EKP:n päätöksiä odoteltaessa

 

On pakko tun­nus­taa, että rahapoli­ti­ik­ka on min­ul­la eikä tun­tem­aton kansan­talousti­eteen alue. Sik­si olen ollut aika varovainen sanomaan asi­as­ta mitään. Aikaa myöten kuitenkin uskoni on hor­junut niihin, jot­ka han­skaa­vat omas­ta mielestään tämänkin alueen. Tämä havain­to on rohkaissut sanomaan tästäkin asi­as­ta jotain.

Olen jo ajat sit­ten sanonut, että EKP:n pitäisi lisätä val­tioiden finanssipoli­it­tista liikku­ma-alaa osta­mal­la jäsen­val­tioiden laina­pa­pere­i­ta pääo­ma-avaimen suh­teessa ja mitätöidä ne. Mitätöin­ti ei tietenkään ole tarpeel­lista, jos se jotain hiertää, kun­han niistä mak­se­taan kaik­ista sama korkoa. Korko kun palaa omis­ta­jille pääo­ma-avaimen suh­teessa. Ekon­o­misti ei näe tässä eroa, mut­ta juristi var­maankin näkee.

Kir­joi­tan tästä, kos­ka huhutaan, että EKP on huomen­na osta­mal­la jäsen­valioiden lain­o­ja pääo­ma-avaimen suhteessa.

Mut­ta tässä lik­vidi­teet­tiansan tilanteessa on san­ot­ta­va, ettei tuo enää riitä. Kun EKP ostaa vaikka­pa Suomen val­tion lain­o­ja seit­semäl­lä mil­jardil­la, joku ne myy ja sil­lä jol­lakin on sen jäl­keen rahaa sijoitet­ta­vana. Toiv­otaan, että sijoite­taan tuotan­nol­lisi­in investoin­tei­hin, talous elpyy ja vuosien paina­jainen päättyy.

Ei siinä niin käy. Kaikki­in järke­vi­in investoin­tei­hin on ollut rahaa tyrkyl­lä jo pitkään. Jos ei löy­dy järkevää tuotan­nol­lista investoin­tia, on investoita­va kiin­teistöi­hin. Kuplia tässä ei nyt oikeas­t­aan tarvittaisi.

Rahat on työn­net­tävä kulu­tuk­seen. Kun kysyn­tä elpyy, on myös kan­nat­tavia investoin­te­ja tar­jol­la. Ja niihin­hän on tar­jol­la rahaa. Kun kulu­tus elpyy, elpyvät myös työl­lisyys ja investoinnit.

Siis helikopteri­ra­haa? Taval­laan. EKP:n rahaa saanei­den val­tioiden pitäisi sitoutua määräaikaiseen veroelvy­tyk­seen. Hel­posti nos­tet­ta­va ja las­ket­ta­va vero on arvon­lisävero. Sitoutukoot kaik­ki maat vasti­neek­si EKP:n rahan­jaolle laske­maan arvon­lisäveroa par­il­la pros­en­til­la vuodek­si tai kahdek­si. Kum­masti elpyisi.

Toiv­ot­tavasti se veisi vielä luot­ta­muk­sen euroon niin, että euron arvo vähän devalvoi­tu­isi. Sekin auttaisi.

 

= = =

 

Ei. Arvon­lisäveron alen­t­a­mi­nen ei aiheuta deflaa­tio­ta ja tuo­ta sitä kaut­ta työt­tömyyt­tä, vaik­ka se alen­taakin kuluttajahintoja.

58 vastausta artikkeliin “EKP:n päätöksiä odoteltaessa”

 1. On taidet­tu lukea Paul Krugmania.…no joo, kysyn­nän elpymisen kaut­ta kai tämä suma alka­isi purkautua..

 2. Helsingis­sä olisi paljon kaupunkia raken­net­ta­vana. Julkisen liiken­teen infra­struk­tu­uri­in pitäisi sat­sa­ta rop­pakau­pal­la ja uusia täy­den­nys­raken­nusko­htei­ta etsiä heti toteutet­tavak­si. PK-seudun asun­not mak­sa­vat nyt jo aivan liikaa ja vain roima tar­jon­nan lisäys saa nämä hin­nat laskuun.

  Suomen kaupungis­tu­mista pitäisi edis­tää myös muis­sa kaupungeissa.

  Jos uut­ta julk­ista rahaa tulee käyt­töön, on sille olta­va selkeä suun­ta: tuot­ta­vat kaupun­git, mis­tä voi joskus saa­da infra­si­joituk­set kas­vaneina vero­tu­loina takaisin.

 3. Taas on poli­itikot päät­tämässä mihin kan­nat­taa investoi­da; val­coa pukkaa. Annetaan rahat kansalle ja kat­so­taan mihin ne sieltä kulke­vat, ja tätähän Osmo kyl­lä esit­tikin alvia alentaessaan

 4. Mik­si nimeno­maan veronalen­nuk­sia, eikä esimerkik­si infrain­vestoin­te­ja? Voiko veroelvy­tyk­sen ongel­mana olla, että poruk­ka käyt­tää säästyneet rahat lain­o­jen lyhentämiseen?

 5. On tot­ta, että hal­pa raha ei ole johtanut tuot­tavi­in investoin­tei­hin. Aja­tus siitä, että hal­pa raha heit­et­tynä kulu­tuk­seen johtaisi samaan, on kyl­lä ihan saman­laista toiveajattelua.

  On valitet­tavasti toden­näköis­in­tä, että kun tuol­lainen rahan pump­paus lop­puu, talous on edelleen huonos­sa vedos­sa, eikä suinkaan järkevöi­tynyt ilmaisen rahan aikana, tai piristynyt pysyvästi.

  Toiveessa siitä, että euro devalvoi­tu­isi, näen hie­man enem­män johdon­mukaisu­ut­ta. Jos jokaista euroa kohden annet­taisi­in ihmisille yksi euro lisää, euro var­masti devalvoi­tu­isi, inflaa­tio iskisi, ja palkko­jen ostovoima putoaisi. Samal­la olisimme siir­tyneet vakaas­ta yhteis­val­u­u­tas­ta yhteisen jatku­vasti laske­van val­u­u­tan aikaan. Tämä muis­tut­taisi kovasti Suomen van­haa tut­tua inflaatio/devalvaatio ‑kier­ret­tä. Tämä kehi­tys todis­taisi vain, että emme osan­neet elää kiin­teässä yhteis­val­u­u­tas­sa, ja se piti kor­va­ta van­hal­la lip­su­vam­mal­la järjestelmällä.

  Keskeisin ongel­ma tässä tilanteessa on se, että poli­itikot ja työ­markki­na­jär­jestöt eivät kykene pitämään itseään kiin­teän val­u­u­tan vaa­ti­mas­sa kuris­sa, vaan lisäilevät meno­ja ja palkko­ja jatku­vasti, yli talouden kan­tokyvyn. Talouden notkan­taes­sa nuo ongel­mat vielä ker­tau­tu­vat. Tuos­sa mallis­sa koko euroalueen tulisi pyöriä sen kul­loinkin heikoim­man maan määrit­telemäl­lä vauhdil­la inflaatio/devalvaatio ‑kier­teessä. Tämäkö se tavoiteti­la on? Tuskin.

  Jos halu­aa stabi­ilin yhteis­val­u­u­tan, paras oppia elämään sen kanssa. Jos val­u­ut­ta ei jous­ta kul­loinkin ongelmis­sa ole­van maan tarpei­den mukaan, pitää maid­en oppia säätämään talout­taan tarvit­taes­sa alaspäin, peukaloimat­ta val­u­ut­taa. Valitet­tavasti poli­itikko­jen rohkeus ja määräti­eto­su­us ei näis­sä tilanteis­sa ole yhtä suur­ta kuin tilanteessa, jos­sa yhteis­val­u­ut­taan suurin toivein ja lupauksin liitytään.

  Aikaa myöten kuitenkin uskoni on hor­junut niihin, jot­ka han­skaa­vat omas­ta mielestään tämänkin alueen.

  Järkevää. Yri­tyk­sen ja ere­hdyk­sen tietä men­nään, kan­tapään kaut­ta oppi­en. Ei mitään uut­ta auringon alla. Jos tätä peliä joku hal­lit­see, niin eivät var­mas­tikaan poli­itikot. Eivätkä jokaista mah­dol­lista mieltä ole­vat talousti­eteil­i­jätkään. Ehkä korkein­taan keskeisim­mät rahamaail­man pelu­rit, Soros et al, jot­ka usein näyt­tävät hyö­tyvän näistä poli­itikko­jen kuperkeikoista. Mut­ta kai poli­ti­ik­ka onkin enem­män uskot­tavu­u­den näyt­telemistä, tai vai­h­toe­htois­es­ti kat­tee­ton­ta uskoa itseen, tai uskoa iso­jen poikien ker­tomaan var­maan tietoon, tai ehkä tas­apain­ois­es­ti annos näitä kaikkia. 🙂

 6. Ossi Lehti­nen:
  Mik­si nimeno­maan veronalen­nuk­sia, eikä esimerkik­si infrain­vestoin­te­ja? Voiko veroelvy­tyk­sen ongel­mana olla, että poruk­ka käyt­tää säästyneet rahat lain­o­jen lyhentämiseen?

  No var­maan tämän takia:

  “Sil­lan rak­en­t­a­mi­nen mak­saisi noin 66 miljoon­aa euroa.”

  http://yle.fi/uutiset/hailuodon_sillan_rakentaminen_nytkahti_askeleen_eteenpain/7431298

  Hailu­o­to
  Väk­iluku 996 kpl

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Hailuoto

  Arvio liiken­teestä sil­lan rak­en­tamisen jäl­keen on 400–600 ajoneu­voa päivässä.

  Toisin sanoen 1000 ihmiselle ollaan rak­en­ta­mas­sa 60 miljoo­nan sil­taa. Eihän se tee kuin 60 000 e / nok­ka, eli esimerkik­si neli­henkistä per­het­tä kohden hulp­peat 240 000 euroa. Ottaen huomioon alueen hal­van hin­tata­son, tulisi luul­tavasti halvem­mak­si ostaa kaikkien hailu­o­to­lais­ten asun­not val­tion piikki­in ja räjäyt­tää ne maan tasalle!

