Oden vaaliohjelma: kunnan omistusoikeus jätteisiin on lakkautettava, koska se estää jätteiden hyötykäyttöä.

Kun­nan omis­tusoi­keus jät­tei­siin on kumot­ta­va. Kenel­lä vain tulee olla oikeus poi­mia jäte­vir­ras­ta hyö­ty­käyt­töön ohjat­ta­via jakeita.

Hal­li­tus esit­tää jäte­ve­roa koro­tet­ta­vak­si kaa­to­pai­kal­le vie­tä­vil­tä jät­teil­tä, ei kai­kil­ta, vaan sel­lai­sil­ta, joi­ta ei pitäi­si vie­dä kaa­to­pai­kal­le vaan mie­luum­min käyt­tää hyö­dyk­si tai edes polt­taa. Kos­ka kaa­to­pai­kois­ta ollaan siir­ty­mäs­sä jät­teen polt­toon, aja­tuk­se­na on, että tule­vai­suu­des­sa ehkä jäte­ve­roa kerä­tään myös sel­lai­sis­ta pol­tet­ta­vis­ta jakeis­ta, jot­ka voi­si myös kier­rät­tää tai käyt­tää muu­ten hyväksi.

Kai­kil­la veroil­la on tar­koi­tus kerä­tä rahaa val­tiol­le, mut­ta jäte­ve­rol­la on toi­nen­kin tar­koi­tus: kan­nus­taa jät­tei­den hyötykäyttöön.

Muu­ten hyvä, mut­ta voi­ko tämä kan­nus­tin toi­mia edes teo­rias­sa? Kun­taa ei kiin­nos­ta, pal­jon­ko asia­kas jou­tuu jäte­ve­roa mak­sa­maan ja kun­ta omis­taa jät­teen ja voi kiel­tää sen hyötykäytön.

Tämä ei ole vit­si. Kun­nat ovat aivan oikeas­ti kiel­tä­neet hyö­ty­käy­tön, kos­ka nii­den int­res­sis­sä on saa­da port­ti­mak­sua kaa­to­pai­koil­le tai polt­to­lai­tok­siin vie­tä­vis­tä jät­teis­tä. Esi­mer­kik­si Turus­sa yksi­tyi­nen jätea­lan yri­tys haluai­si kehit­tää jät­teen kier­rä­tys­tä, mut­ta kun­ta on sen kiel­tä­nyt, kos­ka menet­täi­si rahaa hyö­ty­käyt­töön ohjau­tu­vis­ta jätteistä.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on syn­ty­mäs­sä tilan­ne, jos­sa Van­taan jät­teen­polt­to­lai­tok­sel­le on sitou­dut­tu toi­mit­ta­maan pol­tet­ta­vaa jätet­tä niin pal­jon, ettei jäte­vir­ras­ta voi eikä saa ottaa jätet­tä kierrätettäväksi.

Ruot­sin Väs­terå­sis­sa on jät­teen­polt­to­lai­tos, jos­sa jäte ensin laji­tel­laan koneel­li­ses­ti ja sii­tä ero­te­taan hyö­ty­käyt­töön mene­vät jakeet ennen polt­toa. Van­taal­la pol­te­taan kaik­ki alu­mii­nis­ta alkaen. Kan­nus­teil­la on merkitystä.

Kun­nal­li­nen jätea­la perus­te­lee omis­tusoi­keut­taan jät­tee­seen sil­lä, että kal­liit inves­toin­nit on kyet­tä­vä mak­sa­maan, eikä sii­tä tuli­si mitään, jos jokin ker­man­kuo­ri­ja poi­mi­si jäte­vir­ras­ta joi­tain jakei­ta kier­rä­tet­tä­väk­si. Jääm­me odot­ta­maan, mil­loin jokin pape­ri­teh­das vaa­tii, ettei puu­ta saa sen nau­tin­ta-alu­eel­la käyt­tää muu­hun vaan kaik­ki on toi­mi­tet­ta­va tehtaalle.

Ker­man­kuo­rin­taa? Taval­laan jät­tei­den hyö­ty­käyt­tö on aina ker­man­kuo­rin­taa, kos­ka sii­nä laji­tel­laan jät­teet sii­hen, mitä voi­daan käyt­tää uudes­taan ja sii­hen mitä ei voi. Mitä muu­ta jät­tei­den kier­rä­tys voi­si olla?

Laki kun­nan omis­tusoi­keu­des­ta jät­tei­siin on kumottava.

29 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma: kunnan omistusoikeus jätteisiin on lakkautettava, koska se estää jätteiden hyötykäyttöä.”

 1. Ensim­mäi­sen ker­ran luen kenen­kään polii­ti­kon ymmär­tä­vän jäte- ja ener­gia-asioi­ta käy­tän­nön tasol­la. Ja lisäk­si molem­mat asiat samaan aikaan. Asi­aan on yksin­ker­tai­nen rat­kai­su: koti­ta­lou­des­sa laji­tel­tu jäte ei ole enää jäte, vaan raa­ka-aine. Näin raa­ka-aine on raa­ka-aine eikä enää kun­nan laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus. Itse lajit­te­len kai­ken ja ros­ka­säi­li­öön menee ainaos­taan polt­to­kel­pois­ta raa­ka-ainet­ta. Nyt jou­dun mak­sa­maan sii­tä että pörs­siyh­tiö saa raa­ka-aineen hal­tuun­sa. SIt­ten käy ilmei­ses­ti niin aina­kin Van­taan ener­gian tapauk­ses­sa jäte­kul­jet­ta­ja mak­saa Van­taan ener­gial­le sii­tä että Van­taan ener­gia pää­see myy­mään ener­gi­aa raa­ka-ainees­ta mak­sa­neel­la kan­sa­lai­sel­le. Jos hom­ma­hoi­tui­si siten että yri­tyk­set kil­pai­le­vat täs­tä raa­ka-ainees­ta, niin se hae­taan ilmais­sek­si niil­tä jot­ka lajit­te­le­vat eli pian kaik­ki. Tämä oli­si ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ekotaloutta.

 2. Kun­ta ei omis­ta jätet­tä, jäte­lain 5 § “Jät­teen mää­ri­tel­mä: Täs­sä lais­sa tar­koi­te­taan jät­teel­lä ainet­ta tai esi­net­tä, jon­ka sen hal­ti­ja on pois­ta­nut tai aikoo pois­taa käy­tös­tä taik­ka on vel­vol­li­nen pois­ta­maan käytöstä.”

  Toi­sin sanoen jäte on jätet­tä vas­ta sit­ten, kun sen hal­ti­ja on pois­ta­nut sen käy­tös­tä. Jos sil­le on käyt­töä, se ei edes ole jätet­tä — eikä sen käyt­töä kun­ta (tai kukaan muu­kaan) voi kiel­tää. Tur­ku­kaan ei voi olla poikkeus.

 3. Mie­len­kiin­toi­ne aja­tus. Pitää­kö koko kun­nal­li­nen jät­teen­kä­sit­te­ly kiel­tää ja ava­ta bis­nes? Kai­ke­ti lii­an radikaalia?

 4. Kan­sa­lai­sen osta­mat tuot­teet joko käy­te­tään koko­naan tai osa niis­tä jää ns jäte­ja­keek­si. Eräs jäte­jae kato­si täy­sin, kun huo­mat­tiin sii­nä seos­tu­nee­na kul­taa. Mihin pää­tyi­kään, kas sii­nä­pä kysy­mys? Ensi­si­jai­nen vas­tuu jät­teis­tä on tuot­ta­jal­la ja hän voi siir­tää vas­tuun kau­pal­le kenel­le halu­aa kai­ken sen mate­rian suh­teen, jon­ka hän on itse kau­pal­la hank­ki­nut. Kaa­to­paik­ko­jen hoi­to voi olla yksi­tyis­tä tai kun­nal­lis­ta. Itse olen kokeil­lut tätä­kin bis­nes­tä kaa­to­pai­kan hoitoa.

 5. Muu­ten en pane hant­tiin, mut­ta oli­si­ko täs­sä lapsus:“Kaikilla veroil­la on tar­koi­tus kerä­tä rahaa valtiolle”
  Eikö kun­nil­le­kin kerä­tä veroja?

 6. Mut­ta ei kai jäte ole jätet­tä, jos ei sitä ole “hei­tet­ty pois”? Saa kai talo­yh­tiö hank­kia pihal­leen astian, jon­ka joku yksi­tyi­nen fir­ma käy ker­ran vii­kos­sa tyh­jen­tä­mäs­sä ja jos­ta se fir­ma mak­saa talo­yh­tiöl­le kor­vaus­ta tila­vuu­den tai pai­non mukaan? Asti­aan asuk­kaat vie­vät “tava­raa” tätä fir­maa varten.

  Vie­res­sä ehkä tyh­jä­nä pit­kä rivi eri­vä­ri­siä jäteas­tioi­ta, joi­ta kun­ta käy vii­kot­tain ihmettelemässä…

 7. Tar­koit­taa­ko tuo Van­taan jät­teen­polt­to­lai­tok­sen tulo sitä, että ei enää laji­tel­la jät­tei­tä? Mei­dän talo­yh­tiön jäte­huo­nees­sa on 7 eri pönt­töä jät­teil­le. Yksi­kö vaan jää jäljelle???

 8. Rai­mo K:
  Kun­ta ei omis­ta jätet­tä, jäte­lain 5 § “Jät­teen mää­ri­tel­mä: Täs­sä lais­sa tar­koi­te­taan jät­teel­lä ainet­ta tai esi­net­tä, jon­ka sen hal­ti­ja on pois­ta­nut tai aikoo pois­taa käy­tös­tä taik­ka on vel­vol­li­nen pois­ta­maan käytöstä.”

  Toi­sin sanoen jäte on jätet­tä vas­ta sit­ten, kun sen hal­ti­ja on pois­ta­nut sen käy­tös­tä. Jos sil­le on käyt­töä, se ei edes ole jätet­tä – eikä sen käyt­töä kun­ta (tai kukaan muu­kaan) voi kiel­tää. Tur­ku­kaan ei voi olla poikkeus.

  Kyl­lä “kun­ta omis­taa” raa­ka-ainee­ni. Raken­ne on seu­raa­va: muu­tin 2009 nykyi­seen taloo­ni ja asuin 6 kk siten että minul­le ei tul­lut jätet­tä jota vie­dä pois. Näin voi elää kom­pos­toi­mal­la ja kat­so­mal­la mitä ostaa. Sit­ten jäte­pörs­siyh­tiö uhka­si että koti­ni lai­te­taan käyt­tö­kiel­toon ellen tee hei­dän kans­saan sopi­mus­ta. Laki vaa­tii että kun­nan alu­eel­la asu­vil­la on jäte­so­pi­mus jos­sa kul­jet­ta­ja vali­taan jul­kis­ten han­kin­to­jen avul­la. Tämä useim­mi­ten kar­sii alal­ta pois pk yri­tyk­set. Viran­omai­nen päät­tää kuin­ka usein säi­liö­ni tyh­jen­ne­tään vaik­ka käyt­täi­sin polt­to­kel­poi­sen raa­ka-aineen esim käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­seen. Näin väl­tet­täi­siin tur­haa lii­ken­net­tä. Nyt siis mak­san sii­tä että tämä raa­ka-aine vie­dään kau­as. Kos­ka laki vaa­tii nyky­ään että kaik­ki polt­to­kel­poi­nen pol­te­taan, minun sijas­ta­ni kun­nal­li­nen yhtiö tekee sii­tä raa­ka-ainees­ta läm­min­tä­vet­tä. Jota sit­ten kun­nal­li­nen yhtiö myy. Kos­ka vas­taa­no­tos­ta ei ole kil­pai­lua, aina­kin Van­taan ener­gial­le pitää mak­saa sii­tä että he saa­vat polt­toai­net­ta. En voi luo­vut­taa säi­liö­ni ener­gia sisäl­töä yri­tyk­sel­le joka haki­si sen ilmai­sek­si pois ja jos käy­tän itse sen ener­gian, niin minun pitää mak­saa jäte­mak­su­ja jät­tees­tä jota ei ole. Ros­ka säi­liö­ni sisäl­tö on siis kun­nal­lis­tet­tu enkä voi lakia rik­ko­mat­ta sitä luo­vut­taa muil­le. Jos hyö­dyn­nän sen itse, niin sil­ti kun­nal­li­nen viran­omai­nen päät­tää pal­jon­ko minun pitää mak­saa tyh­jän säi­liön tyh­jen­nyk­ses­tä. Tämä on syy mik­si monil­la lajit­te­lu­mo­ti­vaa­tio on tasan nol­la kos­ka sii­tä ei ole­mi­tään hyö­tyä. Se mak­saa kui­ten­kin sen saman ja Van­taan ener­gia polt­taa ari­nas­saan sit­ten alu­mii­ni­tölk­ke­jä. Tätä menoa Suo­mes­sa ei kos­kaan edes aloi­te­ta eko­yh­teis­kun­taa sii­nä muo­dos­sa jos­sa kaik­ki, luon­to mukaan­lu­kien hyö­tyi­si­vät siitä.

 9. Ehkä­pä jäte­la­kia tulee kor­ja­ta sel­lai­sek­si, ettei­vät ongel­mal­li­sik­si koe­tut jät­teet voi mys­ti­ses­ti hävi­tä jon­kin toi­mi­jan toi­mes­ta täs­sä “raa­ka-aine­ket­jus­sa” vaan että kun­kin toi­mi­jan tulee toi­mit­taa sel­vi­tys sii­tä, mihin, kenel­le ja mitä mate­ri­aa on vie­ty ja kuin­ka pal­jon ja mil­loin. “Omis­tus­mo­no­po­li” on taval­laan ollut help­po rat­kai­su tähän ongel­maan. Jos käy­tän­töä muu­te­taan, mikä voi olla hyvä­kin asia, vas­tuu­ky­sy­myk­set pitää huomioida.

  Toi­saal­ta kyl­lä ker­man­kuo­ri­ja­na voi­si aivan hyvin toi­mia myös kun­ta, jol­loin ket­ju oli­si edel­leen parem­min hallinnassa.

  1. Kun­nat voi­si­vat olla edis­tyk­sel­li­siä jäte­huol­toeks­pert­te­ja ihan niin kuin minä voi­sin olla mes­ta­ri­ta­son viu­lun­soit­ta­ja. Käy­tän­nös­sä Suo­men kun­nat ovat olleet jäte­huol­lon toi­mi­joi­na vähän saman­lai­sia kuin minä viu­lun­soit­ta­ja­na. Aloit­teel­li­suus on kun­taor­ga­ni­saa­tioi­den ulko­puo­lel­la. Suo­ma­lai­nen jäte­huol­to on kovin vanhakantaista.

 10. Ant­sa:
  Mik­sei kun­ta voi toi­mia itse kermankuorijana?

  Kos­ka myös ne, jot­ka eivät tie­dä ovat päät­tä­mäs­sä. Ja joh­don sän­tä­ly sekä pomp­pi­mi­nen asias­ta toi­seen takaa sen, että asian sel­vit­tä­mi­nen ei onnis­tu. Pahim­mil­laan mil­joo­nan loju­mi­nen maas­sa on havait­tu ja sen ympä­ril­le men­nään rii­te­le­mään sii­tä, mitä sil­lä tuli­si teh­dä ilman että kukaan kos­kee raha­ka­saan ja aloit­taa hyö­dyn­tä­mä­mään tätä rahaa. Useim­min tämä raha­ka­sa on “sääs­tön” muo­dos­sa, jol­loin se ei ole sil­lä taval­la “oike­aa” rahaa, joten mitään teke­mät­tö­myys­kin on aika nor­maa­li lopputulos.

  Vas­ta vähän aikaa sit­ten tulos­ta teke­vä yksik­kö pyy­si lisää resurs­se­ja teh­däk­seen vie­lä enem­män tulos­ta ja vas­taus oli, että jos toi­min­taym­pä­ris­tö on niin han­ka­la niin lak­kau­te­taan koko toiminta. 

  Tam­mi­kuus­sa 2014 pai­kal­li­nen mar­ket­ti antoi lop­pu­ti­lin vah­ti­mes­ta­ril­leen. Kaup­pa pyö­rii edel­leen muu­ten nor­maa­lis­ti, mut­ta ovet jää­vät joka päi­vä avaa­mat­ta. Kas­sat tule­vat töi­hin, hyl­lyt­tä­jät tule­vat töi­hin, varas­tos­sa on päi­vi­sin muka­vas­ti suhi­naa. Toi­min­taym­pä­ris­tö on muut­tu­nut, kun ovia ei ava­ta, mut­ta yksi­köl­lä menee muu­ten ihan muka­vas­ti. Visiot on juu­ri päi­vi­tet­ty ajan­ta­sal­le ja stra­te­gi­sen ympä­ris­tön muu­tos on vai­kut­ta­nut myös toi­min­taym­pä­ris­töön visioi­den tar­ken­tues­sa ja täs­sä vai­hees­sa onkin tavoi­te tuo­da asia­kas taas kes­ki­öön mar­ke­tin toi­min­nas­sa. Työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vän­ku­vauk­set päi­vi­tet­tiin juu­ri ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa kehi­tys­kes­kus­te­luis­sa nos­tet­tiin esil­le usei­ta kehi­ty­seh­doi­tuk­sia. Hen­ki­lö­koh­tai­set pal­kan­li­sät kas­voi­vat, kun nega­tii­vis­tä palau­tet­ta ei ole tul­lut mar­ket­tiin koko vuotena. 

  Vaih­da mar­ket­ti sanan tilal­le jokin, mikä kuu­los­taa val­tion tai kun­nan omis­ta­mal­ta lai­tok­sel­ta ja yllä­ole­va alkaa vai­kut­taa uskottavalta.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun­nat voi­si­vat olla edis­tyk­sel­li­siä jäte­huol­toeks­pert­te­ja ihan niin kuin minä voi­sin olla mes­ta­ri­ta­son viu­lun­soit­ta­ja. Käy­tän­nös­sä Suo­men kun­nat ovat olleet jäte­huol­lon toi­mi­joi­na vähän saman­lai­sia kuin minä viu­lun­soit­ta­ja­na. Aloit­teel­li­suus on kun­taor­ga­ni­saa­tioi­den ulko­puo­lel­la. Suo­ma­lai­nen jäte­huol­to on kovin vanhakantaista.

  Osmo: Jos haluat rikas­tua, har­kit­se viu­lis­tin uraa tai­doil­la­si. Ymmär­sin että soit­to­tai­to­si on mie­les­tä­si vähäi­nen, mut­ta eivät nämä talou­den osaa­mi­set kun­ta­ta­son jäte­huol­los­sa ole sen­kään ver­taa jos kat­so­taan asi­aa yleishyödyllisesti.
  Otan esi­mer­kik­si seu­raa­vat kiusal­li­set raa­ka-aine jakeet jos ne ovat omal­la ton­til­la. Mää­rät: Pure­tun rin­ta­ma­mies­ta­lon kas­tu­nut puru ja laho­puut 5 kuormaa(kelpoisia jätevoimalaan),
  Seu­raa­via 5 ton­nia: Kan­to­ja, Pur­ku­puu, Risut, Hara­voin­ti­jä­te, Hevosenlantaa,100 auton ren­gas­ta, Kyl­läs­tet­tyä puu­ta, Ener­gia­jä­te, Bio­jä­te, keräys­la­si, 1000 kg auton akku­ja. Tänään on vie­lä ole­mas­sa yri­tyk­siä jot­ka rat­kai­se­vat ko ongel­mat. Ei mak­sa mitään. Kos­ka osaa on riit­tä­vä mää­rä, ne hae­taan ilmai­sek­si tai raa­ka-ainees­ta mak­se­taan rahaa. Jos vie peril­le, niin sii­tä mak­se­taan enemmän.
  Las­kin eri­lai­sis­ta pai­kal­li­sen kier­to­ka­pu­lan kui­teis­ta ja hin­nas­tos­ta mitä sit­ten tämä mak­saa kun kun­nal­li­nen yhtiö on toden­nut että: Hei! Jot­kut elää kier­rä­tyk­sel­lä! Ote­taan busi­nes hal­tuun”. Eli ale­taan kerä­tä ker­maa pääl­tä. Esit­tä­mä­ni lis­taus mak­saa esim Kier­to­ka­pu­lan osak­kaal­le Tuusu­lan kun­nal­le 15194,45 € ALV 0% + pun­ni­tus­mak­su­ja 274,21. Yksi­tyis­asia­kas mak­saa myös ALVin. Näin saa­daan aikaan kuvio jos­sa kier­rät­tä­jä mak­saa teke­mäs­tään kier­rä­tys­työs­tä ja raa­ka-ainees­ta kun­nal­li­sel­le yhtiöl­le johon kier­rät­tä­jän itse pitää­vie­dä raa­ka-aineet. SIt­ten kun­nal­li­nen yhtiö myy raa­ka-aineen eteen­päin. Yri­tys­ten pal­ve­luil­la kier­rät­tä­jä saa jopa rahaa, tai saa pal­ve­lun ilmai­sek­si. Seu­rauk­se­na tie­dän monia kan­non hau­taus­paik­ko­ja, pur­ka­mat­to­mia raken­nuk­sia, lau­ta­lä­jiä ton­til­la jne eli kier­rä­tys ei toi­mi kei­no­te­kois­ten kus­tan­nus­ten takia. Täs­tä syys­tä kun­tien omis­tusoi­keus jät­tei­siin pitää kumo­ta kos­ka ei täs­sä ole osat­tu teh­dä kuin sut­ta eikä kier­rä­tys toi­mi siten kun pitäi­si. Myös tur­hia raken­nus­kus­tan­nuk­sia tulee paljon.

 12. Yleen­sä ener­gian­tuot­ta­ja­lai­tos mak­saa polt­toai­nees­taan. Mik­si se ei mak­sa jätteestä=polttoaineesta, vaan perii jät­teen pois­kul­je­tuk­ses­ta mak­sun? Jos eläi­sim­me mark­ki­na­ta­lou­des­sa, niin jät­teen sai­si myy­dä tahol­le, joka mak­saa sii­tä par­hai­ten, vaik­ka Viroon tai Ruot­siin tai Uuku­nie­mel­le. Ymmär­rän jäte­mak­sut, joil­la yllä­pi­det­tiin kaa­to­paik­ko­ja, mut­ta kun nii­tä ei enää koh­ta ole, niin jäte­mak­su on vastikkeeton.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aloit­teel­li­suus on kun­taor­ga­ni­saa­tioi­den ulko­puo­lel­la. Suo­ma­lai­nen jäte­huol­to on kovin vanhakantaista. 

  Jos jul­kis­hal­lin­toon halu­taan aloit­teel­li­suut­ta, sen pitää näkyä vir­ka­mie­his­tön poliit­ti­ses­sa tues­sa sekä myös sii­nä, ettei näi­tä “tar­peet­to­mia” kehit­tä­jä-/ideoi­ja­työ­paik­ko­ja pois­te­ta sääs­tö­tal­kois­sa bud­je­teis­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti polii­ti­kot voi­si­vat heit­tää vir­ka­mie­hil­le vähän useam­min näi­tä tut­ki­mus-/val­mis­te­lu­pal­lo­ja, jot­ta eri­lai­sia ideoi­ta tuli­si tar­kas­tel­tua riit­tä­väl­lä tarkkuudella.

 14. Har­ri Kämä­räi­nen:
  ‘snip’
  Viran­omai­nen päät­tää kuin­ka usein säi­liö­ni tyh­jen­ne­tään vaik­ka käyt­täi­sin polt­to­kel­poi­sen raa­ka-aineen esim käyt­tö­ve­den lämmitykseen.
  ‘snip’

  Viran­omai­nen ei sitä pää­tä, vaan se on juu­ri sen sopi­muk­sen asia — ja se riip­puu jät­teen mää­räs­tä. Jät­teen kul­jet­ta­jan int­res­sis­sä on kyl­lä mah­dol­li­sim­man tiheä tyh­jen­nys, mut­ta kyl­lä sopi­mus on sopi­mus, vähin­tään kak­si sopi­ja­puol­ta pitää olla.

  Meil­lä­päin on täs­tä vään­net­ty kät­tä kyl­lä eri­tyi­ses­ti vapaa-ajan asun­to­jen osal­ta ja käsit­tääk­se­ni jon­kin­lai­nen yhtei­sym­mär­rys on löy­ty­nyt: tien­var­sien leväh­dys­paik­ko­jen ros­kik­set eivät enää ole täyn­nä ros­ka­pus­se­ja talouk­sis­ta, jois­ta ei tule jätet­tä lainkaan.

 15. Daniel Feder­ley:
  Mut­ta ei kai jäte ole jätet­tä, jos ei sitä ole “hei­tet­ty pois”? Saa kai talo­yh­tiö hank­kia pihal­leen astian, jon­ka joku yksi­tyi­nen fir­ma käy ker­ran vii­kos­sa tyh­jen­tä­mäs­sä ja jos­ta se fir­ma mak­saa talo­yh­tiöl­le kor­vaus­ta tila­vuu­den tai pai­non mukaan? Asti­aan asuk­kaat vie­vät “tava­raa” tätä fir­maa varten.

  Juu­ei. Aina­kin kuu­le­man mukaan pk-seu­dul­la ei enää saa teh­dä uusia ener­gia­ja­keen keräi­ly­so­pi­muk­sia ja van­hat­kin ener­gia­jae­pön­töt tule­vat katoa­maan ajan­myö­tä (ilmei­ses­ti vii­meis­tään nykyis­ten sopi­mus­ten umpeutuessa).

  Kysees­sä on kyl­lä niin idioot­ti­mai­nen jut­tu, että kun mei­dän talo­yh­tiös­tä ko. loo­ta kato­aa, niin sii­hen lop­puu aina­kin tämän talou­den osal­ta jät­tei­den lajittelu.

 16. Rai­mo K: Viran­omai­nen ei sitä pää­tä, vaan se on juu­ri sen sopi­muk­sen asia – ja se riip­puu jät­teen mää­räs­tä. Jät­teen kul­jet­ta­jan int­res­sis­sä on kyl­lä mah­dol­li­sim­man tiheä tyh­jen­nys, mut­ta kyl­lä sopi­mus on sopi­mus, vähin­tään kak­si sopi­ja­puol­ta pitää olla.

  Jos sopi­ja­puo­let ovat käy­tän­nös­sä kun­ta ja jäte­huol­to­yh­tiö, niin asuk­kaal­la tai­taa neu­vot­te­lu­vaih­toeh­dot olla aika vähissä?

 17. Poth1ue1: Jos sopi­ja­puo­let ovat käy­tän­nös­sä kun­ta ja jäte­huol­to­yh­tiö, niin asuk­kaal­la tai­taa neu­vot­te­lu­vaih­toeh­dot olla aika vähissä?

  Edel­li­nen kom­ment­ti ker­too juu­ri sen mono­po­li­ti­lan­teen jos­sa olem­me. Minul­la on 24 vuo­den koke­mus elä­mäs­tä Tuusu­lan maa­seu­dul­la. Jokai­nen jär­ke­vä (lähes kaik­ki) pien­ta­loa­su­jat tääl­lä toi­mii siten että talou­den kaut­ta asu­mi­sen CO2 pääs­töt lähe­ne­vät ole­ma­ton­ta ja myös talou­den kaut­ta kier­rä­tys teh­dään hyvin. Vähäl­lä vai­val­la lajit­te­le­mal­la voi pääs­tä tilan­tee­seen jos­sa ei tule mitään pois vie­tä­vää jätet­tä. Tämä vähen­tää myös tur­haa ras­kas­ta lii­ken­net­tä. Tähän tilaan pääs­seet jou­tu­vat näke­mään tosi pal­jon vai­vaa perus­tel­les­saan mik­si he eivät tar­vit­se kun­nan jäte­huol­toa. On yksi tapaus jos­sa vel­voi­te hoi­tuu perus­teel­la “se vähän vie­dään naa­pu­rin kans­sa yhtei­seen säi­li­öön”, toi­nen tapaus on pako­tet­tu 8 vii­kon välein tyh­jen­net­tä­vään tyh­jään säi­li­öön. Itse­ni pako­tet­tiin jäte­huol­lon pii­rin uhkauk­sel­la “koti­ni lai­te­taan käyt­tö­kiel­toon ilman jäte­so­pi­mus­ta” ja kun uusin käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­se­ni voi­sin polt­taa ros­ka­säi­li­öön mene­vän hyväs­sä kat­ti­las­sa. Mut­ta jäte­so­pi­muk­ses­ta eroon pää­sy on vaikeaa.
  Sama asia asun­to-osa­keyh­tiöis­sä tar­koit­taa sitä että laji­tel­lun ener­gian ilmai­sek­si nou­ta­va rik­koo lakia kos­ka kun­nal­la on mono­po­li tähän ener­gia­läh­tee­seen jos­ta sit­ten jou­du­taan lisäk­si maksamaan.

 18. ano­nyy­mi: Jos jul­kis­hal­lin­toon halu­taan aloit­teel­li­suut­ta, sen pitää näkyä vir­ka­mie­his­tön poliit­ti­ses­sa tues­sa sekä myös sii­nä, ettei näi­tä “tar­peet­to­mia” kehit­tä­jä-/ideoi­ja­työ­paik­ko­ja pois­te­ta sääs­tö­tal­kois­sa budjeteista. 

  On ihan täyt­tä hai­hat­te­lua kuvi­tel­la että jul­kis­hal­lin­to voi­si oikeas­ti olla aloit­teel­li­nen muuu­ten kuin satunnaisesti.

 19. Kal­le:
  Mie­len­kiin­toi­ne aja­tus. Pitää­kö koko kun­nal­li­nen jät­teen­kä­sit­te­ly kiel­tää ja ava­ta bis­nes? Kai­ke­ti lii­an radikaalia?

  Olen kas­va­nut sel­lai­ses­sa Suo­mes­sa jos­sa radi­ka­lis­mi pää­si kuk­ki­maan myön­tei­sel­lä taval­la. Kuten Tove Jans­so­nin muu­mit ja yri­tys­ve­toi­nen jäte­pal­ve­lu. Yri­tyk­siä syn­tyi kun ihmi­sil­le tuli ongel­mia joi­ta yri­tyk­set voi­vat rat­kais­ta. Kuten koko jäte­sek­to­ri. Kyl­lä se on ongel­ma jos loka­kai­vo on täy­si kuten myös auton­ro­mu­ja täyn­nä ole­va piha samoin kun lasi ja muo­vi­röyk­kiö pihal­la kun tava­raa alkoi saa­maan sotien jäl­keen. Joku kek­si että ne voi edel­leen hyö­dyn­tää. Jo isä­ni ‑40 luvul­la kuu­lui hyvä­osai­siin kun heil­lä oli hevo­nen ja näin tuli 2–3 mie­hen palk­ka kun meni val­jas­tet­tul­la hevo­sel­la hoi­ta­maan kau­pun­gin loka­kul­je­tuk­sia pel­lol­le. Kaik­ki hyö­tyi­vät. Ensin kun­tien vel­vol­li­suus oli hoi­taa jät­teen­vas­taan­ot­to ja sit­ten hitaas­ti on tapah­tu­nut niin että koko busi­ness on lui­su­mas­sa kun­nal­lis­ten yhtiöi­den hal­tuun ja kus­tan­nuk­set ovat hir­mui­set kuten toi­ses­sa kom­men­tis­sa­ni kuvaan. Noin käy nyt sul­keu­tu­nees­sa jäte­bis­nek­ses­sä. Nyt jos ollaan niin radi­kaa­le­ja että pala­taan van­haan eli avtaan bis­nes takai­sin, niin lajit­te­lu­mo­ti­vaa­tios­ta tulee 100% kos­ka sil­loin ei ole jätet­tä vaan raa­ka-ainet­ta ja näin asu­mis­ku­lut­kin pie­ne­ne­vät kos­ka asun­to­yh­tiöil­lä ei ole enää jäte­mak­su­ja. Maa­seu­dun hyvä käy­tän­tö joka sopii myös kaupunkeihin.

 20. Eikö kun­tien­kin ole mak­set­ta­va jät­teen käsit­te­lys­tä Van­taan jäte­voi­ma­las­sa ja muis­sa­kin käsit­te­ly­lai­tok­sis­sa? Eikö­hän se jo patis­ta kun­tia lait­ta­maan asuk­kai­den­sa jät­teen­la­jit­te­lu kun­toon, jot­ta polt­toon ei meni­si sel­lais­ta jätet­tä, jota voi­si muu­ten­kin hyö­dyn­tää. Tun­tui­si kum­mal­li­sel­ta, että polt­toon meni­si metal­lia, pape­ria, puu­ta ja muu­ta, mis­tä joku voi­si mak­saa­kin. Juu­ri oli artik­ke­li sii­tä, ett kaa­to­paik­ka­kiel­lon jäl­keen jätet­tä vie­dään ulko­mail­le käsit­te­lyyn. Ei var­mas­ti kan­na­ta kul­je­tus­mak­sui­hin tuh­la­ta sel­lai­sen jät­teen koh­dal­la, jota voi­si koti­maas­sa­kin hyö­dyn­tää. Ei Van­taan ener­gia osta polt­toai­net­ta, vaan myy jät­teen­kä­sit­te­lyä ja sii­tä saa­tua ener­gi­aa! Ontuu monel­la logiik­ka tässä.

  1. Kun­nat ovat sitou­tu­neet vuo­si­kym­me­nik­si toi­mit­ta­maan sovci­tun mää­rän jätet­tä Van­taan polt­to­uu­niin. Sil­loin ei ole varaa kierrätykseen.

 21. Täs­sä esi­merk­ki toi­mi­vas­ta kier­rä­tys­ta­lou­des­ta: http://www.rengaskierratys.com/
  Voit siis vie­dä ren­kaan ilmai­sek­si yksi­tyi­sil­le pal­ve­lun­tar­joa­jil­le. Jot­kut ren­gas­liik­keet otta­vat sovit­taes­sa vas­taan myös van­tei­neen kos­ka jou­toai­koi­na he voi­vat irrot­taa ren­kaat ja myy­dä ne van­teet metalliromuna.
  Täs­sä esi­merk­ki toi­mi­mat­to­mas­ta kierrätystaloudesta:
  http://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2012/10/Hinnasto-2014-kotitaloudet-yksityiset-asiakkaat4.pdf
  Näin toi­mii siis kun­nal­li­nen yhtiö: Mak­sat 2,5 eur sii­tä että kun­nal­li­nen yhtiö saa kier­rä­tys­mak­sun ja vie­lä lisäk­si hin­nan raa­ka-ainees­ta. Tämä käy­tän­tö on syn­nyt­tä­nyt taka­pi­hoil­le ren­gas­lä­jiä jot­ka ovat hävin­neet kun tie­to ilmai­ses­ta pal­ve­lus­ta on levin­nyt. Ko hin­nas­tos­ta voi miet­tiä mitä tapah­tuu kun sin­ne vie polt­to­puu­ta. Täs­tä syys­tä taka­pi­hoil­la on roju­puu­lä­jiä eikä puret­ta­via raken­nuk­sia pureta.

  On erit­täin vali­tet­ta­vaa kuul­la että nyt on teh­ty kym­me­nien vuo­sien jäte­so­pi­muk­sia niin että rahal­li­ses­ti ei kan­na­ta laji­tel­la. Näin moni on toden­nut. Lajit­te­lu ei iki­nä onnis­tu jos sitä ei teh­dä alku­läh­teel­lä. Näin polt­toon menee raa­ka-ainet­ta jota voi­tai­siin vie­lä kier­rät­tää kos­ka ainoa tavoi­te on saa­da ener­gi­aa put­keen. Täs­tä syys­tä tämä vaa­li­ta­voi­te on ainoas­taan suun­taa parempaan.

 22. En nyt ihan hah­mo­ta tätä hom­maa; siis olen­ko nyt ymmär­tä­nyt oikein että kun­ta omis­taa jät­teet sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä, että minä en voi teh­dä sopi­mus­ta kenen­kään kans­sa sii­tä, että tämä hakee minun jät­tee­ni minun ton­til­ta­ni ja tekee niil­le mitä nyt sit­ten lain mukaan jät­teil­le saa ja pitää tehdä?

  Minä en ymmär­rä miten täl­lai­nen laki voi olla perus­tus­lain mukai­nen. Sehän puut­tuu omis­tusoi­keu­teen ja sopi­mus­va­pau­teen aivan radi­kaa­lil­la taval­la. Mik­si ihmees­sä me nie­lem­me tällaista?

 23. Tie­de­mies: Minä en ymmär­rä miten täl­lai­nen laki voi olla perus­tus­lain mukai­nen. Sehän puut­tuu omis­tusoi­keu­teen ja sopi­mus­va­pau­teen aivan radi­kaa­lil­la taval­la. Mik­si ihmees­sä me nie­lem­me tällaista?

  Off-topic: Minua ihme­tyt­tää enem­män se, miten täs­sä maas­sa niel­lään muki­se­mat­ta val­lan kol­mi­ja­ko-opin vas­tai­nen perus­tus­la­ki­tuo­miois­tui­men puu­te. (Ei, perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei ole lain­sää­tä­jäs­tä riip­pu­ma­ton elin jos joku niin sat­tuu kuvit­te­le­maan. Päin­vas­toin, perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta on osa lain­sää­dän­tö­elin­tä, mikä sotii kyl­lä minun ter­vet­tä jär­keä­ni vas­taan ja pahasti.)

 24. Tie­de­mies:
  En nyt ihan hah­mo­ta tätä hom­maa; siis olen­ko nyt ymmär­tä­nyt oikein että kun­ta omis­taa jät­teet sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä, että minä en voi teh­dä sopi­mus­ta kenen­kään kans­sa sii­tä, että tämä hakee minun jät­tee­ni minun ton­til­ta­ni ja tekee niil­le mitä nyt sit­ten lain mukaan jät­teil­le saa ja pitää tehdä?

  Minä en ymmär­rä miten täl­lai­nen laki voi olla perus­tus­lain mukai­nen. Sehän puut­tuu omis­tusoi­keu­teen ja sopi­mus­va­pau­teen aivan radi­kaa­lil­la taval­la. Mik­si ihmees­sä me nie­lem­me tällaista?

  Kyl­lä asia menee kui­va­jät­tei­den osal­ta noin. Niis­tä saa polt­toe­ner­gi­aa. Suo­mes­sa on käyn­nis­sä yri­tys kun­nal­lis­taa loka­kul­je­tuk­set vas­taa­vas­ti kos­ka niis­tä saa metaa­nia lei maa­kaa­sua ja lannoitetta.

 25. Kii­tok­set ajan­koh­tai­ses­ta kir­joi­tuk­ses­ta, Osmo!

  Kyl­lä kau­pun­ki voi myös onnis­tua täs­sä asias­sa. Olen jopa kateel­li­se­na seu­ran­nut Oulus­sa asu­van ystä­vä­ni jäte­huol­toa. Hän muut­ti kah­den­tois­ta asun­non talo­yh­ti­öön vuon­na 2008. Talo­yh­tiö jär­jes­ti jo tuol­loin kier­rä­tyk­sen kai­kel­le muul­le kier­rä­tet­tä­väl­le jät­teel­le pait­si energiajätteelle.

  Sit­ten Oulun kau­pun­ki raken­si vuon­na 2012 Laa­ni­lan eko­voi­ma­lai­tok­sen. Asuk­kai­ta on ohjeis­tet­tu, mikä kaik­ki kuu­luu ener­gia­ja­kee­seen. Ystä­vä­ni pys­tyy nyt lajit­te­le­maan kai­ken talous­jät­teen, seka­jä­teas­ti­aa ei enää ole. Ener­gia­jät­teen pol­tos­ta saa­ta­val­la höy­ryl­lä tuo­te­taan säh­köä ja kau­ko­läm­pöä. Lisäk­si Kemi­ra käyt­tää höy­ryä pro­ses­seis­saan. Hyvä Oulu!

  Itse Poh­jois-Kar­ja­las­sa asu­va­na pys­tyn lajit­te­le­maan kai­ken muun pait­si ener­gia­jät­teen, mikä­li olen val­mis kul­jet­ta­maan hyö­ty­jät­teet keräys­pis­teel­le. Aika moni näkee tämän vaivan.

  Tääl­lä ener­gia­jät­teen keräys alkaa, kun Var­kau­teen raken­net­ta­va eko­voi­ma­lai­tos aloit­taa toi­min­tan­sa kesäl­lä 2016. Olen miet­ti­nyt, mitä mah­taa tapah­tua, kun lajit­te­luun tot­tu­mat­to­mat alka­vat laji­tel­la ener­gia­jä­tet­tä. Toden­nä­köi­ses­ti moni uskoo tähän mant­raan: ”Kyl­lä ne kaik­ki siel­lä samas­sa kat­ti­las­sa pala­vat!”. Tar­vi­taan siis Oulun tapaan tie­do­tus­ta ja lähel­lä ole­vat keräys­pis­teet. Mie­les­tä­ni jät­teen­sä oikein lajit­te­le­via talo­yh­tiöi­tä tuli­si pal­ki­ta. Loo­gi­nen palk­kio oli­si jäte­huol­to­mak­sun alentaminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.