Keskustan “hallitusohjelma” (1/5) Kodeissa voidaan hyvin

Tar­koi­tuk­se­ni on ana­ly­soi­da puo­luei­den vaa­lioh­jel­mia ja yrit­tää ava­ta, mitä niis­sä sano­taan ja jäte­tään sano­mat­ta. Lyhen­nys ”triv” tar­koit­taa lauset­ta, jos­ta ei voi olla eri miel­tä. Sel­lai­nen ohjel­ma­koh­ta on ohjel­mas­sa täy­sin tur­ha ja nii­tä puo­luei­den ohjel­mat ovat täyn­nä. Aloi­tan kes­kus­tas­ta, joka jul­kai­si jokin aika sit­ten ehdo­tuk­sen­sa ”stra­te­gi­sek­si hallitusohjelmaksi”. 

Kes­kus­tal­la on stra­te­gi­seen hal­li­tus­oh­jel­maan vii­si tavoi­tet­ta ja nii­hin jär­ke­vän­tun­tui­nen mää­rä kei­no­ja. Teks­ti on kovin mai­nos­toi­mis­ton­omais­ta, min­kä vuok­si on vähän vai­kea tie­tää, mitä sil­lä tar­koi­te­taan. Ensim­mäi­nen tavoi­te­ko­ko­nai­suus kuu­luu näin.

Kodeissa voidaan hyvin, hyvinvointierot kapenevat

 Omais­hoi­to­la­ki uudis­te­taan ja tuen mak­sa­tus siir­re­tään Kelalle

”Uudis­te­taan” ei ker­ro lain­kaan, miten uudis­te­taan. Mak­sa­tus Kelal­le on moni­se­lit­tei­nen. Kenen rahaa Kela jakaa, omaan­sa vai kun­nan. Onhan koti­hoi­don tuen­kin mak­sa­tus Kelal­la, mut­ta raha on kun­nan rahaa. Aiem­min Kes­kus­ta on sano­nut, että Kela myös vas­taa omais­hoi­don menois­ta. Se on pait­si erit­täin iso tulon­siir­to kau­pun­geis­ta maal­le (kau­pun­geis­sa työl­li­syy­sas­te on kor­keam­pi, jol­loin omais­hoi­ta­jia on suh­tees­sa vähem­män ja maa­ti­loil­la teh­dään työ­tä koto­na.). Jos omais­hoi­don tuki on val­tion rahaa, mut­ta lai­tos­hoi­don mak­saa kun­ta, voi­vat omai­set (yleen­sä nai­sia) jou­tua rajun pai­nos­tuk­sen koh­teek­si: jos te ette ala omais­hoi­ta­jik­si, jou­dum­me lak­kaut­ta­maan kylä­kou­lun. Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­ses­ta halu­taan eroon, mut­ta tähän tuli­si taas yksi täl­lai­nen kah­den rahoit­ta­jan väli­nen osaop­ti­moin­tion­gel­ma. Mut­ta kes­kus­ta ei sano ohjel­mas­sa suo­raan, mitä ehdo­tus tarkoittaa.

Per­hei­den koti­pal­ve­lut ote­taan aidos­ti käyt­töön. Paran­ne­taan tie­don liik­ku­mis­ta lap­sen asiois­sa eri toi­mi­joi­den välil­lä sekä tur­va­taan riit­tä­vä ja osaa­va las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tö sote-uudis­tuk­sen yhteydessä. 

Aidot koti­pal­ve­lut on tavoit­tee­na tri­vi­aa­li sanoin kuin toi­ve osaa­vas­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta las­ten­suo­je­lus­sa. Tie­don liik­ku­mi­sen paran­ta­mi­ses­ta ollaan yksi­mie­li­siä, mut­ta saas näh­dä, mitä tapah­tuu, kun tie­to­suo­ja­py­kä­liä ryh­dy­tään kumoa­maan. Kan­na­tet­ta­va tavoi­te.  

 Sosi­aa­li­tur­van ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si jär­jes­te­tään perustulokokeilu

Hyvä tavoi­te, mut­ta saa­ko kokei­luun luvan, kos­ka kokei­lus­sa ihmi­set jou­tu­vat aidos­ti eri ase­maan kes­ke­nään tai se ei ole mikään kokei­lu. On esi­tet­ty, että arvot­tai­siin jouk­ko ihmi­siä kokei­lun pii­riin. Tänä ker­too jotain käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sis­ta, mut­ta se ei ker­ro, mihin tasa­pai­noon työ­mark­ki­na hakeu­tu­vat, kos­ka sen näkee vas­ta, kun perus­tu­lon pii­ris­sä ovat kaik­ki ja kaik­ki luot­ta­vat jär­jes­te­lyn pysyvyyteen.

Yksi­ne­lä­vien asu­mis­ta ja työs­sä­käyn­tiä hel­po­te­taan teh­tä­vän sel­vi­tyk­sen mukaisesti

Onko sii­nä jokin eri­tyi­nen ongel­ma? Yksin­huol­ta­jil­la on ongel­ma työn käyn­nin ja kan­nat­ta­vuu­den osal­ta, mut­ta yksin elä­vil­lä kan­nus­ti­met vóvat jok­seen­kin kun­nos­sa eikä työn ja per­heen yhteen­so­vit­ta­mi­ses­sa­kaan ole ongelmia.

Uudis­te­taan kun­tou­tus ja oma­hoi­to tuke­maan ihmis­ten ter­veyt­tä, jak­sa­mis­ta ja työssäkäyntiä. 

triv.

Hel­po­te­taan vapaaehtois‑, jär­jes­tö- ja tal­koo­työ­tä vähen­tä­mäl­lä nor­me­ja ja sal­li­mal­la mm. mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­nen ja ruo­an tarjoaminen

Ihan OK, mut­ta osaa­ko joku vas­tus­taa? Verottaja?

 

21 vastausta artikkeliin “Keskustan “hallitusohjelma” (1/5) Kodeissa voidaan hyvin”

 1. Yksin asu­vien työn­teon kan­nus­ti­mien osal­ta pitää tar­ken­taa sen ver­ran, että koko­päi­vä­työ­hön työl­lis­tyt­täes­sä yksin asu­vien kes­ki­mää­räi­nen työl­lis­ty­mis­ve­roas­te (65 %) on lähes yhtä kor­kea kuin yksin­huol­ta­jil­la (66 %). Puo­li­päi­vä­työ­hön työl­lis­tyt­täes­sä yksin asu­vien kes­ki­mää­räi­nen työl­lis­ty­mis­ve­roas­te (63,9 %) on jopa kor­keam­pi kuin yksin­huol­ta­jil­la (61,1 %).

  Läh­de: Kota­mä­ki & Kärk­käi­nen (2014): Työl­li­syys kas­vaa, työn­te­ko vähe­nee? Työn­teon kan­nus­ti­met ja suo­jao­sa­re­for­min vaikutus

 2. Kes­kus­tan ter­veys­po­liit­ti­nen ohjel­ma, koti­kun­ta-maa­kun­ta­mal­li on herät­tä­nyt yllät­tä­vän vähän kes­kus­te­lua. Sehän on täy­sin ident­ti­nen Kokoo­muk­sen aja­man raha seu­raa poti­las­ta-peri­aat­teen kanssa…tuskin läh­te­vät sitä Dema­rei­den kans­sa kom­pro­mis­seil­la vesit­tä­mään, jos vaa­li­tu­los yhtään antaa myöten..

 3. JV:
  Kes­kus­tan ter­veys­po­liit­ti­nen ohjel­ma, koti­kun­ta-maa­kun­ta­mal­li on herät­tä­nyt yllät­tä­vän vähän kes­kus­te­lua. Sehän on täy­sin ident­ti­nen Kokoo­muk­sen aja­man raha seu­raa poti­las­ta-peri­aat­teen kanssa…tuskin läh­te­vät sitä Dema­rei­den kans­sa kom­pro­mis­seil­la vesit­tä­mään, jos vaa­li­tu­los yhtään antaa myöten..

  Sitä täs­sä juu­ri toi­vo­taan, että dema­rit ja per­sut eivät hal­li­tuk­seen mah­du. Se oli­si kai­kin tavoin suo­ta­vaa. Lisäk­si oli­si erin­omais­ta, jos hal­li­tuk­seen tar­vit­tai­siin mahd. vähän vih­rei­den kal­tai­sia pik­ku­puo­luei­ta. Val­ta on lii­ak­si hajau­tet­tu täs­sä maas­sa, jot­ta täl­lai­si­na vai­kei­na aikoi­na saa­tai­siin mitään vai­kei­ta, mut­ta sil­ti niin tar­peel­li­sia pää­tök­siä tehtyä.

 4. Kaler­vo Kum­ma:Val­ta on lii­ak­si hajau­tet­tu täs­sä maas­sa, jot­ta täl­lai­si­na vai­kei­na aikoi­na saa­tai­siin mitään vai­kei­ta, mut­ta sil­ti niin tar­peel­li­sia pää­tök­siä tehtyä. 

  Jos kan­san enem­mis­tö ei tue edes jos­sain mää­rin pää­tök­siä, ei nii­tä pidä teh­dä. Joten­kin tun­tuu, että Kokoo­mus on hukan­nut demo­kra­tian idean. 

  Poli­tiik­kaan kuluu myös pää­tös­ten myy­mi­nen kan­sal­le, eikä sane­le­va Poh­jois-Korean diktatuuri.

  Jos ei ole enem­mis­tön tukea, pää­tök­siin ei mysö­kään sitou­du­ta ja ne muu­te­taan hetim­mi­ten. Kun­ta­uu­dis­tus oli kepun int­res­se­jä vas­taan niin jyr­käs­ti, että kai­kin kei­noin siel­lä estet­tiinn päättäminen. 

  Enem­mis­tön tuki on toki eri asia kuin vähem­mis­tön kiris­tys. KD pela­si muu­ta­mal­la kanan­edus­ta­jal­laan tai­ta­vas­ti ja esti nais­pa­ri­lain­sää­dän­nön ja 6+6+6 mal­lin. Se taas tapah­tuu vas­toin enem­mis­tön kantaa. 

  Polii­tik­ko­jen neu­vot­te­lu­ky­ky tun­tuu hei­ken­ty­neen. Pelä­tään­kö kaik­kea vas­tus­ta­via Per­su­ja niinn pal­jon? Aje­taan­ko lii­kaa vain omia etu­ja, jol­loin nii­tä­kään ei saavuteta. 

  Kum­mal­lis­ta kir­joit­taa vaa­lioh­jel­maan itses­tään­sel­vyyk­siä ja kaik­kien yksi­mie­li­si­nä pitä­miä aja­tuk­sia. Nyky­hal­li­tuk­sen vika oli ennen muu­ta teh­dä asioi­ta, jot­ka oli kek­sit­ty poli­tii­kas­sa ilman, että uskot­tiin asias­ta jotain tie­tä­vien asian­tun­te­mus­ta seu­rauk­sis­ta. Poti­las­tie­to­jen tie­to­suo­jan hei­ken­tä­mi­nen ei ole ihan yksioi­koi­nen pää­tös mui­den mukana.

 5. OS: ” Se on pait­si erit­täin iso tulon­siir­to kau­pun­geis­ta maal­le (kau­pun­geis­sa työl­li­syy­sas­te on kor­keam­pi, jol­loin omais­hoi­ta­jia on suh­tees­sa vähem­män ja maa­ti­loil­la teh­dään työ­tä kotona.)”

  Saat­taa­han se vähän noin olla­kin, mut­ta perus­te on täs­sä vää­rä. Oikea perus­te oli­si, että elä­ke­läi­siä on enem­män maal­la kuin kau­pun­gis­sa. Maa­ti­loil­la ei enää ole syy­tin­ki­läi­siä, vaan omais­hoi­to tapah­tuu maa­lais­taa­ja­mis­sa­kin puo­li­son toi­mes­ta. Lap­set eivät ole omais­hoi­ta­jia aina­kaan maalla.

 6. Sosi­aa­li­tur­van ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si jär­jes­te­tään perus­tu­lo­ko­kei­lu” — on kan­na­tet­ta­va hanke!

  Kol­mi­kan­ta pitää kui­ten­kin nyky­muo­dos­saan ensin romut­taa. Muu­ten se estää kaik­ki täl­lai­set kokeilut.

  Kol­mi­kan­ta on traa­gi­sel­la taval­la jämäh­tä­nyt jo men­nee­seen talous­ra­ken­tee­seem­me, joka perus­tui val­mis­ta­vaan teol­li­suu­teen ja pysy­viin työsuhteisiin.

  Kuten tie­däm­me, mei­dän on nyt pak­ko saa­da kun­nol­la työl­lis­tä­vää uut­ta talous­kas­vua, jota on mah­dol­lis­ta vain yksi­tyi­sen sek­to­rin inves­toin­neil­la, var­sin­kin KP-sek­to­ril­la ja hyväk­sy­mäl­lä ket­te­rä pätkätyö-todellisuus.

