Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2015

Kata­janokan pysäköintiluola

Esi­tys hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti, mut­ta siihen lisät­ti­in äänestyk­sen jäl­keen ehdot­ta­mani valmistelukehotus:

Kslk kehot­taa viras­toa selvit­tämään pysäköin­tiä Kata­janokalla maan­pääl­lä, jol­loin tulee selvit­tää mah­dol­lisuuk­sia vara­ta city­l­o­gis­ti­ikan peri­aat­tei­den mukaan tilaa tilapäiseen pysähtymiseen, talvel­la vuoropy­säköin­ti­in tai viikot­taiseen siivous­päivään sekä mah­dol­lisu­ut­ta Luot­sikadun muut­tamiseen pihakaduk­si yhden kort­telin osalta.

Tämä keho­tus meni läpi äänin 6–3, puoles­ta vihr, sdp, vas ja Rauta­va, vas­taan lop­ut kokoomuk­ses­ta ja perussuomalaiset.

Myl­ly­matkantie 6:n täydennyskaava

Oli ollut vähän puhet­ta, että palau­tamme tämän ja keho­tamme nos­ta­maan tehokku­u­den 1,5:een. Esi­tyk­sessä tont­tite­hokku­us 0,9. Viras­ton vas­taus oli, ettei pelitä, kos­ka tarvi­taan edullisia asun­to­ja ja tehokku­u­den nos­t­a­mi­nen ei onnis­tu maavaraisel­la pysäköin­nil­lä. Vähän protestoin tätä, kos­ka tiivistämi­nen on niin e3dullista kaupungille, että olisi halvem­paa rak­en­taa pysäköin­ti­laitos kaupun­gin varoin kuin uhra­ta kaupun­gin rahaa rak­en­tamiseen neit­seel­liseen maa­han. Parem­pi argu­ment­ti oli, että on vaikea tiivistää noin paljon, ellei ole­via talo­ja pure­ta, ja se nyt taas ei kyl­lä kannatta.

Pan­ti­in pöy­dälle seu­raavaan kok­ouk­seen, joka on kah­den viikon päässä.

Tiivistyskaa­va Munkkivuoressa

Tästä olimme sopi­neet alus­tavasti, että palau­tamme sen viras­ton pois­ta­man viiden­nen ker­roksen, mut­ta ei onnis­tunut. Pihal­ta olisi pitänyt pois­taa leikkipaikat. Annet­ti­in men­nä. Pysäköin­ti on kaupun­gin pahin vihollinen!

City-logis­ti­ikan toimenpideohjelma

Hyväksyt­ti­in kiitoksin. Ymmär­rän hyvin yri­tyk­siä, joiden on han­kala saa­da tavaraa sitään kaup­poi­hin. Ymmär­ryk­seni lop­puu kuitenkin niiden kaup­po­jen osalta, joiden alle on tuo­tu keskus­tan huolto­tun­neli, mut­ta joi­ta ei huvi­ta lait­taa siihen hissiä. Paljon oli puhet­ta Runeberginkadun Siwasta.

Lausun­to Öster­sun­domin alueen vaihemaakuntakaavasta

Esit­telijä poisti lausun­nos­ta kohdan, joka kos­ki ekol­o­gista käytävää Öster­sun­domis­sa ja Majvikissa. Kiista ei kuitenkaan pää­ty tähän. Peruste pois­tolle oli, että saman­laisia merk­in­töjä on muual­lakin, eivätkä ne muual­la ole edel­lyt­täneet lev­eätä ekol­o­gista käytävää vaan virk­istys­tä palvel­e­va vih­ery­hteys on riit­tänyt. Seu­raavak­si tähän puu­tu­taan, kun maakun­tali­it­to antaa lausun­non yleiskaavae­si­tyk­ses­tä (vai onko jo antanut?). Lop­ullis­es­ti asi­as­ta päätetään ase­makaavas­sa. Majvikin osalta Sipoon asemakaavassa.

Oikaisu­vaa­timus hylä­tys­tä poikkeamis­lu­vas­ta Iso-Roobertinkadulla. 

Olin varautunut pane­maan tämän pöy­dälle tutus­tu­ak­seni, mut­ta kävi ilmi, että olin ymmärtänyt lis­tatek­stin väärin. Kyse ei ollut pihasi­iv­en tiloista vaan kadun­var­ren liiketiu­loista. Iso-Roobertinkadul­la ne on hyvä säi­lyt­tää liike- tai työtiloina.

Lop­ut esi­tyk­sen mukaan.

Ensi viikol­la ei ole kokousta.

15 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2015”

 1. Maakun­takaavois­sa pitäisikin tehdä ero ekol­o­gis­ten ja muiden viherkäytävien välille, kos­ka sisältö­vaa­timuk­set eroaa niin paljon. Tiedä sit­ten, onko koko yteystarve­merk­in­tä tarpeelli­nen muuten kuin ekol­o­gis­ten yhteyk­sien kohdalla.

 2. Myl­ly­puro: Kan­nat­taako todel­la rak­en­taa niin tiivi­isti kuin tt:lla 1.5 paikkaan jos­ta on tasan kilo­metri metroase­malle? Paljon mielu­um­min näk­isin raken­net­ta­van noin tiivi­isti metroase­man viereen, jos­ta pääsee yhtä nopeasti keskus­taan kuin Ara­bi­as­ta ja Ruskea­suol­ta. Metroase­man vier­essä voimme nähdä esimerkik­si 4 ha rak­en­ta­mat­toman kallion. Myl­ly­puron ja Itäkeskuk­sen metroasemien väli­in metro­radan var­teen mah­tu­isi vaik­ka 3 000 asukas­ta ja sinne avat­taisi­in uusi metroase­ma. Asemien väli on noin 2 km.

 3. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Myl­ly­puro: Kan­nat­taako todel­la rak­en­taa niin tiivi­isti kuin tt:lla 1.5 paikkaan jos­ta on tasan kilo­metri metroasemalle? 

  Hiano huomio. Just opimme Kivi­nokan kohdal­la miten kilo­metrin mat­ka metroase­malle ei saa aikaan mitään muu­ta kuin lisää autoli­iken­net­tä Itäväyläl­lä. Nyt ei kukaan ole huolis­saan autoli­iken­teen kasvus­ta. Eikun kaavaa Kivi­nokkaan, pelkkä tekosyy.

 4. Myl­ly­puro olisi erit­täin hyvä tiivi­in rak­en­tamisen kohde myös aivan radan pääl­lä. Metro­lai­turin piti muut­tua ase­mak­si jos­sa raken­net­tu taloa päälle mut­ta eipä vaan raken­neta vaan lai­turille uusi­taan kat­to ja laite­taan liuku­por­taat viiden metrin nousua varten. Liekö esteenä kiin­teistövi­ras­ton antipa­ti­at itäistä osaa kohden? Kehä 1 toisen puolen ase­maa kaavoitet­ti­in pien­talo­ja ja met­sä kaadet­ti­in, pohjus­tuk­set tehti­in, tie raken­net­ti­in, putket laitet­ti­in ja nyt siinä on pari vuot­ta kas­vanut irto­hiekkaa kun mis­sään ei näy tont­tia myytäväk­si. Miten kaupungilla on varaa tehdä näin suuria sijoituk­sia maa­han ja markki­noin­ti laite­taan pöy­dän alle piiloon?

 5. Jos pysäköin­tilu­olan on tarkoi­tus palvel­la asukaspysäköin­ti, olisi syytä lisätä yksi kulkuy­hteys maan päälle luolan puo­liväli­in — ehdote­tus­sa ratkais­us­sa käve­ly­matkoista tulee muuten varsin pitkiä.

 6. Ville:
  Jos pysäköin­tilu­olan on tarkoi­tus palvel­la asukaspysäköin­ti, olisi syytä lisätä yksi kulkuy­hteys maan päälle luolan puo­liväli­in – ehdote­tus­sa ratkais­us­sa käve­ly­matkoista tulee muuten varsin pitkiä. 

  Oli­han se kuilu siel­lä jo tek­stil­lä merkitty…

 7. antti: Hiano huomio. Just opimme Kivi­nokan kohdal­la miten kilo­metrin mat­ka metroase­malle ei saa aikaan mitään muu­ta kuin lisää autoli­iken­net­tä Itäväyläl­lä. Nyt ei kukaan ole huolis­saan autoli­iken­teen kasvus­ta. Eikun kaavaa Kivi­nokkaan, pelkkä tekosyy.

  Mikä ihmeen kilo­metrin mat­ka Kivi­nokas­ta metroase­malle? Mat­ka on reit­tiop­paan mukaan 1,9 km Kivi­nokan por­tille, mis­tä itse alue vas­ta alkaa. Keski­mat­ka on sit­ten jo jotain ihan muuta.

 8. Jalankulk­i­ja: Mikä ihmeen kilo­metrin mat­ka Kivi­nokas­ta metroase­malle? Mat­ka on reit­tiop­paan mukaan 1,9 km Kivi­nokan por­tille, mis­tä itse alue vas­ta alkaa. Keski­mat­ka on sit­ten jo jotain ihan muuta.

  Reit­tiop­paas­ta puut­tuu Nau­rissalmen silta.

 9. antti: Reit­tiop­paas­ta puut­tuu Nau­rissalmen silta.

  Nau­rissalmen sil­ta on kyl­läkin seis­syt paikoil­laan jo vuosikym­meniä. Jos tarkoi­tat uut­ta, tois­taisek­si vir­tu­aal­ista sil­taa, jon­ka lin­jauk­sen piti halka­ista Kulosaaren his­to­ri­alli­nen kar­tanopuis­to, niin sitä ei kyl­läkään ole vielä raken­net­tu. Ja se on sitä pait­si käsit­tääk­seni kevyen liiken­teen väylä eikä sovi niille mer­suille, joil­la pää­sisi ajele­maan uuden öky­talon pihas­ta. Vai mitä kuvit­telisit Kivi­nokan upeille ran­noille raken­net­ta­van? Yksiöitä nuorisolle vai?

 10. Just joo. Kun käve­ly­matkoista on puhe, kai ne mitataan käve­lyteitä pitkin? Mikä on se maagi­nen matkaero minkä jäl­keen käve­ly lop­puu kuin seinään ja ihmi­nen tun­kee aina autoon sen jäl­keen? Jos­sain kilo­metrin ja kah­den välis­sä? Kan­nat­taisi var­maan siir­tyä mail­i­jär­jestelmään jos maili menisi vielä kävellen? Kivi­nok­ka on puh­das esimerk­ki miten muu­ta­ma nim­by torp­paa tuhan­sien ihmis­ten asuinalueen, kun uusil­ta asukkail­ta ei voi­da kysyä.

 11. antti:
  Just joo. Kun käve­ly­matkoista on puhe, kai ne mitataan käve­lyteitä pitkin? Mikä on se maagi­nen matkaero minkä jäl­keen käve­ly lop­puu kuin seinään ja ihmi­nen tun­kee aina autoon sen jäl­keen? Jos­sain kilo­metrin ja kah­den välis­sä? Kan­nat­taisi var­maan siir­tyä mail­i­jär­jestelmään jos maili menisi vielä kävellen? Kivi­nok­ka on puh­das esimerk­ki miten muu­ta­ma nim­by torp­paa tuhan­sien ihmis­ten asuinalueen, kun uusil­ta asukkail­ta ei voi­da kysyä.

  Ja miten kuvit­telit, että tämä uusi sil­ta olisi voin­ut olla mukana reit­tiop­paas­sa, kun sitä ei ole vielä edes raken­net­tu eikä edes kun­nol­la suun­nitel­tu? Vähän real­is­mia saisi olla näis­sä väitteissä.

  Jos Kivi­nok­ka raken­net­taisi­in, siitä tulisi Kulosaari 2. Helsin­gin rak­en­tamises­sa on kak­si todel­lisu­ut­ta, jot­ka eivät kohtaa toisi­aan: poli­itikko­jen lupauk­set uusista asuinalueista ja raken­nus­li­ikkei­den toteu­tus, jos­sa kaik­ki mah­dolli­nen rahaste­taan viimeistä sent­tiä myöten. Helsingis­sä olisi vaik­ka kuin­ka mon­es­sa paikas­sa rak­en­tam­a­ton­ta joutomaa­ta, jos­sa ei tarvitse tuho­ta van­haa aarniomet­sää ja kor­vaa­mat­to­mia luon­toar­vo­ja (niin kuin Kivi­nokas­sa), mut­ta eivät ne ketään kiin­nos­ta, kos­ka niis­sä ei pääse kun­nol­la rahas­ta­maan. Nyt pan­naan lihoik­si vain parhait­en myyviä mer­i­maisemia, sik­si kaik­ki tämä kohel­lus eri­lais­ten saarten ympärillä.

 12. Jalankulk­i­ja: Ja miten kuvit­telit, että tämä uusi sil­ta olisi voin­ut olla mukana reit­tiop­paas­sa, kun sitä ei ole vielä edes raken­net­tu eikä edes kun­nol­la suun­nitel­tu? Vähän real­is­mia saisi olla näis­sä väitteissä.
  Jos Kivi­nok­ka raken­net­taisi­in, siitä tulisi Kulosaari 2. 

  Mik­si ihmeessä jotain Kru­unuvuor­ta kaavoite­taan kun reit­tiop­paan mukaan sieltä on ties miten pitkä kir­tomat­ka Helsin­gin keskus­taan? Ja Hert­toniemen kar­tano sen­tään! AY akti­iveil­ta menisi kar­tanopuis­ton rauha kun nor­maali-ihmiset saat­taisi kävel­lä työ­matkoil­laan puis­ton poik­ki! Yksi tämän saitin ikivihreä aihe on ollut Tal­in golfken­tän alhainen vuokrata­so. Hert­toniemessä punav­ihreät tover­it lait­taa parem­mak­si, asu­vat kar­tanos­saan kuin koton­aan ja kaupun­ki mak­saa vuokran päälle!

 13. antti: Mik­si ihmeessä jotain Kru­unuvuor­ta kaavoite­taan kun reit­tiop­paan mukaan sieltä on ties miten pitkä kir­tomat­ka Helsin­gin keskus­taan? Ja Hert­toniemen kar­tano sen­tään! AY akti­iveil­ta menisi kar­tanopuis­ton rauha kun nor­maali-ihmiset saat­taisi kävel­lä työ­matkoil­laan puis­ton poik­ki! Yksi tämän saitin ikivihreä aihe on ollut Tal­in golfken­tän alhainen vuokrata­so. Hert­toniemessä punav­ihreät tover­it lait­taa parem­mak­si, asu­vat kar­tanos­saan kuin koton­aan ja kaupun­ki mak­saa vuokran päälle!

  Taisi­vat Antil­ta men­nä kar­tan­ot sekaisin. Hert­toniemen kar­tanos­sa ei tai­da asua paljon kukaan, kun se on museona (ollut jo vuosikym­meniä). Nimestäkin olisi jo voin­ut päätel­lä, että se ei ole Laajasalossa.

  Laa­jasa­los­sa on sen sijaan Stans­vikin kar­tano. Eikä sieltä var­maan löy­dy mon­taa punav­ihreää tove­ria, kun alue on vuokrat­tu Helsin­gin virkamiesy­hdis­tyk­selle. Itse kar­tanoraken­nus on museo- ja rav­in­to­lakäytössä, joten eipä siel­läkään tai­da asua juuri kukaan. Kar­tanopuis­tossa on kesäa­sun­to­ja, jot­ka ovat yhdis­tyk­sen jäsen­ten vuokrattavina.

  Kru­unuvuoren­ran­nal­la ja Kivi­nokalla on se ero, että Kivi­nok­ka on arvokas­ta, mon­imuo­toista ikimet­sää, kun taas Kru­unuvuoren­ran­ta on tarkoi­tus rak­en­taa entisen öljysa­ta­man paikalle.

  On se surullista, kun jonkun käyt­tövoimana on pelkkä kateus, eikä fak­toil­la sil­loin ole mitään painoarvoa.

 14. Kieltämät­tä, kar­tanon nimi muis­tui väärin. Kulosaaren kar­tanoa tarkoitin. Kum­ma kun et tuo­ta osan­nut ehdot­taa kun muut seudun kar­tan­ot tun­tu­i­v­at tutuilta? 

  Kateud­es­ta olen aivan samaa mieltä, ‘öky­talo­jen pihoille ajavia mer­su­ja’ saa nim­by­iltä paljon enem­män kan­na­tus­ta kuin jos sanoisi suo­raan että ‘tämä on mei­dän leikkikent­tä ja muut ei saa olla täällä’.

 15. antti:
  Kieltämät­tä, kar­tanon nimi muis­tui väärin. Kulosaaren kar­tanoa tarkoitin. Kum­ma kun et tuo­ta osan­nut ehdot­taa kun muut seudun kar­tan­ot tun­tu­i­v­at tutuilta? 

  Kateud­es­ta olen aivan samaa mieltä, ‘öky­talo­jen pihoille ajavia mer­su­ja’ saa nim­by­iltä paljon enem­män kan­na­tus­ta kuin jos sanoisi suo­raan että ‘tämä on mei­dän leikkikent­tä ja muut ei saa olla täällä’.

  Kyl­lä sul­la taitaa olla melkoinen kar­tan­otrau­ma. Ei siel­lä Kulosaaren kar­tanos­sakaan asu kukaan muu kuin kar­tanon talkkari. Kar­tanoa vuokrataan juh­lakäyt­töön kaikille halukkaille. Esimerkik­si häitä on kesäl­lä joka viikonloppu.

  Tää leikkikent­tähom­ma jää kyl­lä aika epä­selväk­si. Mikä ihmeen ‘leikkikent­tä jos­sa muut ei saa olla’? Jos puhut edelleen Kivi­nokas­ta, se on tuhan­sien ihmis­ten virk­istysalue, johon vapaasti voi tal­lus­tel­la kuka tahansa kesät talvet. 

  Kävis­it joskus näis­sä paikois­sa, niin ei tart­tis koko ajan puhua puu­ta heinää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.