Lapsilisän korvaamisessa verovähennyksellä ei ole mitään järkeä

Hal­li­tus perui osan lap­sil­isän leikkauk­ses­ta otta­mal­la käyt­töön lap­sivähen­nyk­sen vero­tuk­ses­sa. Tämä on veroteknis­es­ti erit­täin han­kala asia, sil­lä verot­ta­jal­la ei ole tietoa lap­sista eikä niitä ihan hel­posti ole saatavis­sa esimerkik­si viro­laisil­ta työn­tek­i­jöiltä. Verovähen­nyk­senä palautet­tavas­ta sum­mas­ta haaskau­tuu verot­ta­jan kus­tan­nuk­si­in huo­mat­ta­va osu­us. Eikö siis olisi yksinker­taisem­paa vain perua osa lap­sil­isien heikennyksestä?

Tämä ei kel­paa hal­li­tuk­sen ortodok­sisille raami­a­jat­telijoille. Pyhä meno­raa­mi ylit­tyy, jos verovähen­nys muute­taan tulon­si­ir­roksi. Val­tion ali­jäämälle ei tapah­du mitään – tai siis se supis­tuu, kos­ka ne verot­ta­jan ylimääräiset kus­tan­nuk­set jäävät pois.

Täl­lä raamin kiertämisel­lä sen ylit­tämisen sijas­ta me emme petä ketään, emme toiv­ot­tavasti edes itseämme.

42 vastausta artikkeliin “Lapsilisän korvaamisessa verovähennyksellä ei ole mitään järkeä”

 1. Has­su jut­tu miten verot­ta­jalle, kansalaisille ja oikeas­t­aan ihan kaikille aiheutetut mas­si­iviset kulut (muista tekni­sistä ongelmista ja elämän vaikeut­tamis­es­ta puhu­mat­takaan) eivät kuitenkaan ole ongel­ma eikä mikään esim. GPS-perusteisen autoveron kehit­telyssä. Tai alkoholiverofarssissa.

  Toinen tyh­mä kysymys on tietenkin se, saa­vatko viro­laiset työn­tek­i­jät sit­ten lap­sil­isää. Jos saa­vat, eikö heil­lä nyt vähin­tään pitäisi olla kotiosoite Suomes­sa, johon ne ihan tavanomaiset esitäyte­tyt veroil­moituk­set lähetetään? En ota kan­taa siihen, onko ko. lap­pu­un yhden “Las­ten määrä” ‑ken­tän lisäämi­nen ja käsit­te­ly sit­ten val­ta­va kus­tan­nus tai ei, mut­ta näin maalaisjär­jel­lä ajatellen en kuitenkaan ihan näe sitä “veroteknis­es­ti erit­täin han­kalaa asi­aa” tässä.

  1. Viro­laista ja suo­ma­laista pitää verot­taa Suomes­sa tehdys­tä työstä samal­la taval­la ja sik­si myös verovähen­nys­ten pitää tietysti olla yhtäläiset.

 2. Onko todel­lakin niin, ettei verot­ta­jal­la ole tietoa lap­sista? Esimerkik­si ali­jäämähyvi­tyk­sen lasken­nas­sa tarvi­taan tietoa lapsista.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Viro­laista ja suo­ma­laista pitää verot­taa Suomes­sa tehdys­tä työstä samal­la taval­la ja sik­si myös verovähen­nys­ten pitää tietysti olla yhtäläiset.

  Tätä voi kiertää säätämäl­lä tarken­nuk­sia. Lain pitää olla sama suo­ma­laiselle ja viro­laiselle, mut­ta se voi riip­pua asuin­paikas­ta. Eli olisi täysin mah­dol­lista myön­tää lap­sivähen­nys vain Suomes­sa asu­vista lap­sista. Täl­löin lap­sivähen­nys myön­net­täisi­in samoin perustein suo­ma­laisille ja viro­laisille. Voisi kaat­ua EU-tuomiois­tu­imes­sa, mut­ta muu­ta­man vuo­den se lentäisi var­maan nätisti ja kerät­tyjä vero­ja tuskin joudut­taisi­in palaut­ta­maan, sil­lä har­va viro­lainen jak­saisi näitä jälkikä­teen karhuta.

