Soteuudistuksen sudenkuopat

Hal­li­tuk­sen ja oppo­si­tion hyväk­sy­mä sote­rat­kai­su ei ole vie­lä lähes­kään val­mis. Sii­nä on mon­ta suden­kuop­paa. Esi­mer­kik­si tällaisia:

Yli­opis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la johtaa

Moni tul­kit­see teh­tyä sopi­mus­ta siten, että nykyi­set mil­joo­na­pii­rit sel­lai­se­naan ottai­si­vat joh­taak­seen koko sote-huol­lon alu­eel­laan, mut­ta niil­lä säi­lyi­si­vät omat kes­kus­sai­raa­lan omas­sa orga­ni­saa­tios­saan. Jos näin teh­täi­siin, vää­ris­ty­mä, joka on rahan­käy­tös­sä pai­not­ta­nut eri­kois­sai­raan­hoi­toa perus­ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sel­la, säi­lyi­si ja pahe­ni­si. Asi­aa ei ole rat­kais­tu, mut­ta ennus­tai­sin, että asias­sa pää­dy­tään sii­hen, että sote-pii­ril­lä ei ole omia sai­raa­loi­ta, vaan se on puh­das tilaa­ja. Toi­saal­ta kes­kus­sai­raa­lois­sa on paras osaa­mi­nen. Siir­re­tään­kö sitä sote-pii­rei­hin, vai jou­tu­vat­ko nämä pär­jää­mään vähem­mäl­lä osaamisella.

Kun­nil­le pää­tös­val­ta ter­veys­kes­kuk­sis­ta vaan ei talou­del­lis­ta vastuuta

Edus­kun­nan kup­pi­las­sa moni tul­kit­see teh­tyä sote­rat­kai­sua niin, että ter­veys­kes­kuk­set säi­ly­vät kun­tien mää­räys­val­las­sa. Nii­den rahoi­tus vain tuli­si sote-pii­ril­tä. Kun­ta mak­sai­si pai­no­te­tun väki­lu­kun­sa mukais­ta kiin­te­ää mak­sua. Tämä on aja­tuk­se­na niin höl­mö, ettei se voi toteu­tua. Kun­nan­han kan­nat­tai­si laa­jen­taa ja paran­taa ter­veys­kes­kuk­sen­sa toi­min­taa rajat­ta. Niin­pä ter­veys­kes­kus ei voi jat­kaa kun­nan mää­räys­val­las­sa. Aina­kin bud­jet­tin­sa se saa sote-pii­ril­tä. Sote­pii­ri tilaa sil­tä perus­ter­vey­den­hoi­toa tie­tyl­lä euro­mää­räl­lä, jos tilaa.

Lähet­tä­mi­nen eri­kois­sai­raan­hoi­toon ilmaista

Seu­raa­va suden­kuop­pa sisäl­tyy sii­hen, että ter­veys­kes­kuk­sel­ta lip­sah­taa her­käs­ti pois talou­del­li­nen vas­tuu lähet­teis­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toon. Saman ongel­man saa aikaa, jos val­tio vas­taa eri­kois­sai­raan­hoi­don menois­ta. Nor­jas­sa pää­tet­tiin teh­dä näin, ja he katu­vat suu­res­ti. Vuo­taa kuin seu­la, mut­ta Nor­jal­la on onnek­si se öljy. Huo­mat­ta­koon, että työ­ter­vey­den­huol­to ja muu yksi­tyi­nen ter­vey­den­hoi­to ei nyt­kään vas­taa niis­tä kuluis­ta, joi­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toon lähet­tä­mi­nen aiheuttaa.

Tavoit­tee­na oli myös pois­taa raja-aita eri­kois­sai­raan­hoi­don ja eri­kois­sai­raan­hoi­don välil­tä. Se voi pahim­mil­laan vah­vis­tua enti­ses­tään, jos niil­lä on toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mat budjetit.

Kun­tayh­ty­mä ei tee päätöksiä

Mal­lin raken­ta­jat ilmei­ses­ti haa­vei­le­vat, että nyt pääs­tään suun­nit­te­le­maan sai­raan­hoi­toa ratio­naa­li­ses­ti. Esi­merk­ki­nä on pidet­ty HUS:n menes­tyk­sel­lis­tä työn­ja­koa sai­raa­loi­den kes­ken. Tämä on kui­ten­kin kun­tayh­ty­mä. Voi hyvin­kin käy­dä, että kotiin­päin vetä­mi­nen jat­kuu ja kaik­ki tur­hat alue­sai­raa­lat säi­ly­vät ja ne teke­vät kaik­kea mah­dol­lis­ta, kos­ka mak­sa­ja on siir­ty­nyt kauemmaksi.

Yksi­tyis­ten rooli

Maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­nen oppi­rii­ta saa­ta­neen aikaan sii­tä, mikä on yksi­tyis­sek­to­rin roo­li pal­ve­lu­jen tar­jon­nas­sa. Ennus­tan, että dema­rit halua­vat säi­lyt­tää kai­ken kun­nal­li­se­na ja kokoo­mus suos­tuu kaik­keen, mitä yksi­tyis­sek­to­ri vain keh­taa esittää.

Tiheäs­ti asu­tus­sa Ete­lä-Suo­mes­sa yksi­tyi­set tar­joa­jat voi­vat kirit­tää kun­nal­lis­ta hoi­toa hyvin­kin. Ne voi­si­vat tar­jo­ta eri­tyi­ses­ti stan­dar­doi­tu­ja volyy­mi­tuot­tei­ta, vaik­ka pal­lo­laa­jen­nuk­sia ja lonk­ka­leik­kauk­sia. Täl­löin on olen­nais­ta, mis­tä mak­se­taan. Kun­non sakot tyri­mi­ses­tä — siis vaik­ka, että lonk­ka­leik­kaus jou­du­taan uusi­maan koh­tuut­to­man pian. Ruot­sis­sa on täs­tä hyviä esimerkkejä.

Suo­mes­sa ei ole koke­mus­ta osta­mi­ses­ta yksi­tyis­sek­to­ril­ta, mikä sisäl­tää suu­ria talou­del­li­sia riskejä.

Pys­ty­suo­ra integraatio

On esi­tet­ty, että mil­joo­na­pii­rit voi­si­vat ostaa ter­vey­den­huol­lon maa­kun­nal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta, jot­ka vas­tai­si­vat myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta. Täl­löin toteu­tui­si pys­ty­suo­ra inte­graa­tio ja oli­si edes toi­vei­ta ratio­naa­li­ses­ta työn­jaos­ta eri hoi­to­muo­to­jen välil­lä. Alu­eel­li­sen mono­po­lin syn­ty­mi­nen taas oli­si pie­ni ongel­ma. Oikea hin­noit­te­lu ajai­si saman asian, mut­ta oikea hin­noit­te­lu onkin sit­ten vaikeaa.

Vaa­ka­suo­ra integraatio

Täs­sä piti olla sosi­aa­li­puo­li muka­na. Mitä­hän sil­le asial­le kuuluu?

Pal­ve­luse­te­lit

Olen esit­tä­nyt enne­kin, että van­hus­ten huol­to koti­pal­ve­lui­neen ja asu­mis­pal­ve­lui­neen toteu­tet­tai­siin pal­ve­luse­te­leil­lä ja asia­kas voi­si sen puit­teis­sa vali­ta vapaas­ti kun­nal­li­sen ja yksi­tyi­sen pal­ve­lun välil­lä. (Van­huk­set hoi­do­keis­ta asiak­kaik­si)

Aika­tau­lu

Kii­ret­tä pitää, jos on tar­koi­tus saa­da val­miik­si täl­lä vaalikaudella.

38 vastausta artikkeliin “Soteuudistuksen sudenkuopat”

 1. Yksi­tyi­siä toi­mi­joi­ta käsi­tel­täes­sä hei­te­tään vero­pa­ra­tii­si­kort­ti her­käs­ti peliin.
  Pih­la­ja­lin­na oy (joka ei ole vero­pa­ra­tii­siyh­tiö) on sisä­Suo­mes­sa paril­la paik­ka­kun­nal­la tuot­ta­nut perus­ter­vey­den­hoi­don lisäk­si myös eri­kois­sai­raan­hoi­toa kun­nan ja sai­raan­hoi­to­pii­rin yhtei­so­mis­ta­mis­sa yri­tyk­sis­sä. Puhu­taan myös yhteis­kun­nal­li­ses­ta yritystyypistä.

  Täs­tä on saa­tu semant­ti­nen kiis­ta sii­tä onko täl­lai­nen sai­raa­la jul­ki­nen sai­raa­la vai ei ole. Kuvaa­vaa on eräs tul­kin­ta jos­sa sai­raan­hoi­to­pii­ri tul­kit­see oman yhtiön­sä sai­raa­lan ole­van jul­ki­nen ja kil­pai­le­van yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen ole­van ei-jul­ki­nen, jol­ta ei voi­da tila­ta enti­seen tapaan toimenpiteitä.

  Tar­vit­see­ko enem­pää esi­merk­ke­jä mik­si tilaa­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen pitää erot­taa toi­sis­taan riit­tä­vän selvästi?

 2. Tek­nii­kan Maa­il­ma ‑leh­ti ei ole tun­net­tu Sote-asian­tun­ti­ja, mut­ta tuo­rees­sa nume­ros­sa oli lyhyt artik­ke­li Nor­jas­ta. Oli tut­kit­tu muo­dos­tet­tu­jen jät­ti­sai­raa­loi­den vai­ku­tus­ta kus­tan­nuk­siin ja laa­tuun. Ennak­ko-ole­tus kun on yksik­kö­jen koon nos­ton tehos­ta­van toi­min­taa mm kos­ka spe­sia­lis­tit pää­se­vät hyö­dyn­tä­mään huip­puo­saa­mis­taan rutii­nin­omai­ses­ti ja “liu­ku­hih­nal­la”. Tut­ki­jan mukaan jät­ti­sai­raa­lois­sa ei kui­ten­kaan saa­vu­tet­tu odo­tet­tua kus­tan­nus­ten alenemaa.

  Syyk­si epäil­tiin aina­kin kil­pai­lua­se­tel­man puu­tet­ta. Jotain mai­nit­tiin myös jät­tior­ga­ni­saa­tion toiminnallisuudesta.

  Tek­ni­ses­ti esim teko­ni­vel­leik­kauk­set voi­tai­siin kes­kit­tää Suo­mes­sa yhteen toi­mi­pis­tee­seen, mut­ta onko se mil­lään mit­ta­ril­la optimiratkaisu?

 3. Toi­saal­ta kes­kus­sai­raa­lois­sa on paras osaa­mi­nen. Siir­re­tään­kö sitä sote-pii­rei­hin, vai jou­tu­vat­ko nämä pär­jää­mään vähem­mäl­lä osaamisella. 

  Eikö tuos­sa mal­lis­sa eri­kois­tu­nein lää­ke­tie­tel­li­nen osaa­mi­nen oli­si kes­kus­sai­raa­loil­la ja hal­lin­nol­li­nen osaa­mi­nen sote-pii­ril­lä? Molem­mil­le oman­sa siis, eikä kum­mal­la­kaan oli­si täs­sä mie­les­sä puut­tei­ta osaamisessa.

  Kun­nan­han kan­nat­tai­si laa­jen­taa ja paran­taa ter­veys­kes­kuk­sen­sa toi­min­taa rajatta. 

  Aivan. Sote-sopu on täs­sä suhr­tees­sa höl­mö. Tosin tus­kin kun­nan sen­tään kan­nat­tai­si ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­taa laa­jen­taa ilman kun­ta­lii­ton hyväk­syn­tää ja tilaus­ta. Mut­ta sel­vä int­res­si­ris­ti­rii­ta täs­sä sil­ti on.

  Niin­pä ter­veys­kes­kus ei voi jat­kaa kun­nan määräysvallassa. 

  Huh, nyt olet kir­joit­ta­mas­sa sote-sopua uusik­si ja teke­mäs­sä sii­tä kes­kit­tä­jän unel­maa. Ehkä muut eivät ole aivan samaa miel­tä sii­tä, miten toi­mi­ma­ton­ta sote-sopua pitää parantaa.

  Lähet­tä­mi­nen eri­kois­sai­raan­hoi­toon ilmaista 

  Sote-sovun rahoi­tus­ma­lis­sa näyt­täi­si toi­saan ole­van täl­lai­nen­kin valuvika.

  Kun­tayh­ty­mä ei tee päätöksiä 

  kotiin­päin vetä­mi­nen jat­kuu ja kaik­ki tur­hat alue­sai­raa­lat säilyvät 

  Tar­koit­taa­ko tuo, että kaik­ki alue­sai­raa­lat ovat tur­hia? Onko kotiin­päin vetä­mi­nen hyväk­syt­tä­vää, jos vede­tään kes­kus­kau­pun­kei­hin päin?

  Tiheäs­ti asu­tus­sa Ete­lä-Suo­mes­sa yksi­tyi­set tar­joa­jat voi­vat kirit­tää kun­nal­lis­ta hoi­toa hyvin­kin. Ne voi­si­vat tar­jo­ta eri­tyi­ses­ti stan­dar­doi­tu­ja volyy­mi­tuot­tei­ta, vaik­ka pal­lo­laa­jen­nuk­sia ja lonkkaleikkauksia. 

  Asi­aa, mut­ta eikö tuos­sa kiri­te­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toa ja kes­kuss­sai­ra­loi­ta eikä “kun­nal­lis­ta hoitoa”?

  Pys­ty­suo­ra integraatio 

  Meni vähän mystiseksi.

  Kii­ret­tä pitää, jos on tar­koi­tus saa­da val­miik­si täl­lä vaalikaudella. 

  Ei tai­da olla mitään eri­tyis­tä kii­ret­tä, joka pakot­tai­si teke­mään rat­kai­su­ja nopeam­min kuin jär­ke­vät rat­kai­sut löytyvät.

 4. Mitäs tämä nyt on kun Soi­ni jo pelas­ti maan pahal­ta hal­li­tuk­sel­ta? Ei kyl­lä sinän­sä yllä­tä, että hom­mat ovat aivan vai­hees­sa, vaik­ka jul­ki­ses­ti on jo kuu­lu­tet­tu medi­aa myö­ten muuta.

  Sen ver­ta nyt näh­nyt jul­kis­ta van­hus­ten­hoi­toa lähel­tä, että jos satun van­hak­si elä­mään ja tulen huo­noon kun­toon, niin tie­tää­pä­hän aina­kin mitä välttää.

 5. Kir­joi­tin aivan sotea­lus­sa, että Sipi­lä, Soi­ni, Katai­nen ja Urpi­lai­nen teki­vät poliit­ti­sen elä­män­sä suu­rim­man munauk­sen täs­sä sote­ju­tus­sa. Osmon kir­joi­tus­ta lukies­sa olen yhä vakuut­tu­neem­pi, että näin kävi. Uskal­lan arva­ta, että teh­ty sote­rat­kai­su ei pää­dy seu­raa­van hal­li­tuk­sen ohjel­miin. Nykyi­nen hal­li­tus­han sitä ei ehdi edes hipaista.

 6. Osmo: “Voi hyvin­kin käy­dä, että kotiin­päin vetä­mi­nen jat­kuu ja kaik­ki tur­hat alue­sai­raa­lat säi­ly­vät ja ne teke­vät kaik­kea mah­dol­lis­ta, kos­ka mak­sa­ja on siir­ty­nyt kauemmaksi.”

  Tur­hia alue­sai­raa­loi­ta ei ole, ne pys­ty­vät teke­mään vähem­män vaa­ti­vaa eri­kois­sai­raan­hoi­toa (esim. päi­vä­ki­rur­gia) alu­eel­laan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti lähipalveluna.
  Eikä mak­sa­ja sen kau­em­mak­si siirry…

 7. Osmo: “Suo­mes­sa ei ole koke­mus­ta osta­mi­ses­ta yksi­tyis­sek­to­ril­ta, mikä sisäl­tää suu­ria talou­del­li­sia riskejä.”

  Tot­ta kai on ko. koke­mus­ta: sai­raan­hoi­to­pii­rit ja kun­nat osta­vat ja ovat osta­neet monen­moi­sia pal­ve­lu­ja juu­ri yksityissektorilta.

 8. Sote­rat­kai­su saa­tiin aikaan, kos­ka kaik­ki sai­vat tul­ki­ta sitä mie­lei­sel­lään taval­la. Nyt sit­ten alkaa tap­pe­lu tulkinnasta.

  Näin veron­mak­sa­jan kan­nal­ta kui­ten­kin tun­tuu sil­tä, että sopas­sa liik­kuu lii­kaa minun­kin rahaa­ni, jot­ta sitä voi­si jät­tää ideo­lo­gioi­den tem­mel­lys­ken­täk­si. Minua kiin­nos­taa yhtä vähän mak­saa yksi­tyis­ten alan toi­mi­joi­den yli­mää­räi­siä voit­to­ja kuin vää­rän­ko­kois­ten jul­kis­ten orga­ni­saa­tioi­den pyörityskuluja.

  Yhtään vas­taus­ta uudis­tus ei kui­ten­kaan tun­nu tuo­van sii­hen, mitä suo­ma­lai­sen jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon hei­kol­le len­kil­le pitäi­si teh­dä. Eri­kois­sai­raan­hoi­to on Suo­mes­sa kan­sain­vä­li­ses­ti erit­täin hyvää hoi­to­tu­lok­sis­saan ja samal­la erit­täin edul­lis­ta. Ongel­mat kes­kit­ty­vät perus­ter­vey­den­huol­toon, joka rep­sot­taa vähän joka nur­kas­ta, ja jota ei oikein par­haal­la tah­dol­laan­kaan voi sanoa tasa-arvoiseksi.

  Työ­ter­veys­huol­toa voi hauk­kua epä­ta­sa-arvon tuo­jak­si, mut­ta se saat­taa olla myös yksi avain rat­kai­sui­hin. Kela II:n TTH (siis akuut­ti­sai­raan­hoi­to) on var­sin edul­lis­ta per nup­pi per vuo­si. Jos sii­tä ei koi­du mui­ta kus­tan­nuk­sia (esi­mer­kik­si lii­al­li­nen herk­kyys lähet­tää ESH:n puo­lel­le), se saat­taa hyvin­kin kil­pail­la jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon kans­sa tehok­kuu­del­laan, jos ver­ra­taan saman­tyyp­pis­tä poti­las­po­pu­laa­tio. (Se on tie­tys­ti sel­vä, että jul­ki­ses­sa perus­ter­vey­den­huol­los­sa menee pal­jon enem­män rahaa per poti­las, kos­ka poti­laat ovat huonokuntoisempia.)

  Jos­tain syys­tä (ideo­lo­gia?) on kui­ten­kin niin, että täs­tä­kään asias­ta ei ole kovin ihmeel­lis­tä tut­ki­mus­tie­toa ole­mas­sa. Oli­si esi­mer­kik­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, aiheu­tuu­ko työ­ter­veys­huol­lon ja muun yksi­tyi­sen sek­to­rin lähe­tein­nos­ta jul­ki­sia nettokuluja. 

  Jos lähet­tei­tä teh­dään jul­ki­sel­le puo­lel­le tur­haan, kulu­ja tulee pal­jon. Toi­saal­ta riit­tä­vän aikai­nen hoi­too­noh­jaus voi vai­kut­taa monis­sa sai­rauk­sis­sa hoi­to­kus­tan­nuk­siin hyvin­kin radi­kaa­lis­ti, ja yksi­tyi­nen sek­to­ri lähet­tää hyvin mie­lel­lään yksi­tyi­sel­le eri­kois­lää­kä­ril­le samaan firmaan.

  Mikä näis­tä teki­jöis­tä on pai­na­vin? Vas­taus­ta ei tun­nu löy­ty­vän mis­tään, vaik­ka se voi olla mil­jar­din euron arvoi­nen tieto.

  Jos­sain vai­hees­sa vas­taan tulee arvo­ky­sy­myk­siä, joi­hin nii­hin­kin pitää pys­tyä vas­ta­ta. Voi­daan esi­mer­kik­si sal­lia se, että yri­tyk­set saa­vat mak­saa työn­te­ki­jöit­ten­sä sai­raan­hoi­to­ku­lu­ja rajat­ta oman valin­tan­sa mukaan. Täl­löin osa jul­ki­sen ESH:n poti­lais­ta menee yksi­tyi­sel­le puo­lel­la, jol­loin jul­ki­nen pys­tyy tar­joa­maan parem­paa hoi­toa sin­ne jää­vil­le poti­lail­le. Epä­ta­sa-arvo kui­ten­kin saat­taa lisään­tyä, kun työs­sä­ole­vat ja eri­tyi­ses­ti isom­pi­tu­loi­set saa­vat vie­lä nykyis­tä parem­paa ter­vey­den­hoi­toa. Näis­tä­kin pitäi­si puhua sel­keäs­ti ääneen.

  Kes­kus­te­lun ongel­ma­na on kui­ten­kin pal­jol­ti se, että kes­kus­te­li­joil­la on käy­tös­sään vah­vo­ja mie­li­pi­tei­tä ja rat­kai­su­mal­le­ja ja heik­ko­ja fak­to­ja. Nii­tä vähiä­kin fak­to­ja käy­te­tään oman rat­kai­su­mal­lin perus­te­le­mi­sek­si, tuki­vat ne sitä tai eivät.

  Oma vah­va mie­li­pi­tee­ni on se, että koko ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mää pitäi­si tar­kas­tel­la hyvin kriit­ti­ses­ti ja poh­tia sen toi­mi­vuut­ta eri tilan­teis­sa. Maa­il­mal­la on laa­jal­ti käy­tös­sä per­he­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mä, jos­ta ei ole Suo­mes­sa pal­jon puhut­tu. Se saat­tai­si olla aina­kin jon­kin­lai­se­na ver­sio­na Suo­mes­sa­kin toi­mi­va. Tai sit­ten jokin ihan muu jär­jes­tel­mä voi­si olla meil­le paras. Ehkä eri poti­las­ryh­mät­kin oikeas­ti tar­vit­se­vat eri­lai­sen perusterveydenhuollon.

 9. Minä en ymmär­rä, mik­si tämä nyt pitäi­si saa­da aikaan täl­lä vaa­li­kau­del­la. Kun on juu­ri pääs­ty lopet­ta­maan kii­reel­lä ja huo­nos­ti val­mis­te­le­mi­nen hal­li­tuk­sen kas­vo­jen pelas­ta­mi­sek­si, niin mik­si nyt pitäi­si kii­reel­lä säh­lä­tä huo­no rat­kai­su. Kun on poliit­ti­nen yhtei­sym­mär­rys kaik­kien puo­luei­den kes­ken, niin voi­tai­siin ker­ran­kin teh­dä kun­nol­lis­ta lain­val­mis­te­lua ja jos se nyt menee seu­raa­val­le vaa­li­kau­del­le, niin ei kait se oli­si kovin vaa­ral­lis­ta. Sel­vi­tet­täi­siin ensin vaih­toeh­to­ja ja pää­tet­täi­siin vas­ta sitten.

  Tämä on kui­ten­kin niin iso raken­ne­muok­kaus, että sen kans­sa pitäi­si elää vuo­si­kym­me­niä. Ei kan­nat­tai­si kii­reh­tiä huo­noa lopputulosta.

 10. Vihe­rins­si:
  ‘snip’
  Jos lähet­tei­tä teh­dään jul­ki­sel­le puo­lel­le tur­haan, kulu­ja tulee paljon.
  ‘snip’

  Eipä nii­tä kulu­ja kovin pal­jon tule, sil­lä lähet­teel­lä pää­see vain jonoon. Mitään toi­men­pi­det­tä (esim. leik­kaus) ei teh­dä pel­kän lähet­teen perusteella.

 11. PS!
  Edel­lä mai­nit­se­mia­ni poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta suo­den­kuo­pat ovat juu­ri nuo Osmon esiin otta­mat (voi­han nii­tä kyl­lä olla enemmänkin).

  Epäi­lyt­tä­vin­tä on se, että uudis­tuk­seen men­nään eri­kois­sai­raan­hoi­toa pai­not­taen (sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat innois­saan!) ja sosi­aa­li­puo­les­ta ei puhu­ta yhtään mitään.

 12. Sote-pii­ri tilaa­ja­na on mel­koi­nen mam­mut­ti. Se tilai­si tuhan­sia ellei kym­me­niä-sato­ja­tu­han­sia eri­lai­sia pal­ve­lui­ta tuottjaorgansaatioilta.

  Se oli­si täy­sin hal­lit­se­ma­ton seka­sot­ku ja joh­tai­si val­ta­vaan byro­kra­ti­aan, jos­sa siir­rel­lään mil­joo­nia laskuja 

  Aikoi­naan 70–80-90-luvulla näi­tä tilaa­ja-tuot­ta­ja­mal­le­ja kokeil­tiin yri­tyk­sis­sä, mut­ta ne osoit­tau­tui­vat kal­liik­si ja byro­kraat­ti­sek­si tavak­si koh­den­taa kus­tan­nuk­sia ja mita­ta tehok­kuut­ta ja yli­pää­tään kal­lis tapa orga­nis­si­da sisäis­tä toimintaa.

  Ja sisäi­ses­sä las­ku­tuk­ses­sa ei tar­vit­se välit­tää sen oikeel­li­suu­des­ta, pää­asia, että kulut kaa­de­taan jon­ne­kin, joten lop­pu­tu­le­ma­kin on vääristynyt

  Tehok­kain on edel­leen funk­tio­naa­li­nen orga­ni­saa­tio :Joh­to, hal­lin­to, suun­nit­te­lu han­kin­ta, myyn­ti, suo­ri­tus ja ulko­puo­li­set palveluntuottajat.

  Eli joh­to vas­taa sii­tä miten pal­ve­lu­pro­ses­sit toi­mi­vat ja paran­taa pro­ses­sien tuottavuutta

  Tuol­lai­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa joh­to voi vai­kut­taa eni­ten ja suo­rim­min lopputulokseen.

  Isois­sa oga­ni­saa­tiois­sa on pidet­tä­vä yllä kau­hun­ta­sa­pai­noa itsek­kyy­den ja yhtei­sen hyvän välil­lä, tilaa­ja­tuot­ta­ja­mal­lis­sa itsek­kyys korostuu,taitava mani­pu­loi­ja menes­tyy funk­tio­naa­li­ses­sa taas yhtei­nen hyvä on prio­ri­teet­tis­sa korkealla.

 13. Vasem­mis­to­lii­ton joh­ta­mas­sa Rääk­ky­läs­sä Atten­do tuot­taa niin lois­ta­vat ja jon­ot­to­mat kun­nal­li­set ter­veys­pal­ve­lut pal­jon hal­vem­mal­la kuin kun­ta tuot­tai­si, että jos ne onnis­tu­vat vie­lä saa­maan sii­tä jotain voit­toa vero­pa­ra­tii­siin, tar­vit­sem­me lisää veroparatiisiyhtiöitä.

 14. Lii­an van­ha:

  Sote-pii­ri tilaa­ja­na on mel­koi­nen mam­mut­ti. Se tilai­si tuhan­sia ellei kym­me­niä-sato­ja­tu­han­sia eri­lai­sia pal­ve­lui­ta tuottjaorgansaatioilta.
  Se oli­si täy­sin hal­lit­se­ma­ton seka­sot­ku ja joh­tai­si val­ta­vaan byro­kra­ti­aan, jos­sa siir­rel­lään mil­joo­nia laskuja

  Pitäi­si­kö­hän pala­ta van­haan ja hyväk­si koet­tuun mal­liin, jos­sa kun­nat toteut­ta­vat asuk­kail­leen perus­pal­ve­lut, ja saa­vat eri­kois­tu­neem­mat pal­ve­lut joil­tain kes­ki­te­tym­mil­tä yksiköiltä?

  Suo­ra­vii­vai­set kai­kil­le kun­nil­le ja kan­sa­lai­sil­le saman­lai­si­na toteu­tet­ta­vat val­tion rahan­jaot voi sir­tää val­tiol­le­kin. Mut­ta niis­sä pal­ve­luis­sa, jois­sa pal­ve­lut tulee virit­tää pai­kal­lis­ten ihmis­ten tar­pei­ta vas­taa­vik­si, byro­kra­tia on ehkä alim­mil­laan ja toi­mi­vuus par­haim­mil­laan sil­loin, kun käyt­tä­jät, hal­lin­to ja asian­tun­ti­jat ovat lähel­lä toisiaan.

 15. Suo­mes­sa ei ole koke­mus­ta osta­mi­ses­ta yksi­tyis­sek­to­ril­ta, mikä sisäl­tää suu­ria talou­del­li­sia riskejä.

  Muil­la aloil­la on pal­jon­kin ja sil­ti menee sään­nön­mu­kai­ses­ti päin vit.. per.. takapuolta.

  Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen: Tar­vit­see­ko enem­pää esi­merk­ke­jä mik­si tilaa­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen pitää erot­taa toi­sis­taan riit­tä­vän selvästi?

  Tai sit­ten integroi­da niin, ettei väliin mah­du mui­ta toi­mi­joi­ta sotkemaan.

  Rai­mo K: Tur­hia alue­sai­raa­loi­ta ei ole, ne pys­ty­vät teke­mään vähem­män vaa­ti­vaa eri­kois­sai­raan­hoi­toa (esim. päi­vä­ki­rur­gia) alu­eel­laan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti lähipalveluna.

  Niin­pä. Aina­kin nuo jonot lyhe­ni­si­vät ja täl­lä voi­si ole­tet­ta­vas­ti olla vai­ku­tuk­sia leik­kaus­jo­noi­hin kokonaisuudessaan.

  Vihe­rins­si: se saat­taa hyvin­kin kil­pail­la jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon kans­sa tehok­kuu­del­laan, jos ver­ra­taan saman­tyyp­pis­tä potilaspopulaatio

  Mah­taa­ko­han näil­lä enää edes olla yhteis­tä poti­las­po­pu­laa­tio­ta? Köy­hät eivät yksi­tyi­sel­lä käy ja rik­kaat eivät jul­ki­sel­la. Har­maa­ta aluet­ta ei vält­tä­mät­tä ole ja sekin vähä saat­taa joh­tua jul­ki­sen puo­len aliresurssoinnista.

  Vihe­rins­si: Epä­ta­sa-arvo kui­ten­kin saat­taa lisään­tyä, kun työs­sä­ole­vat ja eri­tyi­ses­ti isom­pi­tu­loi­set saa­vat vie­lä nykyis­tä parem­paa terveydenhoitoa.

  Täs­sä vai­hees­sa haluai­sin huo­maut­taa, että kaik­ki täs­sä kes­kus­te­lus­sa min­kään­lai­ses­sa ase­mas­sa ole­vat ovat työs­sä­käy­viä ja ole­tet­ta­vas­ti käyt­tä­vät yksi­tyi­siä pal­ve­lu­ja. Jos taas kus­tan­nus­te­hok­kuus puol­taa jul­ki­sia, kuten luu­len, kah­tia­ja­ko vain syvenee.

  Kal­le Iso­ta­lo: Tämä on kui­ten­kin niin iso raken­ne­muok­kaus, että sen kans­sa pitäi­si elää vuo­si­kym­me­niä. Ei kan­nat­tai­si kii­reh­tiä huo­noa lopputulosta.

  Kokoo­muk­sen on saa­ta­va iso sul­ka hat­tuun ensim­mäi­sel­lä pää­mi­nis­te­ri­kau­del­la. Muu­ten “kyky­puo­lu­een” huo­lel­li­sel­la mie­li­ku­va­mai­nos­ta­mi­sel­la saa­tu ima­go rapis­tuu ja kan­na­tus las­kee. Mitään muu­ta­han tämä hal­li­tus ei ole sit­ten tain­nut­kaan saa­da aikaan — ei aina­kaan mitään positiivista.

  Rai­mo K: Eipä nii­tä kulu­ja kovin pal­jon tule, sil­lä lähet­teel­lä pää­see vain jonoon. Mitään toi­men­pi­det­tä (esim. leik­kaus) ei teh­dä pel­kän lähet­teen perusteella.

  Pit­kät jonot takaa­vat kii­reen ja kii­reel­lä ei ole kuin nega­tii­vi­sia vaikutuksia.

 16. Rai­mo K:
  Epäi­lyt­tä­vin­tä on se, että uudis­tuk­seen men­nään eri­kois­sai­raan­hoi­toa pai­not­taen (sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat innois­saan!) ja sosi­aa­li­puo­les­ta ei puhu­ta yhtään mitään. 

  Tuo on ihmis­kun­nan ikiai­kai­nen ongel­ma. Kes­kus­joh­to tapaa koros­taa kes­kus­joh­don val­taa. Fik­sus­sa yhteis­kun­nas­sa on meka­nis­me­ja, joil­la este­tään lii­al­li­nen harvainvalta.

 17. Poti­las: Vasem­mis­to­lii­ton joh­ta­mas­sa Rääk­ky­läs­sä Atten­do tuot­taa niin lois­ta­vat ja jon­ot­to­mat kun­nal­li­set ter­veys­pal­ve­lut pal­jon hal­vem­mal­la kuin kun­ta tuottaisi

  Siel­lä on var­maan kun­nan­joh­dol­la pal­jon aikaa ja parem­mat mah­dol­li­suu­det suo­raan val­voa toi­min­taa sekä myös tar­vit­taes­sa puut­tua epä­koh­tiin ns. dik­ta­to­ri­ses­ti. Kun­nan pie­nuus myös tuot­taa yhteis­hen­keä jopa eri ideo­lo­gis­ten ryh­mien välille.
  Tilan­ne oli­si hyvin eri­lai­nen Helsingissä.

 18. Lii­an van­ha: Isois­sa oga­ni­saa­tiois­sa on pidet­tä­vä yllä kau­hun­ta­sa­pai­noa itsek­kyy­den ja yhtei­sen hyvän välil­lä, tilaa­ja­tuot­ta­ja­mal­lis­sa itsek­kyys korostuu,taitava mani­pu­loi­ja menes­tyy funk­tio­naa­li­ses­sa taas yhtei­nen hyvä on prio­ri­teet­tis­sa korkealla.

  Näin se on oman­kin koke­muk­sen mukaan. 

  Til­tu menee vää­jää­mät­tä pel­lei­lyk­si, ellei tilaa­jal­la ole mah­dol­li­suut­ta tila­ta myös oman orga­ni­saa­tion­sa ulko­puo­lel­ta. Tämän takia on oleel­lis­ta, että mil­joo­na­pii­rit voi­vat aika­naan ostaa pal­ve­lu­ja sekä yksi­tyi­sil­tä että toi­sil­ta mil­joo­na­pii­reil­tä, tar­vit­taes­sa jopa ulkomailta. 

  Jos mil­joo­na­pii­rei­hin jää tuot­ta­jia, tilaa­ja- ja tuot­ta­jaor­ga­ni­saa­tioil­la pitää olla yhtei­nen väli­tön (siis seu­raa­van ylem­män tason) esi­mies. Hän on avai­na­se­mas­sa, sil­lä koko jut­tu toi­mii tai kaa­tuu hänen pää­tös­ten­sä seurauksena.

 19. Osmo puhuu täyt­tä asi­aa. Uskon joka sanan.

  Vali­tet­ta­vas­ti sote-asias­sa näyt­tää käy­vän samoin kuin nykyi­sen hal­li­tuk­sen muis­sa­kin “lapi­mur­rois­sa”. Teh­dään peri­aa­te­pää­tös tavoit­teis­ta. Kehu­taan maas­ta tai­vai­siin hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­ko­ky­kyä. Jäte­tään kaik­ki yksi­tyis­koh­dat auki seu­raa­van hal­li­tuk­sen huo­lek­si. Tär­kein­hän on jo saa­vui­tet­tu. On kehut­tu asian rat­kai­sua oman hal­li­tuk­sen toi­min­nan tulokseksi.Mikäli toteu­tuk­ses­sa ilme­nee ongel­mia, ne voi­daan väit­tää uuden hal­li­tuk­sen töpek­sin­nän tuloksiksi.

  Siis juu­ri samoin, kuin veron­ko­ro­tuk­set kan­sal­le. Siis juu­ri samoin kuin raken­ne­uu­dis­tuk­set. Siis juu­ri samoin kuin Krei­kan tule­vat avun­pyyn­nöt ynnä pal­jon vastaavaa.

  a paras­ta kai­ke­stra on se, että nykyi­sen hal­li­tuk­sen vas­tuul­li­set minis­te­rit ennät­tä­vät tämän ansiot­to­man etu­kä­tei­sen kehu­mi­sen ansios­ta pääs­tä toi­siin, parem­min pal­kat­tui­hin töi­hin Brys­se­liin, tai sit­ten ei.

 20. Juho Laa­tu: Pitäi­si­kö­hän pala­ta van­haan ja hyväk­si koet­tuun mal­liin, jos­sa kun­nat toteut­ta­vat asuk­kail­leen perus­pal­ve­lut, ja saa­vat eri­kois­tu­neem­mat pal­ve­lut joil­tain kes­ki­te­tym­mil­tä yksiköiltä?
  ‘snip’

  Peri­aat­tees­sa nyky­mal­li on juu­ri tämä — eikä sii­nä peri­aat­teel­lis­ta vikaa ole­kaan, käy­tän­nös­sä ongel­mia on.

 21. ano­nyy­mi:
  ‘snip’
  Pit­kät jonot takaa­vat kii­reen ja kii­reel­lä ei ole kuin nega­tii­vi­sia vaikutuksia. 

  Eipä nii­tä jono­ja aina ja kaik­kial­la ole. Esim. meil­lä ei ole päi­vä­hoi­toon jonoa.

  Mut­ta niin­pä vain kes­kus­te­lu heti lip­sah­ti eri­kois­sai­raan­hoi­toon, muus­ta ei juu­ri puhu­ta. Ilmei­ses­ti ei ole (media)seksikästä puhua las­ten­suo­je­lus­ta (esi­mer­kik­si).

 22. Jos SOTE ei lii­ku täs­sä kesän aika­na mihin­kään, se on kuollut.
  2017 on kovin kau­ka­na ja sitä ennen­kin on tapah­dut­ta­va jotain.

  SO ‑puo­len unoh­ta­mi­nen on iso ongel­ma, TE on muis­tet­tu ja lää­kä­rit ovat otta­neet osansa.

  Aiem­min kun­ta tila­si, nyt ne ovat sit­ten tuottajia.

 23. Se on kyl­lä ihmeel­lis­tä miten vähän las­ten­suo­je­lus­ta puhu­taan kun puhu­taan pal­ve­luis­ta. Sil­loin kun puhu­taan niin yleen­sä pääs­te­tään ääneen joku kri­ti­soi­va van­hem­pi joka itse on jo ehti­nyt pilaa­maan lap­sen­sa elämän.

  Kysees­sä on kui­ten­kin yhteis­kun­nan ydin­toi­min­to heti polii­sin ja armei­jan jäl­keen. Viat­to­mien las­ten pelas­ta­mi­nen van­hem­mil­taan. Häm­mäs­tyt­tä­väs­ti aliresursoitu.

 24. Katai­nen sanoi aamu­telk­ka­ris­sa, että hänen peri­aat­tee­naan on nopea pää­tök­sen­te­ko. Vain siten pää­see eteenpäin.

  Kyl­lä nopeus on tie­ten­kin mones­sa tilan­tees­sa hyvä, mut­ta tai­ta­va joh­ta­ja oli­si tasa­pai­not­ta­nut sano­jaan mai­nit­se­mal­la myös nopean pää­tök­sen­teon huo­not puo­let. Jos­kus hyväl­lä val­mis­te­lul­la ja jah­kai­lul­la saa­vu­te­taan par­haat tulokset.

  Edel­lä mai­ni­tus­ta lyhyes­tä lausu­mas­ta koke­nut joh­ta­ja voi heti pää­tel­lä, ettei Katai­nen ole hääp­pöi­nen joh­ta­ja. Ja tämä näkyy myös hal­li­tuk­sen sote-sekoi­lus­sa. Ensin pää­te­tään nopeas­ti noin ja sit­ten nopeas­ti näin. Pyö­ri­tään kuin tuuliviiri.

  Katai­nen on kui­ten­kin osoit­ta­nut ole­van­sa sopi­va kor­ke­aan EU-vir­kaan: Osaa käyt­täy­tyä ja kysyä nopeas­ti sak­sa­lai­sil­ta aate­vel­jil­tään, miten hom­ma hoidetaan.

 25. Rai­mo K: Eipä nii­tä jono­ja aina ja kaik­kial­la ole. Esim. meil­lä ei ole päi­vä­hoi­toon jonoa.

  No, ei var­maan, jos se on lähi­sai­raa­las­sa ja sin­ne pää­see vain lähetteellä.

  Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: Siis juu­ri samoin kuin Krei­kan tule­vat avun­pyyn­nöt ynnä pal­jon vastaavaa.

  Täs­tä tuli­kin mie­leen kysyä, pal­jon­ko olem­me tap­piol­la vakuuk­sis­sa ja onko Kreik­ka mak­sa­nut lai­no­ja takaisin?

 26. Miten­käs ne ihmi­set ovat mui­nai­si­na aikoi­na sel­viy­ty­neet vaik­ka ei ole ollut val­tion las­ten­suo­je­lua muu­ten kuin orpo­ko­tien muodossa?

  Kyl­lä meil­le nyky­päi­vä­nä pitäi­si vie­lä riit­tää 1800-luvun palvelutaso!!!

  Sen ajan por­va­ri oli­si nau­ra­nut par­taan­sa jos joku oli­si selit­tä­nyt että val­tion kulu­tus voi muka lisä­tä hyvinvointia! 🙂

 27. Sep­po S: Kyl­lä nopeus on tie­ten­kin mones­sa tilan­tees­sa hyvä, mut­ta tai­ta­va joh­ta­ja oli­si tasa­pai­not­ta­nut sano­jaan mai­nit­se­mal­la myös nopean pää­tök­sen­teon huo­not puo­let. Jos­kus hyväl­lä val­mis­te­lul­la ja jah­kai­lul­la saa­vu­te­taan par­haat tulokset.

  Ei tuo­ta sote-uudis­tus­ta kyl­lä nopeas­ta pää­tök­sen­teos­ta voi hauk­kua. Kun­ta­ta­lou­den proble­ma­tiik­kaa on pyö­ri­tel­ty eri ins­tans­seis­sa aktii­vi­ses­ti jo vuosia.

  Ja pyö­ri­te­tään ilmei­ses­ti vie­lä vuo­sia. Aina on jon­kun etu edessä.

 28. Voi vain kuvi­tel­la Osmo Soi­nin­vaa­ran tus­kaa täs­sä SoTe-sopas­sa, jos­sa on ollut yhtä mon­ta keit­tä­jää kuin asiantuntijaakin.

  Tulos oli­si ollut parem­pi, jos val­mis­te­lu ja pää­tök­sen­te­ko oli­si ero­tet­tu toisistaan.

  Val­mis­te­lus­ta oli­si­vat huo­leh­ti­neet vir­ka­mie­het ja asian­tun­ti­jat annet­tu­jen läh­tö­ar­vo­jen ja mal­lien pohjalta.

  Ensin polii­ti­kot oli­si­vat hah­mot­ta­neet ylei­sel­lä tasol­la perus­mal­lit tyy­liin koti­kun­ta­mal­li, maa­kun­ta­mal­li ja seu­tu­kun­ta­mal­li. Täl­tä poh­jal­ta oli­si teh­ty asian­tun­ti­joi­den ja mal­lien simu­laa­tiot ja nii­den perus­teel­la oli­si pääs­ty jär­ke­vim­pään ratkaisuun.

  Kans­la­lais­kes­kus­te­lua­kin oli­si pitä­nyt virittää.

  Suo­mes­sa asia kuin asia näyt­tää mene­vän pie­leen, kun maal­li­kot ovat otta­neet asian­tun­ti­jan roolin.

 29. Rai­mo K: Eipä nii­tä jono­ja aina ja kaik­kial­la ole. Esim. meil­lä ei ole päi­vä­hoi­toon jonoa.

  ano­nyy­mi: No, ei var­maan, jos se on lähi­sai­raa­las­sa ja sin­ne pää­see vain lähetteellä. 

  Onko teil­lä­päin päi­vä­hoi­to sai­raa­las­sa? Meil­lä ei ole.

  Taas yksi esi­merk­ki sii­tä, että sote-uudis­tus­ta pide­tään vain sai­raan­hoi­toa kos­ke­va­na. Näin ei ole, sosi­aa­li­pal­ve­lut ovat mukana!

 30. Austrian: Kyl­lä meil­le nyky­päi­vä­nä pitäi­si vie­lä riit­tää 1800-luvun palvelutaso!!!

  Her­ra on hyvä ja elää niin.

 31. eggo:
  Se on kyl­lä ihmeel­lis­tä miten vähän las­ten­suo­je­lus­ta puhu­taan kun puhu­taan pal­ve­luis­ta. Sil­loin kun puhu­taan niin yleen­sä pääs­te­tään ääneen joku kri­ti­soi­va van­hem­pi joka itse on jo ehti­nyt pilaa­maan lap­sen­sa elämän.

  Kysees­sä on kui­ten­kin yhteis­kun­nan ydin­toi­min­to heti polii­sin ja armei­jan jäl­keen. Viat­to­mien las­ten pelas­ta­mi­nen van­hem­mil­taan. Häm­mäs­tyt­tä­väs­ti aliresursoitu.

  Las­ten­suo­je­lu ei vält­tä­mät­tä ole ali­re­sur­soi­tu. Kun kaik­ki mah­dol­li­set tahot on vel­voi­tet­tu teke­mään las­ten­suo­je­luil­moi­tus hyvin monen­lai­sis­ta, usein hyvin sub­jek­tii­vi­seen tul­kin­taan perus­tu­vis­ta asiois­ta, ynnä jokai­ses­ta näpis­tyk­ses­tä tai 17-vuo­ti­aan ker­ta­juo­mi­ses­ta niin sil­loin suu­ret­kin resurs­sit käy­vät hel­pos­ti riittämättömiksi.

 32. Sep­po S: Katai­nen sanoi aamu­telk­ka­ris­sa, että hänen peri­aat­tee­naan on nopea pää­tök­sen­te­ko. Vain siten pää­see eteenpäin.

  Kysy­mys on suu­ren orga­ni­saa­tion muut­ta­mi­ses­ta ja muu­tos kos­kee sato­ja tuna­sia työntekijöitä.Ei sell­si­nen muu­tos miten­kään nopeas­ti tapahdu.

  Sto­ran muu­tos kes­ti seit­se­män vuot­ta eikä se ole vie­lä­kään ohi.

  On aivan epä­rea­lis­tis­ta yrit­tää käden kään­tees­sä tapah­tu­vaa muutosta.Etenkään kun pape­ril­la on vain muu­ta­ma rajaviiva.

  Suu­ret lin­jat ovat vain suun­ta, uudis­tuk­sen onnis­tu­mi­nen rat­kais­taan lopul­ta yksityiskohdissa

 33. Kun täs­sä näi­tä suden­kuop­pia kokoa­jan mie­ti­tään niin mik­sei ote­ta poh­jak­si Ruot­sin (alu­eel­la vero­tusoi­keus) tai Tans­kan mal­lia (alu­eel­la ei vero­tusoi­keut­ta) ja kat­so­ta mis­sä niis­sä on pahim­mat ongel­mat. Täy­del­lis­tä mak­kia ei ole ! Pitää val­ta vähi­ten huo­no. Onnek­si nyt täs­tä kun­ta­poh­jai­ses­ta mal­lis­ta on kui­ten­kin pääs­ty eteenpäin.

 34. ano­nyy­mi: Minua vain kovas­ti ihme­tyt­tää, mik­si sit­ten vas­ta­sit nime­no­maan oman, sai­raa­loi­ta kos­ke­van kom­ment­ti­si vas­tauk­seen. Kon­teks­til­la on merkitystä. 

  Toki. Sai­raa­loi­ta kos­ke­van kom­men­tin kir­joit­ti joku ‘ano­nyy­mi’.

  Minä kir­joi­tin: “Eipä nii­tä jono­ja aina ja kaik­kial­la ole. Esim. meil­lä ei ole päi­vä­hoi­toon jonoa.” ja tar­koi­tin (ja tar­koi­tan edel­leen­kin), että sotes­ta puhut­taes­sa on syy­tä puhua muus­ta­kin kuin sai­raan­hoi­dos­ta, esim. myös päivähoidosta.
  Yleen­sä unoh­de­taan se ‘so’, puhu­taan vain ‘te’s­tä.

 35. Rai­mo K: Minä kir­joi­tin: “Eipä nii­tä jono­ja aina ja kaik­kial­la ole. Esim. meil­lä ei ole päi­vä­hoi­toon jonoa.” ja tar­koi­tin (ja tar­koi­tan edel­leen­kin), että sotes­ta puhut­taes­sa on syy­tä puhua muus­ta­kin kuin sai­raan­hoi­dos­ta, esim. myös päi­vä­hoi­dos­ta. Yleen­sä unoh­de­taan se ‘so’, puhu­taan vain ‘te’stä.

  Olen samaa miel­tä itse asias­ta, mut­ta on aika outoa ruve­ta sot­ke­maan päi­vä­hoi­don jono­ja leikkausjonokeskusteluun.
  Vai onko asioil­la ken­ties jotain suu­rem­paa yhteyt­tä, jos­ta en ole tietoinen?

 36. ano­nyy­mi: Olen samaa miel­tä itse asias­ta, mut­ta on aika outoa ruve­ta sot­ke­maan päi­vä­hoi­don jono­ja leikkausjonokeskusteluun.
  Vai onko asioil­la ken­ties jotain suu­rem­paa yhteyt­tä, jos­ta en ole tietoinen? 

  Kes­kus­te­lun otsik­ko­na on ‘Sote­uu­dis­tuk­sen suden­kuo­pat’ — sii­nä yhteys.

 37. Rai­mo K: Kes­kus­te­lun otsik­ko­na on ‘Sote­uu­dis­tuk­sen suden­kuo­pat’ – sii­nä yhteys.

  Se oli aihe, ei kysei­sen kes­kus­te­lu­ket­jun (ja lai­nauk­sen) kon­teks­ti.

Vastaa käyttäjälle Viherinssi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.