Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2014

Pak­i­lan kerrostalot

Palautet­ti­in lop­ul­ta min­un esi­tyk­seni mukaan siten, että tutk­i­taan, onko sama ker­rosala saavutet­tavis­sa myös korkein­taan kak­sik­er­roksisil­la raken­nuk­sil­la eli tiivi­il­lä pien­talokaaval­la. Kokoomuk­sel­la oli jo taskus­saan enem­mistö palau­tus­esi­tyk­selle, että ei tehdä kuin pien­talo­ja.  maa esi­tys­tään vas­taan ei voi äänestää, joten min­unkin piti äänestää palau­tuk­sen puoles­ta. Tässä menetetään se aja­tus, että noi­hin taloi­hin olisi saanut myös kaup­po­ja. Lisäk­si moni alueel­la asu­va oli myös toivonut pää­sevän­sä hissi­taloon van­hu­u­den päivikseen ilman, että pitää muut­taa kauas pois.

Yhteiskäyt­töau­to­jen pysäköintipaikat

Yhteiskäyt­töau­tot saa­vat pitää kiin­teät paikkansa. Kos­ka City­Car­Clu­bin monop­o­li mur­tuu, kaupun­ki han­kkii jär­jestelmän, jol­la paikko­ja voi vara­ta. Ehtoi­hin tulee myös, että autot on rek­isteröitävä henkilöau­toik­si, joten CCC joutuu myymään paket­ti­au­ton­sa eikä 24H voi tuo­da paket­ti­au­to­jaan näille paikoille.  autakun­ta riiteli siitä, pitääkö paikoista mak­saa asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen vai yri­tyspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­nan mukaan ja pani asian lop­ul­ta pöydälle.

Kivi­haan täydennyskaava

Keskusteluit­ta lis­tan mukaan.

26 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2014”

 1. “Palautet­ti­in lop­ul­ta min­un esi­tyk­seni mukaan siten, että tutk­i­taan, onko sama ker­rosala saavutet­tavis­sa myös korkein­taan kak­sik­er­roksisil­la raken­nuk­sil­la eli tiivi­il­lä pientalokaavalla.”

  Hah­hah, ei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa.

  Hyvä että Helsin­gin Sanomat käyt­ti pääkir­joi­tus­ta­son vaiku­tus­val­taansa tämän vaka­van epäko­hdan, eli ker­rostalon pääkir­joi­tus­toimit­ta­jan naa­puri­in, kor­jaamisek­si. Ja poli­itikot nöyris­televät perässä.

  Kyl­lä tääl­lä niin kah­den ker­roksen väkeä alkaa ole­maan, mieleen tulee väk­isinkin asukkaiden esi­tys Rasti­lan­ran­nan vai­h­toe­htoisek­si kaavak­si ja mil­laisen vas­taan­oton se sai mm. HS:ssä ja poli­itikoil­ta. Se esi­tys oli hyvin perustel­tu ja ammat­ti­mais­es­ti tehty, ei mikään “ker­rosta­lo pilaa maise­man” rykäisy.

 2. Pak­i­lan ker­rostaloista: en oikein osta aja­tus­ta että “moni alueel­la asu­va” toivoo pää­sevän­sä hissil­liseen kaupun­gin vuokrat­aloon van­hu­u­den päivikseen? Luulen että yhden käden sormet riit­tävät, eikä niitäkään tarvi­ta kaikkia.

  Taitaa olla ns. vihreää real­is­mia tuo heitto.

  -Heik­ki

 3. “Ehtoi­in tulee myös, että autot on rek­isteröitävä henkilöau­toik­si, joten CCC joutuu myymään paket­ti­au­ton­sa eikä 24 H voi tuo­da paket­ti­au­to­jaan näille paikoille” 

  Kiusa se on pienikin kiusa, sanotaan 😀

 4. Tun­tuu hie­man has­sul­ta tuo paku­ja koske­va rajoi­tus. Monel­la­han voi olla oam auto, mut­ta joskus tarvit­see pakua. Ja tämä on yksi hyvä ratkaisu.

  Jonk­i­nali­nen kom­pro­mis­si tarvittiin.

  Vaik­ka näe­nenäis­es­ti CCC oli monop­o­liase­mas­sa, se ei sitä todel­lisu­ude­sa ollut. Autovuokraamo­ja on aika lail­la, myös tun­tivuokrauk­sel­la. Ja kaverinkin autoa voi laina­ta — edel­lyt­täen että on kavereita.

 5. Mitkä ovat tuon henkilöau­tok­si rek­isteröimis­vaa­timuk­sen peruste­lut? Noin äkkiä kat­soen vaikut­taa täysin tarpeet­toma­l­ta ja epälo­ogiselta vaa­timuk­selta eri­tyis­es­ti ccc-tyyp­pisen palvelun­tar­joa­jan vuokrasopimuksessa.

 6. Heik­ki:
  Pak­i­lan ker­rostaloista: en oikein osta aja­tus­ta että “moni alueel­la asu­va” toivoo pää­sevän­sä hissil­liseen kaupun­gin vuokrat­aloon van­hu­u­den päivikseen? Luulen että yhden käden sormet riit­tävät, eikä niitäkään tarvi­ta kaikkia. 

  Entä, jos jätetään se sana “vuokra” siitä pois? 

  Har­va tietenkään halu­aa muut­taa pois kotoaan, mut­ta jos­sain vai­heessa vält­tämät­tä vain se omakoti­talos­sa asum­i­nen ei onnis­tu. Voi olla sil­loin mukavam­paa muut­taa lähelle ker­rostaloon kuin kauem­mas kerrostaloon.

 7. Viherinssi: Entä, jos jätetään se sana “vuokra” siitä pois? 

  Har­va tietenkään halu­aa muut­taa pois kotoaan, mut­ta jos­sain vai­heessa vält­tämät­tä vain se omakoti­talos­sa asum­i­nen ei onnis­tu. Voi olla sil­loin mukavam­paa muut­taa lähelle ker­rostaloon kuin kauem­mas kerrostaloon.

  a) olisi vähän hyödyl­lisem­pää keskustel­la, jos olisi hie­man enem­män tietoa näistä suun­nitelmista: sijain­tai. pin­ta-alat, ker­rosluku jne. Ne voidana eist­tää lyhyesti tarvit­se­mat­ta kaivaa kaikke ati­etoa esityslistalta.

  b) parhain­ta olisi luo­da sekat­alo­ja, jois­sa olisi sekä omis­tus- että (kaupun­gin) vuokra-asuntoja.

  Lie­nee syytä tyuo­da esi­in, että suurin osa kaupun­gin / kun­nan vuokralai­sista on taval­li­is kun­nol­lisia työssäkäyviä tai jo päivä­työn­sä tehneitä ihmisiä.

 8. Sule­vi:
  Mitkä ovat tuon henkilöau­tok­si rek­isteröimis­vaa­timuk­sen peruste­lut? Noin äkkiä kat­soen vaikut­taa täysin tarpeet­toma­l­ta ja epälo­ogiselta vaa­timuk­selta eri­tyis­es­ti ccc-tyyp­pisen palvelun­tar­joa­jan vuokrasopimuksessa.

  Sil­lä halut­ti­in varmis­taa, ettei Pakuovelle.com pääse samoille paikoille.

 9. Sule­vi: Mitkä ovat tuon henkilöau­tok­si rek­isteröimis­vaa­timuk­sen peruste­lut? Noin äkkiä kat­soen vaikut­taa täysin tarpeet­toma­l­ta ja epälo­ogiselta vaa­timuk­selta eri­tyis­es­ti ccc-tyyp­pisen palvelun­tar­joa­jan vuokrasopimuksessa. 

  Voisi kuvitel­la, että noi­ta parkkipaikko­ja halu­aisi käyt­tää moni nimeno­maan pakun­vuokrauk­seen erikois­tunut fir­ma. Parkkipaikka­puolue ei halua antaa paikko­ja paku­jen säilytykseen?

 10. Markku af Heurlin
  Lie­nee syytä tyuo­da esi­in, että suurin osa kaupun­gin / kun­nan vuokralai­sista on taval­li­is kun­nol­lisia työssäkäyviä tai jo päivä­työn­sä tehneitä ihmisiä. 

  Onko ole­mas­sa mah­dol­lisu­us, että kaupun­gin työn­tek­i­jät pystyvät kaavoit­ta­maan itselleen vuokra-asun­to­ja arvosijainneille?

  https://www.stadinasunnot.fi/tyosuhdeasunnothttps://www.stadinasunnot.fi/tyosuhdeasunnot

  Joku aikaisem­min jo kom­men­toi, että kaupun­ki ham­straa itselleen parhaat sijain­nit ja kovan rahan asun­noille jää huonom­mat maapo­h­jat ja huonom­mat julkiset yhteydet.

 11. Marko V: Onko ole­mas­sa mah­dol­lisu­us, että kaupun­gin työn­tek­i­jät pystyvät kaavoit­ta­maan itselleen vuokra-asun­to­ja arvosijainneille?

  Hajaan­tukaa! Tääl­lä ei ole mitään nähtävää.

  Suo­ma­laiset julkisen sek­torin työn­tek­i­jät ovat Diet­rich Bon­höferi­in ver­rat­tavia pyy­teet­tömiä pyhimyk­siä, jot­ka nälästä ja vilus­ta kär­sien uhraa­vat vapaa-aikansa ja koko elämän­sä mei­dän lastemme ja van­hus­temme hyv­in­voin­nin eteen.

  Sik­si jokainen joka vih­jaa siihen, että alle ton­nin vuokra neljän huoneen työ­suhdea­sun­nos­ta Tehtaankadul­la olisi veron­mak­sajien kup­paamista joutaa hil­jaisel­la tulel­la grillattavaksi.

 12. Viherinssi: Entä, jos jätetään se sana “vuokra” siitä pois? 

  Har­va tietenkään halu­aa muut­taa pois kotoaan, mut­ta jos­sain vai­heessa vält­tämät­tä vain se omakoti­talos­sa asum­i­nen ei onnis­tu. Voi olla sil­loin mukavam­paa muut­taa lähelle ker­rostaloon kuin kauem­mas kerrostaloon.

  No tähän on mah­do­ton­ta vas­ta­ta mitään kos­ka emme­hän me veron­mak­sa­jat tiedä mitä Helsin­ki siihen aikoo rak­en­taa. Toimi­va ole­tus kuitenkin on — eikö vain — että raken­netaan vuokra-asun­to­ja jot­ka rahoite­taan verovaroin ja annetaan niitä tarvit­seville — niin ikään verovaroin.

 13. Marko V: Joku aikaisem­min jo kom­men­toi, että kaupun­ki ham­straa itselleen parhaat sijain­nit ja kovan rahan asun­noille jää huonom­mat maapo­h­jat ja huonom­mat julkiset yhteydet. 

  Tähän en voi sanoa kuin että katsokaa 

  - mis­sä ovat työ­suhdea­sun­not: https://www.stadinasunnot.fi/web/guest/tyosuhdeasuntoluettelo?elinkaari=&erkaytto=tyosuhde&huisan=terke

  - ja mis­sä ovat taval­liset kaupun­gin vuokra-asun­not: http://www.hekaoy.fi/kiinteistot/tietoa-kiinteistoista/kohteet-kartalla

  ja tode­tkaa itse ovatko ne arvosi­jain­neil­la vai ei. 

  Huonolle maapo­h­jalle raken­net­tu­ja asun­to­ja ei voi myy­dä kalli­im­mal­la kuin hyvälle raken­net­tu­ja, sil­lä niistä ei olla valmi­ita mak­samaan enempää.

 14. Markku af Heurlin:b) parhain­ta olisi luo­da sekat­alo­ja, jois­sa olisi sekä omis­tus- että (kaupun­gin) vuokra-asuntoja.

  Lie­nee syytä tyuo­da esi­in, että suurin osa kaupun­gin / kun­nan vuokralai­sista on taval­li­is kun­nol­lisia työssäkäyviä tai jo päivä­työn­sä tehneitä ihmisiä.

  Onko sel­l­aisia sekat­alo­ja ole­mas­sa jos­sain? Vai ihanko uut­ta olet kehit­telemässä.. ajatuk­se­na aika mie­lenki­in­toinen tuol­lainen osake ‑vuokrat­alosekoi­tus.. lähin­nä sen takia että on vaikea kuvitel­la mis­tään löy­tyvän ketään joka halu­aisi ostaa asun­non vuokratalosta.

  Itse en ainakaan koskisi pitkäl­lä tikul­lakaan. Mah­taisi olla varsi­nainen hallinto­hel­vetti se.

  Lie­nee myös syytä tuo­da tässä esi­in että Helsin­gin kaupun­gin vuokrat­alot ovat täysin monien taval­lis­ten, kun­nol­lis­ten työssäkäyvien tai jo päivä­työn­sä tehnei­den ihmis­ten ulottumattomissa.

 15. Kimi: Sil­lä halut­ti­in varmis­taa, ettei Pakuovelle.com pääse samoille paikoille.

  Täl­laista vähän uumoilinkin. Vaikak onko pelkkä olettama?

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Parkkipaikka­puolue pelkäsi, että pakut val­taisi­vat asukaspysäköintipaikat.

  Käsit­tääk­seni CCC-parkkipaikoil­la yhden auton parkkipaikan käyt­töai­ka oli hyvin rajoitet­tu. Tarkoitet­tu siis auon noutoa ja palaut­tamista varten. Mut­ta ei säilytykseen.

  Sinnnsä kätevää. Täl­laista saat­taa — lakia hie­man rikkoen ‑käytää nopeaan asioin­ti­in aivn parkkipaikan vier­essä olevs­sa liik­keessä sil­loin, kun kaik­ki muut lähel­lä ole­vat paikat oli­vat varattuja.

 17. Heik­ki: Onko sel­l­aisia sekat­alo­ja ole­mas­sa jos­sain? Vai ihanko uut­ta olet kehit­telemässä.. ajatuk­se­na aika mie­lenki­in­toinen tuol­lainen osake ‑vuokrat­alosekoi­tus.. lähin­nä sen takia että on vaikea kuvitel­la mis­tään löy­tyvän ketään joka halu­aisi ostaa asun­non vuokratalosta.

  Itse en ainakaan koskisi pitkäl­lä tikul­lakaan. Mah­taisi olla varsi­nainen hallinto­hel­vetti se.

  Lie­nee myös syytä tuo­da tässä esi­in että Helsin­gin kaupun­gin vuokrat­alot ovat täysin monien taval­lis­ten, kun­nol­lis­ten työssäkäyvien tai jo päivä­työn­sä tehnei­den ihmis­ten ulottumattomissa.

  On, mm. Töölössä. Tässä tapauk­ses­sa ko. vuokra.asunnot omis­taa yleishyödylli­nen säätiö tiayk­si­tyi­nen henkilö. Ne käsit­tävät yleen­sä siinä kol­man­nek­sen asun­tokan­nas­ta. Ymmär­retävistä sysitä näitä asun­to­ja ei halu­ta vuokra­ta sosi­aaalis­es­tii rajoittuneille.

 18. Heik­ki: Onko sel­l­aisia sekat­alo­ja ole­mas­sa jos­sain? Vai ihanko uut­ta olet kehittelemässä. 

  Talo­ja, jois­sa on sekä kaupun­gin vuokra-asun­to­ja ja omis­tusasun­to­ja on ainakin Ruoholahdessa.

  Ainakin osit­tain niis­sä on nou­datet­tu mallia, jos­sa vuokralaiset ovat voineet lunas­taa asun­non omak­seen, joten vuokra-asun­to­jen osu­us on nyky­isin aika pieni.

  Sen jäl­keen varsi­naisia sekat­alo­ja talo­ja ei ole tehty, mut­ta ero ei ole suuren suuri siihen, että samas­sa umpiko­rt­telis­sa on sekaisin omis­tus- ja vuokrataloja.

 19. Heik­ki: Onko sel­l­aisia sekat­alo­ja ole­mas­sa jos­sain? Vai ihanko uut­ta olet kehit­telemässä.. ajatuk­se­na aika mie­lenki­in­toinen tuol­lainen osake ‑vuokrat­alosekoi­tus.. lähin­nä sen takia että on vaikea kuvitel­la mis­tään löy­tyvän ketään joka halu­aisi ostaa asun­non vuokratalosta. 

  Tääl­lä kaupungis­sa on yleistä, että taloy­htiö omis­taa katu­ta­son tilat ja vuokraa niitä. Mielel­lään tietysti liiketiloik­si, mut­ta joskus myös asun­noik­si. Keven­tävät mukavasti vastiket­ta, keskem­mäl­lä on kuulem­ma talo­ja, jot­ka jaka­vat vähän voit­toa osakkeenomistajille.

  Meilahdessa on talo­ja, jois­sa asun­to-osakey­htiö omis­taa vuokra-asun­to­ja. Talos­sa voi olla 10 omis­tu­sosaket­ta ja 20 vuokraluukkua. Vastike on sit­ten sen mukaises­ti reilusti alle euron per neliö. Ehkä 50-luvul­lakin on jaet­tu hövelisti tukea vuokra-asun­to­jen rakentamiseen?

 20. Markku af Heurlin: Käsit­tääk­seni CCC-parkkipaikoil­la yhden auton parkkipaikan käyt­töai­ka oli hyvin rajoitet­tu. Tarkoitet­tu siis auon noutoa ja palaut­tamista varten. Mut­ta ei säilytykseen.
  Sinnnsä kätevää. Täl­laista saat­taa – lakia hie­man rikkoen ‑käytää nopeaan asioin­ti­in aivn parkkipaikan vier­essä olevs­sa liik­keessä sil­loin, kun kaik­ki muut lähel­lä ole­vat paikat oli­vat varattuja.

  Ei tässä mitään lakia tarvitse rikkoa, vaan kaik­ki ko paikat ovat yksiselit­teis­es­ti CCC:n auto­jen käytössä. Huikea kil­pailue­tu muuten; vuokraa auto ja pysäköi ilmaisek­si läh­es mis­sä haluat.

  1. City­Car­Clu­bin autot mak­sa­vat asukaspysäköin­ti­tun­nuk­ses­ta yhtä paljon kuin muutkin minkä lisäk­si autot ovat pienem­män ajan pysäköi­tynä, kos­ka niiden käyt­töaste on paljon parempi.

 21. Pekka Pes­si: Tääl­lä kaupungis­sa on yleistä, että taloy­htiö omis­taa katu­ta­son tilat ja vuokraa niitä. Mielel­lään tietysti liiketiloik­si, mut­ta joskus myös asunnoiksi.Keventävät mukavasti vastiket­ta, keskem­mäl­lä on kuulem­ma talo­ja, jot­ka jaka­vat vähän voit­toa osakkeenomistajille.

  Meilahdessa on talo­ja, jois­sa asun­to-osakey­htiö omis­taa vuokra-asun­to­ja. Talos­sa voi olla 10 omis­tu­sosaket­ta ja 20 vuokraluukkua. Vastike on sit­ten sen mukaises­ti reilusti alle euron per neliö. Ehkä 50-luvul­lakin on jaet­tu hövelisti tukea vuokra-asun­to­jen rakentamiseen?

  Kiitos Markku, Gre­jus ja Pekka, sei­son kor­jat­tuna… mut­ta tiedän toki että alak­er­ras­sa ole­vat liiketi­lat ovat pääosin vuokral­la. Sen sijaan en tien­nyt että tuol­laisi­akin tapauk­sia on jos­sa taloy­htiö omis­taa 2/3 asun­noista ja vuokraa niitä. On kuitenkin täysin eri asia jos vuokra-asun­not omis­taa taloy­htiö tai joku säätiö kun jos kaupun­ki omis­taisi ne. Asun itse kaupungis­sa asun­nos­sa jon­ka vastike on 2,4€/m2. Yhtiössä ei ole vuokra-asun­to­ja eikä liiketi­laa. Edelleen kuitenkin tun­tuu sitä etten halu­aisi Helsin­gin kanssa samaan pöytään neu­vot­tele­maan mis­tään asiasta.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  City­Car­Clu­bin autot mak­sa­vat asukaspysäköin­ti­tun­nuk­ses­ta yhtä paljon kuin muutkin minkä lisäk­si autot ovat pienem­män ajan pysäköi­tynä, kos­ka niiden käyt­töaste on paljon parempi.

  Koko prob­lemati­ik­ka olisi jälleen pois­sa, jos alue­pysäköin­ti­tun­nuk­set huu­tokau­pat­taisi­in kaikille halukkaille. Samal­la tun­nus voisi olla halti­jako­htainen, ei autoon sidot­tu. Kaupun­ki voisi myös huu­tokau­pa­ta nimet­tyjä paikko­ja niille, jot­ka sel­l­aisen halu­a­vat. Autovuokraamo halu­aisi nime­tyn halti­jako­htaisen paikan, mut­ta myös asukas voisi mak­saa ekstraa oma­l­la nimel­lä olev­as­ta oveneduspaikasta.

  Sinän­sä ymmär­rän sen, että paket­ti­au­tovuokraamoille ei halu­ta antaa puoli-ilmaista parkkioikeut­ta paraati­paikoille. Ongel­ma on kuitenkin siinä, että parkki­ti­las­sa on hin­tasään­nöste­ly. Se ei yleen­sä joh­da oikein mihinkään hyvään. Jos siitä ei päästä eroon, näitä parkki­ti­lakahi­noi­ta nähdään koko ajan enemmän.

 23. Markku af Heurlin: 

  “Käsit­tääk­seni CCC-parkkipaikoil­la yhden auton parkkipaikan käyt­töai­ka oli hyvin rajoitet­tu. Tarkoitet­tu siis auon noutoa ja palaut­tamista varten. Mut­ta ei säilytykseen.
  Sinnnsä kätevää. Täl­laista saat­taa – lakia hie­man rikkoen ‑käytää nopeaan asioin­ti­in aivn parkkipaikan vier­essä olevs­sa liik­keessä sil­loin, kun kaik­ki muut lähel­lä ole­vat paikat oli­vat varattuja.”

  Kim:

  “Ei tässä mitään lakia tarvitse rikkoa, vaan kaik­ki ko paikat ovat yksiselit­teis­es­ti CCC:n auto­jen käytössä. Huikea kil­pailue­tu muuten; vuokraa auto ja pysäköi ilmaisek­si läh­es mis­sä haluat.”

  Minä se tässä lakia rikoin eli pysäköin het­kek­si CCC:b paikalle. Niis­sä muuten on pysähtymiskiel­to, eikä pelkkää pysäköintikieltoa.

  Hyvin har­voin näen autoa sel­l­aiseen park­keer­at­tuna. Eli ovat liiken­teessä tai varikol­la tai sit­ten jos­sain muus­sa hei­dän varaa­mas­saan parkkipaikas­sa, esim. Vaha­nen Oy:n pihalla.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  City­Car­Clu­bin autot mak­sa­vat asukaspysäköin­ti­tun­nuk­ses­ta yhtä paljon kuin muutkin minkä lisäk­si autot ovat pienem­män ajan pysäköi­tynä, kos­ka niiden käyt­töaste on paljon parempi.

  Eli siis yhtä paljon kuin muutkin yritykset?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.