Öljynkuluttajamaille kartelli

(Kir­joi­tus on jul­kais­tu Näkö­kul­ma-artik­ke­li­na Suo­men Kuvalehdessä)

Öljyn hin­nan romah­ta­mi­nen yllät­ti aina­kin minut. Näyt­tää se yllät­tä­neen öljy-yhtiöt­kin, jot­ka tus­kai­le­vat kan­nat­ta­mat­to­mik­si käy­nei­den inves­toin­tien­sa kans­sa. Yllä­te­tyk­si tuli myös Venä­jä, joka ei ole teh­nyt mitään vähen­tääk­seen riip­pu­vuut­taan öljytuloista.

Lius­ke­öl­jy on teh­nyt öljyn hin­nan­las­kun mah­dol­li­sek­si, mut­ta se ei tai­da olla ainoa syy. Ehkä­pä Sau­di-Ara­bian kal­tai­set maat eivät näe paha­na, että lius­ke­öl­jyl­tä, öljy­hie­kal­ta ja ark­ti­sel­ta öljyl­tä vede­tään mat­to alta. Into kehit­tää säh­kö­au­to­ja on myös koke­nut kolauk­sen samoin kuin muut­kin toi­met vähen­tää öljyriippuvuutta.

Emme ehkä saa kos­kaan tie­tää, mis­sä mää­rin öljyn hin­nan las­kua on jou­dut­ta­nut halu hor­jut­taa sotai­sak­si muut­tu­neen Venä­jän talout­ta. Pulaan on jou­tu­nut myös Venezuela.

Laman kou­ris­sa kamp­pai­le­val­le Euroo­pal­le öljy­las­kun pie­ne­ne­mi­nen on onnen­pot­ku. Maa­il­man­ta­lou­del­le öljyn hin­nan ale­ne­mi­nen tekee peri­aat­tees­sa hyvää, kos­ka öljyn­vie­jä­mai­den val­ta­vat yli­jää­mät ovat kes­kei­nen vel­kaon­gel­man syy. Öljy-yhtiöt vähen­tä­vät inves­toin­te­jaan, mikä on tie­tys­ti pois kokonaiskysynnästä.

Ark­ti­nen ympä­ris­tö voit­taa lyhyel­lä aika­vä­lil­lä, kos­ka siel­tä öljyä ei kan­na­ta enää pora­ta. Jopa ilmas­to hyö­tyy tila­päi­ses­ti, kos­ka öljye­siin­ty­mis­tä kal­leim­mat ovat pahim­pia. Öljy­hie­kas­ta val­mis­te­tun öljyn koko­nais­pääs­töt ovat pal­jon suu­rem­mat kuin perin­tei­sen raakaöljyn.

Öljyn hin­nan raju vaih­te­lu vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä osoit­taa, että kysyn­tä ja tar­jon­ta ovat jous­ta­mat­to­mia. Hin­to­jen nousu ei lyhyel­lä aika­vä­lil­lä tuo lisää tar­jon­taa eikä hil­lit­se kysyn­tää kuin mar­gi­naa­li­ses­ti. Tämä tar­koit­taa, että kysyn­nän ja tar­jon­nan epä­suh­de joh­taa suu­riin hin­ta­vaih­te­lui­hin. Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä sekä kysyn­tä että tar­jon­ta rea­goi­vat hin­toi­hin voi­mak­kaam­min. Niin­pä hal­van öljyn aika jää­nee lyhyek­si. Täl­lä hin­ta­ta­sol­la öljy-yhtiöt luo­pu­vat monis­ta inves­toin­neis­ta uusiin esiin­ty­miin samal­la, kun öljyn kulu­tus kään­tyy las­kuun. Pahim­mil­laan öljyn hinn­an­nousu voi olla yhtä nope­aa kuin oli sen las­ku. Tai jopa nopeam­paa, sil­lä onhan tuo­tan­non lisää­mi­nen hin­nan nous­tes­sa han­ka­lam­paa kuin sen vähen­tä­mi­nen hin­nan laskiessa.

