Eduskuntaäänestysten säännöt tälle vuosituhannelle

Kun hal­li­tus ei kaa­tu­nut mar­ras­kuun alus­sa väli­ky­sy­myk­seen, kes­kus­tan Juha Sipi­lä julis­ti, ettei hal­li­tus­ta yri­te­tä tämän jäl­keen enää kaa­taa. Ei oli­si minus­ta kan­nat­ta­nut sil­loin­kaan, vaik­ka jo kol­me vuot­ta sit­ten olin sitä miel­tä, että tämä hal­li­tus ansait­si­si tul­la kaa­de­tuk­si. Ei uusia vaa­le­ja kan­na­ta jär­jes­tää paria kuu­kaut­ta ennen nor­maa­le­ja vaa­le­ja, kos­ka sil­loin mon­ta tär­ke­ää lakie­si­tys­tä rau­ke­ai­si tai jäi­si koko­naan edus­kun­nal­le anta­mat­ta. Sen jäl­keen kui­ten­kin edus­kun­nas­sa on äänes­tet­ty hal­li­tuk­sen luot­ta­muk­ses­ta lähes joka per­jan­tai. Tätä var­ten pai­kal­le hal­li­tus­ta tuke­maan on raa­hat­tu sai­rai­ta ja juu­ri syn­nyt­tä­nei­tä, mikä oli­si lain­vas­tais­ta mis­sä muus­sa työ­pai­kas­sa hyvänsä.

Tämän viik­koi­nen luot­ta­mus­lause­ää­nes­tys oli taval­lis­ta han­ka­lam­pi, kos­ka hal­li­tus­puo­lueis­ta oli väkeä sai­raa­na, isän­sä hau­ta­jai­sis­sa ja ennen kaik­kea pää­mi­nis­te­ri Euroop­pa-neu­vos­ton kokouk­ses­sa Brys­se­lis­sä. Hal­li­tuk­sel­la oli suu­ria vai­keuk­sia sel­vi­tä luot­ta­mus­lause­ää­nes­tyk­ses­tä, jos oppo­si­tios­sa ei oli­si poissaoloja.

Eilen illal­la pää­mi­nis­te­rin tuki­jou­kois­ta otet­tiin yhteyt­tä vih­rei­siin ja pyy­det­tiin tukea sil­le, että Stubb voi­si olla Brys­se­lis­sä Euroop­pa-neu­vos­ton kokouk­sen lop­puun. Minä ilmoi­tin, että voin hyvin äänes­tää luot­ta­muk­sen puo­les­ta, kos­ka ei oli­si miten­kään jär­ke­vää, että pää­mi­nis­te­ri jou­tui­si len­tä­mään kes­ken kai­ken Hel­sin­kiin pai­naak­seen Jaa-nap­pia. Enkä näe jär­ke­väk­si kaa­taa hal­li­tus­ta enää täs­sä vai­hees­sa, kun sitä ei teh­ty aikanaan.

Euroop­pa-neu­vos­ton kokous päät­tyi­kin ole­tet­tua aiem­min niin, että Stubb oli lopul­ta pai­kal­la. Äänes­tin var­muu­den vuok­si kui­ten­kin hal­li­tuk­sen luot­ta­muk­sen puo­les­ta. Ilmei­ses­ti muis­sa­kin oppo­si­tio­puo­lueis­sa oli hen­keä, ettei hal­li­tus­ta nyt kan­na­ta kaa­taa, kos­ka pois­sao­lo­ja oli enem­män kuin aiem­mis­sa vii­koit­tai­sis­sa luottamuslauseäänestyksissä.

Kir­joi­tan täs­tä, kos­ka sään­tö­jä kan­nat­tai­si muut­taa. Se pitäi­si teh­dä nyt, kun ei tie­de­tä, mit­kä puo­lu­eet ovat seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Ei ole sanot­ta­vaa jär­keä sii­nä, että hal­li­tus yli­pää­tän­sä voi kaa­tua satun­nai­siin poissaoloihin.

On vähän van­han­ai­kais­ta, että pää­mi­nis­te­rin pitää len­tää Brys­se­lis­tä edus­kun­taan sen sel­vit­tä­mi­sek­si, mikä on hänen kan­tan­sa hal­li­tuk­sen naut­ti­maan luot­ta­muk­seen. Kos­ka meil­lä ei ero­ta edus­kun­nas­ta, kun tul­laan val­tio­neu­vos­ton jäse­nik­si ja kos­ka minis­te­rien on syy­tä olla pai­kal­la tär­keis­sä EU-kokouk­sis­sa, pitäi­si olla mah­dol­lis­ta äänes­tää tär­keis­sä äänes­tyk­sis­sä pai­kal­la ole­mat­ta. En tar­koi­ta loma­mat­ko­ja, mut­ta vir­ka­teh­tä­viä ja mah­dol­li­ses­ti myös sai­raus­lo­mia. Mah­dol­li­suut­ta äänes­tää ulko­mail­ta reaa­liai­kai­ses­ti ei tul­lut aja­tel­luk­si vuon­na 1918, mut­ta nyt sen voi­si toteuttaa.

Seu­raa­vat hal­li­tus­rat­kai­sut oli­si­vat hel­pom­pia, jos oli­si mah­dol­lis­ta pys­tyt­tää toi­mi­va hal­li­tus myös hyvin kapeal­la enem­mis­töl­lä, kuten monis­sa muis­sa maissa.

27 vastausta artikkeliin “Eduskuntaäänestysten säännöt tälle vuosituhannelle”

 1. Toi­sin kuin vaa­leis­sa, edus­kun­nan äänes­tyk­sis­sä voi­si ihan hyvin siir­tyä koko­naan säh­köi­seen äänes­tyk­seen, jos­sa äänes­tää voi hel­pos­ti mis­tä tahansa.

  Minus­ta edus­kun­nan käy­tän­nöis­sä voi­si muu­ten­kin olla kor­jat­ta­vaa: esi­mer­kik­si suu­ren salin kes­kus­te­lut vai­kut­ta­vat ole­van suu­rel­ta osin teat­te­ria ja sel­lai­se­naan kovin tarpeettomia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Jär­jen käyt­tö olkoon aina sal­lit­tua, mut­ta kaik­kia muu­tok­sia ja nii­den vai­ku­tuk­sia voi olla syy­tä ensin fun­dee­ra­ta, ennen kuin pää­tös suun­taan tai toi­seen tehdään.

  Mik­sei edus­kun­nas­sa voi­si kan­san­edus­ta­ja käyt­tää jopa val­ta­kir­jaa toi­sel­ta kan­san­edus­ta­jal­ta, jos jäl­kim­mäi­nen on sai­rau­den tai tär­kei­den vir­ka­teh­tä­vien hoi­don takia esty­nyt pai­kal­le saapumasta? 

  Vaan oli­si­ko siel­lä edus­kun­nas­sa tuon jäl­keen per­jan­tai­sis­sa äänes­tyk­sis­sä pai­kal­la mui­ta, kuin joku­nen kan­san­edus­ta­ja Hel­sin­gis­tä ja/tai Uudeltamaalta?

  Miten mene­tel­täi­siin, jos val­ta­kir­jan sijaan käy­tet­täi­siin moder­nim­paa tek­niik­kaa, mut­ta yhtey­det (äly­kän­ny­käl­lä?) pät­ki­si­vät tai meni­si­vät poik­ki pidem­mäk­si aikaa? (Säh­kö­kat­ko, ohjel­mis­to­vir­he, aurin­gon­pil­kut, ver­kon yli­kuor­mi­tus samaan aikaan, jne. …) Sään­tö­muu­tok­sen pitäi­si kat­taa monen­lai­sia tilan­tei­ta, joi­den ääri­pääs­tä voi­si aja­tel­la löy­ty­vän jopa elekt­ro­nis­ta häi­rin­tää tai perä­ti yhteyk­sien kaappauksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kenen jou­kois­sa sei­sot, kenen lip­pua kannat…

  Mitä­hän ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­puo­lu­een pitäi­si vie­lä teh­dä, että vih­rei­den luot­ta­mus ja lojaa­li­suus katoai­si? Peh­me­ää myö­tä­tun­toa ja kuk­ka­sia sen jäl­keen kun ilmoit­ta­vat vetä­vän­sä kaik­ki jo ole­mas­sa ole­vat ympä­ris­tö­lait vie­mä­ris­tä ja jo sovi­tut perut­tiin? Ei vittu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. TimoT:
  Kek­si­hän se yksi kan­san­edus­ta­ja jo 60-luvul­la, miten äänes­tää ole­mat­ta pai­kal­la. Eikö tämä kons­ti voi­tai­si ottaa uudel­len käyttöön?

  voi­si­ko ker­toa kuka ja miten tai läh­tei­tä asialle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Se ei tapah­tu­nut 1960-luvul­la vaan pikem­min 1980-luvul­la. Kave­rit kek­si­vät kii­la­ta JAA-napin poh­jaan ja pois­tui­vat jou­luos­tok­sil­le. Minä en osan­nut pahek­sua. Sil­loin oli tuhan­sia äänes­tyk­siä ja hal­li­tus­puo­lu­eet äänes­ti­vät niis­sä joka ker­ran JAA. Nyt tämä­kin mah­dol­li­suus on tek­ni­ses­ti estet­ty. Minua se hait­taa sikä­li, että ei voi kes­kit­tyä vaik­ka­pa luke­mi­seen äänes­tyk­sen aika­na vaan pitää pai­naa sitä JAA-nap­pia 20 sekun­nin välein.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Muis­te­len jos­kus luke­nee­ni, että edus­kun­nas­sa oli­si voi­mas­sa her­ras­mies­sään­tö, jon­ka mukaan oppo­si­tio ei kaa­tai­si hal­li­tus­ta täl­lais­ten viral­lis­ten, perus­tel­tu­jen pois­sao­lo­jen takia?

  Mut­ta ehkä olen näh­nyt unta — poli­tiik­ka ja her­ras­mies­mäi­syys eivät kai istu yhteen ihan jäännöksettömästi…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tar­kis­tin tuon tapauk­sen. Muis­ta­ma­ni tapaus oli­kin jo 50-luvul­la. Tek­niik­ka oli tuo OS:n kuvaa­ma. Ehkä sitä on myö­hem­min­kin kokeiltu.
  Vaka­vam­min puhuen edus­kun­nan kan­nat­tai­si ottaa sijai­jär­jes­tel­mä käyt­töön samal­la tavoin kuin on muil­la­kin työ­pai­koil­la. Ensim­mäi­sek­si minis­te­reil­le ja äitiys­lo­mil­la ole­vil­le vara­mies kehiin. Mut­ta sen on tur­ha luul­la toteu­tu­van, kos­ka pys­ty­väk­si osoit­tau­tu­va vara­mies on sel­vä uhka seu­raa­vis­sa vaaleissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Pika­lu­ke­mal­la Edus­kun­nan työ­jär­jes­tyk­sen huo­ma­sin että siel­lä on ensi­si­jai­se­na äänes­tys­me­ne­tel­mä­nä kone­ää­nes­tys. Työ­jär­jes­tyk­ses­sä ei kui­ten­kaan mää­ri­tel­lä tuo­ta kone­ää­nes­tys­tä tai äänes­tys­ko­net­ta tar­kem­min joten nykyi­sen var­maan voi­si uusia yhdis­te­tyk­si äänes­tys­ko­neek­si ja kän­nyk­kä­so­vel­luk­sek­si, siis sali- ja etäkäyttöön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Jos Osmon ehdo­tuk­sel­la var­mis­te­taan tule­vai­suu­des­sa­kin yhden edus­ta­jan enem­mis­tön toi­mi­vuus, ei se aina­kaan kan­sa­lais­ten eduk­si sil­loin koidu.

  Saa­tai­siin vähän demo­kra­ti­aa­kin aikai­sek­si, jos läh­det­täi­siin levit­tä­mään säh­köis­tä äänes­tys­tä sin­ne suo­ran demo­kra­tian puo­lel­le. Sii­tä oli­si enem­män apua maan ongel­miin, kuin täs­tä kan­san­edus­ta­jien säh­köi­ses­tä äänestämisestä.

  Juu, juu. Eihän kan­sa osaa päät­tää moni­mut­kai­sis­ta asiois­ta. Yksi­puo­li­ses­ta avio­lii­tos­ta päät­tä­mi­nen tun­tui ole­van edus­ta­jil­le huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­pi pala rat­kais­ta­vak­si kuin yhdel­le­kään muul­le kan­sa­lai­sel­le. Miksiköhän?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Pek­ka T.:
  Muis­te­len jos­kus luke­nee­ni, että edus­kun­nas­sa oli­si voi­mas­sa her­ras­mies­sään­tö, jon­ka mukaan oppo­si­tio ei kaa­tai­si hal­li­tus­ta täl­lais­ten viral­lis­ten, perus­tel­tu­jen pois­sao­lo­jen takia?

  Muis­tat muu­ten oikein, vain yksi sana unoh­tui. Ruot­sin edus­kun­nas­sa toi­mi­taan noin. Suo­mes­sa­kin tuo­ta joku kyl­lä ehdot­ti täl­lä vaa­li­kau­del­la jon­kun puo­lu­een läh­det­tyä hal­li­tuk­ses­ta, mut­ta ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Tuu­re Jun­ni­laa käsit­te­le­väs­tä Wikipedia-artikkelista:
  Tuu­re Jun­ni­la aiheut­ti yhdes­sä puo­lue­to­ve­rin­sa Nii­lo Koso­lan ja Maa­lais­lii­ton Lau­ri Sol­lan kans­sa ns. tuli­tik­ku­ää­nes­tyk­sel­lä vuo­den 1954 eni­ten huo­mio­ta herät­tä­neen edus­kun­tas­kan­daa­lin. Jun­ni­la toi­mi tuol­loin, hel­mi­kuus­sa 1954, val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä. Hel­mi­kuun 12. ja 13. päi­vien väli­sen yön kes­tä­nees­sä täy­sis­tun­nos­sa, äänes­tet­täes­sä SKDL:n bud­je­tin sosi­aa­li­me­noi­hin teke­mis­tä lukui­sis­ta muu­tos­esi­tyk­sis­tä kol­mik­ko kii­la­si tuli­ti­kul­la äänes­tys­nap­pin­sa näyt­tä­mään jat­ku­vas­ti ei-ään­tä, jol­loin he saat­toi­vat pois­tua istun­to­sa­lis­ta edus­kun­nan kah­vi­laan kyl­läs­tyt­ty­ään “äänes­tys­ma­ra­to­niin”. [11]

  SKDL:n kan­san­edus­ta­jat Hert­ta Kuusi­nen ja Elli Sten­berg piti­vät tapaus­ta tör­keä­nä val­tio­päi­vä­jär­jes­tyk­sen rik­ko­mi­se­na ja vaa­ti­vat asian siir­tä­mis­tä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si. RKP:n kan­san­edus­ta­jan, tun­ne­tun laki­mie­hen Ernst von Bor­nin mie­les­tä kysy­mys yksit­täi­sen minis­te­rin tai kan­san­edus­ta­jan toi­min­nas­ta ei kuu­lu­nut perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, ja edus­kun­ta hyväk­syi von Bor­nin kan­nan äänin 138−41 kom­mu­nis­tien jää­des­sä vähem­mis­töön. Puhe­mies K.-A. Fager­holm antoi Jun­ni­lal­le, Koso­lal­le ja Sol­lal­le nuh­teet ja varoi­tuk­sen, jol­loin asia oli lop­puun käsitelty.[12]

  SKDL vaa­ti tapauk­sen vuok­si myös Jun­ni­lan erot­ta­mis­ta hal­li­tuk­ses­ta, mitä myös pre­si­dent­ti J. K. Paa­si­ki­vi oli har­kin­nut. Paa­si­ki­vi kui­ten­kin pidät­tyi täs­tä kes­kus­tel­tu­aan pää­mi­nis­te­ri Saka­ri Tuo­mio­jan − joka kyl­lä­kin oli luon­neh­ti­nut kol­mi­kon toi­min­taa “usko­mat­to­mak­si” − ja Fager­hol­min kans­sa, kos­ka nämä piti­vät jul­ki­sia nuh­tei­ta jo hyvin anka­ra­na ran­gais­tuk­se­na. Osal­taan asi­aan vai­kut­ti­vat myös lähes­ty­neet eduskuntavaalit.[12] Jun­ni­la sai tem­pauk­sen­sa vuok­si poliit­ti­sil­ta vas­tus­ta­jil­taan pit­käk­si aikaa hauk­ku­ma­ni­men “Tulitikku-Junnila”.[11]

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Minus­ta tuo on tois­tu­nut myö­hem­min. Muka­na oli kokoo­muk­sen kan­san­edus­ta­jia, jot­ka ovat edus­kun­nas­sa vie­lä­kin, joten ei sii­tä tol­kut­to­man kau­an voi olla. Tus­kin Jun­ni­la kan­nat­ta kom­mu­nis­tien­muu­tos­esi­tyk­siä. Eikö­hän hän pan­nut tuli­ti­kul­la JAA-napin alas.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Täs­sä on muu­ten hyvä tilai­suus ero­tel­la omia aivo­jaan käyt­tä­viä kan­san­edus­ta­jia lau­ma­käyt­täy­ty­jis­tä, vaa­ti­sin todel­la hyviä perus­te­lu­ja kan­san­edus­ta­jal­ta jos hän vie­lä täs­sä vai­hees­sa äänes­tää vas­taan hal­li­tuk­sen luottamusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Sepi:
  Sovi­taan­ko kui­ten­kin, että sitä etä-äänes­tys­jär­jes­tel­mää ei tila­ta Tiedolta? 

  Tai CGI:ltä, tai Accen­tu­rel­ta, tai…

  Mones­ti muu­ten näis­sä jul­ki­sis­sa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­nois­sa oli­si hal­vin rat­kai­su teh­dä jär­jes­tel­mät talon sisäl­lä, ei kyl­lä­kään vaki­tui­sel­la työ­voi­mal­la. Eli ensin rek­ry­tään yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la menes­ty­neet ja jos­tain jotain tajua­vat rek­ry­toi­jat, sit­ten spek­saa­jat, sit­ten koo­daa­jat. Vain reaa­li­maa­il­man rele­vant­tien meriit­tien ja toden­ne­tun osaa­mi­sen perus­teel­la. Sit­ten ei kun spek­saa­maan ja koo­daa­maan. Ja joka koh­das­sa pal­ka­taan pel­käs­tään hen­ki­löi­tä (mah­dol­li­ses­ti erik­seen han­ket­ta var­ten perus­tet­tuun yhti­öön, tää on talous­hal­lin­non mur­he), ei sent­tiä­kään konsulttifirmoille.

  Ison ja moni­mut­kai­sen­kin jär­jes­tel­män luu­li­si syn­ty­vän muu­ta­mal­la milt­sil­lä, ja itse asias­sa juu­ri isois­sa ja moni­mut­kai­sis­sa jär­jes­tel­mis­sä tulee hal­vem­mak­si teh­dä hom­mat alus­ta saak­ka kun­nol­la; mie­lek­käät raja­pin­nat ja väli­neet. Tän pitäi­si sisäl­tyä tehtävänantoon.

  Star­tu­pit saa niin pal­jon hyvää koo­dia aikaan juu­ri sik­si että niil­lä ei ole pöhöt­ty­nyt­tä orga­ni­saa­tio­ta tiel­lä estä­mäs­sä teke­mäs­tä asioi­ta kun­nol­la. Kyl­lä sitä osaa­mis­ta ja lah­jakk­kut­ta­kin tar­vi­taan, mut­ta se osaa­mi­nen ja lah­jak­kuus voi­daan teh­dä tyh­jäk­si hyvin hel­pos­ti type­räl­lä lähtöasetelmalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Edus­kun­nas­ta­han voi teh­dä vir­tu­aa­lie­dus­kun­nan eli nykyi­sil­lä tie­to­yh­teyk­sil­lä äänes­tyk­set, istun­not, valio­kun­tien kokouk­set voi pitää virtuaalikokouksina .

  Edus­ta­jat hoi­ta­vat sil­loin vir­kan­sa koti­soh­val­ta eikä tar­vi­ta kal­lii­ta sei­niä ja jat­ku­vaa matkustelua.

  Istun­to­jen puheen­vuo­rot­kin oli­si­vat näh­tä­vis­sä netis­sä ja kuul­ta­vis­sa radio-ja tv-ver­kos­sa kuten ennenkin.

  Mitä tulee jär­jes­tel­män toi­mit­ta­jaan ja verk­ko-ope­rat­to­riin niin tus­kin­pa kukaan jät­tää tilai­suut­ta käyt­tä­mät­tä ja lisää sin­ne taka­port­te­ja vakoi­lua varten

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Jaak­ko:
  Toi­sin kuin vaa­leis­sa, edus­kun­nan äänes­tyk­sis­sä voi­si ihan hyvin siir­tyä koko­naan säh­köi­seen äänes­tyk­seen, jos­sa äänes­tää voi hel­pos­ti mis­tä tahansa.

  Minus­ta edus­kun­nan käy­tän­nöis­sä voi­si muu­ten­kin olla kor­jat­ta­vaa: esi­mer­kik­si suu­ren salin kes­kus­te­lut vai­kut­ta­vat ole­van suu­rel­ta osin teat­te­ria ja sel­lai­se­naan kovin tarpeettomia. 

  Jäl­kim­mäi­ses­tä asias­ta olen, aina­kin joi­den­kin näke­mie­ni uutis­pät­kien perus­teel­la osit­tain samaa miel­tä, mut­ta tuo koko­naan säh­köi­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa kan­san­edus­ta­ja (tai kan­sa­lai­nen?) voi­si äänes­tää, mis­sä hyvän­sä, ei tai­tai­si olla mikään ihan läpihuutojuttu. 

  Moi­sen jär­jes­tel­män etu­ja oli­si tie­tys­ti monia, kuten edel­lä on jo kuvat­tu. Joh­tai­si­ko sel­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­saal­ta esi­mer­kik­si sii­hen, että kan­san­edus­ta­jat aiem­paa useam­min “lin­noit­tau­tui­si­vat pote­roi­hin­sa”, sil­loin­kin, kun tar­vit­tai­siin tilan­neä­lyyn ja jär­jen­käyt­töön perus­tu­via rat­kai­su­ja, jol­lai­seen blo­gis­ti­kin yllä viit­ta­si. Vähen­täi­si­kö se tuo­reim­pien, uusien tie­to­jen käyt­töä pää­tök­sen­teon perus­tee­na, vuo­ro­vai­ku­tus­ta edus­kun­nas­sa sekä mah­dol­li­suut­ta ns. luo­vien rat­kai­su­jen käyt­töön? Tämä­hän voi­si olla jos­kus jopa haitallista.

  Mie­les­tä­ni tuo edel­lä kuvat­tu oival­lus tuli­ti­kun käy­tös­tä oli sinän­sä luo­va, vaik­ka jat­ku­vas­ti sama kan­nan­ot­to (“JAA” tai “EI”) ei sitä ehkä kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa tapauk­sis­sa edustaisikaan.

  Miten pal­jon aiem­min, siis etu­kä­teen, on kan­san­edus­ta­jil­la olta­va tie­dos­sa, mis­tä itse asias­sa kul­loin­kin äänes­te­tään ja mitä kul­la­kin ker­ral­la annet­ta­va JAA tai EI mer­kit­se­vät? En tun­ne tark­kaan edus­kun­nan käy­tän­tö­jä, joten kysyn sen täh­den myös, onko lakie­si­tyk­siin mah­dol­lis­ta teh­dä ns. “vii­me het­ken” muutoksia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ehdo­tin, että tämä etä-äänes­tys oli­si mah­dol­lis­ta edus­kun­ta­työ­hön liit­ty­vän vir­ka­mat­kan aika­na ja sai­raus­lo­mal­la, ei ylei­ses­ti. Hak­ke­roin­nin mah­dol­li­suus on aika teo­reet­ti­nen, kos­ka äänes­tys on julkinen.Jos joku yrit­täi­sin pää­mi­nis­te­rin puo­les­ta äänes­tää hal­li­tus­ta vas­taan, se tuli­si kyl­lä ilmi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ehdo­tin, että tämä etä-äänes­tys oli­si mah­dol­lis­ta edus­kun­ta­työ­hön liit­ty­vän vir­ka­mat­kan aika­na ja sai­raus­lo­mal­la, ei ylei­ses­ti. Hak­ke­roin­nin mah­dol­li­suus on aika teo­reet­ti­nen, kos­ka äänes­tys on julkinen.Jos joku yrit­täi­sin pää­mi­nis­te­rin puo­les­ta äänes­tää hal­li­tus­ta vas­taan, se tuli­si kyl­lä ilmi.

  Kos­ka
  — äänes­tyk­seen pois­sao­le­va­na pitää olla päte­vä syy
  — kan­san­edus­ta­ja ker­too sai­rau­des­taan tai mat­kas­taan joka tapauk­ses­sa edus­kun­nan virkailijoille
  — äänes­tä­mi­nen ei ole yleen­sä salaista
  — säh­köi­se­sen äänes­tys­jär­jes­tel­män toteut­ta­mi­ses­ta koi­tui­si kui­ten­kin hui­keat kus­tan­nuk­set ja vii­vei­tä, ja sii­nä oli­si ehkä vie­lä bugejakin

  … voi­si olla hel­pom­paa ja toi­mi­vam­paa, jos jär­jes­tel­mä oli­si jota­kuin­kin sel­lai­nen että
  — sai­ras-/mat­ka­pois­sao­loil­moi­tuk­sen yhtey­des­sä edus­ta­ja ilmoit­tai­si vir­kai­li­jal­le myös halus­taan äänes­tää poissaolevana
  — samat vir­kai­li­jat, jot­ka vas­taa­not­ta­vat, hyväk­sy­vät ja kir­ja­vat pois­sao­lot, teki­si­vät saman myös pois­sao­le­va­na äänestämisille
  — joku heis­tä välit­täi­si tie­don pois­sao­le­van äänes­tys­tar­pees­ta edus­kun­ta­ryh­män puheenjohtajalle
  — edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja äänes­täi­si pois­sao­le­van puo­les­ta tai dele­goi­si teh­tä­vän jol­le­kul­le muul­le ryh­män jäsenelle

  Tar­vi­taan­ko jotain moni­mut­kai­sem­paa? Ehkä ei.

