Pieni huomautus terveydenhuollon neuvontapuhelimesta

Seu­raa­va tek­sti perus­tuu muistin­varaiseen tietoon ja voi olla väärinkäsitys.

Olin joskus kauan sit­ten HUS:in hal­li­tuk­sen kok­ouk­ses­sa päät­tämässä ter­vey­den­huol­lon puhe­lin­neu­von­ta­palvelun han­kkimis­es­ta. Asia oli kil­pailutet­tu ja siinä pain­otet­ti­in hin­taa ja laat­ua niin, että hin­ta vaikut­ti enem­män kuin laatu. Kil­pailu­un osal­lis­tui eräs, muis­taak­seni Sitran piiris­sä kehitet­ty palvelu, joka oli hinnal­taan selvästi kalli­impi mut­ta laadul­taan ylivoimainen. Hin­taero oli niin suuri, että vaik­ka palve­lu­ta­sos­sa olisi ollut mak­si­maa­li­nen ero, olisi pitänyt vali­ta halvem­pi ja valit­ti­in, vaik­ka kaik­ki oli­vat sitä mieltä, että tuo parem­pi palvelu olisi ollut HUS:lle ja kaupungeille kokon­aistaloudel­lis­es­ti parem­pi. Kun soit­ta­ja saa puhelus­ta enem­män irti, säästyy paljon rahaa, kun lääkäriä ei tarvitse vai­va­ta. Olisi kan­nat­tanut mak­saa enem­män, kos­ka parem­pi puhe­lin­neu­von­ta olisi säästänyt selvää rahaa. Ei kuitenkaan halut­tu men­nä markki­natuomiois­tu­imeen ja mak­saa kor­vauk­sia. Olin sil­loin tästä päätök­ses­tä eri mieltä.

Olen käyt­tänyt tätä esimerkkinä siitä, miten kil­pailu­tus johtaa usein aivan vikaan.

Joku jol­la on pääsy van­hoi­hin paperei­hin, voisi kaivaa tämän tapah­tu­man esille ja kat­soa, kan­nat­taisiko asi­aan pala­ta nyt, kun tuo puhe­lin­palvelun sopimus näyt­tää ole­van katkol­la. Voi olla, että on kyse kahdes­ta eri asiasta.

 

22 vastausta artikkeliin “Pieni huomautus terveydenhuollon neuvontapuhelimesta”

 1. Jos hin­taa ja laat­u­a¹ ker­ran pystytään arvioimaan jo nykyisessä kil­pailu­tuk­ses­sa, niin mik­sei pain­o­tuk­sien sijaan mit­ta­ri­na käytetä hinta—laatu ‑suhdet­ta, jol­loin ei tarvit­sisi ottaa sitä halv­in­ta kri­teer­it täyttävää?

  ¹) En tiedä miten kil­pailut­ta­jat sen laadun pystyvät riit­tävän objek­ti­ivis­es­ti (= siten, että se kestää mah­dol­liset val­i­tuk­set) arvioimaan, mut­ta niin ymmärsin kuitenkin tapahtuvan.

 2. “Kun soit­ta­ja saa puhelus­ta enem­män irti, säästyy paljon rahaa, kun lääkäriä ei tarvitse vaivata.”

  “Olisi kan­nat­tanut mak­saa enem­män, kos­ka parem­pi puhe­lin­neu­von­ta olisi säästänyt selvää rahaa.”

  No tuo tilaa­mat­ta jäänyt palvelu olisi sit­ten kyl­lä ollut aivan maagi­nen. Nykyi­nenkin kun on ollut aivan ehdo­ton ja ker­taakaan ei ole lääkärille lähdet­ty niis­sä asiois­sa, jois­sa on sinne oltu yhteydessä.

 3. kAS MISTÄPÄ OLI KYSE? Jokaisel­la Suomen kansalaisel­la oli sairas­vaku­u­tusko­rt­ti jo tuol­loin käytössä. Kor­tis­sa on sosi­aal­i­tur­vatun­nus, joka luo kansalaisen iden­ti­teetin tun­nis­teen. Jär­jestelmä kehitet­ti­in sairas­vaku­u­tus­lain astues­sa voimaan. Asuin tuo­hon aikaan TEu­val­la, enkä päässyt edes kumar­ta­maan kun­ni­aa oival­luk­ses­ta, jota edelleen käytetään. Vuosi sat­tunee 1950-luvun lop­ulle. Soini­vaaran tarkoit­ta­ma jär­jestelmä jäi val­it­se­mat­ta kateud­es­ta johtuen. Osa hin­taeros­ta olisi men­nyt palkkiona iden­ti­teet­ti­jär­jestelmän kek­si­jöille, mut­ta heistä tehti­in sät­timäl­lä riistäjiä ja näin huono sys­tee­mi siu­natti­in poli­it­tisen riemun ja voiton tun­non pyrkiessä pintaan.
  Nyt voi ilmoit­taa läs­näolon­sa esim ter­veyskeskuk­ses­sa NÄYTTÄMÄLLÄ SAIRASVAKUUTUSKORTTIA VIIVAKOODIN LUKEVALLE LAITTEELLE. Tämä helpo­tus työn suju­vu­u­teen oli jem­mas­sa noin 20 vuotta.

 4. Napakymp­pi! Kil­pailu­tuk­sista huoli­mat­ta pitäisi kyl­lä ter­veen jär­jen käyt­tökin olla sal­lit­tua. Yhtä hölmöjä jut­tu­ja muis­te­len joskus itsekin olleeni ihmettelemässä.

 5. Mik­sei net­ti­in saa­da aikaan kir­jal­lis­es­ti toimi­vaa “palvel­e­vaa puhe­lin­ta”, jos­ta löy­ty­i­sivät haku­sanoil­la etsiessä hel­posti vas­tauk­set, joi­ta muut ovat vas­taavis­sa tilanteis­sa saa­neet. Puheluis­sa uno­htuu hel­posti sanoa jokin olen­nainen asia, mut­ta kir­jal­lis­es­ti ne muis­taisi sanoa.

  Yleisim­mät kysymyk­set ja vas­tauk­set voisi pienen anonymisoin­nin jäl­keen julka­ista ja luo­da sato­jen tuhan­sien kysymys­ten ja vas­tausten laa­juinen tietokanta.

 6. kom­ment­ti: Mik­sei net­ti­in saa­da aikaan kir­jal­lis­es­ti toimi­vaa “palvel­e­vaa puhe­lin­ta”, jos­ta löy­ty­i­sivät haku­sanoil­la etsiessä hel­posti vas­tauk­set, joi­ta muut ovat vas­taavis­sa tilanteis­sa saaneet. 

  Löy­tyy: http://www.terveyskirjasto.fi.

  Tuol­ta löy­tyy myös käypä hoito ‑suosi­tusten potilasversiot.

  Ammat­ti­laisver­siot löy­tyvät osoit­teesta http://www.kaypahoito.fi, jos halu­aa vaikka­pa tehdä omas­ta kroonis­es­ta krem­pas­taan harrastuksen.

 7. kom­ment­ti:
  Mik­sei net­ti­in saa­da aikaan kir­jal­lis­es­ti toimi­vaa “palvel­e­vaa puhe­lin­ta”, jos­ta löy­ty­i­sivät haku­sanoil­la etsiessä hel­posti vas­tauk­set, joi­ta muut ovat vas­taavis­sa tilanteis­sa saaneet. 

  Var­maan sik­si, että se olisi liian fik­sua. Saat­taa myös olla sel­l­ainen kauhea pelko, että aiko­jen saatossa saat­taa vas­taus van­heta, kun lääketiede kehit­tyy. Kai sinne saa päiväysleimat ja varoituk­sen, että vas­taus on annet­tu 100 vuot­ta sit­ten, ei ehkä enää pidä paikkaansa.

 8. Sakke:
  Napakymp­pi! Kil­pailu­tuk­sista huoli­mat­ta pitäisi kyl­lä ter­veen jär­jen käyt­tökin olla sal­lit­tua. Yhtä hölmöjä jut­tu­ja muis­te­len joskus itsekin olleeni ihmettelemässä. 

  Kil­pailu­lain­säädän­tömme on surkea ja aiheut­taa sekä turhia kus­tan­nuk­sia että turhia piilokus­tan­nuk­sia. Ain­oat voit­ta­jat ovat juris­tit, jot­ka suos­tu­vat hoita­maan epämääräisiä juttuja.

 9. Ter­veysneu­von­tanu­mero on ollut tarpeen mon­een ker­taan ihan täl­laiselle aikuisellekin. Toisin kuin MikkoR, min­ulle neu­vo on joskus ollut sekin, että paras lähteä päivystyk­seen tutkittavaksi. 

  Tieto ympäri vuorokau­den palvel­ev­as­ta neu­von­nas­ta on iso tur­vatek­i­jä. Jos se lopete­taan, soit­ta­vatko ihmiset sit­ten senkin edestä hätänumeroon?

  Numerol­la on ollut ainakin takavu­osi­na käyt­töä myös koti­hoi­dos­sa työsken­telville: heillekin löy­tyi neu­vo (asi­akas­ta varten) niinä aikoina, kun päivä­työaikaa nou­dat­ta­vat tiimien omat sairaan­hoita­jat ja lääkärit eivät olleet tavoitettavissa.

  Minä en ymmär­rä kun­tien jatku­via ongelmia kil­pailu­tuk­sesn kanssa. Eikös tilaa­ja ole se, joka määrit­telee ehdot, joil­la tilaa, ja kil­pailu­tuk­ses­sa sovel­let­ta­vat kri­teer­it ‑myös laadun ja hin­nan painotukset?

  Ja vieläkö — aina vain — valite­taan osaamis­va­jaus­ta? Eikö kun­tali­itos­ta tai muual­ta voi tila­ta kil­pailu­tuk­ses­ta vas­taav­ille räätälöi­tyä asian­mukaista koulu­tus­ta osaamis­va­jeen poistoon?

 10. Miten se että joku halu­aa pain­ot­taa ensisi­jas­sa hal­paa hin­taa eikä laat­ua on sit­ten kil­pailu­tuk­sen syytä? Eikö se ole sen syytä joka on tuon pain­o­tuk­sen päättänyt?

  Pakkok­il­pailu­tuk­sen ensisi­jainen tehtävä on estää tekemästä hyvävelisys­tee­mi kesken sopimuk­sia jot­ka ovat sekä kalli­ita että huonoja.

 11. Asiantun­tem­aton kysymys: Mitä täl­laises­sa palvelus­sa etukä­teen määritel­ty laatu tarkoittaa?

 12. Kil­pailu­tus oli ilmeisen huonos­ti valmisteltu.Yski tärkeimpiä tehtäviä on selvit­tää mitä poten­ti­aal­isia palvelun tar­joa­jia markki­noil­la on.

  Kun tun­netaan toim­i­jat niin tar­jous­pyyn­töä voi ruka­ta niin, että se paras/sopivin tar­joa­ja on vahvoil­la tai ainakin tasaver­tainen muiden kanssa

 13. No se oli sit­ten väärin kil­pailutet­tu jos yhtä halut­ti­in ja toinen saati­in. Vaa­timus­määrit­te­ly ja pistey­tys pielessä ja/tai markki­noiden kar­toit­ta­mi­nen huonos­ti tehty.

 14. Simo Mele­nius:
  ¹) En tiedä miten kil­pailut­ta­jat sen laadun pystyvät riit­tävän objek­ti­ivis­es­ti (= siten, että se kestää mah­dol­liset val­i­tuk­set) arvioimaan, mut­ta niin ymmärsin kuitenkin tapahtuvan. 

  Useim­miten “laat­ua” on hyvin vaikea arvioi­da yksiselit­teisel­lä taval­la niin että saataisi­in kil­pailu­tuk­seen tarvit­ta­va excel yhteen­sopi­va mit­tari. Yleen­sä tehdäänkin niin, että kek­sitään muu­ta­ma sel­l­ainen asia joi­ta voisi olet­taa laadukkaas­sa tar­jouk­ses­sa ole­van ja tehdään siitä laatukriteeri. 

  Jos esim haet­taisi­in laadukkain­ta ruokavalio­ta, niin jol­lakul­la virkamiehel­lä voisi juo­lah­taa mieleen että “ome­na päivässä pitää lääkärin loitol­la, eli hyvässä ruokavalios­sa täy­tyy olla ome­nia. Sit­ten laite­taan tar­jous­pyyn­töön merk­in­tä, että se tar­joa­ja jon­ka tar­jouk­ses­sa on eniten omenoi­ta saa täy­det laatupis­teet ja muille annetaan laatupis­teitä samas­sa suh­teessa kuin hei­dän tar­jouk­ses­saan on ollut ome­nia ver­rat­tuna täy­det pis­teet saa­neeseen tarjoukseen. 

  Tämä malli voi jotenkuten toimia sil­loin jos ollaan osta­mas­sa sepeliä, lau­taa tai man­naryyne­jä, mut­ta se sopii huonos­ti kom­plek­sis­ten tuot­tei­den tai palvelu­jen laadun arvioimiseen. 

  Yritä vaik­ka määrit­tää hyvän par­turi tai kam­paamopalvelun laatukri­teer­it niin, että voit muu­ta­man mitat­ta­van kri­teerin perus­teel­la voi lait­taa lähiseudun par­turikam­paamot excel taulukkoon ja vali­ta laadukkaim­man. En usko että onnis­tut, vaik­ka useim­mat meistä tun­nista­vat hyvän par­turin tai kam­paa­jan varsin nopeasti. Kuitenkin tätä mallia sovel­letaan sumeilemat­ta esim sato­jen tuhan­sien ohjelmistokehityshankkeisiin. 

  Se mikä itseäni eniten ihme­tyt­tää, että jos julkisen sek­torin päätön han­k­in­tat­a­pa on tarpeen kor­rup­tion estämisek­si ja huono­jen han­k­in­to­jen vält­tämisek­si nii­in mik­si yksi­tyi­nen sek­tori ei ole apinoin­ut tätä julkisen sek­torin älyn­väläys­tä myös omaan käyttöönsä?

  1. Jään innol­la odot­ta­maan, kun kaupungi­norkesteri tilaa sin­fon­ian juhlavuoten­sa kun­ni­aik­si. Miten työ kil­pailute­taan ja laatupis­teet las­ke­taan — eri­tyis­es­ti kun hak­i­joiden aiem­pia merit­te­jä ei saa ottaa huomioon, kos­ka sel­l­ainen muo­dostaisi esteen alalle tulolle. Kuka kir­joit­taa samal­la rahal­la eniten nuotteja?

 15. Osmo Soin­in­vaara: eri­tyis­es­ti kun hak­i­joiden aiem­pia merit­te­jä ei saa ottaa huomioon, kos­ka sel­l­ainen muo­dostaisi esteen alalle tulolle.

  Mihin tuo väit­tämä perus­tuu? Direk­ti­ivi­in? Han­k­in­ta­laki­in? Sisäisi­in ohjeisi­in? KHO:n tulkintaan?

  Jos tuol­lainen rajoite on ole­mas­sa, peli menee täysin absur­dik­si. Van­hat meri­itit ja uudet inno­vaa­tiot voidaan toki aset­taa vas­takkain, mut­tei-0-vas­taan-100 ‑asetel­mana.

  1. Määräys, ettei aiem­pia meri­it­te­jä ei saa ottaa huomioon oli ainakin ennen. Se on niin päätön, että se on ehkä kumot­tu. Perustelu­na alalle pääsyn helpottaminen.

 16. Tässä suo­ra lainaus:

  Tar­jouk­sen ver­tailu­pe­rusteina ei tule käyt­tää sel­l­aisia perustei­ta, jot­ka liit­tyvät ehdokkaiden tai tar­joa­jien omi­naisuuk­si­in. Tar­jousten ver­tailu­pe­rusteina ei esimerkik­si tule käyt­tää tar­joa­jan muille asi­akkaille tar­joamien tuot­tei­den ref­er­enssien lukumäärää eikä muitakaan teknisi­in, taloudel­lisi­in tai mui­hin sovel­tuvu­u­den edel­ly­tyk­si­in liit­tyviä perusteita.

  Lähde:

  http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/tarjouspyynnon-laatiminen/tarjouspyynnon-sisalto/Sivut/default.aspx

 17. Julkisen talouden han­k­in­tasään­nök­set ovat kyl­lä aika surkuhu­paisia. Jos kyse ei olisi isoista rahoista, niin niiden aiheut­ta­mat tilanteet oli­si­vat mainio kome­dia ihan sellaiseenaan.

  Ongel­ma on usei­den sinäl­lään hyvää tarkoit­tavien koh­tien yhteis­vaiku­tus. Kun aikaisem­pia meri­it­te­jä ei saa ottaa huomioon, hin­ta ja laatu tulee ottaa huomioon etukä­teen ilmoite­tul­la taval­la ja laatukri­teer­it on ilmoitet­ta­va etukä­teen, vähänkään kom­plek­sisem­paa asi­aa ostaes­sa tilaa­jal­la on kak­si vai­h­toe­htoa: Joko päät­tää etukä­teen minkä tar­joa­jan minkä tuot­teen he halu­a­vat ja kus­to­moi­da tar­jous­pyyn­tö sen mukaan tai sit­ten tehdä “rehelli­nen” tar­jous­pyyn­tö, jon­ka käytän­nössä voit­taa se taho, joka onnis­tuu opti­moimaan tar­jous­pa­perin­sa kri­tee­rien mukaan tehokkaim­min — ja läh­es koskaan se ei ole oikeasti paras­ta tar­joa­ja. Osmon kuvaa­va tilanne, jos­sa tar­jousten perus­teel­la on tun­nis­tet­tavis­sa selkeästi kokon­aistaloudel­lis­es­ti paras tar­joa­ja, mut­ta jota ei voi­da vali­ta, kos­ka joku muu onnis­tui opti­moimaan pistey­tyk­sen­sä paremmin.

  Varsinkin sof­t­aa ostet­taes­sa ei ole mitenkään tava­ton­ta, että tar­jousten avaamis­ten jäl­keen tode­taan, että voit­ta­neesta tar­jouk­ses­ta ihan selkeästi tulee katas­trofi jos se oste­taan, mut­ta mitään toimi­vam­paa tar­jous­ta ei voi­da ostaa.

  Käytän­nössä täl­lä het­kel­lä han­k­in­tasään­nök­set aja­vat osta­jat toim­i­maan juuri sen idean vas­tais­es­ti, eli jot­ta saadaan sitä mitä halu­taan, pitää päät­tää taho, jon­ka halu­taan voit­ta­van etukä­teen. Muuten saadaan läh­es var­masti toim­i­ma­ton­ta roskaa. Ja tar­joa­jille on paljon tärkem­pää kuin­ka hyviä tar­jous­doku­ment­te­ja osa­taan kir­joit­taa kuin kuin­ka hyviä tuot­tei­ta se tekee (mikä selit­tää tiet­ty­jen ohjelmis­to­talo­jen menestyksen). 

  Käytän­nössä han­k­in­tasään­nök­set toimi­vat nimeno­maan hyvin isona esteenä uusille tar­joa­jille, ne aiheut­ta­vat paljon enem­män rahan­hukkaa julkiselle taloudelle kuin se kor­rup­tio ja huonot han­k­in­nat, joi­ta sil­lä yritetään estää ja kaiken lisäk­si se aiheut­taa todel­la paljon hukat­tua työaikaa julk­ishallinnos­sa. Han­k­in­ta­la­ki ja siihen liit­tyvät ohjeis­tuk­set ovat käytän­nössä toim­i­neet todel­la tuhoavasti niihin tavoit­teisi­in näh­den, jota ne teo­ri­as­sa ajavat.

 18. Aus­tri­an: Tar­jousten ver­tailu­pe­rusteina ei esimerkik­si tule käyt­tää tar­joa­jan muille asi­akkaille tar­joamien tuot­tei­den ref­er­enssien lukumäärää eikä muitakaan teknisi­in, taloudel­lisi­in tai mui­hin sovel­tuvu­u­den edel­ly­tyk­si­in liit­tyviä perusteita.

  Maini­tus­ta tek­stistä löy­tyi myös seu­raa­va kukkanen:

  “Sitä vas­toin sel­l­aisia ver­tailu­pe­rustei­ta, joil­la ei ole liit­tymää han­k­in­nan kohteeseen ei voi­da käyt­tää tar­jousten ver­tailu­pe­rusteina. Täl­laisia ver­tailu­pe­rustei­ta ovat esimerkik­si tar­joa­jayri­tyk­sen toim­intaan liit­tyvät tekijät.”

  Eli vaik­ka osta­ja tietäisi, että tar­joa­jayri­tys X on konkurssin par­taal­la, sen toim­i­tusjo­hta­ja syytet­tynä talous­rikok­sista, sen ain­oa tehdas on juuri palanut ja sen edelli­nen han­ke on 7 vuot­ta myöhässä, tieto­ja ei saisi käyt­tää hyväk­si vertailussa.

  Täysin mieletön­tä! Ei ole ihme, että julki­nen han­k­in­ta­toi­mi on sitä, mitä se on.

 19. Tapio: Eli vaik­ka osta­ja tietäisi, että tar­joa­jayri­tys X on konkurssin par­taal­la, sen toim­i­tusjo­hta­ja syytet­tynä talous­rikok­sista, sen ain­oa tehdas on juuri palanut ja sen edelli­nen han­ke on 7 vuot­ta myöhässä, tieto­ja ei saisi käyt­tää hyväk­si vertailussa.

  Kos­ka en voin­ut uskoa ohjeen tek­stiä, pikaluin muitakin osioi­ta läpi, ja löyti­hän sieltä järkeäkin:

  “Han­k­in­tayk­sikön on ennen tar­jousver­tailu­un ryhtymistä arvioita­va täyt­tävätkö ehdokkaat ja tar­joa­jat niille asete­tut taloudel­liseen ja rahoituk­sel­liseen tilanteeseen sekä tekniseen ja ammatil­liseen pätevyy­teen liit­tyvät ennal­ta ilmoite­tut vähim­mäis­vaa­timuk­set. Ehdokkaat tai tar­joa­jat, jot­ka eivät täytä han­k­in­tayk­sikön aset­tamia vähim­mäis­vaa­timuk­sia, on sul­jet­ta­va tarjouskilpailusta.”

  Eri osiot vain ovat keskenään ristiriidassa.

  Sitä­pait­si tekniseen ja ammatill­i­nen pätevyy­teen liit­tyvät vaa­timuk­set ovat irrel­e­vant­te­ja, jos niihin ei saa ottaa koke­musvu­osia mukaan. Ilmeis­es­ti myöskään 7 vuo­den viivästymisiä ei saa huomioi­da, kos­ka ne ovat tar­joa­jayri­tyk­sen toim­intaan liit­tyviä asioi­ta, ei sen talouteen, rahoituk­seen tms.

  Huh!

 20. Vas­taavaa menoleikkauk­sien suh­teen, kun tun­nu­taan ole­van aivan sokei­ta samanaikaisen tulop­uolel­la leikkau­tu­misen osalta, jon­ka samainen leikkaus aiheuttaa !!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.