  Samaan aikaan Poh­jantiel­lä kul­kee pahim­mil­laan 4000 ajoneu­voa tun­nis­sa ja näyt­tää siltä, ettei sitä saa­da kuntoon.

  Noh, olen kyl­lä ihan var­ma että val­ti­ol­ta ei löy­dy rahaa moi­seen järjettömyyteen.

 7. EKP on nyt tekemässä aikamoista silmänkään­tötemp­pua, val­tioiden pankit osta­maan val­tioiden lain­o­ja. Tässähän on vähän samaa ideaa kuin että verot val­tion maksettavaksi.

  Ei rahan määrä ole Euroopan talouden ongel­mana, vaan yleinen kil­pailukyvyn ja tuot­tavu­u­den puute, paisuneet julkiset sek­torit ja yhteiskun­ta, joka elää koko ajan yli varojensa.

 8. OS: “Ei siinä niin käy. Kaikki­in järke­vi­in investoin­tei­hin on ollut rahaa tyrkyl­lä jo pitkään. Jos ei löy­dy järkevää tuotan­nol­lista investoin­tia, on investoita­va kiin­teistöi­hin. Kuplia tässä ei nyt oikeas­t­aan tarvittaisi.”

  Näin­hän pankit ja Finanssialan Keskus­li­ike ovat pitkään vakuutelleet. 

  Kyse on käsit­teen “järkevä investoin­ti” tulkin­nas­ta. Uusien vakavaraisu­us- ja riskien­arvioin­tisäädösten takia pankin kannal­ta järkevä investoin­ti on kiin­teistö, ei nykyaikainen pk-yri­tys, jos­sa omaisu­us on enem­män henkistä kuin kiin­teää. Kun yrit­täjien yksi­ty­i­so­maisu­us on kiin­nitet­ty, lisära­hoituk­sen saan­ti vaikeutuu.

  Tuo alvielvy­tys on todel­la mie­lenki­in­toinen ajatus!

 9. Juho Laatu: On tot­ta, että hal­pa raha ei ole johtanut tuot­tavi­in investointeihin.

  Ei EURI­BOR-korko ker­ro todel­lista korkoa. Pankki­han aset­taa sen päälle oman marginaalinsa.

  Jos yrit­täjäl­lä ei ole hyviä vakuuk­sia, laina on pankin kannal­ta riski­laina ja sen mar­gin­aali on usei­ta pros­ent­te­ja. Yrit­täjän mak­sama korko on hel­posti 6..7 %, jopa enemmän.

 10. Uskot­tavu­us poli­it­tis­ten päät­täjien viral­liseen totu­u­teen on kyl­lä romahtanut.Ymmärrettävää on esi­in­tyä opti­mistis­es­ti. Huonon tule­vaisu­u­den lupailu kun saat­taa edis­tää sen toteutumista. 

  His­to­ri­as­sa on esimerkke­jä lukui­sista rom­ah­duk­sista kun kupla puhkeaa. Tyyp­illi­nen tapaus on vaikka­pa lokaku­un 16. päivä vuon­na 1929. Yalen yliopis­ton talousti­eteen pro­fes­sori julisti, että Yhdys­val­tain osakekurssit ovat saavut­ta­neet pysyvän korkean tason.

  Syöksy alkoi vain 8 päivää myöhem­min “Mus­tana maanantaina”. 

  Ei ihme, että täl­laiset lausun­not pistävät liik­keelle salali­it­to­te­o­ri­oi­ta. Tulee epäilys, että jos­san tiede­tään asianti­la, mut­ta julk­isu­u­teen esitetään päinvastaista.

  Suomen val­tio­varain­min­is­terin julki­nen mielipi­de on, että Kreik­ka selviää ahdin­gostaan nykyisel­lä ohjel­mal­la. Onko tämäkin ymmär­ret­tävä vain lausun­tona, joka on pakko esit­tää, ettei pani­ik­ki iskisi.

  Veikkasin jo vuosi sit­ten Suomen tilanteesta, että vielä tul­laan näkemään isom­piakin ruumi­ita. Eikä nytkään vielä ole kaikkea nähty.

  Hieno avaus oli pres­i­dentin puheessa kysymys leikkaa­jille: “Mis­tä sinä olisit valmis luop­umaan?” Pitäisi jo hyväksyä, ettei kenel­läkään ole ole­mas­sa saavutet­tu­ja etu­ja, joi­ta ei voi leika­ta. Epäilys herää, ettei sitä nousukaut­ta enää nähdäkään.

  Kun talous yskii globaal­isti, ei paljon voi paran­taa tilan­net­ta jonkun yksit­täisen alueen toimenpiteillä.

 11. Key­ne­siläisyys alun perin kiisti rahapoli­ti­ikan käytön talouden­pidos­sa. Mon­e­taris­mi kään­si tämän ajat­telun ylösalaisin. 80 ‑luvul­la kansan­taloustiedet­tä pyrit­ti­in matem­a­ti­soimaan: odotuk­set, oppimi­nen jne., mut­ta tulok­set oli­vat huono­ja, sem­minkin kun yksinker­taiset key­ne­siläiset ad hoc –mallit antoi­vat parem­pia tuloksia.
  Jotain on kuitenkin opit­tu. Ammat­tiy­hdis­tys­li­ike ymmär­si 80 ‑luvul­la nimel­lis- ja reaali­palkko­jen eron. Ymmärtämät­tä on yhä ostovoiman kas­vat­tamisen yhteys työt­tömyy­den kas­vat­tamiseen, joka on toki val­in­ta mei­dän ja niiden muiden välillä.
  Kun köy­hä saa rahaa, hän kulut­taa sen. Kun rikas saa rahaa hän sijoit­taa sen. Kun kat­teet­toman rahan­jaon seu­raus on inflaa­tio, niin lop­puti­lanteessa köy­hien ja rikkaiden hyv­in­voin­tiero kas­vaa, eikö tot­ta? Sama tilanne, type­r­yys, on sisään­raken­net­tu julkisen sek­torin han­kkeisi­in. Sadan miljoo­nan radanoikaisu ei tuo­ta yhtään mitään, vaik­ka kon­sult­tiarmei­ja toista todis­taisi. Type­r­yy­den kuilun poh­jal­ta löy­tyvät nämä kon­sult­tien ”ome­na vs. appel­si­i­ni” ‑laskel­mat, joi­hin poli­itikot tun­te­vat käsit­tämätön­tä vetoa.
  Aikanaan kan­natin euroon liit­tymistä ja oletin sen tuke­van muu­tos­ta nor­maali­in euroop­palaiseen (sak­salaiseen) talouden­pitoon, mut­ta, en huomioin­ut kolmikan­nan kykyä ostaa taiva­s­paikko­jaan type­r­il­lä päätök­sil­lä. Olen siis pet­tynyt päätök­sen­tek­i­jöi­hin enkä euroon?

 12. Kun ker­ran rahaa on ja työt­tömyyt­tä, saisiko nyt vih­doinkin jonkun rak­en­ta­maan sitä suo­ma­laista hyötöydinenergiasektoria?

 13. Jos halu­taan että raha menee kulu­tuk­seen eikä kuplan puhal­tamiseen, niin ALV:n alen­nus­ta tehokkaam­paa on jakaa raha etuuk­si­in, menisi todel­la kädestä suuhun eläville. Tai sit­ten sama euromääräi­nen veron­palau­tus tms kaikille. ALV:n alen­nuk­ses­sa­han eniten kulut­ta­vat saa­vat eniten euro­ja takaisin.

 14. Talous on sitä, että ihmiset tekevät toisilleen asioi­ta joista saa­vat takaisin jotain, minkä arvo ylit­tää tekemisen vaivan.

  Talousjär­jestelmässä rahaa käytetään “osoit­ta­maan” resursse­ja, eli rahaa vai­hde­taan siihen mitä ihmiset tekevät tai omistavat. 

  Talous menee jumi­in, jos niil­lä, joil­la on tarpei­ta, ei ole rahaa. Raha pää­tyy yleen­sä ennen­pitkää niille, joiden tarpeet ovat vähäisem­mät kuin se, mitä he kykenevät irrot­ta­maan vai­hdet­tavak­si. Sanal­la sanoen, rikkaat rikas­tu­vat. Tämä ei ole ongel­ma yleen­sä, kos­ka rikas­tu­ak­seen rikkaiden täy­tyy tehdä lisää jotain mitä ihmiset halu­a­vat, ja tämä jotain täy­tyy ostaa muil­ta. Eli mak­saa palkkaa jollekin, jon­ka jäl­keen nämä osta­vat jotain jne. 

  Nyt vaan tilanne on sel­l­ainen, että kysyn­tä on pysynyt pitkään alhaise­na. Kun ihmiset eivät osta, niin toiset ihmiset eivät myy, mikä tarkoit­taa että ne jot­ka myyvät, teet­tävät vähem­män työtä, ja ihmisil­lä on entistä vähem­män varaa ostaa. Tämäkään ei olisi ongel­ma, ellei tästä seu­raisi se, että ne jot­ka jäävät ilman työtä, eivät saa enää riit­tävästi sitä mitä haluavat. 

  Yhteiskun­ta on taval­laan riit­tävän rikas suun­nilleen vaik­ka mihin. Pääo­mia olisi tar­jol­la asioiden tekemiseen, mut­ta kun ei kan­na­ta tehdä paljon mitään, kun ei oikein tiede­tä mitä pitäisi ja kan­nat­taisi tehdä lisää. 

  Se, että val­tio ostaa infraa, siirtää rahaa jonkin ver­ran ihmisille jot­ka tekevät työtä, mut­ta myös suo­raan fir­moille jot­ka työtä teet­tävät, ja jos infran rak­en­t­a­mi­nen on väli­aikaista, niin ei siel­lä paljoa mitään investoida. 

  Sen­si­jaan jos se elvy­tys tehdään anta­mal­la ihmisille rahaa, niin ihmiset osta­vat juuri niitä asioi­ta joi­ta he halu­a­vat. Näi­den tuot­tamisek­si palkataan ihmisiä, jot­ka jälleen osta­vat sitä mitä he halu­a­vat jne. Kos­ka raha ei mene kor­rup­toituneen infra­hank­in­nan kaut­ta kartelleille vaan kam­paamoille, rav­in­toloille, autokaup­pi­aille jne, niin sys­tee­mi oikeasti saa eteen­päin vievän sykäyksen. 

  Tämä on siis se teo­ria. Voi olla, että tässä on toivea­jat­telua, mut­ta val­tioiden investoin­nit ovat olleet viimeaikoina aivan kamalia, ja niiden työl­listämis­vaiku­tus todel­la kehno. Yksi­tyisen kulu­tuk­sen stim­u­loimista joko veron alen­nuk­sil­la tai peräti suo­ril­la rahal­lisil­la lahjoituk­sil­la ei ole kokeil­tu. Veronalen­nusten toimivu­us on kyseenalainen empi­iris­es­ti, yksi euro keven­net­tyä vero­tus­ta tulee tilanteesta riip­puen BKT:hen yht­enä lisäeu­rona tai vähän alle. USA:ssa ainakin näin, mut­ta siel­lä tosin ne toteutet­ti­in rikkaille pain­ot­taen. Jos veronkeven­nyk­set tehdään ALV:heen tai vaik­ka tulon­hankkimisvähen­nyk­sen kas­vat­tamisel­la, niin vaiku­tus voi olla suurempi.

 15. Juho Laatu:
  Samal­la olisimme siir­tyneet vakaas­ta yhteisvaluutasta

  Euroalue on viral­lis­es­ti deflaa­tios­sa, infla­tio on ollut keskus­pankin tavoite­ta­son alle jo pitkään. Tämä on hau­taus­maan vakautta. 

  Tämä muis­tut­taisi kovasti Suomen van­haa tut­tua inflaatio/devalvaatio ‑kier­ret­tä.

  Joka muuten oli nou­se­van elin­ta­son aikaa. Nykyi­nen peri­o­di vuodes­ta 2008 alka­en taitaa olla Suomes­sa huonoin rauhana­jal­ta sit­ten 1860-luvun nälkävuosien.

  Tämäkö se tavoiteti­la on? Tuskin.

  Kohtu­ulli­nen inflaa­tio ja ennen kaikkea kelvolli­nen työl­lisyys todel­lakin olise se tavoitetila. 

  Tämä kehi­tys todis­taisi vain, että emme osan­neet elää kiin­teässä yhteis­val­u­u­tas­sa, ja se piti kor­va­ta van­hal­la lip­su­vam­mal­la järjestelmällä.

  Fik­sut oppi­vat tois­t­en virheistä, taval­liset ihmiset omis­taan ja tyh­mät eivät mis­tään. Olisiko jo aika myön­tää, että euro­jär­jestelmä oli susi jo syntyessään?

  Tuos­sa mallis­sa koko euroalueen tulisi pyöriä sen kul­loinkin heikoim­man maan määrit­telemäl­lä vauhdil­la inflaatio/devalvaatio ‑kier­teessä.

  Tois­taisek­si­han se on pyörinyt Sak­salle sopi­val­la vauhdil­la, sekä sil­loin kuin Sak­sal­la on ollut vaikuk­sia ja sil­loin kun se on ollut vahva.

  Jos halu­aa stabi­ilin yhteis­val­u­u­tan, paras oppia elämään sen kanssa.

  Entä jos on sitä meiltä, että raha­jär­jestelmän pitäisi palvel­la kansaa eikä tois­in­päin? (Kos­ka euro muuten ollut “stabi­ili” jär­jestelmä?) Minä en olisi halukas uhraa­maan Suomen hyv­in­voin­tia yhteisen val­u­u­tan alttarille.

  Jos val­u­ut­ta ei jous­ta kul­loinkin ongelmis­sa ole­van maan tarpei­den mukaan, pitää maid­en oppia säätämään talout­taan tarvit­taes­sa alaspäin, peukaloimat­ta valuuttaa.

  Kehit­tyneis­sä talouk­sis­sa itsenäi­nen keskus­pank­ki ja sen rahapoli­ti­ik­ka on nimeno­maan ollut myös se toim­i­ja, joka voin­ut hillitä myös yliku­umenevaa talout­ta. Ja syvässä taantumassa/lamassa tavoit­teena EI kuu­lu olla pitää val­u­u­tan arvo korkeana ja tuho­ta työl­lisyys ja hyv­in­voin­ti vaan tehdä rahapoliittisesti(kin) kaik­ki mah­dolli­nen työl­lisyy­den ja reaal­i­talouden edel­ly­tys­ten parantamiseksi.

  Eivätkä jokaista mah­dol­lista mieltä ole­vat taloustieteilijätkään.

  Vakkka jotkut halu­aisi­vatkin yhä pitää pään­sä hiekas­sa, euron keskeiset ongel­mat pystyt­ti­in kyl­lä näkemään etukä­teen. Euroalueen­jo­hta­jien inte­graa­tioki­ima vain sumen­si ajt­telun, tai sit­ten oma etu pain­oi kansan etua enem­män (onhan Kataisel­lakin hyvä­palkkainen vir­ka Brys­selis­sä kiitok­sek­si luokat­toman surkeasti onnis­tuneesta pääministerikaudesta).

  Ei myöskään ole ollut ihan tolkut­toman vaikea seu­ra­ta ana­lyy­se­ja ennustei­ta men­neiltä kuudelta vuodelta ja nähdä mil­lä koulukun­nal­la on jotain ymmär­rystä “liq­uid­i­ty trap”-talouden ongelmista.

 16. Osmo:” Toiv­otaan, että sijoite­taan tuotan­nol­lisi­in investoin­tei­hin, talous elpyy ja vuosien paina­jainen päättyy.”

  Siinähän se ongelmien ydin on, että vain toiv­otaan. Päähuomio pitää olla ohjauk­ses­sa sel­l­ais­ten mekanis­mien luomiseen, jot­ka houkut­tel­e­vat tai mielu­um­min suo­ras­taan pakot­ta­vat käyt­tämään rahat investoin­tei­hin, jot­ka sisältävät uut­ta. Uuden kehit­te­ly ja käyt­töönot­to tarvit­see resursse­ja, joi­ta saa rahalla.Koska rahaa on, uut­ta voitaisi­in luo­da rajat­tomasti, sil­lä tieteen mah­dol­lisuuk­sil­la ei ole rajoja.

  Aikaisem­paa parem­pi työn tuot­tavu­us, siis työn­tek­i­jää kohden suurem­pi tai parem­pi­laa­tu­inen tuo­tos, voidaan saa­da aikaa vain uusien onnis­tunei­den inno­vaa­tioiden avul­la. Työn tuot­tavu­us lakkasi pysyvästi Suomes­sa kas­va­mas­ta vuo­den 2008 alus­sa, sitä ennen se kasvoi (10.1.15 HS vaku­ut­ta­va kaavakuva).

  Kreik­ka voi olla varoit­ta­va esimerk­ki, että on yhä vaikeam­paa edes pienen maan pär­jätä pääosin hyö­dyn­tämäl­lä tois­t­en talouskasvua kuten houkut­tele­mal­la tur­is­te­ja maista, jot­ka ovat vauras­tuneet innovaatioilla.

 17. Osmo:” Toiv­otaan, että sijoite­taan tuotan­nol­lisi­in investoin­tei­hin, talous elpyy ja vuosien paina­jainen päättyy.”

  Päähuomio pitää olla ohjauk­ses­sa sel­l­ais­ten mekanis­mien luomiseen, jot­ka houkut­tel­e­vat tai mielu­um­min suo­ras­taan pakot­ta­vat käyt­tämään rahat investoin­tei­hin, jot­ka sisältävät uut­ta. Uuden kehit­te­ly ja käyt­töönot­to tarvit­see resursse­ja, joi­ta saa rahal­la. Kos­ka rahaa on, uut­ta voitaisi­in luo­da rajat­tomasti, sil­lä tieteen mah­dol­lisuuk­sil­la ei ole rajoja.

  Aikaisem­paa parem­pi työn tuot­tavu­us, siis työn­tek­i­jää kohden suurem­pi tai parem­pi­laa­tu­inen tuo­tos, voidaan saa­da aikaa vain uusien onnis­tunei­den inno­vaa­tioiden avul­la. Sitä kaut­ta koko talous elpyy. Työn tuot­tavu­us kuitenkin lakkasi pysyvästi kas­va­mas­ta vuo­den 2008 alus­sa, sitä ennen se kasvoi tasais­es­ti (10.1.15 HS vaku­ut­ta­va kaavakuva).

  Kreik­ka voi olla varoit­ta­va esimerk­ki, että on yhä vaikeam­paa edes pienen maan pär­jätä siten, että se hyö­dyn­tää pääosin vain tois­t­en talouskasvua kuten houkut­telee tur­is­te­ja maista, jot­ka ovat vauras­tuneet kestäväl­lä taval­la, innovaatioilla.

 18. Kun ostovoima lisään­tyy öljyn hin­nan laskun myötä, niin mitäpä Soin­in­vaara halu­aa. Nos­taa kulu­tusvero­ja. Nyt taas halu­aa laskea ALVia eli kulutusveroja.

  1. Rolling Heurlin. Et tain­nut lukea kir­joi­tus­tani lop­pu­un. Sanoin sil­loin, että kan­nat­taa verot­taa öljyä ja palaut­taa raha kulu­tuk­seen alen­ta­mal­la muu­ta vero­tus­ta. Kyseeseen tulee sil­loin lähin­nä vain ALV, kos­ka muu­ta vero­tus­ta on vaikea muut­taa kesken vuotta.

 19. Moni kun­nan hom­mis­sa ole­va näkee julkisen sek­torin tekemisen taloudessa keskeisenä. Heille se var­maan onkin, todel­lisu­udessa yksi­tyis­sek­tori ja eri­tyis­es­ti Suomes­sa vien­ti on koko taloudelle ratkaiseva.

  Noloin oi se SDP:n kun­tapoli­itikon heit­to, jos­sa kan­nat­tavia yri­tyk­siä verote­taan lisää ja rahat jae­taan sit­ten julkiselle sek­to­rille investoin­tei­hin. Samaa sukua on ollut Kokoomuk­sen idea myy­dä kan­nat­tavia osinko­tuot­to­ja tuovia omis­tuk­sia ja sijoit­taa myyn­ti­t­u­lot heikon kan­nat­tavu­u­den teollisuudelle.

  Työn tuot­tavu­us ymmär­ret­ti­in julkisel­la sek­to­ril­la juris­tive­tois­es­ti täysin väärin, jol­loin saati­in aikaan niin seka­va turhia kulu­ja aiheuta­va härdel­li ettei suream­mas­ta väliä. Keskustapuolueen into hajasi­joit­taa mil­loin mitäkin kum­mallisi­in paikkoi­hin tuke­maan maan sisäisiä lentoy­hteyk­siä ja Helsin­gin hotelleja.

  Onnek­si EKP tuli järki­in­sä ja antaa euron arvon laskea kohti nor­maal­i­ti­laa tasoi­hin dol­lar­in kanssa. Olli Rehn sitä ei olisi ilmeis­es­ti suvainnut.

  Mihin val­tion pitäisi investoi­da: siihen mikä lisää julkisen sek­torin todel­lista tuot­tavu­ut­ta, siis mil­lä vähem­mäl­lä rahal­la saadaan myös enem­män aikaan.

  Kulu­tuk­seen maltil­lis­es­ti, ennen muu­ta pien­i­t­u­lois­t­en kaut­ta. Yleinen ALV on nyt jok­seenkin mak­simis­sa. Koke­muset ruoan ja työ­val­tais­ten alo­jen alv-ales­ta ovat karut — ruo­ka ei hal­ven­tunut eivätkä palvelut.

 20. 60Mrd kuus­sa pääo­ma-avain­ten suh­teessa, maalisku­us­ta 2015 -> syysku­uhun 2016, olet­taen että inflaa­tio ei karkaa lapas­es­ta tai talous muuten elvy yllättäen.

  http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
  First, it decid­ed to launch an expand­ed asset pur­chase pro­gramme, encom­pass­ing the exist­ing pur­chase pro­grammes for asset-backed secu­ri­ties and cov­ered bonds. Under this expand­ed pro­gramme, the com­bined month­ly pur­chas­es of pub­lic and pri­vate sec­tor secu­ri­ties will amount to €60 bil­lion. They are intend­ed to be car­ried out until end-Sep­tem­ber 2016 and will in any case be con­duct­ed until we see a sus­tained adjust­ment in the path of infla­tion which is con­sis­tent with our aim of achiev­ing infla­tion rates below, but close to, 2% over the medi­um term. In March 2015 the Eurosys­tem will start to pur­chase euro-denom­i­nat­ed invest­ment-grade secu­ri­ties issued by euro area gov­ern­ments and agen­cies and Euro­pean insti­tu­tions in the sec­ondary mar­ket. The pur­chas­es of secu­ri­ties issued by euro area gov­ern­ments and agen­cies will be based on the Eurosys­tem NCBs’ shares in the ECB’s cap­i­tal key. Some addi­tion­al eli­gi­bil­i­ty cri­te­ria will be applied in the case of coun­tries under an EU/IMF adjust­ment programme.

 21. Ris­to: Kohtu­ulli­nen inflaa­tio ja ennen kaikkea kelvolli­nen työl­lisyys todel­lakin olise se tavoitetila. 

  Ainakin kolme eri tyyliä on mainit­tu: oma devalvoitu­va val­u­ut­ta, yhteinen devalvoitu­va val­u­ut­ta ja vakaa yhteinen val­u­ut­ta. Epälin että tuo kakko­nen ei olisi OS:n tavoit­tele­ma tila. Jokainen noista voi olla jonkun tavoiteti­la, aika perustel­lustikin, vaik­ka tuo kakko­nen olisi uusi ja euroalueen alku­peräisen tavoit­teen vastainen.

  Fik­sut oppi­vat tois­t­en virheistä, taval­liset ihmiset omis­taan ja tyh­mät eivät mis­tään. Olisiko jo aika myön­tää, että euro­jär­jestelmä oli susi jo syntyessään?

  Noinkin voi sanoa. Tosin minä yritin sanoa jotain siihen suun­taan, että euroon _meno_ oli susi siinä mielessä, että poli­itikot vaku­ut­ti­vat meille jär­jestelmän toimi­van tietyl­lä taval­la (selvät kuri­vaa­timuk­set euro­maille), mut­ta oli­vat sit­ten kuitenkin itse pääsyy siihen, että noista sään­nöistä lip­sut­ti­in, ja euro rom­ahti nykyiseen tilaansa. Täl­lä en viit­taa vain Kreikan ja sen vahti­joiden syyl­lisyy­teen, vaan myös Suomen nykyisen lin­jan syyl­lisyy­teen. Kreik­ka vain ehti ensin.

  Poli­itikot eivät aina opi virheistään, kos­ka yrit­tävät yleis­es­ti todis­taa olleen­sa aina ja kaikissa mielip­iteis­sään oike­as­sa. Joillekin poli­itikoille tuol­lainen nyt muotou­tu­mas­sa ole­va keskus­pankin sisäpi­irin ja muiden keskeis­ten vaikut­ta­jien omien poli­it­tis­ten (ja taloudel­lis­tenkin) intressien­sä mukaan ohjaile­ma euro saat­taa olla vakaa­ta euroa mieluisampikin (kos­ka se vahvis­taa ydin­joukon valtaa).

  Tois­taisek­si­han se on pyörinyt Sak­salle sopi­val­la vauhdil­la, sekä sil­loin kuin Sak­sal­la on ollut vaikuk­sia ja sil­loin kun se on ollut vahva.

  Sun­nilleen näin. Vaa­timuk­set euron arvon alen­tamisek­si nyky­istä tehokkaam­min (inflaatio/devalvaatio) tähtäävät tilanteeseen, jos­sa euro heikkenisi niin nopeasti, että se pitäisi pin­nal­la myös euroalueen heikoim­mat ja kurit­tomim­mat maat, eikä vain sen painav­impia ja toimivimpia maita.

  Entä jos on sitä meiltä, että raha­jär­jestelmän pitäisi palvel­la kansaa eikä tois­in­päin? (Kos­ka euro muuten ollut “stabi­ili” jär­jestelmä?) Minä en olisi halukas uhraa­maan Suomen hyv­in­voin­tia yhteisen val­u­u­tan alttarille.

  Myös vah­van euron voi toivoa palvel­e­van kansaa. Minus­ta kiin­teä val­u­ut­takin toimisi, jos poli­itikoil­la olisi selkärankaa pitää maan talous yhteis­val­u­u­tan vaa­ti­mas­sa kuris­sa. Mut­ta kos­ka ei näytä ainakaan tois­taisek­si ole­van, nykyisen euron epäon­nis­tu­misen voi nähdä myös han­kkeena kansaa vas­taan (= hyödyt hui­jari­maille, hui­jari­pankeille, keinot­telijoille, euroalueen toimivim­mille talouk­sille, ja ehkä myös strate­giset hyödyt liit­to­val­tio­ta tavoit­televille poliitikoille).

  Euro on ollut Suomen kannal­ta varsin stabi­ili jär­jestelmä niin kauan kuin hyvää säätä riit­ti. Vaikeuk­sien tul­lessa sukel­let­ti­in sit­ten kun­nol­la, edes yrit­tämät­tä kor­ja­ta tilan­net­ta kiin­teän val­u­u­tan vaa­timin keinoin, eli sopeut­ta­mat­ta maa­ta sen heiken­tyneen talouden aset­tami­in rajoihin.

  Kehit­tyneis­sä talouk­sis­sa itsenäi­nen keskus­pank­ki ja sen rahapoli­ti­ik­ka on nimeno­maan ollut myös se toim­i­ja, joka voin­ut hillitä myös yliku­umenevaa talout­ta. Ja syvässä taantumassa/lamassa tavoit­teena EI kuu­lu olla pitää val­u­u­tan arvo korkeana ja tuho­ta työl­lisyys ja hyv­in­voin­ti vaan tehdä rahapoliittisesti(kin) kaik­ki mah­dolli­nen työl­lisyy­den ja reaal­i­talouden edel­ly­tys­ten parantamiseksi.

  Juuri noin. Mut­ta tästä näkökul­mas­ta kat­soen euro on kokeilu­lu­on­teinen jär­jestelmä, jos­sa kat­so­taan, oli­si­vatko jäsen­maat kyp­siä elämään myös val­u­u­tas­sa, jon­ka arvoa yksit­täiset maat eivät voi säädel­lä tarpei­den­sa mukaan. Tois­taisek­si tuomio on: eivät ole olleet kykeneviä, eivätkä ole ilmeis­es­ti edes ymmärtäneet, mil­laiseen raha­jär­jestelmään ovat euron myötä sitoutuneet.

  Vakkka jotkut halu­aisi­vatkin yhä pitää pään­sä hiekas­sa, euron keskeiset ongel­mat pystyt­ti­in kyl­lä näkemään etukä­teen. Euroalueen­jo­hta­jien inte­graa­tioki­ima vain sumen­si ajt­telun, tai sit­ten oma etu pain­oi kansan etua enem­män (onhan Kataisel­lakin hyvä­palkkainen vir­ka Brys­selis­sä kiitok­sek­si luokat­toman surkeasti onnis­tuneesta pääministerikaudesta).

  Näin­hän tari­na suun­nilleen meni. Tosin tuo vaikeuk­sien ennakkoon näkem­i­nen on ollut rajoite­tun piirin touhua (ei siis talousvi­i­saiden kon­sen­sus), ja ehkä joskus myös jälkivi­isaudel­la koris­tel­tua. Selvä on kuitenkin, että moni on kri­ti­soin­ut euroa alus­ta asti, ja mon­et väite­tyt ongel­mat ovat realisoituneetkin.

 22. EKP:n toimien seu­rauk­se­na Euro devalvoituu. Siitä Suo­mi hyö­tyy ja se on ain­oa heiveröi­nen pelas­tus­renkaamme. Val­u­ut­ta­so­das­sa­han tässä on oltu jo vuosia taalaa ja jeniä vas­taan. EKP vaan toimii paljon hitaam­min kuin muut ja täl­lä hidastelul­la on saatu muu­ta­ma kymme­nen miljoon­aa enem­män työt­tömiä nopeaan toim­intaan ver­rat­tuna. EKP on 5–6 vuot­ta myöhässä. Toiv­ot­tavasti euro heikke­nee alle pari­teetin suh­teessa taalaan eli tasolle jol­la olti­in kun euro aloit­ti elämänsä.

  Tämä päätök­sen­teon hitaus on yksi paha ongel­ma eikä EKP ole siinä yksin. Päätök­sen­teko EU:ssa on tietysti muutenkin yksi keskeinen kil­pailuhait­ta ja tekee talouden ohjaamis­es­ta raha- ja finanssipoli­ti­ikalla jo lähtöko­htais­es­ti epäonnistunutta.

  Työ­paikko­ja ja investoin­te­ja. Näi­hin EKP:n man­daat­ti ei yllä. Euroop­palainen työ pitää saa­da kil­pailukykyisem­mäk­si. Palkat, sivuku­lut, eläke­mak­sut, lomaoikeudet, sairas­tamiskus­tan­nuk­set, van­hempainva­paat, koulu­tus­va­paat, pekkaspäivät ja mitä mui­ta niitä onkaan. Näistä pitää aika paljon tin­kiä ja se kos­kee meitä kaikkia työikäisiä. Julk­isia palvelui­ta joudu­taan KAIKILTA kar­si­maan ja/tai lait­ta­maan mak­sullisek­si. Ja mui­ta rak­en­teel­lisia uud­is­tuk­sia ja eduista luop­umisia, joista päät­tämi­nen näyt­tää poli­itikoille ole­van ylipääsemätön paikka.

  Vero­tuk­sel­la ja muil­la velvot­teil­la Suomes­ta on tehty järkyt­tävän kallis paik­ka elää, asua, syödä, työl­listää, har­joit­taa yri­tys­toim­intaa. Hyvähän tarkoi­tus on ollut, eli tar­jo­ta vero­tu­loil­la julk­ista hyv­in­voin­tia kaikille. No tämä ei ollutkaan kestäväl­lä poh­jal­la, maail­ma muuttuu.

  Joudumme käymään vielä syvem­mäl­lä ennen kuin asi­at lähtevät parane­maan. Isoil­la nopeil­la päätök­sil­lä (vrt. anputaa­tio vs. kuo­lion lev­iämi­nen) on paljon pelastettavissa.

 23. Jyr­ki Patomä­ki:
  Osmo:” Toiv­otaan, että sijoite­taan tuotan­nol­lisi­in investoin­tei­hin, talous elpyy ja vuosien paina­jainen päättyy.”

  Siinähän se ongelmien ydin on, että vain toiv­otaan. Päähuomio pitää olla ohjauk­ses­sa sel­l­ais­ten mekanis­mien luomiseen, jot­ka houkut­tel­e­vat tai mielu­um­min suo­ras­taan pakot­ta­vat käyt­tämään rahat investoin­tei­hin, jot­ka sisältävät uut­ta. Uuden kehit­te­ly ja käyt­töönot­to tarvit­see resursse­ja, joi­ta saa rahalla.Koska rahaa on, uut­ta voitaisi­in luo­da rajat­tomasti, sil­lä tieteen mah­dol­lisuuk­sil­la ei ole rajoja.
  ‘snip’

  Niin­pä, mut­ta kuten on jo nähty, narul­la ei voi työn­tää. Rahaa on, mut­ta mieluim­min jae­taan osinko­ja kuin investoidaan tulevaisuuteen.

  Viron yri­tysvero­tus­malli alkaa näyt­tää koko ajan järkevämmältä…

 24. Ris­to: Euroalue on viral­lis­es­ti deflaa­tios­sa, infla­tio on ollut keskus­pankin tavoite­ta­son alle jo pitkään. Tämä on hau­taus­maan vakautta.
  ‘snip’

  Deflaa­tio ei tarkoi­ta jonkin tavoite­ta­son ala­puolel­la ole­vaa inflaa­tio­ta (ei myöskään ben­san hin­nan laskua).

 25. Alvin laskem­i­nen tulisi val­umaan kaup­pi­aiden tasku­un joka tässä tilanteessa olisi vain hyvä jut­tu jot­ta väl­tytään turhil­ta konkurs­seil­ta joi­ta kysän­nän rom­ah­t­a­mi­nen aiheuttaisi

 26. Rahaa ei pis­tetä tuotan­nol­lisi­in investoin­tei­hin, kos­ka tuot­to on huono ver­rat­tuna speku­lati­ivisi­in sijoituksiin.

  Mut­ta kulu­tuskyky ei enää kas­va tulo­ero­jen kasvun vuok­si eli raha kerään­tyy yhä har­ven­pi­in käsi­in eikä heil­lä ole mah­dol­lisu­ut­ta kulut­taa , aika ei riitä eikä halukaan.

  Esim USA:n työ­markki­nat ovat elpyneet näen­näis­es­ti, mudollinne työt­tömyys on vähen­tynyt, mut­ta kun kat­soo USAn työmin­is­ter­iön tilas­to­ja, huo­maa, että työ­markki­noil­ta puut­tuu 10 miljoon­aa työllistä

  Hei­dät on heit­et­ty ulos yhteiskun­nas­ta, sama ilmiö tois­tuu kaut­ta län­si­maid­en, myös Suomessa.

  Ja niil­lä, joil­la työ­paik­ka on , ostovoima on hiipunut ja USA:ssa uudet työ­paikat ovat enem­män työn ja palkan jakamista kuin uuden ostovoiman luomista

  Sama ilmiö tois­tuu Sak­sas­sa ja Ruot­sis­sa, työl­lisyys on muodol­liseti korkea, mut­ta tehdyt työ­tun­nit pienet

  Niin­pä tuo raha etsiy­tyy speku­lati­ivi­isi­in kohteisi­in, sil­lä niis­sä tuot­to on suurem­pi kuin reaalialoudessa.

  ALVn pudo­tus voi aut­taa hie­man, muta ei parin pros­entin pudo­tus paljoa vaikuta

 27. Sylt­ty: No var­maan tämän takia:

  “Sil­lan rak­en­t­a­mi­nen mak­saisi noin 66 miljoon­aa euroa.”

  Noh, olen kyl­lä ihan var­ma että val­ti­ol­ta ei löy­dy rahaa moi­seen järjettömyyteen.

  Pait­si että nykyko­roil­la tuol­lakin investoin­nil­la on takaisin­mak­suai­ka. Laut­tali­ikenne mak­saa nyt noin 4 miljoon­aa vuodessa.

  Jep, kalli­ta asukkaita­han nuo ovat. Penger­tie saat­taa silti olla se vähem­män kallis vaihtoehto.

 28. Häm­men­tävää, että vaik­ka Osmo ei ole rahapoli­ti­ikan asiantun­ti­ja, on tämän postauk­sen suosi­tus var­masti asiantun­tevin ja järkevin kenenkään suo­ma­laisen poli­ti­ikon euroalueen rahapoli­ti­ikkaan liit­tyvä kan­nan­ot­to viime vuosina.

  Surullista, ettei eduskun­nas­sa ole kun­nol­lista talousosaamista.

  Tiedemies: Tämä on siis se teo­ria. Voi olla, että tässä on toivea­jat­telua, mut­ta val­tioiden investoin­nit ovat olleet viimeaikoina aivan kamalia, ja niiden työl­listämis­vaiku­tus todel­la kehno. Yksi­tyisen kulu­tuk­sen stim­u­loimista joko veron alen­nuk­sil­la tai peräti suo­ril­la rahal­lisil­la lahjoituk­sil­la ei ole kokeil­tu. Veronalen­nusten toimivu­us on kyseenalainen empi­iris­es­ti, yksi euro keven­net­tyä vero­tus­ta tulee tilanteesta riip­puen BKT:hen yht­enä lisäeu­rona tai vähän alle. USA:ssa ainakin näin, mut­ta siel­lä tosin ne toteutet­ti­in rikkaille pain­ot­taen. Jos veronkeven­nyk­set tehdään ALV:heen tai vaik­ka tulon­hankkimisvähen­nyk­sen kas­vat­tamisel­la, niin vaiku­tus voi olla suurempi.

  Hyvä tek­sti. Puoli vuot­ta sit­ten luke­mani kan­sain­vä­li­nen metatutkimus ver­taili veronalen­nu­selvy­tyk­sen ja julkisen kysyn­nän­lisäyk­seen perus­tu­van elvy­tyk­sen ker­roin­vaiku­tuk­sia län­si­mais­sa. Ker­toimet oli­vat käyt­tän­nössä samo­ja, ei tilas­tol­lista eroa.

  ”Veronalen­nusten toimivu­us on kyseenalainen empi­iris­es­ti, yksi euro keven­net­tyä vero­tus­ta tulee tilanteesta riip­puen BKT:hen yht­enä lisäeu­rona tai vähän alle.” Kun korot ovat nol­lis­sa ja talous on kysyn­tära­joit­teinen, ker­toimet ovat melko var­masti yli yhden – tämä selvisi muuten myös tuos­ta mainit­se­mas­tani tutkimuksesta.

 29. Luin kyl­lä, mut­ta mik­si tehdä asi­at mon­imutkaisik­si, kun nyt ostovoiman kasvu tapah­tuu tässä itses­tään. Entä kun öljy hin­ta joskus nousee, näem­mekö sil­loin ehdo­tuk­sen sen vero­tuk­sen laskemiseen ja ALVin nostoon? 

  Osmo Soin­in­vaara: Rolling Heurlin. Et tain­nut lukea kir­joi­tus­tani lop­pu­un. Sanoin sil­loin, että kan­nat­taa verot­taa öljyä ja palaut­taa raha kulu­tuk­seen alen­ta­mal­la muu­ta verotusta

 30. Toisin sanoen 1000 ihmiselle ollaan rak­en­ta­mas­sa 60 miljoo­nan siltaa. 

  Ehkä ihmisiä on kuitenkin sil­lan jäl­keen vähin­tään 5000 kun osa tule­vista oul­u­lai­sista halu­aa piden­tää työ­matko­jaan. Sil­lal­la tue­taan luodon maanomistajia.

 31. Tän QE:n heikkous on se, että oste­taan niitä val­tion velka­kir­jo­ja edelleen. Edelleen tämän ongel­ma on se, että rahas­ta tule­va hyö­ty menee niille, jot­ka ovat vetoa lyöneet siitä että EKP todel­la ostaa ne velkakirjat. 

  Tässä keskeinen vinouma pääo­man ja rahan kier­toon on siis se, että uut­ta rahaa luo­daan osta­mal­la pois sel­l­aista riskiä, jon­ka val­tiot ovat sinne yksi­ty­isille myyneet. Tässä on iso moral haz­ard pelis­sä nyt.

 32. Huomautus/lisäys edel­liseen kom­ment­ti­i­ni: Se moral haz­ard johon viit­taan, ei tule pelkästään siitä että peli kan­nus­taa val­tioi­ta holtit­tomaan lainan­ot­toon, vaan siitä, että sijoit­ta­jat lyövät val­tioiden velka­kir­jois­sa vetoa, ei siitä mikä on val­tion itsen­sä aiheut­ta­ma ris­ki, vaan siitä mil­loin EKP ostaa velka­kir­jat ja mil­lä hinnalla. 

  QE jota EKP toteut­taa, paljolti siis tarkoit­taa sitä, että tähän vedonlyön­ti­in osal­lis­tuneille annetaan ilmaista rahaa.

  1. Tiedemies.
   Tuo argu­ment­tisi voi pätee Ital­ian ja Espan­jan val­tion lain­oi­hin, mut­ta eniten oste­taan Sak­san lain­o­ja. Suomenkin val­tion­lain­o­ja menee 18 mil­jardin edestä. Tässä on tarkoi­tus viedä yksi­tyiseltä rahal­ta tur­valli­nen sijoi­tusko­hde, jot­ta sijoit­ta­mi­nen elinkei­noelämään alka­isi kiin­nos­taa. Pelkään pahoin, että tämä kas­vat­taa vain kuplaa. Helikopteri­ra­ha (alv:n alen­nus) olisi ollut parem­pi ratkaisu. Kysyn­nän elvyt­tämi­nen olisi luonut myös kan­nat­tavia investointikohteita.

 33. Viherinssi: Pait­si että nykyko­roil­la tuol­lakin investoin­nil­la on takaisin­mak­suai­ka. Laut­tali­ikenne mak­saa nyt noin 4 miljoon­aa vuodessa.

  Jep, kalli­ta asukkaita­han nuo ovat. Penger­tie saat­taa silti olla se vähem­män kallis vaihtoehto. 

  Laut­tali­ikenne voidaan lakkaut­taa tai sitä voidaan vähen­tää, mut­ta kun ollaan pis­tet­ty 60 milt­sia sil­taan, niin siinäpä sitä ollaan.

  Omas­ta mielestäni 4 miljoon­aa 1000 ihmisen laut­tali­iken­teeseen on myös jär­jet­tömyy­den huipen­tu­maa (eikö se ollut kum­minkin lähempänä 2 miljoon­aa?). Tämä on vis­si­in tätä Kepun “pide­tään koko maa asuttuna”-politiikkaa.

  Kyl­lä pis­arara­ta on ihan pikku­jut­tu tuon rinnalla.

  Vas­taaal­la kulusuh­teel­la Uuden­maan inflraan investoitaisi­in yhdessä vuodessa 6,4 mil­jar­dia euroa, elikkä liiken­ne­m­i­nis­ter­iön nykyi­nen bud­jet­ti noin tuplat­taisi­in ja ihan kaik­ki sijoitet­taisi­in Uuden­maan liiken­nein­fraan. Sil­lähän vetäisi metron jo Nur­mi­järvelle saakka.

  Kyl­lä se Tallinnan tun­nelikin vaikut­taa melko hal­val­ta ja jär­jel­liseltä investoin­nil­ta tuo­hon penger­tiehen näh­den. Hailu­o­dos­sa kun ei nähdä tarpeel­lisek­si sijoit­taa muu­ta­maa kymp­pi­ton­nia edes omaan pyörätiehen (tuli bumerang­i­na kun­nan­val­tu­us­tos­ta, muiden pitäisi mak­saa sekin) ja muiden pitäisi kus­tan­taa sinne 60 miljoo­nan sil­tahässäkkä! Pis­tivät muuten suun­nilleen (puo­likkaan?) pyörä­tien ver­ran rahaa har­raste­len­to­toimin­nan tukemiseen, joten eikö tuo todista etteivät hailu­o­to­laiset edes halua liikkua maa­ta pitkin 😉

  Noh, min­un point­ti­ni on siis että val­tion infra­hankkeet ohjau­tu­vat kum­minkin sit­ten lop­ul­ta suuril­ta osin täm­möisi­in tyjän­päiväisi­in höpön­löpön-hom­mi­in. Aivan kuin se melkoisen kallis moot­tori­tien­pätkä Ham­i­naan, paikkaa jos­sa ei kyl­lä kovin kum­moista tarvet­ta ole.

 34. Janne:Hyvä tek­sti. Puoli vuot­ta sit­ten luke­mani kan­sain­vä­li­nen metatutkimus ver­taili veronalen­nu­selvy­tyk­sen ja julkisen kysyn­nän­lisäyk­seen perus­tu­van elvy­tyk­sen ker­roin­vaiku­tuk­sia län­si­mais­sa. Ker­toimet oli­vat käyt­tän­nössä samo­ja, ei tilas­tol­lista eroa. 

  Tuo­han on uut­ta tietoa, kos­ka yleen­sä on ajatel­tu että val­tion luo­ma kysyn­tä elvyt­tää parem­min kuin veronalennukset! 

  Val­tion elvy­tyk­sessä on pari ongel­maa: käytän­nössä paremp­ina aikaoin bud­jet­tia ei sit­ten saa­da rei­vat­tua alaspäin ja toisek­si, val­tio tup­paa tunke­maan tun­kee rahat aina johonkin ihan turhaan tai puoli­turhaan, käytän­nössä tukee niitä van­ho­ja lahon­nei­ta rak­en­tei­ta. Jos val­tion evlyt­tämisel­lä ei ole edes sitä ker­roin­hyö­tyä, niin koko “val­tio toteuttaa”-elvytyksessä ei ole mitään järkeä.

  Val­tion bud­jetin paisut­tamisen takia vasem­mis­to onkin laman aikana täyn­nä key­ne­siläisiä. Jos elvy­tys hoide­taan veronalen­nuk­sil­la, niin oikeis­tostakin var­masti alkaa löy­tymään saman­laista ajat­telua, arve­len vain että vasem­mis­tos­ta tulee sil­loin monetaristeja…

 35. Betoni­por­sas: Ehkä ihmisiä on kuitenkin sil­lan jäl­keen vähin­tään 5000 kun osa tule­vista oul­u­lai­sista halu­aa piden­tää työ­matko­jaan. Sil­lal­la tue­taan luodon maanomistajia. 

  Haus­ka perustelu oli “alueen matkailu piristyy”. Arvelisin että alueen matkailu piristy­isi aika paljon enem­män, jos laite­taan 60 miljoon­aa man­tereen puolelle raken­net­tavaan matkailukeskuk­seen eikä mihinkään siltaan 😉

 36. Luet­tuani jutut noin yli­malka­an totean ei tyhjä pala pii­pus­sakaan. Sodan jäl­keen toimme Turun kaut­ta länsi(USA)autoja Suomeen. Ne myyti­in kohtuu hin­taan, mut­ta silti niistä jäi rahaa SDP tukemiseen. Ei sil­loin köy­häilty, vaik­ka vaalit oli tulos­sa. Sit­ten esi­in astui ikävä min­is­teri, joka sääti tilapäisen vero­lain, jol­la val­tio voi vaikut­taa auto­jen hin­toi­hin. Tämä tilapäisen rosvouk­sen aika siu­natti­in eduskun­nas­sa mulle-sulle menetelmäl­lä vuosit­tain bud­get­timöröl­lä. Kansa ei saanut mitään, pelkkää aivope­sua. Helsin­gin kaupun­ki sai Sko­dan tekemän sähkö­gen­er­aat­torin ja oras­ta­van kaukoläm­mön. Sko­da henkilö-auto­jen myyn­ti oli ilmeis­es­ti yksi rahoi­tus­lähde, jota “autoil­i­jat” maksoivat.

 37. Osmo Soin­in­vaara: Helikopteri­ra­ha (alv:n alen­nus) olisi ollut parem­pi ratkaisu. Kysyn­nän elvyt­tämi­nen olisi luonut myös kan­nat­tavia investointikohteita.

  Mis­tä olisi sit­ten leikat­tu julkisel­la sek­to­ril­la, kun vero­tu­lot vähenevät reilusti ? En usko, että kysyn­nän piristymi­nen olisi niitä täysin kom­pen­soin­ut, kun suo­ma­laiset osta­vat niin suurelta osin ulko­maista tavaraa ja matkus­ta­vat ulko­maille. Ener­giaa esim. oste­taan 8 mrd:lla ja ruokaa 4 mrd:lla.

 38. Osmo Soin­in­vaara: Tässä on tarkoi­tus viedä yksi­tyiseltä rahal­ta tur­valli­nen sijoi­tusko­hde, jot­ta sijoit­ta­mi­nen elinkei­noelämään alka­isi kiinnostaa.

  Jos eivät yksi­tyiset halua sijoit­taa elinkei­noelämään, sit­ten­hän val­tiot voisi­vat. Jos siis löy­tyy hyviä sijoituk­sia. Se Sip­ilän rahas­tokin kuu­lostaa jo vähän fik­sum­mal­ta, jos sinne ote­taan 5 mil­jar­dia ilmaista rahaa.

  (Juuei. Helikopteri on parem­pi vaihtoehto.)

 39. Rahamaail­ma on suositel­lut velka­pa­perielvy­tys­tä. Pörssit ja arvopa­per­it kiit­tävät. Deval­tavaa­tio­ta ja euron arvon alen­tamista tässä tehdään raskaim­man kautta.

  Sinän­sä ovela temp­pu. Mil­lainen meteli olisi nous­sut jos Stubb ja Rinne oli­si­vat tuos­ta vain heit­täneet 20 mil­jar­dia likoon, ja sanoneet “hei me tien­ataan tällä”. 

  Nyt EKP teki finanssipi­ire­jä syleilevän päätök­sen velka­pa­perielvy­tyk­ses­tä. Suomen Pankil­la piik­ki auki ala­maiset saa­vat sivus­ta seu­ra­ta tätä arvo­ton­ta näytelmää, kun Suomea viedään kuin kuoriämpäriä.

  Har­vardin pro­fes­sori Lar­ry Sum­mers on lausunut epäi­lyn­sä hom­man onnis­tu­mis­es­ta, kun korkokan­tatin on melkein nol­las­sa. Ruotsin TV-uuti­sis­sa eilen talous­toimit­ta­jakin oli parem­min per­il­lä asioista kuin Suomen pankkiekon­o­mistit, joi­ta Yle käyttää.

 40. Olet var­maankin oike­as­sa tuos­sa, mut­ta ei se nyt ihan kokon­aan ole niin että riskiä ei olisi imuroitu pois. EKP:n valmius ostaa ylipäätään noi­ta velka­kir­jo­ja 60 mil­jardil­la kuukaudessa, tarkoit­taa että ne joil­la on por­fo­lios­saan Oli­ivi­maid­en lain­o­ja, voivat nyt yli­pain­ot­taa niitä huoletta. 

  Lik­vidi­teetin osalta lie­nee toki niin, että rahaa nyt on. Ja siis kupla­han siitä tulee jos sitä ei investoi­da vaan “sijoite­taan” eli oste­taan arvopa­pe­ria. Pörssis­sä hin­nat nou­se­vat nyt aika pitkään, kos­ka rahaa tulee sinne vir­taa­maan. Eli jee jee “nousukausi” on tääl­lä, mut­ta se on vaan sitä monop­o­li­ra­haa, joka pyörii siel­lä pankkien ja pörssien peleis­sä, ei sil­lä mitään oikei­ta investoin­te­ja kukaan tee. 

  Jos tätä ajat­telee CAPM-mallin kaut­ta, niin opti­maaliseen port­fo­lioon tulee koron lask­ies­sa mata­lariskisem­piä arvopa­pere­i­ta, joi­ta vivute­taan vaan ankaram­min. Eli kun lik­vidi­teet­ti vir­taa pörssi­in, niin indek­si nousee pain­ot­taen fir­mo­ja jot­ka ovat OK, mut­ta eivät mitään kasvuyri­tyk­siä; pikem­minkin päin vas­toin kasvuyri­tyk­set yms riskip­i­toisem­mat paper­it voivat jopa hal­ven­tua tässä rytäkässä.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory#mediaviewer/File:Markowitz_frontier.jpg

 41. Sylt­ty: Laut­tali­ikenne voidaan lakkaut­taa tai sitä voidaan vähen­tää, mut­ta kun ollaan pis­tet­ty 60 milt­sia sil­taan, niin siinäpä sitä ollaan.

  Omas­ta mielestäni 4 miljoon­aa 1000 ihmisen laut­tali­iken­teeseen on myös jär­jet­tömyy­den huipen­tu­maa (eikö se ollut kum­minkin lähempänä 2 miljoon­aa?). Tämä on vis­si­in tätä Kepun “pide­tään koko maa asuttuna”-politiikkaa.

  Johtuu myös RKP:n “saaristokunta”-politiikasta, jon­ka takia laut­ta ei saa mak­saa mitään, vaan sil­lä pitää saa­da vaik­ka ajaa edestakas tuo­ta 10 km pätkää ilmaisek­si. Käyt­tök­er­to­ja ja liiken­nöin­nin hin­taa saataisi­in yhdessä päivässä alaspäin alle miljoon­aan, jos matkalle asetet­taisi­in maksu.

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Tiedemies.
  Tuo argu­ment­tisi voi pätee Ital­ian ja Espan­jan val­tion lain­oi­hin, mut­ta eniten oste­taan Sak­san lain­o­ja. Suomenkin val­tion­lain­o­ja menee 18 mil­jardin edestä. Tässä on tarkoi­tus viedä yksi­tyiseltä rahal­ta tur­valli­nen sijoi­tusko­hde, jot­ta sijoit­ta­mi­nen elinkei­noelämään alka­isi kiin­nos­taa. Pelkään pahoin, että tämä kas­vat­taa vain kuplaa. Helikopteri­ra­ha (alv:n alen­nus) olisi ollut parem­pi ratkaisu. Kysyn­nän elvyt­tämi­nen olisi luonut myös kan­nat­tavia investointikohteita.

  muu­ta­ma hajahuomio: moraa­lika­dos­ta ei kai koskaan päästä kokon­aan. Syksyl­lä 2008 Lehman annet­ti­in men­nä nurin moral haz­ard vält­tämisek­si, se oli alku­pa­maus pahim­malle lamalle sit­ten 30-luvun, USA tosin on toipunut hyvin, FED juuri lopet­telee QE osto­ja kun EKP vas­ta aloit­telee niitä 5v. jäl­jessä. Eurossa moral haz­ard yritet­ti­in estää erinäisin kiel­loin, max. 3% ali­jäämä, 60% velka­kat­to, EKP ei saa rahoit­taa val­tioi­ta jne. 

  Ongel­mana ei siis ole sään­tö­jen puute, vaan niiden nou­dat­ta­mi­nen eli legit­imi­teetin puute, olemme ensisi­jas­sa suo­ma­laisia, ital­ialaisia jne. emme euroop­palaisia. Tämä on tärkeä muis­taa pankki‑, fiskaali jne. unio­nia raken­net­taes­sa. En usko niiden toimivu­u­teen, eli euro tulee ajan myötä de fac­to (jos ei jopa de jure) hajoa­maan sisäisi­in ris­tiri­itaisuuk­si­in ihan niin kuin esim. Neu­vos­toli­it­to. Ain­oa var­ma tapa moraa­likadon estämisek­si on antaa mak­sukyvyt­tömän jäsen­val­tioiden men­nä konkkaan, eikä antaa teko­hen­gi­tys­tä, mikä taas on poli­it­tis­es­ti mah­do­ton­ta eurossa.

  Eilisel­lä QE ohjel­mal­la EKP on lunas­tanut markki­noiden luot­ta­muk­sen, mut­ta menet­tää saksalaisen/pohjoiseurooppalaisen veron­mak­sa­jan luot­ta­muk­sen. Viimemainit­tua yritetään lieven­tää erinäisil­lä tem­puil­la, että kansal­liset keskus­pankit osta­vat paper­it omi­in taseisi­in­sa, osta­vat vain oman maansa val­tion­pa­pere­i­ta, risk shar­ing muiden keskus­pankkien kesken kos­kee vain 20% papere­i­ta jne. Aidos­sa rahali­itossa ja fed­er­aa­tios­sa olisi esim. täy­delli­nen riskien jako. Euron ongel­ma on viime kädessä legit­imi­teet­tion­gel­ma sen omien kansalais­ten kesku­udessa. Suvereeni kansal­lis­val­tio on euroop­palainen keksin­tö, ain­oan ker­ran kun käytän­nössä koko Euroop­paa hal­lit­ti­in keskite­tysti oli Rooman val­takun­nan aikaan 2000 v. sit­ten. Kun euron tule­vaisu­us peilau­tuu tätä vas­ten, pitäisi lop­putu­lok­sen olla kaikille ilmeinen.

 43. Osmo Soin­in­vaara:
  Tiedemies.
  Tuo argu­ment­tisi voi pätee Ital­ian ja Espan­jan val­tion lain­oi­hin, mut­ta eniten oste­taan Sak­san lain­o­ja. Suomenkin val­tion­lain­o­ja menee 18 mil­jardin edestä. Tässä on tarkoi­tus viedä yksi­tyiseltä rahal­ta tur­valli­nen sijoi­tusko­hde, jot­ta sijoit­ta­mi­nen elinkei­noelämään alka­isi kiin­nos­taa. Pelkään pahoin, että tämä kas­vat­taa vain kuplaa. Helikopteri­ra­ha (alv:n alen­nus) olisi ollut parem­pi ratkaisu. Kysyn­nän elvyt­tämi­nen olisi luonut myös kan­nat­tavia investointikohteita.

  Soin­in­vaaran diag­noosi alku­peräisessä jutus­sa on ihan oikea, lik­vidi­teet­tiloukku ei vain ole syy vaan seu­raus. Syy nykyiselle lamalle on ns. bal­ance sheet reces­sion eli yksi­tyisen sek­torin delever­ag­ing, jol­loin julkisen pitäisi paika­ta yksi­tyisen kysyn­nän laskua. Japanis­sa ja USAs­sa annet­ti­in bud­jet­tial­i­jäämien kas­vaa, QEn lisäk­si, eurossa ali­jäämät ja vel­ka pitää rajoit­taa 3%:iin ja 60%:iin, jol­loin kaik­ki vas­tuu siir­tyy EKPn harteille. Ovatko EKP:lle kasat­ut odotuk­set liian suuria, se jää nähtäväk­si, pahoin pelkään että ovat.

 44. ongel­ma mielestäni on rahan riit­tämätön jakautuminen..osalla ‚suomes­sa jo väestöpo­h­jaan näh­den liian suurel­la osal­la on liian vähän rahaa kuluttaa„aiheuttaa perusyrit­tämisen palvelu­rak­en­teen näivet­tymistä ja mie­lenki­in­non häviämistä..se ei ratkaise rahan sisään vir­taus­ta valtiotassolla…se ratkeaa vas­ta uusien koulu­tus­ta­son muokkaamien yri­tysa­lo­jen syn­tymi­nen joskus..niitä ovat var­masti, koulu­tuk­sen tai parem­minkin oppimisen ja siihen liityvien toimien myynti„koulu tai oppim­sen han­k­in­ta tapah­tuu tule­vaisu­udessa var­masti hyvinkin eri tavoin kuin nyt„sen perus­ta voisi olla suomeen jo kehiyt­tynyt peliosaaminen„peruskouluhan voitaisi­in siirtää vir­tu­aaliseti vaik­ka afrikan köy­himpi­in kyliin…mutta tuo lähi­t­ule­vaisu­u­den suuri myller­ryk­siä aiheut­ta­va ongel­ma on rahan jakautuminen..raha kasautuu liian suuri­in keskit­tymi­in joit­ka eivät enää toi­mi tehiokkaasti rahan levittäjinä„rahastahan ei pitäisi olla mus­ta­sukkainen kos­ka se on vain väline jol­la saadaan kier­to aikaisek­si „se on sit­ten aivan sama onko hän Jaana vai Pekka joka sitä käyttää„rahan niukku­udel­la aiheutet­taan pait­si häiri­in­tynyt yri­ty­selämä myös mui­ta sosi­aal­isia ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia„ja mitä kevyem­mil­lä rahan siir­to jär­jestelmil­lä tou rahan jako saad­dan hoidet­tua sen parempi„tämän het­kiset mallit var­maan jo jouta­vat romukoppaan..

 45. Osmo Soin­in­vaara:
  Helikopteri­ra­ha (alv:n alen­nus) olisi ollut parem­pi ratkaisu. Kysyn­nän elvyt­tämi­nen olisi luonut myös kan­nat­tavia investointikohteita. 

  Mik­si? Euroopan ongel­ma on nimeno­maan siinä että kaik­ki tuotan­to on täältä ajet­tu korkeil­la veroil­la, kus­tan­nuk­sil­la ja byrokra­tial­la Kiinaan.

  Helikopteri­ra­han tipu­tus tänne rikas­tut­taa vain kiinalaisia (ja saksalaisia).

 46. Huomen­na Syriza voit­taa vaalit, eikä Kreikan tarvitse ero­ta Eurosta, kun kaik­ki on pian anteek­si annet­tu. EKP pelas­taa seteleil­lä, ja kaik­ki jatkuu kuin ennenkin.

 47. Krtek: Johtuu myös RKP:n “saaristokunta”-politiikasta, jon­ka takia laut­ta ei saa mak­saa mitään, vaan sil­lä pitää saa­da vaik­ka ajaa edestakas tuo­ta 10 km pätkää ilmaisek­si. Käyt­tök­er­to­ja ja liiken­nöin­nin hin­taa saataisi­in yhdessä päivässä alaspäin alle miljoon­aan, jos matkalle asetet­taisi­in maksu.

  Nämä lau­tat palvel­e­vat myös matkail­i­joi­ta ja mökkiläisiä. Kallis­ta­han niiden ylläpi­to on, mut­ta ei tolkut­toman kallista. — Kutan­nuk­set ovat samat, oli matkus­ta­jia viisi tai 50.

  Kuulem­ma ahv­ne­na­maaaisil­la on tapana pitää saar­il­la auto­ja laut­tasa­tamis­sa siis kul­lakin saarel­la yhtä autoa asioin­tia varten. Ahv­nen­malais­lle autoa kohti on vain pieni vuosi­mak­su, mut­ta ei tarvitse jonot­taa autopaikkaa, mikä varsinkin kesävi­ikon­lop­puina on ongel­ma. — En ole tark­istanut asi­aa, kun en tiedol­la mitään tee. Tieto Ahven­maal­la ja Ruot­sis­sa asuneelta sukulaiseltani.

 48. Jos ongel­ma on delever­a­gen tuo­ma käteisen puute, niin ratkaisu on käteinen. Sil­lä ei ole ker­ras­saan mitään merk­i­tys­tä *kuka* sen käteisen käyt­tää. Ei yhtään mitään merk­i­tys­tä makron kannalta. 

  Jos val­tio käyt­tää sen, niin BKT nousee ja tuotan­toa saadaan niistä asioista lisää, joi­hin val­tio rahaa lait­taa. Sen ker­ran kun se sitä lait­taa. Sen jäl­keen se käteinen menee niiden fir­mo­jen delever­ageen joil­ta val­tio on ne asi­at ostanut. Jos raha annetaan suo­raan kulut­ta­jien käsi­in, niin kulut­ta­jat voivat tietenkin myös mak­saa niil­lä velko­jaan pois, mut­ta mitä sit­ten? Tämä työn­tää kulut­ta­jien omaa bud­jet­ti­ra­joitet­ta ja las­kee korko­ja yhtä lailla. 

  Siinä määrin kun kulut­ta­jat kulut­ta­vat, niin raha menee helpot­ta­maan sel­l­ais­ten yri­tys­ten talout­ta, jot­ka tekevät kulut­ta­jille sitä mitä kulut­ta­jat oikeasti *halu­a­vat* kulut­taa. Kos­ka meil­lä on ALV ja meil­lä on muut verot, tästä tulee iso siivu val­ti­olle, sen lisäk­si että nuo fir­mat saa­vat delever­ageaan ja se taas painaa korkoa ja niin edelleen.

  Talous voi ter­ve­htyä vain, jos ne alka­vat investoi­da, jot­ka tekevät asioi­ta joi­ta ihmiset oikeasti halu­a­vat, ja ne ihmiset jot­ka oikeasti halu­a­vat asioi­ta, saa­vat helpo­tus­ta bud­jet­ti­ra­joit­teeseen­sa. Nor­maalis­sa talouskasvus­sa nämä ruokki­vat toisi­aan, mut­ta väitän että ker­toimia jos kat­so­taan, niin val­tiot osta­vat sel­l­aisia asioi­ta joiden hyö­tyä on kyseenalainen, jopa negatiivinen.

 49. Stur­m­grup­pen­führer: Mik­si? Euroopan ongel­ma on nimeno­maan siinä että kaik­ki tuotan­to on täältä ajet­tu korkeil­la veroil­la, kus­tan­nuk­sil­la ja byrokra­tial­la Kiinaan. 

  Kaik­ki tuotan­to.

  EU:n BKT asukas­ta kohti on täl­lä het­kel­lä noin 34 000 dol­lar­ia vuodessa, Kiinan vajaa 8 000.

  Kaik­ki tuotan­to.

  Euroopan ongel­ma on nimeno­maan siinä, että omas­sa fan­tasia­maail­mas­saan eläviä vihaisia kes­ki-ikäisiä miehiä on kuun­nel­tu nyt seit­semän vuot­ta liian pitkään.

 50. Sylt­ty: Laut­tali­ikenne voidaan lakkaut­taa tai sitä voidaan vähen­tää, mut­ta kun ollaan pis­tet­ty 60 milt­sia sil­taan, niin siinäpä sitä ollaan.

  Tämä on hyvä argu­ment­ti, jos tuo lakkaut­ta­mi­nen tulee seu­raa­van parin vuosikymme­nen aikana poli­it­tis­es­ti real­is­tisek­si. En osaa itse pitää sitä toden­näköisenä, mut­ta mis­täpä sen tietää. Ehkä talouskri­isi muut­taa aluepolitiikkaakin.

  Omas­ta mielestäni 4 miljoon­aa 1000 ihmisen laut­tali­iken­teeseen on myös jär­jet­tömyy­den huipen­tu­maa (eikö se ollut kum­minkin lähempänä 2 miljoon­aa?). Tämä on vis­si­in tätä Kepun “pide­tään koko maa asuttuna”-politiikkaa.

  Jep, kuten sanoin, kallista se on nytkin. Liiken­nevi­ras­ton mukaan laut­tali­iken­teen juok­se­vat kulut ovat nyt (v. 2013) 4,5 M€/vuosi. Lisäk­si lähivu­osi­na pitäisi ostaa yksi uusi laut­ta, arvio­hin­ta 15 M€.

  Tässä vähän numeroi­ta. Lasku­toim­i­tuk­sis­sa on tut­tuun tyyli­in liian alhainen investoin­ti­hin­ta, mut­ta h/k on kuitenkin yli 2. Tässä vielä ELY-keskuk­sen pro­pa­gan­daa asiasta.

  En ole mitenkään puo­lus­tele­mas­sa sitä, että syr­jäseu­tu­jen liiken­teeseen pitäisi käyt­tää suuria rahamääriä. Point­ti­ni on vain se, että tuo Hailu­odon sil­ta on huono esimerk­ki kan­nat­ta­mat­tomas­ta julkises­ta investoin­nista, kos­ka nykyti­lanteen val­lites­sa se saat­taisi olla jopa kannattava.

  Ts. jos olisi fir­ma Hailu­odon man­ner­li­ikenne Oy, jolle luvat­taisi­in laut­tali­iken­teen ver­ran rahaa vuodessa seu­raa­vat pari vuosikym­men­tä, fir­ma toden­näköis­es­ti ainakin hyvin vakavasti hark­it­sisi sil­lan rakentamista.

  Voi kyl­lä olla, että julkisen talouden neton kannal­ta parem­pi investoin­ti olisi mak­saa kaikille man­tereelle muut­taville hailu­o­to­laisille jokin sopi­va muut­toko­r­vaus ja lopet­taa mak­su­ton lauttaliikenne.

  Hailu­o­to­han on kun­tana sel­l­ainen, jos­sa 40 % väestöstä on eläkeläisiä, ja muis­sa kuin kun­nan töis­sä on alle 30 % väestöstä. Kun­nan vero­tu­lot ovat noin 3 miljoon­aa, toinen moko­ma tulee val­ti­ol­ta. Köy­hä suo­ma­lainen pikkukun­ta, joka on lisäk­si han­kalas­sa paikassa.

  Julkisel­la rahal­la tehdään run­saasti myös investoin­te­ja, joiden h/k on opti­mistis­es­tikin lask­ien alle yksi. Lisäk­si julkiset infrain­vestoin­nit ovat siitä huono­ja, että niiden elvyt­tävä ja työl­listävä vaiku­tus ei vält­tämät­tä kohdis­tu kovin hyvin johtuen sek­to­rien kapeud­es­ta ja osin myös työvoiman rakenteesta.

 51. Entäs jos otet­taisi­in se Kreikan velan mak­su sotatarvikkeina, kun tuos­sa rajan takana Venäjäkin varustautuu?
  Voitaisi­in sit­ten samal­la siir­tyä EU:n tasol­lakin tuke­maan elvytystä.

 52. Out­sider:

  Kun talous yskii globaal­isti, ei paljon voi paran­taa tilan­net­ta jonkun yksit­täisen alueen toimenpiteillä.

  Täysin virheelli­nen käsi­tys. Euroop­paa luku­unot­ta­mat­ta talous pyörii varsin mallikkaasti, kun kat­soo ihan bkt-kasvulukuja.

 53. Tom­mi Uschanov: Kaik­ki tuotan­to.

  EU:n BKT asukas­ta kohti on täl­lä het­kel­lä noin 34 000 dol­lar­ia vuodessa, Kiinan vajaa 8 000.

  Kaik­ki tuotan­to.

  Euroopan ongel­ma on nimeno­maan siinä, että omas­sa fan­tasia­maail­mas­saan eläviä vihaisia kes­ki-ikäisiä miehiä on kuun­nel­tu nyt seit­semän vuot­ta liian pitkään.

  Lisäk­si on tämä EUn päätön päästökaup­pa, joka pitäisi lopet­taa kokon­aan muun viher­piperte­lyn lisäk­si. Eija-Riit­ta on kir­joit­tanut aiheesta ansiokkaasti. Käytän­nössä teol­lisu­us on ajet­tu väk­isin Aasiaan.

  1. Real­isti.
   Jos se tuotan­to pak­e­nee EU:n päästökaup­paa Kiinaan, mikä sitä siel­lä Kiinas­sa osot­taa? Kiinan päästökaup­pa, jos­sa päästöoikeu­den hin­ta on korkeampi kuin Euroopassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *