Sote-ratkaisu.

Sote-sovus­ta ei oikein ota sel­vää läpi luke­mal­la. Se kui­ten­kin tie­de­tään, että aika isol­la pens­se­lil­lä se on kir­joi­tet­tu. Sopi­mus­ta voi sovel­taa mel­kein miten tahan­sa. Jat­ko­ke­hit­te­ly ja vii­des­sä sote-pii­ris­sä teh­tä­vät pää­tök­set siis rat­kai­se­vat paljon.

Vähän vai­kut­taa sil­tä, että tuli kame­li – siis komi­tean piir­tä­mä hevo­nen. Sen ver­ran tus­kal­li­nen on pro­ses­si vie­res­tä seu­rat­tu­na ollut, että vähään aikaan ei var­maan­kaan lake­ja täl­lä taval­la val­mis­tel­la. Polii­ti­kot ovat täs­sä vää­räs­sä roo­lis­sa. Yleis­lin­jauk­set kuu­lu­vat poli­tii­kal­le, mut­ta val­mis­te­lu virkamiehille.

Yksi tul­kin­ta sovus­ta on, ettei täs­sä muu­tu mikään – pait­si, että nykyis­ten orga­ni­saa­tioi­den pääl­le tulee yksi hal­lin­nol­li­nen por­ras lisää. Tämä on aivan mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los, mut­ta voi­daan näis­sä puit­teis­sa teh­dä pal­jon muutakin.

Rahan käyt­töön sisäl­tyy taas ker­ran ilmi­sel­vä ansa. Kun­nat mak­sa­vat sote-pii­ril­le pai­no­te­tun kapi­taa­tion mukaan, siis kiin­teän sum­man, joka ei rii­pu sii­tä, kuin­ka pal­jon kun­nan asuk­kaat pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät. Kun­ta voi edel­leen pitää ter­veys­kes­kus­taan, jol­le sote-pii­ri mak­saa – mitä? Jos se mak­saa suo­rit­tei­den perus­teel­la, saa­daan aikaan sai­raan­hoi­to­pii­rien kal­tai­nen menoau­to­maat­ti. Ter­veys­kes­kus voi hoi­taa pal­jon enem­män poti­lai­ta, jos joku muu mak­saa lisä­las­kun. Ris­kin­sä on sil­lä­kin mal­lil­la, että pii­ri mak­saa ter­veys­kes­kuses­ta kapi­taa­tion mukaan, mut­ta eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta suo­rit­tei­den perus­teel­la. Lähet­tä­mi­nen eri­kois­sai­raan­hoi­toon on ilmais­ta. Näin teh­tiin Nor­jas­sa, ja kal­liik­si tuli.

Neu­vot­te­lut jumit­ti­vat pit­kään yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen roo­lis­ta. Vai­keu­te­na täs­sä oli han­kin­ta­la­ki. Tuo EU-perus­tei­nen laki ei sovi Suo­meen lain­kaan. Yksi­tyi­set pal­ve­lu­tar­joa­jat var­maan­kin kuvit­te­le­vat, että se on hei­dän puo­lel­laan, mut­ta tosia­sias­sa se tekee pal­ve­lu­jen osta­mi­sen niin vai­keak­si ja ris­kialt­tiik­si, että moni kun­ta jät­tää tämän takia yksi­tyi­set pal­ve­lut koko­naan käyt­tä­mät­tä. Se, että kil­pai­lun hävin­neet rutii­nin­omai­ses­ti valit­ta­vat tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­jal­leen ja mark­ki­na­tuo­miois­tuin lait­taa han­kin­nan rutii­nin­omai­ses­ti täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon, tekee jo yksin osta­mi­ses­ta kallista.

Ne kame­lin kyt­ty­rät ovat peräi­sin juu­ri täs­tä yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen roo­lis­ta. Ei voi­tu teh­dä jär­ke­vää rat­kai­sua, kun piti teh­dä han­kin­ta­lain mukai­nen. Direk­tii­vi on laa­dit­tu aja­tel­len kes­kieu­roop­pa­lais­ta vakuu­tus­muo­tois­ta ter­vey­den­hoi­toa. Se ei sovel­lu suo­ma­lai­seen vero­ra­hoit­tei­seen järjestelmään.

Ruot­sis­sa tämä on kier­ret­ty valin­nan­va­pau­del­la. Kun­ta ei osta itse mitään, vaan antaa asuk­kai­den ostaa pal­ve­luse­te­lin tur­vin. Asia­kas­ta ei voi vie­dä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen vää­räs­tä valin­nas­ta. Näin se pitäi­si teh­dä Suomessakin.

 

58 vastausta artikkeliin “Sote-ratkaisu.”

 1. Pel­kään, että teh­dään kopio­ta euroo­pan, jos ei maa­il­man huo­noim­mas­ta brit­ti­läi­ses­tä ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Lii­an isot yksi­köt ovat tun­ne­tus­ti tehottomia.

  Jos täs­sä teh­dään vain yhtä tur­haa byro­kra­tia­por­ras­ta, on aika vai­kea perus­tel­la aina­kin minul­le tämän jär­ke­vyyt­tä. Koko­nai­suus: kun­ta­hal­lin­to, val­tion alue­hal­lin­to ja kes­kus­hal­lin­to on suloi­ses­ti sekaisin.

  Kun tie­de­tään, ettei SOTE-teh­tä­viin hakeu­du Suo­men par­haat joh­ta­jat, niin kyl­lä täs­sä on ainek­set täy­del­li­sel­le kata­stro­fil­le. Joi­den­kin mie­les­tä tämä on hyvä, kos­ka pää­sem­me ker­ta hei­tol­la eroon jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ter­vey­den­huol­los­sa. Itse en ehkä oli­si ihan näin radi­kaa­lin rat­kai­sun kannalla.

 2. Suo­rit­tei­den perus­teel­la mak­sa­mi­nen muo­dos­taa menoau­to­maa­tin ja kapi­taa­tio­pe­rus­te kan­nus­ti­men ali­hoi­taa ei niin kovin vaa­ral­li­set sairaudet/sairaudet joi­den hai­tat tule­vat esil­le vas­ta vuo­si­kym­men­ten kulut­tua. Lähes ana­lo­gi­nen tilan­ne nyky­ti­lan­teen kans­sa. Tulee raha­pot­ti juma­lan armos­ta, jol­la teh­dään mitä tehdään.

  Pait­si jos oli­si mah­dol­li­suus , jos­sa poti­las vie itsen­sä ja kapi­taa­tio­ra­han­sa sin­ne, mis­sä kun­non hoi­toa on saa­ta­vis­sa, so. valin­nan mah­dol­li­suus ter­vey­den­huol­lon eri tuot­ta­jien välil­lä. Jul­ki­ses­sa ter­veys­mo­no­po­lis­sa tämä kan­nus­te puuttuu.

 3. Osmo: “Yksi tul­kin­ta sovus­ta on, ettei täs­sä muu­tu mikään – pait­si, että nykyis­ten orga­ni­saa­tioi­den pääl­le tulee yksi hal­lin­nol­li­nen por­ras lisää. Tämä on aivan mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los, mut­ta voi­daan näis­sä puit­teis­sa teh­dä pal­jon muutakin.”

  Tämä on oikea tulkinta.

  Mut­ta miten sote-alu­eet toteut­ta­vat pää­tän­tä­val­taan­sa, jää näh­tä­väk­si. Aluk­si var­maan mikään ei muu­tu, mut­ta pit­käl­lä täh­täyk­sel­lä täs­tä saat­taa tul­la his­to­rian suu­rin yksi­tyis­tä­mi­nen, han­kin­ta­lain vuoksi.

 4. Jos on halut­tu teh­dä uudis­tus, joka ei vai­ku­ta mitään käy­tän­nön toi­min­taan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la eli sosi­aa­li­toi­mis­tois­sa, sai­raa­lois­sa ja ter­veys­kes­kuk­sis­sa, niin ollaan onnis­tut­tu täy­del­li­ses­ti! Hie­no suoritus 😉

 5. Ja hal­li­tus van­noo toteut­ta­van­sa sote-rat­kai­sun pikai­sel­la aika­tau­lul­la, vaik­ka ilmi­sel­väs­ti hank­keen peri­aat­teet­kin ovat vie­lä hakusessa.

  Mitä­kö­hän täl­lä sote-rat­kai­sul­la pitäi­si oikein saa­vut­taa? No hal­li­tus yrit­tää aina­kin pelas­taa Katai­sen hal­li­tuk­sen kas­vo­ja, ja saa­da aina­kin yhden sen hank­keis­ta maa­liin. Kes­kit­tä­jät (“sin­nen­mä­ki­läi­set”) var­maan­kin halua­vat vetää hank­keen maa­liin sii­nä toi­vos­sa, että se siir­täi­si val­taa ja rahaa keskuskaupungeille.

  Mut­ta miten­kö­hän sote-rat­kai­sun ole­te­taan paran­ta­van itse sote-pal­ve­lui­ta? Ehkä ei miten­kään. Ovat­ko­han sote-pal­ve­lut ja nii­den taso vain sivuseik­ka täs­sä hankkeessa?

 6. Kukaan ei luo­vu val­las­ta, siis illuusios­ta vallasta.

  Kun­ta­po­lii­tik­ko pel­kää äänes­tä­jien vihaa, jos neu­vo­la sul­je­taan tai ihan mitä tahan­sa tapah­tuu. Kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to on kum­mal­li­nen asia, kun se ylit­tää kai­ken muun.

  Kapi­taa­tio­pe­ri­aat­tees­sa rik­si pie­ne­nee, mut­ta sil­loin isot kun­nat pää­sev­vät taas ker­ran mak­sa­maan pine­nen kun­nan hyvän perin­tei­sen pal­ve­lu­ta­son, johon heil­lä ei enää ole varaa.

  Edus­tuk­sel­li­suus­mal­lis­sa yli­opis­to­sia­raa­lan joh­ta­ja tai kuka sit­ten lie­nee­kin on maa­haer­raa isom­pi pääl­lik­kö, joka vali­taan polit­ti­kas­sa ansioi­tu­nei­den terk­ka­ri­lää­kä­rei­den jou­kos­ta ilman joh­ta­mis­osaa­mis­ta. Kun­nan­joh­ta­jis­ta ei enää tar­vit­se välittää.

  Mil­joo­na­pii­ri lähet­tää las­kun kunil­le, jot­ka kiitt’ä­vät hat­tu kou­ras­sa ja mak­sa­vat. Ei pie­nein­tä­kään vai­ku­tus­mah­dol­li­suut­ta mihin­kään, vero­ja saa kerä­tä ja pot­tu­ja vähen­tää perus­kou­lu­jen sop­pa­päi­vien keitoista. 

  Tämä var­mis­taa Kepun tuen, kos­ka he las­ke­vat mie­hit­tä­vän­sä sote-joh­ta­jien pai­kat kun­ta­mää­rän voimalla.

  Bonus: sosi­aa­li­puo­li unoh­de­tan ja sääs­te­tän pois, kos­ka sen osaa­mis­ta ei näis­sä kuviois­sa arvos­ta sit­ten kukaan. Leik­kaus­ro­bot­ti vai päihdehoitoa? 

  Teh­kää edes Mte­ro­po­lia­lu­eel­le jokin muu malli!!!!
  HUS tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Oikeas­taan tar­vi­taan vaa­ti­van eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­ja­koa kou­lu­tuk­ses­ta alkaen. Met­ro­po­lia­lu­eel­la pysy­tään käyt­tä­mään useam­paa toi­mi­paik­kaa joustavasti.

  Ai niin, poh­joi­sen pal­ve­luis­sa on niin kovin help­po unoh­taa kaik­ki mat­kai­li­jat, jot­ka siel­lä ovat. Nekin tuo­vat muu­ta­kin kuin hiek­kaa tullessaan.

  Aja­tus oli hyvä, mut­ta mitään ei tul­la teke­mään. 2017 on tar­peek­si kau­ka­na ja vaa­lit välis­sä. Nyt pis­teet kotiin, kor­ja­taan jos jaksetaan.
  Ilmei­ses­ti kukaan ihan tosis­san ei halun­nut mitään muutosta.

 7. Han­kin­ta­la­ki ei ole niin vai­kea kuin anne­taan ymmär­tää. Se on toki han­ka­la niil­le, jot­ka ensin valit­se­vat voit­ta­jan ja sit­ten yrit­tä­vät kil­pai­lut­taa halu­tun lop­pu­tu­lok­sen. Avoi­muu­den, sekä tas­a­puo­li­sen ja syr­ji­mät­tö­män koh­te­lun peri­aa­te ei tai­vu suo­si­mi­sel­le. Nyt pelä­tään että kun­nal­li­nen ei voi­ta­kaan tai että vää­rä yri­tys voittaa.
  Kan­nus­tan jokais­ta seu­raa­maan Ekso­ten käyn­nis­sä ole­vaa tar­jous­kil­pai­lua, jos­sa hae­taan pal­ve­lun­tuot­ta­jaa kes­kus­sai­raa­lan tiloi­hin tuot­ta­maan sil­mä­tau­tien polikli­nik­ka- ja leik­kaus­pal­ve­lut. Tuot­ta­jaor­ga­ni­saa­tion ei tar­vit­se olla mam­mut­ti, kun sopi­va koko­nai­suus kil­pai­lu­te­taan tilaa­jan toimesta.

  1. Ongel­ma­na ei han­kin­ta­lais­sa niin­kään ole se, että vää­rä taho voit­taa, vaan se, että voit­taa kuka hyvän­sä, mui­den kan­nat­taa valit­taa vain tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­joil­leen. Täs­tä aiheu­tu­va vii­ve toi­min­nal­le on todel­la kal­lis­ta. Se, että täy­sin aihee­ton valit­ta­mi­nen pekän kiusan teke­mi­sek­si on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, on yksi lain suu­ria ongelmia.

 8. Minus­ta suu­rin ongel­ma tuos­sa on, että sotea­luei­den joh­to ei ole veron­mak­sa­jien kont­rol­lis­sa. Jos en ole tyy­ty­väi­nen oman alu­ee­ni ter­vey­den­huol­lon tilaan suh­teu­tet­tu­na sen aiheut­ta­maan taak­kaan veron­mak­sa­jil­le, menet minä äänes­tän pois ja mistä?

  Joko maa­kun­nat joi­den val­tuus­toon on vaa­lit, tai sit­ten saman­tien val­tiol­le koko sote.

 9. JTS:
  ‘snip’
  Kapi­taa­tio­pe­ri­aat­tees­sa rik­si pie­ne­nee, mut­ta sil­loin isot kun­nat pää­sev­vät taas ker­ran mak­sa­maan pine­nen kun­nan hyvän perin­tei­sen pal­ve­lu­ta­son, johon heil­lä ei enää ole varaa.
  ‘snip’

  Toden­nä­köi­sem­pää on, että pien­ten kun­tien pal­ve­lu­ta­so huo­non­ne­taan suur­ten kau­pun­kien tasol­le — ihan vaan tehok­kuu­den ja sääs­tä­mi­sen nimissä.

 10. Ei se kes­kit­tä­mi­nen kes­kus­kau­pun­kei­hin ole mikään asia­kas­ta pal­ve­le­va uudis­tus. Jos aja­tel­laan vaik­ka­pa työt­tö­mien ter­vey­den­huol­toa tai päih­de­tu­kea, niin pal­va­lun tuli­si olla mah­dol­li­sim­man lähel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa. Muu­ten asia­kas ei hoi­toon sitou­du eikä tulok­sia syn­ny. Perus­tur­van pal­ve­luists­ta monet ovat juu­ri täl­lai­sia, mut­ta niis­tä­hän polii­ti­kot havoin puhu­vat (ter­vey­den­huol­los­ta sen sijaan pal­jon­kin, oli­si­ko se joten­kin hel­pom­min ymmärrettävää).

  Kes­kus­kau­pun­kien ja suu­ryk­si­köi­tä halau­a­vien pää­tä sumen­taa aja­tus, että “kaik­ki mul­le nyt”, ei edes suos­tu­ta poh­ti­maan mikä oli­si syy­tä pitää lähi­pal­ve­lu­na ja mikä oli­si jär­ke­vää keskittää. 

  Minun mie­les­tä­ni ei ole syy­tä syyt­tää pien­ten kun­tien päät­tä­jiä yksi­kan­tai­suu­des­ta. Kes­kus­kau­pun­geil­la ei ole mitään kiin­nos­tus­ta ava­ta sote­pal­ve­lu­jen pak­kaa, ja aidos­ti poh­tia asiak­kaan ja yhteis­kun­nan etua. sen sijaan tul­laan neu­vot­te­lu­pöy­tään vaa­ti­maan kaik­kien pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja kes­kit­tä­mis­tä hei­dän suu­ryk­sik­köi­hin­sä. Nii­hin, joil­la ei todel­li­suu­des­sa ole mitään teke­mis­tä talou­del­li­suu­den, sää­döss­ten, mitoi­tus­ten tai pal­ve­lun laa­dun kanssa.

 11. Olin­kin niin odot­ta­nut Oden blog­gaus­ta asias­ta, jot­ta oli­sin saa­nut vas­tauk­sia itsel­lä­ni­kin ollei­siin kysy­myk­siin. Jos täs­tä ei Ode­kaan sel­vyyt­tä saa, ei var­maan kukaan muu­kaan. Tämä ei ollut vit­si eikä sarkasmia. 🙁

  Sote-alu­een pitäi­si kerä­tä rahoi­tuk­sen­sa itse, suo­raan. Se vain vaa­ti­si vero­tuk­sen koko­nais­muu­tos­ta. Hal­lin­non suh­teen suo­rim­mak­si demo­kra­tian voi­si saa­da siten, että edus­kun­ta­vaa­li­pii­rit sovi­tet­tai­siin sote-aluei­siin siten, että sote-alue oli­si tasan 1, 2, 3 tai 4 vaa­li­pii­riä, ja kyseis­ten vaa­li­pii­rien kan­san­edus­ta­jat toi­mi­si­vat samal­la sote-alu­een val­tuus­to­na (jol­la ei var­maan kokouk­sia oli­si kuin 4–6 ker­taa vuo­des­sa, jos sitäkään).

  Sote-alueil­le kan­nat­tai­si pyr­kiä siir­tä­mään mah­dol­li­sim­man suu­ri osa kun­tayh­ty­mien töis­tä, kuten ammat­ti­kou­lut ja AMK:t, jot­ta sote-alue ei oli­si yhden asian piiri. 

  Sote-alu­een nimek­si sopi­si van­ha hyvä (ja täl­lä het­kel­lä vapaa) ter­mi: lääni.

  Myös AVI:t, ELY-kes­kuk­set ja oikeus­pii­rit voi­si sovit­taa sote-pii­rien muo­toon vaa­li­pii­rien tapaan. Saa­tai­siin niil­le­kin edus­tuk­sel­li­nen demo­kra­tia val­vo­maan (toki ei oikeudenkäyttöä).

 12. Näyt­tää sil­tä, että sote­sot­ku hajau­te­taan vii­dek­si sotealuesotkuksi.

 13. En ole edes yrit­tä­nyt­kään pääs­tä Sotes­ta peril­le — enkä tule yrittämäänkään.

 14. Kyl­lä­hän tämä lie­nee vii­mei­siä het­kiä saa­da hom­ma toi­mi­maan niin, että ihan hir­mui­siin äkki­leik­kauk­siin ei tar­vit­si­si läh­teä. Sää­li jos kame­li ei osaa juos­ta. Tai­taa vain olla tämä­kin jat­ku­moa sil­le toi­min­nal­le, jos­sa jokai­nen puo­lue ker­too mitä sai aikaan muis­ta huo­li­mat­ta ja todel­li­suu­des­sa mikään ei mene parem­paan suun­taan. Poke­ris­sa voi tiet­ty bluf­fa­ta vaik­ka joka ker­ta, mut­ta sii­nä yleen­sä pela­taan omil­la rahoil­la. Nyt tätä jul­kis­ta talout­ta vie­dään bluf­fi ker­ral­laan eteen­päin luot­taen sii­hen, että tulo­puo­li läh­tee nousuun jos­tain vie­lä tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä ja on varaa kaa­del­la hotel­li­tor­ne­ja, mut­ta vas­tus­tel­la kai­vok­sia ja met­sien raken­ta­mi­sia. Kun noi­hin tun­te­mat­to­miin teki­jöi­hin luo­te­taan ilmas­ton ja ympä­ris­tön­kin kans­sa, niin aika­moi­sil­la lasi­nil­koil­la hei­luu tämä Suo­mi-nei­to. Sit­ten eräät halua­vat vie­lä pis­tää koko hom­man vie­lä suu­rem­paan pai­nee­seen otta­mal­la mal­lia Ruot­sin maa­han­muu­tos­ta. Ilmei­ses­ti sii­nä luo­te­taan sii­hen, että maa­han­muut­ta­ja ei van­he­ne, joten ei tar­vi­ta aina vain lisää maa­han­muut­ta­jia paik­kaa­maan, jos se maa­han­muut­ta­ja on yli­pää­tään ollut töis­sä ennen eläkeikää. 

  Mus­li­mi­vai­mo­kaup­pa näyt­tää tul­leen aasia­lai­sen tilal­le nois­sa mai­nok­sis­sa. Bis­nes on tiet­ty bis­nes­tä, mut­ta tuol­lai­set mark­ki­nat vähän kummastuttavat.

 15. Hal­lin­to­him­me­lil­le oli sel­vä tilaus. Kun nykyi­siä raken­tei­ta aje­tan alas, niin tyh­jän pääl­le jää mer­kit­tä­vä mää­rä 5 vuo­den “työ­suh­de­suo­jan” naut­ti­vaa virkaväkeä.

 16. Käsi­tin että nyt sote­pii­ri mää­rää hoi­don tason/saatavuuden tuon mil­joo­na­pii­rin alu­eel­la. Sinän­sä jos noin on niin se on tasa-arvon, prio­ri­soin­nin ja hoi­to­ket­ju­jen ratio­na­li­soin­nin kan­nal­ta hyvä. 

  Onko tyh­mä kysy­mys mut­ta mik­sei nii­tä yksi­tyi­sen sek­to­rin kan­nus­ti­ne­le­ment­te­jä voi tuo­da jul­ki­sel­le jos se yksi­tyis­tä­mi­nen ei onnistu?

 17. JTS: Tämä var­mis­taa Kepun tuen, kos­ka he las­ke­vat mie­hit­tä­vän­sä sote-joh­ta­jien pai­kat kun­ta­mää­rän voimalla.

  Ei kai nyt sen­tään. Ymmär­tääk­se­ni ääni­val­ta Sote-kun­tayh­ty­mis­sä tulee kun­tien asu­kas­mää­ris­tä ilman ääni­val­ta­leik­ku­rei­ta, eli kepu ei saa mitään val­ta-ase­maa aina­kaan Hel­sin­gin, Turun ja Tam­pe­reen sote-pii­reis­sä. Oulus­sa ja Kuo­pios­sa voi olla tiukempaa.
  Eikä pik­ku­kun­nil­la ole mitään auto­maat­tia yllä­pi­tää kan­nat­ta­mat­to­mia pie­niä ter­veys­kes­kuk­sia. Pää­tök­set tekee sote-alue, ei yksit­täi­nen kunta.

 18. Var­mas­ti pel­kän kiusan­teon takia­kin teh­ty­jä vali­tuk­sia on mut­ta ongel­ma täs­sä kyl­lä on mark­ki­na­oi­keu­den jul­met­tu hitaus eikä tur­hat vali­tuk­set. Näin SOTE- aihei­se­na esi­merk­ki­nä vaik­ka Apo­tis­ta teh­ty aika yksin­ker­tai­nen vali­tus jon­ka rat­kai­su kes­ti yli puo­li vuotta. 

  Aiheet­to­mis­ta eli hylä­tyik­si tule­vis­ta vali­tuk­sis­ta ei oli­si mer­kit­tä­vää hait­taa jos käsit­te­ly­ajat oli­si­vat luok­kaa yksi kuu­kausi. Toki samal­la voi­si korot­taa valit­ta­jal­ta perit­tä­vää mak­sua hieman.

  Tun­tuu type­räl­tä jos huo­no SOTE on teh­ty vain sik­si ettei mark­ki­na­oi­keu­den tehos­ta­mi­seen viit­si­tä panos­taa pikkurahoja.

 19. Miten pit­kä­ai­kai­sia nuo kil­pai­lu­tus­ten koh­tee­na ole­vat kun­nan teke­mät pal­ve­luso­pi­muk­set yleen­sä ovat? Eivät kai ne ikui­sia voi olla, mut­ta ole­tan, että jokin val­ta­kun­nal­li­nen ala­ra­ja ja ylä­ra­ja voi­si niis­sä­kin ehkä olla.

  Joko kun­nis­sa osa­taan kilpailuttaa?

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongel­ma­na ei han­kin­ta­lais­sa niin­kään ole se, että vää­rä taho voit­taa, vaan se, että voit­taa kuka hyvän­sä, mui­den kan­nat­taa valit­taa vain tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­joil­leen. Täs­tä aiheu­tu­va vii­ve toi­min­nal­le on todel­la kal­lis­ta. Se, että täy­sin aihee­ton valit­ta­mi­nen pekän kiusan teke­mi­sek­si on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, on yksi lain suu­ria ongelmia. 

  Vää­rä?
  Toki lakiin voi­si sisäl­lyt­tää jon­kin­lai­sen pro­tes­ti­mak­sun, jol­lai­sia on käy­tös­sä eri urhei­luis­sa, mut­ta peri­aat­tees­sa muu­tok­sen­ha­kua ei pidä rajoit­taa täs­sä­kään tapauksessa.

  Pal­jon suu­rem­pi ongel­ma on se, miten jär­jes­te­tään se jul­ki­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non suo­si­mi­nen, jota polii­ti­kot nyt pitä­vät tär­keä­nä, sil­lä sote-alue ei voi hank­kia kun­nil­ta tai kun­tayh­ty­mil­tä ilman tarjouskilpailua.
  Ja miten esim. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri voi tar­jo­ta mitään kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti, kun sil­lä on 450 mil­joo­naa velkaa?

  1. Ymmär­tääk­se­ni sote­pii­ri hank­kii vain kun­nil­ta ja kun­tayh­ty­mil­tä ja nämä voi­vat käyt­tää yksi­tyi­siä ali­hank­ki­joi­naan. Täs­tä saam­me kiit­tää sitä hankintalakia.

 21. Kimi:
  Hal­lin­to­him­me­lil­le oli sel­vä tilaus. Kun nykyi­siä raken­tei­ta aje­tan alas, niin tyh­jän pääl­le jää mer­kit­tä­vä mää­rä 5 vuo­den “työ­suh­de­suo­jan” naut­ti­vaa virkaväkeä. 

  Mitään ei aje­ta alas, nykyi­sen hal­lin­non pääl­le tulee sote-alue.
  Eikä täl­lai­sil­la muu­tok­sil­la tule kenel­le­kään mitään eril­lis­tä tysuh­de­tur­vaa, ei 5 vuo­dek­si eikä muutenkaan.

 22. Vali­tuk­sen idea on, että aiem­pi toi­mit­ta­ja jat­kaa kun­nes uusi toi­mit­ta­ja on saa­tu sel­vil­le kaik­kien vali­tus­ten jälkeen.
  Sel­vä businesscase.

  Resurs­se­ja voi­si sijoit­taa oikeus­lia­tok­seen ja mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen. Suo­men oikeus­val­tion toi­min­nan voi­si elvyt­tä talout­ta tehok­kaa­min kuin jot­kut muut investoinnit.

  Vih­reät eivät täs­sä ole olleet kovin aloitteellisia.

  En oikein kek­si ide­aa että huu­me­ros­mot jat­kvat alal­laan pari vuot­ta kii­ni­jä­mi­ses­tä ennen kuin saa­vat huu­me­vie­roi­tus­ta van­ki­las­sa. Samoin pit­kät käsit­te­ly­ajat ovat ongel­mia asial­li­sil­le­kin valituksille.

  Asian­aja­nan näkö­kul­mas­ta tee­mäl­lä vali­tuk­sen tie­naa, sano­mal­la että oikein meni, ei. Arvan­net­te kum­man valitsevat.

 23. Off-topic :Tasa-arvoi­nen avio­liit­to­la­ki tekee Vih­reil­le kiin­nos­ta­van valinnan.

  Kos­ka Vih­rei­den läh­töä hal­li­tuk­ses­ta enna­koi­daan ydin­voi­ma­uusin­ta­kä­sit­te­lyi­den vuok­si, Kris­tiil­lis­de­mo­kraat­tien on pysyt­tä­vä hal­li­tuk­ses­sa. Sen hin­ta on aika iso ja sii­hen kuu­lu­nee myös tämän kan­sa­lais­la­oit­teen hautaaminen.

  SDP on tak­ti­ses­ti “myö­häs­sä”, kos­ka se edis­tää hal­li­tus­so­pua. ASa unoh­tu­nee vaa­lei­hin men­nes­sä ahke­ral­la selittelyllä.

  Vih­rei­den on valit­ta­va joko tasaar­voi­nen avio­liit­to tai joka tapuk­ses­sa myön­net­tä­vien ydin­voi­ma­lu­pien urhol­li­nen vastustaminen.

  Itse valit­si­sin saa­vu­tet­ta­van voi­ton, vai­ka kun­nia­kas­ta on kaa­tua jouk­ko­jen ees­sä. Toki poliit­ti­set pis­teet täs­tä nap­sii Vasm­mis­tol­lii­to, joka on osan­nut hoi­taa ima­gon­sa kuntoon.

  Jos Vih­reät ilmai­si­si­vat neut­raa­lia suh­tau­tu­mis­ta ydin­voi­maan, KD:llä ei oli­si kiris­tys­ruu­via niin pal­joa kuin nyt.

  Poli­tiik­ka ei sovi lajik­si, jos halu­aa maa­la­ta itsen­sä kul­maan. Perin­teen mukaan tulos Vih­reil­le lie­nee ydin­voi­ma­lu­vat myön­ne­tään, ei uut­ta avio­lii­to­la­kia, ei ilmas­to­la­kia, sote muut­tuu uudenk­si hal­lin­to­ker­rok­sek­si ja kun­ta­uu­dis­tus vaa­leil­la vait­tui­ne met­ro­po­li­hal­lin­toi­neen hau­da­taan ydinjäteluolaan. 

  Onnek­si saa­tiin edes kan­sal­lis­pui­to­ja ja rahaa ratoi­hin. Kai se Pasi­lan ase­tin­lait­teis­to edes uusitaan?

  SOTE:n tii­moil­ta hom­ma antaa todel­la pal­jo peli­merk­ke­jä poliit­ti­siin kaup­poi­hin joka tasolla.

 24. Soten suun­nit­te­lu on mak­sa­nut mil­joo­nia euro­ja. Soten käyt­töön­ot­to täl­lai­se­na mak­saa vie­lä­kin enem­män. Soten kulut tule­vat ole­maan suu­rem­mat kuin nykyi­sen sosi­aa­li- ja terveydenhoitomallin.

  Niin ja van­haa hal­lin­toa jää tyy­pil­li­ses­ti jäl­jel­le. Sil­le kek­si­tään jotain teke­mis­tä tai teke­mi­sel­tä näyttävää.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni sote­pii­ri hank­kii vain kun­nil­ta ja kun­tayh­ty­mil­tä ja nämä voi­vat käyt­tää yksi­tyi­siä ali­hank­ki­joi­naan. Täs­tä saam­me kiit­tää sitä hankintalakia. 

  Tämä lie­nee aja­tus, mut­ta miten han­kin­ta­la­ki sen sallii?

  1. En jak­sa paneu­tua han­kin­ta­lain kie­mu­roi­hin, mut­ta vas­taan tuli käy­tän­nös­sä se, että sote-pii­rin pitää hank­kia lais­sa mää­rä­tyil­tä tahoil­ta kaik­ki tai jos se kil­pai­lut­taa jotain, sen pitää kil­pai­lut­taa kaik­ki alkaen sydä­men siir­rois­ta ja krii­sia­jan val­miu­den yllä­pi­dos­ta. Niin­pä pää­tet­tiin, ettei sote-pii­ri osta yksi­tyi­sil­tä mitään. Elä­köön direktiivi!

 26. Evert The Never­Rest:
  ‘snip’
  Niin ja van­haa hal­lin­toa jää tyy­pil­li­ses­ti jäl­jel­le. Sil­le kek­si­tään jotain teke­mis­tä tai teke­mi­sel­tä näyttävää. 

  Tot­ta kai van­haa hal­lin­toa jää jäl­jel­le — vai kuvit­te­lee­ko joku, että esim. kes­kus­sai­raa­la tai sai­raan­hoi­to­pii­ri toi­mi­si ilman hal­lin­toa? Ja kyl­lä kun­nan sosi­aa­li­toin­ta joku joh­taa jne. Sote-alue vain ostaa palveluja.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongel­ma­na ei han­kin­ta­lais­sa niin­kään ole se, että vää­rä taho voit­taa, vaan se, että voit­taa kuka hyvän­sä, mui­den kan­nat­taa valit­taa vain tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­joil­leen. Täs­tä aiheu­tu­va vii­ve toi­min­nal­le on todel­la kal­lis­ta. Se, että täy­sin aihee­ton valit­ta­mi­nen pekän kiusan teke­mi­sek­si on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, on yksi lain suu­ria ongelmia. 

  Han­kin­ta­lais­sa ylei­ses­ti Suo­mes­sa sovi­tuil­la euro­ra­joil­la on myös se ongel­ma, että se tekee pien­ten toi­mi­joi­den elä­män kovin vai­keak­si. Jos iso toi­mi­ja tar­jo­aa parin mil­joo­nan hom­maa, niin sil­lä hin­nal­la siel­lä on jo se copy­pas­te-ihmi­nen, joka tekee ammat­ti­tai­toi­sen näköi­set tarjousasiakirjat.

  Jos taas pie­nel­lä toi­mi­jal­la oli­si mah­dol­li­suus ottaa samas­ta hom­mas­ta vaik­ka­pa vii­den­kym­me­nen tuhan­nen sii­vu, pel­kän asia­kir­ja­rum­ban hoi­ta­mi­nen alkaa olla mel­koi­nen taak­ka. Kun sii­hen vie­lä lisä­tään mark­ki­na­oi­keu­des­sa jäl­ki­kä­teen kat­sot­ta­va kil­pai­lu­tuk­sen tulos, ris­kit ja yli­mää­räi­set kulut nos­ta­vat mark­ki­noil­le­tu­lo­kyn­nys­tä huomattavasti.

  Lisä­bo­nuk­se­na tie­ten­kin tulee se, että ala­ra­jan pin­nas­sa ole­vien ura­koi­den tar­jous­kil­pai­lu­jen pitä­mi­nen mak­saa osta­jal­le­kin pro­sen­tu­aa­li­ses­ti ihan koh­tuut­to­man paljon.

  Ja muu­ten yhteis­ten tuo­te­ke­hi­tys­pro­jek­tien teke­mi­nen han­kin­ta­la­kia nou­dat­ta­vien orga­ni­saa­tioi­den kans­sa on ihan ihmeel­lis­tä sot­ke­mis­ta. Joi­tain asioi­ta voi ostaa kil­pai­lut­ta­mat­ta, toi­sia taas pitää kil­pai­lut­taa. Sil­lä ei tun­nu juris­tien sil­mis­sä ole­van pal­jon väliä, että jos­kus vain on tilan­tei­ta, jois­sa pitää ottaa kokonaisuuksia.

  Sii­nä sit­ten osta­ja ja myy­jä istu­vat sil­mät punai­si­na päät yhdes­sä poh­ti­mas­sa, miten tar­jous­pyyn­tö teh­dään niin, että se joh­taa halut­tuun lop­pu­tu­lok­seen nopeasti.

  Pidän han­kin­ta­lain peri­aat­tees­ta, mut­ta käy­tän­nön sovel­lus on kyl­lä ihan tuho­ton­ta juris­tien työl­lis­tä­mis­tä. Oli­ko­han se direk­tii­vin vaa­ti­ma raja 5 mil­joo­naa euroa…

 28. Oma ennus­te on, että sote­him­me­li tulee kas­vat­ta­maan koko­nais­kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti samal­la kun pal­ve­lui­den saa­ta­vuus ja taso las­ke­vat kuin leh­män häntä.

  Mut­ta min­käs täl­le voi, kun suo­ma­lai­nen jul­ki­nen sek­to­ri on kuin agres­sii­vi­nen syö­pä, joka ei lope­ta leviä­mis­tään ennen kuin poti­las vetää vii­mei­sen hen­ki­sen­sa. Toi­saal­ta onhan täs­sä se hyvä puo­li, että jos­kus 10 vuo­den kulut­tua pääs­tään IMF:n komen­nos­sa raken­ta­maan koko “hyvin­voin­ti­val­tio­ta” täy­sin puh­taal­ta pöy­däl­tä läh­tien sii­tä mihin on oikeas­ti varaa ja mihin ei.

 29. Han­kin­ta­lain pahin ongel­ma on Osmon mukaan vali­tuk­sis­ta joh­tu­va vii­ve pää­tök­sen lail­lis­ta­mi­ses­sa. Yhdyn käsi­tyk­seen, että vii­ve joh­tuu suu­rim­mak­si osak­si tuo­mio­kun­nan hitau­des­ta. Pidän käsit­tä­mät­tö­mä­nä sitä, ettei tätä vir­het­tä kor­ja­ta lisää­mäl­lä tuo­miois­tui­mien voi­ma­va­ro­ja eli henkiläökuntaa.

  Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa­han kaik­ki vali­tuk­set käsi­tel­lään aika­naan. Aika vain on niin pit­kä, että kil­pai­lu­tuk­sia ei halu­ta jär­jes­tää. Vali­taan suo­ra osto ilman kil­pai­lun muka­naan tuo­maa ver­tai­lua osta­jal­le edul­li­sim­mas­ta toi­mit­ta­jas­ta. Yhteis­kun­nan resurs­sien tuh­laus­ta, jon­ka syy­nä on se, ettei lisäts tuoo­miois­tui­mien resursseja.

  Aluk­si oli­si syy­tä tar­kis­tel­la itse tuo­ma­tien työ­ai­ko­ja. Aina­kin ennen oli tapa­na, ettei tuo­ma­ril­la ollut var­si­nais­ta työ­ai­kaa, tai aina­kin työ­ajan val­von­ta puut­tui koko­naan. Mikä­li sama tilan­ne jat­kuu, ei tuo­miois­tin­tyen kapa­si­tee­tin nos­to oli­si edes kovin kallista.

  Seu­raa­vak­si tuli­si tie­tys­ti tuo­miois­tuin­ten resurs­sien kohot­ta­mi­nen joko lisää­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa tai tuo­miois­tui­mia. Se mak­saa, tot­ta kait, mut­ta niin myös hank­ki­mi­nen ilman kilpailua.

  Haluai­sin tie­tää, kuu­lu­ko jol­le­kin val­tion ins­tans­sil­le ver­tai­lu sii­tä, pal­jon­ko resurs­sien lisää­mi­nen mak­saaq ver­rat­tu­na ilman kil­pai­lua tapah­tu­vaan suoraostoon.

  1. Tuo­miois­tui­met pys­ty­vät kyl­lä hidas­ta­maan toi­min­taan­sa sitä mukaa kun resurs­se­ja tulee lisää. Pitäi­si olla tapa tut­kia ilmi­sel­väs­ti aiheet­to­mat vali­tuk­set kevyel­lä menet­te­lyl­lä vii­kos­sa. Sil­loin nii­den teke­mi­nen myös lop­pui­si, kos­ka jar­rut­ta­mi­nen on noi­den vali­tus­ten ainoa tarkoitus.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En jak­sa paneu­tua han­kin­ta­lain kie­mu­roi­hin, mut­ta vas­taan tuli käy­tän­nös­sä se, että sote-pii­rin pitää hank­kia lais­sa mää­rä­tyil­tä tahoil­ta kaik­ki tai jos se kil­pai­lut­taa jotain, sen pitää kil­pai­lut­taa kaik­ki alkaen sydä­men siir­rois­ta ja krii­sia­jan val­miu­den yllä­pi­dos­ta. Niin­pä pää­tet­tiin, ettei sote-pii­ri osta yksi­tyi­sil­tä mitään. Elä­köön direktiivi! 

  No, han­kin­ta­la­kia ei sovel­le­ta “pal­ve­lu­han­kin­toi­hin, jot­ka teh­dään toi­sel­ta han­kin­tayk­si­köl­tä sil­le Euroo­pan yhtei­sön perus­ta­mis­so­pi­muk­sen mukai­sel­la lail­la, ase­tuk­sel­la tai hal­lin­nol­li­sel­la mää­räyk­sel­lä anne­tun pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta kos­ke­van yksi­noi­keu­den perusteella”.

  Tulee­ko sote-laki ole­maan täl­lai­nen laki? Tätä tule­vat suu­ret kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set tes­taa­maan jatkossa.

 31. Saa­ko joku sel­vää, pois­tuu­ko eri­kois­si­raan­hoi­don ja perus­ter­vey­den­huol­lon väli­nen raja? Pok­ke­aa­ko tilan­ne pää­kau­pun­ki­seu­dul­la muus­ta maas­ta täs­sä suhteessa?

 32. Han­kin­ta­la­ki ei ole kes­kei­sin ongel­ma. Nykyi­sin jopa alkaa olla hie­man han­kin­tao­saa­mis­ta kun­nis­sa, kun aiem­min tar­jous­pyyn­nöt oli­vat amatöörimaisia.

  Pahin rie­sa on, että han­kin­taa aina viri­te­tään poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen suuntaan. 

  Kehi­tys­työ­hän sopi­via­kin kil­pau­lu­tus­mal­le­ja on ollut, har­vi­nai­sia ne sil­ti ovat.

  Kun­nis­sa se taho­ti­la ja osaa­mi­nen vesit­tä­vät aitoa kil­pai­lua. Kun­nal­li­sen itse­mää­rä­mi­soi­keu­den pyhyy­den vuok­si sii­nä toki tuh­la­taan vain kan­sa­lais­ten vero­ra­ho­ja — mut­ta päät­tä­vät ihan itse ja val­mis­te­le­vat myös.

  Raken­ta­mi­sen ongel­ma ei ole raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set vaan se, että harv­po­jen raken­nus­lii­kei­den ja kaa­va-asiois­ta vas­taa­vien välit ovat sano­taan­ko kovin lähei­set ja inh­mi­mill­set int­res­sit myö­täi­le­vät toi­si­aan. En oikein usko val­tiol­li­sen raken­nus­fir­man tuo­van tähän mitään muutosta.

 33. Lähes 15 vuot­ta jul­ki­sia han­kin­to­ja käy­tän­nön työs­sä ja osan aikaa joh­to­teh­tä­vis­sä toteut­ta­nee­na tii­vis­tän koke­muk­se­ni mark­ki­na­oi­keu­teen vie­vis­tä aske­lis­ta kah­teen syyhyn :
  1. Han­kin­nan toteut­ta­ja louk­kaa tun­ne­ta­sol­la tar­joa­van yri­tyk­sen edus­ta­jaa (esim. Suo­si­mal­la räi­keäs­ti toista)
  2. Valit­ta­jan int­res­sit ovat ker­ta­kaik­ki­ses­ti niin suu­ret, että valit­ta­mi­sen­kin tie on kat­sot­ta­va loppuun.
  Näp­pi­tun­tu­mal­la sanon, että ykkös­syy toteu­tuu 90 %:ssa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongel­ma­na ei han­kin­ta­lais­sa niin­kään ole se, että vää­rä taho voit­taa, vaan se, että voit­taa kuka hyvän­sä, mui­den kan­nat­taa valit­taa vain tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­joil­leen. Täs­tä aiheu­tu­va vii­ve toi­min­nal­le on todel­la kal­lis­ta. Se, että täy­sin aihee­ton valit­ta­mi­nen pekän kiusan teke­mi­sek­si on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, on yksi lain suu­ria ongelmia.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongel­ma­na ei han­kin­ta­lais­sa niin­kään ole se, että vää­rä taho voit­taa, vaan se, että voit­taa kuka hyvän­sä, mui­den kan­nat­taa valit­taa vain tuot­taak­seen hait­taa kil­pai­li­joil­leen. Täs­tä aiheu­tu­va vii­ve toi­min­nal­le on todel­la kal­lis­ta. Se, että täy­sin aihee­ton valit­ta­mi­nen pekän kiusan teke­mi­sek­si on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, on yksi lain suu­ria ongelmia.

  Eivät pien­te toi­mi­jat vali­ta ja käy oikeut­ta, ei heil­lä ole varaa siihen.

  Kes­ki-Euroo­pas­sa on pal­ve­lut toteu­tet­tu siten, että toi­mi­jat ovat pie­niä ja suu­ret kan­sain­vä­li­set koser­nit eivät saa jalan­si­jaa, eivät­kä voi hyö­dyn­tää koko­aan ja lakimiesarmeijaansa.

  Kil­pai­lu­tuk­ses­sa­kin riip­puu mil­lais­ta koko­nai­suut­ta kilpailutetaan:Koko sote-koko­nai­suu­den kil­pai­lut­ta­mi­nen on vai­ke­aa niin, että myös lop­pu­käyt­tä­jän ase­ma tuli­si turvatuksi.Esim tus­kin­pa orvon tule­vai­suus sii­tä para­nee, että van­hem­mat vaih­tu­vat kol­men vuo­den välein.

  Sote-koko­nai­suus on sen ver­ran moni­muo­toi­nen, että ulkois­ta­mi­nen epä­on­nis­tuu varmasti.

  Sen sijaan sel­lai­set toi­met , jot­ka voi­daan mää­ri­tel­lä suh­teel­li­sen yksin­ker­tai­ses­ti sovel­tu­vat ulkois­ta­mi­seen ja kil­pai­lu­tuk­seen esim lonk­ka­leik­kauk­set oavt riit­tä­vän standardeja

  Minus­ta vähän hai­see, että Suo­mes­sa ei vain osata
  kil­pai­lu­tus­ta, sehän on tul­lut monis­sa yhteyk­sis­sä esille.Ja jos kilpåai­lut­ta­mi­nen noin ylei­se­ti toi­mii muu­al­la niin jotain mätää on sil­loin Suomessa

  Hyvä esi­merk­ki oli kun vaa­din sel­vi­tys­tä Mau­nu­lan labo­ra­to­rion pit­kis­tä jonoista.Rädyn ensi­vas­taus oli, että minun pitää kysyä asi­aa HUS eli pal­ve­lun tuottajalta.

  Vali­tet­ta­vas­ti pal­ve­lun tuot­ta­mis­vas­tuu on Hel­sin­gin kau­pun­gil­la eikä Räty voi ulkois­taa vas­tuu­taan ja jot­ta hän voi­si vas­ta­ta niin hänen pitä­si seu­ra­ta laa­dun ja pal­ve­lu­ta­son toteut­ta­mis­ta, mut­ta hän oli ulko­na kuin lumiukko.

  Ja nyt täl­lai­sen pitäis toteut­taa koko sote-uudis­tus vaik­ka perus­pe­ri­aat­teet ovat hukassa.

  Jos Hel­sin­gin kau­pun­gil­la eivät ole peri­aat­teet sel­vil­lä niin miten sit­ten jos­sain Posiolla ?

 35. Mie­len­kiin­tois­ta oli­si ver­tail­la Sote­jär­jes­tel­män ja Puo­lus­tus­voi­mien teh­tä­viä. Molem­mat ovat huo­leh­ti­mas­sa omal­ta osal­taan suo­ma­lais­ten hyvin­voin­nis­ta. Saman­ta­pais­ta on myös polii­sin ja palo­kun­nan teh­tä­vän­ku­va. Kovin pal­jon ei kun­ta­lai­sia kiin­nos­ta palo­kun­nan tai polii­si­toi­men kustannukset.

  Palo­kun­ta tai polii­si häly­te­tään apuun, eikä mak­sa mitään. Kun sen mak­saa joku muu eli me kaikki.

  Kou­lu­lai­tok­ses­sa ale­taan sääs­tö­jä etsiä yksin­ker­tai­sel­la yksik­kö­jen kas­vat­ta­mi­sel­la. Sinän­sä aika sää­lit­tä­vää on eri­tyi­ses­ti lukioi­hin kaa­vail­tu mini­mi­ko­ko­ra­joi­tus. Lukio­lai­nen jou­tuu itse kus­tan­ta­maan kir­jat ym tar­vik­keet. Myös­kin ope­tus­ryh­män koko voi olla miten suu­ri tahansa.

  Kai­ken­lai­nen vas­tak­kai­sa­jat­te­lu Sotes­sa jul­ki­nen-yksi­tyi­nen ei oikein ole enää tätä päi­vää. Eikö sai­rau­den hoi­ta­mi­nen mak­sa aivan yhtä pal­jon riip­pu­mat­ta hoi­to­pai­kas­ta. Jul­ki­sel­la puo­lel­la mak­su vain pii­lou­tuu ja taas sen mak­saa joku muu eli me kaikki.

  Asiak­kaan kan­nal­ta suu­ri kui­lu on hoi­toon hakeu­tu­mi­ses­sa: Ter­veys­kes­kuk­seen saa varau­tua pit­kään odot­ta­mi­seen ja jonottamiseen.Yksityisellä puo­lel­la hoi­to onnis­tuu nopeas­ti. Mie­lel­lään näki­si jon­kin­lai­sen välimuodon,jossa koh­tuu­kor­vaus­ta vas­taan pää­si­si hoi­toon koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Tätä on kui­ten­kin vas­tus­tet­tu joten­kin epäreiluna.

  Jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa on tupa täyn­nä asiak­kai­ta koko päi­vän, eikö siel­lä sil­loin ole resurs­sit tehok­kaas­sa käy­tös­sä ilman huk­ka-aikaa. Miten se jol­la­kin orga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sel­la muut­tui­si tehok­kaam­mak­si ja halvemmaksi.

 36. Miten­kä­hän täs­sä sovi­tus­sa rat­kai­sus­sa edis­te­tään kan­nus­ta­vuut­ta ja kehit­tyy­kö hoi­don vai­kut­ta­vuus, jot­ta tavoit­teek­si ase­tet­tu mil­jar­di­luo­kan tuot­ta­vuus­pa­ran­nus saavutetaan?

  Aina­kin vai­kut­taa sil­tä, että rat­kai­su kan­nus­taa ole­mas­sao­le­vien raken­tei­den välil­lä veri­seen tais­toon sotea­luei­den sisäl­lä. Se sen­tään hel­pot­taa, kun yksi­tyi­set toi­mi­jat voi jät­tää soit­ta­maan lehdellä?

 37. Kun puhu­taan val­ta­kun­nal­li­sis­ta ter­vey­den­hoi­to­me­nois­ta niin puhu­taan niin suu­ris­ta raha­sum­mis­ta että se mil­lä nimel­lä orga­ni­saa­tio kul­kee ei ole mer­ki­tys­tä, nopeas­ti ter­veim­mik­si tai sai­raim­mik­si ei uudis­tus ihmi­siä tee. 

  Suo­ma­lais­ten ter­vey­den­hoi­to­tar­peet joh­tu­vat ikä­ra­ken­tees­ta joka koh­te­lee kun­tia ja aluei­ta epä­ta­sai­ses­ti ja jos­sain mää­rin elin­ta­vois­ta, ei muusta. 

  Heti kun Sote-uudis­tuk­sen tulos jul­kais­tiin alet­tiin ruot­sin­kie­li­ses­sä val­ta­me­dias­sa esit­tää hapan­ta kri­tiik­kiä sitä koh­taan, ja kysees­sä ei ollut huo­li ruot­sin­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta vaan sii­tä miten käy yksi­tyi­sen ter­vey­den­hoi­to­sek­to­rin, sen kil­pai­lu­ky­ky on siis ennus­te­tu heikkenevän. 

  Onko se siis lop­pu­jen lopuk­si huo­no asia jos kil­pai­lu­tus saa­daan isom­pien yksik­kö­jen hal­tuun ja jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to lak­kaa ole­mas­ta yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la toi­mi­vien lää­kä­rei­den rahanjako-automaatti?

 38. EVA väit­tää tuo­rees­sa arvios­saan että jos sote-alue tilaa pal­ve­lut niin kysees­sä on jul­ki­nen han­kin­ta ja han­kin­ta­lain mukaan tämä pitää kil­pai­lut­taa. Perus­te­lu­na on se, että kun­nat ja kun­tayh­ty­mät toi­mi­vat tuot­ta­ji­na eivät­kä käy­tä val­taa kun­tayh­ty­mäs­sä yksi­nään vaik­ka yhdes­sä kuu­lu­vat ja omis­ta­vat kun­tayh­ty­män. Eikä toi­saal­ta sote-alue kun­tayh­ty­mä käy­tä val­taa kun­nis­sa tai tuot­ta­ji­na toi­mi­vis­sa kuntayhtymissä.

  Eikä toi­saal­ta pal­ve­lui­den tuo­tan­to ole kun­tien yhteis­toi­min­taa kos­ka sote-alue kun­tayh­ty­mä on pal­ve­lun tilaa­ja ja muut jul­ki­sen hal­lin­non yksi­köt ovat tuottajina.

  Lain­sää­dän­tö voi men­nä mel­koi­sen mut­kik­kaak­si. Ehkä jos­sain vai­hees­sa näem­me kun­ta­lai­sen valin­nan­va­paus kort­tia käy­tet­tä­vän että hal­lin­nol­li­ses­ta mam­mu­tis­ta pääs­tään eroon?

  http://www.eva.fi/blog/2014/06/27/eva-arvio-sote-on-rimanalitus/

 39. Out­si­der: Kovin pal­jon ei kun­ta­lai­sia kiin­nos­ta palo­kun­nan tai polii­si­toi­men kustannukset.
  Palo­kun­ta tai polii­si häly­te­tään apuun, eikä mak­sa mitään. Kun sen mak­saa joku muu eli me kaikki. 

  Minua kiin­nos­taa polii­sin kus­tan­nuk­set, kun tun­tuu sil­tä, ettei rikok­sien tut­ki­mi­seen löy­dy resurs­se­ja (pyö­rä­var­kau­det nyt aina­kin jäte­tään tut­ki­mat­ta, mitä muu­ta?) eikä rike­sak­ko­ja­kaan jael­la, kos­ka täl­löin jou­tui­si nouse­maan autosta.

  Eikö sai­rau­den hoi­ta­mi­nen mak­sa aivan yhtä pal­jon riip­pu­mat­ta hoitopaikasta. 

  Ei.

  Jul­ki­sel­la puo­lel­la mak­su vain pii­lou­tuu ja taas sen mak­saa joku muu eli me kaikki. 

  Yksi­tyi­sel­lä taas mak­se­taan yli­mää­räis­tä voitoista.

  Jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa on tupa täyn­nä asiak­kai­ta koko päi­vän, eikö siel­lä sil­loin ole resurs­sit tehok­kaas­sa käy­tös­sä ilman huk­ka-aikaa. Miten se jol­la­kin orga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sel­la muut­tui­si tehok­kaam­mak­si ja halvemmaksi. 

  Teo­rias­sa kyl­lä, mikä­li hal­lin­non koko on mini­moi­tu ja suo­rit­ta­van por­taan resurs­sit maksimoitu.
  Joten­kin epäi­len ettei näin ole.
  Jos näi­tä olo­suh­tei­ta paran­net­tai­siin, saa­tai­siin hel­pom­min lää­kä­rei­tä töi­hin ja näi­den palk­ka­kus­tan­nuk­set las­ki­si­vat, kos­ka ei tar­vit­si­si hou­ku­tel­la ison rahan sijaisuuksia.

 40. Yksi­tyi­sel­lä taas mak­se­taan yli­mää­räis­tä voitoista.”

  Täl­lä logii­kal­la meil­lä val­mis­tet­tai­siin mm. tele­vi­sion kuva­put­kia kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti valtionyhtiössä.…

 41. JV:
  “Yksi­tyi­sel­lä taas mak­se­taan yli­mää­räis­tä voitoista.”

  Täl­lä logii­kal­la meil­lä val­mis­tet­tai­siin mm. tele­vi­sion kuva­put­kia kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti valtionyhtiössä…. 

  Mut­ta onhan sii­nä tuo sana “taas”. Mikä antaa ymmär­tää, että vaih­toeh­dos­sa­kin (jul­ki­nen toi­mi­ja) mak­se­taan jos­ta­kin yli­mää­räi­ses­tä ja sil­le nimen­omai­sel­le tran­sak­tio­ta­pah­tu­mal­le sinän­sä tar­peet­to­mas­ta. Mark­ki­na­ta­lou­den paras puo­li on kui­ten­kin, että se yli­mää­räi­nen kana­voi­tuu pää­osin näky­väk­si ja tar­kal­leen mita­tuk­si. Ja sii­hen voi val­tao­sin (aina­kin oyj:t) kukin ottaa osaa sijoittamalla.

 42. JV:
  “Yksi­tyi­sel­lä taas mak­se­taan yli­mää­räis­tä voitoista.”

  Täl­lä logii­kal­la meil­lä val­mis­tet­tai­siin mm. tele­vi­sion kuva­put­kia kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti valtionyhtiössä…. 

  Jaa… ja mihin siis hävi­si se, että yri­tyk­sen tar­koi­tus on tuot­taa voit­toa omistajilleen?

  Kuva­put­ket tosin ovat hävinneet 😉

 43. Tun­tuu sil­tä, että kun­nat alka­vat nyky­ään muis­tut­taa yhä enem­män lii­ke­lai­tos­ta. On kon­ser­nia, osuus­kun­taa, osa­keyh­tiö­tä ja vaik­ka mitä. Ilmei­ses­ti eri­lais­ten toi­min­ta­muo­to­jen suu­ri syy on luo­va vero­suun­nit­te­lu. Näi­tä vero­tus­jut­tu­ja sit­ten rat­ko­taan hal­lin­to-oikeu­des­sa ja tul­kin­to­ja riittää.
  Kun­nal­li­nen demo­kra­tia aiheut­taa sen, että pää­tök­set vii­väs­ty­vät ja suun­nan­muu­tok­set ovat lähes mah­dot­to­mia. Sii­tä­hän nuo kun­ta­ra­jo­jen tiuk­ka puo­lus­ta­mi­nen ker­too. Yksi­tyi­nen osa­keyh­tiö on pal­jon ket­te­räm­pi päätöksenteossa.
  Käsi­te voit­to ei kai ole oikein rele­vant­ti ter­mi. Veroil­moi­tuk­ses­sa­kaan sii­tä ei mai­ni­ta. Kun­nan bud­je­tis­sa kyl­lä on vuo­si­ka­tet­ta, yli­jää­mää ym.

 44. Out­si­der:
  Tun­tuu sil­tä, että kun­nat alka­vat nyky­ään muis­tut­taa yhä enem­män lii­ke­lai­tos­ta. On kon­ser­nia, osuus­kun­taa, osa­keyh­tiö­tä ja vaik­ka mitä. Ilmei­ses­ti eri­lais­ten toi­min­ta­muo­to­jen suu­ri syy on luo­va vero­suun­nit­te­lu. Näi­tä vero­tus­jut­tu­ja sit­ten rat­ko­taan hal­lin­to-oikeu­des­sa ja tul­kin­to­ja riittää. 

  No, täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, että kun­natn ovat veron­saa­jia, eivät ‑mak­sa­jia.
  Kun­tien yhtiöt kyl­lä mak­sa­vat veroa.

 45. JV:
  Suo­rit­tei­den perus­teel­la mak­sa­mi­nen muo­dos­taa menoau­to­maa­tin ja kapi­taa­tio­pe­rus­te kan­nus­ti­men ali­hoi­taa­ei niin kovin vaa­ral­li­set sairaudet/sairaudet joi­den hai­tat tule­va­te­sil­le vas­ta vuo­si­kym­men­ten kulut­tua. Lähes ana­lo­gi­nen tilan­ne nyky­ti­lan­teen kans­sa. Tulee raha­pot­ti juma­lan armos­ta, jol­la teh­dään mitä tehdään.

  Pait­si jos oli­si mah­dol­li­suus , jos­sa poti­las vie itsen­sä ja kapi­taa­tio­ra­han­sa sin­ne, mis­sä kun­non hoi­toa on saa­ta­vis­sa, so. valin­nan mah­dol­li­suus ter­vey­den­huol­lon eri tuot­ta­jien välil­lä. Jul­ki­ses­sa ter­veys­mo­no­po­lis­sa tämä kan­nus­te puuttuu.

  Sikä­li kun olen yhtään ter­veys­kes­kus­ten arkea ymmär­tä­nyt, aika mer­kit­tä­vä osa asiak­kais­ta on mones­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa sel­lai­sia kan­ta-asiak­kai­ta, jot­ka kai­paa­vat jut­tuseu­raa ja jotain kom­ment­te­ja. Hoi­ton­sa tasoa har­va osaa arvioi­da, kun ei tun­ne vaih­toeh­to­ja, mut­ta jut­tu­jen tason ja hen­ki­lö­kun­nan muka­vuu­den arvioin­nis­sa moni on ihan hyvä­kin. Monien ihmis­ten valin­ta­pe­rus­tei­den kan­nal­ta opti­mi ei ole ihan sama asia kuin kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sin tai hoi­to­tu­lok­sis­taan paras vaihtoehto…

 46. kom­ment­ti: Sikä­li kun olen yhtään ter­veys­kes­kus­ten arkea ymmär­tä­nyt, aika mer­kit­tä­vä osa asiak­kais­ta on mones­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa sel­lai­sia kan­ta-asiak­kai­ta, jot­ka kai­paa­vat jut­tuseu­raa ja jotain kommentteja.
  ‘snip’

  Siis “sikä­li kun olen yhtään ter­veys­kes­kus­ten arkea ymmär­tä­nyt” — ymmär­tää voi kah­del­la taval­la: 1) oikein ja 2) vää­rin. Täs­sä tapauk­ses­sa 2) on oikein — ja aika tör­keäs­ti sanottu.

 47. Soi­nin­vaa­ral­la tun­tuu ole­van suu­ri huo­li yksi­tyis­ten pal­ve­lua­lan yri­tys­ten menes­ty­mi­ses­tä. Minul­la taas on huo­li sii­tä, ettei­vät veron­mak­sa­jien rahat katoa ahnei­den pal­ve­lua­lan fir­mo­jen omis­ta­jien tas­kuun (ja vero­pa­ra­tii­sei­hin). Nääs kun yksi­tyi­nen fir­man kus­tan­nuk­set koos­tu­vat samois­ta asiois­ta kuin jul­ki­sen­kin puo­len, mut­ta lisäk­si pitää vie­lä puris­taa voit­toa omis­ta­jil­le. Kär­jis­tet­ty­nä se on valin­taa mum­mo­jen ja pap­po­jen rääk­käyk­sen ja herra/rouva omis­ta­jan ylel­li­syys­tör­säyk­sen välil­lä. Jos sote-sot­kus­sa on onnis­tut­tu torp­paa­maan pal­ve­lu­jen ulkois­ta­mi­nen, niin hallelujah!

  Te vih­reät olet­te yhtä oikeal­la kuin kokoo­mus, sitä todis­taa myös met­sä­hal­li­tuk­sen yhtiöit­tä­mis­han­ke. Mik­si ihmees­sä vih­reät halua­vat myy­dä val­tion met­sät yksi­tyi­sil­le? Tämä on nimit­täin lop­pu­tu­los. Se, mikä yhtiöi­te­tään, se yksi­tyis­te­tään. Kuin­ka ihmees­sä luon­non­suo­je­lun asi­aa pal­ve­li­si parem­min se, että yhtei­set met­säm­me oli­si­vat yksi­tyis­ten sijoit­ta­jien hal­lus­sa? Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­min­nas­sa ja tulos­o­do­tuk­sis­sa on pal­jon­kin kor­jat­ta­vaa, mut­ta ei se tapah­du uus­li­be­ra­lis­ti­sen höl­möi­lyn avulla!

 48. Pia-Pet­ri Pam­pu­la-Kut­ri:
  Soi­nin­vaa­ral­la tun­tuu ole­van suu­ri huo­li yksi­tyis­ten pal­ve­lua­lan yri­tys­ten menes­ty­mi­ses­tä. Minul­la taas on huo­li sii­tä, ettei­vät veron­mak­sa­jien rahat katoa ahnei­den pal­ve­lua­lan fir­mo­jen omis­ta­jien tas­kuun (ja vero­pa­ra­tii­sei­hin). Nääs kun yksi­tyi­nen fir­man kus­tan­nuk­set koos­tu­vat samois­ta asiois­ta kuin jul­ki­sen­kin puo­len, mut­ta lisäk­si pitää vie­lä puris­taa voit­toa omistajille.

  Pia-Pet­ri täs­sä nyt unoh­taa suju­vas­ti jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­ta­lo­gii­kan — ainoa menes­tyk­sen mit­ta­ri on oman osaston/virasto/laitoksen/tms. suh­teel­li­nen kas­vu mui­hin näh­den ja par­hai­ten tämä tie­tys­ti onnis­tuu teke­mäl­lä asiat mah­dol­li­sim­man tehot­to­mas­ti (ver­ho­ten tämä toki näen­näis­te­hok­kuu­den kaa­puun kai­ken­maa­il­man bench­mark­kausi­neen ja strategiaprosessiliturgoineen).

  Käy­tän­nös­sä tämän huo­maa mm. sii­tä, että suu­rin mah­dol­li­nen moka yksit­täi­sen vir­ka­mie­hen koh­dal­la on poh­tia miten asiat voi­tai­siin teh­dä tehok­kaam­min ja men­nä vie­lä ehdot­ta­maan täl­lais­ta idioot­ti­mai­suut­ta. No, tyh­mää­hän se tie­tys­ti jul­ki­sel­la sek­to­ril­la onkin, kos­ka kaik­ki mah­dol­li­ses­ti oikeat sääs­töt ja tehos­ta­mi­set tar­koit­ta­vat sitä, että seu­raa­va­na vuon­na jou­dut vään­tä­mään kol­min­ker­tai­set sääs­töt kol­man­nek­sen pie­nem­mäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la ja puo­lik­kaal­la budjetilla…

  No, vapaa mark­ki­na­ta­lous on toki kehit­tä­nyt tähän ongel­maan toi­mi­vat rat­kai­sut, mut­ta ilmei­ses­ti se, että joku yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­ja tar­joai­si hyvää pal­ve­lua teho­kaas­ti ja teki­si sii­nä samal­la jon­kin­lai­sen voi­ton, on kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le anti­ka­pi­ta­lis­teil­le (ilmei­ses­ti noin 80% kan­sas­ta ja poliit­ti­sis­ta puo­lueis­ta) niin mah­do­ton aja­tus, että mie­lu­min anne­taan omat lap­sen­sa syö­vän jul­ki­sen sek­to­rin tur­sua yhä lähem­mäk­si 100% osuut­ta btk:stä…

 49. Pia-Pet­ri Pam­pu­la-Kut­ri: Nääs kun yksi­tyi­nen fir­man kus­tan­nuk­set koos­tu­vat samois­ta asiois­ta kuin jul­ki­sen­kin puo­len, mut­ta lisäk­si pitää vie­lä puris­taa voit­toa omistajille.

  Kus­tan­nuk­set koos­tu­vat samois­ta asiois­ta, ja sik­si yksi­tyi­nen fir­ma pyr­kii (tai pitäi­si pyr­kiä) toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti ja samal­la tar­joa­maan hyvää pal­ve­lua, että saa asiak­kai­ta: esim. toi­mi­paik­ka sijoi­te­taan pai­kal­le, johon asiak­kaat pää­se­vät hel­pos­ti, mut­ta tilat raken­ne­taan ja nii­tä käy­te­tään tehok­kaas­ti. Hyväl­lä joh­ta­mi­sel­la ja hen­ki­lö­kun­nas­ta huo­leh­ti­mi­sel­la voi­daan saa­da orga­ni­saa­tio toi­mi­maan tehok­kaam­min ja tar­jo­taan nii­tä pal­ve­lui­ta, joil­le on kysyn­tää, siel­lä mis­sä on kysyntää.
  Eivät yksi­tyi­set fir­mat­kaan yleen­sä toi­mi opti­maa­li­ses­ti, mut­ta hyvin­kin toi­min­ta voi olla sen ver­ran tehok­kaam­paa, että voit­toa tulee ja sil­ti pal­ve­lut tuo­te­taan edul­li­sem­min. Yleen­sä orga­ni­saa­tion muu­tok­sia teh­dään vauh­dik­kaas­ti, jos näin ei tapahdu.

 50. Poth1ue1:
  ‘snip’
  Käy­tän­nös­sä tämän huo­maa mm. sii­tä, että suu­rin mah­dol­li­nen moka yksit­täi­sen vir­ka­mie­hen koh­dal­la on poh­tia miten asiat voi­tai­siin teh­dä tehok­kaam­min ja men­nä vie­lä ehdot­ta­maan täl­lais­ta idioot­ti­mai­suut­ta. No, tyh­mää­hän se tie­tys­ti jul­ki­sel­la sek­to­ril­la onkin, kos­ka kaik­ki mah­dol­li­ses­ti oikeat sääs­töt ja tehos­ta­mi­set tar­koit­ta­vat sitä, että seu­raa­va­na vuon­na jou­dut vään­tä­mään kol­min­ker­tai­set sääs­töt kol­man­nek­sen pie­nem­mäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la ja puo­lik­kaal­la budjetilla…

  No, vapaa mark­ki­na­ta­lous on toki kehit­tä­nyt tähän ongel­maan toi­mi­vat rat­kai­sut, mut­ta ilmei­ses­ti se, että joku yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­ja tar­joai­si hyvää pal­ve­lua teho­kaas­ti ja teki­si sii­nä samal­la jon­kin­lai­sen voi­ton, on kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le anti­ka­pi­ta­lis­teil­le (ilmei­ses­ti noin 80% kan­sas­ta ja poliit­ti­sis­ta puo­lueis­ta) niin mah­do­ton aja­tus, että mie­lu­min anne­taan omat lap­sen­sa syö­vän jul­ki­sen sek­to­rin tur­sua yhä lähem­mäk­si 100% osuut­ta btk:stä…
  ‘snip’

  Ja min­kä­hän viras­ton palk­ka­lis­toil­la oletkaan?

 51. Kova on luot­to yksi­tyi­sen toi­mi­jan parem­muu­teen. Jul­ki­nen teho­ton, yksi­tyi­nen teho­kas. Onko väit­teen tuek­si tut­ki­mus­tie­to, Poth1ue1 ja Vil­le? Aivan kuin oli­sin ollut luke­vi­na­ni uuti­sis­ta vii­me vuo­si­na, että jul­kis­ta sek­to­ria on kuri­tet­tu oikein kun­nol­la, on otet­tu löy­sät pois ja jäl­jel­lä ole­vat työn­te­ki­jät jou­tu­vat raa­ta­maan nis­ka limas­sa. Ei siis ole toi­min­ta tehos­tu­nut ollenkaan?

  Ulkois­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sik­si pitää muu­ten las­kea myös kaik­ki ne resurs­sit, jot­ka menee kil­pai­lu­tus­här­del­lin jär­jes­tä­mi­seen. Nekin rahat voi­si käyt­tää jär­ke­väm­min kun­nan omaan toi­min­taan. Lisä­kus­tan­nuk­sia aiheut­taa myös val­von­nan jär­jes­tä­mi­nen. Nämä­kin pitää las­kea mukaan yksi­tyi­sen hin­ta­lap­puun. Eikä sii­tä pää­se yhtään mihin­kään, että jul­ki­sel­le toi­mi­jal­le riit­tää nol­la­tu­los, yksi­tyi­sen täy­tyy tuot­taa voit­toa, joka revi­tään jon­kun rau­kan sel­kä­na­has­ta jol­lain taval­la kui­ten­kin. Tosi teho­ton­ta yhteis­ten vero­ra­ho­jen haas­kaus­ta. Vie­lä kun ne voi­tot eivät jää edes pyö­ri­mään pai­kal­lis­ta­lou­teen, vaan valu­vat ulkomaille.

  Saa­lis­ta­jay­ri­tyk­set pitää ehdot­to­mas­ti pitää pois­sa perus­pal­ve­lua­pa­jil­ta. Eri asia ovat ne pal­ve­lut, joi­ta kenen­kään ei ole mikään pak­ko käyt­tää elä­män­sä aikana.

  Jul­ki­sia pal­ve­lu­ja uhkaa­vat täl­lä het­kel­lä vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­sen lisäk­si myös tuk­ku mui­ta kan­sain­vä­li­siä sopi­muk­sia. Yli­kan­sal­lis­ten pal­ve­lua­lan yri­tys­ten mis­sio on teh­dä jul­ki­nen pal­ve­lun­tuo­tan­to han­ka­lak­si tai jopa lait­to­mak­si. Esi­mer­kik­si ker­ran yksi­tyis­tet­tyä pal­ve­lun­tuo­tan­toa ei voi­tai­si enää muut­taa jul­ki­sek­si. Kan­san­edus­ta­jien pitäi­si nyt pysyä kar­tal­la kai­kis­ta näis­tä juo­nit­te­luis­ta. Ei alle­kir­joi­tuk­sia yhteen­kään pape­riin, joka uhkaa jul­ki­sen sek­to­rin nykyis­tä ase­maa mil­lään tavalla!

 52. Sote sopu ja sote rat­kai­su on mie­li­ku­vien tasol­la teh­ty jo puo­len kym­men­tä kertaa.

  Kun­tayh­ty­miä riit­tää aina­kin moneen ker­rok­seen. Sotea­lue on kun­tayh­ty­mä. Sai­raan­hoi­to­pii­re­jä kut­su­taan jat­kos­sa tuo­tan­to­vas­tuu­alue­kun­tayh­ty­mik­si? Kenen sit­ten sal­li­taan var­si­nais­ta pal­ve­lua tuot­ta­maan? Vasem­mis­to­puo­luei­den heh­ku­tuk­ses­ta pää­tel­len yksi­tyi­set toi­mi­jat eivät tule ole­maan vahvoilla. 

  Tuot­ta­ja­por­taa­seen­kin on ole­mas­sa val­mii­ta kun­tayh­ty­miä. Esim Ala­vus, Kuor­ta­ne, Ähtä­ri =Kuusio­kun­nat. Nämä kun­nat ovat val­tuut­ta­neet kun­tayh­ty­män­sä kil­pai­lut­ta­maan ja ulkois­ta­maan sote pal­ve­lun­sa, joten pitä­nee perus­taa polii­ti­ses­ti kor­rek­tim­min käyt­täy­ty­vä ulkois­ta­ma­ton uusi kuntayhtymä.

  Kus­tan­nus­sääs­töt ja hin­to­jen läpi­nä­ky­vyys tun­tu­vat lopul­ta ole­van tois­si­jais­ta. Kun­tayh­ty­mät val­tuut­ta­vat toi­sia kun­tayh­ty­miä, jot­ka tilaa­vat kun­tayh­ty­mäl­tä tai muu­ten pää­asias­sa jul­ki­sel­ta pal­ve­lun. Demo­kra­tian säie on kvant­ti­me­ka­nii­kan säie­teo­rian tasol­la sotepäätöksenteossa.

  Rahoi­tus­mal­lin yksi­tyis­koh­dat ovat auki. Jär­jes­tel­mä näyt­tää itse valit­se­van voit­ta­jat, joten mah­taa­ko pal­joa ole­van enää pelastettavissa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.