Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2014

(En kir­joit­tanut tästä etukäteisjut­tua, kos­ka varsi­naisia päätet­täviä asioi­ta ei oikeas­t­aan juuri ollut)

Vuo­den 2013 toimin­nan ja talouden seurantaraportti

Tätä oli haus­ka lukea. Itse raport­ti oli selkeä ja toim­inta oli onnis­tunut varsin hyvin. Viras­to on paran­tanut toim­intaansa aivan olen­nais­es­ti. Pääosa tavoit­teista toteu­tui, joskaan ei nyt ihan kaikki.

Asun­tokaavo­ja koske­va tavoite (5000 asun­toa) ylitet­ti­in, samoin ylitet­ti­in yli kaksinker­tais­es­ti tavoite tiivistyskaavoista. Noin 70 % ker­rosalas­ta kaavoitet­ti­in raideli­iken­teen ulot­tuville, kun Jok­eri I lin­jaa pidet­ti­in myös raideliikenteenä.

Tavoite joukkoli­iken­teen osu­ud­es­ta keskus­taan suun­tau­tu­vas­ta aamuli­iken­teessä (73%) ylitet­ti­in (73,62%) Poikit­tais­li­iken­teessä tavoit­teesta (21%) jääti­in, joskin osu­us (19,71%) kasvoi edel­lis­es­tä vuodes­ta (18,87 %).

Jalankulku‑, pyörä- ja joukkoli­iken­nematko­jen osu­us kaik­ista matkoista kasvoi yli kahdel­la pros­ent­tiyk­siköl­lä 76,7%:iin.

Kaikkia suun­nitel­tu­ja pro­jek­te­ja ei saatu yllät­tävien estei­den vuok­si toteutetuk­si, mut­ta suurin osa saatiin.

Selkeim­min tavoit­teista jääti­in siinä, että myön­nety­istä määrära­hoista ehdit­ti­in käyt­tää vain 92 %.

Viras­ton bud­jet­ti on noin 30 miljoon­aa euroa, siis noin 60 euroa kaavoitet­tua asuinker­rosneliötä kohden ja kaavoite­taan sitä toki muu­takin kuin asuntoja.

Kon­sult­ti­sopimus kaupunkibule­var­di­en vaikutusarvoista

Tilat­ti­in kon­sult­ti­työ WSO Fin­land Oy:ltä 155 000 eurol­la. Näistä kon­sult­ti­palkkioista on keskustel­tu paljon. Tässä se oli minus­ta ehdot­toman kan­natet­ta­va, kos­ka niin suur­ta ja kauaskan­toista työtä ollaan aloit­ta­mas­sa. Tästä alueesta ei viras­tol­la ole koke­mus­ta eikä ehkä kaikkea osaamis­takaan. Koko han­kkeessa on kyse ehkä 20 mil­jardista eurosta, joten selvit­tämi­nen 155 000 eurol­la on ihan perustelua. 

Jos olisin saanut päät­tää yksin, olisin tilan­nut kolme rin­nakkaista selvitystä.

Mel­lun­mäen ostarin kaava

Kaa­va oli lau­takun­nas­sa eloku­us­sa. Sen jäl­keen se on ollut lausun­tok­ier­roksel­la jaä lähetet­ti­in eteen­päin vähäisin muutoksin.

Kok­ouk­set

Ensi viikol­la ei ole kok­ous­ta, kun ei ole asioi­ta. April­lipäivän kok­ous pide­tään avoime­na kok­ouk­se­na val­tu­us­ton tavoin, joten kaik­ki sil­loin netin äärelle. 

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2014”

 1. Ymmär­rän toki poli­it­tis­ten taus­tatek­i­jöi­den vaiku­tuk­sen viras­to­työnä tehtävään selvi­tyk­seen ja tarkoi­tus ei ole trol­lail­la, mut­ta eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”? Minus­ta näi­den tilaami­nen ulkoa on kuin pank­ki tilaisi tilien korko­jen laskemiseen konsultin.

 2. On hyvä, että bule­vardis­oin­nista tilataan nyt sopi­va selvi­tys WSP:ltä. Tuo aiem­min tehty arvio liiken­nevaiku­tuk­sista oli ainakin väärin tutkittu.

 3. Krtek:
  Ymmär­rän toki poli­it­tis­ten taus­tatek­i­jöi­den vaiku­tuk­sen viras­to­työnä tehtävään selvi­tyk­seen ja tarkoi­tus ei ole trol­lail­la, mut­ta eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”? Minus­ta näi­den tilaami­nen ulkoa on kuin pank­ki tilaisi tilien korko­jen laskemiseen konsultin.

  Asial­la on puolen­sa. Virkami­esten tehtävä ei ole ohja­ta poli­it­tista päätök­sen­tekoa. Kansa on antanut selvän man­daatin bule­vardis­oin­nin puoles­ta. Sitä seikkaa tulisi kunnioittaa.

 4. Krtek:
  Ymmär­rän toki poli­it­tis­ten taus­tatek­i­jöi­den vaiku­tuk­sen viras­to­työnä tehtävään selvi­tyk­seen ja tarkoi­tus ei ole trol­lail­la, mut­ta eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”…

  Peri­aat­teessa noin pitäisi olla, mut­ta onko se näin? Kun kat­se­lee, kuin­ka paljon veroeu­ro­ja, siis min­un raho­jani, tuh­lataan tarpeet­toman ja tap­pi­ol­lisen joukkoli­iken­teen tukemiseen pitkin met­sia, niin min­ul­la ainakin on perustel­tu epäilys osaamisesta. 

  Asi­aa ei valitet­tavasti tee yhtään parem­mak­si suo­ma­lais­ten kon­sult­tien taso. En valitet­tavasti voi uskoa, että kon­sulent­ti­työ olisi sen osaavam­paa. (Olen ollut jär­jestelmähankkeis­sa, jois­sa käytetään konsulentteja 😉 )

  Tiivistyskaavo­jen pros­ent­tio­su­udet eivät ker­ro koko totu­ut­ta. Osmo on ansiokkaasti esitel­lyt tääl­lä usei­ta tiivistyskaavo­ja, jot­ka minus­ta ovat olleet lähin­nä puuhastelua ja raho­jen tuhlausta.

  Mm. joukkoli­iken­teen kan­nat­tavu­u­den kannal­ta oleel­lista olisi kaupunki­mais­es­ti raken­netun alueen laa­jen­t­a­mi­nen. Nyt esimerkik­si Haa­gaan tehdyt “tiivistämis­toimen­piteet” lähin­nä hait­taa­vat kaupungis­tu­mista. Näper­rel­lään yksit­täis­ten tont­tien kanssa, kun uusia kaupunki­maisia kaavo­ja (tiivistä umpiko­rt­telia, 6 ker­rosta) tässä tilanteessa tulisi tehdä kaupungi­nosa kerrallaan.

 5. Krtek: eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”?

  Sen ehkä pitäisi olla, mut­tei ole. Liiken­nesu­un­nit­telua varten tarvit­taisi­in oma met­ro­pol­i­ta­son organ­isaa­tio, joka olisi vähin­tään tasaver­tainen maankäytön suun­nit­telun kanssa. Tämän organ­isaa­tion pitäisi tehdä myös joukkoli­iken­teen strate­giset päätökset.

 6. eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”?

  Oliko tuos­sa kyse vain vaiku­tuk­sista liiken­teeseen? Bule­vardis­oin­ti­in liit­tyy aika paljon muutakin.

 7. Kimi: Asial­la on puolen­sa. Virkami­esten tehtävä ei ole ohja­ta poli­it­tista päätöksentekoa.

  Ei kai nyt hel­vetti sen­tään voi olla yksi­tyisen kon­sultinkaan tehtävä “ohja­ta päätök­sen­tekoa” sen suurem­mas­sa omi­naisu­udessa kuin virkamiestenkään?
  Tuol­laisen kon­sultin pitäisi kai lain mukaan toimia ihan saman­laisel­la virkavas­tu­ul­la ja man­daatil­la kuin julk­ishallinnon virkamie­skin. Vaikea ymmärtää, miten joku ulkop­uo­li­nen kon­sult­ti osaisi asian parem­min kuin täl­laista työk­seen tekevä. Jos taas viras­tossa on epäpäte­viä työn­tek­i­jöitä, niin pitäisi poli­itikonkin osa­ta tehdä jotain muu­ta kuin vain teet­tää hom­mat uud­estaan ulkopuolisella.

 8. anonyy­mi: Vaikea ymmärtää, miten joku ulkop­uo­li­nen kon­sult­ti osaisi asian parem­min kuin täl­laista työk­seen tekevä. Jos taas viras­tossa on epäpäte­viä työn­tek­i­jöitä, niin pitäisi poli­itikonkin osa­ta tehdä jotain muu­ta kuin vain teet­tää hom­mat uud­estaan ulkopuolisella.

  Vai eikö aika riitä? Jos näin on, voisiko pri­or­isoi­da? Ellei, palkataan tuol­la 150 000 eurol­la uusi työn­tek­i­jä. Ja ellei osaamista oma­l­la väel­lä ole, sitä pitää han­kkia. Bule­vardis­oin­ti on joka tapauk­ses­sa työpöy­däl­lä seu­raa­vat vuosikymmenet.

  Kaupunkien asukasluku kas­vaa, mut­ta uusia työn­tek­i­jöitä ei palkata. Sen sijaan työt teetetään kon­sul­teil­la. Räjähdys­mäis­es­ti lisään­tyvät kon­sult­tim­iljoonat ovat oikeasti julk­isten ydin­toim­into­jen yksi­ty­istämistä. Ja erit­täin kallista sel­l­aista. Eivätkö edes virkamiehet herää puol­lus­ta­maan omia työ­paikko­jaan. Ai niin, niil­lä nyt jo palka­tu­il­la on eläkevirat.

 9. Kimi: Kansa on antanut selvän man­daatin bule­vardis­oin­nin puoles­ta. Sitä seikkaa tulisi kunnioittaa. 

  Min­ul­ta on men­nyt nämä ohi. Mis­sä tilaisu­udessa kansa on antanut selvän man­daatin bulevardisointiin?

 10. Ville: Sen ehkä pitäisi olla, mut­tei ole. Liiken­nesu­un­nit­telua varten tarvit­taisi­in oma met­ro­pol­i­ta­son organ­isaa­tio, joka olisi vähin­tään tasaver­tainen maankäytön suun­nit­telun kanssa. Tämän organ­isaa­tion pitäisi tehdä myös joukkoli­iken­teen strate­giset päätökset. 

  Asia ei ole noin yksinker­tainen. Metropo­lialue on yksi tek­i­jä ja muu Uusi­maa pitää ottaa myös huomioon. Olet oike­as­sa myös maankäytön ja liiken­ner­atkaisi­jen kulkemis­es­ta käsi kädessä. Tämä on yksi syy, mik­si kun­tarakenne Uudel­la­maal­la vatii pikaisia toimen­piteitä. Helsin­ki, Espoo ja Van­taa on pilkot­ta­va toimivim­mik­si yksiköik­si niin, etteivät ne pysty domi­noimaan alueen suunnittelua.

  Hupaisa lop­putu­los on, että ain­oa kun­tarak­en­teeltaan ja taloudeltaan ter­ve kun­ta pääkaupunkiseudul­la on Kauniainen! 😀

 11. Krtek:
  Ymmär­rän toki poli­it­tis­ten taus­tatek­i­jöi­den vaiku­tuk­sen viras­to­työnä tehtävään selvi­tyk­seen ja tarkoi­tus ei ole trol­lail­la, mut­ta eikö liiken­teen vaiku­tusarvioiden tekem­i­nen ole taval­laan KSV:n “ydi­nosaamista”? Minus­ta näi­den tilaami­nen ulkoa on kuin pank­ki tilaisi tilien korko­jen laskemiseen konsultin.

  Kysymys on hyvä, ja ongel­ma tiivistyy siihen ettei tehdä “liiken­teen vaiku­tusarvioi­ta”. Sen sijaan tutk­i­taan kaupun­gin, taloudel­lis­ten reali­teetin, lyhyesti san­ot­tuna ympäröivän todel­lisu­u­teen vaiku­tus­ta liiken­teen suju­vu­u­teen, joka on maail­man ain­oa ja tärkein asia, ja ihan eri asia kuin vaikka­pa se paljonko vaivaa, aikaa ja hait­taa liikku­mis­es­ta on ihmisille.

  Tuos­ta tulokul­mas­ta on esimerkik­si kan­nat­tavaa vetää 50 kilo­metriä pitkä rata ilman yhtään ase­maa uudelle asuinalueelle keskelle kor­pea, kos­ka se nopeut­taa siel­lä asumaan oletet­tu­jen liikku­mista niin ja niin mon­ta miljoon­aa tun­tia vuodessa, joka kympin tun­ti­ti­hin­nal­la tuot­taa kym­me­nien miljoonien yhteiskun­naliset säästöt. Ja olisi myös lana­ta kHelsin­gin keskus­ta moot­tori­tieli­it­tymäk­si, kos­ka siten samaan aikaan sen läpi ajami­nen nopeu­tuu ja siel­lä on niin paljon vähem­män työ­paikko­ja ja asun­to­ja ettei ruuhki­akaan synny.

  Bule­vardis­oin­ti ja kan­takaupun­gin laa­jen­t­a­mi­nen tarkoit­taa suurin piirtein Turun kaupun­gin kokoista ihmisas­u­tus­ta. Jos nyt ehdotet­taisi­in Turun rak­en­tamista, niin ainakaan min­ulle ei pääl­lim­mäisen nousisi mieleen kysymys, että kuin­ka paljon se hidas­taa Turun läpi­a­joa. Tuo tilat­tu kon­sult­ti­selvi­tys on askel kohti järkeväm­pää asian tutkimista, työo­hjel­ma löy­tyy listal­ta ja kan­nat­taa lukea. Asial­lis­es­ti ottaen on kysymys siitä että kaavoite­taanko Helsinki­in tom­moi­set satatuhat­ta asun­toa ja työ­paikkaa kan­takaupun­gin jat­keek­si vai ei.

 12. Kalle:

  Hupaisa lop­putu­los on, että ain­oa kun­tarak­en­teeltaan ja taloudeltaan ter­ve kun­ta pääkaupunkiseudul­la on Kauniainen! 

  Nojoo. Munkkiniemikin olisi ter­ve, mut­ta Jakomä­ki ei. Tuo lisäisi seg­re­gaa­tio­ta aika lailla.

 13. Daniel Fed­er­ley: Nojoo. Munkkiniemikin olisi ter­ve, mut­ta Jakomä­ki ei. Tuo lisäisi seg­re­gaa­tio­ta aika lailla. 

  Olet ymmärtänyt Granin voimavarat väärin. 😉 Kyse ei ole itseasi­as­sa suurista vero­tu­loista, vaik­ka ne toki helpot­ta­vat sat­un­nais­es­ti kaupun­gin kas­saa, vaan kyse on tuloi­hin sopeute­tu­ista menoista. Grani on riit­tävän pieni kaupun­ki siihen, että päätösten tek­i­jät tun­netaan henkilöko­htais­es­ti. Jos teet hölmön päätök­sen, niin joku naa­puri tai kaveri muis­tut­taa kyl­lä asiasta. 🙂

  Helsin­ki on mallies­imerk­ki siitä, miten päätök­sen­teko on etään­tynyt kaupunki­lai­sista. Jos type­rä teras­sipäätös olisi tehty Granis­sa, oli­si­vat päät­täjät samana iltana kuulleet asi­as­ta. Eli yhtä hölmöä toilailua ei yksinker­tais­es­ti pääse syn­tymään ter­veessä kaupungis­sa. Ihan sama jut­tu rahankäytössä. 

  Tarvt­semme kun­tau­ud­is­tuk­sen. Helsin­ki on pakko pilkkoa toimiviksi yksiköiksi.

 14. Kari N: Min­ul­ta on men­nyt nämä ohi. Mis­sä tilaisu­udessa kansa on antanut selvän man­daatin bulevardisointiin?

  Neljän vuo­den välein on sem­moi­set kekker­it, mis­sä kansa val­it­see edus­ta­jia, ja he nyt on esimerkik­si päät­täneet että Helsinki­in pitää tehdää lisää asun­to­ja, tai että tarkoi­tus on se että suurem­pi osa liiken­teestä on joukkoli­iken­net­tä, ja jonkin­lainen mini­ta­so lie­nee että edes nyky­i­sis­sä osuuk­sis­sa pysytään. Käytän­nössä kaik­ki puolueet muuten kamp­pan­joi­vat noilla.

  Noil­ta poh­jal­ta ei käytän­nössä ole sel­l­aista vai­h­toe­hto­tule­vaisu­ut­ta jos­sa viiden kilo­metrin päästä Alek­sil­ta alkaa motarinvarsipusikot.

 15. Kalle: Helsin­ki on mallies­imerk­ki siitä, miten päätök­sen­teko on etään­tynyt kaupunki­lai­sista. Jos type­rä teras­sipäätös olisi tehty Granis­sa, oli­si­vat päät­täjät samana iltana kuulleet asiasta. 

  Mikä siinä teras­sio­hjeessa oli niin kamalaa? Se tun­tuu sapet­ta­van hirveän monia, mut­ta ohjeen luet­tuanikaan en ymmär­rä, mis­tä koko metak­ka johtuu. Ohjeni­vaskas­sa oli muu­tamia selviä kiel­to­ja, joitakin suosi­tuk­sia ja paljon esimerkke­jä perusteluineen.

  Ymmärtäisin asial­lisen kri­ti­ikin, mut­ta boikot­tiuh­ka ja monien asi­aan kan­taa ottanei­den ilmi­selvästi kuu­lop­uheisi­in poh­jau­tu­va vas­tus­tus on minus­ta type­r­ää. On kai selvää, että jonkin­laiset ohjeet ja sään­nöt on olta­va jo rav­in­toloit­si­joiden oikeustur­van ja tas­a­puolisen kohtelun vuoksi.

  Määräyk­siä teras­seista ja vas­taav­ista on var­masti muual­lakin, mut­ta niitä ei ole vält­tämät­tä help­po löytää, joten luulisi kaikkien ole­van tyy­tyväisiä, että ohjeet ovat hel­posti löy­det­tävis­sä yhdestä paikasta.

  1. Se mikä rav­in­toloit­sioi­ta risoo teras­sio­hjeis­sa kos­kee aurinko­var­jo­jen alko­holi­main­ok­sia, jota ovat tuoneet rav­in­toloille tulo­ja. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että tämä kiel­to tulee laista. Aiakin bus­sipysäkeiltä kal­ja­main­ok­set piti pois­taa vuo­den vaihteessa.

 16. Jos teras­sio­hjeet tule­vat alko­holisään­tö­jen osalta laista, niin nehän voi jät­tää pois teras­sisään­nöistä ja jät­tää koko hölmön riesan val­tion huolek­si. Val­tio säätää hölmön pykälän, huole­htikoon val­tio myös sen tulk­it­semis­es­ta ja valvon­nas­ta ja seu­ran­nas­ta ja sanktioinnista.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Se mikä rav­in­toloit­sioi­ta risoo teras­sio­hjeis­sa kos­kee aurinko­var­jo­jen alko­holi­main­ok­sia, jota ovat tuoneet rav­in­toloille tulo­ja. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että tämä kiel­to tulee laista. Aiakin bus­sipysäkeiltä kal­ja­main­ok­set piti pois­taa vuo­den vaihteessa. 

  Jos tuo alko­holi­main­oskiel­to on se, mik­si ohjei­ta vas­tuste­taan, mik­si sitä ei sit­ten san­o­ta suo­raan, vaan liet­so­taan käsit­tämätön­tä hys­te­ri­aa, joka peit­tää alleen varsi­naisen ongel­man? Yleen­sä rähjäämi­nen ei ole hyvä tapa ajaa omaa asiaa.

 18. Val­tio säätää hölmön pykälän, huole­htikoon val­tio myös sen tulk­it­semis­es­ta ja valvon­nas­ta ja seu­ran­nas­ta ja sanktioinnista.

  Kaik­ki kun­nille asete­tut velvoit­teet ovat val­tion säätämiä, mikä on tietysti järkyt­tävää ja yllät­tävää. Aurinko­var­josään­tö ei mah­dol­lis­es­ti ole ain­oa hölmö sään­tö siinä setissä.

 19. Osmo Soin­in­vaara: Se mikä rav­in­toloit­sioi­ta risoo teras­sio­hjeis­sa kos­kee aurinko­var­jo­jen alko­holi­main­ok­sia, jota ovat tuoneet rav­in­toloille tuloja.

  Ovatko tuoneet tulo­ja vai vähen­täneet noiden var­jo­jen hin­taa? Hin­taa­han en tietysti niille tiedä, mut­ta eivät ne ole ulkonäönkään perus­teel­la mitään mar­ketin kiinas­sa tehtyjä paperisia halpavarjoja.

 20. Pekka Taipale:
  Jos teras­sio­hjeet tule­vat alko­holisään­tö­jen osalta laista, niin nehän voi jät­tää pois teras­sisään­nöistä ja jät­tää koko hölmön riesan val­tion huolek­si. Val­tio säätää hölmön pykälän, huole­htikoon val­tio myös sen tulk­it­semis­es­ta ja valvon­nas­ta ja seu­ran­nas­ta ja sanktioinnista.

  Alko­holin main­on­nan rajoit­ta­mi­nen saat­taa olla yksi nyky­hal­li­tuk­sen tehokkaim­mista toimista kestävyys­va­jeen paikkaamisek­si. Kun ottaa huomioon, miten kalli­ik­si alko­holin ter­vey­delle haitalli­nen käyt­tö yhteiskun­nalle tulee. Posi­ti­ivi­nen kehi­tys näky­isi myös kaupun­gin kas­sas­sa, joten myös kaupun­gin kan­nat­taa olla täysil­lä mukana hankkeessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.