Antti Rinteen soolo elokuvatuen verollisuudesta

Antti Rinne yllät­ti eduskun­nan ilmoit­ta­mal­la kyse­ly­tun­nil­la, että hänen mielestään eloku­van tuotan­totuen muut­ta­mi­nen verol­lisek­si voidaan perua. ”Min­ulle pas­saa ja hal­li­tuk­selle pas­saa että eduskun­nas­sa muute­taan tämä osio.”

Asian his­to­ria on men­nyt näin:

Alun perin Rinne esit­ti omas­sa bud­jet­tiesi­tyk­sessään tätä verol­lisu­ut­ta, jon­ka pitäisi tuot­taa neljä miljoon­aa euroa. Val­tio­varain­valiokun­nan vero­jaos­to kuuli tästä asiantun­ti­joi­ta, jot­ka osoit­ti­vat selkeästi, että esi­tys tuot­taa alalle suur­ta hait­taa, mut­ta ei tuo­ta val­ti­olle suun­nitel­tua lisä­tu­loa. Valiokun­nan puheen­jo­hta­ja oli infor­moin­ut Rin­net­tä siitä, että tämä esi­tys var­maankin kaatuu vero­jaos­tossa. Hal­li­tus­puoluei­den pelisään­tö­jen mukaan min­is­ter­iä pitää infor­moi­da aina kun hänen esi­tyk­seen­sä aio­taan tehdä muutoksia.

Kiire­htimäl­lä ilmoit­ta­maan, että hän pois­taa tuon veron Rinne toi­mi taval­la, joka on kovin uusi. Yleen­sä valiokun­nas­sa kesken ole­via asioi­ta ei kom­men­toi­da, eivätkä valiokun­nan jäsenet esimerkik­si saa niitä julk­isu­udessa repostel­la. Rin­teen menet­te­ly ei herät­tänyt vero­jaos­tossa spon­taane­ja aplode­ja.. Ker­ron nyt valiokun­nan käsit­telystä, kos­ka Rinne vei jo asian julkisuuteen.

Rin­teen tuo­ma uusi tyyli poli­ti­ikas­sa tuot­taa suur­ta harmia ja heiken­tää työsken­te­ly­ilmapi­ir­iä entisestään.

25 vastausta artikkeliin “Antti Rinteen soolo elokuvatuen verollisuudesta”

 1. Vasem­mis­to nyt näyt­tää sooloil­e­van muutenkin pikkua­sioil­la ja vält­televän kaikin keinoin sanomas­ta mitään ikävää suurista asioista. Joku voisi lähet­tää sinne viestiä siitäkin, että kalas­tus on jo nyt liki ilmaista, ja kau­pan kalatiski­in näh­den täysin, joten siihen näh­den kum­mallista ehdotel­la kokon­aan mak­su­ista luop­umista. Helsingis­säkin saa verkot­taa läh­es ilmaisek­si kaikkea lohista ja taimenista alka­en, joten vas­saripop­ulistien uusin päähän­pis­to olisi myrkkyä tavoit­teelle palaut­taa uhanalaisia kalakan­to­ja ja romut­taisi sitä vähäistäkin rahoi­tus­ta jota vesistö­jen hoitoon tulee. Työt­tömille onki on ilmainen jo nyt ja ahven syö mato­ja, jot­ka nekin ovat ilmaisia. Kokoomuk­selle voisi pääkaupunkiseudul­la ker­toa joukkoli­iken­nekaistan tarkoituk­sen ennen kuin täyt­tävät ja jumit­ta­vat ne joil­lakin mukaekoau­toil­laan. Lupausten taidet­ta­han poli­ti­ik­ka on, mut­ta sinän­sä huvit­tavaa miten pie­nil­lä asioil­la poli­itikot pelaa itselleen julkisuutta.

 2. Lehdet, joille lupail­laan alv-alea, osaa­vat var­masti ottaa onkeen­sa ja uuti­soi­da tämän posi­ti­ivisen linssin läpi kat­soen, näin vaalien alla.

