Kilometrivero ja isoveljen valvova silmä

LISÄYS 23.12: Olli­lan työ­ryh­män raport­tiin pää­see täs­tä

Täs­sä ket­jus­sa on tar­koi­tus kes­kus­tel­la sii­tä vain sii­tä, mikä on ehdo­te­tun kilo­met­ri­ve­ron vai­ku­tus tie­to­suo­jan kan­nal­ta ja onko tuo ongel­ma väl­tet­tä­vis­sä. Väi­tän, ettei mer­ki­tys ole kovin iso ja että se on vältettävissä.

Ei pal­jon uut­ta tietoa

Olet­ta­kaam­me, että mys­ti­nen iso­ve­li pys­tyy aina saa­maan tie­toon­sa kai­ken sen datan, joka meis­tä kerä­tään mihin­kään ulko­puo­li­seen rekis­te­riin hyvän­sä ja että iso­ve­li pää­see näin ollen vai­vat­to­mas­ti kiin­ni myös kaik­kiin rekis­te­rei­hin, joi­hin tal­le­te­taan tie­to­ja kilo­met­ri­ve­roa var­ten. Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka iso­ve­li tie­tää meis­tä jo jok­seen­kin kai­ken sen, mitä tuo rekis­te­ri sisältää.

Iso­ve­li tie­tää tar­kal­leen, mis­sä kän­nyk­käm­me liik­kuu, saa sel­vil­le olin­paik­kam­me aina kun avaam­me face­boo­kin tai Hesa­rin net­ti­ver­sion pai­kal­lis­säi­neen. Lisäk­si hän tie­tää kaik­ki ostok­sem­me, jois­sa olem­me näyt­tä­neet S‑etukorttia tai muu­ta vas­taa­vaa urkin­ta­tar­koi­tuk­seen teh­tyä asia­kas­kort­tia. Iso­vel­jen rekis­te­riin tulee aina mer­kin­tä, kun mak­sam­me muo­vi­ra­hal­la ja niin edel­leen. Kun iso­vel­jel­lä on kaik­ki tämä tie­to jo nyt, kan­nat­taa­ko hänen pan­na tik­kua ris­tiin tie­tääk­seen, mis­sä autom­me on, hän­hän tie­tää jo kän­nyk­käm­me on ja on ollut. Kän­nyk­kä meil­lä on muka­nam­me aina, autoa ajam­me vain osan aikaa. Ja kun kän­ny­käl­lä puhuu, iso­ve­li tie­tää, kenen kans­sa puhum­me ja mis­tä. Autos­ta hän tie­tää vain, miten auto liik­kuu, mut­ta ei, kuka sitä ajaa ja kei­tä on kyydissä.

Tie­to­suo­ja on help­po ratkaista

Jos niin halu­taan, tämä kilo­met­ri­ve­ro on teh­tä­vis­sä niin, ettei iso­vel­jen tie­dos­toi­hin tule muu­ta mer­kin­tää kuin se pal­jon­ko ajam­me. Sen­hän hän jo tie­tää sii­tä, että mak­sam­me tank­kauk­sen muo­vi­ra­hal­la. Olli­lan möti­kän ei tar­vit­se lähet­tää ulos mitään muu­ta tie­toa kuin sen, kuin­ka suu­ren las­kun olem­me saa­neet aikaan. Jos niin pää­te­tään, jär­jes­tel­mä raken­ne­taan niin, ettei autos­ta siir­ry ulos muu­ta tie­toa.  Jos pää­te­tään, ettei muu­ta tie­toa myös­kään kerä­tä, sitä ei kerä­tä, mut­ta jos halu­taan, että las­kun oikeel­li­suus on mah­dol­lis­ta tar­kis­taa, lai­te voi tal­len­taa vuo­den ajot sisään­sä. 16 gigan muis­ti­ti­kun vähit­täis­hin­ta on jo nyt alle kympin.

En ker­ta­kaik­ki­ses­ti osaa näh­dä täs­sä tie­to­suo­jaon­gel­maa, joka ei oli­si ratkaistavissa.

 

 

358 vastausta artikkeliin “Kilometrivero ja isoveljen valvova silmä”

 1. En ker­ta­kaik­ki­ses­ti osaa näh­dä täs­sä tie­to­suo­jaon­gel­maa, joka ei oli­si ratkaistavissa.”

  Tie­to­suo­ja perus­tuu ihmis­ten väli­seen luot­ta­muk­seen, sii­hen, että teh­dyis­tä sopi­muk­sis­ta pide­tään kiin­ni. Aikai­sem­man tun­tien ja ihmi­sen perus­luon­teen tie­täen on hyvin vai­kea uskoa sii­hen, ettei jär­jes­tel­mää käy­tet­täi­si väärin.

  Vaik­ka se ensim­mäi­set vuo­det pysyi­si­kin kuo­sis­saan, niin onko näin enää 10–20 vuo­den pääs­tä sen käyttöönotosta?

  Ja kun tek­niik­ka on autoon asen­net­tu, niin eikö ole ihan vain poliit­tis­ten pää­tös­ten varas­sa, kuin­ka sitä pää­te­tään hyö­dyn­tää mil­loin mis­sä­kin asias­sa. Miten nämä poliit­ti­set pää­tök­set voi enna­koi­da vai eikö tarvitsekaan?

  Tus­kin sinä­kään uskal­lat luva­ta, että se, mikä jär­jes­tel­mä käyt­töön otet­taes­sa sovi­taan, pitää lop­puun saakka.

 2. Ongel­ma ei ole se, ettei­kö jär­jes­tel­mäs­tä voi­si oikeas­ti raken­taa riit­tä­vän tietosuojattua. 

  Sen­si­jaan sinä tai kukaan muu­kaan polii­tik­ko ei voi miten­kään luva­ta, mitä ensi hal­li­tus tekee. Esi­mer­kik­si tuol­lai­set tie­dot on hyvin­kin help­po ottaa käyt­töön kun vain teh­dään pää­tös että näin toimitaan.

 3. Joo autois­sa­han on aivan lois­ta­vat ete­ne­män mit­taus­lait­teet, sof­tat ja antu­rit (=VTI Ham­lin Oy Fin­land), että GPS:lle ei jäi­si muu­ta vir­kaa, kuin ilmoit­taa mil­lä kilo­met­ri­tak­sal­la (=Ollil­lan vyö­kyk­keel­lä, joko maa­seu­dul­la = 0, tai kau­pun­gis­sa =1) auto mat­kaa vero­tet­ta­vaa matkaansa.

  Siis lisää mas­to­ja ja tukia­se­mia luon­toon ja teil­le. Koh­ta mas­tot ovat kodeis­sa­kin mit­taa­mas­sa (= itse asias­sa ovat jo wlan-tukia­se­mien muo­dos­sa ja luu­reis­sa) sitä, mitä kodeis­sa teh­dään, ja teh­dään­kö jota­kin, mitä voi­tai­siin verot­taa. Mik­ro­sof­ti­han jo asuu­kin monien kodeis­sa esim. mik­ro­fo­nien ja kame­roi­den roo­lis­sa (siis Win­dows ja Linux molem­mat tar­joa­vat nuo metodit).

  Ps. Olen sitä miel­tä, että työk­kä­rei­hin tuli­si pal­ka­ta tek­no­kraat­te­ja eikä kynän teroittajia.

 4. Olen ihme­tel­lyt, että mik­si te vih­reät ette nos­ta mete­liä sii­tä, että mer­kit­tä­vä osa ympä­ris­tö­oh­jauk­ses­ta aio­taan ottaa pois lii­ken­teen vero­tuk­ses­ta. Olli­la on rehel­li­ses­ti huo­lis­saan sii­tä, että polt­toai­neen kulu­tuk­sen vähe­ne­mi­nen joh­taa vähe­ne­viin vero­tu­loi­hin. Kyl­lö­nen onkin sit­ten vähem­män rehel­li­nen, kun ei puhu vähe­ne­vis­tä vero­tu­lois­ta vaan “ympä­ris­tö­oh­jauk­ses­ta” (tosin ilmei­ses­ti mer­ki­tyk­ses­sä, että sen mää­rää halu­taan vähen­tää eikä lisätä).

  Mikä on ongel­ma nykyi­ses­sä tren­dis­sä, että auto­jen kulu­tus vähe­nee (oli kysees­sä sit­ten TSI- ja Eco­boost ‑moot­to­rit tai säh­kö­au­tot) ja uuden auton ostoa vero­te­taan, jol­la huo­leh­di­taan progres­sii­vi­suu­des­ta vero­tuk­ses­sa sekä uuden auton val­mis­ta­mi­sen ympä­ris­tö­taa­kas­ta? Jos pääs­töt vähe­nee ja auto­ve­rol­la kont­rol­loi­daan uusien auto­jen han­kin­taa vähä­pääs­töi­siin, mitä paran­nus­ta tuo tämän ympä­ris­tö­noh­jauk­sen alas­ajo ja uusien auto­jen hin­to­jen pol­ke­mi­nen siten, että vähä­ku­lu­tuk­si­ses­ta autos­ta ale­taan periä veroa kilometreittäin?

  Yhä­kin, mik­si kaa­va “tilas­toi­tu kes­ki­ku­lu­tus” ker­taa “vuo­tui­nen ajo­suo­ri­te” on teil­le ympä­ris­tö­pe­rus­tei­nen vero­te, mut­ta ben­sii­nin verot­ta­mi­nen ei sitä ole? Eikö [N litraa/km]*[km] ole yhtä kuin [N lit­raa]? Mik­si polt­toai­ne­ve­ro ei muka toi­mi? Osaat­te­ko te matematiikkaa?

  Tyh­mil­lä teko­syil­lä raken­nat­te polii­si­val­tio­ta, ja vie­lä­pä mil­jar­di­luo­kan hintalapulla.

  Ja mitä tulee Vasem­mis­to­liit­toon, ei heil­lä­kään ole näem­mä mitään huol­ta sii­tä, että auto­ve­ron pois­ta­mi­nen tar­koit­taa regres­siii­vis­tä, köy­hiin koh­dis­tet­tua vero­tus­ta. Kii­tos ja hei, post­mo­der­ni maa­il­ma ja poke­ri­naa­mai­nen valehtelu.

  1. whiic
   Mis­tä ehdo­tuk­ses­ta kir­joi­tat? Kir­joi­tuk­ses­ta­si tulee käsi­tys, että ben­sa­ve­ro oli­si tar­koi­tus kor­va­ta kilo­met­ri­ve­rol­la. Tar­koi­tus on kor­va­ta auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro ja vie­lä säi­lyt­täen noi­den vero­jen nykyi­nen ympä­ris­tö­por­ras­tus. Myön­nät kai, että autos­ta aiheu­tuu pääs­tö­jä, kun sil­lä aje­taan, ei sil­loin kun se sei­soo tal­lis­sa. Ker­ro, miten se hei­ken­tää kan­nus­tin­ta kuluit­taa vähän polttoainetta?

 5. Var­sin ylei­ses­sä on kui­ten­kin usko, että vaik­ka sys­tee­mi oli mah­dol­lis­ta toteut­taa kuvaa­mal­la­si taval­la tie­to­suo­jaa kun­nioit­taen, niin käy­tän­nös­sä sitä ei niin tul­tai­si tekemään.

  1. Sam­po S?
   Vas­tus­tat­ko sitä, jos se toeu­te­taan kuvaa­mal­la­ni taval­la. Vas­tus­tat­ko yli­pään­sä kaik­kea, mikä voi­daan toteu­taa väärin?
   Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
   Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

 6. Jot­ta yksi­tyi­syys edes peri­aat­tees­sa vois toteu­tua, niin ainut mitä voi­daan rekis­te­röi­dä on aje­tut kilometrit. 

  Olli­lan rapor­tis­sa läh­de­tään vir­heel­li­ses­ti sii­tä, että autol­la ajaa vain yksi hen­ki­lö — puhu­taan autos­ta ja käyt­tä­jäs­tä ikään kuin se oli­si sama asia. Kun tuo ei pidä paik­kaan­sa ja jos ajet­tu reit­ti rekis­te­röi­dään veron tar­kis­ta­mis­ta var­ten ja jos se voi­daan myö­hem­min sel­vit­tää, niin yksi­tyi­syys vaa­ran­tuu vääjäämättä.

  Jos pel­kät kilo­met­rit rekis­te­röi­dään, niin sil­loin yksi­tyi­syys ei vaa­ran­nu, mut­ta kun tuo tie­to saa­daan jo nykyi­sis­ta Tra­fin tie­to­kan­nois­ta sel­vil­le, niin tar­vi­taan­ko koko jär­jes­tel­mää ja tar­vit­see­ko yksi­tyi­syyt­tä vaarantaa?

  Pal­jon­ko tuli­si eroa, jos satel­liit­ti pai­kan­nuk­sen sijaan hyö­dyn­net­täi­siin ole­mas­sa ole­vaa tie­toa. Tuo­ta asi­aa ei toi­mek­sian­nos­sa pyy­det­ty edes arvioi­maan. Asenteellista.

  1. Pir­jo. En nyt ymmär­tä­nyt kir­joi­tus­ta­si ollen­kaan. Viran­omai­sia ei kiin­nos­ta lain­kaan se, kuka autol­la ajaa, eikä lai­te sitä myös­kään tun­nis­ta. Mak­sus­ta on vas­tuus­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nyt­kin vas­tuus­sa esi­mer­kik­si ajoneuvoverosta.

 7. Suu­ri ero on sii­nä, kuka mää­rää mitä eläms­tä­si on jul­kis­ta joko kai­kil­le tai edes isol­le­vel­jel­le. Kun kyse on kän­ny­köis­tä, muo­vi­ra­has­ta tai etu­kor­teis­ta niin minul­la on aina oikeus vali­ta käy­tän­kö nii­tä tai en. Kukaan ei kat­so minua epäi­le­vin sil­min­kään jos jätän kän­ny­kän ja kor­tit kotiin. Minä pää­tän mitä kir­joi­tan Face­book­kiin ja net­tiin. Minä pää­tän myös mitä en kirjoita.

  Mie­les­tä­ni Jark­ko Sipi­lä ker­too kuvaa asi­aa hyvin paris­sa­kin blo­gis­saan http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/12/18/kilometrivero-luo-taas-uutta-pohjaa-viranomaisurkinnalle/

  Vaik­ka kal­te­vaa pin­taa kuin­ka pidet­täi­siin argu­men­toin­ti­vir­hee­nä niin kaik­kien tele­tun­nist­tie­to­jen suh­teen vir­ta on vie­nyt sii­hen suun­taan että alku­jaan ver­kon tek­ni­seen toi­min­taan liit­ty­viä tie­to­ja on lopul­ta käy­tet­ty kan­sa­lais­ten val­vo­mi­seen ja ran­kai­suun. Vii­mei­se­nä esi­merk­ki­nä IP-Osoit­teet ja pik­ku­ty­tön tie­to­ko­ne. Sak­sas­sa kym­ment tuhan­net ovat saa­neet asian­jo­toi­mis­tol­ta kiris­tys- ja uhkaus­kir­jeen käy­ty­ään suo­ra­tois­to­si­vul­la jne. 

  Sama Sipi­lä toi­ses­sa blo­gis­saan http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/06/10/tiedatko-mita-et-pelkaa/ . Me eläm­me nyt demo­kraat­ti­ses­sa Suo­mes­sa jos­sa kan­sa­lai­sil­la ei aina­kaan pitäi­si olla syy­tä pelä­tä jou­tu­van­sa viran­omais­val­lan vai­noa­mik­si. Toi­sis­sa mais­sa tilan­ne on ihan muu­ta ja Suom­lais­ta tek­no­lo­gi­aa var­mas­ti voi­tai­siin käyt­tää poliit­tis­ten toi­si­na­jat­te­li­joi­den vai­noa­mi­seen. Voi­sim­me­ko estää tek­no­lo­gian vien­nin mai­hin jois­sa ei kun­nioi­te­ta ihmi­soi­keuk­sia ja poliit­ti­sia vapauksia ?

  Tie­däm­me­kö me mihin suun­taan tuu­li puhal­taa kah­den­kym­men vuo­den kulut­tua ? Entäs jos poliit­ti­nen ilma­pii­ri kiris­tyy ? Kun Iso­vel­jel­le on annet­tu työ­ka­lu kan­sa­lais­ten val­von­taan, sitä ei saa enää takaisin.

  Peri­aa­tees­sa saman­suun­tai­set argu­men­tit ovat saa­net tie­to­tek­nii­kan asian­tun­ti­jat vas­tus­ta­maan myös säh­köis­tä äänes­tys­tä. Vaik­ka me voi­sim­me nyt luot­taa Suo­mes­sa että viran­omais­ten mus­ta­laa­tik­ko las­kee äänet oikein niin tätä luot­ta­mus­ta ei ole ollut ede Suo­mes­sa kau­aa ja kukaan ei tie­dä kau­an­ko on ja kai­kis­sa mai­sa sitä ei ole ollut koskaan.

  Yksi­tyi­syys ja sanan­va­paus on koko demo­kra­tian perus­pi­la­ri, kan­sa­lais­ten on voi­ta­va har­joit­taa poliit­tis­ta toi­min­taa jopa val­lan­pi­tä­jien etua vas­taan ilman että val­lan­pi­tä­jil­lä on edes halu­tes­saan mah­dol­li­suus puut­tua sii­hen. Jos me luom­me mah­dol­li­suu­den, sitä ennem­min tai myö­hem­min käytetään.

  Tosia­sias­sa kilo­met­ri­ve­ro on ensim­mäi­nen ker­ta kun kan­sa­lais­ten seu­ran­ta tulee lain voi­mal­la pakolliseksi.

  1. Kate. Luit­ko jut­tua­ni lain­kaan lop­puun? Esi­tin, että lai­te ei lähet­täi­si viran­omai­sil­le mitään muu­ta tie­toa kuin ker­ran kuus­sa euro­mää­rän. Mis­tä olet kekswi­nyt, että koko jär­jes­tel­mää yli­pään­sä kan­nat­tai­si toteut­taa niin, että lähe­tet­täi­siin tie­dot reaa­liai­kai­ses­ti kai­kes­ta lii­ken­tees­tä, kun tar­vi­taan vain tuo euromäärä?

 8. Kaik­ki ostok­set voi edel­leen teh­dä kätei­sel­lä käyt­tä­mät­tä mitään kan­ta-asia­kas­kort­tia. Kän­ny­kän voi jät­tää aina kotiin liik­kui sit­ten mil­lä tahan­sa — tai sit­ten voi käyt­tää sitä pre-paid ‑kort­tia ja tur­va­ta ano­nyy­mi liik­ku­mi­sen­sa vaik­ka kän­nyk­kä oli­si­kin taskussa.

  Ihan samal­la taval­la net­tiä voi käyt­tää seu­ran­nan estä­väl­lä (tai aina­kin vai­keak­si teke­väl­lä) selai­mel­la jon­kun ano­ny­mi­soi­van proxy­pal­ve­li­men kautta.

  Ihmi­sil­lä on siis tois­tai­sek­si vapaus vali­ta seu­raan­ko hei­dän ostok­si­aan, liik­ku­mi­si­aan ja netin käyt­töään. Jos kysei­sen kal­tai­nen km-vero tuli­si voi­maan, niin täl­lai­nen vali­nan­va­paus pois­tui­si autol­la liik­ku­mi­sen suh­teen. Tämä on mie­les­tä­ni mer­kit­tä­vä ero.

  No, täy­tyy lopuk­si tois­taa se mui­den jo esit­tä­mä has­su havain­to, että kum­mas­ti vihe­reil­le aina kel­paa­vat tota­li­ta­ris­ti­set toi­mi­ta­ta­vat, kun kysees­sä on espoo­lai­sen autoi­le­van ja lihaa syö­vän net­to­ve­ron­mak­sa­jan kyykyttäminen…

 9. Yksi kes­kei­nen ero S‑kortteihin ja mui­hin on sii­nä, että ehdo­tet­tu jär­jes­tel­mä oli­si pakol­li­nen kai­kil­le autoil­le. Nyt meil­lä on vapaus lai­taa kän­ny­käs­tä vir­rat pois sil­loin, kun haluam­me. Jat­kos­sa ei kai oli­si oikeut­ta liik­kua autol­la ilman, että liik­keet rekisteröidään.

  Tie­don kerää­mi­nen itse lait­tee­seen on yksi­tyi­syy­den suo­jan kan­nal­ta paran­nus. Toki tuo­kin tie­to voi hyvis­tä aikeis­ta huo­li­mat­ta pää­tyä iso­vel­jen arkistoon.

  Ihmis­ten seu­raa­mi­ses­sa on myös hyviä puo­lia. Val­von­ta­ka­me­roi­den kuvien ja kän­ny­kän sijain­nin perus­teel­la on rat­kot­tu monia rikok­sia. Auto­jen seu­raa­mi­sel­la voi­si olla jos­kus vas­taa­via vai­ku­tuk­sia. Tapa­ri­kol­li­set tosin älyäi­si­vät hil­jen­tää lait­teet, mut­ta jos­kus joku voi­si narah­taa­kin. Näi­tä mah­dol­li­sia hyö­ty­jä seu­raa­vat tie­ten­kin pakol­li­sen seu­ran­nan ja yksi­tyi­syy­den menet­tä­mi­sen haitat.

  Minus­ta yhteis­kun­nan tulee har­ki­ta tark­kaan, mis­sä yksi­tyi­syyt­tä tulee lou­ka­ta yhtei­sen edun nimis­sä. Jos rajo­ja ei ole, seu­raa­va­na tulee kai pakol­li­nen kän­nyk­kä kai­kil­le, ja sen pääl­lä­pi­tä­mis­pak­ko. Kän­ny­kän mik­ro­fo­nia ja kame­raa­kaan ei sai­si pois pääl­tä. Oli­si­ko tämä ok, jos tie­dot luvat­tai­siin tal­let­taa vain viran­omais­käyt­töä varten?

 10. Esi­mer­kik­si lii­ken­ne­vir­to­jen mal­lin­ta­mi­sen ja tien­käyt­tö­ti­las­to­jen kan­nal­ta oli­si fik­sua saa­da jon­kin­lai­nen koko­nais­ku­va lii­ken­tees­tä. Jol­loin voi­si esi­mer­kik­si perus­tel­la puh­tail­la fak­toil­la ja tilas­toil­la tei­den kun­nos­tus­ta, tai kun­nos­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä, tai uusien sil­ta­rum­pu­jen tarpeellisuutta.

  Reaa­liai­kai­nen yli­no­peus­sa­ko­tus on toi­nen jut­tu. Jos se on mah­dol­lis­ta, joku polii­tik­ko ennem­min tai myö­hem­min vaa­tii sitä. Tap­paa­han lii­ken­ne pal­jon ihmi­siä, ja yli­no­peu­den aja­mi­nen on ehdot­to­man kiel­let­tyä. Mik­sei siis estet­täi­si yli­no­peut­ta auto­maat­ti­ses­ti GPS laitteilla?

  Mik­sei muu­ten kukaan vali­ta säh­köi­ses­tä resep­tis­tä? Vai eikö ketään kiin­nos­ta kes­ki­tet­ty kan­sa­lais­ten lääkitystietokanta?

 11. Nois­sa käy­te­tyis­sä esi­mer­keis­sä on sel­lai­nen mer­kit­tä­vä ero ehdo­tet­tuun jär­jes­tel­mään, että niis­tä yhtä­kään ei ole pak­ko käyt­tää. Jos haluan mak­saa ostok­se­ni aina kätei­sel­lä ja en halua käyt­tää etu­kort­te­ja, saan niin teh­dä. Minun ei ole pak­ko käyt­tää kän­nyk­kää jne. Toden­nä­köi­ses­ti elä­mä nyky­maa­il­mas­sa oli­si haas­ta­vaa, mut­ta sii­hen on sil­ti mahdollisuus.

  Ehdo­te­tus­sa jär­jes­tel­mäs­sä kui­ten­kin auton GPS-seu­ran­ta on pakol­lis­ta ja mitään (lail­lis­ta) kei­noa jär­jes­tel­män vält­tä­mi­sek­si ei ole. Ja vaik­ka miten halut­tai­siin asioi­den ole­van toi­sin, on Suo­mes­sa tie­tyis­sä pai­kois­sa pak­ko käyt­tää autoa.

  1. Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoa­kaan. Useam­pi tulee toi­meen ilman autoa kuin ilman kän­nyk­kää. Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on?

 12. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa oli­si var­maan­kin hyvä poh­tia myös sitä aspek­tia, että kuin­ka syväl­le iso­vel­jen sil­män on annet­ta­va porau­tua ja kuin­ka ole­mat­to­mak­si auton hal­ti­jan oikeus­tur­va on ohen­net­ta­va, että jär­jes­tel­män mah­dol­li­nen kier­tä­mi­nen saa­daan sie­det­tä­väl­le tasolle.

  Oli­si nimit­täin aika pöl­jää ottaa jär­jes­tel­mä ensin käyt­töön yli­op­ti­mis­ti­sin ole­tuk­sin luo­tet­ta­vuu­des­ta ja mur­to­var­muu­des­ta — ja sit­ten pää­tyä tilan­tee­seen, jos­sa mil­jar­de­ja mak­sa­nut­ta jär­jes­tel­mää ja mil­jar­dien vero­tu­lo­ja pitää läh­teä tur­vaa­maan sot­ke­mal­la vii­mei­set­kin kan­sa­lai­soi­keuk­sien rip­peet rapaan.

  Joten kes­kus­te­lu jär­jes­tel­män mah­dol­li­sis­ta heik­kouk­sis­ta ja sen toteu­tuk­sen haas­teis­ta on ihan pai­kal­laan aina­kin niin kau­an kuin jot­kut ovat sitä miel­tä, ettei mitään ongel­mia voi olla kos­ka Olli­la ja tek­no­lo­gian kehitys.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoa­kaan. Useam­pi tulee toi­meen ilman autoa kuin ilman kännykkää. 

  Kyl­lä kän­nyk­kää voi käyt­tää ilman pel­koa seu­ran­nas­ta. Ei tar­vi­ta muu­ta kuin pre-paid ‑liit­ty­mä ja kän­nyk­kä, jos­sa ei ole iki­nä käyt­tä­nyt omaa tava­lis­ta sim-korttia.

  Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on?

  Miten­käs se mah­dol­li­suus vero­tuk­sen tar­kis­ta­mi­seen? Tai mah­dol­lis­ten hui­jaus­ten (auto­maat­ti­nen) seuranta?

 14. Tuo­mas: Ehdo­te­tus­sa jär­jes­tel­mäs­sä kui­ten­kin auton GPS-seu­ran­ta on pakol­lis­ta ja mitään (lail­lis­ta) kei­noa jär­jes­tel­män vält­tä­mi­sek­si ei ole.

  No käyt­tää vuo­kra-autoa, tak­sia tai moot­to­ri­pyö­rää? Ketä oikeas­ti kiin­nos­taa käy­kö satun­nai­nen kan­sa­lai­nen työ­mat­kal­laan Pris­mas­sa vai Lid­lis­sä, vai ehkä jos­kus päi­vä­kah­veil­la sala­rak­kaan luona?

  Ihan oikeas­ti, mikä täs­sä auto­jen teo­reet­ti­ses­sa seu­raa­mi­ses­sa häi­rit­see? Tämä asia on minus­ta (nykyi­sen tie­don perus­teel­la) vähän samaa luok­kaa, kuin jos kai­kil­le koi­ril­le mää­rät­täi­siin gps-pan­ta ja kan­sa huo­les­tui­si vaka­vas­ti koi­rien­sa yksi­tyi­syy­den suojasta. 

  Enkä siis näe jär­jes­tel­män pakol­li­suu­des­sa jär­keä, mut­ta en näe myös­kään uhkia. Kun pal­jon hai­tal­li­sem­pia ja idioot­ti­mai­sem­pia­kin pää­tök­siä on siu­nat­tu täy­del­li­ses­sä hiljaisuudessa.

 15. On täs­sä nyt se vis­si ero että kän­ny­käs­tä voi irroit­taa akun mut­ta sta­si-olli­lan seu­ran­ta­lait­teen irroit­ta­mi­nen oli­si rikos. Kun km-lai­te on todet­tu käte­väk­si autois­sa, se voi­daan seu­raa­vak­si asen­taa polkupyöriin.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pir­jo. En nyt ymmär­tä­nyt kir­joi­tus­ta­si ollen­kaan. Viran­omai­sia ei kiin­nos­ta lain­kaan se, kuka autol­la ajaa, eikä lai­te sitä myös­kään tun­nis­ta. Mak­sus­ta on vas­tuus­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nyt­kin vas­tuus­sa esi­mer­kik­si ajoneuvoverosta. 

  Aina­kin aiem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­sa ja viran­omais­tul­kin­nois­sa on läh­det­ty sii­tä, että veron perus­tee­na ole­va tie­to pitää voi­da tar­kis­taa. Jos vero­tus perus­tuu ajoon tie­tyl­lä tie­o­suu­del­la, tulee omis­ta­jan pys­tyä tar­kis­ta­maan “mus­tas­ta laa­ti­kos­ta” mis­sä ja kos­ka autol­la on ajettu.

  Mikä­li vero­tus voi perus­tua lain mukaan tie­toon, jota ei voi­da tar­kis­taa, niin sit­ten tuo ehdo­tuk­se­si on ok yksi­tyi­syy­den suo­jan kan­nal­ta — siis jos pel­kät kilo­met­rit on edes teo­rias­sa saa­ta­vis­sa. Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että oikeus­val­tios­sa ei näin voi olla, mut­ta voin olla väärässä.

 17. Tai­dat, Osmo, olla vali­tet­ta­vas­ti oikeas­sa. Yhteis­kun­tam­me on jo raken­net­tu seu­ran­ta­verk­ko­jen varaan. Tämä ei tilan­net­ta pahen­na. Jos halu­aa oikeas­ti astua seu­ran­nan ulko­puo­lel­le, pitää ryh­tyä era­kok­si ja kas­vis­syö­jäk­si ja lopet­taa kaik­kien pal­ve­lu­jen käyt­tö. Ei tai­da onnistua.

 18. Luin lop­puun mut­ta pitääk­se­ni vas­tauk­sen kom­pak­ti­na niin käsi­tel­lään tuo tie­don tal­len­nus sit­ten erik­seen. En mis­sään sano­nut että viran­omais­ten pitäi­si saa­da tie­dot reaa­liai­kai­ses­ti vaan riit­tää hyvin että ne saa­daan jäl­ki­kä­teen­kin ihan kuten teletunnistetiedotkin.

  Val­tio­va­ran­mi­nis­te­riön mie­li­pi­de hesa­rin mukaan “Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ehti jo olla eri miel­tä tie­to­tur­va-asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Se kat­soo, että yksi­tyis­koh­tai­set liik­ku­mis­tie­dot eivät voi jää­dä vain kan­sa­lai­sen itsen­sä käyt­töön. VM:n mie­les­tä vero­tuk­sen var­muus edel­lyt­tää, että ajo­neu­vo­jen lii­ken­ne­tie­to­jen ja vero­vel­vol­lis­ten yksi­löin­ti­tie­to­jen tulee olla verot­ta­jan käytettävissä”. 

  Löy­tyy lin­kis­tä: http://www.hs.fi/kotimaa/a1387177640540?jako=14af058fbd89d8ccd4710204b3ddeda6&ref=tw-share

  Jos tie­to­ja ei kerät­täi­si ollen­kaan niin miten sil­loin rat­kais­tai­siin eri­mie­li­syy­det. Entä jos verot­ta­ja epäi­li­si kan­sa­lais­ta lait­teen hui­jaa­mi­ses­ta ? Lait­tees­sa syt­tyi­si punai­nen ledi ja sit­ten vaan sovin­nol­la polii­sia­se­mal­le mak­sa­maan sak­ko vero­pe­tok­ses­ta eikä oli­si mitään mah­dol­li­suut­ta puolustautua ?

  Sii­tä voi­daan kes­kus­tel­la miten luo­tet­ta­vaa GPS-pai­kan­nus on ja mit­kä häi­riö­te­ki­jät sii­hen vai­kut­taa mut­ta aika paha jut­tu oli­si jos ran­gais­tuk­sia mää­rät­täi­siin täy­sin yksipuolisesti.

  Jos lai­te kerää tie­dot mut­ta tie­to­ja käy­tet­täi­siin vain kun tulee eri­mie­li­syyt­tä las­kun oikeel­li­suu­des­ta niin mikä estäi­si viran­omai­sia epäi­le­mäs­tä ja teke­mäs­tä pis­to­ko­kei­ta “sopi­vil­le” hen­ki­löil­le. Lisäk­si suu­ren tie­to­mää­rän kerää­mi­nen käsin pis­to­koe­luon­tei­ses­ti vaik­ka­pa siten että polii­si kopio USB-por­tin kaut­ta tie­dot teki­si val­von­nas­ta ihan jär­kyt­tävn työ­läs­tä ja kal­lis­ta. Jos tie­to­ja kerät­täi­siin sit­ten niis­sä kol­mes­sa sadas­sa por­tis­sa ja liik­ku­vil­la ase­mil­la sen pääl­le niin sehän oli­si jo aika kat­ta­va keruu.

 19. Olen aika­lail­la samaa miel­tä, että tässä(kin) tapauk­ses­sa lii­oi­tel­laan iso vel­jeä. Jos sel­lai­nen on, niin aina on vas­ta­lää­ke. Se suh­de ei ole yksin­ker­tai­nen val­vo­ja-val­vot­tu-suh­de, vaik­ka val­vo­jal­la oli­si kaik­ki maa­il­man kei­not käytössä.

  Sen sijaan Olli­lan työ­ryh­män ehdo­tus on höpe­rö. Sen tek­ni­sen toteuk­sen ehdo­tus on sama kuin ehdot­tai­si kai­vu­ria lapion hom­min. Pal­jon hel­pom­pi on varus­taa autot juu­ri esim. muis­ti­ti­kul­la, jos­sa on gps. 

  Tämä data pitää sit­ten syöt­tää vaik­ka veroil­moi­tuk­sen yhtey­teen. Ei ole vai­ke­aa. Verot­ta­ja­kin on saa­nut kaik­kea jo aikaa inter­ne­tis­sa ja tar­vit­taes­sa se muis­ti­tik­ku käy­dään kont­rol­loi­mas­sa. Ihan taval­lis­ta kir­jan­pi­toa. Voi olla ensin här­del­liä, mut­ta luu­len, että kun uusien auto­jen osto­hin­nat romah­tai­si­vat tämän myö­tä, niin mel­ko moni oli­si val­mis pie­nee byrokratiaan. 

  Vapaa­eh­toi­nen asen­ta­mi­nen ja rapor­toin­ti oikeut­tai­si alen­nuk­siin vaik­ka vakuu­tus­mak­suis­sa. Jen­keis­sä jo useat vakuu­tus­fir­mat tar­joa­vat tätä. Ota mok­ku­la, me kat­som­me miten ajat, ja jos ajat jär­ke­väs­ti (onnet­tu­muus­mie­les­sä), niin saat alennusta.

  Oli­sin ymmär­tä­nyt Olli­lan ryh­män esi­tyk­sen, jos sil­lä oli­si perus­tel­tu esim. siir­ty­mis­tä robot­ti­lii­ken­tee­seen, kos­ka sii­nä tar­vi­taan noi­ta datayh­teyk­siä. Muu­ten se on höp­sö, kos­ka se edel­lyt­tää tek­niik­kaa, joka on aika han­ka­laa jne.

  1. Olen ymmär­tä­nyt, että jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sis­ta nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­tao­sa ja itse tuo las­ken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tar­vit­se jos­si­tel­la, kos­ka sitä on tar­koi­tus testata.Rosin täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on jo ole­mas­sa ja toi­min­nas­sa Sak­sas­sa ras­kai­den ajo­neu­vo­jen osalta.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoa­kaan. Useam­pi tulee toi­meen ilman autoa kuin ilman kän­nyk­kää. Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on?

  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko pitää pääl­lä liik­kues­saan. Saan teks­ti­vies­tit ja puhe­lin­vas­taa­jaan men­neet puhe­lut, kun lai­tan kän­ny­kän taas pääl­le. Auton lai­tet­ta oli­si ilmei­ses­ti pak­ko pitää päällä.

  Euro­mää­rän lähet­tä­mi­nen oli­si tosi­aan vähem­män pal­jas­ta­vaa, mut­ta ei ongel­ma­ton­ta sekään, kos­ka tie­dot voi­vat pää­tyä lait­ten­kin muis­tis­ta ei-toi­vot­tui­hin paik­koi­hin. Esi­mer­kik­si nimi­merk­ki Pir­joa saat­ta­vat kiin­nos­taa avio­mie­hen aje­lut. Sii­nä voi­si olla hyvä syy kiis­tää las­ku­tuk­sen oikeel­li­suus. 😉 Myös eri mai­den viran­omais­puo­lel­la on pal­jas­tu­nut vii­me aikoi­na asia­ton­ta tie­to­jen urkintaa.

 21. Jos autoon asen­net­ta­vak­si mää­rät­tä­vä GPS-lai­te rik­koon­tuu tai sen vir­ran­syöt­tö säh­köi­sen vian vuok­si kat­ke­aa, niin sii­nä on taval­li­sel­la pul­liai­sel­la selittämistä.
  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa istu­taan kal­lis­ta oikeut­ta ja hae­taan mak­sul­li­sia lausun­to­ja asiantuntijoilta.
  Joku voi vilp­pi­mie­les­sä pii­lot­taa lait­teen Fara­dayn häk­kiin (myy­mä­lä­var­kail­ta saa lisä­tie­to­ja), jol­loin mitään elekt­ro­nis­ta häi­rin­tää­kään pys­ty­tä todistamaan.
  Tämä Olli­lan “auko­ton” sys­tee­mi avaa uusia mahdollisuuksia.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mis­tä olet kekswi­nyt, että koko jär­jes­tel­mää yli­pään­sä kan­nat­tai­si toteut­taa niin, että lähe­tet­täi­siin tie­dot reaa­liai­kai­ses­ti kai­kes­ta lii­ken­tees­tä, kun tar­vi­taan vain tuo euromäärä?

  Kun vaih­taa sof­tan niin se lai­te tekee juu­ri mitä halu­taan, täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä mikä on ollut alku­pe­räi­nen tar­koi­tus tai toimeksianto.

  Kun kan­nat muka­na­si laa­tik­koa, jos­sa on GPS ja Inter­net, on koke­muk­sen perus­teel­la loo­gis­ta olet­taa että se laa­tik­ko lähet­tää GPS-tie­to­ja Inter­ne­tiin. Siis sen lisäk­si että välil­lä lähe­te­tään jotain yhteen­ve­to­tie­to­ja verottajalle.

 23. Kum­mal­li­sia argu­ment­te­ja asi­aa vastaan:

  1) Jos mal­li ote­taan käyt­töön ei sii­tä pääs­tä enää eroon. Paluu­ta van­haan ei ole.

  Ei kai täs­sä nyt demo­kraat­tis­ta sys­tee­miä olla sen­tään kuop­paa­mas­sa? Jos sys­tee­mi osoit­tau­tuu sur­keak­si, hank­kiu­du­taan sii­tä eroon. Ihan samal­la taval­la, miten se otet­tiin käyt­töön alunperin. 

  2) Iso­ve­li valvoo.

  Vois kuvi­tel­la, että läh­tö­koh­tai­ses­ti kovin monel­la vir­ka­mie­hel­lä ei ole aivan älyt­tö­miä int­res­se­jä ja resurs­se­ja kytä­tä mis­sä Pert­ti Perus­jäbä sun­nun­tai­na kävi pyö­räh­tä­mäs­sä. Toki täs­sä voi kek­siä, vaik­ka miten monen­mois­ta ske­naa­rio­ta, kuin­ka sys­tee­miä voi­si käyt­tää vää­rin, mut­ta totuus on se, että ei sitä vir­ka­mies­tä kiin­nos­ta. Ja jos kiin­nos­taa, tie­dot sun­nun­tai­a­je­lus­ta saa var­mas­ti nyky­sys­tee­mis­sä­kin jol­lain taval­la. Jak­san uskoa, että vir­ka­mie­hil­lä on parem­paa­kin tekemistä.

  Ehdo­tus:

  Nykyi­sel­lään vir­ka­mies­ten tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­ses­tä sää­de­tään, jos jon­kin­moi­sel­la rekis­te­ri­lail­la. Sää­de­tään samal­la, kun ote­taan seu­ran­ta käyt­töön, astet­ta kovem­mat ran­gais­tuk­set tie­to­jen vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ja anne­taan rivi­kan­sa­lai­sel­le mah­dol­li­suus tar­kis­taa mil­lä taval­la vir­ka­mies on hän­tä kos­ke­via tie­to­ja käyt­tä­nyt. Eikö­hän tämä toi­mi­si nega­tii­vi­se­na kan­nus­ti­me­na tie­to­jen vää­rin­käyt­töä vastaan.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiic
  Mis­tä ehdo­tuk­ses­ta kir­joi­tat? Kir­joi­tuk­ses­ta­si tulee käsi­tys, että ben­sa­ve­ro oli­si tar­koi­tus kor­va­ta kilo­met­ri­ve­rol­la. Tar­koi­tus on kor­va­ta auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro ja vie­lä säi­lyt­täen noi­den vero­jen nykyi­nen ympäristöporrastus. 

  En väit­tä­nyt mois­ta. Väi­tän vain, että hom­man pys­tyy rat­kai­se­maan täy­sin ilman tätä uut­ta jär­jes­tel­mää, jos nos­tam­me polt­toai­ne­ve­roa nykyi­ses­tä. Mik­si emme teki­si sitä, kun se ajaa saman asian?

  Myön­nät kai, että autos­ta aiheu­tuu pääs­tö­jä, kun sil­lä aje­taan, ei sil­loin kun se sei­soo tal­lis­sa. Ker­ro, miten se hei­ken­tää kan­nus­tin­ta kuluit­taa vähän polttoainetta? 

  Pidän teko­py­hä­nä kuun­nel­la täm­möis­tä sel­lai­sen tahon suun­nal­ta, joka on ollut junai­le­mas­sa “pääs­tö­pe­rus­tei­sia” vuosimaksuja.

  Ja nyt jos auto­ve­ro pois­te­taan, eikö auton VALMISTAMISESTA aiheu­tu­vat pääs­töt jää hait­ta­ve­rot­ta­mat­ta? Vai kuu­lut­ko sii­hen sak­kiin, joka kuvit­te­lee, että autot pitäi­si romut­taa parin vuo­den välein, kos­ka uusi suku­pol­vi auto­ja kulut­taa 0,1 lit­raa vähem­män satasella?

  Ja mitä tulee “tek­no­lo­gia­fo­bi­aan”, aika leveä väi­te ydin­voi­man vastustajalta!

  Muu­ten­kin, tämä *fobia-häpeä­lei­man käyt­tö on nau­ret­ta­vaa. Tek­no­lo­gia­fo­bia, isla­mo­fo­bia, homo­fo­bia… tai ylei­ses­ti “muu­tos­fo­bia”. Kyl­lä sinul­la­kin on muu­tos­fo­bia, jos minä sanon “euge­niik­ka tän­ne huo­mi­sek­si”. Tot­ta kai on. Ja pitää­kin olla.

  1. whiic,
   Miten teet polt­toai­nees­ta kal­liim­paa ruuh­ka-aikoi­na ja ruuh­kau­tu­vil­la teil­lä kuin syr­jäi­sel­lä maaseudulla?

 25. Polii­si­han on jo ehdot­ta­nut että jär­jes­tel­mä oli­si val­vo­va sil­mä pel­kän vero­tus­ko­neis­ton sijaan.

  Lisäk­si on mui­ta­kin tie­to­tur­vauh­kia kuin Osmon maa­lai­le­ma epä­mää­räi­nen kai­ken näke­vä Iso­ve­li. Sone­ran urk­ki toi­mit­ta­jia, polii­sit urk­ki­vat Mika Myl­ly­län tie­to­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki van­kien tie­to­ja. Kukaan nois­ta urk­ki­jois­ta ei ole sel­lai­nen iso­ve­li joka muu­ten­kin tie­täi­si kai­ken meis­tä S‑kortin, face­boo­kin jne. avulla.

 26. Asias­ta hiu­kan toi­seen, mut­ta kan­sa­lais­ten val­von­ta on tämän­kin taustalla.

  No var­sin monet ovat eräis­sä kaup­pa­ket­ju­jen liik­keis­sä kuul­leet lukuis­ten kuu­le­mi­sien­sa jäl­keen, tätä samaa, että onko sinul­la X‑korttia.

  Tulee vaan mie­leen, että miloin­ka kort­tia ei enään kysel­lä, vaan se tulee olla, jos mie­lii pääs­tä kaup­pa­ket­jun ulko-ovis­ta sisään osta­maan taval­li­sia elin­tar­vik­kei­ta ja mak­sa­maan kas­sal­le ostoksiaan.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pir­jo. En nyt ymmär­tä­nyt kir­joi­tus­ta­si ollen­kaan. Viran­omai­sia ei kiin­nos­ta lain­kaan se, kuka autol­la ajaa, eikä lai­te sitä myös­kään tun­nis­ta. Mak­sus­ta on vas­tuus­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nyt­kin vas­tuus­sa esi­mer­kik­si ajoneuvoverosta.

  Jär­jes­tel­mään on help­po lisä­tä luku­lai­te, joka tun­nis­taa kul­jet­ta­jan eli jokai­sel­la käyt­tä­jäl­lä on “ajo­kort­ti” , jol­la auto käynnistyy.

  Vas­tust­su joh­tuu sii­tä, että epä­luot­ta­mus polii­tik­koi­hin on syvä , vie­lä 10 vuot­ta sit­ten kän­ny­kän seu­raa­mi­sen mahol­lis­ta­vat lait oli­vat läpihuutojuttu.

  Täl­lä­kin pals­tal­la kir­joi­tel­tiin vie­lä hyvä­us­koi­ses­ti, ettei rehel­li­sel­lä ole mitään salattavaa

  Nyt on ääni kel­los­sa vaihtunut.

  Yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­nen perus­tuu luot­ta­muk­seen päät­tä­jien ja kan­san kes­ken ja sitä ei nyky­ään enää ole

 28. Siis ottai­sin välit­tö­mäs­ti tämän käyt­töön, jo pel­käs­tään sik­si, että auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro poistuisivat.

  Suo­ma­lai­set aja­vat van­hoil­la rot­te­loil­la, kos­ka meil­lä uusien auto­jen vero­tus on järkyttävää.

  Meil­lä­kin sei­soo pihas­sa vm 98 toy­otan rot­te­lo ja mie­lel­lään sitä kävi­si vaih­ta­mas­sa sen vm 2013 toy­otaan. Ero alkaa olla jo pääs­töis­sä­kin aika huo­mat­ta­va ja var­sin­kin kaupunkikulutuksessa.

  Oleel­lis­ta on se, kuten Osmo Soi­nin­vaa­ra­kin on täs­sä use­aan ottee­seen sano­nut, että auto­tal­lis­sa tai park­ki­pai­kal­la se auto ei kulut­tai­si eikä ker­ryt­täi­si veroja.

  Mut­ta nyt, mei­dän­kin rot­te­los­ta jou­tuu mak­sa­maan veroa vaik­ka sil­lä ei ajet­tai­si metriäkään.

  En ymmär­rä mikä täs­sä on niin vai­kea­ta, kyse on lait­tees­ta, joka ker­too pal­jon­ko autol­la on ajet­tu. Sen perus­teel­la anne­taan sit­ten las­ku verottajalle.

  Ehkä­pä suu­rin pel­ko on, että enää ei voi­si niin run­saas­ti kuset­taa val­tiol­ta työmatkakorvauksia…

 29. Mys­tis­tä iso­vel­jeä enem­män syy­tä pelä­tä mus­ta­suk­kais­ta avio­puo­li­soa joka halu­aa kai­vaa esiin mis­sä ukko tai akka on oikeas­ti luuhannut.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kate. Luit­ko jut­tua­ni lain­kaan lop­puun? Esi­tin, että lai­te ei lähet­täi­si viran­omai­sil­le mitään muu­ta tie­toa kuin ker­ran kuus­sa euro­mää­rän. Mis­tä olet kekswi­nyt, että koko jär­jes­tel­mää yli­pään­sä kan­nat­tai­si toteut­taa niin, että lähe­tet­täi­siin tie­dot reaa­liai­kai­ses­ti kai­kes­ta lii­ken­tees­tä, kun tar­vi­taan vain tuo euromäärä? 

  Ket­jun aihee­na kai oikeas­taan kui­ten­kin oli “Olli­lan jär­jes­tel­mä” tai “Se jär­jes­tel­mä mitä hal­li­tus näyt­täi­si ole­van toe­teut­ta­mas­sa”, ei “Soi­nin­vaa­ran järjestelmä”. 

  Ensin­nä­kin, ei se nyt ihan innos­ta­kaan pelk­kä GPS-pan­ta­kaan, vaik­ka viran­omai­sil­ta vaa­dit­ti­siin­kin manu­aa­lis­ta työ­tä tie­to­jen kerää­mi­sek­si. Toi­sek­si, ei tämä ole se jär­je­tel­mä mitä ollaan kuvat­tu. Olli­lan aineistosta

  Val­mis­teil­la ole­vaa säh­köis­tä kan­sa­lais­ti­liä voi­tai­siin hyö­dyn­tää niin, että ajo­neu­von omis­ta­ja tai hal­ti­ja itse hal­lin­noi­si ajo­neu­von­sa yksi­tyis­koh­tai­sia käyt­tö­tie­to­ja. Verot­ta­jal­le siir­tyi­si­vät vain raja­tut veron mää­rää­mi­sek­si tar­vit­ta­vat tie­dot. Tie­dot lähe­tet­täi­siin vain lais­sa mää­ri­tel­lyin mää­rä­ajoin vii­väs­tet­tyi­nä. Ajo­neu­von seu­ran­ta reaa­lia­jas­sa oli­si näi­den tie­to­jen perus­teel­la mahdotonta. 

  Se “kan­sa­lais­ti­li” täs­sä on siis val­tion jär­jes­tel­mä, joka kes­kus­te­lee mui­den val­tion j’r­jes­tel­mien kans­sa niin pal­jon kuin val­tio halu­aa. Sel­lai­nen hal­lin­to, jota todel­la tar­vit­see pelä­tä (En eri­tyi­sem­min kun­nioi­ta nykyis­tä hal­li­tus­tam­me, mut­ta en myös­kään pel­kää sitä. Vali­tet­ta­vas­ti en näe perus­tet­ta olla 100% vakuut­tu­nut, että tuo jäl­kim­mäi­nen pätee myös kaik­kiin nii­hin tule­viin hal­li­tuk­siin, jot­ka omie­ni tai las­te­ni elin­ai­ka­na tääl­lä val­taa pitä­vät) vie­lä päät­täi­si ihan itse ilmoit­taa­ko se edes käyt­tö­ta­po­jen muu­tok­sis­ta kansalaisilleen/alamaisilleen.

  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

  Tules­ta on myös sel­vem­min hyö­töyä käyt­tä­jil­leen. Tämä on kui­ten­kin poh­jim­mil­taan hyvin kal­lis vero­jär­jes­tel­mä, jol­le­ka on tosin help­po kek­siä mui­ta­kin käyt­tö­tar­koi­tuk­sia, mut­ta jot­ka, vaik­ka hyö­dyl­li­siä­kin, hel­pos­ti lyö­vät uudes­taan kor­vil­le sitä yksi­tyi­syy­den suojaa.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoakaan. 

  Pien­ta­los­sa elä­vän ihmi­sen elä­mä menee täy­sin mah­dot­to­mak­si ilman autoa.

  Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on?

  Kos­ka tuo­hon ei voi luottaa.

  Jark­ko Sipi­lan blogista:
  Men­nään pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten taak­se­päin. Kak­si ala­maa­il­man hah­moa löy­det­tiin autos­ta ammut­tui­na Hel­sin­gin Puna­vuo­res­sa 1992. Polii­si valit­ti, ettei sil­lä ollut oikeut­ta saa­da mies­ten puhe­lin­ten pai­kan­nus­tie­to­ja ja, kas, muu­ta­mas­sa vuo­des­sa sää­det­tiin lakiin polii­sil­le oikeus saa­da suh­teel­li­sen lie­vis­tä­kin rikok­sis­ta (mini­mi 4 kk van­keut­ta) tele­tie­to­ja. Samal­la lakiin tuli muu­ten järeäm­pi puhelinkuuntelu.

  Puna­vuo­ren kak­sois­mur­ha on yhä sel­vit­tä­mät­tä, mut­ta tele­tie­to­jen hake­mi­nen on polii­sis­sa rutiinia.

  Lah­den tak­si­mur­han tut­kin­nas­sa 2001 polii­si sai kärä­jä­oi­keu­den pää­tök­sel­lä ns. tolp­pa­lu­van eli tie­dot tie­tyn tukia­se­man alu­eel­la olleis­ta kai­kis­ta puhe­li­mis­ta. Ongel­ma­na oli, että laki ei täl­lais­ta sal­li­nut. Vuon­na 2004 sii­tä oli jo laki, jos­sa kei­non käyt­tö­ala oli huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi kuin vain henkirikokset.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen ymmär­tä­nyt, että jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sis­ta nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­tao­sa ja itse tuo las­ken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tar­vit­se jos­si­tel­la, kos­ka sitä on tar­koi­tus testata.Rosin täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on jo ole­mas­sa ja toi­min­nas­sa Sak­sas­sa ras­kai­den ajo­neu­vo­jen osalta.

  Eihän itse nämä GPS-pai­kan­ti­met tule mak­sa­maan Kii­nas­sa val­mis­tet­tui­na suun­ni­tel­lus­sa mit­ta­kaa­vas­sa kuin parin kal­ja­tuo­pin verran.
  Mut­ta tämä muu infra onkin jo toi­nen juttu.
  Kuka voi tie­tää, onko sof­tan koo­daa­ja pii­lot­ta­nut sof­taan jon­kin madon? Tämä ei ole miten­kään erikoista.

 33. Jat­kan vie­lä, jos jär­jes­tel­mään pää­dy­tään, pitäi­si tar­jous­pyyn­nöt lähet­tää erik­seen sekä vas­taa­not­ta­val­le (mas­tot, verot­ta­ja sun muut) että lähet­tä­väl­le (ajo­neu­vo GPS) osapuolille.
  Tar­jous­pyyn­nöt tuli­si spek­sa­ta niin, ettei kenel­lä­kään oli­si valt­ti­kort­tia hanskassa.
  Tämä­hän on nyky­sys­tee­mis­sä mah­do­ton­ta, kun vir­ka­mie­het eivät osaa ja kukaan ei ole tilivelvollinen.

 34. Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka iso­ve­li tie­tää meis­tä jo jok­seen­kin kai­ken sen, mitä tuo rekis­te­ri sisältää.”

  Minus­ta yllä ole­va asen­ne ja läh­tö­koh­ta on todel­la yllät­tä­vä. Olet­ko siis sitä miel­tä, että Suo­men perus­tus­lais­ta voi­tai­siin pois­taa yksi­tyi­syyt­tä suo­jas­va pääkohta?

  Tähän­kö olem­me tulleet? 

  Yksi­tyi­syy­del­lä ei ole väliä, kos­ka se on jo mene­tet­ty. Elä­köön NSA.

  1. Minus­ta yllä ole­va asen­ne ja läh­tö­koh­ta on todel­la yllät­tä­vä. Olet­ko siis sitä miel­tä, että Suo­men perus­tus­lais­ta voi­tai­siin pois­taa yksi­tyi­syyt­tä suo­jas­va pääkohta? 

   Jäi­kö havait­se­mat­ta, että kir­joi­tuk­ses­sa vähän iro­ni­soi­tiin asen­net­ta, että viran­omai­set hank­ki­vat lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti hal­tuun­sa kai­ken sen tie­don, mitä vain on ole­mas­sa. Yri­tin vain sanoa, että täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa­kin pitää olla loo­gi­nen. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että viran­omai­set nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­li­sen hyvin, pal­jon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

 35. Jos ker­ran kaik­kia jos seu­ra­taan, niin mik­sei anne­ta polii­sil­le oikeut­ta saa­da kiak­ko­vie­rai­den ip-osoit­tee pel­käl­lä pyyn­nöl­lä? Mik­sei anne­ta supol­le ja armei­jal­le oikeut­ta val­voa net­ti­lii­ken­net­tä ihan miten ne halua­vat? Mitä hait­taa sii­tä on, jos polii­si mur­tau­tuu esi­mer­kik­si eläi­noi­keus­ter­ro­ris­tien tie­to­ko­neil­le? Tai mik­si me emme tee sitä etnis­tä las­ken­taa? Voi­tai­siin samal­la kerä­tä rekis­te­rei­hin viran­omais­ten käyt­töön uskon­to sekä etni­nen pro­fii­li jol­loin voi­tai­siin teh­dä valis­tu­nei­ta päätöksiä.

  Mitä pelät­tä­vää täs­sä on? Eihän meil­lä ole muu­ten­kaan yksi­tyi­syyt­tä. Yhteen aikaan vih­reil­le ja vasem­mis­tol­le tun­tui ole­van yli­voi­mai­sen vai­kea­ta hyväk­syä edes val­von­ta­ka­me­roi­ta kau­pun­kien kes­kus­toi­hin (tosin tämä on var­maan men­nyt ajan myö­tä ohit­se, en muis­ta että asias­ta oli­si vuo­siin kes­kus­tel­tu jul­ki­ses­ti). Nyt ei ole mitään ongel­maa kun val­von­taa sijoi­te­taan vää­rien ihmis­ten autoihin.

  Pel­kää­kö joku että viran­omai­set käyt­täi­si­vät noi­ta etni­siä tie­to­ja vää­rin? Mik­si viran­omai­nen näin tekisi?

 36. TL: Ketä oikeas­ti kiin­nos­taa käy­kö satun­nai­nen kan­sa­lai­nen työ­mat­kal­laan Pris­mas­sa vai Lid­lis­sä, vai ehkä jos­kus päi­vä­kah­veil­la sala­rak­kaan luona? 

  Olet näh­tä­väs­ti onnis­tu­nut ole­maan luke­mat­ta seis­kan tai ali­bin otsi­koi­ta tai ilta­päi­vä­leh­tien lööp­pe­jä kassajonossa.

  Suun­ni­tel­lun jär­jes­tel­män pii­ris­sä ovat ihan kaik­ki kan­sa­lai­set, myös ne joi­den elä­mä jos­tain syys­tä kiin­nos­taa monia.

  Ei tar­vit­se kuin muis­tel­la kuin­ka moni polii­si kävi kat­se­le­mas­sa edes­men­neen huip­pu­hiih­tä­jän tie­to­ja, ilman lupaa ja oikeutusta. 

  Tai miet­tiä mis­tä “kohu­ri­kok­sien” tut­kin­taa kos­ke­vat yksi­tyis­koh­tai­set vih­jeet pää­ty­vät­kään seis­kaan tai alibiin…

  Ja sen taval­li­sen kan­sa­lai­sen­kin elä­mä kin­nos­taa ihan tar­peek­si mon­taa tämän lähi­pii­riin kuu­lu­vaa jot­ta hou­kut­tai­si sii­hen kuu­lu­via ton­ki­maan sitä vaik­kei lööp­piai­nes­ta olisikaan.

 37. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Meil­lä­kin sei­soo pihas­sa vm 98 toy­otan rot­te­lo ja mie­lel­lään sitä kävi­si vaih­ta­mas­sa sen vm 2013 toy­otaan. Ero alkaa olla jo pääs­töis­sä­kin aika huo­mat­ta­va ja var­sin­kin kaupunkikulutuksessa.

  Auto­ve­ron pois­ta­mi­nen ei ole riit­tä­vä pork­ka­na olli­la­sys­tee­min hyväk­sy­mi­seen. Sinun­kaan toy­ota­nuusi­mi­ses­ti tus­kin on lop­pu­jen lopuk­si kiin­ni sii­tä jär­kyt­tä­väs­tä auto­ve­ros­ta. Toy­ota Auri­sin perus­mal­lin auto­ve­ro on 4251 €, mut­ta koko­nais­hin­ta 20941 €. Ja veron pois­tu­mi­nen ei tie­ten­kään mene sel­lai­se­naan auton myyn­ti­hin­nan hal­pe­ne­mi­seen, kuten hyvin tiedämme.

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen ymmär­tä­nyt, että jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sis­ta nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­tao­sa ja itse tuo las­ken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tar­vit­se jos­si­tel­la, kos­ka sitä on tar­koi­tus testata.Rosin täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on jo ole­mas­sa ja toi­min­nas­sa Sak­sas­sa ras­kai­den ajo­neu­vo­jen osalta.

  Jär­jes­tel­mä­nä auton km-seu­ran­ta on säh­kö­mit­ta­rei­den luku­jär­jes­tel­mää vas­taa­va sys­tee­mi ja meil­lä seu­ra­taan nyt n 2–3 mil­joo­naa mittaria.

  Täs­sä­kin jär­jes­tel­mäs­sä äly on mit­ta­ris­sa ja ylös­päin siir­re­tään vain summalukemia.
  Luke­mia kerä­tään tihe­ään tah­tiin, kos­ka kulu­tus vaih­te­lee ja asia­kas saa tar­kan rapor­toin­nin tar­kan ajan ja tarif­fien suh­teen , joten datan käsit­te­ly on samaa luok­kaa kuin auton mat­kaa mitattaessa

  Hin­nak­si tuli jotain 200–300 euroa per mittari

  Täs­sä­kin jär­jes­tel­mäs­sä on hui­jaus­mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta niin oli mekaa­ni­ses­ti luet­ta­vis­sa­kin mittareissa

  Käyt­tö­lai­tos jou­tuu tor­ju­maan jat­ku­vas­ti kaik­kia hui­jauk­sia, mut­ta ne ovat kyl­lä hal­lit­ta­vis­sa ilman suur­ta dra­ma­tiik­kaa ja väki­val­tai­sia toimia.

  Ras­kaas­sa lii­ken­tees­sä GPS ‑seu­ran­ta on ollut jo 20 vuot­ta .Eri­tyi­ses­ti 90-luvun rek­ka-auto­jen ryös­töt enti­sen NL ja ete­lä-Euroo­pan alu­eel­la lisä­si­vät sen yleisyyttä.

  Hyö­ty­ajo­neu­vois­sa seu­ran­ta on sit­ten yleis­ty­nyt kevyeen lii­ken­tee­seen ja tava­ran ja pos­tin­kul­je­tus, huol­to­fir­mat etc käyt­tä­vät auto­jen seu­ran­taan GPS tek­no­lo­gi­aa, joten koke­mus­ta kyl­lä läy­tyy, miten se pitää/voidaan tehdä

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla. 

  Useim­pien huo­lis­sa kyse lie­nee kal­te­vas­ta pin­nas­ta ja yhteis­kun­tien koko­nais­suun­nas­ta. Snow­de­nin pal­jas­tus­ten jäl­keen vii­meis­tään pitäi­si huo­les­tu­nei­suu­teen suh­tau­tua vaka­vas­ti. Suo­mes­sa polii­si saa oikeu­det etä­asen­taa hait­taoh­jel­mia rikok­sis­ta epäil­ty­jen koneil­le. Voit­ko van­noa, että polii­si ei 15 vuo­den pääs­tä saa oikeuk­sia rikok­sis­ta epäil­lyn auton pai­kan­ne­tie­to­jen seuraamiseen?

  Sit­ten hie­man aiheen vie­res­tä liit­tyen tuo­hon heit­too­si teknologiafobiasta.

  On erit­täin posi­tii­vi­nen yllä­tys, jos vapaa yhteis­kun­ta sel­vi­ää hen­gis­sä täs­tä vuo­si­sa­das­ta. Tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­seen liit­ty­vät suu­rim­mat tule­van vuo­si­sa­dan uhka­ku­vat ja yhteis­kun­nal­li­set kysy­myk­set. Pal­jon suu­rem­mat kuin täl­lä het­kel­lä tape­til­la ole­viin, esi­mer­kik­si ilmas­ton­muu­tok­seen tai monikulttuurisuuteen.

  Yhte­nä useis­ta tek­no­lo­gian tuo­mis­ta uhka­ku­vis­ta: Kun ihmi­sel­le kehit­tyy, kuten tulee väis­tä­mät­tä kehit­ty­mään hyvin moni­mut­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta, kyky val­mis­taa hyvin pien­ten hyön­teis­ten kokoi­sia konei­ta, niin infor­maa­tio­yh­teis­kun­nan lai­na­lai­suu­det muut­tu­vat peruut­ta­mat­to­mas­ti. Mie­li­ku­vi­tus on vain raja­na, mitä pie­net koneet voi lait­taa teke­mään. Niin hyväs­sä, kuten lää­ke­tie­tees­sä, mut­ta ikä­vä kyl­lä myös pahas­sa. Vakoi­lu, (sala)murhat, äärim­mäi­sen tuho­voi­mai­set jouk­ko­tu­hoa­seet (kun moni­mut­kai­nen, pai­na­jaiss­ke­naa­rios­sa ihmi­siä tap­pa­va, pie­ni kone ker­ran osa­taan val­mis­taa sen monis­ta­mi­nen mil­jar­deit­tain on yksin­ker­tais­ta). Ohjeet täl­lais­ten konei­den val­mis­ta­mi­seen ovat infor­maa­tio­ta, jon­ka vapaa leviä­mi­nen sil­loin muo­dos­tuu jopa eksis­ten­ti­aa­li­sek­si uhka­ku­vak­si. Kun asi­aa kat­soo vuo­si­sa­to­jen pers­pek­tii­vis­sä, niin miten tämä todel­li­suus ja vapaa yhteis­kun­ta tul­laan yhteen­so­vit­ta­maan? Asi­aa on pal­jon poh­ti­nut ja sii­tä kir­joit­ta­nut Oxfor­din futu­ro­lo­gian lai­tok­sel­la vai­kut­ta­va ruot­sa­lai­nen tut­ki­ja Nick Boström http://www.nickbostrom.com/.

  Täs­tä proble­ma­tii­kas­ta tul­laan saa­maan, kyl­lä­kin hyvin pal­jon pie­nem­mäs­sä mitas­sa, esi­ma­kua, kun 3D-print­te­rit kehit­ty­vät sil­le asteel­le, että niil­lä voi suh­teel­li­sen hel­pos­ti tulos­taa toi­mi­via tuli­voi­mai­sia asei­ta. Miten näi­hin lait­tei­siin, joi­ta useim­mat ihmi­set käyt­täi­si­vät enem­män tai vähem­män hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ja nii­tä kos­ke­vaan tie­toon ja sen tie­don leviä­mi­seen ja saa­ta­vuu­teen tul­laan suh­tau­tu­maan NSA:n kal­tais­ten ins­tans­sien tahol­ta? Var­sin­kin sen jäl­keen, kun (toi­vot­ta­vas­ti niin ei iki­nä tapah­du) ensim­mäi­nen jouk­ko­mur­ha 3D-tulos­te­tul­la aseel­la on teh­ty? Yhdys­val­lois­sa on esi­tet­ty laa­jal­ti kri­tiik­kiä, että Bos­to­nin pom­mit­ta­ja­vel­jek­siä oli­si pitä­nyt seu­ra­ta tar­kem­min. Jäl­ki­vii­saa­na hel­pos­ti unoh­tuu, että hei­dän pro­fii­lin­sa mukai­sia ihmi­siä sai­si seu­ra­ta sit­ten tuhan­sit­tain 24/7. Kuten tule­vien hyö­dyl­lis­ten tek­no­lo­gioi­den käyt­töä rajoit­taa suu­rel­ta enem­mis­töl­tä vää­rin­käyt­tä­vien rikol­lis­ten hyvin pie­nen ryh­män pelos­sa. Mut­ta se toden­nä­köi­ses­ti on pit­kän his­to­rial­li­sen pro­jek­tion suun­ta, johon olem­me ihmis­kun­ta­na ajautumassa.

  His­to­ria on osoit­ta­nut ker­ran toi­sen­sa jäl­keen, että ihmi­set ovat val­mii­ta uhraa­maan vapau­den tur­val­li­suu­den tun­teel­le, myös sen illuusiol­le. Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ja aina­kaan Suo­mes­sa (onko muu­ten ‘Suo­mi’ kes­kei­nen argu­ment­ti­si? Kan­nat­tai­sit­ko vas­taa­vaa jär­jes­tel­mää esi­mer­kik­si Kii­naan?) ei ole syy­tä huo­leen, eikä tätä auto­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää tie­ten­kään tule lii­oi­tel­la sii­tä vähäi­ses­tä asias­ta, mitä se on, mut­ta tar­tuin nyt tuo­hon heit­toon tek­no­lo­gia­fo­bias­ta, sil­lä se ei ole perus­tee­ton­ta, eikä folio­hat­tui­lua, eikä perus­tu ennak­ko­luu­loi­hin tai tie­tä­mät­tö­myy­teen, vaan kos­ket­taa ihmis­kun­nan yli­voi­mai­ses­ti tär­kein­tä tulevaisuushaastetta.

  Iso­vel­jen val­vo­va sil­mä luva­tes­saan tur­val­li­suut­ta voi hyvin voit­taa vapaan yhteis­kun­nan tämän ja tule­vien vuo­si­sa­to­jen pit­käs­sä kulussa.

 40. Kuvit­te­li­sin että km-veron vas­tus­tus joh­tuu seu­raa­vis­ta syistä:
  — Snow­de­nin pal­jas­tus­ten jäl­keen pode­taan jotain iso­ve­li-kam­moa. Pelä­tään että jos auto on ollut jos­sain oudos­sa pai­kas­sa samaan aikaan kuin joi­den­kin pahan­te­ki­jöi­den autot, tulee nou­ta­ja, eikä sii­tä sel­viä helpolla
  — pelä­tään että omat per­heen­jä­se­net sai­si­vat tie­tää kaik­ki salai­set puu­hat, että on käy­ty jon­kun sala­rak­kaan luo­na tai aje­lul­la hänen kanssaan
  — pelä­tään että veroa voi­daan korot­taa mielivaltaisesti
  — pelä­tään että jos lai­te vioit­tuu jol­lain taval­la, auto ei lii­kah­da mihin­kään vaik­ka oli­si kii­re jonnekin
  — pelä­tään että sitä käy­te­tään nopeus- ja muu­hun lii­ken­ne­val­von­taan, käy­tän­nös­sä pie­nis­tä­kin lii­ken­ne­rik­ko­muk­sis­ta jou­tui­si aina maksamaan
  — pelä­tään että rehel­li­set jou­tu­vat mak­su­mie­hik­si kos­ka epä­re­hel­li­set hank­ki­vat lait­tei­ta joil­la voi nol­la­ta lukemat
  — pelä­tään että jär­jes­tel­mä mak­saa lii­kaa ettei sil­lä kerä­tyt verot kata kustannuksia

  Oikeas­taan vii­mei­nen voi­si toteu­tua jos pro­jek­ti menee ns met­sään. Muut ovat hiu­kan tur­hia pelkoja.

 41. Olli Pot­to­nen:
  Polii­si­han on jo ehdot­ta­nut että jär­jes­tel­mä oli­si val­vo­va sil­mä pel­kän vero­tus­ko­neis­ton sijaan.

