Valtuustolta tuki investointikaton nettouttamiselle.

Tein val­tu­us­tossa pon­nen käsiteltäessä aloitet­tani investoin­ti­taka­ton osit­taisek­si muut­tamis­es­ta net­tomääräisek­si. Pon­si kuu­lui näin:

Kvs­to edel­lyt­tää, että khs selvit­tää vai­h­toe­hdot kor­ja­ta investoin­tika­ton sään­nöt aloit­teen hen­gen mukaises­ti siten, että selvi­tyk­set ovat poli­it­tis­ten ryh­mien käytet­tävis­sä val­tu­us­ton strate­gian puo­liväl­i­tarkas­tuk­seen mennessä.

Pon­si meni läpi äänin 54–31 (jälkim­mäiseen luku­un kuu­lu­vat myös tyhjää äänestäneet ja pois­saol­e­vat, kos­ka pon­nen läpi­menoon tarvi­taan 43 JAA-ääntä.)

Tarkoi­tus ei ole höl­len­tää investoin­tikat­toa, vaan saa­da se toim­i­maan järkeväm­min suh­teessa asun­to­tuotan­toon. Juuri kaavoitet­ti­in Kalasa­ta­mas­sa kort­teli, jon­ka saat­ta­mi­nen raken­nuskelpoisek­si mak­saa 32 miljoon­aa euroa. Syn­tyvien tont­tien arvo on arvioitu 65 miljoon­aksi euroksi. On vaikea ymmärtää, mik­si tämän ton­tin kun­nos­tamisen takia pitäisi vähen­tää investoin­te­ja home­k­oulu­jen kor­jaamiseen 32 miljoon­al­la, kun han­ke tuot­taa voit­toa.  Itse asi­as­ta olen kir­joit­tanut tässä.

Val­tu­us­to kokoon­tuu strate­giasem­i­naari­in tam­miku­un lop­ulle. Täl­lä tähdätään val­tu­us­tostrate­gian päivittämiseen.

7 vastausta artikkeliin “Valtuustolta tuki investointikaton nettouttamiselle.”

 1. Mitä tont­tia tarkoi­tat? Sitäkö, jota käsitelti­in 18.11.2014?

  Toiv­ot­tavasti tuo­ta pont­tasi ei tul­la käyt­tämään pohjus­tuk­se­na jotakin älyt­tömän kallista (ja kyseenalaista) han­ket­ta varten, jos­sa ehkä esim. mer­ta täyt­tämäl­lä luo­daan poh­jaa uusien ökya­sun­to­jen rak­en­tamiselle julk­isia maisemia tai lähilu­on­toa pilaamaan.

 2. Hienoa peräk­siantam­a­ton­ta työtä. Suo­mi tarvit­see investoin­te­ja ja työtä. Urban­isoi­tu­mi­nen on tren­di ja tuo vau­raut­ta. Helsin­gin on kiihdytet­tävä kasvuaan. Muuten emme pääse tästä suosta.

 3. Aloitet­taes­sa netot­tamista se pitäisi laskea mukaan investoin­tikat­toon siten, että investoin­tikat­toa las­ke­taan sen ver­ran mitä netot­ta­mi­nen tuo. 

  Idea lie­nee mah­dol­lis­taa tuot­tavin investoin­tien teko, ei kas­vat­taa investoin­tikat­toa nykyisestään.

 4. Investoin­tika­ton net­tomääräisyys kuu­lostaa sel­l­ais­esl­ta asial­ta, että ei luulisi vas­tus­tus­ta löy­tyvän kovin laa­jasti. Herääkin kysymys, että mikä poruk­ka tuo­ta vas­taan äänesti ja mik­si ihmeessä?

 5. Syn­tyvien tont­tien arvo on arvioitu 65 miljoon­aksi euroksi.

  Nouseeko se kat­to arvion perus­teel­la vai toteu­tuneen käteisek­si muut­tuneen investoin­nin tuo­ton perusteella?

  Jos ensim­mäisen niin voitte sit­ten saman tien pois­taa koko katon.

 6. Mik­si osa äänesti vas­taan? Mik­si tämän muut­ta­mi­nen on kestänyt niin kauan? Mik­si poli­ti­ikkaa on vaikea ymmärtää?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.