Jos öljyn hin­ta koh­ta taas nousee enti­sel­le tasol­leen, maa­il­man­ta­lou­den ter­veh­ty­mi­nen pysäh­tyy, ark­ti­sen öljyn kimp­puun käy­dään enti­sel­lä tar­mol­la ja Venä­jä­kin saa taas rahaa varustautumiseensa.

Öljyn ja kivi­hii­len maa­il­man­mark­ki­na­hin­nan pysy­mi­nen hal­pa­na on vält­tä­mä­tön ehto ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­le. Tun­ne­tuis­ta esiin­ty­mis­tä pitäi­si maa­han jät­tää 80 %. Mitä kan­nat­ta­vam­paa öljyn pump­paa­mi­nen on, sitä var­mem­min esiin­ty­mät käy­te­tään vii­meis­tä tilk­kaa myöten.

Kysyn­tää ja uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä aja­tel­len taas oli­si hyvä, että fos­sii­li­set polt­toai­neet oli­vat mah­dol­li­sim­man kalliita.

Maa­pal­lo oli­si parem­mas­sa tur­vas­sa, jos öljyn kulut­ta­ja­hin­ta oli­si riit­tä­vän kor­kea hil­lit­se­mään kysyn­tää ja tuke­maan vaih­toeh­to­ja, kuten säh­kö­au­to­ja ja uusiu­tu­via polt­toai­nei­ta, mut­ta tuot­ta­ja­hin­ta sil­ti niin mata­la, ettei se hou­kut­te­le hyö­dyn­tä­mään huo­no­ja esiin­ty­miä. Nämä kak­si näen­näi­ses­ti ris­ti­rii­tais­ta tavoi­tet­ta on saa­vu­tet­ta­vis­sa yhtä aikaa verot­ta­mal­la öljyn käyt­töä kunnolla.

Öljyn­ku­lut­ta­ja­mai­den pitäi­si teh­dä vuo­ros­taan kar­tel­li ja sopia öljyn kulu­tuk­sen verot­ta­mi­ses­ta kaik­kial­la. Näin pidet­täi­siin tuot­ta­ja­hin­ta jat­kos­sa­kin hal­pa­na ja öljyn kulu­tus aisois­sa. Öljyn vero­ton maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta pysyi­si mata­la­na pal­jon pidem­pään, kos­ka kulu­tus ei nousi­si niin kuin se nousee, jos kulut­ta­ja­hin­nat las­ke­vat. Hyö­dyt maa­il­man­ta­lou­del­le oli­si­vat hal­vas­ta maa­il­man­mark­ki­na­hin­nas­ta ilmei­set. Tie­tys­ti öljyn maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta nousee jos­kus, kos­ka hal­van hin­nan aika­na ei inves­toi­da tuo­tan­toon. Lisään­ty­vä kulu­tus kään­täi­si hin­nan nousuun pal­jon aikaisemmin.

Hal­pa öljy mer­kit­see piris­tys­ruis­ket­ta Euroo­pal­le. Piris­tys­vai­ku­tus säi­lyi­si ennal­laan, vaik­ka öljyä vero­tet­tai­siin, jos vas­taa­vas­ti alen­net­tai­siin muu­ta, mie­lel­lään työ­hön koh­dis­tu­vaa vero­tus­ta. Etu säi­lyi­si pidem­pään, kos­ka öljyn kulu­tus ei kään­tyi­si nousuun. Geo­po­liit­ti­set hyö­dyt öljy­tu­lo­jen hii­pu­mi­ses­ta säi­lyi­si­vät. Täy­del­li­nen win-win-win ‑mal­li.

