Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2015

Kata­ja­no­kan pysäköintiluola

Esi­tys hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti, mut­ta sii­hen lisät­tiin äänes­tyk­sen jäl­keen ehdot­ta­ma­ni valmistelukehotus:

Kslk kehot­taa viras­toa sel­vit­tä­mään pysä­köin­tiä Kata­ja­no­kal­la maan­pääl­lä, jol­loin tulee sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia vara­ta city­lo­gis­tii­kan peri­aat­tei­den mukaan tilaa tila­päi­seen pysäh­ty­mi­seen, tal­vel­la vuo­ro­py­sä­köin­tiin tai vii­kot­tai­seen sii­vous­päi­vään sekä mah­dol­li­suut­ta Luot­si­ka­dun muut­ta­mi­seen piha­ka­duk­si yhden kort­te­lin osalta.

Tämä keho­tus meni läpi äänin 6–3, puo­les­ta vihr, sdp, vas ja Rau­ta­va, vas­taan loput kokoo­muk­ses­ta ja perussuomalaiset.

Myl­ly­mat­kan­tie 6:n täydennyskaava

Oli ollut vähän puhet­ta, että palau­tam­me tämän ja keho­tam­me nos­ta­maan tehok­kuu­den 1,5:een. Esi­tyk­ses­sä tont­ti­te­hok­kuus 0,9. Viras­ton vas­taus oli, ettei peli­tä, kos­ka tar­vi­taan edul­li­sia asun­to­ja ja tehok­kuu­den nos­ta­mi­nen ei onnis­tu maa­va­rai­sel­la pysä­köin­nil­lä. Vähän pro­tes­toin tätä, kos­ka tii­vis­tä­mi­nen on niin e3dullista kau­pun­gil­le, että oli­si hal­vem­paa raken­taa pysä­köin­ti­lai­tos kau­pun­gin varoin kuin uhra­ta kau­pun­gin rahaa raken­ta­mi­seen neit­seel­li­seen maa­han. Parem­pi argu­ment­ti oli, että on vai­kea tii­vis­tää noin pal­jon, ellei ole­via talo­ja pure­ta, ja se nyt taas ei kyl­lä kannatta.

Pan­tiin pöy­däl­le seu­raa­vaan kokouk­seen, joka on kah­den vii­kon päässä.

Tii­vis­tys­kaa­va Munkkivuoressa

Täs­tä olim­me sopi­neet alus­ta­vas­ti, että palau­tam­me sen viras­ton pois­ta­man vii­den­nen ker­rok­sen, mut­ta ei onnis­tu­nut. Pihal­ta oli­si pitä­nyt pois­taa leik­ki­pai­kat. Annet­tiin men­nä. Pysä­köin­ti on kau­pun­gin pahin vihollinen!

City-logis­tii­kan toimenpideohjelma

Hyväk­syt­tiin kii­tok­sin. Ymmär­rän hyvin yri­tyk­siä, joi­den on han­ka­la saa­da tava­raa sitään kaup­poi­hin. Ymmär­ryk­se­ni lop­puu kui­ten­kin nii­den kaup­po­jen osal­ta, joi­den alle on tuo­tu kes­kus­tan huol­to­tun­ne­li, mut­ta joi­ta ei huvi­ta lait­taa sii­hen his­siä. Pal­jon oli puhet­ta Rune­ber­gin­ka­dun Siwasta.

Lausun­to Öster­sun­do­min alu­een vaihemaakuntakaavasta

Esit­te­li­jä pois­ti lausun­nos­ta koh­dan, joka kos­ki eko­lo­gis­ta käy­tä­vää Öster­sun­do­mis­sa ja Maj­vi­kis­sa. Kiis­ta ei kui­ten­kaan pää­ty tähän. Perus­te pois­tol­le oli, että saman­lai­sia mer­kin­tö­jä on muu­al­la­kin, eivät­kä ne muu­al­la ole edel­lyt­tä­neet leveä­tä eko­lo­gis­ta käy­tä­vää vaan vir­kis­tys­tä pal­ve­le­va vihe­ryh­teys on riit­tä­nyt. Seu­raa­vak­si tähän puu­tu­taan, kun maa­kun­ta­liit­to antaa lausun­non yleis­kaa­vae­si­tyk­ses­tä (vai onko jo anta­nut?). Lopul­li­ses­ti asias­ta pää­te­tään ase­ma­kaa­vas­sa. Maj­vi­kin osal­ta Sipoon asemakaavassa.

Oikai­su­vaa­ti­mus hylä­tys­tä poik­kea­mis­lu­vas­ta Iso-Roobertinkadulla. 

Olin varau­tu­nut pane­maan tämän pöy­däl­le tutus­tuak­se­ni, mut­ta kävi ilmi, että olin ymmär­tä­nyt lis­ta­teks­tin vää­rin. Kyse ei ollut piha­sii­ven tilois­ta vaan kadun­var­ren lii­ke­tiu­lois­ta. Iso-Roo­ber­tin­ka­dul­la ne on hyvä säi­lyt­tää lii­ke- tai työtiloina.

Loput esi­tyk­sen mukaan.

Ensi vii­kol­la ei ole kokousta.

15 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2015”

 1. Maa­kun­ta­kaa­vois­sa pitäi­si­kin teh­dä ero eko­lo­gis­ten ja mui­den viher­käy­tä­vien välil­le, kos­ka sisäl­tö­vaa­ti­muk­set ero­aa niin pal­jon. Tie­dä sit­ten, onko koko yteys­tar­ve­mer­kin­tä tar­peel­li­nen muu­ten kuin eko­lo­gis­ten yhteyk­sien kohdalla.

 2. Myl­ly­pu­ro: Kan­nat­taa­ko todel­la raken­taa niin tii­viis­ti kuin tt:lla 1.5 paik­kaan jos­ta on tasan kilo­met­ri met­roa­se­mal­le? Pal­jon mie­luum­min näki­sin raken­net­ta­van noin tii­viis­ti met­roa­se­man vie­reen, jos­ta pää­see yhtä nopeas­ti kes­kus­taan kuin Ara­bias­ta ja Rus­kea­suol­ta. Met­roa­se­man vie­res­sä voim­me näh­dä esi­mer­kik­si 4 ha raken­ta­mat­to­man kal­lion. Myl­ly­pu­ron ja Itä­kes­kuk­sen met­roa­se­mien väliin met­ro­ra­dan var­teen mah­tui­si vaik­ka 3 000 asu­kas­ta ja sin­ne avat­tai­siin uusi met­roa­se­ma. Ase­mien väli on noin 2 km.

 3. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Myl­ly­pu­ro: Kan­nat­taa­ko todel­la raken­taa niin tii­viis­ti kuin tt:lla 1.5 paik­kaan jos­ta on tasan kilo­met­ri metroasemalle? 

  Hia­no huo­mio. Just opim­me Kivi­no­kan koh­dal­la miten kilo­met­rin mat­ka met­roa­se­mal­le ei saa aikaan mitään muu­ta kuin lisää auto­lii­ken­net­tä Itä­väy­läl­lä. Nyt ei kukaan ole huo­lis­saan auto­lii­ken­teen kas­vus­ta. Eikun kaa­vaa Kivi­nok­kaan, pelk­kä tekosyy.

 4. Myl­ly­pu­ro oli­si erit­täin hyvä tii­viin raken­ta­mi­sen koh­de myös aivan radan pääl­lä. Met­ro­lai­tu­rin piti muut­tua ase­mak­si jos­sa raken­net­tu taloa pääl­le mut­ta eipä vaan raken­ne­ta vaan lai­tu­ril­le uusi­taan kat­to ja lai­te­taan liu­ku­por­taat vii­den met­rin nousua var­ten. Lie­kö estee­nä kiin­teis­tö­vi­ras­ton anti­pa­tiat itäis­tä osaa koh­den? Kehä 1 toi­sen puo­len ase­maa kaa­voi­tet­tiin pien­ta­lo­ja ja met­sä kaa­det­tiin, poh­jus­tuk­set teh­tiin, tie raken­net­tiin, put­ket lai­tet­tiin ja nyt sii­nä on pari vuot­ta kas­va­nut irto­hiek­kaa kun mis­sään ei näy tont­tia myy­tä­väk­si. Miten kau­pun­gil­la on varaa teh­dä näin suu­ria sijoi­tuk­sia maa­han ja mark­ki­noin­ti lai­te­taan pöy­dän alle piiloon?

 5. Jos pysä­köin­ti­luo­lan on tar­koi­tus pal­vel­la asu­kas­py­sä­köin­ti, oli­si syy­tä lisä­tä yksi kul­ku­yh­teys maan pääl­le luo­lan puo­li­vä­liin — ehdo­te­tus­sa rat­kai­sus­sa käve­ly­mat­kois­ta tulee muu­ten var­sin pitkiä.

 6. Vil­le:
  Jos pysä­köin­ti­luo­lan on tar­koi­tus pal­vel­la asu­kas­py­sä­köin­ti, oli­si syy­tä lisä­tä yksi kul­ku­yh­teys maan pääl­le luo­lan puo­li­vä­liin – ehdo­te­tus­sa rat­kai­sus­sa käve­ly­mat­kois­ta tulee muu­ten var­sin pitkiä. 

  Oli­han se kui­lu siel­lä jo teks­til­lä merkitty…

 7. ant­ti: Hia­no huo­mio. Just opim­me Kivi­no­kan koh­dal­la miten kilo­met­rin mat­ka met­roa­se­mal­le ei saa aikaan mitään muu­ta kuin lisää auto­lii­ken­net­tä Itä­väy­läl­lä. Nyt ei kukaan ole huo­lis­saan auto­lii­ken­teen kas­vus­ta. Eikun kaa­vaa Kivi­nok­kaan, pelk­kä tekosyy.

  Mikä ihmeen kilo­met­rin mat­ka Kivi­no­kas­ta met­roa­se­mal­le? Mat­ka on reit­tiop­paan mukaan 1,9 km Kivi­no­kan por­til­le, mis­tä itse alue vas­ta alkaa. Kes­ki­mat­ka on sit­ten jo jotain ihan muuta.

 8. Jalan­kul­ki­ja: Mikä ihmeen kilo­met­rin mat­ka Kivi­no­kas­ta met­roa­se­mal­le? Mat­ka on reit­tiop­paan mukaan 1,9 km Kivi­no­kan por­til­le, mis­tä itse alue vas­ta alkaa. Kes­ki­mat­ka on sit­ten jo jotain ihan muuta.

  Reit­tiop­paas­ta puut­tuu Nau­ris­sal­men silta.

 9. ant­ti: Reit­tiop­paas­ta puut­tuu Nau­ris­sal­men silta.

  Nau­ris­sal­men sil­ta on kyl­lä­kin seis­syt pai­koil­laan jo vuo­si­kym­me­niä. Jos tar­koi­tat uut­ta, tois­tai­sek­si vir­tu­aa­lis­ta sil­taa, jon­ka lin­jauk­sen piti hal­kais­ta Kulos­aa­ren his­to­rial­li­nen kar­ta­no­puis­to, niin sitä ei kyl­lä­kään ole vie­lä raken­net­tu. Ja se on sitä pait­si käsit­tääk­se­ni kevyen lii­ken­teen väy­lä eikä sovi niil­le mer­suil­le, joil­la pää­si­si aje­le­maan uuden öky­ta­lon pihas­ta. Vai mitä kuvit­te­li­sit Kivi­no­kan upeil­le ran­noil­le raken­net­ta­van? Yksiöi­tä nuo­ri­sol­le vai?

 10. Just joo. Kun käve­ly­mat­kois­ta on puhe, kai ne mita­taan käve­ly­tei­tä pit­kin? Mikä on se maa­gi­nen mat­kae­ro min­kä jäl­keen käve­ly lop­puu kuin sei­nään ja ihmi­nen tun­kee aina autoon sen jäl­keen? Jos­sain kilo­met­rin ja kah­den välis­sä? Kan­nat­tai­si var­maan siir­tyä mai­li­jär­jes­tel­mään jos mai­li meni­si vie­lä kävel­len? Kivi­nok­ka on puh­das esi­merk­ki miten muu­ta­ma nim­by torp­paa tuhan­sien ihmis­ten asui­na­lu­een, kun uusil­ta asuk­kail­ta ei voi­da kysyä.

 11. ant­ti:
  Just joo. Kun käve­ly­mat­kois­ta on puhe, kai ne mita­taan käve­ly­tei­tä pit­kin? Mikä on se maa­gi­nen mat­kae­ro min­kä jäl­keen käve­ly lop­puu kuin sei­nään ja ihmi­nen tun­kee aina autoon sen jäl­keen? Jos­sain kilo­met­rin ja kah­den välis­sä? Kan­nat­tai­si var­maan siir­tyä mai­li­jär­jes­tel­mään jos mai­li meni­si vie­lä kävel­len? Kivi­nok­ka on puh­das esi­merk­ki miten muu­ta­ma nim­by torp­paa tuhan­sien ihmis­ten asui­na­lu­een, kun uusil­ta asuk­kail­ta ei voi­da kysyä.

  Ja miten kuvit­te­lit, että tämä uusi sil­ta oli­si voi­nut olla muka­na reit­tiop­paas­sa, kun sitä ei ole vie­lä edes raken­net­tu eikä edes kun­nol­la suun­ni­tel­tu? Vähän rea­lis­mia sai­si olla näis­sä väitteissä.

  Jos Kivi­nok­ka raken­net­tai­siin, sii­tä tuli­si Kulos­aa­ri 2. Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa on kak­si todel­li­suut­ta, jot­ka eivät koh­taa toi­si­aan: polii­tik­ko­jen lupauk­set uusis­ta asui­na­lueis­ta ja raken­nus­liik­kei­den toteu­tus, jos­sa kaik­ki mah­dol­li­nen rahas­te­taan vii­meis­tä sent­tiä myö­ten. Hel­sin­gis­sä oli­si vaik­ka kuin­ka mones­sa pai­kas­sa raken­ta­ma­ton­ta jou­to­maa­ta, jos­sa ei tar­vit­se tuho­ta van­haa aar­nio­met­sää ja kor­vaa­mat­to­mia luon­toar­vo­ja (niin kuin Kivi­no­kas­sa), mut­ta eivät ne ketään kiin­nos­ta, kos­ka niis­sä ei pää­se kun­nol­la rahas­ta­maan. Nyt pan­naan lihoik­si vain par­hai­ten myy­viä meri­mai­se­mia, sik­si kaik­ki tämä kohel­lus eri­lais­ten saar­ten ympärillä.

 12. Jalan­kul­ki­ja: Ja miten kuvit­te­lit, että tämä uusi sil­ta oli­si voi­nut olla muka­na reit­tiop­paas­sa, kun sitä ei ole vie­lä edes raken­net­tu eikä edes kun­nol­la suun­ni­tel­tu? Vähän rea­lis­mia sai­si olla näis­sä väitteissä.
  Jos Kivi­nok­ka raken­net­tai­siin, sii­tä tuli­si Kulos­aa­ri 2. 

  Mik­si ihmees­sä jotain Kruu­nu­vuor­ta kaa­voi­te­taan kun reit­tiop­paan mukaan siel­tä on ties miten pit­kä kir­to­mat­ka Hel­sin­gin kes­kus­taan? Ja Hert­to­nie­men kar­ta­no sen­tään! AY aktii­veil­ta meni­si kar­ta­no­puis­ton rau­ha kun nor­maa­li-ihmi­set saat­tai­si kävel­lä työ­mat­koil­laan puis­ton poik­ki! Yksi tämän sai­tin iki­vih­reä aihe on ollut Talin golf­ken­tän alhai­nen vuo­kra­ta­so. Hert­to­nie­mes­sä puna­vih­reät tove­rit lait­taa parem­mak­si, asu­vat kar­ta­nos­saan kuin koto­naan ja kau­pun­ki mak­saa vuo­kran päälle!

 13. ant­ti: Mik­si ihmees­sä jotain Kruu­nu­vuor­ta kaa­voi­te­taan kun reit­tiop­paan mukaan siel­tä on ties miten pit­kä kir­to­mat­ka Hel­sin­gin kes­kus­taan? Ja Hert­to­nie­men kar­ta­no sen­tään! AY aktii­veil­ta meni­si kar­ta­no­puis­ton rau­ha kun nor­maa­li-ihmi­set saat­tai­si kävel­lä työ­mat­koil­laan puis­ton poik­ki! Yksi tämän sai­tin iki­vih­reä aihe on ollut Talin golf­ken­tän alhai­nen vuo­kra­ta­so. Hert­to­nie­mes­sä puna­vih­reät tove­rit lait­taa parem­mak­si, asu­vat kar­ta­nos­saan kuin koto­naan ja kau­pun­ki mak­saa vuo­kran päälle!

  Tai­si­vat Antil­ta men­nä kar­ta­not sekai­sin. Hert­to­nie­men kar­ta­nos­sa ei tai­da asua pal­jon kukaan, kun se on museo­na (ollut jo vuo­si­kym­me­niä). Nimes­tä­kin oli­si jo voi­nut pää­tel­lä, että se ei ole Laajasalossa.

  Laa­ja­sa­los­sa on sen sijaan Stans­vi­kin kar­ta­no. Eikä siel­tä var­maan löy­dy mon­taa puna­vih­re­ää tove­ria, kun alue on vuo­krat­tu Hel­sin­gin vir­ka­mie­syh­dis­tyk­sel­le. Itse kar­ta­no­ra­ken­nus on museo- ja ravin­to­la­käy­tös­sä, joten eipä siel­lä­kään tai­da asua juu­ri kukaan. Kar­ta­no­puis­tos­sa on kesä­asun­to­ja, jot­ka ovat yhdis­tyk­sen jäsen­ten vuokrattavina.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­nal­la ja Kivi­no­kal­la on se ero, että Kivi­nok­ka on arvo­kas­ta, moni­muo­tois­ta iki­met­sää, kun taas Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on tar­koi­tus raken­taa enti­sen öljy­sa­ta­man paikalle.

  On se surul­lis­ta, kun jon­kun käyt­tö­voi­ma­na on pelk­kä kateus, eikä fak­toil­la sil­loin ole mitään painoarvoa.

 14. Kiel­tä­mät­tä, kar­ta­non nimi muis­tui vää­rin. Kulos­aa­ren kar­ta­noa tar­koi­tin. Kum­ma kun et tuo­ta osan­nut ehdot­taa kun muut seu­dun kar­ta­not tun­tui­vat tutuilta? 

  Kateu­des­ta olen aivan samaa miel­tä, ‘öky­ta­lo­jen pihoil­le aja­via mer­su­ja’ saa nim­byil­tä pal­jon enem­män kan­na­tus­ta kuin jos sanoi­si suo­raan että ‘tämä on mei­dän leik­ki­kent­tä ja muut ei saa olla täällä’.

 15. ant­ti:
  Kiel­tä­mät­tä, kar­ta­non nimi muis­tui vää­rin. Kulos­aa­ren kar­ta­noa tar­koi­tin. Kum­ma kun et tuo­ta osan­nut ehdot­taa kun muut seu­dun kar­ta­not tun­tui­vat tutuilta? 

  Kateu­des­ta olen aivan samaa miel­tä, ‘öky­ta­lo­jen pihoil­le aja­via mer­su­ja’ saa nim­byil­tä pal­jon enem­män kan­na­tus­ta kuin jos sanoi­si suo­raan että ‘tämä on mei­dän leik­ki­kent­tä ja muut ei saa olla täällä’.

  Kyl­lä sul­la tai­taa olla mel­koi­nen kar­ta­not­rau­ma. Ei siel­lä Kulos­aa­ren kar­ta­nos­sa­kaan asu kukaan muu kuin kar­ta­non talk­ka­ri. Kar­ta­noa vuo­kra­taan juh­la­käyt­töön kai­kil­le haluk­kail­le. Esi­mer­kik­si häi­tä on kesäl­lä joka viikonloppu.

  Tää leik­ki­kent­tä­hom­ma jää kyl­lä aika epä­sel­väk­si. Mikä ihmeen ‘leik­ki­kent­tä jos­sa muut ei saa olla’? Jos puhut edel­leen Kivi­no­kas­ta, se on tuhan­sien ihmis­ten vir­kis­ty­sa­lue, johon vapaas­ti voi tal­lus­tel­la kuka tahan­sa kesät talvet. 

  Kävi­sit jos­kus näis­sä pai­kois­sa, niin ei tart­tis koko ajan puhua puu­ta heinää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.