Guangdong asetti päästöoikeuksille pohjahinnan

Kii­nan Guan­don­gis­sa (Kan­to­nis­sa) käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na yksi maan seit­se­mäs­tä pääs­tö­kaup­pa­pi­lo­tis­ta. Se on EU:n jäl­keen maa­il­man toi­sek­si suu­rin pääs­tö­kaup­pa-alue, jos­sa asuu sata­mil­joo­naa ihmistä. 

Toi­sin kuin muis­sa Kii­nan pääs­tö­kaup­pa­pi­lo­teis­sa, Guan­don­gis­sa ei ole pääs­töil­le ilmais­ta alku­ja­koa, vaan pie­ni osa pääs­tö­oi­keuk­sis­ta jae­taan huu­to­kau­pal­la. Ilmei­ses­ti oikeuk­sia oli tar­jol­la riit­tä­väs­ti, kos­ka pääs­tö­oi­keu­den hin­ta jäi poh­ja­hin­taan 60 jua­nia (9,85 €/tonni). Mie­len­kiin­toi­sin­ta täs­sä on, että Guan­don­gis­sa siis on pääs­töil­le poh­ja­hin­ta toi­sin kuin EU:ssa ja että poh­ja­hin­ta on kor­keam­pi kuin EU:n pääs­tö­kau­pan nykyi­nen hin­ta.  Tosin täs­sä vai­hees­sa vain kol­me pro­sent­tia pääs­töis­tä on mak­sul­li­sia ja loput oikeu­det jae­taan ilmai­sek­si. Pro­sent­tio­suu­den on tar­koi­tus nous­ta asteittain. 

Kii­nal­la on hyvin kun­nian­hi­moi­set tavoit­teet pääs­tö­jen hil­lit­se­mi­ses­sä, kun­nian­hi­moi­sem­mat kuin EU:ssa. Kii­na ei kui­ten­kaan lupaa mitään pääs­tö­jen mää­räs­tä, vaan lupaa alen­taa pääs­töin­ten­si­teet­tiä, pääs­tö­jen suh­det­ta BKT:hen perä­ti 40–45 pro­sent­tia vuo­teen 2020 men­nes­sä ver­rat­tu­na vuo­den 2005 tasoon. Guan­don­gil­le kes­kus­hal­lin­to on anta­nut tavoit­teek­si vähen­tää pääs­töin­ten­si­teet­tiä 19,5 % vuo­des­ta 2011 vuo­teen 2015.

Lisää voi lukea täs­tä.

Kii­tän Heik­ki Sai­ras­ta Twit­te­ris­sä annets­ta vinkistä. 

 

 

 

21 vastausta artikkeliin “Guangdong asetti päästöoikeuksille pohjahinnan”

 1. Kii­nal­la on hyvin kun­nian­hi­moi­set tavoit­teet pääs­tö­jen hil­lit­se­mi­ses­sä, kun­nian­hi­moi­sem­mat kuin EU:ssa. Kii­na ei kui­ten­kaan lupaa mitään pääs­tö­jen mää­räs­tä, vaan lupaa alen­taa pääs­töin­ten­si­teet­tiä, pääs­tö­jen suh­det­ta BKT:hen perä­ti 40–45 pro­sent­tia vuo­teen 2020 men­nes­sä ver­rat­tu­na vuo­den 2005 tasoon.

  (Ethän ymmär­rä tätä kom­ment­tia väärin.)

  Kii­nan CO2-pääs­töt hen­keä koh­den ohit­ti­vat juu­ri EU:n CO2-pääs­töt hen­keä koh­den. Valuut­tan­sa arvon kei­no­te­koi­sen alhaal­la pitä­vän Kii­nan las­ken­nal­li­nen BKT hen­keä koh­den on n. 19% EU:n las­ken­nal­li­ses­ta BKT:sta hen­keä koh­den ( ~ $6k / ~ $32k ). Kii­nan las­ken­nal­li­nen pääs­töin­ten­si­teet­ti on siis perä­ti vii­sin­ker­tai­nen EU:hun ver­rat­tu­na ja tätä pääs­töin­ten­si­teet­tiä, ei pääs­tö­jä, Kii­na lupaa las­kea “perä­ti” 45% vuo­teen 2020 men­nes­sä. Kii­nan pääs­töin­ten­si­teet­ti EU:hun ver­rat­tu­na tulee ole­maan vuon­na 2020 siis “vain” n. kol­min­ker­tai­nen. Täs­tä muu­ten suu­ri osa on saa­vu­tet­ta­vis­sa jo pel­käl­lä valuut­ta­kurs­sin vapau­tuk­sel­la, min­kä he ehkä muu­toin­kin aiko­vat teh­dä, kos­ka kes­ki­luok­ka on käy­mäs­sä tyy­ty­mät­tö­mäk­si ja kan­san suun­nal­ta kon­su­me­ris­ti­set vaa­teet lisään­ty­vät. Kos­ka he ovat hyvin kun­nian­hi­moi­sia, pal­jon kun­nian­hi­moi­sem­pia kuin EU:ssa, jos­sa ilmas­ton­muu­tos­ta ei ote­ta tosis­saan, toi­sin kuin Kii­nas­sa. Samaan aikaan Kii­nan talous tulee kas­va­maan pääs­töin­ten­si­tee­tin las­kua voi­mak­kaam­min, joten hei­dän tosia­sial­li­set pääs­tön­sä hen­keä koh­den tule­vat ole­maan vuon­na 2020 sel­väs­ti EU:ta kor­keam­mat, kun ne nyt ovat vain hie­man korkeammat.

  Pari graa­fia tois­to­na edel­li­sis­tä kes­kus­te­luis­ta, jot­ka sinul­ta ilmei­ses­ti jäi­vät huomaamatta: 

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Electricity_Production_in_China.svg

  ja

  http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/files/2013/11/Kuvankaappaus-2013–11-20-kello-10.58.06.png

  *

  Tuos­sa, mitä nyt itse­päi­ses­ti tois­te­let Kii­nan edis­tyk­sel­li­syy­des­tä ei ole mitään perus­tel­ta­vis­sa ole­vaa jär­keä tilas­to­tie­teel­li­ses­ti. Ilma­ke­hä, jos uhka kat­so­taan todel­li­sek­si, ei väli­tä sii­tä, kuka tai miten CO2:n ilma­ke­hään pääs­tää vaan kyse on pääs­tö­jen koko­nais­mää­rän las­kus­ta. Kyse on toden­nä­köi­ses­ti iden­ti­tee­til­li­ses­tä, psy­ko­lo­gi­ses­ta vää­ris­ty­mäs­tä, jos­sa EU, laa­jem­min län­si­maat halu­taan aset­taa vas­tuu­po­si­tioon. Yksi, jäl­leen vii­mei­sim­mäs­sä ilmas­to­ko­kouk­ses­sa, esiin tul­lut muun­nos täs­tä on “ilmas­to­ve­lan” käsi­te, jos­sa pääs­töt halut­tai­siin las­kea syn­neik­si aina 1700-luvul­ta saak­ka. Län­si oli­si siis muul­le maa­il­mal­le vel­kaa sii­tä tek­no­lo­gi­ses­ta edis­tyk­sel­li­syy­des­tään, jon­ka myö­tä myös muun maa­il­man eli­niä­no­do­te on enem­män kuin kak­sin­ker­tais­tu­nut. He eläi­si­vät yhä pri­mi­tii­vi­ses­sä kur­juu­des­saan ilman tätä län­nen suur­ta syn­tiä, jos­ta “ollaan vel­kaa”. Moraa­li­ri­kos, joka tapah­tui tie­tä­mät­tö­myy­des­sä, ja jos­ta pitää isien syn­neis­tä ran­gais­ta kym­me­nen­teen pol­veen, jot­ta län­si, maa­il­man pri­mää­ri rois­to, on alle­vii­va­tus­ti syyl­li­nen. Ja aina­kin mak­su- ja tulonsiirtovelvollinen.

  Tulee mie­leen Green­peacen ilmas­to-ohjel­ma (yksi lukui­sis­ta) n. kym­me­nen vuo­den takaa, jos­sa Kii­nan pääs­tö­jen kat­sot­tiin voi­van kas­vaa aina 2040-luvul­le asti. Ei heil­lä ollut käsi­tys­tä­kään, miten ne tuli­si­vat kas­va­maan, kuten ei tun­nu ole­van sinul­la­kaan. Sii­tä huo­li­mat­ta tätä nar­ra­tii­via Kii­nan suh­teel­li­ses­ta edis­tyk­sel­li­syy­des­tä EU:hun näh­den on tois­tel­tu (heti tulee Green­peacen ohel­la mie­leen mm. Tynk­ky­nen, Has­si ja moni moni muu) nämä vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta, jona aika­na Kii­nan pääs­töt kas­voi­vat val­ta­van pal­jon enem­män kuin edis­tyk­sel­li­syy­des­tä puhu­vat ennus­ti­vat edes pahim­mis­sa ske­naa­riois­saan. Ette osan­neet kuvi­tel­la­kaan, että edis­tyk­sel­li­nen Kii­na voi­si niin nopeas­ti ohit­taa EU:n per capi­ta ‑pääs­töis­sä, tai pääs­tä edes lähel­le. Näet­kö ris­ti­rii­dan? Nume­roi­den ja nar­ra­tii­vin yhteen­so­vit­ta­mat­to­muu­den. Tämä kes­kus­te­lu on nyt hie­man rasit­ta­vaa, kos­ka nuo väit­tee­si ovat tilas­toin kumot­ta­vis­sa, mut­ta et väli­tä niis­tä tilas­tois­ta. Nii­den lai­naa­mi­sel­la ei tun­nu ole­vaan mitään vaikutusta.

  Aivan kuin joku ilmas­ton­muu­tok­sen, tai tar­kem­min ilmas­to­mo­ra­lis­min meta­nar­ra­tii­vi ylit­täi­si sen tie­dol­li­sen ulot­tu­vuu­den, min­kä pitäi­si olla ydin­osaa­mis­ta­si. Mut­ta se har­hau­tuu täs­sä täy­sin, kuten har­hau­tuu ydin­voi­mas­sa. Perus­te­lu­ky­vyt­tö­mään mit­ta­suh­teet­to­muu­teen, argu­men­ta­tii­vi­seen umpi­ku­jaan, johon olet näkö­kan­ta­si aja­nut. Sinul­la ei ole jalus­taa, jol­ta ilmas­to­po­li­tii­kas­ta puhua. Sii­nä ei ole mit­ta­suh­teel­lis­ta, nume­roil­la todis­tet­ta­vaa perustaa.

  Jos todel­la olet ilmas­ton­muu­tok­ses­ta huo­lis­sa­si, niin Kii­nan, ja Intian, ja Indo­ne­sian, ja Bra­si­lian ja jne. kas­vun ja kor­kean pääs­töin­ten­si­tee­tin maa­il­mas­sa ei ole mitään väit­tä­mää­si edis­tyk­sel­li­syyt­tä, ei tosis­saan otta­mis­ta, ei mitään näh­tä­vis­sä ole­vaa reaa­lis­ta pääs­tö­jen las­kua. Se ei rat­kea mora­li­soi­mal­la nur­mi­jär­ve­läi­nen hen­ki­lö­au­toi­li­ja ympä­ris­tö­ri­kol­li­sek­si. Nar­ra­tii­via, vähä­pä­töis­tä, nume­rot ros­kiin heittänyttä.

  Aivan kuin erääs­sä toi­ses­sa Green­peacen ker­to­muk­ses­sa ilmas­tos­ta, sil­lä meta­fy­siik­kaa nämä ovat eivät tilas­to­tie­det­tä, jos­sa maa­il­ma ei voi vält­tää yli 2C läm­pe­ne­mis­tä, ellei EU! las­ke pääs­tö­jään kaa­vail­lun 20% sisään 30%:lla vuo­teen 2020 men­nes­sä. EU:n ver­tai­lu­läh­tö­koh­dan pääs­töt tule­vat ole­maan vuo­den 2020 glo­baa­leis­ta pääs­töis­tä hyvä jos 10%. Eli 20%:n ja 30%:n leik­kauk­sen ero on 1%(!) maa­il­man koko­nais­pääs­töis­tä (mii­nus hii­li­vuo­to ja mii­nus resurs­sit, jot­ka oli­si voi­tu vaih­toeh­toi­ses­ti suun­na­ta tek­no­lo­gi­seen kehi­tyk­seen). Täl­lai­sil­la luvuil­la, täl­lai­sil­la mie­let­tö­mil­lä mit­ta­suh­teet­to­muuk­sil­la poli­ti­koi­daan ja kam­pan­joi­daan ja mora­li­soi­daan, kun todel­li­suus­lins­si­nä on meta­nar­ra­tii­vi eikä nume­roil­la ajat­te­lu. Toi­nen tai­ka­var­pu on kehi­tys­mai­den ilmas­to­ra­has­tot, joi­den voi jo nyt ennus­taa muo­dos­tu­van poh­jat­to­mak­si resurs­sien tehot­to­mak­si tuh­laa­mi­sek­si val­ta­vas­sa rent-see­kin­gin ja kor­rup­tion ympä­ris­tös­sä ole­mat­to­min kon­kreet­ti­sin päästövähennyksin.

  Nume­roil­la ajat­te­le­mi­ses­ta. Todel­li­nen huo­li ilmas­tos­ta ei oli­si iki­nä voi­nut vas­tus­taa ydin­voi­maa, ei edes 1980-luvul­la. Sinul­le on ei-ilmas­ton­muu­tok­sel­li­sis­ta syis­tä toki hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti mie­le­käs­tä tois­taa ker­to­mus­ta, jos­sa “te olit­te oikeas­sa”, mut­ta ette te olleet. Ilmas­to­huo­les­tu­nei­suu­den näkö­kul­mas­ta suu­rin ilmas­to­ri­kos oli pysäyt­tää ja hidas­taa ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä lähes kol­mek­si vuo­si­kym­me­nek­si. Ilman tuo­ta “oikeas­sa ole­mis­tan­ne” voi­si olla jo kehi­tet­tyi­nä mm. kau­pal­li­sia ver­sioi­ta pie­ni­ko­koi­sis­ta voi­ma­lois­ta kau­ko­läm­pöön, ja hyö­tö­reak­to­rit piak­koin tulos­sa mark­ki­noil­le. Niil­lä pys­tyt­täi­siin tuot­ta­maan teo­rias­sa sekä käy­tän­nös­sä, tar­koit­taen riit­tä­vän edul­li­ses­ti ja luo­tet­ta­vas­ti teol­lis­tu­nei­den mai­den tar­vit­se­ma ener­gia vuo­si­sa­doik­si eteen­päin. Mitä EI pys­ty­tä riit­tä­väs­sä mää­rin tuot­ta­maan, eikä sik­si tul­la tuot­ta­maan tuu­li­voi­mal­la, aurin­koe­ner­gial­la, puu­hak­keel­la, ruo­ko­hel­vel­lä tai muil­la kal­liil­la, epä­var­moil­la ja mah­dot­to­mil­la uto­pioil­la, jos­sa täh­dät­täi­siin “työ­val­tai­seen tai osaa­mi­seen perus­tu­vaan teol­li­suu­teen, ener­gia­val­tai­sen sijaan” (perus­tee­si ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­sel­le lai­nat­tu­na toi­ses­ta ket­jus­ta). Tek­no­lo­gia tulee kehit­ty­mään, ihmi­nen on ute­lias, eikä tyy­dy jo ole­vaan vaan halu­aa uut­ta, ja sen uuden teke­mi­nen vie ener­gi­aa, kuten tie­to­ko­nei­den val­mis­ta­mi­nen on hyvin ener­gi­aa kulut­ta­vaa. Niin sanot­tu “mate­ri­aa­li­ton” kulu­tus kulut­taa yllät­tä­vän pal­jon ener­gi­aa. Kat­so esi­mer­kik­si kuu­lu esi­merk­ki yhden google­haun energiankulutuksesta.

  Olet joh­don­mu­kai­ses­ti ollut ja olet hyvin vää­räs­sä ilmas­to­po­li­tii­kas­ta ja ilmas­to­ta­lou­des­ta, kun näkö­kul­ma­na on ilmas­to­huo­les­tu­nei­suus, jon­ka poh­jal­ta argu­men­toi­daan nume­roin pie­nem­pien ja suu­rem­pien ris­kien ja hait­to­jen arvioin­tia teh­den, ja jos­sa CO2-pääs­tö­jen tosia­sial­li­nen vähen­ty­mi­nen on jär­kei­lyn ohjaa­va­na teki­jä­nä. Huo­mioi­den epä­var­muus­te­ki­jät, toden­nä­köi­syy­det ja tar­vit­ta­vat mar­gi­naa­lit. Ydin­voi­maa ei kehi­te­tä ja raken­ne­ta yhdes­sä yös­sä, jos ja kun sinun aja­ma­si vaih­toeh­to osoit­tau­tuu näil­lä reu­naeh­doil­la täy­sin riit­tä­mät­tö­mäk­si. Mitä sii­tä todel­la ajat­te­let? Eikö se ole sinul­le huo­li? Eikö mah­du varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sisälle?

  Ilmas­to­po­liit­ti­set näkö­kan­ta­si ovat mit­ta­suh­teel­li­ses­ti joh­don­mu­kai­sia ja täten reaa­li­ses­ti ilmas­to­huo­les­tu­nei­ta vain jon­kin vää­ris­tä­vän ideo­lo­gi­sen, sosi­aa­lis­tu­neen ja/tai hen­ki­lö­koh­tai­sen ilmas­to­nar­ra­tii­vin kaut­ta ymmär­ret­ty­nä, meta­fyy­si­sen kehys­ta­ri­nan, ker­to­muk­sen ilmas­tos­ta kuin ker­to­muk­sen hyväs­tä ja pahas­ta, jos­ta et pys­ty pääs­tä­mään irti, kos­ka tun­tei­den iner­tia on jär­jen iner­ti­aa suu­rem­pi, ja jota ker­ran toi­sen­sa jäl­keen perus­te­let tun­tei­lul­la, mut­ta et kon­kreet­ti­sil­la nume­roil­la, kos­ka tun­teet osaa­vat hyvin petol­li­ses­ti selit­tää itse­ään järjeksi.

  Onko näin suo­ra näke­myk­sen ilmai­su louk­kaus? Onko sii­tä hypo­teet­ti­sen pre­mis­sin näkö­kul­mas­ta, että val­ta­va kata­stro­faa­li­nen ilmas­to­ris­ki todel­la uhkaa maa­il­maa? Mikä sinul­le sii­nä yhtä­lös­sä todel­la mer­kit­see? Ker­to­mus omas­ta ja vii­te­ryh­mä­si oikeas­sa olos­ta 1980-luvul­ta nyky­päi­vään, jol­le ilmas­ton­muu­tok­sel­la ja kai­kel­la sii­hen liit­ty­väl­lä on alis­tei­nen väli­ne­funk­tio? Palaa taak­se­päin tähän läh­tö­ruu­tuun: kynä, pape­ri, nume­rot. Alis­ta nar­ra­tii­vit saa­mil­le­si numee­ri­sil­le vas­tauk­sil­le, älä toisinpäin.

 2. az:
  ‘snip’
  Ilmas­to­huo­les­tu­nei­suu­den näkö­kul­mas­ta suu­rin ilmas­to­ri­kos oli pysäyt­tää ja hidas­taa ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä lähes kol­mek­si vuosikymmeneksi.
  ‘snip’

  Vai että rikos?
  Mis­sä ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä on hidas­tet­tu ja pysäy­tet­ty? Mil­loin? Ei aina­kaan Suo­mes­sa, kos­ka Suo­mi ei ole alan huip­pua (eikä ole ollut 30 vuot­ta sittenkään).

  Hie­man nume­rol­lis­ta ajat­te­lua tähän, please!

 3. Näh­tä­väs­ti ei ole enää mitään syy­tä miet­tiä väes­tön­kas­vun roo­lia tai sitä, että ihmis­kun­ta rasit­taa jär­jes­tel­mää joka vuo­si enem­män kai­kes­sa, ja sel­lai­nen jär­jes­tel­mä romah­taa. Näh­tä­väs­ti on kui­ten­kin vain yksi ongel­ma maa­il­mas­sa ja se on ener­gian­tuo­tan­to. Muul­la yli­ku­lu­tuk­sel­la ei ole väliä ja voi­daan loput­to­miin kalas­taa meris­tä, ja on ihan sama mitä maan­käy­tös­sä teh­dään. Pis­te­tään vaan met­sät pel­lok­si, jot­ta riit­tää sisä­fi­leel­le syö­tä­vää. Kun­han ihmi­set saa­vat tek­nou­to­pian­sa, niin samal­la saa pyyh­kiä kai­ken muun maan pin­nal­ta. Näh­tä­väs­ti aja­tus on se, että nälän­hä­tä hoi­taa ongel­mat, ja rik­kais­sa mais­sa voi­daan kes­kit­tyä omaan tek­nou­to­pi­aan. Mil­lään suku­puut­to­aal­lol­la ei saa olla mitään mer­ki­tys­tä ja luon­non­suo­je­le­mis­ta tulee pyy­tää anteek­si. Edes kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ei saa olla jär­ke­vää, kos­ka Kiina.

  Mik­si muu­ten vih­reät eivät käy­tä tätä jär­jet­tö­män suur­ta val­taan­sa, jol­la voi az:n mukaan mää­rä­tä mitä maa­il­mas­sa teh­dään, sii­hen että vih­rei­den ohjel­mat toteutettaisiin?

 4. Rai­mo K: Vai että rikos?
  Mis­sä ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä on hidas­tet­tu ja pysäy­tet­ty? Mil­loin? Ei aina­kaan Suo­mes­sa, kos­ka Suo­mi ei ole alan huip­pua (eikä ole ollut 30 vuot­ta sittenkään).

  Hie­man nume­rol­lis­ta ajat­te­lua tähän, please!

  Rikos, jos pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen rea­lis­mi on tär­ke­ää. Ei kah­ta sanaa. 

  Ydin­voi­man vas­tai­nen lii­ke oli glo­baa­li ilmiö, eikä Suo­mi täs­tä irral­li­nen saa­re­ke. “Me olim­me 1980-luvul­la oikeas­sa” on viit­taus Osmon täl­lä blo­gil­la­kin useam­man ker­ran tois­ta­maan väit­tee­seen. Voi­nee itse tar­ken­taa, jos kokee tar­peen, mut­ta tus­kin hän sil­lä on tar­koit­ta­nut Suo­mea, vaan nime­no­maan tätä glo­baa­lia lii­ket­tä, johon hän, Suo­men vih­reä lii­ke, vih­reä puo­lue iden­ti­fioi­tui­vat. Väi­tät­kö, ettei tuon liik­keen menes­tys vai­kut­ta­nut ydin­voi­man kehit­tä­mi­seen, sii­hen suun­nat­tui­hin resursseihin?

  Ja kyl­lä näky­vän vih­reän vai­kut­ta­jan voi­ma­kas kan­nan­ot­to ydin­voi­man puo­les­ta toden­nä­köi­ses­ti ylit­täi­si media-arvol­laan mai­den rajo­ja eikä oli­si sii­nä mie­les­sä mer­ki­tyk­se­tön. Oli­si aina­kin yri­tys rik­koa sitä sosi­aa­li­ses­ti sank­tioi­tua kon­sen­sus­ta, jos­sa ydin­voi­man kan­nat­ta­mi­nen ei vih­reän liik­keen sisäl­lä ole vain vää­rä mie­li­pi­de, vaan paha mie­li­pi­de, moraa­li­nen vää­rin­te­ko omaa sisä­ryh­mää koh­taan, aihe, jos­ta ei tuli­si edes kes­kus­tel­la, kuten usko­vai­set eivät kovin mie­lel­lään rupea kes­ke­nään kiis­tä­mään Juma­lan ole­mas­sao­loa. On täy­sin perus­tel­tua kut­sua sitä vih­reil­le meta­fyy­si­sek­si, ei tie­dol­li­sek­si kysymykseksi.

  Spe­ku­loin­pa nyt, että Osmo toden­nä­köi­ses­ti tie­tää kai­ken tämän ja kan­nat­tai­si ydin­voi­maa eri­lai­sil­la sosi­aa­li­sil­la taus­taeh­doil­la. Sik­si kysyn yllä, että mikä hänel­le todel­la on tär­ke­ää, mil­lä todel­la on mer­ki­tys­tä täs­sä yhtä­lös­sä, jos todel­la ole­te­taan val­ta­van mit­ta­luo­kan kata­stro­fin uhkaavan.

 5. Yler­mi:
  Mik­si muu­ten vih­reät eivät käy­tä tätä jär­jet­tö­män suur­ta val­taan­sa, jol­la voi az:n mukaan mää­rä­tä mitä maa­il­mas­sa teh­dään, sii­hen että vih­rei­den ohjel­mat toteutettaisiin? 

  En kyl­lä löy­dä teks­tis­tä­ni mitään tuon suun­tais­ta­kaan väi­tet­tä. Voi­sit­ko eri­tel­lä, mihin koh­taan viittaat? 

  Lajien suku­puu­ton tor­jun­nas­ta olen kans­sa­si samaa miel­tä. Näi­den lajien suku­puut­tou­hat ovat akuut­te­ja kehi­tys­mais­sa ja kehit­ty­vis­sä talouk­sis­sa, jois­sa luon­non­suo­je­lul­la ei ole kor­ke­aa arvoa tavoi­te­hie­rar­kias­sa. Jangt­sen makean veden del­fii­ni jo kuo­li suku­puut­toon aivan hil­jat­tain. Jää­kar­hun popu­laa­tio on his­to­rial­li­sen vah­va täl­lä het­kel­lä, mut­ta useam­pi kis­sae­läin on Itä-Aasias­sa suku­puut­tou­has­sa, kädel­li­siä Afri­kas­sa ja aina­kin yksi sar­vi­kuo­no­la­ji. Pai­nos­tus­ta ja resurs­se­ja näi­den ja mui­den suku­puut­tou­has­sa ole­vien lajien ja eko­sys­tee­mien suo­je­le­mi­sek­si on tul­lut eri­tyi­ses­ti län­si­mai­den tahol­ta. Luon­non­suo­je­lun arvo nousee tavoi­te­hie­rar­kias­sa ja väes­tön­kas­vu las­kee yhteis­kun­nan vaurastuessa. 

  Vähät­te­le­mä­si glo­baa­li ener­gian­tuo­tan­to on täl­le kehi­tyk­sel­le avain­ky­sy­mys, eikä mikään tek­nou­to­pia. Eikä tek­nou­to­pi­aa ole myös­kään se, että kulu­tuk­sen jäte­vuo­ret, kaa­to­pai­kat, tule­vai­suu­des­sa tul­laan koneel­li­ses­ti lajit­te­le­maan ja kier­rät­tä­mään. Täs­sä mie­les­sä ei ole ylit­tä­mä­tön­tä ympä­ris­töl­lis­tä uhka­ku­vaa. Mut­ta sitä ener­gi­aa tul­laan tar­vit­se­maan run­saas­ti, sitä tul­laan käyt­tä­mään run­saas­ti, sitä tul­laan kulut­ta­maan run­saas­ti. Kyse on sii­tä, miten se voi­daan riit­tä­vis­sä mää­rin, riit­tä­vän luo­tet­ta­vas­ti ja riit­tä­vän edul­li­ses­ti toteut­taa. Sekä vähä­pääs­töi­ses­ti, jos se tär­keäk­si näh­dään. Vaih­toeh­to, jos­sa tätä ener­gi­aa ei tul­tai­si vaa­ti­maan, halua­maan ja kulut­ta­maan, ei ole rea­lis­mia. Sik­si rea­lis­min yti­mes­sä on kysy­mys sii­tä, miten tuo ener­gia pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tuo­te­taan. Jos sii­nä yhtä­lös­sä ei ole muka­na ydin­voi­maa, niin todel­la­kin keho­tan teke­mään kynän ja pape­rin kans­sa yhteenlaskuharjoituksia.

 6. Has­sua, että kom­men­tit ovat mon­ta ker­taa pidem­piä kuin Osmon kir­joi­tuk­set. Ihan vink­ki­nä: ei kukaan jak­sa lukea mon­taa ruu­dul­lis­ta kom­ment­tia. Lyhyes­tä kom­ment­ti kaunis.

 7. Yler­mi:
  Näh­tä­väs­ti ei ole enää mitään syy­tä miet­tiä väes­tön­kas­vun roolia …

  Oli­si syy­tä miet­tiä, mut­ta se ei viher­va­se­mis­to­lai­seen aja­te­lu­ta­paan tai­vu kos­ka ainoas­taan län­si­mai­nen val­ko­naa­ma on kai­ken pahan alku ja juu­ri. Oli­si poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tia arvioi­da kriit­ti­ses­ti ei-län­si­mais­ten maa­no­sien väestömääriä.
  Jos kaik­ki imas­ton­muu­tok­sen estä­mi­seen käy­te­tyt rahat oli­si käy­tet­ty ilmai­siin ehkäi­sy­vä­li­nei­sin ja nii­den tehok­kaa­seen käyt­töön niin lop­pu­tu­los oli­si ken­tis parem­pi maa­pal­lon kannalta.

 8. Rai­mo K: Vai että rikos?
  Mis­sä ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä on hidas­tet­tu ja pysäy­tet­ty? Mil­loin? Ei aina­kaan Suo­mes­sa, kos­ka Suo­mi ei ole alan huip­pua (eikä ole ollut 30 vuot­ta sittenkään).

  Hie­man nume­rol­lis­ta ajat­te­lua tähän, please!

  Ei ole pysäytetty

  http://www.iter.org/proj/iterandbeyond

  mut­ta suo­ma­lai­sil­la­kin on roolinsa:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/ITER

  Suo­mi osal­lis­tuu ITER-pro­jek­tiin mm. eri yli­opis­tois­sa teh­tä­väl­lä plas­ma- ja mate­ri­aa­li­fy­sii­kan tut­ki­muk­sel­la, pyr­ki­mäl­lä saa­maan suo­ma­lai­sel­le teol­li­suu­del­le tilauk­sia, ja luo­mal­la tes­tiym­pä­ris­tön ITE­Rin Toka­mak-reak­to­rin huol­to­jär­jes­tel­mäl­le. Tut­ki­mus­ta teh­dään VTT:llä, TKK:lla, HY:ssä, TTY:ssä ja LTY:ssä (Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­nen yliopisto).Testiympäristöä var­ten VTT:n Tam­pe­reen osas­tol­le on perus­tet­tu ITER:in huol­to­jär­jes­tel­mien euroop­pa­lai­nen tes­taus­kes­kus. Pro­jek­tin toteu­tus­ta var­ten Tam­pe­reel­le raken­ne­taan mit­ta­suh­teil­taan ident­ti­nen, nel­jäs­osan alku­pe­räi­ses­tä kat­ta­va jäl­jen­nös Toka­mak-reak­to­ris­ta. Tar­koi­tuk­se­na on tes­ta­ta reak­to­rin huol­to­ro­bo­tin toi­min­taa reak­to­ri­to­ruk­sen sisäl­lä. Pro­jek­tin rahoi­tus tulee ITER-pro­jek­tin lisäk­si TEKE­Sil­tä ja VTT:ltä.

 9. Har­ri: Mis­tä tuon kuvaa­jan data on peräi­sin? Esim. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita ker­too toista.

  Kuvaa­jan data on peräi­sin IEA:n vuo­den 2012 tilas­tois­ta. Ks. Eija-Riit­ta Kor­ho­lan blo­gi­kir­joi­tus aihees­ta, jos­ta lin­ki­tet­ty graa­fi: http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2013/11/20/purista-vetta-kivesta/

  Wiki­pe­dian vuo­teen 2011 päät­ty­vät tilas­tot ovat peräi­sin Uni­ted Sta­tes Depart­ment of Energy:lta. Sii­nä tilas­tos­sa vuo­den 2011 pääs­töt hen­keä koh­den ovat Kii­nas­sa 7,2 ja EU:ssa 8,6 yksik­köä. Ei ole sovit­ta­mat­to­mas­sa ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että IEA:n tilas­tois­sa Kii­na ohit­ti EU:n vuon­na 2012. Eli ei tuo nyt niin “tois­ta” ker­ro. Mit­ta­luo­kas­sa ollaan kui­ten­kin vir­he­mar­gi­naa­lin sisäl­lä, eikä se siten muu­ta point­tia päästöintensiteetistä. 

  EU:n pääs­tö­jen mää­rit­tä­mi­nen on pal­jon hel­pom­paa kuin Kii­nan, sil­lä Kii­nas­sa on val­ta­vas­ti ns. lait­to­mia hii­li­voi­ma­loi­ta, joi­den tilas­toi­mi­nen on hyvin haas­teel­lis­ta, eikä kan­sain­vä­li­siä arvioi­jia pääs­te­tä hel­pos­ti maa­han. Perus­tel­tu ole­tus on, että Kii­nan pääs­tö­ar­viot ovat pikem­min­kin ala- kuin yläkanttiin.

 10. az: Kuvaa­jan data on peräi­sin IEA:n vuo­den 2012 tilastoista. 

  Kii­tos. Kan­dee aina mai­ni­ta läh­de, eri­tyi­ses­ti jos URLis­sa on “eija-riit­ta-kor­ho­la”, niin se ei var­si­nai­ses­ti herä­tä luottamusta.

 11. az: Rikos, jos pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen rea­lis­mi on tär­ke­ää. Ei kah­ta sanaa. 

  Ydin­voi­man vas­tai­nen lii­ke oli glo­baa­li ilmiö, eikä Suo­mi täs­tä irral­li­nen saa­re­ke. “Me olim­me 1980-luvul­la oikeas­sa” on viit­taus Osmon täl­lä blo­gil­la­kin useam­man ker­ran tois­ta­maan väit­tee­seen. Voi­nee itse tar­ken­taa, jos kokee tar­peen, mut­ta tus­kin hän sil­lä on tar­koit­ta­nut Suo­mea, vaan nime­no­maan tätä glo­baa­lia lii­ket­tä, johon hän, Suo­men vih­reä lii­ke, vih­reä puo­lue iden­ti­fioi­tui­vat. Väi­tät­kö, ettei tuon liik­keen menes­tys vai­kut­ta­nut ydin­voi­man kehit­tä­mi­seen, sii­hen suun­nat­tui­hin resursseihin?
  ‘snip’

  En väi­tä mitään, vaan pyy­dän nii­tä rakas­ta­mia­si numerotietoja.

  Toki ydin­voi­man vas­tai­nen lii­ke on ollut ole­mas­sa Hiros­hi­mas­ta läh­tien, mut­ta mitä käy­tän­nön vai­ku­tus­ta sil­lä on ollut.

  Siis: mitä ydin­voi­man tut­ki­mus­ta ja tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­työ­tä on hidas­tet­tu ja pysäy­tet­ty? Esim. joku­nen pro­jek­tin nimi ja mil­loin pysäy­tet­ty tai miten hidastettu.

 12. az: (Ethän ymmär­rä tätä kom­ment­tia väärin.)

  Kii­nan CO2-pääs­töt hen­keä koh­den ohit­ti­vat juu­ri EU:n CO2-pääs­töt hen­keä koh­den. V 

  Pääs­töt hen­keä koh­den ei ker­ro pääs­tö­jen kulu­tuk­ses­ta hen­keä koh­den. Kii­na­lai­set eivät kulu­ta lähes­kään kaik­kia Kii­nas­sa CO2 pääs­töil­lä tuo­tet­tu­ja hyö­dyk­kei­tä. EU, Yhdys­val­lat ja Japa­ni ovat ulkois­ta­neet suu­ren osan CO2 pää­töis­tään Kiinalle. 

  Kiin­nos­ta­va tut­ki­mus aihee­seen: The supply chain of CO2 emis­sions , Ste­ven J. Davisa,1, Glen P. Petersb, and
  Ken Cal­dei­raa. Kat­so myös http://supplychainco2.stanford.edu/

 13. az: (Ethän ymmär­rä tätä kom­ment­tia väärin.)

  Eija-Rit­ta Kor­ho­lan “läh­de” on täyt­tä huu­haa­ta, yllä­tys yllätys. 

  IEA:n oikeat nume­rot löy­ty­vät tääl­tä: http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf sivul­ta 99 alkaen. 

  2010 CO2 emissions/population, ton­nes CO2/capita

  Fin­land: 11.73
  OECD Euro­pe : 6.99
  Euro­pean Union: 7.29
  Chi­na: 5.40

 14. Ihan asi­aa pereh­tyä tähänkin.

  1. kysy­mys (T. Tyh­mä) Mis­sä helk­ka­ris­sa Guan­dong oikein sijait­see? Vas­taus. Ete­lä-Kii­nas­sa, tun­ne­taan parem­min Kan­to­nin maakuntana.

  2. huo­mau­tus. Tut­kis­ke­lin maa­il­man tuo­tan­to­ti­las­to­ja alkaen teräk­ses­tä ja hark­ko­rau­das­ta pää­tyen sano­ma­leh­ti­pa­pe­riin ja kai kana­mu­niin­kin. Kii­na aina ykkö­se­nä, ja kirk­kaas­ti. Luvut täl­le ihmis­po­loi­sel­le käsittämättömiä.

 15. dio­di: Eija-Rit­ta Kor­ho­lan “läh­de” on täyt­tä huu­haa­ta, yllä­tys yllätys. 

  IEA:n oikeat nume­rot löy­ty­vät tääl­tä: http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf sivul­ta 99 alkaen. 

  2010 CO2 emissions/population, ton­nes CO2/capita

  Fin­land: 11.73
  OECD Euro­pe : 6.99
  Euro­pean Union: 7.29
  Chi­na: 5.40

  (Mat­ti Kin­nu­nen, tämä on pidem­pi vies­ti. Se on pit­kä, kos­ka asia on moni­mut­kai­nen ja vai­kea. Älä lue.)

  Kor­ho­la puhuu uusim­mis­ta luvuis­ta. Lin­ki­tit nyt vuo­den 2010 lukui­hin, joi­den nii­den­kin mit­ta­luok­ka on saman suun­tai­nen. 7,3 yksik­köä vs 5,4 yksik­köä. (Sivu­huo­mau­tuk­se­na; me kaik­ki var­mas­ti toi­vom­me, että kat­ta­vat, päi­vi­te­tyim­mät tilas­tot oli­si­vat hel­pom­min ja avoi­mem­min saa­ta­vil­la. Eivät­kä niin usein esi­mer­kik­si mak­su­muu­rin taka­na, kuten IEA:n World Ener­gy Out­look 2013.) 

  Jos kat­sot sitä wiki­pe­dian tau­luk­koa USA:n ener­gia­vi­ras­ton luvuis­ta, niin sii­nä Kii­nan pääs­töt nouse­vat vuo­den 2000 2,7 yksi­kös­tä vuo­den 2011 7,2 yksik­köön. Vuo­den 2005 pääs­töt hen­keä koh­den ovat 3,9 yksik­köä. Vuon­na 2005 Kii­na aset­ti vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­saan “edis­tyk­sel­li­sen”, “kun­nian­hi­moi­sen” tavoit­teen pääs­töin­ten­si­tee­tin las­kus­ta vuo­teen 2010 men­nes­sä 20%:lla.

  Kii­nan juh­la­pu­hei­den tavoit­teet, jois­sa ei ole min­kään­lais­ta vel­voit­ta­vuut­ta tai vält­tä­mät­tä edes todel­lis­ta aiko­mus­ta nii­hin pyr­kiä, ja jot­ka onkin jätet­ty ker­ran toi­sen­sa jäl­keen sanoik­si pape­ril­la, muut­tu­vat edis­tyk­sel­li­sek­si ilmas­to­po­li­tii­kak­si sii­tä ja vain sii­tä psy­ko­lo­gi­ses­ta syys­tä, että tyy­pil­li­sel­le län­si­mai­sen ympä­ris­tö­liik­keen edus­ta­jal­le län­si­maat ker­ta kaik­ki­aan on saa­ta­va kes­kei­seen ja koros­tet­tuun syyl­li­syys­po­si­tioon. Hänen tun­ne­poh­jai­nen ja iden­ti­tee­til­li­nen moraa­li­nen kar­tas­ton­sa edel­lyt­tää sitä. Län­si­mai­nen ihmi­nen, joka on kehit­tä­nyt itsel­leen ns. nega­tii­vi­sen iden­ti­tee­tin suh­tees­saan omaan yhteis­kun­taan­sa, kokee omaa mer­ki­tys­tään ylem­myy­des­sään kans­sa­länk­kä­rei­hin­sä näh­den, joten kans­sa­länk­kä­rei­den kuvan pai­na­mi­nen mah­dol­li­sim­man alas pal­ve­lee hänen
  oman mer­ki­tyk­sen­sä koros­ta­mis­ta. (“[Nega­ti­ve iden­ti­ty] can beco­me a gene­ral dis­li­ke for eve­ryt­hing [in imme­dia­te com­mu­ni­ty] and an irra­tio­nal ove­res­ti­ma­tion of eve­ryt­hing foreign, or the rever­se. Life and strenght seem to exist only whe­re one is not, whi­le decay and dan­ger threa­ten whe­re­ver one hap­pens to be.” — Erik H. Erikson)

  Tavas­sa ja moti­vaa­tios­sa esit­tää supplyc­hain-teo­rioi­ta on usein vai­kut­tei­ta täs­tä, vaik­ka niis­sä toki on rajal­li­nen osa­to­tuu­ten­sa. Kuten dio­din viit­taa­mas­sa “mie­len­kiin­toi­ses­sa” tut­ki­muk­ses­sa. Kii­nan ase­ma maa­il­man bulk­ki­teh­taa­na ei suin­kaan ole kas­va­nut samas­sa suh­tees­sa pääs­tö­jen kans­sa. Päin­vas­toin on ollut pal­jon arvioi­ta Kii­nan ase­man heik­ke­ne­mi­ses­tä bul­kin tuot­ta­ja­na palk­ka­ku­lu­jen nous­tes­sa ja tuo­tan­toa onkin jo siir­ty­nyt mm. Kam­bodz­haan, Viet­na­miin ja Bangla­des­hiin, usein kii­na­lais­ten itsen­sä myös toi­mies­sa sijoit­ta­ji­na. Kuten kii­na­lai­set toi­mi­vat sijoit­ta­ji­na maa­il­man suu­rim­mal­la sijoi­tus­ra­has­tol­laan ympä­ri maa­il­maa, eri­tyi­ses­ti Afri­kas­sa, ihmi­soi­keuk­sis­ta piittaamatta. 

  Kii­nan pääs­tö­jen kas­vuun vai­kut­ta­vat val­ta­vat infra­struk­tuu­ri­hank­keet (täs­sä oli pel­to, nyt sii­nä on mil­joo­na­kau­pun­ki) sekä kas­va­va koti­maan kulu­tus (maa­il­man suu­rin kes­ki­luok­ka). Eli vaik­ka Kii­nan bulk­ki­teh­taan ase­ma on heik­ke­ne­mäs­sä, niin arvioi­hin Kii­nan pääs­tö­jen kas­vus­ta täl­lä ei ole rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä. Täs­sä jutus­sa http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8793269/China-population-to-become-worlds-biggest-polluters.html mai­ni­tun hol­lan­ti­lai­sen tut­ki­muk­sen mukaan Kii­nan pääs­töt hen­keä koh­den eivät suin­kaan ole tait­tu­mas­sa, vaan kas­va­vat hui­maa vauh­tia ja uhkaa­vat tavoit­taa Yhdys­val­lat jo ennen vuot­ta 2020 (sii­nä tapauk­ses­sa ne oli­si­vat jo yli kak­sin­ker­tai­set EU:hun näh­den, joka pyr­kii omia pääs­tö­jään alen­ta­maan vuo­teen 2020 men­nes­sä). Muu­ta­man vuo­den pääs­tä voit lai­na­ta min­kä tahan­sa tut­ki­mus­lai­tok­sen luku­ja ja Kii­nan pääs­töt per capi­ta ovat sel­väs­ti EU:ta suuremmat.

  Soti­si toki edis­tyk­sel­li­sen Kii­nan ja nur­mi­jär­ve­läi­sen ympä­ris­tö­ri­kol­li­sen nar­ra­tii­via vas­taan nos­taa esi­mer­kik­si esil­le kysy­mys Kii­nan alhai­sen ener­gia­te­hok­kuu­den syis­tä pai­kal­lis­ta­so­jen kor­rup­tios­ta ja rent-see­kin­gis­tä alkaen. Var­so­van taan­noi­ses­sa ilmas­to­ko­kouk­ses­sa Kii­na oli irvok­kaas­ti kehi­tys­mai­den ryh­män joh­dos­sa vaa­ti­mas­sa län­si­mail­ta kor­vauk­sia aiheu­te­tuis­ta ilmas­to­tu­hois­ta ja ilmas­to­pääs­tö­jen huo­mioon otta­mis­ta 250 vuo­den ajal­ta. Sel­lai­ses­sa las­ken­nas­sa län­si­mai­den edis­tyk­sel­li­nen poli­tiik­ka post WWII muut­tuu hyvi­tet­tä­väk­si rikok­sek­si ja Mao Tse­tun­gin oman maan­sa run­te­lu ja pel­toon pol­ke­mi­nen ansiok­si. Hyvin­voin­ti­val­tion raken­ta­mi­nen ilmas­to­syn­nik­si, kult­tuu­ri­val­lan­ku­mous ilmas­to­teok­si. Onnea ilmas­to­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­seen (Yhdys­val­lat ja Japa­ni eivät jaa EU:n syn­nin­tun­toa) ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen näi­den asen­tei­den pohjalta! 

  Kii­naa (ja mui­ta kehit­ty­viä talouk­sia) roh­kai­se­vat ja ruok­ki­vat täl­lai­seen uhriu­tu­vaan ja hedel­mät­tö­mään asen­tee­seen län­si­mai­den Has­sit ja Soi­nin­vaa­rat, jot­ka mie­lel­lään koros­ta­vat län­si­mai­den syyl­li­syyt­tä ja vel­vol­li­suut­ta ja puhu­vat Kii­nan edis­tyk­sel­li­syy­des­tä. (Mut­ta eivät vahin­gos­sa­kaan esi­mer­kik­si Rans­kan edis­tyk­sel­li­syy­des­tä, vaik­ka joh­ta­van ydin­voi­ma­val­tion CO2-pääs­töt ovat poik­kea­van alhai­set. Esi­mer­kik­si 30% alhai­sem­mat kuin vih­rei­den uusiu­tu­van ener­gian mal­li­maa­na mai­nos­ta­man Tans­kan. Sen sijaan Rans­kan ja laa­jem­min Euroo­pan ympä­ris­tö­lii­ke pai­nos­taa näi­den voi­ma­loi­den ennen­ai­kai­seen sulkemiseen.)
  Ja Var­so­vas­sa vie­lä Kii­naa­kin vai­keam­pi änky­rä oli Intia, toi­nen maa­il­man insi­nöö­ri­teh­tais­ta ja poten­ti­aa­li­ses­ti aivan yhtä äly­käs ja kyke­ne­vä kan­sa­kun­ta. Nyt noin 15 vuot­ta Kii­naa jäl­jes­sä teol­li­ses­sa kehi­tyk­ses­sä. Pian hei­dät pääs­tön­sä aset­tu­vat vas­taa­van suun­tai­sel­le nousu­käy­räl­le kuin mitä Kii­nan pääs­töt ovat kul­ke­neet ja väes­tö­kin menee Kii­nas­ta ohit­se ja kah­ta mil­jar­dia koh­den. Mut­ta län­si­mais­ta ympä­ris­tö­lii­ket­tä kuun­nel­les­saan on help­poa ereh­tyä luu­le­maan, että vain länk­kä­rien pääs­töil­lä on jokin eri­tyi­sen syn­ti­nen ilmas­ton­muu­tos­ta aiheut­ta­va ominaisuutensa.

  Olen nyt kir­joit­ta­nut täs­tä ikui­suusai­hees­ta taval­lis­ta inten­sii­vi­sem­min, kos­ka minua todel­la kiin­nos­taa ymmär­tää, kuin­ka niin­kin äly­käs ihmi­nen kuin Osmo voi pitää kiin­ni niin jär­jel­lä perus­te­le­mat­to­mas­ta raken­nel­mas­ta, kuin mitä hänen ilmas­to­po­liit­ti­set kan­tan­sa ydin­voi­man vas­tai­suuk­si­neen ja Kii­nan edis­tyk­sel­li­syy­den pai­not­ta­mi­si­neen edus­taa ja samaan aikaan mora­li­soi­da kata­stro­faa­li­ses­ta uhas­ta, joka pitäi­si ottaa vaka­vas­ti. Mik­si hän, tilas­to­tie­tei­li­jä kai­ken lisäk­si, ei aloi­ta tätä vaka­vas­ti otta­mis­ta oman näkö­kan­tan­sa perus­to­jen nume­roin las­ke­tus­ta tar­kas­tuk­ses­ta ja uudel­leen arvioin­nis­ta. Jos sen ver­taa eivät oma iden­ti­teet­ti, ylpeys ja sosi­aa­li­nen ehdol­lis­tu­mi­nen anna perik­si muut­taa sel­keän vir­heel­li­siä näkö­kan­to­jaan tie­don ja ana­lyy­sin valos­sa, niin mitä poh­jaa oikeas­ti on toi­voa min­kään­lais­ta laa­jem­paa muu­tos­ta ihmis­ten käsi­tyk­sis­sä ja asen­teis­sa yleisemmin.

 16. Rai­mo K:Toki ydin­voi­man vas­tai­nen lii­ke on ollut ole­mas­sa Hiros­hi­mas­ta läh­tien, mut­ta mitä käy­tän­nön vai­ku­tus­ta sil­lä on ollut.

  Mik­si esi­mer­kik­si Suo­mes­sa Olki­luo­to 3:sta alet­tiin raken­ta­maan vas­ta 2000-luvul­la, eikä 10v aikai­sem­min? Mik­si For­tum ei ole täl­lä het­kel­lä raken­ta­mas­sa ydin­voi­ma­lai­tos­ta Suomeen?

  Mik­si Bill Clin­ton veti 90-luvul­la töp­se­lin hyötöreaktoritutkimukselta?

 17. Nimi­merk­ki “dio­di” kirjoitti:

  2010 CO2 emissions/population, ton­nes CO2/capita

  Euro­pean Union: 7.29
  Chi­na: 5.40

  Niin nuo ovat vuo­del­ta 2010. Jos yri­tän Eija-Riit­ta Kor­ho­lan kuvaa­jas­ta [1] tih­rus­taa vuo­den 2010 tilan­net­ta, niin:

  EU: 2 tC/hlö/v
  Kii­na: 1.7 tC/hlö/v

  Ja muun­ne­taan nämä ker­toi­mel­la 3.66 niin saa­daan hii­len sijaan hiilidioksidia:

  EU: 7.32 tCO2/hlö/v
  Kii­na: 6.22 tCO2/hlö/v

  Onko se nyt niin suu­ri ero, jos yksi läh­de on vuo­del­le 2010 arvioi­nut Kii­nan pääs­töik­si 5.4 ja toi­nen läh­de 6.22? Eroa on 15%, ja ehkä Kii­nas­ta on vai­kea saa­da tark­kaa dataa?

  Kiis­ta­ton­ta lie­nee, että vuo­den 2010 jäl­keen Kii­na on kas­vat­ta­nut pääs­tö­jään nopeam­min kuin EU, ja on saa­vut­ta­mas­sa EU:ta?

  [1] http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/files/2013/11/Kuvankaappaus-2013–11-20-kello-10.58.06.png

 18. dio­di:

  Eija-Rit­ta Kor­ho­lan “läh­de” on täyt­tä huu­haa­ta, yllä­tys yllätys.

  Huo­ma­sit kai, että Kor­ho­lan blo­gis­sa ole­vas­sa kuvas­sa on pääs­töil­le eri yksik­kö (hii­li eikä CO2)?

  En nyt kut­sui­si hänen läh­det­tään täy­dek­si huu­haak­si, vaik­ka kir­joi­tus onkin epä­sel­vä ja sii­tä voi saa­da käsi­tyk­sen, että näis­sä tuo­reim­mis­sa­kin luvuis­sa on kyse IEA:sta.
  Aina­kin blo­gis­sa ole­va kuva on peräi­sin tääl­tä (sivu 13)
  http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/13/files/GCP_budget_2013.pdf

  Täs­sä Wiki­pe­dian link­ki, jos­sa tie­to­ja tuos­ta projektista:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Carbon_Project

 19. pek­ka:
  diodi:

  En nyt kut­sui­si hänen läh­det­tään täy­dek­si huu­haak­si, vaik­ka kir­joi­tus onkin epä­sel­vä ja sii­tä voi saa­da käsi­tyk­sen, että näis­sä tuo­reim­mis­sa­kin luvuis­sa on kyse IEA:sta.
  Aina­kin blo­gis­sa ole­va kuva on peräi­sin tääl­tä (sivu 13)

  Kor­ho­la ilmoit­ti läh­teen väärin. 

  Alku­pe­räi­nen läh­de on muu­ten läh­de on CDIAC joka tosi­aan käyt­tää hil­tä ei hii­li­diok­si­dia mit­tayk­sik­kö­nä. Raa­ka data:
  Abso­luut­ti­set CO2 päästöt
  Suh­teel­li­set CO2 pääs­töt asu­kas­ta kohden

  Poi­min muu­ta­man maan mielenkiinnosta:

  sijoitus/maa/metristä ton­nia C per asukas

  22 FINLAND 3.14
  63 CHINA (MAINLAND) 1.68
  71 SWEDEN 1.53

  Euroo­pan mais­ta ainoas­taan Luxem­burg, Viro ja Nor­ja ovat Suo­mea pahem­pia CO2 pääs­tö­jen tuottajia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.