Jospa mentäisiin suoraan maakuntamalliin?

Puoluei­den väli­nen sote-sopu onnis­tui men­emään melkein täy­den ympyrän. Ensin todet­ti­in, että ei maakun­ta­mallia, vaan maakun­tien sijas­ta viisi suu­raluet­ta, joil­la olisi vas­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta. Jatko­selvi­tyk­sessä todet­ti­in, että näil­lä ei saisi olla omaa tuotan­toa (keskus­sairaalat), vaan ne oli­si­vat vain jär­jestämis­vas­tu­us­sa ole­via. Sit­ten päätet­ti­in, että tuotan­to­vas­tuu annet­taisi­in kun­nille tai kun­tien muo­dostamille laa­jem­mille kun­tay­htymille. Lop­ul­ta todet­ti­in, etteivät yksit­täiset kun­nat, oli­vat ne kuin­ka suuria tahansa, saisi olla tuotan­to­vas­tu­us­sa, vaan tuotan­to­vas­tuu olisi aina kun­tay­htymil­lä. Sit­ten todet­ti­in, että kun­tay­htymiä olisi korkein­taan 19, eli suomek­si san­ot­tuna, että maakun­nat oli­si­vat tuotantovastuussa. 

Nyt meil­lä on tarkoi­tus perus­taa viisi sote-aluet­ta, joiden tehtävänä on neljän vuo­den välein tehdä yksi päätös siitä, mis­tä se ostaa ja mitä. Tässä ei ole paljon pään­vaivaa, kos­ka ostaa pitää noil­ta 19 maakunnal­ta, joi­ta yhden sote-alueen kohdal­la on 3–5.

Kun olen yrit­tänyt kysyä, mihin noi­ta viit­ta sote-aluet­ta nyt tarvi­taan, olen saanut yleen­sä vas­tauk­sek­si, että ei todel­la mihinkään. Parem­pi vas­taus on, että niitä tarvi­taan kar­si­maan erikois­sairaan­hoidon päällekkäisyyk­siä ja estämään sairaaloiden kil­pavarustelua. Aika raskas organ­isaa­tio lakkaut­ta­maan pari alue­sairaalaa ja määräämään, mis­sä tekonivelkirur­giaa saa tehdä. Eikä tähän tarkoituk­seen edes kovin hyvä, kos­ka se on kun­tay­htymä, jos­sa kun­nat voivat sopia, ettei tois­t­en asioi­hin puu­tu­ta niin kuin ne sopi­vat maakuntakaavoituksessakin.

Mitä jos luovut­taisi­in noista viidestä sote-alueesta ja tehtäisi­in tästä puh­das maakun­ta­malli, kos­ka sitä se joka tapauk­ses­sa käytän­nössä on. Perus­tus­lakiväkikin saadaan rauhoite­tuk­si, kun laite­taan tähän suo­rat vaalit ja verotusoikeus.

Erikois­sairaan­hoidon päällekkäisyyk­sien kar­simises­sa val­ta kan­nat­taa antaa STM:lle, joka voi jo nyt ase­tuk­sil­la säädel­lä yliopis­to­sairaaloiden välistä työn­jakoa.  Tämä olisi hallintona paljon kevyempi.

Olen puhunut tästä mon­en henkilön kanssa. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että eduskun­nas­sakin alka­isi olla selkeä enem­mistö puh­taan maakun­ta­mallin kannalla.

Esi­tys on jo eduskun­nas­sa, mut­ta täl­laisen muu­tok­sen tekem­i­nen siihen olisi lain yksinker­tais­tamista eikä lakiteknis­es­ti kovin vaikeata.

 

40 vastausta artikkeliin “Jospa mentäisiin suoraan maakuntamalliin?”

 1. Siis eikö Soi­ni ja Sip­ilä hoi­ta­neetkaan tätä kun­toon, kun tuli­vat pelas­ta­maan hal­li­tuk­sen? Kovasti itse oli­vat sitä mieltä.

 2. Entä jos lopete­taan kokon­aan DDR:stä kopi­oitu peruster­vey­den­huolto­by­rokra­tia? Län­si-Euroopas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä hoitaa saman halvemmalla.

 3. Niin­pä. Koko ajan on ollut taustal­la (mm Välimä­ki) , pois­lukien Orpon ehdo­tus, noin 16–20 tuotanto/järjestämisaluetta. Olisikin varsin toiv­ot­tavaa, että kier­ros pää­ty­isi tähän. Eikä siinä olisi kenel­läkään kohtu­ut­tomasti poli­it­tista nieltävää. Kak­si kun­tay­htymää päällekkäin, jois­sa samo­jen kun­tien edus­ta­jat neu­vot­tel­e­vat itsen­sä kanssa, kier­rät­täen omia raho­jaan, ei äkkiseltään kuul­losta aikuis­ten touhulta.

 4. Yli puo­let kun­tien menoista käytetään sosi­aali- ja ter­veyspalvelui­hin. Ja kokon­ais­sum­ma on noin 20 mil­jar­dia. Asi­akas­mak­su­ista ker­tyy rahaa vain 5 %. Val­tion sote­menot on lisäk­si 13 mil­jar­dia vuodessa.

  Medi­as­sa on arvel­tu, että kus­tan­nussäästöjä vään­net­ty soter­atkaisu ei tuo, parhaim­mil­lan hillit­sisi nousua.

  On jok­seenkin järkyt­tävää, että pelkän hallinnol­lisen mallin rak­en­t­a­mi­nen on näin vaikeaa poli­itikoille. Miten vaikeaa tulee sit­ten varsi­nais­ten palvelu­jen leikkausten ja mak­su­jen koro­tus­päätösten tekem­i­nen ole­maankaan. Päätök­sen­teko pitää antaa kyken­evem­pi­in käsiin.

 5. Odel­la on eri­no­mainen kyky hah­mot­taa iso­ja kokon­aisuuk­sia, sys­teeme­jä ja pros­esse­ja. Otsalu­ul­lakin näkee, että suun­nitel­tu sote vain lisäisi kestävyysvajetta.

  Maakun­ta­mallin käyn­nistämisen jäl­keen siihen voidaan kytkeä syn­er­gis­es­ti muitakin tehtäviä joi­ta nyt on hujan hajan eri­lai­sis­sa “piireis­sä” ja “alueis­sa” ja ties mis­sä. Kun­tien taakkaa voitaisi­in keven­tää sitäkin huomattavasti.

 6. Osmo: “Erikois­sairaan­hoidon päällekkäisyyk­sien kar­simises­sa val­ta kan­nat­taa antaa STM:lle, joka voi jo nyt ase­tuk­sil­la säädel­lä yliopis­to­sairaaloiden välistä työn­jakoa. Tämä olisi hallintona paljon kevyempi.”

  Esit­tämääsi byrokra­ti­aa parem­pi ratkaisu olisi antaa markki­noiden hoitaa turhat investoin­nit. Var­maan jonkin­lainen malli olisi mah­dol­lista löytää. Ja erikois­t­en lait­tei­den hin­nat halpenevat koko ajan (tosi uusia tulee myös koko ajan).

 7. Kalle:
  Entä jos lopete­taan kokon­aan DDR:stä kopi­oitu peruster­vey­den­huolto­by­rokra­tia? Län­si-Euroopas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä hoitaa saman halvemmalla. 

  Muuten hyvä aja­tus, mut­ta Län­si-Euroopan jär­jestelmät ovat kalli­impia — ja siihen suun­taan ollaan meil­lä koko ajan menossa.

  Sote-uud­is­tus kos­ket­taa vain julk­ista sek­to­ria ja palvelu­jen tasa-arvois­t­a­mi­nen (säästöt!) tarkoit­taa, että palvelu­ja tar­jo­taan huonoimpi­en eli suurten kaupunkien mukaan. Tämä lisää yksi­ty­is­ten palvelu­jen kysyn­tää voimakkaasti eli ne, joil­la on varaa, ovat myös valmi­ita maksamaan.
  Halpu­us ei ole ain­oa kriteeri!

 8. Toiv­ot­tavasti poli­itikko­jen toilail­lessa ei ehdi men­nä nuo paikallis­es­ti raken­netut sys­teemiset palve­lut pesuve­den mukana. Hyvän sairaalan rak­en­t­a­mi­nen on vuosien, jopa kym­me­nien vuosien pro­jek­ti. Hyvä toim­intaym­päristö kul­mi­noituu ihmisiin.

  Rahal­la ei voi ostaa sitä hil­jaista tietoa mitä tietyn yksikön pyörit­tämi­nen tehokkaasti ja kom­pastelemat­ta vaatii eikä sinne myöskään saa het­kessä töi­hin niitä parhai­ta ja motivoituneimpia tyyppe­jä, joil­la on halua asua juuri sil­lä alueella.

 9. Vesa:
  ‘snip’
  On jok­seenkin järkyt­tävää, että pelkän hallinnol­lisen mallin rak­en­t­a­mi­nen on näin vaikeaa poli­itikoille. Miten vaikeaa tulee sit­ten varsi­nais­ten palvelu­jen leikkausten ja mak­su­jen koro­tus­päätösten tekem­i­nen ole­maankaan. Päätök­sen­teko pitää antaa kyken­evem­pi­in käsiin. 

  Päätös on toki jo tehty, sitä vain ei ker­ro­ta selkokielellä.

  Peruster­vey­den­huol­lon palve­lu­ta­so tulee huonone­maan siinä määrin, ts. Helsin­gin tasoon, että leikkauk­set (ei kuitenkaan kirur­gia) suju­vat kuin itsestään.

 10. Ode,

  Jos halu­at, että maakun­ta­malli­in päästään niin sin­un ei pitäisi kut­sua sitä sil­lä nimeä vaan kek­siä jokin uusi nimi. Kokoomus ei tykkää maakun­ta­mallista, kos­ka se kuu­lostaa liian keskusta­laiselta ja siinä voi tul­la liikaa demokratiaa :).

 11. Sotemalli on heit­tänyt härän­pyl­lyä kun ympyrää on joukol­la neliöi­ty. Turha suh­tau­tua saavutet­tuun sop­u­un turhan ortodok­sis­es­ti. Sehän on muuten hyvä, mut­ta hallinnol­lis­es­ti mah­do­ton eikä sil­lä saavute­ta tavoitel­tua kustannussäästöä.

  Mil­lähän tätä tuotan­to­vas­tu­ualueen kun­tay­htymää ohjail­laan sen parem­min min­is­ter­iöstä kuin kun­nistakaan päin kun se saa rahoituk­sen suo­raan ja automaattisesti.

  Kah­den kun­tay­htymä­por­taan alla on monin paikoin alueel­lisia tuotan­tokun­tay­htymiä, jot­ka sään­nön “hyö­dyn­netään ole­mas­saole­via rak­en­tei­ta” ‑mukaan pitäisi myös säilyttää.

  Pitäisi ajatel­la myös se monikanavaisen rahoituk­sen purku. Suos­tu­vatko kaikkien kanavien var­al­lisu­u­den halti­jat ohjaa­maan rahansa poti­laan mukana siihen yhteen ja ain­oaan monop­o­lin määräämään hoito-osoitteeseen? 

  Kansalaisa­loit­teen voima on nyt testattu.
  Mil­laisel­la kansalaisa­loit­teel­la päästäisi­in suo­raan kohti maakun­ta­mallia ja palveluy­hteiskun­taa, jos­sa asi­akas, hin­ta ja laatu määräävät enem­män kuin hallinto­by­rokraatit? Niin ja uno­hta­mat­ta aidosti kan­nus­tavia elementtejä.

 12. Osmo Soin­in­vaara:
  Markki­nat? Onko meil­lä ter­vey­den­huol­los­sa markkinat? 

  Onhan meil­lä markki­nat — ja julkisen sek­torin osu­us piene­nee koko ajan.

  Ja esim. Varsi­nais-Suomes­sa yksi­tyisen hoito- ja hoivasek­torin volyy­mi ylit­tää jo telakkkateollisuuden.

 13. Kun lakia ale­taan yksinker­tais­taa, niin lisätään samal­la kaikille maakun­nille saman­lainen toimi­val­ta, eli esimerkik­si oikeus joukkoli­iken­teen – sisältäen sekä bus­si- että junali­iken­teen – tilaamiseen alueel­laan. Tämä ratkai­sisi mon­ta ongel­maa, mukaan lukien paikallisen junali­iken­teen puut­teen val­taosas­sa Suomea.

 14. Raimo K: Päätös on toki jo tehty, sitä vain ei ker­ro­ta selkokielellä.

  Peruster­vey­den­huol­lon palve­lu­ta­so tulee huonone­maan siinä määrin, ts. Helsin­gin tasoon, että leikkauk­set (ei kuitenkaan kirur­gia) suju­vat kuin itsestään.

  Helsingis­sä julki­nen toimii käsit­tääk­seni kohtu­ullisen hyvin ja palvelu­ja saa, tehokku­ud­es­ta en ole niin varma. 

  Lähtöko­htana tulee olla se, että ter­vey­den­hoitopalvelu­jen käyt­täjät (=kus­tan­nusten aiheut­ta­jat) mak­sa­vat nyky­istä selvästi suurem­man osan kus­tan­nuk­sista. Edesaut­taa palvelu­jen säi­lymisen lisäk­si myös siinä, että ihmiset alka­vat huole­hti­maan kun­nos­taan parem­min. Ennal­taehkäisyyn pitää panostaa.

  Asi­akas­mak­sut pitää esimerkik­si viiden vuo­den aikana kolminker­tais­taa ja silti mak­suil­la kerät­täisi­in vain mur­to-osa kustannuksista.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Markki­nat? OOnko meil­lä ter­vey­den­huol­los­sa markkinat? 

  Jos halu­an ter­vey­den­huoltoa, voin vali­ta aika mon­es­ta klinikas­ta, ter­veystalosta, mehiläis­es­tä yms. yms. jos en pidä jostain lääkäristä tai aika/sijainti on huono niin voin vai­h­taa johonkin toiseen.

  Onko julkisel­la sek­to­ril­la jotain ter­vey­den­huoltopalvelui­ta? Mitä ne ovat? En ole koskaan käynyt.

 16. Vesa: Helsingis­sä julki­nen toimii käsit­tääk­seni kohtu­ullisen hyvin ja palvelu­ja saa, tehokku­ud­es­ta en ole niin varma.
  ‘snip’

  No, Helsingistä min­ul­la ei ole koke­mus­ta, mut­ta kun on lueskel­lut muiden koke­muk­sista tässäkin blo­gis­sa, käsi­tyk­seni on aivan toisenlainen.

 17. Kalle:
  Entä jos lopete­taan kokon­aan DDR:stä kopi­oitu peruster­vey­den­huolto­by­rokra­tia? Län­si-Euroopas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä hoitaa saman halvemmalla.

  Ei DDR:ssä kaik­ki ollut huonoa. Meil­lä on sieltä kopi­oitu koulu­tusjär­jestelmä, joka keikkuu Pisa-tutkimusten kär­jessä ja jos­ta kaik­ki ulko­maalaiset muis­ta­vat maini­ta heitä maail­mal­la tavatessa.

 18. Kalle: Entä jos lopete­taan kokon­aan DDR:stä kopi­oitu peruster­vey­den­huolto­by­rokra­tia? Län­si-Euroopas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä hoitaa saman halvemmalla. 

  Kaik­ki tämän malliset jär­jestelmät on viime kädessä kopi­oitu brit­tien Nation­al Health Ser­vices­tä, kos­ka se oli kro­nol­o­gis­es­ti ensim­mäi­nen tämän mallin jär­jestelmä, toimin­nas­sa jo ennen kuin DDR:ää oli edes perustettu.

  DDR:n his­to­ri­ankir­joituk­ses­sa omit­ti­in koomis­es­ti kaik­ki vuo­sisato­jenkin takaiset Sak­san his­to­ri­an suur­miehet juuri DDR:n omik­si pojik­si, Bachista Lutheri­in ja Goetheen. 2010-luvun Suomes­sa taas on tälle pei­liku­va­mainen, mut­ta samas­ta syys­tä yhtä hupaisa taipumus ajatel­la, että jos jokin asia on esi­in­tynyt yhtäläis­es­ti sekä DDR:ssä että lukui­sis­sa muis­sa paikois­sa, siitä puhut­taes­sa tulee maini­ta aina nimeltä juuri DDR eikä mitään näistä muista paikoista.

 19. Ei suo­ma­lainen ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä edes ole eri­tyisen DDR-mäi­nen, kuten ei perusk­oulukaan. Se on tulos koti­mais­es­ta kehi­tystyöstä, jos­sa ole­mas­sa olleet ele­men­tit on säi­lytet­ty. Kat­so­taan­pa, mitä 1970-luvul­la tehtiin:
  * kun­nan­lääkärit -> laa­jeni­vat kun­tien tai kun­talit­to­jen ylläpitämik­si kun­nal­lisik­si ter­veyskeskuk­sik­si maaseudulla
  * kaupun­gin­sairaalat -> pysyivät entisel­lään ja täy­den­tyivät lähiöi­den terveyskeskuksilla
  * alue­sairaalat ja keskus­sairaalat -> jär­jestet­ti­in maakun­nal­lisik­si erikois­sairaan­hoidon kun­tali­itoik­si, mut­ta eivät kor­van­neet kaupun­gin­sairaaloi­ta. Perustet­ti­in keskus­sairaalat sinne, mis­sä niitä ei ollut syn­tynyt ilman lain pakkoa.
  * yksi­ty­is­lääkärit ja ‑sairaalat jäivät jäl­jelle ja sai­vat KELA:n subvention
  * yri­tys­ten sairauskas­sat sekä työelämän pakol­liset vaku­u­tuk­set sekä muut yksi­tyiset vaku­u­tuk­set jäivät jäl­jelle ja pitkälti rahoit­ti­vat yksi­ty­is­puolen toiminnan
  * kehitet­ti­in työter­veyshuoltoa niin, että teol­lisu­u­den työvoima saati­in takaisin rivi­in mah­dol­lisim­man nopeasti ja sairaus­lo­man kir­joit­ta­jak­si voiti­in vaa­tia yri­tyk­seen riip­pu­vu­us­suh­teessa ole­va lääkäri

  Lop­putu­lok­ses­sa voi hyvin nähdä, miten paljon lehmänkaup­po­ja on tehty. Kaikkien pääpuolueit­ten, kepun, demarien ja kokoomuk­sen, edut on otet­tu aika tasais­es­ti huomioon. Samoin maaseudun ja kaupunkien. Erik­seen on jär­jestelmä maaseudulle (tk + tk-sairaala), kaupungeille (aluesairaala/kaupunginsairaala), maakun­takeskuk­sille (kaupun­gin­sairaala, keskus­sairaala) ja Helsingille (sairaalo­jen paljous + epä­taval­lisen voimakas yksi­tyi­nen puoli). Lisäk­si kielelli­nen seg­re­gaa­tio on pidet­ty voimas­saan ruotsinkielisel­lä alueel­la, että RKP:kin on saanut jotain.

 20. Tom­mi Uschanov: Kaik­ki tämän malliset jär­jestelmät on viime kädessä kopi­oitu brit­tien Nation­al Health Ser­vices­tä, kos­ka se oli kro­nol­o­gis­es­ti ensim­mäi­nen tämän mallin jär­jestelmä, toimin­nas­sa jo ennen kuin DDR:ää oli edes perustettu.

  Rahoi­tus kyl­lä , mut­ta NHS:n gen­er­al prac­ti­tioner­it ja den­tal prac­ti­tioner­it ovat yksi­ty­is­lääkäre­itä. Kuten läh­es kaik­ki muutkin peruster­vey­den­huol­lon lääkärit Euroopas­sa. Näin tuskin DDR:ssa?

 21. Ode:

  Mitä jos luovut­taisi­in noista viidestä sote-alueesta ja tehtäisi­in tästä puh­das maakun­ta­malli, kos­ka sitä se joka tapauk­ses­sa käytän­nössä on. Perus­tus­lakiväkikin saadaan rauhoite­tuk­si, kun laite­taan tähän suo­rat vaalit ja vero­tu­soikeus.

  Oletko miet­tinyt miten vero­tus käytän­nössä toteutet­taisi­in? Hel­poin­ta var­maan olisi, jos toteu­tus olisi kun­nal­lisveron osa (Maakun­ta päät­täisi sote-vero­pros­entin, kotikun­ta kun­nal­lisvero­pros­entin ja nuo las­ket­taisi­in yhteen). Kuinka­han asia on Ruot­sis­sa tehty?

 22. JUURI NÄIN:
  “Mitä jos luovut­taisi­in noista viidestä sote-alueesta ja tehtäisi­in tästä puh­das maakun­ta­malli, kos­ka sitä se joka tapauk­ses­sa käytän­nössä on. Perus­tus­lakiväkikin saadaan rauhoite­tuk­si, kun laite­taan tähän suo­rat vaalit ja verotusoikeus.”

  Tämä on Kokoomuk­sen mörkö, joka oma­l­ta osaltaan on lisän­nyt sen sekoilua asiassa. 

  Val­tion­talouden tarkas­tusvi­ras­ton pääjo­hta­ja Tuo­mas Pöysti Suomen Kuvale­hdessä (SK 19/2013): ”On sääli, että maakun­tapo­h­jainen malli, johon olisi help­poa sisäl­lyt­tää suo­ra demokra­tia ja perus­tus­lais­sa tur­vat­tu asukkaiden itse­hallinto, on leimau­tunut yhden ain­oan puolueen mallik­si. Ruot­si on rak­en­tanut hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tansa juuri täl­laisen mallin varaan.”

  Joko­han “kri­it­ti­nen viisauden määrä” olisi niin suuri, että saataisi­in raken­ner­atkaisu jo selväksi!

 23. TL:

  Onko julkisel­la sek­to­ril­la jotain ter­vey­den­huoltopalvelui­ta? Mitä ne ovat? En ole koskaan käynyt.

  Her­ra joka tänään sirkkelöi kaik­ki sor­men­sa mil­tei irti, voisi tietää ja ker­toa. Kyl­lä siitä vielä käsi tehdään.

 24. Tom­mi Uschanov: Kaik­ki tämän malliset jär­jestelmät on viime kädessä kopi­oitu brit­tien Nation­al Health Ser­vices­tä, kos­ka se oli kro­nol­o­gis­es­ti ensim­mäi­nen tämän mallin jär­jestelmä, toimin­nas­sa jo ennen kuin DDR:ää oli edes perustettu.

  DDR:n his­to­ri­ankir­joituk­ses­sa omit­ti­in koomis­es­ti kaik­ki vuo­sisato­jenkin takaiset Sak­san his­to­ri­an suur­miehet juuri DDR:n omik­si pojik­si, Bachista Lutheri­in ja Goetheen. 2010-luvun Suomes­sa taas on tälle pei­liku­va­mainen, mut­ta samas­ta syys­tä yhtä hupaisa taipumus ajatel­la, että jos jokin asia on esi­in­tynyt yhtäläis­es­ti sekä DDR:ssä että lukui­sis­sa muis­sa paikois­sa, siitä puhut­taes­sa tulee maini­ta aina nimeltä juuri DDR eikä mitään näistä muista paikoista. 

  Eikä tule uno­htaa hep­pua nimeltä Otto von Bis­mar­ck, jok­seenkin kaik­ki hyv­in­voin­ti­val­tion ele­men­tit oli­vat jo hänen ajat­telus­saan — ja hän myös pani ne täytäntöön!
  Ei muuten ollut sosialidemokraatti.

 25. Viimei­sistäkin kom­mu­nis­min rippeistä olisi syytä luop­ua. Yksi­tyiset lääkäri­ase­mat anta­vat jo nyt parem­paa palvelua ja vieläpä nopeam­min, sijait­se­vat parem­mil­la paikoil­la ja ovat auki parem­min. Kaiken lisäk­si lääkärit puhu­vat hyvin suomea. 

  Ter­veyskeskuk­set pitäisi lakkaut­taa ja julkisen sek­torin mak­saa yksi­tyisen sek­torin hoito. Palvelu paran­tu­isi tämän jäl­keen kulu­jen pysyessä samoina, kos­ka kap­i­tal­is­mi toimii tehokkaam­min kuin kommunismi.

 26. Tiedok­si niille, jot­ka haikail­e­vat sotea yksi­ty­is­po­h­jalle hie­man faktaa:
  USA:ssa, mis­sä hom­ma perus­tuu kil­pailulle, on todet­tu että esim. van­hus­ten­hoi­doss kau­pal­li­sis­sa yksi­ty­is­laitok­sis­sa rauhoit­tavien pillerei­den kulu­tus on moninker­taista jär­jestö­jen tai julkisen sek­torin vas­taavi­in. Kol­man­nel­la sek­to­ril­la taas on eniten kuntout­ta­jia. Tutkimuk­sen tek­i­jä Mar­tin Feld­stein tote­si iro­nis­es­ti, että ehkä kau­pal­lisel­la sek­to­ril­la on kyky palkata parem­pia lääkäre­itä, jot­ka osaa­vat parem­min arvioi­da lääkkei­den tarpeen. Siel­lähän ei tietenkään käytetä vas­tavalmis­tunei­ta kan­de­ja kuten mei­dän rep­pu­fir­moissamme — eihän?

 27. Eri­no­mainen ehdo­tus ja vielä rahoi­tus yksikanavaisek­si, niin saadaan maakun­nillekin kun­nol­lisia tehtäviä. Nythän niil­lä taitaa olla oikea­ta tekemistä vain kaavoituk­ses­sa. Muu on sitä suun­nit­telua, kehit­tämistä, koordi­noin­tia, seu­ran­taa ja markki­noin­tia. Samal­la voidaan lopet­taa sh-piir­it ja järkeistää maakun­ta­jakoa. Mihin tarvi­taan neljää “Pohjanmaa”-maakuntaa?

 28. Makkarat­alon Hau­tu­umaa:
  ‘snip’
  Ter­veyskeskuk­set pitäisi lakkaut­taa ja julkisen sek­torin mak­saa yksi­tyisen sek­torin hoito. Palvelu paran­tu­isi tämän jäl­keen kulu­jen pysyessä samoina, kos­ka kap­i­tal­is­mi toimii tehokkaam­min kuin kommunismi. 

  Hyvin tehokkaasti toimit­ta­vat lääkäri­fir­mat voit­to­jaan ulko­maisille omis­ta­jille — ja vain se on tehokku­ut­ta kapitalismissa.

 29. “Ter­veyskeskuk­set pitäisi lakkaut­taa ja julkisen sek­torin mak­saa yksi­tyisen sek­torin hoito. Palvelu paran­tu­isi tämän jäl­keen kulu­jen pysyessä samoina, kos­ka kap­i­tal­is­mi toimii tehokkaam­min kuin kommunismi”

  Onnek­si ei tarvitse vali­ta kom­munin­is­min ja USa:n jär­jestelmän välillä: 

  Jenkeis­sä tuh­laan­tuu ter­vey­den­hoi­dos­sa pelkästään byrokra­ti­aan ja transak­tiokus­tan­nuk­si­in yli 20% kaik­ista menoista. Maan brut­tokansan­tuot­teesta tuh­laan­tuu ter­vey­den­hoitoon 16–17%.

  Onnek­si meil­lä on nyt kaik­ki mah­dol­lisu­udet luo­da maail­man paras jär­jestelmä. Rahoi­tus vielä yksikanavaisek­si, kun­nille insen­ti­ive­jä hoitaa kun­nol­la ter­vey­den edis­tämi­nen sekä sopivis­sa palvelu­lohkois­sa yksi­ty­isille kun­nol­liset toimintamahdollisuudet.

 30. Sote-uud­is­tuk­ses­sa kan­nat­taa muis­taa, että lääkärien ja hoita­jien määrä pysy ennal­laan ja asi­akkaiden (poti­laiden) kysyn­täkään ei muutu. 

  Kokoomuk­sen huol­ta yksi­ty­i­sistä palveluista on vaikea ymmärtää, kun niitä joka tapauk­ses­sa tarvi­taan. Demarien huoli taas liial­lis­es­ta yksi­tyis­es­tä puoles­ta pitäisi olla aihee­ton, jos julki­nen puoli pystyy uusi­maan rak­en­teen­sa ajan­tasalle ja toim­i­maan yhtä järkevästi. 

  Toiv­ottvasti työter­veyshuolto säi­lyy ainakin vuosikymme­nen, jot­ta muu hom­ma saadaan kuntoon.

  Sote:ssa ei muuten vieläkään puhuta siitä _sosiaali_puolesta yhtään mitään. Sekin on iso asia.

  Muuten, mik­si maakun­ti­in ei voisi vali­ta suo­ral­la vaalil­la vatu­us­toa? Kos­ka on halut­tu, että vaalipi­ir­it ovat eri­laisia hämen­nyk­sen lisäämisek­si­ja vas­tu­un vält­telemisek­si. Siinähän se hoi­tu­isi Eduskun­tavaalien yhtey­dessä 60 henkeä / maakun­ta. Äänikyn­nyskin olisi sopi­van pieni.

  Jos taas halut­taisi­in säästää, maakun­nan kansae­du­ta­jat voisi­vat toimia oto:na vaalipi­irin kokoisen alueen luot­ta­mushenkilö­val­tu­utet­tuina. paljon demokraat­tisem­paa kuin nyky­isin ja ainakin yhtä demokraat­ti­nen kuin koko Eduskunta.

 31. ripa:
  Onnek­si ei tarvitse vali­ta kom­munin­is­min ja USa:n jär­jestelmän välillä: 

  Noista vai­h­toe­hdoista jää vielä se vapaisi­in markki­noi­hin perus­tu­va malli pois…

  “The fact of the mat­ter is that America’s health care sys­tem is like a free mar­ket in the same way that Madon­na is like a vir­gin – i.e. in fic­tion only.”

  The Myth Of Free Mar­ket Health Care In America

  The Myth of the Free-Mar­ket Amer­i­can Health Care System

  “The Unit­ed States does not have a pri­vate-sec­tor health insur­ance sys­tem, let alone a func­tion­ing com­pet­i­tive mar­ket for insur­ance or health services.”

  Com­pelling Evi­dence Makes the Case for a Mar­ket-Dri­ven Health Care System

 32. Vesa: Helsingis­sä julki­nen toimii käsit­tääk­seni kohtu­ullisen hyvin ja palvelu­ja saa, tehokku­ud­es­ta en ole niin varma.

  Päivystys on aika heikkoa, ellei asu päivys­tävän sairaalan vier­essä. Kaik­ki TK ajat ovat varauk­sen takana tai jae­taan aamuisin (päivystys). Minus­ta siinä on jotain per­verssiä, ettei jär­jestelmä käytän­nössä sal­li käve­lyä sisään ja vuoron odot­tamista kuin sairaalan osalta. Useim­mil­la kun kuitenkin se on kymme­nen kilo­metrin päässä ja siinä vier­essä pitäisi olla TK täyn­nä ter­vey­den­hoidon ammattilaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.