Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2014

Talin golf­ken­tän alue hyötykäyttöön

Val­tuus­toa­loit­tees­sa, jos­sa viras­ton mie­les­tä on 42 alle­kir­joi­tus­ta ja kerää­jien mie­les­tä val­tuus­ton enem­mis­tö, esi­te­tään Talin golf­ken­tän kaa­voit­ta­mis­ta asuin­käyt­töön. Tuo 47 heh­taa­ria on vuo­krat­tu muo­dol­lis­ta vuo­kraa vas­ten (vuo­kra tai­taa olla luok­kaa 0,008 euroa neliöl­tä kuu­kau­des­sa) pie­nel­le sul­je­tul­le golfklu­bil­le. Alue on lois­ta­vien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien äärel­lä, jot­ka vain para­ne­vat, kun rai­de­jo­ke­ri valmistuu.

Viras­ton vas­tauk­ses­sa sano­taan, että maa­pe­räs­tä, tul­vi­mi­ses­ta, kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja vir­kis­ty­sa­luei­den tar­pees­ta joh­tuen raken­taa voi­si vain 11 heh­taa­ril­le, joi­hin sai­si 500 – 1000 asun­toa. Jos­tain kum­man syys­tä vir­kis­ty­sa­luet­ta kui­ten­kin esi­te­tään edel­leen rajat­ta­vak­si varaa­mal­la sii­tä alue yhdek­sän­rei­käi­sel­le golfkentälle.

Täs­sä vai­hees­sa var­maan­kin riit­tää, että alu­eel­le pää­te­tään raken­taa asun­to­ja ja tar­kem­mat rajauk­set ja mitoi­tuk­set teh­dään yleis­kaa­va­työn yhteydessä.

Huo­no maa­pe­rä on argu­ment­ti raken­ta­mis­ta vas­taan, mut­ta ei ylit­tä­mä­tön. Pik­ku-Huo­pa­lah­ti­kin rakennettiin.

Minus­ta golf­ken­tän alu­eel­le voi­daan raken­taa ja tulee raken­taa, mut­ta ei koko­naan, vaan osa alu­eel­la on vapau­tet­ta­va vir­kis­tys­käyt­töön kaikille.

Jos tämä pää­te­tään edel­leen vara­ta pie­nel­le golfklu­bil­le, sii­tä tulee mit­ta­tik­ku, johon ver­ra­taan jokais­ta kaa­voi­tet­ta­vak­si esi­tet­tä­vää aluet­ta. Saam­me kuul­la sii­tä jokai­sen kaa­voi­tus­rii­dan koh­dal­la. Kos­ka tämä kaa­voi­tet­ta­vak­si esi­tet­ty alue on asuk­kail­le arvok­kaam­pi kuin golf­kent­tä ja kos­ka golf­kent­tä­kin on niin arvo­kas, ettei sil­le voi raken­taa, seu­raa täs­tä loo­gi­ses­ti, ettei tätä­kään aluet­ta pidä raken­taa. Onko tämä tai tuo alue vir­kis­ty­sa­lu­ee­na arvok­kaam­pi ver­rat­tu­na golf-kenttään.

Var­min tapa saa­da golf­kent­tä raken­ne­tuk­si oli­si lah­joit­taa maa golf­seu­ral­le. Seu­raa­va­na päi­vä­nä golfklu­bin hal­li­tus oli­si kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tos­sa vaa­ti­mas­sa omai­suu­ten­sa käyt­tä­mis­tä jär­ke­väs­ti. Myy­mäl­lä se raken­nus­maak­si voi­daan saa­dul­la rahal­la teh­dä kym­me­nen golf­kent­tää jär­ke­väm­pään paikkaan.

Ratik­ka­lin­jo­jen 2,3 ja 7 nopeuttaminen

Pie­nil­lä toi­mil­la esi­te­tään kus­tan­nus­te­hok­kai­ta kei­no­ja nopeut­taa rati­koi­den kul­kua. Kais­to­jen erot­ta­mis­ta reu­na­ki­vil­lä maa­lin sijas­ta ja pysä­köin­nin fyy­sis­tä estä­mis­tä pai­kois­sa, jois­sa se on kiel­let­ty, mut­ta jot­kut halua­vat kui­ten­kin pysä­köi­dä ja estää näin rati­kan kulun. Vasem­mal­le kään­ty­vää varoi­te­taan takaa tule­vas­ta ratikasta.

Sel­vi­tyk­ses­sä on eräs asia, johon ei ymmär­rys yllä. Muu­toin ajan hin­ta­na käy­te­tään sekä rati­kal­le aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia että mat­kus­ta­jien ajan hin­taa (9,50 €/tunti, mäk­kä­rin palk­ko­jen luok­kaa)  mut­ta kun ratik­ka sei­soo puo­li tun­tia odot­ta­mas­sa kis­koil­le jäte­tyn auton taka­na, hin­ta onkin pelk­kä vau­nun kus­tan­nus, 50 €/tunti. Täs­sä täy­tyy olla jokin vää­rin­kä­si­tys. Tämän satu­nai­sen aika­me­ne­tyk­sen arvon­han pitäi­si olla sel­väs­ti suu­rem­pi kuin ennustettavan.

 

109 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2014”

 1. Tämä on yksi Oden kunin­gas­a­ja­tuk­sis­ta. Tosin golf­kent­tä on nyt­kin hyö­ty­käy­tös­sä. Se on Hel­sin­gin par­hai­ten hoi­det­tu­ja puis­to­ja, ja sen puis­to­käy­tä­vät ovat kai­kil­le avoi­mia yhtä tur­naus­ke­sä­vii­kon­lop­pua lukuunottamatta.

  Alue on lähel­lä Tar­von­tei­tä, joten lii­ken­ne­me­lu kuuluu.

  En muu­ten itse har­ras­ta golfia.

 2. Sel­vi­tyk­ses­sä on eräs asia, johon ei ymmär­rys yllä. Muu­toin ajan hin­ta­na käy­te­tään sekä rati­kal­le aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia että mat­kus­ta­jien ajan hin­taa (9,50 €/tunti, mäk­kä­rin palk­ko­jen luok­kaa) mut­ta kun ratik­ka sei­soo puo­li tun­tia odot­ta­mas­sa kis­koil­le jäte­tyn auton taka­na, hin­ta onkin pelk­kä vau­nun kus­tan­nus, 50 €/tunti. Täs­sä täy­tyy olla jokin vää­rin­kä­si­tys. Tämän satu­nai­sen aika­me­ne­tyk­sen arvon­han pitäi­si olla sel­väs­ti suu­rem­pi kuin ennustettavan.”

  Kuin­ka pal­jon näi­tä kis­koil­le pysä­köi­ty­jä auto­ja oikein vii­kos­sa on. Reu­na­ki­ve­tyk­set hait­taa­vat myös tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa. Ja jos­kus ahtaas­sa pai­kas­sa voi­si olla hyvä koukt­ta vähän rai­tio­kis­ko­jen puo­let­la. Tai oikeas­tan vält­tää pyö­rän osu­mi­nen kivetykseen.

 3. Osmo, anna nyt mui­den­kin har­ras­taa lii­kun­taa. 😀 Golf on ihan hyvä har­ras­tus ja kent­tä on sopi­vas­sa pai­kas­sa kes­kus­tas­sa asu­vien kan­nal­ta. (Itse en golffaa.) 

  Mark­ku af Heur­lin: Kuin­ka pal­jon näi­tä kis­koil­le pysä­köi­ty­jä auto­ja oikein vii­kos­sa on… 

  Käy­tän rai­tio­vau­nua aktii­vi­ses­ti lähes päi­vit­täin. Ongel­ma jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le ovat lähin­nä bus­sit, jos­kus har­voin jake­lu­lii­ken­ne, mut­ta hen­ki­lö­au­tot äärim­mäi­sen har­voin. Lopet­ta­mal­la kes­kus­tan sisäi­set tur­hat bus­si­lin­jat ja siir­tä­mäl­lä mui­den päät­tä­rit pois kan­ta­kau­pun­gis­ta, nopeu­tuu jul­ki­nen lii­ken­ne oleellisesti!

  Sinän­sä en ymmärrä

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pysä­köi­ty­jä auto­ja n todel­la pal­jon ja sii­tä on rat­koil­le suur­ta haittaa.

  Kuin­ka pal­jon “todel­la pal­jon” on vii­kos­sa kes­ki­mää­rin esim. vii­me vuonna?

 5. Pikai­sel­la google­tuk­sel­la Hel­sin­gin kau­pun­gin raken­nus­vi­ras­to oli aina­kin vuon­na 2009 Suo­men 25. suu­rin “maa­ti­la”. Kysees­sä ole­vas­ta rei­lus­ta 400 heh­taa­ris­ta loh­ke­ai­si 11 ha raken­ta­mis­ta var­ten taa­tus­ti hel­pom­min kuin lopet­ta­mal­la Talin golfkenttä.

 6. Baron von Hin­ten: Kuin­ka pal­jon “todel­la pal­jon” on vii­kos­sa kes­ki­mää­rin esim. vii­me vuonna?

  Nyt on kyse yhteis­kun­nal­li­ses­ta kes­kus­te­lus­ta ja “todel­la pal­jon” on aivan riit­tä­vän tark­ka ilmai­su. Ei mie­li­ku­vien vil­je­lyä saa men­nä sot­ke­maan vaa­ti­mal­la oikei­ta numeroarvoja. 😀

 7. O.S:“Minusta golf­ken­tän alu­eel­le voi­daan raken­taa ja tulee raken­taa, mut­ta ei koko­naan, vaan osa alu­eel­la on vapau­tet­ta­va vir­kis­tys­käyt­töön kaikille.”

  Olen osit­tain samaa miel­tä. Tosin alue on jo nyt koko kan­san vir­kis­tys­käy­tös­sä. Kesäi­sin alu­een leik­ki­puis­tot, pyö­rä­tiet, nii­hin liit­ty­vät kun­toi­lu­py­sä­kit, Talin urhei­lu­puis­ton ken­tät ovat laa­jan kan­san­osan vapaas­sa käy­tös­sä. Samooin pulk­ka­mä­ki tal­vi­sin on lap­sil­le oiva ulkoi­lu­muo­to. Golf­ken­tän alu­eel­la on laa­ja latu­ver­kos­to, joka on yhtey­des­sä Pirk­ko­laan ja Paloheinään. 

  Golf­seu­ra pyö­rit­tää mit­ta­vaa junio­ri­työ­tä, mikä on avoin kai­kil­le haluk­kail­le. Seu­ra jär­jes­tää vuo­sit­tain vähin­tään yhden kan­sai­vä­li­sen , kor­kean tason tur­nauk­sen, mikä tuo muka­vas­ti pöhi­nää Hel­sin­gin talousmarkkinoille.

  Oli­si sää­li kur­jis­taa Mätä­joen hie­no eliös­tö ja siir­to­la­puu­tar­ha beto­ni­bunk­ke­rei­den väliin. Talin kar­ta­non suo­jel­ta­vat raken­nuk­set ja tam­mi­val­tai­nen puus­to ovat sinän­sä har­vi­nais­ta herk­kua pääkäupunkiseudulla.

  Jos alu­eel­le on pak­ko raken­taa, niin samal­la pitäi­si golf­kent­tää laa­jen­taa Talin hui­pun ja lah­den suun­nal­le. Täs­sä pro­jek­tis­sa tar­vit­tai­siin myös kau­pun­gin rahoi­tus­ta, jos ker­ran aluei­ta vaih­de­taan. Kyse­hän ei ole pel­käs­tä maa-alu­ees­ta, vaan golf­kent­tä­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja sii­hen kuu­lu­vas­ta infrastruktuurista.

  Talin hui­pul­la taas tulee vas­taan vir­kis­ty­sa­lu­eet fris­bee­gol­fra­toi­neen. Sin­ne ei kai muu­ten­kaan voi­si raken­taa asun­to­ja , kos­ka poh­ja on van­haa kaa­to­paik­kaa ympä­ris­tö­myrk­kyi­neen. Siel­lä liik­kues­sa näkyy van­ho­ja beto­ni­jär­kä­lei­tä rau­toi­neen, auton­ren­kai­ta, lasia ja mitä kaik­kea voi kuvi­tel­la van­han­ajan kaa­to­pai­kal­ta löy­ty­vän. Onhan nii­tä yri­tet­ty peit­tää maa­mas­soil­la ja tiheäl­lä puus­tol­la, mut­ta raken­nus­ten perus­ta­mi­nen oli­si täy­sin mahdotonta.

  Golf­ken­tän laa­jen­nus oli­si suu­ri mah­dol­li­suus saa­da kent­tään lisää mit­taa ja urhei­lul­lis­ta lisäarvoa.

 8. Mik­si vaa­ti­mus kos­kee vain golf­kent­tää? Sii­nä vie­res­sä on joku siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ki­ky­lä. Mik­si se ei ole muka­na vaa­ti­muk­ses­sa? Las­ki­sit­ko meil­le mikä sen alu­een vuo­kra­tuot­to neliöl­le kuu­kau­des­sa on? Pal­jon­ko sii­hen mah­tusi asuntoja.

  Talin kent­tä on käy­tös­sä muil­le­kin kuin gol­fa­reil­le mm. käve­lyyn ja toi­vot­ta­vas­ti koh­ta hiih­toon. Mök­ki­ky­lä on por­teil­la sul­jet­tu, eli rah­vas ei voi edes kävel­lä alu­een läpi. Alue on todel­lis­ta riis­toa muil­ta kaupunkilaisilta.

  Toi­nen, golf­kent­tää jär­ke­väm­pi, alue raken­ta­mi­seen oli­si Tak­ka­tien ja Paja­mäen väli­nen kal­lio. Siel­lä suo­jel­laan venä­jän­ai­kai­sia, käyt­tä­mät­tö­miä juok­su­hau­to­ja. Eikö oli­si arvo­kaam­paa suo­jel­la Suo­men hie­noin­ta ja perin­teik­käin­tä gonf­kent­tää kuin käyt­tä­mä­tön­tä sotatannerta? 

  Voi­si­ko asian hoi­taa nos­ta­mal­la golf­ken­tän vuokraa?

 9. Yksi mie­len­kiin­toi­nen visio Talin golf­ken­tän alu­eel­le oli­si se, että sitä kaut­ta lin­jat­tai­siin Munk­ki­vuo­ren rai­tio­tien jat­ko Pitä­jän­mäen asemalle. 

  Täl­lä paran­net­tai­siin rai­tio­tie­hank­keen talout­ta ja tuo­tai­siin hou­kut­te­le­va jouk­ko­lii­ken­ne uudel­le asuinalueelle.

 10. Lisää kysy­myk­siä:

  Onko tut­kit­tu Talis­sa pelaa­vien kun­nal­lis­ve­ro­ker­ty­mää Hel­sin­gil­le? Uskal­lan väit­tää, että siel­lä kun­toi­le­vat enim­mäk­seen net­to­ve­ron­mak­sa­jat. Onko mah­dil­lis­ta, että Talin ken­tän raken­ta­mi­nen lisää segregaatiota? 

  Kan­nat­taa­ko net­to­ve­ron­mak­sa­jat ajat­taa pelaa­maan Espoon ja Kirk­kok­ko­num­men ken­til­le? Ja pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ajaa hei­dät myös asu­maan (ja mak­sa­maan veron­sa) lähem­mäk­si kenttiä?

 11. Baron von Hin­ten: Kuin­ka pal­jon “todel­la pal­jon” on vii­kos­sa kes­ki­mää­rin esim. vii­me vuonna?

  Kesä­viik­koi­na voi olla 0, lumi­viik­koi­na satoja.

 12. Rai­tio­vau­nu­ra­port­ti ker­toi väärinpysäköinnistä:

  Vää­rin­py­sä­köin­ti­ti­las­tot ker­to­vat vaka­vas­ta ongel­mas­ta, sil­lä vuo­si­na 2011 ja 2012 tilas­toon on mer­kit­ty 1088 kpl häi­riö­tä aiheut­ta­nut­ta vää­rin­py­sä­köin­tiä (kuva 12). Ongel­mien vaka­vuus vaih­te­lee lyhyes­tä muu­ta­man minuu­tin vii­vees­tä pidem­piai­kai­seen vara­rei­tin käyt­töön. Kaik­ki lyhyem­mät häi­riö­ti­lan­teet eivät vält­tä­mät­tä näy tilastoissa.

  Lisää tääl­tä: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341–6‑1.PDF

 13. Juri Pakas­te: Rai­tio­vau­nu­ra­port­ti ker­toi väärinpysäköinnistä:

  Hyvä link­ki.
  Sii­nä ehdo­te­taan eri paik­koi­hin eri­lai­sia rat­kai­su­ja. Rapor­tis­sa oli kuva jäteau­tos­ta rai­tio­vau­nun tiel­lä. En oikein tajua, mil­lä Soi­nin­vaa­ran reu­na­ki­ve­tyk­sel­lä tuo ongel­ma rat­kais­tai­siin. Mut­ta aika usein­han ne tar­jo­tut rat­kai­sut ovat edus­ta­neet “one size fits all” ‑tyyp­pi­siä.

 14. Juri Pakas­te:
  Rai­tio­vau­nu­ra­port­ti ker­toi väärinpysäköinnistä:

  Vää­rin­py­sä­köin­ti­ti­las­tot ker­to­vat vaka­vas­ta ongel­mas­ta, sil­lä vuo­si­na 2011 ja 2012 tilas­toon on mer­kit­ty 1088 kpl häi­riö­tä aiheut­ta­nut­ta vää­rin­py­sä­köin­tiä (kuva 12). Ongel­mien vaka­vuus vaih­te­lee lyhyes­tä muu­ta­man minuu­tin vii­vees­tä pidem­piai­kai­seen vara­rei­tin käyt­töön. Kaik­ki lyhyem­mät häi­riö­ti­lan­teet eivät vält­tä­mät­tä näy tilastoissa.

  Kyl­lä, ja var­sin­kaan se ei näy että rai­tio­vau­nu mate­lee esim. Teh­taan­ka­dul­la, kun auto­jen kyl­jet on niin lähel­lä että kul­jet­ta­ja sih­taa jos­ko sii­tä mah­tui­si. Jotain myös ker­too se että kol­mo­nen täs­tä huo­li­mat­ta kola­roi HSL:n kat­ta­vien tilas­to­jen mukaan kes­ki­mää­rin noin 15 ker­taa vuo­des­sa­sa pysä­köi­dyn ajo­neu­von kans­sa.

  Pysä­köin­ti­pai­kat sem­moi­sis­sa pai­kois­sa jon­ne ei mah­du pysä­köi­mään pitää pois­taa, ja jos jon­ne­kin ei mah­du pysä­köi­mään niin se on syy­tä myös fyy­si­ses­ti estää. Tämä on niin kau­pun­gin, ratik­ka­mat­kus­ta­jien kuin vähän­kään huo­li­mat­to­mien autoi­li­joi­den etu.

 15. Talin golf­kent­tä kuu­luu Hel­sin­kiin niin­kuin Mal­min len­to­kent­tä­kin, ne ovat osa Hel­sin­gin toi­mi­vaa his­to­ri­aa. Hie­noa että näin kes­kel­lä kau­pun­kia on täl­lai­nen peli­kent­tä hie­nos­sa ympä­ris­tös­sä, jon­ne myös kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät ulkoilemaan. 

  Eri asia on, että täl­lai­sel­la ken­täl­lä pelaa­vil­ta pitää periä kun­nol­li­nen kor­vaus alu­een käytöstä.

 16. Baron von Hin­ten: Kuin­ka pal­jon “todel­la pal­jon” on vii­kos­sa kes­ki­mää­rin esim. vii­me vuonna?

  Lau­ta­kun­nal­le esi­tel­tä­väs­sä rapor­tis­sa (http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ksv_2014-02–04_Kslk_2_El/8BA54E3B-34584B21-BE04-C9340E65E6C4/Liite.pdf) ker­ro­taan sivul­la 22 seuraavaa: 

  Vää­rin­py­sä­köin­ti­ti­las­tot ker­to­vat vaka­vas­ta ongel­mas­ta, sil­lä vuo­si­na 2011 ja 2012 tilas­toon on mer­kit­ty 1088 kpl häi­riö­tä aiheut­ta­nut­ta vää­rin­py­sä­köin­tiä (kuva 12). Ongel­mien vaka­vuus vaih­te­lee lyhyes­tä muu­ta­man minuu­tin vii­vees­tä pidem­piai­kai­seen vara­rei­tin käyt­töön. Kaik­ki lyhyem­mät häi­riö­ti­lan­teet eivät vält­tä­mät­tä näy tilastoissa.”

  Mer­kit­tä­viä häi­riö­ti­lan­tei­ta on siis useam­min kuin ker­ran päivässä.

 17. Poth1ue1:
  …“maa­ti­la”. Kysees­sä ole­vas­ta rei­lus­ta 400 heh­taa­ris­ta loh­ke­ai­si 11 ha raken­ta­mis­ta var­ten taa­tus­ti hel­pom­min kuin lopet­ta­mal­la Talin golfkenttä.

  Eli ale­taan raken­ta­maan pien­ta­lo­ja kes­kel­le pel­to­ja, kau­ka­na rai­de­lii­ken­tees­tä? Tätä Espoo yrit­ti His­tas­sa, mut­ta tyr­mäys tuli mah­dol­li­sim­man kor­keal­ta tahol­ta. Jäte­tään Hal­tia­lan pel­lot reser­vik­si odot­ta­maan sitä päi­vää, kun raken­ta­mi­sen pai­ne on kas­va­nut niin suu­rek­si, että esi­mer­kik­si nii­den kaut­ta kaa­vail­tu len­toa­se­man met­ro toteutuu.

  Sitä ennen kan­nat­taa raken­taa pie­nen pii­rin eksklusii­vi­ses­sa käy­tös­sä ole­vat aida­tut alu­eet, jot­ka ovat val­miik­si hyvien tai pian toteu­tu­mas­sa ole­vien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la. Tyy­lin Talin Golf-kent­tä ja Mal­min lentoasema.

 18. Tai­dat tar­koi­tuk­sel­la hämä­tä luki­joi­ta link­ka­mal­la golf­ken­tän vuo­kraa­mi­sen ali­hin­taan pie­nel­le ker­hol­le ja alu­een raken­ta­mi­sen asun­noik­si. Nuo kak­si tuli­si käsi­tel­lä eril­li­si­nä asioina.

  Noin kes­kei­sen alu­een vuo­kraa­mi­seen ali­hin­taan pie­nel­le ker­hol­le ei oikein löy­dy jär­ke­viä perus­tei­ta. Näyt­tää ilmei­sel­tä, että Hel­sin­gin her­ra­ker­ho jakaa täs­sä huo­mat­ta­via etuuk­sia itsel­leen. Jotain pai­noar­voa perin­teil­lä­kin on, mut­ta nyky­ti­lan­ne saat­taa jo olla kohtuuton.

  Toi­saal­ta Talin kent­tä on aina­kin maa­seu­dul­ta kat­soen yksi erit­täin tun­net­tu, Hel­sin­gin arvos­tus­ta lisää­vä, ja jo his­to­rial­li­nen­kin koh­de. Mik­si ihmees­sä Hel­sin­gin pitäi­si raken­taa tuol­lai­set kau­pun­gin kei­taat umpeen? Halu­aa­ko Hel­sin­ki niit­tää mai­net­ta kau­pun­ki­na, joka tuho­aa tun­ne­tuim­mat maa­merk­kin­sä? Tilan­net­ta voi kor­ja­ta myös teke­mäl­lä golf­ken­tän käyt­tö kai­kil­le tasapuoliseksi.

  Raken­ta­mi­nen on sit­ten toi­nen jut­tu. Näkö­jään Hel­sin­ki halu­aa kas­vaa ja tii­vis­tyä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Mitä­pä sii­hen muil­la on sano­mis­ta. Var­maan­kin Talin neliöis­tä saa enem­män rahaa irti, tai enem­män väki­lu­kua irti, jos nii­tä ei pide­tä golf­kent­tä­nä. Sama kos­kee tie­ten­kin mon­taa muu­ta­kin aluet­ta. Esi­mer­kik­si Kes­kus­puis­tos­sa on pal­jon tuot­ta­mat­to­mia neliöi­tä. Samoin Suo­men­lin­nas­sa, Ullan­lin­nan ran­nas­sa, Kor­kea­saa­res­sa, Lin­nan­mäel­lä, Olym­pias­ta­dio­nil­la, Espla­na­din puis­tos­sa, Van­han­kau­pun­gin­lah­den ran­noil­la ja Mal­min len­to­ken­täl­lä (ups, tätä vii­meis­tä ei pitä­nyt mai­ni­ta, kun se on kai kokoo­muk­sen leik­ki­ken­tä, ja vih­rei­den ham­pais­sa jo muu­ten­kin). Kai väki­lu­vun kas­vat­ta­mi­nen on Hel­sin­gis­sä tär­keäm­pää kuin noi­den aluei­den “tuot­ta­ma­ton” vir­kis­tys- ja muu käyt­tö. Kaik­ki panok­set Hel­sin­gin väes­tö­ti­hey­den “paran­ta­mi­seen” vain. 😉

  Niin, tar­koi­tus oli vain sanoa, että voi­si olla fik­sum­paa käsi­tel­lä Talin his­to­rial­li­sen golf­ken­tän käy­tön ongel­mat, ja toi­aal­ta halut löy­tää uusia raken­net­ta­via aluei­ta kau­pun­gin väki­lu­vun kas­vat­ta­mi­sek­si kah­te­na eril­li­se­nä kysy­myk­se­nä. Vaik­ka golf­ken­tän käyt­töä jär­ke­vöi­tet­täi­siin­kin, asun­not voi ehkä raken­taa vähem­mäl­lä tuhol­la muualle.

  1. Et voi ver­ra­ta Espla­na­din puis­toa sulo­je­tun ker­hon gol­fra­taan. Espal­la on aik­na­kin tuhat ker­taa enem­män käyt­tä­jiä vuo­des­sa suh­tees­sa pin­ta-alaan ja sin­ne sdaa men­nä kuka hyvänsä.

 19. Onnek­si näyt­tää löy­ty­vän vii­sai­ta ja kau­ko­kat­sei­sia vai­kut­ta­jia val­tuus­tos­ta. Ihmet­te­len vaan, mik­si Kai­vo­puis­toa ei ole kaa­voi­tet­tu kovan rahan asun­noil­le. Nyt­hän se on lähin­nä koi­ran­kuset­ta­jien käy­tös­sä. Mitä nyt URSA pitää siel­lä täh­ti­tor­nian­sa Suo­men arvok­kaim­mal­la ton­til­la. Pal­jon­ko­han mah­ta­vat mak­saa vuo­kraa kau­pun­gil­le, moko­mat mar­si­lais­ten kyttääjät?

 20. Ant­sa:
  Mitä nyt URSA pitää siel­lä täh­ti­tor­nian­sa Suo­men arvok­kaim­mal­la ton­til­la. Pal­jon­ko­han mah­ta­vat mak­saa vuo­kraa kau­pun­gil­le, moko­mat mar­si­lais­ten kyttääjät? 

  On kai hel­pom­pi her­mos­tua golf­faa­jil­le kuin URSAl­le tai vih­rei­den sydän­tä lähel­lä ole­vil­le siirtolapuutarhaajille.

  Naii­vi luu­li­si että samaa tilaa haas­kaa­vat, mut­ta ei tai­da polii­tik­ko aja­tel­la samal­la tavalla.

  1. Het­ki­nen. Ursan täh­ti­tor­ni vie tilaa pari aaria ja var­maan­kin museo­vi­ras­to puut­tui­si asi­aan, jos joku esit­täi­si sen purkamista.

 21. Ant­sa: Mitä nyt URSA pitää siel­lä täh­ti­tor­nian­sa Suo­men arvok­kaim­mal­la ton­til­la. Pal­jon­ko­han mah­ta­vat mak­saa vuo­kraa kau­pun­gil­le, moko­mat mar­si­lais­ten kyttääjät? 

  Toden­nä­köi­ses­ti enem­män kuin 0,008 euroa/neliö/kuukausi.

  Kyl­lä tule­van Talin asui­na­lu­een tule­vas­ta jul­ki­ses­ta puis­tos­ta voi­daan vuo­kra­ta golf­seu­ral­le joku puo­li heh­taa­ria mini­golf­ken­tän ja kios­kin pyö­rit­tä­mi­seen, toden­nä­köi­ses­ti vie­lä ihan sopu­hin­taan. Kai­ken­lai­nen toi­min­ta kun on vain plus­saa kau­pun­gis­sa, kun­han vain sivu­vai­ku­tuk­set pysy­vät kurissa.

 22. Nyt kun kes­kus­tel­laan kait Talin golf­ken­täs­tä, ei pitäis kait vii­ta­ta Vii­kin pel­toi­hin. Pari sataa pel­to­heh­taa­ria kes­kel­lä kau­pun­kia, val­tion omis­tuk­ses­sa, liik­ku­mi­nen pel­loil­la sulan maan aika­na kiel­let­ty, tal­vel­la liik­ku­mis­ta hait­taa pit­kin poi­kin pree­ri­aa vede­tyt piik­ki­lan­gat. Maa­ta­lous­kes­kuk­sen alu­eel­la liik­ku­mi­nen kiel­let­ty vuo­den ympä­ri. Tämä vih­reä kei­das on jos­tain syys­tä oikea vih­reä sil­mä­te­rä. Var­mas­ti jos mikä Maa­ta­lous Met­sä­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta tätä hal­lin­noi­kaan, sai­si alu­ee­seen omis­tusoi­keu­den, samal­la kel­lon­lyö­mäl­lä siir­täi­si toi­min­nan jon­ne­kin Siun­tioon ja rahas­tai­si rakennusoikeudet.

 23. Oli­si äärim­mäi­sen lyhyt­nä­köis­tä raken­taa Mal­min len­to­kent­tä. Kes­kel­lä kau­pun­kia tar­vi­taan nyt ja vie­lä enem­män tule­vai­suu­des­sa kent­tä pien­ko­neil­le ja ja heli­kop­te­reil­le pelas­tus­käyt­töön, kii­rei­sil­le lii­ke­mie­hil­le ja vara­ken­täk­si Helsinki-Vantaalle.
  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ei ole pelk­kien asun­to­jen raken­ta­mis­ta, tar­vi­taan eri­lais­ta toi­min­taa, virik­keel­lis­tä ympä­ris­töä ja ava­ria tiloja.

 24. Het­ki­nen, het­ki­nen. Kai Museo­vi­ras­tol­la on sanan­sa sanot­ta­va­na myös ainut­laa­tui­ses­ta golf­ken­täs­tä. Ihan niin­kuin vaik­ka Sää­ty­ta­los­ta. Vaik­ka kum­mas­sa­kin kävi­jöi­tä hiu­kan rajoitetaan…

 25. Minul­le, Talis­sa toi­mi­van seu­ran jäse­ne­nä, Osmon kom­men­tit maan­vuo­kran alhai­suu­des­ta ovat ter­ve­tul­lei­ta. Nykyi­sel­lään ken­täl­lä on pelaa­jia ruuh­kak­si asti ja peli­vuo­ro­ja pitää etu­kä­teen varat. Ikä­vää. Teh­dään niin­kuin Lon­toos­sa jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten: yksi­tyis­te­tään ja peri­tään mark­ki­na­vuo­kra. Lon­toos­sa peli­mak­su nousi jo sil­loin näin kes­kei­sil­lä pai­koil­la ole­vil­la ken­til­lä 700‑1000 puntaan/kierros. Oli­si tilaa.

 26. On kyl­lä has­sua, että Hel­sin­gis­sä on pulaa tont­ti­maas­ta. Jos Hel­sin­ki sijait­si­si Saha­ran autio­maas­sa, oli­si var­maan pulaa hiekasta.

  Kau­pun­ki­han on suu­rim­mak­si osak­si met­sää ja raken­ta­ma­ton­ta joutomaata.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Het­ki­nen. Ursan täh­ti­tor­ni vie tilaa pari aaria ja var­maan­kin museo­vi­ras­to puut­tui­si asi­aan, jos joku esit­täi­si sen purkamista.

  Ja mikäs viras­to estäi­si siir­to­la­puu­tar­ho­jen aiheut­ta­man haas­kauk­sen lopettamista?

 28. Talin tär­keyt­tä arvioi­des­sa kan­nat­taa vil­kais­ta ker­hon jäsen­luet­te­loa eri vuosikymmeniltä..Hallituksen jäse­ni­nä ovat olleet mm. Jan Vapaa­vuo­ri (nyk. VN) ja Ans­si Rau­ra­mo (nyk. LV)

 29. Golf on erin­omai­nen ulkoi­lu­har­ras­tus ja sitä har­ras­taa koko ajan enem­män muu­kin kuin “eliit­ti”. Väli­nein­ten­sii­vi­syy­den vuok­si ken­täl­le tus­kin men­nään jouk­ko­lii­ken­teel­lä ja har­voin clu­bi­lai­sia asuu vie­rei­sel­lä asui­na­lu­eel­la. Golf aiheut­taa myös sivul­li­sil­le vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja sil­le vara­tuil­le vihe­riöil­le ei voi eikä saa men­nä otta­maan aurin­koa tai ulkoi­lut­ta­maan koi­raa. Niim­pä täs­sä onkin Uuden­maan pik­ku­kau­pun­geil­le ja taa­ja­mil­le oiva kil­pai­lu­valt­ti. Sin­ne laa­jat golf­ken­tät sopi­vat erinomaisesti!

 30. Talin golf­kent­tä on val­ta­va kaik­kiin mui­hin vir­kis­ty­sa­luei­siin kuten KAi­vo­puis­toon tai mui­hin kes­kel­lä kau­pun­kia ole­viin puis­toi­hin ver­rat­tu­na ja pie­nen val­tae­lii­tin käy­tös­sä veron­mak­sa­jien rahoil­la. Sin­ne pitää kyl­lä saa­da asun­to­ja jois­ta pk-seu­dul­la on pulaa. Soi­nin­vaa­ran argu­men­tit että se toi­mii muu­ten ennak­ko­ta­pauk­se­na NIM­BY-poru­koi­le on ihan perusteltua.

 31. Käsit­tä­mä­tön­tä tämä “tii­vis­tä­mi­nen” kan­ta­kau­pun­gis­sa ja vie­lä vapai­na ole­vil­la “vir­kis­ty­sa­lueil­la”. Käyt­tää­kö OS ja lau­ta­kun­ta täs­sä ajas­sa kai­ken vie­lä vapaa­nao­le­van maa-alu­een nyt? Mil­lä oikeu­del­la? Eikö tule­vil­le pol­vil­le pidä jät­tää myös joi­tain aluei­ta sil­loi­sen tar­peen mukai­seen käyt­töön? Luu­li­si, että kehä­ra­dan ja met­ron (vast) reii­teil­tä otet­tai­siin asumis/toimtilakäyttöön sopi­vim­mat alu­eet ensin?
  Sik­si­hän nii­tä jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­su­ja on haluttu!

  Haloo — mik­si maan­käy­tös­tä ja kaa­voi­tuk­ses­ta ei voi sopia met­ro­po­lia­lu­eel­la tyy­liin mitä nyt kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa ajetaan?

  Asuin­kun­nan ja työ­paik­ka­kun­nan välil­lä tulo­ve­ro­jen jako puo­lik­si oli­si pal­jon tehok­kaam­pi tapa ohja­ta kehi­tys­tä kuin kun­tien pak­ko­lii­tok­set. Kum­mas­ti toi­min­taan tuli­si järkevyyttä!

 32. Tuo pelk­kä golf­ken­tän raken­ta­mi­nen on vähän kun­nian­hi­mo­ton­ta, jos­kin se on yksi ongel­ma, joka rajoit­taa koko auleen käyt­töä asumiseen.

  Mie­les­tä­ni samal­la ker­taa pitäi­si tar­kas­tel­la koko Ison Huo­pa­lah­den alu­een raken­ta­mis­ta, mukaan­lu­kien Veron ravi­ra­ta ja Pitä­jän­mäen ase­man ete­lä­puo­lel­la ole­va teol­li­suusa­lue. Alu­eel­le pitäi­si kaa­voit­taa niin pal­jon asun­to­ja että paa­lu­tuk­set ja maan­vaih­dot kan­nat­tai­si­vat. Turun väy­lä pitä­si­si bule­var­di­soi­da ja samal­la Munk­ki­vuo­ren rati­kan voi­si vetää alu­een hal­ki Lep­pä­vaa­raan asti.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Et voi ver­ra­ta Espla­na­din puis­toa sulo­je­tun ker­hon gol­fra­taan. Espal­la on aik­na­kin tuhat ker­taa enem­män käyt­tä­jiä vuo­des­sa suh­tees­sa pin­ta-alaan ja sin­ne sdaa men­nä kuka hyvänsä.

  Ok, sii­nä tapauk­ses­sa Kes­kus­puis­to ja Van­han­kau­pun­gin­lah­den ran­nat jou­ta­vat kai ensim­mäi­si­nä raken­nus­maak­si, ja muut vähän myö­hem­min. Hyvä säkä kun isoim­mat saa­daan raken­net­tua ensim­mäi­si­nä ja muut vas­ta myö­hem­min, eni­ten tii­vis­tä­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Talin golf­kent­tä kan­nat­taa ava­ta kenel­le hyvän­sä jo täs­sä vai­hees­sa. Olym­pias­ta­dio­nil­le­kin voi­si moni halu­ta juok­sen­te­le­maan tai vain istuskelemaan. 😉

 34. Juri Pakas­te:
  Raitiovaunuraportti …

  Jos raport­ti on oikeas­sa, niin lin­ja-auto­jen aiheut­ta­ma hait­ta on käsit­tö­mät­tö­män suu­ri! Vii­mei­sen vuo­den aika­na olen jou­tu­nut odot­ta­maan spå­ras­sa het­ken yhden venä­läi­sen hen­ki­lö­au­ton takia Bule­var­dil­la. Sen sijaan bus­sit hidas­ta­vat spå­ran kul­kua viikoittain.

  Käy­tän­nös­sä en voi ottaa töis­tä kotiin teo­rias­sa nopein­ta kol­mos­ta, vaan jou­dun käve­le­mään pidem­pään kym­pil­le, kos­ka kol­mo­sen reit­ti Kam­pis­sa tök­kii todel­la pahas­ti. Ainoa syy tök­ki­mi­seen ovat bussit.

 35. Daniel Feder­ley: Kesä­viik­koi­na voi olla 0, lumi­viik­koi­na satoja. 

  Eli kun aurauk­sia ei enää hoi­de­ta asial­li­ses­ti, niin syn­tyy ongel­mia. Kan­nat­ta­nee kes­kit­tää vähät aurauk­set spåra‑, ei bussireiteille.

  1. Eihän nii­tä katu­ja pys­ty auraa­maan, kun ne on reu­nus­tet­tu pysä­köi­dyil­lä autoil­la. Tois­ta on Tuk­hol­mas­sa, jos­sa on vaki­tui­nen sii­vous­päi­vä, jol­loin kadul­la ei saa pysäköidä.

 36. Viri­ke:
  Oli­si äärim­mäi­sen lyhyt­nä­köis­tä raken­taa Mal­min len­to­kent­tä. Kes­kel­lä kau­pun­kia tar­vi­taan nyt ja vie­lä enem­män tule­vai­suu­des­sa kent­tä pienkoneille… 

  Komp­paan tätä. Muu­al­la, esi­mer­kik­si Lon­toos­sa, on rai­vat­tu kau­pun­gi­no­sia pois leto­kent­tien tiel­tä. Lon­too on hyvä ver­rok­ki, kos­ka Suo­mi on lii­ken­teel­li­ses­ti samas­sa suh­tees­sa Kes­ki-Euroop­paan kuin Helsinkikin..

 37. Osmo, minus­ta tun­tuu, että avauk­se­si meni pui­hin täl­lä ker­taa. Kukaan ei oikein tue tätä kuningasajatusta. 😀

 38. Jos asun­to­jen raken­nus­hank­kee halu­taan toteu­tu­van , niin se on hoi­det­ta­va hyvää hal­lin­to­ta­paa nou­dat­taen. Ei “polit­by­roos­ta” ylhääl­tä käs­kyt­täen vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­man hengessä.

  Vaan yhteis­työn poh­jak­si golf­ken­tän sidos- ja vai­kut­ta­ja­ryh­mät luo­vat ken­tän laa­jen­ta­mis- ja kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man meren ja saman suun­nan ulkoi­lua­lueil­le. Toi­min­nal­le mää­ri­tel­lään hin­ta­lap­pu, johon kau­pun­ki sitou­tuu omal­la huo­mat­ta­val­la panoksellaan.

  Nykyi­nen puis­to­mai­nen kent­tä sai­si uuden vai­kut­ta­van lisän meren ran­nal­le teh­dyis­tä väy­lis­tä, jot­ka välil­lä nouse­vat rinnemaastoon.

  O.S:n esit­tä­mät toi­men­pi­teet ja asen­teet ovat kuin kes­kia­jal­ta tai neu­vos­to­lii­tos­ta. Eikä demo­kra­ti­aa­kaan pidä luul­la enem­mis­tö­val­lak­si vaan se on eri­lais­ten int­res­si­ryh­mien välis­ten tar­pei­den yhteensovittamista.

 39. Golf-kent­tien ongel­ma on, että ne eivät ole vir­kis­ty­sa­luei­ta eikä puis­to­ja. Jos saa golf-pal­lon pää­hän, hen­gen­läh­tö on jopa todennäköistä. 

  Gof­fa­rie­den on vähän vai­kea ymmär­tää tätä käyt­tö­eroa, heidl­lä kun läh­döt por­ras­te­taan ja muu­ten­kin ris­ki tun­nis­te­taan säännöissä.

  Kau­pun­ki­ken­til­lä on oma ole­mas­sao­lon oikeu­tuk­sen­sa mai­se­mae­le­ment­ti­nä ja nori­so­har­ras­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja­na. Alhai­set maa­vuo­krat taas ovat perin­töä his­to­rial­li­sel­ta ajal­ta, jol­loin kent­tää rakennettiin.

  Minus­ta Talin golf-kent­tä, Mali­min len­to­kent­tä ja San­ta­ha­mi­na ovat nyky­käyt­tös­sään osa sitä toi­vot­tua kaupunkikulttuuria.

 40. Talin golf­ken­tän muut­ta­mis­ta asuin­käyt­töön voi perus­tel­la seuraavasti:
  (1) Kent­tä on vain har­vo­jen (so. sul­je­tun golfklu­bin jäsen­ten) käytössä.
  (2) Ken­täs­tä mak­se­taan nau­ret­ta­van pien­tä vuo­kraa kau­pun­gil­le, ver­rat­tu­na tilan­tee­seen, jos­sa kent­tä oli­si vuo­krat­tu asuintonteiksi.
  (3) Kent­tä sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. Rai­de­lii­ken­ne voi­daan jär­jes­tää Munk­ki­vuo­reen jat­ket­ta­van spo­ran tai Pitä­jän­mäen juna-ase­man syöttöliikenteenä.

  On var­sin luon­te­vaa, että golfklu­bin jäse­net puo­lus­ta­vat nau­tin­ta­oi­keut­tan­sa. Kun laa­jen­tu­va kau­pun­ki tar­vit­see raken­nus­maa­ta uusien kau­pun­ki­lais­ten asut­ta­mi­seen, on luon­te­vaa, että täl­lai­set nau­tin­ta­oi­keu­det jää­vät historiaan.

 41. eemil: O.S:n esit­tä­mät toi­men­pi­teet ja asen­teet ovat kuin kes­kia­jal­ta tai neuvostoliitosta. 

  Eli noin vuo­si­na 1500–1920 oli his­to­rias­sa vai­he, jol­loin asiat oli­vat täs­sä suh­tees­sa parem­min. Mitä sil­loin oikein tapahtui?

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Et voi ver­ra­ta Espla­na­din puis­toa sulo­je­tun ker­hon gol­fra­taan. Espal­la on aik­na­kin tuhat ker­taa enem­män käyt­tä­jiä vuo­des­sa suh­tees­sa pin­ta-alaan ja sin­ne sdaa men­nä kuka hyvänsä.

  Mut­ta kai vie­reis­tä aidal­la sul­jet­tua siir­to­la­puu­tar­haa voi ver­ra­ta läpi­kä­ve­lyn ja hiih­tä­mi­sen mah­dol­lis­ta­vaan sekä myös vie­ras­pe­laa­jil­le avoi­meen gol­fra­taan? Mik­si et tee tätä?

  1. Mut­ta kai vie­reis­tä aidal­la sul­jet­tua siir­to­la­puu­tar­haa voi ver­ra­ta läpi­kä­ve­lyn ja hiih­tä­mi­sen mah­dol­lis­ta­vaan sekä myös vie­ras­pe­laa­jil­le avoi­meen gol­fra­taan? Mik­si et tee tätä?

   Olen aiem­mis­sa kan­na­no­tois­sa­ni arv­bos­tel­lut sitä, että jul­kis­ta viha­ra­luet­ta yksi­tyis­te­tään sul­je­tuik­si siir­to­la­puu­tar­hoik­si. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa mei­tä kui­ten­kin vel­voit­taa val­tuus­ton tah­to lisä­tä nii­tä. Nyt taas val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö on teh­nyt aloit­teen Talin otta­mi­ses­ta asumiskäyttöön.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän nii­tä katu­ja pys­ty auraa­maan, kun ne on reu­nus­tet­tu pysä­köi­dyil­lä autoil­la. Tois­ta on Tuk­hol­mas­sa, jos­sa on vaki­tui­nen sii­vous­päi­vä, jol­loin kadul­la ei saa pysäköidä.

  Täs­tä­hän tai­taa tul­la joka­tal­vi­nen keskusteluaihe…

  Miten­käs on — onko kukaan ruven­nut miet­ti­mään uusia kons­te­ja lumen kans­sa toi­mi­mi­sek­si — vain jat­ke­taan­ko suur­ruh­ti­nas­kun­nan aikai­sil­la kei­noil­la ja itke­tään miten ilkeät yksi­tyi­sau­toi­li­jat pilaa­vat tämän­kin aisan?

  1. Miten­käs on – onko kukaan ruven­nut miet­ti­mään uusia kons­te­ja lumen kans­sa toi­mi­mi­sek­si – vain jat­ke­taan­ko suur­ruh­ti­nas­kun­nan aikai­sil­la kei­noil­la ja itke­tään miten ilkeät yksi­tyi­sau­toi­li­jat pilaa­vat tämän­kin aisan?

   Voi­si ottaa käyt­töön Tuk­hol­man mal­lin. Kaduil­la on vii­koit­tai­nen sii­vous­päi­vä, jol­loin autot pitää siir­tää muu­al­le. Näin saa­tai­siin myös nämä käyt­tä­mät­töm­nä­nä sei­so­vat autot­kin pako­te­tuk­si pois kaduil­ta sik­si aikaa, kun omis­ta­ja viet­tää tal­vea ulkomailla.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  42 val­tuu­tet­tua tuki teke­mäl­lä asias­ta aloitteen.

  Po. “42 popu­lis­tia kalas­te­li ääniä seu­raa­via vaa­le­ja varten.”

  1. Po. “42 popu­lis­tia kalas­te­li ääniä seu­raa­via vaa­le­ja varten.”

   Miten sen nyt näin­päin meni? Meri-Ras­ti­las­sa popu­lis­teik­si kutusut­tiin nii­tä, jot­ka puo­lus­ti­vat vihe­ra­lui­et­ta raken­ta­mi­sel­ta ja nyt popu­lis­te­ja ovat­kin ne, jot­ka halua­vat ihmi­sil­le asuntoja.

 45. Ei “polit­by­roos­ta” ylhääl­tä käs­kyt­täen vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­man hen­ges­sä.’ (eemil)
  Täs­sä­hän pää­tös­tä on aja­mas­sa demo­kraat­ti­ses­ti vali­tun kau­pun­gin­val­tuus­ton enem­mis­tö. Se byro­kraat­ti­nen, auto­ri­taa­ri­nen polit­by­roo on kiis­tas­sa toi­sel­la puolella.

 46. Ei ole kovin otol­li­nen paik­ka raken­taa. Jos pak­ko on, niin mal­lia pitäi­si ottaa Espoon Mank­kaal­ta. Siel­lä sul­je­tun kaa­to­pai­kan pääl­le saa­tiin aikaan koko­naan uusi golfkenttä. 

  Vas­taa­vas­ti puo­let nykyi­ses­tä Talin golf­ken­täs­tä voi­daan siir­tää Talin kaa­to­pai­kan pääl­le ja vie­reen, toi­nen puo­li voi olla nykyi­siä tul­va­vaa­ran uhkaa­mia gree­ne­jä. Samal­la saa­daan ympä­ris­tö­on­gel­mia aiheut­ta­va kaa­to­paik­ka vii­mein nyky­sää­dök­siä vas­taa­vaan kuntoon.

  Jos nykyi­ses­tä golf­ken­täs­tä nir­hais­taan puo­let pois, pitäi­si kai tas­a­puo­li­suu­den vuok­si ottaa Talin siir­to­la­puu­tar­has­ta myös puo­let pois? Kysei­nen alue on golf­kent­tää parem­min jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien ääres­sä, tul­vat eivät uhkaa ja Paja­mäen kupees­sa maa­pe­rä­kin on parem­paa raken­ta­mi­seen. Par­hail­laan Hel­sin­gin kau­pun­ki suun­nit­te­lee omis­ta­mal­leen maal­le Vih­tiin 25 heh­taa­rin siir­to­la­puu­tar­haa. Sin­ne pitäi­si siir­tää, täs­mäl­leen samoil­la perus­teil­la kuin golf­kent­tä­kin. Enem­män tai­taa muu­ten olla jul­kis­ta vir­kis­tys­käyt­töä golf-ken­tän alu­eel­la kuin siirtolapuutarhassa.

 47. Otta­kaa nyt sel­vää fak­tois­ta. Kent­tä ei ole sul­jet­tu vaan avoin. Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin ei ole mitään rajoit­tei­ta pelaa­mi­sen suh­teen, pait­si tasoi­tus­ra­joi­tus, kuten muil­la­kin ken­til­lä. Vuo­den 2013 pela­tuis­ta kier­rok­sis­ta ( n. 26.000 kier­ros­ta) vie­ras­pe­laa­jat pela­si­vat 9.000 kier­ros­ta. Siis 33% kai­kis­ta peleis­tä. Yhteen­sä ken­täl­lä pela­si 5.500 eri pelaa­jaa jois­ta 4.600 oli vie­rai­ta. Kent­tä ei ole sul­jet­tu vaan päinvastoin.
  Arki­sin ma-to pää­see pelaa­maan ennen klo 14.00 tai sit­ten klo 18.00 jäl­keen ilman mitään mui­ta rajoit­tei­ta. Lisäk­si mai­nit­tui­na jäse­nil­le varat­tui­na aikoi­na, jot­ka ovat yhteen­sä vain 16 tun­tia. vii­kos­sa, pää­see ken­täl­le pelaa­maan jäse­nen kanssa.
  Har­joi­tusa­lue on auki 24/7 kai­kil­le halukkaille.

  Tämä on fak­taa ei mutu-juttuja

  1. Ongelm­na ei ole vain se, kuka pää­see gol­fia pelaa­maan vaan puo­li neliö­ki­lo­met­riä kes­keis­tä kau­pun­ki­maa­ta äärim­mäi­sen tehot­to­mas­sa käytössä.

 48. Kun lin­ki­tin Face­boo­kis­sa tämän Osmon blo­gi­kir­joi­tuk­sen, jos­sa kan­na­tit Talin golf­ken­tän kaa­voit­ta­mis­ta asun­noik­si, ja ilmoi­tin kan­nat­ta­va­ni Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus­ta, tämä lin­ki­tys poi­ki vil­kas­ta keskustelua.

  Vasem­mis­to­lai­nen tut­ta­va­ni kiteyt­ti hyvin osu­vas­ti: polii­ti­kot voi­vat ehdot­taa asun­to­pu­lan rat­kai­suk­si jon­kin sel­lai­sen kau­pun­ki­maan­käyt­tö­ta­van kaa­voit­ta­mis­ta asun­noik­si, joi­ta omat äänes­tä­jät eivät käy­tä. Vää­rä­leu­kai­nen kovan lin­jan kokoo­mus­lai­nen voi­si ehdot­taa pyö­rä­tei­den kaa­voit­ta­mis­ta, köy­hä, kom­mu­nis­ti tai com­mo­nis­ti taas ihmet­te­lee sitä, mik­si yhdel­le pelil­le vara­taan eks­lusii­vi­nen (ja vie­lä rai­lak­kaas­ti nau­ret­ta­van alhai­sel­la maan­vuo­kral­la sub­ven­toi­tu) maan­käyt­tö­oi­keus Helsingissä.

  Kyse on niuk­kuu­des­ta. Asun­to­jen ja kaa­voi­tet­ta­van maan niuk­kuu­des­ta, ja Talis­sa oli­si sitä kaa­voi­tet­ta­vaa maa­ta. Ja tuli­si hie­no kar­ta­no­mil­jöö pal­jon nykyis­tä laa­jem­man väes­tön käyt­töön, joten kaik­ki voit­tai­si­vat, pait­si golfarit.

  Hel­sin­gis­sä on kym­me­niä tuhan­sia asun­to­ja tyh­jil­lään, joten ongel­ma­na ei ole ainoas­taan asun­to­jen puu­te. Asun­to­ja on, mut­ta nii­tä ei ole tar­peek­si vapaa­na. Olen ehdot­ta­nut aikai­sem­min­kin, että tyh­jä­nä pitä­mis­tä pitäi­si verot­taa vas­taa­van­lai­sen asun­non käy­vän mark­ki­na­vuo­kran ver­ran, ei vuo­kraa­mi­ses­ta, pait­si sit­ten kun pyy­de­tään mark­ki­na­hin­nan ylit­tä­vää vuo­kraa, jol­loin tämä mark­ki­na­hin­nan yli­tys tuli­si verot­taa sataprosenttisesti.

  Tätä toi­nen tut­ta­va­ni kom­men­toi, että val­tion ei pitäi­si sää­del­lä sitä, miten omai­suut­taan käyt­tää, ja tämä sää­te­ly sotii hänen vapausoi­keus­kä­si­tyk­si­ään vas­taan. Jot­ta täl­le käsi­tyk­sel­le voi­si esit­tää tyy­dyt­tä­vän vas­ta-argu­men­tin, pitää tar­kas­tel­la oikeuk­sia ja arvo­ja, aset­taa ne hie­rark­ki­siin suhteisiin.

  Gol­fin pelaa­mi­nen voi olla kivaa, ja ihan kivaa se onkin, satun sen tie­tä­mään, sil­lä olen sitä kokeil­lut muu­ta­mia ker­to­ja. Omis­ta­mi­nen­kin voi olla kivaa, vähän niin­kuin vaik­ka hel­lyy­den saa­mi­nen tai suklaan syön­ti. Hel­lyyt­tä ei kui­ten­kaan voi taa­ta mil­lään lain­sää­dän­nöl­lä, kor­kein­taan sen vas­ta­koh­dan eli väki­val­lan voi kri­mi­na­li­soi­da. On siis ole­mas­sa oikeuk­sia, joi­ta voi kor­kein­taan edis­tää, ei taa­ta. Jos väi­tän, että minul­la on oikeus syö­dä suklaa­ta, tämä väit­tä­mä ei kel­paa julis­tuk­sek­si. Minul­la on toki oikeus sitä syö­dä, omil­la rahoil­la­ni, mui­den estä­mät­tä, mut­ta en voi vaa­tia val­tiol­ta val­tiol­lis­ta suklaa­teh­das­ta tai edes yhtä suklaalevyä.

  Kun perus­tus­lais­sa taa­taan jokai­sel­le kat­to pään pääl­le, asun­non omis­ta­mis­ta ei voi­da taa­ta, kos­ka tuol­loin pitäi­si taa­ta jokai­sel­le kan­sa­lai­sel­le sel­lai­nen tulo­ta­so että omis­ta­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta, tai sit­ten asu­mi­sen tuli­si olla koko­naan ilmais­ta, jol­loin se kus­tan­net­tai­siin koko­naan verovaroista. 

  Omis­ta­mi­nen ei ole perus­oi­keus, asu­mi­nen on. Perus­oi­keu­det ovat jota­kin, joka on itsei­sar­vois­ta ihmi­sar­voi­sen elä­män toteu­tu­mi­sel­le, kuten esi­mer­kik­si asu­mi­nen. Omis­ta­mi­nen on väli­ne asu­mi­soi­keu­den toteu­tu­mi­sel­le, mei­dän vero­tus­jär­jes­tel­mäm­me sane­le­ma käy­tän­nöl­li­nen rat­kai­su­ta­pa asumiseen.

  1. Hel­sin­gis­sä on kym­me­niä tuhan­sia asun­to­ja tyh­jil­lään, joten ongel­ma­na ei ole ainoas­taan asun­to­jen puute.

   Olen päät­tä­nyt kor­ja­ta tämän väit­teen aina kun joku sen esit­tää. Ei ole.
   Hel­sin­gis­sä on vajaat 30 000 sel­lais­ta asun­toa, jos­sa kukaan ei asu vaki­tui­ses­ti. Ne ovat kyl­lä käy­tös­sä. Niis­sä asuu opis­ke­li­joi­ta, kan­san­edus­ta­jia, hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kir­joil­la muu­al­la (esim. Tal­lin­na), mut­ta joil­la on kak­ko­sa­sun­to Hel­sin­gis­sä ja niin edel­leen. Tyh­jil­lään on van­hus­ten asuhn­to­ja, kun nämä ovat pää­ty­neet pit­kä­ai­kais­hoi­toon. Nii­den vuo­kraa­mi­nen on teh­ty mah­dot­to­mak­si sil­lä, että vuo­kra kon­fis­koi­daan hoitomenoiksi.

 49. Mik­ko: Minul­le, Talis­sa toi­mi­van seu­ran jäse­ne­nä, Osmon kom­men­tit maan­vuo­kran alhai­suu­des­ta ovat ter­ve­tul­lei­ta. Nykyi­sel­lään ken­täl­lä on pelaa­jia ruuh­kak­si asti ja peli­vuo­ro­ja pitää etu­kä­teen varat. Ikä­vää. Teh­dään niin­kuin Lon­toos­sa jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten: yksi­tyis­te­tään ja peri­tään mark­ki­na­vuo­kra. Lon­toos­sa peli­mak­su nousi jo sil­loin näin kes­kei­sil­lä pai­koil­la ole­vil­la ken­til­lä 700‑1000 puntaan/kierros. Oli­si tilaa.

  Näin­hän on teh­ty kai­kis­sa sivis­tys­mais­sa jo ajat sitten. 

  Mark­ki­na­hin­nois­ta huo­li­mat­ta jäsen­ha­ke­mus kun­kin maan pres­ti­ge-seu­roi­hin on syy­tä jät­tää heti kun vau­va syntyy 🙂

 50. Tot­ta. 42 val­tuu­tet­tua on aina… 42 valtuutettua.

  O.S. ei tai­da har­ras­taa bon­gaus­ta. Talin golf­ken­täl­lä saat­taa nimit­täin näh­dä jos­kus albat­ros­sin. Toi­nen paik­ka, jos­sa Hel­sin­gis­sä voi bon­ga­ta albat­ros­sin on luul­ta­vas­ti Poh­joi­nen Rau­ta­tie­ka­tu 13.

  Se mitä O.S. tote­aa että jos golf­kent­tä lah­joi­tet­tai­siin golf­ker­hol­le. On epäi­le­mät­tä tot­ta. Pitää myös muis­taa että Hel­sin­gin kau­pun­ki “myi” golf­ker­hol­le pilk­ka­hin­taan raken­nuk­sia. Yksi raken­nuk­sis­ta ei kel­van­nut ker­hol­le kos­ka oli kovin kovin huo­nos­sa kun­nos­sa. Talo myy­tiin erik­seen. Tämän raken­nuk­sen hin­ta­pyyn­tö oli lähes sama kun ker­hol­le “myy­dyt” raken­nuk­set yhteen­sä. Niin onhan täs­sä toi­min­nas­sa jotain todel­la outoa.

  Mut­ta jos val­tuu­te­tut vai­vau­tui­si­vat tule­maan etsi­mään Pitä­jän­mäel­tä mui­ta vih­rei­tä nur­mia­luei­ta kun jal­ka­pal­lo­ken­tät ja golf­kent­tä nii­tä ei kyl­lä ikä­vä kyl­lä ole. 

  Ja kun val­tuu­te­tut halua­vat väki­sin Pitä­jän­mäel­le asun­to­ja kaavoittaa.
  Joh­tu­nee var­maan sii­tä ettei sin­ne enti­seen Sipoo­seen kukaan halua kaa­voit­taa tai raken­taa kun siel­lä on ei mitään!!!
  Niin oli­si­ko käy­tet­ty­jen auto­jen kei­das Pitä­jän­mäen sei­sak­keen vie­res­sä mai­nio läh­tö­pis­te. Sii­tä sit­ten radan vart­ta pit­kin Espoon rajal­le asti. Ties­tö ja kun­nal­lis­tek­niik­ka valmiina.
  Alu­eel­la ole­vat yri­tyk­set voi­tai­siin siir­tää näp­pä­räs­ti Vali­mon sei­sak­keen alu­eel­le. Jois­sa on ”tilaa vuo­kra­taan” laka­na lähes jokai­sen kiin­teis­tön seinässä.

  Mui­ta mah­dol­li­sia asui­na­luei­ta oli­si vaik­ka Tuo­ma­rin­ky­län­kar­ta­non seu­tu sii­nä ihan Tuusu­lan­tien vie­res­sä. Rat­sas­tuk­sen har­ras­ta­jia var­mas­ti siel­lä vähem­män kuin Talis­sa golfaajia.

 51. Hie­noa että Talin alu­een käyt­töä (myös) asuin­ra­ken­ta­mi­seen halu­taan edis­tää ja sel­vit­tää! Tosin raken­ta­mi­sen ei tar­vit­se mer­ki­tä golf­ken­tän pois siir­tä­mis­tä, sil­lä jo pel­käs­tään tii­vis­tä­mäl­lä Talin­ran­nan, Munk­ki­vuo­ren ja Talin ten­nis­hal­lin alu­eet sekä Turun­väy­län var­si kau­pun­gi­mai­sek­si saa­tai­siin asun­to­ja tuhan­sil­le ihmi­sil­le ja Talin alue golf­kent­ti­neen voi­si säi­lyä edel­leen suu­ril­ta osin nykyi­ses­sä virkistyskäytössä.

 52. Mites tosi­aan toi siir­to­la­puu­tar­ha, eikö sitä vas­taan käy ihan samat argu­men­tit eli hal­val­la vuo­krat­tu, pie­nel­le poru­kal­le ja sul­je­tuh­ko käyttö.

 53. Kal­le: Eli kun aurauk­sia ei enää hoi­de­ta asial­li­ses­ti, niin syn­tyy ongel­mia. Kannatt

  Jep. Lisäk­si tuo kesä­vii­kon nol­la oli vähän lii­oit­te­lua, sil­lä vii­me vuo­si­na on tul­lut myös uusi ongel­ma: autot ovat kas­va­neet pait­si pituut­ta, myös leveyt­tä. Ahtaim­mil­la pai­koil­la ei mah­du pysä­köi­mään leve­ää city­maas­tu­ria niin, että ratik­ka pää­si­si ohi, vaik­ka paik­ka oli­si­kin lail­li­nen. Raken­nus­vi­ras­to ei suos­tu maa­laa­maan paik­ko­ja katuun, joten paha sii­tä on syyt­tää auton kul­jet­ta­jaa­kaan, jos lii­ken­ne­merk­ki sal­lii pysä­köin­nin ja auto on jätet­ty nätis­ti jal­ka­käy­tä­vän viereen.

  Olen kovas­ti yrit­tä­nyt puhua sii­tä, että pai­kat maa­lat­tai­siin katuun, mut­ta ei sil­le kukaan mitään tee. Se ei mak­sa juu­ri mitään, mut­ta ehkäi­si­si ongelmia.

  Tilan­net­ta ei auta myös­kään se, että rati­kat­kin kas­va­vat leveyt­tä; uudet Articit ovat 10 cm leveäm­piä kuin van­hem­pi kalusto.

 54. Pitä­jän­mäel­lä on toi­mis­to­ta­lo­ja tyh­jil­lään kym­me­niä tuhan­sia neliöi­tä, kes­kus­tas­sa ja laut­ta­saa­res­sa lisää. Sääs­tyi­si niin golf kuin len­to­kent­tä­kin jos vir­ka­mie­hiä hie­man ohjat­tai­siin asias­sa, joku stra­te­gia voi­si olla ihan kiva juttu.

 55. Kes­kus­te­li­ja:
  Valo­ku­via ton­ti­pu­lan vai­vaa­mas­ta Helsingistä:

  http://www.helsinki.fi/viikki/images/ilmakuvat/viikin_pellot.jpg

  http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/20409456.jpg

  Maas­sa val­lit­se­van nälän­hä­dän ja puu­pu­lan takia maa on val­jas­tet­tu maan­vil­je­lyyn ja metsätalouteen.

  Vii­kin pel­loil­la on kui­ten­kin huo­mat­ta­va vir­kis­ty­sar­vo. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Viik­ki mer­kit­see minul­le aino­aa paik­kaa jos­sa olen näh­nyt leh­män muu­ten kuin kul­ku­vä­li­neen ikkunasta. 

  Vii­kin pel­to­jen ympä­ril­lä sijait­se­vil­la asui­na­lueil­la on sen sijaan run­saas­ti tii­vis­tys­va­raa. Pih­la­ja­mä­ki ja Myl­ly­pu­ro ovat enim­mäk­seen pusik­koa. Lisäk­si Lah­den­väy­läl­lä on huo­mat­ta­vat suo­ja-alu­eet, ja sen itä­puo­lel­la Van­han­kau­pun­gin ja Vii­kin välis­sä on teollisuusalue. 

  Mie­luum­min haluai­sin asua tiheäs­sä lähiös­sä hyvi­ne pal­ve­lui­neen, jon­ka vie­res­sä on laa­jat pel­lot ja met­sät, kuin lähiös­sä, jos­sa on yksi talo heh­taa­ria koh­ti eikä pal­ve­lui­ta, mut­ta ei myös­kään min­kään­lai­sia ulkoi­lua­luei­ta vaan joka suun­taan saman­lais­ta 4 000 as/km2 lähiömattoa.

 56. Jaak­ko: Otta­kaa nyt sel­vää fak­tois­ta. Kent­tä ei ole sul­jet­tu vaan avoin

  Juu­ri näin, kyl­lä sin­ne Osmo­kin ja lau­ta­kun­nan jäse­net pää­se­vät pelaa­maan kun­han on green gard plak­ka­ris­sa. Vai onko sekin syr­jin­tää kun vaa­di­taan green gard ?

  En ymmär­rä point­tia sul­je­tus­ta pii­ris­tä. Pitäi­si­kö jokai­sen pääs­tä jäse­nek­si vapaa­muu­ra­ri- loos­hiin , rota­rei­hin tai lei­jo­niin? Samoin golf­pe­laa­jat mak­sa­vat har­ras­tuk­sen­sa itse.

  Ainoa kysy­mys , mikä vaa­tii tar­kis­ta­mis­ta ovat raha-asiat ja ne voi rat­kais­ta laa­jen­nuk­sen ja maa-aluei­den vaih­don yhteydessä.

  Demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu enem­mis­tö ei edus­ta demo­kraat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa jos pää­tök­set sanel­laan huo­mioi­mat­ta koh­tee­na ole­van oikeuksia.

 57. Tyh­jil­lään on van­hus­ten asuhn­to­ja, kun nämä ovat pää­ty­neet pit­kä­ai­kais­hoi­toon. Nii­den vuo­kraa­mi­nen on teh­ty mah­dot­to­mak­si sil­lä, että vuo­kra kon­fis­koi­daan hoitomenoiksi. 

  Oli­si­ko tämä mah­dol­lis­ta kor­ja­ta, kun kuus­sa­kin on käy­ty yli 40 vuot­ta sit­ten? Sää­det­täi­siin erik­seen, että oman asun­non vuo­kra­tuo­tos­ta sai­si periä hoi­to­mak­su­na enin­tään jokun tie­tyn summan.

 58. Mik­si väi­tät kent­tää sul­je­tuk­si kun se ei sitä ole?

  Mik­si jätät suo­jel­tu­jen raken­nus­ten vai­ku­tuk­sen kaa­voi­tuk­seen huomioimatta?

  Mik­si vält­te­let kysy­mys­tä siir­to­la­puu­tar­hois­ta tai keskuspuistosta? 

  Mik­si sin­ne Sipoo­seen ei nyt raken­ne­ta kun ne maat oli pak­ko vain muu­ta­ma vuo­si sit­ten annek­soi­da täl­lä samal­la verukkeella?

  Onko Mank­kaan uusi golf-kent­tä sitä epä­rei­lua ker­man­kuo­rin­taa ja veron­mak­sa­jien hou­kut­te­lua joka pitää saa­da kes­ki­ke­te­tyl­lä hal­lin­to­hir­vi­tyk­sel­lä kuriin? 

  Onko nyt kysees­sä jon­ne­kin 2040-luvul­le ajoit­tu­va pää­tös vai aikoo­ko kau­pun­ki rik­koa juu­ri teke­mään­sä vuo­kra­so­pi­mus­ta? (ja näin jäl­leen osoit­taa yhteis­kun­nan luo­tet­ta­vuu­den sopimuskumppanina?)

 59. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Vii­kin pel­loil­la on kui­ten­kin huo­mat­ta­va vir­kis­ty­sar­vo. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Viik­ki mer­kit­see minul­le aino­aa paik­kaa jos­sa olen näh­nyt leh­män muu­ten kuin kul­ku­vä­li­neen ikkunasta.

  Saman­lai­nen vir­kis­ty­sar­vo pel­lol­la ja golf­ken­täl­lä ohi­kul­ki­jal­le; jos­tain syys­tä vain toi­nen halu­taan rakennusmaaksi. 

  Leh­miä näkee myös Hal­tia­las­sa ja olis­ko Fall­kul­las­sa myös, ettei­vät ihan uha­na­lai­sia ole. Tai jos maa­seu­dul­le uskal­taa men­nä niin parin­kym­me­ne kilo­met­rin pääs­tä Sipoos­ta löytyy.

 60. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Miten sen nyt näin­päin meni? Meri-Ras­ti­las­sa popu­lis­teik­si kutusut­tiin nii­tä, jot­ka puo­lus­ti­vat vihe­ra­lui­et­ta raken­ta­mi­sel­ta ja nyt popu­lis­te­ja ovat­kin ne, jot­ka halua­vat ihmi­sil­le asuntoja.

  Samaa poruk­kaa. Toi­sel­la kädel­lä vaa­di­taan kai­ken­maa­il­man koi­ran­kuse­tus­ry­te­köi­den ja kura­pel­to­jen suo­je­lua puna­vi­her-nim­by­jä miel­lyt­tääk­seen ja toi­sel­la osoi­tel­laan riis­to­ka­pi­ta­lis­tie­lii­tin har­ras­tuk­sia “oikeu­te­tun” pahen­nuk­sen herättämiseksi.

 61. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Vii­kin pel­loil­la on kui­ten­kin huo­mat­ta­va vir­kis­ty­sar­vo. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Viik­ki mer­kit­see minul­le aino­aa paik­kaa jos­sa olen näh­nyt leh­män muu­ten kuin kul­ku­vä­li­neen ikkunasta. 

  Ehdo­tan että Kor­kea­saa­reen perus­te­taan pie­ni navetta.

 62. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongelm­na ei ole vain se, kuka pää­see gol­fia pelaa­maan vaan puo­li neliö­ki­lo­met­riä kes­keis­tä kau­pun­ki­maa­ta äärim­mäi­sen tehot­to­mas­sa käytössä.

  Jos Talin golf­kent­tä oli­si vii­mei­nen raken­ta­ma­ton plänt­ti pil­ven­piir­tä­jiä täyn­nä­ole­vas­sa kau­pun­gis­sa, niin sit­ten vaa­ti­muk­set alu­een raken­ta­mi­ses­ta voi­si kuul­los­taa perus­tel­lul­ta. Kui­ten­kin nii­tä puo­lia­ne­liö­ki­lo­met­re­jä tai­taa löy­tyä aika­lail­la enenm­män kuin ko. alue.

  Niin kau­an kuin täl­lai­nen ehdo­tus ei ole osa suu­rem­paa koko­nai­suut­ta, jos­sa vaa­di­taan myös esim. kes­kus­puis­toon rajoit­tu­vien rytei­köi­den, siir­to­la­puu­tar­ho­jen ja pel­to­jen otta­mis­ta raken­nus­käyt­töön sekä nykyis­ten lähiöi­den tii­vis­tä­mis­tä, on tur­ha toi­voa gol­fin ystä­vien ymmärrystä.

 63. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Voi­si ottaa käyt­töön­Tuk­hol­man mal­lin. Kaduil­la on vii­koit­tai­nen sii­vous­päi­vä, jol­loin autot pitää siir­tää muu­al­le. Näin saa­tai­siin myös nämä käyt­tä­mät­töm­nä­nä sei­so­vat autot­kin pako­te­tuk­si pois kaduil­ta sik­si aikaa, kun omis­ta­ja viet­tää tal­vea ulkomailla.

  Mitäs jos mie­tit­täi­siin miten sen lumen sai­si heti samoin tein pois sen sijaan, että se lumet liis­ka­taan moneen ker­taan pysä­köi­ty­jen auto­jen kyl­kiin ja parin suo­ja­sään jäl­keen tulok­se­na on jää­val­li­tus, jon­ka pois­ta­mi­seen tar­vi­taan kalus­ton ras­kain tiekarhu?

 64. Juri Pakas­te: Vää­rin­py­sä­köin­ti­ti­las­tot ker­to­vat vaka­vas­ta ongel­mas­ta, sil­lä vuo­si­na 2011 ja 2012 tilas­toon on mer­kit­ty 1088 kpl häi­riö­tä aiheut­ta­nut­ta väärinpysäköintiä

  Siis ihan perä­ti mel­kein kol­me vää­rin­py­sä­köin­tiä päi­väs­sä koko rai­tio­vau­nu­ver­kos­ton alu­eel­la, ja se on “vaka­va hait­ta” raitiovaunuliikenteelle. 

  Tämä ei minus­ta nii­kään ker­ro aivan ylet­tö­mä­nä rehot­ta­vas­ta vää­rin­py­sä­köin­nin kult­tuu­ris­ta, vaan sii­tä, että rai­tio­vau­nu kul­ku­neu­vo­na on äärim­mäi­sen haa­voit­tu­vai­nen mil­le tahan­sa häiriöille.

  VR muu­ten on saa­nut junan­sa kul­ke­maan vii­me tal­vi­na aiem­paa parem­min. Ehkä siel­tä voi­si oppia jotain ongel­miin rea­goi­mi­ses­ta. En usko, että kan­san syvät rivit suu­res­ti vas­tus­tai­si­vat sitä, että rati­kan tiel­le jäte­tyt autot hina­taan välit­tö­mäs­ti pois tiel­tä. Se ei tosin ehkä ole niin help­poa kuin kuvi­tel­laan, kos­ka suu­rin osa vää­rin­py­sä­köin­nis­tä ei lie­ne inhot­ta­via mer­su­ja ja bema­rei­ta, vaan tyl­siä, iso­ja ja pai­na­via jakeluautoja.

 65. Kal­le: Eli kun aurauk­sia ei enää hoi­de­ta asial­li­ses­ti, niin syn­tyy ongel­mia. Kan­nat­ta­nee kes­kit­tää vähät aurauk­set spåra‑, ei bussireiteille.

  Ilmei­ses­ti tämä mie­li­pi­de joh­tuu sii­tä, ettei rai­tio­vau­nu­ra­por­tis­sa ole ker­rot­tu auraa­mat­to­muu­des­ta koi­tu­via ongel­mia lin­ja-auto­lii­ken­teel­le..? Vähän­kään objek­tii­vi­sel­ta näyt­tä­vä pää­tös­hän vaa­ti­si kes­ki­näis­tä vertailua.

  Jos ker­ran rai­tio­vau­nu­lii­ken­teen mat­kat ovat rapor­tin­kin mukaan pää­asias­sa lyhyi­tä eli siis usein kor­vat­ta­vis­sa käve­lyl­lä, niin auraus­han pitää sil­loin pikem­min­kin kes­kit­tää pitem­piin mat­koi­hin eli bussiliikenteeseen.

  Tom­mi Uscha­nov: Eli noin vuo­si­na 1500–1920 oli his­to­rias­sa vai­he, jol­loin asiat oli­vat täs­sä suh­tees­sa parem­min. Mitä sil­loin oikein tapahtui?

  No aina­kin yksi­tyi­sau­toi­lua tai­si tuol­loin olla mer­kit­tä­väs­ti vähem­män. Pysä­köin­tiä­kään ei tain­nut tapah­tua kadun­var­teen nykyi­sis­sä määrin.

  lurk­ki: Täs­sä­hän pää­tös­tä on aja­mas­sa demo­kraat­ti­ses­ti vali­tun kau­pun­gin­val­tuus­ton enem­mis­tö. Se byro­kraat­ti­nen, auto­ri­taa­ri­nen polit­by­roo on kiis­tas­sa toi­sel­la puolella.

  Tai­taa olla byro­kraat­ti­nen, auto­ri­tää­ri­nen polit­by­roo kiis­tan molem­mil­la puo­lil­la. Yleen­sä­hän jul­kis­hal­lin­to pait­si on poliit­ti­nen myös nojau­tuu sekä byro­kra­ti­aan että auk­to­ri­teet­tiin. Muu on ihan höpöhöpöä.

 66. Daniel Feder­ley: jos lii­ken­ne­merk­ki sal­lii pysä­köin­nin ja auto on jätet­ty nätis­ti jal­ka­käy­tä­vän viereen.

  … sul­ku­vii­van koh­dal­le, mil­loin ajo­neu­von ja sul­ku­vii­van väliin jää vähem­män kuin kol­me met­riä …” — eli maa­laa­mal­la sul­ku­vii­va eri suun­tien ratik­ka­kis­ko­jen väliin, joko auto on pysä­köi­ty lii­an lähel­le sul­ku­vii­vaa tai se on tar­peek­si kau­ka­na kis­kois­ta. Mut­ta Hel­sin­gis­sä on myös pät­kiä bus­si­kais­to­ja, joi­hin sai­si pysä­köi­dä vapaas­ti myös pysä­köin­nin­val­von­nan mukaan (pysäh­ty­mis­kiel­to­mer­kit puuttuvat).

 67. Mic­hael Peru­kan­gas: Omis­ta­mi­nen ei ole perusoikeus …

  Kyl­lä se vaan on. Kuten wiki­pe­dia­kin ker­too, perus­oi­keu­det ovat kan­sal­li­ses­sa perus­tus­lais­sa val­tion kan­sa­lai­sil­leen ja muil­le val­tion oikeu­den­käyt­tö­pii­ris­sä ole­vil­le takaa­mat oikeu­det. Suo­men perus­tus­lais­sa taa­taan, että jokai­sen omai­suus on tur­vat­tu. Omai­suu­den pak­ko­lu­nas­tuk­ses­ta ylei­seen tar­pee­seen täyt­tä kor­vaus­ta vas­taan sää­de­tään lailla.

 68. Juha­ni:

  Se mitä O.S. tote­aa että jos golf­kent­tä lah­joi­tet­tai­siin golf­ker­hol­le. On epäi­le­mät­tä tot­ta. Pitää myös muis­taa että Hel­sin­gin kau­pun­ki “myi” golf­ker­hol­le pilk­ka­hin­taan raken­nuk­sia. Yksi raken­nuk­sis­ta ei kel­van­nut ker­hol­le kos­ka oli kovin kovin huo­nos­sa kun­nos­sa. Talo myy­tiin erik­seen. Tämän raken­nuk­sen hin­ta­pyyn­tö oli lähes sama kun ker­hol­le “myy­dyt” raken­nuk­set yhteen­sä. Niin onhan täs­sä toi­min­nas­sa jotain todel­la outoa.

  Täs­sä­kin poh­din­nas­sa on taas tie­toa, joka ei pidä paik­kaan­sa. Ennen raken­nus­ten myyn­tiä, oli golf­seu­ra inves­toi­nut n 3,5 mil­joo­naa euroa mai­nit­tui­hin kiin­teis­töi­hin. Osan täy­del­li­se­ti kor­ja­ten osan täy­del­li­ses­ti museo­vi­ras­ton spek­sien mukaan uudel­leen raken­taen. Myy­mä­tön raken­nus eli ns. Peh­too­rin­ta­lo on sen omis­ta­ja Hel­sin­gin kau­pun­ki pääs­tä­nyt lähes pur­ku­kun­toon jät­tä­mäl­lä kaik­ki kor­jaus ja yllä­pi­to­työt teke­mät­ta yli 50 vuo­den ajal­ta. Klu­bi ei sitä kiin­teis­töä mihin­kään tar­vit­se, eikä sil­lä oli­si ollut resurs­se­ja sen kor­jaa­mi­seen. Arvio perus­kor­jauk­ses­ta suo­je­lu­koh­teen eri­tyis­piir­teet huo­mioi­den on/oli noin 2 milj­poo­naan euroa. Golf­seu­ra on rekis­te­röi­ty yhdis­tys jon­ka tar­koi­tus­pe­rä­nä on yllä­pi­tää kent­tää jäse­nis­töl­leen. Se ei voi alkaa har­joit­ta­maan gryn­daus­ta tai muu­ta sen kal­tais­ta lii­ke­toi­min­taa jäse­nis­tön­sä riskillä.

 69. Poth1ue1: Mitäs jos mie­tit­täi­siin miten sen lumen sai­si heti samoin tein pois sen sijaan, että se lumet liis­ka­taan moneen ker­taan pysä­köi­ty­jen auto­jen kyl­kiin ja parin suo­ja­sään jäl­keen tulok­se­na on jää­val­li­tus, jon­ka pois­ta­mi­seen tar­vi­taan kalus­ton ras­kain tiekarhu?

  Sama kävi mie­les­sä lau­an­tai-aamu­na han­ges­sa tar­poes­sa. Ratik­ka­rei­teil­lä aika pit­käl­le pääs­täi­siin jo sil­lä että nii­den puh­dis­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin jo yöl­lä ras­kaal­la itse­kuor­maa­val­la kalus­tol­la, joka ei kasaa lun­ta pysä­köi­ty­jen auto­jen kyl­kiin vaan vie sen saman­tien pois. Voi olla että lumi­lin­ko kan­nat­tai­si jopa nos­taa kis­koil­le, kan­ta­vuut­ta oli­si aina­kin tar­peek­si eikä ohjauk­sen kans­sa oli­si niin tarkkaa.

  Ratik­ka­reit­tien var­rel­la sijait­se­vat talo­yh­tiöt saa­tai­siin mukaan tal­koi­siin kul­jet­ta­mal­la kis­koil­le aamu­yöl­lä kasat­tu lumi pois kau­pun­gin piik­kiin, jol­loin lun­ta ei tar­vit­se varas­toi­da siten että se kaven­taa pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Muu lii­ken­ne on öisin kui­ten­kin niin vähäis­tä että kaduil­le sijoi­tet­tu­jen kaso­jen väis­tä­mi­nen ei ole ongelma.

  Lii­ken­ne sujui­si parem­min myös päi­vi­sin kun lumen­ajoon käy­tet­tä­viä kuor­ma-auto­ja oli­si liik­keel­lä vähem­män juu­ri­kin han­ka­lim­mil­la katuosuuksilla.

 70. Mic­hael Peru­kan­gas: Hel­sin­gis­sä on kym­me­niä tuhan­sia asun­to­ja tyh­jil­lään, joten ongel­ma­na ei ole ainoas­taan asun­to­jen puu­te. Asun­to­ja on, mut­ta nii­tä ei ole tar­peek­si vapaa­na. Olen ehdot­ta­nut aikai­sem­min­kin, että tyh­jä­nä pitä­mis­tä pitäi­si verot­taa vas­taa­van­lai­sen asun­non käy­vän mark­ki­na­vuo­kran ver­ran, ei vuo­kraa­mi­ses­ta, pait­si sit­ten kun pyy­de­tään mark­ki­na­hin­nan ylit­tä­vää vuo­kraa, jol­loin tämä mark­ki­na­hin­nan yli­tys tuli­si verot­taa sataprosenttisesti.

  Mikä on asun­non tyh­jä­nä ole­mis­ta? Mik­si asun­to­ja on tyh­jä­nä? Vaki­nai­sen asuk­kaan puut­tu­mi­nen ei tar­koi­ta sitä, että asun­to oli­si aidos­ti tyh­jä­nä. Asun­to­ja on toi­mis­to­käy­tös­sä, keik­ka­kämp­pi­nä, lai­tos­van­huk­sil­la, perikunnilla.

  Kak­si resep­tiä tyh­jien asun­to­jen ongel­maan: käy­pään arvoon sidot­tu tun­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro, lai­to­sa­suk­kail­le oman asun­non vuo­kran vapaut­ta­mi­nen laitosmaksukäytöstä.

 71. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ongelm­na ei ole vain se, kuka pää­see gol­fia pelaa­maan vaan puo­li neliö­ki­lo­met­riä kes­keis­tä kau­pun­ki­maa­ta äärim­mäi­sen tehot­to­mas­sa käytössä. 

  Niin, ja Kes­kus­puis­to­han raken­ne­taan ensim­mäi­se­nä. Ole­tan täs­sä, että lenk­ki­po­luis­taan huo­li­mat­ta Kes­kus­puis­to on kes­ki­mää­rin tehot­to­mam­min käy­tet­tyä aluet­ta kuin Tali.

  Vai onko jokin syy, mik­si Tali tulee noil­la anta­misl­la­si kri­tee­reil­lä raken­net­ta­vak­si ennen Keskuspuistoa?

 72. Tapio: Näin­hän on teh­ty kai­kis­sa sivis­tys­mais­sa jo ajat sitten. 

  Sit­ten täy­tyy saa­da kans­sa kaik­kien puis­to­jen ympä­ril­le aidat ja por­tit kiin­ni klo 21 tai vii­meis­tään 22. Kos­ka näin­hän on teh­ty kai­kis­sa sivis­tys­mais­sa jo ajat sitten.

 73. Poth1ue1:
  Niin kau­an kuin täl­lai­nen ehdo­tus ei ole osa suu­rem­paa koko­nai­suut­ta, jos­sa vaa­di­taan myös esim. kes­kus­puis­toon rajoit­tu­vien rytei­köi­den, siir­to­la­puu­tar­ho­jen ja pel­to­jen otta­mis­ta raken­nus­käyt­töön sekä nykyis­ten lähiöi­den tii­vis­tä­mis­tä, on tur­ha toi­voa gol­fin ystä­vien ymmärrystä. 

  Tai juu­ri kenen­kään ei-viher­po­pu­lis­tin ymmär­rys­tä. Niin läpi­nä­ky­vää on tämä tou­hu, mitä omal­ta osal­taan mm. nimi­merk­ki Jaak­ko on tuo­nut ansiok­kaas­ti esiin.

 74. Vihe­rins­siKak­si resep­tiä tyh­jien asun­to­jen ongel­maan: käy­pään arvoon sidot­tu tun­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro, lai­to­sa­suk­kail­le oman asun­non vuo­kran vapaut­ta­mi­nen laitosmaksukäytöstä. 

  Jäl­kim­mäi­seen: Entäs jos kon­fis­koi­tai­siin vuo­kras­ta jokin pro­sent­tio­suus (vaik­ka 20% tai vähem­män­kin) lai­tos­mak­sui­hin. Kaik­ki voittaisivat.

 75. Juho, val­tuus­to var­maan äänes­tää Kes­kus­puis­ton raken­ta­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, jos sii­hen halua löy­tyy. Et ei sun var­maan tar­vii mureh­tia. Kysä­se vaik­ka val­tuu­te­tul­ta, jota äänes­tit, että mites olis?

 76. Juho Laa­tu: Niin, ja Kes­kus­puis­to­han raken­ne­taan ensim­mäi­se­nä. Ole­tan täs­sä, että lenk­ki­po­luis­taan huo­li­mat­ta Kes­kus­puis­to on kes­ki­mää­rin tehot­to­mam­min käy­tet­tyä aluet­ta kuin Tali.

  Vai onko jokin syy, mik­si Tali tulee noil­la anta­misl­la­si kri­tee­reil­lä raken­net­ta­vak­si ennen Keskuspuistoa?

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on tul­lut ilmi, että golf­kent­tää käyt­tää vuo­sit­tain 5500 eri pelaa­jaa. Golf­ken­tän koko on 47 heh­taa­ria. Eli toi­sin sanoen ken­täl­lä on rei­lu sata käyt­tä­jää heh­taa­ria kohden.

  Siir­to­la­puu­tar­hois­sa on noin 25 pals­taa heh­taa­ril­la, ja jos ole­te­taan pals­toil­la ole­van aina­kin per­heen ver­ran käyt­tä­jiä + muu­ta­mat kave­rit, käyt­tö­as­te on jota­kuin­kin sama kuin golfkentällä.

  Kes­kus­puis­ton koko on pel­toi­neen 1000 heh­taa­ria. Käyt­tä­jä­mää­riä en nyt ihan äkkiä löy­tä­nyt, mut­ta kyl­lä se aika suu­ren ihmis­mää­rän “lähi­puis­to” on.

  Kai­vo­puis­toa on myös esi­tet­ty täs­sä ket­jus­sa raken­net­ta­vak­si. Puis­ton koko on noin pari­kym­men­tä heh­taa­ria vähän rajauk­ses­ta riip­puen, ja käyt­tä­jiä jo pel­käs­tään vap­pu­na 30 000. Käyt­tö­as­te golf­kent­tään ver­rat­tu­na siis yli kym­men­ker­tai­nen. Ja Espan puis­to pyö­ri­nee jos­sain ihan omis­sa luvuissaan.

  Omas­ta mie­les­tä­ni siir­to­la­puu­tar­hat voi­si hyvin gryn­da­ta, ja kyl­lä kes­kus­puis­tos­ta­kin kes­täi­si naker­taa aika iso­ja­kin palo­ja. Mut­ta ei se golf­kent­tää yhtään jär­ke­väm­mäk­si maan­käy­tök­si tee.

 77. teek­ka­ri:
  Omas­ta mie­les­tä­ni siir­to­la­puu­tar­hat voi­si hyvin gryn­da­ta, ja kyl­lä kes­kus­puis­tos­ta­kin kes­täi­si naker­taa aika iso­ja­kin palo­ja. Mut­ta ei se golf­kent­tää yhtään jär­ke­väm­mäk­si maan­käy­tök­si tee.

  Kysy­mys onkin arvo­va­lin­nois­ta. Onko golf-kent­tä se tila, jon­ka maan­käyt­töä Hel­sin­gis­sä pitäi­si ensim­mäi­sek­si muut­taa? Vai esi­mer­kik­si laa­jat kau­pun­gin omis­ta­mat vil­jel­lyt pel­toa­lu­eet? Hel­sin­ki on has­sua kyl­lä yksi Suo­men suu­rim­mis­ta maa­ta­lous­tu­kien saa­jis­ta. Van­taa on pys­ty­nyt var­sin tyy­lik­kääs­ti raken­ta­maan Kar­ta­non­kos­ken alu­een Van­taan­joen var­teen, mut­ta Hel­sin­gin puo­lel­la jokea vas­taa­vat alu­eet ovat sit­keäs­ti peltona. 

  Jos minun pitää vali­ta, on Talin kar­ta­no ja golf-kent­tä enem­män säi­lyt­tä­mi­sen arvois­ta kult­tuu­ri­mai­se­maa kuin Hel­sin­gin omis­ta­mat pel­toa­lu­eet. Mut­ta vain toi­sen raken­ta­mis­ta on help­po perus­tel­la populistisesti.

  1. Kysy­mys on myös sii­tä, min­ne on ole­mas­sa jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä ja min­ne ei ole. Talin kar­ta­no­mil­jöö­tä ei kukaan ole ehdot­ta­nut raken­net­ta­vak­si. Jos jou­tuu perus­te­le­maan näkö­koh­taan­da val­heel­li­sil­la väit­teil­lä, on yleen­sä väärässä.

 78. jumi­ny:
  Juho, val­tuus­to var­maan äänes­tää Kes­kus­puis­ton raken­ta­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, jos sii­hen halua löy­tyy. Et ei sun var­maan tar­vii mureh­tia. Kysä­se vaik­ka val­tuu­te­tul­ta, jota äänes­tit, että mites olis? 

  En arvail­lut val­tuus­ton mie­li­pi­de­ja­kau­maa, vaan poh­din vain OS:n perus­te­lu­ja. Jos ongel­ma ei ole se, kuka gol­fia pää­see pelaa­maan, vaan se, että maa-alue on tehot­to­mas­sa käy­tös­sä, Kes­kus­puis­to näyt­täi­si ole­van OS:lle oikein sopi­va tii­vis­tä­mi­sen kohde.

  Taus­tal­la voit havai­ta arvai­lu­ni, että myös sil­lä on jotain teke­mis­tä asian kans­sa, että Talis­sa har­ras­te­taan “vää­rää” har­ras­tus­ta vää­rien city­maas­tu­ri-ihmis­ten toi­mes­ta. Kes­kus­puis­tos­sa har­ras­tuk­set ovat var­maan­kin “oikeam­pia”. OS on ehkä rehel­li­nen sii­nä mie­les­sä, että ei ole väliä sil­lä kuka pelaa, vaan sil­lä, että kukaan ei pelai­si tuol­lais­ta peliä ;-). Mut­ta pelk­kä tii­vis­tä­mi­sar­gu­ment­ti ei oikein ole riit­tä­vä perus­te. Jotain muu­ta­kin taka­na on. Jos­taisn syys­tä Tali näyt­täi­si ole­van OS:n mie­les­tä vir­kis­ty­sa­lu­ee­na vähä­ar­voi­sem­pi kuin Keskuspuisto.

  No, näis­tä syis­tä tie­dus­te­lin, onko mui­ta­kin perus­tei­ta juu­ri Talin raken­ta­mi­sel­le kuin tuo tii­vis­tä­mi­sar­gu­men­ti — joka siis tekee kes­kus­puis­tos­ta Talia luon­te­vam­man koh­teen. Jos ei mui­ta seli­tyk­siä ole, arvai­len että yllä kir­joit­ta­ma­ni ei ole hir­veän kau­ka­na totuu­des­ta. Ehkä täs­sä vain yksi filo­so­fi­nen ryh­mit­ty­mä hävit­tää kil­pai­le­van filo­so­fian kan­nat­ta­jien harrastusalueita.

  En äänes­tä Hel­sin­gin vaa­leis­sa, joten jätän lop­pu­tu­lok­sen arvai­lut, lob­bai­lut edus­ta­jien suun­taan, ja äänes­tä­mi­sen muil­le. Minun osuu­te­ni on täs­sä ehkä vain kes­kus­te­lu kes­kus­te­lun argu­men­toin­nis­ta ja ylei­nen huo­li pää­kau­pun­kim­me tulevaisuudesta.

 79. teek­ka­ri: Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on tul­lut ilmi, että golf­kent­tää käyt­tää vuo­sit­tain 5500 eri pelaa­jaa. Golf­ken­tän koko on 47 heh­taa­ria. Eli toi­sin sanoen ken­täl­lä on rei­lu sata käyt­tä­jää heh­taa­ria kohden. 

  On myös todet­tu, että alu­eel­la on muu­ta­kin kuin golf-lii­kun­taa, ja että käyt­töä voi­si tehos­taa luo­pu­mal­la sul­je­tun ker­hon käytännöstä.

  Kes­kus­puis­ton koko on pel­toi­neen 1000 heh­taa­ria. Käyt­tä­jä­mää­riä en nyt ihan äkkiä löy­tä­nyt, mut­ta kyl­lä se aika suu­ren ihmis­mää­rän “lähi­puis­to” on.

  Kes­kus­puis­ton tar­joa­mia lenk­ki­pol­ku­ja voi ver­ra­ta Talin tar­joa­miin lenk­ki­pol­kui­hin. Kuka­ties yhtä käy­tet­ty­jä?? Taliss­sa lisäk­si gol­fia, ja kes­kus­puis­tos­sa ryteik­köä (hie­man kärjistäen 😉 ).

  Omas­ta mie­les­tä­ni siir­to­la­puu­tar­hat voi­si hyvin gryn­da­ta, ja kyl­lä kes­kus­puis­tos­ta­kin kes­täi­si naker­taa aika iso­ja­kin palo­ja. Mut­ta ei se golf­kent­tää yhtään jär­ke­väm­mäk­si maan­käy­tök­si tee.

  Kukin naker­ta­koon “vas­tus­ta­jien” har­ras­tusym­pä­ris­tö­jä. Minus­ta hyvä kau­pun­kiym­pä­ris­tö tar­jo­aa moni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le. Minus­ta Espla­na­din puis­to­kin on val­lan lois­ta­va jut­tu, vaik­ka onkin ilmei­nen “tuh­laus” kau­pun­gin tii­vis­tä­mis­nä­kö­kul­mas­ta. En kat­so kau­pun­gin tii­vis­tä­mis­tä edes tar­peel­li­sek­si, saa­ti niin vält­tä­mät­tö­mäk­si tar­peek­si, että sen tiel­tä tuli­si rai­va­ta pois Hel­sin­gin tun­ne­tuim­mat maa­mer­kit ja monien ihai­le­mat kau­pun­gin arvos­tus­ta ja säde­ke­hää lisää­vät his­to­rial­li­set kohteet.

  Minus­ta oli­si parem­pi tehä lin­na­rau­ha, ja jät­tää auto­puo­lue­lai­sil­le hei­tä eri­tyi­ses­ti viih­dyt­tä­viä koh­tei­ta ja vih­reil­le hei­tä eri­ty­ses­ti viih­dyt­tä­viä koh­tei­ta. Mut­ta tie­ten­kin, jos kaik­ki pää­se­vät sopuun sii­tä, että tii­vis­tä­mi­nen on tär­kein kri­tee­ri, sit­ten ei muu­ta kuin tii­vis­tä­mään vie­lä jäl­jel­lä ole­via kulttuuri‑, luonto‑, mai­se­ma- ja virkistyskohteita.

 80. Koti-isä…Sitä ennen kan­nat­taa raken­taa pie­nen pii­rin eksklusii­vi­ses­sa käy­tös­sä ole­vat aida­tut alueet…

  Tuo ker­too kai­ken! 😀 Kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaa­kin kan­nat­tai­si teh­dä jol­lain muul­la perus­teel­la kuin suun­na­ton kateus. 

  Itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en voi sie­tää ihmi­siä, joil­la ei ole agen­dal­la mitään muu­ta kuin kateus. Pitää kye­tä argu­men­toi­maan asia­si­säl­löl­lä ollak­seen uskottava.

 81. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän nii­tä katu­ja pys­ty auraa­maan, kun ne on reu­nus­tet­tu pysäköidyillä … 

  Tuos­ta onen samaa miel­tä. Torit auto­maat­ti­ses­ti pysä­köin­ti­pai­koik­si kun ensi­lu­mi tulee ja kadut ker­ran vii­kos­sa tyh­jik­si. Samal­la kaduil­ta pois­tu­vat pit­kä­ai­kai­si­ly­tyk­ses­sä ole­vat autot parem­min niil­le sopi­viin tiloihin. 

  Auraus on kyl­lä osin tek­ni­nen­kin ongel­ma. You­Tu­bes­sa on ame­rik­ka­lai­nen pät­kä, miten asia hoi­de­taan siel­lä järeil­lä lin­goil­la. Katu on auki ker­ta ajolla. 

  Lisäk­si aut­taa, kun hel­sin­ki­läi­set vih­doin ymmär­tä­vät ettei kan­na­ta ostaa pie­niä kak­si­ve­toi­sia auto­ja. Tääl­lä tar­vi­taan näil­lä aurauk­sil­la isoa neli­ve­tois­ta. Neli­ve­toau­to­jen soi­si muu­ten­kin taas yleis­ty­vän mones­ta­kin syystä.

 82. Daniel Feder­ley:
  …Tilan­net­ta ei auta myös­kään se, että rati­kat­kin kas­va­vat leveyt­tä; uudet Articit ovat 10 cm leveäm­piä kuin van­hem­pi kalusto. 

  Tuo pitää paik­kan­sa ja on paha vir­he! Spå­ran yksi etu on ollut teho­kas tilan­käyt­tö, min­kä kil­pai­lue­dun spå­ra nyt osit­tain menettää. 

  Kuu­luu samaan sar­jaan edel­li­sen tilauk­sen esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­sen kans­sa. Kuka­han sen­kin kunin­gas­a­ja­tuk­sen ajoi läpi kri­tee­rei­hin? Samas­ta spå­ras­ta­han on ole­mas­sa myös toi­mi­va versio!

 83. Tapio Pel­to­nen: Jäl­kim­mäi­seen: Entäs jos kon­fis­koi­tai­siin vuo­kras­ta jokin pro­sent­tio­suus (vaik­ka 20% tai vähem­män­kin) lai­tos­mak­sui­hin. Kaik­ki voittaisivat.

  Tai jos­pa omai­suus voi­tai­siin osit­tain myy­dä hoi­don mak­sa­mi­sek­si, ei se van­hus sitä enää kuol­tu­aan tar­vit­se. Puhe van­hus­ten­hoi­don vähäi­sis­tä varois­ta ei ota huo­mioon mak­set­tu­ja omis­tusa­sun­to­ja ja osakesalkkuja.

 84. Mic­hael Perukangas:
  Olen ehdot­ta­nut aikai­sem­min­kin, että tyh­jä­nä pitä­mis­tä pitäi­si verot­taa vas­taa­van­lai­sen asun­non käy­vän mark­ki­na­vuo­kran ver­ran, ei vuo­kraa­mi­ses­ta, pait­si sit­ten kun pyy­de­tään mark­ki­na­hin­nan ylit­tä­vää vuo­kraa, jol­loin tämä mark­ki­na­hin­nan yli­tys tuli­si verot­taa sataprosenttisesti.

  Miten täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa voi­si olla mitään mark­ki­na­vuo­kraa? Tuo “mark­ki­na­vuo­kra” oli­si oma lakin­sa, sil­lä kukaan ei voi­si tosia­sias­sa nos­taa vuo­kraa sitä kor­keam­mal­le, joten mark­ki­noi­ta ei enää olisi.

 85. Yleen­sä­hän jul­kis­hal­lin­to pait­si on poliit­ti­nen myös nojau­tuu sekä byro­kra­ti­aan että auk­to­ri­teet­tiin. Muu on ihan höpö­hö­pöä.’ (ano­nyy­mi)
  Kau­pun­gin­val­tuu­tut on valit­tu, hei­dät voi­daan jät­tää valit­se­mat­ta jat­kos­sa, ja heil­lä on aina­kin jon­kin­lai­nen vas­tuu kau­pun­gin toiminnasta.
  Vir­ka­mie­his­töä ei vali­ta vaa­leis­sa, he eivät läh­de kulu­mal­la­kaan, eikä vas­tuu­ta näy­tä ole­van hai­tak­si asti.

 86. Tapio Pel­to­nen: Jäl­kim­mäi­seen: Entäs jos kon­fis­koi­tai­siin vuo­kras­ta jokin pro­sent­tio­suus (vaik­ka 20% tai vähem­män­kin) lai­tos­mak­sui­hin. Kaik­ki voittaisivat.

  Lie­nee aika rea­lis­ti­nen ole­tus, jos ajat­te­lee vapau­tu­vien asun­to­jen mää­rän käteen jää­vän rahan mon­o­to­ni­sek­si funk­tiok­si. Mitä enem­män vuo­kraa­mi­ses­ta jää van­huk­sel­le (tai yleen­sä hänen omai­sil­leen) käteen, sitä enem­män asun­to­ja vapautuu.

  Funk­tion tar­kan muo­don arvaa­mi­nen on vai­ke­aa. Mikään ei tie­ten­kään estä sitä, että teh­dään ensin vaik­ka 50/50 ‑sään­tö ja kat­so­taan, mitä tapah­tuu. Pro­sent­tia kan­nat­taa alen­taa aina­kin niin kau­an, kun yhteis­kun­nal­le tule­va raha­mää­rä (joka nyt on käy­tän­nös­sä nol­la) ja saa­ta­vil­la ole­vien vuo­kra-asun­to­jen mää­rä (joka nyt on tätä kaut­ta myös suun­nil­leen nol­la) kasvavat.

  Ris­ki­puo­lel­la on asia­kas­mak­su­jen las­ke­mi­nen jon­kin kier­to­kons­tin kautta.

  Toi­nen huo­mioi­ta­va jut­tu tulee sii­tä, että täs­sä maa­il­mas­sa hen­ki­ses­ti ole­vien van­hus­ten koh­dal­la on aika luon­nol­lis­ta, että he kysy­vät, mitä he itse hyö­ty­vät asun­ton­sa vuo­kraa­mi­ses­ta. Aina se ei rii­tä moti­vaa­tiok­si van­huk­sel­le (tai edes peri­kun­nal­le), että peri­kun­ta hyötyy.

  Tämän ympä­ril­le voi­si jopa raken­taa jotain yhteis­kun­nan jär­jes­tä­miä pal­ve­lui­ta. Jos van­hus suos­tuu anta­maan kämp­pän­sä vuo­kral­le, yhteis­kun­ta huo­leh­tii tava­rat siis­tis­ti varas­toon van­huk­sen lop­pue­lä­män ajak­si ja hoi­taa vuo­kraa­mi­sen käy­tän­nöt. Yli­jää­mä toi­mi­te­taan van­huk­sen käyt­töön, ja sil­lä pitää olla ostet­ta­vis­sa jotain van­huk­sen itsen­sä arvos­ta­maa luksusta.

 87. Juho Laa­tu: Niin, ja Kes­kus­puis­to­han raken­ne­taan ensim­mäi­se­nä. Ole­tan täs­sä, että lenk­ki­po­luis­taan huo­li­mat­ta Kes­kus­puis­to on kes­ki­mää­rin tehot­to­mam­min käy­tet­tyä aluet­ta kuin Tali.

  Toden­nä­köi­ses­ti ole­tat vää­rin, kos­ka Kes­kus­puis­to on erit­täin vilk­kaal­la ulkoi­lu­käy­töl­lä. Kävi­jä­mää­räl­tään Suo­men suu­rin golf­kent­tä sijait­see alu­eel­la, juu­ri nyt Palo­hei­nän ladut ovat tur­vok­sis­sa hiih­tä­jis­tä, jne.

  Kes­kus­puis­to on kui­ten­kin iso alue, ja sen eri alueil­la on eri­lai­nen käyt­tä­jä­mää­rä ja vir­kis­ty­sar­vo. Raken­ta­mi­sen kan­nal­ta mah­dol­li­suuk­sia on käy­tän­nös­sä poh­joi­so­sis­sa, kos­ka Palo­hei­nän ja Hal­tia­lan ete­lä­puo­lel­la puis­toa­lue on jo erit­täin kapea lukuu­not­ta­mat­ta Pirk­ko­lan urheilupuistoa.

  Poh­jois­osas­sa raken­ta­mis­ta rajoit­ta­vat suo­je­lua­lu­eet ja joen­ran­ta. Tuo­ma­rin­ky­län poh­jois­puo­lel­la ole­vaa pel­toa voi­si vie­lä naker­taa, samoin ehkä Haku­nin­maan ja puis­ton välis­tä pel­toa. Joke­ri 2 naker­taa sekin omal­ta osal­taan puis­toa. Kunin­kaan­tam­men val­mis­tu­mi­nen taas lisää käyt­tä­jä­mää­riä pohjoisosassa.

  Täs­sä mie­les­sä ver­tai­lu Kes­kus­puis­ton ja Talin välil­lä on vai­kea, kun alu­eet ovat eri­ko­koi­sia. Jos Kes­kus­puis­ton muut­ta­mis­ta asu­mis­käyt­töön mie­ti­tään, oli­si syy­tä mää­ri­tel­lä vähän tar­kem­min sitä, mitä ja mis­sä raken­ne­taan. Jos jär­ke­vät ver­tai­lu­koh­dat löy­ty­vät, hank­kei­den hyö­ty­jen ja hait­to­jen ver­tai­lu on erit­täin suositeltavaa.

  Ilman tar­kem­paa mää­rit­te­lyä ainoa var­ma ver­tai­lu Talin golf­ken­tän ja Kes­kus­puis­ton välil­lä on se, että Palo­hei­nän golf­kent­tää ei pidä ottaa raken­nus­käyt­töön, kos­ka se on alal­taan pie­nem­pi, kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta ja kävi­jä­mää­räl­tään huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi. Lisäk­si se on jok­kis­kent­tä, joka nime­no­maan pyr­kii saa­maan golf­fia laa­jan pii­rin harrastukseksi.

  Siir­to­la­puu­tar­hat sopi­vat kui­ten­kin kes­kus­te­luun var­sin oivas­ti, kos­ka ne ovat hyvin saman­tyyp­pi­siä kuin golf­ken­tät, pää­osin pie­nen pii­rin ilo­ja, joil­la voi olla jotain ylei­sem­pää vir­kis­tys­mer­ki­tys­tä muillekin.

  Mal­min len­to­kent­tä taas on vähän eri kate­go­rian jut­tu. Sil­le oli jo jär­ke­vä siir­to­suun­ni­tel­ma Por­voo­seen, mut­ta pie­nen pii­rin yksi­tyi­nen etu esti hank­keen. Len­to­ken­täl­lä on pää­osin muu­ta kuin vir­kis­ty­sar­voa, joten sen ver­taa­mi­nen vir­kis­tys­koh­tei­siin ontuu. (Len­to­kent­tä pitäi­si saa­da raken­nus­käyt­töön, mut­ta ilman vaih­toeh­to­ja pat­ti­ti­lan­tees­ta on vai­kea pääs­tä eteenpäin.)

 88. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kysy­mys on myös sii­tä, min­ne on ole­mas­sa jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä ja min­ne ei ole.

  Kuvit­te­li­si että nämä kaik­ki laa­jem­mat raken­ta­mat­to­mat alu­eet (Tali, Mal­min kent­tä, Kivi­nok­ka, siir­to­la­puu­tar­hat, Vii­kin pel­lot jne) lai­tet­tai­siin jol­lain kri­tee­reil­lä jär­jes­tyk­seen, esim etäi­syys kes­kus­tas­ta, etäi­syys rai­de­lii­ken­tees­tä jne) ja nii­den poh­jal­ta esi­tet­täi­siin raken­ta­mis­ta tai raken­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä. Nyt kun ainoa kri­tee­ri tun­tuu ole­van että jos oman puo­lu­een kan­nat­ta­jat eivät käy­tä aluet­ta niin sen raken­ta­mis­ta ehdo­te­taan, ja jos taas oman puo­lu­een kan­nat­ta­jat viih­ty­vät jol­lain alu­eel­la, se sit­ten säi­ly­te­tään nykytilassaan.

 89. IsoH:
  Jos minun pitää vali­ta, on Talin kar­ta­no ja golf-kent­tä enem­män säi­lyt­tä­mi­sen arvois­ta kult­tuu­ri­mai­se­maa kuin Hel­sin­gin omis­ta­mat pel­toa­lu­eet. Mut­ta vain toi­sen raken­ta­mis­ta on help­po perus­tel­la populistisesti.

  Tot­ta hel­ve­tis­sä Talin kar­ta­non kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas mai­se­ma­puis­to pitää sel­lai­se­na säi­lyt­tää, eikä kukaan ole sen tuhoa­mis­ta esit­tä­nyt­kään. Päin­vas­toin yli­mää­räis­ten hiek­ka­kuop­pien tasoit­ta­mi­nen nur­mi­kok­si ja yli­väl­jien väy­lien ennal­lis­ta­mi­nen istu­tuk­sin puis­tok­si tekee alu­ees­ta aikaa myö­den entis­tä­kin arvok­kaam­man, var­sin­kin kun se vie­lä saa­daan kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten käyttöön.

 90. Vihe­rins­si: Toden­nä­köi­ses­ti ole­tat vää­rin, kos­ka Kes­kus­puis­to on erit­täin vilk­kaal­la ulkoilukäytöllä. 

  En ole var­ma. Myös Talis­sa on gol­fa­rei­den lisäk­si lenk­kei­li­jöi­tä. Ehkä­pä pai­kal­li­set käyt­tä­vät sitä yhtä run­saas­ti kuin Kes­kus­puis­toa käy­te­tään. Kes­kus­puis­tos­sa on pal­jon “pöheik­köä”, Talis­sa taas suu­rin osa pin­ta-alas­ta on val­jas­tet­tu enem­män tai vähem­män tehok­kaas­ti virkistyskäyttöön.

  Jos minul­ta kysyt­täi­siin, pitäi­sin var­maan­kin sekä Kes­kus­puis­ton, Talin, Mal­min että siir­to­la­puu­tar­hat. Minus­ta ne ovat kaik­ki arvok­kai­ta ja arvos­tet­tu­ja Hel­sin­gin osia. En pidä Hel­sin­gin tii­vis­tä­mis­ta­voit­tei­ta vas­taa­vas­sa arvos­sa. Sel­lai­seen en oikeas­taan näe mitään tar­vet­ta. Nykyi­nen kau­pun­ki­ra­ken­ne Talin kal­tai­si­ne kei­tai­neen on ihan viehättävä.

  Mitä­kö­hän ne niin tär­keät tii­vis­tä­mi­sar­gu­men­tit ovat, jot­ka edel­lyt­tä­vät monien his­to­rial­lis­ten ja viih­ty­vyyt­tä tuo­vi­nen koh­tei­den tuohoamista?

 91. Jaak­ko:

  Jaak­ko ker­toi että Talin golf­ker­ho ”Clu­bi” on inves­toin­nut isoh­kon raha­sum­man Talin raken­nuk­siin. Jaa­kol­ta saat­toi unoh­tua ker­toa pal­jon­ko Hel­sin­ki lait­toi rahaa näi­den golf­ker­hol­le ”myy­ty­jen” raken­nus­ten kun­nos­tuk­seen. ”Peh­too­rin­ta­lo on sen omis­ta­ja Hel­sin­gin kau­pun­ki pääs­tä­nyt lähes pur­ku­kun­toon jät­tä­mäl­lä kaik­ki kor­jaus ja yllä­pi­to­työt teke­mät­ta yli 50 vuo­den ajal­ta”. jopa Jaak­ko tie­tää että tämä väi­te on Alkaa P.… Eikö täs­sä rake­nuk­sess­sa asu­nut talin ken­tän hoi­ta­jat vai olet­ko unoh­ta­nut että nii­tä kent­tiä hoidetaan.
  Jaak­ko var­maan myös ymmär­tää ettei sel­lai­sia raha­sum­mia sijoi­te­ta jos ei ole mitään takauk­sia ker­hon jatkumisessa…
  Mut­ta Jaa­kol­le tie­dok­si että olen täy­si­mit­tai­sen (18) puolesta.

 92. Mik­si haluat vie­dä meil­tä vähä­va­rai­sil­ta vuo­kra-asu­jil­ta, joil­la ei ole autoa eikä kesä­mök­kiä luon­nos­ta naut­ti­mi­sen ilon eikä mak­sa mitään? Kesäl­lä olen alu­eel­la liik­ku­nut ris­tiin ras­tiin 30 vuot­ta eivät­kä ole golf­fa­rit häi­rin­neet. Ympä­ris­tö on sopi­vas­ti hyvin hoi­det­tua päin­vas­toin kuin monet kau­pun­gin puis­tot. Ja tal­vel­la pää­sen hiih­tä­mään lähes suo­raan kotio­vel­ta. Kan­nat­taa käy­dä alu­eel­la itse tutus­tu­mas­sa ja totea­mas­sa, että mei­tä tuu­li­pu­ku­lai­sia liik­kuu alu­eel­la ruuh­kaan asti. Ja voi­sin kuvi­tel­la, että vih­reä­nä ymmär­rät alu­een eko­lo­gi­sen mer­ki­tyk­sen kau­pun­gin “keuh­koi­na”.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos jou­tuu perus­te­le­maan näkö­koh­taan­sa val­heel­li­sil­la väit­teil­lä, on yleen­sä väärässä. 

  Totuus (ven. prav­da) tai­taa olla vain ihmis­ten kor­vien välissä?

  OS:

  Tuo 47 heh­taa­ria on vuo­krat­tu muo­dol­lis­ta vuo­kraa vas­ten (vuo­kra tai­taa olla luok­kaa 0,008 euroa neliöl­tä kuu­kau­des­sa) pie­nel­le sul­je­tul­le golfklubille.”

  Jaak­ko:

  Kent­tä ei ole sul­jet­tu vaan avoin. Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin ei ole mitään rajoit­tei­ta pelaa­mi­sen suh­teen, pait­si tasoi­tus­ra­joi­tus, kuten muil­la­kin ken­til­lä. Vuo­den 2013 pela­tuis­ta kier­rok­sis­ta ( n. 26.000 kier­ros­ta) vie­ras­pe­laa­jat pela­si­vat 9.000 kier­ros­ta. Siis 33% kai­kis­ta peleis­tä. Yhteen­sä ken­täl­lä pela­si 5.500 eri pelaa­jaa jois­ta 4.600 oli vie­rai­ta. Kent­tä ei ole sul­jet­tu vaan päinvastoin.”

  Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouspöytäkirjat:

  Talin kent­tä­alu­ees­ta ehdo­te­taan perit­tä­väk­si saman­ta­sois­ta vuo­kraa kuin Palo­hei­nän golf­ken­täs­tä peri­tään. Palo­hei­nän ken­tän vuo­kra vuon­na 2008 on 0,127 euroa/m2 vuo­des­sa. Vuo­saa­ren golf­ken­tän vuo­kra on 0,120 euroa/m2 vuodessa.

  Vuo­krat­ta­van alu­een koko on 47,32 ha, joten vuo­si­vuo­krak­si saa­daan 0,127 euroa/m2 x 473200 m² = 60 096,40 euroa.

  …hoi­to­luo­ki­tus­kar­tan mukai­nen eri­tyi­sa­lue eli var­si­nai­nen gol­fin peli­kent­tä­alue on n. 38 ha. Sen hoi­dos­ta tulee vas­taa­maan vuo­kra­lai­nen. Kar­ta­noa­lu­een kaut­ta kul­ke­vas­ta pää­ul­koi­lu­rei­tis­tä vas­taa rakennusvirasto.”

  Las­ku­toi­mi­tus:

  0,127/12=0,0105833333333333333333333333333333333

  ps. onko edes mate­ma­tiik­ka arvo­va­paa­ta? Val­het­ta vai totuutta?

  Sokeat mant­rat

  huu­da niin lujaa
  että kes­kus­te­lu hukkuu
  on tur­ha kysyä sillä
  kuol­lut kul­ma on tuhottu
  ole samaa mieltä
  rakas­ta hurmosta
  tie­dä näin toimimalla
  paran­nam­me maailman
  tais­te­lu pahaa vastaan
  on alkanut
  ja sinä tie­dät kenen
  jou­kois­sa seisot
  anna tun­teen johdattaa
  ei epäilykselle
  saa antaa valtaa
  uskon­to tai aate
  yksi sil­mä ja yksi totuus
  kysee­na­lais­ta­ma­ton auktoriteetti
  kat­so valoon ja sokaistu
  lisää mant­ro­ja hei­dän mieliinsä
  jot­ka usko­vat mut­ta eivät
  kos­kaan halun­neet ymmärtää
  selit­tä­mä­tön saa
  seli­tyk­sen­sä valheista
  eris­tet­ty hyvä
  alkaa muis­tut­taa pahuutta
  uskon­to tai aate
  yksi sil­mä ja yksi totuus
  jos tämä on valoa
  haluan vael­taa pimeydessä
  uskon­to tai aate
  yksi sil­mä ja yksi totuus
  kuin­ka lam­paat käsittäisivätkään
  ettei pai­me­niin ole luottamista
  sokea usko
  luot­ta­mus tuhot­tuun mysteeriin
  vah­va joh­ta­ja, luo­tu dogmi
  isku­lauseis­ta mantroiksi
  kes­kus­te­lu häviää
  huu­to­jen sekaan
  yhden taivas
  toi­sen helvetti

  Lyrics made by Atte Häkkinen.

 94. Juho Laa­tu: Mitä­kö­hän ne niin tär­keät tii­vis­tä­mi­sar­gu­men­tit ovat, jot­ka edel­lyt­tä­vät monien his­to­rial­lis­ten ja viih­ty­vyyt­tä tuo­vi­nen koh­tei­den tuohoamista?

  No tule­vai­suu­den asuk­kaat tie­tys­ti, jot­ka tosin tule­vat lähin­nä sik­si, että väki­sin tiivistetään:

  OS: Nyt Hel­sin­ki varau­tuu otta­maan vas­taan nel­jän­nes­mil­joo­na asu­kas­ta enem­män. Tämä ei ole ennus­te vaan suunnitelma.

 95. ano­nyy­mi: No tule­vai­suu­den asuk­kaat tie­tys­ti, jot­ka tosin tule­vat lähin­nä sik­si, että väki­sin tiivistetään:

  Niin, sel­lai­nen­han Hel­sin­gin poli­tiik­ka vali­tet­ta­vas­ti on. Hel­sin­ki­läis­ten polii­tik­ko­jen enem­mis­tö saat­taa kan­nat­taa tätä poli­tiik­kaa (kuka­ties asuk­kai­den­kin, vaik­ka tus­kin moni­kaan kan­nat­taa juu­ri oman lähi­vi­he­ra­lu­een­sa gryn­daa­mis­ta), joten sii­hen puut­tu­mi­nen on han­ka­laa, vaik­ka tuon poli­tii­kan kat­sot­tai­siin­kin ole­van asuk­kai­den tai maan koko­nai­se­dun vastaista.

  Tie­ten­kin voi­si har­ki­ta joi­den­kin Hel­sin­gin osien pak­ko­liit­tä­mis­tä naa­pu­ri­kun­tiin, jos Hel­sin­ki ei oma-aloit­tei­ses­ti saa poli­tiik­kaan­sa kun­toon. Ehkä joi­den­kin val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien koh­tei­den tuhoa­mi­sai­keet oli­si­vat riit­tä­vä perus­te (Senaa­tin­to­ri, Suo­men­lin­na, Santahamina). 😉

 96. Juho Laa­tu: kuka­ties asuk­kai­den­kin, vaik­ka tus­kin moni­kaan kan­nat­taa juu­ri oman lähi­vi­he­ra­lu­een­sa gryndaamista

  Veik­kaan­pa asuk­kai­den kan­nat­ta­van mui­den kuin omien vihe­ra­luei­den gryn­daa­mis­ta­kin vain sik­si, että heil­le ker­ro­taan että jos­tain pitää nipistää.

  Höl­möä­hän täs­sä on se, että kukaan ei voi­ta, jos asuk­kaat tyh­jen­ne­tään Helsinkiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.