Ei tie­ten­kään auta, että Suo­mi nos­taa yksin öljy­tuot­tei­den vero­ja, kos­ka ei se maa­il­man­mark­ki­na­hin­toi­hin mitään vai­kut­tai­si. EU oli­si toi­mi­ja­na mer­kit­tä­väm­pi, mut­ta mukaan oli­si hyvä saa­da mui­ta­kin. Yllät­täen Kii­na voi­si olla tai­vu­tel­ta­vis­sa, kos­ka maa täh­tää parai­kaa voi­mak­kaas­ti ben­sii­nin kor­vaa­mi­seen säh­köl­lä lii­ken­tees­sä; kii­na­lai­sis­sa kau­pun­geis­sa käy­neet ymmär­tä­vät mik­si. Kii­nan etu myös on, että län­si­mai­den talous elpyy. On Kii­nan kan­nal­ta parem­pi, että teol­li­suus­mais­ta rahat vir­taa­vat vien­ti­tu­loi­na Kii­naan kuin mak­su­na kal­liis­ta öljys­tä öljyn­tuot­ta­ja­mail­le. Vai­keam­pi tapaus on popu­lis­ti­sis­ta hal­lin­nos­ta kär­si­vä Yhdys­val­lat. Oli­si myös Yhdys­val­tain talou­den ja ulko­po­li­tii­kan etu pitää öljyn maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta mah­dol­li­sim­man pit­kään mah­dol­li­sim­man alhaal­la; ei vain Venä­jän vaan myös Venezue­lan vuoksi.

Öljyn hin­ta-alen verot­ta­mi­nen pois oli­si teol­li­suus­mail­le yksi­se­lit­tei­ses­ti hyvä asia. Se hel­pot­tai­si ilmas­to­ta­voit­tei­ta, tuki­si mak­su­ta­set­ta pitä­mäl­lä öljyn maa­il­man­mark­ki­na­hin­nan alhaal­la pidem­pään, elvyt­täi­si talout­ta teh­des­sään mah­dol­li­sek­si työ­hön koh­dis­tu­vien vero­jen alen­ta­mi­sen ja edis­täi­si työl­lis­tä­vien koti­mais­ten uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käyttöä.

 

19 vastausta artikkeliin “Öljynkuluttajamaille kartelli”

 1. Kuun­te­lin kiin­nos­ta­van Nes­teen edus­ta­jan pitä­män esi­tyk­sen öljyn­hin­nan pudo­tuk­ses­ta. Taus­tal­la näyt­täi­si ole­van odo­tet­tua hitaam­pi kulu­tuk­sen kas­vu ja usei­den öljyn­tuot­ta­jien pää­tös lisä­tä tuo­tan­toa. Sau­di-Ara­bia ei halua olla ainoa hin­taa suo­je­le­va val­tio, ja päät­ti olla pie­nen­tä­mät­tä omaa tuo­tan­to­aan. Erään­lai­nen OPEC kuriin operaatio.

  Yli­kan­sal­li­seen vero­tuk­seen ei kyl­lä iki­nä pääs­tä, EUn sisäl­lä­kin mah­do­ton ajatus. 

  Suo­mes­sa toki kan­nat­tai­si öljyn wind fall ottaa val­tion tas­kuun ja buus­ta­ta talout­ta hank­keil­la, jot­ka vähen­tä­vät öljy­riip­pu­vuut­ta, rata­hank­keet, jouk­ko­lii­ken­ne-infra ja maan­tie­lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­nen. Jotain on pie­les­sä TEMin ener­gia­tu­kien jaos­sa, kun LNG-ter­mi­naa­lit sai­vat vii­me vuon­na 120 meur, tuu­li­myl­lyt 80 meur, mut­ta hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­nen vain muu­ta­mia miljoonía.

 2. Mitä näis­tä muu­ten enää jau­ha­maan, kun poliit­tis­ta muu­tos­ta ei ole tulossa.

  Aja­tel­kaa­pas jos Rin­ne hoi­tai­si samal­la lail­la omaa vas­tuu­alaan­sa kuin tämä nykyi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri. Sehän tapet­tai­siin, jos nau­rai­si samal­la taval­la hal­li­tuk­ses­ta oppo­si­tioon, että tahal­laan­han minä tääl­lä tuhoan val­tion talout­ta, mut­ta ette te siel­tä mitään sil­le voi. Ei mikään media puu­tu tuo­hon ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin toi­min­taan, kun ei nii­tä kiin­nos­ta, kun se ‘land’ puut­tuu koko­naan nykyi­ses­tä talousjärjestelmästä. 