  1. Ei ole mah­dol­lista säätää lap­sivähen­nys­tä vain Suomes­sa asu­vista lap­sista. Ehkä ETA-alueen ulkop­uolel­la asu­vat voisi laskea pois, mut­ta ei EU-mais­sa asuvia.

 4. Sinän­sä tuo totea­mus “verot­ta­ja ei saa tietoa lap­sista” ei ole koko totu­us. Verot­ta­jal­la on konekieli­nen tietoy­hteys väestörek­isteri­in. Väestöti­eto­jär­jestelmässä jokaisel­la henkilöl­lä on kent­tä “huol­let­ta­vat”. (Kent­tä “lapset” on erik­seen.) Ei ole mitenkään eri­tyisen vaikea tehtävä lisätä tämä kent­tä siihen tietokan­ta­haku­un, jol­la haetaan muutkin vero­tuk­ses­sa ole­vat tiedot. Eli verot­ta­ja saa tiedon las­ten määrästä varsin halvalla.

  Lisäk­si verot­ta­ja käyt­tää jo nykyisel­lään alaikäis­ten las­ten lukumäärää lask­ies­saan ali­jäämähyvi­tyk­sen enim­mäis­määrää, joten tämä las­ten lukumäärän laske­va toim­into on jo nykyisel­lään verot­ta­jan tieto­jär­jestelmässä. Lap­sivähen­nyk­sen toteut­ta­mi­nen ei mak­sa sen enem­pää kuin mikään muukaan vero­lain­säädän­nön muutos.

  Itse asi­as­ta, eli lap­sil­isä-lap­sivähen­nys-jupakan mielet­tömyy­destä, olen kanssasi samaa mieltä.

 5. Samaa mieltä. Vähen­nysjär­jestelmä on sekä seka­va, että epäoikeu­den­mukainen. Laskeske­lin Hesarin koneel­la vaiku­tuk­sia eri­laisille per­heille. Vähen­nysjär­jestelmä on selkeästi viilat­tu kahdelle demar­ille, joil­la on max kak­si las­ta. Alla on mielipi­dekir­joi­tus aiheesta, jota Hesari ei jostain syys­tä julkaissut (kaik­ki muut mielip­i­teeni on julkaistu).

  Hal­li­tus kurit­taa nyt koval­la kädel­lä köy­hiä moni­lap­sisia per­heitä. Kevään 110 miljoo­nan euron leikkauk­sista palaute­taan nyt verovähen­nyksinä 70 miljoon­aa euroa eli tasan jaet­tuna 64 %. Vähen­nys­malli on moni­lap­sisille per­heille erit­täin huono. Helsin­gin sanomien laskuril­la voi kokeil­la leikkausten vaiku­tuk­sia eri­laisille per­heille. Kolme pien­i­t­u­loista esimerkkiper­het­tä pal­jas­taa karusti val­i­tun mallin painotukset.

  Pien­i­t­u­loises­sa per­heessä isä tien­aa 2000e/kk ja äiti 1600e/kk. Jos per­heessä on yksi lap­si, niin lap­sil­isät tip­pu­vat viisi euroa vuodessa eli neljä promil­lea ja vähen­nys palaut­taa leikkauk­ses­ta 95%. Jos yhtä pie­nil­lä tuloil­la pitääkin huole­htia kahdek­sas­ta laps­es­ta, niin lisiä leikataan 903 euroa eli 5,8%. Leikkaus on siis las­ta kohden yli 22-ker­tainen ja verovähen­nys palaut­taa leikkauk­ses­ta vain 31%.

  Lisätään per­heen tulo­ja 50 % ja jae­taan tulo tasais­es­ti: molem­mat van­hem­mista tien­aa­vat 2700e/kk. Tilanne ei muu­tu mihinkään. Yksi­lap­siselta per­heeltä leikataan yhden viiden euron juus­toa­ter­ian ver­ran vuodessa ja kahdek­san­lap­siselta 180 juustoateriaa.

  Entä jos sama 5400 euron kuukausi­t­u­lo tuleekin per­heeseen siten, että vain toinen on töis­sä? Täl­laista elämisen­ta­paa vähen­nys­malli rankaisee tiukasti. Yksi­lapsi­nen per­he menet­tää yksi­tois­tak­er­tais­es­ti tulo­jen tasa­jakoon ver­rat­tuna eli 55 euroa vuodessa, joka vas­taa 4,4 % lisistä. Palau­tus pienen­tää leikkaus­ta enää 8,4 %. Kahdek­san­lap­siselta ote­taan pois 1059 euroa eli 6,8 %.

  Yksi­lap­sises­sa per­heessä, jos­sa tien­ataan 65 000 euroa vuodessa, var­maan pär­jätään viiden euron leikkauk­sen kanssa. Miten pär­jääkään pien­i­t­u­loinen 40 000 euroa vuodessa tien­aa­va kahdek­san­lapsi­nen per­he, jol­ta leikkaus vie jo ennestään tiukas­ta taloud­es­ta läh­es tonnin?

  Lap­sivähen­nyk­siä markki­noiti­in oikeu­den­mukaisu­udel­la. Yksi­lap­siselle 5400 euron kuukausi­t­u­loil­la elävälle per­heelle palaute­taan 95 % kevään leikkauk­sista, mut­ta kahdek­san­lap­siselle 3600 euron brut­to­tu­loil­la elävälle per­heelle vain alle kol­mannes. Menikö tämä aivan oikein Antti ja Alexander?

 6. sunimh:
  Has­su jut­tu miten verot­ta­jalle, kansalaisille ja oikeas­t­aan ihan kaikille aiheutetut mas­si­iviset kulut (muista tekni­sistä ongelmista ja elämän vaikeut­tamis­es­ta puhu­mat­takaan) eivät kuitenkaan ole ongel­ma eikä mikään esim. GPS-perusteisen autoveron kehit­telyssä. Tai alkoholiverofarssissa.

  Toinen tyh­mä kysymys on tietenkin se, saa­vatko viro­laiset työn­tek­i­jät sit­ten lap­sil­isää. Jos saa­vat, eikö heil­lä nyt vähin­tään pitäisi olla kotiosoite Suomes­sa, johon ne ihan tavanomaiset esitäyte­tyt veroil­moituk­set lähetetään? En ota kan­taa siihen, onko ko. lap­pu­un yhden “Las­ten määrä” ‑ken­tän lisäämi­nen ja käsit­te­ly sit­ten val­ta­va kus­tan­nus tai ei, mut­ta näin maalaisjär­jel­lä ajatellen en kuitenkaan ihan näe sitä “veroteknis­es­ti erit­täin han­kalaa asi­aa” tässä.

  Et tunne virkamiehiä. Itse olin mukana sys­tee­mis­sä, joka opet­ti ole­maan tekemät­tä mitään. Resep­tit, joil­la suo­jataan oma mukavu­us ovat seuraavat:“Tämän hal­li­tus on istu­vien por­varei­den hal­li­tus. Siinä on sem­moinen hallinnolli­nen kierre, ettei mitää voi tehdä näin ennen vaale­ja. Mut­ta minä lupaan hoitaa asianne, kun­han vaa­ditte tähän asi­aan lain muu­tos­ta ja esitätte min­ua lain muu­tos­ta pohti­van komitean sihteeriksi.”

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Väestörek­isteris­sä on vain Suomen kansalaisia. Maas­sa on paljon töis­sä viro­laisia, joiden per­heet ovat Virossa. 

  Väestörek­isteris­sä ovat kaik­ki Suomes­sa asu­vat, eivät vain kansalaiset, sekä eräät muut lais­sa määritel­lyt. Jokainen ulko­maalainen, jol­la on veron­u­mero, on myös väestörek­isteris­sä. Ain­oa poikkeus on ulko­maalainen, joka on maas­sa alle kuusi kuukaut­ta suo­ma­laisen työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa eikä työsken­tele raken­nusalal­la. Verot­ta­jan on näitä varten lisät­tävä lomak­keeseen 6201a kent­tä: “huol­let­tavien las­ten nimet ja syn­tymäa­jat”. Aiheutu­va työmäärä on aika pieni.

  1. Suomes­sa töis­sä ole­va on väestörek­isteris­sä, mut­ta siitä eivät selviä hänen jos­sain muus­sa maas­sa asu­vat lapsen­sa eivätkä varsinkaan se, mikä on huolta­ju­usase­ma noi­hin lapsiin.

 8. Jär­ki todel­lakin puutuu.
  Sys­tee­mi on seka­va ja sen ohjel­moimi­nen vero­halli­non tieto­jär­jstelmi­in on jo aivan turhaa tuhlaamista.
  vero­tuk­sen tulisi olla sek­lkeää ja näitä kaset­ti­mak­su­jen vel­jen­poikia pitäisi karisia.

  Helm­pom­paa olisi vaik­ka pienen­tään yli 50 000 eur/vuodessa palkkat tai pääo­mat­u­lo­ja saavien lap­sivähen­nyk­seen oikeutet­tu­jen (alle 17 vuo­tias lap­si taloudessa) vero­tus­ta kiristää sopi­val­la könt­tä­sum­mal­la, vaik­ka 1 200 eurolla/vuosi. Siinähän se perit­täisi­in ja sys­tee­mi olisi selkeä.

  Ehdo­tus­ta ei ymmär­rä veoet­tu eikä oikein kukaan mukaan.

 9. Sekä las­ten rek­ister­imäärit­telystä että reformin hallinnol­li­sista kus­tan­nuk­sista löy­tyy tarkem­paa tietoa kyseis­es­tä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä (HE 122/2014)

  Tieto lap­sista:
  “Vero­hallinto myön­täisi vähen­nyk­sen viran puoles­ta väestöti­eto­jär­jestelmästä saatavien tieto­jen perus­teel­la. Suomeen yleis­es­ti verov­elvol­lis­ten ulko­maalais­ten vero­tus toimite­taan vero­tus­menet­telystä annetun lain (1558/1995) mukaises­ti, ja heil­lä on täl­löin oikeus myös tulovero­lain mukaisi­in verovähen­nyk­si­in. Myös rajoite­tusti verov­elvol­liset voivat vaa­tia vero­tuk­sen­sa toimitet­tavak­si vero­tus­menet­telystä annetun lain mukaises­ti rajoite­tusti verov­elvol­lis­ten tulon verot­tamis­es­ta annetus­sa lais­sa (627/1978) säädetyl­lä taval­la. Ulko­maalais­ten las­ten huolto­suhteista ei vält­tämät­tä ole merk­in­tää Suomen väestöti­eto­jär­jestelmässä. Näis­sä poikkeusti­lanteis­sa vähen­nys voitaisi­in myön­tää kyseisen val­tion vira­nomaisen anta­man huolto­suhtei­ta koske­van todis­tuk­sen perusteella.”

  Hallinnol­liset kustannukset:
  “Lap­sivähen­nyk­sen käyt­töönot­to edel­lyt­täisi merkit­täviä muu­tok­sia Vero­hallinnon tieto­jär­jestelmi­in ja lisäisi hallinnol­lista työtä. Uuden vähen­nyk­sen käyt­tööno­to­s­ta on arvioitu syn­tyvän noin 2,5 miljoo­nan euron tieto­jär­jestelmäkus­tan­nuk­set. Vähen­nyk­sen ylläpit­o­menoik­si on arvioitu vuodelle 2015 neljä henkilö­työvuot­ta eli 270 000 euroa ja vuodes­ta 2016 alka­en 3 henkilö­työvuot­ta eli 215 000 euroa vuodessa.”

 10. Pelkkää sekoilua enää tämä poli­ti­ik­ka. Parem­pi kun ei enää edes seu­raa koko hom­maa, kun nähtävästi tapo­ja huka­ta ihmis­ten rahat löy­de­tään lop­ut­tomasti. En enää ihmettele ihmisiä, jot­ka eivät kat­so edes uutisia, vaan tur­rut­ta­vat pään­sä vain viihteellä.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Väestörek­isteris­sä on vain Suomen kansalaisia. Maas­sa on paljon töis­sä viro­laisia, joiden per­heet ovat Virossa.

  Kyl­lä väestörek­isteris­sä ovat kaik­ki suo­ma­laisen henkilö­tun­nuk­sen omaa­vat ja hei­dän lähisukun­sa. Esimerkik­si kanadalainen avop­uolisoni pää­tyi rek­isteri­in tul­lessaan maa­han ja rek­isteris­sä on hänen isän­sä, joka ei ole koskaan asunut Suomes­sa. Veroko­rt­tia varten tarvi­taan henkilö­tun­nus. Vähen­nyk­sen halu­a­vat voivat siis päivit­tää väestörek­isteri­in tiedot lap­sis­tansa, jos ne sieltä puut­tuvat ja näin saa­da vähennykset.

 12. Pitäisikö poli­ti­ikas­sa olla järkeä? Se olisi selkeä uudistus!

  Jos Antti Rinne olisi halun­nut todel­la erot­tau­tua Jut­ta Urpi­lais­es­ta, hän olisi ensi töik­seen tehnyt hal­li­tuskysymyk­sen lap­sil­isäleikkauk­sen peru­mis­es­ta — ja demarit+kannattajat oli­si­vat hurranneet.

  Nyt valit­ti­in byrokraat­ti­nen sotku, joka vaatii run­saat selit­te­lyt ja jota kukaan ei silti ymmärrä.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Väestörek­isteris­sä on vain Suomen kansalaisia. Maas­sa on paljon töis­sä viro­laisia, joiden per­heet ovat Virossa. 

  En nyt ihan täysin ymmär­rä sitä, mik­si Suomen pitäisi tukea verovähen­nys­ten tai lap­sil­isien kaut­ta Virossa asu­via viro­laisia lap­sia. Ovatko EU-sään­nök­set todel­lakin sel­l­aiset, että tämä on se, mitä halu­taan kaikkien maid­en tekevän? Ymmär­rän oikein hyvin, että Suomen pitää mak­saa Suomes­sa asu­valle viro­laiselle lapselle lapsilisiä/veroalennuksia siinä, mis­sä suo­ma­laisillekin, mut­ta mik­si tämä velvoite yltäisi Viroon asti? 

  Ja ennen kaikkea, miten täl­laises­sa sys­tee­mis­sä estetään kaksinker­tainen tukien keräämi­nen? San­o­taan, että viro­laisen lapsen isä on Suomes­sa töis­sä ja äiti Virossa. Molem­mat hake­vat lap­sil­isiä, toinen Suomes­ta, toinen Viros­ta. Yksinker­tais­in­ta olisi tietenkin, että se maa, jos­sa lap­si asuu, mak­saisi ne lisät, mut­ta jos sil­lä viro­laisel­la isäl­lä on oikeus lap­sil­isi­in Suomes­sa myös sil­loin, kun lapset ovat Virossa, niin miten tämä oikein menee?

 14. Lap­sil­isien tulope­rus­tainen leikkaus on hul­luin aja­tus, mitä vasem­mis­to on suoltanut. Ran­gais­taan siitä, että halu­aa ja voi syn­nyt­tää ja elät­tää lisää kansalaisia?? Sanoiko joku sanan kateusvero?

 15. Raimo K:
  Nyt valit­ti­in byrokraat­ti­nen sotku, joka vaatii run­saat selit­te­lyt ja jota kukaan ei silti ymmärrä.

  Minus­ta tun­tuu että byrokraat­tiset sotkut on ain­oan­laisia ratkaisu­ja joi­ta poli­ti­ikas­sa saadaan aikaan. Mis­tään muus­ta ei päästä yksimielisyy­teen, mut­ta kun asi­aa sotke­taan tarpeek­si niin jos­sain vai­heessa siitä ymmärtää mitään enää niin har­va ettei vas­tus­ta­jia ole jäljellä.

 16. Raimo K: Jos Antti Rinne olisi halun­nut todel­la erot­tau­tua Jut­ta Urpi­lais­es­ta, hän olisi ensi töik­seen tehnyt hal­li­tuskysymyk­sen lap­sil­isäleikkauk­sen peru­mis­es­ta – ja demarit+kannattajat oli­si­vat hurranneet.

  Kan­nat­ta­jat oli­si­vat voineet hur­ra­ta suo­raselkäisyy­destä, mut­ta kun tol­lainen hal­li­tuskysymys olisi johtanut uusi­in vaalei­hin, niin demarei­den nykyiset kansane­dus­ta­jat eivät olisi siihen iloon vält­tämät­tä yhtyneet.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Suomes­sa töis­sä ole­va on väestörek­isteris­sä, mut­ta siitä eivät selviä hänen jos­sain muus­sa maas­sa asu­vat lapsen­sa eivätkä varsinkaan se, mikä on huolta­ju­usase­ma noi­hin lapsiin.

  Suomes­sa pysyvästi asu­va on väestörek­isteris­sä, ei tarvitse olla töissä.Voi esim olla kotipuoliso, opiske­li­ja tai eläkeläinen.

 18. “Tämä on veroteknis­es­ti erit­täin han­kala asia, sil­lä verot­ta­jal­la ei ole tietoa lap­sista eikä niitä ihan hel­posti ole saatavis­sa esimerkik­si viro­laisil­ta työntekijöiltä.”

  Osaa­han Kela mak­saa lap­sil­isänkin Viroon ?Mik­sei verot­ta­ja voi samal­la tiedolle tehdä vähennystä ?

 19. OS on oikeassa.

  Muu­tos sotii yksinker­taisu­us­pe­ri­aatet­ta vastaan.

  Ja jär­jestelmä on altis virheille, ja vieläpä han­kalasti havait­taville virheille. Koulutet­tu osaa oma etu­aan valvoa, mut­ta entä tavalli­nen tallaaja?

 20. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: …Voisi kaat­ua EU-tuomiois­tu­imes­sa, mut­ta muu­ta­man vuo­den se lentäisi var­maan nätisti… 

  Tämä on juuri se tapa ajatel­la, jota inhoan. Suo­mi käyt­tää tätä mm. autovero­tuk­ses­sa, mis­sä ei ole kansalais­ten kannal­ta mitään järkeä.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Tänään kuulimme vero­hallinnon asiantun­ti­jalausun­nos­sa, että tämä ei ole näin yksinkertaista.

  Onko hallinnon suus­ta ikinä kuu­lunut totea­mus­ta, että joku asia hoi­tu­isi hel­posti tai olisi pikku juttu?

  Julkean… eikun siis julkisen sek­torin pääte­htävähän näyt­tää ole­van kaikkien muu­tosten vesit­tämi­nen pl. sel­l­aiset, jot­ka automaat­tis­es­ti ilman lisä­vaivaa tur­vot­ta­vat byrokraat­tiarmei­jan kokoa ja lisäävät hei­dän valtaansa.

 22. Tekni­nen järkevyys on yksi aspekti.

  Eikö se suurem­pi epäko­h­ta ole kuitenkin se,ettei verovähen­nyk­ses­tä ole hyö­tyä pien­i­t­u­loisim­mille lapsiperheille?

  Helpot­taa­han se val­tion raami­painet­ta, jos köy­himpi­en lap­siper­hei­den tulon­si­ir­to­ja siir­retään val­ti­ol­ta kun­nille hoidet­tavak­si toimeen­tu­lotuen kautta.

  Per­het­tä kohti muu­tos ei ole suuri, mut­ta säästöt kun­tien piikki­in tren­di, on tul­lut kovin tutuk­si täl­lä eduskuntakaudella.

 23. Kun­tali­itoskun­ta­lainen:
  Eikö se suurem­pi epäko­h­ta ole kuitenkin se,ettei verovähen­nyk­ses­tä ole hyö­tyä pien­i­t­u­loisim­mille lapsiperheille?

  Suurimpia epäko­htia Suomes­sa on se, että vero­pro­gres­sion vuok­si las­ten­teko on pien­i­t­u­loisem­mille keino ansai­ta rahaa ja keskilu­okalle äärim­mäisen kallista. Vain eri­tyisen rikkaille tai eri­tyisen köy­hille on ylipäätään las­ten­tekemisessä jotain taloudel­lista mieltä, muiden täy­tyy niel­lä se että las­ten­teko tiput­taa elin­ta­soa rajusti.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Viro­laista ja suo­ma­laista pitää verot­taa Suomes­sa tehdys­tä työstä samal­la taval­la ja sik­si myös verovähen­nys­ten pitää tietysti olla yhtäläiset. 

  Onkin sit­ten kokon­aan toinen jut­tu suvait­seeko viro­lais­ten vero­tus toteu­tua tässä maas­sa ollenkaan.

 25. napan­der:

  Pelkkää sekoilua enää tämä politiikka…En enää ihmettele ihmisiä, jot­ka eivät kat­so edes uutisia, vaan tur­rut­ta­vat pään­sä vain viihteellä. 

  Suvait­sen ilmaista yhtämielisyyteni kanssasi 🙂

 26. Sylt­ty: Kan­nat­ta­jat oli­si­vat voineet hur­ra­ta suo­raselkäisyy­destä, mut­ta kun tol­lainen hal­li­tuskysymys olisi johtanut uusi­in vaalei­hin, niin demarei­den nykyiset kansane­dus­ta­jat eivät olisi siihen iloon vält­tämät­tä yhtyneet. 

  Eipä olisi uusia vaale­ja tul­lut, vaan Kokoomus olisi suos­tunut — eihän se heille ole muu­ta kuin bagatelli.
  Demarikansane­dus­ta­jat oli­si­vat myös hurranneet.

 27. Soin­in­vaara: “Ei ole mah­dol­lista säätää lap­sivähen­nys­tä vain Suomes­sa asu­vista lap­sista. Ehkä ETA-alueen ulkop­uolel­la asu­vat voisi laskea pois, mut­ta ei EU-mais­sa asuvia.” 

  Verot­ta­ja joutuu kyl­lä nyt aikamoi­sen tehtävän eteen, mut­ta tuleep­a­han selvyys muu­ta­maan asi­aan. Eli kel­paako ETA-alueel­la asu­vat lapset joiden suh­teen ei ole tehty isyys­testiä? Vai pitääkö isyys jotenkin viral­lis­es­ti selvittää?

 28. Miten­hän tämä vähen­nys tark­iste­taan tilanteessa, jos­sa suo­ma­laisen lapset ovat kahdessa eri Aasian maas­sa. Henkilö itse Suomessa.

 29. Se tässä on ongel­ma, että joka suun­nas­ta halu­taan rokot­taa nyt ja rankasti. Tämä lap­sil­isä itsessään on noin 350 euroa vuodessa ja se on aika pieni sum­ma. Samaan aikaan kuitenkin meiltä lähti koulumatkatu­ki 1050 euroa / vuosi ja lisäk­si joudu­taan mak­samaan tästä vuodes­ta eteen­päin perusk­oulus­ta 1380 / vuosi. Las­ten kulut lisään­tyivät vuodessa 2780 euroa.

  Jouduin myymään auton pois. Tarvit­sisin autoa työssäni, mut­ta mah­dol­lisu­ut­ta sen omis­tamiseen ei enää ole.

  1. Mis­sä joutuu mak­samaan peruskoulusta?
   Val­tio ottaa vuodessa velkaa 2800 euroa ansio­tu­loa saavaa suo­ma­laista kohden. Kun tuo­ta sum­maa pienen­netään, on pakko ottaa vähän joka suunnasta.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä joutuu mak­samaan peruskoulusta?
  Val­tio ottaa vuodessa velkaa 2800 euroa ansio­tu­loa saavaa suo­ma­laista kohden. Kun tuo­ta sum­maa pienen­netään, on pakko ottaa vähän joka suunnasta.

  Pain­o­tus­lu­okan ope­tus muut­tui mak­sullisek­si tämän vuo­den alus­sa. Samal­la pois­tui koulumatkatu­ki. Jälkikä­teen asialle ei voi mitään. Hakies­sa ei voin­ut tietää, että täl­läi­nen kuri­tus on kunnal­ta tulos­sa. Sum­ma voi kova­palkkaiselle kuu­lostaa pieneltä, mut­ta se oli itsel­leni yli 100% käteen jäävästä palkanosasta.

  1. Mis­sä kun­nas­sa per­itään mak­sua pain­ot­teis­es­ta opetuk­ses­ta? Väit­täisin suo­ral­ta kädeltä, että se on lain­vas­taista. Jopa perus­tus­lain­vas­taista. Vai onko kyseessä yksi­tyi­nen, ope­tus­lu­van saanut koulu?

 31. Samuli Saarel­ma:
  Ja ennen kaikkea, miten täl­laises­sa sys­tee­mis­sä estetään kaksinker­tainen tukien keräämi­nen? San­o­taan, että viro­laisen lapsen isä on Suomes­sa töis­sä ja äiti Virossa. Molem­mat hake­vat lap­sil­isiä, toinen Suomes­ta, toinen Viros­ta. Yksinker­tais­in­ta olisi tietenkin, että se maa, jos­sa lap­si asuu, mak­saisi ne lisät, mut­ta jos sil­lä viro­laisel­la isäl­lä on oikeus lap­sil­isi­in Suomes­sa myös sil­loin, kun lapset ovat Virossa, niin miten tämä oikein menee? 

  Vas­taan parhaiden tieto­jeni mukaan. Esimerkik­si äiti ja kak­si las­ta virossa. Isä töis­sä Suomes­sa (mut­ta asuu vak­i­tuis­es­ti Virossa). Isä vaku­ute­taan työsken­te­lyn perus­teel­la Suomes­sa, joten hänel­lä on oikeus melkein kaikki­in sosi­aalietuuk­si­in, myös lapsilisään. 

  Kos­ka lapset asu­vat Virossa ja heistä ei ole Suomes­sa tietoa, Kela kysyy Viron vira­nomaisil­ta tiedot henkilön per­he­suhteista, sekä Virossa mak­set­tavas­ta lap­sil­isän määrästä. Tämän tiedot perus­teel­la Kela myön­tää isälle suo­ma­laisen ja viro­laisen lap­sil­isän ero­tuk­sen (kos­ka viro­lainen on pienempi).

 32. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä kun­nas­sa per­itään mak­sua pain­ot­teis­es­ta opetuk­ses­ta? Väit­täisin suo­ral­ta kädeltä, että se on lain­vas­taista. Jopa perus­tus­lain­vas­taista. Vai onko kyseessä yksi­tyi­nen, ope­tus­lu­van saanut koulu?

  Ei ole yksityinen.
  http://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/272884-hyvasti-maksuton-musiikkiluokka

  Mak­sullisu­us on var­maan lail­lista, sil­lä sen ver­ran siitä pidet­ti­in meteliä, kun se oli tulossa. 

  Pain­ote­tut luokat:
  http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Koulutus-ja-opiskelu/Perusopetus/Sisallot-ja-tavoitteet/Painotusluokat

  Oppi­las­ta kohden kallein pain­o­tus­lu­ok­ka eli jääkiekkolu­ok­ka jäi ilman mak­su­ja. Kaupun­gin edus­ta­ja sanoi, että jääkiekko on arvokas­ta. Käytök­ses­tä kymp­pi tarkoit­taa jääkiekos­sa muu­ta, mitä perusk­oulus­sa nor­maal­isti. Se kuvas­taa kaupun­gin arvo­ja. 5 + 20 väkivaltaisuudesta.

 33. Vähäi­nenkin siir­tymi­nen lap­sil­i­sistä verovähen­nyk­si­in on tärkeä poli­it­tis-käsit­teelli­nen edistysaskel.

  Vaik­ka ratkaisun eugeeni­nen vaiku­tus jätet­täisi­in huomiotta (PGD lie­nee tulos­sa aivan riit­tävän nopeasti), niin hyvä­tu­lois­t­en lapsen­tekoon kan­nus­tamisel­la on muitakin hyviä puo­lia. Tärkeim­pänä se hajot­taa pääo­mia use­am­malle lapselle ja lisää näin tasa-arvoa ja yhteis­ten intressien val­taa suh­teessa rikkaiden itsekkyyteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.