  1. Pelkään pahoin, että tämä ALV-lupaus jää toteu­tu­mat­ta. Piätisi alen­taa kaikkien 10 %:n kan­taan kuu­lu­vien arv­fon­lisäveroa. Se mak­saa 80 M€/prosenttiyksikkö, joten alen­t­a­mi­nen viiteen pros­ent­ti­in mak­saisi 400 m€. Oli virhe pois­taa tilausten arvonlisäverottomuus.

 3. Useis­sa lehtiku­vis­sa olen havain­nut Rin­teen punaiset pos­ket, että ihan var­masti ne johtu­vat uuden, poli­it­tisen vas­tu­un tuo­mas­ta vastuuntunnosta.

  Ja eikös Rin­nekin kuu­lu niiden AY-juristien joukkoon, jot­ka ovat valmis­tuneet opinahjostaan huip­puä­lykkäi­den aikataulus­sa työssä ollessaan kuten Ris­to Kuis­ma. Kuis­man­han ker­ro­taan opiskelleen­sa juris­tik­si sil­lä ajal­la, mil­lä matkusti työ­matko­jaan junal­la Riihimäl­lä asuessaan?.

  “Kiire­htimäl­lä ilmoit­ta­maan, että hän pois­taa tuon veron Rinne toi­mi taval­la, joka on kovin uusi. ”

  Joo‑o, usein on niin, että taita­mat­to­muu­den pelos­sa varsin hyvin asi­aansa osaa­vat poli­itikot jäävät pimen­toon, kun eivät omaa julk­isu­udessa riit­tävän hyviä esi­in­tymisen taitoja.

  Eli jos pyrkkii nyky­isin kansan suo­sioon poli­itikkona, tulee oma­ta vähin­tää approbaat­turin ver­ran teat­terin teon opintoja.

 4. Suomes­sa on val­lal­la savolais-hesalainen retori­ik­ka. Tyyp­il­lis­es­ti Aal­to yliopis­ton tutk­i­jat ja vas­taa­vat huas­ta­vat kiertelemäl­lä ja kaartelemalla.

  Ostaisiko­han kukaan pölyn­imuria myyjältä, joka puhuisi uussuomalaisittain:

  “Tämä on taval­laan pölyn­imuri, joka ikäänkuin imee ehkä pölyt niinku lattialta”.

  Rinne puhui suo­raan, kun hän­tä ei vielä ole eheytet­ty ja kotoutet­tu eduskun­nan tavoille ja kulttuuriin.

 5. jos asia ei ole eten­emässä, niin mik­si sitä pitäisi sit­ten jäädä vatvomaan?

 6. Val­tion­talous ja koko julki­nen sek­tori ui niin syväl­lä ja maamme näkymät ovat niin huonot, että eduskun­nas­sa pitäisi kieltää täl­lais­ten lil­lukan­var­sien käsit­te­ly. Näille keskusteluille nau­ra­vat kaik­ki. Järkyt­tävää tässä on se, että juuri val­tio­varain­min­is­teri on erikois­tunut lil­lukoi­hin ja on täysin kyvytön valmis­tele­maan val­tion­talouden kannal­ta olen­naisia päätöksiä.

  Poli­it­ti­nen jär­jestelmä on niin hal­vaan­tunut, ettei se ansaitse olemassaoloaan.

 7. Jotenkin kovin pieni­in asioi­hin Rinne aikaansa hukkaa. Luulisi muu­ta­man miljoo­nan jut­tu­jen ole­van pienem­pi­en viskaalien hommia.

 8. Jos hal­li­tus on vaalilaskel­moin­nin syn­nyt­tämässä pelos­saan toim­intakyvytön tekemään tarvit­tavia iso­ja, mut­ta epä­su­osi­tuik­si pelkäämiään, päätök­siä, niin mitä järkeä on maan hyv­in­voin­nin näkökul­mas­ta venyt­tää tätä teat­te­ria ensi kevääseen saakka?

  Jos näin kuva­tusti todel­la on, niin se olisi aika kyynistävä kuva poli­ti­ikan tilas­ta. Itseään palvel­e­va poli­it­tisen kan­natuk­sen tavoit­telu menisi vil­pit­tömän maan etu­un pyrkivän poli­ti­ikan tekemisen edelle.

  Jos täl­laiseen tilanteeseen on ajaudut­tu, mis­tä pop­ulisti­nen medi­a­peli lil­lukan­var­sil­la yht­enä puole­na, niin eikö jostain sen­tään löy­ty­isi vielä sen ver­ran val­tiomies­mäisyyt­tä, että vetäi­sivät tul­pan tältä haitalliselta poli­it­tis­ten nar­sistien leik­iltä. Ennenaikaiset vaalit ja niiden myötä kauaskan­toisen poli­ti­ikan työrauha, kiitos.

 9. Joukkoli­iken­teelle (nyt 10%) tek­isi hyvää alen­taa alv-kan­ta vaik­ka 5%:iin. Harki­ta kai voisi vähem­män elin­tärkei­den palvelu­iden kuten pääsy­mak­su­jen siir­toa 14% kantaan.

 10. Kun­tali­itoskun­ta­lainen:
  Lehdet, joille lupail­laan alv-alea, osaa­vat var­masti ottaa onkeen­sa ja uuti­soi­da tämän posi­ti­ivisen linssin läpi kat­soen, näin vaalien alla.

  Jep. Rinne ehdot­taa lehti­ti­lausten alv:n alen­tamista, Soi­ni puolit­tamista ja Sip­ilä dig­ile­htien alv:n alen­tamista. Aika väsynyt­tä medi­an suo­sion kalastelua.

  (http://yle.fi/uutiset/savon_sanomat_rinne_ajaa_lehtitilausten_arvonlisaveron_alentamista/7536707)
  (http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/SS%20Soini%20alv-27113)
  (http://www.verkkouutiset.fi/talous/HS%20Sipila%20lehtien%20alv-27175)

 11. az:
  Jos hal­li­tus on vaalilaskel­moin­nin syn­nyt­tämässä pelos­saan toim­intakyvytön tekemään tarvit­tavia iso­ja, mut­ta epä­su­osi­tuik­si pelkäämiään, päätök­siä, niin mitä järkeä on maan hyv­in­voin­nin näkökul­mas­ta venyt­tää tätä teat­te­ria ensi kevääseen saakka?

  Jos ennenaikaiset vaalit jär­jestet­täisi­in mah­dol­lisim­man nopeal­la aikataul­ul­la, ne pidet­täisi­in maalisku­un sijas­ta helmiku­us­sa, kun ei niitä kerkeä aikaisem­min järjestämään.

  En näe tuos­sa enää mitään eroa.

  Kyl­lä se ennenaikaisten vaalien juna on jo men­nyt. Ne ennenaikaiset vaalit olisi pitäneet lait­taa tulille heti kun päämin­is­teri vaihtui.

 12. Sylt­ty: Jos ennenaikaiset vaalit jär­jestet­täisi­in mah­dol­lisim­man nopeal­la aikataul­ul­la, ne pidet­täisi­in maalisku­un sijas­ta helmiku­us­sa, kun ei niitä kerkeä aikaisem­min järjestämään.

  Vaalit on jär­jestet­tävä aikaisin­taan 50:n ja viimeistään 75:n päivän sisäl­lä hal­li­tuk­sen hajoamis­es­ta ja sitä seu­raavas­ta pres­i­dentin muodol­lis­es­ta päätök­ses­tä. Eli vaalit oli­si­vat joul­u­lomil­la tai tam­miku­un alus­sa, jos hal­li­tus huomen­na hajoaisi. Viralli­nen vaalipäivä ei ole maalisku­us­sa, vaan 19. huhtiku­u­ta. Vaalithan siir­ret­ti­in lop­putalves­ta kevääm­mälle sil­lä toiveel­la, että parem­pi sää nos­taisi kam­pan­join­ti-intoa ja äänestysaktiivisuutta.

  Eli kuukau­den sijaan puhutaan nyt kuitenkin kolmes­ta ja puoles­ta kuukaud­es­ta. Voite­tun ajan lisäk­si kyse olisi peri­aat­teesta, ettei poli­ti­ikas­sa hyväksyt­täisi val­taa itse­tarkoituk­se­na val­lan takia, vaan toim­i­ma­ton val­ta, joka ei täytä funk­tio­taan, ja on käynyt toim­intakyvyt­tömäk­si, ram­mak­si, pyrit­täisi­in uudistamaan.

 13. Sylt­ty:
  Kyl­lä se ennenaikaisten vaalien juna on jo men­nyt. Ne ennenaikaiset vaalit olisi pitäneet lait­taa tulille heti kun päämin­is­teri vaihtui. 

  Vaalien jär­jestämiseen siis menee 3+ kuukaut­ta? Tämä(kin) juna on siten maal­likon näkökul­mas­ta kohtu­ullisen hidas mut­ta onnis­tui silti jät­tämään ase­malle. Sivua­jatuk­se­na: voisiko val­tion toim­into­jen tehostamisen aloit­taa vir­tavi­ivais­ta­mal­la tämänkaltaista nysväämistä?

  Jos ennenaikaisten vaalien jär­jestämi­nen ei taitu, ja hal­li­tuk­sen vai­h­t­a­mi­nen ei onnis­tu, eikö lomau­tus ole loogi­nen vai­h­toe­hto kun mitään ei tuos­sa ker­hos­sa saa­da aikaan? Ei tarvit­sisi näitä rimanal­i­tuk­sia kuul­la min­is­te­rien suista, ja saat­taisi joku nuori kehda­ta äänestyskop­pi­inkin ensi keväänä.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Pelkään pahoin, että tämä ALV-lupaus jää toteu­tu­mat­ta. Piätisi alen­taa kaikkien 10 %:n kan­taan kuu­lu­vien arv­fon­lisäveroa. Se mak­saa 80 M€/prosenttiyksikkö, joten alen­t­a­mi­nen viiteen pros­ent­ti­in mak­saisi 400 m€. Oli virhe pois­taa tilausten arvonlisäverottomuus.

  Ei ollut. Tai sit­ten olisi pitänyt tuo­da dig­i­ti­lauk­sille arvon­lisäverot­to­muus. Minä mak­san Hesaris­tani 24 % alv.

 15. Ennenaikaiset vaalit kat­sot­taisi­in Stub­bin suurek­si epäon­nis­tu­misek­si ja sik­si hän niitä vas­tus­taa. CV menisi pilalle. Ihan samaan tapaan kuin euron syn­nyt­täjät puo­lus­ta­vat luo­mus­taan ja siihen investoimaansa poli­it­tista pääo­maa, vaik­ka Lip­posen sokea Reet­takin tietää euron ole­van epäon­nis­tunut kokeilu.

  Poli­itikoille virhei­den tun­nus­t­a­mi­nen on vaikeaa, vaik­ka kansa ja äänestäjät arvosta­vatkin suo­raselkäisyyt­tä. Eli Stub­bikin nousisi lähem­mäs val­tiomies­sar­jaa jos tun­nus­taisi tosi­asi­at, panisi vauh­tia sote- ja mui­hin uud­is­tuk­si­in lil­lukat uno­htaen. Tosin demar­it ei tai­da sitä haluta. 

  Annetaan nyky­hal­li­tuk­selle viikko aikaa pohtia onko se toim­intakelpoinen ja syn­tyykö tarvit­tavia päätök­siä. Jos ei, niin eron­pyyn­tö kehi­in ja ennenaikaiset vaalit vaik­ka tam­miku­us­sa. Tosin olisi­han se kansane­dus­ta­jille ikävää menet­tää parin kuukau­den joululoma.…

  Aiiheel­lis­es­ti voi kyl­lä myös kysyä mitä ennenaikaiset vaalit aut­taisi­vat. Samat naa­mat istu­isi­vat eduskun­nas­sa puo­lus­ta­mas­sa taus­taryh­mien­sä etu­ja. Oma uskoni poli­it­tisen jär­jestemämme kykyyn hoitaa Suo­mi kuiv­ille on men­nyt. Itse toivoisin virkamieshal­li­tus­ta noin viidek­si vuodek­si ja lakko-oikeu­den pois­tamista samalle ajalle, niin tarvit­ta­vat päätök­set ja niiden toteut­ta­mi­nen olisi ehkä mahdollista.

 16. Sylt­ty: Kyl­lä se ennenaikaisten vaalien juna on jo men­nyt. Ne ennenaikaiset vaalit olisi pitäneet lait­taa tulille heti kun päämin­is­teri vaihtui.

  Olin jo kevääl­lä sat­tumal­ta tilanteessa, jos­sa poli­ti­ikas­ta erit­täin hyvin per­il­lä ole­vat tahot keskuste­liv­at ennenaikai­sista vaaleista. Sat­tui vielä ole­maan tilanne, jos­sa ei tarvin­nut varoa sanomisia.

  Ennenaikaisten vaalien paik­ka olisi — jos niitä olisi pidet­ty var­teenotet­ta­vana vai­h­toe­htona — tuon ana­lyysin mukaan ollut selvästi jo sil­loin. Eri puolueil­la kuitenkin eri syistä oli syyn­sä olla järjestyt­tämät­tä ennenaikaisia vaale­ja. Lisäk­si ilmas­sa oli pien­tä opti­mis­mia siitä, että vasem­mis­toli­iton ulos­marssi olisi paran­tanut päätöksentekokykyä.

  Mie­lenki­in­tois­es­ti argu­men­taa­tio oli paljolti kuitenkin sitä lin­jaa, onko minkäkin puolueen vaa­likoneis­to riit­tävän valmis vaaleihin.

  Puolen vuo­den takaiseen ver­rat­tuna moti­vaa­tio ennenaikaisi­in vaalei­hin on toden­näköis­es­ti nyt vielä alem­pana. Kokoomus yrit­tää päästä tilapäis­es­tä (?) kuopas­taan ylös, demarien kan­na­tus on kasvus­sa, pikkupuolueet eivät halua ret­telöit­si­jän leimaa, kun ei asial­la ole niiden kan­natuk­selle väliä. Kaikkien vaa­likoneis­tot on viritet­ty ensi kevät­tä ajatellen.

  Kokon­aan toinen jut­tu on sit­ten se, saadaanko uusil­la vaaleil­la toim­intakyky­istä hal­li­tus­ta. Viime kevään kyse­lykan­natuk­set oli­vat sel­l­aisia, että uudet vaalit oli­si­vat tuoneet hyvin vaikeat neu­vot­te­lut. Ehkä tilanne muut­tuu ensi kevääk­si. Itse pistän toivoni siihen, että Sip­ilästä sukeu­tuu oikea johtaja.

 17. un archos: Vaalien jär­jestämiseen siis menee 3+ kuukaut­ta? Tämä(kin) juna on siten maal­likon näkökul­mas­ta kohtu­ullisen hidas mut­ta onnis­tui silti jät­tämään asemalle.

  Puoluei­den vaa­likoneis­to­jen kannal­ta aikaa menee vielä paljon enem­män. Kyse ei ole siitä, kuin­ka nopeasti laput saadaan painet­tua. Vaalitekni­ikan voi puris­taa viikkoi­hin, kam­pan­jakoneis­ton rak­en­tamista ja käyt­tämistä ei.

  Ja sit­ten pitää muis­taa sekin, etteivät uudet vaalit vält­tämät­tä tuo mitään paran­nus­ta tilanteeseen. Jos meil­lä poli­it­ti­nen kult­tuuri menee ennenaikaisten vaalien jär­jestämiseen, sil­lä voi olla ikäviä sivuvaikutuksia. 

  Per­in­teis­es­ti asia on ollut help­po hoitaa sil­lä, että eduskun­nan äänio­suuk­sil­la on saanut hyvin kasat­tua muu­ta­man eri­laisen hal­li­tus­po­h­jan. Sil­loin ennenaikaisia vaale­ja ei tarvi­ta, kos­ka samal­la eduskun­nal­la voi saa­da eri­laisia hal­li­tuk­sia. Nyt mekanis­mi on rik­ki ainakin tois­taisek­si, ja se tekee poli­ti­ikas­ta vaikeaa.

  Jos yhteistyökult­tuurin mekanis­mi on rik­ki pysyvästi, tarvi­taan tilalle jotain muu­ta. Mut­ta mitä? Kak­sipuolue­jär­jestelmä? Ruot­salaiset blokki­vaalit? Näis­säkin on vaikeutensa.

 18. En ihmettele päähal­li­tus­puoluei­den nihkeyt­tä ennenaikaisten vaalien jär­jestämiseen kesäl­lä ja alkuvuodesta. 

  Kokoomuk­ses­sa vai­h­tui sekä pj että puolue­si­h­teeri, demareis­sa pj. Vähän huono se on uusien puheen­jo­hta­jien hypätä suo­raan vaalei­hin. Mithän siitäkin olisi tul­lut jos päähal­li­tus­puolueet oli­si­vat käyneet yhtäaikaa vaali- ja puheenjohtajakamppailua?

  Hal­li­tus ei saa mitään aikaisek­si niin pitkään kun ihmiset eivät ole tarpeek­si kri­isi­ti­etoisia. Ilman kri­isi­ti­etoisu­ut­ta ei hyväksytä mitään mmuutoksia. 

  Nykyisel­lään ihm­mis­ten ajat­telu on sil­lä tasol­la, että kansalais­ten mielestä pitää leika­ta muiden etu­isuuk­sia (oikealle kallel­laan ole­vat) tai nos­taa muiden vero­ja (vasem­malle kallel­laan ole­vat) + ja tietenkin niiden muiden työuria pitää piden­tää (ei minun).

 19. Huoh.

  En ole tain­nut elämässäni (about 55 v.) vielä kepua äänestää, mut­ta nyt sekin on vakavas­sa harkinnassa.

  Vihre­itä olen läh­es aina äänestänyt, mut­ta kun niiden voimat tun­tu­vat riit­tävän VAIN tähän ydin­voiman vas­tus­tamiseen, joka minus­ta ei ole viksua. Ja kun seu­raa­va hal­li­tus kuitenkin jos­sakin määrin joutuu otta­maan kan­taa ydin­voimaan (Pyhäjo­ki, Olk­ilu­o­to 3, mahd. For­tum) niin vihreät lienevät ram­pa ank­ka jo ennen vaaleja.

  Demar­it ovat olleet se toisek­si paras vai­h­toe­hto: kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa ja eri­tyis­es­ti koulupoli­ti­ikas­sa vihreät ovat vähän pelot­ta­va vai­h­toe­hto: kenelle innokkaalle reik­i­hoita­jalle se ope­tus­lau­takun­nan paik­ka nyt sit­ten menee. Demarei­hin on voin­ut luot­taa. Mut­ta tämä Antti Rinne! Kalastelee ihan saa­maristi ja vähät tun­tuu välit­tävän kokon­aisu­ud­es­ta. (Kaik­ki haikail­e­vat nyt Lip­pos­ta ja Urpi­lainenkin on jo val­tion­ainen-luokkaa ver­at­tuna Rin­teen tapaan riitaut­taa muu­ta­ma miljoona, että eläkeläiset palaisi­vat äänestämään jämp­tiä jätkää.)

  Kokoomus on aina ollut epäi­lyt­tävä vai­h­toe­hto. Pitääkö perustel­la? Räty, Män­nistö (ja sen isä), Grahn-Laa­so­nen ja se, että nää tyyp­it oikeasti on ulkois­ta­neet aat­teel­lisen ohjel­matyön main­os­toimis­toon. (Mikä kyl­lä tuo ääniä.)

