Kilometriveron potentiaaliset hyödyt

Oli tar­koi­tus siir­tyä blo­gil­la kiin­nos­ta­vam­piin aihei­siin, mut­ta kun Olli­lan työ­ryh­män raport­ti herät­tää noin pal­jon mie­len­kiin­toa, ajat­te­lin jat­kaa kes­kus­te­lua vähän struk­tu­roi­dum­mas­sa muo­dos­sa. Sul­jen kak­si muu­ta ket­jua, kos­ka ne ovat rön­syil­leet luku­kel­vot­to­mik­si ja jaan kes­kus­te­lun kah­teen ketjuun.

Täs­sä ket­jus­sa kes­kus­tel­laan sii­tä, kuin­ka suu­ria hyö­ty­jä kilo­met­ri­ve­rol­la oli­si saa­ta­vis­sa nykyi­seen vero­muo­toon ja ovat­ko nämä hyö­dyt hin­tan­sa arvoi­sia. Toi­ses­sa ket­jus­sa tar­kas­tel­laan asi­aa tie­to­suo­jan kan­nal­ta. Niin­pä en jul­kai­se täs­sä ket­jus­sa tie­to­suo­jaa kos­ke­via kirjoituksia.

Mik­si yli­pään­sä vero­tam­me autoi­lua? Se ei voi joh­tua hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä, kos­ka pako­put­kes­ta tule­va hii­li­diok­si­di on saman­lais­ta kuin öljy­läm­mi­tyk­ses­tä tule­va ja öljy­läm­mi­tys­tä vero­te­taan kovin lie­väs­ti autoon ver­rat­tu­na. Alun perin halut­tiin suo­ja­ta valuut­ta­va­ran­toa, mut­ta sit­tem­min on tul­lut esil­le autoi­lus­ta koi­tu­vien ulkois­ten hait­to­jen vähentäminen.

Autoi­lun tär­keim­mät ulkoi­set hai­tat ovat

1)    Autot vie­vät tilaa ja täs­tä tilan­käy­tös­tä on syy­tä mak­saa niin kuin on syy­tä mak­saa kaik­kien niuk­ko­jen resurs­sien käytöstä.

2)    Kun minä läh­den autol­la, aina joku toi­sen mat­ka hidas­tuu, kos­ka tulee jono tai kos­ka ris­teyk­ses­sä pitää väis­tää. Jot­ta emme tur­haan hidas­tai­si tois­tem­me liik­ku­mis­ta, tur­haa autoi­lua kan­nat­taa välttää.

3)    Lii­ken­ne tuot­taa melua ja saas­tei­ta. Sen vuok­si jou­du­taan hyvää raken­nus­maa­ta jät­tä­mään vajaal­le käy­töl­le, mis­tä on sel­vää rahal­lis­ta haittaa.

4)    Lii­ken­ne tap­paa ja vam­maut­taa ihmi­siä. Pari sut­ta saa koko pitä­jän pelon val­taan, vaik­ka sudet eivät ole tap­pa­neet sataan vuo­teen yhtään ihmis­tä, mut­ta autot ovat tap­pa­neet kym­me­niä tuhansia.

Lii­ken­neon­net­to­muuk­sia lukuun otta­mat­ta autoi­lun ulkoi­set hai­tat ovat monin­ker­tai­sia kau­pun­geis­sa ver­rat­tui­na maa­seu­tuun, mut­ta lii­ken­teen verot ovat yhtä kor­keat. Tämä seu­rauk­se­na autoi­lu on maa­seu­dul­la yli­ve­ro­tet­tua – las­ku­te­taan ulkoi­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, joi­ta ei ole – ja kau­pun­geis­sa ali­ve­ro­tet­tua – ulkoi­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta las­ku­te­taan aivan lii­an vähän.

Olem­me havain­neet, että pie­ni­kin lisäys Hel­sin­gin aamu­ruuh­kas­sa panee kai­ken tuk­koon ja pie­ni­kin vähen­nys vaik­ka jon­kin tele­vi­sios­ta tule­van urhei­lu­kil­pai­lun takia nopeut­taa lii­ken­net­tä olen­nai­ses­ti. Ei ole sat­tu­ma, että lii­ken­teen volyy­mi on osu­nut juu­ri sil­le tasol­le, että tiet ovat koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta eivät täy­sin ruuh­kau­tu­nei­ta. Tämä sik­si, että suju­va lii­ken­ne hou­kut­te­lee lisää lii­ken­net­tä ja lii­an ruuh­kau­tu­nut kar­kot­taa lii­ken­net­tä. Niin­pä väy­liä raken­ta­mal­la ei ruuh­kis­ta pääs­tä. Ainoa tapa saa­da lii­ken­ne suju­maan on kek­siä jokin muu lii­ken­teen mää­rää rajoit­ta­va teki­jä kuin ruuh­ka. Se jokin on raha.

Olen ollut vain yhdes­sä suu­res­sa kau­pun­gis­sa, jos­sa lii­ken­ne sujuu mal­lik­kaas­ti, Sin­ga­po­res­sa. Siel­lä on hoi­det­tu mak­suil­la niin, että lii­ken­tees­sä on vain se mää­rä auto­ja, jon­ka tie­verk­ko kun­nol­la vetää. Erit­täin järkevää.

Kuvi­tel­kaam­me täy­del­li­sen äly­käs tie­mak­su, joka vaih­te­li­si jyr­käs­ti ajan ja pai­kan suh­teen. Tiein­ves­toin­te­ja mitoit­ta­vaa lii­ken­net­tä voi­tai­siin vähen­tää tehok­kaas­ti pane­mal­la kor­keat mak­sut paik­koi­hin ja het­kiin, jot­ka pyr­ki­vät ruuh­kau­tu­maan. Pai­kois­sa, jois­sa läpia­jo­lii­ken­ne pyr­kii oikai­se­maan asuin­ka­tu­jen kaut­ta, voi­daan nykyi­set ehdot­to­mat läpia­jo­kiel­lot muut­taa kor­keik­si mak­suik­si, jois­ta kadun var­ren asuk­kaat on vapau­tet­tu. (Tämä ei ole yhden­kään läpia­ja­jan etu­jen vas­tais­ta, kos­ka ehdo­ton kiel­to on kui­ten­kin aina jyr­kem­pi kuin kor­kea maksu.)

Lop­pu­tu­lok­se­na oli­si suju­va lii­ken­ne, kaik­kien mat­kan­te­ko nopeu­tui­si samal­la kun rahaa sääs­tyi­si pal­jon. Asui­nym­pä­ris­töis­tä tuli­si parem­pia ja viih­tyi­säm­piä. Lii­ken­teen ympä­ris­tö­hait­to­jen vuok­si raken­nus­kiel­los­sa ole­via aluei­ta saa­tai­siin hyö­ty­käyt­töön. Kau­pun­geis­ta tuli­si tii­viim­piä, mat­ka lyhe­ni­si­vät ja pal­ve­lu­ta­so nousi­si suu­rem­mat asu­mis­ti­hey­den vuok­si.   Pel­käs­tään Hel­sin­gin kau­pun­ki käyt­tää sata­mil­joo­naa euroa vuo­des­sa tie­ver­kon kapa­si­tee­tin nostoon.

Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so para­ni­si ilman että tukea jou­dut­tai­siin korot­ta­maan, kos­ka rati­kat ja bus­sit kul­ki­si­vat nopeam­min ja siis halvemmalla.

Vaik­ka ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­män aikaan­saa­mi­nen mak­saa, väi­tän, että hyö­dyt ylit­täi­si­vät kus­tan­nuk­set moninkertaisesti.

Sama auto­lii­ken­teen hil­lin­tä voi­daan teh­dä kiel­loil­la ja rajoi­tuk­sil­la, mut­ta se vaih­toeh­to oli­si sel­väs­ti huo­nom­pi, kos­ka sil­loin täl­löin auto­ja myös tarvitaan.

Huo­mat­ta­koon, että Olli­lan työ­ryh­mä ei esit­tä­nyt kilo­met­ri­ve­ron näin moni­puo­lis­ta käyt­töä, mut­ta esi­tys­tä voi parantaa.

 

 

100 vastausta artikkeliin “Kilometriveron potentiaaliset hyödyt”

 1. Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta käy­tän­nös­sä koko järjs­tel­mä on vain yksi tapa mak­si­moi­da verotusta.

  Sik­si en kyke­ne kek­si­män mitään syy­tä, mik­si voi­sin siir­tyä kan­nat­ta­maan tätä sys­tee­miä. Peri­aat­tees­sa kyl­lä kan­na­tan sitä, mut­ta sit­ten on se todel­li­suus, joka pitää ottaa huomioon.

  Niin ja tie­ten­kin vie­lä ne jär­jet­tö­mät kus­tan­nuk­set­kin. Kui­ten­kin on sel­vää, että äly­tön hin­ta­lap­pu tulee tip­pu­maan ajan myö­tä ja aina­kin tar­ken­tua kun muut otta­vat täl­lai­sia käyttöön.

  Niin­pä olen­kin ilmoit­ta­nut kan­nat­ta­mal­le­ni puo­lu­eel­le, että mikä­li he alka­vat tätä kan­nat­ta­maan, ääne­ni menee ihan mil­le tahan­sa idioot­ti­pop­pool­le, joka vas­tus­taa tätä.

 2. Kir­joi­tuk­sen perus­teel­la kes­kei­nen käyt­tö­tar­ve on rajoit­taa kau­pun­gin autoi­lua pien­ten mak­su­jen avul­la niin, että kenen­kään ei tar­vit­se virua ruuh­kis­sa. Jär­jes­tel­mää ei tar­vit­se toteut­taa muu­al­le kuin ruuh­kai­sim­piin kau­pun­kei­hin. Hyvä tek­ni­nen rat­kai­su oli­si kevyet tul­li­por­tit, joi­den läpi aja­vis­sa autois­sa oli­si elekt­ro­ni­nen tun­nis­te, joka luet­tai­siin, ja johon liit­ty­vää tiliä las­ku­tet­tai­siin. Tun­nis­te voi­si olla omis­ta­jaan­sa sidot­tu tai ano­nyy­mi ennak­koon mak­set­tu. Mak­sua ei tar­vit­si­si periä jokai­ses­ta läpi aje­tus­ta por­tis­ta, vaan ehkä jol­lain fik­sum­mal­la taval­la, esi­mer­kik­si kiin­teä sum­ma per aje­lut Viron­nie­mel­lä yhden päi­vän ajan. Auto jos­sa ei ole tun­nis­tet­ta voi­tai­siin valo­ku­va­ta, ja sil­le voi­tai­siin antaa valo­merk­ki, jot­ta se voi­si hoi­taa aisan­sa kun­toon saman tien. Tämän jär­jes­tel­män kulu­ja kan­nat­tai­si ver­ra­ta mah­dol­li­seen koko maan kat­ta­vaan ja kaik­kiin autoi­hin pakol­li­set lisä­lait­teet vaa­ti­vaan järjestelmään.

 3. Jos jär­jes­tel­mä toteu­te­taan, niin sii­hen voi­nee yhdis­tää pysä­köin­ti­mak­su­jen kerää­mi­sen, jol­loin myös sel­lai­sil­le alueil­le, jois­sa mak­su­tuot­to on nyky­ään peri­mis­kus­tan­nuk­siin näh­den lii­an pie­ni voi­daan aset­taa alhai­nen mak­su­ta­so ja lisäk­si pysä­köin­ti­kin pitäi­si pys­tyä hin­noit­te­le­maan nykyis­tö joustavammin.

  Vaik­ka jul­kis­ten IT-hank­kei­den tulok­set ovat olleet huo­no­ja, niin täs­sä ei oikein ole vaih­toeh­to­ja, kos­ka yksi­tyi­sil­lä tahoil­la ei ole mis­sään veron­kan­to-oikeut­ta, joten joko han­ke teh­dään jul­ki­sil­la varoil­la tai sitä ei teh­dä lainkaan.

  Samas­ta syys­tä poten­ti­aa­lis­ten jär­jes­tel­män osta­jien luku­mää­rä on vähäi­nen ja mah­taa­ko­han tähän saa­da mitään eri­tyis­tä patent­ti­suo­jaa, joten olen skep­ti­nen sen suh­teen, että tämä jär­jes­tel­mä loi­si Suo­meen oleel­li­ses­ti työ­paik­ko­ja. Toi­mi­va­na jär­jes­tel­mä oli­si hyö­dyl­li­nen, mut­ta en oikein usko, että Suo­men kan­nat­taa ottaa kan­taak­seen pilo­toin­ti­kus­tan­nuk­sia, kos­ka jär­jes­tel­män hyö­dyt ovat Suo­mes­sa pie­nem­piä kuin tiheäm­min asu­tuis­sa maissa.

 4. Arvioi­sin, että nois­ta tavoit­teis­ta 80 % saa­daan toteu­tu­maan, jos vain käy­dään verot­ta­maan ajet­tu­jen ja jo kat­sas­tuk­ses­sa rekis­te­röi­ty­jen kilo­met­rien mukaan. 

  Suo­mes­sa on ainoas­taan Hel­sin­ki paik­ka, jos­sa nel­jän ruuh­ka tar­koit­taa muu­ta kuin nel­jä autoa samaan aikaan liik­kel­lä. Ei kai koko maa­ta tar­vit­se muu­ta­mien Hel­sin­gin katu­jen perus­teel­la ran­gais­ta. Hel­sin­kion­gel­ma voi­daan rat­kais­ta muutenkin.

  Olli­lan rapor­tis­sa oli­si siis pitä­nyt tar­kas­tel­la muu­ta­kin kuin vain satel­liit­ti­pai­kan­nus­ta. Hal­li­tus on ilmei­ses­ti asian jo päät­tä­nyt, kun muu­ta ei käy­tän­nös­sä toi­mek­sian­nos­sa teh­tä­väk­si annet­tu. Raport­ti on mal­lia — “täs­sä on lop­pu­tu­los, kek­si­kää perustelut”.

 5. Onko aja­tuk­sia miten km ‑vero huo­mioi­tai­siin autoe­tuau­tois­sa? Lisäi­si­kö jär­jes­te­ly autoe­tu­jen mää­rää? Aina­kin meil­lä oli­si toden­nä­köis­tä, että toi­nen auto otet­tai­siin autoetuna.

  Autoe­dun hal­ti­joi­ta km ‑vero ei ohjai­si, ellei se vai­kut­tai­si autoe­dun arvoon. Tuol­loin pitäi­si ero­tel­la työ­ajo ja yksityisajo.

  1. Itse asias­sa autoe­dun val­von­taan kilo­met­ri­ve­ro vai­kut­taa tai voi vai­kut­taa. Nyt­hän jokai­nen vapaan autoe­dun omaa­va on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan verot­taq­jal­le, jos ylit­tää vero­tuk­sen poh­ja­na ole­van 18000 kilo­met­rin olet­ta­manh, mut­ta aika vähän noi­ta ilmoi­tuk­sia on tullut.

 6. Ongel­ma on tässä:

  Kuvi­tel­kaam­me täy­del­li­sen äly­käs tiemaksu 

  Olem­me sii­nä vai­hees­sa pro­jek­tia, jos­sa lop­pu­tu­los on suu­ri toi­vei­den tyn­ny­ri jos­sa kaik­ki näke­vät sen mitä toi­vo­vat­kin näke­vän­sä. Yksi hala­jaa älyä, toi­nen tur­val­li­suut­ta, kol­mas val­taa. Jalat takai­sin maan pinnalle:

  * Sekä toi­veet että pelot ovat suu­rel­ta osal­ta liioiteltuja.

  * Koko asial­la ei oikeas­ti ole kii­re. Ehkä paras vaih­toeh­to on olla teke­mät­tä mitään ja pala­ta 10 vuo­den kulut­tua asi­aan? Odo­te­taan mui­den koke­muk­sia ja käy­dään vaih­toeh­dot vie­lä ker­ran läpi.

  * Yksin­ker­tai­nen ja sel­keä on parem­pi kuin täy­del­li­nen. Uuden jär­jes­tel­män “työ­paik­ko­ja luo­va vai­ku­tus” on kier­toil­mai­su lisään­ty­väl­le byro­kra­tial­le. Mitä tapah­tuu kun jokai­nen taho lisää jär­jes­tel­män mää­rit­te­lyyn (omal­ta kan­nal­taan) hyvin perus­tel­lut vaatimuksensa?

  PS. Olli­lan rapor­tis­ta ei löy­dy sanaa “ris­ki”. Kuka unoh­ti pyy­tää riskianalyysiä?

 7. Ei kai con­ges­tion pricing:in hyö­dyl­li­syy­des­tä ole mitään epä­sel­vyyt­tä. Tek­ni­set rat­kai­sut ovat ole­mas­sa ja maa­il­mal­la laa­jas­ti käy­tös­sä. Trans­pon­de­ri koje­lau­dal­la riit­tää käyt­tä­jän inves­toin­nik­si, ja kame­ral­la saa pin­na­rit kiinni. 

  RFP:t liik­keel­le, uskoi­sin että tar­joa­jaeh­dok­kai­ta löytyy.

  1. spot­tu. Miten noi­den tie­tul­lien kerää­mä tie­to sii­tä, mis­sä kukin ajaa ero­aa sii­tä, että tämä teh­dään hal­vem­mal­la ja parem­mal­la järjestelmällä?

 8. Jaakk0:
  myös sel­lai­sil­le alueil­le, jois­sa mak­su­tuot­to on nyky­ään peri­mis­kus­tan­nuk­siin näh­den lii­an pie­ni voi­daan aset­taa alhai­nen maksutaso

  Mik­si ihmees­sä tyh­ji­nä loju­vis­ta park­ki­pai­kois­ta pitäi­si periä min­kään­lais­ta mak­sua (miten muu­ten mak­su­tuot­to oli­si lii­an pie­ni??)? Aivan äly­tön aja­tus­kin, sopii toki auton­vi­haa­jan mielenlaatuun.

 9. Sylt­ty: Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta käy­tän­nös­sä koko järjs­tel­mä on vain yksi tapa mak­si­moi­da verotusta.

  Val­tio kerää pit­käs­sä juok­sus­sa tasan niin pal­jon vero­ja kuin val­tiol­la on meno­ja mah­dol­li­sen kroo­ni­sen ali­jää­män ja mui­den tulo­jen jäl­keen. Veroas­te eli vero­jen mak­si­moin­ti on eri kysy­mys kuin yksit­täi­set verot, jot­ka ovat tois­ten­sa vaih­toeh­to­ja. Sil­lä vero­te­taan­ko autoi­lu­aa ja kuin­ka pal­jon ei ole vai­ku­tus­ta sii­hen kuin­ka suu­ri veroas­te on, eli kuin­ka pal­jon val­tio saa vero­tu­lo­ja, mut­ta se vai­kut­taa sii­hen kuin­ka suu­ria muut verot eri lähin­nä ALV, palk­ka­ve­rot ja yri­tys­ve­rot ovat.

  Eli jos on sitä miel­tä, että jotain veroa pitää las­kea, niin sit­ten on vel­kaa seli­tyk­sen sii­tä mitä muu­ta veroa on nostamassa.

 10. Joo, mut­ta pari juttua:

  Tämä sik­si, että suju­va lii­ken­ne hou­kut­te­lee lisää lii­ken­net­tä ja lii­an ruuh­kau­tu­nut kar­kot­taa lii­ken­net­tä. Niin­pä väy­liä raken­ta­mal­la ei ruuh­kis­ta pääs­tä. Ainoa tapa saa­da lii­ken­ne suju­maan on kek­siä jokin muu lii­ken­teen mää­rää rajoit­ta­va teki­jä kuin ruuh­ka. Se jokin on raha.

  Toi­nen vaih­toeh­to on valo-ohjaus, kyl­lä se niin­kiin toi­mii, ettei yksin­ker­tai­ses­ti pääs­te­tä enem­pää auto­ja tie­ver­kol­la kuin se vetää. Täs­sä huo­no puo­li on se, että ei miten­kään voi­da vali­koi­da sitä jol­la on suu­rin tar­ve ajaa, kos­ka kaik­kia auto­ja koh­del­laan samoin. Hyvä puo­li on taas se että tämä koh­te­lee kaik­kia samoin.

  Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so para­ni­si ilman että tukea jou­dut­tai­siin korot­ta­maan, kos­ka rati­kat ja bus­sit kul­ki­si­vat nopeam­min ja siis halvemmalla.

  Tämä on vähän heik­ko argu­ment­ti. Jouk­ko­lii­ken­teen suju­vuus hoi­de­taan ensi­si­jai­ses­ti ja edel­lyt­tää joka tapauk­ses­sa sen teke­mis­tä riip­pu­mat­to­mak­si yksi­tyi­sau­to­lii­ken­teen ruuh­kis­ta. Omat kais­tat ja väy­lät, valoe­tuu­det. Nämä asiat kyl­lä liit­ty­vät toi­siin­sa, mut­ta sitä kaut­ta että toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne vähen­tää auto­jen mää­rää, eli ruuh­ka­mak­su­jen olles­sa käy­tös­sä las­kee nii­tä: ohjaus­vai­ku­tuk­sen saa­vut­ta­mak­si tar­vit­ta­van mak­sun suu­ruus riip­puu poten­ti­aa­lis­ten autoi­li­joi­den mää­räs­tä, mikä taas riip­puu vaih­toeh­tois­ten kul­ku­ta­po­jen houkuttelevuudesta.

 11. Hmm, tämä alus­ta söi kap­pa­leen tai minä sös­sin. Siis:

  Toi­nen vaih­toeh­to on valo-ohjaus, kyl­lä se niin­kiin toi­mii, ettei yksin­ker­tai­ses­ti pääs­te­tä enem­pää auto­ja tie­ver­kol­la kuin se vetää. Täs­sä huo­no puo­li on se, että ei miten­kään voi­da vali­koi­da sitä jol­la on suu­rin tar­ve ajaa, kos­ka kaik­kia auto­ja koh­del­laan samoin. Hyvä puo­li on taas se että tämä koh­te­lee kaik­kia samoin.