  Lisäk­si on mui­ta­kin tie­to­tur­vauh­kia kuin Osmon maa­lai­le­ma epä­mää­räi­nen kai­ken näke­vä Iso­ve­li.Sone­ran urk­ki toi­mit­ta­jia, polii­sit urk­ki­vat Mika Myl­ly­län tie­to­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki van­kien tie­to­ja. Kukaan nois­ta urk­ki­jois­ta ei ole sel­lai­nen iso­ve­li joka muu­ten­kin tie­täi­si kai­ken meis­tä S‑kortin, face­boo­kin jne. avulla.

  Mua ei aina­kaan hait­taa, jos polii­si käyt­tää tie­to­ja vaka­vien rikos­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Toi­sek­seen, eivät­kö urk­ki­jat saa­neet tuo­miot teois­taan? Jär­jes­tel­mä ei tie­ten­kään oli­si auko­ton, joi­tain vää­rin­käy­tök­siä var­maan tulisi.

  Oudol­ta, tun­tuu myös aja­tus, että tämä tie­to­pank­ki “kes­kus­te­li­si” mui­den viran­omais­ten tie­to­jär­jes­tel­mien kans­sa ihan tos­ta noin vaan. Oma koke­muk­se­ni vir­ka­mies­tie­to­jen vaih­ta­mi­ses­ta on päin­vas­tai­nen. Joka ker­ta, kun jotain tie­toa halu­aa, täy­tyy sii­tä teh­dä dia­ri­soi­tu pyyn­tö, joka alle­kir­joi­tu­te­taan esi­mie­hel­lä ja sen jäl­keen odo­tat viik­ko­ja, jot­ta ehkä saat vastauksen. 

  Itse näki­sin, että tie­to­tur­van, kuten myös oikeus­tur­van vou­hot­ta­mi­ses­sa, on men­ty lii­an pit­käl­le. Toki, jos kan­sa­lai­set halua­vat mak­saa vir­ka­mies­ten yli­pit­kis­tä käsit­te­ly­ajois­ta ja ‑pro­ses­seis­ta niin mikäs siinä.

 42. Miten­käs sit­ten toi­mi­taan, jos auton käyt­tä­jä ei ole omis­ta­ja eikä hal­ti­ja? Pitää­kö autoa vuo­kraa­van aina antaa tie­to auton liik­keis­tä vuo­kra­nan­ta­jal­le? Entä työ­suh­deau­toi­li­jan työ­nan­ta­jal­le tai lea­sin­gy­ri­tyk­sel­le? Entä tak­si­kus­kien ja lähet­tien työ­nan­ta­jal­le? Täy­si-ikäis­ten las­ten vanhemmilleen?

 43. Hie­noa että Iso­kal­lio tänä aamu­na tyr­mä­si ehdo­te­tun kilo­met­ri­ve­ron. Se ran­kai­si­si työs­sä käyn­nis­tä eten­kin pk-seudulla. 

  Kun ris­kik­si fis­kaa­li­sel­ta kan­nal­ta nousee vero­tuot­to­jen pie­ne­ne­mi­nen, niin yhte­nä vaih­toeh­to­na voi­si olla vuo­sit­tai­nen vero x % auton nyky­ar­vos­ta. Sen mää­rit­tä­mi­nen ei tun­nu ole­van vai­ke­aa tul­lin tai vakuu­tus­yh­tiöi­den toimesta.

  Voi­si kai­ki­ten­kin olla aiheel­lis­ta seu­ra­ta, mitä tapah­tuu suu­ris­sa auto­mais­sa. Ja läh­teä liik­keel­le kun ao. jär­jes­tel­mis­tä on ole­mas­sa koke­mus­pe­räis­tä faktaa.

 44. Kaik­kia ihmi­siä kos­ket­ta­vaa lain­sää­dän­töä ja sys­tee­me­jä ei pitäi­si laa­tia oman sataa­tu­hat­ta hen­keä kos­ket­ta­van me-muo­don ja vii­te­ryh­män perus­teel­la. Tääl­lä on pal­jon­kin ihmi­siä, jois­ta iso­ve­li ei tie­dä jok­seen­kaan mitään, jot­ka eivät kuu­lu Soi­nin­vaa­ran ”tie­tää meis­tä jo jok­seen­kin kai­ken sen” –ryh­mään, mut­ta jot­ka sil­ti aja­vat ja omis­ta­vat henkilöautoja. 

  Muu­an van­ha suo­men­ruot­sa­lai­nen maa­no­mis­ta­ja on oikeas­ti ympä­ris­tön­suo­je­li­ja ja eikä hak­kaa kau­nii­ta met­si­ään vaan aje­lee iki­van­hal­la Vol­vo-far­ma­ril­laan nii­den sivuit­se pik­ku­tei­tä, kuten jo vuo­si­kym­me­niä. Hän on oikeas­ti luku­tai­do­ton – ”Kan du läsa för mig? Jag tyc­ker nu inte so myc­ket om att läsa.” Kyl­lä­hän minä voi­sin lukea ne ajo­neu­von lii­ke­tie­dot­kin jol­ta­kin kan­sa­lais­ti­lil­tä, mut­ta asian­omai­sen kan­nal­ta jär­jes­tel­mä mer­kit­si­si oleel­lis­ta val­von­nan lisääntymistä.

  Doku­men­taa­tion ja vakoi­lun sekoit­ta­mi­nen on kate­go­ria­vir­he. Mobii­li­lait­teet ovat tar­kem­min aja­tel­tu­na hyvää doku­men­taa­tio­ta. Esi­mer­kik­si viik­ko sit­ten, kun oli lau­ha sää ja vähäi­nen lumi häi­pyi, kävin luon­non­kau­niil­la pai­kal­la – johon Soi­nin­vaa­ra & Co on kaa­voit­ta­nut tar­peet­to­mia toi­mis­to­ra­ken­nuk­sia – sii­voa­mas­sa tupa­kan­tump­pe­ja. Näis­tä osan olin itse aiheut­ta­nut siis­tiin kekoon sii­nä tar­koi­tuk­ses­sa, että tulen myö­hem­män sii­voa­maan. Aiheut­ta­jas­ta riip­pu­mat­ta ja ilman DNA_testejä nou­kin kaik­ki havait­se­ma­ni tum­pit ja ros­kat muo­vi­pus­siin, jon­ka vein kau­pun­gin ylei­siin ros­kiin. Nyt on erit­täin toden­nä­köis­tä, että kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta, tämän blo­gin pitä­jä tai kom­men­toi­jat eivät tätä usko, vaan päin­vas­toin haluai­si­vat esit­tää kir­joit­ta­jal­le val­ta­via ran­gais­tus­vaa­ti­muk­sia ympä­ris­tö­ri­kok­sis­ta. Tämän takia on hyvä, että on doku­men­taa­tio. Otin äly­pu­he­li­mel­la kuvia ros­kis­ta, tump­pe­ja sisäl­tä­väs­tä avo­nai­ses­ta muo­vi­pus­sis­ta, ja sit­ten siis­tis­tä ympä­ris­tös­tä. Kuvat tal­len­sin välit­tö­mäs­ti SkyDri­ve-pil­vi­pal­ve­luun, joka ker­too sekun­nin tark­kuu­del­la kuvan ottoa­jan­koh­dan. Verk­ko-ope­raat­to­ri tie­tää, mis­sä lait­teen hal­ti­ja on tuol­la het­kel­lä ollut. Tähän voi­si tar­vit­taes­sa vedo­ta. Sil­ti en toi­vo, että täl­lai­nen jos­sa­kin mää­rin puliuk­ko­mai­nen kuva leviäi­si vapaas­ti kaik­kien alem­pien kau­pun­gin toi­mi­hen­ki­löi­den keskuuteen.

  Sak­sas­sa ihmi­set käy­vät tuo­reen (17.12.13) leh­ti­uu­ti­sen mukaan laki­asian­toi­mis­tos­sa ona­noi­mas­sa sen takia, että Red­tu­be-por­no­si­vus­ton kävi­jöi­tä kiris­tet­ty. Ihmi­set käyt­tä­vät juris­tin IP-osoi­tet­ta. Oli­si lii­an kiusal­lis­ta, jos asia tuli­si puo­li­son tie­toon. Sen takia hae­taan juris­tin dokumentaatiota.

  Deutsche ona­nie­ren nur noch mit Anwalt
  “Onli­ne-Por­no­sei­ten besuc­he ich jetzt nur noch in Gegenwart mei­nes Anwalts”, sagt der regel­mäßi­ge Nutzer Wal­ter Schub­ber, “ich will nicht ris­kie­ren, dass ich auch so eine Abmah­nung bekom­me. Das wäre mir vor mei­ner Frau peinlich.“
  http://www.welt.de/satire/article123022054/Deutsche-onanieren-nur-noch-mit-Anwalt.html

  Kilo­met­ri­ve­ros­sa taas puo­li­son liik­keet tuli­si­vat monis­sa tapauk­sis­sa toi­sen osa­puo­len tie­toon. Kaik­ki eivät toi­vo tätä tie­toa. Tätä ihmis­ten kes­ki­näis­tä tie­to­suo­jaon­gel­maa ei voi miten­kään rat­kais­ta Olli­lan mallissa.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten teet polt­toai­nees­ta kal­liim­paa ruuh­ka-aikoi­na ja ruuh­kau­tu­vil­la teil­lä kuin syr­jäi­sel­lä maaseudulla? 

  Polt­toai­net­ta kuluu enem­män ruuh­kas­sa ja nyki­väs­sä lii­ken­tees­sä. Autoil­le ilmoi­te­taan yleen­sä erik­seen kau­pun­ki- ja maantiekulutus. 

  Tyy­pil­li­sel­lä tai ole­te­tul­la “ruuh­ka-ajal­la” ei kai sinän­sä tuli­si olla mer­ki­tys­tä. Hait­taa ei syn­ny tiet­tyyn kel­lon­ai­kaan aja­mi­ses­ta vaan vas­ta sii­tä jos kaik­ki muut­kin ovat liikkeellä.

  Onko­han olli­lan tai soi­nin­vaa­ran jär­jes­tel­mäs­sä muu­ten miten aiko­mus huo­mioi­da poik­keus­ti­lan­teet (tyy­liin tupla­mak­su juhan­nuk­se­na tai tan­go­mark­ki­noi­den, suvi­seu­ro­jen ja kunin­kuus­ra­vien aika­na nii­den läheisyydessä).…?

 46. Suom­lais­ta tek­no­lo­gi­aa var­mas­ti voi­tai­siin käyt­tää poliit­tis­ten toi­si­na­jat­te­li­joi­den vai­noa­mi­seen. Voi­sim­me­ko estää tek­no­lo­gian vien­nin mai­hin jois­sa ei kun­nioi­te­ta ihmi­soi­keuk­sia ja poliit­ti­sia vapauksia ?”

  Kyl­lä Suo­mes­sa­kin on kytät­ty ja rekis­te­röi­ty ihmis­ten poliit­ti­sia kan­to­ja, ei Suo­mi ole kovin­kaan puh­toi­nen sii­nä suh­tees­sa. Supo lopet­ti vai­ral­li­se­ti kom­mu­nis­tien rekis­te­röin­nin vas­ta 90-luvul­la, mut­ta nyt rekis­te­röin­ti on jopa laa­jem­paa kuin ennen.

  Vas­ta 2000-luvul­la on Suo­mes­sa alet­tu kiin­nit­tää huo­mio­ta yksi­tyi­syy­den suo­jaan , mut­ta meil­lä toi­mii var­maan vie­lä­kin näi­tä hys-hys-pii­re­jä, jot­ka seu­ra­si­vat ihmis­ten tietoliikennettä.

  Vie­lä 80–90-luvulla nämä oli­vat ylei­siä ja isän­maal­li­sik­si itse­ään kut­su­vat har­joit­ti­vat omien kan­sa­lais­ten vakoi­lua ja poliit­tis­ta syr­jin­tää suh­teel­li­sen vapaasti.

  Kyt­täyk­sen oleel­li­sin sisäl­tö kos­kee ihmis­ten ver­kos­to­ja , ei niin­kään sisäl­töä. Puhe­lu- ja säh­kö­pos­tien osoit­tei­den perus­teel­la kye­tään sel­vit­tä­mään ihmis­ten ver­kos­tot ja löy­tä­mään orga­ni­saa­tioi­den todel­li­set avainhenkilöt.

  Sen jäl­keen orga­ni­saa­tion hajoit­ta­mi­nen on help­poa pois­ta­mal­la avain­hen­ki­löt tai pois­ta­mal­la näil­tä avain­hen­ki­löil­tä orga­ni­saa­tion tuki.

  Yri­tyk­ses­sä hen­ki­lös­tön yhteis­työ ja ‑voi­ma voi­daan kukis­taa anta­mal­la pot­kut ver­kos­to­jen avainhenkilöille.

  Yhteis­kun­nas­sa epä­mie­lui­sien poliit­tis­ten suun­tauk­sien kas­vu voi­daan tyreh­dyt­tää siir­tä­mäl­lä avain­hen­ki­löt syr­jään tekais­tuil­la rikok­sil­la tai mus­ta­maa­laa­mal­la tekais­tuil­la seiska-jutuilla.

  Tai lähet­tä­mäl­lä len­nok­ki ja tap­pa­mal­la henkilö/t

  Uusi lisään­ty­vä seu­ran­ta on yksi­tyis­tä eli eri­lai­set teki­jä­noi­e­kus­jär­jes­töt kyt­tää­vät yksi­tyis­ten ihmis­ten tietoliikennettä.

  Suo­mi tekis uuren vir­heen myy­mäl­lä Sone­ra Ruot­siin , se ava­si suo­raan tie­to­lii­ken­teen FRA:n seu­rat­ta­vak­si, sil­lä ruot­sa­lai­set otti­vat oitis ver­kon hal­lin­nan ylim­män tason itsel­leen ja emme Suo­mes­sa tie­dä , mitä he tekevät.

  Nyt Suo­mi paik­ka vahin­koa ja on käyt­tä­nyt jo Sone­ran myyn­nis­tä saa­dut rahat pariin­kin ker­taan tur­val­li­sen val­tiol­li­sen ver­kon rakentamiseen

 47. Minun mie­les­tä­ni suu­rin ongel­ma ei ole yksi­tyi­syys vs. iso­ve­li val­voo, vaan luo­tet­ta­vuus ja vastuukysymykset.

  Kuka vas­taa GPS-mit­ta­rin toi­min­nas­ta ja tie­to­jen luo­tet­ta­vuu­des­ta? Ver­tai­lu vuo­den vaih­tees­sa pai­kan­ti­men ja mat­ka­mit­ta­rin nume­roi­den välil­lä näyt­tää lähes aina poik­kea­man (eri mit­taus­ta­vat, toi­min­ta­häi­riöt, tun­ne­lit, GPS-sig­naa­lin aiheut­ta­mat hei­tot), joten veron­mak­sa­jaa ei voi sakot­taa suo­raan mat­ka­mit­ta­rin ja GPS-pai­kan­ti­men eron perusteella.

  Samoin kenel­le jää todis­tus­vas­tuu, jos GPS-pai­kan­nin jou­tuu toi­min­ta­häi­ri­öön? Onko vika auto­maat­ti­ses­ti veron­mak­sa­jan, kuten vero­lai­eis­sa on tapana?

  Olen muu­ten sitä miel­tä, että GPS-poh­jai­seen vero­tuk­seen ei kan­na­ta yksin men­nä. Auton tek­niik­kaan (kuten eCall) vai­kut­ta­vat pää­tök­set pitäi­si teh­dä EU-tasol­la, jol­loin auto­teh­taat voi vel­voit­taa toi­mit­ta­maan ja auto­jen siir­rel­tä­vyys maas­ta toi­seen toteu­tuu, edes EU:n sisällä.

 48. Jos lai­te vero­tuk­sen oikeel­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si tal­let­taa aje­tut rei­tit, yksi­lön­suo­ja on peri­aat­tees­sa vaarassa.

  Kovo­rat­kai­sul­la kui­ten­kin voi­ta­neen estää mui­den kuin euro­tie­to­jen ulos lähe­tys. Reit­tien luen­ta voi­tai­siin teh­dä vain fyy­si­sen liit­ti­men kaut­ta, ja sii­hen tar­vit­tai­siin joko auton omis­ta­jan kir­jal­li­nen lupa tai oikeu­den päätös.

  Yksi­tyi­syy­den suo­ja ja vero­tuk­sen oikeel­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen ovat aina jon­kin ver­ran ris­ti­rii­das­sa. Jo nyt­kin verot­ta­ja tie­tää yhtä ja tois­ta sinun tulois­ta­si, nii­den läh­teis­tä, menois­ta­si ja teke­mi­sis­tä­si, ja jou­dut avaa­maan nii­tä vie­lä enem­män, jos verot­ta­ja ei usko sinun alle­kir­joit­ta­maa­si imoi­tus­ta ja haluat pis­tää vastaan. 

  Jois­sa­kin mais­sa verot­ta­ja ei saa mitään hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja työ­nan­ta­jil­ta, pan­keil­ta tms. Sinä vain ker­rot verot­ta­jal­le, mitä haluat. Lisä­tie­to­ja jou­dut anta­maan vas­ta, jos verot­ta­ja ei sinua usko.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoa­kaan. Useam­pi tulee toi­meen ilman autoa kuin ilman kän­nyk­kää. Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on? 

  Tois­tan vie­lä mui­den komen­toi­jien näke­myk­sen sii­tä, että on tur­ha haa­veil­la sii­tä, että tie­to­ja ei käy­tet­täi­si muu­hun kuin verot­ta­mi­seen. Ei pas­sin sor­men­jäl­kiä­kään oli­si tar­vin­nut tal­let­taa mihin­kään rekis­te­riin, mut­ta kum­mas­ti ne sin­ne tal­len­net­tiin. Yhtä kum­mas­ti polii­si koko ajan yrit­tää saa­da lupaa rekis­te­rin käyttöön. 

  Aivan var­mas­ti seu­ran­ta­tie­to­ja käy­tet­täi­siin koh­ta johon­kin muu­hun­kin kuin verot­ta­mi­seen. Vaik­ka tie­dot oli­si­vat ainoas­taan lait­teen muis­tis­sa, kai­vel­tai­siin nii­tä siel­tä rikok­sia ja onnet­to­muuk­sia selviteltäessä.

  Se vain on niin, että vapaas­sa yhteis­kun­nas­sa esi­val­ta ei mil­lään taval­la eikä mil­lään perus­teel­la voi seu­ra­ta kan­sa­lais­ten­sa liik­ku­mi­sia. Ne ovat toi­sen­lai­set yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mät mis­sä kan­sa­lai­sia vakoil­laan. Mikä­li täl­lä het­kel­lä on ole­mas­sa jär­jes­tel­miä jois­sa kan­sa­lai­sia voi­daan seu­ra­ta (mat­ka­kor­tit?) pitäi­si ennem­min­kin, työs­ken­nel­lä ano­ny­mi­tee­tin palaut­ta­mi­sen puo­les­ta ja kar­sia seu­raa­mi­sen mah­dol­lis­ta­via jär­jes­tel­miä, kuin käyt­tää nii­tä kep­pi­he­vo­se­na uusien seu­ran­ta­jär­jes­tel­mien puolesta.

 50. Pir­jo:
  Olli­lan rapor­tis­sa läh­de­tään vir­heel­li­ses­ti sii­tä, että autol­la ajaa vain yksi hen­ki­lö – puhu­taan autos­ta ja käyt­tä­jäs­tä ikään kuin se oli­si sama asia. Kun tuo ei pidä paik­kaan­sa ja jos ajet­tu reit­ti rekis­te­röi­dään veron tar­kis­ta­mis­ta var­ten ja jos se voi­daan myö­hem­min sel­vit­tää, niin yksi­tyi­syys vaa­ran­tuu vääjäämättä. 

  Tämä on tär­keä asia. Vero­tus ei voi perus­tua pel­käs­tään mus­tan laa­ti­kon las­ke­maan euro­mää­rään, vaan oikeus­tur­van kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä, että verot­ta­ja ja hen­ki­lö voi­vat tar­vit­taes­sa tar­kis­taa mihin ajoi­hin vero perus­tuu. Jos autoa käyt­tää vain yksi hen­ki­lö, niin ongel­ma­na täs­sä oli­si vain iso­ve­li. Yhteis­käy­tös­sä ole­vien auto­jen koh­dal­la jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­tai­si myös esi­mer­kik­si puo­li­soi­den vakoi­lun. Yhtei­nen auto ei mie­les­tä­ni saa tar­koit­taa sitä, että auton omis­ta­jal­la on oikeus tar­kis­taa min­ne puo­li­so on ajanut.

  Ongel­ma voi­si tie­tys­ti pois­tua jos kilo­met­ri­ve­ro oli­si­kin hen­ki­lö­koh­tai­nen (autoon syö­tet­täi­siin joku siru­kort­ti kun sil­lä ajetaan?).

 51. Iso­vel­jen sil­män aiheut­ta­maan pel­ko­ti­laa voi­si ehkä­pä vähen­tää vaa­ti­mal­la, että Olli­la-sys­tem koo­dat­tai­siin avoi­mes­ti ja koo­di oli­si kaik­kien nähtävillä. 

  Ehkä­pä voi­si myös vaa­tia, että Olli­la-sys­tee­mi jul­kai­si­si avoi­me­na data­ta tie­don sys­tee­mis­tä hae­tuis­ta tie­dois­ta. Eli kun joku paha iso­ve­li kat­soi­si sys­tee­mis­tä, että mis­sä mei­kä­ma­ne on käy­nyt, niin sii­tä tuli­si minul­le ja kai­kil­le ilmoi­tus. Vaik­ka RSS-feedinä. 

  Jos ei muu auta, niin häpeä ainakin!

 52. Voi­ko vero­tuk­sen oikeel­li­suu­den haas­taa, jos verot­ta­jan las­ku ja oma ruu­tu­vih­ko­kir­jan­pi­to ajo­ki­lo­met­reis­tä poik­kea­vat toi­sis­taan? Pää­see­kö täl­löin käsik­si omiin ajo­tie­toi­hin­sa, jot­ta vir­heel­li­sen mat­kan voi löy­tää? Jos pää­see, niin mus­ta­suk­kai­set ihmi­set saa­vat hie­non väli­neen puo­li­soi­den­sa tark­kai­luun. Ajo­tie­toi­hin käsik­si heti taik­ka huu­li tur­po­aa. Sii­tä sitä sit­ten voi kat­soa, onko päi­väl­lä tul­lut enem­män kilo­met­re­jä kuin työ­mat­kan ver­ran. Ja jos tie­to­ja voi reaa­liai­kai­ses­ti tar­kas­tel­la, ei tur­va­ko­tiin aina­kaan kan­na­ta autol­la men­nä — kyl­lä kes­kel­lä yötä maa­seu­dul­la voi las­ten kans­sa jul­ki­sel­la­kin kulkea.

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jäi­kö havait­se­mat­ta, että kir­joi­tuk­ses­sa vähän iro­ni­soi­tiin asen­net­ta, että viran­omai­set hank­ki­vat lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti hal­tuun­sa kai­ken sen tie­don, mitä vain on ole­mas­sa. Yri­tin vain sanoa, että täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa­kin pitää olla loo­gi­nen. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että viran­omai­set nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­li­sen hyvin, pal­jon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Sini­sil­mäi­nen näkö­ku­la. Ruot­sis­sa ja USA laki sal­lii laa­jem­man vakoi­lun, mut­ta Suo­mes­sa teh­dään sama lait­to­mas­ti hysy-hys-ver­kos­to­jen kautta

 54. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ‘snip’
  Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että viran­omai­set nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­li­sen hyvin, pal­jon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urkin­ta perus­tuu lakiin.

 55. Ja vei­lä yksi seik­ka, Suo­mi ei juu­ri kyke­ne seu­raa­man mui­den mai­den lii­ken­net­tä, kos­ka Suo­mi ei ole lii­ken­teen kauttakulkumaa.
  Osa Venä­jän lii­ken­net­tä toki kul­kee Suo­men kaut­ta, mut­ta se on pien­tä ja sii­tä voi saa­da haa­viin vain hyväl­lä onnel­la jotain tärkeää.

  Niin­pä Suo­mi voi vakoil­la vain omia kan­sa­lai­si­aan tai hak­ke­roi­da mui­den mai­den verkkoja

 56. Her­bert Havu:
  Miten­käs sit­ten toi­mi­taan, jos auton käyt­tä­jä ei ole omis­ta­ja eikä hal­ti­ja? Pitää­kö autoa vuo­kraa­van aina antaa tie­to auton liik­keis­tä vuo­kra­nan­ta­jal­le? Entä työ­suh­deau­toi­li­jan työ­nan­ta­jal­le tai lea­sin­gy­ri­tyk­sel­le? Entä tak­si­kus­kien ja lähet­tien työ­nan­ta­jal­le? Täy­si-ikäis­ten las­ten vanhemmilleen?

  Vero olis auto­koh­tai­nen, ei kul­jet­ta­ja­koh­tai­nen. Työ­suh­deau­to­jen koh­dal­la lai­te aut­tai­si tar­kan työ­suh­de-edun vero­tusar­von mää­rit­tä­mi­seen. Nyt­hän raja on 18.000 km /vuosi yksi­tyis­ajoa että jou­tuu lisä­ve­rol­le mut­ta sitä ei käy­tän­nös­sä pys­ty­tä val­vo­maan kos­ka ajo­päi­vä­kir­jen pito­vel­vol­li­suut­ta ei työ­suh­deau­toi­li­joil­la ole. Nyt lai­te voi­si toi­mia ajo­päi­vä­kir­ja­na eli kus­ki lait­taa työ­ajo-täpän pääl­le kun ajaa työ­ajoa jol­loin veroa ei perit­täi­si omas­ta pus­sis­ta vaan työnantajan.

 57. Olli Pot­to­nen: Polii­si­han on jo ehdot­ta­nut että jär­jes­tel­mä oli­si val­vo­va sil­mä pel­kän vero­tus­ko­neis­ton sijaan.Lisäksi on mui­ta­kin tie­to­tur­vauh­kia kuin Osmon maa­lai­le­ma epä­mää­räi­nen kai­ken näke­vä Iso­ve­li. Sone­ran urk­ki toi­mit­ta­jia, polii­sit urk­ki­vat Mika Myl­ly­län tie­to­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki van­kien tie­to­ja. Kukaan nois­ta urk­ki­jois­ta ei ole sel­lai­nen iso­ve­li joka muu­ten­kin tie­täi­si kai­ken meis­tä S‑kortin, face­boo­kin jne. avulla.

  Minä­kään en eri­tyi­sem­min osaa pelä­tä koti­mais­ta Isoa vel­jeä, vaan pien­ten ihmis­ten omia motiiveja.

  Polii­siin­kin voi Suo­mes­sa luot­taa, var­sin­kin Hel­sin­gin huu­me­po­lii­siin johon luot­taa jopa rikol­lis­jär­jes­tö Uni­ted Brotherhood.

  Koti­mais­ten urk­ki­joi­den lisäk­si on ulko­mai­sia. Ulko­mi­nis­te­riön verk­koa luki vuo­sien ajan vie­raan val­lan tie­dus­te­lu­pal­ve­lu. Asias­ta ker­toi toi­sen vie­raan val­lan tiedustelupalvelu. 

  Olli­lan sys­tee­mi on sil­ti tie­to­tur­val­taan auko­ton. Uskoo ken haluaa.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jäi­kö havait­se­mat­ta, että kir­joi­tuk­ses­sa vähän iro­ni­soi­tiin asen­net­ta, että viran­omai­set hank­ki­vat lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti hal­tuun­sa kai­ken sen tie­don, mitä vain on ole­mas­sa. Yri­tin vain sanoa, että täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa­kin pitää olla loo­gi­nen. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että viran­omai­set nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­li­sen hyvin, pal­jon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa. 

  Havait­sin ja jopa ymmär­sin iro­ni­soin­nin, mut­ta kos­ka kai­kil­la ei ole samaa arvioin­ti­ky­kyä kuin sinul­la, niin mie­les­tä­ni yksi­tyi­syys ei ole asia jol­la kan­nat­taa edes ironisoida.

  Viran­omai­set käyt­tä­vät Suo­mes­sa­kin jo nyt surut­ta hyväk­seen lain­sää­tä­jän jät­tä­miä auk­ko­ja sen enem­pää harkitsematta.

  Nyt oli­si aika käy­dä suo­jaa­maan sitä, mitä vie­lä on suo­jat­ta­vis­sa ja tar­peet­to­mia kes­ki­tet­ty­jä rekis­te­re­jä väl­tet­tä­vä. Täs­tä­kin oli­si lopul­ta sel­lai­nen tulos­sa — luu­len sil­ti ymmär­tä­vä­ni pointtisi.

 59. Osmo on aivan oikeas­sa sii­nä, että yksi­tyi­syys voi­daan säi­lyt­tää. Täs­tä on netis­sä levi­tet­ty tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti huu­haa­ta joi­den­kin auto­puo­lu­een “tie­to­tek­niik­ka-asian­tun­ti­joi­den” toi­mes­ta. En myös­kään ymmär­rä joi­ta­kin kom­men­toi­jia, joi­den mie­les­tä jon­kin vir­ka­mie­hen pää­tök­sel­lä iso­ve­li alkaa val­voa autoi­li­joi­den liik­kei­tä. Ei se ihan niin help­poa ole jos lai­te ei alun­pe­rin­kään sel­lais­ta tue ja jos pää­tös vaa­tii edus­kun­nan rat­kai­sun. Slip­pe­ry slo­pe on argumentointivirhe.

  Sen sijaan on vai­kea saa­da kan­sa­lais­ten luot­ta­mus sii­hen, että näin todel­la myös teh­dään. Lakieh­do­tuk­sen pitäi­si olla yksi­tyi­syy­den osal­ta yksityiskohtainen.

  Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä on aivan sel­vää, että GPS on huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­pi ja tehok­kaam­pi tapa koh­dis­taa autoi­lun vero­tus nykyis­tä rei­lum­min. En myös­kään vas­tus­tai­si esim. varoi­tusään­tä yli­no­peu­des­ta ym. lii­ken­ne­tur­vaa paran­ta­via lisäyk­siä, jot­ka kaik­ki voi­daan toteut­taa ilman yksi­tyi­syy­den rik­ko­mis­ta. Tämä on osa kehi­tys­tä koh­ti robot­ti­säh­kö­au­to­ja, pois nykyi­ses­tä alkeel­li­ses­ta tappajaliikenteestä.

  Sen sijaan on kysee­na­lais­ta, kan­nat­taa­ko Suo­men olla etu­rin­ta­mas­sa, IT-han­kin­to­jen his­to­ria kun on niin sää­lit­tä­vä. Mon­ta asi­aa pitäi­si teh­dä eri taval­la täl­lä kertaa.

 60. Tapio Pel­to­nen: 2) tuos­ta sum­mas­ta voi­si saa­da huo­jen­nus­ta esit­tä­mäl­lä verot­ta­jal­le viral­li­ses­ti hyväk­sy­tyn vakoi­lu­lait­teen kryp­to­gra­fi­ses­ti var­men­ta­man reit­ti­lo­gin vero­kau­den ajalta

  Eli viran­omai­nen sai­si “seu­ra­ta” sinua pel­käs­tään esit­tä­mäl­lä min­kä tahan­sa val­heel­li­sen väit­teen ilman perus­te­lu­vel­vol­li­suut­ta, kos­ka jou­tui­sit puo­lus­tau­tu­maan luo­pu­mal­la välit­tö­mäs­ti yksityisyydestäsi?

  Olet­ta­kaam­me, että mys­ti­nen iso­ve­li pys­tyy aina saa­maan tie­toon­sa kai­ken sen datan, joka meis­tä kerä­tään mihin­kään ulko­puo­li­seen rekis­te­riin hyvän­sä ja että iso­ve­li pää­see näin ollen vai­vat­to­mas­ti kiin­ni myös kaik­kiin rekis­te­rei­hin, joi­hin tal­le­te­taan tie­to­ja kilo­met­ri­ve­roa var­ten. Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka iso­ve­li tie­tää meis­tä jo jok­seen­kin kai­ken sen, mitä tuo rekis­te­ri sisältää.

  Eli ole­te­taan, että kaik­ki­nai­nen yksi­tyi­syy­den suo­ja on jo koko­nai­suu­des­saan men­nyt, joten kes­kus­tel­laan­pa nyt sit­ten, mitä hait­to­ja lisä­val­von­ta tuot­taa? Aika zuc­ker­ber­gi­läi­nen ja sup­pea rajaus “kes­kus­te­lul­le”. Jos ajat­te­lu on tätä tasoa, niin tee kai­kil­le pal­ve­lus ja astu alas sekä ilmoit­tau­du van­hain­ko­tiin saman tien. Sinus­ta ei ole enää kuin haittaa.

  Jos yksi­tyi­syy­den suo­ja on jo men­nyt, Suo­mes­sa riko­taan ilmei­ses­ti aika härs­kis­ti ja avoi­mes­ti ihmi­soi­keuk­sia. Täl­löin ei suin­kaan pitäi­si luo­da lisää val­von­ta­jär­jes­tel­miä vaan kor­ja­ta tilan­ne ja pis­tää fasis­tit lin­naan. Kes­kus­te­lu­na­vaus ei siis kes­tä tar­kas­te­lua, sil­lä ilman ihmi­soi­keuk­sia jär­jes­tel­mäl­tä ja lain­sää­dän­nöl­tä hävi­ää kaik­ki­nai­nen oikeu­tus, jol­loin kiak­ko­vie­ras­juh­lien ainoat viat oli­vat vähäi­nen osan­ot­to ja asei­den puu­te. Tätä­kö halutaan?

  Jar­mo Hei­mo: Tai­dat, Osmo, olla vali­tet­ta­vas­ti oikeas­sa. Yhteis­kun­tam­me on jo raken­net­tu seu­ran­ta­verk­ko­jen varaan. Tämä ei tilan­net­ta pahen­na. Jos halu­aa oikeas­ti astua seu­ran­nan ulko­puo­lel­le, pitää ryh­tyä era­kok­si ja kas­vis­syö­jäk­si ja lopet­taa kaik­kien pal­ve­lu­jen käyt­tö. Ei tai­da onnistua.

  Se, että yhteis­kun­taa ja eten­kin kau­pal­li­sia raken­tei­ta on raken­net­tu sokeas­sa tek­no­lo­gi­aus­kos­sa ilman aja­tus­ta­kaan yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta ja yksi­lön oikeuk­sis­ta, ei suin­kaan tar­koi­ta sitä, ettei­kö raken­tei­ta voi­tai­si muut­taa. Mikään­hän ei estä muut­ta­mas­ta nii­tä eikä aina­kaan lain­sää­dän­töä. Nyky­ään näis­tä­kin ale­taan huo­leh­tia aina­kin tek­no­lo­gia­pii­reis­sä. Teki­si hyvää polii­ti­koil­le ja tuo­ma­reil­le­kin alkaa sank­tioi­da ras­kaal­la kädel­lä yksi­tyi­syy­den­suo­ja­louk­kauk­sia. Siis antaa ihan oikei­ta ran­gais­tuk­sia, jot­ka tun­tu­vat, eikä mitään huomautuksia.

  Ulko­mai­sil­le toi­mi­joil­le ei toki vält­tä­mät­tä voi­da juu­ri mitään, mut­ta oli­si­han se hie­no kan­sain­vä­li­nen sig­naa­li, jos näis­tä pis­tet­täi­siin vas­tuul­li­sil­le kan­sain­vä­li­set etsin­tä­kuu­lu­tuk­set ja tuo­mit­tai­siin pois­sao­le­va­na elin­kau­ti­siin. Sai­si­vat Ruot­sis­sa­kin kan­sa­lai­siin lii­ket­tä, jos sikä­läis­ten polii­tik­ko­jen suo­men­vie­rai­lu­jen päät­ty­mi­sen van­ki­laan estäi­si vain diplo­maat­ti­nen kos­ke­mat­to­muus. NSA, CIA ja FRA:han pitäi­si nyky­tie­to­jen valos­sa jo läh­tö­koh­tai­ses­ti luo­ki­tel­la rikol­lis­jär­jes­töik­si ja terroristeiksi.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yri­tin vain sanoa, että täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa­kin pitää olla looginen.

  Kos­ka pirul­la on täl­lä het­kel­lä hal­lus­saan pik­kusor­mi, niin pitää antaa koko käsi? Se, että esi­mer­kik­si mobii­li­lait­teet ovat toi­miak­seen val­von­nan alai­sia, ei suin­kaan tar­koi­ta sitä, ettei­kö ope­raat­to­ri­toi­min­taa voi­tai­si sään­nel­lä tar­kem­min, hen­ki­lö- ja asia­kas­tie­to­ja eriyt­tää tek­ni­sis­tä tun­nis­teis­ta, ajaa stan­dar­dei­hin rat­kai­su­ja, jois­sa ulko­puo­lis­ta sala­kuun­te­lua ja seu­ran­taa vai­keu­tet­tai­siin käyt­tä­mäl­lä lyhy­tai­kai­sia avain­lu­ku­lis­ta­mai­sia satun­nais­tun­nis­tei­ta, mah­dol­lis­tet­tai­siin omia salausa­vai­mia, pakol­lis­ta rapor­toin­tia käyt­tä­jäl­le mikä­li tur­vao­mi­nai­suus ei ole käy­tös­sä, jne.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aika hyvin polii­si oli tie­toi­nen kiak­ko­vie­rai­den aikeista…

  No, ei ole kau­hean vai­kea­ta lukea jul­ki­sel­ta kes­kus­te­lu­pals­tal­ta, että jotain mie­le­no­soi­tuk­sel­lis­ta on tulos­sa ajan­koh­ta­na, jol­loin nii­tä on muu­ten­kin perin­tei­ses­ti ollut, ja sit­ten hank­kia mie­li­val­tai­ses­ti kes­kus­te­li­joi­den tun­nis­te­tie­dot ilman var­si­nais­ta syy­tä (Suo­mes­sa­han ei tar­vi­ta esim. oikeu­den pää­tös­tä ja siten mitään var­si­nai­sia perus­te­lu­ja, vies­ti­ket­ju­han oli sisäl­löl­tään har­mi­ton) ja samal­la tie­toi­ses­ti pro­vo­soi­da ja kär­jis­tää tilan­net­ta. Kun samaa jat­ke­taan itse tilai­suu­des­sa, tot­ta kai tie­de­tään etu­kä­teen, mitä tapah­tuu, kos­ka se itse omal­la toi­min­nal­la aiheu­te­taan. Täm­möis­tä se on, kun mei­dän Smash Asem ‑polii­sim­me nyt vain ovat pelok­kai­ta ja ammat­ti­tai­dot­to­mia ylireagoijia.

  Jäl­keen­päin vuo­de­taan pari val­heel­lis­ta lööp­piä ja pis­te­tään vaik­ka yli­po­lii­si-itki­jä Paa­te­ro tele­vi­sioon vään­te­le­mään käsiä. Media kai­vaa itse esil­le vakio­val­ta­kun­nan­kau­his­tu­jat, joil­la ei ole mitään fak­to­ja eikä tar­vet­ta nii­hin esi­tääk­seen roolinsa.

 61. Timp­pa:

  Aivan var­mas­ti seu­ran­ta­tie­to­ja käy­tet­täi­siin koh­ta johon­kin muu­hun­kin kuin verot­ta­mi­seen. Vaik­ka tie­dot oli­si­vat ainoas­taan lait­teen muis­tis­sa, kai­vel­tai­siin nii­tä siel­tä rikok­sia ja onnet­to­muuk­sia selviteltäessä.”

  Ja mikä täs­sä on siis kään­tö­puo­li? Siis se, että tie­to­ja voi­si käyt­tää vaka­vien rikos­ten tai onnet­to­muuk­sien sel­vit­tä­mi­sek­si on argu­ment­ti sys­tee­miä vastaan?

 62. Rai­mo K: Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urkin­ta perus­tuu lakiin.

  Eikös juu­ri vähän aikaa sit­ten ollut jut­tua, että yksi­tyi­syyt­tä rik­ko­vas­ta FRA-lais­ta huo­li­mat­ta Ruot­sis­sa­kin on men­ty pidem­mäl­le ja rikot­tu lakia?
  Ei näil­le pas­kiai­sil­le oikeas­ti rii­tä mikään.

  Oli­si­pa kiva, jos joku siel­lä edus­kun­nas­sa aloit­tai­si kun­non tut­kin­nan sii­tä, vie­lä­kö SuPo yleen­sä­kään edes toi­mii mei­dän hyväk­sem­me vai vakoi­lee­ko se mei­tä NSA:n las­kuun, kuten kaik­ki muut tie­dus­te­lu­pal­ve­lut tun­tu­vat teke­vän. Tulok­set sai­si julkistaa.

  Mat­ti Kin­nu­nen: Iso­vel­jen sil­män aiheut­ta­maan pel­ko­ti­laa voi­si ehkä­pä vähen­tää vaa­ti­mal­la, että Olli­la-sys­tem koo­dat­tai­siin avoi­mes­ti ja koo­di oli­si kaik­kien nähtävillä.

  Ei rii­tä. Mikään­hän ei indi­koi, että tuo­ta läh­de­koo­dia jär­jes­tel­mäs­sä käytettäisiin.
  Tar­kal­leen ottaen itse­kään läh­de­koo­dia kään­tä­mäl­lä ei voi täy­sin var­mis­tua, että ohjel­ma toi­mii oikein, kuten Ken Thomp­son osoit­ti 1984.

 63. Nyt vähän löy­sem­mäl­le sitä folio­hat­tua. Vai että viran­omais­ten ja kyy­lää­vien puo­li­soi­den sala­liit­to täl­läi­nen gps-järjestelmä 😀

 64. ano­nyy­mi
  Ei rii­tä. Mikään­hän ei indi­koi, että tuo­ta läh­de­koo­dia jär­jes­tel­mäs­sä käytettäisiin.
  Tar­kal­leen ottaen itse­kään läh­de­koo­dia kään­tä­mäl­lä ei voi täy­sin var­mis­tua, että ohjel­ma toi­mii oikein, kuten Ken Thomp­son osoit­ti 1984. 

  Tot­ta, mut­ta jos nyt kui­ten­kin pysyt­täi­siin tääl­lä suo­ma­lai­ses­sa todel­li­suu­des­sa, jos­sa tie­to­tur­vaon­gel­mat syn­ty­vät epä­pä­te­vyy­des­tä ja voi­ton tavoit­te­lus­ta, ja jos­sa luot­ta­mus ei ole binääri.

  Kyl­lä lait­tees­ta voi tut­kia, kuin­ka se toi­mii, ja se on hel­pom­paa kun läh­de­koo­di on käy­tet­tä­vis­sä. Ken Thomp­son osoit­ti vain tuon mitä sanoit, ei enempää.

 65. Eins­ten: Toi­sek­seen, eivät­kö urk­ki­jat saa­neet tuo­miot teoistaan? 

  Jot­kut saa­vat, jot­kut eivät. Emme­kä me tie­dä mitä tapah­tuu tapauk­sis­sa, jois­sa tuo­mioi­den perus­te­lut ovat salaisia.

 66. Joten­ki näis­sä autoa­sios­sa autoi­li­jat alka­vat huu­ta­maan, vaik­ka fak­tat ovat hei­tä vas­taan. Sama asia­han oli kilo­met­ri­kor­vauk­sen kans­sa. Kilo­met­ri­kor­vauk­sel­la voi kat­taa kaik­ki auton kulut veron­mak­sa­jien piik­kiin, mut­ta autoi­li­joi­den mie­les­tä tätä ei sai­si lei­ka­ta. Äkkiä vain kilo­met­ri­ve­ro voimaan.

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiic,
  Miten teet polt­toai­nees­ta kal­liim­paa ruuh­ka-aikoi­na ja ruuh­kau­tu­vil­la teil­lä kuin syr­jäi­sel­lä maaseudulla?

  Tar­vit­se­ko sen olla? Ruuh­kas­sa aja­mi­nen on jo sel­lai­se­naan kenk­ku­mais­ta ja polt­toai­net­ta­kin kuluu enem­män, joten sii­tä ran­gais­taan jo nyt. Joi­den­kin mie­les­tä ruos­ka ei tie­ten­kään hei­lu kos­kaan tar­peek­si tihe­ään auto­li­jan selkään.

  1. Rol­ling, ruuh­kas­sa aja­mi­nen on riit­tä­vän kenk­ku­mais­ta, että se vas­taa pien­tä ruuh­ka­mak­sua. Tuo kenk­ku­mai­suus on maa­han kaa­det­tua mai­toa, ruuh­ka­mak­su taas jää kytet­tävk­si johon­kin jär­ke­vään. Voit käy­dä kat­so­mas­sa, mil­lais­ta on elä­mä Bang­ko­kis­sa, jos­sa ruuh­kaa käy­te­tään auto­lii­ken­teen mää­rän sään­te­lyyn ja ver­ra­ta sitä Sin­ga­po­res­sa, jos­sa sää­te­ly tapah­tuu hinnalla.

 68. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

  Voi olla, että täs­sä nyt muut­kin kuin vih­reät ovat tek­no­lo­gia­kau­hui­sia, joil­le ydin­voi­ma ja gee­ni­muun­te­lu on jo ennes­tään ollut itse saa­ta­nas­ta. Sen sijaan jotain homeo­pa­ti­aa, joka nyt ei aina­kaan edus­ta sitä tuleb­vazi­suut­ta, löy­tyy heh­kut­ta­maan vih­rei­den kärkiporukkaa.
  Muut on ehkä otta­neet oppia vihreistä.

  1. Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka käyt­tää sana homeo­pa­tia vain yhtey­des­sä, jos­sa kuva­taan kun­tayh­ty­mien demokratiaa.

 69. Samal­la logii­kal­la myy­dään ihmi­sil­le val­tion toi­mes­ta kak­ku­la­pio @ 20e — osta­vat­han ihmi­set vapaa­eh­toi­ses­ti muu­ten­kin tavaraa?

  Osmo nyt vähän skarppausta.

 70. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mikä ihmeen tule­vai­suus- ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut? 

  Osa suo­ma­lai­sis­ta on yksi­lö­ta­sol­la hyviä otta­maan käyt­töön uusia tek­no­lo­gioi­ta sil­loin kun sii­tä on heil­le hen­ki­lö­koh­tais­ta hyötyä. 

  Har­vem­min kukaan on kui­ten­kaan viran­omais­ta­hol­ta tul­lees­ta pakot­ta­mi­ses­ta innos­tu­nut, var­sin­kaan sil­loin kun sii­hen liit­tyy lisää väli­kä­siä ja oha­rin mah­dol­li­suus (digi-TV, jätevesijärjestelmät…).

  Ja suo­ma­lai­set ovat aina olleet fis­kaa­li- ja byro­kra­tia­foo­bi­sia. Ymmär­ret­tä­väs­ti. Sii­tä täs­sä kes­kus­te­lus­sa mie­les­tä­ni on kyse.

  ( — lisäk­si suo­ma­lai­sil­la, var­sin­kin jul­ki­sel­la puo­lel­la, on ongel­ma mark­ki­noin­nin ja jul­ki­suu­den hal­lin­nan kans­sa — kuka kan­sa­lai­nen oli­si innok­kaa­na kan­nat­ta­mas­sa ylhääl­tä käs­ky­tet­tyä jär­jes­tel­mää jos­ta ei osa­ta ker­toa yhtään kon­kreet­tis­ta hyö­tyä omaan arkie­lä­mään ja jon­ka tär­keim­pi­nä läh­tö­koh­ti­na suun­nit­te­li­jat itse­kin ker­to­vat olleen rahas­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisäämisen…?)

 71. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka käyt­tää sana homeo­pa­tia vain yhtey­des­sä, jos­sa kuva­taan kun­tayh­ty­mien demokratiaa.

  Tuo­ta en oikein ymmärrä
  Jos esim. euroe­dus­ta­ja tai enti­nen minis­te­ri on kär­ki­po­ruk­kaa, niin kyl­lä sitä sanaa tun­nu­taan käyt­tä­vän muis­sa­kin yhteyksissä

 72. Rai­mo K: Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urkin­ta perus­tuu lakiin.

  Ilmei­ses­ti var­sin tul­kin­nan­va­rai­seen ja tie­toa levi­tel­lään myös muil­le tie­dus­te­lu­pal­ve­luil­le ja teh­dän vas­ta­kaup­po­ja eli ruot­sa­li­set vakoi­le­vat usa­lai­sia, he kun ovat ulko­maa­lai­sia ja luo­vut­ta­vat tei­dot USA:aan ja USA ruot­sa­lai­sis­ta vakoil­lut tie­dot FRA:lle

  Näin lakia kier­re­tään sulavasti 

  Ja kun val­von­ta­kin on salais­ta ja perus­tuu kah­vi­ti­lai­suu­teen val­vo­van polii­ti­kon ja FRA:n välil­lä niin lain tul­kin­ta on todel­la väl­jää ja hyväk­syn­tä on ostet­ta­vis­sa paril­la vinkillä.
  Kiin­ni­jään­ti­vaa­raa­han ei ole

  Sala­kuun­nel­tu kun ei saa kos­kaan tie­tää hän­tä kuunnellun.

  Seu­rauk­set voi­vat olla koh­ta­lok­kaat: Ihmi­nen voi­daan luo­ki­tel­la salai­ses­ti epäluotettavaksi/vaaralliseksi ja sil­loin ura­ke­hi­tys on seis, tar­jol­la on vain lapiohommia

 73. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka käyt­tää sana homeo­pa­tia vain yhtey­des­sä, jos­sa kuva­taan kun­tayh­ty­mien demokratiaa.

  EU on sää­tä­nyt, että luo­mu­li­han tuo­tan­nos­sa eläi­met on hoi­det­ta­va homeo­pa­tial­la. Itse­kään en usko­nut tätä mah­dol­li­sek­si, kun sen luin Eli­na Lap­pa­lai­sen kir­jas­ta Syö­tä­väk­si kas­va­te­tut. Google kui­ten­kin aut­taa var­men­ta­maan epä­to­del­li­suu­den koke­muk­sen syn­nyt­tä­vän tie­don. Seu­rauk­se­na luo­mu­tuo­tan­nos­sa eläi­met usein voi­vat huo­nom­min, kun nii­tä hoi­de­taan vedel­lä, jos­sa on vesi­muis­to lääk­keen hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta jäl­jel­lä. Vaik­ka hyvin­voin­ti­ta­voit­teen pitäi­si tie­tys­ti olla täy­sin päin­vas­tai­nen. Eläin­ten kuol­lei­suus on suu­rem­paa. Sil­lä jos eläi­men hoi­taa perin­tei­sel­lä eläin­lää­ke­tie­teel­lä, niin liha ei enää käy luo­mu­li­has­ta ja sen jou­tuu myy­mään tap­piol­li­ses­ti. Tämä koko­nai­suus on vai­keut­ta­nut lihan luo­mu­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuut­ta Euroo­pan Unio­nin alu­eel­la. Ket­kä täs­tä mie­let­tö­myy­des­tä ovat vas­tuus­sa? Enem­mis­tö sitä ei oli­si voi­nut hyväk­syä, joten jot­kut ovat koke­neet sen itsel­leen niin tär­keäk­si, että ovat sil­lä käy­neet poliit­tis­ta vaihtokauppaa.

 74. Haus­ka huo­ma­ta, miten eri­lai­nen käsi­tys ihmi­sil­lä on yhteis­kun­nas­tam­me ja eten­kin sen vir­ka­mie­his­tä. Osal­la on aja­tus sii­tä, että vir­ka­mies on val­mis teke­mään lähes tul­koon mitä tahan­sa kun­han saa vain oikeat väli­neet käyt­töön­sä. Jos vir­ka­mies saa hal­tuun­sa ajo­tie­dot, niin sii­tä alkaa sel­lai­nen nat­sis­ta­si­kyy­ky­tys­mei­nin­ki jol­lais­ta ei ole ennen näh­ty. Ikään kuin suu­rin osa vir­ka­mie­his­tä oli­si pas­sis­sa odot­taen kei­no­ja, joil­la pää­see kyl­vä­mään tuhoa yhteisöön. 

  Toi­nen on tämä käsi­tys Suo­mes­ta jon­kin­lai­se­na kehi­tys­maa­ta­soi­se­na polii­si- ja kyt­täys­val­tio­na. Mie­les­tä­ni Suo­mi nime­no­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kal­tai­sen sys­tee­min voi ottaa käyt­töön. Ts. sitä ei aina­kaan tuli­si tor­pa­ta edel­lä mai­ni­tuil­la perus­te­luil­la. Todet­ta­koon esi­tys huo­nok­si jol­lain muul­la taval­la. Se, että tie­to­pank­ki ei juu­ri­kaan vähen­nä maas­sa ole­via rin­ta­syö­pä­ta­pauk­sia, on mie­les­tä­ni vää­rä lähes­ty­mis­ta­pa asiaan.

 75. Rol­ling Heur­lin: Tar­vit­se­ko sen olla? Ruuh­kas­sa aja­mi­nen on jo sel­lai­se­naan kenk­ku­mais­ta ja polt­toai­net­ta­kin kuluu enem­män, joten sii­tä ran­gais­taan jo nyt. Joi­den­kin mie­les­tä ruos­ka ei tie­ten­kään hei­lu kos­kaan tar­peek­si tihe­ään auto­li­jan selkään. 

  Just. Onnis­tu­neen uudis­tuk­sen seu­rauk­se­na autot hal­pe­ne­vat, auto­kan­ta uudis­tuu, autoi­lu koko­nai­suu­des­saan hal­pe­nee väl­jil­lä seu­duil­la, kau­pun­kien ruuh­kat vähe­ne­vät ja kau­pun­git tii­vis­ty­vät. Näin nii­tä autoi­li­joi­ta ruos­ki­taan yhy yhy!

  Mut­ta älä suot­ta jat­kos­sa­kaan anna perus­te­lu­jen häi­ri­tä saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta kiin­ni pitämistä.

  Oikeu­den­mu­kai­ses­ti vero­tet­taes­sa auton pitä­mi­ses­tä jul­ki­sel­la tiel­lä tai park­ki­pai­kal­la pitäi­si aina­kin verot­taa käy­pä vuo­kra sen vie­mäs­tä pin­ta-alas­ta tur­va­vä­lei­neen, plus tie­ver­kon yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set, plus ter­veys­hai­tat, plus hai­tat ympä­ris­töl­le. Lisäk­si kilo­met­ri­kor­vauk­set pitäi­si pois­taa. Täs­sä ei ole mitään yli­mää­räis­tä “ruuh­ka­mak­sua” tai “ruos­kin­taa”, ainoas­taan kus­tan­nuk­set, jot­ka nyt mak­sa­te­taan muil­la. Hel­sin­gis­sä ton­tin­vuo­krat ovat muu­ten mel­ko suuria.

 76. Mikä ihmeen tule­vai­suus- ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?”

  IT-alan ammat­ti­lai­se­na kom­men­toi­sin että täs­sä ei todel­la­kaan ole kyse teknologia/tulevaisuusfobiasta vaan sii­tä mis­sä menee raja val­von­nal­la ja yksi­tyi­syy­den suo­jal­la. Tie­dän kuin­ka jär­jes­tel­miä teh­dään ja miten ne toi­mi­vat ja juu­ri sik­si tätä vastustan :-).

  Minua taa­sen häm­mäs­tyt­tää Osmon häl­lä­vä­liä asen­ne täs­sä ja aina­kin minul­la taa­tus­ti vai­kut­taa myös tule­vaan äänestyskäyttäytymiseen.

  (Enkä edes omis­ta autoa)

 77. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiic,
  Miten teet polt­toai­nees­ta kal­liim­paa ruuh­ka-aikoi­na ja ruuh­kau­tu­vil­la teil­lä kuin syr­jäi­sel­lä maaseudulla?

  Älkää te hel­sin­ki­läi­set pilat­ko muun Suo­men ihmi­soi­keus­ti­lan­net­ta. Minua ei kiin­nos­ta vaik­ka te cityin­ti­aa­nit siel­lä Kehä III:n sisä­puo­lel­la räjäyt­täi­sit­te tien­ne peru­na­maak­si ja teki­sit­te kai­kis­ta käve­ly­ka­tu­ja ja kevyen lii­ken­teen väy­liä. Luo­mu­ruo­ka tuo­tai­siin lähi­kaup­paan­ne­kin pol­ku­pyö­rän tarakalla.

  Suo­mes­sa ei ole ruuh­kia sii­nä mää­rin kuin maa­il­mal­la ne tun­ne­taan. Asian pai­sut­te­lu on hel­sin­ki­läis­ten sosio­paat­tien haluk­kuut­ta näh­dä itsen­sä suu­rem­pa­na kuin mitä he ovat — hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Jos haluat­te teh­dä jota­kin “ongel­mil­len­ne”, teh­kää se ainoas­taan omia vapauk­sian­ne rajoit­ta­mal­la ja omal­la kuk­ka­rol­lan­ne. Älkää teh­kö sitä koko Suo­men rahoilla.

  ___

  Jat­kan vähem­mäl­lä trollauksella:

  Moder­nit autot ovat mel­ko har­mit­to­mia. Kata­ly­saat­to­rit ovat asen­net­tu lähem­mäk­si pako­sar­jaa ja alka­vat toi­mia nopeas­ti kyl­mä­käyn­nis­tyk­sen jäl­keen. Autois­sa on start/s­top-tek­niik­kaa, joka vähen­tää tyh­jä­käyn­tiä lii­ken­ne­ruuh­kis­sa. Moot­to­rei­den isku­ti­la­vuu­det läh­te­vät las­kuun (ja pääs­töt myös) teho­ja menet­tä­mät­tä, kun ben­sa­moot­to­rit­kin saa­vat tur­bon kyl­keen­sä. Jos lii­ken­ne sei­soo, se on hen­ki­lö­koh­tais­ta pii­naa ratin taka­na eikä enää eko­ka­ta­stro­fi, kuten historiassa.

  Rat­kai­su hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen lii­kaan hou­kut­te­le­vuu­teen, jopa sii­hen pis­tee­seen ja sen yli, että hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne ruuh­kaan­tuu, ker­too var­mas­ti enem­män sii­tä, että vaih­toeh­dot ovat ruuh­kas­sa sei­so­mis­ta­kin huo­nom­mat. Kor­jat­kaa se jul­ki­nen lii­ken­ne. Hel­sin­ki­läi­nen en ole enkä halua olla, mut­ta pal­jon olen kuul­lut, että kehän suun­tai­nen lii­ken­ne jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la oli­si yksi mer­kit­tä­vä pul­lon­kau­la. Jos jul­ki­set eivät vie kehän suun­tai­ses­ti, ja hen­ki­lö­au­to­jen ruuh­kau­tu­mis­ta tähän ajo­suun­taan ale­taan raip­pa­ve­rot­ta­maan ilman, että sil­le tar­jo­taan mitään vaih­toeh­toa, mitä täs­tä syn­tyy? Jää­dään kotiin työttömäksi?

  Minus­ta tun­tuu, että tämä “ympä­ris­tö­oh­jau­tu­va” vero­tus on ihan samaa kuin aiem­pi­kin “ympä­ris­tö­oh­jau­tu­vat” vero­tus. Aiem­min ympä­ris­tö­oh­jaus­ta on teh­ty mm. vuo­tui­sil­la mak­suil­la vaik­ka sil­lä ei ole mitään mer­ki­tys­tä sen suh­teen käy­te­tään­kö autoa tur­hiin ajoi­hin. Vero­tuk­sen ei rehel­li­ses­ti edes toi­vot­tu­kaan saa­vut­ta­van tulos­ta vaan ympä­ris­tö­hai­tat toi­mi­vat syn­ti­puk­ki­na vero­jen koro­tuk­sel­le. Vero­jen koro­tuk­set teh­tiin kui­ten­kin siten, että vero­ja ei voi­tu vält­tää. Kun lunas­tit auto-oikeu­te­si, tun­sit suo­ras­taa vel­vol­li­suut­ta käyt­tää auto-oikeu­te­si hyväk­si päivittäin.

  Alam­me pik­ku hil­jaa olla tilan­tees­sa, että hyvin pie­ni­ku­lu­tuk­si­set autot (pie­ni­moot­to­ri­set tur­bot, plug-in hybri­dit ja jopa säh­kö­au­tot) alka­vat yleis­tyä. Auto­ve­ro­va­pau­tus voi­tai­siin teh­dä esim. ainoas­taan säh­kö­au­toil­le ja osit­tai­se­na vaik­ka plug-in hybri­deil­le. Nyt sii­tä halut­tai­siin Olli­lan mal­lis­sa luo­pua kai­kil­ta autoil­ta, kii­tos auton­tuo­jay­ri­tys­ten ja merk­kie­dus­tus­ket­ju­jen onnis­tu­neen lob­bauk­sen… yhdis­tet­ty­nä Olli­lan joh­ta­man Shel­lin etuun sii­tä, että polt­toai­ne­ve­roa ei korotettaisi.

  Te siis tar­koi­tuk­sel­la valit­set­te “ympä­ris­tö­ve­ron­ne” ympä­ris­töl­lä rat­sas­te­tuik­si ylei­sik­si autoi­lun raip­pa­ve­roik­si. Ja jos val­tion toi­min­nas­ta irral­li­nen kehi­tys, mm. tek­no­lo­gia, alkaa tar­joa­maan todel­li­sia vaih­toeh­to­ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen, te aktii­vi­ses­ti tuhoat­te nämä vaihtoehdot.

  Ja usko pois, raip­pa­ve­ro sii­tä tulee nyt­kin. Sinä voit fan­t­asioi­da kor­keam­mas­ta veros­ta vain ruuh­ka­tiel­lä tai ruuh­ka-aikaan (mikä muu­ten EI ONNISTU ilman reaa­liai­kais­ta GSM-yhteyt­tä, kos­ka ruuh­ka­ti­lan­teet ovat vaih­te­le­via), ja kuvi­tel­la, että tämä ei aiheut­tai­si yksi­tyi­syy­son­gel­maa, jos GSM-moduu­li jäte­tään pois ja tar­kis­te­taan katsastuksessa/tienvarsiratsioissa. Well, guess what:
  A) Olli­la tah­too sen GSM-seu­ran­nan. (Ja sehän oli­si tar­peen­kin, jos tah­too verot­taa ruuh­kaan joutumista.)
  B) Olli­la tyh­mää useat vyö­hyk­keet ja tah­too kah­ta vyö­ket­tä: maa­seu­tu ja ruuh­ka­suo­mi. Ei tie­koh­tais­ta verotusta.
  C) Ja mitä tulee yksi­tyi­syy­den­suo­jaan: polii­si tah­too tie­dot omaan käyt­töön­sä myös. ks. aiem­min pas­tet­tu linkki.

  Sinä, Osmo­se­ni, et tule saa­maan toi­vei­ta­si läpi ei-verk­ko­kyt­ke­tys­tä, pas­sii­vi­ses­ta GPS-pai­kan­nuk­ses­ta. Jos et pidä Olli­lan ehdo­tuk­sis­ta siten kuten Olli­la ja Olli­lan val­von­tayh­teis­kun­taa puol­ta­vat tahot aja­vat, suo­sit­te­li­sin, että et puo­lus­te­le hänen jär­jes­tel­mi­ään. Älä ole työkalu.

  Ymmär­rän, että vih­reät ovat han­ka­las­sa pai­kas­sa. Ovat hal­li­tuk­ses­sa, johon hei­dän ei oli­si pitä­nyt men­nä lain­kaan tai ei aina­kaan niil­lä neu­vot­te­lu­tu­lok­sil­la, jot­ka hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa saavutettiin.

 78. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kate. Luit­ko jut­tua­ni lain­kaan lop­puun? Esi­tin, että lai­te ei lähet­täi­si viran­omai­sil­le mitään muu­ta tie­toa kuin ker­ran kuus­sa euro­mää­rän. Mis­tä olet kekswi­nyt, että koko jär­jes­tel­mää yli­pään­sä kan­nat­tai­si toteut­taa niin, että lähe­tet­täi­siin tie­dot reaa­liai­kai­ses­ti kai­kes­ta lii­ken­tees­tä, kun tar­vi­taan vain tuo euromäärä?

  Jos viran­omai­sil­le toi­mi­te­taan vain euro­mää­rä niin kuin­ka tur­va­taan mak­sa­jan oikeu­det? Minul­la tulee olla oikeus näh­dä mis­tä mak­su­ni muo­dos­tuu, joten tek­ni­ses­ti lait­tees­ta pitä­nee saa­da ulos yksi­tyis­koh­tai­nen erit­te­ly, eli se yksityisyydestä.

  Var­sin­kin jos jär­jes­tel­män tek­ni­siä mah­dol­li­suuk­sia halu­taan hyö­dyn­tää hie­man parem­min (kuten olen ymmär­tä­nyt blo­gis­tin­kin halua­van teh­dä) pitää tie­tää hyvin­kin tar­kas­ti pait­si mis­sä olen aja­nut myös milloin.

  1. Pys­tyt­kö tar­kis­ta­maan kän­nyk­kä­las­kusi? Sitä var­ten on kui­ten­kin pitä­nyt rekis­te­röi­dä jokai­nen soit­to — jos ei koti­maas­sa niin aina­kin ulko­mail­la — eli on kkäy­tet­ty erit­täin arka­luon­tois­ta tie­toa, ja sinul­le sii­tä väli­te­tään vain sum­ma ja ehkä jotain puhe­lu­ja kos­ke­via agre­gaat­ti­tie­to­ja. Ja mak­sat kiltisti.

 79. Toi­nen on tämä käsi­tys Suo­mes­ta jon­kin­lai­se­na kehi­tys­maa­ta­soi­se­na polii­si- ja kyt­täys­val­tio­na. Mie­les­tä­ni Suo­mi nime­no­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kal­tai­sen sys­tee­min voi ottaa käyttöön.”

  Kun ihmi­sel­le anne­taan yli­val­taa toi­sen ihmi­sen suh­teen niin se joh­taa ylilyönteihin.

  Näin tapah­tuu Suo­mes­sa­kin esim armei­jan har­joi­tuk­ses­sa van­git­si­jaa esit­tä­neet alkoi­vat kidut­taa van­git­tua esit­tä­nei­tä tovereitaan.

  Tämä tapah­tuu kult­tuu­ris­ta riippumatta

 80. Kovas­ti vas­tus­ta­vat autoi­li­jat Olli­la-sydee­miä. Mites sit­ten suu pan­naan, kun vakuu­tus­fir­ma tar­jo­aa 50% alen­nuk­sen bona­reit­ten pääl­le, jos on sateel­liit­ti­pai­kan­nus ja sen mukaan ajaa hyvin/rauhallisesti?

  Olli­la-sydee­min vika on se, ettei se tar­joa autoi­li­jal­le kuin kuluja.

 81. Her­bert Havu: Miten­käs sit­ten toi­mi­taan, jos auton käyt­tä­jä ei ole omis­ta­ja eikä hal­ti­ja? Pitää­kö autoa vuo­kraa­van aina antaa tie­to auton liik­keis­tä vuokranantajalle?

  Ei tar­vit­se Olli­lan jär­jes­tel­mää sii­hen käyttää.

  Se vuo­kra-auto voi jo nyt hyvin ker­toa sijain­tin­sa omis­ta­jal­leen reaa­liai­kai­ses­ti. Aina­kin yhden suo­ma­lai­sen vuo­kraa­mon autoil­la jopa vuo­kral­leot­ta­ja­kin saa net­ti­lin­kin, jos­ta näkee hyry­sy­syn sijain­nin ja nopeu­den reaa­lia­jas­sa. Muil­la­kin vuo­kraa­moil­la lie­nee vas­taa­vat jär­jes­te­lyt ole­mas­sa, vaik­kei nii­tä viit­si­tä asiak­kail­le mainostaakaan.

  Suo­mes­ta en tie­dä, mut­ta olen tör­män­nyt muu­al­la sii­hen, että autol­la ei saa ajaa tiet­ty­jen tei­den ulko­puo­lel­la. Jos ajaa, saa vuo­kraa­mol­ta kun­non rap­sut. Asi­aa seu­ra­taan GPS:llä.

  Autoi­lun ihme­maas­sa suu­ren veden tuol­la puo­len on tapa­na, että yksi­tyi­set­kin lii­saa­vat auton­sa. Näis­sä autois­sa voi olla jopa etä­hi­das­tus­mah­dol­li­suus, jol­la auto­lii­ke voi hidas­taa auton liik­ku­mi­sen jon­ne­kin kas­te­ma­don ja muu­ra­hai­sen vauh­din välil­le, jos mak­sut eivät ole tul­leet ajal­laan. Paran­taa kuu­lem­ma maksumotivaatiota.

 82. whiic: Sinä voit fan­t­asioi­da kor­keam­mas­ta veros­ta vain ruuh­ka­tiel­lä tai ruuh­ka-aikaan (mikä muu­ten EI ONNISTU ilman reaa­liai­kais­ta GSM-yhteyt­tä, kos­ka ruuh­ka­ti­lan­teet ovat vaihtelevia)

  Tuo­han onnis­tuu oikein­kin hel­pos­ti… Muu­te­taan ruuh­ka­mak­su sel­lai­sek­si, että mak­se­taan per tun­ti pai­kan perus­teel­la. Tämä oli­si sikä­li­kin perus­tel­tua, että sil­loin nime­no­maan sai­si mak­saa juu­ri sii­tä niu­kas­ta resurssista.

  Käy­tän­nös­sä tosin tuo ran­kai­si­si onnet­to­muuk­sis­ta, mikä ei ehkä ole ihan hyvä asia. Sen vuok­si on parem­pi antaa perik­si jär­jes­tel­män täy­del­li­syy­des­tä ja teh­dä vain etu­kä­teen ker­ro­tut tarif­fit kel­lon­ajan ja pai­kan mukaan. Niil­lä­kin saa jo ison mää­rän ohjaus­ta aikaiseksi.

  EIkä noi­ta tarif­fe­ja tar­vit­se itse mureh­tia. Ne saa hel­pos­ti ohjel­moi­tua navi­gaat­to­riin tai kat­sot­tua netis­sä ole­vas­ta karttapalvelusta.

  = = =

  Pidem­mäl­lä tule­vai­suu­des­sa asian voi jät­tää koko­naan navi­gaat­to­rin mur­heek­si. Se voi lii­ken­ne­ti­lan­teen tun­te­mal­la tar­jo­ta eri­hin­tai­sia ja nopeu­del­taan eri­lai­sia reit­te­jä. Käyt­tä­jä voi sit­ten vali­ta halua­man­sa. Lai­te luon­nol­li­ses­ti osaa samal­la arvioi­da myös polt­toai­neen­ku­lu­tuk­sen kul­la­kin reitillä.

  Jos oikein kapi­ta­lis­ti­sek­si men­nään, tie­ti­lan voi­si älyk­käi­den navi­gaat­to­rien ver­kon avul­la huu­to­kau­pa­ta. Ostat halua­maa­si aikaan halua­mil­ta­si teil­tä tilaa. Hil­jai­seen aikaan tie­ti­lan sai­si käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si, kos­ka sii­tä ei tuli­si pulaa. Toi­saal­ta nyt pahas­ti ruuh­kau­tu­vien tei­den tila mak­sai­si enemmän.

  Hom­ma­han voi­si toi­mia reaa­lia­jas­sa siten, että tilaa voi­si ostaa myös muil­ta kul­ki­joil­ta suo­raan. Jos­sain vai­hees­sa mat­kaa navi­gaat­to­ri­si esit­tää sinul­le, että voi­sit­kin pääs­tä tois­ta reit­tiä vähän hal­vem­mal­la, kos­ka joku haluai­si ostaa sinul­la ole­van reit­tio­suu­den vähän kal­liim­mal­la kuin mitä itse mak­soit sii­tä. Samal­la sai­sit tie­tää, oli­si­ko kul­ke­mi­nen hitaam­paa vai nopeampaa.

  Sama masii­na voi­si toki huo­ma­ta, että et ole­kaan käyt­tä­mäs­sä osta­mia­si osuuk­sia, jol­loin se myy ne eni­ten tar­joa­val­le saman tien pois. Jär­jes­tel­mäs­sä pitää kui­ten­kin olla täs­sä sen ver­ran kont­rol­lia, ettei osuuk­sil­la pää­se keinottelemaan.

  Jär­jes­tel­mä oli­si sii­tä muka­va, että se jakai­si resurs­sit koh­tuul­li­sen optimaalisesti.

  = = =

  Lai­tan­kin täs­tä asbes­ti­vii­tan pääl­le… (En tosis­sa­ni väi­tä, että tuol­lai­nen jär­jes­te­ly oli­si rea­lis­ti­nen. Vielä.)

 83. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pys­tyt­kö tar­kis­ta­maan kän­nyk­kä­las­kusi? Sitä var­ten on kui­ten­kin pitä­nyt rekis­te­röi­dä jokai­nen soit­to – jos ei koti­maas­sa niin aina­kin ulko­mail­la – eli on kkäy­tet­ty erit­täin arka­luon­tois­ta tie­toa, ja sinul­le sii­tä väli­te­tään vain sum­ma ja ehkä jotain puhe­lu­ja kos­ke­via agre­gaat­ti­tie­to­ja. Ja mak­sat kiltisti.

  Käsit­tääk­se­ni jos las­kus­sa on epä­sel­vyyk­siä ope­raat­to­ri toi­mit­taa eri­tel­lyn lis­tauk­sen myös ulko­maan puhe­luis­ta ja siir­re­tyis­tä data­mää­ris­tä. Ja nime­no­maan kaik­ki on kir­jat­tu ja tar­vit­taes­sa myös viran­omai­set voi­vat ko. tie­dot ope­raat­to­ril­ta pyytää.

  Ehkä kan­sa­lai­set koke­vat, että se yksi­tyi­syy­den mene­tys, jon­ka mat­ka­pu­he­li­men käyt­tö aiheut­taa tulee kom­pen­soi­tua kom­mu­ni­kaa­tion paran­tu­mi­sen vuok­si. Mut­ta jos seu­ran­nan ainoa tar­koi­tus on vero­jen keruu niin sil­loin halua luo­pua yksi­tyi­syy­des­tä lie­nee mer­kit­tä­väs­ti vähemmän.

 84. Näis­sä kom­men­teis­sa tulee mie­les­tä­ni esil­le suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­ta­mi­nen, van­haan taker­tu­mi­nen, epä­luu­loi­suus, kuo­reen­sa käper­ty­mi­nen ja pes­si­mis­mi. Ei osa­ta toi­mia yhdes­sä yhtei­sen tavoit­teen hyväk­si, vaan asen­ne on läh­tö­koh­tai­ses­ti sel­lai­nen, että “ei sii­tä kui­ten­kaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­tees­sa voi­si tulla”.

  Ruot­sis­sa toden­nä­köi­ses­ti tar­tu­taan tähän­kin ide­aan innok­kaas­ti, muo­ka­taan sii­tä hyvä ja toi­mi­va, ja lopul­ta teh­dään tek­no­lo­gias­ta vien­ti­bis­nes, jol­la kerä­tään rahat hitaam­mil­ta kan­sa­kun­nil­ta. Säh­kö­au­to­jen kans­sa on käy­mäs­sä sama jut­tu. Suo­mes­sa on koh­kat­tu säh­kö­au­to­jen tule­mi­ses­ta vuo­si­kausia, mut­ta mitään ei ole saa­tu aikaan. Samaan aikaan ruot­sa­lai­sia säh­kö­bus­se­ja tes­ta­taan jo eri puo­lil­la maa­il­maa, ja säh­kö­au­to­jen lataus­ver­kos­ton raken­ta­mi­nen yksi­tyi­sau­toil­le­kin on län­si­naa­pu­ris­sa jo pitemmällä.

 85. Sam­po Smo­lan­der:
  Var­sin ylei­ses­sä on kui­ten­kin usko, että vaik­ka sys­tee­mi oli mah­dol­lis­ta toteut­taa kuvaa­mal­la­si taval­la tie­to­suo­jaa kun­nioit­taen, niin käy­tän­nös­sä sitä ei niin tul­tai­si tekemään.

  Aivan oikein. Kun antaa pirul­le pik­kusor­men, ennen pit­kää se vie koko käden. Sitä pait­si Osmon logiik­ka ontuu täl­lä ker­taa muu­ten­kin pahas­ti. Jos uuden val­von­ta­jär­jes­tel­män puo­lus­tuk­sek­si esi­te­tään, että onhan meil­lä jo ennes­tään­kin eri­lai­sia kyt­täys­jär­jes­tel­miä, niin samal­la perus­teel­la voi­daan puo­lus­taa mitä tahan­sa oikeu­den­louk­kauk­sia. Pie­nem­pi oikeu­den­louk­kaus siis kel­pai­si suu­rem­man perus­te­luk­si. Kai­ken lisäk­si, ne Osmon esit­tä­mät esi­mer­kit ovat vapaa­eh­toi­sia. Tämä oli­si pakol­li­nen. Osmon esi­mer­keis­sä esi­te­tyt jär­jes­tel­mät saa halu­tes­saan pois pääl­tä. Tämän tapauk­ses­sa sul­ke­mi­nen oli­si rangaistavaa.

 86. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tat­ko sitä, jos se toeu­te­taan kuvaa­mal­la­ni taval­la. Vas­tus­tat­ko yli­pään­sä kaik­kea, mikä voi­daan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

  Sam­po Smo­lan­de­rin huo­li oli koke­muk­sen­kin valos­sa var­sin aiheel­li­nen. Kate Aho­lal­la oli täs­tä hyviä esi­merk­ke­jä. Tuol­lai­nen “vas­tus­tat­ko sinä yli­pää­tään kaik­kea” huis­kin­ta ja tek­no­lo­gia­fo­bia ‑lema­kir­veen hei­lut­te­lu ei kyl­lä ole kovin kor­kea­ta­sois­ta argu­men­toin­tia. Yleen­sä et ole täl­lai­seen sor­tu­nut. Nyt vali­tet­ta­vas­ti kävi näin. Joh­tuu­ko se ehkä sii­tä, että uskot­ta­via asia-argu­ment­te­ja ei tah­do löytyä.

 87. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Homeo­paat­ti­nen demo­kra­tia tar­koit­taa halin­toa, jos­sa äänes­tä­jän vai­kus on lai­men­tu­nut olemattomaksi.

  kuten Eu:ssa

 88. Minä kek­sin kyl­lä muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa eri­lai­sia uhkia, jot­ka on tek­ni­ses­ti help­po rea­li­soi­da ris­keik­si. Nii­tä on sekä yksi­löl­li­sel­lä, talou­del­li­sel­la että val­tiol­li­sel­la tasolla.

  Jos Euroo­pas­sa hak­sah­de­taan tuol­lai­seen sekoi­luun, niin olen aivan var­ma, että sekä venä­läi­set, kii­na­lai­set että ame­rik­ka­lai­set toi­mi­jat ovat hyvin kii­nos­tu­nei­ta tar­joa­maan erit­täin edul­li­ses­ti jär­jes­tel­miä. Tuo on lois­ta­va tapa tuot­taa tie­dus­te­lun perus­da­taa omiin tarpeisiin.

 89. Lai­naus olli­lan rapor­tis­ta (s. 25):

  Täs­sä esi­mer­kis­sä (kuva 2) ajo­neu­voon asen­net­tu ajo­neu­vo­lai­te (OBU) saa satelliitista
  sijain­ti­tie­don koor­di­naat­tei­na, jon­ka perus­teel­la se tal­len­taa tar­vit­ta­van määrän
  ajo­neu­von liik­ku­mi­ses­ta syn­ty­vää sijain­ti­tie­toa ja lähet­tää koor­di­naa­tit määräajoin
  salat­tui­na gsm-ver­kon kaut­ta ajo­neu­von omis­ta­jan tai hal­ti­jan kansalaistilille.
  Kan­sa­lais­ti­liin kyt­ket­ty ohjel­ma las­kee koor­di­naat­tien ja säh­köi­sen kar­tan perusteella
  ajo­neu­von käyt­tö­tie­dot, jot­ka ovat vain kan­sa­lais­ti­lin hal­ti­jan tarkasteltavissa.
  Jär­jes­tel­mä lähet­täi­si edel­leen vero­tuk­sen suo­rit­ta­val­le viran­omai­sel­le vain raja­tut veron
  mää­rää­mi­seen tar­vit­ta­vat tie­dot, joi­hin ei sisäl­tyi­si yksi­tyis­koh­tais­ta paikkatietoa
  ajo­neu­von käytöstä. 

  Paik­ka­tie­dot siis meni­si­vät viran­omais­ten hal­lit­se­maan rekis­te­riin. Nii­tä ei lähe­tet­täi­si vero­vi­ran­omai­sel­le mut­ta muut viran­omai­set voi­vat hel­pos­ti pääs­tä nii­hin käsik­si jos kek­si­vät syyn. 

  Ope­tuk­sia historiasta

  Aika­naan polii­sil­la ei ollut oikeut­ta saa­da mat­ka­pu­he­lin­ten soit­to- ja pai­kan­nus­tie­to­ja, mut­ta yksit­täi­sen rikos­ta­pauk­sen kaut­ta se muuttui.

  Men­nään pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten taak­se­päin. Kak­si ala­maa­il­man hah­moa löy­det­tiin autos­ta ammut­tui­na Hel­sin­gin Puna­vuo­res­sa 1992. Polii­si valit­ti, ettei sil­lä ollut oikeut­ta saa­da mies­ten puhe­lin­ten pai­kan­nus­tie­to­ja ja, kas, muu­ta­mas­sa vuo­des­sa sää­det­tiin lakiin polii­sil­le oikeus saa­da suh­teel­li­sen lie­vis­tä­kin rikok­sis­ta (mini­mi 4 kk van­keut­ta) tele­tie­to­ja. Samal­la lakiin tuli muu­ten järeäm­pi puhelinkuuntelu.

  Puna­vuo­ren kak­sois­mur­ha on yhä sel­vit­tä­mät­tä, mut­ta tele­tie­to­jen hake­mi­nen on polii­sis­sa rutiinia.

  Lah­den tak­si­mur­han tut­kin­nas­sa 2001 polii­si sai kärä­jä­oi­keu­den pää­tök­sel­lä ns. tolp­pa­lu­van eli tie­dot tie­tyn tukia­se­man alu­eel­la olleis­ta kai­kis­ta puhe­li­mis­ta. Ongel­ma­na oli, että laki ei täl­lais­ta sal­li­nut. Vuon­na 2004 sii­tä oli jo laki, jos­sa kei­non käyt­tö­ala oli huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi kuin vain henkirikokset.

  Ei tar­vi­ta edes dek­ka­ri­kir­jai­li­jan mie­li­ku­vi­tus­ta sii­hen, että täl­lai­sis­ta auto­jen pai­kan­nus­tie­dois­ta oli­si huo­mat­ta­vas­ti hyö­tyä rikos­tut­kin­nas­sa. Sitä pait­si polii­si­han saa jo nyt asen­taa luti­kan esi­mer­kik­si huu­me­ri­kok­sis­ta epäil­ty­jen autoi­hin ja seu­ra­ta näi­tä. Kän­nyk­kää­kin saa jo jäl­jit­tää, joten mik­sei autoa? Puhe­lin on sitä pait­si pal­jon hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi väli­ne kuin auto.

  Eli sopi­van tilan­teen tul­len data ava­taan polii­sil­le ja mik­si ei saman tien reaa­liai­kai­se­na. Jos joku tote­aa, että eihän minul­la ole mitään pelät­tä­vää, niin oikea vas­ta­ky­sy­mys on: Tie­dät­kö mitä et pel­kää? Lue täs­tä blo­gi kesäkuulta.

  Toi­saal­ta ei tämä auto­val­von­ta miten­kään yli­ver­tai­sen teho­kas­ta ole. Mut­ta yhdis­tet­ty­nä puhe­lin- ja net­ti­tark­kai­luun, se toki tuo tehok­kaan lisän viran­omais­ten tiedonhankintaan. 

  Ehdo­tan että ote­taan Olli­lan ryh­män ehdo­tus uudes­taan tar­kas­te­luun kun on ensin hie­man rajoi­tet­tu polii­sin oikeuk­sia ja pois­tet­tu tur­ha Lex Nokia. Sii­hen asti Effi: Tie­mak­su ei voi perus­tua auto­jen säh­köi­seen pai­kan­nuk­seen.

  Jos halu­taan vält­tä­mät­tä elekt­ro­ni­nen mak­susys­tee­mi joka perus­tuu GPS:n käyt­töön, pitäi­si teh­dä eril­li­nen vas­taeh­do­tus jos­sa ei ole lähe­tin­tä ollen­kaan. Tämä joka on täy­sin mah­dol­lis­ta toteut­taa. Ei pidä sekoit­taa Olli­lan ehdo­tus­ta ja mui­ta mah­dol­li­sia tapo­ja toteut­taa sama.

 90. Asias­sa ihme­tyt­tää Olli­lan työ­ryh­män perus­te­lu­jen lisäk­si se, että mik­si autoi­lun vero­tuk­ses­ta pitäi­si mak­saa lähes 200 mil­joo­naa euroa, kun sii­tä nyky­sys­tee­mil­lä sel­vi­tään n. 15 mil­joo­nal­la. Jos oli­si omat rahat kysees­sä, kan­nat­tai­si vali­ta tuo edul­li­sem­pi vaihtoehto?

  Täs­sä puu­ha­taan uut­ta mat­ka­pu­he­lin­ver­kon (NMT) tapais­ta koe­kent­tää — tosin lai­te on nyt seu­ran­ta­lai­te, ei kapu­la — , nyt ovat eroi­na se, että kysees­sä on vain Suo­mi ja että nyt käyt­tö oli­si pakollista. 

  Käy­kää allekirjoittamassa:
  http://www.adressit.com/ei_kilometriverolle

  1. Asias­sa ihme­tyt­tää Olli­lan työ­ryh­män perus­te­lu­jen lisäk­si se, että mik­si autoi­lun vero­tuk­ses­ta pitäi­si mak­saa lähes 200 mil­joo­naa euroa, kun sii­tä nyky­sys­tee­mil­lä sel­vi­tään n. 15 mil­joo­nal­la. Jos oli­si omat rahat kysees­sä, kan­nat­tai­si vali­ta tuo edul­li­sem­pi vaihtoehto?

   Aja­tel­la, mik­si mak­sun pitäi­si riip­pua oste­tun tava­ran mää­räs­tä. Eikö oli­si pal­jon hal­vem­paa, että kau­pois­ta pois­tet­tai­siin kas­sat (sääs­tö sato­ja mil­joo­nia) jokais­ta las­ku­tet­tai­siin kes­ki­mää­räi­sen kulu­tuk­sen mukaan ja jokai­nen sai­si hakea kaupóis­ta ne tava­rat, joi­ta tar­vit­se­vat. Jos on sitä miel­tä, että kulu­tusd­ta ohjaa­vil­la insen­tiui­veil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tie­ten­kään ei ole mitään arvoa missään.

 91. Nuk­ku­Mat­ti:
  Näis­sä kom­men­teis­sa tulee mie­les­tä­ni esil­le suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­ta­mi­nen, van­haan taker­tu­mi­nen, epä­luu­loi­suus, kuo­reen­sa käper­ty­mi­nen ja pes­si­mis­mi. Ei osa­ta toi­mia yhdes­sä yhtei­sen tavoit­teen hyväk­si, vaan asen­ne on läh­tö­koh­tai­ses­ti sel­lai­nen, että “ei sii­tä kui­ten­kaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­tees­sa voi­si tulla”.

  Se on sitä suo­ma­lais­ta sisua.

 92. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka käyt­tää sana homeo­pa­tia vain yhtey­des­sä, jos­sa kuva­taan kun­tayh­ty­mien demokratiaa. 

  Sisä­pii­rin kie­len­käyt­töä voi­si kor­ja­ta asiallisemmaksi.

  1. Sisä­pii­rin kie­len­käyt­töä voi­si kor­ja­ta asiallisemmaksi.

   Tar­koi­tat­ko, että ei sai­si hauk­kua homeo­paat­tis­ta hoi­toa yhtä tehot­tom­nak­si kuin kun­tayh­ty­mien demo­kra­ti­aa? On tot­ta, homea­paat­ti­nen hoi­to antaa otii­tis­sa tut­ki­tus­ti parem­pia tulok­sia kuin kou­lu­lää­ke­tie­teen mukai­nen, mut­ta vika on kou­lu­lää­ke­tie­teen puolella.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jäi­kö havait­se­mat­ta, että kir­joi­tuk­ses­sa vähän iro­ni­soi­tiin asen­net­ta, että viran­omai­set hank­ki­vat lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti hal­tuun­sa kai­ken sen tie­don, mitä vain on ole­mas­sa. Yri­tin vain sanoa, että täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa­kin pitää olla loo­gi­nen. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että viran­omai­set nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­li­sen hyvin, pal­jon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Parem­min kyl­lä, mut­ta sil­ti huo­nos­ti. Sel­lon ampu­jan tie­to­ja oli urkit­tu, Myl­lyän tie­to­ja urkit­tu, sai­raa­lois­sa suku­lais­ten tie­to­ja urkit­tu ==> Parem­pi on yhtä tyh­jän kanssa.

  Sai­raa­las­sa ole­vat ovat sen­tään hyö­dyl­li­siä myös asian­osa­si­sen kan­nal­ta. Täs­sä tapauses­sa itse tie­dot ovat arvot­to­mia, nii­tä keräillään:
  — vih­rei­tä ahdis­taa kun ei ole varaa autoon niin tart­tee kur­noot­taa nii­tä joil­la on
  — Verot­ta­jal­le ihmis­ten ahdisteluun
  — Polii­sil­le urkintaan

  Kii­tos ei!

  Tekn­no­lo­gi­aa en pel­kää kun­han se pal­ve­lee minua, ei jotain abstraks­tia ole­tus­ta tehok­kuu­des­ta lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa tahi polii­tik­ko­je kyvyt­töyyt­tä lei­ka­ta jul­kis­ta sek­to­ria — Jon­ka pitäi­si olla se perus­ratk­sai­su, kun havai­taan, että tulot ovat supistumassa

 94. Olli­la-sydee­mis­tä puut­tuu vapaa­eh­toi­suus. Onnek­si se on help­po lisä­tä. Autoi­li­ja saa­koon vapaas­ti vali­ta ottaa­ko Jor­ma-bok­sin autoon­sa. Jos ottaa, mit­ta­ri rak­sut­taa spek­sin mukaan. Jos ei, könt­tä­mak­su on 2500e vuodessa.

 95. Zar­kof:
  Tie­dän kuin­ka jär­jes­tel­miä teh­dään ja miten ne toi­mi­vat ja juu­ri sik­si tätä vastustan :-).

  Mitä sil­lä infor­maa­tiol­la voi tehdä?

  Mitä sil­lä infor­maa­tiol­la mei­dän tyl­säs­tä arki­ru­tii­nis­ta voi tehdä?

  X ajaa samat ajot päi­väs­tä toi­seen, vii­kon­lop­pu­na mökille.

  Z vie lap­set kou­luun ja ajaa töi­hin, ilta­päi­väl­lä takai­sin ja kau­pan kaut­ta kotiin.

  Jee, kyl­lä näil­lä tie­doil­la var­mas­ti saa­daan jokin hir­veä tek­no­dik­ta­tuu­ri pys­tyyn. Oikea konei­den vallankumous.

  Te jaat­te tie­toa itses­tän­ne jat­ku­vas­ti täy­sin ilman min­kään­lais­ta kri­tiik­kiä, kun rekis­te­röi­dyt­te joka paik­kaan. Sen lisäk­si vie­lä käy­tät­te äly­kän­ny­köi­tä ja annat­te appli­kaa­tioi­den käyt­tää vapaas­ti tietojanne.

  Lex Nokian piti olla maa­il­man­lop­pu. Lop­pu­jen lopuk­si koko laki on toi­meen­pan­tu muu­ta­man has­sun kerran.

  Meil­lä on väes­tö­re­kis­te­ri, jota lukee päi­vit­täin tuhan­net työntekijät.

  Meil­lä on Kelan jär­jes­tel­mä, jota lukee päi­vit­täin tuhan­net työntekijät.

  Molem­piin olen itse­kin oman­nut tun­nuk­set ja voin tode­ta, että kaik­kien tei­dän elä­män­ne on luet­ta­vis­sa täy­sin vapaas­ti. Mut­ta, jos haku­ja tekee perus­teet­to­mas­ti, niin se on lai­ton­ta. Sii­tä jää myös hel­pos­ti kiin­ni. Esim case Myllylä.

  Mei­dän poti­las­his­to­riam­me on tuhan­sien ihmis­ten luet­ta­vis­sa. Sai­raa­lo­jen tie­to­ja löy­tyy tasai­seen tah­tiin ros­ka­la­voil­ta ja niin edelleen.

  Kaup­pa­ket­jui­le­kin jaam­me tie­tom­me ihan auliis­ti, ker­rom­me mitä ostam­me ja sit­ten saam­me koh­dis­tet­tua mainontaa.

  Olen kuul­lut bus­sis­sa, kun eräs nai­nen ker­toi sosi­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen­sa ääneen puhe­li­meen, lop­puo­si­neen. Olen ollut huolt­si­kan kas­sal­la töis­sä ja näh­nyt tuhan­sien ihmis­ten sos­su­tun­nuk­sien loppuosat. 

  Kuin­ka moneen paik­kaan olet­te sen­kin inter­ne­tis­sä ker­to­neet, täy­del­li­sien osoi­te­tie­to­jen kera?

  Mut­ta jos autol­la aje­tut kilo­met­rit tal­len­ne­taan, niin aasin sel­kä kat­ke­aa? Mitä ihmettä?

  Ei tei­tä tar­vit­se seu­ra­ta, te ker­rot­te ihan itse miten tei­dän tyl­sä arken­ne kul­kee. Se tie­de­tään ihan etu­kä­teen, kun tal­len­nat­te vaik­ka­pa pil­veen kalen­te­rin­ne, että mis­sä te rot­te­lol­lan­ne ajelette. 

  Ensin täy­tyi­si olla se taho, joka keräi­si sitä tie­toa omiin pahoi­hin tarkoituksiinsa.

  Meil­lä on kuu­den puo­lu­een muo­dos­ta­ma hal­li­tus, joka on ainut­laa­tui­nen koko maailmassa.

  Mis­sä se iso­pa­ha iso­ve­li on täs­sä maas­sa? Jokin kes­kus­ta­lais­ten sala­hal­li­tus, joka nuo­tio­pii­ris­sään salaa päät­tää kai­kes­ta? Ettei sit­ten­kin se eliit­ti? Bil­der­berg? Syndikaatti?

  Näis­sä iso­ve­li­sa­la­liit­to­teo­riois­sa on se ongel­ma, että ne olet­ta­vat ihmis­ten lamaan­tu­van ja tyy­ty­vän koh­ta­loon­sa. Sano­kaa yksi­kin dik­ta­tuu­ri, joka ei ole kaa­tu­nut ja joka ei tule kaa­tu­maan? Sel­lais­ta ei ole, eikä tule.

  Tämä kes­kus­te­lu on alus­ta saak­ka ollut täy­sin jär­jet­tö­mis­sä sfää­reis­sä. On se auton rotis­ko arka paik­ka suomalaisille!

 96. Yksi­tyi­syys ei voi edes teo­rias­sa toteu­tua, mikä­li kilo­met­ri­ve­ro on ajoneuvokohtainen. 

  Veron tuli­si olla kuljettajakohtainen.

 97. Älkää te hel­sin­ki­läi­set pilat­ko muun Suo­men ihmi­soi­keus­ti­lan­net­ta.’ (Whiic)
  Mei­naat, että mitä tahan­sa muu­ta voi ja saa teh­dä, mut­ta auto­na­vai­me­si ne saa­vat vain kyl­mis­tä, kuol­leis­ta sormistasi?

 98. Lii­an van­ha:
  “Toi­nen on tämä käsi­tys Suo­mes­ta jon­kin­lai­se­na kehi­tys­maa­ta­soi­se­na polii­si- ja kyt­täys­val­tio­na. Mie­les­tä­ni Suo­mi nime­no­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kal­tai­sen sys­tee­min voi ottaa käyttöön.”

  Kun ihmi­sel­le anne­taan yli­val­taa toi­sen ihmi­sen suh­teen niin se joh­taa ylilyönteihin.

  Näin tapah­tuu Suo­mes­sa­kin esim armei­jan har­joi­tuk­ses­sa van­git­si­jaa esit­tä­neet alkoi­vat kidut­taa van­git­tua esit­tä­nei­tä tovereitaan.

  Tämä tapah­tuu kult­tuu­ris­ta riippumatta

  Polii­sil­la on pak­ko­val­ta ja siis “yli­val­ta” taval­li­seen kan­sa­lai­seen näh­den, eikä meil­lä nyt käsit­tääk­se­ni yli­lyön­te­jä niin hir­vit­tä­väs­ti satu. Toki muu­ta­ma mätä­ome­na jouk­koon mah­tuu, mut­ta ei kait se tee vie­lä koko polii­si­voi­mis­ta huo­noa? Sama tilan­ne armei­jan kans­sa. Vali­tet­ta­va yksit­täis­ta­paus, mut­ta en sen perus­teel­la etsi­si syy­tä valtasuhteista.

  Tätä asen­net­ta yri­tin vii­mei­sim­mäs­sä vies­tis­sä­ni kuvail­la. Onko tosi­aan asia niin­kin yksin­ker­tai­nen, että heti kun saa vähän val­taa, niin väis­tä­mät­tä ajau­tuu sen vää­rin­käyt­tä­jäk­si? Oli sit­ten val­tion ajo­piir­tu­rei­ta käsit­te­le­vä vir­ka­mies tai armei­jan hen­ki­lö­kun­taa. Minus­ta asia ei ole näin yksinkertainen.

  Mitä tulee mai­nit­se­maa­si kult­tuu­ri­seen riip­pu­mat­to­muu­teen, niin oli­ko se siis kan­nan­ot­to sen puo­les­ta, että tilan­ne on aivan sama, jos antaa hiu­kan “yli­val­taa” afga­nis­ta­ni­lai­sel­le vir­ka­mie­hel­le kuin suo­ma­lai­sel­le vir­ka­mie­hel­le? Toden­nä­köi­syys kor­rup­tioon ja val­lan vää­rin­käyt­töön on aivan sama?

 99. Läh­de­tään­pä sii­tä, että Olli­lan mötik­kä lähet­tää ulos vain veroeu­ro­tie­dot, mut­ta vero­tet­ta­van oikeus­tur­van takia se pitää tar­vit­ta­van ajan tal­les­sa myös aje­tut reitit.

  Väi­tän, että tämä on voi­daan toteut­taa kom­po­nent­ti­tek­nii­kal­la siten, että reit­ti­tie­dot saa­daan ulos vain joko omis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la tai oikeu­den pää­tök­sel­lä. Kes­kei­se­nä täs­sä oli­si, että luke­mi­nen voi­tai­siin teh­dä vain liit­ti­men kaut­ta, siis langallisesti.

  Vas­ta­väi­te 1: Vaik­ka laki näin mää­räi­si, kovon raken­ta­ja voi SuPo:n, NSA:n etc. vaa­ti­muk­ses­ta jät­tää salai­sen por­tin lait­to­maan seurantaan.

  Tot­ta, mut­ta mik­si näin ei tapah­tui­si jo EU-hyväk­sy­tyn ja uusis­sa autois­sa pakol­li­sek­si tule­van onnet­to­muusil­moi­tus­jär­jes­tel­män kohdalla?

  Vas­ta­väi­te 2: Lain­sää­tä­jä, siis Edus­kun­ta voi löy­sen­tää kri­tee­re­jä sii­hen, mis­sä tapauk­sis­sa tuo­miois­tuin voi sal­lia reit­tien lukemisen.

  Tot­ta. Voi­si kui­ten­kin olet­taa, että lan­gat­to­mien verk­ko­jen (G1,2,3,4,5… WiFi, jne ) tar­joa­man pai­kan­nuk­sen avaa­mis­ta yhtä lail­la helpotettaisiin.

  Täs­sä koh­das­sa ollaan demo­kra­tian ytimessä.

  Vas­ta­väi­te 3: Jär­jes­tel­mä on altis tek­ni­sil­le häi­riöil­le, jot­ka romut­ta­vat sen luotettavuuden.

  Vain vähän tot­ta. Jo parin rin­nak­kain kyt­ke­tyn, kau­ka­na toi­sis­taan ole­van GPS-antu­rin ja “kes­kusyk­si­kön” jär­jes­tel­mä mak­si­moi datan tark­kuu­den ja vika­sie­toi­suu­den. Tämä on ollut iät ja ajat käy­tös­sä len­to­ko­neis­sa ja kaup­pa­lai­vois­sa, nyky­ään jo kal­liim­mis­sa huviveneissäkin.

  Mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua dubiois­ta ja fobiois­ta, mut­ta ehkä ne pitäi­si suh­teut­taa sii­hen, mitä joka tapauk­ses­sa on tapahtumasssa.

  Uhkia on kyl­lä ole­mas­sa, joten huo­les­tu­nei­den kan­nat­ta 2020-luvul­la siir­tyä käyt­tä­mään joukkoliikennettä!

 100. GPS-sys­tee­miä en antai­si suo­ma­lai­sen polii­sin käsiin. Ei meni­si kuin het­ki, niin sil­lä alet­tai­sin sakot­taa kaik­kea mah­dol­lis­ta ym.

  Polii­si käyt­tää nopeus­val­von­ta­ke­me­roi­ta­kin rauk­ka­mai­ses­ti väärin.

  Ruot­sis­sa tyy­lik­käät val­von­ta­ka­me­rat on ase­tet­tu har­ki­ten lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Ennen jokais­ta kame­raa on kame­ras­ta ker­to­va lii­ken­ne­merk­ki. Jokai­nen val­von­ta­ka­me­ra on toiminnassa.

  Suo­mes­sa pel­ti­po­lii­sit on tyy­pil­li­ses­ti viri­tet­ty ansak­si heti nopeus­ra­joi­tuk­sen taak­se. Sakot saa, jos ei ehdi voi­mak­kaas­ti hidas­taa jar­rut­ta­mal­la. Jar­ru­pa­lo­jen kar­si­no­gee­ni­nen asbes­ti len­tää ihmis­ten ilmoille.

  Suo­mes­sa vain jokuses­sa pön­tös­sä on kame­ra, ja nii­tä kier­rä­te­tään tol­pas­ta toi­seen. Tyh­jiin pönt­töi­hin on ase­tet­tu autoi­li­jan har­haut­ta­mi­sek­si kame­ran lins­siä muis­tut­ta­va CD-levy.

  Mitä kaik­kea haus­kaa Suo­mi-polii­si kek­sii­kään, jos vie­lä GPS-sys­tee­meil­lä sai­si pelleillä.

 101. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tat­ko sitä, jos se toeu­te­taan kuvaa­mal­la­ni taval­la. Vas­tus­tat­ko yli­pään­sä kaik­kea, mikä voi­daan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tat­ko sitä, jos se toeu­te­taan kuvaa­mal­la­ni taval­la. Vas­tus­tat­ko yli­pään­sä kaik­kea, mikä voi­daan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tuleb­vazi­suus ja tek­no­lo­gia­fo­biai­nen kan­sa suo­ma­lais­ta on tullut?
  Tul­ta­kaan ei oli­si kan­nat­ta­nut kek­siä, kos­ka sitä­kin voi­daan käyt­tää ikä­väl­lä tavalla.

  Osmo,
  minun on suo­ras­taan pak­ko kysyä, tun­net­ko lain­kaan historiaa? 

  Toi­nen kysy­mys: Kan­na­tat­ko, vai vas­tus­tat­ko sinä ydin­voi­man rau­han­omais­ta käyt­töä Suo­mes­sa? Luo­tat­ko sii­hen, että ydin­voi­ma­tek­no­lo­gian käyt­tö on Suo­mes­sa riit­tä­vän tur­val­lis­ta? … entä Ira­nis­sa, tai Poh­jois-Koreas­sa? … tai meil­lä­kään kai­kis­sa aja­tel­ta­vis­sa ole­vis­sa tilanteissa?

  Kau­an­ko suos­tui­sit pitä­mään kau­las­sa­si lukit­ta­vaan pan­taan kiin­ni­tet­tyä GPS-lähe­tin­tä, jon­ka avai­men­hal­ti­ja väit­täi­si sen vain kerää­vän vuo­ro­kau­ti­sen liik­keil­lä­si polt­ta­man kalo­ri­mää­rän, joka käyt­tä­jäl­leen rajoi­tet­tu­na tie­to­na avai­men­hal­ti­jan orga­ni­saa­tion net­ti­si­vul­ta kau­la­pan­nan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la oli­si päi­vän sum­ma­tie­to­na luet­ta­vak­se­si esi­tet­ty, mut­ta jon­ka las­ke­mi­seen tar­vit­ta­van tar­kan paik­ka­tie­don itse epäi­li­sit pää­ty­vän reaa­lia­jas­sa kart­ta­poh­jal­le 24/7‑periaatteella, esim. poliit­tis­ten vas­tus­ta­jie­si net­ti­si­vus­tol­le, sen äärim­mäi­syys-sii­ven kan­nat­ta­jien käytettäväksi? 

  Sal­li­sit­ko vas­taa­vien sys­tee­mien myy­mi­sen mai­hin, jois­sa tie­tyt henkilöt/ryhmät ovat vai­non koh­tee­na, tai saat­ta­vat sel­lai­sik­si seu­raa­vien vaa­lien, tai val­lan­kaap­pauk­sen, jäl­keen joutua?

 102. Täs­sä on hyvä esi­merk­ki tasos­ta johon moder­ni tie­to­jen­ke­räys- ja ana­ly­soin­ti­jär­jes­tel­mä pys­tyy. Kuten tässä(kin) kes­kus­te­lus­sa on tul­lut moneen ker­taan esil­le, enää ei ole kysy­mys sii­tä kerä­tään­kö tie­to­ja vaan kerä­tyn tie­don oikein- ja vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ja vää­rin­käy­tös­ten sanktioinnista.

 103. Evert The Never­Rest:
  GPS-sys­tee­miä en antai­si suo­ma­lai­sen polii­sin käsiin. Ei meni­si kuin het­ki, niin sil­lä alet­tai­sin sakot­taa kaik­kea mah­dol­lis­ta ym.
  ‘snip’

  Verot­ta­ja Suo­mes­sa verot­taa, ei poliisi.

 104. GPS-tie­mak­su­han­ket­ta kri­ti­soi­va kan­sa­lais­aloi­te muu­ten näyt­tää saa­neen uuti­soin­nis­ta mel­koi­ses­ti nos­tet­ta. Pari päi­vää sit­ten kan­nat­ta­jia oli kak­si tuhat­ta, nyt het­ken pääs­tä menee kymp­pi­ton­ni rikki:
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

  Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta on, että aloi­te­jär­jes­tel­mä kek­sit­tiin sik­si, että kan­sa­lai­set sai­si­vat esit­tää uusia, tar­peel­li­sia lake­ja. Nyt on sit­ten saa­tu tapaus, jos­sa aloit­teel­la pyri­tään torp­paa­maan hal­lin­non suun­nit­te­le­ma, type­rä laki. Ei huo­no käyt­tö­tar­koi­tus tämäkään.

 105. Jot­ta saa­daan kes­kus­te­lu pää­tet­tyä, jou­dun teke­mään pal­jas­tuk­sen! Tähän saak­ka Iso­ve­li on kytän­nyt jokais­ta maam­me kan­sa­lais­ta 24/7, mut­ta kes­tä­vyys­va­jees­ta joh­tuen hal­li­tus yrit­tää sääs­tää kulu­ja, ja kyt­tää­mi­nen rajoi­te­taan vain autol­la-ajo­ti­lan­tei­siin. Mik­si juu­ri autol­la kaa­hai­lu? En tie­dä, mut­ta niin se vaan on. 

  Ikä­vä lopet­taa kes­kus­te­lu täl­lä taval­la, mut­ta en kes­tä enää. Olo on kuin Mul­de­ril­la pahim­pi­na “Jos sä tie­täi­sit, mitä mä tie­täi­sin, ni huh huh” ‑aikoi­na.

  Toi­vot­ta­vas­ti ennä­tän pai­na­maan “kommentoi”-nappia ennen kuin Iso­ve­li tulee hake­maan minut työleirille…

 106. Säh­kö­au­to, Olli­la-boxi.. näi­den vas­tus­tuk­sen kans­sa Suo­mel­le käy­nee kuin GM:lle Sak­sas­sa. Insu­lii­ni piti teh­dä GM:nä. Vih­reis­tä pii­reis­tä tuli Sak­sas­sa vas­tus­tus. No teh­das­val­mis­tus siir­tyi USA:han ja Sak­sa jou­tui osta­maan insu­lii­nin­sa siel­tä kun ei saa­nut koto­na tehdä.
  ( GM-insuliini.Sitähän tääl­lä­kin pis­te­tään kehoon, mut­ta on pie­ni ris­ti­rii­ta jos GMO:ta vas­tus­taa hen­ki­lö joka jok’i­ki­nen aamu ja ilta pis­tää ter­veee­nä ja hen­gis­sä pitä­vää GM:ää itseensä.)

 107. Sone­ra-sala­kuun­te­lu kohu (HS:n puhe­li­mia sala­kuun­te­li­vat), Tom­Tom-seu­ran­ta­ko­hu, Snow­den-pal­jas­tuk­set.. ovat ruok­ki­neet epä­luu­loa val­miik­si ihan kuin Fukus­hi­ma ydinvoima-epäluuloa.

 108. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: “Mitä sil­lä infor­maa­tiol­la voi tehdä?”

  Aika pal­jon­kin. Etkö ole lain­kaan seu­ran­nut pai­kan­nus­tek­no­lo­gian kehi­tys­tä, tai mui­ta uutisia?

  Te jaat­te tie­toa itses­tän­ne jat­ku­vas­ti täy­sin ilman min­kään­lais­ta kri­tiik­kiä, kun rekis­te­röi­dyt­te joka paikkaan.” 

  Kuka jakaa, kuka ei. (Pitä­nee sil­ti paik­kan­sa: Pitäi­si­kö Osmon­kaan blo­gin ylläpitäjään/webmasteriin tie­to­tur­va­mie­les­sä luot­taa?) Täs­sä­kin on kui­ten­kin valin­nan­va­paus, sekä minul­la, kun pää­tän kom­men­toin­ko, ja blo­gi­pals­tan yllä­pi­tä­jäl­lä, kun päät­tää jul­kai­see­ko kommenttini.

  Sen lisäk­si vie­lä käy­tät­te äly­kän­ny­köi­tä ja annat­te appli­kaa­tioi­den käyt­tää vapaas­ti tietojanne.”

  Ei kai­kil­la ole äly­kän­nyk­kää (tai aina akku kännykässä/varattuna). Minua ei kui­ten­kaan ran­gais­ta oikeudessa/sakoteta sii­tä, jos kännykän/muun lait­teen akku sat­tuu tyh­je­ne­mään, tai jos otan sen lait­tees­ta, tai jos ora­va tai jänis syö lan­ka­pu­he­li­men piu­han poik­ki. Lait­teen tai sen sof­tan toi­min­ta­häi­riöis­tä­kään en ole usein­kaan itse vas­tuus­sa, vaan vas­tuus­sa ovat var­sin usein toi­mi­mat­to­man, kii­reel­lä mark­ki­noil­le tuo­dun, puut­teel­li­sen sof­tan tai lait­teen toi­mit­ta­jat, kuten tie­tys­ti pitääkin.

  Kaup­pa­ket­jui­le­kin jaam­me tie­tom­me ihan auliis­ti, ker­rom­me mitä ostam­me ja sit­ten saam­me koh­dis­tet­tua mainontaa.”

  Saam­me­ko? Kätei­sel­lä­kin voi mak­saa, ja ilman kort­tia, vaik­ka kas­sal­la sitä kysyttäisiinkin.
  Täs­sä on valinnanvapaus.

  Ensin täy­tyi­si olla se taho, joka keräi­si sitä tie­toa omiin pahoi­hin tarkoituksiinsa.”

  Näi­tä­hän riit­tää pil­vin pimein: Sta­lin, nat­sit, punakh­me­rit, hutut, tut­sit, …, Brei­vik, NSA, FRA, … , verot­ta­ja, ammat­ti­ri­kol­li­set, …, naa­pu­ri, joku lähi­pii­ris­tä, sinä?

  Meil­lä on kuu­den puo­lu­een muo­dos­ta­ma hal­li­tus, joka on ainut­laa­tui­nen koko maailmassa.”

  Kuin­ka kauan?

  Mis­sä se iso­pa­ha iso­ve­li on täs­sä maassa?”

  Olet­pa tie­tä­mä­tön! Tun­net­ko naa­pu­ri­mai­tam­me­kaan, tai nii­den historiaa?

  Syn­di­kaat­ti?”

  Olli­lan työ­ryh­mä(?), asfalt­ti­kar­tel­li, pai­nos­tus­ryh­mä, aktivistit, …

  Näis­sä iso­ve­li­sa­la­liit­to­teo­riois­sa on se ongel­ma, että ne olet­ta­vat ihmis­ten lamaan­tu­van ja tyy­ty­vän koh­ta­loon­sa. Sano­kaa yksi­kin dik­ta­tuu­ri, joka ei ole kaa­tu­nut ja joka ei tule kaa­tu­maan? Sel­lais­ta ei ole, eikä tule.”

  Miten voit olla­noin var­ma? Olet­ko käy­nyt juu­ta­lais­vai­no­jen muis­to­mer­kil­lä? Tuhoa ja inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä syn­tyi aikoi­naan rei­lun kah­den­tois­ta vuo­den aika­na lii­an pal­jon. Vali­tet­ta­vas­ti his­to­rial­la on tapa­na tois­taa itseään …

  No, nyky­ään tie­däm­me, että ei kaik­ki tie­to vält­tä­mät­tä tus­kaa lisää. Ikä­vät tar­koi­tuk­set lisää­vät. Jo kau­an sit­ten tun­net­tiin käsi­te “hyvän ja pahan tie­don puu”, ja seu­rauk­set sen hou­kut­te­le­van hedel­män syö­mi­ses­tä. Osa meis­tä myös tie­tää, että ei kan­na­ta men­nä lii­an lähel­le “mus­taa auk­koa”. Sekin voi imais­ta varo­mat­to­mat sisäänsä …
  Olet­ko jo siellä?

  1. Sak­ke
   Olet­ko nyt ihan var­ma, että et vähän lii­toit­te­le. Kilo­met­ri­las­ku­tus joh­taa johon­kin juu­ta­lais­vai­no­jen kal­tai­siin tapahtumiin?

 109. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tar­koi­tat­ko, että ei sai­si hauk­kua homeo­paat­tis­ta hoi­toa yhtä tehot­tom­nak­si kuin kun­tayh­ty­mien demo­kra­ti­aa? On tot­ta, homea­paat­ti­nen hoi­to antaa otii­tis­sa tut­ki­tus­ti parem­pia tulok­sia kuin kou­lu­lää­ke­tie­teen mukai­nen, mut­ta vika on kou­lu­lää­ke­tie­teen puolella.

  Jot­ta emme hauk­kui­si samal­la homeo­pa­ti­aa (epä­re­le­vant­ti aihe­pii­ri täs­sä yhtey­des­sä), voi­sim­me puhua vaik­ka­pa lai­men­ne­tus­ta demo­kra­tis­ta. Eri­lai­sia demo­kra­tioi­ta ja pai­kal­li­si­sis­ta asiois­ta päät­tä­mi­sen mal­le­ja hauk­kuak­sem­me voi­sim­me vii­ta­ta joi­hin­kin kun­tayh­ty­mä­mal­lei­hin ja maa­kun­ta­mal­lei­hin esi­mer­kik­si ter­mil­lä lai­men­net­tu demo­kra­tia, ja joi­hin­kin isän­tä­kun­ta­mal­lei­hin ter­mil­lä erit­täin lai­men­net­tu demo­kra­tia. Tämä voi­si olla asiallisempaa.

 110. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aja­tel­la, mik­si mak­sun pitäi­si riip­pua oste­tun tava­ran mää­räs­tä. Eikö oli­si pal­jon hal­vem­paa, että kau­pois­ta pois­tet­tai­siin kas­sat (sääs­tö sato­ja mil­joo­nia) jokais­ta las­ku­tet­tai­siin kes­ki­mää­räi­sen kulu­tuk­sen mukaan ja jokai­nen sai­si hakea kaupóis­ta ne tava­rat, joi­ta tar­vit­se­vat. Jos on sitä miel­tä, että kulu­tusd­ta ohjaa­vil­la insen­tiui­veil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tie­ten­kään ei ole mitään arvoa missään.

  Siel­tä­hän se tuli, “tava­raa” eli autoi­luun liit­ty­viä vero­ja halu­taan lisä­tä. Minä kun luu­lin, että edul­li­nen ener­gia ja help­po liik­ku­mi­nen lisäi­si­vät toi­me­liai­suut­ta ja sitä myö­ten työ­tä mitä täs­sä maas­sa ensi­si­jas­sa kaivattaisiin. 

  Toi­me­liai­suu­den ja työn mää­rän kas­vua eivät näem­mä vih­reät halua.

 111. Ter­ve,

  Et kai Osmo tosis­sa­si ajat­te­le, etta nail­la ylla lukui­si­na ilmes­ty­vil­la kir­joit­ta­jil­la oli­si jotain kiin­nos­tus­ta lii­ken­ne­tur­vaa tms. koh­taan. Perus­a­ja­tus on vain se, etta autoil­la pitaa voi­da leik­kia lii­ken­tees­sa ilman, etta polii­si tai jokin muu taho voi TEHOKKAASTI puut­tua asi­aan. Jos oli­si kau­ko­kar­toi­tuk­seen perus­tu­va sys­tee­mi, ei voi­si enaa leik­kia. Sik­si ne ovat niin huo­lis­saan sii­ta, etta en enaa paa­sek­kaan laik­ki­maan autol­la­ni ilman, etta kiin­ni jaa­mi­sen ris­ki on olemassa. 

  Antaa nii­den tei­ni-ika­sien asteel­le jaa­nei­den las­ten leik­kia. Joku­nen ihmi­nen sii­na kuo­lee, mut­ta se on pie­ni asia, kun­han ei se Iso­ve­li saa sinua kiin­ni. Sel­lais­ta ela­ma on.

  t. Mik­ko

 112. Simo:
  Yksi­tyi­syys ei voi edes teo­rias­sa toteu­tua, mikä­li kilo­met­ri­ve­ro on ajoneuvokohtainen. 

  Veron tuli­si olla kuljettajakohtainen.

  Kyse­hän on nime­no­maan ajoneuvoverosta!

  Ei nyt­kään vero­te­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa.

 113. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos on sitä miel­tä, että kulu­tus­ta ohjaa­vil­la insen­tii­veil­lä ei ole mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tie­ten­kään ei ole mitään arvoa missään.

  Täs­sä tapauk­ses­sa uusil­la kulu­tus­ta ohjaa­vil­la insen­tii­veil­lä on arvoa vain pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, kun se 0.01% tuo­tos­ta mak­sa­va insen­tii­vi (polt­toai­ne­ve­ro) toi­mii muu­al­la jos­sa etäi­syy­det ovat pidemmät.

  Onko pää­kau­pun­ki­seu­dun autoi­lua ohjaa­va kep­pi siis yli sadan mil­joo­nan arvoi­nen vuo­des­sa vai saa­tai­siin­ko muu­ta­mal­la trans­pon­de­ri­por­til­la kau­pun­gin sisään­tu­lo­teil­lä oleel­li­ses­ti parem­pi hyö­ty­suh­de? Pork­ka­nat­kin oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta, kuten nyt vaik­ka Espoos­sa­kin jär­ke­väs­ti lin­jat­tu raidejokeri.

 114. Ei kilo­met­rien las­ke­mi­nen ole tar­ke­aa. Tar­ke­aa on etta voin ajaa niil­la isoil­la moot­to­reil­la lii­an lujaa ilman etta kiin­ni jaa­mi­sen ris­ki on mer­kit­ta­va. Sik­si kau­ko­val­von­taa pitaa estaa.

  Tama on sita mita moni sanoo etta se on vaa­rin. Moni yli 30-vuo­tias mies jaa ela­mas­saan sii­hen vai­hee­seen, etta pitaa voi­da leik­kia autol­la lii­ken­tees­sa vie­la 40–50 vuo­ti­aa­na, tuli ruu­mii­ta tai ei. EN SANO ETTA SE ON VAARIN. MUTTA VOISI TUON SANOA SUORAAN NIIN KUIN SE ON

  Ei kave­ly­ka­tu­ja tai hidas­tei­ta kou­lu­jen lahel­la. Sil­loin­han pitai­si hidas­taa! Vih­reat ja Vasem­mis­to­lii­to­han vain vaa­ti­vat, ettei kou­lu­las­ten paal­le saa ajaa (jos ovat vie­la val­koi­sia). Mui­den miels­ta se on ihan ok. Jos­kus­han lap­si juok­see tiel­le ja sil­loin­han se on sen syy jos jaa auton alle.

  T. MIKKO

 115. Nuk­ku­Mat­ti:
  Näis­sä kom­men­teis­sa tulee mie­les­tä­ni esil­le suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­ta­mi­nen, van­haan taker­tu­mi­nen, epä­luu­loi­suus, kuo­reen­sa käper­ty­mi­nen ja pes­si­mis­mi. Ei osa­ta toi­mia yhdes­sä yhtei­sen tavoit­teen hyväk­si, vaan asen­ne on läh­tö­koh­tai­ses­ti sel­lai­nen, että “ei sii­tä kui­ten­kaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­tees­sa voi­si tulla”.

  Ruot­sis­sa toden­nä­köi­ses­ti tar­tu­taan tähän­kin ide­aan innok­kaas­ti, muo­ka­taan sii­tä hyvä ja toi­mi­va, ja lopul­ta teh­dään tek­no­lo­gias­ta vien­ti­bis­nes, jol­la kerä­tään rahat hitaam­mil­ta kan­sa­kun­nil­ta. Säh­kö­au­to­jen kans­sa on käy­mäs­sä sama jut­tu. Suo­mes­sa on koh­kat­tu säh­kö­au­to­jen tule­mi­ses­ta vuo­si­kausia, mut­ta mitään ei ole saa­tu aikaan. Samaan aikaan ruot­sa­lai­sia säh­kö­bus­se­ja tes­ta­taan jo eri puo­lil­la maa­il­maa, ja säh­kö­au­to­jen lataus­ver­kos­ton raken­ta­mi­nen yksi­tyi­sau­toil­le­kin on län­si­naa­pu­ris­sa jo pitemmällä.

  Täs­sä kom­men­tis­sa tulee esiin suo­ma­lai­nen alem­muu­den­tun­to ruot­sa­lai­siin näh­den. Voi­si­ko suo­ma­lais­ten säh­kö­bus­sien vähyys, muu­ten, joh­tua sii­tä, että tääl­lä ei ole Vol­voa tai mitään muu­ta­kaan autosuunnittelua?

  Päi­vän Hesa­ris­sa oli jut­tu sii­tä, miten Ruot­si joi­den­kin tie­to­jen mukaan vakoi­lee esi­mer­kik­si venä­läis­ten fir­mo­jen valo­kaa­pe­li­lii­ken­net­tä ja välit­tää tie­toa NSA:lle. Voi olla, että eivät vie­lä vakoi­le omien kan­sa­lais­ten net­ti­käyt­täy­ty­mis­tä, mut­ta koke­muk­ses­ta tie­däm­me, että uhan ei tar­vit­se olla kovin suu­ri jot­ta sekin alkaa val­tio­val­las­ta tunu­ta hyväl­tä idealta.

  Enkä jak­sa kyl­lä uskoa sii­hen­kään, että Suo­mes­sa oltai­siin ruot­sa­lai­sia parem­pia. Sik­si val­tion ei soi­si hoi­ta­van tätä Olli­lan suun­nit­te­le­maa teh­tä­vää eli auto­jen seurantaa. 

  Annet­ta­koon teh­tä­vä vaik­ka­pa muu­ta­mamn vuo­den välein jär­jes­tet­tä­väl­lä huu­to­kau­pal­la paril­le, kol­mel­le yksi­tyi­sel­le. Ne sai­si­va luo­vut­taa tie­dot vain ja ainoas­taan veron suu­ruu­des­ta. Kaik­ki muut tie­dot ne käyt­täi­si­vät autoi­li­joi­den hyväk­si, eli ker­toi­si­vat lyhyim­män rei­tin, hal­vim­man ben­san (ener­gian) myyn­ti­pai­kan, ohjai­si­vat talou­del­li­seen ajoon yms.

 116. Eins­ten : “Polii­sil­la on pak­ko­val­ta ja siis “yli­val­ta” taval­li­seen kan­sa­lai­seen näh­den, eikä meil­lä nyt käsit­tääk­se­ni yli­lyön­te­jä niin hir­vit­tä­väs­ti satu. Toki muu­ta­ma mätä­ome­na jouk­koon mah­tuu, mut­ta ei kait se tee vie­lä koko polii­si­voi­mis­ta huo­noa? Sama tilan­ne armei­jan kans­sa. Vali­tet­ta­va yksit­täis­ta­paus, mut­ta en sen perus­teel­la etsi­si syy­tä valtasuhteista.”

  Ei kysy­mys ole muu­ta­mas­ta mätä­mu­nas­ta vaan mikä tahan­sa mie­li­val­tai­set­si valit­tu ryh­mä, jos­sa teh­dään täl­lai­nen val­ta-astel­ma alkaa käyt­täy­tyä kuten selitin.

  Esi­mer­ki­kis Stan­for­din van­ki­la­koe tai Mil­gra­min tot­te­le­vai­suus­koe ovat esi­merk­ke­jä, miten val­ta muut­ta käyttäytymistä

 117. Olli­lan auto­ve­ron” perus­teet päte­vät pää­osin, kuten aiem­min tote­sin, kaik­keen liik­ku­mi­seen aina­kin kau­pun­geis­sa ja ylei­sil­lä teil­lä. Sik­si on help­po kuvi­tel­la, että auto­ve­ron jäl­keen ale­taan hom­ma­ta sel­lai­sia vero­ja, jot­ka perus­tu­vat muu­huun kuin autol­la tapah­tu­vaan yksi­löi­den liik­ku­mi­seen. Mik­si­pä ei? Kun ker­ran jo ihmis­ten liik­kei­tä autois­sa seu­ra­taan, mik­si ei sit­ten bus­seis­sa? Ja kun bus­seis­sa, mik­si ei sit­ten pol­ku­pyö­räl­lä tai jalan?

  Tavoit­teek­si voi­si hel­pos­ti tul­la ylei­nen ulkonaliikkumisvero.

  Oli­si miel­ne­kiin­tois­ta tie­tää, miten “Olli­lan auto­ve­ron” kan­natt­jat suh­tau­tui­si­vat ylei­seen ulko­na­liik­ku­mis­ve­roon ja sen perus­ta­na ole­vaan ihmis­ten kai­ken liik­ku­mi­sen seu­ran­taan. Oli­si­ko se tar­peek­si herät­tä­mään pel­ko­ja Iso­ve­li val­voo ‑yhteis­kun­nas­ta?

  1. Oli­si miel­ne­kiin­tois­ta tie­tää, miten “Olli­lan auto­ve­ron” kan­natt­jat suh­tau­tui­si­vat ylei­seen ulko­na­liik­ku­mis­ve­roon ja sen perus­ta­na ole­vaan ihmis­ten kai­ken liik­ku­mi­sen seu­ran­taan. Oli­si­ko se tar­peek­si herät­tä­mään pel­ko­ja Iso­ve­li val­voo ‑yhteis­kun­nas­ta?

   Olet­ko nyt ihan var­ma sii­tä, että väit­tee­si on täs­tä maa­il­mas­ta? Täl­lai­sel­la har­kin­nal­la­ko mei­dän pitäi­si Suo­men kehittää?

 118. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Homeo­paat­ti­nen demo­kra­tia tar­koit­taa halin­toa, jos­sa äänes­tä­jän vai­kus on lai­men­tu­nut olemattomaksi. 

  Eli esi­mer­kik­si yli 40 000 asuk­kaan kun­tia. 😉 Kun­ta­uu­dis­tus on todel­la tar­peen ja kaik­kein tär­kein­tä on aloit­taa Helsingistä.

 119. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sakke
  Olet­ko nyt ihan var­ma, että et vähän lii­toit­te­le. Kilo­met­ri­las­ku­tus joh­taa johon­kin juu­ta­lais­vai­no­jen kal­tai­siin tapahtumiin? 

  Tus­kin se tuol­lai­seen joh­taa, mut­ta kyl­lä poh­jal­la on ideo­lo­gi­ses­ti saman tyyp­pi­siä aineksia. 🙁

 120. spot­tu:…enää ei ole kysy­mys sii­tä kerä­tään­kö tie­to­ja vaan kerä­tyn tie­don oikein- ja vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ja vää­rin­käy­tös­ten sanktioinnista. 

  Kyse on niin suu­ris­ta talou­del­li­sis­ta ja poliit­ti­sis­ta arvois­ta, että on aivan sama, onko tie­don käyt­töä sank­tioi­tu. Tie­toa käy­te­tään joka tapauksessa. 

  Sitä pait­si Suo­mi on val­tiol­li­se­na toi­mi­ja aivan poik­keuk­sel­li­sen nai­vi. Oikein hävet­ti kun ulko­mi­nis­te­ri ava­si suun­sa NSA “pal­jas­tus­ten” jäl­keen. Nyt kan­nat­taa ottaa mal­lia Ruotsista!

 121. Rai­mo K: Verot­ta­ja Suo­mes­sa verot­taa, ei poliisi.

  Duh. Mut­ta eikö polii­si saa tie­toa joko verot­ta­jal­ta tai suo­raan jär­jes­tel­mäs­tä (riip­pu­mat­ta kir­ja­taan­ko tätä pää­sy­oi­keut­ta lakiin aina­kaan heti jär­jes­tel­män käyt­töö­no­tos­sa)? Kyl­lä­hän polii­si on saa­nut sig­naa­li­tie­dus­te­lu­tie­to­ja mm. Ruot­sin FRA:lta, kun polii­sin toi­mi­val­tuu­det vakoil­la suo­ma­lai­sia itse ei riit­tä­nyt kotimaassa.

  Ja miten kir­joi­tat lain GPS/GSM-jär­jes­tel­mäs­tä, siten, että lakia ei voi tule­vai­suu­des­sa laa­jen­taa sal­li­maan polii­sin pää­sy sin­ne? Et miten­kään louk­kaa­mat­ta perus­pe­ri­aat­tei­ta lain sää­tä­mi­ses­tä. Asia voi­daan toki kir­ja­ta perus­tus­la­kiin, jos sii­tä halu­taan teh­dä hie­man vai­keam­paa, mut­ta aika kevyt­ken­käi­ses­ti Suo­men edus­kun­ta­puo­lu­eet ropel­taa perus­tus­la­kia jopa ilman mitään kan­sa­lais­kes­kus­te­lua (EU-jäse­nyy­den siir­tä­mi­nen yksin­ker­tai­ses­ta mää­rä­ne­nem­mis­tös­tä perus­tus­lail­li­sek­si) tai kan­sa­lais­kon­sen­sus­ta vas­taan­kin (inter­net­sen­suu­ri).

  Hyvin media otti vas­taan per­su­jen suun­nas­ta ole­van täyn rodul­li­ses­ta tilas­toin­nis­ta ja näki, että vaik­ka aja­tus pel­käs­tä tilas­toin­nis­ta ei itses­sään tapa ketään, tule­vat suku­pol­vet voi­vat täm­möi­sen tilas­ton avul­la suo­rit­taa vaik­ka kan­san­mur­haa. Mut­ta viher­tä­jät­kö saa­vat raken­taa val­von­tayh­teis­kun­nan raken­tei­ta, kos­ka … he eivät ole persuja?

  Kan­nat­ta­kaa te ensin etni­syys­re­kis­te­riä osoit­taak­sen­ne, että te luo­tat­te tule­viin hal­li­tus- ja edus­kun­ta­ko­koon­pa­noi­hin (ei pel­käs­tään välit­tö­mäs­ti vaan tule­vien vuo­si­sa­to­jen ajan­kin) ja sii­hen, että rekis­te­rei­tä ei ale­ta perus­te­mi­sen­sa jäl­keen vää­rin­käyt­tää ja ehkä minä­kin luot­ta­mus­tan­ne seu­ra­tes­sa läm­pe­nen luot­ta­maan tule­vien suku­pol­vien poliitikkoihin.

  (Mik­si muu­ten luot­tai­sin tule­vien suku­pol­vien polii­tik­koi­hin, kun aiem­piin ja nykyi­siin­kään ei voi luot­taa pät­kän vertaa?)

  Mrr­KAT:
  Säh­kö­au­to, Olli­la-boxi.. näi­den vas­tus­tuk­sen kans­sa Suo­mel­le käy­nee kuin GM:lle Sak­sas­sa. Insu­lii­ni piti teh­dä GM:nä. Vih­reis­tä pii­reis­tä tuli Sak­sas­sa vas­tus­tus. No teh­das­val­mis­tus siir­tyi USA:han ja Sak­sa jou­tui osta­maan insu­lii­nin­sa siel­tä kun ei saa­nut koto­na tehdä.
  ( GM-insuliini.Sitähän tääl­lä­kin pis­te­tään kehoon, mut­ta on pie­ni ris­ti­rii­ta jos GMO:ta vas­tus­taa hen­ki­lö joka jok’ikinen aamu ja ilta pis­tää ter­veee­nä ja hen­gis­sä pitä­vää GM:ää itseensä.)

  Väi­tät­kö, että kyt­täys­jär­jes­tel­mä on elin­tär­keä kan­sa­lai­sel­le? Kuo­lem­me, ellem­me saa kyt­täys­see­ru­mia pii­ki­tet­tyä suoneemme? 

  Muu­ten­kin, eikö ana­lo­gia­si ole tajut­to­man huo­no. Ei se, että Sak­sas­sa ei saa val­mis­taa geneet­ti­ses­ti mani­pu­loi­tua insu­lii­nia, mut­ta maas­sa käy­te­tään sitä (kos­ka ihmi­siä kuo­li­si muu­toin), ei ole miten­kään ana­lo­gi­nen Suo­men tilan­tee­seen. Melu ei ole syn­ty­nyt sii­tä, ettei­kö Suo­mes­sa sai­si val­mis­taa näi­tä lait­tei­ta vaan sii­nä, että Suo­men val­tion ei tule pakot­taa kan­sa­lai­si­aan käyt­tä­mään näi­tä, riip­pu­mat­ta mis­sä ne on valmistettu.

  Ana­lo­gi­aa ei ole yhtää koko tapauk­seen. Toki lait­tei­den val­mis­tus valuu hel­pos­ti ulko­mail­le, mut­ta se ei joh­du kyt­täys­jär­jes­tel­män vas­tus­ta­jis­ta, vaik­ka hei­dän syyk­si var­mas­ti halu­taan­kin pis­tää… kuin­ka tuhoam­me Suo­men talou­den “vas­tus­ta­mal­la kehitystä”.

  Eikö etni­syys­re­kis­te­ri­kin voi­tai­si pukea osak­si “tilas­to­tie­tei­li­jöi­den työl­lis­tä­mis­pro­ses­sia” tai jota­kin tek­no­lo­gis­ta han­ket­ta? Ehkä voi­simm­me teh­dä kaik­ki suo­ma­lai­set kat­ta­van DNA-rekis­te­rin, kos­ka Koti­mai­nen Tek­no­lo­gia™, kuten tuu­li­myl­lyt­kin (igno­re todel­li­suus, että ulko­maa­lai­sia lai­te­toi­mit­ta­jia). Voi­sim­me teh­dä samal­la myös rodul­lis­ta luo­kit­te­lua veri­ko­kees­ta. Oli­sim­me ura­nuur­ta­jia täl­lä alal­la. TEKNOLOGIAFOBIAA!

 122. Mai­nit­sin rin­nak­kai­ses­sa blo­giar­tik­ke­lis­sa sen mah­dol­li­suu­den, että GPS + kän­nyk­kä ‑poh­jai­nen jär­jes­tel­mä sal­li­si myös pre­paid-kän­ny­kät. Mai­nit­sen ne täs­sä­kin, jot­ta niis­tä voi kes­kus­tel­la täl­lä puo­lel­la, jos kiin­nos­tus­ta on.

  Käyt­tä­jän itse asen­ta­mia lait­tei­ta (pre­paid tai hen­ki­löön sidot­tu), val­vot­tai­siin pis­to­ko­kein maas­tos­sa (kuten pysy­väs­ti­kin asen­net­tu­jen lait­teien jär­jes­tel­mäs­sä). Lait­teen läs­nä­olon voi­si havai­ta autoa pysäyt­tä­mät­tä. Täl­lai­nen vapaa­eh­toi­nen asen­nus oli­si tar­peen, jos lait­tei­ta käy­tet­täi­siin vain osis­sa Suo­mea (esim. Hel­sin­gis­sä tietulleihin).

  Yksi taus­ta-aja­tus on se, että ne kan­sa­lai­set, jot­ka eivät halua itse­ään seu­rat­ta­van nimel­lä, voi­si­vat käyt­tää prepaid-laitteita.

  Lait­teen asen­ta­mi­nen autoi­hin tila­päi­ses­ti mah­dol­lis­tai­si nii­den asen­ta­mi­sen myös Suo­mes­sa käy­mäs­sä ole­viin ulko­mai­siin autoihin.

  Täl­lai­nen jär­jes­te­ly siis lai­men­tai­si pakol­li­sen kaik­kiin (aina­kin suo­ma­lai­siin) koh­dis­tu­van iso­ve­li­val­von­nan ano­ny­mi­tee­tin­kin mah­dol­lis­ta­vak­si, vain rajoi­tusa­luei­ta kos­ke­vak­si, ja myös mah­dol­li­ses­ti ulko­mai­sia auto­ja koskevaksi.

 123. Eins­ten:

  Ja mikä täs­sä on siis kään­tö­puo­li? Siis se, että tie­to­ja voi­si käyt­tää vaka­vien rikos­ten tai onnet­to­muuk­sien sel­vit­tä­mi­sek­si on argu­ment­ti sys­tee­miä vastaan?

  Tot­ta kai tie­to­jen kai­ve­lu kan­sa­lais­ten liik­ku­mi­ses­ta on aina hai­tal­lis­ta. Ei kai näin itses­tään sel­vää asi­aa tar­vit­se kenel­le­kään seli­tel­lä. Enkä edes mai­nin­nut vaka­via rikok­sia vaan rikok­sia yli­pää­tään. Aika nopeas­ti ajau­dut­tai­siin jär­jes­tel­mään, mis­sä kan­sa­lai­nen jou­tuu omien liik­ku­mis­tie­to­jen­sa avul­la todis­te­le­maan syyt­tö­myyt­tään rikok­siin jois­ta hän­tä epäil­lään. Jos taas liik­ku­mis­tie­to­ja ei jos­tain syys­tä löy­tyi­si oli­si se lähin­nä ras­kaut­ta­va todis­te sii­tä, että kan­sa­lai­nen yrit­tää salail­la jotain. 

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa ei yli­pää­tään ole esi­tet­ty yhtään päte­vää sel­vi­tys­tä sil­le, mik­si täl­läi­nen jul­me­tun kal­lis jär­jes­tel­mä pitäi­si raken­taa. On esi­tet­ty jotain epä­mää­räi­siä “ohjaus­vai­ku­tuk­sia” ja “käyt­tä­jä mak­saa” perus­tei­ta. Tosia­sias­sa yksi­kään vai­ku­tuk­sis­ta ei ole sel­lai­nen, ettei­kö sitä pys­tyt­täi­si nykyi­sil­lä veroil­la suo­rit­ta­maan. Ei val­tio ennen­kään ole ujos­tel­lut polt­toai­ne­ve­roa nos­taa, joten ei se ongel­ma nyt­kään oli­si. Yhteis­kun­nan koneis­toa sat­tuu kiin­nos­ta­maan mah­dol­li­suus täl­läi­sen vakoi­lu­jär­jes­tel­män pys­tyt­tä­mi­nen, sik­si sitä nyt ajetaan.

  Kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty myös, että yksi­tyi­syy­tem­me on hei­ken­ty­nyt kos­ka jo annam­me tie­to­jam­me esi­mer­kik­si kaup­po­jen bonus­jär­jes­tel­miin. On kui­ten­kin täy­sin eri asia luo­vut­taa yksi­tyi­sel­le yri­tyk­sel­le tie­to­ja kuin val­tiol­le. Val­tion vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det kan­sa­lai­seen­sa ovat aivan tois­ta luok­kaa kuin yri­tyk­sen. Yri­tys voi lähin­nä kat­sel­la tie­dois­ta, että yksit­täi­nen kan­sa­lai­nen on ostel­lut pal­jon muro­ja kau­pas­ta ja lähet­tää kan­sa­lai­sel­le mai­nok­sen jos­sa kehot­taa osta­maan myös mai­toa, kos­ka murot mais­tu­vat parem­mal­ta sen kanssa.

  Oli­si kiin­nos­ta­va avaus, jos esi­tet­täi­siin edes yksi jär­ke­vä hyö­ty täs­tä vakoi­lu­ko­neis­tos­ta. Jään odottelemaan.

 124. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Kyse­hän on nime­no­maan ajoneuvoverosta!
  Ei nyt­kään vero­te­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa. 

  Vero­tuk­sen oikeel­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si auton omis­ta­jan tulee voi­da sel­vit­tää kaik­ki auton liik­keet. Jos mies omis­taa auton, niin hän voi sel­vit­tää puo­li­son­sa ja las­ten­sa ajot. Työ­nan­ta­ja työn­te­ki­jöi­den liikkeet.

  Täs­sä on men­nyt Olli­laa myö­ten nyt käsit­teet sekai­sin sil­tä osin kun tie­to­suo­jas­ta puhu­taan. Tätä asi­aa ei oikeas­ti oltu huo­mioi­tu mis­sään nois­sa rapor­teis­sa, ei edes sii­nä, jos­sa käsi­tel­tiin yksityisyyttä.

  Tar­koi­tuk­sel­lis­ta vai amatöörimäisyyttä?

  Yksi­tyi­syys ei voi siis toteu­tua, mikä­li kul­jet­ta­ja ei ole ainut, joka saa tar­kis­taa ajot. 

  Vii­sain­ta oli­si­kin pis­tää jokai­sel­le nap­pi otsaa ja verot­taa kai­kes­ta liik­ku­mi­ses­ta. Kul­ku­pe­lin voi mää­rit­tää riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la automaattisesti.

