Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.3.2014

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista 18.3.2014

En pääse kok­ouk­seen, kos­ka olen IPUn kok­ouk­ses­sa Gen­evessä. Tilal­lani on Mikko Särelä.

Laa­jasa­lon ja Hert­toniemen liiken­teen pitkän aika­jän­teen kehittämismahdollisuuksia

Kokoomus pyysi tämän viimek­si pöy­dälle. Min­ul­la ei ole tietoa, onko siltä suunnal­ta tulos­sa ehdo­tuk­sia. Peri­aat­teessa raport­ti merk­itään vain tiedok­si. Hert­toniemen 120 miljoo­nan euron risteys lie­nee kopat­tu, mut­ta pin­nalle voi nous­ta aja­tus auto­jen päästämis­es­tä Kru­unusil­lalle. Jostain pitäisi kuitenkin löytää 120 miljoon­aa euroa lisää rahaa. Luotan raha­pu­lan järkeistävään vaikutukseen.

Tyy­nen­merenkadun lisäkaista

Pyysin tämän itse pöy­dälle. Tämä on lisäkaistaa suurem­pi kysymys.   Onko järkevää ajat­taa Via Balti­can liikenne ja Suomes­sa juo­ta­va olut Jätkäsaaren kaut­ta? Nyt sata­malaitos näyt­tää suo­si­vat liiken­net­tä Jätkäsaaren kaut­ta per­imäl­lä siitä alem­paa sata­ma­mak­sua (lai­va mak­saa käyn­nistä vain ker­ran päivässä, jol­loin nämä pika-aluk­set pää­sevät puoleen hin­taan. Kiitän kom­men­tista.) Sen pitäisi olla toisin päin. Moni lau­tal­la tule­va on matkalla muualle kuin Helsinki­in, jol­loin Vuosaari olisi parem­pi paik­ka. Puo­let aluk­sista Vuosaareen!

Liiken­nesu­un­nitel­maan liit­tyy liha­va riidanai­he pyöräil­i­jöi­den kanssa Riion kadun kul­mauk­ses­sa. Siinä on val­ois­sa sata­mas­ta tuleville vapaa oikea, mikä pakot­taa sekä jalankulk­i­jat että fil­lar­it perin heikkoon jär­jeste­lyyn. Tosin en ole var­ma, onko se taval­lista val­oristeystä huonom­pi jalankulk­i­jalle, kos­ka onhan jalankulk­i­jal­la val­ot­toma­l­la suo­jatiel­lä enem­män oikeuk­sia, mut­ta pyörätiessä on kak­si jyrkkää mutkaa ja pyörän pitää väistää auto­ja, jol­loin voi joutua odot­ta­maan todel­la pitkään.

Mitä siis pitäisi tehdä?

Vai­h­toe­hto­ja on kak­si: lau­takun­ta hyväksyy esi­tyk­sen, mut­ta liit­tää siihen vah­van pon­nen, jos­sa kehote­taan kaupung­in­hal­li­tus­ta oheis­ta­maan sata­maa ohjaa­maan Viron liiken­net­tä enem­män Vuosaa­reen tar­iffien avulla.

Tai sit­ten lau­takun­ta hylkää esi­tyk­sen, jol­loin apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja alis­taa päätök­sen kaupung­in­hal­li­tuk­seen. Kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa päätök­sen­tek­i­jänä on se hyvä puoli, että se voi suo­raan liit­tää päätök­sen satamapolitiikasta.

Lausun­to Ollilan työryh­män tiemaksuista

Esi­tys­tä pide­tään hyvänä ja kaupun­gin joukkoli­iken­net­tä puolta­van liiken­nepoli­ti­ikan mukaise­na. Suh­taudu­taan epäilleen ajatuk­seen alueel­lis­es­ti eriy­tyneistä kilo­metri­mak­su­ista; jos maaseu­tua halu­taan tukea, se pitäisi tehdä suo­rana tukena.

Tiemak­sui­hin on mah­dol­lista liit­tää myös suju­vu­us­mak­su­ja. (ruuhka­mak­su­jen nimi vuon­na 2014. Mikä lie­nee nimi ensi vuon­na?) Näistä pitäisi saa­da päät­tää paikallis­es­ti ja niiden tulot pitää kohdis­taa sinne, mis­tä ne kerätään. Niin ikään, jos men­nään alueel­lis­es­ti eri­lais­tet­tui­hin kilo­metri­mak­sui­hin, yli­hin­nan tuot­ta­mat tulot pitäisi palaut­taa infrain­vestoin­teina sinne, mis­tä ne kerätään.

