Sote-sopu

(Kir­joi­tus on julka­istu Savon Sanomissa)

Hal­li­tus ja oppo­si­tio ovat sopi­neen sote-palvelu­jen jär­jestämis­vas­tu­un antamis­es­ta yliopis­tol­lis­ten keskus­sairaaloiden ympärille muo­doste­tu­ille miljoon­api­ireille, joi­ta kut­su­taan nim­i­hirviöl­lä erva-alueet.

Ker­rankin on tehty ratkaisu, joka saa poli­itikot kil­paile­maan, kuka on ollut täl­lä kan­nal­la pisim­pään. Tästä on hyvä jatkaa!

Uusi malli tarvit­ti­in, kos­ka vas­tuukun­ta­malli tulkit­ti­in perus­tus­lain vas­taisek­si ja sen poh­jana ollut kun­tau­ud­is­tus vesit­tyi. Maakun­ta­malli kaa­tui kaupunkikun­tien vas­tus­tuk­seen. Niiden oli mah­do­ton hyväksyä maakun­ta­mallia vaa­dit­tua äänileikkuria, joka olisi pain­ot­tanut maalaiskun­nis­sa asu­vien ääniä, jot­tei keskuskaupun­ki olisi saanut asukkaiden enem­mistöl­lään määräys­val­taa kuntayhtymässä.

Miljoon­api­ireis­sä on usei­ta kaupunke­ja, joten äänileikkure­i­ta ei tarvi­ta. Ne ovat riit­tävän suuria järkevän työn­jaon jär­jestämisek­si. Peruster­vey­den­hoi­dos­ta vas­taa sama taho, joka vas­taa erikois­sairaan­hoi­dos­ta ja sosi­aal­i­huol­losta sama kuin ter­vey­den­huol­losta. Raja-aito­jen pois­tamisel­la vähen­netään turhaa sähläämistä.

Johonkin rajo­ja aina muo­dos­tuu. Nyt ter­vey­den edis­tämi­nen vaikka­pa van­hus­ten liikun­nan avul­la on eril­lään ter­vey­den­huol­losta. Samoin kouluter­vey­den­huolto on joko eri organ­isaa­tios­sa muun ter­vey­den­huol­lon kanssa tai koulun kanssa.

= = = =

Ei se täl­lä vielä valmi­ik­si tul­lut. Nyt on raamit, vielä tarvi­taan sisältö.

Ääripäässä kaik­ki jatkuu ennal­laan. Ter­veyskeskuk­set ja alue­sairaalat jatka­vat kun­tien joht­a­m­i­na. Miljoon­api­iri vähän ja visioi ja tasaa meno­ja kun­tien kesken. Toises­sa ääripäässä miljoon­api­ireille annetaan kaik­ki val­ta jär­jestää toim­inta uudestaan.

Entä saa­vatko yksi­tyiset palve­lut haas­taa kun­nal­liset ja jos saa­vat, mil­lä ehdoil­la? Haja-asu­tusalueil­la ei ole toimin­nan organ­isoin­nille juuri vai­h­toe­hto­ja – kun­nan ter­veyskeskuk­sen vai­h­t­a­mi­nen yksi­tyisen pyörit­tämään ei muut­taisi mitään – mut­ta kaupungeis­sa yksi­tyiset palve­lut voivat muut­taa palvelu­raken­net­ta merkit­tävästi. Hyvin toimi­van ter­veyskeskuk­sen ei tarvitse kil­pailua pelätä. Kaik­ki ter­veyskeskuk­set eivät kuitenkaan toi­mi hyvin.

Huonos­ti toimi­va yksi­tyi­nen menee nurin tai omis­ta­ja vai­h­taa epäpätevän johdon. Kun­nalli­nen organ­isaa­tio nilkut­taa eteen­päin odot­taen epäon­nis­tuneen pomon siir­tymistä eläk­keelle. Huonos­ti toimi­vat ter­veyskeskuk­set var­maankin vaa­ti­vat suo­jaa yksi­ty­is­ten ”epäreilua kil­pailua ja ker­mankuor­in­taa” vas­taan. Juuri näi­den kohdal­la kil­pailus­ta olisi hyötyä.

= = = =

Teh­dyn ratkaisun toimivu­us on ratkai­sev­asti kiin­ni siihen liitet­tävistä taloudel­li­sista pelisään­nöistä. Kun­nat mak­sa­vat miljoon­api­ireille kiin­teää jäsen­mak­sua, joka ei riipu saadun hoidon määrästä vaan perus­tuu asukasluku­un, asukkaiden ikä­jakau­maan ja sairas­tavu­u­teen. Jos kun­ta voi yhä päät­tää ter­veyskeskuk­sen­sa toimin­nas­ta, sen kan­nat­taa tar­jo­ta kun­ta­laisilleen mah­dol­lisim­man hyvää hoitoa rahas­ta välit­tämät­tä.  Tämä voi räjäyt­tää kus­tan­nuk­set. Näin sitä ei voi organisoida.

Jos taas miljoon­api­iri ottaa paikalli­sista palveluista tuke­van otteen, päädymme ikävään manku­miskult­tuuri­in. Kaik­ki vaa­ti­vat lisää ja parem­paa ja miljoon­api­iri jakaa niukku­ut­ta. Jos kun­ta halu­aa enem­män ja parem­paa, sen pitäisi olla valmis mak­samaan enem­män ja tämän pitäisi olla myös mahdollista.

Yksi­ty­is­ten palvelu­jen osa voi olla joko ryöstöön rin­nastet­tavaa ker­mankuor­in­taa tai hedelmälli­nen palvelu­jen täy­den­täjä. Yksi­tyisen lääkäri­ase­man saa­ma kor­vaus peruster­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sista ei voi riip­pua suo­raan suorit­tei­ta, kos­ka täysin ter­veitä ihmisiä voi hoitaa rajat­tomasti, jos joku muu mak­saa. Ruot­sis­sa mak­se­taan lähin­nä kir­jau­tunei­den­poti­laiden määrän mukaan. Tässä taas on ongel­mana poti­laiden valikoin­ti. Varakkaiden aluei­den peruster­veistä lääkärikeskus selvää vähin kustannuksin.

Ker­mankuor­in­takin voi olla järkevää erikois­tu­mista, kun­han helpoista poti­laista ja vaikeista poti­laista saata­vat mak­sut ovat kohdal­laan. Isois­sa kaupungeis­sa voisi olla erikois­tunei­ta palvelun tar­joa­jia, vaik­ka eri­tyi­nen diabeteskeskus.

Erikois­sairaan­hoi­dos­sa on tilaa työn­jaon merkit­tävälle tehostamiselle. HUS-piiris­sä on erikois­tut­tu ja keskitet­ty toim­into­ja. Se on tuot­tanut tulosta sekä meno­jen vähen­e­misenä että laadun paran­tu­mise­na. Pianis­tikin soit­taa sitä parem­min, mitä enem­män on har­joitel­lut. Meil­lä har­joite­taan tekonivelkirur­giaa peräti 60 sairaalas­sa. Poti­laat kär­sivät ja rahaa kuluu. Erikois­tu­misen ja keskit­tämisen lisäämisessä on miljoon­api­ireil­lä työsarkaa.

= = = =

Tehty ratkaisu vie poh­jan pien­ten kun­tien lakkaut­tamiselta. Ne ovat liian pieniä huole­hti­maan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta, mut­ta jäl­jelle jäävi­in tehtävi­in ne ovat tehokkaampia kuin suuret. Sen sijaan kun­tau­ud­is­tus­ta tai vah­vaa seu­tuhallintoa tarvi­taan kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la, joil­la kun­tien väli­nen osaop­ti­moin­ti tuot­taa huonoa kaupunkia ja haaskaa rahaa. Kun­tia ei tarvitse vält­tämät­tä yhdis­tää, kun­han verot kerätään yhteiseen pot­ti­in.  Kansakun­ta voi parem­min, kun se keskit­tyy kar­javarkauk­sien sijaan kar­jan­hoitoon. Mon­es­ta kun­nas­ta koos­t­u­va kaupun­ki voi parem­min, kun sen eri osat tähtäävät yhteiseen hyvään eivätkä etu­i­hin naa­purin kustannuksella.