  Tasa-arvon ja tehok­kuu­den yhdis­tä­vä mak­su oli­si progres­sii­vi­nen. Tar­ve on suh­tees­sa mak­su­ha­lu­kuut­teen, joka taas on suh­tees­sa tuloi­hin, eli jos tar­koi­tus on vali­koi­da jonos­ta se osa jon­ka nyt vaan pitää pääs­tä aja­maan, niin tähän on tehok­kain progres­sii­vi­nen maksu.

 12. Siis men­nään kii­na­lai­seen sys­tee­miin jos­sa autol­la kul­ke­mi­nen on osoi­tus varak­kuu­des­ta? Ton­nin lisä­ve­rol­la sini­nen vilk­ku katol­le etuajo-oikeuksineen?

  Ja en ymmär­rä mik­si maa­seu­dul­la autoi­lun, pysä­köin­tiä lukuu­not­ta­mat­ta, pitäi­si olla edullisempaa?

  Kol­man­nek­si, mik­si ei voi­tai­si käyt­tää pork­ka­naa kepin sijaan, eli jul­ki­nen lii­ken­ne niin hyväk­si että sitä oikeas­ti käyt­tää mie­luum­min kuin autoa. Jos sen jäl­keen joku halu­aa vie­lä mädän­tyä ruuh­kis­sa niin oma valin­ta. No se kep­pi var­maan tai­koo yhteis­kun­nan kas­saan enem­män rahaa..

  Nel­jän­nek­si, eikö ole mitään edul­li­sem­paa jär­jes­tel­mää kerä­tä vero­ja kuin satelliittiseuranta?

  Itse en edes aja autoa, mut­ta kyl­lä täs­sä yksi­lön­va­paut­ta ja tasa-arvoa koe­tel­laan kunnolla.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Itse asias­sa autoe­dun val­von­taan kilo­met­ri­ve­ro vai­kut­taa tai voi vai­kut­taa. Nyt­hän jokai­nen vapaan autoe­dun omaa­va on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan verot­taq­jal­le, jos ylit­tää vero­tuk­sen poh­ja­na ole­van 18000 kilo­met­rin olet­ta­manh, mut­ta aika vähän noi­ta ilmoi­tuk­sia on tullut. 

  18000 km on yksi­tyis­ki­lo­met­rien määrä. 

  Jär­jes­tel­män siis tuli­si ero­tel­la työ­ajot ja yksi­tyis­ajot sekä tie­o­suu­det joil­la aje­taan. Nuo tuli­si olla ilmei­ses­ti sekä työ­nan­ta­jan, autoe­dun hal­ti­jan ja verot­ta­jan tar­kis­tet­ta­vis­sa. Mel­koi­nen valvontakoneisto.

 14. En vas­tus­ta ruuh­ka­mak­su­ja. Vas­tus­tan ruuh­ka­mak­su­jen toteut­ta­mis­ta tehot­to­mal­la ja han­ka­lal­la tavalla.

  Joka tapauk­ses­sa, sen ver­ran uskon lain­sää­tä­jil­tä löy­ty­vän jär­keä, että vaik­ka tämä satel­liit­ti­pai­kan­nus­ve­ro otet­tai­siin käyt­töön, se otet­tai­siin käyt­töön joten­sa­kin sii­nä muo­dos­sa, että

  1) vuo­sit­tai­nen auto­ve­ro perit­täi­siin jäl­ki­kä­teen, ja oli­si ole­tuk­se­na jokin suh­teel­li­sen iso sum­ma, esim. 1000 euroa

  2) tuos­ta sum­mas­ta voi­si saa­da huo­jen­nus­ta esit­tä­mäl­lä verot­ta­jal­le viral­li­ses­ti hyväk­sy­tyn vakoi­lu­lait­teen kryp­to­gra­fi­ses­ti var­men­ta­man reit­ti­lo­gin vero­kau­den ajalta

  Täs­sä vaih­toeh­dos­sa on toki se huo­no puo­li, että ruuh­ka­mak­su­vai­ku­tus ei koh­dis­tu nii­hin, jot­ka halua­vat mak­saa lisää sii­tä, että säi­lyt­tä­vät yksityisyytensä.

  Eli, jos oikeas­ti halu­taan koh­dis­taa ruuh­ka­mak­sut kaik­kiin, tar­vi­taan satel­liit­tien rin­nal­le “perin­tei­nen” kame­roi­hin perus­tu­va ruuhkamaksulaskutus.

  Lisäk­si, täs­sä on aivan käsit­tä­mät­tö­män iso ris­ki­te­ki­jä se, että joku joten­kin löy­tää mene­tel­män, jol­la se lait­teen var­men­nusa­vain saa­daan sel­vil­le. Täl­löin monen sadan mil­joo­nan edes­tä hie­noa huip­pue­lekt­ro­niik­kaa muut­tuu välit­tö­mäs­ti arvot­to­mak­si ja lait­teet jou­du­taan ostat­ta­maan uusiksi.

 15. tpyy­luo­ma: Eli jos on sitä miel­tä, että jotain veroa pitää las­kea, niin sit­ten on vel­kaa seli­tyk­sen sii­tä mitä muu­ta veroa on nostamassa.

  Höp­sis­tä. Val­tio tie­ten­kin pyr­kii joka tapauk­ses­sa nos­ta­maan sitä tois­ta­kin veroa. 

  Emme me tar­vit­se enää lisä­te­hoa veron­ki­ris­tys­ten kek­si­mi­seen, vaan tolk­kua val­tion toi­mi­nann ja vero­ra­ho­jen käy­tön laa­jen­ta­mi­seen. Veroas­tet­ta voi­daan pudot­taa ja jul­ki­sia pal­ve­lu­ja paran­taa, jos veroas­teen poh­jal­la kan­san­ta­lous kas­vaa. Lii­kaa verot­ta­mal­la se ei kasva.

 16. Hyvä kir­joi­tus, mut­ta yksi kulu puut­tuu koko­naan: tei­den raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­toon kulu­vat yhteis­kun­nan varat. Ja näis­sä jakau­tu­mi­nen on kään­tei­nen, sil­lä ajet­tua kilo­met­riä koh­den kus­tan­nus on kor­kein maa­seu­dul­la ja mata­lin kaupungeissa.

  Täs­sä mie­les­sä kau­pun­ki­lii­ken­net­tä tuli­si per km verot­taa vähi­ten ja maa­seu­tu­lii­ken­net­tä taas eniten.

  Mik­si et ota tätä huo­mioon lain­kaan laskelmassa?

 17. Olen samaa miel­tä että jos jär­jes­tel­mä on muu­ten pom­miin­var­ma eikä tule lii­an kal­liik­si yllä­pi­tää, sil­lä saa­vu­te­taan enem­män hyö­ty­jä kuin nykyi­sel­lä tuon­ti­ve­rol­la ja ajo­neu­vo­ve­rol­la tai koro­te­tul­la bensaverolla. 

  Koko han­ke on ymmär­tääk­se­ni läh­te­nyt liik­keel­le sik­si että tuon­ti- tai rekis­te­röin­ti­ve­roa pide­tään epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na ja toi­saal­ta EU saat­taa vaa­tia nitä mai­ta jot­ka peri­vät tuon­ti­ve­roa, lopet­ta­maan sen.

 18. tpyy­luo­ma:
  Toi­nen vaih­toeh­to on valo-ohjaus, kyl­lä se niin­kiin toi­mii, ettei yksin­ker­tai­ses­ti pääs­te­tä enem­pää auto­ja tie­ver­kol­la kuin se vetää. Täs­sä huo­no puo­li on se, että ei miten­kään voi­da vali­koi­da sitä jol­la on suu­rin tar­ve ajaa, kos­ka kaik­kia auto­ja koh­del­laan samoin. Hyvä puo­li on taas se että tämä koh­te­lee kaik­kia samoin.

  Valo-ohjaus oli­si myös aika toi­mi­va rat­kai­su. Yksi ongel­ma ruuh­ka­mak­sui­hin ver­rat­tu­na on se, että valo-ohjaus­kin keräi­si auto­ja jonot­ta­maan kau­pun­gin sisään­tu­lo­teil­le. Ruuh­ka­mak­su­han on toi­mi­va rat­kai­su tähän kan­san­ta­lou­del­li­seen hait­taan ja ihmis­ten piinaan.

  Kol­mas vaih­toeh­to, jota oli­si myös syy­tä har­ki­ta, on lii­ken­teen rajoit­ta­mi­nen pysä­köin­ti­ti­laa vähen­tä­mäl­lä ja pysä­köin­ti­mak­su­ja nos­ta­mal­la. Myös pysä­köin­ti­lai­tos­ten mak­suis­sa voi­si olla pie­ni vero.

  Ruuh­ka­mak­suis­sa käy hel­pos­ti niin, että auto­jen käyt­tö vähe­nee, ja näin kau­pun­gin katu­jen park­ki­pai­kois­ta tulee entis­tä enem­män liik­ku­mat­to­mien auto­jen varas­to­ja, mikä ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Käyt­tä­mät­tö­mät autot voi­si vie­dä muuallekin.

  Pysä­köin­ti­ti­laa rajoit­ta­vien rat­kai­su­jen kes­kei­sin ongel­ma on kai se, että autot jou­tui­si­vat ruuh­kas­sa mate­lun sijaan etsi­mään itsel­leen vapaa­ta pysä­köin­ti­paik­kaa kau­pun­kiin saa­vut­tu­aan. Tätä ongel­maa pitäi­si ehkä hel­pot­taa varaus­jär­jes­tel­mäl­lä, jol­la pai­kan voi­si vara­ta pysä­köin­ti­lai­tok­ses­ta tai tie­tyl­tä kadun­pät­käl­tä jo ennakkoon.

  Jos pysä­köin­ti­paik­ko­jen luku­mää­rä pide­tään nykyi­sel­lä tasol­la, mut­ta vain pysä­köin­ti­mak­su­ja nos­te­taan, varaus­jär­jes­tel­mää­kään ei ehkä tar­vi­ta. Tämä mal­li oli­si myös var­sin hal­pa toteuttaa.

  Jos halu­taan olla oikein tiuk­ko­ja, myös kau­pun­kia­lu­een yksi­tyi­sis­tä park­ki­pai­kois­ta voi­si kerä­tä pie­nen ruuhkaveron.

 19. Jos­sain vai­hees­sa täl­lai­nen on pak­ko raken­taa, vii­meis­tään säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mi­nen pakot­taa uudis­ta­maan autoi­lun verotusta.

  Minä­kään en ymmär­rä mikä kii­re täs­sä on. Oste­taan val­mis ja toi­mi­va jär­jes­tel­mä hal­val­la ulko­mail­ta myö­hem­min. Mul­le on syn­ty­nyt fii­lis, että jul­ki­set IT-han­kin­nat eivät ole Suo­men eri­tyis­osaa­mis­ta. Täl­lä voi­daan toki luo­da “työ­paik­ko­ja ja lii­ke­toi­min­taa”, mut­ta alan lii­ke­toi­min­ta­lo­giik­ka on ilmei­ses­ti kupa­ta val­tio­ta (joko vahin­gos­sa tai tahal­laan). Tie­tys­ti sii­nä työ­paik­ko­ja syn­tyy jos käy­te­tään 460 mil­joo­naa euroa johon­kin sys­tee­min, mut­ta ei ole vai­kea kek­siä tapo­ja luo­daan työ­paik­ko­ja kun käy­te­tään 460 mil­joo­naa euroa. Jos mei­dän it-talot on täs­sä asias­sa super­hy­viä ja ulko­mail­la­kin ollaan näi­tä hank­ki­mas­sa, niin tie­tys­ti ne myy­vät osaa­mi­sen­sa sin­ne. Avoi­mes­sa EU:ssa suo­ma­lai­sil­la on hyvät sau­mat rahas­taa Sak­san kehi­tys­pro­jek­tia. Ei val­tion teh­tä­vä ole rahoit­taa it-talo­jen kehitystyötä.

  Sys­tee­mis­tä oli­si taa­tus­ti hyö­ty­jä, mut­ta kus­tan­nuk­set ovat todel­la isot. Han­kin­ta 460 mil­joo­naa ja 160 mil­joo­naa vuo­des­sa hallintokuluja–sillä kai­ve­taan aika mon­ta met­riä pisa­ra­ra­taa ja aje­taan spå­ril­la ympy­rää. Onko ihan tot­ta, että tämä oli­si kus­tan­nus­te­hok­kain tapa kehit­tää liikennettä?

 20. Jos ongel­ma­na on auto­jen mää­rä Hel­sin­gis­sä, niin eikö hel­poin tapa vähen­tää auto­ja ole nos­taa pysä­köin­ti­paik­ko­jen hin­to­ja? Aloi­te­taan vaik­ka huu­to­kaup­paa­mal­la asu­kas­py­sä­köin­ti­lu­vat vuo­sit­tain netis­sä. Ei luu­li­si ole­van vai­ke­aa, samal­la val­tuus­to sääs­tyi­si vuo­sit­tai­sel­ta vään­nöl­tä luvan hin­nas­ta ja toden­nä­köi­ses­ti kau­pun­ki sai­si lisää tulo­ja. WINWIN.

 21. väy­liä raken­ta­mal­la ei ruuh­kis­ta päästä”
  Auto­kes­kus­te­lu jää usein jun­naa­maan ilmei­siin pote­roi­hin osin sen­kin takia, että tätä argu­ment­tia ei ava­ta pidem­mäl­le. Aja­tuk­se­na siis on, että jos väy­lien veto­ka­pa­si­teet­tia lisä­tään, niil­le tulee lisää auto­ja, jol­loin ruuh­kaan suh­teen ollaan samas­sa tasa­pai­no­ti­lan­tees­sa: “Ei ole sat­tu­ma, että lii­ken­teen volyy­mi on osu­nut juu­ri sil­le tasol­le, että tiet ovat koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta eivät täy­sin ruuhkautuneita.”

  Anti-auto-falan­gi vetää täs­tä sen joh­to­pää­tök­sen, että resurs­sien koh­den­ta­mi­nen väy­lien veto­ky­vyn kas­vat­ta­mi­seen ei kan­na­ta, kos­ka lop­pu­tu­lok­se­na on täs­mäl­leen sama ruuh­ka­ti­lan­ne. Pro-auto-pri­kaa­ti sen sijaan pitää joh­to­pää­tös­tä aivan absur­di­na — oikea joh­to­pää­tös hei­dän mukaan­sa on se, että kyl­lä kan­nat­taa, kos­ka lop­pu­tu­lok­se­na samas­ta koh­tuul­li­ses­ti mut­ta ei täy­sin ruuh­kau­tu­nees­ta yksi­tyi­sau­toi­lus­ta pää­see naut­ti­maan mer­kit­tä­väs­ti useam­pi. Täl­lä tasol­la liik­kuu oikea eri­mie­li­syys hyväs­tä elä­män­ta­vas­ta. Sik­si argu­men­taa­tion jät­tä­mi­nen sil­le tasol­le, jos­sa tode­taan lii­ken­teen hakaeu­tu­van ruuh­kai­suu­des­sa tiet­tyyn tasa­pai­no­ti­laan, ei joh­da kes­kus­te­lua eteen­päin kah­den puo­len välillä.

 22. Olli­lan ehdo­tuk­ses­sa on kak­si asi­aa oikein:

  1. Han­kin­ta­ve­ron ja vuo­si­ve­ron muut­ta­mi­nen kilometripohjaiseksi.

  2. Veron mää­rän muut­tu­mi­nen pai­kan suhteen.

  = = =

  Sen lisäk­si sii­nä on muu­ta­ma pik­ku­jut­tu vää­rin.

  -1. Veros­sa ei ole aika­kom­po­nent­tia (ulkois­kus­tan­nuk­set Kehä I:llä kel­lo 2.30 tiis­tai­aa­mu­na eivät ole kovin isot).

  -2. Vero ei huo­mioi auton hen­gi­ty­sil­maul­kois­kus­tan­nuk­sia (van­ha die­sel ei ole paha Taka­pe­rän­taus­tas­sa, Kai­sa­nie­men­ka­dul­la se taas on erit­täin paha).

  -3. Vero ei kos­ki­si jake­lu­lii­ken­net­tä, joka vie tilaa ja pilaa ilmaa.

  -4. Esi­tyk­ses­sä yri­te­tään teh­dä kak­si asi­aa samaan aikaan, paa­lut­taa vero­pe­ri­aat­teet ja mää­rit­tää tule­vai­suu­den jär­jes­tel­män toteutustapa.

  -5. Esi­tyk­seen on sot­ket­tu fik­tio­ta sii­tä, miten Suo­mes­ta tulee kilo­met­ri­ve­ron­ke­räyk­sen mal­li­maa, ja kuin­ka tämä tuo meil­le val­ta­vas­ti liiketoimintaa.

  = = =

  Olen ehdot­to­mas­ti ruuh­ka­mak­su­jen kan­nal­ta, ja autoi­lun veron­ke­räys­tä pitäi­si saa­da jär­ke­vöi­tet­tyä ohjaa­vam­paan suun­taan. Sii­tä huo­li­mat­ta nyt näyt­tää sil­tä, että Olli­lan työ­ryh­män jäl­ki on niin huo­noa, ettei sitä oikein voi tukea. Sii­nä on aivan lii­an iso ris­ki sii­hen, että teh­dään vain vero, joka ei ohjaa oikein mitään.

  Ensin pitäi­si pääs­tä yhtei­sym­mär­ryk­seen veron perus­teis­ta ja hyö­ty­jis­tä, sit­ten vas­ta ruve­ta miet­ti­mään tehok­kain­ta tek­no­lo­gi­aa sen saavuttamiseen.

  Takai­sin piirustuspöydälle.

 23. Tämä asoi­den jako­kin tuo esil­le Ollil­lan ryh­män rapor­tin pahim­man ongel­man. Sii­nä tar­kas­tel­tiin kol­mea eri vero­tus­mal­lia, mut­ta vain yhtä kei­noa sen toteut­ta­mi­seen. Ver­tai­lu vaih­toeh­toi­siin kei­noi­hin puut­tui kokonaan.

  Vaik­ka oli­si täy­sin samaa miel­tä Osmon argu­ment­tien kans­sa kilo­met­ri­ve­ron hyvyy­des­tä, tämä ei tar­koi­ta, että Olil­lan ryh­män esit­tä­mä jär­jes­tel­mä oli­si hyvä rat­kai­su. Saman­lai­seen ohjaa­vuu­teen voi­daan pääs­tä muil­la­kin tek­ni­sil­lä rat­kai­suil­la, esi­mer­kik­si polt­toai­ne­ve­ro ja tie­tul­li ‑yhdis­tel­mäl­lä tai autoon asen­net­ta­val­la jär­jes­tel­mäl­lä, joka vain mit­taa kilo­met­rit ja rekis­te­röi ainoas­taan siir­ty­mät mak­su­vyö­hyk­keil­tä toi­sel­le ajet­taes­sa “tul­li­port­tien” läpi.

  Se, että Olli­lan ryh­mä ehdot­ti ras­kas­ta, kal­lis­ta ja yksi­tyi­syy­den suo­jan kan­nal­ta poten­ti­aa­li­ses­ti han­ka­laa kei­noa ainoa­na tek­ni­se­nä rat­kai­su­na on vali­tet­ta­vaa. Ja se ei myös­kään anna kovin hyvää kuvaa ryh­män toi­min­nas­ta; onko mui­ta tek­ni­siä vaih­toeh­to­ja saman tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si edes mie­tit­ty? Rapor­tin perus­teel­la nii­tä ei aina­kaan ole vertailtu.

 24. En kyl­lä usko het­keä­kään että lii­ken­ne muut­tuu mihin­kään ilman todel­la radi­kaa­le­ja muu­tok­sia (auton käyt­tö 5e/km, robot­ti­au­tot yms). Nyt suun­ni­tel­tu vero on vain vero­jen mak­si­moin­tia pitä­mäl­lä se juu­ri ja juu­ri kipu­ra­jan alla.

  Tii­viim­pää kau­pun­kia saa kaa­voi­tuk­sel­la. Uskoo­ko joku että liikenteen/pysäköinnin mää­räyk­siä oikeas­ti muo­ka­taan satel­liit­ti­seu­ran­nan myötä?

  Ja mihin se lii­ken­ne nois­sa kaa­vai­luis­sa oikein kato­aa? Jouk­ko­lii­ken­tee­seen? Eikö jouk­ko­lii­ken­tees­tä pitäi­si teh­dä tar­peek­si hou­kut­te­le­va että se luon­nos­taan ohjai­si poruk­kaa sen käyttäjiksi?

  Ja mitäs sit­ten vero­te­taan jos lii­ken­ne oikeas­ti pie­ne­nee ja vero­tu­lot vähe­ne­vät? Ja mikäs vai­ku­tus vero­tu­loi­hin on auto- ja ajo­neu­vo­ve­ron vaih­tu­mi­ses­ta kilo­met­ri­mak­sui­hin ja tätä myö­tä työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen piiriin?

  Oikes­taan koko jär­jes­tel­mäs­tä pitäi­si teh­dä luk­sus­ve­ro, mitä nopeam­min kul­jet pitem­män mat­kan sitä enem­män mak­sat. Nykyi­ses­sä muo­dos­sa sii­tä tulee vain kur­juu­den­mak­si­moin­ti­ve­ro: istu ruuh­kis­sa ja mak­sa ruuhka/kilometrimaksut tai istu vie­lä pitem­pään jul­ki­sis­sa. Ja pön­del­lä nau­rus­te­ke­le­vat kun aja­vat 15km työ­mat­kan var­tis­sa ja vie­lä lähes ilmaiseksi.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra: spot­tu. Miten noi­den tie­tul­lien kerää­mä tie­to sii­tä, mis­sä kukin ajaa ero­aa sii­tä, että tämä teh­dään hal­vem­mal­la ja parem­mal­la järjestelmällä?

  Ei miten­kään. Väi­tän­pä­hän vaan että yli puo­len vuo­si­sa­dan har­joit­te­lun ja usei­den toi­mi­vien ins­tal­laa­tioi­den jäl­keen se perin­tei­nen trans­pon­de­ri­tek­niik­ka + kame­ra­val­von­ta on koko­nai­suu­te­na hal­vem­pi ja parem­pi. Pit­käl­ti sik­si että trans­pon­de­ri on var­sin tyh­mä ja yksin­ker­tai­nen laite.

  Tämä ehkä muut­tuu aika­naan, mut­ta sii­hen kehi­tys­työ­hön ei kan­na­ta sijoit­taa jul­kis­ta pis­te­ra­haa, meil­lä ei ole tar­peek­si iso­ja toi­mi­joi­ta jot­ka pys­tyi­si­vät vai­kut­ta­maan stan­dar­dei­hin. Nämä ovat aluk­si ruuh­kais­ten mai­den pai­kal­li­sia mark­ki­noi­ta joil­le ei peri­fe­rias­ta käsin ole mitään asi­aa muu­ta kuin nic­he-toi­mi­ja­na jos­sain alihankintaketjussa.

 26. Minus­ta ongel­ma ei ole nämä mak­sut tai edes nii­den tyy­li mil­lä ne teh­dään. Ongel­ma on se että autoi­li­joil­ta vero­te­taan mas­sii­vi­set “hait­ta­ve­rot”. Autoi­lun vero­tuot­to on mil­jar­de­ja jois­ta autoi­lun kulut mii­nus­tet­tu­na­kin jää jäl­jel­le val­ta­vat sum­mat. Tämä on käy­tän­nös­sä autoi­li­joi­den mak­sa­maa lisä­ve­roa joil­la kus­tan­ne­taan kai­ken­maa­il­man mui­ta pal­ve­lui­ta, jot­ka pitäi­si tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä siir­tää ylei­seen vero­tuk­seen, tulo­ve­roon, alviin tai vastaavaan.

 27. Kan­na­tan pk-seu­dun ruuh­ka­mak­su­ja ja lii­ken­teen vero­tus­ta ylipäätään.

  Vas­tus­tan vero­jen kerää­mis­tä tehot­to­mal­la ja kal­liil­la jär­jes­tel­mäl­lä, jon­ka tek­ni­ses­tä käy­tän­nön toi­mi­vuu­des­ta ja lopul­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ei ole mitään kokemuksia.

  Tie­to­suo­ja-asiat jätän toi­seen ketjuun.

 28. Mik­sei jokai­sel­ta Hel­sin­kiin kehä I:n sisään aja­val­ta vaa­di­ta voi­mas­sao­le­vaa HSL:n kuu­kausi­lip­pua? Ker­ta­lip­pu­ja sai­si ostaa kän­ny­käl­lä, vies­tiin mukaan auton rekkari. 

  Auton hal­ti­ja voi­si halu­tes­saan käyt­tää kuu­kausi­lip­pua myös jouk­ko­lii­ken­tees­sä mat­kus­ta­mi­seen, jol­loin jouk­ko­lii­ken­teen suo­si­mi­nen oli­si hänel­le talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Kun lipun oston yhtey­des­sä kir­ja­taan ylös auton rekis­te­ri­nu­me­ro, voi val­von­nan hoi­taa esim. park­ki­pir­kot oman toi­men­sa ohel­la rekis­te­ri­kil­piä skan­naa­mal­la. Ei tar­vi­ta kal­lii­ta mak­su­portt­ja tai uusia järjestelmiä.

  Myös rahat koh­dis­tui­si­vat oikein: pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­tee­seen eikä ylei­sen vero­taa­kan nostamiseksi.

 29. Pir­jo:
  ‘snip’
  Jär­jes­tel­män siis tuli­si ero­tel­la työ­ajot ja yksi­tyis­ajot sekä tie­o­suu­det joil­la aje­taan. Nuo tuli­si olla ilmei­ses­ti sekä työ­nan­ta­jan, autoe­dun hal­ti­jan ja verot­ta­jan tar­kis­tet­ta­vis­sa. Mel­koi­nen valvontakoneisto.

  Jo nykyi­set navi­gaa­tio­jär­jes­tel­mät teke­vät ajo­päi­vä­kir­jan automaattisesti.

 30. Mei­dän pitäi­si vähen­tää jul­ki­sen val­lan kus­tan­nuk­sia eikä lisä­tä nii­tä kuten Olli­la ehdot­taa. n 2.5 mil­jar­din autoi­lun vero­ke­ry­män kerää­mi­sen kus­tan­nus on nyt 260 000 eroa (HS 20.12) Olli­lan ehdo­tu­kes­sa samaan 2.5 mil­jar­din kerää­mi­nen ulkois­te­tai­siin n 450 mijoo­nan euron hin­taan. Tämä näyt­tää erit­täin älyk­kääl­tä kon­sult­ti­de­mo­kra­tian ehdotukselta.

 31. Olen Oden kans­sa hyvin­kin samaa miel­tä tavoit­teis­ta mut­ta kei­nois­ta hyvin­kin eri miel­tä. Onko täs­sä sit­ten se perin­tei­nen “Jos sinul­la on vasa­ra niin kaik­ki ongel­mat näyt­tää nau­loil­ta”. Eli talous- ja veroa­sio­ta hyvin tun­te­va polii­tik­ko hakee tur­han­kin mone­ne ongel­maan rat­kai­sua vero­tuk­sen keinoin.

  Kei­no­ja on mui­ta­kin ja pal­jon. Lyhyt lista:

  1. Kes­kus­ta asun­to­ja var­sin­kin Hel­sin­gis­sä on ihan lii­an vähän kysyn­tään näh­den. Ensik­si oli­si kaa­voi­tuk­sel­la huo­leh­dit­ta­va sii­tä että jokai­nen joka halu­aa luo­pua autos­ta ja muut­taa kes­kus­taan voi teh­dä sen eli että kes­kus­tan asun­not eivät mak­sai­si aina­kaan hir­veäs­ti enem­pää kuin kes­kus­to­jen ulko­puo­lel­la. Nykyi­sin­hän hyvin­kin moni jou­tuu teke­mään valin­nan kum­paan on varaa kes­kus­ta-asun­toon vai kes­kus­tan ulko­puo­lel­la hal­vem­paan asun­toon ja autoon. Tämä on näh­tä­vis­sä hyvin sel­keäs­ti sii­tä että niis­tä kes­kus­ta-asun­nois­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan pal­jon kovem­pi hin­ta. Käy­tän­nös­sä liik­ku­mi­sen hin­nan nos­to ei muu­ta tilan­ne ta miten­kään pait­si että kes­kus­ta-asun­nois­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan vie­lä enem­män ja entis­tä useam­mal­la pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sel­la ei ole nii­hin varaa.

  Oma hen­ki­lö­koh­tai­nen suo­sik­ki oli­si raken­taa Pasi­laan ihan oikea pil­ven­piir­tä­jä­kes­kus­ta. Maa­lii­ken­neks­kuk­set ja rata­pi­hat voi siir­tää kehil­le tai kan­nen alle.

  2. Asun­to­jen pysä­köin­ti­paik­ka­nor­mi­tuk­ses­ta luo­ut­ta­va koko­naan. Jokai­nen asu­kas voi sit­ten ihan vapaas­ti ostaa vaik­ka pysä­köin­ti­luo­las­ta mark­ki­na­hin­tai­sen pysä­köin­ti­pai­kan. En minä ymmär­rä mik­si autot­to­mien pitäi­si mak­saa asun­to­jen hin­nois­sa pysä­köin­ti­paik­ko­jen rakentamisesta.

  3. Pysä­köin­ti mark­ki­na­hin­tai­sek­si. Asu­ka­sy­sä­köin­tiä kes­kus­tois­sa ei tuli­si anää sub­ven­toi­da, nyt­hän asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus mak­saa mur­to-osan pysä­köin­ti­pai­kan markkinavuokrasta.

  Pel­käs­tään nuo kol­me kei­noa vähen­täi­si­vät lii­ken­net­tä sen pie­nen maa­gi­sen mää­rän jot­ta lii­ken­ne kävi­si sujuvaksi.

  4. Äly- ja robot­ti­lii­ken­ne. Ris­to Lin­tu­rin tek­no­loi­a­ra­por­tis­sa­kin visioi­ma aja­tus robot­ti­au­to­lii­ken­tees­tä on rea­lis­ti­nen tämän kilo­met­ri­ve­ron aikas­kaa­lal­la eli 2020 luvun lop­pu­puo­lel­la. Kes­kus­tois­sa pää­osa auto­lii­ken­tees­tä oli­si robot­ti­tak­se­ja. Har­val­la oli­si jär­keä sei­sot­taa autoa monen kymp­pi­ton­nin hin­tai­ses­sa mark­ki­na­hin­tai­ses­sa pysä­köin­ti­pai­kas­sa kun robot­ti­tak­si vie ovel­ta ovel­le tai suo­raan met­roa­se­mal­le ilman huol­ta. Auto­maat­ti­nen kimppakyyti/minibussitoiminto toi­si lisä­ka­pa­si­teet­tia ruuh­ka-aikaan. Ihan tur­ha oli­si yhden ihmi­sen takia ruuh­kas­sa robot­ti­tak­sia ajattaa.

  Äly/Robottiliikenne paran­tai­si myös tie­ver­kos­ton vetä­vyyt­tä. Hai­ta­ri­lii­ke pois­tuu kun autot pitä­vät auto­maat­ti­ses­ti etäi­syy­det ja jonon vii­mei­nen jar­rut­taa samaan aikaan kuin ensim­mäi­nen. Jonot on tah­dis­tet­tu suo­raan lii­ken­ne­va­loi­hin. Auto­jen välit voi­vat olla pal­jon pie­ne­mät kos­ka koneen reak­tio­ai­ka on pal­jon ihmis­tä nopeam­pi ja äly­lii­ken­tees­sä jonon vii­mei­nen jar­rut­taa samaan aikaan.

 32. Sylt­ty: Mik­si ihmees­sä tyh­ji­nä loju­vis­ta park­ki­pai­kois­ta pitäi­si periä min­kään­lais­ta maksua 

  Mik­si ihmees­sä tyh­ji­nä Hel­sin­gis­tä Rova­nie­meen tai Kata­ja­no­kal­ta Munk­ki­nie­meen mat­kaa­vis­ta junien tai rai­tio­vau­nu­jen istu­ma­pai­kois­ta pitäi­si periä min­kään­lais­ta mak­sua, jos joku lipu­ton sat­tuu pysä­kil­tä hyp­pää­mään kyytiin?

  Ei voi kuin ihme­tel­lä sitä suun­na­ton­ta vas­tus­tuk­sen aal­toa, jota tämä äly­käs liik­ku­mi­sen vero­tus tie­tys­sä kan­sa­lais­ryh­mäs­sä herät­tää. Epäi­li­sin, että he ovat nii­tä, jot­ka otta­vat tosis­saan auto­mai­nok­set, jois­sa autoi­li­ja on vapaa kuin tai­vaan lin­tu, suun­nil­leen ainoa­na ihmi­se­nä maan pääl­lä. Niis­sä kuvis­sa ei ole ruuh­kia tai satel­liit­ti­pai­kan­nus­ta. Ja niil­lä on hyvin vähän teke­mis­tä arki­to­del­li­suu­den kanssa.

 33. Mitä tulee tapah­tu­maan yksi­tyi­sau­toi­lul­le, auto­jen omis­ta­mi­sel­le, ruuh­kil­le, park­ki­paik­ka­tar­peel­le ja lii­ken­teel­le yleen­sä, kun parin vuo­si­kym­me­nen pääs­tä taxil­la aja­mi­nen mak­saa suun­nil­leen saman mitä omal­la autol­la aja­mi­nen nyt?

  Kun Googlen auto­maat­tioh­jat­tu auto ajaa itsek­seen ilman kus­kia ja täten palk­kaa, pal­ve­lun kus­tan­nuk­set ovat samat kuin nyt omal­la autol­la ajet­taes­sa. Pää­oma­ku­lut, huol­lot ja polt­toai­ne. Kun­han vaan auto­maat­ti­tak­se­ja ei sää­del­lä lii­kaa, niin kil­pai­lu kyl­lä pudot­taa hin­nat sil­le tasol­le, että kenel­le­kään ei tule edes mie­leen ajel­la omal­la autol­la ruuh­kaan­tu­val­la alueella.

  Ja sil­loin herää myös kysy­mys, että muut­tuu­ko koko kilo­met­ri­mak­su­jär­jes­tel­mä tur­hak­si, kun googleau­tois­sa se pai­kan­nus­här­del­li tulee ole­maan ihan val­mis­ta­ja toi­mes­ta ilman jul­ki­sia investointeja.

 34. Palaan edel­li­sen ket­jun yhteen blo­gis­tin kommenttiin.

  Tääl­lä esi­te­tyt mie­li­pi­teet jär­jes­tel­män toi­mi­mat­to­muu­des­ta perus­w­tu­vat pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin. Kuin­ka­han moni var­man mie­li­pi­teen esit­tä­jis­tä on vai­vau­tu­nut luke­maan edes teh­tyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäisc­vaa­ti­mus sil­le, että mie­li­pi­det­tä voi pitää perusteltuna.”

  En ehkä läh­ti­si arvos­te­le­maan mui­den kom­ment­te­ja, jos omat perus­te­lut ovat tasoa “tulee myös Sak­saan” ja “puhe­lin ker­too sijain­nin vaik­ka ei oli­si pääl­lä”. Nämä ovat aivan nau­ret­ta­via väit­tei­tä ja fak­tat oli­si hyvä tar­kis­taa uskot­ta­vuu­den murus­ten säilyttämiseksi.

  Täs­sä koko asias­sa pais­taa hie­man lii­an sel­väs­ti se, että kos­ka lop­pu­tu­los, autoi­lun vähen­tä­mi­nen, on niin hou­kut­te­le­va, ei fak­toil­la tai objek­tii­vi­suu­del­la ole mitään mer­ki­tys­tä. Vähän voi­si toi­voa kyp­sem­pää otet­ta ja oman nenän­sä eteen­päin näkemistä.

  Teks­tis­sä on mai­nit­tu Sin­ga­po­re. Myös­kään siel­lä autoi­lun rajoit­ta­mis­ta ei ole hoi­det­tu GPS-lähet­ti­mil­lä, vaan lähes kai­ken­lai­sil­la muil­la autoi­luun liit­ty­vil­lä mak­suil­la mm. kor­keal­la autoverolla.

  Esi­tet­ty mal­li hal­ven­taa auto­jen han­kin­ta­hin­taa, jol­loin myös kau­pun­gis­sa yhä useam­man kan­nat­taa omis­taa auto ihan var­muu­den vuok­si. Tar­vi­taan lisää parkkipaikkoja.

 35. Sepi:
  Kun Googlen auto­maat­tioh­jat­tu auto ajaa itsek­seen ilman kus­kia ja täten palk­kaa, pal­ve­lun kus­tan­nuk­set ovat samat kuin nyt omal­la autol­la ajet­taes­sa. Pää­oma­ku­lut, huol­lot ja polt­toai­ne. Kun­han vaan auto­maat­ti­tak­se­ja ei sää­del­lä lii­kaa, niin kil­pai­lu kyl­lä pudot­taa hin­nat sil­le tasol­le, että kenel­le­kään ei tule edes mie­leen ajel­la omal­la autol­la ruuh­kaan­tu­val­la alueella.

  Suo­men jär­käh­tä­mät­tö­män kor­po­ra­tis­ti­sen sul­le-mul­le-maan­ta­pa val­tio­muo­don toi­min­ta­ta­vat tun­tien tak­si­lu­vat tule­vat tuol­loin ole­maan edel­leen tiu­kas­ti sää­del­ty­jä. Tur­ha siis odot­taa tak­sien saa­ta­vuu­den para­ne­mis­ta tai hin­to­jen hal­pe­ne­mis­ta robo­ti­saa­tion myötä.

  Ainoa ero nykyi­seen lie­nee se, että sil­lä aikaa, kun auto­maat­ti­tak­si tekee tiliä tääl­lä los­kan kes­kel­lä, luvan hal­ti­ja voi kai­kes­sa rau­has­sa maa­ta Pat­tay­an hiek­ka­ran­nal­la rom­mi­la­si kuo­ras­sa. Ehkä jär­jes­tel­mää voi­tai­siin täs­sä vai­hees­sa paran­taa siten, että lupia voi­tai­siin myön­tää etu­pääs­sä esim. vaa­leis­sa edus­kun­nas­ta pudon­neil­le kan­san­edus­ta­jil­le ja puo­lue­työs­sä ansioi­tu­neil­le tovereille.

 36. tpyy­luo­ma: Val­tio kerää pit­käs­sä juok­sus­sa tasan niin pal­jon vero­ja kuin val­tiol­la on meno­ja mah­dol­li­sen kroo­ni­sen ali­jää­män ja mui­den tulo­jen jälkeen.

  Saat pitää pes­si­mis­ti­nä, mut­ta itse koen val­tion toi­mi­van täs­mäl­leen päin­vas­toin: sopeut­ta­van menon­sa sil­le tasol­le mitä vero­tu­loi­na tulee. Mis­tä muu­al­ta nämä puheet (eivät­kä edes eri­tyi­sen kau­kai­set) jako­va­ras­ta ja muis­ta tuli­si­vat ellei sii­tä, että val­tiol­la on bud­je­tis­sa löy­sää? Mis­tä tämä löy­sä sit­ten tulee? Sii­tä, että val­tio on kerän­nyt enem­män vero­ja kuin mitä se sen het­ki­sen toi­min­tan­sa yllä­pi­tä­mi­seen tar­vit­see. Ei tar­vit­se kuin seu­ra­ta min­kä­lai­sel­la kas­vu­käy­räl­lä Suo­men val­tion menot ovat olleet koko 2000-luvun niin huo­maa, että “yli­mää­räi­sil­lä” veroeu­roil­la on ollut kova tai­pu­mus siir­tyä käyt­töön ennen kuin vero­jen alen­nuk­siin, vaik­ka nii­tä­kin on kyl­lä toteutettu.

 37. Juho Laa­tu: Mak­sua ei tar­vit­si­si periä jokai­ses­ta läpi aje­tus­ta por­tis­ta, vaan ehkä jol­lain fik­sum­mal­la taval­la, esi­mer­kik­si kiin­teä sum­ma per aje­lut Viron­nie­mel­lä yhden päi­vän ajan.

  Ei mis­sään tapauk­ses­sa määräalennuksia!

  Auto vie nii­tä rajal­li­sia resurs­se­ja joka kilo­met­ri, joten jokai­ses­ta kilo­met­ris­ta pitää mak­saa. Aivan samal­la taval­la park­ki­pai­kas­ta pitäi­si mak­saa ajan perus­teel­la, ei mitää ihmeel­lis­tä kertamaksua.

  Juho Laa­tu: Valo-ohjaus oli­si myös aika toi­mi­va rat­kai­su. Yksi ongel­ma ruuh­ka­mak­sui­hin ver­rat­tu­na on se, että valo-ohjaus­kin keräi­si auto­ja jonot­ta­maan kau­pun­gin sisääntuloteille. 

  Mis­tä kon­di­tio­naa­li? Näin­hän Hel­sin­gin lii­ken­ne toi­mii juu­ri nyt. Ter­ve­tu­loa ihmet­te­le­mään moot­to­ri­tei­den lop­pu­päi­tä aamuruuhkassa.

  Ei ole mitään lii­ken­teel­lis­tä jär­keä pääs­tää ruuh­ka-alu­eel­le enem­pää auto­ja kuin siel­lä mah­tuu kul­ke­maan. Sik­si tuo valo-ohjaus on käy­tän­nös­sä teh­tä­vä niin kuin se teh­dään. Rat­kai­su on kui­ten­kin nime­no­maan se “anne­taan ruuh­kau­tua” ‑rat­kai­su.

  1. Hel­sin­ki pys­tyy rajoit­ta­maan auto­jen pää­syä katu­verk­koon lii­ken­ne­va­loil­ta Län­si­väy­läl­tä, Itä­väy­läl­tä lah­den väy­läl­tä ja ymmär­tääk­se­ni myös Nur­mi­jär­ven­tiel­tä, mut­ta iso sek­to­ri poh­joi­ses­sa on auki. Lii­ken­ne­va­loil­la jar­rut­ta­mi­nen toi­mii epäsymmetrisesti.

 38. Pek­ka Tai­pa­le: Höp­sis­tä. Val­tio tie­ten­kin pyr­kii joka tapauk­ses­sa nos­ta­maan sitä tois­ta­kin veroa.

  En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Ei val­tion tar­vit­se “pyr­kiä” nos­ta­maan vero­ja, vaan se voi niin teh­dä, jos se vain halu­aa. Mikään ei estä esim. sitä, että edus­kun­ta päät­täi­si huo­men­na nos­taa tulo­ve­roa 10%-yksikköä.

  Tai siis se tie­ten­kin estää, että jos vero­ja nos­te­taan lii­kaa, niin sit­ten kan­sa­lai­set eivät tyk­kää, vaan valit­se­vat val­taan toi­set joh­ta­jat. Mut­ta juu­ri tämä ajat­te­lu voi päteä myös toi­sin­päin, eli vero­jen las­ke­mi­nen joh­taa joko ali­jää­mään tai val­tion meno­jen kar­si­mi­seen, mikä myös voi tar­koit­taa päät­tä­jien vaih­toon joutumista. 

  Todel­li­suu­des­sa pää­tök­sen­te­ko onkin siis sen suh­teen tai­tei­lua, että koi­te­taan pitää verot mata­li­na, val­tion­ta­lous tasa­pai­nos­sa ja tuot­taa pal­jon pal­ve­lui­ta kan­sal­le. Nämä ovat asioi­ta, jois­ta kan­sa tyk­kää ja siten pal­kit­see edus­ta­jan­sa uudel­leen­va­lin­nal­la. Ja täs­sä yhtä­lös­sä pätee siis se, että jos yhtä veroa nos­te­taan, niin sit­ten tulee alen­nus­va­raa mui­hin veroihin. 

  Näin siis aina­kin edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian pitäi­si toi­mia. Jos sinus­ta tämä ei päde (vaan tuo alus­sa kir­joit­ta­ma­ni), niin sit­ten sinun pitäi­si selit­tää, mik­sei edus­kun­ta nos­ta vero­ja nykyis­tä korkeammalle?

 39. Ege H.: Anti-auto-falan­gi vetää täs­tä sen joh­to­pää­tök­sen, että resurs­sien koh­den­ta­mi­nen väy­lien veto­ky­vyn kas­vat­ta­mi­seen ei kan­na­ta, kos­ka lop­pu­tu­lok­se­na on täs­mäl­leen sama ruuh­ka­ti­lan­ne. Pro-auto-pri­kaa­ti sen sijaan pitää joh­to­pää­tös­tä aivan absur­di­na – oikea joh­to­pää­tös hei­dän mukaan­sa on se, että kyl­lä kan­nat­taa, kos­ka lop­pu­tu­lok­se­na samas­ta koh­tuul­li­ses­ti mut­ta ei täy­sin ruuh­kau­tu­nees­ta yksi­tyi­sau­toi­lus­ta pää­see naut­ti­maan mer­kit­tä­väs­ti useampi. 

  Mie­len­kiin­tois­ta on se, että tei­den raken­ta­mi­nen ja ruuh­ka­mak­su­jen käyt­töön­ot­to eivät ole toi­sil­leen vaih­toeh­toi­sia tai vas­tak­kai­sia asioita.

  Ruuh­ka­mak­sun käyt­töön­ot­to on talou­den kan­nal­ta jär­ke­vää riip­pu­mat­ta tei­den kapa­si­tee­tis­ta, jos tiet ruuh­kau­tu­vat. Tei­den kapa­si­tee­tin miet­ti­mi­nen on pal­jon moniu­lot­tei­sem­pi ongel­ma, mut­ta ruuh­kau­tu­mi­ses­ta ei ole mitään hyö­tyä kenellekään.

  Nämä tais­te­lut kan­nat­tai­si pitää eril­lään. Var­si­nai­set arvoe­rot liit­ty­ne­vät kui­ten­kin sii­hen, mitä yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­ta päätetään.

  On ole­mas­sa jouk­ko ihmi­siä, joi­den kan­nat­taa ratio­naa­li­sis­ta itsek­käis­tä syis­tä vas­tus­taa ruuh­ka­mak­su­ja. Tämä jouk­ko on kui­ten­kin pal­jon pie­nem­pi kuin se jouk­ko, joka nii­tä nyt vastustaa.

 40. IsoH: Mik­sei jokai­sel­ta Hel­sin­kiin kehä I:n sisään aja­val­ta vaa­di­ta voi­mas­sao­le­vaa HSL:n kuu­kausi­lip­pua? Ker­ta­lip­pu­ja sai­si ostaa kän­ny­käl­lä, vies­tiin mukaan auton rekkari.

  Voi­si­han tuon vaa­tia, mut­ta ei sil­lä kyl­lä mitään olen­nais­ta ohjaus­vai­ku­tus­ta oli­si. Hin­ta on aivan lii­an pie­ni, ja kyse oli­si kuu­kausi­mak­sus­ta, ei kilometrimaksusta.

  Todel­li­suu­des­sa ruuh­ka­mak­sun pitäi­si olla esi­mer­kik­si 1 €/km ruuh­kai­sim­paan aikaan ruuh­kai­sim­mis­sa pai­kois­sa, jot­ta sil­lä oli­si mer­ki­tys­tä. Muu­ta­mal­la kym­pil­lä kuus­sa juu­ri kukaan ei viit­si luo­pua rak­kaas­ta pel­ti­leh­mäs­tään, muu­ta­mal­la sata­sel­la alkaa jo tapahtua.

 41. ilk­ka:

  Minä­kään en ymmär­rä mikä kii­re täs­sä on. 

  Eikös ehdo­tus ole, että jär­jes­tel­mä oli­si käy­tös­sä jos­kus 2020 jälkeen.

 42. 1)    Autot vie­vät tilaa ja täs­tä tilan­käy­tös­tä on syy­tä mak­saa niin kuin on syy­tä mak­saa kaik­kien niuk­ko­jen resurs­sien käytöstä.
  2)    Kun minä läh­den autol­la, aina joku toi­sen mat­ka hidas­tuu, kos­ka tulee jono tai kos­ka ris­teyk­ses­sä pitää väis­tää. Jot­ta emme tur­haan hidas­tai­si tois­tem­me liik­ku­mis­ta, tur­haa autoi­lua kan­nat­taa välttää.
  3)    Lii­ken­ne tuot­taa melua ja saas­tei­ta. Sen vuok­si jou­du­taan hyvää raken­nus­maa­ta jät­tä­mään vajaal­le käy­töl­le, mis­tä on sel­vää rahal­lis­ta haittaa.
  4)    Lii­ken­ne tap­paa ja vam­maut­taa ihmi­siä. Pari sut­ta saa koko pitä­jän pelon val­taan, vaik­ka sudet eivät ole tap­pa­neet sataan vuo­teen yhtään ihmis­tä, mut­ta autot ovat tap­pa­neet kym­me­niä tuhansia.

  Koh­dat 1, 2 ja 4 kos­ke­vat myös pol­ku­pyö­riä. Koh­ta 3 kos­kee tois­tai­sek­si vain auto­ja, mut­ta säh­kö­au­to­jen yle­si­tyes­sä ero pol­ku­pyö­riin kato­aa laa­dul­li­ses­sa mielessä.

  Ehdo­tan­kin, että mie­ti­tään myös pol­ku­pyö­ril­le vas­taa­va vero. Tai voi­si­ko aja­tel­la yleis­tä liik­ku­mis­ve­roa, kos­ka jouk­ko­lii­ken­tees­tä ja jopa jalan liik­ku­mi­ses­ta aiheu­tuu mai­nit­tu­ja ulkoisvaikutuksia?

  Seit­se­män vuo­den pääs­tä kää­ny­köis­sä on sel­lai­sia omi­nai­suuk­sia, että monia emme osaa vie­lä edes kuvi­tel­la. Aina­kin ne tun­nis­ta­vat sijain­tim­me ja liik­ku­mi­sem­me kaik­kial­la kol­mes­sa ulot­tu­vuu­des­sa. Täl­lai­sen kää­ny­kän avul­la oli­si help­po esi­mer­kik­si verot­taa esi­mer­kik­si ruuh­kai­sil­la pai­koil­la käve­le­viä tai jal­ka­käy­tä­vil­lä pyö­räi­le­viä eri­tyis­ve­rol­la. Ete­lä-Suo­mes­sa höl­kää­mi­nen voi­si mak­saa vaik­ka­pa kak­sin­ker­tai­ses­ti Poh­jois-Suo­meen verrattuna.

  Tar­koi­tus­han on lopul­ta vain var­mis­taa vero­poh­ja ben­san kulu­tuk­sen vähetessä.

 43. Vihe­rins­si: Ei mis­sään tapauk­ses­sa määräalennuksia! 

  Aivan. En sel­lai­sia kan­na­ta­kaan, vaan ainoas­taan sel­lai­sia las­ku­tus­ta­po­ja, jot­ka eivät ohjaa vält­te­le­mään ja kier­te­le­mään port­te­ja ja park­kee­raa­maan juu­ri ennen nii­tä. On myös hyvä, jos port­te­ja voi sijoit­taa satun­nai­siin paik­koi­hin eikä johon­kin tiet­tyyn ryh­mi­tyk­seen “vyö­hyk­kei­den” rajoille.

  Ei ole mitään lii­ken­teel­lis­tä jär­keä pääs­tää ruuh­ka-alu­eel­le enem­pää auto­ja kuin siel­lä mah­tuu kul­ke­maan. Sik­si tuo valo-ohjaus on käy­tän­nös­sä teh­tä­vä niin kuin se teh­dään. Rat­kai­su on kui­ten­kin nime­no­maan se “anne­taan ruuh­kau­tua” ‑rat­kai­su.

  Jon­kin­lai­sia ruuh­kia tai­taa nyky­ään olla kan­ta­kau­pun­gin sisäl­lä­kin (= pari kier­ros­ta odot­te­lua lii­ken­ne­va­lois­sa). Ehkä Hel­sin­ki­kin voi­si kokeil­la tule­vai­suu­des­sa nykyi­sen maa­seu­tu­muo­din mukai­sia kier­to­liit­ty­miä kan­ta­kau­pun­gis­sa (tai vaik­ka­pa ame­rik­ka­lais­mal­li­sia nel­jän sto­pin ris­teyk­siä), kun­han auto­mää­rät ensin pudo­tet­tai­siin vähäi­sem­mik­si. Näin lii­ken­ne­va­lois­sa odot­te­lut (= het­kel­li­nen totaa­li­nen tukos/“ruuhka”) voi­si­vat jää­dä jopa koko­naan historiaan.

 44. Samu­li Saa­rel­ma: En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Ei val­tion tar­vit­se “pyr­kiä” nos­ta­maan vero­ja, vaan se voi niin teh­dä, jos se vain haluaa.

  No minä ymmär­rän. Val­tio halu­aa enem­män rahaa, kos­ka polii­tik­ko­jen on kiva pääs­tä käyt­tä­mään val­taa ylit­se mui­den, ja val­taa on sitä enem­män mitä enem­män saa verorahaa.

 45. Olli­lan työ­ryh­män esit­tä­män jär­jes­tel­män kulut ovat kor­keat nykyi­siin veron­ke­rui­siin verrattuna.
  Kus­tan­nus­te­hok­kuus on huo­no. Sen vuok­si pitäi­si­kin paneu­tua sii­hen, miten kulu­ja saa­daan hilat­tua alaspäin.

  Toi­sek­si , vero­tus muut­tuu varak­kai­ta suosivaksi.

  Kun rekis­te­röin­nin yhtey­des­sä kerät­tä­vä progres­sii­vi­nen vero pois­tuu niin siir­ry­tään tas­ve­roon, joka rokot­taa enem­män pienituloista

  Kun varak­kaat asu­vat jo kes­kel­lä kau­pun­kia niin he voi­vat men­nä hal­val­la vuo­si­li­pul­la töi­hin tai ajaa muu­ta­ma kilo­met­ri autol­la työ­nan­ta­jan talliin.

  Pie­ni­tu­loi­set tule­vat lähia­lueil­ta, siis tarif­fi­vyö­hyk­keil­tä, jois­sa vuo­si­lip­pu on jo 2–3 ker­tai­nen hel­sin­ki­läis­ten hyvä­tu­lois­ten mak­sa­miin lip­pui­hin verrattuna

  Ja kun jul­ki­nen lii­ken­ne on radan­var­sia lukuu­not­tamt­ta heikkoa.

  Eten­kin kun pie­ni­tu­loi­set teke­vät eni­ten pät­kä-epä­tyy­pil­li­sä työ­ai­ko­ja niin jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so ei nor­maa­lien työ­ai­ko­jen ulko­puo­lel­la muu­ten­kaan rii­tä pal­ve­le­maan pienituloista .

  Niin­pä oma auto on pakol­li­nen ja usein kak­si per perhe

  Olli­lan esi­tys joh­taa hyvin epä­so­si­aa­li­seen vero­tuk­seen ja pei­ni­tu­loi­sen työl­lis­ty­mi­sen kyn­nys vain nousee

 46. Vero­tuk­sen mak­si­moin­ti on ainoa syy näi­hin jär­jet­tö­miin liik­kei­siin. Kaik­ki muu on vain asioi­den val­koi­sek­si puhumista.

  Veroas­te suo­mes­sa on n45% jul­ki­sen­sek­to­rin kaut­ta brut­to­kan­san­tuot­tees­ta kier­tää jo 60%. 

  Jokai­nen veron nos­to tuo lisää tyt­tö­miä. Ja sil­ti val­tio vel­kaan­tuu. Teho­ton­ta jul­kis­ta sek­to­ria on suo­jel­tu jo lii­an kauan. 

  No mie­len­kiin­tois­ta elää aikaa, kun näkee täl­lai­sen raken­nel­man kaa­tu­van. Pel­kään vain, että ne köy­hät, joi­ta täs­sä väi­te­tään puo­lus­tet­ta­van kär­si­vät eni­ten. Todel­li­suu­des­sa täs­sä tai­de­taan puo­lus­taa jon­kin vii­mei­sen vir­ka­mies räls­sin oikeuksia.

 47. Hyvä kir­joi­tus ja monia hyviä kommentteja. 

  Mie­les­tä­ni Olli­lan ryh­mä ehdo­tus oli jo alkua­se­tel­mal­taan huo­no. PAN­DA-ryh­mään otet­tiin useam­pi tek­no­lo­gia­fir­ma joten tie­tys­ti ryh­mä läh­ti toteu­tuk­ses­ta jota voi myy­dä asiak­kaal­le ja sit­ten perus­te­li sen. Moni kom­men­toi­ja on huo­man­nut että on usei­ta pal­jon yksin­ker­tai­sem­pia ja hal­vem­pia mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa PAN­DA-ryh­män sys­tee­mil­le anta­mat tavoit­teet jos ei ole ennal­ta lukit­tu­nut myy­mään sys­tee­miä (Mik­si ryh­mään valit­tiin vain yri­tyk­siä, eikä esim. tut­ki­joi­ta VTT:ltä tai korkeakouluista?)

  Itse ongel­man kuvaus ja mah­dol­li­suu­det jäi­vät sel­väs­ti sivuo­saan. Pel­käs­tään tämä Osmon pos­taus antaa parem­man ja laa­jem­man kuvan tie­mak­su­jen mah­dol­li­suuk­sis­ta ja hyödyistä.

 48. Olen­nais­ta olis var­maan muis­taa, että GPS-veron tar­koi­tus on vain kor­va­ta nykyi­nen vero uudel­la. Jo nyky­ään km-vero toteu­tuu polt­toai­neen veroissa.

  Nois­ta tär­keim­mis­tä haitoista:
  1) Autot vie­vät yhtä pal­jon tilaa myös GPS-verol­li­si­na. Tila on ongel­ma vain Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa ja muu­ta­mil­la isoil­la val­ta­väy­lil­lä. Ruuh­kat pois­tu­vat parem­min tie­tul­leil­la ja parem­mal­la jouk­ko­lii­ken­teel­lä. 15M€ tont­ti­vuo­kran saa­mi­sek­si ei kan­na­ta raken­taa 150M€:n sys­tee­miä. Yhtä fik­sua oli­si ehdot­taa GPS-sys­tee­miä vain kan­ta­kau­pun­gin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä varten.
  2) Sama hom­ma. Ruuh­kiin aut­taa tie­tul­lit, ei GPS-vero.
  3) GPS-vero­tet­tu auto tuot­taa yhtä pal­jon melua ja saas­tet­ta kuin ilmankin.
  4) GPS-vero­tet­tu auto ei ole yhtään turvallisempi.

  Olen­nais­ta on myös taju­ta, että maa­seu­dul­la tei­den yllä­pi­to on pal­jon kal­liim­paa per ajet­tu km. Ainoa syy taa­ja­ma-alu­een sak­ko­ve­rol­le onkin siis se, ettei maa­seu­dul­la ole vaihtoehtoa.

  Rajan­ve­to sii­tä mil­lä neliö­met­ril­lä isän­maa­tam­me on jul­ki­nen lii­ken­ne todel­li­nen vaih­toeh­to, tulee ole­maan jär­jet­tö­män vai­ke­aa. Jos Skat­tal­ta kes­tää jul­ki­sil­la Jät­kä­saa­reen alle 6km puol tun­tia jul­ki­sil­la, niin voi­daan­ko hitau­den takia jul­ki­sia pitää vaihtoehtona?

  Jos halu­taan vält­tää 90-luvun sekoi­lu digi-tv:n ihmeel­li­ses­sä maa­il­mas­sa, olis ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että koko EU:ssa otet­tai­siin käyt­töön samat lait­teet. Ei sit­ten tar­vii itkeä, mik­si Suo­meen ei teh­dä omia lait­tei­ta tai ne mak­sa­vat monin­ker­tai­ses­ti sen mitä mas­sa­tuo­tan­nol­la teh­täi­siin koko EU:n alueelle.

  Kos­ka­han kes­kus­ta-alu­eel­la ale­taan veloit­taa fil­la­rin pysä­köi­mi­ses­tä 40 sent­tiä per tunti…?

  1. toke
   Voit olla jok­seen­kin var­ma, että jär­jes­telm­nää ei tule Suo­meen, ellei sitä tule moniin mui­hin­kin mai­hin. Olli­la ker­toi käy­des­sään Edus­kun­nas­sa, että saman­lais­ta puu­ha­taan useim­mis­sa Euroo­pan mais­sa. Hän ker­toi myös kes­kus­te­luis­taan Ruot­sin viran­omais­ten kans­sa asias­ta. Ruot­sis­sa on Tulk­hol­man ja Göte­bor­gin ympä­ril­lä tie­tul­li­muu­ri. Tämä ehdo­tet­tu jär­jes­tel­mä on parem­pi, kos­ka sii­nä ei ole kiin­teä­tä rajaa, joka onkin vähän koh­tuu­ton sen kan­nal­ta, joka pii­pah­taa sata metr­riä rajan vää­räl­lä puo­lel­la ja yleen­sä­kin epä­tark­ka, kos­ka pie­nes­tä mat­kas­ta tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­la valo­te­taan yhtä pal­jon kuin pit­käs­tä matkasta.
   Ennen kaik­kea tähän halu­taan siir­tyä, kos­ka jär­jes­tel­mä on pal­jon hal­vem­pi. Tuo tul­li­ra­ja ja sen val­vo­mi­nen on pal­jon kal­liim­paa. Tämän pitäi­si olla kus­tan­nuk­sil­taan yhtä yksin­ker­tais­ta kuin on puhe­lin­ten las­kut­ta­mi­nen, tai oli sil­loin, kun kiin­teä kuu­kai­su­mak­su ei vie­lä ollut käytäntönä.

 49. … kes­kus­tel­laan sii­tä, kuin­ka suu­ria hyö­ty­jä kilo­met­ri­ve­rol­la oli­si saa­ta­vis­sa nykyi­seen vero­muo­toon ja ovat­ko nämä hyö­dyt hin­tan­sa arvoisia.”

  Nykyi­sen vero­muo­don suu­rin ongel­ma tule­vai­suu­des­sa tai­taa yhteis­kun­nan kan­nal­ta olla vero­tu­lo­jen vähe­ne­mi­nen ener­gia­ta­lou­del­li­sem­man ja säh­kö­käyt­töi­sen auto­kan­nan kas­vun myö­tä. Sen kor­vaa­mi­sek­si pitäi­si siis löy­tää jokin ylei­ses­ti hyväk­syt­tä­vis­sä ole­va oikeu­den­mu­kai­nen rat­kai­su. Nyt rat­kai­suk­si esi­te­tään auto(i)lla liik­ku­mi­sen verottamista.

  Autoi­lun tär­keim­mät ulkoi­set hai­tat ovat
  1) Autot vie­vät tilaa ja täs­tä tilan­käy­tös­tä on syy­tä mak­saa niin kuin on syy­tä mak­saa kaik­kien niuk­ko­jen resurs­sien käytöstä.
  2) Kun minä läh­den autol­la, aina joku toi­sen mat­ka hidas­tuu, kos­ka tulee jono tai kos­ka ris­teyk­ses­sä pitää väis­tää. Jot­ta emme tur­haan hidas­tai­si tois­tem­me liik­ku­mis­ta, tur­haa autoi­lua kan­nat­taa välttää.
  3) Lii­ken­ne tuot­taa melua ja saas­tei­ta. Sen vuok­si jou­du­taan hyvää raken­nus­maa­ta jät­tä­mään vajaal­le käy­töl­le, mis­tä on sel­vää rahal­lis­ta haittaa.
  4) Lii­ken­ne tap­paa ja vam­maut­taa ihmi­siä. Pari sut­ta saa koko pitä­jän pelon val­taan, vaik­ka sudet eivät ole tap­pa­neet sataan vuo­teen yhtään ihmis­tä, mut­ta autot ovat tap­pa­neet kym­me­niä tuhansia.”

  Asian tas­a­puo­li­sem­pi käsit­te­ly edel­lyt­täi­si hait­to­jen esiin­tuo­mi­sen ja pun­nit­se­mi­sen lisäk­si myös etu­jen arvioin­tia (“toi­seen vaa­ka­kup­piin”), eli ns. kustannus-hyöty-analyysiä.

  Jul­kis­ta lii­ken­net­tä suo­si­va­na, aina sil­loin kun se on mie­lek­käin vaih­toeh­to, ja sen tär­keyt­tä miten­kään aliar­vioi­mat­ta, voi­si myös lis­ta­ta jul­ki­sen lii­ken­teen tär­keim­mät ulkoi­set hai­tat. Ne ovat
  1) Jul­ki­sen lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­nen vie tilaa ja täs­tä tilan­käy­tös­tä on syy­tä mak­saa niin kuin on syy­tä mak­saa kaik­kien niuk­ko­jen resurs­sien käytöstä.
  2) Kun minä läh­den jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, aina jon­kun toi­sen mat­ka hidas­tuu, kos­ka tulee jonoa, lii­ken­ne­vä­li­neen tulee pysäh­tyä käyt­tä­mäl­lä­ni pysä­kil­lä (hidas­taen mui­den mat­kan­te­koa) tai kos­ka ris­teyk­ses­sä pitää väis­tää. Jot­ta emme tur­haan hidas­tai­si tois­tem­me liik­ku­mis­ta, tur­haa liik­ku­mis­ta jul­ki­sil­la kan­nat­taa välttää.

  Koh­dat 1 ja 2 vai­kut­ta­vat osin aika saman­lai­sil­ta auto­jen ja jul­ki­sen lii­ken­teen osal­ta. Vaik­ka jul­ki­set lii­ken­ne­vä­li­neet mah­tu­vat­kin pie­nem­pään tilaan kuin autot, voi moni kokea oman raja­tun revii­rin miel­lyt­tä­väm­pä­nä vaih­toeh­to­na, kuin tii­viin ihmis­mas­san puristuksessa. 

  Jul­ki­sen lii­ken­teen vaih­toeh­dot eivät myös­kään kyke­ne aina talou­del­li­ses­ti tar­joa­maan nopein­ta, käy­tän­nöl­li­sin­tä ja muka­vin­ta mah­dol­lis­ta tapaa liik­ku­mi­seen aina­kaan, jos esim. päi­vän aika­na on mui­ta­kin liik­ku­mis­tar­pei­ta kuin edes­ta­kai­nen mat­ka välil­lä koti-työ­pis­te. Jos­kus pitää kul­jet­taa kan­ta­muk­sia, jot­ka jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä oli­si­vat han­ka­luut­ta ja jopa kans­sa­mat­kus­ta­jil­le epä­mu­ka­vuut­ta aiheuttavia.

  Jos eri lii­ken­ne­vä­li­nei­siin, myös hen­ki­lö­au­toon, liit­ty­vä mat­ka-ajan-käyt­tö­ar­vio oli­si etu­kä­teen kaik­kien saa­ta­vil­la, kuten esim. HSL:n net­ti­si­vul­la jul­ki­sen lii­ken­teen osal­ta, voi­si se kan­nus­taa nykyi­sen tasa­pai­no­ti­lan­teen muut­tu­mis­ta uuden, suju­vam­man lii­ken­teen suun­taan. Jos kän­ny­käs­tä aamul­la kotoa läh­ties­sä heti näki­si, että esim. autol­la mat­ka kes­täi­si n. 45 min ja bus­sil­la n. 25 min, saat­tai­si se nyky­ti­lan­net­ta parem­min kan­nus­taa entis­tä useam­man esim. bus­sin tai junan käyt­töön. Ei pitäi­si vähek­syä ihmis­ten tar­vet­ta vali­ta ratio­naa­li­sin vaihtoehto.

  3) Jul­ki­nen lii­ken­ne­kin voi tuot­taa melua, saas­tei­ta yms. häi­riöi­tä. Jul­ki­sen lii­ken­teen kais­to­jen vuok­si saa­te­taan jou­tua hyvää liik­ku­mis­väy­lää (bus­si­kais­tat?) jät­tä­mään vajaal­le käy­töl­le, mis­tä on sel­vää rahal­lis­ta hait­taa. Parem­paan suun­taan ollaan menos­sa koh­dan 3 osal­ta niin jul­ki­sen lii­ken­teen kuin auto­jen­kin koh­dal­la. Bus­si­kais­toil­la­kin on aika­ra­joi­tuk­sia, mut­ta on niil­lä välil­lä ruuh­ka-aikoi­na myös ehkä osin tar­pee­ton­ta väl­jyyt­tä­kin. Mikä on lii­ken­ne­vä­li­nei­den väli­nen ero ris­kis­sä saa­da tart­tu­va tauti?

  4) Jul­ki­nen lii­ken­ne­kin voi tap­paa ja vam­maut­taa ihmi­siä. Yksi­kin suu­ron­net­to­muus lii­ken­tees­sä (tai sel­lai­sen uhka­ti­lan­ne) voi saa­da koko maan tolal­taan ja pelon val­taan, eikä ihme, sil­lä suu­ron­net­to­muuk­sis­sa kuo­lee ja louk­kan­tuu ihmi­siä, ihan samoin kuin pie­nem­mis­sä­kin. On hyvä että tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si teh­dään jat­ku­vaa kehi­tys­työ­tä. Onko kukaan sel­vit­tä­nyt sitä, mis­sä mää­rin tur­val­li­suus on yksit­täi­sen ihmi­sen käsissä,liikennemuodosta riippuen?

  Koko­nai­suus huo­mioi­den voi­si ehkä tode­ta, että suju­va, riit­tä­vän nopea, teho­kas ja talou­del­li­nen lii­ken­ne, eri muo­toi­neen, lie­nee yhteis­kun­nan etu. Yksi lii­ken­ne­vä­li­ne ei tähän rii­tä. Lii­ken­teen ja eri lii­ken­ne­muo­to­jen vai­ku­tus­ten arvioin­nin pitäi­si kui­ten­kin olla koko­nais­val­tais­ta. Jos halu­taan edis­tää Suo­men edel­ly­tyk­siä pär­jä­tä kan­sain­vä­li­ses­ti, tuli­si lii­ken­teen eri ongel­miin pureu­tua ja koit­taa rat­kais­ta nii­tä, mm. nämä­kin läh­tö­koh­dat huomioiden. 

  PS. Vero­jen mitoi­tus lie­nee oikeu­den­mu­kais­ta suh­teut­taa ihmis­ten veron­mak­su­ky­kyyn, eli tuloi­hin. Vapaas­sa maas­sa kaik­kien tuli­si saa­da liik­kua var­sin vapaas­ti, onhan meil­lä Suo­mes­sa jopa joka­mie­he­noi­keus, mikä mones­sa maas­sa on rajoi­te­tum­pi. Verot­ta­jan ei pitäi­si lii­kaa puut­tua ihmis­ten liikkumiseen. 

  Jos väki halu­taan tii­vis­tää kes­kuk­siin (mik­si ihmees­sä?), oli­si se vero­tuk­sen osoi­te­tie­to­jen ja etäi­syy­den perus­teel­la (vali­tus­ta kes­kuk­ses­ta) var­mas­ti val­tai­san pal­jon hal­vem­pi toteut­taa, kuin satel­liit­ti­poh­jais­ta GPS-val­von­ta­jär­jes­tel­mää käyt­täen. Väes­tön pak­ko­siir­to­ja on teh­ty jois­sain mais­sa. Nii­tä en kui­ten­kaan Suo­meen toivo!

  1. Sak­ke. Kukaan ei väi­tä, ettei­kö autol­la aja­mi­ses­ta oli­si hyö­tyä. EDi kai sitä muu­ten yli­pään­sä tapah­tui­si. Nyt puhu­taan ULKOIS­vai­ku­tuk­sis­ta, siis onko sii­tä, että sinä ajat autol­la, hyö­tyä jol­le­kin toi­sel­le kuin sinul­le itsel­le­si ja työnantajallesi.
   Olet oikeas­sa, että myös jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä aiheu­tuu ulkoi­sia hait­to­ja pako­kaa­su­jen ja tilan käy­tön muo­dos­sa. Kysy­mys on sii­tä, kum­mas­ta aiheu­tuu enem­män pako­kaa­sua ja tilan­köyt­töä, ratikallisesta(100) jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­täj­hiä vai sama mää­rä noin 80 henkilöautossa.

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  toke
  Voit olla jok­seen­kin var­ma, että jär­jes­telm­nää ei tule Suo­meen, ellei sitä tule moniin mui­hin­kin maihin. 

  Sak­sa mai­nit­tiin esi­merk­ki­nä tuol­lai­ses­ta maas­ta. Sil­lä on kai kin­nos­tus verot­taa Sak­san hyviä tei­tä läpi­kul­kun käyt­tä­vää val­ta­vaa auto­mää­rää. Suo­mel­la täl­lais­ta int­res­siä ei ole.

  Ruot­sis­sa on Tulk­hol­man ja Göte­bor­gin ympä­ril­lä tie­tul­li­muu­ri. Tämä ehdo­tet­tu jär­jes­tel­mä on parem­pi, kos­ka sii­nä ei ole kiin­teä­tä rajaa, joka onkin vähän koh­tuu­ton sen kan­nal­ta, joka pii­pah­taa sata metr­riä rajan vää­räl­lä puo­lel­la ja yleen­sä­kin epä­tark­ka, kos­ka pie­nes­tä mat­kas­ta tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­la valo­te­taan yhtä pal­jon kuin pit­käs­tä matkasta.

  Suo­mes­sa on ilmei­ses­ti tar­vet­ta vain yhden tai parin kau­pun­gin tie­tul­leil­le. Tätä var­ten ei tar­vi­ta koko maa­ta ja sen kaik­kia auto­ja kat­ta­vaa järjestelmää.

  Tie­tul­lin voi hyvin toteut­taa niin, että lyhyt pii­pah­ta­mi­nen tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­le on halpaa.

  Ennen kaik­kea tähän halu­taan siir­tyä, kos­ka jär­jes­tel­mä on pal­jon hal­vem­pi. Tuo tul­li­ra­ja ja sen val­vo­mi­nen on pal­jon kalliimpaa.

  Tämä vaa­ti­si tar­kem­pia perus­te­lui­ta. Hin­ta riip­puu var­mas­ti pal­jon toteu­tet­ta­van tul­li­jär­jes­tel­män tyylistä.

  Jos GPS + kän­nyk­kä ‑poh­jai­nen jär­jes­tel­mä on hal­vem­pi, Hel­sin­ki voi toteut­taa sel­lai­sen vai­vaa­mat­ta muu­ta maa­ta. Jär­jes­tel­mä voi­si olla vaik­ka pakol­li­nen Hel­sin­gis­sä asioi­vil­le autoil­le samaan tapaan, kuin nyt on ehdo­tet­tu sen ole­van pakol­li­nen kai­kil­le Suo­men autoil­le. Pakol­li­suut­ta tar­vit­si­si val­voa vain Hel­sin­gis­sä pis­to­ko­kein, por­teil­la tai mil­lä tahan­sa Hel­sin­gin ja polii­sin valit­se­mal­la taval­la. Jär­jes­tel­mä voi­si sal­lia myös pre­paid-kän­ny­kät, niin pääs­ti­siin eroon myös niis­tä ongel­mis­ta, jois­ta kes­kus­tel­laan toi­ses­sa rin­nak­kai­ses­sa blogiartikkelissa.

  1. Tie­tul­lin voi hyvin toteut­taa niin, että lyhyt pii­pah­ta­mi­nen tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­le on halpaa.

   Tämä vaa­ti­si vähän lisää seli­tys­tä. Jos suku­lainsxe­ni asuu Tuk­hol­mas­sa sata met­riä tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­la, menen tapaa­maan hän­tä ja pysä­köin auto­ni vii­kok­si hänen auto­tal­liin­sa, ja ajan takai­sin, miten väl­tyn sitä, että minua ei velo­te­ta kah­des­ta täy­si­mää­räi­ses­tä päi­väs­tä vaan ainoasd­taan 200 met­rin ajosta?

 51. Ongel­ma­na täs­sä on oikeus­ta­jun vas­tai­nen mak­su­jen ja etu­jen uusjako. 

  Ole­te­taan että nykyi­sen auto­ve­ro­jär­jes­tel­män mukaan vara­kas hen­ki­lö hank­kii n. 200 000 € hin­tai­sen ajo­neu­von, jos­ta veron osuus täl­lä het­kel­lä on n. 40 — 50 000 €. Kun auto­ve­ro pois­tui­si, voi­si täl­lä sum­mal­la aika pit­kään mak­sel­la “älyk­käi­tä tie­mak­su­ja”. Itse asias­sa sääs­ty­neen rahan voi­si sijoit­taa omis­ta­jan­sa jo ennes­tään liha­vaan osa­ke­salk­kuun, jon­ka osin­ko­tuo­toil­la tämän tär­keän hen­ki­lön autoi­lun tien­käy­tön kus­tan­nuk­set voi­si hel­pos­ti kuitata.

  Pie­ni­tu­loi­nen sen sijaan hank­kii jär­ke­vän hin­tai­sen n. 15 000 € ajo­neu­von, jos­ta veron osuus täl­lä het­kel­lä on n. 2000 — 3000 €. Täl­lä sum­mal­la ei mit­ta­via tie­mak­su­ja mak­sel­tai­si edes maa­seu­dul­la saa­ti sit­ten kaupungissa. 

  Pie­ni­tu­loi­nen tien­käyt­tä­jä oli ehkä aina nou­dat­ta­nut sään­tö­jä eikä ajel­lut pit­kin läpia­jol­ta kiel­let­ty­jä tie­o­suuk­sia. Osmon mal­lin mukaan öky­au­ton omis­ta­ja kui­ten­kin voi­si näi­tä reit­te­jä käyt­tää kun­han sii­tä suos­tuu mak­sa­maan. Läpia­jo­lii­ken­teen var­rel­la asu­vien per­hei­den kan­nal­ta on kui­ten­kin ihan sama, aje­taan­ko rei­til­lä luvat­ta vai luval­li­ses­ti. Kiel­to kos­ki­si kaik­kia, samoin sanktiot.

  Jos halu­taan että koko kan­sa osal­lis­tuu sen yhden rik­kaim­man pro­sen­tin tule­vien auto­ve­ro­jen mak­suun, niin kilo­met­ri­ve­ro­uu­dis­tus on todel­la ter­ve­tul­lut. Ei kai Olli­la tätä tar­koit­ta­nut, eihän?

 52. Toki on huo­mioi­ta­va, että mikä­li halu­taan oikeu­den­mu­kais­ta vero­tus­ta, ei pidä verot­taa elä­mis­tä, asu­mis­ta eikä työntekoa.

  Mitä jää jäljelle?

 53. Näin siis aina­kin edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian pitäi­si toi­mia. Jos sinus­ta tämä ei päde (vaan tuo alus­sa kir­joit­ta­ma­ni), niin sit­ten sinun pitäi­si selit­tää, mik­sei edus­kun­ta nos­ta vero­ja nykyis­tä korkeammalle? 

  Var­maan mm. sik­si, että edes edus­kun­nas­sa ei olla niin tyh­miä, ettei siel­lä tie­det­täi­si vero­jen nos­ta­mi­sen joh­ta­van vero­ker­ty­män pie­nen­ty­mi­seen ennem­min tai myö­hem­min talou­del­li­sen toi­me­liai­suu­den hyytyessä.

  Noin muu­ten haluan tode­ta, miten koko kes­kus­te­lus­ta pais­taa se, että ollaan suun­nit­te­le­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta jär­jes­tel­mää hel­sin­ki­läi­sen vih­reän kun­nal­lis­po­lii­ti­kon blo­gil­la; kaik­ki esi­mer­kit kes­kit­ty­vät Hel­sin­kiin, on kat­ta­vaa jul­kis­ta lii­ken­net­tä, rati­koi­ta ja ruuh­kia jne. Nel­jä vii­des­osaa suo­ma­lai­sis­ta asuu kui­ten­kin edel­leen pää­kau­pun­ki­seu­dun ulkopuolella.

 54. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tämä vaa­ti­si vähän lisää seli­tys­tä. Jos suku­lainsxe­ni asuu Tuk­hol­mas­sa sata met­riä tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­la, menen tapaa­maan hän­tä ja pysä­köin auto­ni vii­kok­si hänen auto­tal­liin­sa, ja ajan takai­sin, miten väl­tyn sitä, että minua ei velo­te­ta kah­des­ta täy­si­mää­räi­ses­tä päi­väs­tä vaan ainoasd­taan 200 met­rin ajosta?

  Älä mene Tuk­hol­maan. Käy Hel­sin­gis­sä. Siel­lä jär­jes­tel­mä on toteu­tet­tu niin, että var­tin pii­pah­ta­mi­nen tul­lia­lu­eel­la mak­saa vain var­tin ver­ran. Jär­jes­tel­mä voi­daan toteut­taa sekä por­teil­la että GPS:llä.

  Jos haluat pysä­köi­dä auto­si vii­kok­si tul­lia­lu­eel­le, jul­ki­ses­ta pysä­köin­nis­tä saa­te­taan veloit­taa. Jär­jes­tel­mä huo­maa, että et ole juu­ri liik­ku­nut, ja las­kut­taa vähem­män. Liik­keen mit­taa­mi­nen on help­poa jat­ku­vas­ti pääl­lä ole­val­la GPS:llä. Port­ti­jär­jes­tel­mäs­sä tar­vi­taan vähäi­sen liik­ku­mi­sen mit­taa­mi­seen mit­taus­pis­tei­tä myös alu­een sisäpuolella.

  Jos viet auto­si yksi­tyi­seen auto­tal­liin, ja jär­jes­tel­mä halu­aa veroit­taa eri pysä­köin­ti­ta­po­ja eri taval­la, jär­jes­tel­män pitää tun­nis­taa, onko auto pysä­köi­ty­nä yksi­tyi­sel­lä vai jul­ki­sel­la pai­kal­la. Tämä on jo han­ka­lam­paa molem­mil­le jär­jes­tel­mil­le. Port­ti­jär­jes­tel­mäs­sä yksi­tyi­sil­lä tai jul­ki­sil­la pai­koil­la voi­si olla oma luki­jan­sa (aika työ­läs­tä, jos molem­man tyy­li­siä paik­ko­ja on pal­jon). On myös mah­dol­lis­ta kyt­keä GPS-lai­te tai (pai­kal­laan­kin olles­saan tar­kis­tet­ta­vis­sa ole­va) port­ti­lai­te pois pääl­tä tai asen­toon “yksi­tyi­nen pysä­köin­ti” yksi­tyi­sen pysä­köin­nin ajaksi.

  Jos täl­lä jär­jes­tel­mäl­lä halu­taan las­kut­taa vain lii­ket­tä, eikä lain­kaan olei­lua tul­lia­lu­eel­la, port­ti­jär­jes­tel­mäs­sä tar­vi­taan sel­lai­nen mää­rä port­te­ja, että kaik­kien vähän­kin enem­män liik­ku­vien lii­ke tulee rekisteröidyiksi.

  Yhden yksit­täi­sen päi­vän vajaa liik­ku­mi­nen (kuten Tuk­hol­man esi­mer­kis­sä) rekis­te­röi­dään port­ti­jär­jes­tel­mäs­sä niin, että jos havain­to­ja ei ole kuin pie­nel­tä alu­eel­ta vart­ti­tun­nin aika­na, ole­te­taan, että auto on liik­ku­nut vain vart­ti­tun­nin pie­nel­lä alu­eel­la. Port­ti­jär­jes­tel­mä tar­vit­see täs­sä riit­tä­väk­si kat­so­tun mää­rän portteja.

  Kus­tan­nus­ver­tai­lun avuk­si totean vie­lä, että kaik­kien port­tien ei tar­vit­se olla mas­sii­vi­sia, vaan yksin­ker­tai­nen kän­ny­kän tapai­nen lai­te kes­kei­sis­sä kadun­kul­mis­sa riittää.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sak­ke. Kukaan ei väi­tä, ettei­kö autol­la aja­mi­ses­ta oli­si hyö­tyä. EDi kai sitä muu­ten yli­pään­sä tapah­tui­si. Nyt puhu­taan ULKOIS­vai­ku­tuk­sis­ta, siis onko sii­tä, että sinä ajat autol­la, hyö­tyä jol­le­kin toi­sel­le kuin sinul­le itsel­le­si ja työnantajallesi.
  Olet oikeas­sa, että myös jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä aiheu­tuu ulkoi­sia hait­to­ja pako­kaa­su­jen ja tilan käy­tön muo­dos­sa. Kysy­mys on sii­tä, kum­mas­ta aiheu­tuu enem­män pako­kaa­sua ja tilan­köyt­töä, ratikallisesta(100) jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­täj­hiä vai sama mää­rä noin 80 henkilöautossa.

  Per­heil­le voi aina­kin olla etua sii­tä, jos van­hem­mil­le jää suju­vam­man lii­ken­teen ansios­ta enem­män aikaa lap­si­aan ja/tai van­huk­si­aan varten.
  En tie­dä kuin­ka suu­ri osuus ihmis­ten mat­kois­ta tai työ­mat­kois­ta tapah­tuu vaih­dot­to­mas­ti, mut­ta sen tie­dän, että suju­vin vaih­toeh­to (talou­den sane­le­mis­sa rajois­sa!) on usein hyö­dyl­li­sim­mäk­si koet­tu valin­nan kohde.

  Esim. käy­tet­tä­vis­sä ole­va aika van­huk­si­aan kat­so­mas­sa voi olla monel­la mel­koi­sen rajat­tu. Kuka halu­aa vähen­tää sii­tä esim. puo­let, tai enem­män, vain sen takia että joku kol­mas taho pai­nos­taa vero­tuk­sen kaut­ta käyt­tä­mään tar­peet­to­man hidas­ta lii­ken­ne­muo­toa tai vähen­tä­mään liik­ku­mis­ta ylei­sem­min? Var­sin­kin näi­nä aikoi­na, kun meil­le ker­ro­taan, että van­hus­ten­hoi­dos­ta ollaan vähen­tä­mäs­sä 300 mil­joo­naa euroa, on täs­sä mie­les­tä­ni ris­ti­rii­ta. Sää­lik­si käy jat­kos­sa kodeis­saan asu­via yksi­näi­siä van­huk­sia, var­sin­kin hei­tä, joi­den on vai­kea pääs­tä enää itse yksin ulos liikkumaan!

  Kun täs­sä asias­sa (km-vero) on kysees­sä pää­osin hupe­ne­van vero­ker­ty­män kor­vaa­mi­nen, pitäi­si se aikaan­saa­da mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti. En ole ihan var­ma onko tuo Olli­lan ryh­män mal­li se oikea tapa, vaik­ka sii­tä ehkä joi­ta­kin poten­ti­aa­li­sia mui­ta hyö­ty­jä oli­si­kin. (Esim. lii­ken­ne­rik­keis­tä sako­tus fre­kvens­sin ja/tai rik­kei­den kumu­la­tii­vi­sen kes­toa­jan perus­teel­la riit­tä­vän pit­kän kokei­lua­jan jäl­keen, vakuu­tus­mak­su­jen alen­nus ajo­käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la, jne.) Suo­mes­sa kan­nat­tai­si edis­tää lii­ken­teen suju­vuut­ta, tehok­kuut­ta ja talou­del­li­suut­ta. Vero­ja taas voi­daan periä vaik­ka asuin­kun­nan, par­ran tai tulo­jen perus­teel­la. Vii­mek­si­mai­nit­tu taan­nee useim­mi­ten tar­vit­ta­van maksukyvyn.

  Espoo­lais­ten ja muis­ta kun­nis­ta Hel­sin­kiin aamui­sin tule­vien auto­jen aiheut­ta­mat ruuh­kat teil­lä ja kaduil­la, sekä park­ki­paik­ka- ja muut ongel­mat ja hai­tat ovat ihan eri asia kuin val­ta­kun­nal­li­nen km-vero. Ruuh­kau­tu­mi­nen­kin kai­van­nee hyvää rat­kai­sua. Onko se met­ro, säh­kö­au­to (kesäl­lä ‑pyö­rä) ja jär­jes­tel­mä joka kyke­nee tehok­kaas­ti (ja nykyis­tä parem­min) ohjaa­maan mm. auto­lii­ken­net­tä ja jo ole­mas­sao­le­vien park­ki­paik­ko­jen käyt­töä? Nämä kaik­ki tai­ta­vat olla kehi­tyk­sen koh­tee­na, mikä anta­nee jotain toi­voa paremmasta. 

  Esim. pää­kau­pun­ki­seu­dun tai koko maan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä kaik­ki­ne osi­neen on sen ver­ran moni­mut­kai­nen, että sup­pean ryh­män lie­nee aika vai­kea käy­tän­nös­sä kokei­le­mat­ta (tai ilman riit­tä­vän moni­puo­lis­ta tai holis­ti­seen, kat­ta­vaan kat­san­to­kan­taan kyke­ne­vää asian­tun­ti­ja­jouk­koa) arvioi­da mitä kaik­kia sekun­dää­ri­siä vai­ku­tuk­sia joil­la­kin muu­tok­sil­la oli­si. Kes­kus­te­lu, jon­ka tämä­kin aihe (km-vero) on herät­tä­nyt, on tar­peen, jot­ta lii­ken­ne­mal­lien ja ‑jär­jes­tel­mien (vero­tus vain sen yhte­nä osa­na) raken­te­li­jat huo­mai­si­vat, miten moni­mut­kai­ses­ta asias­ta kaik­ki­ne vai­ku­tuk­si­neen täs­sä on kyse. 

  Mal­li ei oli­si mal­li, jos se ei yksin­ker­tais­tai­si asioi­ta. Ongel­ma on sii­nä, miten luo­tet­ta­vas­ti mal­li voi koh­det­taan kuvaa, mitä sii­hen on sisäl­ly­tet­ty ja mitä ei, sekä miten jäyk­kiä rat­kai­su­ja mal­li mah­dol­li­ses­ti ohjaa tekemään.

 56. Lii­an van­ha: Eten­kin kun pie­ni­tu­loi­set teke­vät eni­ten pät­kä-epä­tyy­pil­li­sä työ­ai­ko­ja niin jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so ei nor­maa­lien työ­ai­ko­jen ulko­puo­lel­la muu­ten­kaan rii­tä pal­ve­le­maan pienituloista .

  Näin jou­lun aikaan voi aina toivoa…

  Jos unoh­de­taan Olli­lan sere­bro­fla­tu­lens­si, niin hyväs­sä jär­jes­tel­mäs­sä vero riip­puu ajas­ta ja pai­kas­ta. Jos pie­ni­tu­loi­nen ajaa kes­kel­lä yötä töi­hin ja työs­tä, ruuh­ka on nol­la, jol­loin aja­mi­nen mak­saa saman kuin jos­sain kau­ka­na maaseudulla.

  Olen­nais­ta­han täs­sä on se, että ruuh­ka­mak­sua mak­se­taan vain sil­loin, kun on ruuh­kaa. Ja jos on ruuh­kaa, on pal­jon ihmi­siä liik­keel­lä, jol­loin voi teh­dä jopa jul­kis­ta kulkemista.

  Lisäk­si täl­lä taval­la jär­jes­tel­mä ohjaa ihmi­siä mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­te­le­mään työ­ai­ko­jaan ja kul­ke­mi­si­aan ruuh­kan vält­tä­mi­sek­si. Jos nykyi­sis­tä ruuh­ka-autoi­li­jois­ta edes kym­me­nen pro­sent­tia siir­täi­si meno­jaan tai vaih­tai­si jul­ki­siin, ruuh­kat käy­tän­nös­sä häviäisivät.

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­ki pys­tyy rajoit­ta­maan auto­jen pää­syä katu­verk­koon lii­ken­ne­va­loil­ta Län­si­väy­läl­tä, Itä­väy­läl­tä lah­den väy­läl­tä ja ymmär­tääk­se­ni myös Nur­mi­jär­ven­tiel­tä, mut­ta iso sek­to­ri poh­joi­ses­sa on auki. Lii­ken­ne­va­loil­la jar­rut­ta­mi­nen toi­mii epäsymmetrisesti.

  Onko näin?

  Jos olen oikein havain­noi­nut, rajoit­ta­vat lii­ken­ne­va­lot poh­joi­sen suun­nas­ta ovat Haa­gas­sa Tam­pe­reen­tien ete­lä­pääs­sä, Käpy­läs­sä Tuusu­lan­tien ete­lä­pääs­sä sekä Pasi­las­sa Vetu­ri­tien ja Haka­mäen­tien ris­teyk­sen nur­kil­la. Vih­din­tien lii­ken­ne rajoit­tuu pal­jon pohjoisempana.

  Ulos­läh­te­väl­le lii­ken­teel­le rajoit­ta­vat pai­kat ovat suun­nil­leen samat lukuu­not­ta­mat­ta Vetu­ri­tie­tä, jos­sa jono muo­dos­tuu Met­sä­län­tien eteläpuolelle.

  Huk­ka­sin­ko nyt täs­tä aja­tel­mas­ta jon­kin rei­tin? Kar­tas­ta kat­sot­tu­na Hel­sin­gin­nie­mi on auto­lii­ken­teel­tä sul­jet­ta­vis­sa pysäyt­tä­mäl­lä lii­ken­ne noin kym­me­nes­sä eri lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­ses­sä Hel­sin­gin alueella.

  1. Tie­to­ni sii­tä, etg­tä poh­joi­ses­ta tule­vaa lii­ken­net­tä ei pys­ty­tä lii­ken­ne­va­loil­la kun­nol­la rajoit­ta­maan on saa­tu kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­köl­tä. En ole kysel­lyt yksityiskohdista.

 58. Hie­man äly­tön­tä ver­ra­ta yksi­tyi­sau­toi­lun ulkois­hait­to­ja jul­ki­seen lii­ken­tee­seen, pol­ku­pyö­riin tai käve­lyyn. Jol­lain taval­la liik­ku­mi­nen pitää suo­rit­taa tai kukaan ei lii­ku mihin­kään ja yhteis­kun­ta pysäh­tyy (liik­ku­mi­sen pak­koon pitäi­si kyl­lä myös kiin­nit­tää huo­mio­ta yhtei­kun­nas­sa). Kun ker­ran jol­lain taval­la pitää liik­kua, on hyvä suo­sia sel­lai­sia liik­ku­mi­sen muo­to­ja, joi­den ulkois­hai­tat ovat pie­niä. Sil­loin esim. minun liik­ku­mi­se­ni hait­taa mah­dol­li­sim­man vähän sinua. Mat­kus­ta­ja­mää­rään näh­den lin­ja-auto vie huo­mat­ta­vas­ti vähem­män katu­ti­laa kuin hen­ki­lö­au­to. Yhden hen­ki­lö­au­ton park­ki­ruu­dun kokoi­sel­le alu­eel­le saa mah­tu­maan var­maan tusi­nan pol­ku­pyö­riä jne. Suo­si­mi­nen on help­po jär­jes­tää esim. siten, että hait­ta­mak­sut puuttuvat.

  Buf­fo Pascua­le:
  Ongel­ma­na täs­sä on oikeus­ta­jun vas­tai­nen mak­su­jen ja etu­jen uusjako. 

  Eivät­kö­hän ne mak­sut ja edut ole monen mie­les­tä täl­lä­kin het­kel­lä oikeus­ta­jun vas­tai­sia (hie­man dra­maat­ti­nen ilmai­su, mut­ta men­köön), tai siis oli­si­vat mikä­li nii­hin ei oli­si totuttu?

  Mikä estää tot­tu­mi­sen uus­jaon jäl­keen? Sekö, että lii­ken­ne on saa­tu toden­nä­köi­ses­ti vähän sujuvammaksi?

 59. Jos val­tiol­le tar­vi­taan uusia vero­tus­koh­tei­ta, ja km-veroa ale­taan kokeil­la, pitäi­si­kö myös pol­ku­pyö­rät ulot­taa GPS-poh­jai­sen km-vero­tuk­sen pii­riin? Oli­si­ko Olli­lan boxi riit­tä­vän tark­ka erot­te­le­maan ajaa­ko pyö­rä­tie­tä vai ajotietä?

 60. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  toke
  Voit olla jok­seen­kin var­ma, että jär­jes­telm­nää ei tule Suo­meen, ellei sitä tule moniin mui­hin­kin mai­hin. Olli­la ker­toi käy­des­sään Edus­kun­nas­sa, että saman­lais­ta puu­ha­taan useim­mis­sa Euroo­pan mais­sa. Hän ker­toi myös kes­kus­te­luis­taan Ruot­sin viran­omais­ten kans­sa asiasta. 

  Mitä Der Spie­gel, Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung, NZZ, Le Mon­de, De Tele­graaf, Poli­ti­ken, Dagens Nyhe­ter tai Svens­ka Dagbla­det on kir­joitt­naut asiasta?

 61. Osmo, jos pysyt oikeas­ti vas­taa­maan kysy­myk­seen, mik­si vero­tam­me autoi­lua, niin tätä kan­nat­taa jatkaa. 😀

  Sii­nä olet oikeas­sa, että kau­pun­gis­sa jul­ki­nen lii­ken­ne on monas­ti kil­pai­lu­ky­kyi­nen vaih­toeh­to. Suo­mes­ta vain puut­tuu se kau­pun­ki. 🙁 Lähim­mät oikeat kau­pun­git ovat Pie­ta­ri ja varauk­sin Tukholma. 

  Tämän takia Suo­mes­sa hen­ki­lö­au­to on lähes aina paras vaih­toeh­to liik­ku­mi­sel­le. Se on paras sekä yksi­löl­le että yhteis­kun­nal­le. Autoi­lun yle­tön verot­ta­mi­nen on täy­sin järjetöntä.

  Edel­li­nen ei tar­koi­ta, ettei­kö autoi­lun ympä­ris­tö­hait­to­ja, jot­ka ovat eit­tä­mät­tö­miä, pitäi­si pyr­kiä hal­lit­se­maan. Se ei kui­ten­kaan saa tapah­tua autoi­lun kus­tan­nuk­sel­la. Autoi­lun rajoit­ta­mi­nen mak­saa lii­kaa yhteiskunnalle.

 62. Kilo­met­rei­hin tai tei­den käyt­töön perus­tu­vaa vero­tus­ta vatus­te­taan koska:

  - Olil­la tie­naa paljon

  - kuka­pa vero­ja halu­aa maksaa

  - ihan kiva vas­tus­taa, kun sitä kysy­tään. Pää­toi­mit­ta­jien idioo­tit eivät ymmä­rää, että kun ne rahat kui­ten­kin kerä­tään taval­la tai toi­sel­la, niin kan­nat­tai­si kysyä mil­lä taval­la ne pitäi­si kerätä.

  Jos Suo­mes­sa halut­tai­siin jotain edis­tää, kan­nat­tai­si usem­pia asioi­ta ensin kokeil­la ja paran­taa, eikä ensik­si sää­tää lake­ja kos­ke­maan kaikkia.

  Fik­susa yhteis­kun­nas­sa arvot­tai­sin vaik­ka 10 000 autoi­li­jaa, haluk­kaat vapaa­eh­toi­set ja kaik­ki 8 säh­kö­au­ton omis­ta­jaa ensik­si käyt­tä­mään km-veroa auto­ve­ron­sa vaih­toeh­to­na, pol­toai­nees­ta sai­si vie­lä veroa­len­nuk­sen. Sit­ten tie­det­täi­siin toimiiko.

  Yksi­tyi­syy­den­suo­jaa voi kysyä niil­tä kai­kil­ta kame­roil­ta, joi­ta tie­ver­kos­sa jo on. Ei ole tähän saak­ka ketään haitannut.

 63. 1. Uusien auto­jen hin­ta las­ki­si, auto­jen tuon­ti ulko­mail­ta tuli­si mah­dol­li­sek­si. Jos auto­ve­ro pois­tui­si, oli­si­ko mah­dol­lis­ta tuo­da myös käy­tet­ty­jä auto­ja ulko­mail­ta verottomasti?

  2. Suo­men auto­kan­ta uudis­tui­si. Uusien auto­jen hin­nan­las­ku tar­kot­tai­si väis­tä­mät­tä myös sitä että käy­tet­ty­jen hin­to­jen oli­si las­ket­ta­va. Täl­lä oli­si sel­vät vai­ku­tuk­set lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen, polt­toai­ne­ku­lu­tuk­seen ja ilmansaasteisiin.

  3. Jokai­ses­sa autos­sa oli­si gps-pai­kan­nin. Tämä vai­keut­tai­si auto­jen varas­ta­mis­ta tai aina­kin nii­den löy­ty­mi­nen oli­si helpompaa. 

  4. Väi­te­tään että kilo­met­ri­ve­ro suo­si­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja isois­sa kau­pun­geis­sa asu­via kos­ka siel­lä on parem­mat jouk­ko­lii­ken­ne­mah­dol­li­suu­det. Täs­sä väit­tees­sä ei ole mitään jär­keä. Täl­lä het­kel­lä kaik­ki mak­sa­vat samaa sum­maa niin auto­ve­ros­ta, käyt­tö­mak­sus­ta ja polt­toai­nees­ta. Kilo­met­ri­ve­ro oli­si edul­li­sem­pi mitä kau­em­pa­na asu­tus­kes­kuk­sis­ta ajaisi.

  5. Syr­jäs­sä asu­vien vara-autos­ta mak­set­tai­siin vain toteu­tu­neen käy­tön mukai­set mak­sut. Monil­la per­heil­lä on kak­si autoa vain sen takia että toi­nen van­hem­mis­ta ei ole täy­sin van­git­tu koti­pi­haan kun toi­nen on töis­sä ja mui­den äkil­lis­ten tar­pei­den vuoksi.

  6. Lisäk­si oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa niin­sa­not­tu ruuh­ka­mak­su. Jos ajat isos­sa kau­pun­gis­sa ruuh­ka-aikaan jou­dut mak­sa­maan joka kilo­met­ris­tä vie­lä ekstraa.

  7. Joi­den­kin mukaan meil­lä on jo toi­mi­va kilo­met­rien perus­teel­la mää­räy­ty­vä vero eli polt­toai­ne­ve­ro. Se ei nyt vaan vali­tet­ta­vas­ti huo­mio ajoa­luet­ta eli syr­jäs­sä asu­vat joi­den on pak­ko käyt­tää autoa mak­sa­vat samaa polt­toai­ne­ve­roa kuin ne joil­la oli­si mah­dol­li­suus käyt­tää joukkoliikennettä.

  9. Vero­ja mak­set­tai­siin vain toteu­tu­neis­ta kilo­met­reis­tä. Nyt­hän 5000km aja­va mum­me­li mak­saa samat vuo­si­mak­sut kuin 60tkm aja­va ammattiautoilija.

  10. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta mak­saa vakuu­tus­mak­su­ja­kin vain toteu­tu­nei­den kilo­met­rien mukaaan?

  11. Toden­nä­köi­ses­ti kilo­met­ri­ve­roa vas­tus­ta­vat eivät jak­sa lukea näin pit­käl­le ja voin kir­joit­taa ihan mitä tahan­sa saa­dak­se­ni yhden lisäkohdan.

  12. Kausia­jo­neu­vo­jen tila­päi­set lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­tot ja nii­hin liit­ty­vät mak­sut sekä ongel­mat jäi­si­vät pois.

  13. Iso­ve­li val­voo jär­jes­tel­mää pel­kää­vät voi­vat kato­sa oman puhe­li­men­sa ase­tuk­sis­ta että tar­kis­taa­ko se sijain­nin joka ker­ta kun avaat face­boo­kin. Ker­rot­ta­koon myös että nimen sijas­ta meil­le jokai­sel­le on luo­tu yksi­löl­li­nen nume­ro­sar­ja jol­la val­tio tun­nis­taa mei­dät. Enkä nyt oikein tah­do uskoa että val­tio palk­kai­si tuhan­sia työn­te­ki­jöi­tä kyt­tää­mään koko suo­men auto­kan­nan liik­kei­tä ja rapor­toi­maan että mis­sä se naa­pu­rin Vir­ta­nen nyt oikein päi­vän­sä viet­tää. Jos palk­kaa niin aina­kin sil­lä oli­si työl­lis­tä­vä vaikutus.

 64. Hel­pom­paa oli­si säätää

  - ulko­na­liik­ku­mis­kiel­to , ei yhtään hiilidioksipäästöjä
  — jyrä­tään Hel­sin­ki mata­lak­si ja raken­ne­taan 30- ker­rok­si­sia ker­ros­ta­lo­ja täy­teen jot­ta koko kan­sa mah­tuu kau­pun­giin eikä liik­ku­mis­tar­vet­ta tule.

  Pal­jon­ko on maa­han­muut­ta­jan hii­li­ja­lan­jäl­ki koto­maas­saan ja pal­jon­ko on Suomessa?
  Pal­jon­ko mak­saa ja mikä on kier­to­liit­ty­mien , tei­den­ka­ven­nus­ten, punai­sen aal­lon hiilijalanjälki?
  Katu­ra­ken­nel­mien reu­na­ki­veuk­set, mikä on nii­den hii­li­ja­lan­jäl­ki ja pal­jon­ko tuot­ta­mi­nen aiheut­taa mui­ta pääs­tö­jä, kul­je­tus­ta ja jätettä?

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra: ..miten väl­tyn sitä, että minua ei velo­te­ta kah­des­ta täy­si­mää­räi­ses­tä päi­väs­tä vaan ainoasd­taan 200 met­rin ajosta?

  Tul­li­ra­jan kustannus/hyötysuhde sii­hen ver­rat­tu­na että muu­te­taan kes­kei­sim­mät väy­lät mak­sul­li­sik­si on vähäi­nen. Kes­kel­lä päi­vää ympä­ri kau­pun­kia aje­lu on joka tapauk­ses­sa niin hidas­ta eli kal­lis­ta että sii­hen on luul­ta­vas­ti perus­tel­tu syy.

  On ruu­din tuh­laus­ta hakea 100% kat­ta­vuut­ta kun muu­ta­man kym­me­nen pro­sen­tin leik­kaus ruuh­ka­huip­pui­hin riittäisi.

 66. Toni:

  “6. Lisäk­si oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa niin­sa­not­tu ruuh­ka­mak­su. Jos ajat isos­sa kau­pun­gis­sa ruuh­ka-aikaan jou­dut mak­sa­maan joka kilo­met­ris­tä vie­lä ekstraa.”

  Huo­mioi­si­ko km-vero sen ajat­ko ruuh­ka­suun­taan tai vas­tak­kai­seen, ei-ruuh­kau­tu­nee­seen suun­taan? Mie­les­tä­ni km-veron, jos sii­hen pää­dy­tään, pitäi­si tämä kye­tä huo­mioi­maan, mut­ta en tie­dä asiasta.

  7. Joi­den­kin mukaan meil­lä on jo toi­mi­va kilo­met­rien perus­teel­la mää­räy­ty­vä vero eli polt­toai­ne­ve­ro. Se ei nyt vaan vali­tet­ta­vas­ti huo­mio ajoa­luet­ta eli syr­jäs­sä asu­vat joi­den on pak­ko käyt­tää autoa mak­sa­vat samaa polt­toai­ne­ve­roa kuin ne joil­la oli­si mah­dol­li­suus käyt­tää joukkoliikennettä.”

  Pitäi­si­kö syr­jäs­sä asu­jia suo­sia? Mik­si? Jos osa ihmi­sis­tä halu­aa asua kes­kuk­sis­sa ja osa niis­tä mah­dol­li­sim­man kau­ka­na, pitäi­si­kö molem­mil­le ryh­mil­le aset­taa jon­kin­lai­nen “ylel­li­syys­ve­ro” valit­se­mas­saan asuin­pai­kas­sa asumisesta?

  Nap­pa­si­ko ISOVELI lis­ta­si koh­dan nro 8, vai mik­si se puuttuu?

  9. Vero­ja mak­set­tai­siin vain toteu­tu­neis­ta kilo­met­reis­tä. Nyt­hän 5000km aja­va mum­me­li mak­saa samat vuo­si­mak­sut kuin 60tkm aja­va ammattiautoilija.”
  Eikö km-veron aja­tuk­se­na ollut ainoas­taan kor­va­ta hupe­ne­va polt­toai­ne­ve­ro? Vuo­si­mak­su­jen avul­la sää­de­tään verot­ta­jan mah­dol­li­suut­ta saa­da vero­tu­lo­ja sii­nä­kin tapauk­ses­sa, että kilo­met­rien tai polt­toai­neen kulu­tuk­sen sum­ma vähe­ni­si val­tion vero­ker­ty­män kan­nal­ta ongel­mal­li­sel­la taval­la. Samas­ta syys­tä pitäi­si var­maan­kin alkaa verot­taa myös pyö­räi­li­jöi­tä, jos pyö­räi­lyn kas­va­van suo­sion myö­tä val­tion autoi­hin perus­tu­vat vero­tu­lot (yhteen­sä) ale­ni­si­vat lii­ak­si. (Vii­me­mai­nit­tu seik­ka saat­taa vai­kut­taa vero­tu­lo­ker­ty­mään jo nyt!) Peri­aat­teel­la “käyt­tä­jä mak­saa” voi­tai­siin fil­la­ris­tit­kin vel­voit­taa rahoit­ta­maan pyö­rä­tei­den yllä­pi­don ja inves­toin­nit nii­hin, ihan kuten autoi­li­jat­kin. Oikeu­den­mu­kai­sem­paa verotusta?

  10. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta mak­saa vakuu­tus­mak­su­ja­kin vain toteu­tu­nei­den kilo­met­rien mukaaan?”
  Vähän aja­va kus­ki voi olla isom­pi ris­ki lii­ken­tees­sä, mut­ta vakuu­tus­yh­tiöt voi­ne­vat esit­tää mie­li­pi­teen­sä asias­ta itse.

  11. Toden­nä­köi­ses­ti kilo­met­ri­ve­roa vas­tus­ta­vat eivät jak­sa lukea näin pit­käl­le ja voin kir­joit­taa ihan mitä tahan­sa saa­dak­se­ni yhden lisäkohdan.”
  Olen aika sin­ni­käs, vaik­ken ole­kaan var­ma sii­tä, olen­ko vas­tus­ta­ja vai kan­nat­ta­ja. Mah­dol­li­sen km-veron­toeu­tus­ta­pa on aika rat­kai­se­vas­sa asemassa.

  12. Kausia­jo­neu­vo­jen tila­päi­set lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­tot ja nii­hin liit­ty­vät mak­sut sekä ongel­mat jäi­si­vät pois.”
  Jep, näin minä­kin luu­li­sin. Eikä hait­tai­si, jos elä­ke­läi­nen läh­ti­si kau­den ulko­puo­lel­la mökil­leen vaik­ka­pa jou­lun viettoon.

  13. Iso­ve­li val­voo jär­jes­tel­mää pel­kää­vät voi­vat kato­sa oman puhe­li­men­sa ase­tuk­sis­ta että tar­kis­taa­ko se sijain­nin joka ker­ta kun avaat face­boo­kin. Ker­rot­ta­koon myös että nimen sijas­ta meil­le jokai­sel­le on luo­tu yksi­löl­li­nen nume­ro­sar­ja jol­la val­tio tun­nis­taa mei­dät. Enkä nyt oikein tah­do uskoa että val­tio palk­kai­si tuhan­sia työn­te­ki­jöi­tä kyt­tää­mään koko suo­men auto­kan­nan liik­kei­tä ja rapor­toi­maan että mis­sä se naa­pu­rin Vir­ta­nen nyt oikein päi­vän­sä viet­tää. Jos palk­kaa niin aina­kin sil­lä oli­si työl­lis­tä­vä vaikutus.”
  Kyt­täys voi­daan hoi­taa lail­li­ses­ti tar­koi­tuk­seen sopi­van lain­sää­dän­nön omaa­van toi­sen val­tion kans­sa teh­tä­vän yhteis­työn kei­noin, kuten olem­me saa­neet ulko­mai­sis­ta esi­mer­keis­tä esim. tänään Hesa­ris­ta tai YLE:n uuti­sis­ta lukea, ja päin­vas­toin. Lain­sää­dän­töm­me vaa­tii kehit­tä­mis­tä, että täs­tä saa­tai­siin suo­ma­lai­sia­kin hyö­dyt­tä­vä (valtiollinen/kunnallinen/yksityinen) bisnes. 

  Vali­tet­ta­vas­ti lie­nem­me (ehkä) verk­ko- ym. tie­dus­te­lua­lal­la aika pal­jon jäl­jes­sä muis­ta mais­ta. Nyt ja täs­tä eteen­päin voi­si puh­taas­ti suo­ma­lais­poh­jai­sil­la IT-lait­teil­la ja ‑ohjel­mis­toil­la moniin eri tar­koi­tuk­siin kysyntää! 

 67. 1) Autot vie­vät tilaa ja täs­tä tilan­käy­tös­tä on syy­tä mak­saa niin kuin on syy­tä mak­saa kaik­kien niuk­ko­jen resurs­sien käytöstä.

  Auto­jen tilan­käyt­tö saat­taa olla mer­kit­tä­vä ongel­ma lähin­nä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. On todel­la yli­mie­lis­tä omaan napaan tui­jot­te­lua vaa­tia val­ta­kun­nal­lis­ta rat­kai­sua omien, itse­ai­heu­tet­tu­jen, hyvin pai­kal­lis­ten ongel­mien rat­kai­suun. Hel­sin­gin kes­kus­ta on kui­ten­kin alle 20 ppm koko Suo­men alas­ta, ts. mitä­tön kik­ka­re jos­sain syrjällä. 

  Mitä tilan­käyt­töön väy­lil­lä tulee, niin suju­va hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne on itsea­sias­sa hyvin teho­kas tapa käyt­tää väy­lä­re­surs­se­ja. Tavan­omai­nen tie on suh­teel­li­sen edul­li­nen toteut­taa, sil­lä on var­sin suu­ri kapa­si­teet­ti ja se pal­ve­lee monia eri käyttäjiä.

  Kun auto­ja syyl­lis­te­tään arvok­kaan tilan roh­mua­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, las­ke­taan­ko jouk­ko­lii­ken­teel­le vara­tul­le tilal­le hin­ta vas­taa­vin perustein?

  2) Kun minä läh­den autol­la, aina joku toi­sen mat­ka hidas­tuu, kos­ka tulee jono tai kos­ka ris­teyk­ses­sä pitää väis­tää. Jot­ta emme tur­haan hidas­tai­si tois­tem­me liik­ku­mis­ta, tur­haa autoi­lua kan­nat­taa välttää.

  Kaik­ki­na mui­na aikoi­na kuin pahim­paan ruuh­ka-aikaan tie­ver­kol­la riit­tää vapaa­ta kapa­si­teet­tia. Koh­tuul­li­sen täy­si tie ruuh­ka-aikaan taas mer­kit­see sitä, että resurs­si on tehok­kaas­sa käy­tös­sä. Vaik­ka mat­ka vähän hidas­tui­si­kin, se on sil­ti yleen­sä nopeam­paa kuin joukkoliikenne. 

  3) Lii­ken­ne tuot­taa melua ja saas­tei­ta. Sen vuok­si jou­du­taan hyvää raken­nus­maa­ta jät­tä­mään vajaal­le käy­töl­le, mis­tä on sel­vää rahal­lis­ta haittaa.

  Auto­jen pääs­tö­on­gel­mat on käy­tän­nös­sä rat­kais­tu. Kyl­lä elä­vään kau­pun­kiin ääniä mahtuu. 

  Rau­ta­tiet ne vas­ta melua­vat­kin ja tuot­ta­vat myös maa­pe­rään täri­nää. Saman huo­maa ras­kaas­ta lii­ken­tees­tä sil­loil­la: hen­ki­lö­au­toa ei huo­maa jalois­sa miten­kään mut­ta ohi­kul­ke­va bus­si tai rek­ka täris­tää sil­taa selvästi. 

  4) Lii­ken­ne tap­paa ja vam­maut­taa ihmi­siä. Pari sut­ta saa koko pitä­jän pelon val­taan, vaik­ka sudet eivät ole tap­pa­neet sataan vuo­teen yhtään ihmis­tä, mut­ta autot ovat tap­pa­neet kym­me­niä tuhansia.

  Tähän näyt­tää aut­ta­van nyky­ai­kai­nen tur­va­tek­niik­ka, vie­lä­pä pal­jon tehok­kaam­min kuin suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­po­li­tiik­ka olet­taa. On myös huo­mat­ta­va, että autoi­li­jat mak­sa­vat onnet­to­muus­kus­tan­nuk­set omas­ta pus­sis­taan, joko suo­raan tai vakuu­tus­ten kautta. 

  …autoi­lun ulkoi­set hai­tat ovat monin­ker­tai­sia kau­pun­geis­sa ver­rat­tui­na maa­seu­tuun, mut­ta lii­ken­teen verot ovat yhtä korkeat.

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa, sil­lä polt­toai­net­ta kuluu var­si­nai­ses­sa, pysäh­te­le­väs­sä kau­pun­kia­jos­sa huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin tasai­ses­sa maa­seu­tua­jos­sa. Kau­pun­kia­jos­ta mak­se­taan näin huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­paa polt­toai­ne­ve­roa kuin maa­seu­tua­jos­ta. Toi­saal­ta maa­seu­dun väy­lä­re­surs­sit ovat enim­mäk­seen vajaakäytössä.

  1. Jos joku ajaa lap­se­ni kuo­li­aak­si suo­ja­tiel­lä, se ei kuit­tau­du sil­lä, että lii­ken­na­va­kuu­tus kor­vaa arkun.

 68. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos joku ajaa lap­se­ni kuo­li­aak­si suo­ja­tiel­lä, se ei kuit­tau­du sil­lä, että lii­ken­na­va­kuu­tus kor­vaa arkun. 

  Tun­tuu sil­tä että tämä aihe hou­kut­te­le ihan paras­ta asia­poh­jais­ta argu­men­taa­tio­ta käyt­töön mil­tään kes­kus­te­lun osapuolelta.…

 69. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tun­tuu sil­tä että tämä aihe hou­kut­te­le ihan paras­ta asia­poh­jais­ta argu­men­taa­tio­ta käyt­töön mil­tään kes­kus­te­lun osapuolelta….

  Ei hou­kut­te­le ei. Osmol­le kui­ten­kin prop­sit tähä­nas­ti­sis­ta kes­kus­te­luis­ta. Ei tai­da koko maas­ta löy­tyä mon­taa polii­tik­koa, joka kykenee/suostuu täl­läi­seen vuo­ro­pu­he­luun äänes­tä­jien kanssa.

  Mitä kilo­met­ri­ve­roon tulee, niin kyl­lä­hän auto­puo­lue sen näki­si kau­hea­na ran­kai­su­toi­men­pi­tee­nä ja sen jäl­keen oli­si taas astet­ta vai­keam­paa saa­da oikeas­ti tär­kei­tä autoi­luun liit­ty­viä ulkois­hait­to­ja (katu­pö­ly ja ruuh­kat kau­pun­geis­sa, lähin­nä Hel­sin­gis­sä) ja pii­le­viä kus­tan­nuk­sia (pysä­köin­ti ja melua­lueil­le mene­te­tyt tont­ti­maat kau­pun­geis­sa, lähin­nä Hel­sin­gis­sä) aisoihin.

 70. Voi­si kuvi­tel­la, että äly­pu­he­li­mien kehi­tys käy­tän­nös­sä ajaa sii­hen, että n.10 vuo­den kulut­tua saam­me ovem­me auki, autom­me käyn­tiin ja “käteis“maksumme mak­set­tua älykännykällä. 

  Sii­nä on tie­tys­ti gps muka­na. Sik­si lie­nee hup­sua vaa­tia eril­lis­tä lai­tet­ta autoi­hin, pait­si ehkä nii­hin, joi­den kul­jet­ta­jal­la ei ideo­lo­gi­sis­ta tms. syis­tä ole kän­nyk­kää vuon­na 2025.

  Veron mak­su tapah­tui­si kuta­kuin­kin samaan tapaan kun nyt, kun ostan kän­ny­käl­lä limu­naa­tia automaatista.

  Eli vähän vai­kut­tai­si sil­tä, että Olli­la työ­ryh­mi­neen ei oikein näh­nyt tek­nii­kan mahdollisuusksia.

  Sinän­sä mun mie­les­tä on OK että vero­te­taan kilo­met­re­jä ja koe­te­taan hoi­taa ruuh­kau­tu­mi­nen myös näin.

  Tou­ko Mettinen
  5000 km vuo­des­sa kaup­pa- ja mökkireissuja

 71. aslak:

  Pal­jon­ko mak­saa ja mikä on kier­to­liit­ty­mien , tei­den­ka­ven­nus­ten, punai­sen aal­lon hiilijalanjälki?
  Katu­ra­ken­nel­mien reu­na­ki­veuk­set, mikä on nii­den hii­li­ja­lan­jäl­ki ja pal­jon­ko­tuot­ta­mi­nen aiheut­taa mui­ta pääs­tö­jä, kul­je­tus­ta ja jätettä?

  Sil­loin kun lii­kun autol­la mie­tin jos­kus, oli­si­ko ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää, jos vel­voi­tet­tai­siin aina pyö­räi­li­jät väis­tä­mään valo-ohjaa­mat­to­mis­sa ris­teyk­sis­sä auto­ja, bus­se­ja ym. mui­ta ras­kaam­pia ajoneuvoja? 

  Perus­te: Mitä suu­rem­pi mas­sa jou­du­taan ensin pysäyt­tä­mään ja sit­ten uudel­leen kiih­dyt­tä­mään kulut­taa enem­män ener­gi­aa, aina­kin jos jar­ru­tuse­ner­gi­aa ei voi­da ottaa talteen.

  Reu­na­ki­veyk­set ovat tar­peen, jot­ta voi­daan erot­taa kau­pun­ki maa­seu­dus­ta. Kus­tan­nuk­set mak­saa tie­tääk­se­ni kukin kau­pun­ki itse.

  1. Sak­ke. Jos olet sitä miel­tä, että pol­ku­pyö­räi­ly pitää de fac­to estää ja pyö­räi­li­jät pakot­taa autoi­lioik­si, olet­ko ihan vafr­ma, että se vähen­tää hiilidioksidopäästöjä?

 72. Pyö­räi­lyn esteet­tö­myys on ihan hyvä asia, mut­ta pitäi­si ehkä jos­kus yrit­tää miet­tiä asioi­ta koko­nais­val­tai­ses­ti. Ei pyö­räi­lyä pidä estää, ei mis­sään nimes­sä. Omat pyö­räi­ly­ni jäi­vät jokin aika sit­ten var­sin vähiin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti voin jat­kos­sa lisä­tä ‘har­ras­tus­ta­ni’. Täs­tä riip­pu­mat­ta huo­ma­sin jo kau­an sit­ten, että yhteis­kun­nas­sa asioi­ta tuli­si pyr­kiä kat­so­maan koko­nai­suu­den kan­nal­ta, ei vain yhden ryh­män etu­ja koros­taen, mui­ta vähek­syen. Toi­saal­ta, yksit­täis­tä ryh­mää, pien­tä­kään sel­lais­ta ei pitäi­si koh­tuut­to­mas­ti sorsia.

  Esim. ris­teyk­sis­sä tuli­si taa­ta, että kai­kis­ta suun­nis­ta kul­ki­jat pää­se­vät vuo­rol­laan ete­ne­mään, ilman että kukaan jou­tuu odot­ta­maan vuo­ro­aan koh­tuut­to­man pit­kään. Nykyi­ses­sä lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa (Hel­sin­gis­sä) vain tun­tuu ole­van muo­ti­na se, että pyö­räi­lyn ase­man paran­ta­mi­sek­si myös yli­lyön­nit ovat OK

  Lop­pu­tu­lok­se­na olem­me saa­neet pai­koin mm. ris­teyk­siä, jois­sa autoi­li­jan on ensin väis­tet­tä­vä pyö­rä­tie­tä käyt­tä­jiä, ja heti sen jäl­keen, samal­la tavoin kuin ennen­kin, ris­teä­vän ajo­tien ajo­neu­vo­ja. Ris­teyk­sis­sä, jois­sa on huo­no näky­vyys sivuil­le, voi siel­tä mah­dol­li­ses­ti tule­vien auto­jen ole­mas­sao­lon havait­se­mi­nen edel­lyt­tää pyö­rä­tiel­le pysäh­ty­mis­tä ja sen tuk­ki­mis­ta (ellei kyke­ne näke­mään kau­e­ma­na ole­van kul­man taak­se)! Tätä pidän aika jär­jet­tö­mä­nä. En haluai­si pyö­rä­tie­tä tuk­kia, mut­ta kun siel­tä ensin koh­taa­ma­ni pyö­rä­tien reu­nan takaa on näkö­es­tei­den vuok­si mah­do­ton­ta näh­dä ajo­tiel­le, mis­sä lii­ken­net­tä on enem­män. Olen nykyi­sin väis­tä­mis­vel­vol­li­nen suh­tees­sa kum­paan­kin ris­teä­vän lii­ken­teen tien­käyt­tä­jä­ryh­mään näh­den. Pyö­rien ja auto­jen ajo­no­peu­det voi­vat olla olo­suh­tei­siin näh­den suu­ria­kin. Täs­sä tapauk­ses­sa pyö­räi­lyä ehkä vähän lii­kaa­kin suo­si­va peri­aa­te on joh­ta­nut kan­nal­ta­ni ‘Catch-22:a’ muis­tut­ta­vaan tilan­tee­seen, joka vaa­ran­taa pyö­räi­li­jät tai hait­taa hei­dän kul­ku­aan. Hei­dän kan­nal­taan etu-ajo-oikeus saat­taa nos­taa nopeut­ta olo­suh­tei­siin näh­den lii­an kor­keak­si ja samal­la tör­mäyk­sen toden­nä­köi­syyt­tä ja seu­raus­vai­ku­tuk­sia pal­jon kas­vat­ta­val­la tavalla. 

  Valo-ohjaa­mat­to­mas­sa ei vil­kas­lii­ken­tei­ses­sä ris­teyk­ses­sä ras­kaam­man kul­ki­jan (esim. auto, bus­si tai rai­tio­vau­nu, moni­ne mat­kus­ta­ji­neen tai rek­ka ras­kai­ne las­tei­neen), jon­ka uudel­leen­kiih­dy­tys vaa­ti­si sel­väs­ti enem­män ener­gi­aa, oli­si ehkä hyö­dyl­lis­tä antaa men­nä tois­ta kevyem­pää vapaam­min. Tilan­ne riip­puu tie­tys­ti pal­jon myös lii­ken­teen vilkkaudesta.
  Yli­koh­te­lias kul­jet­ta­ja kerää hel­pos­ti taak­seen pit­kän jonon, välil­lä­ruuh­kak­si asti.

  On tun­tu­nut välil­lä vähän höl­möl­tä, kun esim. jalan­kul­ki­ja­na olen hidas­ta­nut nopeut­ta­ni jo hyvis­sä ajoin ennen vähän käy­te­tyn suo­ja­tien alku­pää­tä lähes­tyes­sä­ni, jot­ta sitä ris­teä­väs­ti lähes­ty­vä bus­si sai­si vapaan kulun, mut­ta koh­te­lias bus­si­kus­ki sii­tä huo­li­mat­ta pysäyt­tää ajo­neu­von­sa pääs­tääk­seen yksit­täi­sen jalan­kul­ki­jan mene­mään ensin. Näi­tä tapauk­sia sat­tuu aika ajoin.

  Jos ajo­neu­vos­sa on jar­ru­tuse­ner­gian tal­teen­ot­to, mitä roh­ke­nen epäil­lä (eivät kai nämä vie­lä tai­da olla kovin ylei­siä), ei asia lie­ne aivan yhtä tär­keä, mut­ta jos näen että bus­sis­sa on useam­pia mat­kus­ta­jia vai­kut­taa tilan­ne aika eri­koi­sel­ta. Tilan­ne riip­puu tie­tys­ti pal­jon myös lii­ken­teen vilkkaudesta.

  Lii­ken­tee­seen tar­vi­taan erit­täin sel­keät väis­tä­mis­sään­nöt, jot­ta kaik­ki kyke­ni­si­vät nii­tä nou­dat­ta­maan. Koh­te­liai­suus ja sopu on aina toi­vot­ta­vam­paa kuin itse­pin­tai­nen oman tai oman ryh­män edun ajaminen. 

  Edel­lä men­tiin aika lail­la yksi­tyis­koh­tiin, mut­ta ne tuo­vat toi­vot­ta­vas­ti esiin sen, että ongel­ma­kul­jet­ta­jia voi olla sekä autoi­li­joi­den että pyö­räi­li­jöi­den­kin jou­kos­sa. Pyö­räi­li­jöi­den mää­rän kas­vaes­sa ei mie­les­tä­ni nykyi­nen, lähes täy­sin val­vo­ma­ton, vil­li tilan­ne (pyö­räi­lyn osal­ta) voi jatkua. 

  Vero­tuk­sen osal­ta totean, että jos esim. 95% autoi­li­jois­ta vaih­tai­si pyö­riin, oli­si täy­sin jär­je­tön­tä sälyt­tää nykyi­sen vero­ker­ty­män tuot­ta­mi­nen jäl­jel­le jää­vän 5%:n har­teil­le. Se ei tai­tai­si olla enäää kohtuullista! 

  Suo­men sää- ja kelio­lo­suh­teis­sa en vain haluai­si vero­tuk­sel­li­sin kei­noin ‘pakot­taa’ ihmi­siä (eri­lai­si­ne tar­pei­neen ja läh­tö­koh­ti­neen) johon­kin tiet­tyyn lii­ken­ne­muo­toon. Lain­sää­dän­nöl­lä on tapa­na olla aika jäyk­kää ja kul­loi­set olo­suh­teet on mah­do­ton­ta arvioi­da sii­nä kaik­kia tapauk­sia oikeu­den­mu­kai­ses­ti huo­mioi­vak­si. Toi­saal­ta por­saan­rei­kiä­kään ei sai­si jää­dä. Auto­kan­nan muut­tu­mi­nen kovin paket­ti­au­to­val­tai­sek­si ei tai­tai­si sekään olla km-veron sää­tä­jien tavoi­te. Vaih­toeh­to­ja pitäi­si sil­ti olla, jot­ta jokai­nen voi vali­ta niis­tä itsel­leen (ja muil­le?) kul­loin­kin sopivimman.

  Mis­sä vai­hees­sa polt­toai­ne- ja auto­ve­ron tuo­ton ale­ne­ma joh­taa esim. pyö­rä­ve­ron käyt­töön­ot­toon jää näh­tä­väk­si. Aja­tus on var­mas­ti useim­mis­ta pyö­räi­li­jöis­tä (myös minus­ta) epä­miel­lyt­tä­vä, kuten vero­tus yleen­sä­kin, mut­ta oli­si kiin­toi­saa kuul­la mie­li­pi­tee­si täs­tä­kin asias­ta. Ajat­ko vain pyö­räi­li­jöi­den vain koko maan etua?

 73. Kyse ei ole tule­vai­suu­de­nus­kos­ta tai tek­no­lo­gia­pe­los­ta vaan vero­jen kan­ta­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaal­la tavalla.

  Mie­les­tä­ni ei ole osoi­tet­tu jär­jes­tel­män tuot­ta­van niin pal­jon lisä­ar­voa esim polt­toai­ne­ve­ron ja perin­tei­sen ruuh­ka­mak­sun yhdis­tel­mään, että kor­keam­pi kus­tan­nus kan­nat­tai­si mak­saa. Lisä­ar­von pitäi­si myös sisäl­tää jon­kin­lai­nen mar­gi­naa­li, kun kysees­sä on ainut­laa­tui­nen jär­jes­tel­mä, jon­ka lopul­li­nen hin­ta on arvioi­den varassa.

  Sit­ten on vie­lä se tietoturva.

  1. Mie­les­tä­ni ei ole osoi­tet­tu jär­jes­tel­män tuot­ta­van niin pal­jon lisä­ar­voa esim polt­toai­ne­ve­ron ja perin­tei­sen ruuh­ka­mak­sun yhdis­tel­mään, että kor­keam­pi kus­tan­nus kan­nat­tai­si mak­saa. Lisä­ar­von pitäi­si myös sisäl­tää jon­kin­lai­nen mar­gi­naa­li, kun kysees­sä on ainut­laa­tui­nen jär­jes­tel­mä, jon­ka lopul­li­nen hin­ta on arvioi­den varassa.

   Sit­ten on vie­lä se tietoturva.

   Siis miten? Tuk­hol­man tie­tul­lien inves­ton­ti­kus­tan­nus oli 250 mil­joo­naa euroa, se on samaa suu­ruus­luok­kaa kuin tämän kilo­met­ri­ve­ron hin­ta koko maas­sa. Olli­lan ehdo­tuk­sen mukaan viran­omais­ten hal­tuun siir­tyi­si Olli­lan mal­lis­sa vain euro­mää­räi­nen tie­to, mut­ta Tuk­hol­man tiet6ulli kerää reaa­liai­kais­ta tio­toas auton liik­kes­tä suo­raan viran­omais­ten rekisteriin.

 74. Ohjel­ma­tek­ni­ses­ti seu­raa­va­lai­nen sys­tee­mi on help­po raken­taa: “Kuvi­tel­kaam­me täy­del­li­sen äly­käs tie­mak­su, joka vaih­te­li­si jyr­käs­ti ajan ja pai­kan suh­teen.” Ns. mas­si­vi­sis­ta avoi­mis­sa monen pelaa­jan peleis­tä on (MMO) hyö­tyä sys­tee­min modu­laa­ri­suu­den ymmärtämisessä.

  Mut­ta miten sit­ten se pie­ni autol­la aje­le­va ihmi­nen osaa vali­ta sen hal­vim­man reitin? 

  Het­ki­sen poh­dit­tu­aan lii­an monia vaih­toeh­to­ja pie­ni autoi­li­ja päät­te­lee: jos autol­la aja­mi­nen ei kaa­da talout­ta­ni eikä har­mi­ta lii­kaa ajan sil­lä ja sil­lä sipu­li. Muu­ten tyy­dyn joukkoliikenteeseen. 

  Eli sys­tee­mi on help­po raken­taa mut­ta sen vai­ku­tus­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­seen on vai­kea ennus­taa ja saman­lai­siin lop­pu­tu­lok­siin pääs­täi­siin muil­la­kin vähem­män hie­nos­tu­neil­la sys­te­meil­lä joi­hin ei tar­vit­si­si käyt­tää niin pal­jon veron­mak­sa­jan rahaa. 

  Esi­mer­kik­si edel­lä esi­tet­ty erin­omai­nen kom­ment­ti, mis­sä ehdo­te­taan että paik­ka­kun­nas­ta riip­puen (lue Hel­sin­ki), voi­si jou­tua osta­maan pai­kal­li­sen ajo­li­pun autol­leen. Jos tämä oli­si esim 10 eur per päi­vä niin jo bus­sit pulis­te­li­si­vat ihmisistä.

  Pie­nen autoi­li­jan näkö­kul­mas­ta näkee että esi­tys suun­ni­tel­ma on joten­kin suhteeton.

 75. Pari huo­mio­ta:

  - Hank­keen rahal­li­sis­ta hyö­dyis­tä mer­kit­tä­vä osa tuli sii­tä, että aja­mi­sen kal­lis­tu­mi­nen vähen­tää lii­ken­net­tä jon­ka taas las­ke­taan vähen­tä­vän kuo­le­man­ta­pauk­sia ja louk­kaan­tu­mi­sia. Suo­mes­sa ihmis­hen­gen arvo on nos­tet­tu fis­kaa­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta vai­keas­ti perus­tel­ta­val­le tasol­le, jol­la mit­kä tahan­sa kus­tan­nuk­set on las­ken­nal­li­ses­ti perus­tel­ta­vis­sa sil­lä, että sääs­tyy pari ihmis­hen­keä. Se on aika pal­jon ole­tet­tu maas­sa, jos­sa mer­kit­tä­vän ihmis­mää­rän eli­ni­käi­nen kont­ri­buu­tio val­tion­ta­lou­teen, BKT:hen ja ihmis­kun­nan ylei­seen eteen­päin­me­noon on negatiivinen.

  - Meil­lä voi ja nykyi­sin pitää perus­tel­la ihan jokais­ta han­ket­ta sil­lä, että täs­tä voi tul­la mer­kit­tä­vä vien­ti­teol­li­suu­den haa­ra joka tuo tuon­ti­mil­jar­de­ja ja työ­paik­ko­ja. Se onnis­tui suo­ma­lai­sil­ta ker­ran NMT:n/GSM:n kans­sa, eikä onnis­tu tois­ta ker­taa, aina­kaan teke­mäl­lä ihan samo­ja jut­tu­ja joi­ta teh­dään jok’i­ki­ses­sä muus­sa maas­sa. Help­po luva­ta, kos­ka koi­ra ei perään hau­ku — iki­nä. Jos satel­liit­ti­seu­ran­ta jos­tain syys­tä menee läpi Sak­sas­sa (“vapaat nopeu­det vapail­le kan­sa­lai­sil­le”), niin todel­li­suu­des­sa sys­tee­min raken­ta­vat Bosch, Sie­mens ja kump­pa­nit, ja autoe­lekt­ro­nii­kan Foxconn. Vien­ti­me­nes­tys­ten maa­lai­lu perus­te­luis­sa pitäi­si kiel­tää, ja kes­kit­tyä Suo­mes­sa teke­mään asiat suo­ma­lais­ten kan­nal­ta fik­sul­la ja kus­tan­nus­te­hok­kaal­la taval­la. Jos näin onnis­tu­taan teke­mään, sil­le osaa­mi­sel­le voi löy­tyä otta­jia muu­al­ta­kin. Kan­sal­li­sil­la varoil­la rahoi­te­tuil­le pilot­ti­hank­keil­le taas ei löydy.

 76. Saa­ra: Visu­aa­li­nen ver­tai­lu 69 ihmi­sen vie­mäs­tä tilas­ta lii­ken­tees­sä eri liikennevälineillä:

  http://www.wearetraffic.org/sites/default/files/images/Bike_Car_Comparison.jpg

  Tämä ver­tai­lu on vie­lä­pä mal­til­li­nen sii­nä suh­tees­sa, että sii­nä ei ole huo­mioi­tu tur­va­vä­lien vai­ku­tus­ta (lii­ken­tees­sa kun on kai­ke­ti idea­na liik­kua). Kun huo­mioi­daan, pal­jon­ko mat­kus­ta­jia saa­daan tur­va­vä­lien väliin, ero lin­ja-auto­jen ja hen­ki­lö­au­to­jen välil­lä kas­vaa entisestään.

  Toi­saal­ta, täs­sä­hän on ver­rat­tu juu­ri 69 mat­kus­ta­jaa kai sik­si, että se 70. mat­kus­ta­ja jou­tui­si har­mik­seen odot­ta­maan seu­raa­vaa lin­ja-autoa, mut­ta sil­ti ero tilan vie­mi­ses­sä on valtava.

 77. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tämä vaa­ti­si vähän lisää seli­tys­tä. Jos suku­lainsxe­ni asuu Tuk­hol­mas­sa sata met­riä tul­li­ra­jan sisä­puo­lel­la, menen tapaa­maan hän­tä ja pysä­köin auto­ni vii­kok­si hänen auto­tal­liin­sa, ja ajan takai­sin, miten väl­tyn sitä, että minua ei velo­te­ta kah­des­ta täy­si­mää­räi­ses­tä päi­väs­tä vaan ainoasd­taan 200 met­rin ajosta?

  Jos veloi­tus tapah­tuu vain tul­li­lin­jan yli­tyk­ses­tä, niin ongel­maa ei ole?

  1. Jos veloi­tus tapah­tuu vain tul­li­lin­jan yli­tyk­ses­tä, niin ongel­maa ei ole?

   Täs­sä on se ongel­ma, että minul­le näkyy, mihin vies­tiin on vas­tat­tu, mut­ta ilmei­se­ti muil­le se ei näy. Tämä oli vas­taus esi­tyk­seen, jon­ka mukaan mak­su riittp­pui­si sii­tä, kau­an­ko on oles­kel­lut tul­li­ra­jan sisällä.

 78. Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että jos kal­lis satel­liit­ti­pai­kan­nus ote­taan käyt­töön, sitä tulee käyt­tää moni­puo­li­ses­ti. (Vie­ras­tan kyl­lä sitä pakol­lis­ten ja vapaa­eh­tois­ten tek­nis­ten oheis­lait­tei­den mää­rää, joka autoi­hin on tul­lut ja tulos­sa, ja sik­si tätä­kin.) Etu­na satal­liit­ti­pai­kan­nuk­ses­ta on tark­ka vero-ohjaus, jota voi­daan sovel­taa vapaut­ta­maan aitoa syr­jä­seu­tu­lii­ken­net­tä muu­ten perus­tel­lus­ta kireas­tä vero­tuk­ses­ta ja tuo­maan tiuk­kaa ruuh­ka-ohjaus­ta oikeil­le ruuh­ka-alueil­le. Mini­mis­sään pitäi­si olla nel­jä maan­tie­teel­lis­tä vyö­hy­ket­tä ja ehkä vie­lä aikadifferentiointia.

 79. Hyvä että poh­dis­kel­laan. Huo­noa se että aika­kau­del­lem­me tyy­pil­li­sel­lä taval­la ei enää luo­te­ta kau­pun­ki- tai alue­suun­nit­te­luun. Joku kol­lo sai­si esi­mer­kik­si ehdot­taa Hel­sin­gin kes­kus­taan suu­ria tor­ni­ta­lo­ja ilman että uskal­let­tai­siin suo­raan sanoa että nai­sia nau­rat­ta­vaa höpe­lyyt­tä hän vain edustaa.

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun pitäi­si olla pit­kä­jän­teis­tä, luok­kaa 50/100/150 v pää­hän ulot­tu­vaa. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta että kapi­ta­lis­ti­nen liike(hdintä) pyr­kii kai­ken aikaa hää­tä­mään kaik­kia ihmi­siä ns. kolois­taan, jot­ta hei­tä voi­tai­siin jat­ku­vas­sa liik­kees­sä ole­vi­na rii­sua ja saa­lis­taa, kuin tur­vat­to­mia sotapakolaisjonoja.

  Ettei diver­goi­si aivan niin rau­ta­lan­kaan lai­tet­tu­na: ilman että ymmär­ret­täi­siin kapi­ta­lis­tis­ta lii­ket­tä, lii­ken­neon­gel­mien pun­ta­roin­ti on kovin vaja­vais­ta, jopa suun­nit­te­le­mat­to­muut­ta (lais­sez-fai­re) myö­täi­le­vää. Kau­pun­git kas­va­vat, vaik­ka muka väki­sin, ruuh­kat kas­va­vat muka ja vaik­ka nii­tä koe­te­taan hie­man ohjail­le sin­ne tai tän­ne, siten tai täten, niin aina tulee uusia ruuh­kia. Vain suun­nit­te­le­mat­to­muusi­deo­lo­gian mah­ti säi­lyy ja yllä­pi­tää kaa­os­ta kai­ken yllä (, jos emme hei­tä sen mah­ti­puo­luei­ta vallasta). 

  Mik­si kai­ken­ta­sois­ta alue­suun­nit­te­lua on sit­ten vähen­net­ty ja vähen­ne­tään? Sik­si että se sotii kapi­ta­lis­ti­sen yrit­te­lyn ja sijoi­tus­rön­syi­lyn vapaut­ta vas­taan. Pitäi­si saa­da raken­taa min­ne tahan­sa, mitä tahansqa, ruuh­kaut­taa mitä seu­tua tahansa. 

  Kri­ti­soi­kaa tätä, hyvät ystä­vät! Yksi Olli­la nyt ei ole kuin yksi tek­nis­ten inno­va­tioi­den kehit­tä­mi­sen mai­no­sil­ma­pal­lo. Jon­ka Nokia-lei­mat­tu pal­lo kai­ken lisäk­si pok­sah­ti jo rikki.

 80. Poju Ant­sa­lo: Kun huo­mioi­daan, pal­jon­ko mat­kus­ta­jia saa­daan tur­va­vä­lien väliin, ero lin­ja-auto­jen ja hen­ki­lö­au­to­jen välil­lä kas­vaa entisestään.

  Olen­nai­nen asia on met­rien sijas­ta sekun­nit. Täs­sä ver­tai­lus­sa bus­si voit­taa reak­tio­ai­ko­jen ja tur­va­vä­lien vuok­si enem­män mut­ta hävi­ää mata­lam­mal­la kiih­ty­vyy­del­lään. Kau­pun­gis­sa olen­nai­nen kysy­mys­hän on se, mon­ta­ko ihmis­tä lii­ken­ne­va­lois­ta saa­daan läpi yhdel­lä valovuorolla.

  Maan­tiel­lä olen­nai­nen asia on mitat­ta­vis­sa met­rei­nä, jos lii­ken­ne sujuu eteen­päin. Sil­loin pitää huo­mioi­da bus­sin tar­vit­se­van pidem­män tur­va­vä­lin (pidem­pi jar­ru­tus­mat­ka, ilma­jar­ru­jen viive).

  Toi­saal­ta näi­den lil­lu­kan­var­sien sijas­ta olen­nais­ta on kui­ten­kin kat­soa lii­ken­ne­vä­li­nei­den todel­li­sia käyt­tö­as­tei­ta. Täyt­tä bus­sia on vai­kea päi­hit­tää tehok­kuu­des­saan. Toi­saal­ta har­va bus­si menee suo­rin­ta tie­tä pai­kas­ta A paik­kaan B täy­te­nä, jol­loin tie­ti­lan käy­tön kan­nal­ta tehok­kuus puto­aa teo­reet­ti­ses­ta maksimista.

  Hen­ki­lö­au­to­kaan ei oli­si ihan niin huo­no, jos se kul­ki­si täy­te­nä. Yhden hen­gen kul­jet­ta­mi­nen hen­ki­lö­au­tos­sa ruuh­kas­sa on epä­toi­voi­sen teho­ton­ta, mut­ta vii­den hen­gen kans­sa suh­teel­li­nen tehot­to­muus riip­pu­nee rei­tis­tä. Jos­tain syys­tä hen­ki­lö­au­to­jen alhai­nen käyt­tö­as­te ote­taan annet­tu­na, vaik­ka var­sin mal­til­li­set paran­nuk­set sii­nä voi­si­vat hel­pot­taa lii­ken­net­tä paljon.

  Tak­si lie­nee tie­ti­lan käy­tön kan­nal­ta huo­noin vaih­toeh­to, kos­ka se aje­lee välil­lä nol­lan hen­gen hyö­ty­kuor­mal­la ja saa hidas­taa jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­tä­mäl­lä samo­ja kais­to­ja. Sil­lä voi kui­ten­kin olla epä­suo­ria hyviä vai­ku­tuk­sia jois­sain tilan­teis­sa. (= Vähen­tää autonomistusta.)

  Hyvin suun­ni­tel­tu ruuh­ka­mak­su las­kut­taa ajo­neu­voil­ta nii­den todel­li­suu­des­sa aiheut­ta­mas­ta hai­tas­ta. Tämän pitäi­si kos­kea myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä, ts. jul­kis­ten käyt­tä­mi­sen pitäi­si olla ruuh­ka-aikaan kal­lim­paa. (Tämä ei juu­ri kei­kau­ta yksi­tyi­sau­toi­lun ja jul­ki­sen suh­det­ta, jos bus­sis­sa sil­lä mak­sul­la on 70 mak­sa­jaa ja hen­ki­lö­au­tos­sa 1.)

  Ruuh­ka­mak­sun ei toi­miak­seen tar­vit­se vähen­tää tien koko­nais­käyt­töä lain­kaan, olen­nais­ta on lei­ka­ta ruuhkahuippuja.

 81. Para­hin naapurini,

  Aluk­si kom­men­tit teeseihisi:

  1. Suo­mi on yksi EU:n har­vim­min asut­tu­ja mai­ta. Autoil­le on vil­jal­ti tilaa vaa­ka­ta­sos­sa ja alhaal­la sekä ylhääl­lä. On vain poliit­ti­ses­ta tah­dos­ta kiin­ni, kus­tan­taa­ko yhteis­kun­ta tämän pal­ve­lun vero­va­roil­la vai anta­vat­ko poliit­ti­set päät­tä­jät sen yksi­tyis­ten yri­tys­ten rahas­tet­ta­vak­si. Näyt­tää sil­tä, että jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on käy­tös­sä kun sii­tä hyö­ty­vät poliit­ti­set puo­lu­eet­kin HV-järjestelyin…

  2. Täs­mäl­leen sama tapah­tuu kun läh­det fil­la­ril­la ja vie­lä koros­tet­tu­na. Täs­tä syys­tä tulee eri­tyi­ses­ti vähen­tää liik­ku­mis­ta fil­la­ril­la ja jalan.

  3. Lii­ken­teen melu osa­taan eris­tää nyky­tek­nii­kal­la hai­tat­to­mal­le tasolle.

  4. Lii­ken­ne tap­paa ja vam­maut­taa. Asu­mi­nen tap­paa ja vam­maut­taa. Urhei­lu tap­paa ja vam­maut­taa. Ihmis­suh­teet tap­pa­vat ja vam­maut­ta­vat. Huu­meet ja alko­ho­li tap­pa­vat ja vam­maut­ta­vat. Mut­ta oleel­lis­ta on se, että nämä kaik­ki ovat väli­neel­li­siä teki­jöi­tä. Oikeas­ti ihmis­ten valin­nat ja toi­met tap­pa­vat ja vam­maut­ta­vat. Joten jon­kin väli­neen verot­ta­mi­nen on absur­dia ajattelua.

 82. toke: Eli fil­la­roit­si­jat pitää pakot­taa dösiin, ettei­vät vie enem­män tilaa?

  Mis­sä on puhut­tu pakot­ta­mi­ses­ta? Jär­ke­vin liik­ku­mis­muo­to kan­nat­taa teh­dä suh­teel­li­ses­ti hou­kut­te­le­vim­mak­si, sii­nä kaikki. 

  Heti kun pyö­räi­li­jöi­tä on niin pal­jon että tiet tuk­keu­tu­vat päi­vit­täin ja pyö­rien vie­mä pysä­köin­ti­ti­la nos­taa asu­mi­sen hin­taa koh­tuut­to­mas­ti, voi­daan har­ki­ta oli­si­ko syy­tä paran­taa jon­kin toi­sen liik­ku­mis­muo­don hou­kut­te­le­vuut­ta. Voit halu­tes­sa­si itse las­kea, kuin­ka mones­ta pyö­räi­li­jäs­tä täs­sä oli­si kysymys.

 83. Sää­te­lyä tuli­si vähen­tää valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia ja vapausas­tei­ta lisä­tä, jot­ta yhteis­kun­ta ja sen talous kehit­tyi­si nykyis­tä parem­min. Kaik­ki rajoi­tus­funk­tiot rajaa­vat; verot, mini­mi ja mak­si­mieh­dot jne. Ei ihme , että talou­tem­me ei kehi­ty. Myy­mä­tön­tä työ­tä on SAK:n ja mui­den nk etu­jär­jes­tö­jen varas­tot täyn­nä ja kier­to­no­peus sen­kun laskee. 

  Teho­kas kom­mu­ni­koin­ti eli tie­don, ihmis­ten, tava­roi­den, rahoi­tuk­sen ym vapaa liik­ku­mi­nen ja mah­dol­li­suus yhdis­tel­miin luo edel­ly­tyk­siä työn­te­koon, yrit­tä­mi­seen ja yhteis­kun­nan kehitykseen.

  Muu­ta­man mil­joo­nan suo­ma­lai­sen työ oli­si täy­sin mah­dol­lis­ta myy­dä 7 mil­jar­din ihmi­sen mark­ki­noil­le, jos toi­mi­sim­me oikein, emme­kä jar­rut­te­li­si yrit­tä­mis­tä ja työn­te­koa ja demo­ti­voi­si toisiamme.

 84. Sep­po Nik­ki­lä: Lii­ken­teen melu osa­taan eris­tää nyky­tek­nii­kal­la hai­tat­to­mal­le tasolle.

  Epäi­len suun­nat­to­mas­ti (ulkoi­lua­lu­eet, puis­tot, pyö­rä­tiet, kevyen lii­ken­teen väy­lät, jne. ovat kaik­ki auto­tei­den vie­res­sä), mut­ta vaik­ka osat­tai­siin­kin niin sil­ti­kään näin ei tehdä.

 85. Asia on niin että jol­la on varaa autoon niin on varaa maksuihin.
  Tule­vai­suu­den säh­kö­au­tot eivät polt­toai­ne­ve­roa tan­ka­tes­saan maksa.
  Tätä vas­taus­ten vuo­da­tus­ta kun lukee niin niin näyt­tää Suo­mi tukah­tuu oikeu­den­mu­kai­suu­teen eikä mis­tään tule valmista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.