Keskustan “hallitusohjelma” (1/5) Kodeissa voidaan hyvin

Tarkoituk­seni on analysoi­da puoluei­den vaalio­hjelmia ja yrit­tää ava­ta, mitä niis­sä san­o­taan ja jätetään sanomat­ta. Lyhen­nys ”triv” tarkoit­taa lauset­ta, jos­ta ei voi olla eri mieltä. Sel­l­ainen ohjel­mako­h­ta on ohjel­mas­sa täysin turha ja niitä puoluei­den ohjel­mat ovat täyn­nä. Aloi­tan keskus­tas­ta, joka julka­isi jokin aika sit­ten ehdo­tuk­sen­sa ”strate­gisek­si hallitusohjelmaksi”. 

Keskustal­la on strate­giseen hal­li­tu­so­hjel­maan viisi tavoitet­ta ja niihin järkevän­tun­tu­inen määrä keino­ja. Tek­sti on kovin main­os­toimistono­maista, minkä vuok­si on vähän vaikea tietää, mitä sil­lä tarkoite­taan. Ensim­mäi­nen tavoitekokon­aisu­us kuu­luu näin.

Kodeissa voidaan hyvin, hyvinvointierot kapenevat

 Omaishoito­la­ki uud­is­te­taan ja tuen mak­sa­t­us siir­retään Kelalle

”Uud­is­te­taan” ei ker­ro lainkaan, miten uud­is­te­taan. Mak­sa­t­us Kelalle on moniselit­teinen. Kenen rahaa Kela jakaa, omaansa vai kun­nan. Onhan koti­hoidon tuenkin mak­sa­t­us Kelal­la, mut­ta raha on kun­nan rahaa. Aiem­min Keskus­ta on sanonut, että Kela myös vas­taa omaishoidon menoista. Se on pait­si erit­täin iso tulon­si­ir­to kaupungeista maalle (kaupungeis­sa työl­lisyysaste on korkeampi, jol­loin omaishoita­jia on suh­teessa vähem­män ja maatiloil­la tehdään työtä kotona.). Jos omaishoidon tuki on val­tion rahaa, mut­ta laitoshoidon mak­saa kun­ta, voivat omaiset (yleen­sä naisia) joutua rajun pain­os­tuk­sen kohteek­si: jos te ette ala omaishoita­jik­si, joudumme lakkaut­ta­maan kyläk­oulun. Monikanavara­hoituk­ses­ta halu­taan eroon, mut­ta tähän tulisi taas yksi täl­lainen kah­den rahoit­ta­jan väli­nen osaop­ti­moin­tion­gel­ma. Mut­ta keskus­ta ei sano ohjel­mas­sa suo­raan, mitä ehdo­tus tarkoittaa.

Per­hei­den koti­palve­lut ote­taan aidosti käyt­töön. Paran­netaan tiedon liikku­mista lapsen asiois­sa eri toim­i­joiden välil­lä sekä tur­vataan riit­tävä ja osaa­va las­ten­suo­jelun henkilöstö sote-uud­is­tuk­sen yhteydessä. 

Aidot koti­palve­lut on tavoit­teena triv­i­aali sanoin kuin toive osaavas­ta henkilökun­nas­ta las­ten­suo­jelus­sa. Tiedon liikku­misen paran­tamis­es­ta ollaan yksimielisiä, mut­ta saas nähdä, mitä tapah­tuu, kun tieto­suo­japykäliä ryhdytään kumoa­maan. Kan­natet­ta­va tavoite.  

 Sosi­aal­i­tur­van ja työn yhteenso­vit­tamisek­si jär­jestetään perustulokokeilu

Hyvä tavoite, mut­ta saako kokeilu­un luvan, kos­ka kokeilus­sa ihmiset joutu­vat aidosti eri ase­maan keskenään tai se ei ole mikään kokeilu. On esitet­ty, että arvot­taisi­in joukko ihmisiä kokeilun piiri­in. Tänä ker­too jotain käyt­täy­tymisen muu­tok­sista, mut­ta se ei ker­ro, mihin tas­apain­oon työ­markki­na hakeu­tu­vat, kos­ka sen näkee vas­ta, kun perus­tu­lon piiris­sä ovat kaik­ki ja kaik­ki luot­ta­vat jär­jeste­lyn pysyvyyteen.

Yksinelävien asum­ista ja työssäkäyn­tiä helpote­taan tehtävän selvi­tyk­sen mukaisesti

Onko siinä jokin eri­tyi­nen ongel­ma? Yksin­huolta­jil­la on ongel­ma työn käyn­nin ja kan­nat­tavu­u­den osalta, mut­ta yksin elävil­lä kan­nus­timet vóvat jok­seenkin kun­nos­sa eikä työn ja per­heen yhteenso­vit­tamises­sakaan ole ongelmia.

Uud­is­te­taan kuntou­tus ja oma­hoito tuke­maan ihmis­ten ter­veyt­tä, jak­samista ja työssäkäyntiä. 

triv.

Helpote­taan vapaaehtois‑, jär­jestö- ja talkootyötä vähen­tämäl­lä norme­ja ja sal­li­mal­la mm. matkaku­lu­jen kor­vaami­nen ja ruoan tarjoaminen

Ihan OK, mut­ta osaako joku vas­tus­taa? Verottaja?

 

21 vastausta artikkeliin “Keskustan “hallitusohjelma” (1/5) Kodeissa voidaan hyvin”

 1. Yksin asu­vien työn­teon kan­nus­timien osalta pitää tarken­taa sen ver­ran, että kokopäivä­työhön työl­listyt­täessä yksin asu­vien keskimääräi­nen työl­listymisveroaste (65 %) on läh­es yhtä korkea kuin yksin­huolta­jil­la (66 %). Puolipäivä­työhön työl­listyt­täessä yksin asu­vien keskimääräi­nen työl­listymisveroaste (63,9 %) on jopa korkeampi kuin yksin­huolta­jil­la (61,1 %).

  Lähde: Kotamä­ki & Kärkkäi­nen (2014): Työl­lisyys kas­vaa, työn­teko vähe­nee? Työn­teon kan­nus­timet ja suo­jaosare­formin vaikutus

 2. Keskus­tan ter­veyspoli­it­ti­nen ohjel­ma, kotikun­ta-maakun­ta­malli on herät­tänyt yllät­tävän vähän keskustelua. Sehän on täysin ident­ti­nen Kokoomuk­sen aja­man raha seu­raa poti­las­ta-peri­aat­teen kanssa…tuskin lähtevät sitä Demarei­den kanssa kom­pro­mis­seil­la vesit­tämään, jos vaal­i­t­u­los yhtään antaa myöten..

 3. JV:
  Keskus­tan ter­veyspoli­it­ti­nen ohjel­ma, kotikun­ta-maakun­ta­malli on herät­tänyt yllät­tävän vähän keskustelua. Sehän on täysin ident­ti­nen Kokoomuk­sen aja­man raha seu­raa poti­las­ta-peri­aat­teen kanssa…tuskin lähtevät sitä Demarei­den kanssa kom­pro­mis­seil­la vesit­tämään, jos vaal­i­t­u­los yhtään antaa myöten..

  Sitä tässä juuri toiv­otaan, että demar­it ja per­sut eivät hal­li­tuk­seen mah­du. Se olisi kaikin tavoin suo­tavaa. Lisäk­si olisi eri­no­maista, jos hal­li­tuk­seen tarvit­taisi­in mahd. vähän vihrei­den kaltaisia pikkupuoluei­ta. Val­ta on liiak­si hajautet­tu tässä maas­sa, jot­ta täl­laisi­na vaikeina aikoina saataisi­in mitään vaikei­ta, mut­ta silti niin tarpeel­lisia päätök­siä tehtyä.

 4. Kaler­vo Kum­ma:Val­ta on liiak­si hajautet­tu tässä maas­sa, jot­ta täl­laisi­na vaikeina aikoina saataisi­in mitään vaikei­ta, mut­ta silti niin tarpeel­lisia päätök­siä tehtyä. 

  Jos kansan enem­mistö ei tue edes jos­sain määrin päätök­siä, ei niitä pidä tehdä. Jotenkin tun­tuu, että Kokoomus on hukan­nut demokra­t­ian idean. 

  Poli­ti­ikkaan kuluu myös päätösten myymi­nen kansalle, eikä sanel­e­va Pohjois-Kore­an diktatuuri.

  Jos ei ole enem­mistön tukea, päätök­si­in ei mysökään sitoudu­ta ja ne muute­taan het­im­miten. Kun­tau­ud­is­tus oli kepun intresse­jä vas­taan niin jyrkästi, että kaikin keinoin siel­lä estet­ti­inn päättäminen. 

  Enem­mistön tuki on toki eri asia kuin vähem­mistön kiristys. KD pelasi muu­ta­mal­la kanane­dus­ta­jal­laan taitavasti ja esti nais­par­i­lain­säädän­nön ja 6+6+6 mallin. Se taas tapah­tuu vas­toin enem­mistön kantaa. 

  Poli­itikko­jen neu­vot­telukyky tun­tuu heiken­tyneen. Pelätäänkö kaikkea vas­tus­tavia Per­su­ja niinn paljon? Aje­taanko liikaa vain omia etu­ja, jol­loin niitäkään ei saavuteta. 

  Kum­mallista kir­joit­taa vaalio­hjel­maan itses­tään­selvyyk­siä ja kaikkien yksimielis­inä pitämiä ajatuk­sia. Nyky­hal­li­tuk­sen vika oli ennen muu­ta tehdä asioi­ta, jot­ka oli kek­sit­ty poli­ti­ikas­sa ilman, että uskot­ti­in asi­as­ta jotain tietävien asiantun­te­mus­ta seu­rauk­sista. Poti­lasti­eto­jen tieto­suo­jan heiken­tämi­nen ei ole ihan yksioikoinen päätös muiden mukana.

 5. OS: ” Se on pait­si erit­täin iso tulon­si­ir­to kaupungeista maalle (kaupungeis­sa työl­lisyysaste on korkeampi, jol­loin omaishoita­jia on suh­teessa vähem­män ja maatiloil­la tehdään työtä kotona.)”

  Saat­taa­han se vähän noin ollakin, mut­ta peruste on tässä väärä. Oikea peruste olisi, että eläkeläisiä on enem­män maal­la kuin kaupungis­sa. Maatiloil­la ei enää ole syytinkiläisiä, vaan omaishoito tapah­tuu maalais­taa­jamis­sakin puoli­son toimes­ta. Lapset eivät ole omaishoita­jia ainakaan maalla.

 6. “Sosi­aal­i­tur­van ja työn yhteenso­vit­tamisek­si jär­jestetään perus­tu­lokokeilu” — on kan­natet­ta­va hanke!

  Kolmikan­ta pitää kuitenkin nyky­muo­dos­saan ensin romut­taa. Muuten se estää kaik­ki täl­laiset kokeilut.

  Kolmikan­ta on traagisel­la taval­la jämähtänyt jo men­neeseen talous­rak­en­teeseemme, joka perus­tui valmis­tavaan teol­lisu­u­teen ja pysyvi­in työsuhteisiin.

  Kuten tiedämme, mei­dän on nyt pakko saa­da kun­nol­la työl­listävää uut­ta talouskasvua, jota on mah­dol­lista vain yksi­tyisen sek­torin investoin­neil­la, varsinkin KP-sek­to­ril­la ja hyväksymäl­lä ket­terä pätkätyö-todellisuus.

  Yleis­si­tovu­udel­la ja lait­toma­l­la työvoimakartellil­la kolmikan­ta on riistänyt puolen miljoo­nan työt­tömän köy­hälistöltä mah­dol­lisu­u­den mielekkääseen työhön pitämäl­lä työl­listämiskyn­nyk­sen korkeal­la ja aja­mal­la PK-yri­tyk­siä ulko­maille kohtu­ut­toma­l­la verotuksella.

  Todel­lisu­udessa kolmikan­ta puo­lus­taa vain sen hyväo­saisen luokan etu­ja, joil­la on hyvä­palkkainen pysyvä työ­paik­ka, tiil­i­ta­lo, vähin­tään yksi autoa ja kesämökki+vene. Käyvät tietenkin vielä pari ker­taa vuodessa etelänlomalla.

  Kolmikan­ta käyt­tää riis­ton­sa viiku­nan­le­ht­enä väitet­tä siitä, että se toimin­nal­laan muka­mas puo­lus­taa hyvinvointiyhteiskuntaamme.

  Tämän viiku­nan­le­hden ylläpi­toon joudumme otta­maan vuosit­tain Kreikan tyyli­in mil­jar­di­en lainat ja osta­maan puolelle miljoon­alle masen­nus­lääk­keet, jot­ta eivät lähtisi kadulle hillumaan.

  Mot­to: Työtön köy­hälistö on vapautet­ta­va kolmikanta-kahleista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka tykkää perus­tu­lokokeilus­ta, mut­ta ei kolmikanta-viikunanlehdestä

 7. Sep­po Korp­poo:
  “Sosi­aal­i­tur­van ja työn yhteenso­vit­tamisek­si jär­jestetään perus­tu­lokokeilu” – on kan­natet­ta­va hanke!

  Kolmikan­ta pitää kuitenkin nyky­muo­dos­saan ensin romut­taa. Muuten se estää kaik­ki täl­laiset kokeilut.

  Kolmikan­ta on traagisel­la taval­la jämähtänyt jo men­neeseen talous­rak­en­teeseemme, joka perus­tui valmis­tavaan teol­lisu­u­teen ja pysyvi­in työsuhteisiin.
  ‘snip’
  Mot­to: Työtön köy­hälistö on vapautet­ta­va kolmikanta-kahleista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka tykkää perus­tu­lokokeilus­ta, mut­ta ei kolmikanta-viikunanlehdestä 

  Tämä on erit­täin kan­natet­ta­va aja­tus: työ­markki­na-asi­at työ­markki­naos­a­puolten päätet­täväk­si, val­tio pois sähläämästä!
  Markki­na­t­aloudessa markki­na­t­alouden pelisäännöt!

 8. JTS: Enem­mistön tuki on toki eri asia kuin vähem­mistön kiristys. KD pelasi muu­ta­mal­la kanane­dus­ta­jal­laan taitavasti ja esti nais­par­i­lain­säädän­nön ja 6+6+6 mallin. Se taas tapah­tuu vas­toin enem­mistön kantaa.

  Puolue­poli­ti­ikas­ta riip­pumat­ta 6+6+6 ‑malli kaatuu ihan puh­taasti rahaan, kos­ka se piden­täisi todel­lista van­hempainra­hakaut­ta huo­mat­ta­van paljon. Raha­sum­mat oli­si­vat tuos­sa ihan toista luokkaa kuin nyt koohka­tus­sa koti­hoidon tuki­mallis­sa. Meil­lä olisi ollut mah­dol­lis­es­ti varaa 4+4+4 ‑malli­in, mut­ta sitä tuskin olisi mikään puolue uskaltanut kan­nat­taa, kos­ka se olisi de fac­to lyhen­tänyt äitiysvapaata.

  Sinän­sä uskon, että jos rahas­ta ei olisi kiin­ni, kaik­ki puolueet kan­nat­taisi­vat 6+6+6 ‑mallia, kos­ka sil­lä kaik­ki saisi­vat lisää.

  Ehdote­tus­sa koti­hoidon tuen mallis­sa olisi käytän­nössä aika mon­elta kaven­net­tu valin­nan­varaa. Se taas ei oikeasti ollut kovinkaan mon­en puolueen kan­nat­ta­jien mielestä mukavaa. Ja kun se osoit­tau­tui vielä taloudel­lis­es­ti ainakin lyhyel­lä tähtäimel­lä mii­nus­merkkisek­si, asia oli help­po kaataa. 

  Mallis­sa­han oli ihan ratio­naal­isia perustei­ta takana, mut­ta se onnis­tui ole­maan sekä lib­er­aalien (kaven­taa valin­nan­varaa) että kon­ser­vati­ivien (rikkoo per­in­teisiä per­hear­vo­ja) hampaissa.

  En usko, että se oikeasti kaa­tui KD:n vas­tus­tuk­seen. Veikkauk­seni on se, että mon­en puolueen mielestä se kuu­losti mukaval­ta tasa-arvotem­paisul­ta, mut­ta äänestäjiltä tul­lut palaute ei ollut useim­mil­la puolueil­la kovin posi­ti­ivista. Kun sit­ten laskel­mat osoit­ti­vat, ettei malli ole vaa­likausitähtäimel­lä hyvä val­tion­taloudellekaan, siitä oli sit­ten help­po luop­ua. Kokoomuk­senkin kyyneleet vaikut­ti­vat krokotiilisellaisilta.

  Uud­is­tuk­seen­han oli koplat­tu kak­si asi­aa, jot­ka heiken­sivät aika mon­en lap­siper­heen koke­maa tilan­net­ta. Toisaal­ta äidin (ja isänkin, mut­ta tuskin kovin rel­e­vant­tia) mah­dol­lisu­ut­ta jäädä koti­in olisi lyhen­net­ty, ja toisaal­ta sub­jek­ti­iviseen päivähoito-oikeu­teen olisi puu­tut­tu, jos van­hempi on kotona.

  Lisäk­si uud­is­tuk­ses­sa oli mie­lenki­in­tois­es­ti ainakin julkisen keskustelun perus­teel­la vähän epämääräis­es­ti sotket­tu kak­si eri asi­aa. Toinen on oikeus koti­hoidon­tu­keen, joka ei nyt ole sidot­tu työsskäymät­tömyy­teen. Toinen on oikeus olla työ­paikalta pois ja säi­lyt­tää työpaikkansa. 

  KD ei var­masti pitänyt uud­is­tusa­jatuk­sista, mut­ta se(kin) kaa­tui iso­jen hal­li­tus­puoluei­den hyy­tymiseen. Jos hal­li­tuk­ses­sa olisi ollut selvä johta­ju­us, ja kak­si isom­paa olisi vetänyt samaan suun­taan, pienem­mätkin oli­si­vat pysyneet parem­min mukana. Lisähuomiona tietysti vielä se, että KD sai tärkeän ase­man vas­ta hal­li­tus­po­h­jan muren­nut­tua muutenkin.

  Hal­li­tus vaikut­ti alus­ta alka­en aika epä­toivoiselta, mut­ta eipä niitä vai­h­toe­hto­jakaan ollut. Edes uudet vaalit eivät olisi pelas­ta­neet. Saa nähdä, miten nyt käy. Tilanne ei vält­tämät­tä ole vaalien jäl­keen yhtään helpom­pi, vaik­ka pari puoluet­ta vai­h­taakin paikkaa.

 9. Osmo Soin­in­vaara: Helpote­taan vapaaehtois‑, jär­jestö- ja talkootyötä vähen­tämäl­lä norme­ja ja sal­li­mal­la mm. matkaku­lu­jen kor­vaami­nen ja ruoan tarjoaminen.

  Olen var­maankin vähän pudon­nut jos­sain kohdas­sa kyy­dis­tä, kun en tun­nista tämän takana ole­vaa ongel­maa. Esimerkik­si urheiluseu­rathan toimi­vat kilo­metriko­r­vauk­sil­la ja päivära­hoil­la. Voit­toa tuot­tam­a­tonkin puti­ik­ki saa niitä mak­saa kaikin puolin verot­tomasti, jos perustei­ta on. Mitään eri­ty­istä työ­suhdet­ta ei tarvita.

  Yksi­ty­ishenkilötkin saa­vat keskenään tar­joil­la ate­ri­oi­ta. Tässä ihan suo­ra lain­aus verot­ta­jan ohjeesta:

  “Henkilö jär­jestää pihatalkoot. Talkootöi­hin osal­lis­tu­vat tut­ta­vat. Henkilö jär­jestää osal­lis­tu­jille ater­ian juom­i­neen talos­saan pihatöi­den suorit­tamisen jäl­keen. Kyse on verova­paas­ta suorituksesta.”

  Yhdis­tys tai yri­tys voi aivan samoin tar­jo­ta ater­ian. Merkit­tävin rajoi­tus tulee siitä, että samaan aikaan ei voi vapaasti mak­saa päivära­ho­ja ja tar­jo­ta aterioita.

  En myöskään ihan äkkiä hok­saa, mik­sei yksi­ty­ishenkilö saisi kor­va­ta toisen yksi­ty­ishenkilön matkaku­lu­ja vas­taav­il­la perusteil­la. Omais­ten matkaku­lu­ja saa mak­sel­la ihan jo sil­lä perus­teel­la, että elan­tokus­tan­nusten mak­sami­nen on erik­seen sal­lit­tua ja lah­javero­tuk­sen ulkopuolella.

  Tuskin tuo­ta keskus­tan ran­skalaista viivaa kuitenkaan ihan hatus­ta on nykäisty. Mitä sen takana oikeasti on?

 10. Ter­min “yksin­huolta­ja” kanssa kan­nat­ta olla tark­ka. Yhteishuolta­ja, jon­ka luona lapsi/lapset vak­i­tuis­es­ti asuu/asuvat, ei ole yksinhuoltaja.

 11. Tämä on mainio aihekokon­aisu­us. Vielä kun käy­dään kaikkien (merkit­tävien) puoluei­den ohjel­mat läpi samaan kri­it­tiseen, mut­tei pelkästään kri­it­tiseen tyyli­in. Ja kun siihen lisää toiv­ot­tavasti samaan tyyli­in kir­joite­tut kom­men­tit niin saadaan toiv­ot­tavasti aikaan keskustelua ihan oikeasti tärkeistä asioista!

 12. Keskus­ta on var­maan keksinyt, että omaishoito­lakia uud­is­ta­mal­la saadaan useille maanvil­jeli­jäper­heille hyvä sivubusines. 

  Nythän kun­nal­lista koti­palvelua ei useinkaan saa syr­jäkylille, jol­loin van­hus­ten on muutet­ta­va taajamiin. 

  Jos syr­jäkylien omaishoidol­la kat­so­taan kor­vat­ta­van kun­nal­lista koti­palvelua, niin sen työn osalta keskus­ta var­maan halu­aa nos­taa mak­set­tavia omaishoidon kor­vauk­sia vas­taa­maan kun­nan anta­man palvelun kus­tan­nuk­sia. Siitä tulisi aikamoinen lisälasku veronmaksajille.

 13. “Helpote­taan vapaaehtois‑, jär­jestö- ja talkootyötä vähen­tämäl­lä norme­ja ja sal­li­mal­la mm. matkaku­lu­jen kor­vaami­nen ja ruoan tarjoaminen

  Ihan OK, mut­ta osaako joku vas­tus­taa? Verottaja?”

  Olisiko tuos­sa kysymys tulovero­lain 71.3 §:stä? Sen mukaan yleishyödylli­nen yhteisö saa mak­saa muille kuin työn­tek­i­jöilleen päivära­ho­ja korkein­taan 20 päivältä ja kilo­metriko­r­vauk­sia oma­l­la autol­la korkein­taan 2000 kilo­metriltä vuodessa.

 14. Tarkoituk­seni on analysoi­da puoluei­den vaalio­hjelmia ja yrit­tää ava­ta, mitä niis­sä san­o­taan ja jätetään sanomatta 

  Odotamme innol­la vihreän vaalio­hjel­man kri­it­tistä analysoin­tia täl­lä palstalla.

  Vai löy­tyykö kri­ti­ikki­in kuitenkin intoa enem­pi muiden vaalio­hjelmien suhteen.

 15. K. Uok­ka: Odotamme innol­la vihreän vaalio­hjel­man kri­it­tistä analysoin­tia täl­lä palstalla.

  Vai löy­tyykö kri­ti­ikki­in kuitenkin intoa enem­pi muiden 

  vaalio­hjelmien suhteen.

  En tiedä mitä Osmo Soin­in­vaara aikoo tehdä Vihrei­den vaalio­hjel­man kanssa. Kom­men­toin­nin terävyyt­tä lai­men­ta­nee kuitenkin ainakin kak­si asiaa. 

  Ensin­näkin luulisi ohjel­man vas­taa­van pitkälti hänen omi­akin näke­myk­siään, kas kun hän on itsekin vihreä! Toisek­si meitä kaikkia rajoit­taa hyvin ymmär­ret­tävä ja hyväksyt­tävä lojali­teet­ti omia kohtaan. 

  Toisaal­ta Soin­in­vaaran tapa kom­men­toi­da Keskus­tan vaalio­hjel­maa on ollut jok­seenkin fik­su. Piikikästä kyl­lä, ajoit­tain, mut­ta eri­tyiseen poli­it­tiseen ilkeilyyn hän ei ole läht­enyt. Lisäk­si hän on myös kan­nat­tanut ja ymmärtänyt monia vaalio­hjel­man tavoitteita. 

  Tavoite­han on var­masti näin vaalien alla ava­ta keskustelua vaalio­hjelmista, jot­ka sisältävät toki yhdek­sän hyvää ja kymme­nen kau­nista, mut­ta joi­ta tavalli­nen kansalainen ei tah­do mil­lään jak­saa lukea. Näin kom­men­toi­tu­ina ne kuitenkin aukea­vat ja kiin­nos­ta­vat kummasti!

 16. Tim­oT:
  OS: ” Se on pait­si erit­täin iso tulon­si­ir­to kaupungeista maalle (kaupungeis­sa työl­lisyysaste on korkeampi, jol­loin omaishoita­jia on suh­teessa vähem­män ja maatiloil­la tehdään työtä kotona.)”

  Saat­taa­han se vähän noin ollakin, mut­ta peruste on tässä väärä. Oikea peruste olisi, että eläkeläisiä on enem­män maal­la kuin kaupungis­sa. Maatiloil­la ei enää ole syytinkiläisiä, vaan omaishoito tapah­tuu maalais­taa­jamis­sakin puoli­son toimes­ta. Lapset eivät ole omaishoita­jia ainakaan maalla.

  Odel­la on nyt ylikansal­lis­ro­mant­ti­nen mieliku­va nyky­maat­alousyrit­täjän arjesta.

  Maanvil­jeli­jöi­den pros­ent­tio­su­us väestöstä on niin pieni, ettei voi väit­tää edun kohden­tu­van maatiloille. Ovat melkoisia harv­inaisuuk­sia tilat, jois­sa isän­tä ja emän­tä molem­mat työl­listyvät tilal­la. Nor­mi­ta­pauk­ses­sa maati­la työl­listää yhden henkilön osa-aikaises­ti ja merkit­tävä osa ansios­ta on haet­ta­va pirtin ja tilakeskuk­sen ulkopuolelta.

  Trak­tori­in ei saa lail­lis­es­ti asen­taa lapsen tur­vais­tu­in­ta. Tuskin saa lupaa van­hus­ten­tur­vais­tu­imellekaan kun pitää ottaa omaishoidet­ta­va töi­hin mukaan.

 17. Sosi­aal­i­tur­van ja työn yhteenso­vit­tamisek­si jär­jestetään perustulokokeilu
  Hyvä tavoite, mut­ta saako kokeilu­un luvan, kos­ka kokeilus­sa ihmiset joutu­vat aidosti eri ase­maan keskenään tai se ei ole mikään kokeilu. On esitet­ty, että arvot­taisi­in joukko ihmisiä kokeilun piiri­in. Tänä ker­too jotain käyt­täy­tymisen muu­tok­sista, mut­ta se ei ker­ro, mihin tas­apain­oon työ­markki­na hakeu­tu­vat, kos­ka sen näkee vas­ta, kun perus­tu­lon piiris­sä ovat kaik­ki ja kaik­ki luot­ta­vat jär­jeste­lyn pysyvyyteen.

  Mikä estää kokeile­mas­ta koko kansal­la? Vuo­den 2016 sosi­aal­i­tur­va jär­jestetään näin, vuo­den 2017 sosi­aal­i­tur­va pohdi­taan kokeilun tulosten perus­teel­la. Kokeilti­in­han autoveroakin väli­aikaises­ti, ja todet­ti­in ihan toimi­vak­si ratkaisuksi.

  Noin muuten, Tämä on sen luokan vaalilu­paus, että se pitäisi saa­da muiden puoluei­den kanssa tapetille jo hyvis­sä ajoin ennen vaale­ja ja selvit­tää mitkä puolueet moista kokeilua kannattaisivat.

 18. K. Uok­ka: Odotamme innol­la vihreän vaalio­hjel­man kri­it­tistä analysoin­tia täl­lä palstalla.

  Minkä ihmeen takia poli­itikko olisi kri­it­ti­nen oman puolueen vaalio­hjel­maa kohtaan juuri ennen vaale­ja? Mik­si edes pitäis olla? Se kuu­luu vaa­likam­pan­join­ti­in että osoite­taan muiden puoluei­den ohjelmien heikkoudet. 

  Mik­si Osmon pitäisi tehdä itse se, mikä kuu­luu kepun/persujen/kok/vasemmistoliille?

 19. tcrown: Mikä estää kokeile­mas­ta koko kansal­la? Vuo­den 2016 sosi­aal­i­tur­va jär­jestetään näin, vuo­den 2017 sosi­aal­i­tur­va pohdi­taan kokeilun tulosten perusteella. 

  On kol­maskin vai­h­toe­hto: kokeilu, johon saa­vat halukkaat osal­lis­tua. Jos tämänkin väitetään aiheut­ta­van yhden­ver­taisu­u­songelmia, niin menee kyl­lä jo hol­houk­sen puolelle.

 20. Sylt­ty: Minkä ihmeen takia poli­itikko olisi kri­it­ti­nen oman puolueen vaalio­hjel­maa kohtaan juuri ennen vaale­ja? Mik­si edes pitäis olla? Se kuu­luu vaa­likam­pan­join­ti­in että osoite­taan muiden puoluei­den ohjelmien heikkoudet. 

  Mik­si Osmon pitäisi tehdä itse se, mikä kuu­luu kepun/persujen/kok/vasemmistoliille?

  Mis­tä vihrei­den vaalio­hjel­ma löy­tyy, että päästään vertailemaan ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.