Mihin Venäjä tähtää Ukrainassa?

Yleen­sä olen tot­tunut jotenkin ymmärtämään eri maid­en tavoit­tei­ta ja toimia kan­sain­väli­sis­sä kri­i­seis­sä. Diplo­maat­tises­sa pelis­sä on ollut ymmär­ret­tävä juoni. Nyt en ymmär­rä lainkaan, mihin Venäjä pyrkii Ukrainas­sa. Jos Venäjän tavoit­teena olisi sysiä Ukraina län­sileiri­in ja saa­da maa liit­tymään Natoon, sen kan­nat­taisi toimia juuri niin kuin se nyt toimii, mut­ta ei kai tämä voi olla Venäjän tavoite.

Kak­si viikkoa sit­ten ukrainalaiset oli­vat hyvin jakau­tunei­ta tois­t­en halutes­sa tiivistä suhdet­ta Venäjään ja tois­t­en pyrkimistä lop­ul­ta EU:n jäsenek­si. Nyt venäläis­mielisik­si tun­nus­tau­tu­via taitaa olla aika vähän.

En tiedä keitä oli­vat ne tark­ka-ampu­jat, jot­ka tap­poi­vat katoil­ta kylmäveris­es­ti mie­lenosoit­ta­jia ja jopa lääk­in­tähenkilökun­taa. Olen­naista on, että ukrainalaiset ovat var­mo­ja, että he oli­vat venäläisiä ja tämä oikea tai väärä käsi­tys jää eloon, kos­ka ampu­jat tuskin ilmoit­tau­tu­vat. Tämä raukka­mainen teuras­tus oli aivan hölmö virhe, kos­ka sen syn­nyt­tämä viha kaa­toi Janukovytsin hallinnon, eivätkä nämä teuras­tuk­set mitenkään läm­mitä myöskään ukrainalais­ten käsi­tys­tä naapuristaan.

Nyt kun paen­neen hallinnon havaitaan puhal­ta­ne­en jät­timäisiä sum­mia val­tion kas­sas­ta, Venäjä ilmoit­taa suo­jel­e­vansa tätä varas­ta ja antaa tämän pitää lehdis­töti­laisu­u­den Venäjäl­lä, jot­ta tämä voi vaku­ut­ta ole­vansa yhä Ukrainan pres­i­dent­ti. Tuhon täy­den­tää soti­laalli­nen pullis­telu Ukrainan rajoil­la, joka lähin­nä tun­tuu ole­van tarkoitet­tu lisäämään Nato-jäsenyy­den kan­na­tus­ta maassa.

Onko Venäjä päät­tänyt työn­tää Ukrainan län­teen ja ottaa itselleen Krim­in niemimaan?

En pysty ymmärtämään.

 

 

202 vastausta artikkeliin “Mihin Venäjä tähtää Ukrainassa?”

 1. Var­maan kyse etupi­ir­i­jako­jen vartioinnista.
  Iso maa kyl­lä se Venäjäkin ja siel­lä olisi var­maan omi­akin asioi­ta hoitaa, kuten USA:ssa, mut­ta ehkä tämä on jännempää.

 2. Olen aivan yhtä ymmälläni. 

  Järkevästi ajatellen Janukovits on pelkkä rasite venäläisille: ei ole ajateltavis­sa että hän palaa aikaisem­paan virkaansa. Venäläiset tek­i­sivät vii­saim­min jos he palaut­taisi­vat miehen Ukrainaan ja sopi­si­vat samal­la heille tärkeistä asioista kuten Sev­astopolin laivas­to­tukiko­hdas­ta ja venäjänkielis­ten ukrainalais­ten asemasta.

  Sen ase­mes­ta he lähet­tävät soti­laansa rajalle heilut­tele­maan aseitaan, irvis­telemään ja näyt­tämään keskisormea. Mitä ihmeen iloa siitä on? Hen­ki on jo pois­tunut pul­losta ja pul­lo on rikki.

 3. Onko täysin pois­sul­jet­tu se mah­dol­lisu­us että kyseessä ei olisi tarkkaan pun­nit­tu strate­gia, vaan vain kouluk­iusaa­ja­mainen hark­it­se­ma­ton öykkäröinti?

 4. Venäläiset tähtäävät ainakin kah­teen asi­aan, puo­lus­ta­maan Krim­il­lä ole­via tukiko­hti­aan sekä aja­maan Ukrainan venäläisen väestönosan asi­aa. Toden­näköis­es­ti he pyrkivät myös vaiku­tus­val­tansa säi­lyt­tämiseen koko Ukrainan alueel­la, mut­ta ne keinot joil­la kah­ta edel­listä tavoitet­ta aje­taan, toimi­vat tätä kol­mat­ta tavoitet­ta vas­taan. Ongel­man poh­jal­la on Ukrainan monikult­tuurisu­us. Län­si-Ukraina on kult­tuuril­taan hyvin lähel­lä Puo­laa. Itä-Ukraina on lähempänä Venäjää. Krim­in niemi­maa ei kuu­lu lainkaan per­in­teiseen Ukrainaan. Alku­peräisväestönä ovat Krim­in tataar­it, nykyis­es­tä väestöstä yli puo­let on venäläisiä. Melkoinen sol­mu, jota ei helpol­la aukaista.

 5. Suur­val­ta toimii suur­val­lan tavoin, maan johdon on pystyt­tävä säi­lyt­tämään kasvonsa.

  ETYJ:n hyväksymis­sä demokraat­ti­sis­sa vaaleis­sa val­i­tun pres­i­dentin syr­jäyt­tämi­nen, eteenkin kun mikä tahansa suur­val­ta on antanut tälle arvo­val­tansa tuek­si, ei ole mikään pikkujuttu.

  Mis­tä löy­tyy kun­ni­alli­nen tapa neu­votel­la ja sopia suhteista Ukrainan ja Venäjän välil­lä? Intresse­jä on monia, sekin vaikeut­taa ratkaisun löytämistä. 

  EU:n ulkopoli­ti­ikalle tämä on näytön paik­ka. Ehkä uut­ta Jugoslavi­aa ei enää halu­ta kokea.

 6. Jos ajat­te­lu­ta­vat muut­tuvat hitaasti. Niin voisi olet­taa, että tämä on tyyp­il­listä neu­vos­to-men­tal­i­teet­tia Itä-Euroop­paa kohtaan.

  Samaa tulisi kysyä Pohjois-Kore­as­ta. Min­un käsi­tyk­seni mukaan Kimien dynas­tia toimii kuten Kiina reilu 100 vuot­ta sitten.

  Eli näi­den teo­ri­oiden mukaan kyseessä olisi sukupolvien periy­tymä. Jos­ta voisi vielä veika­ta, että Kimien dynas­tia on käyt­tänyt samaa kir­jahyl­lyä, jos­sa on kir­jo­ja Kiinan historiasta.

 7. Fjodor Tjut­tšev (1803–1873):
  Venäjää ei voi jär­jel­lä ymmärtää,
  Eikä taval­lisel­la arsi­nal­la mitata.
  Sil­lä on eri­tyi­nen olemus
  Venäjään voi vain uskoa.

  Tuo säe tulee aina mieleen, kun pohtii Venäjän edes­ot­ta­musten jär­jel­lisyyt­tä. Ja lop­ul­ta sen uskonkin kanssa on niin ja näin. Toivoa­han aina voi.

  Venäjän tarkoi­tus voi todel­lakin olla Krim­in irrot­ta­mi­nen saman­laiseen suo­jeluk­seen kuin aikaisem­min otet­ti­in Etelä-Osse­tia ja Abha­sia Georgialta.

 8. Ehkä Putin on tehnyt vir­hearvion. Jos on, niin sen on tehnyt joku muu, tietenkin.

 9. Tulee mieleen tästäkin, että todel­li­nen auk­tori­teet­ti puut­tuu, sehän ilmeis­es­ti on hie­man osa slaav­i­laista kansan­perin­net­tä. Mei­dän Suo­ma­lais­ten ei kyl­lä tässä taloudel­lises­sa tilanteessa kan­na­ta men­nä neu­vo­maan mui­ta. Krim­il­lä kyl­lä käyti­in sotaa 1880-luvul­la ja taisi siel­lä olla suo­ma­laisi­akin mukana, ainakin se Oolan­nin sota oli kauhea, jos laulun sanoi­hin on uskomi­nen? On tämä mei­dän pieni Tel­lus pla­neet­tamme vähän liian pieni tek­i­jä rähinöin­ti­in. Val­lan­hi­mo­han se tietysti ajaa tähän. Onhan se hienoa olla johta­ja, vaik­ka sit­ten dik­tatu­urin keinoin. Huip­ul­la yleen­sä tuulee?

 10. Osmo, per­spek­ti­ivisi kat­soa asi­aa on väärä. Ole­tat suo­ma­laise­na, että soti­laal­lisen voiman käyt­tö on huono asia. Suur­val­lan johta­jalle soti­laalli­nen voima on vain yksi tapa hoitaa asioi­ta. Venäjä on suurvalta.

  Äsken Maikkarin uuti­sis­sa oli pätkä kul­je­tus­panssari­vaunukolon­nas­ta. Siinä pisti silmään muu­ta­ma asia. Ensin­näkin joukko oli yht­enäis­es­ti varustet­tu. Toisek­si minkään­laisia tun­nuk­sia ei ollut näkyvis­sä. Kyse ei ollut mis­tään varas­tos­ta poika­porukalla varaste­tu­ista vaunuista ja jos ajelul­la oli­si­vat ukrainalaiset, heil­lä toden­näköis­es­ti olisi vaunuis­sa kansal­lisu­us­tun­nuk­set. Kuka­han mah­taa olla liikkeellä?

  Kuka ja mil­lä asial­la ajelee Krim­il­lä on kuitenkin kannal­tamme melko tois­ar­voista. Oleelli­nen kysymys lie­nee, onko meil­lä itsel­lämme asi­at kun­nos­sa? Onko puo­lus­tus­bud­je­timme var­masti ympäristömme vaa­ti­mal­la tasolla?

 11. Kaikesta huoli­mat­ta Janukovitsh oli valit­tu val­taan lail­lisil­la vaaleil­la. Val­lanku­mouk­ses­sa akti­ivis­es­ti toimin­ut Svo­bo­da puolue taas on avoimesti kansallissosialistinen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(political_party)

  Mik­si EU ja NATO tuke­vat uus­nat­se­ja, jot­ka ovat syr­jäyt­täneet itsenäisen maan lail­lisen hallituksen?

  Minus­ta Ukrainas­sa pelataan NATO vs. Venäjä suur­val­tapoli­ti­ikkaa jopa samoil­la panok­sil­la kuin Syyr­i­as­sa, ja Venäjä vas­taa samal­la mital­la. Uskon että Venäjä aloit­taa vaik­ka sodan ennem­min kuin päästää itä-Ukrainan EU:n ja NATO:n etupiiriin.

 12. Mah­dol­lisia syitä Venäjän käytökseen:

  1. Ehkäpä Venäjä halu­aa erot­taa Ukrainan venäläisen­em­mistöiset itäosat (Kri­mi) Venäjän satel­li­it­ti­val­tiok­si. En usko, etä Venäjän kan­na­tus on aidosti kadon­nut Ukrainan itäo­sista. Todel­lisu­us on sotkuisem­pi kuin mitä media antaa ymmärtää. Ukraina on edelleen jakautunut. 

  2. Kaa­suputkipoli­ti­ik­ka. Venäjä näkee Ukrainan strate­gis­es­ti tärkeänä kaut­takulku­maana. Toisin kuin esim. Valkovenäjä ja Arme­nia, Ukraina ei ole suos­tunut jaka­maan putkien omis­tus­ta. Tämä on johtanut tois­tu­vi­in kaa­sukri­i­i­sei­hin aina kun Ukrainal­la on ollut län­simieli­nen hal­li­tus. Nykyi­nen kri­isi voi olla vain jatkoa edelliselle.

  3. Yhdys­val­to­jen sekaan­tu­mi­nen Ukrainan poli­ti­ikkaan ennen lev­ot­to­muuk­sia, saat­toi aiheut­taa vastareak­tion. Per­in­teinen Macht­poli­tik tilanne Yhdys­val­to­jen ja Venäjän välillä. 

  4. Ehkä Venäjä näkee mah­dol­lisu­u­den pistää Ukraina polvilleen ja voit­taa. Euroop­pa halu­aa edelleen kaa­sua Venäjältä, eikä vält­tämät­tä ole valmis pistämään soti­lai­ta tai rahaa likoon Ukrainan puoles­ta. Kysessä olisi tyyp­illi­nen esimerk­ki neljän­nen sukupol­ven sodankäyn­nistä. Venäjäl­lä on myös vah­va taloudelli­nen kuris­tu­sote Ukrainas­ta. Mitä EU tai Yhdys­val­lat voi todel­lisu­udessa tehdä? Ovatko Ukrainalaiset valmi­ita palele­maan ensi talvena?

  5. Venäjältä voi puut­tua johdon­mukainen Ukraina poli­ti­ik­ka. Venäjä sat­taa kokea jäävän­sä alakynteen
  ja Venäjä vain reagoi tilanteeseen.

 13. Kyl­lä Ukraina on tule­vaisu­udessakin kovin riip­pu­vainen Venäjästä kaup­pa­suhtei­den ja kaa­sun vuok­si. Eikä län­si voi ottaa kokon­aan Ukrainaa hoitoon­sa. Se vaatisi liikaa rahaa.

  Venäjä tietää tilanteen, ettei Ukrainas­ta tule Nato-maa­ta. Ukrainalaiset joutu­vat vielä men­emään hat­tu kouras­sa Venäjän johta­jia kumar­ta­maan. Sik­si Venäjä voi nyt aivan hyvin pullis­tel­la ja osoit­taa ole­vansa suur­val­ta. Myös län­nen pitää sietää Venäjän käytös, jon­ka taustal­la on pitkälti sisäpoli­it­tiset kysymykset.

 14. - Venäjä halu­aa olla suur­val­ta, joka halu­aa vaikut­taa myös naa­purei­den asioihin
  — Venäjä käyt­tää hajo­ta ja hal­litse ‑tak­ti­ikkaa
  — Venäjä on isovenäläi­nen, joten venäläisyys Ukrainas­sa kiinnostaa
  — Venäjäl­lä tol­er­anssit ovat suuret, joten muu­ta­man ihmishen­gen mene­tys ei ole vielä kovin iso asia
  — Venäjäl­lä arvoste­taan vahvo­ja johtajia
  — Venäjä ei halua EU:ta Ukrainan isän­näk­si, vaan mielu­um­min lopet­taa täl­laisen kehityksen
  — Ukrainan ukrainalaiset ja EU eivät halua jakaa Ukrainaa, joten tämä asia on edelleen eniten Venäjän ja Ukrainan venäläis­ten kontrollissa
  — Venäjä ei halua Natoa Ukrainaan, ja epä­suo­rasti myös uhkaa venäläisaluei­den erol­la, jos tuo­hon suun­taan mentäisiin
  — Ukrainan venäläiset vihan­nevat enem­män Janukovyt­siä kuin Putinia tai Venäjää, eivätkä lainkaan venäläisyyttä
  — Venäjä ei kai kaatanut Janykovit­sia, vaan parem­minkin hän kaa­toi itse itsen­sä (esim. hyväksyessään tarkka-ampujat
  — Janukovytsin han­kkeet ovat oma jut­tun­sa — ehkä eniten val­tapoli­ti­ikkaa (myös raha kiin­nos­taa siinä sivussa)

 15. TL:
  Kaikesta huoli­mat­ta Janukovitsh oli valit­tu val­taan lail­lisil­la vaaleil­la. Val­lanku­mouk­ses­sa akti­ivis­es­ti toimin­ut Svo­bo­da puolue taas on avoimesti kansallissosialistinen.

  Mik­si EU ja NATO tuke­vat uus­nat­se­ja, jot­ka ovat syr­jäyt­täneet itsenäisen maan lail­lisen hallituksen?

  En pysty ymmärtämään tätä “lail­lisil­la vaaleil­la / lailli­nen hal­li­tus” ‑argu­ment­tia. Janukovitsh osoitau­tui häikälemät­tömäk­si klep­tokraatik­si, joka rikoskump­panei­den­sa kanssa ryöväsi val­tion varat, pol­ki ihmisoikeuk­sia, kah­mi itselleen val­taoikeuk­sia ja pyri­ki pönkit­tämään ase­maansa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Ulkopoli­ti­ikankin tun­tui sanel­e­van se, mis­tä suun­nas­ta oli tulos­sa eniten rahaa ohjat­tavak­si omille ja kaverei­den sveit­siläisille pankkitileille.

  Täl­laises­sa tapauk­ses­sa ei ole pelkästään kansan oikeus vaan jopa velvol­lisu­us syr­jäyt­tää moinen despoot­ti — vaik­ka se vaatisi äärim­mil­lään jopa aseisi­in tart­tumista. Toimi­van kansan­val­lan perusedel­ly­tys kun kuin­tekin on se, että val­lan­pitäjät pelkäävät kansaa — eikä päinvastoin.

 16. Mitä vaikeaa siinä on ymmärtää, että sen jäl­keen kun Ukrainan nykyi­nen hallinto äänesti EU:n/USA:n junaile­man vapaakaup­pa­sopimuk­sen nurin. Niin Ukrainas­sa alkaa vallankaappaus.

  Eikö viher­pi­ipertäjät ymmär­rä, että EU:n vapaakaup­pa­sopimus on pankki­iriglob­al­istien masi­noima orja­sopimus, jon­ka on hei­dän mukaansa olta­va Euroopan mail­ta pakkorako.

  Ukrainas­sa ei kaiken­lisäk­si toi­mi mikään aito oppo­si­tio, vaan valeoppositio.

 17. Kuka ja mil­lä asial­la ajelee Krim­il­lä on kuitenkin kannal­tamme melko tois­ar­voista. Oleelli­nen kysymys lie­nee, onko meil­lä itsel­lämme asi­at kun­nos­sa? Onko puo­lus­tus­bud­je­timme var­masti ympäristömme vaa­ti­mal­la tasolla?

  Eiköhän vas­taus ole niin ilmeinen, että jokainen sen tietää. Siitä vain nousee hirveä kohu, jos joku sen ääneen sanoo.

 18. Minä en voi ymmärtää EUta. Se tukee Ukrainan ääri­na­tion­al­istien hal­li­tus­ta. Vaik­ka muodol­lis­es­ti par­la­ment­ti äänesti sille esite­tyn nim­ilis­tan puoles­ta, äänestyk­ses­tä demokra­tia oli kaukana. Par­la­men­taarikot äänes­tivät pis­tooli ohimolla.

  Vas­taavaa olisi se, että Suomen Sisu val­tasi Eduskun­nan ja äänestäisi Hal­la-ahon presidentiksi.

  Mielestäni nimeno­maan EUn suh­tau­tu­mista on ihme­teltävä. EU on johdon­mukaises­ti kaatanut demokraat­tis­es­ti valit­tu­jen poli­itikko­jen muo­dostamia hal­li­tuk­sia ainakin Kreikas­sa ja Ital­ias­sa. Tilalle se on nos­tanut virkamieshal­li­tuk­sia. Suomes­sakin on pohdit­tu vastaavaa.

  EUn teko­ja voi ymmärtää vain siten, että meitä aje­taan kohti epädemokra­ti­aa. Min­ul­ta ei ole kysyt­ty, halu­anko EUn kansalaise­na union­in nou­dat­ta­va aggres­si­ivisen laa­jen­e­misen ja väki­val­taisen vaiku­tus­val­lan kasvun politiikkaa.

  Mikäli euroopan kansalta asi­aa olisi kysyt­ty, hyvin toden­näköis­es­ti vas­taus olisi — ei. 

  Voisinkin ymmärtää, että kansalaiskeskustelu on estet­ty toim­i­mal­la salaa. Toimista Ukrainas­sa, Syyr­i­as­sa, ja kait seu­raavak­si jos­sain muus­sa lähialueen val­tios­sa, on päätet­ty sul­jet­tu­jen kabi­net­tien sisäl­lä. Pieni eli­it­ti vie koko euroopan isoa kansaa minne halu­aa, me istumme kar­javaunus­sa ilman äänioikeutta.

  Sik­si on täysin epäoleel­lista pohtia Venäjää. Paljon tärkeäm­pää on alkaa toimia EUn demokrati­soimisek­si nyky­istä elit­ismiä ja byrokratismia vastaan.

 19. Oleel­lista on, ettei Venäjä näytä heikol­ta. Sehän on omas­sa pro­pa­gan­das­saan (oma­lle kansalleen suun­na­tus­sa) johta­va suur­val­ta. Toki se ajaa vasallinsa ase­maa juuri täl­lä tavoi — melko bru­taal­isti, pyhää Äiti Venäjää kun­nioit­taen. Onko Ukraina joskus muka noil­ta rin­noil­ta irronnut?

 20. “I don’t reproach the Rus­sians for being what they are; what I blame them for is their desire to appear to be what we are. They are much less inter­est­ed in being civ­i­lized than in mak­ing us believe them so. They would be quite con­tent to be in effect more awful and bar­bar­ic than they actu­al­ly are, if only oth­ers could there­by be made to believe them bet­ter and more civilized.”

  - Astolphe de Cus­tine, La Russie en 1839

 21. Venäjäl­lä ja Ukrainal­la on Krim­il­lä vähän kiusalli­nen tilanne. Enem­mistö väestöstä on venäläisiä, ja Neu­vos­toli­iton aikana alue liitet­ti­in Ukrainaan jonkin­laise­na “hyvi­tyk­senä”, ja kun eihän Neu­vos­toli­iton pitänyt koskaan kaatua…

  Venäjälle saat­taisi hyvinkin sopia tilanne, jos­sa Ukraina jakau­tuu kah­tia: Län­simieliseen län­tiseen Ukrainaan ja venäläis­mieliseen itäiseen Ukrainaan.

 22. Putinin arvo­val­ta oman kansansa kesku­udessa perus­tuu uhoon, macho-miehen maineeseen ja mieliku­vaan, että Venäjä suo­jelee kansalaisi­aan ulko­mail­la samaan tapaan taval­laan kuin Kol­mas Val­takun­ta ns. Volksdeutsche.

  Venäjä pelaa nollasumma-peliä.

 23. Vas­taus siihen, ketkä ampui­v­at mie­lenosoit­ta­jia, löy­tyi odotetusti:

  http://www.globalresearch.ca/ukraines-democratic-coup-detat-killing-civilians-as-a-pretext-for-regime-change/5370705

  Michel Chos­su­dovsky on Suomes­sakin aika arvostet­tu niis­sä piireis­sä, jot­ka osaa­vat syyt­tää USA:ta aivan kaikesta pahas­ta, tuotan­toa on suo­men­tanut muis­taak­seni like.

  Huolestut­tavaa on se, että Venäjä löytää ymmärtäjiä vasem­mal­ta vaik­ka se tek­isi mitä hul­lua hyvänsä.

 24. Nation­al­is­mi, tuo syöpä maan pääl­lä. Mitä pikem­min se kitketään, niin sitä nopeam­min voidaan keskit­tyä elämään.

  Aktivisti:
  Mitä vaikeaa siinä on ymmärtää, että sen jäl­keen kun Ukrainan nykyi­nen hallinto äänesti EU:n/USA:n junaile­man vapaakaup­pa­sopimuk­sen nurin. Niin Ukrainas­sa alkaa vallankaappaus.

  Eikö viher­pi­ipertäjät ymmär­rä, että EU:n vapaakaup­pa­sopimus on pankki­iriglob­al­istien masi­noima orja­sopimus, jon­ka on hei­dän mukaansa olta­va Euroopan mail­ta pakkorako.

  Ukrainas­sa ei kaiken­lisäk­si toi­mi mikään aito oppo­si­tio, vaan valeoppositio.

  Uno­hdit bilder­ber­gin, Moon hoax­in ja 911:n lis­tas­tasi. Ja nat­sien salaisen kuu­tukiko­hdan. Ja sen salaisen viher­pi­ipertäjien maail­man­hal­li­tuk­sen, joka säätää viherveroja.

  Vaan voisiko olla jopa niinkin, että taval­liset jun­tit Ukrainas­sa tah­to­vat muu­takin, kuin sosial­is­tidik­taat­torin elkein toimi­van mielipuolisen pres­i­dentin valtaa?

  Yksin­val­tias naut­tii palat­seis­saan, kun kansalaiset kärvis­telee työt­tömyy­dessä ja kor­rup­tion seassa.

  On aika sairas­ta yrit­tää vään­tää tästä mitään uus­nat­sien val­lanku­mous­ta. Nois­sa väk­i­joukois­sa minä näin ihan taval­lisia junt­te­ja, joista yllät­tävän suuri osa näyt­ti ole­van viidenkympin kieppeil­lä tai ylikin. 

  EU:n kanssa neu­votel­lun sopimuk­sen hylkäämi­nen oli vain kip­inä, joka sytyt­ti sen, mikä oli muhin­ut jo vuosikaudet. Ehkä osaltaan jopa Neu­vos­toli­iton hajoamis­es­ta saakka.

 25. Jar­mo Lius:
  Minä en voi ymmärtää EUta. Se tukee Ukrainan ääri­na­tion­al­istien hallitusta. 

  Miten kukaan täl­lä pla­nee­tal­la voi tukea äärikansal­lis­mielistä Putinia?

 26. Tiedemies: Venäjälle saat­taisi hyvinkin sopia tilanne, jos­sa Ukraina jakau­tuu kah­tia: Län­simieliseen län­tiseen Ukrainaan ja venäläis­mieliseen itäiseen Ukrainaan.

  Vähän saman­lainen ahaa-elämys oli min­ul­lakin aikoinaan luet­tuani Samuel Hunt­ing­tonin Kult­tuurien Kamp­pailun joka muuten jo sil­loin oli Hyvien Ihmis­ten mielestä vain taan­tu­muk­sel­lista oikeisto­pro­pa­gan­daa vail­la empi­iristä evidenssiä:

  In his book The Clash of Civ­i­liza­tions, the polit­i­cal sci­en­tist Samuel Hunt­ing­ton point­ed out that the divide between West­ern and East­ern Chris­tian­i­ty runs right through the heart of Ukraine. And that divide, between two kinds of Chris­tian­i­ty and thus two paths of polit­i­cal devel­op­ment, dates back to the Mid­dle Ages – and it res­onates in Ukraine’s pol­i­tics to this day. 

  Tuon samaisen kult­tuuri­ra­jan seu­rauk­sia voi käy­dä Balka­nil­la ihmettelemässä. 

  Venäläiset tun­tu­vat tykkäävän omas­ta kult­tuuripi­iristään yhtä paljon kuin me omas­tamme. Län­si-Ukraina on jo menetet­ty, mut­ta kansa ja kult­tuuri on enem­män kuin maa-alue eli Ukrainan jako voisi hyvinkin olla huonoista vai­h­toe­hdoista vähiten huono.

 27. Toimil­laan Ukrainan suh­teen Venäjän johto puo­lus­taa pait­si omaa ole­mas­saoloaan, myös sen vaku­udek­si kansalle luo­tua suur­val­taimagoa. Venäjän val­taeli­it­il­lä ei käytän­nössä ole enää mah­dol­lista luop­ua val­las­ta, sil­lä niil­lä samoil­la pelisään­nöil­lä, joil­la se on poli­it­tisia vas­tus­ta­ji­aan nujer­tanut ja tel­jen­nyt vanki­laan, he itse tuli­si­vat istu­maan kalterei­den takana loppuelämänsä.

  Venäjän val­taeli­it­ti, joka dik­tatu­urille omi­nais­es­ti ei aio koskaan vapaae­htois­es­ti tai oikeasti vapail­la vaaleil­la luop­ua ase­mas­taan, joutuu tur­vaa­maan ole­mas­saolon­sa lisäämäl­lä koko ajan vaiku­tus­val­taansa. Sik­si Venäjäl­lä on jatku­vasti vireil­lä näitä han­kkei­ta inte­groi­da naa­puri­maitaan tai lähialueitaan omi­in taloudel­lisi­in intresseihinsä. 

  Tämä Ukrainan nykyti­lan­nehan sotii täysin Venäjän val­taeli­itin (ei Venäjän itsen­sä) etu­ja vas­taan. Sik­si he käyt­täy­tyvät niin epälo­ogis­es­ti ja ilmeis­es­ti tämä on vas­ta alkua. Tulemme kuule­maan jatkos­sakin tut­tu­ja seli­tyk­siä suur­val­lan elin­tärkeistä eduista ja niiden puo­lus­tamis­es­ta. Etu­jen puo­lus­tamisen toteut­tamisalus­tana tämä pin­ta-alal­taan jät­timäi­nen val­tio joutuu muka vält­tämät­tä jälleen käyt­tämään naa­puri­maid­en­sa maa-alueita.

 28. Mihin Ukraina (tai Suo­mi) tarvit­see vihol­lisia, kun on Venäjän kaltaisia kavereita?

  Olisiko aika lait­taa jo se hake­mus Natoon vetämään? Kuin­ka mon­ta esimerkkiä siitä tarvi­taan, että Venäjä ei ole muut­tunut yhtään mihinkään? Venäläis­ten kanssa neu­vot­teluis­sa pitää aina olla riit­tävästi pat­tia takana, muuten hom­ma ei ker­takaikkises­ti toimi.

 29. ‘Janukovitsh osoitau­tui häikälemät­tömäk­si klep­tokraatik­si, joka rikoskump­panei­den­sa kanssa ryöväsi val­tion varat’ (Poht1ue1)
  Tuo on valitet­tavasti normikäytöstä, Tymoshenkokin on tuomit­tu kor­rup­tios­ta. Mut­ta Janukovitsh oli liian ahne ja kah­mi kaiken saali­in itselleen.

 30. ‘Vas­taavaa olisi se, että Suomen Sisu val­tasi Eduskun­nan ja äänestäisi Hal­la-ahon pres­i­den­tik­si.’ (Jar­mo Lius)
  Jos Suomen Sisu olisi ain­oa edes jotenkin kor­rup­toima­ton poli­it­ti­nen liike Suomes­sa ja kaik­ki muut oli­si­vat pääasi­as­sa varkai­ta ja kaval­ta­jia, sillekin voisi löy­tyä kan­na­tus­ta. Ukrainan poli­ti­ik­ka on ollut oli­garkkive­toista, nation­al­is­teil­la on sen­tään jokin aate, ja he eivät ole (vielä) päässeet ryvet­tämään itseään.

 31. Venäjäl­lä on ollut sama ulkopoli­it­ti­nen ja puo­lus­tuk­selli­nen oppi Pietari Suureen ajoista läh­tien. Sen tärkein tavoite on taa­ta ystäväl­lis­mielisiä johta­jia, aluei­ta tai vähin­tään lojaale­ja venäläisiä vähem­mistöjä Euroopan puoleiselle rajalle. 

  Nyt, kuten niin usein aiem­minkin, sig­naloidaan maail­malle ja eri­tyis­es­ti rajanaa­pureille ja niiden johta­jille, että dok­tri­inin kanssa ollaan tosissaan. 

  Tämän täy­tyy olla yhteys dok­tri­inin suureen linjaan.

  Ukrainan kohdal­la eri­tyis­es­ti annetaan maan venäläis­mielisille taus­tatukea tule­vis­sa neu­vot­teluis­sa, jois­sa päätetään Ukrainan tule­vaisu­ud­es­ta: “ennen kuin päätätte liit­tyä län­teen, muis­takaa, että teil­lä on venäläi­nen vähem­mistö, jota soti­laalli­nen suur­val­ta tukee viime kädessä asein”.

 32. Jar­mo Lius:
  Voisinkin ymmärtää, että kansalaiskeskustelu on estet­ty toim­i­mal­la salaa. Toimista Ukrainas­sa, Syyr­i­as­sa, ja kait seu­raavak­si jos­sain muus­sa lähialueen val­tios­sa, on päätet­ty sul­jet­tu­jen kabi­net­tien sisäl­lä. Pieni eli­it­ti vie koko euroopan isoa kansaa minne halu­aa, me istumme kar­javaunus­sa ilman äänioikeutta.

  Ei kan­na­ta uno­htaa Bilder­berg-seu­raa, Illu­mi­naat­tia, mus­tia helikoptere­i­ta ja homokaasua.

  …vai olisiko mitenkään mah­dol­lista, että despoot­tis­es­ti johdet­tu­jen maid­en kansalaiset oli­si­vat ihan oikesti kyl­lästyneitä siihen, että ain­oa mikä val­tios­sa toimii, on kor­rup­tio ja sor­to? Ehkä täl­laista on vähän vaikea hah­mot­taa, kun foliopipo on päässyt valah­ta­maan silmille.

 33. Sitä minä olen ihme­tel­lyt että jos Ukrainas­sa on venäläi­nen vähem­mistö, niin miten se eroaa ukri­nalai­sista. Kieli on läh­es sama ja uskon­nto ja etni­nen taus­ta kanssa, kos­ka poruk­ka on vuo­sisato­jen aikana sekoit­tunut. Ero taitaa olla samaa luokkaa kuin suomen­ruot­salais­ten ja riik­in­ruot­salais­ten välillä.

  Eli jos ero on niin pieni niin mik­si eivät voi asua sovus­sa samas­sa maas­sa? Mik­si ei Venäjä voi tun­nus­taa että Ukraina on itsenäi­nen maa ja sil­lä on oikeus men­nä menojaan?

 34. Poth1ue1: En pysty ymmärtämään tätä “lail­lisil­la vaaleil­la / lailli­nen hal­li­tus” ‑argu­ment­tia. Janukovitsh osoitau­tui häikälemät­tömäk­si klep­tokraatik­si, joka rikoskump­panei­den­sa kanssa ryöväsi val­tion varat, pol­ki ihmisoikeuk­sia, kah­mi itselleen val­taoikeuk­sia ja pyri­ki pönkit­tämään ase­maansa hin­nal­la mil­lä hyvänsä. 

  Entäs Recep Tayyip Erdo­gan? Tai mon­et muut puo­lidik­taat­torit, Saudeista puhu­mat­takaan, jot­ka tun­tu­vat pysyvän val­las­sa tasan niin kauan kuin myötäilevät USA/NATO/EU iso­jen poikien intressejä.

  Mik­si USA on tukenut Ukrainan oppo­si­tio­ta 5 mil­jardil­la dol­lar­il­la ennen mel­lakoi­ta? Lähde: US sec­re­tary of state, Vic­to­ria Nuland.

  http://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video

 35. Diplo­maat­ti­ta­ri­na ETYK:in liepeiltä: 

  Suo­ma­lainen diplo­maat­ti naa­puri­maan kollee­galleen: “Val­tioiden välis­ten toimivien suhtei­den perus­tana on keskinäi­nen kun­nioi­tus”. “Kun­nioituk­ses­ta viis, kun­han pelkäävät”, vas­tasi naapuri.

 36. Poth1ue1: En pysty ymmärtämään tätä “lail­lisil­la vaaleil­la / lailli­nen hal­li­tus” ‑argu­ment­tia. Janukovitsh osoitau­tui häikälemät­tömäk­si klep­tokraatik­si, joka rikoskump­panei­den­sa kanssa ryöväsi val­tion varat, pol­ki ihmisoikeuk­sia, kah­mi itselleen val­taoikeuk­sia ja pyri­ki pönkit­tämään ase­maansa hin­nal­la mil­lä hyvänsä. 

  Ongel­ma vain on siinä, että esimerkik­si län­simielis­ten sankari Tim­o­shenko ei eroa hiustyyliä luku­unot­ta­mat­ta ylläku­va­tus­ta juuri mitenkään. Venäläis­es­tä näkökul­mas­ta (eikä pelkästään siitä) Ukrainan tilanne edus­taa samaa jatku­moa, jon­ka län­si­maat aloit­ti­vat 2008 Kosovon kohdal­la, ja Ukrainas­sa lisäk­si ilmeis­es­ti ihan ihkaoikeille fasis­teille USA on ollut jaka­mas­sa aseis­tus­ta ja taustatukea.

  Lisäk­si, minus­ta esimerkik­si Krim­in tapah­tu­mat osoit­ta­vat Osmon arvion venäläis­mielis­ten määrästä ole­van pahasti alakant­ti­in, etenkin kun ote­taan huomioon, mis­sä val­taosa Ukrainan väestöstä tosi­asi­as­sa asuu.

 37. Tiedemies: Venäjälle saat­taisi hyvinkin sopia tilanne, jos­sa Ukraina jakau­tuu kah­tia: Län­simieliseen län­tiseen Ukrainaan ja venäläis­mieliseen itäiseen Ukrainaan.

  Joku min­ua viisaampi analysoi julk­isu­udessa, ettei Venäjän kan­na­ta tukea Ukrainan jakau­tu­mista. Nykyisessä asetel­mas­sa sille jää suuren venäläisvähem­mistön ansios­ta tavat­toman voimakas vaiku­tus­val­ta Ukrainan hallitukseen.

  Luu­len­pa kuitenkin, että Kri­mi de’­fac­to eroaa. Venäjän­mielisiä jää Ukrainan sisälle tarpeeksi.

 38. Tätä kesustelua häm­men­tää se että ei ole ole­mas­sa objek­ti­ivista tietoa mihin uusi hal­li­tus pyrkii ja mite laa­ja tuki sil­lä on. Mut­ta ilmais­es­ti ven­halal hal­li­tuk­se­lal ja pres­i­den­til­lä oli vielä heikom­pi tuki. 

  Voisiko vanki­las­ta vapautet­tu enti­nen päämin­is­teri Julia Tim­o­shen­ka toimia jonkin­laise­na pres­i­dent­tinä tai puhemiehenä? Mikä oli aikoinaan hänen vanki­laan tuomit­semisen syy, joku talous­rikos jon­ka todis­teet oli­vat epä­selvät? Olisiko hänel­lä man­daat­tia toimia val­las­sa jos hänet kat­so­taan aikoinaan tuomi­tuk­si väärin perustein ja tulleen syöstyk­si vallasta?

  Täälä esi­in­tyy ris­tiri­itaista tietoa että Ukraina uusi hal­li­tus olisi “fasis­te­ja”. Mis­sä mielessä, mil­laine täy­tyy olal että nyky­isin pääsee “fasis­tik­si”? Jos Johan Bäck­maninl­ta kysyy niin Suomen Kokoomus­puolue on täysin “fasisti­nen” ja niin vis­si­in myös RKP ja Vihreä Liit­to ja jopa Demar­it ainakin joidenkin johto­henkilöi­den osalta. Lukekaa hänen blo­gin­sa löy­tyy googlaa­mal­la “SAFKA”, hauskaa luettavaa.

  Se tiede­tään his­to­ri­as­ta että ukrainalai­sista nuorista miehistä osa loikkasi Sak­san armei­jan puoel­lle 2. maail­man­so­das­sa mut­ta niin loikkasi muitakin neu­vos­tosoti­lai­ta sekä miehiä muista Sak­san miehit­tämistä maista. Senkö perus­teel­la Ukrainan län­simieliset ovat “fasis­te­ja”?

  Jos Krim­in niemi­maan asukkaat eivät halua kuu­lua Ukrainaan kokon­aan niin siihen pitäisi YK:n puut­tua. Ehkä sille saataisi­in sel­l­ainen jär­jeste­ly aikaan kuten Ahve­nan­maalle aikoiaan. Pait­si että Venäjä tuskin suos­tu­isi Krim­in demil­i­tarisoit­nti­in, mut­ta jos väläytet­täisi­in Ahve­nan­maa­ta esimerkkinä että ratkaisu toimii, suos­tu­isiko se sil­loin? Kyl­lä niitä laivas­to­tukiko­htia saa muuallekin Mustalle­merelle rakennettua.

 39. Venäjän moti­ivien lisäk­si pitää ottaa huomioon, että se on laskenut aivan oikein, että seikkailu Ukrainas­sa ei aiheuta vas­ta­toimia EU:lta tai USA:lta. Jos Venäjää vas­taan suun­niteltaisi­in kaup­pasaar­toa tai muu­ta sel­l­aista, niin pullis­telu Ukrainas­sa lop­puisi ennen kuin se olisi alka­nut. Venäjä on aina tehnyt oman etun­sa mukaiset toimet, kun se siihen kyen­nyt. Eikä tässä ole mitään eroa mui­hin mai­hin. Peli­v­araa Venäjäl­lä nykyään on enem­män kuin viimeiseen 20 vuoteen.

 40. Kiin­nos­ta­va kysymys on, miten Krim pär­jää ilman Ukrainan vesivaroja,

 41. Jar­mo Lius:
  Vas­taavaa olisi se, että Suomen Sisu val­tasi Eduskun­nan ja äänestäisi Hal­la-ahon presidentiksi. 

  Jos suomes­sa hal­li­tuk­sen tark­ka-ampu­jat ampuisi­vat rauhanomaisia sivi­ile­jä kaduil­la toivoisin jonkun val­taa­van eduskun­nan. Vaik­ka sit­ten Sisun.

 42. Jos Fen­novoima sat­tuisi ajau­tu­maan Rosatomin kanssa saman­laiseen mil­jardiri­itaan kuin TVO näyt­tää ajau­tu­van Are­van kanssa, pitäisikö mei­dän pysyä lujana vai pitäisikö olla niin kuin kusi sukas­sa? Kysymys on Vapaavuorelle, mut­ta saa­vat muutkin vastata.

  Touko Met­ti­nen

 43. Venäjä halu­aa Krim­in takaisin.
  Sehän on ollut alus­ta asti selvää, jos vähänkin tun­tee sikäläistä historiaa.
  Venäjä on valmis soti­maan Krim­istä, me muut emme (toiv­ot­tavasti).
  Vähän niinkun sudeet­ti­maa Sak­salle ‑38 — sehän taval­laan kuu­luu niille, joten meköön, jos tämä jää siihen…
  Toiv­ot­tavasti täl­lä ker­taa jää.

 44. Neu­vos­toli­it­toa raken­netaan taas pala ker­ral­laan. Itä-Ukrainan kohdal­la strate­gia on sama kuin Geor­gias­sa: “suo­jel­laan venäläistä etnistä vähem­mistöä”. Se toki kan­nat­taakin tätä suojelua.

  Mietit­täväk­si jää, miten suuri, erilli­nen venäläi­nen etni­nen vähem­mistö meil­lä Suomes­sa olisi hyvä olla ja mitä asialle on tehtävis­sä, jos mitään.

 45. Jar­mo Lius:
  Vas­taavaa olisi se, että Suomen Sisu val­tasi Eduskun­nan ja äänestäisi Hal­la-ahon presidentiksi.

  Mielestäni nimeno­maan EUn suh­tau­tu­mista on ihme­teltävä. EU on johdon­mukaises­ti kaatanut demokraat­tis­es­ti valit­tu­jen poli­itikko­jen muo­dostamia hal­li­tuk­sia ainakin Kreikas­sa ja Ital­ias­sa. Tilalle se on nos­tanut virkamieshal­li­tuk­sia. Suomes­sakin on pohdit­tu vastaavaa. 

  Uusi päämin­is­teri ei ole eri­tyisen kansal­lis­mieli­nen, ja hänel­lä on liian pitkä poli­it­ti­nen his­to­ria. En usko, että aukion kansal­liset räy­hääjät ovat kovin tyy­tyväisiä lop­putu­lok­seen. Kansal­lis­mielis­ten kan­na­tus pain­ot­tuu vah­vasti maan län­siosi­in, mikä on tuskin hyvä asia yht­enäisen jatkon kannalta. 

  Minä äänestäisin kyl­lä EU:n virkamieshal­li­tuk­sen puolesta.

 46. Eli, Krim­in asu­tuskeskuset ovat riip­pu­vaisia Ukrainas­ta tulev­as­ta kanavas­ta. Krimhän on van­has­taan tataarien maa­ta, jot­ka Stal­in karkoitti.
  Eli ilman raju­ja karkoituk­sia, ei alue rauhoittune.

 47. On kai tässä usa: lla ja myös eu: lla sor­men­sa pelis­sä-kulis­seis­sa( suur­val­ta politiikkaa).

  jostain syys­tä nämä Venäjän toimet ovat vain tarkkailussa.

  Maa(Ukraina) on kai aika pahasti jakau­tunut län­simielisi­in ja itämielisiin.
  Tieto­jen val­os­sa maas­sa on suoritet­tu laiton val­lankaap­paus, vai miten Suomes­sa hal­li­tus toimisi jos vas­taavaa tapah­tu­isi Suomessa?

  Luovut­taisi val­lan mielenosoittajille-vai?

  Maa hajon­nee kah­tia tule­vaisu­udessa, ja tuskin menee mon­taa päivää kun Venäjä lait­taa kaa­suhanat kiin­ni ja me euroop­palaiset saamme jälleen yhden maan elätettäväksi.…

 48. uusi kas­vo tääl­lä:
  On kai tässä usa: lla ja myös eu: lla sor­men­sa pelis­sä-kulis­seis­sa( suur­val­ta politiikkaa).

  Maa(Ukraina) on kai aika pahasti jakau­tunut län­simielisi­in ja itämielisiin.
  Tieto­jen val­os­sa maas­sa on suoritet­tu laiton val­lankaap­paus, vai miten Suomes­sa hal­li­tus toimisi jos vas­taavaa tapah­tu­isi Suomessa?

  Luovut­taisi val­lan mielenosoittajille-vai? 

  EU ja USA ovat kiin­nos­tunei­ta vain siitä että Uraina pysyy itsenäisenä ja että ihmisoikeuk­sia ja demokra­ti­aa nou­date­taan. nmitään halua val­la­ta Ukraina ei kum­mal­lakaan ole. 

  Suomes­sakin on venäläis­mielisiä ja länsimielisiä. 

  Tässä ske­naario:

  Suomen seu­raa­vat eskun­tavaalit voit­taa EU-vas­tainen mut­ta venäjään ystäväl­lis­es­ti suh­tau­tu­va “koko kansan” asi­aa aja­va puolue. Se kerää ympärilleen hal­li­tuskoali­ition oppor­tunis­ti­si­sista pien­puolueista ja laitavasem­mis­tos­ta joiden kan­na­tus on myös kas­vanut. Seu­raa­vat pres­i­dentin­vaalit joi­ta edeltävä kam­pan­join­ti on likaista, voit­taa kanssa tämän koali­ition ehdokas. 

  Sen jäl­keen ale­taan muut­taa perus­tus­lake­ja niin että pres­i­dent­ti saa enem­män val­taa kuin Kekko­nen kon­sanaan. Pres­i­dent­ti katkaisee suh­teet EU:hun ja solmii YYA-sopimuk­sen ja bilat­er­aaliset ulko­maankaup­pa­suh­teet Venäjän kanssa. Venäläiset osta­vat Suomes­ta taas jään­mur­ta­jia ja myyvät meille öljyä ja Lado­ja. Tuon­ti EU:sta kallis­tuu selvästi eivätkä län­si­maat viit­si enää ostaa suo­ma­laisia tuot­tei­ta. Suo­mi ottaa käyt­töön oman Markan joka seu­raa Ruplan kurssia. 

  Suomen EU-mieliset keräävät voimansa ja vaik­ka Niin­istö, Katainen ja Urpi­lainen istu­vat vanki­las­sa kuka mis­täkin syys­tä he jär­jestävät suuria mie­lenosoituk­sia vaa­tien pres­i­dentin eroa. 

  Ruot­si ja Sak­sa avus­taa salaa EU-mielistä oppo­si­tio­ta ja kun se käy ilmi varoit­taa Venäjä län­si­mai­ta puut­tumas­ta Suomen tilanteeseen. Kun ei pres­i­dent­ti ja hal­li­tus suos­tu kuun­tele­maan alkaa tapahtua.…

 49. TL: Entäs Recep Tayyip Erdo­gan? Tai mon­et muut puo­lidik­taat­torit, Saudeista puhu­mat­takaan, jot­ka tun­tu­vat pysyvän val­las­sa tasan niin kauan kuin myötäilevät USA/NATO/EU iso­jen poikien intressejä.

  Tiedok­si vaan, että Erdo­gan on voit­tanut vaaleis­sa mon­ta ker­taa van­haa val­taa tuke­van virkamiehistön ja vasem­mis­ton CHP puolueen vas­tus­tuk­ses­ta huoli­mat­ta. Puheet ään­ten ostamis­es­ta ovat kyl­lä pup­pua. AKP puolueen edeltäjä jopa kiel­let­ti­in, kos­ka se olisi voit­tanut vaalit. Erdo­gan (enti­nen Istan­bu­lin pormestari)joutui vanki­laan luet­tuaan uskon­nol­lis­sävyisen runon poli­it­tises­sa kok­ouk­ses­sa. Turkin poli­ti­ikan ymmärtämi­nen on on vaikeaa, min­ul­takin meni puoli vuot­ta Turkissa, ennen kuin ymmärsin mis­tä on kyse.

  Sit­ten itse asi­aan eli Ukrainaan. Venäjän tavoit­tei­ta voi ehkä ymmärtää parem­min kun kat­soo kart­taa. Venäjä ei var­maankaan halua, että Krim joutuu Naton hallintaan ! Se voisi jopa sulkea pääsyn Aso­van mereltä Mustalle merelle.

  Krim­in his­to­ria myös aut­taa ymmär­rystä, Krim oli aikanaan itsenäi­nen ja myös pitkään autonomi­nen alue. Vuon­na 1954 se liitet­ti­in Ukrainan osak­si. Nyt Ukrainan osana sil­lä ei enää tiet­tävästi ole täyt­tä autono­mi­aa, jon­ka he (Krim­in asukkaat) haluaisivat.

  Venäläiset eivät ole Krim­il­lä vähem­mistö, vaan enem­mistö. Ainakin Wikipedi­an mukaan Krim­in 2 miljoonas­ta asukkaas­ta 77% on venäjänkielisiä, tataare­ja on noin 12% asukkaista. Lop­ut kai lähin­nä ukrainaa puhuvia.

 50. uusi kas­vo tääl­lä:
  Tieto­jen val­os­sa maas­sa on suoritet­tu laiton val­lankaap­paus, vai miten Suomes­sa hal­li­tus toimisi jos vas­taavaa tapah­tu­isi Suomessa?

  Luovut­taisi val­lan mielenosoittajille-vai?

  Jos Suomes­sa hal­li­tus toimisi samoin kuin Jah­nuk­ka, niin minä ainakin olisi ensim­mäis­ten joukos­sa barrikaadeilla.

 51. Sam­po Smolan­der:
  Onko täysin pois­sul­jet­tu se mah­dol­lisu­us että kyseessä ei olisi tarkkaan pun­nit­tu strate­gia, vaan vain kouluk­iusaa­ja­mainen hark­it­se­ma­ton öykkäröinti?

  Heik­ki: Niin voisi olet­taa, että tämä on tyyp­il­listä neu­vos­to-men­tal­i­teet­tia Itä-Euroop­paa kohtaan.

  Luulisi, että tämän vai­h­toe­hdon toden­näköisyys riip­puu aina autoritäärisyy­den asteesta. Venäjäl­lä tämä lie­nee kovas­sa kurssis­sa, kun kansaa on kas­vatet­tu tähän tsaarien ajoista asti. Ei “neu­vos­toasenne” Neu­vos­toli­itos­ta alka­nut vaan pikem­minkin se on suo­raa jatku­moa aikaisem­mas­ta ilman parannuksia.

  dio­di: 5. Venäjältä voi puut­tua johdon­mukainen Ukraina poli­ti­ik­ka. Venäjä sat­taa kokea jäävän­sä alakyn­teen ja Venäjä vain reagoi tilanteeseen.

  Minus­ta tämä vaikut­taa toden­näköisim­mältä. Pelataan lyhyel­lä tähtäimel­lä tun­tei­den mukaan säi­lyt­tämäl­lä tai paran­ta­mal­la nyky­istä tilan­net­ta. Suur­ta suun­nitel­maa tuskin on.

  R.Silfverberg: Voisiko vanki­las­ta vapautet­tu enti­nen päämin­is­teri Julia Tim­o­shen­ka toimia jonkin­laise­na pres­i­dent­tinä tai puhemiehenä?

  Hän­tä eivät kai mie­lenosoit­ta­jatkaan halua takaisin valtaan.

  Pekka Taipale: Mietit­täväk­si jää, miten suuri, erilli­nen venäläi­nen etni­nen vähem­mistö meil­lä Suomes­sa olisi hyvä olla ja mitä asialle on tehtävis­sä, jos mitään.

  Tätä toiv­ot­tavasti miet­tivät muutkin kuin hal­la-aho­laisik­si leimatut piirit.

  Kult­tuuri­nen jako on kyl­lä suur­ta: 1, 2, 3, 4
  Ja van­haa.

 52. Panit­teko merkille? Car­terin ulkopoli­it­ti­nen neu­vo­nan­ta­ja Zhieb­niev Brezin­sky (nimi väärin kir­joitet­tu) piti suo­ma­laista itään ja län­teen avoin­ta puolueet­to­muut­ta parhaim­pana mah­dol­lisuute­na Ukrainalle ja ilmeisen onnis­tuneena pidem­mä päälle. Tyylip­is­teitähän ei Suomen ulkopoli­ti­ikas­ta hirveästi herunut, mut­ta hyp­py kan­toi pitkälle.

  EU:n tar­joa­ma sopimus Ukrainalle oli hyvin paljon Finnef­ta-sopimus nafa­tali­in­ista kaivet­tuna. Siinä otet­ti­in huomioon myös Venäjän intressit.

  1. Eri­tyisen hyvänä tuo Brezin­sky piti sitä, että Suo­mi ei kuu­lu Natoon eikä EU:hun. Alas­ka pitää kuulem­ma eri­no­maisia suhtei­ta Yhdys­val­toi­hin, vaik­ka onkin kanadan osavaltio.

 53. Kievistä Mosko­vaan on matkaa 860 km, tasaista teitä, sikäläis­ten mit­ta­puiden mukaan. Osa­puilleen sama kuin Helsingistä Rovanimelle, (826 km)

 54. R.Silfverberg: Eli jos ero on niin pieni niin mik­si eivät voi asua sovus­sa samas­sa maas­sa? Mik­si ei Venäjä voi tun­nus­taa että Ukraina on itsenäi­nen maa ja sil­lä on oikeus men­nä menojaan?

  Venäjä ei ole venäläis­ten kansal­lis­val­tio, vaan imperiumi.

 55. Osmo Soin­in­vaara:
  Eri­tyisen hyvänä tuo Brezin­sky piti sitä, että Suo­mi ei kuu­lu Natoon eikä EU:hun. Alas­ka pitää kuulem­ma eri­no­maisia suhtei­ta Yhdys­val­toi­hin, vaik­ka onkin kanadan osavaltio. 

  Tämä Brezin­skyn letkau­tus sai min­utkin huoles­tu­maan. Jos län­si halu­aa nyt kau­pa­ta Ukrainalle YYA-sopimuk­sen kaltaista oloti­laa joka sal­lii vain löysän vapaakaup­pa­sopimuk­sen län­nen kanssa ja sen että saman pres­san pitää istua val­las­sa 30 vuot­ta kuten Kekko­nen, niin tarkoit­taako se myös sitä että län­si nyt uhraa Suomen samal­la, että meisän on turha odot­taa mitään apua lännestä jos Venäjä ryhtyy han­kalak­si mei­dän kanssa?

 56. Juha Autero: Eiköhän vas­taus ole niin ilmeinen, että jokainen sen tietää. Siitä vain nousee hirveä kohu, jos joku sen ääneen sanoo.

  Mikä se vas­taus sit­ten on? Puh­eloinen on sanonut julk­isu­udessa use­aan otteeseen, että puo­lus­tusvoimau­ud­is­tus aut­taa vuo­teen 2015 asti, mut­ta sen jäl­keen tarvi­taan lisärahoitusta.

  Jos taas tun­tuu siltä, että tässä maail­man­ti­lanteessa pelkkä lisära­hoi­tus nykyisen tason säi­lyt­tämisek­si ei riitä, niin siihen voi vaikut­taa ihan koh­ta eduskuntavaaleissa.Eduskunta päät­tää, kuin­ka hyvil­lä varusteil­la ja kuin­ka hyvin koulutet­tuina nuoret miehet tätä maa­ta puolustavat.

  Itse pitäisin pien­tä taso­vi­ilaus­takin vähän ylöspäin järkevänä ympäristön muuttues­sa. Puo­lus­tus­bud­jet­ti ei käytän­nössä vaiku­ta yhteiskun­nan kokon­ais­menois­sa suun­taan tai toiseen vaik­ka se kaksinker­tais­tet­taisi­in parin pros­entin kasvun sijaan. Ihmisiltä uno­htu­vat joskus kokon­aisu­udet, kun tui­jote­taan yksityiskohtia.

 57. R.Silfverberg:niin tarkoit­taako se myös sitä että län­si nyt uhraa Suomen samal­la, että meisän on turha odot­taa mitään apua lännestä jos Venäjä ryhtyy han­kalak­si mei­dän kanssa?

  No tuon­han ovat suo­ma­laiset itse nos­ta­neet suo­ras­taan uskonkappaleeksi.

  Pyhä puo­lus­tus­poli­ti­ikkam­me­han perus­tuu siihen, että olemme puolueet­to­mia, liito­tu­tu­mat­to­mia, emmekä var­masti pyy­dä keneltäkään apua. Eikä var­masti myöskään koskaan anneta kenellekään apua. Jos joku poli­ti­ikko menee sanomaan Nato, se kivitet­täkööt! Kaik­ki puo­lus­tus­li­itot ovat suo­ma­laisille kauhei­ta mörköjä

  Erk­ki Tuomio­ja­han ujut­ti EU:n sopimuk­seen main­in­nan siitä, että yhteinen puo­lus­tus ei tarkoi­ta etteikö Suu­mi olisi puoluee­ton. Ts. vesit­ti koko pykälän.

  Eikö ole selvää, että mei­dän ratkaisumme nimeno­maan perus­tuu siihen, että meitä ei kukaan auta? Emme edes halua, että kukaan edes mainit­sisi sanaa “soti­laalli­nen apu” ja “Suo­mi” samas­sa lauseessa.

 58. Poth1ue1: Ei kan­na­ta uno­htaa Bilder­berg-seu­raa, Illu­mi­naat­tia, mus­tia helikoptere­i­ta ja homokaasua.

  …vai olisiko mitenkään mah­dol­lista, että despoot­tis­es­ti johdet­tu­jen maid­en kansalaiset oli­si­vat ihan oikesti kyl­lästyneitä siihen, että ain­oa mikä val­tios­sa toimii, on kor­rup­tio ja sor­to? Ehkä täl­laista on vähän vaikea hah­mot­taa, kun foliopipo on päässyt valah­ta­maan silmille.

  Toki voisi olla mah­dol­lista, että despoot­tis­es­ti johde­tut kyl­lästyivät ja sik­si pieni joukko kaa­toi van­han despootin valiten itsen­sä uudek­si despootik­si. Seu­raavak­si sit­ten sota.

  EN kyl­lä ymmär­rä, mis­tä sin­un­laisia höynäytet­täviä vielä löy­tyy tyyli­in “55 mil­jar­dia kaval­let­tu”, kun Irakin “joukko­tuhoa­seis­takin” on jo yli kymme­nen vuot­ta, Afgan­istanin “nais­ten oikeuk­sien kohen­nus” pro­jek­tistä yli kym­men vuot­ta. Entä Gaddaf joka säilöi pakas­timeen vihol­lisi­aan ja raiskaamis­taan neit­sy­istä muo­dosti naishenki­var­tios­ton. Tai Egyptin enti­nen pres­i­dent­ti jota nykyi­nen tuhan­sia sivi­ile­jä murhan­nut soti­las­val­lan­pitäjä syyt­tää sivi­ilien murhista. Pahan valtakuntia?

  Toki, eihän siinä mitään pahaa, että usko­taan aiheet­ta hyvään. Moni usko jumalaankin näkemät­tä sitä koskaan.

  Mut­ta itse asi­aan. Ukrainan par­la­mentin pis­tooli otsal­la nimeämä hal­li­tus on yksiselit­teis­es­ti laiton. Esi­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokoon­panos­ta teki kyseiset pis­toolin­heilut­ta­jat. Se, että EU pitää laiton­ta lail­lise­na, ker­too kaiken tarvit­ta­van EUn demokra­ti­aym­mär­ryk­ses­tä, sille, joka demokra­t­ian peri­aat­tei­ta arvostaa, tai edes ymmärtää.

  Demokra­tia ei ole väline jota voidaan kor­va­ta val­lankaap­pauk­sel­la kaap­paa­jien päämäärien vuok­si. Tämän pitäisi olla jokaiselle ihan itses­tään selvyys. Jos on tyy­tymätön vaaleil­la valit­tuun johtoon, käy­dään kansalaiskeskustelua (ilman homokaa­sua ja mus­tia helikoptere­i­ta) niin seu­raavis­sa vaaleis­sa voi äänestää toisin. Se on demokratiaa.

 59. R.Silfverberg:
  Sitä minä olen ihme­tel­lyt että jos Ukrainas­sa on venäläi­nen vähem­mistö, niin miten se eroaa ukri­nalai­sista. Kieli on läh­es sama ja uskon­nto ja etni­nen taus­ta kanssa, kos­ka poruk­ka on vuo­sisato­jen aikana sekoit­tunut. Ero taitaa olla samaa luokkaa kuin suomen­ruot­salais­ten ja riik­in­ruot­salais­ten välillä.

  Eli jos ero on niin pieni niin mik­si eivät voi asua sovus­sa samas­sa maas­sa? Mik­si ei Venäjä voi tun­nus­taa että Ukraina on itsenäi­nen maa ja sil­lä on oikeus men­nä menojaan?

  Syynä lie­nee se, että Ukraina kuu­lui Puo­la-Liet­tua val­ti­oli­it­toon aina 1700-luvun lop­ulle saak­ka, jol­loin se liitet­ti­in Venäjään Puolan jako­jen tulok­se­na. His­to­ri­an jalan­jäl­ki on pitkä. Ukraina ei ole viihtynyt Venäjän yhtey­dessä oikeas­t­aan koskaan. Se pyr­ki irtau­tu­maan Venäjästä val­lanku­mouk­sen yhtey­dessä, mut­ta puna-armei­ja kuk­isti yri­tyk­sen. Stal­in­in pakkokollek­tivi­soin­ti iski eri­tyisen raskaasti Ukrainaan. Sitä on luon­nehdit­tu suo­ras­taan kansan­murhak­si, eikä mitenkään perus­teet­ta. Ham­paankoloon on ker­tynyt sen ver­ran paljon tavaraa, että luot­ta­mus­ta ja sop­ua on hyvin vaikea saa­da aikaan.

