Mistä rahoitus tälle blogille

Kokeilin kesäl­lä Google-main­ok­sia, mut­ta se kokeilu oli pet­tymys niin taloudel­lis­es­ti, esteet­tis­es­ti kuin main­os­ten sisäl­lönkin osalta. Se herät­ti ihme­tys­tä siitä, eikö kansane­dus­ta­jan pal­ka­lla tule toimeen. En halun­nut sil­loin vielä ker­toa, että eduskun­nan palka­n­mak­su lop­puu huhtiku­us­sa, enkä nos­ta sopeutumiseläkettä.

Nyt suun­nit­te­len free­lancer-elämää. Merkit­tävä osa ajankäytöstä tulisi liit­tymään tähän blogi­in. Niin­pä mielel­läni varau­tu­isin mak­samaan vähän palkkaakin blo­gin ylläpitämis­es­tä ja toimit­tamis­es­ta. Jonkin ver­ran kulu­ja tästä aiheutuu nytkin. Nämä mielel­läni saisin peit­e­tyk­si ja oikein iloinen olisin, jos  voisin saa­da tästä palkkaa tun­nin päivässä.

Jos saisin jokaises­ta käyn­nistä kak­si sent­tiä, ei muu­ta tarvit­siskaan tehdä.

Kuka siis osaisi neu­vos: mis­tä saisin tälle blogille järke­viä mainoksia?

 

89 vastausta artikkeliin “Mistä rahoitus tälle blogille”

 1. Koeta­pa kotis­toa, 300 päivän kulut­tua pääset maalaa­maan sata­man rautoja.

  Saisit aitoa koke­mus­ta työt­tömän elämästä ja voisit miet­tiä, miten ne uud­is­tuk­set todel­la vaikuttavat

 2. Main­ok­sista ei paljoa heru, kos­ka tämän blo­gin kävi­jöistä suurin osa aika var­masti käyt­tää adblockia.

 3. Hurskastelu pois. Kansane­dus­ta­ja ei tarvitse sopeu­tu­miseläket­tä koskaan ja mis­sään. Sitä varten on eduskun­nan säätämät kaikkia kansalaisia koske­vat työt­tömyys- ja toimeen­tu­loe­tu­udet sekä eläk­keet. Haloo, van­hu­useläkke­seen on aika vähän aikaa.

  Jos main­ok­sia ei ole tul­lut tähän men­nessä, ei niitä tule kyl­lä jatkossakaan.

  Main­os­ra­hoit­tei­sis­sa blo­geis­sa main­os­te­taan tek­stis­sä eri­laisia tuot­tei­ta kuvan kera. Minus­ta Par­tioaitas­ta voit kysyä main­os­ta ja pistää repun kuvia blog­itek­stien lomaan. Muutenkin tässä blo­gis­sa on liian vähän kuvia. 

  Halu­aisin, että ker­toisit joskus, mik­si Mar­seille viehät­ti sin­ua kaupunk­i­na ja mik­si Helsin­ki viehät­tää sin­ua. Konkreet­tisia asioi­ta. Kaupunkisu­un­nit­telun alaan liittyviä.

  Itse olen edelleen sitä mieltä, että jos Helsin­ki ei olisi meren ran­nal­la vaan Kor­sos­sa en asu­isi tääl­lä päivääkään. Ruhrin seudul­la on aika saman näköisiä kaupunke­ja kuin Helsin­ki ilman mer­ta. Uusi Töölön­lahti on kaupunkisu­un­nit­telullis­es­ti tök­erö eikä keskus­takir­jas­to sitä paranna.

 4. Milleköhän fir­malle olisi hyö­tyä Osmon rahoit­tamis­es­ta? Vihreäthän ovat kuu­luisia lähin­nä yri­tys­toimin­nan vas­tus­tamis­es­ta, joten tuskin yksikään fir­ma siitä mak­saa, että joku kek­sii kiel­to­ja ja rajoituk­sia hei­dän toiminnalleen.

  Siitäkin Vihreät ovat kuu­luisia, että omia raho­jaan ei laite­ta mihinkään, joten eipä tarvitse pelätä, että luk­i­jat viit­sivät mak­saa tästä blo­gista senttiäkään.

  Ain­oa rahoi­tus minkä Vihreät löytävät touhuilleen on aina verovaroista ja toiv­ot­tavasti tämäkään blo­gi ei jatkos­sa ole val­tion kus­tan­ta­ma. Vaik­ka se sitä on tain­nut olla tähänkin asti välillisesti.

  1. Kysyin joskus vihrei­den puolue­hal­li­tus­ta johtaes­sani, kuin­ka monel­la on blakkaris­sa yrit­täjäeläket­tä. Noin puolel­la oli. Kokoomuk­sen puolue­hal­li­tuk­ses­sa ei olisi.

 5. Tämä on ohi itse aiheesta, mut­ta Ama­zon myy nykyään suomenkielisiäkin kir­jo­ja e‑kirjoina. Jos omi­s­tat tai saat neu­votel­tua julka­isuoikeudet omaan kir­jatuotan­toosi, voisit julka­ista ne e‑kirjoina. Kir­jail­i­jan provikka on Ama­zonil­la paljon suurem­pi kuin per­in­teisil­lä kustantajilla.

 6. Mikä siinä sopeu­tu­miseläk­keessä enää tässä vai­heessa on väärin? Kun suurim­man osan elämästään on elänyt veron­mak­sajien kus­tan­ta­mana, niin kolmisen vuot­ta sinne tänne yli medi­aa­ni­palkkat­u­lon kor­vaus­ta ei kai hai­tannne ketään, ja sit­ten “kun­ni­al­liselle” eläkkeelle.

 7. Miten pysyt itse kär­ry­il­lä, mis­tä tääl­lä keskustel­laan, jos ulkoi­s­tat ylläpidon?

 8. Pitää muut­taa vähän blo­gin pain­o­tuk­sia. Alat vain kir­joit­taa nais­ten muodista, ruuas­ta, matkus­tamis­es­ta tai sis­us­tamis­es­ta. Jotain muu­takin eri­tyis­es­ti naisia eli huimasti enem­män kulut­tavaa sukupuol­ta kiin­nos­tavaa aihet­ta voi miet­tiä, mut­ta tuos­sa oli parhaat tärpit.

 9. Ota vaan se eläke. Olet yhteiskun­nalle arvokkaampi kun et keski­ty rahan keräämiseen blo­gin main­ok­sil­la. Blogikin on arvokkaampi ilman main­ok­sia. Koi­ta rak­en­taa sil­to­ja eri puoluei­den kaupung­in­rak­en­ta­jien välille ja saa­da ne yhdessä höl­läämään norme­ja, jot­ta kaupunkia saa taas rak­en­taa, niin eläke on var­masti ansaittu.

 10. Voisitko selit­tää, mik­si et nos­ta sopeu­tu­miseläket­tä? Nos­taa­han Wahlrooskin maat­alous­tukia ja arvostelee niitä.

  Muis­tan opiskelu­a­joil­tani erään tytön, joka oli nos­tanut opin­to­lainaa ja pistänyt puo­let rahoista hyvän­tekeväisyy­teen. Muis­taak­seni johonkin kehitysapukohteeseen.

  Et ole Wahlroos etkä tyh­mä opiske­li­ja, tiede­tään, mut­ta kuitenkin… Ne rahat kuu­luu sulle.

 11. Vakavam­min, jos täl­lä kir­joituk­sel­la ei tärp­pää, laa­di pos­ti­tus­lista tahoista, jot­ka dig­gaa­vat sin­ua ja/tai oletet­tua luk­i­jakun­taasi. Sit­ten vain main­oskir­jet­tä laa­ti­maan. Ehkä löy­dät kump­panin, joka panos­taa kunnolla.

  Jotkut blo­gis­tit myös pyytävät rahaa, esim. PayPal-lahjoituksia. 

  Taval­lisem­mat keinot, kump­panu­us­markki­noin­ti, tek­sti­main­on­ta, Googlen main­ok­set yms. eivät tai­da toimia.

 12. Fik­sut kokoomus­laiset eivät olekaan mukana poli­ti­ikas­sa, poli­ti­ikas­sa mukana ole­vat kokoomus­laiset ovat laarin poh­jal­ta kaavit­tu­ja jämiä… 🙂

 13. Han­kit spon­sorin jostain web­hotel­li­palvelu­ja tar­joavas­ta yrityksestä.

  Esimerkik­si Neb­u­lan kanssa voisi päästä täl­läiseen sopimukseen.

 14. Työkkäri jär­jestää lois­tavia työelämän har­joit­tepaikko­ja esim. maatiloil­la, jois­sa mak­se­taan 9 € / päivä. Sen kun yhdis­tät blo­gin main­os­tu­loi­hin, niin rahan­tu­loa ei voi estää.

 15. 1. Joku säätiö ym. voisi tukea. http://rahoituskone.fi/

  2. Kysy yri­tyk­siltä suo­raan spon­soritukea. Saa­vat pienen maininnan/mainoksen sivulle. 

  3. rapport.fi tyy­li­nen jut­tu­jen tilaus­palvelu. Jut­tu kir­joite­taan kun rahaa on tul­lut tarpeeksi. 

  4. Vuosit­tainen tilaus, kuten esim: longplay.fi tekee.

  5. fan­i­tuot­tei­ta, joi­ta osta­mal­la tukee sivus­toa. Vai­h­toe­htois­es­ti pelkkä lahjoitus/maksu nappi. 

  6. Voitat Eero Palo­hei­mon Shakissa.

 16. Ryhdy kan­nat­ta­maan ydin­voimaa. Saat var­masti Fen­novoiman sponsoriksi.

 17. Minä voin spon­ssa­ta myös satasel­la tai par­il­la, jos luk­i­joille selvästi ilme­nee, että teen sen perussuomalaisena.

 18. Kokoomuk­sen kansane­dus­ta­jista jotain 30 % on jonkin­laisia yrit­täjiä ja lop­ut virkamiehiä tai ammattipoliitikkoja

 19. Eikös ole vähän pop­ulis­tista olla nos­ta­mat­ta edus­ta­jaeläket­tä? Wahlrooskin vas­tus­taa maat­alous­tukia, ja nos­taa niitä itse. Voisit yrit­tää lakkaut­taa jär­jestelmän, kun vielä olet Arka­di­an­mäel­lä. Tuskin menee läpi, mut­ta syn­nyt­täisi enem­män keskustelua kuin täl­lainen hil­jainen protesti.

  1. Sopeu­tu­miseläket­tä ei kan­na­ta nos­taa, kos­ka se on sat­apros­ent­tis­es­ti tulovähen­teinen. Kos­ka en ole jäämässä eläk­keelle, aion kyl­lä ansai­ta enem­män kuin eläk­keen ver­ran, eli en saisi sitä.

 20. Jos Google-main­ok­set eivät toim­i­neet, mitä jos kokeil­isit mikro­lahjoituk­sia? Joku ehdot­ti Pay­pal-linkkiä, mut­ta on myös eri­tyis­es­ti tähän tarkoituk­seen kehitet­tyjä palvelu­ja kuten Patre­on ja Flattr.

 21. kyl­läpäs tämä tiedustelu herät­ti negati­ivistä huomio­ta. min­ua main­ok­set eivät hai­tan­neet. jos muo­toi­let blogiu­ud­is­tuk­sen pro­jek­tik­si niin ehkäpä sitä voisi rahoit­taa kick­star­terin avulla.

 22. Main­ok­set eivät oikein netis­sä toi­mi Suomen kielialueel­la. Käytän itsekin adblock­ia. Pay­Pal lahjoi­tus­nap­pi voisi toimia. Jos esimerkik­si avoimesti ker­rot mihin halu­at rahaa, ja lisäät viereen lahjoi­tus­napin, voisin antaa kympin sil­loin täl­löin hyvään tarkoitukseen.

  Jos taas jol­lain keinol­la saat val­tion kas­sas­ta rahaa, ja kanavoit sen avoimen puolueet­toman infor­maa­tion lisäämiseen ja “Think Tank” toim­intaan, niin hur­raan ja kan­natan sel­l­aista ehdottomasti.

 23. Blogilla ei tai­da saa­da aikaan merkit­täviä tulo­ja ellei löy­dä vakkarispon­so­ria joka rahoit­taa toim­intaa. Googlen main­ok­sil­la tien­aa jos on miljoo­nia luk­i­joi­ta, muuten se on peanuts. Itsel­läni on satakun­ta luk­i­jaa ja tien­aan blogillani noin 2 euroa kuukaudessa main­os­tu­lo­ja. Olet­taen että tämä skaalau­tuu, niin par­il­la sadal­la tuhan­nel­la luk­i­jal­la palkkaisit jonkun tekemään tiedonhakua. 

  Itse koen että blog­it eivät yleen­sä parane siitä, jos niitä kir­joite­taan täysipäiväis­es­ti ja “kun­nol­la”. Melkein on päin­vas­toin, useim­miten mie­lenki­in­toisim­mat jutut syn­tyvät ihan muual­la, ei siten että istu­taan alas kirjoittamaan.

  1. Tien­asin Google­main­ok­sil­la noin sata euroa kuus­sa, mut­ta niistä oli hirveä riesa, kun piti käyt­tää paljon aikaa asi­at­tomien main­os­ten karsimiseen.

 24. Jaa‑a. Blogilla tien­aami­nen on melko vaikea laji. Tämän blo­gin parhaisi­in puoli­in on kuu­lunut kaikille avoin, fik­susti moderoitu kom­men­toin­ti, joten esim. kom­men­toin­nin sal­lim­i­nen vain mak­sav­ille asi­akkaille olisi laadulli­nen heiken­nys. Mak­sulli­nen net­tile­hti, jos­sa pääasialli­nen sisältö olisi ilmaisek­si luet­tavis­sa, vaatii melkoisen paljon työtä sen mak­sullisen sisäl­lön eteen, jot­ta siitä kukaan suos­tuu mak­samaan. Suo­mi on aika pieni kieli, joten poten­ti­aa­li­nen asi­akaskun­ta on varsin rajoitettu.

  Ja lahjoi­tusten vas­taan­ot­ta­mi­nen on Suomes­sa (toisin kuin läh­es mis­sä tahansa muual­la) käytän­nössä kiel­let­tyä kaik­il­ta pait­si yleishyödyl­lisiltä tahoil­ta, ja niidenkin osalta luvanvaraista.

  Oikeas­t­aan ain­oa rahoi­tus­malli, joka äkkiseltään kuu­lostaa real­is­tiselta, on joku aiheeseen liit­tyvä liike­toim­inta, jon­ka tuo­toil­la katet­taisi­in blo­gin kustannukset.

  Ammat­tiblo­gaa­jat usein tosi­aan har­joit­ta­vat tuote­si­joit­telua mak­sua vas­taan ja kaikkea muu­ta epä­moraalise­na pidet­tävää. Toki, jos Ode alka­isi kir­joit­taa kiit­täviä arvostelu­ja polkupyöristä rahaa vas­taan, en sitä pitäisi suure­na syntinä, jos se tarkoit­taisi blo­gin muun sisäl­lön pysymistä laadukkaana.

  Polkupyöräkaup­pi­aat voisi­vat ken­ties muutenkin olla kiin­nos­tunei­ta main­os­ta­maan blogilla, eri­tyis­es­ti jos pyöräi­lyä koske­vien kir­joi­tusten määrä kasvaisi.

 25. Tomi:

  Jotkut blo­gis­tit myös pyytävät rahaa, esim. PayPal-lahjoituksia. 

  Et kai sinä ehdot­tele lait­to­muuk­sia? Olen täysin var­ma, että kyl­lä Suomen fik­sut kansane­dus­ta­jat ovat säätäneet lain, joka kieltää moko­mat ansain­ta­mallit. Aivan kuten kaik­ki muutkin fik­sut rahoi­tus­mall­it, mitä maail­mal­la on.

 26. Mon­et YouTube-kana­vat rahoit­ta­vat toim­intaansa http://www.patreon.com/ kaut­ta. Siel­lä kulut­ta­jat voivat sitoutua mak­samaan mediatuot­ta­jalle x$ per tuotet­tu medi­a­sisältö tai x$ kuus­sa. Rahoi­tus tulee siten suo­raan niiltä jot­ka medi­as­ta pitävät ilman mak­sumuure­ja tai mainontaa.

  En tosin tiedä onko tuon palvelun käyt­tö Suomes­sa lail­lista kun hom­ma näyt­tää hyvin paljon rahankeräykseltä.

 27. Mik­si et jäisi nor­maalille työeläk­keelle, olethan jo ylit­tänyt nykyisen eläkeiän eli 63 vuot­ta? Sen jäl­keen saat tien­ata vaik­ka kuin­ka paljon.

  Meil­lä töis­sä jäi tänäkin vuon­na neljä DI:tä kuuskol­mose­na eläk­keelle ja kaik­ki tekivät kah­den vuo­den sopimuk­sen tuntityönä(60€/h), fir­ma mak­saa sivuku­lut ja työter­veyshoito on edelleen. Töitä tehdään sil­loin, kun se molem­mille osa­puo­lille sopii. Kätevää!

 28. Myy blo­gi hesar­ille. Tai New York Time­sille 😉 Google kääntää

 29. > Mis­tä rahoi­tus tälle blogille

  Tun­temis­tani vai­h­toe­hdoista tulee ensim­mäisek­si mieleen
  — Rahat luk­i­joil­ta: ei onnistu
  — Rahat main­os­ta­jil­ta: sivus­to korruptoituu

  Kun­tat­alouden huip­pukon­sul­toin­tia ‑fir­ma:
  “Ala-Kih­niön kun­ta mak­soi kon­sul­toin­nista miljoona euroa. Sen seu­rauk­se­na kun­nan saa­mat vuosit­taiset val­tion­avus­tuk­set nousi­vat kolmel­la miljoon­al­la eurol­la seu­raavien 5 vuo­den ajan.”

  Sin­un erikoisosaami­nen ei ole bis­nek­sen tekem­i­nen inter­netis­sä vaan bis­nek­sen tekem­i­nen kun­tat­aloudessa. Kehitä sen ympärille jotain.

 30. Kiitos hyvistä elämäno­hjeista. Halusin ain­oas­taan vinkke­jä siitä, miten tähän blogille saisi myy­dyk­si kun­ni­al­lisia main­ok­sia Googlea vaivaa­mat­ta. Kai muitakin taho­ja on kuin Google?

 31. Jos ymmärsin oikein, niin kaipaat blogilta lisää tulo­ja, jot­ta voit palkata avus­ta­jan tiedonhank­in­taan. Tämän toteut­tamisek­si olet valmis hal­ven­ta­maan blo­gia main­ok­sil­la, joista juuri kukaan ei pidä, et myös itsekään, ja jot­ka useim­mat luk­i­joista joka tapauk­ses­sa blokkaavat.

  Oletko ajatel­lut, että kään­nät ongel­man nurin­niskoin. Kun olet aikeis­sa kir­joit­taa syväl­lisem­pää kirjoitusta/kirjoitussarjaa aiheesta A, niin kuukaut­ta tai muu­ta­maa viikkoa ennen varsi­naista kir­joi­tustyötä et tar­joakaan luk­i­joille main­ok­sia tiedonhank­in­nan rahoit­tamisek­si, vaan avaat ketjun aiheen alus­tamisek­si, jon­ka aloituk­ses­sa lin­jaat ne kysymyk­set ja tek­i­jät, joista tietoa kaipaisit. Monel­la blo­gin luk­i­joista on var­masti jo entu­ud­estaan tietoa, jon­ka voivat välit­tää ja lähde­vi­iteyt­tää ja monel­la var­masti myös halua täl­laiseen työhön osal­lis­tua. Lop­putu­los voi olla huo­mat­tavasti parem­pi ja monipuolisem­pi kuin yhden avus­ta­jan tun­nin pituisel­la päivätyöllä.

 32. Tämähän ei ole mikään vas­taus ongel­maasi, mut­ta jaan nyt kuitenkin vähän suun­taa-anta­vana: nip­pu englan­ninkielisiä desig­niä sivuavia blo­ge­ja (jne) on ryh­mit­täy­tynyt The Deck ‑main­osverkkoon, jos­sa on korkea hin­noit­telu ja laadukkaat main­ok­set. Ymmärtääk­seni toimii aika hyvin.

  http://decknetwork.net

 33. Määrit­tele “kun­ni­al­liset main­ok­set”, niin voin ehkä auttaa.…

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Kiitos hyvistä elämäno­hjeista. Halusin ain­oas­taan vinkke­jä siitä, miten tähän blogille saisi myy­dyk­si kun­ni­al­lisia main­ok­sia Googlea vaivaa­mat­ta. Kai muitakin taho­ja on kuin Google?

  Suomes­sa ja pienel­lä kielialueel­la ylipään­sä blogi­main­on­ta tms. tuot­taa kohtu­ullis­es­ti vain, jos onnis­tuu myymään main­os­ti­laa suo­raan, kuten olet ilmeis­es­ti jo tehnyt ylhääl­lä oikel­la (Vihreä Lan­ka ja Visio). Jos ei halua nähdä vaivaa main­os­ta­jan löytämisek­si, voi lait­taa sivulle laatikon ja siihen tek­stin: “Halu­atko main­ok­sesi tähän miljoo­nan ekoistin ja kaavoituk­ses­ta kiin­nos­tuneen nähtäville”. Jos halu­aa nähdä vaivaa, tekee kuten aiem­min ehdotin ja suo­ra­markki­noi main­os­ti­laa sopiville tahoille.

 35. smokin’ joe:
  Eikös ole vähän pop­ulis­tista olla nos­ta­mat­ta edus­ta­jaeläket­tä? Wahlrooskin vas­tus­taa maat­alous­tukia, ja nos­taa niitä itse. 

  Osmo­han vas­tasi jo omas­ta puolestaan, että ei aio jäädä eläk­keelle ja tarkoi­tus on ansai­ta sen ver­ran, että tuo­ta ei edes saa, mut­ta todet­takoon lisäk­si, että Wahlroos ei ole itse päät­tämässä pykälistä, joiden perus­teel­la maat­alous­tukea maksetaan. 

  O.S:n kannal­ta tämä on siis epärel­e­vant­tia, mut­ta muuten kansane­dus­ta­jille saisi­vat kel­va­ta ne samat eläke ja työt­tömyyse­dut (perus­takoon tarvit­taes­sa vaik­ka oman kassan)kuin he ovat kat­soneet perustel­luik­si ala.., eikun siis kansalaisillekin.

 36. az:
  Main­ok­sista ei paljoa heru, kos­ka tämän blo­gin kävi­jöistä suurin osa aika var­masti käyt­tää adblockia. 

  Ainakin allekir­joit­tanut olisi valmis myös aset­ta­maan siihen poikkeuk­sen, jos sivuille laitet­taisin saman tyyp­pinen “ter­ve­hdys­tek­sti” kuin tääl­lä (jos adblock-pääl­lä): http://murobbs.plaza.fi/

  (Min­ua eivät riso main­ok­set sinän­sä, vaan se kuin­ka muu­ta­ma inter­netjät­tiläi­nen halu­aa kerätä min­un kaiken net­tise­lailu­ni omi­in tietoihinsa)

 37. Näin kesäl­lä uutisen, että Mikke­liläi­nen aurinkok­eräim­iä valmis­ta­va Savo-Solar on saanut suur­tilauk­sen Tanskasta. 

  http://yle.fi/uutiset/mikkelilaiselle_savo-solarille_paistaa_aurinko_iso_tilaus_tanskaan_pelastaa_yrityssaneerauksessa_ponnistelevan_yhtion/7354112.

  Suomes­sa aurinkoen­er­gian hyö­dyn­tämi­nen on muu­ta Pohjois-Euroop­paa jäl­jessä. Moni tämän blo­gin luk­i­ja saat­taa halu­ta edis­tää ener­gian tuotan­toa ja kulu­tus­ta, joka aut­taa vähen­tämään hiilid­iok­sidipäästöjä. Lisäk­si esim. aurinkovoimain­vestoin­nit ovat yhä use­am­min myös taloudel­lis­es­ti kannattavia. 

  Eli main­ok­set voisi­vat tul­la kil­pailevil­takin hiilid­iok­sidipäästö­jen vähen­tämistä tuke­vien ener­gia­muo­to­jen jär­jestelmä- ja ener­gia­toimit­ta­jil­ta ja ener­giate­hokku­ut­ta paran­tavien jär­jestelmien toimittajilta. 

  Main­ok­sia klikkaa­mal­la pää­sisi kyseis­ten yri­tys­ten sivuille, mut­ta myös hei­dän tar­joami­in­sa ener­gia­ratkaisu­tyyppei­hin liit­tyvi­in keskusteluihin.

 38. Osmo, oletko koskaan kuul­lut erikoistumisesta? 😉

  Suosit­te­len uno­hta­maan main­os­ra­hoituk­sen ja keskit­tymään tekemään sem­moista bisnestä, jon­ka osaa ja jon­ka tuo­toil­la sit­ten voi ylläpitää tätä blo­gia. Pidät sit­ten blo­gin kus­tan­nuk­sia markki­noin­tiku­lu­na ja pistät fir­man piikki­in, mihin ne kuuluvatkin.

  Eli oma vinkki­ni, tee sitä mitä osaat ja uno­h­da kikkailu. Siinä ajas­sa kun tien­aat main­ok­sil­la kympin, olet jo omas­sa leipäla­jis­sasi tehnyt kak­si tai neljä kymp­piä. Yrit­täjänä kum­minkin voit säätää työn määrää, joten kyl­lä tässä var­maan niin käy että kan­nat­taa mielum­min kir­joit­taa yksi lisäkolum­ni johonkin lehteen tai käy­dä yhden ker­ran ekstraa jos­sakin esitelmöimässä, kuin käyt­tää se aika olemat­tomien main­ospen­nien jahtaamiseen.

 39. Yksi idea: Ota yksit­täisiä spon­sor­e­i­ta ja sitoudu tekemään vaikka­pa pari ker­taa kuus­sa eril­lisiä jut­tu­ja näi­den toimin­nas­ta. Val­itse yri­tyk­siä joiden toim­inta on eet­tistä niin, että voit sanoa niistä hyviä asioi­ta. Tee sopimus niin, että se ei pako­ta sin­ua vaaran­ta­maan omaa puolueet­to­muut­tasi tai mihinkään epäeettiseen. 

  Var­maan sel­l­aisia taho­ja on. City Car club ja vas­taa­vat joi­ta olet jo muutenkin puffannut.

 40. Entä jos alat kir­joit­taa englan­niksi, niin se lisäisi paljon audi­enssia ja mainosklikkejä?

 41. Minä en suo­raan san­ot­tuna näe main­os­tamista kovin help­pona vai­h­toe­htona. Main­os­ti­laa voi toki myy­dä muu­takin kaut­ta kuin googlen kaut­ta, mut­ta se on oma työn­sä eikä kovin pieni sel­l­ainen. Lisäk­si “luon­nol­lisia” main­oskump­panei­ta on blo­gin tyyp­il­liseen aihealueeseen vähän vaikea keksiä.

  Main­os­tamisen sijaan lähtisin tes­taile­maan eri­laisia mak­su­ja luk­i­joil­ta. Siis esimerkik­si niin, että ilmaisek­si pystyy luke­maan artikke­lit kokon­aan ja kom­men­toimaan vuorokau­den tai kah­den kulut­tua julka­is­us­ta, ja jos mak­saa 2 euroa kuus­sa, tuo rajoite pois­tuu. Tai sil­lä par­il­la eurol­la kuus­sa saa blo­gin artikke­lit suo­raan sähkö­posti­in. (Jol­lain täl­laisel­la taval­la pystyy kiertämään myös nuo edel­lä maini­tut lahjoi­tusten pyytämisen lait­to­muu­songel­man. Verot toki joutuu mak­samaan). Tai mak­samal­la rahaa saa omat kom­men­tit koroste­tusti näkyvi­in (no tämä on ehkä kaukaa haet­tu, että kukaan tuos­ta mak­saisi). Tai pääsee pre­mi­um-jäsenek­si, jot­ka kut­su­taan ker­ran vuodessa ravintolatapaamiseen.

  Lisäk­si miet­tisin voisiko kir­joituk­sia (sekä aihealuei­ta että näkökul­mia) laa­jen­taa jonkun­laisil­la vieraskynäar­tikkeleil­la, jol­loin pää­sisit lähem­mäs jonkun­laista net­tile­hteä, ja mak­sun pyytämi­nen olisi entistä perustellumpaa.

 42. Voisit myös alkaa jonkin medi­an vakio-kolum­mistik­si ja julka­ista kolum­nit blo­gis­sa lehti-julka­isun jäl­keen. Lisädi­il­inä voisi olla kyseisen medi­an mui­hin jut­tui­hin ohjaa­vat linkit. Suomen Kuvale­hti, Vihreä Lan­ka, HS, YLE, tms? Voisi kuvitel­la HS:llakin ole­van ihan viran puoles­ta kiin­nos­tus­ta seu­ra­ta myös Helsin­gin kaupunkisuunnittelua.

 43. Omille sivuil­leni ajat­telin joskus lait­taa täl­laisen tek­stin: “Sisältö on mak­sullista, mak­sa tilille XXXX sopi­vak­si kat­so­masi sum­ma. Sum­ma käytetään sivus­ton kehit­tämiseen. Köy­hien ei tarvitse mak­saa.” Mut­ta kos­ka en ole vielä saanut aikaan sitä sisältöä, niin en ole laittanut.

  Ison main­ok­sen sijaan pien­tuk­i­joille voisi tar­jo­ta pait­si noi­ta main­ok­sia, myös pien­tä tek­stilinkkiä. Tyyli­in tätä blo­gia tukevat:XXX oy, Ville Esimerk­ki (puolue Z), YYY ry jne ja siihen pää­sisi jo vaik­ka sen tun­nin hin­nal­la vuodek­si? 365 tuk­i­jaa tarvisi tuo­hon tun­ti päivässä palkkaan. 

  Voi olla helpom­pi löytää 365 rahoit­ta­jaa joil­ta löy­ty­isi muu­ta­ma kymp­pi vuodessa kuin edes kouralli­nen main­os­ta­jia, joil­ta irtoaisi sata­nen kuussa. 

  Perustyyp­illi­nen tapa saa­da fir­moil­ta rahoi­tus­ta on tyy­tyä tukeen joka ei näy fir­man tilil­lä. Esimerkik­si 2000 euron fil­lari 40% alen­nuk­sel­la main­os­ta vas­taan on PK yri­tyk­selle paljon helpom­pi antaa kuin 500 euroa käteen. Täl­löin vain tarvit­see olla kalli­ita mate­ri­aal­isia tarpeita.

 44. Blo­gin sisältöä voisi siirtää poli­ti­ikas­ta esimerkik­si vaat­teisi­in, laukkui­hin, helsinkiläisi­in kahviloi­hin, kylpylöi­hin ja meikkei­hin. Ymmärtääk­seni nämä blog­it men­estyvät taloudel­lis­es­ti varsin hyvin. Hyvä kam­era ja kuvankäsit­te­ly­taito ovat sit­ten plus­saa, hirveästi ei kan­na­ta poset­taa aluksi.

 45. Ris­to: mut­ta todet­takoon lisäk­si, että Wahlroos ei ole itse päät­tämässä pykälistä, joiden perus­teel­la maat­alous­tukea maksetaan. 

  Todet­takoon myös, että maat­alous­tukia ei mak­se­ta automaat­tis­es­ti vaan niitä pitää hakea erik­seen. Koko jär­jestelmän suuri ongel­ma on, että har­rasteli­jav­il­jeli­jöitä ei saa potkit­tua sys­teemistä. Jos Wahlroos olisi suo­raselkäi­nen, niin hän avus­ta­ji­neen ei hak­isi tukia ollenkaan.

 46. Free­lancer-yhdis­tyk­ses­tä ehkä voitaisi­in aut­taa. Tosin he jou­tu­i­v­at luop­umaan ain­oas­ta asi­amiehestään, kos­ka free­lancerei­den tuloil­la ei pystytä edes yhtä asi­ami­estä eli edun­valvo­jaa itselleen rahoittamaan. 

  Ehdotankin, että nos­tat sopeu­tu­miseläket­tä, ja ryhdyt vaikut­ta­maan puolue­toverei­hisi free­lancerei­den ja muiden itsen­sä­työl­listäjien ase­man paran­tamisek­si. Vihreäthän ovat sitä aina luvan­neet ja aina pet­täneet. Itsen­sä­työl­listäjän ase­ma on aivan kar­mai­se­va tässä maas­sa, kos­ka hei­dän näen­näisenä edun­valvo­jana on pitkään toimin­ut yrit­täjäjär­jestö, joka ei kuitenkaan aja itsen­sä­työl­listäjäyrit­täjien asi­aa, vaan toimii juuri hei­dän intressien vastaisesti.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen vakiokolum­nisti­na Suomen Kuvale­hdessä, Savon Sanomis­sa ja Lääkärilehdessä.

  Eikö näitä yhdis­telemäl­lä hom­ma sit­ten toi­mi? Blo­gi-tek­stisi ja niiden kom­men­tit toimi­vat var­mas­tikin syöt­teinä mainit­tuille vakiopal­stoille. HS:n pitäisi ehdot­tomasti innos­tua kaupunkisuunnittelu-blogista.

 48. Tai sit­ten vain jäät eläk­keelle ja pyöräilet maa­pal­lon ympäri.

 49. Tiedemies:
  Yksi idea: Ota yksit­täisiä spon­sor­e­i­ta ja sitoudu tekemään vaikka­pa pari ker­taa kuus­sa eril­lisiä jut­tu­ja näi­den toimin­nas­ta. Val­itse yri­tyk­siä joiden toim­inta on eet­tistä niin, että voit sanoa niistä hyviä asioi­ta. Tee sopimus niin, että se ei pako­ta sin­ua vaaran­ta­maan omaa puolueet­to­muut­tasi tai mihinkään epäeettiseen. 

  Var­maan sel­l­aisia taho­ja on. City Car club ja vas­taa­vat joi­ta olet jo muutenkin puffannut. 

  Tässä tulee kuitenkin aika paljon vaatimuksia:

  1. Spon­so­ril­la pitäisi olla merkit­tävä markkinointibudjetti.

  2. Spon­sorin pitäisi kokea, että täl­lä foo­ru­mil­la saata­va näkyvyys on hyödyllistä.

  3. Spon­sorin toimin­nan pitäisi olla sel­l­aista, että se kestää sekä blo­gistin että kom­men­toi­jien tuo­mat mah­dol­liset kri­it­tiset näkökulmat.

  4. Spon­sorin toimin­nan pitäisi olla sel­l­aista, ettei se ole kovin isos­sa ris­tiri­idas­sa blo­gistin tai luk­i­joiden arvo­jen kanssa.

  Ihan helpol­ta tämä tilanne ei näytä. Peri­aat­teessa esimerkik­si Clean­Tech-yri­tyk­set oli­si­vat luon­nolli­nen yhteistyökump­pani, mut­ta niis­sä taas yleen­sä kop­sah­taa joku kolmes­ta ensim­mäis­es­tä kohdas­ta, useim­miten se, että kädestä suuhun kamp­pail­evas­sa fir­mas­sa tämä ei ole kovin korkeal­la markki­noin­tikanavien listalla.

  Tämän blo­gin suuri arvo on siinä, että blo­gisti on varsin tin­kimätön fak­toi­hin perus­tu­van päätök­sen­teon kan­nat­ta­ja. Uskot­tavu­u­den säi­lyt­tämi­nen vaatii sitä, että sanoma ei lähde muut­tumaan kau­pal­lisu­u­den ehdoil­la. Se karkot­taisi luk­i­joi­ta ja kommentoijia.

  Blo­gin sisältöhän on pääosin sel­l­aista, jos­ta on vähän vaikeaa löytää suo­raa kau­pal­lista hyö­tyä oikein millekään taholle, pikem­min päin­vas­toin. Tämä on enem­mänkin jour­nal­is­mia kuin markkinointia.

 50. Jospa toim­i­tat tätä blo­gia jatkos­sa Tietokeino Oy:n puit­teis­sa ja käsit­telet kulu­ja asi­akashank­in­taku­luina (Inter­net­main­on­ta), joka on var­masti tilin­tarkas­ta­jankin mielestä riit­tävän lähel­lä totu­ut­ta. Veroki­ila pysyy kohtu­ullise­na ver­rat­tuna yksi­ty­ishenkilön ostami­in palvelui­hin, eikä taloudelli­nen uhraus ole kohtuuton.

 51. Onko se teknis­es­ti mah­do­ton­ta muut­taa sivu maksulliseksi?

  eli jos käy sivul­la 1–2 ker­taa niin mak­su­ton ja sen jäl­keen mak­suk­si muu­tamia kym­meniä centtejä/kk tai euron/kaksi.

  Tekni­nen toteu­tus lie­nee helppoa(euteller, paysafe, skrill, tek­stivi­esti etc, kun­han vaan mak­samisen tekee mah­dol­lisim­man helpoksi.

  (Tietysti se vaati­nee? kom­men­toin­nin osalta rek­isteröi­tymistä ja se on monel­la tosi iso kynnys)

  Allekir­joit­tanutkin voisi mak­saa esim. tek­stivi­estil­lä vaikka­pa 1–2e/kk rajoit­ta­mat­tomas­ta lukuoikeudesta/ kom­men­toin­nista vaik­ka mielip­i­teeni ovat täysin eri­laisia enkä ikinä äänestä vihreitä.

  eli tilaa viestin ja sen mukana tulee tun­nis­tekoo­di joka syötetään sivul­la ole­vaan “jär­jestelmään” ja thats it.

 52. Mak­sullisia ilmoituk­sia kan­nat­taisi haalia blogi­in EU-komis­si­ol­ta, EKP:ltä sekä EU-tuomiois­tu­imelta. Niil­lä on rahaa tiedotustoimintaan.

  Hae val­tion­avus­tus­ta kansalaisjär­jestö­jen Eurooppa-tiedottamiseen:

  ”Avus­tuk­si­in on vuo­den 2015 talousarvios­sa esitet­ty 464 000 euroa. Avus­tusten tavoit­teena on Euroopan unioni­in liit­tyvän tietouden lisääminen. –
  Hake­musten tulee sisältää toimin­nan tai han­kkeen kuvaus, kus­tan­nusarvio ja rahoi­tus­su­un­nitel­ma sekä selvi­tys yhteisöistä, jot­ka ovat toimin­nas­sa tai han­kkeessa mukana.
  Hake­musten tulee olla ulkoasi­ain­min­is­ter­iössä (Ulkoasi­ain­min­is­ter­iö, Kir­jaamo, PL 176, 00023 Val­tioneu­vos­to) viimeistään 8. päivänä jouluku­u­ta 2014 klo 16.15.”

  http://www.eurooppatiedotus.fi//public/default.aspx?contentid=314731&contentlan=1&culture=fi-Fi#.VGRcKbOKBR1

  Avus­tusten myön­tämisessä voita­neen käyt­tää poli­it­tista ohjaus­ta (UM, Tuomioja).

 53. Ulkoista main­os­myyn­ti esim. Alma Medi­an medi­amyyn­ti­ammat­ti­laisille. He toki otta­vat oman osansa kakus­ta, olet­taen että blogillasi on main­os­myyn­nil­listä arvoa. En tiedä kävi­jämäärääsi tai mui­ta tilas­to­ja, mut­ta sen ver­ran suosi­t­ul­ta sivusi vaikut­taa, että tätä väylää voisi kokaista.

 54. Min­un suosi­tuk­seni olisi että ala vain nos­ta­maan sitä sopeu­tu­miseläket­tä. Luo­vaa ajat­te­lu­työtä tekee aina parem­min kun ei tarvitse huole­htia rahas­ta. Tämä on sat­tumoisin myös min­un pääar­gu­ment­ti­ni perus­tu­lon puoles­ta. Sin­ul­la “perus­tu­loon” ja luo­van työn tekemiseen omil­la ehdoil­la on mah­dol­lisu­us sopeut­tamiseläk­keen kaut­ta. Toivoisin että kaikil­la olisi tuo mah­dol­lisu­us, mut­ta en ole niin kateelli­nen että pyytäisin jät­tämään sen käyttämättä.

 55. Kansane­dus­ta­jien eläke-etu­ja voisi hyvin paran­taa, ja samal­la palk­in­tovirkakäytän­nön pois­taa. Tämä olisi hyvä diili. Eläke-etu­ja voisi antaa myös ilman tulovähenteisyyttä.

  Muu­ta­ma syy. Kansane­dustal­ien riip­pumat­to­muus ja lahjo­mat­to­muus. Pätevyys val­tion kon­trol­lis­sa olevin yhtiöi­den johta­ju­u­den kri­teer­inä. Kansane­dus­ta­jien yleinen hyödyl­lisyys myös uran jäl­keen omaval­in­tai­sis­sa yhteiskun­nal­li­sis­sa tehtävis­sä. Mah­dol­lis­taa parem­min keskit­tymisen kansane­dus­ta­jan peruste­htävi­in edus­ta­ja-uran aikana. Yleinen kansane­dus­ta­jan tehtävän arvos­tus ja sen riip­pumat­toman luon­teen korostaminen.

  Se että kansane­dus­ta­jat saisi­vat hie­man mui­ta kansalaisia parem­mat edut tässä suh­teessa ei olisi ongel­ma. Ei varsinkaan, jos palkkiovi­rat ja muut riip­pu­vu­udet eri intres­siryh­mi­in, ja riip­pu­vuuk­sien kor­rup­toi­va tai vinout­ta­va vaiku­tus samal­la poistuisi.

  Itse ansain­taon­gel­maan voisin suositel­la (järjestyk­sessä joka suosii riip­puma­ton­ta työtä): ansait­sem­i­nen muil­la tavoin (esim. kir­jat, kolum­nit, luen­not), apu­ra­hat tutki­vaan työhön, pysyvät main­ok­set suo­raan val­i­tu­il­ta firmoilta.

 56. uusi kas­vo tääl­lä:
  Onko se teknis­es­ti mah­do­ton­ta muut­taa sivu maksulliseksi?

  Ei tääl­lä käy sen jäl­keen kukaan. En usko että Osmo pitää ajatuk­ses­ta, että hän kir­joit­telisi lähin­nä koural­liselle HC-fane­jaan. Mui­ta tänne ei kyl­lä jäisi + sat­un­naiset luk­i­jat kaikkoaisivat.

 57. hmm, kum­ma­li­nen keskustelu.
  Main­os­ten saami­nen tähän blogi­in ei liene ongel­ma, kos­ka luk­i­jakun­ta on oikean­lainen. Kansae­dus­ta­jan blo­gis­sa main­os­t­a­mi­nen olisi “kehit­tyvien blo­gien suo­mi” henkistä toim­intaa, joten nyky­malli googlen kaut­ta on ollut ihan ok suoja.

  Helpoin tapa: main­os­myyjä (kysy sopi­vas­ta pien­le­hdestä tms ketä käyt­tävät ja paljonko ottaa provikkaa) — sit­ten neu­vot­telet lin­jas­ta jne. Puti­ikke­ja on monia.

  Mon­imutkaisem­pi tapa: Siir­ry SK:n (tai jonkun muun) mak­sumuurin taakse, siel­lä on jo hyviä ja luet­tavia blo­ge­ja. Neu­votele korvaus.

  Muuhun keskustelu­un — ehkä kansae­dus­ta­jien sidok­si­ta ja siihen liit­tyvästä rak­en­teel­lis­es­ta kor­rup­tios­ta pitäisi keskustel­la enem­män. Kohtu­u­li­nen kansadus­ta­jan palkkata­so ja myös sihen liit­tyvä soe­tu­miseläke nos­ta­vat ainakin rajaa korrptioon.

  Asialli­nen eud­skun­tavaa­likam­pan­ja mak­saa 30 — 50 000 euroa, joka raha on jostain han­kit­ta­va ja lainat mak­set­ta­va, pait­si jos muuten sovitaan.

  Jos MTK tar­joaa tukea tukee vaik­ka ympäristömin­is­terin uudelleen­val­in­takam­pan­jaa usei­den pien­ten toim­i­joiden ja imma­te­ri­aalisen (=ei rapor­toitoa­van) tuen ja suosi­tusten avul­la, saat­taa kiin­nos­tus kuun­nel­la vain MYK:n lakimi­estä tarkasti jo neu­votel­lun toim­intata­van ja lakiesi­tyk­sen hautaamisesta.
  Enkä usko muidenkaan lob­barei­den ole­van sen lah­jat­tomampia kuin vaik­ka Vapol­la ole­vien ammattihenkilöiden. 

  Sidon­naisu­udet ja tuki ovat ok, kun­han ne toki ker­ro­taan. Muuten­han vain julkkik­set, lääkärit ja ay-akti­iv­it ovat Eduskunnassa.

 58. - Main­ok­set (Google, main­osverkot, medi­amyyn­ti etc.) taita­vat olla ain­oa suo­ravi­ivainen ja “help­po” ansain­tat­a­pa. Jos tämä kiin­nos­taa niin kan­nat­taa googlata main­osverkoista lisäti­etoa ja jos halu­aa käyt­tää jotain koti­maista main­osverkkoa tai medi­amyyjää niin kan­nat­taa vaik­ka käy­dä parin eri fir­man edus­ta­jan kanssa lounaal­la. Näin saat hel­posti syven­tävää tietoa aiheesta.

  - Use­at blo­gaa­jat tekevät erikois­di­ile­jä main­os­ta­jien kanssa. Kir­joit­ta­vat vaik­ka kor­vaus­ta vas­taan tietys­tä tuot­teesta. Tämä ei var­maan sovi tähän blogiin.

  - Itse en klikkaile main­ok­sia täl­lä sivul­la mut­ta erit­täin mielel­läni luen näitä jut­tu­ja ja mielel­läni myös jatkaisin lukemista. Min­un kaltaisel­leni luk­i­jalle on siis tap­pio jos lopetat blo­gaamisen mut­ta täl­lä het­kel­lä ain­oa suo­ra hyö­ty minus­ta on ylem­pänä pysyvät kävi­jämäärät, jot­ka tosin jois­sakin tapauk­sis­sa on muutet­tavis­sa main­os­tuo­toik­si. Ään­täkään et voi saa­da jos et ole enää ehdol­la. Jonkin­laiset mikro­mak­sut ja pre­emi­um-sisäl­löt voisi­vat toimia. Varsi­naisen blo­gin sisäl­lön pitäisin ilmaise­na, mut­ta mielel­läni mak­saisin sil­loin täl­löin pari euroa jostakin pidem­mästä kirjoituksesta.

 59. Sylt­ty: Ei tääl­lä käy sen jäl­keen kukaan. En usko että Osmo pitää ajatuk­ses­ta, että hän kir­joit­telisi lähin­nä koural­liselle HC-fane­jaan. Mui­ta tänne ei kyl­lä jäisi + sat­un­naiset luk­i­jat kaikkoaisivat.

  Kyseessä olikin ehdotus.
  Mitään­hän ei kan­na­ta kokeilla.…
  Blo­gon pitäjä kysyi rahoi­tuskanavia ja tässä yksi ehdotus.

  Tek­stivi­estil­lä saata­va “pin“koodi olisi aika hyvä vaihtoehto(anonyymi).

  Ymmär­rän, että lukuoikeut­ta ei voi rajoit­taa, kos­ka blo­gisti istuu? Hgin kun­tapäät­täjänä, mut­ta jos halu­aa esim. kom­men­toi­da niin sil­loin pitäisi tila­ta mak­sulli­nen pinkoo­di jol­la pääsee esim. kuukaudek­si kom­men­toimaan, kun­han syöt­tää kood­in aina kom­men­toin­nin yhtey­dessä. Mod­er­aat­to­ril­la olisi edelleen oikeus kar­sia “ylilyön­nit”.

  Sehän olisi (ehkä) itse asi­as­sa lois­ta­va rahantekokone, kun sään­nöl­lisin väli­a­join lait­taa blogi­in kär­jistyk­siä joko ilmas­ton läm­pen­e­mis­es­tä, kiin­teistöveroista tai maahanmuutosta/ kehitysavusta.

  -saa käyt­tää mut­tei oo pakko-

 60. JTS: Sidon­naisu­udet ja tuki ovat ok, kun­han ne toki ker­ro­taan. Muuten­han vain julkkik­set, lääkärit ja ay-akti­iv­it ovat Eduskunnassa.

  Kyl­lä sinne pääsee myös, jos on poten­ti­aal­is­ten äänestäjien mielestä paras­ta mitä on tarjolla.

  Ei tarvitse kuin kir­joit­taa erit­täin hyvää blo­gia, jos­sa uskaltaa sanoa asi­at niin kuin ne ovat ja kun joku on eri mieltä, niin sil­ka­lla älyl­lään laulaa se suo­hon kuin Väinämöinen.

  Kaikki­han me tiedämme ken­estä minä puhun, viimeisin vaal­ibud­jet­ti kyseisel­lä hep­ul­la taisi olla 2900 euroa ja niin vain meni läpi että heilahti.

 61. uusi kas­vo tääl­lä: mut­ta jos halu­aa esim. kom­men­toi­da niin sil­loin pitäisi tila­ta mak­sulli­nen pinkoo­di jol­la pääsee esim. kuukaudek­si kom­men­toimaan, kun­han syöt­tää kood­in aina kom­men­toin­nin yhtey­dessä. Mod­er­aat­to­ril­la olisi edelleen oikeus kar­sia “ylilyön­nit”.

  Tuo nyt on eri­no­mainen tapa tap­paa keskustelu. Kuka hul­lu mak­saa siitä hyvästä, että saisi kom­men­toi­da tänne?

  Tämän blo­gin ain­oa hyvä puoli on, että myös vas­tus­ta­jien mielipi­de päästetään läpi eikä se jää moderoin­ti­in. Kun tuol­laisel­la asial­la, mikä pitäisi olla itses­tään­selvyys, pääsee blo­gistien parem­paa kasti­in, niin aika heikois­sa kan­timis­sa on julki­nen keskustelu.

 62. Niin. Rahaa on vaikea tehdä asioil­la joiden kysyn­tä jous­taa nol­lan kohdal­la läh­es äärettömiin. 

  Olen tör­män­nyt ajatuk­seen, jon­ka mukaan on “moraali­ton­ta” että ihmiset eivät lahjoi­ta tai mak­sa siitä, että luke­vat jotain sisältöä. Ylläkin jotkut ihmiset puffaa­vat sel­l­aista 1900-luvun alkupuolen ansain­ta­logi­ikkaa, jos­sa ihmiset mak­sa­vat että saa­vat lukea. Ihmiset: Radio kek­sit­ti­in jo reilusti yli sata vuot­ta sit­ten. Sen jäl­keen ain­oas­taan val­tion väki­val­ta­mo­nop­o­lin inter­ven­tio on estänyt sen, että sisältö on ilmaista.

  Tiedonväl­i­tyk­sen bumipu­tra tul­laan purka­maan ajan oloon. Osmo on etulin­jas­sa tässä; raha pilaa sisäl­lön. Spon­soroin­tia ehdotin, kos­ka se on sen­tään jotenkin eet­ti­nen keino han­kkia rahaa. Mak­sulli­nen sisältö tai tek­i­jänoikeuk­si­in vetoami­nen taas ei ole.

 63. Määkin pyöräilen: Tämän blo­gin ain­oa hyvä puoli on, että myös vas­tus­ta­jien mielipi­de päästetään läpi eikä se jää moderoin­ti­in. Kun tuol­laisel­la asial­la, mikä pitäisi olla itses­tään­selvyys, pääsee blo­gistien parem­paa kasti­in, niin aika heikois­sa kan­timis­sa on julki­nen keskustelu.

  Heh heh. Täl­lä blogilla on lukuisia hyviä puo­lia. Blo­gisti on poikkeuk­sel­lisen fik­su ajat­teli­ja ja lisäk­si valmis avoimeen keskustelu­un. Se ei ole itses­tään­selvyys, vaan aivan turhan poikkeuksellista.

  Täl­lä blogilla on myös usei­ta laadukkai­ta kom­men­toi­jia, jot­ka jaka­vat blogin­pitäjän pyrkimyk­sen älykkääseen ja avoimeen keskustelu­un, jos­sa kun­nioite­taan myös eri mieltä olijoita. 

  Kaik­ki eivät tätä tärkeää tavoitet­ta allekir­joi­ta ja sik­sipä julki­nen keskustelu todel­lakin on mitä on. Ei kai vain nim­imerk­ki Määkin pyöräilen arvioi blo­gin laat­ua vain sen mukaan kuin­ka samaa mieltä hän sat­tuu blogin­pitäjän kanssa olemaan?

 64. Kir­joi­ta, Osmo, hyvä kir­ja. Voin ostaa sen. Käytä siitä saa­masi rahat tähän blogi­in. Tai mene sos­su­un. Sieltä saa kokoomus­lais­ten mukaan rahaa niin paljon kuin tarvit­see. Kokoomus­laisethan ovat tun­netusti aina oike­as­sa. Amen.

 65. Onhan se hienoa, et oppii dig­i­talouden todel­lisu­ud­es­ta. Muusikotkin oli­si­vat tyy­tyväisiä, jos Spo­ti­fy mak­saisi 2 cent­tiä per kuuntelukerta.
  Lahjoi­tus­nap­pu­lal­la alot­taisin. Vaikeam­mal­ta kuu­lostaa kk-mak­su a la Radio Helsin­ki. Siinä aika menis sit sen lisäar­von tekemiseen, joka sais ihmiset maksamaan.
  Tiedonahnk­in­nan joukkois­tus kuu­lostais kyl­lä mie­lenki­in­toiselta kokeilulta…
  Ehkä sun kan­deis kysyy Pauli Waro­ma­l­ta, kun ens ker­ral­la törmäät.

 66. Pekka T.: Kaik­ki eivät tätä tärkeää tavoitet­ta allekir­joi­ta ja sik­sipä julki­nen keskustelu todel­lakin on mitä on. Ei kai vain nim­imerk­ki Määkin pyöräilen arvioi blo­gin laat­ua vain sen mukaan kuin­ka samaa mieltä hän sat­tuu blogin­pitäjän kanssa olemaan?

  No, blogin­pitäjä ei ole tietääk­seni ker­taakaan vai­h­tanut mielipi­det­tään mis­tään, vaik­ka kom­ment­tien joukos­sa on ollut vaik­ka kuin­ka hyviä argumentteja.

  Se ei minus­ta ole kovinkaan älykästä tai avoin­ta, ennem­min tyyp­il­listä poli­tikoin­tia, jos­sa tosi­a­sioiden ei kan­na­ta antaa hai­ta­ta oikeaa aatetta.

  Minä ainakin kaipaisin poli­itikko­ja, jot­ka ihan oikeasti pyrkivät parhaasaan mah­dol­liseen ratkaisu­un tosi­a­sioiden perus­teel­la. Tuol­laista ihme­o­len­toa ei vaan tai­da olla olemassa. 

  Suo­mi on sel­l­aises­sa jamas­sa, että seu­raa­va hal­li­tus saisi men­nä välit­tömästi jon­nekin piilopirt­ti­in kri­isikok­ouk­seen ja kun sieltä tule­vat, niin on tehty kaik­ki ikävät päätök­set, joista yksikään puolue, lehdis­tö tai äänestäjä ei pidä. Mut­ta vaik­ka tietäi­sivät tuhoa­vansa poli­it­tisen uransa, niin tekevät ne päätök­set, kos­ka muuten Suo­mi on konkassa.

 67. Määkin pyöräilen: No, blogin­pitäjä ei ole tietääk­seni ker­taakaan vai­h­tanut mielipi­det­tään mis­tään, vaik­ka kom­ment­tien joukos­sa on ollut vaik­ka kuin­ka hyviä argumentteja.

  Se ei minus­ta ole kovinkaan älykästä tai avoin­ta, ennem­min tyyp­il­listä poli­tikoin­tia, jos­sa tosi­a­sioiden ei kan­na­ta antaa hai­ta­ta oikeaa aatetta.

  Minä ainakin kaipaisin poli­itikko­ja, jot­ka ihan oikeasti pyrkivät parhaasaan mah­dol­liseen ratkaisu­un tosi­a­sioiden perus­teel­la. Tuol­laista ihme­o­len­toa ei vaan tai­da olla olemassa. 

  Suo­mi on sel­l­aises­sa jamas­sa, että seu­raa­va hal­li­tus saisi men­nä välit­tömästi jon­nekin piilopirt­ti­in kri­isikok­ouk­seen ja kun sieltä tule­vat, niin on tehty kaik­ki ikävät päätök­set, joista yksikään puolue, lehdis­tö tai äänestäjä ei pidä. Mut­ta vaik­ka tietäi­sivät tuhoa­vansa poli­it­tisen uransa, niin tekevät ne päätök­set, kos­ka muuten Suo­mi on konkassa.

  Outo väite tuos­ta tyyp­il­lis­es­tä poli­tikoin­nista. Olen pitänyt juuri Osmo Soin­in­vaaraa sel­l­aise­na poli­itikkona, joka pystyy keskustele­maan asioista asioina ilman joutavaa poli­tikoin­tia. Kan­nat­taa myös muis­taa, että kak­si ihmistä voi olla samas­ta asi­as­ta aivan eri mieltä ja molem­pi­en argu­men­toin­ti on silti eri­no­maista. Meil­lä ihmisil­lä kun on kovasti eri­laisia arvo­ja ja mielipiteitä.

  Minäkin kaipaan poli­itikko­ja, jot­ka pyrkivät oikeasti parhaaseen mah­dol­liseen ratkaisu­un tosi­a­sioiden perus­teel­la. Täy­del­listä poli­itikkoa ei tietenkään ole ole­mas­sa, mut­ta sen­tään usei­ta val­lan päte­viä (niin valitet­ta­van harv­inainen laji kuin se sinän­sä onkin). Osmo Soin­in­vaara on sel­l­ainen, mut­ta jos hänen arvon­sa eivät satu yhteen omien kanssa niin löy­tyy hyviä muis­takin puolueista. 

  Samaa mieltä olen myös tuos­ta Suomen jamas­ta. Ikävien päätösten vaikeus on toti­nen ongel­ma demokra­ti­as­sa. Ei tuol­lainen piilopirtin kri­isikok­ous tai­da silti sekään onnis­tua, sil­lä vaikeuk­si­in ei ole ole­mas­sa vain yhtä hyvää ratkaisua. Ja sit­ten tule­vat mukaan ne arvot (ja ennen kaikkea saavute­tut edut). Kovasti kuitenkin toivoisin seu­raaval­ta hal­li­tuk­selta kykyä tehdä ne ikävät päätök­set, vaik­ka siitä ei vält­tämät­tä väl­itön­tä kiitos­ta saisikaan.

 68. Mites,
  lähtiskö työkkäristä työtön infor­maatikko 9€/pv?
  😉

 69. Mikä on järkevä main­os? Tuo on hyvä kysymys. Olisiko­han se sel­l­ainen, joka tuo hilli­tysti esille tietoa siitä, mitä main­os­te­taan, sel­l­aisille, joiden saataville, ja mah­dol­lis­es­ti tietoisu­u­teen tuo tieto halu­taan, sitä liikaa tyrkyt­tämät­tä, tuo­da. Markki­noin­ti-ihmis­ten kannal­ta tavoit­teet voivat käsit­tääk­seni olla usein paljon laajemmat. 

  Tämän blo­gin luk­i­jakun­ta voi sinän­sä olla sel­l­ainen joukko, jota markki­noin­nin tavanomais­ten kanavien kaut­ta voi olla aika vaikea tavoit­taa. Ongel­mana blo­gin rahoituk­sen osalta voi tosi­aan olla myös se, että joukon jäsenet voivat vieras­taa sekä main­ok­sia että blo­gin käyt­töön liit­tyviä mak­su­ja. Itsekään en täl­lä blogilla kävisi (tai tänne kir­joit­taisi), jos siitä pitäisi maksaa.

  Otsikon kysymyk­seen (mis­tä rahoi­tus?) ei ole help­po vas­ta­ta, sil­lä edel­läku­vatun kaltainen, “järkeväkään” main­os ei ehkä aina ole tämän blo­gin reunaan “sopi­va”. Tokkopa halu­aisit esim. moottorikelkka‑, vesiskoot­teri- tai automain­ok­si­akaan blo­gisi ylläpi­toa rahoit­ta­maan. Maail­mas­sa on nyky­isin aika valitet­ta­van paljon sel­l­aisia asioi­ta, joiden main­on­ta voidaan jol­lain objek­ti­ivisel­la tai sub­jek­ti­ivisel­lakin perus­teel­la (asian kul­lois­es­takin tarpeel­lisu­ud­es­ta riip­pumat­ta) kyseenalaistaa.

  Ehkä paras tapa rahoituk­selle olisi omara­hoit­teisu­us, eli han­kkia rahat muual­ta, ellei sit­ten niitä reunas­sa ole­via main­ok­sia saa poimit­tua ja rajoitet­tua jonkin­laisen sopi­van seu­lon­nan (sekä yksinker­taisen ja vai­vat­toman jälkikon­trol­lin) avul­la. Tuoteke­hi­tys voi blo­gin rahoituk­sen osaltakin olla pitkä prosessi …

 70. Ilmoit­taudun mak­sa­jak­si. Pay­Pal, tilisi­ir­to tai joku muu yhtä help­po kon­sti niin pistän 7,3 euroopan jeniä tule­maan asappina.

  Näin help­poa se on.

  Vielä jos rahal­lis­es­ti tuke­mal­la saisi parem­man keskustelu­pal­stan ja useimpi­en insinöörien kom­men­tit näkymät­tömi­in niin avot. Siitä ilosta mak­saisin tuplakorvauksen.

 71. sivus­ta seu­ran­nut:

  Vielä jos rahal­lis­es­ti tuke­mal­la saisi parem­man keskustelu­pal­stan ja useimpi­en insinöörien kom­men­tit näkymät­tömi­in niin avot. Siitä ilosta mak­saisin tuplakorvauksen.

  Se on muuten kum­ma jut­tu, että aikoinaan kehitet­ty news-sys­tee­mi on nykyäänkin ihan ylivoimainen siinä miten luk­i­ja voi suo­dat­taa eri kir­joit­ta­jia pois tai kuin­ka help­po on lukea pitk­iäkin keskusteluketjuja.

  Mut­ta kaikesta huoli­mat­ta nämä web-kikka­reet ovat voit­ta­neet kil­pailun ja nyys­sit ovat kuolemassa. 

  Eli jälleen ker­ran teknis­es­ti paras jär­jestelmä häviää, kos­ka sen käyt­töönot­to on hie­man vaikeampaa.

 72. Huo­nous voit­taa aina kos­ka tei­ni-ikäisyys ei nykyään pää­ty koskaan ja sik­si muu­tos muu­tok­sen vuok­si on toivottavaa.

  Mut Ode, avaa­pa nyt vaan erilli­nen tili tätä blo­gia varten niin pan­naan rahaa tulemaan.

  Ei hiisku­ta verot­ta­jalle mitään, antaa riku­ran­taloiden jeesustel­la. Mä lasken tämän kir­joit­telun yleishyödyl­lisek­si toimin­naksi joka tapauk­ses­sa vaikken suinkaan ole kaikesta aina tai ollenkaan samaa mieltä.

 73. Kump­panu­us­main­osverkos­tot voisi­vat olla yksi kokeilun arvoinen vai­h­toe­hto. Sil­loin ainakin pystyy suo­raan päät­tämään, minkälaisia main­ok­sia sivus­tol­la näytetään. Toki niiden räätälöin­ti ja ylläpi­to vaati­nee hie­man enem­män työtä kuin automaat­tis­es­ti toimivien (vrt. Google Adsense).

  Suomes­sa toimivista kak­si tun­ne­tu­in­ta lienevät (esimerkkikump­panu­u­so­hjelm­i­neen):
  1) Tradedoubler
  — Adlibris.fi
  — CDON
  — Lehtikuningas
  — Suo­ma­lainen kirjakauppa
  2) TradeTracker
  — Booky.fi
  — eLibris.fi
  — Lehtiapaja.fi
  — Lehtitukku.fi

  Useim­miten tulo­ja saa tietyn pros­entin sivus­ton kaut­ta tulleista myyn­neistä. Molem­pi­en kaut­ta pystyy luo­maan syvälinki­tyk­siä suo­raan halu­tulle tuote­sivulle. Palvelun kaut­ta gen­eroidaan tek­stilinkke­jä, jot­ka täy­tyy itse käy­dä lisäämässä Word­Pres­sis­sä sivu­palkki­in tai artikke­lin jatkok­si tms. Myös valmi­ita kuva­ban­ner­ivai­h­toe­hto­ja löytyy.

  Em. palvelu­iden avul­la voisit main­os­taa esimerkiksi
  — omia kirjojasi
  — muiden kir­joit­tamia suositeltavia kir­jo­ja (esimerkik­si kir­ja-arvostelu­jen yhteydessä)
  — aikakausle­htiä (Suomen Kuvalehti/Tiede/Kanava/The Economist)

 74. Ei tai­da nykyään oman itsenäisen blo­gin kir­joit­telul­la kovinkaan paljoa rahaa saada.

  Jos vaik­ka siir­ty­isit jonkun medi­at­alon pal­ka­llisek­si kir­joit­ta­jak­si. Onhan sul­la näyt­töjä kuin­ka paljon sun jut­tu­ja luetaan.

 75. Nos­ta nyt ihmeessä se sopeu­tu­miseläke! Jos ja kun niil­lä rahoil­la saa vielä aiem­paakin parem­man blo­gin, ne menevät aivan eri­no­maiseen kohteeseen. Blo­gisi on tärkeä sil­ta päätök­sen­tek­i­jöi­den ja kansalais­ten välil­lä, ja jos vielä sen eläk­keen voimin saat jonkun työl­lis­tet­tyä aputyövoimak­si, en voi paljon parem­paa käyt­tö­ta­paa niille rahoille kuvitella.

 76. Kaler­vo Kum­ma:
  Työkkäri jär­jestää lois­tavia työelämän har­joit­tepaikko­ja esim. maatiloil­la, jois­sa mak­se­taan 9 € / päivä.

  Ja tässä lois­tavasti vääris­tel­tyä totu­ut­ta. Tuon 9 EUR/päivä lisäk­si, työntekijä/harjoittelija/valmennettava saa nor­maalit tulon­si­ir­rot. Helsingis­sä tuo tarkoit­taa (min­imis­säänkin) noin 2500 EUR/kk (brut­topalkkaa vas­taa­vana). Lisäk­si harkin­nan­varaise­na (vaik­ka jokoa vuosi) tehda­su­udet kodinkoneet, tal­vi­vaat­teet jne, ilman ylärajaa. 

  Tämän vuok­si arvostan isosti kaikkia pienyrit­täjiä ja pien­palkkaisia työn­tek­i­jöitä, sosi­aal­i­tur­va kun on anteliaisu­udessaan hel­posti tuplat siitä mitä työtätekevä veron­mak­sa­ja itselleen saa.

  Rehelli­nen viesti muis­taa ker­toa kokon­aisan­siot, ellei viestit­täjän agen­dana ole harhaut­taa ja pui­ja­ta lukijoita.

  Eli se siitä ‘olen orja 9 EUR/päivä’ harhasta.

 77. Yksinker­tainen ja ilmeisin tapa edis­tää blo­gia ja vapaut­taa sin­ut kir­joit­ta­maan: Myy blo­gisi eniten tarjoavalle.

  Täl­lä taval­la saat blo­gin ylläpitäjäk­si tahon, joka parhait­en ymmärtää tas­apain­on sin­un kir­joit­tamis­tarpeesi ja luk­i­joiden kom­men­toin­ti­tarpeen välil­lä. Kaik­ki tuo­daan sin­ulle valmi­ina eteen, keski­tyt vain kir­joit­tamiseen. Olethan tämän blo­giosoit­teen sielu ja tarkoi­tus. Osta­jien kesken kil­pailu tulee ole­maan siitä kuka parhait­en osaa tar­jo­ta palve­lut ja olo­suh­teet, joi­ta itse arvostat.

  Jos kuitenkin päätä vai­h­taa alaa ja kil­pail­la blo­gian­sain­nan markki­noil­la, niin laa­jen­na aihe­va­likoimaa monipuolisem­mak­si. Tässä esimerk­ki. Vapaa sana joka perjantaille:
  https://www.schneier.com/blog/archives/2014/11/friday_squid_bl_452.html

 78. PItänee tulki­ta ettei mies sit­tenkään tarvitse rahaa eli puhuu tyyp­il­lisen poli­itikon tapaan vain tavan vuok­si, lämpimikseen.

  Niin tai näin, tar­jouk­seni on voimas­sa joulu­aat­toon asti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.