IMF suosittaa velkaelvytystä ja julkisia investointeja

IMF on näköjään suositel­lut, että val­tiot ottaisi­vat enem­män velkaa ja tek­i­sivät sil­lä (hyödyl­lisiä) infrain­vestoin­te­ja. Nämä investoin­nit kan­nat­ta rahoit­taa nimeno­maan velal­la, kos­ka näin ne lisäävät taloudel­lista kasvua enem­män. Yksi raha käytet­tynä julk­isi­in investoin­tei­hin nos­taa kokon­ais­tuotan­toa kolmel­la rahal­la. Ovat näköjään käyneet makron peruskurssil­la ja keksi­neet ker­roin­vaiku­tuk­sen. Makron peruskurssin mukaan julk­isten meno­jen ker­roin­vaiku­tus on noin kolme, jos se tehdään velak­si ja jok­seenkin tasan yksi, jos bud­jet­ti­va­je pide­tään ennallaan.

Onko­han kansan­taloudelli­nen osaami­nen pikkuhil­jaa palaa­mas­sa talouspolitiikkaan?

65 vastausta artikkeliin “IMF suosittaa velkaelvytystä ja julkisia investointeja”

 1. Talous­matem­ati­ikan kurssil­la TKK:lla 90-luvun alus­sa ollessani pro­fes­sori Osmo Jaskari moit­ti sitä, että kansane­dus­ta­jat osaa­vat vain yhteen- ja vähen­nys­laskua eikä ker­to­lasku suju. Hänen väit­teen­sä oli, että vain muu­ta­ma kansane­dus­ta­ja ymmär­si talouden ker­roin­vaiku­tuk­sia. Aika kylmäävä väite, mut­ta poli­ti­ikkaa pari vuosikym­men­tä sen jäl­keen seu­ran­neena alan kyl­lä uskoa pro­fes­sorin olleen lähel­lä totuutta.

  Olisi­han se virk­istävää nähdä enem­män ker­roin­vaiku­tusten hyö­dyn­tämistä talouden “maaläm­pöpump­puina”.

 2. Kataista muis­tutet­ti­in kom­mis­saariehdokkaiden präs­sis­sä, että kaik­ki julkiset investoin­nit eivät ole tuot­ta­neet, vaan etelässä on raken­net­tu mas­si­ivis­es­ti infraa, jolle ei ole käyt­töä. Kasvua hake­vi­in (riski)investointeihin velal­la olisi parem­min peli­v­araa, jos julki­nen käyt­tö­talous olisi tasapainossa.

 3. Näköjään tääl­lä ainakin ale­taan mak­samaan siitä, että met­sät polte­taan. Kivasti täyt­tyy taas mäti­rasi­at ja kutukuopat turpeesta. Kan­nat­tiko lähteä mil­lä tahansa tekosyyllä? 

  Haus­ka tilanne, kun vaik­ka pelkästään uhkaa­mal­la uusia Lovi­isan saa vihreät aina oppo­si­tioon ja koko idea puolueen äänestämis­es­tä menee siihen jo ennen vaale­ja. Koskako­han nämä punav­ihreät aiko­vat aikuis­tua, tai edes opetel­la poli­ti­ikan aakkoset? Nyt sit­ten ei voi äänestämäl­lä luon­toa suo­jel­la, kun kokoomuk­sen sinivihreät keräävät vain ääniä puolueen enem­mistölle, joka lähti heti raiskaa­maan vesistöjä, kun lukko lähti oppo­si­tioon. Eikä muis­takaan puolueista ole apua. Todel­la myöhäistä alkaa rak­en­ta­maan uut­ta ympäristöpuoluet­ta, mut­ta vihreisi­in ei ole luot­tamista, kun ydin­voima on tärkeäm­pää kuin vesistöt ja met­sät, eli se luonto.

 4. Ongel­ma olisi pienem­pi, jos olisi jonkin­lainen yhteinen käsi­tys hyödyl­li­sistä infrain­vestoin­neista. Yksi halu­aa sil­tarumpu­ja sinne, mis­sä ei ole kulk­i­joi­ta, toinen val­tatei­den leven­nyk­siä sinne, jos­sa ei ole ruuhkaa, jne…

  Kuin­ka suuri osa Suomen elvy­tyk­ses­tä on men­nyt hyödyl­lisi­in ifrainvestointeihin?

 5. Peri­aat­teessa noin, mut­ta tuo on rajusti velka­an­tu­valle maalle vaar­alli­nen suosi­tus. Tur­val­lisem­paa ja fik­sumpaa on rahoit­taa infrain­vestoin­nit kar­si­mal­la mui­ta meno­ja. Kun tiede­tään, että reilusti yli 70% yhteiskun­nan menoista on sosi­aali- ja ter­veys­meno­ja, ei ole vaikea ymmärtää, mis­tä leikkauk­set on tehtävä. Kol­mas merk­i­tyk­selli­nen meno­erä, koulu­tus, on panos­tus­ta tulevaisuuteen.

  Pienel­lä leikkauk­sel­la sosi­aal­i­humpas­ta saadaan tehtyä suuria infra­hankkei­ta! Liikenne ja tietoli­iken­nein­fra mak­saa itsen­sä aika nopeasti takaisin. Itse suosit­telisin Turku — Tam­pere ja Tam­pere — Vaasa — Oulu moot­toritei­den sekä Tallinna — Berli­i­ni suurnopeusrauta­tien rak­en­tamista. Jälkim­mäi­nen lie­nee ain­oa rathanke, jol­la oikeasti on merk­i­tys­tä Suomelle.

  Kun kat­se­lee tur­val­lisu­usym­päristömme muu­tos­ta, saat­taa kuitenkin olla, että joudumme ihan lähi­t­ule­vaisu­udessa siirtämään merkit­tävän määrän rahaa tur­val­lisu­u­teen. Se kan­nat­taa tehdä mielum­min ennakoiden kuin jälkki­ju­nas­sa. Talvi­so­dan olisi ainakin pitänyt opet­taa päät­täjille, mitä puo­lus­tus­määrära­hoista säästämi­nen tarkoit­taa pahimmillaan.

 6. Niin, tässä on viimeiset 6–7 vuot­ta elvytet­ty velka­ra­hal­la oikein perus­teel­lis­es­ti. Valitet­tavasti suuri osa on ollut syömävelkaa, eli julk­isia investoin­te­ja ei ole kovin paljon tehty. Poli­ti­ikkaa kai se tämäkin on, vaik­ka huononlaista.

  Siitä ker­roin­vaiku­tuk­ses­ta sen ver­ran, ettäkö yksi investoin­ti­ra­ha nos­taa kokon­ais­tuotan­toa kolmel­la rahal­la? Saat­taa olla, mut­ta ainakin pääkaupunkiseudun rak­en­tamises­sa val­uu palkka­sum­ma pääosin entisen Neu­vos­toli­iton kansalaisille ja hei­dän repuis­saan rajo­jen taakse, nääs kun raken­nustyö­mail­la ei paljon Suomea kuule kuin pomoportaalta.

  Ker­roin­ta huonon­taa vielä sekin, että viro­laisen duu­nar­in palka­s­ta tai kulu­tuk­ses­ta Suomes­sa ei mei­dän julki­nen sek­tori paljon rahoi­tus­ta kerää. 

  Mut­ta voimme kai olla iloisia siitä, että edes heil­lä menee hyvin!

 7. Aikamoinen makron peruskurssi, jos kol­mosen ker­roin­vaiku­tus­ta ovat kau­pan­neet. Mis­säköhän näin on, tai mihin oppikir­jaan Ode viittaa? 

  Mielestäni paras (ja käyte­tyin) oppikir­ja maaail­man­laa­juis­es­ti lie­nee Greg Mankiw:n Macro­eco­nom­ics. Sieltä ei tuol­laista lödä, ei taatusti.

 8. Velan ongel­ma on se, että se on help­poa rahaa, joka johtaa virheinvestointeihin. 

  Vielä parem­pi on elvyt­tää ilman velan­ot­toa, kuten Ruot­si tekee. Tulok­sia voi kat­soa täältä http://www.scb.se

 9. Kan­natet­ta­va aja­tus, mut­ta se sisältää vaaroja.

  1. Infra­si­joi­tusten olisi olta­va elinkaarikus­tan­nuk­sil­taan halpo­ja. Paras­ta olisi, jos voitaisi­in säästää vai­h­ta­mal­la van­ha ratkaisu halvem­paan ja huolto­va­paam­paan ver­sioon. Jos talous supis­tuu, joudumme kuseen, kun meil­lä ei ole varaa asioi­hin, joiden päälle olemme rakentaneet.

  2. Sijoi­tusten tulisi olla oikeasti (aikuis­ten oikeasti) tarpeel­lisia. Val­tion käyt­täessä lainara­haa lehtikul­tauk­sen ja turhien investoin­tien vaara on ilmeinen. Me emme kaipaa yhtään enem­pää mon­imutkaisu­ut­ta ja turhia myl­lynkiviä kaulaamme. Ei viemäriputkia peräkylille, kiitos.

  3. “Purkin potkimi­nen eteen­päin” lainara­han avul­la voi peit­tää tärkeät uud­is­tus­tarpeet. Olisi ihan suo­tavaa välil­lä pohtia, onko tämä kaik­ki ihan tarpeen, ja olisiko ken­ties ole­mas­sa tapo­ja kas­vat­taa tai tur­va­ta hyv­in­voin­tia vähän suurem­mil­la muu­tok­sil­la, niin konkreet­tis­es­ti kuin ajattelutavoissakin.

 10. Ton­ni käteen: …kaik­ki julkiset investoin­nit eivät ole tuot­ta­neet, vaan etelässä on raken­net­tu mas­si­ivis­es­ti infraa, jolle ei ole käyttöä.… 

  Van­has­ta kom­men­tista muokaten:

  Tämä toi mieleen kir­joituk­sen Econ­o­mistin “Year 2012″-numerosta (suomen­net­tu Kaup­pale­hti Optios­sa, s.55):
  —-
  Keynes kan­toi huol­ta riit­tämät­tömistä investoin­neista eli yri­tys­ten liian alhais­es­ta kulu­tus­ta­sos­ta, jot­ta jokaiselle riit­täisi töitä. Hayek sen sijaan oli huolis­saan virhein­vos­toin­neista. Hän väit­ti että jos luot­toa saisi liian hel­posti, yrit­täjät ryhty­i­sivät liian kun­ni­an­hi­moisi­in han­kkeisi­in. Niiden saami­nen tuot­taviksi kestäisi liian kauan ja näin ne veisivät kestämät­tömän suuren osan yhteiskun­nan resursseista…

  …vira­nomaiset myön­tävät nyt sen, mikä oli alus­ta asti ihan ilmeistä: mon­et näistä pro­jek­teista eivät ikinä tuo­ta riit­tävästi, jot­ta velko­jille voitaisi­in mak­saa takaisin hei­dän saata­vansa … Ne täyt­tävät Hayekin määritelmän virhein­vestoin­neista eli sijoituk­sista joiden tulok­sista kukaan ei ole valmis maksamaan.

  Paul Krug­man sai talousti­eteen Nobel-muistopalkin­non 34 vuot­ta Hayekin jäl­keen. Viiltävässä taan­tu­mien “kra­pu­la­teo­ri­an” kri­ti­ikissään Krug­man valit­ti ettei “kukaan ole onnis­tunut selit­tämään, mik­si men­neisyy­den huonot investoin­nit edel­lyt­tävät hyvien työn­tek­i­jöi­den työt­tömyyt­tä nykypäivänä”. Jos kansan­talous on haaskan­nut pääo­maa huonos­ti harkit­tui­hin han­kkeisi­in ja jät­tänyt kansalaisen­sa huonom­paan jamaan kuin he odot­ti­vat, mik­si niin monien heistä pitäisi seistä tumput suo­ri­na työtä vail­la? Toki ihmis­ten pitäisi reagoi­da täl­laisi­in huonoi­hin uutisi­in tekemäl­lä työtä enem­män eikä suinkaan vähemmän.

  Hayekin leiristä vas­tataan että kun investoin­tien kehnous pal­jas­tuu, kansan­talouden uudelleenor­gan­isoin­ti­in menee aikansa. Luot­to­tap­pi­ot saat­ta­vat naker­taa luot­ta­mus­ta niistä kär­siviä pankke­ja kohtaan, mikä heiken­tää niiden kykyä rahoit­taa uusia investoin­te­ja. Ja kun työläisiä irti­san­o­taan, vie aikaa löytää heille uusia työ­nan­ta­jia tai han­kkia heille vai­h­toe­htois­t­en työ­paikko­jen edel­lyt­tämiä taitoja.
  —-
  Krug­manin point­ti tumput seiso­jista on hyvä. Kek­si­ikö kukaan muu­ta vas­taus­ta kuin (ääret­tömän varovainen) velka­elvy­tys? Kukaan kun ei tiedä var­masti — yksi­tyi­nen tahi val­tio — onko joku investoin­ti kan­nat­ta­va, ennen kuin jäl­keen päin. Yksi­tyi­nen kuit­taa huonon investoin­nin men­emäl­lä konkurssiin.

  Esimerkik­si media kauhis­teli taan­noin Espan­jan (Hayek­i­laisit­tain) surkei­ta infra­struk­tu­uri-investoin­te­ja. Mut­ta oli­si­vatko ne jos­sain vai­h­toe­htois­es­ti toteu­tuneessa tule­vaisu­udessa osoit­tau­tuneetkin bril­jan­teik­si investoin­neik­si, jos loma­tur­is­mi Espan­jaan olisikin sen kun vain jatkanut kasvuaan?

 11. Vel­ka ja virhein­vestoin­nit kuu­losta­vat pahal­ta taudil­ta. Onko ole­mas­sa pikkuri­ikki­nen mah­dol­lisu­us, että myös koti­taloudet tekevät velal­la virhein­vestoin­te­ja. Ehkä jopa poli­it­tis­ten päät­täjien kan­nus­tuk­sel­la tai pain­os­tuk­sel­la esim. keskit­tämäl­lä korkean ja alem­mankin asteen koulu­tus­ta. Tois­tan näke­myk­seni, että Suo­mi uppoaa keskit­tämisen vuok­si, ei nouse sen ansios­ta. Tämä siitä syys­tä, että hin­ta vaikut­taa liian koval­ta. Tietysti jos saisimme jotenkin velat ulko­maid­en mak­set­tavak­si. Siis ilman vien­tiä vaan jonkin­laise­na armolahjana.

 12. Siis kun joku ehdot­taa 6–7 mil­jardin velka­ra­hal­la toteutet­tavaa kan­nat­tavaa investoin­tia niin ker­ran­nais­vaiku­tuksi­neen vaiku­tus kansan­talouteen ~20 mil­jar­dia. Ja kaikki­ti­etävien hyvien ihmis­ten puolue läh­tee ovet paukkuen oppositioon…

 13. Vai että val­tion pitäisi polka­ista liik­keelle vaikka­pa pari kap­palet­ta sem­m­moisia 6–8 mil­jardin euron jät­ti-investoin­te­ja esimerkik­si sähköntuotantoon 🙂

 14. Ehkä kaik­ki investoin­nit tekevät “hyvää” jonkin aikaa, mut­ta kehnos­ti val­i­tut kohteet voivat kyl­lä kaat­ua rasit­teek­si. Koko infra­struk­tu­uri vaatii aina jonkin­laista ylläpitoa. 

  Mut­ta oikeasti hyvät ja tarpeeliset investoin­nit oli­si­vat kyl­lä poikaa, var­maan löy­ty­isi pitkät lis­tat erinäisiä kohtei­ta joiden uus­in­ta tai jälleen­rak­en­t­a­mi­nen on laimin­lyö­ty pahasti. Näistä olisi hyvä aloit­taa. Vaik­ka sil­lä velkarahalla.

 15. Tulee mieleen nämä koti­maises­sa elvy­tyskeskustelus­sa keikkuneet pääkaupunkiseudun raide­hankkeet, joiden toteut­tamises­sa nou­date­taan tarkkaan järjestys­tä “kan­nat­ta­mat­tomin ensin”. Pinon päälim­mäisek­si on näin pää­tynyt Län­simetron jatke, jon­ka kan­nat­tavu­us­luku­ja jätet­ti­in lob­baus­vai­heessa tak­tis­es­ti julkaise­mat­ta. Nyt Espoon val­tu­us­to yrit­tää jälk­i­ju­nas­sa pyris­tel­lä teet­tämään laskelmia. “On sovit­tu” taisi vaan hoitaa asian jo, eikä ole vaikea arva­ta, jääkö rahaan kan­nat­tavien han­kkei­den toteut­tamiseen seu­raavaan sataan vuoteen.

 16. Val­tion pitäisi kohdis­taa elvy­tys­in­vestoin­nit niihin kohteisi­in, jot­ka kaikkein suurim­mal­la toden­näköisyy­del­lä joudu­taan joka tapauk­ses­sa kor­jaa­maan viimeistään kymme­nen vuo­den kuluessa. 

  Toinen kri­teeri voisi olla tasainen alueelli­nen jakau­tu­mi­nen, jot­ta rahan jako onnis­tu­isi poli­it­tis­es­ti ja hillit­täisi­in kus­tan­nusten nousua.

  Kohtei­den valin­nan voisi tehdä mah­dol­lisim­man objek­ti­ivi­nen ja asiantun­te­va vii­saiden ryh­mä, joka arvioisi hake­muk­sen jäl­keen kohteen käyt­tö- ja korjaustarpeen.

 17. Kalle:
  Peri­aat­teessa noin, mut­ta tuo on rajusti velka­an­tu­valle maalle vaar­alli­nen suosi­tus. Tur­val­lisem­paa ja fik­sumpaa on rahoit­taa infrain­vestoin­nit kar­si­mal­la mui­ta meno­ja. Kun tiede­tään, että reilusti yli 70% yhteiskun­nan menoista on sosi­aali- ja ter­veys­meno­ja, ei ole vaikea ymmärtää, mis­tä leikkauk­set on tehtävä. Kol­mas merk­i­tyk­selli­nen meno­erä, koulu­tus, on panos­tus­ta tulevaisuuteen.

  Pienel­lä leikkauk­sel­la sosi­aal­i­humpas­ta saadaan tehtyä suuria infra­hankkei­ta! Liikenne ja tietoli­iken­nein­fra mak­saa itsen­sä aika nopeasti takaisin. Itse suosit­telisin Turku – Tam­pere ja Tam­pere – Vaasa – Oulu moot­toritei­den sekä Tallinna – Berli­i­ni suurnopeusrauta­tien rak­en­tamista. Jälkim­mäi­nen lie­nee ain­oa rathanke, jol­la oikeasti on merk­i­tys­tä Suomelle.

  Kun kat­se­lee tur­val­lisu­usym­päristömme muu­tos­ta, saat­taa kuitenkin olla, että joudumme ihan lähi­t­ule­vaisu­udessa siirtämään merkit­tävän määrän rahaa tur­val­lisu­u­teen. Se kan­nat­taa tehdä mielum­min ennakoiden kuin jälkki­ju­nas­sa. Talvi­so­dan olisi ainakin pitänyt opet­taa päät­täjille, mitä puo­lus­tus­määrära­hoista säästämi­nen tarkoit­taa pahimmillaan.

  Main­io­ta, että edes joku huo­masi tämän. Jos, kuten olen ollut havai­sev­inani, on kohta­laisen vah­va kon­sen­sus siitä, että syömävel­ka on turmi­ol­lista ja tuot­tavi­in investoin­tei­hin otet­tu vel­ka on hyödyl­listä, jok­seenkin suo­ra johtopäätös on, että rahaa on syytä siirtää sieltä syömävelka­sek­torista investointipuolelle. 

  Seu­raa­va kysymys on tietysti selvit­tää, mitkä investoin­nit ovat oikeasti kansan­talouden kannal­ta kan­nat­tavia. Näistä investoin­nin nimel­lä tehdy­istä rahan­polt­tami­sista kun on melkoisen run­saasti esimerkke­jä. Kuten hyvin tiedämme, kun rahaa on jaos­sa sen otta­jia ja hyvien tari­noiden sepit­täjiä kyl­lä löy­tyy runsaasti.

 18. Sylt­ty:
  Vai että val­tion pitäisi polka­ista liik­keelle vaikka­pa pari kap­palet­ta sem­m­moisia 6–8 mil­jardin euron jät­ti-investoin­te­ja esimerkik­si sähköntuotantoon 

  No itseasi­as­sa, val­tion rahoi­tus varsinkin tuulivoimalle ei ole ihan huono aja­tus. Tuulivoiman kus­tan­nuk­set koos­t­uu 80% tai jotain sinne päin ihan sen voimalan rak­en­tamista ja val­tio saa lainaa hyvin hal­val­la. Käyt­tö on hyvin hal­paa nyky­isil­lä voimaloil­la. Ja kun mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set ovat pienet, niin sähkön hin­ta las­kee, mikä efek­ti­ivis­es­ti tuk­isi kyl­lä teollisuutta.

  Voi tän tehdä ydin­voimal­lakin, mut­ta Fen­novoimaa puuhataan joidenkin kun­tien rahoil­la kun pitäisi olla val­tion rahaa jos halu­taan sub­ven­toi­da sähkön­hin­taa. Ja yleisem­min noin uraan­imyl­lyt kestää pari nousu- ja laskukaut­ta rak­en­taa, mikä on elvy­tyk­sen kannal­ta huono asia.

  Takki­in tos­ta toki tulee omis­ta­jalle eli val­ti­olle, omakus­tan­nehin­ta sekä Fen­novoimas­ta että Kain­u­un tuoreesta tuulivoima­hankkeesta on noin 50€/MWh, mikä on reilus­ta yli nykyisen markki­nahin­nan joka siis myös las­kee lisä­tu­uli- tai ydin­voiman myötä. Mut­ta sit­ten taas toisaal­ta, samat suo­ma­laiset jot­ka noi tap­pi­ot kuit­taa saa halvem­paa sähköä, että haittaakse?

 19. Suurin ongel­ma on, että Suo­mi on liian valmis maa.

  Kan­nat­tavia infrako­htei­ta on vähän, uut­ta atom­ivoimaa tarvit­taisi­in, jot­ta teol­lisu­u­den luot­ta­mus Suomeen luotet­ta­vana infra­maana palautuisi.

  Ehkäpä Suomen tilan­net­ta kuvaa hyvin tuo TVO: Vaik­ka meil­lä on enem­män koulutet­tua väkeä kuin koskaan niin aika kuluu pilkun viilauk­seen ja päämäärä unohtuu.

  Tarvit­taisi­in var­maan sota , joka tuhoaisi infran ja uudelleen­rak­en­t­a­mi­nen veisi pari-kolme sukupolvea näin­hän ongel­ma on ennen ratkaistu eikä aikaa jäisi turhien tutkiskeluun

 20. Vesa: Niin, tässä on viimeiset 6–7 vuot­ta elvytet­ty velka­ra­hal­la oikein perusteellisesti.

  Tulee mieleen kolme asi­aa — otta­mat­ta kan­taa mikä nykyti­lanteessa olisi se oikea tapa edetä:

  1. Elvy­tys on mitä alt­tein Yhteis­maan Ongel­malle. Koko ris­ti­inkytkey­tyneen talousalueen pitäisi elvyt­tää samaan aikaan jot­ta Key­ne­siläi­nen defib­ril­laat­tori-start­ti tapah­tu­isi. Ris­ti­in on kytkey­tynyt nykyään koko maail­ma, tai vähän löy­hem­min koko Euroop­pa. Jos joku taho panee rahaa sukan­var­teen kun muut elvyt­tävät, enim­mäk­seen vain säästäjä hyötyy.

  Ainakin Kiinalaiset säästävät vim­ma­tusti, heil­lä kun ei ole muu­ta van­hu­u­den­tur­vaa, ja he tun­tu­vat luot­ta­van että rahaa tai kul­taa voi syödä sit­ten aikanaan. Sak­salaisil­la on ‘äidiltä opit­tu’ säästäväisyy­den peri­aate — ja on se kiinalaisil­lakin Kon­fut­sen per­in­teessä — joka nyt pitäisi _hetkeksi_ unohtaa.

  Mut­ta niinkuin Yhteis­maankin logi­ikas­sa, jos yksi maat­a­lo vain jatkaa yhteis­maan laidun­tamista (tai val­tio säästämistä), muil­la maat­aloil­la ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin myös laidun­taa yhteis­maa vaik­ka sit­ten paskak­si asti.

  2. Krug­man on läpi vuosien argu­men­toin­ut että jopa USAn velka­elvy­tys — joka ainakin ‘äidiltä opi­tus­ta’ näkökul­mas­ta näyt­tää huikeal­ta riskino­tol­ta — on ollut nip­pa nap­pa riit­tävää ellei peräti liian vaa­ti­ma­ton­ta. Hän on myös arvostel­lut mei­dän omaa komis­saaria Olli Rehniä siitä ettei euroalue elvytä senkään ver­taa kuin USA. 

  Suomen omas­sa bud­jetin sisäl­lä tehty elvy­tys ei vien­nistä elävää maa­ta yksinään pelas­ta, ellei myös vien­nin kohde­mais­sa kysyn­tää joko ole luon­nos­taan tai sitä syn­nytetä sikäläisel­lä elvy­tyk­sel­lä. Ja elvy­tyk­sen pitäisi olla _lyhytaikaista_ ja riit­tävän suur­ta. Vähän niinkuin mäk­i­hyp­pääjän pitää olla jar­rut­telemat­ta ennen hyp­pyrin­nokkaa, sen jäl­keen jos hän on päät­tänyt että nyt men­nään, hyp­py­tor­nista hissil­lä alas­tu­lon sijaan.