 60. Sylt­ty: No tuon­han ovat suo­ma­laiset itse nos­ta­neet suo­ras­taan uskonkappaleeksi.

  Jos joku poli­ti­ikko menee sanomaan Nato, se kivitet­täkööt! Kaik­ki puo­lus­tus­li­itot ovat suo­ma­laisille kauhei­ta mörköjä 

  Tämä on siis joidenkin tulk­in­ta ja tun­nen itse valite­tavasti aika mon­ta jot­ka ajatel­e­vat juuri noin. 

  Mut­ta Suomes­sakin on toisi­na­jat­telijoi­ta, minä en voisi kuvtel­la ettemme ottaisi vas­taan apua jos sitä tarvittaisiin. 

  Puolueet­to­mia mai­ta ei ole, ei Ruot­si tai Sveit­sikään ole puoluee­to­mia, ne ovat vaan vält­täneet jou­tu­mas­ta sotaan, kos­ka näil­läkin mail­la on vahvo­ja tuk­i­joi­ta. Nimeno­maan län­nessä, eipä juuri idässä. Mut­ta sveit­siläiset ja ruot­salaiset ovat halun­neet asioiden ole­van juuri niin. 

  YYA-sopimuk­sen aikaan Suomea ei voin­ut mitenkään pitää puoluee­tomana tai edes liit­tou­tu­mat­tomana, kos­ka sopimus sisäl­si artik­lan joka velvoit­ti Suomea tais­tele­maan län­si­mai­ta vas­taan jos joku sel­l­ainen yrit­täisi tunkeu­tua Suomen läpi Neu­vos­toli­it­toon, eli miten joku suo­ma­laine poli­tikko voi kuvitel­la että nykyi­nen EU:n jäsen Suomikaan olisi puoluee­ton? Kyl­lä he tietävät mikä suh­tau­tu­mi­nen heil­lä on, mut­ta eivät ker­ro uskalla ker­toa ääneen. Enem­män hal­li­tus­puoluei­demme poli­tikot pelkäävät vielä isom­paa “jytkyä” seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa kuin edel­li­sis­sä, ja että sel­l­ainen “jytky” irooit­taisi Suomen lop­ullis­es­ti EU:sta ja lännestä. Paa­vo Lip­posen vaal­i­tap­pio 2003 han oli pikku­jytky mut­ta liian avoin vel­jeily amerikkalais­ten kanssa aika mität­tömässä asi­as­sa katkaisi hänen uransa ja aiheut­ti täyskään­nök­sen Suomen ulkopoli­ti­ikas­sa. Kukaan päämin­is­teri tai pres­i­dent­ti ei ole Lip­posen jäl­keen uskaltanut aset­tua län­nen puolelle näis­sä kan­sain­väli­sis­sä kri­i­seis­sä eri puo­lil­la maail­maa, eivät edes Katainen tai Niinistö.

  Toinen asia mikä min­ua huolestut­taa tuon Brezi­in­skin lausuman jäl­keen on se, että tulk­it­seeko USA ja Nato nyt tämän Ukrainen kri­isin yhtey­dessä Suomen tilanteen sel­l­aisek­si että kos­ka Suo­mi kuten Ukrainakaan eivät ole Naton jäseniä, ja molem­mat Venäjän naa­pure­i­ta ja entisiä Venäjän imperi­u­mi­in kuu­lu­via mai­ta, ja kos­ka Suomen kansakin vas­tus­taa kyseenalais­ten gallup­pi­en perus­teel­la puo­lus­tusy­hteistyötä Naton kanssa, niin ei Suomeakaan tarvitse aut­taa jos Suo­mi ajau­tu­isi han­kaluuk­si­in Venäjän kanssa. Että itsepähän ovat suo­ma­laiset valin­neet lin­jansa. Se huolestut­taa eniten.

 61. R.Silfverberg: Se kerää ympärilleen hal­li­tuskoali­ition oppor­tunis­ti­si­sista pien­puolueista ja laitavasem­mis­tos­ta joiden kan­na­tus on myös kasvanut.

  Kyl­lä nyky-Venäjän apol­o­gis­tit ovat enem­mänkin oikeis­toa (liike­toim­inta) tai sit­ten (san­o­taan nyt vaik­ka) rus­sofi­ile­jä (vaik­ka enem­män tulee mieleen d:llä alka­va ele­fan­tin kanssa rim­maa­va sana) kuin mitenkään eri­tyis­es­ti vasemmistoa.

  R.Silfverberg: tarkoit­taako se myös sitä että län­si nyt uhraa Suomen samal­la, että meisän on turha odot­taa mitään apua lännestä jos Venäjä ryhtyy han­kalak­si mei­dän kanssa?

  Jos tarkoit­taa, NATO-jäsenyy­det eivät siinä paljon paina. Sil­loin NATO tarkoit­taa vain iso­ja pakol­lisia aseosto­ja NATO-mai­hin ja suo­ma­lais­ten vakoilua ilman minkään­laista puolustusapua.

 62. Oli tuos­sa lennol­la ilmainen WSJ tyrkyl­lä, siinä uuti­s­ar­tikke­lin taus­tain­fo-laatikos­sa kerrottiin:

  Vuodes­ta 700 ekr eteen­päin: kreikkalaiset aset­tuvat Krim­in niemi­maan ran­nikolle. Hei­dän siir­tokun­tansa sulau­tu­vat osak­si Rooman imperi­u­mia. Myöhem­min pai­men­to­laisheimot vyöryvät niemi­maan yli. Venet­sialaiset kaup­pi­aat ja myöhem­min Gen­o­valaiset pitävät kaup­pasa­tamia Krimillä.

  1441: Tataar­it joi­ta johta­vat Tsingis-kaanin per­il­liset perus­ta­vat Krim­in kaanikun­nan, joka on sit­tem­min Ottomaanien val­takun­nan protektoraatti.

  1783: Venäjä Katari­ina Suuren johdol­la liit­tää kaanikun­nan osak­si Venäjää, ja perus­taa laivas­to­tukiko­hdan Sevastopoliin.

  1854: Bri­tan­nia, Ran­s­ka ja Ottomaan­it aloit­ta­vat Krim­in sodan hidas­taak­seen Venäjän laa­jen­e­mispyrkimyk­siä. Bal­a­cla­van kevyen prikaatin hyökkäys ja vuo­den mit­tainen Sev­astopolin piir­i­tys tule­vat kir­jatuk­si Ten­nysonin ja Tol­stoin teoksiin.

  1941–42: toinen eep­pis­ten mit­ta­suhtei­den piir­i­tys — Sev­astopoli pitää puolen­sa kahdek­san kuukaut­ta nat­se­ja vas­taan ennen sortumistaan.

  1944: Vapauet­tuaan Krim­in niemi­maan nat­seista, Stal­in määrää niemi­maan 200 000 tataaria karkoitet­tavak­si käyt­täen perus­teena väärää syytöstä yhteistyöstä nat­sien kanssa. Tataari­es­ti­maat­tien mukaan yli 40% karkoite­tu­ista kuolee joko matkalla tai maanpaossa.

  1954: Niki­ta Hrut­shov, Stal­in­in seu­raa­ja ja ukrainalainen määrää niemi­maan liitet­täväk­si Ukrainan SNT:aan, 15-min­u­ut­tisen keskustelun päät­teek­si puolueen keskuskomiteassa.

  1991: Ukraina itsenäistyy NL:stä. Krim, pois­lukien Sev­astopolin piirikun­ta, muut­tuu autonomisek­si tasaval­lak­si joka on osa Ukrainaa. Tataar­it alka­vat palailla.

  1997: Venäjä ja Ukraina jaka­vat Neu­vos­toli­iton mus­tan­meren laivas­ton. Venäjä vuokraa Sev­astopolin laivas­to­tukiko­hdan alueen vähin­tään 20 vuodeksi.

  2010: Venäjä ja Ukraina jatka­vat vuokra­sopimus­ta vuo­teen 2042.

  2014: Aseis­te­tut miehet jot­ka tun­nus­ta­vat uskol­lisu­ut­ta Venäjälle val­taa­vat Krim­in paikallispar­la­mentin pääkaupungis­sa Sim­fer­opolis­sa sen jäl­keen kun pres­i­dent­ti Janukovyts on ajet­tu pakosalle.
  ———————–

  WSJ ei ole tun­net­tu suo­ranaise­na Venäjän ystävänä. His­to­ria kuu­lostaa siltä ettei Ukrainan jakau­tu­mi­nen ihan val­ta­van suuri vääryys olisi. Vähin­täänkin kaiken­laiset etniset jän­nit­teet tup­paa­vat lieven­emään jos erinäis­ten yksin­val­ti­aiden aikoinaan vetelemiä viivo­ja palautel­laan aikaisem­paan kuosi­in — tosin ongel­ma on että viivo­jen paikallaanolovu­osian ehtii rak­en­tua uusia jän­ni­tys­ten aihioita…

 63. Osuipa täm­möi­nenkin Sla­womir Sier­akowskin (vieraskynä?) kir­joi­tus silmi­in New York Timesin pääkirjoitussivulla:

  ———————————-
  Kun lauan­taina Ukrainan uudet johta­jat kiit­tivät niitä jot­ka oli­vat osaltaan vaikut­ta­neet Vik­tor Janykovytsin syr­jäyt­tämiseen, Euroopan Unioni oli viimeisiä mainit­tu­ja. Ja ansios­ta: kri­isin huip­puko­hdis­sa enin mihin Unioni oli valmis oli ilmoit­taa sank­tioista yksit­täisi Janukovytsin hallinnon henkilöitä vas­taa. On tot­ta että Sak­san ja Puolan ulko­min­is­ter­it työsken­te­liv­ät har­tavoimin saadak­seen neu­vot­telu­ratkaisun oppo­si­tion ja Janukovytsin välille. Mut­ta min­is­te­rien päät­täväisyys ei perus­tunut uskoon että heil­lä on vah­va Euroop­pa selkäno­janaan, vaan tietoisu­u­teen että Län­si ei puo­lus­taisi oppo­si­tio­ta jos se jou­tu­isi hyökkäyk­sen kohteek­si Janukovytsin aseel­lis­ten joukko­jen tai Putinin Venäjän suunnalta.

  Viime viikko­jen tapah­tu­mat ovat tehneet selväk­si että Euroopan Unioni on houkut­tel­e­va talousjär­jeste­ly — mut­ta sil­lä ei ole kykyä ajaa mitään vakavasti otet­tavaa ulko- tai puolustuspolitiikkaa.

  Sama tehot­to­muus tuli ilmeisek­si ensim­mäisen ker­ran 2008 kun NATO ei pystynyt päät­tämään pitäisikö Geor­gialle tar­jo­ta selkeä liit­tymis­mah­dol­lisu­us. Venäjä käyt­ti välit­tömästi tilaisu­ut­ta hyväk­seen, ja käyn­nisti sodan Geor­giaa vas­taan “suo­jel­lak­seen” etelä-Osset­ian irrrot­tau­tunut­ta aluet­ta ja pakot­taak­seen maan perään­tymään lähen­tymispyrkimyk­sis­sään Länteen.

  Jos Län­si toimisi samal­la päät­tämätömyy­del­lä Ukrainan kanssa, näk­isimme saman tapah­tu­van uudelleen: Venäjä voisi päät­tää “tul­la etnis­ten venäläis­ten avuk­si” jot­ka asu­vat Krim­in niemi­maalaa ja jot­ka jo ovat esit­täneet vetoomuksia.

  Mr. Putin onnis­tui jopa saa­maan jalan­si­jan Euroopan Union­in itsen­sä sisäl­lä. Sen jäl­keen kun jän­nit­teet kiristyivät Unkarin päämin­is­terin Vik­tor Orban­in ja EUn sekä IMFn välil­lä, Venäjä tuli väli­in ja allekir­joit­ti val­ta­van laina­sopimuk­sen 14. tam­miku­u­ta jon­ka tarkoituk­se­na oli kehit­tää Unkarin ydin­voi­ma­te­ol­lisu­ut­ta. Tämä yhdis­tyy Unkarin riip­pu­vu­u­teen venäläis­es­tä öljys­tä ja kaa­sus­ta: 80% Unkarin käyt­tämästä öljys­tä tulee Venäjältä, samoin 75% maakaasusta.

  Venäjän on pystyt­tämässä saman­laista painet­ta Moldovan suun­taan, uhkaa­mal­la karkoit­taa 200 000 moldovalaista siir­to­työläistä (pait­si, kätket­ty viesti ker­too, jos Moldo­va liit­tyy Putinin suun­nit­tele­maan Euraasian Unioni­in). Mei­dän on syytä odot­taa lisää saman­laisia liikkeitä tulevaisuudessa.

  Orban­in tapaus on eri­tyisen huolestut­ta­va. Hän on tun­net­tu venäjän­vas­tai­sista asen­teis­taan: viime aikoi­hin asti hän varoit­teli Gazpromin-armei­jas­ta, viitat­en Venäjän jät­timäiseen ener­giay­htiöön. Tänä päivänä hän esit­tää heille kut­sun, ja yrit­tää suos­tutel­la muitakin EU-mai­ta muut­ta­maan poli­ti­ikaansa ‘prag­maat­tisem­mak­si’ suh­teessa Venäjään. Hänen takinkään­tön­sä on viesti että yllät­tävätkin asen­tei­den uudelleenarvioin­nit ovat mah­dol­lisia, ja kansal­lis­mieliset myös muual­la saat­ta­vat kään­tää kelkkansa pois pas­si­ivis­es­ta Lännestä kohti pullis­tu­via Venäjää ja Kiinaa.

  Tämä on eri­tyisen toden­näköistä kun kansal­lis­mieliset puolueet voimis­tu­vat kaikkial­la Euroopas­sa. Kat­so­taan­pa Orban­in lähin­tä liit­to­laista Euroopas­sa, puo­lalais­poli­itikko Jaroslaw Kaczyn­skiä, joka on hake­mas­sa poli­it­tista val­ta-ase­maa (hän on jo aiem­min ollut päämin­is­ter­inä) lupaa­mal­la puo­lalaisille “Budapestin Varso­vas­sa”; hänen kan­nat­ta­jansa jatka­vat osal­lis­tu­mis­taan Orba­nia kan­natavi­in mielenosoituksiin.

  Täl­lä het­kel­lä Puo­las­sa val­lit­see kon­sen­sus suh­tau­tu­mises­sa Ukrainan tilanteeseen — se onkin ain­oa kon­sen­sus puo­lalais­poli­itikko­jen välil­lä. Mut­ta mitä hyvänä on kuviteltavis­sa kun Mr. Kaczyn­s­ki pun­nis­telee päästäk­seen val­taan, mukaan­lukien Puolan liit­to­lais­ten vaihtaminen.

  Niille jot­ka tun­te­vat Puolan his­to­ri­aa, tämä ei tule yllä­tyk­senä. Puolan kansal­lis­li­ik­keen his­to­ria alkaa kun kansal­lis­demokraatit, tun­net­tu nimel­lä Endec­ja, liit­tou­tu­i­v­at Mosko­van kanssa, ja liit­toa hyö­dyn­net­ti­in Puolan vuo­den 1905 val­lanku­mouk­ses­sa. Ennem­min tai myöhem­min, Venäjä on aina pystynyt löytämään “ystäviä” Vis­tu­lan molem­mil­ta ran­noil­ta. Läh­es jokaisel­la val­ti­ol­la keski‑ä, etelä- ja itä-Euroopas­sa on saman­ta­paisia kokemuksia.

  Län­si menet­tää asemi­aan, kos­ka sil­lä ei ole val­taa ei rankaista eikä palki­ta. Huoli­mat­ta ker­tyneestä vau­raud­es­ta, se ei ole valmis uhrauk­si­in. Län­si­mais­ten yhteiskun­tien välil­lä talous­sol­i­daarisu­us on rapau­tu­mas­sa. Liik­keel­lelähtö muiden kan­so­jen avuk­si rajoit­tuu tyhji­in sanoi­hin ja ont­toi­hin eleisi­in. Oleel­lis­es­ti, Län­nen taloudelli­nen suori­tuskyky ei riitä korot­ta­maan panos­ta, kun panos esitetään autokraat­tis­ten Venäjän tai Kiinan suunnal­ta, huoli­mat­ta siitä että ne ovat köy­hempiä kuin Euroopan Unioni tai USA.

  EU tai USA eivät myöskään voi tur­vau­tua saman­laiseen bru­taal­isu­u­teen kuin epädemokraat­tiset hal­li­tuk­set. Puut­tuu myös tah­don­voimaa, kos­ka kohtaami­nen Venäjän kanssa — puhu­mat­takaan Kiinas­ta — saat­taa vaa­tia uhrauk­sia. Län­nel­lä saat­taa olla “pehmeää voimaa” mut­ta usein se toimii kuin “löperö voima”.

  Kiitos Ukrainan, uusi tilanne tar­joaa mah­dol­lisu­u­den pysäyt­tää Euroopan ajele­htimi­nen. Län­nen on tehtävä selväk­si Venäjälle että se ei sal­li enem­pää puut­tumista Kio­van poli­it­tiseen kurssi­in. Samaan aikaan Län­nen pitää tar­jo­ta hulp­pea paket­ti taloudel­lista ja poli­it­tista tukea, edulli­sista lain­oista rahoituk­seen ja koulu­tuk­seen län­simielisille tahoille.

  Suurin vir­je jon­ka EU ja USA voivat tehdä, on uskoa että riit­tää odot­taa kunnes län­simieliset voimat rak­en­tu­vat itses­tään. Niiden täy­tyy vih­doinkin päät­tää: halu­a­vatko ne nähdä yhdessä vaivaa liit­tääk­seen Ukrainan Län­nen rin­ta­maan vai eivät. Päät­tämätön toim­inta voi hyvin aiheutaa lisää veren­vo­da­tus­ta, tai jopa täy­den sodan.

 64. Vielä varhaisem­paa his­to­ri­aa tässä. 

  Kio­van Venäjä tai Kio­van Rusj (850- ) oli ensim­mäi­nen slaav­i­laiss­val­tio, johon kuu­lui myös monia mui­ta kansal­lisuuk­sia (mm suo­ma­laisug­ri­laisia kan­so­ja). Kristi­nusko tuli Venäjälle Kio­van kaut­ta. Venäjäl­lä ja Ukrainal­la on aina ollut kiin­teä yhteys ja tuskin­pa se katkeaa tähänkään konfliktiin.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiovan_Ven%C3%A4j%C3%A4

  Meil­lä Suomes­sa venäjän his­to­ri­an tun­te­mus on yllät­tävän huonoa nyky­isin, tosin eipä Pohjo­is­maid­enkaan his­to­ri­an tun­te­mus tai­da olla sen parempaa.

 65. Osmo Soin­in­vaara:
  Eri­tyisen hyvänä tuo Brezin­sky piti sitä, että Suo­mi ei kuu­lu Natoon eikä EU:hun. Alas­ka pitää kuulem­ma eri­no­maisia suhtei­ta Yhdys­val­toi­hin, vaik­ka onkin kanadan osavaltio.

  Kaikkia yksi­tyisko­htia ei voi tosi­aankaan muis­taa. Viit­taisin erään Osmo Soin­in­vaaran tietämät­tömyy­teen kehykun­tien matkalip­pu­jen hin­noista. Sil­loin kun ZB oli Car­terin neu­vonat­na­ja, ja aikana johon hän hän viit­tasi, Suo­mi ei kuu­lunut Euroopan Unioni­in (jota ei sillin ollut vielä olemassa.)

 66. Jar­mo Lius: Demokra­tia ei ole väline jota voidaan kor­va­ta val­lankaap­pauk­sel­la kaap­paa­jien päämäärien vuok­si. Tämän pitäisi olla jokaiselle ihan itses­tään selvyys. Jos on tyy­tymätön vaaleil­la valit­tuun johtoon, käy­dään kansalaiskeskustelua (ilman homokaa­sua ja mus­tia helikoptere­i­ta) niin seu­raavis­sa vaaleis­sa voi äänestää toisin. Se on demokratiaa.

  Ei demokra­tia ole mikään loukaam­a­ton yli­ju­mala (tai, jos on, niin hyvin epäon­nis­tunut sel­l­ainen) vaan tosi­aankin pelkkä keino yhteis­ten asioiden hoita­misek­si vapaiden ja tasa-arvois­t­en yksilöi­den muo­dosta­mas­sa yhteiskun­nas­sa. Siinä vai­heessa, kun demokra­ti­aa ale­taan käyt­tämään ihmisoikeuk­sien polkemiseen, se saa — ainakin väli­aikaises­ti — väistyä.

  Kukas se sanoikaan aikoinaan, että kansan­val­lan paras tae ovat aseis­te­tut vapaat miehet? Ukrainan tilanne vain vahvisti tämän van­han viisauden paikkaansapitävyyden.

 67. Venäjän moti­iv­ina on tietenkin nola­ta Suomen punav­ihreät aseistariisujat.

 68. Coun­try­boy: Tiedok­si vaan, että Erdo­gan on voit­tanut vaaleis­sa mon­ta ker­taa van­haa val­taa tuke­van virkamiehistön ja vasem­mis­ton CHP puolueen vas­tus­tuk­ses­ta huoli­mat­ta. Puheet ään­ten ostamis­es­ta ovat kyl­lä pup­pua. AKP puolueen edeltäjä jopa kiel­let­ti­in, kos­ka se olisi voit­tanut vaalit. Erdo­gan (enti­nen Istan­bu­lin pormestari)joutui vanki­laan luet­tuaan uskon­nol­lis­sävyisen runon poli­it­tises­sa kok­ouk­ses­sa. Turkin poli­ti­ikan ymmärtämi­nen on on vaikeaa, min­ul­takin meni puoli vuot­ta Turkissa, ennen kuin ymmärsin mis­tä on kyse.

  Erdo­gan on ainakin min­ulle hyvä esimerk­ki demokra­t­ian ongelmista — nimit­täin se, miten mm. euroop­palaiset johta­vat poli­itikot ovat (ainakin aluk­si) tuke­neet kaikkia Erdo­ganin toimia mm. armei­jaa vas­taan ja samal­la tuomin­neet kaik­ki men­neet ja tule­vat soti­las­val­lankaap­pauk­set val­tavina ihmisoikeusrikoksi­na, sai min­ut todel­la pohti­maan yksilön­va­pauk­sien ja ihmisoikeuk­sien suhdet­ta demokratiaan.

  Onhan nimit­täin aika selvää, että juuri mm. Turkissa Atatürkin per­in­töä vaali­va armei­ja on taan­nut maal­lis­tuneen yhteiskun­ta­järjestyk­sen jatku­misen sekä tor­junut vasem­mis­to­laiset hai­hat­te­lut. Vaik­ka syr­jin­tää toki esi­in­tyikin varsin laa­jalti, niin yksilön­va­paudet ainakin enem­mistön kesku­udessa oli­vat vähin­täänkin kohtalaiset.

  Nyt Erdo­gan, ensin lamautet­tuaan van­han hallinnon ja armei­jan kyvyn ja halukku­u­den vas­tus­taa muu­tok­sia, on läht­enyt polke­maan tätä kaikkea mutaan demokra­t­ian viiku­nan­le­hden suo­jis­sa. En yhtään ihmettele jatku­via mie­lenosoituk­sia lisään­tyvää sor­toa vas­taan — sen perus­teel­la mitä jostain yhteyk­sistä tun­tee koulutet­tu­ja kaupunki­laisia, niin he ovat todel­la raivois­saan tilanteesta.

  Mut­ta mik­si sit­ten län­si­maiset poli­itikot ovat enem­män huolis­saan demokra­t­ian kuin ihmisoikeuk­sien loukkauk­sista? Olisiko tilanne kuitenkin se, että län­si­mais­sakin olisi kyse enem­män val­las­sa pysymis­es­tä ja kysymyk­set yksilön­va­pauk­sien perään voisi­vat olla kiusal­lisia tässä ollilan seu­rata­mokku­loiden, verkko­vakoilun, lisään­tyvän kam­er­avalvon­nan, supis­tu­vien oikeuk­sien ja kaiken­laisen hol­houk­sen riivaa­mas­sa “vapaas­sa maailmassa”?

  Onhan se helpom­pi naker­taa esi­van­hempi­en verel­lään lunas­tamien vapauk­sien perustei­ta pala palal­ta “demokra­t­ian” nimis­sä kuin lähteä keskustele­maan siitä, että mitäs ne yksilön­va­paudet ja ihm­sioikeudet tykkäävät tästä menosta.

 69. Poth1ue1: Täl­laises­sa tapauk­ses­sa ei ole pelkästään kansan oikeus vaan jopa velvol­lisu­us syr­jäyt­tää moinen despoot­ti – vaik­ka se vaatisi äärim­mil­lään jopa aseisi­in tart­tumista. Toimi­van kansan­val­lan perusedel­ly­tys kun kuin­tekin on se, että val­lan­pitäjät pelkäävät kansaa – eikä päinvastoin.

  No, juu — johan Locke tämän aikoinaan totesi:

  “when­ev­er the Leg­is­la­tors endeav­or to take away, and destroy the Prop­er­ty of the Peo­ple, or to reduce them to Slav­ery under Arbi­trary Pow­er, they put them­selves into a state of War with the Peo­ple, who are there­upon absolved from any far­ther Obe­di­ence, and are left to the com­mon Refuge, which God hath pro­vid­ed for all Men, against Force and Vio­lence. When­so­ev­er there­fore the Leg­isla­tive shall trans­gress this fun­da­men­tal Rule of Soci­ety; and either by Ambi­tion, Fear, Fol­ly or Cor­rup­tion, endeav­or to grasp them­selves, or put into the hands of any oth­er an Absolute Pow­er over the Lives, Lib­er­ties, and Estates of the Peo­ple; By this breach of Trust they for­feit the Pow­er, the Peo­ple had put into their hands, for quite con­trary ends, and it devolves to the Peo­ple, who have a Right to resume their orig­i­nal Lib­er­ty.”

  John Locke: Nat­ur­al Rights to Life, Lib­er­ty, and Property

  Tosin jotkut menevät vielä pidemmälle:

  “There are lim­its to obe­di­ence and peo­ple have a duty to dis­obey if some­one else demands what is wrong, arbi­trary, or false. Then there is not only a right to revolt or to rebel, but there is a duty. It seems to me that te duty to rebel is much more under­stand­able than the right to rebel, because the right to rebel­lion ruins the order of pow­er, where­as the duty to rebel goes beyond and breaks it.”

  link­ki

  Voisi ehkä jotenkin kum­mas­tel­la, että miten näyt­tää ikäänkuin luon­non­lail­ta, että mitä vasem­mis­to­laisem­pi kom­men­toi­ja, niin sitä suurem­pi parku “demokra­t­ian” ja/tai “vaalien” perään tun­tuu ole­van aina, kun joku despoot­ti mis­sä tahansa päin maail­maa joutuu vihais­ten kansan­joukko­jen ham­paisi­in. Oikeasti tämä ei kuitenkaan ole mikään kum­mas­telun aihe, kun muis­taa, ettei oleelli­nen asia ole (edus­tuk­selli­nen) demokra­tia vaan vapaiden yksilöi­den tasaver­taiset oikeudet.

 70. Os kysyy: ”Mihin Venäjä tähtää Ukrainas­sa?” … ja jatkaa: ”Nyt en ymmär­rä lainkaan, mihin Venäjä pyrkii Ukrainassa.”

  OSn tarkastelukul­ma on ilmeis­es­ti väärä ja sik­si hän ei voikaan ymmärtää.

  Olen tehnyt jonkin ver­ran kaup­paa Ukrainssa ja tilanne siel­lä on ollut jo kauan aivan ymmär­ret­tävä: Raha ratkaisee.

  Ukrainaa on jo parikym­men­tä vuot­ta hallinnut muu­ta­ma har­va oli­gar­ki-klaani pääasi­as­sa Donet­skin, Dnipropetro­vskin ja Kievin alueelta. Ne ovat pitäneet hal­lus­saan maan pääasial­lisia taloussek­tor­e­i­ta kuten esim. met­al­li­te­ol­lisu­ut­ta, pankke­ja ja energia-alaa.

  Näille oli­garkeille olisi kauhis­tus, jos Ukraina tek­isi kaup­pa­sopimuk­sen EUn kanssa, mis­tä seu­raisi­vat rajut raken­nemuu­tok­set ja vapaa kilpailu.

  Toisaal­ta kaup­pa­sopimus / tullili­it­to Venäjän kanssa avaisi Ukrainan markki­nat Venäjän vahvoille val­tio­jo­htoisille yri­tyk­sille, mikä ajan oloon jyräisi Ukrainan oli­gark­it nurkkaan.

  Ukrainan val­taa pitävälle, läpeen­sä kor­rup­toituneelle talouseli­it­ille on siten ollut tar­jol­la vain kak­si huonoa vaihtoehtoa.

  Näin Ukraina ajau­tuikin umpiku­jaan ja sitä kaut­ta nykyiseen poli­it­tiseen ja taloudel­liseen kriisiin.

  Jos syyl­lisiä pitää hakea, niin ne löy­tyvät pääasi­as­sa Ukrainan sisältä.

  Mut­ta sekä EU ja Venäjä ovat kumpikin myös luke­neet tilanteen täysin väärin ja tulleet sit­ten ylläte­tyik­si nyt nähtäväl­lä tavalla.

  Ukrainan tilanne on nyt arvaam­a­ton ja voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa kara­ta täysin lapasesta.

  Käy tässä sit­ten miten tahansa, yksi asia on selvä: Jostain pitää tul­la iso määrä rahaa Ukrainan nos­tamisek­si ylös nykyis­es­tä konkurssista.

  Tulee hake­mat­ta mieleen venäläi­nen sanon­ta: Kun Ukrainas­sa syn­tyy taas lap­si, niin venäläi­nen itkee…

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka halu­asi taas tehdä kaup­paa Ukrainassa

 71. On san­ot­tu, että Suo­mi on maail­man yhdys­val­ta­laisin maa Yhdys­val­to­jen ulkop­uolel­la. Tämä on taas tot­ta siinä mielessä, ettei yhtä yksisilmäistä tai epä-älykästä kir­joit­telu Ukrainas­ta löy­dy mon­enkaan etabloidun demokra­t­ian mediasta.

  Voisin kuvitel­la, että kansane­dus­ta­jan Osmol­la on käytössään normikansalaista parem­pi tilan­nekäsi­tys. Itse seu­raan yhdys­val­ta­laisen Strat­forin raport­te­ja ja ana­lyy­se­ja tilanteesta.

  Voin vaku­ut­ta, että aika har­va tilanteeseen pere­htynyt uskoo Ukrainan vil­pit­tömään kansan­nousu­un tai jokaiseen Ukrainan “nyky­hallinnon” nimis­sä tehtävi­in Facebook-päivityksiin.

  Tietääkö Osmo jotain meitä mui­ta enem­män, kun hän on vaku­ut­tunut, että Ukrainan kas­sakri­isin takana on maas­ta ryövä­tyt mil­jardit, kuten Ukrainan uus­nat­sisti­nen, virkaa tekevä talaous­min­is­teri päivit­ti Facebook-sivuilleen?

 72. No niin­hän siinä kävi..Gazprom ilmoit­ti, että kaa­susaatavia on paljon, eli lähikuukausi­na ener­gia (kaasu)loppuu maasta.

  Toinen asia näissä(osassa) kom­menteis­sa on sit­ten se, että Venäjän toimet tuomi­taan nyt ja aina kat­so­taan län­teen ja Usa:n suun­taan, kun tääl­lä on niin demokraattista…

  Usan surullisen kuu­luisat presidentinvaalit(Bush vs. Gore),Irakin sota, “väärät” kansanäänestykset(siis tulok­set) Eu:ssa ja niin edelleen.

  Maail­ma ei ole mus­tavalkoinen paikka.

 73. Coun­try­boy:
  Vielä varhaisem­paa his­to­ri­aa tässä. 

  Kio­van Venäjä tai Kio­van Rusj (850- ) oli ensim­mäi­nen slaav­i­laiss­val­tio, johon kuu­lui myös monia mui­ta kansal­lisuuk­sia (mm suo­ma­laisug­ri­laisia kan­so­ja). Kristi­nusko tuli Venäjälle Kio­van kaut­ta. Venäjäl­lä ja Ukrainal­la on aina ollut kiin­teä yhteys ja tuskin­pa se katkeaa tähänkään konfliktiin.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiovan_Ven%C3%A4j%C3%A4

  Meil­lä Suomes­sa venäjän his­to­ri­an tun­te­mus on yllät­tävän huonoa nyky­isin, tosin eipä Pohjo­is­maid­enkaan his­to­ri­an tun­te­mus tai­da olla sen parempaa.

  Niin­pä. Tässäkin on väärää tietoa. Oikeam­min Kio­van Rusj ei ollut slaa­vi­val­tio, vaan var­jagien ja ugrien val­tio, johon alkoi pien muut­ta slaave­ja (!000 ‑luvun molem­min puolin).
  Slaave­ja alkoi siir­tyä Ukrainan ja sydän-venäjän alueille enem­män vas­ta 1100 ‑luvul­la ja nämä alueet oli­vat täysin suo­ma­lais-ugri­lais­ten hal­lus­sa. Sit­tem­min 1200 ‑l lop­ul­la mon­golit hyäkkä­sivät etelästä ja tyän­sivät ugrit pohjoiseen, mut­ta alis­ti­vat eteläm­mäk­si jääneet slaav­it val­taansa. sieltä on jäänyt klaaniy­hteiskun­ta tapoi­neen voimaan etelän val­tioi­hin. Vas­ta 1400 ‑luvulle tul­taes­sa “Venäjän” slaav­it sopi­vat mon­golien vasal­lik­si jäämis­es­tä ja myöhem­min Mosko­va val­loit­ti myös ugri­alueet (Nov­grod, jaroslav, Ros­tov jne) ja irtau­tui Kul­taisen Ordan val­las­ta. Ukraina ja Puo­la-Liet­tuan suur­val­ta oli­vat yhtä ja vas­tus­ti­vat mon­gole­ja myös.

 74. Jotenkin tuo nim­imerkin ‘Poth1blu1’ siteeraus:
  “when­ev­er the Leg­is­la­tors endeav­or to take away, and destroy the Prop­er­ty of the Peo­ple, or to reduce them to Slav­ery under Arbi­trary Pow­er, they put them­selves into a state of War with the Peo­ple, who are there­upon absolved from any far­ther Obe­di­ence, and are left to the com­mon Refuge, which God hath pro­vid­ed for all Men, against Force and Violence.”,
  vaikut­taisi käyt­tökelpoiselta myös mon­een muuhunkin kuin ‘Legislators’-tahoon sovellettavaksi. 

  Vai­h­takaa­pa sanan ‘Leg­is­la­tors’ tilalle vaikka­pa sana ‘eduskun­ta’, ‘val­tu­us­to’ tai ‘KSL’, joi­ta manip­u­loimal­la lie­nee mah­dol­lista saa­da aikaan vaik­ka läh­es minkälaisia päätök­siä hyvän­sä, uno­htaen lähidemokra­t­ian peri­aat­teet ja alueen asukkaiden etu, esim. tietyn asuinalueen osayleiskaavaa tai kaavaa rustattaessa. 

  Ilmeis­es­ti Ukrainas­sa eivät val­lan­pitäjät kuun­nelleet kansaa aidosti, Kiinas­sa sitä ei ilmeis­es­ti ole edes yritet­ty, kos­ka olemme medi­an väl­i­tyk­sel­lä saa­neet niin usein kuul­la kovin ikävistäkin tapauk­sista. Jos val­lan­pitäjät uno­hta­vat vas­tu­un­sa ja jär­jestävät etu­isuuk­sia vain lähipi­ir­illeen (mil­lä sen aina osoi­tat?), ja kansa(lainen) kokee tulleen­sa pete­tyk­si, ollaan aina pet­täväl­lä pohjalla.

  Suomes­sa ollaan kansalaisia, ja kaupunki­laisi­akin mm. Helsingis­sä, useim­miten kuun­telev­inaan. Kuun­nel­laanko todel­la, siis esim. siten, että vaikka­pa jonkin kaupunkialueen asukkaat näin sen aina myös (KSL -> val­tu­us­to) päätösten jäl­keen voisi­vat kokea? 

  Mitä sanoo Osmo? Tulk­i­taanko esim. KSL:ssa tai val­tu­us­tossa paikallis­ten asukkaiden kan­nan­otot päätök­sen­tekoelin­ten enem­mistön tahol­ta vain kaavoitus­ta ja muu­takin päätök­sen­tekoa hidas­tavak­si häir­iötek­i­jäk­si, kuten jotkut (itsen­sä hel­posti yhteiskun­nan “kehit­täjik­si” usein nimeävät) sen näin ovat anta­neet ymmärtää olevan?

  Jos ns. ‘nim­by­i­ly’ on julis­tet­tu pan­naan, eikö tietyn alueen nyky­is­ten asukkaiden huoli etupi­hois­taan ja kotien­sa lähiym­päristöstä sekä liikenne- ja sosi­aal­i­sista oloista ole kuitenkin yleen­sä oikeutet­tua, ja sen vuok­si ole oikein edel­lyt­tää kehi­tyk­seltä, jos­ta päätök­siä tehdään, suun­taa kohti (hei­dänkin kannal­ta) parempaa?

 75. Kak­soiskansalaisu­u­den mah­dol­lisu­ud­es­ta pitäisi muuten mitä pikim­miten luop­ua ihan vain venäläis­ten takia. Suomes­sa asu­vat venäläiset, jot­ka halu­a­vat Suomen kansalaisu­u­den, olisi näin valit­ta­va ovatko suo­ma­laisia vai venäläisiä, eivätkä voisi olla kumpaakin. Näin saadaan pidet­tyä maas­sa ole­vien venäläis­ten kansalais­ten määrä mah­dol­lisim­man pienenä.

 76. Kimi:
  …Voin vaku­ut­ta, että aika har­va tilanteeseen pere­htynyt uskoo Ukrainan vil­pit­tömään kansan­nousu­un tai jokaiseen Ukrainan “nyky­hallinnon” nimis­sä tehtävi­in Facebook-päivityksiin… 

  Vielä harvem­pi uskoo edel­lis­ten pres­i­dentin­vaalien vil­pit­tömyy­teen! Venäjälle kävi käpy, kun val­it­si­vat nukke­hal­lit­si­jak­si täy­den konnan.

 77. Kalle: Mikä se vas­taus sit­ten on? Puh­eloinen on sanonut julk­isu­udessa use­aan otteeseen, että puo­lus­tusvoimau­ud­is­tus aut­taa vuo­teen 2015 asti, mut­ta sen jäl­keen tarvi­taan lisärahoitusta.

  Tulk­itsin kysymyk­sen niin, että pysty­isikö Venäjä (teo­ri­as­sa) hyökkäämään Suomeen voimal­la, jota Puo­lus­tusvoimat ei pysty torjumaan. 

  Kieltämät­tä Suomen tur­val­lisu­us perus­tuu siihen, että puo­lustyskyky täyt­tää ympäristön (eli Venäjän) vaa­timuk­set. Jos Suomen puo­lus­tuskyky on Venäjän mielestä liian heikko, se muo­dostaa uhan Venäjän tur­val­lisu­udelle. Toisaal­ta jos Suomen puo­lus­tuskyky on Venäjän mielestä liian vah­va, sekin muo­dostaa uhan Venäjän turvallisuudelle. 

  Sinän­sä min­ul­la ei ole tarpeek­si asiantun­te­mus­ta osa­tak­seni arvioi­da kuin­ka suuri hyökkäysarmei­ja tarvi­taan val­loit­ta­maan Suo­mi, mut­ta minus­ta siis on selvää, että Venäjä ei täl­lä het­kel­lä pidä Suomen puo­lus­tuskykyä liian heikkona Venäjän tur­val­lisu­u­den kannal­ta. Tähän ei Ukrainan tilanne vaiku­ta mil­lään tavalla. 

  Puo­lus­tuk­sen nos­t­a­mi­nen seu­raavalle tasolle tarkoit­taa mielestäni kykyä muo­dostaa soti­laalli­nen uhka Venäjälle, mikä ei ole tur­val­lisu­us­poli­it­tis­es­ti järkevää eikä mielestäni edes taloudel­lis­es­ti mahdollista.

 78. Suomelle tämä voisi ava­ta poli­it­tisen mah­dol­lisu­u­den liit­tyä län­si­maid­en puo­lus­tus­li­it­toon, siis nykyiseen NATO:on.

  EU:n ja ETYJ:n kyvykkyy­teen toimia ei ole kovin suur­ta luot­ta­mus­ta, mut­ta ehkä jotain ryhdis­täy­tymistä tapahtuu.

  Mikä on Vihrei­den ulkopoli­it­ti­nen linja?

 79. Ter­ve!

  Krim­in tataar­it karkoitet­ti­in Krim­il­ta Stal­in­in hallinnon aikana, syytet­ty­i­na yhteistyos­ta sak­salais­ten kanssa, siis kollek­ti­ivis­es­ti, kenenkaan yksit­taisen ihmisen mielip­itei­ta tai toimia kysymatta.

  Sen jal­keen Krim­ia on asutet­tu mm. venalaisil­la, var­maan myos ukrainalaisil­la. Asutet­ti­in­hin Kar­jalan kan­naskin venalaisil­la vuo­den 1944 jalkeen.

  Antaa jal­jelle jaanei­den toimia.

  t. Mikko

 80. Viimeistään nyt pitäisi meil­läkin herätä Putinin Venäjän todel­lisi­in moti­ivei­hin. Maa ei ole muut­tumas­sa luotet­tavak­si sopimuskump­paniksi, eikä siitä edes yritetä sel­l­aista luo­da. Päämääränä on palaut­taa enti­nen valta-asema.

  Imper­al­is­tis­es­ta näkökul­mas­ta Venäjän toim­inta on ratio­naal­ista: län­nen pienet naa­pu­rit ovat joko kuu­li­aisia vasalle­ja tai vihollisia.

  Ei Putinil­la ole aiko­mus­takaan antaa ukrainalais­ten päät­tää itse asioistaan.

 81. Jus­si: Oikeam­min Kio­van Rusj ei ollut slaa­vi­val­tio, vaan var­jagien ja ugrien val­tio, johon alkoi 

  Tarkalleen ottaen Wikipedia väit­tää Kio­van Venäjästä näin:

  Val­takun­ta oli pääasi­as­sa itäs­laav­i­lainen. 800- ja 900-luvuil­la skan­d­i­naav­isil­la ruseil­la oli kuitenkin Kio­van Venäjän kehit­tymisessä huo­mat­ta­va joskin kiis­tel­ty rooli [2]. Val­takun­taan kuu­lui myös merkit­täviä suo­ma­lais-ugri­laisia ja turkin­sukuisia väestöryh­miä. Val­tio­ta voidaan his­to­ri­al­lis­es­ti pitää Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan edeltäjänä.

 82. Venäjä tai Putinin hal­li­tus halu­aa kokeil­la miten pitkälle se voi men­nä ilman että tulee vakavia seu­rauk­sia. Esim uhkaako sitä kan­sain­väli­sistä jär­jestöistä tai jopa YK:sta erot­ta­mi­nen. Se las­kee sen varaan että ei erote­ta kos­ka ei USA:ta tai Bri­tan­ni­akaan erotet­tu v 2003 kun ne hyökkäsi Irakiiin. 

  Täy­tyy muis­taa että sen älkeen USA ei ole ilman YK:n man­daat­tia hyökän­nyt muualle, vaik­ka se olisi halunut esim hyökätä Irani­in tai Pohjois-Kore­aan mut­ta ei ole hyökän­nyt. Venäjä on jo ker­ran aikaisem­min hyökän­nyt pienem­pään naa­pur­maa­han, Geor­giaan, eikä sitä sil­loin erotet­tu mis­tään jär­jestöistä. Nyt se siis uhkaa hyökätä toiseen naa­puri­maa­han ja pelkästään omien intressien­sä ajamiseksi. 

  Mielestäni yhden ker­ran voi YK antaa anteek­si jos hyökkäyk­sel­lä on joikin hum­man­i­taaris­es­ti perustel­tu syy kuten vähem­mistöjä sor­ta­va hal­li­tus tai jos sota uhkaa lev­itä mui­hin mai­hin, ja sen yhden ker­ran Venäjä on jo käyttänyt. 

  YK:n tulisi nyt pakot­taa Venäjä ja Ukraina neu­vot­telupöytään ja selvit­tää Krim­in alueen ase­ma ja tule­vaisu­us niin että saadaan sito­va ratkaisu aikaisek­si. Jos Venäjä ei suos­tu niin pitää tosis­saan uha­ta erot­taa Venäjä YK:sta ja muista kan­sain­väli­sistä jär­jestöistä, ETYJ:istä, OECD:sta, G8:sta, Euroopan Neu­vos­tos­ta jne, etsit­tävä todis­teet että Venäjä vale­htelee ja saatet­ta­va Putin ja hänen hal­li­tuk­sen­sa kan­sain­välisen oikeu­den tuomittavaksi. 

  Venäjän kas­va­va keskilu­ok­ka on riip­pu­vainen län­si­mai­sista kulu­tus­tavaroista aina viihde-elek­tron­i­ikas­ta autoi­hin kos­ka sel­l­aisia ei Venäjäl­lä osa­ta valmis­taa. Paluu neu­vos­toaikaan ja tuon­ti­tavaroiden sään­nöste­lyyn tai käytänössä kaup­po­jen tyhji­in hyl­ly­i­hin ei kiin­nos­tane vaikaa he oli­si­vat kuin­ka isän­maal­lisia. USA:lla ja län­tisel­lä Euroopal­la (Bri­tan­ni­al­la ja Nor­jal­la) alkaa olla öljyä ja kaa­sua omas­ta takaa että tuon­ti Venäjältä ei ole vält­tämätön­tä. Suomeelle venäläis­tur­istien ostosryn­täyk­set voivat olla muutenkin ohimenevä ilmiö. Venäjän keskilu­ok­ka tulee hylkäämään Putinin ja Yht­enäisen Venäjä ‑puolueen seu­raavis­sa vaaleis­sa jos Putin palaa neu­vot­teluista yhteistyöha­lut­tomana öykkärinä. Venäjäl­lä itsel­lään ei ole asi­at niin huonos­ti kuin Sak­sal­la oli 1920–30 luvul­la että olisi aihet­ta öykkäröidä. Se nyt vaan halu­aa kokeil­la mut­ta kokeiluk­si jää.

 83. Juha Autero:
  …Puo­lus­tuk­sen nos­t­a­mi­nen seu­raavalle tasolle tarkoit­taa mielestäni kykyä muo­dostaa soti­laalli­nen uhka Venäjälle, mikä ei ole tur­val­lisu­us­poli­it­tis­es­ti järkevää eikä mielestäni edes taloudel­lis­es­ti mahdollista. 

  Vas­tauk­sesi olisi loogi­nen ja hyväksyt­tävä, jos toim­intaym­päristö olisi vakio. Nyt Venäjä kuitenkin pump­paa öljymil­jarde­ja asevoimi­in aika surut­ta. Jot­ta pulus­tuskykymme pysyy suh­teessa oikeana, minus­ta pitää tehdää taso-oikaisu myös Suomes­sa. Muuten Venäjä pitää Suomea tyhjiönä, uhkana.

 84. On taas hyvä meinin­ki Venäjäl­lä. Mikä se diili oli sil­loin kun Ukraina luovut­ti ydinkärken­sä pois ’96 sil­lä ehdol­la ettei Venäjä loukkaa sen suv­eren­i­teet­tiä. Jos sopimus raukeaa, niin joutuuko allekir­joit­ta­jat luovut­ta­maan Ukrainalle vas­taa­van määrän kärk­iä takaisin? Jos Klichko ja Putin tap­pelisi niin kumpi voittaisi?

 85. Poth1ue1: Nyt Erdo­gan, ensin lamautet­tuaan van­han hallinnon ja armei­jan kyvyn ja halukku­u­den vas­tus­taa muu­tok­sia, on läht­enyt polke­maan tätä kaikkea mutaan demokra­t­ian viiku­nan­le­hden suo­jis­sa. En yhtään ihmettele jatku­via mie­lenosoituk­sia lisään­tyvää sor­toa vas­taan – sen perus­teel­la mitä jostain yhteyk­sistä tun­tee koulutet­tu­ja kaupunki­laisia, niin he ovat todel­la raivois­saan tilanteesta.

  Nyt menee vähän asian sivu­un, mut­ta en mal­ta olla kom­men­toimat­ta. No pitävähän turkki­laisetkin joskus val­taa Krimillä.

  Län­si­me­di­as­ta saa ehkä vähän väärän kuvan, siinä mie­lenosoit­ta­jat ovat aina oike­as­sa. Kyl­lä se on ollut niin­päin, että armei­ja on uhkail­lut Erdo­ga­nia. Se muun muas­sa vaati vielä joku aika sit­ten 2000-luvul­la, että hal­li­tuk­sen “on pidet­tävä joka kuukausi kok­ous” armei­jan kanssa. Armei­ja uhkaili epä­suo­rasti Turkin vaaleil­la valit­tua hal­li­tus­ta. Nyt viime aikoina sit­ten AKP puolue/Erdogan näyt­tää saa­neen yliot­teen armei­jas­ta, mikä on mielestäni ihan oikein. Kyl­lä armei­jan pitää totel­la hal­li­tus­ta eikä päin­vas­toin. Tämä ei tietysti van­haa ataturk­i­lais­ta/CHP-puolueen val­taeli­it­tiä miellytä.

  Mainit­se­masi kaupunkieli­it­ti on lähin­nä aturkik­i­lais­ta/CHP-väkeä ja per­in­teis­es­ti armei­jaan tukeu­tunut­ta väestöä. Kyl­lä Turkissa islami­laisia on siel­lä per­in­teis­es­ti syr­jit­ty mm. yliopis­tom­aail­mas­sa. Mm. yliopis­toon pyrit­täessä on henkilöko­htainen haas­tat­telu, jos­sa islami­in viit­taa­va pukeu­tu­mi­nen tah­too hai­ta­ta sinne pääsyä. 

  Erdo­ganin aikana on kuitenkin talout­ta lib­er­al­isoitu, kur­di­en ase­maa paran­net­tu ja armei­jalle osoitet­tu sen oikea ase­ma. Turk­ki on ollut erään­lainen puolisosial­isti­nen maa, jon­ka Lenin Ataturk on ollut ja on edelleen. Joka juh­lapäivä viras­to­jen ulko­seini­in vede­tään kym­me­nien metrien korkuiset Kemal Ataturkin kuvat ja Ataturkin kri­ti­soin­ti on käytän­nössä kielletty.

 86. Jus­si: ei ollut slaa­vi­val­tio, vaan var­jagien ja ugrien

  Ohi­men­nen pitää tarken­taa, että ugre­ja ei kyl­lä ollut mail­la halmeil­la. Ugrit viit­taa lähin­nä niihin, joista myöhem­min tuli unkar­i­laisia plus han­tit ja man­sit. Nykyään nokke­lat ihmiset viit­taa­vat suo­ma­laisi­in ter­mil­lä ugrit, mikä siis on ehkä hauskaa mut­ta väärin.

 87. ‘Armei­ja uhkaili epä­suo­rasti Turkin vaaleil­la valit­tua hal­li­tus­ta. Nyt viime aikoina sit­ten AKP puolue/Erdogan näyt­tää saa­neen yliot­teen armei­jas­ta, mikä on mielestäni ihan oikein. Kyl­lä armei­jan pitää totel­la hal­li­tus­ta eikä päin­vas­toin.’ (Coun­try­boy)
  Turk­ki ei ole ain­oa täl­lainen maa. Myös Egyp­tis­sä saadaan vali­ta armei­jan ja islamistien välil­lä. Minä val­it­sisin sen armeijan.

 88. Kuvaa­va kom­ment­ti tänä iltana ulkopoli­it­tis­es­ta insti­tuutista. “Venäjä on vas­tu­ut­tomasti käyt­täy­tyvä suur­val­ta, joka loisii kan­sain­väli­sis­sä taloudel­li­sis­sa jär­jestöis­sä”. Ts. Venäjän lupauk­si­in ei voi luottaa. 

  Täy­tyy onnitel­la Balt­ian mai­ta, että liit­tyivät ajois­sa puo­lus­tus­li­it­to Natoon.

 89. Ope­tus on:
  Venäjän kanssa voi tehdä sopimuk­sia, kun­han muis­taa ettei niihin voi luottaa.
  Omi­in asevoimi­in pitää panos­taa enemmän.
  Mikään maail­mas­sa ei ole muut­tunut. Sotaa ja sodal­la uhkaamista käytetään edelleen tavoit­tei­den saavuttamiseen.
  Nato-jäsenyys pitää han­kkia, kun se on mahdollista.

 90. Jus­si P:
  On taas hyvä meinin­ki Venäjäl­lä. Mikä se diili oli sil­loin kun Ukraina luovut­ti ydinkärken­sä pois ’96 sil­lä ehdol­la ettei Venäjä loukkaa sen suvereniteettiä.

  Ei Venäjä per­in­teis­es­ti ole pitänyt kir­joit­tami­aan sopimuk­sia, ellei niistä ole ollut sille konkreet­tista hyö­tyä. Eihän se ole vetäy­tynyt Geor­gias­sakaan ase­le­posopimuk­ses­sa sovi­tu­ille alueille, vaan miehit­tää edelleen paljon suurem­paa aluetta.

 91. lurk­ki:
  ‘Armei­ja uhkaili epä­suo­rasti Turkin vaaleil­la valit­tua hal­li­tus­ta. Nyt viime aikoina sit­ten AKP puolue/Erdogan näyt­tää saa­neen yliot­teen armei­jas­ta, mikä on mielestäni ihan oikein. Kyl­lä armei­jan pitää totel­la hal­li­tus­ta eikä päin­vas­toin.’ (Coun­try­boy)
  Turk­ki ei ole ain­oa täl­lainen maa. Myös Egyp­tis­sä saadaan vali­ta armei­jan ja islamistien välil­lä. Minä val­it­sisin sen armeijan.

  Nyt vaan on oleelli­nen ero AKP:n ja Egyptin islamistien välil­lä. Turkin puolue on melko maltill­i­nen puolue kuitenkin, jota van­ha virkakoneis­to yleen­sä sim­put­ti. Se on paran­tanut CHP:tä enem­män maaseudun olo­ja, kur­di­en olo­ja ja lib­er­al­isoin­ut talout­ta. Armei­jan van­has­taan tuke­ma Ataturkin CHP puolue oli ollut liian kauan val­las­sa ja aika korruptoitunut.Se sai vaaleis­sa vain noin 20% äänistä kun AKP sai noin 50%.

 92. Juha Autero:Sinän­sä min­ul­la ei ole tarpeek­si asiantun­te­mus­ta osa­tak­seni arvioi­da kuin­ka suuri hyökkäysarmei­ja tarvi­taan val­loit­ta­maan Suo­mi, mut­ta minus­ta siis on selvää, että Venäjä ei täl­lä het­kel­lä pidä Suomen puo­lus­tuskykyä liian heikkona Venäjän tur­val­lisu­u­den kannal­ta. Tähän ei Ukrainan tilanne vaiku­ta mil­lään tavalla.

  Suomen puo­lus­tuskyky voi olla ihan jees per­in­teistä kon­ven­tion­aal­ista koko rajan laa­ju­udelta tule­vaa ei-yllät­tävää iskua ajatellen, ts. kun koko armei­ja on asetet­tu liikekan­nalle, tänne hyuökkäämis­es­tä tulee yksinker­tais­es­ti liian kallista.

  Mut­ta mitä Suo­mi tekee, jos Venäjä syys­tä taik­ka tois­es­ta toimii kuten Ukrainas­sa? Eli lähet­tää kohtu­ullisen yllät­tävästi korkean valmi­u­den joukot ott­ta­maan hal­tu­un jonkun venäläisille tärkeän kohteen, toisin sanoen lait­taa suo­ma­laiset tapah­tuneet tosi­asian eteen? Mitä tehdään? Mobil­isoidaanko me koko armei­ja ja aloite­taan hyökkäys miehitet­ty­jen aluei­den takaisinsaamiseksi? 

  Hyökkääjähän tulee aina rauhan aikeil­la, se pyrkii otta­maan väki­val­lat­tomasti sen, minkä se on valmis otta­maan myös väki­val­loin ja syyt­tää sit­ten puo­lus­ta­jaa sodan aloit­tamis­es­ta. Jos venäläiset erikoisjoukot val­taa­vat verettömästi vaikka­pa [lai­ta tähän ihan mikä tahansa kohde], kos­ka ylläte­ty­il­lä puo­lus­ta­jil­la ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta puo­lus­tau­tua, niin onko suo­ma­laisil­la muka oikeasti pokkaa aloit­taa hyökkäys ja ampumi­nen sen jäl­keen kun tapah­tu­ma on jo tapah­tunut ja tosi­asi­at esitet­ty val­tio­jo­hdolle? Vai jätetäänkö se alue venäläis­ten pro­tek­toraatik­si Suomen sisälle?

  Minä veikkaan että nykyisel­lään kyseinen alue jäisi Venäjän hal­tu­un ikuisik­si ajoiksi.

  Ja aika yllät­tävästi­hän Venäjä Ukrainas­sa toi­mi, en mjuista luke­neeni mis­tään minkään­laista speku­laa­tio­ta siitä, ett Venäjä saat­taisi käyt­tää asevoimia. Mik­sei näin voisi käy­dä sit­ten sopi­vas­sa tilanteessa mei­dänkin kanssa?

  Me olemme Ven­jän naa­pure­i­ta, emme me voi vain tode­ta että “ei tämä koske meitä”. Ei mei­dän tässä tapauk­sesa tarvitse tehdä mitään Ukrainan hyväk­si, on vain kat­sot­ta­va mikä on mei­dän oma tilanne. Se on huono.

  Venäjä on puskenut mil­jarde­ja ase­varustelu­un kun me olemme aja­neet armei­jaamme alas. Suomes­sa on san­ot­tu että ei tästä kan­na­ta huolestua, kos­ka Venäjä vain halu­aa että sil­lä on kun­no­li­nen armei­ja. Selvästi Venäjä ei raken­na armei­jaa pelkkästään omak­si ilok­seen, kyl­lä sil­lä armei­ja on käyt­töä varten.

  Toimen­piteet:
  1. armei­jan säästöt perut­ta­va ja määrära­hoi­hin on saata­va kun­nolli­nen tasokorotus
  2. on varmis­tet­ta­va, että meil­lä on omaakin puolustusvälineteollisuutta
  3. rauhana­jan valmius­ta­son tulee olla riit­tävä tor­ju­maan täl­laisia strate­gisia uhkia
  4. kak­soiskansalaisu­u­den myön­tämi­nen on lopetet­ta­va jot­ta tääl­lä olisi mah­dol­lisim­man vähän Venäjän kansalaisia
  5. mei­dän on hakeudut­ta­va Natoon

  Toimen­piteet olisi toteutet­ta­va heti kun Ukrainan kri­isin pöly on laskeutunut.

 93. Sylt­ty:

  Toimen­piteet olisi toteutet­ta­va heti kun Ukrainan kri­isin pöly on laskeutunut.

  Voi ola liian myöhäistä.
  Suomen vaara ei ole joutua suo­ran hyökkäyk­sen kohteek­si, vaan että mei­dän seu­raa­va hal­li­tus on niin ump­isuomet­tunut että ei uskalla aset­tua poikkiteloin Venäjän kanssa mis­sään asi­as­sa, ja että EU vähitellen alkaa epäil­lä onko Suo­mi tosis­saan län­si­maa, ja että suo­ma­laisia ale­taan hylk­iä län­nessä. Sel­l­aiset oli­vat tun­nel­mat 1970–80 luvun tait­teessa kun Kekko­nen oli viimeiset vuodet vallassa.

 94. TomiA: Ohi­men­nen pitää tarken­taa, että ugre­ja ei kyl­lä ollut mail­la halmeil­la. Ugrit viit­taa lähin­nä niihin, joista myöhem­min tuli unkar­i­laisia plus han­tit ja man­sit. Nykyään nokke­lat ihmiset viit­taa­vat suo­ma­laisi­in ter­mil­lä ugrit, mikä siis on ehkä hauskaa mut­ta väärin.

  Fer­nand Braudel, “A His­to­ry of Civilizations”: 

  “In the eleventh cen­tu­ry, some of the peo­ple of Kiev moved to …forests near to Ros­tovlaroslavs­ki. There, a new Rus­sia took shape, and a new mix­ture of Slavs and Finns. The lat­ter, of Mon­goloid ori­gin, made up the bulk of pop­u­la­tion: togheter, they formed the group known as the Great Russia.”

  Tähän tulok­seen kai Putinin määräämät geeniperin­nön tutk­i­jatkin äsket­täin tuli­vat. Tulok­set ehtivät lip­sah­taa julki

 95. Vaik­ka täällä(kin) on koitet­tu hakea kri­isille jotenkin ymmär­ret­täviä syitä, niin aina pitää muis­taa, että kyse voi olla siitäkin, että jeesmiehillä itsen­sä ympäröi­neen despootin muumit ovat karan­neet laaksosta:

  IL: Merkel päivit­teli Oba­malle: Putin kuin tois­es­ta maailmasta

  “Merkel sanoi ole­vansa epä­var­ma siitä, oliko Putin edes kos­ke­tuk­sis­sa todel­lisu­u­den kanssa.

  - Kuin tois­es­ta maail­mas­ta, Merkel oli lehden mukaan kuvail­lut Putinia.”

 96. Sylt­ty: Mut­ta mitä Suo­mi tekee, jos Venäjä syys­tä taik­ka tois­es­ta toimii kuten Ukrainas­sa? Eli lähet­tää kohtu­ullisen yllät­tävästi korkean valmi­u­den joukot ott­ta­maan hal­tu­un jonkun venäläisille tärkeän kohteen, toisin sanoen lait­taa suo­ma­laiset tapah­tuneet tosi­asian eteen? 

  Venäjäl­lä ei ole parhaan tietoni mukaan yhtään mitään intresse­jä Suomeen. Suo­mi on Euroopan Union­in maa, ja Suomen (EU:n) soti­laalli­nen loukkaami­nen olisi yksinker­tais­es­ti aivan liian kallista ja järjetöntä. 

  MUTTA, jos Venäjä teo­ri­as­sa miehit­täisi nopeasti jonkun alueen, vaikka­pa Lappeen­ran­ta-Ima­tran, kos­ka uus­rikkaiden pietar­i­lais­ten kesämökke­jä on kuulem­ma töhrit­ty, olisi Suomel­la pelkästään kan­ta­henkilökun­nan ja varus­mi­esten voimin käytössä muu­ta­mas­sa tun­nis­sa kym­menit­täin panssari­vaunu­ja, hävit­täjiä, tyk­istöä, ohjuk­sia ja jääkäreitä.

  Lisäk­si äärim­mäisessä hädässä tuol­lainen Suomen iskukykyi­nen organ­isoitu armei­ja kas­vaisi jatku­vasti tun­ti tun­nil­ta. Esimerkik­si itse erikoisk­oulutet­tuna henkilönä pää­sisin kos­ka tahansa paris­sa tun­nis­sa sodan ajan joukko-osas­tooni, jos­sa tun­nen ihmisiä henkilökohtaisesti. 

  En kan­na­ta edelleenkään NATO-jäsenyyt­tä, ja pidän asevelvol­lisu­ut­ta yleis­es­ti hyvänä asiana. Jos ker­ran robot­it tekevät jatkos­sa työt, jouta­vat Suomen nuoret jatkos­sakin armei­jan vihreisi­in verkos­toi­tu­maan ja opet­tele­maan yhteistä puolustusta.

 97. Poth1ue1: kyse voi olla siitäkin, että jeesmiehillä itsen­sä ympäröi­neen despootin muumit ovat karan­neet laaksosta

  Tai sit­ten on annet­tu vähän liikaa liekaa ja luot­ta­mus­ta ja “jeesmiehet” ovat läht­e­neet toteut­ta­maan itseään. Juuri tuom­moisia vas­tauk­sia tulisi nimel­liseltä johta­jal­ta siinä tapauksessa.

 98. TL:olisi Suomel­la pelkästään kan­ta­henkilökun­nan ja varus­mi­esten voimin käytössä muu­ta­mas­sa tun­nis­sa kym­menit­täin panssari­vaunu­ja, hävit­täjiä, tyk­istöä, ohjuk­sia ja jääkäreitä.

  Jos oper­aa­tion ajoit­taa saa­pumis­e­rien mukaan, niin asepa­lveluk­ses­sa on pääasi­as­sa vas­ta palveluk­seen astunei­ta alokkai­ta, pois­lukien puo­let panssari­vaun­umiehistä ja ilmavoimat. Ei rauhana­jan joukoil­la ihan hirveästi juhlita.

  Toiv­ot­tavasti palveluk­ses­sa ole­vat joukot ovat oikeasti muu­ta­man tun­nin lähtö­valmi­udessa, mitä kyl­lä hyvin vah­vasti epäilen.

 99. Kum­mallisen sitkeästi etsitään ratio­naal­isia seli­tyk­siä. Jos tarkastelee men­neisyy­den dik­taat­to­rien toimia niin jär­ki ei varsi­nais­es­ti ole ollut aina pääroolissa.

 100. Touko Met­ti­nen: Jos Fen­novoima sat­tuisi ajau­tu­maan Rosatomin kanssa saman­laiseen miljardiriitaan…

  Rosatom on joka tapauk­ses­sa saa­mas­sa 34% Fen­novoimas­ta. 16%:lta puuttuu vielä omis­ta­ja, mut­ta Rosatom on valmis ostamaan kaiken yli­jäävän osu­u­den jolle ei löy­dy muu­ta omistajaa.

  Viime päivien tapahtumat huomioiden, ja Venäjän Gazprom-diplomatia muis­taen: kan­nat­taisiko potkaista liik­keelle vaik­ka osu­uskun­ta joka crowd­fund­ing-tyylis­es­ti yrit­täisi han­kkia nimi­in­sä nuo vapaat 16% ? Olisi­han sitä­pait­si tyy­likästä sähkö­sopimuk­sen kil­pailut­tamisen sijas­ta käytel­lä kotitelkkaria oma­l­la Mankala-sähköllä.

 101. Sylt­ty:
  … 4. kak­soiskansalaisu­u­den myön­tämi­nen on lopetet­ta­va jot­ta tääl­lä olisi mah­dol­lisim­man vähän Venäjän kansalaisia…

  Suna Kymäläi­nen on ajan hermolla, ajamassa sym­metristä kiin­teistö­jen osto-oikeutta. 

  Kak­soiskansalaisu­udet ovat han­kalampi kysymys, pois­ton kaik­ki vaiku­tuk­set olisi syytä ensin pun­taroi­da. Jos joku tek­isi asi­as­ta Kansalaisa­loit­teen, se epäilemät­tä saisi näinä aikoina kan­na­tus­ta ennätysnopeasti.

 102. Tuli­pa vain mieleen… että eikö Puta^Hin pelaa tässä lop­ul­ta Ukrainan uuden hallinnon pussiin?

  Ukrainan val­tion kas­sa­han oli jo valmi­ik­si tyhjä eikä pelkästään kor­rup­tion ja varastelun vuok­si vaan sen takia, että kaik­ki aiem­mat hallinnot ovat lykän­neet vält­tämät­tömiä uud­is­tuk­sia viimeisen parin vuosikymme­nen ajan. Niin­pä uudel­la hallinnol­la olisi ollut kaik­ista mah­dol­li­sista tukipaketeista huoli­mat­ta edessään hyvin katk­er­an talousu­ud­is­tukalkin syöt­tämi­nen kansalle (mm. kaa­sun ja muun ener­gian hin­to­jen nos­to markki­nahin­taisik­si). Kansan­su­o­sio olisikin voin­ut osoit­tau­tua hyvin ohkoisek­si ja kado­ta aika pian har­maan arjen valjetessa.

  Nyt ulkoinen uhka ei näytä yhdis­tävän pelkästään kansal­lis­mielisiä ukrainan kielisiä vaan mon­et ukrainan venäläisetkin näyt­tävät tor­ju­van Venäjän uhoamisen — jos vain Venäjältä tullei­den moot­toripyörä- yms. rähinöit­si­jä­jengien räy­häämiseltä uskalta­vat mielip­i­teen­sä sanoa.

  Tietysti tilanne on jo nyt Ukrainan kannal­ta ikävä ja pahem­mak­si uhkaa men­nä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si Venäjä ei ehkä häviä pelkästään kv. rin­ta­mal­la vaan saa­nee naa­purik­seen yhtetäisen ja Krem­lin nyky­val­ti­aille hyvin vihamielisen Ukrainan.

 103. …ei ku nythän se valkeni, mis­tä koko kri­isi johtuu. Suomesta.

  Venäjäl­lähän toitotet­ti­in ennen Shotsin olumpialaisia, että isän­tä­maa ei ole pelkästään paras kaikkien aiko­jen höveleim­mis­sä jär­jeste­lyis­sä vaan myös urheilullisel­la sar­al­la tulee näyt­tämään närhen munat kaikille muille. Uhon huipen­tu­mana — tai oikeas­t­aan — sen koko point­ti­na oli se, että Venäjän kaikkien aiko­jen kovin punakone pelaa jääkiekon finaalis­sa ja voit­taa kultaa.

  No, niin­hän siinä taas ker­ran kävi, että kata­jaisen kansan lei­jon­a­pai­dat veivät punanut­tu­ja kuin litran mit­taa ja unel­ma lop­puot­telus­ta kitistyi sijoituk­seen “muut”. Kun val­tio­jo­hto oli kuitenkin sitoutunut men­estyk­seen, niin piti­hän sitä sit­ten lähteä hake­maan jostain muual­ta kuin ölympiäkaukaloista…

  Onnek­si mei­dän kannal­ta Ukrainas­sa ret­telöi­ti­in juuri sopi­vaan aikaan eikä Prav­dan ja Izves­t­ian etu­sivuil­la siten kor­eil­lut joku desant­ti Back­manin mansi­noima suo­ma­laisvenälä­nen huostaanottokohu.

 104. Mik­si noil­la uutis­lähetyk­sis­sä näkyvil­lä ase­joukoil­la Krim­il­lä on mask­it kasvoil­la, mut­ta ei ole kansal­lisu­us­tun­nuk­sia? Hehän ovat käytän­nössä naamioituneet kasvottomiksi.

  Malt­ti on valt­tia, mut­ta entä, jos muu­tamil­la piirite­tyn ukrainalais­varuskun­nan puo­lus­ta­jista sat­tuisi liipasin­sor­men lihas supis­tu­maan, mikä olisi seu­raus? “Ter­ror­is­tit (ilman kansalaisu­ut­ta) elim­i­noiti­in varuskun­nan ympäriltä”?

  Onko vas­taus ensim­mäiseen kysymyk­seen tarkoi­tus jät­tää auki tilaisu­us jälkim­mäiselle seli­tyk­selle, jos asi­at eivät etenisikään piirus­tusten (ja ylivoiman?) mukaisesti?

  Jokin syy on tuon anonymi­teet­ti­tarpeen taustalla.
  Onko se mah­dol­lis­es­ti todel­lis­ten kasvo­jen pal­jas­tu­mi­nen, tai kasvo­jen mene­tyk­sen pelko? Mitä nuo joukot pelkäävät?

 105. Sylt­ty: Jos oper­aa­tion ajoit­taa saa­pumis­e­rien mukaan, niin asepa­lveluk­ses­sa on pääasi­as­sa vas­ta palveluk­seen astunei­ta alokkai­ta, pois­lukien puo­let panssari­vaun­umiehistä ja ilmavoimat. Ei rauhana­jan joukoil­la ihan hirveästi juhlita.

  Toiv­ot­tavasti palveluk­ses­sa ole­vat joukot ovat oikeasti muu­ta­man tun­nin lähtö­valmi­udessa, mitä kyl­lä hyvin vah­vasti epäilen.

  Ei se napurikaan saa joukko­jaan liik­keelle sekun­neis­sa vaan valmis­te­lut vievät viikko­ja ja ne ovat nähtävis­sä Suomessa.
  Ehti­hän Suo­mi valmis­tau­tua Talvi­so­taankin liikekan­nallepanol­la, sekin käysnnis­tet­ti­in jo lokaku­un alus­savaik­ka sota alkoi vas­ta mar­rasku­un lopulla.

  Noi­hinkin aikoi­hin joukot oli­vat valmi­inavi­ikos­sa vaik­ka tietoli­iken­ney­htey­det ja kulku­vä­li­neet oli­vat huooja

 106. Mis­tä tätä kaksi­nais­moral­is­mia oikein kumpuaa? Elääkö poruk­ka edelleen jos­sain Tali-Ihan­ti­lan juok­suhau­dois­sa vai onko käsil­lä lyhyt­näköi­nen poli­it­tine­nen kamp­pailu, jos­sa pöy­däl­lä on Fen­novoiman ydin­voimala­hankkeen demonisointi?

 107. Onko asial­la mei­dan kannal­ta lop­ul­takaan paljon valia. Vena­ja saa siel­la selka­ansa, se on sel­va asia. Viimeis­taan Krim­in tataareil­ta. En sure.

  t. Mikko

 108. Kavi mielessa.

  Voisiko olla niin, etta Vena­ja alkaa suo­jel­la myos meil­la asu­vien venalais­ten (n. 100000) oikeuk­sia? Jos joku taal­la asu­va venalainen vaikka­pa valit­taa, etta han­ta on kohdel­tu kaltoin Suomes­sa, niin voisiko Putin puut­tua asi­aan ja vaa­tia kor­vaus­ta Suomelta.

  Ukrainan tapauk­ses­sa Vena­jan YK-lahet­ti­las nimeno­maan sanoi, etta Vena­ja suo­jelee Ukrainas­sa asu­via venalaisia, kai myos Suomes­sa asu­via. Miten on? Mika on oikein ja vaarin?

  t. Mikko

 109. Putin taisi olla eilen osto­laidal­la, tänään tuli ilmoi­tus sota­har­joi­tusten päät­tämis­es­tä min­u­ut­ti ennen Mosko­van pörssin aukeamista. Mut­ta hyvähän se on, että Vladimir ja muut oli­gark­it vähän sijoit­ta­vat kotimaahankin.

 110. Mikko Siito­nen:
  Kavi mielessa.

  Voisiko olla niin, etta Vena­ja alkaa suo­jel­la myos meil­la asu­vien venalais­ten (n. 100000) oikeuk­sia? Jos joku taal­la asu­va venalainen vaikka­pa valit­taa, etta han­ta on kohdel­tu kaltoin Suomes­sa, niin voisiko Putin puut­tua asi­aan ja vaa­tia kor­vaus­ta Suomelta.

  Ukrainan tapauk­ses­sa Vena­jan YK-lahet­ti­las nimeno­maan sanoi, etta Vena­ja suo­jelee Ukrainas­sa asu­via venalaisia, kai myos Suomes­sa asu­via. Miten on? Mika on oikein ja vaarin?

  En oikein usko kos­ka suomen venäläiset ovat maa­han­muut­ta­jia, ei alkuperäisväestöä. 

  Venäjä saat­taisi halu­ta Suomen tosin sel­l­aisek­si kuu­li­aak­si kumar­ta­jak­si kuin oli kylmän sodan aikana. Keinot siihen löy­tyvät kaup­pa­poli­ti­ikas­ta. Ensin luvatana sitä ja tätä sit­temn perutaan lupaukset. 

  t. Rain­er

 111. Sakke: Jokin syy on tuon anonymi­teet­ti­tarpeen taustalla.
  Onko se mah­dol­lis­es­ti todel­lis­ten kasvo­jen pal­jas­tu­mi­nen, tai kasvo­jen mene­tyk­sen pelko?

  Ei kyse ole siitä vaan niin kauan kuin armei­jaa ei ole viral­lis­es­ti toisen val­tion alueel­la, sotaa val­tioiden välil­lä ei ole ole­mas­sa eikä se lev­iä niin hel­posti laa­jamit­taisek­sikaan. Ei Venäjä tai­da halu­ta Ukrainan motit­ta­van venäläisiä sotavoimia tai pom­mit­ta­van laivas­toa sata­maan. Lisäk­si kun ei ole val­loitet­tu aluei­ta, mah­dol­liset irtau­tu­mis­vaalit ovat ns. riippumattomat.
  Tietysti on myös tap­pi­on het­kel­lä plus­saa, jos tais­teli­jat ovat itsenäisiä eikä val­ti­ol­lisia toimijoita.

 112. Joskus taasen ihmette­len mihin hal­li­tus pien­puoluei­neen pyrkii ulkopolitiikassa.

  Vas­taus tun­tuu ole­van että pitää saa­da mah­dol­lisim­man paljon peuku­tuk­sia jos­sain naamakirjassa.

  Joku voisi kir­joit­taa vaik­ka kir­jan six­päk­istä naama­pal­muun, poli­itikko­jen kootut some-sekoilut eli näin nolasin suomen kansan röyhkeäl­lä itsekeskeisel­lä käytökselläni.

  Harmil­lis­in­ta on että nämä jär­jen jät­tiläiset eivät edes nau­ti poli­it­tista luot­ta­mus­ta oikein mis­sään muual­la kuin ruotsinkieli­sis­sä ja stal­lar­ipi­ireis­sa, ovat pääs­set hal­li­tuk­seen vain ja ain­oas­taan sanom­al­la hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa että kaik­ki kyl­lä käy pait­si pakko­ruotsin poisto.

  Nyky­hal­li­tus edus­taa pahin­ta mah­dol­lista taan­tu­mus­ta, ei ehkä ide­ol­o­gis­es­ti mut­ta älyllisesti.

 113. Kun nyt medi­aa on seu­ran­nut, niin kyl­lä uuti­soin­ti on ollut varsin yksipuolista:
  — Venäjä menee “konkurssi­in”
  — Ruplan kurssi laskee

  Tois­taisek­si kai Venäjä on euroopan suurin kaa­suen­er­gian tuot­ta­ja ja maail­man kol­man­nek­si? suurin öljyntuottaja.

  Eikös tämä ruplan alamä­ki ole “man­naa” Venäjän vientiteollisuudelle?

  ja mikäli län­si lait­taa talous­pakot­teet Venäjää vas­taan, niin koko euroopas­sa voi tul­la ener­gias­ta pulaa.…

  ja lisäk­si öljyn bar­reli- hin­ta kohoaa koko ajan- niin eikös tässä Venäjä vain voita- taloudellisesti.

  Öljy ja kaa­su­varan­not kun ovat rahaakin arvokkaampia.

 114. ‘eivät edes nau­ti poli­it­tista luot­ta­mus­ta oikein mis­sään muual­la kuin ruotsinkieli­sis­sä ja stal­lar­ipi­ireis­sa’ (Mika)
  Mil­lä vuosikymmenel­lä sinä elät? Se Neu­vos­toli­it­to meni jo. Merkit­tävin stal­lari nyky-Suomes­sa on Nalle Wahlroos.

 115. lurk­ki:
  ‘eivät edes nau­ti poli­it­tista luot­ta­mus­ta oikein mis­sään muual­la kuin ruotsinkieli­sis­sä ja stal­lar­ipi­ireis­sa’ (Mika)
  Mil­lä vuosikymmenel­lä sinä elät? Se Neu­vos­toli­it­to meni jo. Merkit­tävin stal­lari nyky-Suomes­sa on Nalle Wahlroos.

  Ymmär­rät mitä tarkoi­tan, rupiset pien­puolueet ovat otta­neet ohjat suomen ulkopoli­it­ti­sista näkyvyy­destä. Käsi­tyk­seni mukaan vasem­mis­toli­itossa on edelleen stal­lare­i­ta mut­ta jos olet eri mieltä niin sopi­ihan se min­ulle. Näem­mä Jaakko Laak­so ei ole enää kansane­dus­ta­ja joten jonkin­laista ehey­tymistä on tapahtumassa?

  Eli rauta­lankaa: RKP:tä ei kukaan muu äänestä kuin ruotsinkieliset, yhden asian puolue jon­ka keskeinen aja­tus on olla tukipuolueena hal­li­tuk­ses­sa kun­han kielipoli­ti­ik­ka on sopivaa.

  Mitä taas vaik­ka Callen kom­ment­tei­hin tulee, Ukrainan uuden johdon ensim­mäisiä teko­ja oli lopet­taa venähän kie­len viralli­nen ase­ma Ukrainas­ta: http://my.firedoglake.com/fairleft/2014/02/25/western-media-blacks-out-ukraines-revocation-of-russian-language-rights/

  Kos­ka Calle paukut­taa Ukrainan uuden hallinnon puoles­ta niin saadaanko sama Suomeen vai pitääkö per­su­jen polt­taa muu­ta­ma auton­ren­gas eduskun­nan edessä että kielipoli­ti­ik­ka muut­tuu? Calle myös voisi avau­tua onko kielipoli­it­ti­nen lin­jaus hänen omansa, RKP:n, vai hallituksen.

 116. R.Silfverberg: En oikein usko kos­ka suomen venäläiset ovat maa­han­muut­ta­jia, ei alkuperäisväestöä.

  Ei se ole Venäjää ennenkään estänyt.


  Nyt kun Putinkin on sanonut, etteivät tais­teli­jat ole venäläisiä sota­joukko­ja eikä kyseessä siten ole Venäjän oper­aa­tio, hei­dät kan­nat­taisi pikim­miten tap­paa terroristeina.

 117. uusi kas­vo tääl­lä:
  Kun nyt medi­aa on seu­ran­nut, niin kyl­lä uuti­soin­ti on ollut varsin yksipuolista:
  — Venäjä menee “konkurssi­in”
  — Ruplan kurssi laskee

  Tois­taisek­si kai Venäjä on euroopan suurin kaa­suen­er­gian tuot­ta­ja ja maail­man kol­man­nek­si? suurin öljyntuottaja.

  Eikös tämä ruplan alamä­ki ole “man­naa” Venäjän vientiteollisuudelle?

  ja mikäli län­si lait­taa talous­pakot­teet Venäjää vas­taan, niin koko euroopas­sa voi tul­la ener­gias­ta pulaa….

  ja lisäk­si öljyn bar­reli- hin­ta kohoaa koko ajan- niin eikös tässä Venäjä vain voita- taloudellisesti.

  Öljy ja kaa­su­varan­not kun ovat rahaakin arvokkaampia.

  Niin hur­jin ylilyön­ti tuli aina niin innokkaal­ta Arto Luukkaiselta, joka pelot­teli sil­lä että Venäjä halu­aa Suomelta Kymi­joen itäpuoliset alueet tur­vatakuik­si, jos Natoon men­nään. Heh heh.

  Yksinker­tais­es­ti Venäjä näyt­tää halu­a­van sitä, että Nato ei tule Krim­ille ja että sen Venäjän kielisen väestön ase­ma tur­vataan. Tämä voita­neen saavut­taa joko Krim­in suurel­la autono­mi­al­la tai sen liit­tämisel­lä takaisin Venäjään (jon­ka osa se oli 200 vuot­ta). Itse veikkaisin jälkim­mäisen puolesta.

 118. Coun­try­boy: Yksinker­tais­es­ti Venäjä näyt­tää halu­a­van sitä, että Nato ei tule Krim­ille ja että sen Venäjän kielisen väestön ase­ma turvataan. 

  Piut paut tur­vaamisille ja NATO:lle. Venäjä vain oikaisee Niki­tan tekemän his­to­ri­al­lisen virheen. Olisi var­masti voin­ut sen tehdä vähem­män dra­maat­tis­es­ti ja vähem­mil­lä tappioilla. 

  Veden­jaka­jana on, mitä Venäjä sal­lii tapah­tu­van Itä-Ukrainas­sa. Luot­ta­muk­sen­sa se on jo menet­tänyt yhdek­si sukupolvek­si. Vähän säälit­tää Venäjän ammat­tidiplo­maat­te­ja, jot­ka ovat yleen­sä älykkäitä.

 119. Ter­ve,

  Luulisin etta Suomeen muut­tanut venalainen on yhta lail­la Vena­jan suo­jeluk­ses­sa kuin jokin alku­perainenkin venalainen (mita se sit­ten tarkoittaakin). 

  Putin sanoi eri­tyis­es­ti ja nimeno­maan, etta Vena­ja suo­jelee ulko­mail­la asu­via venalaisia, ei “alku­peraisia” sel­l­aisia. Tulk­i­taan miten tulk­i­taan. Ja mita ovat sor­to ja vakivalta?

  t. Mikko

 120. Älkää nyt vitisikö. Että tuon takia tarvi­taan muka miehitystä?

  Venäjä on Venäjä. Se on ekspan­si­ivi­nen suur­val­ta, joka halu­aa lisää vaiku­tus­val­taa lähialueilleen. 

  Geor­gia 2008 oli lähtölaukaus uudelle kylmälle sodalle, pait­si että sitä ei vaan län­nessä tajut­tu. Eiköhän tämä Ukrainan kri­isi osoi­ta sitä? Jos Venäjä on valmis käyt­tämään asevoimi­aan tur­vatak­sesen Krim­in länt­tä vas­taan, niin EIKÖ SE YKSISELITTEISESTI KERRO, ETTÄ VENÄJÄ PITÄÄ LÄNTTÄ VIHOLLISENA?

  Pitäisi jo taju­ta että Venäjä ei ole län­nen kaveri, kos­ka se _itse_ _ei_ sitä halua olla. Venäjä on Euroopan viholli­nen numero yksi.

 121. Mikko Siito­nen:
  Luulisin etta Suomeen muut­tanut venalainen on yhta lail­la Vena­jan suo­jeluk­ses­sa kuin jokin alku­perainenkin venalainen (mita se sit­ten tarkoittaakin). 

  Putin sanoi eri­tyis­es­ti ja nimeno­maan, etta Vena­ja suo­jelee ulko­mail­la asu­via venalaisia, ei “alku­peraisia” sel­l­aisia. Tulk­i­taan miten tulk­i­taan. Ja mita ovat sor­to ja vakivalta? 

  Venäläisiä asuu paljon mon­es­sa muus­sakin län­si­maas­sa kuin Suomes­sa: Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Ran­skas­sa, Bri­ta­ni­as­sa, Italiassa…

  Ei Venäjäl­lä ole intress­inä “suo­jel­la” heitä kos­ka he ovat vapaae­htois­es­ti muut­ta­neet pois Venäjältä. He tietysti pää­sevät takaisin jos sivät halua asua uusis­sa koti­mais­saan, mutt­ta tuskin haluavat.

  Sanois­in että tulil­in­jal­la tässä “suo­jelukam­pan­jas­sa” ovat entisen Neu­vos­toli­iton maat jois­sa asuu paljon syn­type­r­äisiä venäläisiä. EU- ja Nato- maista venäläisiä asuu huolestut­ta­van paljon Latvi­as­sa, heitä taitaa olla n 30%.

 122. Mika:
  Kos­ka Calle paukut­taa Ukrainan uuden hallinnon puoles­ta niin saadaanko sama Suomeen vai pitääkö per­su­jen polt­taa muu­ta­ma auton­ren­gas eduskun­nan edessä että kielipoli­ti­ik­ka muut­tuu? Calle myös voisi avau­tua onko kielipoli­it­ti­nen lin­jaus hänen omansa, RKP:n, vai hallituksen. 

  Mä voin hur­ri­na vas­ta­ta Callen puoles­ta että venäläiset painukoot kaik­ki Uralin taakse;)

  Hur­rit pani­vat alulle Suomenkin itsenäistämis­toimet 1800-luvul­la joten onko se niin outoa jos hur­ri puo­lus­taa mui­ta aluei­ta jot­ka ovat joutuneet tai vaaras­sa joutua Venäjän val­lan alle?

 123. R.Silfverberg:Ei Venäjäl­lä ole intress­inä “suo­jel­la” heitä kos­ka he ovat vapaae­htois­es­ti muut­ta­neet pois Venäjältä. 

  No Dim­itri Medvedevin Geor­gian sodan jäl­keen anta­man haas­tat­telun mukaan Venäjä suo­jelee kansalais­ten­sa henkeä ja avokku­ut­ta maan rajo­jen ulkop­uolel­la. Eikä hän mitään rajauk­sia siihen tehnyt. Putinin 2012 pitämässä lin­japuheessa hän ker­toi ihan samaa.

  En käsitä tätä. Jos Venäjän val­taapitävät yksiselit­teis­es­ti ilmoit­ta­vat, että he suo­jel­e­vat kansalaisi­aan rajo­jen ulkop­uolel­la ja että hei­dän naa­puri­mais­saan on vyöhykkeitä, joil­la on intresse­jä ja että näitä etu­ja tul­laan valvo­maan. Ja sit­ten Venäjä toimii juuri niin kuin on ilmoittanut.

  Mitä keskusteltavaa tässä enää on? Mil­lä ihmeen perus­teel­la mei­dän tulee kek­siä jotain verukkei­ta, ettei venäläiset val­lan­pitäjät oikeasti tarkoit­ta­neetkaan sitä mitä sanoi­vat, vaik­ka he ovat sen suo­raan sanoneet ja myös pelkkien puhei­den lisäk­si näitä toimia toteuttaneet?

  ——————-

  http://www.defmin.fi/files/2118/muutosten_venaja_nettiin.pdf


  Venäjän nykyi­nen poli­it­ti­nen johto on esit­tänyt, että se tun­nistaa ja tun­nus­taa viisi periaatetta,
  joiden mukaan maa toimii kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa. Nämä peri­aat­teet esitteli
  muun muas­sa enti­nen pres­i­dent­ti Dmitri Medvedev puheessaan Geor­gian sodan jälkeen
  eloku­us­sa 2008.4 Myös muut poli­it­tiset johta­jat ovat esit­täneet lausun­to­ja, jot­ka ilmentävät
  näitä peri­aat­tei­ta. Päämin­is­teri Vladimir Putin piti kevääl­lä 2012 osana presidentinvaalikampanjaansa
  lin­japuheen, joka hei­jasteli näitä viit­tä itse tun­nustet­tua peri­aatet­ta. Poliittisen
  johdon määrit­telemät, itseis­ar­von ase­maan nos­te­tut peri­aat­teet ovat 

  1) Venäjä pyrkii edis­tämään mul­ti­lat­er­aalisen maail­man­järjestyk­sen muotoutumista, 

  2) Venäjä ei eristäydy,

  3) Venäjäl­lä on etuoikeutet­tu­ja intressipiirejä,

  4) Venäjä korostaa kan­sain­välisen oikeuden
  normeja

  5) Venäjä suo­jelee kansalaisi­aan myös maan rajo­jen ulkopuolella.

  —————-

  Selvästikään kaik­ki peri­aat­teet eivät voi toteu­tua yhtä aikaa, kos­ka koh­tien 3 ja 5 käytän­nön toteu­tus on täysin ris­tiri­idas­sa koh­tien 2 ja 4 kanssa.

 124. Ehkä tuol­la “kansalais­ten suo­jelul­la” on vähän liian suuri paino tässä keskustelus­sa. Niin tekevät muuten myös USA, Ran­s­ka, Sak­sa ja Bri­tan­nia ja Suomikin jos­sain määrin mut­ta paljon rajoite­tu­imin resurssein. 

  Mut­ta se jenkkien ja brit­tien ym omien sivi­ilikansalais­ten­sa suo­jelem­i­nen tarkoit­taa lähin­nä sitä että he saa­vat apua ulko­mail­la suurlähetys­töistä ja kon­sulaateista ja ymmärtävät myös pyytää sitä aika vähäi­sis­säkin ongelmis­sa, ja suuris­sa ongelmis­sa kuten jos puhkeaa jokin aseelli­nen kri­isi, jär­jestää kansalaisilleen evakuoin­nin pois val­tion laskuun. 

  Isoil­la mail­lal on muitakin tukior­gan­isaa­tioi­ta ulko­maila asuville kansalaisilleen, aina her­ras­mies- ja ompeluk­er­hoista las­ten­tarhoi­hin, koului­hin ja sairaaloi­hin vierail­la mail­la. Kuu­lostaa vähän siir­tomaa­touhul­ta mut­ta kuvit­telisin että Venäjä voisi jos halu­aisi, jär­jestää enem­män venäläisiä ker­ho­ja, päiväkote­ja ja koulu­ja ja jopa sairaaloi­ta ulko­maille jos venäläiset eivät halua inte­groitua maan oman väestön kanssa. Tämä olisi sitä todel­lista “suo­jelua”.

  Enem­män huolestut­taa se koh­ta 3) Venäjäl­lä on etuoikeutet­tu­ja intressipiirejä. 

  Mitä ne ovat ja mihin Venäjä pyrkii niil­lä on tämän vyy­hdin ydin.

 125. Tot­ta­han toki Suo­mi suo­jelee omia akn­salaisi­aan ja yri­tys­ten­sa intresse­jä, suur­val­loil­la siihen on toki enem­män keino­ja. Nor­maal­i­ta­pauk­ses­sa kon­sulioas­to hoitaa asioi­ta ja tuon­ti-vien­ti, raj­muodol­lisu­us jne asioista jätetään ark­isia noot­te­ja diplo­maatikanavia pitkin.

  Huolta­ju­us- ja lap­sikaap­pausasi­at ovat arkipäivän asioimista. Venäjän lap­si­asi­amiehhen asnio­ta on, että infor­maa­tio­ta on jopa tar­jol­la venäjän kielel­lä — mikä toki on asi­akaslähtöistä ja muutenkin fik­sua toim­intaa, jota ei saatu aikaan muuten.

  Jos Suo­mi purkaisia reip­paasti Ahve­nan­maan itse­hallintoa erään puolueen ohjel­man mukaises­ti, ei ole kukaa haet­tua, että Ruot­si tun­tisi tarvet­ta puut­tua asiaan.

  Suur­val­ta on suurvalta.

  Uut­ta Ukrainan tapah­tu­mas­sa oli, että Venäjä aloit­ti toimen­piteet ennen kuin mitään oli tapah­tunut, no, kielila­ki. Se ei ole nor­maalia eikä hyväksyttävää.

  Länes­i­maid­en puut­tumiskyn­nys YK:n suo­jelu­pe­ri­aat­teen mukaises­testi on edel­lyt­tänyt ensin kohu­ullista kansanmurhaa. 

  Lop­putu­los näyt­tää siltä, että Suomen on aika liit­tyä Naton jäseneksi.Samalla Val­tion kan­nat­taisi tukea enem­män venäjäkielistä uuti­soin­tia, vira­nomais­ma­te­ri­aalien tuot­tamista ja maan tun­te­mus­ta, jot­ta mikään kieliryh­mä ei pää­ty­isi yksipuolisen pro­pa­gan­dan seuraajaksi.

  Tun­temi­ani venäläisiä Putinin touhu lähin­nä har­mit­taa raskaasti, olympialai­sista ehtivät sen­tään olla muy­ta­man päivän ylpeitä.

 126. R.Silfverberg: Enem­män huolestut­taa se koh­ta 3) Venäjäl­lä on etuoikeutet­tu­ja intressipiirejä.

  Mitä ne ovat ja mihin Venäjä pyrkii niil­lä on tämän vyy­hdin ydin.

  Venäjäl­lä on ollut vuo­sisato­ja val­lal­la ekspan­si­ivi­nen poli­ti­ik­ka, jon­ka kul­makiv­inä ovat a) var­ma pääsy kaikille suurille mer­ille, b) mah­dol­lisim­man lyhyet ja hel­posti puo­lus­tet­ta­vat maara­jat, c) Äiti-Venäjä ympäröidään vasal­li­val­tioil­la, d) maa-ala on ain­ut pysyvä, sik­si sen hal­lus­sapi­to on tärkein­tä (esim kau­pal­liseen dom­i­nanssi­in verrattuna).

  NL:n aikana Venäjä pääsi läh­es tavoit­teeseen­sa. Jugoslavia tosin juonit­teli vas­taan ja Int­ian val­tameri jäi saavut­ta­mat­ta parista yri­tyk­ses­tä huoli­mat­ta. Ei ihme, että NL:n rom­ah­dus Putinia harmittaa.

 127. R.Silfverberg: Mä voin hur­ri­na vas­ta­ta Callen puoles­ta että venäläiset painukoot kaik­ki Uralin taakse;)

  Hur­rit pani­vat alulle Suomenkin itsenäistämis­toimet 1800-luvul­la joten onko se niin outoa jos hur­ri puo­lus­taa mui­ta aluei­ta jot­ka ovat joutuneet tai vaaras­sa joutua Venäjän val­lan alle?

  Kau­nis aja­tus tuo Ural mut­ta ei nykyisel­lään toteudu, 15–20 vuot­ta ja venäjänkieli­nen vähem­mistö on suurem­pi kuin ruotsinkieli­nen. En toki usko että poli­it­tista pain­os­tus­ta tulee kun meil­lä niin edis­tyspoli­ti­ikkaa tehty mut­ta aikanaan­han sen sit­ten näkee.

  Venäjän kan­ta on ihan selkeä, vaik­ka olisi kuin­ka itsenäi­nen val­tio se kat­soo Stal­in­in pakkosi­irtämät venäjänkieliset kansanosat omaan etupi­iri­in­sä — kos­kee myös Viros­ta tule­via venäjänkielisiä. Oli jär­kee tai ei niin noin se tekee omaa impe­ri­al­is­mi­aan ajaakseen.

  Koivis­tokin kyl­lä teki samankaltaista poli­ti­ikkaa kun kek­si että inker­iläiset ovat “palu­umuut­ta­jia”.

  Tot­ta että ruotsinkielisil­lä oli iso osu­us itsenäisyy­den ajamises­sa mut­ta itse ajat­te­len että länsi­naa­purin hur­rit halu­si­vat väli­in puskuri­val­tion ja käyt­tivät suhteitaan suomen ruotsinkielisi­in, heil­lä on tehty joskus viisas­takin politiikkaa.

  Jos halu­aa kansal­lis­val­tiona säi­lyä on viisas­ta säi­lyt­tää hyvät välit lähi­naa­purei­hin­sa. Niin jenkitkin tekevät ja käyvät rähisemässä sen ver­ran kaukana että jenkkikansalainen ei liiem­min parista pikku sodas­takaan häiri­in­ny. His­to­ri­an val­os­sa on ihan mah­dol­lista että Jenkit ovat pahem­man ker­ran sot­keen­tuneet Ukrainan tilanteen luomiseen se ei olisi tava­ton­ta vaan tyyp­il­listä jenkkipolitiikkaa. 

  Suomen osalta hom­ma menee pieleen har­joite­tun edis­tyspoli­ti­ikan ansios­ta. Vaik­ka välil­lä har­mit­taa nuoleskel­la naa­puria joka sat­tuu ole­maan jär­jet­tömän suuri soti­las­mahti niin pitkässä juok­sus­sa se voi olla ihan fiksua.

 128. Antakaa se Ukraina suo­si­ol­la Venäjälle. Mitä ihmettä tuo­ta konkurssikyp­sää kor­rup­tio­val­tio­ta tuke­maan. Siitä tulee ikuinen kiviri­ip­pa EU:lle. Ja var­maan Ukrainen kansakin niin halu­aisi, kun kuulee IMF:n lääk­keet. Halukkaille voidaan myötää vaik­ka palu­umuut­ta­jan sta­tus, jos tule­vat töi­hin EU:n alueelle.

 129. Tim­oT:
  Antakaa se Ukraina suo­si­ol­la Venäjälle.

  Joo! Hyvä idea. Mitäs seu­raavak­si Puo­la ja Balt­t­ian maat… eiku ne onkin Natossa… No, Suo­mi sit­ten! Mitäs EU muka­mas tek­isi jol­lain käytän­nössä pelkkää erä­maa­ta ole­val­la ark­tisen taigan ja tun­dran palasel­la jos­sain napa­pi­irin tuntumassa?

 130. Mika: Kau­nis aja­tus tuo Ural mut­ta ei nykyisel­lään toteudu, 15–20 vuot­ta ja venäjänkieli­nen vähem­mistö on suurem­pi kuin ruotsinkieli­nen. En toki usko että poli­it­tista pain­os­tus­ta tulee kun meil­lä niin edis­tyspoli­ti­ikkaa tehty mut­ta aikanaan­han sen sit­ten näkee. 

  Ei tole venäjänkielis­ten määrä Suomes­sa kas­va­maan isom­mak­si kuin ruotsinkielis­ten. Inker­iläis­ten palu­umuut­topi­ik­ki on pan­tu kiin­ni ja suuri osa Suomen venäläi­sistä suo­ma­lais­tuu kun menevät naimisi­in suo­ma­lais­ten kanssa ja sil­loin hei­dän lap­sis­taan tai viimeistään lapsen­lap­sista tulee suo­ma­laisia. Niin kävi muuten­myös ns emi­grant­tien kanssa 100 vuot­ta sit­ten. Enim­mil­lään suomen­venäläis­ten määrä voi nous­ta n 200.000:een muta jää silti pienem­mäk­si kuin suomenruotsalaisten. 

  Mika:
  Tot­ta että ruotsinkielisil­lä oli iso osu­us itsenäisyy­den ajamises­sa mut­ta itse ajat­te­len että länsi­naa­purin hur­rit halu­si­vat väli­in puskuri­val­tion ja käyt­tivät suhteitaan suomen ruotsinkielisi­in, heil­lä on tehty joskus viisas­takin politiikkaa. 

  Suomen­ruot­salaiset eivät koskaan hyväksyneet sitä että Suo­mi liitet­ti­in Venäjään ja heti alkoi pyrkimi­nen eroon uusista isännistä.
  Tämä asia on ollut tabu kylmän sodan aikana kos­ka his­to­tiankir­jat kir­joitet­ti­in venäläis­ten voit­ta­jien ja suomenkielisen enem­mistön näkökul­mas­ta kaikkine Lenin höm­pö­tyksi­neen, mut­ta muis­tan kun koulus­sa käyti­in kiivas­ta keskustelua siitä miten se olisi voitu vält­tä ja miten se voidaan vält­tää jatkos­sa. On tiet­tysti vasem­mis­to­henkisiäkin hur­re­ja joiden mielestä Venäjä on parem­pi kump­pani Suomelle kuin EU tai Nato esim mut­ta aika har­vas­sa nyky­isin. Pohjo­is­maisen mallin merk­i­tys­tä Suomen kehi­tyk­selle tuskin kukaan suomenkieli­nenkaan kiistä. 

  Mika:
  Jos halu­aa kansal­lis­val­tiona säi­lyä on viisas­tasäi­lyt­tää hyvät välit lähi­naa­purei­hin­sa. Niin jenkitkin tekevät ja käyvät rähisemässä sen ver­ran kaukana että jenkkikansalainen ei liiem­min parista pikku sodas­takaan häiri­in­ny. His­to­ri­an val­os­sa on ihan mah­dol­lista että Jenkit ovat pahem­man ker­ran sot­keen­tuneet Ukrainan tilanteen luomiseen se ei olisi tava­ton­ta vaan tyyp­il­listä jenkkipolitiikkaa. 

  Jenkeil­lä ei ole ollut mitään tekemistä Ukrainan kri­isin syn­tymiselle. Jenkeil­lä on ihan tarpeek­si hom­mia Tale­ban­ien ja muiden islamistien kanssa. Janukovichin poruk­ka hyö­dyn­si jenkkien pois­saoloa Euroopas­sa kun lähti irroit­ta­maan maa­ta lännestä, ihan kotitekois­es­ta ongel­mas­ta on kysee.

  Mika:

  Suomen osalta hom­ma menee pieleen har­joite­tun edis­tyspoli­ti­ikan ansios­ta. Vaik­ka välil­lä har­mit­taa nuoleskel­la naa­puria joka sat­tuu ole­maan jär­jet­tömän suuri soti­las­mahti niin pitkässä juok­sus­sa se voi olla ihan fiksua. 

  Sel­l­ainen nöyryyte­tyn ja raiskatun rooli ei tee hyvää minkään kansan itse­tun­nolle pitkässä juok­suss­sa. Ajat­tele, Kuubakin on kestänyt USA:n sunnal­ta tulleet paineet.

 131. Poth1ue1: No, Suo­mi sit­ten! Mitäs EU muka­mas tek­isi jol­lain käytän­nössä pelkkää erä­maa­ta ole­val­la ark­tisen taigan ja tun­dran palasel­la jos­sain napa­pi­irin tuntumassa?

  Ollos huo­leti, kyl­lä se EU rahoit­ta­jia aina kaipaa. Kyl­lä Ukrainal­la olisi vieläkin parem­mat edel­ly­tyk­set tul­la rahoit­ta­jak­si, mut­ta ei Ukrainan nyky­menol­la koskaan.

 132. Jos ne puhuu venäjää, ne eivät Ven­jän mielestä ole mitään suo­ma­laisa vaan venäläisiä, sem­moisia joi­ta pitää suojella.

  Ihan turha tässä on päivän­selvää asi­aa, jon­ka Venäjän johto on selväsanais­es­ti ilmoit­tanut, muuk­si muut­taa. Ja vaik­ka meil­lä ei edes olisi venäläisiä, niin kyl­lä ollaan niin lähel­lä että venäläis­ten mielestä tääl­lä on ilmi­selviä legi­t­i­ime­ja tur­val­lisu­us­in­tresse­jä, ihan samal­la taval­la kuin aikaisemminkin,.

  Kyl­lä se pojat on niin, että koh­ta me kuu­lu­taan taas Venäjän etupi­iri­in. Väyry­nen­hän se olisi jo käynyt Haglundin sijas­sa hake­mas­sa vähän opas­tus­ta venäläisiltä itsenäisen ajat­telun sijasta.

 133. Osmo Soin­in­vaara:
  Eri­tyisen hyvänä tuo Brezin­sky piti sitä, että Suo­mi ei kuu­lu Natoon eikä EU:hun. Alas­ka pitää kuulem­ma eri­no­maisia suhtei­ta Yhdys­val­toi­hin, vaik­ka onkin kanadan osavaltio. 

  Tuo on koko jut­tu on höpöhöpö kamaa, joka on läht­enyt liik­keelle siitä ettei HS:n Kari Huh­ta ymmär­rä luettua.

  Brzezin­s­ki sanoi: “keskenään kun­nioit­ta­vat naa­pu­rit, joil­la on laa­jat taloudel­liset suh­teet Venäjän ja EU:n kanssa.”

  Englan­niksi: “sim­i­lar to those so effec­tive­ly prac­tised by Fin­land: mutu­al­ly respect­ful neigh­bours, wide-rang­ing eco­nom­ic rela­tions both with Rus­sia and the EU, but no par­tic­i­pa­tion in any mil­i­tary alliance viewed by Moscow as direct­ed at itself – while also expand­ing its Euro­pean connectivity.”

  Huh­ta veti tuos­ta päätelmän, että Brzezin­s­ki ei tiedä että Suo­mi kuu­luu EU:hun. Mielestäni tuos­ta lauseesta ei voi sel­l­aista päätel­lä. Tosin en olekaan laatujournalisti.

  http://www.hs.fi/ulkomaat/Ukrainalle+on+tarjolla+Suomen+malli/a1393280233205

 134. R.Silfverberg:

  Jenkeil­lä ei ole ollut mitään tekemistä Ukrainan kri­isin syntymiselle.Jenkeillä on ihan tarpeek­si hom­mia Tale­ban­ien ja muiden islamistien kanssa. Janukovichin poruk­ka hyö­dyn­si jenkkien pois­saoloa Euroopas­sa kun lähti irroit­ta­maan maa­ta lännestä, ihan kotitekois­es­ta ongel­mas­ta on kysee.

  Sel­l­ainen nöyryyte­tyn ja raiskatun rooli ei tee hyvää minkään kansan itse­tun­nolle pitkässä juok­suss­sa. Ajat­tele, Kuubakin on kestänyt USA:n sunnal­ta tulleet paineet.

  Jenkit ovat peliään pelan­neet Ukrainen oppo­si­tion kanssa jo ainakin kuukau­sia. Se varsi­nainen asia jäi taas var­joon kun jenkkien rou­vashenkilö sanoi sen f‑sanan:

  http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957

  Siel­lä on siis ollut ystäväll­ishenkistä keskustelua hal­li­tu­s­paikoista jo kauan ennenkuin koko jupak­ka päät­tyi niihin tark­ka-ampu­ji­in. Jenkit siis tuskas­tu­i­v­at siihen kun EU-päät­täjil­lä ei ollut halua sekaan­tua hommaan.

  Miten­hän jenkeil­lä oli tietoa että hal­li­tus­ta pian ruve­taan rus­taa­maan uusiksi?

  Eiköhän siinä käy niin että Putin ottaa Krim:in ja antaa Jenkkien hoitaa kaa­sumak­sut muu­ta­man seu­raa­van vuo­den ajan — eli kat­soo sitä “demokraat­tis­es­ti” (eli mel­lakoimal­la) valit­tua hal­li­tus­ta aikansa. Miten­hän se äänestyk­sen lop­putu­los edes saadaan oikeak­si jos venäläis­val­taisia aluei­ta ei pois­te­ta Ukrainasta?

  Mitä taas Kuubaan tulee, se ei tain­nut kovin liitou­tu­ma­ton olla tai hoi­tanut suhteitaan isoon naapuriinsa. 

  Euroopal­la on niin ihanat NATO olta­vat kun­han pysyt­televät jeesustelu­bileis­sään A4-lausun­to­jen tuot­tamises­sa ja muis­ta­vat tukea sitä soti­las­mah­ti­aan kun löy­tyy joku sopi­va pom­mitet­ta­va muu­likus­ki jostain unga­balian öljyken­tän kupeesta.

  Se oli kyl­lä hupaisaa havai­ta että meil­lä on nykyään omi­akin pro­pa­gan­da “think tank”:eja jot­ka ker­to­vat meille rah­vaalle ja sivistymät­tömälle kansanos­alle mitä sopii ajatel­la kri­i­sistä ja kenen val­heet pitää niel­lä itse turhia ajattelematta. 

  UPI:ia siis tarkoi­tan. Kiitos, verora­hat ei ole näem­mä men­neet hukkaan.

 135. Ser­bia ja Koso­vo on mie­lenki­in­toinen ver­tailuko­hde. Siel­lähän NATO ja län­si­maat tuki­vat Kosovon irroit­tamista Ser­bias­ta. Ukrainas­sa ne vas­tus­ta­vat Krim­in irroit­tamista Uktainas­ta. NATO:n pom­mi­tuk­set Ser­bias­sa ja Bel­gradis­sa oli­vat myös kv. oikeu­den vas­taisia, eikä YK niitä tukenut. NATO=USA pom­mit­ti mm. Kiinan suurlähetys­tön maan tasalle, kos­ka sieltä lähetet­ti­in Ser­bian johtoa tuke­via vieste­jä. Viralli­nen seli­tys oli että heil­lä oli van­han­tuneet kar­tat Belgradista.

  1. Koso­vo on vähän eri asia, kos­ka Srrbit syyl­listyivät siel­lä etnsisi­in vain­oi­hin. Onko venäläisiä tapet­tu Krim­il­lä massoittain?

 136. Tässä vielä amerikkalaisen sodan­vas­taisen oppo­si­tion näke­mys­tä mm. Ukrainaan. Anti­warin taustal­la ole­vat tahot ovat muuten yllä­tys yllä­tys lähin­nä republikaaneja.

  http://www.antiwar.com/

  He varoit­ta­vat Svo­bo­da­da puolueesta (perustet­tu Kansal­lis­sosial­isti­nen puolue nimel­lä) ja suo­raan uus­fa­sis­tis­es­ta Oikeas­ta Sektorista.

  Hen­ry Kissin­gerin ana­lyysi on hyvä. Varoit­taa mm. Putinin demon­isoin­nista ja on sitä mieltä, ettei Naton pitäisi tunkeu­tua Ukrainaan.

 137. Polh1ue1 kir­joit­ti: “Merkel sanoi ole­vansa epä­var­ma siitä, oliko Putin edes kos­ke­tuk­sis­sa todel­lisu­u­den kanssa … Kuin tois­es­ta maailmasta…”

  Kan­nat­taisiko Ukrainan tilanteen pohdin­nois­sa ottaa huomioon myös se seik­ka, että Venäjäl­lä todel­lisu­us koetaan toisen­laisek­si kuin mik­si Merkel Sak­sas­sa tai me tääl­lä Suo­mas­sa sen koemme?

  Venäläiset kuitenkin tekevät tilan­n­earvion­sa ja päätök­sen­sä sen perus­teel­la mil­laisek­si he todel­lisu­u­den itse näkevät.

  Tehtyäni Neu­vos­toli­itossa / Venäjäl­lä busines­ta 30+ vuot­ta, olen vah­vasti sitä mieltä, että venäis­ten todel­lisu­us on oleel­lis­es­ti eri­lainen kuin meidän.

  Peruste­len tätä näin:

  Tavalli­nen venäläi­nen ei ymmär­rä hei­dän todel­lisu­udelleen vieras­ta hösö­tys­tä homo-asiois­sa, tasa-arvos­ta / ihmisoikeuk­sista, ilmas­ton läm­pen­e­mis­es­tä, eläin­ten oikeuk­sista, demokra­ti­as­ta, rauhan-aat­teesta, jne.

  Sen sijaan venäläi­nen kokee ole­vansa real­isti kun rankko­jen koke­musten­sa perus­teel­la uskoo vain raakaan voimaan ja rahaan.

  Toisaal­ta Putinin aikana kansan inflaa­tioko­r­jat­tu elin­ta­so on kaksinker­tais­tunut, paljolti öljyn rajun hin­nan­nousun ansiosta. 

  Eläk­keet ja virkami­esten palkat ovat nousseet, tilanne on ollut melko vakaa ja val­tion kas­sa kunnossa.

  Tämän keskiver­to-venälainen ymmärtää eri­no­maisen hyvin, eikä Venäjäl­lä tästä syys­tä olekaan todel­lista oppositiota.

  Monista ongelmista johtuen Venäjä ei kuitenkaan ole stabiili:

  Öljyn hin­ta ei nouse, kor­rup­tio rehot­taa, talouden diver­si­fioin­ti ei ole onnis­tunut ja ollaan stag­naa­tios­sa. Run­saas­sa vuodessa rupla on devalvoitunut neljänneksen.

  Infra, koulu­jär­jestelmä, ter­vey­den­hoito ja armei­ja (luku­unot­ta­mat­ta muu­ta­maa valio-yksikköä) ovat rapakunnossa…

  Nyt merkit­tävä osa venäläi­sistä kokee pet­tymys­tä län­teen, jos­sa heitä ei ymmär­retä vaan sen sijaan sor­si­taan. Slavofi­ili­nen / nation­al­isti­nen ten­dess­si on saanut maas­sa vah­van jalansijan.
  Koetaan, että pahat voimat piirit­tävät nyt pyhää Äiti-Venäjää…

  Miten Suomen tulisi nyt reagoida?

  Riip­pumat­ta siitä miten Ukrainan tilanne kehit­tyy, olemme nyt siir­tyneet uuteen aikaan Venäjän­suhteis­samme. Tähän antaa perus­teet Venäjän tähä­nas­ti­nen käyt­täy­tymi­nen Ukrainassa.

  Suomen on nyt keski­tyt­tävä huole­hti­maan isekkäästi omista eduis­taan sekä taloudessa, että turvallisuupolitiikassa.

  Maan talous on kiireesti pan­ta­va kuntoon.

  Mata­laot­sainen EU-kri­ti­ik­ki on nyt syytä lopet­taa ja suh­teet myös USA­han pidet­tävä kunnossa.

  Venäjän suhteis­samme mei­dän pitää ymmärtää se, että Venäjä elää omas­sa maail­mas­saan. Sen kanssa mei­dän on taas opit­ta­va elämään ja pidet­tävä kaup­pare­itit sinne auki.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka hakee ruplat vaik­ka itse pirun taskusta

 138. Onpa taas yllä­tys, että paikalli­nen viides kolon­na ymmärtää Venäjää. 

  Noh, suomikin on ollut osa keis­arikun­taa, eikähän täältä joha joku desant­ti pac­man lai­ta vir­ka-apupyyn­töä Moskovaan.

 139. Osmo Soin­in­vaara:
  Koso­vo on vähän eri asia, kos­ka Srrbit syyl­listyivät siel­lä etnsisi­in vain­oi­hin. Onko venäläisiä tapet­tu Krim­il­lä massoittain?

  Etni­nen vaino on kovasti venyvä käsite ja kul­loisenkin lin­jauk­sen voi tehdä aivan stet­son-har­ri­son metodil­la. Suomes­sa vain­oa on net­ti­in kir­joit­telu mut­ta esimerkik­si tuo Ukrainan upou­usi kielila­ki mielel­lään paine­taan vil­laisel­la tääl­lä suomen medi­as­sa ja hal­li­tus­puolueis­sa. Siis se jon­ka tämä mel­lakka­poruk­ka rus­tasi ensi töikseen.

  Aiem­pi laki antoi venäjän kielelle viral­lisen statuk­sen niil­lä alueil­la jois­sa on paljon venäjänkielisiä, näil­läkin alueis­sa ukraina säi­lyt­ti viral­lisen ase­man. Koko maa­ta ei ole edes yritet­ty vään­tää kaksikieliseksi.

  Etnisiä venäläisiä löy­tyy 17,3% joka on aika iso määrä, ilmeis­es­ti kuitenkin suo­ma­lainen riip­puma­ton media ja hal­l­li­tus­puolueet halu­a­vat pysyväis­rankaista venäjänkielisiä Stalin:in kauhuista (joka oli itseasi­as­sa geor­gialainen ja joka tap­at­ti aika paljon myös venäläisiä).

  Ei tämä nyt kyl­lä kovin hyvältä näytä kum­mas­takaan suun­nas­ta kat­sot­tuna. Putin:in sota­toimet ovat kiis­tat­ta tuomit­tavia mut­ta vas­taavi­in on jo täysin tur­rut­tu jenkkien osalta. Toki jos nato-maat ja nato-myön­teiset toimi­vat tuo­ma­ri­na niin onpa yllä­tys että putin on pähkähul­lu impe­ri­al­isti ja naton pom­mit rauhanpommeja.

  Epäilemät­tä Krim:in tule­va kansanäänestys tuot­taa rehellis­es­tikin toimitet­tuna tulok­sen jos­sa alue liite­taan Venäjään. Jos asi­aa ajat­telee venäjänkielisen eläkeläisen kannal­ta, se tietää kolminker­taista eläket­tä ja venäjän kie­len viral­lis­tamista. Liian hyvä diili missattavaksi? 

  Län­si­maat tar­joa­vat vain likasan­gon ase­maa, ihan kuin Stal­in­in pakkosi­irtämät venäläiset oli­si­vat vielä jotenkin kollek­ti­ivis­es­ti vas­tu­us­sa van­hoista hörhöi­ly­istä. Nat­sien osalta maineen puhdis­tus onnis­tui häm­men­tävän hel­posti, kuka enää muis­taa että nat­sit oli­vat sak­salaisia? Ei kukaan, nat­sit oli­vat nat­se­ja. Venäläiset? nehän kaik­ki ovat pikku-staline­ja, edelleen.

  1. Suomes­sa vain­oa on net­ti­in kir­joit­telu mut­ta esimerkik­si tuo Ukrainan upou­usi kielila­ki mielel­lään paine­taan vil­laisel­la tääl­lä suomen medi­as­sa ja hal­li­tus­puolueis­sa. Siis se jon­ka tämä mel­lakka­poruk­ka rus­tasi ensi töikseen.

   Onko­han tuo laki tul­lut viral­lis­es­ti hyväksy­tyk­si ja vahvis­te­tuk­si? Min­ulle jäi käsi­tys, että se on perut­tu. EU esimerkik­sik tuomit­si sen välittömästi.

 140. Osmo Soin­in­vaara: Onko­han tuo laki tul­lut viral­lis­es­ti hyväksy­tyk­si ja vahvis­te­tuk­si? Min­ulle jäi käsi­tys, että se on perut­tu. EU esimerkik­sik tuomit­si sen välittömästi.

  Kuka tätä Ukrainaa nyt oikein johtaa, EU, USA vai Venäjä. Ilmi­selvästi se ei ainakaan ole Ukrainan kansa.

 141. Osmo Soin­in­vaara: Onko­han tuo laki tul­lut viral­lis­es­ti hyväksy­tyk­si ja vahvis­te­tuk­si? Min­ulle jäi käsi­tys, että se on perut­tu. EU esimerkik­si tuomit­si sen välittömästi.

  Voi miten hellyt­tävä usko taas jonkun EU:n (tai YK:n) vaikutusvaltaan.
  Koit­takaa nyt niel­lä se, että tei­dän hienot fraasinne ja juh­la­puheenne eivät paina todel­lisu­udessa yhtään mitään tei­dän hiekkalaatikko­jenne ulkop­uoleela. Kuka pitää muka EU:ta (tai YK:ta) mitenkään vakavas­tiotet­ta­vana toim­i­jana tai mitenkään vaiku­tus­val­taise­na tahona?

 142. Sylt­ty: Onpa taas yllä­tys, että paikalli­nen viides kolon­na ymmärtää Venäjää. 

  No, san­o­taan näin, että minä en ainakaan näe mitään eri­tyisem­pää muu­ta ongel­maa Krim­in liit­tämisessä Venäjään kuin sen, että se on hyvin kiusalli­nen ennakko­ta­paus. Venäläiset tai sel­l­aisik­si iden­ti­fioitu­vat ovat Krim­il­lä enem­mistö ja olleet sitä pitkään. Kuten yllä todet­ti­in, Krim­in niemi­maa liitet­ti­in Venäjästä Ukrainaan 50-luvulla. 

  Muuten olen sitä mieltä, että Kalin­ingradin alue voitaisi­in liit­tää Sak­saan ja mik­sei Kar­jalaa ja Pet­samoa Suomeen. Ei tässä muu­ta ongel­maa ole, mut­ta kun molem­mis­sa asuu nykyään venäläisiä. Näin iso­ja ihmis­mas­so­ja ei yleen­sä siir­rel­lä niin että kaik­ki säi­ly­i­sivät hengis­sä eikä ilman pyssyjä. Sik­si näitä pikku muu­tok­sia ei oikein voi tehdä. 

  Minus­ta sitä miten Venäjä toimii, ei ole mitenkään vaikeaa ymmärtää. Se on toki vähän 1800-luku­laista, mut­ta eikös sel­l­ainen ole vähän muo­ti­akin nykyisin?

 143. Mika: Nat­sien osalta maineen puhdis­tus onnis­tui häm­men­tävän hel­posti, kuka enää muis­taa että nat­sit oli­vat sak­salaisia? Ei kukaan, nat­sit oli­vat nat­se­ja. Venäläiset? nehän kaik­ki ovat pikku-staline­ja, edelleen. 

  Ei pidä paikkaansa. Tuskin yhdessäkään yhteiskun­nas­sa on ihmiskun­nan his­to­ri­as­sa käy­ty yhtä mit­tavaa julk­ista itse­tutkiskelua ja ripit­täy­tymistä kuin Sak­sas­sa edel­lis­ten n. 50 vuo­den aikana. (Ei niinkään välit­tömästi sodan jäl­keen, jol­loin moni halusi kieltää ja sulkea pois tapah­tuneen ja syyl­lisyy­den tunnon.)
  Tämän pros­essin tulok­se­na on ollut huo­mat­ta­va muu­tos yleisessä sak­salaises­sa men­tal­i­teetis­sa ja maail­mankat­so­muk­ses­sa. Ehkä jos­sain mielessä liial­lisuuk­si­inkin asti, mut­ta ei voi väit­tää, että pros­es­si olisi ollut help­po. On var­masti kivu­lias­ta käy­dä yhteiskun­tana läpi pros­es­sia “isämme käyt­täy­tyivät kuin ihmishirviöt”. Lojaal­isu­us ja syyl­lisyys tör­määvät ja syn­tyy voimakkai­ta tun­tei­den ris­tiri­ito­ja ja toiv­ot­tavasti lop­ul­ta jonkin­lainen posi­ti­ivi­nen henk­i­nen kathar­sis. (Negati­ivisem­mas­ta ylilyövästä reak­tios­ta ker­toi­vat 1970-luvun mil­i­tant­ti vasem­mis­to ja sen suo­sio opiske­li­japi­irien keskuudessa.)

  Venäjä ja venäläiset eivät ole myön­täneet tarvet­ta vas­taavaan itse­tutkiskelun pros­es­si­in impe­ri­al­is­tis­es­ta men­neisyy­destään ja Neu­vos­toli­iton ajan rikok­sista. Eikä voi edes puhua vas­tu­un ulkois­tamis­es­ta, mut­ta esimerkik­si “total­i­taris­min” syyl­lisyy­den myön­tämis­es­tä, sil­lä kyse­ly­jen perus­teel­la läh­es joka toinen nykypäivän venäläi­nen pitää, jopa ihailee, Stal­inia hyvänä johtajana.

  Sak­sa ja nat­sis­mi on ollut helpom­pi erot­taa toi­sis­taan Sak­san ulkop­uolis­ten ihmis­ten mielis­sä, kos­ka sak­salaiset ovat akti­ivis­es­ti ‘denat­si­fioi­neet’ yleistä men­tal­i­teet­ti­aan. He häpeävät tätä men­neisyyt­tään ja halu­a­vat ilmen­tää itse jotakin aivan muu­ta. Venäläiset kollek­ti­ivis­es­ti eivät ole käyneet lävitse tätä mm. kun­ni­antun­toa, vas­tu­unot­toa ja itsekri­it­tisyyt­tä koske­vaa muu­tos­ta. He eivät sik­si ole sak­salais­ten tavoin vapau­tuneet his­to­ri­as­taan ja his­to­ri­al­lis­es­ta “kansan­lu­on­teestaan”, ja tämä näkyy yhä hei­dän asen­teis­saan, arvois­saan ja maail­manku­vas­saan. Minkä eri­laiset kyse­ly­tutkimuk­set paljastavat.

  Venäjä ei ole län­si­mainen sivistys­val­tio. On ohut, paljolti his­to­ri­alli­nen, sivistyk­sen ker­ros, mut­ta ei laa­ja-alaisu­ut­ta. Hei­dän henkirikos­ti­las­ton­sa ovat moninker­taisia, kor­rup­tio moninker­taista, jär­jestäy­tyneyt rikol­lisu­us, samoin yksilöl­lisem­mäl­lä tasol­la alko­holis­mi, naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta ja eri­laiset län­tisessä mielessä taan­tu­muk­sel­liset ja val­is­tu­mat­tomaan men­neeseen kuu­lu­vat aat­teet. Kuten homoviha.

  Niille, ketkä eivät kat­soneet taan­noista Ulkolin­jaa Venäjän homosek­suaalien ase­mas­ta, voi todel­la suosit­taa tämän doku­mentin kat­somista, joka on yhä nähtävis­sä Areenatunkios­ta: http://www.dailymotion.com/video/x1eyrex_ulkolinja-venajan-vainotut-homot_shortfilms Kat­sokaa tuo, ja yrit­täkää sen jäl­keen argu­men­toi­da, että Venäjä vain ymmär­retään län­nessä väärin Naton pro­pa­gan­dan takia.
  Venäjä on sukupolvia vievän kult­tuurisen pros­essin päässä län­si­mais­es­ta sivistyk­ses­tä. Ilman tämän tiedostamista on vaikea ymmärtää maan politiikkaa.

 144. Mika:Nat­sien osalta maineen puhdis­tus onnis­tui häm­men­tävän hel­posti, kuka enää muis­taa että nat­sit oli­vat sak­salaisia? Ei kukaan, nat­sit oli­vat nat­se­ja. Venäläiset? nehän kaik­ki ovat pikku-staline­ja, edelleen.

  Voisko fak­tal­la, että Sak­san hyökkäys­so­dat ja mehi­tyk­set jäivät toiseen maail­man­so­taan, olla tekemistä tämän asian kanssa? NL/Venäjä sen­si­jaan on miehit­tänyt Stal­in­in kuole­mankin jäl­keen vaik­ka kuin­ka mon­ta maa­ta, pari viimeisen muu­ta­man vuo­den aikana.

 145. ‘Ukrainas­sa ne vas­tus­ta­vat Krim­in irroit­tamista Uktainas­ta.’ (Coun­try­boy)
  Siinä on pieni ero, halu­aako jonkun alueen väestö itsenäistyä vai hyökkääkö vahvem­pi naa­puri­maa rajan yli. Venäjä miehit­tää Krim­iä ja on pystyt­tänyt sinne nukke­hal­li­tuk­sen, joka tekee ihan mitä Putin käskee.
  Län­si­mai­ta ei oikeasti kiin­nos­ta Ukraina, niitä kiin­nos­taa Venäjän käytös, jon­ka luulisi pelot­ta­van ketä tahansa naa­puri­maan kansalaista. Toki löy­tyy niitäkin, jot­ka kan­nat­taisi­vat Venäjän miehi­tys­tä Suomellekin, mm. sik­si, että Venäjä on autori­taari­nen, homo­fobi­nen ja rasisti­nen maa. Asi­as­ta on keskustelua Hom­mafoo­ru­mil­la. Unkarin Job­bik ja Kreikan Kul­tainen aamunkoit­to ovat myös Venäjän puolel­la Ukrainaa vastaan.

 146. Tiedemies:Minus­ta sitä miten Venäjä toimii, ei ole mitenkään vaikeaa ymmärtää. Se on toki vähän 1800-luku­laista, mut­ta eikös sel­l­ainen ole vähän muo­ti­akin nykyisin?

  Eihän kyse ole Krim­istä vaan siitä, että tästä pitää vetää johtopäätök­set ja reagoi­da samal­la mitalla. 

  The gloves are off, tämä on kylmää sotaa! Assad nurin ja heti ja län­simieli­nen nukke­hal­lit­si­ja tilalle! Suo­mi ja Ruot­si Natoon, Euroopan aseis­tari­isun­ta on pysäytet­tävä ja USA:n mie­lenki­in­to on saata­va kään­net­tyä Aasi­as­ta takaisin Eurooppaan.

 147. lurk­ki: Siinä on pieni ero, halu­aako jonkun alueen väestö itsenäistyä vai hyökkääkö vahvem­pi naa­puri­maa rajan yli. Venäjä miehit­tää Krim­iä ja on pystyt­tänyt sinne nukke­hal­li­tuk­sen, joka tekee ihan mitä Putin käskee.

  Kosovos­sa (sil­loin osa Ser­biaa) maan rajan yli hyökkäsi mm Nato/USA pommituksin !

  Krim­il­lä Venäjämieli­nen paikall­ishallinto oli jo valmi­ik­si, ei sitä paljoa tarvin­nut suos­tutel­la. Tosin Ukraina oli heiken­tänyt alueen autono­mi­aa. Väestöstä noin 60% venäjänkielisiä ja ukrainankielisiä vain 25%. Siitä ei pääse mihinkään, että Ser­bian pom­mi­tuk­set oli­vat kv. lain vastaisia.

  Suosit­te­len luet­tavak­si Peter Hand­ken kir­jaa “Talvi­mat­ka joille ‑oikeut­ta serbeille”.

 148. Osmo Soin­in­vaara:
  Koso­vo on vähän eri asia, kos­ka Srrbit syyl­listyivät siel­lä etnsisi­in vain­oi­hin. Onko venäläisiä tapet­tu Krim­il­lä massoittain?

  Kosovon sota oli vuosi­na 1998–1999 entisessä Jugoslavi­as­sa käy­ty sota­toimien sar­ja, jos­sa tais­telti­in siitä onko Koso­vo ser­bi­en vai albaanien maa­ta. Albaani­sissien ja ser­bi­en ase­joukko­jen väliset tais­te­lut päät­tyivät Naton väli­in­tu­loon lähin­nä ilmaiskuin[3][4] maalis-kesäku­us­sa 1999.

  Ensik­si albaanikap­inal­lis­ten Kosovon vapau­tusarmei­ja val­tasi suuria aluei­ta Kosovos­ta vuo­den 1998 alkupuolel­la lähin­nä maaseudul­la. Ser­bit vas­ta­si­vat tähän kesäl­lä 1998 erikois­poli­isin, paramil­itäärien ja soti­laiden voimin tehdyin hyökkäyksin sekä albaani­sivi­ilei­hin kohdis­te­tu­in väki­val­taisin etnisin puhdis­tuksin. Etyj neu­vot­teli ase­levon, joka särkyi tam­miku­us­sa 1999. Syynä oli­vat albaani­sissien uud­estaan aloit­ta­mat sota­toimet ja ser­bi­en vas­taus niihin mm. Račakissa. Län­si­val­lat reagoi­vat tähän aloit­ta­mal­la ilmaiskut ser­bi­joukko­ja vas­taan. Ser­bian hal­li­tus taipui rauhaan kesäl­lä 1999, kos­ka Nato uhkasi kaataa sen maa­so­dan avul­la. Kosovoon saa­pui­v­at rauhan­tur­va­joukot, mut­ta nämäkään eivät kyen­neet täysin hillit­semään ääri­al­baanien ser­bei­hin kohdis­ta­maa väki­val­taista vain­oa, joka jatkui vuosia sodan jäl­keen. Sodan tulok­se­na Koso­vo itsenäistyi vuon­na 2008.

 149. For­eign Affairs kir­joit­ti juuri: ”Get Ready for a Rus­so-Ger­man Europe. The two pow­ers that will decide ukraine’s fate — and the region’s”

  Näin­hän se menee: Taloudel­lis­es­ti ja tek­nol­o­gis­es­ti ylivoimainen Sak­sa ja luon­non resurssien suh­teen rikas Venäjä tekevät diilit Euroopassa.

  Sak­sa ja Venäjä ovat luon­nol­liset strate­giset part­ner­it. Pisim­män kor­ren tässä vetää lop­ul­ta Sak­sa ja näin siitä tulee taas todel­li­nen supervalta.

  Tätä itses­tään selvää strate­gista kehi­tys­tä on jo jonkin aikaa odotet­tu, ja USA on tehnyt kaikken­sa, jot­ta tämä ei toteutuisi.

  Seu­rauk­se­na on nimit­täin se, että USAlle jää tässä pelis­sä Mus­ta Pekka kouraan.

  Empä olisi kuitenkaan odot­tanut, että tämä tapah­tuu näin nopeasti!

  Mitenkähän pikku Suomelle tässä suures­sa pelis­sä lop­ul­ta käy?

  Toiv­otaan, että meitä ei taas anneta vai­h­toarhana, kuten Hitler ja Napoleon aikanaan tekivät…

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka yrit­tää ymmärtää minne Euroop­pa on nyt menossa

 150. lurk­ki:
  Toki löy­tyy niitäkin, jot­ka kan­nat­taisi­vat Venäjän miehi­tys­tä Suomellekin, mm. sik­si, että Venäjä on autori­taari­nen, homo­fobi­nen ja rasisti­nen maa. 

  Ai sik­sikö siis. Minä ihan luulin, että jotkut vaan inhoa­vat EU:ta takkadi­rek­ti­ivei­neen ynnä muineen niin paljon, että katso­vat _minkä tahansa_ Euvos­toli­it­toa parem­mak­si. Minkä tahansa.

 151. Krim­in ver­taami­nen Kosovoon osoit­taa että kyseisen rin­nas­tuk­sen tek­i­jä on yksinker­tais­es­ti päästään sekaisin. Täl­laiset henkilöt eivät tarvitse dialo­gia, vaan hoitoa.

 152. ‘Krim­il­lä Venäjämieli­nen paikall­ishallinto oli jo valmi­ik­si, ei sitä paljoa tarvin­nut suos­tutel­la.’ (Coun­try­boy)
  Itse asi­as­sa Venäjän joukot val­ta­si­vat Krim­in par­la­mentin ja vai­h­toi­vat hal­li­tuk­sen. Kil­le­rien läs­näoloa äänestys­ti­laisu­udessa voisi pitää suos­tut­telu­na, tai sit­ten uuden hal­li­tuk­sen päämin­is­teri (jon­ka puolue sai vaaleis­sa peräti neljä pros­ent­tia krim­iläis­ten äänistä) on harv­inaisen karis­maat­ti­nen mies.

 153. Osmo Soin­in­vaara:
  Kovasti oli tieto­ja albaaniväestön sys­temaat­tis­es­ta vain­os­ta Ser­bias­sa noi­hin aikoihin. 

  Oliko ennen NATO:n aloit­tamia pom­mi­tuk­sia? Sen jäl­keen, kun pom­mi­tus alkoi, pani­vat ser­bit tietenkin Kosovon laa­jamit­taisen etnisen puhdis­tuk­sen käyn­ti­in, mut­ta käsit­tääk­seni ennen tuo­ta merkit­tävin tapaus oli tuo yllä mainit­tu Racakin joukko­murha, joka vaik­ka kam­mot­ta­va olikin (45 ihmistä tapet­ti­in), ei nyt ihan sys­temaat­tis­es­ta vain­os­ta vielä mene. Tuo­ta Racakin lukua voi muuten ver­ra­ta siihen, että muu­ta­ma viikko sit­ten Kio­van mie­lenosoi­tusten aikaan ammut­ti­in luokkaa 70 ihmistä.

  1. Minus­ta 45 ihmisen mas­samurha ei osoi­ta naa­purisop­ua. Eikä kai kukaan suun­nit­tele sel­l­aista muus­sa tarkoituk­ses­sa kuin karkoit­taak­seen ihmisiä pois. Mon­tako venäläistä on tapet­tu Krim­il­lä, kun piti oikein armei­jan voimin ryn­näköidä heitä vain­ol­ta pelas­ta­maan ja ottaa vielä dosent­ti Bäck­man vaku­ut­ta­maan kaik­ki suo­ma­laiset siitä, että asi­at menevät rehellisesti.

 154. Näyt­ti kyl­lä ole­van vain­oa molem­min puolin. Naton­han piti olla puoluee­ton, eikä tukea toista osapuolta.

  “Kosovoon saa­pui­v­at rauhan­tur­va­joukot, mut­ta nämäkään eivät kyen­neet täysin hillit­semään ääri­al­baanien ser­bei­hin kohdis­ta­maa väki­val­taista vain­oa, joka jatkui vuosia sodan jälkeen.” 

  Ja ser­bi­en vain­oa on ollut kyl­lä tämänkin jäl­keen, mm. ortodok­sis­ten kirkko­jen polttoja.

  Samoin Milo­se­vicin kuole­ma Haa­gin vanki­las­sa on selvit­tämät­tä ja Naton ja tuomiois­tu­imen häpeä­tahra. Hän pyysi päästä hoitoon sydänoirei­den­sa vuok­si, mut­ta tätä ei sal­lit­tu ! Jopa myrky­ty­sepäi­lyjä oli.

 155. Coun­try­boy:
  ‘snip’
  Ja ser­bi­en vain­oa on ollut kyl­lä tämänkin jäl­keen, mm. ortodok­sis­ten kirkko­jen polttoja.
  ‘snip’

  Kyl­lä tosi­aan ser­bi­en vain­o­ja oli, siis ser­bi­en toteut­tamia vain­o­ja. Ser­bithän koko hom­man aloittivat.

 156. Ei osoi­ta, mut­ta emme vaan tiedä tarkalleen näi­den tek­i­jöi­den taus­to­ja. Varsinkin kun huomioidaan nämä vuode­tut Paet-Ash­ton keskustelut.

  Myös mie­lenosoit­ta­jien koval­la ytimel­lä (ääri­oikeis­to, Svo­bo­da ja Oikea Sek­tori) oli tiet­tävästi ja silmin­näh­den aseita.

  Nyt EU, Venäjä ja USA ovat pahasti sotkeu­tuneet Ukrainan asioihin,joista meillekin lankeaa lasku heiken­tyneen talouden ja Ukrainan taloustuen muo­dos­sa. Viisaus taitaakin asua Kiinas­sa, joka on osan­nut pysytel­lä näi­den kon­flik­tien ulkop­uoel­la. Min­ua ei ainakaan kiin­nos­ta lähteä Ukrainan velko­ja mak­se­le­maan, varsinkin kun EU on osana sopassa.

 157. Ei osoi­ta, mut­ta kuka sur­masi ketäkin on käsit­tääk­seni vielä osin epä­selvää. Myös mie­lenosoit­ta­jien koval­la ytimel­lä oli asei­ta (Svo­bo­da, Oikea Sek­tori), näkyi kuvis­sakin. Varsinkin kun on kaiken­laisia huhu­ja liik­keel­lä, mm. tämä Ash­ton-Paet keskustelu. Kuollei­den joukos­sa oli myös poliiseja/turvallisuusjoukkoja .

 158. Coun­try­boy:
  Ei osoi­ta, mut­ta emme vaan tiedä tarkalleen näi­den tek­i­jöi­den taus­to­ja. Varsinkin kun huomioidaan nämä vuode­tut Paet-Ash­ton keskustelut

  Et kai sinä usko venäläis­ten val­hei­ta? H Ä P E Ä I S I T !!!! 

  Sitä­pait­si se mitä Maid­anin mie­lenosoituk­sis­sa tapah­tui, ei ole mitenkään rel­e­vant­tia Krim­in miehi­tyk­sen kannal­ta. Rel­e­vant­tia on mitä Krim­il­lä tapah­tui ennen miehi­tys­tä, eli ei siis yhtään mitään. 

  Kun tässä jotkut tun­tu­vat kovasti hake­van oikeustus­ta Venäjän teolle, niin ei, val­lanku­mous ei anna oikeu­tus­ta lähteä käymään valloitussotaa.

  En käsitä minkä ihmeen takia Suomes­sa osa muuten järkevästä jengistä imee tämän venäläis­mielisen viiden­nen kolon­nan ajat­telumallin. Kyseessä on selvästikin maan­petok­selli­nen ajat­te­lu­ta­pa, ei mitään muu­ta. Juuri täl­lais­ten ihmis­ten takia Suo­mi upposi 70-luvul­la siihen suo­hon mihin uposi. Häpeäisit kun selit­telet Venäjän paho­ja teko­ja parhain päin. Oletko hyväuskoinen hölmö vai ken­ties ihan vain isovenäläi­nen rus­sofi­ili, jon­ka mielestä Venäjä nyt vaan ona aina paras?

 159. az: Ei pidä paikkaansa. Tuskin yhdessäkään yhteiskun­nas­sa on ihmiskun­nan his­to­ri­as­sa käy­ty yhtä mit­tavaa julk­ista itse­tutkiskelua ja ripit­täy­tymistä kuin Sak­sas­sa edel­lis­ten n. 50 vuo­den aikana. (Ei niinkään välit­tömästi sodan jäl­keen, jol­loin moni halusi kieltää ja sulkea pois tapah­tuneen ja syyl­lisyy­den tunnon.)
  Tämän pros­essin tulok­se­na on ollut huo­mat­ta­va muu­tos yleisessä sak­salaises­sa men­tal­i­teetis­sa ja maail­mankat­so­muk­ses­sa. Ehkä jos­sain mielessä liial­lisuuk­si­inkin asti, mut­ta ei voi väit­tää, että pros­es­si olisi ollut help­po. On var­masti kivu­lias­ta käy­dä yhteiskun­tana läpi pros­es­sia “isämme käyt­täy­tyivät kuin ihmishirviöt”. Lojaal­isu­us ja syyl­lisyys tör­määvät ja syn­tyy voimakkai­ta tun­tei­den ris­tiri­ito­ja ja toiv­ot­tavasti lop­ul­ta jonkin­lainen posi­ti­ivi­nen henk­i­nen kathar­sis. (Negati­ivisem­mas­ta ylilyövästä reak­tios­ta ker­toi­vat 1970-luvun mil­i­tant­ti vasem­mis­to ja sen suo­sio opiske­li­japi­irien keskuudessa.)

  Venäjä ja venäläiset eivät ole myön­täneet tarvet­ta vas­taavaan itse­tutkiskelun pros­es­si­in impe­ri­al­is­tis­es­ta men­neisyy­destään ja Neu­vos­toli­iton ajan rikok­sista. Eikä voi edes puhua vas­tu­un ulkois­tamis­es­ta, mut­ta esimerkik­si “total­i­taris­min” syyl­lisyy­den myön­tämis­es­tä, sil­lä kyse­ly­jen perus­teel­la läh­es joka toinen nykypäivän venäläi­nen pitää, jopa ihailee, Stal­inia hyvänä johtajana.

  Sak­sa ja nat­sis­mi on ollut helpom­pi erot­taa toi­sis­taan Sak­san ulkop­uolis­ten ihmis­ten mielis­sä, kos­ka sak­salaiset ovat akti­ivis­es­ti ‘denat­si­fioi­neet’ yleistä men­tal­i­teet­ti­aan. He häpeävät tätä men­neisyyt­tään ja halu­a­vat ilmen­tää itse jotakin aivan muu­ta. Venäläiset kollek­ti­ivis­es­ti eivät ole käyneet lävitse tätä mm. kun­ni­antun­toa, vas­tu­unot­toa ja itsekri­it­tisyyt­tä koske­vaa muu­tos­ta. He eivät sik­si ole sak­salais­ten tavoin vapau­tuneet his­to­ri­as­taan ja his­to­ri­al­lis­es­ta “kansan­lu­on­teestaan”, ja tämä näkyy yhä hei­dän asen­teis­saan, arvois­saan ja maail­manku­vas­saan. Minkä eri­laiset kyse­ly­tutkimuk­set paljastavat.

  Venäjä ei ole län­si­mainen sivistys­val­tio. On ohut, paljolti his­to­ri­alli­nen, sivistyk­sen ker­ros, mut­ta ei laa­ja-alaisu­ut­ta. Hei­dän henkirikos­ti­las­ton­sa ovat moninker­taisia, kor­rup­tio moninker­taista, jär­jestäy­tyneyt rikol­lisu­us, samoin yksilöl­lisem­mäl­lä tasol­la alko­holis­mi, naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta ja eri­laiset län­tisessä mielessä taan­tu­muk­sel­liset ja val­is­tu­mat­tomaan men­neeseen kuu­lu­vat aat­teet. Kuten homoviha.

  Niille, ketkä eivät kat­soneet taan­noista Ulkolin­jaa Venäjän homosek­suaalien ase­mas­ta, voi todel­la suosit­taa tämän doku­mentin kat­somista, joka on yhä nähtävis­sä Areenatunkios­ta: http://www.dailymotion.com/video/x1eyrex_ulkolinja-venajan-vainotut-homot_shortfilms Kat­sokaa tuo, ja yrit­täkää sen jäl­keen argu­men­toi­da, että Venäjä vain ymmär­retään län­nessä väärin Naton pro­pa­gan­dan takia.
  Venäjä on sukupolvia vievän kult­tuurisen pros­essin päässä län­si­mais­es­ta sivistyk­ses­tä. Ilman tämän tiedostamista on vaikea ymmärtää maan politiikkaa.

  Joo noin­han se menee, jos Sak­sa olisi voit­tanut sodan niin uskotko että sil­loin olisi katu­mushar­joituk­sia suoritet­tu ja laulet­tu kum­bayaa leirinuotiolla? 

  Jos mieleen hiipii aja­tus että fasisti­nen Sak­sa olisi kamala asia, niin tekeekö se katu­mushar­joituk­sista kansal­lisen eri­ty­ispi­ir­teen lois­tokkaan kult­tuurin ansios­ta, vai liit­tyyköhän se jol­lain tapaa sodan häviämiseen?

 160. Mika: Joo noin­han se menee, jos Sak­sa olisi voit­tanut sodan niin uskotko että sil­loin olisi katu­mushar­joituk­sia suoritet­tu ja laulet­tu kum­bayaa leirinuotiolla? 

  Jos mieleen hiipii aja­tus että fasisti­nen Sak­sa olisi kamala asia, niin tekeekö se katu­mushar­joituk­sista kansal­lisen eri­ty­ispi­ir­teen lois­tokkaan kult­tuurin ansios­ta, vai liit­tyyköhän se jol­lain tapaa sodan häviämiseen?

  Sekä että, tietenkin. Bri­tan­nia oli sodan voit­ta­javal­tioi­ta ja on käynyt lävitse itse­tutkiskelun kolo­nial­is­min ajas­ta ja mm. esit­ti val­ti­ol­lisen anteek­sipyyn­nön Alan Turingille. Venäjä hävisi kylmän­so­dan, mut­ta eipä sekään opet­tanut nöyryyttä.

  Muu­tit myös argu­mentin ase­tuk­sia. Nyt epä­suo­rasti myön­nät sen, mitä aiem­min kyseenalais­tit ja esität syyk­si sodan lop­putu­losta. Se on toki osaltaan täysin vali­di point­ti, mut­ta puhumme nyt eri asiasta.
  Hit­ler­il­lä oli “mie­lenki­in­toisia” suun­nitelmia voite­tun sodan jälkeiselle ajalle. Muu­tamia miljoo­nia venäläisiä olisi jätet­ty Uralin län­sipuolelle arjalais­ten, seu­raavis­sa sukupolvis­saan luku­taidot­tomik­si, orjik­si. Lop­ut olisi karkotet­tu Uralin itäpuolelle kuole­maan. Nat­si-Sak­sa olisi ottanut Bri­tann­ian siir­tomai­ta itselleen, ja voimme arva­ta, miten niis­sä toimin­ut. Mut­ta toden­näköisem­min Yhdys­val­lat olisi ydin­pom­mit­tanut Berli­iniä, Müncheniä ja Ham­puria ja pakot­tanut nat­sit antau­tu­maan ennen kuin näitä Hit­lerin suun­nitelmia olisi ehdit­ty viedä pidemmälle.

  Mut­ta mikään täl­lais­es­ta ei muu­ta sitä tosi­asi­aa, että tänä päivänä Sak­sa on sivistys­val­tio, Venäjä ei ole. Sak­sas­sa Hit­lerin ihailus­ta joutuu oikeu­teen ja Venäjäl­lä joka toinen ihailee Stal­inia. Sik­si me emme pidä sak­salaisia enää nat­seina ja kuitenkin, perustel­lusti, epäilemme, kuin­ka paljon Venäjä todel­la on kehit­tynyt sivistyk­sel­lis­es­ti edel­lis­ten 50 vuo­den aikana.

  Eli myön­nätkö nyt, että alku­peräi­nen point­tisi oli virheellinen?

 161. Sylt­ty: Tääl­lähän on ihan muilu­tushenkeä joil­lakin. Et kai väitä Viron ulko­min­is­ter­iä Urmas Pae­tia ja Cathrine Ash­to­nia venäläis­mielisek­si ! En todel­lakaan ihaile Venäjää, mut­ta koetan kat­soa asioi­ta viileäm­min ja onkia kaiken mah­dol­lisen tiedon.

  http://edition.cnn.com/2014/03/05/world/europe/ukraine-leaked-audio-recording/

  Ukrainas­sa täy­ty­isi nyt pitää pian vaalit ja kat­soa todel­liset kan­natuk­set. Nykyi­nen hal­li­tus on enem­mänkin torikok­ouk­sen hyväksymä. Viime vaaleis­sa suurin puolue (30%) ei ole hal­li­tuk­ses­sa. Siel­lä ovat lähin­nä toril­la men­estyneet oikeistop­uolueet, joista osa (Svo­bo­da) on kaiken saatavis­sa ole­van tiedon perus­teel­la ääri­oikeis­to­lainen ja entisen Stepan Ban­der­an nat­sipuolueen per­illi­nen (perustet­tu nimel­lä Kansal­lis­sosial­isti­nen puolue).

 162. ‘tekeekö se katu­mushar­joituk­sista kansal­lisen eri­ty­ispi­ir­teen lois­tokkaan kult­tuurin ansios­ta, vai liit­tyyköhän se jol­lain tapaa sodan häviämiseen?’ (Mika)
  Venäläisil­läkin olisi tuo hävit­ty Kylmä sota jos­ta voisi hakea syytä itse­tutkiskelu­un, jos ei ole sitä mieltä, että kaik­ki tehti­in oikein mut­ta pet­turit puukot­ti­vat selkään.

 163. Mika:Jos mieleen hiipii aja­tus että fasisti­nen Sak­sa olisi kamala asia, niin tekeekö se katu­mushar­joituk­sista kansal­lisen eri­ty­ispi­ir­teen lois­tokkaan kult­tuurin ansios­ta, vai liit­tyyköhän se jol­lain tapaa sodan häviämiseen?

  1. Hävi­tyt ja voite­tut sodat vaikut­ta­vat merkit­tävästi maan kult­tuuri­in. Et voi erot­taa maan his­to­ri­aa ja kult­tuuria toi­sis­taan. On päivä­selvää että nykyi­nen sak­salainen kult­tuuri on ihan eri mitä voit­toisan Sak­san kult­tuuri olisi tänä päivänä. Sak­san tapauk­ses­sa totaalis­es­ti häivit­ty sota muut­ti kult­tuuria päivän­selvästi hyvään suuntaan.

  2. Jos lop­putu­lok­se­na Sak­sa ei käy enää val­loi­tus­so­tia, niin mitä merk­i­tys­tä naa­pureille on, tapah­tuiko kult­tuurin muu­tos sil­loin joskus pakotet­tuna vai vapaaehtoisesti? 

  3. Kun muu­tos tapah­tui Sak­sas­sakin vain pakon edessä, niin pitäisikö mei­dän päätel­lä, että venäläi­nen vuo­sisa­tainen tapaa lev­itä ja val­loit­taa uusia aluei­ta voisi muut­taa vain pakol­la? Ts. eksap­nio lop­puu ain­oas­taan jos ote­taan mah­dol­lisu­us eksan­pioon pois. Venäjä ei ole kas­vanut pin­ta-alal­taan niin suurek­si sik­si, että oli­si­vat pitäneet rauhaa rajoil­laan vaan sik­si, että he ovat val­loit­ta­neet rajamaita.

 164. Coun­try­boy:
  Sylt­ty: Tääl­lähän on ihan muilu­tushenkeä joil­lakin. Et kai väitä Viron ulko­min­is­ter­iä Urmas Pae­tia ja Cathrine Ash­to­nia venäläismieliseksi !

  Ihan aiheesta sin­ut voisi kyl­lä muilut­taa tonne itära­jalle! Viron ulko­min­is­terin speku­laa­tiot tai kuulemat huhut taik­ka väärinymmär­ryk­set ei tarkoi­ta, että jotain olisi oikeasti tapahtunut.

  Toisek­si, yrität ihan aitoon KGB-tyyli­in sumut­taa ja vään­tää keskustelua raiteil­taan. 70-luvul­la kun NL:n ihmisoikeusti­lanne tuli puheek­si, mitä KGB teki? Alkoi mesoa­maan USA:n ihmisoikeustilanteesta.

  Tässä on ihan samaa ilmas­sa. Yritetään kään­tää huomio Krim­in miehi­tyk­ses­ta siihen mitä maid­anil­la tapah­tui ja tietenkin se yritetään lait­taa län­si­maid­en piikkiin. 

  MUTTA vaik­ka joku kol­mas taho olisi ampunut konekivääril­lä sekä poli­isit että mie­lenosoit­ta­jat Maid­anin auki­olle, niin miten se olisi vaikut­tanut Krim­i­in? No ei yhtään mitenkään, kos­ka Krim­il­la, kuten on jo sata ker­taa todet­tu, ei tapah­tunut yhtään mitään. Toisin sanoen mitään human­i­taarista syytä hyökätä Krim­ille ei ollut. 

  Ukrainan val­lanku­mous taik­ka ‑kumou­tu­mat­to­muus, tai epä­selvyy­det joh­dos­sa taik­ka what­ev­er poli­it­ti­nen tubu­lenssi ei ole YK:n ja kan­sain­välisen oikeu­den mielestä mikään perustelu hyökkäyssodalle. 

  Olet papukai­ja, joka tois­taa ain­oas­taan venäläis­ten pro­pa­gan­daa. Se mitä maid­anin auki­ol­la tapahj­tui tai oli tapah­tu­mat­ta, ei oikeu­ta Krim­in miehi­tys­tä. Ain­oa syy kaivaa tästä jotakin har­maan sävyjä on Venäjän toimien selit­te­ly parhain päin. News­flash: siinä ei ole sävyjä, on harv­inaisen selvä tapaus siitä, että täl­lä ker­taa Krim­il­la on vain mus­taa ja valkoista.

 165. Osmo Soin­in­vaara:
  Minus­ta 45 ihmisen mas­samurha ei osoi­ta naa­purisop­ua. Eikä kai kukaan suun­nit­tele sel­l­aista muus­sa tarkoituk­ses­sa kuin karkoit­taak­seen ihmisiä pois. Mon­tako venäläistä on tapet­tu Krim­il­lä, kun piti oikein armei­jan voimin ryn­näköidä heitä vain­ol­ta pelas­ta­maan ja ottaa vielä dosent­ti Bäck­man vaku­ut­ta­maan kaik­ki suo­ma­laiset siitä, että asi­at menevät rehellisesti. 

  Jos siis 45:n ihmisen mas­samurha oli osoi­tus siitä, että tarkoi­tus oli karkoit­taa ihmisiä pois, niin mis­tä siis Ukrainan mie­lenosoi­tusten aikana kylmäveris­es­ti tark­ka-ampu­jien tap­pa­mat n. 70 ihmistä on sit­ten osoitus?
  Ja siis huo­mat­tavaa on sekin, ettei KLA ollut mikään par­ti­o­lais­poika­jär­jestö. Racak täysin kirkkaal­ta taivaal­ta olisi ehkä voin­ut olla todiste tarkoituk­ses­ta karkoit­taa ihmisiä. Tuliko se sinus­ta täysin kirkkaal­ta taivaal­ta ilman, että Kosovos­sa oli minkään­laista molem­min­puolista väki­val­taa käyn­nis­sä ennen sitä? Racak tapah­tui pari kuukaut­ta ennen pom­mi­tuk­sen alka­mista. Jos Racak oli alku­soit­to sille, että ser­bit aloit­ti­vat koso­volais­ten karkoituk­set, niin mik­si he seisoi­vat tumput suo­ri­na pari kuukaut­ta odot­taen (ja jopa neu­votellen Ram­bouil­let’s­sa), että NATO saa pom­mikoneen­sa rivi­in? Joka tapauk­ses­sa NATOn pom­mi­tusten aikainen touhu oli ihan eri mit­takaavas­sa kuin Racak tai mikään muukaan, mitä tapah­tui ennen sitä. Sen aikana tapet­ti­in tuhan­sia albaani­sivi­ile­jä ja 800 000 pak­eni Alba­ni­aan. Ai niin ja NATOkin onnis­tui yhdel­lä pom­mil­la tap­pa­maan 87 albaanipakolaista. 

  Olen samaa mieltä, että Kosovos­sa oli enem­män väki­val­taa käyn­nis­sä kevääl­lä 1999 kuin Krim­il­lä 2014, mut­ta tämä ei minus­ta vielä tee NATOn pom­mi­tuk­sista mitenkään lail­lisia. Se, että Venäjä nyt toimii lait­tomasti, ei mis­sään nimessä tarkoi­ta, että NATO toi­mi aikoinaan laillisesti.

 166. 1) Minä en ero­takaan, vaan az.

  2) Ei nyky­ih­miselle merk­i­tys­tä, sen ajan ihmisille paljonkin.

  3) Olen koet­tanut esit­tää varovaista suh­tau­tu­mista. Eli vetää se rasis­miko­rt­ti piiloon ja lopet­taa maan ja muun omaisu­u­den myyn­ti ja venäläis­taus­taisen vähem­mistön haalinta. 

  Venäläisen omaisu­us Suomes­sa on iso ongel­ma, nyt kun puuhastel­laan rajoituk­sia matkus­tuk­seen ja ties mitä venäläis­ten omaisuuk­sia vielä takavarikoidaan (Joker­it ja se hal­li esim.) — niin Venäjä pitää tätä hei­hin kohdis­tu­vana offen­si­ivisenä toimen­piteenä vaik­ka Suomel­la ei ole Ukraina jupakas­sa mitään osaa eikä arpaa. Mitäs venäläi­nen tekee kesämökil­lä jos­sa ei pääse enää koskaan käymään?

  Voima lie­nee se mitä Venäjä tot­telee mut­ta voimankäyt­täjiä ei ole kovin mon­taa. Jenkit ain­oa enkä oikein usko että heil­läkään on suun­na­ton­ta halua alkaa Ukrainaa noin tosis­saan aut­ta­maan. Ukrainen ydi­nase on yksi mah­dol­lisu­us, heil­lä on tieto­taito ja materiaalit. 

  Oma näke­myk­seni on että sinne puuhat­ti­in län­simielistä hal­li­tus­ta ja hom­ma meni pahoin reisille kos­ka Venäjä tiesi kaik­ki peliliikkeet.

  Putin:in hal­lus­sa lie­nee riit­tävä määrä vakoil­tua aineis­toa juon­ista ja pää on niin täyn­nä kiukkua että höyry nousee korvista.

  Kukaan ei kat­soisi hyväl­lä jos Putin lait­taisi Viroon venäjä-myön­teisen hal­li­tuk­sen. En tiedä mik­si se tois­in­päin olisi ns. hyvä juttu.

  Ehkä tuo­ta voi pitää vaik­ka varoit­ta­vana esimerkkinä väärin äänestämisestä.

 167. Mika:

  Kukaan ei kat­soisi hyväl­lä jos Putin lait­taisi Viroon venäjä-myön­teisen hal­li­tuk­sen. En tiedä mik­si se tois­in­päin olisi ns. hyvä juttu.

  Ker­ro min­ulle ensik­si miten Putin pysty­isi nimit­tämään Viroon venäläis­mielisen hal­li­tuk­sen. Tai Suomeen? Siis nimeno­maan Putin. Ei Viron Riigikoku esim. Joten eikö se ole ukrainalais­ten oma asia mil­laine hal­li­tus heil­lä on. Ukraina EI kuu­lu Venäjälle. 

  t. Rain­er

 168. Sama kulku nähtii ara­bikeväässä aina Syyr­i­aan saakka.

  Dik­tatu­uri — joko ilman vaale­ja tai vaalivoiton jäl­keen — mankeloi hävin­nyt­tä osa­puol­ta estoitta. 

  Alumperin vaal­i­tus­losta vatus­taneisi­in ääriryh­mi­in liit­tyy maan keskilu­ok­ka saat­u­aan tarpeeksi. 

  Dikaat­tori ei tajua tilan­net­ta ja kuvit­telee ääriryh­mien saa­neen kan­nus­ta eikä lähin­nä itsen­sä menent­täneen tukijansa.

  Tilanne kär­jistyy ja joku ääriryh­mä potkaisee omaan maali­in ja leimaa koko homman.

  Ukrainaan pitäisi saa­da 1) rauhoit­tunut tilanne, joka mah­dol­lis­taa nor­maalin vaa­likap­pailun ja eri­laiset vai­h­toe­hdot 2) pitää tilanne rauhal­lise­na kolmisen kuukaut­ta 3) sit­ten jär­jesteää vaalit — ja sen jäl­keen hole­htia, että demokra­ti­aan kuu­lu­va keskustelu voit­ta­jien ja häviäjien välil­lä säilyy.

  Täl­löin ääriry­hät saa­vat myöskin vain mar­gin­alisen kannatuksen.

  Putinille on toki eduk­si mitä äärim­mäisem­pi hallinto Ukrainalle syn­tyy. Sama­han jo nähti­in Syyriassa.

 169. R.Silfverberg: Ker­ro min­ulle ensik­si miten Putin pysty­isi nimit­tämään Viroon venäläis­mielisen hal­li­tuk­sen. Tai Suomeen? Siis nimeno­maan Putin. Ei Viron Riigikoku esim. Joten eikö se ole ukrainalais­ten oma asia mil­laine hal­li­tus heil­lä on. Ukraina EI kuu­lu Venäjälle. 

  t. Rain­er

  Ei pystykään mut­ta pron­ssiso­turi­pat­sas jupakkaa ja mel­lakoin­tia pide­tään ainakin jois­sain piireis­sä venäläis­ten masi­noimana yri­tyk­senä jonkin­laiseen viron­venäläis­ten kansannousuun. 

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Viron_patsaskiista_2007

  Jos siel­lä olisi jak­set­tu rähistä kolme kuukaut­ta kuka tietää mitä olisi tapahtunut.

  Kyl­lä Suomenkin hal­li­tuk­sen kokoon­panoa on määrät­ty niin neukku­lan kuin CIA:n osalta. Onpa meil­lä joskus jätet­ty pres­i­dentin­vaal­itkin väli­in ja valit­tu sopivin poikkeuslail­la että olisi var­masti mieleinen ulkopoli­it­ti­nen linjaus. 

  Van­han lin­jan poli­itikoista val­taosa on räh­mäl­lään ties mihinkä suun­taan, jopa kokoomuk­ses­sa oli “remont­tiryh­mä” joka oli itään­päin kallel­laan enem­män kuin suomen kom­mar­it 80-luvulla.

  Silti on äänestet­ty ja oltu onnel­lisia siitä vapau­den tunteesta 🙂

 170. az:

  Mut­ta mikään täl­lais­es­ta ei muu­ta sitä tosi­asi­aa, että tänä päivänä Sak­sa on sivistys­val­tio, Venäjä ei ole. Sak­sas­sa Hit­lerin ihailus­ta joutuu oikeu­teen ja Venäjäl­lä joka toinen ihailee Stal­inia. Sik­si me emme pidä sak­salaisia enää nat­seina ja kuitenkin, perustel­lusti, epäilemme, kuin­ka paljon Venäjä todel­la on kehit­tynyt sivistyk­sel­lis­es­ti edel­lis­ten 50 vuo­den aikana.

  Eli myön­nätkö nyt, että alku­peräi­nen point­tisi oli virheellinen?

  Kyl­lä, myön­nän ver­tauk­sen olleen sopi­ma­ton ja fak­tat puuttuivat.

 171. Mika:

  Kyl­lä Suomenkin hal­li­tuk­sen kokoon­panoa on määrät­ty niin neukku­lan kuin CIA:n osalta. Onpa meil­lä joskus jätet­ty pres­i­dentin­vaal­itkin väli­in ja valit­tu sopivin poikkeuslail­la että olisi var­masti mieleinen ulkopoli­it­ti­nen linjaus. 

  Van­han lin­jan poli­itikoista val­taosa on räh­mäl­lään ties mihinkä suun­taan, jopa kokoomuk­ses­sa oli “remont­tiryh­mä” joka oli itään­päin kallel­laan enem­män kuin suomen kom­mar­it 80-luvulla.

  Niin, muis­tan minäkin sen ajan kun Suo­mi oli itsenäi­nen vain paper­il­la eikä Viroa tai Ukrainaa edes val­tioina ollut ole­mas­sa. Itse olin vielä koulupoi­ka sil­loin enkä saanut äänestää mut­ta jos olisin saan­nut nin ääneni olisi melko var­masti men­nyt Perus­tus­lail­liselle Oikeistopuolueelle. 

  Mut­ta nyt on nyt, ja kysyn vielä, että miten Putin pysty­isi vai­h­ta­maan esim Viron hal­li­tuk­sen tai pres­i­dentin? Siis Putin, ei Viron kansa? Ja tiedätkö ken­ties mik­si Viro on Naton jäsen, ihan kansan tah­dos­ta? Ja mik­siköhän Ukrainan kansan enem­mistö ei hyväksynyt prei­dent­ti Janukovitchin liit­tymi­saikei­ta Venäjän johta­maan val­ti­ol­lisen Liit­toon ennem­min kuin vapaakaup­pa­sop­paria EU:n kanssa?

  1. Mitenkö Putin pysty­isi vai­h­ta­maan Viron päämin­is­terin? Esimerkik­si jär­jestämäl­lä venäläisen vähem­mistön mie­lenosoituk­sia vaik­ka jonkin neukkuaikaisen pat­saan kohtalosta, miehit­tämäl­lä maan sota­joukoil­la, jot­ka eivät käytä kansal­lisia tun­nuk­sia, piirit­tämäl­lä Viron par­la­ment­ti, ja pane­mal­la se val­it­se­maan Sav­isaaren päämin­is­terik­si ja jär­jestämäl­lä Venäjään liit­tymis­es­tä viikon varo­tusa­jal­la kansanäänestyk­sen ilman riip­pumat­to­mia vaal­i­tarkkail­i­joi­ta ja kut­sumal­la dosent­ti Bäck­man vaku­ut­ta­maan ulko­maail­ma kansanäänestyk­sen rehellisyydestä. 🙂

 172. Osmo Soin­in­vaara:
  Mitenkö Putin pysty­isi vai­h­ta­maan Viron päämin­is­terin? Esimerkik­si jär­jestämäl­lä venäläisen vähem­mistön mie­lenosoituk­sia vaik­ka jonkin neukkuaikaisen pat­saan kohtalosta, miehit­tämäl­lä maan sota­joukoil­la, jot­ka eivät käytä kansal­lisia tun­nuk­sia, piirit­tämäl­lä Viron par­la­ment­ti, ja panae­mal­la se val­it­se­maan Sav­isaaren päämin­is­terik­si ja jär­jestämäl­lä Venäjään liit­tymis­es­tä viikon varo­tusa­jal­la kansanäänestyk­sen ilman riip­pumat­to­mia vaal­i­tarkkail­i­joi­ta ja kut­sumal­la dosent­ti Bäck­manin vaku­ut­ta­maan ulko­maail­ma kansanäänestyk­sen rehellisyydestä. 

  Tuhan­nen taalan kysymys onkin, mitä NATO täl­laises­sa tapauk­ses­sa tekisi.

 173. Suomes­sa kan­nt­taisi muis­taa, että “venäläiset” eivät ole mikään yht­enäi­nen poruk­ka. Myöskään he eivät ole kaik­ki Putinin kanssa samaa mieltä, kuten emme mekään ole oman pres­i­dent­timme kanssa kaikesta samaa mieltä.

  Putinin hallinnon toim­inta on oma asiansa. Venäjä ja venäläiset ovat toinen.

  Kum­mali­isel­la taval­la Suomes­sa keskutel­laan ikään kuin pitäisi pala­ta vuo­teen 1944 ja jatkaa siitä eteen­päin. Tästä on aidosti hait­taa liike­toimin­nalle ja venäjänkau­palle puhu­matakan tääl­lä ole­vista ihan taval­li­sista venäläisistä.

  Suomes­sa ylipäätään tarvit­taisi­in laa­je­mal­la joukol­la venäjän kie­len ja kul­tu­urin tun­te­mus­ta ja iänkau­pan asiantun­te­mus­ta, lman sen kum­mem­paa agen­daa. Se ehkä aut­taisi ole­maan iloisia siitä, että tänne edes joku investoi.

 174. Daniel Fed­er­ley: Tuhan­nen taalan kysymys onkin, mitä NATO täl­laises­sa tapauk­ses­sa tekisi. 

  Mun käsi­tyk­seni mukaan vas­taus on päivän­selvä, mut­ta jos kysymyk­sen kään­täisi niin­päin että mitä tapah­tu­isi jos Viron sijaan Suo­mi olisi kyseessä? Nyt ollaan joka tapauk­ses­sa nähty mitä liit­toumien ulkop­uolel­la ole­valle Ukrainalle tapah­tuu. No, Suomel­la on onnek­si vain 2% eikä 20% kokoinen venäläisvähem­mistö, joten Putunin täy­tyy kek­siä mui­ta kon­ste­ja yrit­tääk­seen saa­da hal­li­tus vai­hde­tuk­si Suomessa.

 175. R.Silfverberg: Niin, muis­tan minäkin sen ajan kun Suo­mi oli itsenäi­nen vain paper­il­la eikä Viroa tai Ukrainaa edes val­tioina ollut ole­mas­sa. Itse olin vielä koulupoi­ka sil­loin enkä saanut äänestää mut­ta jos olisin saan­nut nin ääneni olisi melko var­masti men­nyt Perus­tus­lail­liselle Oikeistopuolueelle. 

  Mut­ta nyt on nyt, ja kysyn vielä, että miten Putin pysty­isi vai­h­ta­maan esim Viron hal­li­tuk­sen tai pres­i­dentin? Siis Putin, ei Viron kansa? Ja tiedätkö ken­ties mik­si Viro on Naton jäsen, ihan kansan tah­dos­ta? Ja mik­siköhän Ukrainan kansan enem­mistö ei hyväksynyt prei­dent­ti Janukovitchin liit­tymi­saikei­ta Venäjän johta­maan val­ti­ol­lisen Liit­toon ennem­min kuin vapaakaup­pa­sop­paria EU:n kanssa?

  Kir­joi­tat nyt aika fak­tava­paasti mm. “Kansan tah­dos­ta”. Keskustelin jokunen aika sit­ten lähi­aikoina EU:iin liit­tyneen maan kansalaisen kanssa asi­as­ta ja kysyin häneltä että onko mah­dol­lista että Ukrainan huli­noi­jille olisi mak­set­tu siitä mielenilmauksesta.

  Vas­taus oli että on itses­tään selvää että siel­lä on mak­set­tu­ja mie­lenosoit­ta­jia kun onhan niitä heil­läkin, EU jäsen­val­tios­sa! Se että joku riehuu torin kul­mal­la ei tarkoi­ta että kyseessä on kansan tah­to vaan ns. län­sidemokra­tiois­sa joi­hin Ukrainal­lakin kai on pyrk­mys noista päätetään äänestämäl­lä. Tämän voi suju­vasti uno­htaa kun kyseessä on Venäjän vastustus.

  Fak­taa on että EU-sopimuk­sen peru­mi­nen oli iso virhe, se ei ole fak­taa että “ukrainan kansan enem­mistö” olisi vas­tus­tanut Putin:in kimp­paan liit­tymistä kos­ka asi­as­ta ei ole mil­lään muo­toa äänestet­ty, Ukrainalaiset itse äänes­tivät pres­i­dent­tin­sä val­taan joka mm. vas­tusti nato-jäsenyyt­tä — ja noil­la val­tuuk­sil­la tehdään sit­ten mitä lystätään niinkuin suomes­sa puuhastel­laan sote-uud­is­tuk­sia ja kun­tali­itok­sia — sekä tietysti STM:n lem­pi­las­ta olutrajoituksia. 

  Kan­nat­taa huo­ma­ta, että Ukrainan ns. demokra­tia on vielä tuoret­ta eikä siel­lä ymmär­retä että vaalilu­pauk­set ovat teat­te­ria jot­ka uno­hde­te­taan heti. Suomes­sa takana on ns. ryh­mäkuri ja ukrainas­sa eri sidos­ryh­mi­in räh­mäl­lään olo.

  Jos pres­i­dentin vai­h­to Ukrainas­sa onnis­tuu noin hel­posti ja län­si­maat hur­raa­vat, tarkoit­taako se sit­ten sitä että se on muual­la aivan mah­do­ton­ta toisinpäin?

 176. ‘Jos pres­i­dentin vai­h­to Ukrainas­sa onnis­tuu noin hel­posti ja län­si­maat hur­raa­vat’ (Mika)
  Tuo­ta, min­un nähdäk­seni län­si­maat ovat lähin­nä koit­ta­neet rauhoitel­la ukrainalaisia ihan koko ajan.
  Esim. EU:ta edus­tanut Puolan ulko­min­is­teri pain­os­ti oppo­si­tio­ta kom­pro­mis­si­in ja sanoi, että allekir­joi­tat­te sopimuk­sen tai kuo­lette. Yhtään län­si­maista soti­las­ta tai tankkia ei näkynyt siel­lä Kio­vas­sa, hallinnon rom­ah­dus oli ihan kotoperäistä.

 177. lurk­ki:
  ‘Jos pres­i­dentin vai­h­to Ukrainas­sa onnis­tuu noin hel­posti ja län­si­maat hur­raa­vat’ (Mika)
  Tuo­ta, min­un nähdäk­seni län­si­maat ovat lähin­nä koit­ta­neet rauhoitel­la ukrainalaisia ihan koko ajan.
  Esim. EU:ta edus­tanut Puolan ulko­min­is­teri pain­os­ti oppo­si­tio­ta kom­pro­mis­si­in ja sanoi, että allekir­joi­tat­te sopimuk­sen tai kuo­lette. Yhtään län­si­maista soti­las­ta tai tankkia ei näkynyt siel­lä Kio­vas­sa, hallinnon rom­ah­dus oli ihan kotoperäistä.

  http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957

  ” But I think your argu­ment to him, which you’ll need to make, I think that’s the next phone call you want to set up, is exact­ly the one you made to Yats [Arseniy Yat­se­niuk, anoth­er oppo­si­tion leader]. And I’m glad you sort of put him on the spot on where he fits in this sce­nario. And I’m very glad that he said what he said in response.”

  Ja siel­lähän se Yats vilkut­telee valkoises­sa talos­sa ja Oba­ma lupaa tukea Ukrainan kansaa (siis omia intresse­jä Ukrainassa).

  Maal­likolle näyt­tää siltä että sinne valit­ti­in län­si­maille mieleinen mies päämin­is­terik­si Jenkkien häm­men­tämisen ansiosta.

  Hyvä jos EU:ssa ollaan vähän pidättyväisempiä.

 178. Suo­ma­lais­ten huoli Krim­in tilanteessa perus­tuu ilmeis­es­ti siihen, että Suo­mi lupasi aikoinaan Kan­sain­li­itolle, että Ahve­nan­maal­la jär­jestetään kansanäänestys Suomeen kuu­lu­mis­es­ta, mut­ta lupaus­ta ei ole pidetty.
  Nyt tietenkin pelätään sitä, että esimerkin saat­u­aan ahve­nan­maalaiset itse (lait­tomasti!) jär­jestävät tuon kansanäänestyk­sen ja liit­tyvät Ruotsiin.

 179. Ei tarvitse naa­puri­maas­sa tehdä mitään järkevää.
  Aina se on Venäjäl­lä kään­tyy maan parhaaksi.
  Maan­ri­is­to soti­mal­la Suomes­ta on meil­läkin muut­tunut perustel­luk­si teok­si, jota on val­heil­la tuet­tu niin, että siitä osalle Suomen kansaa on tul­lut uskon­to, jota mikään tosi­seik­ka ei muuta.
  Nytkin jo puhutaan eu:n sank­tioi­ta vas­taan, jot­tei Venäjä her­mos­tu­isi. Ei euroakaan saa menet­tää Ukrainan takia.

  1. Ennustin, että otta­vat Krim­in ja anta­vat muun Ukrainen men­nä. Tämän jäl­keen jää tietysti ongel­ma kaa­sus­ta ja sen hinnasta.

 180. Raimo K:
  Suo­ma­lais­ten huoli Krim­in tilanteessa perus­tuu ilmeis­es­ti siihen, että Suo­mi lupasi aikoinaan Kan­sain­li­itolle, että Ahve­nan­maal­la jär­jestetään kansanäänestys Suomeen kuu­lu­mis­es­ta, mut­ta lupaus­ta ei ole pidetty.
  Nyt tietenkin pelätään sitä, että esimerkin saat­u­aan ahve­nan­maalaiset itse (lait­tomasti!) jär­jestävät tuon kansanäänestyk­sen ja liit­tyvät Ruotsiin.

  Kuka pelkää? Ter­ve­menoa vaan. Saisiko­han oikein lail­lisen kansanäänestyk­sen pystyyn kansalaisaloitteella?

 181. Suomen pitäisi selkeästi vaa­tia raju­ja talous­pakot­tei­ta ja mui­ta kovia toimia. Käsit­tämätön­tä lyhyt­näköisyyt­tä ja raukka­maisu­ut­ta alkaa miet­tiä jotain muu­ta­man bkt-pros­entin taloudel­lisia tap­pi­oi­ta. Tässä puhutaan isoista asioista. Ei tämä tähän lopu. Muu­ta­man vuo­den päästä bal­tia ja 20-luvul­la sit­ten Suomi.

 182. Raimo K:
  Suo­ma­lais­ten huoli Krim­in tilanteessa perus­tuu ilmeis­es­ti siihen, että Suo­mi lupasi aikoinaan Kan­sain­li­itolle, että Ahve­nan­maal­la jär­jestetään kansanäänestys Suomeen kuu­lu­mis­es­ta, mut­ta lupaus­ta ei ole pidetty.

  Jokin viite tälle erikoiselle väit­teelle­si, että moinen lupuaus olisi annettu?

  Nyt tietenkin pelätään sitä, että esimerkin saat­u­aan ahve­nan­maalaiset itse (lait­tomasti!) jär­jestävät tuon kansanäänestyk­sen ja liit­tyvät Ruotsiin.

  Suom­lais­ten kannal­ta: ter­ve­menoa! (tai esitä ainakin yksikin hyvä syy, mik­si ei)

  Ahve­nan­maalais­ten oma­l­ta kannal­ta: Tuko­hol­man saaris­ton ulko-osana ei olisi mitään perustei­ta pitää yllä paikan vero- ja mui­ta etuuk­sia. Etnistä profi­il­ia sopeut­taak­seen muuhun Suur-Tukhol­maan parem­min sopi­vak­si sinne voisi var­maan alka­jaisik­si sijoit­taa parisen tuhat­ta syyrialaissiirtolaista.

 183. Osmo Soin­in­vaara:
  Ennustin, että otta­vat Krim­in ja anta­vat muun Ukrainen mennä.

  Saa­pa nähdä:

  Suomen Soti­laan saa­man tiedon mukaan Venäjä on valmis­tau­tunut koko Ukrainan kat­tavaan invaa­sioon, jon­ka kär­ki ja pain­opiste toden­näköisim­min suun­tau­tuu Kiovaan. 

  Venäjän pro­pa­gan­da on sotavai­h­teel­la — piit­taa­mat­ta kon­frontaa­tios­ta koko län­si­maail­man kanssa. Venäjä ei odota sel­l­aisia seu­raa­muk­sia, jot­ka oikeasti sat­tuisi­vat siihen — mah­dol­liset sank­tiot pyör­retään kyl­lä nopeasti sen jäl­keen, kun Venäjä on aset­tanut län­si­maat tapah­tunei­den tosi­a­sioiden eteen. Näin on käynyt joka ker­ran ennenkin.

  Invaa­sio näyt­tää siis — jos koh­ta ei var­mal­ta — niin erit­täin todennäköiseltä.

  Venäjän joukot on ryh­mitet­ty Bel­go­rodi­in Harko­van val­taus­ta varten, Ros­tovin lääni­in kaakon val­taus­ta varten sekä tuhan­sia miehiä Trans­d­nis­tri­aan, Ukrainan län­sipuolelle, Dnestrin itäran­nalle, mah­dol­lisia Odessan lääni­in suun­tau­tu­via oper­aa­tioi­ta varten tai vai­h­toe­htois­es­ti oper­oimaan Moldovas­sa, jon­ka ole­mas­sao­lo voi myös olla uhat­tuna. Jos Kio­va on Venäjän päätähtäimessä, pääjoukot hyökän­nevät kuitenkin Brjan­skin läänistä idässä suo­raan Kio­vaan. Tätä varten on jo haet­tu Valko-Venäjältä lupa sen alueen käyt­töön hyökkäyk­sen ilmat­uen varmistamiseksi.

  http://www.suomensotilas.fi/fi/seuraava-siirto

  ————

  Mut­ta hei, eihän tämä koske Suomea. Ja siel­lähän oli muutenkin epäi­lyt­tävää porukkaa.

 184. Eikö Venäjä ole tavoitel­lut Euraasian unio­nia? Sen väestömäärä olisi aika poloinen ilman Ukrainaa. Ukraina toisi siihen 50 miljoon­aa asukas­ta lisää. Jos Euraasian unioni halu­aisi olla muu­takin kuin huono vit­si, sen luulisi tarvit­se­van Ukrainaa. Ilman Ukrainaa asukasluku olisi noin 250miljoonaa, Ukrainan kanssa 300 miljoon­aa. Itse en talousti­eteestä ymmär­rä paljoa, mut­ta var­maan tuol­la 50 miljoo­nan lisäyk­sel­lä sisä­markki­noille olisi jotain merkitystä.

 185. Tuon viimeisen puheen jäl­keen alkaa vähän tun­tu­maan siltä, että Putin ei enää olisi oikein tässä ajas­sa. Mitä voidaan tehdä, jos joku maa­pal­lon val­ti­aista sekoaa? Mitkään pakot­teet ja järkipuhe eivät tietenkään tehoa ja sapelin kalis­telus­ta tulee pelkästään vahinkoa.

 186. Tim­oT:
  Tuon viimeisen puheen jäl­keen alkaa vähän tun­tu­maan siltä, että Putin ei enää olisi oikein tässä ajassa… 

  Pres­i­dent­ti Putin on mitä suurim­mas­sa määrin tässä ajas­sa. Hän näkee tehtäväk­seen palaut­taa Venäjän sille kuu­lu­vaan arvoon. Täysin loogista, eikä tämän olisi pitäyt yllät­tää ketään. Tässä mielessä tapah­tu­mil­la on analo­gia kolmekym­men­tälu­vun Eurooppaan.

  Ongel­ma muo­dos­tuu siitä, että poikkeuk­sel­lisen pitkä rauhan­jak­so sai jotkut usko­maan, ettei palu­u­ta van­haan voimapoli­ti­ikan nor­maal­i­järjestyk­seen ole. Olemme vain palaa­mas­sa per­in­teisem­pään tapaan hoitaa kan­sain­välisiä suhteita.

  Suomes­sa vaikeus ymmärtää tapah­tunut­ta kär­jistyy, kos­ka pienelle maalle sota­toimet ovat aina suuri onnet­to­muus. Sen takia suo­ma­laiset pyrkivät viimeiseen asti usko­maan kannal­tamme parem­paan vai­h­toe­htoon, vaik­ka merk­it muuhun ovat olleet selvästi näkyvis­sä. Sinän­sä sil­lä ei ole mitään väliä mihin uskomme, kun­han samal­la pystymme käsit­telemään asi­aa ratio­naalis­es­ti ja ymmär­rämme ylläpitää riit­tävää soti­laal­lista kykyä sekä tahtoa. 

  Vain riit­tävä soti­laalli­nen kyky mah­dol­lis­taa Suomen ulkopoli­it­tisen liikku­mati­lan ja pysymisen kon­flik­tien ulkop­uolel­la. Kyky voidaan luo­da kokon­aan itse tai yhdessä muiden kanssa (lue NATO). Lop­putule­m­ana Suomea puo­lus­taa joka tapauk­ses­sa vain suo­ma­lainen nuori.

 187. Tuo­ta juuri tarkoitin, mitä Kalle tuos­sa kir­joit­taa. Minus­ta Putin luulee ole­vansa tsaari ja elää 1800-lukua. Jos minä itse alka­isin tehdä nyky­istä työtäni sen ajan strade­gioil­la ja menetelmil­lä, niin kyl­lä min­ut hul­lu­jen huoneeseen laitet­tasi­i­in. Tsaar­itkin kehit­tyivät ajan myötä, kuten esim. ver­taa­mal­la ison vihan ja Suomen sodan aikaista miehi­tys­tä havaitset.

 188. yksikään euroopan maa ei ole riit­tävän iso pär­jätäk­seen yksin. Sik­si venäjän tavoite on tuho­ta EU, jot­ta ne tuli­si­vat riip­pu­vaisik­si Venäjän vai­h­toe­hdos­ta. Euroopan maat eivät ole yksin riit­tävn iso­ja sisä­markki­noi­hin tai tieteeseen tai muuhunkaan. Jos Eu kaa­tu­isi, oli­si­vat ne Venäjän sylissä.

 189. Entä jos Venäjä muo­dostaisi sen wahlroosin ihanoin­man sin­ga­pore­maisen kapitalistimaan?

 190. Tää jut­tu pitäisi nyt päivit­tää, ja yrit­tää aut­taa Ukrainaa. Voisit Ode autaa vaikut­ta­mal­la kaveri poli­itikkoi­hin, jot­ta kumoaisi­vat ase­vi­en­tikiel­lon ja lait­taisi­vat panssar­in­tor­jun­ta-asei­ta (ker­tasinko­ja tms.) heti kuor­ma-autoon ja matkalle Ukrainaan, heti. Armei­jan kaver­it kyl­lä ker­too, paljonko niitä voitaisi­in varas­toista irroit­taa. Tietysti muu­takin saisi olla, esim 10 000 Kalas­nikovia ja niihin ammuk­sia raja-asemille jakoon , jot­ta vai­mon­sa ja lapsen­sa rajalle tuoneet miehet eivät jou­tu­isi lähtemään takaisin sotaan tyhjin käsin. Nyt sinne aio­taan uskaltaa lait­taa 1000 kypärää.

  Tän mei­dän demokra­t­ian ongel­ma on hitaus ja muodol­liset mutkat, hätäti­las­sa ne pitäisi oikaista ja toimia heti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.