Kilometrivero ja isoveljen valvova silmä

LISÄYS 23.12: Ollilan työryh­män raport­ti­in pääsee tästä

Tässä ketjus­sa on tarkoi­tus keskustel­la siitä vain siitä, mikä on ehdote­tun kilo­metriveron vaiku­tus tieto­suo­jan kannal­ta ja onko tuo ongel­ma väl­tet­tävis­sä. Väitän, ettei merk­i­tys ole kovin iso ja että se on vältettävissä.

Ei paljon uut­ta tietoa

Olet­takaamme, että mysti­nen isoveli pystyy aina saa­maan tietoon­sa kaiken sen datan, joka meistä kerätään mihinkään ulkop­uoliseen rek­isteri­in hyvän­sä ja että isoveli pääsee näin ollen vai­vat­tomasti kiin­ni myös kaikki­in rek­isterei­hin, joi­hin tal­lete­taan tieto­ja kilo­metriveroa varten. Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta merk­i­tys­tä, kos­ka isoveli tietää meistä jo jok­seenkin kaiken sen, mitä tuo rek­isteri sisältää.

Isoveli tietää tarkalleen, mis­sä kän­nykkämme liikkuu, saa selville olin­paikkamme aina kun avaamme face­bookin tai Hesarin net­tiver­sion paikallis­säi­neen. Lisäk­si hän tietää kaik­ki ostok­semme, jois­sa olemme näyt­täneet S‑etukorttia tai muu­ta vas­taavaa urk­in­tatarkoituk­seen tehtyä asi­akasko­rt­tia. Isovel­jen rek­isteri­in tulee aina merk­in­tä, kun mak­samme muovi­ra­hal­la ja niin edelleen. Kun isovel­jel­lä on kaik­ki tämä tieto jo nyt, kan­nat­taako hänen pan­na tikkua ris­ti­in tietääk­seen, mis­sä automme on, hän­hän tietää jo kän­nykkämme on ja on ollut. Kän­nykkä meil­lä on mukanamme aina, autoa ajamme vain osan aikaa. Ja kun kän­nykäl­lä puhuu, isoveli tietää, kenen kanssa puhumme ja mis­tä. Autos­ta hän tietää vain, miten auto liikkuu, mut­ta ei, kuka sitä ajaa ja keitä on kyydissä.

Tieto­suo­ja on help­po ratkaista

Jos niin halu­taan, tämä kilo­metrivero on tehtävis­sä niin, ettei isovel­jen tiedos­toi­hin tule muu­ta merk­in­tää kuin se paljonko ajamme. Sen­hän hän jo tietää siitä, että mak­samme tankkauk­sen muovi­ra­hal­la. Ollilan mötikän ei tarvitse lähet­tää ulos mitään muu­ta tietoa kuin sen, kuin­ka suuren laskun olemme saa­neet aikaan. Jos niin päätetään, jär­jestelmä raken­netaan niin, ettei autos­ta siir­ry ulos muu­ta tietoa.  Jos päätetään, ettei muu­ta tietoa myöskään kerätä, sitä ei kerätä, mut­ta jos halu­taan, että laskun oikeel­lisu­us on mah­dol­lista tark­istaa, laite voi tal­len­taa vuo­den ajot sisään­sä. 16 gigan muis­ti­tikun vähit­täish­in­ta on jo nyt alle kympin.

En ker­takaikkises­ti osaa nähdä tässä tieto­suo­jaon­gel­maa, joka ei olisi ratkaistavissa.

 

 

358 vastausta artikkeliin “Kilometrivero ja isoveljen valvova silmä”

 1. “En ker­takaikkises­ti osaa nähdä tässä tieto­suo­jaon­gel­maa, joka ei olisi ratkaistavissa.”

  Tieto­suo­ja perus­tuu ihmis­ten väliseen luot­ta­muk­seen, siihen, että tehdy­istä sopimuk­sista pide­tään kiin­ni. Aikaisem­man tun­tien ja ihmisen perus­lu­on­teen tietäen on hyvin vaikea uskoa siihen, ettei jär­jestelmää käytet­täisi väärin.

  Vaik­ka se ensim­mäiset vuodet pysy­isikin kuo­sis­saan, niin onko näin enää 10–20 vuo­den päästä sen käyttöönotosta?

  Ja kun tekni­ik­ka on autoon asen­net­tu, niin eikö ole ihan vain poli­it­tis­ten päätösten varas­sa, kuin­ka sitä päätetään hyö­dyn­tää mil­loin mis­säkin asi­as­sa. Miten nämä poli­it­tiset päätök­set voi ennakoi­da vai eikö tarvitsekaan?

  Tuskin sinäkään uskallat luva­ta, että se, mikä jär­jestelmä käyt­töön otet­taes­sa sovi­taan, pitää lop­pu­un saakka.

 2. Ongel­ma ei ole se, etteikö jär­jestelmästä voisi oikeasti rak­en­taa riit­tävän tietosuojattua. 

  Sen­si­jaan sinä tai kukaan muukaan poli­itikko ei voi mitenkään luva­ta, mitä ensi hal­li­tus tekee. Esimerkik­si tuol­laiset tiedot on hyvinkin help­po ottaa käyt­töön kun vain tehdään päätös että näin toimitaan.

 3. Joo autois­sa­han on aivan lois­ta­vat eten­emän mit­taus­lait­teet, sof­t­at ja antu­rit (=VTI Ham­lin Oy Fin­land), että GPS:lle ei jäisi muu­ta virkaa, kuin ilmoit­taa mil­lä kilo­metri­tak­sal­la (=Ollil­lan vyökyk­keel­lä, joko maaseudul­la = 0, tai kaupungis­sa =1) auto matkaa verotet­tavaa matkaansa.

  Siis lisää mas­to­ja ja tuki­asemia luon­toon ja teille. Koh­ta mas­tot ovat kodeis­sakin mit­taa­mas­sa (= itse asi­as­sa ovat jo wlan-tuki­asemien muo­dos­sa ja luureis­sa) sitä, mitä kodeis­sa tehdään, ja tehdäänkö jotakin, mitä voitaisi­in verot­taa. Mikrosoft­i­han jo asuukin monien kodeis­sa esim. mikro­fonien ja kameroiden roolis­sa (siis Win­dows ja Lin­ux molem­mat tar­joa­vat nuo metodit).

  Ps. Olen sitä mieltä, että työkkärei­hin tulisi palkata teknokraat­te­ja eikä kynän teroittajia.

 4. Olen ihme­tel­lyt, että mik­si te vihreät ette nos­ta meteliä siitä, että merkit­tävä osa ympäristöo­h­jauk­ses­ta aio­taan ottaa pois liiken­teen vero­tuk­ses­ta. Ollila on rehellis­es­ti huolis­saan siitä, että polt­toaineen kulu­tuk­sen vähen­e­m­i­nen johtaa vähenevi­in vero­tu­loi­hin. Kyl­lö­nen onkin sit­ten vähem­män rehelli­nen, kun ei puhu vähenevistä vero­tu­loista vaan “ympäristöo­h­jauk­ses­ta” (tosin ilmeis­es­ti merk­i­tyk­sessä, että sen määrää halu­taan vähen­tää eikä lisätä).

  Mikä on ongel­ma nykyisessä trendis­sä, että auto­jen kulu­tus vähe­nee (oli kyseessä sit­ten TSI- ja Eco­boost ‑moot­torit tai sähköau­tot) ja uuden auton ostoa verote­taan, jol­la huole­hdi­taan pro­gres­si­ivi­su­ud­es­ta vero­tuk­ses­sa sekä uuden auton valmis­tamisen ympäristö­taakas­ta? Jos päästöt vähe­nee ja autoverol­la kon­trol­loidaan uusien auto­jen han­k­in­taa vähäpäästöisi­in, mitä paran­nus­ta tuo tämän ympäristöno­h­jauk­sen alasajo ja uusien auto­jen hin­to­jen polkem­i­nen siten, että vähäku­lu­tuk­sis­es­ta autos­ta ale­taan per­iä veroa kilometreittäin?

  Yhäkin, mik­si kaa­va “tilas­toitu keskiku­lu­tus” ker­taa “vuo­tu­inen ajo­suorite” on teille ympäristöpe­rusteinen verote, mut­ta ben­si­inin verot­ta­mi­nen ei sitä ole? Eikö [N litraa/km]*[km] ole yhtä kuin [N litraa]? Mik­si polt­toain­evero ei muka toi­mi? Osaat­teko te matematiikkaa?

  Tyh­mil­lä tekosy­il­lä raken­nat­te poli­isi­val­tio­ta, ja vieläpä mil­jardilu­okan hintalapulla.

  Ja mitä tulee Vasem­mis­toli­it­toon, ei heil­läkään ole näem­mä mitään huol­ta siitä, että autoveron pois­t­a­mi­nen tarkoit­taa regres­si­i­ivistä, köy­hi­in kohdis­tet­tua vero­tus­ta. Kiitos ja hei, post­mod­erni maail­ma ja pok­eri­naa­mainen valehtelu.

  1. whi­ic
   Mis­tä ehdo­tuk­ses­ta kir­joi­tat? Kir­joituk­ses­tasi tulee käsi­tys, että ben­savero olisi tarkoi­tus kor­va­ta kilo­metriverol­la. Tarkoi­tus on kor­va­ta autovero ja ajoneu­vovero ja vielä säi­lyt­täen noiden vero­jen nykyi­nen ympäristö­por­ras­tus. Myön­nät kai, että autos­ta aiheutuu päästöjä, kun sil­lä aje­taan, ei sil­loin kun se seisoo tallis­sa. Ker­ro, miten se heiken­tää kan­nustin­ta kuluit­taa vähän polttoainetta?

 5. Varsin yleisessä on kuitenkin usko, että vaik­ka sys­tee­mi oli mah­dol­lista toteut­taa kuvaa­mal­lasi taval­la tieto­suo­jaa kun­nioit­taen, niin käytän­nössä sitä ei niin tul­taisi tekemään.

  1. Sam­po S?
   Vas­tus­tatko sitä, jos se toeutetaan kuvaa­mal­lani taval­la. Vas­tus­tatko ylipään­sä kaikkea, mikä voidaan toteu­taa väärin?
   Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
   Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

 6. Jot­ta yksi­ty­isyys edes peri­aat­teessa vois toteu­tua, niin ain­ut mitä voidaan rek­isteröidä on aje­tut kilometrit. 

  Ollilan rapor­tis­sa lähde­tään virheel­lis­es­ti siitä, että autol­la ajaa vain yksi henkilö — puhutaan autos­ta ja käyt­täjästä ikään kuin se olisi sama asia. Kun tuo ei pidä paikkaansa ja jos ajet­tu reit­ti rek­isteröidään veron tark­istamista varten ja jos se voidaan myöhem­min selvit­tää, niin yksi­ty­isyys vaaran­tuu vääjäämättä.

  Jos pelkät kilo­metrit rek­isteröidään, niin sil­loin yksi­ty­isyys ei vaaran­nu, mut­ta kun tuo tieto saadaan jo nyky­i­sista Trafin tietokan­noista selville, niin tarvi­taanko koko jär­jestelmää ja tarvit­seeko yksi­ty­isyyt­tä vaarantaa?

  Paljonko tulisi eroa, jos satel­li­it­ti paikan­nuk­sen sijaan hyö­dyn­net­täisi­in ole­mas­sa ole­vaa tietoa. Tuo­ta asi­aa ei toimek­sian­nos­sa pyy­det­ty edes arvioimaan. Asenteellista.

  1. Pir­jo. En nyt ymmärtänyt kir­joi­tus­tasi ollenkaan. Vira­nomaisia ei kiin­nos­ta lainkaan se, kuka autol­la ajaa, eikä laite sitä myöskään tun­nista. Mak­sus­ta on vas­tu­us­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nytkin vas­tu­us­sa esimerkik­si ajoneuvoverosta.

 7. Suuri ero on siinä, kuka määrää mitä eläm­stäsi on julk­ista joko kaikille tai edes isollevel­jelle. Kun kyse on kän­nyköistä, muovi­ra­has­ta tai etuko­rteista niin min­ul­la on aina oikeus vali­ta käytänkö niitä tai en. Kukaan ei kat­so min­ua epäilevin silminkään jos jätän kän­nykän ja kor­tit koti­in. Minä päätän mitä kir­joi­tan Face­bookki­in ja net­ti­in. Minä päätän myös mitä en kirjoita.

  Mielestäni Jarkko Sip­ilä ker­too kuvaa asi­aa hyvin paris­sakin blo­gis­saan http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/12/18/kilometrivero-luo-taas-uutta-pohjaa-viranomaisurkinnalle/

  Vaik­ka kalte­vaa pin­taa kuin­ka pidet­täisi­in argu­men­toin­tivirheenä niin kaikkien tele­tun­nist­ti­eto­jen suh­teen vir­ta on vienyt siihen suun­taan että alku­jaan verkon tekniseen toim­intaan liit­tyviä tieto­ja on lop­ul­ta käytet­ty kansalais­ten valvom­iseen ja rankaisu­un. Viimeisenä esimerkkinä IP-Osoit­teet ja pikku­tytön tietokone. Sak­sas­sa kym­ment tuhan­net ovat saa­neet asian­jo­toimis­tol­ta kiristys- ja uhkauskir­jeen käy­tyään suo­ra­tois­to­sivul­la jne. 

  Sama Sip­ilä toises­sa blo­gis­saan http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/06/10/tiedatko-mita-et-pelkaa/ . Me elämme nyt demokraat­tises­sa Suomes­sa jos­sa kansalaisil­la ei ainakaan pitäisi olla syytä pelätä joutu­vansa vira­nomais­val­lan vain­oamik­si. Toi­sis­sa mais­sa tilanne on ihan muu­ta ja Suom­laista teknolo­giaa var­masti voitaisi­in käyt­tää poli­it­tis­ten toisi­na­jat­telijoiden vain­oamiseen. Voisim­meko estää teknolo­gian vien­nin mai­hin jois­sa ei kun­nioite­ta ihmisoikeuk­sia ja poli­it­tisia vapauksia ?

  Tiedäm­mekö me mihin suun­taan tuuli puhal­taa kah­denkym­men vuo­den kulut­tua ? Entäs jos poli­it­ti­nen ilmapi­iri kiristyy ? Kun Isovel­jelle on annet­tu työkalu kansalais­ten valvon­taan, sitä ei saa enää takaisin.

  Peri­aa­teessa saman­su­un­taiset argu­men­tit ovat saanet tietotekni­ikan asiantun­ti­jat vas­tus­ta­maan myös sähköistä äänestys­tä. Vaik­ka me voisimme nyt luot­taa Suomes­sa että vira­nomais­ten musta­laatikko las­kee äänet oikein niin tätä luot­ta­mus­ta ei ole ollut ede Suomes­sa kauaa ja kukaan ei tiedä kauanko on ja kaikissa maisa sitä ei ole ollut koskaan.

  Yksi­ty­isyys ja sanan­va­paus on koko demokra­t­ian perus­pi­lari, kansalais­ten on voita­va har­joit­taa poli­it­tista toim­intaa jopa val­lan­pitäjien etua vas­taan ilman että val­lan­pitäjil­lä on edes halutes­saan mah­dol­lisu­us puut­tua siihen. Jos me luomme mah­dol­lisu­u­den, sitä ennem­min tai myöhem­min käytetään.

  Tosi­asi­as­sa kilo­metrivero on ensim­mäi­nen ker­ta kun kansalais­ten seu­ran­ta tulee lain voimal­la pakolliseksi.

  1. Kate. Luitko jut­tuani lainkaan lop­pu­un? Esitin, että laite ei lähet­täisi vira­nomaisille mitään muu­ta tietoa kuin ker­ran kuus­sa euromäärän. Mis­tä olet kek­swinyt, että koko jär­jestelmää ylipään­sä kan­nat­taisi toteut­taa niin, että lähetet­täisi­in tiedot reaali­aikaises­ti kaikesta liiken­teestä, kun tarvi­taan vain tuo euromäärä?

 8. Kaik­ki ostok­set voi edelleen tehdä käteisel­lä käyt­tämät­tä mitään kan­ta-asi­akasko­rt­tia. Kän­nykän voi jät­tää aina koti­in liikkui sit­ten mil­lä tahansa — tai sit­ten voi käyt­tää sitä pre-paid ‑kort­tia ja tur­va­ta anonyy­mi liikku­misen­sa vaik­ka kän­nykkä olisikin taskussa.

  Ihan samal­la taval­la net­tiä voi käyt­tää seu­ran­nan estäväl­lä (tai ainakin vaikeak­si tekeväl­lä) selaimel­la jonkun anonymisoivan prox­y­palve­li­men kautta.

  Ihmisil­lä on siis tois­taisek­si vapaus vali­ta seu­raanko hei­dän ostok­si­aan, liikku­misi­aan ja netin käyt­töään. Jos kyseisen kaltainen km-vero tulisi voimaan, niin täl­lainen vali­nan­va­paus pois­tu­isi autol­la liikku­misen suh­teen. Tämä on mielestäni merkit­tävä ero.

  No, täy­tyy lopuk­si tois­taa se muiden jo esit­tämä has­su havain­to, että kum­masti vihereille aina kel­paa­vat total­i­taris­tiset toim­i­tata­vat, kun kyseessä on espoolaisen autoil­e­van ja lihaa syövän net­toveron­mak­sa­jan kyykyttäminen…

 9. Yksi keskeinen ero S‑kortteihin ja mui­hin on siinä, että ehdotet­tu jär­jestelmä olisi pakolli­nen kaikille autoille. Nyt meil­lä on vapaus laitaa kän­nykästä vir­rat pois sil­loin, kun halu­amme. Jatkos­sa ei kai olisi oikeut­ta liikkua autol­la ilman, että liik­keet rekisteröidään.

  Tiedon keräämi­nen itse lait­teeseen on yksi­ty­isyy­den suo­jan kannal­ta paran­nus. Toki tuokin tieto voi hyvistä aikeista huoli­mat­ta pää­tyä isovel­jen arkistoon.

  Ihmis­ten seu­raamises­sa on myös hyviä puo­lia. Valvon­takameroiden kuvien ja kän­nykän sijain­nin perus­teel­la on ratkot­tu monia rikok­sia. Auto­jen seu­raamisel­la voisi olla joskus vas­taavia vaiku­tuk­sia. Taparikol­liset tosin älyäi­sivät hiljen­tää lait­teet, mut­ta joskus joku voisi narah­taakin. Näitä mah­dol­lisia hyö­tyjä seu­raa­vat tietenkin pakol­lisen seu­ran­nan ja yksi­ty­isyy­den menet­tämisen haitat.

  Minus­ta yhteiskun­nan tulee harki­ta tarkkaan, mis­sä yksi­ty­isyyt­tä tulee louka­ta yhteisen edun nimis­sä. Jos rajo­ja ei ole, seu­raa­vana tulee kai pakolli­nen kän­nykkä kaikille, ja sen pääl­läpitämis­pakko. Kän­nykän mikro­fo­nia ja kam­er­aakaan ei saisi pois päältä. Olisiko tämä ok, jos tiedot luvat­taisi­in tal­let­taa vain vira­nomaiskäyt­töä varten?

 10. Esimerkik­si liiken­nevir­to­jen mallintamisen ja tienkäyt­töti­las­to­jen kannal­ta olisi fik­sua saa­da jonkin­lainen kokon­aisku­va liiken­teestä. Jol­loin voisi esimerkik­si perustel­la puh­tail­la fak­toil­la ja tilas­toil­la tei­den kun­nos­tus­ta, tai kun­nos­ta­mat­ta jät­tämistä, tai uusien sil­tarumpu­jen tarpeellisuutta.

  Reaali­aikainen ylinopeussako­tus on toinen jut­tu. Jos se on mah­dol­lista, joku poli­itikko ennem­min tai myöhem­min vaatii sitä. Tap­paa­han liikenne paljon ihmisiä, ja ylinopeu­den ajami­nen on ehdot­toman kiel­let­tyä. Mik­sei siis estet­täisi ylinopeut­ta automaat­tis­es­ti GPS laitteilla?

  Mik­sei muuten kukaan vali­ta sähköis­es­tä resep­tistä? Vai eikö ketään kiin­nos­ta keskitet­ty kansalais­ten lääkitystietokanta?

 11. Nois­sa käyte­tyis­sä esimerkeis­sä on sel­l­ainen merkit­tävä ero ehdotet­tuun jär­jestelmään, että niistä yhtäkään ei ole pakko käyt­tää. Jos halu­an mak­saa ostok­seni aina käteisel­lä ja en halua käyt­tää etuko­rt­te­ja, saan niin tehdä. Min­un ei ole pakko käyt­tää kän­nykkää jne. Toden­näköis­es­ti elämä nyky­maail­mas­sa olisi haas­tavaa, mut­ta siihen on silti mahdollisuus.

  Ehdote­tus­sa jär­jestelmässä kuitenkin auton GPS-seu­ran­ta on pakol­lista ja mitään (lail­lista) keinoa jär­jestelmän vält­tämisek­si ei ole. Ja vaik­ka miten halut­taisi­in asioiden ole­van toisin, on Suomes­sa tietyis­sä paikois­sa pakko käyt­tää autoa.

  1. Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kän­nykkää. Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on?

 12. Tässä keskustelus­sa olisi var­maankin hyvä pohtia myös sitä aspek­tia, että kuin­ka syvälle isovel­jen silmän on annet­ta­va porautua ja kuin­ka olemat­tomak­si auton halti­jan oikeustur­va on ohen­net­ta­va, että jär­jestelmän mah­dolli­nen kiertämi­nen saadaan siedet­tävälle tasolle.

  Olisi nimit­täin aika pöljää ottaa jär­jestelmä ensin käyt­töön yliop­ti­mistisin ole­tuksin luotet­tavu­ud­es­ta ja mur­to­var­muud­es­ta — ja sit­ten pää­tyä tilanteeseen, jos­sa mil­jarde­ja mak­sanut­ta jär­jestelmää ja mil­jar­di­en vero­tu­lo­ja pitää lähteä tur­vaa­maan sotke­mal­la viimeisetkin kansalaisoikeuk­sien rippeet rapaan.

  Joten keskustelu jär­jestelmän mah­dol­li­sista heikkouk­sista ja sen toteu­tuk­sen haasteista on ihan paikallaan ainakin niin kauan kuin jotkut ovat sitä mieltä, ettei mitään ongelmia voi olla kos­ka Ollila ja teknolo­gian kehitys.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kännykkää. 

  Kyl­lä kän­nykkää voi käyt­tää ilman pelkoa seu­ran­nas­ta. Ei tarvi­ta muu­ta kuin pre-paid ‑liit­tymä ja kän­nykkä, jos­sa ei ole ikinä käyt­tänyt omaa taval­ista sim-korttia.

  Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on?

  Mitenkäs se mah­dol­lisu­us vero­tuk­sen tark­istamiseen? Tai mah­dol­lis­ten hui­jausten (automaat­ti­nen) seuranta?

 14. Tuo­mas: Ehdote­tus­sa jär­jestelmässä kuitenkin auton GPS-seu­ran­ta on pakol­lista ja mitään (lail­lista) keinoa jär­jestelmän vält­tämisek­si ei ole.

  No käyt­tää vuokra-autoa, tak­sia tai moot­toripyörää? Ketä oikeasti kiin­nos­taa käykö sat­un­nainen kansalainen työ­matkallaan Pris­mas­sa vai Lidlis­sä, vai ehkä joskus päiväkahveil­la salarakkaan luona?

  Ihan oikeasti, mikä tässä auto­jen teo­reet­tises­sa seu­raamises­sa häir­it­see? Tämä asia on minus­ta (nykyisen tiedon perus­teel­la) vähän samaa luokkaa, kuin jos kaikille koir­ille määrät­täisi­in gps-pan­ta ja kansa huoles­tu­isi vakavasti koirien­sa yksi­ty­isyy­den suojasta. 

  Enkä siis näe jär­jestelmän pakol­lisu­udessa järkeä, mut­ta en näe myöskään uhkia. Kun paljon haitallisem­pia ja idioot­ti­maisem­piakin päätök­siä on siu­nattu täy­del­lisessä hiljaisuudessa.

 15. On tässä nyt se vis­si ero että kän­nykästä voi irroit­taa akun mut­ta stasi-ollilan seu­ran­ta­lait­teen irroit­ta­mi­nen olisi rikos. Kun km-laite on todet­tu käteväk­si autois­sa, se voidaan seu­raavak­si asen­taa polkupyöriin.

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Pir­jo. En nyt ymmärtänyt kir­joi­tus­tasi ollenkaan. Vira­nomaisia ei kiin­nos­ta lainkaan se, kuka autol­la ajaa, eikä laite sitä myöskään tun­nista. Mak­sus­ta on vas­tu­us­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nytkin vas­tu­us­sa esimerkik­si ajoneuvoverosta. 

  Ainakin aiem­mis­sa kir­joituk­sis­sa ja vira­nomais­tulkin­nois­sa on lähdet­ty siitä, että veron perus­teena ole­va tieto pitää voi­da tark­istaa. Jos vero­tus perus­tuu ajoon tietyl­lä tieo­su­udel­la, tulee omis­ta­jan pystyä tark­ista­maan “mus­tas­ta laatikos­ta” mis­sä ja kos­ka autol­la on ajettu.

  Mikäli vero­tus voi perus­tua lain mukaan tietoon, jota ei voi­da tark­istaa, niin sit­ten tuo ehdo­tuk­sesi on ok yksi­ty­isyy­den suo­jan kannal­ta — siis jos pelkät kilo­metrit on edes teo­ri­as­sa saatavis­sa. Olen siinä käsi­tyk­sessä, että oikeusval­tios­sa ei näin voi olla, mut­ta voin olla väärässä.

 17. Tai­dat, Osmo, olla valitet­tavasti oike­as­sa. Yhteiskun­tamme on jo raken­net­tu seu­ran­taverkko­jen varaan. Tämä ei tilan­net­ta pahen­na. Jos halu­aa oikeasti astua seu­ran­nan ulkop­uolelle, pitää ryhtyä erakok­si ja kasvis­syöjäk­si ja lopet­taa kaikkien palvelu­jen käyt­tö. Ei tai­da onnistua.

 18. Luin lop­pu­un mut­ta pitääk­seni vas­tauk­sen kom­pak­ti­na niin käsitel­lään tuo tiedon tal­len­nus sit­ten erik­seen. En mis­sään sanonut että vira­nomais­ten pitäisi saa­da tiedot reaali­aikaises­ti vaan riit­tää hyvin että ne saadaan jälkikä­teenkin ihan kuten teletunnistetiedotkin.

  Val­tio­varan­min­is­ter­iön mielipi­de hesarin mukaan “Val­tio­varain­min­is­ter­iö ehti jo olla eri mieltä tieto­tur­va-asiantun­ti­joiden kanssa. Se kat­soo, että yksi­tyisko­htaiset liikku­mistiedot eivät voi jäädä vain kansalaisen itsen­sä käyt­töön. VM:n mielestä vero­tuk­sen var­muus edel­lyt­tää, että ajoneu­vo­jen liiken­neti­eto­jen ja verov­elvol­lis­ten yksilöin­ti­ti­eto­jen tulee olla verot­ta­jan käytettävissä”. 

  Löy­tyy linkistä: http://www.hs.fi/kotimaa/a1387177640540?jako=14af058fbd89d8ccd4710204b3ddeda6&ref=tw-share

  Jos tieto­ja ei kerät­täisi ollenkaan niin miten sil­loin ratkaistaisi­in erim­ielisyy­det. Entä jos verot­ta­ja epäil­isi kansalaista lait­teen hui­jaamis­es­ta ? Lait­teessa syt­ty­isi punainen ledi ja sit­ten vaan sovin­nol­la poli­isi­ase­malle mak­samaan sakko veropetok­ses­ta eikä olisi mitään mah­dol­lisu­ut­ta puolustautua ?

  Siitä voidaan keskustel­la miten luotet­tavaa GPS-paikan­nus on ja mitkä häir­iötek­i­jät siihen vaikut­taa mut­ta aika paha jut­tu olisi jos ran­gais­tuk­sia määrät­täisi­in täysin yksipuolisesti.

  Jos laite kerää tiedot mut­ta tieto­ja käytet­täisi­in vain kun tulee erim­ielisyyt­tä laskun oikeel­lisu­ud­es­ta niin mikä estäisi vira­nomaisia epäilemästä ja tekemästä pis­tokokei­ta “sopiville” henkilöille. Lisäk­si suuren tietomäärän keräämi­nen käsin pis­tokoelu­on­teis­es­ti vaikka­pa siten että poli­isi kopio USB-portin kaut­ta tiedot tek­isi valvon­nas­ta ihan järkyt­tävn työlästä ja kallista. Jos tieto­ja kerät­täisi­in sit­ten niis­sä kolmes­sa sadas­sa por­tis­sa ja liikkuvil­la asemil­la sen päälle niin sehän olisi jo aika kat­ta­va keruu.

 19. Olen aikalail­la samaa mieltä, että tässä(kin) tapauk­ses­sa liioitel­laan iso vel­jeä. Jos sel­l­ainen on, niin aina on vastalääke. Se suhde ei ole yksinker­tainen valvo­ja-valvot­tu-suhde, vaik­ka valvo­jal­la olisi kaik­ki maail­man keinot käytössä.

  Sen sijaan Ollilan työryh­män ehdo­tus on höperö. Sen teknisen toteuk­sen ehdo­tus on sama kuin ehdot­taisi kaivuria lapi­on hom­min. Paljon helpom­pi on varus­taa autot juuri esim. muis­ti­tikul­la, jos­sa on gps. 

  Tämä data pitää sit­ten syöt­tää vaik­ka veroil­moituk­sen yhtey­teen. Ei ole vaikeaa. Verot­ta­jakin on saanut kaikkea jo aikaa inter­netis­sa ja tarvit­taes­sa se muis­ti­tikku käy­dään kon­trol­loimas­sa. Ihan taval­lista kir­jan­pitoa. Voi olla ensin härdel­liä, mut­ta luulen, että kun uusien auto­jen osto­hin­nat rom­ah­taisi­vat tämän myötä, niin melko moni olisi valmis pie­nee byrokratiaan. 

  Vapaae­htoinen asen­t­a­mi­nen ja rapor­toin­ti oikeut­taisi alen­nuk­si­in vaik­ka vaku­u­tus­mak­su­is­sa. Jenkeis­sä jo use­at vaku­u­tus­fir­mat tar­joa­vat tätä. Ota mokku­la, me kat­somme miten ajat, ja jos ajat järkevästi (onnet­tumuus­mielessä), niin saat alennusta.

  Olisin ymmärtänyt Ollilan ryh­män esi­tyk­sen, jos sil­lä olisi perustel­tu esim. siir­tymistä robot­tili­iken­teeseen, kos­ka siinä tarvi­taan noi­ta datay­hteyk­siä. Muuten se on höp­sö, kos­ka se edel­lyt­tää tekni­ikkaa, joka on aika han­kalaa jne.

  1. Olen ymmärtänyt, että jär­jestelmän kus­tan­nuk­sista nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­taosa ja itse tuo lasken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tarvitse jos­sitel­la, kos­ka sitä on tarkoi­tus testata.Rosin täl­lainen jär­jestelmä on jo ole­mas­sa ja toimin­nas­sa Sak­sas­sa raskaiden ajoneu­vo­jen osalta.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kän­nykkää. Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on?

  Kän­nykkää ei ole pakko pitää pääl­lä liikkues­saan. Saan tek­stivi­estit ja puhe­lin­vas­taa­jaan men­neet puhe­lut, kun lai­tan kän­nykän taas päälle. Auton laitet­ta olisi ilmeis­es­ti pakko pitää päällä.

  Euromäärän lähet­tämi­nen olisi tosi­aan vähem­män pal­jas­tavaa, mut­ta ei ongel­ma­ton­ta sekään, kos­ka tiedot voivat pää­tyä lait­tenkin muis­tista ei-toiv­ot­tui­hin paikkoi­hin. Esimerkik­si nim­imerk­ki Pir­joa saat­ta­vat kiin­nos­taa aviomiehen aje­lut. Siinä voisi olla hyvä syy kiistää lasku­tuk­sen oikeel­lisu­us. 😉 Myös eri maid­en vira­nomais­puolel­la on pal­jas­tunut viime aikoina asi­a­ton­ta tieto­jen urkintaa.

 21. Jos autoon asen­net­tavak­si määrät­tävä GPS-laite rikkoon­tuu tai sen vir­ran­syöt­tö sähköisen vian vuok­si katkeaa, niin siinä on taval­lisel­la pul­li­aisel­la selittämistä.
  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa istu­taan kallista oikeut­ta ja haetaan mak­sullisia lausun­to­ja asiantuntijoilta.
  Joku voi vilp­pimielessä piilot­taa lait­teen Fara­dayn häkki­in (myymälä­varkail­ta saa lisäti­eto­ja), jol­loin mitään elek­tro­n­ista häir­in­tääkään pystytä todistamaan.
  Tämä Ollilan “auko­ton” sys­tee­mi avaa uusia mahdollisuuksia.

 22. Osmo Soin­in­vaara: Mis­tä olet kek­swinyt, että koko jär­jestelmää ylipään­sä kan­nat­taisi toteut­taa niin, että lähetet­täisi­in tiedot reaali­aikaises­ti kaikesta liiken­teestä, kun tarvi­taan vain tuo euromäärä?

  Kun vai­h­taa sof­t­an niin se laite tekee juuri mitä halu­taan, täysin riip­pumat­ta siitä mikä on ollut alku­peräi­nen tarkoi­tus tai toimeksianto.

  Kun kan­nat mukanasi laatikkoa, jos­sa on GPS ja Inter­net, on koke­muk­sen perus­teel­la loogista olet­taa että se laatikko lähet­tää GPS-tieto­ja Inter­neti­in. Siis sen lisäk­si että välil­lä lähetetään jotain yhteen­ve­toti­eto­ja verottajalle.

 23. Kum­mallisia argu­ment­te­ja asi­aa vastaan:

  1) Jos malli ote­taan käyt­töön ei siitä päästä enää eroon. Palu­u­ta van­haan ei ole.

  Ei kai tässä nyt demokraat­tista sys­teemiä olla sen­tään kuop­paa­mas­sa? Jos sys­tee­mi osoit­tau­tuu surkeak­si, han­kki­udu­taan siitä eroon. Ihan samal­la taval­la, miten se otet­ti­in käyt­töön alunperin. 

  2) Isoveli valvoo.

  Vois kuvitel­la, että lähtöko­htais­es­ti kovin monel­la virkamiehel­lä ei ole aivan älyt­tömiä intresse­jä ja resursse­ja kytätä mis­sä Pert­ti Perusjäbä sun­nun­taina kävi pyörähtämässä. Toki tässä voi kek­siä, vaik­ka miten mon­en­moista ske­naar­i­o­ta, kuin­ka sys­teemiä voisi käyt­tää väärin, mut­ta totu­us on se, että ei sitä virkami­estä kiin­nos­ta. Ja jos kiin­nos­taa, tiedot sun­nun­ta­ia­jelus­ta saa var­masti nykysys­tee­mis­säkin jol­lain taval­la. Jak­san uskoa, että virkamiehillä on parem­paakin tekemistä.

  Ehdo­tus:

  Nykyisel­lään virkami­esten tieto­jen säi­lyt­tämis­es­tä sääde­tään, jos jonk­in­moi­sel­la rek­ister­i­lail­la. Sääde­tään samal­la, kun ote­taan seu­ran­ta käyt­töön, astet­ta kovem­mat ran­gais­tuk­set tieto­jen väärinkäyt­tämis­es­tä ja annetaan rivikansalaiselle mah­dol­lisu­us tark­istaa mil­lä taval­la virkamies on hän­tä koske­via tieto­ja käyt­tänyt. Eiköhän tämä toimisi negati­ivise­na kan­nus­ti­me­na tieto­jen väärinkäyt­töä vastaan.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  whiic
  Mis­tä ehdo­tuk­ses­ta kir­joi­tat? Kir­joituk­ses­tasi tulee käsi­tys, että ben­savero olisi tarkoi­tus kor­va­ta kilo­metriverol­la. Tarkoi­tus on kor­va­ta autovero ja ajoneu­vovero ja vielä säi­lyt­täen noiden vero­jen nykyi­nen ympäristöporrastus. 

  En väit­tänyt moista. Väitän vain, että hom­man pystyy ratkaise­maan täysin ilman tätä uut­ta jär­jestelmää, jos nos­tamme polt­toain­everoa nykyis­es­tä. Mik­si emme tek­isi sitä, kun se ajaa saman asian?

  Myön­nät kai, että autos­ta aiheutuu päästöjä, kun sil­lä aje­taan, ei sil­loin kun se seisoo tallis­sa. Ker­ro, miten se heiken­tää kan­nustin­ta kuluit­taa vähän polttoainetta? 

  Pidän tekopy­hänä kuun­nel­la täm­möistä sel­l­aisen tahon suunnal­ta, joka on ollut junaile­mas­sa “päästöpe­rusteisia” vuosimaksuja.

  Ja nyt jos autovero pois­te­taan, eikö auton VALMISTAMISESTA aiheutu­vat päästöt jää hait­taverot­ta­mat­ta? Vai kuu­lutko siihen sakki­in, joka kuvit­telee, että autot pitäisi romut­taa parin vuo­den välein, kos­ka uusi sukupolvi auto­ja kulut­taa 0,1 litraa vähem­män satasella?

  Ja mitä tulee “teknolo­giafo­bi­aan”, aika lev­eä väite ydin­voiman vastustajalta!

  Muutenkin, tämä *fobia-häpeäleiman käyt­tö on nau­ret­tavaa. Teknolo­giafo­bia, islam­o­fo­bia, homo­fo­bia… tai yleis­es­ti “muu­tos­fo­bia”. Kyl­lä sin­ul­lakin on muu­tos­fo­bia, jos minä sanon “eugeni­ik­ka tänne huomisek­si”. Tot­ta kai on. Ja pitääkin olla.

  1. whi­ic,
   Miten teet polt­toaineesta kalli­im­paa ruuh­ka-aikoina ja ruuhkau­tuvil­la teil­lä kuin syr­jäisel­lä maaseudulla?

 25. Poli­isi­han on jo ehdot­tanut että jär­jestelmä olisi valvo­va silmä pelkän vero­tuskoneis­ton sijaan.

  Lisäk­si on muitakin tieto­tur­vauhkia kuin Osmon maalaile­ma epämääräi­nen kaiken näkevä Isoveli. Son­er­an urk­ki toimit­ta­jia, poli­isit urkki­vat Mika Myl­lylän tieto­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki vankien tieto­ja. Kukaan noista urkki­joista ei ole sel­l­ainen isoveli joka muutenkin tietäisi kaiken meistä S‑kortin, face­bookin jne. avulla.

 26. Asi­as­ta hiukan toiseen, mut­ta kansalais­ten valvon­ta on tämänkin taustalla.

  No varsin mon­et ovat eräis­sä kaup­paketju­jen liikkeis­sä kuulleet lukuis­ten kuulemisien­sa jäl­keen, tätä samaa, että onko sin­ul­la X‑korttia.

  Tulee vaan mieleen, että miloin­ka kort­tia ei enään kysel­lä, vaan se tulee olla, jos mielii päästä kaup­paketjun ulko-ovista sisään osta­maan taval­lisia elin­tarvikkei­ta ja mak­samaan kas­salle ostoksiaan.

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  Pir­jo. En nyt ymmärtänyt kir­joi­tus­tasi ollenkaan. Vira­nomaisia ei kiin­nos­ta lainkaan se, kuka autol­la ajaa, eikä laite sitä myöskään tun­nista. Mak­sus­ta on vas­tu­us­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nytkin vas­tu­us­sa esimerkik­si ajoneuvoverosta.

  Jär­jestelmään on help­po lisätä luku­laite, joka tun­nistaa kul­jet­ta­jan eli jokaisel­la käyt­täjäl­lä on “ajoko­rt­ti” , jol­la auto käynnistyy.

  Vas­tust­su johtuu siitä, että epälu­ot­ta­mus poli­itikkoi­hin on syvä , vielä 10 vuot­ta sit­ten kän­nykän seu­raamisen mahol­lis­ta­vat lait oli­vat läpihuutojuttu.

  Täl­läkin pal­stal­la kir­joitelti­in vielä hyväuskois­es­ti, ettei rehellisel­lä ole mitään salattavaa

  Nyt on ääni kel­los­sa vaihtunut.

  Yhteiskun­nan kehit­tämi­nen perus­tuu luot­ta­muk­seen päät­täjien ja kansan kesken ja sitä ei nykyään enää ole

 28. Siis ottaisin välit­tömästi tämän käyt­töön, jo pelkästään sik­si, että autovero ja ajoneu­vovero poistuisivat.

  Suo­ma­laiset aja­vat van­hoil­la rot­teloil­la, kos­ka meil­lä uusien auto­jen vero­tus on järkyttävää.

  Meil­läkin seisoo pihas­sa vm 98 toy­otan rot­te­lo ja mielel­lään sitä kävisi vai­h­ta­mas­sa sen vm 2013 toy­otaan. Ero alkaa olla jo päästöis­säkin aika huo­mat­ta­va ja varsinkin kaupunkikulutuksessa.

  Oleel­lista on se, kuten Osmo Soin­in­vaarakin on tässä use­aan otteeseen sanonut, että auto­tallis­sa tai parkkipaikalla se auto ei kulut­taisi eikä ker­ryt­täisi veroja.

  Mut­ta nyt, mei­dänkin rot­telosta joutuu mak­samaan veroa vaik­ka sil­lä ei ajet­taisi metriäkään.

  En ymmär­rä mikä tässä on niin vaikea­ta, kyse on lait­teesta, joka ker­too paljonko autol­la on ajet­tu. Sen perus­teel­la annetaan sit­ten lasku verottajalle.

  Ehkäpä suurin pelko on, että enää ei voisi niin run­saasti kuset­taa val­ti­ol­ta työmatkakorvauksia…

 29. Mys­tistä isovel­jeä enem­män syytä pelätä mus­ta­sukkaista aviop­uolisoa joka halu­aa kaivaa esi­in mis­sä ukko tai akka on oikeasti luuhannut.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Kate. Luitko jut­tuani lainkaan lop­pu­un? Esitin, että laite ei lähet­täisi vira­nomaisille mitään muu­ta tietoa kuin ker­ran kuus­sa euromäärän. Mis­tä olet kek­swinyt, että koko jär­jestelmää ylipään­sä kan­nat­taisi toteut­taa niin, että lähetet­täisi­in tiedot reaali­aikaises­ti kaikesta liiken­teestä, kun tarvi­taan vain tuo euromäärä? 

  Ketjun aiheena kai oikeas­t­aan kuitenkin oli “Ollilan jär­jestelmä” tai “Se jär­jestelmä mitä hal­li­tus näyt­täisi ole­van toe­teut­ta­mas­sa”, ei “Soin­in­vaaran järjestelmä”. 

  Ensin­näkin, ei se nyt ihan innos­takaan pelkkä GPS-pan­takaan, vaik­ka vira­nomaisil­ta vaa­dit­tisi­inkin man­u­aal­ista työtä tieto­jen keräämisek­si. Toisek­si, ei tämä ole se jär­jetelmä mitä ollaan kuvat­tu. Ollilan aineistosta

  Valmis­teil­la ole­vaa sähköistä kansalais­til­iä voitaisi­in hyö­dyn­tää niin, että ajoneu­von omis­ta­ja tai halti­ja itse hallinnoisi ajoneu­von­sa yksi­tyisko­htaisia käyt­töti­eto­ja. Verot­ta­jalle siir­ty­i­sivät vain rajatut veron määräämisek­si tarvit­ta­vat tiedot. Tiedot lähetet­täisi­in vain lais­sa määritel­lyin määräa­join viivästet­ty­inä. Ajoneu­von seu­ran­ta reaali­a­jas­sa olisi näi­den tieto­jen perus­teel­la mahdotonta. 

  Se “kansalais­tili” tässä on siis val­tion jär­jestelmä, joka keskustelee muiden val­tion j’r­jestelmien kanssa niin paljon kuin val­tio halu­aa. Sel­l­ainen hallinto, jota todel­la tarvit­see pelätä (En eri­tyisem­min kun­nioi­ta nyky­istä hal­li­tus­tamme, mut­ta en myöskään pelkää sitä. Valitet­tavasti en näe perustet­ta olla 100% vaku­ut­tunut, että tuo jälkim­mäi­nen pätee myös kaikki­in niihin tule­vi­in hal­li­tuk­si­in, jot­ka omieni tai las­teni eli­naikana tääl­lä val­taa pitävät) vielä päät­täisi ihan itse ilmoit­taako se edes käyt­tö­tapo­jen muu­tok­sista kansalaisilleen/alamaisilleen.

  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

  Tules­ta on myös selvem­min hyötöyä käyt­täjilleen. Tämä on kuitenkin pohjim­mil­taan hyvin kallis vero­jär­jestelmä, jolle­ka on tosin help­po kek­siä muitakin käyt­tö­tarkoituk­sia, mut­ta jot­ka, vaik­ka hyödyl­lisiäkin, hel­posti lyövät uud­estaan korville sitä yksi­ty­isyy­den suojaa.

 31. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. 

  Pien­talos­sa elävän ihmisen elämä menee täysin mah­dot­tomak­si ilman autoa.

  Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on?

  Kos­ka tuo­hon ei voi luottaa.

  Jarkko Sip­i­lan blogista:
  Men­nään parikym­men­tä vuot­ta sit­ten taak­sepäin. Kak­si ala­maail­man hah­moa löy­det­ti­in autos­ta ammut­tuina Helsin­gin Punavuores­sa 1992. Poli­isi valit­ti, ettei sil­lä ollut oikeut­ta saa­da miesten puhe­lin­ten paikan­nusti­eto­ja ja, kas, muu­ta­mas­sa vuodessa säädet­ti­in laki­in poli­isille oikeus saa­da suh­teel­lisen lievistäkin rikok­sista (min­i­mi 4 kk vankeut­ta) teleti­eto­ja. Samal­la laki­in tuli muuten järeämpi puhelinkuuntelu.

  Punavuoren kak­so­is­murha on yhä selvit­tämät­tä, mut­ta teleti­eto­jen hakem­i­nen on poli­i­sis­sa rutiinia.

  Lah­den tak­simurhan tutkin­nas­sa 2001 poli­isi sai käräjäoikeu­den päätök­sel­lä ns. tolp­palu­van eli tiedot tietyn tuki­ase­man alueel­la olleista kaik­ista puhe­lim­ista. Ongel­mana oli, että laki ei täl­laista sallinut. Vuon­na 2004 siitä oli jo laki, jos­sa keinon käyt­töala oli huo­mat­tavasti laa­jem­pi kuin vain henkirikokset.

 32. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen ymmärtänyt, että jär­jestelmän kus­tan­nuk­sista nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­taosa ja itse tuo lasken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tarvitse jos­sitel­la, kos­ka sitä on tarkoi­tus testata.Rosin täl­lainen jär­jestelmä on jo ole­mas­sa ja toimin­nas­sa Sak­sas­sa raskaiden ajoneu­vo­jen osalta.

  Eihän itse nämä GPS-paikan­timet tule mak­samaan Kiinas­sa valmis­tet­tuina suun­nitel­lus­sa mit­takaavas­sa kuin parin kal­jatuopin verran.
  Mut­ta tämä muu infra onkin jo toinen juttu.
  Kuka voi tietää, onko sof­t­an koodaa­ja piilot­tanut sof­t­aan jonkin madon? Tämä ei ole mitenkään erikoista.

 33. Jatkan vielä, jos jär­jestelmään päädytään, pitäisi tar­jous­pyyn­nöt lähet­tää erik­seen sekä vas­taan­ot­tavalle (mas­tot, verot­ta­ja sun muut) että lähet­tävälle (ajoneu­vo GPS) osapuolille.
  Tar­jous­pyyn­nöt tulisi speksa­ta niin, ettei kenel­läkään olisi valt­tiko­rt­tia hanskassa.
  Tämähän on nykysys­tee­mis­sä mah­do­ton­ta, kun virkamiehet eivät osaa ja kukaan ei ole tilivelvollinen.

 34. “Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta merk­i­tys­tä, kos­ka isoveli tietää meistä jo jok­seenkin kaiken sen, mitä tuo rek­isteri sisältää.”

  Minus­ta yllä ole­va asenne ja lähtöko­h­ta on todel­la yllät­tävä. Oletko siis sitä mieltä, että Suomen perus­tus­laista voitaisi­in pois­taa yksi­ty­isyyt­tä suo­jas­va pääkohta?

  Tähänkö olemme tulleet? 

  Yksi­ty­isyy­del­lä ei ole väliä, kos­ka se on jo menetet­ty. Eläköön NSA.

  1. Minus­ta yllä ole­va asenne ja lähtöko­h­ta on todel­la yllät­tävä. Oletko siis sitä mieltä, että Suomen perus­tus­laista voitaisi­in pois­taa yksi­ty­isyyt­tä suo­jas­va pääkohta? 

   Jäikö havait­se­mat­ta, että kir­joituk­ses­sa vähän iro­nisoiti­in asen­net­ta, että vira­nomaiset han­kki­vat lail­lis­es­ti tai lait­tomasti hal­tu­un­sa kaiken sen tiedon, mitä vain on ole­mas­sa. Yritin vain sanoa, että tässä kat­san­tokan­nas­sakin pitää olla loogi­nen. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että vira­nomaiset nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­lisen hyvin, paljon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

 35. Jos ker­ran kaikkia jos seu­rataan, niin mik­sei anneta poli­isille oikeut­ta saa­da kiakkovieraiden ip-osoit­tee pelkäl­lä pyyn­nöl­lä? Mik­sei anneta supolle ja armei­jalle oikeut­ta valvoa net­tili­iken­net­tä ihan miten ne halu­a­vat? Mitä hait­taa siitä on, jos poli­isi mur­tau­tuu esimerkik­si eläi­noikeuster­ror­istien tietokoneille? Tai mik­si me emme tee sitä etnistä lasken­taa? Voitaisi­in samal­la kerätä rek­isterei­hin vira­nomais­ten käyt­töön uskon­to sekä etni­nen profi­ili jol­loin voitaisi­in tehdä val­is­tunei­ta päätöksiä.

  Mitä pelät­tävää tässä on? Eihän meil­lä ole muutenkaan yksi­ty­isyyt­tä. Yhteen aikaan vihreille ja vasem­mis­tolle tun­tui ole­van ylivoimaisen vaikea­ta hyväksyä edes valvon­takameroi­ta kaupunkien keskus­toi­hin (tosin tämä on var­maan men­nyt ajan myötä ohitse, en muista että asi­as­ta olisi vuosi­in keskustel­tu julkises­ti). Nyt ei ole mitään ongel­maa kun valvon­taa sijoite­taan väärien ihmis­ten autoihin.

  Pelkääkö joku että vira­nomaiset käyt­täi­sivät noi­ta etnisiä tieto­ja väärin? Mik­si vira­nomainen näin tekisi?

 36. TL: Ketä oikeasti kiin­nos­taa käykö sat­un­nainen kansalainen työ­matkallaan Pris­mas­sa vai Lidlis­sä, vai ehkä joskus päiväkahveil­la salarakkaan luona? 

  Olet nähtävästi onnis­tunut ole­maan luke­mat­ta seiskan tai ali­b­in otsikoi­ta tai iltapäiväle­htien lööppe­jä kassajonossa.

  Suun­nitel­lun jär­jestelmän piiris­sä ovat ihan kaik­ki kansalaiset, myös ne joiden elämä jostain syys­tä kiin­nos­taa monia.

  Ei tarvitse kuin muis­tel­la kuin­ka moni poli­isi kävi kat­se­le­mas­sa edes­men­neen huip­puhi­ihtäjän tieto­ja, ilman lupaa ja oikeutusta. 

  Tai miet­tiä mis­tä “kohurikok­sien” tutk­in­taa koske­vat yksi­tyisko­htaiset vih­jeet pää­tyvätkään seiskaan tai alibiin…

  Ja sen taval­lisen kansalaisenkin elämä kin­nos­taa ihan tarpeek­si mon­taa tämän lähipi­iri­in kuu­lu­vaa jot­ta houkut­taisi siihen kuu­lu­via tonki­maan sitä vaikkei lööp­pi­aines­ta olisikaan.

 37. Lau­ri Kumpu­lainen: Meil­läkin seisoo pihas­sa vm 98 toy­otan rot­te­lo ja mielel­lään sitä kävisi vai­h­ta­mas­sa sen vm 2013 toy­otaan. Ero alkaa olla jo päästöis­säkin aika huo­mat­ta­va ja varsinkin kaupunkikulutuksessa.

  Autoveron pois­t­a­mi­nen ei ole riit­tävä porkkana ollilasys­teemin hyväksymiseen. Sin­unkaan toy­otanu­usimis­es­ti tuskin on lop­pu­jen lopuk­si kiin­ni siitä järkyt­tävästä autoveros­ta. Toy­ota Aurisin perus­mall­in autovero on 4251 €, mut­ta kokon­aish­in­ta 20941 €. Ja veron pois­tu­mi­nen ei tietenkään mene sel­l­aise­naan auton myyn­ti­hin­nan halpen­e­miseen, kuten hyvin tiedämme.

 38. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen ymmärtänyt, että jär­jestelmän kus­tan­nuk­sista nuo autoon asen­net­ta­vat lait­teen ovat val­taosa ja itse tuo lasken­ta-appa­raat­ti aika vähäi­nen. Tätä ei tarvitse jos­sitel­la, kos­ka sitä on tarkoi­tus testata.Rosin täl­lainen jär­jestelmä on jo ole­mas­sa ja toimin­nas­sa Sak­sas­sa raskaiden ajoneu­vo­jen osalta.

  Jär­jestelmänä auton km-seu­ran­ta on sähkömittarei­den luku­jär­jestelmää vas­taa­va sys­tee­mi ja meil­lä seu­rataan nyt n 2–3 miljoon­aa mittaria.

  Tässäkin jär­jestelmässä äly on mit­taris­sa ja ylöspäin siir­retään vain summalukemia.
  Lukemia kerätään tiheään tahti­in, kos­ka kulu­tus vai­htelee ja asi­akas saa tarkan rapor­toin­nin tarkan ajan ja tar­iffien suh­teen , joten datan käsit­te­ly on samaa luokkaa kuin auton matkaa mitattaessa

  Hin­naksi tuli jotain 200–300 euroa per mittari

  Tässäkin jär­jestelmässä on hui­jaus­mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta niin oli mekaanis­es­ti luet­tavis­sakin mittareissa

  Käyt­tölaitos joutuu tor­ju­maan jatku­vasti kaikkia hui­jauk­sia, mut­ta ne ovat kyl­lä hal­lit­tavis­sa ilman suur­ta dra­mati­ikkaa ja väki­val­taisia toimia.

  Raskaas­sa liiken­teessä GPS ‑seu­ran­ta on ollut jo 20 vuot­ta .Eri­tyis­es­ti 90-luvun rek­ka-auto­jen ryöstöt entisen NL ja etelä-Euroopan alueel­la lisä­sivät sen yleisyyttä.

  Hyötya­joneu­vois­sa seu­ran­ta on sit­ten yleistynyt kevy­een liiken­teeseen ja tavaran ja postinkul­je­tus, huoltofir­mat etc käyt­tävät auto­jen seu­ran­taan GPS teknolo­giaa, joten koke­mus­ta kyl­lä läy­tyy, miten se pitää/voidaan tehdä

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla. 

  Useimpi­en huolis­sa kyse lie­nee kaltev­as­ta pin­nas­ta ja yhteiskun­tien kokon­ais­su­un­nas­ta. Snow­denin pal­jas­tusten jäl­keen viimeistään pitäisi huolestuneisu­u­teen suh­tau­tua vakavasti. Suomes­sa poli­isi saa oikeudet etäasen­taa hait­tao­hjelmia rikok­sista epäilty­jen koneille. Voitko van­noa, että poli­isi ei 15 vuo­den päästä saa oikeuk­sia rikok­sista epäil­lyn auton paikan­neti­eto­jen seuraamiseen?

  Sit­ten hie­man aiheen vier­estä liit­tyen tuo­hon heit­toosi teknologiafobiasta.

  On erit­täin posi­ti­ivi­nen yllä­tys, jos vapaa yhteiskun­ta selviää hengis­sä tästä vuo­sisadas­ta. Teknolo­gian kehit­tymiseen liit­tyvät suurim­mat tule­van vuo­sisadan uhkaku­vat ja yhteiskun­nal­liset kysymyk­set. Paljon suurem­mat kuin täl­lä het­kel­lä tapetil­la ole­vi­in, esimerkik­si ilmas­ton­muu­tok­seen tai monikulttuurisuuteen.

  Yht­enä useista teknolo­gian tuomista uhkaku­vista: Kun ihmiselle kehit­tyy, kuten tulee väistämät­tä kehit­tymään hyvin mon­imutkai­sista haasteista huoli­mat­ta, kyky valmis­taa hyvin pien­ten hyön­teis­ten kokoisia konei­ta, niin infor­maa­tioy­hteiskun­nan lainalaisu­udet muut­tuvat peru­ut­ta­mat­tomasti. Mieliku­vi­tus on vain rajana, mitä pienet koneet voi lait­taa tekemään. Niin hyvässä, kuten lääketi­eteessä, mut­ta ikävä kyl­lä myös pahas­sa. Vakoilu, (sala)murhat, äärim­mäisen tuhovoimaiset joukko­tuhoaseet (kun mon­imutkainen, paina­jaisske­naar­ios­sa ihmisiä tap­pa­va, pieni kone ker­ran osa­taan valmis­taa sen monist­a­mi­nen mil­jardeit­tain on yksinker­taista). Ohjeet täl­lais­ten konei­den valmis­tamiseen ovat infor­maa­tio­ta, jon­ka vapaa lev­iämi­nen sil­loin muo­dos­tuu jopa eksis­ten­ti­aalisek­si uhkaku­vak­si. Kun asi­aa kat­soo vuo­sisato­jen per­spek­ti­ivis­sä, niin miten tämä todel­lisu­us ja vapaa yhteiskun­ta tul­laan yhteenso­vit­ta­maan? Asi­aa on paljon poht­in­ut ja siitä kir­joit­tanut Oxfordin futur­olo­gian laitok­sel­la vaikut­ta­va ruot­salainen tutk­i­ja Nick Boström http://www.nickbostrom.com/.

  Tästä prob­lemati­ikas­ta tul­laan saa­maan, kyl­läkin hyvin paljon pienem­mässä mitas­sa, esi­makua, kun 3D-print­ter­it kehit­tyvät sille asteelle, että niil­lä voi suh­teel­lisen hel­posti tulostaa toimivia tulivoimaisia asei­ta. Miten näi­hin lait­teisi­in, joi­ta useim­mat ihmiset käyt­täi­sivät enem­män tai vähem­män hyödyl­liseen toim­intaan, ja niitä koske­vaan tietoon ja sen tiedon lev­iämiseen ja saatavu­u­teen tul­laan suh­tau­tu­maan NSA:n kaltais­ten instanssien tahol­ta? Varsinkin sen jäl­keen, kun (toiv­ot­tavasti niin ei ikinä tapah­du) ensim­mäi­nen joukko­murha 3D-tuloste­tul­la aseel­la on tehty? Yhdys­val­lois­sa on esitet­ty laa­jalti kri­ti­ikkiä, että Bostonin pom­mit­ta­javel­jek­siä olisi pitänyt seu­ra­ta tarkem­min. Jälkivi­isaana hel­posti uno­htuu, että hei­dän profi­ilin­sa mukaisia ihmisiä saisi seu­ra­ta sit­ten tuhan­sit­tain 24/7. Kuten tule­vien hyödyl­lis­ten teknolo­gioiden käyt­töä rajoit­taa suurelta enem­mistöltä väärinkäyt­tävien rikol­lis­ten hyvin pienen ryh­män pelos­sa. Mut­ta se toden­näköis­es­ti on pitkän his­to­ri­al­lisen pro­jek­tion suun­ta, johon olemme ihmiskun­tana ajautumassa.

  His­to­ria on osoit­tanut ker­ran toisen­sa jäl­keen, että ihmiset ovat valmi­ita uhraa­maan vapau­den tur­val­lisu­u­den tun­teelle, myös sen illu­u­si­olle. Lähi­t­ule­vaisu­udessa ja ainakaan Suomes­sa (onko muuten ‘Suo­mi’ keskeinen argu­ment­tisi? Kan­nat­taisitko vas­taavaa jär­jestelmää esimerkik­si Kiinaan?) ei ole syytä huoleen, eikä tätä auto­jen seu­ran­ta­jär­jestelmää tietenkään tule liioitel­la siitä vähäis­es­tä asi­as­ta, mitä se on, mut­ta tar­tu­in nyt tuo­hon heit­toon teknolo­giafo­bi­as­ta, sil­lä se ei ole perus­tee­ton­ta, eikä folio­hat­tuilua, eikä perus­tu ennakkolu­u­loi­hin tai tietämät­tömyy­teen, vaan kos­ket­taa ihmiskun­nan ylivoimais­es­ti tärkein­tä tulevaisuushaastetta.

  Isovel­jen valvo­va silmä luvates­saan tur­val­lisu­ut­ta voi hyvin voit­taa vapaan yhteiskun­nan tämän ja tule­vien vuo­sisato­jen pitkässä kulussa.

 40. Kuvit­telisin että km-veron vas­tus­tus johtuu seu­raav­ista syistä:
  — Snow­denin pal­jas­tusten jäl­keen pode­taan jotain isoveli-kam­moa. Pelätään että jos auto on ollut jos­sain oudos­sa paikas­sa samaan aikaan kuin joidenkin pahantek­i­jöi­den autot, tulee nouta­ja, eikä siitä selviä helpolla
  — pelätään että omat per­heen­jäsenet saisi­vat tietää kaik­ki salaiset puuhat, että on käy­ty jonkun salarakkaan luona tai ajelul­la hänen kanssaan
  — pelätään että veroa voidaan korot­taa mielivaltaisesti
  — pelätään että jos laite vioit­tuu jol­lain taval­la, auto ei liikah­da mihinkään vaik­ka olisi kiire jonnekin
  — pelätään että sitä käytetään nopeus- ja muuhun liiken­nevalvon­taan, käytän­nössä pienistäkin liiken­ner­ikko­muk­sista jou­tu­isi aina maksamaan
  — pelätään että rehelliset joutu­vat mak­sum­iehik­si kos­ka epäre­helliset han­kki­vat lait­tei­ta joil­la voi nol­la­ta lukemat
  — pelätään että jär­jestelmä mak­saa liikaa ettei sil­lä kerä­tyt verot kata kustannuksia

  Oikeas­t­aan viimeinen voisi toteu­tua jos pro­jek­ti menee ns met­sään. Muut ovat hiukan turhia pelkoja.

 41. Olli Pot­to­nen:
  Poli­isi­han on jo ehdot­tanut että jär­jestelmä olisi valvo­va silmä pelkän vero­tuskoneis­ton sijaan.

  Lisäk­si on muitakin tieto­tur­vauhkia kuin Osmon maalaile­ma epämääräi­nen kaiken näkevä Isoveli.Son­er­an urk­ki toimit­ta­jia, poli­isit urkki­vat Mika Myl­lylän tieto­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki vankien tieto­ja. Kukaan noista urkki­joista ei ole sel­l­ainen isoveli joka muutenkin tietäisi kaiken meistä S‑kortin, face­bookin jne. avulla.

  Mua ei ainakaan hait­taa, jos poli­isi käyt­tää tieto­ja vakavien rikosten selvit­tämisek­si. Toisek­seen, eivätkö urkki­jat saa­neet tuomiot teois­taan? Jär­jestelmä ei tietenkään olisi auko­ton, joitain väärinkäytök­siä var­maan tulisi.

  Oudol­ta, tun­tuu myös aja­tus, että tämä tietopank­ki “keskustelisi” muiden vira­nomais­ten tieto­jär­jestelmien kanssa ihan tos­ta noin vaan. Oma koke­muk­seni virkami­esti­eto­jen vai­h­tamis­es­ta on päin­vas­tainen. Joka ker­ta, kun jotain tietoa halu­aa, täy­tyy siitä tehdä diarisoitu pyyn­tö, joka allekir­joitute­taan esimiehel­lä ja sen jäl­keen odotat viikko­ja, jot­ta ehkä saat vastauksen. 

  Itse näk­isin, että tieto­tur­van, kuten myös oikeustur­van vouhot­tamises­sa, on men­ty liian pitkälle. Toki, jos kansalaiset halu­a­vat mak­saa virkami­esten ylip­itk­istä käsit­telya­joista ja ‑pros­es­seista niin mikäs siinä.

 42. Mitenkäs sit­ten toim­i­taan, jos auton käyt­täjä ei ole omis­ta­ja eikä halti­ja? Pitääkö autoa vuokraa­van aina antaa tieto auton liikkeistä vuokranan­ta­jalle? Entä työ­suhdeau­toil­i­jan työ­nan­ta­jalle tai leas­ingyri­tyk­selle? Entä tak­sikuskien ja lähet­tien työ­nan­ta­jalle? Täysi-ikäis­ten las­ten vanhemmilleen?

 43. Hienoa että Isokallio tänä aamu­na tyr­mäsi ehdote­tun kilo­metriveron. Se rankai­sisi työssä käyn­nistä etenkin pk-seudulla. 

  Kun riskik­si fiskaaliselta kannal­ta nousee vero­tuot­to­jen pienen­e­m­i­nen, niin yht­enä vai­h­toe­htona voisi olla vuosit­tainen vero x % auton nyk­yarvos­ta. Sen määrit­tämi­nen ei tun­nu ole­van vaikeaa tullin tai vaku­u­tusy­htiöi­den toimesta.

  Voisi kaikitenkin olla aiheel­lista seu­ra­ta, mitä tapah­tuu suuris­sa automais­sa. Ja lähteä liik­keelle kun ao. jär­jestelmistä on ole­mas­sa koke­mus­peräistä faktaa.

 44. Kaikkia ihmisiä kos­ket­tavaa lain­säädän­töä ja sys­teeme­jä ei pitäisi laa­tia oman sataatuhat­ta henkeä kos­ket­ta­van me-muodon ja viiteryh­män perus­teel­la. Tääl­lä on paljonkin ihmisiä, joista isoveli ei tiedä jok­seenkaan mitään, jot­ka eivät kuu­lu Soin­in­vaaran ”tietää meistä jo jok­seenkin kaiken sen” –ryh­mään, mut­ta jot­ka silti aja­vat ja omis­ta­vat henkilöautoja. 

  Muuan van­ha suomen­ruot­salainen maan­omis­ta­ja on oikeasti ympäristön­suo­jeli­ja ja eikä hakkaa kau­ni­ita met­siään vaan ajelee iki­van­hal­la Vol­vo-far­mar­il­laan niiden sivuitse pikkuteitä, kuten jo vuosikym­meniä. Hän on oikeasti luku­taido­ton – ”Kan du läsa för mig? Jag tyck­er nu inte so myck­et om att läsa.” Kyl­lähän minä voisin lukea ne ajoneu­von liiketiedotkin joltakin kansalais­tililtä, mut­ta asianomaisen kannal­ta jär­jestelmä merk­it­sisi oleel­lista valvon­nan lisääntymistä.

  Doku­men­taa­tion ja vakoilun sekoit­ta­mi­nen on kat­e­go­ri­avirhe. Mobi­ililait­teet ovat tarkem­min ajatel­tuna hyvää doku­men­taa­tio­ta. Esimerkik­si viikko sit­ten, kun oli lauha sää ja vähäi­nen lumi häipyi, kävin luon­nonkau­ni­il­la paikalla – johon Soin­in­vaara & Co on kaavoit­tanut tarpeet­to­mia toimis­toraken­nuk­sia – siivoa­mas­sa tupakan­tumppe­ja. Näistä osan olin itse aiheut­tanut siis­ti­in kekoon siinä tarkoituk­ses­sa, että tulen myöhem­män siivoa­maan. Aiheut­ta­jas­ta riip­pumat­ta ja ilman DNA_testejä noukin kaik­ki havait­se­mani tumpit ja roskat muovi­pus­si­in, jon­ka vein kaupun­gin yleisi­in roski­in. Nyt on erit­täin toden­näköistä, että kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­ta, tämän blo­gin pitäjä tai kom­men­toi­jat eivät tätä usko, vaan päin­vas­toin halu­aisi­vat esit­tää kir­joit­ta­jalle val­tavia ran­gais­tus­vaa­timuk­sia ympäristörikok­sista. Tämän takia on hyvä, että on doku­men­taa­tio. Otin äly­puhe­limel­la kuvia roskista, tumppe­ja sisältävästä avon­ais­es­ta muovi­pus­sista, ja sit­ten siis­tistä ympäristöstä. Kuvat tal­lensin välit­tömästi Sky­Drive-pil­vipalvelu­un, joka ker­too sekun­nin tarkku­udel­la kuvan ottoa­janko­hdan. Verkko-oper­aat­tori tietää, mis­sä lait­teen halti­ja on tuol­la het­kel­lä ollut. Tähän voisi tarvit­taes­sa vedo­ta. Silti en toi­vo, että täl­lainen jos­sakin määrin puliukko­mainen kuva lev­iäisi vapaasti kaikkien alem­pi­en kaupun­gin toim­i­henkilöi­den keskuuteen.

  Sak­sas­sa ihmiset käyvät tuoreen (17.12.13) lehtiuutisen mukaan laki­asiantoimis­tossa onanoimas­sa sen takia, että Red­tube-pornosivus­ton kävi­jöitä kiris­tet­ty. Ihmiset käyt­tävät juristin IP-osoitet­ta. Olisi liian kiusal­lista, jos asia tulisi puoli­son tietoon. Sen takia haetaan juristin dokumentaatiota.

  „Deutsche onanieren nur noch mit Anwalt
  “Online-Porno­seit­en besuche ich jet­zt nur noch in Gegen­wart meines Anwalts”, sagt der regelmäßige Nutzer Wal­ter Schub­ber, “ich will nicht riskieren, dass ich auch so eine Abmah­nung bekomme. Das wäre mir vor mein­er Frau peinlich.“
  http://www.welt.de/satire/article123022054/Deutsche-onanieren-nur-noch-mit-Anwalt.html

  Kilo­metriverossa taas puoli­son liik­keet tuli­si­vat monis­sa tapauk­sis­sa toisen osa­puolen tietoon. Kaik­ki eivät toi­vo tätä tietoa. Tätä ihmis­ten keskinäistä tieto­suo­jaon­gel­maa ei voi mitenkään ratkaista Ollilan mallissa.

 45. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten teet polt­toaineesta kalli­im­paa ruuh­ka-aikoina ja ruuhkau­tuvil­la teil­lä kuin syr­jäisel­lä maaseudulla? 

  Polt­toainet­ta kuluu enem­män ruuhkas­sa ja nykivässä liiken­teessä. Autoille ilmoite­taan yleen­sä erik­seen kaupun­ki- ja maantiekulutus. 

  Tyyp­il­lisel­lä tai olete­tul­la “ruuh­ka-ajal­la” ei kai sinän­sä tulisi olla merk­i­tys­tä. Hait­taa ei syn­ny tiet­tyyn kel­lon­aikaan ajamis­es­ta vaan vas­ta siitä jos kaik­ki muutkin ovat liikkeellä.

  Onko­han ollilan tai soin­in­vaaran jär­jestelmässä muuten miten aiko­mus huomioi­da poikkeusti­lanteet (tyyli­in tupla­mak­su juhan­nuk­se­na tai tan­go­markki­noiden, suviseu­ro­jen ja kuninku­us­ravien aikana niiden läheisyydessä).…?

 46. “Suom­laista teknolo­giaa var­masti voitaisi­in käyt­tää poli­it­tis­ten toisi­na­jat­telijoiden vain­oamiseen. Voisim­meko estää teknolo­gian vien­nin mai­hin jois­sa ei kun­nioite­ta ihmisoikeuk­sia ja poli­it­tisia vapauksia ?”

  Kyl­lä Suomes­sakin on kytät­ty ja rek­isteröi­ty ihmis­ten poli­it­tisia kan­to­ja, ei Suo­mi ole kovinkaan puh­toinen siinä suh­teessa. Supo lopet­ti vairal­liseti kom­mu­nistien rek­isteröin­nin vas­ta 90-luvul­la, mut­ta nyt rek­isteröin­ti on jopa laa­jem­paa kuin ennen.

  Vas­ta 2000-luvul­la on Suomes­sa alet­tu kiin­nit­tää huomio­ta yksi­ty­isyy­den suo­jaan , mut­ta meil­lä toimii var­maan vieläkin näitä hys-hys-piire­jä, jot­ka seura­si­vat ihmis­ten tietoliikennettä.

  Vielä 80–90-luvulla nämä oli­vat yleisiä ja isän­maal­lisik­si itseään kut­su­vat har­joit­ti­vat omien kansalais­ten vakoilua ja poli­it­tista syr­jin­tää suh­teel­lisen vapaasti.

  Kyt­täyk­sen oleel­lisin sisältö kos­kee ihmis­ten verkos­to­ja , ei niinkään sisältöä. Puhelu- ja sähkö­postien osoit­tei­den perus­teel­la kyetään selvit­tämään ihmis­ten verkos­tot ja löytämään organ­isaa­tioiden todel­liset avainhenkilöt.

  Sen jäl­keen organ­isaa­tion hajoit­ta­mi­nen on help­poa pois­ta­mal­la avain­henkilöt tai pois­ta­mal­la näiltä avain­henkilöiltä organ­isaa­tion tuki.

  Yri­tyk­sessä henkilöstön yhteistyö ja ‑voima voidaan kuk­istaa anta­mal­la potkut verkos­to­jen avainhenkilöille.

  Yhteiskun­nas­sa epämieluisien poli­it­tis­ten suun­tauk­sien kasvu voidaan tyre­hdyt­tää siirtämäl­lä avain­henkilöt syr­jään tekais­tu­il­la rikok­sil­la tai mus­ta­maalaa­mal­la tekais­tu­il­la seiska-jutuilla.

  Tai lähet­tämäl­lä lennok­ki ja tap­pa­mal­la henkilö/t

  Uusi lisään­tyvä seu­ran­ta on yksi­ty­istä eli eri­laiset tek­i­jänoiekusjär­jestöt kyt­täävät yksi­ty­is­ten ihmis­ten tietoliikennettä.

  Suo­mi tekis uuren virheen myymäl­lä Son­era Ruot­si­in , se avasi suo­raan tietoli­iken­teen FRA:n seu­rat­tavak­si, sil­lä ruot­salaiset otti­vat oitis verkon hallinnan ylim­män tason itselleen ja emme Suomes­sa tiedä , mitä he tekevät.

  Nyt Suo­mi paik­ka vahinkoa ja on käyt­tänyt jo Son­er­an myyn­nistä saadut rahat pari­inkin ker­taan tur­val­lisen val­ti­ol­lisen verkon rakentamiseen

 47. Min­un mielestäni suurin ongel­ma ei ole yksi­ty­isyys vs. isoveli valvoo, vaan luotet­tavu­us ja vastuukysymykset.

  Kuka vas­taa GPS-mit­tarin toimin­nas­ta ja tieto­jen luotet­tavu­ud­es­ta? Ver­tailu vuo­den vai­h­teessa paikan­ti­men ja matkamit­tarin numeroiden välil­lä näyt­tää läh­es aina poikkea­man (eri mit­taus­ta­vat, toim­intahäir­iöt, tun­nelit, GPS-sig­naalin aiheut­ta­mat heitot), joten veron­mak­sa­jaa ei voi sakot­taa suo­raan matkamit­tarin ja GPS-paikan­ti­men eron perusteella.

  Samoin kenelle jää todis­tus­vas­tuu, jos GPS-paikan­nin joutuu toim­intahäir­iöön? Onko vika automaat­tis­es­ti veron­mak­sa­jan, kuten vero­laieis­sa on tapana?

  Olen muuten sitä mieltä, että GPS-poh­jaiseen vero­tuk­seen ei kan­na­ta yksin men­nä. Auton tekni­ikkaan (kuten eCall) vaikut­ta­vat päätök­set pitäisi tehdä EU-tasol­la, jol­loin autote­htaat voi velvoit­taa toimit­ta­maan ja auto­jen siir­reltävyys maas­ta toiseen toteu­tuu, edes EU:n sisällä.

 48. Jos laite vero­tuk­sen oikeel­lisu­u­den varmis­tamisek­si tal­let­taa aje­tut reitit, yksilön­suo­ja on peri­aat­teessa vaarassa.

  Kovo­ratkaisul­la kuitenkin voita­neen estää muiden kuin euroti­eto­jen ulos lähetys. Reit­tien luen­ta voitaisi­in tehdä vain fyy­sisen liit­ti­men kaut­ta, ja siihen tarvit­taisi­in joko auton omis­ta­jan kir­jalli­nen lupa tai oikeu­den päätös.

  Yksi­ty­isyy­den suo­ja ja vero­tuk­sen oikeel­lisu­u­den varmis­t­a­mi­nen ovat aina jonkin ver­ran ris­tiri­idas­sa. Jo nytkin verot­ta­ja tietää yhtä ja toista sin­un tulois­tasi, niiden lähteistä, menois­tasi ja tekemi­sistäsi, ja joudut avaa­maan niitä vielä enem­män, jos verot­ta­ja ei usko sin­un allekir­joit­ta­maasi imoi­tus­ta ja halu­at pistää vastaan. 

  Jois­sakin mais­sa verot­ta­ja ei saa mitään henkilöko­htaisia tieto­ja työ­nan­ta­jil­ta, pankeil­ta tms. Sinä vain ker­rot verot­ta­jalle, mitä halu­at. Lisäti­eto­ja joudut anta­maan vas­ta, jos verot­ta­ja ei sin­ua usko.

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kän­nykkää. Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on? 

  Tois­tan vielä muiden komen­toi­jien näke­myk­sen siitä, että on turha haaveil­la siitä, että tieto­ja ei käytet­täisi muuhun kuin verot­tamiseen. Ei passin sor­men­jälk­iäkään olisi tarvin­nut tal­let­taa mihinkään rek­isteri­in, mut­ta kum­masti ne sinne tal­len­net­ti­in. Yhtä kum­masti poli­isi koko ajan yrit­tää saa­da lupaa rek­isterin käyttöön. 

  Aivan var­masti seu­ran­tati­eto­ja käytet­täisi­in koh­ta johonkin muuhunkin kuin verot­tamiseen. Vaik­ka tiedot oli­si­vat ain­oas­taan lait­teen muis­tis­sa, kaiveltaisi­in niitä sieltä rikok­sia ja onnet­to­muuk­sia selviteltäessä.

  Se vain on niin, että vapaas­sa yhteiskun­nas­sa esi­val­ta ei mil­lään taval­la eikä mil­lään perus­teel­la voi seu­ra­ta kansalais­ten­sa liikku­misia. Ne ovat toisen­laiset yhteiskun­ta­jär­jestelmät mis­sä kansalaisia vakoil­laan. Mikäli täl­lä het­kel­lä on ole­mas­sa jär­jestelmiä jois­sa kansalaisia voidaan seu­ra­ta (matkako­r­tit?) pitäisi ennem­minkin, työsken­nel­lä anonymi­teetin palaut­tamisen puoles­ta ja kar­sia seu­raamisen mah­dol­lis­tavia jär­jestelmiä, kuin käyt­tää niitä kep­pi­hevose­na uusien seu­ran­ta­jär­jestelmien puolesta.

 50. Pir­jo:
  Ollilan rapor­tis­sa lähde­tään virheel­lis­es­ti siitä, että autol­la ajaa vain yksi henkilö – puhutaan autos­ta ja käyt­täjästä ikään kuin se olisi sama asia. Kun tuo ei pidä paikkaansa ja jos ajet­tu reit­ti rek­isteröidään veron tark­istamista varten ja jos se voidaan myöhem­min selvit­tää, niin yksi­ty­isyys vaaran­tuu vääjäämättä. 

  Tämä on tärkeä asia. Vero­tus ei voi perus­tua pelkästään mus­tan laatikon laske­maan euromäärään, vaan oikeustur­van kannal­ta on vält­tämätön­tä, että verot­ta­ja ja henkilö voivat tarvit­taes­sa tark­istaa mihin ajoi­hin vero perus­tuu. Jos autoa käyt­tää vain yksi henkilö, niin ongel­mana tässä olisi vain isoveli. Yhteiskäytössä ole­vien auto­jen kohdal­la jär­jestelmä mah­dol­lis­taisi myös esimerkik­si puolisoiden vakoilun. Yhteinen auto ei mielestäni saa tarkoit­taa sitä, että auton omis­ta­jal­la on oikeus tark­istaa minne puoliso on ajanut.

  Ongel­ma voisi tietysti pois­tua jos kilo­metrivero olisikin henkilöko­htainen (autoon syötet­täisi­in joku siruko­rt­ti kun sil­lä ajetaan?).

 51. Isovel­jen silmän aiheut­ta­maan pelkoti­laa voisi ehkäpä vähen­tää vaa­ti­mal­la, että Ollila-sys­tem koo­dat­taisi­in avoimesti ja koo­di olisi kaikkien nähtävillä. 

  Ehkäpä voisi myös vaa­tia, että Ollila-sys­tee­mi julka­i­sisi avoime­na data­ta tiedon sys­teemistä hae­tu­ista tiedoista. Eli kun joku paha isoveli kat­soisi sys­teemistä, että mis­sä meikä­mane on käynyt, niin siitä tulisi min­ulle ja kaikille ilmoi­tus. Vaik­ka RSS-feedinä. 

  Jos ei muu auta, niin häpeä ainakin!

 52. Voiko vero­tuk­sen oikeel­lisu­u­den haas­taa, jos verot­ta­jan lasku ja oma ruu­tu­vihkokir­jan­pito ajok­ilo­me­treistä poikkea­vat toi­sis­taan? Pääseekö täl­löin käsik­si omi­in ajoti­etoi­hin­sa, jot­ta virheel­lisen matkan voi löytää? Jos pääsee, niin mus­ta­sukkaiset ihmiset saa­vat hienon väli­neen puolisoiden­sa tarkkailu­un. Ajoti­etoi­hin käsik­si heti taik­ka huuli tur­poaa. Siitä sitä sit­ten voi kat­soa, onko päiväl­lä tul­lut enem­män kilo­me­tre­jä kuin työ­matkan ver­ran. Ja jos tieto­ja voi reaali­aikaises­ti tarkastel­la, ei tur­vakoti­in ainakaan kan­na­ta autol­la men­nä — kyl­lä keskel­lä yötä maaseudul­la voi las­ten kanssa julkisel­lakin kulkea.

 53. Osmo Soin­in­vaara: Jäikö havait­se­mat­ta, että kir­joituk­ses­sa vähän iro­nisoiti­in asen­net­ta, että vira­nomaiset han­kki­vat lail­lis­es­ti tai lait­tomasti hal­tu­un­sa kaiken sen tiedon, mitä vain on ole­mas­sa. Yritin vain sanoa, että tässä kat­san­tokan­nas­sakin pitää olla loogi­nen. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että vira­nomaiset nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­lisen hyvin, paljon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Sin­isilmäi­nen näköku­la. Ruot­sis­sa ja USA laki sal­lii laa­jem­man vakoilun, mut­ta Suomes­sa tehdään sama lait­tomasti hysy-hys-verkos­to­jen kautta

 54. Osmo Soin­in­vaara:
  ‘snip’
  Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että vira­nomaiset nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­lisen hyvin, paljon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urk­in­ta perus­tuu lakiin.

 55. Ja veilä yksi seik­ka, Suo­mi ei juuri kykene seu­raa­man muiden maid­en liiken­net­tä, kos­ka Suo­mi ei ole liiken­teen kauttakulkumaa.
  Osa Venäjän liiken­net­tä toki kul­kee Suomen kaut­ta, mut­ta se on pien­tä ja siitä voi saa­da haavi­in vain hyväl­lä onnel­la jotain tärkeää.

  Niin­pä Suo­mi voi vakoil­la vain omia kansalaisi­aan tai hakkeroi­da muiden maid­en verkkoja

 56. Her­bert Havu:
  Mitenkäs sit­ten toim­i­taan, jos auton käyt­täjä ei ole omis­ta­ja eikä halti­ja? Pitääkö autoa vuokraa­van aina antaa tieto auton liikkeistä vuokranan­ta­jalle? Entä työ­suhdeau­toil­i­jan työ­nan­ta­jalle tai leas­ingyri­tyk­selle? Entä tak­sikuskien ja lähet­tien työ­nan­ta­jalle? Täysi-ikäis­ten las­ten vanhemmilleen?

  Vero olis autoko­htainen, ei kul­jet­ta­jako­htainen. Työ­suhdeau­to­jen kohdal­la laite aut­taisi tarkan työ­suhde-edun vero­tusar­von määrit­tämiseen. Nythän raja on 18.000 km /vuosi yksi­ty­isajoa että joutuu lisäverolle mut­ta sitä ei käytän­nössä pystytä valvo­maan kos­ka ajopäiväkir­jen pitovelvol­lisu­ut­ta ei työ­suhdeau­toil­i­joil­la ole. Nyt laite voisi toimia ajopäiväkir­jana eli kus­ki lait­taa työa­jo-täpän päälle kun ajaa työa­joa jol­loin veroa ei perit­täisi omas­ta pus­sista vaan työnantajan.

 57. Olli Pot­to­nen: Poli­isi­han on jo ehdot­tanut että jär­jestelmä olisi valvo­va silmä pelkän vero­tuskoneis­ton sijaan.Lisäksi on muitakin tieto­tur­vauhkia kuin Osmon maalaile­ma epämääräi­nen kaiken näkevä Isoveli. Son­er­an urk­ki toimit­ta­jia, poli­isit urkki­vat Mika Myl­lylän tieto­ja ja van­gi­var­ti­ja urk­ki vankien tieto­ja. Kukaan noista urkki­joista ei ole sel­l­ainen isoveli joka muutenkin tietäisi kaiken meistä S‑kortin, face­bookin jne. avulla.

  Minäkään en eri­tyisem­min osaa pelätä koti­maista Isoa vel­jeä, vaan pien­ten ihmis­ten omia motiiveja.

  Poli­isi­inkin voi Suomes­sa luot­taa, varsinkin Helsin­gin huume­poli­isi­in johon luot­taa jopa rikol­lisjär­jestö Unit­ed Brotherhood.

  Koti­mais­ten urkki­joiden lisäk­si on ulko­maisia. Ulko­min­is­ter­iön verkkoa luki vuosien ajan vier­aan val­lan tiedustelu­palvelu. Asi­as­ta ker­toi toisen vier­aan val­lan tiedustelupalvelu. 

  Ollilan sys­tee­mi on silti tieto­tur­val­taan auko­ton. Uskoo ken haluaa.

 58. Osmo Soin­in­vaara: Jäikö havait­se­mat­ta, että kir­joituk­ses­sa vähän iro­nisoiti­in asen­net­ta, että vira­nomaiset han­kki­vat lail­lis­es­ti tai lait­tomasti hal­tu­un­sa kaiken sen tiedon, mitä vain on ole­mas­sa. Yritin vain sanoa, että tässä kat­san­tokan­nas­sakin pitää olla loogi­nen. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että vira­nomaiset nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­lisen hyvin, paljon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa. 

  Havaitsin ja jopa ymmärsin iro­nisoin­nin, mut­ta kos­ka kaikil­la ei ole samaa arvioin­tikykyä kuin sin­ul­la, niin mielestäni yksi­ty­isyys ei ole asia jol­la kan­nat­taa edes ironisoida.

  Vira­nomaiset käyt­tävät Suomes­sakin jo nyt surut­ta hyväk­seen lain­säätäjän jät­tämiä aukko­ja sen enem­pää harkitsematta.

  Nyt olisi aika käy­dä suo­jaa­maan sitä, mitä vielä on suo­jat­tavis­sa ja tarpeet­to­mia keskitet­tyjä rek­istere­jä väl­tet­tävä. Tästäkin olisi lop­ul­ta sel­l­ainen tulos­sa — luulen silti ymmärtäväni pointtisi.

 59. Osmo on aivan oike­as­sa siinä, että yksi­ty­isyys voidaan säi­lyt­tää. Tästä on netis­sä levitet­ty tarkoituk­sel­lis­es­ti huuhaa­ta joidenkin autop­uolueen “tietotekni­ik­ka-asiantun­ti­joiden” toimes­ta. En myöskään ymmär­rä joitakin kom­men­toi­jia, joiden mielestä jonkin virkamiehen päätök­sel­lä isoveli alkaa valvoa autoil­i­joiden liikkeitä. Ei se ihan niin help­poa ole jos laite ei alun­perinkään sel­l­aista tue ja jos päätös vaatii eduskun­nan ratkaisun. Slip­pery slope on argumentointivirhe.

  Sen sijaan on vaikea saa­da kansalais­ten luot­ta­mus siihen, että näin todel­la myös tehdään. Lakiehdo­tuk­sen pitäisi olla yksi­ty­isyy­den osalta yksityiskohtainen.

  Pitkäl­lä aikavälil­lä on aivan selvää, että GPS on huo­mat­tavasti halvem­pi ja tehokkaampi tapa kohdis­taa autoilun vero­tus nyky­istä reilum­min. En myöskään vas­tus­taisi esim. varoi­tusään­tä ylinopeud­es­ta ym. liiken­netur­vaa paran­tavia lisäyk­siä, jot­ka kaik­ki voidaan toteut­taa ilman yksi­ty­isyy­den rikkomista. Tämä on osa kehi­tys­tä kohti robot­tisähköau­to­ja, pois nykyis­es­tä alkeel­lis­es­ta tappajaliikenteestä.

  Sen sijaan on kyseenalaista, kan­nat­taako Suomen olla etur­in­ta­mas­sa, IT-han­k­in­to­jen his­to­ria kun on niin säälit­tävä. Mon­ta asi­aa pitäisi tehdä eri taval­la täl­lä kertaa.

 60. Tapio Pel­to­nen: 2) tuos­ta sum­mas­ta voisi saa­da huo­jen­nus­ta esit­tämäl­lä verot­ta­jalle viral­lis­es­ti hyväksy­tyn vakoilu­lait­teen kryp­tografis­es­ti var­men­ta­man reit­tilo­gin verokau­den ajalta

  Eli vira­nomainen saisi “seu­ra­ta” sin­ua pelkästään esit­tämäl­lä minkä tahansa val­heel­lisen väit­teen ilman perustelu­velvol­lisu­ut­ta, kos­ka jou­tu­isit puo­lus­tau­tu­maan luop­umal­la välit­tömästi yksityisyydestäsi?

  Olet­takaamme, että mysti­nen isoveli pystyy aina saa­maan tietoon­sa kaiken sen datan, joka meistä kerätään mihinkään ulkop­uoliseen rek­isteri­in hyvän­sä ja että isoveli pääsee näin ollen vai­vat­tomasti kiin­ni myös kaikki­in rek­isterei­hin, joi­hin tal­lete­taan tieto­ja kilo­metriveroa varten. Täl­lä ei minus­ta ole kovin suur­ta merk­i­tys­tä, kos­ka isoveli tietää meistä jo jok­seenkin kaiken sen, mitä tuo rek­isteri sisältää.

  Eli olete­taan, että kaikki­nainen yksi­ty­isyy­den suo­ja on jo kokon­aisu­udessaan men­nyt, joten keskustel­laan­pa nyt sit­ten, mitä hait­to­ja lisä­valvon­ta tuot­taa? Aika zucker­bergiläi­nen ja sup­pea rajaus “keskustelulle”. Jos ajat­telu on tätä tasoa, niin tee kaikille palvelus ja astu alas sekä ilmoit­taudu van­hainkoti­in saman tien. Sinus­ta ei ole enää kuin haittaa.

  Jos yksi­ty­isyy­den suo­ja on jo men­nyt, Suomes­sa riko­taan ilmeis­es­ti aika härskisti ja avoimesti ihmisoikeuk­sia. Täl­löin ei suinkaan pitäisi luo­da lisää valvon­ta­jär­jestelmiä vaan kor­ja­ta tilanne ja pistää fasis­tit lin­naan. Keskustelu­navaus ei siis kestä tarkastelua, sil­lä ilman ihmisoikeuk­sia jär­jestelmältä ja lain­säädän­nöltä häviää kaikki­nainen oikeu­tus, jol­loin kiakkovierasjuh­lien ain­oat viat oli­vat vähäi­nen osan­ot­to ja asei­den puute. Tätäkö halutaan?

  Jar­mo Heimo: Tai­dat, Osmo, olla valitet­tavasti oike­as­sa. Yhteiskun­tamme on jo raken­net­tu seu­ran­taverkko­jen varaan. Tämä ei tilan­net­ta pahen­na. Jos halu­aa oikeasti astua seu­ran­nan ulkop­uolelle, pitää ryhtyä erakok­si ja kasvis­syöjäk­si ja lopet­taa kaikkien palvelu­jen käyt­tö. Ei tai­da onnistua.

  Se, että yhteiskun­taa ja etenkin kau­pal­lisia rak­en­tei­ta on raken­net­tu soke­as­sa teknolo­giauskos­sa ilman aja­tus­takaan yksi­ty­isyy­den­suo­jas­ta ja yksilön oikeuk­sista, ei suinkaan tarkoi­ta sitä, etteikö rak­en­tei­ta voitaisi muut­taa. Mikään­hän ei estä muut­ta­mas­ta niitä eikä ainakaan lain­säädän­töä. Nykyään näistäkin ale­taan huole­htia ainakin teknolo­giapi­ireis­sä. Tek­isi hyvää poli­itikoille ja tuo­mareillekin alkaa sank­tioi­da raskaal­la kädel­lä yksi­ty­isyy­den­suo­jaloukkauk­sia. Siis antaa ihan oikei­ta ran­gais­tuk­sia, jot­ka tun­tu­vat, eikä mitään huomautuksia.

  Ulko­maisille toim­i­joille ei toki vält­tämät­tä voi­da juuri mitään, mut­ta olisi­han se hieno kan­sain­vä­li­nen sig­naali, jos näistä pis­tet­täisi­in vas­tu­ullisille kan­sain­väliset etsin­täku­u­lu­tuk­set ja tuomit­taisi­in pois­saol­e­vana elinkautisi­in. Saisi­vat Ruot­sis­sakin kansalaisi­in liiket­tä, jos sikäläis­ten poli­itikko­jen suomen­vierailu­jen päät­tymisen vanki­laan estäisi vain diplo­maat­ti­nen koske­mat­to­muus. NSA, CIA ja FRA:han pitäisi nykyti­eto­jen val­os­sa jo lähtöko­htais­es­ti luokitel­la rikol­lisjär­jestöik­si ja terroristeiksi.

  Osmo Soin­in­vaara: Yritin vain sanoa, että tässä kat­san­tokan­nas­sakin pitää olla looginen.

  Kos­ka pir­ul­la on täl­lä het­kel­lä hal­lus­saan pikku­sor­mi, niin pitää antaa koko käsi? Se, että esimerkik­si mobi­ililait­teet ovat toimi­ak­seen valvon­nan alaisia, ei suinkaan tarkoi­ta sitä, etteikö oper­aat­tori­toim­intaa voitaisi sään­nel­lä tarkem­min, henkilö- ja asi­akasti­eto­ja eriyt­tää tekni­sistä tun­nis­teista, ajaa stan­dard­ei­hin ratkaisu­ja, jois­sa ulkop­uolista salaku­un­telua ja seu­ran­taa vaikeutet­taisi­in käyt­tämäl­lä lyhy­taikaisia avain­lukulis­ta­maisia sat­un­nais­tun­nis­tei­ta, mah­dol­lis­tet­taisi­in omia salausavaimia, pakol­lista rapor­toin­tia käyt­täjälle mikäli tur­vaom­i­naisu­us ei ole käytössä, jne.

  Osmo Soin­in­vaara: Aika hyvin poli­isi oli tietoinen kiakkovieraiden aikeista…

  No, ei ole kauhean vaikea­ta lukea julkiselta keskustelu­pal­stal­ta, että jotain mie­lenosoituk­sel­lista on tulos­sa ajanko­htana, jol­loin niitä on muutenkin per­in­teis­es­ti ollut, ja sit­ten han­kkia mieli­v­al­tais­es­ti keskustelijoiden tun­nis­tetiedot ilman varsi­naista syytä (Suomes­sa­han ei tarvi­ta esim. oikeu­den päätöstä ja siten mitään varsi­naisia perustelu­ja, viestiketjuhan oli sisäl­löltään har­mi­ton) ja samal­la tietois­es­ti provosoi­da ja kär­jistää tilan­net­ta. Kun samaa jatke­taan itse tilaisu­udessa, tot­ta kai tiede­tään etukä­teen, mitä tapah­tuu, kos­ka se itse oma­l­la toimin­nal­la aiheutetaan. Täm­möistä se on, kun mei­dän Smash Asem ‑poli­isimme nyt vain ovat pelokkai­ta ja ammat­ti­taidot­to­mia ylireagoijia.

  Jäl­keen­päin vuode­taan pari val­heel­lista lööp­piä ja pis­tetään vaik­ka ylipoli­isi-itk­i­jä Paatero tele­vi­sioon vään­telemään käsiä. Media kaivaa itse esille vakio­val­takun­nankauhis­tu­jat, joil­la ei ole mitään fak­to­ja eikä tarvet­ta niihin esitääk­seen roolinsa.

 61. Timp­pa:

  “Aivan var­masti seu­ran­tati­eto­ja käytet­täisi­in koh­ta johonkin muuhunkin kuin verot­tamiseen. Vaik­ka tiedot oli­si­vat ain­oas­taan lait­teen muis­tis­sa, kaiveltaisi­in niitä sieltä rikok­sia ja onnet­to­muuk­sia selviteltäessä.”

  Ja mikä tässä on siis kään­töpuoli? Siis se, että tieto­ja voisi käyt­tää vakavien rikosten tai onnet­to­muuk­sien selvit­tämisek­si on argu­ment­ti sys­teemiä vastaan?

 62. Raimo K: Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urk­in­ta perus­tuu lakiin.

  Eikös juuri vähän aikaa sit­ten ollut jut­tua, että yksi­ty­isyyt­tä rikko­vas­ta FRA-laista huoli­mat­ta Ruot­sis­sakin on men­ty pidem­mälle ja rikot­tu lakia?
  Ei näille pask­i­aisille oikeasti riitä mikään.

  Olisi­pa kiva, jos joku siel­lä eduskun­nas­sa aloit­taisi kun­non tutkin­nan siitä, vieläkö SuPo yleen­säkään edes toimii mei­dän hyväk­semme vai vakoileeko se meitä NSA:n lasku­un, kuten kaik­ki muut tiedustelu­palve­lut tun­tu­vat tekevän. Tulok­set saisi julkistaa.

  Mat­ti Kin­nunen: Isovel­jen silmän aiheut­ta­maan pelkoti­laa voisi ehkäpä vähen­tää vaa­ti­mal­la, että Ollila-sys­tem koo­dat­taisi­in avoimesti ja koo­di olisi kaikkien nähtävillä.

  Ei riitä. Mikään­hän ei indikoi, että tuo­ta lähdekood­ia jär­jestelmässä käytettäisiin.
  Tarkalleen ottaen itsekään lähdekood­ia kään­tämäl­lä ei voi täysin varmis­tua, että ohjel­ma toimii oikein, kuten Ken Thomp­son osoit­ti 1984.

 63. Nyt vähän löy­sem­mälle sitä folio­hat­tua. Vai että vira­nomais­ten ja kyyläävien puolisoiden salali­it­to täl­läi­nen gps-järjestelmä 😀

 64. anonyy­mi
  Ei riitä. Mikään­hän ei indikoi, että tuo­ta lähdekood­ia jär­jestelmässä käytettäisiin.
  Tarkalleen ottaen itsekään lähdekood­ia kään­tämäl­lä ei voi täysin varmis­tua, että ohjel­ma toimii oikein, kuten Ken Thomp­son osoit­ti 1984. 

  Tot­ta, mut­ta jos nyt kuitenkin pysyt­täisi­in tääl­lä suo­ma­laises­sa todel­lisu­udessa, jos­sa tieto­tur­vaon­gel­mat syn­tyvät epäpätevyy­destä ja voiton tavoit­telus­ta, ja jos­sa luot­ta­mus ei ole binääri.

  Kyl­lä lait­teesta voi tutkia, kuin­ka se toimii, ja se on helpom­paa kun lähdekoo­di on käytet­tävis­sä. Ken Thomp­son osoit­ti vain tuon mitä sanoit, ei enempää.

 65. Ein­sten: Toisek­seen, eivätkö urkki­jat saa­neet tuomiot teoistaan? 

  Jotkut saa­vat, jotkut eivät. Emmekä me tiedä mitä tapah­tuu tapauk­sis­sa, jois­sa tuomioiden peruste­lut ovat salaisia.

 66. Joten­ki näis­sä autoa­sios­sa autoil­i­jat alka­vat huu­ta­maan, vaik­ka fak­tat ovat heitä vas­taan. Sama asi­a­han oli kilo­metriko­r­vauk­sen kanssa. Kilo­metriko­r­vauk­sel­la voi kat­taa kaik­ki auton kulut veron­mak­sajien piikki­in, mut­ta autoil­i­joiden mielestä tätä ei saisi leika­ta. Äkkiä vain kilo­metrivero voimaan.

 67. Osmo Soin­in­vaara:
  whiic,
  Miten teet polt­toaineesta kalli­im­paa ruuh­ka-aikoina ja ruuhkau­tuvil­la teil­lä kuin syr­jäisel­lä maaseudulla?

  Tarvit­seko sen olla? Ruuhkas­sa ajami­nen on jo sel­l­aise­naan kenkku­maista ja polt­toainet­takin kuluu enem­män, joten siitä ran­gais­taan jo nyt. Joidenkin mielestä ruos­ka ei tietenkään heilu koskaan tarpeek­si tiheään autoli­jan selkään.

  1. Rolling, ruuhkas­sa ajami­nen on riit­tävän kenkku­maista, että se vas­taa pien­tä ruuhka­mak­sua. Tuo kenkku­maisu­us on maa­han kaadet­tua maitoa, ruuhka­mak­su taas jää kytet­tävk­si johonkin järkevään. Voit käy­dä kat­so­mas­sa, mil­laista on elämä Bangkokissa, jos­sa ruuhkaa käytetään autoli­iken­teen määrän sään­te­lyyn ja ver­ra­ta sitä Sin­ga­pores­sa, jos­sa sääte­ly tapah­tuu hinnalla.

 68. Osmo Soin­in­vaara: Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

  Voi olla, että tässä nyt muutkin kuin vihreät ovat teknolo­giakauhuisia, joille ydin­voima ja geen­imuun­telu on jo ennestään ollut itse saatanas­ta. Sen sijaan jotain home­opa­ti­aa, joka nyt ei ainakaan edus­ta sitä tule­b­vazisu­ut­ta, löy­tyy hehkut­ta­maan vihrei­den kärkiporukkaa.
  Muut on ehkä otta­neet oppia vihreistä.

 69. Samal­la logi­ikalla myy­dään ihmisille val­tion toimes­ta kakku­la­pio @ 20e — osta­vathan ihmiset vapaae­htois­es­ti muutenkin tavaraa?

  Osmo nyt vähän skarppausta.

 70. Osmo Soin­in­vaara:
  Mikä ihmeen tule­vaisu­us- ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut? 

  Osa suo­ma­lai­sista on yksilö­ta­sol­la hyviä otta­maan käyt­töön uusia teknolo­gioi­ta sil­loin kun siitä on heille henkilöko­htaista hyötyä. 

  Harvem­min kukaan on kuitenkaan vira­nomais­ta­hol­ta tulleesta pakot­tamis­es­ta innos­tunut, varsinkaan sil­loin kun siihen liit­tyy lisää välikäsiä ja oharin mah­dol­lisu­us (digi-TV, jätevesijärjestelmät…).

  Ja suo­ma­laiset ovat aina olleet fiskaali- ja byrokra­ti­afoobisia. Ymmär­ret­tävästi. Siitä tässä keskustelus­sa mielestäni on kyse.

  ( — lisäk­si suo­ma­laisil­la, varsinkin julkisel­la puolel­la, on ongel­ma markki­noin­nin ja julk­isu­u­den hallinnan kanssa — kuka kansalainen olisi innokkaana kan­nat­ta­mas­sa ylhäältä käskytet­tyä jär­jestelmää jos­ta ei osa­ta ker­toa yhtään konkreet­tista hyö­tyä omaan arkielämään ja jon­ka tärkeimp­inä lähtöko­hti­na suun­nit­teli­jat itsekin ker­to­vat olleen rahas­tus­mah­dol­lisuuk­sien lisäämisen…?)

 71. Osmo Soin­in­vaara:
  Vihrei­den kärkiporuk­ka käyt­tää sana home­opa­tia vain yhtey­dessä, jos­sa kuvataan kun­tay­htymien demokratiaa.

  Tuo­ta en oikein ymmärrä
  Jos esim. euroe­dus­ta­ja tai enti­nen min­is­teri on kärkiporukkaa, niin kyl­lä sitä sanaa tun­nu­taan käyt­tävän muis­sakin yhteyksissä

 72. Raimo K: Kyl­lä Ruot­sis­sa FRA:n har­joit­ta­ma urk­in­ta perus­tuu lakiin.

  Ilmeis­es­ti varsin tulkin­nan­varaiseen ja tietoa levitel­lään myös muille tiedustelu­palveluille ja tehdän vas­takaup­po­ja eli ruot­saliset vakoil­e­vat usalaisia, he kun ovat ulko­maalaisia ja luovut­ta­vat tei­dot USA:aan ja USA ruot­salai­sista vakoil­lut tiedot FRA:lle

  Näin lakia kier­retään sulavasti 

  Ja kun valvon­takin on salaista ja perus­tuu kahvi­ti­laisu­u­teen valvo­van poli­itikon ja FRA:n välil­lä niin lain tulk­in­ta on todel­la väljää ja hyväksyn­tä on ostet­tavis­sa par­il­la vinkillä.
  Kiin­ni­jään­ti­vaaraa­han ei ole

  Salaku­un­nel­tu kun ei saa koskaan tietää hän­tä kuunnellun.

  Seu­rauk­set voivat olla kohtalokkaat: Ihmi­nen voidaan luokitel­la salais­es­ti epäluotettavaksi/vaaralliseksi ja sil­loin urake­hi­tys on seis, tar­jol­la on vain lapiohommia

 73. Osmo Soin­in­vaara:
  Vihrei­den kärkiporuk­ka käyt­tää sana home­opa­tia vain yhtey­dessä, jos­sa kuvataan kun­tay­htymien demokratiaa.

  EU on säätänyt, että luo­muli­han tuotan­nos­sa eläimet on hoidet­ta­va home­opa­tial­la. Itsekään en uskonut tätä mah­dol­lisek­si, kun sen luin Eli­na Lap­palaisen kir­jas­ta Syötäväk­si kas­vate­tut. Google kuitenkin aut­taa var­men­ta­maan epä­todel­lisu­u­den koke­muk­sen syn­nyt­tävän tiedon. Seu­rauk­se­na luo­mu­tuotan­nos­sa eläimet usein voivat huonom­min, kun niitä hoide­taan vedel­lä, jos­sa on ves­imuis­to lääk­keen hen­gen vaiku­tuk­ses­ta jäl­jel­lä. Vaik­ka hyv­in­voin­ti­tavoit­teen pitäisi tietysti olla täysin päin­vas­tainen. Eläin­ten kuolleisu­us on suurem­paa. Sil­lä jos eläi­men hoitaa per­in­teisel­lä eläin­lääketi­eteel­lä, niin liha ei enää käy luo­muli­has­ta ja sen joutuu myymään tap­pi­ol­lis­es­ti. Tämä kokon­aisu­us on vaikeut­tanut lihan luo­mu­tuotan­non kan­nat­tavu­ut­ta Euroopan Union­in alueel­la. Ketkä tästä mielet­tömyy­destä ovat vas­tu­us­sa? Enem­mistö sitä ei olisi voin­ut hyväksyä, joten jotkut ovat koke­neet sen itselleen niin tärkeäk­si, että ovat sil­lä käyneet poli­it­tista vaihtokauppaa.

 74. Haus­ka huo­ma­ta, miten eri­lainen käsi­tys ihmisil­lä on yhteiskun­nas­tamme ja etenkin sen virkamiehistä. Osal­la on aja­tus siitä, että virkamies on valmis tekemään läh­es tulkoon mitä tahansa kun­han saa vain oikeat väli­neet käyt­töön­sä. Jos virkamies saa hal­tu­un­sa ajotiedot, niin siitä alkaa sel­l­ainen nat­sis­tasikyyky­tys­meinin­ki jol­laista ei ole ennen nähty. Ikään kuin suurin osa virkamiehistä olisi pas­sis­sa odot­taen keino­ja, joil­la pääsee kylvämään tuhoa yhteisöön. 

  Toinen on tämä käsi­tys Suomes­ta jonkin­laise­na kehi­tys­maata­soise­na poli­isi- ja kyt­täys­val­tiona. Mielestäni Suo­mi nimeno­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kaltaisen sys­teemin voi ottaa käyt­töön. Ts. sitä ei ainakaan tulisi tor­pa­ta edel­lä maini­tu­il­la perusteluil­la. Todet­takoon esi­tys huonok­si jol­lain muul­la taval­la. Se, että tietopank­ki ei juurikaan vähen­nä maas­sa ole­via rin­ta­syöpä­ta­pauk­sia, on mielestäni väärä läh­estymistapa asiaan.

 75. Rolling Heurlin: Tarvit­seko sen olla? Ruuhkas­sa ajami­nen on jo sel­l­aise­naan kenkku­maista ja polt­toainet­takin kuluu enem­män, joten siitä ran­gais­taan jo nyt. Joidenkin mielestä ruos­ka ei tietenkään heilu koskaan tarpeek­si tiheään autoli­jan selkään. 

  Just. Onnis­tuneen uud­is­tuk­sen seu­rauk­se­na autot halpenevat, autokan­ta uud­is­tuu, autoilu kokon­aisu­udessaan halpe­nee väljil­lä seuduil­la, kaupunkien ruuhkat vähenevät ja kaupun­git tiivistyvät. Näin niitä autoil­i­joi­ta ruoski­taan yhy yhy!

  Mut­ta älä suot­ta jatkos­sakaan anna perustelu­jen häir­itä saavute­tu­ista eduista kiin­ni pitämistä.

  Oikeu­den­mukaises­ti verotet­taes­sa auton pitämis­es­tä julkisel­la tiel­lä tai parkkipaikalla pitäisi ainakin verot­taa käypä vuokra sen viemästä pin­ta-alas­ta tur­vavälei­neen, plus tiev­erkon ylläpi­tokus­tan­nuk­set, plus ter­veyshai­tat, plus hai­tat ympäristölle. Lisäk­si kilo­metriko­r­vauk­set pitäisi pois­taa. Tässä ei ole mitään ylimääräistä “ruuhka­mak­sua” tai “ruoskin­taa”, ain­oas­taan kus­tan­nuk­set, jot­ka nyt mak­sate­taan muil­la. Helsingis­sä ton­tin­vuokrat ovat muuten melko suuria.

 76. “Mikä ihmeen tule­vaisu­us- ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?”

  IT-alan ammat­ti­laise­na kom­men­toisin että tässä ei todel­lakaan ole kyse teknologia/tulevaisuusfobiasta vaan siitä mis­sä menee raja valvon­nal­la ja yksi­ty­isyy­den suo­jal­la. Tiedän kuin­ka jär­jestelmiä tehdään ja miten ne toimi­vat ja juuri sik­si tätä vastustan :-).

  Min­ua taasen häm­mästyt­tää Osmon häl­läväliä asenne tässä ja ainakin min­ul­la taa­tusti vaikut­taa myös tule­vaan äänestyskäyttäytymiseen.

  (Enkä edes omista autoa)

 77. Osmo Soin­in­vaara:
  whiic,
  Miten teet polt­toaineesta kalli­im­paa ruuh­ka-aikoina ja ruuhkau­tuvil­la teil­lä kuin syr­jäisel­lä maaseudulla?

  Älkää te helsinkiläiset pilatko muun Suomen ihmisoikeusti­lan­net­ta. Min­ua ei kiin­nos­ta vaik­ka te city­in­ti­aan­it siel­lä Kehä III:n sisäpuolel­la räjäyt­täisitte tienne peruna­maak­si ja tek­isitte kaik­ista käve­lykatu­ja ja kevyen liiken­teen väyliä. Luo­mu­ruo­ka tuo­taisi­in lähikaup­paan­nekin polkupyörän tarakalla.

  Suomes­sa ei ole ruuhkia siinä määrin kuin maail­mal­la ne tun­netaan. Asian paisut­telu on helsinkiläis­ten sosiopaat­tien halukku­ut­ta nähdä itsen­sä suurem­pana kuin mitä he ovat — hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Jos halu­at­te tehdä jotakin “ongelmil­lenne”, tehkää se ain­oas­taan omia vapauk­sianne rajoit­ta­mal­la ja oma­l­la kukkarol­lanne. Älkää tehkö sitä koko Suomen rahoilla.

  ___

  Jatkan vähem­mäl­lä trollauksella:

  Moder­nit autot ovat melko har­mit­to­mia. Katalysaat­torit ovat asen­net­tu lähem­mäk­si pakosar­jaa ja alka­vat toimia nopeasti kylmäkäyn­nistyk­sen jäl­keen. Autois­sa on start/stop-tekni­ikkaa, joka vähen­tää tyhjäkäyn­tiä liiken­neru­uhkissa. Moot­tor­ei­den isku­tilavu­udet lähtevät lasku­un (ja päästöt myös) teho­ja menet­tämät­tä, kun ben­samoot­toritkin saa­vat tur­bon kyl­keen­sä. Jos liikenne seisoo, se on henkilöko­htaista piinaa ratin takana eikä enää ekokatas­trofi, kuten historiassa.

  Ratkaisu henkilöau­toli­iken­teen liikaan houkut­tele­vu­u­teen, jopa siihen pis­teeseen ja sen yli, että henkilöau­toli­ikenne ruuhkaan­tuu, ker­too var­masti enem­män siitä, että vai­h­toe­hdot ovat ruuhkas­sa sei­somis­takin huonom­mat. Kor­jatkaa se julki­nen liikenne. Helsinkiläi­nen en ole enkä halua olla, mut­ta paljon olen kuul­lut, että kehän suun­tainen liikenne julk­isil­la kulkuneu­voil­la olisi yksi merkit­tävä pul­lonkaula. Jos julkiset eivät vie kehän suun­tais­es­ti, ja henkilöau­to­jen ruuhkau­tu­mista tähän ajo­su­un­taan ale­taan raip­paverot­ta­maan ilman, että sille tar­jo­taan mitään vai­h­toe­htoa, mitä tästä syn­tyy? Jäädään koti­in työttömäksi?

  Minus­ta tun­tuu, että tämä “ympäristöo­h­jau­tu­va” vero­tus on ihan samaa kuin aiem­pikin “ympäristöo­h­jau­tu­vat” vero­tus. Aiem­min ympäristöo­h­jaus­ta on tehty mm. vuo­tu­isil­la mak­suil­la vaik­ka sil­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä sen suh­teen käytetäänkö autoa turhi­in ajoi­hin. Vero­tuk­sen ei rehellis­es­ti edes toiv­ot­tukaan saavut­ta­van tulosta vaan ympäristöhai­tat toimi­vat syn­tipukki­na vero­jen koro­tuk­selle. Vero­jen koro­tuk­set tehti­in kuitenkin siten, että vero­ja ei voitu vält­tää. Kun lunas­tit auto-oikeutesi, tun­sit suo­ras­taa velvol­lisu­ut­ta käyt­tää auto-oikeutesi hyväk­si päivittäin.

  Alamme pikku hil­jaa olla tilanteessa, että hyvin pieniku­lu­tuk­siset autot (pien­i­moot­toriset tur­bot, plug-in hybrid­it ja jopa sähköau­tot) alka­vat yleistyä. Autoverova­pau­tus voitaisi­in tehdä esim. ain­oas­taan sähköau­toille ja osit­taise­na vaik­ka plug-in hybrideille. Nyt siitä halut­taisi­in Ollilan mallis­sa luop­ua kaik­il­ta autoil­ta, kiitos auton­tuo­jayri­tys­ten ja merkkiedus­tus­ketju­jen onnis­tuneen lob­bauk­sen… yhdis­tet­tynä Ollilan johta­man Shellin etu­un siitä, että polt­toain­everoa ei korotettaisi.

  Te siis tarkoituk­sel­la val­it­sette “ympäristöveronne” ympäristöl­lä rat­saste­tuik­si yleisik­si autoilun raip­paveroik­si. Ja jos val­tion toimin­nas­ta irralli­nen kehi­tys, mm. teknolo­gia, alkaa tar­joa­maan todel­lisia vai­h­toe­hto­ja päästö­jen vähen­tämiseen, te akti­ivis­es­ti tuhoat­te nämä vaihtoehdot.

  Ja usko pois, raip­pavero siitä tulee nytkin. Sinä voit fan­ta­sioi­da korkeam­mas­ta veros­ta vain ruuhkatiel­lä tai ruuh­ka-aikaan (mikä muuten EI ONNISTU ilman reaali­aikaista GSM-yhteyt­tä, kos­ka ruuhkati­lanteet ovat vai­htele­via), ja kuvitel­la, että tämä ei aiheut­taisi yksi­ty­isyysongel­maa, jos GSM-mod­u­uli jätetään pois ja tark­iste­taan katsastuksessa/tienvarsiratsioissa. Well, guess what:
  A) Ollila tah­too sen GSM-seu­ran­nan. (Ja sehän olisi tarpeenkin, jos tah­too verot­taa ruuhkaan joutumista.)
  B) Ollila tyh­mää use­at vyöhyk­keet ja tah­too kah­ta vyöket­tä: maaseu­tu ja ruuhka­suo­mi. Ei tieko­htaista verotusta.
  C) Ja mitä tulee yksi­ty­isyy­den­suo­jaan: poli­isi tah­too tiedot omaan käyt­töön­sä myös. ks. aiem­min pastet­tu linkki.

  Sinä, Osmoseni, et tule saa­maan toiveitasi läpi ei-verkkokytketys­tä, pas­si­ivis­es­ta GPS-paikan­nuk­ses­ta. Jos et pidä Ollilan ehdo­tuk­sista siten kuten Ollila ja Ollilan valvon­tay­hteiskun­taa puolta­vat tahot aja­vat, suosit­telisin, että et puo­lus­tele hänen jär­jestelmiään. Älä ole työkalu.

  Ymmär­rän, että vihreät ovat han­kalas­sa paikas­sa. Ovat hal­li­tuk­ses­sa, johon hei­dän ei olisi pitänyt men­nä lainkaan tai ei ainakaan niil­lä neu­vot­te­lu­tu­lok­sil­la, jot­ka hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa saavutettiin.

 78. Osmo Soin­in­vaara:
  Kate. Luitko jut­tuani lainkaan lop­pu­un? Esitin, että laite ei lähet­täisi vira­nomaisille mitään muu­ta tietoa kuin ker­ran kuus­sa euromäärän. Mis­tä olet kek­swinyt, että koko jär­jestelmää ylipään­sä kan­nat­taisi toteut­taa niin, että lähetet­täisi­in tiedot reaali­aikaises­ti kaikesta liiken­teestä, kun tarvi­taan vain tuo euromäärä?

  Jos vira­nomaisille toimite­taan vain euromäärä niin kuin­ka tur­vataan mak­sa­jan oikeudet? Min­ul­la tulee olla oikeus nähdä mis­tä mak­suni muo­dos­tuu, joten teknis­es­ti lait­teesta pitänee saa­da ulos yksi­tyisko­htainen erit­te­ly, eli se yksityisyydestä.

  Varsinkin jos jär­jestelmän teknisiä mah­dol­lisuuk­sia halu­taan hyö­dyn­tää hie­man parem­min (kuten olen ymmärtänyt blo­gistinkin halu­a­van tehdä) pitää tietää hyvinkin tarkasti pait­si mis­sä olen ajanut myös milloin.

  1. Pystytkö tark­ista­maan kän­nykkälaskusi? Sitä varten on kuitenkin pitänyt rek­isteröidä jokainen soit­to — jos ei koti­maas­sa niin ainakin ulko­mail­la — eli on kkäytet­ty erit­täin arkalu­on­toista tietoa, ja sin­ulle siitä välitetään vain sum­ma ja ehkä jotain puhelu­ja koske­via agre­gaat­ti­ti­eto­ja. Ja mak­sat kiltisti.

 79. “Toinen on tämä käsi­tys Suomes­ta jonkin­laise­na kehi­tys­maata­soise­na poli­isi- ja kyt­täys­val­tiona. Mielestäni Suo­mi nimeno­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kaltaisen sys­teemin voi ottaa käyttöön.”

  Kun ihmiselle annetaan yli­val­taa toisen ihmisen suh­teen niin se johtaa ylilyönteihin.

  Näin tapah­tuu Suomes­sakin esim armei­jan har­joituk­ses­sa van­git­si­jaa esit­täneet alkoi­vat kidut­taa van­git­tua esit­täneitä tovereitaan.

  Tämä tapah­tuu kult­tuurista riippumatta

 80. Kovasti vas­tus­ta­vat autoil­i­jat Ollila-sydeemiä. Mites sit­ten suu pan­naan, kun vaku­u­tus­fir­ma tar­joaa 50% alen­nuk­sen bonare­it­ten päälle, jos on sateel­li­it­ti­paikan­nus ja sen mukaan ajaa hyvin/rauhallisesti?

  Ollila-sydeemin vika on se, ettei se tar­joa autoil­i­jalle kuin kuluja.

 81. Her­bert Havu: Mitenkäs sit­ten toim­i­taan, jos auton käyt­täjä ei ole omis­ta­ja eikä halti­ja? Pitääkö autoa vuokraa­van aina antaa tieto auton liikkeistä vuokranantajalle?

  Ei tarvitse Ollilan jär­jestelmää siihen käyttää.

  Se vuokra-auto voi jo nyt hyvin ker­toa sijaintin­sa omis­ta­jalleen reaali­aikaises­ti. Ainakin yhden suo­ma­laisen vuokraa­mon autoil­la jopa vuokralleot­ta­jakin saa net­tilinkin, jos­ta näkee hyrysysyn sijain­nin ja nopeu­den reaali­a­jas­sa. Muil­lakin vuokraamoil­la lie­nee vas­taa­vat jär­jeste­lyt ole­mas­sa, vaikkei niitä viit­sitä asi­akkaille mainostaakaan.

  Suomes­ta en tiedä, mut­ta olen tör­män­nyt muual­la siihen, että autol­la ei saa ajaa tiet­ty­jen tei­den ulkop­uolel­la. Jos ajaa, saa vuokraamol­ta kun­non rap­sut. Asi­aa seu­rataan GPS:llä.

  Autoilun ihmemaas­sa suuren veden tuol­la puolen on tapana, että yksi­tyisetkin liisaa­vat auton­sa. Näis­sä autois­sa voi olla jopa etähi­das­tus­mah­dol­lisu­us, jol­la autoli­ike voi hidas­taa auton liikku­misen jon­nekin kastemadon ja muu­ra­haisen vauhdin välille, jos mak­sut eivät ole tulleet ajal­laan. Paran­taa kuulem­ma maksumotivaatiota.

 82. whi­ic: Sinä voit fan­ta­sioi­da korkeam­mas­ta veros­ta vain ruuhkatiel­lä tai ruuh­ka-aikaan (mikä muuten EI ONNISTU ilman reaali­aikaista GSM-yhteyt­tä, kos­ka ruuhkati­lanteet ovat vaihtelevia)

  Tuo­han onnis­tuu oikeinkin hel­posti… Muute­taan ruuhka­mak­su sel­l­aisek­si, että mak­se­taan per tun­ti paikan perus­teel­la. Tämä olisi sikä­likin perustel­tua, että sil­loin nimeno­maan saisi mak­saa juuri siitä niukas­ta resurssista.

  Käytän­nössä tosin tuo rankai­sisi onnet­to­muuk­sista, mikä ei ehkä ole ihan hyvä asia. Sen vuok­si on parem­pi antaa perik­si jär­jestelmän täy­del­lisyy­destä ja tehdä vain etukä­teen ker­ro­tut tar­if­fit kel­lon­a­jan ja paikan mukaan. Niil­läkin saa jo ison määrän ohjaus­ta aikaiseksi.

  EIkä noi­ta tar­if­fe­ja tarvitse itse mure­htia. Ne saa hel­posti ohjel­moitua nav­i­gaat­tori­in tai kat­sot­tua netis­sä olev­as­ta karttapalvelusta.

  = = =

  Pidem­mäl­lä tule­vaisu­udessa asian voi jät­tää kokon­aan nav­i­gaat­torin murheek­si. Se voi liiken­neti­lanteen tun­temal­la tar­jo­ta eri­hin­taisia ja nopeudeltaan eri­laisia reit­te­jä. Käyt­täjä voi sit­ten vali­ta halu­a­mansa. Laite luon­nol­lis­es­ti osaa samal­la arvioi­da myös polt­toaineenku­lu­tuk­sen kul­lakin reitillä.

  Jos oikein kap­i­tal­is­tisek­si men­nään, tieti­lan voisi älykkäi­den nav­i­gaat­to­rien verkon avul­la huu­tokau­pa­ta. Ostat halu­a­maasi aikaan halu­amil­tasi teiltä tilaa. Hil­jaiseen aikaan tieti­lan saisi käytän­nössä ilmaisek­si, kos­ka siitä ei tulisi pulaa. Toisaal­ta nyt pahasti ruuhkau­tu­vien tei­den tila mak­saisi enemmän.

  Homma­han voisi toimia reaali­a­jas­sa siten, että tilaa voisi ostaa myös muil­ta kulk­i­joil­ta suo­raan. Jos­sain vai­heessa matkaa nav­i­gaat­torisi esit­tää sin­ulle, että voisitkin päästä toista reit­tiä vähän halvem­mal­la, kos­ka joku halu­aisi ostaa sin­ul­la ole­van reit­tio­su­u­den vähän kalli­im­mal­la kuin mitä itse mak­soit siitä. Samal­la saisit tietää, olisiko kulkem­i­nen hitaam­paa vai nopeampaa.

  Sama masi­ina voisi toki huo­ma­ta, että et olekaan käyt­tämässä ostami­asi osuuk­sia, jol­loin se myy ne eniten tar­joavalle saman tien pois. Jär­jestelmässä pitää kuitenkin olla tässä sen ver­ran kon­trol­lia, ettei osuuk­sil­la pääse keinottelemaan.

  Jär­jestelmä olisi siitä muka­va, että se jakaisi resurssit kohtu­ullisen optimaalisesti.

  = = =

  Lai­tankin tästä asbestivi­itan päälle… (En tosis­sani väitä, että tuol­lainen jär­jeste­ly olisi real­isti­nen. Vielä.)

 83. Osmo Soin­in­vaara:
  Pystytkö tark­ista­maan kän­nykkälaskusi? Sitä varten on kuitenkin pitänyt rek­isteröidä jokainen soit­to – jos ei koti­maas­sa niin ainakin ulko­mail­la – eli on kkäytet­ty erit­täin arkalu­on­toista tietoa, ja sin­ulle siitä välitetään vain sum­ma ja ehkä jotain puhelu­ja koske­via agre­gaat­ti­ti­eto­ja. Ja mak­sat kiltisti.

  Käsit­tääk­seni jos laskus­sa on epä­selvyyk­siä oper­aat­tori toimit­taa eritel­lyn lis­tauk­sen myös ulko­maan puheluista ja siir­re­ty­istä datamääristä. Ja nimeno­maan kaik­ki on kir­jat­tu ja tarvit­taes­sa myös vira­nomaiset voivat ko. tiedot oper­aat­to­ril­ta pyytää.

  Ehkä kansalaiset koke­vat, että se yksi­ty­isyy­den mene­tys, jon­ka matka­puhe­li­men käyt­tö aiheut­taa tulee kom­pen­soitua kom­mu­nikaa­tion paran­tu­misen vuok­si. Mut­ta jos seu­ran­nan ain­oa tarkoi­tus on vero­jen keruu niin sil­loin halua luop­ua yksi­ty­isyy­destä lie­nee merkit­tävästi vähemmän.

 84. Näis­sä kom­menteis­sa tulee mielestäni esille suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­t­a­mi­nen, van­haan tak­er­tu­mi­nen, epälu­u­loisu­us, kuoreen­sa käper­tymi­nen ja pes­simis­mi. Ei osa­ta toimia yhdessä yhteisen tavoit­teen hyväk­si, vaan asenne on lähtöko­htais­es­ti sel­l­ainen, että “ei siitä kuitenkaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­teessa voisi tulla”.

  Ruot­sis­sa toden­näköis­es­ti tar­tu­taan tähänkin ideaan innokkaasti, muokataan siitä hyvä ja toimi­va, ja lop­ul­ta tehdään teknolo­gias­ta vien­tibisnes, jol­la kerätään rahat hitaam­mil­ta kansakun­nil­ta. Sähköau­to­jen kanssa on käymässä sama jut­tu. Suomes­sa on kohkat­tu sähköau­to­jen tulemis­es­ta vuosikau­sia, mut­ta mitään ei ole saatu aikaan. Samaan aikaan ruot­salaisia sähköbusse­ja tes­tataan jo eri puo­lil­la maail­maa, ja sähköau­to­jen latausverkos­ton rak­en­t­a­mi­nen yksi­ty­isautoillekin on länsi­naa­puris­sa jo pitemmällä.

 85. Sam­po Smolan­der:
  Varsin yleisessä on kuitenkin usko, että vaik­ka sys­tee­mi oli mah­dol­lista toteut­taa kuvaa­mal­lasi taval­la tieto­suo­jaa kun­nioit­taen, niin käytän­nössä sitä ei niin tul­taisi tekemään.

  Aivan oikein. Kun antaa pir­ulle pikku­sor­men, ennen pitkää se vie koko käden. Sitä pait­si Osmon logi­ik­ka ontuu täl­lä ker­taa muutenkin pahasti. Jos uuden valvon­ta­jär­jestelmän puo­lus­tuk­sek­si esitetään, että onhan meil­lä jo ennestäänkin eri­laisia kyt­täysjär­jestelmiä, niin samal­la perus­teel­la voidaan puo­lus­taa mitä tahansa oikeu­den­loukkauk­sia. Pienem­pi oikeu­den­loukkaus siis kel­paisi suurem­man perusteluk­si. Kaiken lisäk­si, ne Osmon esit­tämät esimerk­it ovat vapaae­htoisia. Tämä olisi pakolli­nen. Osmon esimerkeis­sä esite­tyt jär­jestelmät saa halutes­saan pois päältä. Tämän tapauk­ses­sa sulkem­i­nen olisi rangaistavaa.

 86. Osmo Soin­in­vaara:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tatko sitä, jos se toeutetaan kuvaa­mal­lani taval­la. Vas­tus­tatko ylipään­sä kaikkea, mikä voidaan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

  Sam­po Smolan­derin huoli oli koke­muk­senkin val­os­sa varsin aiheelli­nen. Kate Aho­lal­la oli tästä hyviä esimerkke­jä. Tuol­lainen “vas­tus­tatko sinä ylipäätään kaikkea” huiskin­ta ja teknolo­giafo­bia ‑lemakirveen heilut­telu ei kyl­lä ole kovin korkeata­soista argu­men­toin­tia. Yleen­sä et ole täl­laiseen sor­tunut. Nyt valitet­tavasti kävi näin. Johtuuko se ehkä siitä, että uskot­tavia asia-argu­ment­te­ja ei tah­do löytyä.

 87. Minä keksin kyl­lä muu­ta­mas­sa min­uutis­sa eri­laisia uhkia, jot­ka on teknis­es­ti help­po real­isoi­da riskeik­si. Niitä on sekä yksilöl­lisel­lä, taloudel­lisel­la että val­ti­ol­lisel­la tasolla.

  Jos Euroopas­sa hak­sahde­taan tuol­laiseen sekoilu­un, niin olen aivan var­ma, että sekä venäläiset, kiinalaiset että amerikkalaiset toim­i­jat ovat hyvin kiinos­tunei­ta tar­joa­maan erit­täin edullis­es­ti jär­jestelmiä. Tuo on lois­ta­va tapa tuot­taa tiedustelun perus­dataa omi­in tarpeisiin.

 88. Lain­aus ollilan raportista (s. 25):

  Tässä esimerkissä (kuva 2) ajoneu­voon asen­net­tu ajoneu­volaite (OBU) saa satelliitista
  sijain­ti­tiedon koor­di­naat­teina, jon­ka perus­teel­la se tal­len­taa tarvit­ta­van määrän
  ajoneu­von liikku­mis­es­ta syn­tyvää sijain­ti­ti­etoa ja lähet­tää koor­di­naatit määräajoin
  salat­tuina gsm-verkon kaut­ta ajoneu­von omis­ta­jan tai halti­jan kansalaistilille.
  Kansalais­tili­in kytket­ty ohjel­ma las­kee koor­di­naat­tien ja sähköisen kar­tan perusteella
  ajoneu­von käyt­tötiedot, jot­ka ovat vain kansalais­tilin halti­jan tarkasteltavissa.
  Jär­jestelmä lähet­täisi edelleen vero­tuk­sen suorit­tavalle vira­nomaiselle vain rajatut veron
  määräämiseen tarvit­ta­vat tiedot, joi­hin ei sisäl­ty­isi yksi­tyisko­htaista paikkatietoa
  ajoneu­von käytöstä. 

  Paikkatiedot siis meni­sivät vira­nomais­ten hal­lit­se­maan rek­isteri­in. Niitä ei lähetet­täisi verovi­ra­nomaiselle mut­ta muut vira­nomaiset voivat hel­posti päästä niihin käsik­si jos kek­sivät syyn. 

  Opetuk­sia historiasta

  Aikanaan poli­isil­la ei ollut oikeut­ta saa­da matka­puhe­lin­ten soit­to- ja paikan­nusti­eto­ja, mut­ta yksit­täisen rikostapauk­sen kaut­ta se muuttui.

  Men­nään parikym­men­tä vuot­ta sit­ten taak­sepäin. Kak­si ala­maail­man hah­moa löy­det­ti­in autos­ta ammut­tuina Helsin­gin Punavuores­sa 1992. Poli­isi valit­ti, ettei sil­lä ollut oikeut­ta saa­da miesten puhe­lin­ten paikan­nusti­eto­ja ja, kas, muu­ta­mas­sa vuodessa säädet­ti­in laki­in poli­isille oikeus saa­da suh­teel­lisen lievistäkin rikok­sista (min­i­mi 4 kk vankeut­ta) teleti­eto­ja. Samal­la laki­in tuli muuten järeämpi puhelinkuuntelu.

  Punavuoren kak­so­is­murha on yhä selvit­tämät­tä, mut­ta teleti­eto­jen hakem­i­nen on poli­i­sis­sa rutiinia.

  Lah­den tak­simurhan tutkin­nas­sa 2001 poli­isi sai käräjäoikeu­den päätök­sel­lä ns. tolp­palu­van eli tiedot tietyn tuki­ase­man alueel­la olleista kaik­ista puhe­lim­ista. Ongel­mana oli, että laki ei täl­laista sallinut. Vuon­na 2004 siitä oli jo laki, jos­sa keinon käyt­töala oli huo­mat­tavasti laa­jem­pi kuin vain henkirikokset.

  Ei tarvi­ta edes dekkarikir­jail­i­jan mieliku­vi­tus­ta siihen, että täl­lai­sista auto­jen paikan­nustiedoista olisi huo­mat­tavasti hyö­tyä rikos­tutkin­nas­sa. Sitä pait­si poli­isi­han saa jo nyt asen­taa lutikan esimerkik­si huumerikok­sista epäilty­jen autoi­hin ja seu­ra­ta näitä. Kän­nykkääkin saa jo jäljit­tää, joten mik­sei autoa? Puhe­lin on sitä pait­si paljon henkilöko­htaisem­pi väline kuin auto.

  Eli sopi­van tilanteen tullen data avataan poli­isille ja mik­si ei saman tien reaali­aikaise­na. Jos joku toteaa, että eihän min­ul­la ole mitään pelät­tävää, niin oikea vas­takysymys on: Tiedätkö mitä et pelkää? Lue tästä blo­gi kesäkuulta.

  Toisaal­ta ei tämä auto­valvon­ta mitenkään yliv­er­taisen tehokas­ta ole. Mut­ta yhdis­tet­tynä puhe­lin- ja net­ti­tarkkailu­un, se toki tuo tehokkaan lisän vira­nomais­ten tiedonhankintaan. 

  Ehdotan että ote­taan Ollilan ryh­män ehdo­tus uud­estaan tarkastelu­un kun on ensin hie­man rajoitet­tu poli­isin oikeuk­sia ja pois­tet­tu turha Lex Nokia. Siihen asti Effi: Tiemak­su ei voi perus­tua auto­jen sähköiseen paikan­nuk­seen.

  Jos halu­taan vält­tämät­tä elek­tron­i­nen mak­susys­tee­mi joka perus­tuu GPS:n käyt­töön, pitäisi tehdä erilli­nen vas­tae­hdo­tus jos­sa ei ole lähet­intä ollenkaan. Tämä joka on täysin mah­dol­lista toteut­taa. Ei pidä sekoit­taa Ollilan ehdo­tus­ta ja mui­ta mah­dol­lisia tapo­ja toteut­taa sama.

 89. Asi­as­sa ihme­tyt­tää Ollilan työryh­män perustelu­jen lisäk­si se, että mik­si autoilun vero­tuk­ses­ta pitäisi mak­saa läh­es 200 miljoon­aa euroa, kun siitä nykysys­teemil­lä selvitään n. 15 miljoon­al­la. Jos olisi omat rahat kyseessä, kan­nat­taisi vali­ta tuo edullisem­pi vaihtoehto?

  Tässä puuhataan uut­ta matka­puhe­lin­verkon (NMT) tapaista koekent­tää — tosin laite on nyt seu­ran­ta­laite, ei kapu­la — , nyt ovat eroina se, että kyseessä on vain Suo­mi ja että nyt käyt­tö olisi pakollista. 

  Käykää allekir­joit­ta­mas­sa:
  http://www.adressit.com/ei_kilometriverolle

  1. Asi­as­sa ihme­tyt­tää Ollilan työryh­män perustelu­jen lisäk­si se, että mik­si autoilun vero­tuk­ses­ta pitäisi mak­saa läh­es 200 miljoon­aa euroa, kun siitä nykysys­teemil­lä selvitään n. 15 miljoon­al­la. Jos olisi omat rahat kyseessä, kan­nat­taisi vali­ta tuo edullisem­pi vaihtoehto?

   Ajatel­la, mik­si mak­sun pitäisi riip­pua oste­tun tavaran määrästä. Eikö olisi paljon halvem­paa, että kaupoista pois­tet­taisi­in kas­sat (säästö sato­ja miljoo­nia) jokaista laskutet­taisi­in keskimääräisen kulu­tuk­sen mukaan ja jokainen saisi hakea kaupóista ne tavarat, joi­ta tarvit­se­vat. Jos on sitä mieltä, että kulu­tus­d­ta ohjaav­il­la insen­tiuiv­eil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tietenkään ei ole mitään arvoa missään.

 90. Nukku­Mat­ti:
  Näis­sä kom­menteis­sa tulee mielestäni esille suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­t­a­mi­nen, van­haan tak­er­tu­mi­nen, epälu­u­loisu­us, kuoreen­sa käper­tymi­nen ja pes­simis­mi. Ei osa­ta toimia yhdessä yhteisen tavoit­teen hyväk­si, vaan asenne on lähtöko­htais­es­ti sel­l­ainen, että “ei siitä kuitenkaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­teessa voisi tulla”.

  Se on sitä suo­ma­laista sisua.

 91. Osmo Soin­in­vaara:
  Vihrei­den kärkiporuk­ka käyt­tää sana home­opa­tia vain yhtey­dessä, jos­sa kuvataan kun­tay­htymien demokratiaa. 

  Sisäpi­irin kie­lenkäyt­töä voisi kor­ja­ta asiallisemmaksi.

  1. Sisäpi­irin kie­lenkäyt­töä voisi kor­ja­ta asiallisemmaksi.

   Tarkoi­tatko, että ei saisi haukkua home­opaat­tista hoitoa yhtä tehot­tom­naksi kuin kun­tay­htymien demokra­ti­aa? On tot­ta, home­a­paat­ti­nen hoito antaa oti­itis­sa tutk­i­tusti parem­pia tulok­sia kuin koul­ulääketi­eteen mukainen, mut­ta vika on koul­ulääketi­eteen puolella.

 92. Osmo Soin­in­vaara: Jäikö havait­se­mat­ta, että kir­joituk­ses­sa vähän iro­nisoiti­in asen­net­ta, että vira­nomaiset han­kki­vat lail­lis­es­ti tai lait­tomasti hal­tu­un­sa kaiken sen tiedon, mitä vain on ole­mas­sa. Yritin vain sanoa, että tässä kat­san­tokan­nas­sakin pitää olla loogi­nen. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että vira­nomaiset nou­dat­ta­vat meil­lä lakia suh­teel­lisen hyvin, paljon parem­min kuin Ruot­sis­sa tai Yhdysvalloissa.

  Parem­min kyl­lä, mut­ta silti huonos­ti. Sel­l­on ampu­jan tieto­ja oli urkit­tu, Myl­lyän tieto­ja urkit­tu, sairaalois­sa suku­lais­ten tieto­ja urkit­tu ==> Parem­pi on yhtä tyhjän kanssa.

  Sairaalas­sa ole­vat ovat sen­tään hyödyl­lisiä myös asianosasisen kannal­ta. Tässä tapauses­sa itse tiedot ovat arvot­to­mia, niitä keräillään:
  — vihre­itä ahdis­taa kun ei ole varaa autoon niin tart­tee kurnoot­taa niitä joil­la on
  — Verot­ta­jalle ihmis­ten ahdisteluun
  — Poli­isille urkintaan

  Kiitos ei!

  Tekn­nolo­giaa en pelkää kun­han se palvelee min­ua, ei jotain abstrak­s­tia ole­tus­ta tehokku­ud­es­ta liiken­teeno­h­jauk­ses­sa tahi poli­itikko­je kyvyt­töyyt­tä leika­ta julk­ista sek­to­ria — Jon­ka pitäisi olla se perus­ratk­saisu, kun havaitaan, että tulot ovat supistumassa

 93. Ollila-sydeemistä puut­tuu vapaae­htoisu­us. Onnek­si se on help­po lisätä. Autoil­i­ja saakoon vapaasti vali­ta ottaako Jor­ma-boksin autoon­sa. Jos ottaa, mit­tari rak­sut­taa speksin mukaan. Jos ei, könt­tä­mak­su on 2500e vuodessa.

 94. Zarkof:
  Tiedän kuin­ka jär­jestelmiä tehdään ja miten ne toimi­vat ja juuri sik­si tätä vastustan :-).

  Mitä sil­lä infor­maa­ti­ol­la voi tehdä?

  Mitä sil­lä infor­maa­ti­ol­la mei­dän tyl­sästä arkiru­ti­in­ista voi tehdä?

  X ajaa samat ajot päivästä toiseen, viikon­lop­puna mökille.

  Z vie lapset koulu­un ja ajaa töi­hin, iltapäiväl­lä takaisin ja kau­pan kaut­ta kotiin.

  Jee, kyl­lä näil­lä tiedoil­la var­masti saadaan jokin hirveä tekn­odik­tatu­uri pystyyn. Oikea konei­den vallankumous.

  Te jaat­te tietoa itses­tänne jatku­vasti täysin ilman minkään­laista kri­ti­ikkiä, kun rek­isteröidytte joka paikkaan. Sen lisäk­si vielä käytätte älykän­nyköitä ja annat­te app­likaa­tioiden käyt­tää vapaasti tietojanne.

  Lex Nokian piti olla maail­man­lop­pu. Lop­pu­jen lopuk­si koko laki on toimeen­pan­tu muu­ta­man has­sun kerran.

  Meil­lä on väestörek­isteri, jota lukee päivit­täin tuhan­net työntekijät.

  Meil­lä on Kelan jär­jestelmä, jota lukee päivit­täin tuhan­net työntekijät.

  Molem­pi­in olen itsekin oman­nut tun­nuk­set ja voin tode­ta, että kaikkien tei­dän elämänne on luet­tavis­sa täysin vapaasti. Mut­ta, jos haku­ja tekee perus­teet­tomasti, niin se on laiton­ta. Siitä jää myös hel­posti kiin­ni. Esim case Myllylä.

  Mei­dän poti­lashis­to­ri­amme on tuhan­sien ihmis­ten luet­tavis­sa. Sairaalo­jen tieto­ja löy­tyy tasaiseen tahti­in roskalavoil­ta ja niin edelleen.

  Kaup­paketjuilekin jaamme tietomme ihan auli­isti, ker­romme mitä ostamme ja sit­ten saamme kohdis­tet­tua mainontaa.

  Olen kuul­lut bus­sis­sa, kun eräs nainen ker­toi sosi­aal­i­tur­vatun­nuk­sen­sa ääneen puhe­limeen, lop­pu­osi­neen. Olen ollut huolt­sikan kas­sal­la töis­sä ja näh­nyt tuhan­sien ihmis­ten sos­su­tun­nuk­sien loppuosat. 

  Kuin­ka mon­een paikkaan olette senkin inter­netis­sä ker­toneet, täy­del­lisien osoiteti­eto­jen kera?

  Mut­ta jos autol­la aje­tut kilo­metrit tal­len­netaan, niin aasin selkä katkeaa? Mitä ihmettä?

  Ei teitä tarvitse seu­ra­ta, te ker­rotte ihan itse miten tei­dän tyl­sä arkenne kul­kee. Se tiede­tään ihan etukä­teen, kun tal­len­nat­te vaikka­pa pil­veen kalen­terinne, että mis­sä te rot­telol­lanne ajelette. 

  Ensin täy­ty­isi olla se taho, joka keräisi sitä tietoa omi­in pahoi­hin tarkoituksiinsa.

  Meil­lä on kuu­den puolueen muo­dosta­ma hal­li­tus, joka on ain­ut­laa­tu­inen koko maailmassa.

  Mis­sä se isopa­ha isoveli on tässä maas­sa? Jokin keskusta­lais­ten sala­hal­li­tus, joka nuo­tiopi­iris­sään salaa päät­tää kaikesta? Ettei sit­tenkin se eli­it­ti? Bilder­berg? Syndikaatti?

  Näis­sä isovelisalali­it­to­te­o­ri­ois­sa on se ongel­ma, että ne olet­ta­vat ihmis­ten lamaan­tu­van ja tyy­tyvän kohtaloon­sa. Sanokaa yksikin dik­tatu­uri, joka ei ole kaatunut ja joka ei tule kaa­tu­maan? Sel­l­aista ei ole, eikä tule.

  Tämä keskustelu on alus­ta saak­ka ollut täysin jär­jet­tömis­sä sfääreis­sä. On se auton rotisko arka paik­ka suomalaisille!

 95. Yksi­ty­isyys ei voi edes teo­ri­as­sa toteu­tua, mikäli kilo­metrivero on ajoneuvokohtainen. 

  Veron tulisi olla kuljettajakohtainen.

 96. ‘Älkää te helsinkiläiset pilatko muun Suomen ihmisoikeusti­lan­net­ta.’ (Whi­ic)
  Meinaat, että mitä tahansa muu­ta voi ja saa tehdä, mut­ta auton­avaime­si ne saa­vat vain kylmistä, kuolleista sormistasi?

 97. Liian van­ha:
  “Toinen on tämä käsi­tys Suomes­ta jonkin­laise­na kehi­tys­maata­soise­na poli­isi- ja kyt­täys­val­tiona. Mielestäni Suo­mi nimeno­maan on paik­ka, jos­sa esil­lä ole­van kaltaisen sys­teemin voi ottaa käyttöön.”

  Kun ihmiselle annetaan yli­val­taa toisen ihmisen suh­teen niin se johtaa ylilyönteihin.

  Näin tapah­tuu Suomes­sakin esim armei­jan har­joituk­ses­sa van­git­si­jaa esit­täneet alkoi­vat kidut­taa van­git­tua esit­täneitä tovereitaan.

  Tämä tapah­tuu kult­tuurista riippumatta

  Poli­isil­la on pakko­val­ta ja siis “yli­val­ta” taval­liseen kansalaiseen näh­den, eikä meil­lä nyt käsit­tääk­seni ylilyön­te­jä niin hirvit­tävästi satu. Toki muu­ta­ma mätäom­e­na joukkoon mah­tuu, mut­ta ei kait se tee vielä koko poli­isivoimista huonoa? Sama tilanne armei­jan kanssa. Valitet­ta­va yksit­täistapaus, mut­ta en sen perus­teel­la etsisi syytä valtasuhteista.

  Tätä asen­net­ta yritin viimeisim­mässä viestis­säni kuvail­la. Onko tosi­aan asia niinkin yksinker­tainen, että heti kun saa vähän val­taa, niin väistämät­tä ajau­tuu sen väärinkäyt­täjäk­si? Oli sit­ten val­tion ajopi­ir­ture­i­ta käsit­televä virkamies tai armei­jan henkilökun­taa. Minus­ta asia ei ole näin yksinkertainen.

  Mitä tulee mainit­se­maasi kult­tuuriseen riip­pumat­to­muu­teen, niin oliko se siis kan­nan­ot­to sen puoles­ta, että tilanne on aivan sama, jos antaa hiukan “yli­val­taa” afgan­istani­laiselle virkamiehelle kuin suo­ma­laiselle virkamiehelle? Toden­näköisyys kor­rup­tioon ja val­lan väärinkäyt­töön on aivan sama?

 98. Lähde­tään­pä siitä, että Ollilan mötikkä lähet­tää ulos vain veroeu­rotiedot, mut­ta verotet­ta­van oikeustur­van takia se pitää tarvit­ta­van ajan tal­lessa myös aje­tut reitit.

  Väitän, että tämä on voidaan toteut­taa kom­po­nent­titekni­ikalla siten, että reit­ti­tiedot saadaan ulos vain joko omis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la tai oikeu­den päätök­sel­lä. Keskeisenä tässä olisi, että lukem­i­nen voitaisi­in tehdä vain liit­ti­men kaut­ta, siis langallisesti.

  Vas­taväite 1: Vaik­ka laki näin määräisi, kovon rak­en­ta­ja voi SuPo:n, NSA:n etc. vaa­timuk­ses­ta jät­tää salaisen portin lait­tomaan seurantaan.

  Tot­ta, mut­ta mik­si näin ei tapah­tu­isi jo EU-hyväksy­tyn ja uusis­sa autois­sa pakol­lisek­si tule­van onnet­to­muusil­moi­tusjär­jestelmän kohdalla?

  Vas­taväite 2: Lain­säätäjä, siis Eduskun­ta voi löy­sen­tää kri­teere­jä siihen, mis­sä tapauk­sis­sa tuomiois­tu­in voi sal­lia reit­tien lukemisen.

  Tot­ta. Voisi kuitenkin olet­taa, että lan­gat­tomien verkko­jen (G1,2,3,4,5… WiFi, jne ) tar­joa­man paikan­nuk­sen avaamista yhtä lail­la helpotettaisiin.

  Tässä kohdas­sa ollaan demokra­t­ian ytimessä.

  Vas­taväite 3: Jär­jestelmä on altis teknisille häir­iöille, jot­ka romut­ta­vat sen luotettavuuden.

  Vain vähän tot­ta. Jo parin rin­nakkain kytketyn, kaukana toi­sis­taan ole­van GPS-anturin ja “keskusyk­sikön” jär­jestelmä mak­si­moi datan tarkku­u­den ja vikasi­etoisu­u­den. Tämä on ollut iät ja ajat käytössä lentokoneis­sa ja kaup­palaivois­sa, nykyään jo kalli­im­mis­sa huviveneissäkin.

  Mie­lenki­in­toista keskustelua dubioista ja fobioista, mut­ta ehkä ne pitäisi suh­teut­taa siihen, mitä joka tapauk­ses­sa on tapahtumasssa.

  Uhkia on kyl­lä ole­mas­sa, joten huolestunei­den kan­nat­ta 2020-luvul­la siir­tyä käyt­tämään joukkoliikennettä!

 99. GPS-sys­teemiä en antaisi suo­ma­laisen poli­isin käsi­in. Ei menisi kuin het­ki, niin sil­lä alet­taisin sakot­taa kaikkea mah­dol­lista ym.

  Poli­isi käyt­tää nopeusvalvon­take­meroitakin raukka­mais­es­ti väärin.

  Ruot­sis­sa tyy­likkäät valvon­takam­er­at on asetet­tu harkiten liiken­netur­val­lisu­u­den kannal­ta. Ennen jokaista kam­er­aa on kam­eras­ta ker­to­va liiken­nemerk­ki. Jokainen valvon­takam­era on toiminnassa.

  Suomes­sa peltipoli­isit on tyyp­il­lis­es­ti viritet­ty ansak­si heti nopeusra­joituk­sen taakse. Sakot saa, jos ei ehdi voimakkaasti hidas­taa jar­rut­ta­mal­la. Jar­ru­palo­jen karsino­geeni­nen asbesti lentää ihmis­ten ilmoille.

  Suomes­sa vain jokuses­sa pön­tössä on kam­era, ja niitä kier­rätetään tol­pas­ta toiseen. Tyhji­in pönt­töi­hin on asetet­tu autoil­i­jan harhaut­tamisek­si kam­er­an linssiä muis­tut­ta­va CD-levy.

  Mitä kaikkea hauskaa Suo­mi-poli­isi kek­si­ikään, jos vielä GPS-sys­teemeil­lä saisi pelleillä.

 100. Osmo Soin­in­vaara:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tatko sitä, jos se toeutetaan kuvaa­mal­lani taval­la. Vas­tus­tatko ylipään­sä kaikkea, mikä voidaan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Sam­po S?
  Vas­tus­tatko sitä, jos se toeutetaan kuvaa­mal­lani taval­la. Vas­tus­tatko ylipään­sä kaikkea, mikä voidaan toteu­taa väärin?
  Mikä ihmeen tule­b­vazisu­us ja teknolo­giafo­bi­ainen kansa suo­ma­laista on tullut?
  Tul­takaan ei olisi kan­nat­tanut kek­siä, kos­ka sitäkin voidaan käyt­tää ikäväl­lä tavalla.

  Osmo,
  min­un on suo­ras­taan pakko kysyä, tun­netko lainkaan historiaa? 

  Toinen kysymys: Kan­natatko, vai vas­tus­tatko sinä ydin­voiman rauhanomaista käyt­töä Suomes­sa? Luo­tatko siihen, että ydin­voi­mate­knolo­gian käyt­tö on Suomes­sa riit­tävän tur­val­lista? … entä Iranis­sa, tai Pohjois-Kore­as­sa? … tai meil­läkään kaikissa ajateltavis­sa ole­vis­sa tilanteissa?

  Kauanko suos­tu­isit pitämään kaulas­sasi lukit­tavaan pan­taan kiin­nitet­tyä GPS-lähet­intä, jon­ka avaimen­halti­ja väit­täisi sen vain keräävän vuorokautisen liikkeil­läsi polt­ta­man kalorimäärän, joka käyt­täjälleen rajoitet­tuna tiet­ona avaimen­halti­jan organ­isaa­tion net­ti­sivul­ta kaula­pan­nan käyt­täjä­tun­nuk­sel­la ja salasanal­la olisi päivän sum­mati­et­ona luet­tavak­sesi esitet­ty, mut­ta jon­ka laskemiseen tarvit­ta­van tarkan paikkatiedon itse epäil­isit pää­tyvän reaali­a­jas­sa kart­tapo­h­jalle 24/7‑periaatteella, esim. poli­it­tis­ten vas­tus­ta­jiesi net­ti­sivus­tolle, sen äärim­mäisyys-siiv­en kan­nat­ta­jien käytettäväksi? 

  Sal­lisitko vas­taavien sys­teemien myymisen mai­hin, jois­sa tietyt henkilöt/ryhmät ovat vain­on kohteena, tai saat­ta­vat sel­l­aisik­si seu­raavien vaalien, tai val­lankaap­pauk­sen, jäl­keen joutua?

 101. Tässä on hyvä esimerk­ki tasos­ta johon mod­erni tieto­jenkeräys- ja analysoin­ti­jär­jestelmä pystyy. Kuten tässä(kin) keskustelus­sa on tul­lut mon­een ker­taan esille, enää ei ole kysymys siitä kerätäänkö tieto­ja vaan kerä­tyn tiedon oikein- ja väärinkäyt­tämis­es­tä ja väärinkäytösten sanktioinnista.

 102. Evert The Nev­er­Rest:
  GPS-sys­teemiä en antaisi suo­ma­laisen poli­isin käsi­in. Ei menisi kuin het­ki, niin sil­lä alet­taisin sakot­taa kaikkea mah­dol­lista ym.
  ‘snip’

  Verot­ta­ja Suomes­sa verot­taa, ei poliisi.

 103. GPS-tiemak­suhanket­ta kri­ti­soi­va kansalaisa­loite muuten näyt­tää saa­neen uuti­soin­nista melkois­es­ti nos­tet­ta. Pari päivää sit­ten kan­nat­ta­jia oli kak­si tuhat­ta, nyt het­ken päästä menee kymp­pi­ton­ni rikki:
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

  Sinän­sä mie­lenki­in­toista on, että aloite­jär­jestelmä kek­sit­ti­in sik­si, että kansalaiset saisi­vat esit­tää uusia, tarpeel­lisia lake­ja. Nyt on sit­ten saatu tapaus, jos­sa aloit­teel­la pyritään torp­paa­maan hallinnon suun­nit­tele­ma, type­rä laki. Ei huono käyt­tö­tarkoi­tus tämäkään.

 104. Jot­ta saadaan keskustelu päätet­tyä, joudun tekemään pal­jas­tuk­sen! Tähän saak­ka Isoveli on kytän­nyt jokaista maamme kansalaista 24/7, mut­ta kestävyys­va­jeesta johtuen hal­li­tus yrit­tää säästää kulu­ja, ja kyt­täämi­nen rajoite­taan vain autol­la-ajoti­lanteisi­in. Mik­si juuri autol­la kaa­hailu? En tiedä, mut­ta niin se vaan on. 

  Ikävä lopet­taa keskustelu täl­lä taval­la, mut­ta en kestä enää. Olo on kuin Mul­der­il­la pahimp­ina “Jos sä tietäisit, mitä mä tietäisin, ni huh huh” ‑aikoina.

  Toiv­ot­tavasti ennätän paina­maan “kommentoi”-nappia ennen kuin Isoveli tulee hake­maan min­ut työleirille…

 105. Sähköau­to, Ollila-boxi.. näi­den vas­tus­tuk­sen kanssa Suomelle käynee kuin GM:lle Sak­sas­sa. Insuli­i­ni piti tehdä GM:nä. Vihreistä piireistä tuli Sak­sas­sa vas­tus­tus. No tehdas­valmis­tus siir­tyi USA:han ja Sak­sa jou­tui osta­maan insuli­inin­sa sieltä kun ei saanut kotona tehdä.
  ( GM-insuliini.Sitähän tääl­läkin pis­tetään kehoon, mut­ta on pieni ris­tiri­ita jos GMO:ta vas­tus­taa henkilö joka jok’iki­nen aamu ja ilta pistää ter­veeenä ja hengis­sä pitävää GM:ää itseensä.)

 106. Son­era-salaku­un­telu kohu (HS:n puhe­lim­ia salaku­un­te­liv­at), Tom­Tom-seu­ran­tako­hu, Snow­den-pal­jas­tuk­set.. ovat ruokki­neet epälu­u­loa valmi­ik­si ihan kuin Fukushi­ma ydinvoima-epäluuloa.

 107. Lau­ri Kumpu­lainen: “Mitä sil­lä infor­maa­ti­ol­la voi tehdä?”

  Aika paljonkin. Etkö ole lainkaan seu­ran­nut paikan­nuste­knolo­gian kehi­tys­tä, tai mui­ta uutisia?

  “Te jaat­te tietoa itses­tänne jatku­vasti täysin ilman minkään­laista kri­ti­ikkiä, kun rek­isteröidytte joka paikkaan.” 

  Kuka jakaa, kuka ei. (Pitänee silti paikkansa: Pitäisikö Osmonkaan blo­gin ylläpitäjään/webmasteriin tieto­tur­vamielessä luot­taa?) Tässäkin on kuitenkin valin­nan­va­paus, sekä min­ul­la, kun päätän kom­men­toinko, ja blogi­pal­stan ylläpitäjäl­lä, kun päät­tää julkaiseeko kommenttini.

  “Sen lisäk­si vielä käytätte älykän­nyköitä ja annat­te app­likaa­tioiden käyt­tää vapaasti tietojanne.”

  Ei kaikil­la ole älykän­nykkää (tai aina akku kännykässä/varattuna). Min­ua ei kuitenkaan ran­gaista oikeudessa/sakoteta siitä, jos kännykän/muun lait­teen akku sat­tuu tyh­jen­emään, tai jos otan sen lait­teesta, tai jos ora­va tai jänis syö lanka­puhe­li­men piuhan poik­ki. Lait­teen tai sen sof­t­an toim­intahäir­iöistäkään en ole useinkaan itse vas­tu­us­sa, vaan vas­tu­us­sa ovat varsin usein toim­i­mat­toman, kiireel­lä markki­noille tuo­dun, puut­teel­lisen sof­t­an tai lait­teen toimit­ta­jat, kuten tietysti pitääkin.

  “Kaup­paketjuilekin jaamme tietomme ihan auli­isti, ker­romme mitä ostamme ja sit­ten saamme kohdis­tet­tua mainontaa.”

  Saam­meko? Käteisel­läkin voi mak­saa, ja ilman kort­tia, vaik­ka kas­sal­la sitä kysyttäisiinkin.
  Tässä on valinnanvapaus.

  “Ensin täy­ty­isi olla se taho, joka keräisi sitä tietoa omi­in pahoi­hin tarkoituksiinsa.”

  Näitähän riit­tää pil­vin pimein: Stal­in, nat­sit, punakhmer­it, hutut, tut­sit, …, Breivik, NSA, FRA, … , verot­ta­ja, ammat­tirikol­liset, …, naa­puri, joku lähipi­iristä, sinä?

  “Meil­lä on kuu­den puolueen muo­dosta­ma hal­li­tus, joka on ain­ut­laa­tu­inen koko maailmassa.”

  Kuin­ka kauan?

  “Mis­sä se isopa­ha isoveli on tässä maassa?”

  Olet­pa tietämätön! Tun­netko naa­puri­maita­m­mekaan, tai niiden historiaa?

  “Syn­dikaat­ti?”

  Ollilan työryh­mä(?), asfalt­tikartel­li, pain­os­tus­ryh­mä, aktivistit, …

  “Näis­sä isovelisalali­it­to­te­o­ri­ois­sa on se ongel­ma, että ne olet­ta­vat ihmis­ten lamaan­tu­van ja tyy­tyvän kohtaloon­sa. Sanokaa yksikin dik­tatu­uri, joka ei ole kaatunut ja joka ei tule kaa­tu­maan? Sel­l­aista ei ole, eikä tule.”

  Miten voit ollanoin var­ma? Oletko käynyt juu­ta­lais­vain­o­jen muis­tomerkil­lä? Tuhoa ja inhimil­listä kär­simys­tä syn­tyi aikoinaan reilun kah­den­toista vuo­den aikana liian paljon. Valitet­tavasti his­to­ri­al­la on tapana tois­taa itseään …

  No, nykyään tiedämme, että ei kaik­ki tieto vält­tämät­tä tuskaa lisää. Ikävät tarkoituk­set lisäävät. Jo kauan sit­ten tun­net­ti­in käsite “hyvän ja pahan tiedon puu”, ja seu­rauk­set sen houkut­tel­e­van hedelmän syömis­es­tä. Osa meistä myös tietää, että ei kan­na­ta men­nä liian lähelle “mus­taa aukkoa”. Sekin voi imaista varo­mat­tomat sisäänsä …
  Oletko jo siellä?

  1. Sakke
   Oletko nyt ihan var­ma, että et vähän liitoit­tele. Kilo­metri­lasku­tus johtaa johonkin juu­ta­lais­vain­o­jen kaltaisi­in tapahtumiin?

 108. Osmo Soin­in­vaara: Tarkoi­tatko, että ei saisi haukkua home­opaat­tista hoitoa yhtä tehot­tom­naksi kuin kun­tay­htymien demokra­ti­aa? On tot­ta, home­a­paat­ti­nen hoito antaa oti­itis­sa tutk­i­tusti parem­pia tulok­sia kuin koul­ulääketi­eteen mukainen, mut­ta vika on koul­ulääketi­eteen puolella.

  Jot­ta emme haukkuisi samal­la home­opa­ti­aa (epärel­e­vant­ti aihep­i­iri tässä yhtey­dessä), voisimme puhua vaikka­pa laimen­netus­ta demokratista. Eri­laisia demokra­tioi­ta ja paikalli­si­sista asioista päät­tämisen malle­ja haukkuak­semme voisimme viita­ta joi­hinkin kun­tay­htymä­mallei­hin ja maakun­ta­mallei­hin esimerkik­si ter­mil­lä laimen­net­tu demokra­tia, ja joi­hinkin isän­täkun­ta­mallei­hin ter­mil­lä erit­täin laimen­net­tu demokra­tia. Tämä voisi olla asiallisempaa.

 109. Osmo Soin­in­vaara: Ajatel­la, mik­si mak­sun pitäisi riip­pua oste­tun tavaran määrästä. Eikö olisi paljon halvem­paa, että kaupoista pois­tet­taisi­in kas­sat (säästö sato­ja miljoo­nia) jokaista laskutet­taisi­in keskimääräisen kulu­tuk­sen mukaan ja jokainen saisi hakea kaupóista ne tavarat, joi­ta tarvit­se­vat. Jos on sitä mieltä, että kulu­tus­d­ta ohjaav­il­la insen­tiuiv­eil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tietenkään ei ole mitään arvoa missään.

  Sieltähän se tuli, “tavaraa” eli autoilu­un liit­tyviä vero­ja halu­taan lisätä. Minä kun luulin, että edulli­nen ener­gia ja help­po liikku­mi­nen lisäi­sivät toimeli­aisu­ut­ta ja sitä myöten työtä mitä tässä maas­sa ensisi­jas­sa kaivattaisiin. 

  Toimeli­aisu­u­den ja työn määrän kasvua eivät näem­mä vihreät halua.

 110. Ter­ve,

  Et kai Osmo tosis­sasi ajat­tele, etta nail­la ylla lukuisi­na ilmestyvil­la kir­joit­ta­jil­la olisi jotain kiin­nos­tus­ta liiken­netur­vaa tms. kohtaan. Perusa­ja­tus on vain se, etta autoil­la pitaa voi­da leikkia liiken­teessa ilman, etta poli­isi tai jokin muu taho voi TEHOKKAASTI puut­tua asi­aan. Jos olisi kaukokar­toituk­seen perus­tu­va sys­tee­mi, ei voisi enaa leikkia. Sik­si ne ovat niin huolis­saan siita, etta en enaa paasekkaan laikki­maan autol­lani ilman, etta kiin­ni jaamisen ris­ki on olemassa. 

  Antaa niiden tei­ni-ikasien asteelle jaanei­den las­ten leikkia. Jokunen ihmi­nen siina kuolee, mut­ta se on pieni asia, kun­han ei se Isoveli saa sin­ua kiin­ni. Sel­l­aista ela­ma on.

  t. Mikko

 111. Simo:
  Yksi­ty­isyys ei voi edes teo­ri­as­sa toteu­tua, mikäli kilo­metrivero on ajoneuvokohtainen. 

  Veron tulisi olla kuljettajakohtainen.

  Kyse­hän on nimeno­maan ajoneuvoverosta!

  Ei nytkään verote­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa.

 112. Osmo Soin­in­vaara: Jos on sitä mieltä, että kulu­tus­ta ohjaav­il­la insen­ti­iveil­lä ei ole mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tietenkään ei ole mitään arvoa missään.

  Tässä tapauk­ses­sa uusil­la kulu­tus­ta ohjaav­il­la insen­ti­iveil­lä on arvoa vain pääkaupunkiseudul­la, kun se 0.01% tuo­to­s­ta mak­sa­va insen­ti­ivi (polt­toain­evero) toimii muual­la jos­sa etäisyy­det ovat pidemmät.

  Onko pääkaupunkiseudun autoilua ohjaa­va kep­pi siis yli sadan miljoo­nan arvoinen vuodessa vai saataisi­inko muu­ta­mal­la transpon­deri­por­tilla kaupun­gin sisään­tu­loteil­lä oleel­lis­es­ti parem­pi hyö­ty­suhde? Porkkanatkin oli­si­vat ter­ve­tullei­ta, kuten nyt vaik­ka Espoos­sakin järkevästi lin­jat­tu raidejokeri.

 113. Ei kilo­me­trien laskem­i­nen ole tarkeaa. Tarkeaa on etta voin ajaa niil­la isoil­la moot­tor­eil­la liian lujaa ilman etta kiin­ni jaamisen ris­ki on merkit­ta­va. Sik­si kauko­valvon­taa pitaa estaa.

  Tama on sita mita moni sanoo etta se on vaarin. Moni yli 30-vuo­tias mies jaa ela­mas­saan siihen vai­heeseen, etta pitaa voi­da leikkia autol­la liiken­teessa viela 40–50 vuo­ti­aana, tuli ruumi­ita tai ei. EN SANO ETTA SE ON VAARIN. MUTTA VOISI TUON SANOA SUORAAN NIIN KUIN SE ON. 

  Ei kave­lykatu­ja tai hidastei­ta koulu­jen lahel­la. Sil­loin­han pitaisi hidas­taa! Vihreat ja Vasem­mis­toli­ito­han vain vaa­ti­vat, ettei koul­u­las­ten paalle saa ajaa (jos ovat viela valkoisia). Muiden miel­s­ta se on ihan ok. Joskushan lap­si juok­see tielle ja sil­loin­han se on sen syy jos jaa auton alle.

  T. MIKKO

 114. Nukku­Mat­ti:
  Näis­sä kom­menteis­sa tulee mielestäni esille suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­t­a­mi­nen, van­haan tak­er­tu­mi­nen, epälu­u­loisu­us, kuoreen­sa käper­tymi­nen ja pes­simis­mi. Ei osa­ta toimia yhdessä yhteisen tavoit­teen hyväk­si, vaan asenne on lähtöko­htais­es­ti sel­l­ainen, että “ei siitä kuitenkaan mitään hyvää tule vaik­ka peri­aat­teessa voisi tulla”.

  Ruot­sis­sa toden­näköis­es­ti tar­tu­taan tähänkin ideaan innokkaasti, muokataan siitä hyvä ja toimi­va, ja lop­ul­ta tehdään teknolo­gias­ta vien­tibisnes, jol­la kerätään rahat hitaam­mil­ta kansakun­nil­ta. Sähköau­to­jen kanssa on käymässä sama jut­tu. Suomes­sa on kohkat­tu sähköau­to­jen tulemis­es­ta vuosikau­sia, mut­ta mitään ei ole saatu aikaan. Samaan aikaan ruot­salaisia sähköbusse­ja tes­tataan jo eri puo­lil­la maail­maa, ja sähköau­to­jen latausverkos­ton rak­en­t­a­mi­nen yksi­ty­isautoillekin on länsi­naa­puris­sa jo pitemmällä.

  Tässä kom­men­tis­sa tulee esi­in suo­ma­lainen alem­muu­den­tun­to ruot­salaisi­in näh­den. Voisiko suo­ma­lais­ten sähköbussien vähyys, muuten, johtua siitä, että tääl­lä ei ole Volvoa tai mitään muu­takaan autosuunnittelua?

  Päivän Hesaris­sa oli jut­tu siitä, miten Ruot­si joidenkin tieto­jen mukaan vakoilee esimerkik­si venäläis­ten fir­mo­jen val­okaapelili­iken­net­tä ja välit­tää tietoa NSA:lle. Voi olla, että eivät vielä vakoile omien kansalais­ten net­tikäyt­täy­tymistä, mut­ta koke­muk­ses­ta tiedämme, että uhan ei tarvitse olla kovin suuri jot­ta sekin alkaa val­tio­val­las­ta tunuta hyvältä idealta.

  Enkä jak­sa kyl­lä uskoa siihenkään, että Suomes­sa oltaisi­in ruot­salaisia parem­pia. Sik­si val­tion ei soisi hoita­van tätä Ollilan suun­nit­tele­maa tehtävää eli auto­jen seurantaa. 

  Annet­takoon tehtävä vaikka­pa muu­ta­mamn vuo­den välein jär­jestet­täväl­lä huu­tokau­pal­la par­ille, kolmelle yksi­tyiselle. Ne saisi­va luovut­taa tiedot vain ja ain­oas­taan veron suu­ru­ud­es­ta. Kaik­ki muut tiedot ne käyt­täi­sivät autoil­i­joiden hyväk­si, eli ker­toisi­vat lyhy­im­män reitin, halvim­man ben­san (ener­gian) myyn­tipaikan, ohjaisi­vat taloudel­liseen ajoon yms.

 115. Ein­sten : “Poli­isil­la on pakko­val­ta ja siis “yli­val­ta” taval­liseen kansalaiseen näh­den, eikä meil­lä nyt käsit­tääk­seni ylilyön­te­jä niin hirvit­tävästi satu. Toki muu­ta­ma mätäom­e­na joukkoon mah­tuu, mut­ta ei kait se tee vielä koko poli­isivoimista huonoa? Sama tilanne armei­jan kanssa. Valitet­ta­va yksit­täistapaus, mut­ta en sen perus­teel­la etsisi syytä valtasuhteista.”

  Ei kysymys ole muu­ta­mas­ta mätä­mu­nas­ta vaan mikä tahansa mieli­v­al­taiset­si valit­tu ryh­mä, jos­sa tehdään täl­lainen val­ta-astel­ma alkaa käyt­täy­tyä kuten selitin.

  Esimerkikis Stan­fordin vanki­lakoe tai Mil­gramin tot­tel­e­vaisu­uskoe ovat esimerkke­jä, miten val­ta muut­ta käyttäytymistä

 116. “Ollilan autoveron” perus­teet pätevät pääosin, kuten aiem­min totesin, kaik­keen liikku­miseen ainakin kaupungeis­sa ja yleisil­lä teil­lä. Sik­si on help­po kuvitel­la, että autoveron jäl­keen ale­taan hom­ma­ta sel­l­aisia vero­ja, jot­ka perus­tu­vat muuhu­un kuin autol­la tapah­tu­vaan yksilöi­den liikku­miseen. Mik­sipä ei? Kun ker­ran jo ihmis­ten liikkeitä autois­sa seu­rataan, mik­si ei sit­ten bus­seis­sa? Ja kun bus­seis­sa, mik­si ei sit­ten polkupyöräl­lä tai jalan?

  Tavoit­teek­si voisi hel­posti tul­la yleinen ulkonaliikkumisvero.

  Olisi miel­neki­in­toista tietää, miten “Ollilan autoveron” kan­nat­t­jat suh­tau­tu­isi­vat yleiseen ulkon­ali­ikku­misveroon ja sen perus­tana ole­vaan ihmis­ten kaiken liikku­misen seu­ran­taan. Olisiko se tarpeek­si herät­tämään pelko­ja Isoveli valvoo ‑yhteiskun­nas­ta?

  1. Olisi miel­neki­in­toista tietää, miten “Ollilan autoveron” kan­nat­t­jat suh­tau­tu­isi­vat yleiseen ulkon­ali­ikku­misveroon ja sen perus­tana ole­vaan ihmis­ten kaiken liikku­misen seu­ran­taan. Olisiko se tarpeek­si herät­tämään pelko­ja Isoveli valvoo ‑yhteiskun­nas­ta?

   Oletko nyt ihan var­ma siitä, että väit­teesi on tästä maail­mas­ta? Täl­laisel­la harkin­nal­lako mei­dän pitäisi Suomen kehittää?

 117. Osmo Soin­in­vaara:
  Home­opaat­ti­nen demokra­tia tarkoit­taa hal­in­toa, jos­sa äänestäjän vaikus on lai­men­tunut olemattomaksi. 

  Eli esimerkik­si yli 40 000 asukkaan kun­tia. 😉 Kun­tau­ud­is­tus on todel­la tarpeen ja kaikkein tärkein­tä on aloit­taa Helsingistä.

 118. Osmo Soin­in­vaara:
  Sakke
  Oletko nyt ihan var­ma, että et vähän liitoit­tele. Kilo­metri­lasku­tus johtaa johonkin juu­ta­lais­vain­o­jen kaltaisi­in tapahtumiin? 

  Tuskin se tuol­laiseen johtaa, mut­ta kyl­lä poh­jal­la on ide­ol­o­gis­es­ti saman tyyp­pisiä aineksia. 🙁

 119. spot­tu:…enää ei ole kysymys siitä kerätäänkö tieto­ja vaan kerä­tyn tiedon oikein- ja väärinkäyt­tämis­es­tä ja väärinkäytösten sanktioinnista. 

  Kyse on niin suurista taloudel­li­sista ja poli­it­ti­sista arvoista, että on aivan sama, onko tiedon käyt­töä sank­tioitu. Tietoa käytetään joka tapauksessa. 

  Sitä pait­si Suo­mi on val­ti­ol­lise­na toim­i­ja aivan poikkeuk­sel­lisen naivi. Oikein hävet­ti kun ulko­min­is­teri avasi suun­sa NSA “pal­jas­tusten” jäl­keen. Nyt kan­nat­taa ottaa mallia Ruotsista!

 120. Raimo K: Verot­ta­ja Suomes­sa verot­taa, ei poliisi.

  Duh. Mut­ta eikö poli­isi saa tietoa joko verot­ta­jal­ta tai suo­raan jär­jestelmästä (riip­pumat­ta kir­jataanko tätä pääsy­oikeut­ta laki­in ainakaan heti jär­jestelmän käyt­tööno­to­ssa)? Kyl­lähän poli­isi on saanut sig­naal­i­tieduste­lu­ti­eto­ja mm. Ruotsin FRA:lta, kun poli­isin toimi­val­tu­udet vakoil­la suo­ma­laisia itse ei riit­tänyt kotimaassa.

  Ja miten kir­joi­tat lain GPS/GSM-jär­jestelmästä, siten, että lakia ei voi tule­vaisu­udessa laa­jen­taa sal­li­maan poli­isin pääsy sinne? Et mitenkään loukkaa­mat­ta perus­pe­ri­aat­tei­ta lain säätämis­es­tä. Asia voidaan toki kir­ja­ta perus­tus­laki­in, jos siitä halu­taan tehdä hie­man vaikeam­paa, mut­ta aika kevytkenkäis­es­ti Suomen eduskun­ta­puolueet ropeltaa perus­tus­lakia jopa ilman mitään kansalaiskeskustelua (EU-jäsenyy­den siirtämi­nen yksinker­tais­es­ta määränen­em­mistöstä perus­tus­lail­lisek­si) tai kansalaiskon­sen­sus­ta vas­taankin (inter­net­sen­su­uri).

  Hyvin media otti vas­taan per­su­jen suun­nas­ta ole­van täyn rodullis­es­ta tilas­toin­nista ja näki, että vaik­ka aja­tus pelkästä tilas­toin­nista ei itsessään tapa ketään, tule­vat sukupol­vet voivat täm­möisen tilas­ton avul­la suorit­taa vaik­ka kansan­murhaa. Mut­ta vihertäjätkö saa­vat rak­en­taa valvon­tay­hteiskun­nan rak­en­tei­ta, kos­ka … he eivät ole persuja?

  Kan­nat­takaa te ensin etnisyys­rek­ister­iä osoit­taak­senne, että te luo­tat­te tule­vi­in hal­li­tus- ja eduskun­takokoon­panoi­hin (ei pelkästään välit­tömästi vaan tule­vien vuo­sisato­jen ajankin) ja siihen, että rek­istere­itä ei ale­ta perustemisen­sa jäl­keen väärinkäyt­tää ja ehkä minäkin luot­ta­mus­tanne seu­rates­sa läm­pe­nen luot­ta­maan tule­vien sukupolvien poliitikkoihin.

  (Mik­si muuten luot­taisin tule­vien sukupolvien poli­itikkoi­hin, kun aiem­pi­in ja nyky­isi­inkään ei voi luot­taa pätkän vertaa?)

  MrrKAT:
  Sähköau­to, Ollila-boxi.. näi­den vas­tus­tuk­sen kanssa Suomelle käynee kuin GM:lle Sak­sas­sa. Insuli­i­ni piti tehdä GM:nä. Vihreistä piireistä tuli Sak­sas­sa vas­tus­tus. No tehdas­valmis­tus siir­tyi USA:han ja Sak­sa jou­tui osta­maan insuli­inin­sa sieltä kun ei saanut kotona tehdä.
  ( GM-insuliini.Sitähän tääl­läkin pis­tetään kehoon, mut­ta on pieni ris­tiri­ita jos GMO:ta vas­tus­taa henkilö joka jok’ikinen aamu ja ilta pistää ter­veeenä ja hengis­sä pitävää GM:ää itseensä.)

  Väitätkö, että kyt­täysjär­jestelmä on elin­tärkeä kansalaiselle? Kuolemme, ellemme saa kyt­täysseeru­mia piikitet­tyä suoneemme? 

  Muutenkin, eikö analo­giasi ole tajut­toman huono. Ei se, että Sak­sas­sa ei saa valmis­taa geneet­tis­es­ti manip­u­loitua insuli­inia, mut­ta maas­sa käytetään sitä (kos­ka ihmisiä kuolisi muu­toin), ei ole mitenkään analogi­nen Suomen tilanteeseen. Melu ei ole syn­tynyt siitä, etteikö Suomes­sa saisi valmis­taa näitä lait­tei­ta vaan siinä, että Suomen val­tion ei tule pakot­taa kansalaisi­aan käyt­tämään näitä, riip­pumat­ta mis­sä ne on valmistettu.

  Analo­giaa ei ole yhtää koko tapauk­seen. Toki lait­tei­den valmis­tus val­uu hel­posti ulko­maille, mut­ta se ei johdu kyt­täysjär­jestelmän vas­tus­ta­jista, vaik­ka hei­dän syyk­si var­masti halu­taankin pistää… kuin­ka tuhoamme Suomen talouden “vas­tus­ta­mal­la kehitystä”.

  Eikö etnisyys­rek­isterikin voitaisi pukea osak­si “tilas­toti­eteil­i­jöi­den työl­listämis­pros­es­sia” tai jotakin tek­nol­o­gista han­ket­ta? Ehkä voisim­mme tehdä kaik­ki suo­ma­laiset kat­ta­van DNA-rek­isterin, kos­ka Koti­mainen Teknolo­gia™, kuten tuulimyl­lytkin (ignore todel­lisu­us, että ulko­maalaisia laite­toimit­ta­jia). Voisimme tehdä samal­la myös rodullista luokit­telua veriko­keesta. Olisimme uranu­ur­ta­jia täl­lä alal­la. TEKNOLOGIAFOBIAA!

 121. Mainitsin rin­nakkaises­sa blo­gia­r­tikke­lis­sa sen mah­dol­lisu­u­den, että GPS + kän­nykkä ‑poh­jainen jär­jestelmä sal­lisi myös pre­paid-kän­nykät. Mainit­sen ne tässäkin, jot­ta niistä voi keskustel­la täl­lä puolel­la, jos kiin­nos­tus­ta on.

  Käyt­täjän itse asen­tamia lait­tei­ta (pre­paid tai henkilöön sidot­tu), valvot­taisi­in pis­tokokein maas­tossa (kuten pysyvästikin asen­net­tu­jen lait­teien jär­jestelmässä). Lait­teen läs­näolon voisi havai­ta autoa pysäyt­tämät­tä. Täl­lainen vapaae­htoinen asen­nus olisi tarpeen, jos lait­tei­ta käytet­täisi­in vain osis­sa Suomea (esim. Helsingis­sä tietulleihin).

  Yksi taus­ta-aja­tus on se, että ne kansalaiset, jot­ka eivät halua itseään seu­rat­ta­van nimel­lä, voisi­vat käyt­tää prepaid-laitteita.

  Lait­teen asen­t­a­mi­nen autoi­hin tilapäis­es­ti mah­dol­lis­taisi niiden asen­tamisen myös Suomes­sa käymässä ole­vi­in ulko­maisi­in autoihin.

  Täl­lainen jär­jeste­ly siis lai­men­taisi pakol­lisen kaikki­in (ainakin suo­ma­laisi­in) kohdis­tu­van isove­li­v­alvon­nan anonymi­teetinkin mah­dol­lis­tavak­si, vain rajoi­tusaluei­ta koske­vak­si, ja myös mah­dol­lis­es­ti ulko­maisia auto­ja koskevaksi.

 122. Ein­sten:

  Ja mikä tässä on siis kään­töpuoli? Siis se, että tieto­ja voisi käyt­tää vakavien rikosten tai onnet­to­muuk­sien selvit­tämisek­si on argu­ment­ti sys­teemiä vastaan?

  Tot­ta kai tieto­jen kaivelu kansalais­ten liikku­mis­es­ta on aina haitallista. Ei kai näin itses­tään selvää asi­aa tarvitse kenellekään selitel­lä. Enkä edes main­in­nut vakavia rikok­sia vaan rikok­sia ylipäätään. Aika nopeasti ajaudut­taisi­in jär­jestelmään, mis­sä kansalainen joutuu omien liikku­misti­eto­jen­sa avul­la todis­tele­maan syyt­tömyyt­tään rikok­si­in joista hän­tä epäil­lään. Jos taas liikku­misti­eto­ja ei jostain syys­tä löy­ty­isi olisi se lähin­nä raskaut­ta­va todiste siitä, että kansalainen yrit­tää salail­la jotain. 

  Tässä keskustelus­sa ei ylipäätään ole esitet­ty yhtään pätevää selvi­tys­tä sille, mik­si täl­läi­nen jul­me­tun kallis jär­jestelmä pitäisi rak­en­taa. On esitet­ty jotain epämääräisiä “ohjaus­vaiku­tuk­sia” ja “käyt­täjä mak­saa” perustei­ta. Tosi­asi­as­sa yksikään vaiku­tuk­sista ei ole sel­l­ainen, etteikö sitä pystyt­täisi nyky­isil­lä veroil­la suorit­ta­maan. Ei val­tio ennenkään ole ujostel­lut polt­toain­everoa nos­taa, joten ei se ongel­ma nytkään olisi. Yhteiskun­nan koneis­toa sat­tuu kiin­nos­ta­maan mah­dol­lisu­us täl­läisen vakoilu­jär­jestelmän pystyt­tämi­nen, sik­si sitä nyt ajetaan.

  Keskustelus­sa on esitet­ty myös, että yksi­ty­isyytemme on heiken­tynyt kos­ka jo annamme tieto­jamme esimerkik­si kaup­po­jen bonusjär­jestelmi­in. On kuitenkin täysin eri asia luovut­taa yksi­tyiselle yri­tyk­selle tieto­ja kuin val­ti­olle. Val­tion vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet kansalaiseen­sa ovat aivan toista luokkaa kuin yri­tyk­sen. Yri­tys voi lähin­nä kat­sel­la tiedoista, että yksit­täi­nen kansalainen on ostel­lut paljon muro­ja kau­pas­ta ja lähet­tää kansalaiselle main­ok­sen jos­sa kehot­taa osta­maan myös maitoa, kos­ka murot mais­tu­vat parem­mal­ta sen kanssa.

  Olisi kiin­nos­ta­va avaus, jos esitet­täisi­in edes yksi järkevä hyö­ty tästä vakoilukoneis­tos­ta. Jään odottelemaan.

 123. Lau­ri Kumpu­lainen: Kyse­hän on nimeno­maan ajoneuvoverosta!
  Ei nytkään verote­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa. 

  Vero­tuk­sen oikeel­lisu­u­den varmis­tamisek­si auton omis­ta­jan tulee voi­da selvit­tää kaik­ki auton liik­keet. Jos mies omis­taa auton, niin hän voi selvit­tää puolison­sa ja las­ten­sa ajot. Työ­nan­ta­ja työn­tek­i­jöi­den liikkeet.

  Tässä on men­nyt Ollilaa myöten nyt käsit­teet sekaisin siltä osin kun tieto­suo­jas­ta puhutaan. Tätä asi­aa ei oikeasti oltu huomioitu mis­sään nois­sa raporteis­sa, ei edes siinä, jos­sa käsitelti­in yksityisyyttä.

  Tarkoituk­sel­lista vai amatöörimäisyyttä?

  Yksi­ty­isyys ei voi siis toteu­tua, mikäli kul­jet­ta­ja ei ole ain­ut, joka saa tark­istaa ajot. 

  Vii­sain­ta olisikin pistää jokaiselle nap­pi otsaa ja verot­taa kaikesta liikku­mis­es­ta. Kulku­pelin voi määrit­tää riit­täväl­lä tarkku­udel­la automaattisesti.

  1. Jos parisuhde on men­nyt sel­l­aisek­si, että mies halu­aa vakoil­la puolison­sa autonkäyt­töä, sen kun piilot­taa autoon pienen seu­ran­ta­lait­teen. Jos ei halua investoi­da eril­liseen seu­ran­ta­lait­teeseen, voi uno­htaa sinne vaik­ka kän­nykkän­sä. Se on helpom­paa kuin ryhtyä purka­maan tätä Ollilan mötikkää. Mut­ta jos parisuhde on tuos­sa pis­teessä, kan­nat­taa harki­ta myös eroa.

 124. Raimo K: Verot­ta­ja Suomes­sa verot­taa, ei poliisi.

  En kir­joit­tanut verot­tamis­es­ta sanaakaan, en edes välillisesti.

  Se mitä ajoin takaa, että on hyvin toden­näköistä, että pikkuhil­jaa tätä sinän­sä hyvää sys­teemiä saatet­taisi­in käyt­tää myös automaat­tiseen liiken­ten­teen valvon­taan, ja automaat­tiseen sakottamiseen.

  Peltipoli­isien san­o­taan ole­van isovel­jen valvovia silmiä. GPS olisi isovel­jen kiikari.

  1. Evert
   Alamme tul­la asian ytimeen. Pelkäät, että kilo­metrivero pakog­taisi sin­ut nou­dat­ta­maan tieli­iken­nelakia. Siitä siis kenkä puristaa.

 125. En ole var­ma onko nykyti­lanteessakaan kovin vaikeaa pitää silmäl­lä mis­sä kenenkäkin auto liikkuu, rek­isterik­ilpiskan­ner­ithan yleistyvät ja läh­es kaikil­la on kän­nykkä. Tämä ei tarkoi­ta, etteikö kan­nat­taisi vas­tus­taa uusia urkintamahdollisuuksia.

  Kuitenkin tärkeäm­pää kuin uusien urk­in­tamah­dol­lisuuk­sien vas­tus­t­a­mi­nen on se, että kansalaiset pysty­i­sivät valvo­maan poli­itikko­jen vira­nomais­ten ja yri­tys­ten toim­intaa. Muu­tamia ideoita siitä mitä tämä voisi olla:

  Ihmis- ja kansalaisoikeuk­sia uhkaa­va urk­in­ta olisi laiton­ta ja ankarasti ran­gais­tua, jos se tehdään val­ta-ase­mas­sa (vira­nomaiset, yri­tysjo­hto jne.), minim­i­tuomio 10 vuot­ta ehdo­ton­ta vankeut­ta, mak­si­mi elinkau­ti­nen ilman mah­dol­lisu­ut­ta ehdon­alaiseen vapau­teen pääsystä.

  Kansalais­valvon­ta pitäisi sisäl­lään ainakin sen, että kaik­ki vira­nomaisas­i­akir­jat oli­si­vat julk­isia ja saatavina välit­tömästi tietoverkos­ta muo­dos­sa, jos­sa tietoa on help­po hakea, korkein­taan sil­lä rajoit­teel­la, että yksi­ty­is­ten kansalais­ten henkilötiedot olisi pois­tet­tu ja mui­ta tarkoin rajat­tu­ja pois­to­ja voisi ja pitäisi tehdä. Julk­istamisvelvoit­teen rikkomis­es­ta (mukaan­lukien julk­istamisen viivyt­tämi­nen) minim­i­tuomio ainakin 6 vuot­ta ehdo­ton­ta vankeut­ta. Julk­isu­us koskisi myös julkisen val­lan ja yksi­ty­is­ten yri­tys­ten sopimuk­sia ja neuvotteluasiakirjoja.

 126. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos ei halua investoi­da eril­liseen seu­ran­ta­lait­teeseen, voi uno­htaa sinne vaik­ka kän­nykkän­sä. Se on helpom­paa kuin ryhtyä purka­maan tätä Ollilan mötikkää. 

  Sinä taisit ehdot­taa, että pakolli­nen mötikkä tal­let­taisi kaik­ki ajotiedot, ja tiedot oli­si­vat tark­istet­tavis­sa, jos kiistää lasku­tuk­sen oikeel­lisu­u­den. Siis pakolli­nen seu­ran­ta ja aina tar­joil­la ole­va taris­tus­mah­dol­lisu­us lait­teel­la, jota aviop­uoliso ei saa sakon uhal­la sulkea.

  1. Siis pakolli­nen seu­ran­ta ja aina tar­joil­la ole­va taris­tus­mah­dol­lisu­us lait­teel­la, jota aviop­uoliso ei saa sakon uhal­la sulkea.

   Juho. Jokaisel­la auton­o­mis­ta­jal­la on täysi vapaus asen­taa seu­ran­ta­laite omaan autoon­sa niin, että voi aina nähdä mis­sä auto sijait­see. Sel­l­ainen laite ei mak­sa juuri mitään ja ker­talu­on­tois­es­ti tuo­hon voi käyt­tää vaik­ka omaa kän­nykkään­sä. Ainakin City­Car­Clu­bin autois­sa täl­lainen laite ymmärtääk­seni onkin. Toisen autoon sel­l­aista ei tietenkään saa asentaa.

 127. Osmo Soin­in­vaara: Ajatel­la, mik­si mak­sun pitäisi riip­pua oste­tun tavaran määrästä. Eikö olisi paljon halvem­paa, että kaupoista pois­tet­taisi­in kas­sat (säästö sato­ja miljoo­nia) jokaista laskutet­taisi­in keskimääräisen kulu­tuk­sen mukaan ja jokainen saisi hakea kaupóista ne tavarat, joi­ta tarvit­se­vat. Jos on sitä mieltä, että kulu­tus­d­ta ohjaav­il­la insen­tiuiv­eil­lä ei olke mitään arvoa mis­sään, sil­loin niil­lä tietenkään ei ole mitään arvoa missään. 

  Sen lisäk­si, ettei tämä Soin­in­vaaran kom­ment­ti oikeas­t­aan vas­taa mil­lään taval­la viesti­in, jota ko. kom­mentin yllä lainat­ti­in, se ker­too muutenkin kier­outuneesta ajat­te­lu­tavas­ta. Ennen van­haan vain ajet­ti­in autol­la töi­hin tai kaup­paan, mut­ta nykyään sekin on “tavaran ostamista” ja uusia vero­ja, yksi­ty­isyy­den­suo­jan huonon­nuk­sia sekä liikku­misen rajoituk­sia kut­su­taan “insen­ti­iviksi”. Amerikkalaisethan ovatkin edel­läkävi­jöitä näis­sä asiois­sa, kidu­tus­takin kut­su­taan “tehoste­tuk­si kuu­lus­telumenetelmäk­si”, kansalais­ten laa­jamit­taista vakoilua “kansal­lisen tur­val­lisu­u­den varmis­tamisek­si” jne. Stasi olisi kateellinen.

  Keskus­ta ja PS saa­vat kahdestaan enem­mistön eduskun­taan 2015 jo pelkästään teesken­telemäl­lä vas­tus­ta­vansa tätä järjestelmää.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kän­nykkää. Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on? 

  Klassi­nen “eihän sua kukaan pako­ta” ‑argu­ment­ti. Vielä use­ampi tulee toimeen ilman polkupyörää, niillekin pitäisi var­maan lätkäistä GPS-vero, jot­ta tiedet­täisi­in, mis­sä pyöräti­et kulu­vat eniten. Eikä kenkiäkään kukaan pako­ta käyt­tämään, kenkäveronkin voisi ottaa käyt­töön — mieluiten GPS-seu­ran­nal­la, jot­ta käyt­täjiä pystytään verot­ta­maan kaikesta sisälle kan­ta­mas­taan hiekas­ta ja kurasta.

  Mitä tulee “vain euromäärän” lähet­tämiseen, totesin jo aiem­mas­sa keskustelus­sa, että sen kon­trol­loin­ti­in ja vääräk­si todis­tamiseen ei ole käytän­nössä mitään mah­dol­lisu­ut­ta, kos­ka mak­sun määräy­tymis­pe­rus­teena on “mus­tan laatikon” vuo­den aikana keräämä data, joka voi olla kuin­ka met­sässä tahansa.

 128. Lau­ri Kumpu­lainen:
  En ymmär­rä mikä tässä on niin vaikea­ta, kyse on lait­teesta, joka ker­too paljonko autol­la on ajet­tu. Sen perus­teel­la annetaan sit­ten lasku verottajalle. 

  Min­ul­la on sin­ulle uutisia: tuol­lainen mullis­ta­va laite on jo ole­mas­sa, ja sen nimi on matkamit­tari. Löy­tyy vakio­varus­teena autos­ta kuin autos­ta. Halukkaat (vihreät) voivat min­un puolestani han­kkia autoi­hin­sa vapaae­htois­es­ti Ollilan (tai minkä tahansa vas­taa­van) lait­teen, jon­ka tieto­jen perus­teel­la voi sit­ten hakea ylimääräistä verovähen­nys­tä, jos pystyy osoit­ta­maan aja­neen­sa vain Lapual­ta Seinäjoelle kel­lo kak­si yöl­lä. Tähänkin on ole­mas­sa jo nykyään jär­jestelmä nimeltä verovähen­nyk­set — toden­näköis­es­ti onnis­tuu ihan netis­sä. Kaik­ki voit­ta­vat, eikä mitään uusia jär­jestelmiä tarvitse rak­en­taa ja ylläpitää. Mik­siköhän tämä ei kel­paa maamme Soin­in­vaaroille, ellei kyseessä ole juurikin autoil­i­jan kyykyttäminen?

  Tämä liit­tyy samal­la niihin (mm. Soin­in­vaaran) puheisi­in “teknolo­giafo­bi­as­ta” ja muus­ta alen­tu­vas­ta höpinästä. Kat­sos kuin mon­et keskustelijoista, kuten esim. allekir­joit­tanut, toteut­ta­vat ihan työk­seen eri­laisia teknisiä jär­jestelmiä, ja tietävät, että niihin liit­tyy aina myös (teknisiä) ongelmia. Tässä ollaan taas ensin kek­sit­ty ongel­ma, ja sen jäl­keen sille ratkaisu, jon­ka ansios­ta tietyt tahot net­toa­vat puh­das­ta rahaa, ja taval­lis­ten ihmis­ten elämä monimnutkaistuu.

  Kuten isoisäni tote­si auton sähköi­sistä ikku­nan­nos­timista: “taas yksi laite joka menee jos­sain vai­heessa rikki”.

 129. Osmo Soin­in­vaara:
  Evert
  Alamme tul­la asian ytimeen. Pelkäät, että kilo­metrivero pakog­taisi sin­ut nou­dat­ta­maan tieli­iken­nelakia. Siitä siis kenkä puristaa. 

  Se on yksi tek­i­jä. Useim­mat meistä kun ovat sitä mieltä, että esimerkik­si ohit­taes­sa toista autoa (het­kelli­nen) ylinopeus on suo­ras­taan liiken­netur­val­lisu­ut­ta paran­ta­va tek­i­jä, alamäessä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoituk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kolme tyhjäl­lä moot­tori­tiel­lä 130 km/h ajami­nen tuskin vaaran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maalaisjär­jen käytöksi.

  Sen sijaan Soin­in­vaaran kaltaiset byrokraatit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­lisu­ut­ta sakot­taa autosaatanan käyt­täjää aina, kun vain on mah­dol­lista osoit­taa tämän “rikkoneen tieli­iken­nelakia”, eli tehneen vaikka­pa jotain yllä kuva­tu­ista törkeyksistä.

  1. Oletko ajatel­lut lainkaan sitä, että jos olisi tieto siitä, kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta, voitaisi­in sako­tus kohdis­taa vain niihin, jot­ka tekevät sitä ali­no­maa ja paljon. Nyt on vähän arpa­peliä, ketä sakote­taan. Peni kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys ja suuret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä.

 130. Alek­si: Just. Onnis­tuneen uud­is­tuk­sen seu­rauk­se­na autot halpenevat, autokan­ta uud­is­tuu, autoilu kokon­aisu­udessaan halpe­nee väljil­lä seuduil­la, kaupunkien ruuhkat vähenevät ja kaupun­git tiivistyvät. Näin niitä autoil­i­joi­ta ruoski­taan yhy yhy! 

  Heh. Kun lähtöko­htana on nykyti­lanne, jos­sa autoil­i­jaa verote­taan kuin vieras­ta sikaa EU:n tasol­la lait­tomine autoveroi­neen jne, niin onhan se kiva tul­la tar­joa­maan “parem­paa vai­h­toe­htoa”, jos­sa ehkä verotet­taisi­in vähän vähem­män (tosin kalli­im­mal­la, joten jostain nekin rahat pitäisi ottaa) ja pakkoseu­ran­nal­la. Ihanan Vihreää.

  Mut­ta älä suot­ta jatkos­sakaan anna perustelu­jen häir­itä saavute­tu­ista eduista kiin­ni pitämistä. 

  On kyl­lä jonkin­lainen harhaisu­u­den maail­ma­nen­nä­tys väit­tää, että suo­ma­lainen autoil­i­ja naut­tisi jostain “saavute­tu­ista eduista” 😀

  Tässä ei ole mitään ylimääräistä “ruuhka­mak­sua” tai “ruoskin­taa”, ain­oas­taan kus­tan­nuk­set, jot­ka nyt mak­sate­taan muil­la. Helsingis­sä ton­tin­vuokrat ovat muuten melko suuria. 

  Joo, ja äläpä sinä käy “mak­sat­ta­mas­sa muil­la” koulu­tus­tasi, ter­veyspalveluitasi jne… Melko liberaalia.

 131. Osmot ovat ihan vil­pit­tömästi ihmeis­sään, kun kaik­ki eivät vapaasti ajat­telekaan osmo­jen hyväksymäl­lä taval­la. Tämä min­ua ihmetyttää.

 132. Osmo Soin­in­vaara:
  Oletko ajatel­lut lainkaan sitä, että jos olisi tieto siitä, kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta, voitaisi­in sako­tus kohdis­taa vain niihin, jot­ka tekevät sitä ali­no­maa ja paljon. Nyt on vähän arpa­peliä, ketä sakote­taan. Peni kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys ja suuret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  Vai että “ali­no­maa ja paljon”. Ker­ro nyt yksikin hyvä syy, mik­si sitä ei tehtäisi aina kun jär­jestelmä (jon­ka mit­taus­tarkku­uskin on mitä on) ker­too nopeu­den värähtäneen yli sal­li­tun? Ja mil­lä perustein tämä muka tehtäisi­in? Tuos­ta vas­ta arpa­peliä tulisikin, kos­ka ikinä et tiedä, mil­loin jonkun mielestä on aika pan­na vähän sakkoa, kun kuukau­den kiin­tiöt ovat vajai­ta. Nyt sen­tään voit itse vaikut­taa aika olen­nais­es­ti siihen, miten, mis­sä ja kuin­ka paljon ajat ylinopeut­ta, ja yllä kuvaa­mani kaltaiset tilanteet eivät aiheuta mitään tarpee­ton­ta rek­ister­iä minnekään.

 133. sunimh: Se on yksi tek­i­jä. Useim­mat meistä kun ovat sitä mieltä, että esimerkik­si ohit­taes­sa toista autoa (het­kelli­nen) ylinopeus on suo­ras­taan liiken­netur­val­lisu­ut­ta paran­ta­va tek­i­jä, alamäessä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoituk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kolme tyhjäl­lä moot­tori­tiel­lä 130 km/h ajami­nen tuskin vaaran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maalaisjär­jen käytöksi.

  Sen sijaan Soin­in­vaaran kaltaiset byrokraatit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­lisu­ut­ta sakot­taa autosaatanan käyt­täjää aina, kun vain on mah­dol­lista osoit­taa tämän “rikkoneen tieli­iken­nelakia”, eli tehneen vaikka­pa jotain yllä kuva­tu­ista törkeyksistä.

  On se kyl­lä kauhea­ta, kun pitäisi nou­dat­taa niinkin yksinker­taista asi­aa, kuin nopeusra­joi­tus­ta. Ei kykene. Ei pysty. Pitää kapinoi­da kuin kolmevuotias.

 134. sunimh: alamäessä auton nopeus saat­taa nous­ta yli rajoituk­sen, ja kesäyöl­lä kel­lo kolme tyhjäl­lä moot­tori­tiel­lä 130 km/h ajami­nen tuskin vaaran­taa ketään. Sitä kut­su­taan maalaisjär­jen käytöksi.

  Poli­isi on jo kokeil­lut Suomes­sa keskinopeusvalvon­taa, joka perus­tuu kah­teen kam­er­aan ja rek­ister­i­laatan tun­nistamiseen. Tämä tun­tuu ole­van kovasti poli­isin mieleen, kos­ka sil­lä toisaal­ta vähen­netään aito­ja vahinko­ja, toisaal­ta nimeno­maan leikataan ylinopeu­den ajamisen hyö­ty pois.

  Asi­aa voisi kuitenkin ajatel­la myös niin päin, että jos autossa on isovelipurk­ki mukana, se sama purk­ki voidaan kytkeä moot­tori­no­h­jauk­seen, jol­loin autol­la ei voi ajaa ylinopeut­ta. Tur­val­lisu­ussy­istä purk­ki voisi sal­lia poikkeusti­lanteis­sa het­kel­lisen ylinopeuden.

  Tämän jäl­keen kul­jet­ta­jal­ta läh­tee pois stres­si siitä, mikä nopeusra­joi­tus kul­loinkin taulus­sa oli.

  1. Kos­ka minä ajan City­Car­Clu­bin autoil­la joi­ta on kovin eri­laisia, tun­tu­ma nopeu­teen katoaa ja moot­tori­tiel­lä tlee hel­posti paljonkin ylinopeut­ta. Siitä selviää käyn­nistämäl­lä puhe­li­men nav­i­gaat­tori, joka varoit­taa ylinopeud­es­ta. Se varoit­taa myös peltipoli­i­seista, mitä en pidä kovin hyväksyt­tävänä, mut­ta siitähän selviää lait­ta­mal­la peltipoli­isin näköisiä tolp­pia kilo­metrin välein.

 135. Lau­ri Kumpu­lainen: Kyse­hän on nimeno­maan ajoneuvoverosta!
  Ei nytkään verote­ta kul­jet­ta­jaa, vaan auton omistajaa.

  Täl­lä on muuten iso merk­i­tys oikeudel­lis­es­ti. Jos kyse on ajoneu­voon sido­tus­ta asi­as­ta, tieto­jen käyt­tö esimerkik­si oikeudessa omis­ta­jaa vas­taan on vaikeaa. Poli­isi­han ei voi nytkään määrätä kam­er­avalvon­nas­sa sakkoa osoit­ta­mat­ta sitä, kuka autoa on kuljettanut.

 136. Osmo Soin­in­vaara:
  Evert
  Alamme tul­la asian ytimeen. Pelkäät, että kilo­metrivero pakog­taisi sin­ut nou­dat­ta­maan tieli­iken­nelakia. Siitä siis kenkä puristaa. 

  Nykyi­nen tieli­iken­nela­ki on surkea. Vaik­ka itse pyrin liikku­maan “by the book”, ymmär­rän niitä ammatik­seen liikku­via, jot­ka oiko­vat koukeroita.

  Toisaal­ta on nähtävis­sä pidem­mäl­lä aikavälil­lä, että tieli­iken­teen lain­säädän­tö yht­enäsitetään EU:ssa, jol­loin mm. type­r­ät, maan­tei­den liian alhaiset nopeusra­joituk­set kor­jaan­tu­vat. Lain­säädän­nön kor­jaami­nen Sak­san mallisek­si ei kuitenkaan ratkaise Suomen pitk­istä etäisyyk­sistä johtu­via erityisongelmia.

  Tieli­ikenne on keskeinen men­estys­tek­i­jä — tai men­estymät­tömyys­tek­i­jä — Suomes­sa, kos­ka etäisyy­det ovat pitk­iä. Suomen kansalli­nen etu on hakea vapau­tuk­sia sään­telystä, joka on ehkä järkevää Kes­ki-Euroopas­sa. Nyt liiken­nepoli­ti­ikkamme keskeinen idea on kuitenkin kek­siä type­r­iä rajoituk­sia, jopa EU-lain­säädän­nön vastaisesti. 🙁

  Osmo, paljonko luop­umi­nen talvinopeusra­joituk­sista lisää tuot­tavu­ut­ta ja siten kasvua? Ole­tan, että asia on las­ket­tu, kun type­r­i­stä rajoituk­sista päätet­ti­in. Asia on las­ket­tavis­sa, kos­ka brititkin pystyivät laske­maan, kuin­ka paljon nopeusra­joituk­sen nos­t­a­mi­nen moot­toriteil­lä 10 mph lisää tuottavuutta.

  1. Mon­tako min­u­ut­tia talvinopeusrahjoi­tus­ta purkami­nen lyhen­täisi nyt vaik­ka matkaa Helsingistä Tam­po­ereelle ja mihin ajat­telit käyt­tää ne min­uu­tit? Nopeusra­joi­tusten stan­dar­d­oin­ti EU:ssa taitaisi alen­taa Suomen nopeusra­joituk­sia, ei korottaa.

 137. Minus­ta tässä keskustelus­sa tulisi erot­taa kolme eril­listä asi­aa, jot­ka väk­isin näyt­tävät sotkeu­tu­van ihmis­ten mielissä:

  1. halu­taanko vero­ja kerätä km ‑poh­jaisel­la mallil­la henkilöautoliikenteltä
  2. miten ohjataan mah­dol­lista ruuhkali­iken­net­tä — tarvi­taanko ruuhkamaksu
  3. halu­taanko edelleen heiken­tää Perus­tus­lain 10 pykälän mukaista yksi­ty­isyy­den suojaa

  Käsit­tääk­seni tämä ketju käsit­telee vain kohtaa 3.

  Itse näen, että koh­ta 1 ja 2 on toteutet­tavis­sa siten, että kohtaa 3 ei tarvitse heiken­tää. Se tarkoit­taa, että GPS paikan­nus­ta ainakaan nyt ehdote­tus­sa muo­dos­sa ei tarvitse toteuttaa.

  Ollilan työryh­mä sai tehtäväk­seen pohtia kohtaa 1 siitä lähtöko­hdas­ta, että tiedot kerätään GPS paikan­nuk­sel­la siten, että kohtaa 3 heiken­netään. Annet­ti­in siis lop­putu­los ja tehtävänä oli etsiä sille perusteet.

  Vero­ja tarvit­semme ja olen käytön mukaisen veron kan­nal­la, kos­ka ainakin meil­lä isom­man ja saas­tut­tavam­man auton osalta se olisi pienen­tämässä kulu­ja. Yksi­ty­isyyt­tä pyrk­isin suo­jele­maan, kos­ka sen murentamiselle ei ole tarvetta.

  Toinen vai­h­toe­hto on lähteä keskustel­maan siitä, tulisiko Perus­tus­lain 10 pykälä pois­taa, kos­ka “mysti­nen isoveli” tietää meistä jo kuitenkin kaiken. On tot­ta, että mon­et ihmiset ovat jo läht­e­neet toim­i­maan tuo­hon suun­taan. Itse en.

 138. Osmo Soin­in­vaara:
  Kos­ka minä ajan City­Car­Clu­bin autoil­la joi­ta on kovin eri­laisia, tun­tu­ma nopeu­teen katoaa ja moot­tori­tiel­lä tlee hel­posti paljonkin ylinopeut­ta. Siitä selviää käyn­nistämäl­lä puhe­li­men nav­i­gaat­tori, joka varoit­taa ylinopeud­es­ta. Se varoit­taa myös peltipoli­i­seista, mitä en pidä kovin hyväksyt­tävänä, mut­ta siitähän selviää lait­ta­mal­la peltipoli­isin näköisiä tolp­pia kilo­metrin välein. 

  Off­TheTopic, mut­ta pakko kommentoida.

  Nokian puhe­limes­ta ainakin min­ul­ta pois­tui peltipoli­isi­paikat. Syynä Ran­skan lain­säädän­tö. Nokia veti kam­er­atiedot pois.

  Nopeuskameroiden häly­tys­lait­tei­den hyväksyt­tävyys riip­puu siitä, pyritäänkö kameroil­la paran­ta­maan liiken­netur­val­lisu­ut­ta vai keräämään sakko­ja. Peltipoli­isit tulisi mielestäni sijoit­taa liike­teel­lis­es­ti vaar­al­lisi­in paikkoihin. 

  Jos kam­er­ahä­lytin saa autoil­i­jat tuol­laises­sa paikas­sa tarkkaavaisem­mak­si ja pudot­ta­maan nopeut­ta, niin tur­val­lisu­us­tavoite on saavutet­tu. On aivan sama jos suo­ral­la tyhjäl­lä tiel­lä ajaa 80 tai 90 km/h, jos mitään vaaraa ei ole.

  Peltipoli­isit tulisi sijoit­taa vain tarpeel­lisi­in paikkoi­hin, ei kilo­metrin välein. Opet­taa autoilijoita.

  Liiken­netur­val­lisu­us vai sakot? Pitää päät­tää mitä halutaan.

  1. On aivan sama jos suo­ral­la tyhjäl­lä tiel­lä ajaa 80 tai 90 km/h, jos mitään vaaraa ei ole.

   Eikö MITÄÄN vaaraa. Hirvi?
   Jos ajat autol­la 80 km/h ja seinä nousee vas­taan niin, että ehdit pysähtyä juuri ennen. Jos nopeutesi olisikin 90 km/h, tör­mäist tietysti seinään, etkä edes ihan pienel­lä nopeudel­la: 41 km/h. On siinä minus­ta jokin ero.

 139. Te ette pysy itse määrit­telemässänne aihealueessa – tässä ketjus­sa oli ”tarkoi­tus keskustel­la siitä [ja, puut­tu­va sana?] vain siitä, mikä on ehdote­tun kilo­metriveron vaiku­tus tieto­suo­jan kannalta”.

  Eräis­sä muis­sa EU-mais­sa on todet­tu, että gps-paikan­nuk­seen perus­tu­vaan tiemak­su­jär­jestelmään liit­ty­isi vakavia tieto­suo­jaon­gelmia. Tämähän ei ole mikään argu­ment­ti, jos suo­ma­laiset ilmoit­ta­vat, että he eivät väl­itä täl­lai­sista tieto­suo­jakysymyk­sistä. Eihän mikään ole argu­ment­ti, jos ei väl­itä sen poh­jal­la ole­vista arvoista.

  Tieto­suo­jan toteut­tamis­mah­dol­lisuuk­sista riip­pumat­ta työryh­män esi­tys on äärim­mäisen epä­sosi­aa­li­nen tasavero – arvot­tomien auto­jen omis­ta­jat, jot­ka eivät hyödy autoveron alen­nuk­ses­ta mitään, jou­tu­isi­vat mak­samaan saman ver­ran tai enem­män tiemak­sua kuin kalli­il­la autol­la aja­vat. Koko aja­tus käytön verot­tamis­es­ta omis­tamisen sijaan saat­taa olla sit­tenkin huono myös auto­jen osalta. Siitä pitäisi keskustella.

  EU-komis­si­ol­la on mm. sel­l­ainen suun­nitel­ma, että henkilöau­toi­hin tulisi pakolli­nen nopeu­den­ra­joitin, joka alkaa jar­ruil­la jar­rut­taa, jos nopeus nouse yli 115 km/h tun­ti­vauhdin. Sak­salaiset eivät oikein tiedä, miten täl­laisi­in ehdo­tuk­si­in pitäisi kohteliaasti suh­tau­tua — vain niin, sel­l­aista olette suun­nitelleet. Täl­laiset eivät mis­sään tapauk­ses­sa toteudu, ennen EU hajoaa.

  1. Tähän asti on val­i­tyet­tu, että Suomes­sa on kovin van­ha autokan­ta ja nyt kun esitetään toimia, jol­la uuden auton han­kkimi­nen tulee halvem­mak­si ja van­hal­la romu­jl­la ajami­nen kalli­im­mak­si, tätäkään ei saa tehdä, kos­ka se olisi epoäsosiaalista.
   Voisin lyödä bve­toa, että 30 vuo­den päästä autois­sa on mekanis­mi, joka estää ylinopeut­ta ajamisen.

 140. Osmo Soin­in­vaara: Oletko nyt ihan var­ma siitä, että väit­teesi on tästä maail­mas­ta? Täl­laisel­la harkin­nal­lako mei­dän pitäisi Suomen kehittää?

  Että autoil­i­joi­ta saa rank­a­sita mut­ta mui­ta ei! Täl­laisel­la harkin­nal­lako mei­dän pitäisi Suomea kehittää?

  En kyl­lä usko tosis­sani, että Suomeeen tulee ulkon­ali­ikku­misveroa vaik­ka samo­ja ulkoishait­to­ja on kaikel­la liikku­misel­la. Mik­si? Kos­ka tyh­mäkin nyt tajuaa, että ihmis­ten pitää saa­da liikkua vail­la turhia rajot­tei­ta, kos­ka liikku­mi­nen on hyödyl­listä ja hauskaakin. Tai siis niin kauan kun ei liiku “henkilöau­tok­si” kut­su­tul­la kulkuneu­vol­la. Näitä henkilöau­toil­la liikku­via saakin veorot­taa niin paljon kuin sielu sietää, kos­ka hei­dän liikku­misen­sa on hyödytön­tä ja vas­ten­mielistä vai mitäs siel­lä päät­täjien päässä nyt sit­ten onkaan vuosikym­menten kulues­sa liikkunut.

 141. Osmo Soin­in­vaara:
  Sakke
  Oletko nyt ihan var­ma, että et vähän liitoit­tele. Kilo­metri­lasku­tus johtaa johonkin juu­ta­lais­vain­o­jen kaltaisi­in tapahtumiin?

  Se ei ehkä suo­raan joh­da, mut­ta antaa mah­dol­lisu­u­den alati kiristyvän valvon­tay­hteiskun­nan aikaansaamiseen.

  Vaik­ka min­ua itseäni pän­nii monas­ti sil­loin kun sat­un ole­maan autol­la liik­keel­lä ja joku ajaa ohi, täysin yhtei­sistä pelisään­nöistä (liiken­nesään­nöt!) piit­taa­mat­ta, niin silti tuo jär­jestelmä monine mah­dol­lisuuksi­neen, suun­taan jos toiseenkin, melkois­es­ti arveluttaa.

 142. Osmo Soin­in­vaara:
  Voisin lyödä bve­toa, että 30 vuo­den päästä autois­sa on mekanis­mi, joka estää ylinopeut­ta ajamisen.

  30 vuo­den päästä autot hoita­vat ajamisen itse ja mak­siminopeus määrit­tyy tilanteen mukaan — nopeusra­joituk­sia tarvi­taan ihmiskul­jet­ta­jia varten.

 143. Osmo Soin­in­vaara:
  Oletko ajatel­lut lainkaan sitä, että jos olisi tieto siitä, kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta, voitaisi­in sako­tus kohdis­taa vain niihin, jot­ka tekevät sitä ali­no­maa ja paljon. Nyt on vähän arpa­peliä, ketä sakote­taan. Peni kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys ja suuret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä.

  Kiin­nos­tavaa, että tämä ylinopeus on se liiken­ner­ikko­mus, joka tässä on nous­sut keskeisek­si sank­tioin­nin kohteek­si. Onnet­to­muusti­las­toi­hin tutus­tu­mi­nen pal­jas­taisi, että pienehkö­jen ylonopeuk­sien osu­us onnet­to­muuk­sien syynä on vähäi­nen. Kuole­maan johtaneis­sa onnet­to­muuk­sis­sa selvästi merkit­tävämpiä tek­i­jöitä ovat esimerkik­si törkeä rat­ti­juop­pous, itse­murhat, nukah­t­a­mi­nen, tolkut­tomat ylinopeudet jne. Olisiko­han syynä se, että nopeuk­sia on niin help­po valvoa ja niiden valvon­taan tarkoitet­tu­jen lait­tei­den kaup­paami­nen on niin kan­nat­tavaa liiketoimintaa.

  1. Pien­ten ylinopeuk­sien ris­ki onnet­to­muuk­si­in on tutkit­tu ja se ei ole aivan vähäi­nen. Nyt en jak­sa etsiä tutkimus­tu­lok­sia. Ylinopeudet ovat voimakkaasti ylkiedutet­tuina kuolonkolareissa.

 144. Osmo Soin­in­vaara:
  Mon­tako min­u­ut­tia talvinopeusrahjoi­tus­ta purkaminen… 

  Niin paljon, että tut­tu inssi joutuu veloit­ta­maan Itä-Suomen van­hus­ten­hoitoloi­hin tehdy­istä tur­val­lisu­us­paran­nuk­sista muis­taak­seni ton­nin enem­män talvel­la kuin kesäl­lä! Tämä tun­tuu uno­htu­van joil­takin, että kaikille näille “hyville” asioille on hintalappu. 

  Jos muis­tan oikein uutisen brit­tien nopeusra­joi­tusten nos­tos­ta, niin 10 mph nos­tol­la on 3% vaiku­tus BKT:hen (luku oli joka tapauk­ses­sa suuri). Toimi­va hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta vaatii mak­sa­jansa. Kos­ka olen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan kan­nat­ta­ja, en voi hyväksyä esimerkik­si talvinopeusra­joi­tusten kaltaisia leikkauk­sia talouteen.

  Mut­ta Osmon vas­tauk­ses­ta ymmärsin, ettei nopeusra­joi­tuskeskustelus­sa ole ollut pätkääkään kiinos­tus­ta selvit­tää niiden vaiku­tuk­sia. 😀 Tätä olen epäil­lytkin. “Asiantun­ti­jana” käytetään var­maan Liikenneturhaa?

  1. Niin paljon, että tut­tu inssi joutuu veloit­ta­maan Itä-Suomen van­hus­ten­hoitoloi­hin tehdy­istä tur­val­lisu­us­paran­nuk­sista muis­taak­seni ton­nin enem­män talvel­la kuin kesäl­lä! Tämä tun­tuu uno­htu­van joil­takin, että kaikille näille “hyville” asioille on hintalappu. 

   Kalle, ota tasku­lask­i­un ja laske. Huo­maat, että väit­teesi on silkkaa roskaa. Jos nopeusra­joi­tus on 80 km/h sen sijaan että se olisi 100 km/h, aikaero on mak­simis­saan 9 sekuntia/kilometri eli 15 minuuttia/100 km. Tun­nin eroon tarvi­taan 400 kilo­metrin ajo. Mikä on tutun inssin tuntilaskutus?

 145. Osmo, sin­ul­la on eri­no­maisia jut­tu­ja ja todel­la hieno­ja aloituk­sia, arvostan niitä todel­la paljon? Arvostan myös avoim­muut­tasi ja eri­tyis­es­ti sitä asen­net­ta, jol­la asioi­hin paneudut. Esimerkil­listä. Olisi­pa sin­un­laisia enem­män yhteisiä asioi­ta hoitamassa.

  Mut­ta … ethän vain nyt ole epähuomios­sa jäänyt luuppiin.

  “jos mitään vaaraa ei ole.”
  Sumu on esim vaarati­lanne, jol­loin 30 km/h tun­nis­sa saat­taa olla liikaa. Jos­sakin kohtaa pitää luot­taa ihmis­ten arviointikykyyn.

  Palataanko otsikon aiheeseen, vai onko­han tämä jo kaluttu.

 146. Mielestäni on erikoista perustel­la kansalais­ten lisäseu­ran­taa sil­lä, että heitä muutenkin voidaan seu­ra­ta jo melko tarkasti. Perusteletko tämän jäl­keen jotain uut­ta seu­ran­taa sil­lä, että autoasikin seu­rataan? Mihin raja vedetään?

  “En ker­takaikkises­ti osaa nähdä tässä tieto­suo­jaon­gel­maa, joka ei olisi ratkaistavis­sa.” Luot­ta­mus pitää ansai­ta. Min­ul­la ei ole minkään­laista luot­ta­mus­ta siihen, että tätä ongel­maa edes halut­taisi­in ratkaista. Itse asi­as­sa ole­tan, että jatkos­sa jär­jestelmän kus­tan­nuk­set sekä val­ti­olle että kansalaisille nou­se­vat suurem­mak­si huole­nai­heek­si, ja tieto­suo­jaon­gelmien ratkaisem­i­nen mak­saa rahaa.

 147. Osmo Soin­in­vaara: Juho. Jokaisel­la auton­o­mis­ta­jal­la on täysi vapaus asen­taa seu­ran­ta­laite omaan autoon­sa niin, että voi aina nähdä mis­sä auto sijait­see. Sel­l­ainen laite ei mak­sa juuri mitään ja ker­talu­on­tois­es­ti tuo­hon voi käyt­tää vaik­ka omaa kän­nykkään­sä. Ainakin City­Car­Clu­bin autois­sa täl­lainen laite ymmärtääk­seni onkin. Toisen autoon sel­l­aista ei tietenkään saa asentaa.

  Niin, se ero on siinä, että yhtä laitet­ta on pakko pitää pääl­lä, ja toisen saa ottaa pois (eikä polisoiden väli­nen vakoilu ole ole­tusavoinen asioiden tila nor­maalis­sa avioliitossa).

  Psykol­o­gis­es­ti ero voi olla seu­raamista vieras­taville ihmisille merkit­tävä. Myös lap­pi­laisia voi häir­itä aja­tus, että hei­dän pitää kus­tan­taa autoon­sa seu­ran­ta­laite ja pitää sitä pääl­lä aina, jot­ta Helsingis­sä saadaan ohjail­tua ruuhkia.

 148. Osmo Soin­in­vaara: Eikö MITÄÄN vaaraa. Hirvi?
  Jos ajat autol­la 80 km/h ja seinä nousee vas­taan niin, että ehdit pysähtyä juuri ennen. Jos nopeutesi olisikin 90 km/h, tör­mäist tietysti seinään, etkä edes ihan pienel­lä nopeudel­la: 41 km/h.

  Teil­lä ei ole automaat­tis­es­ti tietyn matkan päästä autos­ta yllät­täen pystyn nou­se­via seiniä.

  Hirviä teil­lä toki käytän­nössä on, mut­ta mis­tä ne sit­ten osaa­vat aina tul­la auton eteen juuri siinä kohdas­sa jos­ta kahdek­sas­sakymp­is­sä ehtii jarruttaa…?

  Liikenne ja sen tilanteet on tilas­toitavis­sa ja mallinnet­tavis­sa teo­reet­tisel­la tasol­la ja onnet­to­muuk­sista on sitä kaut­ta var­maan aina opit­tavis­sa jotain. Todel­lisu­udessa onnet­to­muus on aina usei­den huono­jen sat­tumusten summa. 

  Täl­lä het­kel­lä Suomen tieli­iken­teen tuhoisin yksit­täi­nen onnet­to­muustyyp­pin on ilman teknistä seli­tys­tä suo­ral­la tiel­lä hyvis­sä olo­suhteis­sa tapah­tu­va henkilöau­ton nokkako­lari raskaan ajoneu­von kanssa. Sen kun saisi estet­tyä, siivou­tu­isi­vat tilastotkin…

 149. Sakke:
  min­ua itseäni pän­nii monas­ti sil­loin kun sat­un ole­maan autol­la liik­keel­lä ja joku ajaa ohi 

  Min­ua taas ei hait­taa jos joku ajaa ohi. Sil­lä jol­lain on jostain syys­tä enem­män kiire kuin min­ul­la ja ohi ajet­tuaan (toiv­ot­tavasti) katoaa mutkaista tietä horisonttiin. 

  Enem­män min­ua hait­taa jos joku ei aja ohi ja pysyt­telee lähi­etäisyy­del­lä takana vaik­ka antaisin hyvis­sä ohi­tu­s­paikois­sa tietä jopa pienta­reelle asti. Helpot­taa muun liiken­teen seu­raamista ja ennakoimista jos ne huomio­ta vaa­ti­vat asi­at ovat selkeästi yhdessä suun­nas­sa eli edessä päin.

 150. Osmo Soin­in­vaara:

  Voisin lyödä bve­toa, että 30 vuo­den päästä autois­sa on mekanis­mi, joka estää ylinopeut­ta ajamisen.

  Ja kaik­ki asu­vat vapaae­htois­es­ti metrop­o­lis­sa ja istu­vat vapaae­htois­es­ti matalil­la tuoleil­la tur­vakypärät päässä ajatellen vapaae­htois­es­ti osmon hyväksymiä ajatuk­sia päät punaisi­na tiedostaen. Vapaae­htois­es­ti tietenkin.

  Koit­takaa nyt taju­ta, että lib­er­aalia on lyötävä joka päivä.

  Kol­menkymme­nen vuo­den päästä tämä hol­houshel­vetti hyv­in­voin­ti­val­tio onnek­si on täysin rom­ah­tanut, eikä kukaan nipota siitä ajaako joku sataa jol­lain tienpätkällä.

 151. “Romu”-bensa-auto n. v. 2000 mallia kulut­taa 4,6..4,9 l/100km (mit­tasin itse), jol­la päi­hit­tää useim­mat moder­nit 2010‑l. hybridit. 

  Käytin ver­tailu­un HS testiä, joka osoit­ti tod. kulu­tuk­set. Tehtaiden+myyjien infot vale­hteleee kym­meniä % alakant­ti­in tod. kulutuksen.
  Tässä toinen ongel­ma, kun vero­tuk­sen poh­jana on tehtaiden val­heel­liset infot.

 152. Alma-Medi­an mielipi­deky­se­lyn mukaan enem­mistö suo­ma­lai­sista vas­tus­taa Ollilan työryh­män esit­tämää kilo­metriveroa. Allekir­joitin eilen asi­aa koske­van kansalaisa­loit­teen. Eilen kan­nat­ta­jia oli 9400. Nyt kan­nat­ta­jia on jo 13000. Tässä aloit­teessa vas­tuste­taan asi­aa yksi­ty­isyy­den suo­jan takia. Työryh­män mukaan ehdote­tus­ta jär­jestelmästä koi­tu­isi noin 300 miljoo­nan euron perus­tamiskus­tan­nuk­set ja 130 miljoo­nan euron vuosit­taiset ylläpi­tokus­tan­nuk­set. Jokainen tietää, että kaikkien suurten tieto­jär­jestelmien kus­tan­nuk­set ovat moninker­tais­tuneet alku­peräi­sistä arvioista. Tiede­tään myös se, että tieto­jär­jestelmien elinkaaret ovat lyhy­itä ja lait­teet van­henevat muu­tamis­sa vuo­sis­sa. Auton elinkaaren aikana joudut­taisi­in lait­teet vai­h­ta­maan ja ohjelmis­tot päivit­tämään use­am­man ker­ran. Tässä on kyse mil­jardilu­okan puhal­luk­ses­ta uuteen byrokra­ti­aan ja pääasi­as­sa ulko­maisille ict-fir­moille. Mitään lisäar­voa täl­lä ei saataisi.

  EU:n maat­alous­tukien jako on ver­rat­tavis­sa nyt esitet­tyyn autoveron per­im­iseen. Mitä mieltä on siinä, että Euroopan jokainen nau­ta, sika ja lam­mas on monel­la kor­vamerkil­lä Brys­selin tieto­jär­jestelmis­sä. Samoin jokainen pel­totilkku on EU:n rek­istereis­sä ja niiden valvon­taan on kehitet­ty satel­li­it­ti­jär­jestelmä. Tarkas­ta­jat kiertävät lau­moit­tain tutki­mas­sa eläin­ten kor­vamerkke­jä ja mit­taa­mas­sa pel­tolohko­ja. Vil­jeli­jöi­den työa­jas­ta huo­mat­ta­va osa menee lomakepino­jen täyt­tämiseen. Maat­aloustuet voitaisi­in jakaa kuten aiem­min tehti­in mei­je­rien, teuras­ta­moiden ja vil­jaa ostavien keskus­li­ikkei­den kaut­ta tuot­tei­den osto­hin­nois­sa. Byrokra­t­ian ja valvot­tavien määrä putoaisi muu­ta­maan promilleen ja valvon­ta olisi tehokasta.

  Samat poli­itikot ja virkamiehet, jot­ka ovat vuosikym­meniä olleet vaa­ti­mas­sa hallinnol­ta tehokku­ut­ta, kehit­televät mitä mielet­tömäm­pää uut­ta byrokra­ti­aa. Mik­si suo­ma­lais­ten täy­tyy kaikissa asiois­sa olla ensim­mäis­inä mak­sum­iehinä. Tele­vi­sion dig­i­tal­isoin­nis­sa kävi samoin. Kaik­ki pakotet­ti­in Euroopan ensim­mäis­ten joukos­sa osta­maan digi­bok­sit. Nyt bok­se­ja ei tarvi­ta kun se tekni­ik­ka on inte­groitu tele­vi­sioon ja uusia taulutele­vi­sioi­ta saa halvem­mal­la kuin muu­ta­ma vuosi sit­ten myyti­in tal­len­tavia digi­bok­se­ja. Tal­len­tavaa digi­bok­sia en ole tarvin­nut enää aikoi­hin, sil­lä ohjel­mat ovat vai­vat­tomam­min kat­seltavis­sa mm. Yle-areenas­ta. Teräväpi­ir­totekni­ikkaan siir­ryt­täessä ostate­taan ihmisil­lä taas uudet televisiot.

 153. Täy­tyy kyl­lä myön­tää, että sym­pa­ti­soin Soin­in­vaaraa tässä. Kaiken taustal­la pitäisi olla taloudelli­nen tehokku­us. Teistä pitäisi kuitenkin mak­saa se, joka niitä käyt­tää. Henkilö, joka ostaa auton ja ajaa sil­lä 5tkm vrt. 30tkm ei pitäisi mak­saa samaa määrää autoveroa mikä tapah­tuu nykyisel­lä järjestelmällä.

  Taustal­la on sig­naloin­ti ja poli­ti­ik­ka. Eräät ryh­mät ovat jo päät­täneet, että tämä GPS-jut­tu on saatanas­ta, kos­ka sitä vas­taan voi rak­en­taa kätevän nar­rati­ivin (tämä Karlssonin pilapi­ir­ros on vain yksi esimerk­ki tästä), ja kerätä paljon kan­nat­ta­jia. Moral­isoin­nin ja nar­rati­ivin käyt­tämi­nen on hal­pa temp­pu. Kun täl­lainen nar­rati­ivi on raken­net­tu, olisi imago­tap­pio myön­tää että ihan ok tämä idea on.

  Se kuin­ka paljon val­tio saa valvoa jne. on tiet­ty arvokysymys, ja kri­ti­ik­ki tästä suun­nas­ta on ihan asial­las­ta, mut­ta kuten Osmo sanoi, meitä voi jo nyt seu­ra­ta hyvin monel­la eri taval­la emmekä me siitä paljoa väl­itä (ainakaan rahal­lis­es­ti). Parem­pi kysymys on, olisiko tämän julkisen jär­jestelmän tieto­tur­va tarpeek­si hyvä ja mitkä ovat väärinkäytön riskit.

  Osa kri­iti­ik­istä tulee var­maan siltä porukalta, joka ajaa jatku­vasti ylinopeut­ta, ja täl­lainen jär­jestelmä on uhka heille. Epäilen, että nopeusra­joituk­set ovat jos­sain määrin moraa­likur­mo­tus­ta eivätkä perustel­tu tehokku­udel­la, mut­ta jätän tämän kysymyk­sen avoimek­si kos­ka en ole lukenut tutkimus­ta aiheesta. Yksi ratkaisu on antaa lupa ajaa nopeam­paa ajo­his­to­ri­an perus­teel­la. Jos riskit kas­vaa, myös auto­vaku­u­tuk­sen hin­ta kasvaa.

  Tässäpä simp­peli ratkaisu: ne, jot­ka eivät halua GPS-paikan­nus­ta mak­sa­vat jonkun könt­tä­sum­man autoveroa vuodessa enem­män. Voitte sit­ten päät­tää arvostat­teko enem­män rahaa vai kallista yksi­ty­isyyt­tänne. Epäilen, että suurin osa kansas­ta val­it­see ensim­mäisen Pol­i­tics isn’t about pol­i­cy.

  Imo. tämä kyl­lä saa aivan liikaa pal­sta­ti­laa ver­ratu­na suurem­pi­in tehokkuusongelmiin.

 154. Osmo Soin­in­vaara:
  Evert
  Alamme tul­la asian ytimeen. Pelkäät, että kilo­metrivero pakog­taisi sin­ut nou­dat­ta­maan tieli­iken­nelakia. Siitä siis kenkä puristaa.

  Tule­vaisu­udessa mei­hin voidaan asen­taa implant­teina kaiken­laisia anture­i­ta ja mui­ta aparaat­te­ja. Esim. kul­makar­vo­jen väli­in ruu­vat­ta­vat tule­vaisu­u­den google­l­a­sit oli­si­vat var­maan monin ver­roin käteväm­mät kuin nykyiset sankaviritelmät.

  Täl­laiset jär­jestelmät voisi­vat myös antaa ennen­näkemät­tömät mah­dol­lisu­udet kansalais­ten, varsinkin heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien, tur­val­lisu­u­den paran­tamiseen. Kerät­ty sen­sori­da­ta voitaisi­in syöt­tää suo­raan jokaisen henkilöko­htaiseen vir­tu­aaliseen kansalais­palveli­jaan, joka on tuol­loin kor­van­nut pelkkänä tieto­varas­tona toim­i­neen kansalaistilin.

  Kansalais­palveli­ja voisi päätel­lä mil­loin kansalainen on syyl­listymässä mah­dol­lisi­in rikok­si­in ja ohja­ta implan­tit anta­maan kivu­lias tai tarpeen mukaan jopa lamaut­ta­va sähköisku. Ajatelka­a­pa kaikkia pieniä lap­sia tai avut­to­mia vaimo­ja, jot­ka tätä kaut­ta pelas­tu­isi­vat mitä kam­mot­tavim­mil­ta väki­val­lanteoil­ta. Myös ojen­netun kansalaisen tulisi olla kiitolli­nen jär­jestelmälle — onhan se saat­tanut pelas­taa hänet suurelta häpeältä ja rikoisoikeudel­lisil­ta seurauksilta.

  Tarvit­taes­sa, esim. jos teko on eden­nut vaka­van aiko­muk­sen asteelle ja kansalainen on kaikkien tur­val­lisu­u­den vuok­si lamaute­tu, niin vir­tu­aa­li­nen kansalais­palveli­ja voi ohja­ta lähim­män robot­tipoli­isi­in nouta­maan kansalaisen ja kul­jet­ta­maan hänet automaat­ti­au­tol­la neu­rop­syykkiseen uudelleenohjelmointiin.

  Kuka täl­laista jär­jestelmää vas­tus­taa, pelkää sitä, että se pakot­taisi hänet nou­dat­ta­maan lakia — ja siten hän­tä voidaan hyvin pitää poten­ti­aalise­na vai­mon­hakkaa­jana ja ped­ofi­il­inä. “Siitä siis kenkä puris­taa”, kuten varhaiset kansalais­ten automaat­tisen suo­jelun pio­neer­it aikoinaan sanoivat.

 155. Taas on mon­taa uut­ta kom­ment­tia sit­ten edel­lisen viestini.

  Sinä aikana Osmo on ehtinytkin jo
  — hyväksymään sen, että lak­isääteisenä asen­net­tavaa laitet­ta tul­laa käyt­tämään mm. puoli­son ja las­ten kyttäämiseen
  — hyväksymään sen, että laitet­ta käytetään ylinopeussakko­jen jakamiseen ja
  — (jot­ta edelli­nen voi olla edes mah­dol­lista) halti­javas­tu­un joka tekee auton omis­ta­jas­ta default kuskin ilman syyt­tävän osa­puolen todistustaakkaa.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Tähän asti on val­i­tyet­tu, että Suomes­sa on kovin van­ha autokan­ta ja nyt kun esitetään toimia, jol­la uuden auton han­kkimi­nen tulee halvem­mak­si ja van­hal­la romu­jl­la ajami­nen kalli­im­mak­si, tätäkään ei saa tehdä, kos­ka se olisi epoäsosiaalista. 

  Mon­et ovat valit­ta­neet nykyjär­jestelmää vas­taan. Joidenkin val­i­tus vaan ylit­tää uutiskyn­nek­sen helpom­min kuin tois­t­en. Ne valit­ta­jat jot­ka ovat päässeet näkyvi­in ovat juurikin ylem­pi keskilu­ok­ka, joka vai­h­taa autoaan parin vuo­den välein (ja aina tehda­su­u­teen) sekä automaa­han­tuo­jat joiden asi­akkai­ta ylem­pi keskilu­ok­ka on. Olen itsekin ihme­tel­lyt mik­si hei­dän äänen­sä päästetään ain­oana kri­it­tise­na äänenä näkyvi­in medi­as­sa, kun moni muukin autoil­i­jaryh­mä on ahdin­gos­sa… ja ylem­män keskilu­okan “ahdinkoa” ei oikein oikeak­si ahdin­gok­si voi kut­suakaan. Vai­h­taa vaan auton 4 vuo­den välein 2 sijas­ta ja siinähän se.

  Yksi (suh­teel­lis­es­ti) enem­pi sor­ret­tu ryh­mä on ollut mm. har­rasteau­toil­i­jat, eli ne, jot­ka aja­vat museoikäisel­lä autol­la, joi­ta ei ole hyväksytet­ty muse­o­rek­isteri­in ruot­sia puhu­vis­sa aatelisker­hois­sa. Sil­lä sar­al­la yhteen aikaan puhut­ti­in mm. isku­tilavu­u­teen sidos­tus­ta ajoneu­voveros­ta ja “Sak­san mallista” jos­sa omis­tusvero kilo­me­trei­hin riip­pumat­ta (myös kesäau­toil­ta) olisi voin­ut olla 8‑litraiselta jenkki­rau­dal­ta paria tuhat­ta euroa vaik­ka autol­la ajet­taisin . Ne fan­tasi­at onnek­si jäi toteu­tu­mat­ta ja ajoneu­voveronkin saa pääosin takaisin “tilapäisel­lä rek­ister­istä pois­tol­la” (ent. “seison­ta”). Koko “tilapäi­nen rek­ister­istä pois­to­han” oli vaaras­sa jäädä täysin saa­mat­ta, vaik­ka “seison­nas­ta” luop­umis­es­ta olikin tehty jo päätös. Puhut­ti­in, että “seison­ta pois, ja rek­ister­istä pois vain romu­tus­todis­tuk­sel­la”. Parku­mi­nen auto­har­ras­ta­japi­ireis­sä oli suun­na­ton, mut­ta media p*skat hais­tat­ti, kun takana ei ollut maa­han­tuo­jayrit­täjiä ja mainosrahoittajia.

  Muutenkin viit­taus “Sak­san malli­in” oli epäre­helli­nen, kos­ka tahot jot­ka tah­toi jenkki­rau­doille parin ton­nin vuo­tuiset verot parin sadan kilo­metrin ajo­suorit­teestakin jät­tivät “mallis­tansa” mainit­se­mat­ta sen, että Sak­sas­sa ei edel­lytetä muse­o­rek­isteröin­tiä vaan har­rasteau­tot ovat har­rasteau­to­ja sellaisenaan.

  Mitä tämä liit­tyy koko asi­aan? No siten, että ei nämä jutut nous­sut uutiskyn­nyk­sen yli, toisin kuin automaa­han­tuo­jayri­tys­ten etu­jär­jestö­jen huo­let tekevät tois­tu­vasti. Ja sinä käytät medi­an filt­terin läpi päästet­tyä sanomaa viit­teenä siitä mis­tä kansalaiset itkee. Se medi­an sanoma ei nyt vaan vas­taa autoil­e­van kansan yht­enäistä ääntä.

  Enkä väitä autoil­e­val­la kansal­la ole­vankaan yht­enäistä ään­tä. Ylem­pi keskilu­ok­ka on toden­näköis­es­ti autoveron pois­tamisen puolel­la ja he tah­to­vat autoveron pois kaik­il­ta autoil­ta, ei ain­oas­taan sähköau­toil­ta. Pidän surkutelta­vana että poli­it­tista val­taa pitävät kuvit­tel­e­vat tietävän­sä jostakin asi­as­ta kansalais­mielip­i­teen tai fak­tat luke­mal­la Hesaria.

 156. Simo:
  Minus­ta tässä keskustelus­sa tulisi erot­taa kolme eril­listä asi­aa, jot­ka väk­isin näyt­tävät sotkeu­tu­van ihmis­ten mielissä:

  1. halu­taanko vero­ja kerätä km ‑poh­jaisel­la mallil­la henkilöautoliikenteltä
  2. miten ohjataan mah­dol­lista ruuhkali­iken­net­tä – tarvi­taanko ruuhkamaksu
  3. halu­taanko edelleen heiken­tää Perus­tus­lain 10 pykälän mukaista yksi­ty­isyy­den suojaa

  Käsit­tääk­seni tämä ketju käsit­telee vain kohtaa 3. 

  Omat mielip­i­teeni olisi
  1. polt­toain­evero on melko pitkälti kilo­metripe­rusteinen. Itse asi­as­sa siinä on ruuhkavero sisään­raken­net­tuna, kos­ka ruuhkas­sa seistessä polt­toainet­ta palaa enem­pi kilo­metriä kohden (ellei autossa ole start/stop-tekni­ikkaa tai ellei sam­mu­ta moot­to­ria itse). Polt­toain­everoa tulisi minus­ta korot­taa nykyis­es­tä. Se on paras ympäristövero kos­ka se on ain­ut vero­tus, joka käyt­tää todel­lista kulu­tus­ta eikä viral­lista kulu­tus­ta. Viral­liset kulu­tuk­set ovat tehtaan ilmoit­tamia ja usein epäre­al­is­tisia. Polt­toain­evero rohkaisee hark­it­se­maansa ajo­tarpeen lisäk­si myös ajo­ta­paansa eli taloudel­lisen ajo­ta­van peri­aat­tei­ta. Se on ylivoimais­es­ti paras ympäristöpe­rusteinen autoilun verottamistapa.

  2. ruuhka­mak­sua en lähtisi per­imään enem­pää kuin mitä “ruuhka­mak­sua” sisältöö ben­saveroon sen kaut­ta, että kulu­tus kas­vaa ruuhkas­sa. Har­va halu­aa istua ruuhkas­sa, ainakaan kul­jet­ta­jan penkil­lä. Kun ihmiset val­it­se­vat kuitenkin ruuhkas­sa istu­misen yli vai­h­toe­hto­jen, on syytä miet­tiä toi­vatko vai­h­toe­hdot siedet­tävästi. Kor­jatkaa toim­i­ma­ton julki­nen liikenne! Älkää raipatko valmi­ik­si kär­sivää ihmistä, joka ei ole syypää ongelmiin.

  3. tästä onkin jo keskustel­tu ja kan­tani on yksikäsit­teinen, että en halua valvon­tay­hteiskun­taa. Se, että ihmi­nen tulee nyky-yhteiskun­nas­sa muutenkin valvo­tuk­si bonus-kort­tien­sa, pankkiko­rt­tien­sa ja kän­nykkän­sä käytön kaut­ta ei tarkoi­ta, että hyväksyn lisää valvon­taa. Kaik­ista vähiten hyväksyn sitä sel­l­aisen vero­tuk­sen toteut­tamisek­si, joka olisi parem­pi toteut­taa täysin ilman kilo­metripe­rustet­ta toteu­tuneen kulu­tuk­sen kaut­ta (lasken­nal­lisen kulu­tuk­sen sijaan).

  Oma numeron­sa sit­ten vielä on tuo autovero eli pitääkö se ajaa alas uud­is­tuk­ses­sa. Tämä lisää painei­ta korot­taa merkit­tävästi kilo­metriko­htaista vero­tus­ta (tapah­tui se sit­ten ben­san tai satel­li­itin mukaan). Itse pitäy­ty­isin mielum­min maltil­lises­sa kilo­metriko­htaises­sa vero­tuk­sen korot­tamises­sa siten, että vuo­tu­inen ajoneu­vovero siir­retään ben­saveroon. Jos autovero jätetään käyt­töön, koro­tu­s­paine ben­san vero­tuk­seen pysyy jok­seenkin siedet­tävässä suu­ru­udessa eikä ben­san hin­takaan olisi yli kah­ta euroa litral­ta ainakaan ennen kuin tuo raakaöljyn hin­ta alkaa uudelleen kivuta.

  Die­selverokin pitäisi pois­taa. Sille ei ole ympäristöpe­rustet­ta. Lisätään dieselpolt­toaineen veroa kat­ta­maan vuo­tu­inen vero­tus. Annetaan ammat­tili­iken­teelle sit­ten tarpeen mukaan vapau­tus tuos­ta veros­ta jos on tarpeen, kos­ka ammat­tili­iken­teen puolel­la on oikeasti vaaras­sa menet­tää työ­paikat mm. venäläisille, jot­ka tankkaa­vat rajan toisel­la puolel­la. Tai asete­taan säädös, että Venäjän puolelta tule­vien rekko­jen tankit ovat olta­va läh­es tyhjiä, jot­ta joutu­vat tankkaa­maan pian Suomen puolelle saavut­tuaan ja mak­samaan samat litrahin­nat kuin koti­maiset ja koti­maan rajo­jen sisäl­lä yksi­no­maan toimi­vat kuljetusyrittäjät.

 157. Osmo Soin­in­vaara:
  Tähän asti on val­i­tyet­tu, että Suomes­sa on kovin van­ha autokan­ta ja nyt kun esitetään toimia, jol­la uuden auton han­kkimi­nen tulee halvem­mak­si ja van­hal­la romu­jl­la ajami­nen kalli­im­mak­si, tätäkään ei saa tehdä, kos­ka se olisi epoäsosiaalista.
  Voisin lyödä bve­toa, että 30 vuo­den päästä autois­sa on mekanis­mi, joka estää ylinopeut­ta ajamisen.

  USA on autoilun ja auto­te­ol­lisu­u­den luvat­tu maa

  Mut­ta silti auto­jen kes­ki-ikä on samaa luokkaa kuin Suomes­sa eli 11,4 vuotta

  http://www.autonews.com/article/20130806/RETAIL/130809922/#axzz2o8uA0CO1

  Tuo km-vero on pien­i­t­u­loiselle ran­gais­tusvero, sil­lä autoveron pois­to suosii rikkai­ta, kun kalli­it uudet autot halpenevat kym­meniä tuhansia

  Sen sijaan käyt­tö kallis­tuu ja se rokot­taa pienituloista.

  Kun pien­i­t­u­loiset asu­vat syr­jässä, jos­sa ei ole julk­ista liiken­net­tä tai se on heikkoa niin käytän­nössä syn­tyy entistä korkeampi työl­listymisen kynnys

  Käytän­nössä

 158. Turhaan tässä pul­likoidaan. Isoveli tulee tekni­ikan kehit­tyessä otta­maan yliot­teen. Autoi­hin tulee tietokoneet jot­ka alka­vat valvo­maan meitä.

  Ja raha tulee tässäkin ohjaa­maan. Auto joka itse lähet­tää sakko­la­put kuskille on se kaikkein kus­tan­nuste­hokkain ratkaisu.

 159. Minus­ta Pauli Sumasen kom­ment­ti toisen vihertäjän (Han­nu Oskala) blogikir­joituk­seen omaa myös lukemisen avoisia pointteja:
  http://hannuoskala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156853-auto-ei-ole-yksilö#comment-2447737

  Oskalan blogikir­joituk­sen asi­a­sisäl­löstä en voi sanoa samaa. Se kun puut­tuu teknisyyk­si­in ja näsävi­isas­telee niil­lä. Auto ei ehkä ole yksilö, mut­ta niin kauan kuin auto on pakko rek­isteröidä (eli kilo­metriveroa sekä rek­isteröin­tiä että kat­sas­tus­takin) ei voi tehdä “prepaid”-mentaliteetilla, se auto (eli “ei-yksilö”) kyl­lä väistämät­tä yhdis­tyy aina johonkin ihmisoikeuk­sia naut­ti­vaan ihmisyksilöön.

  Paras­ta antia vihreiltä tähän asi­aan tun­tuu todel­lakin ole­van saivartelu, mut­ta he eivät ole vielä edes onnis­tuneet vaku­ut­ta­maan koko uud­is­tuk­sen tarpeesta. “Mik­si ei?” tun­tuu ole­van merkit­tävin sanoma.

 160. Hyvää Joulua ja Onnel­lista Uut­ta vuotta !!!

  Nyt kun on taas vapaa kulke­maan niin häivyn jok­sikin aikaa ja kir­joit­te­len jos ehdin.

 161. Osmo Soin­in­vaara:
  Ylinopeudet ovat voimakkaasti ylkiedutet­tuina kuolonkolareissa. 

  Varsinkin sen yhden yleisen onnet­to­muustyypin kaut­ta jos­sa vas­ta kortin saanei­den poruk­ka ajaa tuu­natul­la takave­toko­rol­lal­la kän­nis­sä ilman tur­vavöitä ulos tieltä. 

  Jos­ta saadaan taas yksi yhdis­telmä jon­ka perus­teel­la voiaan per­iä korotet­tua veroa vaik­ka ajami­nen tapah­tu­isi maaseudulla.

 162. Osmo Soin­in­vaara: Eikö MITÄÄN vaaraa. Hirvi?
  Jos ajat autol­la 80 km/h ja seinä nousee vas­taan niin, että ehdit pysähtyä juuri ennen. Jos nopeutesi olisikin 90 km/h, tör­mäist tietysti seinään, etkä edes ihan pienel­lä nopeudel­la: 41 km/h. On siinä minus­ta jokin ero. 

  Niin tai mik­sei samantien 60 km/h? 40? 10? Olisi meinaan tur­val­lista. Todel­lisu­udessa­han hirviko­lar­it ovat yleen­sä sel­l­aisia, ettei siinä ehdi kissaa sanoa oli nopeus mikä tahansa.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Tähän asti on val­i­tyet­tu, että Suomes­sa on kovin van­ha autokan­ta ja nyt kun esitetään toimia, jol­la uuden auton han­kkimi­nen tulee halvem­mak­si ja van­hal­la romu­jl­la ajami­nen kalli­im­mak­si, tätäkään ei saa tehdä, kos­ka se olisi epoäsosiaalista. 

  “Nyt kun esitetään toimia”… ihan hyvän hyvyyt­tään tässä ollaan mah­dol­lis­ta­mas­sa kaikille suo­ma­laisille uuden auton han­k­in­ta halvem­mal­la. Vail­la minkään­laisia taka-ajatuk­sia ja ide­ol­o­gista rankaisu­men­tal­i­teet­tia (“ohjaa­vat verot”). Ja sit­ten heräsin.

  Kuten sanoin jo aiem­min, jos tämä ajamisen seu­ran­ta perus­tu­isi vapaae­htoisu­u­teen, ja vaik­ka siihen, että osoit­ta­mal­la aja­neen­sa ei-ruuhkaisil­la alueil­la 70% vuo­tu­i­sista kilo­me­treis­taan voisi hakea vas­taa­van suu­ruisen verovähen­nyk­sen, han­ke otet­taisi­in luul­tavasti riemus­ta kiljuen vas­taan. Mut­ta mik­sikähän se ei kel­paa? Kas kun sil­loin­han autosaatanalle ei voisi antaa piiskaa ja “ohja­ta” kansalaisia ala­maisia parem­paan elämään. Sekä tietenkin pistää samal­la hynät tasku­un “automaat­tisel­la liiken­teen­valvon­nal­la”, eli heti liiken­nemerkkien taakse asen­ne­tu­il­la peltipoli­i­seil­la ja GPS-seu­ran­ta­pe­rusteisel­la nopeu­den­valvon­nal­la, jon­ka poh­jal­ta voikin antaa sakko­ja “ali­no­maa ja paljon” ylinopeut­ta ajav­ille, mitä ikinä se tarkoit­taakaan. Tai mik­sei samantien aina ja kaikille, jos bud­jetis­sa on vähän vajet­ta. Mut­ta ns. jous­ta­va lain­säädön­tähän on tun­netusti paras­ta lain­säädän­töä, kuten kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­tamispykäläkin osoit­taa — kun­han vain syylli­nen on selvil­lä, on rikoskin tapahtunut.

  Viherinssi:
  Asi­aa voisi kuitenkin ajatel­la myös niin päin, että jos autossa on isovelipurk­ki mukana, se sama purk­ki voidaan kytkeä moot­tori­no­h­jauk­seen, jol­loin autol­la ei voi ajaa ylinopeut­ta. Tur­val­lisu­ussy­istä purk­ki voisi sal­lia poikkeusti­lanteis­sa het­kel­lisen ylinopeuden.

  Tämän jäl­keen kul­jet­ta­jal­ta läh­tee pois stres­si siitä, mikä nopeusra­joi­tus kul­loinkin taulus­sa oli. 

  Jät­täkää nyt her­ra­ju­mala ne autonne koti­in tai myykää pois jos jo nopeusra­joi­tusten seu­raami­nen aiheut­taa stres­siä. Noin vakavam­min ottaen tuol­lainen moot­tori­no­h­jauk­seen kytket­ty “purk­ki” vas­ta tur­valli­nen olisikin. Yhtä hyvin voisi ohit­tamisen kieltää kaikkial­la Suomes­sa, kos­ka tuon kanssa ohit­tamisen yrit­tämi­nenkin olisi käytän­nössä itse­murha. Puhu­mat­takaan siitä, että purk­ki saat­taisi yhtäkkiä olla sitä mieltä, että tässä kohtaa nopeusra­joi­tus on nol­la, tai lyödä hanat kokon­aan auki…

  Lau­ri Kumpu­lainen: On se kyl­lä kauhea­ta, kun pitäisi nou­dat­taa niinkin yksinker­taista asi­aa, kuin nopeusra­joi­tus­ta. Ei kykene. Ei pysty. Pitää kapinoi­da kuin kolmevuotias. 

  Jät­täisin suo­si­ol­la puhu­mat­ta kolmivuo­ti­as­ta, jos itsel­lä on vaikeuk­sia ymmärtää niinkin mon­imutkaisen asian kuin auton matkamit­tarin toim­intaa. Turha käyt­tää omaa järkeään, kun taulu ker­too miten kuu­luu ajaa. Suosit­te­len bus­sia tai junaa.

 163. MrrKAT:
  “Romu”-bensa-auto n. v. 2000 mallia kulut­taa 4,6..4,9 l/100km (mit­tasin itse), jol­la päi­hit­tää useim­mat moder­nit 2010‑l. hybridit. 

  Käytin ver­tailu­un HS testiä, joka osoit­ti tod. kulu­tuk­set. Tehtaiden+myyjien infot vale­hteleee kym­meniä % alakant­ti­in tod. kulutuksen.
  Tässä toinen ongel­ma, kun vero­tuk­sen poh­jana on tehtaiden val­heel­liset infot.

  On tuokin osa totu­ut­ta. Auto­jen kulu­tuk­sen lasku riip­puu paljon mihin sitä ver­taa. Vaik­ka luvuis­sa on valet­ta, olet­taisin kuitenkin kulu­tuk­sen ole­van jonk­in­moi­ses­sa laskus­sa, jos ymmärtää vali­ta auton­sa vaan oikein eikä ylim­i­toite­tusti. Nykyjär­jestelmä luot­taa kuitenkin liikaa auton­va­lmis­ta­ji­in. Paras olisi verot­taa ben­sas­sa niin sil­lä ei ole edes väliä onko luvut paikkansapitäviä (pait­si toki kulut­ta­jan­suo­jal­lise­na ongelmana).

  Itse olen päässyt v. 1967 mallia ole­val­la autol­la 5,6 litraa/100 km. Jos auto olisi romutet­tu 2 vuo­den välein nykypäivää asti, paljonko päästöjä olisi syn­tynyt tästä?

  Ari:
  Täy­tyy kyl­lä myön­tää, että sym­pa­ti­soin Soin­in­vaaraa tässä. Kaiken taustal­la pitäisi olla taloudelli­nen tehokku­us. Teistä pitäisi kuitenkin mak­saa se, joka niitä käyt­tää. Henkilö, joka ostaa auton ja ajaa sil­lä 5tkm vrt. 30tkm ei pitäisi mak­saa samaa määrää autoveroa mikä tapah­tuu nykyisel­lä järjestelmällä. 

  Itse olen vah­vasti eri mieltä. Hei­dän pitäisi mak­saa sama autovero. Jos ajat vähem­män, auton valmis­t­a­mi­nen tuot­taa tehtaal­la tasan yhtä paljon päästöjä. Ne jot­ka aja­vat vähän, tulisi ihan­neta­pauk­ses­sa ajaa käyte­ty­il­lä autoil­la, kos­ka on ekol­o­gisem­paa, että autot aje­taan sisään niiden toimes­ta, jot­ka aja­vat paljon.

  Mieti: meil­lä on auto, joka vie 7 litraa/100km ja toinen joka vie 5 litraa/100km. Mik­si antaisit taloudel­lisem­man auton sille, joka ajaa vähemmän?

  Elämme toki markki­na­t­aloudessa ja minäkään en keskustal­ib­er­al­isti­na kan­na­ta mitään myyn­tikiel­to­ja autoille, vaik­ka osta­ja ei osaisi perustel­la autolle tarvet­ta. Jos ihmi­nen halu­aa ostaa upou­u­den auton tal­li­in sei­so­maan käyt­tämät­tömänä — tehköön niin.

  Minä vaan sanon, että joka ostaa upou­u­den tuhan­nen kilon lähän met­al­lia pihaan ruos­tu­maan käyt­tämät­tömänä sietää mak­saa autovero ihan kokon­aisu­udessaan siitä luk­suk­ses­taan. Tätä luk­sus­ta ja ker­skaku­lu­tus­ta ei pidä mak­sat­taa van­hempi­en auto­jen omis­ta­jil­la, joiden autoista on aikanaan mak­set­tu täysimääräi­nen autovero! Ja ei: mikään siir­tymäkausi ei kom­pen­soi tätä epäsuhtaa.

 164. Osmo Soin­in­vaara:
  Pien­ten ylinopeuk­sien ris­ki onnet­to­muuk­si­in on tutkit­tu ja se ei ole aivan vähäi­nen. Nyt en jak­sa etsiä tutkimus­tu­lok­sia. Ylinopeudet ovat voimakkaasti ylkiedutet­tuina kuolonkolareissa.

  Tuo on kyl­lä ihan huuhaa väite. 😀 😀 😀 Ylinopeuk­sil­la on vaiku­tus­ta vain alle 40 km/h nopeuk­sis­sa. Maantienopeuk­sis­sa tilas­toista voi erot­taa vain päi­htyneenä ja väsyneenä ajon. HS livaut­ti pari vuot­ta sit­ten datan ulos julkisuuteen. 

  Se mitä tuo Liiken­neturha “asiantun­ti­japoruk­ka” vouhkaa, kan­nat­taa jät­tää ihan omaan arvoon­sa. Aiheut­taa lähin­nä vahinkoa, mitään järkevää ei oke tul­lut enää vuosiin.

  1. Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tutk­i­jalau­takun­tien kokoa­mat onnet­to­muudet. Niis­sä melkein aina jokin osa­puoli ajoi ylinopeut­ta. Vas­takkainen väite siitä, että korkei­den nopeuk­sian osu­us oli pieni johj­tui siitä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaikkien onnet­to­muudessa mukana ollei­den nopeudet.

 165. Osmo Soin­in­vaara: Kalle, ota tasku­lask­i­un ja laske. Huo­maat, että väit­teesi on silkkaa roskaa.… 

  En viitsinyt tarkas­taa numeroi­ta, mut­ta tuosta­han se tulee: ajo­mat­ka vaik­ka 600 km siivu ja viisi käyn­tiä työ­maal­la. Osmo, elämää on Kehä III:n ulkop­uolel­lakin. Yhteiskun­tamme ei kestä talvinopeusra­joi­tusten tapaista pelleilyä. 🙁

 166. Osmo Soin­in­vaara:
  Oletko ajatel­lut lainkaan sitä, että jos olisi tieto siitä, kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta, voitaisi­in sako­tus kohdis­taa vain niihin, jot­ka tekevät sitä ali­no­maa ja paljon. Nyt on vähän arpa­peliä, ketä sakote­taan. Peni kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys ja suuret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  Osmo,

  Ensin ehdotit yksi­ty­isyysongelmien ratkaisua sil­lä, että vira­nomaiset saa­vat jär­jestelmästä ain­oas­taan veron kokon­ais­määrän, ei mitään muu­ta. Vähän myöhem­min vih­jailet, että olisi muuten aika kätevää jos poli­isi saisi nopeustiedot ylinopeuk­sien valvon­taa varten. Kai ymmär­rät, että tämä tuhoaa luot­ta­muk­sen alku­peräiseen ehdotukseesi?

 167. whi­ic:

  …kyl­lä väistämät­tä yhdis­tyy aina johonkin ihmisoikeuk­sia naut­ti­vaan ihmisyksilöön.

  Paras­ta antia vihreiltä tähän asi­aan tun­tuu todel­lakin ole­van saivartelu, mut­ta he eivät ole vielä edes onnis­tuneet vaku­ut­ta­maan koko uud­is­tuk­sen tarpeesta. “Mik­si ei?” tun­tuu ole­van merkit­tävin sanoma. 

  Vihreät eivät ole homogeeni­nen ryh­mä. Kyl­lä meis­sä vihreis­sä on myös porukkaa joka on yksilönoikeuk­sien, tek­i­jänoikeuk­sien yms. kanssa täysin Effin takana. 

  Nyt on hyvä tilaisu­us palaut­taa mieleen Vihrei­den ruuhka­mak­sura­port­ti vuodelta 2010: Ruuhka­mak­su­jär­jestelmien yksityisyydensuoja
  Mar­raskuu 2010
  http://www.vihreat.fi/files/liitto/Ruuhkamaksuraportti.pdf. Se pätee myös tiemaksuihin.

 168. Ehkä Osmo ymmärtää jos kiteytetään hom­ma näin:

  Kuvitel­laan että vas­taa­va jär­jestelmä olisi saat aikaan jo 60 luvul­la ja val­las­sa olisi ollut varsin kiva hal­li­tus ja lait­teis­ton kerämiä tieto­ja olisi käytet­ty kuten nyt Osmo kaavailee.

  70 luvul­la suurim­mak­si puolueek­si olisi kuitenkin nous­sut uusi puolue, nimeltään vaikka­pa Perus Koti­maalaiset, jot­ka eivät pidä viher­hi­h­huleista yhtään, yhdessä parin apupuolueen kanssa he muut­ta­vat lakia siten että se sal­lii rikol­lisen toimin­nan / ‘yhteiskun­ta­rauhaa uhkaa­van ter­ror­i­toimin­nan’ ehkäisemisek­si seu­ran­nan laa­jen­tamisen siten että vira­nomaisil­la on pääsy ‘kaikki­in tarvit­tavi­in tietokan­toi­hin’ oman hark­in­tansa mukaan…

  Pieni poruk­ka her­mostuu kun pieni paik­ka nimeeltän­sä vaikka­pa Koi­järvi, on uhat­tuna ihmisen toimin­nan vuok­si, ryh­mä alkaa organ­isoi­da väkeä ja suun­nit­telee mie­lenosoi­tus­ta ko. Alueelle.

  SuPon hyvän tieduste­lu­toimin­nan vuok­si vira­nomaiset pystyvät estämään mie­lenosoituk­sen ennal­ta, kos­ka näkevät järkestelmästä liik­keen jäsen­ten siirt­tymisen alka­neen ja pysäyt­tävät tarkoil­la poli­isi­op­er­aa­tioil­la joukon yksi ker­ral­laan,. Koi­järvelle ei saavu kukaan, paikalle vaivaan­tunut medi­an edus­ta­ja torteaa ettei tai­da ympäristöasi­at ketään kiin­nos­taa ja pois­tuu koti­in kir­joit­ta­mat­ta jut­tua. Koi­järvi ei nouse ikinä kansan tietoisu­u­teen ja uno­hde­taan pikkuhiljaa. 

  Ja kaik­ki uno­hde­tun Koi­järvi-liik­keen jäsenet menivät kotei­hin­sa ja jatkoi­vat tieto­jen­sa luovut­tamista onnel­lise­na elämän­sä lop­pu­un asti, sen pitu­inen se.…

  1. S‑W
   Ha-ha. Et tai­da tietää, miten Koi­järvel­lä toimit­ti­in. Sinne ei men­ty salaa yön pimey­dessä naamioituneina vaan erit­täin julkises­ti tele­vi­siokameroidan seu­rates­sa. Poli­isil­la oli kyl­lä kaik­ki tieto siitä, mitä Koi­järvel­lä tehdää ja kuka teki. Julk­isu­us oli suuri osa toimin­nan strategiaa.

 169. Osmolle: Kir­joi­tat, että ylinopeudet ovat kuolonko­lareis­sa yliedustettuina.

  Julka­istut tilas­tot kuitenkin ker­to­vat ihan päinvastaista.

 170. On se aika karua, miten asen­nevam­maisia kuske­ja meil­lä on liiken­teessä. Eipä tähän muu­ta lisättävää.

 171. Kolmekym­men­tä vuot­ta van­ho­jen tilas­to­jen muis­telemisen sijas­ta kan­nat­taa lukea myös Moot­tori-lehdessä julka­istavia ihan tuor­e­i­ta onnet­to­muus­tutk­in­tara­port­te­ja. Kunkin onnet­to­muu­den yhtey­dessä esitetään myös (hie­man yli­malkaises­ti) mah­dol­liset kehi­tys­toimen­piteet jol­la vas­taa­va saataisi­in estet­tyä jatkossa. 

  Niis­sä on todel­lisia tapah­tu­mia ja todel­lisia ihmisiä nykypäivän oikeas­ta liiken­teestä. Kuten on tuol­la ulkonakin…

 172. Ollilan sys­teemiä on hypetet­ty kuin oltaisi­in kek­simässä jotain maail­mo­ja mullis­tavaa ja jos­ta Suo­mi voisi saa­da aivan uusia liikentoimintoja. 

  Laitakaa­pa Googleen haku­sanat GPS ja ajopäiväkir­ja tai Google Playn känykkäsovel­lushaku­un ajopäiväkir­ja tai dri­vers log.

  Ei tarvi­ta kuin alkolukon kaltainen liit­tymä, joka estää aja­mas­ta ilman ajopäiväkir­jalaitet­ta. Laite lukee puhe­limeen auton tiedot. Lisäk­si puhe­lin käyt­täisi kart­to­ja, jois­sa on hintaparametrit. 

  Näin syn­tyvän ajopäiväkir­jan tiedot pros­es­soitaisi­in verov­elvol­lisen päässä ja sal­dot toimitet­taisi­in verot­ta­jalle SUMMAARISENA tietona.

  Täl­lä taval­la yksi­tyiselämän piri­in kuu­lu­vat tiedot eivät jou­tu­isi isovel­jen käsiin.

 173. Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tutk­i­jalau­takun­tien kokoa­mat onnet­to­muudet. Niis­sä melkein aina jokin osa­puoli ajoi ylinopeut­ta. Vas­takkainen väite siitä, että korkei­den nopeuk­sian osu­us oli pieni johj­tui siitä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaikkien onnet­to­muudessa mukana ollei­den nopeudet. 

  Onko turhan suo­ravi­ivaista? Ilmeis­es­ti enem­män on kuitenkin sel­l­aisia onnet­to­muuk­sia, jois­sa ainakin toinen osa­puoli on ajanut alle sal­li­tun nopeuden.

  Tuleeko tästä vetää johtopäätös, että alle nopeusra­joituk­sen ajami­nen lisää onnettomuuksia?

  Tilan­neko­htainen nopeus ratkaisee. Väitän, että tyhjäl­lä suo­ral­la tiel­lä ajet­tu pieni ylinopeus ei lisää merkit­tävästi onnet­to­muuk­sien määrää. 

  Sen sijaan huonos­sa kelis­sä ja ruuhkali­iken­teessä selvästi nopeusra­jois­tuk­sen alle ajami­nen lisää merkit­tävästi onnet­to­muuk­sia. Por­voon ja Lah­den moot­toriteil­lä muu­ta­ma vuosi sit­ten tapah­tuneet sato­jen auto­jen ketjuko­lar­it joh­tu­i­v­at juuri siitä, että edel­lä ole­va oli hiljen­tänyt nopeu­den läh­es nol­li­in. Sat­u­in itse aja­maan n. puoli tun­tia ennen tuos­sa lumipyryssä ja per­ille päästyäni totesin, että koh­ta rytisee. Niin kävi. Nopeu­den säätämi­nen kohdilleen tuos­sa kelis­sä oli arpa­peliä. 50 km/h oli jo liikaa, mut­ta samal­la myös liian vähän.

  Pala­tanko aiheeseen tieto­suo­ja / yksi­ty­isyys / perustuslaki.

  1. Kyl­lä nois­sa ketjuko­lareis­sa onnet­to­muudet joh­tu­i­v­at siitä, että ajet­ti­in selvästi lujem­paa kuin tieli­iken­nela­ki sal­lii. On muitakin rajo­ja käytetylle nopeudelle kuin liiken­nemerkin näyt­tämä. Tässä rikot­ti­in määräys­tä, että auto on pystyt­tävä pysäyt­tämään sil­lä tieo­su­udel­la, joka on kul­jet­ta­jan näkyvis­sä. Ei pystytty.

 174. Nähdäk­seni teol­lisen yhteiskun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­ty­isyy­destä on kuol­lut. Kän­nykät, mas­si­ivi­nen määrä jatku­vasti otet­tu­ja val­oku­via, kasvo­jen­tun­nis­tus, Google-lasit ja niin edelleen tekevät per­in­teis­es­tä yksi­ty­isyy­den­suo­jas­ta paljolti mahdottomuuden. 

  Sen takia kan­natan sitä, että alamme rak­en­taa tietoy­hteiskun­taan sopi­vaa tapaa ylläpitää yksi­ty­isyy­den­suo­jaa. Se alkaa siitä, että kohdis­tamme huomion ja valvo­van silmän kerät­ty­jen tieto­jen käyttöön. 

  http://www.sarela.fi/kilometrivero-lapinakyva-yhteiskunt/

 175. Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tutk­i­jalau­takun­tien kokoa­mat onnet­to­muudet. Niis­sä melkein aina jokin osa­puoli ajoi ylinopeut­ta. Vas­takkainen väite siitä, että korkei­den nopeuk­sian osu­us oli pieni johj­tui siitä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaikkien onnet­to­muudessa mukana ollei­den nopeudet. 

  Joku voisi tietysti olla sitäkin mieltä, että (yli?) 30 vuot­ta van­han datan käyt­tö ei argu­ment­ti­na ei vält­tämät­tä oikein kestä päivän­val­oa auto­jen ja maan­tei­den yleinen tekni­nen kehi­tys huomioiden, mut­ta ei nyt tar­tu­ta siihen. Tai siihen, että sel­l­aise­naan tuo väite ei ker­ro muutenkaan juuri mitään, kos­ka esimerkik­si rat­ti­juop­po­jen aiheut­tamis­sa onnet­to­muuk­sis­sa oletet­tavasti on myös ylinopeudel­la osuuten­sa, mut­ta se ei silti ole onnet­to­muu­den pääsyy. Sen sijaan jos luo­tamme Iltale­hden tuoreeseen uuti­soin­ti­in, niin:

  “Ylinopeuk­sia ajavia oli kuole­manko­lareis­sa 38 pros­ent­tia, mut­ta pien­tä ylinopeut­ta ajavien (1–10 km/h) osu­us oli pieni — vain 2 pros­ent­tia. 11–20 km/h ylinopeut­ta ajavien osu­us aiheut­ta­jista oli 7 prosenttia.

  Sen sijaan 20–29 km/h ylinopeut­ta ajavia oli 15 pros­ent­tia ja yli 30 km/h ylinopeuk­sia ajavia oli 14 pros­ent­tia onnet­to­muu­den aiheuttajista. ”

  Koros­tus omani. Sen sijaan vaikka­pa Tuulilasi-lehti tyy­tyy rapor­toimaan samat uutiset vain totea­mal­la, että: “Ylinopeus joka kol­man­nen kuoli­non­net­to­muu­den taustal­la”. Kaikki­han on näkökul­mas­ta kiinni.

  PS. Voisiko sivun ase­tuk­sia muut­taa niin, että linkit erot­tuisi­vat selkeäm­min, vaik­ka eri väril­lä? Lisäämäni linkit lehtien uutisi­in huo­maa lähin­nä viemäl­lä hiiren niiden päälle.

  1. Sil­loin 30 vuot­ta sit­ten rat­ti­juop­po­jenon­net­to­muuk­sis­sa nopeut­ta oli keskimäärin 20 km/h enem­män. Mut­ta kovaa ajet­ti­in taval­li­sis­sakin onnet­to­muuk­sis­sa, siis joku onnet­to­muu­den osa­puolista ajoi. Nopeu­den tilas­toimi­nen syyl­lisen mukaan on aivan harhaan­jo­htavaa. Jos joku tulee sivu­tieltä kolmion takaa päätielle ja joku toinen ylinopeut­ta hänen päälleen, syyl­lisen nopeus oli 10 km/h, mut­ta kuole­ma joh­tui kuitenkin siitä ylinopeudesta.

 176. Osmo Soin­in­vaara: Kalle, ota tasku­lask­i­un ja laske. Huo­maat, että väit­teesi on silkkaa roskaa. Jos nopeusra­joi­tus on 80 km/h sen sijaan että se olisi 100 km/h, aikaero on mak­simis­saan 9 sekuntia/kilometri eli 15 minuuttia/100 km. Tun­nin eroon tarvi­taan 400 kilo­metrin ajo. Mikä on tutun inssin tuntilaskutus?

  Mas­savaik­tuk­sen laki. 200 km päivä­matkat (100 km suun­taansa) eivät ole tavat­to­mia. Päivässä tämä tekee 30 min, 100 päivässä 50 t. eli 50 e tun­ti­lak­stuk­sel­la (alakant­tia) 2500 e.

  On asia erik­seen, että talvel­la mm. liukkau­den ja pimey­den takia on syytä pitää alem­pia nopeusra­joituk­sia. Ajoa­jan voi myös käyt­tää hyödyk­seen: vel­jeni kuun­telee äänikir­jo­ja, mm. Chuchillin muis­telmia. Itse ratkon matem­ati­ikan yo-tehäviä päässäni.

 177. Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tutk­i­jalau­takun­tien kokoa­mat onnet­to­muudet. Niis­sä melkein aina jokin osa­puoli ajoi ylinopeut­ta. Vas­takkainen väite siitä, että korkei­den nopeuk­sian osu­us oli pieni johj­tui siitä, että joka halusi näin väit­tää, tut­ki kaikkien onnet­to­muudessa mukana ollei­den nopeudet.

  Kol­menkymme­nen vuo­den takainen tieto alkaa olla jos­sain määrin van­hen­tunut­ta. Liiken­neon­net­to­muuk­sien tutk­i­jalau­takun­nan raport­ti vuodelta 2012 ker­too seuraavaa.

  Kuolonko­lar­ien aiheut­ta­jista 67 % ei ajanut ylinopeut­ta. Lievää, alle 20 km/t ylinopeut­ta ajoi 8 %. Reilua, yli 20 km/t ylinopeut­ta ajoi 25 %.

  Nukah­t­a­mi­nen tai sairasko­htaus oli syynä 19 % onnet­to­muuk­sista. Rat­ti­juop­pous, sairaus, väsymys ja mie­len­ti­la selit­tivät 68 % onnettomuuksista.

  Muiden lähtei­den mukaan suun­nilleen 10 % kuolonko­lareista oli itsemurhia.
  Suuret ylinopeudet todel­lakin ovat yliedustet­tuina kuolonko­lareis­sa, mut­ta raport­te­ja selaa­mal­la todel­li­nen syy löy­tyy niiden takaa. Useim­miten se on rank­ka humala ja/tai täy­delli­nen piit­taa­mat­to­muus. Lievien ylinopeuk­sien vaiku­tus sen sijaan on varsin pieni.

  1. Käytät harhaan johtavasti tuo­ta onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan nopeut­ta. Jos halku­taan kat­soa, mikä on nopeu­den rooli onnet­to­muudessa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaavak­si nopeudek­si määritel­lä sen ajoneu­von nopeus, jol­la se oli suurin. Jos tulen risteyk­seen vaeem­mal­ta, vika on min­un, mut­ta seur5aus on aivan eri­lainen riip­puen siitä, mil­lä nopeudel­la se oike­as­sa ole­va ajaa. Jos nopeusra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­keeni nopeudel­la 20 km/h, selvitään pel­ti­vau­ri­oil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lievä ylinopeus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeudel­la 40 km/h., Jäl­ki on aivan toisen­laista. Min­un virheeni oli syynä onnet­to­muu­teen, hänen ylinopeuten­sa vammoihin.

 178. Osmo Soin­in­vaara:
  Sil­loin 30 vuot­ta sit­ten rat­ti­juop­po­jenon­net­to­muuk­sis­sa nopeut­ta oli keskimäärin 20 km/h enem­män. Mut­ta kovaa ajet­ti­in taval­li­sis­sakin onnet­to­muuk­sis­sa, siis joku onnet­to­muu­den osa­puolista ajoi. Nopeu­den tilas­toimi­nen syyl­lisen mukaan on aivan harhaan­jo­htavaa. Jos joku tulee sivu­tieltä kolmion takaa päätielle ja joku toinen ylinopeut­ta hänen päälleen, syyl­lisen nopeus oli 10 km/h, mut­ta kuole­ma joh­tui kuitenkin siitä ylinopeudesta.

  Tämä on juuri sitä vinksah­tanut­ta ‘tur­val­lisu­usa­jat­telua’ — kaik­ki johtuu ylinopeudesta.
  Siis jos ajat sivu­tieltä kolmion takaa rekan alle, syy on rekan kul­jet­ta­jas­sa, joka ajoi 5 km/h ylinopeut­ta. No ei var­masti ole, mut­ta tätä nämä ns. tur­val­lisu­udel­la vale­htel­e­vat jeesusteli­jat yrit­tävät väittää.
  Ulko­mai­sis­sa tutkimuk­sis­sa ylinopeu­den osu­us on noin 5%, Suomes­sa 100%. Ja tot­ta kai onnet­to­muuk­sis­sa on tärkeää tietää juuri se mikä onnet­to­muu­den aiheut­taa.

  1. Kaik­ki onnet­to­muudet johtu­vat siitä, että joku tekee virheen. Virheitä sat­tuu jokaiselle kul­jet­ta­jalle paljon, jotkut niistä johta­vat onnet­to­muu­teen, useim­mat eivät johd­fa. Kun onnet­to­muuk­sia virhei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­putu­los riip­puu suuresti nopeud­es­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruumi­ita tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää.

 179. dio­di: Vihreät eivät ole homogeeni­nen ryh­mä. Kyl­lä meis­sä vihreis­sä on myös porukkaa joka on yksilönoikeuk­sien, tek­i­jänoikeuk­sien yms. kanssa täysin Effin takana.

  Kaik­ki vihreät eivät ole saman­laisia. Kaik­ki fem­i­nis­tit eivät ole saman­laisia. Kaik­ki kom­mu­nis­tit eivät ole saman­laisia eikä kaik­ki (vasemmisto)anarkistitkaan ole samanlaisia.

  Juu, eivät var­masti olekaan. Kuten eivät ole muiskään hei­dän anti­teesin­säkään. Hei­dän anti­tee­seis­sän­sä (esim. antifem­i­nis­teis­sä) on var­masti jopa enem­mänkin hajon­taa kuin heis­sä itsessään — silti hei­hin käytetään yleistäviä pilkkasano­ja: ilmas­to­de­nial­isti, naisvi­haa­ja, rasisti… jot­ka kieltämät­tä kuvaa­vat melko hyvin vas­takkaisen ryh­mit­tymän erästä ääri­laitaa — ei suinkaan koko ryhmittymää.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alus­sa käy­den läpi tutk­i­jalau­takun­tien kokoa­mat onnet­to­muudet. Niis­sä melkein aina jokin osa­puoli ajoi ylinopeutta. 

  No se nyt on var­maan oletet­tavis­sa, kos­ka enem­mistö ajaa maan­teil­lä jatku­val­la ylinopeudel­la. Jos val­it­semme kak­si autoa ihan umpimäi­hään, on aika epä­to­den­näköistä, että molem­mat val­i­tut oli­si­vat ajanut alle nopeusrajoituksen.

  On huomioitavaa myös, että parkkipaikoil­la on usein nopeusra­joituk­se­na 50 km/h tai 40 km/h eli nor­maali taa­ja­manopeus tai hie­man alen­net­tu aluenopeusra­joi­tus. Parkkipaikoil­la kolaroidaan use­am­min kuin alueel­la jos­sa “alinopeut­ta” ei aje­ta niin usein ja niin suuria määriä (esim. suo­ral­la tieo­su­udel­la, jos­sa ei ole risteyk­siä ja suo­jateitä). Onko tämä merk­ki siitä, että parkkipaikoil­la kolaroidaan tyyp­il­lis­es­ti “alinopeudel­la”, merk­ki hitaasti ajamisen vaarallisuudesta?

  Itse olen aikoinani lukenut Moot­tori-lehden liiken­neon­net­to­muus­ra­port­te­ja aika paljon. Int­ti­aikoina tuli luet­tua kaik­ki kuoli­non­net­to­muus­ra­por­tit jokaises­ta Moot­tori-lehdestä, jot­ka soti­laskodista löytyi.

  Vähäiset ylinopeudet taa­ja­ma-alueen ulkop­uolel­la eivät pais­ta­neet lainkaan min­un silmi­i­ni, kuten eivät pais­ta­neet 0,01 — 0,49 promillen mais­tis­sa aja­neetkaan. Enem­män sieltä erotti:
  — täysin päät­tömät hur­jaste­lut taa­jamis­sa ja sen ulkop­uolel­la (nopeudet tyyp­il­lis­es­ti ~200% nopeusrajoituksesta)
  — sel­l­ainen humalati­la, että kävelem­i­nenkään tuskin onnis­tu­isi kuskilta
  — nämä kak­si yllä ole­vaa yhdis­tet­tynä (Dar­win Awards…)
  — poikkeuk­sel­lisen huonot sääolot (mah­dol­lis­es­ti yhdis­tet­tynä huonom­paan ajokalus­toon ja kelvot­tomi­in renkaisiin)
  — “tun­tem­at­tomas­ta syys­tä” vas­taan­tule­van rekan alle (itse­murha)
  — kärkikolmion takaa suo­raan toisen eteen (pääsään­töis­es­ti vanhukset)
  — sairasko­htaus, jos­sa kus­ki ehkä jo “kuol­lut” ennen itse kolar­ia. Jos kuo­let auton penkil­lä van­hu­u­teen, se on “kuole­maan johtanut liiken­neon­net­to­muus”. Ei siinä tarvi edes tör­mätä mihinkään.

  Menee toki vit­sailun puolelle, mut­ta jos nopeusra­joi­tus­ta ale­taan vetämään kohti nol­laa, liiken­teessä alkaa jos­sakin vai­heessa kuolleisu­us vaan kas­va­maan, kos­ka ihmiset viet­tävät enem­män aikaa autossa kuin koton­aan. Ja fak­ta kuitenkin on, että ihmisen kuolleisu­us on 100%: ei elämästä selviä hengissä.

 180. Mikko Särelä: Nähdäk­seni teol­lisen yhteiskun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­ty­isyy­destä on kuollut.

  Jos se on kuol­lut, se johtuu vain ja ain­oas­taan siitä, että kaltais­esi pas­sivi­soi­vat fatal­is­tit ovat sen tarkoituk­sel­la tap­pa­neet. Sen voi kuitenkin herät­tää henki­in vaik­ka jo tänään.

  Mikko Särelä: Se alkaa siitä, että kohdis­tamme huomion ja valvo­van silmän kerät­ty­jen tieto­jen käyttöön.

  Eipäs. Se alkaa siitä, että ensin­näkin ran­gais­taan tun­tu­vasti henkilöko­htaisil­la omaisu­us- ja vankeusran­gais­tuk­sil­la, yhtiöi­den purkamisil­la, omaisu­us­takavarikoil­la ja ‑tuhoamisil­la, jne. yksi­ty­isyy­den suo­jan rikkomis­es­ta. Sit­ten jatke­taan sil­lä, ettei yleen­säkään kerätä niitä tieto­ja tai sal­li­ta niiden keräämistä. Sit­ten kat­so­taan, ettei niitä tal­len­neta. Sit­ten kat­so­taan, ettei niitä käsitel­lä, julka­ista tai luovute­ta kenellekään — edes tiedustelu­vi­ra­nomaisille — ja sit­ten vas­ta kat­so­taan käyttöä.

  Se, että kaiken­näköiset toim­i­jat ovat tähän asti toim­i­neet kuin pel­los­sa muiden ihmis­ten oikeuk­sista välit­tämät­tä, ei suinkaan tarkoi­ta sitä, että kädet pitäisi nos­taa pystyyn vaan päin­vas­toin. Oikeuk­sien valvon­ta ja niiden polkemisen rankaisu on ollut täysin riit­tämätön­tä. Kas, kun ei lail­lis­te­ta murhaa, kos­ka niitäkin tapah­tuu vaikkei saisi.

  Sieltä on help­po huudel­la kaiken­näköisiä ehdo­tuk­sia, mut­ta sin­ul­la ei ole minkään­laisia oikeuk­sia lahjoit­taa min­un oikeuk­siani pois.

 181. Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkin itse liiken­neon­net­to­muuk­sia 1980-luvun alussa … 

  Julka­istut poli­isin tilas­tot ainakin ker­toi­vat ihan jotain muu­ta! Se mik­si pienis­sä nopeuk­sis­sa ylinopeudet vaikut­ta­vat, johtuu taas siitä, että jalankulk­i­jan tai pyöräil­i­jän vam­mau­tu­mis­ris­ki kas­vaa nopeasti 20 — 40 km/h nopeuksissa.

  Poli­isin tilas­toista pystyi näkemään, että vain väsyneenä ja päi­htyneenä ajami­nen ovat merk­i­tyk­sel­lis­es­ti riskiä nos­tavia. Samaan lup­putu­lok­seen­han tuli joku tutk­i­jakin vähän aikaa sitten.

 182. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä nois­sa ketjuko­lareis­sa onnet­to­muudet joh­tu­i­v­at siitä, että ajet­ti­in selvästi lujem­paa kuin tieli­iken­nela­ki sal­lii. On muitakin rajo­ja käytetylle nopeudelle kuin liiken­nemerkin näyt­tämä. Tässä rikot­ti­in määräys­tä, että auto on pystyt­tävä pysäyt­tämään sil­lä tieo­su­udel­la, joka on kul­jet­ta­jan näkyvissä.Ei pystytty. 

  Edel­lä ole­val­la perus­teel­la läh­es kaikkia, jot­ka aja­vat yöl­lä valaise­mat­toma­l­la moot­tori­tiel­lä lähival­oil­la 100 km/h tulisi sakot­taa. Ei pysty pysäyt­tämään näkyväl­lä osuudella.

  Nois­sa moot­tori­tieon­net­to­muuk­sis­sa näkyvyy­den mukainen nopeus oli 20 km/h.Tieliikennelain 23 pykälän mukainen oikea tilan­nenopeus oli 50–55 km/h ja tarvit­taes­sa väistö lumipenkkaan.Muuten perässä­tule­vat kolkkaa. Ongel­ma syn­tyi, kun 80–90 km/h aja­vat ajoi­vat 20 km/h ajanei­den perään tai jono pysähtyi nopeuseros­ta johtuen. Tämä paikalla olleen näkemyksenä.

  Takaisin aiheeseen.

  Jos GPS seu­ran­ta olisi ollut, niin onnet­to­muus­tutk­in­ta olisi ollut help­poa ja sakko­ja olisi voitu kir­joit­taa oikeu­den­mukaises­ti. Näkökan­ta tämäkin.

  Jos seu­ran­ta olisi ollut kak­sisu­un­tainen, niin kovaa ajavia oltaisi­in voitu varoit­taa. Jos vielä kehitel­lään, niin auto­jen mak­siminopeuk­sia oltaisi­in voitu rajoitaa, jos autois­sa olisi nopeusra­joit­timet. Olisi kaikil­la vedet­ty mak­sim­it 20 km/h nopeu­teen, niin kolar­it olisi voitu vält­tää tai ainakin seu­rauk­si­in vaikuttaa.

 183. Osmo Soin­in­vaara: Jos tulen risteyk­seen vaeem­mal­ta, vika on min­un, mut­ta seur5aus on aivan eri­lainen riip­puen siitä, mil­lä nopeudel­la se oike­as­sa ole­va ajaa. 

  Jos nopeasti aja­va tulee huo­mat­tavaa ylinopeut­ta, ehkä jopa mutkan takaa, voi vasem­mal­ta risteyk­seen tule­va olet­taa ehtivän­sä tielle lail­lis­es­ti, nor­maali­in tapaan. Vika voi siis olla osit­tain, tai ääri­ta­pauk­sis­sa jopa kokon­aan tuon ylinopeut­ta ajaneen.

 184. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun onnet­to­muuk­sia virhei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­putu­los riip­puu suuresti nopeud­es­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruumi­ita tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää.

  Enpä kiistäkään, mut­ta liikenne perus­tuu hyväksyt­tävälle riskille. Nykyiset 300 kuol­lut­ta per vuosi on hyvin hyväksyt­täväl­lä tasol­la. Tiedän, että tämä on epäko­r­rek­ti mielipi­de, kos­ka viralli­nen tavoite on nolla.

  Tärkeää on kuitenkin miet­tiä mitä kus­tan­nuk­sia aiheutuu liiken­nekuolemien vähen­tämis­es­tä. Paljonko mak­saisi liiken­nekalus­ton uusimi­nen? Suomen autokan­ta on noin 3 miljoon­aa. Jos uusisimme näistä yhden miljoon­aa 20000 euron arvoisi­in olisi investoin­ti 20 MILJARDIA. ts. panos tuo­tos olisi aika mata­la vaik­ka kuolonko­lar­ien määrä putoaisi nol­laan… vaik­ka putoaisi, eikä putoa. Kyl­lä uudel­lakin autokan­nal­la ajaa kuolonko­lar­in ja tuos­sakin laskel­mas­sa uusit­ti­in vain joka kol­mas auto.

  Samat­en jos alen­namme nopeusra­joituk­sia (tai sako­tus­tol­er­ansse­ja, kam­er­avalvon­nan tai GPS-valvon­nan määrä) ja liiken­teessä kuluu aikaa 1 min­u­ut­tia päivässä enem­män. Mikä on tämän kulun hinta?

  Suomes­sa tehdään noin 8‑tuntista työpäivää. Suomen BKT on 180 mil­jar­dia euroa. Se tuote­taan tekemäl­lä työtä tuon 8 tun­nin aikana. 1 min­uutin hin­ta on 375 miljoon­aa euroa. Jokainen min­u­ut­ti on kansan­taloudelle näin kallis.

  Silti me kuulemme pilkkaavaa “mitä sinä tek­isit sil­lä yhdel­lä säästyneel­lä min­uu­til­lasi” ‑vään­töä.

  Uskokaa pois. Suomel­la ei ole varaa säästää yhtäkään ihmishenkeä lisää liiken­net­tä hidas­ta­mal­la. Jokainen min­u­ut­ti on liian kallis. Jos sin­ul­la olisi 375 miljoon­aa euroa käytet­täväk­si ihmishenkien pelas­tamiseen, etkö todel­lakaan kek­sisi mitään parem­paa rahareikää kuin alen­taa nopeusra­joituk­sia tai lisätä ylinopeusvalvon­taa, jot­ta keskinopeudet saataisi­in alemmaksi?

  Minä ainakin jär­jestäisin mie­len­ter­veyspalve­lut kun­toon. Voisi olla, että liiken­netur­val­lisu­uskin paranisi sil­lä tavoin. Päi­hdek­likoitakin voisi rahoit­taa, jot­ta ne, ketkä tun­nista­vat ongel­mansa pää­si­sivät hoitoon myös ilman rikostaus­taa. 375 miljoon­aa on hel­vetin­moinen tukku rahaa pelas­taa yhteiskun­taa. Yksi ain­oa min­u­ut­ti BKT:stä.

 185. Poth1ue1:
  Kän­nykän voi jät­tää aina koti­in liikkui sit­ten mil­lä tahansa – tai sit­ten voi käyt­tää sitä pre-paid ‑kort­tia ja tur­va­ta anonyy­mi liikku­misen­sa vaik­ka kän­nykkä olisikin taskussa. 

  Mik­si ajat­telit että km-veroa ei voisi mak­saa jol­lain pre-paid-kor­tilla? Jos ja kun ulko­maalaisil­ta halu­taan kerätä km-verot, niin rajal­la pitäisi myy­dä jotain kän­nykän tai nav­i­gaat­tor­in­ta­paisia vehkeitä, jot­ka keräävät sit­ten verot pre-paid-kor­te­il­ta. Myös kiin­teästi asen­net­tu km-vero­laite voisi kerätä tiedot älyko­r­tille, kort­ti voisi olla henkilöko­htainen, per­heen tai fir­man yhteisessä käytössä tai sit­ten anonyy­mi pre-paid.

 186. “ts. panos tuo­tos olisi aika matala”

  Kor­jaan: “ts. tuo­tos-panos olisi aika matala”
  tai vai­h­toe­htois­es­ti “ts. panos-tuo­tos olisi aika korkea”

 187. Simo: Ilmeis­es­ti enem­män on kuitenkin sel­l­aisia onnet­to­muuk­sia, jois­sa ainakin toinen osa­puoli on ajanut alle sal­li­tun nopeuden.

  Tämä on hyväksyt­tävää ja jopa toiv­ot­tavaa. Sitä kut­su­taan tilan­neko­htaisek­si nopeushallinnaksi.
  Jos toinen osa­puoli on aivan oikein kat­sonut aiheel­lisek­si alen­taa nopeut­taan, eikö toisen osa­puolen tilan­nenopeus ole täl­löin mah­dol­lis­es­ti ollut liian suuri, vaik­ka se olisikin ollut nopeusra­joi­tusten mukainen?

  Simo: Sen sijaan huonos­sa kelis­sä ja ruuhkali­iken­teessä selvästi nopeusra­jois­tuk­sen alle ajami­nen lisää merkit­tävästi onnet­to­muuk­sia. Por­voon ja Lah­den moot­toriteil­lä muu­ta­ma vuosi sit­ten tapah­tuneet sato­jen auto­jen ketjuko­lar­it joh­tu­i­v­at juuri siitä, että edel­lä ole­va oli hiljen­tänyt nopeu­den läh­es nolliin.

  Kuu­lostaa juurikin tilanteelta, jos­sa suurin osa autoil­i­joista on ajanut sokeasti rajoi­tusten mukaan ja kun on ollut tarvet­ta pysähtyä ruuhkati­lanteessa, se ei olekaan onnis­tunut tilan­neko­htaisen ylinopeu­den (tai lyhyi­den tur­vavälien) vuoksi.
  Joko niin tai sit­ten on kolaroitu tahal­laan. Ongel­ma ei kuitenkaan ole ollut ns. alinopeus.

  Nukku­Mat­ti: Näis­sä kom­menteis­sa tulee mielestäni esille suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa koros­tu­va uuden vas­tus­t­a­mi­nen, van­haan tak­er­tu­mi­nen, epälu­u­loisu­us, kuoreen­sa käper­tymi­nen ja pessimismi.

  Mikä on sin­un WC:si web­bikam­er­an URL?
  Mis­sä julkaiset omat ostoskuit­tisi ja pankki­tilin tapahtumatiedot?
  Mis­sä on kooste noloista tilanteis­tasi? Mis­sä sin­ua voi reaali­aikaises­ti seu­ra­ta ja kän­nykkäsi puhelui­ta kuunnella?

  Rolling Heurlin: Tarvit­seko sen olla? Ruuhkas­sa ajami­nen on jo sel­l­aise­naan kenkku­maista ja polt­toainet­takin kuluu enem­män, joten siitä ran­gais­taan jo nyt. Joidenkin mielestä ruos­ka ei tietenkään heilu koskaan tarpeek­si tiheään autoli­jan selkään.

  Voi kyynel, kun ruuhkan aiheut­ta­jil­la on ruuhkas­sa ikävää!
  Entäs ne viisikym­men­tä, jot­ka istu­vat jokaises­sa bus­sis­sa kym­meniä min­u­ut­te­ja ylimääräistä sen vuok­si, ettei julki­nen liikenne joillekin kel­paa tai kos­ka tiev­erkkoa on raken­net­tu niin paljon, että se vetää itsen­sä tukkoon yksi­ty­isauto­ja, tai he, jot­ka eivät edes tuo­hon osal­lis­tu, mut­ta joutu­vat siinä vier­essä kävelemään tai pyöräilemään ja tuo­ta paskaa hen­git­tämään ja melua kuun­tele­maan ja noi­ta auto­ja jatku­vasti väis­telemään? Entäs kun tämä ei koskaan lopu?
  “Voi kun on ikävää istua auton ratis­sa ruuhkassa.”

  banaani: Joten­ki näis­sä autoa­sios­sa autoil­i­jat alka­vat huu­ta­maan, vaik­ka fak­tat ovat heitä vastaan.

  Minä en ole autoil­i­ja. Autot aiheut­ta­vat kus­tan­nuk­sia, joista vain pieni osa on rahal­lisia ja sen vuok­si autoilua tulisi rajoit­taa vero­tuk­sel­la, ruuhka­mak­suil­la ja ihan mielel­lään myös vain kaven­ta­mal­la katu­verkkoa ja vapaut­ta­mal­la tilaa vaikka­pa viherkaistoille ja puis­toille sekä tekemäl­lä tiev­erkos­to kevyen liiken­teen ja joukkoli­iken­teen tarpeisi­in ja aset­ta­mal­la väistämisvelvol­lisu­us aina autoil­i­joille (nythän se on de fac­to aina kevyel­lä liikenteellä).

  Ollilan ehdo­tus on kuitenkin aivan älytön teknisen toteu­tuk­sen­sa, kus­tan­nusten­sa ja yksi­ty­isyy­den­suo­jan kannal­ta. Hel­poin­ta olisi nos­taa polt­toain­evero­ja. Jos yksi­ty­is­ten polt­toaineen tuon­ti omaan käyt­töön pelot­taa, niin meil­lähän on tul­li, joka voi per­iä vero­ja ulko­mail­ta tuo­dus­ta polt­toaineesta myös yksi­ty­ishenkilöiltä, kun­han asi­as­ta sääde­tään laki. “Oma käyt­tö” ei ole hyväksyt­tävä syy kiertää vero­ja. Samal­la voisi ottaa polt­toainenäyt­teet ja jos stan­dard­it eivät täy­ty, sakot­taa koval­la kädel­lä lisää.

  Ein­sten: Toisek­seen, eivätkö urkki­jat saa­neet tuomiot teois­taan? Jär­jestelmä ei tietenkään olisi auko­ton, joitain väärinkäytök­siä var­maan tulisi.

  Luuletko, että meil­lä istuu kym­meniä tuhan­sia hoita­jia, lääkäre­itä ja poli­ise­ja lin­nas­sa? Sen ver­ran nimit­täin var­maankin täysin aiheet­ta käy­dään vuosit­tain urkki­mas­sa tieto­ja noiden ammat­tiryh­mien osalta. MOT-ohjel­mas­sa­han oli mie­lenki­in­toinen tapaus, kun oli kovaa dataa siitä, miten tieto­ja oli sairaalas­ta urkit­tu, mut­ta edes tutk­in­taa ei käyn­nis­tet­ty kenenkään toimesta.

 188. “Kilo­metrivero ja isovel­jen valvo­va silmä”

  Onko blo­gisti valmis kuop­paa­maan GPS-vero­hankkeen, jos osoit­tau­tuu, että yksi­ty­isyy­den­suo­jaa ei voi­da toteut­taa hyväksyt­täväl­lä tavalla?

 189. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Min­ua taas ei hait­taa jos joku ajaa ohi. Sil­lä jol­lain on jostain syys­tä enem­män kiire kuin min­ul­la ja ohi ajet­tuaan (toiv­ot­tavasti) katoaa mutkaista tietä horisonttiin. 

  Enem­män min­ua hait­taa jos joku ei aja ohi ja pysyt­telee lähi­etäisyy­del­lä takana vaik­ka antaisin hyvis­sä ohi­tu­s­paikois­sa tietä jopa pienta­reelle asti. Helpot­taa muun liiken­teen seu­raamista ja ennakoimista jos ne huomio­ta vaa­ti­vat asi­at ovat selkeästi yhdessä suun­nas­sa eli edessä päin.

  Täy­tynee täs­men­tää: Nor­maalit, tur­val­liset ohi­tuk­set ovat OK, ja olen samaa mieltä tuos­ta esi­in nos­ta­mas­tasi asiasta!

  Tarkoitin lähin­nä niitä autoil­i­joi­ta, jot­ka (1) joko kaa­haa­vat esim. 80:n alueel­la roimal­la (tai vähem­män roimal­la!) ylinopeudel­la ohi, sulku­vi­ivoista piit­taa­mat­ta ja muiden tienkäyt­täjien tur­val­lisu­u­den tyystin laimin­lyö­den, ja mm. niitä, joil­la (2) jostain kum­mas­ta psykol­o­gis­es­ta syys­tä on tarve ohit­taa ain­oas­taan oman autoni, kun olen esim. liit­tymästä kään­tynyt samalle tielle sopeut­taen ajonopeuteni liiken­nevir­ran yleiseen nopeu­teen nopeasti siten, että todel­lista ohi­tus- tai jar­ru­tus­tarvet­ta ei perässä­tule­valle mitenkään muo­dos­tu. Kol­man­te­na ryh­mänä (3) (ajattelemattomia/piittaamattomia) autoil­i­joi­ta, joka on osin sama kuin ryh­mä 2 edel­lä, voi pitää niitä, jot­ka ohi­tuk­sen jäl­keen autoni vasen­ta etukul­maa läh­es nuollen palaa­vat kaistalle, vaik­ka läh­estyviä vas­taan­tuli­joi­ta tai sulku­vi­ivaa ei olisi. Onnek­si en ole hel­posti provosoitu­vaa sorttia! 

  ‘Per­s’kär­pä­sistä’ maan­teil­lä tuskin kukaan pitää, en minäkään, mut­ta juo­lahti tässä mieleen, olisiko taustal­la teo­ria (oikea/virheellinen?) polt­toaineen- (/en­er­gian-) kulu­tuk­sen min­i­moin­nista, jos ‘vanavedessä’ ajo sitä edis­täisi? Tur­vavälit heiltä, ja mon­elta 3‑ryhmäläiseltä muutenkin taitaa uno­htua kokonaan. 

