Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.9.2014

(Lis­taan tästä)

Saaris­ton kaa­va ja täy­den­nys­rak­en­tamista Vuosaareen.

 

Itäisen saaris­ton asemakaava

(Pöy­dältä)

Riitaa on lähin­nä Jol­lak­ses­ta ja siel­lä eri­tyis­es­ti rasitus­pol­un merk­it­semis­es­tä kaavaan kaduk­si. Minä halu­aisin käsitel­lä saaris­ton käyt­tös­trate­giaa ja sen jäl­keen vas­ta asemakaavaa.

Rasti­lan metroase­man luo asuntoja

Toimis­toti­laa muute­taan asun­noik­si, jol­loin saadaan 500 uudelle asukkaalle kat­to pään päälle. Tulee aika näyt­tävä raken­nus sisään­tu­lo­tien var­relle, 12 ker­rosta. Kaavas­sa ei ker­ro­ta, onko torni ruma vai kau­nis. Pysäköinti­normista voidaan tin­kiä peräti 30 %, jos osoite­taan paikko­ja yhteiskäyttöautoille.

Vuosaarentie 10

Vuosaar­en­tie 10, täydennysrakentamista

Kadun nurkkaan tulee pis­te­ta­lo ja asun­to­ja 80 asukkaalle. Miten tuol­lainen maaplänt­ti onkin jäänyt noin huonolle käytölle?

Vuosaaren Lokkisaaren­puis­ton asemakaava

Riv­i­talo­ja 150 uudelle vuosaare­laiselle. Puis­toa muute­taan asuin­ton­tik­si ja yleis­ten raken­nusten tont­ti puis­tok­si. Min­un vakiopy­örälenkkire­it­ti­ni menee pilalle.

Vuosaaren Punakiven­tielle kerrostaloasuntoja

Edel­lisen kaavae­si­tyk­sen viereen tulee nelik­er­roksisi­in ker­rostaloi­hin asun­to­ja 200 hen­gelle. Mik­siköhän nämä kolme kaavaa esitel­lään eril­lis­inä asioina?

Yhteen­sä Vuosaa­reen ollaan tässä yhdessä kok­ouk­ses­sa kaavoit­ta­mas­sa asun­to­ja 930 hen­gelle. Ruti­na on aika lail­la pienem­pää kuin Meri-Rasti­lan ranta­puis­ton kohdal­la. Pidän täy­den­nys­rak­en­tamis­es­ta paljon enem­män kuin puis­toi­hin rakentamisesta.

 

20 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.9.2014”

 1. Muu­ta­mana edel­lisenä vuon­na kiis­telti­in siitä, että raken­netaanko Meri-Rasti­lan ranta­puis­to vai voitaisi­inko toteut­taa asukkaiden suun­nit­tele­ma tiivistyskaa­va. Tässä olisi lain­aus tästä blo­gista parin vuo­den takaa (Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tys­lista 27.11.2012):

  “Viras­to myös esit­tää nerokkaan idean: toteutetaan molem­mat! Näin ei voi tehdä. Jos asukkaat tar­joutu­vat hyväksymään pienem­män pahan, tätä ei voi palki­ta sil­lä, että saat­te hyväksyä sekä pienem­män, että isom­man pahan. Täl­lainen menet­te­ly muis­tet­taisi­in pitkään, eikä mitään vas­taan­tu­lo­ja ei jatkos­sa tulisi.”

  Eli kun ranta­puis­toon on saatu hyväksyt­tyä kaa­va, niin nyt voidaan alkaa tiivistämään…

 2. Tuo Vuosaar­en­tien havain­neku­va on hyvä ja näyt­tää, minkälaista puuhastelua kaavoitus on Helsingis­sä. Sinän­sä on ihan sama, mitä noin kauas Helsingistä raken­netaan, mut­ta ei kyl­lä mis­sään muual­la Län­si-Euroopas­sa ole noin autio­ta raskaan raideli­iken­teen ase­man lähellä.

  Sivistys­mais­sa ei myöskään raken­neta ker­rostaloslum­me­ja noin kauas kaupungista (mitä nyt ran­skalaiset maa­han­muut­ta­jille). Keskus­tan ruu­tukaavaalueen ulkop­uolelle raken­netaan pien­talo­ja. Ase­man ympäristöön saadaan niis­sä mais­sa, jois­sa käytetään ammat­to­taitoisia kaavoit­ta­jia, 10 000 asukas­ta käve­lyetäisyy­delle ase­mas­ta. Ase­malle syn­tyy vielä kaik­ki tarvit­ta­vat palve­lut, kun siitä tehdään oma kuntayksikkönsä.

  Suomes­sa ne ton­tit, joil­la pitäisi olla kun­nan­ta­lo, alak­oulu, ter­veysase­ma, ruokakaup­pa, leipuri jne. on yleen­sä pysäköin­tialuei­ta! Palvelui­ta ei ole mail­la halmeil­la, kos­ka kun­tayk­siköt ovat liian suuria. En vain ymmär­rä, miten voimme tyriä kaavoituk­sen noin täydellisesti.

 3. Ollos huo­let­ta, tätä menoa helpot täy­den­nyk­set on tehty ja olette taas kaata­mas­sa met­siä. Toki tuo mainit­tu ruti­na alkaa hiljetä, kun sil­lä ei ole tun­netusti pitem­män päälle merk­i­tys­tä ja poruk­ka heit­tää viimeisenkin toivon­sa kaivoon sen kirveen seuraksi. 

  Yksi paik­ka mis­sä voisi teho­rak­en­taa oikein huolel­la olisi siinä Vuosaaren ostoskeskuk­sen ympäril­lä. Cir­rus kaipaa kaltais­taan seu­raa ja metroase­man luona var­maan voisi torneis­sakin luop­ua siitä mah­dot­tomas­ta autopaikkamäärästä, joka estää tornien rak­en­tamista tehokkaasti. Vuosaa­res­sa näyt­tää muutenkin jäävän autopaikko­ja myymät­tä reilusti. Toki sil­lä ehdol­la, että tor­nit saisi rak­en­taa tehokkaasti eikä ripotellen tuh­laavasti taas jonkun type­r­än säädök­sen takia. 

  On muuten se Kahviko­rt­teli ja siitä itään uusien raken­nusten ulkoinen laatu­vaikutel­ma huo­mat­ta­van hyvä, vaik­ka nukku­malähiötä toki ostarin takia niistäkin tuli. Itse en haukkuisi Cir­rus­takaan, kun kyseessä on kuitenkin asuin­ta­lo, ei kansalli­nen merkki­raken­nus. Toki valkoinen talo vaatii aina täy­den auringonpais­teen ollak­seen edus­ta­va, mut­ta ihan läheltäkin kat­sot­tuna laatu­vaikutel­ma on hyvä. Ihme halu muuten ollut aikanaan saa­da yleinen näköala­paik­ka sinne katolle, kun se on ihmisen asuin­ta­lo. Jos siel­lä olisi rav­in­to­la, niin asia eri.

 4. Onpa kova hinku kaavoit­taa uusia raken­nuk­sia, kun 20000 asun­toa etsii asukas­ta. Paljonko tyhjän raken­nuk­sen ylläpi­to mak­saa 20 vuot­ta ja raken­nuk­sen räjäy­tys kasaan sekä uuden kaa­van puuhastus.

 5. napan­der:
  Ollos huo­let­ta, tätä menoa helpot täy­den­nyk­set on tehty ja olette taas kaata­mas­sa met­siä. …Vuosaaren ostoskeskuk­sen ympärillä… 

  Kaupungis­sa ei ole met­sää, joten met­sän kaat­a­mi­nen on oikein tai sit­ten kaupun­gin rajat on vedet­ty väärin. Puis­to­ja kaupungis­sa voi ja pitää olla. Täl­lä ker­taa jälkim­mäi­nen, kos­ka jos Helsin­ki olisi kaupun­ki nyky­isil­lä rajoil­la, olisi tääl­lä miljoo­nia asukkaita.

  Vuosaari on niin kaukana kaupungista, ettei sil­lä ole mitään merk­i­tys­tä. Nyt pitää miet­ti miten täsy­den­nys­raken­netaan Munkkinie­mi ja kaavoite­taan uud­estaan Munkkivuoren tapaisia haja-asu­tusaluei­ta. On syytä lopet­taa puuhastelu Vuosaa­res­sa ja keskit­tyä ruu­tukaa­van laa­jen­tamiseen keskustassa.

 6. En vas­tus­ta Rasti­lan metroase­man täy­den­tämistä ja kan­natan korkeaa rak­en­tamista, mut­ta olisi syytä kiin­nit­tää huomio­ta siihen, että asukkaiden esit­tämänä täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen tor­jut­ti­in “kan­nat­ta­mat­tomana”. Kun Meri-Rasti­lan osayleiskaa­va saati­in run­not­tua poli­it­tisen päätök­sen­tekokoneis­ton läpi, täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen muut­tuikin yhtäkkiä kannattavaksi. 

  Samaista Meri-Rasti­lan osayleiskaavaa lobat­ti­in (mm. apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja) val­tu­ute­tu­ille istun­non aikana ilmaku­val­la, jol­la pyrit­ti­in osoit­ta­maan, että met­sää jäisi osayleiskaavas­ta huoli­mat­ta run­saasti jäl­jelle (väit­teen mukaan 85 pros­ent­tia). Kuvas­ta ei kuitenkaan ilmen­nyt mil­lään lail­la, että osa siinä näkyvästä met­säalueesta oli jo ase­makaavoitet­tu Ram­sin­ran­ta III:n asuinalueeksi.

  Val­tu­ute­tu­ille ei myöskään ker­rot­tu, että oli ole­mas­sa suun­nitel­ma lop­unkin met­sän uhraamis­es­ta “merel­liselle asumiselle”. Suun­nitel­ma oli nähtävis­sä uuden yleiskaa­van visiokar­toista jo toukoku­us­sa 2013 Lai­turil­la pide­tyssä kaavakahvi­las­sa, siis yli puoli vuot­ta ennen osayleiskaa­van valtuustokäsittelyä.

  En kek­si muu­ta seli­tys­tä Meri-Rasti­lan vai­h­toe­htokaa­van tor­ju­miselle kuin sen, että taustal­la on pöytälaatikos­ta löy­tyvä kokon­ais­su­un­nitel­ma Laa­jasa­losta, Var­tiosaaren ja Ram­sin­niemen kaut­ta läpi koko Meri-Rasti­lan met­sän ulot­tuvas­ta “merel­lis­ten asuinaluei­den” ketjus­ta, jota pala palal­ta syötetään päät­täjille. Itä-Helsin­gin osalta tämä tarkoit­taisi keskeis­ten luon­toaluei­den hävittämistä.

  Jos Helsingistä löy­ty­isi media, jol­la olisi kun­ni­an­hi­moista tutki­vaa jour­nal­is­mia (ei löy­dy, ainakaan suomenkielistä), suosit­telisin kat­so­maan vide­ol­ta Meri-Rasti­lan osayleiskaa­van käsit­te­lyä val­tu­us­tossa ja miet­timään, mik­si apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja puhui niin kuin puhui, vaik­ka hän ei voin­ut olla tietämätön Ram­sin­ran­ta III:n ase­makaavas­ta tai yleiskaa­van visioaineis­tossa näkyvistä suunnitelmista.

 7. Minus­ta kaupun­gin puis­to­jen tulee olla met­sää tai ikään kuin met­sänkaltaista. Hoidet­tu puis­to ei kut­su esim. lenkkeilemään. Met­säi­nen puis­to, jos­sa ora­vat juok­se­vat tei­den yli jne jne. on jotain lumoavaa, ja sitä myös ulko­maalaiset ihastel­e­vat Helsingis­sä. Toki tämä vaatii iso­ja ja yht­enäisiä “puis­to­ja”.

 8. Kalle: Kaupungis­sa ei ole met­sää, joten met­sän kaat­a­mi­nen on oikein tai sit­ten kaupun­gin rajat on vedet­ty väärin. Puis­to­ja kaupungis­sa voi ja pitää olla. 

  Puis­to­ja kaupungis­sa voi ja pitää olla, mut­ta eihän niis­sä tarvitse olla pui­ta. Urbaani­in kaupunki­in kuu­lu­vat teol­lisu­us­puis­tot, tuulipuis­tot ja ostospuistot.

 9. Pahoit­telu­ni siitä, että tämä viesti ei liity mitenkään tähän keskustelu­un, mut­ta min­un on hiukan vaikea pitää nyt näp­päimistöäni kurissa.

  Ymmär­rän sen, että blog­gaa­jalle on tärkeää kek­siä jokin rahoi­tus­lähde blo­gin ylläpi­toon. Nämä main­ok­set ovat kuitenkin joskus hiukan blo­gin hen­keen sopi­mat­to­mia. Täl­lä ker­ral­la eteen rävähti johonkin ns. lääke­valmis­teeseen liit­tyvä main­os, joka point­taa täl­laiseen paikkaan.

  Siel­lä main­os­te­taan lääket­tä, joka paran­taa nivel­rikon (sic!). Main­os­tuk­ses­sa käytetään ter­mi­nolo­giaa, joka viit­taa siihen, että se olisi tutkimuksin osoitet­tu, mut­ta tutkimuk­si­in ei verkko­sivuil­la viita­ta. Verkko­sivuil­la ker­ro­taan vain, että kyseessä on sat­apros­ent­ti­nen luon­tais­tuote ja rav­in­tolisä, joka valmis­te­taan sen-ja-sen stan­dard­in mukaises­ti ja on vaikka­pa FDA:n hyväksymä.

  Tämä väit­tämä antaa ymmärtää, että ko. instanssit oli­si­vat lausuneet jotain aineen tehokku­ud­es­ta. Eivät ole, vaan kyse on vain siitä, että se valmis­te­taan asianmukaisesti.

  Kyseessä on siis oikeasti tieteen suun­nas­ta kat­sot­tuna hui­jaus, jol­la yritetään saa­da sairail­ta ihmisiltä rahat pois. Ei näin.

  Paljonko noista main­ok­sista tulee rahaa? Jos laite­taan kuitenkin se hat­tu kiertämään. Lupaan satasen heti kät­telyssä, jos tuos­ta ärsyt­tävyy­destä pääsee eroon.

  1. Ymmär­rän sen, että blog­gaa­jalle on tärkeää kek­siä jokin rahoi­tus­lähde blo­gin ylläpi­toon. Nämä main­ok­set ovat kuitenkin joskus hiukan blo­gin hen­keen sopimattomia. 

   Hyvä kun sanoit. Tarkoi­tus on päästä eroon Google­main­ok­sista. Kek­si­ikö joku, miten tämä blo­gi sit­ten rahoitetaan?

 10. Mitä täl­laisen blo­gin pitämi­nen sit­ten mak­saa? Kymppe­jä, sata­sia, tuhansia?

  Kun ajat­telee blo­gin yhteiskun­nal­lista keskustelua ja ihan aitoa vuorovaiku­tus­ta, niin kansane­dus­ta­jan verot­to­mia kuluko­r­vauk­sia tuskin voisi parem­min käyt­tää kuin blo­gin ylläpi­toon, ainakaan näin kansalaisen näkökulmasta.

 11. Main­ok­sethan riip­pu­vat kunkin käyt­täjän netinkäyt­töhis­to­ri­as­ta (ja niiden oikeas­ta yläkul­mas­ta mah­dol­lis­es­ti löy­tyvästä ruk­sista voi ker­toa Cir­clelle eiku Googlelle että jotain muu­ta pli­is). Min­ulle tämä sivu esimerkik­si yrit­tää täl­lä het­kel­lä myy­dä hotel­li­huonet­ta Espan­jas­ta ja tan­skalaisen oper­aat­torin matkapuhelinliittymää…

 12. Minä vas­tus­tan ehdo­tomasti täl­laisia torni­raken­nuk­sia, sil­lä ne ovat ehdot­tomasti asukkaiden kannal­ta epämiel­lyt­täviä pitkään asues­sa. Use­ampi­en ihmis­ten haaveena olisi asua omas­sa talos­sa, mut­ta sehän on mah­do­to­muus ja sik­si onkin järkeväm­pää suun­nitel­la esim pienker­rostalo­ja ja riv­i­talo­ja. Näin­hän juuri tehdään nk parem­malle väelle tarkoite­tu­il­la paikoil­la. Mut­ta, kenen etu on kaavoitaa alueet siten, että tämä nk “huonom­pi väki” sijoite­taan omille alueilleen (tarvi­taan siis slum­me­ja) ja “parem­pi väki” omille alueilleen. Sehän juuri lisää eri­ar­voisu­ut­ta ja sitä kaut­ta rikol­lisu­ut­ta, sehän on jo kauan sit­ten todet­tu muual­la Euroopas­sa. Itse olen syn­tynyt Vuosaa­res­sa, jos­sa melkein kaik­ki olimme tasa-arvoisia, huoli­mat­ta yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­ta. Kaik­ki oli­vat hyväksyt­tyjä ihmis­inä ja sik­si ei rikol­lisut­ta esi­in­tynyt juuri lainkaan=koko yhteisön etu ja sehän on nyt hukassa?

 13. Osmo Soin­in­vaara: Hyvä kun sanoit. Tarkoi­tus on päästä eroon Google­main­ok­sista. Kek­si­ikö joku, miten tämä blo­gi sit­ten rahoitetaan?

  Peruste­taan yhdis­tys tai vas­taa­va, jon­ka tarkoituk­se­na on ylläpitää tätä blo­gia. Sil­lä saa olla jäsen­mak­su­ja ja se saa kerätä lahjoituk­sia. Voiko lahjoituk­si­in merk­itä, mihin tarkoituk­seen raha pitää käyt­tää? Jos voi, lahjoituk­set voi var­maan osoit­taa suo­raan Vihreälle liitolle, joka voi kanavoi­da ne blo­gin ylläpi­toon. Paljonko muuten täl­laisen blo­gin ylläpitämi­nen mak­saa vuodessa?

  1. Blo­gi ei teknis­es­ti vaa­di paljon rahaa, työai­ka riit­tää. Mut­ta jos halu­aa tehdä tämän hyvin, on voita­va kanavoi­da tähän työaikaa paljon nyky­istä enemmän.

 14. Sha­keem:
  Minus­ta kaupun­gin puis­to­jen tulee olla met­sää tai ikään kuin met­sänkaltaista. Hoidet­tu puis­to ei kut­su esim. lenkkeilemään. Met­säi­nen puis­to, jos­sa ora­vat juok­se­vat tei­den yli jne jne. on jotain lumoavaa, ja sitä myös ulko­maalaiset ihastel­e­vat Helsingis­sä. Toki tämä vaatii iso­ja ja yht­enäisiä “puis­to­ja”.

  Met­sät toki kut­su­vat lenkille tai käve­lylle, mut­ta kut­su­vatko ne ketään yleiseen oleskelu­un, piknikille, leikkipuis­toon, jalka­pal­lopeli­in, otta­maan aurinkoa tai lennät­tämään lei­jaa? Met­sät ja hoide­tut puis­tot palvel­e­vat aivan eri tarkoituk­sia. Puis­toon men­nään tapaa­maan ihmisiä ja har­ras­ta­maan asioi­ta, met­sä on rauhoit­tumisen ja yksi­nolon paik­ka. Kan­takaupun­gin ulkop­uolel­la on mielestäni aivan liian vähän paikko­ja ren­toon sosi­aaliseen yhdessäoloon, mut­ta met­sää riit­tää vaik­ka mil­lä mital­la (mikä sekin on ihan hieno asia).

  Itse en voisi kuvitel­lakaan asu­vani per­in­teisessä met­sälähiössä juuri sen vuok­si, että talo­ja ympäröivät parkkipaikat, ostar­it ja met­sät eivät juuri houkut­tele ren­toon oleskelu­un ulkona.

 15. Osmo Soin­in­vaara: Hyvä kun sanoit. Tarkoi­tus on päästä eroon Google­main­ok­sista. Kek­si­ikö joku, miten tämä blo­gi sit­ten rahoitetaan?

  Moni meistä pitää blo­gia sen kum­mem­min ajat­telemat­ta, että sille tulisi kek­siä jokin erilli­nen rahoi­tus­lähde. Ymmär­ränkö oikein, että kansane­dus­ta­jan tulot ja kun­nal­lispoli­ti­ikas­ta saata­vat kok­ous­palkkiot ovat niin riit­tämät­tömiä, että bloginkin pitäisi vielä tuot­taa rahaa?

  Annan ilmaisen vinkin: ei ne suuret tulot, vaan pienet menot.

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Blo­gi ei teknis­es­ti vaa­di paljon rahaa, työai­ka riit­tää. Mut­ta jos halu­aa tehdä tämän hyvin, on voita­va kanavoi­da tähän työaikaa paljon nyky­istä enemmän. 

  Eli yrität sanoa, että tarvit­set joko palkkaa tai vapaae­htoisia mod­er­aat­tor­e­i­ta. Kai tiedät, että paljon suurem­matkin foo­ru­mit pyörivät vapaae­htoisil­la? Ei siihen rahaa tarvi­ta. Sen sijaan tarvi­taan ilmoi­tus asi­as­ta, jot­ta ihmiset yleen­säkin saa­vat asian tietoon­sa. Hie­man hölmöä edes lähteä ensin hake­maankaan riit­tävää kor­vaus­ta “työa­jas­ta” main­ok­sil­la, jos vapaae­htoiset riittäisivät.

  Toisaal­ta blo­gi on nykyisel­lään hyvä ja riit­tävä. Har­va paik­ka on inter­netis­sä itses­tään huonon­tunut. Moni sen sijaan on “paran­net­tu” rik­ki ja tätä on jatket­tu, kunnes käyt­täjäkoke­mus on ajet­tu täysin alas ja sait­ti kuol­lut. Minkälaisia suun­nitelmia sin­ul­la oikein on?

 17. Ja aina­han tosi­aan voi hakea apu­ra­ho­ja. Blogilla lie­nee sen ver­ran yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä, etten näe, mik­sei sem­moisia voitaisi tähän tarkoituk­seen jostain myöntääkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.