Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.2.2014

(Lis­taan tästä)

Kuusikym­men­tä uut­ta käpyläläistä

Paik­ka Mäkelänkatu 95, Käärmet­aloa vastapäätä. Van­ha pankki­raken­nus pure­taan ja ton­tille raken­netaan yksi saman­lainen viis­tosti tiehen sijait­se­va ker­rosta­lo lisää. Van­hat ker­rostalot suo­jel­laan. Uut­ta asuin­raken­nu­soikeut­ta tulee 2400 ker­rosneliötä lisää. Har­mit­toman tun­tu­inen täy­den­nys­rak­en­tamiskaa­va. Tont­tite­hokku­us vähän alle yhden. Olisi var­maankin suurem­pi, jos olisi kyse uudisrakennuskohteesta.

Tuo suo­jelupäätös vähän mieti­tyt­tää. Aika paljon meil­lä suo­jel­laan kohta­laisen nuor­takin raken­nuskan­taa. Tässä tapauk­ses­sa siitä ei liene san­ot­tavaa hait­taa, mut­ta olisi, jos taloy­htiö pyytäisi lupaa purkaa van­hat raken­nuk­set ja kaavoit­taa tont­ti parem­min. Kurt Sim­bergille voidaan antaa anteek­si, että hän sijoit­ti raken­nuk­set taval­la, joka mak­si­moi Mäkelänkadun liiken­nemelun ton­til­la, kos­ka 40-luvun alus­sa liiken­net­tä oli paljon vähem­män. Jos tont­ti tehtäisi­in nyt, Mäkelänkadun var­teen raken­net­taisi­in yht­enäi­nen talo­muuri, jot­ta sen takana olisi vähän rauhal­lisem­paa. Näin tehdään, kun Mäkelänkat­ua aikanaan jatke­taan Käpylästä pohjoiseen kohti Kehä I:tä Tuusu­lantien tilalle.

WSOY:n talo Bule­vardil­la asunnoiksi

Mietin het­ken, olenko asi­as­sa esteelli­nen, kos­ka olen Teos Oy:n kir­jail­i­ja ja tämä kaa­va vaikut­taa suuresti kus­tan­nu­sosakey­htiön ase­maan (halu­aisi­vat pysyä raken­nuk­ses­sa vuokralaise­na), mut­ta en ole. Olisin ehkä, jos ryhty­isin kiivaasti vas­tus­ta­maan han­ket­ta vuokralais­ten edun nimissä.

Tont­tite­hokku­us 4,2, ihan hyvää tasoa siis. Autopaikkanor­mi tuhoaisi koko han­kkeen, mut­ta sitä ei nyt sovel­leta, kos­ka talo on joskus viime vuosi­tuhan­nel­la ollut asuinkäytössä. Käytän­nössä talon asukkaat, eivät var­maankaan aivan tulo­jakau­man alapäästö, vuokran­nevat itselleen autopaikat jostain kau­pal­lis­es­ta hal­lista. En todel­la ymmär­rä, mik­si kaaval­la pitäisi määrätä, kuin­ka mon­en asukkaan on näin tehtävä.

Kaava­muu­tos lisää raken­nuk­sen arvoa niin paljon, että kiin­teistövi­ras­to halu­aa osan hyödys­tä kaupungille. Eikö tämä vähän viit­taa siihen, että asun­to­ja noil­la seuduil­la tarvi­taan enem­män kuin toimistoja?

Pasi­lan­sil­lan liikennesuunitelma

Sil­taa leven­netään, ratikat saa­vat omat kaistansa ja Pasi­lan ase­man eteen tulee ratikkapysäk­ki kah­den ratikan mitoituk­sel­la. Jalanku­lus­ta oma­lle tasolleen erote­tut 2,5 metrin pyöräti­et. Enää ei puu­tu kuin raha, mut­ta sitä var­maankin Pasi­la-pro­jek­ti­in löy­tyy. Onhan kyse mil­jardilu­okan investoinnista.

40 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.2.2014”

 1. Soin­in­vaara: Aika paljon meil­lä suo­jel­laan kohta­laisen nuor­takin rakennuskantaa.

  Kyl­lä jotain on siinä vai­heessa pahasti vial­la kun nim­imerkissäni esi­in­tyvä raken­nus on suo­jel­tu his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaana rakennuksena. 😀

 2. Toi Mäkelänkatu 95 ja tont­tite­ho 1,0. Jos tämä olisi yksit­täistapaus, niin mikäpä siinä, mut­ta kun nämä on jär­jestäen tätä: Ei ne lähiöt olen­nais­es­ti tiivisty, jos niitä raken­netaan ihan samal­la saplu­u­nal­la kuin ennenkin. Tässä on käytän­nössä tehty suo­ra kopio vierei­sistä talosta.

  Aluei­den tiivistämi­nen tarkoit­taa sitä, että raken­nuste­hokku­ut­ta nos­te­taan. Ahtaasti tulkit­tuan tämä on ris­tiri­idas­sa esimerkik­si kyseisen kaa­van kohdal­la maini­tun tavoit­teen kanssa: “Uud­is­raken­nuk­sen mas­soit­telu, paik­ka ton­til­la ja arkkite­htu­urin tyyli on tarkoi­tus sovit­taa ympäristöön sopivaksi.”

  Joka tuo­ta tulk­in­taa pitää höl­len­tää niin että saadaan suurem­pia raken­nuste­hokkuuk­sia, tai sit­ten lakataan laske­mas­ta neliö­tavoit­tei­ta täy­den­nys­rak­en­tamisen varaan, kos­ka näin ne lähiöt eivät tiivisty. Eli pitäisi tehdä valintoja.

 3. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Kyl­lä jotain on siinä vai­heessa pahasti vial­la kun nim­imerkissäni esi­in­tyvä raken­nus on suo­jel­tu his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaana rakennuksena. 

  No siis onhan makkarat­a­lo kuitenkin merkit­tävä oman aikakaut­en­sa tuote, ja kaupunkiku­val­lis­es­ti merkit­täväl­lä paikalla. Paljon kyseenalaisem­paa on täysin bulkki­rak­en­tamista edus­tavien ker­rostalolähiöi­den suo­jelem­i­nen, vaik­ka ne eivät olisikaan yhtä “rumia”.

  Kaikenkaikki­aan rak­en­tamisen sään­te­ly pitäisi tehdä jous­tavam­mak­si. His­to­ri­aa on mah­dol­lista kun­nioit­taa vaik­ka kaikkea ei suo­jeltaisikaan kuo­li­aak­si. Eli jonkin­lainen tapausko­htainen hark­in­tamenet­te­ly ja jous­ta­va raken­nus­su­un­nit­telu­vai­heessa tehtävä laat­u­arvioin­ti pitäisi saa­da hel­vetin jäykkien kaavo­jen tilalle. 

  Eihän siinä ole mitään järkeä, että kaupun­gin rak­en­t­a­mi­nen seisoo kun kaavoitus­pros­es­si vie vuosikau­sia, ja kun rak­en­ta­maan ehkä lop­ul­ta oltaisi­in pääsemässä han­kkeen taloudel­liset ja toimin­nal­liset reunae­hdot ovatkin jo muuttuneet.

 4. OS:“Kaavamuutos lisää raken­nuk­sen arvoa niin paljon, että kiin­teistövi­ras­to halu­aa osan hyödys­tä kaupungille. Eikö tämä vähän viit­taa siihen, että asun­to­ja noil­la seuduil­la tarvi­taan enem­män kuin toimistoja?”

  Läpinäkyvyy­den nimis­sä kak­ki tämänkaltaiset sopimuk­set pitäisi esitel­lä viimeistä sent­tiä myöten netis­sä. Tässä on oikeasti kor­rup­tion paik­ka. Bule­vardis­oin­nin yhtey­dessä Valio muut­taa Pitäjän­mäen mehute­htaansa asun­noik­si. Kaupun­ki vetää välistä samal­la taval­la ja kaik­ki on tyy­tyväisiä pait­si tule­vien asun­to­jen omis­ta­jat, joille on siu­naan­tunut superkallis tont­ti. Ja asun­to­jen neliöhin­nat pyörivät 8000 eurossa?

  Kos­ka yhteiskun­ta tukee asum­ista, markki­nat vääristyvät vuosi vuodelta pahem­min, kunnes joskus hin­taku­pla hävit­tää kaik­ki speku­laa­tiovoitot. Kansalaiset menet­tävät rahansa kahdesti. Ensin pank­ki irti­sanoo lainat ja myy asun­not pilkkahin­taan omille bul­vaaneilleen. Sit­ten kansalaiset mak­sa­vat toisen ker­ran laskut, kun pankkien taseet rom­ah­ta­vat ja val­tion pankkituel­la pide­tään pankit pystyssä.

 5. Ei siinä mitään jos suo­jelu kulk­isi aina lau­takun­nan kaut­ta. Kaupunkiku­va­neu­vot­telukun­ta käyt­tää yksit­täi­sis­sä han­kkeis­sa omaa valtaansa,aikakaudelle tyyp­il­lis­inä on säi­lytet­tävä huoneis­to­jen han­kalat poh­jatkin. Vii­sain­ta jät­tää kaik­ki keskus­tan nor­maal­i­hin­taiset han­kkeet sik­seen, ei niihin osta­jien tai vuokralais­ten rahat riitä.

 6. Antsa: Kaupun­ki vetää välistä samal­la taval­la ja kaik­ki on tyy­tyväisiä pait­si tule­vien asun­to­jen omis­ta­jat, joille on siu­naan­tunut superkallis tont­ti. Ja asun­to­jen neliöhin­nat pyörivät 8000 eurossa?

  Vaik­ka rak­en­ta­ja saisi sen ton­tin ilmaisek­si, ne neliöhin­nat ovat ihan samat. Ne määräy­tyvät markki­noil­la, ja niil­lä markki­noil­la hin­nat määräy­tyvät tar­jon­nan mukaan.

  Kaupunki­lais­ten etu on se, että kaupun­ki ottaa kaavoitushyödys­tä mah­dol­lisim­man ison osan itselleen. Mak­sa­jana on ton­tin nykyi­nen omis­ta­ja, ei kukaan muu.

 7. Antsa:
  Kaupun­ki vetää välistä samal­la taval­la ja kaik­ki on tyy­tyväisiä pait­si tule­vien asun­to­jen omis­ta­jat, joille on siu­naan­tunut superkallis tont­ti. Ja asun­to­jen neliöhin­nat pyörivät 8000 eurossa? 

  Jos ne asukaat ne asun­not osta­vat, niin kaipa hei­dän täy­tyy olla vähin­tään kohtu­ullisen tyy­tyväisiä. Jos poten­ti­aaliset asukkaat ovat valmi­ita mak­samaan asun­noista 8000 €/m2, niin sil­lä hin­nal­la raken­nus­li­ike ne heille halu­aa myy­dä, ihan riip­pumat­ta siitä, oli­vatko hei­dän omat kus­tan­nuk­sen­sa 7900 €/m2 vai 790 €/m2. Jos hin­to­ja halu­taan laskea, niin sil­loin pitää lisätä tar­jon­taa, ei kas­vat­taa raken­nus­li­ikkei­den mar­gin­aalia lahjoit­ta­mal­la heille tont­te­ja ali­hin­taan (kysyn­nän leikkaamista kieltäy­tymälä majoitut­ta­mas­ta muual­ta tullei­ta ihmisiä, joil­la ei ole sen enem­pää rahaa kuin työ­paikkaa voisi tietysti myös harkita)

 8. Annetaan­pa vai­htelun vuok­si posi­ti­ivista palautet­ta: Pasi­lan­sil­lan liiken­nesu­un­nitel­ma on tehty hyvin. En löy­dä siitä mitään kor­jat­tavaa. Edel­liseen ver­sioon ver­rat­tuna on eri­tyisen posi­ti­ivista, että raitio­vaunut ovat saa­neet omat kaistat.

 9. Antsa:
  Bule­vardis­oin­nin yhtey­dessä Valio muut­taa Pitäjän­mäen mehute­htaansa asun­noik­si. Kaupun­ki vetää välistä samal­la taval­la ja kaik­ki on tyy­tyväisiä pait­si tule­vien asun­to­jen omis­ta­jat, joille on siu­naan­tunut superkallis tont­ti. Ja asun­to­jen neliöhin­nat pyörivät 8000 eurossa? 

  Jos asun­to­jen hin­ta ylit­tää markki­nahin­nan, niitä ei saa­da myy­tyä. Jos tuotan­tokus­tan­nuk­set ylit­tävät markki­nahin­nat, ei asun­to­ja raken­neta ollenkaan. Pitäjän­mäessä ei siis voi olla myyn­nis­sä 8 000 €/m2 asun­to­ja, jot­ka oli­si­vat niin kalli­itä korkei­den raken­nuskus­tan­nusten tai kalli­in ton­tin takia.

 10. Mäkelänkatu 95 ker­rostalot edus­ta­vat vielä sitä aikaa kun ker­rostalo­jen ulkonäöstä välitet­ti­in, vaik­ka ne ovatkin muo­tok­ieleltään hyvin yksinkertaisia. 

  Sen sijaan että tont­tite­hokku­udel­la 1,0 raken­netaan jatkok­si vielä yksi talo, olisi parem­pi jos jäl­jel­lä ole­va osa raken­net­taisi­in tiivi­isti, mut­ta talo­jen ulkonäkö olisi täysin kopi­oitu van­hem­mista taloista. 

  Täl­löin uusi raken­nus toisaal­ta tiivistäisi aluet­ta mut­ta toisaal­ta ei olisi niin pahasti ris­tiri­idas­sa van­hempi­en raken­nusten kanssa.

  Sen sijaan vuo­den 1965 jäl­keen raken­netul­la alueel­la on parem­pi kun koko alue jyrätään. Tämä nos­taa samal­la alueen arvoa.

 11. Pasi­las­sa on nyky­isin pyörätie Opastin­sil­lal­ta Pasi­lan­sil­lalle. Suun­nitel­mas­sa on vain jalka­käytävä. Uno­h­tuiko pyörätie vai onko se tarkoi­tus pois­taa? Esi­tys­tek­stistä ei käy ilmi.

 12. Daniel Fed­er­ley:
  Annetaan­pa vai­htelun vuok­si posi­ti­ivista palautet­ta: Pasi­lan­sil­lan liiken­nesu­un­nitel­ma on tehty hyvin. En löy­dä siitä mitään kor­jat­tavaa. Edel­liseen ver­sioon ver­rat­tuna on eri­tyisen posi­ti­ivista, että raitio­vaunut ovat saa­neet omat kaistat.

  Ei nyt ruve­ta kehu­maan! 🙂 Mut­ta toki siis huikea paran­nus nykyti­laan ja hyvää työtä. Yksi­tyisko­htana väit­täisin että lai­turi on turhan lyhyt, pitäisi mah­tua kak­si Arti­cia eli 60m, mut­ta vaikea sanoa kun pitu­ut­ta ei ole kuvaan merkitty.

  Mut­ta se mitä tuos­sa ei ole ratkot­tu on Rat­api­hantien ja Asemapääl­likönkadun risteys. Siinä on nyt seit­sämän kon­flik­tisu­un­taa, eli val­ois­sa seisoo ja pitkään ihan kaik­ki kulku­muodot. Jotain tuolle pitäisi tehdä.

  1. Yksi­tyisko­htana väit­täisin että lai­turi on turhan lyhyt, pitäisi mah­tua kak­si Arti­cia eli 60m, mut­ta vaikea sanoa kun pitu­ut­ta ei ole kuvaan merkitty.

   On siinä kuvas­sa mit­ta-asteikko. Minus­ta se oli vähän yli 60 metriä.

 13. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Jos asun­to­jen hin­ta ylit­tää markki­nahin­nan, niitä ei saa­da myy­tyä. Jos tuotan­tokus­tan­nuk­set ylit­tävät markki­nahin­nat, ei asun­to­ja raken­neta ollenkaan. Pitäjän­mäessä ei siis voi olla myyn­nis­sä 8 000 €/m2 asun­to­ja, jot­ka oli­si­vat niin kalli­itä korkei­den raken­nuskus­tan­nusten tai kalli­in ton­tin takia.

  Täy­del­lisessä kil­pailus­sa kysyn­tä ja tar­jon­ta voidaan ehkä saadakin tas­apain­oon. Helsingis­sä asun­tomarkki­noil­la ei ole täy­del­lis­es­tä kil­pailus­ta puhet­takaan. On kun­nalli­nen kaavoitus­mo­nop­o­li. Kaavoitus­pros­es­si kestää 10 vuot­ta. Tar­jon­ta on oli­gop­o­lis­tista: vain har­vo­ja ruot­salaisia raken­nus­li­ikkeitä. Tont­tikoko kaavoite­taan suurek­si, ettei kil­pailua pääse syn­tymään ja jos pääsee kaupun­ki pois­taa epämieluisat tarjoajat(vrt. Munkkisaaren­ran­ta). Lisäk­si omis­tusasum­ista tue­taan ver­i­huo­jen­nuk­sel­la. Asum­istuet taas vääristävät vuokramarkkinoita.

  Valion alueen kaavoit­ta­mi­nen liit­tyy siis uuteen yleiskaava­su­un­nitel­maan, joka real­isoituu asun­to­tuotan­tona joskus 10–15 vuo­den kulut­tua. Sato myy tänään uud­isko­hdet­ta Pitäjän­mäel­lä kalleim­mil­laan 6000 euron neliöhinnalla.

 14. Läh­es aina kun olen nykyisel­lä Pasi­lan ase­man saat­topaikko­ja tarvin­nut, on ne olleet täysin tai läh­es täyn­nä, ja odot­telijoi­ta väylien pysähtymiskiel­tore­unoil­lakin. Suun­nitel­mas­sa paikko­jen määrää ase­man edessä vielä vähen­netään nykyis­es­tä, ja samal­la ase­man matkus­ta­jamäärien odote­taan kas­va­van? Ter­ve­tu­loa jumi­tus. Eri­laista aukio­ta tulee sil­loille ja seudulle muutenkin niin paljon, että parin lisämetrin käyt­töä ase­man edessä toisenkin parkkiriv­in muut­tamiseen vinoru­uduik­si voisi pitää perusteltuna.

 15. Daniel Fed­er­ley:
  Pasi­lan­sil­lan liiken­nesu­un­nitel­ma on tehty hyvin. En löy­dä siitä mitään kor­jat­tavaa. Edel­liseen ver­sioon ver­rat­tuna on eri­tyisen posi­ti­ivista, että raitio­vaunut ovat saa­neet omat kaistat.

  Vaikut­taisi, että tässä ei ole huomioitu mitenkään uut­ta rautio­vaunulin­jas­to­su­un­nitel­maa, jos­sa raitio­vaunuli­ikenne Pasi­lan­sil­lal­ta län­teen päin alka­isi Län­si-Pasi­lan lenkin sijaan kulke­maan suo­raan Pasi­lankat­ua pitkin etelään. Eli sen puit­teis­sa joudu­taan suun­nit­tele­maan ja rak­en­ta­maan sil­lan län­sipää uudestaan?

  Yleis­es­ti, miten pyöräkaistal­ta kään­nytään vasem­malle? Risteyk­sen reuno­ja pitkin, kak­sien eri val­o­jen kaut­ta? Samal­la kun autot menevät poik­ki risteyk­sen yksil­lä val­oil­la? Rat­api­hantien ja Asemapääl­likönkadun risteyk­ses­tä tulee niin val­ta­van suuri, että tämän mutkit­telun sijaan myös polkypyöräil­i­jälle risteyk­sen läpi oikaisu alkaa ole­maan houkut­tel­e­va vai­h­toe­hto, varsinkin jos Pasi­lan­sil­lan suun­nan autoli­ikenne nykyis­es­tä huo­mat­tavasti vähenee.

 16. vir­taus­po­hti­ja:
  Läh­es aina kun olen nykyisel­lä Pasi­lan ase­man saat­topaikko­ja tarvin­nut, on ne olleet täysin tai läh­es täyn­nä, ja odot­telijoi­ta väylien pysähtymiskiel­tore­unoil­lakin. Suun­nitel­mas­sa paikko­jen määrää ase­man edessä vielä vähen­netään nykyis­es­tä, ja samal­la ase­man matkus­ta­jamäärien odote­taan kas­va­van? Ter­ve­tu­loa jumi­tus. Eri­laista aukio­ta tulee sil­loille ja seudulle muutenkin niin paljon, että parin lisämetrin käyt­töä ase­man edessä toisenkin parkkiriv­in muut­tamiseen vinoru­uduik­si voisi pitää perusteltuna.

  Myös pyöräi­lyn kannal­ta suun­nitel­ma on katas­tro­faa­li­nen. Ei kait tänä päivänä enää tehdä noin surkaa pyöräi­ly­in­fraa kuin tuos­sa ase­man edessä. Vai onko tämä niin kaukana pyöräi­lyä esil­lä pitävien päät­täjien omista asuinalueista, ettei ole niin väliäkään?

 17. Antsa: Helsingis­sä asun­tomarkki­noil­la ei ole täy­del­lis­es­tä kil­pailus­ta puhettakaan. 

  Mainit­set kyl­lä mon­ta asi­aa, jot­ka sotke­vat asun­tomarkki­noi­ta (hitaan kaavoituk­sen tuo­ma tont­tip­u­la, asumisen tuet). Mut­ta mikään näistä ei muu­ta sitä, että asun­non myyn­ti­hin­ta määräy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.

  Jos raken­nus­li­ikkei­den kil­pailu on huonoa, se näkyy tont­tien hin­to­jen alen­e­mise­na, ei myyn­ti­hin­to­jen nousuna.

 18. Viherinssi: Mainit­set kyl­lä mon­ta asi­aa, jot­ka sotke­vat asun­tomarkki­noi­ta (hitaan kaavoituk­sen tuo­ma tont­tip­u­la, asumisen tuet). Mut­ta mikään näistä ei muu­ta sitä, että asun­non myyn­ti­hin­ta määräy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.

  Eli tässä kokon­aisu­udessa asun­to­jen myyn­ti­hin­ta on ain­ut kus­tan­nuserä, joka määräy­tyy vapail­la markki­noil­la. Ja kaik­ki muu on jotenkin säänneltyä.

  Näin siu­nataan mekanis­mi, jos­sa asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen mak­saa 2000e neliöltä, kaupun­ki ottaa 1000e neliöltä tont­tista ja lop­ut 5000e neliöltä menee — ties mihin. Ja sit­ten tekopy­hänä ollaan kauhis­tele­mas­sa Sot­shin korruptiota.

 19. Viherinssi: Mainit­set kyl­lä mon­ta asi­aa, jot­ka sotke­vat asun­tomarkki­noi­ta (hitaan kaavoituk­sen tuo­ma tont­tip­u­la, asumisen tuet). Mut­ta mikään näistä ei muu­ta sitä, että asun­non myyn­ti­hin­ta määräy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.Jos raken­nus­li­ikkei­den kil­pailu on huonoa, se näkyy tont­tien hin­to­jen alen­e­mise­na, ei myyn­ti­hin­to­jen nousuna.

  Ei tietenkään näy. Jos tont­tien hin­ta uhkaa laskea, vähen­netään tont­tien tar­jon­taa. Jos asun­to­jen hin­nois­sa on lasku­painei­ta, vähen­netään uudisrakentamista.

  Ja kas kum­maa taas on asun­tomarkki­na tas­apain­os­sa, asumisen hin­ta nousee nousemis­taan, pankkien kan­nat­tavu­us para­nee ja suuria kiin­teistö­mas­so­ja omis­ta­vat rikas­tu­vat entisestään.

  Asun­non myyn­ti­hin­ta on kutakuinkin ain­oa asia, joka asun­tomarkki­noil­la määräy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan. Monop­o­li/oli­gop­o­li-ase­mas­sa ole­vien toim­i­joiden ei mil­loinkaan tarvitse laskea hintojaan.

 20. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Kyl­lä jotain on siinä vai­heessa pahasti vial­la kun nim­imerkissäni esi­in­tyvä raken­nus on suo­jel­tu his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaana rakennuksena. 

  Museovi­ras­to — kehi­tyk­sen jarru!

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Koti-isä
  Tuon Sot­shi-näköko­hdan vuok­si ton­tit pitäisi aina huutokaupata.

  Jän­nä jut­tu että ihmiset ovat ainakin omien koke­musteni mukaan keskimäärin tästä ihan eri mieltä. Minus­ta olisi reilumpaa myy­dä ton­tit markki­nahin­taan ja arpoa sit­ten niitä kymp­pi­ton­nien pikavoit­to­ja kaikkien kaupunki­lais­ten kesken, ei ain­oas­taan niiden joil­la on mah­dol­lisu­us han­kkia pari-kolme sataa ton­nia lainaa.

 22. Pasi­lan sil­lan suun­nitel­man tek­stis­sä san­o­taan “Ajo­ra­to­jen vier­essä on lisäk­si korote­tut pyöräkaistat.”

  Kart­taan on piir­ret­ty ja merkit­ty “Pyöräti­et”.

  Kum­mat tähän aio­taan tehdä? Vai onko KSV päätök­sel­lä mitään väliä, Raken­nusvi­ras­to tekee niin kuin aina ennenkin.

  1. Kuvan mukaan siinä olisi kolmi­ta­so­ratkaisu. Esit­telijä puhui tänään pyöräkaistoista, mut­ta tuo kaista on kyl­lä eri tasos­sa kuin ajo­ra­ta — ja eri tasos­sa kuin jalkakäytävä.

 23. Pasi­lan­sil­lan uusi suun­nitel­ma on hyvä raiti­oli­iken­teen kannalta. 

  Yksi kysymys kuitenkin:
  Miten varmis­te­taan runk­obus­sil­in­jo­jen riit­tävä suju­vu­us siinä vai peruste­taanko nämä runk­olin­jat suo­raan raitiolinjoiksi?

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Koti-isä
  Tuon Sot­shi-näköko­hdan vuok­si ton­tit pitäisi aina huutokaupata.

  Niin pitäisi. Mik­si näin ei tehdä?

  Tosin tämäkään ei riitä, sil­lä huu­tokau­pan ehtona pitäisi olla rak­en­tamis­pakko. Vielä jos ymmär­ret­täisi­in jär­jestää yli­tar­jon­tati­lanne pääkaupunkise­dun tont­ti­markki­noille, voisi tämän maan talous lähteä nousuun.

  Itse uskon, että järkeä hom­maan saadaan vas­ta ison kri­isin kaut­ta. Uskoni nyky­poli­itikko­jen kykyyn paran­taa yhteiskun­taamme on mennyt.

  1. Vapaara­hoit­teiset ton­tit jae­taan Helsingis­sä tar­jouskil­pailun kaut­ta. Niihin sisäl­tyy rak­en­tamis­pakko uihkana vuokraoikeu­den menettäminen.

 25. a_l: Ei tietenkään näy. Jos tont­tien hin­ta uhkaa laskea, vähen­netään tont­tien tar­jon­taa. Jos asun­to­jen hin­nois­sa on lasku­painei­ta, vähen­netään uudisrakentamista.

  Ja kumpikin näistä asioista on näp­pärästi markki­noiden ulot­tumat­tomis­sa kaupun­gin näpeis­sä… Jos tont­te­ja kaavoite­taan tarpeek­si ja reg­u­laa­ti­ol­la huole­hdi­taan myös niiden rak­en­tamis­es­ta, ongel­maa ei ole.

  Tot­takai markki­na­toim­i­jat vetävät koti­in­päin minkä ehtivät, markki­na­t­alous perus­tuu siihen. Markki­noiden luomi­nen olisi tässä tapauk­ses­sa julkisen val­lan homma.

 26. a_l: Ei tietenkään näy. Jos tont­tien hin­ta uhkaa laskea, vähen­netään tont­tien tar­jon­taa. Jos asun­to­jen hin­nois­sa on lasku­painei­ta, vähen­netään uudisrakentamista.

  Tont­tien tar­jon­ta on poli­it­ti­nen muut­tu­ja, ei siihen päde markkinatalous.

 27. Asun­to­jen osto­hin­ta on se mitä noin 20 vuo­den aikana suinkin pystyy mak­samaan. Laadul­la ei ole hin­nan kanssa mitään tekoa ja raken­nus­fir­mat eivät siitä enää edes piittaa.

 28. teekkari: Tont­tien tar­jon­ta on poli­it­ti­nen muut­tu­ja, ei siihen päde markkinatalous.

  Aivan, ja poli­itikot pitävät huolen, ettei kaavoitet­tu­ja tont­te­ja ole esim. nyt kun rak­en­t­a­mi­nen muu­toin halpenisi taan­tu­man aikana. Kaupun­ki pitää edelleen keinotekois­es­ti hin­taa ylhäällä

 29. KariS: Myös pyöräi­lyn kannal­ta suun­nitel­ma on katas­tro­faa­li­nen. Ei kait tänä päivänä enää tehdä noin surkaa pyöräi­ly­in­fraa kuin tuos­sa ase­man edessä. Vai onko tämä niin kaukana pyöräi­lyä esil­lä pitävien päät­täjien omista asuinalueista, ettei ole niin väliäkään? 

  Jos bus­sipysäkkien ja pyörä­tien väli­in saadaan kaide tms., niin tuo­han on mielestäni aivan eri­no­mainen suun­nitel­ma pyöräil­i­jän kannal­ta. Tuos­ta ei kuitenkaan käy ilmi, tuleeko sel­l­aista. Jol­lain taval­la bus­sipysäkin ja jälka­käytävän väli­nen hor­toilu pyörätiel­lä pitäisi estää.

 30. Tuo­mas: Jos bus­sipysäkkien ja pyörä­tien väli­in saadaankaide tms., niin tuo­han on mielestäni aivan eri­no­mainen suun­nitel­ma pyöräil­i­jän kannal­ta. Tuos­ta ei kuitenkaan käy ilmi, tuleeko sel­l­aista. Jol­lain taval­la bus­sipysäkin ja jälka­käytävän väli­nen hor­toilu pyörätiel­lä pitäisi estää.

  Kat­sop­pas nyt bus­sipysäkin lisäk­si kaik­ki ne risteyk­set. Toiv­o­ton­ta on pyöräi­lyn edis­tämi­nen Helsingis­sä kan­takaupun­gin ulkop­uolel­la, päät­täjil­lä ei ole pien­in­täkään halua edis­tää muu­ta kuin pyöräkaisto­ja keskustassa

 31. Muis­tuu mieleen aika erikoinen suo­jelupäätös, joka kos­ki Pih­la­jamä­keen 60-luvul­la raken­net­tu­ja beon­isia bunkkeriasuintaloja.

  Yksi raken­nus sai suo­jelupäätök­sen taloy­htiön tah­don vas­tais­es­ti. Oli näet läh­es ain­oa yksi­tyis­esä omis­tuk­ses­sa, muut oli­vat kaupun­gin vuokrataloja.

  Ruot­sis­sa vas­taavia rumiluk­sia ollaan jo purkamassa.

 32. KariS: Aivan, ja poli­itikot pitävät huolen, ettei kaavoitet­tu­ja tont­te­ja ole esim. nyt kun rak­en­t­a­mi­nen muu­toin halpenisi taan­tu­man aikana. Kaupun­ki pitää edelleen keinotekois­es­ti hin­taa ylhäällä

  1990 luvun lamas­sa putosi van­ho­jen ja uusien asun­to­jen hin­nat näp­pitun­tu­mal­la 40 %. 

  Har­voil­la toteu­tu­il­la kor­jaus- ja uud­is­raken­nushankkeil­la oli yleinen poli­it­ti­nen tuki ja vira­nomais­pros­es­sit toi­mi sujuvasti. 

  Vaik­ka reg­u­laa­tio ei lisään­nyt määräys­ten muo­dos­sa muut­ta­vat käsit­telijät omia tulk­in­ta­pe­rusteitaan ja lop­putu­lok­se­na rak­en­tamisen kallistuminen. 

  Nyt pitäisi saa­da jotkin kansal­listalkoon käyn­ti­in PKS-alueen asun­to­jen hin­to­jen hallitsemiseksi.

 33. Tuo­mas: Jos bus­sipysäkkien ja pyörä­tien väli­in saadaan kaide tms

  Kaitei­ta tai tolp­pia voisi käyt­tää myös pyöräkaisto­ja muus­ta tiestä erotettaessa.

 34. anonyy­mi: Kaitei­ta tai tolp­pia voisi käyt­tää myös pyöräkaisto­ja muus­ta tiestä erotettaessa.

  Tai kun molem­min puolin pyöräkaistaa ei voi olla kaidet­ta, olisiko sel­l­ainen ratkaisu hyvä, että jalka­käytävän ja pyörä­tien välis­sä on 50 cm korkea kaide, joka on help­po ylit­tää mut­ta joka antaa selkeän viestin jalankulk­i­jalle että pyöräkaistan puolel­la ei saa kävel­lä, ja auto­tien ja pyöräkaistan välis­sä on puolestaan tärinärai­ta, joka tärisyt­tää pyöräkaistalle eksyvää city­maas­turikuskia niin että paikat läh­tee ham­paista, ja sen ver­ran korkea reuna että molem­pi­en yhtäaikainen auraami­nen on vielä mah­dol­lista. Pyörä­tien ja ja jalka­käytävän välil­lä sit­ten korkeampi kaide vaar­al­li­sis­sa paikois­sa, kuten pysäkin vieressä.

 35. Rauno: 1990 luvun lamas­sa putosi van­ho­jen ja uusien asun­to­jen hin­nat näp­pitun­tu­mal­la 40 %. 

  Har­voil­la toteu­tu­il­la kor­jaus- ja uud­is­raken­nushankkeil­la oli yleinen poli­it­ti­nen tuki ja vira­nomais­pros­es­sit toi­mi sujuvasti. 

  Vaik­ka reg­u­laa­tio ei lisään­nyt määräys­ten muo­dos­sa muut­ta­vat käsit­telijät omia tulk­in­ta­pe­rusteitaan ja lop­putu­lok­se­na rak­en­tamisen kallistuminen. 

  Nyt pitäisi saa­da jotkin kansal­listalkoon käyn­ti­in PKS-alueen asun­to­jen hin­to­jen hallitsemiseksi.

  Nuo 90 luvun normien kiristyk­set oli niitä “Könkkölä” norme­ja. Niitä sovel­letaan vain Helsingis­sä. Van­taa ja Espoo joustaa

 36. anonyy­mi: Kaitei­ta tai tolp­pia voisi käyt­tää myös pyöräkaisto­ja muus­ta tiestä erotettaessa.

  …jos ei olla kiin­nos­tunei­ta siitä, että pyöräkaista aurataan samal­la kuin ajo­ra­ta. Jos ei aura­ta ja välis­sä on tolp­pa, se on väistämät­tä jonkin aikaa lumen varas­toin­tialue, kos­ka pyöräkaistaa auraa­va hilux joutuu aja­maan hitaam­min kuin ajo­rataa puh­taana pitävä isom­pi aura-auto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.