Mitä kaikkea Rosatomin kanssa on sovittu?

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­lan hin­nak­si on arvioi­tu kuusi mil­jar­dia ja teho tie­de­tään 1200 MW:ksi. Tie­dän jotain kil­pai­le­van hank­keen kus­tan­nus­las­kel­mis­ta ole­tuk­sel­la että hin­ta puo­let hal­vem­pi ja teho 1600 MW, jos­kin tätä pro­jek­tia vähän rasit­ta­vat raken­nusai­kai­set korot. Näi­tä kah­ta tie­toa ver­taa­mal­la las­kin, että Fen­no­voi­man säh­kön oma­kus­tan­nus­hin­nan on olta­va vähin­tään 100 € megawat­ti­tun­nil­ta. Näil­lä nur­kil­la sen pitäi­si liik­kua, sil­lä onhan Bri­tan­ni­aan kaa­vail­lul­le ydin­voi­ma­lal­le luvat­tu 110 euron syöt­tö­ta­rif­fi. Varo­vai­ses­ti olen kui­ten­kin sano­nut, että hin­nan on olta­va vähin­tään 80 euroa/MWh

Täl­lä perus­teel­la olen pitä­nyt silk­ka­na hul­luu­te­na, että kun­nat mene­vät osak­kaik­si Fen­no­voi­maan ja sitou­tu­vat osta­maan osuu­ten­sa säh­kös­tä oma­kus­tan­nus­hin­taan. Jos halu­aa hal­paa säh­köä, voi teh­dä futuu­ri­kaup­po­ja pörs­sis­sä. Kym­me­nen vuo­den pääs­tä toi­mi­tet­ta­vaa säh­köä voi nyt ostaa alle 40 euron hinnalla.

Nyt olem­me kui­ten­kin kuul­leet, että Rosa­tom takaa muil­le osak­kail­le osak­kuus­säh­kön 50 euron hin­taan seu­raa­vak­si kym­me­nek­si vuo­dek­si. Tämä tekee kun­tien osal­lis­tu­mi­sews­ta jär­ke­väm­pää – aina­kin siis ne ensim­mäi­set kym­me­nen vuot­ta – mut­ta samal­la se mer­kit­see, että Rosa­to­min roo­li täs­sä hank­kees­sa on olen­nai­ses­ti ker­rot­tua suurempi.

Rosa­tom halu­aa myyn­ti­näyt­te­lyn Suo­meen ja mak­saa täs­tä ilmei­ses­ti aika pal­jon. Ilmai­sia lou­nai­ta ei kui­ten­kaan ole.

Edus­kun­nan oli­si hyvä tie­tää, mitä kaik­kea täs­sä yhtey­des­sä on oikein sovit­tu. Pitäi­si osa­ta myös arvioi­da, kuin­ka van­kal­la poh­jal­la tuol­lai­set sopi­muk­set ovat ulko­po­li­tii­kan myl­ler­rys­ten keskellä.

46 vastausta artikkeliin “Mitä kaikkea Rosatomin kanssa on sovittu?”

 1. Ja samal­la veron­mak­sa­jat suo­mes­sa mak­sa­vat 105,30EUR/MWh tuu­li­voi­mas­ta — mene­tet­ty lounas?

 2. Tie­dän jotain kil­pai­le­van hank­keen kus­tan­nus­las­kel­mis­ta ole­tuk­sel­la että hin­ta puo­let halvempi

  Sel­ven­nyk­sek­si jos joku jäi ihmet­te­le­mään: tuos­sa on pai­no sanal­la “ole­tuk­sel­la”. Olki­luo­to 3:n tosia­sial­li­nen hin­ta on jotain ihan muu­ta, kuka sen sit­ten mak­saa­kaan. Se ei tie­tys­ti muu­ta 3 mil­jar­din mukaan ole­tet­tua laskelmaa.

 3. Han­hi­ki­vi on myös Kepul­le tär­keä han­ke, joten hal­li­tus saa­nee riit­tä­vää tukea vas­ti­neek­si periaatepäätökselle.

  Uuden voi­ma­lai­tos­pai­kan avaa­mi­nen on se eri­koi­sin valin­ta. EON:in omi­tusai­ka­na oli ilmeis­tä, että lyhyt siir­to­yh­teys Ruot­siin on plus­saa ja Tor­nion teräs­teh­das­kin on lähel­lä. Nykyi­sin tilan­ne lie­nee eri­lai­nen kysyn­nän ja tuo­tan­non raken­teen näkökulmasta.

  Joke­ri­na lop­pui­joi­tus­paik­ka, jos­ta ei ole tie­toa. Onka­lo Olku­luo­dos­sa menee nyky­sil­le ja OL3 ja OL4 laitoksille.

 4. Edus­kun­nan oli­si hyvä tie­tää, mitä kaik­kea täs­sä yhtey­des­sä on oikein sovit­tu. Pitäi­si osa­ta myös arvioi­da, kuin­ka van­kal­la poh­jal­la tuol­lai­set sopi­muk­set ovat ulko­po­li­tii­kan myl­ler­rys­ten keskellä.

  Vali­tet­ta­vas­ti monil­la edus­ta­jis­tam­me ei ole kykyä tai halua ymmär­tää asioi­ta, joten kan­sa saa sitä mitä tilaa.

 5. Vaik­ka joh­dan­nai­sia voi ostaa 10 vuo­den pää­hän, kukaan ei voi tie­tää tai ennus­taa mitä säh­kö mak­saa 10 vuo­den jäl­keen seu­raa­vat 50 vuot­ta. Osal­lis­tu­mi­nen on venä­läis­tä rulet­tia, jos­sa pat­ruu­noi­ta lip­paas­sa on kat­son­ta kan­nan mukaan 0–6. Itse uskon että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na osal­lis­tu­mi­nen on jär­ke­vää, vaik­ka aluk­si mak­set­tu hin­ta oli­si mark­ki­na­hin­taa kalliimpi.

 6. Teol­li­suus vähe­nee koko ajan. Mihin sitä lisä­säh­köä oikein tar­vi­taan? Kuu­del­la mil­jar­dil­la raken­tai­si jo tun­ne­lin Tallinnaan.

 7. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, miten Rosa­tom takauk­sen­sa on luvan­nut hoitaa. 

  Tal­let­taa­ko se jon­kun raha­mää­rän Lon­toos­sa sijait­se­vaan pank­kiin, jos­ta tar­vit­taes­sa mak­se­taan Fen­no­voi­mal­le takuu­hin­nan ja osa­kas­säh­kön toteu­tu­neen hin­nan erotus? 

  Vai myön­tää­kö Rosa­tom Fen­no­voi­mal­le lai­nan, jon­ka lyhen­nyk­sis­tä Fen­no­voi­ma voi kui­ta­ta kysei­sen erotuksen? 

  Vai poh­jau­tuu­ko takuu vain epä­var­maan kir­jal­li­seen sopi­muk­seen tai yhtiö­jär­jes­tyk­seen mää­räyk­seen sii­tä, että Rosa­tom sit­ten mak­saa lupaa­man­sa takuurahat?

  Yleen­sä täl­lais­ten takui­den mää­rä rajoi­te­taan johon­kin sum­maan. Rosa­to­min mak­si­mi­ta­kaus­ris­ki voi olla esi­mer­kik­si tal­le­tuk­sen tai lai­nan kokonaismäärä.

 8. Osmo: “Nyt olem­me kui­ten­kin kuul­leet, että Rosa­tom takaa muil­le osak­kail­le osak­kuus­säh­kön 50 euron hin­taan seu­raa­vak­si kym­me­nek­si vuodeksi.”

  Tämä­hän on ilmei­ses­ti erin­omai­nen asia, sinul­la ei ole aihet­ta aikai­sem­paan pel­koo­si, että Rosa­tom myy osuu­ten­sa säh­kös­tä Venäjälle.
  Ja Rosa­tom voi­nee luva­ta vain sii­tä osak­kuus­säh­kös­tä, jon­ka se omis­taa, vai miten se Man­ka­la-jut­tu menee?

 9. Jos halu­aa hal­paa säh­köä, voi teh­dä futuu­ri­kaup­po­ja pörs­sis­sä. Kym­me­nen vuo­den pääs­tä toi­mi­tet­ta­vaa säh­köä voi nyt ostaa alle 40 euron hinnalla.”

  Pörs­sis­tä futuu­reil­la et saa Poh­jo­las­sa säh­köä, vaan hin­tae­ro-sopi­muk­sen, spot-hin­taan sido­tun forwar­din, jos nyt joku suos­tuu vas­ta­puo­lek­si (en tar­kis­ta­nut, joku saat­taa oikeas­ti tar­jo­ta sop­pa­ria hin­taan 40). Nuo pisim­mäl­le tule­vai­suu­teen yltä­vät joh­dan­nai­set eivät tosin ole kovin vaihdettuja.

  Toi­sek­seen, nuo forwar­dit on sidot­tu ns. sys­tee­mi­hin­taan, omal­la taval­laan las­ket­tuun poh­jois­mai­seen kes­ki­hin­taan. Suo­men alue­hin­ta on luok­kaa 2–5 euroa korkeampi.

  Eikös Rosa­tom sitä pait­si ole sitou­tu­nut pitä­mään pro­jek­tin kus­tan­nuk­set kuris­sa, siten että oma­kus­tan­ne­säh­kön hin­ta on enin­tään 50 eur/MWh. Ensim­mäis­ten vuo­sien jäl­keen pää­oma­ku­lut var­maan läh­te­vät las­ke­maan ja samoin oma­kus­tan­ne­säh­kön hin­ta. Eri­lai­sia las­kel­mia on näky­nyt ja nii­den mukaan lai­tos tuli­si mak­se­tuk­si luok­kaa 20 vuo­des­sa, min­kä jäl­keen kaik­ki tuo­tet­tu säh­kö on lähes ilmaista.

  p.s. OL3 kus­tan­nuk­sia ei kan­na­ta käyt­tää ver­tai­lu­koh­tee­na, pro­jek­ti on suju­nut poik­keuk­sel­li­sen huo­nos­ti, pit­käl­ti Van­ha­sen ja vih­rei­den vuok­si, jot­ka onnis­tui­vat pant­taa­maan ydin­voi­ma­lu­pia, ja ajoi­vat TVOn tilaa­maan yli­suu­ren pro­to­tyyp­pi-lai­tok­sen, kun ker­ran yksi lupa onnis­tut­tiin saamaan.

 10. Edus­kun­nan oli­si hyvä tie­tää, mitä kaik­kea täs­sä yhtey­des­sä on oikein sovit­tu. Pitäi­si osa­ta myös arvioi­da, kuin­ka van­kal­la poh­jal­la tuol­lai­set sopi­muk­set ovat ulko­po­li­tii­kan myl­ler­rys­ten keskellä.”

  No, edus­kun­ta käsit­tääk­se­ni käyt­tää ylin­tä val­taa Suo­mes­sa. Edus­kun­ta voi­nee vaa­tia sopi­muk­set ja nii­den salai­set lisä­pöy­tä­kir­jat näh­tä­väk­seen (ja toi­vot­ta­vas­ti ker­toa myös kansalaisille).

  Eivät­hän val­tion teke­mät sopi­muk­set toi­ten val­tioi­den kans­sa voi olla salaisia.

  Muu­toin olen sitä miel­tä, että Hel­sin­kiä edus­ta­vien kan­san­edus­ta­jien kuten Soi­nin­vaa­ra, Alan­ko-Kahi­luo­to, Män­nis­tö ja muut oli­si syy­tä pitää huo­li, ettei Hel­sin­gin kau­pun­ki ole muka­na täs­sä tuh­lauk­ses­sa. Tämä siis val­tuus­tos­sa, jos­sa edus­ta­vat kaupunkilaisia.

  Jos teol­li­suus halu­aa mak­saa yli­hin­taa säh­kös­tään, teh­köön niin. Sopii hyvin suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den vii­me vuo­si­kym­me­nen munaus­ten jatkoksi.

 11. Mika Hämä­läi­nen:
  Ja samal­la veron­mak­sa­jat suo­mes­sa mak­sa­vat 105,30EUR/MWh tuu­li­voi­mas­ta – mene­tet­ty lounas?

  Jos nyt raken­nat, tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­fi on 105,30 e/MWh vain vuo­den ajan, sen jäl­keen puto­aa 83,50 e/MWh tasol­le lopuik­si 11 vuo­dek­si, ja sitä ei muu­te­ta vuo­sien aika­na (inflaa­tio syö sitä hyvää vauh­tia). Aja­tus bonus­ta­son taka­na oli, että tuu­li­voi­maa pitää saa­da nopeas­ti pal­jon lisää.

  Bri­tan­nias­sa Hinkley Poin­tin ydin­reak­to­ril­le anne­taan 92 e/MWh syöt­tö­ta­rif­fi 35 vuo­dek­si — ja sitä koro­te­taan inflaa­tiol­la. Täs­sä ydin­e­ner­gian todel­li­nen kil­pai­lu­ky­ky ilman venä­läis­ten veron­mak­sa­jien subventiota.

 12. Joten­kin vai­kea uskoa, että aivan jär­jet­tö­miä hin­to­ja ydin­säh­kös­tä mak­set­tai­siin. Toi­vot­ta­vas­ti ei !
  Joten­kin kun vih­reä polii­tik­ko puhuu ydin­säh­köä vas­taan, kes­kus­te­lu ei ole oikein hedel­mäl­lis­tä kos­ka toi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti ydin­voi­maa vas­taan. Etsi­tään vain nega­tii­vi­sia argu­ment­te­ja. Vas­tus­te­taan jopa ydin­voi­man kehit­tä­mis­tä sinän­sä. Monet ilmas­to­tut­ki­jat­han ovat kään­ty­neet ydin­voi­man kanal­le (James Han­sen, James Love­lock ym).

  Par­hain­ta oli­si ennak­ko­luu­lo­ton ja avoin asen­ne. Täl­lais­ta löy­tyy ehkä par­hai­ten isois­sa puo­lueis­sa (Kes­kus­ta, SDP), jois­sa on sekä ydin­voi­man kan­nat­ta­jia että vastustajia.

 13. Rosa­tom halu­aa myyn­ti­näyt­te­lyn Suo­meen ja mak­saa täs­tä ilmei­ses­ti aika paljon.”

  Eikö tämä näyt­te­ly mel­kein kan­nat­tai­si kat­soa? Gug­gen­heim tar­jo­aa omaa näyt­te­ly­ään juu­ri päin­vas­tai­sil­la ehdoil­la, ja hyvin riit­tää kannattajia.

 14. Fen­no­voi­ma perus­te­lee voi­ma­laan­sa palet­ti­teo­rial­la. Iso­jen ener­gian kulut­ta­jien kan­nat­taa teo­rian mukaan sat­sa­ta moneen ener­gia­läh­tee­seen. Ydin­voi­maan muun ohel­la. Kun­nil­la on tiet­ty omat int­res­sit tuon lisäksi. 

  Tuli vaan mie­leen sanoa, kun sitä ei pal­jon kukaan muis­ta mainita. 

  Tosin nyt näyt­tää sil­tä, että usko Suo­men teol­li­suu­den tul­vai­suu­teen on kovin heik­ko. Onnek­si Venä­jäl­lä sen­tään on hiu­kan luot­ta­mus­ta Suo­men talouteen.

 15. Daniel Feder­ley:
  Teol­li­suus vähe­nee koko ajan. Mihin sitä lisä­säh­köä oikein tar­vi­taan? Kuu­del­la mil­jar­dil­la raken­tai­si jo tun­ne­lin Tallinnaan.

  Tuli pari point­tia mieleen.

  Ensim­mäi­nen on se, että jos sil­lä reak­to­ril­la tuo­tet­tu säh­kö oikeas­ti mak­saa 100 €/MWh, ja venä­läi­set lupaa­vat sitä kym­me­nek­si vuo­dek­si puo­leen hin­taan, sub­ven­tio on aika kova. Reak­to­ri tuot­taa noin 10 TWh/vuosi, joten sub­ven­tio­ta tulee 500 M€/vuosi ja sen vii­si mil­jar­dia seu­raa­vas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. (Nume­rot näyt­tä­vät vää­ril­tä, mut­ta yri­tin las­kea ne oikein.)

  Tämä muut­taa kan­nat­ta­vuus­las­kel­maa enem­män kuin ihan vähän. Tuol­la sub­ven­tiol­la mak­sel­laan vel­ko­ja pois vauh­dil­la, jol­loin mah­dol­li­nen break even tulee vas­taan pal­jon nopeammin.

  Täs­sä pitäi­si kui­ten­kin näh­dä vähän enem­män rahoi­tus­las­kel­mia, jot­ta asian voi­si oikeas­ti ymmär­tää. Menee­kö asia siis niin, että Fen­no­voi­ma ottaa ensin kuusi mil­jar­dia lai­naa fir­mal­le, ja sit­ten fir­ma lyhen­te­lee sitä lai­naan­sa tuloil­laan. Kun tämän jäl­keen ener­gia mak­saa lii­kaa, Rosa­tom työn­tää fir­maan sen 500 M€ tai jotain vuo­des­sa käteistä?

  (Ulko­po­li­tii­kan myl­ler­ryk­ses­tä muu­ten voi­si sanoa sen, että sitä vas­taan kan­nat­taa vakuut­taa ydin­voi­ma­la otta­mal­la sen raken­ta­mi­seen lai­nat Venäjältä…)

  Mut­ta se toi­nen jut­tu ydin­voi­man kan­nat­ta­vuu­des­sa on sen riip­pu­vuus fos­sii­lis­ten tule­vai­suu­des­ta — ei niin­kään säh­kön­ku­lu­tuk­sen muu­tok­sis­ta. Jos fos­sii­li­sia ale­taan ihan tosis­saan vält­tää, ydin­voi­mas­ta tulee kan­nat­ta­vaa ihan itsel­lään. Jos fos­sii­li­sia ei väl­te­tä nykyis­tä mer­kit­tä­väs­ti aktii­vi­sem­min, nyky­muo­tois­ta ydin­voi­maa ei saa kan­nat­ta­vak­si mil­lään. Hii­li on hal­paa kai­vaa maasta.

 16. Sii­tä vaan kerää­mään rahat mark­ki­noil­ta ja tun­ne­lia raken­ta­maan. Ei se sen kum­mem­paa ole. Tai pitäi­si olla.

  Daniel Feder­ley:
  Teol­li­suus vähe­nee koko ajan. Mihin sitä lisä­säh­köä oikein tar­vi­taan? Kuu­del­la mil­jar­dil­la raken­tai­si jo tun­ne­lin Tallinnaan.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­fi on lii­an kor­kea, sel­vä ylisubventio.

  Syöt­tö­ta­rif­fi on yli­pää­tään vää­rä tapa sub­ven­toi­da energiainfrahankkeita.

  Suo­ra inves­toin­ti­tu­ki on pal­jon parem­pi, mut­ta poliit­ti­ses­ti vaikeampi.

  1. Suo­ra inves­toin­ti­tu­ki rasit­taa raa­mia, syöt­tö­ta­rif­fi on “ilmais­ta rahaa”.
   Petok­sis­ta kaik­kein type­rin on itsepetos.

 18. Daniel Feder­ley:
  Teol­li­suus vähe­nee koko ajan. Mihin sitä lisä­säh­köä oikein tar­vi­taan? Kuu­del­la mil­jar­dil­la raken­tai­si jo tun­ne­lin Tallinnaan. 

  Onko siel­lä Tal­lin­nas­sa edul­lis­ta säh­köä tar­jol­la? Ja miten säh­kö kul­kee tunnelissa?

 19. Vihe­rins­si:
  ‘snip’
  Ensim­mäi­nen on se, että jos sil­lä reak­to­ril­la tuo­tet­tu säh­kö oikeas­ti mak­saa 100 €/MWh, ja venä­läi­set lupaa­vat sitä kym­me­nek­si vuo­dek­si puo­leen hin­taan, sub­ven­tio on aika kova. Reak­to­ri tuot­taa noin 10 TWh/vuosi, joten sub­ven­tio­ta tulee 500 M€/vuosi ja sen vii­si mil­jar­dia seu­raa­vas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. (Nume­rot näyt­tä­vät vää­ril­tä, mut­ta yri­tin las­kea ne oikein.)
  ‘snip’

  Mel­ko uskomatonta!
  Rosa­tom on kui­ten­kin jul­ki­suu­des­sa ilmoit­ta­nut, että se ei tue han­ket­ta muu­ten kuin osa­ke­pää­omal­la eli mitä­hän peliä tämä oikein on?
  Tie­tää­kö joku Fen­no­voi­man ulko­puo­lel­la oikeas­ti jotain?

 20. Krtek: Jos nyt raken­nat, tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­fi on 105,30 e/MWh vain vuo­den ajan, sen jäl­keen puto­aa 83,50 e/MWh tasol­le lopuik­si 11 vuo­dek­si, ja sitä ei muu­te­ta vuo­sien aika­na (inflaa­tio syö sitä hyvää vauh­tia). Aja­tus bonus­ta­son taka­na oli, että tuu­li­voi­maa pitää saa­da nopeas­ti pal­jon lisää. 

  Tämä koko ener­gia­fars­si oli­si kyl­lä niin tavat­to­man koo­mis­ta jos kysees­sä ei oli­si vaka­va asia. Vähä­hii­li­siä elekt­roo­ne­ja pitää saa­da verk­koon äkkiä kii­rees­ti lisää! — pait­si sil­loin kun ei pidä saa­da. Ydin­voi­ma on välil­lä lii­an hal­paa ja joh­taa vain kulu­tuk­sen kas­vuun — ja sit­ten niin kal­lis­ta, että val­tion isäl­li­sen käden pitäi­si estää jopa yksi­tyi­siä sijoit­ta­jia tuh­laa­mas­ta sii­hen rahojaan. 

  Jat­ke­taan­ko vie­lä, eikö­hän taas koh­ta kuu­le jos­tain tor­ves­ta kom­ment­te­ja, miten säh­kön­tuo­tan­toa raken­ta­mal­la ei voi­da ilmas­ton­muu­tos­ta pysäyt­tää — mut­ta ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si on vält­tä­mä­tön­tä lisä­tä mer­kit­tä­väs­ti tuu­li- ja aurin­ko­säh­kön määrää?

  Krtek:
  Bri­tan­nias­sa Hinkley Poin­tin ydin­reak­to­ril­le anne­taan 92 e/MWh syöt­tö­ta­rif­fi 35 vuo­dek­si – ja sitä koro­te­taan inflaa­tiol­la. Täs­sä ydin­e­ner­gian todel­li­nen kil­pai­lu­ky­ky ilman venä­läis­ten veron­mak­sa­jien subventiota.

  Ei var­maan kan­na­ta ver­ra­ta Suo­men tuu­li­ta­rif­fe­ja brit­tien ydin­voi­maan. Nimit­täin jos ver­taa ome­noi­ta ja ome­noi­ta, niin huo­maa, että kai­kis­ta Iso-Bri­tan­nias­sa kaa­vail­luis­ta ison mit­ta­kaa­van vähä­hii­li­sis­tä ener­gian­läh­teis­tä Hinkley saa pie­nim­mät tuet. Maa­tuu­li­voi­ma saa mar­gi­naa­li­ses­ti vähem­män, mut­ta sen mer­kit­tä­vä lisä­ra­ken­ta­mi­nen on saa­ri­val­ta­kun­nas­sa lie­väs­ti sanot­tu­na han­ka­laa. Meri­tuu­li onkin sit­ten ihan omas­sa hintaluokassaan.

  Ja tuo Hinkleyn hin­ta on kova. Lai­tos­toi­mit­ta­ja tekee sil­lä aika­mois­ta tiliä; tosin se lie­nee ymmär­ret­tä­vää, kun ydin­voi­maan liit­tyy näi­tä poliit­ti­sia ris­ke­jä aika lail­la. Ris­kipree­miot ovat melkoisia.

 21. Kai­pai­sin suo­ma­lai­sil­ta jour­na­lis­teil­ta tut­ki­vam­paa lähes­ty­mis­ta­paa koko yhteis­työ­so­pi­muk­seen ja Rosa­to­miin. Mitä on aidos­ti sovit­tu. Mit­kä kyt­kök­set Suo­mi teki oikeas­ti sopi­muk­sen teh­des­sään. Sisäl­tyi­kö sii­hen muu­ta­man voi­ma­lai­tok­sen toi­mi­tus Suo­meen. For­tu­min toi­min­ta Venä­jäl­lä näyt­tää suju­van ongel­mit­ta. Suo­men Val­tio omis­taa For­tu­mis­ta puo­let. Kau­pal­li­sil­la argu­men­teil­la ei näy­tä ole­van mer­ki­tys­tä Pyhä­joen hank­kees­sa. Pyhä­joen kun­ta ympä­ris­töi­neen saa tuhan­siin nouse­van venä­läis­vä­hem­mis­tön naa­pu­reik­seen kym­me­nek­si vuo­dek­si, ja vähän pie­nem­män sen jälkeen.

  Tilan­ne muis­tut­taa niin samal­ta, kuin oli kun Neu­vos­to­liit­to “myi” Lovii­saan reak­to­rin­sa sil­lä ero­tuk­sel­la, että nyt voi­ma­lai­tok­seen jää myös iso venäläisomistus.
  Tähän asti toi­mit­ta­jat ovat lähin­nä kes­kit­ty­neet Vapaa­vuo­ren esteel­li­syy­den tai esteet­tö­myy­den uutisointiin.

 22. Tomi: Onnek­si Venä­jäl­lä sen­tään on hiu­kan luot­ta­mus­ta Suo­men talouteen.

  Kuten todet­tua, kyse on stra­te­gi­ses­ta myyn­ti­näyt­te­lys­tä. Rosa­tom pää­si­si esit­te­le­mään refe­rens­siä, jos­sa hei­dän voi­ma­lan­sa on kel­van­nut näis­sä asios­sa kran­tuk­si tie­de­tyl­le län­si­maal­le. Suo­men talous on täs­sä sivuseikka.

 23. Jos halu­aa hal­paa säh­köä, voi teh­dä futuu­ri­kaup­po­ja pörs­sis­sä. Kym­me­nen vuo­den pääs­tä toi­mi­tet­ta­vaa säh­köä voi nyt ostaa alle 40 euron hinnalla.”

  En tie­dä mis­tä tämän Green­peacen väit­tä­män voi tar­kas­taa, mut­ta joka tapauk­ses­sa on vai­kea uskoa, että kuin kor­kein­taan pie­nen mää­rän säh­kö­ener­gi­aa voi ostaa kym­me­nen vuo­den pää­hän mihin­kään kovin edul­li­seen hin­taan. Tuo argu­ment­ti ilman kun­non perus­te­lu­ja — joi­ta tus­kin on — on yhtä tyh­jän kans­sa. Puhee­na­han on koko­nai­sen ydin­voi­ma­lan säh­kön hinta.

  1. Pörs­sis­tä saa ostaa ihan vapaas­ti. Yksit­täi­sel­le osta­jal­le ei ole kovin päte­vä argu­ment­ti, että jos kaik­ki ostai­si­vat, hin­ta nousi­si. Säh­kö­pörs­si ennus­taa säh­köl­le var­sin hal­paa mark­ki­na­hin­taa. Syy­nä ovat osit­tain uusi­tu­tu­van ener­gian syöttötariffit.

 24. Pahoit­te­len taus­ta­sel­vi­tyk­sen ja läh­de­viit­tei­den puu­tet­ta, mut­ta luu­len, että saan tääl­tä perus­teel­li­sem­man ja nopeam­man vas­tauk­sen kysy­myk­seen “mik­si olen täy­sin hako­teil­lä” kuin itse inter­net­tiä kaivamalla. 

  Ymmär­tääk­se­ni nykyi­sil­lä uraa­nin hin­noil­la tun­ne­tut talou­del­li­set uraa­ni­va­ran­not riit­tä­vät nyky­ku­lu­tuk­sel­la alle sadak­si vuo­dek­si. Edel­leen ymmär­tääk­se­ni fos­sii­li­sil­la tuo­te­taan glo­baa­lis­ti noin 15 ker­taa enem­män ener­gi­aa vuo­des­sa kuin ydin­e­ner­gial­la. Täs­tä saa­daan nopeas­ti arvioi­tua, että lopet­ta­mal­la fos­sii­lis­ten käyt­tö ja tuot­ta­mal­la sama ener­gia ydin­voi­mal­la, varan­not riit­täi­si­vät mel­kein 7 vuot­ta. Onnek­si vii­saat kun­nal­lis­päät­tä­jäm­me ovat sijoit­ta­mas­sa mil­jar­de­ja pro­jek­tiin, jon­ka kan­nat­ta­vuus edel­lyt­tää säh­kön hin­nan monin­ker­tais­tu­mis­ta ja uraa­ni­voi­ma­lan 60 vuo­den eli­ni­kää. Mitään muu­ta ris­kiä­hän tuos­sa ei ole kuin se, että vih­reät saat­ta­vat saa­da läpi lain, joka sul­kee voimalaitoksen. 

  Ydin­voi­ma­puo­lue väit­tää usein, että uusiu­tu­vil­la fos­sii­lis­ten kor­vaa­mi­nen vaa­tii tek­no­lo­gia­jä­nik­sen vetä­mis­tä hatus­ta. Jos yllä­ole­vas­sa­ni ei ole mitään pie­les­sä, niin ydin­voi­ma­sir­kuk­ses­sa tar­vit­see sit­ten vetää hatus­ta luon­non­va­ra­jä­nis. Ja sen lisäk­si edel­leen jon­kun­lai­nen mark­ki­na­jä­nis, jota sitä­kään kukaan ei ole suos­tu­nut ker­to­maan, että min­kä­lai­sel­la ener­gia­mark­ki­nal­la niin voi­tai­siin teh­dä. (kapa­si­tee­til­le pitäi­si saa­da hin­ta, mut­ta en tie­dä miten) Enkä oikein ymmär­rä mik­si tek­no­lo­gia­jä­nis on mer­kit­tä­väs­ti vai­keam­pi temp­pu kuin luon­non­va­ra­jä­nis tai mark­ki­na­jä­nis. (Tämä siis aihees­ta kuin­ka jär­ke­vää on panos­taa kon­ven­tio­naa­li­seen ydinvoimaan)

  Ehkä on taas aika tois­taa ehdo­tuk­se­ni, jos­ta kovin har­va tun­tuu ymmär­tä­vän, että olen tosissani.

  Ale­taan myy­mään ydin­jät­teen lop­pusi­joi­tus­pal­ve­lua muil­le mail­le. Saa­dut rahat sijoi­te­taan (jul­ki­sen sek­to­rin kes­tä­vyys­va­jeen nujer­ta­mi­sen lisäk­si) modu­laa­ri­sen torium-reak­to­rin kehit­tä­mi­seen. Mikä on lopputulos?

  -Se kes­tä­vyys­va­je on nujerrettu
  ‑Suo­mel­la on erit­täin vah­va mark­ki­na-ase­ma torium-reak­to­rien polttoainemarkkinoilla
  ‑ydin­jä­teon­gel­ma on mer­kit­tä­vin osin ratkaistu
  ‑ilmas­ton­muu­to­son­gel­ma on rakaistu
  ‑jos Suo­mes­sa on glo­baa­lis­ti mer­kit­tä­vä mää­rä ydin­a­se­kel­pois­ta uraa­nia, NATO tus­kin kovin pit­kään kat­se­lee Pork­ka­las­sa lomai­le­via venäläissotilaita
  ‑Lähi-Itä rau­hoit­tuu kun öljys­tä ei enää saa rahaa (ja myön­ne­tään itsek­käät syyt, voi­tan öljyn­hin­ta­ve­to­ni Tie­de­mie­hen kans­sa. Väliai­ka­tie­to­na todet­ta­koon, että kah­des­sa ja puo­les­sa vuo­des­sa tuos­ta vedon­lyön­ti­het­kes­tä öljyn (Brent, nimel­li­nen dol­la­ri) hin­ta on tul­lut alas yli 20%)

  Eikö tuo­ta nyt kan­nat­tai­si edes yrit­tää?

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suo­ra inves­toin­ti­tu­ki rasit­taa raa­mia, syöt­tö­ta­rif­fi on “ilmais­ta rahaa”.
  Petok­sis­ta kaik­kein type­rin on itsepetos.

  Syöt­tö­ta­ri­fif ei ole ilmais­ta rahaa, vana sil­lä kom­pen­soi­da­na nyt suu­rem­mat tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set. Vas­taa­vas­ti ´Sak­sas­sa aurin­ko­voi­ma­la myös sitou­tuu hin­taan, joten muun ener­gian kal­lis­tues­sa aurin­ko­säh­kö oli­si näil­lä edullisempaa.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pörs­sis­tä saa ostaa ihan vapaas­ti. Yksit­täi­sel­le osta­jal­le ei ole kovin päte­vä argu­ment­ti, että jos kaik­ki ostai­si­vat, hin­ta nousi­si. Säh­kö­pörs­si ennus­taa säh­köl­le var­sin hal­paa mark­ki­na­hin­taa. Syy­nä ovat osit­tain uusi­tu­tu­van ener­gian syöttötariffit.

  Eihän täs­sä yksit­täi­sis­tä osta­jis­ta puhu­ta, vaan koko­nai­ses­ta ydin­voi­ma­las­ta. Sinä ehkä puhuit noin kir­jai­mel­li­ses­ti yksit­täi­ses­tä kun­nas­ta, mut­ta kes­kus­te­lu kos­kee Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­laa ja sen kannattavuutta.

 27. tcrown:
  nykyi­sil­lä uraa­nin hin­noil­la tun­ne­tut talou­del­li­set uraanivarannot 

  Jan­ne Kor­ho­nen tai Samu­li Saa­rel­ma osan­ne­vat ker­toa tar­kem­min, mut­ta nuo viit­taa­ma­si uraa­ni­va­ran­not ovat vain mur­to-osa uraa­ni­va­ran­nois­ta, ja kos­ka uraa­ni muo­dos­taa vain muu­ta­man pro­sen­tin ydin­voi­man koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, ei nykyi­sil­lä mark­ki­na­hin­noil­la (ja lou­hin­ta­tek­nii­koil­la) riit­tä­vät tun­ne­tut uraa­ni­va­ran­not muo­dos­tu ongel­mak­si. Eivät uraa­nin riit­tä­vyy­den eivät­kä ydin­voi­man hin­nan näkö­kul­mas­ta. Tuo jänis hävi­si ja jäi tai­ku­rin hat­tuun, kun vih­reät yrit­ti­vät sen esiin vetäistä.

  Lisäk­si ne varan­not riit­tä­vät hyö­tö­reak­to­reis­sa pal­jon pidem­pään. Koko­nai­suu­te­na kaik­ki­nen­sa ydin­e­ner­gial­la on tuhan­sien vuo­sien tule­vai­suus mit­ta­vas­ti­kin käy­tet­ty­nä, jos parem­pia tapo­ja tuot­taa ener­gi­aa ei ole tarjolla.

  En myös­kään ole huo­man­nut, että täl­lä blo­gil­la oli­si mitään kon­ven­tio­naa­li­sen ydin­voi­man puo­luet­ta, vaan jokai­nen ydin­voi­man kan­nat­ta­ja myös kan­nat­taa mitä suu­rem­min panos­tus­ta ydin­voi­man kehit­tä­mi­seen. Kau­ko­läm­pöä tuot­ta­viin pie­niin yksi­köi­hin, hyö­tö­reak­to­rei­hin ja mai­nit­se­mii­si torium-voimaloihin.

  Sen sijaan vas­tus­ta­jat (et kyl­lä sinä) tun­tu­vat ole­van fak­kiu­tu­nei­ta eivät vain kon­ven­tio­naa­li­seen ydin­voi­maan vaan pariin tapause­si­merk­kiin OL3:een ja Rosa­to­miin, jois­ta teke­vät sil­män­kään­tö­temp­pu­na yleis­tyk­siä kai­kes­ta ydin­voi­mas­ta. Eivät­kä muu­ten iki­nä kom­men­toi ydin­voi­man kehit­tä­mi­sen näky­miä, vaan vir­heel­li­ses­ti tois­ta­vat, ettei sel­lai­sia ole vaan ydin­voi­ma on men­neen maa­il­man ener­gi­aa. Vir­heel­li­nen väit­tä­män­sä ei kui­ten­kaan tois­tet­tu­na todek­si muutu.

 28. tcrown: Ymmär­tääk­se­ni nykyi­sil­lä uraa­nin hin­noil­la tun­ne­tut talou­del­li­set uraanivarannot

  lopet­ta­mal­la fos­sii­lis­ten käyt­tö ja tuot­ta­mal­la sama ener­gia ydin­voi­mal­la, varan­not riit­täi­si­vät mel­kein 7 vuotta

  Sinul­la on tuos­sa tai­ka­sa­na “nykyi­sil­lä uraa­nin hin­noil­la”. Lisäk­si tuo pätee vain kun ole­te­taan että ei kehi­te­tä hyö­tö­reak­to­rei­ta eikä edes kier­rä­te­tä nykyis­tä­kään käy­tet­tyä polt­toai­net­ta, vaan sul­lo­taan se sem­moi­se­naan onkaloihin.

  Pal­jon­ko­han talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vat uraa­ni­va­ran­not kas­va­vat, mikä­li uraa­nin hin­ta tuplaan­tuu tai triplaan­tuu? Puhu­taan aivan var­mas­ti monin­ker­tais­tu­mi­ses­ta, var­maan jopa 10-ker­tais­tu­mi­ses­ta. Jos­sain vai­hees­sa sitä kan­nat­taa suo­dat­taa jo merivedestäkin.

  Yleen­sä nii­tä raa­ka-ainei­ta alkaa löy­ty­mään mys­ti­ses­ti lisää kun hin­ta nousee niin pal­jon, että kan­nat­taa etsiä kivien ja kan­to­jen­kin alta.

  (kapa­si­tee­til­le pitäi­si saa­da hin­ta, mut­ta en tie­dä miten) 

  Jos sil­le on pak­ko saa­da hin­ta, niin ensim­mäi­se­nä tulee mie­leen kapa­si­teet­ti­mak­sut. Ilman val­tion väliin­tu­loa fos­sii­lis­ten kor­vaa­mi­nen ei tie­ten­kään voi miten­kään onnistua.

  Ehdo­tuk­se­si on kan­na­tet­ta­va, olet vain lii­an pes­si­mis­ti­nen tuon uraa­nin hin­nan suhteen.

 29. Enkä tosi­aan usko, että voit ostaa 1600 MW x 24 h x 365 = 140 16000 MWh säh­köä toi­mi­tet­ta­vak­si vuon­na 2025 hin­taan alle 40 e.

  Nord poo­lin sivuilta:
  ——————

  The­re is no phy­sical deli­ve­ry for financial power mar­ket cont­racts. Cash sett­le­ment takes place throug­hout tra­ding – and/or the deli­ve­ry period, star­ting at the due date of each cont­ract, depen­ding on whet­her the pro­duct is a futu­res or a forward.

  ————

  Tuos­sa sano­taan ettei nois­sa futuu­reis­sa vaih­da oikea säh­kö omis­ta­jaa. Joten jos jos­tain voi ostaa 10 vuo­den pääs­tää oike­aa säh­köä, eikä vain leik­ki­fu­tuu­re­ja, niin haluai­sin kyl­lä tie­tää että mis­tä, saa­tai­siin siis sel­vyys tähän asiaan.

  Ja pari kysy­mys­tä: Jos finans­si­mark­ki­nat ovat aina oikeas­sa, mik­si me raken­nam­me jul­met­tua sään­te­lyä pank­ki­sek­to­ril­le ja mis­tä tämä val­tioi­den vel­ka­krii­si on tullut?

  Toi­sek­si, finans­si­mark­ki­nat ja nii­den hin­nat muo­dos­tu­vat kai­kis­ta toi­mi­jois­ta, myös niis­tä jot­ka ovat eri miel­tä sii­tä. Jos kaik­ki ovat kokoa­jan samaa miet­lä hin­nas­ta niin eihän mark­ki­noil­la käy­täi­si nykyi­siä mää­riä kaup­po­ja, kos­ka mitä jär­keä on vaih­taa täy­sin oikea­hin­tai­sia arvo­pa­pe­rei­ta toi­seen täy­sin oikea­hin­tai­sen arvo­pa­pe­riin? Löi­hän se Soros­kin mil­jar­di­ve­dot Englan­nin kes­ku­pank­kia vas­taan eli kyl­lä mark­ki­noi­ta vas­taan voi men­nä, jos tie­tää mitä tekee.

 30. Ydin­voi­ma­lan val­mis­ta­ja toi­mit­taa uraa­ni­sau­vat lai­tok­sen elin­kaa­ren ajan. Osa bis­nes­tä ja sopi­mus­ta. Ver­taa mustesuihkukirjoitin.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pörs­sis­tä saa ostaa ihan vapaas­ti. Yksit­täi­sel­le osta­jal­le ei ole kovin päte­vä argu­ment­ti, että jos kaik­ki ostai­si­vat, hin­ta nousi­si. Säh­kö­pörs­si ennus­taa säh­köl­le var­sin hal­paa mark­ki­na­hin­taa. Syy­nä ovat osit­tain uusi­tu­tu­van ener­gian syöttötariffit.

  Kuten tuos­sa jo aiem­min tote­sin, Nas­daqis­sa on lis­tat­tu­na rahas­sa sel­vi­tet­tä­viä säh­kö­joh­dan­nai­sia 10 vuot­ta eteen­päin. Säh­kö­pörs­sis­tä (Nord Pool Spot) voi ostaa säh­köä seu­raa­van vuo­ro­kau­den tun­neil­le, ei pidemmälle.

  Uusiu­tu­van ener­gian pitäi­si ennen pit­kää pär­jä­tä ilman tukiai­sia, ja syöt­tö­ta­rif­feis­ta pyri­tään eroon heti koh­ta 2020 jäl­keen kun sovi­tut ohjel­mat saa­daan päätökseen.

  Nyt täy­tyy vain toi­voa fiku­ja pää­tök­siä EU-päät­tä­jil­tä. Vaih­toeh­dot ovat kar­keas­ti kor­rup­toi­tu säh­kön hin­ta ja hui­keat lisä­mak­sut uusiu­tu­van tuiss­sa (kau­hue­si­merk­ki­nä Sak­sa) tai CO2-pää­tö­jen mak­sat­ta­mi­nen ja tämän hei­jas­tu­mi­nen säh­kön hin­taan ja edel­leen pääs­töt­tö­mien tuo­tan­to­muo­to­jen kan­nat­ta­vuu­den kasvu.

 32. az: viit­taa­ma­si uraa­ni­va­ran­not ovat vain mur­to-osa uraa­ni­va­ran­nois­ta, ja kos­ka uraa­ni muo­dos­taa vain muu­ta­man pro­sen­tin ydin­voi­man koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, ei nykyi­sil­lä mark­ki­na­hin­noil­la (ja lou­hin­ta­tek­nii­koil­la) riit­tä­vät tun­ne­tut uraa­ni­va­ran­not muo­dos­tu ongelmaksi.

  En ymmär­rä tätä kom­ment­tia. Viit­taa­ma­ni varan­not oli­vat nime­no­maan “nykyi­sil­lä mark­ki­na­hin­noil­la (ja lou­hin­ta­tek­nii­koil­la) tun­ne­tut uraa­ni­va­ran­not “, ja jos fos­sii­li­set aja­tel­laan kor­va­ta kon­ven­tio­naa­li­sel­la ydin­voi­mal­la, nuo varan­not lop­pu­vat alle seit­se­mäs­sä vuo­des­sa. Kut­sui­sin sitä ongel­mak­si. Min­kä voi rat­kais­ta mm. kas­vat­ta­mal­la markkinahintaa.

  Sylt­ty: Sinul­la on tuos­sa tai­ka­sa­na “nykyi­sil­lä uraa­nin hinnoilla”.

  Tuo tai­ka­sa­na oli koko kysy­myk­se­ni ydin­osa. Jos uraa­nin tar­ve kas­va­te­taan ker­ta­luo­kal­la nykyi­sis­tä tun­ne­tuis­ta reser­veis­tä, mark­ki­na­hin­nal­le täy­tyy tapah­tua jotain. Minun asian­tun­te­muk­se­ni ei rii­tä alkuun­kaan arvioi­maan mitä sil­le pitää tapah­tua. Voim­me olla tilan­tees­sa, mis­sä öljy­mark­ki­na oli rei­lu 15 vuot­ta sit­ten, mis­sä suh­teel­li­sen pie­ni muu­tos kysyn­näs­sä kas­vat­taa hin­taa ker­ta­luo­kal­la. Tai voim­me olla tilan­tees­sa, mis­sä kym­me­nen pro­sen­tin mark­ki­na­hin­nan nousu kas­vat­taa saa­ta­vil­la ole­via reser­ve­jä kah­del­la ker­ta­luo­kal­la. Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa totean tämän huo­le­ni aiheet­to­mak­si. Ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa uraa­nin nykyi­nen hin­ta n. 8 EUR/WMh säh­köä (En muu­ten itse kut­sui­si tuo­ta muu­ta­mak­si pro­sen­tik­si. http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/Costs-Fuel,-Operation,-Waste-Disposal-Life-Cycle ) muut­tuu nopeas­ti sadak­si euroksi/MWh säh­köä ja ydin­voi­ma alkaa ole­maan aikuis­ten oikeas­ti sie­tä­mät­tö­män kal­lis­ta. Ja mis­sä tapauk­ses­sa kon­ven­tio­naa­li­nen ydin­voi­ma muut­tuu ongel­man suh­teen saman­lai­sek­si hyö­dyt­tö­mäk­si puu­has­te­luk­si kuin suu­rin osa uusiu­tu­vis­ta energialähteistä. 

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa oli­si syy­tä pitää mie­les­sä se ei-poliit­ti­nen luon­non­tie­tei­siin ja maa­pal­lon fyy­si­siin resurs­sei­hin perus­tu­va tosia­sia, että val­tao­sa nykyi­ses­tä glo­baa­lis­ta pri­mää­rie­ner­gian tar­pees­ta voi­daan tuot­taa ilman fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta täs­mäl­leen kah­del­la taval­la(*): ydin­e­ner­gial­la ja aurin­koe­ner­gial­la. Ja jos fos­sii­li­sis­ta halu­taan eroon, pitäi­si kes­kit­tyä noi­den kah­den rat­kai­sueh­dok­kaan omi­nai­son­gel­mien rat­kai­suun. Kon­ven­tio­naa­li­sen ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen ei näh­däk­se­ni edis­tä tuo­ta mil­lään taval­la, lähin­nä päin­vas­toin. Jos taas fos­sii­li­sis­ta ei tar­vit­se pääs­tä eroon, niin ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen on muu­ten vain talou­del­li­ses­ti sei­nä­hul­lua. Pait­si tie­tys­ti mui­den rahoilla. 

  (*)Nykyi­sis­tä edes etäi­ses­ti tuo­tan­to­käy­tös­sä ole­vis­ta tek­no­lo­giois­ta. Toki on mah­dol­lis­ta että joku vetää tek­no­lo­gia­jä­nik­siä hatus­ta, mut­ta nykyis­ten pää­tök­sien teke­mi­nen noi­den jänik­sien varaan ei lie­ne asiallista.

 33. az: viit­taa­ma­si uraa­ni­va­ran­not ovat vain mur­to-osa uraa­ni­va­ran­nois­ta, ja kos­ka uraa­ni muo­dos­taa vain muu­ta­man pro­sen­tin ydin­voi­man koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, ei nykyi­sil­lä mark­ki­na­hin­noil­la (ja lou­hin­ta­tek­nii­koil­la) riit­tä­vät tun­ne­tut uraa­ni­va­ran­not muo­dos­tu ongelmaksi.

  En ymmär­rä tätä kom­ment­tia. Viit­taa­ma­ni varan­not oli­vat nime­no­maan “nykyi­sil­lä mark­ki­na­hin­noil­la (ja lou­hin­ta­tek­nii­koil­la) tun­ne­tut uraa­ni­va­ran­not “, ja jos fos­sii­li­set aja­tel­laan kor­va­ta kon­ven­tio­naa­li­sel­la ydin­voi­mal­la, nuo varan­not lop­pu­vat alle seit­se­mäs­sä vuo­des­sa. Kut­sui­sin sitä ongel­mak­si. Min­kä voi rat­kais­ta mm. kas­vat­ta­mal­la markkinahintaa.

  Sylt­ty: Sinul­la on tuos­sa tai­ka­sa­na “nykyi­sil­lä uraa­nin hinnoilla”.

  Tuo tai­ka­sa­na oli koko kysy­myk­se­ni ydin­osa. Jos uraa­nin tar­ve kas­va­te­taan ker­ta­luo­kal­la nykyi­sis­tä tun­ne­tuis­ta reser­veis­tä, mark­ki­na­hin­nal­le täy­tyy tapah­tua jotain. Minun asian­tun­te­muk­se­ni ei rii­tä alkuun­kaan arvioi­maan mitä sil­le pitää tapah­tua. Voim­me olla tilan­tees­sa, mis­sä öljy­mark­ki­na oli rei­lu 15 vuot­ta sit­ten, mis­sä suh­teel­li­sen pie­ni muu­tos kysyn­näs­sä kas­vat­taa hin­taa ker­ta­luo­kal­la. Tai voim­me olla tilan­tees­sa, mis­sä kym­me­nen pro­sen­tin mark­ki­na­hin­nan nousu kas­vat­taa saa­ta­vil­la ole­via reser­ve­jä kah­del­la ker­ta­luo­kal­la. Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa totean tämän huo­le­ni aiheet­to­mak­si. Ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa uraa­nin nykyi­nen hin­ta n. 8 EUR/WMh säh­köä (En muu­ten itse kut­sui­si tuo­ta muu­ta­mak­si pro­sen­tik­si. http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/Costs-Fuel,-Operation,-Waste-Disposal-Life-Cycle ) muut­tuu nopeas­ti sadak­si euroksi/MWh säh­köä ja ydin­voi­ma alkaa ole­maan aikuis­ten oikeas­ti sie­tä­mät­tö­män kal­lis­ta. Ja mis­sä tapauk­ses­sa kon­ven­tio­naa­li­nen ydin­voi­ma muut­tuu ongel­man suh­teen saman­lai­sek­si hyö­dyt­tö­mäk­si puu­has­te­luk­si kuin suu­rin osa uusiu­tu­vis­ta energialähteistä. 

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa oli­si syy­tä pitää mie­les­sä se ei-poliit­ti­nen luon­non­tie­tei­siin ja maa­pal­lon fyy­si­siin resurs­sei­hin perus­tu­va tosia­sia, että val­tao­sa nykyi­ses­tä glo­baa­lis­ta pri­mää­rie­ner­gian tar­pees­ta voi­daan tuot­taa ilman fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta täs­mäl­leen kah­del­la taval­la(*): ydin­e­ner­gial­la ja aurin­koe­ner­gial­la. Ja jos fos­sii­li­sis­ta halu­taan eroon, pitäi­si kes­kit­tyä noi­den kah­den rat­kai­sueh­dok­kaan omi­nai­son­gel­mien rat­kai­suun. Kon­ven­tio­naa­li­sen ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen ei näh­däk­se­ni edis­tä tuo­ta mil­lään taval­la, lähin­nä päin­vas­toin. Jos taas fos­sii­li­sis­ta ei tar­vit­se pääs­tä eroon, niin ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen on muu­ten vain talou­del­li­ses­ti sei­nä­hul­lua. Pait­si tie­tys­ti mui­den rahoilla. 

  (*)Nykyi­sis­tä edes etäi­ses­ti tuo­tan­to­käy­tös­sä ole­vis­ta tek­no­lo­giois­ta. Toki on mah­dol­lis­ta että joku vetää tek­no­lo­gia­jä­nik­siä hatus­ta, mut­ta nykyis­ten pää­tök­sien teke­mi­nen noi­den jänik­sien varaan ei lie­ne asiallista.

  1. Käy­tin pit­kään tuo­ta “uraa­ni lop­puu” ‑argu­ment­tia ydin­voi­maa vas­taan, mut­ta olen jou­tu­nut myön­tä­mään, ettei se peli­tä. Jos uraa­nin hin­ta vaik­ka neli­ker­tais­tuu, tar­jon­taa tulee lisää pal­jon (Esim. Tal­vi­vaa­ra ava­taan uraa­ni kai­vok­se­na, vaik­ka Nik­ke­li ei kan­nat­tai­si­kaan) Edel­leen hyö­tö­reak­to­rit ja torium. Olki­luo­don ydin­jä­te­hau­ta jäte­tään tyh­jäk­si, kos­ka polt­toai­ne käy­te­tään uudel­leen ja uudel­leen. Uraa­nin hin­nan nelin­ker­tais­tu­mi­nen ai vai­ku­ta ydin­säh­kön hin­taan juu­ri mitään.

 34. Sylt­ty: Tuos­sa sano­taan ettei nois­sa futuu­reis­sa vaih­da oikea säh­kö omis­ta­jaa. Joten jos jos­tain voi ostaa 10 vuo­den pääs­tää oike­aa säh­köä, eikä vain leik­ki­fu­tuu­re­ja, niin haluai­sin kyl­lä tie­tää että mis­tä, saa­tai­siin siis sel­vyys tähän asiaan.

  Sel­vyys mihin asi­aan? En ymmär­rä viit­taus­ta leik­ki­fu­tuu­rei­hin, mut­ta sel­vää on, että pörs­si­mark­ki­nat 10 vuo­den pää­hän eivät ole kovin likvi­dit. Jos haluat säh­köä­si suo­ja­ta 10 vuo­den pää­hän, suo­sit­te­len kää­nyt­mään suo­raan säh­kön­toi­mit­ta­ja­si, pank­ki­si tai For­tu­min puo­leen. Luu­len, että joku nois­ta suos­tuu tar­jouk­sen tekemään.

  Jos haluat yksin ostaa ydin­voi­ma­lan vuo­si­tuo­tan­non ver­ran kym­me­nen vuo­den pääs­tä, mat­kal­le saat­taa tul­la kyl­lä mui­ta estei­tä kuin vas­ta­puo­len kyke­ne­mät­tö­myys hin­noi­tel­la tarjous. 

  Pie­nem­mis­sä eris­sä taas aina­kaan teol­li­suus ja yksi­tyi­nen sek­to­ri ei näy­tä kovin kiin­nos­tu­neel­ta osta­maan tuo­ta ydin­voi­ma­lan säh­köä kym­me­nen vuo­den pääs­tä fen­no­voi­man tar­joa­mal­la hin­nal­la, vaan pää­asial­li­sen osta­ja­kun­nan näyt­tää muo­dos­ta­van kun­nal­lis­po­lii­ti­kot. Vois­ti­ko nopeas­ti käy­dä läpi kun­ta­si kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ja arvioi­da sub­jek­tii­vi­ses­ti astei­kol­la 1–10 näi­den kes­ki­mää­räi­nen kyky teh­dä asial­li­sia tuotto/riskianalyysejä ydinvoimaprojektista?

 35. tcrown: Jos haluat säh­köä­si suo­ja­ta 10 vuo­den pää­hän, suo­sit­te­len kää­nyt­mään suo­raan säh­kön­toi­mit­ta­ja­si, pank­ki­si tai For­tu­min puo­leen. Luu­len, että joku nois­ta suos­tuu tar­jouk­sen tekemään.

  Sel­ven­nyk­sesk­si, en puhu koti­ta­lous­säh­kös­tä vaan säh­kö­joh­dan­nai­sis­ta. Luot­to­ris­ki­kom­po­nent­ti hin­nas­sa saat­taa toki olla iso.

 36. tcrown:Pie­nem­mis­sä eris­sä taas aina­kaan teol­li­suus ja yksi­tyi­nen sek­to­ri ei näy­tä kovin kiin­nos­tu­neel­ta osta­maan tuo­ta ydin­voi­ma­lan säh­köä kym­me­nen vuo­den pääs­tä fen­no­voi­man tar­joa­mal­la hinnalla

  Tar­jo­aa­ko Fen­no­voi­ma säh­köä 10 vuo­den pääs­tä “alle nel­jäl­lä­kym­pil­lä”? Ei tar­joa. Fen­no­voi­ma tar­jo­aa vii­del­lä­kym­pil­lä, jos polii­ti­kot eivät vedä sil­lä­vä­lin koko pro­jek­til­ta mat­toa alta. Sak­san esi­merk­ki osoit­taa että niin­kin voi käy­dä. Itä­val­las­sa­han (vai mis­sä se oli­kaan) tai­taa olla val­mis voi­ma­lai­tos jota ei kos­kaan käynnnistetty.

  Olen aivan var­ma että jos joku nyt aset­tai­si ydin­voi­ma­lai­tok­sen ver­ran oike­aa säh­köä myyn­tiin toi­mi­tet­ta­vak­si vuon­na 2024 nimel­li­seen hin­taan 40 e, niin kyl­lä se aset­ta­ja sem­moi­ses­ta futuu­ris­ta hyvän hin­nan sai­si. Kos­ka säh­kö mak­saa 2024 erit­täin toden­nä­köi­ses­ti enem­män kuin sen 40e.

  1. Jos 40 € futuu­ri vuon­na 2024 tuot­taa ydin­voi­man suu­rui­se­na pal­jon, uot­taa se vähän pie­nem­pä­nä­kin. Sii­tä vaan rahaa tienaamaan!

 37. Sylt­ty: Kos­ka säh­kö mak­saa 2024 erit­täin toden­nä­köi­ses­ti enem­män kuin sen 40e.

  Poh­jois­mai­sen säh­kön vuo­den 2024 futuu­reil­la ei näkö­jään tai­de­ta käy­dä vie­lä ollen­kaan kaup­paa nasdaqomx:ssä, joten jou­du­taan otta­maan perin­tei­nen jal­lu­pul­lo avuk­si. Mikä on sinun näke­myk­se­si mukaan säh­kön hin­ta vuon­na 2024? Sii­vo­taan ris­kia­ver­sio pois niin, että sinä ker­rot hin­nan ja halua­ma­si mar­gi­naa­lin ja minä pää­tän kum­paan suun­taan lyö­dään vetoa (siis käy­tän­nös­sä jos sanot 4 euroa ja yhden euron mar­gi­naa­li, lyö­dään vetoa niin, että jos hin­ta on kor­keam­pi kuin 5 euroa, ostat minul­le jal­lu­pul­lon. Jos sanot 400 euroa ja euron mar­gi­naa­li, lyö­dään vetoa niin, että jos hin­ta ylit­tää 399 euroa, minä ostan sinul­le jal­lu­pul­lon. Mar­gi­naa­li on siis aina minua vas­taan ja sinun hyö­dyk­se­si riip­pu­mat­ta kum­paan suun­taan vetoa lyödään.)

  (Suo­men kes­ki­mää­räi­nen spot alue­hin­ta vuo­den yli inflaa­tio­kor­jat­tu­na medi­aa­ni­pal­kan kehi­tyk­sel­lä. Jos Suo­men spot alue­hin­taa ei ole, ote­taan Osmo tai Tie­de­mies arbit­roi­maan oikea referenssihinta)

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Käy­tin pit­kään tuo­ta “uraa­ni lop­puu” ‑argu­ment­tia ydin­voi­maa vas­taan, mut­ta olen jou­tu­nut myön­tä­mään, ettei se pelitä.

  Ei se peli­tä­kään ydin­voi­maa vas­taan. Mut­ta riip­puen uraa­nin tuo­tan­non hin­ta­jous­tos­ta, se saat­taa pelit­tää kon­ven­tio­naa­lis­ta ydin­voi­maa vas­taan. Olen edel­leen kiin­nos­tu­nut näke­mään läh­de­viit­tei­tä tuo­hon hin­ta­jous­toon liittyen.

 39. tcrown: Sii­vo­taan ris­kia­ver­sio pois niin, että sinä ker­rot hin­nan ja halua­ma­si mar­gi­naa­lin ja minä pää­tän kum­paan suun­taan lyö­dään vetoa

  Ja ennen kuin kek­sit arbit­raa­sin, pidä­tän siis oikeu­den kiel­täy­tyä vedos­ta jos mar­gi­naa­li on mie­les­tä­ni lii­an leveä. Alle vii­den euron mar­gi­naa­lil­la lupaan lyö­dä vetoa johon­kin suun­taan, oli näke­myk­se­si mikä tahansa.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos 40 € futuu­ri vuon­na 2024 tuot­taa ydin­voi­man suu­rui­se­na pal­jon, uot­taa se vähän pie­nem­pä­nä­kin. Sii­tä vaan rahaa tienaamaan!

  Jos nyt ase­tat futuu­rin, jon­ka mukaan jou­dut 10 vuo­den kulut­tua erit­täin toden­nä­köi­ses­ti kai­va­maan aika pal­jon kuvet­ta, niin kyl­lä sii­tä nyt var­mas­ti­kin rahaa saa. Siii­hen­hän se hin­noit­te­lu perus­tuu, futuu­rin aset­ta­ja saa rahat käteen nyt heti sitä vas­taan että sitou­tuu johon­kin tule­vai­suu­des­sa. Futuu­rin osta­ta sit­ten arvioi omat toden­nä­köi­syy­det ja tar­jo­aa sem­moi­sen hin­nan, jol­la itse uskoo pärjäävänsä. 

  Mut­ta tämä on nol­la­sum­ma­pe­liä, jos ei itse arvaa oikein niin eipä sil­lä mitään tienaa.

  Itse ne pys­ty ase­te­le­maan futuu­re­ja eikä rahat täl­lä het­kel­lä rii­tä pit­kä­ai­kais­si­joit­ta­mi­seenn (kii­tos mm. varain­siir­to­ve­ron). Enkä myös­kään osaa las­kea joh­dan­nais­ten mää­räy­ty­mis­hin­to­ja, joten en tie­täi­si pal­jon­ko tuol­lai­ses­ta kan­nat­taa mak­saa vaik­ka minul­la oli­si hyvä arvio säh­kön hin­nas­ta vuon­na 2024. Kan­nat­tai­si var­maan ope­tel­la, jos pys­tyi­si lait­ta­maan tähän kiin­ni muu­ta­man sata­sen sijas­ta muu­ta­man miljoonan.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Uraa­nin hin­nan nelin­ker­tais­tu­mi­nen ai vai­ku­ta ydin­säh­kön hin­taan juu­ri mitään.

  Uraa­ni mak­saa 5€/MWh, joten hin­nan nelin­ker­tais­tu­mi­nen tuo 15€/MWh lisää. Ei minus­ta ihan ole­ma­ton lisäys mis­sään ske­naa­rios­sa, mis­sään aikaikkunassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.