Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.

Seu­raa­vaa hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa meno­raa­mi mää­ri­tel­lään uudes­taan niin, että myös vero­tuet rin­nas­te­taan menoi­hin, jot­ta suo­ria tukia ja vero­tu­kia käsi­tel­täi­siin tasavertaisesti.

Edus­kun­nas­sa on parai­kaa käsit­te­lys­sä lap­si­li­sien leik­kaus ja nii­den palaut­ta­mi­nen osit­tain vero­tuk­sen lap­si­vä­hen­nyk­sel­lä, joka tar­peet­to­mas­ti moni­mut­kais­taa vero­tus­ta. En ole onnis­tu­nut löy­tä­män kan­san­edus­ta­jaa, joka pitäi­si tätä jär­ke­vä­nä, sil­lä oli­si­han pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa pie­nen­tää lap­si­li­sien leik­kaus­ta samal­la sum­mal­la. Ainoa perus­te täl­le puli­vei­vauk­sel­le on meno­raa­mi. Lap­si­li­sä­leik­kauk­sen osit­tai­nen peru­mi­nen nos­tai­si val­tion meno­ja, kun taas vero­vä­hen­nys alen­taa val­tion tulo­ja. Val­tion­ta­lou­den ali­jää­män suh­teen näil­lä ei ole eroa, mut­ta lap­si­li­sä­leik­kauk­sen osit­tai­nen peru­mi­nen rik­koo menokaton.

Raa­min kier­tä­mi­nen vero­tuil­la on tulos­sa kovin suo­si­tuk­si. Petol­li­suu­den tyh­min muo­to on itse­pe­tos. Sik­si vero­tuet tulee rin­nas­taa menoihin.

29 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.”

 1. Täl­lä itse­pe­tos­pe­ri­aat­teel­la mä pelaan pasians­sia, ja voi­tan aina!

 2. En ole onnis­tu­nut löy­tä­män kan­san­edus­ta­jaa, joka pitäi­si tätä jär­ke­vä­nä sil­lä oli­si­han pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa pie­nen­tää lap­si­li­sien leik­kaus­ta samal­la summalla.

  Todel­la­ko? Kävit­kö­hän kysy­mäs­sä dema­reil­ta ja vas­sa­reil­ta? Lap­si­li­sien leik­kauk­sen vähen­tä­mi­nen koh­dis­tuu kai­kil­le lap­si­li­sien saa­jil­le, tuo ehdo­tet­tu rat­kai­su vain pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le sem­moi­sil­le, eli tuol­la puli­vei­vauk­sel­la kiris­tet­tiin efek­tii­vi­ses­ti kor­keim­man tulo­luo­kan huol­ta­jien vero­tuk­sen progres­sio­ta kajoa­mat­ta itse veroasteisiin.

  Sinän­sä todel­la type­rä kuvio tuo kyl­lä on, on niin pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa jakaa lap­si­li­sää uni­ver­saa­li­na etuu­te­na ja hoi­taa tulo­luok­kien väli­nen tulon­ta­saus reh­dis­ti vero­tuk­sen progres­sio­ta ruk­kaa­mal­la, mikä­li moi­seen koe­taan tarvetta.

 3. Nyt täy­tyy kyl­lä kysyä, mikä vaa­lioh­jel­ma? Apulaiskaupunginjohtajanvaaliohjelma?
  (oli­pa pit­kä yhdyssana).

  Sitä­hän on kuo­lat­tu jo kuusi vuot­ta, Pek­ka Kor­pi­sen jäl­keen. Vank­ku­rit on nyt ajet­tu van­kem­piin ase­miin. Gug­gen­hei­mis­sa pee­sat­tiin Pajus­ta ja Män­nis­tö-cases­sa suo­ras­taan nuol­tiin kokoomusta. 

  Pal­mian kapi­ta­li­soi­mi­nen käy, jos vain Vaa­san­ka­dus­ta saa­daan käve­ly­ka­tu ja Hämeen­tiel­le pyöräkaistat. 

  Las­ten­tar­han tädeis­tä ei ole niin välik­si, kun­han Itä­väy­lä bule­var­di­soi­daan — tosin en ihan ymmär­rä miten se onnis­tuu met­ro­ra­dan vieressä..

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Las­ten­tar­han täte­jä ei kyl­lä kukaan ole kek­si­nyt yhtiöittää. 

  Se tulee vie­lä… kun yksi­tyis­ten päi­vä­ko­tien osuus lisään­tyy riittävästi.

  Mut­ta mihin uskon­toon tuo meno­ke­hyk­sen pyhyys kuuluu?

  PS: tuos­sa vie­res­sä mai­nos­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka mark­ki­na­ta­lou­teen kuuluukin..

 5. Rai­mo K: PS: tuos­sa vie­res­sä mai­nos­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka mark­ki­na­ta­lou­teen kuuluukin..

  Minul­la kun ei oikein mit­kään mai­nok­set tun­nu jos­tain hyväs­tä syys­tä näky­vän, niin en ihan var­ma voi olla, mut­ta muis­te­len blo­gin­pi­tä­jän mai­nin­neen, että käy­tös­sä oli­si Googlen mai­nok­set. Jos näin on, niin oli­si syy­tä nyky­ai­ka­na tie­tää, että se mitä Googlen mai­nok­sis­sa näy­te­tään perus­tuu Googlen kerää­mään dataan sela­mi­men käyt­tä­jäs­tä esim. verk­ko­se­laus­his­to­ria vai­kut­taa mainoksiin.

 6. Rai­mo K: Se tulee vie­lä… kun yksi­tyis­ten päi­vä­ko­tien osuus lisään­tyy riittävästi.

  Mut­ta mihin uskon­toon tuo meno­ke­hyk­sen pyhyys kuuluu?

  PS: tuos­sa vie­res­sä mai­nos­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka mark­ki­na­ta­lou­teen kuuluukin..

  Google­ta Adblock plus. Toimii 🙂

 7. Aloi­te­taan vero­tu­kien pois­to vaik­ka­pa len­to­lii­ken­teen vero­tuk­ses­ta. Min­kä hin­ta­li­pun laittaisitte/arpoisitte kan­sain­vä­li­sen len­to­lii­ken­teen polt­toai­ne­ve­rot­to­muu­del­le Suo­men osal­ta? Se tilan­ne­han on ympä­ris­tön kan­nal­ta aivan jär­je­tön, että kaik­kein saas­tut­ta­vin lii­ken­ne­muo­to on vero­tuet­tu polt­toai­ne­ve­rot­to­mak­si, kun taas vähem­män ton­ni­ki­lo­met­riä koh­ti saas­tut­ta­vat lii­ken­ne­muo­dot mak­sa­vat ener­gia­ve­roa käyt­tä­mis­tään polt­toai­neis­ta. Eikä vain sii­tä, vaan myös arvonlisäverostakin.

  Kan­sain­vä­li­sen len­to­lii­ken­teen polt­toai­ne­ve­rot­to­muu­teen liit­ty­vä vero­tu­ki on itse asias­sa jopa unoh­tu­nut 23 mil­jar­din euron “verotuki“listalta:
  https://www.vatt.fi/file/verotukiselvitys/m17.pdf

  Luu­li­si, että kan­sain­vä­li­sis­sä ilmas­to­neu­vot­te­luis­sa tai jos­sain tuo len­to­lii­ken­nea­sia voi­tai­siin jos­sain ava­ta. Kan­sal­li­ses­ti sitä ei polt­toai­ne­ve­ro­tuk­sen osal­ta oikein pys­ty muut­ta­maan, kun tuo vero­tu­ki perus­tuu mui­noin vuon­na 1944 teh­tyyn kan­sain­vä­li­seen sopi­muk­seen, joka teh­tiin siis aikaan ennen öljy­krii­sien ja aikaan ennen kuin hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä edes mietittiin.

 8. Rai­mo K: PS: tuos­sa vie­res­sä mai­nos­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka mark­ki­na­ta­lou­teen kuuluukin..

  esi­te” oikeas­taan ker­toi jo olennaisen

  tämä blo­gi käyt­tää google mai­nok­sia ja google kerää tie­to­ja mis­sä käyt­tä­jät käy (sivut jot­ka nayt­tää google mai­nok­sia) ja pro­fi­loi käyt­tä­jät. google suun­taa mai­nok­sia pro­fii­lin mukaan

  goodthaigirl.com ei oikein sovi soi­nin­vaa­ran blo­giin mut­ta mai­nos on pro­fi­loi­tu aikai­sem­man “sinun” net­ti­se­lai­lun perus­teel­la. mitä ehkä ei oli­si kan­nat­ta­nut ker­toa julkisesti!

  1. Näis­tä syis­tä joh­tuen minun on luo­vu­ta­va google­mai­nok­sis­ta koko­naan. Kuun­vaih­de on tähän paras ajankohta.

 9. Serk­ku täl­le puli­vei­vauk­sel­le on se kun meno­raa­miin teh­dään tilaa siir­tä­mäl­lä val­tion meno­ja kun­tien kon­tol­le tai leik­kaa­mal­la kun­tien val­tio­no­suuk­sia vähen­tä­mät­tä tehtäviä.

  Pää­mi­nis­te­rin kor­vat eivät juu­ri hei­lu­neet, kun hän loh­dut­ti pie­ni­tu­loi­sim­pien lap­si­per­hei­den saa­van kom­pen­saa­tion toi­meen­tu­lo­tuen kautta.

 10. nsas­py:
  ‘snip’
  goodthaigirl.com ei oikein sovi soi­nin­vaa­ran blo­giin mut­ta mai­nos on pro­fi­loi­tu aikai­sem­man “sinun” net­ti­se­lai­lun perus­teel­la. mitä ehkä ei oli­si kan­nat­ta­nut ker­toa julkisesti! 

  Eipä oli­si kan­nat­ta­nut ker­toa jul­ki­ses­ti — jos oli­sin thai-tyt­tö­jen sivuil­la käy­nyt, mut­ta kun en ole.
  Ihmet­te­len suu­res­ti! Ja ihmet­te­len­pä Osmoakin.

  1. Käy­tin eilen 40 minuut­tia estääk­se­ni tuon mai­nok­sen, mut­ta en sitä löy­tä­nyt. Pois­tan google­mai­nok­set, kun palaan Lontoosta.

 11. Rai­mo K: Se Adblock Plus on var­si­nai­nen Troi­jan hevo­nen, asen­te­lee kai­ken­lais­ta eikä toi­mi win­dows 8.1 kanssa. 

  Pari tun­tia meni konet­ta sii­vo­tes­sa — ja joku %&#¤£$ Safe­Fin­der ei läh­de mil­lään. Niin että kii­tos vaan hyväs­tä neuvosta.

 12. nsas­py:
  goodthaigirl.com ei oikein sovi soi­nin­vaa­ran blo­giin mut­ta mai­nos on pro­fi­loi­tu aikai­sem­man “sinun” net­ti­se­lai­lun perus­teel­la. mitä ehkä ei oli­si kan­nat­ta­nut ker­toa julkisesti! 

  Vähäi­nen­kin netis­sä osoi­tet­tu kiin­nos­tus itä­aa­sia­lais­ta pop­kult­tuu­ria koh­taan joh­taa näi­den mai­nos­ten ilmes­ty­mi­seen, kos­ka algo­rit­min logii­kal­la ute­liai­suus Kore­aa koh­taan tar­koit­taa ilman muu­ta, että haluan nais­seu­raa samas­ta ilmansuunnasta.

  Ei se ole niin ihmeel­lis­tä kuin mitä vihjailet.

  (Anteek­si lie­vä off-topic.)

 13. nsas­py: goodthaigirl.com ei oikein sovi soi­nin­vaa­ran blo­giin mut­ta mai­nos on pro­fi­loi­tu aikai­sem­man “sinun” net­ti­se­lai­lun perus­teel­la. mitä ehkä ei oli­si kan­nat­ta­nut ker­toa julkisesti!

  Pait­si että tuo pro­fi­loin­ti ei ole kovin tark­kaa tai pom­min­var­maa. Se voi men­nä mil­joo­nal­la taval­la met­sään. Mai­nos­ta­jal­le­han se ei ole suu­ri ongel­ma, jos mai­nos näy­te­tään jol­le­kul­le, joka kuu­luu aivan vää­rään koh­de­ryh­mään, kun­han mai­nos näy­te­tään niil­le, jot­ka kuu­lu­vat oike­aan kohderyhmään.

  Minul­la on kroo­nis­ta demen­ti­aa sai­ras­ta­va selain, ja saan tuol­ta ihan mitä sat­tuu mai­nok­sia. Jotain­han se arvaa sil­loin, kun sil­lä ei ole käy­tet­tä­vis­sä seurantaevästeitä.

 14. kom­ment­ti: Aloi­te­taan vero­tu­kien pois­to vaik­ka­pa len­to­lii­ken­teen vero­tuk­ses­ta. Min­kä hin­ta­li­pun laittaisitte/arpoisitte kan­sain­vä­li­sen len­to­lii­ken­teen polt­toai­ne­ve­rot­to­muu­del­le Suo­men osal­ta? Se tilan­ne­han on ympä­ris­tön kan­nal­ta aivan jär­je­tön, että kaik­kein saas­tut­ta­vin lii­ken­ne­muo­to on vero­tuet­tu polt­toai­ne­ve­rot­to­mak­si, kun taas vähem­män ton­ni­ki­lo­met­riä koh­ti saas­tut­ta­vat lii­ken­ne­muo­dot mak­sa­vat ener­gia­ve­roa käyt­tä­mis­tään polt­toai­neis­ta. Eikä vain sii­tä, vaan myös arvonlisäverostakin.

  Olen samaa miel­tä sii­tä, että len­to­lii­ken­teen pitäi­si olla samal­la taval­la ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin­sa näh­den vero­tet­tua kuin muut­kin lii­ken­ne­muo­dot, jos se vain oli­si rea­lis­ti­ses­ti mah­dol­lis­ta. Yksi­puo­li­ses­ti verol­li­suu­den käyt­töön­ot­to kan­sain­vä­li­ses­sä len­to­lii­ken­tees­sä oli­si kui­ten­kin hyvin vahin­gol­lis­ta moneen suun­taan. Tallinnalaiset/tukholmalaiset toki kiittäisivät.

  Puu­tun kui­ten­kin tuo­hon väit­tä­mään sii­tä, että len­tä­mi­nen oli­si ympä­ris­tön kan­nal­ta kaik­kein saas­tut­ta­vin liik­ku­mis­muo­to. Väi­te on rele­vant­ti rah­ti­lii­ken­teen kan­nal­ta, mut­ta mat­kus­ta­ja­lii­ken­tees­sä len­to­ko­ne on lopul­ta aika pal­jol­ti samas­sa lin­jas­sa mui­den lii­ken­ne­muo­to­jen todel­lis­ten pääs­tö­jen kanssa.

  Vaik­ka len­to­ko­neis­sa paik­ka­ki­lo­met­riä koh­den on kor­keat pääs­töt. len­to­ko­nei­den täyt­tö­as­teet ovat kor­kei­ta, jol­loin pääs­töt mat­kus­ta­ja­ki­lo­met­riä koh­den ovat var­sin mal­til­li­sia. Len­to­lii­ken­teen kor­keat koko­nais­pääs­töt joh­tu­vat sen mah­dol­lis­ta­mis­ta pit­kis­tä mat­kois­ta. (Ts. se Thai­maan-mat­ka oli­si suu­ri­pääs­töi­nen bus­sil­la­kin tehtynä.)

  Rah­din koh­dal­la len­to­lii­ken­ne on aidos­ti pal­jon ener­giain­ten­sii­vi­sem­pää kuin pin­ta­rah­ti. Täs­sä on kui­ten­kin mei­dän suo­ma­lais­ten kan­nal­ta sel­lai­nen olen­nai­nen asia, että me hyö­dym­me sii­tä, että len­to­lii­ken­net­tä ei kan­sain­vä­li­ses­ti vero­te­ta juu­ri­kaan. Me sijait­sem­me tääl­lä kau­ka­na, ja meil­le tule­va tava­ra ja mene­vä tava­ra liik­kuu kii­rees­sä lentokoneella.

  Muis­ta lii­ken­ne­muo­dois­ta juna­lii­ken­ne on voi­mak­kaas­ti ali­ve­ro­tet­tua ver­rat­tu­na bus­si­lii­ken­tee­seen. Juna­lii­ken­teen säh­kös­tä mak­sa­mat verot ovat pie­niä ver­rat­tu­na bus­si­lii­ken­teen polt­toai­ne­ve­roi­hin. Vetu­rit kul­ke­vat polt­to­öl­jyl­lä, bus­sit ja rekat die­se­lil­lä (ainoa ero on verossa).

  Sitä on taas vai­keam­pi sanoa, miten tämä lii­ken­teen hyvin epä­ta­sai­nen vero­ra­ken­ne pitäi­si las­kea vero­tuek­si. Jos kiin­ne­koh­dak­si ote­taan hen­ki­lö­au­toi­lun vero­tus, vero­tuet ovat erit­täin suu­ria. Jos kiin­ne­koh­dak­si ote­taan vaik­ka rai­tio­vau­nu­lii­ken­teen vero­tus, vero­tuet ovat ylei­ses­ti pieniä.

 15. Eero: Todel­la­ko? Kävit­kö­hän kysy­mäs­sä dema­reil­ta ja vas­sa­reil­ta? Lap­si­li­sien leik­kauk­sen vähen­tä­mi­nen koh­dis­tuu kai­kil­le lap­si­li­sien saa­jil­le, tuo ehdo­tet­tu rat­kai­su vain pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le sem­moi­sil­le, eli tuol­la puli­vei­vauk­sel­la kiris­tet­tiin efek­tii­vi­ses­ti kor­keim­man tulo­luo­kan huol­ta­jien vero­tuk­sen progres­sio­ta kajoa­mat­ta itse veroasteisiin.

  Niin tai itse asias­sa vero­tuen koh­dis­tu­mi­nen riip­puu myös huol­ta­jien mää­räs­tä, ja kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­piin se ei kui­ten­kaan osu. Eli lopul­ta kysees­sä oli tem­paus, jol­la kah­den huol­ta­jan dema­ri­tu­lo­luok­kaan kulu­van per­heen käteen­jää­vä vähän kasvaisi.

  Ei se dema­rien ehdo­tus lap­si­li­sien verol­li­suu­des­ta­kaan ole ihan fik­su. Lap­si­li­sät­hän mene­vät sen jäl­keen pie­nil­lä lap­sil­la sil­le van­hem­pain­va­paal­la ole­val­le van­hem­mal­le. Lisä­kan­nus­te jää­dä kotiin. Yksin­huol­ta­jat kiittävät.

  Vero­vä­hen­nyk­set (pois­lu­kien suo­raan tulon­han­kin­taan koh­dis­tu­via vähen­nyk­siä) ovat A:sta Ö:hön huo­no asia jo sen­kin vuok­si, että nii­tä on ihmis­ten vai­kea ymmär­tää. Jos progres­sio­ta halu­taan kiris­tää, on parem­pi vain kir­joit­taa toi­sen­lai­sia nume­roi­ta sin­ne taulukkoon. 

  Nämä eri­lai­set kik­kai­lut kiris­tä­vät hyvil­lä palk­ka­tu­loil­la ole­vien lap­si­per­hei­den progres­sio­ta vai­kut­ta­mat­ta esi­mer­kik­si hyvä­tu­lois­ten kes­ki-ikäis­ten vero­tuk­seen. Ehkä elin­ta­sol­li­ses­ti ei kan­nat­tai­si kadeh­tia eni­ten vaik­ka­pa sitä kol­men lap­sen yksin­huol­ta­ja­na ole­vaa lää­kä­riäi­tiä, vaik­ka sil­lä onkin hyvät tulot.

  (Ihan jär­jes­tön ulvo­mi­nen tuos­ta lap­si­li­sän leik­kaa­mi­ses­ta. Toi­meen­tu­lo­tu­ki paik­kaa sen niil­lä, joil­la raha on todel­la tiu­kas­sa. Muil­le tär­kein­tä on vero­tuk­sen koko­nai­suus muu­ten ja se, että töi­tä riittää.)

 16. Mikael M.: Vähäi­nen­kin netis­sä osoi­tet­tu kiin­nos­tus itä­aa­sia­lais­ta pop­kult­tuu­ria koh­taan joh­taa näi­den mai­nos­ten ilmes­ty­mi­seen, kos­ka algo­rit­min logii­kal­la ute­liai­suus Kore­aa koh­taan tar­koit­taa ilman muu­ta, että haluan nais­seu­raa samas­ta ilmansuunnasta.

  Ei se ole niin ihmeel­lis­tä kuin mitä vihjailet.

  (Anteek­si lie­vä off-topic.)

  Minul­le ehdo­tel­tiin hil­jat­tain täl­lä sivul­la laa­jaa vali­koi­maa sinkkumiehiä… 😀
  Anteek­si hie­man off topic.

 17. Noi­hin googlen (esto) mainoksiin:
  Käyt­tää selai­me­na fire­foxia ja ADP plus fire­foxin työ­ka­luis­ta valit­see mie­lei­sen­sä ase­tuk­set tie­to­suo­ja kohdasta.

  Tar­vit­taes­sa valit­see sit­ten vaik­ka yksi­tyi­nen tila(selaa), tosin kone hidas­tuu sit­ten vähän.

  Aina­kaan itsel­lä ei ole problee­mia ollut.

 18. Rai­mo K: Pari tun­tia meni konet­ta sii­vo­tes­sa – ja joku %&#¤£$ Safe­Fin­der ei läh­de mil­lään. Niin että kii­tos vaan hyväs­tä neuvosta. 

  Neu­vo on kyl­lä sinän­sä hyvä, mut­ta olet ilmei­ses­ti men­nyt asen­ta­maan jon­kin hui­jaus­ver­sion ABP:sta. ABP on selai­men plu­gin, eikä se asen­na oma­toi­mi­ses­ti mitään ylimääräistä.

  Tämä on muu­ten eräs infor­maa­tio­lu­ku­tai­don laji, löy­tää se oikea ilmais­so­vel­luk­sen asennus/latauslinkki haku­tu­lok­sis­ta ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vie­lä jol­tain mai­nok­sia täyn­nä ole­val­ta sivul­ta, jos­sa vähän joka pai­kas­sa lukee “Down­load” mut­ta ainoas­taan yksi pie­ni huo­maa­ma­ton link­ki menee sii­hen, mikä on tar­koi­tus oikeas­ti lada­ta. Mui­noin köy­hä­nä opis­ke­li­ja­na, kun tuli sot­keen­nut­tua lait­to­miin­kin ohjel­ma­ko­pioi­hin ja kokei­lu­ver­sioi­den “kräk­käyk­siin”, tuli kyl­lä opit­tua aika para­noi­di asen­ne selai­men käyt­töön. Täy­tyy kyl­lä tode­ta, että nykyi­set eri­tyi­ses­ti Win­dows-ilmais­oh­jel­mien lail­li­set lataus­si­vus­tot lähes­ty­vät mai­nos­jal­li­tuk­ses­saan nii­tä 15 vuo­den takai­sia kräkkisivustoja.

  Win­dows-maa­il­man vit­saus on muu­ten se, että var­sin legi­tii­mei­nä pide­tyt tahot­kin ymp­pää­vät ilmais­so­vel­lus­ten­sa kyl­keen hait­taoh­jel­mia (Ask Tool­bar jne.) En ole vie­lä oikein ymmär­tä­nyt, miten tämä voi olla kenen­kään kan­nal­ta kannattavaa.

 19. Tapio Pel­to­nen: Neu­vo on kyl­lä sinän­sä hyvä, mut­ta olet ilmei­ses­ti men­nyt asen­ta­maan jon­kin hui­jaus­ver­sion ABP:sta. ABP on selai­men plu­gin, eikä se asen­na oma­toi­mi­ses­ti mitään ylimääräistä.
  ‘snip’

  Ilmei­ses­ti juu­ri näin, mut­ta neu­vo oli “Google­ta Adblock plus. Toi­mii :)” — niin­pä tein — ja todel­la­kin toi­mii, mut­ta ei toi­vo­tul­la tavalla.

 20. goodthaigirl.com nyt­täi­si ole­van deit­ti­si­vus­to. Kau­hi­aa, kut­su­kaa poliisi!!!

 21. Google rajoit­taa seu­raa­van­tyyp­pi­sen aikui­sil­le tar­koi­te­tun sisäl­lön mainontaa:

  offline-aikuisviihde
  aikui­sil­le tar­koi­te­tut tuotteet
  treffipalvelut
  kan­sain­vä­li­set morsianpalvelut
  sek­su­aa­li­ses­ti vih­jai­le­va sisältö
  pal­jas­ta ihoa ja alas­to­muut­ta sisäl­tä­vät kuvat.”

  https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=2

  Googlel­la on töis­sä sen­so­rei­ta, mut­ta en tie­dä seu­raa­vat­ko suo­ma­lai­sia sivu­ja kuin ahke­ras­ti. Ydin­bis­nek­sen yti­mes­sä kun kui­ten­kin ollaan, kuvit­te­li­sin, että Google ottaa asian vakavasti.

  Toi­saal­ta, Chro­mes­sa ei vie­lä­kään ole suo­men­kie­lis­tä oiko­lu­kua. Ja sinän­sä lois­ta­va puhe teks­tik­si ‑toi­min­to Androi­dis­sa ei ymmär­rä kun sanoo “pis­te” tai “pilk­ku” — pait­si kun vaih­taa kie­len englan­nik­si. Google siis vähät välit­tää suomalaisista.

 22. Google ei siis muka suos­tu mai­nos­ta­maan aikui­sil­le tar­koi­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Itse veik­kai­sin, että val­tao­sa mai­nok­sis­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le. Hmm, puhu­taan­ko nyt 3 500 000 000 dol­la­rin fir­mas­ta vai jos­tain nyrkkipajasta?

 23. Kuin­kas vaa­lioh­jel­ma­si suh­tau­tuu val­tion myön­tä­miin mono­po­lei­hin ja pri­vi­lee­gioi­hin? – Esi­merk­ki­nä mono­po­lis­ta vaik­ka­pa vedon­lyön­ti ja pri­vi­lee­giois­ta vaik­ka­pa taksilupa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.