Sampsa Katajan olisi pitänyt jatkaa eduskunnassa

Samp­sa Kata­ja (kok) ilmoit­ti luop­u­vansa kansane­dus­ta­jan tehtävistä ensi vaaleis­sa. Tieto ei yllät­tänyt, mut­ta har­mit­taa. Samp­sa on hyvä kansane­dus­ta­ja. hänen laisi­aan ei ole eduskun­nas­sa mitenkään liikaa.

Tun­nen Samp­san parhait­en vero­jaos­ton puheen­jo­hta­jana, jon­ka tehtävän hän on hoi­tanut aivan eri­no­mais­es­ti. Hänessä yhdis­tyy taita­va prag­maat­tisu­us tiukkaan peri­aat­teel­lisu­u­teen. Peri­aat­teel­lisu­us ilman prag­maat­tisu­ut­ta ja prag­maat­tisu­us ilman peri­aat­tei­ta ovat molem­mat tuhoon vieviä. (Vähän kuin tun­tee­ton jär­ki ja jär­jetön tunne) Min­un ja Samp­san peri­aat­teet menevät aika-ajoin ristin, minkä ei pitäisi yllät­tää ketään, sil­lä mehän olemme eri puolueis­sa, mut­ta arvostan hänen peri­aat­teel­lisu­ut­taan.  Ja prag­maat­tisu­ut­taan. Ja älyään.

- — - -

Samp­sa on onnis­tunut keräämään mag­neetin tavoin huonoa julk­isu­ut­ta, mikä lie­nee suure­na syynä hänen kyl­lästymiseen­sä. Tyyp­illi­nen oli, kun hän ennen joulua eduskun­nan per­in­teisen pikku­jouluil­lan tuoksin­nas­sa käy­tyään demarien pirskeis­sä kuuli jonkun sanovan suures­sa salis­sa jotain tyh­mää ja meni oikaise­maan väärää tietoa. Hänen puheen­vuorossaan ei ollut moit­teen sijaa, jos sen lukee pöytäkir­jas­ta, mut­ta puheesta pystyi tarkkaavainen kuuli­ja havait­se­maan, että pari lasia oli otet­tu. (Jot­ka tun­te­vat min­ut tietävät, että min­un puheestani kuulee yhdenkin lasin) Tästä syn­tyi melkoinen häs­lin­ki, mut­ta minkä takia? Heit­täköön ensim­mäisen kiv­en, joka ei koskaan…  (Joskus vuosia sit­ten estin vas­taa­vana iltana fyy­sis­es­ti erästä demarien kansane­dus­ta­jaa men­emästä puhu­maan, kun hän oli ottanut niin mon­ta lasia että olisi voin­ut kaat­ua puhu­japön­tön portaissa.)

Kysyin joskus joltain toimit­ta­jal­ta, mik­si nämä jah­taa­vat parhaiden edus­ta­jien pikkurikkeitä, kun muil­la on paljon isom­pia rikkeitä jah­dat­ta­vana. Me emme kalas­ta pikkukalo­ja, oli vas­taus. Met­sä­taloudessa ylähar­ven­nuk­sen väitetään johta­van met­sän pen­sas­tu­miseen. Pen­sas­tu­mi­nen on poli­ti­ikan suurimpia uhkia.

Kokoomus menet­tää yhden parhaista kansane­dus­ta­jis­taan. Voivat kat­soa peili­in ja kysyä, miksi.

25 vastausta artikkeliin “Sampsa Katajan olisi pitänyt jatkaa eduskunnassa”

 1. Ihmiset tekevät päätök­siä yhä enem­män tun­teel­la. Kaiken­lainen uusi logi­ik­ka, sekä tietämys vaati­si­vat ener­giaa, ja älynkäyttöä.

  Min­ut itse on potkit­tu äärim­mäisen rumal­la taval­la pois poli­ti­ikas­ta jos­ta juuri kukaan ei tun­nu pitävän, eivät edes min­un vastustajat. 

  Tämä on myös ratkai­se­va syy minkä takia Susan­na Kos­ki moninker­tais­taa mah­dol­lisuuten­sa nous­ta kansane­dus­ta­jak­si. (Min­ul­la oli enem­mistö Vaasan kokoomuk­ses­sa, jos ihmiset oli­si­vat halun­neet edes jotain pien­tä tehdä min­un uudelleen-inte­groimisek­si politiikkaan)

  Oma­l­ta kohdal­tani suurin vas­ten­mielisyys poli­ti­ikkaa kohtaan johtuu siitä, että palates­sani mukaan tek­isin hyvää vas­tus­ta­jil­leni, joista moni ei ole saanut edes minkään­laisia moit­tei­ta (toiset ovat). On kuitenkin todet­ta­va häm­mästyt­tävä seik­ka, että min­un vas­tus­ta­jani eivät pidä Susan­naa min­ua mieluisen­pana vai­h­toe­htona. Ehkä tässä toinen syy mik­si suori­tan väistöli­ikeen. Taval­laan Susan­na Kos­ki saa min­un sym­pa­tiani vas­tus­ta­jieni takia, vaik­ka mei­dän arvo­valin­nat ovat räikeän erilaisia.

  Samp­sa Kata­ja oletet­tavasti arvioi, että pitkän ja kivisen tien päästä ei löy­dy mitään, mut­ta vielä elämästä löy­tyy aikaa koit­taa uut­ta reit­tiä. Onnea sille.

  Kyl­lä konkurssi opet­taa. Sil­loin kun julkiselta puolelta rahat lop­pu­vat niin tehokkaasti, ettei mis­tään edes löy­de­tä lisää, niin jär­ki palaa peli­in. Sitä odotellessa.

 2. Hieno arvio kun­nol­lis­es­ta ja tun­nol­lis­es­ta kansane­dus­ta­jakol­le­gas­ta. Valitet­tavasti tulee rivikansalaisen näkökul­mas­ta liian myöhään, kun vahinko ( poisjäämis­päätös eduskun­nas­ta) on jo tapah­tunut. Vas­taavia posi­ti­ivisia edus­ta­jakol­le­ga-arvioi­ta vii­sail­ta kokeneil­ta kansane­dus­ta­jil­ta kai­vat­taisi­in juuri nyt, kun mon­et tahot ennus­ta­vat suo­ma­laisille tosi kovia aiko­ja, jol­loin seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa pitäisi osa­ta kollek­ti­ivis­es­ti äänestää vain vii­sai­ta, ahk­e­ria ja älykkäitä ihmisiä eduskun­taan kaik­ista puolueista.

 3. Harv­inaista, mut­ta samankaltainen aja­tus Raisios­ta. Siis positiivi.

 4. Poli­itikot voivat syyt­tää itseään pop­ulis­min kasvamisesta. 

  Poli­itikot esit­tävät har­voin asi­api­toisia jut­tu­ja, asen­net­ta , tun­net­ta ja pop­ulis­mia kylläkin.

  Ja poli­itikot suo­si­vat tiedon pimit­tämistä ja pyrkivät ohjaa­maan ihmiset ajet­tele­maan tun­teel­la ja asen­teel­la, ei fak­toi­hin perustuen

  Esim miten vali­ta ter­vey­den­huol­lon viidakos­ta se parhaim­man palve­lu­ta­son yksikkö ? Yksiköt eivät julkaise palve­lu­ta­sostaan mitään tietoa, ei hoito­tu­lok­sista, hoitovirheistä eikä edes hin­noista .Valin­nan annetaan ohjau­tua huhu-ja mieliku­vien perusteella

  Ja van­hus­palvelu on sekin täyt­tä pop­ulis­mia, todel­lisu­udessa mitään palvelua ei ole.Vanhempani ovat nyt jo reilusti yli 80-vuo­ti­ai­ta ja nyt he tarvit­si­si­vat jotain palvelua.Äiti on väsynyt eikä jak­sa enää hoitaa demen­toitunut­ta isää.

  Mitä palvelua sit­ten on saatavil­la ? Ei mitään. Siihen saak­ka kun­ta jak­soi main­os­taa palvelu­aan kunnes olisi pitänyt tehdä jotain.Sen jäl­keen kaik­ki muut oli­vat kiireel­lisem­piä ja palvelua saa joskus.

  Huvit­tavin­ta oli kun äiti­ni anoi tak­siko­rt­tia kun he jou­tu­i­v­at muut­ta­maan mökille pakoon taloremonttia.Talo teipat­ti­in ja ilman­vai­h­to sul­jet­ti­in, joten asun­nos­ta tuli asumiskelvo­ton kun läm­pöti­la on 30–40 astet­ta sisäl­lä. Siis aivan mah­do­ton paik­ka ihmisille, jot­ka eivät kykene kun­nol­la liikkumaan.

  Mut­ta mikä oli päätös ? He ovat hyväkun­toisia ja voivat käyt­tää palvelulinjaa.Jota ei tosin ole mökille eikä koko seudul­la ole muu­takaan julk­ista liiken­net­tä. Isä voi kuulem­ma aivan hyvin potkutel­la rol­laat­to­ril­la 13 km edestakaisin jos vain viitsii. 

  asi­as­ta voi tietysti valit­taa, mut­ta omako­htai­sista koke­muk­sista voi päätel­lä, että 88-vuo­tias ehtii kuol­la ennen päätöksiä

  Sosi­aaliasi­amies ilmoit­ti, ettei hän voi mitään asialle ja kun kysyin mikä hänen roolin­sa on niin hän kuulem­ma viihdyt­tää ja lohdut­taa asi­akkai­ta ja omaisia !!

  Todel­lisu­us ja poli­itikon maail­man väli­nen ero alkkaa olla jo yhtä suuri kuin se oli Stal­in­in NL:ssa

  Ehkäpä Samp­sa Kata­ja kyl­lästyi tähän todel­lisu­u­den ja poli­itikan luo­man Potemkinin kulissin väliseen eroon ?

 5. Kyp­sähtikö siihen, ettei jär­ki voita veropoli­ti­ikas­sa, vaan ain­oas­taan suun­na­ton kateus jyl­lää? Voi olla, etten ole riit­tävän prag­maat­ti­nen, mut­ta kyl­lä veropoli­ti­ikas­sakin olisi hyvä käyt­tää vähän järkeä.

 6. Hyvin kir­joitet­tu. Har­vat osaa­vat tai halu­a­vat lausua poli­it­ti­sista vas­tus­ta­jis­taan myön­teistä, vielä harvem­mat tiukkalu­on­tei­sista sellaisista.

  Yritän vas­ta­ta samal­la mital­la: En ole Osmo Soin­in­vaaran edus­ta­man puolueen kan­nat­ta­ja. (En tosin ole myöskään Samp­sa Kata­jan puolueen kan­nat­ta­ja.) Mut­ta Soin­in­vaaran tapaa sanoa asioista sel­l­aisi­akin totuuk­sia, jot­ka eivät aina ole oman puolueen edun mukaisia, eivätkä äänestäjiä kosiskele­via, on pakko kunnioittaa. 

  Tämä etunäköko­h­dat sivu­ut­ta­va totuuk­sien jul­ki tuomi­nen on niitä perisuo­ma­laisia omi­naisuuk­sia, joiden ansios­ta me olemme tääl­lä karus­sa pohjo­las­sa menestyneet.

 7. Saas kat­toa, miten huonolle hap­pelle poli­ti­ik­ka — ja demokra­tia — vielä menee, kun media keskit­tyy yhä enem­män klikkausten jah­taamiseen. Kuka viit­si ryhtyä poli­itikok­si, jos se tarkoit­taa, että pitää varoa kaikkea puhu­mis­taan ja tekemistään, ruve­ta ikään kuin yli-ihmisek­si? Asial­liset puheet sen sijaan eivät kiin­nos­ta ketään. Pitää olla aika poikkeuk­selli­nen per­soon­al­lisu­us, jos tuol­lais­es­ta nauttii.

 8. Älykkäistä ja osaav­ista etsitään aina virheitä. Miksi?

  Näin jotkut puo­lus­tau­tu­vat, kos­ka pelkäävät, että menet­tävät val­lan, jou­tu­isi­vat miet­timään asioi­ta uudelleen tai tuli­si­vat nola­tuik­si. Sik­si osaavien ihmis­ten nolauskir­joituk­set kiin­nos­ta­vat ja todel­lakin, se on kalas­tamista, eikä mitään demokra­ti­aa edis­tävää tiedot­tamista. Ja sama asenne löy­tyy niin “omien” kuin “vieraidenkin” kanssa työsken­nel­lessä ja se uuvut­taa, jos mikä.

  Mah­tavaa, että joku kir­joit­taa asi­at niin kuin ne ovat tapah­tuneet. Mei­dän pitäisi keskit­tyä Osmon tapaan tois­temme puo­lus­tamiseen (ja media oikaisu­un) jatku­van viko­jen etsimisen sijaan! — Voisiko siinä olla avain demokra­t­ian elävöit­tämiseen, pros­essien nopeut­tamiseen ja päätösten parantamiseen?

 9. Kokoomus menet­tää yhden parhaista kansane­dus­ta­jis­taan. Voivat kat­soa peili­in ja kysyä, miksi. 

  Ainakin mieliku­va­main­on­ta ja imagonlu­on­ti on heil­lä ollut keskiössä. Ja onhan sil­lä suo­sio­ta sit­ten tullutkin.

 10. Liian van­ha:

  Ja van­hus­palvelu on sekin täyt­tä pop­ulis­mia, todel­lisu­udessa mitään palvelua ei ole.Vanhempani ovat nyt jo reilusti yli 80-vuo­ti­ai­ta ja nyt he tarvit­si­si­vat jotain palvelua.Äiti on väsynyt eikä jak­sa enää hoitaa demen­toitunut­ta isää

  Huvit­tavin­ta oli kun äiti­ni anoi tak­siko­rt­tia kun he jou­tu­i­v­at muut­ta­maan mökille pakoon taloremonttia.

  Mut­ta mikä oli päätös ? He ovat hyväkun­toisia ja voivat käyt­tää palvelulinjaa.Jota ei tosin ole mökille eikä koko seudul­la ole muu­takaan julk­ista liiken­net­tä. Isä voi kuulem­ma aivan hyvin potkutel­la rollaattorilla13 km edestakaisin jos vain viitsii. 

  Demen­tikot on väli­in­putoa­jia. Jalat kun teknis­es­ti ottaen pelaa. Kun saat­ta­jakin olisi yleen­sä ikään­tynyt, ei julk­isten käyt­tö vaan onnistu.

  Tak­siko­rtin saamiseen vaikut­taa tulot, jos ei ole vammainen/invalidi. Vaik­ka rahaa olisi, ei ole tapana käyt­tää rahaa takseihin.

 11. Hyvin tehty piilo­mol­laus Kata­jaa kohtaan.

  Onko tosi­aan tuo alko episo­di asia, joka on olen­naista arvioitaes­sa Katajaa?

  Ala-arvoista Soin­in­vaar­al­ta.

 12. Hienoa, että pystyy kun­nioit­ta­maan eri­taval­la ajat­tele­via ihmisiä. 

  Tekiköhän hal­li­tus tärkeäm­pää veropäätöstä kuin yhteisöveron alennuksen?
  Her­rat Soini­vaara ja Kata­ja ovat tämän päätök­sen viisauden suh­teen vas­takkai­sis­sa leireissä?

  Kata­jaa ja Soin­in­vaara yhdis­tää se, että kumpikaan ei ole ulosan­nil­taan kovinkaan suju­va ja selkeä. Omi­naisu­us jota arvoste­taan liikaa medi­akeskeisessä poli­it­tises­sa kulttuurissa.

 13. Kun­tali­itoskun­ta­lainen: Demen­tikot on väli­in­putoa­jia. Jalat kun teknis­es­ti ottaen pelaa. Kun saat­ta­jakin olisi yleen­sä ikään­tynyt, ei julk­isten käyt­tö vaan onnistu.

  Tak­siko­rtin saamiseen vaikut­taa tulot, jos ei ole vammainen/invalidi. Vaik­ka rahaa olisi, ei ole tapana käyt­tää rahaa takseihin.

  Demen­tikkokin luokitel­laan vam­maisek­si, muu­ta­mal­la isän ikä­tover­il­la on tak­siko­rt­ti vaik­ka eläke on isää parem­pi ja mui­ta vaivo­ja ei ole.
  Paris­sa taloudessa on puolisol­la vielä ajoko­rt­ti ja auto, joten tarvet­ta ei juuri ole taksille .

  Suomen julkiset palve­lut ovat lumepalvelui­ta ja vammais,vanhus etec lumelakeja

 14. anonyy­mi: Ainakin mieliku­va­main­on­ta ja imagonlu­on­ti on heil­lä ollut keskiössä. Ja onhan sil­lä suo­sio­ta sit­ten tullutkin.

  Ehkäpä sil­lä että puolueen poli­ti­ik­ka on ollut aika johdon­mukaista, on jotain tekemistä asian kanssa? Mietitään­pä vaikka­pa EU-poli­ti­ikkaa, joka ainakin keskustal­la ja SDP:llä on pyörinyt aika lail­la gallup­pi­en mukana.

 15. Aika rohkeaa Soinil­ta uhitel­la “ensim­mäisen kiv­en heit­täjästä”. Tässä maas­sa on paljon ihmisiä, jot­ka eivät koskaan kän­nää työ­paikalla, joten kan­nat­taa varoa, mitä toivoo, kyl­lä kiville löy­tyy heittäjiä.

 16. Han­nu:
  Aika rohkeaa Soinil­ta uhitel­la “ensim­mäisen kiv­en heit­täjästä”. Tässä maas­sa on paljon ihmisiä, jot­ka eivät koskaan kän­nää työ­paikalla, joten kan­nat­taa varoa, mitä toivoo, kyl­lä kiville löy­tyy heittäjiä.

  Nyt puhutaan kansane­dus­ta­jista jot­ka, kuten tältäkin blogilta hyvin voimme havai­ta, koke­vat ole­vansa kaikkien lakien ja normien yläpuolel­la, ja voivat siten puo­lus­taa oma­l­la työ­paikallaan kän­näämistä, vaik­ka se kaikil­la muil­la työ­paikoil­la onkin hyvin tuomit­tavaa. Se ylimielisyys…

 17. Han­nu:
  Aika rohkeaa Soinil­ta uhitel­la “ensim­mäisen kiv­en heit­täjästä”. Tässä maas­sa on paljon ihmisiä, jot­ka eivät koskaan kän­nää työ­paikalla, joten kan­nat­taa varoa, mitä toivoo, kyl­lä kiville löy­tyy heittäjiä.

  Soininko piikki­in tässä nyt menee Soin­in­vaarankin uhit­te­lut :)? Aikamoinen fik­saa­tio perus­suo­ma­lai­sista joil­lain virheillä :).

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyse oli siis työ­paikan pikkujoulusta.

  Niin­pä. Kyl­lä meil­lä on hyväksyt­ty se, että työ­paikan, asi­akkaiden taik­ka toimit­ta­jien järkkäämien kemu­jen jälkeisenä aamu­na saat­taa joku haiskah­taa van­halle viinalle ja silmätkin pikkasen verestää.

 19. Vai on Samp­sa Kata­jakin lähdössä… Itse pidin hän­tä yht­enä Kokoomuk­sen vahvoista nimistä. Osaatko sinä Osmo selit­tää tätä joukkopakoa Suomen Eduskun­nas­ta? “Vas­tu­unkan­ta­jista” on paen­nut Katainen, Urpi­lainen (taval­laan) ja moni muukin on haikail­lut europar­la­ment­ti­paikan perään ihan min­is­terin paikalta asti. Onko kyse vain parem­mas­ta palka­s­ta ja julk­isu­ud­es­ta poisolemis­es­ta vai onko kyse kyl­lästymis­es­tä tai peräti siitä, että kukin edus­ta­ja näkee edessäpäin niin han­kalia ja vaikei­ta aiko­ja, etteivät he halua olla mukana päättämässä?

 20. joku lehti ilmoit­ti tämän uutisen yhtey­dessä, että Osmokaan ei ase­tu ehdolle. Miten on, vieläkö mies nähdään vaaleissa?

 21. Olen eri mieltä otsikon kanssa. Jos kansane­dus­ta­ja menet­tää moti­vaa­tion­sa työhön­sä, hänen ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä jatkaa siinä. Kata­ja on mitä ilmeisim­min menet­tänyt motivaationsa.

  Ehkä hedelmäl­lisem­pää pohdit­tavaa olisi siinä, mik­si niin moni vet­er­aa­nipoli­itikko menet­tää moti­vaa­tion­sa. Mik­si jopa min­is­ter­i­ta­sol­ta (ml. päämin­is­teri) pae­taan Brysseliin? 

  Ehkäpä osaval­tion johtote­htävis­sä on liian vähän palk­it­se­vaa val­taa suh­teessa siihen paskaan, mikä sataa medi­as­ta ja somes­ta niskaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.