Kaupunginjohtajapeli ja pormestarit

Helsin­gin johtamisjär­jestelmä on pakko muut­taa, kos­ka virkami­esten pitää olla virkamiehiä ja poli­itikko­jen poli­itikko­ja. Niin kauan kun sään­nöt ovat nämä, niiden mukaan on pakko toimia.

Helsingis­sä on oikeas­t­aan liki sata vuot­ta sovel­let­tu epävi­ral­lista ver­sio­ta niin san­otus­ta pormes­tari­mallista, jol­laisen Tam­pere otti käyt­töön tämän vaa­likau­den alus­sa. Kaupung­in­jo­hta­jat ja apu­laiskaupung­in­jo­hta­jat on valit­tu muu­ta­maa poikkeusta luku­un otta­mat­ta val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta ja jonkin­laista poli­it­tista tas­a­puolisu­ut­ta nou­dat­taen. Aiem­min kaupung­in­jo­hta­ja johti puhet­ta kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa ja myös apu­laiskaupung­in­jo­hta­jil­la oli kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa äänioikeus. Viidestä­toista kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen­estä seit­semän oli kaupung­in­jo­hta­jia, joten he päät­tivät käytän­nössä kaikesta. Kaupung­in­jo­hta­jien äänioikeus pois­tui kun­ta­lain muu­tok­sen yhtey­dessä noin 35 vuot­ta sitten.

Varsi­nais­es­ta pormes­tari­mallista Helsingis­sä nou­datet­tu käytän­tö on poiken­nut vain siinä, että kaupung­in­jo­hta­jia ei vali­ta vaa­likaudek­si ker­ral­laan ja että valin­noista ei ole selviä pelisään­töjä. Aiem­min hei­dät valit­ti­in tois­taisek­si, minkä seu­rauk­se­na lib­er­aaleil­la oli apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja (Aarne I Välikan­gas) vielä senkin jäl­keen, kun puolueel­la ei ollut yhtään val­tu­utet­tua. Nyt hei­dät val­i­taan seit­semäk­si vuodek­si kerrallaan.

Kaupung­in­jo­hta­jat myös tekevät selviä poli­it­tisia päätök­siä johta­jis­to­toimikun­nas­sa, jon­ka kaupung­in­jo­hta­jat muo­dosta­vat. Siel­lä tehdään ehkä tärkeim­mät kaupunkia koske­vat strate­giset päätök­set. Sik­si puolue, jol­la ei ole johta­jis­tossa edus­ta­jaansa, on syr­jässä monista päätöksistä.

Kun kun­ta­lakia taas muutet­ti­in niin, että pormes­tarien val­it­sem­i­nen tuli mukaan kun­ta­laki­in, Helsin­gin jär­jestelmä, joka oli hyvin lähel­lä pormes­tari­mallia, jou­tui lail­lisu­u­den kannal­ta vähän väli­maas­toon, kos­ka se ei ole pormes­tari­malli viral­lis­es­ti. Vihreät ovat vaati­neet Helsin­gin nykyisen käytän­nön lopet­tamista. Olisi parem­pi, että virkamiehet ovat virkamiehiä ja poli­itikot poliitikkoja.

Olemme myös esit­täneet, että pormes­tari valit­taisi­in suo­ral­la kansan­vaalil­la, kuten Euroopas­sa yleen­sä on tapana. Tähän ei ole tul­lut tukea muilta.

Pormes­tar­it tul­taisi­in val­it­se­maan val­tu­us­tossa val­tu­us­ton voima­suhtei­den mukaan ja he oli­si­vat selvästi poli­itikko­ja siinä mis­sä kuukausi­palkkaa nos­ta­vat kaupung­in­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jat muis­sa kaupungeis­sa, esimerkik­si Oulus­sa. Ympyrä sulkeu­tu­isi, kos­ka kaupung­in­jo­hta­jan tilalle tule­va, viral­lis­es­tikin val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta valit­ta­va pormes­tari johtaisi puhet­ta kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa ja siis myös äänestäisi. Tämä tulisi voimaan kah­den vuo­den kulut­tua, ellei sopu säry sitä ennen.

Tässä välis­sä eletään nyky­is­ten pelisään­tö­jen mukaan. Ehkä. Lasse Män­nistön epäon­nis­tunut pyrkimys sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si saat­taa johtaa siihen, että molem­mat nyt auki tule­vat tehtävät täytetään virkamiehillä, mikä ei ehkä olisi kovinkaan huono ratkaisu.

Emme pidä pelisään­nöistä, mut­ta niin kauan kun ne ovat täl­laiset, niiden mukaan on elet­tävä. Jos seiväshyp­pääjä on sitä mieltä, että lasikui­tu­seipäi­den sal­lim­i­nen oli virhe, hänen ei kuitenkaan kan­na­ta lähteä olympialaisi­in bambuseipäällä.

Vihreä lan­ka kysyi min­ul­ta, olenko kiin­teistö­toimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan tehtävästä kiin­nos­tunut. Olen siihen kak­si ker­taa pyrkinyt, joten on vaikea väit­tää, ettei se kiinnostaisi.

Kiin­nos­tuk­seni on ehdol­lista. Min­ul­la on tiet­tyjä ajatuk­sia koko alan kehit­tämis­es­tä päämääränä lisätä asun­to­tuotan­toa merkit­tävästi ja rahoit­taa se maapoli­ti­ikalla. Ei pitäisi olla vaikea­ta, kun asun­to­jen hin­nat ovat mitä ovat. Jos näille ajatuk­sille ei ole kan­na­tus­ta, turha min­un on sil­loin tehtävään myöskään pyrkiä.

Var­maankaan en olisi vihre­itä ain­oa, joka tätä tehtävää hark­it­see, mikäli pelisään­nöt säi­lyvät entisinä.

 

 

29 vastausta artikkeliin “Kaupunginjohtajapeli ja pormestarit”

 1. Karl Marx:
  Sä oot jo liian van­ha, Osmo..

  Ikä on vain numero. Tun­nen yksi­ty­isyrit­täjiä ja pro­fes­sor­e­i­ta, jot­ka ovat tehneet töitä yli 80 vuo­ti­aina. Brankkarista, poli­i­sista tai soti­laas­ta ei pääsään­töis­es­ti ole mitään hyö­tyä yli viisikymp­pisenä. Ei ole ole­mas­sa oikeaa eläkeikää. Se vai­htelee sekä ammateit­tain että yksilöittäin.

  Kun kat­somme TdH:n tulok­sia, niin eiköhän mies, joka ajaa 140 pyöräl­lä kuu­teen tun­ti­in, ole riit­tävässä kun­nos­sa kaupung­in­jo­hta­jan tehtävään. 

  Sen sijaan olen eri mieltä organ­isaa­tios­ta. Helsin­gin kaupun­ki on liian suuri ja kankea ollak­seen kus­tan­nuste­hokas. Helsin­ki pitää pilkkoa vähän jär­jel­lisem­män kokoisi­in yksiköihin.

 2. Karl Marx:
  Sä oot jo liian van­ha, Osmo..

  Jos vai­h­toe­htona on nuori ja innokas, otan mielu­um­min van­han ja viisaan. Tämä näin kansalaisnäkökulmasta.

 3. Minus­ta voitaisi­in säätää että val­tion tai kaupunkien virkamiehillä ei saa olla minkään puolueen puoluekir­jaa. Muuten poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tietenkin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tarkoit­taisi että kaik­ki jot­ka asi­as­ta päät­tävät eväi­sivät itseltään mah­dol­lisu­u­den päästä näi­hin tehtäviin.

 4. Kun­pa kaik­ki virat oli­si­vat max. 7 vuot­ta määräaikaisia!

 5. Anonyy­mi:
  Minus­ta voitaisi­in säätää että val­tion tai kaupunkien virkamiehillä ei saa olla minkään puolueen puoluekir­jaa. Muuten poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tietenkin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tarkoit­taisi että kaik­ki jot­ka asi­as­ta päät­tävät eväi­sivät itseltään mah­dol­lisu­u­den päästä näi­hin tehtäviin.

  Miten poli­it­tisen näke­myk­sen julkises­ta osoit­tamis­es­ta nyt yhtäkkiä tulisi taak­ka. Jokaisel­la on jonkin­lainen poli­it­ti­nen näke­mys, ero on lähin­nä miten akti­ivis­es­ti sen näyt­tää, ja miten akti­ivis­es­ti toimii. Minus­ta puoluekir­jan omis­t­a­mi­nen on hyvä suosi­tus tehtävään kuin tehtävään, mut­ta sil­lä minkä puolueen jäsenkir­ja on kyseessä ei saisi olla merk­i­tys­tä henkilöä valittaessa.

 6. Pääa­sia on, ettei virkami­esten val­ta lisään­ny. Se ei saa lisääntyä.

  Poli­it­tista val­taa on pikem­minkin lisät­tävä virkamies­val­lan kus­tan­nuk­sel­la. Kauhuske­naario on se, että keskeisiä päätök­siä tehdään ilman minkään­laista kansan mandaattia.

  Virkamies­val­ta voi tun­tua het­ken hyvältä ajatuk­selta, mut­ta ilman jatku­vaa velvoitet­ta ansai­ta hallintoala­mais­ten luot­ta­mus ja man­daat­ti, se alkaa dik­ta­torisoitua ja kor­rup­toitua. Mikä pahin­ta, virkamiehistä ei pääse eroon sit­ten mil­lään. Poli­itikot voidaan aina vai­h­taa, jos hom­ma ei enää suju.

  Poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set johta­vat myös kokon­ais­ten hallinnon­alo­jen kaap­pauk­seen min­is­ter­iö­ta­sol­la, jos­sa tietyn­lainen ide­olo­gia voidaan juur­rut­taa vuosikym­meniksi kyseiselle hallinnonalalle.

 7. Tam­pereen pormes­tari­malli on sen irviku­va. Puolueet sopi­vat keskenään pormes­tarista ja apu­lais­pormeista sulle-mulle peri­aat­teel­la. Pormes­tar­ille (Iko­nen) mak­se­taan sit­ten suurem­paa palkkaa kuin päämin­is­ter­ille. Ei suo­raa kansan­vaalia ja man­daat­tia kuntalaisilta.

 8. Anonyy­mi:
  Minus­ta voitaisi­in säätää että val­tion tai kaupunkien virkamiehillä ei saa olla minkään puolueen puoluekir­jaa. Muuten poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tietenkin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tarkoit­taisi että kaik­ki jot­ka asi­as­ta päät­tävät eväi­sivät itseltään mah­dol­lisu­u­den päästä näi­hin tehtäviin. 

  On parem­pi, että väril­lis­es­ti ajat­tel­e­vat virkamiehet reilusti tun­nus­ta­vat väriä. On huonom­pi tilanne, jos henkilö pakote­taan ole­maan tun­nus­ta­mat­ta väriä, ajatuk­sia kun ei kuitenkaan voi kieltää. Siitä tulee salailun maku, eikä ko. henkilö voi sitä itse välttää.

  Lähtöko­hdan kuitenkin pitää olla se, että virkamies hoitaa virkaansa ilman poli­tikoin­tia. Jos ylem­pänä on poli­itikko­ja, tehtävien pitää sit­ten olla selvästi ja ker­ro­tusti poli­it­tisia. Uskoisin jopa, että ihan julkises­ti demarien jäsenek­si tun­nus­tau­tu­va demarivirkamies pitää eri­tyisen hyvää huol­ta siitä, ettei hän­tä pide­tä demarien asian edistäjänä.

  Helsin­gin ongel­ma vain on se, että ylem­mässä joh­dos­sa on poli­it­tisia virko­ja, joi­ta ei tun­nuste­ta poli­it­tisik­si. Pitäisi päät­tää jom­min kummin.

 9. Tot­ta töriset. Esimerkik­si teknisen puolen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan pitäisi olla sel­l­ainen joka saa kadut aurat­tua use­am­min kuin kak­si ker­taa vuodessa sadan metrin päästä Man­ner­heim­inti­estä ja se toinen ker­ta ei mielel­lään olisi se koh­ta kun lumet jo sulaa pois.

  Vihrei­den apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja on jät­tänyt Etelä-Haa­gan ja mon­en muunkin kaupungi­nosan van­huk­set lumen vangeik­si. Vain tak­sil­la voi men­nä jos tak­sikaan pääsee, niitäkin on tänne jäänyt jumi­in risteyk­si­in vaik­ka lumen­tu­losta on jo päivä aikaa. Jotakin mei­dänkin pitää saa­da verovaroil­la. Nyt kaupun­ki jät­tää mei­dät lumen vangeik­si koteihin.

 10. Poli­ti­ikan ja virkaval­taisu­u­den negati­ivisia vaiku­tuk­sia voi vähen­tää lisäämäl­lä avoimmuutta.

  Kun päätök­sen­teko on läpinäkyvää voi tavalli­nenkin kansalainen arvioi­da päät­täjän tekoja.

  Mut­ta meil­lä eletään salailukult­tuuris­sa ja tieta on vaikea saada .

  Eikä ole lutu esim kun­tien palve­lu­ta­soa kuvaavia ver­tailukelpoisia tun­nus­luku­ja, kos­ka niiden perustel­la voisi arvioi­da virkami­esten ja poli­itikko­jen toimintaa.

  Nyt me elämme maail­mas­sa, jos­sa pöl­höpop­ulis­mil­la pär­jää, kuten Kau­ma ja Stubb todistivat

 11. Sha­keem: Poli­it­tista val­taa on pikem­minkin lisät­tävä virkamies­val­lan kus­tan­nuk­sel­la. Kauhuske­naario on se, että keskeisiä päätök­siä tehdään ilman minkään­laista kansan mandaattia.

  Toinen kauhuske­naario on se, että keskeisiä päätök­siä tehdään ilman minkään­laista asiantuntemusta.

  Hom­man pitäisi toimia niin, että virkamiehet kehit­tävät parhai­ta ratkaisu­ja poli­itikko­jen antamien arvo­jen poh­jal­ta. Kumpiakin tarvi­taan, eikä kum­mankaan pitäisi tal­loa toisen tontille.

 12. Coun­try­boy:
  Tam­pereen pormes­tari­malli on senirviku­va. Puolueet sopi­vat keskenään pormes­tarista ja apu­lais­pormeista sulle-mulle peri­aat­teel­la. Pormes­tar­ille (Iko­nen) mak­se­taan sit­ten suurem­paa palkkaa kuin päämin­is­ter­ille. Ei suo­raa kansan­vaalia ja man­daat­tia kuntalaisilta.

  Heh ja Kepu jäi ilman. 

  Tam­pereel­la nämä ovat määräaikaisia — neljä vuot­ta. Sit­ten vaihdetaan. 

  Helsingis­sä ja Oulus­sa jae­taan ja mak­se­taan, mut­ta ei vai­hde­ta. Jos vai­hde­taan, sit­ten suh­muroidaan vai­h­to ennen vaaleja. 

  Käytän­nössä ennen vain kun­nan virkamies pystyi ole­maan työlääm­min lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja tai kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa, usein aikaa oli opet­ta­jil­la. Ei kukaan yksi­tyiseltä voin­ut olla niin paljoa pois­sa, poikkeuk­se­na rak­safir­mo­hen etu­je­na­ja­jat. Aiem­min kor­vat­ti­in menetet­ty palk­ka ja jotain, pormes­tari­mallista on palk­ka ja voi olla pois­sa muista hom­mista kokonaan. 

  Poli­it­tis­ten val­in­to­jen pitäisi olla määräaikaisia. Sil­loin vaaleil­la on merkitystä. 

  Virkamiehet valmis­tel­e­vat ja esit­televät. Siinä ero.

 13. Kyl­lähän se apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan paik­ka kuu­luu teille vaal­i­t­u­losten perusteella.

 14. Hienoa! Toiv­ot­tavasti kaupun­gin luot­ta­muuste­htävi­in val­i­taan tästä lähin henkilöt pätevyy­den perus­teel­la, olisi jo aika.

  1. Hienoa! Toiv­ot­tavasti kaupun­gin luot­ta­muste­htävi­in val­i­taan tästä lähin henkilöt pätevyy­den perus­teel­la, olisi jo aika.

   Tähän jokainen äänestäjä pyrkiköön!

 15. Anonyy­mi:
  Minus­ta voitaisi­in säätää että val­tion tai kaupunkien virkamiehillä ei saa olla minkään puolueen puoluekir­jaa. Muuten poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tietenkin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tarkoit­taisi että kaik­ki jot­ka asi­as­ta päät­tävät eväi­sivät itseltään mah­dol­lisu­u­den päästä näi­hin tehtäviin.

  Nyt ihan hake­mat­takin tulee mieleen: Tämä johtaisi lähin­nä siihen että eri puoluei­den virkamiehet eivät olisi puoluei­den jäseniä. Ja on pöyristyt­tävä aja­tus että poli­it­ti­nen toim­inta olisi syr­jin­täpe­ruste työnhaussa.

 16. Tiina Elo­vainio:
  Hienoa! Toiv­ot­tavasti kaupun­gin luot­ta­muuste­htävi­in val­i­taan tästä lähin henkilöt pätevyy­den perus­teel­la, olisi jo aika.

  Niin minkä pätevyy­den? On esimerkik­si täysin mah­dol­lista, esimerk­ki on fik­ti­ivi­nen, olla kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsen, koulutet­tu, arvostet­tu ja osaa­va kaavoit­ta­ja sekä hyvän­tah­toinen ja muka­va, ja aivan ump­isurkea luot­ta­mus­mies. Sen takia että luot­ta­mus­mi­esten hom­ma on valvoa asiantun­ti­joi­ta, jot­ka yleen­sä on virkamiehiä, päät­tää mitä halu­taan, pystyä sopi­maan tästä keskenään, eli kaikkea tätä mitä poli­ti­ikak­si kut­su­taan. Se että osaa alan asi­at on eduk­si mut­tei takaa yhtään mitään tässä suh­teessa, päin­vas­tais­es­ta kyl­lä löy­ty­isi ei-fik­ti­ivisiäkin esimerkkejä.

 17. Viherinssi: Toinen kauhuske­naario on se, että keskeisiä päätök­siä tehdään ilman minkään­laista asiantuntemusta.

  Hom­man pitäisi toimia niin, että virkamiehet kehit­tävät parhai­ta ratkaisu­ja poli­itikko­jen antamien arvo­jen poh­jal­ta. Kumpiakin tarvi­taan, eikä kum­mankaan pitäisi tal­loa toisen tontille.

  Toki näin, mut­ta: Helsingis­sä ongel­ma on nimeno­maan niin päin, että virkamiehet tun­kee poli­itikko­jen tontille.

  Käytän­nössä päätök­sen­teko on har­voin sel­l­aista että se koskisi vain yhtä asiantun­ti­ja-alaa. Esimerkik­si kun kaavoit­ta­ja suun­nitelee uut­ta asuinaluet­ta, sil­lä on mon­i­naisia taloudel­lisia, sosi­aal­isia, liiken­teel­lisiä, ekol­o­gisia, elinkei­nop­o­li­it­tisia ja ties mitä vaiku­tuk­sia, jot­ka vielä kytkey­tyy toisi­in­sa mitä mon­imutkaisim­min tavoin, ja joiden­ka tavoit­teet ovat ristiriitasia.

  Sem­moista asiantun­ti­jaa joka han­skaik­si nämä kaik­ki ei ole, kos­ka asiantun­te­mus käytän­nössä on erikois­tu­mista johonkin. Tämä on se isoin ongel­ma asiantun­ti­javal­las­sa, siinä käy niin että asioi­ta tehdään niiden erikoisa­lo­jen vinkke­listä, joiden­ka edus­ta­jat nyt sat­tuvat pääsemään ääneen ja efek­ti­ivis­es­ti päät­tämään, mikä on täysin eri asia kuin parhaan tiedon mukaan muo­dostet­tu kokonaisetu.

 18. tpyy­lu­o­ma: Toki näin, mut­ta: Helsingis­sä ongel­ma on nimeno­maan niin päin, että virkamiehet tun­kee poli­itikko­jen tontille.

  Käytän­nössä päätök­sen­teko on har­voin sel­l­aista että se koskisi vain yhtä asiantun­ti­ja-alaa. Esimerkik­si kun kaavoit­ta­ja suun­nitelee uut­ta asuinaluet­ta, sil­lä on mon­i­naisia taloudel­lisia, sosi­aal­isia, liiken­teel­lisiä, ekol­o­gisia, elinkei­nop­o­li­it­tisia ja ties mitä vaiku­tuk­sia, jot­ka vielä kytkey­tyy toisi­in­sa mitä mon­imutkaisim­min tavoin, ja joiden­ka tavoit­teet ovat ristiriitasia.

  Sem­moista asiantun­ti­jaa joka han­skaik­si nämä kaik­ki ei ole, kos­ka asiantun­te­mus käytän­nössä on erikois­tu­mista johonkin. Tämä on se isoin ongel­ma asiantun­ti­javal­las­sa, siinä käy niin että asioi­ta tehdään niiden erikoisa­lo­jen vinkke­listä, joiden­ka edus­ta­jat nyt sat­tuvat pääsemään ääneen ja efek­ti­ivis­es­ti päät­tämään, mikä on täysin eri asia kuin parhaan tiedon mukaan muo­dostet­tu kokonaisetu.

  Onhan mah­dol­lista, että kaupung­in­jo­hta­jan virkaa hakee hyvin kapeakat­seinen ja yksipuolisen näke­myk­sen omaa­va henkilö, joka suh­tau­tuu tor­ju­vasti keskus­ta-asumisen kehit­tämiseen, suo­ras­taan vihaa julk­ista liiken­net­tä, halu­aa rak­en­taa Kivi­nokan ja siir­to­la­pu­u­tarhat mut­ta halu­aa säi­lyt­tää golf ken­tän Talis­sa ja lento­ken­tän Malmilla. 

  Toisaal­ta virkaa voi hakea ääret­tömän kapeakat­seinen ja yksipuolisen näke­myk­sen omaa­va henkilö, joka suh­tau­tuu tor­ju­vasti kaikkien muiden kuin keskus­ta aluei­den kehit­tämieen, suo­ras­taan vihaa autoilua, halu­aa säi­lyt­tää Kivi­nokan ja siir­to­la­pu­u­tarhat mut­ta halu­aa rak­en­taa Tal­in golf ken­tän ja Malmin lento­ken­tän alueen. 

  Tuol­laiset ”fik­ti­iviset” henkilöt, ajat­te­liv­at­pa kum­mal­la taval­la tahansa, eivät sovi mis­sään tapauk­ses­sa kaupun­gin johtoon, sil­lä johta­ju­us vaatii paljon tas­a­puolisem­pia omi­naisuuk­sia kuin mitä vaikka­pa kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa kaavoista lähin­nä vain parkkipaikko­jen määrästä urput­tamiseen keskit­tynyt henkilö edus­taa. Kaupunkisu­un­nit­telun johta­jan täy­tyy olla paljon tuol­laisen piiperöin­nin yläpuolella.

  Meil­lä on jo pari esimerkkiä siitä, kuin­ka heikko johtamiskult­tuuri johtaa organ­isaa­tios­sa työsken­te­lykult­tuurin rapau­tu­miseen. HKR:n kor­rup­tiovyy­hti esimerkik­si on ylim­män johdon johta­ju­u­den puut­teen aiheut­ta­maa, johta­jien pitää kyetä pitämään orgenisaa­tion menet­te­ly­ta­vat puhtaina.

 19. tpyy­lu­o­ma: Ja on pöyristyt­tävä aja­tus että poli­it­ti­nen toim­inta olisi syr­jin­täpe­ruste työnhaussa.

  Vielä pöyristyt­tävämpi on nykyti­lanne mis­sä syr­jin­täpe­rus­teena on se, että ET kuu­lu puolueeseen.

 20. tpyy­lu­o­ma: Tämä on se isoin ongel­ma asiantun­ti­javal­las­sa, siinä käy niin että asioi­ta tehdään niiden erikoisa­lo­jen vinkke­listä, joiden­ka edus­ta­jat nyt sat­tuvat pääsemään ääneen ja efek­ti­ivis­es­ti päät­tämään, mikä on täysin eri asia kuin parhaan tiedon mukaan muo­dostet­tu kokonaisetu.

  Tästä olen samaa mieltä. Puh­das asiantun­ti­javal­ta ei ole hyvä, kos­ka se on demokraat­tisen päätök­sen­teon ulkop­uolel­la, eikä sinne tuo­da arvo­ja yhtään mis­tään. Juuri niiden arvo­jen pitäisi olla äänestäjien päätet­tävis­sä. Edes yri­tyk­set eivät toi­mi puh­taas­sa asiantun­ti­javal­las­sa, niil­läkin on hallitus.

  Asia ei kuitenkaan kor­jaan­nu sil­lä, että sek­to­ria vetämään laite­taan poli­it­tisil­la perusteil­la ihmi­nen, jol­la ei ole kyseisen sek­torin johta­jal­ta vaa­dit­tavaa asiantun­te­mus­ta ja johtamisosaamista. Sil­loin vain asi­at hoide­taan siinä suh­teessa, kun sek­torit ja poli­it­tiset tahot saa­vat päät­tävää poli­itikkoa lobat­tua. Sil­loin se fak­toi­hin poh­jau­tu­va mate­ri­aali siir­tyy vielä kauem­mas päätök­sen­teosta rikkinäisen puhe­li­men saattelemana.

  Tästä syys­tä sen yhdis­te­tynkin kuvan luomises­sa pitää olla kovan tason ammat­ti­lainen, jol­la on riit­tävästi osaamista kokon­aisu­u­den hah­mot­tamiseen. Poli­it­tisen päätök­sen­teon ja ohjauk­sen paik­ka on tämän kokon­aisku­van pääl­lä, ei alla.

  Konkreet­tisel­la tasol­la se on sit­ten jo enem­män kyseenalaista, onko use­an sek­to­ri­a­pu­laiskaupung­in­jo­hta­jan malli hyvä. Se voi toimia ihan hyvin poli­it­tis­es­ti ohjat­tuna mal­li­na, mut­ta siinä on myös riskin­sä. Kokon­aisku­vas­ta on vaikea saa­da ehjää, jos yhdel­lä sek­to­ril­la vede­tään vasem­malle, toisel­la oikealle.

  Toisel­la laidal­la on se prob­lemati­ik­ka, että jos kaupun­gin virkamieskun­nas­sa on ylimpänä virkamieskaupung­in­jo­hta­ja ja hänen pääl­lään pormes­tari, poli­it­ti­nen ohjaus jää väk­isin ohuek­si, kos­ka poli­it­tises­sakin ohjauk­ses­sa olisi syytä olla use­ampi näkökul­ma mukana.

  Yksi ylimääräi­nen riesa tulee siitä, että poli­it­ti­nen johto ei voi irti­sanoa virkamiehiä. Siinä prob­lemati­ikas­sa on nol­la hyvää vai­h­toe­htoa. Jos poli­it­ti­nen johto voi irti­sanoa virkamiehiä, se vaaran­taa virkami­esten neu­traal­i­u­den. Toisaal­ta jos poli­it­ti­nen johto ei voi esimerkik­si vali­ta kul­loiseenkin tilanteeseen parhait­en sopi­vaa kaupung­in­jo­hta­jaa, toim­intavara kape­nee (vrt. yri­tyk­sis­sä toim­i­tusjo­hta­jan vaihto).

  Ain­oa selkeä asia näyt­tää ole­van se, että jos virkamiesor­gan­isaa­tio ei pysty tuot­ta­maan hyviä kokon­aisku­via, organ­isaa­tios­sa on mätää. Niiden parhaaseen saatavil­la ole­vaan tietoon perus­tu­vien ske­naar­i­oiden tuot­ta­mi­nen on nimeno­maan oper­ati­ivisen organ­isaa­tion osia.

  (Tietysti tämän blo­gin kon­tek­stis­sa min­un pitää heti sanoa, että Soin­in­vaara olisi pätevä apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si virkamiehenäkin ajat­telukykyn­sä ansios­ta. Uskon myös hänen kykyyn­sä jät­tää poli­it­tiset into­hi­mot väli­in tuos­sa hommassa.)

 21. Soin­in­vaaras­ta apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja niin koh­ta ei kaavoite­ta pieniä asun­to­ja enää lainkaan. Saadaan läh­es yksi­no­maan hyviä veronmaksajia.

 22. Pirkkalas­sa kunnhan­hal­li­tuk­sen opet­ta­japuolue tyr­mäsi joseenkin kan­nat­ta­van han­kkeen käyt­tää Tam­pereen puolel­la ole­vaa lukio­ta sen sijaan että kun­taan kokon­aan uusi lukio.
  Syy ei ollut kun­ta­lais­ten etu, ei oppi­laiden etu eikä mikään järk­isyy vaan hie­man kum­malli­nen pelko omista työ­paikois­taan. (No, niistä joutaa ole­maan luot­ta­mushom­mis­sa toisin kuin jois­tain muista duuneista.)

  Poli­it­tisen päät­täjän rooli on edus­taa kansalaisia ja osin myös äänestäjiään. Virkamiehen rooli olla taita­va työssään. Näitä kah­ta ei kan­nat­tais liikaa sekoittaa.

  Jos koul­u­latakun­ta on opet­ta­jien miehit­tämä, edis­tetäänko oppi­laiden ja kun­nan asioi­ta vai opet­ta­jien omia asioita?

  Kun ter­veyslau­takun­nas­sa on lääkäre­itä, lop­put­los on nähty. Sairaa­hoitopi­irien ns polit­ti­nen ohjaus on lähin­nä fanitoimintaa.

  kaavoitusasiois­sa sinne patis­te­tut puoluei­den arkkite­hdit toteut­ta­vat ihan omaa näke­mys­tään mitä on kun­nan kehit­tämi­nen eikä se tun­nu ainakaan mairit­tel­e­van hei­dän koulu­tus­taan tai ammattitaitoaan.

  Joukkoli­iken­nelau­tan­nalle oli akoinaan yllä­tys, että siel­lä voi olla joku joka ihan käyt­tää joukkoli­iken­net­tä. Se kun oli bussien ostamis­es­ta kiin­nos­tunei­den taho­jen miehit­tämä paikka.

  Poli­it­tise­na päät­täjänä pitäisi pystyä toim­i­maan suh­teel­lisen selväjärkisen ihmisen. Asiantun­to­jat ovat erikseen.

  Selväjärk­isyy­teen kuu­luu, etteivät virkami­het viekahville kabebakioskille kuin litran mait­o­mit­taa. Se taas vaatii hyvän valmis­telukoneis­ton ja käi­tys­tä elämästä.

  Asiantuten­mus­ta e kan­na­ta roman­ti­soi­da. Virkame­hiltä sitä voisi edel­lyt­tää. Saas nähdä mikä on Helsin­gin ter­vey­destä vas­taa­van virkamiehen osaami­nen, ei hyvältä näytä.

 23. JTS: Heh ja Kepu jäi ilman. 

  Tam­pereel­la nämä ovat määräaikaisia – neljä vuot­ta. Sit­ten vaihdetaan. 

  Helsingis­sä ja Oulus­sa jae­taan ja mak­se­taan, mut­ta ei vai­hde­ta. Jos vai­hde­taan, sit­ten suh­muroidaan vai­h­to ennen vaaleja. 

  Käytän­nössä ennen vain kun­nan virkamies pystyi ole­maan työlääm­min lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja tai kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa, usein aikaa oli opet­ta­jil­la. Ei kukaan yksi­tyiseltä voin­ut olla niin paljoa pois­sa, poikkeuk­se­na rak­safir­mo­hen etu­je­na­ja­jat. Aiem­min kor­vat­ti­in menetet­ty palk­ka ja jotain, pormes­tari­mallista on palk­ka ja voi olla pois­sa muista hom­mista kokonaan. 

  Poli­it­tis­ten val­in­to­jen pitäisi olla määräaikaisia. Sil­loin vaaleil­la on merkitystä. 

  Virkamiehet valmis­tel­e­vat ja esit­televät. Siinä ero.

  En nyt kan­na­ta minkään puolueen man­daat­te­ja tai sopimuk­sia, jos niin luulet. Nyt ei vaaleis­sa tiedä vält­tämät­tä minkälainen koali­tio tulee val­taan ja kor­jaa potin. Oike­as­sa pormes­tari­mallis­sa on suo­ra kansan­vaali, ei puoluei­den suh­muroin­tia ja ylisu­uria palkkoja.

  Helsingis­sä ihmette­len sitä, ettei rak­en­tamis­es­ta vas­taa­va kaupung­in­jo­hta­ja (Sauri ?) ole eron­nut, kos­ka HKR:n virkamiehistä on suuri joukko syyte­harkin­nas­sa. Vai onko tämä “busi­ness as usu­al” Helsingis­sä. Tämä Räty-Män­nistö kuvio oli osoi­tus jonkin­lais­es­ta ylim­ielisyy­destä ja kaikkivoipaisuudesta.

 24. Coun­try­boy: Oike­as­sa pormes­tari­mallis­sa on suo­ra kansan­vaali, ei puoluei­den suh­muroin­tia ja ylisu­uria palkkoja.

  Tuo palkkakysymys on vähän kaksipiippuinen. 

  Jos pormes­tari val­i­taan äänestämäl­lä, palkan ei tarvitse olla kovin suuri. Sil­loin ver­tailuko­htana ovat kansane­dus­ta­jat ja ministerit.

  Jos taas kaupun­gin johtoon halu­taan kyvykkäitä johta­jia, palkan, val­lan ja vas­tu­iden pitää olla kil­pailukyky­isiä yksi­tyisen sek­torin vas­taa­van liike­vai­h­don toim­into­jen johta­jien työe­hto­jen kanssa. Muuten käteen jää vain B‑sarjan pelaa­jia, jos ei käy ihan mah­do­ton tuuri.

 25. Niin ilmeis­es­ti New Yorkissa ja Lon­toos­sa on joudut­tu sit­ten tyy­tymään B‑luokan pormestarei­hin, kun palk­ka on pienem­pi kuin Helsin­gin kaupung­in­jo­hta­jan. Lon­too ja NYC ovat kuitenkin noin 10-ker­taa Helsinkiä suurem­pia. Helsingis­sähän asiantun­te­va huip­pu­jo­hta­ja on näem­mä saatu entis­es­tä Alepa-kaup­pi­aas­ta. En väitä että hän olisi huono, mut­ta palk­ka ei vain ole mis­sään järkevässä suh­teessa kaupun­gin kokoon tai ongelmiin.

 26. tpyy­lu­o­ma: Nyt ihan hake­mat­takin tulee mieleen: Tämä johtaisi lähin­nä siihen että eri puoluei­den virkamiehet eivät olisi puoluei­den jäseniä. Ja on pöyristyt­tävä aja­tus että poli­it­ti­nen toim­inta olisi syr­jin­täpe­ruste työnhaussa.

  Rajoitet­tu, vain tiet­tyjä virko­ja koske­va kiel­to ei ole mitenkään mah­do­ton. Sel­l­ainen on nimit­täin jo nyky­isin ole­mas­sa. Soti­lasvi­ras­sa palvel­e­va syyl­listyy rikok­seen, jos kuu­luu puolueeseen.

 27. Aamun uuti­sista saimme sit­ten lukea, että blo­gi-isän­tä ei enää haekaan kaupunkisu­un­nit­telus­ta vas­taa­van apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan paikkaa, kos­ka sitä hakee joku paljon epäpätevämpi.

  Tämän jäl­keen voi olla vain vielä enem­män samaa mieltä siitä, että tuon tason hom­mis­sa ei pitäisi olla poli­it­tisia nimityksiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *