Palkkatulojen kehitys ikäluokassa 25 — 54 vuotta

Aiem­mas­sa blog­gauk­ses­sa ”Kaupungi­nosien väliset tulo­erot pienen­tyneet Helsingis­sä?” totesin, että yllät­tävä tulos voi johtua ikärak­en­teen muu­tok­ses­ta ja pääo­mat­u­lo­jen poikkeuk­sel­lis­es­ta korkeud­es­ta vuon­na 2007 ja poikkeuk­sel­lis­es­ta pienu­ud­es­ta vuon­na 2012. ”Tätä pitää vielä tuunata”.

Nyt olen päässyt tuu­naamises­sa alku­un. Päätin keskit­tyä pelkästään työ­tu­loi­hin ja pelkästään ikälu­okki­in 25–54 vuot­ta. Jätin pois myös yrit­täjä­tu­lot, kos­ka niis­sä on huo­mat­tavaa sat­un­naisu­ut­ta. Kokon­aan pääo­ma­lu­on­tois­t­en tulo­jen vaiku­tuk­sia ei pysty näin puhdis­ta­maan, kos­ka optio­tu­lot las­ke­taan työtuloiksi.

Tilas­toitu­na ovat työ­tu­lot ikälu­okkaan kuu­lu­vaa kohden, ei työssä käyvää kohden, joten mukana on myös muu­tok­set työl­lisyy­dessä. Keskipalka­s­ta ei siis ole kyse.  Koko maas­sa työ­tu­lot henkeä kohden (siis näis­sä ikälu­okissa) oli nous­sut 17,9%, mikä sisältää myös inflaa­tion. Suh­teel­lisel­la muu­tok­sel­la tarkoi­tan sitä, kuin­ka paljon tulota­son nousu ylit­tää tai alit­taa val­takun­nal­lisen keskiar­von. Koko Helsingis­sä se alit­taa run­saal­la prosentilla.

Suhteellinen muutos

[Virheelli­nen kuva kor­jat­tu oikeal­la kuvalla.]

Tulos muut­tuikin olete­tul­la taval­la, mut­ta ei kokon­aan. Kor­re­laa­tio on vähäi­nen, mut­ta merk­iltään kuitenkin negati­ivi­nen. Mie­lenki­in­toisia muu­tok­sia kaupungi­nosien välil­lä on tapah­tunut. Kan­nat­taa edelleen muis­taa optiotulot.

 

Työtulot

Nou­se­vien kaupungi­nosien kär­jessä on yllät­täen Pasi­la – Verkkosaar­ta nyt ei oikein voi ottaa huomioon, kos­ka alue on niin uusi. Kallio ja Vallila ei yllätä ketään, mut­ta Jakomä­ki on iloinen yllätys.

Lask­i­joiden joukos­sa on ikävän paljon Itä-Helsin­gin lähiöitä, mut­ta on siel­lä myös Munkkiniemeä ja Kruununhakaa.

Helsinkiläis­ten ansio­ta­so ylit­tää koko maan ansio­ta­son 13,5 pros­en­til­la. Yrit­täjä­tu­lo­jen (ml. maat­alous­tu­lo) jäl­keen ero­tus piene­nee. Kun huomioon ote­taan pääo­mat­u­lot, tulon­si­ir­rot ja vero­tus, ero­tus supis­tuu 6,5 pros­en­tik­si, keskimäärin 150 euroksi kuus­sa. Se ei riitä kom­pen­soimaan ero­ja asumisen kalleudessa. eläk­keet. Havain­toni korkeam­mas­ta kulu­tus­ta­sos­ta muual­la saa siis katetta.

9 vastausta artikkeliin “Palkkatulojen kehitys ikäluokassa 25 — 54 vuotta”

 1. Lis­tan kärkipäässä enem­män ja vähem­män kaupungi­nosia minne on raken­net­tu uusia asuinaluei­ta; ja lis­tan hän­nil­lä taas niitä mis­sä uud­is­rak­en­tamista on ollut vähemmän?

 2. Helsinkiläis­ten ansio­ta­so ylit­tää koko maan ansio­ta­son 13,5 pros­en­til­la, mut­ta siitä ei ole iloa kos­ka asun­to­jen hin­ta Helsingis­sä ylit­tää maan keskiar­von n. 100 %:lla.

 3. Mik­si taulukos­sa yli puo­let “suh­teelli­nen muu­tos” arvoista on negati­ivisia, kun taas kuvios­sa näkyy vain kak­si dat­apis­tet­tä vaa­ka-akselin ala­puolel­la? Eikö ne ole samaa dataa, vai ymmärsinkö jotain väärin?

 4. Konepa­jan uusi asuinalue on 00520 ja koostuu
  kokon­aan ns. kovan rahan asunnoista.

 5. antti:
  lis­tan hän­nil­lä taas niitä mis­sä uud­is­rak­en­tamista on ollut vähemmän? 

  Lis­tan hän­nil­lä näkyy ole­van paljon sel­l­aisia osa-aluei­ta, jois­sa on paljon yrittäjiä.

 6. antti:
  Lis­tan kärkipäässä enem­män ja vähem­män kaupungi­nosia minne on raken­net­tu uusia asuinaluei­ta; ja lis­tan hän­nil­lä taas niitä mis­sä uud­is­rak­en­tamista on ollut vähemmän? 

  Tämä var­maankin johtuu osit­tain siitä, että uud­is­raken­ne­tu­ille alueille muut­taa ihmisiä, joil­la on töitä. Mil­lä tahansa uud­is­raken­netul­la alueel­la on omis­tusasun­to­ja, asum­isoikeusasun­to­ja ja kovan rahan vuokra-asun­to­ja, joi­hin muut­tamiseen käytän­nössä tarvi­taan työ­paik­ka. (Eläkeläiset on puhdis­tet­tu tästä datas­ta pois.) 

  Tämä nos­taa hel­posti tulota­soa aika paljon. Vaik­ka alueelle muut­taa myös jonkin ver­ran työt­tömiä sosi­aal­isin perustein vuokrat­tavi­in asun­toi­hin, nämäkin ovat keskimääräistä akti­ivisem­pia, kun ovat ker­ran muut­ta­neet. On siis aika luon­nol­lista, että melkein mis­sä tahansa päin Helsinkiä uusis­sa talois­sa asuu keskimäärin parem­pit­u­loista väkeä kuin vanhoissa.

 7. Uud­is­rak­en­t­a­mi­nen muut­taa alueen profi­il­ia. Uud­is­as­un­not ovat van­ho­ja kalli­impia — niihin muut­taa hyvä­tu­loista porukkaa, joka ole­mas­saolol­laan nos­taa alueen tulokeskiar­voa. Tuusu­lan­väylän viereen raken­netut omakoti­taloko­rt­telit nos­ta­vat esimerkik­si van­haa “Rupla-Pak­i­laa” (Itä-Pak­i­la) pari­teet­ti­in “Dol­lari-Pak­i­lan” (Län­si-Pak­i­la) kanssa.

  Mitä tapah­tui Las­si­las­sa tai Kivihaassa?

 8. Mikko:
  Konepa­jan uusi asuinalue on 00520 ja koostuu
  kokon­aan ns. kovan rahan asunnoista.

  Koko kor­re­laa­tio taitaa olla tuon ja kol­men väestömäärältään pienen alueen, joil­la var­maan aidosti tapah­tui kaikkien suurimpi­en tulo­jen leikkaan­tu­mista, varassa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *