Keskiolut Alkoon?

Nyt kun olem­me kaik­ki riit­tä­väs­ti ilo­tel­leet Kes­kus­tan haluil­la siir­tää kes­kio­lut Alkoon, on aika kat­soa ehdo­tus­ta vaka­vas­ti. Asia ei nimit­täin ole ensim­mäis­tä ker­taa esil­lä. Alko­ho­li on Suo­mes­sa paha ongel­ma – noin kym­me­nen ker­taa pahem­pi kuin lait­to­mat huu­meet, ja iso osa alko­ho­lin lii­ka­käy­tös­tä on olut­ta. Ennen aja­tel­tiin, että väke­vät juo­mat on se paha asia, mut­ta mie­dot ovat sala­ka­va­lia, kos­ka käyt­tö­kyn­nys on alem­pi. Puo­let Suo­mes­sa juo­dus­ta puh­taas­ta alko­ho­lis­ta juo­daan oluen muodossa.

Aina kun maa­han tulee uusi perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, vir­ka­mie­het tuo­vat hänen pöy­däl­leen ehdo­tuk­sen kes­kio­luen laimentamisesta.

Sel­lai­nen tuli minun­kin pöy­däl­le­ni 15 vuot­ta sit­ten ja poh­din asi­aa pit­kään, ennen kuin pää­dyin sen hylkäämiseen.

Sil­loin kat­soin oluen kulu­tus­ti­las­to­ja Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Suo­mes­sa juo­tiin lähin­nä vain kes­kio­lut­ta, Ruot­sis­sa kes­kio­lut­ta ei lain­kaan, mut­ta vas­taa­vas­ti enem­män vah­vo­ja olui­ta. Jos kes­kio­luen mark­ki­nao­suus oli­si siir­ty­nyt samal­la taval­la II-olu­een ja IV-olu­een kuin Ruot­sis­sa, nau­ti­tun oluen kes­ki­vah­vuus oli­si pysy­nyt suun­nil­leen ennal­laan eikä alkoh­lin kulu­tuk­sel­le oli­si tapah­tu­nut mitään. Voi tie­tys­ti olla, että oluen kulu­tus oli­si koko­nai­suu­des­saan vähän las­ke­nut, mut­ta se menee jo spe­ku­loin­nin puolelle.

Nyt THL esit­tää Ruot­sin koke­muk­siin noja­ten, että kes­kio­luen lai­men­ta­mi­nen alen­tai­si oluen kulu­tus­ta 6 – 12 %. He ovat kat­so­neet muu­tos­koh­taa Ruot­sis­sa vuon­na 1977. Minul­la ei tätä tut­ki­mus­ta ole, mut­ta varoi­tan yleis­tä­mäs­tä koea­se­tel­mia. Suo­mi on hyvin kes­kio­lut­voit­toi­nen maa. Tääl­lä muu­tos vah­vem­piin laa­tui­hin voi­si olla suu­rem­pi. Pitäi­si var­maan hank­kia jos­tain tuo tutkimus.

Vai­ku­tus oli­si kau­pun­geis­sa eri­lai­nen kuin maal­la. Hel­sin­gis­sä Alko­ja on tiheäm­mäs­sä kuin ruo­ka­kaup­po­ja maal­la. Tääl­lä oluen osto siir­tyi­si enem­män Alkoi­hin kuin maa­seu­dul­la. Viron tuo­mi­sis­ta tie­de­tään, että kun vie­rek­käi­sis­sä hyl­lyis­sä on kes­kio­lut­ta ja vah­vaa olut­ta, kas­siin tulee pää­asias­sa vah­vaa olut­ta. Jos oluen osta­mi­nen on vai­keam­paa, sitä ehkä oste­taan vähem­män – tai sit­ten käy niin, että kun sin­ne Alkoon on raa­hau­dut­tu, oste­taan samal­la koko kuu­kau­den sat­si, joka kui­ten­kin riit­tää vain vii­kok­si. Oluen menek­kiä voi vähen­tää se, ettei tuo ruot­sa­lai­nen fol­köl todel­la­kaan ole mikään järin hou­kut­te­le­va ostoskohde.

Annis­ke­lu voit­tai­si sii­tä, että oluen osta­mi­nen kotiin vai­keu­tui­si. Tämä oli­si hyvä vai­ku­tus. Kaup­pa kär­si­si, kun lii­ke­vaih­toa siir­tyi­si Alkoon.

 

Ehdo­tus ei ole tuo­mit­ta­va, mut­ta oluen lai­men­ta­mi­nen ei uskoak­se­ni kannata.

101 vastausta artikkeliin “Keskiolut Alkoon?”

 1. Oli suu­ri häm­mäs­tys ja kum­mas­tus, kun ensim­mäis­tä ker­taa mui­noin kävin ete­län reis­sul­la: Kau­pat oli­vat auki käy­tän­nös­sä 24/7 ja vii­naa oli hyl­lyt not­kol­laan, siel­lä mui­den elin­tar­vik­kei­den joukossa.

  Kui­ten­kaan kadut eivät olleet täyn­nä pai­kal­li­sia juoppoja.

  Sil­loin herä­si aja­tus, että onko­han Suo­men hol­hous­po­li­tiik­ka ollut jo siel­tä kiel­to­lais­ta asti ollut kon­sa­naan vää­rän suuntaista?

  Juo­ma­kult­tuu­rin muu­tos kan­sa­kun­ta­na kes­tä­nee aina­kin yhden suku­pol­ven ver­ran (20–30v), joten kan­nat­tai­si­ko kokeil­la hol­hoa­mi­sen sijaan vapaut­ta­mis­ta-> ensi alkuun alko­ho­li­ve­ro­ja alem­mas ja vii­nit ruokakauppoihin.

  Alkuun kulu­tus pomp­sah­taa var­maan pil­viin, kun osa kan­sas­ta innos­tuu ryyp­pää­mään ja tuo Viron tuon­ti lop­puu ja se tilas­toi­daan oikein.
  Ajan kans­sa alko­ho­lis­ta tulee sit­ten ihan nor­maa­li elin­tar­vi­ke mui­den jou­kos­sa-> vii­niä ruo­ka­juo­ma­na jne.

  Osa tie­tys­ti ryyp­pää itsen­sä hen­gil­tä mut­ta ryyp­pää­vät­hän ne nytkin.

 2. Kan­na­bis Ärräl­le! Rikol­li­sil­ta vie­dään mark­ki­nat, polii­sil­ta ja van­kein­hoi­dos­ta sääs­tyy mer­kit­tä­vä sii­vu oikei­siin rikok­siin ja vero­tu­lot hur­jat. Colo­ra­do­kin huk­kuu rahaan. Nyt kun ei saa hyy­sä­tä ja rajoit­taa mitään, niin mik­si ei? 

  Ker­too pal­jon poliit­tis­ten toi­mi­tus­ten tasos­ta, että täl­lai­nen kep­pa­na­jut­tu saa leh­dis­tön sekai­sin, mut­ta isom­mat asiat menee ohi puut­tu­mat­ta. Sit­ten poliit­ti­set aree­nat val­taa ihan huu­haa­mie­het Hel­sin­gin valt­si­kas­ta ja rait­tiit juo­pot sahoilta.

 3. Uskon enem­män THL:n tut­ki­jaa kuin polii­tik­ko­ja täs­sä tapauk­ses­sa. Tiet­tä­väs­ti on kak­si­kin tut­ki­mus­ta Ruot­sin muu­tok­ses­ta. Suo­mes­sa vai­ku­tus voi­si olla toi­sin­päin­kin, etäi­syy­det Alkoi­hin ovat tääl­lä pidem­mät kuin Ruot­sis­sa. Täl­löin tyy­dy­tään hel­pom­min 3,7% olut­laa­tuun 4,7% asemasta.

  On masen­ta­vaa, ettei alko­ho­lis­ta ja sen hai­tois­ta voi­da kes­kus­tel­la kun­nol­la asial­li­ses­ti. Type­rim­piä ovat kokoo­muk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­tä­ky­nä ole­vat ehdo­tuk­set, jot­ka lisäi­si­vät alko­ho­lin käyttöä. 

  Täs­sä joi­ta­kin taustatietoja:

  Eta­no­li aiheut­taa Suo­mes­sa noin 2600 kuo­le­man tapaus­ta. Täs­sä luvus­sa on muka­na myös alko­ho­lin lie­vät posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set verisuonistoon.

  WHO on luo­ki­tel­lut alko­ho­lin syö­pää aiheut­ta­vak­si (Luok­ka 1). Se aiheut­taa suun, nie­lun, ruu­an­su­la­tus­ka­na­van, mak­san syö­piä sekä rin­ta­syö­pää. Suo­men olois­sa on arvioi­tu että se aiheut­tai­si noin 500 rin­ta­syö­pää vuo­des­sa, hor­mo­naa­li­sen meka­nis­min kautta ?

  Alko­ho­li aiheut­taa sato­ja, jopa yli tuhat FASD kehi­tys­vam­maa vuodessa.

  Tämän lisäk­si EU aika­na meta­no­li on tap­pa­nut 12–42 hen­keä vuo­des­sa. Täs­tä ovat mie­les­tä­ni vas­tuus­sa kaik­ki asi­aa hoi­ta­neet minis­te­rit EU aika­na, edus­kun­ta­ky­se­ly­jä­kin on ollut.

 4. Count­ry­boy:On masen­ta­vaa, ettei alko­ho­lis­ta ja sen hai­tois­ta voi­da kes­kus­tel­la kun­nol­la asiallisesti. 

  Eni­ten ärsyt­tää vetoa­mi­nen euroop­pa­lai­siin juo­ma­ta­poi­hin. Kes­ki- ja Ete­lä-Euroo­pas­sa­kin alko­ho­li on suu­ri ter­vey­del­li­nen ongel­ma, jopa suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa, vaik­ka sosi­aa­li­set ongel­mat lakais­taan parem­min piiloon.

  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_factsheet_en.pdf

 5. Ne jot­ka jos­kus ovat jou­tu­neet osta­maan kaik­kea pils­ne­riä vah­vem­paa alkos­ta ovat jo 64-vuo­tiai­ta. Kaik­ki sitä nuo­rem­mat ovat tot­tu­neet että olut­ta saa ruo­ka­kau­pois­ta, mik­si haluai­sim­me paluu­ta vaarin/mummon aikaan?

  Ennem­min suos­tui­sin sii­hen että kes­kio­lut todel­la palau­tet­tai­siin ruo­ka­kaup­poi­hin eli pois kios­keil­ta ja huol­ta­moil­ta, ja että oluen myyn­ti sun­nun­tai­sin kiellettäisiin. 

  Myös mai­nos­kiel­toa voi­si aja­tel­la, vaik­ka se todel­li­suu­des­sa ei toimisi.

 6. Lain­sää­tä­jä näkee olues­sa vain pro­sen­tit, vaik­ka todel­li­suu­des­sa on val­ta­vas­ti eri olut­tyyp­pe­jä, jois­ta toi­siin sopii alhai­sem­pi ja toi­siin kor­keam­pi alko­ho­li­pi­toi­suus. Poliit­tis­ten päät­tä­jien ei sik­si pitäi­si puut­tua oluen vah­vuu­teen, vaan sen asian päät­tä­mi­nen pitäi­si jät­tää panimomestareille.

  Saa­ta­vuus­ra­joi­tuk­set kir­pai­se­vat eni­ten mei­tä, jot­ka (aina­kin omas­ta mie­les­täm­me…) hal­lit­sem­me koh­tuu­käy­tön. Ruot­sin mal­liin siir­ty­mi­nen yksi­puo­lis­tai­si tar­jon­taa entisestään.

 7. Jos kes­kio­lut­ta ei sai­si myy­dä ruo­ka­kau­pois­sa, myy­täi­siin­kö sitä Alkos­sa? Ei Alkol­ta ole nyt­kään kiel­let­ty kes­kio­luen myyn­tiä, mut­ta myyn­nis­sä on pää­asias­sa vah­vem­pia oluita.
  Kos­ka olut on Alkos­sa kal­liim­paa kuin mar­ket­tien tar­jouk­sis­sa, Viron tuon­ti kas­vai­si jon­kin ver­ran, ja voi­si käy­dä niin, että kulu­tuk­sen pain­opis­te siir­tyi­si vii­nei­hin ja väkeviin.

 8. Itse suo­si­sin kom­pro­mis­si­rat­kai­sua: kes­kio­lut pois ruo­ka­kau­pois­ta, mut­ta samal­la alkon mono­po­lin voi­si pur­kaa. Alko­ho­lia ja tupak­kaa sai­si myy­dä vain myy­mä­löis­sä, jois­sa oli­si jo ovel­la K‑18 kilpi.

  Jos taas halu­taan suo­sia lai­meam­pia juo­mia, niin sii­hen teho­aa par­hai­ten vero­tus. Omas­ta mie­les­tä­ni alko­ho­li­juo­mia oli­si jär­ke­vin­tä verot­taa pel­käs­tään eta­no­lin perus­teel­la, eli alko­ho­li­juo­mis­ta arvon­li­sä­ve­ro pois ja val­mis­te­ve­roa ylös niin pal­jon kuin sie­lu ja lom­pak­ko sie­tää. Tämä tuki­si myös juo­ma­kult­tuu­ria, kun laa­dun lisä­ar­vos­ta ei tar­vit­si­si mak­saa veroa nykyi­sel­lä taval­la. Ravin­to­la- ja myy­mä­lä­hin­to­jen ero­tus oli­si pie­nem­pi, ja toi­saal­ta parem­mat juo­mat — siis ne, joi­ta keh­taa juo­da myös sel­vin päin — oli­si­vat hin­nal­taan kilpailukykyisempiä.

  Tie­tys­ti jos koko­nais­ve­ro­ker­ty­mä yri­tet­täi­siin uudel­la vero­tus­ra­ken­teel­la pitää nykyi­sel­lä tasol­la, niin Viros­ta tuo­dun kuran kil­pai­lu­ky­ky para­ni­si, mut­ta jos samal­la koto­na juo­dun vii­nan mää­rää saa­tai­siin las­ket­tua, turis­ti­tuon­ti saat­tai­si hyvin­kin koko­nai­suu­te­na vähentyä.

  1. Arvon­li­sä­ve­ro ei ole Suo­men käsis­sä. Mitään hyö­dy­ket­tä ei saa arvon­li­sä­ve­ros­ta pois ilman EU:n lupaa eikä var­maan­kin meni­si läpi esi­tys, että alko­ho­li eri­tyi­ses­ti otet­tai­siin nol­la­ve­ro­kan­taan. Se myös sot­ki­si EU-jäsen­ka­sun las­ke­mi­sen, kos­ka se perus­tuu arvon­li­sä­ve­rol­la mitat­tuun kan­san­ta­lou­den kokoon.

 9. Kes­kio­luen pois­ta­mi­seen ruo­ka­kau­pois­ta Ruot­sis­sa 1977 liit­tyi huo­les­tu­mi­nen sii­tä, että nuo­ret joi­vat pal­jon. Jos vaik­ka jokin viral­li­nen ikä­ra­ja oli (oli­ko?), ei sel­lai­ses­ta tuo­hon aikaan väli­tet­ty. Nyky­päi­vän Suo­mes­sa nuor­ten alko­ho­lin­ku­lu­tus ilmei­ses­ti on las­kusuun­nas­sa, joten tilan­ne on erilainen.

 10. On täy­sin epä­rei­lua vetää aina nämä iäni­kui­set hai­tat peliin ja läh­teä hake­maan kiel­to­ja ja rajoi­tuk­sia nii­den estämiseksi.

  Rei­luu­den nimis­sä pitäi­si myös muis­taa oluen ja alko­ho­lin edut. Sekä epä­suo­rat että suo­rat. Ravin­to­lat, pani­mot, kau­pat, ja val­tio naut­ti­vat suo­rat edut myyn­ti­nä ja vero­tu­loi­na. Epä­suo­rat edut nau­tim­me me kaik­ki muut. Ren­not illa­nis­tu­jai­set kave­rien kans­sa, sau­nail­lat, ujoi­na suo­ma­lai­si­na har­vi­nai­nen tutus­tu­mi­nen mui­hin, bilet­tä­mi­nen, ren­tou­tu­mi­nen ras­kaan vii­kon jäl­keen, tutus­tu­mi­nen vas­tak­kai­seen suku­puo­leen, hyvä ruo­ka ja vii­ni, ym. 

  Kyl­lä näil­lä on arvoa. Lähes kaik­ki maa­il­man menes­ty­vät yhteis­kun­nat naut­ti­vat päih­tei­tä hel­pot­taak­seen ole­mi­sen tus­kaa ja keven­tääk­seen tunnelmaa. 

  On täy­sin äly­tön­tä, että meil­lä näyt­tää nyky­ään ole­van jon­kin­lai­nen 0‑kulutus tavoit­tee­na ja ole­te­taan että alko­ho­lin suo­rien tulo­jen pitäi­si kat­taa suo­rat ja epä­suo­rat hai­tat. Jos puhu­taan epä­suo­ris­ta hai­tois­ta, pitää huo­mioi­da myös epä­suo­rat tulot.

  Paras oli­si kun kaik­ki muu­tok­set alko­ho­li­lain­sää­dän­nön osal­ta jää­dy­tet­täi­siin, kos­ka jär­ke­viä uudis­tuk­sia ei poli­ti­kot näy­tä kyky­ne­vän tekemään.

 11. Vähän­kään pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä alko­ho­li­po­li­tii­kal­la on yksi tavoi­te ylit­se mui­den, ja se on nuo­ri­son alko­ho­lin­käyt­töön vai­kut­ta­mi­nen sii­nä vai­hees­sa kun juo­ma­ta­vat muodostuvat.

  Jotain teh­dään (tai siis, ollaan teke­mät­tä) täl­lä het­kel­lä oikein, kun nuo­ri­son kes­kuu­des­sa alko­ho­lin ongel­ma­käy­tön tren­di on vah­vas­ti las­ke­va. Alko­ho­lin saa­ta­vuu­den kans­sa tämä tren­di ei kor­re­loi pait­si kor­kein­taan negatiivisesti.

  Mitä­pä jos ei kor­jat­tai­si asioi­ta jot­ka eivät ole rik­ki? THL:ää pitäi­si nyt hil­li­tä jot­ta se ei nos­tai­si alko­ho­lia nuor­ten maa­il­man­ku­vas­sa sel­lai­seen kum­mal­li­seen kes­ki­öön jos­sa se oli vie­lä joi­tain kym­me­niä vuo­sia sit­ten. Voi­si­ko nii­den mää­rä­ra­ho­ja lei­ka­ta tai jotain?

 12. Mie­tin hie­man, voi­si­ko oluen maul­le (oleel­lis­ta) hait­taa aiheut­ta­mat­ta alen­ta enim­mäis­pi­toi­suu­den 4,2 prosenttiin?

  Olut­seu­ran vii­saat vastatkoot.

 13. Vil­le:
  Kes­kio­luen pois­ta­mi­seen ruo­ka­kau­pois­ta Ruot­sis­sa 1977 liit­tyi huo­les­tu­mi­nen sii­tä, että nuo­ret joi­vat pal­jon. Jos vaik­ka jokin viral­li­nen ikä­ra­ja oli (oli­ko?), ei sel­lai­ses­ta tuo­hon aikaan väli­tet­ty. Nyky­päi­vän Suo­mes­sa nuor­ten alko­ho­lin­ku­lu­tus ilmei­ses­ti on las­kusuun­nas­sa, joten tilan­ne on erilainen.

  Kyl­lä kai­ken­kaik­ki­aan. Mut­ta käyt­tö on pola­ri­soi­tu­nut, eli nuo­ris­sa on enm­män räys­rait­tii­ta ja enem­män todel­la run­saas­ti käyttäviä

 14. PTT:n tut­ki­muk­sen lop­pu­tu­le­ma on ettei lai­men­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää, ymmär­rän että uskon­nol­li­sil­la ryh­mit­ty­mil­lä tai THL:n lei­pä­tut­ki­joil­la on asias­ta eri käsi­tys mut­ta olen pit­käl­ti Osmon lin­joil­la. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta kei­nois­ta tämä on yksi huonoimpia.

 15. Count­ry­boy: Tämän lisäk­si EU aika­na meta­no­li on tap­pa­nut 12–42 hen­keä vuo­des­sa. Täs­tä ovat mie­les­tä­ni vas­tuus­sa kaik­ki asi­aa hoi­ta­neet minis­te­rit EU aika­na, edus­kun­ta­ky­se­ly­jä­kin on ollut.

  Kun Suo­mi neu­vot­te­li EU:n jäse­nyy­seh­dois­ta, niin ns. kor­vi­keal­ko­ho­lit oli­vat muka­na kiel­to- ja rajoi­tus­lis­tal­la. Neu­vot­te­lu­jen toi­nen part­ti ei voi­nut mil­lään uskoa, että joku voi­si ehdoin tah­doin juo­da dena­tu­roi­tu­ja tuot­tei­ta tai meta­no­li­poh­jai­sia pesu­nes­tei­tä. Ne eivät käsit­tä­neet asi­aa ollen­kan. Muu­al­la noi­ta ei tar­vit­se “naut­tia” saa­dak­seen kuu­pan sekai­sin, kos­ka tar­jol­la on riit­tä­vän edul­lis­ta vii­niä tai vii­naa. Jos Suo­mes­sa (ja Ruot­sis­sa, kysy­myk­ses­sä on poh­jois­mai­nen eri­koi­suus) vii­nan hin­ta oli­si tar­peek­si mata­la ja saan­nil­le ei oli­si estei­tä, niin kor­vi­keal­ko­ho­lien hait­to­ja ei oli­si ollen­kaan. Seu­raa­van ker­ran kun rati­kas­sa tulee kis­san­kusen­ha­jui­nen spur­gu istu­maan vie­reen, niin huo­maat­te var­maan, että “liek­kiä” on tul­lut juoduksi.

 16. Hyvä avaus O.S:lta.

  Viron tuo­mi­sis­ta tie­de­tään, että kun vie­rek­käi­sis­sä hyl­lyis­sä on kes­kio­lut­ta ja vah­vaa olut­ta, kas­siin tulee pää­asias­sa vah­vaa olutta.2

  Tuo on eri­kois­ta­paus, sitä ei kan­na­ta yleis­tää. Viroon läh­te­neet ovat var­ta­vas­ten alko­ho­lin haku­mat­kal­la. Mut­ta kun saa­ta­vuut­ta lei­ka­taan, niin kulu­tus vähe­nee. Nimit­täin sil­lä perus­teel­la, että ruo­ka­kaup­paan men­nes­sä on help­po ottaa se tut­tu olut­kop­pa tms.likietuinen nääs. Mut­ta jos kal­jan­ha­kuun täy­tyy erik­seen läh­teä Alkoon, toi­saal­le /etäämmälle, voi joku haku­reis­su jää­dä väliin. Myös Alkon aukio­loa­jat vähen­tä­vät ostomahdollisuuksia.

  Ns. tapaos­ta­mi­nen jää pois.

  Luu­len, että oluen välit­tä­mi­nen alai­käi­sil­le vähe­ni­si, kun se pitäi­si hakea Alkos­ta. Kyl­lä “tro­ka­reil­le­kin” alkon kyn­nys on ruo­ka­kau­pan kyn­nys­tä korkeampi.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Arvon­li­sä­ve­ro ei ole Suo­men käsis­sä. Mitään hyö­dy­ket­tä ei saa arvon­li­sä­ve­ros­ta pois ilman EU:n lupaa eikä var­maan­kin meni­si läpi esi­tys, että alko­ho­li eri­tyi­ses­ti otet­tai­siin nol­la­ve­ro­kan­taan. Se myös sot­ki­si EU-jäsen­ka­sun las­ke­mi­sen, kos­ka se perus­tuu arvon­li­sä­ve­rol­la mitat­tuun kan­san­ta­lou­den kokoon. 

  Jos ei nol­la­kan­taan, eikö edes ruo­an alv-kan­taan eli 14%:iin? EU-mail­le sal­li­taan kak­si alen­net­tua arvon­li­sä­ve­ro­kan­taa, olen ymmär­tä­nyt että mitä nii­hin sisäl­ly­te­tään oli­si kan­sal­li­sen tason päätösvallassa.

  Sil­loin vaik­ka­pa 38 sen­tin verol­la per EtOH-cl hal­vim­mat (tuo­tan­to­kus­tan­nus + kat­teet ilman vero­ja = ~20c) olut­töl­kit kal­lis­tui­si­vat kulut­ta­jal­le rei­lu kol­me sent­tiä ja saman­vah­vui­nen olut jon­ka tuo­tan­to­kus­tan­nus on 4 euroa hal­pe­ni­si kulut­ta­jal­le 30 sent­tiä. Ihan haus­ka ehdo­tus jol­la voi­si mah­dol­li­ses­ti kerä­tä enti­sen mää­rän vero­tu­lo­ja räjäyt­tä­mät­tä mat­kus­ta­ja­tuon­tia, ohja­ta kulu­tus­ta voi­mak­kaam­min mie­dom­piin (=vähem­män hai­tal­li­siin) olui­siin, sekä ohja­ta kulu­tus­ta hie­man nykyis­tä “laa­duk­kaam­piin” (=kal­liim­piin) olui­siin (kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta tuol­la ei tosin lie­ne niin väliä juo­daan­ko hal­vin­ta bulk­ki-kof­fia vai paras­ta pien­pa­ni­mo-käsi­työ­läi­so­lut­ta, mut­ta tuo tun­tuu ole­van kovin monel­le kovin tär­keä aspek­ti täs­sä asiassa).

  Tosin Pani­mo­lii­ton suu­rim­mil­la jäse­nil­lä voi­si olla muu­ta­ma­kin sana sanot­ta­va­naan tuosta…

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  tai sit­ten käy niin, että kun sin­ne Alkoon on raa­hau­dut­tu, oste­taan samal­la koko kuu­kau­den sat­si, joka kui­ten­kin riit­tää vain viikoksi. 

  Tämä nyt on jokai­sen kes­kus­te­lu­pals­ta-kaik­ki­tie­tä­jän vakio­ar­gu­ment­ti. Kiin­nos­tai­si tie­tää miten pal­jon tuo­ta on tut­kit­tu ihan oikeasti.

  Kaup­pa kär­si­si, kun lii­ke­vaih­toa siir­tyi­si Alkoon. 

  Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen edus­ta­ja tie­tys­ti nos­taa työl­li­syys­nä­kö­kul­man huo­mioon, mut­ta höl­möm­pi voi­si kuvi­tel­la että kaup­po­jen kep­pa­na­myyn­nin muka­na läh­te­vät työ­pai­kat siir­tyi­si­vät kar­keas­ti yksi yhteen uusik­si Alkon työpaikoiksi.

 18. Count­ry­boy:On masen­ta­vaa, ettei alko­ho­lis­ta ja sen hai­tois­ta voi­da kes­kus­tel­la kun­nol­la asiallisesti.

  No niin on, mut­ta tää luku­jen nak­ke­lu ilman mitään varauk­sia ei edis­tä asi­aa. Mun suo­sik­ke­ja täs­sä gen­res­sä on että alko­ho­lin poliii­sil­le aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set las­ke­taan olet­ta­mal­la 25% koko­nais­me­nois­ta, kos­ka rikok­ses­ta epäil­lyil­lyis­tä tuon ver­ran on alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­sia. Toki jos lukee jotain vaka­vas­ti otet­ta­vaa jul­kai­sua aihees­ta, niin täs­sä­kin näh­dään ilmei­siä ongel­mia syy-seu­raus­suh­teis­sa, mut­ta nämä jul­ki­suu­des­sa hoe­tut luvut on enem­män tai vähem­män hatus­ta. Mis­tä pää­sen tähän:

  Eta­no­li aiheut­taa Suo­mes­sa noin 2600 kuo­le­man tapaus­ta. Täs­sä luvus­sa on muka­na myös alko­ho­lin lie­vät posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set verisuonistoon.

  No jaa.

  Se oikea kiis­ta täl­lä ken­täl­lä on että ote­taan­ko rajoi­tus­ten hai­tat huo­mioon vai ei. Suo­mes­sa on perin­tei­ses­ti läh­det­ty sii­tä että sään­te­lys­tä ei ole mitään hait­taa eli kus­tan­nuk­sia, jos­ta seu­raa että mikä tahan­sa sään­te­ly­toi­mi on läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­nat­ta­va. Var­sin­kin jos on kysy­mys alko­ho­lis­ta. Jos taas esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa (liit­to­val­tion) viran­omai­nen halu­aa rajoit­taa vaik­ka­pa oluen alko­ho­li­pi­toi­suut­ta jois­san myy­mä­löis­sä, hänen tulee lain muka­vaa arvioi­da ja ver­tail­la sii­tä aiheu­tu­vaa hait­taa mm. kulut­ta­jil­le, esi­mer­kik­si kulut­ta­jan yli­jää­män avul­la. Jot­ta voi­daan edes joten­kin pun­ni­ta sitä että onko tämä toi­men­pi­de koko­nai­suu­des­saan tehokas.

 19. Mihin kiveen on kir­joi­tet­tu, että vero­luo­kan alko­ho­li­pi­toi­suut­ta pitäi­si las­kea juu­ri yksi %-yksik­kö? Jos hie­man yhdis­täi­si ove­luut­ta ja tavoit­tei­ta, kan­nat­tai­si raja aset­taa vaik­ka 4,1 pro­sent­tiin. Maku ja “teho” oli­si­vat riit­tä­vät (monet hyvät tsek­kio­luet ovat nois­sa pro­sen­teis­sa), ja se muut­tai­si vähem­män ihmi­siä väke­vien suun­taan. Pro­sen­tu­aa­li­nen vähen­nys oli­si edel­leen yli kym­me­nen pro­sent­tia, olet­taen ettei kulu­tus­tot­tu­muk­set juu­ri muuttuisi.

 20. On älyn poh­ja­no­tee­raus ruve­ta täs­sä­kin yhtey­des­sä puhu­maan alko­ho­lis­tei­ta, niin kuin Ilta-Sano­mien pää­toi­mit­ta­ja Ulla Appel­sin teki taan­noin ker­toes­saan vel­jen­sä koh­ta­los­ta tode­ten, etti­vät mit­kään rajoi­tuk­set oli­si tehon­neet tähän alko­ho­li­sai­raa­seen mie­heen. Kokoo­muk­se­lai­set polii­ti­kot perus­ta­vat kan­tan­sa yleen­sä samaan argu­ment­tiin. Kysy­mys on kui­ten­kin taval­li­sen jam­pan lii­ka­juo­mi­ses­ta, ja sii­hen voi­daan vai­kut­taa hin­nan­ko­ro­tuk­sin ja muil­la saa­ta­vuu­den vai­keut­ta­mi­sen kons­tein. Jos sil­le tiel­le men­nään, kiih­tyy taas Viros­ta tuo­dun alko­ho­lin vir­ta, ja val­tiol­ta jää vero­tu­lo­ja saa­mat­ta. Perus­ti­lan­ne ei muu­tu, kos­ka ryyp­pää­mi­nen on suo­sit­tu kan­san­hu­vi, jon­ka hait­to­ja ei notee­ra­ta. Siis herää Suo­men kansa!
  Van­ha­kan­tai­nen rait­tius­työ on osoit­tau­tu­nut tehot­to­mak­si, ja sil­le nau­re­taan. Varoit­ta­vaa so-so-sor­mea ei usko­ta, vaik­ka saar­na­mie­hel­lä kuin­ka oli­si val­ko­tak­ki pääl­lä. Sen sijaan vii­me aikoi­na aloi­tet­tu Yleis­ra­dion “Kork­ki kiin­ni” ‑ohjel­ma näyt­täi­si ole­van aivan tois­ta maa­ta. Sii­nä tar­tu­taan asi­aan häpei­le­mät­tä mut­ta vaka­vas­ti. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt avau­tu­vat ongel­mas­taan ja osoit­ta­vat käy­tän­nös­sä, miten täre­kää heil­le on sen voit­ta­mi­nen ja kuin­ka vai­ke­aa se voi olla. Tupak­ka­kin on saa­tu aika suu­rel­ta osin kit­ket­tyä eri­lai­sin kei­noin, eikä sii­nä todel­la­kaan ole enää entis­tä gla­mou­ria. Oluen­kin autuus kan­nat­taa täl­lai­sel­la valis­tuk­sel­la lai­men­taa itse olut­ta vesit­tä­mät­tä — uskon että tulos on sil­loin parem­pi. Sil­lä onhan vii­nak­sis­ta pal­jon via­ton­ta­kin iloa, ettei suo­ra­nais­ta hyö­tyä­kin yhtei­se­lol­le. Kun­han ei juo­da liikaa.

 21. Mitä jos vaa­leis­sa kes­kus­tel­tai­siin­kin oikeas­ti tär­keis­tä asiois­ta? Kuten työt­tö­myy­des­tä, sote-uudis­tuk­ses­ta ja sosi­aa­li­tur­van uudis­tuk­ses­ta. Sitä odotellessa.

 22. Juu­ri kun Suo­meen on saa­tu tuon­tio­luet kaup­po­jen hyl­lyi­hin, koti­mai­nen pani­mo­toi­min­ta käyn­tiin ja kau­pat sen ver­ran isoik­si, että kaup­pa­reis­suis­ta sel­vi­ää yhdel­lä reis­sul­la yhteen liik­kee­seen, niin joku aivo­pie­ru ehdot­taa tälläistä.

  Olen itse täl­läi­nen mais­te­li­ja. Ostan yhden oluen sau­na­juo­mak­si vii­kot­tain ja pyrin valit­se­maan sel­lai­sen, jota en ole aiem­min juo­nut. En kui­ten­kaan jak­sa sen yhden ainoan oluen vuok­si läh­teä erik­seen alkoon.

  Pitäi­si­kö ras­vai­set ja suo­lai­set ruu­at siir­tää johon­kin val­tion mono­po­liy­ri­tyk­seen ja aset­taa vie­lä rasva&suola kort­ti kansalaisille?

  Ras­vai­nen ja suo­lai­nen ruo­ka tap­paa vähin­tään­kin yhtä tehok­kaas­ti kuin alko­ho­li. Itsea­sias­sa tehokkaammin.

  On mie­les­tä­ni absur­dia, että jouk­ko­ran­gais­tuk­sel­la yri­tet­täi­siin hol­ho­ta kan­sa­lai­sis­ta terveempiä.

  Vain ja ainoas­taan valis­tus on oikea kei­no toi­mia täs­sä­kin asiassa.

  Esi­mer­kik­si voi­daan ottaa vaik­ka­pa voi, jota hyvin har­va enää sipai­see lei­pän­sä pääl­le, vaik­ka vie­lä muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten sitä vetäis­tiin hel­pos­ti useam­man mil­lin kerros.

  Lisäk­si maa­seu­dul­le pien­pa­ni­mot ja vii­ni­ti­lat ovat juu­ri osa sitä eri­kois­tu­mis­ta, joka on maa­seu­dun vii­mei­nen mah­dol­li­suus. Pien­pa­ni­mo­jen ja vii­ni­ti­lo­jen yhtey­teen voi­daan kehit­tää mat­kai­lu­toi­min­taa, jos­ta ihmi­set ovat innos­tu­neet. Vii­me jou­lu­na­kin oli tele­vi­sio­uu­ti­sis­sa pät­kä per­hees­tä, joka oli läh­te­nyt jou­lun­viet­toon val­miin pöy­dän ääreen maatilamatkailuyritykseen.

  Kes­kus­ta on hih­hu­lei­den ääni­tor­vi, mut­ta sala­ka­la­vam­pi, kuin KD.

  Halua­vat­ko suo­ma­lai­set tosi­aan­kin herä­tys­liik­keen jäse­nen pää­mi­nis­te­rik­si ja pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eek­si puo­lu­een, jon­ka hal­li­tus­oh­jel­ma pur­su­aa kak­si­nais­mo­ra­lis­mia ja holhousta?

  Ei ole kovin pit­kä aika sii­tä, kun kes­kus­ta­nai­set ehdot­ti­vat val­ta­kun­nal­lis­ta kotiin­tu­loai­kaa vanhemmille…

 23. Olen ASIAA VASTAAN…pari perustelua .…
  Ensin­nä­kään Alko ei kyke­ne samaa vali­koi­maa ja tilaa Oluil­le anta­maan, jon­ka tuo­te­ryh­mä kaik­ki­neen vaa­ti­si — vali­koi­man supis­ta­mi­nen oli­si suo­ra­nai­nen rikos laa­tu­tie­toi­sia kulut­ta­jia koh­taan. En mm itse perus­laa­ge­rei­ta juo juu­ri lainkaan.
  On syy­tä muis­taa, että eri­koi­su­lui­den vali­koi­ma on yli 500 tuo­tet­ta — kaup­pa­koh­tai­ses­ti siis kym­me­ni­sen modu­lia / myy­mä­lä … Siis pel­käs­tään eri­koi­su­lui­den lisä­ti­la / val­veu­tu­nut Alkon myy­mä­lä, koti­mai­nen kes­kio­lut vaa­ti­si saman ver­ran lisää … Muu­ta­ma modu­li pien­pa­ni­moil­le .… Alko­jen neliöi­den puit­teis­sa tuo on silk­ka haave.

  Oluen mie­don­ta­mi­nen pudot­tai­si kau­pan olui­den ja mui­den mie­to­jen alko­ho­li­juo­mien vero­tuo­tot, sil­lä Vero­tus­han perus­tuu alkoholiprosenttiin.

  Pani­mo­liit­to, kulut­ta­jat ja teol­li­suus ovat pää­tök­ses­tä täy­sin eri miel­tä … On sano­mat­ta­kin sel­vää, että pää­tös joh­tai­si vah­van alko­ho­lin myyn­nin lisään­ty­mi­seen ja ongel­ma käy­tän­nös­sä pahe­ni­si. Kulu­tus alko­myyn­nis­tä nos­tai­si väke­vän alko­ho­lin kulu­tus­ta ja sii­tä­hän aikoi­naa 1968 pyrit­tiin eroon, kun kep­pa­na annet­tiin kauppamyyntiin.

  Eri­koi­so­luet ovat kau­pal­le mer­kit­tä­vä kat­teen tuo­ja, joten heil­lä­kin saat­taa olla eriä­vä mie­li­pi­de siir­ros­ta — uudel­leen koros­tan vali­koi­man laa­juut­ta. Alko ei vas­taa­vaan pysty.

  Pien­pa­ni­moi­den tär­keä jake­lu­ka­na­va on PT-kau­pat — maan laa­jui­seen jake­luun ei pys­ty­tä, joten ongel­ma pien­pa­ni­moil­le oli­si mer­kit­tä­vä. Nyt kun pitäi­si olu­kult­tuu­rin nimis­sä edis­tää koti­mai­sen oluen laa­tu­ke­hi­tys­tä on kiusal­lis­ta ajaa hyvää asi­aa nurkkaan.

  Pää­tök­sis­sä ei edel­leen­kään uskal­le­ta tun­nus­taa, että mie­to­jen lal­ko­ho­li­juo­mien koh­dal­la vero­tuk­sen ja hin­noit­te­lun osal­la on teh­ty VIRHE !!!
  Uskal­lan väit­tää, ettei Soi­nin­vaa­ral­la ei kel­lään muul­la­kaan ole todel­lis­ta tie­toa tilas­toi­mat­to­man tuon­nin mää­räs­tä — koko­luok­ka on hyvän mat­kaa suu­rem­pi kuin koti­mai­nen ravin­to­la­myyn­ti koko­nai­suu­des­saan. Jos tuo koko mää­rä kotoi­sia vero­ja ja hin­to­ja las­ke­mal­la saa­tai­siin koko­nai­suu­des­saan koti­mai­sek­si, tilas­toi­dus­ta kulu­tuk­sek­si — uskal­lan väit­tää, että pel­käs­tään vero­tuo­toil­la rahoi­tet­tai­siin iso osa sen kol­men pro­sen­tin ongel­ma­käy­tös­tä, joka nyt­kin on vakio — teh­tiin mitä tehtiin.

  Kun vie­lä huo­mioi­daan, että suu­rin osa tax­free tuon­nis­ta tuo­te­taan muu­al­la, toi­si suo­tui­sa vero­pää­tös myös välil­li­ses­ti koti­mai­sia työ­paik­ko­ja pel­loil­ta ‑pani­mon kaut­ta kaup­paan koko tuo­te­ket­juun. Lisäk­si koko ket­jun osal­ta tuli­si vero­tuot­to­ja val­mis­re­ve­roi­neen, aluei­den, eikö sovi unoh­taa, että jokai­nen alan lisä­työ­paik­ka toi­si lisä­ku­lu­tus­ta koti­mai­seen yhteis­kun­taan — ei siis ihan mitä­tön asia.

  Olet­te joko tuke­mas­sa koti­mais­ta tuo­tan­toa ja kulu­tus­ta — tai han­ka­loit­ta­mas­sa sitä ja vaa­ran­ta­mas­sa koti­mais­ta pani­moa­lan työl­li­syyt­tä — välil­li­si­ne vaikutuksineen.

  Mitä­pä jos teh­dään­kin asias­ta edus­kun­ta­vaa­lien pää­tee­ma — saat­te olla var­mo­ja miten kan­sa asias­sa äänestää.
  En ymmär­rä mik­si kol­men pro­sen­tin ongel­ma­käy­tön vuok­si val­veu­tu­nut­ta kan­saa rangaistaan ???? 

  Näi­hin asioi­hin pyy­dän kom­ment­tia — se on vähin­tä mitä voit tehdä.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Arvon­li­sä­ve­ro ei ole Suo­men käsis­sä. Mitään hyö­dy­ket­tä ei saa arvon­li­sä­ve­ros­ta pois ilman EU:n lupaa eikä var­maan­kin meni­si läpi esi­tys, että alko­ho­li eri­tyi­ses­ti otet­tai­siin nol­la­ve­ro­kan­taan. Se myös sot­ki­si EU-jäsen­mak­sun las­ke­mi­sen, kos­ka se perus­tuu arvon­li­sä­ve­rol­la mitat­tuun kan­san­ta­lou­den kokoon. 

  Kyl­lä, mut­ta… eri mais­sa on aivan eri­lai­set arvon­li­sä­ve­rot eri hyö­dyk­keil­le, joten peli­va­raa on — ja alko­ho­li on ete­läi­sem­mis­sä EU-mais­sa vain elin­tar­vi­ke mui­den elin­tar­vik­kei­den joukossa.

  Kun kävin aikoi­na­ni ensim­mäis­tä ker­taa Ita­lias­sa, häm­mäs­tyin havai­tes­sa­ni, että mar­ke­tis­sa 99-pro­sent­ti­nen alko­ho­li oli jau­ho­jen ja mui­den ruo­ka­tar­vik­kei­den jou­kos­sa — ei suin­kaan juomahyllyssä.

 25. Lan­de­pauk­ku:
  PTT:n tut­ki­muk­sen lop­pu­tu­le­ma on ettei lai­men­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää, ymmär­rän että uskon­nol­li­sil­la ryh­mit­ty­mil­lä tai THL:n lei­pä­tut­ki­joil­la on asias­ta eri käsi­tys mut­ta olen pit­käl­ti Osmon lin­joil­la. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta kei­nois­ta tämä on yksi huonoimpia. 

  Uskon­nos­ta en pal­jon tie­dä, mut­ta mikä mah­toi olla Jee­suk­sen vedes­tä muut­ta­man vii­nin pro­sent­ti, oli­ko alennettu?

 26. Hei­tän asi­aan vie­lä lisäehdotuksen…

  Eläm­me 2000 lukua hyvän mat­kaa, jos omaan kalen­te­riin ja ajan­ta­juun on luottaminen.

  Ehdo­tan, että siir­ry­tään euroop­pa­lai­seen mal­liin. Vie­dään kaik­kiin suu­riin hyper­mar­ket­tei­hin ” oma Alko”, jos valis­tu­neet päät­tä­jäm­me eivät vii­ne­jä uskal­la vapaut­taa kauppamyyntiin.
  Samas­sa Alkon jake­lu­ket­ju laa­je­ni­si merkittävästi.

  On tot­ta, että taas säde­ke­hää joku halu­aa kir­kas­taa vas­tus­ta­mal­la han­ket­ta, vaan ollaan­pa rehel­li­siä ja kat­so­taan asi­aa toi­sin silmin.
  Alko­jen myyn­ti ja tuot­to oikein hoi­det­tu­na para­ni­si mer­kit­tä­väs­ti, lisäk­si val­veu­tu­nut kulut­ta­ja voi­si vii­ni­pul­lon­sa ottaa samal­la reis­sul­la kun muut­kin elintarvikkeet.

  Lähes­kään kaik­ki kulu­tus ei ole ongel­ma­käyt­töä, joten näin myös lii­ken­ne erik­seen Alkoi­hin vähen­täi­si lii­ken­teen pääs­tö­jä ja per­heil­le toi­si vähän mut­ta kui­ten­kin lisä­ai­kaa yhtei­seen oloon. Lisäk­si koh­tuu­käyt­tö­mal­li toi­si mal­lia nuo­ril­le, sii­tä miten juo­mia sivis­ty­nees­ti käy­te­tään. En väi­tä, että nyt käyt­täy­dy­tään epä­si­vis­ty­nees­ti, mut­ta min­kä nuo­re­na oppii sen van­hem­pa­na tai­taa. Van­hem­pien esi­merk­ki ei ole vähä­pä­töi­nen las­ten kulu­tus­tot­tu­mus­ten oppimisessa.

  Jos­pa uskal­let­tai­siin luot­taa sivis­ty­nee­seen kan­saan, niin moni asia oli­si huo­men­na paremmin…

 27. Hin­ta- ja sata­vuus vai­kut­ta­vat eni­ten. Hinas­sa tääl­lä ollaan alle Ruos­tin ja Nor­jan ja Viron odo­te­taan hil­jal­leen nos­ta­van alkoholiveroa.

  Kokoo­muk­sel­ta oli eri­koi­nen lin­ja ottaa ‘vii­na vapaak­si’ jon­kin­lai­sek­si pää­tee­mak­seen. Sitä ei oikein kukaan kai­paa, kun­han pysyy vapaam­pa­na kuin 1980-luvul­la, jol­loin vie­lä oli salakauppaa.

  Voi­si­ko sen kes­kio­lut­myyn­nin aloit­taa aamul­la vas­ta klo 10? Lopet­taa illal­la klo 20? Sun­nun­tai­sin 12 — 18?.

  Mai­non­ta vai­kut­taa nuo­riin, se tie­de­tään. Mik­si nuor­ten urhei­lu­ta­pah­tu­mis­sa tar­vi­taan aikui­sil­le oluen myyn­tiä ja mai­non­taa? Voi­si­ko olut­tel­tan ava­ta vas­ta klo 16 nuorisotapahtumissa? 

  Olut­teol­li­suus on onnis­tu­nut lob­bauk­ses­saan, hie­dän vil­pit­tö­myy­teen­sä en vain usko.

  Isoin asia lie­nee, että pal­jon­ko teho­kas­ta kat­kai­sua ja päih­de­kun­tous­ta voi­daan pitää tar­jol­la? SOTE uudis­tuk­ses­sa sii­tä­kään ei ole pal­joa puhut­tu, että kuka mak­saa ja miten. Se kos­kee niin subu­tek­sin tykit­tä­jiä kuin laa­jem­man koti­kas­vat­ta­mi­sen tulok­sia pös­syt­te­le­viä sii­nä kuin alko­ho­lin käyttäjiä.

 28. uusi kas­vo tääl­lä:
  Juo­ma­kult­tuu­rin muu­tos kan­sa­kun­ta­na kes­tä­nee aina­kin yhden suku­pol­ven ver­ran (20–30v), joten kan­nat­tai­si­ko kokeil­la hol­hoa­mi­sen sijaan vapaut­ta­mis­ta-> ensi alkuun alko­ho­li­ve­ro­ja alem­mas ja vii­nit ruokakauppoihin.

  Osa tie­tys­ti ryyp­pää itsen­sä hen­gil­tä mut­ta ryyp­pää­vät­hän ne nytkin.

  Mil­loin­ka­han Venä­jäl­lä alkaa “kiel­le­tyn hedel­män” lumo haih­tua? Siel­lä on jo aina­kin tuo 20 vuot­ta har­ras­tet­tu hal­paa viinaa.

  Tämä on jo var­maan kym­me­nes ker­ta kun jank­kaan täs­tä asias­ta tääl­lä, mut­ta… kai olet huo­man­nut, että ne ete­läi­set myös näyt­tä­vät vähän eri­lai­sel­le kuin suo­ma­lai­set? Ne ovat kan­saa, joka on har­joit­ta­nut maa­ta­lout­ta ja juo­nut olut­ta jo kau­an ennen pyra­mi­dien aikaa. Heil­lä ei ole juop­po­ja, kos­ka kaik­ki juop­po­gee­nit kar­siu­tui­vat jo neo­liit­ti­sel­la kaudella.

  Suo­ma­lai­set ovat kuin mikä tahan­sa alkua­su­kas­hei­mo. Jos niil­le antaa vii­naa, ne juo­vat itsel­tään aivot pellolle.

  Neo­liit­ti­nen lop­pu­rat­kai­su vie sen tuhat vuot­ta, ja se ei edes toi­mi nykyi­ses­sä hyvin­voin­ti­val­tios­sa: päih­tei­tä vää­rin­käyt­tä­vien nais­ten hedel­mäl­li­syys­lu­ku on lähem­mäs kol­me, kun kai­kil­la se on alle kak­si. Ongel­ma on täl­lä het­kel­lä vain pahenemassa.

 29. Jus­si Hut­tusen teks­tiä Duodecimista:

  Suo­ma­lais­ten ter­veys on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä jat­ku­vas­ti paran­tu­nut. Odo­tet­ta­vis­sa ole­va elin­ai­ka on piden­ty­nyt, toi­min­ta­ky­vyn rajoi­tuk­sia esiin­tyy entis­tä har­vem­mal­la, ja ter­veyt­tään huo­no­na pitä­vien osuus on pie­nen­ty­nyt. Myön­tei­sen kehi­tyk­sen taus­tal­la ovat parem­mat eli­no­lot, ter­veel­li­sem­mät elin­ta­vat ja hoi­don kehit­ty­mi­nen. Yhdes­sä suh­tees­sa suo­ma­lai­nen ter­veys- ja yhteis­kun­ta­po­li­tiik­ka on kui­ten­kin epä­on­nis­tu­nut. Alko­ho­lin kulu­tus on lisään­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti, ja alko­ho­li­sai­rau­det ovat nouse­mas­sa kan­san­ter­vey­den ongel­ma­lis­tan kärkeen.”

  Alko­ho­li on työi­käis­ten mies­ten ylei­sin kuo­lin­syy. Ja nai­sil­la se on kak­ko­nen. Täs­sä yksi syy hel­sin­ki­läis­ten kes­ki­mää­räis­tä lyhyem­pään elinikään.

  Alko­ho­lia käyt­tä­viä odot­ta­via äite­jä tuli­si mie­les­tä­ni kyl­lä voi­da ohja­ta pak­ko­hoi­toon. Mut­ta täs­sä on libe­raa­lin alko­ho­li­po­li­tii­kan ja yhteis­kun­ta­nä­ke­myk­sen ongel­ma. Ei voi­da teh­dä näin, vaik­ka lap­si kärsii.

 30. Kes­kio­luen lai­men­ta­mi­nen oli myös edel­li­sen Jyr­ki Katai­sen hal­li­tuk­sen ohjel­mas­sa ja SDP:n vas­taa­vat minis­te­rit sitä yrit­ti­vät hoi­taa­kin. Mik­si asias­ta ei sil­loin nous­sut kohua ? Vaa­lien läheisyys ?

 31. Eikö ravin­to­la­juo­mia voi­si verot­taa nykyis­tä kevyem­min, parem­pi pubis­sa kuin sal­kun kans­sa koto­na tai puistossa.

 32. Suo­ma­lais­ten huo­non alko­ho­li­kult­tuu­rin taus­tal­la on nykyi­nen hol­hous­po­li­tiik­ka, joka ei ole opet­ta­nut ihmi­sil­le vas­tuul­lis­ta tapaa huo­leh­tia omas­ta alko­ho­lin­käy­tös­tään. Nyky­ään perus­o­le­tus on, että ihmi­set eivät tähän vas­tuuseen kyke­ne, vaan viran­omais­ten on kan­net­ta­va vas­tuu hei­dän puolestaan.

  Tämä asia on tyy­pil­li­ses­ti näh­tä­vä­nä poh­jois­mai­den ulko­puo­lel­le muut­ta­nei­den suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­käy­tös­sä. Ensial­kuun Suo­mes­ta pois muut­ta­mi­sen jäl­keen alko­ho­lin vapaan saa­ta­vuu­den ja alhais­ten hin­to­jen koh­taa­mi­nen tyy­pil­li­ses­ti pur­kau­tuu hil­lit­tö­mä­nä kän­nää­mi­se­nä. Mut­ta mel­ko pian tajun­taan tulee se, että vas­tuu alko­ho­lin­käy­tön pitä­mi­ses­tä raken­ta­vis­sa raa­meis­sa on todel­la koko­naan itsel­lä, jol­loin kulu­tus las­kee jopa alhai­sem­mal­le tasol­le kuin mitä se oli ennen Suomessa.

  Minun mie­les­tä­ni Suo­meen voi­si hyvin kopioi­da esi­mer­kik­si Sak­san mal­lin alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa, joka on hyvä esi­merk­ki sii­tä, että libe­raa­li alko­ho­li­po­li­tiik­ka on mah­dol­lis­ta yhdis­tää hyvin­voin­ti­val­tion kans­sa. Jos täl­lais­ta muu­tos­ta ei teh­täi­si pysy­väs­ti niin vaik­ka esim. nel­jän vuo­den koe­jak­sok­si jon­ka kat­sot­tai­siin, miten alko­ho­lin kulu­tus on kehittynyt.

 33. Yllä mai­nit­tu kau­pan alan PTT:llä teet­tä­mä tut­ki­mus itse asias­sa tuot­taa suu­ruus­luo­kas­sa juu­ri saman lop­pu­tu­le­man koko­nais­ku­lu­tuk­sen las­kul­le (~kym­me­nes) kuin min­kä Val­tion talou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen, THL:n, ISY:n ym. yhteis­tut­ki­mus sai tulok­sek­si. Tämä yhden­suun­tai­suus siis vah­vis­taa, ei hei­ken­nä, VATT:n ynnä mui­den tut­ki­muk­sen lop­pu­tu­le­maa. Ruot­sin koke­mus­ten lisäk­si on käsit­tääk­se­ni voi­tu käyt­tää myös Suo­men arvioi­ta eri joustoista.

  Koko­nais­ku­lu­tuk­sen las­ku on siis molem­mis­sa tapauk­sis­sa arvioi­tu net­to­vai­ku­tuk­se­na sen *jäl­keen*, kun on arvioi­tu vas­tak­kai­sia muu­tok­sia mm. tuon­nis­sa ja väke­vien kulu­tuk­ses­sa. PTT on vain anta­nut väke­vil­le eri­lai­sen hait­ta­ker­toi­men ja saa­nut sit­ten hie­man pie­nem­män arvion “hait­ta­pai­no­te­tun” koko­nais­ku­lu­tuk­sen las­kul­le. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin vain osa alko­ho­li­hai­tois­ta kor­re­loi useis­ta eri syis­tä mie­lek­kääs­ti juo­man vah­vuu­den kans­sa, mikä PTT:n rapor­tis­sa­kin kyl­lä lopul­ta myönnetään.

  PTT ei kai edes yrit­tä­nyt mää­räl­li­ses­ti arvioi­da alko­ho­li­hait­to­jen vähe­ne­mis­tä ehdo­te­tul­la toi­mel­la, mut­ta sel­vää on, että ne vähe­ni­si­vät hei­dän­kin arvion­sa mukaan jon­kin ver­ran, kos­ka “hait­ta­pai­no­tet­tu­kin” koko­nais­ku­lu­tus­kin edel­leen las­ki­si. VATT:n, THL:n ja mui­den mukaan 10 % vähe­ne­mä koko­nais­ku­lu­tuk­ses­sa vähen­täi­si yksin alko­ho­li­kuo­le­mia n. 350 vuo­des­sa. Useim­mat muut­kin alko­ho­li­hai­tat (esim. työ­ky­vyt­tö­myys, pidem­mät työ­pois­sao­lot, sosi­aa­li- ja ter­veys­huol­lon kulut, jne.) vähenisivät.

  Sinän­sä on sel­vää, että työ­pai­kat ja kau­pan ala kär­si­si­vät toi­mes­ta jon­kin ver­ran. (Ei tie­ten­kään suo­raan vähen­ty­neen alko­ho­lin myyn­nin hin­nan ver­ran, kos­ka eihän se sääs­ty­nyt raha kan­san­ta­lou­des­ta noin vain pois katoa, mut­ta jon­kin ver­ran.) Onko se sit­ten sen arvois­ta, että vähen­ne­tään alko­ho­li­hait­to­ja mer­kit­tä­väs­ti, ja kan­nat­tai­si­ko kau­pan alan toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ehkä hel­pot­taa ennem­min jol­lain toi­sel­la toi­mel­la, on luon­nol­li­ses­ti myös arvostuskysymys.

  Noh, vii­me kädes­sä asia on vähän baga­tel­li, kos­ka n. 80–90 % suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa joko “kes­kio­luen myyn­ti­ra­joi­tuk­sia” tai “kes­kio­luen lai­men­ta­mis­ta” (asial­li­ses­ti sama asia). Mikään ei-itse­tu­hoi­nen puo­lue ei siis ole asi­aa ihan lähiai­koi­na ole mihin­kään ete­ne­mäs­sä. Edes kris­til­lis­de­mo­kraa­tit eivät täl­lä het­kel­lä esi­tä sitä tavoitteenaan. 