Entä maakun­nat? Olin kovasti tykästynyt ajatuk­seen antaa sote-huolto maakun­nille, jois­sa olisi suo­ril­la vaaleil­la valit­tu maakun­taval­tu­us­to. Sitä ei nyt tule. Olisiko parem­pi kor­va­ta ne kaupunkiseuduil­la ja antaa osa niiden tehtävistä miljoonapiireille?

 

46 vastausta artikkeliin “Sote-sopu”

 1. Mie­lenki­in­toista on myös nähdä, miten miljoon­api­irien toim­inta organ­isoidaan sisäis­es­ti. Tuskin yksit­täi­nen ter­veyskeskus voi olla seu­raa­va hallinto­ta­so miljoon­api­ir­i­ta­son ala­puolel­la. Pitäisikö miljoon­api­irien ala­puolel­la olla jonkin­laisia piire­jä, jot­ka toteut­taisi­vat tehtäviään miljoon­api­irin aset­tamis­sa raameissa?

 2. Sen sijaan kun­tau­ud­is­tus­ta tai vah­vaa seu­tuhallintoa tarvi­taan kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la, joil­la kun­tien väli­nen osaop­ti­moin­ti tuot­taa huonoa kaupunkia ja haaskaa rahaa.

  Bla bla bla. Opti­ma­li­nen hallintoyk­sikön koko on siel­lä 50.000 kansalaisen tietämis­sä. Siel­lä on hyvät kaupun­git ja rahan säästäminen.

  Ode viit­taa huonol­la kaupungilla sel­l­aiseen kaupunki­in, jota ei suu­nitel­la keskus­toimis­tossa muual­la asu­vien asiantun­ti­joiden toimes­ta vaan kehitetään asukkait­ten­sa toimesta.

  Rahan haaskaus on taas ymmär­ret­tävä Helsin­gin Kaupun­gin vero­ker­tymäk­si. Rahaa menee haaskaan, kun huonoi­hin palvelui­hin kyl­lästynyt ja joukkoli­iken­teen reali­teet­tei­hin silmän­sä aukaissut kah­den pienen lapsen per­he ostaa oman auton ja muut­taa Espoon perukoille.

 3. “Tehty ratkaisu vie poh­jan pien­ten kun­tien lakkaut­tamiselta. Ne ovat liian pieniä huole­hti­maan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta, mut­ta jäl­jelle jäävi­in tehtävi­in ne ovat tehokkaampia kuin suuret. Sen sijaan kun­tau­ud­is­tus­ta tai vah­vaa seu­tuhallintoa tarvi­taan kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la, joil­la kun­tien väli­nen osaop­ti­moin­ti tuot­taa huonoa kaupunkia ja haaskaa rahaa. Kun­tia ei tarvitse vält­tämät­tä yhdis­tää, kun­han verot kerätään yhteiseen pottiin.”

  Kaiken kun­tay­hteistyön kivi­jal­ka pitäisi olla elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka, siis kun­tien yhteistyö yri­tyk­sistä ja asukkaista. Todel­lista elinkeinoy­hteistyötä kun­tien kesken ei kuitenkaan ole. Kun­nat tais­tel­e­vat työl­listävistä yri­tyk­sistä ja veroa mak­sav­ista asukkaista veris­sä päin, vaik­ka muodol­lis­es­ti kuu­luisi­vat yhteistyötä tekevään elinkeino-organisaatioon.

  Varsinkin pienet kun­nat joutu­vat tar­joa­maan tuli­jae­hdokkaille mon­en­laisia etu­ja, kuten lain­o­ja, takauk­sia ja ranta­tont­te­ja. Siitä puolestaan seu­raa, että toisen kun­nan on tar­jot­ta­va vieläkin enem­män. Kun yksi kun­ta kaavoit­taa eri­tyisen houkut­tele­via tont­te­ja siitäkin huoli­mat­ta, että ne tule­vat kun­nalle hyvin kalli­ik­si, toiset kun­nat panevat kil­van parem­mak­si – uhraa­vat vielä enem­män veron­mak­sajien­sa rahaa ja val­tion avus­tuksi­na saat­ua rahaa. 

  Sik­si pienet kun­nat ovat elinkelvot­to­mia siitäkin huoli­mat­ta, vaik­ka oli­si­vat tehokkaampia kuin suuret. Sik­si kun­tau­ud­is­tus­ta tai vah­vaa seu­tuhallintoa tarvi­taan ei vain kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la vaan myös muuallakin.

 4. Miljoon­api­ireis­sä on usei­ta kaupunke­ja, joten äänileikkure­i­ta ei tarvita. 

  Ehdot­ta­mas­sasi mallis­sa­han kak­si saman­mielistä kaupunkia voi sanel­la ratkaisut dik­ta­toris­es­ti yhden dik­taat­torin sijaan. Ei tämä tilan­net­ta juuri paranna.

  Ongel­ma ei ole se, että enem­mistö mukana ole­vista kun­nista päät­tää (yksi, kak­si tai mon­ta). Tämä on aika nor­maalia yhteis­toimin­nas­sa. Ongel­ma pien­ten kannal­ta on se, että ilmeis­es­ti mallis­sasi niil­lä ei ole oikeut­ta vai­h­taa kun­tay­htymää, vaik­ka niitä kohdeltaisi­in huonos­ti. Kak­si johtavaa kaupunkia voi siis kohdel­la niitä miten vain.

  Paras ter­ve­hdyt­tämiskeino olisi siis antaa kun­nille oikeus vai­h­taa kun­tay­htymää. Näin kun­tay­htymän kan­nat­taisi tar­jo­ta kaikille jäse­nilleen kohtu­ulliset palve­lut kohtu­ulliseen hin­taan. Ei orju­udelle ja laskuille, joi­hin kun­ta ei voi itse juu­uri vaikuttaa.

  Raja-aito­jen pois­tamisel­la vähen­netään turhaa sähläämistä.

  Johonkin rajo­ja aina muodostuu.

  Tuo pois­tet­tu raja-aita ei kai juuri säh­läämistä aiheut­tanut. Uudet raja-aidat aiheut­tanevat lisää säh­läämistä (määrän jota emme vielä tiedä).

  Entä saa­vatko yksi­tyiset palve­lut haas­taa kun­nal­liset ja jos saa­vat, mil­lä ehdoilla? 

  Jos mallista tulee keskusjo­htoinen, ehkä koko kun­tay­htymän palve­lut voi myy­dä yht­enä paket­ti­na jollekin isolle kan­sain­väliselle yksi­tyiselle toimijalle.

  Haja-asu­tusalueil­la ei ole toimin­nan organ­isoin­nille juuri vai­h­toe­hto­ja – kun­nan ter­veyskeskuk­sen vai­h­t­a­mi­nen yksi­tyisen pyörit­tämään ei muut­taisi mitään 

  Outo väite. Mik­si ei muut­taisi mitään, jos kaupungeis­sa muuttaisi?

  … kil­pailus­ta olisi hyötyä 

  Ehdotet­tu jär­jestelmä pois­taa nykyisen eri­lais­ten mallien ja kun­tien eri­lais­ten ratkaisu­jen välisen kiplailun, ja kor­vaa sen keskusjo­htoisem­mal­la mallil­la (pahim­mil­laan saamme viisi keskusjo­htoista kangis­tunut­ta organisaatiota).

  Jos kun­ta halu­aa enem­män ja parem­paa, sen pitäisi olla valmis mak­samaan enem­män ja tämän pitäisi olla myös mahdollista. 

  Pitäisiköhän perus­taa jär­jestelmä, jos­sa kun­nat ovat vas­tu­us­sa palvelu­iden­sa tasos­ta ja maksuista. 🙂

  Erikois­sairaan­hoi­dos­sa on tilaa työn­jaon merkit­tävälle tehostamiselle. HUS-piiris­sä on erikois­tut­tu ja keskitet­ty toim­into­ja. Se on tuot­tanut tulosta sekä meno­jen vähen­e­misenä että laadun parantumisena. 

  HUS ei ole käsit­tääk­seni kovin hyvä esimerk­ki tehokku­ud­es­ta. Se saat­taa olla jopa Suomen toisek­si tehot­tomin alue heti Lapin jäl­keen (THL:n ter­vey­den- ja van­hus­ten­huol­lon tarve­vakioitu­jen meno­jen tilastoissa).

  Ne ovat liian pieniä huole­hti­maan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta, mut­ta jäl­jelle jäävi­in tehtävi­in ne ovat tehokkaampia kuin suuret. 

  Ole­tus siitä, että pienet kun­nat oli­si­vat tehot­tomampia soten jär­jestäjiä ei tai­da pitää paikkaansa. Suomes­sa on run­sas joukko pikkukun­tia, jot­ka tateut­ta­vat ainakin van­hus­ten- ja ter­vey­den­huol­lon palve­lut suuria kun­tia edullisem­min (THL:n tilastot).

  Nykyi­nen jako, jos­sa kun­nat toteut­ta­vat peruster­vey­den­huol­lon, ja jos­sa erikois­sairaan­hoito toteutetaan keskite­tysti, ei ole mikään huono malli. Ehdote­tus­sa keskite­t­ym­mässä mallis­sa on se ris­ki, että monien kun­tien nyky­isin tehokkaasti toimi­va peruster­vey­den­huolto kor­vataan suuren yksikön tehot­tomam­mal­la ratkaisulla.

  Sen sijaan kun­tau­ud­is­tus­ta tai vah­vaa seu­tuhallintoa tarvi­taan kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la, joil­la kun­tien väli­nen osaop­ti­moin­ti tuot­taa huonoa kaupunkia ja haaskaa rahaa. 

  Mileiku­va­main­on­taa. Tarvit­tasi­in vähän perustelu­ja. Muuten menee vain helsinkiläis­ten naa­purika­teu­den ja laa­jen­tu­mispyrkimys­ten piikkiin.

  suo­ril­la vaaleil­la valit­tu maakuntavaltuusto 

  Suomes­sa on jo kun­nal­lis­demokra­tia ja val­takun­nan taso (ja lisäk­si vielä EU-vaalit). Lisä­ta­sot saat­ta­vat häm­men­tää äänestäjiä ja lisätä byrokratiaa.

  1. Pienet kun­nat ovat vaku­u­tusy­htiöinä liian pieniä. Pari kallista poti­las­ta kaataa niiden talouden. Jos kun­nas­sa on tuhat asukas­ta, yksi ptikäi­aikaishoi­dos­sa ole­va van­hus mak­saa jokaiselle kun­ta­laiselle 40 euroa. Tämä johtaa kohtu­ut­tomaan var­i­anssi­in niiden menoissa.

 5. “Tehty ratkaisu vie poh­jan pien­ten kun­tien lakkaut­tamiselta. Ne ovat liian pieniä huole­hti­maan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta, mut­ta jäl­jelle jäävi­in tehtävi­in ne ovat tehokkaampia kuin suuret. ”

  Kun­nista tulikin niih­den perustetävään näh­den liian suuria, tehot­to­mia ja yliorganisoituja. 

  Suo­ma­laisia keinotekois­es­ti muo­dostet­tu­ja kun­tia voisi ver­ra­ta, jos jonkin alueen asun­to-osakey­htiöi­den lyötäisi­in yhteen. Pitäisi palkata erik­seen hallinnol­liset henkilöt huole­hti­maan johtamis­es­ta, jätea­sioista, siivouk­ses­ta, huoltotöistä… 

  Nyt kun sote tuli, ei enää tarvi­ta erik­seen samo­ja tehtäviä ja virko­ja kuntatasolla.

  Ehdotan Sveitsin mallin mukaisia kansanäänestyk­siä, jois­sa asukkaat saisi­vat äänestää kun­ta­jaos­ta ja niistä palveluista, joista he ovat valmi­it veron­mak­saji­na maksamaan.

 6. OS: Yksi­tyisen lääkäri­ase­man saa­ma kor­vaus peruster­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sista ei voi riip­pua suo­raan suorit­tei­ta, kos­ka täysin ter­veitä ihmisiä voi hoitaa rajat­tomasti, jos joku muu maksaa.

  Eiköhän poti­laan riit­tävän korkea omavas­tuu vähen­täisi tätä ongel­maa; saat­taisi jopa pois­taa sen.

 7. Erva on kieltämät­tä melkoinen sanahirviö, Sana lääni on kuitenkin vapaana muu­ta­man vuo­sisadan käytön jäl­keen. Samal­la voitaisi­in muut­taa alue­hallintovi­ras­to­jen toimi­alueet lääneik­si. Toinen ongel­ma nyky­i­sis­sä hallintou­ud­is­tuk­sis­sa on se ettei entiselle kun­nalle ole mitään nim­i­tys­tä. Tässä yhtey­dessä sana pitäjä on vapaana.

  Sinän­sä ihmette­len sitä mik­si yksi toimi­alue, joka on eduskun­nan alaisu­udessa, ei riitä. Nyt valit­tu malli on sil­lä taval­la epädemokraat­ti­nen ettei siinä ole juuri maakun­taval­tu­us­ton kaltaista elin­tä. Sikäli maakun­ta­malli olisi ollut minus­takin parempi.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Pienet kun­nat ovat vaku­u­tusy­htiöinä liian pieniä. Pari kallista poti­las­ta kaataa niiden talouden. Jos kun­nas­sa on tuhat asukas­ta, yksi ptikäi­aikaishoi­dos­sa ole­va van­hus mak­saa jokaiselle kun­ta­laiselle 40 euroa. Tämä johtaa kohtu­ut­tomaan var­i­anssi­in niiden menoissa.

  Mon­tako kun­taa on kaatunut? Ei tuo ole ollut iso ongel­ma. Pelkkä tekosyy keskittämispolitiikalle.

  Jos joku halu­aisi asialle jotain tehdä, kun­ta voisi ottaa vaku­u­tuk­sen tai sopia yhteis­vas­tuss­ta yhteistyökump­panei­den kanssa. Tai sit­ten val­tio voisi olla järkevä ja tasa­ta täl­laisia kus­tan­nuk­sia oikeu­den­mukaises­ti. Val­tio­han mak­saa jo nyt val­tiono­suuk­sia, joiden pitäisi ottaa täl­laiset kus­tan­nustek­i­jä huomioon (mut­ta eivät ilmeis­es­ti kun­nol­la kata).

  P.S. Nyky­hal­li­tuk­sen ratkaisu tähän on kai heiken­tää pien­ten van­hus­val­tais­ten kun­tien valtono­suuk­sia, ja näin siirtää mak­su­ja kun­nal­lisveron puolelle (jot­ka ovat rankem­pia köy­hille). Kyse voi olla joko suurkun­ta­hankkeeseen liit­tyvästä kirirstyk­ses­tä tai yleis­es­tä keskuskaupunkien suosimis­es­ta. Eli jos noi­ta ongelmia syn­tyy, voivat olla paljolti myös hal­li­tuk­sen syn­nyt­tämiä. Help­po syyt­tää toisia köy­hyy­destä, kun ensin itse ottaa rahat pois.

 9. Peruster­vey­den­huol­lon tule­vaisu­us on tässä se keskeisin. Siel­lä ovat ne nykyiset ongel­mat. Mielestäni siihen on kak­si mah­dol­lista ratkaisua. Joko avataan kil­pailulle tai sulaute­taan osak­si erikoissairaanhoitoa.

  Jos peruster­vey­den­huolto avataan kil­pailulle niin yksi­tyisen toim­i­jan kor­vaus ei voi tosi­aan riip­pua suorit­teista kuten todet­tua. Hyvä tapa olisi kor­vaus hoide­tun väestömäärän mukaan. Lisäk­si väestön voisi jakaa eri mak­su­lu­okki­in sen mukaan miten usein vas­taan­otol­la asioi esim edeltävänä vuon­na. Tyyp­illi­nen ter­veyspalvelu­iden suurku­lut­ta­ja­han peruster­vey­den­huol­los­sa on 40-vuo­tias moni­vaivainen, joka käy tk-lääkärin vas­taan­otol­la tai päivystyk­sessä yhteen­sä noin 30–50 ker­taa vuodessa. Myös yksi­tyisen ase­man tekemien lähet­tei­den määrän pitäisi vaikut­taa korvaukseen.

  Toinen vai­h­toe­hto olisi lopet­taa kokon­aan peruster­vey­den­huolto ja tehdä siitä osa erikois­sairaan­hoitoa. Pääosin samo­ja sairauk­si­a­han molem­mis­sa hoide­taan, väli­neet ja keinot on vain hie­man eri­laiset. En ollenkaan ymmär­rä mik­si ainakaan suuris­sa kaupungeis­sa peruster­vey­den­huoltoa erik­seen on. Päivystyk­set ovat jo yhdis­tymässä tältä osin kun on ymmär­ret­ty että ihmis­ten oireet eivät ole peruster­vey­den eivätkä erikois­sairauk­sien oire­i­ta vaan ihmisil­lä on vaan niitä samo­ja tauteja.

 10. Jari Mus­to­nen: Bla bla bla. Opti­ma­li­nen hallintoyk­sikön koko on siel­lä 50.000 kansalaisen tietämis­sä. Siel­lä on hyvät kaupun­git ja rahan säästäminen.

  Joo var­maan haave­u­nis­sa, mut­ta kun todel­lisu­us on mitä on. Esimerkik­si Helsin­ki on yksi yli miljoo­nan asukkaan kaupun­ki, eikä siitä mil­lään hallinnol­lisel­la kikkailul­la saa kah­takym­men­tä “opti­mikokoista” 50 000 asukkaan kaupunkia. 

  Jonkin­laiseen lähidemokra­tia-asteeseen kaupungi­nosa­ta­sol­la voitaisi­in (ja var­maan kan­nat­taisinkin) men­nä, mut­ta suurten haastei­den ja rak­en­teel­lis­ten ratkaisuiden tekemiseen tarvi­taan väistämät­tä koko kaupun­gin kokoista hallintotasoa. 

  Nykyiset Helsin­gin kun­nat ovat kaikin puolin täysin väärän kokoisia.

 11. Jyr­ki Patomä­ki: Kaiken kun­tay­hteistyön kivi­jal­ka pitäisi olla elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka, siis kun­tien yhteistyö yri­tyk­sistä ja asukkaista. Todel­lista elinkeinoy­hteistyötä kun­tien kesken ei kuitenkaan ole. Kun­nat tais­tel­e­vat työl­listävistä yri­tyk­sistä ja veroa mak­sav­ista asukkaista veris­sä päin, vaik­ka muodol­lis­es­ti kuu­luisi­vat yhteistyötä tekevään elinkeino-organisaatioon.

  Tästä johtuen ison kaupun­gin jäykkä organ­isaa­tio jää usein toisek­si. Kun­tien väli­nen kil­pailu on mielestäni hyvä sen vuok­si, että se pitää edes jotain ratia ison kun­nan liian suurelle byrokraat­ti­joukolle. Samoin uskon suuren osan yrit­täjistä ajat­tel­e­van. Kuten erään suuren kaupun­gin johta­ja sanoi, pääa­sia että yri­tys tulee seudulle, ei se minkä kun­nan puolelle.

 12. OS: Yksi­tyisen lääkäri­ase­man saa­ma kor­vaus peruster­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sista ei voi riip­pua suo­raan suorit­tei­ta, kos­ka täysin ter­veitä ihmisiä voi hoitaa rajat­tomasti, jos joku muu maksaa.

  Eiköhän tuo ole niitä helpoimpia ongelmia ratkaista, jos on aitoa halua ottaa yksi­tyi­nen sek­tori mukaan tasaveroise­na palvelujentuottajana. 

  Toisaal­ta Osmo on jauhanut tuo­ta lapsivakuutukset/järjetön määrä tutkimuk­sia-levyä jo muis­taak­seni 20 vuot­ta. Olisiko aika tehdä ohjelmistopäivitys ?

 13. Pitäisi saa­da myös rahoi­tus­puoli kun­toon, niin että sairaslo­ma­l­la jonos­sa pitämisellekin tulisi hinta.

 14. Iso kysymys on kiin­teistöomis­tus. Kuka jatkos­sa omis­taa ter­veyskeskuk­set? Jos omis­ta­ja on kun­ta, jokainen kun­ta halu­aa toimin­nan jatku­van omas­sa ter­veyskeskuk­ses­saan. Jos omis­tus siir­tyy sote-alueille, sotealueelle tulee paine pitää vas­taavasti ter­veyskeskuk­sia toimin­nas­sa. Keskuskun­tia luku­unot­ta­mat­ta ter­veyskeskuk­set ovat muu­toin käytän­nössä arvot­to­mia: ter­vey­den­hoidon ulkop­uolelle niil­lä ei ole käyt­töä ilman huo­mat­tavia kor­jaus­rak­en­tamis­in­vestoin­te­ja. Ja niitä tuskin tul­laan paljoa näkemään. Halvem­paa sekä investoin­tikus­tan­nusten että etenkin elinkaarikus­tan­nusten kannal­ta on mon­es­sa tapauk­ses­sa nimit­täin tehdä toimi­vat toim­i­ti­lat uud­is­rak­en­ta­mal­la. Täl­löin tilat saadaan tehokkaasti toimiviksi pienem­mäl­lä henkilökuntamäärälläkin.

  Mut­ta iso kysymys on siis se, että jos uusi sote-alue läh­tee säästämään ja sul­kee vaik­ka osan ter­veyskeskuk­sista, kuka mak­saa kiin­teistöstä? Nuo ovat miljoonien arvoisia kiin­teistöjä. Jos ne jäävät vaille käyt­töä, jäävät vuokrat saa­mat­ta, mut­ta kiin­teistöku­lut juokevat.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei se täl­lä vielä valmi­ik­si tul­lut. Nyt on raamit, vielä tarvi­taan sisältö.
  Ääripäässä kaik­ki jatkuu ennallaan.

  Tark­istin ja päiv­itin käsi­tyk­siäni asi­as­ta eri puo­lil­ta net­tiä, ja tulin samoille aatok­sille kuin Ode.

  Onko­han niin, että Suomes­sa on liian mon­ta kun­ta- ja “Sote-asiantun­ti­jaa” ja sopan sekoittajaa.

  Selkein­tä olisikin ottaa käyt­töön toimi­vak­si osoit­tau­tunut Ruotsin maakuntamalli. 

  Minä en käsitä mikä siinä on niin vaikea­ta. Eihän se sitä tarkoi­ta, että tääl­lä kaikkien ruot­sia pitäisi alkaa puhumaan…

 16. Har­ri Haan­pää:
  Mie­lenki­in­toista on myös nähdä, miten miljoon­api­irien toim­inta organ­isoidaan sisäis­es­ti. Tuskin yksit­täi­nen ter­veyskeskus voi olla seu­raa­va hallinto­ta­so miljoon­api­ir­i­ta­son ala­puolel­la. Pitäisikö miljoon­api­irien ala­puolel­la olla jonkin­laisia piire­jä, jot­ka toteut­taisi­vat tehtäviään miljoon­api­irin aset­tamis­sa raameissa?

  Ei näi­den ervo­jen alle tarvi­ta piire­jä, ne oli­si­vat osaop­ti­moin­tia ja byrokra­t­ian kasvattamista.

  Ervas­sa on tietysti organ­isaa­tio, mut­ta se on jaet­tu tehtävien mukaan ja tehtäväyk­siköille voidaan opti­maa­li­nen toiminta-alue.

  Tehtäväpo­h­jais­ten yksiköi­denkään ei tarvitse olla toimin­noil­taan saman­laisia vaik­ka ne muuten vas­taisi­vat samas­ta palvelusta .

  Erva antaa hyvän mah­dol­lisu­u­den rak­en­taa toimin­nan tehokku­u­den ja palve­lu­ta­son kannal­ta toimivia kokonaisuuksia.

  Nykyi­nen kun­ta­malli on varsin jäykkä eikä huomioi alueel­lisia eroja

 17. Sanahirviöstä: kai tuon eri­ty­is­vas­tuu-ervan tilalle nyt parem­pi kek­sitään, vaik­ka lääni. Eri­tyi­nen ei ole kovin eri­ty­istä, jos se on koko järjestelmä.

 18. k:

  Mut­ta iso kysymys on siis se, että jos uusi sote-alue läh­tee säästämään ja sul­kee vaik­ka osan ter­veyskeskuk­sista, kuka mak­saa kiin­teistöstä? Nuo ovat miljoonien arvoisia kiin­teistöjä. Jos ne jäävät vaille käyt­töä, jäävät vuokrat saa­mat­ta, mut­ta kiin­teistöku­lut juokevat.

  Tämä ei ole ongel­ma, jos kaik­ki ter­vey­den­huol­lon kulut saadaan men­emään samas­ta pus­sista. Sil­loin näet ei kan­na­ta säästää perus­ta­sol­ta vaan ylä­ta­sol­ta. Tämä tietysti edel­lyt­tää, että esim. poti­laiden matkaku­lut tule­vat ervan mak­set­taviksi. Samoin nyky­isin Kelalle ja työ­nan­ta­jille “ulkois­te­tut” sairaslomien kulut pitää saa­da men­emään samas­ta pussista.

 19. Sote-päätös antaa mah­dol­lisu­u­den tehdä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­losta mallies­imerk­ki mille maalle tahansa. Rahoi­tus on avainase­mas­sa. Pitää pyrk­iä yksikanavaiseen rahoituk­seen. Nyt rahaa tulee val­ti­ol­ta, kun­nil­ta, sv-mak­suina (vaku­ute­tut ja työ­nan­ta­jat), yksi­ty­isiltä vaku­u­tusy­htiöiltä ja asi­akas­mak­suina koti­talouk­sil­ta. Viimek­si mainit­tu osu­us on suurimpia EU-mais­sa. Kun raha annetaan suo­raan erva-alueille, voidaan jako tehdä paljon yksinker­taisem­min laskelmin kuin kier­rät­tämäl­lä rahat kun­tien kautta.

  Palvelu­jen tilaa­ji­na ovat erva-alueet var­masti parem­pia kuin kun­nat. Kaipa tilaus­rum­baa pitää palastel­la alueit­tain tai toimin­noit­tain. Ei sel­l­aista tuot­ta­jaa olekaan, joka pysty­isi tar­joa­maan täy­den palvelun ter­vey­den- ja sosi­aal­i­huol­los­sa koko alueelle.

  Tässä tulee kom­pas­tuskiviä, ajatellen esim. työter­veyshuoltoa ja yksi­ty­istä ter­vey­den­huoltoa. Molem­pia tarvi­taan, mut­ta miten väl­tetään ker­mankuor­in­ta ja ohi­tuskaisto­jen syn­tymi­nen. Hal­li­tuk­sen on syytä pitää kaik­ki lan­gat käsis­sään, eikä antaa val­takir­jo­ja muille organ­isaa­tioille. SATA-komitean työ meni kiville, kos­ka ay-jär­jestöt vetivät välistä.

 20. Vasem­mis­to­jo­htoinen Rääkkylä on esimerk­ki siitä, että yksi­tyiset ovat parem­pia syr­jäseuduil­lakin, jos ulkois­t­a­mi­nen on taitavaa.

 21. Kun­nalli­nen itsemääräämisoikeus on men­nyt jo naurettavauuksiin.

  Kun­nan­jo­hta­jien mielestä Kri­mi-tyyp­piset kas­naäänestyk­set irtoam­si­es­ta val­i­tos­ta ovat hieno jut­tu, kun­han val­tion­a­pu­ja ei vain leikata.

  Itsemääräämisoikeus tarkoit­taa armo­ton­ta törsäys­tä, kun­han naap­puri­in ei vain mit­tän mene kuin kulu­ja. Tap­pi­ot tasa­taan ilman sen kum­mem­min ihmettelemt­tä, joten jos jotain tekee oikein siirtä nyky­mallis­sa ran­gais­taan ja tuh­lauk­ses­ta palkitaan.

  Seu­tukun­ta olisi ollut hyvä malli, siinäkin joku vain menet­tää val­taa ja läänityksiään.

  Sote on mah­dol­lisu­us, joka voidaan vielä sös­siä — uhkaku­vat on syytä pitää kirkaana mielessä. Sisäasian­min­is­teer­iö ainakin jo onnis­tui niiden toteut­tamises­sa osaop­ti­moiduil­la uudistuksillaan.

 22. teekkari: Joo var­maan haave­u­nis­sa, mut­ta kun todel­lisu­us on mitä on. Esimerkik­si Helsin­ki on yksi yli miljoo­nan asukkaan kaupun­ki, eikä siitä mil­lään hallinnol­lisel­la kikkailul­la saa kah­takym­men­tä “opti­mikokoista” 50 000 asukkaan kaupunkia.

  Tämä koko on empi­iris­es­ti havait­tu, että kyl­lä: Todel­lisu­us on mitä on.

  Ja tietenkin se on pilkot­tavis­sa. Pis­tetään paloik­si vaan. Helpoiten se onnis­tuu ilmoit­ta­mal­la, että Helsingistä, Espoos­ta tai Van­taas­ta saa ero­ta maanti­eteel­lis­es­ti yht­enäiset (tämä voidaan esimerkik­si tehdä niin, että käsitel­lään kar­taa kaupungi­nosi­na, jot­ka siir­tyvät kaupungista toiseen kokon­aisi­na) ja mielekkään kokoiset palaset kansanäänestyk­sel­lä, jot­ka kat­ta­vat ko. asueen. Myöteisen päätök­sen myötä ja koon ollessa alle 100.000 henkeä, naa­puri kaupungi­nosat saa­vat äänestää kumas­sa kaupungis­sa halu­a­vat olla. Lopuk­si edel­ly­tyk­senä on, että kansalaiset lait­ta­vat pystyyn tarvit­ta­vat rak­en­teet kohtuu ajassa.

  Tämän jäl­keen se on sit­ten ihan vain ihmis­ten omas­ta viit­seliäisyy­destä kiin­ni. Sit­ten ei vain muu­ta kuin odot­ta­maan itsenäistä hajoamista. Väitän, että se tulisi sieltä kyllä.

 23. Vään­töä ja ham­mas­tenkiristys­tä nähdään ennenkuin sopu muut­tuu lihak­si ja uusik­si käytän­teik­si. Kun­tat­alous­gu­ru Eero Laesterä on rapor­toin­ut koke­muk­sis­taan kun­tali­itosten muu­tos­ti­lanteis­sa tek­stis­sä “Inhimilli­nen kun­tat­alous”. Koke­musten­sa mukaan hän kan­nat­taa laa­jaa yhteis­vas­tu­u­ta ja kap­i­taa­tioma­llia. Uusi rakenne ei tuo taloushyö­tyä ellei yhteis­toim­inta-alueen työn­jaos­ta saa­da sov­in­toa. Laesterän koke­muk­set tilaa­ja-tuot­ta­ja­mallista on melko kyynisiä. Pahim­mil­laan luo­daan moninker­tainen organ­isaa­tio (kun­tali­itosvirkami­esten työl­listämisek­si), eikä kil­pailua halu­ta aidosti mahdollistaa.

  Valitet­tavasti hyvin tar­jol­la ole­vat ter­veyspalve­lut syn­nyt­tävät myös kysyn­tää. Toimi­vat palve­lut on tavoit­teena, mut­ta säästöön tarvi­taan myös niukku­u­den jakamista.

 24. Pääasia,että eteen­päin men­nään jotenkin. Mutta?

  Oma koke­muk­seni oli Rai­sion val­tu­us­tos­ta, että TYKS toim­intaan emme pystyneet mitenkään vaikut­ta­maan. Rooli jäi siihen, että pää­timme mak­saa aina lisälaskun ker­ran vuodessa. Sel­l­ainen tuli 8 vuo­den aikana aina. Eli tämä oli kun­nalisen demokra­t­ian ulot­tumat­tomis­sa. Hyvä ehkä niin.

  Sote uud­is­tus vie sit­ten lisää kun­tapäät­täjien ulottumattomiin.
  Ihmiset eivät halua kun­tara­jo­ja muut­taa, ainakaan tääl­lä. Turun­seudul­la ne eivät onnis­tu ilman pakkoa, vaik­ka alue on pieni ja kun­nat syn­tyneet hevosnopeu­den aikoi­hin tai jo aiem­min. Tavalli­nen tal­laa­ja­han ei hevos­ta omis­tanut, tosin ei käynyt koskaan naapurikylässäkään.
  Niin kos­ka päätös­val­ta menee ja kun­nat pysyvät eril­lään pitäisikö siis vero­tus yhtenäistää?
  Huonop­uoli on se, että huonol­la hoidol­la on samat verot kuin hyväl­lä. Mut­ta tämä nyt on julkisen­puolen huo­nous yleen­säkin. Se on teho­ton­ta ja työn­tek­i­jät niin tur­vat­tu­ja, että duu­ni ei oikein kiinos­ta. Voi vaik­ka istua facec­ca kun on parhaim­mil­laan 15vuoden irtisanomissuoja.

 25. Jari Mus­to­nen: Tämä koko on empi­iris­es­ti havait­tu, että kyl­lä: Todel­lisu­us on mitä on.

  En minä sitä kiistä, etteikö 50 000 asukkaan kaupun­ki voisi olla opti­maal­isin koko, mut­ta Helsin­ki on miljoon­akaupun­ki, ei 50 000 asukkaan kaupun­ki. Ei miljoon­akaupunkia voi hal­li­ta samal­la taval­la kuin 50 000 asukkaan kaupunkia. Haas­teet ovat täysin erilaiset.

  Kuin­ka ter­ve kaupunki­rakenne siitä mielestäsi syn­ty­isi, jos Helsin­gin Eteläi­nen suurpi­iri (100 000 asukas­ta ja 126 000 työ­paikkaa, tulota­so 37 000/naama) ja Helsin­gin Itäi­nen suurpi­iri (100 000 asukas­ta ja 22 000 työ­paikkaa, tulota­so 21 000/naama) oli­si­vat omat kun­tansa suo­ma­laisel­la kun­nal­lisel­la itse­hallinnol­la? Käytän­nössä raha kiertäisi kaupungi­nosas­ta toiseen val­tion eikä kaupun­gin kaut­ta, ja onko se nyt sit­ten oikeasti mielestäsi niin kovin paljon dynaamisem­paa ja tehokkaam­paa, että sen vuok­si kan­nat­taisi ram­paut­taa seudulli­nen päätök­sen­teko vielä nyky­istäkin paljon pahem­min, ja käy­dä suurem­pi­en kehi­tyshankkei­den osalta hallinto-oikeudessa tap­pelua jokaises­sa “kaupungi­nosakun­nas­sa” erikseen?

  Kyl­lä itsekin kan­natan Helsin­gin kun­tien (siis Helsin­ki, Espoo ja Van­taa) pilkkomista kaupungi­nosi­in oikeasti paikallis­ten juok­se­vien asioiden hoita­mista varten, mut­ta niiden yläpuolelle tarvi­taan kaupung­in­hallinnon taso, jol­la on demokraat­ti­nen päätök­sen­tekokyky yli kaupungi­nosien ja riit­tävä bud­jet­ti­val­ta ja veronkan­to-oikeus päätösten toteut­tamiseen. Kuten jo aikaisem­min sanoin, nykyiset kun­nat ovat täysin väärän kokoisia ja muo­toisia yhtään mihinkään tarkoitukseen.

 26. Har­ri Haan­pää:
  Mie­lenki­in­toista on myös nähdä, miten miljoon­api­irien toim­inta organ­isoidaan sisäis­es­ti. Tuskin yksit­täi­nen ter­veyskeskus voi olla seu­raa­va hallinto­ta­so miljoon­api­ir­i­ta­son ala­puolel­la. Pitäisikö miljoon­api­irien ala­puolel­la olla jonkin­laisia piire­jä, jot­ka toteut­taisi­vat tehtäviään miljoon­api­irin aset­tamis­sa raameissa? 

  Käsit­tääk­seni näitä miljoon­api­ire­jä kut­su­taan viral­lis­es­ti sote-alueik­si ja ne ovat kun­tay­htymiä ja niil­lä jär­jestämis­vas­tuu pait­si ter­veys- myös sosiaaliasioissa.

  Palvelu­ja tuot­ta­vat (ainakin aluk­si) nykyiset toim­i­jat: sairaan­hoitopi­ir­it, ter­veyskeskuk­set (use­am­man kun­nan) ja kun­nat sekä yksi­tyiset. Jos joku on kuvitel­lut (kuten näyt­tää), että näil­lä ei ole jatkos­sa mitään hallintoa, se joku on ere­htynyt pahasti. Yksi uusi hallinnon taso on nyt muodostettu.

  Jos joku on kuvitel­lut, että sote-alue han­kkii palve­lut tuot­ta­jil­ta ilman kil­pailu­tus­ta, se joku on myös ere­htynyt melko pahasti. Han­k­in­ta­lain­säädän­tö tulee pääosin EU:sta, joten siltä ei voi kansal­lisin säädöksin välttyä.

  Runoil­i­ja Allen Gins­bergiä lainatak­seni, on tulos­sa ‘shit­storm’.

 27. Jari Mus­to­nen: Bla bla bla. Opti­ma­li­nen hallintoyk­sikön koko on siel­lä 50.000 kansalaisen tietämis­sä. Siel­lä on hyvät kaupun­git ja rahan säästäminen.

  Ei ole mitään opti­maal­ista kokoa sel­l­aisille moni­toimior­gan­isaa­ti­olle kuin kun­ta on nyt.
  Se on aina liian suuri tai pieni riip­puen funktiosta.

  Suuris­sa yksiköis­sä koor­di­naa­tio , hallinto ja rak­en­teen jäykkyys kas­vaa ja estää tuot­tavu­u­den noston

  Pienis­sä taas ammat­ti­taidon puute , liian kapeat har­ti­at, pienet volyymit etc tekevät toimin­nas­ta teho­ton­ta ja epäammttimaista

  Yri­tys­maail­a­mas­sa voidaan toimia ilman alue­or­gan­isaat­tioi­ta esim Somer­al­la ei ole yhteanäistä alue­or­gan­isaa­tio­ta vaik­ka asi­akkai­ta on 3 miljoo­nan luokkaa.

  Funk­tioil­la on alueel­lista toim­intaa jonkin ver­ran, mut­ta yht­enäisiä aluei­ta muiden funk­tioidne kanssa ei ole

 28. Liian van­ha: Ei ole mitään opti­maal­ista kokoa sel­l­aisille moni­toimior­gan­isaa­ti­olle kuin kun­ta on nyt.
  Se on aina liian suuri tai pieni riip­puen funktiosta.
  ‘snip’

  Tot­ta kai on opti­maa­li­nen koko — ja joka asialle.
  Vaik­ka kun­nan koko olisi 500.000 asukas­ta se ei mitenkään määritä sitä, mikä kokoinen koulu tai päiväkoti on. Ja sama pätee esim. 5.000 asukkaan kunnassa.

  Ja juuri tämä on niiden vaikea ymmärtää, jot­ka aja­vat kun­tali­itok­sia hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  1. Kaupunkiseuduil­la kun­nan opti­mikoon määritt­tää asun­topil­i­ti­ik­ka, seg­re­gaa­tio ja seudun asukkaiden vas­tu­un­jako. Maaseudul­la asia on toisin.

 29. Raimo K: Tot­ta kai on opti­maa­li­nen koko – ja joka asialle.
  Vaik­ka kun­nan koko olisi 500.000 asukas­ta se ei mitenkään määritä sitä, mikä kokoinen koulu tai päiväkoti on. Ja sama pätee esim. 5.000 asukkaan kunnassa.

  Ja juuri tämä on niiden vaikea ymmärtää, jot­ka aja­vat kun­tali­itok­sia hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  Juuri tuon vuok­si nykyisen mallista kun­taa ei enää tarvi­ta, koko kun­ta­por­ras pitäisi lakkauttaa

 30. Liian van­ha: Ei ole mitään opti­maal­ista kokoa sel­l­aisille moni­toimior­gan­isaa­ti­olle kuin kun­ta on nyt. Se on aina liian suuri tai pieni riip­puen funktiosta.

  Suuris­sa yksiköis­sä koor­di­naa­tio , hallinto ja rak­en­teen jäykkyys kas­vaa ja estää tuot­tavu­u­den noston

  Pienis­sä taas ammat­ti­taidon puute , liian kapeat har­ti­at, pienet volyymit etc tekevät toimin­nas­ta teho­ton­ta ja epäammttimaista

  THL:n tilas­to­jen mukaan (ter­vey­den- ja van­hus­ten­huol­lon tarve­vakioidut menot) tehokkain kun­ta vuosi­na 2009–2011 oli Lumi­jo­ki (noin 2000 asukas­ta). Sitä seurasi muu­ta­ma muu alle 5000 asukkaan kunta.

  Pienet kun­nat oli­vat yleis­es­ti vähän tehokkaampia kuin suuret, mut­ta ei koko mikään määräävä tek­i­jä ole. Kaikkein parhaisi­in tulok­si­in päästään kuitenkin selvästi pienis­sä kun­nis­sa. Tehot­tomim­mat kun­nat ovat pohjoises­sa Lapis­sa. Nekin ovat pieniä väkimäärältään, mut­ta syyt kalli­isi­in kului­hin tule­vat var­maankin enem­män suures­ta pin­ta-alas­ta ja pohjoisu­ud­es­ta. Lapin lisäk­si tehot­to­muut­ta löy­tyy yllät­tävän paljon Helsingistä ja Uudelta­maal­ta yleis­es­ti (HUS).

  Kun­nan pyörit­tämi­nen ei ole raket­ti­tiedet­tä. Ole­tan että pienistäkin kun­nista löy­tyy riit­tävä asiantun­te­mus (tuhan­nen ihmisen joukos­sakin on sata, jot­ka ymmärtävät jotain taloudenpidosta).

  Uusi sote-ratkaisu keskit­tää toimin­nat isoi­hin yksiköi­hin, jot­ka tosin tilan­nevat palvelui­ta nyky­isiltä pienem­miltä yksiköiltä. Noiden tilas­to­jen perus­teel­la voisi veika­ta, että tehokkaiden pien­ten kun­tien kulut nou­se­vat. Niiden tehokku­us voi pudo­ta. Mut­ta vaik­ka ei putoaisikaan, ne joutunevat mak­samaan palveluis­taan kun­tay­htymän keski­tuh­laavaisu­u­den mukaan.

 31. Helsin­ki on pääkaupunkiseudun ylivoimais­es­ti suurin kun­ta, mut­tei ole mitään merkke­jä siitä, että se hoitaisi kun­nan tehtäviä parem­min tai tehokkaam­min kuin muut pääkaupunkiseudun kun­nat. Myöskään mitään yksikäsit­teistä parem­muus­mit­taria kaupunki­rak­en­teelle ei ole ole­mas­sa, joten on parem­pi, että asukkaat saa­vat äänestää myös jatkos­sa jaloil­laan (tai autoillaan).

 32. Juho Laatu: Suomes­sa on jo kun­nal­lis­demokra­tia ja val­takun­nan taso (ja lisäk­si vielä EU-vaalit). Lisä­ta­sot saat­ta­vat häm­men­tää äänestäjiä ja lisätä byrokratiaa.

  Vaaleis­sa valitet­tavasti puhutaan turhan vähän siitä, mihin mikäkin vaali vaikut­taa. Kyse on pitkälti medi­an vioista.

  Val­takun­nal­liset medi­at eivät osaa rapor­toi­da kun­nal­li­sista asioista eikä niiden pitäisikään, kun taas paikalliset eivät jostain syys­tä kykene toim­i­maan kri­it­tisen medi­an tavoin ja välit­tämään asial­lista tietoa yleisölle. Olisi­pa kiva saa­da sään­nön­mukaisia raport­te­ja kun­nan elin­ten kok­ouk­sista ja toimin­nas­ta, vaikkei mitään ihmeel­listä asial­istal­la olisikaan. Saisi edes tietää kaikesta, mitä mil­loinkin tapah­tuu, ja jonkin­laisen tun­tu­man eri puolueisi­in. Voisi poli­it­ti­nen kent­tä jonkin ver­ran muut­tua, kun ihmiset näk­i­sivät, mitä ketkäkin puo­lus­ta­vat tai vas­tus­ta­vat, eikä tarvit­sisi tur­vau­tua mieliku­vi­in, anek­doot­tei­hin tai omaan salapoliisityöhön.

  EU-asiois­ta­han tääl­lä ei ker­ro­ta senkään ver­taa, joten niihin ei kukaan vaikut­taa, ja sit­ten päätök­set tule­vat aina yllä­tyk­senä kaikille.

 33. Juho Laatu: Pienet kun­nat oli­vat yleis­es­ti vähän tehokkaampia kuin suuret, mut­ta ei koko mikään määräävä tek­i­jä ole. Kaikkein parhaisi­in tulok­si­in päästään kuitenkin selvästi pienis­sä kunnissa.

  Pieni kun­ta kyke­nee toim­i­maan ilman rajoit­tavia rak­en­tei­ta, kos­ka asioiden kokolu­okat ovat käsiteltävis­sä ilman sitä. Voidaan esimerkik­si jär­jestää poikkeuk­sia yksit­täisille ihmisille. Vas­taavasti sit­ten tulok­set ovat vai­htel­e­vampia ja tek­i­järi­ip­pu­vaisem­pia ja suh­muroin­ti tms. helpom­paa, kos­ka ei ole raken­net­ta, joka vaatisi toim­i­maan jol­lain tietyl­lä tavalla.

 34. Liian van­ha: Juuri tuon vuok­si nykyisen mallista kun­taa ei enää tarvi­ta, koko kun­ta­por­ras pitäisi lakkauttaa

  Kuten totesin, tämä on niiden vaikea ymmärtää, jot­ka aja­vat kun­tali­itok­sia hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  En usko, että Suomes­sa sel­l­ainen sys­tee­mi olisi toimi­va, jos­sa kukin koulu, päiväkoti, van­hainkoti jne. olisi oma juridi­nen henkilön­sä, ilman minkään­laista koordinaatiota.

 35. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupunkiseuduil­la kun­nan opti­mikoon määritt­tää asun­topil­i­ti­ik­ka, seg­re­gaa­tio ja seudun asukkaiden vas­tu­un­jako. Maaseudul­la asia on toisin.

  Kun kaupunkiseu­tu on riit­tävän suuri, opti­mikoon määrit­tää poli­ti­ik­ka — siis valta.

 36. anonyy­mi: Val­takun­nal­liset medi­at eivät osaa rapor­toi­da kun­nal­li­sista asioista eikä niiden pitäisikään, kun taas paikalliset eivät jostain syys­tä kykene toim­i­maan kri­it­tisen medi­an tavoin ja välit­tämään asial­lista tietoa yleisölle.

  Kyl­lä meil­lä päin paikallisle­hti tiedot­taa aika hyvin kun­nan asioista (ja alueelli­nenkin tärkeim­mistä). Vähem­män kai kuin val­takun­nan asioista uuti­soidaan, mut­ta asi­atkin ovat yksinkertaisempia.

  EU-asiois­ta­han tääl­lä ei ker­ro­ta senkään ver­taa, joten niihin ei kukaan vaikut­taa, ja sit­ten päätök­set tule­vat aina yllä­tyk­senä kaikille.

  EU-asi­at ovat ongel­mallisia, kos­ka ovat niin monipolvisia ja vaiku­us­ketjut (EU-vaaleista kurkkudi­rek­ti­ivei­hin) niin pitk­iä, että tuskin tomit­ta­jatkaan ymmärtävät, mikä vaikut­taa mihin.

 37. anonyy­mi: Pieni kun­ta kyke­nee toim­i­maan ilman rajoit­tavia rak­en­tei­ta, kos­ka asioiden kokolu­okat ovat käsiteltävis­sä ilman sitä. Voidaan esimerkik­si jär­jestää poikkeuk­sia yksit­täisille ihmisille. Vas­taavasti sit­ten tulok­set ovat vai­htel­e­vampia ja tek­i­järi­ip­pu­vaisem­pia ja suh­muroin­ti tms. helpom­paa, kos­ka ei ole raken­net­ta, joka vaatisi toim­i­maan jol­lain tietyl­lä tavalla.

  Tot­ta. Isois­sa kun­nis­sa myös suh­muroidaan, mut­ta toi­sista syistä, esimekik­si sik­si, että voitet­tavis­sa on enem­män rahaa, ja päätök­sen­teko­pros­es­sit ovat niin mon­imutkaisia, että sinne voi piilot­taa enem­män lob­baus­ta ja hämäräpeliä. Pikkukun­nas­sa naa­purin ja kun­nan­val­tu­utet­tu­jen asi­at ja henkilöko­htaiset edut kyl­lä tiede­tään (joskus liiankin hyvin).

 38. Raimo K: Kun kaupunkiseu­tu on riit­tävän suuri, opti­mikoon määrit­tää poli­ti­ik­ka – siis valta.

  Näin­hän asi­at tapaa­vat men­nä. Sipoon opti­mikoko oli kai aiem­paa pienem­pi ja Helsin­gin aiem­paa suurem­pi. Vähän sama logi­ik­ka kuin Venäjän ja Ukrainan välillä. 😉

 39. Mikä lap­poi puoluepamp­pu­jen jär­jen niin vähi­in, että pää­tyivät tähän sote/ervaratkaisuun. Jos suun­nitel­ma pää­tyy ratkaisu­un, Suomen kun­tien kansan­val­ta on ohi; 60% kun­tien nykyis­es­tä rahaval­las­ta pää­tyy kasvot­tomien kun­tay­htymien talousarvi­hoi­hin, minne tot­ta kai pää­tyy myös vas­taa­vat val­tiono­su­udet. Mihin kun­tia enää tämän jäl­keen tarvitaan.

  Osmo on kom­menteis­saan tästä ohi­men­nen main­in­nut, mut­ta eipä ole saanut puheilleen vas­takaikua. Tämä sote­hanke tulee kaa­tu­maan mah­dot­to­muu­teen­sa. Kun­tien itsemääräämisoikeus on sen ver­ran pyhä asia, että sitä ei puoluepamp­pu­jen sopimuk­set kaada.

  Kou­volas­sa kun­tali­itos rak­en­tui tilaaja/tuottajamalliin (tiltu). Siitä luovut­ti­in vuosi sit­ten, kos­ka se koet­ti­in täysin type­r­äk­si ratkaisuk­si. Nyt val­tion tasol­la ollaan menos­sa siihen. Toiv­ot­tavasti jär­ki voit­taa ja her­ro­jen sopimuk­set unohdetaan.

 40. jouni lundqvist:
  Mikä lap­poi puoluepamp­pu­jen jär­jen niin vähi­in, että pää­tyivät tähän sote/ervaratkaisuun. Jos suun­nitel­ma pää­tyy ratkaisu­un, Suomen kun­tien kansan­val­ta on ohi; 60% kun­tien nykyis­es­tä rahaval­las­ta pää­tyy kasvot­tomien kun­tay­htymien talousarvioi­hin, minne tot­ta kai pää­tyy myös vas­taa­vat val­tiono­su­udet. Mihin kun­tia enää tämän jäl­keen tarvitaan.
  ‘snip’

  60% ei ole 100%.

 41. Juho Laatu: EU-asi­at ovat ongel­mallisia, kos­ka ovat niin monipolvisia ja vaiku­us­ketjut (EU-vaaleista kurkkudi­rek­ti­ivei­hin) niin pitk­iä, että tuskin tomit­ta­jatkaan ymmärtävät, mikä vaikut­taa mihin.

  Sitä suurem­mal­la syyl­lä tarvit­taisi­in rapor­toin­tia, mut­ta mis­sä suo­ma­laises­sa medi­as­sa on edes EU-toim­i­tus, jot­ta tuotet­taisi­in insti­tu­tion­aal­ista tietoa ja ymmär­rystä ja voitaisi­in välit­tää niitä eteen­päin? Ei missään.

 42. anonyy­mi: Sitä suurem­mal­la syyl­lä tarvit­taisi­in rapor­toin­tia, mut­ta mis­sä suo­ma­laises­sa medi­as­sa on edes EU-toim­i­tus, jot­ta tuotet­taisi­in insti­tu­tion­aal­ista tietoa ja ymmär­rystä ja voitaisi­in välit­tää niitä eteen­päin? Ei missään.

  Ei medi­akaan oikein yllä. Medi­an ana­lyyt­tisyys ja kaukokat­seisu­us on tain­nut vähen­tyä. Mielu­um­min media uuti­soi kah­den euroe­dus­ta­jan käsikäh­mästä kuin itse asi­as­ta. Ja jos asi­as­ta, niin vain sen päiväko­htai­sista kinoista. Koko EU:n rak­en­teen huomioonot­tavaa ana­lyysiä ei medi­al­ta ehkä kan­na­ta odot­taa. Tilanteessa jos­sa sekä äänestäjien että medi­an että poli­itikko­jen kyky ymmärtää asioi­ta on rajalli­nen, hyvä tyyli on yksinker­tais­taa hallintoa niin, että sen ymmär­ret­tävyys edes vähän paranee.

  Vas­tus­tan byrokrati­ia ja laa­jaa ja mon­imutkaista hallintoa yleis­es­ti. Olisin kuitenkin taipu­vainen hyväksymään vaikka­pa uuden ymmärtämis­laitok­sen perus­tamisen. Laitok­sen tehtävä olisi olla riip­puma­ton elin, jon­ka ain­oa tarkoi­tus olisi sel­ven­tää sitä, mitä tapah­tuu, ja miten yhteiskun­ta toimii. Myös vas­taa­van byrokra­tian­vähen­tämis­laitok­sen perus­t­a­mi­nen olisi ok. Se olisi rip­puma­ton organ­isaa­tio, joka etsisi keino­ja yksinker­tais­taa hallintoa.

 43. Juho Laatu: Koko EU:n rak­en­teen huomioonot­tavaa ana­lyysiä ei medi­al­ta ehkä kan­na­ta odottaa.

  Jos nyt edes aloitet­taisi­in sil­lä, että rapor­toitaisi­in asioista sil­loin, kun niihin voi vielä kansalainen vaikut­taa. Mielel­lään myös esiteltäisi­in osa­puo­let sekä vaiku­tuk­set ja asi­a­sisältö sekä oman parhaim­man käsi­tyk­sen mukaan että kunkin osa­puolen mielestä.

 44. Tekni­ikan Maail­ma ‑lehti ei ole tun­net­tu Sote-asiantun­ti­ja, mut­ta tuoreessa numerossa oli lyhyt artikke­li Nor­jas­ta. Oli tutkit­tu muo­dostet­tu­jen jät­ti­sairaaloiden vaiku­tus­ta kus­tan­nuk­si­in ja laatu­un. Ennakko-ole­tus kun on yksikkö­jen koon nos­ton tehosta­van toim­intaa mm kos­ka spe­sial­is­tit pää­sevät hyö­dyn­tämään huip­pu­osaamis­taan ruti­ini­no­mais­es­ti ja “liukuhi­h­nal­la”. Tutk­i­jan mukaan jät­ti­sairaalois­sa ei kuitenkaan saavutet­tu odotet­tua kus­tan­nusten alenemaa.

  Syyk­si epäilti­in ainakin kil­pailu­asetel­man puutet­ta. Jotain mainit­ti­in myös jät­tior­gan­isaa­tion toiminnallisuudesta.

  Teknis­es­ti esim tekoniv­elleikkauk­set voitaisi­in keskit­tää Suomes­sa yhteen toimip­is­teeseen, mut­ta onko se mil­lään mit­tar­il­la optimiratkaisu?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *