Kaupunkisuunnittelaulautakunnan lista 29.4.2014

En ole menos­sa lau­ta­kun­taan (Board­man-kou­lu­tus), joten tilal­la­ni on Mik­ko Säre­lä. (Lis­taan täs­tä)

Kivi­nok­ka

Asia ei lie­ne pöy­däl­le panon aika­na muuttunut.

Muu­ten olen sitä miel­tä, että Hert­to­nie­men teol­li­suusa­luet­ta pitäi­si muut­taa met­roa­se­man lähel­lä asu­mi­seen siir­tä­mäl­lä teol­li­suusa­lu­een rajaa yleis­kaa­vas­sa poh­joi­seen, mil­lä saa­tai­siin yhtä pal­jon asun­to­ja kuin saa­tai­siin Kivi­nok­kaan. Toi­mi­ti­las­ta on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la yli­tar­jon­taa ja asun­nois­ta ali­tar­jon­taa, eikä teol­li­suus­tont­ti juu­ri hyö­dy met­roa­se­man lähei­syy­des­tä, auto­kau­pas­ta nyt puhumattakaan.

Eläin­tar­han alu­een maan­käy­tön periaatteet

Tämän alu­een saa­vu­tet­ta­vuus tulee lisään­ty­mään Pisa­ra-radan ansios­ta huo­mat­ta­vas­ti. Ensim­mäi­sek­si jaol­le on ilmoit­tau­tu­nut HIFK, joka haluai­si gry­da­ta alu­eel­le hotel­lin, kyl­py­län, luk­susa­sun­to­ja, suur­myy­mä­län ja rahoit­taa täl­lä kaa­voi­tus­hyö­dyl­lä jäähallin.

Viras­ton­suun­ni­tel­mis­sa on tilaa jää­hal­lil­le, mut­ta mikä­li oikein ymmär­rän, ei niil­le hank­keil­le, joil­la jää­hal­li rahoi­te­taan. Sinän­sä olen sitä miel­tä, että jos kau­pun­ki aikoo sub­ven­toi­da jää­hal­lia, sii­hen kan­nat­taa käyt­tää mie­luum­min rahaa kuin ali­hin­noi­tel­tua rakennusoikeutta.

Asu­mis­ta viras­to ei alu­eel­le suun­nit­te­le. Voi­si­han Töö­lö jat­kua tuol­le­kin alu­eel­le ja kurot­tua vähän lähem­mäs Kalliota.

Mei­lah­den sai­raa­la-alu­een kaava

Teh­dään tilaa uudel­le Las­ten­sai­raa­lal­le sekä trau­ma- ja syö­pä­sai­raa­lal­le. Aika ahtaak­si käy tila, mut­ta vie­lä mah­tuu. Niin­pä en vie­lä urpu­ta mitään niis­tä suo­jel­luis­ta sai­raan­hoi­ta­jien asun­to­lois­ta. Kun seu­raa­va han­ke tulee, ne var­maan­kin uhra­taan. Nyt ne on rajat­tu kaa­va-alu­een ulkopuolelle.

Palo­hei­nään kerrostaloja

Paki­lan­tien var­teen Palo­hei­nään suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­loa. Kaa­van läh­tö­koh­dat ovat nyt lau­ta­kun­nan käsit­te­lys­sä. Tavoit­tee­na on moni­puo­lis­taa asu­kas- ja asun­to­ja­kau­maa sekä tar­jo­ta van­he­ne­val­le väel­le estee­tön­tä ker­ros­ta­loa­su­mis­ta, mitä moni alu­een asu­kas vas­tus­taa äänekkäästi.

Lii­ken­nein­ves­toin­nit

Bud­jet­tie­si­tys vuo­del­le 2015 ja  hah­mo­tel­ma vuo­sil­le 2016–24

Voi kun oli­si enem­män rahaa! Hel­sin­gis­sä on teh­ty tavat­to­man hyviä kau­pun­kiym­pä­ris­töä paran­ta­via suun­ni­tel­mia, joi­hin ei vain ole rahaa.  Moni näis­tä suun­ni­tel­mis­ta on asuk­kai­den kan­nal­ta kan­nat­ta­via: ne paran­tai­si­vat asun­to­jen arvoa enem­män kuin inves­toin­ti mak­saa. Asun­to­jen arvon­nousus­sa taas ei ole kyse mis­tään kei­not­te­lu­voi­tos­ta vaan sii­tä, että alu­een laa­tu para­nee näin pal­jon. Muu­al­la täl­lai­set inves­toin­nit voi­daan rahoit­taa koh­den­ne­tul­la kiin­teis­tö­ve­rol­la. Vaik­ka­pa Munk­ki­nie­men kiin­teis­töil­tä kerät­täi­siin koleh­ti (pakol­la) ja pan­tai­siin Puis­to­tie kuntoon.

Vähän huo­les­tut­taa, että lop­pu­kau­den suun­ni­tel­ma pauk­kuu pahas­ti yli raa­min. Se taas joh­tuu sii­tä, että olem­me kiris­tä­neet tavoit­tei­ta asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Ton­tin­luo­vu­tus­tu­loil­la voi­daan nämä kyl­lä rahoit­taa, mut­ta inves­toin­ti­kat­to on brut­to­mää­räi­nen, kun sen pitäi­si olla net­to­mää­räi­nen. Arrgh!

50 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelaulautakunnan lista 29.4.2014”

 1. Eläin­tar­han nykyi­nen urhei­lu­puis­to on hie­no raken­ta­ma­ton alue Töö­lön­lah­den ja Kes­kus­puis­ton välis­sä, ja sel­lai­se­na se pitäi­si säi­lyt­tää. Yhte­näis­tä kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti­kin arvo­kas­ta puis­toa­luet­ta ei pitäi­si ruve­ta naker­ta­maan reu­noil­taan eri­lai­sil­la raken­nus­hank­keil­la tai maa­na­lai­sil­la toi­min­noil­la, jot­ka lisää­vät myös lii­ken­nöin­ti­tar­vet­ta puistossa. 

  Urhei­lu­puis­ton kes­kei­siä raken­nuk­sia ovat vuo­den 1952 olym­pia­lais­ten aikai­nen Olym­pias­ta­dion ja Uimas­ta­dion, sekä Eläin­tar­han perin­tei­nen urhei­lu­kent­tä. Näi­den ympä­ril­lä sijait­se­va veh­reä puis­to tar­jo­aa näil­le raken­nuk­sil­le arvoi­sen­sa ympä­ris­tön. Myös legen­daa­ris­ten Eläin­tar­han ajo­jen reit­ti mut­kit­te­lee edel­leen puis­ton ympäri. 

  Olym­pias­ta­dion on yksi Hel­sin­gin maa­mer­keis­tä ja osa kau­pun­gin his­to­ri­aa, ja tar­vit­see laa­jan puis­ton ympä­ril­leen. Myös­kään sen naa­pu­riin Män­ty­mäel­le ei pitäi­si raken­taa mitään mas­sii­vi­sia jää­hal­li­ra­ken­nel­mia tai kaup­pa­kes­kuk­sia, vaan säi­lyt­tää ympä­ris­tö yhte­näi­se­nä vihe­ra­lu­ee­na ja muut­taa nykyi­set park­kia­lu­eet Olym­pia­puis­tok­si. Näin myös Kes­kus­puis­to pää­see jat­ku­maan Eläin­tar­han ja Män­ty­mäen kaut­ta esteet­tö­mäs­ti Töö­lön­lah­del­le saakka.

 2. Asu­mis­ta viras­to ei alu­eel­le suunnittele.

  Käs­ke­kää suunnittelemaan.

 3. Män­ty­mäen — Kisa­hal­lin alu­een suunnitteluperiaate:

  Alu­eel­le voi­daan suun­ni­tel­la vir­kis­tyk­sen, urhei­lun, ympä­ris­töön sovel­tu­vien pal­ve­lu­jen ja maa­na­lai­sen pysä­köin­nin tilo­ja, läh­tö­koh­ta­na mer­kit­tä­vien vihe­ra­luei­den ja näky­mien säilyminen”

  Ei tän­ne mitään kan­na­ta edes alkaa suun­ni­tel­la tuol­la peri­aat­teel­la (park­ki­ken­tät tulee säilyttää).

 4. Käy­tän­nös­sä täs­sä on kysees­sä Kisa­hal­lin park­ki­ken­tän suojelukaava:Rakentaminen ja alu­een kehit­tä­mi­nen kiel­le­tään eikä pysä­köin­tiin osoiteta/mahdollisteta kor­vaa­via paik­ko­ja. Ja mik­si raken­taa Män­ty­mäel­le maa­na­lai­sia pysä­köin­ti­hal­le­ja, jos maan pääl­lä­kin on tilaa. Kuka maksaa?

  Tule­vaan Pisa­ra-ase­maan­kin varau­du­taan aika eri­koi­sel­la taval­la:” Pisa­ra­ra­dan pääl­le ei saa sijoit­taa rakentamista.” 

  Asun­to­ja!

 5. Juu, mitä­pä sitä kes­kus­taan asun­to­ja raken­ta­maan. Män­ty­mäel­le kaik­ki mikä vain mah­tuu ja kek­si­tään esit­tää — ihan paras paik­ka asun­noil­le­kin, jois­ta näky­mä sit­ten Töö­lön­lah­del­le. Pos­ke­ton­ta väit­tää tuo­ta kult­tuu­ri­his­to­riak­si, kun se on ollut yhdis­tet­ty park­ki- ja kaa­to­paik­ka vuosikymmeniä.

  Poli­tiik­ka ja isi-muo­dot on muu­ten aika huo­no yhdis­tel­mä. Ei tuon Hert­to­nie­men kans­sa var­maan fik­sum­paa­kaan voi teh­dä kuin tuos­sa blo­gis­sa kuvailtu.

 6. OS:“Muuten olen sitä miel­tä, että Hert­to­nie­men teol­li­suusa­luet­ta pitäi­si muut­taa met­roa­se­man lähel­lä asu­mi­seen siir­tä­mäl­lä teol­li­suusa­lu­een rajaa yleis­kaa­vas­sa poh­joi­seen, mil­lä saa­tai­siin yhtä pal­jon asun­to­ja kuin saa­tai­siin Kivi­nok­kaan. Toi­mi­ti­las­ta on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la yli­tar­jon­taa ja asun­nois­ta ali­tar­jon­taa, eikä teol­li­suus­tont­ti juu­ri hyö­dy met­roa­se­man lähei­syy­des­tä, auto­kau­pas­ta nyt puhumattakaan.”

  Hel­sin­gis­sä voi­tai­siin teh­dä pää­tös että teol­li­suusa­lue-nimi kor­va­taan kaik­kial­la sanal­la SoHo eli Hert­to­nie­men SoHo, Roi­hu­pel­lon SoHo, Tat­ta­ri­suon SoHo, Pitä­jän­mäen SoHo jne. Samal­la luo­vu­taan kai­kis­ta rajoit­teis­ta teol­li­suus­ti­lo­jen käy­tös­tä asu­mi­ses­sa tai luo­vien yhtei­sö­jen elin­ti­loi­na. Samal­la kiel­le­tään lail­la kaik­ki val­tion ja kau­pun­gin lop­pu­mat­to­mat yri­tyk­set estää ihmis­ten oma-alot­teel­li­suut­ta ja toimeliaisuutta.

 7. OS: Tavoit­tee­na on moni­puo­lis­taa asu­kas- ja asun­to­ja­kau­maa sekä tar­jo­ta van­he­ne­val­le väel­le estee­tön­tä ker­ros­ta­loa­su­mis­ta, mitä moni alu­een asu­kas vas­tus­taa äänekkäästi.

  Tätä virk­ket­tä luke­mal­la dia­bo­li­sel­la pyhän kir­jan luku­tek­nii­kal­la mie­leen tuli muu­ta­ma kysymys:

  - Vas­tus­ta­vat­ko alu­een asuk­kaat äänek­kääs­ti, vai vas­tus­ta­vat­ko alu­een äänek­käät asukkaat?

  - Vas­tus­te­taan­ko van­he­ne­van väen estee­tön­tä kerrostaloasumista?

  - Vas­tus­te­taan­ko asu­kas- ja asun­to­ja­kau­man monipuolistamista?

  Aika usein tun­tuu sil­tä, että näis­sä asiois­sa äänes­sä on pal­jon esi­mer­kik­si kau­pun­gin­osayh­dis­tys­ten aktii­ve­ja. Muu­ta­man ker­ran nois­sa tilai­suuk­sis­sa käy­nee­nä (en tosin tuol­la alu­eel­la) on tul­lut vähän sel­lai­nen tun­ne, että tilai­suuk­sis­sa äänek­käim­mät eivät aivan vält­tä­mät­tä ole kovin kat­ta­va poik­ki­leik­kaus alu­een väestöstä.

 8. Kimi:
  Kes­kus­tas­ta kuu­luu hyviä uuti­sia, tais­te­lua auto­saa­ta­naa vas­taan ollaan sit­ten­kin voit­ta­mas­sa: http://www.hs.fi/kotimaa/Pian+keskustassa+ei+pääse+enää+ostoksille/a1398648646982

  Kan­nat­taa tosi­aan lukea se Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön raportti.

  Ensin­nä­kin raport­ti tar­kas­te­lee kau­pan alan työ­paik­ko­jen ja myyn­ti-pin­ta-alan suh­teel­lis­ta osuut­ta eri kau­pun­ki­ra­ken­teen vyö­hyk­keil­lä, ei esi­mer­kik­si myyn­tiä tai kan­nat­ta­vuut­ta. Toi­sek­seen rapor­tis­ta näh­dään, että Hel­sin­gin alu­eel­la kes­kus­ta-aluei­den (siis sekä pää­kes­kus­tan että sivu­kes­kus­to­jen) yhteen­las­ket­tu osuus kau­pan alan työ­pai­kois­ta ei ole juu­ri muut­tu­nut, vaan vuo­den 2000 jäl­keen alka­nut päin­vas­toin kas­vaa keskusta-alueilla.

  Toki kan­ta­ka­pun­gin suh­teel­li­nen osuus kau­pas­ta on las­ke­nut kun kau­pun­ki kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la on kas­va­nut, mut­ta Hesa­rin raflaa­va otsik­ko ei tosi­aan­kaan tut­ki­muk­sen mukaan kuvaa kovin­kaan hyvin tilan­net­ta Hel­sin­gis­sä. Tääl­lä kaup­pa jat­kaa kas­vu­aan keskusta-alueilla.

 9. Vihe­rins­si: Juu­ri tänään kysei­sen alu­een kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa vie­rail­lee­na tun­tuu, että yhdis­tys on otta­nut kes­kus­te­le­vam­man ja vaih­toeh­to­ja tar­joa­van lähes­ty­mis­ta­van. Ker­ros­ta­loil­la tii­vis­tä­mi­sel­lä tun­tuu kyl­lä ole­van vas­tus­ta­jan­sa, ja lisä­ra­ken­ta­mi­sel­le koe­te­taan löy­tää mie­lui­sam­pia paik­ko­ja alueelta.

  1. Täs­sä Paki­lan tapauk­ses­sa fyy­si­seen suun­ni­tel­maan (ker­ros­ta­lot) liit­tyy ikä­väl­lä taval­la sosi­aa­li­sen perus­teet (vuo­kra­ta­lot). Sinän­sä van­ha vii­saus on, ettei kaik­kein köy­him­piä ja kaik­kein rik­kaim­pia kan­nat­tai­si yrit­tää sekot­taa kes­ke­nään, kos­ka eivät sekoitu.

 10. Kivi­nok­ka: En tun­ne aluet­ta kovin hyvin.
  Tämä­hän on yksi perus­syy sil­le, mik­si Hel­sin­gis­sä on niin help­poa kaa­voit­taa rumaa. Hel­sin­ki on jo niin suu­ri, että suu­rin osa hel­sin­ki­läi­sis­tä ei paik­ko­ja tun­ne, ja ne jot­ka tun­te­vat, ovat aina vähem­mis­tö­nä, joka uusia, pai­kat var­sin hel­pos­ti pilaa­via suun­ni­tel­mia vas­tus­taes­san lei­ma­taan vie­lä ns. NIM­BYik­si. Kul­la­kin alu­eel­la asu­val­la, koko Hel­sin­gin mitois­sa siis vähem­mis­töl­lä, on yleen­sä vie­lä oma vähem­mis­tön­sä, muu­ta­ma har­va poik­keus, joi­den kan­toi­hin on KSV:n vuo­ro­vai­ku­tus­ra­port­tien tii­vis­tel­mis­sä, tai niis­tä teh­tä­vis­sä yhteen­ve­dois­sa käte­vä vii­ta­ta, esim anta­mal­la luki­jan muo­dos­taa asuk­kai­den tahol­ta esi­te­tyn suun­ni­tel­mien vas­tus­tuk­sen ja kan­na­tuk­sen mää­rä liki yhtä suu­ri­na, vaik­ka­pa tyy­liin: “Raken­ta­mis­ta on myös kan­na­tet­tu”. Jos vuo­ro­vai­ku­tus­ra­port­ti on kau­pun­gin toi­mes­ta jul­kais­tu, mut­ta on laa­juu­del­taan suu­ri, ei yksit­täi­sil­lä KSL:n jäse­nil­lä, tai val­tuu­te­tuil­la­kaan, lie­ne kai­ken muun kii­reen kes­kel­lä kovin hyviä mah­dol­li­suuk­sia sel­vit­tää asian todel­lis­ta laitaa. 

  Kau­pun­gin hal­lin­non (ja gryn­de­rin!) näkö­kul­ma asi­aan lie­nee:, jul­ki­ses­ti: “hyvä, muo­to­sei­kat on täy­tet­ty, asuk­kai­ta on kuul­tu, sii­tä osoi­tuk­se­na raport­ti”, ja, “hyvä, alu­een ‘kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mia’(?) voi­daan siis jat­kaa”, (‘kuten meil­lä oli alun­pe­rin tar­koi­tuk­se­na­kin’), mut­ta ehkä ei-jul­ki­ses­ti jupis­ten (‘on se vaan piru, että täm­möi­siä hidas­ta­via teki­jöi­tä kaa­voi­tuk­sen ja raken­ta­mi­sen tiel­le on pystytetty’). 

  Käy­kää­pä vaik­ka huvik­sen­ne kat­so­mas­sa miten pal­jon eri­lai­sia doku­ment­te­ja esi­mer­kik­si Koi­vusaa­ren osay­leis­kaa­voi­tuk­sen suun­nit­te­lun puit­teis­sa on tee­tet­ty! Mikä lie­nee nii­den yhteen­las­ket­tu sivu­mää­rä, ja kau­an­ko huo­lel­li­nen tutus­tu­mi­nen koko tuo­hon aineis­toon vaa­tii ajankäyttöä?

  Onko siis mikään ihme, että lop­pu­tu­lok­se­na on yhä rumem­mak­si muut­tu­vaa Hel­sin­kiä, jos aluei­den (ja yksittäisten
  paik­ko­jen par­haat omi­nais­piir­teet jäte­tään huo­miot­ta, ja näkö­kul­ma kaa­voi­tuk­seen on lii­an yksioi­koi­nen ja perin kaa­va­mai­nen? Eri kon­sult­tien teke­mien raport­tien ja sel­vi­tys­ten koh­teet, mää­rä ja laa­tu voi­vat toki olla, pai­kas­ta riip­puen, kaa­voi­tus­pro­ses­sis­sa usein tär­keä­kin teki­jä, mut­ta nii­den suu­ri luku­mää­rä (ja jo pelk­kä sivu­mää­rä) voi myös saa­da aikaan (nyky­maa­il­man kii­rei­sen ihmi­sen) reak­tion: “eihän näi­tä jak­sa kukaan lukea”! 

  Lopää­pu­tu­los: joh­to­pää­tök­siä ja yhteen­ve­to­ja vede­tään enem­män tai vähem­män (kenen ohjai­le­ma­na?) “mutu”-tuntumalla, mikä tuli­si tavat­to­man pal­jon edul­li­sem­mak­si ilman tuo­ta kaa­voit­ta­jan selus­tan var­mis­tus­ta. Käy­tän­nös­sä­hän jokai­nen fik­su kon­sult­ti var­mas­ti osaa aavis­taa, min­kä­lai­nen sel­vi­tys (ja yhteen­ve­to joh­to­pää­tök­si­neen) mil­loin­kin tulee laa­tia, jos halu­aa töi­tä jatkossakin.

  Aamun HS:ssa (29.4.2014, sivu A5) oli A. Blå­field’in osu­va kir­joi­tus samaan aihee­seen ja perus­on­gel­maan liittyen.

  Ihan vain kurio­si­teet­ti­na lisään vie­lä seu­raa­van kom­men­tin: Jos auto­liik­keet kar­ko­te­taan kau­as met­roa­se­mas­ta, miten auton ostoai­keis­sa ole­vat voi­vat jat­kos­sa käy­dä kat­so­mas­sa eri auto­vaih­toeh­to­ja, jos heil­lä ei autoa käy­tet­tä­vis­sään ole? Pitäi­si­kö fil­la­rei­ta­kin myy­vät ja huol­ta­vat liik­keet kar­kot­taa Hel­sin­gis­tä sopi­van pyö­rä­mat­kan pää­hän, esim. Vantaalle? 

  No, leik­ki sik­seen, pyrin vain osoit­ta­maan, että asioil­la on yleen­sä kään­tö­puo­len­sa. Hert­to­nie­mes­sä saat­taa Itä­väy­län ete­lä­puo­lel­le jon­kin ver­ran asun­to­ja ehkä mah­tua­kin, aina­kin näin kau­pun­gin toi­sen lai­dan ‘nor­sun­luu­tor­nis­ta asioi­ta liki­nä­köi­ses­ti sil­mäill­len’, mut­ta kuun­nel­kaa nyt ihmees­sä, mitä Hert­to­nie­men asuk­kaat asias­ta tuu­maa­vat. Heil­lä on asi­aan mitä toden­nä­köi­sim­min parem­pi tun­tu­ma. Sama keho­tus kos­kee Kivi­nok­kaa, ja sen nykyi­siä käyt­tä­jiä, joi­ta en siis vali­tet­ta­vas­ti itse kovin hyvin (tie­tääk­se­ni) tunne.

  1. Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän leper­te­lyä. Kos­ka kukaan ei mene auto­liik­kee­seen ihan päi­vit­täin, toi­sin kuin asun­toon­sa, asun­to­jen sijoit­ta­mi­nen met­roa­se­man vie­reen on perus­tel­lum­paa kuin autokaupan.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä Paki­lan tapauk­ses­sa fyy­si­seen suun­ni­tel­maan (ker­ros­ta­lot) liit­tyy ikä­väl­lä taval­la sosi­aa­li­sen perus­teet (vuo­kra­ta­lot). Sinän­sä van­ha vii­saus on, ettei kaik­kein köy­him­piä ja kaik­kein rik­kaim­pia kan­nat­tai­si yrit­tää sekot­taa kes­ke­nään, kos­ka eivät sekoitu. 

  Esit­te­ly­asia­kir­jo­jen pika­sil­mäyk­sen perus­teel­la ymmär­sin, että tar­koi­tuk­se­na oli kaa­voit­taa esteet­tö­miä ker­ros­ta­lo­ja, jot­ta alu­een ikäih­mi­set voi­si­vat vapaut­taa oma­ko­ti­ta­lon­sa seu­raa­vil­le tar­vit­si­joil­le. Sen vas­tus­ta­mi­nen tun­tuu ihan aidol­ta kaupunginosaseuranimbyilylytä.

  = = =

  Tämä onkin itse asias­sa aika mie­len­kiin­toi­nen case kau­pun­gin pää­tök­sen­teon läpi­nä­ky­vyy­den ja ymmär­ret­tä­vyy­den kan­nal­ta. Lukai­sin esi­tys­lis­tan liit­tee­nä ole­van mate­ri­aa­lin uudel­leen läpi, ja kyl­lä­hän se asia­kin siel­tä löy­tyy, kun oikein lukee.

  Täs­sä ote doku­men­tis­ta: “PALOHEINÄ, PIKKUSUONKUJAN YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA”:

  Mitä alu­eel­le suunnitellaan

  Pik­kusuon­ku­jan var­teen ja osit­tain nykyi­sen päi­vä­ko­din ton­til­le suun­ni­tel­laan uusia ker­ros­ta­lo­ja. Paki­lan­tien ja Pik­kusuon- kujan ris­teyk­seen tut­ki­taan uuden päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan tai asun­to­jen sijoit­ta­mis­ta. … uusia käve­ly- ja pyö­rä­reit­te­jä, lähi­lii­kun­ta­paik­kaa ja uut­ta alu­eel­lis­ta kier­rä­tys­pis­tet­tä. … Tavoit­tee­na on paran­taa alu­een pal­ve­lu­ja, moni­puo­lis­taa alu­een asun­to­tar­jon­taa his­sil­li­sil­lä ker­ros­ta­loa­sun­noil­la, lisä­tä kul­ku­reit­te­jä ja kohen­taa kaupunkikuvaa.

  Tämä kuu­los­taa siis sil­tä, että “moni­puo­lis­ta­mi­nen” tar­koit­taa lähin­nä ikäih­mi­sil­le raken­net­ta­via ker­ros­ta­lo­ja. Muu­ten tar­koi­tuk­se­na on kohen­taa nuh­jui­sen nur­kan ilmet­tä ja paran­taa pal­ve­lui­ta. Tätä tus­kin vas­tus­ta­vat muut kuin mah­dol­li­ses­ti häviä­vän puis­ton rajanaapurit.

  Suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta kos­ke­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ra­por­tis­sa kiin­teis­tö­vi­ras­to sanoo:

  Per­hea­sun­to­jen saa­ta­vuut­ta ja asun­to­kan­nan huo­neis­to­tyyp­pi­ja­kau­man sekä väes­tö­poh­jan moni­puo­li­suut­ta voi­daan tukea pitä­mäl­lä per­hea­sun­to­jen osuus asun­to­tuo­tan­nos­ta tule­vi­na vuo­si­na lähel­lä 2000- luvun alku­puo­len tasoa. Samal­la voi­daan edis­tää seu­dul­lis­ten asun­to­mark­ki­noi­den tasa­pai­noa ja ehkäis­tä pien­ten asun­to­kun­tien voi­ma­kas­ta kes­kit­ty­mis­tä Hel­sin­kiin. Tämän vuok­si myös pien­ta­lo­val­tai­sil­la alueil­la tulee tut­kia tii­viin raken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja mah­dol­lis­taa asu­mi­su­ran laa­jen­ta­mi­nen edel­leen siten, että esi­mer­kik­si ikään­ty­väl­le vä- estöl­le löy­tyy tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­pia ja sopi­vam­pia esteet­tö­miä asun­to­ja. Täl­lai­sia asun­to­ja mah­dol­li­si­ne pal­ve­lui­neen tuli­si tuot­taa alueil­le, joil­la on van­he­ne­vaa väes­töä, kos­ka siir­ty­mi­nen uudel­le alu­eel­le voi olla vai­ke­aa. Näin myös vapau­tui­si per­heil­le sopi­via pien­ta­lo­ja sekä lisäk­si sovel­tu­via ker­ros­ta­loa­sun­to­ja. Kaa­va vas­taa osal­taan asu­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vän maan­käy­tön ohjel­man tavoit­tei­siin.

  Tämä vies­ti on vähän ris­ti­rii­tai­nen, kos­ka alus­sa vaa­di­taan iso­ja per­hea­sun­to­ja kes­kel­le lähes pel­käs­tään iso­ja per­hea­sun­to­ja sisäl­tä­vää asui­na­luet­ta. Lopus­sa kui­ten­kin hyvin sel­väs­ti puhu­taan edel­leen niis­tä Paki­lan van­hus­ten esteet­tö­mis­tä asunnoista.

  Täs­sä­kään ei ole mitään mai­nin­taa sosi­aa­li­ses­ta asun­to­tuo­tan­nos­ta, ja luu­li­si edel­leen kau­pun­gin­osan asuk­kai­den ole­van tyy­ty­väi­siä, kun mum­moil­le ja papoil­le­kin löy­tyy hyvä paik­ka lähel­tä sit­ten, kun lumi­töi­den teke­mi­nen ei enää mais­tu tai onnistu.

  Itse tilai­suu­des­sa vas­tus­tet­tiin voi­mak­kaas­ti ker­ros­ta­lo­ja, perus­teet eivät sel­viä asiakirjoista.

  Ilmei­ses­ti avain­sa­nat löy­ty­vät kui­ten­kin vas­ta eilen käsi­tel­lys­tä doku­men­tis­ta “Pik­kusuon­ku­jan ympä­ris­tön suun­nit­te­lu­pe­rus­teet”. Siel­lä onkin teksti:

  Kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt 12.9. 2012 asu­mi­sen- ja maan­käy­tön AM-ohjel­man, jon­ka mukaan

  - asu­kas­ra­ken­teen yksi­puo­lis­tu­mis­ta tulee ehkäis­tä tar­joa­mal­la eri­lai­sia asumisvaihtoehtoja.

  - esteet­tö­miä asu­mis­vaih­toeh­to­ja tulee lisä­tä täydennysrakentamisalueilla.

  Pih­vi tai­si olla­kin tuos­sa liha­voi­mas­sa­ni koh­das­sa. Mui­ta mai­nin­to­ja täs­tä en asia­kir­jois­ta löydä.

  Kau­pun­ki ei siis halua mis­sään tapauk­ses­sa ker­toa asuk­kail­le, että tar­koi­tus on teh­dä sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa. Asuk­kaat eivät taas mis­sään tapauk­ses­sa halua sanoa, että muu on oikeas­taan ihan neu­vo­tel­ta­vis­sa, mut­ta sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to ei alu­eel­le kuulu.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän leper­te­lyä. Kos­ka kukaan ei mene auto­liik­kee­seen ihan päi­vit­täin, toi­sin kuin asun­toon­sa, asun­to­jen sijoit­ta­mi­nen met­roa­se­man vie­reen on perus­tel­lum­paa kuin autokaupan.

  Jos tuol­la Osmon logii­kal­la, siis kuin­ka moni ja kuin­ka usein jota­kin toi­min­toa tar­vit­see, sijoit­tai­siin kaik­ki muut­kin toi­min­not kuin auto­kaup­pa, niin eipä Met­roa­se­man lähei­syy­teen jätet­täi­si kou­ral­li­sel­le ihmi­siä tar­koi­tet­tua mök­ki­ky­lää tai siir­to­la­puu­tar­haa. No, tämä ei ole edes pahin älyl­li­nen epä­re­hel­li­syys jota vih­reät tuon Kivi­no­kan kans­sa ovat osoittaneet

 13. Kimi:
  Kes­kus­tas­ta kuu­luu hyviä uuti­sia, tais­te­lua auto­saa­ta­naa vas­taan ollaan sit­ten­kin voit­ta­mas­sa: http://www.hs.fi/kotimaa/Pian+keskustassa+ei+pääse+enää+ostoksille/a1398648646982

  Kan­nat­taa lukea se tut­ki­mus läpi, jos ei itse uuti­ses­ta val­ke­ne, että tuos­sa ei puhu­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta. Monen muun kun­nan kes­kus­tal­la menee kyl­lä huo­nos­ti, mut­ta ihme­kös se kun niis­sä on lii­an vähän kaupunkia.

 14. KariS: Jos tuol­la Osmon logii­kal­la, siis kuin­ka moni ja kuin­ka usein jota­kin toi­min­toa tar­vit­see, sijoit­tai­siin kaik­ki muut­kin toi­min­not kuin auto­kaup­pa, niin eipä Met­roa­se­man lähei­syy­teen jätet­täi­si kou­ral­li­sel­le ihmi­siä tar­koi­tet­tua mök­ki­ky­lää tai siir­to­la­puu­tar­haa. No, tämä ei ole edes pahin älyl­li­nen epä­re­hel­li­syys jota vih­reät tuon Kivi­no­kan kans­sa ovat osoittaneet

  Eikö ksv:n Kivi­nok­ka-suun­ni­tel­mas­sa ollut tar­koi­tus sääs­tää mökit ja gryn­da­ta se pus­sin­pe­räl­lä, kau­ka­na met­roa­se­mas­ta, sijait­se­va luon­toa­lue? Mie­les­tä­ni se oli ihan nurin­ku­ri­nen suun­ni­tel­ma, mut­ta saa­tan muis­taa vää­rin. Siir­to­la­puu­tar­hat pitäi­si kyl­lä nimen­sä mukai­ses­ti siir­tää pois noin lähel­tä kaupunkia.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän leper­te­lyä. Kos­ka kukaan ei mene auto­liik­kee­seen ihan päi­vit­täin, toi­sin kuin asun­toon­sa, asun­to­jen sijoit­ta­mi­nen met­roa­se­man vie­reen on perus­tel­lum­paa kuin autokaupan. 

  Auto, kuten mai­se­ma, pitää kokea eri ais­tein. Pelk­kä netis­sä näke­mi­nen ei osto­pää­tök­seen rii­tä. Sama pätee muu­ten fil­la­rei­hin­kin, ellei omaa “häl­lä väliä”-mentaliteettia.

  Olen samaa miel­tä, mut­ta ymmär­rät­kö sinä sitä, että jos jät­tää auton esim päi­vän ajak­si huol­toon on hyvä, jos siel­tä pää­see jul­ki­sil­la töi­hin aamul­la ja takai­sin illal­la? Muu­ten tar­vi­taan enem­män autoja!

 16. Kel­le täs­sä kivi­nok­ka pää­tök­ses­sä nyt oikein pyl­lis­te­tään. On mah­do­ton saa­da Soi­nin­vaa­ran teks­teis­tä sel­lais­ta kuvaa että hän tosis­saan vas­tus­tai­si alu­een raken­ta­mis­ta. Myös mui­den vih­rei­den ulos­tu­lot ovat olleet erit­täin mal­til­li­sia, muu­ta­ma sana sie­lä täälä.

  Onko tämä nyt niin että ryh­män nai­vis­ti­sii­vel­le ei vaan yksin­ker­tai­ses­ti tämän­kään alu­een raken­ta­mi­nen käy ja ryh­mä­dy­na­mii­kan vuok­si Osmo­kin on pako­tet­tu tätä vas­tus­ta­maan. Sää­li, suu­ri sääli.

 17. KariS: Jos tuol­la Osmon logii­kal­la, siis kuin­ka moni ja kuin­ka usein jota­kin toi­min­toa tar­vit­see, sijoit­tai­siin kaik­ki muut­kin toi­min­not kuin auto­kaup­pa, niin eipä Met­roa­se­man lähei­syy­teen jätet­täi­si kou­ral­li­sel­le ihmi­siä tar­koi­tet­tua mök­ki­ky­lää tai siir­to­la­puu­tar­haa. No, tämä ei ole edes pahin älyl­li­nen epä­re­hel­li­syys jota vih­reät tuon Kivi­no­kan kans­sa ovat osoittaneet

  Kivi­nok­ka ei nyt ihan ole met­roa­se­man vie­res­sä. Siir­to­la­puu­tar­ha on lähel­lä, jos­kaan ei välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä sekään, tosin kyl­lä­kin iso osa sii­tä sil­lä etäi­syy­del­lä, jota pitäi­si tiivistää.
  http://goo.gl/1s0PDW

  Kivi­nok­ka tart­tis sen 6k asu­kas­ta noin 300m sätei­sen ympy­rän sisään ja sin­ne joku tom­mo­nen, mut­ta rei­lu tuplas­ti pidem­pi, met­roa­se­mal­ta, niin sitte:
  http://goo.gl/okvSup

  Parem­pi olis tiet­ty raken­taa Itäi­sen Bule­var­din (Itä­väy­län tule­vai­suus) var­teen ja se ratik­ka, joka sii­nä menis Pasi­laan jät­täis kes­kus­taan mene­vät Kala­sa­ta­mas­sa käte­väl­lä vaih­dol­la met­roon. Tämä var­maan tar­koit­tai­si, että siir­to­la­puu­tar­ha kan­nat­tais raken­taa aina­kin osin ja Kivi­no­kas­ta ne osat, jot­ka ovat lähel­lä ratik­kaa. Sin­ne nie­meen asti on tur­ha mennä.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän leper­te­lyä. Kos­ka kukaan ei mene auto­liik­kee­seen ihan päi­vit­täin, toi­sin kuin asun­toon­sa, asun­to­jen sijoit­ta­mi­nen met­roa­se­man vie­reen on perus­tel­lum­paa kuin autokaupan. 

  Lii­ke­toi­min­ta pyr­kii sijoit­tau­tu­maan niin­sa­no­tus­ti “hyvil­le lii­ke­pai­koil­le”. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pal­le on asia­kas­vir­ta ja sen tuo­ma lii­ke­vaih­to olen­nai­nen teki­jä, mut­ta näin on myös tilan­ne eri­kois­liik­kei­den osal­ta, vaik­ka­kaan ne eivät ehkä ihan samaan päi­vit­täis­ten asiak­kai­den luku­mää­rään pyri­kään. Eihän nyt kukaan uut­ta fil­la­ria, soh­vaa tai ken­kiä ihan joka viik­ko osta. Sii­nä mie­les­sä olen kans­sa­si samaa miel­tä sii­tä, jos sitä miel­tä olet, että kul­ku met­roa­se­mal­ta kotiin auto­liik­keen ohi (tai siel­lä välil­lä poi­ke­ten!) ei ole mie­lek­käin rat­kai­su, sil­lä sehän voi­si vain mah­dol­li­ses­ti herät­tää tur­hia intohimoja! 

  Toi­saal­ta, lii­ken­neyh­tey­det kodin ja päi­vä­ko­din, kodin ja opi­nah­jon, kodin ja työ­pai­kan, kodin ja sen ulko­puo­lel­la har­joi­tet­ta­vien har­ras­tus­ten (ja vapaa-ajan viet­to­paik­ko­jen) välil­lä sekä elä­män eqh­too­puo­lel­la vie­lä kodin ja pal­ve­lu­ta­lo­jen välil­lä, ovat rat­kai­se­via sen kan­nal­ta, miten kau­an aikaa mis­sä­kin kuluu. Samaa aikaa ei voi tar­jo­ta ihan kai­kil­le, mut­ta jon­kin­lai­nen mat­ka-ajan hajon­ta voi­ta­neen sal­lia, ja käy­tän­nös­sä­hän täl­lai­seen ihmi­set asuin­paik­kan­sa valin­noil­la päätyvät.

  En osta fil­la­ria tai autoa­kaan yksi­no­maan netis­tä löy­ty­vien tie­to­jen(?) perus­teel­la. Jos joku näin tekee, tekee hän sen luul­lak­se­ni olo­suh­tei­den pakos­ta tai omaa tyhmyyttään. 

  Auto­kaup­piai­den “leper­te­lyt” luo­kit­te­len samaan sar­jaan kulu­vik­si kuin ark­ki­teh­tien viis­toil­ma­ku­vat. Nii­den tar­koi­tus on suu­rel­ta osin tai lähes pel­käs­tään myyn­nin edistäminen. 

  Omat havain­not, tie­to­jen keruu ja jon­kin­lai­nen scree­ning-ana­lyy­si on pai­kal­laan sil­loin, kun on kyse isom­mis­ta inves­toin­neis­ta, joi­ta elä­mäs­sä jos­kus jou­tuu teke­mään. Jos auton tai pol­ku­pyö­rän osal­ta pää­dyn lop­pusuo­ral­la pariin vaih­toeh­toi­seen rat­kai­suun, on nii­hin käy­tä­vä itse tutus­tu­mas­sa, jot­ta voi kokeil­la mm. mil­tä auto tai fil­la­ri ‘luon­nos­sa’ (siis käsin kos­ke­tel­tu­na ja ‘taka­puo­li­tun­tu­mal­ta’) näyt­tää ja tun­tuu, ja miten sen eri toi­min­not käy­tän­nös­sä suju­vat, sekä ovat­ko jot­kin asiat oival­li­ses­ti vai keh­nos­ti toteu­tet­tu. (Esim käyn­ti Kala­sa­ta­mas­sa ja sen sil­mäi­ly eri suun­nil­ta, mm Kata­jan­no­kal­ta, Poh­jois­ran­nas­ta, Sör­kas­ta ja kulos­aa­ren sil­lal­ta ker­too alu­een tämän het­ken tilas­ta enem­män kuin yksi viis­toil­ma­ku­va. Vii­mek­si­mai­nit­tu toki täy­den­tää käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa infor­maa­tio­ta, kuten aluet­ta kos­ke­vat kir­joi­tuk­set ja kuvauk­set (ks. HS/2014.04.30/s. A6-A7) ja muu viitekehys.)

  Auto­liik­kei­den ja fil­la­ri­huol­ta­moi­den ei ole ehkä mikään pak­ko sijai­ta aivan met­roa­se­mien vie­res­sä, mut­ta jos kul­ku­pe­lin­sä jou­tuu jos­kus jät­tä­mään kor­jauk­seen tai huol­toon, kun omat tai­dot sii­hen eivät kai­kil­la sitä var­ten ihan aina rii­tä, on jon­kin­lai­sis­ta jul­ki­sen lii­ken­teen yhteyk­sis­tä yleen­sä aina hyö­tyä sekä liik­keel­le että sen asiakkaille. 

  Ehkä se etäi­syys lähim­mäl­le pysä­kil­le voi­si olla koh­tuul­li­sen käve­ly­mat­kan ver­ran. Käve­ly tekee hyvää niin piin­ty­neil­le autoi­li­joil­le kuin meil­le muil­le­kin. Fyy­si­ses­ti lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten osal­ta saat­taa tilan­ne olla haas­teel­li­sem­pi, joten rat­kai­su­jen haus­sa tar­vi­taan hyviä vaihtoehtoja.

 19. Kyl­lä nyt voi kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan nime­tä uusik­si. Kesä­ma­ja- ja parkkipaikkasuunnittelulautakunta?

 20. Sakel­le:

  Otta­koot vaik­ka tak­sin alle ne autot­to­mat joil­la auton han­kin­ta tulee ajan­koh­tai­sek­si. Jos ei ole varaa tak­si­reis­suun ei ole varaa sii­hen autoon­kaan. Bus­sil­la­kin pää­see aika moneen kohteeseen.

  Vaih­toeh­toi­ses­ti voi yrit­tää olla vakuut­ta­va kun soit­taa kaup­pa­rat­sul­le, että x‑mallin koea­jo kiin­nos­tai­si, mut­ta autot­to­ma­na on vähän tur­han han­ka­la läh­teä liik­kee­seen asti pot­ki­maan rengasta.

  Ihan asial­li­ses­ti voi tie­dus­tel­la ja ilmoit­taa, että tar­koi­tus oli­si hom­ma­ta käyt­tö­au­to sel­lai­ses­ta laf­kas­ta jos­sa täl­lai­nen koea­jo­toi­mi­tus­mah­dol­li­suus onnis­tuu suu­rim­mit­ta vaikeuksitta.

  Ja oikein vik­su veko­tin yhdis­tää loma­mat­kan Sak­sas­sa auton­ha­ku­reis­sun kans­sa. Ei tar­vit­se mak­saa uuden auton lisää eikä periferialisää.

  Ja jos autol­la aje­lu kui­ten­kin typis­tyy ei-ihan-joka-päi­väi­seen Hel­sin­gin sisäi­seen liik­ku­mi­seen (luon­nol­li­ses­ti las­ken tähän sekä Van­taan että Espoon) niin sekin vaih­toeh­to on, että hom­maa yhteiskäyttöauton.

  10–15 kil­san mat­koil­la pär­jäi­si asial­li­sel­la säh­köis­te­tyl­lä (tavara)fillarikin.

  Ei tämä nyt niin tavat­to­man vai­kea asia ole saa­da hoi­de­tuk­si ilman, että auto­ja pitäi­si — ja kan­nat­tai­si — säi­lyt­tää asu­mi­sen paraatipaikoilla.

  Mei­na­sin mel­kein tipah­taa fil­la­rin seläs­tä kun kat­se­lin, että oli­vat onnis­tu­neet bygaa­maan yht’äk­kiä Hert­to­nie­meen uuden viherkasvimyymälän(!)

  Toi­sel­la puo­lel­la on suo­ra rivi juu­ri val­mis­tu­nei­ta ja val­mis­tu­mas­sa ole­via ker­ros­ta­lo­ja… Mikä lie infor­maa­tio­kat­kos täs­sä­kin taas taka­na. Aivan käsittämätöntä.

 21. Kari S:n kans­sa samaa mieltä.

  Itse olen sitä miel­tä, että teh­dään Kivi­no­kan suh­teen sit­ten mitä tahan­sa, se on ja jää pus­sin­pe­räk­si. Toi­sin sanoen, liik­ku­mi­nen tulee perus­tu­maan yksityisautoiluun.

  Ja jo val­miik­si ruuh­kai­nen Itä­väy­lä saa sato­ja auto­ja lisää jonon jat­kok­si. Täs­tä ei puhu enää kukaan.

  Kivi­no­kan kehit­tä­mi­sen “vaih­toeh­dot” oli­vat kovin luo­vas­ti rajat­tu. Yhdes­sä las­ket­tiin Itä­väy­län ete­lä­osan ala­puo­li­nen asuin­ra­ken­ta­mi­nen mukaan sekä Itä­väy­län kan­sit­ta­mi­nen, toi­ses­sa ei.

  Jos ja kun tar­koi­tus on pis­siä kau­pun­ki­lai­sia sil­miin niin se pitäi­si ymmär­tää edes teh­dä uskot­ta­vas­ti. Tun­tuu, että siel­lä on nyky­ään pelk­kiä pel­le­jä ona­noi­mas­sa CAD-ohjelmilla.

  Ja sano­mat­ta­kin oli sel­vää, että siir­to­la­puu­tar­ha rajat­tiin suun­ni­tel­mis­ta koko­naan. Kai se oli lii­an monel­le iso­ken­käi­sel­le lii­an lähel­lä koti­pe­sää. Yhtä lail­la kesä­ma­jois­sa on his­to­rial­li­sia arvo­ja (ja itsea­sias­sa van­hem­pia sel­lai­sia) kuin tuos­sa siirtolapuutarhassakin.

  Mut­ta joten­kin tuo luo­va rajaus tun­tuu suju­van suun­nit­te­li­joil­ta niin kovin luon­nol­li­sen tuntuisesti.

  Kyl­lä itse voin elää jat­koon vali­tun Kivi­nok­ka­suun­ni­tel­man kans­sa jos­sa itä­osan met­sä säi­ly­te­tään, ran­nat säi­ly­te­tään esteet­tö­mi­nä ja mök­kia­luet­ta siir­re­tään ran­nas­ta pois päin (ja tiivistetään/karsitaan).

  En vain pidä Kivi­no­kan raken­ta­mis­ta kovin­kaan jär­ke­vä­nä pro­jek­ti­na em. syys­tä (enkä aina­kaan aloit­tai­si raken­ta­mi­sen funt­si­mis­ta siitä!).

  Meil­lä­hän oli­si käy­tet­tä­vis­sä San­ta­ha­mi­nan kokois­ta lää­niä jol­loin oli­si jo kan­nat­ta­nut se mere­na­lai­nen met­ro­rai­de­kin toteut­taa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kaut­ta vedettynä.

  Mut­ta kuten meil­lä niin tyy­pil­li­ses­ti käy, ei riit­tä­nyt sen enem­pää roh­keut­ta kuin mie­li­ku­vi­tus­ta­kaan. Jäl­jel­lä jää osaop­ti­moin­tia jota vuo­si­kym­men­ten jäl­keen pitää jäl­leen uudel­leen osaop­ti­moi­da — ad infinitum.

  En sil­ti pidä oikeu­den­mu­kai­se­na, että näi­den kesä­ma­jo­jen ja siir­to­la­puu­tar­ha­mök­kien nau­tin­ta­oi­keus joi­hin pää­si aikoi­naan muu­ta­mil­la sata­sil­la kiin­ni jää ikui­sik­si ajoik­si nykymuotoiseksi.

  Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on jotain joka voi olla itses­tään­sel­vyys lähin­nä kai Venäjänmaalla.

  Nämä pitäi­si kaik­ki pak­ko­lu­nas­taa, lait­taa vuo­kral­le sekä saat­taa ympä­ri­vuo­ti­ses­ti asut­ta­vik­si pien­ko­deik­si pariskunnille/opiskelijoille/eläkeläisille/muille pientuloisille/valtiontaiteilijoille jne. (= edes pie­ni mah­dol­li­suus saa­da jotain vas­ti­net­ta rahoillemme).

  Jokai­sel­le vil­je­ly­pals­tal­le mah­tui­si aina­kin yksi mobii­li­mök­ki, myös joil­le­kin nykyi­sil­le siirtolapuutarhatonteille. 

  Mobii­li­mök­ke­jä­hän mah­tui­si ihan hele­ve­tis­ti joka puo­lel­le. Monien talo­yh­tiöi­den pihaan­kin komias­ti raken­ne­tut mobii­li­mö­kit sopi­si­vat mai­nios­ti. Voi­si­vat pien­tä vas­ti­ket­ta vas­taan käyt­tää talo­yh­tiön sau­naa ja pesukonetta.

  Ja mikä paras­ta: vas­ten­mie­li­sim­män öyk­kä­rit eivät edes har­kit­si­si täl­lais­ta asu­mis­muo­toa mis­tään hinnasta.

  Sama esteet­ti­syys ja asumisen/elämisen tapa oli­si pit­käl­ti mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää mut­ta kui­ten­kin niin, että saa­tai­siin uusia ympä­ri­vuo­ti­sia veron­mak­sa­jia, ja että asuk­kaak­si pää­si­si ihan kuka tahan­sa eikä ainoas­taan tyyp­pi jol­la on suh­tei­ta tai oikea jäsen­kort­ti takataskussa.

  Almost eve­ry­bo­dy would win.

 22. Kivi­no­kan osal­ta Osmo ei näem­mä edes yri­tä seli­tel­lä, mik­si tämä meni näin. 😀 Ei kovin eko­lo­gi­nen ratkaisu. 🙁

  Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­een osal­ta taas olen eri­miel­tä. Peri­aat­tees­sa Kau­pun­gil­le ei kuu­lu, mitä ton­til­le on raken­net­tu. Kau­pun­gil­le kuu­luu ruu­tu­kaa­van piir­tä­mi­nen niin Kivi­nok­kaan, Hert­to­nie­meen kuin Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­eel­le. Teol­li­suusa­luet­ta isom­pi ongel­ma on alue met­roa­se­man ympä­ril­lä, jon­ka kaa­va pitää uusia tehokkaammaksi.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän lepertelyä.

  Mik­sei uskoi­si? Kyl­lä­hän jot­kut käy­vät toril­la kuun­te­le­mas­sa jopa polii­tik­ko­jen vappupuheita.

 24. Pasi Kuk­ko:
  Mei­na­sin mel­kein tipah­taa fil­la­rin seläs­tä kun kat­se­lin, että oli­vat onnis­tu­neet bygaa­maan yht’äkkiä Hert­to­nie­meen uuden viherkasvimyymälän(!)

  Toi­sel­la puo­lel­la on suo­ra rivi juu­ri val­mis­tu­nei­ta ja val­mis­tu­mas­sa ole­via ker­ros­ta­lo­ja… Mikä lie infor­maa­tio­kat­kos täs­sä­kin taas taka­na. Aivan käsittämätöntä.

  Ihmet­te­lin kans­sa samaa. Sii­hen olis sopi­nut kau­nis rivi talo­ja toi­sel­le­kin puo­lel­le jou­to­maal­le, mut­ta mikäs sii­nä on myy­dä tur­ve­säk­ke­jä 🙂 Olis kai ne voi­nut myy­dä kivi­ja­las­ta, jon­ka taka­pi­hal­la on joku kas­vi­huo­ne, jos sem­mo­nen­kin tar­vi­taan. Mut näin saa­tiin sekin tila tärvättyä.

 25. Vihe­rins­si:
  — Vas­tus­te­taan­ko van­he­ne­van väen estee­tön­tä kerrostaloasumista? 

  Tätä on syy­tä­kin vas­tus­taa. Ei mis­sään muu­al­la EU:ssa raken­ne­ta van­huk­sil­le ker­ros­ta­los­lum­me­ja kes­kel­le ei mitään. Tämä on ihan suo­ma­lai­nen kek­sin­tö, joka on ilmei­ses­ti läh­töi­sisn jos­tain minis­te­riön syövereistä?

  On tot­ta, että jon­kin ver­ran estee­tön­tä asu­mis­ta tar­vi­taan, mut­ta se tulee teh­dä alu­eel­le tyy­pil­li­sel­lä taval­la. Jos alu­eel­la on oma­ko­ti­ra­ken­ta­mis­ta, niin uudet esteet­tö­mät asun­not tulee teh­dä oma­ko­ti­ta­loi­na, jos niil­le on tar­vet­ta. Vas­taa­vas­ti rivi­ta­loa­lueil­la tulee uus­tuo­tan­to teh­dä riva­rei­na. Esteet­tö­myy­des­tä kyl­lä puhu­taan tälä het­kel­lä aivan lii­kaa todel­li­seen tar­pee­seen verrattuna.

  Ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen kuu­luu vain kau­pun­kien kes­kus­taan, ruu­tu­kaa­va-alu­eel­le. Gryn­de­rit tyk­kää­vät ripo­tel­la ker­ros­ta­lo­ja sin­ne ja tän­ne, kos­ka se takaa heil­le par­haat tuo­tot. Koneis­tot on viri­tet­ty ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen ja voi­ton voi mak­si­moi­da hal­val­la ton­til­la jos­sain kes­ke­lä ei mitään. 

  Vihe­rins­si:
  — Vas­tus­te­taan­ko asu­kas- ja asun­to­ja­kau­man monipuolistamista? 

  Var­min tuot­to gryn­de­ril­le tulee sil­loin, kun raken­ta­mi­nen rahoi­te­taan sosi­aa­li­ses­ti. Yrit­tä­jä­ris­ki hävi­ää ja voit­to on takuu­var­ma. Gryn­de­rit siis vai­ku­ta­vat polii­tik­koi­hin sosi­aa­li­sen raken­nus­tuo­tan­non suo­si­mi­sek­si vaik­ka asuk­kai­den kan­nal­ta sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to, kuten kaik­ki muut­kin mark­ki­na­häi­riöt, vain nos­ta­vat hintoja.

  Oma lukun­sa on sit­ten spur­gu­jen asut­ta­mi­nen kes­kel­le rau­hal­lis­ta asui­na­luet­ta. Se on uudeh­ko ilmiö ja täy­sin tuo­mit­ta­vaa. Aikai­sem­min tämän­kal­tai­set häi­riö­te­ki­jät osoi­tet­tiin kau­pu­gin ulko­puo­lel­le, mikä unoh­tuu joil­ta­kin, kun kat­so­taan esi­mer­kik­si Röö­pe­ris­sä ole­via asunn­ot­to­mien asun­to­ja. Kun ne on aikoi­naan raken­net­tu, ne on teh­ty pit­käl­le pois ihmis­ten sil­mis­tä ja kau­pun­ki on kas­va­nut vähi­tel­len nii­de­nym­pä­ril­le. Tämän kal­tai­set yksi­köt tulee myy­dä muu­hun, tutot­ta­vaan käyt­töön ja rahal­la raken­taa uusia paik­ko­ja kau­pun­gin ulkopuolelle.

  1. Ihan kun Kal­le oli­si jos­kus sano­nut, että kau­pun­gin ei pidä mää­räil­lä, mitä ton­teil­le raken­ne­taan, jol­loin ker­ros­ta­lo­ja tulee sin­ne, min­ne nii­tä kan­nat­taa raken­taa ja oma­ko­ti­ta­lo­ja sin­ne, min­ne ei kan­na­ta raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Haluat­ko poi­ke­ta täs­tä peri­aat­tees­ta Pakilassa?

 26. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: Auto­liik­kei­den ja fil­la­ri­huol­ta­moi­den ei ole ehkä mikään pak­ko sijai­ta aivan met­roa­se­mien vie­res­sä, mut­ta jos kul­ku­pe­lin­sä jou­tuu jos­kus jät­tä­mään kor­jauk­seen tai huol­toon, kun omat tai­dot sii­hen eivät kai­kil­la sitä var­ten ihan aina rii­tä, on jon­kin­lai­sis­ta jul­ki­sen lii­ken­teen yhteyk­sis­tä yleen­sä aina hyö­tyä sekä liik­keel­le että sen asiakkaille. 

  Sopi­va paik­ka auto­liik­keil­le on mota­rien melua­lue. Kyl­lä sin­ne­kin bus­sil­la pääsee.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ihan kun Kal­le oli­si jos­kus sano­nut, että kau­pun­gin ei pidä määräillä… 

  Jos kil­pai­lu toi­mi­si, jäi­si kau­pun­gin ainoa­ka­si teh­tä­väk­si katu­jen lih­jaa­mi­nen ja räys­täs­kor­keuk­sien mää­rit­tä­mi­nen. Ongel­ma on, ettei kil­pai­lu ole toi­mi­nut Suo­mes­sa vuo­si­kym­me­niin ja nyt pitää saman­ai­kai­ses­ti vähen­tää sään­te­lyä ja lisä­tä kil­pai­lua. Ei kovin help­po tehtävä. 🙂

  Mie­len­kiin­tois­ta oli­si tie­tää, mikä on ansain­ta­lo­giik­ka kes­kel­le ei mitään teh­dyis­sä ker­ros­ta­lois­sa, onko sii­nä muka­na jotain mikä ei näy pääl­le? Onko muka­na ken­ties taval­la tai toi­sel­la yhteis­kun­nan ilma­mi­sek­si jaka­maa rahaa? Mis­sään muu­al­la Euroo­pas­sa nuo eivät meni­si kau­pak­si, mikä saa epäi­le­mään kil­pai­lun vinoutumaa!

 28. Kal­le: Nyky­ti­lan­ne Palo­hei­näs­sä on se, että oma­ko­ti- ja rivi­ta­lot raken­ne­taan lähes poik­keuk­set­ta kah­teen tai kol­meen ker­rok­seen. Osit­tain sii­nä on muka­na asuin­ne­liöik­si kuu­lu­mat­to­mia kel­la­ri­ti­lo­ja ja ulla­koi­ta, jot­ka kui­ten­kin myö­hem­min ote­taan asuin­käyt­töön. Se taas on mie­les­tä­ni merk­ki sii­tä, että tehok­kuuk­sia oli­si syy­tä edel­leen nostaa.

  Jos aja­tel­laan estee­tön­tä asun­toa van­huk­sil­le, lie­ne­vät vaih­toeh­dot pie­ni yksi­ker­rok­si­nen rivi­ta­loa­sun­to ja his­sil­li­nen ker­ros­ta­lo. Yksi­ker­rok­si­sen raken­ta­mi­nen tän­ne tänä päi­vä­nä on mie­les­tä­ni tilan tuh­laus­ta. His­si taas ei tai­da tul­la kan­nat­ta­vak­si alle neli­ker­rok­si­ses­sa talos­sa. Minä kes­kit­tyi­sin jo sii­hen, että miten ker­ros­ta­lois­ta tulee mah­dol­li­sim­man hyvin ympä­ris­töön sopivia.

 29. Pasi Kuk­ko: teh­dään Kivi­no­kan suh­teen sit­ten mitä tahan­sa, se on ja jää pus­sin­pe­räk­si. Toi­sin sanoen, liik­ku­mi­nen tulee perus­tu­maan yksityisautoiluun.
  Ja jo val­miik­si ruuh­kai­nen Itä­väy­lä saa sato­ja auto­ja lisää jonon jat­kok­si. Täs­tä ei puhu enää kukaan.

  Niin­pä. Kivi­no­kan sijas­ta raken­ne­taan talot jon­ne­kin Sipoon peru­koil­le ja aje­taan siel­tä autoil­la moot­to­ri­tei­tä Itä­väy­läl­le. Itä­väy­lä on ihan yhtä tukos­sa, ja lisäk­si saa­daan koh­ta joku lisä­kais­ta ja moot­to­ri­tie­liit­ty­mä lisää Por­voon moot­to­ri­tiel­le. Sääs­ty­pä Kivi­no­kas­sa heh­taa­ri van­haa kuusi­met­sää ja kuusi­sa­taa puna­vih­re­ää leik­ki­mök­kiä. Ai niin, kum­ma jut­tu että niil­le leik­ki­mö­keil­le kaik­ki kul­kee kävel­len tai pyö­ril­lä, mut­ta jos siel­lä asut­tai­siin niin sit­ten samat mat­kat teh­täi­siin­kin autoilla.

 30. Auto­ta­lon, Kam­pis­sa, nimi tulee sii­tä että sii­nä kau­pat­tiin auto­ja. Ei auto­kau­pan edel­ly­tys ole yksi­ker­rok­si­nen hal­li teollisuusalueella.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netis­sä, sen sijaan, että uskoi­si tyrk­jyt­tä­vän myy­jän lepertelyä.

  Eikös har­haan­joh­ta­van tie­don esit­tä­mi­nen myyn­ti­ti­lan­tees­sa ole yksi­se­lit­tei­sen lain­vas­tais­ta? Jos siis lakiin luot­ta­mi­nen on höl­möä, menee kyl­lä aika moni asia uusiksi.

  Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: Auto­kaup­piai­den “leper­te­lyt” luo­kit­te­len samaan sar­jaan kulu­vik­si kuin ark­ki­teh­tien viis­toil­ma­ku­vat. Nii­den tar­koi­tus on suu­rel­ta osin tai lähes pel­käs­tään myyn­nin edistäminen.

  Nämä­kin pitäi­si kieltää.

 32. Olli:
  Kel­le täs­sä kivi­nok­ka pää­tök­ses­sä nyt oikein pyl­lis­te­tään. On mah­do­ton saa­da Soi­nin­vaa­ran teks­teis­tä sel­lais­ta kuvaa että hän tosis­saan vas­tus­tai­si alu­een raken­ta­mis­ta. Myös mui­den vih­rei­den ulos­tu­lot ovat olleet erit­täin mal­til­li­sia, muu­ta­ma sana sie­lä täälä.

  Onko tämä nyt niin että ryh­män nai­vis­ti­sii­vel­le ei vaan yksin­ker­tai­ses­ti tämän­kään alu­een raken­ta­mi­nen käy ja ryh­mä­dy­na­mii­kan vuok­si Osmo­kin on pako­tet­tu tätä vas­tus­ta­maan. Sää­li, suu­ri sääli.

  Johan sitä nau­rai­si­vat nau­ris­maan aidat­kin, jos Koi­jär­ven vete­raa­nit myi­si­vät Hel­sin­gin vii­mei­sen aar­nio­met­sän Har­te­lal­le tai jol­le­kin muul­le gryn­de­ril­le. Usko­ma­ton­ta, että täl­lai­sen luon­to­aar­teen raken­ta­mi­ses­ta yli­pään­sä täy­tyy käy­dä kes­kus­te­lua. Tämän lähem­mäs poliit­tis­ta itse­mur­haa on vai­kea päästä.

 33. Aja­tel­mat Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­een muut­ta­mi­ses­ta asuin­käyt­töön kuu­los­ta­vat hyvil­tä. Jät­täi­sin kui­ten­kin asui­na­lu­een kes­kel­le yksit­täi­siä teol­li­suus­kort­te­lei­ta, siten että nii­den osuus maa­pin­ta-alas­ta oli­si esi­mer­kik­si 25 %. 

  Hyö­ty­nä täs­tä on lii­ken­ne­vir­to­jen tasoit­tu­mi­nen sekä se, että teol­li­suusa­lueil­la on sosi­aa­lis­ta kont­rol­lia sil­loin kun pul­jut ovat kiin­ni. Laa­jat teol­li­suusa­lu­eet ovat illal­la ja yöl­lä pelot­ta­vaa ei-kenen­kään maa­ta. Esi­mer­kik­si Val­li­las­sa on sekai­sin teol­li­suut­ta ja asumista.

 34. Kal­le:
  On tot­ta, että jon­kin ver­ran estee­tön­tä asu­mis­ta tar­vi­taan, mut­ta se tulee teh­dä alu­eel­le tyy­pil­li­sel­lä taval­la. Jos alu­eel­la on oma­ko­ti­ra­ken­ta­mis­ta, niin uudet esteet­tö­mät asun­not tulee teh­dä oma­ko­ti­ta­loi­na, jos niil­le on tar­vet­ta. Vas­taa­vas­ti rivi­ta­loa­lueil­la tulee uus­tuo­tan­to teh­dä riva­rei­na. Esteet­tö­myy­des­tä kyl­lä puhu­taan tälä het­kel­lä aivan lii­kaa todel­li­seen tar­pee­seen verrattuna.

  Näen tuol­lai­sel­le alu­eel­le raken­net­ta­van pai­kal­li­sen hel­pos­ti asut­ta­van (estee­tön, help­po yllä­pi­tää, hyvät jul­ki­set lii­ken­neyh­tey­det) pie­ni­muo­toi­sen ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen hyvin­kin järkevänä.

  Yksi­ta­soi­ses­ta oma­ko­ti­ta­los­ta saa jol­lain kons­til­la esteet­tö­män, mut­ta rin­ta­ma­mies­ta­lo ei ole ihan hel­pos­ti ikään­ty­vän krem­pois­ta kär­si­vän ihmi­sen talo. Esteet­tö­myys on vai­kea jär­jes­tää, talo vaa­tii pal­jon hoivaa.

  Paki­lan alu­eel­la ja muil­la vas­taa­vil­la on täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä pien­ta­lo­jen tii­vis­ty­mi­nen. Mai­se­mas­ta pois­tuu yksi kap­pa­le huo­no­kun­tois­ta rin­ta­ma­mies­ta­loa isol­la ton­til­la (1500 m² alku­pe­räi­nen koko), tilal­le tulee nel­jä­kin koh­tuu­isoa kivi­ta­loa. Viral­li­nen tehok­kuus on e=0,3, mut­ta kel­la­ri- ja ylä­ker­ta­ti­loil­la kik­kai­le­mal­la käy­tän­nös­sä jo lähel­lä e=0,5.

  Jos tuon­ne läh­de­tään raken­ta­maan nii­tä esteet­tö­miä yksi­ker­rok­si­sia oma­ko­ti­ta­lo­ja, niin aika kal­liik­si alkaa mennä.

  Koko­nai­suu­den kan­nal­ta on jär­ke­vää, jos ikäih­mi­set voi­vat halu­tes­saan siir­tyä lumen­luon­nin ja ruo­hon­leik­kuun ilois­ta esteet­tö­mään asu­mi­seen ja vapaut­ta­vat ton­tin tai talon (tilan­tees­ta riip­puen) per­heel­lis­ten käyt­töön. Talou­del­li­ses­ti tämä on mah­dol­lis­ta ker­ros­ta­loa­sun­to­jen kans­sa, oma­ko­ti­ta­los­ta toi­seen tuskin. 

  Tun­ne­syis­tä ihmis­ten on hel­pom­pi muut­taa kau­pun­gin­osan tai alu­een sisäl­lä kuin sen ulko­puo­lel­le. Oulun­ky­läs­sä, Pato­las­sa tai Mau­nu­las­sa on kyl­lä ker­ros­ta­lo­ja, mut­ta ne lie­ne­vät jo paki­loi­tu­neel­le ihmi­sel­le kaukana.

  Täs­sä siis vai­kut­taa sil­tä, että on vah­vo­ja alu­een oman edun mukai­sia argu­ment­te­ja tuol­lai­seen ker­ros­ta­lo­tuo­tan­toon pien­ta­loa­lu­een keskelle.

  Sosi­aa­li­seen asun­to­tuo­tan­toon voi olla ylei­sen edun mukai­sia argu­ment­te­ja, mut­ta sii­nä koh­das­sa alu­een etu on kyl­lä vastakkainen.

 35. Nyt Vihe­rins­si puhuu niin vii­sai­ta, että ei voi kuin kompata.

  Ehkä sen lisäi­sin, että tämä tii­viim­pi raken­ta­mi­nen pitäi­si teh­dä juu­ri alu­een par­hai­den pal­ve­lui­den ja jul­kis­ten yhteyk­sien vie­reen. Rin­ta­ma­mies­tont­tien pilk­ko­mi­nen tun­tuu nimit­täin nelin­ker­tais­ta­van myös pin­ta-alal­la ole­vien auto­jen lukumäärän.

 36. strong>KKK: Sopi­va paik­ka auto­liik­keil­le on mota­rien melua­lue. Kyl­lä sin­ne­kin bus­sil­la pääsee. 

  Minä­hän olen täs­tä ihan samaa miel­tä, mut­ta eikös nuo Hert­to­nie­men auto­liik­keet sel­lai­sel­la alu­eel­la juu­ri ole (Itä­väy­län vie­res­sä, sen ja Mekaa­ni­kon kadun välissä)?

 37. Voi­si­ko tuos­sa Paki­lan tapauk­ses­sa miet­tiä sel­lais­ta vaih­toeh­toa, että tuo kehän ylä­puo­li­nen alue melua­luei­neen annet­tai­siin raken­nus­yh­tiöil­le. Ts. omal­la kus­tan­nuk­sel­laan teki­si­vät kan­nen nii­tä pui­sia pien­ker­ros­ta­lo­ja var­ten. Toden­nä­köi­ses­ti nois­ta tuli­si sen ver­ran hin­ta­via, että alu­een kes­kian­siot eivät las­ki­si. Kau­pun­ki sai­si hyö­dyn uusi­na net­to­ve­ron­mak­sa­ji­na. Paki­lan asuk­kaat hyö­tyi­si­vät melu- ja pöly­on­gel­mien vähen­tyes­sä. Lähi­pal­ve­lut paran­tui­si­vat enti­ses­tään asu­kas­ti­hey­den kas­vaes­sa. Ifra val­mii­na jne.

 38. tpyy­luo­ma:
  Auto­ta­lon, Kam­pis­sa, nimi tulee sii­tä että sii­nä kau­pat­tiin auto­ja. Ei auto­kau­pan edel­ly­tys ole yksi­ker­rok­si­nen hal­li teollisuusalueella.

  Käsit­tääk­se­ni siel­lä edel­len myös kau­pa­taan auto­ja. En tosin ole käy­nyt Vehos­sa aikoihin.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai jokai­nen jär­jis­sään ole­va ver­tai­lee auto­ja netissä… 

  Ei ver­tai­le. Jos ver­tai­li­si, niin Suo­mes­sa ei vie­lä­kään myy­täi­si yhtään autoa uute­na, vaan kaik­ki tuli­si­vat “käy­tet­tyi­nä” Sak­sas­ta, Viros­ta tai Ruotsista.

 40. Antil­le: Jen­gi ei jak­sa kävel­lä edes Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­haan kos­ka­pa kau­nii­na päi­vä­nä P‑paikan joka ruu­tu täyn­nä. Tyy­pit joil­la ei ole majaa eikä mök­kiä ovat nii­tä jot­ka tule­vat alu­eel­le fil­la­ril­la, kävel­len ja/tai jul­ki­sil­la. Olen yksi heis­tä. Kesä­ma­jan omis­ta­jat aje­le­vat pirs­seil­lään peril­le asti aina kun on “tar­vet­ta”.

  En ole raken­ta­mis­kiel­toa itse vaa­ti­mas­sa, ainoas­taan pidän puu­haan ryh­ty­mis­tä höl­mö­nä niin kau­an kuin Kivi­nok­kaan joh­taa vain yksi tie (ja mah­dol­li­ses­ti uusi käve­ly­sil­ta Kulos­aa­reen). Ja KariS:n fan­ta­si­aa puo­len kilo­met­rin auto­sil­las­ta Sör­näi­sin ei tul­la edes har­kit­se­maan 6000 asuk­kaan asukaspohjalla.

  Sik­si puhun pus­sin­pe­räs­tä sekä yksi­tyi­sau­toi­luun perus­tu­vas­ta asuinalueesta.

  Ei ole mikään pak­ko pusa­ta Sipoon met­tiin pistekerrostaloja. 

  San­ta­ha­mi­naan sai­si 20–200k uut­ta hel­sin­ki­läis­tä (plus kym­me­niä­tu­han­sia lisää Laa­ja­sa­loon — jol­loin se kehä­met­ro­ra­ta­kin mui­den Hel­sin­gin edus­tan saar­ten kaut­ta toteu­tet­tu­na oli­si jo ollut kan­nat­ta­va hanke).

 41. Pasi Kuk­ko:
  Antil­le: Jen­gi ei jak­sa kävel­lä edes Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­haan kos­ka­pa kau­nii­na päi­vä­nä P‑paikan joka ruu­tu täyn­nä. Tyy­pit joil­la ei ole majaa eikä mök­kiä ovat nii­tä jot­ka tule­vat alu­eel­le fil­la­ril­la, kävel­len ja/tai jul­ki­sil­la. Olen yksi heis­tä. Kesä­ma­jan omis­ta­jat aje­le­vat pirs­seil­lään peril­le asti aina kun on “tar­vet­ta”.

  Siir­to­la­puu­tar­han park­kia­lue on kau­niil­la ilmal­la täyn­nä eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, että arviol­ta noin kol­mas­osa autois­ta kuu­luu niil­le, jot­ka tule­vat käyt­tä­mään alu­een vir­kis­tys­pal­ve­lu­ja: lenk­kei­li­jöi­tä, koi­ran käve­lyt­tä­jiä, leik­ki­ken­tän käyt­tä­jiä jne. Osa on Kivi­nok­kaan meni­jöi­tä, jot­ka luu­le­vat, että tämä on Kivi­no­kan park­ki­paik­ka. Sit­ten on vie­lä nii­tä, jot­ka vain käyt­tä­vät hyväk­seen har­vi­nais­ta ilmais­ta park­ki­paik­kaa ja jat­ka­vat mat­kaa kes­kus­taan bussilla.

 42. Pasi Kuk­ko: “En sil­ti pidä oikeu­den­mu­kai­se­na, että näi­den kesä­ma­jo­jen ja siir­to­la­puu­tar­ha­mök­kien nau­tin­ta­oi­keus joi­hin pää­si aikoi­naan muu­ta­mil­la sata­sil­la kiin­ni jää ikui­sik­si ajoik­si nykymuotoiseksi.

  Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on jotain joka voi olla itses­tään­sel­vyys lähin­nä kai Venäjänmaalla.”

  Mikä ihmeen nau­tin­toi­keus? Ja mil­lä ihmeen muu­ta­mil­la sata­sil­la? Mis­sä ihmeen tai­de­ta­ko­mos­sa näi­tä satu­ja oikein sepitellään?

  Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­ha on perus­tet­tu vuon­na 1934, ja täyt­tää siis tänä vuon­na 80 vuot­ta. Kivi­no­kan kan­san­puis­to perus­tet­tiin 3 vuot­ta aikai­sem­min eli 1931. 

  Nopea vil­kai­su kalen­te­riin ker­too, että sil­loi­sis­ta “nau­tin­ta­oi­keuk­sien” saa­jis­ta ei tai­da yksi­kään olla enää pai­kal­la naut­ti­mas­sa yhtään mistään.

  Siir­to­la­puu­tar­han ton­tit on aikoi­naan jaet­tu jok­seen­kin samal­la lail­la kuin nyky­ään­kin eli hake­mus­ten perus­teel­la, kui­ten­kin sil­lä erol­la, että sosi­aa­li­toi­mi oli muka­na teke­mäs­sä pää­tök­siä sosi­aa­li­sin perustein. 

  Eikä jaos­sa ollut mitään “muu­ta­mal­la sata­sel­la” han­kit­tua kiin­te­ää vaan pelk­kä tyh­jä tont­ti, johon joka ukko ja akka jou­tui itse raken­ta­maan mök­kin­sä ja osta­maan jos­tain tar­vit­ta­vat puut, pen­saat ja sie­men­pe­ru­nat. Suu­rin osa alu­ees­ta oli savis­ta entis­tä meren­poh­jaa, joka ei kel­van­nut sil­loin muu­hun käyt­töön. Mel­koi­nen pon­nis­tus köy­häs­sä pula-ajan Suomessa.

  Kivi­no­kan nykyi­set mökit on puo­les­taan kaik­ki raken­net­tu sotien jäl­keen, kos­ka ennen sotia sin­ne sai pys­tyt­tää vain telt­to­ja ja tila­päi­siä, tal­vek­si puret­ta­via rakennelmia. 

  Siir­to­la­puu­tar­han nyky­ti­la on siis 80 vuo­den uuras­tuk­sen tulos, johon ovat osal­lis­tu­neet monet suku­pol­vet. Ei heis­tä kukaan ole saa­nut lah­jak­si mitään tai osta­nut “nau­tin­ta­oi­keuk­sia” pikkurahalla.

  Hiton­mois­ta soopaa.

 43. Tar­kis­ta oma säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, tää asia ei mua niin hir­vees­ti kiinnosta 🙂

  Pasi Kuk­ko:
  Antil­le: Jen­gi ei jak­sa kävel­lä edes Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­haan kos­ka­pa kau­nii­na päi­vä­nä P‑paikan joka ruu­tu täyn­nä. Tyy­pit joil­la ei ole majaa eikä mök­kiä ovat nii­tä jot­ka tule­vat alu­eel­le fil­la­ril­la, kävel­len ja/tai jul­ki­sil­la. Olen yksi heis­tä. Kesä­ma­jan omis­ta­jat aje­le­vat pirs­seil­lään peril­le asti aina kun on “tar­vet­ta”.

  En ole raken­ta­mis­kiel­toa itse vaa­ti­mas­sa, ainoas­taan pidän puu­haan ryh­ty­mis­tä höl­mö­nä niin kau­an kuin Kivi­nok­kaan joh­taa vain yksi tie (ja mah­dol­li­ses­ti uusi käve­ly­sil­ta Kulos­aa­reen). Ja KariS:n fan­ta­si­aa puo­len kilo­met­rin auto­sil­las­ta Sör­näi­sin ei tul­la edes har­kit­se­maan 6000 asuk­kaan asukaspohjalla.

  Sik­si puhun pus­sin­pe­räs­tä sekä yksi­tyi­sau­toi­luun perus­tu­vas­ta asuinalueesta.

  Ei ole mikään pak­ko pusa­ta Sipoon met­tiin pistekerrostaloja. 

  San­ta­ha­mi­naan sai­si 20–200k uut­ta hel­sin­ki­läis­tä (plus kym­me­niä­tu­han­sia lisää Laa­ja­sa­loon – jol­loin se kehä­met­ro­ra­ta­kin mui­den Hel­sin­gin edus­tan saar­ten kaut­ta toteu­tet­tu­na oli­si jo ollut kan­nat­ta­va hanke).

 44. The Real Pasi Kuk­ko: Piti oikein tes­ta­ta (pasi.kukko@EMAIL.com), kyl­lä se peril­le näyt­ti mene­vän ihan ok.

  Tie­tys­ti jos kovas­ti aiheut­taa sekaan­nus­ta tai kis­mi­tys­tä, voin toki tämän osoit­teen käy­tös­tä luo­pua. Let me know.

 45. Jalan­kul­ki­ja: Siir­to­la­puu­tar­han park­kia­lue on kau­niil­la ilmal­la täyn­nä eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, että arviol­ta noin kol­mas­osa autois­ta kuu­luu niil­le, jot­ka tule­vat käyt­tä­mään alu­een vir­kis­tys­pal­ve­lu­ja: lenk­kei­li­jöi­tä, koi­ran käve­lyt­tä­jiä, leik­ki­ken­tän käyt­tä­jiä jne. Osa on Kivi­nok­kaan meni­jöi­tä, jot­ka luu­le­vat, että tämä on Kivi­no­kan parkkipaikka.

  En ole teh­nyt aihees­ta tilas­tol­lis­ta ana­lyy­siä. Lop­pu­tu­le­ma on joka tapauk­ses­sa se, että park­ki­pai­kat ovat kovas­sa käy­tös­sä jo nyky­ään­kin eikä ole mitään syy­tä olet­taa ettei­kö näin oli­si asian­lai­ta myös sil­loin jos Kivi­nok­ka pää­te­tään jos­kus rakentaa.

  Mik­si nykyi­set Kivinokkaan/siirtolapuutarhaan autoi­le­vat innos­tui­si­vat liik­ku­maan pai­kal­le tule­vai­suu­des­sa (mikä­li K:nokka raken­ne­taan) jul­ki­sil­la jos optio ei hou­ku­ta tänä päi­vä­nä­kään vaik­ka lähin bus­si­py­säk­ki sijait­see jo siir­to­la­puu­tar­han vie­res­sä ja H:niemen met­ro­kin on “lähel­lä”?

  Tämä oli koko jutun pointti.

  Sit­ten on vie­lä nii­tä, jot­ka vain käyt­tä­vät hyväk­seen har­vi­nais­ta ilmais­ta park­ki­paik­kaa ja jat­ka­vat mat­kaa kes­kus­taan bussilla.

  Just. Joku siis ajaa sään­nöl­li­ses­ti autol­la siir­to­la­puu­tar­hal­le vain körö­tel­läk­seen siel­tä dösäl­lä kes­kus­taan (ja takai­sin) asioi­maan, sääs­tääk­seen ehkä pari lant­tia (tai ei yhtään riip­puen mat­kus­ta­jien mää­räs­tä) — otta­mat­ta huo­mioon sitä, että kal­li­sar­vois­ta aikaa tuh­raan­tuu vaihtoihin?

  Voin kuvi­tel­la, että joku ulko­paik­ka­kun­ta­lai­nen Hel­sin­kiin ostok­sil­le ja/tai uup­pe­raan hakeu­tu­va saat­tai­si ken­ties toi­mia tähän mal­liin mikä­li kam­mo­aa kes­kus­tas­sa aja­mis­ta tai ei halua käyt­tää aikaa park­ki­pai­kan etsi­mi­seen, mut­ta eikö­hän hän sii­nä­kin tapauk­ses­sa mie­lum­min aja 30 sekun­tia pitem­pään Kulos­aa­ren puo­lel­le jos­ta löy­tyy se ihan oikea viral­li­nen ja ilmai­nen lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti jon­ne se oma auto pal­jon toden­nä­köi­sem­min myös mahtuu.

 46. Jalan­kul­ki­ja:
  Mikä ihmeen nau­tin­toi­keus? Ja mil­lä ihmeen muu­ta­mil­la sata­sil­la? Mis­sä ihmeen tai­de­ta­ko­mos­sa näi­tä satu­ja oikein sepitellään?

  Rau­hoi­tu­pa nyt vähän.

  En myös­kään kai­paa his­to­rian­tun­te­ja, olen tutus­tu­nut aivan riit­tä­vän monen siir­to­la­puu­tar­ha- ja kesä­ma­ja-alu­een his­to­riik­kiin, kii­tos vaan.

  Ihan kai­ken ihmis­toi­min­nan seu­rauk­se­na on pala his­to­ri­aa. Jos his­to­rian tyh­jiös­sä säi­lö­mi­nen oli­si se oleel­li­sin kri­tee­ri, emme kos­kaan voi­si teh­dä mitään.

  Ruo­ho­lah­den sata­ma­toi­min­nas­ta ei jätet­ty jäl­jel­le mitään pait­si yksi uusio­ra­ken­nus jon­ka visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä on mah­dol­lis­ta pää­tel­lä jotain tämän suun­tais­ta pai­kal­lis­his­to­ri­aa. Hert­to­nie­men­ran­taan ei jää oikeas­taan min­kään­lais­ta mer­kin­tää satamatoiminnasta.

  Useim­mat käy­tän­nöt joi­ta on pidet­ty ihan perus­tel­tui­na 100 vuot­ta sit­ten muut­tu­vat ajan kulues­sa aina vain vähem­män hyväksytyiksi. 

  H:niemi ja Laru eivät ole enää lan­dea jon­ne isoi­sän piti sou­taa veneel­lä. Rus­kea­suo ja Kum­pu­la ovat nyt osa kantakaupunkia.

  Aika aikaan­sa kuta­kin kuten sanotaan.

  Esi­mer­kik­si Larus­sa nime­no­maan joi­hin­kin kesä_majoihin_ oli mah­dol­lis­ta pääs­tä iske­mään kyn­net kiin­ni vie­lä joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten par­haim­mil­laan vain 300‑1000 eurol­la (inflaa­tio­kor­jat­tu­na).

  Tämä tie­to on siis peräi­sin ihan Hesa­ris­ta jos­sa haas­ta­tel­tiin asu­kas­ta joka oli saa­nut itsel­leen mark­ka-aikaan mökin Larus­ta nyky­va­los­sa käsit­tä­mät­tö­män edul­li­seen hintaan.

  Sitä en epäi­le het­keä­kään ettei­kö kave­ri oli­si heti tai myö­hem­min pur­ka­nut tönön ja pys­tyt­tä­nyt uut­ta van­han tilalle.

  Jokai­nen paran­ta­koon inves­toin­te­jaan omal­la rahal­laan niin pal­jon kuin sie­lu sie­tää. Se täs­tä vie­lä puut­tui­si, että veron­mak­sa­jien pitäi­si kesä­ma­ja­lai­sil­le kus­tan­taa vie­lä upo­uusi mök­ki­kin aina kun van­ha tulee käyt­töi­kän­sä pää­hän (syys­tä taik­ka toisesta).

  Joten kyl­lä, oman oikeus­ta­ju­ni mukaan täl­löin on syy­tä puhua lähes ilmai­ses­ta nau­tin­ta­oi­keu­des­ta jos­ta on jo nau­tit­tu aika hem­me­tin pit­kään, ja yhä useam­min mie­les­tä jo aivan riittävästi.

  Näil­lä mökeil­lä on voi­nut saa­da itsel­leen (tai suvul­le) kym­me­nien tuhan­sien wind­fall tulot pel­käs­tään sil­lä, että sou­tu­ve­neen tilal­le tuli ensin sil­ta, sit­ten asu­tus­ta ja lopuk­si myös metro.

  Se mikä oli lan­dea jos­kus ei ole lan­dea enää vält­tä­mät­tä tänä päivänä.

  Itse­hän olen ehdot­ta­nut aika­li­sää Kivi­no­kan kesä­ma­ja-ja H:niemen siir­to­la­puu­tar­ha-aluei­den (ja mui­den vas­taa­vien aluei­den) kanssa.

  Olen itse esit­tä­nyt väliai­kai­sek­si rat­kai­suk­si vuo­kra­mo­bii­li­mök­ki­kon­sep­tia joka mah­dol­lis­tai­si pait­si ympä­ri­vuo­ti­sen asu­mi­sen myös mer­kit­tä­vän lisäyk­sen nykyis­ten aluei­den asukaspotentiaaliin.

  Voi­sim­me pit­käl­ti säi­lyt­tää näi­den aluei­den nykyi­sen ilmeen ja ole­muk­sen sil­lä aikaa kun yri­täm­me yhdes­sä tuu­min muo­dos­taa sito­van peri­aa­te­pää­tök­sen sen suh­teen, että mitä näi­den eri­koi­sa­luei­den kans­sa oikein pitäi­si tai oli­si jär­ke­vää teh­dä jo lähi­tu­le­vai­suu­des­sa eikä vas­ta tuhan­nen vuo­den kulut­tua täs­tä päivästä.

  Har­mil­lis­ta ettet kyke­ne näke­mään tilan­teen ongel­mal­li­suut­ta. Sama tau­ti tun­tuu tosin vai­vaa­van jen­giä laajemminkin.

  Tau­dil­le eri­tyi­sen tun­nuso­mais­ta onkin se, että moni tar­tun­nan saa­neis­ta sat­tuu omis­ta­maan oman kesä­ma­jan tai siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tan mökillä.

  Mut­ta täl­lä omis­tus­suh­teel­la ei var­maan­kaan ole ollut mitään osaa tau­din­ku­van muo­dos­tu­mi­ses­sa. Puh­das­ta sat­tu­maa vain. Ja toki myös kateel­lis­ten, köy­hien ja luuse­rei­den alhais­ta panettelua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.