Onko tiivistäminen huono vai hyvä asia nykyisille asukkaille?

Kun jollekin alueelle raken­netaan lisää asun­to­ja, huonona puole­na on, että ihmis­ten viher­alueik­si koke­mat tyhjät alueet peit­tyvät rak­en­tamisen alle. Hyvänä puole­na taas on, että lisää asukkai­ta tarkoit­taa parem­pia palvelu­ja, kaup­po­ja, kup­pi­loi­ta, tiheäm­pää joukkoli­iken­net­tä sekä elämää.

Kum­mat voit­ta­vat, hyvät vai huonot puo­let? Lop­putu­losta voi kat­soa asun­to­jen hin­noista. Jos alue asukkaiden silmis­sä huononee, alueen hin­tata­so las­kee suh­teessa mui­hin alueisi­in, ja jos hyvät puo­let voit­ta­vat huonot, alueen arvo nousee.

Sun­nun­tain Hesaris­sa käsitelti­in asun­tosi­joit­tamista. Asun­tosi­joit­ta­ja Jaakko Sylvin antoi viisi vinkkiä sijoit­ta­jille. Vink­ki numero kak­si oli:

”Selvitä, raken­netaanko alueelle tule­vaisu­udessa lisää asun­to­ja. Jos niitä tulee, kaikkien asun­to­jen hin­nat alka­vat ennen pitkää nousta.”

Mies ilmeis­es­ti lyö tästä vetoa omil­la rahoillaan.

Sit­ten pieni takaisin­ve­to. Jos sijoit­taa Van­taalle, rak­en­tam­a­ton­ta alaa on run­saasti ja niitä palvelu­ja vas­taavasti niukasti ver­rat­tuna nyt vaik­ka Punavuoreen.

54 vastausta artikkeliin “Onko tiivistäminen huono vai hyvä asia nykyisille asukkaille?”

 1. Osmo Soin­in­vaara:
  On sinän­sä lohdullista, että ihan mikä hyvän­sä ei mene kaupaksi.

  Jos lähiörak­en­t­a­mi­nen ei tah­do men­nä kau­pak­si edes Viikissä kuin reilul­la hal­ven­nuk­sel­la niin eikö kan­nat­taisi rak­en­taa edes lähelle kan­takaupunkia lisää kau­pak­si käyvää kaupunkia?

  Vai onko yhteiskun­nan varoin ja yhteiselle maalle luval­lista toteut­taa 1900-luvun ide­olo­giaa parem­mas­ta asumis­es­ta, vaik­ka 2000-luvun todel­lisu­us ker­too ettei sitä oikein haluta.

 2. Hyvänä puole­na taas on, että lisää asukkai­ta tarkoit­taa parem­pia palvelu­ja, kaup­po­ja, kup­pi­loi­ta, tiheäm­pää joukkoli­iken­net­tä sekä elämää. 

  Palve­lut lisään­tynevät useim­miten lähim­mässä ostoskeskuksessa.

  Asun­tove­toisil­la alueil­la asukkaat saat­ta­vat avostaa oman asun­ton­sa välit­tömässä läheisyy­dessä enem­män rauhal­lisu­ut­ta kuin uut­ta “elämää”.

  Vink­ki numero kak­si oli:
  ”Selvitä, raken­netaanko alueelle tule­vaisu­udessa lisää asun­to­ja. Jos niitä tulee, kaikkien asun­to­jen hin­nat alka­vat ennen pitkää nousta.” 

  Pätee yleis­es­ti niin, että kan­nat­taa sijoit­taa kasvualueille eikä taan­tuville alueille. Ei vält­tämät­tä koske niitä asun­to­ja, joiden viere­inen puis­to raken­netaan täy­teen — pait­si jos tulev­as­ta rak­en­tamis­es­ta tiede­tään jo, ja asun­non hin­ta on jo pudon­nut odotet­tavis­sa ole­van hai­tan verran.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  On sinän­sä lohdullista, että ihan mikä hyvän­sä ei mene kaupaksi. 

  Miten kom­ment­ti­asi on tulkittava?
  “Hitas-kohteet ATT toteut­taa omakustannushintaan.”

  Tarkoi­tatko, että noin maalle ei kan­nat­taisi rak­en­taa, kun omakus­tan­nush­in­takin on liikaa? Olisiko parem­pi tiivistää ja korot­taa Helsin­gin niemelle?

 4. Soin­in­vaara:
  Hyvänä puole­na taas on, että lisää asukkai­ta tarkoit­taa parem­pia palvelu­ja, kaup­po­ja, kup­pi­loi­ta, tiheäm­pää joukkoli­iken­net­tä sekä elämää. 

  Niin mas­si­ivista tiivistyrak­en­tamista ei vaan ole juuri mis­sään. In my back­yard raken­netaan 2 000 asukkaalle uusia asun­to­ja, joista noin 150 aivan viereen kaade­tun met­sän tilalle, mut­ta tämä ei ole näkynyt mitenkään edes yhden uuden ruokakau­pan ilmestymisenä eikä myöskään joukkoli­iken­teen lisään­tymisenä, sil­lä vapaa­ta kap­a­siteet­tia on sen verran.

 5. Veikkaisin, että suurin selit­tävä tek­i­jä alueen keski­hin­nan nousulle on, että uusista asun­noista mak­se­taan enem­män kuin van­hoista. Ihmiset taas ostaes­saan osak­seen tukeu­tu­vat keskimääräisi­in hin­toi­hin, mis­tä seu­raa van­ho­jenkin asun­to­jen hin­nan nousua.

 6. Janne: Jos Van­taal­ta palataan Viik­in­mä­keen, niin voidaan huo­ma­ta, että rumia laatikko­talo­ja ei kan­na­ta rak­en­taa Helsiinkiinkään: 

  Viik­in­mäk­i­hän on hyvien liiken­ney­hteyk­sien var­rel­la, eli Lah­den­väylä pyy­hältää siitä ohitse ja sumput­taa koko kylän. Autol­la liikku­vien kannal­ta se on ihan joka paikas­ta kauem­pana kuin Pih­la­jamä­ki, mut­ta ehkä fil­lar­il­la pääsee mukavasti Van­taan­joen yli Ogeliin.

  Jostain syys­tä ton­tin­vuokra Viik­in­mäessä on Jätkäsaaren ja Kalasa­ta­man luokkaa, eikä nois­sa ATT:n asun­to­jen neliöhin­nois­sakaan ole isoa eroa. Olisiko tässä seli­tys siihen, mik­si rumat laatikko­talot eivät mene Viik­in­mäessä kau­pak­si mut­ta Kalasaa­res­sa ja Jätkässä samankaltaisi­in arkkite­hdin Hitas-irroit­telui­hin kyl­lä piisaa jonottajia?

  1. Jostain syys­tä ton­tin­vuokra Viik­in­mäessä on Jätkäsaaren ja Kalasa­ta­man luokkaa, eikä nois­sa ATT:n asun­to­jen neliöhin­nois­sakaan ole isoa eroa.

   En tunne kun­nol­la kaupun­gin kiin­teistö­toin­ta, mut­ta min­ul­la on tunne, että tässä ON iso ongel­ma. Ton­tit pitäisi luovut­taa suun­nilleen markki­nahin­taan — tai HITAS-ton­tit 20 % halvem­l­lal­la, mut­ta markki­nahin­nan sijaan käytetään jotain kum­mallista hallinnol­lista hin­taa, jos­sa mitataan etäisyyt­tä jostain kuvitel­lus­ta kaupun­gin keskus­tas­ta. On tyh­mää vaa­tia Viik­ing­mäessä yli­hin­taa, mut­ta on myös väärin luovut­taa ton­tit Jätkäsaarssa alihintaan.

 7. Ote­taan esimerkik­si alue, joka on nyky­isin asukkaiden­sa kannal­ta kohtu­ullisen hyvä asua, jos­sa on paljon hyviä puo­lia, toki joitakin hait­tatek­i­jöitäkin. Mitä mah­taakaan tuumail­la sit­ten val­tu­utet­tu, tai peräti KSL:n jäsen, kun tuol­laiselle alueelle esitetään raken­net­tavak­si aluet­ta rumen­tavia, esim. sen kau­ni­ita maisemia peit­täviä sekä aluet­ta var­jostavia raken­nuk­sia, tor­ni­talo­ja tai jopa talo­muure­ja, jopa lisää ongelmia tuot­taen, sen sijaan että pyrit­täisi­in ratkaise­maan kyseisen alueen nyky­isiä ja mah­dol­lis­es­ti tule­via ongelmia? 

  Monel­lako val­tu­ute­tul­la riit­tää aikaa tutus­tua kun­nol­la kaikki­in alueisi­in, joi­ta alueen kaavoituk­seen tai rak­en­tamiseen koske­vat päätök­set liit­tyvät, kun yhdenkin tapauk­sen kohdal­la tuo­ta aineis­toa ja mate­ri­aalia voi olla todel­la run­saasti? Joutu­vatko val­tu­ute­tut otta­maan kan­taa puut­teel­lisin tiedoin? Mielestäni hei­dät on aika help­po joutua tai saa­da ohjail­tua tämänkaltaiseen tilanteeseen (ilman ryh­mä­painet­ta tai sen kera).

  Edel­lä esite­tyn kaltaisen alueen kuvatun kaltaista rak­en­tamista “täy­teen” voi mielestäni kan­nat­taa ain­oas­taan sel­l­ainen henkilö, joka a) ei nyky­is­ten asukkaiden hyv­in­voin­nista piit­taa, b) on onnis­tut­tu harhaut­ta­maan tai kiireen keskel­lä pain­os­ta­maan tuolle kan­nalle, c) joka on muil­la keinoin, esim. ns. poli­it­tisil­la tai henkilöko­htaisil­la “lehmänkaupoil­la” saatu moista tekemään, tai d) on jostain syys­tä niin keskit­tynyt jonkin tavoit­teen ajamiseen, että häneltä jää tyystin huo­maa­mat­ta oheis­vahin­got, joi­ta suun­nitelmien toteu­tus nyky­isille asukkaille aikaan­saisi (heille­hän jäisi vain ns. “sivullis­ten uhrien” osa, ks. esim. “en.wikipedia.org/wiki/Collateral_damage”), e) ei asioista mitään ymmär­rä (tai halua ymmärtää), f) joka ajaa mui­ta, mah­dol­lis­es­ti muille tun­tem­at­to­mia tavoitteita.

  Mihin ryh­mään sinä kuu­lut esimerkik­si tapauk­ses­sa Koivusaaren osayleiskaa­va ja sen mitoituk­sen lähtökohdat? 

  Mielestäni val­tu­ute­tu­il­la tulee olla oikeus pyörtää aiem­pi kan­tansa, jos, kuten muis­taak­seni R. Rauta­va ker­ran erään HS:n haas­tat­telun mukaan tote­si, demokra­ti­as­sa voi syn­tyä “hölmöjäkin”(?) päätök­siä. “Errare humanum est”, eli ere­htymi­nen on inhimil­listä. Eikö niitä ere­hdyk­sen seu­rauk­sia muka pitäisi kor­ja­ta, viimeistään sil­loin, kun “ere­hdys” (tai “hölmöys”) huo­mataan, isot vahin­got siten ehkäisten?

  Jos ongelmista tai tehdy­istä virheistä vain vai­etaan, kun ne havaitaan, ei siitä yleen­sä hyvää seu­raa. Tukhol­mas­sa museossa ole­van Wasa-laivan tapauk­ses­sa ei aikoinaan tain­nut kukaan uskaltaa huo­mat­taa kuninkaalle, että lai­va tulee kaa­tu­maan, jos painavien tykkien lukumäärää yläkan­sil­la kas­vate­taan liikaa. Kuka tai ketkä val­tu­ute­tu­ista uskalta­vat nykyaikana ryhtyä vas­taavaan tekoon?

  1. Monel­lako val­tu­ute­tul­la riit­tää aikaa tutus­tua kun­nol­la kaikki­in alueisi­in, joi­ta alueen kaavoituk­seen tai rak­en­tamiseen koske­vat päätök­set liit­tyvät, kun yhdenkin tapauk­sen kohdal­la tuo­ta aineis­toa ja mate­ri­aalia voi olla todel­la runsaasti? 

   Jos kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsenel­lä ei ole mitään luot­ta­mus­ta virkami­esten ja arkkite­htien jär­jel­lisyy­teen, hän ei selviä tehtävästään. Ei myöskään, jos nuo eivät ole luot­ta­muk­sen arvoisia.

 8. Osmolle: Kyl­lä kiin­töistösi­joit­ta­ja siinä mielessä on oike­as­sa, että uusien, kalli­impi­en asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen nos­taa alueen keski­hin­taa — ainakin väliaikaisesti.

  Jos on aiko­mus etsiä arvon­nousuko­hdet­ta, voi tuo­ta neu­voa nou­dat­taen onnis­tu­akin. Toinen kysymys on sit­ten se, muut­tuuko alue viihty­isäm­mäk­si täy­den­nys­rak­en­tamisel­la. Kaupungi­nosakier­rokset anta­vat kyl­lä osvi­it­taa siitä, että näin ei yleen­sä käy.

 9. Osmo Soin­in­vaara: Jos kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsenel­lä ei ole mitään luot­ta­mus­ta virkami­esten ja arkkite­htien jär­jel­lisyy­teen, hän ei selviä tehtävästään. Ei myöskään, jos nuo eivät ole luot­ta­muk­sen arvoisia.

  Tässä ollaan ongel­man ytimessä. Virkakoneis­to osaa hoitaa suh­teet tärkeisi­in kohderyh­mi­in, jol­loin virkami­esten esi­tyk­siä ei pääsään­töis­es­ti kyseenalais­te­ta sil­loinkaan, kun siihen olisi hyvät perusteet.

  Olen huo­man­nut, että kohtaamiset samais­ten virkami­esten ja arkkite­htien kanssa voivat olla hyvin eri­laisia siitä riip­puen, mihin ryh­mään kohtaa­ja kuu­luu. Pohties­sani poli­itikko­jen suhtei­ta virkamiehi­in tulee ajoit­tain mieleen sana­pari Tukhol­man syndrooma. 

  Ovatko lau­takun­nan jäsenet koskaan joutuneet vas­tu­useen virkamiehi­in luot­tamisen­sa takia tekemistään huonoista päätök­sistä? Päätök­sistä on pitkä aika toteu­tuk­seen ja lau­takun­tia tulee ja menee. Kuka muis­taa virhei­den pal­jastues­sa, ketkä niistä oli­vat päättämässä?

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Juho Laatu. Onko tämä kiin­teistösi­joit­ta­ja siis havain­toi­neen kokon­aan väärässä ja menet­tää siis rahansa?

  Oike­as­sa on. Tule­vaisu­ut­ta en kehtaa ennus­taa, mut­ta jos tarkastelee tapah­tunut­ta Helsin­gin asun­to­jen hin­take­hi­tys­tä (jatku­vaa nousua) ja sinne rak­en­tamista (paljon koko ajan), on selvästi kan­nat­tanut sijoit­taa rahaa Helsin­gin asun­toi­hin. Muut­to­tap­pi­opaikkakun­nil­la tilanne on molem­mil­la mittareil­la toisin päin.

  Ehkä point­ti­ni oli siinä, että tuo ohje kan­nat­taa lukea ehkä enem­män (laveasti) kun­tako­htais­es­ti kuin (sup­peasti) lähiöko­htais­es­ti. Se että Jätkäsaa­res­sa raken­netaan, indikoi nou­se­vaa talout­ta ja nou­se­via hin­to­ja myös Kata­janokalla. Ja Kata­janokalla ei kenenkään puis­toon raken­net­tu mitään (mikä olisi ollut omi­aan alen­ta­maan puis­ton vier­essä ole­vien asun­to­jen hintaa).

 11. P.S. Luen tuon sijoi­tusvinkin myös niin, että on turha odot­taa jatku­van lisärak­en­tamisen pudot­ta­van asun­to­jen hin­tata­soa. Mon­et vihreät näyt­tävät perustel­e­van lisärak­en­tamista sen (muka) aiheut­ta­mal­la asun­to­jen hin­to­jen laskul­la. Sijoit­ta­ja veikkaa rahoil­laan toiseen suun­taan. (Tämä kehi­tys ole yksin Helsin­gin hal­lus­sa, sil­lä myös muiden metropo­likun­tien rak­en­t­a­mi­nen vaikut­taa Helsin­gin hintoihin.)

 12. Tiivistämi­nen olisi hyvä asia alueen asukkaille, jos lähipalve­lut myös paran­tu­isi­vat. Automar­ket­tien (esim. Kaari) takia näin ei kuitenkaan käy. Liiken­teen hai­tat vaan lisään­tyvät. Raitio­vaunualueen ulkop­uolelle on onnis­tut­tu luo­maan “kaupunkia”, mis­sä joka paikkaan on pitkä matka.

 13. Kivikaupun­gin kas­vat­ti: Monel­lako val­tu­ute­tul­la riit­tää aikaa tutus­tua kun­nol­la kaikki­in alueisi­in, joi­ta alueen kaavoituk­seen tai rak­en­tamiseen koske­vat päätök­set liit­tyvät, kun yhdenkin tapauk­sen kohdal­la tuo­ta aineis­toa ja mate­ri­aalia voi olla todel­la run­saasti? Joutu­vatko val­tu­ute­tut otta­maan kan­taa puut­teel­lisin tiedoin? Mielestäni hei­dät on aika help­po joutua tai saa­da ohjail­tua tämänkaltaiseen tilanteeseen (ilman ryh­mä­painet­ta tai sen kera).

  Edel­lä esite­tyn kaltaisen alueen kuvatun kaltaista rak­en­tamista “täy­teen” voi mielestäni kan­nat­taa ain­oas­taan sel­l­ainen henkilö, joka a) ei nyky­is­ten asukkaiden hyv­in­voin­nista piit­taa, b) on onnis­tut­tu harhaut­ta­maan tai kiireen keskel­lä pain­os­ta­maan tuolle kan­nalle, c) joka on muil­la keinoin, esim. ns. poli­it­tisil­la tai henkilöko­htaisil­la “lehmänkaupoil­la” saatu moista tekemään, tai d) on jostain syys­tä niin keskit­tynyt jonkin tavoit­teen ajamiseen, että häneltä jää tyystin huo­maa­mat­ta oheis­vahin­got, joi­ta suun­nitelmien toteu­tus nyky­isille asukkaille aikaan­saisi (heille­hän jäisi vain ns. “sivullis­ten uhrien” osa, ks. esim. “en.wikipedia.org/wiki/Collateral_damage”), e) ei asioista mitään ymmär­rä (tai halua ymmärtää), f) joka ajaa mui­ta, mah­dol­lis­es­ti muille tun­tem­at­to­mia tavoitteita.

  Kan­nat­taa myös muis­taa, että Helsin­gin, Suomen ja muunkin Euroopan met­sälähiöt syn­tyivät vastareak­tiona II Maail­man­so­dan mas­si­ivisille ter­ror­ipom­mi­tuk­sille (Lewis Mum­ford: The Cul­ture of Cities).

  Tur­val­lisu­u­den tunne on ihmisen korkein perus­tarve. Nykyisen kan­sain­välispoli­it­tisen tilanteen val­lites­sa on syytä kysyä, kan­nat­taako luop­ua VSS-normeista tai rak­en­taa lisää ns. kan­takaupunkia, joka on eri­tyisen altis ilmas­ta tule­valle uhalle..

 14. Usein ajatel­laan, että tiivistämisel­lä saadaan palvelu­ja ja elämää. Tämä yhteys on kuitenkin auton myötä läh­es täysin kadon­nut. Kaup­pakeskuk­sia ja mar­ket­te­ja ei voi enää voit­taa. Esimerkik­si vaik­ka Itä-Helsingis­sä tiivis­tet­täisi­in kuin­ka paljon, eivät palve­lut palaa ihmis­ten viereen. (Lisäk­si ter­veyskeskusverkkoa­han har­ven­netaan koko ajan vaik­ka kysyn­tä on kasvanut.)

  Minus­ta on lyhyt­näköistä, että jo tiivi­il­lä alueil­la ihmisille vaki­in­tunei­ta puis­to- ja viher­aluei­ta ote­taan rak­en­tamisen piiri­in. Ikään­tymisen myötä väestöpo­h­ja on väli­aikaises­ti har­ven­tunut mut­ta läh­tee noin kymme­nen vuo­den kulut­tua jälleen tihen­tymään. Näin kävi myös Punavuores­sa, joka 80- ja 90 ‑luvul­la oli “mum­moutunut” ja nyt mitä elävin paik­ka, vaik­ka mitään elävöit­tämis­toimen­piteitä ei ole tehty (onnek­si).

  Elävä katu­ti­la ei syn­ny lähiöi­hin tiivistämäl­lä, kos­ka pit­ste- ja lamel­li­talot eivät mudos­ta katu­ti­laa kaupun­gin per­in­teisessä mielessä. Katu­ti­lan liiketilo­ja ei ole. Sik­si näil­lä alueil­la läheiset viher­alueet ovat todel­la tärkeitä. Lisäk­si ne ovat tärkeitä taval­la jota ei suun­nit­telus­sa arvoste­ta ja tun­nis­te­ta: koirien lähi­ulkoilun kohteina.

  Lisäk­si lähivihreä on tärkeää van­henevalle asu­jaimis­tolle. Se aut­taa pysymään virkeänä ja kohtaa­maan mui­ta asukkai­ta ja koirien ulkoilut­ta­jia. Lähivihreän arvo syn­tyy mon­es­ta tek­i­jästä ja sen rak­en­tamisen negati­ivi­nen hin­ta mak­se­taan esim. sosi­aali- ja terveysmenoista.

  Asun­to­jen hin­take­hi­tyk­sen seu­raami­nen ei ole kaupunkisu­un­nit­telus­sa olen­naisin hyvyy­den indikaat­tori. Hin­taan vaikut­ta­vat voimakkaim­min sta­tus (esim. mer­inäkymä), niukku­us (esim. Eira), his­to­ri­al­liset ker­rostu­mat (esim. Punavuori) ja tiiviys (esim. metro kävelyetäisyydellä).

  Uskon, että lähivihreän rak­en­t­a­mi­nen jo tiivi­il­lä alueil­la aiheut­taisi asukaspo­h­jan vai­h­tu­misen: osa van­hainkoti­in, osa kehysalueille. — Olisiko tämä hyvä asia?

 15. Edes kaupun­gin keskeiset puis­toalueet eivät tun­nu saa­van olla rauhas­sa näiltä täy­den­nys­rak­en­ta­jil­ta. Nyt sormet syy­hyvät päästä kajoa­maan Eläin­tarhan urheilupuis­toon ja Sta­dion­in ja Töölön­lah­den ympäristöön. Seu­raavak­si vuorossa ovat var­maan Kaisaniemen puis­to ja Tähtitorninmäki.

 16. Janne: Jos Van­taal­ta palataan Viik­in­mä­keen, niin voidaan huo­ma­ta, että rumia laatikko­talo­ja ei kan­na­ta rak­en­taa Helsiinkiinkään

  Tässä mitä ilmeisim­min ei ole kyse julk­i­sivun tyylistä, vaan asun­to­jen hin­nas­ta, koos­ta, poh­jaratkais­us­ta ja palvelu­jen puut­teesta. On tehty iso­ja asun­to­ja, jot­ka eivät kuitenkaan sovel­lu per­heille (vain yksi tai kak­si maku­uhuonet­ta), alueelta puut­tuu palve­lut ja hin­ta on tolku­ton ver­rat­tuna van­hoi­hin asun­toi­hin parem­mil­la paikoil­la. Kaupun­ki näyt­tää osin toimi­van omaa asun­to­jen kokonormi­aan vas­taan, kun isoi­hin asun­toi­hin pyritään saa­maan asukkaik­si varakkai­ta lapset­to­mia ihmisiä.

  Sinän­sä olisi tietysti posi­ti­ivista, jos osta­jal­la olisi varaa vali­ta arkkite­htu­urin tyylila­jin mukaan.

 17. Olen asunut samal­la urbaanil­la alueel­la 10 vuot­ta, jos­ta vuon­na 2003 ostin ensim­mäisen (upou­u­den) asun­non. Tuon jäl­keen aluet­ta on raken­net­tu tasais­es­ti niin, että sinne on tul­lut tuhan­sia uusia asukkai­ta ja ‑asun­to­ja.

  No mitä on tapah­tunut palveluille?

  Van­ha S‑Market puret­ti­in ja tilalle raken­net­ti­in Pris­ma. Pari pienem­pää liiket­tä lähti, ja niiden tilalle tuli Hes­burg­er ja Kotip­iz­za. Lähelle raken­net­ti­in myös K‑Supermarket. Pari kahvi­laa nois­sa on, mut­ta usein ne tun­tu­vat lopet­ta­van tai ole­van tyhjil­lään. Min­ul­la ei ainakaan ole tapana käy­dä Pris­man kas­so­jen yhtey­dessä ole­vis­sa ketjukahviloissa.

  En koe että alueen palve­lut oli­si­vat paran­tuneet MILLÄÄN TAVALLA 10 vuodessa. Vaik­ka asukkai­ta on tul­lut tuhan­sia. Mitään ei ole tul­lut lisää, tai no, ehkä joku van­hus­ten sosi­aaliase­ma palvelu­a­sun­to­jen yhtey­teen. Sieltä saisi var­maan kallista laitosruokaa.

  Asun­to­jen hin­nat ovat kyl­lä nousseet, uusien asun­to­jen hin­nat ovat nousseet 60–80% 10 vuodessa.

  Mitä ovat ne real­is­tis­es­ti elävät palve­lut, kau­pat ja kup­pi­lat jot­ka lisäävät lähiön viihty­isyyt­tä? Toinen kal­jabaari, piz­za­ke­bab ja sosiaaliasema?

 18. Tuli oikein paha mieli, kun keväisenä lauan­ta­iaa­mu­na kävelin Kata­janokalla katu­ja ris­ti­in rasti­in. Tämä “uusi alue” ei ainakaan kau­nista Kata­janokkaa. Ihmette­lenkin, miten niin viehät­tävien van­ho­jen talo­jen jatkok­si on annet­tu rak­en­taa hal­van­näköisiä lähiö­talo­ja, joiden huoltokin on laiminlyöty.

  Saman­lainen ärtymys tuli Munkkivuoren jat­keel­la Tal­in­ran­nas­sa. Ele­ment­tiru­miluk­sia, joista näkee jo päältä, etteivät ne kestä aikaa kuten Munkkivuoren 50-luvul­la tehdyt talot.

 19. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Niin mas­si­ivista tiivistyrak­en­tamista ei vaan ole juuri mis­sään. In my back­yard raken­netaan 2 000 asukkaalle uusia asun­to­ja, joista noin 150 aivan viereen kaade­tun met­sän tilalle, mut­ta tämä ei ole näkynyt mitenkään edes yhden uuden ruokakau­pan ilmestymisenä eikä myöskään joukkoli­iken­teen lisään­tymisenä, sil­lä vapaa­ta kap­a­siteet­tia on sen verran.

  Mut­ta se nykyi­nen ruokakaup­pa ei lopet­tanutkaan, eikä bus­sil­in­jan vuoroväle­jä tarvin­nut harventaa…

 20. Juho Laatu:
  P.S. Luen tuon sijoi­tusvinkin myös niin, että on turha odot­taa jatku­van lisärak­en­tamisen pudot­ta­van asun­to­jen hin­tata­soa. Mon­et vihreät näyt­tävät perustel­e­van lisärak­en­tamista sen (muka) aiheut­ta­mal­la asun­to­jen hin­to­jen laskul­la. Sijoit­ta­ja veikkaa rahoil­laan toiseen suun­taan. (Tämä kehi­tys ole yksin Helsin­gin hal­lus­sa, sil­lä myös muiden metropo­likun­tien rak­en­t­a­mi­nen vaikut­taa Helsin­gin hintoihin.) 

  Asun­to­hin­to­jen laskul­ta puut­tuu kak­si tärkeää omi­naisu­ut­ta. Tarkoituk­sel­lisu­us ja välit­tömät suo­tu­isat vaiku­tuk­set. Asun­to­jen lisärak­en­t­a­mi­nen on niin vähävolyymista kehit­tyneis­sä yhteiskun­nis­sa, että merk­i­tys hin­tata­soon on pieni. Asun­to­jen hin­nat laske­vatkin vain taloudel­li­sis­sa kri­i­seis­sä. Täl­lä ei ole välit­tömiä suo­tu­isia vaiku­tuk­sia, kos­ka 99 % kansalai­sista ei pysty osta­maan kun hin­nat ovat halpo­ja. Tarkoi­tan lähin­nä psykolo­giaa en niinkään ostovoimaa. Pitäisi puut­tuakin rak­en­teisi­in joista asum­is­tu­ki ja val­tion­hallinnon sijain­ti tärkeimp­inä. Näitä muut­ta­mal­la tapah­tu­isi AITO Helsin­gin asun­to­jen markki­na-hin­to­jen tasoko­r­jaus. Muu on näperte­lyä tai oikeas­t­aan henkilöko­htais­ten intressien (hin­to­jen nousu, ei suinkaan lasku) puo­lus­telua hämärästi.

 21. Andy:
  Usein ajatel­laan, että tiivistämisel­lä saadaan palvelu­ja ja elämää. Tämä yhteys on kuitenkin auton myötä läh­es täysin kadon­nut. Kaup­pakeskuk­sia ja mar­ket­te­ja ei voi enää voit­taa. Esimerkik­si vaik­ka Itä-Helsingis­sä tiivis­tet­täisi­in kuin­ka paljon, eivät palve­lut palaa ihmis­ten viereen. (Lisäk­si ter­veyskeskusverkkoa­han har­ven­netaan koko ajan vaik­ka kysyn­tä on kasvanut.) 

  KAup­pakeskusten rak­en­tamista voi säädel­lä ja sitä ale­taan ainakin pk-seudul­la tosis­saan har­ras­taaa. Kaup­pakeskus Kaari ja Jum­bo jäänevät viimeisik­si sell­sisik­si joi­hin pääsee vain autolla. 

  Normin pitösi olla sel­l­aine että kel­lään ei olisi pakko kehäkol­mosen sisäpuolel­la omis­taa autoa. 

  Ter­veyskeskus­pu­la ei johdu siihen ettei niitä voisi rak­en­taa tiheäm­pään vaan siitä että lääkäreistä ja hoita­jista on pula.

 22. Andy:
  Usein ajatel­laan, että tiivistämisel­lä saadaan palvelu­ja ja elämää. Tämä yhteys on kuitenkin auton myötä läh­es täysin kadon­nut. Kaup­pakeskuk­sia ja mar­ket­te­ja ei voi enää voittaa. 

  Mitä ihmettä te oikein tarkoi­tat­te palveluil­la? Las­ke­taanko palveluk­si ain­oas­taan kir­jas­tot ja hypermarketit? 

  En kyl­lä asu pks, mut­ta kun mietin asuinaluei­tani, niin mitä tiivi­im­mäl­lä alueel­la olen asunut, sitä lyhyem­pi mat­ka on ollut par­turi­in ja Siwaan/Saleen ja koke­mus­ta eri asuin­paikko­jen palveluista min­ul­la on on läh­tien kasvukeskuk­sen ydinkeskus­tas­ta lähiön kaut­ta kehyskun­taan keskelle peltoja.

  Joten omien koke­musten perus­teel­la min­un on hyvin vaikea­ta uskoa sitä että mak­sukyky­is­ten asukkaiden kasvu ei näky­isi myös lisään­tyv­inä palveluina. Sem­moinen dis­claimer tähän tietenkin, että per­saukiset asukkaat eivät kulu­ta mitään ja tietyn­lainen epä­sosi­aa­li­nen sak­ki voi ajaa ne vähätkin palve­lut pois.

 23. Liit­tyen tuo­hon edel­liseen, mik­sei lähiöi­hin syn­ny fik­su­ja palvelui­ta? Kos­ka taval­lisil­la ihmisil­lä ei ole ostovoimaa käyt­tää kalli­ita palvelui­ta, joi­ta taas ei kan­na­ta myy­dä kalli­il­la, kun ei ole kysyntää. 

  Vero­tus tuhoaa ihmis­ten ostovoiman ja vero­tus tuhoaa pienyri­tys­ten mah­dol­lisu­udet kil­pail­la iso­jen ketju­jen kanssa, jot­ka voivat tarpeen vaaties­sa hin­to­ja polke­mal­la tap­paa paikalliset pienyrittäjät.

  http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/251141-harri-jaskari-pienyritysten-alv-vapaus-50–000-euroon

  On tuos­ta näköjään aloit­teitakin tehty. Mik­si ei tapah­du mitään? Vai täy­tyykö odot­taa kok-pers-kesk oikeis­to­hal­li­tus­ta että saadaan jotain rak­en­tavaa aikaan?

 24. Andy:
  Lisäk­si ne ovat tärkeitä taval­la jota ei suun­nit­telus­sa arvoste­ta ja tun­nis­te­ta: koirien lähi­ulkoilun kohteina.

  Lisäk­si lähivihreä on tärkeää van­henevalle asu­jaimis­tolle. Se aut­taa pysymään virkeänä ja kohtaa­maan mui­ta asukkai­ta ja koirien ulkoiluttajia. 

  Itse olen sitä mieltä että koirien omis­ta­jil­ta pitäsi alkaa per­iä uud­estaan koiraveroa. Koira ei ole mikään vält­tämätön kotieläin kaupuingis­sa asuville, mut­ta koirista aiheutuu paljon kus­tan­nuk­sia kaikille veron­mak­sajille, juuri sik­si että koir­ille on varat­ta­va kaupungeis­sakin paljon puis­to- ja met­säaluei­ta, kakat siiv­ot­ta­va jne. 

  Ison huonos­ti käyt­täy­tyvän, mah­dol­lis­es­ti irral­laan kulke­van, koiran ja sen ärjyn omis­ta­jan kohtaami­nen puis­tokäytävil­lä ei lisäk­si ole kaikille niin mieluisa tapahtuma.

 25. Ei virkamiehi­in kan­na­ta liikaa luot­taa. Vah­timista tarvi­taan. Hert­toniemeen tehti­in täy­den­nys­rak­en­tamiselle suun­nitel­ma ja vaikut­ti siltä, että uusia talo­ja oli sijoitet­tu jokaiseen mah­dol­liseen paikkaan, mm. puis­toi­hin. Ajatuk­se­na lie­nee ollut, että onpa­han sit­ten varaa karsia.

  Kyl­lä tänne van­hankin Hert­toniemen puolelle mah­tuu lisää asun­to­ja ja asukkai­ta, kun suun­nitelmia saadaan kor­jat­tua. Asun­to­jen hin­natkaan tuskin laske­vat. Miten saa­da elämää, palvelu­ja yms.? Siinä onkin haastet­ta. Hert­toniemessä keskeisin ja tärkein alue on metroase­man ympäristö. Se on Hert­toniemen “kaupun­gin” keskus. Van­ha Hert­tonie­mi, Hert­toniemen­ran­ta ja teol­lisu­usalue on se “kaupun­ki”. Metroase­man ympäristön suun­nit­telus­sa ja toteu­tuk­ses­sa pitää luo­da edel­ly­tyk­set sille, että saadaan sitä elämää, palvelu­ja, toim­intaa jne. Tiivistämi­nen kannattaa.

  1. Hert­tonie­mi on hyvä esimerk­ki asun­to­tuotan­non ja palvelu­jen suh­teesta. Alueel­la on uhka koulun lakkaut­tamis­es­ta ja asukkaat vetoa­vat asun­to­tuotan­non tuo­van alueelle lisää lap­sia. Kyl­lä, merkit­tävä asun­to­tuotan­to tekee mah­dol­lisek­si ja on myös edel­ly­tys koulun elinkelpoisuudelle.

 26. max: Pitäisi puut­tuakin rak­en­teisi­in joista asum­is­tu­ki ja val­tion­hallinnon sijain­ti tärkeimpinä. 

  Helsin­gin asun­to­jen hin­to­ja voisi tosi­aan halut­taes­sa pudot­taa noil­la kon­steil­la. Tähän lisäk­si totean, että hal­li­tus näyt­tää pump­paa­van rahaa Helsinki­in esim. rahoit­ta­mal­la Helsin­gin paikallisia tarpei­ta palvel­e­vaa pis­ararataa, muut­ta­mal­la val­tiono­su­usjär­jestelmää suuria kun­tia suo­si­vak­si, ja keskit­tämäl­lä palvelui­ta ja niiden hallintoa suuri­in kaupunkei­hin. Jos val­tio akti­ivis­es­ti pyrkii suosi­maan keskit­tymistä, näin myös tapah­tuu, ja asun­to­jen hin­nat nou­se­vat edelleen. Suo­mi siis keskit­tynee luon­tais­takin (osit­tain epä­toiv­ot­tua) keskit­tymiske­hi­tys­tä nopeam­min, jos tuol­laista kehi­tys­tä tue­taan rahal­lis­es­ti. Järkevä tyyli olisi joko ohja­ta kasvua hal­li­tusti, tai tas­apain­ot­taa liial­lista keskit­tymistä tuke­mal­la kil­pailus­sa muuten kär­siviä aluei­ta. Tämä siis sil­lä ole­tuk­sel­la, että mak­si­maa­li­nen tai markki­navoimien vapaa keskit­tämi­nen ei tuo opti­maal­ista tulosta, puhu­mat­takaan val­tion kiihdyt­tämästä keskit­tymiske­hi­tyk­ses­tä. Jonk­i­nasteinen keskit­tymi­nen esimerkik­si yliopis­to­jen ympärille ja kaup­pakeskuk­si­in on luon­te­vaa ja edullista maalle, mut­ta jos­sain vai­heessa tuol­lainen keskit­tymi­nen, yksipuolis­tu­mi­nen ja monop­o­lisoi­tu­mi­nen kään­tyy haitak­si. Asun­to­jen hin­nat ja keskit­tymis­pros­es­si kor­reloi­vat keskenään.

 27. Mikko H: Tässä mitä ilmeisim­min ei ole kyse julk­i­sivun tyylistä, vaan asun­to­jen hin­nas­ta, koos­ta, poh­jaratkais­us­ta ja palvelu­jen puutteesta.
  .…
  Sinän­sä olisi tietysti posi­ti­ivista, jos osta­jal­la olisi varaa vali­ta arkkite­htu­urin tyylila­jin mukaan.

  Var­masti kyse on kokon­aisu­ud­es­ta, mut­ta kyl­lä esteet­tisyys- ja sta­tuskysymyk­set ovat osta­jille äärim­mäisen tärkeitä. Siis ihan noin rahas­sa mitat­tuna. Kat­so vaik­ka oikotie.fi:stä, mitä asun­to­jen hin­noille tapah­tuu Pasi­lan ja Alp­pi­lan rajalla.

 28. R.Silfverberg: Itse olen sitä mieltä että koirien omis­ta­jil­ta pitäsi alkaa per­iä uud­estaan koiraveroa. 

  Nykyi­nen laki koiraveros­ta antaa kun­nan­val­tu­us­tolle val­lan päät­tää paljonko kun­nas­sa per­itään koiraveroa (välil­lä 0–50 euroa). Mon­es­sa kun­nas­sa taide­taan jät­tää kyseinen vero per­imät­tä, mut­ta Helsingis­sä koiravero on tietääk­seni tuo täy­det 50 euroa.

  Helsin­gin kaupun­gin talousarvios­sa on muis­taak­seni oma koh­ta tuolle koiraveron tuotolle.

 29. TL: Van­ha S‑Market puret­ti­in ja tilalle raken­net­ti­in Pris­ma. Pari pienem­pää liiket­tä lähti, ja niiden tilalle tuli Hes­burg­er ja Kotip­iz­za. Lähelle raken­net­ti­in myös K‑Supermarket. Pari kahvi­laa nois­sa on, mut­ta usein ne tun­tu­vat lopet­ta­van tai ole­van tyhjil­lään. Min­ul­la ei ainakaan ole tapana käy­dä Pris­man kas­so­jen yhtey­dessä ole­vis­sa ketjukahviloissa.

  En koe että alueen palve­lut oli­si­vat paran­tuneet MILLÄÄN TAVALLA 10 vuodessa. Vaik­ka asukkai­ta on tul­lut tuhansia. 

  Niin siis sinne raken­net­ti­in iso hyper­mar­ket­ti ja pari ruoka­paikkaa ja sinus­ta “palveluis­sa ei ole tapah­tunut mitään paran­nus­ta”? Jär­ki käteen nyt, oikeasti. No mitä ihmettä ne palve­lut sit­ten oikein ovat? Pitäskö silelä olla Hans Välimä­ki pais­ta­mas­sa härän sisä­filepi­hve­jä, jot­ta se kelpaisi? 

  Pris­ma ja Hese, kuin­ka vul­gaaria, eihän sinne pääse edes pur­jeve­neel­lä taik­ka ratikalla 😉

 30. Koirat ja lähivihreän tarve:

  Koiravero on ihan kan­natet­ta­va asia koirien aiheut­ta­man kulu­tuk­sen kus­tan­nusten kat­tamiseen, mut­ta myös koral­lisille kaupunki­laisille ja koir­ille tar­jot­tavien palvelu­jen parantamiseen.

  Koirista ja koiral­li­sista ihmi­sistä ei päästä eroon niitä pahek­sumal­la ja lähivihreää vähen­tämäl­lä. Koiri­al­liset ihmiset ovat tosi­asi­as­sa aika oikeaop­pisia kaupun­gin käyt­täjiä: aamuin illoin käy­dään puis­tois­sa ja lenkeil­lä, tavataan mui­ta kaupunki­laisia, vai­hde­taan kuu­lu­misia jne. Kon­flik­te­ja sat­tuu joskus, mut­ta val­is­tuk­sel­la ja koulu­tuk­sel­la ne saadaan vähenemään.

  Ja kaiken lisäk­si koirien ulkoilut­ta­jat tuo­vat eri­no­maisel­la taval­la sosi­aal­ista kon­trol­lia aikaises­ta aamus­ta yömyöhään nuo­rille bilet­täjille, jot­ka palaa­vat koti­in. Koirien hyö­dyn­tämi­nen kaupunkien suun­nit­telus­sa on vielä tun­nistam­a­ton voimavara.

 31. TL:
  Mitä ovat ne real­is­tis­es­ti elävät palve­lut, kau­pat ja kup­pi­lat jot­ka lisäävät lähiön viihty­isyyt­tä? Toinen kal­jabaari, piz­za­ke­bab ja sosiaaliasema?

  Kysyin ker­ran entiseltä apu­laiska­pung­in­jo­hta­ja Pekka Kor­piselta: Voitaisi­inko kaikkien raken­nusten katu­ta­so vara­ta pelkästään toim­i­tilo­ja varten. Saataisi­in tilaa yrit­täjyy­delle ja miehet eivät turhau­tu­isi telkkarin ääressä, kun voisi­vat ryhtyä väsäämään jotakin oman talon­sa alak­er­ras­sa. Kor­pinen asuu Roomas­sa ja ymmär­si kyl­lä, mihin tähtäsin ehdo­tuk­sel­lani mut­ta sanoi, että Suomes­sa ei ole sel­l­aista kult­tuuria kuin Roomas­sa. Ei se onnistuisi.

  Jos olisin työmin­is­teri, muut­taisin suo­ma­laisen työt­tömyysko­r­vausjär­jestelmän päin­vas­taisek­si nykyis­es­tä. Nyt yri­tys­toim­inta on keskeytet­tävä työt­tömyy­se­tu­u­den saamisek­si. Ehdotan, että kun ilmoit­tau­tuu työt­tömäk­si, työt­tömyysko­r­vaus­ta ei saakaan ennenkuin on perus­tanut oman yri­tyk­sen ja onnis­tunut saa­maan tulo­rahoi­tus­ta toimin­nalleen vaikka­pa 500 euroa. Sen jäl­keen rap­sah­taa työt­tömyysko­r­vaus­ta sitä enem­män, mitä enem­män on onnis­tunut ansait­se­maan yrit­täjyy­del­lään. Jos pystyy palkkaa­maan apu­laisen voisi saa­da parin vuo­den verovapauden.

  Kaiken taustal­la on aja­tus muut­taa suo­ma­laisi­in juur­tunut pas­sivoi­va virkamies­men­tal­i­teet­ti ja tehdä ihmi­sistä oma-aloit­teisia ja omas­ta osaamis­es­taan ylpeitä ihmisiä, joi­ta ei ensim­mäisek­si nujer­re­ta TE-toimis­ton luukul­la ohjaa­mal­la hei­dät johonkin kum­malliseen koulu­tuk­seen. Työ tek­i­jään­sä neuvoo.

  Tätä pro­jek­tia varten tarvi­taan yksistään Helsinki­in noin satatuhat­ta 10–50 neliön toim­i­ti­laa katu­ta­soon. Lisäk­si olisi jokaisen kaupun­gin varat­ta­va alue, jos­sa työt­tömäk­si ilmoit­tau­tuneet voivat aina ILMAN PÖYTÄVUOKRAA käyn­nistää kirp­putorimyyn­nin. Alue voisi olla jos­sakin, mis­sä ei ole muuten mitään palvelu­ja ja torimyyntiä.

  Lisäk­si kaupun­git velvoitet­taisi­in rak­en­ta­maan basaare­ja työt­tömille kansalaisilleen siten, että joka vuosi basaar­i­hal­lia jatke­taan tois­es­ta päästään jokunen metri pidem­mäk­si. Vähitellen jokaises­sa kaupungis­sa olisi tur­i­s­tirysä, johon kaik­ki matkail­i­jat eksyvät ihmettelemään muun­to­suo­ma­lais­ten omi­nais­laat­ua. Isois­sa kaupungeis­sa voisi olla omat basaar­it eri alan toimijoille. 

  Kaupun­gin tarkoi­tus on edesaut­taa asukkaiden­sa toimeen­tu­loa, ja tarvit­taes­sa vaik­ka alen­taa vuokraa, jos toim­inta riu­tuu. Nyt virkamiehet pyrkivät tekemään businestä kaupun­gin ton­teil­la ja kiin­teistöil­lä sosi­aal­i­tur­van ja virkami­esten oman byrokra­t­ian mak­si­maalisek­si rahoittamiseksi.

  Nykyiset yrit­täjät vas­tus­taisi­vat hom­maa kiivaasti ja väit­täi­sivät sen vääristävän kil­pailua. EU:n kil­pailukomis­saari tuomit­sisi Suomen ankari­in yhteisösakkoi­hin ja min­ut työmin­is­ter­inä sul­jet­taisi­in tur­vasäilöön Strass­bour­gin EU-par­la­mentin kel­lari­in. Mikään ei ole niin edullista kansan­taloudelle ja hyväo­saiselle eli­it­ille kuin 10% työt­tömyysaste. Siitähän se työmin­is­terikin saa elan­ton­sa, mikä ei ole vähäinen.

 32. Andy:
  Koirat ja lähivihreän tarve:

  Koiravero on ihan kan­natet­ta­va asia koirien aiheut­ta­man kulu­tuk­sen kus­tan­nusten kat­tamiseen, mut­ta myös koral­lisille kaupunki­laisille ja koir­ille tar­jot­tavien palvelu­jen parantamiseen.

  Koirista ja koiral­li­sista ihmi­sistä ei päästä eroon niitä pahek­sumal­la ja lähivihreää vähen­tämäl­lä. Koiri­al­liset ihmiset ovat tosi­asi­as­sa aika oikeaop­pisia kaupun­gin käyt­täjiä: aamuin illoin käy­dään puis­tois­sa ja lenkeil­lä, tavataan mui­ta kaupunki­laisia, vai­hde­taan kuu­lu­misia jne. Kon­flik­te­ja sat­tuu joskus, mut­ta val­is­tuk­sel­la ja koulu­tuk­sel­la ne saadaan vähenemään.

  Ja kaiken lisäk­si koirien ulkoilut­ta­jat tuo­vat eri­no­maisel­la taval­la sosi­aal­ista kon­trol­lia aikaises­ta aamus­ta yömyöhään nuo­rille bilet­täjille, jot­ka palaa­vat koti­in. Koirien hyö­dyn­tämi­nen kaupunkien suun­nit­telus­sa on vielä tun­nistam­a­ton voimavara. 

  Ei vält­tämät­tä has­sumpi idea, mut­ta olen myös huo­man­nut, että jos koiria on jol­lain alueel­la paljon, voi mukaan mah­tua myös koiran/koirien omis­ta­jia tai ulkoilut­ta­jia, jot­ka eivät huole­h­di velvol­lisuuk­sis­taan esim. jätösten suh­teen taval­la jota enem­mistö ei onnek­si ole ottanut tavakseen.

  Kum­mallisin koiri­in liit­tyvä havain­toni Helsingis­sä viime vuosil­ta on Ruo­ho­lah­den kana­van lähistöltä, mis­sä näkemäni, koirien kannal­ta sopi­vat puut kiveyksin ympäröi­tyine ruo­ho­plänt­tei­neen oli varustet­tu koirakiel­loin! Mik­si ihmeessä!

  Oli myös aika ankea tapaus samat­en Ruo­ho­lahdessa näkemäni, ilmeis­es­ti koiria varten tehty, muis­taak­seni kolmiomaiseen muo­toon pystytet­ty aitaus, jon­ka sisäl­lä oli pal­jas hiekkak­ent­tä, paikas­sa, jon­ka ei uskoisi houkut­tel­e­van juuri ketään. Ehkäpä tuo on ollutkin se per­im­mäi­nen tarkoitus!

  Jos Ruo­ho­lahdessa koira­n­omis­ta­jana asu­isin, en usko että ainakaan koirani edel­lä esite­tyin perustein aluet­ta tuol­la nimel­lä kut­su­isi, jos puhua osaisi. No, kaupun­git rakan­netaan yleen­sä kaiketi pääosin ihmisiä varten, mut­ta lähilu­on­nos­ta voivat, mis­sä sitä vielä on, iloi­ta hei­dän lisäk­seen myös koirat.

  Kuriosi­teet­ti­na mainit­takoon, että Tam­pereelle on hil­jan pystytet­ty “Koiramäen kaupun­ki” (ks “commons.wikimedia.org/wiki.org/wiki/File:Särkänniemi_-_Koiramäki5.jpg”, joka ainakin aluet­ta esit­tävästä, ja muista kuvista päätellen näyt­täisi ihan mukaval­ta ja viihty­isältä paikalta myös asua. Tiivistäjät miet­tikööt viihty­isyy­den perusteita!

 33. Koiravero olisi hyvä vero, mut­ta kun byrokra­t­ian jumalan sijas­ta verot kerätään ihan ihmisvoimin ja työvoima maksaa. 

  Siinä meil­lä on siis vero joka teo­ri­as­sa olisi ihan perustel­tu, mut­ta jon­ka kan­t­a­mi­nen on käytän­nössä tuot­toon ja hyö­ty­i­hin näh­den aivan liian kallista.

  Sik­si en kan­na­ta koiraveroa.

 34. Asun­toalue ja palvelu ei kul­je käsi kädessä. Asun itse Espoolaises­sa lähiössä, jos­sa asial­lis­esi ottaen ain­oa palvelu on las­ten­tarha. Lähin lipun­myyn­tip­iste 5km, lähin ruokakaup­pa 3km, jne. 

  Tääl­lä ei myöskään ole sitä elämää muu­ta kuin viikon­lop­puisin, kun kort­teli raikaa humalais­ten parveke­juopot­telus­ta läpi vuorokauden.

  Alue on lisäk­si tiivis, tänne kul­kee 3 eri bus­sil­in­jaa, pyöräteitä ja hidastetöyssyjä on jokaiselle tarpeeksi. 

  Tääl­lä yhdis­tyy kaik­ki kaupun­ki- ja maaseu­tu­asemisen huonoim­mat puolet.

 35. Rak­en­t­a­mi­nen pk-seudulle selvästi lisää alueen vetovoimaa ja asun­tokysyn­tää. Tämä kysyn­tä­funk­tion kasvu ker­too myös van­ho­jen asun­to­jen halut­tuu­den kasvus­ta, ja sitä tapah­tuu yleen­sä voimakkaim­min siel­lä, minne raken­netaan tihein­tä kaupunkia, mut­ta vaiku­tus säteilee lievem­pänä laa­jem­mallekin. Näin aluet­ta paran­ta­mal­la saatu kysyn­tä­funk­tion kasvu on hyvä eikä paha asia, vaik­ka se “nos­taakin” hintoja. 

  Hin­nan­nousuhan ker­too (sijain­nil­taan) parem­mista asun­noista, siis yhteiskun­nal­lis­es­ta lisäar­vos­ta. Jos mis­sään­päin pk-seu­tua ei oikein raken­neta, tietysti hin­ta sil­loinkin nousee (kos­ka ihmiset arvosta­vat yhä enem­män lyhy­itä etäisyyk­siä ja halu­a­vat pk-seudulle), mut­ta täl­löin syynä on siedet­tävien vai­h­toe­hto­jen puute, ei noiden asun­to­jen parane­m­i­nen, ja lisäk­si menetetään se uusien asun­to­jen arvo (joka ylit­tää rak­en­tamiskus­tan­nuk­set). Se olisi kym­me­nien mil­jar­di­en euro­jen haaskaus­ta, kun jo miljoon­ista tapel­laan koulu­jen ja päiväko­tien laadussa!

  Raken­net­taes­sa nousee samal­la myös asun­to­tar­jon­ta, mikä painaa etenkin koko alueen hin­tata­soa alaspäin vaik­ka voikin paikallis­es­ti nos­taa hin­to­ja siel­lä, mis­sä uud­is­raken­nus lisää ja monipuolis­taa julk­isia ja yksi­ty­isiä palvelu­ja eniten. Tämäkin on hyvä asia.

  Vaik­ka näi­den kah­den hyvän asian sum­mana hin­nat eivät lask­isikaan (+-0), kumpikin ilmiö olisi hyvästä — ne tuot­taisi­vat kym­meniä mil­jarde­ja euro­ja elämänlaatua.

  Tosin, jos ei raken­neta, hin­nat nous­se­vat nopeam­min ja palve­lut vähen­tynevät, kos­ka ihmiset asu­vat yhä väl­jem­min ja nykyään ei enää kai­va­ta lähipalvelui­ta. Ovat vähen­tyneet kotiym­päristössänikin, mut­ta kun nyt viimein raken­netaan kun­nol­la lähelle, palve­lut alka­vat taas paran­tua reip­paasti ja van­ho­jenkin asun­to­jen hin­nat nousta.

 36. Osmo Soin­in­vaara: On sinän­sä lohdullista, että ihan mikä hyvän­sä ei mene kaupaksi.

  Tuol­laisia talo­ja tiivistämi­nen ainakin täl­lä het­kel­lä tarkoittaa:
  Laatikko­talot, huonot parvek­keet, hölmöt ikku­nat, piha pelkkää kiveä, beto­nia ja asfalt­tia joka ei houkut­tele mihinkään, suurim­mas­ta osas­ta ikkunoista naa­puri näkee asun­toon suo­raan sisään, jne.

  Lisäk­si juuri autokaupunkia kauhis­tel­e­vat “vihreät” tiivistäjät suurel­la innol­la rak­en­ta­vat ympäristöä, jos­sa ain­oa elämästä muis­tut­ta­va asia on auto, kuten noista kuvis­takin näkee. Helsin­gin valt­ti on aina ollut kaupunkilu­on­to, joten suuresti ihme­tyt­tää täl­lainen rakentaminen.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Hert­tonie­mi on hyvä esimerk­ki asun­to­tuotan­non ja palvelu­jen suh­teesta. Alueel­la on uhka koulun lakkaut­tamis­es­ta ja asukkaat vetoa­vat asun­to­tuotan­non tuo­van alueelle lisää lap­sia. Kyl­lä, merkit­tävä asun­to­tuotan­to tekee mah­dol­lisek­si ja on myös edel­ly­tys koulun elinkelpoisuudelle.

  Hert­toniemessä tais­telti­in vajaa kymme­nen vuot­ta sit­ten kaupun­gin mieletön­tä esi­tys­tä vas­taan lakkaut­taa Ahma­tien koulu ja siirtää koulun toimin­not Siil­i­tien koulu­un. Onnek­si kansan­li­ike voit­ti ja Ahma­tien koulu perusko­r­jat­ti­in. Siil­i­tie on ollut aina Hert­toniemen apartheid-lin­ja. Siil­i­tien pohjois­puolel­la sijait­se­vat kaupun­gin vuokrat­alot. Tämän alueen kaltaista väljästi raken­net­tua, luon­toon sopeu­tu­vien talo­jen aluet­ta tuskin muual­ta löytyy. 

  Jos Siil­i­tien koulun lapset mah­tu­vat Ahma­tien koulu­un, niin hyvä näin. Parikym­men­tä vuot­ta sit­ten suo­jelukaavoitet­tua Län­si-Hert­toniemeä ei kan­na­ta raiska­ta täy­den­nys­rak­en­tamisen lyhyt­näköisil­lä argu­menteil­la. Helsingillä on riit­tävästi raken­nus­maa­ta mm. hil­jakkoin Sipool­ta val­loite­tu­il­la alueilla.

 38. Tulin yöl­lä Ateenas­ta. Ehkä OS tarkoit­taa elävöi­tymisel­lä jotain sel­l­aista, mitä tuol­la oli aivan kamalasti. En mil­lään jak­sa uskoa asi­aan. Meil­lä todel­lakin niin hyvä yhteiskun­nan tuki, ettei kukaan ryhdy moi­seen. Markki­nat erikseen.

 39. Hyvä tuo “ihmis­ten viher­alueik­si koke­mat alueet.….” Näin­hän sitä yleen­sä puhutaan “yksilön koke­muk­ses­ta” kun on tarkoi­tus vään­tää mus­ta valkoiseksi. 

  Tukhol­mas­sa voi ajaa moot­tori­ti­etä vaik­ka Ten­stan ohi ja nähdä val­ta­vat ker­rostalot. Erit­täin tiivistä. Mut­ta eipä ole alue kuu­luisa kaikesta siitä hyvästä mitä tiivi­in kan­nat­ta­jat lupailevat.

  Kyl­lähän kaupun­ki voi olla muka­va asuin­paik­ka mut­ta ei tuo tiiviys sinän­sä mitään takaa. Asum­is­mukavu­us syn­tyy muista tekijöistä.

 40. PenaK:
  Ei virkamiehi­in kan­na­ta liikaa luot­taa. Vah­timista tarvi­taan. Hert­toniemeen tehti­in täy­den­nys­rak­en­tamiselle suun­nitel­ma ja vaikut­ti siltä, että uusia talo­ja oli sijoitet­tu jokaiseen mah­dol­liseen paikkaan, mm. puis­toi­hin. Ajatuk­se­na lie­nee ollut, että onpa­han sit­ten varaa karsia.

  Kyl­lä tänne van­hankin Hert­toniemen puolelle mah­tuu lisää asun­to­ja ja asukkai­ta, kun suun­nitelmia saadaan kor­jat­tua. Asun­to­jen hin­natkaan tuskin laske­vat. Miten saa­da elämää, palvelu­ja yms.? Siinä onkin haastet­ta. Hert­toniemessä keskeisin ja tärkein alue on metroase­man ympäristö. Se on Hert­toniemen “kaupun­gin” keskus. Van­ha Hert­tonie­mi, Hert­toniemen­ran­ta ja teol­lisu­usalue on se “kaupun­ki”. Metroase­man ympäristön suun­nit­telus­sa ja toteu­tuk­ses­sa pitää luo­da edel­ly­tyk­set sille, että saadaan sitä elämää, palvelu­ja, toim­intaa jne. Tiivistämi­nen kannattaa.

  Olen asunut läh­es kolmekym­men­tä vuot­ta Hert­toniemen omako­tialueel­la. Muu­tamien sato­jen metrien päähän Hert­toniemen ja Siil­i­tien metroasemista on raken­net­tu lukuisia autoli­ikkeitä suurine parkkipaikkoi­neen. Siel­lä on edelleen suuril­la ton­teil­la ole­via läh­es purkukun­toisia matalia teol­lisu­us­raken­nuk­sia. Onko tässä mitään järkeä? Kyseisille ton­teille olisi saatu tuhan­sille asukkaille lyhyen käve­ly­matkan päähän metroasemista asun­not. Autoli­ikkei­den työn­tek­i­jät eivät yleen­sä käytä julk­ista liiken­net­tä, vaan aja­vat töi­hin työ­suhdeau­toil­laan. Ker­ran tai parik­er­taa vuodessa autoaan huol­los­sa käyt­tävät tai auto-ostok­sil­la käyvät asi­akkaatkaan eivät ole julkisen liiken­teen käyt­täjiä. Huol­lon asi­akkaat useim­miten saa­vat huoltopäiväk­si autoli­ik­keestä auton käytet­täväk­seen. Näille autoli­ikkeille olisi hyvin voitu osoit­taa ton­tit jostakin vähän kauempaa. 

  Sit­ten suun­nitel­laan radan toisel­la puolel­la ole­van suo­jelukaa­va-alueen puis­toi­hin täy­den­nys­rak­en­tamista. Mieletön­tä touhua kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tol­ta ja Helsin­gin poli­itikoil­ta, Osmo mukaan lukien.

 41. Tiivistämisessä palvelu­iden nimis­sä menee usein lap­si pesuve­den mukana. Mm. Ara­bi­as­sa ollaan purka­mas­sa Hämeen­tien var­res­ta yri­tys­ta­lo, jos­sa on mm. kolme kunto/jumppasalia ja lounas/brunssi/tilausravintola, sekä run­saasti työ­paikko­ja arkipäivien palvelui­ta ylläpitämässä.

  On help­po ennus­taa, että kun talon tilalle tulee asuin­ta­lo, nämä palve­lut siir­tyvät alueelta muualle, kos­ka eivät ole varsi­nais­es­ti paikas­ta riip­pu­vaisia. Lop­putu­los on kuitenkin se, että alueen palve­lu­tar­jon­ta huononee huo­mat­tavasti ja nukku­malähiö on lähempänä. Sama kehi­tys on nähtävis­sä muual­lakin, mm. Vat­tuniemessä Lauttasaaressa.

  Vihrei­den tiivistysvi­siois­sa on totaalis­es­ti sivu­utet­tu työ­paikko­jen alueille tuo­ma elävöi­tys ja palvelu­iden ylläpi­to. On mon­es­ta syys­tä kan­nat­tavaa, että palve­lut, työ­paikat ja asun­not sijait­se­vat lähel­lä toisi­aan. Ehkä kyse on siitä, että näis­sä visiois­sa kukaan ei käy kodin ulkop­uolel­la töissä?

  Vaik­ka nukku­malähiö olisi tiivis, se sisältää vain tietyn­laisia “lähipalvelui­ta”. Kaik­ki mm. meteliä tuot­ta­va, kuten vuokrat­ta­vat juh­lati­lat ja usein myös rav­in­to­lat ja bändikäm­pät ovat nykyk­er­rostalo­jen kivi­jalas­sa pan­nas­sa. Ylhääl­lä asu­vat eivät niitä suos­tu alak­er­taan otta­maan. Kaik­ki rosoiset tilat puuttuvat.

  Tätä tul­laan vielä tule­vaisu­u­den sim­c­i­ty-kok­ouk­sis­sa ihmettelemään, mik­si tiivi­istä nukku­malähiöstä ei tul­lutkaan uut­ta Kalliota.

 42. Gre­jus: Kaik­ki rosoiset tilat puuttuvat.

  Mik­si asuin­taloni kivi­jalas­sa pitäisi olla jotain rosoista? Sitä varten ovat nuoriso- ja bile­tysko­rt­telit ja ‑kadut ja valitet­ta­van yleiset päi­hdeon­gel­mais­ten juottolat.

  On has­su illu­u­sio että elävyys tarkoit­taisi lop­u­ton­ta viikon­lop­pua. Kes­ki-ikäiselle hyvä palve­lu­ta­so on lop­ul­ta aika sievää, siis­tiä ja kuri­nalaista, eli anaalisen pedant­te­ja baris­to­ja, juuri sopi­van rapeaa piz­zaa, kotiruoan oloista lounas­ta ja hyvin hoidet­tu lähikau­pan tuore­osas­to. Kun­ni­an­hi­moinen brun­ssi on jo luk­sus­ta, mut­ta ei sitäkään voi rosoi­sis­sa tilois­sa tar­joil­la. Luter­i­lainen eti­ik­ka jyrää kantakaupungissakin.

  Kokon­aan toinen jut­tu on sit­ten se ettei ilman jalka­käytävään rajoit­tuvaa kivi­jal­ka­li­iketi­laa syn­ny minkään­laisia palveluja.

 43. spot­tu: Mik­si asuin­taloni kivi­jalas­sa pitäisi olla jotain rosoista? Sitä varten ovat nuoriso- ja bile­tysko­rt­telit ja ‑kadut ja valitet­ta­van yleiset päi­hdeon­gel­mais­ten juottolat. 

  Ei rosoisia tilo­ja voi syn­tyä ker­rostalo­jen kivi­jalkoi­hin se on juuri se ongel­ma. Kuvasin yllä myös mitä rosoiset tilat ovat, en tarkoit­tanut asun­toloi­ta tai tilo­ja nuorisolle.

  Parhait­en asia tietysti selviää käymäl­lä mm. Ara­bi­as­sa tai Pit­skus­sa kat­so­mas­sa kuin­ka paljon palvelui­ta ja pieniä yri­tyk­siä, bän­di­tilo­ja, varas­to­myymälöitä ja mui­ta toim­into­ja sijait­see aluei­den pien­i­te­ol­lisu­ustalois­sa ja miet­tiä mitä alueet menet­tävät jos näi­den tilalle tulee asuinbulkkia.

  Tämä on myös kus­tan­nuskysymys. Uuden talon viimeisen päälle ole­vat tilat ovat liian kalli­ita tilaa vaa­ti­vaan toim­intaan. Van­has­sa teol­lisu­uski­in­teistössä voi suuria tilo­ja saa­da edullis­es­ti, kun ei ole niin väliä onko maalip­in­ta kun­nos­sa ja viimeisim­mät nol­laen­er­giakri­teer­it käytössä.

  Täl­löin tietysti tont­ti ei ole taloudel­lis­es­ti “tehokkaim­mas­sa mah­dol­lises­sa käytössä”, mut­ta tarkoituk­se­na kai olisi rak­en­taa monipuolista ja mukavaa ympäristöä, eikä mak­si­moi­da gryn­derei­den voittoa.

 44. O.S.:“Kun jollekin alueelle raken­netaan lisää asun­to­ja, huonona puole­na on, että ihmis­ten viher­alueik­si koke­mat tyhjät alueet peit­tyvät rak­en­tamisen alle. Hyvänä puole­na taas on, että lisää asukkai­ta tarkoit­taa parem­pia palvelu­ja, kaup­po­ja, kup­pi­loi­ta, tiheäm­pää joukkoli­iken­net­tä sekä elämää.

  Kum­mat voit­ta­vat, hyvät vai huonot puo­let? Lop­putu­losta voi kat­soa asun­to­jen hin­noista. Jos alue asukkaiden silmis­sä huononee, alueen hin­tata­so las­kee suh­teessa mui­hin alueisi­in, ja jos hyvät puo­let voit­ta­vat huonot, alueen arvo nousee.”

  Osmo hyvä,
  tuos­sa tek­stis­säsi esi­in­tyy mielestäni melkoisen rajoit­tunut aja­tus näkökul­mas­ta (=“voi kat­soa”), tai san­o­taan näin, että tuo aja­tus on korkein­taan osit­tain oikein. Asia voi riip­pua toki myös siitä, kenen näkökul­mas­ta sitä kat­soo. Yksi­no­maan taloudel­lista voit­toa hake­van mielessä tuo näkökul­ma saat­taa olla jo yksin riit­tävä, jos rak­en­tamisen muut mah­dol­liset seu­raus­vaiku­tuk­set eivät pahem­min kiinnosta.

  Intres­siryh­miä (eri näkökul­m­i­neen) voi asi­as­sa olla monia: alueen nykyiset asukkaat (ilman muut­toaikei­ta tai niiden kanssa ovat ehkä jo eri ryh­miä), alueesta ostoaikeis­sa kiin­nos­tuneet, joi­ta heitäkin voi olla usei­ta eri ryh­miä, mm. sijoi­tusasun­to­jen osta­jat ja/tai alueelle itse mah­dol­lis­es­ti muut­ta­vat, kaupun­ki, kaavoit­ta­jat, gryn­deri, pankit, eri yri­tyk­set jne.

  Asun­to­jen hin­ta jol­lakin alueel­la ei voi mitenkään olla riit­tävä mit­ta sille, voit­ta­vatko hyvät vai huonot puo­let, jos jonkin­laiseen kokon­ais­val­taiseen tarkastelu­un on tarkoi­tus pyrk­iä. Tuo (hin­take­hi­tys) saat­taa ehkä olla asun­toSI­JOIT­TA­JAN näkökul­ma, mut­ta eikö ASUKKAAN tai asun­non­TARVIT­SI­JAN näkökul­ma ole oikeas­t­aan, ainakin jos­sain määrin, toinen? 

  Mitä tarkoi­tus­ta varten asun­to oste­taan? Jos alue sinän­sä säi­lyt­tää vetovoimaiset piir­teen­sä, on pikem­minkin asukkaan (uudenkin) etu, että hin­tata­so ei nouse paljoa, jol­loin väli­ra­ha asun­non vai­h­tamisek­si isom­paan jää kohtu­ullisem­mak­si, mikäli tarve isom­paan asun­toon on ole­mas­sa (tai kehittymässä/tiedostettuna), mut­ta eri­ty­istä tarvet­ta muut­toon jollekin toiselle alueelle, ei ole. Jos tiedos­sa on muut­to myöhem­min jon­nekin halvem­malle alueelle, voi hin­tata­so­eron kasvu ehkä miel­lyt­tää, mut­ta mik­si kukaan halu­aisi jon­nekin aiem­paa huonom­malle alueelle muut­taa? Eikö yleen­sä pyritä pikem­minkin, jos­sain määrin Kau­ris­mäen Cala­mari Union’in Frank-nimis­ten miesten tavoin vaelta­maan “Kallios­ta Eiraan parem­man elämän toivos­sa”? (ks.“http://fi.wikipedia.org/wiki/Aki_Kaurismäki”).

  Asun­to­jen hin­nan järkevyyt­tä mit­ta­ri­na hyvien ja huono­jen puolien pun­nit­semises­sa voi jokainen arvioi­da tutus­tut­tuaan ensin ns. hin­taku­plien his­to­ri­aan. Aloit­taa voi esimerkik­si seu­raavas­ta läh­teestä: “http://fi.wikipedia.org/wiki/Tulppaanimania”.

  Mitä tulee mui­hin, mah­dol­lis­es­ti parem­pi­in mittarei­hin, pitäisin itse asun­non hinnan&koon ohel­la sen ja alueen viihty­isyyt­tä eräinä tärkeim­mistä. Näi­den lisäk­si on kyl­lä vielä muitakin, varsin merkit­täviäkin seikkoja. 

  Yksi lisäon­gel­ma on siinä, että esim. “uuden, korkean tunkion laelle lentänyt kukko (=uusi asukas, tai gryn­deri!) ei ympäristöä kat­sel­lessaan itse ehkä tuo­ta tunkion epäedullista vaiku­tus­ta ympäristöön­sä huo­maa”. Siten uudet talot, jot­ka voivat ympäristön­sä pila­ta, voivat toki saa­da uusia, ehkä tyy­tyväisiäkin asukkaita. 

  Ongel­man ydin on kuitenkin siinä, että tämä tapah­tuu äärim­mäisen hel­posti ympäristön (ja sen nyky­is­ten asukkaiden) kus­tan­nuk­sel­la, osin myös uusienkin. Täl­löin har­vat (gryn­der­it? pankit?) ehkä hyö­tyvät, mut­ta laa­jem­pi kokon­aisu­us kär­sii. Jos rak­en­ta­mal­la pilataan Helsin­gin hyvät asuinympäristöt, ei niitä mene­tyk­siä enää takaisin saa …

  1. Asun­to­jen hin­ta jol­lakin alueel­la ei voi mitenkään olla riit­tävä mit­ta sille, voit­ta­vatko hyvät vai huonot puo­let, jos jonkin­laiseen kokon­ais­val­taiseen tarkastelu­un on tarkoi­tus pyrkiä. 

   Jotenkin voisi ajatel­la, että jos jol­lakin alueel­la ole­vista asun­noista ollaan valmi­ita mak­samaan aiem­paa enem­män, se jol­lain tarkku­udel­la ker­toisi, et4tä alue koetaan aiem­paa parem­mak­si asuinalueeksi.

 45. spot­tu: Kun­ni­an­hi­moinen brun­ssi on jo luk­sus­ta, mut­ta ei sitäkään voi rosoi­sis­sa tilois­sa tar­joil­la. Luter­i­lainen eti­ik­ka jyrää kantakaupungissakin.

  Kokon­aan toinen jut­tu on sit­ten se ettei ilman jalka­käytävään rajoit­tuvaa kivi­jal­ka­li­iketi­laa syn­ny minkään­laisia palveluja. 

  Lisäyk­senä vielä, Brun­ssia ja lounas­ta tar­joil­laan rosoi­sis­sa tilois­sa Pit­skus­sa ja Ara­bi­as­sa, eikä toden­näköis­es­ti tar­joil­la ollenkaan, jos tilalle tulee asuin­talo­ja. Oli niis­sä liiketilo­ja tai ei. http://dylan.fi/

  Jälkim­mäisel­lä lauseel­la ei oikeas­t­aan ole mitään totu­us­po­h­jaa. Nois­sa pien­te­ol­lisu­ustalois­sa suurin osa palveluista ei ole kivi­jalas­sa, eikä rajoitu jalka­käytävään, mut­ta kum­masti ne silti ovat siellä.

  Viras­tossa muuten var­maan ajatel­laan sin­un taval­lasi. Seu­rauk­se­na luke­mat­tomat tyhjät liiketi­lat uusien aluei­den ker­rostalo­jen kivi­jalois­sa ja palve­lut sisältävät talot laite­taan moukarin alle.

 46. Daniel Fed­er­ley: Mut­ta se nykyi­nen ruokakaup­pa ei lopet­tanutkaan, eikä bus­sil­in­jan vuoroväle­jä tarvin­nut harventaa…

  Uuden asuinalueen ohi kul­kee Jok­eri-lin­ja, mut­ta sen kohdal­la ei ole pysäkkiä, vaan asukkaiden on käveltävä kilo­metri lähim­mälle Jok­erin pysäkille. 

  Ruokakaup­pa-argu­ment­ti pätee vain kan­takaupungis­sa. Lähikaup­paa ei ole lainkaan, ja kilo­metrin päässä on Pris­ma, K‑citymarket ja Stock­mann. Täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen ei säästä eikä varsinkaan syn­nytä lähikaup­paa, vaan se näkyy vain sen automar­ketin laajentumisena.

 47. Osmo Soin­in­vaara: Jotenkin voisi ajatel­la, että jos jol­lakin alueel­la ole­vista asun­noista ollaan valmi­ita mak­samaan aiem­paa enem­män, se jol­lain tarkku­udel­la ker­toisi, et4tä alue koetaan aiem­paa parem­mak­si asuinalueeksi. 

  Tehokas markki­noin­ti ja muoti-ilmiöt saa­vat ihmeitä aikaan. Osa asun­nonos­ta­jista ei ehkä edes vält­tämät­tä tiedä, mikä heille riit­täisi. Joil­lakin asuinalueil­la voi olla lisäk­si hyvä tai huonom­pi maine riip­pumat­ta siitä, mikä se “oikeasti” on. Jokainen kat­se­lee asioi­ta omas­ta näkövinkke­listään, mut­ta mas­san mukana liikku­vi­akin riittää.

  Todel­li­nen tarve, ihmisen resurssit, jous­tavu­us ja mieli­ha­lut ovat osta­japuolen muut­tu­ji­na. Tar­jon­ta­puolel­la on yleen­sä mon­en­laisia vai­h­toe­hto­ja, jos ei nyt tarkastel­la vain yhtä tiet­tyä, rajat­tua aluetta.

  Oliko tulp­paanin sip­ulin oikea arvo sama kuin Hol­lan­nin tulp­paan­i­markki­noil­la, eli moninker­tainen taita­van käsi­työläisen vuosi­palkkaan ver­rat­tuna? En väitä että meil­lä suhde “oikean” ja markki­noiden anta­man arvon välil­lä olisi samaa luokkaa, mut­ta toki myös pankkien luo­to­nan­to ja korko­ta­so, sekä vähen­nyk­set, vaikut­ta­vat asiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.