Mikä on kunnan oma palvelu?

Osu­uskau­pat läh­estyivät tari­nansa lop­pua 1960-luvul­la, kunnes ne vai­h­toi­vat organ­isaa­tio­ta. Kun­nal­li­sista osu­uskaupoista siir­ryt­ti­in maakun­nal­lisi­in ja vauhti parani olen­nais­es­ti. Mitä tästä voisi oppia kun­tien palvelu­ja ajatellen?

Tun­tuu luon­te­val­ta, että kun­tien palveluista ne kan­nat­taa tuot­taa kun­nal­lis­es­ti, jois­sa asi­akku­us on pääsään­töis­es­ti rajoitet­tu kun­nan asukkaisi­in. Täl­laisia ovat perusk­oulut ja päiväkodit nyt esimerkik­si sekä ainakin tois­taisek­si vanhustenhuolto.

On aika vaikea perustel­la kun­tako­htaisu­ut­ta, jos asi­akku­us ei ole rajoitet­tu kun­ta­laisi­in. Tyt­täreni lukios­sa helsinkiläiset oppi­laat ovat vähem­mistönä, ter­veyskeskuk­sien asi­akku­us ei riipu enää kotikun­nas­ta ja kir­jas­to­ja sekä teat­tere­i­ta saa käyt­tää kuka vain. Vaik­ka helsinkiläiseen lukioon saa tul­la vaik­ka Utsjoelta, kaupunkiseu­tu on koko maa­han ver­rat­tuna parem­pi huole­hti­maan kaikkien palveluista. Osu­uskau­patkin ovat maakun­nal­lisia, vaik­ka asi­akkai­ta toisen kun­nan asukkai­ta ei ovelta käännytetäkään.

Mut­ta on siinä toinenkin puolen­sa. Esimerkik­si kir­jas­toverkon osalta kun­nat ovat otta­neet aivan eri strate­gian pääasi­as­sa maanti­eteel­li­sistä syistä. Espoos­sa on yksi kir­jas­to 39 km2. kohti, Helsingis­sä viit­tä neliök­ilo­metriä kohden, ja Espoo aikoo keskit­tää kir­jas­toverkkoa edelleen. Se on luon­nol­lista kun­nas­sa, jos­sa elämä perus­tuu autoilu­un, kun taas Helsin­gin tiheä verkko on perustel­tua, kun palve­lut muutenkin ovat pääasi­as­sa käve­lyetäisyy­del­lä. Mikä on maanti­eteel­lis­es­ti luon­nol­lista, muut­tuu kovin luon­not­tomak­si, jos palve­lut rahoite­taan yhdessä.

8 vastausta artikkeliin “Mikä on kunnan oma palvelu?”

 1. Kun­nan omat palve­lut voitaisi­in määritel­lä sel­l­aisik­si, joista kun­ta itse voi päät­tää tai joiden sisältöön kun­ta itse voi ainakin merkit­tävästi vaikuttaa.
  Muut ja lak­isääteiset palve­lut sopi­si­vat kyl­lä kun­nan organ­isoimik­si, mut­ta val­tion kustannettaviksi.

 2. Osu­uskau­pat muut­tui­v­at pääosin maakun­nal­lisik­si mut­ta samaan aikaan lisät­ti­in SOK:n val­taa merkit­tävästi. Se määräsi ketju­jen kon­sep­tit ja otti erikois­tavarakau­pan pitkälti hoitaak­seen. Tukku­ost­a­mi­nen siir­tyi Tradekan kanssa peruste­tulle yri­tyk­selle ja ulko­maille laa­jen­nut­ti­in SOK:n joh­dos­sa. SOK:ssa val­taa toki käyt­tivät provinssien miehet ja naiset. 

  Ihan näin selvennyksenä.

 3. Pitäisikö kokon­aisu­ut­ta lähteä johta­maan mah­dol­lisim­man yksinker­tais­es­ti rakenteesta?

  -yövar­ti­javal­tio laa­jen­nuk­sel­la, joka hoitaa järjestyk­sen ja rauhan, mut­ta laa­jen­nuk­sel­la myös erikois­sairaan­hoidon joka vaatii eri­ty­istä lait­teis­to- ja ammattitaitoklusteria

  -muut, “kun­ta”- ja kun­ta­lais­ten palve­lut, 100 % markki­nae­htoisia ja yksi­ty­is­tet­tyjä, kilpailtuja!

 4. max:
  Pitäisikö kokon­aisu­ut­ta lähteä johta­maan mah­dol­lisim­man yksinker­tais­es­ti rakenteesta?

  -yövar­ti­javal­tio laa­jen­nuk­sel­la, joka hoitaa järjestyk­sen ja rauhan, mut­ta laa­jen­nuk­sel­la myös erikois­sairaan­hoidon joka vaatii eri­ty­istä lait­teis­to- ja ammattitaitoklusteria

  -muut, “kun­ta”- ja kun­ta­lais­ten palve­lut, 100 % markki­nae­htoisia ja yksi­ty­is­tet­tyjä, kilpailtuja!

  Täl­lainen aja­tushar­joi­tus saat­tisi antaa mie­lenki­in­toisia tuloksia. 

  Käytän­nössä kuitenkin tarvi­taan väl­i­ta­son alueel­lista suun­nit­telua ja koordi­noin­tia. Heikko koordi­noin­ti on syn­nyt­tänyt USA:ssa esim. moot­toriteitä, jot­ka päät­tyvät kaupun­gin- tai kun­nan­ra­jalle, naa­puril­la kun ei ollut varo­ja toteut­taa omaa pätkään­sä. Tämä nyt on melkoista resurssien haaskausta. 

  Jonk­i­nasteinen julk­isten tulo­jen val­takun­nalli­nen tasaus lie­nee käytössä kaikissa teollisuusmaissa.

 5. Tapio: Heikko koordi­noin­ti on syn­nyt­tänyt USA:ssa esim. moot­toriteitä, jot­ka päät­tyvät kaupun­gin- tai kun­nan­ra­jalle, naa­puril­la kun ei ollut varo­ja toteut­taa omaa pätkäänsä. 

  Moot­toritei­den rak­en­tamisen merkit­tävä moti­vaa­tio USA:ssa 1960-luvul­la oli, että asukkaat saadaan nopeasti evakuoitua kaupungeista ydi­nase­hyökkäyk­sen tul­lessa… Oheis­vaiku­tuk­se­na mah­dol­lis­tet­ti­in yhdyskun­tarak­en­teen hajautuminen.

 6. Tomi:
  Osu­uskau­pat muut­tui­v­at pääosin maakun­nal­lisik­si mut­ta samaan aikaan lisät­ti­in SOK:n val­taa merkit­tävästi. Se määräsi ketju­jen kon­sep­tit ja otti erikois­tavarakau­pan pitkälti hoitaak­seen. Tukku­ost­a­mi­nen siir­tyi Tradekan kanssa peruste­tulle yri­tyk­selle ja ulko­maille laa­jen­nut­ti­in SOK:n joh­dos­sa. SOK:ssa val­taa toki käyt­tivät provinssien miehet ja naiset. 

  Ihan näin selvennyksenä.

  </blockquot

  Maakun­nal­lis­ten osu­uskaup­po­jen aika alkaa olla ohi. Syy­na on erit­tain tehokas Lidl. Ei ole enaa varaa maakun­ta­jo­hta­ji­in esikuntineen.

 7. Olen myös käyt­tänyt osu­uskaup­pa-analo­giaa ja lisäk­si raidelevey­ses­imerkkiä. Suuri osa “kun­ta­palveluista” on sel­l­aisia, jot­ka koske­vat kansalaisia samoin perustein yli val­takun­nan. Sik­si niiden räätälöin­ti ja hallinnoin­ti sekä kus­tan­t­a­mi­nen kun­nit­tain on resurssien tuh­laamista ja epä­tasa-arvon lähde. Kuten maan R‑kioskit ovat saman­laisia niin myös ter­veyskeskusten ja perusk­oulu­jenkin tulisi käyt­tää samaa kon­sep­tia, ker­ran teh­dyn ope­tus­su­un­nitel­man tulisi päteä yhden­ver­tais­es­ti kaikille kullannupuille.

  Kun­tien surullisenku­u­luisat tieto­jär­jestelmät vas­taa­vat tilan­net­ta, mis­sä rautatei­den raideleveys vai­h­tuu aina kun­nan­ra­jal­la. Tai sit­ten val­tatie muut­tuu Lai­hial­la vuoro­su­un­ti­in ajet­tavak­si kuop­paisek­si kaistak­si ja lev­e­nee komi­asti Vaasas­sa moot­tori­tiek­si (jälkim­mäisen muuten tekeekin!). Pelkään, että tieto­jär­jestelmien tilanne kuvas­taa yleisem­minkin kun­tien itsenäisen puuhailu­un liit­tyvää resurssien tuh­laus­ta mikä toisaal­ta luo toivoa rationalisointihyötyihin.

  Kuten Olli J. Oja­nen edel­lä toteaa kun­nan tulisi päät­tää omista asiois­taan. Eduskun­ta on jo demokraat­tis­es­ti päät­tänyt suures­ta osas­ta “kun­ta­palvelu­ja” joten val­tio voisi ne myös hoitaa keskite­tysti kuten postin ja rautati­et. Niistäkin aina valite­taan mut­ta kyl­lä ne toimivat.

  Väit­täisin että demokra­tia lisään­ty­isi, kun eduskun­ta ottaisi omat päätök­sen­sä aidosti vas­tu­ulleen ja kun­nan tehtäviä rajoitet­taisi­in niihin kysymyk­si­in joista voidaan paikalla aidosti päät­tää. Tämän aidon päät­tämisen piiri on kirkonkylän tai kaupungi­nosan kokoinen. Päämääräk­si siis tuhat kun­taa, täl­lä kan­nal­la taisi Ville Kom­sikin olla kesäisessä kirjoituksessaan.

  Syy, mik­si “tuhat kun­taa” lie­nee turha haave on, että hallintoa kehitetään hallinnon ehdoin. “Kun­tapäät­täjiltä” kysytään miten kun­tia on kehitet­tävä: no tot­takai appa­rat­sik­it katso­vat asioi­ta läheltä ja puo­lus­ta­vat rak­en­teitaan. Sit­ten on alhaal­ta ylös raken­net­tu­ja väli­por­tai­ta joi­ta kukaan ei tunne: ketkä hal­lit­se­vat meitä Uuden­maan liiton hal­li­tuk­ses­sa? Googlaa­mal­la selviää, ei Hesarista tai arjes­ta. Sotenkin kaappasivat.

 8. Olli Saari­nen: Suuri osa “kun­ta­palveluista” on sel­l­aisia, jot­ka koske­vat kansalaisia samoin perustein yli val­takun­nan. Sik­si niiden räätälöin­ti ja hallinnoin­ti sekä kus­tan­t­a­mi­nen kun­nit­tain on resurssien tuh­laamista ja epä­tasa-arvon lähde. Kuten maan R‑kioskit ovat saman­laisia niin myös ter­veyskeskusten ja perusk­oulu­jenkin tulisi käyt­tää samaa kon­sep­tia, ker­ran teh­dyn ope­tus­su­un­nitel­man tulisi päteä yhden­ver­tais­es­ti kaikille kullannupuille.

  Tot­ta mut­ta vain tiet­tyyn rajaan asti. Toinen ääripää on:

  Olli Saari­nen: Tämän aidon päät­tämisen piiri on kirkonkylän tai kaupungi­nosan kokoinen. Päämääräk­si siis tuhat kun­taa, täl­lä kan­nal­la taisi Ville Kom­sikin olla kesäisessä kirjoituksessaan.

  Näi­den kah­den “kunnallisen/valtakunnallisen” hallintomas­san väli­in jää hyvin suuri määrä sel­l­aista mas­saa, joka pitää räätälöidä alueen tarpeisi­in. Esim toisen ja kol­man­nen asteen koulu­tuk­sen suun­taamises­sa pitää alueel­liset tarpeet huomioida.

  Selkeä ratkaisu tähän on OS:n edel­lisessä säi­keessä esit­tämä kiin­teistökun­ta (itse nimeäisin sen resurssikun­naksi), jol­la olisi riit­tävästi val­taa ja resursse­ja. Sel­l­aises­sa yksikössä pitäisi olla veronkan­to-oikeus ja asukkai­ta ainakin sata tuhat­ta, mielel­lään enemmän.

  Jos tuhan­nen kun­nan yläpuoliset asi­at kier­rätetään keskushallinnon kaut­ta, lop­putu­los olisi demokra­t­ian irviku­va ja jon­nekin sinne ne verora­hatkin häviäisivät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.