  Tänään­kin joku toh­to­ri yrit­tää selit­tää tuu­li­voi­maa rau­ta­lan­gas­ta Hesa­ris­sa, mut­ta ei sekään auta. Vih­reät­kin nyt sit­ten peruut­te­le­vat tuu­li­voi­man kans­sa, mut­ta jät­tä­vät koko­naan tuo­mat­ta esiin sen, että fos­sii­lis­ten hin­nat las­ke­vat, mut­ta veron­mak­sa­jat jou­tu­vat nii­tä yhä tuke­maan ja keuh­koi­hin vetä­mään. Armei­jas­ta tut­tua gonah­dus­ta ilmas­sa, kun kam­mas­ta kato­aa piikit? 

  Oikeas­ti­han tai­taa olla niin, että koko jouk­ko takai­sin­kyt­ken­tö­jä on jo käyn­nis­sä ja on ihan sama mitä enää tekee. Ydin­voi­man lisää­mi­nen vaan on kai­kis­ta vaa­ral­li­sin­ta, kun romah­ta­mi­nen kiihtyy.

 3. Oikeas­ti­ko kulu­tus kas­vaa, kun hin­ta hal­pe­nee? Ajan autol­la vält­tä­mät­tö­mät mat­kat (ja nii­tä Hel­sin­gis­sä pii­saa, kun kou­lu­ja sul­je­taan). Talo läm­pi­ää sii­hen 20–21 astee­seen, mak­saa se öljy mitä vaan. Sosi­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen vaa­tii, että suih­kus­sa pitää sil­loin täl­löin käy­dä, ja puh­das­ta tulee muka­vam­min kun käyt­tää öljyl­lä läm­mi­tet­tyä vet­tä. Hal­ven­tu­nut öljyn­hin­ta mah­dol­lis­taa ehkä sen, että väli­poh­jaan saa­daan uudet vil­lat muu­ta­maa vuot­ta aikai­sem­min. Ja sit­ten öljyä kuluu vie­lä­kin vähem­män. Mut­ta ei ole täl­lä pals­tal­la ensim­mäi­nen ker­ta, kun perus­o­le­tuk­set­kin on vinossa.

  1. Ei ole kovin har­vi­nai­nen ole­tus, että hin­ta­jous­tot ovat nega­tii­vi­sia. Mitä kal­liim­pi hin­ta, sitä vähem­män käytetään.

 4. Emme ehkä saa kos­kaan tie­tää, mis­sä mää­rin öljyn hin­nan las­kua on jou­dut­ta­nut halu hor­jut­taa sotai­sak­si muut­tu­neen Venä­jän talout­ta. Pulaan on jou­tu­nut myös Venezuela.

  Sau­deil­la tai­si olla myös Iran tähtäimessä.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole kovin har­vi­nai­nen ole­tus, että hin­ta­jous­tot ovat nega­tii­vi­sia. Mitä kal­liim­pi hin­ta, sitä vähem­män käytetään.

  Yleen­sä näin. Öljy (kuten var­maan ruo­ka­kin) on kui­ten­kin sel­lai­nen “perus­tar­vi­ke”, että vaik­ka hin­ta nousi­si kovas­ti­kin, niin sil­ti sitä jon­kun ver­ran tar­vi­taan. Ja sit­ten kun kipu­ra­ja yli­te­tään, niin käy­tön putoa­mi­nen voi olla aika jyrkkä.

 6. Öljyn­hin­ta Q1/17 on 220–250 dol­la­ria bar­re­lil­ta (bluf­fi pettää).

  Kysyn­tä ei ole kadon­nut mihin­kään ja ener­gian­ku­lu­tus kas­vaa tänä­kin vuonna.

 7. Mika: Oikeas­ti­ko kulu­tus kas­vaa, kun hin­ta hal­pe­nee? Ajan autol­la vält­tä­mät­tö­mät mat­kat (ja nii­tä Hel­sin­gis­sä pii­saa, kun kou­lu­ja suljetaan).

  Minä vaih­doin auton pie­nem­pään, yksi syy polt­toai­ne­kus­tan­nuk­set. Jos ben­sa mak­sai­si puo­let sii­tä mitä nyky­ään, saat­tai­sin ajel­la edel­leen­kin 2.4 lit­rai­sel­la. Arve­len että oma polt­toai­neen­ku­lu­tus tip­pui sinun­kin edestä.

  Minul­la onkin hyvää anek­doot­tis­ta empi­ri­aa täs­tä asun­to­jen läm­mit­tä­mi­ses­tä. Olen vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na muut­ta­nut kau­ko­läm­mit­tei­nen rivi­ta­lo -> säh­kö­lämm­mit­tei­nen pien­ta­lo -> ilma­läm­pö­pum­pun asen­nus -> vie­lä isom­pi säh­kö­läm­mit­tei­nen pien­ta­lo, jos­sa ei ole ilma­läm­pö­pump­pua. Kat­so­taan­pa mitä tapah­tui läm­mi­ty­se­ner­gian käytölle.

  Talo läm­pi­ää sii­hen 20–21 astee­seen, mak­saa se öljy mitä vaan.

  Riva­ris­sa sisä­läm­pö­ti­la oli 24 astet­ta. Kun muu­tin pien­ta­loon, tipun sisä­läm­pö­ti­lan 21-astee­seen.. Kun asen­nu­tin ilma­läm­pö­pum­pun, nos­tin sisä­läm­pö­ti­laa pari astet­ta. Kun muu­tin ilma­läm­pö­pump­pu­ta­los­ta vie­lä suu­rem­paan säh­kö­läm­mit­tei­seen taloon (jos­sa ei ollut ilp), sisä­läm­pö­ti­la tipah­ti takai­sin 21 asteeseen.

  Hmm. Mie­len­kiin­tois­ta, vai­kut­tai­si sil­tä että aina­kin minun asun­to­ni sisä­läm­pö­ti­la on nous­sut ja las­ke­nut suo­raan sen mukaan, pal­jon­ko läm­mit­tä­mi­nen maksaa! 

  Sosi­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen vaa­tii, että suih­kus­sa pitää sil­loin täl­löin käy­dä, ja puh­das­ta tulee muka­vam­min kun käyt­tää öljyl­lä läm­mi­tet­tyä vettä.

  Kun muu­tin rivi­ta­los­ta oma­ko­ti­ta­loon (ja siis oma vesi&sähkölasku), aloin käyt­tä­mään suih­kus­sa aikai­sem­paa vii­leäm­pää vet­tä, vähen­tä­mään veden vir­taa­maa sekä nopeut­tam­maan suhi­kus­sa käyntiä.

  Hal­ven­tu­nut öljyn­hin­ta mah­dol­lis­taa ehkä sen, että väli­poh­jaan saa­daan uudet vil­lat muu­ta­maa vuot­ta aikaisemmin.

  Sinul­la on kyl­lä inves­toin­ti­las­kel­mis­sa jotain pahas­ti vial­la. Mitä kal­liim­paa läm­mit­tä­mi­nen on, sitä enem­män ja nopeam­min rahaa kan­nat­taa ohja­ta eristeisiin.

  Mut­ta ei ole täl­lä pals­tal­la ensim­mäi­nen ker­ta, kun perus­o­le­tuk­set­kin on vinossa.

  Kyl­lä nyt näyt­täi­si enem­män sil­tä, että sinul­le sat­tui jon­kin­lai­nen paha aja­tus­vir­he. Onko sinul­la niin hyvät tulot, että sääs­tö luok­kaa 100–200 euroa / kk ei merk­kaa mitään?

 8. Olin var­ma, että öljyn hin­ta Venä­jä pakot­tei­den vuok­si nousee glo­baa­lis­ti ylös­päin mut­ta kävi­kin päinvastoin.

  Folio­hat­tu pääs­sä olen tul­lut sii­hen tulok­seen, että Sau­dit ovat yhdes­sä Usa:n kans­sa sopi­neet, että Venä­jä lai­te­taan pol­vil­leen tätä kautta.

  Eli pump­paa­vat öljyn hin­nan alas- ei tähän muu­ten oikein jär­jel­lis­tä syy­tä ole, kos­ka talous kui­ten­kin euroop­paa lukuu­not­ta­mat­ta kas­vaa ja aika kovaa­kin vie­lä (Usa, aasia, Kii­na jne.)

  Usa­han on ollut Sau­dien paras “kump­pa­ni” jo vuosikymmeniä.

 9. Jos vero­tuk­sel­la pelas­te­taan maa­il­maa, niin mik­si näi­tä vero­tu­lo­ja käy­tet­tään jon­nin­jou­ta­viin asioi­hin? Ame­rik­ka­lai­set toi­mi­vat aika­naan tul­li­muu­rin taka­na ja syn­nyt­ti­vät sisä­mark­ki­noil­le ket­jun öljy‑, teräs‑, auto­teol­li­suus ja unel­man vapau­des­ta. Sisä­mark­ki­noi­den tulok­se­na tek­no­lo­gia ei kehit­ty­nyt (ei ollut tar­vet­ta). Kun mark­ki­nat avat­tiin, kil­pai­li­jat tuli­vat ja val­ta­si­vat mark­ki­nat. Tämä kuvio näkyy toi­seen suun­taan. Kun euroop­pa­lais­ta tuo­tan­toa siir­tyy Kii­naan, niin saas­teen koko­nais­mää­rä maa­pal­lol­la kas­vaa. Mitään ei kan­na­ta las­kea sen varaan, että syn­tyi­si jokin yleis­maa­il­mal­li­nen saas­te­ve­ro­me­net­te­ly ja täs­tä roh­kais­tu­nee­na euroop­pa­lai­set ampui­si­vat jal­kaan­sa jo etukäteen.
  Vero­tuk­sen ohjaa­vaa vai­ku­tus­ta tuli­si käyt­tää ainoas­taan siel­lä, mis­sä on kil­pai­le­via vaih­toeh­to­ja. Puh­das­ta säh­köä voi tuot­taa vesi, aurin­ko, tuu­li­voi­mal­la, näi­den tuli­si kil­pail­la samas­sa vero­ke­hyk­ses­sä. Aja­tuk­se­na on myös sul­kea pois tuet, jot­ka vää­ris­tä­vät kil­pai­lua. Teol­li­suu­den inves­toin­tien käyt­töi­kä on kym­me­niä vuo­sia. Tämä on myös aika­vä­li, mil­lä tuot­to­ja arvioi­daan. Jos Suo­men rat­kai­su joka ongel­maan on uuden veron mää­rää­mi­nen, niin inves­toin­nit jää­vät tekemättä.

 10. napan­der:

  Aja­tel­kaa­pas jos Rin­ne hoi­tai­si samal­la lail­la omaa vas­tuu­alaan­sa kuin tämä nykyi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri. Sehän tapet­tai­siin, jos nau­rai­si samal­la taval­la hal­li­tuk­ses­ta oppo­si­tioon, että tahal­laan­han minä tääl­lä tuhoan val­tion talout­ta, mut­ta ette te siel­tä mitään sil­le voi.

  Tänään­kin joku toh­to­ri yrit­tää selit­tää tuu­li­voi­maa rau­ta­lan­gas­ta Hesa­ris­sa, mut­ta ei sekään auta. 

  Katai­nen ja Urpi­lai­nen näky­vät ole­van vie­lä hen­gis­sä, vaik­ka nau­res­kel­len tuho­si­vat Suo­men talou­den. Fantastista. 

  En tie­dä mitä joku toh­to­ri on selit­tä­nyt tuu­li­voi­mas­ta, mut­ta mikään selit­te­ly ei kyl­lä auta sii­hen, että se on aivan älyt­tö­män tap­piol­lis­ta toi­min­taa. Yhtä­kään tuu­li­myl­lyä ei nousi­si ilman tukia. Ei Suo­mel­la ole rahaa mak­saa sii­tä, että säh­kö tuo­tet­tai­siin tuulivoimalla.

 11. Emme ehkä saa kos­kaan tie­tää, mis­sä mää­rin öljyn hin­nan las­kua on jou­dut­ta­nut halu hor­jut­taa sotai­sak­si muut­tu­neen Venä­jän talout­ta. Pulaan on jou­tu­nut myös Venezuela.”

  Onko Soi­nin­vaa­ra siis itä miel­tä, että joku hal­li­tuk­sen kun­di käy sano­mas­sa öljyn­po­raa­jil­le, että alen­ta­kaa nyt hin­taa. Eikä kukaan sano, että ei muu­ten kuu­lu sul­le. Tai, että kukaan ei käve­li­si ker­to­maan, että tätä nyt pyydetään.
  Venezue­lan ja Venä­jän ahdin­kot ovat aika lail­la itseaiheutettuja.
  Venezue­la on ener­gian­tuot­ta­ja, joka sub­ven­toi ener­gian hin­taa ja käyt­tää suu­ren osan bud­je­tis­ta ben­san pitä­mi­sek­si hal­pa­na, muu­ta­mas­sa sen­tis­sä per lit­ra. Sil­lä kyl­lä jou­du­taan pulaan jo ihan muutenkin.
  Tot­ta kai sala­liit­to­ka­he­lit näke­vät sitä ja tätä ympä­ril­lään, mut­ta käsi­tyk­se­ni mukaan Soi­nin­vaa­ra on muu­ten ihan järjissään. 

  Tau­no Tiusa­nen kir­joit­ti, kuin­ka vie­lä 80-luvun lopul­la neu­vos­tol­lii­to­lai­nen kaup­pa­val­tuus­kun­ta kyse­li, että kuka päät­tää hin­nat Suo­mes­sa. Mis­sä minis­te­riös­sä se tehdään.
  Mikä Gosplan oli­si sit­ten täs­sä päät­tä­mäs­sä, mikä se öljyn “oikea” hin­ta sit­ten on?

  Ja mitä tapah­tuu, kun öljyn hin­ta nousee. Las­ki­si­ko tämä vero sit­ten? Ei ole ihan kau­hean lue­tet­ta­va val­tio näis­sä asiois­sa sopimuskumppanina.

 12. Capel­la:
  Öljyn­hin­ta Q1/17 on 220–250 dol­la­ria bar­re­lil­ta (bluf­fi pettää).

  Jal­lu­pul­los­ta vetoa, että Bren­tin notee­raus ei yli­tä yhte­nä­kään Q1/17 päi­vä­nä 220 dollaria?

  En oikein ymmär­rä näi­tä sala­liit­to­teo­rioi­ta mitä Osmo­kin toi esil­le. Kun minun jär­ke­ni mukaan se sala­liit­to­teo­ria on tar­vit­tu sii­hen, että se hin­ta on hilat­tu ylös vii­me vuo­si­na, muu­ten ei ole mah­dol­lis­ta, että sala­liit­to­teo­rial­la se saa­tai­sin alas. Ja se, että USA oli­si osal­li­nen sala­liit­tos­sa, joka oli­si tuplan­nut öljyn hin­nan vii­me vuo­si­na, kuu­los­taa aika eri­koi­sel­ta. Ja jos tar­kas­tel­laan mit­kä maat ovat eri­tyi­ses­ti lisän­neet tuo­tan­to­aan­hin­nan las­kun aika­na, mer­kit­tä­vin tuo­tan­non kas­vat­ta­ja on Libya. Ei, Liby­an tuo­tan­non kas­vun syy ei ollut salaliittoteoria.

 13. aivan älyt­tö­män tap­piol­lis­ta toimintaa.” 

  Eikä sii­nä kaikki. 

  http://www.thegwpf.com/leading-acoustic-experts-warn-of-wind-turbines-negative-health-impacts/

  Mut­ta eihän näis­tä poliit­ti­ses­ti kor­rek­tis­sa ja ekous­ko­vai­ses­sa Nyky-Suo­mes­sa puhua saa. Eikä media­kaan inah­da mis­tään, mikä saa­tet­tai­siin tul­ki­ta Pyhän Tuu­li­voi­man vastaiseksi. 

  Mihin tar­vi­taan sen­so­re­ja, kun ne teke­vät sen ihan itse?

 14. Mää­kin pyö­räi­len: En tie­dä mitä joku toh­to­ri on selit­tä­nyt tuu­li­voi­mas­ta, mut­ta mikään selit­te­ly ei kyl­lä auta sii­hen, että se on aivan älyt­tö­män tap­piol­lis­ta toi­min­taa. Yhtä­kään tuu­li­myl­lyä ei nousi­si ilman tukia. Ei Suo­mel­la ole rahaa mak­saa sii­tä, että säh­kö tuo­tet­tai­siin tuulivoimalla.

  Vaih­da tuu­li­voi­man tilal­le “suo­ma­lai­nen ruo­ka” niin huo­maat yhtä­läi­syy­det. Ensin­nä­kin, säh­köä tar­vi­taan. Sitä saa myös ulko­mail­ta hal­vem­mal­la, mut­ta huol­to­var­muu­den kan­nal­ta on hyvä jos meil­lä on omaa, puh­das­ta tuotantoa.

  2 mil­jar­dia vuo­des­sa ruu­an tukiin, vain muu­ta­ma kym­me­nen mil­joo­naa uusiu­tu­viin energianlähteisiin!

 15. Mitä hyö­tyä oli­si säh­kö­au­ton kehit­tä­mi­ses­tä ilmas­tol­le, kun ydin­voi­ma näh­dään peik­ko­na? Ei sak­sas­sa­kaan ydin­voi­maa kor­vat aurin­ko­ken­noil­la vaan hii­lel­lä. Eli tai­taa ilmas­tol­le olla aika­sa­ma on ho öljy kal­lis­ta vai ei. Hii­lel­lä powe­roi­tu säh­kö­au­to on ihan yhtä paha kuin ben­sa­moot­to­ril­la kulkeva

 16. xyzzy:
  Mitä hyö­tyä oli­si säh­kö­au­ton kehit­tä­mi­ses­tä ilmas­tol­le, kun ydin­voi­ma näh­dään peik­ko­na? Ei sak­sas­sa­kaan ydin­voi­maa kor­vat aurin­ko­ken­noil­la vaan hii­lel­lä. Eli tai­taa ilmas­tol­le olla aika­sa­ma on ho öljy kal­lis­ta vai ei. Hii­lel­lä powe­roi­tu säh­kö­au­to on ihan yhtä paha kuin ben­sa­moot­to­ril­la kulkeva

  Euroop­pa­lai­sen säh­kön­tuo­tan­non pääs­töt pie­ne­ne­vät koko ajan, ja nii­tä rajoi­te­taan pääs­tö­kau­pan päästökatolla.

  Ilman pääs­tö­ra­joi­tuk­sia­kin säh­kö­au­to on yli­ver­tai­nen valin­ta ver­rat­tu­na fos­sii­li­ko­nee­seen. Tär­ke­ää on kui­ten­kin huo­ma­ta, että nyt lii­ken­tee­seen otet­ta­vat polt­to­moot­to­ri­au­tot ovat ongel­ma vie­lä 15 vuo­den pääs­tä. Fos­sii­li ei puh­dis­tu, mutt­ta säh­kön­tuo­tan­to muut­tuu koko ajan vähäpäästöisemmäksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.