Erit­täin myön­teis­es­ti lausun­nos­sa suh­taudu­taan mah­dol­lisuuk­si­aan lisätä jär­jestelmään älykkäitä kau­pal­lisia, autoil­i­jaa hyödyt­täviä palveluja.

Olen lausun­nos­ta muuten samaa mieltä pait­si, että minus­ta kilo­metriveron voi por­ras­taa alueel­lis­es­ti. Liiken­teen ulkoiset kus­tan­nuk­set ovat maal­la aika vähäisiä.  Kus­tan­nus­pe­rusteisu­us tosin puoltaisi päin­vas­taista por­ras­tus­ta sil­lä siel­lä, mis­sä on vähän liiken­net­tä, tiepi­don kus­tan­nuk­set autok­ilo­metriä kohden ovat huo­mat­tavasti suurem­mat.  Kus­tan­nus­pe­rusteisu­us on kuitenkin väärä peruste, jos tien ole­mas­saoloa ei asete­ta kyseenalaiseksi.

Liiken­teen kehitys 

Autoli­iken­teen määrä on kään­tynyt lasku­un koko kaupun­gin alueel­la, myös poikit­tais­li­iken­teessä. Helsin­gin niemel­lä autoli­iken­teen määrä on ollut laskus­sa jo parikym­men­tä vuotta.

Hakamäen­tiel­lä liiken­nemäärät ovat paran­nustöi­den jäl­keen kas­va­neet merkittävästi.

Pyöräi­ly on huikean nopeas­sa kasvus­sa. Se osalta tilas­to­ja häir­it­see sään vaiku­tus. Luotan enem­män noi­hin automaat­tisi­in lasken­ta­paikkoi­hin, kos­ka niiden tulos ei riipu lasken­tapäivän säästä. Niiden mukaan kesä-eloku­us­sa pyöräi­lyn määrä kasvoi lasken­tapis­teestä riip­puen 6- 21 % edel­lis­es­tä vuodesta.

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.3.2014”

 1. Pyöräi­lyn määrä kesä-eloku­us­sa on kuulem­ma huikean nopeas­sa kasvus­sa. Kesä-eloku­un pyöräi­ly­il­lä ei kaupun­gin liiken­neon­gelmia kuitenkaan ratkota.

 2. Pyöräilijän/jalankulkijan näkökul­mas­ta en kyl­lä kut­su­isi Hakamäen­tien motarisoin­tia “paran­nustöik­si”. Lisä­mutkat ja aliku­lut han­kaloit­ta­vat matkan­tekoa ja tekevät siitä vaar­al­lisem­paa. Jyrkän kalte­vat ja jyrkästi kään­tyvät, hiekoituk­sen tai jään takia liukkaat mutkat ovat hen­gen­vaar­al­lisia lop­pusyksys­tä kevääseen ja lop­unkin vuodes­ta vaar­al­lisia. Jyrkkien mutkien ja alikulku­jen vuok­si näkyvyys on mon­es­sa kohtaa olema­ton, mikä lisää riske­jä, koskaan ei tiedä mil­loin sieltä tulee joku yhtäkkiä mopol­la päin. 

  Reit­ti on vedet­ty niin mutkalle jalankulk­i­joiden ja pyöräil­i­jöi­den osalta, että suuri osa jalankulk­i­joista ei edes käytä koko alikulkua, vaan menee esim. Vetu­ri­tien ja Hakamäen­tien risteyk­sessä suo­raan risteyk­sen yli. Pyöräil­i­jöistäkin merkit­tävä osa tekee näin. Siel­lä keskikaistaleel­la menee kesät tal­vet hyvin voimakkaasti tal­lat­tu ura, jota voi käy­dä töl­lis­telemässä, jollei usko. Koko Hakamäen­tie on absur­di, luo­taan­työn­tävä pätkä moot­tori­tieym­päristöä keskel­lä Helsinkiä.

  Kusti P.lle totean että pyöräi­lymäärät nou­se­vat ympärivuo­tis­es­ti. Mitä use­ampi pyöräilee keväästä syksyyn, sitä use­ampi pyöräilee myös talvisin. Nousi­si­vat talvel­la enem­mänkin, jos kun­nos­s­api­to ja infra­struk­tu­uri oli­si­vat parem­mal­la mallil­la. Lisäk­si ter­veystaloudel­liset säästöt koske­vat kaikkea pyöräi­lyä — tapah­tui se minä vuo­de­naikana hyvänsä.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Haka­men­tien pyöräolo­suh­teet ovat huonot, sel­l­aista syn­tyy, kun val­tio suun­nit­telee väylän.

  Eikö kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nal­la ole sanan­val­taa siihen mil­laista kaupunkia rakennetaan?

  Kai Hakamäen­ti­estä oli ole­mas­sa kaavo­ja, joi­hin olisi voin­ut vaikut­taa ennen rakentamista?

 4. Paljonko/vrk Hakaniemen­tiel­lä kul­kee jalankulkijoita/pyöräilijöitä/autoja?

 5. Vuosaari sijait­see suur-Helsin­gin taa­ja­ma-alueen itälaidal­la. Espoolaisille Viron-matkaa­jille, joi­ta on myös paljon, on käteväm­pää päästä laivaan Län­sisa­ta­mas­sa kuin Vuosaa­res­sa. Toki Vuosaarestakin voisi men­nä, mut­ta se kuor­mit­taa sekä metroa että kehäteitä. Myös Turku sijait­see Helsingistä län­teen päin ja tam­pere­laisetkin ajaisi­vat Vuosaares­ta menevälle lau­talle puoli kehäkolmosta.

  Onko myös selvitet­ty, miten suurelta osin käytössä Vuosaaren kap­a­siteet­ti täl­lä het­kel­lä jo pelkästä rahtili­iken­teestä on? Jos osoit­tau­tuu, että ylimääräistä väljyyt­tä ei ole, kan­nat­taa Vuosaaren matkus­ta­jali­ikennespeku­laa­tiot hau­da­ta. Suomen ja Viron väli­nen liikenne ei toden­näköis­es­ti ole ainakaan vähen­emään päin.

 6. MIVa:
  Paljonko/vrk Hakaniemen­tiel­lä kul­kee jalankulkijoita/pyöräilijöitä/autoja?

  Samal­la logi­ikalla: paljonko/vrk Man­ner­heim­intien eteläpäässä kul­kee jalankulkijoita/pyöräilijöitä/autoja?

  Eiköhän laite­ta Han­nu Oskalan ehdo­tus samantien käytän­töön, mut­ta siten, että autot lait­ta­maan kiertämään koko kadun­pätkä ties mitä sivukatu­ja kier­rellen, Hakamäen­tien kevyen liiken­teen mallin mukaisesti.

 7. Suo­ra lain­aus doku­men­tista “Tyy­nen­merenkadun lisäkaistan liiken­nesu­un­nitel­ma / Suun­nitel­man vaikutukset”:

  “Lisäkaista lisää Välimerenkadun ja Tyy­nen­merenkadun risteyk­sen kap­a­siteet­tia. Lähialueen pahim­mat liiken­teel­liset pul­lokaulat ovat kuitenkin Meche­lininkadun eteläpäässä, joten Tyy­nen­merenkadun lisäkaista ei suju­voita liiken­net­tä laa­jem­mal­la alueella.

  Kadun var­res­ta pois­tuu makasi­inien ton­teille suun­nitel­lut pysäköin­tipaikat. Nämä pyritään kor­vaa­maan sijoit­ta­mal­la paikko­ja ton­tille makasi­inien L2 ja L3 väli­in sekä makasi­inin L3 eteläpäähän.”

  Mitä ihmeen järkeä on käyt­tää miljoona euroa kaupungi­lais­ten raho­ja siihen, että pysäköi­ty­jen auto­jen parkkipaikat muute­taan liiken­nesum­pus­sa seiso­vien auto­jen seison­tati­lak­si? Kun vielä tode­taan, että edessä ole­va risteys ei kuitenkaan vedä, kun Meche­lininkatu on joka tapauk­ses­sa tukossa.

  Jos tarkoi­tus on saa­da autot laivoista mah­dol­lisim­man nopeasti pois, kadulle sei­so­maan, niin kyl­lä tämä miljoona kuu­luisi sata­man ja edelleen laivay­htiöi­den mak­set­tavak­si, ei kaupunkilaisten.