  1. Jos pari­suh­de on men­nyt sel­lai­sek­si, että mies halu­aa vakoil­la puo­li­son­sa auton­käyt­töä, sen kun pii­lot­taa autoon pie­nen seu­ran­ta­lait­teen. Jos ei halua inves­toi­da eril­li­seen seu­ran­ta­lait­tee­seen, voi unoh­taa sin­ne vaik­ka kän­nyk­kän­sä. Se on hel­pom­paa kuin ryh­tyä pur­ka­maan tätä Olli­lan mötik­kää. Mut­ta jos pari­suh­de on tuos­sa pis­tees­sä, kan­nat­taa har­ki­ta myös eroa.

 125. Rai­mo K: Verot­ta­ja Suo­mes­sa verot­taa, ei poliisi.

  En kir­joit­ta­nut verot­ta­mi­ses­ta sanaa­kaan, en edes välillisesti.

  Se mitä ajoin takaa, että on hyvin toden­nä­köis­tä, että pik­ku­hil­jaa tätä sinän­sä hyvää sys­tee­miä saa­tet­tai­siin käyt­tää myös auto­maat­ti­seen lii­ken­ten­teen val­von­taan, ja auto­maat­ti­seen sakottamiseen.

  Pel­ti­po­lii­sien sano­taan ole­van iso­vel­jen val­vo­via sil­miä. GPS oli­si iso­vel­jen kiikari.

  1. Evert
   Alam­me tul­la asian yti­meen. Pel­käät, että kilo­met­ri­ve­ro pakog­tai­si sinut nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia. Sii­tä siis ken­kä puristaa.

 126. En ole var­ma onko nyky­ti­lan­tees­sa­kaan kovin vai­ke­aa pitää sil­mäl­lä mis­sä kenen­kä­kin auto liik­kuu, rekis­te­ri­kil­pis­kan­ne­rit­han yleis­ty­vät ja lähes kai­kil­la on kän­nyk­kä. Tämä ei tar­koi­ta, ettei­kö kan­nat­tai­si vas­tus­taa uusia urkintamahdollisuuksia.

  Kui­ten­kin tär­keäm­pää kuin uusien urkin­ta­mah­dol­li­suuk­sien vas­tus­ta­mi­nen on se, että kan­sa­lai­set pys­tyi­si­vät val­vo­maan polii­tik­ko­jen viran­omais­ten ja yri­tys­ten toi­min­taa. Muu­ta­mia ideoi­ta sii­tä mitä tämä voi­si olla:

  Ihmis- ja kan­sa­lai­soi­keuk­sia uhkaa­va urkin­ta oli­si lai­ton­ta ja anka­ras­ti ran­gais­tua, jos se teh­dään val­ta-ase­mas­sa (viran­omai­set, yri­tys­joh­to jne.), mini­mi­tuo­mio 10 vuot­ta ehdo­ton­ta van­keut­ta, mak­si­mi elin­kau­ti­nen ilman mah­dol­li­suut­ta ehdo­na­lai­seen vapau­teen pääsystä.

  Kan­sa­lais­val­von­ta pitäi­si sisäl­lään aina­kin sen, että kaik­ki viran­omais­asia­kir­jat oli­si­vat jul­ki­sia ja saa­ta­vi­na välit­tö­mäs­ti tie­to­ver­kos­ta muo­dos­sa, jos­sa tie­toa on help­po hakea, kor­kein­taan sil­lä rajoit­teel­la, että yksi­tyis­ten kan­sa­lais­ten hen­ki­lö­tie­dot oli­si pois­tet­tu ja mui­ta tar­koin rajat­tu­ja pois­to­ja voi­si ja pitäi­si teh­dä. Jul­kis­ta­mis­vel­voit­teen rik­ko­mi­ses­ta (mukaan­lu­kien jul­kis­ta­mi­sen vii­vyt­tä­mi­nen) mini­mi­tuo­mio aina­kin 6 vuot­ta ehdo­ton­ta van­keut­ta. Jul­ki­suus kos­ki­si myös jul­ki­sen val­lan ja yksi­tyis­ten yri­tys­ten sopi­muk­sia ja neuvotteluasiakirjoja.

 127. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos ei halua inves­toi­da eril­li­seen seu­ran­ta­lait­tee­seen, voi unoh­taa sin­ne vaik­ka kän­nyk­kän­sä. Se on hel­pom­paa kuin ryh­tyä pur­ka­maan tätä Olli­lan mötikkää. 

  Sinä tai­sit ehdot­taa, että pakol­li­nen mötik­kä tal­let­tai­si kaik­ki ajo­tie­dot, ja tie­dot oli­si­vat tar­kis­tet­ta­vis­sa, jos kiis­tää las­ku­tuk­sen oikeel­li­suu­den. Siis pakol­li­nen seu­ran­ta ja aina tar­joil­la ole­va taris­tus­mah­dol­li­suus lait­teel­la, jota avio­puo­li­so ei saa sakon uhal­la sulkea.

  1. Siis pakol­li­nen seu­ran­ta ja aina tar­joil­la ole­va taris­tus­mah­dol­li­suus lait­teel­la, jota avio­puo­li­so ei saa sakon uhal­la sulkea.

   Juho. Jokai­sel­la auto­no­mis­ta­jal­la on täy­si vapaus asen­taa seu­ran­ta­lai­te omaan autoon­sa niin, että voi aina näh­dä mis­sä auto sijait­see. Sel­lai­nen lai­te ei mak­sa juu­ri mitään ja ker­ta­luon­toi­ses­ti tuo­hon voi käyt­tää vaik­ka omaa kän­nyk­kään­sä. Aina­kin CityCarClu­bin autois­sa täl­lai­nen lai­te ymmär­tääk­se­ni onkin. Toi­sen autoon sel­lais­ta ei tie­ten­kään saa asentaa.

 128. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aja­tel­la, mik­si mak­sun pitäi­si riip­pua oste­tun tava­ran mää­räs­tä. Eikö oli­si pal­jon hal­vem­paa, että kau­pois­ta pois­tet­tai­siin kas­sat (sääs­tö sato­ja mil­joo­nia) jokais­ta las­ku­tet­tai­siin kes­ki­mää­räi­sen kulu­tuk­sen mukaan ja jokai­nen sai­si hakea kaupóis­ta ne tava­rat, joi­ta tar­vit­se­vat. Jos on sitä miel­tä, että kulu­tusd­ta ohjaa­vil­la insen­tiui­veil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tie­ten­kään ei ole mitään arvoa missään. 

  Sen lisäk­si, ettei tämä Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti oikeas­taan vas­taa mil­lään taval­la vies­tiin, jota ko. kom­men­tin yllä lai­nat­tiin, se ker­too muu­ten­kin kie­rou­tu­nees­ta ajat­te­lu­ta­vas­ta. Ennen van­haan vain ajet­tiin autol­la töi­hin tai kaup­paan, mut­ta nyky­ään sekin on “tava­ran osta­mis­ta” ja uusia vero­ja, yksi­tyi­syy­den­suo­jan huo­non­nuk­sia sekä liik­ku­mi­sen rajoi­tuk­sia kut­su­taan “insen­tii­vik­si”. Ame­rik­ka­lai­set­han ovat­kin edel­lä­kä­vi­jöi­tä näis­sä asiois­sa, kidu­tus­ta­kin kut­su­taan “tehos­te­tuk­si kuu­lus­te­lu­me­ne­tel­mäk­si”, kan­sa­lais­ten laa­ja­mit­tais­ta vakoi­lua “kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si” jne. Sta­si oli­si kateellinen.

  Kes­kus­ta ja PS saa­vat kah­des­taan enem­mis­tön edus­kun­taan 2015 jo pel­käs­tään tees­ken­te­le­mäl­lä vas­tus­ta­van­sa tätä järjestelmää.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­nyk­kää ei ole pak­ko käyt­tää eikä autoa­kaan. Useam­pi tulee toi­meen ilman autoa kuin ilman kän­nyk­kää. Mut­ta jos laik­te ei lähe­tä mitään muu­ta tie­to­ja kuin sen euro­mää­rän, mikä ongel­ma sii­nä on? 

  Klas­si­nen “eihän sua kukaan pako­ta” ‑argu­ment­ti. Vie­lä useam­pi tulee toi­meen ilman pol­ku­pyö­rää, niil­le­kin pitäi­si var­maan lät­käis­tä GPS-vero, jot­ta tie­det­täi­siin, mis­sä pyö­rä­tiet kulu­vat eni­ten. Eikä ken­kiä­kään kukaan pako­ta käyt­tä­mään, ken­kä­ve­ron­kin voi­si ottaa käyt­töön — mie­lui­ten GPS-seu­ran­nal­la, jot­ta käyt­tä­jiä pys­ty­tään verot­ta­maan kai­kes­ta sisäl­le kan­ta­mas­taan hie­kas­ta ja kurasta.

  Mitä tulee “vain euro­mää­rän” lähet­tä­mi­seen, tote­sin jo aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa, että sen kont­rol­loin­tiin ja vää­räk­si todis­ta­mi­seen ei ole käy­tän­nös­sä mitään mah­dol­li­suut­ta, kos­ka mak­sun mää­räy­ty­mis­pe­rus­tee­na on “mus­tan laa­ti­kon” vuo­den aika­na kerää­mä data, joka voi olla kuin­ka met­säs­sä tahansa.

 129. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  En ymmär­rä mikä täs­sä on niin vai­kea­ta, kyse on lait­tees­ta, joka ker­too pal­jon­ko autol­la on ajet­tu. Sen perus­teel­la anne­taan sit­ten las­ku verottajalle. 

  Minul­la on sinul­le uuti­sia: tuol­lai­nen mul­lis­ta­va lai­te on jo ole­mas­sa, ja sen nimi on mat­ka­mit­ta­ri. Löy­tyy vakio­va­rus­tee­na autos­ta kuin autos­ta. Haluk­kaat (vih­reät) voi­vat minun puo­les­ta­ni hank­kia autoi­hin­sa vapaa­eh­toi­ses­ti Olli­lan (tai min­kä tahan­sa vas­taa­van) lait­teen, jon­ka tie­to­jen perus­teel­la voi sit­ten hakea yli­mää­räis­tä vero­vä­hen­nys­tä, jos pys­tyy osoit­ta­maan aja­neen­sa vain Lapual­ta Sei­nä­joel­le kel­lo kak­si yöl­lä. Tähän­kin on ole­mas­sa jo nyky­ään jär­jes­tel­mä nimel­tä vero­vä­hen­nyk­set — toden­nä­köi­ses­ti onnis­tuu ihan netis­sä. Kaik­ki voit­ta­vat, eikä mitään uusia jär­jes­tel­miä tar­vit­se raken­taa ja yllä­pi­tää. Mik­si­kö­hän tämä ei kel­paa maam­me Soi­nin­vaa­roil­le, ellei kysees­sä ole juu­ri­kin autoi­li­jan kyykyttäminen?

  Tämä liit­tyy samal­la nii­hin (mm. Soi­nin­vaa­ran) puhei­siin “tek­no­lo­gia­fo­bias­ta” ja muus­ta alen­tu­vas­ta höpi­näs­tä. Kat­sos kuin monet kes­kus­te­li­jois­ta, kuten esim. alle­kir­joit­ta­nut, toteut­ta­vat ihan työk­seen eri­lai­sia tek­ni­siä jär­jes­tel­miä, ja tie­tä­vät, että nii­hin liit­tyy aina myös (tek­ni­siä) ongel­mia. Täs­sä ollaan taas ensin kek­sit­ty ongel­ma, ja sen jäl­keen sil­le rat­kai­su, jon­ka ansios­ta tie­tyt tahot net­toa­vat puh­das­ta rahaa, ja taval­lis­ten ihmis­ten elä­mä monimnutkaistuu.

  Kuten isoi­sä­ni tote­si auton säh­köi­sis­tä ikkun­an­nos­ti­mis­ta: “taas yksi lai­te joka menee jos­sain vai­hees­sa rikki”.

 130. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Evert
  Alam­me tul­la asian yti­meen. Pel­käät, että kilo­met­ri­ve­ro pakog­tai­si sinut nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia. Sii­tä siis ken­kä puristaa. 

  Se on yksi teki­jä. Useim­mat meis­tä kun ovat sitä miel­tä, että esi­mer­kik­si ohit­taes­sa tois­ta autoa (het­kel­li­nen) yli­no­peus on suo­ras­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­va teki­jä, ala­mäes­sä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoi­tuk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kol­me tyh­jäl­lä moot­to­ri­tiel­lä 130 km/h aja­mi­nen tus­kin vaa­ran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maa­lais­jär­jen käytöksi.

  Sen sijaan Soi­nin­vaa­ran kal­tai­set byro­kraa­tit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­li­suut­ta sakot­taa auto­saa­ta­nan käyt­tä­jää aina, kun vain on mah­dol­lis­ta osoit­taa tämän “rik­ko­neen tie­lii­ken­ne­la­kia”, eli teh­neen vaik­ka­pa jotain yllä kuva­tuis­ta törkeyksistä.

  1. Olet­ko aja­tel­lut lain­kaan sitä, että jos oli­si tie­to sii­tä, kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta, voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa vain nii­hin, jot­ka teke­vät sitä ali­no­maa ja pal­jon. Nyt on vähän arpa­pe­liä, ketä sako­te­taan. Peni kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys ja suu­ret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä.

 131. Alek­si: Just. Onnis­tu­neen uudis­tuk­sen seu­rauk­se­na autot hal­pe­ne­vat, auto­kan­ta uudis­tuu, autoi­lu koko­nai­suu­des­saan hal­pe­nee väl­jil­lä seu­duil­la, kau­pun­kien ruuh­kat vähe­ne­vät ja kau­pun­git tii­vis­ty­vät. Näin nii­tä autoi­li­joi­ta ruos­ki­taan yhy yhy! 

  Heh. Kun läh­tö­koh­ta­na on nyky­ti­lan­ne, jos­sa autoi­li­jaa vero­te­taan kuin vie­ras­ta sikaa EU:n tasol­la lait­to­mi­ne auto­ve­roi­neen jne, niin onhan se kiva tul­la tar­joa­maan “parem­paa vaih­toeh­toa”, jos­sa ehkä vero­tet­tai­siin vähän vähem­män (tosin kal­liim­mal­la, joten jos­tain nekin rahat pitäi­si ottaa) ja pak­ko­seu­ran­nal­la. Iha­nan Vihreää.

  Mut­ta älä suot­ta jat­kos­sa­kaan anna perus­te­lu­jen häi­ri­tä saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta kiin­ni pitämistä. 

  On kyl­lä jon­kin­lai­nen har­hai­suu­den maa­il­ma­nen­nä­tys väit­tää, että suo­ma­lai­nen autoi­li­ja naut­ti­si jos­tain “saa­vu­te­tuis­ta eduista” 😀

  Täs­sä ei ole mitään yli­mää­räis­tä “ruuh­ka­mak­sua” tai “ruos­kin­taa”, ainoas­taan kus­tan­nuk­set, jot­ka nyt mak­sa­te­taan muil­la. Hel­sin­gis­sä ton­tin­vuo­krat ovat muu­ten mel­ko suuria. 

  Joo, ja älä­pä sinä käy “mak­sat­ta­mas­sa muil­la” kou­lu­tus­ta­si, ter­veys­pal­ve­lui­ta­si jne… Mel­ko liberaalia.

 132. Osmot ovat ihan vil­pit­tö­mäs­ti ihmeis­sään, kun kaik­ki eivät vapaas­ti ajat­te­le­kaan osmo­jen hyväk­sy­mäl­lä taval­la. Tämä minua ihmetyttää.

 133. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olet­ko aja­tel­lut lain­kaan sitä, että jos oli­si tie­to sii­tä, kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta, voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa vain nii­hin, jot­ka teke­vät sitä ali­no­maa ja pal­jon. Nyt on vähän arpa­pe­liä, ketä sako­te­taan. Peni kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys ja suu­ret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  Vai että “ali­no­maa ja pal­jon”. Ker­ro nyt yksi­kin hyvä syy, mik­si sitä ei teh­täi­si aina kun jär­jes­tel­mä (jon­ka mit­taus­tark­kuus­kin on mitä on) ker­too nopeu­den väräh­tä­neen yli sal­li­tun? Ja mil­lä perus­tein tämä muka teh­täi­siin? Tuos­ta vas­ta arpa­pe­liä tuli­si­kin, kos­ka iki­nä et tie­dä, mil­loin jon­kun mie­les­tä on aika pan­na vähän sak­koa, kun kuu­kau­den kiin­tiöt ovat vajai­ta. Nyt sen­tään voit itse vai­kut­taa aika olen­nai­ses­ti sii­hen, miten, mis­sä ja kuin­ka pal­jon ajat yli­no­peut­ta, ja yllä kuvaa­ma­ni kal­tai­set tilan­teet eivät aiheu­ta mitään tar­pee­ton­ta rekis­te­riä minnekään.

 134. sunimh: Se on yksi teki­jä. Useim­mat meis­tä kun ovat sitä miel­tä, että esi­mer­kik­si ohit­taes­sa tois­ta autoa (het­kel­li­nen) yli­no­peus on suo­ras­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­va teki­jä, ala­mäes­sä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoi­tuk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kol­me tyh­jäl­lä moot­to­ri­tiel­lä 130 km/h aja­mi­nen tus­kin vaa­ran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maa­lais­jär­jen käytöksi.

  Sen sijaan Soi­nin­vaa­ran kal­tai­set byro­kraa­tit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­li­suut­ta sakot­taa auto­saa­ta­nan käyt­tä­jää aina, kun vain on mah­dol­lis­ta osoit­taa tämän “rik­ko­neen tie­lii­ken­ne­la­kia”, eli teh­neen vaik­ka­pa jotain yllä kuva­tuis­ta törkeyksistä.

  On se kyl­lä kau­hea­ta, kun pitäi­si nou­dat­taa niin­kin yksin­ker­tais­ta asi­aa, kuin nopeus­ra­joi­tus­ta. Ei kyke­ne. Ei pys­ty. Pitää kapi­noi­da kuin kolmevuotias.

 135. sunimh: ala­mäes­sä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoi­tuk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kol­me tyh­jäl­lä moot­to­ri­tiel­lä 130 km/h aja­mi­nen tus­kin vaa­ran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maa­lais­jär­jen käytöksi.

  Polii­si on jo kokeil­lut Suo­mes­sa kes­ki­no­peus­val­von­taa, joka perus­tuu kah­teen kame­raan ja rekis­te­ri­laa­tan tun­nis­ta­mi­seen. Tämä tun­tuu ole­van kovas­ti polii­sin mie­leen, kos­ka sil­lä toi­saal­ta vähen­ne­tään aito­ja vahin­ko­ja, toi­saal­ta nime­no­maan lei­ka­taan yli­no­peu­den aja­mi­sen hyö­ty pois.

  Asi­aa voi­si kui­ten­kin aja­tel­la myös niin päin, että jos autos­sa on iso­ve­li­purk­ki muka­na, se sama purk­ki voi­daan kyt­keä moot­to­ri­noh­jauk­seen, jol­loin autol­la ei voi ajaa yli­no­peut­ta. Tur­val­li­suus­syis­tä purk­ki voi­si sal­lia poik­keus­ti­lan­teis­sa het­kel­li­sen ylinopeuden.

  Tämän jäl­keen kul­jet­ta­jal­ta läh­tee pois stres­si sii­tä, mikä nopeus­ra­joi­tus kul­loin­kin tau­lus­sa oli.

  1. Kos­ka minä ajan CityCarClu­bin autoil­la joi­ta on kovin eri­lai­sia, tun­tu­ma nopeu­teen kato­aa ja moot­to­ri­tiel­lä tlee hel­pos­ti pal­jon­kin yli­no­peut­ta. Sii­tä sel­vi­ää käyn­nis­tä­mäl­lä puhe­li­men navi­gaat­to­ri, joka varoit­taa yli­no­peu­des­ta. Se varoit­taa myös pel­ti­po­lii­seis­ta, mitä en pidä kovin hyväk­syt­tä­vä­nä, mut­ta sii­tä­hän sel­vi­ää lait­ta­mal­la pel­ti­po­lii­sin näköi­siä tolp­pia kilo­met­rin välein.

 136. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Kyse­hän on nime­no­maan ajoneuvoverosta!
  Ei nyt­kään vero­te­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa.

  Täl­lä on muu­ten iso mer­ki­tys oikeu­del­li­ses­ti. Jos kyse on ajo­neu­voon sido­tus­ta asias­ta, tie­to­jen käyt­tö esi­mer­kik­si oikeu­des­sa omis­ta­jaa vas­taan on vai­ke­aa. Polii­si­han ei voi nyt­kään mää­rä­tä kame­ra­val­von­nas­sa sak­koa osoit­ta­mat­ta sitä, kuka autoa on kuljettanut.

 137. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Evert
  Alam­me tul­la asian yti­meen. Pel­käät, että kilo­met­ri­ve­ro pakog­tai­si sinut nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia. Sii­tä siis ken­kä puristaa. 

  Nykyi­nen tie­lii­ken­ne­la­ki on sur­kea. Vaik­ka itse pyrin liik­ku­maan “by the book”, ymmär­rän nii­tä amma­tik­seen liik­ku­via, jot­ka oiko­vat koukeroita.

  Toi­saal­ta on näh­tä­vis­sä pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä, että tie­lii­ken­teen lain­sää­dän­tö yhte­nä­si­te­tään EU:ssa, jol­loin mm. type­rät, maan­tei­den lii­an alhai­set nopeus­ra­joi­tuk­set kor­jaan­tu­vat. Lain­sää­dän­nön kor­jaa­mi­nen Sak­san mal­li­sek­si ei kui­ten­kaan rat­kai­se Suo­men pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä joh­tu­via erityisongelmia.

  Tie­lii­ken­ne on kes­kei­nen menes­tys­te­ki­jä — tai menes­ty­mät­tö­myys­te­ki­jä — Suo­mes­sa, kos­ka etäi­syy­det ovat pit­kiä. Suo­men kan­sal­li­nen etu on hakea vapau­tuk­sia sään­te­lys­tä, joka on ehkä jär­ke­vää Kes­ki-Euroo­pas­sa. Nyt lii­ken­ne­po­li­tiik­kam­me kes­kei­nen idea on kui­ten­kin kek­siä type­riä rajoi­tuk­sia, jopa EU-lain­sää­dän­nön vastaisesti. 🙁

  Osmo, pal­jon­ko luo­pu­mi­nen tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­sis­ta lisää tuot­ta­vuut­ta ja siten kas­vua? Ole­tan, että asia on las­ket­tu, kun type­ris­tä rajoi­tuk­sis­ta pää­tet­tiin. Asia on las­ket­ta­vis­sa, kos­ka bri­tit­kin pys­tyi­vät las­ke­maan, kuin­ka pal­jon nopeus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­nen moot­to­ri­teil­lä 10 mph lisää tuottavuutta.

  1. Mon­ta­ko minuut­tia tal­vi­no­peus­rah­joi­tus­ta pur­ka­mi­nen lyhen­täi­si nyt vaik­ka mat­kaa Hel­sin­gis­tä Tam­poe­reel­le ja mihin ajat­te­lit käyt­tää ne minuu­tit? Nopeus­ra­joi­tus­ten stan­dar­doin­ti EU:ssa tai­tai­si alen­taa Suo­men nopeus­ra­joi­tuk­sia, ei korottaa.

 138. Minus­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa tuli­si erot­taa kol­me eril­lis­tä asi­aa, jot­ka väki­sin näyt­tä­vät sot­keu­tu­van ihmis­ten mielissä:

  1. halu­taan­ko vero­ja kerä­tä km ‑poh­jai­sel­la mal­lil­la henkilöautoliikenteltä
  2. miten ohja­taan mah­dol­lis­ta ruuh­ka­lii­ken­net­tä — tar­vi­taan­ko ruuhkamaksu
  3. halu­taan­ko edel­leen hei­ken­tää Perus­tus­lain 10 pykä­län mukais­ta yksi­tyi­syy­den suojaa

  Käsit­tääk­se­ni tämä ket­ju käsit­te­lee vain koh­taa 3.

  Itse näen, että koh­ta 1 ja 2 on toteu­tet­ta­vis­sa siten, että koh­taa 3 ei tar­vit­se hei­ken­tää. Se tar­koit­taa, että GPS pai­kan­nus­ta aina­kaan nyt ehdo­te­tus­sa muo­dos­sa ei tar­vit­se toteuttaa.

  Olli­lan työ­ryh­mä sai teh­tä­väk­seen poh­tia koh­taa 1 sii­tä läh­tö­koh­das­ta, että tie­dot kerä­tään GPS pai­kan­nuk­sel­la siten, että koh­taa 3 hei­ken­ne­tään. Annet­tiin siis lop­pu­tu­los ja teh­tä­vä­nä oli etsiä sil­le perusteet.

  Vero­ja tar­vit­sem­me ja olen käy­tön mukai­sen veron kan­nal­la, kos­ka aina­kin meil­lä isom­man ja saas­tut­ta­vam­man auton osal­ta se oli­si pie­nen­tä­mäs­sä kulu­ja. Yksi­tyi­syyt­tä pyr­ki­sin suo­je­le­maan, kos­ka sen muren­ta­mi­sel­le ei ole tarvetta.

  Toi­nen vaih­toeh­to on läh­teä kes­kus­tel­maan sii­tä, tuli­si­ko Perus­tus­lain 10 pykä­lä pois­taa, kos­ka “mys­ti­nen iso­ve­li” tie­tää meis­tä jo kui­ten­kin kai­ken. On tot­ta, että monet ihmi­set ovat jo läh­te­neet toi­mi­maan tuo­hon suun­taan. Itse en.

 139. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kos­ka minä ajan CityCarClu­bin autoil­la joi­ta on kovin eri­lai­sia, tun­tu­ma nopeu­teen kato­aa ja moot­to­ri­tiel­lä tlee hel­pos­ti pal­jon­kin yli­no­peut­ta. Sii­tä sel­vi­ää käyn­nis­tä­mäl­lä puhe­li­men navi­gaat­to­ri, joka varoit­taa yli­no­peu­des­ta. Se varoit­taa myös pel­ti­po­lii­seis­ta, mitä en pidä kovin hyväk­syt­tä­vä­nä, mut­ta sii­tä­hän sel­vi­ää lait­ta­mal­la pel­ti­po­lii­sin näköi­siä tolp­pia kilo­met­rin välein. 

  OffT­he­To­pic, mut­ta pak­ko kommentoida.

  Nokian puhe­li­mes­ta aina­kin minul­ta pois­tui pel­ti­po­lii­si­pai­kat. Syy­nä Rans­kan lain­sää­dän­tö. Nokia veti kame­ra­tie­dot pois.

  Nopeus­ka­me­roi­den häly­tys­lait­tei­den hyväk­syt­tä­vyys riip­puu sii­tä, pyri­tään­kö kame­roil­la paran­ta­maan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta vai kerää­mään sak­ko­ja. Pel­ti­po­lii­sit tuli­si mie­les­tä­ni sijoit­taa lii­ke­teel­li­ses­ti vaa­ral­li­siin paikkoihin. 

  Jos kame­ra­hä­ly­tin saa autoi­li­jat tuol­lai­ses­sa pai­kas­sa tark­kaa­vai­sem­mak­si ja pudot­ta­maan nopeut­ta, niin tur­val­li­suus­ta­voi­te on saa­vu­tet­tu. On aivan sama jos suo­ral­la tyh­jäl­lä tiel­lä ajaa 80 tai 90 km/h, jos mitään vaa­raa ei ole.

  Pel­ti­po­lii­sit tuli­si sijoit­taa vain tar­peel­li­siin paik­koi­hin, ei kilo­met­rin välein. Opet­taa autoilijoita.

  Lii­ken­ne­tur­val­li­suus vai sakot? Pitää päät­tää mitä halutaan.

  1. On aivan sama jos suo­ral­la tyh­jäl­lä tiel­lä ajaa 80 tai 90 km/h, jos mitään vaa­raa ei ole.

   Eikö MITÄÄN vaa­raa. Hirvi?
   Jos ajat autol­la 80 km/h ja sei­nä nousee vas­taan niin, että ehdit pysäh­tyä juu­ri ennen. Jos nopeu­te­si oli­si­kin 90 km/h, tör­mäist tie­tys­ti sei­nään, etkä edes ihan pie­nel­lä nopeu­del­la: 41 km/h. On sii­nä minus­ta jokin ero.

 140. Te ette pysy itse mää­rit­te­le­mäs­sän­ne aihea­lu­ees­sa – täs­sä ket­jus­sa oli ”tar­koi­tus kes­kus­tel­la sii­tä [ja, puut­tu­va sana?] vain sii­tä, mikä on ehdo­te­tun kilo­met­ri­ve­ron vai­ku­tus tie­to­suo­jan kannalta”.

  Eräis­sä muis­sa EU-mais­sa on todet­tu, että gps-pai­kan­nuk­seen perus­tu­vaan tie­mak­su­jär­jes­tel­mään liit­tyi­si vaka­via tie­to­suo­jaon­gel­mia. Tämä­hän ei ole mikään argu­ment­ti, jos suo­ma­lai­set ilmoit­ta­vat, että he eivät väli­tä täl­lai­sis­ta tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­sis­tä. Eihän mikään ole argu­ment­ti, jos ei väli­tä sen poh­jal­la ole­vis­ta arvoista.

  Tie­to­suo­jan toteut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta riip­pu­mat­ta työ­ryh­män esi­tys on äärim­mäi­sen epä­so­si­aa­li­nen tasa­ve­ro – arvot­to­mien auto­jen omis­ta­jat, jot­ka eivät hyö­dy auto­ve­ron alen­nuk­ses­ta mitään, jou­tui­si­vat mak­sa­maan saman ver­ran tai enem­män tie­mak­sua kuin kal­liil­la autol­la aja­vat. Koko aja­tus käy­tön verot­ta­mi­ses­ta omis­ta­mi­sen sijaan saat­taa olla sit­ten­kin huo­no myös auto­jen osal­ta. Sii­tä pitäi­si keskustella.

  EU-komis­siol­la on mm. sel­lai­nen suun­ni­tel­ma, että hen­ki­lö­au­toi­hin tuli­si pakol­li­nen nopeu­den­ra­joi­tin, joka alkaa jar­ruil­la jar­rut­taa, jos nopeus nouse yli 115 km/h tun­ti­vauh­din. Sak­sa­lai­set eivät oikein tie­dä, miten täl­lai­siin ehdo­tuk­siin pitäi­si koh­te­li­aas­ti suh­tau­tua — vain niin, sel­lais­ta olet­te suun­ni­tel­leet. Täl­lai­set eivät mis­sään tapauk­ses­sa toteu­du, ennen EU hajoaa.

  1. Tähän asti on vali­tyet­tu, että Suo­mes­sa on kovin van­ha auto­kan­ta ja nyt kun esi­te­tään toi­mia, jol­la uuden auton hank­ki­mi­nen tulee hal­vem­mak­si ja van­hal­la romujl­la aja­mi­nen kal­liim­mak­si, tätä­kään ei saa teh­dä, kos­ka se oli­si epoäsosiaalista.
   Voi­sin lyö­dä bve­toa, että 30 vuo­den pääs­tä autois­sa on meka­nis­mi, joka estää yli­no­peut­ta ajamisen.

 141. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olet­ko nyt ihan var­ma sii­tä, että väit­tee­si on täs­tä maa­il­mas­ta? Täl­lai­sel­la har­kin­nal­la­ko mei­dän pitäi­si Suo­men kehittää?

  Että autoi­li­joi­ta saa ran­ka­si­ta mut­ta mui­ta ei! Täl­lai­sel­la har­kin­nal­la­ko mei­dän pitäi­si Suo­mea kehittää?

  En kyl­lä usko tosis­sa­ni, että Suo­meeen tulee ulko­na­liik­ku­mis­ve­roa vaik­ka samo­ja ulkois­hait­to­ja on kai­kel­la liik­ku­mi­sel­la. Mik­si? Kos­ka tyh­mä­kin nyt taju­aa, että ihmis­ten pitää saa­da liik­kua vail­la tur­hia rajot­tei­ta, kos­ka liik­ku­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä ja haus­kaa­kin. Tai siis niin kau­an kun ei lii­ku “hen­ki­lö­au­tok­si” kut­su­tul­la kul­ku­neu­vol­la. Näi­tä hen­ki­lö­au­toil­la liik­ku­via saa­kin veo­rot­taa niin pal­jon kuin sie­lu sie­tää, kos­ka hei­dän liik­ku­mi­sen­sa on hyö­dy­tön­tä ja vas­ten­mie­lis­tä vai mitäs siel­lä päät­tä­jien pääs­sä nyt sit­ten onkaan vuo­si­kym­men­ten kulues­sa liikkunut.

 142. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sakke
  Olet­ko nyt ihan var­ma, että et vähän lii­toit­te­le. Kilo­met­ri­las­ku­tus joh­taa johon­kin juu­ta­lais­vai­no­jen kal­tai­siin tapahtumiin?

  Se ei ehkä suo­raan joh­da, mut­ta antaa mah­dol­li­suu­den ala­ti kiris­ty­vän val­von­tayh­teis­kun­nan aikaansaamiseen.

  Vaik­ka minua itseä­ni pän­nii monas­ti sil­loin kun satun ole­maan autol­la liik­keel­lä ja joku ajaa ohi, täy­sin yhtei­sis­tä peli­sään­nöis­tä (lii­ken­ne­sään­nöt!) piit­taa­mat­ta, niin sil­ti tuo jär­jes­tel­mä moni­ne mah­dol­li­suuk­si­neen, suun­taan jos toi­seen­kin, mel­koi­ses­ti arveluttaa.

 143. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Voi­sin lyö­dä bve­toa, että 30 vuo­den pääs­tä autois­sa on meka­nis­mi, joka estää yli­no­peut­ta ajamisen.

  30 vuo­den pääs­tä autot hoi­ta­vat aja­mi­sen itse ja mak­si­mi­no­peus mää­rit­tyy tilan­teen mukaan — nopeus­ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan ihmis­kul­jet­ta­jia varten.

 144. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olet­ko aja­tel­lut lain­kaan sitä, että jos oli­si tie­to sii­tä, kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta, voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa vain nii­hin, jot­ka teke­vät sitä ali­no­maa ja pal­jon. Nyt on vähän arpa­pe­liä, ketä sako­te­taan. Peni kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys ja suu­ret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä.

  Kiin­nos­ta­vaa, että tämä yli­no­peus on se lii­ken­ne­rik­ko­mus, joka täs­sä on nous­sut kes­kei­sek­si sank­tioin­nin koh­teek­si. Onnet­to­muus­ti­las­toi­hin tutus­tu­mi­nen pal­jas­tai­si, että pie­neh­kö­jen ylo­no­peuk­sien osuus onnet­to­muuk­sien syy­nä on vähäi­nen. Kuo­le­maan joh­ta­neis­sa onnet­to­muuk­sis­sa sel­väs­ti mer­kit­tä­väm­piä teki­jöi­tä ovat esi­mer­kik­si tör­keä rat­ti­juop­pous, itse­mur­hat, nukah­ta­mi­nen, tol­kut­to­mat yli­no­peu­det jne. Oli­si­ko­han syy­nä se, että nopeuk­sia on niin help­po val­voa ja nii­den val­von­taan tar­koi­tet­tu­jen lait­tei­den kaup­paa­mi­nen on niin kan­nat­ta­vaa liiketoimintaa.

  1. Pien­ten yli­no­peuk­sien ris­ki onnet­to­muuk­siin on tut­kit­tu ja se ei ole aivan vähäi­nen. Nyt en jak­sa etsiä tut­ki­mus­tu­lok­sia. Yli­no­peu­det ovat voi­mak­kaas­ti ylkie­du­tet­tui­na kuolonkolareissa.

 145. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mon­ta­ko minuut­tia tal­vi­no­peus­rah­joi­tus­ta purkaminen… 

  Niin pal­jon, että tut­tu ins­si jou­tuu veloit­ta­maan Itä-Suo­men van­hus­ten­hoi­to­loi­hin teh­dyis­tä tur­val­li­suus­pa­ran­nuk­sis­ta muis­taak­se­ni ton­nin enem­män tal­vel­la kuin kesäl­lä! Tämä tun­tuu unoh­tu­van joil­ta­kin, että kai­kil­le näil­le “hyvil­le” asioil­le on hintalappu. 

  Jos muis­tan oikein uuti­sen brit­tien nopeus­ra­joi­tus­ten nos­tos­ta, niin 10 mph nos­tol­la on 3% vai­ku­tus BKT:hen (luku oli joka tapauk­ses­sa suu­ri). Toi­mi­va hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta vaa­tii mak­sa­jan­sa. Kos­ka olen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kan­nat­ta­ja, en voi hyväk­syä esi­mer­kik­si tal­vi­no­peus­ra­joi­tus­ten kal­tai­sia leik­kauk­sia talouteen.

  Mut­ta Osmon vas­tauk­ses­ta ymmär­sin, ettei nopeus­ra­joi­tus­kes­kus­te­lus­sa ole ollut pät­kää­kään kii­nos­tus­ta sel­vit­tää nii­den vai­ku­tuk­sia. 😀 Tätä olen epäil­lyt­kin. “Asian­tun­ti­ja­na” käy­te­tään var­maan Liikenneturhaa?

  1. Niin pal­jon, että tut­tu ins­si jou­tuu veloit­ta­maan Itä-Suo­men van­hus­ten­hoi­to­loi­hin teh­dyis­tä tur­val­li­suus­pa­ran­nuk­sis­ta muis­taak­se­ni ton­nin enem­män tal­vel­la kuin kesäl­lä! Tämä tun­tuu unoh­tu­van joil­ta­kin, että kai­kil­le näil­le “hyvil­le” asioil­le on hintalappu. 

   Kal­le, ota tas­ku­las­kiun ja las­ke. Huo­maat, että väit­tee­si on silk­kaa ros­kaa. Jos nopeus­ra­joi­tus on 80 km/h sen sijaan että se oli­si 100 km/h, aikae­ro on mak­si­mis­saan 9 sekuntia/kilometri eli 15 minuuttia/100 km. Tun­nin eroon tar­vi­taan 400 kilo­met­rin ajo. Mikä on tutun ins­sin tuntilaskutus?

 146. Osmo, sinul­la on erin­omai­sia jut­tu­ja ja todel­la hie­no­ja aloi­tuk­sia, arvos­tan nii­tä todel­la pal­jon? Arvos­tan myös avoim­muut­ta­si ja eri­tyi­ses­ti sitä asen­net­ta, jol­la asioi­hin paneu­dut. Esi­mer­kil­lis­tä. Oli­si­pa sinun­lai­sia enem­män yhtei­siä asioi­ta hoitamassa.

  Mut­ta … ethän vain nyt ole epä­huo­mios­sa jää­nyt luuppiin.

  jos mitään vaa­raa ei ole.”
  Sumu on esim vaa­ra­ti­lan­ne, jol­loin 30 km/h tun­nis­sa saat­taa olla lii­kaa. Jos­sa­kin koh­taa pitää luot­taa ihmis­ten arviointikykyyn.

  Pala­taan­ko otsi­kon aihee­seen, vai onko­han tämä jo kaluttu.

 147. Mie­les­tä­ni on eri­kois­ta perus­tel­la kan­sa­lais­ten lisä­seu­ran­taa sil­lä, että hei­tä muu­ten­kin voi­daan seu­ra­ta jo mel­ko tar­kas­ti. Perus­te­let­ko tämän jäl­keen jotain uut­ta seu­ran­taa sil­lä, että autoa­si­kin seu­ra­taan? Mihin raja vedetään?

  En ker­ta­kaik­ki­ses­ti osaa näh­dä täs­sä tie­to­suo­jaon­gel­maa, joka ei oli­si rat­kais­ta­vis­sa.” Luot­ta­mus pitää ansai­ta. Minul­la ei ole min­kään­lais­ta luot­ta­mus­ta sii­hen, että tätä ongel­maa edes halut­tai­siin rat­kais­ta. Itse asias­sa ole­tan, että jat­kos­sa jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set sekä val­tiol­le että kan­sa­lai­sil­le nouse­vat suu­rem­mak­si huo­le­nai­heek­si, ja tie­to­suo­jaon­gel­mien rat­kai­se­mi­nen mak­saa rahaa.

 148. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Juho. Jokai­sel­la auto­no­mis­ta­jal­la on täy­si vapaus asen­taa seu­ran­ta­lai­te omaan autoon­sa niin, että voi aina näh­dä mis­sä auto sijait­see. Sel­lai­nen lai­te ei mak­sa juu­ri mitään ja ker­ta­luon­toi­ses­ti tuo­hon voi käyt­tää vaik­ka omaa kän­nyk­kään­sä. Aina­kin CityCarClu­bin autois­sa täl­lai­nen lai­te ymmär­tääk­se­ni onkin. Toi­sen autoon sel­lais­ta ei tie­ten­kään saa asentaa.

  Niin, se ero on sii­nä, että yhtä lai­tet­ta on pak­ko pitää pääl­lä, ja toi­sen saa ottaa pois (eikä poli­soi­den väli­nen vakoi­lu ole ole­tusa­voi­nen asioi­den tila nor­maa­lis­sa avioliitossa).

  Psy­ko­lo­gi­ses­ti ero voi olla seu­raa­mis­ta vie­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le mer­kit­tä­vä. Myös lap­pi­lai­sia voi häi­ri­tä aja­tus, että hei­dän pitää kus­tan­taa autoon­sa seu­ran­ta­lai­te ja pitää sitä pääl­lä aina, jot­ta Hel­sin­gis­sä saa­daan ohjail­tua ruuhkia.

 149. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eikö MITÄÄN vaa­raa. Hirvi?
  Jos ajat autol­la 80 km/h ja sei­nä nousee vas­taan niin, että ehdit pysäh­tyä juu­ri ennen. Jos nopeu­te­si oli­si­kin 90 km/h, tör­mäist tie­tys­ti sei­nään, etkä edes ihan pie­nel­lä nopeu­del­la: 41 km/h.

  Teil­lä ei ole auto­maat­ti­ses­ti tie­tyn mat­kan pääs­tä autos­ta yllät­täen pys­tyn nouse­via seiniä.

  Hir­viä teil­lä toki käy­tän­nös­sä on, mut­ta mis­tä ne sit­ten osaa­vat aina tul­la auton eteen juu­ri sii­nä koh­das­sa jos­ta kah­dek­sas­sa­kym­pis­sä ehtii jarruttaa…?

  Lii­ken­ne ja sen tilan­teet on tilas­toi­ta­vis­sa ja mal­lin­net­ta­vis­sa teo­reet­ti­sel­la tasol­la ja onnet­to­muuk­sis­ta on sitä kaut­ta var­maan aina opit­ta­vis­sa jotain. Todel­li­suu­des­sa onnet­to­muus on aina usei­den huo­no­jen sat­tu­mus­ten summa. 

  Täl­lä het­kel­lä Suo­men tie­lii­ken­teen tuhoi­sin yksit­täi­nen onnet­to­muus­tyyp­pin on ilman tek­nis­tä seli­tys­tä suo­ral­la tiel­lä hyvis­sä olo­suh­teis­sa tapah­tu­va hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri ras­kaan ajo­neu­von kans­sa. Sen kun sai­si estet­tyä, sii­vou­tui­si­vat tilastotkin…

 150. Sak­ke:
  minua itseä­ni pän­nii monas­ti sil­loin kun satun ole­maan autol­la liik­keel­lä ja joku ajaa ohi 

  Minua taas ei hait­taa jos joku ajaa ohi. Sil­lä jol­lain on jos­tain syys­tä enem­män kii­re kuin minul­la ja ohi ajet­tu­aan (toi­vot­ta­vas­ti) kato­aa mut­kais­ta tie­tä horisonttiin. 

  Enem­män minua hait­taa jos joku ei aja ohi ja pysyt­te­lee lähie­täi­syy­del­lä taka­na vaik­ka antai­sin hyvis­sä ohi­tus­pai­kois­sa tie­tä jopa pien­ta­reel­le asti. Hel­pot­taa muun lii­ken­teen seu­raa­mis­ta ja enna­koi­mis­ta jos ne huo­mio­ta vaa­ti­vat asiat ovat sel­keäs­ti yhdes­sä suun­nas­sa eli edes­sä päin.

 151. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Voi­sin lyö­dä bve­toa, että 30 vuo­den pääs­tä autois­sa on meka­nis­mi, joka estää yli­no­peut­ta ajamisen.

  Ja kaik­ki asu­vat vapaa­eh­toi­ses­ti met­ro­po­lis­sa ja istu­vat vapaa­eh­toi­ses­ti mata­lil­la tuo­leil­la tur­va­ky­pä­rät pääs­sä aja­tel­len vapaa­eh­toi­ses­ti osmon hyväk­sy­miä aja­tuk­sia päät punai­si­na tie­dos­taen. Vapaa­eh­toi­ses­ti tietenkin.

  Koit­ta­kaa nyt taju­ta, että libe­raa­lia on lyö­tä­vä joka päi­vä.

  Kol­men­kym­me­nen vuo­den pääs­tä tämä hol­hous­hel­vet­ti hyvin­voin­ti­val­tio onnek­si on täy­sin romah­ta­nut, eikä kukaan nipo­ta sii­tä ajaa­ko joku sataa jol­lain tienpätkällä.

 152. Romu”-bensa-auto n. v. 2000 mal­lia kulut­taa 4,6..4,9 l/100km (mit­ta­sin itse), jol­la päi­hit­tää useim­mat moder­nit 2010‑l. hybridit. 

  Käy­tin ver­tai­luun HS tes­tiä, joka osoit­ti tod. kulu­tuk­set. Tehtaiden+myyjien infot valeh­te­leee kym­me­niä % ala­kant­tiin tod. kulutuksen.
  Täs­sä toi­nen ongel­ma, kun vero­tuk­sen poh­ja­na on teh­tai­den val­heel­li­set infot.

 153. Alma-Median mie­li­pi­de­ky­se­lyn mukaan enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa Olli­lan työ­ryh­män esit­tä­mää kilo­met­ri­ve­roa. Alle­kir­joi­tin eilen asi­aa kos­ke­van kan­sa­lais­aloit­teen. Eilen kan­nat­ta­jia oli 9400. Nyt kan­nat­ta­jia on jo 13000. Täs­sä aloit­tees­sa vas­tus­te­taan asi­aa yksi­tyi­syy­den suo­jan takia. Työ­ryh­män mukaan ehdo­te­tus­ta jär­jes­tel­mäs­tä koi­tui­si noin 300 mil­joo­nan euron perus­ta­mis­kus­tan­nuk­set ja 130 mil­joo­nan euron vuo­sit­tai­set yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set. Jokai­nen tie­tää, että kaik­kien suur­ten tie­to­jär­jes­tel­mien kus­tan­nuk­set ovat monin­ker­tais­tu­neet alku­pe­räi­sis­tä arviois­ta. Tie­de­tään myös se, että tie­to­jär­jes­tel­mien elin­kaa­ret ovat lyhyi­tä ja lait­teet van­he­ne­vat muu­ta­mis­sa vuo­sis­sa. Auton elin­kaa­ren aika­na jou­dut­tai­siin lait­teet vaih­ta­maan ja ohjel­mis­tot päi­vit­tä­mään useam­man ker­ran. Täs­sä on kyse mil­jar­di­luo­kan puhal­luk­ses­ta uuteen byro­kra­ti­aan ja pää­asias­sa ulko­mai­sil­le ict-fir­moil­le. Mitään lisä­ar­voa täl­lä ei saataisi.

  EU:n maa­ta­lous­tu­kien jako on ver­rat­ta­vis­sa nyt esi­tet­tyyn auto­ve­ron peri­mi­seen. Mitä miel­tä on sii­nä, että Euroo­pan jokai­nen nau­ta, sika ja lam­mas on monel­la kor­va­mer­kil­lä Brys­se­lin tie­to­jär­jes­tel­mis­sä. Samoin jokai­nen pel­to­tilk­ku on EU:n rekis­te­reis­sä ja nii­den val­von­taan on kehi­tet­ty satel­liit­ti­jär­jes­tel­mä. Tar­kas­ta­jat kier­tä­vät lau­moit­tain tut­ki­mas­sa eläin­ten kor­va­merk­ke­jä ja mit­taa­mas­sa pel­to­loh­ko­ja. Vil­je­li­jöi­den työ­ajas­ta huo­mat­ta­va osa menee loma­ke­pi­no­jen täyt­tä­mi­seen. Maa­ta­lous­tuet voi­tai­siin jakaa kuten aiem­min teh­tiin mei­je­rien, teu­ras­ta­moi­den ja vil­jaa osta­vien kes­kus­liik­kei­den kaut­ta tuot­tei­den osto­hin­nois­sa. Byro­kra­tian ja val­vot­ta­vien mää­rä putoai­si muu­ta­maan pro­mil­leen ja val­von­ta oli­si tehokasta.

  Samat polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het, jot­ka ovat vuo­si­kym­me­niä olleet vaa­ti­mas­sa hal­lin­nol­ta tehok­kuut­ta, kehit­te­le­vät mitä mie­let­tö­mäm­pää uut­ta byro­kra­ti­aa. Mik­si suo­ma­lais­ten täy­tyy kai­kis­sa asiois­sa olla ensim­mäi­si­nä mak­su­mie­hi­nä. Tele­vi­sion digi­ta­li­soin­nis­sa kävi samoin. Kaik­ki pako­tet­tiin Euroo­pan ensim­mäis­ten jou­kos­sa osta­maan digi­bok­sit. Nyt bok­se­ja ei tar­vi­ta kun se tek­niik­ka on integroi­tu tele­vi­sioon ja uusia tau­lu­te­le­vi­sioi­ta saa hal­vem­mal­la kuin muu­ta­ma vuo­si sit­ten myy­tiin tal­len­ta­via digi­bok­se­ja. Tal­len­ta­vaa digi­bok­sia en ole tar­vin­nut enää aikoi­hin, sil­lä ohjel­mat ovat vai­vat­to­mam­min kat­sel­ta­vis­sa mm. Yle-aree­nas­ta. Terä­vä­piir­to­tek­niik­kaan siir­ryt­täes­sä osta­te­taan ihmi­sil­lä taas uudet televisiot.

 154. Täy­tyy kyl­lä myön­tää, että sym­pa­ti­soin Soi­nin­vaa­raa täs­sä. Kai­ken taus­tal­la pitäi­si olla talou­del­li­nen tehok­kuus. Teis­tä pitäi­si kui­ten­kin mak­saa se, joka nii­tä käyt­tää. Hen­ki­lö, joka ostaa auton ja ajaa sil­lä 5tkm vrt. 30tkm ei pitäi­si mak­saa samaa mää­rää auto­ve­roa mikä tapah­tuu nykyi­sel­lä järjestelmällä.

  Taus­tal­la on sig­na­loin­ti ja poli­tiik­ka. Eräät ryh­mät ovat jo päät­tä­neet, että tämä GPS-jut­tu on saa­ta­nas­ta, kos­ka sitä vas­taan voi raken­taa käte­vän nar­ra­tii­vin (tämä Karls­so­nin pila­piir­ros on vain yksi esi­merk­ki täs­tä), ja kerä­tä pal­jon kan­nat­ta­jia. Mora­li­soin­nin ja nar­ra­tii­vin käyt­tä­mi­nen on hal­pa temp­pu. Kun täl­lai­nen nar­ra­tii­vi on raken­net­tu, oli­si ima­go­tap­pio myön­tää että ihan ok tämä idea on.

  Se kuin­ka pal­jon val­tio saa val­voa jne. on tiet­ty arvo­ky­sy­mys, ja kri­tiik­ki täs­tä suun­nas­ta on ihan asial­las­ta, mut­ta kuten Osmo sanoi, mei­tä voi jo nyt seu­ra­ta hyvin monel­la eri taval­la emme­kä me sii­tä pal­joa väli­tä (aina­kaan rahal­li­ses­ti). Parem­pi kysy­mys on, oli­si­ko tämän jul­ki­sen jär­jes­tel­män tie­to­tur­va tar­peek­si hyvä ja mit­kä ovat vää­rin­käy­tön riskit.

  Osa krii­tii­kis­tä tulee var­maan sil­tä poru­kal­ta, joka ajaa jat­ku­vas­ti yli­no­peut­ta, ja täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on uhka heil­le. Epäi­len, että nopeus­ra­joi­tuk­set ovat jos­sain mää­rin moraa­li­kur­mo­tus­ta eivät­kä perus­tel­tu tehok­kuu­del­la, mut­ta jätän tämän kysy­myk­sen avoi­mek­si kos­ka en ole luke­nut tut­ki­mus­ta aihees­ta. Yksi rat­kai­su on antaa lupa ajaa nopeam­paa ajo­his­to­rian perus­teel­la. Jos ris­kit kas­vaa, myös auto­va­kuu­tuk­sen hin­ta kasvaa.

  Täs­sä­pä simp­pe­li rat­kai­su: ne, jot­ka eivät halua GPS-pai­kan­nus­ta mak­sa­vat jon­kun könt­tä­sum­man auto­ve­roa vuo­des­sa enem­män. Voit­te sit­ten päät­tää arvos­tat­te­ko enem­män rahaa vai kal­lis­ta yksi­tyi­syyt­tän­ne. Epäi­len, että suu­rin osa kan­sas­ta valit­see ensim­mäi­sen Poli­tics isn’t about policy.

  Imo. tämä kyl­lä saa aivan lii­kaa pals­ta­ti­laa ver­ra­tu­na suu­rem­piin tehokkuusongelmiin.

 155. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Evert
  Alam­me tul­la asian yti­meen. Pel­käät, että kilo­met­ri­ve­ro pakog­tai­si sinut nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia. Sii­tä siis ken­kä puristaa.

  Tule­vai­suu­des­sa mei­hin voi­daan asen­taa implant­tei­na kai­ken­lai­sia antu­rei­ta ja mui­ta apa­raat­te­ja. Esim. kul­ma­kar­vo­jen väliin ruu­vat­ta­vat tule­vai­suu­den google­la­sit oli­si­vat var­maan monin ver­roin käte­väm­mät kuin nykyi­set sankaviritelmät.

  Täl­lai­set jär­jes­tel­mät voi­si­vat myös antaa ennen­nä­ke­mät­tö­mät mah­dol­li­suu­det kan­sa­lais­ten, var­sin­kin hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien, tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­seen. Kerät­ty sen­so­ri­da­ta voi­tai­siin syöt­tää suo­raan jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­seen vir­tu­aa­li­seen kan­sa­lais­pal­ve­li­jaan, joka on tuol­loin kor­van­nut pelk­kä­nä tie­to­va­ras­to­na toi­mi­neen kansalaistilin.

  Kan­sa­lais­pal­ve­li­ja voi­si pää­tel­lä mil­loin kan­sa­lai­nen on syyl­lis­ty­mäs­sä mah­dol­li­siin rikok­siin ja ohja­ta implan­tit anta­maan kivu­lias tai tar­peen mukaan jopa lamaut­ta­va säh­köis­ku. Aja­tel­kaa­pa kaik­kia pie­niä lap­sia tai avut­to­mia vai­mo­ja, jot­ka tätä kaut­ta pelas­tui­si­vat mitä kam­mot­ta­vim­mil­ta väki­val­lan­teoil­ta. Myös ojen­ne­tun kan­sa­lai­sen tuli­si olla kii­tol­li­nen jär­jes­tel­mäl­le — onhan se saat­ta­nut pelas­taa hänet suu­rel­ta häpeäl­tä ja rikoi­soi­keu­del­li­sil­ta seurauksilta.

  Tar­vit­taes­sa, esim. jos teko on eden­nut vaka­van aiko­muk­sen asteel­le ja kan­sa­lai­nen on kaik­kien tur­val­li­suu­den vuok­si lamau­te­tu, niin vir­tu­aa­li­nen kan­sa­lais­pal­ve­li­ja voi ohja­ta lähim­män robot­ti­po­lii­siin nou­ta­maan kan­sa­lai­sen ja kul­jet­ta­maan hänet auto­maat­ti­au­tol­la neu­rop­syyk­ki­seen uudelleenohjelmointiin.

  Kuka täl­lais­ta jär­jes­tel­mää vas­tus­taa, pel­kää sitä, että se pakot­tai­si hänet nou­dat­ta­maan lakia — ja siten hän­tä voi­daan hyvin pitää poten­ti­aa­li­se­na vai­mon­hak­kaa­ja­na ja pedo­fii­li­nä. “Sii­tä siis ken­kä puris­taa”, kuten var­hai­set kan­sa­lais­ten auto­maat­ti­sen suo­je­lun pio­nee­rit aikoi­naan sanoivat.

 156. Taas on mon­taa uut­ta kom­ment­tia sit­ten edel­li­sen viestini.

  Sinä aika­na Osmo on ehti­nyt­kin jo
  — hyväk­sy­mään sen, että laki­sää­tei­se­nä asen­net­ta­vaa lai­tet­ta tul­laa käyt­tä­mään mm. puo­li­son ja las­ten kyttäämiseen
  — hyväk­sy­mään sen, että lai­tet­ta käy­te­tään yli­no­peus­sak­ko­jen jaka­mi­seen ja
  — (jot­ta edel­li­nen voi olla edes mah­dol­lis­ta) hal­ti­ja­vas­tuun joka tekee auton omis­ta­jas­ta default kus­kin ilman syyt­tä­vän osa­puo­len todistustaakkaa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tähän asti on vali­tyet­tu, että Suo­mes­sa on kovin van­ha auto­kan­ta ja nyt kun esi­te­tään toi­mia, jol­la uuden auton hank­ki­mi­nen tulee hal­vem­mak­si ja van­hal­la romujl­la aja­mi­nen kal­liim­mak­si, tätä­kään ei saa teh­dä, kos­ka se oli­si epoäsosiaalista. 

  Monet ovat valit­ta­neet nyky­jär­jes­tel­mää vas­taan. Joi­den­kin vali­tus vaan ylit­tää uutis­kyn­nek­sen hel­pom­min kuin tois­ten. Ne valit­ta­jat jot­ka ovat pääs­seet näky­viin ovat juu­ri­kin ylem­pi kes­ki­luok­ka, joka vaih­taa auto­aan parin vuo­den välein (ja aina teh­da­suu­teen) sekä auto­maa­han­tuo­jat joi­den asiak­kai­ta ylem­pi kes­ki­luok­ka on. Olen itse­kin ihme­tel­lyt mik­si hei­dän äänen­sä pääs­te­tään ainoa­na kriit­ti­se­na ääne­nä näky­viin medias­sa, kun moni muu­kin autoi­li­ja­ryh­mä on ahdin­gos­sa… ja ylem­män kes­ki­luo­kan “ahdin­koa” ei oikein oikeak­si ahdin­gok­si voi kut­sua­kaan. Vaih­taa vaan auton 4 vuo­den välein 2 sijas­ta ja sii­nä­hän se.

  Yksi (suh­teel­li­ses­ti) enem­pi sor­ret­tu ryh­mä on ollut mm. har­ras­teau­toi­li­jat, eli ne, jot­ka aja­vat museoi­käi­sel­lä autol­la, joi­ta ei ole hyväk­sy­tet­ty museo­re­kis­te­riin ruot­sia puhu­vis­sa aate­lis­ker­hois­sa. Sil­lä saral­la yhteen aikaan puhut­tiin mm. isku­ti­la­vuu­teen sidos­tus­ta ajo­neu­vo­ve­ros­ta ja “Sak­san mal­lis­ta” jos­sa omis­tus­ve­ro kilo­met­rei­hin riip­pu­mat­ta (myös kesä­au­toil­ta) oli­si voi­nut olla 8‑litraiselta jenk­ki­rau­dal­ta paria tuhat­ta euroa vaik­ka autol­la ajet­tai­sin . Ne fan­t­asiat onnek­si jäi toteu­tu­mat­ta ja ajo­neu­vo­ve­ron­kin saa pää­osin takai­sin “tila­päi­sel­lä rekis­te­ris­tä pois­tol­la” (ent. “sei­son­ta”). Koko “tila­päi­nen rekis­te­ris­tä pois­to­han” oli vaa­ras­sa jää­dä täy­sin saa­mat­ta, vaik­ka “sei­son­nas­ta” luo­pu­mi­ses­ta oli­kin teh­ty jo pää­tös. Puhut­tiin, että “sei­son­ta pois, ja rekis­te­ris­tä pois vain romu­tus­to­dis­tuk­sel­la”. Par­ku­mi­nen auto­har­ras­ta­ja­pii­reis­sä oli suun­na­ton, mut­ta media p*skat hais­tat­ti, kun taka­na ei ollut maa­han­tuo­jay­rit­tä­jiä ja mainosrahoittajia.

  Muu­ten­kin viit­taus “Sak­san mal­liin” oli epä­re­hel­li­nen, kos­ka tahot jot­ka tah­toi jenk­ki­rau­doil­le parin ton­nin vuo­tui­set verot parin sadan kilo­met­rin ajo­suo­rit­tees­ta­kin jät­ti­vät “mal­lis­tan­sa” mai­nit­se­mat­ta sen, että Sak­sas­sa ei edel­ly­te­tä museo­re­kis­te­röin­tiä vaan har­ras­teau­tot ovat har­ras­teau­to­ja sellaisenaan.

  Mitä tämä liit­tyy koko asi­aan? No siten, että ei nämä jutut nous­sut uutis­kyn­nyk­sen yli, toi­sin kuin auto­maa­han­tuo­jay­ri­tys­ten etu­jär­jes­tö­jen huo­let teke­vät tois­tu­vas­ti. Ja sinä käy­tät median filt­te­rin läpi pääs­tet­tyä sano­maa viit­tee­nä sii­tä mis­tä kan­sa­lai­set itkee. Se median sano­ma ei nyt vaan vas­taa autoi­le­van kan­san yhte­näis­tä ääntä.

  Enkä väi­tä autoi­le­val­la kan­sal­la ole­van­kaan yhte­näis­tä ään­tä. Ylem­pi kes­ki­luok­ka on toden­nä­köi­ses­ti auto­ve­ron pois­ta­mi­sen puo­lel­la ja he tah­to­vat auto­ve­ron pois kai­kil­ta autoil­ta, ei ainoas­taan säh­kö­au­toil­ta. Pidän sur­ku­tel­ta­va­na että poliit­tis­ta val­taa pitä­vät kuvit­te­le­vat tie­tä­vän­sä jos­ta­kin asias­ta kan­sa­lais­mie­li­pi­teen tai fak­tat luke­mal­la Hesaria.

 157. Simo:
  Minus­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa tuli­si erot­taa kol­me eril­lis­tä asi­aa, jot­ka väki­sin näyt­tä­vät sot­keu­tu­van ihmis­ten mielissä:

  1. halu­taan­ko vero­ja kerä­tä km ‑poh­jai­sel­la mal­lil­la henkilöautoliikenteltä
  2. miten ohja­taan mah­dol­lis­ta ruuh­ka­lii­ken­net­tä – tar­vi­taan­ko ruuhkamaksu
  3. halu­taan­ko edel­leen hei­ken­tää Perus­tus­lain 10 pykä­län mukais­ta yksi­tyi­syy­den suojaa

  Käsit­tääk­se­ni tämä ket­ju käsit­te­lee vain koh­taa 3. 

  Omat mie­li­pi­tee­ni olisi
  1. polt­toai­ne­ve­ro on mel­ko pit­käl­ti kilo­met­ri­pe­rus­tei­nen. Itse asias­sa sii­nä on ruuh­ka­ve­ro sisään­ra­ken­net­tu­na, kos­ka ruuh­kas­sa seis­tes­sä polt­toai­net­ta palaa enem­pi kilo­met­riä koh­den (ellei autos­sa ole start/s­top-tek­niik­kaa tai ellei sam­mu­ta moot­to­ria itse). Polt­toai­ne­ve­roa tuli­si minus­ta korot­taa nykyi­ses­tä. Se on paras ympä­ris­tö­ve­ro kos­ka se on ainut vero­tus, joka käyt­tää todel­lis­ta kulu­tus­ta eikä viral­lis­ta kulu­tus­ta. Viral­li­set kulu­tuk­set ovat teh­taan ilmoit­ta­mia ja usein epä­rea­lis­ti­sia. Polt­toai­ne­ve­ro roh­kai­see har­kit­se­maan­sa ajo­tar­peen lisäk­si myös ajo­ta­paan­sa eli talou­del­li­sen ajo­ta­van peri­aat­tei­ta. Se on yli­voi­mai­ses­ti paras ympä­ris­tö­pe­rus­tei­nen autoi­lun verottamistapa.

  2. ruuh­ka­mak­sua en läh­ti­si peri­mään enem­pää kuin mitä “ruuh­ka­mak­sua” sisäl­töö ben­sa­ve­roon sen kaut­ta, että kulu­tus kas­vaa ruuh­kas­sa. Har­va halu­aa istua ruuh­kas­sa, aina­kaan kul­jet­ta­jan pen­kil­lä. Kun ihmi­set valit­se­vat kui­ten­kin ruuh­kas­sa istu­mi­sen yli vaih­toeh­to­jen, on syy­tä miet­tiä toi­vat­ko vaih­toeh­dot sie­det­tä­väs­ti. Kor­jat­kaa toi­mi­ma­ton jul­ki­nen lii­ken­ne! Älkää rai­pat­ko val­miik­si kär­si­vää ihmis­tä, joka ei ole syy­pää ongelmiin.

  3. täs­tä onkin jo kes­kus­tel­tu ja kan­ta­ni on yksi­kä­sit­tei­nen, että en halua val­von­tayh­teis­kun­taa. Se, että ihmi­nen tulee nyky-yhteis­kun­nas­sa muu­ten­kin val­vo­tuk­si bonus-kort­tien­sa, pank­ki­kort­tien­sa ja kän­nyk­kän­sä käy­tön kaut­ta ei tar­koi­ta, että hyväk­syn lisää val­von­taa. Kai­kis­ta vähi­ten hyväk­syn sitä sel­lai­sen vero­tuk­sen toteut­ta­mi­sek­si, joka oli­si parem­pi toteut­taa täy­sin ilman kilo­met­ri­pe­rus­tet­ta toteu­tu­neen kulu­tuk­sen kaut­ta (las­ken­nal­li­sen kulu­tuk­sen sijaan).

  Oma nume­ron­sa sit­ten vie­lä on tuo auto­ve­ro eli pitää­kö se ajaa alas uudis­tuk­ses­sa. Tämä lisää pai­nei­ta korot­taa mer­kit­tä­väs­ti kilo­met­ri­koh­tais­ta vero­tus­ta (tapah­tui se sit­ten ben­san tai satel­lii­tin mukaan). Itse pitäy­tyi­sin mie­lum­min mal­til­li­ses­sa kilo­met­ri­koh­tai­ses­sa vero­tuk­sen korot­ta­mi­ses­sa siten, että vuo­tui­nen ajo­neu­vo­ve­ro siir­re­tään ben­sa­ve­roon. Jos auto­ve­ro jäte­tään käyt­töön, koro­tus­pai­ne ben­san vero­tuk­seen pysyy jok­seen­kin sie­det­tä­väs­sä suu­ruu­des­sa eikä ben­san hin­ta­kaan oli­si yli kah­ta euroa lit­ral­ta aina­kaan ennen kuin tuo raa­ka­öl­jyn hin­ta alkaa uudel­leen kivuta.

  Die­sel­ve­ro­kin pitäi­si pois­taa. Sil­le ei ole ympä­ris­tö­pe­rus­tet­ta. Lisä­tään die­sel­polt­toai­neen veroa kat­ta­maan vuo­tui­nen vero­tus. Anne­taan ammat­ti­lii­ken­teel­le sit­ten tar­peen mukaan vapau­tus tuos­ta veros­ta jos on tar­peen, kos­ka ammat­ti­lii­ken­teen puo­lel­la on oikeas­ti vaa­ras­sa menet­tää työ­pai­kat mm. venä­läi­sil­le, jot­ka tank­kaa­vat rajan toi­sel­la puo­lel­la. Tai ase­te­taan sää­dös, että Venä­jän puo­lel­ta tule­vien rek­ko­jen tan­kit ovat olta­va lähes tyh­jiä, jot­ta jou­tu­vat tank­kaa­maan pian Suo­men puo­lel­le saa­vut­tu­aan ja mak­sa­maan samat lit­ra­hin­nat kuin koti­mai­set ja koti­maan rajo­jen sisäl­lä yksi­no­maan toi­mi­vat kuljetusyrittäjät.

 158. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tähän asti on vali­tyet­tu, että Suo­mes­sa on kovin van­ha auto­kan­ta ja nyt kun esi­te­tään toi­mia, jol­la uuden auton hank­ki­mi­nen tulee hal­vem­mak­si ja van­hal­la romujl­la aja­mi­nen kal­liim­mak­si, tätä­kään ei saa teh­dä, kos­ka se oli­si epoäsosiaalista.
  Voi­sin lyö­dä bve­toa, että 30 vuo­den pääs­tä autois­sa on meka­nis­mi, joka estää yli­no­peut­ta ajamisen.

  USA on autoi­lun ja auto­teol­li­suu­den luvat­tu maa

  Mut­ta sil­ti auto­jen kes­ki-ikä on samaa luok­kaa kuin Suo­mes­sa eli 11,4 vuotta

  http://www.autonews.com/article/20130806/RETAIL/130809922/#axzz2o8uA0CO1

  Tuo km-vero on pie­ni­tu­loi­sel­le ran­gais­tus­ve­ro, sil­lä auto­ve­ron pois­to suo­sii rik­kai­ta, kun kal­liit uudet autot hal­pe­ne­vat kym­me­niä tuhansia

  Sen sijaan käyt­tö kal­lis­tuu ja se rokot­taa pienituloista.

  Kun pie­ni­tu­loi­set asu­vat syr­jäs­sä, jos­sa ei ole jul­kis­ta lii­ken­net­tä tai se on heik­koa niin käy­tän­nös­sä syn­tyy entis­tä kor­keam­pi työl­lis­ty­mi­sen kynnys

  Käy­tän­nös­sä

 159. Tur­haan täs­sä pul­li­koi­daan. Iso­ve­li tulee tek­nii­kan kehit­tyes­sä otta­maan yliot­teen. Autoi­hin tulee tie­to­ko­neet jot­ka alka­vat val­vo­maan meitä.

  Ja raha tulee täs­sä­kin ohjaa­maan. Auto joka itse lähet­tää sak­ko­la­put kus­kil­le on se kaik­kein kus­tan­nus­te­hok­kain ratkaisu.

 160. Minus­ta Pau­li Suma­sen kom­ment­ti toi­sen viher­tä­jän (Han­nu Oska­la) blo­gi­kir­joi­tuk­seen omaa myös luke­mi­sen avoi­sia pointteja:
  http://hannuoskala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156853-auto-ei-ole-yksilö#comment-2447737

  Oska­lan blo­gi­kir­joi­tuk­sen asia­si­säl­lös­tä en voi sanoa samaa. Se kun puut­tuu tek­ni­syyk­siin ja näsä­vii­sas­te­lee niil­lä. Auto ei ehkä ole yksi­lö, mut­ta niin kau­an kuin auto on pak­ko rekis­te­röi­dä (eli kilo­met­ri­ve­roa sekä rekis­te­röin­tiä että kat­sas­tus­ta­kin) ei voi teh­dä “prepaid”-mentaliteetilla, se auto (eli “ei-yksi­lö”) kyl­lä väis­tä­mät­tä yhdis­tyy aina johon­kin ihmi­soi­keuk­sia naut­ti­vaan ihmisyksilöön.

  Paras­ta antia vih­reil­tä tähän asi­aan tun­tuu todel­la­kin ole­van sai­var­te­lu, mut­ta he eivät ole vie­lä edes onnis­tu­neet vakuut­ta­maan koko uudis­tuk­sen tar­pees­ta. “Mik­si ei?” tun­tuu ole­van mer­kit­tä­vin sanoma.

 161. Hyvää Jou­lua ja Onnel­lis­ta Uut­ta vuotta !!!

  Nyt kun on taas vapaa kul­ke­maan niin häi­vyn jok­si­kin aikaa ja kir­joit­te­len jos ehdin.

 162. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yli­no­peu­det ovat voi­mak­kaas­ti ylkie­du­tet­tui­na kuolonkolareissa. 

  Var­sin­kin sen yhden ylei­sen onnet­to­muus­tyy­pin kaut­ta jos­sa vas­ta kor­tin saa­nei­den poruk­ka ajaa tuu­na­tul­la taka­ve­to­ko­rol­lal­la kän­nis­sä ilman tur­va­vöi­tä ulos tieltä. 

  Jos­ta saa­daan taas yksi yhdis­tel­mä jon­ka perus­teel­la voi­aan periä koro­tet­tua veroa vaik­ka aja­mi­nen tapah­tui­si maaseudulla.

 163. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eikö MITÄÄN vaa­raa. Hirvi?
  Jos ajat autol­la 80 km/h ja sei­nä nousee vas­taan niin, että ehdit pysäh­tyä juu­ri ennen. Jos nopeu­te­si oli­si­kin 90 km/h, tör­mäist tie­tys­ti sei­nään, etkä edes ihan pie­nel­lä nopeu­del­la: 41 km/h. On sii­nä minus­ta jokin ero. 

  Niin tai mik­sei saman­tien 60 km/h? 40? 10? Oli­si mei­naan tur­val­lis­ta. Todel­li­suu­des­sa­han hir­vi­ko­la­rit ovat yleen­sä sel­lai­sia, ettei sii­nä ehdi kis­saa sanoa oli nopeus mikä tahansa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tähän asti on vali­tyet­tu, että Suo­mes­sa on kovin van­ha auto­kan­ta ja nyt kun esi­te­tään toi­mia, jol­la uuden auton hank­ki­mi­nen tulee hal­vem­mak­si ja van­hal­la romujl­la aja­mi­nen kal­liim­mak­si, tätä­kään ei saa teh­dä, kos­ka se oli­si epoäsosiaalista. 

  Nyt kun esi­te­tään toi­mia”… ihan hyvän hyvyyt­tään täs­sä ollaan mah­dol­lis­ta­mas­sa kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le uuden auton han­kin­ta hal­vem­mal­la. Vail­la min­kään­lai­sia taka-aja­tuk­sia ja ideo­lo­gis­ta ran­kai­su­men­ta­li­teet­tia (“ohjaa­vat verot”). Ja sit­ten heräsin.

  Kuten sanoin jo aiem­min, jos tämä aja­mi­sen seu­ran­ta perus­tui­si vapaa­eh­toi­suu­teen, ja vaik­ka sii­hen, että osoit­ta­mal­la aja­neen­sa ei-ruuh­kai­sil­la alueil­la 70% vuo­tui­sis­ta kilo­met­reis­taan voi­si hakea vas­taa­van suu­rui­sen vero­vä­hen­nyk­sen, han­ke otet­tai­siin luul­ta­vas­ti rie­mus­ta kil­juen vas­taan. Mut­ta mik­si­kä­hän se ei kel­paa? Kas kun sil­loin­han auto­saa­ta­nal­le ei voi­si antaa piis­kaa ja “ohja­ta” kan­sa­lai­sia ala­mai­sia parem­paan elä­mään. Sekä tie­ten­kin pis­tää samal­la hynät tas­kuun “auto­maat­ti­sel­la lii­ken­teen­val­von­nal­la”, eli heti lii­ken­ne­merk­kien taak­se asen­ne­tuil­la pel­ti­po­lii­seil­la ja GPS-seu­ran­ta­pe­rus­tei­sel­la nopeu­den­val­von­nal­la, jon­ka poh­jal­ta voi­kin antaa sak­ko­ja “ali­no­maa ja pal­jon” yli­no­peut­ta aja­vil­le, mitä iki­nä se tar­koit­taa­kaan. Tai mik­sei saman­tien aina ja kai­kil­le, jos bud­je­tis­sa on vähän vajet­ta. Mut­ta ns. jous­ta­va lain­sää­dön­tä­hän on tun­ne­tus­ti paras­ta lain­sää­dän­töä, kuten kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mis­py­kä­lä­kin osoit­taa — kun­han vain syyl­li­nen on sel­vil­lä, on rikos­kin tapahtunut.

  Vihe­rins­si:
  Asi­aa voi­si kui­ten­kin aja­tel­la myös niin päin, että jos autos­sa on iso­ve­li­purk­ki muka­na, se sama purk­ki voi­daan kyt­keä moot­to­ri­noh­jauk­seen, jol­loin autol­la ei voi ajaa yli­no­peut­ta. Tur­val­li­suus­syis­tä purk­ki voi­si sal­lia poik­keus­ti­lan­teis­sa het­kel­li­sen ylinopeuden.

  Tämän jäl­keen kul­jet­ta­jal­ta läh­tee pois stres­si sii­tä, mikä nopeus­ra­joi­tus kul­loin­kin tau­lus­sa oli. 

  Jät­tä­kää nyt her­ra­ju­ma­la ne auton­ne kotiin tai myy­kää pois jos jo nopeus­ra­joi­tus­ten seu­raa­mi­nen aiheut­taa stres­siä. Noin vaka­vam­min ottaen tuol­lai­nen moot­to­ri­noh­jauk­seen kyt­ket­ty “purk­ki” vas­ta tur­val­li­nen oli­si­kin. Yhtä hyvin voi­si ohit­ta­mi­sen kiel­tää kaik­kial­la Suo­mes­sa, kos­ka tuon kans­sa ohit­ta­mi­sen yrit­tä­mi­nen­kin oli­si käy­tän­nös­sä itse­mur­ha. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että purk­ki saat­tai­si yhtäk­kiä olla sitä miel­tä, että täs­sä koh­taa nopeus­ra­joi­tus on nol­la, tai lyö­dä hanat koko­naan auki…

  Lau­ri Kum­pu­lai­nen: On se kyl­lä kau­hea­ta, kun pitäi­si nou­dat­taa niin­kin yksin­ker­tais­ta asi­aa, kuin nopeus­ra­joi­tus­ta. Ei kyke­ne. Ei pys­ty. Pitää kapi­noi­da kuin kolmevuotias. 

  Jät­täi­sin suo­siol­la puhu­mat­ta kol­mi­vuo­tias­ta, jos itsel­lä on vai­keuk­sia ymmär­tää niin­kin moni­mut­kai­sen asian kuin auton mat­ka­mit­ta­rin toi­min­taa. Tur­ha käyt­tää omaa jär­ke­ään, kun tau­lu ker­too miten kuu­luu ajaa. Suo­sit­te­len bus­sia tai junaa.

 164. Mrr­KAT:
  “Romu”-bensa-auto n. v. 2000 mal­lia kulut­taa 4,6..4,9 l/100km (mit­ta­sin itse), jol­la päi­hit­tää useim­mat moder­nit 2010‑l. hybridit. 

  Käy­tin ver­tai­luun HS tes­tiä, joka osoit­ti tod. kulu­tuk­set. Tehtaiden+myyjien infot valeh­te­leee kym­me­niä % ala­kant­tiin tod. kulutuksen.
  Täs­sä toi­nen ongel­ma, kun vero­tuk­sen poh­ja­na on teh­tai­den val­heel­li­set infot.

  On tuo­kin osa totuut­ta. Auto­jen kulu­tuk­sen las­ku riip­puu pal­jon mihin sitä ver­taa. Vaik­ka luvuis­sa on valet­ta, olet­tai­sin kui­ten­kin kulu­tuk­sen ole­van jon­kin­moi­ses­sa las­kus­sa, jos ymmär­tää vali­ta auton­sa vaan oikein eikä yli­mi­toi­te­tus­ti. Nyky­jär­jes­tel­mä luot­taa kui­ten­kin lii­kaa auton­val­mis­ta­jiin. Paras oli­si verot­taa ben­sas­sa niin sil­lä ei ole edes väliä onko luvut paik­kan­sa­pi­tä­viä (pait­si toki kulut­ta­jan­suo­jal­li­se­na ongelmana).

  Itse olen pääs­syt v. 1967 mal­lia ole­val­la autol­la 5,6 litraa/100 km. Jos auto oli­si romu­tet­tu 2 vuo­den välein nyky­päi­vää asti, pal­jon­ko pääs­tö­jä oli­si syn­ty­nyt tästä?

  Ari:
  Täy­tyy kyl­lä myön­tää, että sym­pa­ti­soin Soi­nin­vaa­raa täs­sä. Kai­ken taus­tal­la pitäi­si olla talou­del­li­nen tehok­kuus. Teis­tä pitäi­si kui­ten­kin mak­saa se, joka nii­tä käyt­tää. Hen­ki­lö, joka ostaa auton ja ajaa sil­lä 5tkm vrt. 30tkm ei pitäi­si mak­saa samaa mää­rää auto­ve­roa mikä tapah­tuu nykyi­sel­lä järjestelmällä. 

  Itse olen vah­vas­ti eri miel­tä. Hei­dän pitäi­si mak­saa sama auto­ve­ro. Jos ajat vähem­män, auton val­mis­ta­mi­nen tuot­taa teh­taal­la tasan yhtä pal­jon pääs­tö­jä. Ne jot­ka aja­vat vähän, tuli­si ihan­ne­ta­pauk­ses­sa ajaa käy­te­tyil­lä autoil­la, kos­ka on eko­lo­gi­sem­paa, että autot aje­taan sisään nii­den toi­mes­ta, jot­ka aja­vat paljon.

  Mie­ti: meil­lä on auto, joka vie 7 litraa/100km ja toi­nen joka vie 5 litraa/100km. Mik­si antai­sit talou­del­li­sem­man auton sil­le, joka ajaa vähemmän?

  Eläm­me toki mark­ki­na­ta­lou­des­sa ja minä­kään en kes­kus­ta­li­be­ra­lis­ti­na kan­na­ta mitään myyn­ti­kiel­to­ja autoil­le, vaik­ka osta­ja ei osai­si perus­tel­la autol­le tar­vet­ta. Jos ihmi­nen halu­aa ostaa upo­uu­den auton tal­liin sei­so­maan käyt­tä­mät­tö­mä­nä — teh­köön niin.

  Minä vaan sanon, että joka ostaa upo­uu­den tuhan­nen kilon lähän metal­lia pihaan ruos­tu­maan käyt­tä­mät­tö­mä­nä sie­tää mak­saa auto­ve­ro ihan koko­nai­suu­des­saan sii­tä luk­suk­ses­taan. Tätä luk­sus­ta ja kers­ka­ku­lu­tus­ta ei pidä mak­sat­taa van­hem­pien auto­jen omis­ta­jil­la, joi­den autois­ta on aika­naan mak­set­tu täy­si­mää­räi­nen auto­ve­ro! Ja ei: mikään siir­ty­mä­kausi ei kom­pen­soi tätä epäsuhtaa.

 165. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pien­ten yli­no­peuk­sien ris­ki onnet­to­muuk­siin on tut­kit­tu ja se ei ole aivan vähäi­nen. Nyt en jak­sa etsiä tut­ki­mus­tu­lok­sia. Yli­no­peu­det ovat voi­mak­kaas­ti ylkie­du­tet­tui­na kuolonkolareissa.

  Tuo on kyl­lä ihan huu­haa väi­te. 😀 😀 😀 Yli­no­peuk­sil­la on vai­ku­tus­ta vain alle 40 km/h nopeuk­sis­sa. Maan­tie­no­peuk­sis­sa tilas­tois­ta voi erot­taa vain päih­ty­nee­nä ja väsy­nee­nä ajon. HS livaut­ti pari vuot­ta sit­ten datan ulos julkisuuteen. 

  Se mitä tuo Lii­ken­ne­tur­ha “asian­tun­ti­ja­po­ruk­ka” vouh­kaa, kan­nat­taa jät­tää ihan omaan arvoon­sa. Aiheut­taa lähin­nä vahin­koa, mitään jär­ke­vää ei oke tul­lut enää vuosiin.

  1. Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tut­ki­ja­lau­ta­kun­tien kokoa­mat onnet­to­muu­det. Niis­sä mel­kein aina jokin osa­puo­li ajoi yli­no­peut­ta. Vas­tak­kai­nen väi­te sii­tä, että kor­kei­den nopeuk­sian osuus oli pie­ni johj­tui sii­tä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaik­kien onnet­to­muu­des­sa muka­na ollei­den nopeudet.

 166. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kal­le, ota tas­ku­las­kiun ja las­ke. Huo­maat, että väit­tee­si on silk­kaa roskaa.… 

  En viit­si­nyt tar­kas­taa nume­roi­ta, mut­ta tuos­ta­han se tulee: ajo­mat­ka vaik­ka 600 km sii­vu ja vii­si käyn­tiä työ­maal­la. Osmo, elä­mää on Kehä III:n ulko­puo­lel­la­kin. Yhteis­kun­tam­me ei kes­tä tal­vi­no­peus­ra­joi­tus­ten tapais­ta pelleilyä. 🙁

 167. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olet­ko aja­tel­lut lain­kaan sitä, että jos oli­si tie­to sii­tä, kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta, voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa vain nii­hin, jot­ka teke­vät sitä ali­no­maa ja pal­jon. Nyt on vähän arpa­pe­liä, ketä sako­te­taan. Peni kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys ja suu­ret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  Osmo,

  Ensin ehdo­tit yksi­tyi­syy­son­gel­mien rat­kai­sua sil­lä, että viran­omai­set saa­vat jär­jes­tel­mäs­tä ainoas­taan veron koko­nais­mää­rän, ei mitään muu­ta. Vähän myö­hem­min vih­jai­let, että oli­si muu­ten aika käte­vää jos polii­si sai­si nopeus­tie­dot yli­no­peuk­sien val­von­taa var­ten. Kai ymmär­rät, että tämä tuho­aa luot­ta­muk­sen alku­pe­räi­seen ehdotukseesi?

 168. whiic:

  …kyl­lä väis­tä­mät­tä yhdis­tyy aina johon­kin ihmi­soi­keuk­sia naut­ti­vaan ihmisyksilöön.

  Paras­ta antia vih­reil­tä tähän asi­aan tun­tuu todel­la­kin ole­van sai­var­te­lu, mut­ta he eivät ole vie­lä edes onnis­tu­neet vakuut­ta­maan koko uudis­tuk­sen tar­pees­ta. “Mik­si ei?” tun­tuu ole­van mer­kit­tä­vin sanoma. 

  Vih­reät eivät ole homo­gee­ni­nen ryh­mä. Kyl­lä meis­sä vih­reis­sä on myös poruk­kaa joka on yksi­lö­noi­keuk­sien, teki­jä­noi­keuk­sien yms. kans­sa täy­sin Effin takana. 

  Nyt on hyvä tilai­suus palaut­taa mie­leen Vih­rei­den ruuh­ka­mak­su­ra­port­ti vuo­del­ta 2010: Ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­mien yksityisyydensuoja
  Mar­ras­kuu 2010
  http://www.vihreat.fi/files/liitto/Ruuhkamaksuraportti.pdf. Se pätee myös tiemaksuihin.

 169. Ehkä Osmo ymmär­tää jos kitey­te­tään hom­ma näin:

  Kuvi­tel­laan että vas­taa­va jär­jes­tel­mä oli­si saat aikaan jo 60 luvul­la ja val­las­sa oli­si ollut var­sin kiva hal­li­tus ja lait­teis­ton kerä­miä tie­to­ja oli­si käy­tet­ty kuten nyt Osmo kaavailee.

  70 luvul­la suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si oli­si kui­ten­kin nous­sut uusi puo­lue, nimel­tään vaik­ka­pa Perus Koti­maa­lai­set, jot­ka eivät pidä viher­hih­hu­leis­ta yhtään, yhdes­sä parin apu­puo­lu­een kans­sa he muut­ta­vat lakia siten että se sal­lii rikol­li­sen toi­min­nan / ‘yhteis­kun­ta­rau­haa uhkaa­van ter­ro­ri­toi­min­nan’ ehkäi­se­mi­sek­si seu­ran­nan laa­jen­ta­mi­sen siten että viran­omai­sil­la on pää­sy ‘kaik­kiin tar­vit­ta­viin tie­to­kan­toi­hin’ oman har­kin­tan­sa mukaan…

  Pie­ni poruk­ka her­mos­tuu kun pie­ni paik­ka nimeel­tän­sä vaik­ka­pa Koi­jär­vi, on uhat­tu­na ihmi­sen toi­min­nan vuok­si, ryh­mä alkaa orga­ni­soi­da väkeä ja suun­nit­te­lee mie­le­no­soi­tus­ta ko. Alueelle.

  SuPon hyvän tie­dus­te­lu­toi­min­nan vuok­si viran­omai­set pys­ty­vät estä­mään mie­le­no­soi­tuk­sen ennal­ta, kos­ka näke­vät jär­kes­tel­mäs­tä liik­keen jäsen­ten siirt­ty­mi­sen alka­neen ja pysäyt­tä­vät tar­koil­la polii­sio­pe­raa­tioil­la jou­kon yksi ker­ral­laan,. Koi­jär­vel­le ei saa­vu kukaan, pai­kal­le vai­vaan­tu­nut median edus­ta­ja tor­te­aa ettei tai­da ympä­ris­tö­asiat ketään kiin­nos­taa ja pois­tuu kotiin kir­joit­ta­mat­ta jut­tua. Koi­jär­vi ei nouse iki­nä kan­san tie­toi­suu­teen ja unoh­de­taan pikkuhiljaa. 

  Ja kaik­ki unoh­de­tun Koi­jär­vi-liik­keen jäse­net meni­vät kotei­hin­sa ja jat­koi­vat tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mis­ta onnel­li­se­na elä­män­sä lop­puun asti, sen pitui­nen se.…

  1. S‑W
   Ha-ha. Et tai­da tie­tää, miten Koi­jär­vel­lä toi­mit­tiin. Sin­ne ei men­ty salaa yön pimey­des­sä naa­mioi­tu­nei­na vaan erit­täin jul­ki­ses­ti tele­vi­sio­ka­me­roi­dan seu­ra­tes­sa. Polii­sil­la oli kyl­lä kaik­ki tie­to sii­tä, mitä Koi­jär­vel­lä teh­dää ja kuka teki. Jul­ki­suus oli suu­ri osa toi­min­nan strategiaa.

 170. Osmol­le: Kir­joi­tat, että yli­no­peu­det ovat kuo­lon­ko­la­reis­sa yliedustettuina.

  Jul­kais­tut tilas­tot kui­ten­kin ker­to­vat ihan päinvastaista.

 171. On se aika karua, miten asen­ne­vam­mai­sia kus­ke­ja meil­lä on lii­ken­tees­sä. Eipä tähän muu­ta lisättävää.

 172. Kol­me­kym­men­tä vuot­ta van­ho­jen tilas­to­jen muis­te­le­mi­sen sijas­ta kan­nat­taa lukea myös Moot­to­ri-leh­des­sä jul­kais­ta­via ihan tuo­rei­ta onnet­to­muus­tut­kin­ta­ra­port­te­ja. Kun­kin onnet­to­muu­den yhtey­des­sä esi­te­tään myös (hie­man yli­mal­kai­ses­ti) mah­dol­li­set kehi­tys­toi­men­pi­teet jol­la vas­taa­va saa­tai­siin estet­tyä jatkossa. 

  Niis­sä on todel­li­sia tapah­tu­mia ja todel­li­sia ihmi­siä nyky­päi­vän oikeas­ta lii­ken­tees­tä. Kuten on tuol­la ulkonakin…

 173. Olli­lan sys­tee­miä on hype­tet­ty kuin oltai­siin kek­si­mäs­sä jotain maa­il­mo­ja mul­lis­ta­vaa ja jos­ta Suo­mi voi­si saa­da aivan uusia liikentoimintoja. 

  Lai­ta­kaa­pa Googleen hakusa­nat GPS ja ajo­päi­vä­kir­ja tai Google Playn känyk­kä­so­vel­lus­ha­kuun ajo­päi­vä­kir­ja tai dri­vers log.

  Ei tar­vi­ta kuin alko­lu­kon kal­tai­nen liit­ty­mä, joka estää aja­mas­ta ilman ajo­päi­vä­kir­ja­lai­tet­ta. Lai­te lukee puhe­li­meen auton tie­dot. Lisäk­si puhe­lin käyt­täi­si kart­to­ja, jois­sa on hintaparametrit. 

  Näin syn­ty­vän ajo­päi­vä­kir­jan tie­dot pro­ses­soi­tai­siin vero­vel­vol­li­sen pääs­sä ja sal­dot toi­mi­tet­tai­siin verot­ta­jal­le SUMMAARISENA tietona.

  Täl­lä taval­la yksi­tyi­se­lä­män piriin kuu­lu­vat tie­dot eivät jou­tui­si iso­vel­jen käsiin.

 174. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tut­ki­ja­lau­ta­kun­tien kokoa­mat onnet­to­muu­det. Niis­sä mel­kein aina jokin osa­puo­li ajoi yli­no­peut­ta. Vas­tak­kai­nen väi­te sii­tä, että kor­kei­den nopeuk­sian osuus oli pie­ni johj­tui sii­tä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaik­kien onnet­to­muu­des­sa muka­na ollei­den nopeudet. 

  Onko tur­han suo­ra­vii­vais­ta? Ilmei­ses­ti enem­män on kui­ten­kin sel­lai­sia onnet­to­muuk­sia, jois­sa aina­kin toi­nen osa­puo­li on aja­nut alle sal­li­tun nopeuden.

  Tulee­ko täs­tä vetää joh­to­pää­tös, että alle nopeus­ra­joi­tuk­sen aja­mi­nen lisää onnettomuuksia?

  Tilan­ne­koh­tai­nen nopeus rat­kai­see. Väi­tän, että tyh­jäl­lä suo­ral­la tiel­lä ajet­tu pie­ni yli­no­peus ei lisää mer­kit­tä­väs­ti onnet­to­muuk­sien määrää. 

  Sen sijaan huo­nos­sa kelis­sä ja ruuh­ka­lii­ken­tees­sä sel­väs­ti nopeus­ra­jois­tuk­sen alle aja­mi­nen lisää mer­kit­tä­väs­ti onnet­to­muuk­sia. Por­voon ja Lah­den moot­to­ri­teil­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten tapah­tu­neet sato­jen auto­jen ket­ju­ko­la­rit joh­tui­vat juu­ri sii­tä, että edel­lä ole­va oli hil­jen­tä­nyt nopeu­den lähes nol­liin. Satuin itse aja­maan n. puo­li tun­tia ennen tuos­sa lumi­py­rys­sä ja peril­le pääs­tyä­ni tote­sin, että koh­ta ryti­see. Niin kävi. Nopeu­den sää­tä­mi­nen koh­dil­leen tuos­sa kelis­sä oli arpa­pe­liä. 50 km/h oli jo lii­kaa, mut­ta samal­la myös lii­an vähän.

  Pala­tan­ko aihee­seen tie­to­suo­ja / yksi­tyi­syys / perustuslaki.

  1. Kyl­lä nois­sa ket­ju­ko­la­reis­sa onnet­to­muu­det joh­tui­vat sii­tä, että ajet­tiin sel­väs­ti lujem­paa kuin tie­lii­ken­ne­la­ki sal­lii. On mui­ta­kin rajo­ja käy­te­tyl­le nopeu­del­le kuin lii­ken­ne­mer­kin näyt­tä­mä. Täs­sä rikot­tiin mää­räys­tä, että auto on pys­tyt­tä­vä pysäyt­tä­mään sil­lä tie­o­suu­del­la, joka on kul­jet­ta­jan näky­vis­sä. Ei pystytty.

 175. Näh­däk­se­ni teol­li­sen yhteis­kun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­tyi­syy­des­tä on kuol­lut. Kän­ny­kät, mas­sii­vi­nen mää­rä jat­ku­vas­ti otet­tu­ja valo­ku­via, kas­vo­jen­tun­nis­tus, Google-lasit ja niin edel­leen teke­vät perin­tei­ses­tä yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta pal­jol­ti mahdottomuuden. 

  Sen takia kan­na­tan sitä, että alam­me raken­taa tie­to­yh­teis­kun­taan sopi­vaa tapaa yllä­pi­tää yksi­tyi­syy­den­suo­jaa. Se alkaa sii­tä, että koh­dis­tam­me huo­mion ja val­vo­van sil­män kerät­ty­jen tie­to­jen käyttöön. 

  http://www.sarela.fi/kilometrivero-lapinakyva-yhteiskunt/

 176. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tut­ki­ja­lau­ta­kun­tien kokoa­mat onnet­to­muu­det. Niis­sä mel­kein aina jokin osa­puo­li ajoi yli­no­peut­ta. Vas­tak­kai­nen väi­te sii­tä, että kor­kei­den nopeuk­sian osuus oli pie­ni johj­tui sii­tä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaik­kien onnet­to­muu­des­sa muka­na ollei­den nopeudet. 

  Joku voi­si tie­tys­ti olla sitä­kin miel­tä, että (yli?) 30 vuot­ta van­han datan käyt­tö ei argu­ment­ti­na ei vält­tä­mät­tä oikein kes­tä päi­vän­va­loa auto­jen ja maan­tei­den ylei­nen tek­ni­nen kehi­tys huo­mioi­den, mut­ta ei nyt tar­tu­ta sii­hen. Tai sii­hen, että sel­lai­se­naan tuo väi­te ei ker­ro muu­ten­kaan juu­ri mitään, kos­ka esi­mer­kik­si rat­ti­juop­po­jen aiheut­ta­mis­sa onnet­to­muuk­sis­sa ole­tet­ta­vas­ti on myös yli­no­peu­del­la osuu­ten­sa, mut­ta se ei sil­ti ole onnet­to­muu­den pää­syy. Sen sijaan jos luo­tam­me Ilta­leh­den tuo­ree­seen uuti­soin­tiin, niin:

  Yli­no­peuk­sia aja­via oli kuo­le­man­ko­la­reis­sa 38 pro­sent­tia, mut­ta pien­tä yli­no­peut­ta aja­vien (1–10 km/h) osuus oli pie­ni — vain 2 pro­sent­tia. 11–20 km/h yli­no­peut­ta aja­vien osuus aiheut­ta­jis­ta oli 7 prosenttia.

  Sen sijaan 20–29 km/h yli­no­peut­ta aja­via oli 15 pro­sent­tia ja yli 30 km/h yli­no­peuk­sia aja­via oli 14 pro­sent­tia onnet­to­muu­den aiheuttajista. ”

  Koros­tus oma­ni. Sen sijaan vaik­ka­pa Tuu­li­la­si-leh­ti tyy­tyy rapor­toi­maan samat uuti­set vain totea­mal­la, että: “Yli­no­peus joka kol­man­nen kuo­li­non­net­to­muu­den taus­tal­la”. Kaik­ki­han on näkö­kul­mas­ta kiinni.

  PS. Voi­si­ko sivun ase­tuk­sia muut­taa niin, että lin­kit erot­tui­si­vat sel­keäm­min, vaik­ka eri väril­lä? Lisää­mä­ni lin­kit leh­tien uuti­siin huo­maa lähin­nä vie­mäl­lä hii­ren nii­den päälle.

  1. Sil­loin 30 vuot­ta sit­ten rat­ti­juop­po­je­non­net­to­muuk­sis­sa nopeut­ta oli kes­ki­mää­rin 20 km/h enem­män. Mut­ta kovaa ajet­tiin taval­li­sis­sa­kin onnet­to­muuk­sis­sa, siis joku onnet­to­muu­den osa­puo­lis­ta ajoi. Nopeu­den tilas­toi­mi­nen syyl­li­sen mukaan on aivan har­haan­joh­ta­vaa. Jos joku tulee sivu­tiel­tä kol­mion takaa pää­tiel­le ja joku toi­nen yli­no­peut­ta hänen pääl­leen, syyl­li­sen nopeus oli 10 km/h, mut­ta kuo­le­ma joh­tui kui­ten­kin sii­tä ylinopeudesta.

 177. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kal­le, ota tas­ku­las­kiun ja las­ke. Huo­maat, että väit­tee­si on silk­kaa ros­kaa. Jos nopeus­ra­joi­tus on 80 km/h sen sijaan että se oli­si 100 km/h, aikae­ro on mak­si­mis­saan 9 sekuntia/kilometri eli 15 minuuttia/100 km. Tun­nin eroon tar­vi­taan 400 kilo­met­rin ajo. Mikä on tutun ins­sin tuntilaskutus?

  Mas­sa­vaik­tuk­sen laki. 200 km päi­vä­mat­kat (100 km suun­taan­sa) eivät ole tavat­to­mia. Päi­väs­sä tämä tekee 30 min, 100 päi­väs­sä 50 t. eli 50 e tun­ti­laks­tuk­sel­la (ala­kant­tia) 2500 e.

  On asia erik­seen, että tal­vel­la mm. liuk­kau­den ja pimey­den takia on syy­tä pitää alem­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia. Ajoa­jan voi myös käyt­tää hyö­dyk­seen: vel­je­ni kuun­te­lee ääni­kir­jo­ja, mm. Chuc­hil­lin muis­tel­mia. Itse rat­kon mate­ma­tii­kan yo-tehä­viä päässäni.

 178. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tut­ki­ja­lau­ta­kun­tien kokoa­mat onnet­to­muu­det. Niis­sä mel­kein aina jokin osa­puo­li ajoi yli­no­peut­ta. Vas­tak­kai­nen väi­te sii­tä, että kor­kei­den nopeuk­sian osuus oli pie­ni johj­tui sii­tä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaik­kien onnet­to­muu­des­sa muka­na ollei­den nopeudet.

  Kol­men­kym­me­nen vuo­den takai­nen tie­to alkaa olla jos­sain mää­rin van­hen­tu­nut­ta. Lii­ken­neon­net­to­muuk­sien tut­ki­ja­lau­ta­kun­nan raport­ti vuo­del­ta 2012 ker­too seuraavaa.

  Kuo­lon­ko­la­rien aiheut­ta­jis­ta 67 % ei aja­nut yli­no­peut­ta. Lie­vää, alle 20 km/t yli­no­peut­ta ajoi 8 %. Rei­lua, yli 20 km/t yli­no­peut­ta ajoi 25 %.

  Nukah­ta­mi­nen tai sai­ras­koh­taus oli syy­nä 19 % onnet­to­muuk­sis­ta. Rat­ti­juop­pous, sai­raus, väsy­mys ja mie­len­ti­la selit­ti­vät 68 % onnettomuuksista.

  Mui­den läh­tei­den mukaan suun­nil­leen 10 % kuo­lon­ko­la­reis­ta oli itsemurhia.
  Suu­ret yli­no­peu­det todel­la­kin ovat ylie­dus­tet­tui­na kuo­lon­ko­la­reis­sa, mut­ta raport­te­ja selaa­mal­la todel­li­nen syy löy­tyy nii­den takaa. Useim­mi­ten se on rank­ka huma­la ja/tai täy­del­li­nen piit­taa­mat­to­muus. Lie­vien yli­no­peuk­sien vai­ku­tus sen sijaan on var­sin pieni.

  1. Käy­tät har­haan joh­ta­vas­ti tuo­ta onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan nopeut­ta. Jos hal­ku­taan kat­soa, mikä on nopeu­den roo­li onnet­to­muu­des­sa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaa­vak­si nopeu­dek­si mää­ri­tel­lä sen ajo­neu­von nopeus, jol­la se oli suu­rin. Jos tulen ris­teyk­seen vaeem­mal­ta, vika on minun, mut­ta seur5aus on aivan eri­lai­nen riip­puen sii­tä, mil­lä nopeu­del­la se oikeas­sa ole­va ajaa. Jos nopeus­ra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­kee­ni nopeu­del­la 20 km/h, sel­vi­tään pel­ti­vau­rioil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lie­vä yli­no­peus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeu­del­la 40 km/h., Jäl­ki on aivan toi­sen­lais­ta. Minun vir­hee­ni oli syy­nä onnet­to­muu­teen, hänen yli­no­peu­ten­sa vammoihin.

 179. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sil­loin 30 vuot­ta sit­ten rat­ti­juop­po­je­non­net­to­muuk­sis­sa nopeut­ta oli kes­ki­mää­rin 20 km/h enem­män. Mut­ta kovaa ajet­tiin taval­li­sis­sa­kin onnet­to­muuk­sis­sa, siis joku onnet­to­muu­den osa­puo­lis­ta ajoi. Nopeu­den tilas­toi­mi­nen syyl­li­sen mukaan on aivan har­haan­joh­ta­vaa. Jos joku tulee sivu­tiel­tä kol­mion takaa pää­tiel­le ja joku toi­nen yli­no­peut­ta hänen pääl­leen, syyl­li­sen nopeus oli 10 km/h, mut­ta kuo­le­ma joh­tui kui­ten­kin sii­tä ylinopeudesta.

  Tämä on juu­ri sitä vink­sah­ta­nut­ta ‘tur­val­li­suusa­jat­te­lua’ — kaik­ki joh­tuu ylinopeudesta.
  Siis jos ajat sivu­tiel­tä kol­mion takaa rekan alle, syy on rekan kul­jet­ta­jas­sa, joka ajoi 5 km/h yli­no­peut­ta. No ei var­mas­ti ole, mut­ta tätä nämä ns. tur­val­li­suu­del­la valeh­te­le­vat jee­sus­te­li­jat yrit­tä­vät väittää.
  Ulko­mai­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa yli­no­peu­den osuus on noin 5%, Suo­mes­sa 100%. Ja tot­ta kai onnet­to­muuk­sis­sa on tär­ke­ää tie­tää juu­ri se mikä onnet­to­muu­den aiheut­taa.

  1. Kaik­ki onnet­to­muu­det joh­tu­vat sii­tä, että joku tekee vir­heen. Vir­hei­tä sat­tuu jokai­sel­le kul­jet­ta­jal­le pal­jon, jot­kut niis­tä joh­ta­vat onnet­to­muu­teen, useim­mat eivät johd­fa. Kun onnet­to­muuk­sia vir­hei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­pu­tu­los riip­puu suu­res­ti nopeu­des­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruu­mii­ta tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää.

 180. dio­di: Vih­reät eivät ole homo­gee­ni­nen ryh­mä. Kyl­lä meis­sä vih­reis­sä on myös poruk­kaa joka on yksi­lö­noi­keuk­sien, teki­jä­noi­keuk­sien yms. kans­sa täy­sin Effin takana.

  Kaik­ki vih­reät eivät ole saman­lai­sia. Kaik­ki femi­nis­tit eivät ole saman­lai­sia. Kaik­ki kom­mu­nis­tit eivät ole saman­lai­sia eikä kaik­ki (vasemmisto)anarkistitkaan ole samanlaisia.

  Juu, eivät var­mas­ti ole­kaan. Kuten eivät ole muis­kään hei­dän anti­tee­sin­sä­kään. Hei­dän anti­tee­seis­sän­sä (esim. anti­fe­mi­nis­teis­sä) on var­mas­ti jopa enem­män­kin hajon­taa kuin heis­sä itses­sään — sil­ti hei­hin käy­te­tään yleis­tä­viä pilk­ka­sa­no­ja: ilmas­to­de­nia­lis­ti, nais­vi­haa­ja, rasis­ti… jot­ka kiel­tä­mät­tä kuvaa­vat mel­ko hyvin vas­tak­kai­sen ryh­mit­ty­män eräs­tä ääri­lai­taa — ei suin­kaan koko ryhmittymää.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tut­ki­ja­lau­ta­kun­tien kokoa­mat onnet­to­muu­det. Niis­sä mel­kein aina jokin osa­puo­li ajoi ylinopeutta. 

  No se nyt on var­maan ole­tet­ta­vis­sa, kos­ka enem­mis­tö ajaa maan­teil­lä jat­ku­val­la yli­no­peu­del­la. Jos valit­sem­me kak­si autoa ihan umpi­mäi­hään, on aika epä­to­den­nä­köis­tä, että molem­mat vali­tut oli­si­vat aja­nut alle nopeusrajoituksen.

  On huo­mioi­ta­vaa myös, että park­ki­pai­koil­la on usein nopeus­ra­joi­tuk­se­na 50 km/h tai 40 km/h eli nor­maa­li taa­ja­ma­no­peus tai hie­man alen­net­tu alue­no­peus­ra­joi­tus. Park­ki­pai­koil­la kola­roi­daan useam­min kuin alu­eel­la jos­sa “ali­no­peut­ta” ei aje­ta niin usein ja niin suu­ria mää­riä (esim. suo­ral­la tie­o­suu­del­la, jos­sa ei ole ris­teyk­siä ja suo­ja­tei­tä). Onko tämä merk­ki sii­tä, että park­ki­pai­koil­la kola­roi­daan tyy­pil­li­ses­ti “ali­no­peu­del­la”, merk­ki hitaas­ti aja­mi­sen vaarallisuudesta?

  Itse olen aikoi­na­ni luke­nut Moot­to­ri-leh­den lii­ken­neon­net­to­muus­ra­port­te­ja aika pal­jon. Int­tiai­koi­na tuli luet­tua kaik­ki kuo­li­non­net­to­muus­ra­por­tit jokai­ses­ta Moot­to­ri-leh­des­tä, jot­ka soti­las­ko­dis­ta löytyi.

  Vähäi­set yli­no­peu­det taa­ja­ma-alu­een ulko­puo­lel­la eivät pais­ta­neet lain­kaan minun sil­mii­ni, kuten eivät pais­ta­neet 0,01 — 0,49 pro­mil­len mais­tis­sa aja­neet­kaan. Enem­män siel­tä erotti:
  — täy­sin päät­tö­mät hur­jas­te­lut taa­ja­mis­sa ja sen ulko­puo­lel­la (nopeu­det tyy­pil­li­ses­ti ~200% nopeusrajoituksesta)
  — sel­lai­nen huma­la­ti­la, että käve­le­mi­nen­kään tus­kin onnis­tui­si kuskilta
  — nämä kak­si yllä ole­vaa yhdis­tet­ty­nä (Darwin Awards…)
  — poik­keuk­sel­li­sen huo­not sää­olot (mah­dol­li­ses­ti yhdis­tet­ty­nä huo­nom­paan ajo­ka­lus­toon ja kel­vot­to­miin renkaisiin)
  — “tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä” vas­taan­tu­le­van rekan alle (itse­mur­ha)
  — kär­ki­kol­mion takaa suo­raan toi­sen eteen (pää­sään­töi­ses­ti vanhukset)
  — sai­ras­koh­taus, jos­sa kus­ki ehkä jo “kuol­lut” ennen itse kola­ria. Jos kuo­let auton pen­kil­lä van­huu­teen, se on “kuo­le­maan joh­ta­nut lii­ken­neon­net­to­muus”. Ei sii­nä tar­vi edes tör­mä­tä mihinkään.

  Menee toki vit­sai­lun puo­lel­le, mut­ta jos nopeus­ra­joi­tus­ta ale­taan vetä­mään koh­ti nol­laa, lii­ken­tees­sä alkaa jos­sa­kin vai­hees­sa kuol­lei­suus vaan kas­va­maan, kos­ka ihmi­set viet­tä­vät enem­män aikaa autos­sa kuin koto­naan. Ja fak­ta kui­ten­kin on, että ihmi­sen kuol­lei­suus on 100%: ei elä­mäs­tä sel­viä hengissä.

 181. Mik­ko Säre­lä: Näh­däk­se­ni teol­li­sen yhteis­kun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­tyi­syy­des­tä on kuollut.

  Jos se on kuol­lut, se joh­tuu vain ja ainoas­taan sii­tä, että kal­tai­se­si pas­si­vi­soi­vat fata­lis­tit ovat sen tar­koi­tuk­sel­la tap­pa­neet. Sen voi kui­ten­kin herät­tää hen­kiin vaik­ka jo tänään.

  Mik­ko Säre­lä: Se alkaa sii­tä, että koh­dis­tam­me huo­mion ja val­vo­van sil­män kerät­ty­jen tie­to­jen käyttöön.

  Eipäs. Se alkaa sii­tä, että ensin­nä­kin ran­gais­taan tun­tu­vas­ti hen­ki­lö­koh­tai­sil­la omai­suus- ja van­keus­ran­gais­tuk­sil­la, yhtiöi­den pur­ka­mi­sil­la, omai­suus­ta­ka­va­ri­koil­la ja ‑tuhoa­mi­sil­la, jne. yksi­tyi­syy­den suo­jan rik­ko­mi­ses­ta. Sit­ten jat­ke­taan sil­lä, ettei yleen­sä­kään kerä­tä nii­tä tie­to­ja tai sal­li­ta nii­den kerää­mis­tä. Sit­ten kat­so­taan, ettei nii­tä tal­len­ne­ta. Sit­ten kat­so­taan, ettei nii­tä käsi­tel­lä, jul­kais­ta tai luo­vu­te­ta kenel­le­kään — edes tie­dus­te­lu­vi­ran­omai­sil­le — ja sit­ten vas­ta kat­so­taan käyttöä.

  Se, että kai­ken­nä­köi­set toi­mi­jat ovat tähän asti toi­mi­neet kuin pel­los­sa mui­den ihmis­ten oikeuk­sis­ta välit­tä­mät­tä, ei suin­kaan tar­koi­ta sitä, että kädet pitäi­si nos­taa pys­tyyn vaan päin­vas­toin. Oikeuk­sien val­von­ta ja nii­den pol­ke­mi­sen ran­kai­su on ollut täy­sin riit­tä­mä­tön­tä. Kas, kun ei lail­lis­te­ta mur­haa, kos­ka nii­tä­kin tapah­tuu vaik­kei saisi.

  Siel­tä on help­po huu­del­la kai­ken­nä­köi­siä ehdo­tuk­sia, mut­ta sinul­la ei ole min­kään­lai­sia oikeuk­sia lah­joit­taa minun oikeuk­sia­ni pois.

 182. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tut­kin itse lii­ken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alussa … 

  Jul­kais­tut polii­sin tilas­tot aina­kin ker­toi­vat ihan jotain muu­ta! Se mik­si pie­nis­sä nopeuk­sis­sa yli­no­peu­det vai­kut­ta­vat, joh­tuu taas sii­tä, että jalan­kul­ki­jan tai pyö­räi­li­jän vam­mau­tu­mis­ris­ki kas­vaa nopeas­ti 20 — 40 km/h nopeuksissa.

  Polii­sin tilas­tois­ta pys­tyi näke­mään, että vain väsy­nee­nä ja päih­ty­nee­nä aja­mi­nen ovat mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti ris­kiä nos­ta­via. Samaan lup­pu­tu­lok­seen­han tuli joku tut­ki­ja­kin vähän aikaa sitten.

 183. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä nois­sa ket­ju­ko­la­reis­sa onnet­to­muu­det joh­tui­vat sii­tä, että ajet­tiin sel­väs­ti lujem­paa kuin tie­lii­ken­ne­la­ki sal­lii. On mui­ta­kin rajo­ja käy­te­tyl­le nopeu­del­le kuin lii­ken­ne­mer­kin näyt­tä­mä. Täs­sä rikot­tiin mää­räys­tä, että auto on pys­tyt­tä­vä pysäyt­tä­mään sil­lä tie­o­suu­del­la, joka on kul­jet­ta­jan näkyvissä.Ei pystytty. 

  Edel­lä ole­val­la perus­teel­la lähes kaik­kia, jot­ka aja­vat yöl­lä valai­se­mat­to­mal­la moot­to­ri­tiel­lä lähi­va­loil­la 100 km/h tuli­si sakot­taa. Ei pys­ty pysäyt­tä­mään näky­väl­lä osuudella.

  Nois­sa moot­to­ri­tie­on­net­to­muuk­sis­sa näky­vyy­den mukai­nen nopeus oli 20 km/h.Tieliikennelain 23 pykä­län mukai­nen oikea tilan­ne­no­peus oli 50–55 km/h ja tar­vit­taes­sa väis­tö lumipenkkaan.Muuten peräs­sä­tu­le­vat kolk­kaa. Ongel­ma syn­tyi, kun 80–90 km/h aja­vat ajoi­vat 20 km/h aja­nei­den perään tai jono pysäh­tyi nopeuse­ros­ta joh­tuen. Tämä pai­kal­la olleen näkemyksenä.

  Takai­sin aiheeseen. 

  Jos GPS seu­ran­ta oli­si ollut, niin onnet­to­muus­tut­kin­ta oli­si ollut help­poa ja sak­ko­ja oli­si voi­tu kir­joit­taa oikeu­den­mu­kai­ses­ti. Näkö­kan­ta tämäkin.

  Jos seu­ran­ta oli­si ollut kak­si­suun­tai­nen, niin kovaa aja­via oltai­siin voi­tu varoit­taa. Jos vie­lä kehi­tel­lään, niin auto­jen mak­si­mi­no­peuk­sia oltai­siin voi­tu rajoi­taa, jos autois­sa oli­si nopeus­ra­joit­ti­met. Oli­si kai­kil­la vedet­ty mak­si­mit 20 km/h nopeu­teen, niin kola­rit oli­si voi­tu vält­tää tai aina­kin seu­rauk­siin vaikuttaa.

 184. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos tulen ris­teyk­seen vaeem­mal­ta, vika on minun, mut­ta seur5aus on aivan eri­lai­nen riip­puen sii­tä, mil­lä nopeu­del­la se oikeas­sa ole­va ajaa. 

  Jos nopeas­ti aja­va tulee huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta, ehkä jopa mut­kan takaa, voi vasem­mal­ta ris­teyk­seen tule­va olet­taa ehti­vän­sä tiel­le lail­li­ses­ti, nor­maa­liin tapaan. Vika voi siis olla osit­tain, tai ääri­ta­pauk­sis­sa jopa koko­naan tuon yli­no­peut­ta ajaneen.

 185. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun onnet­to­muuk­sia vir­hei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­pu­tu­los riip­puu suu­res­ti nopeu­des­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruu­mii­ta tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää.

  Enpä kiis­tä­kään, mut­ta lii­ken­ne perus­tuu hyväk­syt­tä­väl­le ris­kil­le. Nykyi­set 300 kuol­lut­ta per vuo­si on hyvin hyväk­syt­tä­väl­lä tasol­la. Tie­dän, että tämä on epä­kor­rek­ti mie­li­pi­de, kos­ka viral­li­nen tavoi­te on nolla.

  Tär­ke­ää on kui­ten­kin miet­tiä mitä kus­tan­nuk­sia aiheu­tuu lii­ken­ne­kuo­le­mien vähen­tä­mi­ses­tä. Pal­jon­ko mak­sai­si lii­ken­ne­ka­lus­ton uusi­mi­nen? Suo­men auto­kan­ta on noin 3 mil­joo­naa. Jos uusi­sim­me näis­tä yhden mil­joo­naa 20000 euron arvoi­siin oli­si inves­toin­ti 20 MILJARDIA. ts. panos tuo­tos oli­si aika mata­la vaik­ka kuo­lon­ko­la­rien mää­rä putoai­si nol­laan… vaik­ka putoai­si, eikä putoa. Kyl­lä uudel­la­kin auto­kan­nal­la ajaa kuo­lon­ko­la­rin ja tuos­sa­kin las­kel­mas­sa uusit­tiin vain joka kol­mas auto.

  Sama­ten jos alen­nam­me nopeus­ra­joi­tuk­sia (tai sako­tus­to­le­rans­se­ja, kame­ra­val­von­nan tai GPS-val­von­nan mää­rä) ja lii­ken­tees­sä kuluu aikaa 1 minuut­tia päi­väs­sä enem­män. Mikä on tämän kulun hinta?

  Suo­mes­sa teh­dään noin 8‑tuntista työ­päi­vää. Suo­men BKT on 180 mil­jar­dia euroa. Se tuo­te­taan teke­mäl­lä työ­tä tuon 8 tun­nin aika­na. 1 minuu­tin hin­ta on 375 mil­joo­naa euroa. Jokai­nen minuut­ti on kan­san­ta­lou­del­le näin kallis.

  Sil­ti me kuu­lem­me pilk­kaa­vaa “mitä sinä teki­sit sil­lä yhdel­lä sääs­ty­neel­lä minuu­til­la­si” ‑vään­töä.

  Usko­kaa pois. Suo­mel­la ei ole varaa sääs­tää yhtä­kään ihmis­hen­keä lisää lii­ken­net­tä hidas­ta­mal­la. Jokai­nen minuut­ti on lii­an kal­lis. Jos sinul­la oli­si 375 mil­joo­naa euroa käy­tet­tä­väk­si ihmis­hen­kien pelas­ta­mi­seen, etkö todel­la­kaan kek­si­si mitään parem­paa raha­rei­kää kuin alen­taa nopeus­ra­joi­tuk­sia tai lisä­tä yli­no­peus­val­von­taa, jot­ta kes­ki­no­peu­det saa­tai­siin alemmaksi?

  Minä aina­kin jär­jes­täi­sin mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kun­toon. Voi­si olla, että lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kin para­ni­si sil­lä tavoin. Päih­dekli­koi­ta­kin voi­si rahoit­taa, jot­ta ne, ket­kä tun­nis­ta­vat ongel­man­sa pää­si­si­vät hoi­toon myös ilman rikos­taus­taa. 375 mil­joo­naa on hel­ve­tin­moi­nen tuk­ku rahaa pelas­taa yhteis­kun­taa. Yksi ainoa minuut­ti BKT:stä.

 186. Poth1ue1:
  Kän­ny­kän voi jät­tää aina kotiin liik­kui sit­ten mil­lä tahan­sa – tai sit­ten voi käyt­tää sitä pre-paid ‑kort­tia ja tur­va­ta ano­nyy­mi liik­ku­mi­sen­sa vaik­ka kän­nyk­kä oli­si­kin taskussa. 

  Mik­si ajat­te­lit että km-veroa ei voi­si mak­saa jol­lain pre-paid-kor­til­la? Jos ja kun ulko­maa­lai­sil­ta halu­taan kerä­tä km-verot, niin rajal­la pitäi­si myy­dä jotain kän­ny­kän tai navi­gaat­to­rin­ta­pai­sia veh­kei­tä, jot­ka kerää­vät sit­ten verot pre-paid-kor­teil­ta. Myös kiin­teäs­ti asen­net­tu km-vero­lai­te voi­si kerä­tä tie­dot äly­kor­til­le, kort­ti voi­si olla hen­ki­lö­koh­tai­nen, per­heen tai fir­man yhtei­ses­sä käy­tös­sä tai sit­ten ano­nyy­mi pre-paid.

 187. ts. panos tuo­tos oli­si aika matala”

  Kor­jaan: “ts. tuo­tos-panos oli­si aika matala”
  tai vaih­toeh­toi­ses­ti “ts. panos-tuo­tos oli­si aika korkea”

 188. Simo: Ilmei­ses­ti enem­män on kui­ten­kin sel­lai­sia onnet­to­muuk­sia, jois­sa aina­kin toi­nen osa­puo­li on aja­nut alle sal­li­tun nopeuden.

  Tämä on hyväk­syt­tä­vää ja jopa toi­vot­ta­vaa. Sitä kut­su­taan tilan­ne­koh­tai­sek­si nopeushallinnaksi.
  Jos toi­nen osa­puo­li on aivan oikein kat­so­nut aiheel­li­sek­si alen­taa nopeut­taan, eikö toi­sen osa­puo­len tilan­ne­no­peus ole täl­löin mah­dol­li­ses­ti ollut lii­an suu­ri, vaik­ka se oli­si­kin ollut nopeus­ra­joi­tus­ten mukainen?

  Simo: Sen sijaan huo­nos­sa kelis­sä ja ruuh­ka­lii­ken­tees­sä sel­väs­ti nopeus­ra­jois­tuk­sen alle aja­mi­nen lisää mer­kit­tä­väs­ti onnet­to­muuk­sia. Por­voon ja Lah­den moot­to­ri­teil­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten tapah­tu­neet sato­jen auto­jen ket­ju­ko­la­rit joh­tui­vat juu­ri sii­tä, että edel­lä ole­va oli hil­jen­tä­nyt nopeu­den lähes nolliin.

  Kuu­los­taa juu­ri­kin tilan­teel­ta, jos­sa suu­rin osa autoi­li­jois­ta on aja­nut sokeas­ti rajoi­tus­ten mukaan ja kun on ollut tar­vet­ta pysäh­tyä ruuh­ka­ti­lan­tees­sa, se ei ole­kaan onnis­tu­nut tilan­ne­koh­tai­sen yli­no­peu­den (tai lyhyi­den tur­va­vä­lien) vuoksi.
  Joko niin tai sit­ten on kola­roi­tu tahal­laan. Ongel­ma ei kui­ten­kaan ole ollut ns. alinopeus.

  Nuk­ku­Mat­ti: Näis­sä kom­men­teis­sa tulee mie­les­tä­ni esil­le suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­ta­mi­nen, van­haan taker­tu­mi­nen, epä­luu­loi­suus, kuo­reen­sa käper­ty­mi­nen ja pessimismi.

  Mikä on sinun WC:si web­bi­ka­me­ran URL?
  Mis­sä jul­kai­set omat ostos­kuit­ti­si ja pank­ki­ti­lin tapahtumatiedot?
  Mis­sä on koos­te nolois­ta tilan­teis­ta­si? Mis­sä sinua voi reaa­liai­kai­ses­ti seu­ra­ta ja kän­nyk­kä­si puhe­lui­ta kuunnella?

  Rol­ling Heur­lin: Tar­vit­se­ko sen olla? Ruuh­kas­sa aja­mi­nen on jo sel­lai­se­naan kenk­ku­mais­ta ja polt­toai­net­ta­kin kuluu enem­män, joten sii­tä ran­gais­taan jo nyt. Joi­den­kin mie­les­tä ruos­ka ei tie­ten­kään hei­lu kos­kaan tar­peek­si tihe­ään auto­li­jan selkään.

  Voi kyy­nel, kun ruuh­kan aiheut­ta­jil­la on ruuh­kas­sa ikävää!
  Entäs ne vii­si­kym­men­tä, jot­ka istu­vat jokai­ses­sa bus­sis­sa kym­me­niä minuut­te­ja yli­mää­räis­tä sen vuok­si, ettei jul­ki­nen lii­ken­ne joil­le­kin kel­paa tai kos­ka tie­verk­koa on raken­net­tu niin pal­jon, että se vetää itsen­sä tuk­koon yksi­tyi­sau­to­ja, tai he, jot­ka eivät edes tuo­hon osal­lis­tu, mut­ta jou­tu­vat sii­nä vie­res­sä käve­le­mään tai pyö­räi­le­mään ja tuo­ta pas­kaa hen­git­tä­mään ja melua kuun­te­le­maan ja noi­ta auto­ja jat­ku­vas­ti väis­te­le­mään? Entäs kun tämä ei kos­kaan lopu?
  “Voi kun on ikä­vää istua auton ratis­sa ruuhkassa.”

  banaa­ni: Joten­ki näis­sä autoa­sios­sa autoi­li­jat alka­vat huu­ta­maan, vaik­ka fak­tat ovat hei­tä vastaan.

  Minä en ole autoi­li­ja. Autot aiheut­ta­vat kus­tan­nuk­sia, jois­ta vain pie­ni osa on rahal­li­sia ja sen vuok­si autoi­lua tuli­si rajoit­taa vero­tuk­sel­la, ruuh­ka­mak­suil­la ja ihan mie­lel­lään myös vain kaven­ta­mal­la katu­verk­koa ja vapaut­ta­mal­la tilaa vaik­ka­pa viher­kais­toil­le ja puis­toil­le sekä teke­mäl­lä tie­ver­kos­to kevyen lii­ken­teen ja jouk­ko­lii­ken­teen tar­pei­siin ja aset­ta­mal­la väis­tä­mis­vel­vol­li­suus aina autoi­li­joil­le (nyt­hän se on de fac­to aina kevyel­lä liikenteellä).

  Olli­lan ehdo­tus on kui­ten­kin aivan äly­tön tek­ni­sen toteu­tuk­sen­sa, kus­tan­nus­ten­sa ja yksi­tyi­syy­den­suo­jan kan­nal­ta. Hel­poin­ta oli­si nos­taa polt­toai­ne­ve­ro­ja. Jos yksi­tyis­ten polt­toai­neen tuon­ti omaan käyt­töön pelot­taa, niin meil­lä­hän on tul­li, joka voi periä vero­ja ulko­mail­ta tuo­dus­ta polt­toai­nees­ta myös yksi­tyis­hen­ki­löil­tä, kun­han asias­ta sää­de­tään laki. “Oma käyt­tö” ei ole hyväk­syt­tä­vä syy kier­tää vero­ja. Samal­la voi­si ottaa polt­toai­ne­näyt­teet ja jos stan­dar­dit eivät täy­ty, sakot­taa koval­la kädel­lä lisää.

  Eins­ten: Toi­sek­seen, eivät­kö urk­ki­jat saa­neet tuo­miot teois­taan? Jär­jes­tel­mä ei tie­ten­kään oli­si auko­ton, joi­tain vää­rin­käy­tök­siä var­maan tulisi.

  Luu­let­ko, että meil­lä istuu kym­me­niä tuhan­sia hoi­ta­jia, lää­kä­rei­tä ja polii­se­ja lin­nas­sa? Sen ver­ran nimit­täin var­maan­kin täy­sin aiheet­ta käy­dään vuo­sit­tain urk­ki­mas­sa tie­to­ja noi­den ammat­ti­ryh­mien osal­ta. MOT-ohjel­mas­sa­han oli mie­len­kiin­toi­nen tapaus, kun oli kovaa dataa sii­tä, miten tie­to­ja oli sai­raa­las­ta urkit­tu, mut­ta edes tut­kin­taa ei käyn­nis­tet­ty kenen­kään toimesta.

 189. Kilo­met­ri­ve­ro ja iso­vel­jen val­vo­va silmä”

  Onko blo­gis­ti val­mis kuop­paa­maan GPS-vero­hank­keen, jos osoit­tau­tuu, että yksi­tyi­syy­den­suo­jaa ei voi­da toteut­taa hyväk­syt­tä­väl­lä tavalla?

 190. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Minua taas ei hait­taa jos joku ajaa ohi. Sil­lä jol­lain on jos­tain syys­tä enem­män kii­re kuin minul­la ja ohi ajet­tu­aan (toi­vot­ta­vas­ti) kato­aa mut­kais­ta tie­tä horisonttiin. 

  Enem­män minua hait­taa jos joku ei aja ohi ja pysyt­te­lee lähie­täi­syy­del­lä taka­na vaik­ka antai­sin hyvis­sä ohi­tus­pai­kois­sa tie­tä jopa pien­ta­reel­le asti. Hel­pot­taa muun lii­ken­teen seu­raa­mis­ta ja enna­koi­mis­ta jos ne huo­mio­ta vaa­ti­vat asiat ovat sel­keäs­ti yhdes­sä suun­nas­sa eli edes­sä päin.

  Täy­ty­nee täs­men­tää: Nor­maa­lit, tur­val­li­set ohi­tuk­set ovat OK, ja olen samaa miel­tä tuos­ta esiin nos­ta­mas­ta­si asiasta!

  Tar­koi­tin lähin­nä nii­tä autoi­li­joi­ta, jot­ka (1) joko kaa­haa­vat esim. 80:n alu­eel­la roi­mal­la (tai vähem­män roi­mal­la!) yli­no­peu­del­la ohi, sul­ku­vii­vois­ta piit­taa­mat­ta ja mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den tyys­tin lai­min­lyö­den, ja mm. nii­tä, joil­la (2) jos­tain kum­mas­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta syys­tä on tar­ve ohit­taa ainoas­taan oman auto­ni, kun olen esim. liit­ty­mäs­tä kään­ty­nyt samal­le tiel­le sopeut­taen ajo­no­peu­te­ni lii­ken­ne­vir­ran ylei­seen nopeu­teen nopeas­ti siten, että todel­lis­ta ohi­tus- tai jar­ru­tus­tar­vet­ta ei peräs­sä­tu­le­val­le miten­kään muo­dos­tu. Kol­man­te­na ryh­mä­nä (3) (ajattelemattomia/piittaamattomia) autoi­li­joi­ta, joka on osin sama kuin ryh­mä 2 edel­lä, voi pitää nii­tä, jot­ka ohi­tuk­sen jäl­keen auto­ni vasen­ta etu­kul­maa lähes nuol­len palaa­vat kais­tal­le, vaik­ka lähes­ty­viä vas­taan­tu­li­joi­ta tai sul­ku­vii­vaa ei oli­si. Onnek­si en ole hel­pos­ti pro­vo­soi­tu­vaa sorttia! 

  Pers’­kär­pä­sis­tä’ maan­teil­lä tus­kin kukaan pitää, en minä­kään, mut­ta juo­lah­ti täs­sä mie­leen, oli­si­ko taus­tal­la teo­ria (oikea/virheellinen?) polt­toai­neen- (/ener­gian-) kulu­tuk­sen mini­moin­nis­ta, jos ‘vana­ve­des­sä’ ajo sitä edis­täi­si? Tur­va­vä­lit heil­tä, ja monel­ta 3‑ryhmäläiseltä muu­ten­kin tai­taa unoh­tua kokonaan. 

  Jos tuo GPS-seu­ran­ta­sys­tee­mi oli­si hyvin tark­ka, voi­si kai joku kehit­tää algo­rit­mit mil­lä näis­tä kai­kis­ta ongel­mis­ta voi­si, jos ei muu­ta niin edes varoit­taa asian­omais­ta varo­mat­to­muu­des­ta liikenteessä.

 191. Ila I: EU-komis­siol­la on mm. sel­lai­nen suun­ni­tel­ma, että hen­ki­lö­au­toi­hin tuli­si pakol­li­nen nopeudenrajoitin

  Sak­sa­lais­ten auto­jen nopeus on jo rajoi­tet­tu 250 km/t 🙂

  Ulko­mai­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa on todet­tu, että olo­suh­tei­siin näh­den hidas ajo­no­peus joh­taa eri­tyi­ses­ti nuo­reh­koil­la une­li­aa­seen aja­mi­seen. Vakio­no­peusau­to­ma­tiik­ka lisää herpaantumisriskiä.

  Une­lia­suus puo­les­taan ver­tau­tuu päih­teis­sä ajamiseen.

  Erot ovat yksi­löl­li­siä. Itse koen mate­lun puu­dut­ta­vak­si ja välil­lä oikein säp­säh­tää, kun on aje­leh­ti­nut automaattimoodissa.

  Vii­me kesä­nä pis­ti Norr­bot­te­nis­sa sil­mään uuti­nen, jon­ka mukaan ran­ni­kon pää­väy­län nopeut­ta oltiin nos­ta­mas­sa 90:stä 110:een.

  Viran­omais­ten perus­te­lu oli, että pen­de­löin­ti on lisään­ty­nyt ja nopeut­ta kun nos­te­taan, niin ihmis­ten ei tar­vit­se viet­tää niin pal­jon aikaa tien päällä. 

  Samaan aikaan polii­si ryh­tyi ilmoit­ta­maan rat­siois­ta etu­kä­teen Face­boo­kis­sa. Toi­mit­ta­ja kysyi, että eikös rat­sia mene pilal­le, kun ihmi­set saa­vat sii­tä tiedon? 

  Polii­si vas­ta­si, että ei hei­dän tär­kein teh­tä­vän­sä ole sakot­ta­mi­nen vaan näky­mi­nen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta huolehtiminen.

  Ruot­sa­lai­sen viran­omai­sen hal­tuun Jor­ma­Gep­sin voi­si luot­taa­kin, mut­ta ei suomalaisen.

 192. whiic: Nykyi­set 300 kuol­lut­ta per vuo­si on hyvin hyväk­syt­tä­väl­lä tasolla.

  Kovin vähän vai­ku­tat kir­joi­tuk­se­si perus­teel­la arvos­ta­van ihmis­hen­keä! Entä­pä, jos 30 nois­ta 300:sta kuu­lui­si lähi­pii­ri­si muka­vim­paan osaan? Voi­sin lisäk­si ihan alkuo­le­tuk­se­na vie­lä esit­tää, että jokai­nen nois­ta 300:sta on jol­le­kul­le tär­keä ihmi­nen, jon­ka äkil­li­nen pois­me­no on suu­ri suru.

  Jos esi­mer­kik­si ilmai­lus­sa 2 len­to­ko­net­ta tip­puu, ensim­mäi­ses­sä 1 kuo­lee, muut sel­viä­vät ja toi­ses­sa kaik­ki 299 hen­keä kuo­le­vat, veik­kaan (kun en ihan täy­del­lä var­muu­del­la tie­dä) kysei­sen kone­tyy­pin len­noil­le läh­döt lope­te­taan tois­tai­sek­si, kun­nes on var­mis­tut­tu sii­tä, että sama ei toistu.
  Len­tä­jät, jot­ka eivät nou­da­ta tur­val­li­suus­mää­räyk­siä löy­tä­ne­vät itsen­sä aika pian kor­kein­taan matkustamoista.

 193. whiic: Itse olen vah­vas­ti eri miel­tä. Hei­dän pitäi­si mak­saa sama auto­ve­ro. Jos ajat vähem­män, auton val­mis­ta­mi­nen tuot­taa teh­taal­la tasan yhtä pal­jon pääs­tö­jä. Ne jot­ka aja­vat vähän, tuli­si ihan­ne­ta­pauk­ses­sa ajaa käy­te­tyil­lä autoil­la, kos­ka on eko­lo­gi­sem­paa, että autot aje­taan sisään nii­den toi­mes­ta, jot­ka aja­vat paljon.

  Teh­taan pitäi­si mak­saa pääs­tö­ve­roa, joten kiin­teis­tä kus­tan­nuk­sis­ta syn­ty­vät pääs­töt pitäi­si olla lei­vot­tu jo myyn­ti­hin­taan. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin kaik­ki autot teh­dään Suo­men ulko­puo­lel­la, mis­sä pääs­töis­tä ei mak­se­ta samaa mää­rää veroa, joten tuo­dun auton vero­tuk­ses­sa voi­tai­siin tämä mak­saa, mut­ta emme­hän peri min­kään muun­kaan tuot­teen koh­dal­la tätä joten on vähän kysee­na­lais­ta mik­si juu­ri autojen.

  Edel­leen­kin, ei ole pal­joa jär­keä kerä­tä auto­ve­rol­la pako­kaa­su­pääs­tö­jen mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia, kos­ka se riip­puu pal­jon­ko autol­la aje­taan. Ainoa syy on, että marginaali(ulkois)kustannusten kerää­mi­nen on niin vai­ke­aa, että se ei kan­na­ta. Tämä GPS-här­del­li voi­si sil­ti ihan hyvin­kin toi­mia, ja sil­lä voi teh­dä myös pal­jon mui­ta tehok­kuus­pa­ran­nuk­sia kuten ruuhkamaksut.

  Mikä­li yri­täm­me periä auto­ve­ron muo­dos­sa pääs­tö­kus­tan­nuk­sia, ihmi­set jot­ka aja­vat pal­jon ja tuot­ta­vat pääs­tö­jä saa­vat vapaa-mat­kus­taa nii­den kus­tan­nuk­sel­la jot­ka aja­vat tai tuot­ta­vat pääs­tö­jä vähän. As simple as that.

 194. Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka käyt­tää sana homeo­pa­tia vain yhtey­des­sä, jos­sa kuva­taan kun­tayh­ty­mien demokratiaa.

  Hei­di Hau­ta­la on puo­lus­ta­nut homeo­pa­ti­aa Euroo­pan parlamentissa:

  Mut­ta niis­sä mais­sa, jois­sa homeo­pa­tia tun­ne­taan parem­min, on voi­tu tode­ta, että nämä lääk­keet eivät aiheu­ta sivu­vai­ku­tuk­sia. Ne ovat hal­po­ja, ja vaik­ka vai­ku­tus­me­ka­nis­me­ja ei aina täy­sin voi­da perin­tei­sin mene­tel­min tode­ta, niin ne kui­ten­kin toimivat.”

  https://web.archive.org/web/20070617144548/http://heidihautala.net/puheet2_puhe.php?id=232

  Espoon Vih­reät ovat toi­vo­neet homeo­pa­ti­aa osak­si kun­nal­lis­ta terveydenhoitoa:

  täy­den­tä­vät hoi­to­muo­dot — aku­punk­tio, homeo­pa­tia ym. — osak­si kun­nal­lis­ta terveydenhoitoa.

  https://web.archive.org/web/20031219195906/http://www.espoonvihreat.fi/arkisto/ohjelmat/ohjelma_kv2000.html

  Netis­sä liik­kuu huhu­ja myös Satu Has­sin homeopatiamyönteisyydestä:

  https://www.google.fi/#q=satu+hassi+homeopatia

  Oli­si tie­tys­ti hie­noa jos Hei­di Hau­ta­la ja Satu Has­si eivät oli­si Vih­rei­den kär­ki­po­ruk­kaa, mut­ta todel­li­suu­des­sa tai­ta­vat edel­leen olla?

 195. Mik­ko Säre­lä:
  blahblah 

  ano­nyy­mi: Jos se on kuol­lut, se joh­tuu vain ja ainoas­taan sii­tä, että kal­tai­se­si pas­si­vi­soi­vat fata­lis­tit ovat sen tar­koi­tuk­sel­la tap­pa­neet. Sen voi kui­ten­kin herät­tää hen­kiin vaik­ka jo tänään.

  Noh noh. Säre­lä nyt on tol­kun omaa­va… aina­kin vih­reäk­si. (On aiem­min ollut piraat­tien ehdokkaanakin.)

  Vaik­ka en usko vih­rei­den ole­van kan­sa­lais­va­pauk­sis­ta huo­lis­saan ole­van ihmi­sen valin­ta äänes­tää vaa­leis­sa (sii­tä merk­ki­nä mm. Jyr­ki Kas­vin­kin putoa­mi­nen pois edus­kun­nas­ta), toi­von, että kas­vien ja säre­löi­den äänet voi­vat kui­ten­kin jos­sa­kin vai­hees­sa tuo­da tolk­kua mui­den viher­tä­jien sää­töi­hin. En tosin tie­dä onko rea­lis­ti­nen toi­ve, että siel­lä posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä tapah­tui­si, mut­ta aina saa toivoa.

  Luit­ko edes Säre­län blo­gi­kir­joi­tus­ta ennen kuin puhut­te­lit pas­si­voi­vak­si fatalistiksi?

  Säre­lä ei toki blo­gis­saan perus­te­le mik­si ihmees­sä kilo­met­ri­ve­roa tar­vi­taan, kun ben­sa­ve­roa­kin voi­daan korot­taa, mut­ta esi­tet­ty aja­tus sii­tä, että tie­to­jen tar­kas­te­lus­ta (mm. viran­omais­ten tahol­ta) jää jäl­ki, jon­ka asian­omai­nen itse voi tar­kis­taa huo­ma­tak­seen, että hänen tie­to­jaan on tut­kit­tu ja sel­vit­tääk­seen onko se tapah­tu­nut oikeu­det­ta. Tämä on ihan rele­vant­ti asia ylei­ses­ti, vaik­ka mitään kilo­met­ri­ve­roa ei tulisikaan.

  _

  Se mikä Säre­län blo­gis­sa itse­ni eni­ten ärsyt­ti oli tuo lop­pu­kap­pa­le, jon­ka mer­ki­tys­tä en tiedä:
  “On aika lopet­taa jar­rut­ta­mi­nen ja luo­da tie­to­yh­teis­kun­nan vaa­ti­mat meka­nis­mit tär­kei­den kan­sa­lai­soi­keu­den vaalimiseen.”

  Kan­na­tan hal­lin­non läpi­nä­ky­vyyt­tä ja siten se, että jär­jes­tel­mään jää asi­aa tar­kas­tel­lei­den viran­omais­ten “sor­men­jäl­jet” on hyvä asia. Sii­hen pitää­kin uskal­taa ottaa kiinni.

  Mut­ta mis­tä jar­rut­te­lus­ta nyt on kyse? Läpi­nä­ky­vyy­den jar­rut­te­lus­ta, vai tie­to­kan­nan laa­juu­den jar­rut­te­lus­ta? Se, että tie­to­kan­nan käyt­tö­oi­keuk­sia hal­li­taan ja käyt­tä­jis­tä ja yksit­täi­sis­tä tar­kas­te­lu­ker­rois­ta pide­tään kir­jaa, ei miten­kään edel­ly­tä, että val­tion pitää kerä­tä kan­sa­lai­sis­taan enem­män tie­toa kuin nykyään.

  Sii­nä Säre­lä kui­ten­kin on aut­ta­mat­ta oikeas­sa, että asias­sa ei kan­na­ta men­nä kär­ki­jou­kos­sa (jos menee lain­kaan). Pie­nen Suo­men ei kan­na­ta mak­saa sii­tä, että toi­mi­vat pio­nee­ri­na tun­te­mat­to­mis­sa pro­jek­teis­sa, jon­ka tuo­tok­set eivät ole edes myy­tä­vis­sä muu­al­le. Ja hal­lin­non avoim­muusuu­dis­tus (eri­tyi­ses­ti se poliit­ti­nen tah­to­ti­la) pitäi­si saat­taa voi­maan joka tapauk­ses­sa ennen kuin ale­taan edes miet­ti­mään­kään mitään kan­sa­lai­seen koh­dis­te­tun val­von­nan tai polii­sin toi­mi­val­ta­oi­keuk­sien laajentamista.

  _

  Tai­dan omal­ta osal­ta jät­tää pit­kät rant­ti­ni tääl­lä tähän ja ten­ta­ta Säre­läl­tä onko hänel­lä itsel­lään joku eri­tyi­nen perus­te­lu kilo­met­ri­ve­ron tar­peel­le vai onko asia nyt vaan sel­lai­nen mis­tä on vih­rei­den kes­kuu­des­sa sovit­tu olla yhtä miel­tä… mikä oli­si kyl­lä aika noloa jos vih­rei­den ainoat asiat hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oli­vat ydin­voi­ma­lu­vil­le “ei” ja GPS-seu­ran­nal­le “kyl­lä”. Kaik­ki arvo­po­liit­ti­set uudis­tuk­set­kin meni romu­kop­paan, kos­ka suos­tut­tiin samaan hal­li­tuk­seen kris­til­lis­de­mo­kraat­tien kans­sa. Eikö tämä ole noloa?

  Toki voi olla, että tuos­sa GPS-seu­ran­nas­sa on taus­tal­la Kokoo­mus, kos­ka auto­ve­ron pois­to oli­si mer­kit­tä­vää veron­ke­ven­nys­tä ylem­mäl­le kes­ki­luo­kal­le. Kokoo­mus­han muu­ten­kin sane­li 90% koko sateen­kaa­ri­hal­li­tuk­sen ohjel­mas­ta, teh­den vain muo­dol­li­sia myön­ny­tyk­siä apu­puo­luei­den kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­ses­sä tyh­män vaa­li­kar­jan sil­mis­sä. Halu­aa­ko siis vih­reät ottaa poliit­ti­sen vas­tuun Kokoo­muk­sen yksin sane­le­mas­ta ohjel­mas­ta vai onko tämä per­sei­ly oikeas­ti vih­rei­den omaa tahtoa?

  Kai­kes­ta huolimatta:
  HYVÄÄ JOULUA!

 196. Vero­tus, tur­val­li­suus ja pal­ve­lut ovat vain peitesyitä.

  Tar­koi­tus on nii­den avul­la saa­da satel­liit­ti­pai­kan­nus­lai­te uju­tet­tua autoi­hin. EU onkin sitä mää­rä­mäs­sä pakol­li­sek­si vuo­des­ta 2015 lähtien.

  Lii­ken­ne­mää­rien vähen­tä­mi­nen on mai­nit­tu perus­tee­na. Kuu­lin haas­tat­te­lun, jon­ka mukaan sii­hen on syy­nä ulko­mail­ta tule­vat pai­neet. Tulee­kin mie­lee­ni esim. Agen­da 21 — YK:n kes­tä­vän kehi­tyk­sen ohjel­ma, johon Suo­mi­kin on sitoutunut. 

  Se, mikä minua aivan eri­tyi­ses­ti huo­let­taa on se, että tämä jär­jes­tel­mä käsi­tyk­se­ni mukaan on myös etä­hal­lin­nan mahdollistava.

  EU:n komis­sion halua­ma ISA ‑jär­jes­tel­mä sal­li­si myös auto­jen nopeu­den pudot­ta­mi­sen jarruttamalla.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2408012/Britain-fights-EUs-Big-Brother-bid-fit-car-speed-limiter.html

  Tek­ni­ses­ti on siis mah­dol­lis­ta, että auto­jen liik­ku­mi­nen voi­tai­siin tar­vit­taes­sa jopa estää, jos hal­lin­to koki­si sen tar­peel­li­sek­si jos­tain syys­tä. Nämä rajoit­ta­mi­sen syyt voi­vat tule­vai­suu­des­sa olla sel­lai­sia, joi­ta emme nyt toh­di uskoa tai emme edes nyt tule ajatelleeksi.

  Ihmi­siä rau­hoi­tel­laan. Tie­to­tur­va kuu­lem­ma voi­daan var­mis­taa, lain­sää­dän­töä kehi­te­tään. Tie­dot muka pysyi­si­vät vain verot­ta­jal­la. Vakuut­te­lu on kovaa. Vaan en usko sii­hen eikä usko moni muu­kaan. Täs­tä on niin pal­jon näyt­töä maailmalta.

  Lyhyel­lä ja kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä polii­si­vi­ran­omai­set ja muut­kin orga­ni­saa­tiot vaa­ti­vat kul­ku­vä­li­nei­den paik­ka­tie­to­ja hal­tuun­sa ja he myös ne saa­vat! Näin tapah­tui­si sekä val­tiol­li­sel­la että glo­baa­lil­la tasol­la, kan­sa­lais­ten tie­täen tai tietämättä.

  http://www.pcworld.com/article/260980/federal_judge_your_location_is_no_more_private_than_the_color_of_your_car.html

  Pitää­hän rikol­li­set kiin­ni saa­da. Ongel­ma miels­tä­ni on se, että tule­vai­suu­des­sa rikol­li­se­na tai “ter­ro­ris­ti­na” voi­daan pitää jotain muu­ta­kin, kuin ylei­ses­ti ymmär­re­tään. Kuka tahan­sa, joka vas­tus­taa — väki­val­lat­to­mas­ti­kin — nouse­vaa, yhä auto­ri­tää­ri­sem­mäk­si muut­tu­vaa yli­kan­sal­lis­ta hal­lin­toa toi­mien sen int­res­se­jä vas­taan, koh­del­laan rikollisena.

  http://www.huffingtonpost.com/2012/12/23/fbi-occupy-wall-street_n_2355883.html

  FBI Inves­ti­ga­ted ‘Occu­py’ As Pos­sible ‘Ter­ro­rism’ Threat, Inter­nal Docu­ments Show”

  Talou­del­lis-poliit­ti­sen elii­tin vas­tus­ta­mi­nen on ollut vaa­ral­lis­ta kaut­ta his­to­rian ja on sitä edelleenkin.

  (Tut­ki­ja, Car­te­rin neu­vo­nan­ta­ja) Zbig­niew Brzezins­ki kir­jas­saan Between Two Ages: Ame­rica’s Role in the Tech­net­ro­nic Era (1976):

  The tech­not­ro­nic era invol­ves the gra­dual appea­rance of a more cont­rol­led socie­ty. Such a socie­ty would be domi­na­ted by an eli­te, unre­strai­ned (pidät­te­le­mä­tön, rajoit­ta­ma­ton) by tra­di­tio­nal values. Soon it will be pos­sible to assert almost con­ti­nuo­us sur­veil­lance over eve­ry citizen and main­tain up-to-date comple­te files con­tai­ning even the most per­so­nal infor­ma­tion about the citizen. The­se files will be sub­ject to ins­tan­ta­neous ret­rie­val by the authorities. ”

 197. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Käy­tät har­haan joh­ta­vas­ti tuo­ta onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan nopeut­ta. Jos halu­taan kat­soa, mikä on nopeu­den roo­li onnet­to­muu­des­sa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaa­vak­si nopeu­dek­si mää­ri­tel­lä sen ajo­neu­von nopeus, jol­la se oli suu­rin. Jos tulen ris­teyk­seen vasem­mal­ta, vika on minun, mut­ta seu­raus on aivan eri­lai­nen riip­puen sii­tä, mil­lä nopeu­del­la se oikeas­sa ole­va ajaa. Jos nopeus­ra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­kee­ni nopeu­del­la 20 km/h, sel­vi­tään pel­ti­vau­rioil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lie­vä yli­no­peus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeu­del­la 40 km/h. Jäl­ki on aivan toisenlaista.Minun vir­hee­ni oli syy­nä onnet­to­muu­teen, hänen yli­no­peu­ten­sa vammoihin. 

  Siis “jos halu­taan kat­soa, mikä on nopeu­den roo­li onnet­to­muu­des­sa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaa­vak­si nopeu­dek­si mää­ri­tel­lä sen ajo­neu­von nopeus, jol­la se oli suu­rin” — siis mikä­li ennak­koa­sen­tee­na on, että nopeus on kai­ken pahan alku ja juu­ri. Nor­maa­li­jär­jel­lä aja­tel­tu­na tär­kein on onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan toi­min­ta — ja mah­dol­li­ses­ti myös nopeus.

  Ole­te­taan­pa, että kysees­sä onkin rau­ta­tien taso­ris­teys ja auto ajaa puo­mien läpi junan alle, vetu­rin­kul­jet­ta­ja on tie­tys­ti syyl­li­nen — jos aja­tel­laan esit­tä­mäl­lä­si logii­kal­la. Nopeu­del­la­han ei täs­sä ole mer­ki­tys­tä, pahaa jäl­keä syn­tyy nopeu­del­la kuin nopeu­del­la (itse asias­sa samas­ta syys­tä ei voi suo­si­tel­la rekan alle aja­mis­ta­kaan, vaik­ka tur­va­lait­tee­na oli­si muu­kin kuin kär­jel­lään sei­so­va kolmio).

  60km/h ei ole eri­tyi­sen lie­vä yli­no­peus, erääs­sä hil­jat­tain oikeus­kä­sit­te­lys­sä olleen tapauk­sen 5 km/h on.

 198. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaik­ki onnet­to­muu­det joh­tu­vat sii­tä, että joku tekee vir­heen. Vir­hei­tä sat­tuu jokai­sel­le kul­jet­ta­jal­le pal­jon, jot­kut niis­tä joh­ta­vat onnet­to­muu­teen, useim­mat eivät johd­fa. Kun onnet­to­muuk­sia vir­hei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­pu­tu­los riip­puu suu­res­ti nopeu­des­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruu­mii­ta tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää. 

  Tämä vaa­tii kyl­lä vähän tuon vir­heen mää­rit­te­le­mis­tä. Onnet­to­muuk­sis­ta tiet­ty osa on itse­mur­hia, jois­sa esi­mer­kik­si moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajaa rekan keulaan.

  Tekee­kö täs­sä itse­mur­haa­ja vir­heen? Hän­hän hyvin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä toi­mii juu­ri niin kuin aikoo­kin ja saa­vut­taa tavoitteensa.

  Tekee­kö rekan kul­jet­ta­ja vir­heen? Ei ilmei­ses­ti aina­kaan tie­lii­ken­ne­lain tar­koit­ta­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, kos­ka tilan­ne voi tul­la niin yllät­täen, että hän voi vain yrit­tää olla aiheut­ta­mat­ta lisä­va­hin­ko­ja aja­mal­la ulos tieltä.

  Tai jos kul­jet­ta­ja kuo­lee sydän­koh­tauk­seen kes­ken ajon, niin kuka teki vir­heen? Kul­jet­ta­ja? Lääkäri?

  Tämä voi olla vähän seman­tiik­kaa, mut­ta väi­tän, että jokin osa lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta on sel­lai­sia, jois­sa kyse ei ole yksin­ker­tai­ses­ta virheestä.

  = = =

  Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työn vai­keus tulee sii­tä, että nyky­ään on var­sin vähän vaka­via onnet­to­muuk­sia, jois­sa osa­puo­let ovat lii­ken­ne­kun­nos­sa ole­via nor­mi­kan­sa­lai­sia. Jos mit­ta­ri­na käy­te­tään kuol­lei­den mää­rää, siel­lä alkaa ihan oikeas­ti olla se kova ydin jäl­jel­lä (juopot/narkkarit, ter­vey­del­li­ses­ti ajo­kunn­ot­to­mat, itse­mur­haa­jat). Täs­sä suh­tees­sa his­to­rial­li­nen muu­tos parin vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na on ollut aika merkittävä.

  Tämä ei tar­koi­ta sitä, ettei­kö ajo­no­peuk­sien ale­ne­mi­nen pie­nen­nä onnet­to­muus­ti­lan­tei­den vai­ku­tuk­sia ja vähen­nä onnet­to­muuk­sia. Voi­si kui­ten­kin olla aiheel­lis­ta miet­tiä myös vaik­ka­pa pakol­li­sia alko­luk­ko­ja ja aktii­vi­sia nopeu­den­ra­joit­ti­mia, kos­ka niil­lä voi­daan vai­kut­taa tuo­hon ongel­ma­po­ruk­kaan, joi­ta sään­nöt eivät kiinnosta.

  Syys­tä tai toi­ses­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kus­te­lu menee hel­pos­ti kovin tun­ne­pi­toi­sek­si puo­lin ja toi­sin. Välil­lä sii­hen kai­pai­si ihan numeroitakin.

 199. whiic:
  Suo­mes­sa teh­dään noin 8‑tuntista työ­päi­vää. Suo­men BKT on 180 mil­jar­dia euroa. Se tuo­te­taan teke­mäl­lä työ­tä tuon 8 tun­nin aika­na. 1 minuu­tin hin­ta on 375 mil­joo­naa euroa. Jokai­nen minuut­ti on kan­san­ta­lou­del­le näin kallis.

  Tämän logii­kan mukaan päi­vit­täis­tä työ­ai­kaa kan­nat­tai­si piden­tää esim. 3 minuu­til­la, kos­ka se tar­koit­tai­si BKT:n kas­vua rei­lul­la mil­jar­dil­la eurolla.

  Eikö­hän se työn tuot­ta­vuus kui­ten­kin ole lähes sama 7 tun­nin 59 minuu­tin kuin 8 tun­nin työ­päi­vän aika­na? Peu­ka­loa vain pyö­ri­tel­lään minuut­ti vähem­män tai enem­män, kos­ka ne samat työt pitää kui­ten­kin saa­da tehtyä.

  Minuu­tin tap­pio vapaa-ajas­ta tai­taa olla yhteis­kun­nal­le suu­rem­pi hyvin­voin­ti­tap­pio, mut­ta sekään ei tee yhdes­tä­kään tie­lii­ken­teen uhris­ta hyväk­syt­tä­vää. Jokai­nen kuol­lut on liikaa.

 200. Mar­kus:

  Tar­koi­tus on nii­den avul­la saa­da satel­liit­ti­pai­kan­nus­lai­te uju­tet­tua autoi­hin. EU onkin sitä mää­rä­mäs­sä pakol­li­sek­si vuo­des­ta 2015 lähtien.

  Siel­lä­hän se on jo, sinun tas­kus­sa­si ja kojelaudallasi.

 201. Olet­te­ko näh­neet Tom Crui­se ‑elo­ku­van Mino­ri­ty report? Se on mie­les­tä­ni aika kyl­mää­vä dys­to­pia sel­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta, jos­sa on äärim­mäi­sen teho­kas, hyvää tar­koit­ta­va val­von­ta­ko­neis­to ja val­lan­syr­jään pääs­seet ikä­vät ihmi­set. (Kuten esi­mer­kik­si leh­ti­tie­to­jen perus­teel­la Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin jengi.)

  Ollaan­ko nyt Osmo vähän liuk­kaal­la pin­nal­la, jos me rupe­ai­sim­me pro­fi­loi­maan useas­ti yli­no­peut­ta aja­via — kuten visioit?

  Jos me muki­se­mat­ta hyväk­sym­me täl­lai­sen (viran­omai­sen) gps-seu­ran­nan, mei­dän kan­nat­tai­si pun­ni­ta myös uhat tarkasti. 

  Tie­teis­kir­jal­li­suu­den tois­tu­va tee­ma on yhteis­kun­ta, jos­sa on auko­ton kont­rol­li. Yleen­sä kir­jai­li­jat eivät ole tätä asiain­ti­laa kuvan­neet onnelaksi.

  Tou­ko Mettinen
  ker­ran Lat­vias­sa mel­kein ylinopeussakko

  1. Tou­ko miet­ti­nen. Olen aivan eri miel­tä sii­tä, onko oikein pro­fi­loi­da kul­jet­ta­jia, jot­ka muo­dos­ta­vat muil­le huo­mat­ta­van kuolemanriksin.
   On oikein vie­dä kort­ti demen­ti­koil­ta tai hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät juu­ri näe eteen­sä, on oikein vie­dä kort­ti niil­tä, joi­den alko­ho­li­riip­pu­vuus on sitä luok­kaa, ettei­vät he ole kos­kaan ajo­kun­nos­sa ja on oikein vie­dä kort­ti niil­tä, jot­ka ovat kyvyt­tä­miä sää­tä­mään auton­sa nopeu­den oikeak­si. Jos ei osaa aja autoa, ei pidä ajaa autoa. Auto on tap­po­vä­li­ne sel­lai­sen käsis­sä, jois­ta ei ole autoa aja­maan. Autol­la tape­taan ihmi­siä akk­si ker­taa niin pal­jon kuin murhaamalla.

 202. Mik­ko Säre­lä:
  Näh­däk­se­ni teol­li­sen yhteis­kun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­tyi­syy­des­tä on kuollut. […]
  Sen takia kan­na­tan sitä, että alam­me raken­taa tie­to­yh­teis­kun­taan sopi­vaa tapaa yllä­pi­tää yksi­tyi­syy­den­suo­jaa. Se alkaa sii­tä, että koh­dis­tam­me huo­mion ja val­vo­van sil­män kerät­ty­jen tie­to­jen käyttöön. 

  Yksi­tyi­syy­den­suo­ja on vai­keu­tu­nut mut­ta ei kuol­lut. Sii­hen vain pitäi­si panos­taa lain­sää­dän­tö­puo­lel­la ja infrastruktuurissa. 

  Yksi­tyi­syy­den puu­te aiheut­taa nega­tii­vi­sia muu­tok­sia ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Jo kuvi­tel­ma sii­tä, että ihmis­tä val­vo­taan koko ajan muut­taa tapaa jol­la ihmi­set toi­mi­vat yhteiskunnassa. 

  Yksi­tyi­syyt­tä pitää suo­ja­ta useal­la eri tasol­la. Ensim­mäi­nen ja tär­kein tapa on toteut­taa jär­jes­tel­mät niin ettei yksi­tyi­syy­den louk­kaus ole käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Kilo­met­ri­ve­ron tapauk­ses­sa jär­jes­tel­mä joka ei lähe­tä tie­to­ja ulos ja jos­sa käyt­tä­jät voi­vat mak­saa esim. osta­mal­la pre­paid kor­tin oli­si oikea ratkaisu. 

  Osmo ja muut ovat käyt­tä­neet puhe­lin­tie­to­jen tal­len­nus­ta esi­merk­ki­nä tilan­tees­ta jol­le ei voi mitään. Tämä ei ole tot­ta. Soit­to­tie­to­jen vää­rin­käy­tös­tä voi­daan teh­dä kryp­to­gra­fi­sin kei­noin han­ka­laa ja resurs­se­ja kulut­ta­vaa ja mass­a­seu­ran­nas­ta käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Useat verk­ko­pal­ve­lut toi­mi­vat näin mm. loki­tie­to­ja kerä­tes­sä. Pal­ve­lun on pak­ko tun­nis­taa ja blo­ka­ta IP osoit­teet jot­ka yrit­tä­vät hyö­kä­tä sivua vas­taan, mut­ta tämä on mah­dol­lis­ta teh­dä niin, että IP osoi­tet­ta ei tal­len­ne­ta sel­lai­se­naan mihin­kään ja sen sel­vit­tä­mi­nen on hidas­ta ja syö resurs­se­ja (key deri­va­tion func­tion (KDF), key stretching).

  Seu­raa­va askel on tie­to­jen käy­tän val­von­ta. Käy­tän­nös­sä val­von­taa ei kus­tan­nus­syis­tä juu­ri mis­sään toteu­te­ta hyvin ja sii­tä sääs­te­tään. Esim. NSA alkoi vas­ta Snow­den epi­so­din jäl­keen vähi­tel­len siir­tyä sys­tee­miin, jos­sa tie­to­kan­to­ja hal­lin­noi­vat ihmi­set työs­ken­te­le­vät aina parit­tain. Käy­tön val­von­taan liit­ty­vät kus­tan­nuk­set jäte­tään kai­kis­ta las­kel­mis­ta aina pois. 

  Käy­tön val­von­taan luot­ta­mi­sel­la on myös toi­nen, pal­jon perus­ta­vam­pi heik­kous. Se perus­tuu ole­tuk­seen his­to­rian lop­pu­mi­ses­ta, kor­rup­tion vähe­ne­mi­ses­tä ja demo­kra­tian vah­vis­tu­mi­ses­ta. Yhteis­kun­nan kehi­tys on pol­ku­riip­pu­vais­ta ja me olem­me raken­ta­mas­sa yhteis­kun­taa jos­sa val­lan tasa­pai­no toi­mii vain opti­mio­lo­suh­teis­sa. Val­tio luo sys­tee­min, jos­sa avai­met val­lan epä­ta­sa­pai­noon ovat pöy­däl­lä ja mei­dän pitää luot­taa että mis­sään tapauk­ses­sa ei tule tilan­net­ta jos­sa ne pää­te­tään ottaa käyttöön.

  1. Soit­to­tie­to­jen vää­rin­käy­tös­tä voi­daan teh­dä kryp­to­gra­fi­sin kei­noin han­ka­laa ja resurs­se­ja kulut­ta­vaa ja mass­a­seu­ran­nas­ta käy­tän­nös­sä mahdotonta.

   Voi­tai­siin, mut­ta ei voi­da. Kaik­ki kän­ny­kän val­mis­ta­jat, jot­ka toi­mi­vat Yhdys­val­lois­sa, ovat Pat­riot Actin alai­sia, eli ne ovat sitou­tu­neet sii­hen, että viran­omais­ten toi­min­taa pahuu­den voi­mien (ter­ro­tis­tit, rost­vot, voi­man rakas­ta­jat, vää­rän puo­leen kan­nat­ta­jat ym.) toi­min­taa voi­daan seu­ra­ta vaivatta.

 203. Poju Ant­sa­lo: Tämän logii­kan mukaan päi­vit­täis­tä työ­ai­kaa kan­nat­tai­si piden­tää esim. 3 minuu­til­la, kos­ka se tar­koit­tai­si BKT:n kas­vua rei­lul­la mil­jar­dil­la eurolla. 

  Mik­si­käs ei. Ei pois­sul­jet­tua. Suu­rin este on “saa­vu­tet­tu­jen etu­jen politiikka”.

  Pidän iro­ni­se­na, että 3 minuut­tia pidem­pi työ­päi­vä on auto­maat­ti­ses­ti pois­sul­jet­tu, mut­ta sen sijaan jos­ta­kin pro­sent­tiyk­si­kön suu­rui­ses­ta eri­mie­li­syy­des­tä pal­kan­ko­ro­tuk­ses­sa työ­nan­ta­ja- ja työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen välil­lä oltai­siin val­mis mene­mään vaik­ka yleislakkoon.

  Poju Ant­sa­lo:
  Eikö­hän se työn tuot­ta­vuus kui­ten­kin ole lähes sama 7 tun­nin 59 minuu­tin kuin 8 tun­nin työ­päi­vän aikana?

  Onhan se pro­sen­tu­aa­li­ses­ti “lähes sama” onko BKT
  180000 mil­joo­naa euroa vai 179625 mil­joo­naa euroa. Mut­ta on sil­ti sama 375 mil­joo­naa euroa ero­tus. Se vaan tun­tuu pie­nel­tä, kos­ka Suo­men BKT on niin val­ta­va, että ihmis­mie­li ei pys­ty käsit­tä­mään, että pel­käs­tään 0,2% on 375 miljoonaa.

  1 minuut­ti vas­taan 480 minuut­tia on hel­pom­pi ymmär­tää. Luvut ovat riit­tä­vän pie­niä api­na­nai­voil­lem­me. 1 on “tosi vähän”, 480 on “mel­ko paljon”.

  Sen sijaan 375 mil­joo­naa on “vitus­ti” ja 180000 mil­joo­naa on TASAN sama eli “vitus­ti”. Eli me emme intui­tii­vi­ses­ti näe pie­nem­pää lukua 0,2 pro­sent­ti­na vaan tasan saman suu­rui­se­na, kos­ka aivom­me ei ymmär­rä täl­lai­sia lukumääriä.

  Poju Ant­sa­lo: Peu­ka­loa vain pyö­ri­tel­lään minuut­ti vähem­män tai enem­män, kos­ka ne samat työt pitää kui­ten­kin saa­da tehtyä. 

  Eli menit sii­hen argu­ment­tiin jon­ka jo ennal­ta arva­sin esi­tet­tä­väk­si: “miten käyt­täi­sit sen yli­mää­räi­sen minuu­tin” ja vas­ta­sit kysy­myk­seen itse “pyö­rit­te­le­mäl­lä sormia”.

  Poju Ant­sa­lo:
  Minuu­tin tap­pio vapaa-ajas­ta tai­taa olla yhteis­kun­nal­le suu­rem­pi hyvin­voin­ti­tap­pio, mut­ta sekään ei tee yhdes­tä­kään tie­lii­ken­teen uhris­ta hyväk­syt­tä­vää. Jokai­nen kuol­lut on liikaa.

  Sit­ten kiel­le­tään lii­ken­ne täy­sin. Ambu­lans­sit mukaan­lu­kien. Ei ole muu­ta keinoa.

  Sanon vaan, että menee lap­si pesu­ve­den mukana.

  Suh­teut­ta­mi­sek­si, 300 tie­lii­ken­neuh­ria on aika vähän, kun ottaa huo­mioon 1000 liu­kas­tu­mis- tai kom­pas­tu­mis­kuo­le­maa. 800 etu­rau­has­syö­pä­ruu­mis­ta (seu­lon­taa ei suos­tu­ta teke­mään, toi­sin kuin rin­ta­syö­vän kans­sa). Itse­mur­hia tapah­tuu 1200 joka vuo­si, ja useim­mat oli­si­vat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä… ja osa näis­tä itse­mur­his­ta teh­dään myös tien päällä.

  Itse luu­li­sin, että lii­ken­ne­kuo­le­miin voi­si vai­kut­taa kus­tan­nus­te­hok­kaam­min pyr­ki­mäl­lä vai­kut­ta­maan lii­ken­teen ulko­puo­li­siin asioi­hin, kuten itse­mur­ha­lu­kui­hin. Se kun ei vai­kut­tai­si ainoas­taan tuo­hon 300:n lukuun, jos­sa on muka­na “tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä” vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le pää­ty­nei­tä, vaan lisäk­si sii­hen 1200 vuo­sit­tai­sen kuol­leen määrään.

  Sen lisäk­si, että toi­mi­vat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut vai­kut­tai­si­vat itse­mur­han suo­rit­ta­nei­den mää­rään, se vai­kut­tai­si ihmis­ten elä­män laa­tuun taval­la, joka ei näy näis­sä numeroissa.

  Palai­len jou­lun val­mis­te­lui­hin taas… =>

  1. whiil.
   Aja­tel­laan­poa että toi­vo­ma­si nopeus­ra­joi­tus­ten nos­to tuot­tai­si “vain” 50 ruu­mis­ta lisää vuo­des­sa. (Tai 50 ruu­mis­ta enem­män, kun nopeus­ra­joi­tuk­sia ei alen­ne­ta) Sinus­ta se oli­si ihan ok. Mitä luli­sit tapah­tu­van, jos nuo 50 tie­det­täi­siin etu­kä­teen, Ilta­sa­no­mat teki­si­vät jut­tu­ja heis­tä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, mil­tä tun­tuu uhra­ta elä­män­sä nii­den sekun­tien hyväk­si, joi­ta lii­ken­tees­sä voi­te­taan. Ilta­leh­ti pani­si vähän parem­mak­si. Oli­si kuvat uhrien lap­suu­des­ta, ja pie­nis­tä lap­sis­ta, jot­ka on tuo­mit­tu menet­tä­mään äitin­sä ja niin edel­leen. Ja tämän jul­ki­suu­den jäl­keen jär­jes­tet­täi­siin kan­sa­nää­nes­tys, ovat­ko nuo voi­te­tut sekun­nit noi­den 50 ihmis­hen­gen arvoi­sia. Lyö­dään­kö vetoa, miten kan­sa­nää­nes­tys päättyisi?
   Nyt tie­tys­ti sanot, että on ihan eri asia arpoa 50 kuol­lut­ta nii­den sekun­tien hyväk­si kuin mää­rä­tä ne ennal­ta. Perus­te­le, miksi.
   Ajat­te­lit­ko uhra­ta jon­kun per­heen­jä­se­ne­si? Jos et aja­tel­lut, mik­si jon­kun toi­sen pitäisi?

 204. Vihe­rins­si: Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työn vai­keus tulee sii­tä, että nyky­ään on var­sin vähän vaka­via onnet­to­muuk­sia, jois­sa osa­puo­let ovat lii­ken­ne­kun­nos­sa ole­via normikansalaisia. 

  Niin­pä. Väit­täi­sin­pä, että tilas­toin­ti­pe­rus­tei­ta käy­te­tään poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti — esi­mer­kik­si aja­mi­sen vero­tus­ta oikeuttamaan.

  Erään­lai­se­na tar­kis­tuk­se­na voi teh­dä tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­dol­la tut­ki­mus­ta todel­li­sis­ta kuo­lon­ko­la­reis­ta. Käsii­ni löy­tyi leh­ti­pi­nos­ta ensim­mäi­se­nä Moot­to­ri-leh­te­nä hei­nä­kuun nume­ro, jos­sa käsi­tel­tiin hei­nä-elo­kuun 2012 kaik­ki kuo­lon­ko­la­rit. Tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­dol­la luo­kit­te­lu näi­den kah­den kuu­kau­den aikai­sis­ta 42 kuolemasta:

  Ajo­vir­heis­tä joh­tu­vat kola­rit: 14
  Tör­keä piit­taa­mat­to­muus (vah­va huma­la­ti­la, suu­ri yli­no­peus tms): 9
  Nukah­dus: 3
  Ajo­neu­vos­sa mer­kit­tä­vää vikaa: 2
  Toden­nä­köi­ses­ti itse­mur­ha: 9
  Kuo­li lii­ken­tees­sä muu­ten vain: 5

  Tör­keän piit­taa­mat­to­muu­den ja sel­vän itse­mur­han väli­nen raja on tie­tys­ti vai­kea vetää.

  Nuo muu­ten vain kuol­leet siis las­ke­taan kuo­lon­ko­la­reik­si, mut­ta ovat ajaes­saan sai­ras­koh­tauk­seen kuol­lei­ta. Yksi­kin näis­tä oli pääs­syt sai­raa­lan pihal­le asti ja kuol­lut sit­ten autoon­sa. Nämä­kin OS las­kee “jon­kun vir­heik­si”. No joo.

  Yo. tilas­tos­sa oli­vat vain moot­to­ria­jo­neu­vois­sa kuol­leet. Myös kevyen lii­ken­teen 11 kuol­lees­sa oli itse­mur­hia (hyp­py rekan eteen) ja sai­raus­koh­tauk­sia (kum­pi­kin kuo­li pyö­räil­les­sään, the way to go).

  1. Pek­ka Taipale
   On var­maan­kin niin, että kola­rin syy­hyn, sii­hen, että kak­si autoa osuu toi­siin­sa tai auto suis­tuu tiel­tä, vai­kut­ta­vat ennen kaik­kea muut syyt kuin nopeus, mut­ta vaa­tii fanaat­tiis­ta miel­tä väit­tää, ettei seu­rauk­siin oli­si mitään vai­ku­tus­ta sil­lä, mil­lä nopeuk­sil­la ne tapahtuivat.

 205. On myös­kin mel­ko fanaat­tis­ta väit­tää, että onnet­to­muus on lii­ken­teen mie­les­sä “vir­he”, kun joku pai­naa suo­ran alus­sa kaa­sun poh­jaan ja ajaa sit­ten päin vas­taan­tu­le­vaa rek­kaa. Niin, kyl­lä, suur­ta nopeut­ta tar­vi­taan, jot­ta itse­mur­ha onnis­tui­si täl­lä taval­la, mut­ta jos autot eivät kul­ki­sin niin kovaa, niin sit­ten sui­si­di teh­täi­siin esim. hyp­pää­mäl­lä junan eteen. Oli­si­ko se syy sii­hen että pen­do­li­no­jen pitää mat­ka­ta enin­tään 20 km/h?

  1. Pek­ka, pidät­kö nyt ihan oikeas­ti vata­väi­tet­tä­si loo­gi­se­na? Vaik­ka 10 % lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta oil­kiusi itse­mur­hia, oikeut­taa­ko se nuo 90 % muis­ta kuolemia?

 206. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  S‑W
  Ha-ha. Et tai­da tie­tää, miten Koi­jär­vel­lä toi­mit­tiin. Sin­ne ei men­ty salaa yön pimey­des­sä naa­mioi­tu­nei­na vaan erit­täin jul­ki­ses­ti tele­vi­sio­ka­me­roi­dan seu­ra­tes­sa. Polii­sil­la oli kyl­lä kaik­ki tie­to sii­tä, mitä Koi­jär­vel­lä teh­dää ja kuka teki. Jul­ki­suus oli suu­ri osa toi­min­nan strategiaa.

  Se jul­ki­suus pitää ensin hank­kia, ja se on vai­ke­aa jos ne tahot joil­la on peli­merk­ke­jä kiin­ni mie­le­no­soi­tuk­sen koh­tees­sa tai mui­ta int­res­se­jä estää nega­tii­vi­nen jul­ki­suus, pys­ty­vät torp­paa­maan kaik­ki mie­le­no­soi­tus­ta edesl­tä­vät suun­nit­te­lu­ko­koon­tu­mi­set. Jaa miten­kä, no seu­raa­mal­la epäil­ty­jen ter­ro­ris­tien liik­ku­mis­ta ja otta­mal­la säi­löön ‘syy­tä epäil­lä’ taik­ka ‘rikok­sel­ta ja häi­riöl­tä suo­jaa­mi­sek­si’ aina tar­vit­taes­sa, ei vält­tä­mät­tä koko konk­ka­ronk­kaa, mut­ta avain­hen­ki­löt. ‑Suo­mes­sa polii­sin kiin­niot­to-oikeus ilman pidä­tys­tä, on edel­leen euroo­pan laajimpia.

 207. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Voi­tai­siin, mut­ta ei voi­da. Kaik­ki kän­ny­kän val­mis­ta­jat, jot­ka toi­mi­vat Yhdys­val­lois­sa, ovat Pat­riot Actin alai­sia, eli ne ovat sitou­tu­neet sii­hen, että viran­omais­ten toi­min­taa pahuu­den voi­mien (ter­ro­tis­tit, rost­vot, voi­man rakas­ta­jat, vää­rän puo­leen kan­nat­ta­jat ym.) toi­min­taa voi­daan seu­ra­ta vaivatta. 

  Soit­to­tie­to­ja ei tal­le­te­ta kän­ny­köi­hin vaan ope­raat­to­rei­den tie­to­kan­toi­hin. Jokai­ses­ta puhe­lus­ta teh­dään call detail record (CDR). NSA:n mas­saur­kin­ta perus­tuu nime­no­maan pää­syyn näi­hin tie­to­kan­toi­hin (minul­la ei ole mitään tavan­omais­ta tie­dus­te­lu­toi­min­taa vas­taan, jos­sa pien­tä mää­rää yksi­löi­tä seu­ra­taan esim. vale­tu­kia­se­man avul­la. Ongel­ma syn­tyy sii­nä vai­hees­sa kun mas­saur­kin­ta muut­tuu hel­pok­si ja on vain pie­nen pää­tök­sen takana) .

  Jos Suo­mes­sa tai EU:ssa teh­dään laki joka vel­voit­taa ope­raat­to­rit muut­ta­man CDR:n sisäl­töä ja rajoit­ta­maan tal­len­nusai­kaa niin että yksi­tyi­syys mak­si­moi­tuu, Yhdys­val­loil­la ei ole tähän mitään sanomista. 

  Tämän­het­ki­nen EU:n data reten­tion direc­ti­ve itse asias­sa pakot­taa kerää­mään ja säi­lyt­tä­mään pal­jon tie­toa polii­se­ja var­ten (Madri­din ja Lon­toon pom­mi-isku­jen aiheut­ta­ma irra­tio­naa­li­nen paniik­ki­reak­tio). Tätä pitäi­si muuttaa.

  1. Kän­ny­köi­den puhe­lut oli­si mah­dol­lis­ta sala­ta niin, ettei ulko­puo­li­nen pys­ty nii­tä kuun­te­le­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä.

 208. Toi­saal­ta ajo­kor­tit­ta aje­taan jat­ku­vas­ti. On tot­ta kai lai­ton­ta, tulee ran­gais­tus, jos jää kiin­ni. Usein ovat muu­ten­kin elä­män var­jo­puo­lel­la. Eikä kor­til­la aje­ta vaan autolla.
  Alko­ho­li tap­paa tuhan­sia vuo­sit­tain, pal­jon myös tien pääl­lä. Moni rat­ti­juop­po on kor­ti­ton. Eikö pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa oli­si vai­kut­taa alko­ho­lin saa­ta­vuu­teen, esi­mer­kik­si kaik­ki alko­ho­li takai­sin Alkoon, kuten 1960-luvulla?

 209. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiil.
  Aja­tel­laan­poa että toi­vo­ma­si nopeus­ra­joi­tus­ten nos­to tuot­tai­si “vain” 50 ruu­mis­ta lisää vuo­des­sa. (Tai 50 ruu­mis­ta enem­män, kun nopeus­ra­joi­tuk­sia ei alen­ne­ta) Sinus­ta se oli­si ihan ok. 

  50 on aika pal­jon. Itse en nimit­täin nos­tai­si nopeuk­sia juu­ri­kaan muu­al­la kuin moot­to­ri­teil­lä ja siel­lä haluai­sin ottaa sää­ti­lan­teen ja lii­ken­ne­mää­rän huo­mioi­vat muut­tu­vat nopeu­det käyt­töö koko mat­kal­la TKUHKITRE. Jos moot­to­ri­tei­den huip­pu­no­peus nos­tet­tai­siin 140 km/h tasol­le (joka oli­si käy­tös­sä ainoas­taan kesä­ai­kaan, pou­ta­sääl­lä, ja kun lii­ken­ne­vir­ta on vähäi­nen — muut­tu­vin rajoi­tuk­sin) en usko, että täm­möi­nen uudis­tus lisäi­si kuo­lo­nuh­rien mää­rää, moot­to­ri­tiel­lä kun ei ole vastaantulijoita.

  Ja jos oikeas­ti pel­käi­sim­me, että siel­tä tulee taas se yksi höpe­rö pap­pa­rai­nen pois­tu­mis­ram­pil­ta sisään (kos­ka hänel­tä ei ole ymmär­ret­ty taka­va­ri­koi­da kort­tia vie­lä) voi­tai­siin­han pois­tu­mis­ramp­pei­hin aset­taa jota­kin tek­niik­kaa, joka tun­nis­taa, jos siel­tä menee auto vää­rään suun­taan. Tie­to täs­tä voi­tai­siin lähet­tää alue­hä­ly­tys­kes­kuk­seen tai tie­dol­la voi­tai­siin auto­maat­ti­ses­ti vai­kut­taa moot­to­ri­tien muut­tu­viin rajoituksiin.

  En usko, että oikeas­ti äly­käs tek­niik­ka moot­to­ri­teil­lä aiheut­tai­si yhtään lisää kuol­lei­ta. Uskoi­sin, että sil­lä voi­si jopa pelas­taa jon­kun, jos­kus. Tus­kin kovin mon­taa pelas­tet­ta­vaa, kos­ka moot­to­ri­tiet ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti tur­val­li­sim­pia tei­tä koko maas­sam­me, nopeu­des­ta huolimatta.

  Pidän väit­tä­mää­si sii­tä, että ei-taa­ja­mien nopeus­ra­joi­tuk­sien osuus lii­ken­ne­kuo­le­ma­po­tis­ta oli­si 50 hen­keä, rehel­li­ses­ti, täy­sin absur­di­na. Sik­si en ala vah­vis­ta­maan aja­tus­ta sii­tä, että “se on ok”. Se ei ole “ok”. Se on “ladat­tu kysymys”.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mitä luli­sit tapah­tu­van, jos nuo 50 tie­det­täi­siin etu­kä­teen, Ilta­sa­no­mat teki­si­vät jut­tu­ja heis­tä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, mil­tä tun­tuu uhra­ta elä­män­sä nii­den sekun­tien hyväk­si, joi­ta lii­ken­tees­sä voi­te­taan. Ilta­leh­ti pani­si vähän parem­mak­si. Oli­si kuvat uhrien lap­suu­des­ta, ja pie­nis­tä lap­sis­ta, jot­ka on tuo­mit­tu menet­tä­mään äitin­sä ja niin edelleen. 

  Eli nyt pitäi­si rea­goi­da tun­teel­la eikä jär­jel­lä? Kyl­lä minä tie­dän, että sii­tä tuli­si hys­te­ria ja sitä ei hyväk­syt­täi­si vaik­ka se pitäi­si­kin hyväksyä.

  Tun­nut pro­mo­toi­vat tun­ne­pi­tois­ta reak­tio­ta tähän asi­aan vetoa­mal­la sii­hen, että me tie­täi­sim­me uhrit, ja tun­ti­sim­me hei­dät — joko hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai siten, että ilta­päi­vä­leh­det uuti­soi­si­vat heis­tä ennen hei­dän kuolemaansa.

  Sal­li­net, että palau­tan dilem­man sinul­le takai­sin, ja ehkä ymmär­rät min­kä takia minä pre­fe­roin kyl­mää ratio­na­lis­mia yli tun­ne­pi­toi­sen reaktion:

  Kuvi­tel­laan, että on tapah­tu­mas­sa mur­ha. Raa­ka, veri­nen mur­ha. Sano­taan vaik­ka rais­kaus­mur­ha, kos­ka rais­kaus syn­nyt­tää aina lisää tun­tei­ta, kos­ka joi­den mie­les­tä se on jopa fate-wor­se-than-death. Meil­lä on siis sadis­ti­nen rais­kaus­mur­ha. Mut­ta se tapah­tuu vii­kon tai kuu­kau­den pääs­tä. Emme voi ennal­taeh­käis­tä sitä, kos­ka emme tie­dä mil­loin se tapah­tui­si. (No, rea­lis­ti­ses­ti voi­sim­me jär­jes­tää 24/7 suo­je­lun, mut­ta ethän sinä­kään kai hyväk­syi­si vas­taus­ta kysy­myk­seen, että lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa ennal­ta kuo­le­vik­si tie­de­tyt voi­si­vat vält­tää kuo­le­mi­sen­sa ole­mal­la pois­sa lii­ken­tees­tä ole­tet­tu­na kuo­lin­päi­vä­nään. Tämä väis­tä­mät­tö­myys on osa ajatusleikkiä.)

  Me emme tie­dä myös­kään kuka on mur­haa­ja. Vähän kuten elo­ku­vas­sa “Mino­ri­ty Report”, meil­lä on video­ma­te­ri­aa­lia jol­ta­kin oraak­ke­lil­ta uhrin sil­mis­tä käsin ja uhrin nimi — puu­pal­loon kai­ver­ret­tu­na tai kai­ver­ta­mat­ta, mut­ta mur­haa­jan puu­pal­lo puut­tuu (jär­jes­tel­mäs­sä on joko vika, tai mur­haa­ja ei ole väes­tö­re­kis­te­ris­sä. Tai jotakin.)

  No, meil­lä on kui­ten­kin tie­to mur­haa­jan ihon­vä­ris­tä. Kas­vo­ja ei näy. Tämä oraak­ke­lin näkyyn perus­tu­va rikos­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­li vuo­taa jos­ta­kin syys­tä polii­sil­ta ilta­päi­vä­leh­dil­le (kuten tie­dot tup­paa vuo­ta­maan nyky­päi­vän Suo­mes­sa­kin, tosin ilman näi­tä oraakkeleita).

  Miten kuvit­te­li­sit Suo­men kan­san käyt­täy­ty­vät, jos ilta­päi­vä­leh­det sit­ten yksi­tyi­syy­den­suo­jis­ta piit­taa­mat­ta revit­te­li­si­vät kas­vo­ku­via mur­ha­tuk­si tule­vas­ta ihmi­ses­tä, oraak­ke­lin anta­maa video­ku­vaa rais­kauk­ses­ta uhrin sil­mien kaut­ta ja vii­mei­sis­tä het­kis­tä ennen kuo­le­maa? Niin ja toki mukaan kuvat uhrin orvoik­si jää­vis­tä lapsista.

  Mikä oli­si väli­tön reak­tio? Mikä oli­si asen­noi­tu­mi­nen vii­kon tai kuu­kau­den kulut­tua? Vaa­ti­si­ko kan­sa kaik­kien soma­lien kar­koit­ta­mis­ta edus­kun­nal­ta, jot­ta yksi­kään tun­to­merk­kei­hin täs­mää­vä ei voi­si jää­dä suo­rit­ta­maan rikos­taan? Osal­lis­tui­si­vat­ko ihmi­set oman­kä­de­noi­keu­teen maa­han­muut­ta­jia kohtaan?

  Jos mur­ha sit­ten tapah­tui­si oraak­ke­lin ennus­tus­ten mukai­ses­ti, mut­ta kan­san­edus­ta­jat eivät teh­neet mitään kaik­kien maa­han­muut­ta­jien kar­koit­ta­mi­sek­si etu­kä­teen, syn­tyy­kö mie­le­no­soi­tus? Jos oraak­ke­li suo­rit­taa ennus­tuk­sia jat­kos­sa­kin ja ne osoit­tau­tu­vat toteen käy­vik­si, karis­taen vii­mei­set­kin epä­us­kot pro­fee­tan kyvyis­tä, miten kan­sa­lais­ten asen­ne muut­tui­si enti­ses­tään. Tapah­tui­si­ko Suo­mes­sa maa­han­muut­ta­ja­väes­tön kan­san­mur­ha joko oman­kä­de­noi­keu­del­la tai jul­ki­sen val­lan toimesta?

  Niin, sinä­hän puol­sit tun­ne­pe­räis­tä reak­tio­ta ratio­naa­li­sen sijaan. Pahoit­te­len, mut­ta olen täs­sä aja­tus­lei­kis­sä täy­sin eri miel­tä sinun kans­sa­si. Tie­dän kyl­lä miten kan­sa rea­goi­si, mut­ta se ei ole jär­ke­vä tapa rea­goi­da vaan tuhoisa.

 210. Kal­le: Kyse on niin suu­ris­ta talou­del­li­sis­ta ja poliit­ti­sis­ta arvois­ta, että on aivan sama, onko tie­don käyt­töä sank­tioi­tu. Tie­toa käy­te­tään joka tapauksessa. 

  Ei maa­il­ma toi­mi noin. Nyky­ai­ka­na on hyvin vai­kea koo­ta mer­kit­tä­vää lait­to­mas­ti toi­mi­vaa orga­ni­saa­tio­ta jon­ka kaik­ki jäse­net hyväk­sy­vät toi­min­nan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la. Jos on ole­mas­sa kun­nol­li­nen lain­sää­dän­tö sank­tioi­neen, kaik­ki orga­ni­saa­tion jäse­net kyke­ne­vät näke­mään mis­sä menee lait­to­man toi­min­nan raja. Vaik­ka joh­don moraa­li jous­tai­si­kin, kiin­ni­jää­mi­nen on vain yhdes­tä pil­liin­vi­hel­tä­jäs­tä kiin­ni. Tämä on aika toi­mi­va pelo­te (vrt. kartellilainsäädäntö).

  Val­tioi­den väli­ses­sä toi­min­nas­sa tie­ten­kään sank­tiot eivät päde, mut­ta altis­tu­mi­nen ulkoi­sel­le tie­dus­te­lul­le on lopul­ta pal­jon pie­nem­pi uhka kuin val­tion sisäi­sen luot­ta­muk­sen ja moraa­lin mureneminen.

 211. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ajat­te­lit­ko uhra­ta jon­kun per­heen­jä­se­ne­si? Jos et aja­tel­lut, mik­si jon­kun toi­sen pitäisi?

  Nyt alkaa mene­mään kyl­lä aika heik­ko­ta­soi­sek­si — kas kun et vie­lä lisän­nyt mukaan bus­si­las­til­lis­ta päiväkoti-ikäisiä…

  1. Poth1ue1
   Mitä muu­ta voi sanoa ihmi­sel­le, joka ilmoit­taa, että hänen oikeu­ten­sa ajaa lujaa on niin tär­keä, että muu­ta­ma­kym­men­tä kuol­lut­ta on sii­tä pie­ni hinta.

 212. 1% ihmi­sis­tä tekee yli 60% väkivaltarikoksista.

  Kuka on niin tois­ten fyy­si­ses­tä ter­vey­des­tä piit­taa­ma­ton, että ei halua lait­taa näi­tä hen­ki­löi­tä turvasäilööön? 

  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1386648550964

  Tulok­set osoit­ti­vat, että väki­val­ta­ri­kok­sis­ta tuo­mi­tut kat­toi­vat vain nel­jä pro­sent­tia väes­tös­tä. Heis­tä 26 pro­sent­tia, eli hie­man yli 23 000 ihmis­tä, oli rikok­se­nuusi­joi­ta, eli hei­dät oli tuo­mit­tu väki­val­ta­ri­kok­sis­ta vähin­tään kol­me ker­taa. Näin ollen yksi pro­sent­ti väes­tös­tä oli vas­tuus­sa 63 pro­sen­tis­ta väkivaltarikoksia.

 213. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiil.
  Aja­tel­laan­poa että toi­vo­ma­si nopeus­ra­joi­tus­ten nos­to tuot­tai­si “vain” 50 ruu­mis­ta lisää vuo­des­sa. (Tai 50 ruu­mis­ta enem­män, kun nopeus­ra­joi­tuk­sia ei alen­ne­ta) Sinus­ta se oli­si ihan ok.
  ‘snip’

  Kyl­lä se on ihan OK — kos­ka ruu­mii­ta ei tule lisää, vaan vähem­män. Kum­ma kun Suo­mes­sa ei usko­ta Ruot­sin, Tans­kan, USAn ym. esi­merk­kiä, vaan mie­luim­min omia kuvi­tel­mia — usko­mus­hoi­toa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kustannuksella!

 214. En ymmär­rä argu­ment­tia, että yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta ei tar­vit­si­si välit­tää sen takia, kos­ka muis­sa­kin jär­jes­tel­mis­sä on urkin­nan mah­dol­lis­ta­via tietokantoja. 

  Mitä enem­män on jär­jes­tel­miä jois­sa käsi­tel­lään arka­luon­tei­sia tie­to­ja niin sitä toden­nä­köi­sem­pää on myös nii­den vuo­ta­mi­nen tai väärinkäyttö.

 215. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­ny­köi­den puhe­lut oli­si mah­dol­lis­ta sala­ta niin, ettei ulko­puo­li­nen pys­ty nii­tä kuun­te­le­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä. 

  Kyl­lä saa: kts. esim http://www.cryptophone.de/, http://securemobile.me tai http://www.cellcrypt.com/ Usei­ta mui­ta­kin val­mis­ta­jia ja sovel­luk­sia useim­piin puhe­li­miin löy­tyy. Itse asias­sa GSM puhe­lut ovat salat­tu­ja, mut­ta salaus on help­po purkaa. 

  Aina­kin suo­ma­lais­ten minis­te­rien ja monien yri­tys­joh­ta­jien luu­li­si käyt­tä­vän täl­läi­siä puhe­li­mia. Yhdys­val­to­jen, Englan­nin ja Venä­jän suur­lä­he­tys­töt ovat aivan kes­kus­tas­sa ja katot voi olla täyn­nä pii­lo­tet­tu­ja sig­naa­li­tie­dus­te­lu­vä­li­nei­tä. Voi hel­pos­ti käy­dä Merkelit. 

  Kyse on pal­jol­ti stan­dar­deis­ta. Suo­men pitäi­si ajaa stan­dar­de­ja ja lake­ja jot­ka suo­jaa­vat yksi­lön­va­paut­ta EU:ssa. Puhe­lin­val­mis­ta­jil­le ei oli­si iso­kaan jut­tu lisä­tä pro­to­kol­liin vah­va salaus joka menee auto­maat­ti­ses­ti pääl­le jos molem­mil­la on tätä tuke­va puhe­lin ja joka toi­mii ilman salaus­ta mai­sa jot­ka eivät sitä salli.

 216. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos hal­ku­taan kat­soa, mikä on nopeu­den roo­li onnet­to­muu­des­sa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaa­vak­si nopeu­dek­si mää­ri­tel­lä sen ajo­neu­von nopeus, jol­la se oli suu­rin. Jos tulen ris­teyk­seen vaeem­mal­ta, vika on minun, mut­ta seur5aus on aivan eri­lai­nen riip­puen sii­tä, mil­lä nopeu­del­la se oikeas­sa ole­va ajaa. Jos nopeus­ra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­kee­ni nopeu­del­la 20 km/h, sel­vi­tään pel­ti­vau­rioil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lie­vä yli­no­peus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeu­del­la 40 km/h., Jäl­ki on aivan toisenlaista.Minun vir­hee­ni oli syy­nä onnet­to­muu­teen, hänen yli­no­peu­ten­sa vammoihin. 

  Näin on. Onnet­to­muuks­sis­sa yleen­sä yksi tuo­mi­tan syyl­li­sek­si. Esim Kon­gin­kan­kaan rek­ka-bus­si­tör­mäyk­ses­sä rekan kul­jet­ta­ja tuo­mit­tiin syyl­li­sek­si, kos­ka rekan perä­vau­nu oli lui­su­nut vää­räl­le puo­lel­le tie­tä, mut­ta meneh­ty­neen lin­ja-auton kul­jet­ta­jan toi­men­pi­teil­lä ei oikeus­kä­sit­te­lyn osal­ta ollut mitään mer­ki­tys­tä vaik­ka hän ajoi yli 100 km/h tiel­lä jol­la oli 80 km/h nopeus­ra­joi­tus, eikä ehti­nyt jar­rut­taa lin­ja-autoa riit­tä­väs­ti kun näki että vaa­ra­ti­lan­ne oli edessä.

  1. Tai kun vii­si nuor­ta kuo­li tul­tu­aan sivu­tiel­tä rek­ka-auton eteen, joka ajoi 60 km/h nopeus­ra­joi­tusa­lu­eel­la 88 km/h.

 217. Pek­ka Tai­pa­le: Käsii­ni löy­tyi leh­ti­pi­nos­ta ensim­mäi­se­nä Moot­to­ri-leh­te­nä hei­nä­kuun nume­ro, jos­sa käsi­tel­tiin hei­nä-elo­kuun 2012 kaik­ki kuo­lon­ko­la­rit. Tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­dol­la luo­kit­te­lu näi­den kah­den kuu­kau­den aikai­sis­ta 42 kuolemasta:

  Ajo­vir­heis­tä joh­tu­vat kola­rit: 14
  Tör­keä piit­taa­mat­to­muus (vah­va huma­la­ti­la, suu­ri yli­no­peus tms): 9
  Nukah­dus: 3
  Ajo­neu­vos­sa mer­kit­tä­vää vikaa: 2
  Toden­nä­köi­ses­ti itse­mur­ha: 9
  Kuo­li lii­ken­tees­sä muu­ten vain: 5

  Tämö siis kos­ki hei­nä-elo­kuu­ta kun kelit ja valais­tuso­lo­suh­teet ovat erin­omai­set. Mil­tä näyt­tä­vät jou­lu-maa­lis­kuun lukemat?

  Mik­si autot yleen­sä läh­tee liuk­kaal­la lui­su­maan vas­taan­tu­le­van kais­tal­le tai ojaan?

 218. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tou­ko miet­ti­nen. Olen aivan eri miel­tä sii­tä, onko oikein pro­fi­loi­da kul­jet­ta­jia, jot­ka muo­dos­ta­vat muil­le huo­mat­ta­van kuolemanriksin. 

  Niin­pä. Mie­lui­ten vie­lä GPS-seu­ran­nan kei­noin. Se ei ole­kaan jää­nyt epä­sel­väk­si. Päin­vas­toin, jos jol­la­kul­la vie­lä oli naii­via uskoa sii­hen, että Soi­nin­vaa­ra puhuu tot­ta sanoes­saan, että “lai­te vain lähet­täi­si sum­man” vero­tus­tar­pei­siin, niin eikö­hän tämä kes­kus­te­lu jo osoi­ta kai­kil­le, että Vih­rei­den tut­tu sala­mi­tak­tiik­ka täs­sä­kin on käy­tös­sä. Kun pää on saa­tu auki, “pro­fi­loin­ti” odot­taa jo nur­kan taka­na ja mitä kaik­kea muu­ta auto­jen etä­hi­das­ta­mi­ses­ta säh­kös­hok­kei­hin sitä vie­lä keksitäänkään.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  On oikein vie­dä kort­ti demen­ti­koil­ta tai hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät juu­ri näe eteen­sä, on oikein vie­dä kort­ti niil­tä, joi­den alko­ho­li­riip­pu­vuus on sitä luok­kaa, ettei­vät he ole kos­kaan ajokunnossa 

  No joo, toden­nä­köi­ses­ti moni­kin voi alle­kir­joit­taa tämän…

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ja on oikein vie­dä kort­ti niil­tä, jot­ka ovat kyvyt­tä­miä sää­tä­mään auton­sa nopeu­den oikeak­si. Jos ei osaa aja autoa, ei pidä ajaa autoa. 

  …mut­ta sit­ten (sinän­sä reto­ri­ses­ti kek­se­li­ääs­ti) rin­nas­te­taan­kin yllä mai­ni­tut fyy­si­sel­tä suo­ri­tus­ky­vyl­tään rajoit­tu­neet hen­ki­löi­hin, jot­ka “ovat kyvyt­tö­miä” aja­maan aina ja kai­kis­sa tilan­teis­sa nopeus­ra­joi­tus­ten mukaan. Tätä­hän Soi­nin­vaa­ran tavoit­te­le­ma se GPS-perus­tei­nen “profilointi“sakotus tar­koit­tai­si, tai sit­ten polii­sin mie­li­val­taa päät­tää päi­vän fii­lik­sen mukaan, pitää­kö jär­vi­sel­le lait­taa sak­koa, kun loki­tie­dos­to näyt­tää, että nopeus on käy­nyt x sekun­nin ajan 5 km/h yli rajoi­tuk­sen. Kir­joit­tai­sin tuon lauseen mie­luum­min muo­toon “jos ei osaa ajaa autoa, ei pidä sää­tää lake­ja kuvi­tel­len, ettei kukaan muu­kaan osaa”.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mitä luli­sit tapah­tu­van, jos nuo 50 tie­det­täi­siin etu­kä­teen, Ilta­sa­no­mat teki­si­vät jut­tu­ja heis­tä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, mil­tä tun­tuu uhra­ta elä­män­sä nii­den sekun­tien hyväk­si, joi­ta lii­ken­tees­sä voi­te­taan. Ilta­leh­ti pani­si vähän parem­mak­si. Oli­si kuvat uhrien lap­suu­des­ta, ja pie­nis­tä lap­sis­ta, jot­ka on tuo­mit­tu menet­tä­mään äitin­sä ja niin edel­leen. Ja tämän jul­ki­suu­den jäl­keen jär­jes­tet­täi­siin kan­sa­nää­nes­tys, ovat­ko nuo voi­te­tut sekun­nit noi­den 50 ihmis­hen­gen arvoisia.Lyödäänkö vetoa, miten kan­sa­nää­nes­tys päättyisi?
  Nyt tie­tys­ti sanot, että on ihan eri asia arpoa 50 kuol­lut­ta nii­den sekun­tien hyväk­si kuin mää­rä­tä ne ennal­ta. Perus­te­le, miksi.
  Ajat­te­lit­ko uhra­ta jon­kun per­heen­jä­se­ne­si? Jos et aja­tel­lut, mik­si jon­kun toi­sen pitäisi? 

  Timo Soi­nia hau­ku­taan usein popu­lis­tik­si, mut­ta kyl­lä on Soi­nin jutut aika kevyt­tä kau­raa tähän argu­men­toin­tiin ver­rat­tu­na. Mitä luu­li­sit tapah­tu­van jos yleen­sä­kin tie­det­täi­siin etu­kä­teen, mitä tule­vai­suu­des­sa tapah­tuu? Var­maan­kin onnet­to­muuk­sien mää­rä vähe­ni­si rajus­ti, ja aika moni jät­täi­si liput osta­mat­ta juu­ri sil­le len­nol­le, joka puto­aa mereen. Mut­ta onko täl­lai­nen poh­dis­ke­lu kovin­kin rele­vant­tia? Mehän arvom­me joka päi­vä, kuka sel­vi­ää iltaan asti, ja eri­lais­ten onnet­to­muuk­sien sekä estet­tä­vien sai­rauk­sien uhre­ja on koko jouk­ko enem­män kuin liikenteessä.

  Soi­nin­vaa­ra­lai­sit­tain esitettynä:

  sinä­hän olet kan­san­edus­ta­ja, mik­set tee kaik­kea voi­ta­vaa­si sen eteen, että lii­ken­ne kiel­let­täi­siin koko­naan!?!? Voi­sit PELASTAA 300 hen­keä vuo­des­sa ja olla oikea arka­dian­mäen oskar schind­ler, mut­ta et halua kos­ka olet kyy­ni­nen rois­to, jol­le on tär­keäm­pää se, että saat lähi­kau­pas­ta tuo­ret­ta autol­la­kul­je­tet­tua lei­pää, kuin las­ten turvallisuus.

  Oli­ko riit­tä­vän tun­tei­siin vetoa­vaa? “Mitä muu­ta voi sanoa” ihmi­sel­le, joka voi­si halu­tes­saan teh­dä lakia­loit­teen nopeus­ra­joi­tus­ten tun­tu­vas­ta las­ke­mi­ses­ta tai (edes yksi­tyi­sen) lii­ken­teen kiel­tä­mi­ses­tä, mut­ta ei tee sitä? Nih.

  Vähän vaka­vam­min, esi­mer­kik­si ase­vel­vol­li­suut­ta voi­daan perus­tel­la aivan samal­la tavoin: “kaik­ki” jou­tu­vat sen suo­rit­ta­maan ja sota­ti­lan­tees­sa var­mas­ti tulee ruu­mii­ta — vie­lä­pä enem­män kuin tie­lii­ken­tees­sä — mut­ta sil­ti koko­nai­suu­den kan­nal­ta on parem­pi, että jokai­nen osal­lis­tuu kyky­jen­sä mukaan, vaik­ka var­mas­ti tie­de­tään, että jot­kut jou­tu­vat­kin uhraa­maan perheenjäsenensä.

  Ja ennen kuin joku alkaa nil­lit­tää sii­tä, miten emme ole sodas­sa, niin yhteis­kun­nan koko­nais­hy­vin­voin­nil­le, elin­ta­sol­le ja BKT:lle toi­mi­va lii­ken­ne on aivan yhtä tär­ke­ää kuin maan­puo­lus­tus sodan aikana.

  Lopuk­si on todet­ta­va, että minun on hyvin vai­ke­aa uskoa, että esi­mer­kik­si mot­to­ri­tei­den nopeus­ra­joi­tus­ten nos­to 10 km/h ja/tai niil­lä tal­vi­ra­joi­tus­ten kor­vaa­mi­nen pel­käs­tään sään mukaan sää­ty­vil­lä rajoi­tuk­sil­la joh­tai­si 50 lisä­kuo­le­maan lii­ken­tees­sä vuo­si­ta­sol­la. Mihin täl­lai­nen väi­te perustuu?

  1. sunimh
   Onko sinus­ta rehel­lis­tä vää­ris­tää toi­sen sano­mis­ta? Jos anon, ettei tuon jär­jes­tel­män pidä lähet­tää vira­noin­mai­sil­le muu­ta tie­toa kuin euro­mää­rät ja että on oikein pois­taa lii­ken­tees­tä jat­ku­vas­ti yli­no­peut­ta aja­vat kul­jet­ta­jat, miten fvoit rehel­li­ses­ti väit­tää, että tar­koi­tan, että se teh­täi­siin tämän gsm-seu­ran­nan avul­la. Monis­sa mais­sa on käy­tös­sä pis­tey­tys, kun hank­kii riit­tä­vän mon­ta vir­he­pis­tet­tä, kort­ti menee hyl­lyl­le. Esi­mer­kik­si Ranhs­kas­sa on täl­lai­nen, muis­taak­se­ni. Sii­hen riit­tä­vä tyl­lä ihan taval­li­set pel­ti­po­lii­sit, eri­tyi­ses­ti kun nii­tä ollaan nyt lait­ta­mas­sa olen­nai­ses­ti lisää.

 219. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kän­ny­köi­den puhe­lut oli­si mah­dol­lis­ta sala­ta niin, ettei ulko­puo­li­nen pys­ty nii­tä kuun­te­le­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä.

  Roh­ke­nen olla sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että Suo­men lain­sää­dän­tö ei sitä kiel­lä (vies­ti­lii­ken­teen vah­vaa salaa­mis­ta ml. kännykkäpuhelut).

 220. Mik­si jää­dä tähän? Kiel­le­tään kätei­sen käyt­tö, kuten on ehdo­tet­tu. Sit­ten voi lait­taa progres­sii­vi­sen hait­ta­ve­ron makei­sil­le, tupa­kal­le, alko­ho­lil­le, HK:n sini­sel­le jne. Voi­daan seu­ra­ta ras­van ja soke­rin kulu­tus­ta ja kone hälyt­tää vie­mään polii­si­voi­min lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen, jon­ka tekee auto­maat­ti ja mää­rää kapal­li­sen lääk­kei­tä. Tupa­kan ja alko­ho­lin ostot välit­ty­vät las­ten­suo­je­lun tie­to­jär­jes­tel­miin, jois­ta käsin voi­daan ohjel­moi­da tar­kis­ta­va koti­käyn­ti, jne jne. Osmoi­lun mah­dol­li­suu­det ovat rajattomat.

 221. Tämä kes­kus­te­lu kar­kaa nyt aiheesta.

  Minus­ta kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, pyrim­me­kö tur­vaa­maan Perus­tus­lain 10 § mukai­ses­ti yksi­tyi­syyt­tä vai mur­ram­me­ko sitä mää­rä­tie­toi­ses­ti pala-palal­ta val­tio­val­lan­kin tahol­ta ja viran­omais­ten toi­mes­ta (kuten tähän saak­ka­kin on tapahtunut).

  Itse suo­je­li­sin jäl­jel­lä ole­vaa yksi­tyi­syyt­tä, pyr­ki­sin sitä jopa vah­vis­ta­maan ja antai­sin ihmis­ten itse päät­tää pal­jon­ko pal­jas­ta­vat ja kenel­le pal­jas­ta­vat. Toi­nen vaih­toeh­to on läh­teä kes­kus­te­le­maan Perus­tus­lain 10 § tarpeellisuudesta.

  Kilo­met­ri­ve­roa en sinän­sä vas­tus­ta, mikä­li vero­ja pää­te­tään kerä­tä tuos­ta koh­das­ta. Keräys voi­daan toteut­taa toi­mi­vas­ti ja edul­li­sem­min ilman GPS seurantaakin. 

  Nyt muu­ta kuin GPS seu­ran­taan perus­tu­vaa käy­tön­mu­kais­ta vero­tus­ta ei edes pyy­det­ty sel­vit­tä­mään. Iso­ve­lia­sen­net­ta­ko hal­li­tuk­ses­sa vai mikä lie­nee agen­da taustalla?

 222. Jos EU:eta on hyö­tyä, juu­ri km-veron kala­ti­sis­sa asiois­sa yhtei­set stan­dar­dit ja raja­pin­nat ovat tar­peen. Samal­la ne ede­saut­ta­vat tie­to­suo­jaa ja hyö­ty­jen saamista.

  Suo­mi tai Poh­jois­maat ver­sio km-veros­ta ei ole kau­hean kiin­nos­ta­va vaih­toeh­to. (Täs­sä yhtey­des­sä km-vero on siis se infra­struk­tuu­ri jol­la vero kerä­tään, veron taso ja muu vas­taa­va on toki kan­sal­li­nen asia.)

 223. Simo: Minus­ta kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, pyrim­me­kö tur­vaa­maan Perus­tus­lain 10 § mukai­ses­ti yksi­tyi­syyt­tä vai mur­ram­me­ko sitä mää­rä­tie­toi­ses­ti pala-palal­ta val­tio­val­lan­kin tahol­ta ja viran­omais­ten toi­mes­ta (kuten tähän saak­ka­kin on tapahtunut).

  Tämä ei ole yksi­no­maan perus­tus­la­kiin liit­ty­vä kysy­mys vaan oikeus naut­tia yksi­tyis- ja per­he-elä­män kun­nioi­tuk­ses­ta on tur­vat­tu myös ihmi­soi­keu­te­na mm. Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­muk­ses­sa: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063#id2183724

  On jok­seen­kin kum­mal­lis­ta, että Olli­lan työ­ryh­mä on koko­naan sivuut­ta­nut yksi­tyi­syy­se­lä­män suo­jan ihmi­soi­keu­te­na, ja sii­tä aiheu­tu­vat rajoit­teet yksi­tyi­syy­den­suo­jaa louk­kaa­vien jär­jes­tel­mien toteuttamiselle.

  Eikö Suo­mes­sa enää koe­ta ihmi­soi­keuk­sien kun­nioit­ta­mis­ta tarpeellisena?

  1. On jok­seen­kin kum­mal­lis­ta, että Olli­lan työ­ryh­mä on koko­naan sivuut­ta­nut yksi­tyi­syy­se­lä­män suo­jan ihmi­soi­keu­te­na, ja sii­tä aiheu­tu­vat rajoit­teet yksi­tyi­syy­den­suo­jaa louk­kaa­vien jär­jes­tel­mien toteuttamiselle.

   KOKONAAN SIVUUTTANUT? Olet­ko lukenu7t koko raport­tia? Sii­nä on täs­tä asias­ta aika pal­jon poh­din­taa. Hei­dän mal­lin­sa on, että tuo mötik­kä lähet­tää viiäs­tet­ty­nä tie­dot hen­ki­lö­koh­tai­sel­le tilil­le (kan­sa­lais­ti­li) jos­ta viran­omais­ten käyt­töön lähe­te­tään vain euro­mää­rä. Tuol­lai­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen tili on yhtä hen­ki­lö­koh­tai­u­nen kuin pank­ki­ti­li. Var­maan­kin sen ysk­tyi­syys voi­daan mur­taa samoin perus­tein, kun kotii­si saa­daan aset­taa kuun­te­lu­lait­teet tai puhe­lin­ta­si saa­daan kuun­nel­la. Raja­na on eräin poik­keuk­sin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.
   Minä teki­sin sen toi­sin niin, että tuo mötik­kä pitää yksi­tyi­set tie­dot sisäl­lään ja lähet­tää ulos vain euro­mää­rän ihan vaan sen takia, että vaka­vis­sa rikok­sis­sa yksi­tyi­syys voi­daan mur­taa niin monel­la taval­la, ettei tut­kin­nal­lis­ta hyöt­tyä täs­tä enää oli­si — eihän kukaan muu­ten­kaan läh­de pank­ki­ryös­töön omal­la autol­laan, jos­sa on rekisterinumero.
   Sitä ei var­maan­kaan voi­e­da estää, että ihmi­set alka­vat aset­taa seu­ran­ta­lait­tei­ta omaan autoon­sa ihan vain var­kau­den varal­ta ja puo­li­so­aan vakoillakseen.

 224. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko sinus­ta rehel­lis­tä vää­ris­tää toi­sen sano­mis­ta? Jos anon, ettei tuon jär­jes­tel­män pidä lähet­tää vira­noin­mai­sil­le muu­ta tie­toa kuin euro­mää­rät ja että on oikein pois­taa lii­ken­tees­tä jat­ku­vas­ti yli­no­peut­ta aja­vat kuljettajat, 

  Onko sinus­ta rehel­lis­tä siir­rel­lä maa­li­tolp­pia miten sat­tuu? Etkö­hän itse­kin tie­dä, että ske­naa­rio­si sta­si­mok­ku­las­ta, joka lähet­tää verot­ta­jal­le vain yhteiss­sum­man, ei tule kel­paa­maan mil­le­kään viran­omai­sel­le. Kyse on vain kes­kus­te­lua sivu­rai­teil­le ohjaa­vas­ta “red herring”-argumentista.

  Huo­mat­ta­vas­ti toden­nä­köi­sem­pää on, että sta­si­mok­ku­la lähet­täi­si tie­dot liik­ku­mi­ses­ta lähes reaa­liai­kai­ses­ti tie­to­kan­taan, jos­ta haluk­kaat viran­omai­set pää­si­si­vät teke­mään tar­peel­li­sik­si kat­so­mi­aan haku­ja käy­tän­nös­sä rajoi­tuk­set­ta. Kuin­ka olla­kaan, täs­sä ske­naa­rios­sa kan­nat­ta­ma­si yli­no­peus­pro­fi­loin­ti oli­si var­sin helppoa.

  Kysäi­sin muu­ten tuos­sa ylem­pä­nä, että pitäi­si­kö GPS-vero kuo­pa­ta, jos yksi­tyi­syy­den­suo­jaa ei voi­da tur­va­ta hyväksyttävästi.

 225. Osmo Soi­nin­vaa­ra: KOKONAAN SIVUUTTANUT? Olet­ko lukenu7t koko raport­tia? Sii­nä on täs­tä asias­ta aika pal­jon pohdintaa.

  Kyl­lä olen luke­nut, ja siel­lä on todel­la­kin pal­jon hyvää poh­din­taa. Siel­lä mm. tode­taan, että täy­sin ano­ny­mi­soi­tu­kin paik­ka­tie­to on arka­luon­tois­ta, sil­lä muu­ta­ma havain­to päi­väs­sä riit­tää käy­tän­nös­sä hen­ki­lön yksi­kä­sit­tei­seen tunnistamiseen. 

  Kysei­sen poh­din­nan vaka­va puu­te onkin juu­ri sii­nä, että Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­mus on sivuu­tet­tu rapor­tis­sa koko­naan. Sen enem­pää sopi­muk­seen kuin sii­tä teh­tyi­hin tul­kin­toi­hin ei ote­ta mil­lään tavoin kantaa.

 226. Osmo Soi­nin­vaa­ra: KOKONAAN SIVUUTTANUT? Olet­ko lukenu7t koko raport­tia? Sii­nä on täs­tä asias­ta aika pal­jon poh­din­taa. Hei­dän mal­lin­sa on, että tuo mötik­kä lähet­tää viiäs­tet­ty­nä tie­dot hen­ki­lö­koh­tai­sel­le tilil­le (kan­sa­lais­ti­li) jos­ta viran­omais­ten käyt­töön lähe­te­tään vain euromäärä.

  Rapor­tis­sa: Ajo­neu­von omis­ta­ja = kan­sa­lais­ti­lin hal­ti­ja, mut­ta sehän on eri kuin ajo­neu­von kuljettaja.

  Kyl­lä Olli­lan rapor­tis­sa on käsit­teet ilmei­sen tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti unohdettu.

  Kuka hal­lin­noi kan­sa­lais­ti­liä tai kenel­lä on sii­hen lopul­ta pää­sy? Viran­omai­sil­la. Ihan yhtä jär­je­tön jut­tu kuin ter­veys­tie­to­jen kerää­mi­nen kes­ki­tet­tyyn kan­taan asiat­to­mien pällisteltäväksi.

  Seu­ran­ta­lait­tei­ta voi jokai­nen asen­taa mikä­li halu­aa, mut­ta en halua, että viran­omai­set nii­tä edellyttävät.

 227. whiic: Luit­ko edes Säre­län blo­gi­kir­joi­tus­ta ennen kuin puhut­te­lit pas­si­voi­vak­si fatalistiksi?

  Ensin­nä­kään en vas­tan­nut blo­gi­kir­joi­tuk­seen vaan tääl­lä ole­vaan kom­ment­tiin ja nime­no­maan lai­nat­tuun osaan.
  Toi­sek­si luin sen eikä siel­lä avat­tu asi­aa mil­lään tavalla.

  Pas­si­voi­vaa fata­lis­mia on pis­tää pau­kut käy­tön val­von­taan ja sal­lia kaik­ki tie­don kerää­mi­nen ja tal­len­nus eli olet­taa ettei mil­le­kään voi mitään muu­ta kaut­ta, mut­ta tilan­ne­han ei suin­kaan ole tämä. Syvä puo­lus­tus on täs­sä­kin paras tapa. Käy­tön val­von­taan jää suh­teel­li­ses­ti enem­män pauk­ku­ja, jos ensin huo­leh­di­taan raken­teis­ta, asen­teis­ta ja lain­sää­dän­nös­tä. Täl­löin jokais­ta detal­jia ei tar­vit­se erik­seen käy­tön tasol­la liti­goi­da vaan täl­lä tasol­la voi­daan kes­kit­tyä nii­hin, jot­ka pää­se­vät muun seu­lan läpi.

  Ongel­ma käyt­töön kes­kit­ty­mi­ses­sä on sii­nä, että tie­don keruu, varas­toin­ti ja jul­kai­se­mi­nen on usein jul­ki­sem­paa kuin tie­don käyt­tö ja nii­hin on vähem­män kana­via kuin käyt­tö­ta­po­ja ja ‑tar­koi­tuk­sia. Niin­pä nii­hin pää­see hel­pom­min kiin­ni ja, jos ne teh­dään vää­rin, ei tar­vit­se enää tut­kia ja ana­ly­soi­da käyt­tö­ta­po­jen oikeu­tus­ta vaan ongel­ma voi­daan pois­taa ja ran­kais­ta läh­tees­tä. Kenel­lä­kään ei ole resurs­se­ja val­voa ja ana­ly­soi­da kaik­kea, jos rajoit­ta­mi­nen tapah­tuu vas­ta käy­tön tasol­la, kos­ka se tapah­tuu jul­ki­suu­des­ta piilossa.

  Toki käyt­tö itses­sään on tär­keä asia ja suun­nit­te­lu­ta­sol­la pitäi­si tie­don­ke­ruu mini­moi­da käyt­tö­tar­peen mukaan ja sen ulko­puo­li­nen käyt­tö­kin sank­tioi­da sekä yleen­sä­kin kysee­na­lais­taa tie­don­ke­ruu. Täs­sä­kin asias­sa läh­de­tään paik­ka­tie­toa kerää­mään aika löy­hin perus­tein ja ylei­sen oikeus­tur­van ja jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den vuok­si jou­du­taan tar­kat tie­dot sit­ten säi­lyt­tä­mään ja yksi­tyi­syyt­tä rapaut­ta­maan vie­lä lisää. Jär­jes­tel­mäs­sä ei ole ole­mas­sa yksin­ker­tais­ta meka­nis­mia, jol­la vir­heel­li­sen tie­don voi­si kiis­tää ilman koko ajo­his­to­rian avaa­mis­ta. Urkin­taa voi siis hel­pos­ti teh­dä teke­mäl­lä jon­kin älyt­tö­män ole­tuk­sen ajo­mää­ris­tä, jol­loin koh­de itse kii­kut­taa täy­det ajo­tie­dot viranomaiselle.

  Polt­toai­neen vero­tus oli­si hel­pom­paa, säi­lyt­täi­si yksi­tyi­syy­den ja posi­tii­vi­se­na lisä­nä se myös ran­kai­si­si hii­li­diok­si­dis­ta ja muis­ta saas­teis­ta. (Tul­lil­le vain vähän lisää resurs­se­ja mah­dol­li­sen ben­sa­ral­lin kuriin saa­mi­sek­si.) Auto­ve­ron­kin voi­si por­ras­taa ajo­mää­rien mukaan, jos tuo rat­kai­su ei kel­paa, jol­loin kat­sas­tus­kont­to­ris­sa voi­si­vat sit­ten vir­ka­vas­tuul­la mui­den teh­tä­vien ohel­la ilmoit­taa luke­mia vero­toi­mis­toon, tms.

  Säre­län ehdot­ta­ma jär­jes­tel­mä on kyl­lä ihan hyvä hyvä lisä, mut­ta zuc­ker­ber­gi­läi­nen kat­san­to­kan­ta on pas­si­voi­vaa fata­lis­mia, joka joh­taa oikeu­den yksi­tyi­syy­teen häviä­mi­seen ja vaik­ka tätä pitäi­si­kin pesu­ve­te­nä, sen muka­na menee väki­sin­kin lapsi.

 228. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  sunimh
  Onko sinus­ta rehel­lis­tä vää­ris­tää toi­sen sano­mis­ta? Jos anon, ettei tuon jär­jes­tel­män pidä lähet­tää vira­noin­mai­sil­le muu­ta tie­toa kuin euro­mää­rät ja että on oikein pois­taa lii­ken­tees­tä jat­ku­vas­ti yli­no­peut­ta aja­vat kul­jet­ta­jat, miten fvoit rehel­li­ses­ti väit­tää, että tar­koi­tan, että se teh­täi­siin tämän gsm-seu­ran­nan avulla. 

  Vää­ris­tää? Sen lisäk­si, että myös Olli Pot­to­nen huo­maut­ti sinul­le aivan samas­ta asias­ta (Olli Pot­to­nen kir­joit­ti 22.12.2013 kel­lo 3:11), minus­ta tuo ket­ju täs­sä kes­kus­te­lus­sa on har­vi­nai­sen sel­keä ja loo­gi­nen, mut­ta esi­te­tään se nyt vie­lä tii­vis­tet­ty­nä täs­sä, ettei muil­le­kaan jää asias­ta epä­sel­vyyt­tä. Ja kysees­sä tie­ten­kin GPS- ei GSM-seuranta.

  Vies­ti 1:

  Evert The Never­Rest:
  Se mitä ajoin takaa, että on hyvin toden­nä­köis­tä, että pik­ku­hil­jaa tätä sinän­sä hyvää sys­tee­miä saa­tet­tai­siin käyt­tää myös auto­maat­ti­seen lii­ken­ten­teen val­von­taan, ja auto­maat­ti­seen sakottamiseen. 

  Vies­ti 2:

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pel­käät, että kilo­met­ri­ve­ro pakog­tai­si sinut nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia. Sii­tä siis ken­kä puristaa. 

  Huom: täs­sä puhut nime­no­maan kilo­met­ri­ve­ros­ta. Kilo­met­ri­ve­ro, ei pel­ti­po­lii­si, “pakot­taa nou­dat­ta­maan lakia” (häh häh, autoilija).

  Vies­ti 3:

  sunimh:
  Sen sijaan Soi­nin­vaa­ran kal­tai­set byro­kraa­tit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­li­suut­ta sakot­taa auto­saa­ta­nan käyt­tä­jää aina, kun vain on mah­dol­lis­ta osoit­taa tämän “rik­ko­neen tie­lii­ken­ne­la­kia”, eli teh­neen vaik­ka­pa jotain yllä kuva­tuis­ta törkeyksistä. 

  Edel­leen puhu­taan vain kilo­met­ri­ve­ros­ta. Ja vas­tauk­se­na heti yo. vies­tin jäl­keen, vies­ti 4:

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olet­ko aja­tel­lut lain­kaan sitä, että jos oli­si tie­to sii­tä, kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta, voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa vain nii­hin, jot­ka teke­vät sitä ali­no­maa ja pal­jon. Nyt on vähän arpa­pe­liä, ketä sako­te­taan. Peni kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys ja suu­ret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  Jos oli­si tie­to sii­tä kuin­ka ylei­ses­ti kukin ajaa yli­no­peut­ta” voi­tai­siin sako­tus koh­dis­taa jne. Edel­leen­kään ei puhu­ta pel­ti­po­lii­seis­ta mitään, vaan vas­ta­taan vain vies­tii­ni (3), jos­sa nime­no­maan puhun tule­vis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Jos puhut­tai­siin pel­ti­po­lii­seis­ta ei tar­vit­tai­si mitään tie­toa yli­no­peu­den ylei­syy­des­tä eikä koh­dis­ta­mis­ta (pait­si kame­ran koh­dis­ta­mis­ta), kos­ka se pel­ti­po­lii­si­han räp­pää kuvan ja sako­tus­pe­rus­te on siinä.

  Minä esi­tän näil­lä perus­teil­la mie­les­tä­ni var­sin koh­tuul­li­sen väit­tä­män (joka siis on täs­mäl­leen sama kuin Ever­tin vies­tis­sä 1), että GPS-perus­tei­sen kilo­met­ri­ve­ron jäl­keen tulem­me aika­naan näke­mään myös “auto­maat­ti­sen lii­ken­teen­val­von­nan”, so. (mie­li­val­tai­sen) GPS-seu­ran­taan perus­tu­van yli­no­peus­sa­kot­ta­mi­sen. Voit tie­tys­ti väit­tää, että et kan­na­ta nyt mitään muu­ta kuin että lai­te lähet­tää euro­mää­räi­sen sum­man vero­tuk­sen perus­teek­si, mut­ta kun juu­ri aiem­min olet puhu­nut hyväk­sy­väs­sä sävys­sä ali­no­maa ja pal­jon yli­no­peut­ta aja­vien sakot­ta­mi­ses­ta (GPS-seu­ran­ta­pe­rus­tei­ses­ti), ei huo­mio sala­mi­tak­tii­kas­ta ole kovin kau­kaa haet­tu. Tur­ha siis väit­tää, että minä se tääl­lä vain ilkeyt­tä­ni vää­ris­te­len sano­mi­sia­si, samat asiat ovat täs­sä kes­kus­te­lus­sa ihan kaik­kien luettavissa.

  1. Sunihm,.
   Onko sinun vai­kea­ta aja­tel­las loo­gi­ses­ti. En ole ker­taa­kaan ehdot­ta­nut auto­maat­tis­ta sako­tus­ta yhdis­tet­ty­nä kilo­met­ri­ve­roon. Olen kom­men­toi­nut toisd­ten kir­joi­tu­yk­sia ja toden­nut, että hei­tä näyt­tää täs­sä pelot­ta­van tuo vaih­toe­ho, kos­ka on kiva kaa­ha­ta. Jos minä kom­men­toin sinun pel­ko­ja­si ja sanon, että niil­lä on arve­lut­ta­va motii­vi (halu saa­da kaa­ha­ta vapaas­ti) ei se tar­koi­ta, että ehdot­tai­sin asi­aa, jos­ta sinun pel­ko­si tulee. Mikä täs­sä on niin vaikeata?

 229. KariAK: Toi­saal­ta ajo­kor­tit­ta aje­taan jat­ku­vas­ti. On tot­ta kai lai­ton­ta, tulee ran­gais­tus, jos jää kiinni.

  Tuo­hon pitäi­si puut­tua parem­min. Muis­tan kuul­lee­ni jos­kus radios­ta, että Turun suun­nal­la oli­si ollut joku ajo­kor­ti­ton nai­nen, joka oli­si jää­nyt kiin­ni pari­kym­men­tä ker­taa, mut­ta asial­le ei oikein voi mitään, kos­ka ilmei­ses­ti ran­gais­tusas­teik­ko ei yksin­ker­tai­ses­ti riitä.

  Tuossa(kin) oli­si hyvä, jos ajo­neu­vo taka­va­ri­koi­tai­siin mitan ns. täyt­tyes­sä. Jos omis­ta­ja oli­si joku muu, niin sii­nä oli­si aja­jal­la aivan nor­maa­lin yksi­tyi­soi­keu­del­li­sen vahin­gon­kor­vauk­sen paik­ka, kos­ka meni oikeu­det­to­mas­ti hävit­tä­mään toi­sen omai­suut­ta. Alkai­si myös omis­ta­jia kiin­nos­ta­maan, kenel­le auto­aan lainaa.

  Tuli muu­ten tuos­sa mie­leen, että on aika rei­lua ensin esit­tää kysy­mys ja heti perään sul­kea kes­kus­te­lu

  1. Minus­ta ajo­neu­vo pitää voi­da taka­va­ri­koi­da, jos sil­lä aje­taan jat­ku­vas­ti luvat­ta. Ajo­neu­von luo­vut­ta­mi­nen ajo­kor­tit­to­mal­la on kiel­let­tyä, joten ei se3 omis­ta­ja­kaan ihan syy­tän ole.

 230. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Ilman min­kään­lais­ta viit­taus­ta toi­seen kes­kus­te­li­jaan, nämä ilmei­ses­ti vil­pit­tö­mät kysy­myk­set kyl­lä lukee ihan reto­ri­sik­si hei­toik­si lon­kal­ta, jot­ka eivät tuo mitään lisä­ar­voa keskusteluun.

 231. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen? 

  Noi­ta ei voi ver­ra­ta. Pan­kin käyt­tö ei ole vel­voit­ta­va. Kysees­sä ei myös­kään ole samal­la taval­la kes­ki­tet­ty kan­ta, kun mitä täs­tä tulisi. 

  Onko ok, että samas­sa talou­des­sa asu­va (esim. avo­puo­li­so) voi­si kat­sel­la toi­sen pank­ki­ti­lin­tie­to­ja, tili­ta­pah­tu­mia ja mui­ta teh­ty­jä toi­men­pi­tei­tä. Meil­lä tuo on ok, mut­ta monel­la muul­la ei.

  Pan­kin osal­ta voit itse vapaa­eh­toi­ses­ti teh­dä valin­nat — päät­tää mitä kier­rä­tät pan­kin kaut­ta, mitä pank­kia käy­tät tai käyt­tää useam­paa pankkia. 

  Voit myös vapaas­ti luo­pua pan­kin käy­tös­tä kun sil­tä tun­tuu. Vaih­doin mm. itse pank­kia sen joh­dos­ta, että kat­soin ex-pan­kin pank­ki­tun­nus­ten ole­van kovin­kin tur­vat­to­mat. En edes kut­sui­si vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen väli­neik­si. Viran­omai­set ovat vii­sau­des­saan pää­ty­neet toi­seen ratkaisuun.

  Oleel­li­nen jut­tu­han täs­sä on kysymys: 

  Mik­si on jumiu­dut­tu yhteen etu­kä­teen valit­tuun rat­kai­suun ja hae­taan sil­le perus­tei­ta. Eikö mui­ta vaih­toeh­to­ja muka ole?

  Jos paik­ka­tie­toon (alue jol­la lii­ku­taan) halu­taan perus­taa, niin esim. teleo­pe­raat­to­rit var­maan mie­lel­lään tar­joai­si­vat tukia­se­ma­poh­jai­sen rat­kai­sun vero­tuk­sen poh­jak­si ilman GPS laitteita.

 232. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Mik­sei jat­ke­ta lii­ken­teen veron­kan­toa polt­toai­ne­ve­rol­la, joka ei aiheu­ta min­kään­lais­ta tie­to­suo­jaon­gel­maa ja tulee lisäk­si halvemmaksi?

  Har­voin tämän blo­gin kom­men­teis­sa jotain näin yksi­mie­li­ses­ti tyr­mä­tään. Voi­si­ko tähän olla syynsä?

 233. whiic: Mik­si­käs ei. Ei pois­sul­jet­tua. Suu­rin este on “saa­vu­tet­tu­jen etu­jen politiikka”.

  Pidän iro­ni­se­na, että 3 minuut­tia pidem­pi työ­päi­vä on auto­maat­ti­ses­ti pois­sul­jet­tu, mut­ta sen sijaan jos­ta­kin pro­sent­tiyk­si­kön suu­rui­ses­ta eri­mie­li­syy­des­tä pal­kan­ko­ro­tuk­ses­sa työ­nan­ta­ja- ja työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen välil­lä oltai­siin val­mis mene­mään vaik­ka yleislakkoon.

  Eikö autol­la aja­mi­nen ilman satel­liit­ti­seu­ran­nan pak­koa ole “saa­vu­tet­tu etu”?

  Point­ti­ni ei ollut, ettei­kö työ­ai­ka voi olla pidem­pi tai lyhyem­pi, vaan se, että sen talou­del­li­nen vai­ku­tus on mitä­tön, pal­jon pie­nem­pi kuin muu­tos työ­ajas­sa. Seli­tän asian rau­ta­lan­gas­ta alla.

  En ole tääl­lä muu­ten SAK:n edustajana. 

  whiic:Onhan se pro­sen­tu­aa­li­ses­ti “lähes sama” onko BKT 180000 mil­joo­naa euroa vai 179625 mil­joo­naa euroa. Mut­ta on sil­ti sama 375 mil­joo­naa euroa ero­tus. Se vaan tun­tuu pie­nel­tä, kos­ka Suo­men BKT on niin val­ta­va, että ihmis­mie­li ei pys­ty käsit­tä­mään, että pel­käs­tään 0,2% on 375 miljoonaa.

  1 minuut­ti vas­taan 480 minuut­tia on hel­pom­pi ymmär­tää. Luvut ovat riit­tä­vän pie­niä api­na­nai­voil­lem­me. 1 on “tosi vähän”, 480 on “mel­ko paljon”.

  Sen sijaan 375 mil­joo­naa on “vitus­ti” ja 180000 mil­joo­naa on TASAN sama eli “vitus­ti”. Eli me emme intui­tii­vi­ses­ti näe pie­nem­pää lukua 0,2 pro­sent­ti­na vaan tasan saman suu­rui­se­na, kos­ka aivom­me ei ymmär­rä täl­lai­sia lukumääriä.

  Sinus­ta en tie­dä, mut­ta minä ymmär­rän luku­mää­riä ja pro­sent­te­ja. Ymmär­rän myös sen, että asiat eivät ole yksin­ker­tai­sia. BKT ei syn­ny “mak­ka­ra­na” niin, että kaik­ki huh­ki­vat sekun­nil­leen työ­ai­kan­sa ver­ran töi­tä ja jokai­sen sekun­nin aika­na teh­ty työ toteu­tuu BKT:n kas­vu­na. BKT syn­tyy eri­ko­koi­sis­ta kvan­tit­tu­neis­ta pali­kois­ta ja näil­le pali­koil­le pitää löy­tyä kulut­ta­ja. Ei hyö­dy­tä huh­kia enem­pää kuin saa kau­pak­si. Enem­män kau­pak­si saa­mi­nen taas voi vaa­tia mie­let­tö­miä lisä­sat­sauk­sia. Jos tupla­työ­mää­räl­lä saa­daan vain 10 % enem­män kau­pak­si, niin bis­nes onkin ehkä perin kannattamatonta.

  Mak­ro­ta­lous on luke­mat­to­mien toi­siin­sa vai­kut­ta­vien “toi­min­ta­pis­tei­den” super­po­si­tios­sa. Jot­kin nois­ta toi­min­ta­pis­teis­tä (“mak­ka­ra­teh­taat”) voi­vat muut­tua hie­man työ­ajan pie­nel­lä muu­tok­sel­la (aiheut­taen mak­ro­ta­lou­teen nega­tii­vi­sia tai posi­tii­vi­sia ker­roin­vai­ku­tuk­sia), mut­ta mak­ro­ta­lous on sil­ti pit­käl­ti jäyk­kien toi­min­ta­pis­tei­den van­ki. WC-pape­ria kulu­te­taan tiet­ty mää­rä riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka pit­kät työ­päi­vät Ser­lan teh­tail­la on. Pork­ka­na­laa­tik­koa taas kan­nat­taa val­mis­taa Jou­lun alla niin pal­jon kuin sitä vaan menee kau­pak­si eikä yhtään vähem­pää. Seson­ki­tuot­teis­sa työ­ajat saat­ta­vat muut­ta toi­min­ta­pis­tet­tä, mut­ta hyvin pie­ni osa BKT:stä syn­tyy näis­tä sesonkituotteista. 

  Jos yri­tyk­ses­sä työn­te­ki­jöi­den työ­pa­nos nor­maa­lin työ­ajan puit­teis­sa ei rii­tä, niin kan­nat­tai­si­ko pal­ka­ta lisää työn­te­ki­jöi­tä? Yhteis­kun­taa se aina­kin hyö­dyt­täi­si työt­tö­myy­den alen­tu­mi­sen ja osal­li­suu­den lisään­ty­mi­sen kautta.

  Toi­sin sanoen se lisä­mi­nuut­ti ei tuo 375 mil­joo­naa. Se ei tuo juu­ri mitään. Samoin minuu­tin lyhyem­pi työ­ai­ka ei tar­koit­tai­si 375 mil­joo­nan mene­tys­tä. Työ­ai­ka on esim. 7 ja puo­li tun­tia, kos­ka 7 tun­tia 29 minuut­tia tai 7 tun­tia ja 31 minuut­tia oli­si­vat “nau­ret­ta­via” viral­li­si­na työaikoina. 

  whiic:Eli menit sii­hen argu­ment­tiin jon­ka jo ennal­ta arva­sin esi­tet­tä­väk­si: “miten käyt­täi­sit sen yli­mää­räi­sen minuu­tin” ja vas­ta­sit kysy­myk­seen itse “pyö­rit­te­le­mäl­lä sormia”.

  Onnea arvauk­ses­ta. Voit toki ker­toa, mitä itse niil­lä minuu­teil­la teki­sit. Töi­den mää­rä ja luon­ne mää­rää­vät sen, miten tehok­kaas­ti pidem­män työ­ajan voi käyt­tää. Ihmi­sel­lä on myös tai­pu­mus sopeut­taa työ­tah­tin­sa kii­ree­seen: Jos töi­tä on pal­jon, huh­ki­taan tosis­saan, että ehdi­tään kaik­ki teke­mään. Jos töi­tä on vähem­män, ote­taan iisim­min ja kah­vi­tauot venyvät.

  Teet­kö itse töi­tä aina samal­la robot­ti­mai­sel­la tah­dil­la niin, että töit­te­si tulos kor­re­loi 100 % työ­ai­ka­si kans­sa? Toi­vot­ta­vas­ti et, sil­lä en viit­si­si väi­tel­lä täs­sä koneen kanssa.

  whiic:Sit­ten kiel­le­tään lii­ken­ne täy­sin. Ambu­lans­sit mukaan­lu­kien. Ei ole muu­ta keinoa.

  Sanon vaan, että menee lap­si pesu­ve­den mukana.

  Häly­tys­ajo­neu­vot­han mah­dol­lis­ta­vat hen­kien pelas­ta­mi­sen. “Jokai­nen uhri on lii­kaa” ei tar­koi­ta sitä, että pitää olla totaa­li­kiel­to. Yhteis­kun­nas­sa kun ei pääs­tä mil­lään kiel­loil­la tilan­tee­seen, jos­sa uhre­ja ei tule. Liik­ku­mi­nen yri­te­tään toteut­taa sik­si niin, että yhteis­kun­ta toi­mii, mut­ta uhri­mää­rä mini­moi­tuu. Joku heit­to tyy­liin “muu­ta­ma lisä­uh­ri ei ole pal­jon BKT:n 0,2 % kas­vun vuok­si” ei ole tämän hen­gen mukai­nen, var­sin­kaan kun tuo BKT:n kas­vu on var­sin kysee­na­lai­nen edel­lä kuvaa­mis­ta­ni syistä. 

  whiic:Suh­teut­ta­mi­sek­si, 300 tie­lii­ken­neuh­ria on aika vähän, kun ottaa huo­mioon 1000 liu­kas­tu­mis- tai kom­pas­tu­mis­kuo­le­maa. 800 etu­rau­has­syö­pä­ruu­mis­ta (seu­lon­taa ei suos­tu­ta teke­mään, toi­sin kuin rin­ta­syö­vän kans­sa). Itse­mur­hia tapah­tuu 1200 joka vuo­si, ja useim­mat oli­si­vat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä… ja osa näis­tä itse­mur­his­ta teh­dään myös tien päällä.

  Itse luu­li­sin, että lii­ken­ne­kuo­le­miin voi­si vai­kut­taa kus­tan­nus­te­hok­kaam­min pyr­ki­mäl­lä vai­kut­ta­maan lii­ken­teen ulko­puo­li­siin asioi­hin, kuten itse­mur­ha­lu­kui­hin. Se kun ei vai­kut­tai­si ainoas­taan tuo­hon 300:n lukuun, jos­sa on muka­na “tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä” vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le pää­ty­nei­tä, vaan lisäk­si sii­hen 1200 vuo­sit­tai­sen kuol­leen määrään.

  Sen lisäk­si, että toi­mi­vat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut vai­kut­tai­si­vat itse­mur­han suo­rit­ta­nei­den mää­rään, se vai­kut­tai­si ihmis­ten elä­män laa­tuun taval­la, joka ei näy näis­sä numeroissa.

  Palai­len jou­lun val­mis­te­lui­hin taas… =>

  Myön­ne­tään, että 300 uhria/vuosi on vähän ver­rat­tu­na moneen muu­hun kuo­le­mia aiheut­ta­vaan asi­aan. Uhri­mää­rän mini­moin­ti on siis onnis­tu­nut koh­ta­lai­sen hyvin. Eikö kan­nat­tai­si pyr­kiä pysy­mään täl­lä tasol­la ja jopa yrit­tää saa­da mää­rää vie­lä­kin pienemmäksi?

  Tie­lii­ken­tees­sä kui­ten­kin louk­kaan­tuu ja vam­mau­tuu ihmi­siä vie­lä enem­män kuin kuo­lee. Ei sekään ole haus­kaa, että jäi hen­kiin, mut­ta jou­tui pyö­rä­tuo­liin lop­puiäk­seen sen takia, että jon­kun mie­les­tä 10 km/h yli­no­peus ei ole niin vaa­ral­lis­ta ja sääs­ti­hän se mat­ka-aikaa­kin perä­ti 50 sekun­tia! Tai siis oli­si sääs­tä­nyt, ellei onnet­to­muut­ta oli­si sattunut.

  Parem­mat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut (ja eri­tyi­ses­ti inhi­mil­li­sem­pi yhteis­kun­ta) vähen­täi­si­vät toki itse­mur­hia, mut­ta täs­sä vai­hees­sa olem­me jo hypän­neet ulos pahas­ti ket­jun aiheesta.

 234. Eikö ole vain parem­pi, että kerä­tyt kilo­met­ri­tie­dot ovat ajo­neu­vo­koh­tai­set? Sil­loin­han viran­omai­nen ei voi tie­tää, kuka on aja­nut mis­sä­kin, ajo­neu­von omis­ta­ja vai joku, jon­ka käyt­töön ajo­neu­vo on lai­nat­tu (siis peri­aat­tees­sa kuka tahan­sa ajo­kor­tin omaa­va). Tämä­hän lisää yksi­tyi­syy­den suojaa.

  Jos kilo­met­ri­tie­dot oli­si­vat kul­jet­ta­ja­koh­tai­sia, niin sil­loin­han esim. työn­te­ki­jä jou­tui­si mak­sa­maan kilo­met­ri­ve­rot työ­nan­ta­jan autol­la hoi­ta­mis­taan ajo­työ­teh­tä­vis­tä! Sehän on mel­kein sama kuin bus­si­kus­ki jou­tui­si mak­sa­maa ajos­sa kulu­neen polt­toai­neen omas­ta pussistaan.

 235. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  whiil.
  Aja­tel­laan­poa että toi­vo­ma­si nopeus­ra­joi­tus­ten nos­to tuot­tai­si “vain” 50 ruumista… 

  Lisä­tään vai­keus­as­tet­ta: tuo 50 kuo­lo­nuh­ria lisää tuo mah­dol­li­suu­den talou­del­li­ses­ti yllä­pi­tää ter­vey­den­huol­toa lähes nyky­ta­sol­la, joka tar­koit­taa 500 pelas­tet­tua ver­rat­tu­na tilan­tee­seen, jos­sa nopeus­ra­joi­tuk­sia ei nos­tet­tai­si? Olet­ko halu­kas uhraa­maan nuo 450 henkeä?

  Osmo. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus ei ole itsei­sar­vo. Se on vain väli­ne. Nyt se on men­nyt överiksi. 

  Ps. Raken­ta­mal­la lisää moot­to­ri­tei­tä, voi­daan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta oikeas­ti parantaa.

 236. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Eli käy­tän­nös­sä mitä, epäi­lyt­tä­vis­tä reis­suis­ta auto­maat­ti­nen ilmoi­tus verottajalle?

 237. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Mai­to on jo maas­sa, jos jou­du­taan miet­ti­mään pai­kan­nus­tie­to­jen suo­jaa­mis­ta. Taval­la tai toi­sel­la tie­dot vuo­ta­vat ennem­min tai myö­hem­min muu­hun­kin käyt­töön kuin mihin ne on kerätty.

  Onkin vält­tä­mä­tön­tä puut­tua asi­aan jo ennen tie­to­jen kerää­mis­tä. Käsit­tääk­se­ni EIT suh­tau­tuu san­gen pen­seäs­ti kaik­keen viran­omais­ten har­joit­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­jen keruuseen — ja tähän pen­sey­teen on oikein hyvät perusteet.

  Aivan ensim­mäi­se­nä on siis rat­kais­ta­va, onko viran­omai­sil­la yli­pään­sä oikeut­ta kerä­tä kat­ta­via tie­to­ja ihmis­ten liik­ku­mi­ses­ta. Väi­tän, että ei ole esi­tet­ty vakuut­ta­via, hyväk­syt­tä­viä perus­tei­ta, että pai­kan­nus­tie­to­jen kerää­mi­nen oli­si vält­tä­mä­tön­tä (EIS 8 artiklan tar­koit­ta­mal­la taval­la). Ei ole miten­kään vält­tä­mä­tön­tä perus­taa lii­ken­teen vero­tus­ta pai­kan­nuk­seen vaan on luke­mat­to­mia mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja. Niin­pä koko sta­si­mok­ku­la­han­ke on juu­ril­taan läpimätä.

 238. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Monel­le ei näy­tä riit­tä­vän — vaik­ka pank­ki­ti­lien hak­ke­roin­nis­ta ei eri­tyi­sem­min ole­kaan tietoja.

  Yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät ongel­mat ovat kyl­lä rat­kais­ta­vis­sa. Se mitä useim­mat kom­men­toi­jat eivät ole rekis­te­röi­neet, on 10 vuo­den siir­ty­mä­ai­ka. Sinä aika­na tek­nis­tä kehi­tys­tä tapah­tuu mel­ko lailla.

 239. Espoo­lai­nen autoi­li­ja:
  ‘snip’
  Huo­mat­ta­vas­ti toden­nä­köi­sem­pää on, että sta­si­mok­ku­la lähet­täi­si tie­dot liik­ku­mi­ses­ta lähes reaa­liai­kai­ses­ti tie­to­kan­taan, jos­ta haluk­kaat viran­omai­set pää­si­si­vät teke­mään tar­peel­li­sik­si kat­so­mi­aan haku­ja käy­tän­nös­sä rajoituksetta.
  ‘snip’

  Sta­si?

  Kysy­mys­hän on vero­tuk­ses­ta ja kyl­lä verot­ta­jal­la on aika pal­jon tie­toa ja tie­don­saan­tioi­keut­ta nykyisinkin.
  Verot­ta­jaa ei ylei­ses­ti pide­tä salai­se­na poliisina.

 240. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yhdys­val­lois­sa nopeus­ra­joi­tuk­set ovat kyl­lä alem­pia kuin Suomessa.

  Yhdys­val­lois­sa on monia eri­lai­sia rajoi­tuk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Mai­nin­ta­ni kos­ki 55 mph ylei­sen kat­to­no­peu­den nos­ta­mis­ta 65 mph:ksi.

  Ns. lii­ken­ne­asian­tun­ti­joi­den var­hem­man väit­teen mukai­ses­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa lii­ken­ne­kuo­le­mien lisäyk­sen 10% eli täs­sä tapauk­ses­sa siis 80% — ei tapah­tu­nut, vaan kuo­le­mat laskivat.

 241. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Voit käy­dä kat­so­mas­sa, mil­lais­ta on elä­mä Bang­ko­kis­sa, jos­sa ruuh­kaa käy­te­tään auto­lii­ken­teen mää­rän sään­te­lyyn ja ver­ra­ta sitä Sin­ga­po­res­sa, jos­sa sää­te­ly tapah­tuu hinnalla.

  On tul­lut käy­tyä ja tutus­tut­tua enem­män­kin Sin­ga­po­ren auto­ve­ron kehi­tyk­seen, joka ei ole ihan ongel­ma­ton­ta ollut.
  Kum­pi­kaan kau­pun­ki ei kyl­lä ole kovin ver­tai­lu­kel­poi­nen Hel­sin­gin kanssa.

 242. Miten se menee, jos uniap­ne­aa pote­va rat­ti­juop­po ajaa yli­no­peut­ta, nukah­taa rat­tiin ja ajaa pöpe­lik­köön, niin mikä on onnet­to­muu­den syy, joka kir­ja­taan tilastoihin?

  Kol­meen ker­taan­han samaa onnet­to­muut­ta ei voi tilas­toi­hin kir­ja­ta. Vai voiko?

 243. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tai kun vii­si nuor­ta kuo­li tul­tu­aan sivu­tiel­tä rek­ka-auton eteen, joka ajoi 60 km/h nopeus­ra­joi­tusa­lu­eel­la 88 km/h.

  Tuo oli ihan Osmo sinun ja mui­den kan­san­edus­ta­jien viri­tys. Auto oli lii­an täyn­nä, van­ha ja ali­te­hoi­nen. Jos nuo­ril­la oli­si ollut tehok­kaam­pi auto (tai parem­pi kul­jet­ta­ja), ei tuo­ta oli­si tapah­tu­nut. (Eli kai­kil­la asioil­la on vähin­tään kak­si puol­ta.) Myös suu­rem­pi ja uudem­pi auto oli­si saat­ta­nut pelas­taa. Slo­ga­ni auto­ve­ro tap­paa on täs­sä­kin tapauk­ses­sa oikein.

  1. Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa yli­no­peut­ta, joka yli kak­sin­ker­tais­ti tör­mäyk­ses­sä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka oli­si ollut nol­la. Ilman sitä ei oli­si tullu8t viit­tä ruumista.

 244. PS: se vapaa nopeus oli aikai­sem­min Mon­ta­nas­sa, mut­ta ei ole enää.

 245. Osmo. Hyvää joulua! 🙂

  Nyt on hyvä puhal­taa poik­ki kes­kus­te­lu pyhik­si täs­tä aihees­ta. Tämä lähin­nä osoit­taa, miten vai­ke­aa Suo­mes­sa on kes­kus­tel­la liikennepolitiikasta.

 246. Kal­le: Auto oli lii­an täyn­nä, van­ha ja ali­te­hoi­nen. Jos nuo­ril­la oli­si ollut tehok­kaam­pi auto (tai parem­pi kul­jet­ta­ja), ei tuo­ta oli­si tapahtunut.

  Komp­paan. Olen aja­nut sii­tä ris­teyk­ses­tä. Nuo­ril­la ei ole käsi­tys­tä sii­tä, että vaik­ka hei­dän mopon­sa kiih­tyy­kin joten­ku­ten kun he ovat ainoi­na kyy­dis­sä, se muut­tuu eri autok­si kun ote­taan nel­jä kave­ria pai­nok­si. Kus­ki arve­li ehti­vän­sä alta pois. Osa­syy­nä ehkä se tren­di, että ihan täy­siä mopo­ja myy­dään muka joten­kin sport­ti­si­na, ja sel­lai­sen Sea­tin koke­ma­ton kus­ki saat­taa luul­la autol­laan ole­van jotain todel­lis­ta suorituskykyäkin.

 247. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Haus­kaa, että otit pank­ki­sa­lai­suu­den kri­tee­rik­si. Pank­ki­sa­lai­suut­ta­han on jo vuo­sia hei­ken­net­ty niin, että käy­tän­nös­sä sitä ei enää ole. Viran­omai­sil­la on hyvin laa­jat tie­don­saan­tioi­keu­det kan­sa­lais­ten varal­li­suu­des­ta. Salai­suu­den mur­ta­mi­nen sopii­kin hyvin esi­mer­kik­si viran­omai­sen poh­jat­to­mas­ta kont­rol­lin­ha­lus­ta. Samaa himoa kont­rol­liin käy­tet­täi­siin epäi­le­mät­tä myös gps paikannusdataan.

 248. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa yli­no­peut­ta, joka yli kak­sin­ker­tais­ti tör­mäyk­ses­sä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka oli­si ollut nol­la. Ilman sitä ei oli­si tullu8t viit­tä ruumista.

  Uhrien auto tai­si olla joku van­ha kot­te­ro, jos­sa ei taa­tus­ti ollut min­kään­lai­sia suo­jauk­sia sivu­tör­mäys­ten varal­ta. Joten eikö­hän se suo­raan sivul­ta tul­lut 60 ton­nia oli­si riit­tä­nyt rutis­ta­maan ko. auton vaik­ka rekal­la nopeut­ta oli­si ollut vähemmänkin.

 249. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuol­lai­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen tili on yhtä hen­ki­lö­koh­tai­u­nen kuin pank­ki­ti­li. Var­maan­kin sen ysk­tyi­syys voi­daan mur­taa samoin perus­tein, kun kotii­si saa­daan aset­taa kuun­te­lu­lait­teet tai puhe­lin­ta­si saa­daan kuun­nel­la. Raja­na on eräin poik­keuk­sin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.

  Tele­val­von­taa voi­daan rikos­ten estä­mi­sek­si tai pal­jas­ta­mi­sek­si käyt­tää myös, jos hen­ki­lön lausu­mien, uhkaus­ten tai käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la voi­daan perus­tel­lus­ti olet­taa hänen syyl­lis­ty­vän huu­me- tai atk-rikok­seen, lait­to­maan uhkauk­seen tai oikeu­des­sa kuul­ta­va­na ole­van uhkaa­mi­seen taik­ka rikok­seen, jos­ta on sää­det­ty ran­gais­tuk­sek­si vähin­tään nel­jä kuu­kaut­ta vankeutta.”

 250. Rai­mo K: Yhdys­val­lois­sa on monia eri­lai­sia rajoi­tuk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Mai­nin­ta­ni kos­ki 55 mph ylei­sen kat­to­no­peu­den nos­ta­mis­ta 65 mph:ksi.

  Ns. lii­ken­ne­asian­tun­ti­joi­den var­hem­man väit­teen mukai­ses­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa lii­ken­ne­kuo­le­mien lisäyk­sen 10% eli täs­sä tapauk­ses­sa siis 80% – ei tapah­tu­nut, vaan kuo­le­mat laskivat.

  Tuol­lai­nen “Nopeu­den nousu 2 km/h lisää lii­ken­ne­kuo­le­mia 10 %” on sel­väs­ti linea­ri­saa­tio tiet­tyyn toi­min­ta­pis­tee­seen, esim. 80 km/h tie­tyn­lai­sil­la teil­lä. Sitä ei voi sovel­taa niin, että nopeu­den nousu 20 km/h lisää lii­ken­ne­kuo­le­mia 100 %, kos­ka ollaan tul­tu toden­nä­köi­ses­ti ran­kas­ti ulos linea­ri­saa­tion tar­kal­ta alu­eel­ta. Tark­kuus riip­puu ihan ajo­no­peu­den ja lii­ken­ne­kuo­le­mien väli­sen funk­tion muodosta.

  Nopeu­den nos­to 55 mph => 65 mph on siis vähen­tä­nyt lii­ken­ne­kuo­le­mia? Seli­tyk­se­nä tuo­hon kek­sin seu­raa­via asioita:

  1) nopeu­den kas­vu vähen­si lii­ken­tees­sä vie­tet­tyä aikaa, jol­loin toden­nä­köi­syys kuol­la siel­lä vähe­ni sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että siel­lä oli “vaa­ral­li­sem­paa”.

  2) Ties­tön tur­val­li­suus on sel­lai­nen, että vas­ta nopeu­den 65 mph ylä­puo­lel­la lii­ken­ne­kuo­le­mien mää­rä läh­tee nopeas­ti kas­va­maan. Tämä voi olla syy­nä nopeu­den kasvattamiseen.

  3) Nopeu­den kas­vu sai autoi­li­jat aja­maan varo­vai­sem­min ja tark­kaa­vai­sem­min psy­ko­lo­gi­sis­ta syis­tä. Kun suu­rem­paan nopeu­teen totu­taan ajan myö­tä, varo­vai­suus saat­taa vähen­tyä ja lii­ken­ne­kuo­le­mat lisään­ty­vät (ja sit­ten pala­taan nopeu­teen 55 mph…).

 251. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sunihm,.
  Onko sinun vai­kea­ta aja­tel­las loogisesti. 

  Ei sen vai­keam­paa, kuin joil­le­kin meis­tä suo­men oikein­kir­joi­tus. Jos siis tuol­le kes­kus­te­lu­lin­jal­le lähdetään.

  En ole ker­taa­kaan ehdot­ta­nut auto­maat­tis­ta sako­tus­ta yhdis­tet­ty­nä kilo­met­ri­ve­roon. Olen kom­men­toi­nut toisd­ten kir­joi­tu­yk­sia ja toden­nut, että hei­tä näyt­tää täs­sä pelot­ta­van tuo vaih­toe­ho, kos­ka on kiva kaa­ha­ta. Jos minä kom­men­toin sinun pel­ko­ja­si ja sanon, että niil­lä on arve­lut­ta­va motii­vi (halu saa­da kaa­ha­ta vapaas­ti) ei se tar­koi­ta, että ehdot­tai­sin asi­aa, jos­ta sinun pel­ko­si tulee. Mikä täs­sä on niin vaikeata? 

  Kun lakia rekis­te­röi­dys­tä pari­suh­tees­ta aika­naan ajet­tiin, koros­tet­tin myös kovas­ti sitä, miten kukaan ei ole ehdot­ta­nut samaa suku­puol­ta ole­vil­le pareil­le adop­tio-oikeut­ta. Tämä nyt näin esi­merk­ki­nä. En ole väit­tä­nyt­kään sinun ehdot­ta­van asi­aa nyt, kuten juu­ri erik­seen edel­li­ses­sä vies­tis­sä­ni korostin:

  Minä esi­tän näil­lä perus­teil­la mie­les­tä­ni var­sin koh­tuul­li­sen väit­tä­män (joka siis on täs­mäl­leen sama kuin Ever­tin vies­tis­sä 1), että GPS-perus­tei­sen kilo­met­ri­ve­ron jäl­keen tulem­me aika­naan näke­mään myös “auto­maat­ti­sen lii­ken­teen­val­von­nan”, so. (mie­li­val­tai­sen) GPS-seu­ran­taan perus­tu­van ylinopeussakottamisen. 

  Soi­nin­vaa­ra­lai­sit­tain: mikä täs­sä on niin vai­ke­aa? Jos hen­ki­lö S 1) kan­nat­taa GPS-perus­teis­ta kilo­met­ri­ve­ro­tus­ta, 2) tie­tää, että koh­dan 1 jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa myös auto­maat­ti­sen lii­ken­teen­val­von­nan, so. GPS-perus­tei­se­sen sakot­ta­mi­sen, sekä 3) puhuu sii­tä hyväk­sy­vään sävyyn, niin onko sinus­ta joten­kin täy­sin logii­kan vas­tai­nen pää­tel­mä, että hen­ki­lö S kan­nat­taa — vaik­ka ei juu­ri nyt (vie­lä) ehdo­ta — myös koh­dan 2 mukais­ta jär­jes­tel­mää? Voit­han toki pii­lou­tua täy­sin itse kek­si­mä­si “lai­te lähet­tää vain raha­sum­man” ‑meka­nis­min taak­se ja sit­ten kes­kus­tel­la vain sen impli­kaa­tiois­ta, mut­ta suo­net anteek­si jos kovin moni ei kovin pal­joa jak­sa uskoa tarinaasi.

  En tie­ten­kään tie­dä sata­var­mas­ti, tule­vat­ko Vih­reät puo­lu­ee­na aja­maan tätä han­ket­ta, mut­ta tähä­nas­ti­sen lin­jan­ne perus­teel­la uskal­lan vei­ka­ta, että ei siel­lä auto­maat­tis­ta lii­ken­teen­val­von­taa vas­tus­ta­vas­sa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa vuon­na 2020 aina­kaan mon­taa vih­re­ää tule näkymään.

  Koko­naan eri asia on sit­ten se, että Soi­nin­vaa­ra esit­tää, että perus­te­lu auto­maat­ti­sen nopeus­val­von­nan vas­tus­ta­mi­sel­le tii­vis­tyy sii­hen, että on “kiva kaa­ha­ta”. Minus­ta aiem­min esit­tä­mä­ni ske­naa­riot eivät ole “kaa­haa­mis­ta”, mut­ta onhan täs­sä maas­sa mie­li­pi­teen- ja asenteellisuudenvapaus.

 252. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa yli­no­peut­ta, joka yli kak­sin­ker­tais­ti tör­mäyk­ses­sä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka oli­si ollut nol­la. Ilman sitä ei oli­si tullu8t viit­tä ruumista.

  Jos tätä halu­taan tääl­lä pui­da enem­män, kan­nat­taa tutus­tua kysei­sen tur­man oikeu­den­käyn­tei­hin (“Enon rekkaturma”).

  Onnet­to­muu­des­sa hen­ki­lö­au­to ajoi kol­mion takaa pää­tiel­le rekan eteen. Kaik­ki hen­ki­lö­au­tos­sa olleet kuusi nuor­ta sai­vat surmansa.

  Rek­ka ajoi yli­no­peut­ta ja oli yli­kuor­mas­sa. Hen­ki­lö­au­to oli huo­no­kun­toi­nen, yli­kuor­mas­sa, ja kul­jet­ta­ja oli väsy­nyt ja juu­ri alle puo­len pro­mil­len kuma­ras­sa (muut oli­vat enem­män kän­nis­sä). Onnet­to­muu­den var­si­nai­nen syy oli hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jan havain­to­vir­he, joka mah­dol­li­ses­ti aiheu­tui sii­tä, että rekan kul­kusuun­nas­sa ole­val­la istui­mel­la istui kak­si ihmistä.

  Kärä­jä­oi­keus tuo­mit­si rek­ka­kus­kin syyl­li­sek­si kuu­teen kuo­le­man­tuot­ta­muk­seen sil­lä perus­teel­la, että jos hän oli­si aja­nut lail­lis­ta nopeut­ta, hän oli­si ehti­nyt väis­tää hen­ki­lö­au­toa. Tör­mäyk­sen seu­rauk­siin nopeu­del­la ei kat­sot­tu ole­van vai­ku­tus­ta, kos­ka kyl­keen tule­va rek­ka on tap­pa­va pie­nem­mäl­lä­kin nopeudella.

  Hovioi­keus taas lopul­ta pää­tyi sii­hen, että rekan yli­no­peus ei olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­nut onnet­to­muu­den syn­tyyn. Rek­ka­kus­kil­la ei ollut syy­tä olet­taa, että hen­ki­lö­au­to tuli­si yllät­täen kol­mion takaa eteen, eikä rekan yli­no­peus ole­tet­ta­vas­ti vai­kut­ta­nut hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jan teke­mään havain­to­vir­hee­seen. Näin ollen kul­jet­ta­ja sai sakot yli­no­peu­des­ta, ei muusta.

  Jut­tu oli kaik­ki­aan vai­kea oikeu­des­sa­kin, se kier­si kärä­jä­oi­keu­des­sa kah­des­ti, ja asian­tun­ti­ja­to­dis­ta­jat tais­te­li­vat kes­ke­nään var­sin pal­jon. Nime­no­maan rek­ka-auton nopeu­des­ta käy­tiin pal­jon kes­kus­te­lua, hai­ta­ri tai­si olla 63–88 km/h. Sekä kärä­jä- että hovioi­keu­den tuo­miot tuli­vat äänestämällä.

  Viral­li­nen lop­pu­tu­los oli siis se, että vaik­ka rek­ka oli­si aja­nut rajoi­tus­ten mukaan, vas­taa­vas­ti yllät­tä­väs­ti kol­mion takaa eteen tule­va hen­ki­lö­au­to oli­si mat­kus­ta­ji­neen koh­dan­nut saman kohtalon.

  = = =

  Juri­di­ses­ti täs­sä on vie­lä se piir­re, että oikeu­den­käyn­nis­sä ei etsit­ty pää­syyl­lis­tä, kos­ka sel­vä pää­syyl­li­nen oli kuol­lut. Onnet­to­muu­den kus­tan­nuk­set mak­set­tiin hen­ki­lö­au­ton liikennevakuutuksesta.

  Tämä nimen­omai­nen tapaus on siis vähän huo­no esi­merk­ki yli­no­peu­den vai­ku­tuk­ses­ta. Oikeus­käy­tän­nös­tä löy­tyy kyl­lä run­saas­ti esi­merk­ke­jä tapauk­sis­ta, jois­sa yli­no­peu­den aja­ja on tuo­mit­tu pää­syyl­li­sek­si, vaik­ka toi­nen osa­puo­li oli­si ollut väistämisvelvollinen.

 253. Poth1ue1: Uhrien auto tai­si olla joku van­ha kot­te­ro, jos­sa ei taa­tus­ti ollut min­kään­lai­sia suo­jauk­sia sivu­tör­mäys­ten varal­ta. Joten eikö­hän se suo­raan sivul­ta tul­lut 60 ton­nia oli­si riit­tä­nyt rutis­ta­maan ko. auton vaik­ka rekal­la nopeut­ta oli­si ollut vähemmänkin.

  Suo­maeea ihmi­set saa­vat aaa niin van­hoil­la autoil­la kuin huvit­taa kun­han ne ovat lii­ken­ne­kun­toi­sia, ja sen var­mis­taa kat­sas­tus ja polii­si. Rek­ka­kus­kia ei sitä­pait­si tuo­mi­tu syyl­li­sek­si rei­lus­ta yli­no­peu­des­taan huo­li­mat­ta kos­ka nuor­ten auton kus­kil­la oli alko­ho­lia vere­sä, tosin alle 0.5 pro­mil­lea mut­ta kum­min­kin. Suo­mes­sa on vaa­ral­lis­ta liit­tyä sivu­tiel­tä pää­tiel­le kos­ka ris­tey­sa­lei­den nopeus­ra­joi­tuk­sia ei nou­da­ta kukaan.

 254. Evert The Never­Rest:
  Miten se menee, jos uniap­ne­aa pote­va rat­ti­juop­po ajaa yli­no­peut­ta, nukah­taa rat­tiin ja ajaa pöpe­lik­köön, niin mikä on onnet­to­muu­den syy, joka kir­ja­taan tilastoihin?

  Kol­meen ker­taan­han samaa onnet­to­muut­ta ei voi tilas­toi­hin kir­ja­ta. Vai voiko?

  Rat­tiin nukahtaminen.

  Pelk­kö yli­no­peus on yleen­sö suu­rem­pi ris­ki kuin rat­ti­juop­pous kess­ki­mää­rin kos­ka useim­mat rat­ti­jo­pot jää­des­sään kiin­ni yrit­tä­vät ajaa hitaas­ti ja sään­tö­jen mukaan, mut­ta kovaa yli­no­peut­ta kaa­ha­taan useim­mi­ten sel­vin päin tai käy­tän­nös­sä adre­na­liin huumaamina.

 255. Poju Ant­sa­lo:

  Eikö autol­la aja­mi­nen ilman satel­liit­ti­seu­ran­nan pak­koa ole “saa­vu­tet­tu etu”?”

  Ei. Se ei ole “saa­vu­tet­tu etu”, se on “luon­nol­li­nen oikeus” eli liit­tyy nega­tii­vi­seen vapaus­kä­si­tyk­seen (engl. “Free­dom”).

  Oikeus liik­kua ilman satel­liit­ti­seu­ran­taa on päte­nyt täl­lä pla­nee­tal­la jo 5 mil­jar­dia vuot­ta. Tämä etu on aina ollut, sitä ei ole saa­vu­tet­tu ihmis­ten kes­kei­sel­lä päätöksellä.

  Työ­mark­ki­lain­sää­dän­tö, työ­eh­to­so­pi­muk­set, yms. eivät ole luon­tai­sia oikeuk­sia eli yksi­lön­va­pauk­sia. Ne liit­ty­vät posi­tii­vi­seen vapaus­kä­si­tyk­seen (engl. “Entit­le­ment”)

  Nega­tii­vi­set vapau­det kuu­lu­vat kai­kil­le. Ne ovat osa luon­toa ellei nii­tä sinul­ta riis­te­tä pois tois­ten toimesta.

  Posi­tii­vi­set vapau­det ovat taas sosi­aa­li­sia kon­struk­tioi­ta, eri­tyi­soi­keuk­sia, joi­hin olet ihmis­ten kes­kei­sil­lä sopi­muk­sil­la oikeu­tet­tu vaik­ka sinul­la ei hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oli­si kykyä näi­tä tavoit­tei­ta saa­vut­taa omin voiminesi.

  Esi­merk­ke­jä:
  Talou­des­sa nega­tii­vi­nen vapaus tar­koit­taa vapaa­ta markkinataloutta
  …posi­tii­vi­nen vapaus tar­koit­taa sosiaaliturvaa.

  Elä­män tur­vaa­mi­ses­sa nega­tii­vi­nen vapaus tar­koit­taa sitä, että val­tio ei tapa omia kansalaisiaan
  …posi­tii­vi­ses­sa vapau­des­sa se tar­koit­taa yhteis­kun­nan kus­tan­ta­maa terveydenhoitoa.

  __

  Poju Ant­sa­lo:

  Häly­tys­ajo­neu­vot­han mah­dol­lis­ta­vat hen­kien pelastamisen.”

  Kyl­lä, mut­ta hen­kien pelas­ta­mis­ta ei ole las­ket­tu “nega­tii­vi­si­na lii­ken­ne­kuo­le­mi­na” tähän­kään asti, eli hen­kien pelas­ta­mi­nen ei oikeu­ta tie­ver­kon ole­mas­sao­loa, jos tar­voi­te on yhden muut­tu­jan (lii­ken­ne­kuo­le­mien mää­rä) opti­moi­mi­nen nol­lak­si. Jos pelas­tat 100 ihmis­tä ja ambu­lans­si ajaa yhden sivul­li­sen pääl­le, lii­ken­ne­kuo­le­mia on +1 eikä ‑99. Sik­si opti­moin­ti yhdel­lä muut­tu­jal­la tar­koit­taa ambu­lans­sien romut­ta­mis­ta ohes­sa mui­den muut­tu­jien kanssa.

  Yhden muut­tu­jan opti­moin­nil­la ei reaa­li­maa­il­man moni­mut­kai­sis­sa ongel­mis­sa (joi­hin lii­ken­ne­ver­kon ja ‑sään­tö­jen opti­moin­ti ehdot­to­mas­ti kuu­luu) voi­da tuot­taa mitään jär­jel­lis­tä. “Lii­ken­ne­kuo­le­mat nol­la” voi toki olla yhden muut­tu­jan ihan­ne­ti­la, mut­ta yhtä lail­la meil­lä pitää olla tavoi­te “lii­ken­tees­sä käy­tet­tä­vä aika nol­la (eli nopeus­ra­joi­tus ääre­tön)” ja “lii­ken­tees­sä syn­ty­vät pääs­töt nol­la” ja “tie­ver­kon pääl­lys­teen kulu­mi­nen nol­la” ja …

  Eli toi­sin sanoen meil­lä on monia muut­tu­jia jois­sa pyrim­me kai­kes­sa mini­miin tai mak­si­miin (nol­laan tai ääret­tö­mään). Jot­ta pää­sem­me jär­ke­vään tilan­tee­seen, annam­me muut­tu­jil­le yksi­köt ja yksi­köil­le pai­no­ker­toi­met (esim. hinnan).

  Mut­ta mik­si me koros­tam­me “nol­laa” AINOASTAAN lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa, kun tavoit­teem­me on yhtä­lail­la esim. nol­la sekun­tia mat­ka-aikaa eli ääre­tön kilometriä/tunnissa? Mik­si emme puhu vain “mini­moin­nis­ta” ja “mak­si­moin­nis­ta” vaan mei­dän täy­tyy koros­taa jota­kin “nol­laa”… jos ker­ran emme OIKEASTI vaa­di ehdo­ton­ta nol­laa, ainoas­taan pyrim­me sitä KOHTI.

  ____

  Poju Ant­sa­lo:

  Myön­ne­tään, että 300 uhria/vuosi on vähän ver­rat­tu­na moneen muu­hun kuo­le­mia aiheut­ta­vaan asi­aan. Uhri­mää­rän mini­moin­ti on siis onnis­tu­nut koh­ta­lai­sen hyvin. Eikö kan­nat­tai­si pyr­kiä pysy­mään täl­lä tasol­la ja jopa yrit­tää saa­da mää­rää vie­lä­kin pienemmäksi?”

  Riip­puu kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka aiheu­tu­vat uhri­mää­rän alen­ta­mi­ses­ta. Kul­jet­ta­jan ja mat­kus­ta­jien aika on kus­tan­nus sii­nä mis­sä lii­ken­teen mää­rä­ra­hat­kin. Nämä ovat monen muut­tu­jan opti­moin­te­ja ja ymmär­rän, että ihmis­hen­ki on oikeas­ti kal­lis eli jokai­nen sääs­tet­ty hen­ki on siten arvo­kas ja panos­tuk­sen väär­ti. Mut­ta ihmi­sen arvo­kaan ei ole ääre­tön. Sen huo­maam­me sii­tä, että mm. ter­veys­kes­kuk­sil­la ei ole ääre­tön­tä bud­jet­tia. Minua ihme­tyt­tää se, että ihmis­hen­gel­le ei anne­ta kor­ke­aa arvoa mis­sään muu­al­la pait­si jos hän on lii­ken­tees­sä. Lii­ken­teen hidas­ta­mi­nen tulee kal­liik­si ja sama mää­rä rahaa sijoi­tet­tu­na muu­al­le tuot­tai­si toden­nä­köi­ses­ti monin­ker­tai­sen tuloksen.

  ___

  Poju Ant­sa­lo:

  Ei sekään ole haus­kaa, että jäi hen­kiin, mut­ta jou­tui pyö­rä­tuo­liin lop­puiäk­seen sen takia, että jon­kun mie­les­tä 10 km/h yli­no­peus ei ole niin vaa­ral­lis­ta ja sääs­ti­hän se mat­ka-aikaa­kin perä­ti 50 sekuntia!”

  Jokai­nen joka joka sääs­tää lii­ken­tees­sä 50 sekun­tia ei aiheu­ta inva­li­di­soi­tu­mis­ta. Vas­tak­kai­na­set­te­lusi on absurdi.

  Mil­tä kuu­los­tai­si vas­ta­väi­te: pitäi­si­kö jokai­sel­ta ihmi­sel­tä ottaa 50 sekun­tia joka iki­ses­tä päi­väs­tä tämän inva­li­di­soi­tu­mi­sen estä­mi­sek­si? Se on 250 mil­joo­naa sekun­tia per päi­vä jaet­tu­na Suo­men kan­sa­lais­ten kes­ken! 90 mil­jar­dia sekun­tia per vuo­si. 2900 ihmisvuotta/vuosi eli olet­taen 80 vuo­den eli-iän
  …tämän yhden inva­li­din ehkäi­se­mi­nen TAPPAA 36 ihmis­tä lisää!

  Ja sen lisäk­si, että mene­te­tään 36 ihmis­hen­keä (jot­ka ovat kor­vaa­mat­to­mia) me mene­täm­me hei­dän eli-ikäi­sen BKT:nsä vie­lä päälle.

  Sinä sanoit ymmär­tä­vä­si suu­ria luku­ja, mut­ta olit sil­ti val­mis tap­pa­maan 36 ihmis­tä van­huu­teen, jot­ta yksi ainoa ihmi­nen ei jou­du pyö­rä­tuo­liin? En pidä käsi­tys­tä­si suu­ris­ta luvuis­ta “eri­tyi­sen” hyvänä.

  __

  No, 50 sekun­tia joka päi­väs­tä joka kan­sa­lai­sel­ta sen takia, että ehkäis­täi­siin yksi inva­li­di on toki lii­oi­tel­tua. Vaik­ka 50 sekun­nin uhraa­mi­nen jokai­sel­ta kan­sa­lai­sel­ta päi­vit­täin sääs­täi­si sata inva­li­di­saa­tio­ta vuo­den aika­jän­teel­lä, valit­si­sin sil­ti 50 sekuntia/päivä, kos­ka 36 ihmis­hen­keä ei ole vit­sai­lun asia, kuten ei ole 36 ihmi­sen eli­ni­käi­nen BKT.

 256. Tek­nii­kan ja tie­teen vää­jää­mä­tön kehi­tys joh­taa sii­hen, että yksi­lön kyky aiheut­taa vahin­koa on jo sadan vuo­den pääs­tä hir­veän suu­ri. Ydin­la­tauk­sia, tau­te­ja ja mitä lie voi tule­vai­suu­des­sa pik­ku poruk­ka levi­tel­lä sin­ne tän­ne. Tuli, heh heh, kat­sot­tua yksi kausi 24:ää.

  Täs­tä seu­raa että ylei­sen tur­val­li­suu­den vuok­si iso­ve­li­ko­neis­toa on pak­ko kehit­tää jat­ku­vas­ti. Tähän on vain sopeu­dut­ta­va. Aivan tur­haan pyris­te­lem­me vas­taan. Aja­tus ei ole kiva mut­ta min­käs teet.

  Eli tämä Olli­lan sys­tee­mi on pik­ku jut­tu tie­to­tur­van ja yksi­löl­li­syy­den kan­nal­ta mitä tule­man pitää.

 257. Kes­kus­te­lu alkaa olla jo etääl­lä iso­vel­jen val­vo­vas­ta sil­mäs­tä… Tois­tan­pa tuol­ta ylem­pää väitteeni: 

  Espoo­lai­nen autoi­li­ja: Aivan ensim­mäi­se­nä on siis rat­kais­ta­va, onko viran­omai­sil­la yli­pään­sä oikeut­ta kerä­tä kat­ta­via tie­to­ja ihmis­ten liik­ku­mi­ses­ta. Väi­tän, että ei ole esi­tet­ty vakuut­ta­via, hyväk­syt­tä­viä perus­tei­ta, että pai­kan­nus­tie­to­jen kerää­mi­nen oli­si vält­tä­mä­tön­tä (EIS 8 artiklan tar­koit­ta­mal­la tavalla).

  Onko joku sitä miel­tä, että pai­kan­nus­tie­to­jen rekis­te­röin­nin vält­tä­mät­tö­myys oli­si perus­tel­tu vakuut­ta­vas­ti? Pitäi­si­kö olla… vai voi­daan­ko ko. artikla sivuut­taa hyvän­tah­toi­ses­ti naureskellen?

  Viran­omai­sil­la näyt­tää ole­van aja­tuk­se­na ulkois­taa pai­kan­nus­tie­to­jen keräys kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Muut­taa­ko tämä joten­kin olen­nai­ses­ti toi­min­nan oikeutusta?

 258. R.Silfverberg: Pelk­kö yli­no­peus on yleen­sö suu­rem­pi ris­ki kuin rat­ti­juop­pous kess­ki­mää­rin kos­ka useim­mat rat­ti­jo­pot jää­des­sään kiin­ni yrit­tä­vät ajaa hitaas­ti ja sään­tö­jen mukaan

  Täh? Jos nyt puhu­taan lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta, niin ris­ki on se, että joku kuo­lee. Ei se, että rat­ti­juop­po jää kiinni.

  Pie­net yli­no­peu­det ovat san­gen mitä­tön ris­ki kuo­lon­ko­la­rei­den valos­sa. Myös­kään pie­ni mää­rä alko­ho­lia veres­sä ei ole ris­ki. Äly­tön nopeus ja kova huma­la­ti­la ovat. Tämän näkee, kun kat­soo kuo­le­man­ta­pauk­sia — jot­ka, kuten sanot­tu, kaik­ki doku­men­toi­daan kuu­kausit­tain Moottori-lehdessä.

 259. Rai­mo K: Yhdys­val­lois­sa on monia eri­lai­sia rajoi­tuk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Mai­nin­ta­ni kos­ki 55 mph ylei­sen kat­to­no­peu­den nos­ta­mis­ta 65 mph:ksi.

  Ns. lii­ken­ne­asian­tun­ti­joi­den var­hem­man väit­teen mukai­ses­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa lii­ken­ne­kuo­le­mien lisäyk­sen 10% eli täs­sä tapauk­ses­sa siis 80% – ei tapah­tu­nut, vaan kuo­le­mat laskivat.

  Tähän lie­nee syy­tä lisä­tä, että 55 mph on 90 km/t ja 65 mph vajaat 110 km/h. Vain pie­nes­sä osas­sa Yhdys­val­to­ja on Suo­men tal­vi­ke­le­ja vas­taa­via olo­suh­tei­ta. — Lii­ke­nen­kult­tuu­ri on kah­ta suku­pol­vea mei­tä kehittyneempi.

 260. Sil­lä­kin uhal­la että tois­tan nimi­merk­ki sunim­hin pointtia:

  Ensin Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa, että ei ole (suu­ri) ongel­ma vaik­ka joku val­voi­si kaik­kia auto­jen liik­kei­tä. Hän myös ker­too, että ongel­ma voi­tai­siin rat­kais­ta pel­kän vero­sum­man ker­to­val­la jär­jes­tel­mäl­lä. Hän ei kui­ten­kaan ehdo­ta tai vaa­di täl­lais­ta jär­jes­tel­mää, pel­käs­tään tote­aa sen ole­van mah­dol­li­nen. Myö­hem­min kes­kus­te­lu kään­tyy yli­no­peuk­sii. Soi­nin­vaa­ra ker­too nii­den ole­van suu­ri, ihmis­hen­kiä vaa­ti­va ongel­ma, ja että sate­liit­ti­val­von­nal­la saa­tai­siin pal­jon parem­min kiin­ni jat­ku­vas­ti kaahaavat.

  Minus­ta täs­tä on ihan loo­gis­ta pää­tel­lä että Soi­nin­vaa­ra luul­ta­vas­ti kan­nat­taa yli­no­peus­val­von­taa sateliittivalvonnalla.

  Myös joi­den­kin mui­den vih­rei­den puheis­sa tois­tu­vat samat poin­tit kuin Soi­nin­vaa­ral­la: i) yksi­tyi­syy­son­gel­ma on pie­ni, ii) se voi­daan tek­ni­ses­ti rat­kais­ta jos halu­taan. Täs­sä vies­tin­näs­sä on sisäi­nen ris­ti­rii­ta. Jos ongel­maa pide­tään pie­ne­nä, halua sen rat­kai­se­mi­seen tus­kin löytyy.

  1. Olli Pot­to­nen
   Ilmei­ses­ti lii­ken­ne on aihe, joka nos­taa veren­pai­neen niin korf­keak­si, että loog­ti­nen ajat­te­lu loppuu.
   Olkoon mneil­lä kak­si vaih­toeh­toa 1 ja 2 ja näil­lä seu­rauk­set A1, B1, ja C1 sekä vaih­toeh­toi­ses­tei A2, B2 ja C2
   Jos ilmoi­tan kan­nat­ta­va­ni vaih­toeh­toa 1, se tar­koit­taa, että kan­na­ta­van vaih­toeh­toa 1. Jos sit­ten joku sanoo, että seu­rauk­ses­sa B2 on sekin huo­no puo­li, että minä jäi­sin kiin­ni tavan­omai­ses­ti aja­mil­la­ni yli­no­peuk­sil­la ja minä sanon, että se on kyl­lä sen vaih­toeh­don hyvä puo­li, täs­tä ei edel­leen­kään seu­raa, että kan­nat­tai­sin vaih­toeh­toa 2. Vain kun­non fun­da­mis­teil­la on se käsi­tys, että hyviin aih­toeh­toi­sin liit­tyy vain hyvä puo­lia ja huo­noi­hin vain huo­no­ja puo­lia. Tosia­sias­sa jokai­ses­sa vaih­toeh­dos­sa on sekä hyviä että huo­no­ja puo­lia. Älyl­li­seen kes­kus­te­luun liit­tyy mah­dol­li­suus arvioi­da myös nii­den vaih­toeh­to­jen hyviä ja huo­no­ja puo­lia, jota ei itse kannata. 

   Ilmoi­tan nyt jul­ki­ses­ti pitä­vä­nä sinän­sä hyvä­nä asia­na, että yli­no­peu­des­ta jäi­si kiin­ni aina ja ran­gais­tusas­teik­ko sää­det­täi­sin tämän mukai­ses­ti sel­väs­ti nykyis­tä alem­mas. Jos npeu­den yli­tyk­set ovat pie­niä eivät­kä’ ne ole jat­kusi­via, sai­si ehkä säh­kö­pos­tin­sa rapor­tin sen het­ki­ses­tä mii­nus­ti­lis­tään. Ran­gais­tus tuli­si vas­ta, kun mii­nus­ti­li tulee täy­teen. Ny6thän voi saa­da ison­kin sakon kun elä­mäs­sään yhden ainoa ker­ran ereh­tyy nopeus­ra­joi­tuk­ses­ta ja juu­ri sii­nä koh­das­sa on tut­ka. Isot rangasit6ukset ja pie­ni kiin­ni­jää­mis­ris­ki ovat kovin huo­no yhdis­tel­mä. Ilmoi­tan myös jul­ki­ses­ti, että tämä ei ole minul­le perus­te kan­nat­taa auto­jen täy­del­lis­tä satel­liit­ti­val­von­taa nopeus­val­von­toi­neen. Minun täh­täi­mes­sä­ni on, että autois­sa jos­kus tule­vai­suu­des­sa on esto yli­no­peuk­sil­le, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma pois­tuu. Hätä­ta­pauk­ses­sa eston wsai­si pois pääl­tä, mut­ta sii­tä tuli­si ilmoi­tus viran­omai­sil­le ja tar­ve ker­toa hyvä syy.

 261. Minus­ta “entit­le­ment” kuu­luu käsi­te­pa­riin “oikeuk­sis­ta”, ei niin­kään vapauk­sis­ta. On vahin­ko, että suo­mes­sa ei ole vas­taa­vaa eroa, vaan ihmi­set luu­le­vat hei­dän lukuis­ten “oikeuk­sien­sa” (jot­ka tule­vai­suu­des­sa onnek­si unoh­de­taan) ole­van joten­kin luon­non taus­ta­sä­tei­lyn kaltaista.

 262. whiic:
  ‘snip’
  Oikeus liik­kua ilman satel­liit­ti­seu­ran­taa on päte­nyt täl­lä pla­nee­tal­la jo 5 mil­jar­dia vuot­ta. Tämä etu on aina ollut, sitä ei ole saa­vu­tet­tu ihmis­ten kes­kei­sel­lä päätöksellä.
  ‘snip’

  Siis oikeus liik­kua mis­sä?

  Toki omis­ta­jal­la on oikeus rajoit­taa liik­ku­mis­ta alueil­laan, esim. teil­lä tai periä mak­su. Ylei­siä tei­tä ei ole ollut lähes­kään 5 mil­jar­dia vuot­ta ja aivan hyvin voi­daan sää­tää laki, jon­ka mukaan ne eivät enää ole ylei­siä autoil­le, joi­den omis­ta­jat eivät mak­sa nii­den raken­ta­mi­ses­ta tai kun­nos­sa­pi­dos­ta. Oikeus liik­kua luon­nos­sa ei sekään ole itses­tään sel­vä, vaan poh­jois­mai­nen erikoisuus.

 263. R.Silfverberg: Suo­maeea ihmi­set saa­vat aaa niin van­hoil­la autoil­la kuin huvit­taa kun­han ne ovat lii­ken­ne­kun­toi­sia, ja sen var­mis­taa kat­sas­tus ja polii­si. Rek­ka­kus­kia ei sitä­pait­si tuo­mi­tu syyl­li­sek­si rei­lus­ta yli­no­peu­des­taan huo­li­mat­ta kos­ka nuor­ten auton kus­kil­la oli alko­ho­lia vere­sä, tosin alle 0.5 pro­mil­lea mut­ta kum­min­kin. Suo­mes­sa on vaa­ral­lis­ta liit­tyä sivu­tiel­tä pää­tiel­le kos­ka ris­tey­sa­lei­den nopeus­ra­joi­tuk­sia ei nou­da­ta kukaan.

  Tun­nen ris­teyk­sen ja olen aja­nut sii­tä usei­ta ker­to­ja. Ei sii­nä lii­ty­tä sivu­tiel­tä pää­tiel­le vaan kak­si tie­tä leik­kaa toisensa.

  Hen­ki­lö­au­to siis ylit­ti pää­tie­tä ja jäi oikeal­ta tul­leen rekan alle. Näky­vyys rekan tulos­uun­taan on 200–300 met­riä eikä näkö­es­tei­tä ole valai­sin­tolp­pia lukuu­not­ta­mat­ta. Rekan on täy­ty­nyt olla alle 50 met­rin pääs­sä kun auto läh­ti tie­tä ylit­tä­mään, muu­ten oli­si ennät­tä­nyt yli.

 264. Vihe­rins­si: Ei tar­vit­se Olli­lan jär­jes­tel­mää sii­hen käyttää.

  Muil­la­kin vuo­kraa­moil­la lie­nee vas­taa­vat jär­jes­te­lyt ole­mas­sa, vaik­kei nii­tä viit­si­tä asiak­kail­le mainostaakaan.

  Suo­mes­ta en tie­dä, mut­ta olen tör­män­nyt muu­al­la sii­hen, että autol­la ei saa ajaa tiet­ty­jen tei­den ulko­puo­lel­la. Jos ajaa, saa vuo­kraa­mol­ta kun­non rap­sut. Asi­aa seu­ra­taan GPS:llä.

  Autoi­lun ihme­maas­sa suu­ren veden tuol­la puo­len on tapa­na, että yksi­tyi­set­kin lii­saa­vat auton­sa. Näis­sä autois­sa voi olla jopa etä­hi­das­tus­mah­dol­li­suus, jol­la auto­lii­ke voi hidas­taa auton liik­ku­mi­sen jon­ne­kin kas­te­ma­don ja muu­ra­hai­sen vauh­din välil­le, jos mak­sut eivät ole tul­leet ajal­laan. Paran­taa kuu­lem­ma maksumotivaatiota.

  Onko näil­le väit­teil­le yhtä aino­aa vaka­vas­ti otet­ta­vaa läh­det­tä? Tai­taa vihe­rins­sil­lä mie­li­ku­vi­tus lau­ka­ta melkoisesti…vuokraamojen ja lii­sa­reit­ten autois­ta toki löy­tyy GPS-jäl­jit­ti­miä var­kauk­sien varal­le, mut­ta noi edel­lä­ole­vat väit­teet on ihan täyt­tä huuhaata.

 265. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Riit­tää­kö pank­ki­sa­lai­suu­den laa­jui­nen suojaaminen?

  Pank­ki­sa­lai­suus­han ei itse asias­sa ole ano­nyy­mia eikä kovin salais­ta­kaan. Hen­ki­lö tun­nis­tau­tuu kai­kil­le, joi­den kans­sa yleen­sä­kään vaih­taa tie­toa (kuten rahaa), ja pank­ki­tie­dot ovat täy­sin avoi­mia viranomaisille.

  Täs­sä ollaan juu­ri­kin samois­sa ongel­mis­sa kuin säh­köi­sen äänes­tyk­sen ja vaa­li­sa­lai­suu­den kanssa:
  Jos jär­jes­tel­mäs­tä halu­taan luo­tet­ta­va sekä yllä­pi­tä­jän (val­vo­va viranomainen/vaalin jär­jes­tä­jä) että käyt­tä­jän (autonkäyttäjä/äänestäjä) tahol­ta tai toden­nä­köi­ses­ti edes jom­man­kum­man, käyt­tä­jän tun­nis­ta­mi­nen jou­du­taan sito­maan var­si­nai­seen tie­toon (aika- ja paikkatieto/ääni) ja yksi­tyi­syy­den suo­jaa (vaa­li­sa­lai­suut­ta) ei käy­tän­nös­sä ole vaan se perus­tuu täy­sin viran­omai­sen, jär­jes­tel­mä­ope­raat­to­rin ja jär­jes­tel­män­toi­mit­ta­jan hyvään tahtoon.

  Rai­mo K: Yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät ongel­mat ovat kyl­lä rat­kais­ta­vis­sa. Se mitä useim­mat kom­men­toi­jat eivät ole rekis­te­röi­neet, on 10 vuo­den siir­ty­mä­ai­ka. Sinä aika­na tek­nis­tä kehi­tys­tä tapah­tuu mel­ko lailla.

  Tämä tek­no­lo­gi­aus­ko on lii­kut­ta­vaa. Vali­tet­ta­vas­ti ongel­ma on sama kuin säh­köi­ses­sä äänes­tyk­ses­sä: ihmi­set ovat äänek­kääs­ti kan­nat­ta­mas­sa asi­aa, jon­ka perus­tei­ta eivät ymmär­rä eivät­kä edes halua ymmärtää.
  Ongel­ma ei ole luon­teel­taan teknologinen.

  Poju Ant­sa­lo: Eikö ole vain parem­pi, että kerä­tyt kilo­met­ri­tie­dot ovat ajo­neu­vo­koh­tai­set? Sil­loin­han viran­omai­nen ei voi tie­tää, kuka on aja­nut mis­sä­kin, ajo­neu­von omis­ta­ja vai joku, jon­ka käyt­töön ajo­neu­vo on lai­nat­tu (siis peri­aat­tees­sa kuka tahan­sa ajo­kor­tin omaa­va). Tämä­hän lisää yksi­tyi­syy­den suojaa.

  Se lisän­nee dataan epä­var­muut­ta noin puo­lik­kaan pro­mil­len ver­ran. Luu­let­ko että sil­lä on mitään mer­ki­tys­tä? Kaik­ki kul­ke­mi­set saa­tai­siin var­maan­kin käy­tän­nös­sä koh­den­net­tua, vaik­ka vain 20% ajois­ta oli­si pää­asial­li­sen käyt­tä­jän ja loput satun­nais­tet­tua. Sitä pait­si inklusii­vi­nen vir­he ei täs­sä tapauk­ses­sa juu­ri­kaan paran­na yksi­tyi­syyt­tä — naa­pu­rin huo­ne­ka­lu­nos­to- tai auto­kaup­pa­reis­su ei pois­ta ainut­ta­kaan sinun ajoa­si. Jos taas naa­pu­ri lai­naa autoa­si johon­kin “epäi­lyt­tä­vään”, teis­tä molem­mis­ta tulee epäi­lyk­se­na­lai­sia ja vie­lä tar­kem­man syy­nin alai­sia, mikä­li syyt­tö­mien erot­te­lu edes kiinnostaa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Var­maan­kin sen ysk­tyi­syys voi­daan mur­taa samoin perus­tein, kun kotii­si saa­daan aset­taa kuun­te­lu­lait­teet tai puhe­lin­ta­si saa­daan kuun­nel­la. Raja­na on eräin poik­keuk­sin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.

  Ei ole mikään ongel­ma. Yli puo­let kan­sas­ta lie­nee ladan­nut lait­to­mas­ti teki­jä­noi­keu­de­na­lais­ta mate­ri­aa­lia ja aina­han voi­daan “epäil­lä” käy­te­tyk­si bit­tor­ren­tia tai muu­ta p2p-pro­to­kol­laa, joka myös jakaa tie­toa. Nyt on teki­jä­noi­keus­ri­ko­se­päi­ly, jol­la saa kotiet­sin­tä­lu­van (2 vuot­ta*). Perus­tel­la­han tuo­ta ei polii­sin tar­vit­se kuin itsel­leen (pak­ko­kei­no­la­ki) — eten­kin kun oikeu­des­sa sal­li­taan lait­to­mas­ti han­ki­tut todisteet.

  *) “Huo­mat­ta­va hait­ta” on oikeu­des­sa vah­vis­tet­tu erit­täin hei­koin, puh­taan teo­reet­ti­sin ja las­ken­nal­li­sin perus­tein ja “ansio­tar­koi­tuk­sek­si” on riit­tä­nyt yhden tai muu­ta­man musiik­ki­kap­pa­leen saaminen.

  1. Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la aja­mi­nen on sinän­sä ihan jul­kis­ta puu­haa, pal­jon jul­ki­se­maa kuin pan­kis­sa asi­koi­mi­nen. Autois­sa on olta­va rekis­te­ri­nu­me­ro min­kä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tar­kis­taa, kenel­le jokin rekis­te­ri­nu­me­ro kuuluu.

 266. Mark­ku af Heur­lin: Tähän lie­nee syy­tä lisä­tä, että 55 mph on 90 km/t ja 65 mph vajaat 110 km/h. Vain pie­nes­sä osas­sa Yhdys­val­to­ja on Suo­men tal­vi­ke­le­ja vas­taa­via olo­suh­tei­ta. – Lii­ke­nen­kult­tuu­ri on kah­ta suku­pol­vea mei­tä kehittyneempi.

  Jo vain, mut­ta point­ti oli, että nopeu­den nos­to 55 mph — 65 mph ei lisän­nyt raa­to­ja, päin vastoin.

 267. ano­nyy­mi:
  ‘snip’
  Tämä tek­no­lo­gi­aus­ko on lii­kut­ta­vaa. Vali­tet­ta­vas­ti ongel­ma on sama kuin säh­köi­ses­sä äänes­tyk­ses­sä: ihmi­set ovat äänek­kääs­ti kan­nat­ta­mas­sa asi­aa, jon­ka perus­tei­ta eivät ymmär­rä eivät­kä edes halua ymmärtää.
  Ongel­ma ei ole luon­teel­taan teknologinen.
  ‘snip’

  Lii­kut­ta­vaa­han se on — mut­ta toi­seen suun­taan kuin arv. kir­joit­ta­ja luulee.
  Ei tar­vit­se ‘uskoa’, kat­soo vain, mikä on onnis­tu­nut Viros­sa jo vuo­sia eikä onnis­tu Suo­mes­sa mil­lään. Lii­kut­ta­vaa, kyllä!

 268. Elik­kä osmo halu­aa aukot­to­man kont­rol­lin tuh­mil­le, pahoil­le autoille.
  “Jå men fäkev­he­ten! Iänk om att barn…!”

 269. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos npeu­den yli­tyk­set ovat pie­niä eivät­kä’ ne ole jat­kusi­via, sai­si ehkä säh­kö­pos­tin­sa rapor­tin sen het­ki­ses­tä mii­nus­ti­lis­tään. Ran­gais­tus tuli­si vas­ta, kun mii­nus­ti­li tulee täy­teen. Ny6thän voi saa­da ison­kin sakon kun elä­mäs­sään yhden ainoa ker­ran ereh­tyy nopeus­ra­joi­tuk­ses­ta ja juu­ri sii­nä koh­das­sa on tut­ka. Isot rangasit6ukset ja pie­ni kiin­ni­jää­mis­ris­ki ovat kovin huo­no yhdistelmä. 

  Olen ihme­tel­lyt, mik­si tätä mones­sa maas­sa hyväk­si todet­tua käy­tän­töä ei Suo­mes­sa ole otet­tu edes kes­kus­te­luun. Itse koin sen aikoi­naan ulko­mail­la asues­sa­ni hyvin oikeudenmukaiseksi.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Minun täh­täi­mes­sä­ni on, että autois­sa jos­kus tule­vai­suu­des­sa on esto yli­no­peuk­sil­le, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma poistuu. 

  Sen sijaan tämä on hyvin vaa­ral­li­nen tavoi­te. Aivan “kil­teis­sä­kin” ohi­tus­ti­lan­teis­sa tar­vi­taan aika usein tur­val­li­suu­den nimes­sä lyhy­tai­kais­ta nopeus­rik­ko­mus­ta. Syy­nä voi olla oma tai vas­taan­tu­li­jan vir­hear­vioin­ti. Vir­hear­vioi­ta tapah­tuu var­sin­kin, jos tie on jom­mal­le kum­mal­le outo. Jos nopeus­ra­joi­tus­ta ei voi­si edes 10…15 sekun­nik­si ylit­tää, tör­mäys­ko­la­rit lisääntyisivät.

  1. Sen sijaan tämä on hyvin vaa­ral­li­nen tavoi­te. Aivan “kil­teis­sä­kin” ohi­tus­ti­lan­teis­sa tar­vi­taan aika usein tur­val­li­suu­den nimes­sä lyhy­tai­kais­ta nopeus­rik­ko­mus­ta. Syy­nä voi olla oma tai vas­taan­tu­li­jan vir­hear­vioin­ti. Vir­hear­vioi­ta tapah­tuu var­sin­kin, jos tie on jom­mal­le kum­mal­le outo. Jos nopeus­ra­joi­tus­ta ei voi­si edes 10…15 sekun­nik­si ylit­tää, tör­mäys­ko­la­rit lisääntyisivät.

   Tur­val­li­sem­paa oli­si muut­taa lii­ken­ne­sään­tö­jä niin, että ohi­tet­ta­van on aina hidas­tet­ta­va. Nykyt­sään­nöil­läö ohit­ta­jan on ajat­te­va yli­no­peut­ta. Niin teen minäkin.

 270. Erik S.: Onko näil­le väit­teil­le yhtä aino­aa vaka­vas­ti otet­ta­vaa läh­det­tä? Tai­taa vihe­rins­sil­lä mie­li­ku­vi­tus lau­ka­ta melkoisesti…vuokraamojen ja lii­sa­reit­ten autois­ta toki löy­tyy GPS-jäl­jit­ti­miä var­kauk­sien varal­le, mut­ta noi edel­lä­ole­vat väit­teet on ihan täyt­tä huuhaata.

  Min­kä väit­teen halusit veri­fioi­da? Ei ole yhtä aino­aa läh­det­tä, jos­ta kaik­ki tuo kävi­si ilmi, mut­ta kaik­keen mai­nit­se­maa­ni on ole­mas­sa kau­pal­lis­ta toi­min­taa. Täs­sä vink­ke­jä hakuun.

  1. Suo­ma­lai­nen vuo­kraa­mo, jon­ka ajo­neu­vo­ja voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa net­ti­lin­kin takaa: 24rent. Voi olla mui­ta­kin, mut­ta tuo­ta olen itse käyt­tä­nyt. Putiik­ki osaa muu­ten­kin hyö­dyn­tää ympä­ril­lä vili­se­viä bittejä.

  2. Pal­ve­lu, jol­la auton voi hyy­dyt­tää etä­nä: OnS­tar Sto­len Vehicle Slow­down. OnS­tar on sisään­ra­ken­net­tu isoon osaan uusis­ta ame­rik­ka­lai­sis­ta autois­ta. OnS­ta­ria voi käyt­tää muu­hun­kin, ja raport­tien mukaan vakuu­tus­yh­tiöt tar­joa­vat alle­nuk­sia vakuu­tus­mak­suis­ta, jos auton omis­ta­ja val­tuut­taa vakuu­tus­yh­tiön käyt­tä­mään OnS­ta­rin kerää­mää tietoa.

  3. Lea­sing-mak­su­jen myö­häs­tyes­sä auton käyn­nis­tyk­sen estä­vä lai­te: hae erääl­lä suu­rel­la haku­ko­neel­la vaik­ka­pa hakusa­nal­la “pass­ti­me device”.

 271. Osmo,

  Et kui­ten­kaan sano­nut kan­nat­ta­vas­ti vaih­toeh­toa 1. Ker­roit vain, että sel­lai­nen mah­dol­li­suus on ole­mas­sa, jos halu­taan. Tai näin alku­pe­räi­ses­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa, ehkä jos­sain kom­men­tis­sa tätä vaih­toeh­toa kannatit.

 272. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Autois­sa on olta­va rekis­te­ri­nu­me­ro min­kä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tar­kis­taa, kenel­le jokin rekis­te­ri­nu­me­ro kuuluu.

  Jokin, ei suin­kaan kaik­kia. Sitä pait­si ihmis­ten seu­rai­lu on vähin­tään­kin har­maal­la alu­eel­la. Minä aina­kin soi­tan polii­sil­le heti, jos joku minua alkaa seu­rail­la. Tai no ensin nap­paan kuvan tms. ja saa­tan­pa sen julkistaakin.

  Sepe­teus: Tek­nii­kan ja tie­teen vää­jää­mä­tön kehi­tys joh­taa sii­hen, että yksi­lön kyky aiheut­taa vahin­koa on jo sadan vuo­den pääs­tä hir­veän suuri.

  Vaih­toeh­to on lopet­taa oikeuk­sien pol­ke­mi­nen ja alkaa vähi­tel­len pitää huol­ta sii­tä, ettei ihmi­sil­lä ole halua aiheut­taa vahinkoa.

  Saa olla aika tyh­mä luul­lak­seen ihmis­kun­nan pol­ke­van kult­tuu­ri­ses­ti pai­kal­laan. Sitä­hän takel­te­le­va kehi­tys on myös­kin ollut tek­no­lo­gian ohel­la. Jos ihmi­soi­keus­ke­hi­tyk­ses­tä luo­vu­taan, ihmi­set alka­vat halu­ta aiheut­taa vahin­koa. Koko­nais­va­hin­koa ei polii­si­val­tios­sa aiheu­te­ta yhtään sen vähem­pää kuin vapaas­sa maas­sa­kaan — kun­han vain pol­je­taan oikeuksia.

 273. Kat­so­taan­pa, mitä täs­tä nyt jää käteen.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ilmoi­tan nyt jul­ki­ses­ti pitä­vä­nä sinän­sä hyvä­nä asia­na, että yli­no­peu­des­ta jäi­si kiin­ni aina 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ilmoi­tan myös jul­ki­ses­ti, että tämä ei ole minul­le perus­te kan­nat­taa auto­jen täy­del­lis­tä satel­liit­ti­val­von­taa nopeusvalvontoineen. 

  Soi­nin­vaa­ra ei siis kan­na­ta auto­maat­tis­ta satel­li­poh­jais­ta nopeus­val­von­taa, vaik­ka kan­nat­taa­kin sitä, että yli­no­peu­den aja­mi­ses­ta jäi­si aina kiin­ni ja tämän sai­si käy­tän­nös­sä “ilmai­sek­si” hänen kan­nat­ta­man­sa km-vero­jär­jes­tel­män sivu­tuot­tee­na Yksi­tyi­syy­den­suo­jaon­gel­mis­ta tus­kin voi olla kyse, kos­ka Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä sel­lai­sia ei km-vero­jär­jes­tel­mäs­sä ole, tai aina­kin ne on help­po rat­kais­ta. Mikä­li täs­sä ei jon­kun mie­les­tä ole min­kään­lais­ta ris­ti­rii­taa, kuu­li­sin mie­lel­lä­ni seli­tyk­sen siihen.

  Minul­la on tie­ten­kin asias­ta omat epäi­lyk­se­ni, mut­ta olkaam­me raken­ta­via kes­kus­te­li­joi­ta, ja olet­ta­kaam­me, että kysees­sä ei ole ilmei­sin seli­tys, eli: “kan­nat­tai­sin sateel­liit­ti­poh­jais­ta nopeus­val­von­taa, mut­ta se oli­si täs­sä vai­hees­sa äänes­tä­jil­le lii­an radi­kaa­lia, jol­loin koko han­ke jou­dut­tai­siin hau­taa­maan; käyt­tä­kääm­me sen sijaan salamitaktiikkaa”.

  Näin. Kun tämä koh­ta nyt on koh­te­li­aas­ti lakais­tu maton alle, meil­le jää käteen vain, että ilmei­ses­ti “jos­kus tule­vai­suu­des­sa” koko ongel­ma voi­daan rat­kais­ta deus ex mac­hi­na ‑tyyp­pi­sel­lä “yli­no­peu­den estol­la”, jon­ka autoi­le­vat äänes­tä­jät tule­vat tie­ten­kin aika­naan hyväk­sy­mään kuin se kuu­lui­sa kei­tet­tä­vä sam­mak­ko. Tai sit­ten “autoi­le­vat äänes­tä­jät” on lopul­ta­kin vero­tet­tu hen­gil­tä, ja jäl­jel­lä on vain vii­si­mil­joo­nai­nen onnel­li­nen pyö­räi­le­vä kan­sa. Ken­ties ilmas­ton­muu­tos­kin on ehti­nyt saa­maan aikaan ker­ras­saan opti­maa­li­set pyö­räi­ly­olo­suh­teet vuo­den ympäri.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minun täh­täi­mes­sä­ni on, että autois­sa jos­kus tule­vai­suu­des­sa on esto ylinopeuksille 

  Miten täl­lai­nen “esto yli­no­peuk­sil­le” voi­tai­siin toteut­taa ko. jär­jes­tel­män tie­tä­mät­tä auton sen­het­kis­tä sijain­tia, eli kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa nopeus­ra­joi­tus­ta? Ei miten­kään. Jos taas kysees­sä oli­si vain suu­rim­man sal­li­tun nopeu­den (120 km/h) ylit­tä­mi­sen esto, voi­si esim. 80:n alu­eel­la yhä pai­nel­la aika rei­lua yli­no­peut­ta, mikä sel­väs­ti on ris­ti­rii­das­sa ase­te­tun tavoit­teen kanssa.

  Täten siis Soi­nin­vaa­ran jul­ki­ses­ti esit­tä­mä tavoi­te “yli­no­peu­den estos­ta” (koh­ta 3) sisäl­tää vaa­ti­muk­sen auton sijain­ti­tie­dos­ta. Tie­ten­kin teo­rias­sa tämä voi­tai­siin toteut­taa vaik­ka­pa siten, että nopeus­ra­joi­tus­tolp­pa ker­too ohia­ja­val­le autol­le kul­loi­sen­kin rajoituksen. 

  Jäte­tään nyt huo­miot­ta se, että täl­lai­set auton nopeut­ta dynaa­mi­ses­ti rajoit­ta­vat häk­ky­rät pitäi­si mitä luul­ta­vim­min hyväk­syt­tää vähin­tään EU:n tasol­la. Sen lisäk­si, että kysees­sä on kal­lis ja toi­mi­vuu­del­taan kysee­na­lai­nen jär­jes­tel­mä, se oli­si täy­sin jär­je­tön­tä dupli­koin­tia tilan­tees­sa, jos­sa meil­lä jo joka tapauk­ses­sa on sate­liit­ti­poh­jai­nen sijain­ti- ja nopeus­ra­joi­tus­tie­to käy­tös­sä km-vero­jär­jes­tel­män johdosta.

  Täs­tä seu­raa, että “jos­kus tule­vai­suu­des­sa”, meil­lä kyl­lä on satel­liit­ti­poh­jai­nen kilo­met­ri­ve­ro­tus ja satel­liit­ti- tai muu sijain­ti­tie­to­poh­jai­nen yli­no­peu­den esto­jär­jes­tel­mä, mut­ta sitä odo­tel­les­sa emme kui­ten­kaan tule luo­maan satel­liit­ti­poh­jais­ta auto­maat­tis­ta nopeu­den­val­von­ta­jär­jes­tel­mää (so. sako­tus­jär­jes­tel­mää), vaik­ka kan­na­tam­me­kin auto­maat­tis­ta lii­ken­teen­val­von­taa ja pel­ti­po­lii­sien lisää­mis­tä, kos­ka… no en minä aina­kaan enää tie­dä mik­si, mut­ta mis­sään tapauk­ses­sa se siis ei joh­du yllä onnis­tu­nees­ti maton alle lakai­se­mas­tam­me syys­tä. Ilmei­ses­ti pel­ti­po­lii­sit vain ovat joten­kin sympaattisempia?

  Ilmas­sa lei­juu hie­noi­nen sala­min tuoksu.

  1. Miten täl­lai­nen “esto yli­no­peuk­sil­le” voi­tai­siin toteut­taa ko. jär­jes­tel­män tie­tä­mät­tä auton sen­het­kis­tä sijain­tia, eli kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa nopeus­ra­joi­tus­ta? Ei miten­kään. Jos taas kysees­sä oli­si vain suu­rim­man sal­li­tun nopeu­den (120 km/h) ylit­tä­mi­sen esto, voi­si esim. 80:n alu­eel­la yhä pai­nel­la aika rei­lua yli­no­peut­ta, mikä sel­väs­ti on ris­ti­rii­das­sa ase­te­tun tavoit­teen kanssa. 

   Minun kän­nyk­kä­ni varoit­taa yli­no­peu­des­ta ja näin teke­vät kaik­ki navi­gaat­to­rit. Navi­gaat­to­ri luon­nol­li­ses­ti tie­tää, mis­sä auto liik­kuu niin kuin toi­vot­ta­vas­ti kul­jet­ta­ja­kin, mut­ta täs­tä ei seu­raa, että tie­to välit­tyi­si jol­le­kin muulle.

 274. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  …Autois­sa on olta­va rekis­te­ri­nu­me­ro min­kä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tar­kis­taa, kenel­le jokin rekis­te­ri­nu­me­ro kuuluu. 

  Tuos­sa on muu­ten sel­vä vir­he lain­sää­dän­nös­sä, joka on syy­tä kor­ja­ta. Ammat­ti­ri­kol­lis­ten on help­po sel­vit­tää, mitä asun­to­ja kan­nat­taa kei­ka­ta. Ei muu­ta kuin käväi­see kat­so­mas­sa len­toa­se­man pit­kä­ai­kais­par­kin. Rekis­te­ri­tie­to kuu­luu nor­maa­liss­sa yhteis­kun­nas­sa vain viranomaiselle.

  Juli­suus­lain­sää­dän­tö on Suo­mes­sa epä­on­nis­tu­nut täy­sin. Emme kyke­ne suo­jaa­maan sel­lai­sia tie­to­ja, jot­ka tuli­si suo­ja­ta. Saman­ai­kai­se­ti sel­lai­sia tie­to­ja, jot­ka tuli­si jul­kis­taa, pimitetään.

 275. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la aja­mi­nen on sinän­sä ihan jul­kis­ta puu­haa, pal­jon jul­ki­se­maa kuin pan­kis­sa asi­koi­mi­nen. Autois­sa on olta­va rekis­te­ri­nu­me­ro min­kä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tar­kis­taa, kenel­le jokin rekis­te­ri­nu­me­ro kuuluu. 

  Autos­sa ole­va rekis­te­ri­kil­pi toki naker­taa autoi­li­jan yksi­tyi­syyt­tä. Käsit­tääk­se­ni var­sin vakiin­tu­nees­ti kui­ten­kin kat­so­taan, että lii­ken­tees­sä auto on voi­ta­va tar­vi­taes­sa tun­nis­taa. Auton rekis­te­ri­tun­nus­ta pide­tään siis lakiin perus­tu­va­na, hyväk­syt­tä­viä pää­mää­riä pal­ve­le­va­na, vält­tä­mät­tö­mä­nä yksi­tyi­se­lä­män suo­jan loukkauksena. 

  Toi­saal­ta tie­dot auton sijain­nis­ta tie­tys­sä pai­kas­sa tiet­tyyn aikaan ovat paik­ka­tie­toi­na auton hal­ti­jan hen­ki­lö­tie­to­ja. Paik­ka­tie­to­ja pide­tään mm. Olli­lan ryh­män yksi­tyi­syy­den­suo­ja­ra­por­tis­sa hyvin arkaluontoisina.

  Loo­gi­nen joh­to­pää­tös lie­nee­kin, että satun­nai­set rekis­te­ri­tun­nuk­sis­ta teh­dyt havain­not eivät olen­nai­ses­ti louk­kaa yksi­tyi­syy­den­suo­jaa. Sys­te­maat­ti­nen tark­kai­lu, seu­lon­ta, on vähin­tään­kin arve­lut­ta­vaa. Havain­to­jen tal­len­ta­mi­nen rekis­te­riin puo­les­taan on paha yksi­tyi­syy­den­suo­jan louk­kaus, joka voi olla oikeut­tua vain tiu­kas­ti raja­tuin ehdoin.

  GPS-veron suun­nit­te­li­jat mene­vät sys­te­maat­tis­ta rekis­te­röin­tiä­kin pidem­mäl­le: sta­si­mok­ku­la näh­dään taval­laan vaih­toeh­to­na kame­ra­jär­jes­te­mäl­le, joka kat­tai­si jokai­sen tien, kadun ja kujan.

 276. Rai­mo K: Toki omis­ta­jal­la on oikeus rajoit­taa liik­ku­mis­ta alueil­laan, esim. teil­lä tai periä maksu.

  Tämä on tie­ten­kin tot­ta, ja mones­sa maas­sa mm. moot­to­ri­tei­den käy­tös­tä peri­tään­kin mak­su. Jul­ki­nen val­ta ei kui­ten­kaan voi toteut­taa mak­sua mie­li­val­tai­ses­ti valit­se­mal­laan taval­la, vaan mak­su­jär­jes­tel­män on mm. kun­nioi­tet­ta­va ihmi­soi­keuk­sia kuten yksi­tyi­se­lä­män suojaa.

 277. Pojil­le ja yhdel­le hei­dän kave­ril­leen, kaik­ki it-alalla:

  Com­ra­des

  Jää­nyt asia epäselväksi:
  Kän­ny­kän voi pai­kan­taa. Mut­ta voi­ko sam­mu­te­tun (ei siis vain hil­jai­sel­la oel­van) pai­kan­taa samoin, vai tätyy­kö irrot­taa akku? Riit­tää­kö edes tämä? Aut­taa­ko kän­ny­kän sul­ke­mi­nen Fara­dayn häk­kiin eli alu­mii­ni­fo­lion sisään?

  Oma kän­nyk­kä­ni on perus-nokia (kame­ral­la, www- yhtey­del­lä yms., mut­ta ei älytoimintoja)

  Asia liit­tyy kes­kus­te­luun Olli­lan km-maksusta

  T. Mark­ku

  Se että akku on irti teo­rias­sa pitäi­si riit­tää, tiet­ty jos on oikein vai­no­har­hai­nen niin voi epäil­lä että lait­tees­sa on pii­los­sa toi­nen akku juu­ri tätä tilan­net­ta var­ten… Monis­ta nyky­ai­kai­sis­ta äly­pu­he­li­mis­ta tosin ei saa akkua irti ollenkaan.

  Jos akku ei ole irti niin pitäi­si luot­taa sii­hen että val­mis­ta­ja ei ole mah­dol­lis­ta­nut mitään Lui­den kuvaa­mia hil­jai­sia akti­voi­tu­mi­sia. En tie­dä onko mois­ta tapaus­ta iki­nä todis­tet­tu tapah­tu­neek­si mut­ta mones­ti sitä on epäil­ty ja orga­ni­saa­tiot jot­ka käsit­te­le­vät oikeas­ti salai­sia asioi­ta kiel­tä­vät kän­ny­köi­den tuo­mi­sen kokouk­siin kokonaan.

  Fara­dayn häk­ki toi­mii mut­ta pitäi­si vähän las­kea että miten hyvin se pitäi­si maadoittaa.

  Eikö­hän km-mak­su tule perus­tu­maan johon­kin mus­taan laa­tik­koon joka asen­ne­taan ajoneuvoon.

  http://www.crypto.com/blog/celltapping/

  /E.

  ——

  Se riip­puu täy­sin sii­tä, miten val­mis­ta­ja on toteut­ta­nut vir­ran sam­mut­ta­mi­sen kännykässä.

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa­han kän­ny­käs­sä on tiet­ty­jä asioi­ta jot­ka ovat toi­min­nas­sa vaik­ka se oli­si sam­mu­tet­tu, esi­mer­kik­si RTC (kel­lo). Tämän lisäk­si on täy­sin mah­dol­lis­ta että valmistaja/operaattori/NSA on pii­lot­ta­nut kän­nyk­kään toi­min­non joka herät­tää sen käyn­nis­ty­mään ja rekis­te­röi­ty­mään verk­koon sopi­vin ajanhetkin.
  Tämän ei tar­vit­se näkyä käyt­tä­jäl­le mil­lään tavalla.

  Oli­si tosin koh­tuul­li­sen edes­vas­tuu­ton­ta val­mis­ta­jal­ta lait­taa tätä puhe­li­men perus­o­mi­nai­suu­dek­si, mut­ta eipä se mah­do­ton­ta ole. Epäi­len kyl­lä että täs­sä on men­nyt Soi­nin­vaa­ral­ta (tai Olli­lal­la) sekai­sin “sam­mu­tet­tu” ja “val­mius­ti­las­sa oleva”.

  Akun irroit­ta­mi­nen riit­tää hyvin, kon­den­saat­to­reis­sa ei rii­tä vir­taa kuin muu­ta­man sekun­nin toi­min­taan. Ja Fara­dayn häk­ki myös tie­tys­ti estää kom­mu­ni­koin­nen radiolla.

  Asian voi­si teo­rias­sa tar­kis­taa lait­ta­mal­la kän­nyk­kä pois pääl­tä, mat­kus­te­le­mal­la vähän ympä­riin­sä ja pyy­tä­mäl­lä ope­raat­to­ril­ta solu­tun­nis­te­tie­dot sen jäl­keen. En usko että mak­saa vaivaa.

  L.

  Moi,

  Jos luu­ri on kiin­ni niin ei sitä kukaan pai­kan­na aina­kaan mun tie­to­jen mukaan 
  t.T.
  ———-
  Itse voin lisä­tä teh­nee­ni eks­pe­ri­men­tin, ei kovin tie­teel­li­sen: Lai­toin kän­nyk­kä­ni Fra­dayn häk­kiin eli taräs­kat­ti­laan. N 10 minuu­tin ajan sii­hen saat­toi soit­taa omal­la 2‑puhelimellaan, mut­ta ei sen jäl­keen. Kent­tä oli 0.
  Asial­la ei minul­le nyt ole mer­ki­tys­tä, mut­ta jos­kus saat­taa olla. Toi­von, että täl­lais­ta tilan­net­ta ei tule.

  Tut­ta­va­ni väit­tää, etä hänen puhe­lin­taan kuun­nel­laan ja liik­kei­tään seu­ra­taan puhe­li­men väli­tyk­sel­lä, kos­ka tie­dot on ver­ra­ten help­po saa­da, kun oikeat kon­tak­tit. Onko kysees­sä vai­no­har­ha vai todel­lien seu­ran­ta; sii­hen en voi ottaa kantaa. 

  Muis­tan vain kehit­ty­neen neu­vos­to­liit­to­lai­sen psy­kiat­rian yhden diag­noo­si­tyy­pin: oireet­to­man skit­so­fre­nian tai para­noi­di­sen skit­so­fre­nian. Poti­las sel­väs­ti har­hai­ses­ti kuvit­te­li salai­sen polii­sin seu­raa­van hänen toi­mi­aan ja esit­ti täy­sin paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­miä väit­tei­tä maan­sa yhteiskuntajärjestelmästä.

 278. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ‘snip’
  Minun täh­täi­mes­sä­ni on, että autois­sa jos­kus tule­vai­suu­des­sa on esto yli­no­peuk­sil­le, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma pois­tuu. Hätä­ta­pauk­ses­sa eston sai­si pois pääl­tä, mut­ta sii­tä tuli­si ilmoi­tus viran­omai­sil­le ja tar­ve ker­toa hyvä syy. 

  No, ras­kaan lii­ken­teen autois­sa­han nopeus­ra­joi­tin jo on, arvioi­koon kukin tykö­nän­sä, kuin­ka siu­nauk­sel­li­nen se on.
  Mil­lai­nen hätä edel­lyt­täi­si ko. poiskytkentää?

 279. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tur­val­li­sem­paa oli­si muut­taa lii­ken­ne­sään­tö­jä niin, että ohi­tet­ta­van on aina hidas­tet­ta­va. Nyky­sään­nöil­lä ohit­ta­jan on ajet­ta­va yli­no­peut­ta. Niin teen minäkin.

  Ei pitäi­si. Jos nopeuse­ro on niin pie­ni, kan­nat­taa­ko ohittaa?

  Toki ohit­ta­mi­nen on Suo­mes­sa edel­leen sal­lit­tu, vaik­ka eräät valo­jen vil­kut­te­li­jat ja tor­ven­soit­ta­jat muu­ta luu­le­vat­kin — ja pitä­vät lii­an pien­tä turvaväliä.

 280. Tut­ta­va­ni väit­tää, etä hänen puhe­lin­taan kuun­nel­laan ja liik­kei­tään seu­ra­taan puhe­li­men väli­tyk­sel­lä, kos­ka tie­dot on ver­ra­ten help­po saa­da, kun oikeat kon­tak­tit. Onko kysees­sä vai­no­har­ha vai todel­lien seu­ran­ta; sii­hen en voi ottaa kantaa. ”

  Ei se aivan tuu­les­ta tem­mat­tu jut­tu ole.
  Olin itse ope­rat­to­ril­la töis­sä ja kyl­lä sään­nöl­li­se­ti joku sai ken­kää, kun oli tut­ki­nut ilman päte­vää syy­tä kän­ny­kän sijainti-puhelu-tietoja

  Sen lisäk­si sup­peal­la jou­kol­la asian­tun­ti­joi­ta on vapaa pää­sy lii­ken­tee­seen eikä hei­tä val­vo­ta kuten nor­maa­le­ja asiakaspalvelijoita.

  Moni heis­tä kuu­luu ns hys-hys-poru­koi­hin ja var­maan vuo­taa asioi­ta eteenpäin.
  Näin on ollut maan tapa jo vuosikymmeniä

 281. Auton seu­ran­ta ei ole kovin­kaan teho­kas vakoilutapa.
  Se voi olla sii­nä tapauk­ses­sa, että halu­taan löy­tää tiet­ty ajo­neu­vo nopeas­ti, mut­ta tilan­teet ovat harvinaisia.

  Tär­kein urk­ki­mis­koh­de on edel­leen tie­to­lii­ken­ne ja NSA täh­tää sii­hen, että se voi seu­ra­ta koko maa­il­man liikennettä.Se tar­koit­taa, että NSA kyke­ne tun­keu­tu­maan kaik­kien ope­raat­to­rei­den ja viran­omais­ten verkkoihin.

  Sitä var­ten tar­vi­taan super­tie­to­ko­nei­ta mur­ta­maan eri­lai­sia salauk­sia ja suojauksia.

  Lisäk­si lii­ken­ne pitää ana­ly­soi­da­kin ja se vaa­tii taas supertietokoneita.
  Tie­dus­te­luun käy­te­tään rahaa kym­me­niä miljardeja.

  USA on teh­nyt arvion, että tie­dus­te­lul­la ja täs­mä­ta­poil­la saa­vu­te­taan parem­pi tulos kuin ase­voi­mil­la ja niin­pä ase­voi­mia supis­te­taan mut­ta tie­dus­te­lua lisätään.

  Tär­kein tie­to on edel­leen ket­kä vies­ti­vät kes­ke­nään ja mis­sä vies­ti­jät sijaitsevat

  Seu­raa­va askel on pääs­tä ana­ly­soi­maan vies­tien sisältöä

  Ne kaik­ki sel­viä­vät puhe­lu­tie­dois­ta, ei sii­hen tar­vi­ta ajoneuvotietoja.

  Ihmis­ten pel­ko suun­tau­tuu täy­sin vää­riin asioi­hin ja var­maan jul­kis­ta kes­kus­te­lua ohja­taan­kin aivan tar­koi­tuk­sel­la vää­rään suuntaan.

 282. Mark­ku af Heur­lin: Mut­ta voi­ko sam­mu­te­tun (ei siis vain hil­jai­sel­la oel­van) pai­kan­taa samoin, vai tätyy­kö irrot­taa akku? 

  Jos kiin­ni ole­va kän­nyk­kä pitäi­si nor­maa­lis­ti yhteyt­tä tukia­se­maan, asias­ta jäi­si kiin­ni var­sin nopeas­ti. Tämä joh­tuu sii­tä, että tie­tyil­lä kän­nyk­kä­kiel­toa­lueil­la on hyvin­kin teho­kas­ta tek­nis­tä val­von­taa sen suh­teen, ettei alu­eel­la ole radiolähetteitä.

  Täs­sä maa­il­mas­sa on pal­jon herk­kiä mit­tauk­sia, jot­ka voi sot­kea kän­ny­käl­lä. Näi­den mit­taus­ten teki­jät osaa­vat kyl­lä ker­toa, jos jol­la­kul­la on jää­nyt kän­nyk­kä pääl­le. Aina­kin radio­astro­no­mit ovat erit­täin hyviä etsi­mään kännyköitä.

  Tämä ei pois­sul­je sitä, ettei­kö yksit­täi­sen kan­ny­kän sof­taa voi­si NSA tai joku muu virit­tää jut­te­le­maan kaik­kea kuu­le­maan­sa verk­koon napis­ta sam­mu­tet­tu­na­kin. Perus­kän­nyk­kä perus­sof­tal­la ei kui­ten­kaan näin tee tai edes pidä vas­taa­no­tin­taan pääl­lä sammutettuna.

  Ja vie­lä pie­ni rea­li­ty check: Sam­mu­te­tun kän­ny­kän lähet­teet kuu­le­vaa kalus­toa on jokai­ses­sa radio­la­bo­ra­to­rios­sa. Suu­rin osa alan insi­nöö­reis­tä oli­si rie­muis­saan pääs­tes­sään jul­kai­se­maan sel­lai­sen mit­taus­tu­lok­sen, että Mic­ro­sun­gin Qua­sar VI lähet­te­lee sammutettunakin.

  Tie­dus­te­lua pel­kää­vien elin­ten kän­nyk­kä­kiel­lot joh­tu­vat sii­tä, että on aika mah­do­ton­ta näh­dä, onko yksit­täi­ses­sä kän­ny­käs­sä viri­tet­tyä softaa.

 283. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Lex Nokian piti olla maa­il­man­lop­pu. Lop­pu­jen lopuk­si koko laki on toi­meen­pan­tu muu­ta­man has­sun kerran.

  Aivan. Lex Nokia on tur­ha laki. Se pitäi­si kumo­ta. Se, että sen pahim­pia yli­lyön­te­jä onnis­tut­tiin suit­si­maan kun tar­peek­si kam­pan­joi­tiin, on hyvä asia. Ei tul­lut “maa­il­man­lop­pua”, kos­ka ongel­miin puu­tut­tiin edes jos­sain mää­rin riittävästi.

  Todel­li­suus vähäi­ses­tä käy­tös­tä kui­ten­kin osoit­taa, ettei väki­sin ajet­tua lakia halut­tu kuin salas­sa teh­tyä urkin­taa var­ten, jon­ka mah­dol­li­suus pää­dyt­tiin laki­teks­tis­sä kuin ihmeen kau­pal­la torp­paa­maan. Laki käsit­tääk­se­ni sil­ti sal­lii “käyt­tä­mät­tö­mät” urk­ki­mis­jär­jes­tel­mät eli lai­ton salai­nen urkin­ta on sil­ti teh­ty hel­pom­mak­si. Sama­ten urkin­nas­ta täy­tyy kai ilmoit­taa vas­ta sen pää­tyt­tyä eli ei tar­vit­se ilmoit­taa niin kau­an kun sitä jat­kaa. Urkin­nan tilas­ta ei siis oikeas­taan voi­da teh­dä mitään joh­to­pää­tök­siä ilmoi­tus­ten perus­teel­la vaan ainoas­taan sii­tä, että sitä halut­tiin salas­sa tehdä.

  Tapio: Uhkia on kyl­lä ole­mas­sa, joten huo­les­tu­nei­den kan­nat­ta 2020-luvul­la siir­tyä käyt­tä­mään joukkoliikennettä!

  Käy­tän jo, kii­tos ehdo­tuk­ses­ta, mut­ta niis­sä­kin on kame­ra­val­von­ta eikä saa­ta­vis­sa ole mitään tie­toa sii­tä, kuin­ka kau­an tie­to­ja säi­ly­te­tään, mis­sä säi­ly­te­tään tai kuka pää­see nii­hin käsik­si. Ei myös­kään ker­ro­ta onko kuva­ha­ku mah­dol­li­nen tai kuin­ka help­poa kuvat on yhdis­tää mat­ka­kort­ti­da­taan, joten ei edes tie­de­tä muo­dos­tuu­ko hen­ki­lö­re­kis­te­ri. Rekis­te­ri­se­los­tet­ta ei aina­kaan löy­dy mis­tään, joten muo­dos­tues­saan se on laiton.

  Rai­mo K: Ei tar­vit­se ‘uskoa’, kat­soo vain, mikä on onnis­tu­nut Viros­sa jo vuo­sia eikä onnis­tu Suo­mes­sa mil­lään. Lii­kut­ta­vaa, kyllä!

  Kyl­lä, Viros­sa on onnis­tut­tu teke­mään ter­vey­den­huol­lon osal­ta oikein, kos­ka ei ole vain hei­tet­ty rahaa hovi­hank­ki­joil­le ilman kun­nol­li­sia sopi­muk­sia vaan hyö­dyn­net­ty ja kuun­nel­tu tek­no­lo­gi­aa tun­te­via asian­tun­ti­joi­ta. Lisäk­si tavoit­teet on rajat­tu jär­ke­väs­ti eikä läh­det­ty teke­mään kai­ken sisäl­tä­vää jumal­pro­jek­tia. Tie­to­kan­nan, sen käyt­tö­ra­ja­pin­nan, käyt­tä­jän tun­nis­ta­mi­sen ja käyt­tö­lo­gien pitä­mi­sen suun­nit­te­le­mi­nen ei ole mitään sala­tie­det­tä. Kun on hyvä vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly, toteu­tus onnis­tuu osaa­vil­ta hel­pos­ti, vaik­ka­kaan en suo­ma­lai­sis­ta hovi­hank­ki­jois­ta meni­si täl­tä osin van­no­maan. Raja­pin­taa vas­ten voi sit­ten toteut­taa applikaatioita.

  Viron net­ti­ää­nes­tyk­ses­tä taas ei voi sanoa mitään muu­ta kuin että se täy­sin ole­te­tus­ti näyt­täi­si toi­mi­van ja että sii­nä on peri­aat­teel­li­sia ongel­mia, joi­ta ei ole pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä ja joi­den toteu­tu­mis­ta ei vält­tä­mät­tä voi­da edes havai­ta. Se ei ole pelk­kää autuut­ta ja aihees­ta on kir­joi­tet­tu sel­vi­tyk­siä ja tie­teel­li­siä raport­te­ja, jot­ka eivät ole pääs­seet esil­le val­ta­me­di­aan ja jois­ta maal­li­kot eivät siis ole kuulleet.

  Suo­mes­sa­han onnek­si kävi säh­köää­nes­tyk­ses­sä tupla­mo­ka. Monin tavoin peri­aat­teel­li­ses­ti vial­li­ses­sa kokei­lus­sa, jos­sa asian­tun­ti­joi­ta ei suos­tut­tu etu­kä­teen kuun­te­le­maan ja aika vas­ten­tah­toi­ses­ti jäl­ki­kä­teen­kin, sat­tui myös näky­vä vika, jon­ka avul­la tulok­set voi­tiin rii­taut­taa ja kokei­lu hau­da­ta aina­kin väliai­kai­ses­ti. Tilan­tees­ta ker­toi pal­jon se, ettei vaa­le­ja suo­raan suos­tut­tu uusi­maan, kuten muis­sa pal­jon pie­nem­mis­sä tapauk­sis­sa on menetelty.
  Nyt­hän tätä taas hai­kail­laan. Jot­kut eivät vain ymmär­rä, kuin­ka pal­jon parem­pi pape­ri­ää­nes­tys oikeas­ti on.

 284. Todel­li­suus vähäi­ses­tä käy­tös­tä kui­ten­kin osoit­taa, ettei väki­sin ajet­tua lakia halut­tu kuin salas­sa teh­tyä urkin­taa var­ten, jon­ka mah­dol­li­suus pää­dyt­tiin laki­teks­tis­sä kuin ihmeen kau­pal­la torp­paa­maan. Laki käsit­tääk­se­ni sil­ti sal­lii “käyt­tä­mät­tö­mät” urk­ki­mis­jär­jes­tel­mät eli lai­ton salai­nen urkin­ta on sil­ti teh­ty helpommaksi.”

  Suo­men tie­to­lii­ken­teen lain­sää­dän­tö on help­po kier­tää. Suu­ril­la yri­tyk­sil­lä ver­kot ovat maa­il­man­laa­jui­sia ja sijoit­ta­mal­la ver­kon hal­lin­taa mai­hin , jois­sa työn­te­ki­jöi­den urk­ki­mi­nen on sal­lit­tua voi­daan työn­te­ki­jöi­den lii­ken­net­tä vakoil­la ja seu­ra­ta mielinmäärin.

  Niin­pä monen yri­tyk­sen ver­kon­hal­li­ta vas­taa­kin sel­lai­sis­ta mais­ta kuin Egyp­ti, Intia etc

  Suo­men viran­omai­sil­la ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta puut­tua tähän, val­ta kun lop­puu rajalle .

 285. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la aja­mi­nen on sinän­sä ihan jul­kis­ta puu­haa, pal­jon jul­ki­se­maa kuin pan­kis­sa asi­koi­mi­nen. Autois­sa on olta­va rekis­te­ri­nu­me­ro min­kä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tar­kis­taa, kenel­le jokin rekis­te­ri­nu­me­ro kuuluu.

  On täy­sin lail­lis­ta pal­ka­ta yksi­tyi­set­si­vä seu­raa­maan yksi­tyis­hen­ki­löä ja kerä­tä täl­lä tavoin tie­toa. Polii­si voi myös teh­dä saman. Täl­lai­nen val­von­ta on kui­ten­kin kal­lis­ta, eikä se skaa­lau­du hyvin. 

  Iso­ve­li-ongel­ma syn­ty kun val­von­ta tulee hel­pok­si ja kus­tan­nus­te­hok­kaak­si ja se skaa­lau­tuu lähes rajat­to­mas­ti. Tämä muut­taa yhteis­kun­nan valtarakenteet. 

  Val­von­nan ei tar­vit­se olla edes pääl­lä, jo pel­käs­tään tun­ne että ihmis­tä voi­daan seu­ra­ta kos­ka tahan­sa muut­taa ihmis­ten käy­tös­tä ja ihmi­set alka­vat käyt­täy­tyä konformistisesti. 

  Mik­si polii­si toi­saal­ta halu­aa lisää val­von­taa, mut­ta mel­lak­ka­po­lii­sin kypä­riin ei saa­da nume­ro­ja joi­den perus­tel­la on help­po tun­nis­taa polii­sit videoil­ta jäl­ki­kä­teen? Mik­si polii­sin (eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin) autoi­hin ei lai­te­ta seu­ran­ta­lait­tei­ta jot­ka ker­toi­si­vat mis­sä on oltu? Voi­si­ko olla niin, että mah­dol­li­suus viran­omais­val­von­taan jäl­ki­kä­teen tun­tuu pahal­ta myös viranomaisista?

 286. dio­di: On täy­sin lail­lis­ta pal­ka­ta yksi­tyi­set­si­vä seu­raa­maan yksi­tyis­hen­ki­löä ja kerä­tä täl­lä tavoin tie­toa. Polii­si voi myös teh­dä saman. Täl­lai­nen val­von­ta on kui­ten­kin kal­lis­ta, eikä se skaa­lau­du hyvin.

  Luu­len­pa, ettei täl­lai­nen val­von­ta skaa­lau­tues­saan enää ole­kaan lail­lis­ta. Ja yhden hen­ki­lön seu­raa­mi­nen­kaan tus­kin on lail­lis­ta, mikä­li se ei jos­sain vai­hees­sa ala loppua.

 287. ano­nyy­mi: Luu­len­pa, ettei täl­lai­nen val­von­ta skaa­lau­tues­saan enää ole­kaan lail­lis­ta. Ja yhden hen­ki­lön seu­raa­mi­nen­kaan tus­kin on lail­lis­ta, mikä­li se ei jos­sain vai­hees­sa ala loppua. 

  Kun mah­dol­li­suus on ole­mas­sa, ennen pit­kää sii­tä tulee laillista. 

  Madri­din juna­pom­mien jäl­keen EU teki direk­tii­vin joka vaa­tii tele­kom­mu­ni­kaa­tion meta­da­tan säi­lyt­tä­mis­tä vähin­tään 6kk. Pää­sy näi­hin tie­toi­hin ei vaa­di etsin­tä­lu­paa eikä se ole rajoi­tet­tu vaka­viin rikoksin. 

  Nyt vain odo­te­taan kun­nes, jotain sat­tuu ja poliit­ti­nen ilma­pii­ri muut­tuu. Englan­nis­sa tämä on jo arkipäivää.

 288. Ker­rot­tiin aikoi­nan­sa, että Irakin/Afganistanin sodan aikoi­hin (no joo.., mut­ta täst on aikaa) USA:lla oli kyky satel­lii­teis­ta antaa niin voi­ma­kas signaali+ohjelmapala, että herät­ti sam­mu­te­tun­kin kän­ny­kän ja voi sala­kuun­nel­la sil­lä mik­ro­fo­nin kaut­ta ter­ro­ris­te­ja telt­ta­ko­kouk­ses­saan. Ainoa tapa estää oli­si irrot­taa akku.

 289. Vihe­rins­si: Min­kä väit­teen halusit veri­fioi­da? Ei ole yhtä aino­aa läh­det­tä, jos­ta kaik­ki tuo kävi­si ilmi, mut­ta kaik­keen mai­nit­se­maa­ni on ole­mas­sa kau­pal­lis­ta toi­min­taa. Täs­sä vink­ke­jä hakuun.

  1. Suo­ma­lai­nen vuo­kraa­mo, jon­ka ajo­neu­vo­ja voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa net­ti­lin­kin takaa: 24rent. Voi olla mui­ta­kin, mut­ta tuo­ta olen itse käyt­tä­nyt. Putiik­ki osaa muu­ten­kin hyö­dyn­tää ympä­ril­lä vili­se­viä bittejä.

  2. Pal­ve­lu, jol­la auton voi hyy­dyt­tää etä­nä: OnS­tar Sto­len Vehicle Slow­down. OnS­tar on sisään­ra­ken­net­tu isoon osaan uusis­ta ame­rik­ka­lai­sis­ta autois­ta. OnS­ta­ria voi käyt­tää muu­hun­kin, ja raport­tien mukaan vakuu­tus­yh­tiöt tar­joa­vat alle­nuk­sia vakuu­tus­mak­suis­ta, jos auton omis­ta­ja val­tuut­taa vakuu­tus­yh­tiön käyt­tä­mään OnS­ta­rin kerää­mää tietoa.

  3. Lea­sing-mak­su­jen myö­häs­tyes­sä auton käyn­nis­tyk­sen estä­vä lai­te: hae erääl­lä suu­rel­la haku­ko­neel­la vaik­ka­pa hakusa­nal­la “pass­ti­me device”.

  Eli et siis pys­ty anta­maan yhtään kun­nol­lis­ta läh­det­tä, kuten jo tiesinkin.

  1)Se siis on reaa­lia­jas­sa seu­raa­mis­ta, että pal­ve­lu ilmoit­taa min­ne saa­ta­vat autot on pysä­köi­ty? Mis­tä päät­te­let ko (kal­liin) mar­gi­naa­li­laf­kan seu­raa­van vuo­krat­tu­ja auto­ja reaaliajassa? 

  2)OnStar on GM:n tytä­ryh­tiö, jon­ka pal­ve­lut ovat täy­sin vapaa­eh­toi­sia ja jon­ka käyt­tä­jä voi kos­ka tahan­sa kyt­keä pois käy­tös­tä. Jot­ta hyvin har­vois­sa ajo­neu­vois­sa ole­va vehicle shut­down voi­daan akti­voi­da, tar­vi­taan sii­hen myös riko­sil­moi­tus auton varas­ta­mi­ses­ta. OnS­tar ei (aina­kaan viral­li­ses­ti oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan) kerää käyt­tä­jien liik­ku­mis­tie­to­ja, vaan lähet­tää rapor­tin mat­ka­mit­ta­ri­lu­ke­mas­ta, mikä­li näin on kir­jal­li­sel­la sopi­muk­sel­la sovit­tu. Mat­ka­mit­ta­rin luku­han oli­si lii­an help­po ja edul­li­nen tapa toteut­taa km-vero tääl­lä Suo­mees­sa, vaik­ka se vakuu­tus­yh­tiöil­le kelpaisikin.

  3) Mie­les­tä­ni joku hät­hä­tää väsät­ty palik­ka star­tin hyy­dyt­tä­mi­sek­si ei todel­la­kaan ole mikään “autoa hidas­ta­va” väli­ne, vaan loan shar­kien ja käy­tet­ty­jen auto­jen reis­ka auto­kaup­piait­ten käyt­tä­mä lain har­maal­la alu­eel­la liik­ku­va väline. 

  Minua ihe­me­tyt­tää ennen kaik­kea yksi asia: polt­toai­ne­ve­ron kerää­mis­kus­tan­nuk­set ovat alle mil­joo­na euroa vuo­des­sa, siis täy­sin mar­gi­naa­li­set ver­rat­tu­na veron tuot­toon. Tämän Olli­lan-Orwel­lin jär­jes­tel­män arvoi­dut kus­tan­nuk­set ovat aloi­tus­vai­hees­sa noin puo­len mil­jar­din luok­kaa ja sii­hen pääl­le 120 mil­joo­naa vuo­si­ta­sol­la. Toi­sin sanoen kym­me­nel­le vuo­del­le las­ket­tu­na veron­ke­ruu­kus­tan­nus oli­si noin 170 mil­joo­naa euroa vuo­sit­tain, joka taas oli­si pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta hyö­dyt­tä­mät­tä val­tion­ta­lout­ta miten­kään. Ai niin, täl­läi­sil­lä fak­toil­la ei ole mitään väliä, kos­ka ollaan Hyvän ™ puo­lel­la Pahaa™ vastaan.

  Hol­lan­nis­sa muu­ten vas­taa­vas­ta hul­lu­tuk­ses­ta luo­vut­tiin, ei voi muu­ta sanoa kuin että olet­te te suo­ma­lai­set ihmeel­lis­ta kansaa.

 290. Muus­sa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nös­sä on jo kau­an sit­ten ymmär­ret­ty, että var­si­nai­nen ongel­ma ei yleen­sä ole yksi tie­to­kan­ta irral­li­se­na, vaan se, että tie­dot on lii­an help­po yhdis­tää (luvat­ta) johon­kin toi­seen tie­to­kan­taan, ja pal­jas­taa hen­ki­löön liit­ty­viä tie­to­ja, joi­ta ulko­puo­lis­ten ei pitäi­si saa­da tie­toon. Sik­si hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vien tie­to­kan­to­jen kasaa­mis­ta pitää aina raja­ta mini­miin aiot­tua käyt­tö­tar­koi­tus­ta var­ten, ja yrit­tää var­mis­taa ettei tie­to­ja voi­da käyt­tää enää tar­peen poistuttua. 

  Yhdis­tä­mäl­lä kak­si näen­näi­sen toi­siin­sa liit­ty­mä­tön­tä tie­to­kan­taa voi pal­jas­tua yllät­tä­viä­kin asioi­ta, joi­ta ei kum­mas­ta­kaan erik­seen näki­si. Esim. kun jos­kus kilo­met­ri­ve­ro­tie­to­ja vuo­taa, ja joku yhdis­tää ne saa­maan­sa kän­ny­köi­den (tukiasema)paikannusdataan, yhdis­tel­mäs­tä voi­si­kin yleen­sä kai­vaa ket­kä ovat liik­ku­neet samal­la autol­la (myös bus­sil­la), ja usein sai­si jopa tar­ken­net­tua tukia­se­man tark­kuu­del­la tal­len­tu­nut­ta sum­mit­tais­ta paik­ka­tie­toa — kos­ka mat­ka on päät­ty­nyt sin­ne mihin ajo­neu­vo pysä­köi­tiin, ja pää­sään­töi­ses­ti park­ki­ruu­tu on yhä lopul­li­sen mää­rän­pään välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä. Ei tar­vit­se kuvi­tel­la kuin tap­pa­van epi­de­mian ris­ki (tie­det­ty kan­ta­ja), jol­loin tie­to­jen yhdis­te­le­mi­nen jopa mää­rät­täi­siin pika­pi­kaa, jot­ta kaik­ki poten­ti­aa­li­ses­ti altis­tu­neet saa­daan eris­tet­tyä; voim­me ehkä luot­taa että yhdis­te­tyt tie­dot tuos­sa käyt­tö­ti­lan­tees­sa tuhot­tai­siin varoa­jan ja vali­tusai­ko­jen umpeu­dut­tua, mut­ta mah­dol­li­suus oli­si heti ole­mas­sa ilman mitään suo­ja­me­ka­nis­me­ja, tar­kas­tusoi­keuk­sia tai jul­kis­ta tie­toa että näin on iki­nä tehty. 

  Tai mil­tä kuu­los­tai­si lis­ta suku­puo­li­tau­tien polikli­ni­kal­la käy­neis­tä kan­san­edus­ta­jien puo­li­sois­ta? Tai “moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon” tilo­jen edes­sä pysä­köi­neis­tä val­tuu­te­tuis­ta? Lis­ta Wes­ten­dis­sä asu­vien mök­ki­mat­ko­jen mää­rän­päis­tä (tun­nis­tet­ta­vis­sa vapaas­ti jaet­ta­van maas­to­tie­to­kan­nan avul­la, voit jopa vali­ta vain eris­täy­ty­neim­mät mökit) ja kes­ki­mää­räi­sis­tä ajan­koh­dis­ta (muul­loin toden­nä­köi­sem­min tyh­jä­nä ja mui­ta toden­nä­köi­sem­min kal­liis­ti varus­te­lu­ja)? Vapaa­va­lin­tai­sen homo­foo­bik­ko­seu­ran jäse­nis­tä tois­tu­vas­ti Setan edus­tal­la? Sekä jär­jes­töä, että työ­nan­ta­jaa kiin­nos­tai­si var­mas­ti kovas­ti lis­ta stop tal­vi­vaa­ra ‑yhdis­tyk­sen kokouk­seen aja­neis­ta — paril­la napin­pai­nal­luk­sel­la. Tai Supoa saat­tai­si kvoas­ti­kin kiin­nos­taa pera­ta mis­sä Olki­luo­don suun­nit­te­li­jat ja raken­ta­jat käyt­tä­vät vapaa-aikan­sa. Kun tie­to on jos­kus vuo­ta­nut, sitä ei enää saa perut­tua, ja osa oli­si auton omis­ta­jan tut­kit­ta­vis­sa tar­kas­tus­mah­dol­li­suu­den takia suo­raan. Jos tie­to on jos­kus kerät­ty, sen pää­ty­mi­nen vää­rään paik­kaan on pit­käl­lä aika­vä­lil­lä lii­an todennäköistä.

  Näky­väs­ti kai­ken webis­sä jaka­vien muu­ta­mien tut­tu­je­si hype­ra­voi­muu­teen ei voi vedo­ta koko kan­san osal­ta — se on pie­nen kan­san­osan valin­ta omis­ta yksi­tyi­syy­den suo­jan pii­riin kuu­lu­vis­ta tie­dois­taan. Suu­ri enem­mis­tö kan­sas­ta ei jaa koko elä­mään­sä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, vaan on muka­na vain tavoi­tet­ta­vuu­den takia ja jakaa har­voin mitään.

  1. Tai “moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon” tilo­jen edes­sä pysä­köi­neis­tä valtuutetuista? 

   Jos olet noin kiin­nos­tu­nut, ket­kä pysä­köi­vät auton­sa prät­kä­ker­hon eteen, käy kat­so­mas­sa. Autorekis8terikeskuksen sivuil­ta voit kat­soa, keil­le r5ekisterinumerot kuuluvat.

 291. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos olet noin kiin­nos­tu­nut, ket­kä pysä­köi­vät auton­sa prät­kä­ker­hon eteen, käy kat­so­mas­sa. Autorekis8terikeskuksen sivuil­ta voit kat­soa, keil­le r5ekisterinumerot kuuluvat.

  Ilmei­ses­ti et aio vähää­kään muut­taa mie­li­pi­det­tä­si täs­sä asias­sa. Höl­mök­si heit­täy­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan auta yhtään. Jokai­nen ymmär­tää, että viran­omai­sel­la tai kenel­lä­kään muul­la­kaan ei ole resurs­se­ja val­voa ker­ho­jen edus­to­ja (tai mitään muu­ta­kaan vas­taa­vaa) mies­työ­voi­mal­la, mut­ta tie­to­kan­to­ja yhdis­te­le­mäl­lä dataa syn­tyy käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si ja ihmi­sen teh­tä­väk­si jää vain poi­mia halu­tut asiat pro­ses­soi­dus­ta aineis­tos­ta. Val­von­nas­ta tulee siis lii­an help­poa ja halpaa.

 292. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pir­jo. En nyt ymmär­tä­nyt kir­joi­tus­ta­si ollen­kaan. Viran­omai­sia ei kiin­nos­ta lain­kaan se, kuka autol­la ajaa, eikä lai­te sitä myös­kään tun­nis­ta. Mak­sus­ta on vas­tuus­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nyt­kin vas­tuus­sa esi­mer­kik­si ajoneuvoverosta.

  Eikö ollen­kaan ketä ne kame­rat tien reu­nois­sa kyt­tää jos ei ihmisiä.