Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.1.2015

Jou­lu­tau­ko on taas päät­ty­nyt. (Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Hert­to­nie­men Puuse­pän­ka­dun kort­te­lei­den asemakaava

Viras­to esit­tää alu­een ete­lä­osan tont­tien muut­ta­mis­ta teol­li­suus­ton­teis­ta asuin­ton­teik­si, jol­loin uut­ta asuin­ker­ro­sa­laa tuli­si 46 000 k‑m2. Asuk­kai­ta tuli­si siis yli tuhat. Lau­ta­kun­nas­sa oli jou­lu­kuus­sa kui­ten­kin halu­ja laa­jen­taa asui­na­lu­eek­si muu­tet­ta­vaa aluet­ta niin, että se kos­ki­si koko kaa­va-alaa. Nyt on kyse enää sii­tä, miten tämä tek­ni­ses­ti teh­täi­siin. Viras­to esit­ti, että nyt asun­noik­si kaa­voi­tet­tu alue hyväk­syt­täi­siin, ja palau­tus kos­ki­si vain noi­ta mui­ta tont­te­ja. Ris­to Rau­ta­va halusi palaut­taa koko kaa­van, kos­ka kaa­vae­si­tys on eri­tyi­ses­ti pysä­köin­nin osal­ta koh­tuut­to­man kal­lis, kos­ka pysä­köin­ti on maan alla poh­ja­ve­si­ra­jan ala­puo­lel­la. Olen kovas­ti samaa miel­tä sii­tä, ettei pysä­köin­ti sai­si mak­saa ihan miten pal­jon tahan­sa, vaik­ka kyse onkin yksi­tyi­ses­tä kovan rahan alu­ees­ta. Asun­to­jen myyn­ti­hin­taan kaa­van kal­leus ei vai­ku­ta, mut­ta rahan haas­kaus­ta kal­lis pysä­köin­ti sil­ti on. Ymmär­tääk­se­ni hal­vem­pi kaa­va tuot­tai­si kau­pun­gil­le sel­vää rahaa arvon­nousun leik­kauk­sen kaut­ta, mut­ta nämä taas kuu­lu­vat kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nan toimialaan.

Niin­pä haluai­sin palaut­taa koko kaa­van hal­vem­man pysä­köin­ti­rat­kai­sun löy­tä­mi­sek­si. Kos­ka alue on lähel­lä Hert­to­nie­men met­roa­se­maa ja asun­to­ja kaa­vail­laan nuo­ril­le ensia­sun­noik­si, pysä­köin­ti­nor­mia voi­si tul­ki­ta myös vapaa­mie­li­ses­ti, mihin hyväk­syt­ty pysä­köin­ti­po­liit­ti­nen ohjel­ma antaa mahdollisuudet.

Puna­not­kon­ka­dun polii­si­ta­loon asuntoja

Tämä kaa­va oli meil­lä jo syys­kuus­sa. Nyt sii­hen on muis­tu­tuk­sen vuok­si teh­ty tek­ni­nen kor­jaus liit­tyen ”kal­lio­re­surs­sei­hin”. 150 asu­kas­ta Kaar­tin kaupunkiin.

Poh­jo­lan pää­kont­to­ri Munkkivuoressa

Poh­jo­lan pää­kont­to­ri halu­taan osit­tain säi­lyt­tää ja suo­jel­la, mut­ta ton­til­le on tar­koi­tus mah­dut­taa kui­ten­kin asun­to­ja yli tuhan­nel­le hen­gel­le. Ihan hyvä, mut­ta: Lii­ken­teen tuot­ta­mien häi­riöi­den vuok­si raken­ta­mis­ta ei esi­te­tä kadun var­teen vaan vähän kau­em­mak­si. Miten tämä sopii yhteen yleis­kaa­vae­si­tyk­sen kau­pun­ki­bu­le­var­dien kans­sa? Jos lii­ken­ne täs­sä pakot­taa raken­ta­mi­sen kau­em­mak­si, miten jat­kos­sa ei pakottaisikaan?

Raken­nus­kiel­lon pur­ka­mi­nen Katajanokalla

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ton­til­le Sata­ma­ka­dul­la tulee näkö­jään Tur­kin suurlähetystö

27 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.1.2015”

 1. Lis­ta-asioi­den ulko­puo­lel­ta: Hesa­ris­sa on tänään jut­tu Kes­kon suun­nit­te­le­mas­ta ostos­kes­kuk­ses­ta Itä­kes­kuk­seen. Mata­la laa­tik­ko peit­tää aina­kin kuu­den ison kau­pun­ki­kort­te­lin alan. Ks.

  http://www.hs.fi/talous/a1421637178010

  ja myös yleis­kaa­vae­si­tyk­sen liit­teet Itä­kes­kuk­sen osalta.

  Eikö täs­sä olla teke­mäs­sä aivan jät­ti­mäis­tä mokaa Itä­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­sen suh­teen? Voi­ko asial­le enää mitään? Ovat­ko viras­to ja päät­tä­jät täs­sä tyk­kä­nään Kes­kon tas­kus­sa, vai miten ihmees­sä tuom­moi­nen idea­park on voi­nut pääs­tä noin pitkälle?

 2. Lii­ken­teen tuo­miin häi­riöi­hin vetoa­mi­nen Poh­jo­lan pää­kont­to­rin ton­tin koh­dal­la on jo vähän hätä­var­je­lun lii­oit­te­lua. Nyky­ai­kai­set raken­nuk­set voi­daan teh­dä pöly- ja melu­tii­viik­si var­sin hel­pos­ti, eikä tuos­sa mitään kuusi­kais­tais­ta moot­to­ri­tie­tä jyrää.

  Tuos­ta­han voi­si saa­da aika hyvän, jos ne talo­ri­vit nime­no­maan raken­tai­si mah­dol­li­sim­man lähel­le tie­tä ole­vak­si muu­rik­si, kos­ka sit­ten taak­se jäi­si isom­pi ja rau­hal­li­sem­pi puistoalue.

 3. Lii­ken­teen tuot­ta­mien…” Kuka on tuon lauseen taka­na? Munk­ki­vuo­ri pitää saa­da vähi­tel­len kau­pun­ki­mai­sen raken­ta­mi­sen pii­riin (siis koko­naan) ja kau­pun­gis­sa raken­ne­taan ruu­tu­kaa­vaan umpi­kort­te­lie reunoille.

  Sinän­sä pidän aja­tus­ta suo­jel­la Poh­jo­lan kont­to­rin osia lähin­nä huo­no­na vit­si­nä. 😀 Hel­sin­gin suo­jel­ta­vak­si kel­paa­vat raken­nuk­set ovat edus­kun­ta­ta­loa lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki kiven hei­ton pääs­sä Senaatintorilta.

 4. Mitä tar­koit­taa kaa­van palau­tus, a) kaa­van, b) osay­leis­kaa­van, c) yleis­kaa­van tapauksessa? 

  Tar­koit­taa­ko palau­tus sitä, että KSV:n tulee teh­dä sii­hen paran­nuk­sia tai jon­kin­lai­sia mui­ta muu­tok­sia. Edel­lyt­tää­kö palaut­ta­mi­nen KSL:n kokouk­sen edus­ta­jien enem­mis­tön tukea (tasa­ti­lan­tees­sa puheen­joh­ta­jan äänen olles­sa rat­kai­se­vas­sa asemassa)?

  1. Kaa­van palau­tus tar­koit­taa, että kaa­vae­si­tys­tä keho­te­taan muyut­ta­maan johon­kin suun­taan ja se tuo­daan sit­ten muu­tet­tu­na takai­sin . Päy­däöl­le­pa­no tar­koit­taa, että käsit­te­lyä siir­re­tään eikä sinä aika­na esi­tyk­seen teh­dä muu­tok­sia. Palau­tus vaa­tii enem­mis­tön tuen.

 5. Mik­ko H: Eikö täs­sä olla teke­mäs­sä aivan jät­ti­mäis­tä mokaa Itä­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­sen suh­teen? Voi­ko asial­le enää mitään? Ovat­ko viras­to ja päät­tä­jät täs­sä tyk­kä­nään Kes­kon tas­kus­sa, vai miten ihmees­sä tuom­moi­nen idea­park on voi­nut pääs­tä noin pitkälle?

  Pris­man pyhä lii­ke­vaih­to vaa­ras­sa! Osuus­kau­pan vas­tais­ku alkaa?

 6. Mik­ko H: Lis­ta-asioi­den ulko­puo­lel­ta: Hesa­ris­sa on tänään jut­tu Kes­kon suun­nit­te­le­mas­ta ostos­kes­kuk­ses­ta Itä­kes­kuk­seen. Mata­la laa­tik­ko peit­tää aina­kin kuu­den ison kau­pun­ki­kort­te­lin alan. Ks.

  Kyl­lä­hän tuo aika mas­sii­vi­sel­ta laa­ti­kol­ta näyt­tää tuol­le ton­til­le. Toi­saal­ta itseä­ni enem­män ihme­tyt­tää miten kaik­ki tule­vai­suu­den hank­keet voi­vat olla kan­nat­ta­via. Pasi­laan tule­vat ikeat ja muut kau­pat, Kala­sa­ta­maan osta­ri Redi, Hert­sik­kaan Giga­hert­si ja Itik­seen lai­te­taan sata­mil­liä cit­ta­riin ja mui­hin raken­nuk­seen tule­viin liik­kei­siin. Eipä sii­nä, jos käy­te­tään yksi­tyis­tä rahaa. Pien­tä kau­pun­ki­lais­ta vaan ihmetyttää. 

  Poh­jo­lan kont­to­rin suo­je­le­mi­nen kuu­los­taa omi­tui­sel­ta. Sisäl­lä­kin käy­nee­nä en oikeen ymmär­rä sen esteet­tis­tä hie­nout­ta. Onhan se aikan­sa tuo­te, mut­ta en tie­dä onko se posi­tii­vi­nen argumentti.

 7. Kal­le:
  “Lii­ken­teen tuot­ta­mien…” Kuka on tuon lauseen taka­na? Munk­ki­vuo­ri pitää saa­da vähi­tel­len kau­pun­ki­mai­sen raken­ta­mi­sen pii­riin (siis koko­naan) ja kau­pun­gis­sa raken­ne­taan ruu­tu­kaa­vaan umpi­kort­te­lie reunoille. 

  Joo, mut­ta kun Munk­ki­vuor­ta ei ole tar­koi­tus muut­taa mik­si­kään rah­vaan hal­po­jen asun­to­jen alu­eek­si, niin eihän sil­loin sovi raken­taa ihan katuun kiinni 😀

  Kal­le:

  Sinän­sä pidän aja­tus­ta suo­jel­la Poh­jo­lan kont­to­rin osia lähin­nä huo­no­na vitsinä. 

  Niin, siis min­kä takia Poh­jo­la on muut­ta­nut pois sii­tä, ja min­ne se muut­ti? Jos talos­sa on kos­teus tai home­vau­rioi­ta niin pur­kuun vaan.

 8. Kal­le:
  Sinän­sä pidän aja­tus­ta suo­jel­la Poh­jo­lan kont­to­rin osia lähin­nä huo­no­na vit­si­nä. Hel­sin­gin suo­jel­ta­vak­si kel­paa­vat raken­nuk­set ovat edus­kun­ta­ta­loa lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki kiven hei­ton pääs­sä Senaatintorilta. 

  Demo­kraat­ti­sel­la äänes­tys­pää­tök­sel­lä voi­nem­me lak­kaut­taa Museo­vi­ras­ton raken­nus­pe­rin­nös­tä vas­taa­van osas­ton, tai mikä lie­nee­kään, pait­si kus­tan­nus­sääs­tö­jen aikaan­saa­mi­sek­si val­tion­hal­lin­nos­sa niin myös epä­on­nis­tu­neen toi­min­nan perusteella.

  Hei­dän toi­min­tan­sa on aiheut­ta­nut mit­taa­mat­to­mia hen­ki­siä ja talou­del­li­sia vahin­ko­ja eri­lais­ten hank­kei­den vii­väs­ty­mi­sel­le, toteut­ta­mat­ta jää­mi­sel­le tai sit­ten ark­ki­teh­too­ni­ses­ti mitättömien/rumien raken­nus­ten suojelupäätöksin.

 9. Urbaa­ni­Mik­ko: Toi­saal­ta itseä­ni enem­män ihme­tyt­tää miten kaik­ki tule­vai­suu­den hank­keet voi­vat olla kan­nat­ta­via. Pasi­laan tule­vat ikeat ja muut kau­pat, Kala­sa­ta­maan osta­ri Redi, Hert­sik­kaan Giga­hert­si ja Itik­seen lai­te­taan sata­mil­liä cit­ta­riin ja mui­hin raken­nuk­seen tule­viin liikkeisiin.

  On tämä vis­siin ihme­tyt­tä­nyt rahoit­ta­jia­kin, kun Giga­gert­sin kans­sa arvot­tiin ja lykät­tiin vuo­si­kau­det, samoin Redin, jon­ka rahoi­tus on vis­siin vie­lä­kin vähän auki.

  Giga­hert­sin koh­dal­la suun­ni­tel­lut sil­lat ja kan­net Itä­väy­län yli kutis­tui­vat ver­sios­ta toi­seen, ja nyt uusim­mis­sa kuvis­sa on ostos­kes­kuk­seen on yksi kapea jalan­kul­kusil­ta. Itä­kes­kuk­ses­sa on ideoi­tu niin sano­tus­ti lisää kau­pun­kia kan­nel­le Itä­väy­län pääl­le. Jos ja kun kan­si jää toteu­tu­mat­ta, niin jäl­jel­le jää tuo ostos­kes­kus­laa­tik­ko, ja se estää kau­pun­gin raken­ta­mi­sen sil­le pai­kal­le, jol­le kau­pun­ki­kort­te­lit Itä­kes­kuk­ses­sa ilmi­sel­väs­ti kuu­lui­si­vat ja johon ne voi­si koh­tuu­hin­nal­la tehdä.

 10. Vesa: Demo­kraat­ti­sel­la äänes­tys­pää­tök­sel­lä voi­nem­me lak­kaut­taa Museo­vi­ras­ton raken­nus­pe­rin­nös­tä vas­taa­van osaston… 

  Tuo­ta voi­si sanoa hyväk­si aluk­si. 😀 😀 😀 Ymmär­rän kyl­lä raken­nus­pe­rin­nön suo­je­lun, kun sii­hen on aihet­ta ja mak­sa­ja. Nykyi­sin suo­je­lu­pää­tök­set ovat pää­osin lähin­nä sur­ku­hu­pai­sia, eivät­kä aja aina­kaan kau­pun­ki­lais­ten asi­aa. Ne lähin­nä estä­vät kau­pun­gin ter­veen kehittymisen.

 11. R.Silfverberg
  Niin, siis min­kä takia Poh­jo­la on muut­ta­nut pois sii­tä, ja min­ne se muut­ti? Jos talos­sa on kos­teus tai home­vau­rioi­ta niin pur­kuun vaan.

  Eikös Val­li­laan Teol­li­suus­ka­dul­le ole val­mis­tu­mas­sa uusi finans­si­kort­te­li… Eikö­hän eril­li­nen Poh­jo­lan kont­to­ri ole vain mui­nais­jään­ne ajal­ta, jol­loin Poh­jo­la oli vie­lä oma itse­näi­nen (pörssi)yhtiö.

 12. Mik­ko H: ostos­kes­kus­laa­tik­ko, estää kau­pun­gin raken­ta­mi­sen sil­le pai­kal­le, jol­le kau­pun­ki­kort­te­lit Itä­kes­kuk­ses­sa ilmi­sel­väs­ti kuu­lui­si­vat ja johon ne voi­si koh­tuu­hin­nal­la tehdä. 

  Ole­tet­ta­vas­ti kysees­sä on vuo­kra­tont­ti ja kes­kon ei sik­si kan­na­ta aja­tel­la kuin omaa lii­ke­toi­min­taan­sa? Eli sen ei kan­na­ta edes halu­ta kort­te­liin asun­to­ja jos nii­den teke­mi­ses­tä on vain vai­vaa eikä yhtään tuloja.

 13. Paras tapa ehkäis­tä hii­li­pääs­tö­jä on väestömäärän
  alen­ta­mi­nen eikä suin­kaan kau­pun­gin sisäi­sen liik­ku­mi­sen rajoittaminen.

  Afri­kas­ta tule­van hii­li­ja­lan­jäl­ki on mel­koi­nen Suo­mes­sa ver­rat­tu­na kotimaahan.
  Jos Hel­sin­gin asu­kas­mää­rä ale­nee 300000 niin ei ole mitään ongel­mia ; ei auto- eikä asunto-ongelmia.
  Asu­kas­mää­rän alen­ta­mi­nen pitää aset­taa ehdot­to­mas­ti vih­rei­den tavoit­teek­si, kos­ka se on hal­vin ja nopein kei­no alen­taa maam­me hiilijalanjälkeä.

  1. Jos Hel­sin­gin asu­kas­mää­rä ale­nee 300000 niin ei ole mitään ongel­mia ; ei auto- eikä asunto-ongelmia.
   Asu­kas­mää­rän alen­ta­mi­nen pitää aset­taa ehdot­to­mas­ti vih­rei­den tavoit­teek­si, kos­ka se on hal­vin ja nopein kei­no alen­taa maam­me hiilijalanjälkeä. 

   Mitä ajat­te­lit niil­le 300 000 hel­sin­ki­läi­sel­le tehdä?
   Jos hei­tä ei likvi­doi­da, he var­maan­kin jat­ka­vat kulut­ta­mis­ta siel­lä jossain.
   Hel­sin­ki­läis­ten CO2 pääs­töt muu­ten ovat alen­tu­neet vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na huo­li­mat­ta asu­kas­lu­vun kas­vus­ta. Samaa ei voi sanoa muus­ta Suomesta.

 14. Sinän­sä pidän aja­tus­ta suo­jel­la Poh­jo­lan kont­to­rin osia lähin­nä huo­no­na vit­si­nä. Hel­sin­gin suo­jel­ta­vak­si kel­paa­vat raken­nuk­set ovat edus­kun­ta­ta­loa lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki kiven hei­ton pääs­sä Senaatintorilta.

  Kuin­ka raik­kaan 60-lukuista.

 15. Eikö täs­sä olla teke­mäs­sä aivan jät­ti­mäis­tä mokaa Itä­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­sen suh­teen? Voi­ko asial­le enää mitään? Ovat­ko viras­to ja päät­tä­jät täs­sä tyk­kä­nään Kes­kon tas­kus­sa, vai miten ihmees­sä tuom­moi­nen idea­park on voi­nut pääs­tä noin pitkälle?

  Loh­du­tuk­se­na voi­ta­neen tode­ta, että suun­ni­tel­tu jät­ti­mar­ket­ti ei ole pel­käs­tään auto­lii­ken­teen varas­sa, vaan lähel­lä tär­ke­ää rai­de­lii­ken­teen sol­mu­koh­taa, kuten muut­kin Itä­kes­kuk­sen toiminnot.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mitä ajat­te­lit niil­le 300 000 hel­sin­ki­läi­sel­le tehdä?
  Jos hei­tä ei likvi­doi­da, he var­maan­kin jat­ka­vat kulut­ta­mis­ta siel­lä jossain.
  Hel­sin­ki­läis­ten CO2 pääs­töt muu­ten ovat alen­tu­neet vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na huo­li­mat­ta asu­kas­lu­vun kas­vus­ta. Samaa ei voi sanoa muus­ta Suomesta. 

  Ei pidä likvi­doi­da, tai tois­taa tois­ten teke­miä type­riä vir­hei­tä. Raja­seu­tum­me saat­ta­vat sen sijaan kai­va­ta lisää valp­pai­ta raja­var­ti­joi­ta. Aina­kin Hel­sin­gin län­si­ra­jan tun­tu­maan on ilmei­ses­ti val­mis­teil­la noin 5000 hen­gen invaa­sio, vie­lä­pä KSL:n juu­ri vas­taan­pa­ne­mat­ta. Kai läs­ki­pyö­ril­lä voi­si olla käyt­töä muu­al­la­kin kuin Hel­sin­gis­sä. Len­to­ken­tän puo­lus­ta­jil­la oli­si myös kysyn­tää aika monel­la­kin paikakunnalla.

  Toi­mi­vat­ko hii­li­sii­lot hiili(dioksidi)nieluina? Sal­mi­saa­ren lähel­le oli­si pitä­nyt perus­taa kas­vi­huo­nei­ta, jois­sa voi­ma­lan hii­li­diok­si­dil­la voi­si olla ehkä (puh­dis­tet­tu­na) nykyis­tä parm­paa käyt­töä sadon lisää­jä­nä. Tar­vit­sem­me­ko Hel­sin­kiin lisää met­siä, pui­ta, pen­sai­ta, puis­to­ja ja kas­vi­huo­nei­ta, jois­sa hii­li­diok­si­di lisää taan­tu­man sijaan kasvua?

 17. Kal­le: Tuo­ta voi­si sanoa hyväk­si aluk­si. Ymmär­rän kyl­lä raken­nus­pe­rin­nön suo­je­lun, kun sii­hen on aihet­ta ja mak­sa­ja. Nykyi­sin suo­je­lu­pää­tök­set ovat pää­osin lähin­nä sur­ku­hu­pai­sia, eivät­kä aja aina­kaan kau­pun­ki­lais­ten asi­aa. Ne lähin­nä estä­vät kau­pun­gin ter­veen kehittymisen. 

  Onko sit­ten uusien, ark­ki­teh­too­ni­ses­ti mitättömien/rumien raken­nus­ten raken­ta­mi­nen entis­ten, puret­ta­vien tilal­le sitä ns. ter­vet­tä kehitystä? 

  Oli­vat­ko Ruo­ho­lah­den puna­mul­lal­la(?) maa­la­tut mata­lat pui­set raken­nuk­set ja lau­ta-aidat nii­den välis­sä, jot­ka reu­nus­ti­vat aikoi­naan rai­tio­vau­nu 8:n sil­lois­ta reit­tiä, siel­lä päin, mis­sä se jou­tui usein har­mil­li­ses­ti odot­te­le­maan Sal­mi­saa­ren pää­te­py­sä­kil­tä läh­te­vää, samo­ja kis­ko­ja käyt­tä­vää vau­nua (vai kum­min päin se nyt tapah­tui­kaan), ja rei­tin tuon osan vie­rel­lä, oikeas­taan (aikaan­sa suh­teu­tet­tu­na) juu­ri sen kum­mem­pia kuin nykyi­set­kään raken­nuk­set Pork­ka­lan­ka­dun var­rel­la. Edel­li­sis­sä oli sen­tään (näin jäl­ki­kä­teen arvioi­den) ihan oman­lai­sen­sa “vie­hä­tys”, ja oman aikan­sa tuot­tei­ta nekin tie­tys­ti oli­vat. Nii­tä ei kau­pun­ki läh­te­nyt suo­je­le­maan. En sil­ti väi­tä, että oli­si pitänyt.

  Poh­jo­lan pää­kont­to­ri oli aikoi­naan var­sin komea ilmes­tys tuol­la pai­kal­laan Munk­ki­vuo­res­sa, mut­ta nykyi­sin ovat lähis­töl­le kohon­neet muut (rumem­mat?) raken­nuk­set syö­neet (ehkä ajan ham­paan­kin kera) osan men­neit­ten aiko­jen pra­meu­des­ta, aina­kin jos katu­ta­sol­ta jois­ta­kin suun­nis­ta näky­mää ja ko. taloa tar­kas­te­lee. Ihan muka­vat näky­mät siel­tä kont­to­rin ikku­nois­ta (ja pie­nel­tä kat­to­te­ras­sil­ta!) tai­si avau­tua, ja autot­kin sai ark­ki­teh­ti aikoi­naan käte­väs­ti pii­lo­tet­tua kysei­sen raken­nuk­sen alaosan/kellarin parkkitiloihin. 

  En ole täy­sin vakuut­tu­nut sii­tä, että tuo nyt esi­tet­ty suun­ni­tel­ma oli­si paras mah­dol­li­nen (tai riit­tä­vän hyvä). Vakuu­tus­yh­tiön mie­het (ja nai­set!) saat­tai­si­vat olla sii­nä työs­sä uskot­ta­vam­pia kuin nuo nyt tar­jol­la ole­vat suunnitelmat.p

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mitä ajat­te­lit niil­le 300 000 hel­sin­ki­läi­sel­le tehdä?
  Jos hei­tä ei likvi­doi­da, he var­maan­kin jat­ka­vat kulut­ta­mis­ta siel­lä jossain.
  Hel­sin­ki­läis­ten CO2 pääs­töt muu­ten ovat alen­tu­neet vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na huo­li­mat­ta asu­kas­lu­vun kas­vus­ta. Samaa ei voi sanoa muus­ta Suomesta.

  Tar­koit­ti­ko tuo vas­taus mai­ja met­sä­läi­sel­le, että OS tai vih­reät vähät välit­tä­vät väes­tön­kas­vus­ta ja sen aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta, ja tavoit­tee­na on sen sijaan lisä­tä Suo­men / Hel­sin­gin väkilukua?

  1. Juho, ymmär­sin, että Mai­ja Mei­kä­läi­nen esit­ti väes­tön siir­toa pois Hel­sin­gis­tä. Se on eri asia kuin toi­voa, ettei maa­pal­lon väki­lu­ku kasva.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Juho, ymmär­sin, että Mai­ja Mei­kä­läi­nen esit­ti väes­tön siir­toa pois Hel­sin­gis­tä. Se on eri asia kuin toi­voa, ettei maa­pal­lon väki­lu­ku kasva.

  En havain­nut, että mai­ja mei­kä­läi­nen oli­si ehdot­ta­nut likvi­doin­te­ja tai pak­ko­siir­to­ja, vaik­ka mai­ni­tis­kin, että suu­ri­kaan väes­tön vähe­ne­mi­nen Hel­sin­gis­sä ei oli­si ongelmallista.

  Aina­kin joi­den­kin Hel­sin­gin vih­rei­den suun­ni­tel­miin tai­taa kuu­lua 400 000 asuk­kaan kokoi­nen väes­tön­siir­to Hel­sin­kiin. Olen ymmär­tä­nyt, että tavoi­te on kas­vat­taa Suo­men koko­nais­vä­ki­mää­rää tuo­mal­la nuo ihmi­set pää­osin muis­ta mais­ta. Mai­ja met­sä­läi­nen varoit­ti myös Afri­kas­ta siir­tä­mi­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä kas­vat­ta­vas­ta vaikutuksesta.

  Mie­tis­ke­len täs­sä siis sitä, onko vih­rei­den tavoi­te kas­vat­taa väes­töä vai hil­li­tä sen kas­vua, ja myös sitä, onko hii­li­ja­lan­jäl­jen kas­vat­ta­mi­nen tavoi­te vai ei. Mah­dol­li­nen toi­ve sii­tä, että maa­pal­lon väki­lu­ku ei kas­vai­si, on ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että kukin maa ja kau­pun­ki kas­vat­taa pai­kal­li­ses­ti omaa väki­lu­ku­aan. Aina­kin kai­pai­sin seli­tys­tä sii­tä, miten nämä ris­ti­rii­tai­set tavoit­teet aio­taan sovit­taa yhteen.

  1. Juho Laa­tu, älä nyt viit­si. Hel­sin­kiin ei ole tar­koi­tus tuo­da 400 000 hen­keä Afri­kas­ta. Miten voit väit­tää tuollaista?

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hel­sin­ki­läis­ten CO2 pääs­töt muu­ten ovat alen­tu­neet vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na huo­li­mat­ta asu­kas­lu­vun kas­vus­ta. Samaa ei voi sanoa muus­ta Suomesta.

  Niin lie­ne­vät las­ke­neet koko maas­sa kun on oltu taan­tu­mas­sa. Näis­sä las­kel­mis­sa ei lie­ne muka­na epä­suo­rat CO2-pääs­töt, mitä aiheut­ta­vat mm. Kii­nas­sa kivi­hii­lie­ner­gial­la tuo­te­tut tava­rat. Luu­li­sin, että pääs­töt ovat eni­ten vähen­ty­neet taan­tu­vil­la teol­li­suus­paik­ka­kun­nil­la esim. Kymen­laak­sos­sa. Var­sin­kin kun siel­lä on siir­ryt­ty pää­osin uusiu­tu­van ener­gian käyt­töön (KSS Ener­gia, Kymen Bio­ener­gia jne). 

  Aal­to yli­opis­ton tut­ki­muk­sen mukaan­han pie­nin kulu­tus CO2-pääs­töi­nä oli puh­taal­la maa­seu­dul­la kau­ka­na keskuksista.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Juho Laa­tu, älä nyt viit­si. Hel­sin­kiin ei ole tar­koi­tus tuo­da 400 000 hen­keä Afri­kas­ta. Miten voit väit­tää tuollaista?

  Hel­sin­kiin on tar­koi­tus saa­da 400 000 uut­ta asu­kas­ta. Suo­meen ei pää­se töi­hin EUn ulko­puo­lel­ta. Kukaan oikea osaa­ja ei muu­ten­kaan halua töi­hin kor­kean vero­tuk­sen ja ikä­vän ilmas­ton maa­han. Suo­men maabrän­di naut­tii paras­ta arvos­tus­ta nii­den kes­kuu­des­sa jot­ka arvos­ta­vat hyvää sosi­aa­li­tur­vaa. Koh­de­ryh­mät ovat siis pää­asias­sa Afri­kas­sa ja Lähi-Idässä.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Juho Laa­tu, älä nyt viit­si. Hel­sin­kiin ei ole tar­koi­tus tuo­da 400 000 hen­keä Afri­kas­ta. Miten voit väit­tää tuollaista?

  En väit­tä­nyt tuol­lais­ta sen enem­pää kuin mai­ja met­sä­läi­nen vaa­ti hel­sin­ki­läis­ten likvi­doi­mis­ta. Lue tar­kem­min, mitä ihmi­set kir­joit­ta­vat. Tois­tin vain mai­ja met­sä­läi­sen mai­nit­se­mat väes­tön­kas­vun ongel­mal­li­suu­den ja ihmis­ten Afri­kas­ta Suo­meen siir­tä­mi­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä kas­vat­ta­van vaikutuksen.

  Ole­tan siis, että kan­na­tat väes­tön­kas­vua, ja olet halu­kas hank­ki­maan Hel­sin­kiin 400 000 uut­ta asu­kas­ta (jot­ka siis tuli­si­vat suu­rel­ta osin lisää­mään Suo­men väki­lu­kua, eivät­kä vain väes­tön­siir­to­na Suo­men maa­seu­dul­ta ja muis­ta kau­pun­geis­ta Hel­sin­kiin). Tämä näyt­tää ilmei­sesl­tä, ja pidän tätä siis tote­na, ellet erik­seen halua ilmoit­taa, että vas­tus­tat tuol­lais­ta väes­tön kasvattamista.

  P.S. Vaik­ka Hel­sin­kiin han­kit­tai­siin väkeä Lon­toos­ta, Lon­too­kin har­ras­ta­nee vas­taa­vaa kas­vu­po­li­tiik­kaa, samoin kuin muut­kin suu­ret kau­pun­git, ja pie­nem­mät­kin, ja yhtä­lön lop­put­lok­se­na on maa­il­man­laa­jui­sen väes­tön­kas­vun jat­ku­mi­nen. Perus­te­li­ta kai­va­taan, jos haluat väit­tää, että väki vähen­tyi­si jos­sain yhtä pal­jon kuin mitä aiot­te sitä Hel­sin­kiin ja mui­hin kau­pun­kei­hin lisää hank­kia (tai edes jotain mer­kit­tä­vää tuo­hon suuntaan).

 23. Mik­ko Num­me­lin: Loh­du­tuk­se­na voi­ta­neen tode­ta, että suun­ni­tel­tu jät­ti­mar­ket­ti ei ole pel­käs­tään auto­lii­ken­teen varas­sa, vaan lähel­lä tär­ke­ää rai­de­lii­ken­teen sol­mu­koh­taa, kuten muut­kin Itä­kes­kuk­sen toiminnot.

  Kun käyn Itik­ses­sä ajan ensin Puhok­sen park­kiin (etni­nen kaup­pa), sit­ten kaup­pa­kes­kuk­sen park­kiin (fysio­te­ra­pia), sit­ten Cit­ta­rin park­kiin (ruo­kaos­tok­set) ja lopuk­si Pris­man park­kiin (parem­mat leivät).

  Sum­ma sum­ma­rum: onko yli­pää­tään ihmis­lä­heis­tä suun­ni­tel­la kaup­pa­kes­kuk­sia tei­den ris­teys­ten lomaan kuten Itik­ses­sä ja Hert­si­kas­sa? Itik­sen Pris­ma on eril­li­ses­sä liit­ty­miä vaa­ti­vas­sa kai­na­los­saan todel­li­nen kaa­voi­tuk­sen laatumerkki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.