Oden vaaliohjelma: ydinvoimaluvat megawateille

Jos Suo­mes­sa vie­lä raken­ne­taan ydin­voi­maa, ydin­e­ner­gia­la­kia tuli­si muut­taa niin, että edus­kun­ta ei myön­täi­si lupaa tie­tyl­le reak­to­ril­le, vaan tie­tyl­le mää­räl­le megawat­te­ja, jol­loin haki­ja voi­si vali­ta, raken­taa­ko se yhden ison vai mon­ta pien­tä voi­ma­laa. Nykyi­nen käy­tän­tö on joh­ta­nut Suo­men olois­sa aivan lii­an suu­riin yksi­köi­hin, kun luvan saa­tu­aan kan­nat­taa ostaa isoin, mitä kau­pas­ta saa.

Niin­pä pie­neen Suo­meen on rake­teil­la maa­il­man suu­rin ydin­voi­ma­la Olki­luo­toon. Sel­lai­nen on Suo­men oloi­hin epä­käy­tän­nöl­li­nen sekä talou­del­li­ses­ti että tek­ni­ses­ti, eikä sel­lais­ta voi jär­ke­väs­ti yhdis­tää kaukolämpöjärjestelmiin.

Eräs ener­gia-alan kes­kei­nen vai­kut­ta­ja kuva­si ongel­maa sanoen, että jos Olki­luo­to 3 puto­aa ver­kos­ta hal­lit­se­mat­to­mas­ti, valot sam­mu­vat Oslossakin.

57 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma: ydinvoimaluvat megawateille”

 1. Erin­omai­nen idea. Mut­ta mitä vaa­le­ja var­ten Soi­nin­vaa­ra laa­tii vaaliohjelmaa? 😉

 2. Jess, vih­doin­kin jotain jär­ke­vää­kin poli­tiik­kaa. Jos ydin­voi­ma­loi­ta raken­ne­taan lisää, Hel­sin­gin ympä­ris­tö on luon­te­va sijoi­tus­paik­ka. Näin saa­daan tol­ku­ton hii­len polt­to lop­pu­maan aina­kin Hel­sin­gis­sä, eikä sitä tar­vit­se kor­va­ta vas­taa­val­la Suo­men met­sien­kään pol­tol­la. Vali­tan sitä, että ydin­voi­man hai­tat (lähin­nä sätei­ly­pel­ko) tule­vat hel­sin­ki­läis­ten­kin nis­kaan, mut­ta tämä ja aiem­paa pie­nem­mät ydin­voi­ma­lat on se jär­ke­vin lin­ja, jos ydin­lin­jal­la edetään.

 3. En ole eri miel­tä mutta..

  Jos Suo­mes­sa raken­ne­taan vie­lä ydinvoimaa..”

  Kaik­ki maat ovat mark­ki­na­kil­pai­luis­sa toi­si­aan vas­taan (halusi­vat tai ei), ja maa jol­la on kil­pai­lu­ky­kyi­sin talous tulee vetä­mään edelle.

  Jos ja kun ydin­voi­ma on yksi edul­li­sim­pia tapo­ja tuot­taa ener­gi­aa käy­tän­nös­sä kaik­ki maat tule­vat palaa­maan sii­hen, tai sit­ten osta­maan ener­gian­sa jos­tain muu­al­ta. Riip­puu toki muis­ta ener­gia­läh­teis­tä (öljy) ja kuin­ka pal­jon teol­li­suu­des­ta riip­puu ener­gias­ta. Meil­lä aina­kin on pal­jon talo­ja läm­mi­tet­tä­väk­si. Autot­kin voi­si­vat halu­ta säh­köä, aina­kin tulevaisuudessa.

  Sama jo Suo­men olla edel­lä­kä­vi­jä. Mehän voi­sim­me vaik­ka myy­dä sitä ja osaa­mis­ta. Ydin­voi­man mar­gi­naa­li­hin­ta tai­taa olla vesi­voi­man tasoa hyväl­lä pai­kal­la, ja sii­tä tai­tai­si läh­teä vie­lä rei­lus­ti pois jos sen huk­ka­voi­man käyt­täi­si johon­kin. Tule­vai­suu­den reak­to­reil­la hyö­ty­suh­de tai­tai­si lähen­nel­lä 50%:ia. Ne ovat vie­lä kau­ka­na, mut­ta kehi­tys­tä oli­si jatkettava.

  Voin nyt ratio­naa­li­suu­den nimis­sä sanoa, että en tut­ki alaa enkä sijoi­ta ener­gia-bis­nek­seen, mut­ta ei ole miten­kään mie­le­käs­tä että aina­kaan val­tio kei­no­te­koi­ses­ti rajoit­taa ydin­voi­man raken­ta­mis­ta. Jos­tain se kas­vu on revit­tä­vä, eikä tar­vit­se lait­taa kapu­loi­ta rat­tai­siin enem­pää kuin jo nyt on.

  Olen kyl­lä samaa miel­tä, että kos­ka OL‑3 on mega­suu­ri pro­to-voi­ma­la, en ihmet­te­li­si jos ensim­mäi­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na sat­tui­si joku pie­nem­pi onnet­to­muus. Kaik­ki pro­tot on bugi­sia. Poliit­ti­ses­ti täm­möi­nen have­ri oli­si ydin­voi­mal­le aika­moi­nen set­back (kat­so­kaa nyt Fukushimaa).

  Täs­sä muu­ten Red­dit-threa­di, jos­sa ydin­voi­ma­tut­ki­jat vas­tai­le­vat ylei­sön kysymyksiin.

 4. Kan­na­tan. Pien­ten modu­la­ris­ten voi­ma­loi­den raken­ta­mi­nen suju­nee hiuk­ka nopeam­min kuin tuon OL3-iisa­kin­kir­kon, pro­jek­tin­hal­lin­taa on vai­keam­pi sös­siä kovin pahas­ti ja val­mis sys­tee­mi tar­jo­aa hajau­te­tun ener­gia­tuo­tan­non edut.

  Ääni vaa­leis­sa sil­le, joka perus­taa ener­gia­po­li­tiik­kaa SMR-myllyille.

 5. Erit­täin hyvä ja kan­na­tet­ta­va ehdo­tus. Voi jos­pa täl­läis­tä oli­si aja­tel­tu jo 15 vuot­ta sitten. 

  Kat­soi­sin myös, min­kä­lai­sil­la pake­teil­la Suo­meen oli­si mah­dol­lis­ta hou­ku­tel­la esi­mer­kik­si IFR-tek­niik­kaan perus­tu­van PRISM-reak­to­rin pro­to­tyyp­pi­lai­tok­sia, tai toriumtutkimusta.Tässä voi­si olla stra­te­gi­nen erot­tau­tu­mi­sen paikka.

 6. Stu­kil­le vel­vol­li­suus antaa luvat kai­kil­le kri­tee­rit täyt­tä­vil­le, niin raken­ta­vat opti­maa­li­sia. Ei anne­ta polii­ti­koil­le oikeut­ta päät­tää megawat­te­ja, eivät he ole asian­tun­ti­joi­ta. Polii­tik­ko­jen sekaan­tu­mi­ses­ta tulee vain kor­rup­tio­ta ja popu­lis­mia, ja yli­pään­sä epä­mää­räi­sis­tä kri­tee­reis­tä kuten “yhteis­kun­nan kokonaisetu”.

 7. Ei lii­ty ydin­voi­maan, mut­ta mai­nit­sen­pa yhdes­tä tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta [1], mis­sä satel­lii­teis­ta mita­taan ilma­ke­hän kemial­lis­ta koos­tu­mus­ta öljyn ja maa­kaa­sun tuo­tan­toa­luei­den yläpuolella.

  Tut­ki­muk­sen vir­he­ra­jat ovat suu­ret, mut­ta n. 10% tuo­tet­tua ener­gi­aa vas­taa­va mää­rä metaa­nia näyt­tää kar­kaa­van taivaalle.

  Kun metaa­ni on 86 (20 vuo­del­le las­ket­tu­na) tai 34 (100 vuo­del­le las­ket­tu­na) pahem­pi kas­vi­huo­ne­kaa­su kuin hii­li­diok­si­di [2], niin maa­kaa­su näyt­täi­si ole­van ilmas­ton kan­nal­ta pal­jon hai­tal­li­sem­paa kuin kivi­hii­len polttaminen.

  [1] http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/2014EF000265/

  [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Global-warming_potential

 8. Olen ymmär­tä­nyt että lupia yleen­sä­kin vaa­di­taan ympä­ris­tö­syis­tä. Onko yhden ison voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­ta sama kuin kah­den puol­ta pie­nem­män voimalan?

 9. Suo­mes­sa hyvin har­va polii­tik­ko on tuo­nut esil­le tuo­ta ongel­maa, että lupa­käy­tän­tö ohjaa rat­kai­su­ja erit­täin huo­noon suun­taan. Ydin­voi­ma­kes­kus­te­lu ei ole jär­ke­vää kun mie­ti­tään vain kuin­ka mon­ta voi­ma­laa raken­ne­taan ja min­ne eikä ote­ta kan­taa olen­nai­sem­piin tek­ni­siin kysy­myk­siin kuten voi­ma­lan mal­liin ja kokoon. Vih­rei­den osal­ta kaik­ki voi­ma­va­rat on käy­tet­ty ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­seen kai­kis­sa muo­dois­sa. Osan oli­si voi­nut käyt­tää myös kes­kus­te­lun jär­ke­vöit­tä­mi­seen. Lop­pu­tu­los, ikui­ses­ti raken­teil­la ole­vat jät­ti­voi­ma­lat, ei ole kenen­kään edun mukainen. 