  Ain­ut vähänkään järkevä vai­h­toe­hto on rajoit­taa sata­man laivali­ikenne suun­nilleen vas­taavalle tasolle kuin Olympiater­mi­naalis­sa ja Kata­janokalla ja kehot­taa yli­jääviä laivo­ja siir­tymään Vuosaa­reen. Siel­lä liityn­täbus­si kul­jet­taa metroon ja Kehä III alkaa suo­raan laivan rampil­ta. Mikä tässä on niin vaikeaa? Vai vas­tus­taako autop­uolue tätäkin?

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Haka­men­tien pyöräolo­suh­teet ovat huonot, sel­l­aista syn­tyy, kun val­tio suun­nit­telee väylän.

  Mik­sei Helsin­ki ota Hakamäen­tien liiken­nealuet­ta itselleen kaduk­si? Sem­minkin kun kehä ykkösen sisäpuoliset (käytän­nössä val­taosin paikallis­li­iken­net­tä palvel­e­vat!) val­tion maanti­et ote­taan kaduik­si, olisi mielekästä toteut­taa muu­tos vai­heit­tain ja Hakamäen­tie (varsinkin Ilmalan ase­man ympäristössä ja siitä itään) on näistä väylistä sijain­nil­taan pasi­lan läpäi­sevänä aivan keskeisimpiä, poten­ti­aalisen saavutet­tavu­u­den näkökul­mas­ta koko Helsin­gin arvokkaimpia aluei­ta. Moottoritiet(okei, moot­torikadut) eivät kuu­lu kaupunkien sisäiseen, vaan niiden väliseen liikenteeseen.

  Tietoa maantien muut­tamis­es­ta kaduksi:
  http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/kadut-ja-yleiset-alueet/valtio_liikvaylat/kadun_muutos_mt/Sivut/default.aspx

 9. Mikko Num­melin: Myös Turku sijait­see Helsingistä län­teen päin ja tam­pere­laisetkin ajaisi­vat Vuosaares­ta menevälle lau­talle puoli kehäkolmosta.

  Laivali­ikenne pitäisi siirtää Turku­un, niin turku­laisil­la olisi lyhyt matka.

 10. anomuu­mi: Mik­sei Helsin­ki ota Hakamäen­tien liiken­nealuet­ta itselleen kaduk­si? Sem­minkin kun kehä ykkösen sisäpuoliset (käytän­nössä val­taosin paikallis­li­iken­net­tä palvel­e­vat!) val­tion maanti­et ote­taan kaduiksi…

  Kan­nat­taa lukea tarkkaan. Siel­lä san­o­taan, että maantie, joka ase­makaavas­sa on osoitet­tu kaduk­si, muut­tuu kaduk­si kun­nan tekemäl­lä kadun­pitopäätök­sel­lä. Helsin­gin kaupun­gin tai minkä tahansa muun kun­nan päätän­tä­val­taa tässä asi­as­sa rajoit­taa esimerkik­si tei­den mah­dolli­nen esi­in­tymi­nen maakun­takaavas­sa tai se, että niille on yllä­maini­tun sivun mukaises­ti “osoitet­tu liiken­nealue”. Onkin ilmeistä, että tämä kos­kee Hakamäen­ti­etä (jolle on annet­tu seu­tu­tienu­mero 100) ja mui­ta Helsin­gin sisään­tuloväyliä, joil­la on monil­la val­tatie- ja kantatienumerot.

  Toden­näköis­es­ti yri­tys lait­taa minkä tahansa moot­tori­tiemäisen sisään­tuloväylän tai kehä- tai poikit­taistien tielu­ok­i­tuk­sen heiken­tämistä Helsin­gin kaupun­gin tai ympäryskun­tien ase­makaavoihin, johtaisi men­estyk­sekkääseen kaavaval­i­tuk­seen. Visio 2050 ei onnek­si ole asemakaava.

 11. Liiken­net­tä pitää kehit­tää kunkin liiken­nemuodon vahvuuk­sia hyväk­sikäyt­täen. Ei siten, että rahal­lis­es­ti tue­taan jotain liiken­nemuo­toa tai hai­tataan jonkin liiken­nemuodon käyttöä.

 12. ‘hai­tataan jonkin liiken­nemuodon käyt­töä’ (Kalle)
  Asia on valitet­tavasti niin, että jo kaupun­gin ole­mas­sao­lo hait­taa autoli­iken­net­tä, minkä vuok­si autoilun kan­nat­ta­jat vas­tus­ta­vat kaupun­gin rakentamista.

 13. anomuu­mi:
  suuri osa jalankulk­i­joista ei edes käytä koko alikulkua, vaan menee esim. Vetu­ri­tien ja Hakamäen­tien risteyk­sessä suo­raan risteyk­sen yli. Pyöräil­i­jöistäkin merkit­tävä osa tekee näin. Siel­lä keskikaistaleel­la menee kesät tal­vet hyvin voimakkaasti tal­lat­tu ura, jota voi käy­dä töl­lis­telemässä, jollei usko. Koko Hakamäen­tie on absur­di, luo­taan­työn­tävä pätkä moot­tori­tieym­päristöä keskel­lä Helsinkiä. 

  Tun­nus­tan ole­vani yksi sään­nölli­nen oikaisi­ja. Halu­aisin, että pyörätiesil­mukan suun­nit­teli­ja ker­toisi, mik­si ihmisiä kiusa­taan moi­sel­la jär­jet­tömyy­del­lä, joka lisäk­si on mak­sanut aika käsit­tämät­tömästi lainat­tu­ja pennosia.

 14. Antsa: Halu­aisin, että pyörätiesil­mukan suun­nit­teli­ja ker­toisi, mik­si ihmisiä kiusa­taan moi­sel­la jär­jet­tömyy­del­lä, joka lisäk­si on mak­sanut aikakäsit­tämät­tömästi lainat­tu­ja pennosia. 

  Itse halu­aisin ennem­min nähdä, kuin­ka kyseinen suun­nit­teli­ja demon­stroi sil­mukan kätevyyt­tä aja­mal­la sitä edestakaisin vaikka­pa sata ker­taa. Tavoiteai­ka voitaisi­in laskea sil­mukkaa edeltäneen infra-ratkaisun perusteella.

  Jos suun­nit­telijoi­ta on ollut use­ampi, niin nämä voisi tietysti lait­taa aja­maan sitä sil­mukkaa samaan aikaan vas­takkaisi­in suuntiin.

 15. Tätäkään riite­lyä ei tarvit­sisi käy­dä hamaan ikuisu­u­teen asti mikäli jätet­täisi­in nyt vaan ne LPG-ter­mi­naalien pykäämiset muille ja duu­nattaisi­in vih­doin tuo Rääveli-Hels­ing­fors tun­neli. Suurnopeusju­na siel­lä ainakin pitäisi saa­da kulke­maan (joka jatkaisi tule­vaisu­udessa aina Pär­li­ini­in asti and beyond) sekä raskas liikenne. Yksi­ty­isautoilua ei tarvitse tukea tämän enempää. 

  Ihan kaik­ki voit­taisi­vat (varus­ta­mot voisi­vat ajaa Itämer­essä paskarinkiä vaik­ka peräkkäin tur­is­te­ja juot­taen — sieltä ne rahat on pois otet­tavis­sa). Ei tuol­laista toim­intaa pidä val­tion tukea, mak­sakoot lystistä ne joi­ta se houkut­taa. Reilu peli.

  Lama-aika kan­nat­taa käyt­tää hyödyk­si täl­lai­sis­sa isois­sa infra­hankkeis­sa. Piristäisi talout­ta merkit­tävästi ja toisi sitä myyt­tistä dynaamisu­ut­ta työmarkkinoille.

  Suur-Helsin­gin metropo­lialue kas­vaisi palt­ti­ral­laa puolel­la miljoon­al­la asukkaal­la. Saisi aikaan paljon uuden­laista pörinää, yhteistyöstä ja parem­mas­ta resurssien käytöstä nyt puhumattakaan.

  Mut­ta paukutel­laan vaan henkse­leitä ja iloitaan siitä, että kau­ni­ina kesäpäiv­inä häviävän pieni vähem­mistö vaivau­tuu fil­laroimaan duu­ni­in ja takaisin ikään kuin siinä olisi ratkaisun avaimet PK-seudun liiken­teen järkiperäistämiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.