Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.

Seu­raavaa hal­li­tus­ta muo­dostet­taes­sa meno­raa­mi määritel­lään uud­estaan niin, että myös verotuet rin­naste­taan menoi­hin, jot­ta suo­ria tukia ja vero­tukia käsiteltäisi­in tasavertaisesti.

Eduskun­nas­sa on paraikaa käsit­telyssä lap­sil­isien leikkaus ja niiden palaut­ta­mi­nen osit­tain vero­tuk­sen lap­sivähen­nyk­sel­lä, joka tarpeet­tomasti mon­imutkaistaa vero­tus­ta. En ole onnis­tunut löytämän kansane­dus­ta­jaa, joka pitäisi tätä järkevänä, sil­lä olisi­han paljon yksinker­taisem­paa pienen­tää lap­sil­isien leikkaus­ta samal­la sum­mal­la. Ain­oa peruste tälle puliveivauk­selle on meno­raa­mi. Lap­sil­isäleikkauk­sen osit­tainen peru­mi­nen nos­taisi val­tion meno­ja, kun taas verovähen­nys alen­taa val­tion tulo­ja. Val­tion­talouden ali­jäämän suh­teen näil­lä ei ole eroa, mut­ta lap­sil­isäleikkauk­sen osit­tainen peru­mi­nen rikkoo menokaton.

Raamin kiertämi­nen vero­tu­il­la on tulos­sa kovin suosi­tuk­si. Petol­lisu­u­den tyh­min muo­to on itsepetos. Sik­si verotuet tulee rin­nas­taa menoihin.

29 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.”

 1. Täl­lä itsepetospe­ri­aat­teel­la mä pelaan pasianssia, ja voitan aina!

 2. En ole onnis­tunut löytämän kansane­dus­ta­jaa, joka pitäisi tätä järkevänä sil­lä olisi­han paljon yksinker­taisem­paa pienen­tää lap­sil­isien leikkaus­ta samal­la summalla.

  Todel­lako? Kävitköhän kysymässä demareil­ta ja vas­sareil­ta? Lap­sil­isien leikkauk­sen vähen­tämi­nen kohdis­tuu kaikille lap­sil­isien saa­jille, tuo ehdotet­tu ratkaisu vain pieni- ja keski­t­u­loisille sem­moisille, eli tuol­la puliveivauk­sel­la kiris­tet­ti­in efek­ti­ivis­es­ti korkeim­man tulolu­okan huolta­jien vero­tuk­sen pro­gres­sio­ta kajoa­mat­ta itse veroasteisiin.

  Sinän­sä todel­la type­rä kuvio tuo kyl­lä on, on niin paljon yksinker­taisem­paa jakaa lap­sil­isää uni­ver­saali­na etuute­na ja hoitaa tulolu­okkien väli­nen tulon­tasaus rehdisti vero­tuk­sen pro­gres­sio­ta rukkaa­mal­la, mikäli moi­seen koetaan tarvetta.

 3. Nyt täy­tyy kyl­lä kysyä, mikä vaalio­hjel­ma? Apulaiskaupunginjohtajanvaaliohjelma?
  (oli­pa pitkä yhdyssana).

  Sitähän on kuo­lat­tu jo kuusi vuot­ta, Pekka Kor­pisen jäl­keen. Vankku­rit on nyt ajet­tu vankem­pi­in asemi­in. Guggen­heimis­sa peesat­ti­in Pajus­ta ja Män­nistö-cases­sa suo­ras­taan nuolti­in kokoomusta. 

  Palmi­an kap­i­tal­isoimi­nen käy, jos vain Vaasankadus­ta saadaan käve­lykatu ja Hämeen­tielle pyöräkaistat. 

  Las­ten­tarhan tädeistä ei ole niin välik­si, kun­han Itäväylä bule­vardis­oidaan — tosin en ihan ymmär­rä miten se onnis­tuu metro­radan vieressä..

 4. Osmo Soin­in­vaara:
  Las­ten­tarhan täte­jä ei kyl­lä kukaan ole keksinyt yhtiöittää. 

  Se tulee vielä… kun yksi­ty­is­ten päiväko­tien osu­us lisään­tyy riittävästi.

  Mut­ta mihin uskon­toon tuo menoke­hyk­sen pyhyys kuuluu?

  PS: tuos­sa vier­essä main­os­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka markki­na­t­alouteen kuuluukin..

 5. Raimo K: PS: tuos­sa vier­essä main­os­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka markki­na­t­alouteen kuuluukin..

  Min­ul­la kun ei oikein mitkään main­ok­set tun­nu jostain hyvästä syys­tä näkyvän, niin en ihan var­ma voi olla, mut­ta muis­te­len blogin­pitäjän main­in­neen, että käytössä olisi Googlen main­ok­set. Jos näin on, niin olisi syytä nykyaikana tietää, että se mitä Googlen main­ok­sis­sa näytetään perus­tuu Googlen keräämään dataan selami­men käyt­täjästä esim. verkkose­laushis­to­ria vaikut­taa mainoksiin.

 6. Raimo K: Se tulee vielä… kun yksi­ty­is­ten päiväko­tien osu­us lisään­tyy riittävästi.

  Mut­ta mihin uskon­toon tuo menoke­hyk­sen pyhyys kuuluu?

  PS: tuos­sa vier­essä main­os­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka markki­na­t­alouteen kuuluukin..

  Google­ta Adblock plus. Toimii 🙂

 7. Aloite­taan vero­tukien pois­to vaikka­pa lentoli­iken­teen vero­tuk­ses­ta. Minkä hin­tal­ipun laittaisitte/arpoisitte kan­sain­välisen lentoli­iken­teen polt­toain­everot­to­muudelle Suomen osalta? Se tilan­nehan on ympäristön kannal­ta aivan jär­jetön, että kaikkein saas­tut­tavin liiken­nemuo­to on verotuet­tu polt­toain­everot­tomak­si, kun taas vähem­män ton­nikilo­metriä kohti saas­tut­ta­vat liiken­nemuodot mak­sa­vat ener­giaveroa käyt­tämistään polt­toaineista. Eikä vain siitä, vaan myös arvonlisäverostakin.

  Kan­sain­välisen lentoli­iken­teen polt­toain­everot­to­muu­teen liit­tyvä vero­tu­ki on itse asi­as­sa jopa uno­htunut 23 mil­jardin euron “verotuki“listalta:
  https://www.vatt.fi/file/verotukiselvitys/m17.pdf

  Luulisi, että kan­sain­väli­sis­sä ilma­s­toneu­vot­teluis­sa tai jos­sain tuo lentoli­iken­nea­sia voitaisi­in jos­sain ava­ta. Kansal­lis­es­ti sitä ei polt­toain­evero­tuk­sen osalta oikein pysty muut­ta­maan, kun tuo vero­tu­ki perus­tuu muinoin vuon­na 1944 tehtyyn kan­sain­väliseen sopimuk­seen, joka tehti­in siis aikaan ennen öljykri­isien ja aikaan ennen kuin hiilid­iok­sidipäästöjä edes mietittiin.

 8. Raimo K: PS: tuos­sa vier­essä main­os­taa Goodthaigirl.com, ei sekään oikein tähän kuu­lu, vaik­ka markki­na­t­alouteen kuuluukin..

  “esite” oikeas­t­aan ker­toi jo olennaisen

  tämä blo­gi käyt­tää google main­ok­sia ja google kerää tieto­ja mis­sä käyt­täjät käy (sivut jot­ka nayt­tää google main­ok­sia) ja pro­filoi käyt­täjät. google suun­taa main­ok­sia profi­ilin mukaan

  goodthaigirl.com ei oikein sovi soin­in­vaaran blogi­in mut­ta main­os on pro­filoitu aikaisem­man “sin­un” net­tise­lailun perus­teel­la. mitä ehkä ei olisi kan­nat­tanut ker­toa julkisesti!

 9. Serkku tälle puliveivauk­selle on se kun meno­raami­in tehdään tilaa siirtämäl­lä val­tion meno­ja kun­tien kon­tolle tai leikkaa­mal­la kun­tien val­tiono­suuk­sia vähen­tämät­tä tehtäviä.

  Päämin­is­terin kor­vat eivät juuri heiluneet, kun hän lohdut­ti pien­i­t­u­loisimpi­en lap­siper­hei­den saa­van kom­pen­saa­tion toimeen­tu­lotuen kautta.

 10. Lau­ri Kumpu­lainen: Google­ta Adblock plus. Toimii 

  Se Adblock Plus on varsi­nainen Troi­jan hevo­nen, asen­telee kaiken­laista eikä toi­mi win­dows 8.1 kanssa.

 11. nsaspy:
  ‘snip’
  goodthaigirl.com ei oikein sovi soin­in­vaaran blogi­in mut­ta main­os on pro­filoitu aikaisem­man “sin­un” net­tise­lailun perus­teel­la. mitä ehkä ei olisi kan­nat­tanut ker­toa julkisesti! 

  Eipä olisi kan­nat­tanut ker­toa julkises­ti — jos olisin thai-tyt­tö­jen sivuil­la käynyt, mut­ta kun en ole.
  Ihmette­len suuresti! Ja ihmette­len­pä Osmoakin.

  1. Käytin eilen 40 min­u­ut­tia estääk­seni tuon main­ok­sen, mut­ta en sitä löytänyt. Pois­tan google­main­ok­set, kun palaan Lontoosta.

 12. Raimo K: Se Adblock Plus on varsi­nainen Troi­jan hevo­nen, asen­telee kaiken­laista eikä toi­mi win­dows 8.1 kanssa. 

  Pari tun­tia meni konet­ta siiv­otes­sa — ja joku %&#¤£$ SafeFind­er ei lähde mil­lään. Niin että kiitos vaan hyvästä neuvosta.

 13. nsaspy:
  goodthaigirl.com ei oikein sovi soin­in­vaaran blogi­in mut­ta main­os on pro­filoitu aikaisem­man “sin­un” net­tise­lailun perus­teel­la. mitä ehkä ei olisi kan­nat­tanut ker­toa julkisesti! 

  Vähäi­nenkin netis­sä osoitet­tu kiin­nos­tus itäaasialaista pop­kult­tuuria kohtaan johtaa näi­den main­os­ten ilmestymiseen, kos­ka algo­rit­min logi­ikalla uteliaisu­us Kore­aa kohtaan tarkoit­taa ilman muu­ta, että halu­an nais­seu­raa samas­ta ilmansuunnasta.

  Ei se ole niin ihmeel­listä kuin mitä vihjailet.

  (Anteek­si lievä off-topic.)

 14. nsaspy: goodthaigirl.com ei oikein sovi soin­in­vaaran blogi­in mut­ta main­os on pro­filoitu aikaisem­man “sin­un” net­tise­lailun perus­teel­la. mitä ehkä ei olisi kan­nat­tanut ker­toa julkisesti!

  Pait­si että tuo pro­filoin­ti ei ole kovin tarkkaa tai pom­min­var­maa. Se voi men­nä miljoon­al­la taval­la met­sään. Main­os­ta­jalle­han se ei ole suuri ongel­ma, jos main­os näytetään jollekulle, joka kuu­luu aivan väärään kohderyh­mään, kun­han main­os näytetään niille, jot­ka kuu­lu­vat oikeaan kohderyhmään.

  Min­ul­la on kroon­ista demen­ti­aa sairas­ta­va selain, ja saan tuol­ta ihan mitä sat­tuu main­ok­sia. Jotain­han se arvaa sil­loin, kun sil­lä ei ole käytet­tävis­sä seurantaevästeitä.

 15. kom­ment­ti: Aloite­taan vero­tukien pois­to vaikka­pa lentoli­iken­teen vero­tuk­ses­ta. Minkä hin­tal­ipun laittaisitte/arpoisitte kan­sain­välisen lentoli­iken­teen polt­toain­everot­to­muudelle Suomen osalta? Se tilan­nehan on ympäristön kannal­ta aivan jär­jetön, että kaikkein saas­tut­tavin liiken­nemuo­to on verotuet­tu polt­toain­everot­tomak­si, kun taas vähem­män ton­nikilo­metriä kohti saas­tut­ta­vat liiken­nemuodot mak­sa­vat ener­giaveroa käyt­tämistään polt­toaineista. Eikä vain siitä, vaan myös arvonlisäverostakin.

  Olen samaa mieltä siitä, että lentoli­iken­teen pitäisi olla samal­la taval­la ympäristö­vaiku­tuk­si­in­sa näh­den verotet­tua kuin muutkin liiken­nemuodot, jos se vain olisi real­is­tis­es­ti mah­dol­lista. Yksipuolis­es­ti verol­lisu­u­den käyt­töönot­to kan­sain­välisessä lentoli­iken­teessä olisi kuitenkin hyvin vahin­gol­lista mon­een suun­taan. Tallinnalaiset/tukholmalaiset toki kiittäisivät.

  Puu­tun kuitenkin tuo­hon väit­tämään siitä, että lentämi­nen olisi ympäristön kannal­ta kaikkein saas­tut­tavin liikku­mis­muo­to. Väite on rel­e­vant­ti rahtili­iken­teen kannal­ta, mut­ta matkus­ta­jali­iken­teessä lentokone on lop­ul­ta aika paljolti samas­sa lin­jas­sa muiden liiken­nemuo­to­jen todel­lis­ten päästö­jen kanssa.

  Vaik­ka lentokoneis­sa paikkak­ilo­metriä kohden on korkeat päästöt. lentokonei­den täyt­töas­teet ovat korkei­ta, jol­loin päästöt matkus­ta­jak­ilo­metriä kohden ovat varsin maltil­lisia. Lentoli­iken­teen korkeat kokon­ais­päästöt johtu­vat sen mah­dol­lis­tamista pitk­istä matkoista. (Ts. se Thaimaan-mat­ka olisi suuripäästöi­nen bus­sil­lakin tehtynä.)

  Rahdin kohdal­la lentoli­ikenne on aidosti paljon ener­giain­ten­si­ivisem­pää kuin pin­tarahti. Tässä on kuitenkin mei­dän suo­ma­lais­ten kannal­ta sel­l­ainen olen­nainen asia, että me hyödymme siitä, että lentoli­iken­net­tä ei kan­sain­välis­es­ti verote­ta juurikaan. Me sijait­semme tääl­lä kaukana, ja meille tule­va tavara ja menevä tavara liikkuu kiireessä lentokoneella.

  Muista liiken­nemuodoista junali­ikenne on voimakkaasti aliv­erotet­tua ver­rat­tuna bus­sili­iken­teeseen. Junali­iken­teen sähköstä mak­samat verot ovat pieniä ver­rat­tuna bus­sili­iken­teen polt­toain­everoi­hin. Vetu­rit kulke­vat polt­toöljyl­lä, bus­sit ja rekat dieselil­lä (ain­oa ero on verossa).

  Sitä on taas vaikeampi sanoa, miten tämä liiken­teen hyvin epä­ta­sainen verorakenne pitäisi laskea verotuek­si. Jos kiin­neko­hdak­si ote­taan henkilöau­toilun vero­tus, verotuet ovat erit­täin suuria. Jos kiin­neko­hdak­si ote­taan vaik­ka raitio­vaunuli­iken­teen vero­tus, verotuet ovat yleis­es­ti pieniä.

 16. Eero: Todel­lako? Kävitköhän kysymässä demareil­ta ja vas­sareil­ta? Lap­sil­isien leikkauk­sen vähen­tämi­nen kohdis­tuu kaikille lap­sil­isien saa­jille, tuo ehdotet­tu ratkaisu vain pieni- ja keski­t­u­loisille sem­moisille, eli tuol­la puliveivauk­sel­la kiris­tet­ti­in efek­ti­ivis­es­ti korkeim­man tulolu­okan huolta­jien vero­tuk­sen pro­gres­sio­ta kajoa­mat­ta itse veroasteisiin.

  Niin tai itse asi­as­sa verotuen kohdis­tu­mi­nen riip­puu myös huolta­jien määrästä, ja kaikkein pien­i­t­u­loisimpi­in se ei kuitenkaan osu. Eli lop­ul­ta kyseessä oli tem­paus, jol­la kah­den huolta­jan demar­it­u­lolu­okkaan kulu­van per­heen käteen­jäävä vähän kasvaisi.

  Ei se demarien ehdo­tus lap­sil­isien verol­lisu­ud­estakaan ole ihan fik­su. Lap­sil­isäthän menevät sen jäl­keen pie­nil­lä lap­sil­la sille van­hempainva­paal­la ole­valle van­hem­malle. Lisäkan­nuste jäädä koti­in. Yksin­huolta­jat kiittävät.

  Verovähen­nyk­set (pois­lukien suo­raan tulon­hank­in­taan kohdis­tu­via vähen­nyk­siä) ovat A:sta Ö:hön huono asia jo senkin vuok­si, että niitä on ihmis­ten vaikea ymmärtää. Jos pro­gres­sio­ta halu­taan kiristää, on parem­pi vain kir­joit­taa toisen­laisia numeroi­ta sinne taulukkoon. 

  Nämä eri­laiset kikkailut kiristävät hyvil­lä palkkat­u­loil­la ole­vien lap­siper­hei­den pro­gres­sio­ta vaikut­ta­mat­ta esimerkik­si hyvä­tu­lois­t­en kes­ki-ikäis­ten vero­tuk­seen. Ehkä elin­ta­sol­lis­es­ti ei kan­nat­taisi kade­htia eniten vaikka­pa sitä kol­men lapsen yksin­huolta­jana ole­vaa lääkäriäi­tiä, vaik­ka sil­lä onkin hyvät tulot.

  (Ihan jär­jestön ulvom­i­nen tuos­ta lap­sil­isän leikkaamis­es­ta. Toimeen­tu­lo­tu­ki paikkaa sen niil­lä, joil­la raha on todel­la tiukas­sa. Muille tärkein­tä on vero­tuk­sen kokon­aisu­us muuten ja se, että töitä riittää.)

 17. Mikael M.: Vähäi­nenkin netis­sä osoitet­tu kiin­nos­tus itäaasialaista pop­kult­tuuria kohtaan johtaa näi­den main­os­ten ilmestymiseen, kos­ka algo­rit­min logi­ikalla uteliaisu­us Kore­aa kohtaan tarkoit­taa ilman muu­ta, että halu­an nais­seu­raa samas­ta ilmansuunnasta.

  Ei se ole niin ihmeel­listä kuin mitä vihjailet.

  (Anteek­si lievä off-topic.)

  Min­ulle ehdotelti­in hil­jat­tain täl­lä sivul­la laa­jaa valikoimaa sinkkumiehiä… 😀
  Anteek­si hie­man off topic.

 18. Noi­hin googlen (esto) mainoksiin:
  Käyt­tää selaime­na fire­fox­ia ja ADP plus fire­fox­in työkaluista val­it­see mieleisen­sä ase­tuk­set tieto­suo­ja kohdasta.

  Tarvit­taes­sa val­it­see sit­ten vaik­ka yksi­tyi­nen tila(selaa), tosin kone hidas­tuu sit­ten vähän.

  Ainakaan itsel­lä ei ole prob­leemia ollut.

 19. Raimo K: Pari tun­tia meni konet­ta siiv­otes­sa – ja joku %&#¤£$ SafeFind­er ei lähde mil­lään. Niin että kiitos vaan hyvästä neuvosta. 

  Neu­vo on kyl­lä sinän­sä hyvä, mut­ta olet ilmeis­es­ti men­nyt asen­ta­maan jonkin hui­jausver­sion ABP:sta. ABP on selaimen plu­g­in, eikä se asen­na oma­toimis­es­ti mitään ylimääräistä.

  Tämä on muuten eräs infor­maa­ti­oluku­taidon laji, löytää se oikea ilmaissovel­luk­sen asennus/latauslinkki haku­tu­lok­sista ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vielä joltain main­ok­sia täyn­nä ole­val­ta sivul­ta, jos­sa vähän joka paikas­sa lukee “Down­load” mut­ta ain­oas­taan yksi pieni huo­maam­a­ton link­ki menee siihen, mikä on tarkoi­tus oikeasti lada­ta. Muinoin köy­hänä opiske­li­jana, kun tuli sot­keen­nut­tua lait­tomi­inkin ohjel­mako­pi­oi­hin ja kokeilu­ver­sioiden “kräkkäyk­si­in”, tuli kyl­lä opit­tua aika para­noi­di asenne selaimen käyt­töön. Täy­tyy kyl­lä tode­ta, että nykyiset eri­tyis­es­ti Win­dows-ilmaiso­hjelmien lail­liset lataus­sivus­tot läh­estyvät main­os­jal­li­tuk­ses­saan niitä 15 vuo­den takaisia kräkkisivustoja.

  Win­dows-maail­man vit­saus on muuten se, että varsin legi­t­i­imeinä pide­tyt tahotkin ymp­päävät ilmaissovel­lus­ten­sa kyl­keen hait­tao­hjelmia (Ask Tool­bar jne.) En ole vielä oikein ymmärtänyt, miten tämä voi olla kenenkään kannal­ta kannattavaa.

 20. Tapio Pel­to­nen: Neu­vo on kyl­lä sinän­sä hyvä, mut­ta olet ilmeis­es­ti men­nyt asen­ta­maan jonkin hui­jausver­sion ABP:sta. ABP on selaimen plu­g­in, eikä se asen­na oma­toimis­es­ti mitään ylimääräistä.
  ‘snip’

  Ilmeis­es­ti juuri näin, mut­ta neu­vo oli “Google­ta Adblock plus. Toimii :)” — niin­pä tein — ja todel­lakin toimii, mut­ta ei toiv­o­tul­la tavalla.

 21. goodthaigirl.com nyt­täisi ole­van deit­ti­sivus­to. Kauhi­aa, kut­sukaa poliisi!!!

 22. “Google rajoit­taa seu­raa­van­tyyp­pisen aikuisille tarkoite­tun sisäl­lön mainontaa:

  offline-aikuisviihde
  aikuisille tarkoite­tut tuotteet
  treffipalvelut
  kan­sain­väliset morsianpalvelut
  sek­suaalis­es­ti vih­jail­e­va sisältö
  pal­jas­ta ihoa ja alas­to­muut­ta sisältävät kuvat.”

  https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=2

  Googlel­la on töis­sä sen­sor­e­i­ta, mut­ta en tiedä seu­raa­vatko suo­ma­laisia sivu­ja kuin ahk­erasti. Ydin­bis­nek­sen ytimessä kun kuitenkin ollaan, kuvit­telisin, että Google ottaa asian vakavasti.

  Toisaal­ta, Chromes­sa ei vieläkään ole suomenkielistä oikolukua. Ja sinän­sä lois­ta­va puhe tek­stik­si ‑toim­into Androidis­sa ei ymmär­rä kun sanoo “piste” tai “pilkku” — pait­si kun vai­h­taa kie­len englan­niksi. Google siis vähät välit­tää suomalaisista.

 23. Google ei siis muka suos­tu main­os­ta­maan aikuisille tarkoitet­tu­ja tuot­tei­ta. Itse veikkaisin, että val­taosa main­ok­sista on suun­nat­tu aikuisille. Hmm, puhutaanko nyt 3 500 000 000 dol­lar­in fir­mas­ta vai jostain nyrkkipajasta?

 24. Kuinkas vaalio­hjel­masi suh­tau­tuu val­tion myön­tämi­in monopolei­hin ja priv­ilee­gioi­hin? – Esimerkkinä monop­o­lista vaikka­pa vedonlyön­ti ja priv­ilee­gioista vaikka­pa taksilupa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.