  Ehkä kes­kus­te­lua kan­nat­tai­si käy­dä niis­tä alko­ho­li­sään­te­lyn kysy­myk­sis­tä, jois­sa poliit­tis­ta liik­ku­ma­va­raa on (suun­taan tai toi­seen!) enem­män, kos­ka nii­tä­kin riit­tää. Kan­sa­lais­ten alko­ho­lia­sen­teet kun kui­ten­kin riip­pu­vat voi­mak­kaas­ti sii­tä, mitä oikeas­taan ollaan sääntelemässä. 

  Jär­ke­väs­sä alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa­han ei ole kyse vain mää­räs­tä (onko sään­te­lyä “pal­jon” vai “vähän”) vaan myös laa­dus­ta. Meil­lä on eri­tyi­ses­ti vii­me vuo­si­na kehi­tet­ty koh­tuul­li­sen pal­jon sään­te­lyä, joka tuot­taa pal­jon har­mia kan­sa­lai­sil­le, yri­tyk­sil­le ja viran­omai­sil­le ja suh­tees­sa aika vähän kiis­ta­ton­ta hyö­tyä koko­nais­hait­to­jen vähen­tä­mi­ses­sä. Vas­taa­vas­ti peli­va­raa löy­tyi­si vah­vis­taa­kin sel­lais­ta ole­mas­sa ole­vaa sään­te­lyä, jos­sa kus­tan­nuk­set oli­si­vat vähäi­sem­piä ja hyö­dyt isom­pia. (Jos vali­taan mel­ko rii­da­ton aihe, niin esi­mer­kik­si ris­ki­ryh­miin koh­dis­tu­vat täs­mä­kes­kus­te­lut esim. kou­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa, työ­ter­veys­hoi­dos­sa, perus­ter­vey­den­huol­los­sa jne. muun hoi­don yhteydessä.)

  Viit­teet: PTY/PTT: http://www.pty.fi/fileadmin/user_upload/tiedostot/Tutkimukset/Alkoholi/Tutkimus_III_olut_Alkoon_ja_II_olut_kauppoihin_2012_web.pdf
  VATT ym. http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/valm.rap.13.pdf
  Alko­ho­lia­sen­teet http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125383/URN_ISBN_978-952–302-295–9.pdf?sequence=1 (luku 1.9), http://issuu.com/soste/docs/alkoholiasenteet_2012?e=6237587/2685668, http://www.pty.fi/fileadmin/user_upload/tiedostot/Tutkimukset/Alkoholi/Alkoholitutkimukset_2014/TNSGallup_Mielipiteet_alkoholijuomien_myynnista_2014.pdf

 34. Jos nuo­ri­so on ensi­si­jai­nen suo­jat­ta­va, kuten jois­sa­kin kom­men­teis­sa esi­te­tään, tär­kein­tä oli­si aset­taa myy­jil­le päte­vyys­vaa­ti­muk­set, kuten lääk­kei­den osal­ta on far­m­asian tut­kin­to. Ei tar­vit­se tie­ten­kään olla yli­opis­to­tut­kin­to, mut­ta pereh­ty­nei­syys sii­hen, mitä myy. Ei ole mitään jär­keä sii­nä, että nuo­ret pät­kä­työ­läi­set kont­rol­loi­vat sitä, kuka saa ostaa. Tämä tar­koit­tai­si kios­ki­myyn­nin lop­pua, joka oli­si hyvä asia, ja kau­pois­sa oluen (ja tupa­kan) myyn­nin siir­tä­mis­tä omil­le kas­soil­leen. Sama kou­lu­tus kävi­si alkoihin.

 35. tpyy­luo­ma: Se oikea kiis­ta täl­lä ken­täl­lä on että ote­taan­ko rajoi­tus­ten hai­tat huo­mioon vai ei. Suo­mes­sa on perin­tei­ses­ti läh­det­ty sii­tä että sään­te­lys­tä ei ole mitään hait­taa eli kus­tan­nuk­sia, jos­ta seu­raa että mikä tahan­sa sään­te­ly­toi­mi on läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­nat­ta­va. Var­sin­kin jos on kysy­mys alko­ho­lis­ta. Jos taas esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa (liit­to­val­tion) viran­omai­nen halu­aa rajoit­taa vaik­ka­pa oluen alko­ho­li­pi­toi­suut­ta jois­san myy­mä­löis­sä, hänen tulee lain muka­vaa arvioi­da ja ver­tail­la sii­tä aiheu­tu­vaa hait­taa mm. kulut­ta­jil­le, esi­mer­kik­si kulut­ta­jan yli­jää­män avul­la. Jot­ta voi­daan edes joten­kin pun­ni­ta sitä että onko tämä toi­men­pi­de koko­nai­suu­des­saan tehokas.

  On tot­ta että USA:ssa pitää arvioi­da lakien hai­tat ja kulut parem­min kuin Suomessa.
  Ylei­ses­ti ottaen USA:ssa alko­ho­li­po­li­tiik­ka on sel­väs­ti Suo­mea tiu­kem­paa. Jos tar­koi­tat sään­te­lyn ter­veys­hait­to­ja, mitä­hän ne oli­si­vat ? Ehkä aggres­sioi­ta alko­ho­lin puutteesta. 

  Talou­del­li­sia hait­to­ja sään­te­lys­tä voi­daan kyl­lä var­maa osoit­taa, mut­ta pitää­kö talou­del­li­sen edun men­nä ter­vey­den edel­le. Näin kai aja­tel­laan libe­raa­lis­sa demokratiassa.

 36. tpyy­luo­ma on ilmei­sen oikeas­sa sii­nä, että sään­te­lyn kus­tan­nuk­sia arvioi­daan Suo­mes­sa vain vail­li­nai­ses­ti. Välit­tö­mät vai­ku­tuk­set elin­kei­noe­lä­mään ja viran­omais­ten työ­voi­man tar­pee­seen yleen­sä kyl­lä las­ke­taan, mut­ta sitä, min­kä ver­ran ihmi­sil­tä ja yri­tyk­sil­tä esi­mer­kik­si menee aikaa, ei oikein viit­si­tä arvioi­da ja arvot­taa – saa­ti mene­tet­ty­jä hyö­ty­jä, kuten vaik­ka­pa päih­tei­den tapauk­ses­sa sitä, mikä hyö­ty tai ilo alko­ho­lis­ta tai tupa­kas­ta ehkä jää rajoi­tus­ten takia saamatta. 

  Ihmi­set kui­ten­kin ihan omil­la euroil­laan mark­ki­noil­la arvioi­vat alko­ho­lin raja­hyö­dyik­si itsel­leen vii­ti­sen mil­jar­dia euroa vuo­sit­tain, kos­ka sen ver­ran he sitä osta­vat. Tämä siis sen jäl­keen, kun he ovat *jo vähen­tä­neet* hyö­ty­ar­vios­taan omat odo­te­tut alko­ho­li­hait­tan­sa, jot­ka lie­ne­vät koh­tuul­li­sen hyvin kaik­kien tie­dos­sa. Vaik­ka elä­mä ei nyt tie­tys­ti oikeas­ti ihan näin yksin­ker­tais­ta ole eivät­kä ihmi­set näin ratio­naa­li­sia, niin on aika jär­je­tön­tä olet­taa, että raja­hyö­ty on nol­la euroa.

  Toi­saal­ta THL:kaan ei halua arvioi­da hait­ta­puo­lel­la­kaan kuin välit­tö­mät alko­ho­li­hai­tat (suo­rat jul­ki­set kus­tan­nuk­set ja rikos- sekä omai­suus­va­hin­got) aina­kaan nykyi­sin. Siis esi­mer­kik­si yhden mene­te­tyn elin­vuo­den arvo on käsit­tääk­se­ni alko­ho­lin hait­ta­kus­tan­nus­las­kel­mis­sa nol­la euroa, kos­ka onhan sen arvioi­mi­nen nyt sen­tään aika vai­ke­aa ja kiis­ta­na­lais­ta­kin vie­lä! 🙂 (THL:n arvio­ta isom­pia hait­ta-arvo­tuk­sia esit­tä­vät lähin­nä päih­de­työn jär­jes­töt ja nii­tä sitee­raa­vat polii­ti­kot – las­ku­ta­paan en ole mis­sään tör­män­nyt enkä uskal­la sitä arvailla.)

  Mel­ko *ylei­siä* ongel­mia näyt­täi­si ole­van molem­mil­la puo­lil­la sään­te­lyn hyö­ty­jen ja kus­tan­nus­ten arvioin­tia, ei vain alkoholipolitiikassa.

 37. Täs­tä tilas­to­tau­lu­kos­ta (ss 46–47) näkee sel­väs­ti, mitä Ruot­sis­sa tapah­tui 1977. Kes­kio­luen 2,1 l alkoholia/henk on kor­vau­tu­nut vah­vem­mil­la oluil­la. Fol­köl on palau­tu­nut noin 0,5 l:ksi. Koko­nais­ku­lu­tuk­sen ilmoi­te­taan las­ke­neen tila­päi­ses­ti, mut­ta todel­li­suu­des­sa lie­nee tapah­tu­nut raja­tuon­nin voi­ma­kas kas­vu (mikä mm näkyy Tans­kan tilastoissa).

  http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13059/R2013-08-Alkoholstatistik-2012.pdf

 38. On aivan sel­vä, että tähän ongel­maan ei löy­dy help­poa, yksin­ker­tais­ta rat­kai­sua (min­kä tämä­kin kes­kus­te­lu osoit­taa), joten yhteis­kun­ta jou­tuu jat­ka­maan tasa­pai­not­te­lun tiellä. 

  Alko­ho­li ON iso yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma, joten kyl­lä sen hait­to­ja pitäi­si yrit­tää vähen­tää. Mut­ta miten teh­dä se ilman, että suu­ren enem­mis­tön, mei­dän koh­tuu­käyt­tä­jien, elä­mää ei tar­peet­to­mas­ti hai­ta­ta? Alko­ho­li­juo­mil­la kun on kiis­tat­to­mas­ti myös ne hyvät puolensa.

  Valis­tus on tie­tys­ti hyvä asia, mut­ta se vai­kut­taa vain niin kovin pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Vie­lä tär­keäm­pää lie­nee se, miten me kans­saih­mi­set suh­tau­dum­me alko­ho­lin ter­vey­del­li­ses­ti hai­tal­li­seen käyt­töön. Sii­nä meil­lä on kan­sa­kun­ta­na vie­lä pal­jon teke­mis­tä, vaik­ka ehkä olem­me oike­aan suun­taan pik­ku hil­jaa menossa.

  Nuo­ri­son alko­ho­lin­käy­tön ter­veh­ty­mi­seen viit­taa­vat tie­dot ovat suu­ri ilon­pil­kah­dus. Joko­han valis­tus ja asen­ne­muu­tok­set vai­kut­tai­si­vat, vai onko kyse sit­ten­kin vain het­kel­li­ses­tä tren­dis­tä, joka kään­tyy pian taas toi­seen suuntaan?

  Asen­tei­den ter­veh­ty­mis­tä odo­tel­les­sa päät­tä­jät jat­ka­ne­vat tasa­pai­not­te­lu­aan miet­ti­mäl­lä näi­tä saa­ta­vuus- ja laimennusmahdollisuksia.

 39. Löy­sin täl­läi­sen tut­ki­muk­sen tai esiselvityksen:
  http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/valm.rap.13.pdf

  Tuos­sa arvioi­daan oluen lai­men­nuk­sen vai­ku­tus­ta Ruot­sin koke­muk­sen perus­teel­la (1977). Ruot­sis­sa oluen lai­men­nus ja kes­kio­luen pois­to las­ki oluen koko­nais­ku­lu­tus­ta eikä mui­den alko­ho­li­juo­mien kulu­tus saman­ai­kai­ses­ti kasvanut.

  Suo­mes­sa ei täs­sä ole­te­ta ihan yhtä suur­ta muu­tos­ta. Sel­vi­tyk­sen perus­teel­la, hiu­kan yksin­ker­tais­tet­tu­na muu­tos (alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tus) vas­tai­si sitä että ihmi­set vaih­tai­si­vat kil­tis­ti kes­kio­luen folköliin. 

  Löy­tää­kö joku parem­man sel­vi­tyk­sen vai onko em sel­vi­tys edus­ta­va näy­te sii­tä mil­lä peri­aat­teel­la näi­tä vai­ku­tuk­sia arvioidaan?

 40. Mitä jos lähes­tyt­täi­siin asi­aa vähän toi­ses­ta kul­mas­ta: laa­jen­net­tai­siin vero­luok­kaa I hie­man ylös­päin, esim 3,5 pro­sent­tiin asti ja ken­ties vie­lä alen­net­tai­siin tämän alim­man vero­luo­kan vero­tus­ta jot­ta se tuli­si hin­nal­taan sel­väs­ti edul­li­sim­mak­si vaihtoehdoksi. 

  Samal­la voi­tai­siin sal­lia myös nor­maa­li­vah­vui­sen oluen (eli sen mitä Suo­mes­sa kut­su­taan IV luo­kan oluek­si) myyn­ti ruo­ka­kau­pois­sa mut­ta pidet­täi­siin III ja IV luo­kan vero­tus enti­sel­lään tai jopa kevyes­ti kiristettäisiin. 

  Tuo­tai­siin siis vali­koi­maan nykyis­tä parem­man makui­sia mut­ta alko­ho­li­pi­toi­suu­del­taan sil­ti sel­väs­ti kevyem­piä olui­ta ja ohjat­tai­siin posi­tii­vi­sel­la hin­noit­te­lul­la suu­rin kulu­tus­ta näi­hin tuotteisiin. 

  En usko että tämä sai­si ketään juo­maan nykyis­tä enem­pää olut­ta, mut­ta alko­ho­li­pi­toi­suu­den kevyt nos­to teki­si I luo­kan olues­ta enem­män maul­taan oike­aa olut­ta muis­tut­ta­vaa jol­loin sen suo­sio kas­vai­si. Vähäi­sen alko­ho­li­pi­toi­suu­den vuok­si huma­la­ha­kui­nen ryyp­pää­mi­nen kui­ten­kin oli­si täl­lä tuot­teel­la hankalampaa. 

  Samaan aikaan ne ket­kä halua­vat naut­tia lau­an­tai ate­rian yhtey­des­sä lasin hyvää ja laa­du­kas­ta olut­ta mut­ta eivät ryyp­pää olut­ta rai­vok­kai­ta mää­riä voi­vat sen teh­dä eikä muu­ta­man pul­lon vii­kos­sa juo­van nau­tis­ke­li­jan bud­jet­ti kaa­du sii­hen jos ne muu­ta­mat oluet mak­sa­vat vähän enem­män. Eli olut kult­tuu­rin tai “ongel­mat­to­man olue­nys­tä­vän” ei pitäi­si menet­tää mitään. Päin­vas­toin, esim hyvät ulko­lai­set oluet saa­tai­siin hel­pom­min olue­nys­tä­vän saa­ta­vil­le kun nii­tä ei tar­vit­si­si erik­seen läh­teä Alkos­ta osta­maan. Kukaan ongel­mai­nen tus­kin alkai­si juo­maan pul­lotpl­kul­la kal­lii­ta lam­bicce­ja jos vie­res­sä on II olut­ta mur­to-osan hintaan. 

  Käy­tän­nös­sä kysees­sä oli­si “posi­tii­vi­nen dis­kri­mi­naa­tio” Ruot­sa­lais­ten lät­töl (II luok­ka) tyyp­pi­sel­le kevy­to­luel­le joka itse asias­sa on var­sin mai­nio tuo­te. Hie­man kor­keam­man alko­ho­li­pro­sent­tin­sa ansios­ta sen maku on sel­väs­ti parem­pi kuin suo­ma­lai­sen ykkö­so­luen mut­ta hait­ta­vai­ku­tuk­set kuten väsy­mys ja kän­ni eivät pää­se vai­vaa­maa. Aikoi­naan Tuk­hol­ma­lai­sess­sa baa­ris­sa työs­ken­nel­lyt kave­ri­ni ker­toi että siel­lä moni siir­tyi baa­ris­sa lop­puil­las­ta II olu­een kun ei halun­nut tul­la enem­pää huma­laan vaan jat­kaa muka­vaa illan­viet­toa ilman lii­al­lis­ta pöhnää.

 41. tpyy­luo­ma: viran­omai­nen halu­aa rajoit­taa vaik­ka­pa oluen alko­ho­li­pi­toi­suut­ta jois­san myy­mä­löis­sä, hänen tulee lain muka­vaa arvioi­da ja ver­tail­la sii­tä aiheu­tu­vaa hait­taa mm. kuluttajille, 

  THL:n tie­to­jen mukaan esi­merk­ki­nä täs­tä on Suo­men alko­ho­li­ve­ron alen­nus vuon­na 2004. Mak­sa­kir­roo­si­kuo­le­mat lisään­tyi­vät vuo­des­sa noin 30 pro­sent­tia ja kah­des­sa vuo­des­sa noin 50 prosenttia.

  Samai­sen sivus­ton mukaan: Koko väes­tön kulu­tuk­seen vai­kut­ta­mi­nen voi tapah­tua vero­tuk­sen, saa­ta­vuu­den, val­von­nan ja ter­vey­den­huol­lon lyhyt­neu­von­nan kaut­ta, niin kuin Suo­mes­sa on tehty.

  Luet­te­los­ta puut­tu­vat ter­veys­kas­va­tuk­sen ja kol­man­nen sek­to­rin kei­not. Nuo­ret saa­vat kou­luo­pe­tuk­ses­sa nykyi­sin aivan omaa luok­kaan­sa ole­vaa ter­veys­kas­va­tus­ta, ei voi ver­ra­tak­kaan tur­mio­lan tom­min aikoihin.

  Seu­raa­vas­sa link­ki kol­man­nen sek­to­rin yhteen toimintamalliin:

  http://www.icehearts.fi/toimintamme.html

  Suo­ma­lai­nen päih­de­po­li­tiik­ka on erit­täin laa­ja ja moni­puo­li­nen kokoel­ma eri­lai­sia vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja. Se on oiva mal­li vas­tuul­li­ses­ta yhteis­kun­nal­li­ses­ta ajat­te­lus­ta ja saat­taa häpe­ään itsek­käät “mä haluan olue­ni lähi­kau­pas­ta”- tyypit.

 42. Count­ry­boy:
  Uskon enem­män THL:n tut­ki­jaa kuin polii­tik­ko­ja täs­sä tapauksessa. 

  THL:n tut­ki­joil­la ei vali­tet­ta­vas­ti ole hir­veäs­ti uskot­ta­vuut­ta näis­sä asioissa.

  On masen­ta­vaa, ettei alko­ho­lis­ta ja sen hai­tois­ta voi­da kes­kus­tel­la kun­nol­la asiallisesti. 

  Aivan. Täys­rait­tius on vaa­ral­li­sem­paa kuin suur­ku­lu­tus, mut­ta sitä ei saa sanoa. 

  Eta­no­li aiheut­taa Suo­mes­sa noin 2600 kuo­le­man tapaus­ta. Täs­sä luvus­sa on muka­na myös alko­ho­lin lie­vät posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set verisuonistoon. 

  2013 alko­ho­li­sai­rauk­siin ja alko­ho­li­myr­ky­tyk­seen kuo­li 1926 ihmis­tä, tapa­tur­miin alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­si­na 355. Mis­tä nämä loput ihmi­set tulevat?

 43. Jos muu­ta­ma kymm­me­nen ihmis­tä vuo­des­sa juo tie­ten­tah­toen dena­tu­roi­tua alko­ho­lia tai meta­no­lia, niin juo­koot! Ei sen takia kyl­lä kan­na­ta kyl­lä kuu­den mil­joo­nan ihmi­sen alkaa mitään kiel­to­kom­mer­venk­ke­jä alkaa tekemään.

 44. Maa­seu­tu­lai­nen: Eni­ten ärsyt­tää vetoa­mi­nen euroop­pa­lai­siin juo­ma­ta­poi­hin. Kes­ki- ja Ete­lä-Euroo­pas­sa­kin alko­ho­li on suu­ri ter­vey­del­li­nen ongel­ma, jopa suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa, vaik­ka sosi­aa­li­set ongel­mat lakais­taan parem­min piiloon.

  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_factsheet_en.pdf

  Eipä muu­ta. Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Le Mon­des­sa oli kir­joi­tus, jos­sa ker­ro­tiin rans­ka­lais­ten opis­ke­li­joi­den tol­kut­to­mas­ta pämppäämisestä.

 45. Ker­ran vel­je­ni tote­si Rans­kas­sa oel­van alko­ho­lis­te­ja, jot­ka eivät kos­kaan elä­mäs­sään ole olleet humalassa.

  Pää­tin muis­taak­se­ni vii­kon rait­tiu­den jäl­keen ottaa lasin viniä onnis­tu­neen päi­vän kunniaksi. 

  Las­kin­ko­han oikein? Kak­si lasia vii­niä päi­vit­täin tekee puh­das­ta alko­ho­lia sii­nä 11,5 lit­raa vuo­des­sa. Sis enem­män kuin kes­ki­mää­räi­nen kulu­tus ja huo­les­tut­ta­val­la rajalla.

 46. spot­tu: Alko­ho­lin saa­ta­vuu­den kans­sa tämä tren­di ei kor­re­loi pait­si kor­kein­taan negatiivisesti.

  THL:
  Alai­käis­ten nuor­ten alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen kym­me­nen vuot­ta jat­ku­nut las­ke­va tren­di osoit­taa, että kehi­tys ei ole yhden­suun­tais­ta ja että kos­tu­vas­sa Suo­mes­sa on myös vastatendenssejä.

  Las­ten ja nuor­ten kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä on myös havait­tu las­ke­va suun­taus päih­tei­den käy­tös­sä. Nousua on tapah­tu­nut huu­me­ko­kei­luis­sa ja nuus­kan käytössä.

  Tämä las­ke­va tren­di ker­to­nee enem­män­kin onnis­tu­nees­ta valis­tuk­ses­ta ja muus­ta kas­va­tus­työs­tä kuin lisään­ty­neis­tä annis­ke­lu- ja myyn­tia­jois­ta. Huol­ta nos­taa täl­lä het­kel­lä syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten mää­rän kasvu.

  Aikus­ten lisään­ty­nyt alko­ho­lin kulu­tus on tus­kin enää kovin pal­jon muu­tet­ta­vis­sa valis­tuk­sen kei­noin. Sen vuok­si on har­kit­ta­va saa­ta­vuu­den uudel­leen suun­taa­mis­ta ja vero­tuk­sen koh­den­ta­mis­ta eni­ten hait­to­ja aiheut­ta­vaan juomiskulttuuriin.

  Mitä oli­si vii­na­ral­lin suit­si­mi­nen, fes­ta­ri­vii­no­jen tiu­kem­pi vero­koh­te­lu, Viron mal­lin mukai­nen ulko­na­juo­pot­te­lu­kiel­to (tai­tei­den yö, vap­pu, juhannus)…

  Toi­saal­ta voi­ko näi­hin suo­ma­lai­siin “pyhiin” perus­oi­keuk­siin puut­tua, tuli­si var­maan kan­te­lu Amnes­tyl­le. Toi­saal­ta suo­ma­lai­set juo­vat jo enem­män kuin ita­lia­lai­set, tans­ka­lai­set ja ovat lähel­lä rans­ka­lai­sia. No aina­kin voi­tam­me ruåt­ta­lai­set juo­mi­ses­sa, hak­kaa pääl­le suomenpoika.

 47. Jos mei­dät ker­ran pitää pelas­taa itsel­täm­me, niin oli­si­ko ihan äly­tön idea kiel­tää oluen moni­pak­kauk­set? Minus­ta tun­tuu, että jos kal­jan­sa jou­tui­si lap­pa­maan yksi­tel­len koriin­sa hyl­lyl­lä, niis­tä jou­tui­si teke­mään tie­toi­sen osto­pää­tök­sen. Nyt 6/12/24-pak­kaus kes­ka­ria läh­tee mukaan aika ren­nos­ti. Aina­kin minul­la. Nuo pak­kauk­set­han sisäl­tä­vät alko­ho­lia 0.5/1/2 kossua.

 48. Mark­ku af Heur­lin:
  Mie­tin hie­man, voi­si­ko oluen maul­le (oleellista)haittaa aiheut­ta­mat­ta alen­ta enim­mäis­pi­toi­suu­den 4,2 prosenttiin?

  Ole­te­taan het­kek­si, että voi. Mitä veik­kaat­te, viit­si­vät­kö vaik­ka­pa sak­sa­lai­set pani­mot alen­taa tuot­tei­den­sa enim­mäis­pi­toi­suu­den suo­ma­lais­ten rajo­jen mukaiseksi?

 49. Count­ry­boy: Täs­sä luvus­sa on muka­na myös alko­ho­lin lie­vät posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set verisuonistoon.

  Nuo vai­ku­tuk­set lie­ne­vät vie­lä lie­vem­piä kuin on ylei­ses­ti kuvi­tel­tu. Vii­me päi­vi­nä on uuti­soi­tu BMJ:ssä jul­kais­tus­ta brit­ti­läi­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka tulos oli, että alko­ho­li suo­jaa jon­kin ver­ran veri­suo­ni­tau­dil­ta yli 65-vuo­tiai­ta nai­sia eikä käy­tän­nös­sä muita.

  Alko­ho­lin posi­tii­vi­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia tut­ki­taan vis­siin aika pal­jon juo­ma­teol­li­suu­den vai­ku­tuk­sen alai­si­na. Aina, kun joku todis­taa, että vii­ni onkin hyväk­si, tart­tis muis­taa kat­soa, kuka rahoit­ti mitä ja istuu kenen­kin joh­to­kun­nas­sa ja panee­lis­sa. Kuten mei­je­ri­tuot­tei­den ja munien ja mui­den täy­del­lis­ten ruo­kien kanssa.

 50. Vil­le:
  Kes­kio­luen pois­ta­mi­seen ruo­ka­kau­pois­ta Ruot­sis­sa 1977 liit­tyi huo­les­tu­mi­nen sii­tä, että nuo­ret joi­vat pal­jon. Jos vaik­ka jokin viral­li­nen ikä­ra­ja oli (oli­ko?), ei sel­lai­ses­ta tuo­hon aikaan väli­tet­ty. Nyky­päi­vän Suo­mes­sa nuor­ten alko­ho­lin­ku­lu­tus ilmei­ses­ti on las­kusuun­nas­sa, joten tilan­ne on erilainen.

  Tuk­hol­mas­sa nuo­ret eivät tosi­aan juo­neet sitä olut­ta 70–80luvulla kun se oli sur­kea­ta ja kal­lis­ta, sen sijaan pil­ven polt­to oli nor­maa­lia. Oi aiko­ja oi tapo­ja kun ver­taus­koh­dak­si ote­taan vain yksi asia niin kuten mate­ma­tii­kas­sa yleen­sä­kin lop­pu­tu­los muut­tuu kun yhtä teki­jää muutetaan.

 51. Hiu­kan ihme­tyt­tää, että niin­kin fik­su mies kuin Osmo, kyke­ni näke­mään alko­ho­lin jutus­saan vain ongelmana.

 52. Kiel­to­la­ki mah­dol­lis­ti aika­naan rikol­li­sen toi­min­nan val­ta­van kas­vun jon­ka sivu­tuot­tee­na ihmi­siä tapet­tiin enem­män kuin itse vii­na oli­si teh­nyt. Huu­me­maa­il­ma spon­so­roi­daan edel­leen­kin tuol­la lait­to­muu­del­la jos­sa samal­la mene­te­tään vero­ja, jou­du­taan yhteis­kun­ta­na sen ongel­mis­ta vas­taa­maan ja vie­lä kun­tou­tuk­set ja van­git­se­mi­set ja tut­ki­mis­ku­lut kau­pan pääl­le. Las­ku on mel­koi­nen ja mis­sä on kas­san hoi­ta­jat, vero­pa­ra­tii­sis­sa tietenkin.
  Miten­kä sit­ten tuo uni­kon vil­je­ly jon­ka tar­ve on edel­leen suu­ri alku­pe­räis­tar­koi­tuk­seen­sa eli lää­ke­ai­nei­den val­mis­tuk­ses­sa? Ongel­ma­han ei ole itse aineet tupak­ka, alko­ho­li tai mie­len­vi­kai­suus­huu­me vaan nii­den vää­rä mai­nos­ta­mi­nen ja mie­li­ku­vien kir­jo joka nii­den ympä­ril­lä lei­juu. Tupa­kan niko­tii­ni itses­sään saat­taa avus­taa esim. pään­sä­rys­sä ja ren­tout­taa tuot­taes­saan aivo­jen yhteen osaan run­saam­paa veren­kier­toa, sivu­tuot­tee­na filt­te­rit ros­kaa­vat, polt­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­vat syö­vät ja haju ympä­ris­töön ja vain sii­tä syys­tä että nii­tä käy­te­tään kai­ken aikaa ilman todel­lis­ta tar­vet­ta sen aiheut­ta­man kou­ku­tuk­sen joh­dos­ta. Sama ilmiö on alko­ho­lil­la ja mielenvääristäjillä.
  Ehkä parem­min avus­tai­si näis­sä asioissa:
  oikea info aineis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­ses­ta. Samoin ongel­ma­käyt­tä­jiin kova rea­goin­ti eli sen sijaan että nau­res­kel­laan ja väis­tel­lään kuset housus­sa not­ku­jaa ( esim. Nykä­nen ja muut julkimot)vuositolkulla niin heti alku­vai­hees­sa sai­si pak­ko­hoi­toon ohjauk­sen kuu­kau­dek­si ilman selityksiä.
  Ylei­nen hyväk­syn­tä ja hys­syt­te­ly vaa­rois­ta on todel­li­nen ongel­ma joka pitäi­si saat­taa rangaistavaksi.

 53. yksi­tyis­tä­jä: Seu­raa­van ker­ran kun rati­kas­sa tulee kis­san­kusen­ha­jui­nen spur­gu istu­maan vie­reen, niin huo­maat­te var­maan, että “liek­kiä” on tul­lut juoduksi. 

  Itse asias­sa juu­ri jokin aika sit­ten häm­mäs­te­lin että en ole näh­nyt rati­kas­sa tai met­ros­sa hai­se­vaa spur­gua var­maan vii­teen vuo­teen. Vie­lä vii­si­tois­ta vuot­ta sit­ten jou­tui noin ker­ran vii­kos­sa vaih­ta­maan vau­nus­sa paik­kaa haju- ja mui­den hait­to­jen vuoksi.

  Onko var­ti­joi­ta tul­lut lisää, ovat­ko puliu­kot siis­tiy­ty­neet (tai kuol­leet), onko asunn­ot­to­mus hel­lit­tä­nyt. Tuke­vat­ko tilas­tot tätä havaintoa?

  (Van­ho­jen suo­mis­pur­gu­jen tilal­le on sit­ten kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti tul­lut muun­lai­sia häiriöitä.)

 54. Mark­ku af Heur­lin:
  Ker­ran vel­je­ni tote­si Rans­kas­sa oel­van alko­ho­lis­te­ja, jot­ka eivät kos­kaan elä­mäs­sään ole olleet humalassa.

  Pää­tin muis­taak­se­ni vii­kon rait­tiu­den jäl­keen ottaa lasin viniä onnis­tu­neen päi­vän kunniaksi. 

  Las­kin­ko­han oikein? Kak­si lasia vii­niä päi­vit­täin tekee puh­das­ta alko­ho­lia sii­nä 11,5 lit­raa vuo­des­sa. Sis enem­män kuin kes­ki­mää­räi­nen kulu­tus ja huo­les­tut­ta­val­la rajalla.

  Tämä mää­rä näyt­täi­si lisää­vän jo sel­väs­ti (muis­taak­se­ni 7%) rin­ta­syö­pä­ris­kiä, siis kak­si annos­ta päi­väs­sä. Alkoholi/etanoli on sii­tä mer­kil­li­nen aine, ettei sen koh­dal­la nou­da­te­ta muil­le elin­tar­vik­keil­le ja juo­mil­la sovel­let­ta­via tur­va­mar­gi­naa­le­ja, jot­ka ovat yleen­sä 100-ker­tai­sia. Tämä joh­tu­nee alko­ho­lin käy­tön kulttuurihistoriasta.

  Tämä syö­pä­ris­kin lisään­ty­mi­nen aiheut­taa EU-lain­sää­dän­töön sel­vän ris­ti­rii­dan, kos­ka EU ei peri­aat­tees­sa sal­li syö­pää aiheut­ta­via ainei­ta ruokavaliossa.

 55. Puf­fet­ti: Samoin ongel­ma­käyt­tä­jiin kova rea­goin­ti eli sen sijaan että nau­res­kel­laan ja väis­tel­lään kuset housus­sa not­ku­jaa ( esim. Nykä­nen ja muut julkimot)vuositolkulla niin heti alku­vai­hees­sa sai­si pak­ko­hoi­toon ohjauk­sen kuu­kau­dek­si ilman selityksiä.
  Ylei­nen hyväk­syn­tä ja hys­syt­te­ly vaa­rois­ta on todel­li­nen ongel­ma joka pitäi­si saat­taa rangaistavaksi. 

  Tämä kan­nat­taa kaik­kien kuun­nel­la, vaik­ka ei ehkä suo­raan asi­aan liitykään.

 56. Mik­ko H: Aina, kun joku todis­taa, että vii­ni onkin hyväk­si, tart­tis muis­taa kat­soa, kuka rahoit­ti mitä ja istuu kenen­kin joh­to­kun­nas­sa ja panee­lis­sa. Kuten mei­je­ri­tuot­tei­den ja munien ja mui­den täy­del­lis­ten ruo­kien kanssa. 

  Aina kun joku “todis­taa” jotain tuol­lais­ta, kyse on mel­kein aina vää­rin­ra­por­toin­nis­ta. Suu­rin ongel­ma on medias­sa ja sen kyvyt­tö­myy­des­tä tie­de­toi­mit­ta­mi­seen. Jot­kin labo­ra­to­rio­ko­keet jon­kin aineen pie­nes­tä vai­ku­tuk­ses­ta aika har­voin yleis­ty­vät suo­raan oikei­den ruo­kien ja juo­mien ter­veys­vai­ku­tuk­siin, vaik­ka näin aina raportoidaankin.

  eemil: Toi­saal­ta voi­ko näi­hin suo­ma­lai­siin “pyhiin” perus­oi­keuk­siin puut­tua, tuli­si var­maan kan­te­lu Amnestylle. 

  Voi­daan myös kysyä, kan­nat­taa­ko esim. annis­ke­lua­luei­den rajaa­mi­nen yleen­sä­kään ver­rat­tu­na vapaam­paan kulttuuriin/toimintaan, jos tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa koh­tuu­käyt­töä. Jos alko­ho­li lai­te­taan kar­si­naan, sin­ne ker­ty­vät kaik­ki suur- ja ongel­ma­käyt­tä­jät, jol­loin sen nor­mit ovat täy­sin eri­lai­set kuin ulko­puo­lel­la. He saat­ta­vat siis roh­kais­ta toi­si­aan käyt­tä­mään enem­män puhu­mat­ta­kaan kai­kis­ta muis­ta, jot­ka halu­tes­saan ottaa yhden tms. siir­ty­vät noi­den nor­mien vai­ku­tus­pii­riin. Eli kan­nat­taa­ko alko­ho­lia yleen­sä­kään aja­tel­la eri­tyis­ta­pauk­se­na, jol­loin sen osal­ta hel­pos­ti muo­dos­tuu omat, eril­li­set nor­mis­ton­sa, vai pitäi­si­kö sitä pyr­kiä kat­so­maan luon­te­va­na osa­na yhteis­kun­taa, jol­loin ryh­mä­pai­ne jne. toi­mi­si­vat toi­sin päin?

  teek­ka­ri: Itse suo­si­sin kom­pro­mis­si­rat­kai­sua: kes­kio­lut pois ruo­ka­kau­pois­ta, mut­ta samal­la alkon mono­po­lin voi­si pur­kaa. Alko­ho­lia ja tupak­kaa sai­si myy­dä vain myy­mä­löis­sä, jois­sa oli­si jo ovel­la K‑18 kilpi. 

  Pois­tui­si­ko oluen kulu­tus vai siir­tyi­si­kö se ensin kan­na­bik­seen ja sit­ten osak­si mui­den huu­mei­den käyt­töön? Vai oli­si­ko tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa sama poten­ti­aa­li­nen ongel­ma kuin Alkoon­kin siir­tä­mi­sen kans­sa eli vah­vo­jen kulu­tus kasvaisi?
  En muu­ten ajat­te­le port­ti­teo­ri­aa huu­mei­den vaan dii­le­rien kaut­ta — var­sin­kin lait­to­mien ainei­den osalta.

  1. Nämä tut­ki­muk­set täys­rait­tiu­den hai­tois­ta ovat, tai aina­kin osa niis­tä on, vir­heel­li­siä, kos­ka väes­tö­ta­sol­la tämän tulok­sen saa pel­käs­tään sil­lä, että joil­la­kin ihmi­sil­lä on syn­nyn­näi­nen sai­raus joka tuot­taa aikai­sen kuo­le­man ja estää alko­ho­lin käytön.

 57. Para­dok­saa­lis­ta on se että nuo­ri näkee koh­tuu­käy­tön mal­lin vain niis­sä hir­mui­sis­sa mie­li­ku­va­mai­nok­sis­sa, kadul­la saa kon­ta­ta mene­mään per­seet olal­la ja mel­kein jokai­seen juh­laan kuu­luu alko­ho­li. Mitä jos jär­jes­tys­lais­sa kiel­let­täi­siin alko­ho­lin käyt­tö jul­ki­sil­la pai­koil­la muil­la kuin niil­le tar­koi­te­tuil­la alueil­la? Täl­lai­nen kiel­to tun­tui­si ole­van hel­pom­min mark­ki­noi­ta­vis­sa kuin koko kan­saa kos­ke­va pyhä koko­nais­ku­lu­tus­mant­ra jon­ka loo­gi­se­na lop­pu­tu­le­ma­na on vain se täys­kiel­to. Polii­seil­le val­von­ta teet­tää töi­tä mut­ta kän­ni­läis­ten kus­kaa­mi­seen se aika tun­tuu mene­vän nytkin.

 58. Mark­ku af Heur­lin: Las­kin­ko­han oikein? Kak­si lasia vii­niä päi­vit­täin tekee puh­das­ta alko­ho­lia sii­nä 11,5 lit­raa vuo­des­sa. Sis enem­män kuin kes­ki­mää­räi­nen kulu­tus ja huo­les­tut­ta­val­la rajalla.

  2 lasia * 16 cl * 14% = 4,5 cl alko­ho­lia / vrk.
  4.5 * 365 = 1,6 lit­raa vuodessa.

  1. ant­ti. 365 * 45 ml = 16 lit­raa Viral­lis­sa vii­ni­la­sis­sa (annos) on 12 cl, joten nii­tä lipit­tä­mäl­lä pää­see noin 11 lit­raan. 14 % on aika vah­vas­ti jakau­man ylärajoilla.

 59. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä tut­ki­muk­set täys­rait­tiu­den hai­tois­ta ovat, tai aina­kin osa niis­tä on, vir­heel­li­siä, kos­ka väes­tö­ta­sol­la tämän tulok­sen saa pel­käs­tään sil­lä, että joil­la­kin ihmi­sil­lä on syn­nyn­näi­nen sai­raus joka tuot­taa aikai­sen kuo­le­man ja estää alko­ho­lin käytön.

  Pik­kai­sen van­ha koos­ta, mut­ta aina­kin Kari Poi­ko­lai­sen mukaan useat tut­ki­muk­set ker­too olen­nai­ses­ti samaa: Ter­veys­hait­ta­käy­rä on J:n muo­toi­nen. Ja täs­sä puhu­taan isois­ta ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta. Se mitä datas­ta jää käteen on että opti­maa­li­nen taso lie­nee yhdes­tä kol­meen annos­ta aikui­sel­le mie­hel­le päi­väs­sä, ja nai­sil­le yhdes­tä kah­teen. Mut­ta sit­ten taas toi­saal­ta kän­nää­mi­nen, aamu­juo­mi­nen ja sen sel­lai­nen on hai­tal­lis­ta. Ja tie­ten­kin riip­puu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ris­keis­tä, suku­his­to­rias­ta, jne.

  Nyky­ään kun dataa on, niin voi­si olla hyvä pal­ve­lu sel­lai­nen alko­ho­liin ja mik­sei muu­hun­kin hen­ki­lö­koh­tai­nen hyö­ty/­hait­ta-arvio tut­ki­mus­tie­don valossa.

 60. Puf­fet­ti: Tuk­hol­mas­sa nuo­ret eivät tosi­aan juo­neet sitä olut­ta 70–80luvulla kun se oli sur­kea­ta ja kal­lis­ta, sen sijaan pil­ven polt­to oli nor­maa­lia. Oi aiko­ja oi tapo­ja kun ver­taus­koh­dak­si ote­taan vain yksi asia niin kuten mate­ma­tii­kas­sa yleen­sä­kin lop­pu­tu­los muut­tuu kun yhtä teki­jää muutetaan. 

  Sto­kik­ses­sa var­maan pol­tet­tiin joi­sa­kin ala­kult­tuu­reis­sa pil­veä mut­ta pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la se brenk­ku ja kal­ja on ollut ylei­sin päh­de nuorillakin. 

  Ruot­sa­lai­set ovat aina oleet ahke­ria hake­maan brenk­kua ulko­mail­ta: Tuk­hol­mas­ta hal­vat ris­tei­lyt Ahve­nan­maal­le ja ete­lä-Ruot­sis­ta Tans­kaan, Sak­saan ja Puolaan.

 61. Suu­rin osa tämän pals­tan kir­joit­ta­jis­ta on näem­mä nii­tä legen­daa­ri­sia koh­tuu­käyt­tä­jä. Nyt jos kos­kaan Suo­mi, kan­sa­kun­ta, tar­vit­see uhri­miel­tä. Onko Alkoon lii­an pit­kä mat­ka? Hait­taa­vat­ko oluen myyn­tia­jat arjen suo­riu­tu­mis­ta? Mais­tuu­ko kan­sa­no­lut lii­an veti­sel­tä? Mikä taa­kan sinä oli­sit val­mis kan­ta­maan? Voi maa parka.

 62. Lan­de­pauk­ku:
  Mitä jos jär­jes­tys­lais­sa kiel­let­täi­siin alko­ho­lin käyt­tö jul­ki­sil­la pai­koil­la muil­la kuin niil­le tar­koi­te­tuil­la alueil­la? Täl­lai­nen kiel­to tun­tui­si ole­van hel­pom­min mark­ki­noi­ta­vis­sa kuin koko kan­saa kos­ke­va pyhä koko­nais­ku­lu­tus­mant­ra jon­ka loo­gi­se­na lop­pu­tu­le­ma­na on vain se täys­kiel­to. Polii­seil­le val­von­ta teet­tää töi­tä mut­ta kän­ni­läis­ten kus­kaa­mi­seen se aika tun­tuu mene­vän nytkin. 

  Näin on.

  Juo­mi­sen sal­li­mi­nen ulki­sil­la pai­koil­la v:sta 1995 asti on ollut epä­on­nis­tu­nut kokei­lu, moni alko­ho­li­po­li­tii­kal­taan libe­raa­lim­pi maa on kiel­tä­nyt sen sit­tem­min, mm Viro.

 63. Alkon mono­po­lin suu­rin yhteis­kun­nal­li­nen kus­tan­nus on se, miten se pön­kit­tää päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan suu­ryk­si­köi­den ennes­tään hai­tal­li­sen suur­ta markkinaosuutta.

  Joten­kin näi­tä saa­ta­vuus­ra­joi­tuk­sia tun­nu­taan perus­tel­ta­van sel­lai­sil­la argu­men­teil­la, jot­ka ovat enem­män­kin argu­ment­te­ja kiel­to­lain puo­les­ta. Itse­kin käyn vali­tet­ta­van usein isois­sa mar­ke­teis­sa, ja eri­tyi­ses­ti sil­loin kun on asi­aa Alkoon. Jos vähit­täis­myyn­nis­tä tuli­si luvan­va­rais­ta, voi­si olla pie­niä laa­duk­kai­ta ruo­ka­kaup­po­ja, jois­sa oli­si myös jon­kin­lai­nen vali­koi­ma alko­ho­li­juo­mia. En tie­dä. Alko on sinän­sä muka­va kaup­pa vii­nien suh­teen, kos­ka Alkol­la on iso­na osta­ja­na varaa pitää laa­duk­kai­den­kin vii­nien myyn­ti­hin­nat koh­tuul­li­si­na (ja Alko ei tee vii­neil­lä bis­nes­tä ehkä hal­po­ja bulk­ki­laa­tik­ko­vii­ne­jä lukuun otta­mat­ta). Olui­ta­kin on pik­ku hil­jaa tul­lut vali­koi­miin paremmin.

  Mut­ta en kyl­lä ihan suo­raan sanot­tu­na näe, mik­sei tiuk­kaan sään­nel­ty vähit­täis­myyn­ti­lu­pa­jär­jes­tel­mä (vas­taa­vat, ja mah­dol­li­ses­ti osit­tain tiu­kem­mat­kin sään­nöt kuin annis­ke­lus­sa) voi­si olla aivan yhtä hyvä jär­jes­tel­mä alko­ho­li­hait­to­jen tor­jun­nan kan­nal­ta kuin mono­po­li. Se sii­nä kyl­lä on, että Alkon myy­mä­lä­ver­kos­ton kaut­ta saa laa­duk­kai­ta juo­mia myös syr­jä­seu­dul­la, ja mono­po­lin pur­ka­mi­nen toki var­maan tuot­tai­si alu­eel­lis­ta eriar­voi­suut­ta täs­sä asias­sa. Mut­ta ei mun havain­to­jen mukaan tätä kukaan mono­po­lin puo­lus­ta­ja käy­tä argu­ment­ti­na, vaik­ka ehkä pitäisi.

 64. Tar­ve rii­pais­ta kän­nit ei pois­tu mihin­kään vaik­ka olut kiel­let­täi­siin koko­naan. Olet­te­ko kos­kaan miet­ti­neet _miksi_ suo­ma­lai­set halua­vat juo­da niin pal­jon? Oikea vas­taus ei toden­nä­köi­ses­ti ole “kos­ka suo­ma­lai­set halua­vat lisää hol­hous­ta ja kuria”.

 65. Eero Kär­ki:
  Suu­rin osa tämän pals­tan kir­joit­ta­jis­ta on näem­mä nii­tä legen­daa­ri­sia koh­tuu­käyt­tä­jä. Nyt jos kos­kaan Suo­mi, kan­sa­kun­ta, tar­vit­see uhri­miel­tä. Onko Alkoon lii­an pit­kä mat­ka? Hait­taa­vat­ko oluen myyn­tia­jat arjen suo­riu­tu­mis­ta? Mais­tuu­ko kan­sa­no­lut lii­an veti­sel­tä? Mikä taa­kan sinä oli­sit val­mis kan­ta­maan? Voi maa parka.

  Ja abso­lu­tis­te­ja. Ja todel­la­kin hait­taa, meil­tä häi­pyy ne kylä­kau­pat sen kes­ka­rin muka­na ja sit­ten kit­ku­te­taan 50 kil­saa sin­ne Kes­kus­tan kamp­pan­jat mak­sa­nee­seen hyper­mar­ket­tiin ja oste­taan ne puh­ki­tue­tut mai­to­pur­kit siel­tä. Mie­les­tä­ni jär­je­tön­tä jos uudis­tuk­sen vai­ku­tus on vai­va­set 6–12% koko­nais­ku­lu­tuk­seen. Ja nuo­kin var­sin opti­mis­ti­sia lukuja.

 66. Heik­ki Kor­pe­la:
  tpyy­luo­ma on ilmei­sen oikeas­sa sii­nä, että sään­te­lyn kus­tan­nuk­sia arvioi­daan Suo­mes­sa vain vail­li­nai­ses­ti. Välit­tö­mät vai­ku­tuk­set elin­kei­noe­lä­mään ja viran­omais­ten työ­voi­man tar­pee­seen yleen­sä kyl­lä las­ke­taan, mut­ta sitä, min­kä ver­ran ihmi­sil­tä ja yri­tyk­sil­tä esi­mer­kik­si menee aikaa, ei oikein viit­si­tä arvioi­da ja arvot­taa – saa­ti mene­tet­ty­jä hyö­ty­jä, kuten vaik­ka­pa päih­tei­den tapauk­ses­sa sitä, mikä hyö­ty tai ilo alko­ho­lis­ta tai tupa­kas­ta ehkä jää rajoi­tus­ten takia saamatta. 

  Ihmi­set kui­ten­kin ihan omil­la euroil­laan mark­ki­noil­la arvioi­vat alko­ho­lin raja­hyö­dyik­si itsel­leen vii­ti­sen mil­jar­dia euroa vuo­sit­tain, kos­ka sen ver­ran he sitä osta­vat. Tämä siis sen jäl­keen, kun he ovat *jo vähen­tä­neet* hyö­ty­ar­vios­taan omat odo­te­tut alko­ho­li­hait­tan­sa, jot­ka lie­ne­vät koh­tuul­li­sen hyvin kaik­kien tie­dos­sa. Vaik­ka elä­mä ei nyt tie­tys­ti oikeas­ti ihan näin yksin­ker­tais­ta ole eivät­kä ihmi­set näin ratio­naa­li­sia, niin on aika jär­je­tön­tä olet­taa, että raja­hyö­ty on nol­la euroa.

  Jep jep. Sama jut­tu kodeii­nin, fen­ta­nyy­lin, subu­texin, pirin ym. kans­sa. Hyö­tyä on pak­ko olla, eivät­hän ihmi­set ainei­ta käy­tä ellei­vät ne toi­mi. Ja tie­ten­kin jen­gi osaa arvioi­da haitat!

  Ihmis­ten kiusaa­mi­nen näit­ten ainei­den pant­taa­mi­sel­la ja kyt­tää­mi­sel­lä aiheut­taa sekin val­ta­via tilas­toi­mat­to­mia tap­pioi­ta. Eivät­kö polii­ti­kot tie­dä, miten kel­ju olo sii­tä­kin tulee kun pitää uhkail­la lää­kä­rei­tä ja tuh­la­ta sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den aikaa? Miten vas­tuut­to­mal­ta tun­tuu läh­teä päih­ty­nee­nä rat­tiin, kun juo­mat on taas lop­pu, vain sik­si että ei saa­nut sil­loin ker­ral­la ostaa kunnolla?

  Ihme nipot­ta­mis­ta. Halua­vat vaan teh­dä itses­tään tär­kei­tä, nämä kukkahatut.

 67. Suo­mes­sa on nyt yri­tet­ty 1930 luvul­ta läh­tien kiel­to­po­li­tiik­kaa, eikä se tuo­ta tulosta:

  Ainoa tulos on saa­tu alko­ho­lin vähit­täis­myyn­tiä vapaut­ta­mal­la: Kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan nuo­ret (jot­ka ovat kas­va­neet vapaam­man saa­ta­vuu­den aikaan), juo­vat vähem­män ja eri­tyi­ses­ti vähem­män huma­la­ha­kui­sem­min kuin van­hem­mat. Myös huma­las­sa ole­mis­ta ei näh­dä samal­la taval­la ‘coo­li­na’ jut­tu­na kuin minun nuoruudessani.

 68. Oluen ystä­vä:
  Mitä jos lähes­tyt­täi­siin asi­aa vähän toi­ses­ta kul­mas­ta: laa­jen­net­tai­siin vero­luok­kaa I hie­man ylös­päin, esim 3,5 pro­sent­tiin asti ja ken­ties vie­lä alen­net­tai­siin tämän alim­man vero­luo­kan vero­tus­ta jot­ta se tuli­si hin­nal­taan sel­väs­ti edul­li­sim­mak­si vaihtoehdoksi. 

  Samal­la voi­tai­siin sal­lia myös nor­maa­li­vah­vui­sen oluen (eli sen mitä Suo­mes­sa kut­su­taan IV luo­kan oluek­si) myyn­ti ruo­ka­kau­pois­sa mut­ta pidet­täi­siin III ja IV luo­kan vero­tus enti­sel­lään tai jopa kevyes­ti kiristettäisiin. 

  Käy­tän­nös­sä kysees­sä oli­si “posi­tii­vi­nen dis­kri­mi­naa­tio” Ruot­sa­lais­ten lät­töl (II luok­ka) tyyp­pi­sel­le kevy­to­luel­le joka itse asias­sa on var­sin mai­nio tuote. 

  Täs­mäl­leen samaa miel­tä. Ruot­sis­sa käy­des­sä­ni (olen asu­nut Tuk­hol­mas­sa pariin ottee­seen joi­ta­kin viik­ko­ja) olen osta­nut fol­kö­liä, kos­ka se on mel­ko edul­lis­ta, n. 1.5€/litra.

  Sää­tä­kää sel­lai­set verot, että kaup­poi­hin ilmes­tyy 3.5% olut­ta tuo­hon 1.5€ lit­ra­hin­taan ja sitä vah­vem­mil­le mai­to­kaup­pa oluil­le laki­sää­tei­nen tupla­hin­ta. Toi­mi­si minus­ta parem­min kuin pak­ko ja kiel­lot. Ja ehkäi­si­si Viron tuontiakin.

 69. Pek­ka Pes­si: THL:n tut­ki­joil­la ei vali­tet­ta­vas­ti ole hir­veäs­ti uskot­ta­vuut­ta näis­sä asioissa.

  Aivan. Täys­rait­tius on vaa­ral­li­sem­paa kuin suur­ku­lu­tus, mut­ta sitä ei saa sanoa. 

  2013 alko­ho­li­sai­rauk­siin ja alko­ho­li­myr­ky­tyk­seen kuo­li 1926 ihmis­tä, tapa­tur­miin alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­si­na 355. Mis­tä nämä loput ihmi­set tulevat?

  Tilas­toin­ti­ta­vat­kin ovat vähän ongel­mal­li­sia: Suo­mes­sa käy­tän­nös­sä kaik­ki mak­sa­kir­roo­si­ta­pauk­set las­ke­taan alko­ho­li­hait­ta­ti­las­tois­sa alko­ho­lin aiheut­ta­mik­si, vaik­ka ras­va­mak­san taus­tal­la on mui­ta­kin syi­tä, kuten dia­be­tes, yli­pai­no ja ras­vai­nen ruo­ka­va­lio jne.

  Sit­ten itse asiaan.

  Jos ‘fol­kö­lin’ halu­taan syr­jäyt­tä­vän kep­pa­naa kulu­tuk­ses­sa niin yksin­ker­tai­sin­ta on nos­taa I‑veroluokan ylä­ra­ja 3,5 pro­sent­tiin. Se on EU-oikeu­del­li­ses­ti täy­sin mahdollista.

  Veroil­la ohjaa­mi­sen myö­tä kaik­ki voit­tai­si­vat: hal­paa olut­ta kan­sal­le, 3‑oluen menek­ki vähe­ni­si ja koko­nais­ku­lu­tus voi­si las­kea jos tut­ki­mus­lai­tok­set ovat oikeas­sa. Vähen­täi­si luul­ta­vim­min kan­sa­lais­ten olut­ral­lia Virostakin.

 70. Olli Pot­to­nen: Ole­te­taan het­kek­si, että voi. Mitä veik­kaat­te, viit­si­vät­kö vaik­ka­pa sak­sa­lai­set pani­mot alen­taa tuot­tei­den­sa enim­mäis­pi­toi­suu­den suo­ma­lais­ten rajo­jen mukaiseksi?

  Kan­nat­taa kysyä saks­lais­pa­ni­mol­ta suo­raan. En minä osaa ede sanoa, mil­lai­sia pitoi­suuk­sia nii­den juo­mis­sa on Saksassa.

  Vähen­sin omaa oluen­jout­nia­ni teh­tyä­ni perus­teel­li­sen olut­ret­ken Tshe­kin­maa­han. Pai­no lisään­tyi liikaa.

 71. Kyl­lä­hän kau­pois­sa on myös 3,5% olui­ta. Nii­tä ei vain kukaan osta, eivät yksin­ker­tai­ses­ti mais­tu hyväl­tä. Jos nii­tä ostet­tai­siin niin kyl­lä nii­tä myytäisiin.

  Ostai­sin kyl­lä itse­kin II-olut­ta, jos se oli­si hyvää.

 72. Oluen ystä­vä: Mitä jos lähes­tyt­täi­siin asi­aa vähän toi­ses­ta kul­mas­ta: laa­jen­net­tai­siin vero­luok­kaa I hie­man ylös­päin, esim 3,5 pro­sent­tiin asti

  Oluen vero­luo­kat on kumot­tu jo yli 20 vuot­ta sit­ten. Nyky­ään vero mää­räy­tyy tau­lu­kol­la lais­sa 1994/1471.

  Siir­ryt­täes­sä tuo­te­ryh­mäs­tä 11 tuo­te­ryh­mään 12 eli 2,7 pro­sen­tin vah­vui­ses­ta olues­ta 2,8 pro­sent­tiin olut­ve­ro pul­lol­li­sel­ta hyp­pää 7 sen­tis­tä 30 sent­tiin, mut­ta muu­toin vero mää­räy­tyy line­aa­ri­ses­ti alko­ho­li­pro­sen­tin mukaan. Jos olues­sa on vähem­män alko­ho­lia, se on halvempaa.

  Kevy­to­luet eivät useim­mil­le kovin hyvin mais­tu. Mut­ta kiel­tä­mät­tä tuon 2.8 pro­sen­tin rajan nos­ta­mi­nen paran­tai­si keveäm­pien olui­den kilpailukykyä.

 73. Olli Pot­to­nen: Ole­te­taan het­kek­si, että voi. Mitä veik­kaat­te, viit­si­vät­kö vaik­ka­pa sak­sa­lai­set pani­mot alen­taa tuot­tei­den­sa enim­mäis­pi­toi­suu­den suo­ma­lais­ten rajo­jen mukaiseksi?

  Olet­ko ihan var­ma, että kes­kieu­roop­pa­lai­set taval­li­set oluet kuu­lu­vat alko­ho­li­pi­toi­suu­del­taan suo­ma­lai­seen III-luok­kaan? Omien havain­to­je­ni mukaan ne ovat pikem­min­kin II-luo­kan olui­ta. Maus­sa ei kui­ten­kaan ole ollut mitään vikaa.

  Väke­vät oluet ovat sit­ten eri jut­tu. Nehän kil­pai­le­vat pro­sen­teil­laan poh­jois­ten vii­nien kanssa.

 74. Tuo­ta 3,5% olut­ta (esim. Lah­den sini­nen) saa ruo­ka­kau­pois­ta jo nyt. Yhdel­lä kave­ril­la oli teo­ria että voi juo­da koko vii­kon­lo­pun put­keen mel­la­nö­liä eikä sil­ti tule kovin­kaan huma­laan vaan vain Ruot­sa­lais­hen­ki­seen muka­vaan hiprak­kaan.. noh, ei toi­mi­nut käy­tän­nös­sä kau­nis teo­ria, vaan mel­lik­sen juo­ja oli sel­väs­ti päih­ty­neem­pi kuin nor­maa­lin kol­mo­sen juojat.

 75. Ano­muu­mi: Jep jep. Sama jut­tu kodeii­nin, fen­ta­nyy­lin, subu­texin, pirin ym. kans­sa. Hyö­tyä on pak­ko olla, eivät­hän ihmi­set ainei­ta käy­tä ellei­vät ne toi­mi. Ja tie­ten­kin jen­gi osaa arvioi­da haitat!

  Ihmis­ten kiusaa­mi­nen näit­ten ainei­den pant­taa­mi­sel­la ja kyt­tää­mi­sel­lä aiheut­taa sekin val­ta­via tilas­toi­mat­to­mia tappioita.

  Ja näi­den sään­te­ly se vas­ta onkin toi­mi­nut hienosti!

  Toi Kor­pi­sen point­ti mitä minä­kin hain, ja jota en näh­nyt tar­peel­li­sek­si tois­taa kos­ka se oli niin sel­keäs­ti ja hyvin esi­tet­ty, vaa­ti­nee kui­ten­kin näkö­jään rau­ta­lan­kaa: Voi­daan olla eri miel­tä sii­tä mitä ne käyt­tä­jän koke­mat hyö­dyt ovat. Sii­tä että nii­tä on ei seu­raa että ne hyö­dyt ovat suu­rem­pia kuin hai­dat, vaan että ne tulee joten­kin ottaa huomioon.

 76. Mark­ku af Heur­lin:
  Mie­tin hie­man, voi­si­ko oluen maul­le (oleellista)haittaa aiheut­ta­mat­ta alen­ta enim­mäis­pi­toi­suu­den 4,2 prosenttiin?

  Olut­seu­ran vii­saat vastatkoot.

  Tuo riip­puu olues­ta. Täy­te­läi­sen makui­set oluet ovat vah­vo­ja, kos­ka alko­ho­li liu­ot­taa vier­tees­tä aromeja.

  Oma suo­sik­ki­ni on India Pale Ale, joka syn­tyi Bri­teis­sä Intian pur­je­lai­va­lii­ken­net­tä var­ten. Lai­voil­la pää­lys­töl­le tar­jot­tiin tuo­ta jo tuo­hon aikaan hyvin arvos­tet­tua olut­ta sel­lai­se­naan, mie­his­tö sai tyy­tyä vedel­lä jat­ket­tuun versioon.

  Jos nyky­ään halu­aa naut­tia mauk­kaas­ta IPA-olues­ta, pitää men­nä Alkoon. Ruo­ka­kau­pois­ta saa vain vesi­tet­tyä miehistöversiota.

 77. Poliit­ti­ses­ti tiuk­ka sään­te­ly ei ole mah­dol­lis­ta. Pie­ni­kin sää­tö voi­si auttaa.

  Koh­tuu­käyt­tä­jät ovat ne joi­den jous­kos­ta tulee ongel­ma­käyt­tä­jiä. Yllät­täen tut­ki­tus­ti ongel­ma­käyt­töä vähen­tää eni­ten se, että koh­tuu­käyt­tö pide­tään kohtuullisena.

  Vali­tus ja neu­von­ta on aika teho­ton­ta puu­haa kului­hin näh­den. Se vai­kut­taa nuo­riin, onneksi.

  Var­hai­nen puut­tu­mi­nen toi­mii, työ­ter­vey­den tar­kas­tu­kis­sa ja vas­taa­vis­sa on onnis­tu­mi­sen mahdollisuuksia.

  Koh­tuu­käy­tön ris­kit ovat juu­ri lisään­ty­neis­sä syö­vis­sä ja eri­tyi­ses­ti kaa­tu­mi­si­sa ja muis­sa onnet­to­muuk­sis­sa ja satu­na­ni­sen kän­nin tap­pe­luis­sa, örvel­tä­mi­ses­sä ja kolareissa.

  Annis­ke­lu­pai­kois­sa nykyi­sin on kovin vähän val­von­taa, kaup­pa on täs­sä ryh­dis­täy­ty­nyt onnek­si. Suu­ren ris­kin myyn­ti­paik­ko­jen aukio­lon nipis­tä­mi­nen aut­tai­si ja val­von­nan ja samal­la luvan menet­tä­mi­sen ris­kin kasvattaminen.

  Hyvä idea oli vaa­tia enem­män kou­lu­tus­ta vas­taa­val­ta myyjältä.

  Urhei­lun yhtey­des­sä mai­nos­ta­mi­nen ja esto­ton myy­mi­nen ovat kummallisuus.

  Olut­teol­li­suu­den ja Kokoo­muk­sen lin­ja “vii­na vapaak­si ja kan­sa kän­niin” on ihan yhtä mata­laot­sa­si­ta tou­hua kuin Kes­kus­tan ehdotus.

 78. Ruot­ta­lai­nen sys­tee­mi on aina­kin tääl­lä meil­lä päin joh­ta­nut sii­hen, että mar­ke­tis­ta saa aika pien­tä olut vali­koi­maa. Suo­men mar­ke­tis­sa on huo­mat­ta­vas­ti parem­pi vali­koi­ma esim. tuon­tio­lui­ta kuin Ruotsissa.

  Ruot­sis­sa suu­rin osa olut­va­li­koi­mas­ta ja var­sin­kin tuon­tio­luet ovat saa­ta­vis­sa ainoas­taan sys­tem bola­ge­tin hyl­lyis­tä. Sin­ne ruot­sa­lai­set suun­taa­vak­tin yhte­nä mie­he­nä joka per­jan­tai. Oluet oste­taan tääl­lä sys­tem bola­ge­tis­ta. Ne eivät ole mar­ket­tien sisäänheittotuotteita.

 79. ter­ve, Taal­la Bra­si­lias­sa asu­va­na on aina haus­kaa seu­ra­ta noi­ta kes­ku­te­lui­ta, joi­ta siel­la ns. koti-Suo­mes­sa aika ajoin puhkeaa.

  Vai etta oluen juon­ti liit­tyy Alko­jen maa­raan tai sii­hen, etta saa­ko sita Mercadosta?

  Mita­pa muuta,

  t. Mik­ko

 80. hei Uusi kas­vo (ensim­mai­nen kirjoitus),

  luin vas­ta nyt mita kirjoitit.

  Juu­ri noin se menee.

  t. Mik­ko

 81. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä tut­ki­muk­set täys­rait­tiu­den hai­tois­ta ovat, tai aina­kin osa niis­tä on, vir­heel­li­siä, kos­ka väes­tö­ta­sol­la tämän tulok­sen saa pel­käs­tään sil­lä, että joil­la­kin ihmi­sil­lä on syn­nyn­näi­nen sai­raus joka tuot­taa aikai­sen kuo­le­man ja estää alko­ho­lin käytön. 

  Täys­rait­tiu­den lisäk­si myös kevyt juo­mi­nen on vaa­ral­li­sem­paa kuin koh­tuu­käyt­tö. Sitä on aika han­ka­la kui­ta­ta tuol­lai­sel­la ad hoc selittelyllä.

  Tämä on monel­la tapaa tie­tys­ti vai­kea tilan­ne. Kuol­lei­suu­den mini­moi­mi­sek­si pitäi­si ihmi­set saa­da kis­ko­maan vii­naa jos­sain suur­ku­lu­tuk­sen raja­mail­la ja samaan aikaan estää käy­tön valah­ta­mi­nen riip­pu­vuu­den ja alko­ho­lis­min puolelle.

 82. S‑W: Ainoa tulos on saa­tu alko­ho­lin vähit­täis­myyn­tiä vapauttamalla:

  Mis­tä­hän esson­baa­ri-par­la­men­tis­sa tuo­kin on tulos on reväisty ?

  Tar­jon­nan laa­jen­ta­mi­nen vähen­tää päih­tei­den käyt­töä on mys­ti­nen väit­tä­mä , jota vil­jel­lään mukatutkimustietona.

  Kes­kio­lut vapau­tui kaup­poi­hin 1995, jon­ka jäl­keen alko­ho­lin kulu­tus kas­voi edel­leen. Käyt­tö­tot­tu­muk­set alkoi­vat suo­sia yhä enem­män oluita.

  Se on tot­ta, että nuor­ten juo­mi­ses­sa on täl­lä het­kel­lä las­ke­va tren­di, jota voi­tai­siin vah­vis­taa edel­leen rajoit­ta­mal­la olui­den myyntiä. 

  Las­ke­va suun­taus ei joh­du vapaas­ta saa­ta­vuu­des­ta vaan päih­de­po­liit­ti­sen kei­no­va­li­koi­man monia­lai­ses­ta vaikuttavuudesta.

  Aikuis­ten pitäi­si ymmär­tää suo­jel­la nuo­ria eikä sen oman muka­vuu­den tuli­si olla ykkös­si­jal­la. Mis­tä ne eläk­kei­den mak­sa­jat tule­vat nyky­ai­kui­sil­le, jos päih­de­sai­rauk­sia ei saa­da vähen­ty­mään mui­den kan­san­sai­sai­rauk­sien ohella ?

 83. eemil:

  Kes­kio­lut vapau­tui kaup­poi­hin 1995, jon­ka jäl­keen alko­ho­lin kulu­tus kas­voi edel­leen. Käyt­tö­tot­tu­muk­set alkoi­vat suo­sia yhä enem­män oluita.

  Se on tot­ta, että nuor­ten juo­mi­ses­sa on täl­lä het­kel­lä las­ke­va tren­di, jota voi­tai­siin vah­vis­taa edel­leen rajoit­ta­mal­la olui­den myyntiä. 

  Las­ke­va suun­taus ei joh­du vapaas­ta saa­ta­vuu­des­ta vaan päih­de­po­liit­ti­sen kei­no­va­li­koi­man monia­lai­ses­ta vaikuttavuudesta.

  Aikuis­ten pitäi­si ymmär­tää suo­jel­la nuo­ria eikä sen oman muka­vuu­den tuli­si olla ykkös­si­jal­la. Mis­tä ne eläk­kei­den mak­sa­jat tule­vat nyky­ai­kui­sil­le, jos päih­de­sai­rauk­sia ei saa­da vähen­ty­mään mui­den kan­san­sai­sai­rauk­sien ohella ?

  Kaup­poi­hin se vapau­tui jo 1969. Tar­koi­tit­ko kios­kei­hin ja huol­ta­moi­hin? Niis­sä sal­li­tiin myy­dä 1995. Samoin tuon­ti Viros­ta käy­tän­nös­sä vapau­tui tuolloin. 

  On tur­ha ruve­ta hai­kai­le­maan aiko­ja 46 vuo­den taak­se, joten kal­jat pysy­kööt kaupoissa. 

  Viroa emme saa lii­tet­tyä takai­sin Neu­vos­to­liit­toon. Ainoa kei­no on siis kiel­tää myyn­ti kios­keis­sa ja huoltamoissa. 

  Kau­pois­sa on alet­tu val­voa ikä­ra­jo­ja tar­kem­min ja sik­si nuo­ret juo­vat vähem­män, ja sekin on ihan hyvä asia. Tosin nyky­ään ei saa kau­pas­ta ostaa tuli­tik­ku­ja­kaan jos on alle 18.

 84. Sylt­ty:
  Kyl­lä­hän kau­pois­sa on myös 3,5% olui­ta. Nii­tä ei vain kukaan osta, eivät yksin­ker­tai­ses­ti mais­tu hyväl­tä. Jos nii­tä ostet­tai­siin niin kyl­lä nii­tä myytäisiin.

  Ostai­sin kyl­lä itse­kin II-olut­ta, jos se oli­si hyvää.

  3,5% olui­ta on erit­täin vähän kau­pan hyl­lyl­lä ja lisäk­si nii­tä vero­te­taan kes­kio­lue­na joten mik­si ihmees­sä kukaan nii­tä ostai­si kun samaan hin­taan saa parempaakin?

  Tilan­ne oli­si aivan eri mikä­li 3,5% olut kuu­lui­si I vero­luok­kaan ja oli­si sel­väs­ti kep­pa­naa hal­vem­paa. Sil­loin myös pani­moi­ta voi­si alkaa kiin­nos­taa mie­dom­pien olui­den tuo­te­ke­hi­tys mis­tä seu­rai­si enem­män ja parem­pia tuot­tei­ta tähän kate­go­ri­aan ja sitä kaut­ta myyn­nin kasvu. 

  Sel­vyy­den­vuok­si sanot­ta­koon, että alko­ho­li vai­kut­taa oleel­li­ses­ti oluen maus­sa ja tot­ta­kai mie­dom­pi olut mais­tuu laimeammalta.

  1. Ei ole enää mitään olen vero­luok­kia, vaan olut­ta vero­te­taan suo­raan alko­ho­li­pi­toi­suu­den mukaan. Niin­pä alko­ho­li­ve­roa on 3,5 pro­sen­tin olues­sa 7/9 sii­tä vero­mää­räs­tä, joka on 4,5 %:n oluessa.

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole enää mitään olen vero­luok­kia, vaan olut­ta vero­te­taan suo­raan alko­ho­li­pi­toi­suu­den mukaan. Niin­pä alko­ho­li­ve­roa on 3,5 pro­sen­tin olues­sa 7/9 sii­tä vero­mää­räs­tä, joka on 4,5 %:n oluessa.

  Mik­si yleen­sä­kään olut­ta ja vii­niä vero­te­taaan pis­te­ve­rol­la? Se on yhtä perus­tel­tua, kuin peru­noi­den, tomaa­tin tai kau­ra­hiu­ta­lei­den verot­ta­mi­nen. Maa­ta­lous­tuo­te kuin maataloustuote.

 86. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole enää mitään olen vero­luok­kia, vaan olut­ta vero­te­taan suo­raan alko­ho­li­pi­toi­suu­den mukaan. 

  I‑veroluokka on edel­leen ole­mas­sa, alle 2,8 t-% olui­ta vero­te­taan noin nel­jän­nek­sen sii­tä mitä vah­vem­pia. Nyt puo­len lit­ran 3,5 % olut­ta vero­te­taan 70 sen­til­lä (alko­ho­li­ve­ro + ALV alko­ho­li­ve­ros­ta). Jos vero perit­täi­siin samal­la perus­teel­la kuin I‑oluesta, veroa meni­si 17 senttiä.

 87. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole enää mitään olen vero­luok­kia, vaan olut­ta vero­te­taan suo­raan alko­ho­li­pi­toi­suu­den mukaan. Niin­pä alko­ho­li­ve­roa on 3,5 pro­sen­tin olues­sa 7/9 sii­tä vero­mää­räs­tä, joka on 4,5 %:n oluessa.

  Osmo, val­mis­te­ve­ro (exci­se duty), joka siis kan­ne­taan niin koti­mai­ses­ti pan­nus­ta kuin tuo­dus­ta­kin olues­ta kan­ne­taan eri vero­luo­kan mukai­ses­ti alle 2,8% oluis­ta. Tähän vii­ta­taan tuos­sa aja­tuk­ses­sa, että asian voi­si rat­kais­ta hinnalla.

  Viit­taan uudel­leen tuo­hon aiem­min link­kaa­maa­ni EU-val­mis­te­ve­ro­tau­luk­koon, joka löytyy:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf

  Kan­nat­taa muu­ten huo­ma­ta, että olut­ta sinän­sä ei käy­tän­nös­sä tar­vit­se val­mis­te­ve­rot­taa juu­ri­kaan. Se mini­mi­kan­ta on 1,87 euroa per tila­vuus­pro­sent­ti per heh­to­lit­raa (100 litraa).

 88. R.Silfverberg: Kaup­poi­hin se vapau­tui jo 1969. Tar­koi­tit­ko kios­kei­hin ja huol­ta­moi­hin? Niis­sä sal­li­tiin myy­dä 1995. Samoin tuon­ti Viros­ta käy­tän­nös­sä vapau­tui tuolloin. 

  Aivan oikein olin huo­li­ma­ton ja samal­la vää­räs­sä. Seu­raa­vas­sa lin­kis­sä on EHYT ry:n hyvää poh­din­taa eri vaihtoehdoista.
  http://www.ehyt.fi/easydata/customers/ehyt/files/julkaisut/ehyt_teema_alkoholilaki.pdf

  On se kum­ma , kun meil­lä ei sai­si sään­nel­lä mil­lään taval­la päih­tei­tä, kän­ni kuu­luu muka ihmi­soi­keuk­siin. Sit­ten vaan yhteis­kun­nan pitäi­si kus­tan­taa kaik­ki hai­tat mukisematta.

  Ruot­sis­sa ja jopa Yhdys­val­lois­sa­kin on tiu­kem­pi päih­de­la­ki kuin Suo­mes­sa. USA:ssa ilmei­ses­ti osa­val­tioi­den kes­ken on suu­ria eroja.

 89. Olen näh­nyt alko­ho­lion­gel­mas­ta lähin­nä seu­raa­muk­sia ja useam­mas­sa maassakin.

  Ongel­man suh­teen minul­la ei ole tar­peek­si tie­toa todel­li­seen poh­din­taan ja sitä kaut­ta en ota kan­taa itse asi­aan. Kir­joi­tan vain ongel­mas­ta siten, mil­lai­se­na sen itse näen. 

  Täl­lä het­kel­lä mer­kit­tä­vim­mät jake­lu­ka­na­vat alko­ho­lin suur­ku­lut­ta­jan näkökulmasta:

  1. Ammat­ti­mai­nen trokaus.
  2. Alko­ho­lin oma­toi­mi­nen tuon­ti yksin tai yhteis­työs­sä kave­rei­den / puo­liam­mat­ti­lais­ten kanssa.
  3. Pris­ma ym. ruo­ka­kaup­po­jen III- olut tarjoukset.
  4. Alko
  5. Anniskelupaikat

  Erit­täin suu­rel­le osal­le juo­pois­ta alko­ho­li toi­mi­te­taan suo­raan kotiin. Se on sitä asiakaspalvelua.

  Ker­ran olin asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa, jos­sa poh­dit­tiin mitä alu­eel­le halut­tai­siin. Ylei­sös­tä yksi elä­ke­läis­rou­va tote­si, että hän toi­voi­si kau­pun­gin­osaan alkoa. Välit­tön vas­taus ylei­sös­tä oli, että tääl­lä on jo kol­me ja ne on auki 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Kes­kus­te­li­jat nau­rah­ti­vat ja siir­tyi­vät asia­lis­tal­la eteen­päin. En tie­dä, mon­ta­ko alkoa alu­eel­la on tänä päi­vä­nä, mut­ta kil­pai­lu on kovaa.

  Eli omaan sil­mää­ni alko­ho­li­po­li­tii­kas­ta puhu­mi­nen kuu­los­taa useim­mi­ten sil­tä, että ongel­mal­le ei halu­ta teh­dä yhtään mitään. Ei edes yri­te­tä. Näper­rel­lään täl­läis­ten asioi­den paris­sa, jot­ka ovat mer­ki­tyk­set­tö­miä ongel­man edes­sä ja ainoas­taan han­ka­loit­ta­vat nii­den ihmis­ten elä­mää joil­la on nor­maa­li suh­tau­tu­mi­nen alko­ho­liin. (mitä iki­nä se tarkoittaakin)

  - Käy­tän­nös­sä vapaut­tai­sin alko­ho­li­kau­pan. Alko­ho­lia saa myy­dä, ellei sitä erik­seen kiel­le­tä. Kiel­to toki tulee, jos on ongel­mia. Eli ei erik­seen käsi­tel­lä jokais­ta annis­ke­lu / myyn­ti­lu­paa, vaan myy­dä saa kun täyt­tää kri­tee­rit. Jos rik­koo, niin lupa mene­te­tään ja uusi pitää hakea.

  - Aika­ra­jat pois kokonaan.

  - Alko­ho­lin vero­tuk­sen läh­tö­koh­dak­si vero­tu­lo­jen mak­si­moin­ti. Se on todel­li­nen mit­ta­ri, jon­ka käyt­tä­ty­mis­tä voi­daan arvioi­da. Jokai­nen suun­nil­leen tie­tää, miten vero vai­kut­taa ostos­käyt­täy­ty­mi­seen. Veik­kaan, että itse ongel­maan hin­nal­la on huo­no vaikuttaa.

  - Vero snt/ alko­ho­li­gram­ma riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä muo­dos­sa alko­ho­li on. Toki mata­lim­mat kan­nat­taa raja­ta pois eli oli­ko se 2,8 %, mikä aikoi­naan oli 1 olut­ta ja yli 60% mikä oli kiel­let­tyä kokonaan.

  - Yksi­tyi­sen alko­ho­li­kau­pan kiel­tä­mi­nen eli ensim­mäi­se­nä tun­net­tu­jen, lait­to­mien vii­na­kaup­po­jen sulkeminen.

 90. Ano­muu­mi: Mil­loin­ka­han Venä­jäl­lä alkaa “kiel­le­tyn hedel­män” lumo haih­tua? Siel­lä on jo aina­kin tuo 20 vuot­ta har­ras­tet­tu hal­paa viinaa.

  http://en.iranwire.com/features/5944/

  36 vuot­ta kiel­to­la­kia ja vuo­si­tu­hat isla­mia ei ole rai­tis­ta­nut Ira­nia, aina­kaan tuon artik­ke­lin mukaan. Oli­si­ko riit­tä­vä lail­li­nen alko­ho­lin saa­ta­vuus ja jär­ke­vä sään­te­ly ja vero­tus se pie­nim­män rie­san tie.Eli kes­ki­ket­te­rää sai­si edel­leen joka päi­vä mar­ke­tis­ta ja tiu­kan vii­nan hin­ta on sel­lai­nen, että useim­mat eivät viit­si sekaan­tua viro­lai­seen viinaan.

 91. ft maa­il­mal­ta:
  1. Ammat­ti­mai­nen trokaus.
  2. Alko­ho­lin oma­toi­mi­nen tuon­ti yksin tai yhteis­työs­sä kave­rei­den / puo­liam­mat­ti­lais­ten kanssa.
  3. Pris­ma ym. ruo­ka­kaup­po­jen III- olut tarjoukset.
  4. Alko
  5. Anniskelupaikat

  Erit­täin suu­rel­le osal­le juo­pois­ta alko­ho­li toi­mi­te­taan suo­raan kotiin. Se on sitä asiakaspalvelua.

  Aina­kin minun tun­te­ma­ni juo­pot joi­vat pää­asias­sa ensin Pris­man kal­jaa ja sit­ten myö­hem­min Alkos­ta ostet­tua viinaa.

  Mut­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa pitää erot­taa aina­kin kol­me eri ryh­mää, jois­ta puhu­taan sekaisin:
  1. Alko­ho­lin suur­ku­lut­ta­jat, jot­ka eivät ole alko­ho­lis­te­ja. Täs­tä suu­res­ta mas­sas­ta tule­vat alko­ho­lis­tit. Ovat taval­li­sia ihmi­siä, alko­ho­li­soi­tu­vat juo­mal­la “sau­na­kal­jaa”. THL pyr­kii täh­tää­mään pää­asias­sa tähän ryh­mään, kos­ka kal­jan vähen­tä­mi­nen vai­kut­taa suo­raan seu­raa­val­le tasol­le siirtymiseen.

  2. Työs­sä­käy­vät alko­ho­lis­tit eli ns. taval­li­set ihmi­set, joi­den juo­mi­nen ei ole han­saks­sa. Näi­tä on suu­rin osa alko­ho­lis­teis­ta. Juo­vat kal­jaa ja jos alko­ho­lis­mi jo pit­käl­lä, vii­naa. Saa­ta­vuu­den rajoit­ta­mi­nen ei enää vai­ku­ta juo­mi­sen mää­riin kuin sil­tä osin, että vapaa­päi­vä­nä kän­niä ei voi jat­kaa jos kau­pat ovat kiin­ni tai huma­lan takia kiel­täy­dy­tään myy­mäs­tä. Vii­nat hae­taan vaik­ka 100km päästä.

  3. Syr­jäy­ty­neet rapa­juo­pot. Ei mitään holttia.

  Ryh­mät 1 ja 2 juo­vat yleen­sä omal­la rahal­la han­kit­tu­ja lähi­kau­pois­ta ja Alkois­ta ostet­tua kal­jaa tai vii­naa sekä Viron tuliai­sia. Ryh­män 3 juo­poil­la ei ole enää tar­peek­si rahaa har­ras­tuk­seen­sa-> ostok­sis­sa rat­kai­see vain alko­ho­li/­hin­ta-suh­de. Tro­ka­ri­pal­ve­lui­den käyt­tö kuu­luu asiaan.

  THL puhuu yleen­sä ryh­män 1 alko­ho­li­mää­rän vähen­tä­mi­ses­tä, suu­ri ylei­sä taas miel­tää että sään­nöt ovat lähin­nä ryh­män kol­me takia.

 92. Kun täs­sä ket­jus­sa on puhut­tu rait­tiu­des­ta, koh­tuu­käy­tös­tä ja ter­vey­des­tä, niin mai­nit­ta­koon, että Bri­tish Medical Jour­nal otti vas­ti­kään voi­mak­kaas­ti kan­taa alko­ho­lin väi­tet­ty­jen ter­veys­hyö­ty­jen puf­faa­mis­ta vas­taan. BMJ:n kan­ta on, että lasil­li­nen päi­väs­sä on täy­sin yli­mai­nos­tet­tu jut­tu ja ter­veys­väit­tei­den tut­ki­muk­sel­li­nen poh­ja haih­tuu hyvää vauh­tia, vaik­ka teol­li­suus vim­ma­tus­ti rahoit­taa tut­ki­muk­sia koh­tuu­käyt­tä­jien ter­vey­des­tä (tai ehkä­pä juu­ri sik­si, kun tut­ki­mus­ta teh­dään niin paljon).

  Samas­sa nume­ros­sa jul­kais­tiin brit­ti­läi­nen tut­ki­mus, jos­sa alko­ho­lin käy­tön (kont­ra rait­tius) myön­tei­nen vai­ku­tus kuol­lei­suu­teen rajau­tui lähin­nä yli 65-vuo­tiai­siin nai­siin ja sekin san­gen vähäi­nen vai­ku­tus oli tut­ki­joi­den arvion mukaan hyvin mah­dol­li­ses­ti harhaa.

 93. Mikä ihme tekee meis­tä suo­ma­lai­sis­ta niin eri­lai­sia kuin muis­ta kans­saeu­roop­pa­lai­sis­ta ystä­vis­täm­me? Olem­me­ko me joten­kin eri rotua, joka ei osaa samal­la taval­la elää tätä elä­mää kaik­ki­ne hou­ku­tuk­si­neen, hyvei­neen ja paheineen?

  Toh­din väit­tää, että osaam­me elää myös alko­ho­lin kans­sa ihan yhtä hyvin kuin vaik­ka­pa sak­sa­lai­set tove­rim­me. Emme me mitään eri­tyis­ra­joi­tuk­sia tarvitse. 

  Näen että eläm­me vie­lä samaa jat­ku­moa joka on jat­ku­nut sit­ten kiel­to­lain, ja juu­ri näil­lä kiel­to­lain aikai­sil­la veruk­keel­la mei­dät suo­ma­lai­set on mani­pu­loi­tu aja­tuk­seen, että emme pys­ty elä­mään nor­maa­lia elä­mää ilman rajoi­tuk­sia alko­ho­lin myyn­tiin ja saa­ta­vuu­teen liit­tyen. Tämä tie on näh­ty, näin hyvin se on tomi­nut. Nyt on aika nor­ma­li­soi­da tilan­ne ja siir­tyä poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tär­keäm­piin aihei­siin. Eli kumo­taan loput­kin täs­tä kiel­to­lain jäl­kei­ses­tä eri­tyis­sään­te­lys­tä, pala­taan nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen ja ope­tel­laan elä­mään kuten muut­kin eurooppalaiset. 

  Suo­mi on osa Eurooppaa.

 94. Hul­luut­ta! Alko­ho­li­kes­kus­te­lu on paa­lu­tet­tu poh­ti­maan sitä, pitää­kö olut lai­men­taa, ettei vaan pääs­täi­si kes­kus­te­le­maan itse asias­ta eli vii­nien tulos­ta ruo­ka­kaup­paan ja Alkon mono­po­lin lakkauttamisesta.

  Oluen lai­men­ta­mi­ses­ta: se on jo teh­ty. 4,7% raja ei perus­tu mihin­kään, vaan se on kei­no­te­koi­nen raja. Se tar­koit­taa sitä että sitä vah­vem­mat oluet on tääl­lä val­tion lyp­sä­vän leh­män eli kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­sen Alkon tis­kin takana. 

  Tilas­to­tie­tees­sä: Las­ke­pas Osmo pal­jon Euroo­pan Unio­nis­sa on asuk­kai­ta ja las­ke sit­ten nii­den val­tioi­den väki­mää­rä, joil­la on val­tiol­la alko­ho­lin vähit­täis­myyn­ti­mo­no­po­li. Niin, alle 3 pro­sen­tin jää, Euroo­pan Unio­nis­sa on Alkon kal­tai­nen mono­po­li vain Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Se on val­ta­va epä­ta­sa-arvo suh­tees­sa mui­hin Unio­nin maihin. 

  Vero­tuk­ses­ta. Suo­mes­sa on Unio­nin kor­kein alko­ho­li­ve­ro­tus. Vain Ruot­sil­la tai­taa olla kor­keam­pi väke­vil­lä. Väke­vil­lä? Suo­ma­lai­nen lyp­sy­leh­mää täy­tyy teko­hen­gi­tyk­sel­lä paran­taa, joten tääl­lä las­ket­tiin eri toten väke­vien vero­tus­ta 10 vuot­ta sitten. 

  Kulu­tuk­sen siir­ty­mi­ses­tä Alkoon: tilas­toi­mat­to­nabn kulu­tuk­sen isuus, joka sisäl­tää mm. Viron tuliai­set on about 22 pro­sent­tia. Suo­mes­sa on noin 354 Alkoa. 200 Alkon ver­ran tuo­daan alko­ho­lia jo muualta. 

  Ja erääl­le nimi­mer­kil­le tie­dok­si että Alko­ho­li ei ole työi­käis­ten ylei­sen kuo­lin­syy. Viit­taus samaan leh­teen mihin itse­kin viittasit:
  http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/haku;jsessionid=95EC22FC8A8D8360F4177BB0416384FD?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo98174

 95. Pari näkö­kul­maa lyhyesti:
  — Tut­ki­mus­tie­to ja van­hat vii­sau­det perus­tu­vat men­nee­seen maa­il­maan. 70-luvun Ruot­si, tai vaik­ka 90-luvun Suo­mi ovat aivan eri paik­ko­ja kuin se maa­il­ma johon olem­me menos­sa ja jos­sa jo olem­me. Ear­ly adop­ters tilaa­vat juo­man­sa jo netin kaut­ta lail­li­ses­ti kotio­vel­le, suu­ri mas­sa seu­raa peräs­sä seu­raa­van 10-vuo­den aika­na. Alkon mono­po­li mur­tuu (tai käy tar­peet­to­mak­si). Saa­ta­vuu­den hal­lin­ta ei ole enää mah­dol­lis­ta, kuin ei myös­kään hin­nan. Mitä jää jäl­jel­le? Kulttuuri.
  — Alko­ho­li­kult­tuu­ri­po­li­tii­kan kai­ken pää­tök­sen­teon joh­to­täh­te­nä tuli­si­kin olla var­mis­taa ter­ve ja laa­tuo­rien­toi­tu­nut suh­tau­tu­mi­nen eri juo­miin. Tähän voi vai­kut­taa vero­tuk­sel­la lokaa­lis­ti, mut­ta myös muil­la toi­men­pi­teil­lä. Kai­ken fokuk­sen tuli­si koh­dis­tua tähän.

  Voit aloit­taa jo nyt. Sen sijaan, että vaa­dit val­tiol­ta kiel­to­ja ja rajoi­tuk­sia, lai­ta itse­si peliin. Älä hyväk­sy ja nau­res­ke­le öve­ri­kän­neil­le, pahek­su lii­ka­käyt­töä. Kra­pu­lan ei tuli­si olla has­su jut­tu. Nau­ti itse koh­tuu­del­la ja ennen­kaik­kea nau­ti eri juo­mien hyväs­tä maus­ta ja pik­ku hipra­kan aiheut­ta­mas­ta hyväs­tä tunteesta.

 96. Pet­ri:
  Pari näkö­kul­maa lyhyesti:
  – Tut­ki­mus­tie­to ja van­hat vii­sau­det perus­tu­vat men­nee­seen maa­il­maan. 70-luvun Ruot­si, tai vaik­ka 90-luvun Suo­mi ovat aivan eri paik­ko­ja kuin se maa­il­ma johon olem­me menos­sa ja jos­sa jo olem­me. Ear­ly adop­ters tilaa­vat juo­man­sa jo netin kaut­ta lail­li­ses­ti kotio­vel­le, suu­ri mas­sa seu­raa peräs­sä seu­raa­van 10-vuo­den aika­na. Alkon mono­po­li mur­tuu (tai käy tar­peet­to­mak­si). Saa­ta­vuu­den hal­lin­ta ei ole enää mah­dol­lis­ta, kuin ei myös­kään hin­nan. Mitä jää jäl­jel­le? Kulttuuri. 

  Ongel­ma­han onkin sii­nä, että polii­ti­kot kyl­lä ymmär­tä­vät ettei enää ele­tä 70-luvun ruot­sis­sa tai edes 90-luvun suo­mes­sa. Ja kos­ka he ymmär­tä­vät tämän niin kyse on enem­män sii­tä, että Suo­mi yri­te­tään venks­la­ta takai­sin 70-luvulle. 

  Kysees­sä­hän on oikeas­ti enem­män­kin uudel­leen­he­rän­nees­tä rait­tius­liik­kees­tä kuin mis­tään muus­ta. Jäl­jet sylt­ty­teh­taal­le ovat toki seka­vat, mut­ta sanoi­sin että isom­pia pelu­rei­ta asias­sa ovat olleet SDP, EHYT ry ja THL (KD nyt tie­ten­kin, mut­ta ser­ti­fioi­dut hih­hu­lit jätet­tä­köön las­kuis­ta) johon tämä uuden vuo­si­tu­han­nen rait­tius­lii­ke on sel­väs­ti­kin pesiy­ty­nyt tai toden­nä­köi­sem­min se on siel­lä uinu­nut jo vuo­si­kym­me­niä ja herän­nyt nyt laman kautta.

  Ja ylei­sem­mäl­lä tasol­la taus­ta­pi­ru on — ihan nyt sovi­nis­tik­si lei­mau­tu­mi­sen uhal­la — suo­men pak­ko­miel­le “tasa-arvoon” (glo­baa­lis­ti aja­tel­len käy­tän­nös­sä jo mel­keen ääri­fe­mi­nis­mi), joka käy­tän­nös­sä tar­koit­taa että tätä koko maa­ta hoi­de­taan välil­lä hys­tee­ris­ten kes­ki-ikäis­ten nais­ten pää­hän­pis­to­jen ehdoilla. 

  Tämän vuok­si olut — joka on sel­keäs­ti mies­ten juo­ma — on jat­ku­vas­ti täh­täi­mes­sä eikä näis­sä kes­kus­te­luis­sa kukaan ole esi­mer­kik­si kiel­tä­mäs­sä tai sor­si­mas­sa 3 lit­ran vii­ni­tonk­kia. Tämän vuok­si tui­jo­te­taan jat­ku­vas­ti ruot­sis­ta mal­lia. Tämän vuok­si alko­ho­li­po­lii­tiik­ka ei ole täys­päis­tä vaan joten­kin per­vers­sil­lä taval­la äidil­lis­tä. Tämän vuok­si koko ajan alko­ho­li­po­li­tiik­kaa ja lähes kaik­kea muu­ta­kin teh­dään “lap­sien suojelemiseksi”. 

  Ja tämän vuok­si THL toh­to­roi tilas­to­jaan tuke­maan mah­dol­li­sim­man vah­vas­ti myyt­tiä kar­ja­la-lip­pis­tä pitä­väs­tä suo­mi­jun­tis­ta joka juo ensin itsen­sä kor­tis­toon ja sit­ten hau­taan. Toki myös ylem­pään kes­ki­luok­kaan kuu­lu­va töis­sä­käy­vä on poten­ti­aa­li­ses­ti täy­sin sama junt­ti. Käy­tän­nös­sä kaik­ki mie­het pait­si ehkä iro­ni­ses­ti huma­la­ha­kui­ses­ti juo­vat yliopisto-opiskelijat. 

  ja ehdot­to­mas­ti suu­rin syy kes­ki­ku­lu­tuk­sen nousuun tuol­ta 60-luvul­ta vai­e­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Suu­rin kes­ki­ku­lu­tuk­sen nousun syy­hän on, että nais­ten alko­ho­lin­käyt­tö on lisään­ty­nyt räjäh­dys­mäi­ses­ti ihan samaa tah­tia kuin “tasa-arvo”.

  Meil­lä on tääl­lä mones­sa­kin mer­ki­tyk­ses­sä täy­sin muna­ton­ta sak­kia päät­tä­väs­sä ase­mas­sa, joten alko­ho­li­po­li­tiik­ka tulee ole­maan höl­möä edes­ta­kai­sin suo­ta­mis­ta ja huo­paa­mis­ta aina­kin seu­raa­vat 20 vuotta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.