  En sil­ti toi­vo, että ydin­voi­ma­loi­ta enää raken­net­tai­siin lisää aina­kaan nykyi­sel­lä teknologialla.

 10. Ano­nyy­mi:
  Olen ymmär­tä­nyt että lupia yleen­sä­kin vaa­di­taan ympä­ris­tö­syis­tä. Onko yhden ison voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­ta sama kuin kah­den puol­ta pie­nem­män voimalan?

  Riip­puu tilan­tees­ta. Jos samal­le ton­til­le raken­ne­taan 4x400 MW, ympä­ris­tö­hait­ta tus­kin on yhtään sen suu­rem­pi kuin 1x1600 MW:n myl­lyl­lä. Ydin­voi­ma­la­han on ympä­ris­töl­leen var­sin muka­va kave­ri lukuu­not­ta­mat­ta run­saan huk­ka­läm­mön huk­kaa­mis­tar­vet­ta, var­si­nai­set käy­tän­nön vai­ku­tuk­set tule­vat suojavyöhykkeistä.

 11. Ano­nyy­mi” kirjoitti:

  Onko yhden ison voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­ta sama kuin kah­den puol­ta pie­nem­män voimalan?”

  Höh­lä. Ei ydin­voi­ma­lal­la ole ympä­ris­tö­hait­to­ja. (Pait­si jos sat­tuu riit­tä­vän paha onnettomuus.)

 12. Parem­pi noin, sikä­li kun edus­kun­nan lupaa nyt yli­pää­tään pitää vaa­tia. Tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set on tie­ten­kin olta­va, ja sit­ten nor­maa­lit ympä­ris­tö­sel­vi­tyk­set yms, jot­ka tuo­tan­to­lai­tok­sil­le muu­ten­kin vaa­di­taan. Mut­ta mihin täs­sä edus­kun­taa tarvitaan?

  Pait­si ehkä jos lupaan kyt­ket­täi­siin vel­vol­li­suus tuot­taa luvan megawa­teis­ta sano­taan­ko pro­sent­ti tai pari uusiu­tu­vil­la. Nip­pu tuu­li­myl­ly­jä ja aurin­ko­pa­ne­lei­ta mah­tui­si var­maan sin­ne voi­ma­la-alu­een ympä­ris­töön oikein kivas­ti. Voi­si laa­jen­taa kos­ke­maan enti­siä­kin lupia. 

  Ehkä nois­ta voi­si olla teo­rias­sa hyö­tyä myös vara­voi­ma­na sil­loin, jos lai­tos häi­riön sat­tues­sa jou­du­taan aja­maan alas, verk­ko on jos­tain syys­tä poik­ki ja ne pari muu­ta vara­voi­maa eivät toimi. 

  Enpä kyl­lä tie­dä tar­vi­taan­ko tähän­kään edus­kun­taa muu­ten kuin päät­tä­mään ettei tarvita.

 13. Ano­nyy­mi,

  Ydin­voi­ma­lan ympä­ris­tö­hai­tat joh­tu­vat lähin­nä ydin­voi­ma­la-alu­een suu­ri­ko­koi­ses­ta sul­ku­vyö­hyk­kees­tä. Sil­lä ei ole käy­tän­nön väliä, onko alu­een sisäl­lä yksi, kym­me­nen vai sata reak­to­ria. Ja hel­poin tapa vähen­tää ydin­voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­to­ja on pie­nen­tää sul­ku­vyö­hy­ket­tä käy­tän­nöl­li­siin rajoihin.

  Joka iki­nen reak­to­ri on suun­ni­tel­tu pitä­mään radio­ak­tii­vi­set mate­ri­aa­lit sisä­puo­lel­laan, ja pahin mah­dol­li­nen kata­stro­fi on reak­to­rin sula­mi­nen käyt­tö­kel­vot­to­mak­si. Tsu­na­me­ja ja his­to­rial­li­sia maan­jä­ris­tyk­siä odotellessa.

  Mut­ta ihan käy­tän­nön syis­tä pie­net reak­to­rit ovat hal­vem­pia ja tur­val­li­sem­pia: On hel­pom­pi teh­dä pie­ni pai­ne­kat­ti­la kuin jät­ti­mäi­nen. Ja jos jokin menee kui­ten­kin pie­leen, hait­ta on pienempi.

 14. Vihe­rins­si: Riip­puu tilan­tees­ta. Jos samal­le ton­til­le raken­ne­taan 4×400 MW, ympä­ris­tö­hait­ta tus­kin on yhtään sen suu­rem­pi kuin 1×1600 MW:n myl­lyl­lä. Ydin­voi­ma­la­han on ympä­ris­töl­leen var­sin muka­va kave­ri lukuu­not­ta­mat­ta run­saan huk­ka­läm­mön huk­kaa­mis­tar­vet­ta, var­si­nai­set käy­tän­nön vai­ku­tuk­set tule­vat suojavyöhykkeistä.

  Tosi­aan, se riip­puu tilanteesta. 

  Fukus­hi­mas­sa, jos­sa oli nel­jä voi­ma­laa pie­nel­lä alu­eel­la, maan­jä­ris­tys aiheut­ti suu­ren onnet­to­muu­den, mut­ta lähin­nä ener­giayh­tiön his­to­rial­li­sen välin­pi­tä­mät­tö­myy­den ja tai­ta­mat­to­muu­den takia.

  Samas­sa tilan­tees­sa, samoil­la ehdoil­la ja his­to­rial­la, yksi saman nelin­ker­tai­sen tehon voi­ma­la oli­si lau­en­nut käsiin vääjäämättä. 

  Nel­jän yksi­kön Fukus­hi­mas­sa oli­si kui­ten­kin ollut mah­dol­li­suus rajoit­taa onnet­to­muut­ta, jos oli­si hok­sat­tu seu­raa­vien tun­tien aika­na toi­mia jär­ke­väs­ti voi­ma­la voimalalta.

  Käy­tän­nön ongel­ma on Olki­luo­don lii­an suu­res­sa tehos­sa: “jos Olki­luo­to 3 puto­aa ver­kos­ta hal­lit­se­mat­to­mas­ti, valot sam­mu­vat Oslossakin”.

  Fen­no­voi­man koh­dal­la tilan­ne on pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa ja vähän eri mie­les­sä sama: Jos Rus­sa­tom käyt­tää tal­vi­pak­ka­sil­la oikeut­taan Man­ka­la-säh­köön, mikä on aika mon­ta MW, ei MWh, se pis­tää Suo­men säh­kö­mark­ki­nan ajoit­tain sekaisin.

  On eri asia toi­mit­taa lai­tos tai omis­taa mankalat.

 15. Ano­nyy­mi:
  Olen ymmär­tä­nyt että lupia yleen­sä­kin vaa­di­taan ympä­ris­tö­syis­tä. Onko yhden ison voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­ta sama kuin kah­den puol­ta pie­nem­män voimalan? 

  Peri­aa­te­pää­tös vaa­di­taan kos­ka ydin­voi­man käy­tön tulee olla yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun kan­nal­ta kan­nat­ta­vaa. Ympä­ris­tö on tie­tys­ti yksi osa­te­ki­jä, mut­ta pää­asias­sa tuol­la vii­ta­taan saa­ta­vaan hyö­tyyn ver­sus onnettomuusriskiin.

  Suu­rin ympä­ris­tö­vai­ku­tus asia on voi­ma­lai­tos­ten läm­pö­kuor­ma vesis­tön lähia­luei­siin. Sii­nä ei yksik­kö­jen mää­räl­lä sinäl­lään ole väliä jos koko­nais­te­ho on vastaava.

 16. Juu­ri näin.

  Lisäk­si, kos­ka edus­kun­ta ei ole asian­tun­ti­jae­lin, voi­si olla koh­dal­laan, että edus­kun­ta päät­tää sen megawat­ti­kiin­tiön, mut­ta STUK päät­tää kenel­le ne megawa­tit jaetaan.

  Jos näin oli­si mene­tel­ty, Lovii­sas­sa oli­si uusi reak­to­ri (tai pari) jo käyn­nis­sä. Nyt koko hom­ma levi­si puo­lue­po­liit­ti­seen puljaamiseen.

 17. Ei kiin­teä MW raja vält­tä­mät­tä sen jous­ta­vam­pi ole; esim jos edus­kun­ta päät­tää että ydin­voi­maa saa raken­taa 2000 MW ver­ran; ensim­mäi­sen haki­jan kan­nat­taa heti hakea jon­kun 1600 MW ver­ran niin kil­pai­li­joil­le jää sen ver­ran vähän teho­ja jäl­jel­le ettei nii­den kan­na­ta enää 400 MW takia vaivautua.

 18. Eikös sil­loin 60–70-luvulla suun­ni­tel­tu, että koko Suo­men ete­lä­ran­nik­ko tuli­si täy­teen ydin­voi­ma­loi­ta? Komeim­mis­sa unel­mis­sa jokai­sel­la oli­si taka­pi­hal­laan oma pik­ku Olki­luo­to. Sil­le tielle?

  Samal­la Osmon logii­kal­la kan­nat­taa raken­taa maa täy­teen pie­niä kyliä eikä yhtä isoa kau­pun­kia ete­lä­ran­ni­kol­le… eiku tämä­hän ei nyt ollut­kaan vih­rei­den arvo­jen mukais­ta politiikkaa.

 19. Komp­paan tätä:

  J. M. Kor­ho­nen: Kat­soi­sin myös, min­kä­lai­sil­la pake­teil­la Suo­meen oli­si mah­dol­lis­ta hou­ku­tel­la esi­mer­kik­si IFR-tek­niik­kaan perus­tu­van PRISM-reak­to­rin pro­to­tyyp­pi­lai­tok­sia, tai toriumtutkimusta.Tässä voi­si olla stra­te­gi­nen erot­tau­tu­mi­sen paikka.

  Pää­sään­töi­ses­ti kar­sas­tan ns tut­ki­mus­stra­te­gi­sia lin­jauk­sia, kos­ka niis­sä on hypen ja poli­ti­koin­nin makua. Sama pätee toki myös IFR ja LFTR ‑tek­no­lo­gioi­hin, mut­ta näis­sä on pari mer­kit­tä­vää etua Suomelle.

  Ensik­si­kin, kuten Osmo yllä tote­aa, Suo­meen on val­mis­tu­mas­sa maa­il­man suu­rin perin­tei­nen reak­to­ri. Tämän polt­toai­neen käsit­te­ly on ongel­ma, joka yri­te­tään (sic) lakais­ta maton alle mel­ko kir­jai­mel­li­ses­ti. Ja type­räs­ti vie­lä­pä, sil­lä se käy­tet­ty polt­toai­ne on erin­omai­sen ener­gia­ri­kas­ta tava­raa huo­li­mat­ta EPR:n hyväs­tä ener­gia­te­hok­kuu­des­ta. Laki tai­taa kiel­tää tämän mate­ri­aa­lin vie­mi­sen ulko­mail­le, ja pik­kusie­lui­set jant­te­rit halua­vat hau­da­ta sen maan sisään syis­tä joi­ta voin vain arvail­la. En itse kek­si mui­ta syi­tä kuin auto­ri­tää­ri­sen tie­tä­mät­tö­myy­del­lä ylpei­lyn, joka tun­tuu muu­ten­kin vai­vaa­van suo­ma­lai­sia vähän joka välissä. 

  Mitä jos se raha joka lai­te­taan kul­taa kal­liim­man ener­gian­läh­teen maa­han­kai­va­mi­seen, käy­tet­täi­siin­kin sen tut­ki­mi­seen miten se käy­te­tään oikeas­ti hyö­dyk­si. Veik­kai­sin että mak­sai­si itsen­sä takai­sin kor­ko­jen kera. Kur­ja tämä tie­tys­ti on niil­le, joi­den uskon­nol­li­seen vakau­muk­seen kuu­luu aja­tus ydin­jät­tees­tä joka on pak­ko kai­vaa maa­han jot­ta voi­daan kau­his­tel­la sitä mil­lai­nen kau­hea perin­tö ollaan jätet­ty jäl­ki­pol­vil­le. Jäl­ki­pol­vil­le, joil­le joten­kin on kui­ten­kin OK jät­tää kuu­me­ne­va pal­lo, sula­va iki­rou­ta, lumi­vyö­ryn lail­la ete­ne­vä mas­sa­su­ku­puut­to, romah­ta­neet kala­kan­nat ja hii­li­diok­si­di­pi­toi­suu­den jol­lais­ta ei ole näh­nyt yksi­kään homo-suvun edus­ta­ja ennen meitä. 

  Joten­kin en tajua. En vaan hah­mo­ta sitä mil­lai­nen sym­bo­li täl­lai­nen jut­tu voi joil­le­kin olla. Kaik­ki maa­il­man ydin­jä­te mah­tuu paril­le jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le. Tämä on joten­kin maa­il­man pahin ja pelot­ta­vin asia, mie­luum­min pais­te­taan koko sak­ki? Tsiisus.

 20. Sam­po Smo­lan­der:
  “Ano­nyy­mi” kirjoitti:

  Onko yhden ison voi­ma­lan ympä­ris­tö­hait­ta sama kuin kah­den puol­ta pie­nem­män voimalan?”

  Höh­lä. Ei ydin­voi­ma­lal­la ole ympä­ris­tö­hait­to­ja. (Pait­si jos sat­tuu riit­tä­vän paha onnettomuus.)

  Ajat­te­lin lähin­nä jääh­dy­tys­ve­den mah­dol­li­sia hait­to­ja lähia­lu­een vesiin ja ympä­röi­väs­tä tur­va-alu­ees­ta joh­tu­vaa hait­taa. Ellei nuo hai­tat ole mer­kit­tä­viä, mik­si ydin­voi­ma­loi­hin pitää edes pyy­tää lupia? Annet­tai­siin raken­taa vain niin pal­jon (tai vähän) reak­to­rei­ta kuin mark­ki­nat haluavat.

 21. Tapio: Tosi­aan, se riip­puu tilanteesta. 

  Fukus­hi­mas­sa, jos­sa oli nel­jä voi­ma­laa pie­nel­lä alu­eel­la, maan­jä­ris­tys aiheut­ti suu­ren onnet­to­muu­den, mut­ta lähin­nä ener­giayh­tiön­his­to­rial­li­sen välin­pi­tä­mät­tö­myy­den ja tai­ta­mat­to­muu­den takia.

  Samas­sa tilan­tees­sa, samoil­la ehdoil­la ja his­to­rial­la, yksi saman nelin­ker­tai­sen tehon voi­ma­la oli­si lau­en­nut käsiin vääjäämättä.

  Nel­jän yksi­kön Fukus­hi­mas­sa oli­si kui­ten­kin ollut mah­dol­li­suus rajoit­taa onnet­to­muut­ta, jos oli­si hok­sat­tu seu­raa­vien tun­tien aika­na­toi­mia jär­ke­väs­ti voi­ma­la voimalalta.

  Käy­tän­nön ongel­ma on Olki­luo­don lii­an suu­res­sa tehos­sa: “jos Olki­luo­to 3 puto­aa ver­kos­ta hal­lit­se­mat­to­mas­ti, valot sam­mu­vat Oslossakin”.

  Fen­no­voi­man koh­dal­la tilan­ne on pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa ja vähän eri mie­les­sä sama: Jos Rus­sa­tom käyt­tää tal­vi­pak­ka­sil­la oikeut­taan Man­ka­la-säh­köön, mikä on aika mon­ta MW, ei MWh, se pis­tää Suo­men säh­kö­mark­ki­nan ajoit­tain sekaisin.

  On eri asia toi­mit­taa lai­tos tai omis­taa mankalat.

  Rosa­tom saa omis­ta­ja­na osuus­säh­kön joka tapauk­ses­sa. Käy­tän­nös­sä Rosa­tom myy­nee säh­kön suo­raan mark­ki­nal­le. Ei yksit­täi­sel­lä omis­ta­jal­la ole oikeut­ta päät­tää tuo­tan­to­mää­ris­tä, vaan ottaa vas­taan säh­kö sovit­tuun hin­taan. Käy­tän­nös­sä Rosa­to­min omis­tuso­suus vain lisää säh­kön tar­jon­taa tuk­ku­mark­ki­nal­la. Hin­ta­ma­ni­pu­laa­tio on ran­gais­ta­vak­si sää­det­ty ja aivan eri asia kuin osuusomistus.

 22. Onko kai­kis­sa ydin­voi­maa käyt­tä­vis­sä mais­sa sama käy­tän­tö eli tar­vi­taan eril­li­nen peri­aa­te­lu­pa? Mil­tään muul­ta ener­gia­muo­dol­ta­han sitä ei tar­vi­ta. Ympäristö‑, raken­nus- ja käyt­tö­lu­vat ja mitä nii­tä on sit­ten tie­tys­ti on erik­seen. Mik­si 500 MW ydin­reak­to­ri vaa­tii peri­aa­te­lu­van mut­ta yhtä iso hii­li­voi­ma­la ei?

 23. J. M. Kor­ho­nen:
  Erit­täin hyvä ja kan­na­tet­ta­va ehdo­tus. Voi jos­pa täl­läis­tä oli­si aja­tel­tu jo 15 vuot­ta sitten. 

  Kat­soi­sin myös, min­kä­lai­sil­la pake­teil­la Suo­meen oli­si mah­dol­lis­ta hou­ku­tel­la esi­mer­kik­si IFR-tek­niik­kaan perus­tu­van PRISM-reak­to­rin pro­to­tyyp­pi­lai­tok­sia, tai toriumtutkimusta.Tässä voi­si olla stra­te­gi­nen erot­tau­tu­mi­sen paikka.

  Tie­de­mies:
  Komp­paan tätä:

  Pää­sään­töi­ses­ti kar­sas­tan ns tut­ki­mus­stra­te­gi­sia lin­jauk­sia, kos­ka niis­sä on hypen ja poli­ti­koin­nin makua. Sama pätee toki myös IFR ja LFTR ‑tek­no­lo­gioi­hin, mut­ta näis­sä on pari mer­kit­tä­vää etua Suomelle.

  Ensik­si­kin, kuten Osmo yllä tote­aa, Suo­meen on val­mis­tu­mas­sa maa­il­man suu­rin perin­tei­nen reak­to­ri. Tämän polt­toai­neen käsit­te­ly on ongel­ma, joka yri­te­tään (sic) lakais­ta maton alle mel­ko kir­jai­mel­li­ses­ti. Ja type­räs­ti vie­lä­pä, sil­lä se käy­tet­ty polt­toai­ne on erin­omai­sen ener­gia­ri­kas­ta tava­raa huo­li­mat­ta EPR:n hyväs­tä ener­gia­te­hok­kuu­des­ta. Laki tai­taa kiel­tää tämän mate­ri­aa­lin vie­mi­sen ulko­mail­le, ja pik­kusie­lui­set jant­te­rit halua­vat hau­da­ta sen maan sisään syis­tä joi­ta voin vain arvail­la. En itse kek­si mui­ta syi­tä kuin auto­ri­tää­ri­sen tie­tä­mät­tö­myy­del­lä ylpei­lyn, joka tun­tuu muu­ten­kin vai­vaa­van suo­ma­lai­sia vähän joka välissä. 

  Mitä jos se raha joka lai­te­taan kul­taa kal­liim­man ener­gian­läh­teen maa­han­kai­va­mi­seen, käy­tet­täi­siin­kin sen tut­ki­mi­seen miten se käy­te­tään oikeas­ti hyö­dyk­si. Veik­kai­sin että mak­sai­si itsen­sä takai­sin kor­ko­jen kera. Kur­ja tämä tie­tys­ti on niil­le, joi­den uskon­nol­li­seen vakau­muk­seen kuu­luu aja­tus ydin­jät­tees­tä joka on pak­ko kai­vaa maa­han jot­ta voi­daan kau­his­tel­la sitä mil­lai­nen kau­hea perin­tö ollaan jätet­ty jäl­ki­pol­vil­le. Jäl­ki­pol­vil­le, joil­le joten­kin on kui­ten­kin OK jät­tää kuu­me­ne­va pal­lo, sula­va iki­rou­ta, lumi­vyö­ryn lail­la ete­ne­vä mas­sa­su­ku­puut­to, romah­ta­neet kala­kan­nat ja hii­li­diok­si­di­pi­toi­suu­den jol­lais­ta ei ole näh­nyt yksi­kään homo-suvun edus­ta­ja ennen meitä. 

  Joten­kin en tajua. En vaan hah­mo­ta sitä mil­lai­nen sym­bo­li täl­lai­nen jut­tu voi joil­le­kin olla. Kaik­ki maa­il­man ydin­jä­te mah­tuu paril­le jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le. Tämä on joten­kin maa­il­man pahin ja pelot­ta­vin asia, mie­luum­min pais­te­taan koko sak­ki? Tsiisus.

  Ei minul­la var­si­nai­ses­ti näi­hin kom­ment­tei­hin mitään lisät­tä­vää ole, kun­han kopioin ne tähän koko­nai­suu­des­saan ja esi­tän kai­non toi­vo­muk­sen, että ne luet­tai­siin aja­tuk­sen kans­sa. Toi­sen­kin kerran.

  1. Mitä jos se raha joka lai­te­taan kul­taa kal­liim­man ener­gian­läh­teen maa­han­kai­va­mi­seen, käy­tet­täi­siin­kin sen tut­ki­mi­seen miten se käy­te­tään oikeas­ti hyödyksi.

   Vih­rei­den vaa­ti­muk­ses­ta lakiin (tai johon­kin muu­hun sää­dök­seen) tuli vaa­ti­mus, että ydin­jä­te­hau­ta on peri­aat­tees­sa avat­ta­vis­sa. Oma ennus­tee­ni on, ettei ydin­jät­tei­tä tul­la kos­kaan hau­taa­maan maan alle.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­tom voi myy­dä säh­kön myös Venäjälle.

  Ei rii­tä siir­to­ka­pa­si­teet­ti. Ja jos Venä­jä halu­aa sot­kea mark­ki­noi­ta niin voi­han se ostaa vaik­ka suo­raan pörs­sis­tä siirtokapasiteetin
  mää­rää­mis­tä rajois­sa, ei sii­hen omaa voi­ma­lai­tos­ta tarvi. 

  En ole myös­kään näh­nyt vih­rei­den valit­ta­van vuo­den alus­ta avat­ta­van uuden siir­to­yh­tey­den takia. Se mah­dol­lis­taa säh­kön myyn­nin Venä­jäl­le ja jos sitä ei ole, niin eipä vie­dä mitään. Kum­ma kun se ei puhu­ta kun Venä­jäl­le säh­kön vien­ti on niin suu­ri mörkö.

  1. Rosa­to­min osuus tulee ole­maan 480 MW. Suo­men ja Venä­jän välil­lä on pal­jon suu­rem­pi yhteys. Ei tätä nyt ole mikään mör­kä. Se on vain totea­mus, että joh­toa pit­kin säh­kö kul­kee mihin suun­taan tahan­sa ja Rosa­tom omis­taa osuu­den säh­kös­tä ja saa myy­dä sen mihin haluaa.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­tom voi myy­dä säh­kön myös Venäjälle.

  ..ei nyky­sään­nöil­lä, aina­kaan suo­raan. Rosa­tom voi­si myy­dä osuu­ten­sa säh­kös­tä RAOl­le, joka voi puo­les­taan myy­dä Venä­jäl­le. Ja entäs sit­ten? Parem­pi, että myy­dään ydin­säh­köä Venä­jäl­le kuin että oste­taan siel­tä kaa­sun­pol­tol­la gene­roi­tua säh­köä. Älä sor­ru nii­nis­tö­mäi­seen epä-älyl­li­seen ydin­voi­man inhoa­mi­seen syil­lä mil­lä hyvänsä.

  1. Olen tar­kis­ta­nut tämän esit­te­le­väl­tä minis­te­ril­tä. Rosa­tom saa myy­dä säh­kön­sä Venä­jäl­le jos haluaa.

 26. Ei voi suo­raan. Venä­jän puo­lel­la raja­joh­to­ja hal­lin­noi Venä­jän vien­ti­mo­no­po­li RAO, ja Suo­men puo­lel­la yksi­noi­keus joh­to­jen on annet­tu RAOn omis­ta­mal­le RAOl­le (kos­ka Venä­jän RAO ei suos­tu käy­mään mui­den kans­sa kaup­paa). Miten Rosa­tom käyt­tää säh­kön­sä on aivan sivuseik­ka. RAOn kans­sa yhtei­se­lo on suju­nut, mut­ta kyl­lä­hän vähän tas­a­puo­li­sem­mat ja kil­pai­lul­li­sem­mat ehdot Fi-Ru-rajal­la oli­si­vat poikaa.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­to­min osuus tulee ole­maan 480 MW. Suo­men ja Venä­jän välil­lä on pal­jon suu­rem­pi yhteys. Ei tätä nyt ole mikään mör­kä. Se on vain totea­mus, että joh­toa pit­kin säh­kö kul­kee mihin suun­taan tahan­sa ja Rosa­tom omis­taa osuu­den säh­kös­tä ja saa myy­dä sen mihin haluaa.

  Juu­ri näin. Jos säh­kön hin­ta on Venä­jäl­lä suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa, Rosa­to­min on jär­ke­vää myy­dä omis­ta­man­sa teho sin­ne. Jos täl­lai­nen tilan­ne sat­tuu poh­jois­mai­se­na arki­pak­kas­päi­vä­nä, ja Rosa­tom päät­tää vie­dä säh­kön­sä Äiti-Venä­jäl­le, säh­kön tun­ti­hin­ta Suo­mes­sa pomppaa.

  Sama poten­ti­aa­li­nen ongel­ma oli­si tie­ten­kin ollut myös e‑onin kans­sa. Asias­ta ei vain jos­tain syys­tä tuol­loin puhut­tu. Korol­laa­rio siis on, että mana­ka­la­säh­kön pitäi­si olla teol­li­ses­sa, ei kau­pal­li­ses­sa omistuksessa.

 28. J. M. Kor­ho­nen:
  Kat­soi­sin myös, min­kä­lai­sil­la pake­teil­la Suo­meen oli­si mah­dol­lis­ta hou­ku­tel­la esi­mer­kik­si IFR-tek­niik­kaan perus­tu­van PRISM-reak­to­rin pro­to­tyyp­pi­lai­tok­sia, tai toriumtutkimusta.Tässä voi­si olla stra­te­gi­nen erot­tau­tu­mi­sen paikka. 

  GE-Hitac­hi mai­nos­taa bri­teil­le PRISM:in ole­van “vaih­toeh­toa hal­vem­pi” tapa tuho­ta pai­kal­li­set plu­to­nium­va­ras­tot. Miten minä tuon tul­kit­sen on se että säh­kön tuo­tos­sa se ei vie­lä kan­nat­tai­si mut­ta onpa­han hal­vem­pi kuin koko lop­pusi­joi­tus­kon­sep­ti + vas­taa­va mää­rä säh­kön­tuo­tan­toa. Sit­ten voi­daan kysyä kuin­ka pal­jon upo­tet­tu­jen kus­tan­nus­ten aja­tus­har­haa suo­ma­lai­ses­sa lop­pusi­joi­tuk­ses­sa alkaa olemaan…

  Mitä tuo­hon laki­vaa­ti­muk­seen lop­pusi­joi­tuk­sen peri­aat­teel­li­ses­ta avaus­mah­dol­li­suu­des­ta tulee, niin aina­kin ydin­e­ner­gia­tek­nii­kan perus­kurs­sil­la geo­lo­gi­nen lop­pusi­joi­tus (eli Posi­van rat­kai­su) oli ylei­sel­lä tasol­la luo­kas­sa “mah­dol­li­nen perua”. Peruut­ta­mat­to­mia oli­vat mm. maan­kuo­ren alle, meren­poh­jan sedi­ment­tei­hin tai ulkoa­va­ruu­teen tapah­tu­vat lop­pusi­joi­tuk­set. Kun en tie­dä mil­loin tuo kir­jaus teh­tiin on han­ka­la arvioi­da onko sil­lä ollut vaikutuksia.

  Aja­tuk­se­na lupa megawat­ti­mää­räl­le on kan­na­tet­ta­va. Ei tuo vapaa­ta val­ta­kir­jaa antai­si, ympä­ris­tö­vai­ku­tusar­vioon joka tapauk­ses­sa pitäi­si jo lis­ta­ta mah­dol­li­set lai­tos­tyy­pit, eli poten­ti­aa­li­set hake­muk­set oli­si­vat var­maan muo­toa Y reak­to­ria yhteen­sä läm­pö­te­hol­la X. Mui­ta­kin estei­tä on, niis­tä on teh­ty vii­me vuon­na väi­tös­kir­ja­kin (http://www.doria.fi/handle/10024/92375).

 29. Tie­de­mies: Joten­kin en tajua. En vaan hah­mo­ta sitä mil­lai­nen sym­bo­li täl­lai­nen jut­tu voi joil­le­kin olla. Kaik­ki maa­il­man ydin­jä­te mah­tuu paril­le jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le. Tämä on joten­kin maa­il­man pahin ja pelot­ta­vin asia, mie­luum­min pais­te­taan koko sak­ki? Tsiisus.

  Toi­saal­ta noin, ja onnek­si toh­to­ri­tä­ti on mää­rän­nyt pil­le­rei­tä ja nii­den pääl­le voi vetää vii­naa niin, että saa nukut­tua öisin.
  Toi­saal­ta, jos ei oli­si noi­ta hel­ve­tin hip­pe­jä, ei oli­si koko lii­ket­tä, ja meit­si sai­si vapaas­ti vali­ta kok­ka­rei­den ja dema­rei­den välil­lä. Tart­tis teh­dä jotain, jos­sain poru­kas­sa, jol­la on pakos­ti omat ennak­koa­sen­teet ja hei­mon totee­mit ja tabut. Tai sit­ten aloit­taa jotain uut­ta. Piraa­tit yrit­ti­vät, mut­ta sisäl­tö ei tain­nut riit­tää, vaik­ka oli­kin sinän­sä OK.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei tätä nyt ole mikään mör­kä. Se on vain totea­mus, että joh­toa pit­kin säh­kö kul­kee mihin suun­taan tahan­sa ja Rosa­tom omis­taa osuu­den säh­kös­tä ja saa myy­dä sen mihin haluaa. 

  Saa myy­dä, ei vaan pys­ty. Minun ymmär­tääk­se­ni nime­no­maan se uusi ensi vuon­na avat­ta­va kaa­pe­li mah­dol­lis­taa säh­kön myyn­nin Venä­jäl­le, kun aikai­sem­min se ei ole ollut mah­dol­lis­ta. Ja uusi siir­to­yh­teys­kin on “vain” 350 MW eli jos Rosa­tom kai­ken myy Venä­jäl­le, niin miten­kä aikoo sen toimittaa?

  Tois­tai­sek­si kaup­paa voi­daan käy­dä vain Venä­jäl­tä Suo­meen päin. Kaup­pa­me­net­te­lyä Suo­men ja Venä­jän välil­lä kehi­te­tään jat­kos­sa molem­piin suun­tiin toimivaksi.”

  http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Kantaverkkopalvelut/venajan_siirtoyhteydet/Sivut/default.aspx

  —————

  Suun­ni­tel­tu
  Suo­men ja Venä­jän välisen
  siir­to­yh­tey­den kaksisuuntaisuus
  tuli­si mah­dol­lis­ta­maan säh­kön vien­nin Suo­mes­ta Venäjälle.
  Venä­jän vien­nin kak­si­suun­tai­suu­den on olet
  ettu toteu­tu­van pian kulu­van vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lin jälkeen.

  http://www.tem.fi/files/35135/Sahkomarkkinaskenaariot_2035_10122012_Final.pdf

  —————-

  11.3.2014 15:10 — Ajankohtaista
  Kes­ki­viik­ko­na maa­lis­kuun 12. päi­vä­nä yhtä Vii­pu­rin muut­ta­ja-ase­man nel­jäs­tä 350 MW yksi­kös­tä tes­ta­taan säh­kön vien­tiin Suo­mes­ta Venäjälle.
  Tavoit­tee­na on tar­kis­taa Vii­pu­rin 400 kV ase­man sää­tä­jän ja lai­to­sau­to­maa­tion toi­min­ta vientisuunnassa.

  Fingrid, Venä­jän verk­ko­yh­tiö Fede­ral Grid Com­pa­ny ja Venä­jän verk­ko-ope­raat­to­ri Sys­tem Ope­ra­tor val­mis­te­le­vat tek­ni­siä ja kau­pal­li­sia ehto­ja kak­si­suun­tai­sen kau­pan toteut­ta­mi­sek­si Suo­men ja Venä­jän välil­lä. Tätä nykyä säh­köä voi­daan siir­tää vain Venä­jäl­tä Suo­meen päin.

  http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Viipurin-muuttaja-asemaa-testataan‑s%C3%A4hk%C3%B6n-vienniss%C3%A4-Suomesta-Ven%C3%A4j%C3%A4lle.aspx

  —————

  Mikä­li tämä pitää paik­kan­sa, niin sit­ten­hän Vih­rei­den pitää vas­tus­taa tuo­ta siir­to­yh­teyt­tä huol­to­var­muus­syis­tä. Venä­jä kun voi­si mil­loin vain kovan kulu­tus­pii­kin aika­na ostaa pörs­sis­tä säh­köä riis­tääk­seen sen Suo­men mark­ki­noil­ta. Hal­vem­mak­si­kin se tuli­si kuin koko­nai­sen voi­ma­lai­tok­sen rakentaminen…

 31. Tapio: Juu­ri näin.Jos säh­kön hin­ta on Venä­jäl­lä suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa, Rosa­to­mi­non jär­ke­vää myy­dä omis­ta­man­sa teho sin­ne. Jos täl­lai­nen tilan­ne sat­tuu poh­jois­mai­se­na arki­pak­kas­päi­vä­nä, ja Rosa­tom päät­tää vie­dä säh­kön­sä Äiti-Venä­jäl­le, säh­kön tun­ti­hin­ta Suo­mes­sa pomppaa.

  Sama poten­ti­aa­li­nen ongel­ma oli­si tie­ten­kin ollut myös e‑onin kans­sa. Asias­ta ei vain jos­tain syys­tä tuol­loin puhut­tu. Korol­laa­rio siis on, että mana­ka­la­säh­kön pitäi­si olla teol­li­ses­sa, ei kau­pal­li­ses­sa omistuksessa.

  Mikä ihmeen ongel­ma se on, että säh­kö siir­tyy sin­ne, mis­sä sil­le on kovin tar­ve, ja hin­ta paras?? Jos Venä­jäl­lä hin­ta on kovem­pi kuin Suo­mes­sa, niin tot­ta­kai säh­köä kan­nat­taa ja pitää siir­tää sin­ne suun­taan! Näin­hän koko euroop­pa­lai­nen säh­kö­mark­ki­na­kin toi­mii, ja sen ansios­ta saam­me koko ajan Ruot­sin suun­nal­ta säh­köä (mikä nos­taa hin­taa Ruot­sis­sa). Tapio, aja­tuk­se­si mukaan jokai­sen pitäi­si omis­taa oma säh­kön­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti. Pöl­jä aja­tus, sitä var­ten ovat mark­ki­nat ja kaupankäynti.

  Sylt­ty, ei sin­ne rajal­le mitään uusia joh­to­ja tule. Rajal­la on 4 * 350 MW tasa­suun­taa­ja­link­kiä. Ensi vuon­na yksi näis­tä päi­vit­tyy siten että säh­kö voi siir­tyä myös Venä­jän suun­taan (täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta vain tuon­ti Venäjältä).

 32. Itse ehdo­tuk­ses­ta: mitä sen megawat­ti­lu­van saa­tu­aan sai­si teh­dä? Saa­ko luvan­hal­ti­ja päät­tää raken­nut­ta­van­sa paik­kaan X halua­man­sa mal­li­sen reak­to­rin, vai teh­täi­siin­kö sopi­vis­ta pai­kois­ta ja kel­paa­vis­ta reak­to­reis­ta kui­ten­kin laki? Joku jou­tui­si kui­ten­kin otta­maan kan­taa, mitä saa raken­taa ja minne.

 33. Arve­len, että Rosa­to­min lai­tos on mer­kit­tä­väs­ti hal­vem­pi kuin Are­van. Are­va­han on pro­to­tyyp­pi, ei sel­lais­ta pidä ostaa. Suo­mi on maa­il­man kyl­min maa, ener­gi­aa tar­vi­taan tuhot­to­mas­ti. Jos ei läm­mi­tä, tulee homeon­gel­mia. Jos siir­ryt heh­ku­lam­puis­ta elo­ho­pea­lamp­pui­hin, jou­dut läm­mit­tä­mään enem­män muil­la keinoilla.

  1. Are­van lai­tos on myy­ty avai­met käteen peri­aat­teel­la kol­men mil­jar­din euron hin­nal­la, teho 1600 MW, Rosa­to­min hin­taa ei ole jul­kis­tet­tu, mut­ta se lie­nee kuusi mil­jar­dia, tehoa 1200 MW, eli Rosa­to­min hin­ta on 2,5 ker­tai­nen megawat­tia koh­den. Tosin Are­va yrit­tää lyp­sää lisää hin­taa, kos­ka urak­ka on vähän kussut.

 34. Ano­nyy­mi: Ajat­te­lin lähin­nä jääh­dy­tys­ve­den mah­dol­li­sia hait­to­ja lähia­lu­een vesiin ja ympä­röi­väs­tä tur­va-alu­ees­ta joh­tu­vaa haittaa. 

  Eikö­hän nuo ydin­myl­lyt pyö­ri suun­nil­leen samoil­la hyö­ty­suh­teil­la, jol­loin tus­kin jääh­dy­tys­ve­sien ener­gia­mää­ris­sä on mer­kit­tä­viä ero­ja vaik­ka­pa 1x1600MW vs. 2x800MW. Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa voi­si kui­ten­kin kuvi­tel­la ehkä tar­vit­ta­van hie­man suu­rem­man abso­luut­ti­sen mää­rän jääh­dy­tys­vet­tä, vaik­ka tus­kin mer­kit­tä­vis­sä mää­rin, kos­ka tus­kin tuos­ta isom­mas­ta­kaan reak­to­ris­ta pääs­te­täi­siin tai halut­tai­siin pääs­tää ulos vet­tä kak­sin­ker­tai­sel­la läm­pö­mää­räl­lä tms.

 35. Rol­le:
  Sylt­ty, ei sin­ne rajal­le mitään uusia joh­to­ja tule. Rajal­la on 4 * 350 MW tasa­suun­taa­ja­link­kiä. Ensi vuon­na yksi näis­tä päi­vit­tyy siten että säh­kö voi siir­tyä myös Venä­jän suun­taan (täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta vain tuon­ti Venäjältä).

  Kii­tos tie­dos­ta. Minul­la oli siis mel­kein oikeat tie­dot, mut­ta uuden lin­jan sijas­ta tulee­kin vain uusi yhteys.

  Eli Rosa­tom ei ker­ta­kaik­ki­ses­ti saa sitä ydin­voi­ma­lai­tok­sen säh­köä miten­kään pel­käs­tään kiusaa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa Venä­jäl­le, kun yhteys ei vain riitä. 

  Jos kiusaa­mis­tar­koi­tus pelot­taa niin mik­sen ole näh­nyt Vih­rei­den pro­tes­toin­te­ja täs­tä uudes­ta yhtey­des­tä? Sehän mah­dol­lis­taa poliit­ti­sen kiusaa­mi­sen ihan vain pörs­si­säh­kön avul­la eli jos tun­tuu sil­tä että 350 MW pis­tää Suo­men säh­kö­mark­ki­nat sekai­sin, niin voi­han sen ostaa kal­liil­la Suo­mes­ta ja myy­dä sit­ten tap­piol­la Venä­jäl­le ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, onko omis­tuk­ses­sa ydin­voi­ma­lai­tok­sia vai ei (olet­taen että yhteys on käy­tet­tä­vis­sä, voi­han se olla jo jon­kun toi­sen käy­tös­sä…). Ja kos­ka se Fen­no­voi­man säh­kö on vih­rei­den mukaan kuu­lem­ma niin p*******n kal­lis­ta­kin, niin hal­vem­mal­la­han pää­see kun ostaa säh­köä kusaus­tar­koi­tuk­ses­sa vain sil­loin, kun poliit­ti­nen tar­ve ilmenee. 

  Jos Rosa­to­min osuus voi­ma­lai­tok­ses­ta mak­saa vaik­ka­pa kol­me mil­jar­dia, niin sil­lä rahal­la saa 350 MW siir­to­yh­tey­del­lä siir­tää säh­köä KYMMENEN VUOTTA, jos sii­tä mak­saa kes­ki­mää­rin niin­kin hui­man hin­nan kuin 100 e / MWh.

 36. Rol­le: Mikä ihmeen ongel­ma se on, että säh­kö siir­tyy sin­ne, mis­sä sil­le on kovin tar­ve, ja hin­ta paras??

  Ei tie­ten­kään ole mikään ongel­ma, jos toi­mi­taan mark­ki­na­ta­lou­den sään­tö­jen mukaan. Nuo Venä­jän kaa­su­toi­mi­tuk­set vain ovat Kes­ki-Euroo­pas­sa tak­kuil­leet eri­näi­sis­tä syis­tä. Suo­mes­sa ei täl­lais­ta ongel­maa toki ole ollut.

 37. Are­van voi­ma­lan lopul­li­nen hin­ta lie­nee 1 — 5 mil­jar­sia euroa enem­män, ei vie­lä tie­dä. Lop­pu­tu­los sel­vin­nee pit­käl­li­sen oikeu­den­käyn­nin jäl­keen tai sit­ten se mak­se­taan OL4:n hinnassa.

  For­tu­min osal­ta taas rahat ovat vileä jon­kin aikaa kiin­ni muis­sa suu­ris­sa inves­toin­neis­sa, lähin­nä Venä­jä kaas­vu­voi­ma­loi­den (5 mil­jar­dia euroa) rakentamisessa. 

  Jal­ke­lu­verk­ko­jen myyn­ti ja kaa­su­voi­ma­la­oi­den val­mis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat aika­naan uudet inves­toin­nit. Vel­kaa on hie­man lii­kaa ja 2010 ehdot­to­mas­ti aivan liikaa.

 38. Rol­le: Tapio, aja­tuk­se­si mukaan jokai­sen pitäi­si omis­taa oma sähköntuotantokapasiteetti. …
  sitä var­ten ovat mark­ki­nat ja kaupankäynti.

  Mark­ki­noi­den ja kau­pan­käyn­nin osal­ta olen samaa miel­tä, mut­ta tuo man­ka­la­heit­to­ni kos­ki suu­ria tuot­ta­jia, ja läh­ti sii­tä, että jos Fen­no­voi­man han­ke toteu­tuu, Rosa­tom omis­taa sata­pro­sent­ti­ses­ti 480 MW:n kokoi­sen säh­kön­tuo­tan­non, jol­le se voi teh­dä mitä tahansa.

  Jos Rosa­tom omis­tai­si pel­käs­tään n. 40% osak­keis­ta, sen pitäi­si alis­tua säh­kön­myyn­nin­kin osal­ta yhtiö­ko­kouk­sien pää­tök­siin, jot­ka nyt Suo­mes­sa ovat yleen­sä markkinataloushenkisiä.

  Suo­mes­sa on pyrit­ty pitä­mään suu­ret säh­kö­ener­gian tuot­ta­jat huol­to­var­muus­syis­tä suo­ma­lai­se­nem­mis­töi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Tuo man­ka­la­pe­ri­aa­te mah­dol­lis­taa tämän peri­aat­ten kier­tä­mi­sen. Tuo 480 MW:n tuo­tan­to ei ole peanuts?

 39. Oli­si­ko­han nyt peli­paik­ka alkaa myy­dä jät­tei­den lop­pusi­joi­tus­paik­kaa ja samal­la ava­ta lupa-/asen­ne­puo­lel­la peliä tule­vil­le hyö­tö­reak­to­reil­le? Saa­tai­siin polt­toai­net­ta tule­vai­suut­ta var­ten ja sii­tä vie­lä­pä mak­set­tai­siin. Kaik­kein paras­ta­han oli­si, että ulko­maat mak­sai­si­vat “vuo­kraa” säi­ly­tyk­ses­tä, mut­ta jät­teen hal­lin­ta ja omis­tus oli­si koti­maas­sa, jol­loin tuli­si joko jat­ku­via tulo­ja säi­ly­tyk­ses­tä tai oli­si ilmais­ta polt­toai­net­ta ja tämä valin­ta oli­si täy­sin omis­sa käsissä.

 40. Tapio: Mark­ki­noi­den ja kau­pan­käyn­nin­osal­ta olen samaa miel­tä, mut­ta tuo man­ka­la­heit­to­ni kos­ki suu­ria tuot­ta­jia, ja läh­ti sii­tä, että jos Fen­no­voi­man han­ke toteu­tuu, Rosa­tom omis­taa sata­pro­sent­ti­ses­ti 480 MW:n kokoi­sen säh­kön­tuo­tan­non, jol­le se voi teh­dä mitä tahansa.

  Vää­rin, Rosa­tom omis­tai­si osak­kei­den kaut­ta osuu­den Fen­no­voi­mas­ta. Tätä omis­tus­ta vas­taan se sai­si osuut­tan­sa vas­taa­van mää­rän säh­köä. Rosa­tom ei pää­tä _sähköntuotannosta_ pait­si yhtiö­ko­kouk­sen kaut­ta. Sen sijaan saa­mas­taan _sähköstä_ Rosa­tom saa päät­tää. Man­ka­la-sopi­muk­sen mukaan niin Rosa­to­min kuin mui­den­kin osak­kai­den pitää ottaa vas­taan osuu­ten­sa ver­ran oma­kus­tan­ne­säh­köä, ja sit­ten teh­dä sil­lä mitä halu­aa. Jos ei ole teh­das­ta, hel­poin­ta on myy­dä säh­kö spot­tiin ja ottaa voi­tot taskuun.

 41. Rol­le: Vää­rin, Rosa­tom omis­tai­si osak­kei­den kaut­ta osuu­den Fen­no­voi­mas­ta. Tätä omis­tus­ta vas­taan se sai­si osuut­tan­sa vas­taa­van mää­rän sähköä.

  Kir­joi­tin epä­se­väs­ti. Tar­koi­tin, että jos Fen­no­voi­ma oli­si taval­li­nen monen osak­kaan (pörssi)osakeyhtiö, kuten esim. For­tum, Rosa­tom ei sai­si tulo­jaan omis­ta­man­sa säh­kön myyn­nil­lä, vaan osin­ko­jen kaut­ta. Man­ka­layh­tiö ei ker­ta kaik­ki­aan ole ole taval­li­nen osakeyhtiö.

  Muil­ta osin saa­maa mieltä.

 42. JTS: For­tu­min osal­ta taas rahat ovat vileä jon­kin aikaa kiin­ni muis­sa suu­ris­sa inves­toin­neis­sa, lähin­nä Venä­jä kaas­vu­voi­ma­loi­den (5 mil­jar­dia euroa) rakentamisessa.

  Näi­hin mil­jar­dei­hin pitää huo­maut­taa yksi suh­teel­li­suus­asia. OL3:n kuu­des­ta mil­jar­dis­ta muis­te­taan kes­kus­tel­la päi­vit­täin. Sen sijaan se meni täs­sä ihan pik­ku-uuti­sel­la, että For­tum on myy­mäs­sä Ruot­sin säh­kö­verk­ko­jaan samai­sel­la kuu­del­la miljardilla.

  Ener­gia-alal­la inves­toin­nit ovat suuria.

  (Ai niin, se “maa­il­man suu­rin teol­li­suusin­ves­toin­ti” ‑tari­na OL3:sta on myös mie­len­kiin­toi­nen. Iso­jen val­mis­ta­jien mik­ro­pii­ri­teh­taat ovat olleet jo pit­kään kal­liim­pia. Nyt Sam­sung on raken­ta­mas­sa Pyeong­tae­kiin 12 mil­jar­din euron tehdasta.)

 43. Sylt­ty: Kii­tos tie­dos­ta. Minul­la oli siis mel­kein oikeat tie­dot, mut­ta uuden lin­jan sijas­ta tulee­kin vain uusi yhteys.

  Ne fyy­si­set tasa­vir­ta­lin­kit ovat siel­lä jo nyt (4 x 350 MW). Kyse on sii­tä, että niis­tä nyt yksi on kak­si­suun­tais­tet­tu, ts. kum­man­kin pään lait­teis­tot on uusit­tu kak­si­suun­tai­sel­le siir­rol­le. Täs­sä ei ole tek­no­lo­gi­ses­ti mitään ihmeel­lis­tä, Suo­men ja Ruot­sin väli­nen DC-link­ki on ollut pit­kään kaksisuuntainen.

  Nyt siis vain yksi lin­keis­tä on kak­si­suun­tai­nen. Nii­tä lop­pu­ja on help­po päi­vit­tää kak­si­suun­tai­sik­si, jos tar­vet­ta (= hin­ta­dif­fe­rens­siä) tulee.

  Tämä on sinän­sä riip­pu­ma­ton­ta Rosa­to­min tuo­tan­nos­ta. Venä­läi­set saa­vat tie­ten­kin ostaa niin pal­jon säh­köä meil­tä kuin lin­kit kes­tä­vät, kun­han hin­ta on mark­ki­na­hin­ta. Rosa­tom ei tätä miten­kään muuta.

 44. ano­nyy­mi:
  Oli­si­ko­han nyt peli­paik­ka alkaa myy­dä jät­tei­den lop­pusi­joi­tus­paik­kaa ja samal­la ava­ta lupa-/asen­ne­puo­lel­la peliä tule­vil­le hyö­tö­reak­to­reil­le? Saa­tai­siin polt­toai­net­ta tule­vai­suut­ta var­ten ja sii­tä vie­lä­pä mak­set­tai­siin. Kaik­kein paras­ta­han oli­si, että ulko­maat mak­sai­si­vat “vuo­kraa” säi­ly­tyk­ses­tä, mut­ta jät­teen hal­lin­ta ja omis­tus oli­si koti­maas­sa, jol­loin tuli­si joko jat­ku­via tulo­ja säi­ly­tyk­ses­tä tai oli­si ilmais­ta polt­toai­net­ta ja tämä valin­ta oli­si täy­sin omis­sa käsissä.

  Tot­ta tosi­aan, talous- ja insi­nöö­ri­mie­les­sä suu­rin piir­tein näin kan­nat­tai­si teh­dä. Ote­taan ne muu­ta­man kym­me­nen vuot­ta vahat käy­te­tyt sau­vat Onka­los­toon, ja myy­dään ne takai­sin seu­raa­van suku­pol­ven reak­to­rien polt­toai­neek­si. Kun­nonn ennak­ko­mak­sut, vuo­kra ja vapaa ulosmyyntihinnoittelu.

  Perus­te­len tätä nel­jäl­lä näkökulmalla:

  1. Nykyis­ten reak­to­rien käy­tet­ty polt­toai­ne on hyvää polt­toai­net­ta seu­raa­van suku­pol­ven reak­to­reil­le. Käy­te­tyt sau­vat pys­ty­tään välia­jak­si kap­se­loi­maan niin, ettei syn­ny radio­ka­tii­vi­sia pääs­tö­jä. Sätei­ly toki jat­kuu, mut­ta se pysäh­tyy muu­ta­maan met­riin tai miliin.

  2. Meil­lä on täs­sä asias­sa abso­luut­ti­nen kil­pai­lue­tu: Suo­men kal­lio­pe­rä on har­vi­nai­sen vakaa­ta, joten jos käy­te­tyt sau­vat eivät mark­ki­noil­le kel­paa, “säi­liöt” pysy­vät kun­nos­sa aina­kin seu­raa­vien tuhansien…kymmenien tuhan­sien vuo­sien aika­na, ja vuo­kra­tu­lo­ja syntyy. 

  3 Jos ihmis­kun­ta taan­tuu noi­den tuhan­sien vuo­sien aika­na tie­det­tä ymmär­tä­mät­tö­mik­si uus-api­noik­si, radio­ak­tii­vi­suu­den aihet­ta­mat ongel­mat jäi­si­vät pahim­mas­sa­kin tapauk­ses­sa paikallisiksi.

  4 Tapa­na on sanoa, että käy­tet­ty ydin­polt­toai­ne sätei­lee sata­tu­hat­ta vuot­ta. Tot­ta, mut­ta kuin­ka pal­jon se sätei­lee ensim­mäi­sen kym­me­nen tuhan­nen vuo­den jäl­keen nykyi­seen taus­ta­sä­tei­lyyn verrattuna?

  No, eihän tämä Suo­mes­sa onnis­tu. Jon­ne­kin ne käy­te­tyt sau­vat kui­ten­kin pistetään.

 45. Vähän pyö­rit­te­len tuo­ta argu­ment­tia PRISM/IFR/LFTR jne tek­no­lo­gi­aan panos­ta­mi­ses­ta. Näi­tä­hän kyl­lä kehi­tel­lään maa­il­mal­la, mut­ta nii­hin ei inves­toi­da kovin pal­jon kos­ka lii­ke­ta­lou­del­li­set ris­kit ovat mel­ko suuria. 

  Samaan aikaan on sää­dök­siä esi­mer­kik­si lop­pusi­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sest, kai­ve­taan onka­loi­ta ja teh­dään tut­ki­mus­ta sii­tä miten ne sylin­te­rit saa­daan kes­tä­mään tuhan­sia vuo­sia. Tähän palaa rahaa hur­jas­ti, ja kuten yllä sano­taan, IFR:n ja vas­taa­vien cost-bene­fit tar­kas­te­lus­sa on pluss­a­puo­lel­la säh­kö ja se raha ja ris­ki joka sääs­tyy kun polt­toai­net­ta ei kai­ve­ta maa­han. Lisäk­si sii­nä on dynaa­mi­set vai­ku­tuk­set sii­tä, että tek­no­lo­gia kehit­tyy kun sitä ote­taan käyttöön. 

  Ker­ran­nais­vai­ku­tuk­se­na syn­tyy osaa­mis­ta sekä näi­tä raken­ta­vil­le ja pyö­rit­tä­vil­le yri­tyk­sil­le, että STUK:ille näi­den tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Tämä on vien­ti­kel­pois­ta osaa­mis­ta, jos ja kun IFR yms seu­raa­van suku­pol­ven ydin­e­ner­gia tulee käyt­töön. Ja se tulee käyt­töön, jos ei nyt, eikä kym­me­nen, niin kah­den tai kol­men­kym­me­nen vuo­den päästä. 

  Lop­pusi­joi­tuk­seen varau­tu­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat (ok, täs­sä jou­duin tur­vau­tu­maan wiki­pe­di­aan, eli otta­kaa suo­lan kans­sa) luok­kaa 3% kus­tan­nuk­sis­ta. Suo­mes­sa tuo­te­taan tänä­kin vuon­na noin 22TWh ydin­voi­mal­la. Juu­ri tämän het­ken pörs­si­säh­kön hin­nal­la tämä tekee vähän rei­lu 700 mil­joo­naa euroa, mis­tä 3% on 20 mil­joo­naa. Sil­lä pyö­rit­tää jo ihan koh­tuul­lis­ta tut­ki­musin­fraa täl­lä alalla. 

  Kos­ka tähän saa yksi­tyis­tä­kin rahoi­tus­ta ihan var­ma­na pal­jon, niin ei täs­sä jul­ki­sen puo­len toden­nä­köi­ses­ti tar­vit­si­si teh­dä juu­ri muu­ta kuin ilmoit­taa, että lupia myön­ne­tään. Jos se ei auta, niin kopla­taan se niin, että anne­taan lupia lisäy­din­voi­ma­loil­le, kun­han panos­te­taan joku sopi­va osuus näi­hin reak­to­rei­hin. Nyt pitäi­si kää­riä hihat jo sii­tä­kin syys­tä, että Suo­men talous ihan oikeas­ti kai­paa jotain piris­tys­ruis­ket­ta; tämän pitäi­si kel­va­ta (vaik­ka arvaan ettei kel­paa) myös Vih­reil­le, kos­ka täl­lä saa­tai­siin ris­ke­jä alas­päin ja hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä kar­sit­tua. Sen pitäi­si kel­va­ta dema­reil­le, kos­ka sen voi väit­tää ole­van le diri­gis­me. Sen pitäi­si kel­va­ta Kokoo­muk­sel­le, kos­ka se on dine­ro por nada teol­li­suu­del­le. Sen pitäi­si kel­va­ta Perus­suo­ma­lai­sil­le, kos­ka se estää työ­paik­ko­jen valu­mis­ta Kii­naan. Sen pitäi­si kel­va­ta Kepul­le, kos­ka lai­tos voi­daan raken­taa jon­ne­kin kepu­lan­di­aan ja sehän se vas­ta hyvää alue­po­li­tiik­kaa on. 

  Lukee­ko joku joka näis­tä päät­tää tätä blo­gia? Jos ei, niin Osmo, pliis, lai­ta tämä tapah­tu­maan, niin jäät his­to­ri­aan val­tio­mie­he­nä joka pelas­ti Suomen.

 46. Tie­de­mies: Lukee­ko joku joka näis­tä päät­tää tätä blo­gia? Jos ei, niin Osmo, pliis, lai­ta tämä tapah­tu­maan, niin jäät his­to­ri­aan val­tio­mie­he­nä joka pelas­ti Suomen.

  Ongel­ma lie­nee, että suu­rin osa luki­jois­ta pitä­nee tuo­ta kor­kein­taan vit­si­nä. Jos sii­tä pääs­tään yli, niin nii­tä polii­tik­ko­ja, joi­den sel­kä­nah­ka kes­tää tuol­lai­sen vit­sin esit­tä­mi­sen vaka­val­la naa­mal­la ja sen tuo­man hen­ki­lö­koh­tai­sen poliit­ti­sen ris­kin on aika vähän. Osmo toki on jo ilmoit­ta­nut lopet­ta­van­sa edus­kun­nass, joten sii­nä mie­les­sä Osmol­la ei ole hävit­tä­vää, mut­ta pel­kään, että “ydin­voi­ma” on niin syväl­lä vih­reäs­sä iden­ti­tee­tis­sä vas­tus­tet­ta­vien asioi­den lis­tal­la, että vaik­ka tek­ni­ses­ti Osmo ymmär­täi­si ja oli­si samaa miel­tä argu­men­tin kans­sa, ris­ti­rii­ta tuon vih­reän iden­ti­tee­tin kans­sa on lii­an iso, että voi­si tul­la jul­ki­suu­teen argu­men­tin kans­sa. Mie­lel­lä­ni oli­sin tässä(kin) asias­sa väärässä.

 47. Tie­de­mies: Vähän pyö­rit­te­len tuo­ta argu­ment­tia PRISM/IFR/LFTR jne tek­no­lo­gi­aan panos­ta­mi­ses­ta. Näi­tä­hän kyl­lä kehi­tel­lään maa­il­mal­la, mut­ta nii­hin ei inves­toi­da kovin pal­jon kos­ka lii­ke­ta­lou­del­li­set ris­kit ovat mel­ko suuria. 

  Oli­si tosi­aan muka­va saa­da tuol­lai­nen klus­te­rin perus­tet­tua Suo­meen. Ei sii­nä val­tio­ra­hoit­tei­se­na­kaan pahas­ti tak­kiin ottai­si, vaik­ka meni­si­kin pos­kel­leen. Aina sano­taan, että Suo­mes­sa on asian­tun­te­mus­ta. Kan­nat­tai­si­ko nyt vii­mein­kin ottaa se käyttöön?

 48. ano­nyy­mi: Oli­si tosi­aan muka­va saa­da tuol­lai­nen klus­te­rin perus­tet­tua Suo­meen. Ei sii­nä val­tio­ra­hoit­tei­se­na­kaan pahas­ti tak­kiin ottai­si, vaik­ka meni­si­kin pos­kel­leen. Aina sano­taan, että Suo­mes­sa on asian­tun­te­mus­ta. Kan­nat­tai­si­ko nyt vii­mein­kin ottaa se käyttöön? 

  Rele­vant­ti TEM:in jul­kai­su, “ydin­e­ner­gia-alan tut­ki­mus­stra­te­gia”: https://www.tem.fi/files/39592/TEM_jul_16_2014_web_17042014.pdf

  Sinäl­lään vähem­män kun­nian­hi­mois­ta kuin mitä tääl­lä visioi­daan, mut­ta eihän se ole kuin panos­tuk­ses­ta kiin­ni? Kan­sal­lis­ta GenIV-tut­ki­mus­oh­jel­maa­kin on siel­lä ehdo­tet­tu mut­ta fokus leveäm­pi ja rahoi­tus pie­nem­pi kuin mitä Tie­de­mies yllä maalaili.

  Suo­mi on pie­ni maa ja vaik­ka asian­tun­te­mus­ta alal­la on niin syys­tä­kin viran­omai­nen ei tai­da olla anta­mas­sa lupaa mil­le­kään rat­kai­sul­le jos­ta ei ole muu­al­ta käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Resurs­sit eivät ennen­kään oli­si moi­seen riit­tä­neet ja uuti­set eivät sil­lä rin­ta­mal­la ole kannustavia.

  http://yle.fi/uutiset/sateilyturvakeskus_aloittaa_yt-neuvottelut/7431673

  Mut­ta, resurs­se­ja lisää? Oli se päät­tä­mi­ses­tä kiin­ni 60-luvullakin.

 49. Luul­ta­vas­ti vii­mei­set fis­sioon perus­tu­vat ydin­voi­ma­lat raken­ne­taan täl­lä ja ensi vuosikymmenellä.

  Ener­gia­mark­ki­noil­la on mel­koi­nen mul­lis­tus odo­tet­ta­vis­sa, kun fis­sio­voi­ma­lat yksi toi­sen­sa jäl­keen tule­vat tien­sä pää­hän. Uut­ta fis­sio­voi­maa ei raken­ne­ta tilalle.

 50. Osaa­mis­ta syn­tyy, kun teh­dään pro­jek­ti jon­ka kulues­sa täy­tyy rat­koa tek­ni­siä ongel­mia. Pro­jek­tiin osal­lis­tu­neet pys­ty­vät sit­ten vie­mään osaa­mis­ta seu­raa­viin pro­jek­tei­hin jne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.