  Yleis­si­to­vuu­del­la ja lait­to­mal­la työ­voi­ma­kar­tel­lil­la kol­mi­kan­ta on riis­tä­nyt puo­len mil­joo­nan työt­tö­män köy­hä­lis­töl­tä mah­dol­li­suu­den mie­lek­kää­seen työ­hön pitä­mäl­lä työl­lis­tä­mis­kyn­nyk­sen kor­keal­la ja aja­mal­la PK-yri­tyk­siä ulko­mail­le koh­tuut­to­mal­la verotuksella.

  Todel­li­suu­des­sa kol­mi­kan­ta puo­lus­taa vain sen hyvä­osai­sen luo­kan etu­ja, joil­la on hyvä­palk­kai­nen pysy­vä työ­paik­ka, tii­li­ta­lo, vähin­tään yksi autoa ja kesämökki+vene. Käy­vät tie­ten­kin vie­lä pari ker­taa vuo­des­sa etelänlomalla.

  Kol­mi­kan­ta käyt­tää riis­ton­sa vii­ku­nan­leh­te­nä väi­tet­tä sii­tä, että se toi­min­nal­laan muka­mas puo­lus­taa hyvinvointiyhteiskuntaamme.

  Tämän vii­ku­nan­leh­den yllä­pi­toon jou­dum­me otta­maan vuo­sit­tain Krei­kan tyy­liin mil­jar­dien lai­nat ja osta­maan puo­lel­le mil­joo­nal­le masen­nus­lääk­keet, jot­ta eivät läh­ti­si kadul­le hillumaan.

  Mot­to: Työ­tön köy­hä­lis­tö on vapau­tet­ta­va kolmikanta-kahleista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka tyk­kää perus­tu­lo­ko­kei­lus­ta, mut­ta ei kolmikanta-viikunanlehdestä

 7. Sep­po Korp­poo:
  “Sosi­aa­li­tur­van ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si jär­jes­te­tään perus­tu­lo­ko­kei­lu” – on kan­na­tet­ta­va hanke!

  Kol­mi­kan­ta pitää kui­ten­kin nyky­muo­dos­saan ensin romut­taa. Muu­ten se estää kaik­ki täl­lai­set kokeilut.

  Kol­mi­kan­ta on traa­gi­sel­la taval­la jämäh­tä­nyt jo men­nee­seen talous­ra­ken­tee­seem­me, joka perus­tui val­mis­ta­vaan teol­li­suu­teen ja pysy­viin työsuhteisiin.
  ‘snip’
  Mot­to: Työ­tön köy­hä­lis­tö on vapau­tet­ta­va kolmikanta-kahleista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka tyk­kää perus­tu­lo­ko­kei­lus­ta, mut­ta ei kolmikanta-viikunanlehdestä 

  Tämä on erit­täin kan­na­tet­ta­va aja­tus: työ­mark­ki­na-asiat työ­mark­ki­naos­a­puol­ten pää­tet­tä­väk­si, val­tio pois sähläämästä!
  Mark­ki­na­ta­lou­des­sa mark­ki­na­ta­lou­den pelisäännöt!

 8. JTS: Enem­mis­tön tuki on toki eri asia kuin vähem­mis­tön kiris­tys. KD pela­si muu­ta­mal­la kanan­edus­ta­jal­laan tai­ta­vas­ti ja esti nais­pa­ri­lain­sää­dän­nön ja 6+6+6 mal­lin. Se taas tapah­tuu vas­toin enem­mis­tön kantaa.

  Puo­lue­po­li­tii­kas­ta riip­pu­mat­ta 6+6+6 ‑mal­li kaa­tuu ihan puh­taas­ti rahaan, kos­ka se piden­täi­si todel­lis­ta van­hem­pain­ra­ha­kaut­ta huo­mat­ta­van pal­jon. Raha­sum­mat oli­si­vat tuos­sa ihan tois­ta luok­kaa kuin nyt kooh­ka­tus­sa koti­hoi­don tuki­mal­lis­sa. Meil­lä oli­si ollut mah­dol­li­ses­ti varaa 4+4+4 ‑mal­liin, mut­ta sitä tus­kin oli­si mikään puo­lue uskal­ta­nut kan­nat­taa, kos­ka se oli­si de fac­to lyhen­tä­nyt äitiysvapaata.

  Sinän­sä uskon, että jos rahas­ta ei oli­si kiin­ni, kaik­ki puo­lu­eet kan­nat­tai­si­vat 6+6+6 ‑mal­lia, kos­ka sil­lä kaik­ki sai­si­vat lisää.

  Ehdo­te­tus­sa koti­hoi­don tuen mal­lis­sa oli­si käy­tän­nös­sä aika monel­ta kaven­net­tu valin­nan­va­raa. Se taas ei oikeas­ti ollut kovin­kaan monen puo­lu­een kan­nat­ta­jien mie­les­tä muka­vaa. Ja kun se osoit­tau­tui vie­lä talou­del­li­ses­ti aina­kin lyhyel­lä täh­täi­mel­lä mii­nus­merk­ki­sek­si, asia oli help­po kaataa. 

  Mal­lis­sa­han oli ihan ratio­naa­li­sia perus­tei­ta taka­na, mut­ta se onnis­tui ole­maan sekä libe­raa­lien (kaven­taa valin­nan­va­raa) että kon­ser­va­tii­vien (rik­koo perin­tei­siä per­hear­vo­ja) hampaissa.

  En usko, että se oikeas­ti kaa­tui KD:n vas­tus­tuk­seen. Veik­kauk­se­ni on se, että monen puo­lu­een mie­les­tä se kuu­los­ti muka­val­ta tasa-arvo­tem­pai­sul­ta, mut­ta äänes­tä­jil­tä tul­lut palau­te ei ollut useim­mil­la puo­lueil­la kovin posi­tii­vis­ta. Kun sit­ten las­kel­mat osoit­ti­vat, ettei mal­li ole vaa­li­kausi­täh­täi­mel­lä hyvä val­tion­ta­lou­del­le­kaan, sii­tä oli sit­ten help­po luo­pua. Kokoo­muk­sen­kin kyy­ne­leet vai­kut­ti­vat krokotiilisellaisilta.

  Uudis­tuk­seen­han oli koplat­tu kak­si asi­aa, jot­ka hei­ken­si­vät aika monen lap­si­per­heen koke­maa tilan­net­ta. Toi­saal­ta äidin (ja isän­kin, mut­ta tus­kin kovin rele­vant­tia) mah­dol­li­suut­ta jää­dä kotiin oli­si lyhen­net­ty, ja toi­saal­ta sub­jek­tii­vi­seen päi­vä­hoi­to-oikeu­teen oli­si puu­tut­tu, jos van­hem­pi on kotona.

  Lisäk­si uudis­tuk­ses­sa oli mie­len­kiin­toi­ses­ti aina­kin jul­ki­sen kes­kus­te­lun perus­teel­la vähän epä­mää­räi­ses­ti sot­ket­tu kak­si eri asi­aa. Toi­nen on oikeus koti­hoi­don­tu­keen, joka ei nyt ole sidot­tu työss­käy­mät­tö­myy­teen. Toi­nen on oikeus olla työ­pai­kal­ta pois ja säi­lyt­tää työpaikkansa. 

  KD ei var­mas­ti pitä­nyt uudis­tus­a­ja­tuk­sis­ta, mut­ta se(kin) kaa­tui iso­jen hal­li­tus­puo­luei­den hyy­ty­mi­seen. Jos hal­li­tuk­ses­sa oli­si ollut sel­vä joh­ta­juus, ja kak­si isom­paa oli­si vetä­nyt samaan suun­taan, pie­nem­mät­kin oli­si­vat pysy­neet parem­min muka­na. Lisä­huo­mio­na tie­tys­ti vie­lä se, että KD sai tär­keän ase­man vas­ta hal­li­tus­poh­jan muren­nut­tua muutenkin.

  Hal­li­tus vai­kut­ti alus­ta alkaen aika epä­toi­voi­sel­ta, mut­ta eipä nii­tä vaih­toeh­to­ja­kaan ollut. Edes uudet vaa­lit eivät oli­si pelas­ta­neet. Saa näh­dä, miten nyt käy. Tilan­ne ei vält­tä­mät­tä ole vaa­lien jäl­keen yhtään hel­pom­pi, vaik­ka pari puo­luet­ta vaih­taa­kin paikkaa.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hel­po­te­taan vapaaehtois‑, jär­jes­tö- ja tal­koo­työ­tä vähen­tä­mäl­lä nor­me­ja ja sal­li­mal­la mm. mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­nen ja ruo­an tarjoaminen.

  Olen var­maan­kin vähän pudon­nut jos­sain koh­das­sa kyy­dis­tä, kun en tun­nis­ta tämän taka­na ole­vaa ongel­maa. Esi­mer­kik­si urhei­luseu­rat­han toi­mi­vat kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la ja päi­vä­ra­hoil­la. Voit­toa tuot­ta­ma­ton­kin putiik­ki saa nii­tä mak­saa kai­kin puo­lin verot­to­mas­ti, jos perus­tei­ta on. Mitään eri­tyis­tä työ­suh­det­ta ei tarvita.

  Yksi­tyis­hen­ki­löt­kin saa­vat kes­ke­nään tar­joil­la ate­rioi­ta. Täs­sä ihan suo­ra lai­naus verot­ta­jan ohjeesta:

  Hen­ki­lö jär­jes­tää piha­tal­koot. Tal­koo­töi­hin osal­lis­tu­vat tut­ta­vat. Hen­ki­lö jär­jes­tää osal­lis­tu­jil­le ate­rian juo­mi­neen talos­saan piha­töi­den suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen. Kyse on vero­va­paas­ta suorituksesta.”

  Yhdis­tys tai yri­tys voi aivan samoin tar­jo­ta ate­rian. Mer­kit­tä­vin rajoi­tus tulee sii­tä, että samaan aikaan ei voi vapaas­ti mak­saa päi­vä­ra­ho­ja ja tar­jo­ta aterioita.

  En myös­kään ihan äkkiä hok­saa, mik­sei yksi­tyis­hen­ki­lö sai­si kor­va­ta toi­sen yksi­tyis­hen­ki­lön mat­ka­ku­lu­ja vas­taa­vil­la perus­teil­la. Omais­ten mat­ka­ku­lu­ja saa mak­sel­la ihan jo sil­lä perus­teel­la, että elan­to­kus­tan­nus­ten mak­sa­mi­nen on erik­seen sal­lit­tua ja lah­ja­ve­ro­tuk­sen ulkopuolella.

  Tus­kin tuo­ta kes­kus­tan rans­ka­lais­ta vii­vaa kui­ten­kaan ihan hatus­ta on nykäis­ty. Mitä sen taka­na oikeas­ti on?

 10. Ter­min “yksin­huol­ta­ja” kans­sa kan­nat­ta olla tark­ka. Yhteis­huol­ta­ja, jon­ka luo­na lapsi/lapset vaki­tui­ses­ti asuu/asuvat, ei ole yksinhuoltaja.

 11. Tämä on mai­nio aihe­ko­ko­nai­suus. Vie­lä kun käy­dään kaik­kien (mer­kit­tä­vien) puo­luei­den ohjel­mat läpi samaan kriit­ti­seen, mut­tei pel­käs­tään kriit­ti­seen tyy­liin. Ja kun sii­hen lisää toi­vot­ta­vas­ti samaan tyy­liin kir­joi­te­tut kom­men­tit niin saa­daan toi­vot­ta­vas­ti aikaan kes­kus­te­lua ihan oikeas­ti tär­keis­tä asioista!

 12. Kes­kus­ta on var­maan kek­si­nyt, että omais­hoi­to­la­kia uudis­ta­mal­la saa­daan useil­le maan­vil­je­li­jä­per­heil­le hyvä sivubusines. 

  Nyt­hän kun­nal­lis­ta koti­pal­ve­lua ei usein­kaan saa syr­jä­ky­lil­le, jol­loin van­hus­ten on muu­tet­ta­va taajamiin. 

  Jos syr­jä­ky­lien omais­hoi­dol­la kat­so­taan kor­vat­ta­van kun­nal­lis­ta koti­pal­ve­lua, niin sen työn osal­ta kes­kus­ta var­maan halu­aa nos­taa mak­set­ta­via omais­hoi­don kor­vauk­sia vas­taa­maan kun­nan anta­man pal­ve­lun kus­tan­nuk­sia. Sii­tä tuli­si aika­moi­nen lisä­las­ku veronmaksajille.

 13. Hel­po­te­taan vapaaehtois‑, jär­jes­tö- ja tal­koo­työ­tä vähen­tä­mäl­lä nor­me­ja ja sal­li­mal­la mm. mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­nen ja ruo­an tarjoaminen

  Ihan OK, mut­ta osaa­ko joku vas­tus­taa? Verottaja?”

  Oli­si­ko tuos­sa kysy­mys tulo­ve­ro­lain 71.3 §:stä? Sen mukaan yleis­hyö­dyl­li­nen yhtei­sö saa mak­saa muil­le kuin työn­te­ki­jöil­leen päi­vä­ra­ho­ja kor­kein­taan 20 päi­väl­tä ja kilo­met­ri­kor­vauk­sia omal­la autol­la kor­kein­taan 2000 kilo­met­ril­tä vuodessa.

 14. Tar­koi­tuk­se­ni on ana­ly­soi­da puo­luei­den vaa­lioh­jel­mia ja yrit­tää ava­ta, mitä niis­sä sano­taan ja jäte­tään sanomatta 

  Odo­tam­me innol­la vih­reän vaa­lioh­jel­man kriit­tis­tä ana­ly­soin­tia täl­lä palstalla.

  Vai löy­tyy­kö kri­tiik­kiin kui­ten­kin intoa enem­pi mui­den vaa­lioh­jel­mien suhteen.

 15. K. Uok­ka: Odo­tam­me innol­la vih­reän vaa­lioh­jel­man kriit­tis­tä ana­ly­soin­tia täl­lä palstalla.

  Vai löy­tyy­kö kri­tiik­kiin kui­ten­kin intoa enem­pi muiden 

  vaa­lioh­jel­mien suhteen.

  En tie­dä mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra aikoo teh­dä Vih­rei­den vaa­lioh­jel­man kans­sa. Kom­men­toin­nin terä­vyyt­tä lai­men­ta­nee kui­ten­kin aina­kin kak­si asiaa. 

  Ensin­nä­kin luu­li­si ohjel­man vas­taa­van pit­käl­ti hänen omia­kin näke­myk­si­ään, kas kun hän on itse­kin vih­reä! Toi­sek­si mei­tä kaik­kia rajoit­taa hyvin ymmär­ret­tä­vä ja hyväk­syt­tä­vä loja­li­teet­ti omia kohtaan. 

  Toi­saal­ta Soi­nin­vaa­ran tapa kom­men­toi­da Kes­kus­tan vaa­lioh­jel­maa on ollut jok­seen­kin fik­su. Pii­ki­käs­tä kyl­lä, ajoit­tain, mut­ta eri­tyi­seen poliit­ti­seen ilkei­lyyn hän ei ole läh­te­nyt. Lisäk­si hän on myös kan­nat­ta­nut ja ymmär­tä­nyt monia vaa­lioh­jel­man tavoitteita. 

  Tavoi­te­han on var­mas­ti näin vaa­lien alla ava­ta kes­kus­te­lua vaa­lioh­jel­mis­ta, jot­ka sisäl­tä­vät toki yhdek­sän hyvää ja kym­me­nen kau­nis­ta, mut­ta joi­ta taval­li­nen kan­sa­lai­nen ei tah­do mil­lään jak­saa lukea. Näin kom­men­toi­tui­na ne kui­ten­kin aukea­vat ja kiin­nos­ta­vat kummasti!

 16. TimoT:
  OS: ” Se on pait­si erit­täin iso tulon­siir­to kau­pun­geis­ta maal­le (kau­pun­geis­sa työl­li­syy­sas­te on kor­keam­pi, jol­loin omais­hoi­ta­jia on suh­tees­sa vähem­män ja maa­ti­loil­la teh­dään työ­tä kotona.)”

  Saat­taa­han se vähän noin olla­kin, mut­ta perus­te on täs­sä vää­rä. Oikea perus­te oli­si, että elä­ke­läi­siä on enem­män maal­la kuin kau­pun­gis­sa. Maa­ti­loil­la ei enää ole syy­tin­ki­läi­siä, vaan omais­hoi­to tapah­tuu maa­lais­taa­ja­mis­sa­kin puo­li­son toi­mes­ta. Lap­set eivät ole omais­hoi­ta­jia aina­kaan maalla.

  Odel­la on nyt yli­kan­sal­lis­ro­mant­ti­nen mie­li­ku­va nyky­maa­ta­lous­yrit­tä­jän arjesta.

  Maan­vil­je­li­jöi­den pro­sent­tio­suus väes­tös­tä on niin pie­ni, ettei voi väit­tää edun koh­den­tu­van maa­ti­loil­le. Ovat mel­koi­sia har­vi­nai­suuk­sia tilat, jois­sa isän­tä ja emän­tä molem­mat työl­lis­ty­vät tilal­la. Nor­mi­ta­pauk­ses­sa maa­ti­la työl­lis­tää yhden hen­ki­lön osa-aikai­ses­ti ja mer­kit­tä­vä osa ansios­ta on haet­ta­va pir­tin ja tila­kes­kuk­sen ulkopuolelta.

  Trak­to­riin ei saa lail­li­ses­ti asen­taa lap­sen tur­vais­tuin­ta. Tus­kin saa lupaa van­hus­ten­tur­vais­tui­mel­le­kaan kun pitää ottaa omais­hoi­det­ta­va töi­hin mukaan.

 17. Sosi­aa­li­tur­van ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si jär­jes­te­tään perustulokokeilu
  Hyvä tavoi­te, mut­ta saa­ko kokei­luun luvan, kos­ka kokei­lus­sa ihmi­set jou­tu­vat aidos­ti eri ase­maan kes­ke­nään tai se ei ole mikään kokei­lu. On esi­tet­ty, että arvot­tai­siin jouk­ko ihmi­siä kokei­lun pii­riin. Tänä ker­too jotain käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sis­ta, mut­ta se ei ker­ro, mihin tasa­pai­noon työ­mark­ki­na hakeu­tu­vat, kos­ka sen näkee vas­ta, kun perus­tu­lon pii­ris­sä ovat kaik­ki ja kaik­ki luot­ta­vat jär­jes­te­lyn pysyvyyteen.

  Mikä estää kokei­le­mas­ta koko kan­sal­la? Vuo­den 2016 sosi­aa­li­tur­va jär­jes­te­tään näin, vuo­den 2017 sosi­aa­li­tur­va poh­di­taan kokei­lun tulos­ten perus­teel­la. Kokeil­tiin­han auto­ve­roa­kin väliai­kai­ses­ti, ja todet­tiin ihan toi­mi­vak­si ratkaisuksi.

  Noin muu­ten, Tämä on sen luo­kan vaa­li­lu­paus, että se pitäi­si saa­da mui­den puo­luei­den kans­sa tape­til­le jo hyvis­sä ajoin ennen vaa­le­ja ja sel­vit­tää mit­kä puo­lu­eet mois­ta kokei­lua kannattaisivat.

 18. K. Uok­ka: Odo­tam­me innol­la vih­reän vaa­lioh­jel­man kriit­tis­tä ana­ly­soin­tia täl­lä palstalla.

  Min­kä ihmeen takia polii­tik­ko oli­si kriit­ti­nen oman puo­lu­een vaa­lioh­jel­maa koh­taan juu­ri ennen vaa­le­ja? Mik­si edes pitäis olla? Se kuu­luu vaa­li­kam­pan­join­tiin että osoi­te­taan mui­den puo­luei­den ohjel­mien heikkoudet. 

  Mik­si Osmon pitäi­si teh­dä itse se, mikä kuu­luu kepun/persujen/kok/vasemmistoliille?

 19. tcrown: Mikä estää kokei­le­mas­ta koko kan­sal­la? Vuo­den 2016 sosi­aa­li­tur­va jär­jes­te­tään näin, vuo­den 2017 sosi­aa­li­tur­va poh­di­taan kokei­lun tulos­ten perusteella. 

  On kol­mas­kin vaih­toeh­to: kokei­lu, johon saa­vat haluk­kaat osal­lis­tua. Jos tämän­kin väi­te­tään aiheut­ta­van yhden­ver­tai­suuson­gel­mia, niin menee kyl­lä jo hol­houk­sen puolelle.

 20. Sylt­ty: Min­kä ihmeen takia polii­tik­ko oli­si kriit­ti­nen oman puo­lu­een vaa­lioh­jel­maa koh­taan juu­ri ennen vaa­le­ja? Mik­si edes pitäis olla? Se kuu­luu vaa­li­kam­pan­join­tiin että osoi­te­taan mui­den puo­luei­den ohjel­mien heikkoudet. 

  Mik­si Osmon pitäi­si teh­dä itse se, mikä kuu­luu kepun/persujen/kok/vasemmistoliille?

  Mis­tä vih­rei­den vaa­lioh­jel­ma löy­tyy, että pääs­tään vertailemaan ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.