Pirkka pienpanimo-olut?

Edus­kun­nas­sa on käsit­te­lys­sä pien­pa­ni­moi­den naut­ti­man vero­hel­po­tuk­sen rajo­jen nos­ta­mi­nen. Täl­lai­nen vero­hel­po­tus tar­koit­taa aina kil­pai­lun vää­ris­ty­mää, joten sitä on voi­ta­va joten­kin perustella.

Perus­te­lu on minun mie­les­tä­ni vain ja ainoas­taan se, että pien­pa­ni­moi­den tar­jon­ta moni­puo­lis­taa olutkulttuuria. 

Direks­tii­vi kiel­tää pien­pa­ni­moil­ta lisens­si­val­mis­tuk­sen. Ei siis voi teh­dä pie­nes­sa pani­mos­sa Hei­ne­ke­niä ja väit­tää tätä olut­kult­tuu­ria elä­vöit­tä­mi­sek­si pien­tuo­tan­nok­si. Näin ei pitäi­si voi­da teh­dä edes, jos tekee KOFF-olutta.

Mut­ta entä sopi­mus­val­mis­tus? Minä en näe perus­tei­ta antaa vero­tu­kea  pien­pa­ni­mois­sa val­mis­tet­ta­val­le Pirk­ka-oluel­le. Pien­pa­ni­mon pitäi­si olla itse­näi­nen ja tuot­taa omaa tun­nis­tet­ta­vaa olut­merk­ki­ään. Ei se mitään olut­kult­tuu­ria edistä.

73 vastausta artikkeliin “Pirkka pienpanimo-olut?”

 1. Moi,
  Olin kuul­ta­va­na pari tun­tia sit­ten vero­jaos­tos­sa jos­sa asi­aa käsit­tel­tiin. Asian­tun­ti­joi­den lausun­nos­ta tuli var­maan­kin täy­sin sel­väk­si, että näi­tä pirk­ka olui­ta ei val­mis­ta yksi­kään pien­pa­ni­mo, joten sii­tä on tur­ha olla huo­lis­saan. Posi­tii­vi­sen pää­tök­sen jäl­keen olut­va­li­koi­ma moni­puo­lis­tuu, se taas on var­maa. Edus­kun­nan vii­sas­ta pää­tös­tä odottaen,

  kun­nioit­taen

  Rami Aarik­ka

  Lai­ti­lan Wir­voi­tus­juo­ma­teh­das Oy

  1. Minä en saa ker­toa, mitä jaos­tos­sa kes­kus­te­liin tai asian­tun­ti­jat sanoi­vat, mut­ta tuo tilaus­val­mis­ta­ja on pie­nem­mäs­sä­kin mit­ta­kaa­vas­sa vähän eri asia kuin aito pien­pa­ni­mo. Mut­ta Rami, ole huo­let­ta. Laki tus­kin muut­tuu. On vain aika help­po kei­si vie­dä koko alen­nus tuomioistuimeen.

 2. Täl­lais­ten pis­te­uu­dis­tus­ten sijaan oli­si jär­ke­väm­pää teh­dä koko­nai­suu­dis­tus, joka vähen­täi­si alko­ho­liin liit­ty­vää hol­hous­ta ylei­sel­lä tasol­la. Pani­moi­jen (myös suur­pa­ni­mo­jen) tuli­si saa­da myy­dä kai­ken vah­vuis­ta olut­ta (mukaan) suo­raan pani­mol­ta. Samoin eri­lai­set mais­ta­tus- ja mais­te­lu­ta­pah­tu­mat tuli­si sal­lia pani­mo­jen tilois­sa. Olui­den mais­ta­tus kau­pois­sa ja toreil­la tuli­si sal­lia, kuten myös mukaan myyn­ti toreil­la. Kun vii­nit saa­daan mai­to­kaup­poi­hin, voi­daan uudis­tuk­sen ulot­taa myös niihin.
  Mal­lia voi­si ottaa Bri­tish Colum­bias­sa teh­dyis­tä uudistuksista:
  http://bc.ctvnews.ca/new-b-c-liquor-laws-to-take-effect-april‑1–1.2109857

  Alko­ho­lin ongel­ma- ja suur­ku­lut­ta­jien tilan­tee­seen täl­lai­set muu­tok­set eivät vai­ku­ta miten­kään, sil­lä he haki­si­vat mie­dot juo­man­sa edel­leen Tal­lin­nas­ta tai Pris­man sisään­heit­to­tar­jouk­ses­ta, mut­ta muu­tok­set lisäi­si­vät pien­pa­ni­mo­jen ja tila­vii­ni­tar­ho­jen toi­min­tae­del­ly­tyk­siä merkittävästi.
  Kuin­ka hie­noa oli­si­kaan, jos ris­tei­ly­tu­ris­tit voi­si­vat Kaup­pa­to­ril­la mais­tel­la ja ostaa suo­ma­lai­sia pien­pa­ni­mo-olui­ta ja tilaviinejä?

  Vali­tet­ta­vas­ti Suo­mes­sa men­nään täy­sin vas­tak­kai­seen suun­taan kuin Bri­tish Colum­bias­sa, tapause­si­merk­ki­nä mie­to­jen juo­mien ulko­mai­non­nan tiu­ken­nuk­set. Kos­ka lapset.

 3. Hei
  Lyhyt kommentti.
  Pien­pa­ni­mo todel­la­kin tulee raja­ta omiin tuo­tok­siin, kysy­mys kuu­luu­kin — entä jos val­mis­taa kes­kus­liik­keel­le nk.privatelabel — olut­ta. Lit­ra­ra­jaa ei var­maan koh­tuut­to­mas­ti tule nostaa.

  Olen­nai­nen seik­ka kos­kee myyn­tiä — pien­pa­ni­moil­la tulee olla mah­dol­li­suus myy­dä tuot­tei­taan kulut­ta­jal­le, myös koti­käyt­töön. Kai­kil­la ei ole jake­luun sopi­via kanavia.
  Nyky­lain­sään­nön puit­teis­sa ongel­mak­si aiheut­taa myyntiajat(kellonajat), tämä tuli­si aina­kin mie­tin­nös­sä huo­mioi­da. Nyt­hän jake­lun ja vähit­täis­myyn­nin suh­teen nk. Isot ja pien­pa­ni­mot ovat eriar­voi­ses­sa asemassa

 4. Makuun en ota kan­taa, mut­ta pien­pa­ni­mo ‑olut on aina kal­liim­paa kuin suur­tuo­tan­non etu­ja käyt­tä­vä bulk­kio­lut. Eli pien­pa­ni­mo ‑oluel­le oli­si mää­rät­ty alin hin­ta. Olut­kult­tuu­ri(?) kehit­tyi­si, jos ruo­ka­ra­vin­to­lat sai­si­vat jon­kin­lais­ta veroe­tua koti­mai­ses­ta (kal­liis­ta) pien­pa­ni­mo ‑olues­ta. Toi­saal­ta on vaa­ral­lis­ta näh­dä oluen­pa­ni­jat san­ka­rei­na, nuo mie­het häm­men­tä­mäs­sä kapus­toil­laan mal­las­ta, kun kum­min­kin on kysy­mys alko­ho­lis­ta, liuottimesta.

 5. Mik­si ja kuin­ka isol­la rahal­la pitäi­si edis­tää olut­kult­tuu­ria? Entä vii­ni­kult­tuu­ria? Liköö­ri­kult­tuu­ria? Vii­na­kult­tuu­ria? Kuin­ka mer­kit­tä­vä teki­jä pien­pa­ni­moi­den vero­hel­po­tus on ko. panimoille? 

  Pien­pa­ni­moi­den lii­ke­toi­min­ta koh­dis­tuu aina­kin viral­li­ses­ti pre­mium-seg­ment­tiin, jos­sa hin­ta on vähem­män tär­keä teki­jä kuin laa­tu. Kulut­ta­jan pitäi­si olla val­veu­tu­nut nau­tis­ke­li­ja, joka ottaa pul­lon sil­loin, toi­sen täl­löin. Luu­li­si, ettei tuos­sa pie­nel­lä hin­tae­rol­la ole kulut­ta­jal­le­kaan merkitystä.

  Asia voi­si itse asias­sa olla parem­pi jär­jes­tää niin päin, että kaik­ki mak­sa­vat verot ihan nor­maa­lis­ti, mut­ta tar­jol­la oli­si­kin olut­kult­tuu­ri­tu­ki, jon­ka voi saa­da ihan min­kä­lai­nen toi­mi­ja tahan­sa, kun­han tuo­te on olut­kult­tuu­rin kehit­ty­mi­sen kan­nal­ta olennainen.

  = = =

  Minus­ta­kin on kivaa, että olut­ta teh­dään pien­pa­ni­mois­sa. Se tun­tuu pal­jon haus­kem­mal­ta kuin jokin kera­va­lai­nen heh­taa­ri­hal­li. Yhteis­ten raho­jen käyt­tä­mi­ses­sä “kivan” lisäk­si voi­si kokeil­la myös nume­roi­ta, ja lisäk­si päih­tei­den koh­dal­la tar­kas­tel­la koko­nai­suut­ta muutenkin.

  Voi olla, että pien­pa­ni­moi­den tuke­mi­nen on erit­täin fik­sua myös rahal­li­ses­ti eri­lais­ten seu­ran­nais­vai­ku­tus­ten vuok­si. Alko­ho­li­kes­kus­te­lus­sa käy­tet­ty argu­men­taa­tio kui­ten­kin usein tun­tuu mene­vän pel­käk­si vaah­to suus­sa (tai tuo­pis­sa) lob­baa­mi­sek­si ilman nii­tä ihan aito­ja numeroita.

 6. Olut­kult­tuu­ris­sa ei ole kyse mer­keis­tä vaan maus­ta. Suo­ma­lais­ten pien­pa­ni­moi­den osaa­mi­nen ei perus­tu lät­käs­pon­so­roin­nil­la myy­tä­vään help­poon lage­riin joka noi­ta kol­mea mai­nit­se­maa­si isoa merk­kiä yhdistää.

  Jos tiet­ty pien­pa­ni­mo on ainoa Suo­mes­sa joka tekee vaik­ka uudel­la hybri­di­pro­ses­sil­la ame­rican dop­pel­bock­por­ter weizen-alea, ei lie­ne estet­tä ettei­kö se sai­si myy­dä sitä mil­lä brän­dil­lä haluaakin. 

  Kes­kus­liik­keil­le myy­tä­väl­lä bulk­ki­la­ge­ril­la on luul­ta­vas­ti niin kapeat mar­gi­naa­lit että pien­pa­ni­mot eivät tee sel­lai­sel­la sopi­muk­sel­la yhtään rahaa veroa­len­nuk­sis­ta huolimatta.

 7. Mik­si pitäi­si erik­seen tukea nime­no­maan pien­pa­ni­moi­ta, tai mitään pani­moi­ta? Eikö vero­tus­ta nime­no­maan pitäi­si saa­da mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­sek­si ja laajapohjaiseksi?
  Onko nime­no­maan pien­pa­ne­mi­ses­sa jotain sel­lai­sia posi­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia, jot­ka kom­pen­soi­vat vero­tu­kien nega­tii­vi­set ulkoisvaikutukset?

 8. Veik­kaan­pa, että kun pani­mo tekee Kes­kon kans­sa sopi­muk­sen Pirk­ka-oluen pane­mi­ses­ta, volyy­mit ovat sitä luok­kaa, että kyse ei enää ole pienpanimosta.

 9. Vihe­rins­si: Asia voi­si itse asias­sa olla parem­pi jär­jes­tää niin päin, että kaik­ki mak­sa­vat verot ihan nor­maa­lis­ti, mut­ta tar­jol­la oli­si­kin olut­kult­tuu­ri­tu­ki, jon­ka voi saa­da ihan min­kä­lai­nen toi­mi­ja tahan­sa, kun­han tuo­te on olut­kult­tuu­rin kehit­ty­mi­sen kan­nal­ta olennainen. 

  Kri­tee­ri voi­si kehit­tä­mi­sen sijaan olla myös säi­lyt­tä­mi­nen. Vaik­ka­pa Lam­min Sah­ti ansait­si­si tukea sii­nä mis­sä maakuntamuseotkin.

 10. Meil­lä on siis juma­lat­to­mat alko­ho­li­ve­rot, jot­ta kan­sa ei joi­si olut­ta ja sit­ten taas toi­saal­ta anne­taan vero­hel­po­tuk­sia pie­nil­le panimoille? 😀

 11. Perus­te­lu on minun mie­les­tä­ni vain ja ainoas­taan se, että pien­pa­ni­moi­den tar­jon­ta moni­puo­lis­taa olutkulttuuria. 

  Minä yhdyn Vihe­rins­sin ihmet­te­lyyn. Mikä on se olut­kult­tuu­rin (pien­ten tai iso­jen pani­moi­den) posi­tii­vi­nen ulkois­vai­ku­tus, min­kä perus­teel­la sitä pitää tukea yhteis­kun­nan pus­sis­ta sen­til­lä­kään? Pitäi­si­kö tukea myös tupak­ka­kult­tuu­ria? Entä nenä­nuus­ka­kult­tuu­ria? Parvekegrillauskulttuuria? 

  Eikö sitä alko­ho­li­kult­tuu­ria tue­ta jo aivan tar­peek­si sil­lä, että alko­ho­li­ve­ro ei kata kuin pie­nen osan alko­ho­lin aiheut­ta­mis­ta välit­tö­mis­tä ja välil­li­sis­tä kustannuksista?

  (Ei, en ole abso­lu­tis­ti enkä ole sitä vaa­ti­mas­sa keneltäkään.)

 12. Joi­ta­kin pien­pa­ni­mo-olui­ta mais­ta­nee­na totean, että ne eivät ole hyvän­ma­kui­sia. Tol­kut­to­man kal­lii­ta ne ovat.

  Tykäs­tyin “heh­taa­ri­hal­lis­sa” val­mis­tet­tuun koti­mai­seen lage­riin jo vuon­na 1967.

  Eri­tyi­siä vero­huo­jen­nuk­sia ei kai­paa mikään alkoholijuoma.

 13. Voi­si­ko aja­tel­la etta tee olut­ta miten par­haak­si naet ja myy sita jos joku ostaa.

  Ei kai se ole mahdollista.

  t. Mik­ko

 14. Jaos­to voi­si käyt­tää vii­si­tois­ta minuut­tia ajas­taan ja kokeil­la miten help­poa on tila­ta netis­tä eri­lai­sia olui­ta hal­vem­mal­la mitä Alkos­ta kos­kaan, ja täy­sin lail­li­ses­ti. Seu­raa­vas­sa kokouk­ses­sa voit­te sit­ten naut­tia oluis­tan­ne ja mie­tiä mil­lai­sia lisä­tel­kiä takao­vi vie­lä tar­vit­see ja jat­kaa tees­ken­te­lyä ettet­te tie­dä miten paraa­tio­vi on appo­sen ammollaan.

  Täs­sä vai­hees­sa tulee jo tiet­ty mie­leen että peik­kon­ne on nimel­tään Pirk­ka; kaik­ki teh­dään mitä voi­daan osuus­kau­pan mark­ki­nao­suuk­sien puolesta!

 15. Olen ymmär­tä­nyt, että vero­hel­po­tuk­ses­sa (aina­kin sii­nä nykyi­ses­sä) on ollut ongel­ma­na, että se pie­ne­nee por­tait­tain, kun tuo­tan­to ylit­tää rajan (200 000, 3 milj., 5,5 milj., 10 milj. litraa). 

  Pani­mon ei siis kan­na­ta tuot­taa mää­rää, joka on vähän jon­kin nois­ta rajois­ta ylä­puo­lel­la, ja var­sin­kin Lai­ti­lal­la ylim­män rajan rik­kou­tu­mi­nen uhkaa tul­la kalliiksi.

  Onko tätä progres­sio­ta yri­tet­ty uudes­sa esi­tyk­ses­sä jär­keis­tää niin, että nämä kan­nus­tin­lou­kut vältettäisiin?

  1. Aina­kin sen ylim­män rajan osal­ta tulee pirt­kä alue, jos­sa vero­hel­po­tus säi­lyy mak­si­mi­mää­rän osal­ta, vaik­ka vähän yli meni­si­kin. Ylki­me­ve­väl­tä osal­ta taval­li­nen vero.

 16. tcrown: Minä yhdyn Vihe­rins­sin ihmet­te­lyyn. Mikä on se olut­kult­tuu­rin (pien­ten tai iso­jen pani­moi­den) posi­tii­vi­nen ulkois­vai­ku­tus, min­kä perus­teel­la sitä pitää tukea yhteis­kun­nan pus­sis­ta sen­til­lä­kään? Pitäi­si­kö tukea myös tupak­ka­kult­tuu­ria? Entä nenä­nuus­ka­kult­tuu­ria? Parvekegrillauskulttuuria? 

  Mie­les­tä­ni kyse on lop­pu­jen lopuk­si työl­li­syy­des­tä. Pien­pa­ni­mo­tuot­tei­ta ja eri­koi­so­lui­ta joka tapauk­ses­sa oste­taan jon­kin ver­ran. Jos suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta ei ole saa­ta­vil­la, oste­taan pel­käs­tään ulko­mai­sia tuot­tei­ta. Onnis­tu­nut val­mis­ta­ja voi saa­da aikaan myös vientiä.

  Tupak­kaan ver­taa­mi­nen kuu­los­taa vähän kal­te­van pin­nan argumentilta.

 17. Vaik­ka en muu­ten ole kireän alko­ho­li­po­li­tii­kan kan­nat­ta­ja, niin en ymmär­rä mis­ki jotain alko­ho­liin liit­ty­vää bis­nes­tä pitäi­si tukea sik­si että se on “pie­ni­muo­tois­ta”? Pitäi­si­kö pon­ti­kan­keit­tä­jiä­kin tukea?

 18. Yön yli nukut­tua­ni pien­pa­ni­moi­den hel­po­tuk­set vai­va­si­vat edel­leen miel­tä­ni, siis vero­tek­ni­ses­ti. Miten luo­da tas­a­puo­li­nen, viran­omais­tul­kin­nas­ta riip­pu­ma­ton, jär­jes­tel­mä, jos ainoa tun­nus­merk­ki on kal­liim­pi hin­ta raa­ka ‑aineis­ta ja käsi­työs­tä joh­tuen? No, Kaup­pa­leh­den artik­ke­li pal­jas­ti, että kyse on pel­käs­tään ”poliit­ti­ses­ta tasaa­mi­ses­ta” suur­pa­ni­moi­den ja vähän pie­nem­pien pani­moi­den välil­lä. Ja tätä vero­pel­lei­lyä vas­tus­tan kii­vaas­ti. Pien­pa­ni­mo val­mis­taa olut­ta muu­ta­mia tuhan­sia lit­ro­ja, pul­lot­taa käsin ja myy oluen tuo­re­ta­va­ra­na lähia­lu­eel­le ja aloit­taa seu­raa­van kier­rok­sen val­mis­ta­mi­sen. Täl­lai­sel­le pie­ny­ri­tys­toi­min­nal­le voi­si vero­tu­kea antaa. Kos­ka en halua moit­tia itseä­ni kes­kus­te­lun selon­ot­to­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyön­nis­tä, moi­tin poli­tiik­ko­ja tur­hien lakien tekemisestä.

 19. R.Silfverberg:
  Vaik­ka en muu­ten ole kireän alko­ho­li­po­li­tii­kan kan­nat­ta­ja, niin en ymmär­rä mis­ki jotain alko­ho­liin liit­ty­vää bis­nes­tä pitäi­si tukea sik­si että se on “pie­ni­muo­tois­ta”? Pitäi­si­kö pon­ti­kan­keit­tä­jiä­kin tukea? 

  Jos kysy­myk­sen muut­tai­si muo­toon “mik­si bis­nes­tä pitäi­si tukea sik­si että se on pie­ni­muo­tois­ta”, niin mitä miel­tä oli­sit? Eikö työl­li­syy­den lisää­mi­ses­sä nime­no­maan toi­to­te­ta panos­tus­ta pk-sektoriin?

 20. Vil­le: Jos kysy­myk­sen muut­tai­si muo­toon “mik­si bis­nes­tä pitäi­si tukea sik­si että se on pie­ni­muo­tois­ta”, niin mitä miel­tä oli­sit? Eikö työl­li­syy­den lisää­mi­ses­sä nime­no­maan toi­to­te­ta panos­tus­ta pk-sektoriin?

  Niin toi­to­te­taan, mut­ta se toi­to­tus ei ker­ro koko totuut­ta. Pie­ny­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät taval­li­ses­ti vain omis­ta­ja­per­heen + jon­kun hants­lan­ka­rin jota pal­ka­taan aina vain mää­rä­ai­kai­sek­si, ja pihis­tel­lään niin ettei yri­tys kos­kaan kas­va vaan pide­tään se niin pie­ne­nä ettei sitä tar­vi laa­jen­taa. Oste­taan ulko­puo­li­sil­ta vain kaik­kein vält­tä­mät­tö­min. Ver­kos­toi­du­taan vain rotarykerhossa. 

  Suu­ry­ri­tyk­set ovat ne jot­ka pitä­vät Suo­mea pys­tys­sä ja työl­lis­tä­vät eni­ten, ver­kos­toi­tu­vat, ja osta­vat pal­ve­lui­ta muil­ta yhtiöil­tä eni­ten, kas­va­vat ja kansainvälistyvät. 

  On tot­ta että monen suu­ry­ti­tyk­sen taus­tal­la on jokin pie­ni per­hey­ri­tys joka on kas­va­nut, mut­ta se miten suu­ri osuus kas­vaa isok­si nou­dat­taa gaus­sin käy­rää. Taval­li­ses­ti jokin inno­vaa­tio tai muu kil­pai­lu­te­ki­jä antaa nos­tet­ta, jos sitä osa­taan hyödyntää. 

  Olut jos­sain omas­sa tyn­ny­ris­sä pan­tu­na ei ole sel­lais­ta inno­vaa­tio­ta että nos­tai­si pien­pa­ni­mon arvos­tus­ta tai työl­lis­täis järin monia. Suo­mes­sa alko­ho­li­bis­nes on muu­ten­kin niin sään­nös­tel­tyä ja sää­del­tyä että tois­ten suo­si­mi­nen tois­ten kus­tan­nuk­sel­la täyt­täi­si jo kor­rup­tin merkit.

  1. On tot­ta että monen suu­ry­ti­tyk­sen taus­tal­la on jokin pie­ni per­hey­ri­tys joka on kas­va­nut, mut­ta se miten suu­ri osuus kas­vaa isok­si nou­dat­taa gaus­sin käyrää.

   Ei kyl­lä nou­da­ta. Kovin on jakau­ma vino.

 21. Kyl­lä tuo on taas näper­te­lyä pahim­mil­laan. 🙁 Tar­vi­taan koko­nai­suu­dis­tus, joka las­kee vero­tus­ta, mut­ta ennen kaik­kea vapaut­taa myyn­nin suo­raan teh­taal­ta ja eri­lai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa. Nyky­suun­taus vain tukee huma­la­ha­kui­suut­ta ja pahen­taa ongelmia.

 22. Vil­le: Mie­les­tä­ni kyse on lop­pu­jen lopuk­si työl­li­syy­des­tä. Pien­pa­ni­mo­tuot­tei­ta ja eri­koi­so­lui­ta joka tapauk­ses­sa oste­taan jon­kin ver­ran. Jos suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta ei ole saa­ta­vil­la, oste­taan pel­käs­tään ulko­mai­sia tuot­tei­ta. Onnis­tu­nut val­mis­ta­ja voi saa­da aikaan myös vientiä.

  Mil­lä perus­teel­la tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti pien­pa­ni­moi­ta eikä muu­ta pk-sek­to­ria? (tie­tä­mät­tä siis tar­kem­min mis­tä vero­hel­po­tuk­ses­ta täl­lä ker­taa on kyse)

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei kyl­lä nou­da­ta. Kovin on jakau­ma vino. 

  Suo­men pää­oma­ve­ro­tuk­sel­la ja eri­tyi­ses­ti sen idioot­ti­mai­sel­la perin­tö­ve­ro-osuu­del­la on vain yksi tavoi­te: estää yri­tys­ten kas­vu ja mini­moi­da työ­pai­kat. Saam­me juu­ri sitä, mitä tilaamme.

 24. Hel­pos­ti­han tuon rat­kai­see, las­ket­te vaan vero­tus­ta kai­kel­ta muul­ta­kin pien­pa­ni­moi­den tasolle.

 25. Pie­niä pani­moi­ta pitää tukea. Mais­tel­kaa suo­ma­lai­sia pien­pa­ni­mo­tuot­tei­ta. Ne ovat aivan jotain muu­ta kuin maut­to­mat perus­lit­kut, joi­ta suu­rem­mat yhtiöt Suo­mes­sa pane­vat mas­so­jen ryy­pät­tä­väk­si. Paras tuki on kan­san kart­tui­sa käsi, mut­ta val­tion vero­huo­jen­nuk­sil­la on toi­vot­ta­vas­ti oma osuu­ten­sa ja olut­kult­tuu­rim­me kehit­tyy suotuisasti.

 26. Nor­maa­li­ja­kau­ma on sym­met­ri­nen. Yeri­tys­ten koko­ja­kau­ma on sel­lai­nen jos­sa on pal­jon pie­niä ja vähän suu­ria, mut­ta jot­kut hyvin­kin suu­ria. Vino oikealle

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kalle,
  Perin­tö­ve­ro kyl­lä koh­dis­tuu mel­kein koko­naan asuntovarallisuuteen. 

  Suo­men ainoa todel­li­nen yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma on pää­oma­köy­hyys. Joku syr­jäy­ty­mienn on ihan rep­pu­luo­kan jut­tu sii­hen verrattuna.

 28. Edus­ta­ja Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa: “Mut­ta entä sopi­mus­val­mis­tus? (…) Pien­pa­ni­mon pitäi­si olla itse­näi­nen ja tuot­taa omaa tun­nis­tet­ta­vaa olutmerkkiään.”
  Sitaat­ti herät­tää mon­ta uut­ta kysy­mys­tä. Tämä on myös ymmär­ret­tä­vis­sä niin, että Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä kaik­ki­nai­nen pien­pa­ni­moi­den sopi­mus­val­mis­tus oli­si siis kiel­let­tä­vä. Sii­hen lop­pui­si­vat ker­ta­hei­tol­la ravin­to­loi­den, mat­kai­lu­kes­kus­ten ja jopa Pre­si­den­tin­lin­nan omat tuo­te­mer­kit sekä ns. mus­ta­lais­pa­ni­mot. Ei Suo­mes­sa voi, eikä saa, lain­sää­dän­nöl­lä eri­tel­lä sitä, mitä olut­ta tai mil­lä tuo­te­mer­kil­lä pien­pa­ni­mot voi­vat tuot­tei­taan val­mis­taa. Suur­pa­ni­moi­den lisens­si­val­mis­tus, kuten lakie­si­tyk­ses­sä tode­taan, on toi­nen jut­tu. Jos tark­ko­ja ollaan, sekään ei ole kiel­let­tyä, mut­ta vero­huo­jen­nuk­set sii­nä bis­nek­ses­sä jää­vät saamatta. 

  Olin kysei­ses­sä vero­jaos­ton kokouk­ses­sa kuul­ta­va­na asian­tun­ti­ja­na. Esi­tin jopa laa­jem­paa por­ras­tus­ta kuin hal­liuk­sen esi­tyk­seen on kir­jat­tu. Pien­pa­ni­mot eivät elä eikä olut­kult­tuu­ri kehi­ty ilman mei­tä koh­tuu­käyt­tä­jiä ja olui­den nau­tis­ke­li­joi­ta. Olut­lii­ton mot­to ”Juo vähem­män, mut­ta parem­paa” on kään­ty­mäs­sä muo­toon ”Juo vähem­män, mut­ta entis­tä kal­liim­paa”. Tämä suun­taus ei ole kenen­kään etu; ei val­tio­val­lan, pien­val­mis­ta­jien, eikä mei­dän kuluttajien.
  Olut­lii­ton kir­jal­li­nen lausun­to vero­jaos­tol­le on luet­ta­vis­sa tääl­lä: http://olutliitto.fi/olutliitto-pienpanimoiden-uusi-veroporrastus-tarkea-myos-kuluttajien-kannalta/

  Heik­ki Kähkönen
  puheenjohtaja
  Olutliitto

  1. Ymmär­tääk­se­ni tuo sopi­mus­val­mis­tus­py­kä­lä ei ole auki, joten ei syy­tä huo­leen. En eväi­siin tukea sopi­mus­val­mis­ta­jal­ta, jos asiak­kai­ta on useita.

 29. Nyt se perin­tö­ve­ro tuho­aa jo Suo­men olutkulttuurin!

  😉

 30. Var­si­nai­nen kysy­mys tai­taa kuu­lua: onko Gril­li­mais­te­ri-oluen val­mis­tus pien­pa­ni­mo­toi­min­taa vai ei?

 31. Lau­ri Kan­gas:
  Var­si­nai­nen kysy­mys tai­taa kuu­lua: onko Gril­li­mais­te­ri-oluen val­mis­tus pien­pa­ni­mo­toi­min­taa vai ei?

  Gril­li­mais­te­ri-olut on niin pahaa että en suo­sit­te­le! Lid­lin omat mer­kit tai­taa olla Olvin valmistamia.

 32. Oikeis­to­de­ma­ri:
  Pie­niä pani­moi­ta pitää tukea. Mais­tel­kaa suo­ma­lai­sia pien­pa­ni­mo­tuot­tei­ta. Ne ovat aivan jotain muu­ta kuin maut­to­mat perus­lit­kut, joi­ta suu­rem­mat yhtiöt Suo­mes­sa pane­vat mas­so­jen ryy­pät­tä­väk­si. Paras tuki on kan­san kart­tui­sa käsi, mut­ta val­tion vero­huo­jen­nuk­sil­la on toi­vot­ta­vas­ti oma osuu­ten­sa ja olut­kult­tuu­rim­me kehit­tyy suotuisasti.

  Miten se meni­kään: Jos se liik­kuu, vero­ta sitä. Jos se liik­kuu sen­kin jäl­keen, sää­te­le sitä. Ja jos se lak­kaa liik­ku­mas­ta, mak­sa sil­le tukiai­sia. Joten­kin koo­mis­ta on, että Suo­mes­sa yrit­tä­jät ja sik­si itse­ään nimi­tet­tä­väk­si halua­vat aina jul­ki­sel­le raha­pus­sil­le. Suo­men ongel­ma ei ole pää­oma­köy­hyys tai kor­kea vero­tus, vaan se, että eri­lai­sia vero­huo­jen­nuk­sia anne­taan täy­sin hatus­ta vede­tyin perusteluin.

 33. Lid­lin omat mer­kit tai­taa olla Olvin valmistamia.

  Pirk­ka-oluen pus­ka­ra­dio väi­tää ole­van Olvin 120 (CXX).

  Lid­lin sak­sa­lai­sit­tain nime­tyt oluet tai­ta­vat kyl­lä olla Sak­sa­lais­ta tuon­ti­ka­maa, Gra­fenwal­der aina­kin mais­tuu just samal­ta kuin perus­la­ger mais­tuu germaaniassa.…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenwalder

 34. Eero Kär­ki: Yön yli nukut­tua­ni pien­pa­ni­moi­den hel­po­tuk­set vai­va­si­vat edel­leen miel­tä­ni, siis vero­tek­ni­ses­ti. Miten luo­da tas­a­puo­li­nen, viran­omais­tul­kin­nas­ta riip­pu­ma­ton, jär­jes­tel­mä, jos ainoa tun­nus­merk­ki on kal­liim­pi hin­ta raa­ka ‑aineis­ta ja käsi­työs­tä johtuen?

  Vas­tauk­se­na kysy­myk­seen: Suo­ma­lai­nen alko­ho­li­ve­ro­tus suo­sii jo nyt jon­kun ver­ran kal­liim­pia juo­mia, kos­ka alko­ho­li­ve­ro mak­se­taan vah­vuu­den ja juo­ma­tyy­pin mukaan. Esi­mer­kik­si vii­ni­pul­lon hin­nas­sa on aivan saman ver­ran veroa on kysees­sä sit­ten pöy­tä­vii­ni tai vuo­si­ker­ta­vii­ni, mikä tasaa nii­den välis­tä hin­tae­roa. En nyt jak­sa las­kea, mut­ta ulko­muis­tis­ta, seit­sä­män euron vii­ni­pul­lo Alkos­sa mak­saa verot­to­ma­na euron ja vii­den­tois­ta euron pul­lo jotain seit­se­män euroa, eli tuot­teen hin­nas­sa on seit­sin­ker­tai­nen ero vaik­ka myyn­ti­hin­nas­sa se on vain kaksinkertainen.

  Jos tätä halu­taan edis­tää oluei­den koh­dal­la, voi sen teh­dä suht vero- ja hin­ta­neut­raa­lis­ti niin että alko­ho­li­ve­roa koro­te­taan noin 6o sen­til­lä olut­lit­ral­ta, ja samal­la oluen ALV pois­te­taan. Nykyi­sen euron töl­kin vero­tus ei muu­tu, mut­ta kol­men euron töl­kin vero­tus tip­puu 30 senttiä.

  1. Vii­ni­pul­los­sa on veroa vähän yli kak­si euroa, kai­kis­sa laa­tuun ja hin­taan kat­so­mat­ta. Vii­ni, joka mak­saa Rans­kas­sa 1,5 euroa ei mak­saa Alkos­sa mitään, kos­ka Alkon ei kan­na­ta ostaa huo­no­ja ja hal­po­ja vii­ne­jä lain­kaan. Alkon hal­vim­mat vii­nit mak­sa­vat muu­al­la noin nel­jä euroa.
   KORJAUS: Vii­ni­pul­los­sa on veroa 2,94 euroa, kun mukaan on las­ket­tu val­mis­te­ve­ro ja val­mis­te­ve­roon koh­dis­tu­va ALV. Tämä myös tar­koit­taa, että hal­vim­mat Alkos­sa myy­tä­vät vii­nit mak­sai­si­vat ilman lako­ho­li­ve­roa noin kol­me euroa. 

 35. Sylt­ty:
  Nyt se perin­tö­ve­ro tuho­aa jo Suo­men olutkulttuurin!

  Pien­pa­ni­mo on yri­tys­toi­min­taa ja työl­lis­tä­jä ihan sii­nä mis­sä mikä tahan­sa muu yri­tys. Suo­men pää­oma­ve­ro­tus, jon­ka ainoa kan­ta­va tee­ma on kateus, leik­kaa työ­paik­ko­ja. Ei syn­ny kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä, vaik­ka tuo­te oli­si kun­nos­sa. Pani­moa­laa leik­kaa kai­ken lisäk­si vie­lä höl­mö pis­te­ve­ro­kin. Eihän kukaan täys­jär­ki­nen vero­ta nykyi­sel­lä tavalla.

 36. R.Silfverberg: Gril­li­mais­te­ri-olut on niin pahaa että en suo­sit­te­le! Lid­lin omat mer­kit tai­taa olla Olvin valmistamia. 

  Olvil­la ei lie­ne pani­moi­ta Saksassa?

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kalle,
  Perin­tö­ve­ro kyl­lä koh­dis­tuu mel­kein koko­naan asuntovarallisuuteen.

  Osa­to­tuuk­sien ker­to­mi­nen, esi­mer­kik­si perin­tö­ve­ros­ta on kehit­tä­vää, vai onko? Kun ote­taan koko Suo­mi, niin asia voi olla näin.
  Mut­ta maa­seu­dul­la veik­kai­sin maa- ja met­sä­ta­lou­den tilo­jen ole­van euro­mää­räi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti suurempi.
  Samoin myös niil­lä lou­nais­suo­men raha-alueil­la, joil­la voi­tai­siin kas­vat­taa suo­ma­lais­ta raa­ka-ainet­ta pienpanimotoimintaan.
  No se on jota­kin sel­lais­ta, jota ei kan­na­ta vih­rei­den mie­les­tä tukea?
  Suo­men säh­kös­tä tuo­te­taan hyvin pie­ni osuus tuu­li­voi­mal­la. Mik­si kil­pai­lua tulee vää­ris­tää tuke­mal­la tuulivoimaa?
  Annet­tai­siin sen kil­pail­la ydin­voi­man ja puul­la tuo­te­tun säh­kön kans­sa markkinaehtoisesti!

 38. Oikeis­to­de­ma­ri: Pie­niä pani­moi­ta pitää tukea.

  Sii­tä vaan sit­ten käve­lee kaup­paan ja tukee. Mil­lä perus­teel­la sii­hen vero­ra­ho­ja tar­vi­taan, eikö niil­le muka ole parem­paa käyt­töä kuin sinun alko­ho­lin­käyt­tö­si tukeminen?

 39. Tämän Var­kau­den ja Joen­suun välil­lä kul­ke­van sil­ta­rum­pu-tien var­rel­la on Vala­mon luos­ta­ri, joka tuot­taa vii­niä myyn­tiin. Olen osta­nut nii­tä usein tuliai­sik­si. Vis­kin tuot­ta­mis­ta­kin siel­lä suun­ni­tel­laan. Sai­maan pani­mo tekee myös vah­vaa luos­ta­ri olut­ta, jota saa Alkosta.

  Entä­pä jos Vala­mon luos­ta­ri haluai­si teet­tää jol­lain pani­mol­la Vala­mon luos­ta­rio­luen? Sel­lai­sen trap­pis­ti­tyy­li­sen, kal­liin ja hie­nos­tu­neen, joka mak­saa 20€ pul­lo. Mik­si tuon sopi­mus­val­mis­tus pitäi­si kiel­tää, ja mik­sei luos­ta­ri sai­si myy­dä sitä luos­ta­ris­ta ulos?

 40. Tämän aiheen vie­res­tä, mut­ta sivu­ten Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sia ter­vey­den­huol­lon uudis­ta­mi­ses­ta ja rahoit­ta­mi­ses­ta: Lää­kä­ri kyl­läs­tyi teke­mään ter­veis­tä sai­rai­ta (Hel­sin­gin Sanomat).

  Tämä osui taan­noin äiti­ni koh­dal­le, kun hänel­le mää­rät­tiin koles­te­ro­li­lää­ki­tys. Äidin koles­te­ro­li­lu­ke­mat oli­vat itse asias­sa alle raja-arvo­jen, mut­ta lähel­lä nii­tä. Lää­kä­ri mää­rä­si lääk­keen, ilmei­ses­ti ikään kuin var­muu­den vuok­si. Koko toi­min­ta tun­tui ole­van täy­sin fik­soi­tu­nut nume­roi­den hoi­ta­mi­seen. Täs­sä tapauk­ses­sa poti­las sie­tää lää­ket­tä ilmei­ses­ti hyvin eikä sivu­vai­ku­tuk­sia ole näky­nyt, joten suu­rem­paa vahin­koa ei tul­lut. Lää­kä­ri­kin lopul­ta mel­kein hih­kui onnes­ta, kun nume­rot pie­ne­ni­vät. Naa­pu­rus­ton rou­vil­le on kyl­lä käy­nyt toi­sin­kin ja sit­ten on kär­sit­ty sivu­vai­ku­tuk­sia ja kokeil­tu koko jouk­ko statiineja.

 41. Rai­mo K: Olvil­la ei lie­ne pani­moi­ta Saksassa?

  Aina­kin Lid­lin tal­vio­lut teh­dän Olvil­la, pur­kis­sa lukee niin. Lid­lin “sini­ses­sä” ei lue val­mis­ta­jaa mut­ta mais­tuu ihan yhdel­tä Olvin mer­kil­tä joka myy­dään kel­tai­sis­sa tölkeissä.

 42. R.Silfverberg: Aina­kin Lid­lin tal­vio­lut teh­dän Olvil­la, pur­kis­sa lukee niin. Lid­lin “sini­ses­sä” ei lue val­mis­ta­jaa mut­ta mais­tuu ihan yhdel­tä Olvin mer­kil­tä joka myy­dään kel­tai­sis­sa tölkeissä. 

  Niin­pä teh­tiin Nobe­la­ner-kesä­olut­kin, mut­ta aina­kin osa vaki­mer­keis­tä tulee Saksasta.

 43. Mie­les­tä­ni oli­si oikeu­den­mu­kais­ta antaa vero­tu­ki pien­pa­ni­moil­le yli 4,7% oluil­le, joi­ta on han­ka­la saa­da myyn­tiin Alkon mono­po­lin takia. Tuo edis­tää olut­kult­tuu­ria, ja samal­la pitää sopi­mus­val­mis­tus­mää­rät pieninä. 

  Jos pien­pa­ni­mo tekee mai­to­kaup­pa­vah­vuis­ta olut­ta mas­sa­tuo­tan­to­na, teh­kööt sen sit­ten samoil­la veroil­la isom­pien kanssa.

  Alkon sään­tö­jä pitäi­si muut­taa niin, että pai­kal­li­set pien­tuot­ta­jat voi­si­vat tuo­da myös pie­niä eriä pai­kal­li­siin Alkoi­hin. Ettei nii­tä tar­vit­si­si myy­dä net­ti­kau­pois­ta Tal­lin­nan kaut­ta kier­rät­täen. Tai hakea siel­tä Arka­dian Alkos­ta, jos­sa pide­tään parem­mal­le väel­le erikoisvalikoimaa.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ‘snip’
  Alkon hal­vim­mat vii­nit mak­sa­vat muu­al­la noin nel­jä euroa. 

  Ja sil­ti rait­tiusin­toi­li­jat ovat sitä miel­tä, että alko­ho­li on Suo­mes­sa halpaa.

 45. Sopi­mus­val­mis­tus pien­pa­ni­mol­la on jotain aivan muu­ta kuin eri eti­ke­tin lät­käi­se­mis­tä bulkkituotteeseen. 

  Pyy­ni­kil­lä tilaus­tuo­te on design-tuo­te, jol­le suun­ni­tel­laan oma resep­ti. Ei suu­rel­ta pani­mol­ta voi pie­ni ravin­to­la tila­ta 350L olut­ta omal­la resep­til­lä. Monet tilaus­tuot­teem­me ovat resep­til­tään ja tyy­li­la­jil­taan sel­lai­sia, ettei meil­lä ole sel­lai­sia omas­sa tuo­te­va­li­koi­mas­sa. Olem­me aktii­vi­ses­ti mark­ki­noi­neet ravin­to­loil­le mah­dol­li­suut­ta suun­ni­tel­la oluel­le oma resep­ti ja nämä tuot­teet edus­ta­vat täl­lä het­kel­lä kol­mas­osaa lii­ke­vaih­dos­ta. Pani­mon nimi kyl­lä lukee pie­nel­lä eti­ke­tis­sä, joten puh­das­ta “pirkka-olut”-valmistusta meil­lä ei harrasteta.

  Oma tun­nis­tet­ta­va olut­merk­ki on todel­la van­ha­kan­tais­ta ajat­te­lua bis­nek­ses­sä, jos­sa tuo­te myy­dään uutuusar­vol­la. Täl­löin kan­nat­taa lan­see­ra­ta uusi tuo­te vaik­ka joka toi­nen viik­ko, eli tuo­te­merk­ke­jä tulee paljon. 

  Pien­pa­ni­mo­jen vero­hel­po­tuk­sil­le on ihan sel­keä perus­te, sil­lä pien­pa­ni­moi­den tuot­teis­sa on pal­jon suu­rem­pi osa hin­nas­ta työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sia, jois­ta työn­te­ki­jät ovat mak­sa­neet ansiotuloveroja. 

  Mat­ti Olkinuora
  Pyy­ni­kin käsityöläispanimo

 46. TL:
  Tämän Var­kau­den ja Joen­suun välil­lä kul­ke­van sil­ta­rum­pu-tien var­rel­la on Vala­mon luos­ta­ri, joka tuot­taa vii­niä myyn­tiin. Olen osta­nut nii­tä usein tuliai­sik­si. Vis­kin tuot­ta­mis­ta­kin siel­lä suun­ni­tel­laan. Sai­maan pani­mo tekee myös vah­vaa luos­ta­ri olut­ta, jota saa Alkosta.

  Entä­pä jos Vala­mon luos­ta­ri haluai­si teet­tää jol­lain pani­mol­la Vala­mon luos­ta­rio­luen? Sel­lai­sen trap­pis­ti­tyy­li­sen, kal­liin ja hie­nos­tu­neen, joka mak­saa 20€ pul­lo. Mik­si tuon sopi­mus­val­mis­tus pitäi­si kiel­tää, ja mik­sei luos­ta­ri sai­si myy­dä sitä luos­ta­ris­ta ulos?

  Var­kau­den-Joen­suun siltarumputie?
  Nyt on jo vähän Vih­re­ää tietoa!
  Tie­sit­kö, että siel­lä tien pääs­sä teh­dään mm. sata­ma­nos­tu­rei­ta maa­il­mal­le, jokai­nen niis­tä tar­vit­see ulko­mail­le läh­te­mi­seen 6–7 erikoiskuljetusrekkaa.
  Tai Ablo­yn lukot. Tie­dät­kö mis­sä ne tehdään?

  Vih­rei­den­kin paris­sa tuli­si näh­dä tosi­asioi­ta, eikä pel­käs­tään ker­toa osatotuuksia!

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vii­ni­pul­los­sa on veroa vähän yli kak­si euroa, kai­kis­sa laa­tuun ja hin­taan kat­so­mat­ta. Vii­ni, joka mak­saa Rans­kas­sa 1,5 euroa ei mak­saa Alkos­sa mitään, kos­ka Alkon ei kan­na­ta ostaa huo­no­ja ja hal­po­ja vii­ne­jä lain­kaan. Alkon hal­vim­mat vii­nit mak­sa­vat muu­al­la noin nel­jä euroa.

  Min­kä vuok­si nii­tä hal­po­ja vii­ne­jä ei kan­na­ta tuo­da maa­han? En ymmär­rä tätä logiik­ka. Ymmär­rän toki, että jot­kut hal­vat vii­nit ovat todel­la huo­no­ja. Olen kokeil­lut. Olen myös Ber­lii­nis­sä juo­nut luo­mu­vii­niä, joka mak­saa vähän pääl­le kak­si euroa pul­lo ja on ihan ok. Onko siis niin, että hal­vat vii­nit vei­si­vät kysyn­tää kal­liim­mil­ta vii­neil­tä. Vai onko kyse vain jon­kin­lai­ses­ta pääl­le­lii­ma­tus­ta hinnan/laadun kont­rol­lis­ta, jol­la ei sinän­sä ole kan­nat­ta­vuu­den kans­sa mitään tekemistä?

  1. Hal­po­ja vii­ne­jä ei kan­na­ta tuo­da sen takia, että nii­den hin­nas­sa vähän yli kak­si euroa/pullo veroa mer­kit­si­si niin paljon,m että kustannus/laatu ‑suh­de muut­tui­si surkeaksi.

 48. Onpa näi­tä tukia ja vero­hel­po­tuk­sia Suo­mes­sa val­ta­va mää­rä. Mie­les­tä­ni pitäi­si joten­kin har­mo­ni­soi­da, vai­kea osoit­taa että oluen tai vir­voi­tus­juo­mien val­mis­tus vaa­ti­si eri­tyis­huo­mio­ta, kos­ka alko­ho­lin ja soke­rin ter­veys­vai­ku­tuk­set ovat tiedossa. 

  Tukia yllä­pi­det­täes­sä pitäi­si kiin­nit­tää huo­mioi­ta sii­hen mihin suun­taan se ohjaa jotain toi­mia­laa — sii­hen että saa­daan tukia vai sii­hen että kas­ve­taan tai pide­tään toi­min­taa yllä.

  Tär­kein asia min­kä jul­ki­nen sek­to­ri voi­si teh­dä, oli­si hank­kia itse nii­den yri­tys­ten tuot­tei­ta, sekä ker­toa ja antaa jul­ki­nen refe­rens­si sii­tä — esim. “pien­pa­ni­mon olut XYZ, Edus­kun­nan valin­ta sau­nail­toi­hin” toi­mi­si var­maan kan­san­vä­li­ses­ti­kin. Tosin Suo­mes­sa var­maan lai­ton­ta sanoa näin — en tie­dä mik­si, mut­ta arvelen.

  Tai kat­so­kaa nyt vaik­ka Sveit­si­läi­siä link­ku­veit­siä — Vic­to­ri­nox ja Wen­ger — hyviä esi­merk­ke­jä sii­tä miten val­tiol­li­nen han­kin­ta voi muo­dos­tua jopa glo­baa­lik­si brän­dik­si. Mut­ta moni pie­ni yri­tys on Suo­mes­sa­kin alka­nut kas­vaa, kun val­tio on jotain kaut­ta hank­ki­nut pie­nen­kin pro­jek­tin, tuot­teet tmv. jos­ta on tul­lut ensim­mäi­nen ns. kova refe­rens­si. Ver­rat­tu­na yri­tys­tu­keen täs­sä on sel­keä ero: on ole­mas­sa tar­ve, asia­kas, aika­tau­lu, mah­dol­li­nen jat­ku­vuus ja par­haas­sa tapauk­ses­sa kaik­ki voit­ta­vat ja paljon.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vii­ni­pul­los­sa on veroa vähän yli kak­si euroa, kai­kis­sa laa­tuun ja hin­taan kat­so­mat­ta. Vii­ni, joka mak­saa Rans­kas­sa 1,5 euroa ei mak­saa Alkos­sa mitään, kos­ka Alkon ei kan­na­ta ostaa huo­no­ja ja hal­po­ja vii­ne­jä lain­kaan. Alkon hal­vim­mat vii­nit mak­sa­vat muu­al­la noin nel­jä euroa.

  Het­ki­nen. Ostin ker­ran Espan­jas­sa hyvän vii­nin, joka mak­soi 8 euroa. Sama vii­ni oli sii­hen aikaan Alkos­sa hin­taan 14 tai 15 euroa, en muis­ta täs­mäl­leen. Joka tapauk­ses­sa eroa oli n. 7 euroa ja hin­ta lähes kak­sin­ker­tai­nen Suo­mes­sa. Joko vero on suu­rem­pi kuin tuo rei­lu 2 euroa tai Alko vetää kovaa katet­ta noista.

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vii­ni, joka mak­saa Rans­kas­sa 1,5 euroa ei mak­saa Alkos­sa mitään, kos­ka Alkon ei kan­na­ta ostaa huo­no­ja ja hal­po­ja vii­ne­jä lainkaan. 

  Täs­sä on sel­lai­nen mie­len­kiin­toi­nen discon­nect suo­ma­lai­ses­sa alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa. Ymmär­rät­tä­kö te, että suo­ma­lai­set juo­vat myös tul­lak­seen kän­niin ja sii­hen tar­koi­tuk­seen hal­vin olut tai punk­ku sopii erin­omai­ses­ti? Ja niin kau­an kun Alko ei nii­tä tar­joa, Tul­li jou­tuu rik­ko­maan lakia pitääk­seen sak­sa­lai­sen pos­ti­myyn­ti­vii­nan kuris­sa. Viron suh­teen tais­te­lu­han hävit­tiin jo vaik­ka jotain ven­ku­roin­tia vie­lä yritetäänkin.

  Asia on help­po kor­ja­ta sil­lä, että asias­ta vas­taa­va minis­te­ri käy ker­to­mas­sa Tul­lil­le mitä laki sanoo ja pakot­taa hei­dät pääs­tä­mään 2 euron vii­ni­laa­ti­kot läpi. Vii­na­ve­roa voi­daan las­kea jos halu­taan kil­pail­la, tai Alko voi esim. men­nä kon­kurs­siin. Sama se, kun­han sitä huma­la­vii­naa saa jat­kos­sa­kin halvalla.

 51. Minä sanon lie­väs­ti kohon­neis­ta koles­te­ro­leis­ta, että puo­lue ei hyväk­sy, vaik­ka minä hyväksynkin.

 52. Yllä­ole­vaan Soi­nin­vaa­raan kom­ment­tiin pie­ni täs­men­tä­vä lisäys: vii­nin alko­ho­li­ve­ro on tosi­aan 339 euroa heh­to­lit­ral­ta, eli 2,37 euroa pul­lol­ta. Alko­ho­li­ve­ro­tau­lu­kot EU-mais­ta löytyvät:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf

  Alko­ho­li­ve­ro ei tosi­aan miten­kään maa­gi­ses­ti jous­ta hin­ta­ka­te­go­rioi­den mukaan, vaan se on ihan Alkon oman ja vähän epä­loo­gi­sen hin­noit­te­lu­mal­lin mukai­nen rat­kai­su. Sitä muu­ta­man euron laa­tik­ko­vii­niä ei saa, kun polit­ruk­ki on sen Alkos­sa päät­tä­nyt ja osa kal­liim­mis­ta vii­neis­tä on suh­tees­sa hal­vem­pia kuin nii­den pitäi­si, kos­ka polit­ru­kin vai­moa on pitä­nyt miel­lyt­tää. Kes­ki­hin­tais­ten hin­nat lie­nee lotottu.

  1. Alkol­la ei ole jous­to-oikeut­ta hin­noit­te­luun. EU-mää­räys mono­po­lioi­keu­des­ta sisäl­tää hin­noit­te­lu­kaa­van, jos­ta ei saa poi­ke­ta (koti­mai­sen ym suo­sin­ta). Vii­nin hin­ta riip­puu tasan kah­des­ta para­met­ris­ta: sisää­nos­to­hin­ta ja mää­rä. Kun maa­han­tuo­jat tie­tä­vät kaa­van, ne hin­noit­te­le­vat myyn­män­sä vii­nin niin, että syn­tyy näi­tä 9,98 ‑hin­to­ja.
   Yleen­sä noin 10 euron hin­tai­set vii­nit ovat Alkos­sa tämän kaa­van ansios­ta saman­hin­tai­sia kuin koti­maas­saan ja tätä kal­liim­mat hal­vem­pia. Poik­kek­sia löy­tyy, kos­ka Espan­jas­sa EU ei mää­rää vähit­täis­kau­pan hinnoista.

  2. Kii­tos Tuo­mo. Käyn kor­jaa­mas­sa kom­ment­tia­ni, kos­ka en halua levit­tää vää­rää tie­toa. Itsea­sias­sa vero on 2,94 euroa pul­lol­ta, kos­ka mukaan tulee las­kea myös ALV sil­tä osin, kun sitä mak­se­taan tuos­ta valmisteverosta.

 53. Ris­to: Var­kau­den-Joen­suun siltarumputie?
  Nyt on jo vähän Vih­re­ää tietoa! 

  Viit­ta­sin huo­nos­ti tuo­hon aiem­paan pos­tauk­seen, jos­sa kom­men­teis­sa perus­te­lin kysei­sen tien tär­keyt­tä ja merkitystä.
  http://www.soininvaara.fi/2014/12/16/budjettivastalause/

  Olen siel­lä suun­nal­la pyö­ri­nyt tois­ta vuo­si­kym­men­tä, ja yli vuo­si­kym­me­nen haa­veil­lut Vala­mon luos­ta­rio­lues­ta, jon­ka tuot­ta­mi­sen ja myyn­nin val­tio kiel­tää (vaik­ka vii­niä ja liköö­riä saa myy­dä). Suo­men edus­kun­nas­sa käy­tä­vä olut­kes­kus­te­lu on tasan yhtä jär­ke­vää, kuin kes­kus­te­lu sii­tä, pitäi­si­kö rans­ka­lai­set vii­nit lai­men­taa vedel­lä 6% vah­vui­sik­si jot­ta kan­sa ei alkoholisoidu. 

  En ole vih­reän puo­lu­een jäsen, kun­nal­lis­vaa­leis­sa olen äänes­tä­nyt vih­rei­tä, käy­tän­nön kau­pun­ki­po­li­tii­kas­sa olen vih­rei­den kans­sa samaa miel­tä. Val­ta­kun­nan­po­li­tii­kas­sa Vih­reät taas pai­not­ta­vat mie­les­tä­ni epä­oleel­li­sia asioi­ta vää­rään suuntaan.

 54. J: Täs­sä on sel­lai­nen mie­len­kiin­toi­nen discon­nect suo­ma­lai­ses­sa alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa. Ymmär­rät­tä­kö te, että suo­ma­lai­set juo­vat myös tul­lak­seen kän­niin ja sii­hen tar­koi­tuk­seen hal­vin olut tai punk­ku sopii erin­omai­ses­ti? Ja niin kau­an kun Alko ei nii­tä tar­joa, Tul­li jou­tuu rik­ko­maan lakia pitääk­seen sak­sa­lai­sen pos­ti­myyn­ti­vii­nan kuris­sa. Viron suh­teen tais­te­lu­han hävit­tiin jo vaik­ka jotain ven­ku­roin­tia vie­lä yritetäänkin.

  Asia on help­po kor­ja­ta sil­lä, että asias­ta vas­taa­va minis­te­ri käy ker­to­mas­sa Tul­lil­le mitä laki sanoo ja pakot­taa hei­dät pääs­tä­mään 2 euron vii­ni­laa­ti­kot läpi. Vii­na­ve­roa voi­daan las­kea jos halu­taan kil­pail­la, tai Alko voi esim. men­nä kon­kurs­siin. Sama se, kun­han sitä huma­la­vii­naa saa jat­kos­sa­kin halvalla.

  Mitä­hän lakia tul­li tar­kal­leen ottaen rik­koo? Jos EU-alu­eel­la toi­mi­va sak­sa­lai­nen net­ti­kaup­pa myy suo­ma­lai­sel­le 2 tai edes 12 eurol­la vii­ni­laa­ti­koi­ta, se rik­koo itse lakia. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti har­joit­taa mel­koi­sen kan­nat­ta­ma­ton­ta bis­nes­tä. Etä­myyn­nis­sä tuon kau­pan tulee mak­saa suo­ma­lai­nen alko­ho­li­ve­ro Suomeen.

  PS. Osmo, en pys­ty­nyt lähet­tä­mään kom­ment­tia puhe­li­mel­la — Kom­men­toi-nap­pi puut­tui koko­naan lomakkeesta.

 55. tcrown: Sii­tä vaan sit­ten käve­lee kaup­paan ja tukee. Mil­lä perus­teel­la sii­hen vero­ra­ho­ja tar­vi­taan, eikö niil­le muka ole parem­paa käyt­töä kuin sinun alko­ho­lin­käyt­tö­si tukeminen?

  Olen yrit­tä­nyt tukea par­haa­ni mukaan, mut­ta en suos­tu alko­ho­li­soi­tu­maan sen­tään vaik­ka asia on tärkeä…

  Vaka­vas­ti puhuen: Meil­lä on aivan lii­an voi­ma­kas vero­tus alko­ho­li­tuot­teil­la. Isot pani­mot pär­jää­vät vero­tuk­sen kans­sa, kos­ka niil­lä on suur­tuo­tan­non edut puo­lel­laan ja mah­ta­vat jake­lu­ver­kos­tot. Pien­ten pani­moi­den vero­tu­kea voi perus­tel­la vaik­ka­pa sil­lä, että niin ennal­taeh­käis­tään kar­tel­lin muo­dos­tu­mis­ta koti­mai­seen tuotantoon.

 56. Kävin juu­ri S‑marketissa ja ostin 2 tölk­kiä Kof­fin 3‑veroluokan olut­ta. Töl­kin sisäl­tö mak­soin 0,79€ ja kuo­ri 0,15€. Oli­si tar­jol­la ollut mui­ta­kin olut­merk­ke­jä mut­ta nii­den ALV alkoi pyör­ryt­tä­mään päätäni.

 57. Huip­pu­vi­nien osal­ta Alko on yksi EU:n hal­vim­pia han­kin­ta­paik­ko­ja. Se on iso osta­ja ja logis­tiik­ka­ku­lut ovat hallinnassa.

  Jos ei usko voi käy­dä ‘fine wines’ myy­mä­läs­sä maa­il­mal­la, jois­sa hin­noit­te­lu on enemmn kysyntälähtöistä.

  Huo­no puo­li taas on, että enää Alko ei anna huip­pu­vii­nien van­hen­tua varas­tois­saan. Lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti se ei tie­ten­kään kannata.

  Jos­kus moni­po­li on mai­net­taan parempi.

 58. Oikeis­to­de­ma­ri: Pien­ten pani­moi­den vero­tu­kea voi perus­tel­la vaik­ka­pa sil­lä, että niin ennal­taeh­käis­tään kar­tel­lin muo­dos­tu­mis­ta koti­mai­seen tuotantoon.

  Eivät­kö koti­mais­ten suur­tuot­ta­jien hin­ta­kar­tel­liy­ri­tyk­set rajoi­tu joka tapauk­ses­sa maa­han­tuon­tiin? Pani­moi­ta on kai­kis­sa mais­sa näil­lä nur­kil­la, joten vähän­kään suo­lai­sem­pi kar­tel­li­hin­noit­te­lu koti­mai­sil­ta val­mis­ta­jil­ta lisää tuontia.

  Oluen tuk­ku­tuon­tia ei ole kiel­let­ty eikä sen kum­mem­min sään­nös­tel­ty, kun­han verot mak­se­taan oikein. Johan EU-mää­räyk­set­kin vaa­ti­vat ulko­mais­ten tuot­tei­den pis­tä­mi­sen samal­le vii­val­le koti­mais­ten kanssa.

 59. Itse pois­tai­sin alko­ho­li­ve­ron ja myyn­ti­ra­joi­tuk­set aina­kin käyt­tä­mäl­lä val­mis­te­tuil­ta juomilta.

  Mut­ta eihän täl­läi­nen voi men­nä läpi tänä päivänä.

 60. Rei­lu viik­ko ilman Osmon uut­ta kir­joi­tus­ta on kuin 100 päi­vää ilman pienpanimo-olutta.

 61. Onko­han Lai­ti­las­sa oluen käyt­tö vähen­ty­nyt ja kylän­rait­ti rau­hoit­tu­nut, kun Kuk­ko-oluen mai­nos peittomaalattiin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.