  Vasem­mis­toli­it­to on hyvä kyseenalais­ta­maan mut­ta hel­vetin huono tar­joa­maan vaihtoehtoa.

  Per­sut. On niil­lä joskus hyviä kysymyk­siä — har­voin vielä vastauksia.

  Eli VIherinssiä kom­pat­en, olisiko se sit­ten Sip­ilän aika?

 20. Vaale­ja odot­taes­sa on hyvä main­os­taa USA:ssa ole­vaa poli­i­itikko­jen väit­tei­den fak­to­jen tark­i­tus­ta. Poli­ti­fact sai Puliz­er palkin­non syystä.

  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/

  Aihet­ta on myös tutkit­tu. Kun polit­tikoi­ta muis­tute­taan, että hei­dän nata­mansa fakat myös tark­iste­taan, poli­it­tisen keskustelun laatu paranee.

  The results of our exper­i­ment indi­cate that politi­cians who were sent reminders that they are vul­ner­a­ble to fact-check­ing were less like­ly to receive a neg­a­tive Poli­ti­Fact rat­ing or have the accu­ra­cy of their state­ments ques­tioned pub­licly. These find­ings, which we describe fur­ther below, sug­gest that fact-check­ing can play an impor­tant role in improv­ing polit­i­cal dis­course and increas­ing demo­c­ra­t­ic accountability.

  The Effects of Fact-Check­ing Threat: Results From a Field Exper­i­ment in the States
  By Bren­dan Nyhan, Assis­tant Pro­fes­sor in the Depart­ment of Gov­ern­ment, Dart­mouth Col­lege and Jason Rei­fler, Senior Lec­tur­er, Depart­ment of Pol­i­tics at the Uni­ver­si­ty of Exeter

  http://www.newamerica.net/publications/policy/the_effects_of_fact_checking_threat

  Kevään vaa­likam­pan­jas­ta näyt­tää tule­van Suome­sa ain­utk­er­taisen likainen ja polar­isoitunut. Tämä oli siitä vain esimakua.

  Pitäkäämme hei­dät rehellisinä.

 21. JTS: Vaale­ja odot­taes­sa on hyvä main­os­taa USA:ssa ole­vaa poli­i­itikko­jen väit­tei­den fak­to­jen tarkitusta. 

  Viime eduskun­tavaalien val­on­pilka­h­duk­sia oli Suomen Kuvale­hden Totu­us­pun­tari (jos­sa sivu­men­nen sanoen mm. eräs Osmo Soin­in­vaaran väite pun­nit­ti­in epä­todek­si). Toiv­ot­tavasti myös näis­sä vaaleis­sa nähdään jotain samanlaista.

  Kevään vaa­likam­pan­jas­ta näyt­tää tule­van Suome­sa ain­utk­er­taisen likainen ja polarisoitunut. 

  Likaisem­pi ja polar­isoituneem­pi kuin vuo­den 1956 presidentinvaalikampanjasta?

 22. Viitat­en Tom­mi Uschanovin kom­ment­ti­in vuo­den 1956 vaaleista, niin kyl­lä Jar­mo “vaali­ra­ha” Korho­nen on oike­as­sa siinä, että nykyai­ka ei ole mitään ver­rat­tuna niihin wan­hoi­hin hywi­in aikoi­hin, jol­loin CIA:n ja KGB:n raho­ja kan­niskelti­in matkalaukuis­sa sinne tänne.

  Eli nykyi­nen tapa käy­dä vaa­likam­pan­jaa on paljon siistim­pää kuin ennen. Var­maan myös puheetkin, vaik­ka en jak­sa mitään vaal­is­lo­ganei­ta alkaa tarkistamaan.

 23. Mata­la ja kat­ta­va verokan­ta ovat noin teo­reet­tis­es­ti paras vai­h­toe­hto. Esimerkik­si ruuan arvon­lisäveroale aut­taa lähin­nä niitä varakkai­ta, jot­ka osta­vat kallista ulko­maista ruokaa Stock­an herkusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *