Kaupunginjohtajapeli ja pormestarit

Hel­sin­gin joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä on pak­ko muut­taa, kos­ka vir­ka­mies­ten pitää olla vir­ka­mie­hiä ja polii­tik­ko­jen polii­tik­ko­ja. Niin kau­an kun sään­nöt ovat nämä, nii­den mukaan on pak­ko toimia.

Hel­sin­gis­sä on oikeas­taan liki sata vuot­ta sovel­let­tu epä­vi­ral­lis­ta ver­sio­ta niin sano­tus­ta por­mes­ta­ri­mal­lis­ta, jol­lai­sen Tam­pe­re otti käyt­töön tämän vaa­li­kau­den alus­sa. Kau­pun­gin­joh­ta­jat ja apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat on valit­tu muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­ta ja jon­kin­lais­ta poliit­tis­ta tas­a­puo­li­suut­ta nou­dat­taen. Aiem­min kau­pun­gin­joh­ta­ja joh­ti puhet­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja myös apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jil­la oli kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa äänioi­keus. Vii­des­tä­tois­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nes­tä seit­se­män oli kau­pun­gin­joh­ta­jia, joten he päät­ti­vät käy­tän­nös­sä kai­kes­ta. Kau­pun­gin­joh­ta­jien äänioi­keus pois­tui kun­ta­lain muu­tok­sen yhtey­des­sä noin 35 vuot­ta sitten.

Var­si­nai­ses­ta por­mes­ta­ri­mal­lis­ta Hel­sin­gis­sä nou­da­tet­tu käy­tän­tö on poi­ken­nut vain sii­nä, että kau­pun­gin­joh­ta­jia ei vali­ta vaa­li­kau­dek­si ker­ral­laan ja että valin­nois­ta ei ole sel­viä peli­sään­tö­jä. Aiem­min hei­dät valit­tiin tois­tai­sek­si, min­kä seu­rauk­se­na libe­raa­leil­la oli apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja (Aar­ne I Väli­kan­gas) vie­lä sen­kin jäl­keen, kun puo­lu­eel­la ei ollut yhtään val­tuu­tet­tua. Nyt hei­dät vali­taan seit­se­mäk­si vuo­dek­si kerrallaan.

Kau­pun­gin­joh­ta­jat myös teke­vät sel­viä poliit­ti­sia pää­tök­siä joh­ta­jis­to­toi­mi­kun­nas­sa, jon­ka kau­pun­gin­joh­ta­jat muo­dos­ta­vat. Siel­lä teh­dään ehkä tär­keim­mät kau­pun­kia kos­ke­vat stra­te­gi­set pää­tök­set. Sik­si puo­lue, jol­la ei ole joh­ta­jis­tos­sa edus­ta­jaan­sa, on syr­jäs­sä monis­ta päätöksistä.

Kun kun­ta­la­kia taas muu­tet­tiin niin, että por­mes­ta­rien valit­se­mi­nen tuli mukaan kun­ta­la­kiin, Hel­sin­gin jär­jes­tel­mä, joka oli hyvin lähel­lä por­mes­ta­ri­mal­lia, jou­tui lail­li­suu­den kan­nal­ta vähän väli­maas­toon, kos­ka se ei ole por­mes­ta­ri­mal­li viral­li­ses­ti. Vih­reät ovat vaa­ti­neet Hel­sin­gin nykyi­sen käy­tän­nön lopet­ta­mis­ta. Oli­si parem­pi, että vir­ka­mie­het ovat vir­ka­mie­hiä ja polii­ti­kot poliitikkoja.

Olem­me myös esit­tä­neet, että por­mes­ta­ri valit­tai­siin suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la, kuten Euroo­pas­sa yleen­sä on tapa­na. Tähän ei ole tul­lut tukea muilta.

Por­mes­ta­rit tul­tai­siin valit­se­maan val­tuus­tos­sa val­tuus­ton voi­ma­suh­tei­den mukaan ja he oli­si­vat sel­väs­ti polii­tik­ko­ja sii­nä mis­sä kuu­kausi­palk­kaa nos­ta­vat kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jat muis­sa kau­pun­geis­sa, esi­mer­kik­si Oulus­sa. Ympy­rä sul­keu­tui­si, kos­ka kau­pun­gin­joh­ta­jan tilal­le tule­va, viral­li­ses­ti­kin val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­ta valit­ta­va por­mes­ta­ri joh­tai­si puhet­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja siis myös äänes­täi­si. Tämä tuli­si voi­maan kah­den vuo­den kulut­tua, ellei sopu säry sitä ennen.

Täs­sä välis­sä ele­tään nykyis­ten peli­sään­tö­jen mukaan. Ehkä. Las­se Män­nis­tön epä­on­nis­tu­nut pyr­ki­mys sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jak­si saat­taa joh­taa sii­hen, että molem­mat nyt auki tule­vat teh­tä­vät täy­te­tään vir­ka­mie­hil­lä, mikä ei ehkä oli­si kovin­kaan huo­no ratkaisu.

Emme pidä peli­sään­nöis­tä, mut­ta niin kau­an kun ne ovat täl­lai­set, nii­den mukaan on elet­tä­vä. Jos sei­väs­hyp­pää­jä on sitä miel­tä, että lasi­kui­tusei­päi­den sal­li­mi­nen oli vir­he, hänen ei kui­ten­kaan kan­na­ta läh­teä olym­pia­lai­siin bambuseipäällä.

Vih­reä lan­ka kysyi minul­ta, olen­ko kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­nut. Olen sii­hen kak­si ker­taa pyr­ki­nyt, joten on vai­kea väit­tää, ettei se kiinnostaisi.

Kiin­nos­tuk­se­ni on ehdol­lis­ta. Minul­la on tiet­ty­jä aja­tuk­sia koko alan kehit­tä­mi­ses­tä pää­mää­rä­nä lisä­tä asun­to­tuo­tan­toa mer­kit­tä­väs­ti ja rahoit­taa se maa­po­li­tii­kal­la. Ei pitäi­si olla vai­kea­ta, kun asun­to­jen hin­nat ovat mitä ovat. Jos näil­le aja­tuk­sil­le ei ole kan­na­tus­ta, tur­ha minun on sil­loin teh­tä­vään myös­kään pyrkiä.

Var­maan­kaan en oli­si vih­rei­tä ainoa, joka tätä teh­tä­vää har­kit­see, mikä­li peli­sään­nöt säi­ly­vät entisinä.

 

 

29 vastausta artikkeliin “Kaupunginjohtajapeli ja pormestarit”

 1. Karl Marx:
  Sä oot jo lii­an van­ha, Osmo..

  Ikä on vain nume­ro. Tun­nen yksi­tyis­yrit­tä­jiä ja pro­fes­so­rei­ta, jot­ka ovat teh­neet töi­tä yli 80 vuo­tiai­na. Brank­ka­ris­ta, polii­sis­ta tai soti­laas­ta ei pää­sään­töi­ses­ti ole mitään hyö­tyä yli vii­si­kymp­pi­se­nä. Ei ole ole­mas­sa oike­aa elä­kei­kää. Se vaih­te­lee sekä amma­teit­tain että yksilöittäin.

  Kun kat­som­me TdH:n tulok­sia, niin eikö­hän mies, joka ajaa 140 pyö­räl­lä kuu­teen tun­tiin, ole riit­tä­väs­sä kun­nos­sa kau­pun­gin­joh­ta­jan tehtävään. 

  Sen sijaan olen eri miel­tä orga­ni­saa­tios­ta. Hel­sin­gin kau­pun­ki on lii­an suu­ri ja kan­kea ollak­seen kus­tan­nus­te­ho­kas. Hel­sin­ki pitää pilk­koa vähän jär­jel­li­sem­män kokoi­siin yksiköihin.

 2. Karl Marx:
  Sä oot jo lii­an van­ha, Osmo..

  Jos vaih­toeh­to­na on nuo­ri ja inno­kas, otan mie­luum­min van­han ja vii­saan. Tämä näin kansalaisnäkökulmasta.

 3. Minus­ta voi­tai­siin sää­tää että val­tion tai kau­pun­kien vir­ka­mie­hil­lä ei saa olla min­kään puo­lu­een puo­lue­kir­jaa. Muu­ten poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tie­ten­kin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tar­koit­tai­si että kaik­ki jot­ka asias­ta päät­tä­vät eväi­si­vät itsel­tään mah­dol­li­suu­den pääs­tä näi­hin tehtäviin.

 4. Kun­pa kaik­ki virat oli­si­vat max. 7 vuot­ta määräaikaisia!

 5. Ano­nyy­mi:
  Minus­ta voi­tai­siin sää­tää että val­tion tai kau­pun­kien vir­ka­mie­hil­lä ei saa olla min­kään puo­lu­een puo­lue­kir­jaa. Muu­ten poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tie­ten­kin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tar­koit­tai­si että kaik­ki jot­ka asias­ta päät­tä­vät eväi­si­vät itsel­tään mah­dol­li­suu­den pääs­tä näi­hin tehtäviin.

  Miten poliit­ti­sen näke­myk­sen jul­ki­ses­ta osoit­ta­mi­ses­ta nyt yhtäk­kiä tuli­si taak­ka. Jokai­sel­la on jon­kin­lai­nen poliit­ti­nen näke­mys, ero on lähin­nä miten aktii­vi­ses­ti sen näyt­tää, ja miten aktii­vi­ses­ti toi­mii. Minus­ta puo­lue­kir­jan omis­ta­mi­nen on hyvä suo­si­tus teh­tä­vään kuin teh­tä­vään, mut­ta sil­lä min­kä puo­lu­een jäsen­kir­ja on kysees­sä ei sai­si olla mer­ki­tys­tä hen­ki­löä valittaessa.

 6. Pää­asia on, ettei vir­ka­mies­ten val­ta lisään­ny. Se ei saa lisääntyä.

  Poliit­tis­ta val­taa on pikem­min­kin lisät­tä­vä vir­ka­mies­val­lan kus­tan­nuk­sel­la. Kau­hus­ke­naa­rio on se, että kes­kei­siä pää­tök­siä teh­dään ilman min­kään­lais­ta kan­san mandaattia.

  Vir­ka­mies­val­ta voi tun­tua het­ken hyväl­tä aja­tuk­sel­ta, mut­ta ilman jat­ku­vaa vel­voi­tet­ta ansai­ta hal­lin­toa­la­mais­ten luot­ta­mus ja man­daat­ti, se alkaa dik­ta­to­ri­soi­tua ja kor­rup­toi­tua. Mikä pahin­ta, vir­ka­mie­his­tä ei pää­se eroon sit­ten mil­lään. Polii­ti­kot voi­daan aina vaih­taa, jos hom­ma ei enää suju.

  Poliit­ti­set vir­ka­ni­mi­tyk­set joh­ta­vat myös koko­nais­ten hal­lin­no­na­lo­jen kaap­pauk­seen minis­te­riö­ta­sol­la, jos­sa tie­tyn­lai­nen ideo­lo­gia voi­daan juur­rut­taa vuo­si­kym­me­nik­si kysei­sel­le hallinnonalalle.

 7. Tam­pe­reen por­mes­ta­ri­mal­li on sen irvi­ku­va. Puo­lu­eet sopi­vat kes­ke­nään por­mes­ta­ris­ta ja apu­lais­por­meis­ta sul­le-mul­le peri­aat­teel­la. Por­mes­ta­ril­le (Iko­nen) mak­se­taan sit­ten suu­rem­paa palk­kaa kuin pää­mi­nis­te­ril­le. Ei suo­raa kan­san­vaa­lia ja man­daat­tia kuntalaisilta.

 8. Ano­nyy­mi:
  Minus­ta voi­tai­siin sää­tää että val­tion tai kau­pun­kien vir­ka­mie­hil­lä ei saa olla min­kään puo­lu­een puo­lue­kir­jaa. Muu­ten poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tie­ten­kin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tar­koit­tai­si että kaik­ki jot­ka asias­ta päät­tä­vät eväi­si­vät itsel­tään mah­dol­li­suu­den pääs­tä näi­hin tehtäviin. 

  On parem­pi, että väril­li­ses­ti ajat­te­le­vat vir­ka­mie­het rei­lus­ti tun­nus­ta­vat väriä. On huo­nom­pi tilan­ne, jos hen­ki­lö pako­te­taan ole­maan tun­nus­ta­mat­ta väriä, aja­tuk­sia kun ei kui­ten­kaan voi kiel­tää. Sii­tä tulee salai­lun maku, eikä ko. hen­ki­lö voi sitä itse välttää.

  Läh­tö­koh­dan kui­ten­kin pitää olla se, että vir­ka­mies hoi­taa vir­kaan­sa ilman poli­ti­koin­tia. Jos ylem­pä­nä on polii­tik­ko­ja, teh­tä­vien pitää sit­ten olla sel­väs­ti ja ker­ro­tus­ti poliit­ti­sia. Uskoi­sin jopa, että ihan jul­ki­ses­ti dema­rien jäse­nek­si tun­nus­tau­tu­va dema­ri­vir­ka­mies pitää eri­tyi­sen hyvää huol­ta sii­tä, ettei hän­tä pide­tä dema­rien asian edistäjänä.

  Hel­sin­gin ongel­ma vain on se, että ylem­mäs­sä joh­dos­sa on poliit­ti­sia vir­ko­ja, joi­ta ei tun­nus­te­ta poliit­ti­sik­si. Pitäi­si päät­tää jom­min kummin.

 9. Tot­ta töri­set. Esi­mer­kik­si tek­ni­sen puo­len apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan pitäi­si olla sel­lai­nen joka saa kadut aurat­tua useam­min kuin kak­si ker­taa vuo­des­sa sadan met­rin pääs­tä Man­ner­hei­min­ties­tä ja se toi­nen ker­ta ei mie­lel­lään oli­si se koh­ta kun lumet jo sulaa pois.

  Vih­rei­den apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja on jät­tä­nyt Ete­lä-Haa­gan ja monen muun­kin kau­pun­gin­osan van­huk­set lumen van­geik­si. Vain tak­sil­la voi men­nä jos tak­si­kaan pää­see, nii­tä­kin on tän­ne jää­nyt jumiin ris­teyk­siin vaik­ka lumen­tu­los­ta on jo päi­vä aikaa. Jota­kin mei­dän­kin pitää saa­da vero­va­roil­la. Nyt kau­pun­ki jät­tää mei­dät lumen van­geik­si koteihin.

 10. Poli­tii­kan ja vir­ka­val­tai­suu­den nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia voi vähen­tää lisää­mäl­lä avoimmuutta.

  Kun pää­tök­sen­te­ko on läpi­nä­ky­vää voi taval­li­nen­kin kan­sa­lai­nen arvioi­da päät­tä­jän tekoja.

  Mut­ta meil­lä ele­tään salai­lu­kult­tuu­ris­sa ja tie­ta on vai­kea saada .

  Eikä ole lutu esim kun­tien pal­ve­lu­ta­soa kuvaa­via ver­tai­lu­kel­poi­sia tun­nus­lu­ku­ja, kos­ka nii­den perus­tel­la voi­si arvioi­da vir­ka­mies­ten ja polii­tik­ko­jen toimintaa.

  Nyt me eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa pöl­hö­po­pu­lis­mil­la pär­jää, kuten Kau­ma ja Stubb todistivat

 11. Sha­keem: Poliit­tis­ta val­taa on pikem­min­kin lisät­tä­vä vir­ka­mies­val­lan kus­tan­nuk­sel­la. Kau­hus­ke­naa­rio on se, että kes­kei­siä pää­tök­siä teh­dään ilman min­kään­lais­ta kan­san mandaattia.

  Toi­nen kau­hus­ke­naa­rio on se, että kes­kei­siä pää­tök­siä teh­dään ilman min­kään­lais­ta asiantuntemusta.

  Hom­man pitäi­si toi­mia niin, että vir­ka­mie­het kehit­tä­vät par­hai­ta rat­kai­su­ja polii­tik­ko­jen anta­mien arvo­jen poh­jal­ta. Kum­pia­kin tar­vi­taan, eikä kum­man­kaan pitäi­si tal­loa toi­sen tontille.

 12. Count­ry­boy:
  Tam­pe­reen por­mes­ta­ri­mal­li on senir­vi­ku­va. Puo­lu­eet sopi­vat kes­ke­nään por­mes­ta­ris­ta ja apu­lais­por­meis­ta sul­le-mul­le peri­aat­teel­la. Por­mes­ta­ril­le (Iko­nen) mak­se­taan sit­ten suu­rem­paa palk­kaa kuin pää­mi­nis­te­ril­le. Ei suo­raa kan­san­vaa­lia ja man­daat­tia kuntalaisilta.

  Heh ja Kepu jäi ilman. 

  Tam­pe­reel­la nämä ovat mää­rä­ai­kai­sia — nel­jä vuot­ta. Sit­ten vaihdetaan. 

  Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa jae­taan ja mak­se­taan, mut­ta ei vaih­de­ta. Jos vaih­de­taan, sit­ten suh­mu­roi­daan vaih­to ennen vaaleja. 

  Käy­tän­nös­sä ennen vain kun­nan vir­ka­mies pys­tyi ole­maan työ­lääm­min lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja tai kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, usein aikaa oli opet­ta­jil­la. Ei kukaan yksi­tyi­sel­tä voi­nut olla niin pal­joa pois­sa, poik­keuk­se­na rak­sa­fir­mo­hen etu­je­na­ja­jat. Aiem­min kor­vat­tiin mene­tet­ty palk­ka ja jotain, por­mes­ta­ri­mal­lis­ta on palk­ka ja voi olla pois­sa muis­ta hom­mis­ta kokonaan. 

  Poliit­tis­ten valin­to­jen pitäi­si olla mää­rä­ai­kai­sia. Sil­loin vaa­leil­la on merkitystä. 

  Vir­ka­mie­het val­mis­te­le­vat ja esit­te­le­vät. Sii­nä ero.

 13. Kyl­lä­hän se apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka kuu­luu teil­le vaa­li­tu­los­ten perusteella.

 14. Hie­noa! Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­gin luot­ta­muus­teh­tä­viin vali­taan täs­tä lähin hen­ki­löt päte­vyy­den perus­teel­la, oli­si jo aika.

  1. Hie­noa! Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­gin luot­ta­mus­teh­tä­viin vali­taan täs­tä lähin hen­ki­löt päte­vyy­den perus­teel­la, oli­si jo aika.

   Tähän jokai­nen äänes­tä­jä pyrkiköön!

 15. Ano­nyy­mi:
  Minus­ta voi­tai­siin sää­tää että val­tion tai kau­pun­kien vir­ka­mie­hil­lä ei saa olla min­kään puo­lu­een puo­lue­kir­jaa. Muu­ten poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä lie­nee mah­do­ton­ta vält­tää. Tätä on tie­ten­kin mah­do­ton­ta toteut­taa, kos­ka se tar­koit­tai­si että kaik­ki jot­ka asias­ta päät­tä­vät eväi­si­vät itsel­tään mah­dol­li­suu­den pääs­tä näi­hin tehtäviin.

  Nyt ihan hake­mat­ta­kin tulee mie­leen: Tämä joh­tai­si lähin­nä sii­hen että eri puo­luei­den vir­ka­mie­het eivät oli­si puo­luei­den jäse­niä. Ja on pöy­ris­tyt­tä­vä aja­tus että poliit­ti­nen toi­min­ta oli­si syr­jin­tä­pe­rus­te työnhaussa.

 16. Tii­na Elo­vai­nio:
  Hie­noa! Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­gin luot­ta­muus­teh­tä­viin vali­taan täs­tä lähin hen­ki­löt päte­vyy­den perus­teel­la, oli­si jo aika.

  Niin min­kä päte­vyy­den? On esi­mer­kik­si täy­sin mah­dol­lis­ta, esi­merk­ki on fik­tii­vi­nen, olla kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäsen, kou­lu­tet­tu, arvos­tet­tu ja osaa­va kaa­voit­ta­ja sekä hyvän­tah­toi­nen ja muka­va, ja aivan umpi­sur­kea luot­ta­mus­mies. Sen takia että luot­ta­mus­mies­ten hom­ma on val­voa asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka yleen­sä on vir­ka­mie­hiä, päät­tää mitä halu­taan, pys­tyä sopi­maan täs­tä kes­ke­nään, eli kaik­kea tätä mitä poli­tii­kak­si kut­su­taan. Se että osaa alan asiat on eduk­si mut­tei takaa yhtään mitään täs­sä suh­tees­sa, päin­vas­tai­ses­ta kyl­lä löy­tyi­si ei-fik­tii­vi­siä­kin esimerkkejä.

 17. Vihe­rins­si: Toi­nen kau­hus­ke­naa­rio on se, että kes­kei­siä pää­tök­siä teh­dään ilman min­kään­lais­ta asiantuntemusta.

  Hom­man pitäi­si toi­mia niin, että vir­ka­mie­het kehit­tä­vät par­hai­ta rat­kai­su­ja polii­tik­ko­jen anta­mien arvo­jen poh­jal­ta. Kum­pia­kin tar­vi­taan, eikä kum­man­kaan pitäi­si tal­loa toi­sen tontille.

  Toki näin, mut­ta: Hel­sin­gis­sä ongel­ma on nime­no­maan niin päin, että vir­ka­mie­het tun­kee polii­tik­ko­jen tontille.

  Käy­tän­nös­sä pää­tök­sen­te­ko on har­voin sel­lais­ta että se kos­ki­si vain yhtä asian­tun­ti­ja-alaa. Esi­mer­kik­si kun kaa­voit­ta­ja suun­ni­te­lee uut­ta asui­na­luet­ta, sil­lä on moni­nai­sia talou­del­li­sia, sosi­aa­li­sia, lii­ken­teel­li­siä, eko­lo­gi­sia, elin­kei­no­po­liit­ti­sia ja ties mitä vai­ku­tuk­sia, jot­ka vie­lä kyt­key­tyy toi­siin­sa mitä moni­mut­kai­sim­min tavoin, ja joi­den­ka tavoit­teet ovat ristiriitasia.

  Sem­mois­ta asian­tun­ti­jaa joka hans­kaik­si nämä kaik­ki ei ole, kos­ka asian­tun­te­mus käy­tän­nös­sä on eri­kois­tu­mis­ta johon­kin. Tämä on se isoin ongel­ma asian­tun­ti­ja­val­las­sa, sii­nä käy niin että asioi­ta teh­dään nii­den eri­koi­sa­lo­jen vink­ke­lis­tä, joi­den­ka edus­ta­jat nyt sat­tu­vat pää­se­mään ääneen ja efek­tii­vi­ses­ti päät­tä­mään, mikä on täy­sin eri asia kuin par­haan tie­don mukaan muo­dos­tet­tu kokonaisetu.

 18. tpyy­luo­ma: Toki näin, mut­ta: Hel­sin­gis­sä ongel­ma on nime­no­maan niin päin, että vir­ka­mie­het tun­kee polii­tik­ko­jen tontille.

  Käy­tän­nös­sä pää­tök­sen­te­ko on har­voin sel­lais­ta että se kos­ki­si vain yhtä asian­tun­ti­ja-alaa. Esi­mer­kik­si kun kaa­voit­ta­ja suun­ni­te­lee uut­ta asui­na­luet­ta, sil­lä on moni­nai­sia talou­del­li­sia, sosi­aa­li­sia, lii­ken­teel­li­siä, eko­lo­gi­sia, elin­kei­no­po­liit­ti­sia ja ties mitä vai­ku­tuk­sia, jot­ka vie­lä kyt­key­tyy toi­siin­sa mitä moni­mut­kai­sim­min tavoin, ja joi­den­ka tavoit­teet ovat ristiriitasia.

  Sem­mois­ta asian­tun­ti­jaa joka hans­kaik­si nämä kaik­ki ei ole, kos­ka asian­tun­te­mus käy­tän­nös­sä on eri­kois­tu­mis­ta johon­kin. Tämä on se isoin ongel­ma asian­tun­ti­ja­val­las­sa, sii­nä käy niin että asioi­ta teh­dään nii­den eri­koi­sa­lo­jen vink­ke­lis­tä, joi­den­ka edus­ta­jat nyt sat­tu­vat pää­se­mään ääneen ja efek­tii­vi­ses­ti päät­tä­mään, mikä on täy­sin eri asia kuin par­haan tie­don mukaan muo­dos­tet­tu kokonaisetu.

  Onhan mah­dol­lis­ta, että kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaa hakee hyvin kapea­kat­sei­nen ja yksi­puo­li­sen näke­myk­sen omaa­va hen­ki­lö, joka suh­tau­tuu tor­ju­vas­ti kes­kus­ta-asu­mi­sen kehit­tä­mi­seen, suo­ras­taan vihaa jul­kis­ta lii­ken­net­tä, halu­aa raken­taa Kivi­no­kan ja siir­to­la­puu­tar­hat mut­ta halu­aa säi­lyt­tää golf ken­tän Talis­sa ja len­to­ken­tän Malmilla. 

  Toi­saal­ta vir­kaa voi hakea ääret­tö­män kapea­kat­sei­nen ja yksi­puo­li­sen näke­myk­sen omaa­va hen­ki­lö, joka suh­tau­tuu tor­ju­vas­ti kaik­kien mui­den kuin kes­kus­ta aluei­den kehit­tä­mieen, suo­ras­taan vihaa autoi­lua, halu­aa säi­lyt­tää Kivi­no­kan ja siir­to­la­puu­tar­hat mut­ta halu­aa raken­taa Talin golf ken­tän ja Mal­min len­to­ken­tän alueen. 

  Tuol­lai­set ”fik­tii­vi­set” hen­ki­löt, ajat­te­li­vat­pa kum­mal­la taval­la tahan­sa, eivät sovi mis­sään tapauk­ses­sa kau­pun­gin joh­toon, sil­lä joh­ta­juus vaa­tii pal­jon tas­a­puo­li­sem­pia omi­nai­suuk­sia kuin mitä vaik­ka­pa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa kaa­vois­ta lähin­nä vain park­ki­paik­ko­jen mää­räs­tä urput­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt hen­ki­lö edus­taa. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­ta­jan täy­tyy olla pal­jon tuol­lai­sen pii­pe­röin­nin yläpuolella.

  Meil­lä on jo pari esi­merk­kiä sii­tä, kuin­ka heik­ko joh­ta­mis­kult­tuu­ri joh­taa orga­ni­saa­tios­sa työs­ken­te­ly­kult­tuu­rin rapau­tu­mi­seen. HKR:n kor­rup­tio­vyyh­ti esi­mer­kik­si on ylim­män joh­don joh­ta­juu­den puut­teen aiheut­ta­maa, joh­ta­jien pitää kye­tä pitä­mään orge­ni­saa­tion menet­te­ly­ta­vat puhtaina.

 19. tpyy­luo­ma: Ja on pöy­ris­tyt­tä­vä aja­tus että poliit­ti­nen toi­min­ta oli­si syr­jin­tä­pe­rus­te työnhaussa.

  Vie­lä pöy­ris­tyt­tä­väm­pi on nyky­ti­lan­ne mis­sä syr­jin­tä­pe­rus­tee­na on se, että ET kuu­lu puolueeseen.

 20. tpyy­luo­ma: Tämä on se isoin ongel­ma asian­tun­ti­ja­val­las­sa, sii­nä käy niin että asioi­ta teh­dään nii­den eri­koi­sa­lo­jen vink­ke­lis­tä, joi­den­ka edus­ta­jat nyt sat­tu­vat pää­se­mään ääneen ja efek­tii­vi­ses­ti päät­tä­mään, mikä on täy­sin eri asia kuin par­haan tie­don mukaan muo­dos­tet­tu kokonaisetu.

  Täs­tä olen samaa miel­tä. Puh­das asian­tun­ti­ja­val­ta ei ole hyvä, kos­ka se on demo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon ulko­puo­lel­la, eikä sin­ne tuo­da arvo­ja yhtään mis­tään. Juu­ri nii­den arvo­jen pitäi­si olla äänes­tä­jien pää­tet­tä­vis­sä. Edes yri­tyk­set eivät toi­mi puh­taas­sa asian­tun­ti­ja­val­las­sa, niil­lä­kin on hallitus.

  Asia ei kui­ten­kaan kor­jaan­nu sil­lä, että sek­to­ria vetä­mään lai­te­taan poliit­ti­sil­la perus­teil­la ihmi­nen, jol­la ei ole kysei­sen sek­to­rin joh­ta­jal­ta vaa­dit­ta­vaa asian­tun­te­mus­ta ja joh­ta­mis­osaa­mis­ta. Sil­loin vain asiat hoi­de­taan sii­nä suh­tees­sa, kun sek­to­rit ja poliit­ti­set tahot saa­vat päät­tä­vää polii­tik­koa lobat­tua. Sil­loin se fak­toi­hin poh­jau­tu­va mate­ri­aa­li siir­tyy vie­lä kau­em­mas pää­tök­sen­teos­ta rik­ki­näi­sen puhe­li­men saattelemana.

  Täs­tä syys­tä sen yhdis­te­tyn­kin kuvan luo­mi­ses­sa pitää olla kovan tason ammat­ti­lai­nen, jol­la on riit­tä­väs­ti osaa­mis­ta koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­seen. Poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon ja ohjauk­sen paik­ka on tämän koko­nais­ku­van pääl­lä, ei alla.

  Kon­kreet­ti­sel­la tasol­la se on sit­ten jo enem­män kysee­na­lais­ta, onko usean sek­to­ria­pu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan mal­li hyvä. Se voi toi­mia ihan hyvin poliit­ti­ses­ti ohjat­tu­na mal­li­na, mut­ta sii­nä on myös ris­kin­sä. Koko­nais­ku­vas­ta on vai­kea saa­da ehjää, jos yhdel­lä sek­to­ril­la vede­tään vasem­mal­le, toi­sel­la oikealle.

  Toi­sel­la lai­dal­la on se proble­ma­tiik­ka, että jos kau­pun­gin vir­ka­mies­kun­nas­sa on ylim­pä­nä vir­ka­mies­kau­pun­gin­joh­ta­ja ja hänen pääl­lään por­mes­ta­ri, poliit­ti­nen ohjaus jää väki­sin ohuek­si, kos­ka poliit­ti­ses­sa­kin ohjauk­ses­sa oli­si syy­tä olla useam­pi näkö­kul­ma mukana.

  Yksi yli­mää­räi­nen rie­sa tulee sii­tä, että poliit­ti­nen joh­to ei voi irti­sa­noa vir­ka­mie­hiä. Sii­nä proble­ma­tii­kas­sa on nol­la hyvää vaih­toeh­toa. Jos poliit­ti­nen joh­to voi irti­sa­noa vir­ka­mie­hiä, se vaa­ran­taa vir­ka­mies­ten neut­raa­liu­den. Toi­saal­ta jos poliit­ti­nen joh­to ei voi esi­mer­kik­si vali­ta kul­loi­seen­kin tilan­tee­seen par­hai­ten sopi­vaa kau­pun­gin­joh­ta­jaa, toi­min­ta­va­ra kape­nee (vrt. yri­tyk­sis­sä toi­mi­tus­joh­ta­jan vaihto).

  Ainoa sel­keä asia näyt­tää ole­van se, että jos vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­tio ei pys­ty tuot­ta­maan hyviä koko­nais­ku­via, orga­ni­saa­tios­sa on mätää. Nii­den par­haa­seen saa­ta­vil­la ole­vaan tie­toon perus­tu­vien ske­naa­rioi­den tuot­ta­mi­nen on nime­no­maan ope­ra­tii­vi­sen orga­ni­saa­tion osia.

  (Tie­tys­ti tämän blo­gin kon­teks­tis­sa minun pitää heti sanoa, että Soi­nin­vaa­ra oli­si päte­vä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jak­si vir­ka­mie­he­nä­kin ajat­te­lu­ky­kyn­sä ansios­ta. Uskon myös hänen kykyyn­sä jät­tää poliit­ti­set into­hi­mot väliin tuos­sa hommassa.)

 21. Soi­nin­vaa­ras­ta apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja niin koh­ta ei kaa­voi­te­ta pie­niä asun­to­ja enää lain­kaan. Saa­daan lähes yksi­no­maan hyviä veronmaksajia.

 22. Pirk­ka­las­sa kunn­han­hal­li­tuk­sen opet­ta­ja­puo­lue tyr­mä­si joseen­kin kan­nat­ta­van hank­keen käyt­tää Tam­pe­reen puo­lel­la ole­vaa lukio­ta sen sijaan että kun­taan koko­naan uusi lukio.
  Syy ei ollut kun­ta­lais­ten etu, ei oppi­lai­den etu eikä mikään jär­ki­syy vaan hie­man kum­mal­li­nen pel­ko omis­ta työ­pai­kois­taan. (No, niis­tä jou­taa ole­maan luot­ta­mus­hom­mis­sa toi­sin kuin jois­tain muis­ta duuneista.)

  Poliit­ti­sen päät­tä­jän roo­li on edus­taa kan­sa­lai­sia ja osin myös äänes­tä­ji­ään. Vir­ka­mie­hen roo­li olla tai­ta­va työs­sään. Näi­tä kah­ta ei kan­nat­tais lii­kaa sekoittaa.

  Jos kou­lu­la­ta­kun­ta on opet­ta­jien mie­hit­tä­mä, edis­te­tään­ko oppi­lai­den ja kun­nan asioi­ta vai opet­ta­jien omia asioita?

  Kun ter­veys­lau­ta­kun­nas­sa on lää­kä­rei­tä, lop­put­los on näh­ty. Sai­raa­hoi­to­pii­rien ns polit­ti­nen ohjaus on lähin­nä fanitoimintaa.

  kaa­voi­tus­asiois­sa sin­ne patis­te­tut puo­luei­den ark­ki­teh­dit toteut­ta­vat ihan omaa näke­mys­tään mitä on kun­nan kehit­tä­mi­nen eikä se tun­nu aina­kaan mai­rit­te­le­van hei­dän kou­lu­tus­taan tai ammattitaitoaan.

  Jouk­ko­lii­ken­ne­lau­tan­nal­le oli akoi­naan yllä­tys, että siel­lä voi olla joku joka ihan käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä. Se kun oli bus­sien osta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den taho­jen mie­hit­tä­mä paikka.

  Poliit­ti­se­na päät­tä­jä­nä pitäi­si pys­tyä toi­mi­maan suh­teel­li­sen sel­vä­jär­ki­sen ihmi­sen. Asian­tun­to­jat ovat erikseen.

  Sel­vä­jär­ki­syy­teen kuu­luu, ettei­vät vir­ka­mi­het vie­kah­vil­le kabe­ba­kios­kil­le kuin lit­ran mai­to­mit­taa. Se taas vaa­tii hyvän val­mis­te­lu­ko­neis­ton ja käi­tys­tä elämästä.

  Asian­tu­ten­mus­ta e kan­na­ta roman­ti­soi­da. Vir­ka­me­hil­tä sitä voi­si edel­lyt­tää. Saas näh­dä mikä on Hel­sin­gin ter­vey­des­tä vas­taa­van vir­ka­mie­hen osaa­mi­nen, ei hyväl­tä näytä.

 23. JTS: Heh ja Kepu jäi ilman. 

  Tam­pe­reel­la nämä ovat mää­rä­ai­kai­sia – nel­jä vuot­ta. Sit­ten vaihdetaan. 

  Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa jae­taan ja mak­se­taan, mut­ta ei vaih­de­ta. Jos vaih­de­taan, sit­ten suh­mu­roi­daan vaih­to ennen vaaleja. 

  Käy­tän­nös­sä ennen vain kun­nan vir­ka­mies pys­tyi ole­maan työ­lääm­min lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja tai kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, usein aikaa oli opet­ta­jil­la. Ei kukaan yksi­tyi­sel­tä voi­nut olla niin pal­joa pois­sa, poik­keuk­se­na rak­sa­fir­mo­hen etu­je­na­ja­jat. Aiem­min kor­vat­tiin mene­tet­ty palk­ka ja jotain, por­mes­ta­ri­mal­lis­ta on palk­ka ja voi olla pois­sa muis­ta hom­mis­ta kokonaan. 

  Poliit­tis­ten valin­to­jen pitäi­si olla mää­rä­ai­kai­sia. Sil­loin vaa­leil­la on merkitystä. 

  Vir­ka­mie­het val­mis­te­le­vat ja esit­te­le­vät. Sii­nä ero.

  En nyt kan­na­ta min­kään puo­lu­een man­daat­te­ja tai sopi­muk­sia, jos niin luu­let. Nyt ei vaa­leis­sa tie­dä vält­tä­mät­tä min­kä­lai­nen koa­li­tio tulee val­taan ja kor­jaa potin. Oikeas­sa por­mes­ta­ri­mal­lis­sa on suo­ra kan­san­vaa­li, ei puo­luei­den suh­mu­roin­tia ja yli­suu­ria palkkoja.

  Hel­sin­gis­sä ihmet­te­len sitä, ettei raken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va kau­pun­gin­joh­ta­ja (Sau­ri ?) ole eron­nut, kos­ka HKR:n vir­ka­mie­his­tä on suu­ri jouk­ko syy­te­har­kin­nas­sa. Vai onko tämä “busi­ness as usual” Hel­sin­gis­sä. Tämä Räty-Män­nis­tö kuvio oli osoi­tus jon­kin­lai­ses­ta yli­mie­li­syy­des­tä ja kaikkivoipaisuudesta.

 24. Count­ry­boy: Oikeas­sa por­mes­ta­ri­mal­lis­sa on suo­ra kan­san­vaa­li, ei puo­luei­den suh­mu­roin­tia ja yli­suu­ria palkkoja.

  Tuo palk­ka­ky­sy­mys on vähän kaksipiippuinen. 

  Jos por­mes­ta­ri vali­taan äänes­tä­mäl­lä, pal­kan ei tar­vit­se olla kovin suu­ri. Sil­loin ver­tai­lu­koh­ta­na ovat kan­san­edus­ta­jat ja ministerit.

  Jos taas kau­pun­gin joh­toon halu­taan kyvyk­käi­tä joh­ta­jia, pal­kan, val­lan ja vas­tui­den pitää olla kil­pai­lu­ky­kyi­siä yksi­tyi­sen sek­to­rin vas­taa­van lii­ke­vaih­don toi­min­to­jen joh­ta­jien työ­eh­to­jen kans­sa. Muu­ten käteen jää vain B‑sarjan pelaa­jia, jos ei käy ihan mah­do­ton tuuri.

 25. Niin ilmei­ses­ti New Yor­kis­sa ja Lon­toos­sa on jou­dut­tu sit­ten tyy­ty­mään B‑luokan por­mes­ta­rei­hin, kun palk­ka on pie­nem­pi kuin Hel­sin­gin kau­pun­gin­joh­ta­jan. Lon­too ja NYC ovat kui­ten­kin noin 10-ker­taa Hel­sin­kiä suu­rem­pia. Hel­sin­gis­sä­hän asian­tun­te­va huip­pu­joh­ta­ja on näem­mä saa­tu enti­ses­tä Ale­pa-kaup­pi­aas­ta. En väi­tä että hän oli­si huo­no, mut­ta palk­ka ei vain ole mis­sään jär­ke­väs­sä suh­tees­sa kau­pun­gin kokoon tai ongelmiin.

 26. tpyy­luo­ma: Nyt ihan hake­mat­ta­kin tulee mie­leen: Tämä joh­tai­si lähin­nä sii­hen että eri puo­luei­den vir­ka­mie­het eivät oli­si puo­luei­den jäse­niä. Ja on pöy­ris­tyt­tä­vä aja­tus että poliit­ti­nen toi­min­ta oli­si syr­jin­tä­pe­rus­te työnhaussa.

  Rajoi­tet­tu, vain tiet­ty­jä vir­ko­ja kos­ke­va kiel­to ei ole miten­kään mah­do­ton. Sel­lai­nen on nimit­täin jo nykyi­sin ole­mas­sa. Soti­las­vi­ras­sa pal­ve­le­va syyl­lis­tyy rikok­seen, jos kuu­luu puolueeseen.

 27. Aamun uuti­sis­ta saim­me sit­ten lukea, että blo­gi-isän­tä ei enää hae­kaan kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­van apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­kaa, kos­ka sitä hakee joku pal­jon epäpätevämpi.

  Tämän jäl­keen voi olla vain vie­lä enem­män samaa miel­tä sii­tä, että tuon tason hom­mis­sa ei pitäi­si olla poliit­ti­sia nimityksiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.