  Salai­set äänes­tyk­set jäi­si­vät vie­lä tämän jär­jes­tel­män ulko­puo­lel­le. Niis­sä tur­val­li­suus- ja salaus­vaa­ti­muk­set oli­si­vat­kin ker­ta­luok­kaa kovempia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ei tuon nyt piä­täi­si olla kovin moni­mut­kais­ta, miten vaik­ka­pa pää­mi­nis­te­ri äänes­tää Brys­se­lis­tä käsin. Yksin­ker­tai­sin­ta on, että hän soit­taa pää­sih­tee­ril­le ja tämä mer­kit­see äänen. Jos pää­sih­tee­ri toi­mi­si vil­pil­li­ses­ti, hänen uran­sa päät­tyi­si aika nopeas­ti. Teks­ti­vies­ti oli­si tie­tys­ti vie­lä parem­pi, kos­ka sii­tä jää mujis­ti­jäl­ki lähet­tä­jän kän­nyk­kään. Kyse on jul­ki­ses­ti annet­ta­vas­ta äänes­tä, joten mitään salauk­sia ei tar­vi­ta. Jos tähän halu­taan jotain suu­rem­paa läpi­nä­ky­vyyt­tä, pää­sih­tee­ri tai puhe­mies voi­si vie­lä lukea auki ne äänet, joi­ta on annet­tu etänä. 

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Jos etä-äänes­tys hoi­tui­si äly­kän­ny­käl­lä sii­hen pitäi­si liit­tää bio­tun­nis­ta­va alkometri.

  Syn­ty­mä­päi­vä­ter­veh­dys­ten lähet­tä­mi­sen ystä­vil­le voi auto­ma­ti­soi­da äly­lait­teen kalen­te­rin kaut­ta. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja voi­si auto­ma­ti­soi­da ryh­män­sä jäse­nen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen tämän olles­sa estyneenä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei tuon nyt piä­täi­si olla kovin moni­mut­kais­ta, miten vaik­ka­pa pää­mi­nis­te­ri äänes­tää Brys­se­lis­tä käsin. Yksin­ker­tai­sin­ta on, että hän soit­taa pää­sih­tee­ril­le ja tämä mer­kit­see äänen. Jos pää­sih­tee­ri toi­mi­si vil­pil­li­ses­ti, hänen uran­sa päät­tyi­si aika nopeas­ti. Teks­ti­vies­ti oli­si tie­tys­ti vie­lä parem­pi, kos­ka sii­tä jää mujis­ti­jäl­ki lähet­tä­jän kän­nyk­kään. Kyse on jul­ki­ses­ti annet­ta­vas­ta äänes­tä, joten mitään salauk­sia ei tar­vi­ta. Jos tähän halu­taan jotain suu­rem­paa läpi­nä­ky­vyyt­tä, pää­sih­tee­ri tai puhe­mies voi­si vie­lä lukea auki ne äänet, joi­ta on annet­tu etänä. 

  Saa­daan­ko nuo äänet näky­viin valo­tau­lul­le? Entä onko valo­tau­lul­le saa­mi­nen tär­ke­ää? Pitää­kö tulos voi­da jul­kis­taa saman tien? Toki puhe­mies voi­si teh­dä myös vähän pääs­sä­las­kua ja kor­ja­ta tulok­sen toi­sek­si, mut­ta tämä ei ehkä oli­si kaik­kein siis­tein tapa (jos edus­kun­nan jaa kor­ja­taan­kin eiksi).

  Tapah­tuu­ko edus­kun­nas­sa muu­ten nyky­ään naa­pu­rin nap­pien pai­na­mis­ta naa­pu­rin olles­sa vaik­ka­pa kahvilassa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Oppo­si­tio­puo­lueil­la on kiel­tä­mät­tä sel­vä visio työ­elä­män uudis­tuk­seen: Vaik­ka miten oli­sit sai­ras- taik­ka äitiys­lo­mal­la niin töi­hin on tul­ta­va. Muu­ten työ­paik­ka voi läh­teä alta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.