Paljonko oppimateriaalin kierrätys säästää?

Yksi bud­jetin kiis­takysymyk­siä on oppivelvol­lisu­usiän nos­t­a­mi­nen 17 vuo­teen, jot­ta syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vat nuoret jou­tu­isi­vat jatka­maan vaik­ka sakon uhal­la opiskelu­aan. Kaik­ki var­maankin ovat samaa mieltä siitä, että nämä perusk­oulu­un opiskelun­sa lopet­ta­vat pitäisi jotenkin saa­da opin­tielle. Oppivelvol­lisu­usiän nos­tamisen suurin kus­tan­nus syn­tyy kuitenkin siitä, että kaikkien opiske­li­joiden oppi­ma­te­ri­aalit on annet­ta­va heille ilmaisek­si. Näin san­o­taan perustuslaissa.

Kun piti tukea syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­via, annetaankin pääosa rahas­ta niille, joiden opin­nois­sa ei ole mitään ongelmaa.

Ope­tus­min­is­teri arvioi, että oppivelvol­lisu­usiän nos­t­a­mi­nen mak­saa 14 miljoon­aa, kun­tali­iton mielestä noin 70 miljoon­aa euroa. Kun kat­son, mitä tyt­täreni oppikir­jat lukios­sa mak­sa­vat, Kun­tali­iton luku tun­tuu intu­ition perus­teel­la ole­van lähempänä totuutta.

Demar­it ovat esit­täneet, että ongel­ma ratkaistaan oppikir­jo­jen kier­rä­tys­tä tehosta­mal­la. Mut­ta, mut­ta … Oppikir­jan painami­nen mak­saa noin euron. Tämä euro on kier­rä­tyk­ses­tä koitu­va kansan­taloudelli­nen säästö. Kier­rä­tys merk­it­see, että oppi­sisältö­jen tuot­tamis­es­ta mak­se­taan vähem­män. Var­maankin oppikir­jabis­nek­sessä syn­tyy joillekin perus­teet­toman suuria tulo­ja, mut­ta suurin osa oppikir­jo­jen tek­i­jöistä saa tulo­ja varsin kohtuullisesti.

Ei kai ole tarkoi­tus, että oppi­ma­te­ri­aa­li­nen kehit­tämi­nen lopete­taan tai että sitä edes radikaal­isti vähennetään?

= = = =

Muuten olen sitä mieltä, että olisi hyvä, jos meil­lä olisi 12-vuoti­nen ilmainen koulu­tus, mut­ta juuri nyt ei ole ylimääräistä rahaa jaettavaksi.

55 vastausta artikkeliin “Paljonko oppimateriaalin kierrätys säästää?”

 1. Hyvä kom­ment­ti. On vähän traag­ista, että yritet­täessä jakaa vähän hyvää jokaiselle, joudu­taan kar­si­maan keskei­sistä demokra­tiankin kannal­ta tärkeistä asioista. Näitä kaiketi ovat ainakin keskeinen infra, yleinen tur­val­lisu­us ja puoluee­ton oikeuslaitos, tasa-arvoinen koulu­tus, joka mah­dol­lis­taa eten­e­misen taus­tas­ta riip­pumat­ta, sekä yhteis­vas­tuu ter­vey­den pet­täessä ja van­hu­u­den koit­taes­sa. Ehkä vielä joku muukin, mut­ta kuten Mauno Koivis­to sanoi joskus, ei ole mitään järkeä kerätä saman­laisil­ta ja jakaa samanlaisille.

 2. Oppivelvol­lisu­usiän nos­tamisen suurin kus­tan­nus syn­tyy kuitenkin siitä, että kaikkien opiske­li­joiden oppi­ma­te­ri­aalit on annet­ta­va heille ilmaisek­si. Näin san­o­taan perustuslaissa.

  Ammat­tik­ouluis­sa monil­la aloil­la oppi­ma­te­ri­aa­likus­tan­nuk­set taita­vat olla vielä suuremmat. 

  Nos­te­taan oppivelvol­lisu­us 17 vuo­teen, eläkeikä 65 vuo­teen, ja tuote­taan peru­sopetuk­seen (kielet, matem­ati­ik­ka, fysi­ik­ka, kemia) avoimia ilmaisia oppimateriaaleja. 

  Rahat avoimien oppi­ma­te­ri­aalien tuot­tamiseen voisi ottaa kehi­tysavus­ta sil­lä taval­la, että kyseiset avoimet oppi­ma­te­ri­aalit kään­net­täisi­in myös kur­dik­si, ara­bi­ak­si, soma­li­ak­si, ahmarak­si jne. 

  Uskoisin että bud­jet­ti jäisi tuos­ta hel­posti plus­san puolelle, ja kehi­tysavul­lakin saataisi­in jotain konkreet­tista aikaan.

 3. Kan­nat­taisi pere­htyä lukioiden oppikir­jabis­nek­seen. “Sisältö­jen kehit­tämi­nen” tarkoit­taa oikeasti sivu­järjestyk­sen ja sisäl­lönkin tarpee­ton­ta sekoit­tamista, jot­ta kier­rä­tyk­ses­tä tulee vaikeaa tai jopa mahdotonta.

  Mon­elle jol­la “ei ole ongel­maa” nyky­mallis­sa kir­jo­jen hin­nat ovat kohtu­ut­to­mia. Julki­nen kir­jo­jen kier­rä­tys olisi mitä paras­ta punav­ihreää tasa-arvoa lisäävää toimintaa.

 4. Olisiko näis­sä laskelmis­sa otet­tu huomioon ns. dynaamiset vaikutukset?

  Sehän tarkoit­taa inno­vati­ivista ratkaisua, jol­la lop­pu­lasku mak­sate­taan kun­nan kas­sas­ta, eikä val­tion bud­jet­ti­raa­mi ylity.

 5. Oman koke­muk­seni mukaan suuri osa perusk­oulun (ja varsinkin lukion) kir­ja­ma­te­ri­aal­ista oli tarpee­ton­ta. Läh­eskään kaikkea ei käy­ty läpi, eikä olisi ehtinytkään. Var­maankin läh­es puo­let kir­jo­jen mate­ri­aal­ista jäi min­ul­ta lukematta/käyttämättä, vaik­ka olin hyvä oppi­las. Voisiko ajatel­la, että kaiken­maail­man kir­jasirkus­ta vähennettäisiin?

 6. Joka tapauk­ses­sa oppikir­jat vaikut­ta­vat yli­hin­noitel­luil­ta. Niil­lä luul­tavasti kus­tan­netaan sitä muu­ta tap­pi­ol­lista kir­jal­lisu­ut­ta, jota kus­tan­ta­mot kus­tan­ta­vat. Kuitenkin nykyään­hän opet­ta­jat kai saa­vat itse päät­tää minkä oppikir­jasar­jan tilaa­vat. Pitäisiköhän tässä siltikin tehdä han­k­in­to­ja enem­män “keskusjo­htois­es­ti” kulu­jen painamisek­si alas?

 7. Osmo: “Demar­it ovat esit­täneet, että ongel­ma ratkaistaan oppikir­jo­jen kier­rä­tys­tä tehosta­mal­la. Mut­ta, mut­ta … Oppikir­jan painami­nen mak­saa noin euron. Tämä euro on kier­rä­tyk­ses­tä koitu­va kansan­taloudelli­nen säästö. Kier­rä­tys merk­it­see, että oppi­sisältö­jen tuot­tamis­es­ta mak­se­taan vähemmän.”

  Tabletit vaan kaikille — sisältöä on help­po kier­rät­tää — ja tähän suun­taan ollaan muutenkin menos­sa use­assa kunnassa.

 8. Iso osa oppikir­jo­jen “kehit­tämis­es­tä” on kyl­lä kansa­t­aloudel­lis­es­ti melko turhaa työtä. Akti­iviset lukio- ja perusk­oulu­opet­ta­jat tehtail­e­vat pie­nil­lä päiv­i­tyk­sil­lä uusia kir­jasar­jo­ja, jot­ka edis­tävät todel­la mar­gin­aalis­es­ti opiske­li­joiden oppimista ver­rat­tuna van­hoi­hin kirjoihin.

  Jos noiden akti­ivis­ten opet­ta­jien työ­panos ohjat­taisi­in esim. niiden syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vien tukiopetuk­seen turhan “yet-anoth­er-math­book” rus­tailun sijaan, niin saataisi­in var­masti parem­pia tuloksia.

  Toki osa oppikir­joista kaipaa vuosit­taisia päiv­i­tyk­siä kun yhteiskun­ta muut­tuu jne. mut­ta mon­et aineet selviäi­sivät vähem­mäl­läkin kirjatehtailulla.

 9. Kir­joitin yliop­pi­laak­si 70- luvun lopus­sa ja yllä­tys, yllä­tys, tänäänkin suurin osa lukion kir­joista sisältää saman mate­ri­aalin. Kysymys on upon­neista kus­tan­nuk­sista, joi­ta poikkeuk­sel­lis­es­ti mak­se­taan vuodes­ta toiseen ja tämä tuot­taa hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta. OKM:n pitäisi ostaa/hankkia koko opetuk­ses­sa käytet­tävä mate­ri­aali, joka voidaan jakaa ilmaisek­si verkos­sa (esim. osana OKM pil­viväylä han­ket­ta). Tämän pitäisi olla perusidea ”läp­pärit koulu­un” han­kkeessa. Itsekin voisin olla mukana kir­joit­ta­mas­sa kir­jo­ja copy­left – peri­aat­teel­la. Olisi hyvä, jos kansamme edus­ta­jat ajaisi­vat tätä hanketta.

 10. Esimerkik­si lukion matem­ati­ikan kir­joista tulee joka vuosi uusi pain­os, jois­sa tehtävien numeroin­ti on muutet­tu yms. sik­si kier­rät­tämi­nen on vaikeaa.

 11. Jos halu­taan säästää, niin parem­pi olisi tehdä 16 v jäl­keen koulus­ta puh­taasti elearningi­in perus­tu­va laitos. 

  Näin säästet­täisi­in kir­jois­sa, tilois­sa, talon­miehissä jne..

 12. Syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vat eivät pahem­min oppikir­jo­ja lueskele, joten ihan sama hei­dän kannal­taan vaik­ka annet­taisi­in kotiläksyk­si Wikipedi­an artikkelei­ta. Yhä use­ampi syr­jäy­tyjä ei edes osaa lukea kun­nol­la. Tämä kos­kee eri­tyis­es­ti mamu-poikien heikoin­ta aines­ta — siis koulumene­tyk­sen kannal­ta heikoin­ta. Kun ei ole oppin­ut luke­maan lapse­na, on turha ruve­ta teinille tar­joa­maan lisävuot­ta koulussa. 

  (Ja kuten aina, on syytä muis­taa, että suo­ma­lainen koulu on ehkä maail­man epä­tasa-arvoisin ja joka tapauk­ses­sa epä­tasa-arvoisimpi­en joukos­sa lukemises­sa kun ver­rataan tyt­töjä ja poikia. Ihmeel­listä tässä häpeäpilkus­sa on, että suo­ma­laista koulua kehutaan poikkeuk­sel­lisen tasa-arvoisek­si eikä melkein kukaan tiedä tai ole tietäv­inään totuutta.)

  Muille ilmaiset kir­jat ovat ter­ve­tullei­ta — eri­tyis­es­ti kus­tan­ta­jille ja muille tuos­sa hämäräbis­nek­sessä mukana oleville. Hämäräbis­nek­sek­si kai voi kut­sua jär­jestelmää, jos­sa jae­taan kol­man­sien osa­puolien rahaa ja annetaan lahjuk­sia jaka­jille ja vede­tään kaikin tavoin muutenkin koti­in päin mak­sajien tai edes oppi­laiden edus­ta piit­taa­mat­ta. En väitä, että tämä on koko kuva mut­ta yksi puoli joka tapauksessa.

  Siitä olen samaa mieltä, että syr­jäy­tyvien nuorten ja eri­tyis­es­ti nuorten miesten kas­va­vat lau­mat ovat suuri uhka Suomen kaltaises­sa taan­tu­vas­sa taloudessa. Jotain pitäisi tehdä. Lisävu­osi kaikille ei vain ole järkevää rahankäyttöä.

 13. Olisiko jol­lain jakaa tutkimus­tu­lok­sia / tilas­to­ja, mitä tekevät ne perusk­oulu­un opin­ton­sa jät­täneet, jot­ka eivät ole töis­sä? Ja onko syr­jäy­tyneistä ole­mas­sa jonki­laista luokit­telua ole­mas­sa luokkaa masen­tuneet / vam­mau­tuneet / perin­nöil­lä elävät… Julk­isu­udessa näistä puhutaan, mut­ten ole mis­sään näh­nyt muu­ta taustal­la ole­vaa dataa, kuin työt­töminä olevat.

 14. TL:
  Rahat avoimien oppi­ma­te­ri­aalien tuot­tamiseen voisi ottaa kehi­tysavus­ta sil­lä taval­la, että kyseiset avoimet oppi­ma­te­ri­aalit kään­net­täisi­in myös kur­dik­si, ara­bi­ak­si, soma­li­ak­si, ahmarak­si jne. 

  Arvailin jo ennen tuo­ta uutista, että vetääkö joku taho herneen nenään, jos lukio­ta­son luon­non­tiedet­tä kään­netään ara­bi­ak­si, ja jae­taan ilmaisek­si jon­nekin kalifaattiin.

  http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/jihadisti_isis_filosofia_kemia-24494

  Jos maail­mal­la on kym­meniä kym­me­nien miljoonien ihmis­ten kielialuei­ta, ilman minkään tason peruskir­jal­lisu­ut­ta, niin mitä voimme odot­taa kehi­tysavul­ta? Lisää väestönkasvua, kulku­taute­ja, nälän­hätää ja sisällissotia?

 15. Jois­sain oppi­aineis­sa väit­täisin, että uuden oppi­ma­te­ri­aalin tuot­ta­mi­nen on lähin­nä haitallista. Meil­lä (vajaa 20 vuot­ta sit­ten) käytössä ollut lukion matem­ati­ikan oppikir­jasar­ja oli huonos­ti jäsen­nel­ty ja vaikut­ti lähin­nä graafis­ten laskimien main­ok­selta. Itse asi­a­sisältö ei ole muut­tunut yli sataan vuo­teen ja ope­tus­su­un­nitelmi­akin on lähin­nä kaven­net­tu, kos­ka matem­ati­ik­ka on muka­mas liian vaikeaa.

 16. Lie­nee myös syytä miet­tiä tarvi­taanko mak­sullisia oppi­ma­te­ri­aale­ja edes kovin pitkään näin net­ti­aikana. Avoimia ja ilmaisia oppi­ma­te­ri­aale­ja on ole­mas­sa (http://avoinoppikirja.fi/) ja tietysti niitä voitaisi­in myös kehit­tää lisää samal­la rahal­la joka kulute­taan nykyään oppikir­jo­jen ostamiseen. Näin oppi­ma­te­ri­aalit voisi lukea ilmaisek­si netistä tai saa­da kir­jak­si korkein­taan print­tauskus­tan­nusten hinnalla.

  Oppikir­ja­te­ol­lisu­us tulee kuole­maan tul­vaisu­udessa ja hyvä näin, sil­lä se jos mikä on ala jol­la avoin ja ilmainen ratkaisu on parem­pi kuin mikään mitä voit­toa hake­va kus­tan­nus­fir­ma saa aikaan.

 17. Oppikir­jo­ja tarvit­see toki päivit­tää ope­tus­su­un­nitelmien, maail­man ja tieteen muuttues­sa. Käytän­nössä muu­tos on varsin hidas­ta. Selasin aivan äsken Ota­van “Koulun biolo­gia ja maanti­eto 5” ‑oppikir­jaa. Kir­jas­ta näkee ihan selvästi, että se on van­han “Koulun maanti­eto” ja “Koulun biolo­gia” ‑sar­jan jälkeläi­nen. Mm. osa kuvista ovat aivan samo­ja kuin 1990-luvun alus­sa luke­mas­sani koulukir­jas­sa. Kar­tat on kyl­lä päivitet­ty, mut­ta niiden piir­rosasu ei ole muut­tunut mik­sikään. Eipä tarvit­sisikaan. Ne ovat edelleen hyviä ja toimivia karttoja.

  Koulukir­jake­hi­tyk­sessä olisi järkev­in­tä siirtää kir­jankus­tan­nus osit­tain val­ti­olle: val­tio han­kkisi kuhunkin aineeseen kak­si kir­jasar­jaa (laadun ylläpitämisek­si ja eri­lais­ten ped­a­gogis­ten menetelmien mah­dol­lis­tamisek­si) ja ostaisi näi­den tek­i­jänoikeudet itselleen. Kir­jo­jen päiv­i­tys- ja kehi­tyspro­jek­tit sekä paina­tus kil­pailutet­taisi­in vuosit­tain. Kir­jat myytäisi­in joko kun­nille tai oppi­laille omakus­tan­nush­in­taan. Oppikir­jasar­jat uusit­taisi­in vuosikymme­nen, parin välein julkisel­la kil­pailul­la, johon halukkaat kir­jan­tek­i­jät saisi­vat osal­lis­tua näy­teosal­la. Voit­ta­jat saisi­vat kir­joit­taa uuden sarjan.

  Nykyi­nen menett­te­ly on hyväksyt­tävä vain, jos kus­tan­ta­jat toimi­vat kult­tuuri­laitoksi­na ja käyt­tävät van­haan tapaan oppikir­jo­jen voit­to­ja kan­nat­ta­mat­tomi­in taidekir­ja­julka­isui­hin. Näin ei ole, sil­lä esim. enti­nen WSOY:n oppikir­jatuotan­to on Sanoma-kon­sernissa, jol­la ei ole täl­laista kulttuuritoimintaa.

 18. Oppikir­jo­jen tuot­ta­mi­nen ei mak­sa mar­gin­aalil­la oikeas­t­aan yhtään mitään. Se euron paina­tuskus­tan­nuskin per kir­ja on oikeasti suurek­si osak­si ilmaa, ei paperi ja muste mak­sa likip­itäenkään sen ver­taa. Kan­nen nit­o­mi­nen voi mak­saakin. Mut­ta tämä nyt on ohi pointista.

  Mik­si ihmeessä oppi­ma­te­ri­aalin tuot­ta­jan saa­ma kor­vaus riip­puu käyt­täjien määrästä, ja mik­si kun­ta mak­saa sen käyt­täjämäärän mukaan? Tässä pää­si­sivät sekä kun­nat että val­tio huo­mat­tavasti halvem­mal­la kun vaan neu­vot­telisi­vat muu­ta­man oppikir­jan tek­i­jän kanssa ker­tako­r­vauk­ses­ta, val­tio ostaisi kir­jat ja kun­nat saisi­vat ne sit­ten mar­gin­aal­i­hin­nal­la. Väit­täisin, että jos tehtäisi­in näin, niin hin­nat putoaisi­vat entisestään. 

  Mik­si näin ei tehdä nyt? Ja vielä tärkeäm­pää: Mik­si asi­as­ta vas­tu­us­sa ole­vat virkamiehet eivät ole vankilassa?

 19. Minä tun­nen yhden lukionopet­ta­jan joka oli mukana tekemässä lukion oppikir­jaa, jota sit­ten myyti­in vuosikau­sia. Hän rak­en­si talon kir­jan myyn­ti­t­u­loil­la. Suurin osa tietysti meni kustantajille.

 20. Perusk­oulus­sa on täl­lä het­kel­lä säästet­ty liikaa oppi­ma­te­ri­aal­ista. Olisi tehokkaam­paa opet­taa isom­pia ryh­miä asial­lisil­la välineil­lä, kuin pienem­piä niin että opet­ta­ja joutuu tekemään itse mate­ri­aalia tehot­tomasti ja opiske­li­jat käyt­tämään omaansa.

  Väitän, että ilmainen lukio­ma­te­ri­aali lask­isi merkit­tävästi käytössä ole­van oppi­ma­te­ri­aalin tasoa ensim­mäisenä vuonna.

  E‑oppimateriaali ei ole mil­lään muo­toa halvem­paa kuin paper­i­nenkaan — siitä ei ole ratkaisuk­si. Mate­ri­aalis­sa mak­saa sisältö, ei muoto. 

  Oppivelvol­lisu­usiän nos­t­a­mi­nen lask­isi laat­ua, eikä paran­taisi nyky­istä tilan­net­ta mil­lään muotoa.

 21. Ei lisävelvol­lisuuk­sia kun­nille. Tämä on ääneen san­ot­tu peri­aate hal­li­tuk­sen toimes­ta kym­meniä kertoja. 

  Siin sit­ten kokkar­it ja vihreät katso­vat vier­estä kun yksi “vale­opet­ta­ja” ope­tus­min­is­teri toteut­taa: lisävelvol­lisuuk­sia kunnille.

  Ja muut hal­li­tus­puolueet eivät sit­ten voi tälle mitään? Ihme touhua tämä suo­ma­lainen demokra­tia ja lama-ajan kriisitietoisuus

 22. Jos markki­nat eivät toi­mi, eli kir­joista joutuu mak­samaan enem­män kuin tuo euron plus kohtu­ulliset kulut sisäl­lön tuot­ta­jalle ja riskin otta­jalle, niin val­tio voisi hyvin osal­lis­tua kil­pailu­un ja kus­tan­taa itse joitain kir­jo­ja, jot­ka se myisi sit­ten kouluille kohtu­uhin­taan. Myös vapaiden markki­noiden kir­jo­jen hin­nat putoaisi­vat tämän tem­pun seu­rauk­se­na järkevälle tasolle (jos ne ovat kohtu­ut­toma­l­la tasol­la nyt).

  Ehkä val­tio arastelee liikaa ja antaa markki­noiden pysyä aivan turhaan epäter­veinä. Jos markki­nat ovat epäter­veet, on nimeno­maan val­tion velvol­lisu­us palaut­taa ne (täl­lä tai jol­lain muul­la keinol­la) toimiviksi.

 23. Tarkoi­tus oli hyvä — kun­nille annetaan rahaa, että 10-luok­ka (kier­räte­ty­il­lä kir­joil­la) tai jotain jär­jestetään niille jot­ka eivät mene ammat­tik­oulu­un tai lukioon tai vastaavaan. 

  Mut­ta kuin­ka tähän töp­päilti­in mukaan ilmaiset lukiokirjat?
  Toki lap­siper­heet kiit­tävät, se hyvit­tää reilusti lap­sil­isän leikkauk­sen per­heen kuluissa. 

  Josko tavoite ja väli­neet mietit­täisi­in uusik­si, ratkaisu löy­ty­isi jostain “oppivelvol­lisu­usiän” ja perus­tus­lain ilmaisen opetuk­sen väli­maas­tos­ta. Siis jos oikeasti halu­taan tehdä jotain.

 24. Olen kai vähän yksinker­tainen, kun en ymmär­rä miten pakko saa Jari-Pet­terin yht’äkkiä innos­tu­maan opiskelus­ta yhtään sen enem­pää kuin aikaisemp­ina vuosi­na. No, oppi­ihan nuore­na sen kuin­ka yhteiskun­ta kyykyt­tää pakon ja ran­gais­tuk­sen uhalla.

  Toisaal­ta onhan se kiva käy­dä siel­lä koulus­sa vään­tämässä tun­nil­la vit­siä samal­la, kun jotkut joi­ta opiskelu kiin­nos­taa yrit­tävät siel­lä opiskel­la ihan tosis­saan. Niiden häiriköin­ti se vas­ta mukavaa onkin.

  Tämä yksi ylimääräi­nen pakolli­nen vuosi sit­ten pelas­taa Jari-Pet­terin syr­jäy­tymisen kier­teeltä johon jokainen ei aka­teemis­es­ti koulutet­tu on Soin­in­vaaran mielestä tuomittu?

  Jep jep…

  Ymmär­rän kyl­lä, että tilas­tol­lis­es­ti työt­tömis­sä ja syr­jäy­tyneis­sä on pros­en­tu­aalis­es­ti paljon ns. perusk­oulun käyneitä ja vähem­män aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja mut­ta en kyl­lä ymmär­rä sitä, miten tämä yksi pakolli­nen vuosi muut­taa yhtään mitään ainakaan posi­ti­ivises­sa mielessä.

  PS. Aika mon­et hyvä­palkkaiset työ­paikat saadaan suhteil­la, ei koulu­pa­pereil­la. On huo­mat­tavasti tärkeäm­pää tun­tea oikeat piir­it kuin oma­ta aka­teem­i­nen lop­pututk­in­to. Ihan näin vih­jeenä työelämää aloitteleville.

 25. Uuh!

  Olen jo hyväksynyt sen tosi­asian, että tässä maas­sa on viisi miljoon­aa koulun asiantun­ti­jaa: ovathan he kaik­ki olleet koulussa. 

  Nyt ainakin täl­lä blogilla on hem­metin paljon myös oppikir­jo­jen ja niiden tekemisen asiantun­ti­joi­ta; ovathan he itsekin luke­neet oppikir­jo­ja ja vielä ihan viime aikoinakin selanneet.

  Itse olen tul­lut tehneek­si yhdestä perusk­oulun oppikir­jasar­jas­ta oman osuuteni. Kir­jasar­ja on täl­lä het­kel­lä n. 16 vuot­ta van­ha ja sitä käytetään edelleenkin.

  Olemme päivit­täneet kir­jasar­jaa kak­si ker­taa. Molem­mil­la ker­roil­la tärkein syy on ollut palaute: kouluis­sa työsken­televät opet­ta­jat halu­a­vat paran­nuk­sia keskeiseen työvälineeseensä.

  He siis pitävät kir­jasar­jaa niin hyvänä, että halu­a­vat jatkaa sen käyt­töä, mut­ta ehdot­ta­vat kuitenkin uude­nok­sia — esimerk­isi sen, että puhutaan mielu­um­min euroista kuin markoista. Val­takun­nan ope­tus­su­un­nitel­ma ei ole tässä välis­sä juuri muut­tunut (viimek­si 2004), eli se ei ole aiheutanut juurikaan uudistuksia. 

  Ei ole mul­la paljoa koke­mus­ta perusk­oulu­un tarkoite­tu­ista e‑oppikirjoista. Ne, mitä olen näh­nyt, ovat kyl­lä olleet surullisia tapauk­sia: 70-luvun trille­jä siir­ret­tynä 2010-luvun tekniselle alustalle: aluk­si näyt­tää hienol­ta, mut­ta iki­van­ha tiedonkäsi­tys ja mekaa­ni­nen tois­to keulilla.

  Oma poikani aloit­ti juuri korkeak­oulu­opin­not. Hänen mukaansa läh­es kaik­ki tarvit­ta­vat kir­jat ovat e‑oppikirjoina ja netistä lainat­tavis­sa. Ne, jot­ka eivät ole, on alan har­ras­ta­jien toimes­ta kräkät­ty ja saatavis­sa piraat­teina. Uute­na syksyn kir­jat oli­si­vat mak­sa­neet 700€. Ettei vaan kävisi niin kuin sille kaver­ille, joka pakkasel­la läm­mit­teli kuse­mal­la housuihinsa.

  Touko Met­ti­nen

  Kor­rup­tios­ta vielä, kus­tan­ta­jien piiris­sä kuul­tua: 70-luvul­la riit­ti, kun kun­nol­la juot­ti kaupun­gin oppikir­javas­taa­van. Nykyään pitää yrit­tää vaku­ut­taa salilli­nen hel­vetin kri­it­tisiä opet­ta­jia. Eli älkää nyt ainakaan siihen ehdot­tako palu­u­ta, että yksi tyyp­pi ostaa oppi­ma­te­ri­aalit kun­nalle — tai koko valtakunnalle.

 26. Ville T: E‑oppimateriaali ei ole mil­lään muo­toa halvem­paa kuin paper­i­nenkaan – siitä ei ole ratkaisuk­si. Mate­ri­aalis­sa mak­saa sisältö, ei muoto. 

  Mate­ri­aal­i­han ei markki­na­t­aloudessa mak­sa yhtään mitään. Sen tekem­i­nen mak­saa, mut­ta kun se on ker­ran tehty, sisältö ei mak­sa mitään. Ei syn­ny tek­i­jälle pen­nin osaakaan kus­tan­nus­ta siitä, että käyt­täjiä on miljoona, ver­rat­tuna siihen että käyt­täjiä on yksi. Sik­si tek­i­jälle ei pitäisi markki­na­t­aloudessa mak­saa yhtään mitään lisää siitä, että käyt­täjiä on miljoona vs että niitä on yksi.

  Tavataan tämä vielä, lukekaa tämä oikein hitaasti:
  Kun oppi­ma­te­ri­aali on ole­mas­sa, sen käyt­täjien määrän lisäämi­nen ei aiheuta kenellekään kus­tan­nuk­sia. Ei kenellekään. Yhtään. Sik­si siitä ei tarvitse mak­saa. Eikä pidä mak­saa. Se joka mak­saa on tyh­mä, se joka mak­saa muiden rahoil­la, on rikollinen.

 27. Ei oppikir­jo­jen kier­rä­tys mitään aut­taisi. Suun­nitel­tu luokka­han on ihan uusi ja sen tavoit­teet ja opin­to­su­un­nitel­ma ovat ihan uudet. Tarvi­taan paljon ihan uusia kir­jo­ja ohjel­man läpiviemiseen. 

  Olen ylipäätän­sä skepti­nen tuon ikäis­ten nuorten pakko-opet­tamiseen. Jos keski­tyt­täisi­in arkipäivän elämän­hallintaan, ammat­in­val­in­tao­h­jauk­seen sekä perusk­oulun ala-asteen lasken­toon ja suomenkieleen, jotain saat­taisi syn­tyä. Siihen tarvit­taisi­in vain hyviä opet­ta­jia ja “liitu­taulua”.

 28. En kyl­lä osaa surkutel­la sitä, jos lukiokir­joista tehdään ilmaisia. Tämähän tarkot­taisi myös toimi­vam­paa markki­na­t­alout­ta kir­jo­jen osalta. Tun­tuuko nurinkuriselta? No, markki­nat eivät ole kovin toimi­vat, jos yksi val­it­see tuot­teen (koulu) ja toinen mak­saa (opiske­li­ja). Nykyi­nen jär­jestelmä muis­tut­taa kovasti USA:n ter­vey­den­huolto­jär­jestelmää, jon­ka kus­tan­nuste­hokku­ut­ta on taidet­tu päivitel­lä tässäkin blogissa.
  Jos val­it­si­ja ja mak­sa­ja ovat sama taho, on edes mah­dol­lista miet­tiä järkevämpiä tapo­ja hyödyk­keen rahoit­tamiseen, kuten Tiedemiehen edel­lä esittämä.

 29. Ja moni tun­tui ole­van sitä mieltä, ettei oppikir­jo­ja tarvitse uud­is­taa, kun sisäl­löt ovat kuitenkin samat. Tämä ei kyl­lä ole ihan niin help­poa. Muis­tan perusk­oulus­ta muu­ta­mat kir­jat, joi­ta ei ilmeis­es­ti ollut sivunumeroin­tia luku­unot­ta­mat­ta päivitet­ty edel­lisen vuosikymme­nen alun jäl­keen. Vaik­ka itse oppi­ainet­ta vas­taan ei olisi mitään kovin vakavaa ollutkaan, kyl­lä kir­jaa oli vaikea ottaa vakavis­saan, jos kaik­ki huokui men­nyt­tä maail­maa. Nuorelle tämä hyp­pää nopeasti silmille vaikka­pa kuvien ihmis­ten vaat­teista tai siitä, että ne nuo­rille suun­natut osiotkin ker­to­vat vaikka­pa NHL-pelaa­jas­ta, joka on lopet­tanut uransa ennen ikälu­okan syntymää.

 30. Eikös oppivelvol­lisu­u­den jatkami­nen merk­itse myös yhteiskun­nan tar­joamia bus­si­matko­ja, ja jois­sain tapauk­ses­sa myös yhteiskun­nan mak­samaa asum­ista muual­la kuin van­hempi­en luona (kun mat­ka on pitkä). Pelkästään bus­si­matkoista tulee aika iso lasku.

  Kun tuon 14 miljoo­nan arvion jakaa keskimääräisel­lä 60 000 nuoren ikälu­okalla, niin ei siitä kovinkaan paljoa jää per oppilas.

  Tuol­la sit­ten tulisi jär­jestää kir­jo­ja, matko­ja ja vastaavia.

  Idea on ihan kau­nis, mut­ta kuten yleen­sä, halu­taan tukea muu­tamia ja tue­taan kaikkia. Lop­putu­lok­sen iso osa euroista menee “väärään osoitteeseen”.

 31. Koulukir­jabis­nek­sessä voi olla epäter­veitä piirteitä. Silti tuo on kum­mallista, että hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen luon­nok­ses­sa suun­nitel­lut kus­tan­nuk­set perus­tu­i­v­at lähin­nä koulukir­joi­hin ja niitä aiot­ti­in vah­vasti kier­rät­tää, vaik­ka sen piti olla syrjäytymislaki.

  Min­ulle on ainakin jäänyt epä­selväk­si, miten yliop­pi­laskokeisi­in lukem­i­nen aio­taan jär­jestää. Eikö siinä nyt yleen­sä tarvi­ta kaik­ki kyseisen aineen kir­jat ker­ral­la? Ja luulisi, että ainakin matem­ati­ikas­sa, fysi­ikas­sa, kemi­as­sa ja kielis­sä olisi aika ajoin tarve pala­ta ja tark­istaa asioi­ta myös edel­lis­ten kurssien kir­joista. Eikö sen nyt pitäisi olla kasautu­vaa tietoa?

 32. Kalle Iso­ta­lo:
  olisi aika ajoin tarve pala­ta ja tark­istaa asioi­ta myös edel­lis­ten kurssien kir­joista. Eikö sen nyt pitäisi olla kasautu­vaa tietoa? 

  Pitäisi. Kaiken tutk­in­toon tähtäävän oppi­ma­te­ri­aalin tulisi olla avoin­ta ja julk­ista inter­net-palvelua. Muu­toin ollaan jos­sakin suo­ja­tus­sa har­ry­pot­ter­i­maail­man kil­ta-jär­jestelmässä ei 2000-luvun tietoy­hteiskun­nas­sa. Oppi­ma­te­ri­aalin tuot­ta­ja voisi saa­da rojaltit onnis­tuneista tutkin­noista. Luem­meko vuon­na 2032 uutisen lehdestä “Alak­oul­u­lainen Väinö luki lääkik­sen kir­jat kesälo­ma­l­laan ja opet­ta­ja-Kaisan täy­dek­si ällistyk­sek­si tun­tui omak­suneen merkit­täviä osia siitä kaikesta ‑Väinön hit­sari-isä ker­too ylpeänä”.

 33. Tony Hager­lund:
  Eikös oppivelvol­lisu­u­den jatkami­nen merk­itse myös yhteiskun­nan tar­joamia bus­si­matko­ja, ja jois­sain tapauk­ses­sa myös yhteiskun­nan mak­samaa asum­ista muual­la kuin van­hempi­en luona (kun mat­ka on pitkä). Pelkästään bus­si­matkoista tulee aika iso lasku.

  Kun tuon 14 miljoo­nan arvion jakaa keskimääräisel­lä 60 000 nuoren ikälu­okalla, niin ei siitä kovinkaan paljoa jää per oppilas.

  Tuol­la sit­ten tulisi jär­jestää kir­jo­ja, matko­ja ja vastaavia.

  Idea on ihan kau­nis, mut­ta kuten yleen­sä, halu­taan tukea muu­tamia ja tue­taan kaikkia. Lop­putu­lok­sen iso osa euroista menee “väärään osoitteeseen”.

  15 miljoon­aa ja 60 000 oppi­las­ta tekee 250 euroa luku­vuodessa per opiskelija.

  Mik­si perusk­oul­u­laisia opete­taan kus­tan­nus­ta­sol­la 5000 euroa luku­vuodessa, jos se onnis­tuu 250 eurol­la? Osa ammat­tiopetuk­ses­ta on vielä reip­paasti perusk­oulu­ope­tus­ta kalli­im­paa. Jos­sain on pilkkuvirhe?

 34. Siis mitä?

  Oy Suo­mi Ab:n vel­ka paukkuu koh­ta 100Mrd:n euron yli ja tääl­lä keskustel­laan säästöistä siten, että kier­rätetään koul­u­lais­ten oppikirjoja.….

  Ei hyvä­nen aika sentään.

 35. Paras­ta lääket­tä tuol­laiselle 15–16-vuotiaalle on työ :On todel­la kum­mallista, että kas­vatuk­sen asiantun­ti­jat kuvit­tel­e­vat , että tuon ikäi­nen on valmis tekemään koko lop­puelämää koske­via ratkaisuja.
  Ei siihe kykene 50-vuo­ti­askaan aina.

  Nuori alaa etsiä joskus 15-vuo­ti­aana sijaansa yhteiskun­nas­sa ja useim­mat ovat löytäneet sen 25-vuotiaana

  On todel­la tolku­ton­ta tar­jo­ta valmi­ita ratkaisumalle­ja, tuos­sa iässä nuori tietää kaiken ja ulkop­uolisil­la pakot­teil­la ja pakot­taval­la ohjauk­sel­la saadaan nuori kapinaan.

  Nuoren pitää saa­da kokeil­la vai­h­toe­hto­ja ja oppia elämään työy­hteisössä ja muis­sa sosi­aal­i­sis­sa ryhmissä.

  Niin­pä niille, jot­ka eivät tiedä suun­taa pitäsi tar­jo­ta työtä tai työn kaltaista toimintaa.Siitä pitäsi saa­da palkkaakin, sil­lä on hyvin huono kan­nuste, jos nuori pakote­taan tekemään töitä ilman, että siitä tulee hyvää lompakkoon

  Eiväthän tj:kään tee töitä elleivät saa rahaa ja paljon.

  Eivätkä nuo lukios­sa jatka­vatkaan ole sen parem­mas­sa ase­mas­sa: Ressun lukion van­hempain- ja oppi­lasil­lois­sa rehtori osoit­ti, kuin­ka hämärä käistys tule­vaisu­ud­es­ta Suomen parhail­lakin on.Kun kysyt­ti­in van­hem­mil­ta kuin­ka moni tiesi 19-vuo­ti­aan, mihin tähtää 10 vuo­den kulues­sa niin 300:sta vain 10 kät­tä nousi.Sama 150 oppi­laan kohdalla.

  Osoit­ta vain kuin­ka etään­tyneitä päät­täjät ovat oikeas­ta elämästä

 36. Mitä tuol­la oppikir­jo­jen kier­rä­tyk­sel­lä tarkoite­taan? “Ker­taus on opin­to­jen äiti”, mut­ta kier­rä­tys estää myöhem­mät ker­tauk­set, jos kir­ja pitää lait­taa takaisin kier­rä­tyk­seen pian sen jäl­keen kun kurssi on suoritetttu.

  Jois­takin omista, vielä tal­lessa ole­vista oppikir­jois­tani on ollut suuri hyö­ty, kun olen jälkikasvulle joskus joitakin asioi­ta selvit­tänyt. Asioi­ta voidaan esit­tää usein eri tavoin, ja jos yksi tapa ker­toa ei vielä auta ymmärtämään asi­aa, voi toinen sen jo tehdä. Tämä on mielestäni saat­tanut ehkä toimia mm. matem­ati­ikan ja fysi­ikan osalta parhait­en, sil­lä niiden kohdal­la ovat omat, van­hat koulukir­jani olleet omas­ta mielestäni parem­pia, kun asioi­ta on joutunut joskus palaut­ta­maan uudelleen mieleen. Suo­raan uusista kir­joista, vaik­ka niistä omat, parem­matkin puolen­sa olen löytänyt, ei ole ollut aina vas­taavaa apua ennen tuo­ta mieleen­palau­tus­ta. Har­va kai kuitenkaan van­ho­ja koulukir­jo­jaan pitem­piä aiko­ja säästää, vaik­ka niistä jotain hyö­tyä joskus myöhem­min voi muul­loinkin olla.

  Kaik­ki oppikir­jat eivät ole “hyviä”. Jois­sakin on asi­at esitet­ty siten, että ne on helpom­pi ymmärtää. Jos esim. lukion oppikir­ja jostain aiheesta tai osakokon­aisu­ud­es­ta on tässä suh­teessa vajavainen, voi oppi­laalle olla apua asian poh­jati­eto­jen ker­taamis­es­ta edel­lis­es­tä (aihet­ta käsitelleestä) kir­jas­ta, joskus jopa rin­nakkaises­ta kir­jas­ta. Se edel­lyt­tää kuitenkin kiin­nos­tus­ta aiheeseen. Mah­do­ton­ta se ei ole varo­jen puut­teessakaan, kun oppikir­jo­ja löy­tyy myös kirjastoista.

  Oppivelvol­lisu­usiän yleis­es­tä nos­tos­ta tulisi aika iso lisäkus­tan­nus. Jos tarkoituk­se­na on aut­taa lähin­nä pien­tä ryh­mää (väli­in­putoa­jia), eivätkö ao. ryh­mään kohdis­te­tut toimet olisi parem­pi ja kus­tan­nuste­hokkaampi ratkaisu?

 37. Mites jos ainakin lukios­ta tieteet opiskeltaisi­in englan­niksi? Lukios­ta eteen­päin tilanne on kuitenkin tämä. Englan­niksi mate­ri­aali on hel­posti saatavaa ja ilmaista.
  Kus­tan­nus säästöt ovat val­ta­vat? Vai onko ole­mas­sa “suo­ma­laista” tiedet­tä jota ei englan­niksi opi?

 38. dio­di:
  Minä tun­nen yhden lukionopet­ta­jan joka oli mukana tekemässä lukion oppikir­jaa, jota sit­ten myyti­in­vu­osikau­sia. Hän rak­en­si talon kir­jan myyn­ti­t­u­loil­la. Suurin osa tietysti meni kustantajille. 

  Minä taas tunenn mon­ta lukionopet­ta­jaa, jot­ka ovat olleet mukana kir­jan­teossa ja toden­neet tun­tipalkan jääneen har­raste­ta­solle. Ei se keskimäärin mitään rahakas­ta puuhaa ole. Ei kan­na­ta kadehtia.

  Rahavir­rat ovat iso­ja, mut­ta niil­lä ylläpi­de­tään kus­tan­ta­jia, kir­jakaup­po­ja, ym. Jos tätä halu­aisi ratio­nal­isoi­da, yhteiskun­nan pitäisi ottaa oppi­ma­te­ri­aalin tuot­ta­mi­nen itselleen ja lait­taa se avoimeen jakelu­un (print­tikap­paleet tuotan­to­hin­nal­la). Sil­lä saisi nyky­istä laadukkaam­paa mate­ri­aalia nyky­istä enem­män, mut­ta sil­lä olisi samal­la iso vaiku­tus kustannusalaan.

  Oppikir­jo­jen kier­rä­tys sinän­sä on viisas­ta, kir­ja ei ole ker­takäyt­töhyödyke. Enkä myöskään pidä tavas­ta tehdä mität­tömiä päiv­i­tyk­siä oppikir­joi­hin ihan vain myyn­ninedis­tämis­mielessä. Ei siel­lä kuitenkaan ketään ole varsi­naisia kul­ta­mu­nia keräämässä, kos­ka Suo­mi on pieni markkina-alue.

 39. Villemm:
  Mites jos ainakin lukios­ta tieteet opiskeltaisi­in englan­niksi? Lukios­ta eteen­päin tilanne on kuitenkin tämä. Englan­niksi mate­ri­aali on hel­posti saatavaa ja ilmaista.
  Kus­tan­nus säästöt ovat val­ta­vat? Vai onko ole­mas­sa “suo­ma­laista” tiedet­tä jota ei englan­niksi opi?

  Olen itse käynyt koulua kum­mal­lakin kielel­lä ja opet­tanut eri tasoil­la kum­mal­lakin kielel­lä. Olen vakaasti sitä mieltä, että perusasi­at pitää opet­taa oppi­laan äidinkielel­lä tai äidinkie­len verois­es­ti hal­lit­se­mal­la kielel­lä, kos­ka vier­aan kie­len käyt­tämi­nen vaikeut­taa käsit­teel­listä ajattelua.

  Aja­tus kie­len ja sub­stanssin opet­tamis­es­ta samaan aikaan on peri­aat­teessa ihan hyvä. Jol­lain taval­la ihmisen aivois­sa kuitenkin tun­tuu ole­van rajalli­nen kap­a­siteet­ti, jol­loin käsit­teel­lis­es­ti vaikei­ta asioi­ta on han­kala opet­taa tilanteessa, jos­sa jo kie­len käsit­telem­i­nen vaatii osan aivokapasiteetista.

  Tämä rajaa mah­dol­lis­es­ti englan­niksi opetet­tavia ainei­ta aika paljon. Lukios­sa mat-fys-kem-bio ‑lin­jal­la joutuu jo jonkin ver­ran vaivaa­maan aivo­jaan asioiden ymmärtämisek­si. Yhteiskun­taop­pi taas on kovin kult­tuurisidon­naista, joten sitä ei voi ulkois­taa. Maanti­eto ja his­to­ria ehkä luon­nol­lisim­min meni­sivät englan­niksi, mut­ta näis­säkin on osit­tain sisältöongelma.

  Englan­ninkielistä mate­ri­aalia on paljon saatavil­la, ja olisi kovin suo­tavaa, että koulus­sa reaali­aineis­sa ja matem­ati­ikas­sa opit­taisi­in ko. alo­jen keskeinen englan­ninkieli­nen sanas­to. Mate­ri­aali on kuitenkin myös kovin vai­htel­e­vaa, ja sen käyt­tämi­nen edel­lyt­tää sel­l­aista lähdekri­ti­ikin tasoa, joka on taval­lisen luki­o­laisen ja osin jopa opet­ta­jan ulot­tumat­tomis­sa. (Tämä kom­ment­ti perus­tuu koke­muk­si­i­ni yliopisto-opettajana.)

  Vielä yksi heikkous liit­tyy opet­ta­jien kieli­taitoon. Suomes­sa on todel­la vaikeaa löytää opet­ta­jaa, joka olisi sekä ped­a­gogis­es­ti pätevä että niin suju­va englan­niksi, ettei opet­ta­jan kieli­taito opet­tamises­sa esteek­si tai hidasteeksi. 

  Eri­laiset kan­sain­väliset lin­jat (esim. IB) kamp­pail­e­vat tämän kanssa. Ulko­mail­ta tule­vat opet­ta­jat voivat puhua kieltä jopa äidinkie­lenään, mut­ta asiaosaami­nen ja ped­a­gogi­nen pätevyys ei vält­tämät­tä ole ihan suo­ma­laista tasoa. Suo­ma­laisil­la opet­ta­jil­la on tyyp­il­lis­es­ti hyvä sub­stanssin ja ped­a­gogi­ikan osaami­nen, mut­ta kieli­taito on keskimäärin aika tankeroa.

  (Pyy­dän, etteivät suo­ma­laiset opet­ta­jat vetäisi tästä pahasti her­net­tä nenään. Suo­ma­lais­ten opet­ta­jien englan­nin­taito on kan­sain­välis­es­ti ver­rat­tuna erit­täin korkeaa luokkaa. Vaa­timus vier­aal­la kielel­lä opet­tamis­es­ta on kuitenkin erit­täin tiuk­ka vaatimus.)

 40. Liike­toim­inta­malli jol­la oppikir­jo­ja voitaisi­in tehdä jatkos­sa on oikeasti aika yksinker­tainen. Koulut rankkaa­vat oppikir­jat sen mukaan mitä halu­aisi­vat käyt­tää. Sit­ten val­tio neu­vot­telee keskite­tysti muu­tamien parhaim­min rankat­tu­jen kir­jo­jen tek­i­jöi­den kanssa käyt­töoikeud­es­ta. Tässä kohtaa ei siis mak­se­ta pen­nin pyörylää siitä, kuin­ka moni käyt­tää, vaan ain­oas­taan oikeuk­sien luovu­tuk­ses­ta, ja sopimuk­seen liit­tyy jatkom­ah­dol­lisu­us: Jos kir­ja on riit­tävän hyvä, niin voidaan tila­ta uusi, kor­jat­tu pain­os seu­raav­ina vuosina. 

  Las­ke­taan mitä saisi vuodessa. Jos vaik­ka oikeudet han­ki­taan 25 eri­laiseen kir­jaan, ja jokaisen kir­jan tek­i­jöille mak­se­taan 50 000 euroa könt­täko­r­vauk­se­na, niin tästä tulee kus­tan­nus­ta huimat 1 250 000 euroa. Vaik­ka kor­vaus olisi 100 000 euroa, niin kus­tan­nus on 2.5 miljoon­aa, ja jos eri­laisia kir­jo­ja on 50, niin kus­tan­nus on 5 miljoonaa. 

  Jos käyt­täjää kohden las­ket­tu mar­gin­aa­likus­tan­nus on sen euron ja oppi­lai­ta on koko ikälu­ok­ka, eli se 50 000, ja jokaiselle oppi­laalle tulee 10 eri­laista kir­jaa, niin tästä tulee vielä puoli miljoon­aa lisää. Tuo 50 kir­jaa yllä tarkoit­taa siten sitä, että val­takun­nal­lis­es­ti kouluil­la on valit­ta­vana yksi viidestä kir­jas­ta kuhunkin oppi­aineeseen. Käsit­tääk­seni laskel­mani menee yläkant­ti­in täl­läkin tavalla. 

  Oppi­ma­te­ri­aalin aiheut­ta­ma lisäkus­tan­nus lisävuodes­ta on siis reilut viisi miljoon­aa. Ottaen huomioon, että a) muil­ta osin koulu­tus on jo kuitenkin mak­su­ton­ta b) koulu­tuk­sen ulkop­uolelle jät­täy­tyneen “jälk­i­hoito” mak­saa, eikä suurin osa mene ollenkaan töi­hin, niin väit­täisin että todel­liset mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set oppivelvol­lisu­usiän nos­tamis­es­ta eivät val­takun­nal­lis­es­ti voi ylit­tää kym­men­tä miljon­aa euroa.

  Kos­ka en kan­na­ta pakko­ja, en kan­na­ta oppivelvol­lisu­usiän nos­tamista, mut­ta se ei ole tämän point­ti. Point­ti on, että jos ja kun oppivelvol­lisu­usiän nos­t­a­mi­nen on muka kallista, niin se johtuu siitä että sys­tee­mi on yksinker­tais­es­ti tyh­mä, ja joku kup­paa siitä rahaa. 

  En löytänyt heti luku­ja siitä, paljonko oppikir­joi­hin kun­nil­ta menee nyky­isin val­takun­nal­lis­es­ti. Perusk­oulu kestää 9 vuot­ta, joten jos kus­tan­nus ylit­tää 100 miljoon­aa, niin tähän menetelmään siir­tymi­nen säästää enem­män kuin se yhden lisävuo­den lisäämi­nen sinne oppiaikoihin. 

  Ja ennenkuin joku kek­sii että “ei virkamiehet voi päät­tää mitä kir­jo­ja käytetään”, niin ei voi, ja sik­si koulu­jen pitäisi päästä itse val­it­se­maan oppikir­jat. Jos valit­ta­vana on viisi eri kir­jaa, niin väit­täisin ettei yksit­täi­nen opet­ta­ja voi mitenkään ehtiä pere­htymään edes niihin kaikki­in, eli tuos­sakin on jo toden­näköis­es­ti run­sauden­pu­laa. Jos joku taas kek­sii väit­tää, että oppikir­jan tekem­i­nen mak­saa enem­män kuin 100 000 euroa, niin sanois­in, että suu­ru­u­den­hul­lu­us on nyt iskenyt johonkuhun.

 41. Viherinssi: Rahavir­rat ovat iso­ja, mut­ta niil­lä ylläpi­de­tään kus­tan­ta­jia, kir­jakaup­po­ja, ym. Jos tätä halu­aisi ratio­nal­isoi­da, yhteiskun­nan pitäisi ottaa oppi­ma­te­ri­aalin tuot­ta­mi­nen itselleen ja lait­taa se avoimeen jakelu­un (print­tikap­paleet tuotan­to­hin­nal­la). Sil­lä saisi nyky­istä laadukkaam­paa mate­ri­aalia nyky­istä enem­män, mut­ta sil­lä olisi samal­la iso vaiku­tus kustannusalaan.

  Taas pitää kysyä että onko se juuri oppikir­jo­jen osta­jien tehtävä ylläpitää kus­tan­nusalaa. Ris­tisub­ven­tio tuskin tässäkään tilanteessa on se opti­maa­li­nen vai­h­toe­hto tavoit­tei­den saavuttamiseen.

 42. Alun­perin koulun tarkoi­tus on ollut säilyttäminen.

  Teol­lis­tu­misen ja kaupungis­tu­misen alkuaikoina kaupunkei­hin ker­tyi väkeä ja lap­sia oli paljon.

  Kun työpäivät oli­vat pitk­iä niin lapset jäivät kadulle ja jengiytyivät.Kontrolloimattomat lap­si­jen­git oli­vat vaar­al­lisia ja he ryöste­liv­ät , pahoin­pite­liv­ät , van­dal­isoi­vat ja kiusasi­vat kansaa. Niin­pä kek­sit­ti­in koulu, johon lapset sidot­ti­in ja tiukalla kuril­la pidet­ti­in aisoissa

  Oppiminen/opetus on sivu­tuote ja sitä lisät­ti­in sitä mukaa kuin yhteiskun­ta vaatik­oulute­tumpaa työvoimaa.

  Oppivelvoll­su­u­den piden­tämisessä on kysymys saman idean jatku­mos­ta , halu­taa estää syn­tymästä oppo­si­tio­ta yhteiskun­taan ja halu­taa pitää val­ta nyky­muo­toisen yhteiskun­nan eli­itin käsissä.

 43. Sähköiset kir­jat ovat nykyaikaa, niis­sä ei ole pelkkää tek­stiä vaan elävää kuvaa, ani­maa­tioi­ta , vuorovaiku­tuk­sel­lisu­ut­ta, oppi­jan omia tuo­tok­sia, port­fo­lioi­ta ym. ym. 

  Kir­jat uusi­in mate­ri­aalei­hin ver­rat­tuna ovat kuin hiero­gly­fit tai kiv­i­taulut , yhtä alkeellisia. 

  Selailkaa vaik­ka vähän maistiaisiksi: 

  http://www.e‑oppi.fi/

  Näitä sähköisen mate­ri­aalin tek­i­jöitä on monia muitakin, mut­ta PDF-tiedos­to ei ole sähköi­nen oppi­ma­te­ri­aali, se on vain kirja.

  Näi­den mate­ri­aalien avul­la saadaan aikaan säästöjä monel­la tasol­la. Esim. mate­ri­aalei­den päiv­i­tys tapah­tuu todel­la vähäl­lä rahalla. 

  Sähköi­nen oppimi­nen on nuo­rille luon­te­vaa, kos­ka he elävät siinä ympäristössä jo muutenkin kaiken aikaa.

 44. Liian van­ha: Oppivelvoll­su­u­den piden­tämisessä on kysymys saman idean jatku­mos­ta , halu­taa estää syn­tymästä oppo­si­tio­ta yhteiskun­taan ja halu­taa pitää val­ta nyky­muo­toisen yhteiskun­nan eli­itin käsissä.

  Asian voisi ehkä sanoa vähän pehmeäm­min, mut­ta jos uno­hde­taan tuo oppo­si­tio­ta­ri­na, ylläol­evas­sa on kyl­lä aika iso osa jutun juon­es­ta. (Poli­ti­ikas­sakin saat­taa olla myös toim­i­joi­ta, joiden kannal­ta sivistys­ta­son nousem­i­nen ei ole hyvä juttu.)

  Oppivelvol­lisu­u­den piden­tämisel­lä estetään syr­jäy­tyviä nuo­ria jäämästä koti­so­hvalle ja ostar­ille malek­si­maan. Vuo­den lisäsäi­ly­tys valvo­tuis­sa olois­sa saat­taa joil­lakin aikaansaa­da mur­rosiän huu­ru­jen vähen­e­misen ja sitä kaut­ta aut­taa yhteiskun­taan sopeu­tu­miseen. Sen vuo­den aikana päähän pumpat­tu oppi­sisältö taas on toden­näköis­es­ti keskimäärin kovin vähämerkityksellistä.

  Ja oikeas­t­aan tässä kohdas­sa oppivelvol­lisu­u­den piden­tämi­nen on väärä keino. Riit­täisi, että todet­taisi­in alle 18-vuo­ti­ail­la ole­van velvol­lisu­us joko olla suorit­ta­mas­sa perusk­oulun oppimäärää, olla opiskele­mas­sa jotain muu­ta tai olla töis­sä. En olisi pätkääkään huolestunut nuores­ta, joka menee perusk­oulun suoritet­tuaan suo­raan töihin.

 45. teekkari: Taas pitää kysyä että onko se juuri oppikir­jo­jen osta­jien tehtävä ylläpitää kus­tan­nusalaa. Ris­tisub­ven­tio tuskin tässäkään tilanteessa on se opti­maa­li­nen vai­h­toe­hto tavoit­tei­den saavuttamiseen

  Olen samaa mieltä. Point­ti on kuitenkin se, että ne yhteiskun­nan oppikir­jamiljoonat eivät juurikaan katoa Cay­manille, vaan niil­lä elätetään kult­tuu­ru­työtä tekevää jengiä. On toki arvokysymys, onko se hyvä vai ei, mut­ta niitä miljoo­nia ei voi ihan 1:1 laskea säästök­si tai kuluksi.

  (Toinen jut­tu on tietysti se, että nyt tehtävä oppivelvol­lisu­usiän nos­t­a­mi­nen ja sen kytkem­i­nen ilmaisi­in oppikir­joi­hin on jotenkin outo tempaus.)

 46. Tiedemies: Mate­ri­aal­i­han ei markki­na­t­aloudessa mak­sa yhtään mitään. Sen tekem­i­nen mak­saa, mut­ta kun se on ker­ran tehty, sisältö ei mak­sa mitään. Ei syn­ny tek­i­jälle pen­nin osaakaan kus­tan­nus­ta siitä, että käyt­täjiä on miljoona, ver­rat­tuna siihen että käyt­täjiä on yksi. Sik­si tek­i­jälle ei pitäisi markki­na­t­aloudessa mak­saa yhtään mitään lisää siitä, että käyt­täjiä on miljoona vs että niitä on yksi.

  Tavataan tämä vielä, lukekaa tämä oikein hitaasti:
  Kun oppi­ma­te­ri­aali on ole­mas­sa, sen käyt­täjien määrän lisäämi­nen ei aiheuta kenellekään kus­tan­nuk­sia. Ei kenellekään. Yhtään. Sik­si siitä ei tarvitse mak­saa. Eikä pidä mak­saa. Se joka mak­saa on tyh­mä, se joka mak­saa muiden rahoil­la, on rikollinen.

  Olemme tek­i­jänoikeu­den ytimessä. 

  Tietoko­neo­hjel­mat, kir­jat, eloku­vat jne. kaik­ki ovat varastet­tavis­sa hel­posti. Tek­i­jäl­lä on kuitenkin oikeus siihen kuvaan, kir­joit­ta­jal­la siihen tek­sti­in jne. Mate­ri­aalit ja jär­jestelmät van­henevat kiihtyväl­lä vauhdil­la. E‑materiaali ei tietysti ole vain tek­stiä vaan kokon­aisu­us, jos­sa opiskel­laan tietyl­lä lait­teel­la. Siinä on usein mukana oppi­lasjär­jestelmä, arvioin­ti­jär­jestelmä jne. Kyl­lä sen tekem­i­nen ja ylläpi­to mak­saa koko ajan.

 47. Tiedemies: Mate­ri­aal­i­han ei markki­na­t­aloudessa mak­sa yhtään mitään. Sen tekem­i­nen mak­saa, mut­ta kun se on ker­ran tehty, sisältö ei mak­sa mitään. Ei syn­ny tek­i­jälle pen­nin osaakaan kus­tan­nus­ta siitä, että käyt­täjiä on miljoona, ver­rat­tuna siihen että käyt­täjiä on yksi. Sik­si tek­i­jälle ei pitäisi markki­na­t­aloudessa mak­saa yhtään mitään lisää siitä, että käyt­täjiä on miljoona vs että niitä on yksi. 

  Mie­lenki­in­toista määritel­lä “markki­na­t­aloudek­si” jär­jestelmä, jos­sa ain­oa mah­dolli­nen sisältökaup­pa toimii val­tion tai siihen ver­rat­ta­van yhteiskun­nal­lisen toim­i­jan kaut­ta, joka ostaa oikeudet ja jakaa tuo­tok­sen ilmaisek­si eteenpäin.

  Tämä voisi olla ihan oikeasti järkevä jär­jestelmä esimerkik­si lukioiden oppi­ma­te­ri­aalille, mut­ta noin yleisesti?

  (ja tuos­sakin tapauk­ses­sa olisi järkevää olla valmis mak­samaan enem­män parem­mas­ta työstä, jos mate­ri­aalia käyt­tävät vuosit­tain kymmenet tuhan­net vs. sadat (olete­taan, että yksit­täisen oppi­laan oppimisen arvo olisi molem­mis­sa tapauk­ses­sa sama))

 48. Villemm:
  Mites jos ainakin lukios­ta tieteet opiskeltaisi­in englan­niksi? Lukios­ta eteen­päin tilanne on kuitenkin tämä. Englan­niksi mate­ri­aali on hel­posti saatavaa ja ilmaista.
  Kus­tan­nus säästöt ovat val­ta­vat? Vai onko ole­mas­sa “suo­ma­laista” tiedet­tä jota ei englan­niksi opi? 

  Luulet, että sil­lä ei olisi mitään neg­a­tivisia vaiku­tuk­sia kek­simääräiseen oppimis­ta­soon, jos kir­jat lukio­ta­sol­la vai­hdet­taisi­in englanninkielisiksi?

  (Tarkaan ottaen ehdotit tuos­sa vielä suullisenkin ope­tuskie­len muut­tamista englan­niksi. Ole­tan, että tuo oli kuitenkin lap­sus eikä tarkoituk­selli­nen taha­ton vitsi)

 49. Liian van­ha:
  Alun­perin koulun tarkoi­tus on ollut säilyttäminen.

  Teol­lis­tu­misen ja kaupungis­tu­misen alkuaikoina kaupunkei­hin ker­tyi väkeä ja lap­sia oli paljon.

  Kun työpäivät oli­vat pitk­iä niin lapset jäivät kadulle ja jengiytyivät.Kontrolloimattomat lap­si­jen­git oli­vat vaar­al­lisia ja he ryöste­liv­ät , pahoin­pite­liv­ät , van­dal­isoi­vat ja kiusasi­vat kansaa. Niin­pä kek­sit­ti­in koulu, johon lapset sidot­ti­in ja tiukalla kuril­la pidet­ti­in aisoissa

  Oppiminen/opetus onsivu­tuote ja sitä lisät­ti­in sitä mukaa kuin yhteiskun­ta vaatik­oulute­tumpaa työvoimaa.

  Oppivelvoll­su­u­den piden­tämisessä on kysymys saman idean jatku­mos­ta , halu­taa estää syn­tymästä oppo­si­tio­ta yhteiskun­taan ja halu­taa pitää val­ta nyky­muo­toisen yhteiskun­nan eli­itin käsissä.

  Hie­man yksinker­tais­tet­tua, mut­ta hyvä hyvähuomipo silti.

 50. “Oma poikani aloit­ti juuri korkeak­oulu­opin­not. Hänen mukaansa läh­es kaik­ki tarvit­ta­vat kir­jat ovat e‑oppikirjoina ja netistä lainat­tavis­sa. Ne, jot­ka eivät ole, on alan har­ras­ta­jien toimes­ta kräkät­ty ja saatavis­sa piraat­teina. Uute­na syksyn kir­jat oli­si­vat mak­sa­neet 700€. Ettei vaan kävisi niin kuin sille kaver­ille, joka pakkasel­la läm­mit­teli kuse­mal­la housuihinsa.

  Touko Met­ti­nen”

  Joo. Matikanopin­to­jeni huo­mat­tavin saavu­tus taisi olla piraat­ti­pain­ok­sen tuot­ta­mi­nen Roy­denin teok­ses­ta Real Analy­sis. — Siitä oli jäänyt muu­ta­ma ylimäääräi­nen kap­pale, jos­ta yhden vein per­hetut­tuni, TKK:n pro­fe­sosorin pojalle yliop­pi­lah­jak­si: “Sinähän et tietenkään ole mitään täl­laista rikol­lista har­ras­tanut” totesin isälle. — En tosi­aankaan, pois se minus­ta”, hän vas­tasi hyvin vakuuttavasti.

 51. Anonyy­mi:
  Lie­nee myös syytä miet­tiä tarvi­taanko mak­sullisia oppi­ma­te­ri­aale­ja edes kovin pitkään näin net­ti­aikana. Avoimia ja ilmaisia oppi­ma­te­ri­aale­ja on ole­mas­sa (http://avoinoppikirja.fi/) ja tietysti niitä voitaisi­in myös kehit­tää lisää samal­la rahal­la joka kulute­taan nykyään oppikir­jo­jen ostamiseen. 

  Nuo nykyiset avoimet oppi­ma­te­ri­aalit ovat ainakin siltä osin kuin olen itse niitä näh­nyt kyl­lä ped­a­gogiselta laadul­taan sel­l­aisia, että kau­pal­liset kus­tan­ta­jat eivät kir­jo­ja olisi tuos­sa muo­dos­sa julkaisseet. Eivät ole eri­tyisen houkut­tel­e­van oloisia oppikir­joik­si, vaan näyt­tävät vähän samal­ta kuin yliopis­ton matem­ati­ikan ilmaisek­si jaos­sa ole­vat pru­jut. Hoita­vat kyl­lä asiansa matem­ati­ikkaa taitavien osalta. Mut­ta niiden osalta, joil­la on osaamis- ja moti­vaa­tio­vaikeuk­sia jo alus­sa, moti­vaa­tio ei herkästi tuol­laisin oppikir­join myöskään juuri kas­va. Itse olen alka­nut van­hem­miten arvostaa kus­tan­nus­toimit­ta­jien ammat­tikun­taa. Hyvistä oppikir­joista vain yksi on asi­a­sisäl­lön tuot­tamista, ja merkit­tävä osa on myös oppimista tuke­vaa tait­toa, kuvi­tus­ta ja mon­en­laista muuta.

  Lukion matem­ati­ikan kir­jat oli­vat ped­a­gogisen tason­sa osalta täysin eri tasoa (siis parem­pia) kuin yliopis­ton vas­taa­vat osin var­maan juuri sik­si, että lukiop­uolel­la kir­joi­hin on panos­tet­tu paljon, miet­tien mon­en­laista asi­aa oppimisen kannal­ta, kun taas yliopis­tossa kir­jan kir­joit­ta­ja on miet­tinyt lähin­nä sisältöä. Jälkim­mäiset opuk­set palve­li­v­at tietyn­laisia oppi­joi­ta, ja osaa taas todel­la heikosti.

 52. Ville T: Tietoko­neo­hjel­mat, kir­jat, eloku­vat jne. kaik­ki ovat varastet­tavis­sa helposti.

  Eivät ole. Se, että joku on keksinyt nokke­lasti nimit­tää kopi­oin­tia “varas­tamisek­si”, ei tee siitä yhtään enem­pää varas­tamista kuin se, että kotona leipoo leipää omista jauhoista on varas­tamista leipurilta.

 53. Tiedemies:

  Jos käyt­täjää kohden las­ket­tu mar­gin­aa­likus­tan­nus on sen euron ja oppi­lai­ta on koko ikälu­ok­ka, eli se 50 000, ja jokaiselle oppi­laalle tulee 10 eri­laista kir­jaa, niin tästä tulee vielä puoli miljoon­aa lisää. 

  Onko sin­ul­la ollut yhtään las­ta lukios­sa viime vuosi­na? Laskin juuri, että lukion 1. luokkaa käyvä lapseni tarvit­see tämän ensim­mäisen luku­vuo­den aikana ainakin 27 eri kirjaa.

  Toki tässä on taustal­la kus­tan­ta­jien into tehdä oma kir­ja jokaista eri kurssia varten. Kun olin itse lukios­sa ja luin pitkää matem­ati­ikkaa, tarvitsin koko lukioaikana yhteen­sä 3 matem­ati­ikan kir­jaa. Pitkää matem­ati­ikkaa niin ikään luke­vat lapseni tarvit­se­vat 13 eri matem­ati­ikan kir­jaa, vaik­ka uut­ta asi­aa on tul­lut vain vähän ja osa min­un aikoinani opiskel­luista asioista on pois­tet­tu. Toki omat kir­jani oli­vat vähän pak­sumpia, mut­ta siitä huoli­mat­ta 13 eri kir­jan han­kkimi­nen tulee selvästi kallim­mak­si kuin 3 vähän pak­sum­man kir­jan ostaminen.

 54. Viivyt­telijä: Vaik­ka itse oppi­ainet­ta vas­taan ei olisi mitään kovin vakavaa ollutkaan, kyl­lä kir­jaa oli vaikea ottaa vakavis­saan, jos kaik­ki huokui men­nyt­tä maail­maa. Nuorelle tämä hyp­pää nopeasti silmille vaikka­pa kuvien ihmis­ten vaat­teista tai siitä, että ne nuo­rille suun­natut osiotkin ker­to­vat vaikka­pa NHL-pelaa­jas­ta, joka on lopet­tanut uransa ennen ikälu­okan syntymää. 

  Ongel­ma on täl­löin kir­jas­sa, joka on tehty van­hen­tu­maan joko tarkoituk­sel­la tai jonkin­laista nuorekku­ut­ta epä­toivois­es­ti tavoitel­lessa. Edel­lisvuo­tisi­in sanomale­htiuutisi­in perus­tu­va oppi­ma­te­ri­aa­likin kestäisi aikaa paremmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.