Lisää hyviä ehdokkaita: Touko Aalto

Touko Aal­to on jyväskyläläi­nen vihreä. Hänestä olisi tul­lut kansane­dus­ta­ja, jos Kes­ki-Suomen vaalipi­iri olisi vähän isom­pi. Touko oli vaalipi­iris­sä sijal­la 12, mut­ta vain kymme­nen valit­ti­in. Ensi ker­ral­la!

Eduskun­taan Touko kuitenkin tuli. Hän on Jani Toivolan eduskun­ta-avus­ta­ja ja puolueen vara­puheen­jo­hta­ja. Touko paneu­tuu asioi­hin suurel­la tar­mol­la. Hänen eri­ty­isaluet­taan on sote-uud­is­tus ja sen vaikeudet, mis­tä hän myös deba­toi paljon lehdis­tössä. Hän on nopeas­sa ajas­sa omak­sunut asi­as­ta olen­naisen, mikä muuten on aika harvinaista.

Tuol­la tar­mol­la ja oival­tamiskyvyl­lä pär­jää kyl­lä europarlamentissa.
Vihrei­den tule­vaisu­u­den kykyjä! Jär­ki jätkä!

 

 

 

13 vastausta artikkeliin “Lisää hyviä ehdokkaita: Touko Aalto”

 1. Enää puut­tuu kehut Oras Tynkky­ses­tä. Hänkin main­os­taa näil­lä sivuilla.

 2. Mikä on tilas­tolli­nen toden­näköisyys, että edus­ta­ja, jon­ka kan­na­tus ei riitänyt eduskun­taan, valit­taisi­in europarlamenttiin?

  Täl­lä en halua vähätel­lä ehdokas Aal­lon kykyjä, vaan kyseenalais­taa näi­den täyte-ehdokkaiden järkeä hie­man laa­jem­min. Mik­si ihmeessä tehdä kam­pan­jaa, saati äänestää ehdokas­ta, jol­la ei ole mitään jär­jel­listä mah­dol­lisu­ut­ta läpimenoon?

  1. Eurovaaleis­sa vaalipi­iri on kovin paljon suurem­pi kuin Kes­ki-Suo­mi ja lisäk­si sen jäl­keen Toukos­ta on tul­lut puoluy­een varapuheenjohtaja.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Eurovaaleis­sa vaalipi­iri on kovin paljon suurem­pi kuin Kes­ki-Suo­mi ja lisäk­si sen jäl­keen Toukos­ta on tul­lut puoluy­een varapuheenjohtaja. 

  Osmon “ohjaa­mat” äänet hajaan­tu­vat niin paljon, että suuren yleisön tun­tem­at Hei­di Hau­ta­la ja Tar­ja Cron­berg ovat erit­täin vahvoil­la. Oma vaal­i­matem­ati­ikkani sanoo, että näistä ehdokkaista ain­oas­taan Oras “päänkään­täjä” Tynkky­sel­lä on real­isti­nen mah­dol­lisu­us kil­pail­la yhdessä Jyr­ki Kasvin ja kah­den ennakko­su­osikin kanssa. 

  Kiin­nos­tuneet voivat kat­soa viime vaalien tulok­sia: tältä tilas­tokeskuk­sen sivulta

  1. Hau­ta­la Hei­di 58 926
  2. Has­si Satu 57 032
  3. Cron­berg Tar­ja 22 205
  4. Kasvi Jyr­ki 16 009

  13. Aal­to Touko 2 095

  Vaale­ja käytetään myös täyte-ehdokkaiden tun­netuk­si tekemiseen, hajaäänien keräämiseen ja kan­natuk­sen mittaukseen. 

  Äänestäjien vaiku­tus­val­lan kannal­ta olisi parem­pi jär­jestää avoimet esi­vaalit jos­sa ehdokkaiden lukumäärä olisi kar­sit­tu lähem­mäk­si tavoitel­tu­jen paikko­jen määrää (5–7 ehdokas­ta jos tavoitel­laan kah­ta paikkaa).

 4. Kimi:
  Mikä on tilas­tolli­nen toden­näköisyys, että edus­ta­ja, jon­ka kan­na­tus ei riitänyt eduskun­taan, valittaisiineuroparlamenttiin?

  Täl­lä en halua vähätel­lä ehdokas Aal­lon kykyjä, vaan kyseenalais­taa näi­den täyte-ehdokkaiden järkeä hie­man laa­jem­min. Mik­si ihmeessä tehdä kam­pan­jaa, saati äänestää ehdokas­ta, jol­la ei ole mitään jär­jel­listä mah­dol­lisu­ut­ta läpimenoon?

  Mik­si äänestää ehdokas­ta, jol­la ei ole mitään jär­jel­listä mah­dol­lisu­ut­ta läpimenoon?

  No vaik­ka sik­si, että hän on juuri sin­ulle paras edus­ta­ja. Käyt­tämäsi kri­teeri rajaa poten­ti­aaliset ehdokkaat parinkymme­nen tun­ne­tu­im­man joukkoon. Mik­si äänestää ehdokas­ta joka kuu­luu tähän jo kansal­lis­es­ti kuu­luisien ehdokkaiden ydin­joukkoon? En usko että kovinkaan moni äänestäjä oikeasti löytää noista hyvää edus­ta­jaa itselleen tekemät­tä iso­ja kompromisseja. 

  Ter­veisin äänestäjä, jon­ka ehdokas ei var­masti pääse europar­la­ment­ti­in näis­sä vaaleis­sa. Ei edes kukaan hänen puolueestaan (Suomes­sa). Äänestän oikein mielel­läni juuri sel­l­aista puoluet­ta ja ehdokas­ta joka on lähim­pänä omaa arvo­maail­maani ja jon­ka tavoit­teet ja toim­intata­vat pystyn täysin allekir­joit­ta­maan. Jos ei mitään muu­ta, niin jokainen ääni lisää puolueen näkyvyyt­tä ja voi olla siemen tule­valle kannatukselle.

  Äänestän siis Piraat­te­ja näis­sä vaaleis­sa, ensim­mäistä kertaa.

 5. FVM:Äänestän siis Piraat­te­ja näis­sä vaaleis­sa, ensim­mäistä kertaa.

  Piraat­tipuolueen agen­ta näyt­tää ole­van lähel­lä vihrei­den agen­daa. Jos netin ihmisoikeudet ovat lähempänä sydän­tä, ei huono valinta.

 6. Toukoako saamme kiit­tää siitä, että Jyväskylässä kaik­ki jät­tävät iltaisin auton jon­nekin laitakaupungille ja vaik­ka kaik­ki parkkipaikat ovat tyhjil­lään, kan­nat­taa ajaa asioimaan pel­tomar­ket­ti­in, kuin keskustaan?

 7. Hyvä, että edes hie­man raken­netaan uusia profi­ile­ja eduskun­tavaalien varalle. 

  Vihreät ovat edelleenkin sym­pa­at­ti­nen poruk­ka, joka tekee kan­nat­taimisen­sa itse vaikeaksi.

  Jonkin­lainen poli­ti­ikan osaamisen kurssi­tus tarvi­taan ja lin­jaakin kan­nat­taa pohtia hie­man pidemälle ja äänestäjäystävällisestikin.

  Nuoren­nusleikkauk­sen tehnyt Vasem­mis­toli­it­to on kovasti siir­tynyt Vihrei­den vasem­man laidan ton­tille ja suo­ras­taan ilmenyt sieltä tilan ja ajatuk­set. Siihen suun­taan ei kan­na­ta liukua, mitään siel­lä ei ole saavutet­tavis­sa vaiku­tus­valas­sa tai äänissä. 

  Kasvis­rav­in­tolan sukupolvi on tehnyt pitkän työsaran ja veivan­nut kansa­lik­keestä puolueen. Aika aikaansa oli idea, mut­ta uud­is­tu­mine tarkoit­taa myös ihmis­ten vaihtumista.70-vuotias kärkiehdokas on iha kiin­nos­ta­va, mut­ta… ja puheen­jo­hta­jakin voisi olla vähem­män robottimainen.

  Onnea vaalei­hin, mut­ta aika vaisu esi­tys. Tässä olisi voin­ut olla ihan avoimesti euromyön­teinenkin… kun kai­ki muut paisti Jörk­ka tun­tu­vat pelkäävän vain kovasti persuja.

 8. FVM: Mik­si äänestää ehdokas­ta, jol­la ei ole mitään jär­jel­listä mah­dol­lisu­ut­ta läpimenoon?

  Sik­si, että ääni menee joka tapauk­ses­sa samalle puolueelle ja sen kärkiehdokkaalle ja paran­taa näin suh­teel­lises­sa vaal­i­tavas­sa ver­tailu­lukua. Tai jotain. Joskus tun­tuu, että äänioikeute­tu­il­la ei ole pien­in­täkään käsi­tys­tä Suomen vaalien ään­ten­lasku­tavas­ta ja siitä, mikä vaikut­taa kunkin ehdokkaan läpimenoon.

 9. Sylt­ty:
  Toukoako saamme kiit­tää siitä, että Jyväskylässä kaik­ki jät­tävät iltaisin auton jon­nekin laitakaupungille ja vaik­ka kaik­ki parkkipaikat ovat tyhjil­lään, kan­nat­taa ajaaa­sioimaan pel­tomar­ket­ti­in, kuin keskustaan? 

  Eihän täl­laisi­in kan­nat­taisi vas­ta­ta, mut­ta Jyväskylän keskus­tan liiken­nepoli­ti­ikan perusvi­ivat on tehty jo kauan enne Toukoa, 90-luvul­la. Käve­lykatu-keskus­ta on erit­täin onnis­tunut ja sen laa­jen­tamista halu­a­vat nyt jo sel­l­aisetkin keskus­tan yrit­täjät jot­ka vas­tus­ti­vat sitä tuol­loin. Automatket­tien suo­sio johtuu ihan muista tek­i­jöistä kuin keskus­tan mak­sulli­sista parkkipaikoista. Ai niin, kyl­lähän mon­elle 10.000 euron auton omis­ta­jalle on aivan ylivoimaisen vaikeaa mak­saa 3 euroa parkki­talon maksua.

 10. Ree-vita­mi­iniä purk­ista: Joskus tun­tuu, että äänioikeute­tu­il­la ei ole pien­in­täkään käsi­tys­tä Suomen vaalien ään­ten­lasku­tavas­ta ja siitä, mikä vaikut­taa kunkin ehdokkaan läpimenoon. 

  Näin on. Tilan­net­ta paran­taisi, jos äänestyskupon­gia muokat­taisi­in sel­l­aisek­si, mis­sä ensin val­i­taan puolue ja sit­ten yhden ehdokkaan numero val­i­tus­ta puolueesta.

 11. Ris­to Rönnberg: Eihän täl­laisi­in kan­nat­taisi vas­ta­ta, mut­ta Jyväskylän keskus­tan liiken­nepoli­ti­ikan perusvi­ivat on tehty jo kauan enne Toukoa, 90-luvul­la. Käve­lykatu-keskus­ta on erit­täin onnistunut

  Enpä tarkoit­tanut käve­lykat­ua, vaan täysin jär­jet­tömiä parkki­mak­su­ja. Niitä pitää mak­saa kel­lo 20 saak­ka ja lauan­taisinkin kel­lo 18 saak­ka. Ei siel­lä noin myöhään ketään ole.

  Eli siel­lä on iltaisin kaik­ki kadut tyhjil­lään ja kun mak­sulli­nen alue lop­puu, alkaa tule­maan park­keer­at­tu­ja auto­ja. Ihmiset jät­tävät autot laitakaupungille ja kävelevät lop­ut. Kaupun­ki ei net­toa mitään, ihmiset vain jotu­vat kävelemään pidem­piä matkoja.

  Itsekin kun käy Jyväskylässä ja yövyn keskus­tan hotel­lis­sa, käyn pel­tomar­ketis­sa ja jätän auton laitakaupungille ihan vain sen parkki­mak­sun takia. Muuten voisin käy­dä vaikka­pa kolmikul­man S‑Marketissa, mut­ta kun autoa ei saa siihen lähelle ilman parkki­mak­sua, niin käyn mielum­min Keljon Pris­mas­sa. Tosi järkevää…?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.