Mikä on Mankala-yhtiö?

Man­ka­layh­tiö on tapa raken­taa voi­ma­la yhdes­sä sen sijaan, että kaik­ki raken­tai­si­vat oman­sa. Jokai­nen kui­ten­kin omis­taa osuu­ten­sa voi­ma­las­ta ikään kuin omis­tai­si osuu­ten­sa kokoi­sen voi­ma­lan itse eikä kuten omis­tai­si suu­ren voi­ma­lan yhdes­sä mui­den kanssa

Jos raken­ne­taan mil­jar­din euron voi­ma­la, joka tuot­taa 200 MW säh­köä, osao­mis­ta­ja, joka omis­taa täs­tä voi­ma­las­ta 20 % osal­lis­tuu oman pää­oman kar­tut­ta­mi­seen 20 %:lla. Ole­te­taan, että oma pää­oma on 200 mil­joo­naa Vii­den­nek­sen omis­ta­van on lai­tet­ta­va perus­ta­mi­seen 40 mil­joo­naa. Loput 800 mil­joo­naa yhtiö ottaa lainaa.

Kun voi­ma­la käyn­nis­tyy ja tuot­taa 200 MW säh­köä, vii­den­nek­sen omis­ta­va saa tuos­ta säh­kös­tä itsel­leen 40 MW, jol­la saa teh­dä mitä hyvän­sä, myy­dä pörs­siin, käyt­tää itse tai myy­dä jol­lain muu­al­la sopi­muk­sel­la eteenpäin.

Yhtiö tekee joka tili­vuo­si tilin­pää­tök­sen, jon­ka teke­mi­nen aloi­te­taan nurin päin lait­ta­mal­la yli­jää­mäk­si nol­la. Osa­kas­säh­kön lopul­li­sek­si hin­nak­si tulee hin­ta, joka tar­vi­taan tulok­sen saat­ta­mi­sek­si nol­lak­si. Mitä isom­pi on tuo etu­kä­teen mak­set­tu oma­pää­oma, sitä hal­vem­paa on osak­kuus­säh­kö ja päin­vas­toin. Osa­kas­säh­kö on pak­ko ostaa tuol­la hin­nal­la, vaik­ka hin­ta ylit­täi­si mark­ki­na­hin­nan. Tämä on se todel­li­nen osak­kaan vas­tuu voi­ma­las­ta. Omal­le pää­omal­le ei saa mitään tuot­toa vaan tuot­to on oikeus ja vel­vol­li­suus ostaa tätä osakkuussähköä.

Jos Venä­jän val­tio omis­taa Fen­no­voi­man voi­ma­las­ta 40 % ja voi­ma­lan teho on 1200 MW, Venä­jän val­tio omis­taa sil­loin säh­kö­te­hos­ta 480 MW. Tämä on sen itsen­sä käy­tet­tä­vis­sä. Se on aivan saman­lais­ta venä­läis­tä ydin­säh­köä kuin on rajan toi­sel­la puo­lel­la tuo­tet­tu venä­läi­nen ydin­säh­kö pait­si että tie­tys­ti on hel­pom­min siir­ret­tä­vis­sä mah­dol­li­sel­le suo­ma­lai­sel­le osta­jal­le. Loput 729 MW on toki koti­mais­ta säh­köä. Fen­no­voi­ma ei yhtiö­nä myy säh­köä mihin­kään,  kos­ka se ei säh­köä omis­ta vaan osak­kaat omistavat.

Kurio­ri­teet­ti­na sanot­ta­koon, että olin kah­dek­san vuot­ta Man­ka­la Oy:n hal­li­tuk­sen varapuheenjohtaja.

48 vastausta artikkeliin “Mikä on Mankala-yhtiö?”

 1. Oli­ko niin, että Rosa­tom voi siir­tää lisäk­si tuon säh­kön verot­ta Venäjälle?

 2. Ja alle­vii­vat­ta­koon vie­lä, että eri­tyi­sen olen­nais­ta Man­ka­la-yhtiös­sä on se, että osak­kail­la on pait­si oikeus, niin MYÖS vel­vol­li­suus ostaa tuo­tet­tu säh­kö tuo­tan­to­hin­taan. Eli jos tuo­tan­to­hin­ta ylit­tää mark­ki­na­hin­nan, niin voit­to muut­tuu tappioksi.

  Toki jos tuo­tan­to­hin­ta alit­taa mark­ki­na­hin­nan, niin osak­kuus Man­ka­la-yhtiös­sä on hyvä sijoi­tus. Niin ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä aina käy, mikä kes­kus­te­luis­ta mel­ko usein tah­too unoh­tua. Eli siis Man­ka­la-yhtiön osak­kuus voi olla mer­kit­tä­väs­ti mark­ki­naeh­tois­ta yhtiö­tä suu­rem­pi riski.

 3. Mie­les­tä­ni Vih­reät voi­vat olla todel­la ylpei­tä sii­tä että läh­ti­vät hal­li­tuk­ses­ta ja Vil­le Nii­nis­tön suul­la myös­kin sanoi­vat suo­raan mitä se Kokoo­muk­sen toi­min­ta on. Nii­nis­tön puheet ja toi­min­ta osoit­ti­vat sel­kä­ran­kaa jota har­voin poli­tii­kas­sa näkee. 

  Käsit­tä­mä­tön­tä että sama­na päi­vä­nä kun muut län­si­maat EU-par­la­men­tis­sa päät­tä­vät että yhtei­set ener­gia­hank­keet Venä­jän kans­sa lai­te­taan jäi­hin niin mei­dän nul­kit omas­sa hal­li­tuk­ses­sa vetää omaa show­ta täy­sin vas­tak­kai­seen suuntaan..

 4. Man­ka­la on myös jous­ta­ma­ton tapa opti­moi­da voi­ma­loi­den ajoai­kaa spot­tia vas­ten. Jous­ta­mat­to­muus syn­tyy juu­ri kol­lek­tii­vio­mis­tuk­ses­ta sekä sii­tä että pää­tök­sen­te­ko on teh­tä­vä tie­tyn kaa­van mukaan jot­tei epäil­lä kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta. Man­ka­la tyyp­pi­siä yri­tyk­siä omis­taa usein vähit­täis­mark­ki­noil­la kil­pai­le­vat yhtiöt.

 5. Kir­joi­tuk­ses­ta voi saa­da sel­lai­sen käsi­tyk­sen, että man­ka­la on joku lakiin kir­jat­tu yhtiö­muo­to. Sitä­hän se ei ole. Kyse on osa­keyh­tiös­tä, jon­ka yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä omis­ta­jat ovat sopi­neet taval­li­ses­ta poik­kea­vis­ta järjestelyistä. 

  Yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä saa sopia mitä huvit­taa, kun­han nou­dat­taa lakia. Voi­ma­lai­tos­ten ei siis tar­vit­se toi­mia pil­kul­leen niin kuin Man­ka­la oy.

  1. Laki ei pako­ta Fen­no­voi­maa Man­ka­la-htiök­si, mut­ta Fen­no­voi­ma on Man­ka­la-yhtiö osak­kai­den tah­dos­ta, eikä sitä voi muut­taa muuk­si kuin osak­kai­den yksi­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä. (Ole­tan, rttä vatii yksi­mie­li­syyt­tä, en tiedä)

 6. Kuin­ka­ko­han moni enti­nen pää­mi­nis­te­ri, joka ottaa Puti­nil­ta rahaa tai pesee sen sel­kää sau­nas­sa, aikoo vie­lä puo­lus­tel­la Puti­nin toi­mia? Kave­ri siir­te­lee rajo­ja ja uhkai­lee val­taa­van­sa koko jou­kon euroop­pa­lai­sia pää­kau­pun­ke­ja, mut­ta sen arvos­te­lu on kome­di­aa? Mis­sä­kö­hän maa­il­mas­sa täs­sä oikein ele­tään? On tuo polii­ti­kon hom­ma kyl­lä yhtä huo­raa­mis­ta, jos sii­nä halu­aa pärjätä.

 7. Jos Fen­no­voi­man säh­kön oma­kus­tan­nus­hin­ta nousee sel­väs­ti yli säh­kön mark­ki­na­hin­nan ja tilan­ne näyt­tää pysy­väl­tä, niin osak­kai­den ei sil­loin kan­na­ta enää rahoit­taa yhtiö­tä Man­ka­la-vas­tui­den­sa kaut­ta. Sil­loin Fen­no­voi­mal­la oli­si toden­nä­köi­ses­ti edes­sään konkurssi.

  Rosa­tom omis­taa Fen­no­voi­maa suo­ma­lai­sen tytä­ryh­tiön­sä kaut­ta, jol­la ei tasees­saan tulee ole­maan suu­ria varo­ja. Sel­lai­nen yhtiö on help­po lait­taa kon­kurs­siin. Sii­hen lop­pui­si Rosa­to­min Mankala-vastuut. 

  Jos Rosa­tom liu­ke­ni­si Man­ka­la-vas­tuis­taan, niin se romut­tai­si Fen­no­voi­man rahoi­tuk­sen ja ajai­si yhtiön selvitystilaan.

  Man­ka­la-vel­voit­teet perus­tu­vat yhtiö­jär­jes­tyk­seen. Jos yhtiö ajau­tuu kon­kurs­siin, niin ilmei­ses­ti se kat­kai­si­si kaik­kien osak­kai­den Man­ka­la-oikeu­det ja ‑vel­voit­teet.

  Kon­kurs­si­pe­sä sit­ten kaup­pai­si ydin­voi­ma­lai­tok­sen koh­tuu­hin­taan uudel­le omis­ta­jal­le ja ydin­voi­ma­lai­tos jat­kai­si säh­kön tuo­tan­to­aan. Sii­nä välis­sä luvat toi­min­taan haet­tai­siin eduskunnasta.

  Täy­tyy kyl­lä ihme­tel­lä sitä, että mikä taho oikein läh­tee lai­not­ta­maan Fen­no­voi­maa? Tulee­ko­han lai­na­ra­hat Venäjältä? 

  Myös edus­kun­nan pitäi­si olla kiin­nos­tu­nut lai­noit­ta­jis­ta eikä vain omis­tuk­ses­ta, kos­ka mah­dol­li­nen kon­kurs­si­pe­sä tulee ole­maan lai­noit­ta­jien hallinnassa.

 8. Joka tapauk­ses­sa tule­vai­suu­des­sa säh­kön kulu­tus tulee kasvamaan(sanokoot tut­ki­jat mitä tahan­sa), niin mil­lä muul­la kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ja pääs­töt­tö­mäl­lä ener­gia­muo­dol­la tuo 720MW tuo­te­taan Suomessa?

  Ja säh­kön (kuluttaja)hinta myös nousee tule­vai­suu­de­sa, sen on his­to­ria osoittanut.

  Itsel­lä oli­si jon­kin sor­tin rat­kai­su tähän: Suo­mes­sa on satoja(tuhansia?) jokia joi­hin voi­si raken­taa (pien)vesivoimalan kalaportaineen.

  Joku ener­gia asiois­ta parem­min tie­tä­vä voi­si las­kea pal­jon­ko esim. 50:n vesi­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen tuot­tai­si sähköä.
  Se tie­tys­ti riip­puu joen “kooos­ta).

 9. Eli venä­läis­tä ydin­säh­köä ale­taan tuot­ta­maan suo­men puo­lel­la ja suo­mi ei saa tuos­ta hom­mas­ta muu­ta hyö­tyä kuin sen että emme jou­du raken­ta­maan koko voi­ma­laa yksin. Säh­kö vie­dään Venä­jäl­le tai mitä venä­jä nyt halu­aa­kaan sil­lä teh­dä. 40% voi­ma­las­ta on siis tätä ja 60% on suo­men omaa säh­kön­tuo­tan­toa. Kuu­los­taa ihan kahe­lil­ta että venä­jän ydin­voi­ma­tuo­tan­toa siir­re­tään Suomeen. 

  Mitä tapah­tuu lai­tok­sen ydin­jät­teel­le? Vie­vät­kö venä­läi­set 40% sii­tä Pie­ta­riin vai hau­da­taan­ko kap­se­lit suo­men maa­pe­rään ja ote­taan kuo­pan täyt­tä­mi­sen jäl­keem selfiet?

  Ja kai­ken kruu­naa se, että tämän ystä­vyy­den ja avun­an­non tulok­se­na usean mil­jar­din edes­tä venä­jän val­tion stra­te­gi­ses­ti tär­ke­ää omai­suut­ta tulee ole­maan Suo­mes­sa. Ei tar­vit­se olla kum­moi­nen his­to­rian tut­ki­ja ymmär­tääk­seen mik­si moi­nen on Huo­no Idea. 

  Käsit­tä­mä­tön­tä että puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­kin äänes­ti hank­keen puolesta.

 10. Ook­ko­na var­ma? Saat­tai­si­han olla ole­mas­sa esi­mer­kik­si jokin huol­to­var­muu­teen liit­ty­vä sään­nös taik­ka yhtiö­jär­jes­tyk­sen lunas­tus­py­kä­lä, jon­ka mukaan muil­la osak­kail­la oli­si etuos­to-oikeus sii­hen Rosa­to­min säh­kö­osuu­teen. Jos näin ei ole, han­ke vai­kut­taa entis­tä­kin hölmömmältä.

 11. Fen­no­voi­man lop­pusi­joi­tus­ky­sy­mys on allut avoin­na. Ne joko mah­tu­vat tai eivät Olku­luo­don Onkaloon.

  1. Olki­luo­don ydin­jä­te­hau­ta on Fen­no­voi­man kil­pai­li­joi­den omis­ta­ma. N eivät ehkä halua aut­taa kil­pai­li­jaan­sa vaan varaa­vat hau­dan mahdl­lis­ta myö­hem­pää tar­vet­ta var­ten. Siis jos ydin­jä­teen jos­kus todel­la hau­da­taan sinne.

 12. Suo­mes­sa tuo­tet­tu venä­läi­nen ydin­voi­ma on Suo­men huol­to­var­muu­den kan­nal­ta sel­väs­ti jär­ke­väm­pää kuin venä­jäl­lä tuo­tet­tu ydinvoima. 

  Säh­köä ei ole tois­tai­sek­si Suo­mes­ta kau­pal­li­ses­ti Venä­jäl­le siir­ret­ty megawat­tia­kaan. Säh­köä ei siis ole voi­tu myy­dä Venä­jäl­le, vaik­ka niin jois­tain kom­men­teis­ta voi­si luul­la. Säh­kö siir­tyy täl­lä het­kel­lä vain mark­ki­naeh­toi­ses­ti Suo­mes­ta ulos­päin. Säh­kön myy­mi­nen tai siir­tä­mi­nen Venä­jäll­le ei ole ollut mah­dol­lis­ta tek­ni­ses­ti ennen tätä vuot­ta ja kau­pal­li­ses­ti ei sitä vie­lä ole nytkään. 

  Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa tämä Suo­mes­ta Venä­jäl­le siir­to tul­lee mah­dol­li­sek­si (350 MW siir­too­suus Suo­men ja Venä­jän väli­ses­sä siir­to­yh­tey­des­sä avat­ta­neen ensi vuo­den alus­sa), mut­ta sil­loin­kin se on säh­kö­mark­ki­na­la­kien yms. alai­suu­des­sa ja val­von­nas­sa. Ihan miten vain säh­köä ei esim. häi­riö­tiln­teis­sa voi Venä­jäl­le siirtää. 

  Sen sijaan Venä­jäl­lä tuo­tet­tu ydin­voi­maa voi­daan olla siir­tä­mät­tä Suo­meen niin oikeis­sa siir­to­yh­teyk­sien tai voi­ma­loi­den vika­ti­lan­teis­sa kuin “vika­ti­lan­teis­sa”.

  On siis tur­val­li­sem­paa Suo­men huol­to­var­muu­den kan­nal­ta, että ydin­voi­maa tuo­te­taan maan rajo­jen sisäl­lä oli omis­ta­ja sit­ten kuka tahan­sa. Tääl­lä se on Suo­men lakien ja val­von­nan alaisuudessa.

  Koko­naan eri asia on sit­ten se, onko Fen­no­voi­ma TVOn tai For­tu­min kuo­pat­tua pro­jek­tia järkevämpi.

 13. Sta­din­Pa­ro­ni:
  Mie­les­tä­ni Vih­reät voi­vat olla todel­la ylpei­tä sii­tä että läh­ti­vät hal­li­tuk­ses­ta ja Vil­le Nii­nis­tön suul­la myös­kin sanoi­vat suo­raan mitä se Kokoo­muk­sen toi­min­ta on. Nii­nis­tön puheet ja toi­min­ta osoit­ti­vat sel­kä­ran­kaa jota har­voin poli­tii­kas­sa näkee. 

  Mie­len­kiin­tois­ta on että vih­reät läh­te­vä­tä hal­li­tuk­ses­ta ydin­voi­ma­lan vuoksi.

  Kivi­hii­li­voi­ma­lat eivät hait­taa menoa.

  En oli­si täs­tä niin kovin ylpeä. Mut­ta toki asi­aan vai­kut­taa pitää­kö sitä ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä paha­na asia­na vai ei.

 14. Sta­din­Pa­ro­ni:

  Käsit­tä­mä­tön­tä että sama­na päi­vä­nä kun muut län­si­maat EU-par­la­men­tis­sa päät­tä­vät että yhtei­set ener­gia­hank­keet Venä­jän kans­sa lai­te­taan jäi­hin niin mei­dän nul­kit omas­sa hal­li­tuk­ses­sa vetää omaa show­ta täy­sin vas­tak­kai­seen suuntaan..

  Älkää nyt aikuis­ten oikeas­ti väit­tä­kö täm­möis­tä populismia:
  Sak­saan ja mui­hin Eu-mai­hin vir­taa koko ajan ener­gi­aa Venä­jäl­tä ja niin maan perusteellisesti.

  Eu par­la­ment­ti mitään päät­tä­nyt vaan se oli jul­ki­lausu­ma jol­la ei ole mitään teke­mis­tä reaa­li­maa­il­man kanssa.

  Ihan sama­nar­voi­nen “pää­tös”, kuin minä lait­tai­sin naa­pu­rin kiin­teis­tön myyntiin.

 15. Kui­ten­kin nuo Man­ka­lan osak­kaat vas­taa­vat yhtiön toi­min­nas­ta vain osa­ke­pää­omal­la. – Mikä­li jotain odot­ta­ma­ton­ta tapah­tuu ja yhtiön toi­min­ta aiheut­taa 10 mil­jar­din vahin­gon muil­le osa­puo­lil­le, mikä sinän­sä on äärim­mäi­sen epä­to­den­nä­köis­tä ja voi sat­tua vain ker­ran 10’000:ssa vuo­des­sa, yhtiö ei sil­lä tili­kau­del­la kir­joi­ta tulos­las­kel­maan­sa nollatulosta.

 16. Voi­si­vat­ko kaik­ki tääl­lä “suu vaah­dos­sa” huu­ta­vat ymmär­tää sen tosi­sei­kan, että Fen­no­voi­man voi­ma­lan raken­nus­työt pää­se­vät alka­maan vas­ta vuo­sien kulut­tua. Sitä mikä poliit­ti­nen tilan­ne on sil­loin ei voi tie­tää. Ehkä putii­ni ei ole hen­gis­sä enää tai tapah­tuu jotain muu­ta has­sua. Tun­tui­si ole­van eri­tyi­ses­ti vih­rei­den koh­dal­la ole­van mah­do­ton­ta aja­tel­la muu­ta kuin nykyhetkeä.

 17. uusi kas­vo tääl­lä:
  Joka tapauk­ses­sa tule­vai­suu­des­sa säh­kön kulu­tus tulee kasvamaan(sanokoot tut­ki­jat mitä tahansa), … 

  Mik­si? Tulee­ko säh­köä pal­jon kulut­ta­va ras­kas teol­li­suus takai­sin Suo­meen? Vaih­de­taan­ko tule­vai­suu­des­sa LED-lam­put takai­sin heh­ku­lam­puik­si? Kas­vaa­ko Suo­men väki­lu­ku räjäh­dys­mäi­ses­ti (tol­ku­ton maa­han­muut­to)? Huo­no­nee­ko val­mius­ti­las­sa ole­van kodi­ne­lekt­ro­nii­kan säh­kön­ku­lu­tus alle watis­ta takai­sin 10–20 wat­tiin? Ehkä tar­koi­tat säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mis­tä? Jokin perus­te­lu oli­si kui­ten­kin minus­ta pai­kal­laan, kos­ka täl­lai­se­naan tämä har­ras­ta­ma­si asian­tun­ti­joi­den dis­kre­di­toin­ti tun­tuu hie­man lakoniselta. 

  Käsi ylös, kenel­tä on Suo­mes­sa lop­pu­nut säh­kön tulo muun kuin säh­kön­JA­KE­LUN häi­riöi­den takia? Eikö­hän se niin ole, että pakas­teet ovat mei­nan­neet sulaa myrs­ky­jen takia, eikä sik­si, että Suo­mes­sa on lii­an vähän ydinvoimaa.

  —————-

  Vih­reil­lä tun­tuu aina ole­van kovin vai­ke­aa “myy­dä” aja­maan­sa poli­tiik­kaa suu­rel­le osal­le kan­saa. Säh­kön­tuo­tan­non vaih­toeh­dot ydin­voi­mal­le jää­vät monil­la nega­tii­vis­ten mie­li­ku­vien (tuu­li­myl­lyt eivät pyö­ri eikä Aurin­ko pais­ta Jou­lu­aat­to­na kin­kun­pais­ton aika­na) hau­taa­mik­si (myös toi­sin­päin — ydin­voi­maa vas­tus­te­taan sekä ratio­naa­li­sis­ta että irra­tio­naa­li­sis­ta syis­tä). Ydin­voi­mas­ta on iskos­tu­nut monil­le mie­li­ku­va edul­li­ses­ta, run­saas­ta ja vakaas­ta säh­kö­ener­gias­ta. Fukus­hi­ma­kin on jo var­maan unoh­tu­nut monil­ta? Mei­tä var­mas­ti har­mit­tai­si, jos jou­tui­sim­me nyt käyt­tä­mään rahaa 1900-luvun alus­sa raken­net­tu­jen ydin­voi­ma­loi­den pur­ka­mi­seen. Tule­vil­la suku­pol­vil­la tuo savot­ta on edes­sä. Tosin, eihän tuol­lai­nen aja­tus häi­rit­se suku­pol­vea, joka ei näe äly­pu­he­li­men­sa ruu­tua pidemmälle.

  ——–

  Poli­tiik­ka on täl­lä het­kel­lä tus­kal­lis­ta seu­rat­ta­vaa. Perus­suo­ma­lais­ten nousu syr­jäyt­ti ratio­naa­li­sen argu­men­toin­nin popu­lis­tis­ten heit­to­jen tiel­tä suo­ma­lai­ses­sa poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa (ja ilta­päi­vä­leh­det spar­raa­vat muka­na idioot­ti­mai­si­ne lööp­pei­neen). Talou­den jat­ku­va heik­ko tila ei sal­li oikeas­taan mitään miel­lyt­tä­viä poliit­ti­sia pää­tök­siä. Oikeas­taan rii­del­lään vain sii­tä, kenen etu­ryh­mät vält­ty­vät pahim­mal­ta pää­hän­pot­ki­mi­sel­ta. Asiat näh­dään sik­si mus­ta­val­koi­ses­ti. Ydin­voi­ma on joko iha­naa tai saa­ta­nas­ta. Kai­ken tämän pääl­le vie­lä Ukrai­nan krii­si ja sii­tä aiheu­tu­nut jän­nit­ty­nyt kan­sain­vä­li­nen ilma­pii­ri kaup­pa­pa­kot­tei­neen. Onko aika kul­lan­nut muis­tot, vai oli­ko ennen joten­kin hel­pom­paa olla?

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mitään etuos­to-oikeut­ta ei ole.

  Ihan käy­tän­nön seik­ka­na: Fen­no­voi­man yhtiö­jär­jes­tyk­sen, joka on vuo­den 2010 peri­aa­te­pää­tös­ha­ke­muk­sen pai­ne­tus­sa ver­sios­sa, § 13 sisäl­tää lunastuslausekkeen.

  1. En ole luke­nut yhtiö­jär­jes­tys­tä, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tuo lunas­tus­lause­ke tar­koit­taa osak­kuuk­sia. Jos joku aikoo myy­dä osak­kuu­ten­sa yhtiös­sä. Toi­sen omis­ta­maa säh­köä tus­kin voi lunas­taa niin kau­an kuin tuo toi­nen pysyy osakkaana.

 19. K‑Veikko:
  Kui­ten­kin nuo Man­ka­lan osak­kaat vas­taa­vat yhtiön toi­min­nas­ta vain osa­ke­pää­omal­la. – Mikä­li jotain odot­ta­ma­ton­ta tapah­tuu ja yhtiön toi­min­ta aiheut­taa 10 mil­jar­din vahin­gon muil­le osa­puo­lil­le, mikä sinän­sä on äärim­mäi­sen epä­to­den­nä­köis­tä ja voi sat­tua vain ker­ran 10’000:ssa vuo­des­sa, yhtiö ei sil­lä tili­kau­del­la kir­joi­ta tulos­las­kel­maan­sa nollatulosta.

  Minul­le jäi hie­man epä­sel­väk­si, anta­vat­ko osak­kaat oma­vel­kai­sen takauk­sen yhtiön lai­nois­ta osa­ke­pää­omien­sa suhteessa?

 20. uusi kas­vo tääl­lä: Älkää nyt aikuis­ten oikeas­ti väit­tä­kö täm­möis­tä populismia:
  Sak­saan ja mui­hin Eu-mai­hin vir­taa koko ajan ener­gi­aa Venä­jäl­tä ja niin maan perusteellisesti.

  Eu par­la­ment­ti mitään päät­tä­nyt vaan se oli jul­ki­lausu­ma jol­la ei ole mitään teke­mis­tä reaa­li­maa­il­man kanssa.

  Ihan sama­nar­voi­nen “pää­tös”, kuin minä lait­tai­sin naa­pu­rin kiin­teis­tön myyntiin.

  Kyse oli ydin­e­ner­gias­ta, ei ener­gias­ta yleisesti.

 21. Älkää nyt aikuis­ten oikeas­ti väit­tä­kö täm­möis­tä populismia:
  Sak­saan ja mui­hin Eu-mai­hin vir­taa koko ajan ener­gi­aa Venä­jäl­tä ja niin maan perusteellisesti.

  Ener­gia­toi­mi­tuk­set Venä­jäl­tä Ukrai­naan lop­pui­vat kun sei­nään. Tosin sitä ennen hin­ta monin­ker­tais­tui, ja venä­jän medias­ta sai lukea miten Ukrai­na on yht’äk­kiä “vel­kaa” Venä­jäl­le sato­ja mil­joo­nia. Venä­jä on käyt­tä­nyt ener­gi­aa aivan sel­keäs­ti poliit­ti­se­na lyö­mä- ja kiris­tys­a­see­na sekä täl­lä että edel­li­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä. Se todis­taa sen että ener­gia on venä­jäl­le (kuten muil­le­kin mail­le) myös polii­tii­kan väline. 

  Se että sak­saan vir­taa tänään ener­gi­aa ei todis­ta mitään muu­ta kuin että sak­saan vir­taa tänään energiaa. 

  Mie­les­tä­ni on erit­täin lyhyt­nä­köis­tä kan­nat­taa jär­jes­te­lyä jos­sa suo­mi kyt­key­tyy entis­tä lujem­min venä­jän val­tio­joh­toi­seen ener­gia­teol­li­suu­teen ja sitä kaut­ta osak­si venä­jän ener­gia­po­liit­tis­ta rakennetta. 

  Lisäk­si, kun Rosa­tom inves­toi 5 mil­jar­dia lai­tok­sen raken­ta­mi­seen (luku Rus­sia todayn eili­ses­tä uuti­ses­ta) niin sen jäl­keen Venä­jän val­tion stra­te­gis­ta ener­giain­fraa on 5 mil­jar­din arvos­ta suo­men maa­pe­räl­lä. Vaik­ka aihe voi nyt tun­tua kau­kai­sel­ta, niin 5–10v kulut­tua se voi­daan Venä­jäl­lä näh­dä oikeu­tuk­se­na lähet­tää “vih­rei­tä mie­hiä” myös Suo­men maaperälle. 

  Tätä on help­po väit­tää vai­no­har­hai­luk­si, mut­ta kun kat­soo venä­jän toi­min­taa vii­me vuo­si­na viros­sa (pat­sas­kiis­tat, venä­läis­vä­hem­mis­tön “suo­je­le­mi­nen”) tai ukrai­nas­sa niin on help­po näh­dä että venä­jäl­le ei ole mikään ongel­ma puut­tua naa­pu­ri­mai­den­sa asioi­hin jos näke­vät venä­jän tai maas­sa asu­van venä­läis­vä­hem­mis­tön etu­jen tätä vaativan. 

  Mie­les­tä­ni on sulaa hul­luut­ta ja täy­sin vas­tuu­ton­ta että Stub­bin vetä­mä hal­li­tus meloo suo­mea tähän suuntaan. 

  For the record: en vas­tus­ta ydin­voi­maa itses­sään (aina­kaan kovin pal­jon), mut­ta yhteis­han­ke Rosa­to­min kans­sa kes­kel­le met­sää on mie­les­tä­ni yksin­ker­tai­ses­ti typerää.

 22. Han­ka­lak­si menee asioi­den man­ke­loin­ti. Suo­men säh­kö­ver­kos­sa peri­tään myös siir­to­mak­sua, joka kiin­nos­taa näil­le mark­ki­noil­le tuli­joi­ta. Itse kysy­mys on, kuka mak­saa tar­vit­ta­vat lisä­ver­kot? Tähän ei löy­ty­ne vas­taus­ta näin laman aika­na. Täs­tä lamas­ta pitää pääs­tä eroon.

 23. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Kyse oli ydin­e­ner­gias­ta, ei ener­gias­ta yleisesti.

  Eli kaik­ki muu yhteis­työ on hyväk­syt­tyä näin ollen, kun­han kyse ei ole ydinvoimasta.

  Jokai­ses­sa taajamassa(veikkaan) tulee tosi kyl­mä tal­vi, kos­ka Venä­jä ei (vie­lä) aset­ta­nut vastapakotteita.

  Loka- mar­ras­tas,- jou­lu­kuu kun saa­puu, niin veik­kaan, että maa­kaa­su­ha­nat menee kiin­ni kuin myös hii­let ja se kuu­lui­sa sipe­rian huo­no öljy.

  Onnek­si me jot­ka asum­me “maal­la” on puu­läm­mit­tei­nen sau­na ja puu­läm­mit­tei­nen takka/ lie­si. ei tule kyl­mä eikä nälkä.
  Omas­ta met­säs­tä puut.

  Vuo­kra on sit­ten mark­ki­noi­den määrittelemä.…
  Toi­vo­taan ettei näin käy, vaik­ka se tie­täi­si rahan­tu­loa, siis itselle.

 24. Poju Ant­sa­lo: Mik­si? Tulee­ko säh­köä pal­jon kulut­ta­va ras­kas teol­li­suus takai­sin Suo­meen? Vaih­de­taan­ko tule­vai­suu­des­sa LED-lam­put takai­sin heh­ku­lam­puik­si? Kas­vaa­ko Suo­men väki­lu­ku räjäh­dys­mäi­ses­ti (tol­ku­ton maa­han­muut­to)? Huo­no­nee­ko val­mius­ti­las­sa ole­van kodi­ne­lekt­ro­nii­kan säh­kön­ku­lu­tus alle watis­ta takai­sin 10–20 wat­tiin? Ehkä tar­koi­tat säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mis­tä? Jokin perus­te­lu oli­si kui­ten­kin minus­ta pai­kal­laan, kos­ka täl­lai­se­naan tämä har­ras­ta­ma­si asian­tun­ti­joi­den dis­kre­di­toin­ti tun­tuu hie­man lakoniselta. 

  —————-

  Vih­reil­lä tun­tuu aina ole­van kovin vai­ke­aa “myy­dä” aja­maan­sa poli­tiik­kaa suu­rel­le osal­le kan­saa. Säh­kön­tuo­tan­non vaih­toeh­dot ydin­voi­mal­le jää­vät monil­la nega­tii­vis­ten mie­li­ku­vien (tuu­li­myl­lyt eivät pyö­ri eikä Aurin­ko pais­ta Jou­lu­aat­to­na kin­kun­pais­ton aika­na) hau­taa­mik­si (myös toi­sin­päin – ydin­voi­maa vas­tus­te­taan sekä ratio­naa­li­sis­ta että irra­tio­naa­li­sis­ta syis­tä). Ydin­voi­mas­ta on iskos­tu­nut monil­le mie­li­ku­va edul­li­ses­ta, run­saas­ta ja vakaas­ta säh­kö­ener­gias­ta. Fukus­hi­ma­kin on jo var­maan unoh­tu­nut monil­ta? Mei­tä var­mas­ti har­mit­tai­si, jos jou­tui­sim­me nyt käyt­tä­mään rahaa 1900-luvun alus­sa raken­net­tu­jen ydin­voi­ma­loi­den pur­ka­mi­seen. Tule­vil­la suku­pol­vil­la tuo savot­ta on edes­sä. Tosin, eihän tuol­lai­nen aja­tus häi­rit­se suku­pol­vea, joka ei näe äly­pu­he­li­men­sa ruu­tua pidemmälle.

  ——–

  Poli­tiik­ka on täl­lä het­kel­lä tus­kal­lis­ta seu­rat­ta­vaa. Perus­suo­ma­lais­ten nousu syr­jäyt­ti ratio­naa­li­sen argu­men­toin­nin popu­lis­tis­ten heit­to­jen tiel­tä suo­ma­lai­ses­sa poliit­ti­ses­sa keskustelussa 

  Oma kom­ment­ti­si oli esi­merk­ki popu­lis­ti­sis­ta hei­tois­ta, jot­ka syr­jäyt­ti­vät ratio­naa­li­sen argumentoinnin.

  Ener­gian­ku­lu­tus ei ole vie­lä koko­naan irron­nut brut­to­kan­san­tuot­teen kas­vus­ta. Jos siis talous kas­vaa, kas­vaa ener­gian­ku­lu­tus­kin, tosin sekin päi­vä koit­ta­nee, että pys­tyi­sim­me sel­lai­seen kol­men pro­sen­tin tren­di­kas­vuun ilman ener­gian­ku­lu­tuk­sen kas­vua. Ylei­ses­ti on kui­ten­kin pidet­ty toden­nä­köi­se­nä, että säh­kön osuus koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­ses­ta kas­vaa. Säh­kö­au­tot, öljy­läm­mi­tyk­sen kor­vaa­mi­nen säh­köl­lä toi­mi­vil­la läm­pö­pum­puil­la jne. Mut­ta toki se säh­kön­ku­lu­tus­kin jos­sain vai­hees­sa voi laki­pis­teen­sä saa­vut­taa. Täs­sä on kui­ten­kin hyvä muis­taa, kuin­ka pal­jon tuom­me säh­köä ja että meil­lä on ydin­ka­pa­si­teet­tia pois­tu­mas­sa käy­tös­tä myös.

  Ne eivät ole pel­käs­tään huo­no­ja mie­li­ku­via, vaan hyvin­kin pai­na­via argu­ment­te­ja, että tuu­li on sto­kas­ti­nen ener­gian­läh­de ja aurin­ko kesäi­nen. Niin kau­an kuin meil­lä ei ole edul­lis­ta ener­gian­va­ras­toin­ti­kei­noa, on ilmas­to­po­liit­ti­ses­ti aika tur­han­päi­väis­tä raken­taa aurin­ko­ka­pa­si­teet­tia dump­paa­maan säh­köä nega­tii­vi­seen hin­taan kesäl­lä ja sil­le kor­vaa­vaa fos­sii­lis­ta kapa­si­teet­tia joil­la pär­jä­tään pak­ka­sis­sa. Nämä ovat kovia fak­to­ja. Ydin­voi­ma­lat pyö­ri­vät täy­sil­lä vuo­den läpi lukuu­not­ta­mat­ta vuo­si­huol­to­ja, jot­ka sijoi­te­taan kesään läm­mi­tys­kau­den ulkopuolelle.

  Fukus­hi­mas­sa yksi maa­il­man van­him­mis­ta ja sur­keim­mis­ta käy­tös­sä ole­vis­ta voi­ma­la­komplek­seis­ta koh­ta­si val­ta­van maan­jä­ris­tyk­sen ja suu­ren tsu­na­min. Nol­la kuol­lut­ta. Sii­tä voi­nee vetää joi­tain joh­to­pää­tök­siä, kuin­ka pal­jon ns. syvyys­puo­lus­tus­ta ydin­voi­man tur­val­li­suus­pe­ri­aat­teis­sa on. 

  Ydin­voi­mayh­tiöt jou­tu­vat itse mak­sa­maan lai­tos­ten pur­ka­mi­sen ja loppusijoituksen.

 25. Mark­ku af Heur­lin: Minul­le jäi hie­man epä­sel­väk­si, anta­vat­ko osak­kaat oma­vel­kai­sen takauk­sen yhtiön lai­nois­ta osa­ke­pää­omien­sa suhteessa?

  Juu­ri näin Man­ka­la-yhtiö toi­mii, tämän vuok­si lai­naa saa tosi hal­val­la, kos­ka kysees­sä on yleen­sä hyvin vaka­va­rais­ten omis­ta­jien (säh­köyh­tiöi­den) raja­tun vas­tuun yhtiö.

 26. Peri­aa­te on minus­ta sel­keäm­min esi­tet­ty Wikipediassa:

  Man­ka­la-peri­aa­te on ener­giayh­tiöi­den toi­min­ta­ta­pa, jos­sa usea pie­nem­pi säh­kön­käyt­tä­jä yhdes­sä perus­taa voit­toa tuot­ta­mat­to­man osa­keyh­tiön voi­ma­lan raken­ta­mis­ta ja ope­roin­tia var­ten. Osak­kaat rahoit­ta­vat lai­tok­sen raken­ta­mi­sen ja yllä­pi­don, vas­ta­vuo­roi­ses­ti ne saa­vat raken­ne­tus­ta lai­tok­ses­ta säh­köä omakustannushintaan.

  Käy­tän­tö on lail­li­nen, kos­ka kor­kein hal­lin­to-oikeus (KHO) hyväk­syi sen kah­des­sa rat­kai­sus­saan vuo­si­na 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 B II 521). Toi­nen rat­kai­suis­ta kos­ki Oy Man­ka­la Ab:tä, sik­si tätä toi­min­ta­mal­lia alet­tiin kut­sua Mankala-periaatteeksi.

  Man­ka­la-yhtiön omis­ta­jat vas­taa­vat voi­mayh­tiön mah­dol­li­ses­ti saa­mis­ta lai­nois­ta ja kai­kis­ta lai­tok­sen yllä­pi­dos­ta ja käy­tös­tä aiheu­tu­vis­ta kuluis­ta mukaan­lu­kien ydin­tur­val­li­suus­ku­lut, myö­häs­ty­mis­ku­lut, ydin­jä­te­vas­tuut omis­tuk­sen mukai­ses­sa suh­tees­sa. Osak­kai­den on lunas­tet­ta­va lai­tok­sen oma­kus­tan­nus­hin­taan tuot­ta­maa säh­köä sil­loin­kin kun sil­le ei ole omaa käyt­töä tai säh­köä oli­si muu­al­ta edul­li­sem­min saatavissa.

  Kevääl­lä 2010 euro­par­la­men­taa­ri­kot Satu Has­si ja Hei­di Hau­ta­la (vihr) esit­ti­vät EU-par­la­men­til­le kir­jal­li­sen kysy­myk­sen (E2217-10) Man­ka­la-peri­aat­teen lail­li­suu­des­ta. Hei­dän mie­les­tään kyse oli pei­tel­lys­tä osin­gon­jaos­ta. EU-komis­sio tut­ki asi­aa, mut­ta lopet­ti tut­ki­muk­set mar­ras­kuus­sa 2012.”

  Wiki­pe­dias­ta löy­tyy myös oma artik­ke­lin­sa Hel­sin­gin ener­gian yhdes­sä muu­ta­man muun kan­sa omis­ta­mas­ta Man­ka­lan voi­ma­lai­tok­ses­ta (Oy Man­ka­la Ab)

  Tämä­hän on saman­lai­nen peri­aa­te kuin asun­to-osa­keyh­tiös­sä. Jokai­sel­la osak­kaal­la on asun­toon­sa pysy­vä hal­lin­ta­oi­keus ja toi­saal­ta vel­vol­li­suus osal­lis­tua kus­tan­nuk­siin omis­tuk­sen­sa suh­tees­sa, yleen­sä mut­ta ei aina suo­ras­sa suh­tees­sa huo­neis­ton pin­ta-alaan. Vaik­ka huo­neis­to oli­si tyhjilläänkin.

  As.Oy peri­aat­tees­sa kai voi teh­dä kon­kurs­sin, jol­loin osak­kaan oikeu­det ja vel­vol­li­su­duet lak­kaa­vat. Man­ka­la-yhtiös­sä näin ei ole?

  Olen­ko kuul­lut jos­kus ser­kun­kum­min­kai­mal­ta? Alun­pe­rin aja­tus­ta käy­tet­tiin Hgin kau­pun­gin osak­si omis­ta­mas­sa saha­sa sodan­jäl­kei­si­nä pula­vuo­si­na, jol­loin kai­kes­ta raken­nus­ta­va­ras­ta oli puutetta?

 27. Poju Ant­sa­lo:
  Käsi ylös, kenel­tä on Suo­mes­sa lop­pu­nut säh­kön tulo muun kuin säh­kön­JA­KE­LUN häi­riöi­den takia? Eikö­hän se niin ole, että pakas­teet ovat mei­nan­neet sulaa myrs­ky­jen takia, eikä sik­si, että Suo­mes­sa on lii­an vähän ydinvoimaa. 

  Tätä kir­joit­taes­sa­ni Venä­jäl­tä tuo­tiin Fingri­din tie­to­jen mukaan 940 megawat­tia säh­köä, koko­nais­net­to­tuon­nin olles­sa noin 2000 MW. (Kulu­tus 8556 MW, tuo­tan­to 6495 MW). Tääl­lä tuo­te­tus­ta säh­kös­tä ihan mer­kit­tä­vä osa tuli fos­sii­lis­ta polt­toai­neis­ta, joi­ta ei ylei­ses­ti pide­tä niin kovin ongel­mat­to­mi­na myöskään.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En ole luke­nut yhtiö­jär­jes­tys­tä, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tuo lunas­tus­lause­ke tar­koit­taa osak­kuuk­sia. Jos joku aikoo myy­dä osak­kuu­ten­sa yhtiös­sä. Toi­sen omis­ta­maa säh­köä tus­kin voi lunas­taa niin kau­an kuin tuo toi­nen pysyy osakkaana.

  Sama­han on asun­to-osa­keyh­tiöis­sä, jois­sa on ns. luans­tus­lause­ke. Hal­lin­ta­oi­keu­den saa vapaas­ti siir­tää, mut­ta jos myys huo­neis­ton­sa yhtön ulko­puo­lel­le, muil­la osak­kail­la on oikeus mää­rä­ajas­sa lunas­taa se kaup­pa­hin­taan, tie­tyin rajoituksin.

 29. Osa­keyh­tiö­lain 1 luvun 2 pykä­län mukaan yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä voi­daan mää­rä­tä, että osak­kee­no­mis­ta­jal­la on vel­vol­li­suus suo­rit­taa eri­tyi­siä mak­su­ja yhtiölle.

  Sik­si Man­ka­la-yhtiös­sä osak­kee­no­mis­ta­jat voi­vat menet­tää huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin vain sijoi­tuk­sen­sa osa­ke­pää­omaan. Kun aiem­min puhuin Man­ka­la-vas­tuis­ta tar­koi­tin juu­ri täl­lä taval­la muo­dos­tu­via vastuita.

 30. Fen­no­voi­mas­sa osak­kee­no­mis­ta­jien ris­kit siis ovat yhtiö­jär­jes­tyk­sen Man­ka­la-mää­räyk­sen perus­teel­la lähes ääret­tö­mät. Sik­si on hyvä, ettei­vät kun­nat omis­ta Fen­no­voi­maa suo­raan, vaan ener­giayh­tiöi­den­sä kautta. 

  Jos äärim­mäi­set ris­kit toteu­tu­vat, kun­nan ener­giayh­tiö kaa­tuu, eikä koko ros­ka tule kun­ta­lais­ten niskaan. 

  Mut­ta onhan se Van­taan ja Hel­sin­gin veron­mak­sa­jil­le aika iso pauk­ku, jos kau­pun­git menet­tä­vät Van­taan Ener­gia Oy:n.

  Jos Hel­sin­gin ja Van­taan polii­ti­kot oli­si­vat olleet vii­sai­ta, he oli­si­vat vaa­ti­neet, että Van­taan Ener­gia sijoit­taa Fen­no­voi­maan jon­kun pie­nen tytä­ryh­tiön kaut­ta. Sil­loin ääri­ti­lan­tees­sa vain tuo pik­ku­yh­tiö oli­si menetetty.

  Rosa­tom sen sijaan on ollut vii­sas. Sen Man­ka­la-vas­tuut rajoit­tu­vat Suo­men tytä­ryh­tiön kaatumiseen.

  Busi­nek­sen perus­jut­tu­ja on, että kai­kis­sa sopi­muk­sis­sa ja jär­jes­te­lyis­sä vas­tuut pitää yrit­tää rajoit­taa mini­miin. Ja täl­löin on otet­ta­va huo­mioon myös tilan­teet, jot­ka ovat mel­ko epätodennäköisiä.

 31. uusi kas­vo tääl­lä: Eli kaik­ki muu yhteis­työ on hyväk­syt­tyä näin ollen, kun­han kyse ei ole ydinvoimasta.

  Jokai­ses­sa taajamassa(veikkaan) tulee tosi kyl­mä tal­vi, kos­ka Venä­jä ei (vie­lä) aset­ta­nut vastapakotteita.

  Loka- mar­ras­tas,- jou­lu­kuu kun saapuu,niin veik­kaan, että maa­kaa­su­ha­nat menee kiin­ni kuin myös hii­let ja se kuu­lui­sa sipe­rian huo­no öljy.

  Onnek­si me jot­ka asum­me “maal­la” on puu­läm­mit­tei­nen sau­na ja puu­läm­mit­tei­nen takka/ lie­si. ei tule kyl­mä eikä nälkä.
  Omas­ta met­säs­tä puut.

  Vuo­kra on sit­ten mark­ki­noi­den määrittelemä….
  Toi­vo­taan ettei näin käy, vaik­ka se tie­täi­si rahan­tu­loa, siis itselle.

  Kivi­hii­li­ka­sat ovat jo Suo­mes­sa. Tur­vek­kin on nos­tet­tu tal­vek­si. Met­sä­ha­ke hake­tet­tu. Tar­vit­taes­sa voi­daan tuk­kia haket­taa. Uraa­nia­kin on ydin­voi­ma­lois­sa var­mas­ti tal­ven yli.

  Vain pom­mit­ta­mal­la Venä­jä voi pis­tää ker­ros­ta­lot kyl­mik­si ensi tal­ve­na. Ei muuten.

 32. Poju Ant­sa­lo: Mik­si? Tulee­ko säh­köä pal­jon kulut­ta­va ras­kas teol­li­suus takai­sin Suo­meen? Vaih­de­taan­ko tule­vai­suu­des­sa LED-lam­put takai­sin heh­ku­lam­puik­si? Kas­vaa­ko Suo­men väki­lu­ku räjäh­dys­mäi­ses­ti (tol­ku­ton maa­han­muut­to)? Huo­no­nee­ko val­mius­ti­las­sa ole­van kodi­ne­lekt­ro­nii­kan säh­kön­ku­lu­tus alle watis­ta takai­sin 10–20 wat­tiin? Ehkä tar­koi­tat säh­kö­au­to­jen yleistymistä?

  Perus­tel­laan…

  Säh­kö­lait­tei­den omi­nais­ku­lu­tus on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti tek­no­lo­gian paran­tues­sa, kun ver­ra­taan samaa asi­aa toi­mit­ta­vaa lai­tet­ta. Jos ver­ra­taan van­haa 20-tuu­mais­ta kuva­put­ki­te­le­vi­sio­ta ja nykyis­tä 20-tuu­mais­ta LCD-tele­vi­sio­ta, säh­kön­ku­lu­tus on pudon­nut murto-osaan.

  Täs­sä on kui­ten­kin käy­nyt niin, että lät­kän MM-kiso­ja ei sit­ten enää tui­jo­te­ta­kaan sii­tä kuva­put­ki­telk­ka­ris­ta, vaan se 50-tuu­mai­nen lit­tu sei­näl­lä on pääl­lä koko val­veil­lao­loa­jan. Veh­je vie­kin sit­ten teho­na mitat­tu­na enem­män tehoa kuin se van­ha pie­ni kuva­put­ki­te­le­vi­sio, ja ener­gia­na mitat­tu­na myös käyt­tö­tot­tu­mus­ten muu­tos voi lisä­tä energiankulutusta.

  Heh­ku­lam­put voi vaih­taa LED-lamp­pui­hin. Täs­sä käy kui­ten­kin mon­ta muu­ta asi­aa samal­la. Kos­ka ne LEDit ovat kivo­ja lait­taa moneen paik­kaan, nii­tä myös lai­te­taan moneen paik­kaan. Samal­la tulee vaih­de­tuk­si iso kasa lois­te­put­kia LED-lamp­pui­hin, mikä ei sit­ten enää sääs­tä­kään ener­gi­aa. (Säh­kö­läm­mi­tys­ta­los­sa tie­tys­ti vie­lä käy niin, että läm­mi­tys­kau­del­la mikään sisä­ti­lo­jen kulu­tus­sääs­tö ei sääs­tä kokonaiskulutusta.)

  Tek­no­lo­gia siis kehit­tyy, mut­ta me käyt­tä­jät ulos­mit­taam­me sen näp­pä­räs­ti käyt­tä­mäl­lä pal­jon useam­pia lait­tei­ta. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kesä­hel­teel­lä nau­tit­tiin hel­tees­tä (hah!), nyt pis­te­tään läm­pö­pump­pu jäähdyttämään.

  Aika moni ener­gi­aa koko­nai­suu­des­sa sääs­tä­vä asia siir­tää kulu­tuk­sen pain­opis­tet­tä koh­ti säh­kön­käyt­töä. Öljy­riip­pu­vuu­den vähen­tä­mi­nen tekee aivan saman. Säh­kö­au­tot, läm­pö­pum­put, bio­polt­toai­neet, vety­ta­lous, jne.

  Teol­li­suus on suu­rin säh­kön­ku­lut­ta­ja. Siel­lä suu­rin omi­nais­ku­lu­tuk­sen pudo­tus­ral­li on jo ohi. Teräs­teh­das vie todel­la pal­jon säh­köä, vaik­ka kym­me­niä mil­joo­nia vuo­des­sa säh­kös­tä mak­sa­va taho ihan var­mas­ti tekee par­haan­sa ener­gian­sääs­tön eteen. Teol­li­suu­den säh­kön­ku­lu­tus puto­aa lähin­nä sen vuok­si, että tuo­tan­to laskee.

  On kui­ten­kin vai­kea uskoa, että met­sä­teol­li­suus häi­pyi­si Suo­mes­ta koko­naan, kos­ka meil­lä on kui­ten­kin pal­jon sitä met­sää. Tie­tys­ti ener­gian hin­nann nous­tes­sa met­sän käy­tön pain­opis­te siir­tyy mata­lam­man jalos­tusar­von tuot­tei­siin, mikä ei vält­tä­mät­tä ole meil­le kovin hauskaa.

  Minun on vai­kea näh­dä tilan­net­ta, jos­sa säh­kön kulu­tus las­kee olen­nai­ses­ti, ellei säh­kön hin­ta nouse olen­nai­ses­ti. Sil­loin kyl­lä teol­li­suus lopet­taa kulut­ta­mi­sen­sa. Koti­ta­louk­sien koh­dal­la hin­nan pitää nous­ta todel­la pal­jon, että sil­lä on oikeas­ti kovin suur­ta vaikutusta.

  (Tie­tys­ti vas­taus riip­puu olen­nai­ses­ti sii­tä, puhu­taan­ko 10 vai 50 vuo­den aika­vä­lis­tä, yri­te­tään­kö hii­li­pääs­tö­jä oikeas­ti lei­ka­ta, ja mikä suh­de ote­taan ydinvoimaan.)

 33. Mar­ko Hami­lo: Oma kom­ment­ti­si oli esi­merk­ki popu­lis­ti­sis­ta hei­tois­ta, jot­ka syr­jäyt­ti­vät ratio­naa­li­sen argumentoinnin.

  Olet var­maan oikeas­sa, mut­ta minä­hän en ole­kaan poliik­ko, vaan poli­tii­kan seuraaja. 

  Ener­gian­ku­lu­tus ei ole vie­lä koko­naan irron­nut brut­to­kan­san­tuot­teen kas­vus­ta. Jos siis talous kas­vaa, kas­vaa ener­gian­ku­lu­tus­kin, tosin sekin päi­vä koit­ta­nee, että pys­tyi­sim­me sel­lai­seen kol­men pro­sen­tin tren­di­kas­vuun ilman ener­gian­ku­lu­tuk­sen kasvua.Yleisesti on kui­ten­kin pidet­ty toden­nä­köi­se­nä, että säh­kön osuus koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­ses­ta kas­vaa. Säh­kö­au­tot, öljy­läm­mi­tyk­sen kor­vaa­mi­nen säh­köl­lä toi­mi­vil­la läm­pö­pum­puil­la jne. Mut­ta toki se säh­kön­ku­lu­tus­kin jos­sain vai­hees­sa voi laki­pis­teen­sä saa­vut­taa. Täs­sä on kui­ten­kin hyvä muis­taa, kuin­ka pal­jon tuom­me säh­köä ja että meil­lä on ydin­ka­pa­si­teet­tia pois­tu­mas­sa käy­tös­tä myös. 

  Jaa, eikö­hän se ongel­ma ole se talous­kas­vu, sitä kun ei ole hir­veän pal­jon Suo­mes­sa näh­ty 2000-luvulla.

  Ydin­voi­man vas­tus­ta­jien vaih­toeh­to ei ole “ei mitään”, vaan että sat­sa­taan ydin­voi­mas­ta sääs­ty­neet varat muu­hun ener­gian­tuo­tan­toon ja ener­gia­te­hok­kuu­teen. Vih­rei­den esit­tä­mään vaih­toeh­toon ei vaan usko­ta mielikuvasyistä.
  Sik­si mai­nit­sin vih­rei­den vai­keu­det “myy­dä” poli­tiik­kaan­sa. Vih­rei­den ener­gia­vaih­toeh­to näh­dään käpy­jen kerää­mi­se­nä. Ei ihme, että ydin­voi­ma näyt­tää parem­mal­ta vaihtoehdolta.

  Ne eivät ole pel­käs­tään huo­no­ja mie­li­ku­via, vaan hyvin­kin pai­na­via argu­ment­te­ja, että tuu­li on sto­kas­ti­nen ener­gian­läh­de ja aurin­ko kesäi­nen. Niin kau­an kuin meil­lä ei ole edul­lis­ta ener­gian­va­ras­toin­ti­kei­noa, on ilmas­to­po­liit­ti­ses­ti aika tur­han­päi­väis­tä raken­taa aurin­ko­ka­pa­si­teet­tia dump­paa­maan säh­köä nega­tii­vi­seen hin­taan kesäl­lä ja sil­le kor­vaa­vaa fos­sii­lis­ta kapa­si­teet­tia joil­la pär­jä­tään pak­ka­sis­sa. Nämä ovat kovia fak­to­ja. Ydin­voi­ma­lat pyö­ri­vät täy­sil­lä vuo­den läpi lukuu­not­ta­mat­ta vuo­si­huol­to­ja, jot­ka sijoi­te­taan kesään läm­mi­tys­kau­den ulkopuolelle. 

  Sto­kas­ti­set ener­gian­tuot­to­muo­dot kan­nus­ta­vat kehit­tä­mään säh­kön varas­toin­nin tek­niik­kaa. Uusi Nokia? No ei aina­kaan Suo­mes­sa, jos­sa luo­te­taan ydin­voi­maan. Mei­dän on vaan paras kes­kit­tyä ydin­jät­teen käsit­te­lyn proble­ma­tiik­kaan näil­lä energialinjauksilla.

  Fukus­hi­mas­sa yksi maa­il­man van­him­mis­ta ja sur­keim­mis­ta käy­tös­sä ole­vis­ta voi­ma­la­komplek­seis­ta koh­ta­si val­ta­van maan­jä­ris­tyk­sen ja suu­ren tsu­na­min. Nol­la kuol­lut­ta. Sii­tä voi­nee vetää joi­tain joh­to­pää­tök­siä, kuin­ka pal­jon ns. syvyys­puo­lus­tus­ta ydin­voi­man tur­val­li­suus­pe­ri­aat­teis­sa on. 

  Val­mis­tues­saan Fukus­hi­ma oli maa­il­man uusin ydin­voi­ma­la. Toki nykyi­sin ydin­voi­ma­lat raken­ne­taan huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­mik­si (ja Suo­mi on tun­ne­tus­ti aika vakaa­ta maa­pe­rää), mut­ta aina­kin Fukus­hi­mas­sa tur­val­li­suus­ris­kit aliar­vioi­tiin. Nol­la kuol­lut­ta? Mis­tä me sen voim­me tänään tie­tää, moni­ko tulee kuo­le­maan sätei­ly­sai­rauk­siin? Entäs vesis­töön karan­neen radio­ak­tii­vi­suu­den kerään­ty­mi­nen vir­tauk­sien myö­tä tiet­tyi­hin paik­koi­hin? Suo­mes­sa voim­me toki vähä­tel­lä näi­tä asioi­ta, mut­ta Japa­nis­sa var­sin­kin Fukus­hi­man lähia­lueil­la ei voida.

  Ydin­voi­mayh­tiöt jou­tu­vat itse mak­sa­maan lai­tos­ten pur­ka­mi­sen ja loppusijoituksen.

  Sik­si­pä var­maan­kin 100 % koti­mai­sen omis­tuk­sen saa­mi­nen täl­le muu­ten niin yli­ver­tai­sel­la ener­gian­tuo­tan­to­muo­dol­le on niin pirun vaikeaa.

 34. Sta­din­Pa­ro­ni: Ener­gia­toi­mi­tuk­set Venä­jäl­tä Ukrai­naan lop­pui­vat kun sei­nään. Tosin sitä ennen hin­ta monin­ker­tais­tui, ja venä­jän medias­ta sai lukea miten Ukrai­na on yht’äkkiä “vel­kaa” Venä­jäl­le sato­ja mil­joo­nia. Venä­jä on käyt­tä­nyt ener­gi­aa aivan sel­keäs­ti poliit­ti­se­na lyö­mä- ja kiris­tys­a­see­na sekä täl­lä että edel­li­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä. Se todis­taa sen että ener­gia on venä­jäl­le (kuten muil­le­kin mail­le) myös polii­tii­kan väline. 

  Toi­sil­la ener­gioil­la on hel­pom­pi kiris­tää kuin toi­sil­la. Et ole ehkä huo­man­nut, että Ukrai­na tuot­taa säh­kös­tään mel­kein puo­let ydinvoimalla?

  Entä olet­ko huo­man­nut ongel­mia ko. tuotannossa?

  Aivan, et ole. Kun nii­tä ei ole.

  Polt­toai­neen toi­mit­ta­mi­ses­ta jat­kos­sa teh­tiin juu­ri sopi­mus Wes­ting­housen kans­sa. Joten ongel­mia tus­kin tulee jatkossakaan.

  Haa­veet maa­kaa­sun (100% venä­läis­tä) kor­vaa­mi­ses­ta voi­daan vetää mel­ko kate­go­ri­ses­ti pytys­tä alas Suo­mes­sa­kin, jos ydin­voi­ma tor­ju­taan. (Uusiu­tu­vien käy­tön laa­jen­ta­mi­nen muu­ten kas­vat­taa huo­mat­ta­vas­ti kiusaus­ta käyt­tää kaa­sua myös säh­kön­tuo­tan­nos­sa, tuke­maan vaih­te­le­vaa tuo­tan­toa.) Oli­si kyl­lä var­maan ollut vii­sas­ta teh­dä sopi­mus jon­kun muun kuin Rosa­to­min kans­sa, mut­ta kat­so­taas nyt.

 35. Sta­din­Pa­ro­ni:
  Mie­les­tä­ni Vih­reät voi­vat olla todel­la ylpei­tä sii­tä että läh­ti­vät hal­li­tuk­ses­ta ja Vil­le Nii­nis­tön suul­la myös­kin sanoi­vat suo­raan mitä se Kokoo­muk­sen toi­min­ta on. Nii­nis­tön puheet ja toi­min­ta osoit­ti­vat sel­kä­ran­kaa jota har­voin poli­tii­kas­sa näkee. 

  Käsit­tä­mä­tön­tä että sama­na päi­vä­nä kun muut län­si­maat EU-par­la­men­tis­sa päät­tä­vät että yhtei­set ener­gia­hank­keet Venä­jän kans­sa lai­te­taan jäi­hin niin mei­dän nul­kit omas­sa hal­li­tuk­ses­sa vetää omaa show­ta täy­sin vas­tak­kai­seen suuntaan..

  Tjaa, minus­ta Nii­nis­tön kom­men­tit ovat olleet ennem­min änk­käi­käi­sen kiu­kut­te­lua. Ydin­voi­ma har­mit­taa niin vie­tä­väs­ti, että kaik­ki mah­dol­li­nen käy­te­tään pahan­mie­len pur­ka­mi­seen läh­tien suo­met­tu­mi­ses­ta. Ei Fen­no­voi­man lupa­päi­vi­tyk­sen syy­nä ole mikään kumar­te­lu Venä­jän suun­taan, Rosa­tom­han on käy­tän­nös­sä kaik­kien mie­les­tä ollut kysy­merk­ki hank­kees­sa. Jon­kin toi­sen lai­tos­toi­mit­ta­jan olles­sa kysees­sä lupa­päi­vi­tys oli­si jo ollut edus­kun­nas­sa. Mitä­hän vie­lä kek­si­tään, Fen­no­voi­ma muta­toi ihmi­set ja pää­dym­me johon­kin Paranoia-maailmaan?

  Nii­nis­tön kom­men­teis­ta voi poi­mia useam­man­kin rima­na­li­tuk­sen, täs­sä kak­si havaittua:
  — Nii­nis­tö syyt­tää Vapaa­vuor­ta sanoil­la pelaa­mi­ses­ta kes­kus­tel­taes­sa Fen­no­voi­man ja TVOn lupien vie­mi­ses­tä edus­kun­taan. Samal­la Nii­nis­tö on sokea omal­le jar­go­nil­leen, että hank­keet ovat muka uusia.
  — Nii­nis­tö kri­ti­soi suo­ma­lai­sia vaih­toeh­dot­to­muu­des­ta, halu­taan vält­tä­mät­tä Fen­no­voi­ma, eivät­kä vaih­toeh­dot kel­paa. Taas­kin Nii­nis­tön argu­men­taa­tio ontuu. Muut eivät ole sul­ke­neet vaih­toeh­to­ja pois, mut­ta Nii­nis­töl­le aja­tus ydin­voi­mas­ta yhte­nä nii­den jou­kos­sa on mahdoton.

 36. Jos Osmo noin pel­kää venä­läis­tä ydin­säh­köä, jota tuo­te­taan Suo­mes­sa, niin ei huol­ta! Osmo voi siir­tyä kan­nat­ta­maan lisäy­din­voi­maa Olki­luo­toon ja Lovii­saan, siel­lä syn­tyy puh­das­ta suo­ma­lais­ta sähköä.

  Tai sit­ten Osmo tekee kuten kaik­ki muut­kin vih­reät ja kan­nat­taa hii­li-tuu­li­voi­ma­loi­den lisä­ra­ken­ta­mis­ta Sak­san malliin.

 37. Poju Ant­sa­lo: Sto­kas­ti­set ener­gian­tuot­to­muo­dot kan­nus­ta­vat kehit­tä­mään säh­kön varas­toin­nin tek­niik­kaa. Uusi Nokia? No ei aina­kaan Suo­mes­sa, jos­sa luo­te­taan ydin­voi­maan. Mei­dän on vaan paras kes­kit­tyä ydin­jät­teen käsit­te­lyn proble­ma­tiik­kaan näil­lä energialinjauksilla.

  Säh­kön edul­li­sen varas­toin­nin tek­niik­kaa etsii moni aivan hul­lu­na. Sen viis­tas­ten­ki­ven kun kek­sii, tulee rik­kaak­si. Sikarikkaaksi.

  Kyse on sii­tä, että yri­te­tään löy­tää radi­kaa­le­ja paran­nuk­sia asi­aan, johon on yri­tet­ty aktii­vi­ses­ti sekä tie­teel­li­ses­ti että kau­pal­li­ses­ti löy­tää radi­kaa­le­ja paran­nuk­sia jo sata vuotta.

  Suo­men pro­fii­li sopii erin­omai­ses­ti ener­gian­sääs­tön kehit­tä­mi­seen, ja sääs­tä­vää tek­no­lo­gi­aa Suo­mes­sa on kehi­tet­ty pal­jon. Suo­ma­lai­nen teol­li­suus on ener­gia­te­ho­kas­ta, ja sii­hen liit­ty­viä asioi­ta on vie­ty ja vie­dään pal­jon ulko­mail­le. Suo­mes­sa on myös hyvää kiin­teis­tö­puo­len energiatehokkuusosaamista.

  Ydin­sek­to­ril­la­kin mei­dän kehit­tä­mis­re­surs­sim­me ovat sen ver­ran vaa­ti­mat­to­mia, että se kan­nat­taa jät­tää yhteis­hank­kei­siin ja isoil­le maille.

 38. Uusiu­tu­van säh­kön tuo­tan­to tulee kas­va­maan mer­kit­tä­väs­ti tuki­toi­mien joh­dos­ta. Jos tuki­toi­met mer­kit­se­vät pääs­tö­oi­keu­den hin­nan nousua, se suo­sii myös ydin­voi­maa. Jos sen sijaan tuki uusiu­tu­vil­le jär­jes­te­tään uusiu­tu­vien syöt­tö­ta­rif­fien kaut­ta, niin sii­tä ei ydin­voi­ma vält­tä­mät­tä hyödy.

  Pääs­tö­oi­keus­mak­sut mene­vät val­tioi­den kas­soi­hin kuten muut­kin verot. Siten pääs­tö­kaup­pa on myös ydin­voi­man vero­luon­tei­nen tukijärjestelmä. 

  Eli eikö vih­rei­den kan­nat­tai­si suo­sia syöt­tö­ta­rif­fe­ja eikä päästökauppaa? 

  Toi­saal­ta ydin­voi­mayh­tiöi­den omis­ta­jil­le kysy­mys mer­kit­see suur­ta poliit­tis­ta ris­kiä. Eli kuin­ka pal­jon veron­mak­sa­jat tuke­vat ydinvoimaa?

  1. Vih­rei­den kan­nat­taa suo­sia pääs­tö­kaup­paa, kos­ka tavoit­tee­na ei ole suo­sia ener­gian haas­kaus­ta sub­ven­toi­tuun hintaan.

 39. Sep­po S: Eli eikö vih­rei­den kan­nat­tai­si suo­sia syöt­tö­ta­rif­fe­ja eikä päästökauppaa?

  Ongel­man rat­kai­se­mi­nen syöt­tö­ta­rif­feil­la tuot­taa kovin ei-toi­vot­tu­ja lopputuloksia.

  Syöt­tö­ta­rif­fin idea on sub­ven­toi­da talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­ma­ton­ta säh­kön­tuo­tan­toa. Kos­ka syöt­tö­ta­rif­fin saa­jaa ei kiin­nos­ta se, onko säh­köl­le osta­jaa, tuo­tan­toa voi­daan raken­taa kysyn­näs­tä riip­pu­mat­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että syöt­tö­ta­rif­fil­la raken­net­tu tuo­tan­to on mark­ki­noi­den kan­nal­ta sot­ku, eikä se miten­kään vält­tä­mät­tä edes syr­jäy­tä fos­sii­lis­ta tuotantoa.

  Lop­pu­tu­lok­se­na on siis säh­kön hin­nan ale­ne­mi­nen ja sitä kaut­ta kulu­tuk­sen lisään­ty­mi­nen. Samal­la yhteis­kun­nan pitää repiä jos­tain kas­va­va kasa rahaa syöt­tö­ta­rif­fien maksamiseen.

  Kiin­teät syöt­tö­ta­rif­fit ovat pää­osin erit­täin huo­no jut­tu. Pääs­tö­kau­pal­la ei ole näi­tä ongel­mia. (Jos­kin pääs­tö­kaup­paan pitää liit­tää pääs­tö­oi­keu­den hin­taan sisäl­ty­vä wind­fall-vero sil­le tuo­tan­nol­le, joka ei tar­vit­se pääs­tö­kaup­pa­oi­keuk­sia, ja joka on raken­net­tu ennen pääs­tö­kau­pan alkua.)

  Jos pääs­tö­kaup­paan liit­ty­vis­tä asiois­ta ker­tyy peli­merk­ke­jä yhtei­seen kas­saan, niin nii­tä­hän voi­si sit­ten käyt­tää vaik­ka uusien ener­gia­muo­to­jen tut­ki­muk­seen tai ener­gian­sääs­tön tuke­mi­seen taval­la tai toisella.

 40. Minus­ta viit­taa­mi­nen vel­vol­li­suu­teen ostaa säh­köä on vähän tur­haa. Ihan samal­la taval­la kai­kis­sa sijoi­tuk­sis­sa voi käy­dä siten, että eivät ole tuot­ta­via ja että tap­pio­ta tulee. Lisäk­si täs­sä ei nyt otet­tu huo­mioon sitä, että kyl­lä sitä lai­tok­sen tuo­tan­toa pys­tyy ohjai­le­maan, jos tuo­tan­non aiheut­ta­mat tap­piot on isom­mat kuin tyh­jä­käyn­nil­lä pitä­mi­sen tappiot.

  1. Aika alas täy­tyy säh­kön hin­nan las­kea, että ydin­voi­ma­la kan­nat­taa sul­kea. Kus­tan­nuk­set lähes koko­naan kiinteitä.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aika alas täy­tyy säh­kön hin­nan las­kea, että ydin­voi­ma­la kan­nat­taa sul­kea. Kus­tan­nuk­set lähes koko­naan kiinteitä. 

  Tähän­hän muu­ten voi yhteis­kun­ta vai­kut­taa. Pois­te­taan teol­li­suu­den alen­net­tu säh­kö­ve­ro­kan­ta ja teh­dään sii­tä aito val­mis­te­ve­ro, sil­loin voi­ma­laa ei kan­na­ta ajaa ellei säh­kön mark­ki­na­hin­ta ole vähin­tään vero + tuo­tan­non mar­gi­naa­li­ku­lut. Minus­ta on muu­ten­kin höl­möä poli­tiik­kaa sub­ven­toi­da teol­li­suut­ta alem­mal­la säh­kö­ve­ro­kan­nal­la. Jos halu­taan tukea elin­kei­no­ja, tue­taan nii­tä suo­raan, kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.