Soten hallinto solmussa

Esitin aikanaan vaalio­hjel­mas­sani, että ter­vey­den­huolto otet­taisi­in pois kun­nil­ta ja annet­taisi­in maakun­nille. Sil­loin ei olisi myöskään niin suur­ta tarvet­ta lakkaut­taa pieniä maalaiskun­tia, jot­ka eivät nyky­i­sistä tehtävistä oikein selviä, mut­ta jot­ka hoita­vat hyvin, tehokkaasti ja joskus demokraat­tis­es­tikin ne tehtävät, jot­ka ovat niille luontaisia.

Ennus­tan, että tähän vielä päädytään.

Mut­ta nyt ter­vey­den­huol­lon jär­jestämis­vas­tuu annetaan viidelle miljoon­api­ir­ille, joiden tehtävänä on ker­ran neljässä vuodessa tila­ta alueen­sa ter­vey­den­huolto kolmelta 3–5 alueel­liselta tuot­ta­jakun­tay­htymältä. Tehtävä ei sisäl­lä kovinkaan mit­tavaa val­lankäyt­töä, kos­ka on pakko tila­ta noi­ta alueil­ta ja vain niiltä.

Varsi­nainen toim­inta annetaan 19 alueel­liselle kun­tay­htymälle, joiden rajo­ja ei ole piir­ret­ty, mut­ta lukumäärä muis­tut­taa kovasti sairaan­hoitopi­irien tai maakun­tien lukumäärää. Niihin ei kuitenkaan tule vaaleil­la valit­tua val­tu­us­toa, mis­tä perus­tus­lakivä­ki var­maankin on hyvin vihainen, vaan ne toimi­vat kuntayhtyminä.

Aika mon­es­sa maakun­nas­sa keskuskaupungille on enem­mistö asukkaista. Varsi­naista äänileikkuria tähän ei kuitenkaan ole suun­nitel­tu. Jot­ta päätök­sen­teosta ei tulisi liian suo­ravi­ivaista, päätök­sen takana on olta­va vähin­tään kak­si kun­taa, tarkem­min enem­mistö vähin­tään kah­den kun­nan edus­ta­jista. Jos siis vaik­ka Helsingillä olisi yksin ään­ten enem­mistö, se on saata­va puolelleen vähin­tään yksi toinen kun­ta, vaikka­pa Por­nainen. Tästä seu­raa mie­lenki­in­toista kau­pankäyn­tiä, joka voi johtaa ter­veyspalvelu­jen kukois­tuk­seen yhdessä pienessä kun­nas­sa, siis vaik­ka Por­nai­sis­sa. Jos suurin kun­taa joutuu osta­maan puolelleen yhden toisen kun­nan, halvim­mak­si tulee ostaa pienin.

Viiden miljoon­api­irin alueel­la taas päätök­sen takana on olta­va pait­si ään­ten enem­mistö, myös vähin­tään kol­ma­sosa kun­nista. Siis kahdel­la kol­ma­sos­al­la kun­nista on veto-oikeus. Koko maas­sa 2/3:ssa pien­impiä kun­tia asuu kuu­dennes asukkaista. Sel­l­ainen suhdeluku on keskimäärin myös noiden viidel­lä miljoon­api­irin alueel­la. Käytän­nössä Suomen Keskustalle on näin annet­tu veto-oikeus miljoon­api­irien päätök­si­in eteläis­in­tä ehkä luku­un otta­mat­ta.  Täl­lainen kah­den kamarin jär­jestelmä johtaa päätök­set hel­posti umpiku­jaan: isot kun­nat eivät suos­tu siihen, mitä pienet vaa­ti­vat ja päin­vas­toin. Ei syn­ny päätöstä lainkaan. Tai jos syn­tyy, menot eivät ainakaan alene, kos­ka noiden vähäväk­isten kun­tien kan­nat­taa vaa­tia itselleen mui­ta korkeam­paa palve­lu­ta­soa. Mak­sa­vathan ne itse vain kuu­den­nek­sen tästä koitu­vista lisäkuluista.

Ennus­taisin, että maakun­nal­lis­ten toim­i­joiden tasolle tulee vero­tu­soikeus ja suo­rat vaalit, ja nuo viisi miljoon­api­ir­iä kuopataan, kos­ka niil­lä ei ole tässä mallis­sa mitään tehtävää.

Val­tio voi pakot­taa erikois­sairaan­hoi­dos­sa kar­si­maan päällekkäisyyk­siä ja kallista kilpavarustelua.

 

57 vastausta artikkeliin “Soten hallinto solmussa”

 1. Ihan samaa olen ajatel­lut minäkin. Täl­löin ollaan hyvin lähel­lä Ruotsin mallia.

 2. Mielet­tömän jäykkä sys­tee­mi on tulos­sa. Käytän­nössä ilmeis­es­ti sairaan­hoitopi­ir­it sanel­e­vat, mitä tuote­taan, kos­ka juuri ne tuot­ta­vat eivätkä kun­nat saa tuot­taa mitään.
  Käytän­nössä tuo­ta Osmon esit­tämää kau­pankäyn­tiä ei tapah­tune, sil­lä eihän peruskun­nil­la — ei isoil­lakaan — nykyisessä jär­jestelmässä ole juuri sanan­val­taa eikä se uudessa sys­tee­mis­sä ainakaan lisäänny.

 3. Olisi muka­va tietää vai­h­toe­htois­t­en sotemallien men­estys parhaak­si val­i­tu­un näh­den. Mit­tar­it, joil­la tätä on mitat­tu, saadut tulok­set ja arviot miten luotet­tavina tulok­sia voi pitää. Onko­han sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iöl­lä kyky tehdä uskot­tavaa arvio­ta. Koko sotku on keskit­tynyt lain­säädän­nöl­liseen puoleen, jos­sa toki työtä piisaa.
  Yksit­täisen poti­laan ret­ki sote-viidakos­sa var­maan pystytään ennakoimaan jol­lakin var­muudel­la, mut­ta mak­sajien intres­sit voivat olla mon­imutkaisia. Ei ole nimit­täin help­po aset­taa hin­ta­lap­pua vaaankieliase­malle tärkeässä päätök­sessä. Sil­lä voi olla hyvinkin merkit­tävä arvo, joka pitäisi pystyä kuitenkin arvioimaan. Toki tapah­tu­man toden­näköisyyskin olisi muka­va tietää ennakol­ta. Min­is­ter­iössä on var­masti ollut hauskaa simu­loi­da peli­teo­ri­an kannal­ta eri­laisia tilantei­ta. Jos osa­puo­lil­la on yhteinen pus­si, jos­ta pelataan, niin päätök­siä on helpom­pi tehdä. Pääkaupunkiseudul­la tilanne on ollut päin­vas­tainen. Pienem­mis­sä kun­nis­sa voi olla iso­jakin ero­ja perustuen väestöpo­h­jaan ja aikaisem­pi­in tapoi­hin. Vaikea uskoa suo­ral­ta kädeltä, että lop­putu­los olisi heti onnistunut.

 4. Alus­sa ain­oa yksimielisyys syn­tyi sairaan­hoitopi­irien lakkauttamisesta.

  Lop­ul­ta shpt (jol­lain uudel­la nimel­lä) taita­vat olla ain­oi­ta, jot­ka jäävät jäljelle.

  Sinän­sä nämä caset jos­sa shp tuot­taa pienelle paikkakun­nalle kaik­ki palve­lut on tarkoituk­sel­la uno­hdet­tu. Mänt­tä-Vilp­pu­las­sa nämä vahvem­pi­en har­tioiden tuot­ta­mat palve­lut oli­vat fiasko. Edes tk-lääkäre­itä ja ham­maslääkäre­itä ei saatu. Tyyp­pies­imerk­ki yksi­tyiselle avau­tu­vas­ta saumas­ta kun julki­nen johto­por­ras johtaa itsen­sä sykkyrälle.

  Ensi­hoito pelaa nyt näi­den suurem­pi­en aluei­den organ­isoimana. Kus­tan­nuk­set on tuplaan­tuneet ja palvelun saatavu­us heikentynyt.

 5. Ode:

  Varsi­nainen toim­inta annetaan 19 alueel­liselle kun­tay­htymälle, joiden rajo­ja ei ole piir­ret­ty, mut­ta lukumäärä muis­tut­taa kovasti sairaan­hoitopi­irien tai maakun­tien lukumäärää. Niihin ei kuitenkaan tule vaaleil­la valit­tua val­tu­us­toa, mis­tä perus­tus­lakivä­ki var­maankin on hyvin vihainen, vaan ne toimi­vat kuntayhtyminä.

  Minkä takia nykyiset sairaan­hoitopi­ir­it eivät sit­ten ole perus­tus­lain vas­taisia? Eihän näil­lä uusil­la 19 kun­tay­htymäl­lä ole oikein mitään eroa (lisäte­htäviä luku­unot­ta­mat­ta) sairaanhoitopiireihin?

 6. Ode:

  Viiden miljoon­api­irin alueel­la taas päätök­sen takana on olta­va pait­si ään­ten enem­mistö, myös vähin­tään kol­ma­sosa kun­nista. Siis kahdel­la kol­ma­sos­al­la kun­nista on veto-oikeus. Koko maas­sa 2/3:ssa pien­impiä kun­tia asuu kuu­dennes asukkaista. Sel­l­ainen suhdeluku on keskimäärin myös noiden viidel­lä miljoon­api­irin alueel­la. Käytän­nössä Suomen Keskustalle on näin annet­tu veto-oikeus miljoon­api­irien päätök­si­in eteläis­in­tä ehkä luku­un otta­mat­ta. Täl­lainen kah­den kamarin jär­jestelmä johtaa päätök­set hel­posti umpiku­jaan: isot kun­nat eivät suos­tu siihen, mitä pienet vaa­ti­vat ja päin­vas­toin. Ei syn­ny päätöstä lainkaan.

  Oletko var­ma ettet hiukan ylidrama­ti­soi tilan­net­ta? Jos tilanne kun­tay­htymis­sä on noin paha, niin kuin­ka sairaan­hoitopi­ir­it kuitenkin toimi­vat ja saa­vat päätök­set tehtyä? Eikös niis­säkin ole pieniä kun­tia suo­sivia äänileikkureita?

  1. Sairaan­hoitopi­ireis­sä on suurim­påia kun­tia syr­jivät äänileikku­rit, mut­ta tämä on aivan uut­ta. On kak­si enem­mistöä, väk­ilu­un perus­tu­va ja kun­tien lukumäärään perus­tu­va, joil­la on molem­mil­la veto-oikeus. Muis­tut­taa Yhdys­val­tain perus­tus­lakia. Sairaan­hoitopi­ireis­sä syn­tyy aina enem­mistö, jota tässä uudessa jär­jestelmässä ei vält­tämät­tä synny.

 7. Ode:

  Sairaan­hoitopi­ireis­sä taitaa olla äänileikkurit.

  Mut­ta onhan sote-alueil­lakin taval­laan äänileikkuri (kun 2/3 kun­nista pystyy kaata­maan päätök­sen jol­la on äänistä enemmistö).

 8. Mitäpä jos eduskun­ta päät­täisi kun­tavero­tuk­sen mak­sim­imäärän vaikka­pa 19%.

  Eikö sil­loin raha (siis sen puute) aja köy­hät elinkelvot­tomat kun­nat liit­tymään yhteen ja näin jär­jestelmästä tulisi tehokkaampi?

  Ja syy ei voi olla perus­tus­lailli­nen tms. kos­ka nos­tet­ti­in­han kiin­teistöveron alara­jaakin lakimuu­tok­sel­la, tässä laki vaan toimisi toisinpäin.

 9. THLn asiantun­ti­japro­fes­sori yle radion Ajan­tasas­sa uusim­mas­ta sote sovusta:

  “Nyt siitä susi tuli.”

 10. Tämäkin lie­nee niitä päätök­siä jot­ka muut­ta­vat kansalais­ten kyynisen suh­tau­tu­misen poli­itikkoi­hin vihak­si ja sitä kaut­ta lopuk­si täy­del­lisek­si välin­pitämät­tömyy­dek­si. Lopuk­si Apot­ti syö viimeisenkin piparin.

 11. Mitä sil­loin tapah­tuu, jos joku virkamies tyrii? Jos koko sairaan­hoidon jär­jestämi­nen raken­netaan yhden val­i­tuskelpoisen hallintopäätök­sen (jär­jestämis­päätös) varaan, mitäs sit­ten tapah­tuu, jos se kaatuu hallinto-oikeudessa? 

  Eikös siinä vielä ollut tulos­sa jotain hark­in­taa rajoit­tavia piirteitä, jot­ka nos­taisi­vat kaa­tu­mis­ten todennäköisyyttä?

  Tietysti arvioimi­nen on hyvin vaikeaa, kun taas on vain min­is­te­rien puhei­ta käytössä, eikä mitään kun­nol­lisia asi­akir­jo­ja. Ettei taas olisi sitä kuu­luisaa mieliku­vapoli­ti­ikkaa. Kovin tun­tu­vat toimit­ta­jat taas vähään tyytyväisiltä…

 12. Osmo Soin­in­vaara:
  Sairaan­hoitopi­ireis­sä taitaa olla äänileikkurit. 

  Eikös juuri se ole perus­tus­lain vas­taista — rajoit­taa kun­tien itse­hallinnol­lista päätösvaltaa.

  1. Perus­tus­la­ki iohmiset ovat min­ulle tun­tem­at­tomas­ta syys­tä sitä mieltä, että on oikeutetumpaa rikkoa yhtäläisen äänioikeu­den peri­aatet­ta kun kun­tien itse­hallintoa (jota muuten perus­tus­la­ki ei tunne, vaan kun­ta­lais­ten itse­hallinnon, ja se taas on ihan eri asia)

 13. Kun­tali­itoskun­ta­lainen:

  ‘snip’
  Sinän­sä nämä caset jos­sa shp tuot­taa pienelle paikkakun­nalle kaik­ki palve­lut on tarkoituk­sel­la uno­hdet­tu. Mänt­tä-Vilp­pu­las­sa nämä vahvem­pi­en har­tioiden tuot­ta­mat palve­lut oli­vat fiasko. Edes tk-lääkäre­itä ja ham­maslääkäre­itä ei saatu. Tyyp­pies­imerk­ki yksi­tyiselle avau­tu­vas­ta saumas­ta kun julki­nen johto­por­ras johtaa itsen­sä sykkyrälle.
  ‘snip’

  Juuri näin se erit­täin toden­näköis­es­ti menee. Sairaan­hoitopi­ire­jä (vaik­ka mil­lä nimel­lä) kiin­nos­taa vain erikoinen erikois­sairaan­hoito, peruster­vey­den­huol­lon ase­ma heikke­nee entis­es­tään — siis julkisel­la puolella.

  Ja tämä avaa mah­ta­vat kasvunäkymät yksi­ty­isille palveluille, sil­lä niitähän on pakko käyt­tää, kun julk­isten palvelu­jen saatavu­us heikke­nee entis­es­tään — ja itse asi­as­sa se oli se peru­songel­ma, joka piti uud­is­tuk­sel­la ratkaista.

 14. “Esitin aikanaan vaalio­hjel­mas­sani, että ter­vey­den­huolto otet­taisi­in pois kun­nil­ta ja annet­taisi­in maakun­nille. Ennus­tan, että tähän vielä päädytään.”

  Ruotsin aikaan otimme sen mallin käyt­töön 1600-luvul­la ja se toimii edelleen Ruot­sis­sa eikä kukaan valita. 

  Veikkaan että ainakin län­ti­nen ja pohjoinen Suo­mi vielä kaatu­vat takaisin Ruotsin huomaan. 

  Todel­la surkeaa on ja avu­ton­ta, tai san­ot­takoon jopa anark­istista on tämä Suomen meno nykyään.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Samu V
  Tarkoi­tatko, että oste­taan erikois­sairaan­hoito Ruot­sista? Ahve­nan­maa on pienem­pi kuin Vuosaari. 

  Ahve­nan­maa on todel­lakin pienem­pi kuin Vuosaari ja siel­lä ter­vey­den­hoito on hyvin jär­jestet­ty, parem­min kuin Vuosaa­res­sa, myös erkois­sairaan­hoito. Vain hyvin erikoinen erikois­sairaan­hoito han­ki­taan joko Turus­ta tai Ruotsista.

  Ahve­nan­maan malli sopisi erit­täin hyvin koko Suomeen.

 16. Nyt kun luen lisää Ruot­sista, siel­lähän on ihan mie­lenki­in­toisia poli­it­tisia ilmiöitä maakun­tata­sol­la. Esim. Nor­rbot­tenin (Ruotsin Lap­pi) maakun­taval­tu­us­ton toisek­si suurin puolue on juurikin Nor­rbot­tenin terveydenhuoltopuolue.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Perus­tus­la­ki-ihmiset ovat min­ulle tun­tem­at­tomas­ta syys­tä sitä mieltä, että on oikeutetumpaa rikkoa yhtäläisen äänioikeu­den peri­aatet­ta kun kun­tien itse­hallintoa (jota muuten perus­tus­la­ki ei tunne, vaan kun­ta­lais­ten itse­hallinnon, ja se taas on ihan eri asia) 

  Eipä ole eri asia se! Vai miten olet ajatel­lut kun­ta­lais­ten itse­hallinnon jär­jestet­tävän — ja milloin?

 18. Tässäkin asi­as­sa olisi syytä ottaa mallia Virosta.Siellä val­tio hoitaa koko soten eikä maakun­nil­la eikä kun­nil­la ole mitään tehtävää ao funk­tion hoidossa

  Näin ei ole päässyt syn­tymään 450 tieto­jär­jestelmääkään kuten Suomes­sa on käynyt.

  Ruot­sista taas vosi kopi­oi­da tuon asiakas-valitsee-yhteiskunta-maksaa-mallin.

  Suo­mi on sen ver­ran pieni maa, ettei väli­por­tai­ta tarvita,Ruotsi on jo suurem­pi ja voi ollakin tarkoituk­sen­mukaista hoitaa asoi­ta maakuntamallilla.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Mitähän ter­vey­den­huolto Ahve­nan­maal­la mak­saa asukas­ta kohden? 

  Se mak­saa luul­tavasti jok­seenkin saman kuin ter­vey­den­huolto man­ner-Suomes­sakin kun las­ke­taan yhteen julki­nen ja yksityinen.

 20. Sairaan­hoitopi­ir­it ovat käsit­tääk­seni ja myös Lääkärili­iton mielestä toim­i­neet melko hyvin. Ei minus­ta tämä äänileikkuri ole mikään eri­tyisen suuri ongel­ma. Nyt hoito­vas­tu­ualueille tulisi myös peruster­vey­den­huolto ja inte­graa­tio paranisi. Saataisi­in ehkä parem­min myös lääkäre­itä kun­ti­in, kun he eivät olisi niin yksin.

  Ahve­nan­maan jär­jestelmä on suurin piirtein sama kuin Ruotsin. Maakun­ta­hallinto hoitaa myös ter­vey­den­huol­lon. Ahve­nan­maan ja Vuosaaren ver­tailu ontuu siinä mielessä, että Ahve­nan­maal­la on yli 10 kun­taa ja vaikeat kulkuy­htey­det saar­il­ta toisille. Silti väestö elää hyvin ja van­hem­mak­si kuin kan­ta-Suomes­sa tai Vuosaaressa.

  Kun­ta- ja sote-uud­is­tuk­set ovat muuten sel­l­ainen jos­sa asiantun­ti­joi­ta olisi pitänyt kuul­la kun­nol­la ennen toimeen ryhtymistä. Ja myös kun­nan tehtävät määritel­lä ensin. Nyt lähdet­ti­in liik­keelle kokoomuk­sen suurkun­ta-pakkomiel­teestä ja alle 100 kun­nas­ta miet­timät­tä niiden tehtäviä. Läh­es kaik­ki asiantun­ti­jathan esit­tivät jonkin­laista kak­si­ta­soista aluekunta/maakuntamallia, mut­ta tätä kokoomus kam­moaa kuin ruttoa.

 21. anon­il­li: Ruotsin itse­hallinnol­liset läänit luoti­in 1862 ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting ). Suomes­sa ei ole ollut vas­taavaa demokraat­tista maakun­ta­hallintoa, meil­lä on ollut vain val­tion paikallisia haarakonttoreita.

  Juurikin tuos­sa edel­lä olevas­sa linkissäkin san­o­taan, että vuon­na 1634 Ruot­si alun­perin jaet­ti­in läänei­hin myös Suomen alueella.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_l%C3%A4%C3%A4nit

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Nuo 1634 vuo­den läänit oli­vat osa val­tion­hallintoa, eivät paikallista itsehallintoa. 

  Kyl­lä, mut­ta 1862: “Man ska­pade ock­så ett nytt självstyrelse­or­gan, land­stinget, styrd av en folk­vald för­sam­ling.” (Wikipedia)

 23. Tarkoi­tan, että annetaan maakun­nille könt­tä­sum­ma val­tion vero­tu­loista, ja annetaan demokraat­tisen maakun­ta­hallinnon itse päät­tää, tehdäänkö rahoil­la junarataa, sairaan­hoitoa, ope­tus­ta, ym. Ahve­nan­maan kun­nal­lisvero­pros­ent­tien perus­teel­la tämä tulee paljon halvem­mak­si kuin paikallis­ta­son päätösten ulkois­t­a­mi­nen epädemokraat­tisille ja kaukaisille Aveille, Ely­ille ja val­tion ministeriöille.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Luulen, että luulet väärin tuo Ahve­nan­maan kustannuksen. 

  Voi olla, mut­ta mikä onkaan palvelu­jen saatavu­us Vuosaa­res­sa ja niiden kokon­aiskus­tan­nus, siis ml. yksi­tyiset palvelut.

  On erit­täin toden­näköistä, että toimi­vat ter­vey­den­huoltopalve­lut edel­lyt­tävät juuri Ahve­nan­maan kokoista sat­saus­ta, man­ner-Suomes­sa julki­nen sek­tori ei siihen pysty vaan mukaan tarvi­taan yksi­tyi­nen sek­tori ja sairaiden rahat.

 25. Liian van­ha:
  Tässäkin asi­as­sa olisi syytä ottaa mallia Virosta.Siellä val­tio hoitaa koko soten eikä maakun­nil­la eikä kun­nil­la ole mitään tehtävää ao funk­tion hoidossa
  ‘snip’

  Virossa val­tio ei hoi­da mitään, vaan ter­vey­den­huol­losta vas­taa Haigekas­sa — kuten myös Sak­sas­sa ja useis­sa muis­sa mais­sa. Malli sopisi toki myös Suomeen.
  Sosi­aal­i­huol­losta vas­taa­vat kunnat.

 26. Kaikesta sotkus­ta ja raha­pu­las­ta min­ulle ainakin on tul­lut epälu­u­lo ter­vey­den­hoitoa kohtaan. Itsel­läni on paho­ja selkäon­gelmia ja kun­nal­lisel­la puolel­la san­o­taan vain, että tarkkail­laan tilan­net­ta. Ei näitä kan­na­ta leikata.

  Onko tuo todel­lakin lääketi­eteelli­nen fak­ta vai kun rahat ovat lop­pu, niin ei tehdä mitään ellei ole pakko? Jos min­ul­la olisi rahaa ja menisin yksi­tyiselle puolelle, niin mah­taisiko siel­läkin lääkäri sanoa, että ei kan­na­ta tehdä mitään? 

  Eiköhän min­ul­la sen­tään sen ver­ran rahaa ole, että pystyn hake­maan lausun­non joltain yksi­tyisen puolen asiantun­ti­jal­ta, mut­ta eihän kansalaisen pitäisi täl­laiseen joutua.

 27. Ahven­maan maakun­ta­hallinnon sairaan­hoidon kustannukset:

  -palve­lut 2 miljoon­aa euroa
  ‑tulon­si­ir­rot kun­tay­htymille 83 miljoon­aa euroa
  ‑investoin­nit 3 miljoonaa

  http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/budget/slutlig_budget_2015_24102014.pdf

  Kun­tay­htymät taita­vat saa­da osu­u­den myös kun­nil­ta eli Ahven­maan soten kus­tan­nuk­set ovat palvelui­ta tuot­tavien kun­tay­htymien toim­intaku­lu­jen summa.

  Kun­tien ja maakun­ta­hallinnon sote menot vas­taa­vat kun­tay­htymille meneviä maksuosuuksia.

 28. Määkin pyöräilen:
  Itsel­läni on paho­ja selkäon­gelmia ja kun­nal­lisel­la puolel­la san­o­taan vain, että tarkkail­laan tilan­net­ta. Ei näitä kan­na­ta leikata.

  Yksit­täistapauk­sen fak­to­ja tietämät­tä voi tode­ta, että toden­näköis­es­ti juuri näin onkin. Ensin kan­nat­taa lait­taa elin­ta­vat ja lihak­set kun­toon, yli­paino pois ja odotel­la jonkin aikaa. Jos ongel­ma näistä toimen­piteistä huoli­mat­ta on edelleen merkit­tävä, voisi alkaa miet­timään toimen­piteitä. Jot­ka tule­vat yhteiskun­nan mak­set­taviksi, ovat erit­täin kalli­ita ja joiden ongel­maa kor­jaavas­ta vaiku­tuk­ses­ta ei toden­näköis­es­ti ole läh­eskään täyt­tä varmuutta.

  Sote-kulut täy­tyy saa­da kuri­in. Se ei totis­es­ti tapah­du yksi­tyisen puolen logi­ikalla, jos­sa lisää oper­aa­tio­ta = lisää voit­to­ja. Sen sijaan tarvi­taan per­in­teisiä menetelmiä, eli kep­piä ja porkkanaa. Ihmi­nen on perus­lu­on­teeltaan laiska ja mukavuudenhaluinen.

 29. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuon perus­teel­la kulut näyt­täi­sivät ole­van noin 3 000 euroa asukas­ta kohden. Aika paljon.

  Minäkin selasin Åålan­nin bud­jet­te­ja ja löysin puol­ta pienem­mät luke­mat, mut­ta sil­läkin momen­til­la oli kaikkea mah­dol­lista, joten jätin postaa­mat­ta tänne.

 30. SOTE-ratkaisun lop­putu­los: mikään ei muutu.

  Yksi ex-sairaan­hoitopi­iri lakkaute­taan Itä-Suomesta.
  Lahti ympäristöi­neen siir­tyi osak­si pääkaupunkiseu­tua ja HUS:ia. Ehkä siel­lä alue­taan laulaa myös Uuden­maan laulua juhlissa?

  Ennal­taehkäi­sevää ter­veystötä teke­viä kun­tia ran­gais­taan ja tau­dit pah­ne­maan päästäneitä paikko­ja palkitaan.

  Kun­nan mah­dol­lisu­us vaikut­ta sote-palvelu­iden kului­hin pois­tuu kokon­aan, mak­samisen ilo jää. Kun­tien määrä ja Kepun sen kaut­ta saa­ma val­ta säilyy.

  Lisää uusi rajo­ja hallintoon.

  ICT-infraa uusi­taan reip­paasti, mikä ehkä on paras seu­raus hommasta.

  EKSOTE kokeuista ja muista ei otet­tu oppia, kos­ka tulok­sia ei paljoa halut­tu kuul­la. Toimi­van sys­teemin olisi saanut, jos hom­mas­sa olisi edet­ty tältä poh­jal­ta alue ker­rl­laan ja otet­to opiksi.

  lake­ja ehkä knnt­taisi kokil­la ennen niiden täyt­tä käyttöönottoa.

 31. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuon perus­teel­la kulut näyt­täi­sivät ole­van noin 30 000 euroa asukas­ta kohden. Aika paljon.

  Ettei olisi noin 3000 euroa? (83 miljoon­aa / 30 000 asukasta).

  1. Kiitos, poistin näp­päi­lyvirheen. Jos menot koko maas­sa oli­si­vat 3000 euroa/naama, kokon­ais­menot oli­si­vat 16 mrd. Peruster­vey­den­huol­lon ja erikois­sairaan­hoidon menot taita­vat kuitenkin olla vain vähän yli kymme­nen miljardia.

 32. Koti-isä: Yksit­täistapauk­sen fak­to­ja tietämät­tä voi tode­ta, että toden­näköis­es­ti juuri näin onkin. (Hoito on oikeata)

  Toiv­ot­tavasti näin on, mut­ta silti epäi­lyt­tää kun kaikesta säästetään eikä mihinkään ole varaa. 

  Se nyt ainakin on fak­ta että paikalli­nen ter­veyskeskus on nykyään ihan fiasko. Ajan saa kah­den kuukau­den päähän ja jos on niin kipeä ettei pysty odot­ta­maan, niin ei muu­ta kuin päivystyk­seen jonot­ta­maan pari tun­tia tai kauemmin. 

  Jos mul­la olisi rahaa, niin en var­masti viit­sisi tuon manke­lin läpi etsiä hoitoa. Pitäisi säätää laki, että kansane­dus­ta­jat, virkamiehet ja kaik­ki val­tion palveluk­ses­sa ole­vat ovat pakotet­tu­ja käyt­tämään kun­nal­lisia ter­vey­den­hoitopalvelu­ja ja yksi­tyisen käyt­tämi­nen on ehdot­tomasti kielletty.

  Nimeno­maan ilman mitään ohi­tuskaisto­ja, jos kansalainen joutuu odot­ta­maan kak­si kuukaut­ta ekaa vapau­tu­vaa aikaa, niin sama kos­kee tietenkin näitä muitakin.

 33. Osmo Soin­in­vaara:
  Kiitos, poistin näp­päi­lyvirheen. Jos menot koko maas­sa oli­si­vat 3000 euroa/naama, kokon­ais­menot oli­si­vat 16 mrd. Peruster­vey­den­huol­lon ja erikois­sairaan­hoidon menot taita­vat kuitenkin olla vain vähän yli kymme­nen miljardia. 

  Lisääpä siihen yksi­tyi­nen sek­tori niin ale­taan olla melko lähellä.
  Ja miten on Vuosaaressa?

 34. Ahve­nan­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen vuo­den 2013 tilin­päätök­sessä ter­vey­den­huoltoa on seuraavasti:
  — Ålands häl­so- och sjukvård,
  verk­samhet­sut­gifter 77 065 677,02
  — Anskaffningar 143 004,26
  — Om- och till­byg­gnad av cen­tral­sjukhuset 61 893,17
  — Byg­gande av geri­atrisk klinik med pen­ningau­tomatmedel 6 000 000,00
  eli
  ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD yhteen­sä 77 270 574,45 euroa joka on 10 529 425,55 euroa bud­je­toitua vähemmän(!).
  PAFin rahoi­tus ei sisäl­ly tuo­hon kokon­aiskus­tan­nuk­seen, kos­ka se on maakun­ta­hal­li­tuk­sen kannal­ta ilmaista, mut­ta kun se ote­taan huomioon, päästään aikaisem­min mainit­tuun 83 miljoonaan.

  Anve­nan­maan yksi­tyisen sek­torin luvut esitän heti kun Osmo esit­tää vas­taa­vat luvut Vuosaares­ta. Totean kuitenkin, että hyvin hoidet­tu julki­nen sek­tori tarkoit­taa, että yksi­tyisen sek­torin rooli jää pienek­si, myös työterveyshuollossa.

 35. Määkin pyöräilen:

  ‘snip’
  Se nyt ainakin on fak­ta että paikalli­nen ter­veyskeskus on nykyään ihan fiasko. Ajan saa kah­den kuukau­den päähän ja jos on niin kipeä ettei pysty odot­ta­maan, niin ei muu­ta kuin päivystyk­seen jonot­ta­maan pari tun­tia tai kauemmin.
  ‘snip’

  Ei se mikään yleinen fak­ta ole.
  Tänään aamul­la tun­tui, että min­ul­la on poskion­telon tule­hdus, soitin ter­veyskeskuk­sen automaat­ti­in ja sieltä noin tun­nin kulut­tua soitet­ti­in ja san­ot­ti­in, että lääkäri­aikaa ei saa täk­si päiväk­si, mut­ta sairaan­hoita­jan ajan klo 13. No, sekin käy (kun muu­ta ei luvat­tu). Sairaan­hoita­ja otti vas­taan, kyseli kysymyk­set ja mit­tasi läm­mön ja CRP:n sekä tote­si, että hän ei tämän enem­pää voi tehdä, lääkäri tarvi­taan — voinko odot­taa het­ken? Tot­ta kai — ja muu­ta­man min­uutin kulut­tua pääsin lääkärille, joka kat­soi ontelot ultra­äänel­lä ja tote­si, että tule­hdus­ta ei ole, määräsi tukkoisu­ut­ta lievit­täviä lääkkeitä.

  Näin­hän sen pitää toimia — ja pie­nil­lä paikkakun­nil­la toimi­ikin (vrt. Ahve­nan­maa). Kun sote-uud­is­tuk­sel­la nyt pyritään tasaa­maan ter­vey­sero­ja samal­la, kun kus­tan­nuk­sia suit­si­taan, ei tarvi­ta kovin kum­mallista matem­ati­ikkaa selvit­tämään, minkälainen palve­lu­ta­so koko maas­sa sen jäl­keen val­lit­see: Helsin­ki. Yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la tulee ole­maan myyjän markkinat!

 36. Pitkään olen ihme­tel­lyt eikö val­tio voisi ottaa soten kokon­aan hoitoon­sa. Kun­nan lau­takun­nat eivät ole osoit­tau­tuneet yliv­er­taisik­si toimin­nanoh­jaa­jik­si, ainakin Helsingis­sä ter­veysasemien kuor­mi­tus on ollut vuosikau­sia kroonis­es­ti vino, mikä osoit­taa, että Helsin­ki ei toimi.

  Demokra­tia toimii vain, jos kansalaiset ja media seu­raa­vat asioi­ta. Tämä voi toteu­tua paikallis­es­ti ja val­tion tasol­la mut­ta tuskin maakun­nal­lis­es­ti. Luu­len­pa, että maakun­tata­son toimielin­ten toim­intaa tun­te­vat vain niiden jäsenet, jos tapaa­vat lukea esityslistoja. 

  Mitä riske­jä liit­ty­isi val­tion rahoit­ta­maan ja jär­jestämään soteen? Eikö sote ole nyky­isinkin ensisi­jais­es­ti asiantun­ti­jao­h­jau­tu­va? Val­tion hoi­dos­sa käytän­teet oli­si­vat yht­enevät ja kus­tan­nuk­set jakaan­tu­isi­vat tasaver­tais­es­ti — eihän jonkun kun­nan korkea veroäyri vält­tämät­tä johdu huonos­ta toimin­nas­ta vaan väestörak­en­teesta, jota en kovin väki­val­tais­es­ti noin yleisel­lä tasol­la ryhty­isi muuttamaan.

 37. Ei ker­takaikki­aan suurim­mal­la osal­la poli­itikoista ole tieto­taitoa päät­tää sote-asioista; kyseessä on suuri kokon­aisu­us johon sisäl­tyy myös paljon pieniä erityistehtäviä.
  Pitäisi aluk­si kerätä hyvät sote-toim­inta­mallit (esim. Ima­tran malli), siirtää vas­tuu val­ti­olle, yht­enäistää tieto­jär­jestelmät sekä ottaa mukaan ja uud­is­taa tarvit­taes­sa myös työter­veyshuol­lon ja Kelan toimintoja.

 38. Osmo,

  kysy KELA:n tilastopalvelus­ta kuin­ka paljon Ahve­nan­maal­la on hyväksyt­tyjä työter­veyshuol­lon kus­tan­nuk­sia. Todel­lis­ten yksi­ty­is­ten työ­paikan kaut­ta saatu­jen ter­veyspalvelu­iden kus­tan­nuk­set ovat sitä suurem­mat + yksi­tyiset, koti­talouk­sien omas­ta kukkaros­ta mak­samat menot vielä päälle.

  Kyl­lä Ahve­nan­maal­la käytetään ter­veyspalvelui­hin rahaa keskimääräistä enem­män, mut­ta tulota­sokin on isompi.

 39. Olli Saari­nen:
  ‘snip’
  Demokra­tia toimii vain, jos kansalaiset ja media seu­raa­vat asioi­ta. Tämä voi toteu­tua paikallis­es­ti ja val­tion tasol­la mut­ta tuskin maakun­nal­lis­es­ti. Luu­len­pa, että maakun­tata­son toimielin­ten toim­intaa tun­te­vat vain niiden jäsenet, jos tapaa­vat lukea esityslistoja.
  ‘snip’

  Ja kuka­han niitä val­tion­hallinnon esi­tys­lis­to­ja lukee? Ja siis tun­tee val­tion­hallinnon toimielin­ten toimintaa?
  Val­tion­hallinnos­sa demokra­tia toimii eduskun­nan tasol­la, muu on pääl­likkövi­ras­to­ja, joiden käytän­nön toimin­nas­ta ulkop­uoliset eivät tiedä mitään.

 40. Vielä val­tion­hallinnon ‘autu­ud­es­ta’ Ylen sivuil­ta tänään, Matthew Wood: “Suo­ma­lainen virkakoneis­to näyt­tää monien ulko­maalais­ten silmis­sä lähin­nä mustal­ta aukolta.
  – Toinen jäsen­emme kuvaa suo­ma­laista byrokra­ti­aa mus­tak­si aukok­si. Virkamiehet eivät halua jär­jestää tapaamisia, eivätkä vas­taa sähkö­postei­hin. Päätök­set eivät ole läpinäkyviä ja eikä yri­tys koskaan tiedä, onko asi­asi edes eten­emässä, Wood kuvailee.”

 41. Raimo K:
  Vielä val­tion­hallinnon ‘autu­ud­es­ta’ Ylen sivuil­ta tänään, Matthew Wood: “Suo­ma­lainen virkakoneis­to näyt­tää monien ulko­maalais­ten silmis­sä lähin­nä mustal­ta aukolta.
  – Toinen jäsen­emme kuvaa suo­ma­laista byrokra­ti­aa mus­tak­si aukok­si. Virkamiehet eivät halua jär­jestää tapaamisia, eivätkä vas­taa sähkö­postei­hin. Päätök­set eivät ole läpinäkyviä ja eikä yri­tys koskaan tiedä, onko asi­asi edes eten­emässä, Wood kuvailee.” 

  Eiköhän saman vas­tauk­sen saa ihan keneltä tahansa suo­ma­laiselta, joka joutuu jonkun viras­ton kanssa asioimaan. Ja sit­ten vielä kehdataan väit­tää, että Suomes­sa on asi­at hyvin.

 42. Sil­loin ei olisi myöskään niin suur­ta tarvet­ta lakkaut­taa pieniä maalaiskun­tia, jot­ka eivät nyky­i­sistä tehtävistä oikein selviä

  Miten niin eivät selviä? Ainakin meil­lä päin on hyvä joukko pikkukun­tia, jot­ka selviävät oikein hyvin, ja pelkäävät kovasti, että palve­lut katoa­vat ja kus­tan­nuk­set kohoa­vat, kun her­rat virit­televät näitä uusia sote- ja maakuntahimmeleitään.

  Mut­ta nyt ter­vey­den­huol­lon jär­jestämis­vas­tuu annetaan viidelle miljoon­api­ir­ille, joiden tehtävänä on ker­ran neljässä vuodessa tila­ta alueen­sa ter­vey­den­huolto kolmelta 3–5 alueel­liselta tuot­ta­jakun­tay­htymältä. Tehtävä ei sisäl­lä kovinkaan mit­tavaa val­lankäyt­töä, kos­ka on pakko tila­ta noi­ta alueil­ta ja vain niiltä.

  Eikö olisi järkevää antaa kun­tien han­kkia palvelun­sa sieltä, mis­tä parhaat ja edullisim­mat palve­lut saa? Kan­natit itse Roman Schatzin ohjel­mas­sa raha seu­raa poti­las­ta ‑mallia, jos­sa poti­laan val­in­ta kirit­tää palvelu­iden tuot­ta­jia. Sama malli toimisi myös kun­tata­sol­la, kun taas ehdote­tuis­sa mam­mut­ti­malleis­sa kun­nat eivät voisi enää juurikaan vaikut­taa omien palvelu­iden­sa tasoon. Kum­ma että yhdel­lä tasol­la palvelu­iden käyt­täjien val­in­to­jen ohjaa­va vaiku­tus kel­paa, mutt­ta toisel­la ei.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.