  3. Kup­painen puoli elvy­tyk­sessä on että hin­tamekanis­mi on het­ken aikaa rik­ki. Resurssien allokoin­tia ei ohjaa hin­tamekanis­mi, vaan (toiv­ot­tavasti viisaat) poli­it­tiset päätök­set, ja (toiv­ot­tavasti viisaat) nol­lahin­taisel­la rahal­la tehdyt yksi­tyiset investointipäätökset. 

  Tek­stitin joskus suomek­si Krug­manin esi­in­tymisen BBCn News­night ‑ohjel­mas­sa, kat­sokaa jos kiin­nos­taa. Vide­oru­udun alare­unan veto­va­likos­sa on ole­tuskie­lenä ‘span­ish’, sieltä pitää vai­h­taa tilalle ‘finnish’.

  —-
  4. Bonusko­h­ta: Äidiltä opitut talousasen­teet, tämä täy­tyy jät­tää eri postaukseen.

 21. Itse kan­natan järkevää ja hyödyl­listä, yksi­ty­is­ten taho­jen rahoit­ta­maa ydin­voimain­vestoin­tia ener­giantuotan­toon. Mieluiten use­aa sel­l­aista. Toiv­ot­tavasti vihreätkin alka­vat kannattaa.

 22. Sylt­ty:
  Vai että val­tion pitäisi polka­ista liik­keelle vaikka­pa pari kap­palet­ta sem­m­moisia 6–8 mil­jardin euron jät­ti-investoin­te­ja esimerkik­si sähköntuotantoon 

  Jos näin tehtäisi­in, se Sak­san HVDC-siir­tokaapeli muut­tuisi kan­nat­tavak­si (yksi­tyisel­lä sijoit­ta­jara­hal­la) ja maail­ma pelas­tu­isi sak­salaiselta kivi­hi­ileltä. Tai Puo­las­ta kait se hiili nykyään tulee kun Sak­sa on kaivet­tu tyhjäksi.

  Min­ua muuten nyppii suun­nat­tomasti tämä epä­suh­ta, että Soin­in­vaarakin usein korostaa että työvoiman tar­jon­nal­la on makro­taloudessa sel­l­ainen jän­skä vaiku­tus, että se ihan itsessään automaat­tis­es­ti lisää kokon­ais­tuotan­toa, kos­ka tar­jon­ta luo kysyn­tää. Eli työvoiman tar­jon­nan lisäämi­nen ei lisää työt­tömyyt­tä (ainakaan koko lisäys­määräl­lään) tai pudo­ta palkko­ja nol­laan, kos­ka talous olemme me, ja työvoima ole­mas­saolol­laan luo taloudel­lista aktivi­teet­tia, ts. kas­vat­taa kokonaistuotantoa.

  Se jää ainakin Vihreiltä kyl­lä huo­maa­mat­ta, että on muitakin resursse­ja, joi­hin pätee sama jut­tu. Ei se sähkön tuotan­non lisäämi­nen pudo­ta sähkön hin­taa nol­laan eikä aiheuta sähköstä yli­tar­jon­taa tai edes merkit­tävästi kan­nus­ta sähkön tuh­laamiseen. Sähkön tar­jon­nan lisäämi­nen lisää tuotan­to­taloudel­lista aktivi­teet­tia, kos­ka yhä suurem­pi määrä tuotan­toa on mah­dol­lista toteut­taa ilman että ener­giakus­tan­nuk­set nou­se­vat aikaisem­paa korkeam­malle. Meikäläisel­lä automaa­tioas­t­eel­la sanois­in, että teol­lisu­us­tuotan­nos­sa (sähkö)energian saatavu­us on kri­it­tisem­pi pul­lonkaularesurssi kuin työvoima, joten tämä tuotan­toa kas­vat­ta­va ker­roin on vielä suurempi.

  Eli, pelaste­taan huolto­suhde lisäämäl­lä työvoiman tar­jon­taa. Pelaste­taan kansan­talous lisäämäl­lä vähäpäästöistä ener­giantuotan­toa. Ydin­voimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, siir­tokaapelei­ta, ihan­mitä­vaan kun­han toimii.

 23. Mikko Kivi­ran­ta: …Äidiltä opitut talousasen­teet, tämä täy­tyy jät­tää eri postaukseen.

  Täl­lä viit­taan siihen että mon­en blogikom­men­taat­torin talousa­jat­telu tun­tuu ole­van ‘äidiltä opit­tua’, sel­l­aista joka on kyl­lä viisas­ta yksi­ty­istaloudessa mut­ta tuhoisaa kansan­taloudessa. Krug­man on argu­men­toin­ut samal­ta poh­jal­ta mik­si hyvistä liikemiehistä tulee huono­ja poli­itikko­ja (pait­si jos he ovat myös valmi­ita oppi­maan uutta).

  Jos yksit­täisessä per­hessä tulee rahas­ta pulaa, per­heen­jäsenet voivat vähen­tää kulu­tus­taan, tai yritää hakea lisää mah­dol­lisuuk­sia työn­tekoon. Jos vain yksi per­he vähen­tää kulu­tus­taan, se ei vielä syökse Keskoa tai Stock­man­nia YT-neu­vot­telu­jen kier­teeseen. Vain yksi lisähak­i­ja työkkärin luukul­la ei vielä suuresti heilau­ta koko muun työn­hak­i­ja­joukon mah­dol­lisuuk­sia löytää leipäpuu.

  Koko kansan­talouden tasol­la on toisin. Jos kaik­ki vähen­tävät kulu­tus­taan samaan aikaan, käyn­nistyy negati­ivi­nen kierre: Stock­mann ja Kesko irti­sanovat, ja sieltä vapau­tu­vien työt­tömien on hei­dänkin vähen­net­tävä kulutustaan.

  Koko kansan­taloudessa (ja taloudel­lis­es­ti ris­ti­in­linkit­tynyt ‘kansa’ alkaa olla koko maail­man tai ainakin Euroopan laa­juinen) on käytet­tävä mui­ta kon­ste­ja. Yksi on luot­ta­muk­sen valami­nen: kun joukko yksilöitä uskoo val­oisaan tule­vaisu­u­teen, se alkaa paiskia ahk­er­am­min töitä, investoi­da, kek­siä uusia menet­te­ly­tapo­ja; ja kat­so: val­oisa tule­vaisu­us toteu­tuu. Yksi tapa yrit­tää käyn­nistää ‘luot­tavaisu­u­den posi­ti­ivi­nen kierre’ on kaataa velka­ra­haa talouteen (ja muis­taa imeä se myöhem­min pois). 

  Tässä on riske­jä ja huono­ja puo­lia: hin­tamekanis­mi menee het­kek­si rik­ki jol­loin investoin­nit ovat ehkä kehno­ja; lik­vidi­teet­tiloukun vuok­si raha meneekin sukan­var­teen eikä investoin­tei­hin, tai ylim­mälle 0.1%:lle tai minne lie­neekin. Näitä riske­jä on syytä pun­taroi­da vas­ten vai­h­toe­htoisen toim­intata­van riskejä. 

  On muitakin ‘äidiltä opit­tu­ja’ kyseenalaisia viisauk­sia, mut­ta ne on taas jätet­tävä eri postauk­seen. Yksi on raha ‘väli­neenä joka ajaa työn­jakoa ja erikois­tu­mista’ , vaik­ka äiti onkin opet­tanut että se on lähin­nä säi­lykepurkki­in laitet­tua työtä jota voi syödä myöhemmin.

 24. Kalle:
  Kun tiede­tään, että reilusti yli 70% yhteiskun­nan menoista on sosi­aali- ja ter­veys­meno­ja, ei ole vaikea ymmärtää, mis­tä leikkauk­set on tehtävä. 

  Sin­ul­la kun on aina tämä sama värssy päivästä toiseen, niin saa­nen nyt esit­tää toisen­laisen mielip­i­teen. Ei, minä en ainakaan leikkaisi suurim­mista momenteista. Leikkaisin turhim­mista. Esitetään koti­talousver­taus, kun niitä nykyään tun­nu­taan niin talouskeskustelus­sa rakastet­ta­van. Koti­talouden tuloista 70% kuluu asumiseen ja ruokaan. 30% menee lot­toamiseen ja turhien tavaroiden ostelu­un .Kum­mas­ta säästetään? Minä en ainakaan säästäisi elämisen kannal­ta vält­tämät­tömistä menoista.

  Tuo on argu­ment­ti­na ihan surkea, että pakko säästää suurim­mas­ta meno­erästä, kun se on suurin. 

  Dynaamisi­in vaiku­tuk­si­inkaan sosi­aal­i­tur­vaa heiken­tämäl­lä en jak­sa tässä tilanteessa uskoa. Tuo Var­ti­aisen ja Osmon tar­jon­ta­puolen uskon­to toimii vain jos palkat tule­vat ryminäl­lä alas tar­jon­nan lisään­tyessä. Onko sel­l­aista näköpi­iris­sä? Yleis­si­tovu­ud­es­ta tuskin luovu­taan ihan lähivu­osi­na. Leikkauk­set köy­him­mille aiheut­taa tässä tilanteessa vain hei­dän tilanteen­sa kur­jis­tu­misen edelleen. Jos sosi­aal­i­tur­vaa leikataan kun­nol­la, se vaatisi etu­pain­ot­teis­es­ti val­ta­vat panos­tuk­set siihen, että yksi­tyi­nen sek­tori voisi työl­listää. Työn sivuku­lu­jen leikkaus, yri­tysvero­tuk­sen alen­t­a­mi­nen, byrokra­t­ian karsiminen,jne.

 25. Velan ottamista voi tietysti perustel­la myös sen takia että euroalueen rämpimisen takia yli­vah­vaa euroa on pakko yrit­tää devalvoi­da vielä lisää, eli huonon­taa rahan arvoa. Se on van­has­taan tiedet­ty ole­van velal­lisille edullista ja sopi­nee kaikille kos­ka “kaik­ki” euro­maat paikkaa­vat jatku­vasti vajeitaan velan­otol­la, ja vakaan euron puo­lus­ta­jan Sak­sankin vien­ti kaivan­nee pian devalvaatioelvytystä.
  Devalvoimispyrkimys­tä vaikeut­taa se, että muun maail­man kaup­pa­jätit tekevät kaikken­sa pitääk­seen euron yliar­vostet­tuna ver­rat­tuna omaan valuuttaansa.

 26. tpyy­lu­o­ma: No itseasi­as­sa, val­tion rahoi­tus varsinkin tuulivoimalle ei ole ihan huono aja­tus. Tuulivoiman kus­tan­nuk­set koos­t­uu 80% tai jotain sinne päin ihan sen voimalan rakentamista 

  Jos puhutaan tuulivoimas­ta ydin­voimalan mit­talu­okas­sa, niin skaalau­tu­vu­u­den mukana tule­vat vaikeudet ja lisä­vaa­teet nos­ta­vat hin­taa todel­la tuntuvasti.

 27. ceterum censeo: Seu­raa­va kysymys on tietysti selvit­tää, mitkä investoin­nit ovat oikeasti kansan­talouden kannal­ta kan­nat­tavia. Näistä investoin­nin nimel­lä tehdy­istä rahan­polt­tami­sista kun on melkoisen run­saasti esimerkke­jä. Kuten hyvin tiedämme, kun rahaa on jaos­sa sen otta­jia ja hyvien tari­noiden sepit­täjiä kyl­lä löy­tyy runsaasti.

  Ei tarvitse erik­seen selvit­tää. Annetaan koti­talouk­sien päät­tää. Mut­ta tehdään se vähän uni­ver­saal­im­min. Pois­te­taan asumisen kaik­ki tuet tai tue­taan sit­ten myös muu­ta sijoit­tamista vaikka­pa pien­ten pääo­ma- ja osinko­tu­lo­jen verova­paudel­la tms. Ennenkuin joku huu­taa Tal­vi­vaara, niin muis­te­taan, että sen markki­na-arvo on noin 0,05 % OMXHEX:stä. (Ok, toki ulko­maalai­somis­tuk­set vai­htel­e­vat). Mut­ta iso kuva on se, että suo­ma­laiset sijoit­ta­vat osaavasti (OMXHEX:n track-record on maail­man­huip­pua) mut­ta vähin euroin. Jos on investoin­ti­varaa niin sen tulisi tapah­tua koti­talouk­sien ja pörssin kaut­ta. Joukko­ra­hoi­tus­ta voisi käyt­tää pörssin ulkop­uolisi­in infrainvestointeihin.

 28. IMF yms ovat sekä oike­as­sa että väärässä. Oike­as­sa ovat, sil­lä ole­tuk­sel­la, että kyse on a) investoin­neista jot­ka jol­lakin aikataul­ul­la tehtäisi­in joka tapauk­ses­sa, b) urakat tehdään niin että investoin­ti­in laite­tut julkiset varat menevät palkkoi­hin, raa­ka-aineisi­in jne, ja näitä kaut­ta kulut­ta­jien taskui­hin, c) tuotan­toka­p­a­siteetin vajaakäyt­tö (työt­tömyys, maku­utet­ta­vat koneet jne) on arvioitu oikein. 

  Suomen val­tion “velka­elvy­tys” jota on suoritet­tu nyt kuusi vuot­ta, on ollut paljolti paper­in­pyöri­tyk­ses­tä mak­samista. Ei sil­lä velka­ra­hal­la ole paljoakaan infrain­vestoin­te­ja tehty, ja kun on tehty tai tehdään, niin rahat menevät pöytälaatikkofir­mo­jen kaut­ta makaa­maan jon­nekin tileille. Tämä näkyy kyl­lä EKP:n rahamarkki­nati­las­toista jos halu­aa ja osaa katsoa. 

  Sys­teem­i­nen ongel­ma pitää kor­ja­ta *ensin*, ja velak­si *kulut­ta­mi­nen* pitää lopet­taa ensin. Sit­ten voi investoi­da velak­si; investoin­ti tarkoit­taa sitä, että käytetään rahaa johonkin, minkä nyk­yar­vo on positiivinen. 

  Toinen näkökul­ma on sanoa, että kan­nat­taa tehdä “arvot­to­mia” asioi­ta kun ker­roin on noinkin suuri. Jos ker­roin on 3, niin mil­jardin investoin­nin san­o­taan tuot­ta­van kol­men mil­jardin lisäyk­sen brut­tokansan­tuot­teeseen. Tämä ei kuitenkaan riitä Suomes­sa julk­ista talout­ta, kun investoin­nin nyk­yar­vo on esimerkik­si 0 ja BKT:n lisäys val­uu pääoma­pakoon ulko­maille, eli val­tio lainaa mil­jardin ja kak­si mil­jar­dia pää­tyy Cay­mansaar­ille. BKT kyl­lä kasvoi, mut­ta ei kansalais­ten hyvinvointi.

 29. tpyy­lu­o­ma: Mut­ta sit­ten taas toisaal­ta, samat suo­ma­laiset jot­ka noi tap­pi­ot kuit­taa saa halvem­paa sähköä, että haittaakse?

  Lähtöko­htais­es­ti tuet ohjaa­vat kehi­tyk­seen, joka häir­it­see markki­noi­ta. Sub­ven­tiot ovat väistämät­tä raho­jen siirte­lyä mak­sa­jal­ta toiselle, kos­ka muuten asi­at tapah­tu­isi­vat ihan itsekseen.

  Kyse ei siis sub­ven­tios­sa ole siitä, että samat suo­ma­laiset kuit­taisi­vat tap­pi­ot ja saisi­vat saman ver­ran halvem­paa sähköä. Tuulivoiman syöt­tö­tar­if­fil­la tehdään kallis ja kan­nat­tam­a­ton tuotan­to kan­nat­tavak­si, joten kyl­lä se sähkön hin­taa todel­lisu­udessa nostaa. 

  Voi tietenkin olla niin, että sub­ven­tion mak­saa veron­mak­sa­ja, hyö­dyn kuit­taa sähkön käyt­täjä. Ja sil­loin asia menee ehkä suun­nilleen niin taka­puolelleen kuin mitenkään mah­dol­lista, kos­ka insen­ti­ivi säästää sähköä katoaa.

  Syöt­tö­tar­if­fi on aivan eri­tyisen surkea tukimuo­to, kos­ka sil­lä irroite­taan tarve ja tuotan­to toi­sis­taan. Jos sähköstä saa joka het­ki saman hin­nan, sil­loin tuot­ta­jaa ei kiin­nos­ta miet­tiä sitä, miten sitä tuotan­toa voisi tehdä sil­loin, kun sitä sähköä kipeim­min tarvitaan. 

  Tilanne muut­tuisi jo siitä, jos mak­set­taisi­in vaikka­pa kiin­teää tuotan­to­tukea X euroa jokaista myy­tyä megawat­ti­tun­tia kohden. Vielä vahvem­pi vipu tulisi, jos tuki olisi pros­ent­tipo­h­jainen; tukea saa X pros­ent­tia sähkön­myyn­nin tuot­to­jen päälle.

  Oikea mekan­si­mi toki olisi toimi­va päästökaup­pa, mutta…

 30. ceterum censeo: Seu­raa­va kysymys on tietysti selvit­tää, mitkä investoin­nit ovat oikeasti kansan­talouden kannal­ta kannattavia. 

  Han­kkeille las­ke­taan H/K‑suhteita. Jos ne las­ke­taan edes suun­nilleen oikein, niin siitä vain aloit­ta­maan lis­tan alkupäästä.

  Ja jos taas las­ke­taan väärin, niin sit­ten analysoimaan toteu­tunei­ta han­kkei­ta ja niiden pieleen­menoa lasken­tat­apo­jen paran­tamisek­si. Yksit­täisen han­kkeen kohdal­la toki ana­lyysi menee aina jotenkin pieleen, mut­ta tässä mitas­sa riit­tää saa­da ne keskimäärin oikeiksi.

  Lisäk­si pitää tässä kohdas­sa muis­taa, että H/K pitää laskea julk­istalouden K:n ja H:n mukana epä­suo­rat vaiku­tuk­set mah­dol­lisim­man hyvin arvioituna.

  Aika help­po­ja julk­isia investoin­te­ja löy­tyy myös sitä kaut­ta, että kat­so­taan vält­tämät­tömiä investoin­te­ja. Jos sil­ta on rom­ah­ta­mas­sa kymme­nen vuo­den sisäl­lä, niin ehkä sen voisi kor­ja­ta jo nyt. Samoin tehostamis- ja säästöin­vestoin­te­ja (vaikka­pa ener­gia­re­mon­tit) olisi hyvä tehdä nyt.

  Yhteiskun­ta voisi miet­tiä myös tapo­ja nopeut­taa yksi­ty­isiä investoin­te­ja jol­lain taval­la. Siinä riit­täisi vähempikin raha saa­maan vauh­tia aikaan.

  Eri­tyisen tyh­mältä tun­tuu supis­taa tutkimuk­ses­ta ja kehit­tämis­es­tä täl­laise­na aikana. On kyl­lä hyvin mah­dol­lista, että maas­sa tutk­i­taan ja kehitetään vääriä asioi­ta, mut­ta sil­loin pitää suun­na­ta uudelleen, ei lopettaa.

 31. Nykyään Helsin­gin yliopis­tossa opete­taan, että jos tuon­nin osu­us on suuri, kuten Suomes­sa, ker­roin voi olla alle ykkösen, etenkin kun ote­taan huomioon syr­jäy­tymis­vaiku­tus, joka julkisel­la velan­otol­la on yksi­tyiseen kulu­tuk­seen. Pahim­mil­laan syr­jäy­tymis­vaiku­tus pudot­taa ker­toimen nol­laan, jos kansa on ratio­naal­ista, tai alle, kos­ka julki­nen rahankäyt­tö pilaa tule­vaisu­u­den­näkymiä. Bar­ry et al. osoit­ti­vat, että Yhdys­val­lois­sa kin ker­roin on yleen­sä 0,4–0,7. Yliopis­tossa opete­taan myös, että val­tion suh­dan­nepoli­ti­ik­ka on usein hidas­ta tai viiveel­listä niin, että se vahvis­taa suh­dan­tei­ta eikä heiken­nä. Tek­isin siis vain vält­tämät­tömim­mät investoin­nit, sil­loin kun työvoima on halvim­mil­laan ja tar­jouk­set alimmillaan.

 32. Kol­mosen ker­roin­vaiku­tus näp­pitun­tu­ma arviona makron peruskurssil­la kuu­lostaa kyl­lä aika hurjalta.

  Nykyisessä EU:n tilates­sa näyt­tää siltä, että pros­ent­ti leikkaus EU maan julkiseen sek­tori­in aiheut­taa noin 1.6% pudo­tuk­sen brut­tokansan­ot­teeseen. Ker­roin­vaiku­tus voisi olla jos­sain 1.3 — 1.8 välillä.

 33. Oikeis­tode­mari:
  Itse kan­natan järkevää ja hyödyl­listä, yksi­ty­is­ten taho­jen rahoit­ta­maa ydin­voimain­vestoin­tia energiantuotantoon. 

  Yri­tyssek­tori on Suomes­sa suh­teel­lis­es­ti velka­an­tuneem­pi kuin muis­sa mais­sa, joten val­ti­ol­la olisi vähän enem­män varaa ja luot­toa ottaa velkaa. Vielä kun val­tiopääl­liköi­den investoin­ti­vain­u­un voisi luottaa…

 34. Liian van­ha:
  Suurin ongel­ma on, että Suo­mi on liian valmis maa.

  Ehkäpä Suomen tilan­net­ta kuvaa hyvin tuo TVO: Vaik­ka meil­lä on enem­män koulutet­tua väkeä kuin koskaan niin aika kuluu pilkun viilauk­seen ja päämäärä unohtuu.

  Tarvit­taisi­in var­maan sota , joka tuhoaisi infran ja uudelleen­rak­en­t­a­mi­nen veisi pari-kolme sukupolvea näin­hän ongel­ma on ennen ratkaistu eikä aikaa jäisi turhien tutkiskeluun

  Näin on. Kos­ka suurin ongel­ma on, että Suomes­sa edelleen lähde­tään kaikissa ole­tuk­sis­sa siitä, että tavoit­teena on täystyöl­lisyys eli vakio 40h “tuot­tavaa työtä” viikos­sa jokaiselle kansalaiselle. Ja noi­ta viikko­ja yritetään koko ajan saa­da vielä elämän ajak­si lisää, nos­ta­mal­la teo­reet­tista eläköi­tymisikää jne. Ja tämän takana taas on aja­tus, että kaik­ki voi ja kaiken pitää kas­vaa ikuisesti.

  Ja sit­ten reaal­i­maail­mas­sa viro­laiset tääl­lä siivoa­vat, aja­vat busse­ja, rak­en­ta­vat talo­ja. Kun yhä isom­pi osa porukas­ta elää työt­tömyysko­r­vauk­sel­la ja kokee, että elämä menee hukkaan, kun omaa vakioitua 40h työ­panos­ta ei saa kau­pak­si. Ja kun se velal­la elätet­tävä asiantun­ti­jalau­ma tekee taas uut­ta pilkun siir­toa tai uut­ta raken­neu­ud­is­tus­ta, joka ei voi kuin epäon­nis­tua, kos­ka kukaan ei oikeasti enää hah­mo­ta, miten se suu­ru­u­den logi­ikalla perustellen muo­dostet­tu jo ennestään mon­imutkainen rakenne oikeasti toimii.

  Tähän vielä päälle lisää velka­elvy­tys­tä, niin pian pok­sah­taa. Nyt tarvi­taan mah­dol­lisim­man pian vähin­tään yksi A kolmes­ta pois, että poruk­ka saataisi­in lop­ul­takin tajua­maan, että nyky­malli ei ihan oikeasti toi­mi. Me olemme Kreikan tiel­lä, kiitos Stan­dard & Poorsin ja kump­panei­den. Eli edessä on pudo­tus. Siihen kan­nat­taa valmis­tau­tua ja se voi tehdä vähän kipeää, kun joutuu luop­uo­maan jois­tain saavute­tu­ista (ja oikeasti turhista) eduista, mut­ta ei huol­ta. Kuten blo­gin pitäjäkin on toden­nut, suo­ma­lais­ten onnel­lisu­us ei ole 80-luvun jäl­keen tapah­tuneen talouden kasvun myötä enää kasvanut.

 35. Velka­elvy­tys on poli­itikko­jen toive­u­ni. Help­po tapa lait­taa pää pen­saaseen ja olla tekemät­tä mitään vaa­ti­vampia (ja omille äänestäjille epämieluisampia) kor­jaus­li­ikkeitä. Ihana unel­ma siitä, että entistä suurem­pi rahan törsäämi­nen aut­taisi kaikkia vielä suurem­paan rahan ja tavaran törsäämiseen.

  Jos jol­lain velkain­vestoin­nil­la todel­la saisi talouden nousu­un ja moninker­taiset voitot, se kan­nat­taisi tietenkin tehdä. Mut­ta käytän­nössä mitään takui­ta siitä, että poli­itikot löytäi­sivät tuol­laisia täy­del­lisiä investoin­tiko­htei­ta ei ole. Rahat voivat men­nä joi­hinkin hyvältä näyt­tävi­in kohteisi­in ja poli­it­tisi­in kom­pro­mis­sei­hin, tuot­ta­mat­ta mitään jo ole­mas­sa ole­vaa jär­jestelmää oleel­lis­es­ti parempaa.

  Tuol­laisia kohtei­ta on tietenkin etsit­ty ahk­erasti jo ennen lamaakin. Laman aikana hyviä talout­ta nos­tavia investoin­tiko­htei­ta ei vält­tämät­tä löy­dy senkään ver­taa. Rak­en­tei­ta paran­tavaa kehi­tystyötä kan­nat­taa tehdä sekä hyv­inä että huonoina aikoina. Laman aikana pitkän tähtäi­men kehi­tysko­hteista voi hie­man säästääkin. Varsi­nainen elvy­tys sopii parem­min talouden yleiseen piristämiseen, mut­ta vain lyhyi­den ongelmien ylit­tämisek­si, ei monivuo­tis­ten lam­o­jen pysyvänä velankeruu- ja todel­lis­ten muu­tosten viivyttämismekanismina.

  Jos joitain todel­la hyviä investoin­tiko­htei­ta on, ne pitäisi nimetä ensin ja arvioi­da sit­ten (poli­itikko­jen, talousasiantun­ti­joiden ja elinkei­noelämän toimes­ta). Ei siis niin, että ensin päätet­täisi­in investoi­da mas­si­ivis­es­ti velka­ra­hal­la, ja sit­ten kek­sit­täisi­in pikaises­ti sopi­vat kohteet.

  Mikä olisi täl­lainen hyvä moninker­ti­asen voiton tuot­ta­va investoin­tiko­hde Suomes­sa? Pelkät muodikkaat ter­mit kuten “clean­tech” eivät riitä, kos­ka ovat liikaa toivea­jat­telun puolel­la. MIten uusi velka­elvy­tys olisi jo toteu­tunut­ta velka­elvy­tys­tä parempaa?

  Oma näke­myk­seni mukaan Suomen talouden yksi keskeinen ongel­ma on se, että yhteis­val­u­u­tas­sa mark­ka-ajan tyy­li­nen devalvoitu­mi­nen tai deval­vaa­tio ei ole toimin­ut, ja sik­si talous ei ter­ve­hdy lamas­ta entiseen tapaan. Tarvit­taisi­in yhden tai toisen tyylistä sisäistä deval­vaa­tio­ta. Velka­elvy­tyk­sel­lä talout­ta voidaan pyörit­tää taas vuosi lisää, mut­ta jos talouden tila pysyy muuten ennal­laan, olemme vuo­den päästä jälleen samas­sa tilanteessa, samat ongel­mat edessä, plus vuo­den lisäve­lat niskas­sa. Minä puut­tuisin jo itse ongel­maankin, enkä vain keplot­telisi eteen­päin vuosi ker­ral­laan jatku­val­la velkaelvytyksellä.

  Suomen hal­li­tuk­sen strate­gia tun­tuu ole­van lähin­nä odot­telu ja sopi­van noususuh­dan­teen kohdalle osumisen toivoimi­nen. Jos jon­ain vuon­na osuu, niin sit­ten voidaan julis­taa, että poli­itikot selät­tivät laman. En nyt näe, mikä tilanteessa olisi muut­tnut niin, että Suomen pitäisi entis­es­tään lisätä velkaelvytystä.

 36. Viherinssi: Syöt­tö­tar­if­fi on aivan eri­tyisen surkea tukimuo­to, kos­ka sil­lä irroite­taan tarve ja tuotan­to toi­sis­taan. Jos sähköstä saa joka het­ki saman hin­nan, sil­loin tuot­ta­jaa ei kiin­nos­ta miet­tiä sitä, miten sitä tuotan­toa voisi tehdä sil­loin, kun sitä sähköä kipeim­min tarvitaan.

  Mä en kir­joit­tanut syöt­tö­tar­iff­ista yhtään mitään, vaan tarkoitin ihan yksiselit­teis­es­ti val­tion rahoit­tamia ja omis­tamia voimaloi­ta, jol­loin tietenkään mitään mui­ta tukia ei ole. Ja olen ihan yhtä mieltä siitä että toki tuet vääristää markki­noi­ta, kun­han nyt mainitsin että sikäli kun on tarkoi­tus elvy­tys­mielessä rak­en­taa infraa, niin ei tämä nyt hul­lumpi vai­h­toe­hto ole. Liiken­nein­vestoin­nit, nyt noin ver­tailun vuok­si, eivät suo­ranais­es­ti tuo­ta euroakaan val­tion kassaan.

 37. az: Jos puhutaan tuulivoimas­ta ydin­voimalan mit­talu­okas­sa, niin skaalau­tu­vu­u­den mukana tule­vat vaikeudet ja lisä­vaa­teet nos­ta­vat hin­taa todel­la tuntuvasti.

  No eivät tule. Nord­poolis­sa, joka on se järkevä tarkastelu­alue, on vesivoimaa vähän sateista riip­puen 50–60%, ja ydin­voimaa noin 15%. Vaikka­pa tuol­la 15% skaalal­la tuulivoima ei ole mikään ongel­ma. Kor­vat­tavaa fos­si­ilista muuten on noin 10% sähkön­tuotan­nos­ta, ja siitäkin suuri osa yhteis­tuotan­toa, jon­ka kor­vaami­nen ei ole vält­tämät­tä mitenkään järkevää.

  Tää säätövoimaon­gel­ma on harv­inaisen mysti­nen tois­tu­va keskustelu. Kyseessä on mil­lään real­is­tisil­la osuuk­sil­la teknis­lu­on­teinen detalji, mikä ei tietenkään estä pro­pel­lipäistä visioin­ta jostain val­tavi­as­ta akus­toista tai ties mistä.

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­jun vuok­si, sähkön kulu­tus tip­puu yöl­lä jotain kol­man­nek­sen, ja kas­vaa talvel­la puoli­tois­tak­er­taisek­si, tai jotain sinne päin. Nämä ovat aivan eri mit­talu­okan vai­htelui­ta kuin yhtään minkään voimalatyypin tuotan­to­vai­hte­lut, ja jotenkin niistäkin selvitään.

 38. Oikeis­tode­mari:
  Itse kan­natan järkevää ja hyödyl­listä, yksi­ty­is­ten taho­jen rahoit­ta­maa ydin­voimain­vestoin­tia energiantuotantoon.

  Palataan asi­aan sit­ten, kun löy­tyy joku yksi­tyi­nen taho. Yleen­sä he halu­a­vat jotain tuot­toa rahoilleen.

 39. Julki­nen velka­elvy­tys on yksi asia, mut­ta pahin­ta jälkeä on saatu julk­ista tuki­ra­haa jaka­mal­la: tääl­läkin on viitat­tu Etelä-Euroopan infrain­vestoin­tei­hin. Espan­jaan raken­net­ti­in maail­man tihein luoti­ju­naverkko (kek­sit­ti­in val­ti­olli­nen strate­gia, että kaikki­in vähin­tään 50 000 asukkaan kaupunkei­hin piti jär­jestää yhteys suurnopeusju­naan). EU rahoit­ti suuren osan pro­jek­tista, ja kun julk­ista rahaa jae­taan tiet­ty osa han­kkeesta, kan­nat­taa han­ke kas­vat­taa mah­dol­lisim­man suurek­si, että tuki­ra­haa saa omaan maa­han mah­dol­lisim­man paljon. Nyt Espan­jal­la on ristinään luoti­ju­naverkko, jon­ka ylläpi­to mak­saa paljon ja jon­ka oper­oin­ti ei koskaan tule ole­maan kannattavaa.

 40. Tiedemies:

  Suomen val­tion “velka­elvy­tys” jota on suoritet­tu nyt kuusi vuot­ta, on ollut paljolti paper­in­pyöri­tyk­ses­tä mak­samista. Ei sil­lä velka­ra­hal­la ole paljoakaan infrain­vestoin­te­ja tehty, ja kun on tehty tai tehdään, niin rahat menevät pöytälaatikkofir­mo­jen kaut­ta makaa­maan jon­nekin tileille. Tämä näkyy kyl­lä EKP:n rahamarkki­nati­las­toista jos halu­aa ja osaa katsoa. 

  Sys­teem­i­nen ongel­ma pitää kor­ja­ta *ensin*, ja velak­si *kulut­ta­mi­nen* pitää lopet­taa ensin. Sit­ten voi investoi­da velak­si; investoin­ti tarkoit­taa sitä, että käytetään rahaa johonkin, minkä nyk­yar­vo on positiivinen. 

  Onko IMF:n suosi­tuk­sen ja Osmon kan­na­tus­puheen­vuoron ääneen­lausuma­ton point­ti siinä, että pitää rahoit­taa infraa eikä jakaa yritystukia?

  Yri­tys­tukia on ollut viime vuosien velka­elvy­tys. Toki hyvin mon­elle yri­tyk­selle ne eurot ovat olleet vält­tämät­tömiä, mut­ta ilmeis­es­ti liian moni tukieu­ro on pää­tynyt yri­tys­ten omis­ta­jille ja sit­ten ulko­maid­en tileille eikä oman yri­tyk­sen inno­vaa­tioiden kehittelyyn.Nimittäin yri­tys­tukien turvin moni yri­tys voi pitkään sin­nitel­lä ilman riit­täviä uusia inno­vaa­tio­ta, jot­ka oli­si­vat talouskasvun edel­ly­tys. Se on tukipoli­ti­ikan pahin vika, pahempi kuin maamme velkaantuminen.

  Elvy­tysko­hteena infra voi olla parempi,jos sinne kohden­netut rahat eivät yhtä hel­posti vuo­da kulu­tuk­seen tai vääri­in maihin.

  Viime vuosikymmenel­lä lisät­ti­in voit­to­jen jakamista yri­tys­ten omis­ta­jille ja vähen­net­ti­in tuotan­nol­lisia investoin­te­ja. Näin taisi tapah­tua myös 1980-luvul­la, mikä myös johti inno­vaa­tioiden ehtymiseen ja siitä suuresti johtuneeseen lamaan. Se on keskeinen syy, mik­si Suomen vien­ti hiipui sil­loin ja hiipuu nyt.

 41. Kalle:
  Peri­aat­teessa noin, mut­ta tuo on rajusti velka­an­tu­valle maalle vaar­alli­nen suosi­tus. Tur­val­lisem­paa ja fik­sumpaa on rahoit­taa infrain­vestoin­nit kar­si­mal­la mui­ta meno­ja. Kun tiede­tään, että reilusti yli 70% yhteiskun­nan menoista on sosi­aali- ja ter­veys­meno­ja, ei ole vaikea ymmärtää, mis­tä leikkauk­set on tehtävä.
  ‘snip’

  Kyl­lähän niitä kar­sia voi, mut­ta se tarkoit­taa niiden siir­tymistä yksi­tyiselle puolel­la — sitä ilmeis­es­ti tarkoite­taankin! — ja esim. Sak­sas­sa asi­akas mak­saa 100–300 euroa per kuukausi. Olisiko niin parempi?

 42. dio­di:
  Kol­mosen ker­roin­vaiku­tus näp­pitun­tu­ma arviona makron peruskurssil­la kuu­lostaa kyl­lä aika hurjalta.

  Nykyisessä EU:n tilates­sa näyt­tää siltä, että pros­ent­ti leikkaus EU maan julkiseen sek­tori­in aiheut­taa noin 1.6% pudo­tuk­sen brut­tokansan­ot­teeseen. Ker­roin­vaiku­tus voisi olla jos­sain 1.3 – 1.8 välillä.

  The Econ­o­mistis­sa on hyvä yhteen­ve­to tästä IMF:n jutusta.(Economist.com/blogs/freeexchange).

  Selvi­tyk­sen mukaan ajoituk­sel­la näyt­tää ole­van ratkai­se­va merk­i­tys: Huonoina aikoina julk­isten infrain­vestoin­tien ker­roin on suuri, hyv­inä aikoina jopa negati­ivi­nen. Suomen tiev­erkko raken­net­ti­in sotien jäl­keen suurelta osin työt­tömyys­töinä; työ­maa saatet­ti­in jopa keskeyt­tää vuosik­si odot­ta­maan seu­raavaa taan­tu­maa. Meni siis täysin oikeaoppisesti.

 43. tpyy­lu­o­ma: Mä en kir­joit­tanut syöt­tö­tar­iff­ista yhtään mitään, vaan tarkoitin ihan yksiselit­teis­es­ti val­tion rahoit­tamia ja omis­tamia voimaloi­ta, jol­loin tietenkään mitään mui­ta tukia ei ole. Ja olen ihan yhtä mieltä siitä että toki tuet vääristää markki­noi­ta, kun­han nyt mainitsin että sikäli kun on tarkoi­tus elvy­tys­mielessä rak­en­taa infraa, niin ei tämä nyt hul­lumpi vai­h­toe­hto ole. Liiken­nein­vestoin­nit, nyt noin ver­tailun vuok­si, eivät suo­ranais­es­ti tuo­ta euroakaan val­tion kassaan.

  Jos val­tio tekee tuulipuis­ton, se oletet­tavasti saa takaisin noin kol­man­nek­sen tai mak­simis­saan puo­let investoin­nistaan sähkön myyn­nil­lä. Se lop­pu­osa menee hukkaan heit­et­tynä rahana jon­nekin. Tämä raha menee isol­ta osin raken­nus­vai­heessa ihan sen voimalan ostamiseen.

  Kos­ka voimala oste­taan tar­jouskil­pailun jäl­keen tan­skalaisil­ta, sak­salaisil­ta tai vaikka­pa kiinalaisil­ta, veron­mak­sa­jat pää­tyvät rahoit­ta­maan ulko­maista teol­lisu­ut­ta. Koti­maa­han sitä rahaa tulee perus­tusten raken­nustyön, sähköverkkotöi­den ja huoltotöi­den verran.

  Näiltä osin investoin­ti vaikut­taa aika huonol­ta, kun se ei kovin paljon tue edes koti­maista työl­lisyyt­tä. Liiken­nein­vestoin­nil­la voi sen­tään olla taloudel­lista toimeli­aisu­ut­ta edesaut­ta­va vaiku­tus. Kan­nat­ta­mat­tomaan teknolo­giaan investoin­ti siten, että rahat val­u­vat pääosin ulko­maille, on huonom­pi aja­tus kuin se, että samal­la net­tora­hal­la kaivaute­taan ojaa ja täytetään sitä tois­es­ta päästä.

  Jos kuitenkin ajatuk­sesi juok­see niin päin, että hylätään syöt­tö­tar­if­fi ja siir­ry­tään val­tion rak­en­tami­in tuulivoimaloi­hin, jot­ta tuulivoimaki­in­tiö saadaan täy­teen, niin sit­ten asi­as­sa on paljonkin järkeä, kos­ka peli­in ilmestyy net­tomääräis­es­ti lisärahaa.

 44. tpyy­lu­o­ma: Tää säätövoimaon­gel­ma on harv­inaisen mysti­nen tois­tu­va keskustelu. Kyseessä on mil­lään real­is­tisil­la osuuk­sil­la teknis­lu­on­teinen detalji, mikä ei tietenkään estä pro­pel­lipäistä visioin­ta jostain val­tavi­as­ta akus­toista tai ties mistä.

  Nord­pool-alueelta menee koko ajan suurem­pi siir­toka­p­a­siteet­ti ympäristöön, ja siel­lä ympäristössä suurin osa sähköstä tehdään fos­si­il­isil­la. Tan­s­ka, Puo­la, Sak­sa, Hol­lan­ti, Venäjä, …

  Nor­jalaiset ovat jo ihan viral­lis­es­tikin ker­toneet halu­a­vansa olla Euroopan sähkö­varas­to. Tämä tarkoit­taa sitä, että sitä siir­toka­p­a­siteet­tia halu­taan rak­en­taa muualle. Eikä ihme, kos­ka Iso-Bri­tan­ni­as­sa vesivoiman osu­us on 1,8 %, Sak­sas­sa 3,5 %. Koko Euroopan luke­ma on 16 %. Tämä vain tup­paa vinou­tu­maan mei­dän mielessämme, kos­ka Nor­ja ja Ruot­si vas­taa­vat yli kol­man­nek­ses­ta koko Euroopan vesivoimatuotannosta.

  Tässä kon­tek­stis­sa tuo säätökysymys onkin jo vähän akuutimpi. Tuulivoima yksin ei ole ihan mah­dot­toman suuri ongel­ma, mut­ta yhdis­tet­tynä aurinkovoimaan se alka­akin jo olla, kos­ka tarvi­taan kausisäätöä.

  Säätää voi toki muul­lakin kuin vesivoimal­la. Jos vesivoimaa käytetään tun­ti­ta­son säätöön ja fos­si­ilei­ta hitaam­paan säätöön, verkko kestää hyvinkin paljon tuulivoimaa. Mii­nus­puolel­la tässä ske­naar­ios­sa on vain se, että jos halu­taan pysyä mitenkään taloudel­lis­es­ti kan­nat­taval­la alueel­la, fos­si­ilien osu­u­den pudot­ta­mi­nen puo­likkaan alle menee vaikeaksi.

  Tässä kohdas­sa kuitenkin tilanne on todel­lisu­udessa se, että nyt raken­net­ta­vat tuulivoimalat ehtivät pää­tyä romut­ta­molle ennen ongelmien tulemista, joten paljon riip­puu aikaskaalastakin.

  (Ja juu, akus­toista puhumi­nen osoit­taa kyl­lä useim­miten sitä, että ymmär­rys mit­takaavoista ja hin­noista ei ole ihan kohdil­laan. Sähkön muus­ta varas­toin­nista puhumi­nen taas on ihan kri­it­ti­nen kysymys matkalla kohti päästötön­tä sähköntuotantoa.)

 45. Tomi:
  Val­tion pitäisi kohdis­taa elvy­tys­in­vestoin­nit niihin kohteisi­in, jot­ka kaikkein suurim­mal­la toden­näköisyy­del­lä joudu­taan joka tapauk­ses­sako­r­jaa­maan viimeistään kymme­nen vuo­den kuluessa… 

  Tuol­la logi­ikalla kaik­ki raha laite­taan puo­lus­tus­bud­jeti­in. Nyky menol­la sitä joudu­taan käyt­tämään kymme­nen vuo­den sisäl­lä. En kuitenkaan usko tässäkään tapauk­ses­sa liial­lisen keskit­tämisen ole­van hyvä ratkaisu. 

  Sinän­sä puo­lus­tusvoimien tarvit­se­man infran rak­en­tamises­sa pystytään urakat suun­taa­maan suo­ma­laisille yri­tyk­sille ja työn­tek­i­jöille, kun läh­es kaik­ki muut on pakko kil­pailut­taa EU:n laajuisesti.

 46. Viherinssi: Jos val­tio tekee tuulipuis­ton, se oletet­tavasti saa takaisin noin kol­man­nek­sen tai mak­simis­saan puo­let investoin­nistaan sähkön myynnillä

  No jos nyt men­nään sil­lä Kain­u­un han­kkeen noin 50€/MWh omakus­tan­nehin­nal­la, ja markki­noil­la sähkö mak­saa sen jotain 40€/MWh molem­min puolin, niin tos­ta tulee takki­in 20–30%, ei 50–70%.

  Mitä tulee noi­hin lait­teis­to­toimit­ta­jan osuuk­si­in, niin paljon ne lop­pu­jen lopuk­si on? Kysymys kiin­nos­taa min­ua sik­si, että kun räknäsin noi­ta tuulivoiman hin­to­ja, niin en laskenut mitään jään­nösar­vo­ja kah­denkymme­nen vuo­den jäl­keen. Yhden läh­teen mukaan kuitenkin varsi­nais­es­ti uusit­ta­va osa on itse tur­bi­i­ni, joka on vain neljän­nek­sen kokon­aiskus­tan­nuk­sista. Siis tol­la 50€/MWh hin­nal­la se voimala on kuo­letet­tu 20 vuodessa, ja jos sen jälkeisel­la ajal­lalle voi laskea tuot­toa, niin toi omakus­tan­nehin­ta alkaa olla jo aikalail­la markki­nahin­ta, mikä on mielenkiintoista.

 47. Mikko Kivi­ran­ta: Krug­man on läpi vuosien argu­men­toin­ut että jopa USAn velka­elvy­tys – joka ainakin ‘äidiltä opi­tus­ta’ näkökul­mas­ta näyt­tää huikeal­ta riskino­tol­ta – on ollut nip­pa nap­pa riit­tävää ellei peräti liian vaa­ti­ma­ton­ta. Hän on myös arvostel­lut mei­dän omaa komis­saaria Olli Rehniä siitä ettei euroalue elvytä senkään ver­taa kuin USA. 

  Rehn nyt tietysti on pihal­la kuin lumiukko, mut­ta mainit­se­maasi “USAn velka­elvy­tys­tä” ei ainakaan ole tässä lamas­sa vielä edes nähty, kos­ka kukkaron­nyöre­jä ovat olleet kiristämässä repub­likaan­it. Vai viit­taatko FEDin epä­toivoisi­in, etukä­teen tehot­tomak­si tiedet­ty­i­hin toimi­in edes jonkin lisäku­lu­tuk­sen aikaansaamisek­si talouteen?

 48. Viherinssi:
  Syöt­tö­tar­if­fi on aivan eri­tyisen surkea tukimuo­to, kos­ka sil­lä irroite­taan tarve ja tuotan­to toi­sis­taan. Jos sähköstä saa joka het­ki saman hin­nan, sil­loin tuot­ta­jaa ei kiin­nos­ta miet­tiä sitä, miten sitä tuotan­toa voisi tehdä sil­loin, kun sitä sähköä kipeim­min tarvitaan. 

  Tilanne muut­tuisi jo siitä, jos mak­set­taisi­in vaikka­pa kiin­teää tuotan­to­tukea X euroa jokaista myy­tyä megawat­ti­tun­tia kohden. Vielä vahvem­pi vipu tulisi, jos tuki olisi pros­ent­tipo­h­jainen; tukea saa X pros­ent­tia sähkön­myyn­nin tuot­to­jen päälle.

  Oikea mekan­si­mi toki olisi toimi­va päästökaup­pa, mutta…

  Kaik­ista huonoista tavoista tukea sähkön­tuotan­toa syöt­tö­tar­if­fi lie vähiten huono.

  Kan­nat­taa ottaa huomioon, että hait­tavaiku­tuk­sia markki­noil­la aiheut­taa kaik­ki tuotan­to, joka ei ole säädet­tävis­sä. Tuulivoimalle ei myöskään mak­se­ta syöt­tö­tar­if­fia sil­loin kun sähköhin­ta on negati­ivi­nen, mikä on tosi hyvä juttu.

 49. anonyy­mi: Rehn nyt tietysti on pihal­la kuin lumiukko, mut­ta mainit­se­maasi “USAn velka­elvy­tys­tä” ei ainakaan ole tässä lamas­sa vielä edes nähty, kos­ka kukkaron­nyöre­jä ovat olleet kiristämässä repub­likaan­it. Vai viit­taatko FEDin epä­toivoisi­in, etukä­teen tehot­tomak­si tiedet­ty­i­hin toimi­in edes jonkin lisäku­lu­tuk­sen aikaansaamisek­si talouteen?

  Viit­taan ‘Oba­ma stim­u­lus’ ‑paket­ti­in 800mrd, USAn val­tion­bud­jet­tien pysyt­tämiseen ali­jäämäisenä, ja tosi­aankin FEDin val­tion­velka­kir­jo­jen osto-ohjelmi­in. Luku­ja voi suh­teut­taa Suomen tilanteeseen muis­ta­mal­la että meil­lä on väk­iluku noin 1/70, joten pelkkä ‘Oba­ma stim­u­lus’ olisi tääl­lä ollut jotain 11mrd kahdessa vuodessa. Toki USA voi ottaa riskiä eri taval­la, sil­lä kun on luotet­tu ja oma valuutta.

  Key­ne­siläiset tosi­aan pitävät noi­ta riit­tämät­töminä (Krug­manin arvio 2400mrd Oba­man 800mrd:n sijaan) tai jopa epä­toivoisi­na ja etukä­teen tehot­tomak­si tiedet­tynä (sinä). Anti-key­ne­siläiset — kuten USAn oikeis­to ja mon­et ‘äidin viisauk­sil­la’ kansan­talout­ta hah­mot­ta­vat meil­lä ja muual­la — näkevät ne vas­tu­ut­tomana törsäyk­senä ja rahan­painamise­na joka johtaa kreikan­malliseen velka­kri­isi­in ja zim­bab­we­maiseen inflaatioon.

  Viimeisin tieto lie­nee että nuo vähätkin keinot ovat USAs­sa tep­simässä: talous on lähdössä liik­keelle, velka­kri­isin uhka väistymässä ja inflaa­tio on pysytel­lyt ala­mais­sa niinkuin Krug­man ennakoi 2009.

  Muis­takaa nyt vielä ettei Krug­man suinkaan kan­na­ta help­poa elämää ja syömäve­lan ottamista aina ja joka tilanteessa. Tässä BBC News­night ‑keskustelu­o­hjel­mas­sa hän 6:15 kohdal­la lupaa ryhtyä haukkana vah­ti­maan val­tion meno­ja ja nalkut­ta­maan menoleikkausten puoles­ta heti kun nousukausi käyn­nistyy. (Suomenkieli­nen tek­sti­tys alasvetovalikosta)

  …Caveat Emp­tor: vähäi­nen talousym­mär­ryk­seni on enim­mäk­seen peräisin Krug­manin blogista.

 50. Mikko Kivi­ran­ta hän 6:15 kohdal­la lupaa ryhtyä haukkana vah­ti­maan val­tion meno­ja ja nalkut­ta­maan menoleikkausten puoles­ta heti kun nousukausi käynnistyy. 

  Saa­han sitä aina vaa­tia, mut­ta todel­lisu­udessa nousukaudel­la vaaleis­sa puhutaan jako­varas­ta eikä mis­tään leikkauksista.

  Julk­ista sek­to­ria ei nyt vaan saa pienen­net­tyä kuin lamas­sa. Nousukaudel­la julki­nen sek­tori jää ennalleen ja sen suh­teelli­nen osu­us kutis­tuu, mut­ta jokaisen nousukau­den jäl­keen julkisen sek­torin osu­us on korkeampi kuin edel­lisen nousukau­den jäl­keen. Se vain paisuu entistä enem­män ja jokaisen laman jäl­keen julkisel­la sek­to­ril­la on entistä enem­män tehtäviä. 

  Minkäs teet? No leikkaat sil­loin siinä ain­oas­sa tilanteessa kun se oikeasti on mah­dol­lista eli taantumassa.

 51. tpyy­lu­o­ma: No jos nyt men­nään sil­lä Kain­u­un han­kkeen noin 50€/MWh omakus­tan­nehin­nal­la, ja markki­noil­la sähkö mak­saa sen jotain 40€/MWh molem­min puolin, niin tos­ta tulee takki­in 20–30%, ei 50–70%.

  Olen­nainen para­metri on se, paljonko siitä sähköstä saa juuri sil­lä het­kel­lä, kun sitä on myytäväk­si. Tässä pitäisi ottaa koko voimalan elinkaari mukaan. Ei ole mitenkään san­ot­tua, että tuulivoimala tuot­taa sähköä siten, että sen sähkön arvo edus­taa keskiar­voa. (Tämä riip­puu olen­nais­es­ti pen­e­traa­tios­ta.) Toisin sanoen Nord­poolin spot­ti­hin­to­jen keskiar­vo ei vält­tämät­tä ker­ro ihan koko totuutta.

  Toinen asia on se, että pitäisi arva­ta sähkön hin­take­hi­tys tule­vaisu­u­teen. Alan toim­i­jat eivät odota kovin suur­ta kasvua eivätkä sitä, että tuulivoimas­ta tulisi kan­nat­tavaa ilman subventioita.

  Mut­ta olet kyl­lä toden­näköis­es­ti siinä oike­as­sa, että arvioni alara­ja (investoin­nista tulee kol­mannes takaisin) on alakant­ti­in. Ehkä tosi­aan 50–70 % takaisin on parem­pi arvio. Se ei kuitenkaan muu­ta sitä, että tuulivoima on val­ti­ollekin huono investoin­ti, vaikak ulkois­vaiku­tuk­set huomioidaan.

  (Pois­lukien CO2-ulkois­vaiku­tuk­set, niiden tarkastelu onkin sit­ten jo ihan eri tari­na. Sil­loin bench­mark on päästökaup­pahin­ta — jos usko­taan päästökauppaan.)

  tpyy­lu­o­ma: Mitä tulee noi­hin lait­teis­to­toimit­ta­jan osuuk­si­in, niin paljon ne lop­pu­jen lopuk­si on? Kysymys kiin­nos­taa min­ua sik­si, että kun räknäsin noi­ta tuulivoiman hin­to­ja, niin en laskenut mitään jään­nösar­vo­ja kah­denkymme­nen vuo­den jäl­keen. Yhden läh­teen mukaan kuitenkin varsi­nais­es­ti uusit­ta­va osa on itse tur­bi­i­ni, joka on vain neljän­nek­sen kokonaiskustannuksista.

  Tästä löy­tyy tutkimusti­etoakin. Itse tur­bi­inin osu­us on tuon tutkimuk­sen mukaan noin 70 % kul­je­tuksi­neen. Tässä toki hämää vähän ter­mi­nolo­gia, useim­miten ter­mi “tur­bine” tarkoit­taa nimeno­maan sitä torni­häkkyrää, jon­ka päässä on ropel­li. Siitä raken­nel­mas­ta käytän­nössä kaik­ki menee uus­in­taan voimalan käyt­töiän päässä.

  Lop­pu investoin­nista hajoaa mon­een osaan. Perus­tusten, tien­raken­nuk­sen ja asen­nuk­sen osu­udet ovat noin 10 % kokon­aisu­ud­es­ta. Sähköverkkoon liit­tämi­nen on suh­teel­lisen kallista (10 %), mut­ta sekään ei ole koti­maisen työl­lisyy­den kannal­ta kovin hyvää hom­maa (tarvi­taan paljon lait­tei­ta ulko­mail­ta, työvoimakin on usein ulkomaista).

  Tutkimus saa vuosit­taisen kun­nos­s­api­don (ei osia) osu­udek­si noin $5/MWh, joten sil­läkään ei ihan mah­dot­tomasti työl­lis­tetä. Voisi vielä olet­taa, että vain perus­in­fran kun­nos­s­api­to (vaikka­pa lumien auraami­nen ja talo­jen maalaami­nen) menee paikalliselle työvoimalle.

  Mer­itu­ulivoimala on sit­ten toinen tari­na, niis­sä paikalla tehtävien rak­en­tei­den osu­us on kak­si kol­mannes­ta. Lop­puhin­ta on kuitenkin sen ver­ran karu, ettei asi­aa kan­na­ta nykyisel­lään ihmetellä.

  Kan­nat­taa lukea tuo linkat­tu doku­ment­ti. Vaikkeivät numerot vält­tämät­tä ole absolu­ut­tis­es­ti oikei­ta Suomen olois­sa, voimaloiden hin­nat ovat kan­sain­välisiä, ja eri kus­tan­nustek­i­jät näkyvät hyvin.

 52. Krug­man on kyl­lä ihme pop­pamies, kun hänen nimen­sä mainit­sem­i­nenkin muut­taa asian kuin asian kiistämät­tömäk­si fak­tak­si ja lyt­tää “äidin tis­siä lut.. eiku viisauk­sia imevien” punaniskaisten peräkam­marin poikien argu­men­tit ker­ta iskul­la lysyyn.

 53. Mikko Kivi­ran­ta:
  Viimeisin tieto lie­nee että nuo vähätkin keinot ovat USAs­sa tep­simässä: talous on lähdössä liik­keelle, velka­kri­isin uhka väistymässä ja inflaa­tio on pysytel­lyt ala­mais­sa niinkuin Krug­man ennakoi 2009.

  Niin… nyt­pä ei enää tarvit­sekaan kuin vain todis­taa, että elpymi­nen johtuu nimeno­maan key­ne­siläis­es­tä elvy­tyk­ses­tä eikä suinkaan mis­tään muus­ta samanaikaises­ta ilmiöstä — kuten vaik­ka liuskekaa­sun tai “tiukan öljyn” boomista.

 54. Sylt­ty: Saa­han sitä aina vaa­tia, mut­ta todel­lisu­udessa nousukaudel­la vaaleis­sa puhutaan jako­varas­ta eikä mis­tään leikkauksista.

  Julk­ista sek­to­ria ei nyt vaan saa pienen­net­tyä kuin lamassa.

  Blo­gi-isän­tämme mukaan viime nousukaudel­la hal­li­tus kyl­lä pisti yli­jäämää sukan­var­teen, ja nykykeskustelus­sakin hän hah­mot­telee han­kkei­ta jot­ka puoli-itses­tään katoaisi­vat julkisen talouden läskiä lisäämästä jos/kun ajat paranevat.

  Sak­sas­sa val­tion säästämi­nen on geeneis­sä vasem­mal­ta oikealle, samoin USAn oikeis­tossa je meil­läkin mm. osas­sa Kokoomuk­sen äänestäjäkuntaa.

  Mut­ta väit­teessäsi kyl­lä tup­paa ole­maan perää, sikäli että demokra­ti­as­sa äänestäjät aina vai­h­ta­vat edus­ta­jat mieleisi­in­sä, ja tähän ratkaisuna pitäisi olla joko äänestäjäkun­nan sivistämi­nen tai elvy­tyk­senkaltais­ten mekanis­mien piilot­ta­mi­nen sään­nöl­lis­ten val­lan­vai­h­dosten ulkop­uolelle, vaikka­pa keskus­pankin mandaattiin.

 55. Poth1ue1:
  Krug­man on kyl­lä ihme pop­pamies, kun hänen nimen­sä mainit­sem­i­nenkin muut­taa asian kuin asian kiistämät­tömäk­si fak­tak­si ja lyt­tää “äidin tis­siä lut.. eiku viisauk­sia imevien” punaniskaisten peräkam­marin poikien argu­men­tit ker­ta iskul­la lysyyn.

  Ei kun kyl­lä sen ymmär­ryk­sen pitäisi tul­la itse asi­as­ta, riip­pumat­ta maini­taanko Krug­manin nimi samas­sa yhteydessä.

  Esimerkik­si sen seikan että koko kansan­talouden säästämistä ohjaa­vat eri reunae­hdot kuin yksi­ty­istalouden säästämistä, voi ymmärtää vaik­ka ajat­tele­mal­la pien­si­joit­ta­jaa pörssis­sä ver­rat­tuna sel­l­aiseen suur­si­joit­ta­jaan jol­la on merkit­tävä pros­ent­ti jonkun yhtiön osakekan­nas­ta salkus­saan. Pien­si­joit­ta­ja voi tyh­jen­tää posi­tion­sa heilaut­ta­mat­ta osak­keen hin­taa. Suur­si­joit­ta­ja ei voi.

 56. Mikko Kivi­ran­ta: Mut­ta väit­teessäsi kyl­lä tup­paa ole­maan perää, sikäli että demokra­ti­as­sa äänestäjät aina vai­h­ta­vat edus­ta­jat mieleisi­in­sä, ja tähän ratkaisuna pitäisi olla joko äänestäjäkun­nan sivistäminen…

  Tästä uno­h­tui pois että ensim­mäi­nen askel sivistymisen polul­la on ymmärtää että Key­ne­siläiset ovat eri porukkaa kuin Ison Val­tion kan­nat­ta­jat, vasem­mis­toli­it­to­laiset ja sen sem­moi­set. (Ja myös eri porukkaa kuin Pienen Val­tion kan­nat­ta­jat, mut­ta nämä eivät yleen­sä mene sekaisin).

  Ongel­mana on että ihmisil­lä on todel­la vaikea pitää mielessään use­ampia kuin kak­si vastapoo­lia yhdel­lä ker­taa. Asian täy­tyy olla jotenkin geneet­tis­es­ti sisään­raken­net­tu. Itsekin saan aina pon­nis­tel­la että kol­man­nenkin (saati use­am­man) vai­h­toe­hdon mah­dol­lisu­us ei uno­hdu. Ja kun joskus itse heitän keskusteluis­sa epäi­lyk­sen että mei­dän Kroisok­selta asti periy­tyvässä raha­jär­jestelmässä on jotain sisään­raken­net­tua val­u­vikaa, vastapuolen kasvot aina kirkas­tu­vat: “Haa, sehän on marxilainen!”

 57. Mikko Kivi­ran­ta: Tästä uno­h­tui pois että ensim­mäi­nen askel sivistymisen polul­la on ymmärtää että Key­ne­siläiset ovat eri porukkaa kuin Ison Val­tion kan­nat­ta­jat, vasem­mis­toli­it­to­laiset ja sen semmoiset.

  Usein myös uno­htuu, että moni key­ne­siläisen poli­ti­ikan arvosteli­ja pitää ideaa sinän­sä ihan hyvänä (ainakin ideaal­i­maail­mas­sa), mut­ta huo­maut­taa seu­rauk­sien ole­van käytän­nössä usein enem­män haitallisia kuin hyödyllisiä.

  Moni arvosteli­ja pitää key­ne­siläisyyt­tä myös etatistien, vasem­mis­to­lais­ten ja “sen sem­moist­en” viiku­nan leht­enä omien agen­do­jen­sa (lue: holtit­toman tuh­laamisen) edis­tämiseen. Jos puh­da­sop­piset (ja hyväuskoiset) key­ne­siläiset täl­lais­es­ta arvostelus­ta suut­tuvat, niin kan­nat­taisi var­maankin joskus herätä, lait­taa val­ot päälle ja lasit silmille kat­soak­seen mil­lais­ten petikaverei­den kanssa sitä elvy­tys­tä on suureen ääneen vaatimassa.

 58. Mut­ta kuinkas toimisi liikun­ta­palvelui­hin investoin­ti? Olen saanut sel­l­aisen käsi­tyk­sen että esim yri­tys­ten liikun­taan ja ter­vey­teen panos­t­a­mi­nen tuo aina kulun­sa takaisin, mut­ta sen mit­taami­nen tai todis­t­a­mi­nen on siinä se hom­man vaikeus. Liikun­tain­vestoin­ti näkyy tilin­päätök­sessä selkeänä kulu­na, mut­ta sit­ten säästö­vaiku­tus piilot­tau­tuu ikävästi use­alle riville. 

  Eli mitäs jos ote­taan yhteiskun­nan puolelta iso harp­paus tässä asi­as­sa ja tue­taan esim yri­tys­ten ja kun­tien liikun­ta­toim­intaa. Sil­lä saataisi­in työ­paikko­ja mon­elle alalle ja samal­la saataisi­in vaikka­pa väestön ikään­tymisen ja yli­pain­on aiheut­tamia ter­vey­den­hoitoku­lu­ja alaspäin.

  Miltä tämä kuu­lostaisi, onko kyseessä liian naivi ja lapselli­nen ajatus?

 59. Mikko Kivi­ran­ta: Blo­gi-isän­tämme mukaan viime nousukaudel­la hal­li­tus kyl­lä pisti yli­jäämää sukanvarteen

  Mitä tuo ker­too siitä key­ne­siläisyy­den todel­lis­es­ta toimivu­ud­es­ta? No sitä, ettei se toi­mi kun pitää kikkailla.

  Tot­ta, mut­ta nousukaudel­la val­tion ja kun­tien menot vain paisui­v­at, vaik­ka niiden oikeasti pitäisi kutis­tua tai vähin­täänkin pysyä nimel­lis­es­ti ennallaan.

  Tästä esimerkik­si näkee, että val­tion menot nousu­vat vuosi­na 2003–2007 sem­moi­set neljä mil­jar­dia euroa eli 10%. Sit­ten laman aikana ne nou­se­vat vieläkin enemmän.

  https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-tulot-ja-menot/

  Menot eivät sisäl­lä val­tion­ve­lan vähen­tämistä eli tuos­sa taulukos­sa ei ole havait­tavis­sa kyl­lä juuri minkään­laista key­ne­siläisyyt­ta. No vuon­na 1999 eli keskel­lä nousukaut­ta menot lask­i­vat edel­liseen vuo­teen ver­rat­tuna. Juhuu! Ker­ran onnis­tui key­ne­siläisyys. Muis­tan kuin­ka val­tion­va­rain­min­is­ter­iä haukut­ti­in kiilu­vasilmäis­es­tä velan­mak­sus­ta, nekin rahat olisi vasem­mis­ton mielestä pitänyt sil­loin käyt­tää mihin lie investointeihin.

 60. Mikko Kivi­ran­ta: Tästä uno­h­tui pois että ensim­mäi­nen askel sivistymisen polul­la on ymmärtää että Key­ne­siläiset ovat eri porukkaa kuin Ison Val­tion kan­nat­ta­jat, vasem­mis­toli­it­to­laiset ja sen sem­moi­set. (Ja myös eri porukkaa kuin Pienen Val­tion kan­nat­ta­jat, mut­ta nämä eivät yleen­sä mene sekaisin).

  Suomes­sa ei tai­da olla ain­ut­takaan vasem­mistopoli­itikkoa, joka ei täl­lä het­kel­lä ilmoit­tau­tu­isi keynesiläiseksi.

  Siis älä ymmär­rä väärin, key­ne­siläisyys on var­masti ihan hyvä idea, jos se saataisin mitenkään järkevästi toim­i­maan. Se toimii var­masti parem­min jenkeis­sä, mut­ta tääl­lä Suomes­sa se tarkoit­taa että rahaa pitää ensin­näkin kaataa nimeno­maan menoau­tomaat­tei­hin ja toisek­si, lisää rahaa pitää käyt­tää nimeno­mais­es­ti van­ho­jen rak­en­tei­den säilyttämiseen. 

  Siinä ei yksi Osmo Soin­in­vaara, pienen puolueen luop­u­va kansane­dus­ta­ja, joka ei ole ollut edes min­is­teri aikoi­hin, tun­nu missään.

  Ekon­o­mistithan yleen­sä suosit­tel­e­vat että tehdään reilusti rak­en­teel­li­sai muu­tok­sia ja helpote­taan hom­maa otta­mal­la lisää lainaa, jon­ka takaisin­mak­sun raken­nemuu­tok­set mah­dol­lis­ta­vat. Suomes­sa ote­taan lainaa jot­ta ei tarvitse tehdä mitään, mikä johtaa siihen että lainan takaisin­mak­su muut­tuu vain vaikeam­mak­si. Esimerkik­si E‑Amerikka on täyn­nä ex-rikkai­ta mai­ta, jot­ka aikoinaan velka­an­tu­i­v­at löysin rantein. Okei, siel­lä on paljon muitakin ongelmia mut­ta siel­lä oli toisen maail­man­so­dan jäl­keen maail­man rikkaimpia val­tioi­ta. Ja ensim­mäiset oikein kun­non hyvinvointivaltioviritykset.

 61. Niin eli key­ne­siläistne ongel­mana on se, että kun he pää­sevät val­taan, niin ei siihen val­taan tule mitään “aito­jen key­ne­siläisä” vaan juurikin ne “kvasikey­ne­siläiset”, joiden tavoite on, oli­pa lama taik­ka ei, estää kaik­ki rak­en­teel­liset muu­tok­set ja rak­en­taa mak­si­maa­li­nen menoautomaaattihässäkkä.

  Ja vaik­ka joku olisi kuin­ka key­ne­siläi­nen, niin hänet kyl­lä eduskun­taryh­mässä äänestetään nurin kun ehdot­taa jonk­in­sort­tisia leikkauk­sia keskel­lä nousukautta.

 62. Mikko Kivi­ran­ta: Blo­gi-isän­tämme mukaan viime nousukaudel­la hal­li­tus kyl­lä pisti yli­jäämää sukan­var­teen, ja nykykeskustelus­sakin hän hah­mot­telee han­kkei­ta jot­ka puoli-itses­tään katoaisi­vat julkisen talouden läskiä lisäämästä jos/kun ajat paranevat.

  Ei yksi pääsky kuitenkaan tee kesää. Ihan hyvä sinän­sä, että edes jotain säätet­ti­in, mut­ta samal­la luoti­in val­ta­va kasa uusia menoau­tomaat­te­ja, las­ket­ti­in eläkeikää, laimin­lyöti­in rak­en­teel­liset uud­is­tuk­set jne. Joss­sain vai­heessa taidet­ti­in oikein riemui­ta, kun teol­lisu­u­den poh­ja mureni ja tuotan­to karkasi ulko­maille — “hei, nythän me ede­tään suo­raan jälki­te­ol­liseen yhteiskuntaan!”

  Se, ettei ihan “etelän vetelien” malli­in velka­an­nut­tu, ei kyl­lä riitä kiitet­tävään eikä edes tyy­dyt­tävään arvosanaan — valmius uud­is­tuk­sille kun oli ihan samal­la tasol­la kuin jos­sain Kreikassa.

 63. Mikko Kivi­ran­ta: Ei kun kyl­lä sen ymmär­ryk­sen pitäisi tul­la itse asi­as­ta, riip­pumat­ta maini­taanko Krug­manin nimi samas­sa yhteydessä.

  Anteek­si vain, mut­ta tässä sin­un “ymmärämisessä” on hive­nen sel­l­ainen maku, että ne, joiden mielestä elvy­tys on jees ja Krug­man erhet­ymätön guru, ovat riit­tävän fik­su­ja ymmärtääk­seen asian oikein — ja ne, jot­ka vähäkin uskalta­vat kri­ti­soi­da asi­aa tai itse Suur­ta Gurua, eivät vain kykene tajua­maan edes yksinker­taisia kansan­talouden perustekijöitä.

  Esimerkik­si sen seikan että koko kansan­talouden säästämistä ohjaa­vat eri reunae­hdot kuin yksi­ty­istalouden säästämistä, voi ymmärtää vaik­ka ajattelemalla…

  Teo­ria on kuitenkin aina eri­a­sia kuin käytäntö.

  Esim. kuvit­teletko, että vaikka­pa Ran­skan tai Ital­ian val­las­saol­e­vat sosial­is­tit oli­si­vat valmi­ita minkään­laisi­in uud­is­tuk­si­in, jos EKP vään­täisi raha­hanat täysin auki eikä ilkeä komis­sio olisi kyt­täämässä vajei­ta ja velkaantumista?

  Kyl­lä säästämi­nen tässä vai­heessa tekee taa­tusti kipeää ja aiheut­taa monia surullisia ihmisko­htaloi­ta. Mut­ta jos uud­is­tuk­sia ei ikinä pystytä tekemään kuin kaikkein vaikeim­man kaut­ta, niin onko kär­simyk­sille vai­h­toe­hto­ja? Ja jos kär­simyk­set nyt tun­tu­vat raskail­ta, niin ehkä seu­raaval­la nousukaudel­la tulee miet­ti­neek­si kahdesti äänestääkö poli­itikko­ja, jot­ka mesoa­vat jako­varas­ta — vaiko niitä, jot­ka muis­tut­ta­vat kil­pailukyvyn ylläpitämis­es­tä hyv­inäkin aikoina.

 64. Sylt­ty: Julk­ista sek­to­ria ei nyt vaan saa pienen­net­tyä kuin lamassa. 

  Ei, vaan julk­ista sek­to­ria ei saa pienen­net­tyä ylipään­sä koskaan — ei sen enem­pää lamas­sa kuin laman ulkopuolellakaan.

  Siinä eivät onnis­tuneet edes Ronald Rea­gan tai Mar­garet Thatch­er, joiden koko elämän­työ hei­dän omas­ta mielestään tähtäsi ensi sijas­sa julkisen sek­torin pienen­tämiseen, ja joiden ihail­i­jat myös virheel­lis­es­ti ylistävät heitä tästä pienen­tämis­es­tä (ja vihaa­jat vas­taavasti vihaavat).

  Tiedos­sani ei ole yhtään ain­ut­ta kehit­tynyt­tä demokraat­tista län­si­maa­ta, jos­sa julkisen sek­torin koko olisi — automaat­ti­sista vakaut­ta­jista puhdis­tet­tuna — pienen­tynyt muu­ta­maa pros­ent­tiyk­sikköä enem­män siitä hui­pus­ta, jon­ka se ker­taalleen his­to­ri­as­sa on saavut­tanut. Sel­l­aista on tapah­tunut het­kel­lis­es­ti joidenkin vuosien ajan, mut­ta vähänkään pysyväm­min ei.

  Palkko­jen jäykkyy­destä alaspäin on käy­ty paljon keskustelua, mut­ta siinä jää huo­maa­mat­ta, että myös julkisen sek­torin koko näyt­täisi ole­van jäykkä alaspäin. Tätä voi sinän­sä vapaasti pitää joko hyvänä, pahana tai neu­traali­na asiana, mut­ta tosi­a­sia se näyt­täisi ole­van. Itse sanois­in, että jäykkyys tekee vain entistäkin tärkeäm­mäk­si keskustelun siitä, mitä julki­nen sek­tori tekee, kun se sen kuitenkin lop­ul­ta tekee.

 65. Tom­mi Uschanov: Siinä eivät onnis­tuneet edes Ronald Rea­gan tai Mar­garet Thatch­er, joiden koko elämän­työ hei­dän omas­ta mielestään tähtäsi ensi sijas­sa julkisen sek­torin pienen­tämiseen, ja joiden ihail­i­jat myös virheel­lis­es­ti ylistävät heitä tästä pienen­tämis­es­tä (ja vihaa­jat vas­taavasti vihaavat). 

  Ongel­ma lie­nee hei­dän osaltaan mit­taris­sa. He pienen­sivät julkisen sek­torin julk­ista kon­trol­lia, eivät suinkaan siihen käytet­tyä rahamäärää. Sanois­in hei­dän myös samal­la merkit­tävästi pienen­täneen julkisen sek­torin tehokku­ut­ta. Julk­ista sek­to­ria kun käytetään asioi­hin, jot­ka tuot­ta­vat ikäviä asioi­ta, jos se luovute­taan täysin yksi­tyiselle sek­to­rille. Tietysti voidaan miet­tiä kuin­ka tosis­saan rahoi­tus­ta olti­in täysi­in siirtämässä yksi­tyiselle, saa­han noista bis­nek­sistä rahaa, vaik­ka sen julkisen kaut­ta kierrättäisikin..

  (Rea­ganil­la oli muuten parem­mat mielip­i­teet vuon­na 1948. Liekö sit­ten tajun­nut toisen puolen mak­sa­van parem­min tms..)

  Las­ke­taanko muuten täysin yksi­tyi­nenkin ter­vey­den­huolto julkiseen sek­tori­in? Eikös se mene aina julkiseen jonkin käytän­nön mukaan?

  Mikko Kivi­ran­ta: Viit­taan ‘Oba­ma stim­u­lus’ ‑paket­ti­in 800mrd, USAn val­tion­bud­jet­tien pysyt­tämiseen ali­jäämäisenä, ja tosi­aankin FEDin val­tion­velka­kir­jo­jen osto-ohjelmiin. 

  Veikkaan­pa, että siel­lä olisi ihan mielel­lään kerät­ty lisää vero­ja ainakin yläpäästä ja yri­tyk­siltä. (Monil­la suuryri­tyk­sil­lä on negati­ivi­nen vero­pros­ent­ti!) FEDin ohjel­mat oli­vat alun jäl­keen aika epä­toivoista sup­ply side ‑räpis­te­lyä jär­jestelmän lik­vidi­teetin ylläpitämisek­si hal­li­tuk­selta tarvit­tu­jen kysyn­täpuolen toimien kor­vaamisek­si ja se 800 mrd taisi olla tilanteessa, jos­sa talousjär­jestelmä meinasi rom­ah­taa kokon­aan. “Elvy­tys” ei ainakaan tuos­ta viimeis­es­tä tule ensim­mäisenä mieleen, vaik­ka oli­han se toki sitä.

  Point­ti­ni oli se, että siel­lä infra oikeasti jo hajoaa käsi­in eikä siihen ole siltikään saatu osoitet­tua rahaa talousti­lanteessa, jos­sa on jo vuosia tarvit­tu elvytystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.