Elvyttäkää suomalainen tomaatti!

Sain lah­jak­si Kuli­naa­ri­sen ins­ti­tuu­tin kok­ki­kurs­sin, jos­sa opet­te­lim­me teke­mään ita­lia­lais­ta ruo­kaa. Monen muun opin ohel­la meil­le ker­rot­tiin, että tomaat­ti kan­nat­taa pas­taan ottaa säi­ly­ke­pur­kis­ta, kos­ka tuo­re­to­maa­tit eivät mais­tu mil­tään. Kysyin, onko ongel­ma koti­mai­nen vai yleis­maa­il­mal­li­nen ja vas­taus oli, että se on kotimainen.

Kaik­ki­han me sen tie­däm­me, että tomaa­tit ovat Ita­lias­sa mauk­kaam­pia kuin Suo­mes­sa. Mis­tä tämä joh­tuu? Tal­ven vai­keat olo­suh­teet ymmär­rän, mut­ta yöt­tö­män yön kesäs­sä luu­li­si tomaa­teis­ta tule­van jopa aro­maat­ti­sem­pia kuin ete­läs­sä niin kuin man­si­kat­kin ovat.

Laji­ke? Kuu­lin ker­ran sanot­ta­van, että Israe­lis­ta tuo­te­taan Suo­meen eri­tyi­sen hap­pa­man makuis­ten tomaat­tien sie­me­niä, kos­ka joku too­pe on käy­nyt ker­to­mas­sa, että suo­ma­lai­nen maku arvos­taa sel­lai­sia. Tie­to­läh­teen luo­tet­ta­vuu­des­ta en osaa sanoa mitään. Ulko­mail­la tomaat­te­ja kui­ten­kin myy­dään eri lajik­kei­na niin kuin Suo­mes­sa­kin nykyi­sin peru­noi­ta, mut­ta meil­lä yleen­sä vain yhtä ja hapanta.

Juu­ret nes­tees­sä? Oli­si­ko niin, että muu­al­la tomaa­tit vil­jel­lään maas­sa ja meil­lä ravin­to­lie­mes­sä. Jos kyse on täs­tä, on sii­nä lois­ta­va mark­ki­na­ra­ko sil­le, joka halu­aa vil­jel­lä vähän kal­liim­pia mut­ta pal­jon parem­pia tomaatteja.

Poi­mi­mi­nen raa­ka­na? Tämä aina­kin vai­kut­taa. Tein ohjei­den vas­tai­ses­ti pas­ta­kas­ti­ket­ta kyp­si­nä poi­mi­tuis­ta tomaa­teis­ta, ja ihan hyvää se minus­ta oli. Seu­raa­val­la ker­ral­la kau­pas­sa­ni oli aivan hul­lu mei­nin­ki, eikä tomaat­te­ja­kaan saa­nut kuin raa­koi­na poi­mit­tui­na. (Täs­sä on var­maan jokin minul­le tun­te­ma­ton talou­del­li­nen vii­saus. Kun haa­lii kaup­paan pal­jon uut­ta poruk­kaa tutus­tu­maan, kan­nat­taa sik­si aikaa vali­koi­maa hei­ken­tää taval­li­sen S‑Marketin tasol­le) Pas­tas­ta tuli aivan mau­ton­ta. Onnek­si kyp­si­nä poi­mit­tu­ja tomaat­te­ja nykyi­sin saa kel­vol­li­sis­ta ruokakaupoista.

53 vastausta artikkeliin “Elvyttäkää suomalainen tomaatti!”

 1. Vil­je­li­jät valit­se­vat var­mas­ti var­sin har­ki­tus­ti sopi­vat lajik­keet, sopi­vat kas­va­tus­ta­vat ja poi­min­ta-ajan­koh­dan­kin talou­del­li­suu­den, logis­tii­kan ja tuot­tei­den kysyn­nän mukaan.

  Yksi mah­dol­li­nen teki­jä on lan­noi­tus. Sopi­val­la lan­noi­tuk­sel­la saa kas­va­tet­tua iso­ja tomaat­te­ja nopeas­ti, var­sin­kin jos mauis­ta ei tar­vit­se niin välittää.

  Toi­nen teki­jä on suo­ma­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka aika ylei­ses­ti valit­se­vat hal­vim­man tuot­teen mauk­kaim­man sijaan. Mik­si siis kes­kit­tyä maun tuottamiseen.

  Eri paik­ka­kun­nil­la on muu­ten mel­koi­sia ero­ja tomaat­tien tason suh­teen. Jos­sain kulut­ta­jat on tot­tu­tet­tu hyvin­kin mata­laan tasoon, toi­sil­la ovat tot­tu­neet vähän parem­paan, eikä tasoa voi kovin nopeas­ti pudottaakaan.

  Jos haluat mauk­kai­ta tomaat­te­ja, kas­va­ta itse. Jos ei ole kas­vi­huo­net­ta tai ainais­ta kesää, mini­to­maa­tit kas­va­vat käte­väs­ti myös ruu­kus­sa pie­nes­sä­kin asun­nos­sa. Makue­ro kau­pan tomaat­tei­hin on melkoinen.

 2. Olen ymmär­tä­nyt, että laji­ke oli­si avain­te­ki­jä. Sain mais­tel­la naa­pu­ri­ni kas­vat­ta­mia härän­sy­dä­miä, ja ne oli­vat mauk­kai­ta vie­lä syk­syl­lä vähän raa­ka­na­kin poimittuina.

 3. Nykyi­nen suo­ma­lai­nen tomaat­ti­la­ji­ke on valit­tu suu­rim­mak­si osak­si hyvää kul­je­tet­ta­vuut­ta ja käsit­te­lyn kes­tä­vyyt­tä ts. pien­tä hävik­kiä sil­mäl­lä pitäen. Ihan kan­na­tat­te­va tavoi­te sekin, mut­ta maun kan­nal­ta täy­si katastrofi.

  Iso­jen kes­kus­liik­kei­den logis­tiik­ka on suo­ras­taan legen­daa­ri­nen, liki kaik­ki pitää kier­rät­tää kes­kus­va­ras­ton kaut­ta, kos­ka logis­ti­nen pro­ses­si on raken­net­tu suur­ta tehok­kuut­ta sil­mäl­lä pitäen. Aika-ajoin saa lähi­kau­pas­ta lähi­to­maat­te­ja, jot­ka on poi­mit­tu kyp­sä­nä ja maku­han on aivan jotain muuta. 

  Käy­tän­nön tasol­la tomaa­tit kan­nat­taa ostaa 3–4 päi­vää ennen käyt­tö­ajan­koh­taa, sil­loin ne ehti­vät kyp­syä sopivasti.

 4. Juho Laa­tu
  “Toi­nen teki­jä on suo­ma­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka aika ylei­ses­ti valit­se­vat hal­vim­man tuot­teen mauk­kaim­man sijaan. Mik­si siis kes­kit­tyä maun tuottamiseen.”

  Useim­pien kaup­po­jen vali­koi­mis­sa ei edes ole eri­tel­ty tomaat­te­ja nii­den aro­mien perus­teel­la. Jos ainoa tuot­tees­ta ker­rot­tu tie­to on “tomaat­ti tuo­tan­to­maas­ta x” ja hin­ta, niin on mel­ko luon­nol­lis­ta, että monel­la valin­ta kal­lis­tuu edul­li­sem­paan, ellei­vät laa­tuo­mi­nai­suu­det sel­viä jos­tain sit­ten mut­kan kautta.

 5. Ei ongel­ma ole vain suo­ma­lai­nen. Hakusa­noil­la “tas­te­less toma­to cul­ti­var” löy­tyy run­saas­ti samo­ja oirei­ta muu­al­ta maa­il­mas­ta. Jos haluat tar­kem­paa ja oikeam­paa tie­toa, kuin mitä saa jol­tain epä­mää­räi­sel­tä kok­kaus­kurs­sil­ta, niin suo­sit­te­len kään­ty­mään Vii­kin maa­ta­lous­tie­de­kun­nan kas­vin­ja­los­tus­asian­tun­ti­joi­den puo­leen. Saat toden­nä­köi­ses­ti vas­tauk­sen, että val­lit­se­va tomaat­ti­la­ji­ke on kom­pro­mis­si käsi­tel­tä­vyy­den ja maun osalta.

 6. Kan­nat­taa ostaa luu­mu­to­maat­te­ja, niis­sä on hyvä maku ja ne on help­po lei­ka­ta vii­pa­leik­si, jois­sa maku vie­lä ripauk­sel­la suo­laa (meri) patanee.

 7. Kuu­le­ma­ni mukaan maut­to­mien tomaat­tien taka­na on raa­ka­na poi­mi­mi­nen ja lajike.
  Suo­ma­lai­nen kulut­ta­ja arvos­taa kaup­pa­ket­ju­jen mukaan mm. sitä, että tomaa­tin säi­ly­vyys on samaa luok­kaa kuin rau­ta­nau­lal­la ja Faze­rin paah­to­lei­väl­lä, maku on toi­sar­voi­sem­pi ominaisuus.

  Me saam­me sitä mitä kes­ki­mää­rin haluam­me, niin ruo­as­sa, polii­ti­kois­sa, kuin yhdyskuntasuunnittelussakin.

 8. Kyl­lä Suo­mes­sa kas­vaa kai­ken makui­sia tomaat­te­ja, mut­ta kau­pan tar­pei­siin on jalos­tet­tu tämä yksi, jos­sa säi­ly­vyys & iskun­kes­to on ase­tet­tu kai­ken edel­le. Esi­mer­kik­si Haka­nie­men kaup­pa­hal­lis­sa on myyn­nis­sä sit­ten toi­sen­lai­sia tomaat­te­ja­kin, mauk­kai­ta, sopi­van makei­ta & hapok­kai­ta ja suus­sa sula­via. Mar­ke­tin hedel­mä­py­ra­mi­dia niis­tä ei saa raken­net­tua, eivät­kä ne rutis­te­lua­kaan kes­tä. Mis­sä täs­tä siis suu­rin­ta syyl­lis­tä on etsiä? Kysyn­näs­tä, tar­jon­nas­ta vai ken­ties jake­lu­ket­jus­ta ja sen logiikasta?

 9. Itse käy­tän lähes pel­käs­tään kir­sik­ka­to­maat­te­ja. Kilo­hin­ta on aika kova, mut­ta mie­les­tä­ni ovat ihan hyvän makuisia.

  Jos­tain syys­tä myös suo­ma­lai­set pork­ka­nat ovat todel­la epätasalaatuisia.

 10. Lii­an kyl­mäs­sä säi­lyt­tä­mi­nen vie myös maun tomaa­tis­ta. Vai­kut­tai­si sil­tä, että mones­sa myy­mä­läs­sä tätä ei tie­de­tä, kos­ka pitä­vät tomaat­te­ja jääkaappikylminä.

 11. Israe­lis­ta­ko tomaa­tin sie­me­net tuo­daan? Jos näin, niin täy­ty­nee lopet­taa tomaat­tien syö­mi­nen. En suo­si tois­ten mai­den ros­voa­mis­ta ja sota­ri­kok­sia har­ras­ta­vaa val­tio­ta, jon­ka joh­dos­sa on ääri­na­tio­na­lis­te­ja ja uskonkiihkoilijoita.

  Sinän­sä olen kyl­lä Osmon kans­sa eri miel­tä. Mie­les­tä­ni suo­ma­lai­nen tomaat­ti on ihan hyvää. En ole huo­man­nut Ita­lias­sa mitään eroa.

  Toi­saal­ta tie­dän kyl­lä, että hel­sin­ki­läi­sil­lä vih­reil­lä on parem­pi maku kuin meil­lä maalaisjuntti-demareilla.

 12. Osmo: “Seu­raa­val­la ker­ral­la kau­pas­sa­ni oli aivan hul­lu mei­nin­ki, eikä tomaat­te­ja­kaan saa­nut kuin raa­koi­na poi­mit­tui­na. Täs­sä on var­maan jokin minul­le tun­te­ma­ton talou­del­li­nen vii­saus. Kun haa­lii kaup­paan pal­jon uut­ta poruk­kaa tutus­tu­maan, kan­nat­taa sik­si aikaa vali­koi­maa hei­ken­tää taval­li­sen S‑Marketin tasolle”

  Mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti, joka kuvas­taa hyvin, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa tämän maan eliit­ti elää. Tuol­ta vink­ke­lis­tä voi sit­ten edus­kun­nas­sa huu­del­la kan­sal­le, että jos ei ole lei­pää, syö­kää­pä leivoksia… 🙂

 13. Suo­mes­ta saa edel­leen erin­omai­sen makui­sia tomaat­te­ja, kun­han vähän kat­soo, mitä ostaa. Väi­te, että kaik­ki mais­tu­vat ei-mil­tään on myyt­ti, joka ei tun­nu katoa­van täs­tä­kään blo­gis­ta. Tai kulinaristikurssilta. 

  Vai, että mie­luum­min purk­ki­to­maa­teis­ta, höh! Joku voi purk­ki­to­maa­teis­ta pitää­kin, mut­ta on se ihan eri maku kuin tuo­rei­den tomaat­tien maku, mauk­kai­den tuo­rei­den tomaattien. 

  Hol­lan­ti­lai­set super­mar­ket­to­maa­tit mais­tu­vat, muu­ten, kes­ki­mää­rin samal­ta kuin suo­ma­lai­set. Ja hol­lan­ti­lai­set sen­tään ovat Euroo­pan tomaat­ti­kei­sa­rei­ta. Espan­ja­lais­ten maku on nii­tä­kin huo­nom­pia tai siis olemattomampi.

 14. Kale­vi:
  Lii­an kyl­mäs­sä säi­lyt­tä­mi­nen vie myös maun tomaa­tis­ta. Vai­kut­tai­si sil­tä, että mones­sa myy­mä­läs­sä tätä ei tie­de­tä, kos­ka pitä­vät tomaat­te­ja jääkaappikylminä.

  Joko kaup­pi­aat ovat tyh­miä, tai sit­ten tämä­kin liit­tyy hävi­kin kont­rol­loin­tiin. Tomaa­tit­kin säi­ly­ne­vät vii­leäs­sä pidem­pään myyntikelpoisina.

  Jan­ne: Itse käy­tän lähes pel­käs­tään kir­sik­ka­to­maat­te­ja. Kilo­hin­ta on aika kova, mut­ta mie­les­tä­ni ovat ihan hyvän makuisia. 

  Sama vika, täy­si­ko­koi­sia tomaat­te­ja tulee han­kit­tua vain erityistarkoituksiin. 

  Koen kui­ten­kin jokai­sen kir­sik­ka- tai luu­mu­to­maat­ti­rasian koh­dal­la huo­noa oma­tun­toa sii­tä, että toden­nä­köi­ses­ti nii­den tuot­ta­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti epäe­ko­lo­gi­sem­paa kuin noi­den iso­jen tuot­ta­mi­nen. Jos nimit­täin ajat­te­lee kus­tan­nus­ra­ken­net­ta, niin hyvin suu­ri osa kus­tan­nuk­sis­ta tulee jos­tain luon­non­va­rain­ten­sii­vi­ses­tä (ener­gia, lan­noit­teet, kuljetus).

 15. Maut­to­mat tomaa­tit ovat jalostuserehdys.

  Hel­sin­gin Sano­mat 28.6.2012: Kas­vi­huo­ne­to­maat­tien maut­to­muu­den syy sel­vi­si:

  Kas­vi­huo­ne­to­maa­tin maut­to­muus on seu­raus­ta tomaa­tin­vil­je­li­jöi­den tie­tä­mät­tään teke­mäs­tä vir­hees­tä lähes sata vuot­ta sit­ten, osoit­taa tuo­re ame­rik­ka­lais­tut­ki­mus. Vil­je­lyyn valit­tu laji­ke ei tuo­ta gee­ni­mu­taa­tion vuok­si soke­rei­ta, hii­li­hy­draat­tia ja karo­te­noi­de­ja yhtä pal­jon kuin koti­puu­tar­han tomaatit. …
  Nor­maa­lis­ti tomaa­tit kyp­sy­vät epä­ta­sai­ses­ti, ja kyp­sis­sä­kin tomaa­teis­sa voi olla vih­rei­tä laik­ku­ja. 1920-luvul­la tomaa­tin­vil­je­li­jät tör­mä­si­vät kui­ten­kin mutaa­tioon, joka sai tomaa­tin kyp­sy­mään tasai­ses­ti, eli kyp­sy­vä tomaat­ti sai ylleen kau­niin tasai­sen puna­vä­rin. Kos­ka tasai­sen punai­nen tomaat­ti on ollut kulut­ta­jil­le hou­kut­te­le­vin vaih­toeh­to, sitä vil­jel­lään nyky­ään lähes kai­kil­la kau­pal­li­sil­la tomaattiviljelmillä.

  Ame­rik­ka­lais­tut­ki­jat osoit­ta­vat kui­ten­kin tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­saan, että gee­ni­mu­taa­tiol­la on hin­tan­sa. Se vai­men­taa tois­ta gee­niä, joka sää­te­lee hedel­mäs­sä tapah­tu­vaa fotosynteesiä.

  Vaik­ka suu­rin osa kas­vin foto­syn­tee­sis­tä tapah­tuu leh­dis­sä, tomaa­tis­sa jopa 20 pro­sent­tia tapah­tuu itse hedel­mäs­sä, ja tämä lisää kas­vin soke­ri- ja ravin­ne­pi­toi­suut­ta. Kos­ka foto­syn­tee­siä sää­te­le­vä pro­teii­ni ei toi­mi nor­maa­lis­ti tasai­ses­ti kyp­sy­vis­sä lajik­keis­sa, ne jää­vät maut­to­mik­si eivät­kä ole yhtä ravit­se­via kuin maatiaislajikkeet.

 16. Oikeis­to­de­ma­ri: Mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti, joka kuvas­taa hyvin, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa tämän maan eliit­ti elää. Tuol­ta vink­ke­lis­tä voi sit­ten edus­kun­nas­sa huu­del­la kan­sal­le, että jos ei ole lei­pää, syö­kää­pä leivoksia… 🙂

  Eliit­ti? Eikös tuo ole osa urban ame­ni­ties että jos jos­kus halu­aa syö­dä poik­keuk­sel­li­sen hyvin, S‑markettia parem­paan ruo­an myyn­ti­pis­tee­seen pää­see bus­si­li­pun hin­nal­la? Riip­puu tie­tys­ti mihin ‘elii­tin’ rajan vetää.

 17. Tomaa­tin maun saa muu­ten parem­mak­si säi­lyt­tä­mäl­lä nii­tä pidem­pään. Omat itse kas­va­te­tut tomaa­tit para­ni­vat huomattavasti.

  Huo­noim­pia kau­pan tomaa­teis­ta ovat mie­les­tä­ni tert­tu­to­maa­tit, jot­ka yleen­sä mais­tu­vat pui­se­vil­ta. Tölk­ki­to­maat­ti­murs­kas­sa on mie­les­tä­ni säi­ly­ke­pur­kin maku.

 18. Ton­ni käteen:
  Useim­pien kaup­po­jen vali­koi­mis­sa ei edes ole eri­tel­ty tomaat­te­ja nii­den aro­mien perus­teel­la. Jos ainoa tuot­tees­ta ker­rot­tu tie­to on “tomaat­ti tuo­tan­to­maas­ta x” ja hin­ta, niin on mel­ko luon­nol­lis­ta, että monel­la valin­ta kal­lis­tuu edul­li­sem­paan, ellei­vät laa­tuo­mi­nai­suu­det sel­viä jos­tain sit­ten mut­kan kautta.

  Kau­pois­sa toi­nen valin­ta­kri­tee­ri on tosi­aan usein koti­mai­nen vs. ulko­mai­nen. Seu­raa­vak­si ehkä kir­sik­ka­to­maat­te­ja, ja vie­lä hie­nom­mis­sa kau­pois­sa luo­mua ja ehkä jotan pih­vi­to­maaat­tia. Eri lajik­kei­ta tai taso­ja yhden ryh­män sisäl­lä ei tai­da olla juu­ri missään.

  Luu­len että myös tomaat­tien laa­tu voi­si uida kri­tee­rik­si jos­sain vai­hees­sa, jos kulut­ta­jat kiin­nos­tui­si­vat sii­tä. Yksi esi­merk­ki his­to­rias­ta on peh­meä lei­pä, joka oli jos­sain vai­hees­sa aina muo­vi­pus­siin pakat­tua ja säi­ly­vää sort­tia, mut­ta sit­ten jon­kin ihmeen kaut­ta muut­tui­kin suo­ras­taan sisään­ve­to­tuot­tek­si ja pape­ri­pus­sei­hin paka­tuk­si tuo­re­ta­va­rak­si. Ehkä saam­me val­lan­ku­mouk­sen tomaat­tei­hin­kin joku päivä.

 19. Sylt­ty: Pork­ka­nois­sa myös.

  Tuli hil­jat­tain ver­rat­tua kau­pas­ta saa­miem­me huo­no­jen tomaat­tien kovan pin­ta­ker­rok­sen makua ja raken­net­ta kau­pan pork­ka­noi­hin. Ehkä heil­lä on sama laji­ke, jalos­ta­ja tai tuot­ta­ja molemmissa 🙂 .

 20. Kyl­lä nii­tä hyviä tomaat­te­ja maa­seu­dul­ta löy­tyy, mut­ta kun ei nii­tä rii­tä Hel­sin­kiin asti. Myy­dään suo­raan lähi­seu­dul­le hyvää arvos­ta­vil­le kuluttajille.

 21. Jos parem­man makui­sia tomaat­te­ja pys­tyt­täi­siin myy­mään kan­nat­ta­vas­ti, niin teh­täi­siin. Sil­lä ei kui­ten­kaan elä, että muu­ta­ma hyvä­tu­loi­nen hips­te­ri käy jos­tain sivu­ko­jus­ta muu­ta­man yksi­lön pus­siin noukkimassa. 

  Jos tah­dot saa­da hyvän­ma­kui­sia tomaat­te­ja kaup­poi­hin, sinun täy­tyy kehit­tää uskon­to, jos­sa koros­tu­vat aitous, luo­mu, ter­veel­li­syys, ihmi­soi­keu­det, eko­lo­gi­suus ja niin pois­päin. Täl­lä tavoin (nuo­ril­le) hyvä­tu­loi­sil­le nai­sil­le iden­ti­teet­ti­tuot­tei­ta kaupataan. 

  Ammat­ti­ko­kit­kin käyt­tä­vät purk­ki­to­maat­te­ja, kos­ka kau­pois­sa ole­vat ovat pahan makuisia.

 22. Tomi:
  Vai, että mie­luum­min purk­ki­to­maa­teis­ta, höh! Joku voi purk­ki­to­maa­teis­ta pitää­kin, mut­ta on se ihan eri maku kuin tuo­rei­den tomaat­tien maku, mauk­kai­den tuo­rei­den tomaattien. 

  Kyl­lä se näin nime­no­maan on — jos siis on tar­koi­tus teh­dä ruo­kaa, jos­sa tomaat­ti hau­du­te­taan. Täs­sä­kin toki kan­nat­taa panos­taa laa­tuun (esim. Mut­ti) eikä hak­sah­taa mihin­kään “3 purk­kia eurol­la” ‑tuot­tei­siin.

  Itse olen kuul­lut väit­teen, että sitä taval­lis­ta suo­ma­lais­ta mar­ket­ti­to­maat­tia kut­su­taan salaat­ti­to­maa­tik­si — ja niin­pä sitä ei ole tar­koi­tus­kaan käyt­tää läm­pi­mien ruo­kien lait­toon. Ilmei­ses­ti luu­mu­to­maa­tit oli­si­vat lähin­nä sitä, mitä ita­lia­lai­nen valit­si­si pas­ta­kas­tik­keen tekoon. Tosin har­voin­pa ne jos­tain Espan­jas­ta tai Hol­lan­nis­ta rah­da­tut luu­mu­to­maa­tit­kaan mitään herk­kua ovat.

 23. Turun toril­la tomaa­teil­la on laji­ke­ni­mi, mar­ke­teis­sa ei. Ei ole kuu­lem­ma Hel­sin­gis­sä­kään, kos­ka hel­sin­ki­läi­set tut­ta­vat ihmet­te­le­vät tur­ku­lais­ta käy­tän­töä. Maa­lais­myy­jät, jot­ka siis myy­vät itse vil­je­le­mi­ään tomaat­te­ja, väit­tä­vät kas­vat­ta­van­sa ne maas­sa, tai aina­kin jon­kin­lai­ses­sa tur­pees­sa. Tomaa­tit poi­mi­taan käsit­tääk­se­ni edel­li­se­nä päi­vä­nä. Mei­dän mie­les­täm­me ne ovat aina­kin kesä­ai­kaan mauk­kaam­pia kuin mar­ke­tin hedel­mät. Tal­viai­kaan ei tori­myyn­tiä olekaan.
  Lajik­kei­den valin­ta on kui­ten­kin kor­keam­mis­sa käsis­sä. En tun­ne sys­tee­miä, mut­ta jos­tain kano­ni­soi­dus­ta sie­men­teh­taas­ta ne on vil­je­li­jän ostet­ta­va, niin kuin siemenperunatkin.Nämä vil­je­li­jät sano­vat, että tomaat­te­ja jalos­te­taan lähin­nä kul­je­tus­kes­tä­vyyt­tä aja­tel­len. Sik­si suo­si­taan kova­kuo­ri­sia. Vain tar­jo­na ole­via lajik­kei­ta voi vil­jel­lä. Tämän olen kuul­lut, kun olen ihme­tel­lyt, mihin jot­kin van­hat lajik­keet, kuten Jamai­ka, ovat kadonneet.

 24. Count­ry­boy:
  … Tölk­ki­to­maat­ti­murs­kas­sa on mie­les­tä­ni säi­ly­ke­pur­kin maku.

  Hei­tä perään ripaus soke­ria samal­la kun lisäät tomaattimurskan.

 25. Kol­me syy­tä tomaat­tien mauttomuuteen:

  1. Raa­ka­na poi­mi­mi­nen. Sil­loin tomaat­ti punastuu/värittyy, mut­ta ei kyp­sy, eli ei muu­tu maukkaaksi.

  2. Kas­va­tusa­lus­ta. Kivennäismaa/turveseoksessa kas­va­nut tomaat­ti on mauk­kaam­pi kuin tur­ve- tai ravinneliuoskasvatettu.

  3. Laji­ke.

  Itse kas­vat­taen ja toril­ta ostaen voi vai­kut­taa asi­aan, ei juu­ri muu­ten. Lajik­keen osal­ta olen havain­noi­nut asi­aa Venä­jäl­lä, jos­sa koti­mais­ten tomaat­tien koh­dal­la on yleen­sä mai­nit­tu laji­ke. Kune­ro ‑laji­ke on tut­ta­vis­ta koos­tu­van raa­din mukaan yli­voi­mai­nen maultaan.

 26. Ruu­an jake­lu ja myyn­ti on meil­lä käy­tän­nös­sä kah­den fir­man eli S:n ja K:n käsis­sä. Nämä kil­pai­ke­vat ennen kaik­kea hin­nal­la, jol­loin syn­tyy pai­ne saa­da han­kit­tua tava­raa mah­dol­li­sim­man hal­val­la. Koti­mai­sia tuot­ta­jia nämä pys­ty­vät pitä­mään sel­lai­ses­sa runs­tu­kis­sa ettei parem­mas­ta väliä. Ainoa mitä tuot­ta­jan kan­nat­taa tuot­taa on mah­dol­li­sim­man hal­paa bulk­ki­ka­maa suu­ri­na eri­nä kos­ka tämä on ainoa tapa (tuot­ta­jan) saa­da jotain oman­kin lei­pän­sä päälle. 

  Ruo­ka­mark­ki­nat eivät Suo­mes­sa (eivät­kä useim­mis­sa muus­sa­kaan maas­sa) toi­mi kun­nol­la kos­ka ala on usko­mat­to­man kes­kit­ty­nyt. Koti­mai­set kes­kus­liik­keet ovat vain jäö­vuo­ren­huip­pu vrt moni­kan­sal­li­suu­den elin­tar­vi­ke­jät­tei­hin. Kulut­ta­jien sijaan pää­tök­set sii­tä mitä me syöm­me teh­dään nöi­den yri­tys­ten sisällä. 

  Jos kau­pois­sa on vain muu­ta­mien yri­tys­ten eri brän­de­jä ja kau­pat­kin ovat kah­den fir­man käsis­sä niin ei kulut­ta­jal­la sil­loin ole mitään todel­lis­ta valin­nan­mah­dol­li­suut­ta. Ei poh­jois-korean­kaan asuk­kaat voi “vali­ta” vaa­leis­sa tois­ta vaih­toeh­toa kun sil­le vaih­toeh­dol­le ei ole tilaa.

 27. Tuo tomaa­tin kulu­tus­kes­tä­vyys on var­maan olen­nai­nen jut­tu. Suo­ma­lais­ten kaup­pa­ket­ju­jen tapa­na­han on teh­dä kum­mal­li­sia ruo­ka­ke­ko­ja tomaa­teis­ta, avo­ka­dois­ta tai vastaavista.

 28. Oden tomaat­ti­ju­tut ovat hyviä ja aja­tuk­sia stimuloivia.

  Itse vil­je­lin muu­ta­man vuo­den kas­vi­huo­nees­sa tomaat­te­ja. Ste­rii­li kal­kit­tu suo­mu­ta, auto­maat­ti­nen kas­te­lu ja ilman­vaih­to ja pei­ta­tuis­ta sie­me­nis­tä kas­ve­te­tut tai­met taka­si­vat, ettei kas­vi­tau­te­ja tullut.

  Makua ja satoa tuli oikean lajik­keen valin­nal­la ja sil­lä, että tomaa­tit poi­mit­tiin kyp­si­nä ja syö­tiin tuoreeltaan.

  Kau­pan tomaat­tien laji­ke on var­maan joku run­sas­sa­toi­nen laji­ke. Tomaa­tit poi­mi­taan raa­koi­na ja mat­ka ruo­ka­pöy­tään on pitkä.

  Nyky­ään, kun kau­pois­sa on alet­tu lei­poa­kin ja asiak­kaat saa­vat aina tuo­ret­ta lei­pää, niin mik­sei kau­pan yhtey­des­sä voi­si olla kas­vi­huo­ne, jos­sa kas­va­tet­tai­siin vihanneksia. 

  Kau­pan kas­vat­ta­mat vihan­nek­set oli­si­vat aina tuo­rei­ta ja sääs­tyi­si logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­set­kin (pak­kaus, varas­toin­ti, kuljetus).

 29. Suo­mes­sa on kak­si joten­kin sie­det­tä­vää elin­tar­vi­ke­lii­ket­tä: Haka­nie­men hal­li ja Turun tori. Jäl­kim­mäi­ses­tä saa kesäi­sin myös tomaat­te­ja. Var­si­nais-Suo­mes­sa on vil­je­li­jöi­tä, jot­ka tuot­ta­vat eri­lai­sia lajik­kei­ta eri­lai­seen käyttöön.

 30. Oikeis­to­de­ma­ri:

  Mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti, joka kuvas­taa hyvin, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa tämän maan eliit­ti elää… 

  Ei tämä ole elii­tin ongel­ma. Eliit­ti saa ulko­mail­ta kel­vol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Tämä ei ole myös­kään köy­hien ongel­ma, kos­ka heil­le tär­kein­tä on mää­rä. Tämä on suu­ren kau­pun­ki­lai­sen kes­ki­luo­kan ongel­ma, joka saa kulu­tus­ta­soon­sa näh­den heik­ko­laa­tui­sia elintarvikkeita.

  Ongel­ma on suu­rel­ta osin itse aiheu­tet­tu. Hyväk­sym­me ome­noi­den heit­te­lyn kasoi­hin ja peru­noi­den pese­mi­sen sekä pahim­mil­laan tur­vet­ta­mi­sen. Kun emme vaa­di sie­det­tä­vän laa­tui­sia elin­tar­vik­kei­ta, niin emme saa niitä. 

  Ome­nat ovat hyvä huo­no esi­merk­ki. Ne kerä­tään varo­vas­ti, käsi­tel­län hel­lä­va­rai­ses­ti, yksit­täis­pa­ka­taan ken­noi­hin ja hei­te­tään sit­ten Suo­mes­sa yhteen kekoon. Ei mis­sään muu­al­la käsi­tel­lä näin huo­nos­ti hedel­miä kuin Suo­mes­sa. HeVi-osas­to­jen hen­ki­lö­kun­ta vie­lä keh­taa pahas­tua, kun tote­aa hei­dän ole­van ammat­ti­tai­dot­to­mia, mitä he ovat.

 31. Mika:
  Tuo tomaa­tin kulu­tus­kes­tä­vyys on var­maan olen­nai­nen jut­tu. Suo­ma­lais­ten kaup­pa­ket­ju­jen tapa­na­han on teh­dä kum­mal­li­sia ruo­ka­ke­ko­ja tomaa­teis­ta, avo­ka­dois­ta tai vastaavista.

  Tämä on kyl­lä joten­kin mys­tis­tä. Monet hedel­mät näyt­tä­vät tule­van laa­ti­kois­sa, jois­sa on sisäl­lä ken­nos­to pitä­mäs­sä yksit­täi­set hedel­mät irti toi­sis­taan ja suo­jas­sa kol­huil­ta. Suo­ma­lai­ses­sa mar­ke­tis­sa ensim­mäi­nen toi­mi näyt­tää kui­ten­kin ole­van se, että hedel­mät kaa­de­taan rons­kis­ti laa­riin (mones­ti vie­lä edel­li­sen erän rip­pei­den pääl­le) ja ehkä vie­lä tosi­aan koi­te­taan kasa­ta niis­tä jotain keon näköi­siä tilataideteoksia.

  Luu­li­si kui­ten­kin ole­van nopeam­paa ja näp­pä­räm­pää myy­dä tuot­teet suo­raan pak­kaus­laa­ti­kos­ta. Voi­si se hävik­ki­kin olla hie­man pie­nem­pää — puhu­mat­ta­kaan kas­va­nees­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä, kun asiak­kai­den ei tar­vi­ti­si ronkla­ta läpi 3–5 ker­tais­ta mää­rää hedel­miä tai vihan­nek­sia löy­tääk­seen kaik­kien liis­kaan­tu­nei­den ja puo­li­mä­tien jou­kos­ta riit­tä­vä­nän mää­rän koh­tuu­kun­toi­sia yksilöitä.

 32. Erk­ki:
  Ruu­an jake­lu ja myyn­ti on meil­lä käy­tän­nös­sä kah­den fir­man eli S:n ja K:n käsissä. 

  Has­sus­ti se hin­ta­kil­pai­lu ei kyl­lä juu­ri­kaan näy kulut­ta­jal­le, sil­lä hin­nat ovat huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pia kuin vaik­ka­pa Kes­ki-Euroo­pan marketeissa.

  Vaih­toeh­to­ja on pari. Joko kil­pai­lua on teho­ton­ta, logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­set ovat Suo­mes­sa vaan maan­tie­teel­lis­ten seik­ko­jen takia kovat tai muu kus­tan­nus­ta­so on korkea.

  Pal­jon muu­ta en äkki­sel­tään keksi.

 33. Ter­ve,

  Itse kas­va­tan tomaat­ti­ni itse. Olen teh­nyt niin jo noin 25 vuot­ta. Kas­va­tan useam­paa laji­ket­ta (Suo­mes­ta tuo­tu­ja ja taal­ta haa­lit­tua) ja poi­min kyp­si­na (jot­kut voi poi­mia raa­ka­na ja kyp­syt­taa). Ei se ole vai­ke­aa. N. 10 l. ruuk­ku tai 10 l mul­ta­pus­si ja pai­kal­lis­ta luo­mu­lan­taa (mita se sit­ten tar­koi­taa­kin). Tulos­ta tulee muu­ta­mas­sa vii­kos­sa (no joo, 1,5 kuu­kau­des­sa). Mita enem­man kas­vat­taa, sita enem­man oppii. Mie­len­kiin­tois­ta ja hauskaa!

  Sama muu­ten patee paprikaan.

  t. Mik­ko

 34. Vähäi­nen kil­pai­lu vähit­täis­myyn­ti­por­taal­la joh­taa huo­noon laa­tuun ja kor­ke­aan hintaan.

 35. Oikeis­to­de­ma­ri: Mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti, joka kuvas­taa hyvin, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa tämän maan eliit­ti elää. Tuol­ta vink­ke­lis­tä voi sit­ten edus­kun­nas­sa huu­del­la kan­sal­le, että jos ei ole lei­pää, syö­kää­pä leivoksia… 

  Eliit­ti? Kyse oli Stock­man­nin Hul­luis­ta Päivistä.

 36. Ita­lia­lai­nen­han ei pas­tan kas­tik­kee­seen pis­tä muu­ta tomaat­ti­laa­tua kuin San Marza­noa. Sitä on välil­lä näky­nyt Stock­man­nil­la, Ita­lias­ta tuo­tu­na, mut­ta ei kovin usein. När­piös­sä sitä kas­va­te­taan kir­sik­ka­ko­koi­se­na Dun­ne-nimik­keel­lä ja sitä löy­tyy vähän useam­min kaupoista.

  Aika usein on parem­pi käyt­tää tosi­aan purk­ki­ta­va­raa, kun­han ei ereh­dy hal­vim­piin versioihin.

 37. Olen pyr­ki­nyt osta­maan sel­lai­sia tomaat­te­ja, jois­sa on vie­lä pät­kä oksaa kiin­ni. Aivan kuin ne oli­si­vat parem­pia kuin irtotomaatit. 

  Tämä on iha­na kes­kus­te­lu. Ongel­ma on juu­ri sopi­van­ko­ko­koi­nen — ei ala ahdistaa. 😉

 38. Maa­seu­tu­lai­nen: … sinun täy­tyy kehit­tää uskon­to, jos­sa koros­tu­vat aitous, luo­mu, ter­veel­li­syys, ihmi­soi­keu­det, eko­lo­gi­suus ja niin poispäin.

  Tai jos ei uskon­toa, niin miten oli­si poliit­ti­nen lii­ke, joka ajaa tuon kal­tai­sia asioita?

 39. Kuten “tuen mak­sa­ja” kir­joit­ti, ongel­ma on yleis­maa­il­mal­li­nen. How to Pick a Peach ‑kir­ja doku­men­toi tomaat­tion­gel­man syi­tä ja his­to­ri­aa Jenk­ki­läs­sä ansiok­kaas­ti: http://www.amazon.com/How-Pick-Peach-Search-Flavor/dp/0547053800.

  USA:ssa rat­kai­suk­si ongel­maan ovat tuleet ns. far­mer’s mar­ke­tit. Hel­sin­gis­sä tois­tai­sek­si torit ovat vali­tet­ta­vas­ti kur­jis­tu­neet edel­leen. Maa­ta­lous­kun­tien S‑marketeissa hyviä pai­kal­li­sia kas­vik­sia on saa­ta­vil­la, muu­al­la se on vaikeaa.

 40. Help­po tapa paran­taa tomaat­tien laa­tua on antaa nii­den kyp­syä huoneenlämmössä.

 41. Enpä juu­ir osta tomaat­te­ja kau­pas­ta. Syyt Ode mainitsi.

  Ja sit­tenm olen saa­nut ystä­vä­ni, luo­nonm­kai­sen vil­je­li­jän luo­na hänen itsen­sä kas­vat­ta­mii­maan aivan tai­vaall­sia tomaatteja.

  Par­vek­keel­la­ni on keäs ollut, tot­ta puhuak­se­ni ei kum­moi­ses­sa hoi­dos­sa tomaat­ti­pen­sas. Hyviä on tull­tu, ei tosin kovin moneen pastakastikkeeseen.

 42. Käy osta­mas­sa Lid­lis­tä hol­lan­ti­lai­sia tert­tu­to­maat­te­ja. On muu­ten paras­ta, mitä rahal­la saa.

 43. Itse­kin olen tomaat­tien koh­ta­loa surrut…lapsena oman kas­vi­huo­neen laik­kui­sia mauk­kai­ta tomaat­te­ja syö­nee­nä. Ja mua tämä kyl­lä nime­no­maan ahdis­taa, että yksin­ker­tai­nen luon­non asia kuin mauk­kaat tomaa­tit on onnis­tut­tu pilaa­maan, mah­dol­li­ses­ti lopullisesti.

  Edel­li­siä kompaten

  100 vuot­ta sit­ten valit­tu vää­rä laji­ke (tasai­nen puna vs. maku)
  + 100 vuot­ta jalos­tus­ta kul­je­tus­ta kes­tä­viin lajikkeisiin
  + 100 vuot­ta van­ha jäh­met­ty­nyt suo­ma­lai­nen yli­mie­li­nen vää­ris­ty­nyt kau­pan ala
  = mau­ton puo­li­raa­ka laa­ri­to­maat­ti kes­kel­lä Suo­men valois­ta kesää ei yllä­tä lainkaan!

  Kor­jaus­liik­kee­nä kan­nat­taa vali­koi­da hie­man pie­niä, kyp­siä tomaat­te­ja sii­tä kuu­lui­sas­ta laa­ris­ta, jos sitä käyt­tää. Toi­nen ei tie­teel­li­ses­ti todis­tet­tu teo­ria­ni on vali­ta hyl­lys­tä tomaat­te­ja, jois­sa on kan­ta ja oksaa jäl­jel­lä, niis­sä on maan makua ja ehkä kan­nas­ta tulee makua muu­ten­kin kyp­syes­sä kau­em­min lisää. Ja pas­ta­kas­tik­keen poh­jaan kan­nat­taa lisä­tä suo­lan lisäk­si ripaus sokeria.

 44. Mei­dän kas­vi­huo­nees­sa oli vii­me kesä­nä viit­tä laji­ket­ta tomaat­te­ja (vai­mon hom­maa­mia — en muis­ta, että mitä). Oli kyl­lä luk­sus­ta aina nou­taa kun­nol­la kyp­sy­nei­tä ja aro­mik­kaik­si kehit­ty­nei­tä niin aamiais­pöy­tään kuin salaatteihinkin.

 45. Tie­de-leh­den artik­ke­lis­sa (jos­ta kii­tos Vil­lel­le) sanotaan:

  Ris­teyt­tä­mäl­lä perin­ne- ja nyky­la­jik­kei­ta tut­ki­jat ovat saa­neet aikaan maul­taan maa­tiais­la­jik­kei­den veroi­sia ja nii­tä kak­si ker­taa satoi­sam­pia tomaat­te­ja. Nii­tä on tes­tat­tu usea­na kas­vu­kau­te­na, mut­ta vie­lä ne eivät ole kel­van­neet kau­pal­li­sil­le viljelijöille.

  Uudet lajik­keet on jalos­tet­tu perin­tei­ses­ti ris­teyt­tä­mäl­lä. Muun­to­gee­ni­tek­nii­kal­la tut­ki­jat ovat labo­ra­to­rios­sa tuot­ta­neet pal­jon taval­lis­ta mauk­kaam­man tomaa­tin, mut­ta se jää nau­tit­ta­vak­si labo­ra­to­rion sei­nien sisäpuolella.

  Mitä tämä mah­taa tarkoittaa? 

  Sitä­kö, että perin­tei­ses­ti ris­teyt­tä­mäl­lä on jo saa­tu mauk­kai­ta ja satoi­sia, mut­ta ne eivät ole kel­van­neet vil­je­li­jöil­le? Miten se on mahdollista? 

  Ja siis labo­ra­to­rios­sa on samaan pääs­ty gee­ni­muun­te­lul­la? Uskal­tai­si­ko näi­tä syö­dä? Täs­sä gee­ni­muun­te­lus­sa näyt­täi­si teh­dyn sama asia nopeam­min mikä teh­dään ris­teyt­tä­mäl­lä hitaam­min: yhdis­te­tään saman lajin eri lajik­kei­ta. Ei yli­te­tä lajien rajoja.

 46. Työt­tö­män ja vähä­va­rai­sen näkö­kul­mas­ta kat­soen minul­le kel­paaa mikä tahan­sa tomaat­ti­la­ji­ke kun­han hin­ta on koh­tuul­li­nen; Vii­me tal­ve­na­han koti­mai­nen tomaat­ti koho­si jopa yli 5 euron per kilo­gram­ma, kun taas puo­la­lais­ta tai hol­lan­ti­lais­ta tomaat­tia sai n. 2 — 3 euroa kilogramma.

  Siis kun tomaat­ti on saa­laa­tis­sa mui­den raa­ka-ainei­den seas­sa, niin hal­vin laji­ke kel­paa var­sin hyvin tomaa­tin roo­lia täyt­tä­mään. Näin työ­tön­kin voi syö­dä salaat­tia esim. broi­le­rin koi­pien lihal­la lisät­ty­nä. Hal­paa ja hyvää sekä pai­non pudo­tus onnis­tuu var­sin hel­pos­ti kana­sa­laa­tin avul­la — kun­han vaan tuon­ti­to­maat­tia kaup­pa­ket­jut hank­ki­si­vat useimmin.

 47. Hol­lan­ti­lai­nen tert­tu­to­maat­ti on mie­les­tä­ni kai­kis­ta huo­noin, mut­ta maku­asiois­ta­han ei ole objek­tii­vis­ta totuutta.

  EU:n vai­ku­tuk­ses­ta myös kau­pan ome­nat ovat muut­tu­neet pää­osin stan­dar­di­ko­koi­sik­si ja maut­to­mik­si. Var­sin­kin Gol­den Delicious laji­ke. Ja täs­tä ei nyt voi syyt­tää suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää. Omien pui­den ome­nat ovat syk­syl­lä herkkua.

 48. Juho Laa­tu:
  Toi­nen teki­jä on suo­ma­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka aika ylei­ses­ti valit­se­vat hal­vim­man tuot­teen mauk­kaim­man sijaan. Mik­si siis kes­kit­tyä maun tuottamiseen. 

  Onko tuo oikeas­ti tot­ta? Minul­la on sama käsi­tys suo­ma­lais­ten osto­tot­tu­muk­sis­ta oli tuo­te mikä hyvän­sä, mut­ta pitää­kö se todel­la paik­kan­sa? Valit­se­vat­ko suo­ma­lais­te mui­ta useam­min hal­van tuot­teen laa­duk­kaan sijasta?

 49. Kal­le:
  Ome­nat ovat hyvä huo­no esi­merk­ki. Ne kerä­tään varo­vas­ti, käsi­tel­län hel­lä­va­rai­ses­ti, yksit­täis­pa­ka­taan ken­noi­hin ja hei­te­tään sit­ten Suo­mes­sa yhteen kekoon. Ei mis­sään muu­al­la käsi­tel­lä näin huo­nos­ti hedel­miä kuin Suo­mes­sa. HeVi-osas­to­jen hen­ki­lö­kun­ta vie­lä keh­taa pahas­tua, kun tote­aa hei­dän ole­van ammat­ti­tai­dot­to­mia, mitä he ovat. 

  Hyvin tot­ta. Täs­sä oli­si minus­ta tut­ki­muk­sen ja leh­ti­ju­tun paik­ka. Mik­si ihmees­sä hyvät hedel­mät ja kas­vik­set pila­taan kau­pas­sa ala-arvoi­sel­la käsit­te­lyl­lä? Ei kai sii­tä syn­ny edes sääs­töä, kos­ka keois­sa hedel­män kol­hiin­tu­vat ja pilaan­tu­vat nopeam­min ja ne pää­ty­vät toden­nä­köi­sem­min hävik­kiin. Laa­ti­kois­ta myy­mi­ses­sä on tie­tys­ti enem­män vai­vaa, kun uut­ta tava­raa pitää tuo­da varas­tos­ta useam­min (tilaa­han laa­tik­ko­myyn­ti tar­vit­see enem­män), mut­ta toi­saal­ta hedel­mät pysy­vät kun­nos­sa ja hävik­ki vähenee.

  Paras­ta oli­si, että asiak­kai­ta ei pääs­tet­täi­si käpä­löi­mään tuot­tei­ta hevio­sas­tol­la lain­kaan. Kun näkee, miten ihmi­set pyö­rit­te­le­vät hedel­miä likai­sis­sa käsis­sä ja heit­te­le­vät nii­tä takai­sin kasaan, ei nii­tä viit­si ostaa itsekään.

 50. ” Kun näkee, miten ihmi­set pyö­rit­te­le­vät hedel­miä likai­sis­sa käsis­sä ja heit­te­le­vät nii­tä takai­sin kasaan, ei nii­tä viit­si ostaa itsekään.”

  Noin on ja esein rehel­li­nen suo­ma­lai­nen ostaes­saan mar­ke­tis­sa tomaat­te­ja, pudo­tet­tu­aan tomaa­tin kädes­tään lait­tial­le, nos­taa sen takai­sin kekoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.