Antti Rinteen soolo elokuvatuen verollisuudesta

Ant­ti Rin­ne yllät­ti edus­kun­nan ilmoit­ta­mal­la kyse­ly­tun­nil­la, että hänen mie­les­tään elo­ku­van tuo­tan­to­tuen muut­ta­mi­nen verol­li­sek­si voi­daan perua. ”Minul­le pas­saa ja hal­li­tuk­sel­le pas­saa että edus­kun­nas­sa muu­te­taan tämä osio.”

Asian his­to­ria on men­nyt näin:

Alun perin Rin­ne esit­ti omas­sa bud­jet­tie­si­tyk­ses­sään tätä verol­li­suut­ta, jon­ka pitäi­si tuot­taa nel­jä mil­joo­naa euroa. Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan vero­jaos­to kuu­li täs­tä asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka osoit­ti­vat sel­keäs­ti, että esi­tys tuot­taa alal­le suur­ta hait­taa, mut­ta ei tuo­ta val­tiol­le suun­ni­tel­tua lisä­tu­loa. Valio­kun­nan puheen­joh­ta­ja oli infor­moi­nut Rin­net­tä sii­tä, että tämä esi­tys var­maan­kin kaa­tuu vero­jaos­tos­sa. Hal­li­tus­puo­luei­den peli­sään­tö­jen mukaan minis­te­riä pitää infor­moi­da aina kun hänen esi­tyk­seen­sä aio­taan teh­dä muutoksia.

Kii­reh­ti­mäl­lä ilmoit­ta­maan, että hän pois­taa tuon veron Rin­ne toi­mi taval­la, joka on kovin uusi. Yleen­sä valio­kun­nas­sa kes­ken ole­via asioi­ta ei kom­men­toi­da, eivät­kä valio­kun­nan jäse­net esi­mer­kik­si saa nii­tä jul­ki­suu­des­sa repos­tel­la. Rin­teen menet­te­ly ei herät­tä­nyt vero­jaos­tos­sa spon­taa­ne­ja aplo­de­ja.. Ker­ron nyt valio­kun­nan käsit­te­lys­tä, kos­ka Rin­ne vei jo asian julkisuuteen.

Rin­teen tuo­ma uusi tyy­li poli­tii­kas­sa tuot­taa suur­ta har­mia ja hei­ken­tää työs­ken­te­lyil­ma­pii­riä entisestään.

25 vastausta artikkeliin “Antti Rinteen soolo elokuvatuen verollisuudesta”

 1. Vasem­mis­to nyt näyt­tää soo­loi­le­van muu­ten­kin pik­ku­asioil­la ja vält­te­le­vän kai­kin kei­noin sano­mas­ta mitään ikä­vää suu­ris­ta asiois­ta. Joku voi­si lähet­tää sin­ne vies­tiä sii­tä­kin, että kalas­tus on jo nyt liki ilmais­ta, ja kau­pan kala­tis­kiin näh­den täy­sin, joten sii­hen näh­den kum­mal­lis­ta ehdo­tel­la koko­naan mak­suis­ta luo­pu­mis­ta. Hel­sin­gis­sä­kin saa ver­kot­taa lähes ilmai­sek­si kaik­kea lohis­ta ja tai­me­nis­ta alkaen, joten vas­sa­ri­po­pu­lis­tien uusin pää­hän­pis­to oli­si myrk­kyä tavoit­teel­le palaut­taa uha­na­lai­sia kala­kan­to­ja ja romut­tai­si sitä vähäis­tä­kin rahoi­tus­ta jota vesis­tö­jen hoi­toon tulee. Työt­tö­mil­le onki on ilmai­nen jo nyt ja ahven syö mato­ja, jot­ka nekin ovat ilmai­sia. Kokoo­muk­sel­le voi­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ker­toa jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tan tar­koi­tuk­sen ennen kuin täyt­tä­vät ja jumit­ta­vat ne joil­la­kin mukae­koau­toil­laan. Lupaus­ten tai­det­ta­han poli­tiik­ka on, mut­ta sinän­sä huvit­ta­vaa miten pie­nil­lä asioil­la polii­ti­kot pelaa itsel­leen julkisuutta.

 2. Leh­det, joil­le lupail­laan alv-alea, osaa­vat var­mas­ti ottaa onkeen­sa ja uuti­soi­da tämän posi­tii­vi­sen lins­sin läpi kat­soen, näin vaa­lien alla.

  1. Pel­kään pahoin, että tämä ALV-lupaus jää toteu­tu­mat­ta. Piä­ti­si alen­taa kaik­kien 10 %:n kan­taan kuu­lu­vien arv­fon­li­sä­ve­roa. Se mak­saa 80 M€/prosenttiyksikkö, joten alen­ta­mi­nen vii­teen pro­sent­tiin mak­sai­si 400 m€. Oli vir­he pois­taa tilaus­ten arvonlisäverottomuus.

 3. Useis­sa leh­ti­ku­vis­sa olen havain­nut Rin­teen punai­set pos­ket, että ihan var­mas­ti ne joh­tu­vat uuden, poliit­ti­sen vas­tuun tuo­mas­ta vastuuntunnosta.

  Ja eikös Rin­ne­kin kuu­lu nii­den AY-juris­tien jouk­koon, jot­ka ovat val­mis­tu­neet opi­nah­jos­taan huip­pu­älyk­käi­den aika­tau­lus­sa työs­sä olles­saan kuten Ris­to Kuis­ma. Kuis­man­han ker­ro­taan opis­kel­leen­sa juris­tik­si sil­lä ajal­la, mil­lä mat­kus­ti työ­mat­ko­jaan junal­la Rii­hi­mäl­lä asuessaan?.

  Kii­reh­ti­mäl­lä ilmoit­ta­maan, että hän pois­taa tuon veron Rin­ne toi­mi taval­la, joka on kovin uusi. ”

  Joo‑o, usein on niin, että tai­ta­mat­to­muu­den pelos­sa var­sin hyvin asi­aan­sa osaa­vat polii­ti­kot jää­vät pimen­toon, kun eivät omaa jul­ki­suu­des­sa riit­tä­vän hyviä esiin­ty­mi­sen taitoja.

  Eli jos pyrk­kii nykyi­sin kan­san suo­sioon polii­tik­ko­na, tulee oma­ta vähin­tää appro­baat­tu­rin ver­ran teat­te­rin teon opintoja.

 4. Suo­mes­sa on val­lal­la savo­lais-hesa­lai­nen reto­riik­ka. Tyy­pil­li­ses­ti Aal­to yli­opis­ton tut­ki­jat ja vas­taa­vat huas­ta­vat kier­te­le­mäl­lä ja kaartelemalla.

  Ostai­si­ko­han kukaan pöly­ni­mu­ria myy­jäl­tä, joka puhui­si uussuomalaisittain:

  Tämä on taval­laan pöly­ni­mu­ri, joka ikään­kuin imee ehkä pölyt niin­ku lattialta”.

  Rin­ne puhui suo­raan, kun hän­tä ei vie­lä ole ehey­tet­ty ja kotou­tet­tu edus­kun­nan tavoil­le ja kulttuuriin.

 5. jos asia ei ole ete­ne­mäs­sä, niin mik­si sitä pitäi­si sit­ten jää­dä vatvomaan?

 6. Val­tion­ta­lous ja koko jul­ki­nen sek­to­ri ui niin syväl­lä ja maam­me näky­mät ovat niin huo­not, että edus­kun­nas­sa pitäi­si kiel­tää täl­lais­ten lil­lu­kan­var­sien käsit­te­ly. Näil­le kes­kus­te­luil­le nau­ra­vat kaik­ki. Jär­kyt­tä­vää täs­sä on se, että juu­ri val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri on eri­kois­tu­nut lil­lu­koi­hin ja on täy­sin kyvy­tön val­mis­te­le­maan val­tion­ta­lou­den kan­nal­ta olen­nai­sia päätöksiä.

  Poliit­ti­nen jär­jes­tel­mä on niin hal­vaan­tu­nut, ettei se ansait­se olemassaoloaan.

 7. Joten­kin kovin pie­niin asioi­hin Rin­ne aikaan­sa huk­kaa. Luu­li­si muu­ta­man mil­joo­nan jut­tu­jen ole­van pie­nem­pien vis­kaa­lien hommia.

 8. Jos hal­li­tus on vaa­li­las­kel­moin­nin syn­nyt­tä­mäs­sä pelos­saan toi­min­ta­ky­vy­tön teke­mään tar­vit­ta­via iso­ja, mut­ta epä­suo­si­tuik­si pel­kää­mi­ään, pää­tök­siä, niin mitä jär­keä on maan hyvin­voin­nin näkö­kul­mas­ta venyt­tää tätä teat­te­ria ensi kevää­seen saakka?

  Jos näin kuva­tus­ti todel­la on, niin se oli­si aika kyy­nis­tä­vä kuva poli­tii­kan tilas­ta. Itse­ään pal­ve­le­va poliit­ti­sen kan­na­tuk­sen tavoit­te­lu meni­si vil­pit­tö­män maan etuun pyr­ki­vän poli­tii­kan teke­mi­sen edelle.

  Jos täl­lai­seen tilan­tee­seen on ajau­dut­tu, mis­tä popu­lis­ti­nen media­pe­li lil­lu­kan­var­sil­la yhte­nä puo­le­na, niin eikö jos­tain sen­tään löy­tyi­si vie­lä sen ver­ran val­tio­mies­mäi­syyt­tä, että vetäi­si­vät tul­pan täl­tä hai­tal­li­sel­ta poliit­tis­ten nar­sis­tien lei­kil­tä. Ennen­ai­kai­set vaa­lit ja nii­den myö­tä kau­as­kan­toi­sen poli­tii­kan työ­rau­ha, kiitos.

 9. Jouk­ko­lii­ken­teel­le (nyt 10%) teki­si hyvää alen­taa alv-kan­ta vaik­ka 5%:iin. Har­ki­ta kai voi­si vähem­män elin­tär­kei­den pal­ve­lui­den kuten pää­sy­mak­su­jen siir­toa 14% kantaan.

 10. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Leh­det, joil­le lupail­laan alv-alea, osaa­vat var­mas­ti ottaa onkeen­sa ja uuti­soi­da tämän posi­tii­vi­sen lins­sin läpi kat­soen, näin vaa­lien alla.

  Jep. Rin­ne ehdot­taa leh­ti­ti­laus­ten alv:n alen­ta­mis­ta, Soi­ni puo­lit­ta­mis­ta ja Sipi­lä digi­leh­tien alv:n alen­ta­mis­ta. Aika väsy­nyt­tä median suo­sion kalastelua.

  (http://yle.fi/uutiset/savon_sanomat_rinne_ajaa_lehtitilausten_arvonlisaveron_alentamista/7536707)
  (http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/SS%20Soini%20alv-27113)
  (http://www.verkkouutiset.fi/talous/HS%20Sipila%20lehtien%20alv-27175)

 11. az:
  Jos hal­li­tus on vaa­li­las­kel­moin­nin syn­nyt­tä­mäs­sä pelos­saan toi­min­ta­ky­vy­tön teke­mään tar­vit­ta­via iso­ja, mut­ta epä­suo­si­tuik­si pel­kää­mi­ään, pää­tök­siä, niin mitä jär­keä on maan hyvin­voin­nin näkö­kul­mas­ta venyt­tää tätä teat­te­ria ensi kevää­seen saakka?

  Jos ennen­ai­kai­set vaa­lit jär­jes­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man nopeal­la aika­tau­lul­la, ne pidet­täi­siin maa­lis­kuun sijas­ta hel­mi­kuus­sa, kun ei nii­tä ker­keä aikai­sem­min järjestämään.

  En näe tuos­sa enää mitään eroa.

  Kyl­lä se ennen­ai­kais­ten vaa­lien juna on jo men­nyt. Ne ennen­ai­kai­set vaa­lit oli­si pitä­neet lait­taa tulil­le heti kun pää­mi­nis­te­ri vaihtui.

 12. Sylt­ty: Jos ennen­ai­kai­set vaa­lit jär­jes­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man nopeal­la aika­tau­lul­la, ne pidet­täi­siin maa­lis­kuun sijas­ta hel­mi­kuus­sa, kun ei nii­tä ker­keä aikai­sem­min järjestämään.

  Vaa­lit on jär­jes­tet­tä­vä aikai­sin­taan 50:n ja vii­meis­tään 75:n päi­vän sisäl­lä hal­li­tuk­sen hajoa­mi­ses­ta ja sitä seu­raa­vas­ta pre­si­den­tin muo­dol­li­ses­ta pää­tök­ses­tä. Eli vaa­lit oli­si­vat jou­lu­lo­mil­la tai tam­mi­kuun alus­sa, jos hal­li­tus huo­men­na hajoai­si. Viral­li­nen vaa­li­päi­vä ei ole maa­lis­kuus­sa, vaan 19. huh­ti­kuu­ta. Vaa­lit­han siir­ret­tiin lop­pu­tal­ves­ta kevääm­mäl­le sil­lä toi­veel­la, että parem­pi sää nos­tai­si kam­pan­join­ti-intoa ja äänestysaktiivisuutta.

  Eli kuu­kau­den sijaan puhu­taan nyt kui­ten­kin kol­mes­ta ja puo­les­ta kuu­kau­des­ta. Voi­te­tun ajan lisäk­si kyse oli­si peri­aat­tees­ta, ettei poli­tii­kas­sa hyväk­syt­täi­si val­taa itse­tar­koi­tuk­se­na val­lan takia, vaan toi­mi­ma­ton val­ta, joka ei täy­tä funk­tio­taan, ja on käy­nyt toi­min­ta­ky­vyt­tö­mäk­si, ram­mak­si, pyrit­täi­siin uudistamaan.

 13. Sylt­ty:
  Kyl­lä se ennen­ai­kais­ten vaa­lien juna on jo men­nyt. Ne ennen­ai­kai­set vaa­lit oli­si pitä­neet lait­taa tulil­le heti kun pää­mi­nis­te­ri vaihtui. 

  Vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen siis menee 3+ kuu­kaut­ta? Tämä(kin) juna on siten maal­li­kon näkö­kul­mas­ta koh­tuul­li­sen hidas mut­ta onnis­tui sil­ti jät­tä­mään ase­mal­le. Sivua­ja­tuk­se­na: voi­si­ko val­tion toi­min­to­jen tehos­ta­mi­sen aloit­taa vir­ta­vii­vais­ta­mal­la tämän­kal­tais­ta nysväämistä?

  Jos ennen­ai­kais­ten vaa­lien jär­jes­tä­mi­nen ei tai­tu, ja hal­li­tuk­sen vaih­ta­mi­nen ei onnis­tu, eikö lomau­tus ole loo­gi­nen vaih­toeh­to kun mitään ei tuos­sa ker­hos­sa saa­da aikaan? Ei tar­vit­si­si näi­tä rima­na­li­tuk­sia kuul­la minis­te­rien suis­ta, ja saat­tai­si joku nuo­ri keh­da­ta äänes­tys­kop­piin­kin ensi keväänä.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pel­kään pahoin, että tämä ALV-lupaus jää toteu­tu­mat­ta. Piä­ti­si alen­taa kaik­kien 10 %:n kan­taan kuu­lu­vien arv­fon­li­sä­ve­roa. Se mak­saa 80 M€/prosenttiyksikkö, joten alen­ta­mi­nen vii­teen pro­sent­tiin mak­sai­si 400 m€. Oli vir­he pois­taa tilaus­ten arvonlisäverottomuus.

  Ei ollut. Tai sit­ten oli­si pitä­nyt tuo­da digi­ti­lauk­sil­le arvon­li­sä­ve­rot­to­muus. Minä mak­san Hesa­ris­ta­ni 24 % alv.

 15. Ennen­ai­kai­set vaa­lit kat­sot­tai­siin Stub­bin suu­rek­si epä­on­nis­tu­mi­sek­si ja sik­si hän nii­tä vas­tus­taa. CV meni­si pilal­le. Ihan samaan tapaan kuin euron syn­nyt­tä­jät puo­lus­ta­vat luo­mus­taan ja sii­hen inves­toi­maan­sa poliit­tis­ta pää­omaa, vaik­ka Lip­po­sen sokea Reet­ta­kin tie­tää euron ole­van epä­on­nis­tu­nut kokeilu.

  Polii­ti­koil­le vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on vai­ke­aa, vaik­ka kan­sa ja äänes­tä­jät arvos­ta­vat­kin suo­ra­sel­käi­syyt­tä. Eli Stub­bi­kin nousi­si lähem­mäs val­tio­mies­sar­jaa jos tun­nus­tai­si tosi­asiat, pani­si vauh­tia sote- ja mui­hin uudis­tuk­siin lil­lu­kat unoh­taen. Tosin dema­rit ei tai­da sitä haluta. 

  Anne­taan nyky­hal­li­tuk­sel­le viik­ko aikaa poh­tia onko se toi­min­ta­kel­poi­nen ja syn­tyy­kö tar­vit­ta­via pää­tök­siä. Jos ei, niin eron­pyyn­tö kehiin ja ennen­ai­kai­set vaa­lit vaik­ka tam­mi­kuus­sa. Tosin oli­si­han se kan­san­edus­ta­jil­le ikä­vää menet­tää parin kuu­kau­den joululoma.…

  Aii­heel­li­ses­ti voi kyl­lä myös kysyä mitä ennen­ai­kai­set vaa­lit aut­tai­si­vat. Samat naa­mat istui­si­vat edus­kun­nas­sa puo­lus­ta­mas­sa taus­ta­ryh­mien­sä etu­ja. Oma usko­ni poliit­ti­sen jär­jes­te­mäm­me kykyyn hoi­taa Suo­mi kui­vil­le on men­nyt. Itse toi­voi­sin vir­ka­mies­hal­li­tus­ta noin vii­dek­si vuo­dek­si ja lak­ko-oikeu­den pois­ta­mis­ta samal­le ajal­le, niin tar­vit­ta­vat pää­tök­set ja nii­den toteut­ta­mi­nen oli­si ehkä mahdollista.

 16. Sylt­ty: Kyl­lä se ennen­ai­kais­ten vaa­lien juna on jo men­nyt. Ne ennen­ai­kai­set vaa­lit oli­si pitä­neet lait­taa tulil­le heti kun pää­mi­nis­te­ri vaihtui.

  Olin jo kevääl­lä sat­tu­mal­ta tilan­tees­sa, jos­sa poli­tii­kas­ta erit­täin hyvin peril­lä ole­vat tahot kes­kus­te­li­vat ennen­ai­kai­sis­ta vaa­leis­ta. Sat­tui vie­lä ole­maan tilan­ne, jos­sa ei tar­vin­nut varoa sanomisia.

  Ennen­ai­kais­ten vaa­lien paik­ka oli­si — jos nii­tä oli­si pidet­ty var­tee­no­tet­ta­va­na vaih­toeh­to­na — tuon ana­lyy­sin mukaan ollut sel­väs­ti jo sil­loin. Eri puo­lueil­la kui­ten­kin eri syis­tä oli syyn­sä olla jär­jes­tyt­tä­mät­tä ennen­ai­kai­sia vaa­le­ja. Lisäk­si ilmas­sa oli pien­tä opti­mis­mia sii­tä, että vasem­mis­to­lii­ton ulos­mars­si oli­si paran­ta­nut päätöksentekokykyä.

  Mie­len­kiin­toi­ses­ti argu­men­taa­tio oli pal­jol­ti kui­ten­kin sitä lin­jaa, onko min­kä­kin puo­lu­een vaa­li­ko­neis­to riit­tä­vän val­mis vaaleihin.

  Puo­len vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na moti­vaa­tio ennen­ai­kai­siin vaa­lei­hin on toden­nä­köi­ses­ti nyt vie­lä alem­pa­na. Kokoo­mus yrit­tää pääs­tä tila­päi­ses­tä (?) kuo­pas­taan ylös, dema­rien kan­na­tus on kas­vus­sa, pik­ku­puo­lu­eet eivät halua ret­te­löit­si­jän lei­maa, kun ei asial­la ole nii­den kan­na­tuk­sel­le väliä. Kaik­kien vaa­li­ko­neis­tot on viri­tet­ty ensi kevät­tä ajatellen.

  Koko­naan toi­nen jut­tu on sit­ten se, saa­daan­ko uusil­la vaa­leil­la toi­min­ta­ky­kyis­tä hal­li­tus­ta. Vii­me kevään kyse­ly­kan­na­tuk­set oli­vat sel­lai­sia, että uudet vaa­lit oli­si­vat tuo­neet hyvin vai­keat neu­vot­te­lut. Ehkä tilan­ne muut­tuu ensi kevääk­si. Itse pis­tän toi­vo­ni sii­hen, että Sipi­läs­tä sukeu­tuu oikea johtaja.

 17. un arc­hos: Vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen siis menee 3+ kuu­kaut­ta? Tämä(kin) juna on siten maal­li­kon näkö­kul­mas­ta koh­tuul­li­sen hidas mut­ta onnis­tui sil­ti jät­tä­mään asemalle.

  Puo­luei­den vaa­li­ko­neis­to­jen kan­nal­ta aikaa menee vie­lä pal­jon enem­män. Kyse ei ole sii­tä, kuin­ka nopeas­ti laput saa­daan pai­net­tua. Vaa­li­tek­nii­kan voi puris­taa viik­koi­hin, kam­pan­ja­ko­neis­ton raken­ta­mis­ta ja käyt­tä­mis­tä ei.

  Ja sit­ten pitää muis­taa sekin, ettei­vät uudet vaa­lit vält­tä­mät­tä tuo mitään paran­nus­ta tilan­tee­seen. Jos meil­lä poliit­ti­nen kult­tuu­ri menee ennen­ai­kais­ten vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen, sil­lä voi olla ikä­viä sivuvaikutuksia. 

  Perin­tei­ses­ti asia on ollut help­po hoi­taa sil­lä, että edus­kun­nan äänio­suuk­sil­la on saa­nut hyvin kasat­tua muu­ta­man eri­lai­sen hal­li­tus­poh­jan. Sil­loin ennen­ai­kai­sia vaa­le­ja ei tar­vi­ta, kos­ka samal­la edus­kun­nal­la voi saa­da eri­lai­sia hal­li­tuk­sia. Nyt meka­nis­mi on rik­ki aina­kin tois­tai­sek­si, ja se tekee poli­tii­kas­ta vaikeaa.

  Jos yhteis­työ­kult­tuu­rin meka­nis­mi on rik­ki pysy­väs­ti, tar­vi­taan tilal­le jotain muu­ta. Mut­ta mitä? Kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mä? Ruot­sa­lai­set blok­ki­vaa­lit? Näis­sä­kin on vaikeutensa.

 18. En ihmet­te­le pää­hal­li­tus­puo­luei­den nih­keyt­tä ennen­ai­kais­ten vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen kesäl­lä ja alkuvuodesta. 

  Kokoo­muk­ses­sa vaih­tui sekä pj että puo­lue­sih­tee­ri, dema­reis­sa pj. Vähän huo­no se on uusien puheen­joh­ta­jien hypä­tä suo­raan vaa­lei­hin. Mit­hän sii­tä­kin oli­si tul­lut jos pää­hal­li­tus­puo­lu­eet oli­si­vat käy­neet yhtä­ai­kaa vaa­li- ja puheenjohtajakamppailua?

  Hal­li­tus ei saa mitään aikai­sek­si niin pit­kään kun ihmi­set eivät ole tar­peek­si krii­si­tie­toi­sia. Ilman krii­si­tie­toi­suut­ta ei hyväk­sy­tä mitään mmuutoksia. 

  Nykyi­sel­lään ihm­mis­ten ajat­te­lu on sil­lä tasol­la, että kan­sa­lais­ten mie­les­tä pitää lei­ka­ta mui­den etui­suuk­sia (oikeal­le kal­lel­laan ole­vat) tai nos­taa mui­den vero­ja (vasem­mal­le kal­lel­laan ole­vat) + ja tie­ten­kin nii­den mui­den työ­uria pitää piden­tää (ei minun).

 19. Huoh.

  En ole tain­nut elä­mäs­sä­ni (about 55 v.) vie­lä kepua äänes­tää, mut­ta nyt sekin on vaka­vas­sa harkinnassa.

  Vih­rei­tä olen lähes aina äänes­tä­nyt, mut­ta kun nii­den voi­mat tun­tu­vat riit­tä­vän VAIN tähän ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­seen, joka minus­ta ei ole vik­sua. Ja kun seu­raa­va hal­li­tus kui­ten­kin jos­sa­kin mää­rin jou­tuu otta­maan kan­taa ydin­voi­maan (Pyhä­jo­ki, Olki­luo­to 3, mahd. For­tum) niin vih­reät lie­ne­vät ram­pa ank­ka jo ennen vaaleja.

  Dema­rit ovat olleet se toi­sek­si paras vaih­toeh­to: kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa ja eri­tyi­ses­ti kou­lu­po­li­tii­kas­sa vih­reät ovat vähän pelot­ta­va vaih­toeh­to: kenel­le innok­kaal­le rei­ki­hoi­ta­jal­le se ope­tus­lau­ta­kun­nan paik­ka nyt sit­ten menee. Dema­rei­hin on voi­nut luot­taa. Mut­ta tämä Ant­ti Rin­ne! Kalas­te­lee ihan saa­ma­ris­ti ja vähät tun­tuu välit­tä­vän koko­nai­suu­des­ta. (Kaik­ki hai­kai­le­vat nyt Lip­pos­ta ja Urpi­lai­nen­kin on jo val­tio­nai­nen-luok­kaa verat­tu­na Rin­teen tapaan rii­taut­taa muu­ta­ma mil­joo­na, että elä­ke­läi­set palai­si­vat äänes­tä­mään jämp­tiä jätkää.)

  Kokoo­mus on aina ollut epäi­lyt­tä­vä vaih­toeh­to. Pitää­kö perus­tel­la? Räty, Män­nis­tö (ja sen isä), Grahn-Laa­so­nen ja se, että nää tyy­pit oikeas­ti on ulkois­ta­neet aat­teel­li­sen ohjel­ma­työn mai­nos­toi­mis­toon. (Mikä kyl­lä tuo ääniä.)

  Vasem­mis­to­liit­to on hyvä kysee­na­lais­ta­maan mut­ta hel­ve­tin huo­no tar­joa­maan vaihtoehtoa.

  Per­sut. On niil­lä jos­kus hyviä kysy­myk­siä — har­voin vie­lä vastauksia.

  Eli VIhe­rins­siä kom­pa­ten, oli­si­ko se sit­ten Sipi­län aika?

 20. Vaa­le­ja odot­taes­sa on hyvä mai­nos­taa USA:ssa ole­vaa poliii­tik­ko­jen väit­tei­den fak­to­jen tar­ki­tus­ta. Poli­ti­fact sai Pulizer pal­kin­non syystä.

  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/

  Aihet­ta on myös tut­kit­tu. Kun polit­ti­koi­ta muis­tu­te­taan, että hei­dän nata­man­sa fakat myös tar­kis­te­taan, poliit­ti­sen kes­kus­te­lun laa­tu paranee.

  The results of our expe­ri­ment indica­te that poli­ticians who were sent remin­ders that they are vul­ne­rable to fact-chec­king were less like­ly to recei­ve a nega­ti­ve Poli­ti­Fact rating or have the accu­racy of their sta­te­ments ques­tio­ned publicly. The­se fin­dings, which we desc­ri­be furt­her below, sug­gest that fact-chec­king can play an impor­tant role in impro­ving poli­tical discour­se and inc­rea­sing democ­ra­tic accountability.

  The Effects of Fact-Chec­king Threat: Results From a Field Expe­ri­ment in the States
  By Bren­dan Nyhan, Assis­tant Pro­fes­sor in the Depart­ment of Govern­ment, Dart­mouth Col­le­ge and Jason Reifler, Senior Lec­tu­rer, Depart­ment of Poli­tics at the Uni­ver­si­ty of Exeter

  http://www.newamerica.net/publications/policy/the_effects_of_fact_checking_threat

  Kevään vaa­li­kam­pan­jas­ta näyt­tää tule­van Suo­me­sa ainut­ker­tai­sen likai­nen ja pola­ri­soi­tu­nut. Tämä oli sii­tä vain esimakua.

  Pitä­kääm­me hei­dät rehellisinä.

 21. JTS: Vaa­le­ja odot­taes­sa on hyvä mai­nos­taa USA:ssa ole­vaa poliii­tik­ko­jen väit­tei­den fak­to­jen tarkitusta. 

  Vii­me edus­kun­ta­vaa­lien valon­pil­kah­duk­sia oli Suo­men Kuva­leh­den Totuus­pun­ta­ri (jos­sa sivu­men­nen sanoen mm. eräs Osmo Soi­nin­vaa­ran väi­te pun­nit­tiin epä­to­dek­si). Toi­vot­ta­vas­ti myös näis­sä vaa­leis­sa näh­dään jotain samanlaista.

  Kevään vaa­li­kam­pan­jas­ta näyt­tää tule­van Suo­me­sa ainut­ker­tai­sen likai­nen ja polarisoitunut. 

  Likai­sem­pi ja pola­ri­soi­tu­neem­pi kuin vuo­den 1956 presidentinvaalikampanjasta?

 22. Vii­ta­ten Tom­mi Uscha­no­vin kom­ment­tiin vuo­den 1956 vaa­leis­ta, niin kyl­lä Jar­mo “vaa­li­ra­ha” Kor­ho­nen on oikeas­sa sii­nä, että nyky­ai­ka ei ole mitään ver­rat­tu­na nii­hin wan­hoi­hin hywiin aikoi­hin, jol­loin CIA:n ja KGB:n raho­ja kan­nis­kel­tiin mat­ka­lau­kuis­sa sin­ne tänne.

  Eli nykyi­nen tapa käy­dä vaa­li­kam­pan­jaa on pal­jon siis­tim­pää kuin ennen. Var­maan myös puheet­kin, vaik­ka en jak­sa mitään vaa­lis­lo­ga­nei­ta alkaa tarkistamaan.

 23. Mata­la ja kat­ta­va vero­kan­ta ovat noin teo­reet­ti­ses­ti paras vaih­toeh­to. Esi­mer­kik­si ruu­an arvon­li­sä­ve­roa­le aut­taa lähin­nä nii­tä varak­kai­ta, jot­ka osta­vat kal­lis­ta ulko­mais­ta ruo­kaa Stoc­kan herkusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.