Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.2.2015

(Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Katajano­kan pysäköintiluola

Pöy­däl­tä.

Haluai­sin palaut­taa tämän sen sel­vit­tä­mi­sek­si, mitä toi­mia pysä­köin­nin osal­ta luo­lan val­mis­tut­tua teh­dään maan pääl­lä. Jos yksin sai­sin päät­tää, teki­sin Luot­si­ka­dus­ta piha­ka­dun aina­kin sen lop­pu­pääs­tä, mut­ta kun en saa, niin vähän lie­vem­pä­nä vaih­toeh­to­na voi­si olla asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen vähen­tä­mi­nen liik­kei­tä pal­ve­le­van lyhy­tai­kai­sen pysä­köin­nin hyväk­si. Siis muu­ta­ma ruu­tu, jois­sa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus ei oli­si voi­mas­sa, jol­loin nii­tä voi­si käyt­tää lyhy­tai­kai­seen pysä­köin­tiin tai kuor­man pur­ka­mi­seen ja las­taa­mi­seen. Täl­lais­ta esi­te­tään myö­hem­min täl­lä lis­tal­la City­lo­gis­tii­kan toi­men­pi­deoh­jel­mas­sa. Edel­leen tal­vi­kuu­kausik­si voi­si siir­tyä vuo­ro­py­sä­köin­tiin tai aina­kin mää­rä­tä jokai­sel­le kadun­pät­käl­le yksi sii­vous­päi­vä Tuk­hol­man tapaan, kos­ka lumi­työt ovat nyt aika han­ka­lia. Tek­ni­ses­ti täl­lai­sen esi­tyk­sen ei kai tar­vit­se olla palau­tus, kos­ka nämä toi­met eivät vaa­di ase­ma­kaa­van muut­ta­mis­ta, pait­si ehkä se pihakatu.

Myl­ly­mat­kan­tien 6:n kaava

Pöy­däl­tä

En tie­dä, mik­si Rau­ta­va pyy­si tämän pöy­däl­le. Olen val­mis hyväk­sy­mään tämän, mut­ta jos Rau­ta­va ehdot­taa kor­keam­paa tehok­kuut­ta, tus­kin panen vas­taan. Mut­ta täs­sä­kin on tehok­kuu­den estee­nä pysäköinti.

Ulvi­lan­tie 10:n täy­den­nys­kaa­va Munkkivuoressa

Talo­yh­tiö halu­aa ton­til­leen toi­sen talon (put­ki­re­mont­ti tulos­sa) Pyy­si vii­si­ker­rok­sis­ta, saa neli­ker­rok­si­sen. Tont­ti­te­hok­kuus nousee 0,54:stä 0,84:ään. Eikö sitä taloa nyt voi­si teh­dä vii­si­ker­rok­si­se­na niin kuin on se toi­nen­kin talo ton­til­la. Olen kovin halu­ton kaa­voit­ta­maan talo­ja vihe­ra­lueil­le täl­lais­ten syi­den takia.

City­lo­gis­tii­kan toimenpideohjelma

Nopeal­la läpi­vil­kui­lul­la ei haa­viin jää­nyt oikein mitään. Löy­tää­kö joku muu täs­tä huo­mio­nar­vois­ta. Täy­ty­nee kuul­la esit­te­ly. Esi­tyk­se­ni näis­tä pysäh­ty­mis­ruu­duis­ta Kata­ja­no­kal­le poi­min kui­ten­kin täs­tä ohjelmasta.

Lauun­to­luon­nos Öster­sun­do­min maakuntakaavasta

Tätä ei voi lait­taa pöydälle. (!)

Lausun­nos­sa moi­ti­taan lii­an tiuk­ko­ja rajo­ja ja toi­vo­taan yleis­piir­tei­sem­pää. Jokin ongel­ma tie­tys­ti syn­tyy sii­tä, jos maa­kun­ta­kaa­va on yksi­tyis­koh­tai­sem­pi kuin yleiskaava.

Yleis­kaa­vas­sa on enem­män työ­paik­ka­ra­ken­ta­mis­ta. Lausun­nos­sa vas­tus­te­taan tämän raken­ta­mi­sen sito­mis­ta rai­deyh­tey­teen. Han­ka­la jut­tu, kos­ka Espoos­sa His­tan osal­ta täl­lai­nen vaa­ti­mus on. Koko Öster­sun­do­min raken­ta­mi­nen käy kysee­na­lai­sek­si, jos rai­deyh­teyt­tä ei tule­kaan. Tuon työ­paik­ka-alu­een raken­ta­mi­nen kai sido­taan met­ro­pää­tök­seen, jol­loin raken­ta­mi­sen voi aloit­taa ennen met­ron tuloa, kun­han met­roon tai muu­hun rai­deyh­tey­teen on sitouduttu.

Maa­kun­ta­kaa­vas­sa on lai­tet­tu eko­lo­gi­nen käy­tä­vä Por­voon­väy­län suun­tai­ses­ti Öster­sun­do­min kar­ta­non ja Maj­vi­kin väli­sel­le ran­ta-alu­eel­le. Yleis­kaa­vas­sa on vain vihe­ryh­teys. Yhtei­ses­sä yleis­kaa­vas­sa on run­saas­ti raken­ta­mis­ta, Saka­rin­mäen ja Maj­vi­kin met­roa­se­mien ympä­ris­töt on osoi­tet­tu tii­viin raken­ta­mi­sen alueik­si. Yleis­kaa­vas­sa on merel­li­nen vir­kis­tys­reit­ti, mut­ta ei lajien siir­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­vaa eko­lo­gis­ta käytävää.

Gra­nön saa­ri Sipoos­sa on mer­kit­ty maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väk­si kult­tuu­riym­pä­ris­tök­si. Lausun­non mukaan tätä pitäi­si lie­ven­tää niin, että saa­res­ta voi­si kehit­tää moni­puo­li­sen virkistys‑, mat­kai­lu- ja vapaa-ajan alueen.

Lopul­li­sen lausun­non antaa kaupunginhallitus.

Lausun­to ulko­va­lais­tuk­sen tarveselvityksestä

Lausun­to on myön­tei­nen. Katu­va­lais­tus on siir­ty­nyt Hel­sin­gin ener­gial­ta raken­nus­vi­ras­tol­le, joten yksi kok­ki sopas­sa vähem­män. Valais­tus on aivan olen­nai­nen osa kau­pun­ki­ku­vaa. Led-lam­put teke­vät sii­tä pal­jon hal­vem­paa ja parempaa.

Oikai­su­vaa­ti­mus poik­kea­mis­lu­van hylkäämisestä

Viras­to­pääl­lik­kö on hylän­nyt toi­mi­ti­lan muut­ta­mi­sen asun­nok­si Iso-Roo­ber­tin­ka­dul­la piha­sii­ves­sä perus­tel­len sitä pie­ny­ri­tys­ten toi­mi­ti­la­tar­peel­la. Tämä on aika peri­aat­teel­li­nen kysy­mys, kos­ka tar­vet­ta on myös asun­noil­le ja alun perin piha­sii­ves­sä on ollut asuntoja.

Lausun­not meluvalleista 

Melu­val­li Por­voon väy­läl­lä Jako­mäen koh­dal­la han­ka­loit­taa baa­na­ver­kon teke­mis­tä, mut­ta kan­na­te­taan sil­ti. Melu­val­li Kehä I:llä Sepän­mäen koh­dal­la on ongelmaton.

27 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.2.2015”

 1. Ulvi­lan­tien talo­yh­tiös­tä; ovat­ko­han teh­neet mitään arvio­ta uuden talon vai­ku­tuk­ses­ta ole­mas­sa ole­vien osak­kei­den arvoon? Meil­lä Munk­ki­vuo­res­sa lähel­lä tuo­ta vas­taa­va han­ke meni nurin (jo hal­li­tuk­ses­sa), kos­ka lop­pu­tu­los oli­si voi­nut olla jopa nega­tii­vi­nen nykyi­sil­le osak­kail­le. Viih­tyi­sä ja pal­jon käy­tet­ty piha oli­si mene­tet­ty, kau­nis näky­mä pihal­le tär­vään­ty­nyt — jokai­ses­ta asunnosta.

 2. Seu­ran­nut Soi­niv­naa­ran ehdo­tuk­sia lume­nau­rauk­ses­ta. Kuin­ka mon­ta ker­ta olet kes­kus­tel­lut kah­vi­ku­pin ääres­sä asias­ta lume­nau­raa­jan tai kau­ha­kuor­ma­jaan kul­jet­ta­jan kans­sa? Mten hän näkee ongelman?

 3. PErt­tu Ehn: Ulvi­lan­tien talo­yh­tiös­tä; ovat­ko­han teh­neet mitään arvio­ta uuden talon vai­ku­tuk­ses­ta ole­mas­sa ole­vien osak­kei­den arvoon?

  Kar­tan perus­teel­la on kyl­lä aika win-win ‑suun­ni­tel­ma. Sitä en vaan ymmär­rä että ton­tin valoi­sa ete­lä­puo­li tuh­la­taan pihan sijaan park­ki­pai­koil­le vaik­ka uusi raken­nus mah­dol­lis­tai­si koko yhtiön pysä­köin­nin siir­tä­mi­sen uuden talon kel­la­riin. Talon ete­lä­puo­li muut­tuu jat­kos­sa var­mas­ti entis­tä viih­tyi­säm­mäk­si (hil­jai­sem­mak­si) kun aika­naan Turun­väy­lä bule­var­di­soi­daan ja ajo­no­peuk­sia lasketaan.

  Vii­si ker­ros­ta oli­si hyvin perus­tel­tu, ei hait­tai­si tuos­sa koh­taa ketään.

 4. Kata­ja­no­kan pysä­köin­ti­pai­kois­ta olen samaa miel­tä. Lyhy­tai­kai­sia pitää saa­da taval­la tai toi­sel­la lisää, muu­ten fir­moil­la ei ole asiak­kai­ta. Omil­la kul­mil­la pysä­köin­ti­paik­kaa etsies­sä aina har­mit­ta­vat nuo puo­len kort­te­lin asia­kas­py­sä­köin­ti­pai­kat, mut­ta illal­la ravin­to­las­sa käy­des­sä muis­taa, ettei kort­te­lin sus­hi-ravin­to­laa­kaan oli­si ilman niitä.

  Ulvi­lan­tien suh­teen olen eri miel­tä. Aluet­ta ei saa täy­den­nys­ra­ken­taa nykyi­sel­lä kaa­val­la. Sii­tä tulee vain entis­tä suu­rem­pi sot­ku. Alu­eel­le pitää saa­da kau­pun­ki­mai­nen kaa­va, jota läh­de­tään vähi­tel­len toteuttamaan.

  Öster­sun­do­min raken­ta­mi­ses­sa ei ole vähää­kään jär­keä, kos­ka alu­eel­le ei ole yhteyk­siä. Oma­ko­ti­ra­ken­ta­mi­nen on ihan ok, mut­ta ras­kas rai­de tuon­ne ei kos­kaan tule ole­maan kan­nat­ta­va. Jos itä­puo­lel­le halu­taan raken­taa, tulee se teh­dä Hyvin­kää — Por­voo radan var­teen. Sin­ne saat­taa kan­nat­taa kaa­voit­taa muu­ta­ma uusi kau­pun­ki ( = uusi kunta).

  1. Kal­le. Ole6tko kos­kaan aja­tel­lut, että olet vä’­hem­mis­tös­sä’. Kuin­ka­han suu­ri osa kan­ta­kau­pun­gin suis­hi­ra­vin­to­loi­den asiak­kais­ta tulee autol­la ja pysä­köi oven eteen? Pro­sent­ti vai alle prosentti?

 5. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to:
  Nykyi­sen asuin­ra­ken­nuk­sen pihas­sa ei ole auto­paik­ko­ja, mut­ta kaa­va­muu­tok­sen mukai­sen raken­nus­lu­van yhtey­des­sä edel­ly­te­tään, että nii­tä raken­ne­taan kaa­va­mää­räys­ten mukai­nen mää­rä eli kuusi uut­ta paik­kaa. [..] Raken­nuk­sen ker­ros­lu­ku on pudo­tet­tu vii­des­tä nel­jään [..] raken­nusoi­keu­den vähen­nys joh­taa myös auto­paik­ko­jen vähe­ne­mi­seen ja piha-alu­een veh­rey­den lisääntymiseen. 

  Talo­yh­tiö haluai­si täy­den­nys­ra­ken­taa. Kau­pun­ki aset­taa täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen ehdok­si sen, että veh­re­ää pihaa muu­te­taan park­ki­pai­kak­si. Jot­ta uusia asun­to­ja saa raken­taa, myös loh­kais­ta­van ton­tin piha tulee vara­ta lähin­nä pysä­köin­tiä varten. 

  Täs­sä vai­hees­sa huo­les­tu­taan veh­rey­des­tä. Voi­si­ko pysä­köin­ti­vaa­ti­muk­sis­ta jous­taa? No ei tie­ten­kään, vaan jot­ta pysä­köin­ti­pai­kan reu­nal­le saa­daan nur­mi­kais­ta­le, pitää asun­to­ja raken­taa vähem­män, kos­ka muu­ten pihal­le pitäi­si pysä­köin­ti­nor­mien tyy­dyt­tä­mi­sek­si raken­taa vie­lä joku­nen pysäköintipaikka.

  Samal­la kun kan­ta­kau­pun­gis­sa halu­taan pääs­tä eroon sisä­pi­ho­jen pysä­köin­ti­pai­kois­ta, tääl­lä pako­te­taan van­hat­kin talot muut­ta­maan veh­reät pihan­sa parkkipaikoiksi!

  Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­jär­jes­tel­mä on laa­je­ne­mas­sa Munk­ki­vuo­reen 2017 (voi kun tuli­si jo 2016). Kun tämä talo on val­mis, ei pysä­köin­nin mak­sut­to­muu­des­ta joh­tu­va ajoit­tai­nen tuk­koi­suus enää lie­ne Munk­ki­vuo­res­sa nykyi­sen­lai­nen ongelma.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Talo­yh­tiö halu­aa ton­til­leen toi­sen talon (put­ki­re­mont­ti tulos­sa) Pyy­si vii­si­ker­rok­sis­ta, saa nelikerroksisen. 

  Toi­sel­la puo­len katua on seit­sen­ker­rok­si­sia taloja..

  Näi­tä ker­rok­sia vähen­ne­tään mel­ko sään­nöl­li­ses­ti lähes jokai­ses­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta­pauk­ses­sa. Onko täs­sä mitään tolk­kua? Kun talo ja his­si kui­ten­kin raken­ne­taan, ei yhdes­tä lisä­ker­rok­ses­ta ole kuin hyö­tyä. Lisää asun­to­ja hyväl­lä pai­kal­la, parem­mat edel­ly­tyk­set lähi­pal­ve­luil­le ja jouk­ko­lii­ken­teel­le, lisää tulo­ja nykyi­sil­le asuk­kail­le put­ki­re­mont­tia var­ten ja töi­tä rakentajille. 

  Asuk­kai­den aloit­tees­ta läh­te­vä täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on kau­pun­gin kan­nal­ta mitä iloi­sin asia. Sitä pitäi­si tukea eikä han­ka­loit­taa ker­ros­mää­riä pudot­ta­mal­la ja piho­jen pilaa­mis­ta edellyttämällä.

  Yksit­täis­ta­pauk­se­na tämä ei toki ole suu­ri, mut­ta kun sama kaa­va tois­tuu kaik­kial­la, on vai­ku­tus mer­kit­tä­vä, myös asuk­kai­den intoon läh­teä yli­pää­tään suun­nit­te­le­maan täydennysrakentamista.

  Mie­les­tä­ni tämä oli­si syy­tä palaut­taa val­mis­te­luun eväs­tyk­sel­lä asuk­kai­den pyy­tä­mät 5 ker­ros­ta ja jous­toa pysäköintinormiin/pihojen tärvelyyn.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le. Ole6tko kos­kaan aja­tel­lut, että olet vä’hemmistössä’. Kuin­ka­han suu­ri osa kan­ta­kau­pun­gin suis­hi­ra­vin­to­loi­de­na­siak­kais­ta tulee autol­la ja pysä­köi oven eteen? Pro­sent­ti vai alle prosentti? 

  Nie­men kär­jes­sä tilan­ne voi­si ehkä olla ehkä toi­nen, mut­ta todel­li­suu­des­sa myös sin­ne iso osa ravin­to­la­vie­rais­ta tulee autol­la. Käy­pä jos­kus fil­la­ril­la Mut­te­ri­kios­kil­la tai Mat­to­lai­tu­ril­la len­kin päät­teek­si kah­vil­la. (Mut­te­ri­kios­kil­la oli muu­ten oikea kah­vi­ko­ne ja Mat­to­lai­tu­ril­la kap­se­li­ko­ne vii­me kesä­nä!) Ran­nan pai­kat ovat koko ajan täyn­nä ja enem­män­kin ihmi­siä tuli­si, jos paik­ko­ja olisi.

  Hel­sin­ki ei toi­mi samal­la taval­la kuin suu­ret kau­pun­git, kos­ka se ei ole suu­ri kau­pun­ki. Kau­pun­gin kehi­tys lop­pui sodan jäl­keen ja raken­net­tiin juu­ri Haa­gan, Munk­ki­vuo­ren ja Hert­to­nie­men tapai­sia lähiöi­tä. Nii­den tehok­kus ei rii­tä toi­mi­vaan jul­ki­seen lii­ken­tee­seen, eikä siten asiak­kai­ta tule tar­peek­si pel­käs­tään julkisilla.

 7. Onko ns. remont­ti-Reis­kan (fir­mal­la) mah­dol­lis­ta hankkia/saada jake­lu­lii­ken­teen pysäköintitunnus? 

  Remon­tin tekoon meno ei tai­da olla ihan jake­lu­lii­ken­net­tä, mut­ta onko se sit­ten huol­to­lii­ken­net­tä? Työ­mai­ta lie­nee heil­lä ympä­ri kaupunkia.

 8. Sak­ke:
  Onko ns. remont­ti-Reis­kan (fir­mal­la) mah­dol­lis­ta hankkia/saada jake­lu­lii­ken­teen pysäköintitunnus? 

  Remon­tin tekoon meno ei tai­da olla ihan jake­lu­lii­ken­net­tä, mut­ta onko se sit­ten huol­to­lii­ken­net­tä? Työ­mai­ta lie­nee heil­lä ympä­ri kaupunkia.

  Jake­lu­lii­ken­teen pysä­köin­ti­tun­nuk­sen tar­kem­pi suun­nit­te­lu tapah­tuu vas­ta myö­hem­min. Perus­pe­ri­aat­tee­na on, että se on tar­koi­tet­tu pysäh­ty­mi­seen jake­lun- ja purun ajak­si, ei siis pysä­köin­tiin, vaik­ka pysä­köin­ti oli­si huol­toa varten. 

  Tun­nus myön­ne­tään kuukausittain/vuosittain ammat­ti­mai­sel­le jake­lu- ja keräi­ly­lii­ken­teel­le, mut­ta myös päi­vä­lu­pa myön­ne­tään myös muil­le, esim. muut­toa var­ten. Näin ollen huol­to­lii­ken­teen on myös mah­dol­lis­ta saa­da tun­nus pur­ku- ja lastaustoiminnalle.

  Tun­nus mah­dol­lis­taa pysäh­ty­mi­sen mer­ki­tyil­le paikoille.

 9. spot­tu:

  Vii­si ker­ros­ta oli­si hyvin perus­tel­tu, ei hait­tai­si tuos­sa koh­taa ketään.

  Juu­ri­kin näin. 

  Minun mie­les­tä­ni talo­yh­tiöil­le pitäi­si antaa vapaam­mat kädet suun­ni­tel­la omaa ympä­ris­töään. Nehän sen par­hai­ten tun­te­vat. Lisä­ra­ken­ta­mi­sel­la rahoi­te­taan iso­ja remont­te­ja, ja ympä­ris­töön­sä sovi­tet­tu lisä- ja täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen elä­vöit­tää kau­pun­kia, luo kysyn­tää pal­ve­luil­le ja paran­taa talo­yh­tiöi­den rahoitusvalmiutta. 

  Jos put­ki­re­mont­ti mak­saa tääl­lä 1000 eur/m2, niin ole­tusar­vo­na ei voi olla, että pako­te­taan lai­naa­maan kaik­ki rahat. Pitää voi­da hyö­dyn­tää käyt­tä­mä­tön­tä poten­ti­aa­lia ja saa­da tehok­kaam­pia kaa­vo­ja sii­nä samalla.

  Tuo katu­ta­so­jen lii­ke­ti­lo­jen muu­tos­kiel­to toi­mii nii­ni­kään vain erit­täin raja­tul­la alu­eel­la kantakaupungissa. 

  Toden­nä­köi­ses­ti Iso Roo­ber­tin­ka­dun cases­sa­kin nuo pihan puo­len tilat ovat asun­toi­na parempia.
  Ja toi­vot­ta­vas­ti talo­yh­tiöi­den käsiä ei sido­ta lii­ak­si tuol­la katu­ta­son tilo­jen muu­tos­kiel­lol­la muis­sa kau­pun­gi­no­sis­sa käve­ly­kes­kus­tan ulkopuolella.

 10. Myl­ly­pu­ro ja Ulvi­lan­tie, ihan var­maan söpö­jä hank­kei­ta, mut­ta yksi syy lisää huu­to­nau­raa kun vaa­di­taan että …sijaan pitäi­si täy­den­nys­ra­ken­taa. No kun ei raken­ne­ta, paril­la has­sul­la talol­la ole mitään mer­ki­tys­tä asun­to­tuo­tan­to­tar­pei­den kannalta.

  Kat­soo nyt vaik­ka tuo­ta havain­ne­ku­vaa Myl­ly­pu­ros­ta. Tont­ti­te­hok­kuus nousee perä­ti yhteen, joka on met­roa­se­man vie­res­sä edel­leen huo­no vit­si. Vuo­ro­vai­ku­tus­ra­por­tis­ta voi taas lukea raik­kai­ta kan­nan­ot­to­ja sii­tä kuin­ka nuo­kin vähäi­set ihmis­mää­rät pilaa­vat onne­li­sen Myl­ly­pu­ron mal­li­kau­pun­gin­osan, kuin­ka park­ki­paik­ko­ja on lii­an vähän jo nyt ja uudet park­ki­pai­kat tuhoa­vat pihat, sekä yli­pään­sä sii­tä kuin­ka Myl­ly­pu­ron tulee olla juu­ri saman­lai­nen kuin aina ennen­kin, mut­ta parempi.

  Munk­ki­vuo­res­sa taas, niin no onhan sii­nä <a href=http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_2015-02–10_Kslk_3_El/81966F1F-068042FF-909612EF11BBA839/Liite.pdf toi­nen talo, jol­loin tont­ti­te­ho nousee perä­ti 0,8. On sano­mat­ta­kin sel­vää että “raken­nuk­sen ker­ros­mää­rä (4) ja raken­nus­kor­keus uhkaa­vat alueen
  kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sia, raken­nus­tai­teel­li­sia ja mai­se­ma­kult­tuu­ri­sia arvo­ja”
  ja niin edelleen.

 11. > Melu­val­li Por­voon väy­läl­lä Jako­mäen koh­dal­la han­ka­loit­taa baa­na­ver­kon teke­mis­tä, mut­ta kan­na­te­taan silti. 

  Hel­sin­gin Pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den puheen­joh­ta­ja­na en pidä tätä toi­min­ta­ta­paa hyvä­nä. Meil­lä on nyt hyväk­syt­ty baa­na­verk­ko, jota pitää nou­dat­taa. Jos on aivan vält­tä­mä­tön­tä raken­taa melu­val­le­ja baa­na­ver­kon pääl­le, niin pitäi­si jo pää­tös­tä ehdot­taes­sa sanoa, mihin baa­na siir­tyy ja pyy­tää sii­hen mm. pyö­rä­li­jöil­tä kom­men­tit. Ei moot­to­ri­tien­kään pääl­le raken­ne­ta pyö­rä­tie­tä noin vain ilmoitusmenettelyllä.

  Noin muu­toin jos minä oli­sin päät­tä­mäs­sä, niin minä las­ki­sin kysei­ses­tä koh­das­ta nopeus­ra­joi­tuk­sen 100km/h => 80km/h, min­kä jäl­keen tut­ki­sin, jos­ko melu­val­li on yhä tar­peen. 100km/h ‑rajoi­tus voi­si ihan hyvin alkaa vas­taa Hel­sin­gin ja Van­taan rajal­ta noin 200metriä Jako­mäes­tä itään. Voi­si sääs­ty pari mil­joo­na rahaakin.

 12. Eikö Kata­ja­no­kan pysä­köin­ti­luo­lan sisään­ajo­ram­pin paik­kaa voi­si vie­lä har­ki­ta, että ton­tin mah­dol­li­nen raken­ta­mi­nen tule­vai­suu­des­sa oli­si jär­ke­väm­min mahdollista.
  Onko tar­koi­tus jät­tää kyl­mä­ase­ma pai­kal­le edelleen?

 13. OS: Valais­tus on aivan olen­nai­nen osa kau­pun­ki­ku­vaa. Led-lam­put teke­vät sii­tä pal­jon hal­vem­paa ja parempaa.

  Tek­ni­nen kom­ment­ti: LED-tek­no­lo­gia ei sinän­sä tee valais­tuk­ses­ta yhtään parem­paa, vaik­ka se mah­dol­lis­taa­kin mon­ta asiaa.

  Omien havain­to­je­ni mukaan Hel­sin­gis­sä käy­tet­tä­vis­sä LED-valai­si­mis­sa on mer­kit­tä­viä opti­sia tai sil­män fysio­lo­gi­aan liit­ty­viä ongelmia.

  Ensim­mäi­nen on se, että usein käy­te­tyis­sä valai­sin­tyy­peis­sä yksit­täi­set LEDit näky­vät sivusuun­nas­sa suh­teel­li­sen laa­jal­le sek­to­ril­le, eikä nii­den edes­sä ole dif­fuuso­ria. Kos­ka liki pis­te­mäi­sen valo­läh­teen lumi­nans­si (tiet­tyyn suun­taan läh­te­vän valon mää­rä valo­läh­teen pin­ta-alayk­sik­köä koh­den) on erit­täin kor­kea, pie­ni­kin vil­kai­su sii­hen suun­taan saa aikaan han­ka­laa häikäistymistä.

  Toi­nen ongel­ma liit­tyy valit­tuun väri­läm­pö­ti­laan. Kor­kean väri­läm­pö­ti­lan siner­tä­vät LEDit ovat kyl­lä hal­po­ja ja näyt­tä­vän väri­siä, mut­ta ihmi­sen näke­mi­sen kan­nal­ta eten­kin hämä­räs­sä ne ovat huo­no­ja. Ihmi­nen ei sil­lä sini­sel­lä tee muu­ten­kaan oikein mitään, ja hämä­räs­sä oli­si huo­mat­ta­vas­ti miel­lyt­tä­väm­pää kat­sel­la kel­tai­sem­paa sävyä.

  Kol­mas ongel­ma saat­taa liit­tyä edel­lä­mai­nit­tui­hin, mut­ta minun sil­mää­ni monet LED-valot ovat lii­an kirk­kai­ta, jol­loin valais­tu­jen ja ei-valais­tu­jen aluei­den kont­ras­ti jää kovin suu­rek­si. Tämä oli­si kyl­lä help­po hoi­taa him­men­tä­mäl­lä, ja sii­nä oli­si vie­lä saa­ta­vil­la vähän rahal­li­sia etu­ja­kin. Esi­mer­kik­si puo­let pie­nem­pi valais­tus­voi­mak­kuus ei vie­lä ihan mah­dot­to­man pal­jon vai­ku­ta näke­mi­seen. (Sitä en osaa sanoa, ovat­ko Hel­sin­gis­sä käy­te­tyt uudet LED-valai­si­met himmennettäviä.)

  Nämä ovat sikä­li sää­li, että ulko­va­lais­tuk­ses­sa LEDeil­lä voi­si teh­dä erit­täin hyvää valais­tus­ta. Nyt tun­tuu sil­tä, että luk­si­mit­ta­ri on tyy­ty­väi­sem­pi kuin ihmiset.

 14. Ehkä Ulvi­lan­tien oli­si kan­nat­ta­nut anoa seit­se­mää ker­ros­ta, niin oli­si­vat saa­neet vii­si. Vähän vir­ka­mies­viek­kaut­ta peliin.

  Minus­ta voi­sit­te nyt lau­ta­kun­nas­sa muut­taa tuo­ta niin, että se vii­des ker­ros sal­li­taan. Ei sen toteut­ta­mi­sel­le ole tuos­sa pai­kas­sa mitään estei­tä. Ei var­jo­ja, ei todel­li­sia park­ki­paik­kaon­gel­mia, ei näke­mä­nes­to­ja, ei mitään.

 15. Vihe­rins­si: minun sil­mää­ni monet LED-valot ovat lii­an kirk­kai­ta, jol­loin valais­tu­jen ja ei-valais­tu­jen aluei­den kont­ras­ti jää kovin suureksi. 

  En tie­dä käy­te­tys­tä tek­nii­kas­ta, mut­ta eni­ten omiin sil­miin sat­tu­vat ne tei­den var­sil­la ole­vat itse­va­lai­se­vat mai­nos­tau­lut. Ne kiin­nit­tä­vät huo­mion pois lii­ken­tees­tä ja pahim­mil­laan pakot­ta­vat siris­tä­mään silmiä. 

  Olen pit­kään häm­mäs­tel­lyt miten sel­lai­set sal­li­taan, vaik­ka suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa har­mit­to­mam­pia­kin asioi­ta tun­nu­taan kont­rol­loi­ta­van hengiltä.

 16. Beto­ni­por­sas: En tie­dä käy­te­tys­tä tek­nii­kas­ta, mut­ta eni­ten omiin sil­miin sat­tu­vat ne tei­den var­sil­la ole­vat itse­va­lai­se­vat mai­nos­tau­lut. Ne kiin­nit­tä­vät huo­mion pois lii­ken­tees­tä ja pahim­mil­laan pakot­ta­vat siris­tä­mään silmiä. 

  Nykyi­set kirk­kaat ajo­va­lot alka­vat olla jo häi­käi­sy­luok­kaa aina­kin jalankulkijoille.

 17. > Melu­val­li Por­voon väy­läl­lä Jako­mäen koh­dal­la han­ka­loit­taa baa­na­ver­kon teke­mis­tä, mut­ta kan­na­te­taan silti. 

  Aika välin­pi­tä­mä­tön kom­ment­ti kun ver­taa, miten kes­kus­ta­kir­jas­ton suun­ni­tel­mas­sa ote­taan edel­leen huo­mioon moneen ker­taan hylä­tyn kes­kus­ta­tun­ne­lin varaus, min­kä takia raken­nuk­sen hin­ta nousee miljoonilla.

  Tyy­liin pol­ku­pyö­räi­li­jät jou­ta­vat mut­ki­tel­la, mut­ta auto­jen optiot tun­ne­lei­hin täy­tyy säi­lyt­tää ikuisesti.

 18. Ulvi­lan­tie ja Myl­ly­pu­ro ovat paraa­tie­si­merk­ke­jä sii­tä, että kaa­voi­tus, ts. raken­ta­mi­sen sää­te­ly, on enem­män vahin­gok­si kau­pun­gil­le kuin hyödyksi. 

  Tämä ihan kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la hyvää tar­koit­ta­via päät­tä­jiä koh­taan. Mones­ti on niin, että kun on jos­sain asias­sa ns. sisäl­lä, ei ymmär­rä sen nau­ret­ta­vuut­ta ulos­päin. Voin hyvin kuvi­tel­la, että asian­osai­set vir­ka­mie­het pitä­vät työ­tään tär­keä­nä kau­pun­ki­ku­van kan­nal­ta ja polii­ti­kot luu­le­vat luot­ta­mus­toi­mel­laan sama­ten ole­van yleis­tä mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Tosia­sias­sa he vain tuh­laa­vat mui­den aikaa ja rahaa vaatimuksillaan.

  Suo­mi on sää­te­ly-yhteis­kun­ta. Kou­luis­sa ei ilmei­ses­ti lue­ta sitä kir­jal­li­suut­ta, jos­sa sää­te­ly tode­taan tiek­si tehot­to­muu­teen. Pitäisi.

 19. kuin­ka nuo­kin vähäi­set ihmis­mää­rät pilaa­vat onne­li­sen Myl­ly­pu­ron mallikaupunginosan” 

  Eräs kri­ti­soi­jis­ta tai­si olla pai­kal­li­nen talo­yh­tiö, joka siis edus­taa osak­kai­taan / käyt­tää osak­kait­ten­sa val­taa. Vas­tus­ti­vat tii­vis­tä­mis­ra­ken­ta­mis­ta var­sin hyvin argu­men­tein, joka ker­to­nee sii­tä, että pai­kal­li­si­na tie­tä­vät / tun­te­vat asui­nym­pä­ris­tön­sä parem­min kuin joku kal­tai­se­si betonivihreä.

 20. Vihe­rins­si:
  Toi­nen ongel­ma liit­tyy valit­tuun väri­läm­pö­ti­laan. Kor­kean väri­läm­pö­ti­lan siner­tä­vät LEDit ovat kyl­lä hal­po­ja ja näyt­tä­vän väri­siä, mut­ta ihmi­sen näke­mi­sen kan­nal­ta eten­kin hämä­räs­sä ne ovat huo­no­ja. Ihmi­nen ei sil­lä sini­sel­lä tee muu­ten­kaan oikein mitään, ja hämä­räs­sä oli­si huo­mat­ta­vas­ti miel­lyt­tä­väm­pää kat­sel­la kel­tai­sem­paa sävyä.

  Sini­set sävyt on myös ihmi­sel­le epä­ter­veel­li­sin­tä valo­saas­tet­ta; häi­rit­see unta eni­ten jne.

 21. Koti-isä: Aika välin­pi­tä­mä­tön kom­ment­ti kun ver­taa, miten kes­kus­ta­kir­jas­ton suun­ni­tel­mas­sa ote­taan edel­leen huo­mioon moneen ker­taan hylä­tyn kes­kus­ta­tun­ne­lin varaus, min­kä takia raken­nuk­sen hin­ta nousee miljoonilla.

  Tyy­liin pol­ku­pyö­räi­li­jät jou­ta­vat mut­ki­tel­la, mut­ta auto­jen optiot tun­ne­lei­hin täy­tyy säi­lyt­tää ikuisesti. 

  Eikö tun­ne­li autoil­le ole kaik­kein paras melueste?

 22. Beto­ni­por­sas: En tie­dä käy­te­tys­tä tek­nii­kas­ta, mut­ta eni­ten omiin sil­miin sat­tu­vat ne tei­den var­sil­la ole­vat itse­va­lai­se­vat mai­nos­tau­lut. Ne kiin­nit­tä­vät huo­mion pois lii­ken­tees­tä ja pahim­mil­laan pakot­ta­vat siris­tä­mään silmiä. 

  Olen pit­kään häm­mäs­tel­lyt miten sel­lai­set sal­li­taan, vaik­ka suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa har­mit­to­mam­pia­kin asioi­ta tun­nu­taan kont­rol­loi­ta­van hengiltä.

  Samaa olen ihme­tel­lyt, vaik­ka eipä sii­nä oikeas­ti ole mitään ihmeteltävää.

  Asia­han on men­nyt niin, että erit­täin kirk­kaat LED-tek­no­lo­gial­la teh­dyt suu­ret liik­ku­van kuvan näy­töt ovat aivan vii­me aikoi­na tul­leet sen hin­tai­sik­si, että ne kiin­nos­ta­vat mai­nos­ta­jia. Ja kos­ka mai­nos­ta­jaa kiin­nos­taa huo­mio­ar­vo, näyt­tö­jä pol­te­taan niin kirk­kaal­la kuin ne kestävät.

  Sää­te­li­jä taas on anta­nut tau­luil­le lupia samal­la taval­la kuin aikai­sem­mil­le mai­nok­sil­le tajua­mat­ta tek­no­lo­gian kehi­tys­tä. Asi­aan on nyt kyl­lä jo jon­kin ver­ran aina­kin Hel­sin­gis­sä herät­ty, mut­ta ei sil­le kai mitään ole saa­tu tehdyksi.

  Jo ihan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vuok­si mai­nos­tau­lu­jen lumi­nans­si ei sai­si ylit­tää tiet­tyä ylei­seen valais­tuk­seen suh­tees­sa ole­vaa arvoa. Tek­no­lo­gi­ses­ti tämä on hel­pos­ti teh­tä­vis­sä ja tau­luis­sa toden­nä­köi­ses­ti jo ole­mas­sao­le­va omi­nai­suus. Enää ei tar­vi­ta kuin vihai­nen regu­laat­to­ri hoi­ta­maan hom­ma kuntoon.

  (Jos oli­sin dik­taat­to­ri, liik­ku­vaa kuvaa ei sai­si lait­taa tiel­lä­liik­ku­jien nor­maa­liin näkö­kent­tään ilman erit­täin pai­na­via perus­tei­ta. Ihmi­sen sil­män toi­min­taan on hyvin syväl­le koo­dat­tu se, että huo­mio pitää kiin­nit­tää liik­ku­vaan koh­tee­seen. Jos autoi­li­ja tui­jot­taa vais­to­mai­ses­ti tau­lua, eikä sen vuok­si näe huo­nos­ti näky­vää jalan­kul­ki­jaa, tulos voi olla aika traaginen.)

 23. Ulla Tapa­ni­nen: Jake­lu­lii­ken­teen pysä­köin­ti­tun­nuk­sen tar­kem­pi suun­nit­te­lu tapah­tuu vas­ta myö­hem­min. Perus­pe­ri­aat­tee­na on, että se on tar­koi­tet­tu pysäh­ty­mi­seen jake­lun- ja purun ajak­si, ei siis pysä­köin­tiin, vaik­ka pysä­köin­ti oli­si huol­toa varten. 

  Tun­nus myön­ne­tään kuukausittain/vuosittain ammat­ti­mai­sel­le jake­lu- ja keräi­ly­lii­ken­teel­le, mut­ta myös päi­vä­lu­pa myön­ne­tään myös muil­le, esim. muut­toa var­ten. Näin ollen huol­to­lii­ken­teen on myös mah­dol­lis­ta saa­da tun­nus pur­ku- ja lastaustoiminnalle.

  Tun­nus mah­dol­lis­taa pysäh­ty­mi­sen mer­ki­tyil­le paikoille. 

  Pie­nen tai ison­kin remont­ti­fir­man pysä­köin­ti­tar­peit­ten voi­si kuvi­tel­la ole­van osin samat, mut­ta (HUOM!) osin myös val­lan eri­lai­siet kuin jakeluliikenteellä.

  1.Remontin kes­to voi­nee vaih­del­la paris­ta tun­nis­ta moneen päi­vään tai viik­koon, väliin voi mah­tua vaih­te­le­van pitui­sia tau­ko­ja, kun esim. tasoi­te tai maa­li kui­vuu. Remon­tin perus­teel­li­suus ja laa­juus­kin vai­kut­ta­ne­vat sen kes­toon. Jos­kus työ­tä teh­dään vain esim. aamu­päi­vä, toi­si­naan voi päi­vä venyä jopa iltaan. Jos remont­ti kes­tää kak­si viik­koa, pitää­kö reis­kan hakea lupa erik­seen joka iki­sek­si päiväksi?

  2. Välil­lä pitä­nee hakea ainek­sia, puut­tu­via tar­vik­kei­ta, tai täy­den­tää työ­ka­lu-/ko­ne­va­ras­toa, ellei kaik­ki ole työ­maal­la. Isoim­mat liik­keet ja varas­tot voi­vat olla mat­kan pääs­sä, samoin ajal­li­ses­ti lomit­tain tai rin­nak­kain mene­vä työ­maa. Har­va remont­ti­mies tai­taa asun­non par­ke­tit ja pit­kät lis­tat, tai ves­san­py­tyt kan­taa ruuh­ka­bus­sis­sa tai ‑rai­tio­vau­nus­sa kainalossaan. 

  Täs­sä on kyse kau­pun­kia­sun­non remon­tin­te­ki­jän työ­maa­lo­gis­tii­kas­ta. Jot­ta se sujui­si juo­he­vas­ti, voi­si ehkä olla hyvä, jos remont­ti­reis­kal­la­kin oli­si oman­lai­sen­sa, sopi­vat oikeu­det anta­va, todel­li­set tar­peet huo­mioi­va pysä­köin­ti­tun­nus. Onko sel­lais­ta kehitetty?

  Jär­ke­vää lie­nee se että remont­ti­reis­kan käyt­tää aikan­sa pää­osin remon­tin tekoon, ei niin­kään hänen tar­pei­siin­sa sopi­vien pysä­köin­ti­paik­ko­jen etsi­mi­seen. Yksi vaih­toeh­to voi­si tie­ten­kin olla, että vii­mek­si­mai­nit­tu­ja paik­ko­ja oli­si riit­tä­väs­ti Reis­kan­kin tarpeisiin.

 24. Miten sii­nä Kata­ja­no­kal­le aio­tus­sa maa­na­lai­ses­sa pysä­köin­ti­luo­las­sa oikein kävi? Edes ase­ma­kaa­va-asia­kas­pal­ve­lu ei osan­nut tul­ki­ta pää­tös­tie­do­tet­ta nr 3 — sai­ko YIT:n han­ke vih­re­ää valoa vai ei?

 25. Ulla Tapa­ni­nen:
  Tun­nus myön­ne­tään kuukausittain/vuosittain ammat­ti­mai­sel­le jake­lu- ja keräi­ly­lii­ken­teel­le, mut­ta myös päi­vä­lu­pa myön­ne­tään myös muil­le, esim. muut­toa var­ten. Näin ollen huol­to­lii­ken­teen on myös mah­dol­lis­ta saa­da tun­nus pur­ku- ja lastaustoiminnalle. 

  Myön­ne­tään­kö näi­tä myös pizza­lä­he­teil­le? Taan­noin suu­tuin erääl­le kus­kil­le joka ajoi vauh­dik­kaas­ti pit­kin kevyen­lii­ken­teen­väy­lää. Vas­ta­si että hänel­lä on sel­lai­set luvat joil­la saa ajaa mihin vaan. On äly­tön­tä että ihmis­ten tur­val­li­suus uhra­taan joi­den­kin pizzanhimolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.