  Jos tuo GPS-seu­ran­ta­sys­tee­mi olisi hyvin tark­ka, voisi kai joku kehit­tää algo­rit­mit mil­lä näistä kaik­ista ongelmista voisi, jos ei muu­ta niin edes varoit­taa asianomaista varo­mat­to­muud­es­ta liikenteessä.

 190. Ila I: EU-komis­si­ol­la on mm. sel­l­ainen suun­nitel­ma, että henkilöau­toi­hin tulisi pakolli­nen nopeudenrajoitin

  Sak­salais­ten auto­jen nopeus on jo rajoitet­tu 250 km/t 🙂

  Ulko­mai­sis­sa tutkimuk­sis­sa on todet­tu, että olo­suhteisi­in näh­den hidas ajonopeus johtaa eri­tyis­es­ti nuorehkoil­la uneli­aaseen ajamiseen. Vakionopeusautomati­ik­ka lisää herpaantumisriskiä.

  Unelia­su­us puolestaan ver­tau­tuu päi­hteis­sä ajamiseen.

  Erot ovat yksilöl­lisiä. Itse koen matelun puudut­tavak­si ja välil­lä oikein säp­sähtää, kun on ajele­ht­in­ut automaattimoodissa.

  Viime kesänä pisti Nor­rbot­tenis­sa silmään uuti­nen, jon­ka mukaan ran­nikon pääväylän nopeut­ta olti­in nos­ta­mas­sa 90:stä 110:een.

  Vira­nomais­ten perustelu oli, että pen­delöin­ti on lisään­tynyt ja nopeut­ta kun nos­te­taan, niin ihmis­ten ei tarvitse viet­tää niin paljon aikaa tien päällä. 

  Samaan aikaan poli­isi ryhtyi ilmoit­ta­maan rat­sioista etukä­teen Face­bookissa. Toimit­ta­ja kysyi, että eikös rat­sia mene pilalle, kun ihmiset saa­vat siitä tiedon? 

  Poli­isi vas­tasi, että ei hei­dän tärkein tehtävän­sä ole sakot­ta­mi­nen vaan näkymi­nen ja liiken­netur­val­lisu­ud­es­ta huolehtiminen.

  Ruot­salaisen vira­nomaisen hal­tu­un Jor­maGepsin voisi luot­taakin, mut­ta ei suomalaisen.

 191. whi­ic: Nykyiset 300 kuol­lut­ta per vuosi on hyvin hyväksyt­täväl­lä tasolla.

  Kovin vähän vaiku­tat kir­joituk­sesi perus­teel­la arvosta­van ihmishenkeä! Entäpä, jos 30 noista 300:sta kuu­luisi lähipi­irisi mukav­im­paan osaan? Voisin lisäk­si ihan alkuo­le­tuk­se­na vielä esit­tää, että jokainen noista 300:sta on jollekulle tärkeä ihmi­nen, jon­ka äkilli­nen pois­meno on suuri suru.

  Jos esimerkik­si ilmailus­sa 2 lentokonet­ta tip­puu, ensim­mäisessä 1 kuolee, muut selviävät ja toises­sa kaik­ki 299 henkeä kuol­e­vat, veikkaan (kun en ihan täy­del­lä var­muudel­la tiedä) kyseisen kone­tyypin lennoille lähdöt lopete­taan tois­taisek­si, kunnes on varmis­tut­tu siitä, että sama ei toistu.
  Lentäjät, jot­ka eivät nou­da­ta tur­val­lisu­us­määräyk­siä löytänevät itsen­sä aika pian korkein­taan matkustamoista.

 192. whi­ic: Itse olen vah­vasti eri mieltä. Hei­dän pitäisi mak­saa sama autovero. Jos ajat vähem­män, auton valmis­t­a­mi­nen tuot­taa tehtaal­la tasan yhtä paljon päästöjä. Ne jot­ka aja­vat vähän, tulisi ihan­neta­pauk­ses­sa ajaa käyte­ty­il­lä autoil­la, kos­ka on ekol­o­gisem­paa, että autot aje­taan sisään niiden toimes­ta, jot­ka aja­vat paljon.

  Tehtaan pitäisi mak­saa päästöveroa, joten kiin­teistä kus­tan­nuk­sista syn­tyvät päästöt pitäisi olla leiv­ot­tu jo myyn­ti­hin­taan. Käytän­nössä kuitenkin kaik­ki autot tehdään Suomen ulkop­uolel­la, mis­sä päästöistä ei mak­se­ta samaa määrää veroa, joten tuo­dun auton vero­tuk­ses­sa voitaisi­in tämä mak­saa, mut­ta emme­hän peri minkään muunkaan tuot­teen kohdal­la tätä joten on vähän kyseenalaista mik­si juuri autojen.

  Edelleenkin, ei ole paljoa järkeä kerätä autoverol­la pakokaa­supäästö­jen mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sia, kos­ka se riip­puu paljonko autol­la aje­taan. Ain­oa syy on, että marginaali(ulkois)kustannusten keräämi­nen on niin vaikeaa, että se ei kan­na­ta. Tämä GPS-härdel­li voisi silti ihan hyvinkin toimia, ja sil­lä voi tehdä myös paljon mui­ta tehokku­us­paran­nuk­sia kuten ruuhkamaksut.

  Mikäli yritämme per­iä autoveron muo­dos­sa päästökus­tan­nuk­sia, ihmiset jot­ka aja­vat paljon ja tuot­ta­vat päästöjä saa­vat vapaa-matkus­taa niiden kus­tan­nuk­sel­la jot­ka aja­vat tai tuot­ta­vat päästöjä vähän. As sim­ple as that.

 193. Vihrei­den kärkiporuk­ka käyt­tää sana home­opa­tia vain yhtey­dessä, jos­sa kuvataan kun­tay­htymien demokratiaa.

  Hei­di Hau­ta­la on puo­lus­tanut home­opa­ti­aa Euroopan parlamentissa:

  “Mut­ta niis­sä mais­sa, jois­sa home­opa­tia tun­netaan parem­min, on voitu tode­ta, että nämä lääk­keet eivät aiheuta sivu­vaiku­tuk­sia. Ne ovat halpo­ja, ja vaik­ka vaiku­tus­mekanis­me­ja ei aina täysin voi­da per­in­teisin menetelmin tode­ta, niin ne kuitenkin toimivat.”

  https://web.archive.org/web/20070617144548/http://heidihautala.net/puheet2_puhe.php?id=232

  Espoon Vihreät ovat toivoneet home­opa­ti­aa osak­si kun­nal­lista terveydenhoitoa:

  “täy­den­tävät hoit­o­muodot — akupunk­tio, home­opa­tia ym. — osak­si kun­nal­lista terveydenhoitoa.

  https://web.archive.org/web/20031219195906/http://www.espoonvihreat.fi/arkisto/ohjelmat/ohjelma_kv2000.html

  Netis­sä liikkuu huhu­ja myös Satu Has­sin homeopatiamyönteisyydestä:

  https://www.google.fi/#q=satu+hassi+homeopatia

  Olisi tietysti hienoa jos Hei­di Hau­ta­la ja Satu Has­si eivät olisi Vihrei­den kärkiporukkaa, mut­ta todel­lisu­udessa taita­vat edelleen olla?

 194. Mikko Särelä:
  blahblah 

  anonyy­mi: Jos se on kuol­lut, se johtuu vain ja ain­oas­taan siitä, että kaltais­esi pas­sivi­soi­vat fatal­is­tit ovat sen tarkoituk­sel­la tap­pa­neet. Sen voi kuitenkin herät­tää henki­in vaik­ka jo tänään.

  Noh noh. Särelä nyt on tolkun omaa­va… ainakin vihreäk­si. (On aiem­min ollut piraat­tien ehdokkaanakin.)

  Vaik­ka en usko vihrei­den ole­van kansalais­va­pauk­sista huolis­saan ole­van ihmisen val­in­ta äänestää vaaleis­sa (siitä merkkinä mm. Jyr­ki Kasvinkin putoami­nen pois eduskun­nas­ta), toivon, että kasvien ja särelöi­den äänet voivat kuitenkin jos­sakin vai­heessa tuo­da tolkkua muiden vihertäjien säätöi­hin. En tosin tiedä onko real­isti­nen toive, että siel­lä posi­ti­ivista kehi­tys­tä tapah­tu­isi, mut­ta aina saa toivoa.

  Luitko edes Särelän blogikir­joi­tus­ta ennen kuin puhut­telit pas­sivoivak­si fatalistiksi?

  Särelä ei toki blo­gis­saan perustele mik­si ihmeessä kilo­metriveroa tarvi­taan, kun ben­saveroakin voidaan korot­taa, mut­ta esitet­ty aja­tus siitä, että tieto­jen tarkastelus­ta (mm. vira­nomais­ten tahol­ta) jää jäl­ki, jon­ka asianomainen itse voi tark­istaa huo­matak­seen, että hänen tieto­jaan on tutkit­tu ja selvit­tääk­seen onko se tapah­tunut oikeudet­ta. Tämä on ihan rel­e­vant­ti asia yleis­es­ti, vaik­ka mitään kilo­metriveroa ei tulisikaan.

  _

  Se mikä Särelän blo­gis­sa itseni eniten ärsyt­ti oli tuo lop­pukap­pale, jon­ka merk­i­tys­tä en tiedä:
  “On aika lopet­taa jar­rut­ta­mi­nen ja luo­da tietoy­hteiskun­nan vaa­ti­mat mekanis­mit tärkei­den kansalaisoikeu­den vaalimiseen.”

  Kan­natan hallinnon läpinäkyvyyt­tä ja siten se, että jär­jestelmään jää asi­aa tarkastellei­den vira­nomais­ten “sor­men­jäl­jet” on hyvä asia. Siihen pitääkin uskaltaa ottaa kiinni.

  Mut­ta mis­tä jar­rut­telus­ta nyt on kyse? Läpinäkyvyy­den jar­rut­telus­ta, vai tietokan­nan laa­ju­u­den jar­rut­telus­ta? Se, että tietokan­nan käyt­töoikeuk­sia hal­li­taan ja käyt­täjistä ja yksit­täi­sistä tarkasteluk­er­roista pide­tään kir­jaa, ei mitenkään edel­lytä, että val­tion pitää kerätä kansalai­sis­taan enem­män tietoa kuin nykyään.

  Siinä Särelä kuitenkin on aut­ta­mat­ta oike­as­sa, että asi­as­sa ei kan­na­ta men­nä kärk­i­joukos­sa (jos menee lainkaan). Pienen Suomen ei kan­na­ta mak­saa siitä, että toimi­vat pio­nee­ri­na tun­tem­at­tomis­sa pro­jek­teis­sa, jon­ka tuo­tok­set eivät ole edes myytävis­sä muualle. Ja hallinnon avoim­muusu­ud­is­tus (eri­tyis­es­ti se poli­it­ti­nen tah­toti­la) pitäisi saat­taa voimaan joka tapauk­ses­sa ennen kuin ale­taan edes miet­timäänkään mitään kansalaiseen kohdis­te­tun valvon­nan tai poli­isin toimi­val­taoikeuk­sien laajentamista.

  _

  Taidan oma­l­ta osalta jät­tää pitkät rant­ti­ni tääl­lä tähän ja ten­ta­ta Särelältä onko hänel­lä itsel­lään joku eri­tyi­nen perustelu kilo­metriveron tarpeelle vai onko asia nyt vaan sel­l­ainen mis­tä on vihrei­den kesku­udessa sovit­tu olla yhtä mieltä… mikä olisi kyl­lä aika noloa jos vihrei­den ain­oat asi­at hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oli­vat ydin­voimaluville “ei” ja GPS-seu­ran­nalle “kyl­lä”. Kaik­ki arvopoli­it­tiset uud­is­tuk­setkin meni romukop­paan, kos­ka suos­tut­ti­in samaan hal­li­tuk­seen kris­til­lis­demokraat­tien kanssa. Eikö tämä ole noloa?

  Toki voi olla, että tuos­sa GPS-seu­ran­nas­sa on taustal­la Kokoomus, kos­ka autoveron pois­to olisi merkit­tävää veronkeven­nys­tä ylem­mälle keskilu­okalle. Kokoomushan muutenkin saneli 90% koko sateenkaar­i­hal­li­tuk­sen ohjel­mas­ta, tehden vain muodol­lisia myön­ny­tyk­siä apupuoluei­den kasvo­jen säi­lyt­tämisessä tyh­män vaa­likar­jan silmis­sä. Halu­aako siis vihreät ottaa poli­it­tisen vas­tu­un Kokoomuk­sen yksin sanele­mas­ta ohjel­mas­ta vai onko tämä per­seily oikeasti vihrei­den omaa tahtoa?

  Kaikesta huoli­mat­ta:
  HYVÄÄ JOULUA!

 195. Vero­tus, tur­val­lisu­us ja palve­lut ovat vain peitesyitä.

  Tarkoi­tus on niiden avul­la saa­da satel­li­it­ti­paikan­nus­laite ujutet­tua autoi­hin. EU onkin sitä määrämässä pakol­lisek­si vuodes­ta 2015 lähtien.

  Liiken­nemäärien vähen­tämi­nen on mainit­tu perus­teena. Kuulin haas­tat­telun, jon­ka mukaan siihen on syynä ulko­mail­ta tule­vat paineet. Tuleekin mieleeni esim. Agen­da 21 — YK:n kestävän kehi­tyk­sen ohjel­ma, johon Suomikin on sitoutunut. 

  Se, mikä min­ua aivan eri­tyis­es­ti huo­let­taa on se, että tämä jär­jestelmä käsi­tyk­seni mukaan on myös etähallinnan mahdollistava.

  EU:n komis­sion halu­a­ma ISA ‑jär­jestelmä sal­lisi myös auto­jen nopeu­den pudot­tamisen jarruttamalla.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2408012/Britain-fights-EUs-Big-Brother-bid-fit-car-speed-limiter.html

  Teknis­es­ti on siis mah­dol­lista, että auto­jen liikku­mi­nen voitaisi­in tarvit­taes­sa jopa estää, jos hallinto kok­isi sen tarpeel­lisek­si jostain syys­tä. Nämä rajoit­tamisen syyt voivat tule­vaisu­udessa olla sel­l­aisia, joi­ta emme nyt toh­di uskoa tai emme edes nyt tule ajatelleeksi.

  Ihmisiä rauhoitel­laan. Tieto­tur­va kuulem­ma voidaan varmis­taa, lain­säädän­töä kehitetään. Tiedot muka pysy­i­sivät vain verot­ta­jal­la. Vaku­ut­telu on kovaa. Vaan en usko siihen eikä usko moni muukaan. Tästä on niin paljon näyt­töä maailmalta.

  Lyhyel­lä ja keskip­itkäl­lä aikavälil­lä poli­isivi­ra­nomaiset ja muutkin organ­isaa­tiot vaa­ti­vat kulku­vä­linei­den paikkati­eto­ja hal­tu­un­sa ja he myös ne saa­vat! Näin tapah­tu­isi sekä val­ti­ol­lisel­la että globaalil­la tasol­la, kansalais­ten tietäen tai tietämättä.

  http://www.pcworld.com/article/260980/federal_judge_your_location_is_no_more_private_than_the_color_of_your_car.html

  Pitäähän rikol­liset kiin­ni saa­da. Ongel­ma miel­stäni on se, että tule­vaisu­udessa rikol­lise­na tai “ter­ror­isti­na” voidaan pitää jotain muu­takin, kuin yleis­es­ti ymmär­retään. Kuka tahansa, joka vas­tus­taa — väki­val­lat­tomas­tikin — nou­se­vaa, yhä autoritäärisem­mäk­si muut­tuvaa ylikansal­lista hallintoa toimien sen intresse­jä vas­taan, kohdel­laan rikollisena.

  http://www.huffingtonpost.com/2012/12/23/fbi-occupy-wall-street_n_2355883.html

  “FBI Inves­ti­gat­ed ‘Occu­py’ As Pos­si­ble ‘Ter­ror­ism’ Threat, Inter­nal Doc­u­ments Show”

  Taloudel­lis-poli­it­tisen eli­itin vas­tus­t­a­mi­nen on ollut vaar­al­lista kaut­ta his­to­ri­an ja on sitä edelleenkin.

  (Tutk­i­ja, Car­terin neu­vo­nan­ta­ja) Zbig­niew Brzezin­s­ki kir­jas­saan Between Two Ages: Amer­i­ca’s Role in the Tech­netron­ic Era (1976):

  “The tech­notron­ic era involves the grad­ual appear­ance of a more con­trolled soci­ety. Such a soci­ety would be dom­i­nat­ed by an elite, unre­strained (pidät­telemätön, rajoit­tam­a­ton) by tra­di­tion­al val­ues. Soon it will be pos­si­ble to assert almost con­tin­u­ous sur­veil­lance over every cit­i­zen and main­tain up-to-date com­plete files con­tain­ing even the most per­son­al infor­ma­tion about the cit­i­zen. These files will be sub­ject to instan­ta­neous retrieval by the authorities. ”

 196. Osmo Soin­in­vaara:
  Käytät harhaan johtavasti tuo­ta onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan nopeut­ta. Jos halu­taan kat­soa, mikä on nopeu­den rooli onnet­to­muudessa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaavak­si nopeudek­si määritel­lä sen ajoneu­von nopeus, jol­la se oli suurin. Jos tulen risteyk­seen vasem­mal­ta, vika on min­un, mut­ta seu­raus on aivan eri­lainen riip­puen siitä, mil­lä nopeudel­la se oike­as­sa ole­va ajaa. Jos nopeusra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­keeni nopeudel­la 20 km/h, selvitään pel­ti­vau­ri­oil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lievä ylinopeus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeudel­la 40 km/h. Jäl­ki on aivan toisenlaista.Minun virheeni oli syynä onnet­to­muu­teen, hänen ylinopeuten­sa vammoihin. 

  Siis “jos halu­taan kat­soa, mikä on nopeu­den rooli onnet­to­muudessa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaavak­si nopeudek­si määritel­lä sen ajoneu­von nopeus, jol­la se oli suurin” — siis mikäli ennakkoasen­teena on, että nopeus on kaiken pahan alku ja juuri. Nor­maal­i­jär­jel­lä ajatel­tuna tärkein on onnet­to­muu­den aiheut­ta­jan toim­inta — ja mah­dol­lis­es­ti myös nopeus.

  Olete­taan­pa, että kyseessä onkin rauta­tien tasoristeys ja auto ajaa puomien läpi junan alle, veturinkul­jet­ta­ja on tietysti syylli­nen — jos ajatel­laan esit­tämäl­läsi logi­ikalla. Nopeudel­la­han ei tässä ole merk­i­tys­tä, pahaa jälkeä syn­tyy nopeudel­la kuin nopeudel­la (itse asi­as­sa samas­ta syys­tä ei voi suositel­la rekan alle ajamis­takaan, vaik­ka tur­valait­teena olisi muukin kuin kär­jel­lään seiso­va kolmio).

  60km/h ei ole eri­tyisen lievä ylinopeus, eräässä hil­jat­tain oikeuskäsit­telyssä olleen tapauk­sen 5 km/h on.

 197. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaik­ki onnet­to­muudet johtu­vat siitä, että joku tekee virheen. Virheitä sat­tuu jokaiselle kul­jet­ta­jalle paljon, jotkut niistä johta­vat onnet­to­muu­teen, useim­mat eivät johd­fa. Kun onnet­to­muuk­sia virhei­den seu­rauk­se­na sat­tuu, lop­putu­los riip­puu suuresti nopeud­es­ta. Jos nopeuk­sia nos­te­taan, ruumi­ita tulee enem­män. Sitä ei voi kukaan kiistää. 

  Tämä vaatii kyl­lä vähän tuon virheen määrit­telemistä. Onnet­to­muuk­sista tiet­ty osa on itse­murhia, jois­sa esimerkik­si moot­toripyöräil­i­jä ajaa rekan keulaan.

  Tekeekö tässä itse­murhaa­ja virheen? Hän­hän hyvin suurel­la toden­näköisyy­del­lä toimii juuri niin kuin aikookin ja saavut­taa tavoitteensa.

  Tekeekö rekan kul­jet­ta­ja virheen? Ei ilmeis­es­ti ainakaan tieli­iken­nelain tarkoit­ta­mas­sa merk­i­tyk­sessä, kos­ka tilanne voi tul­la niin yllät­täen, että hän voi vain yrit­tää olla aiheut­ta­mat­ta lisä­vahinko­ja aja­mal­la ulos tieltä.

  Tai jos kul­jet­ta­ja kuolee sydänko­htauk­seen kesken ajon, niin kuka teki virheen? Kul­jet­ta­ja? Lääkäri?

  Tämä voi olla vähän seman­ti­ikkaa, mut­ta väitän, että jokin osa liiken­nekuolemista on sel­l­aisia, jois­sa kyse ei ole yksinker­tais­es­ta virheestä.

  = = =

  Liiken­netur­val­lisu­ustyön vaikeus tulee siitä, että nykyään on varsin vähän vakavia onnet­to­muuk­sia, jois­sa osa­puo­let ovat liiken­nekun­nos­sa ole­via normikansalaisia. Jos mit­ta­ri­na käytetään kuollei­den määrää, siel­lä alkaa ihan oikeasti olla se kova ydin jäl­jel­lä (juopot/narkkarit, ter­vey­del­lis­es­ti ajokun­not­tomat, itse­murhaa­jat). Tässä suh­teessa his­to­ri­alli­nen muu­tos parin viime vuosikymme­nen aikana on ollut aika merkittävä.

  Tämä ei tarkoi­ta sitä, etteikö ajonopeuk­sien alen­e­m­i­nen pienen­nä onnet­to­muusti­lantei­den vaiku­tuk­sia ja vähen­nä onnet­to­muuk­sia. Voisi kuitenkin olla aiheel­lista miet­tiä myös vaikka­pa pakol­lisia alkolukko­ja ja akti­ivisia nopeu­den­ra­joit­timia, kos­ka niil­lä voidaan vaikut­taa tuo­hon ongelma­porukkaan, joi­ta sään­nöt eivät kiinnosta.

  Syys­tä tai tois­es­ta liiken­netur­val­lisu­uskeskustelu menee hel­posti kovin tun­nepi­toisek­si puolin ja toisin. Välil­lä siihen kaipaisi ihan numeroitakin.

 198. whi­ic:
  Suomes­sa tehdään noin 8‑tuntista työpäivää. Suomen BKT on 180 mil­jar­dia euroa. Se tuote­taan tekemäl­lä työtä tuon 8 tun­nin aikana. 1 min­uutin hin­ta on 375 miljoon­aa euroa. Jokainen min­u­ut­ti on kansan­taloudelle näin kallis.

  Tämän logi­ikan mukaan päivit­täistä työaikaa kan­nat­taisi piden­tää esim. 3 min­uu­til­la, kos­ka se tarkoit­taisi BKT:n kasvua reilul­la mil­jardil­la eurolla.

  Eiköhän se työn tuot­tavu­us kuitenkin ole läh­es sama 7 tun­nin 59 min­uutin kuin 8 tun­nin työpäivän aikana? Peukaloa vain pyöritel­lään min­u­ut­ti vähem­män tai enem­män, kos­ka ne samat työt pitää kuitenkin saa­da tehtyä.

  Min­uutin tap­pio vapaa-ajas­ta taitaa olla yhteiskun­nalle suurem­pi hyv­in­voin­ti­tap­pio, mut­ta sekään ei tee yhdestäkään tieli­iken­teen uhrista hyväksyt­tävää. Jokainen kuol­lut on liikaa.

 199. Markus:

  Tarkoi­tus on niiden avul­la saa­da satel­li­it­ti­paikan­nus­laite ujutet­tua autoi­hin. EU onkin sitä määrämässä pakol­lisek­si vuodes­ta 2015 lähtien.

  Siel­lähän se on jo, sin­un taskus­sasi ja kojelaudallasi.

 200. Olet­teko näh­neet Tom Cruise ‑eloku­van Minor­i­ty report? Se on mielestäni aika kylmäävä dystopia sel­l­ais­es­ta yhteiskun­nas­ta, jos­sa on äärim­mäisen tehokas, hyvää tarkoit­ta­va valvon­takoneis­to ja val­lan­syr­jään päässeet ikävät ihmiset. (Kuten esimerkik­si lehti­ti­eto­jen perus­teel­la Helsin­gin huume­poli­isin jengi.)

  Ollaanko nyt Osmo vähän liukkaal­la pin­nal­la, jos me rupeaisimme pro­filoimaan use­asti ylinopeut­ta ajavia — kuten visioit?

  Jos me mukise­mat­ta hyväksymme täl­laisen (vira­nomaisen) gps-seu­ran­nan, mei­dän kan­nat­taisi pun­ni­ta myös uhat tarkasti. 

  Tieteiskir­jal­lisu­u­den tois­tu­va teema on yhteiskun­ta, jos­sa on auko­ton kon­trol­li. Yleen­sä kir­jail­i­jat eivät ole tätä asi­ain­ti­laa kuvan­neet onnelaksi.

  Touko Met­ti­nen
  ker­ran Latvi­as­sa melkein ylinopeussakko

  1. Touko miet­ti­nen. Olen aivan eri mieltä siitä, onko oikein pro­filoi­da kul­jet­ta­jia, jot­ka muo­dosta­vat muille huo­mat­ta­van kuolemanriksin.
   On oikein viedä kort­ti demen­tikoil­ta tai henkilöitä, jot­ka eivät juuri näe eteen­sä, on oikein viedä kort­ti niiltä, joiden alko­holiri­ip­pu­vu­us on sitä luokkaa, etteivät he ole koskaan ajokun­nos­sa ja on oikein viedä kort­ti niiltä, jot­ka ovat kyvyt­tämiä säätämään auton­sa nopeu­den oikeak­si. Jos ei osaa aja autoa, ei pidä ajaa autoa. Auto on tap­povä­line sel­l­aisen käsis­sä, joista ei ole autoa aja­maan. Autol­la tapetaan ihmisiä akksi ker­taa niin paljon kuin murhaamalla.

 201. Mikko Särelä:
  Nähdäk­seni teol­lisen yhteiskun­nan ajat­te­lu­ta­pa yksi­ty­isyy­destä on kuollut. […]
  Sen takia kan­natan sitä, että alamme rak­en­taa tietoy­hteiskun­taan sopi­vaa tapaa ylläpitää yksi­ty­isyy­den­suo­jaa. Se alkaa siitä, että kohdis­tamme huomion ja valvo­van silmän kerät­ty­jen tieto­jen käyttöön. 

  Yksi­ty­isyy­den­suo­ja on vaikeu­tunut mut­ta ei kuol­lut. Siihen vain pitäisi panos­taa lain­säädän­töpuolel­la ja infrastruktuurissa. 

  Yksi­ty­isyy­den puute aiheut­taa negati­ivisia muu­tok­sia ihmis­ten käyt­täy­tymisessä. Jo kuvitel­ma siitä, että ihmistä valvotaan koko ajan muut­taa tapaa jol­la ihmiset toimi­vat yhteiskunnassa. 

  Yksi­ty­isyyt­tä pitää suo­ja­ta use­al­la eri tasol­la. Ensim­mäi­nen ja tärkein tapa on toteut­taa jär­jestelmät niin ettei yksi­ty­isyy­den loukkaus ole käytän­nössä mah­dol­lista. Kilo­metriveron tapauk­ses­sa jär­jestelmä joka ei lähetä tieto­ja ulos ja jos­sa käyt­täjät voivat mak­saa esim. osta­mal­la pre­paid kortin olisi oikea ratkaisu. 

  Osmo ja muut ovat käyt­täneet puhe­lin­ti­eto­jen tal­len­nus­ta esimerkkinä tilanteesta jolle ei voi mitään. Tämä ei ole tot­ta. Soit­toti­eto­jen väärinkäytöstä voidaan tehdä kryp­tografisin keinoin han­kalaa ja resursse­ja kulut­tavaa ja mas­saseu­ran­nas­ta käytän­nössä mah­do­ton­ta. Use­at verkkopalve­lut toimi­vat näin mm. lok­i­ti­eto­ja kerätessä. Palvelun on pakko tun­nistaa ja bloka­ta IP osoit­teet jot­ka yrit­tävät hyökätä sivua vas­taan, mut­ta tämä on mah­dol­lista tehdä niin, että IP osoitet­ta ei tal­len­neta sel­l­aise­naan mihinkään ja sen selvit­tämi­nen on hidas­ta ja syö resursse­ja (key deriva­tion func­tion (KDF), key stretching).

  Seu­raa­va askel on tieto­jen käytän valvon­ta. Käytän­nössä valvon­taa ei kus­tan­nussy­istä juuri mis­sään toteuteta hyvin ja siitä säästetään. Esim. NSA alkoi vas­ta Snow­den episodin jäl­keen vähitellen siir­tyä sys­teemi­in, jos­sa tietokan­to­ja hallinnoi­vat ihmiset työsken­televät aina parit­tain. Käytön valvon­taan liit­tyvät kus­tan­nuk­set jätetään kaik­ista laskelmista aina pois. 

  Käytön valvon­taan luot­tamisel­la on myös toinen, paljon perus­tavampi heikkous. Se perus­tuu ole­tuk­seen his­to­ri­an lop­pumis­es­ta, kor­rup­tion vähen­e­mis­es­tä ja demokra­t­ian vahvis­tu­mis­es­ta. Yhteiskun­nan kehi­tys on polkuri­ip­pu­vaista ja me olemme rak­en­ta­mas­sa yhteiskun­taa jos­sa val­lan tas­apaino toimii vain opti­mi­olo­suhteis­sa. Val­tio luo sys­teemin, jos­sa avaimet val­lan epä­tas­apain­oon ovat pöy­däl­lä ja mei­dän pitää luot­taa että mis­sään tapauk­ses­sa ei tule tilan­net­ta jos­sa ne päätetään ottaa käyttöön.

  1. Soit­toti­eto­jen väärinkäytöstä voidaan tehdä kryp­tografisin keinoin han­kalaa ja resursse­ja kulut­tavaa ja mas­saseu­ran­nas­ta käytän­nössä mahdotonta.

   Voitaisi­in, mut­ta ei voi­da. Kaik­ki kän­nykän valmis­ta­jat, jot­ka toimi­vat Yhdys­val­lois­sa, ovat Patri­ot Actin alaisia, eli ne ovat sitoutuneet siihen, että vira­nomais­ten toim­intaa pahu­u­den voimien (ter­ro­tis­tit, ros­tvot, voiman rakas­ta­jat, väärän puoleen kan­nat­ta­jat ym.) toim­intaa voidaan seu­ra­ta vaivatta.

 202. Poju Antsa­lo: Tämän logi­ikan mukaan päivit­täistä työaikaa kan­nat­taisi piden­tää esim. 3 min­uu­til­la, kos­ka se tarkoit­taisi BKT:n kasvua reilul­la mil­jardil­la eurolla. 

  Mik­sikäs ei. Ei pois­sul­jet­tua. Suurin este on “saavutet­tu­jen etu­jen politiikka”.

  Pidän iro­nise­na, että 3 min­u­ut­tia pidem­pi työpäivä on automaat­tis­es­ti pois­sul­jet­tu, mut­ta sen sijaan jostakin pros­ent­tiyk­sikön suu­ruis­es­ta erim­ielisyy­destä palkanko­ro­tuk­ses­sa työ­nan­ta­ja- ja työn­tek­i­jäjär­jestö­jen välil­lä oltaisi­in valmis men­emään vaik­ka yleislakkoon.

  Poju Antsa­lo:
  Eiköhän se työn tuot­tavu­us kuitenkin ole läh­es sama 7 tun­nin 59 min­uutin kuin 8 tun­nin työpäivän aikana?

  Onhan se pros­en­tu­aalis­es­ti “läh­es sama” onko BKT
  180000 miljoon­aa euroa vai 179625 miljoon­aa euroa. Mut­ta on silti sama 375 miljoon­aa euroa ero­tus. Se vaan tun­tuu pieneltä, kos­ka Suomen BKT on niin val­ta­va, että ihmis­mieli ei pysty käsit­tämään, että pelkästään 0,2% on 375 miljoonaa.

  1 min­u­ut­ti vas­taan 480 min­u­ut­tia on helpom­pi ymmärtää. Luvut ovat riit­tävän pieniä apinanaivoillemme. 1 on “tosi vähän”, 480 on “melko paljon”.

  Sen sijaan 375 miljoon­aa on “vitusti” ja 180000 miljoon­aa on TASAN sama eli “vitusti”. Eli me emme intu­iti­ivis­es­ti näe pienem­pää lukua 0,2 pros­ent­ti­na vaan tasan saman suu­ruise­na, kos­ka aivomme ei ymmär­rä täl­laisia lukumääriä.

  Poju Antsa­lo: Peukaloa vain pyöritel­lään min­u­ut­ti vähem­män tai enem­män, kos­ka ne samat työt pitää kuitenkin saa­da tehtyä. 

  Eli menit siihen argu­ment­ti­in jon­ka jo ennal­ta arvasin esitet­täväk­si: “miten käyt­täisit sen ylimääräisen min­uutin” ja vas­t­a­sit kysymyk­seen itse “pyörit­telemäl­lä sormia”.

  Poju Antsa­lo:
  Min­uutin tap­pio vapaa-ajas­ta taitaa olla yhteiskun­nalle suurem­pi hyv­in­voin­ti­tap­pio, mut­ta sekään ei tee yhdestäkään tieli­iken­teen uhrista hyväksyt­tävää. Jokainen kuol­lut on liikaa.

  Sit­ten kiel­letään liikenne täysin. Ambu­lanssit mukaan­lukien. Ei ole muu­ta keinoa.

  Sanon vaan, että menee lap­si pesuve­den mukana.

  Suh­teut­tamisek­si, 300 tieli­iken­neuhria on aika vähän, kun ottaa huomioon 1000 liukas­tu­mis- tai kom­pas­tu­miskuole­maa. 800 etu­rauhas­syöpäru­umista (seu­lon­taa ei suos­tu­ta tekemään, toisin kuin rin­ta­syövän kanssa). Itse­murhia tapah­tuu 1200 joka vuosi, ja useim­mat oli­si­vat ennal­taehkäistävis­sä… ja osa näistä itse­murhista tehdään myös tien päällä.

  Itse luulisin, että liiken­nekuolemi­in voisi vaikut­taa kus­tan­nuste­hokkaam­min pyrkimäl­lä vaikut­ta­maan liiken­teen ulkop­uolisi­in asioi­hin, kuten itse­murhalukui­hin. Se kun ei vaikut­taisi ain­oas­taan tuo­hon 300:n luku­un, jos­sa on mukana “tun­tem­at­tomas­ta syys­tä” vas­taan­tule­vien kaistalle pää­tyneitä, vaan lisäk­si siihen 1200 vuosit­taisen kuolleen määrään.

  Sen lisäk­si, että toimi­vat mie­len­ter­veyspalve­lut vaikut­taisi­vat itse­murhan suorit­tanei­den määrään, se vaikut­taisi ihmis­ten elämän laatu­un taval­la, joka ei näy näis­sä numeroissa.

  Palailen joulun valmis­telui­hin taas… =>

  1. whi­il.
   Ajatel­laan­poa että toivo­masi nopeusra­joi­tusten nos­to tuot­taisi “vain” 50 ruumista lisää vuodessa. (Tai 50 ruumista enem­män, kun nopeusra­joituk­sia ei alen­neta) Sinus­ta se olisi ihan ok. Mitä lulisit tapah­tu­van, jos nuo 50 tiedet­täisi­in etukä­teen, Iltasanomat tek­i­sivät jut­tu­ja heistä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, miltä tun­tuu uhra­ta elämän­sä niiden sekun­tien hyväk­si, joi­ta liiken­teessä voite­taan. Iltale­hti panisi vähän parem­mak­si. Olisi kuvat uhrien lap­su­ud­es­ta, ja pienistä lap­sista, jot­ka on tuomit­tu menet­tämään äitin­sä ja niin edelleen. Ja tämän julk­isu­u­den jäl­keen jär­jestet­täisi­in kansanäänestys, ovatko nuo voite­tut sekun­nit noiden 50 ihmishen­gen arvoisia. Lyödäänkö vetoa, miten kansanäänestys päättyisi?
   Nyt tietysti san­ot, että on ihan eri asia arpoa 50 kuol­lut­ta niiden sekun­tien hyväk­si kuin määrätä ne ennal­ta. Perustele, miksi.
   Ajat­telitko uhra­ta jonkun per­heen­jäse­n­e­si? Jos et ajatel­lut, mik­si jonkun toisen pitäisi?

 203. Viherinssi: Liiken­netur­val­lisu­ustyön vaikeus tulee siitä, että nykyään on varsin vähän vakavia onnet­to­muuk­sia, jois­sa osa­puo­let ovat liiken­nekun­nos­sa ole­via normikansalaisia. 

  Niin­pä. Väit­täis­in­pä, että tilas­toin­tipe­rustei­ta käytetään poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaises­ti — esimerkik­si ajamisen vero­tus­ta oikeuttamaan.

  Erään­laise­na tark­istuk­se­na voi tehdä tukkimiehen kir­jan­pidol­la tutkimus­ta todel­li­sista kuolonko­lareista. Käsi­i­ni löy­tyi lehtipinos­ta ensim­mäisenä Moot­tori-leht­enä heinäku­un numero, jos­sa käsitelti­in heinä-eloku­un 2012 kaik­ki kuolonko­lar­it. Tukkimiehen kir­jan­pidol­la luokit­telu näi­den kah­den kuukau­den aikai­sista 42 kuolemasta:

  Ajovirheistä johtu­vat kolar­it: 14
  Törkeä piit­taa­mat­to­muus (vah­va humalati­la, suuri ylinopeus tms): 9
  Nukah­dus: 3
  Ajoneu­vos­sa merkit­tävää vikaa: 2
  Toden­näköis­es­ti itse­murha: 9
  Kuoli liiken­teessä muuten vain: 5

  Törkeän piit­taa­mat­to­muu­den ja selvän itse­murhan väli­nen raja on tietysti vaikea vetää.

  Nuo muuten vain kuolleet siis las­ke­taan kuolonko­lareik­si, mut­ta ovat ajaes­saan sairasko­htauk­seen kuollei­ta. Yksikin näistä oli päässyt sairaalan pihalle asti ja kuol­lut sit­ten autoon­sa. Nämäkin OS las­kee “jonkun virheik­si”. No joo.

  Yo. tilas­tossa oli­vat vain moot­to­ri­a­joneu­vois­sa kuolleet. Myös kevyen liiken­teen 11 kuolleessa oli itse­murhia (hyp­py rekan eteen) ja sairausko­htauk­sia (kumpikin kuoli pyöräil­lessään, the way to go).

  1. Pekka Taipale
   On var­maankin niin, että kolar­in syy­hyn, siihen, että kak­si autoa osuu toisi­in­sa tai auto suis­tuu tieltä, vaikut­ta­vat ennen kaikkea muut syyt kuin nopeus, mut­ta vaatii fanaat­ti­ista mieltä väit­tää, ettei seu­rauk­si­in olisi mitään vaiku­tus­ta sil­lä, mil­lä nopeuk­sil­la ne tapahtuivat.

 204. On myöskin melko fanaat­tista väit­tää, että onnet­to­muus on liiken­teen mielessä “virhe”, kun joku painaa suo­ran alus­sa kaa­sun poh­jaan ja ajaa sit­ten päin vas­taan­tule­vaa rekkaa. Niin, kyl­lä, suur­ta nopeut­ta tarvi­taan, jot­ta itse­murha onnis­tu­isi täl­lä taval­la, mut­ta jos autot eivät kulk­isin niin kovaa, niin sit­ten sui­si­di tehtäisi­in esim. hyp­päämäl­lä junan eteen. Olisiko se syy siihen että pen­dolino­jen pitää matka­ta enin­tään 20 km/h?

  1. Pekka, pidätkö nyt ihan oikeasti vataväitet­täsi loogise­na? Vaik­ka 10 % liiken­neon­net­to­muuk­sista oilk­iusi itse­murhia, oikeut­taako se nuo 90 % muista kuolemia?

 205. Osmo Soin­in­vaara:
  S‑W
  Ha-ha. Et tai­da tietää, miten Koi­järvel­lä toimit­ti­in. Sinne ei men­ty salaa yön pimey­dessä naamioituneina vaan erit­täin julkises­ti tele­vi­siokameroidan seu­rates­sa. Poli­isil­la oli kyl­lä kaik­ki tieto siitä, mitä Koi­järvel­lä tehdää ja kuka teki. Julk­isu­us oli suuri osa toimin­nan strategiaa.

  Se julk­isu­us pitää ensin han­kkia, ja se on vaikeaa jos ne tahot joil­la on pelimerkke­jä kiin­ni mie­lenosoituk­sen kohteessa tai mui­ta intresse­jä estää negati­ivi­nen julk­isu­us, pystyvät torp­paa­maan kaik­ki mie­lenosoi­tus­ta edesltävät suun­nit­telukokoon­tu­miset. Jaa mitenkä, no seu­raa­mal­la epäilty­jen ter­ror­istien liikku­mista ja otta­mal­la säilöön ‘syytä epäil­lä’ taik­ka ‘rikok­selta ja häir­iöltä suo­jaamisek­si’ aina tarvit­taes­sa, ei vält­tämät­tä koko konkkaronkkaa, mut­ta avain­henkilöt. ‑Suomes­sa poli­isin kiin­niot­to-oikeus ilman pidä­tys­tä, on edelleen euroopan laajimpia.

 206. Osmo Soin­in­vaara: Voitaisi­in, mut­ta ei voi­da. Kaik­ki kän­nykän valmis­ta­jat, jot­ka toimi­vat Yhdys­val­lois­sa, ovat Patri­ot Actin alaisia, eli ne ovat sitoutuneet siihen, että vira­nomais­ten toim­intaa pahu­u­den voimien (ter­ro­tis­tit, ros­tvot, voiman rakas­ta­jat, väärän puoleen kan­nat­ta­jat ym.) toim­intaa voidaan seu­ra­ta vaivatta. 

  Soit­toti­eto­ja ei tal­lete­ta kän­nyköi­hin vaan oper­aat­tor­ei­den tietokan­toi­hin. Jokaises­ta puhelus­ta tehdään call detail record (CDR). NSA:n mas­saurk­in­ta perus­tuu nimeno­maan pääsyyn näi­hin tietokan­toi­hin (min­ul­la ei ole mitään tavanomaista tieduste­lu­toim­intaa vas­taan, jos­sa pien­tä määrää yksilöitä seu­rataan esim. vale­tuki­ase­man avul­la. Ongel­ma syn­tyy siinä vai­heessa kun mas­saurk­in­ta muut­tuu helpok­si ja on vain pienen päätök­sen takana) .

  Jos Suomes­sa tai EU:ssa tehdään laki joka velvoit­taa oper­aat­torit muut­ta­man CDR:n sisältöä ja rajoit­ta­maan tal­len­nu­saikaa niin että yksi­ty­isyys mak­si­moituu, Yhdys­val­loil­la ei ole tähän mitään sanomista. 

  Tämän­hetki­nen EU:n data reten­tion direc­tive itse asi­as­sa pakot­taa keräämään ja säi­lyt­tämään paljon tietoa poli­ise­ja varten (Madridin ja Lon­toon pom­mi-isku­jen aiheut­ta­ma irra­tionaa­li­nen pani­ikkireak­tio). Tätä pitäisi muuttaa.

  1. Kän­nyköi­den puhe­lut olisi mah­dol­lista sala­ta niin, ettei ulkop­uo­li­nen pysty niitä kuun­tele­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä.

 207. Toisaal­ta ajoko­r­tit­ta aje­taan jatku­vasti. On tot­ta kai laiton­ta, tulee ran­gais­tus, jos jää kiin­ni. Usein ovat muutenkin elämän var­jop­uolel­la. Eikä kor­tilla aje­ta vaan autolla.
  Alko­holi tap­paa tuhan­sia vuosit­tain, paljon myös tien pääl­lä. Moni rat­ti­juop­po on kor­ti­ton. Eikö paljon kus­tan­nuste­hokkaam­paa olisi vaikut­taa alko­holin saatavu­u­teen, esimerkik­si kaik­ki alko­holi takaisin Alkoon, kuten 1960-luvulla?

 208. Osmo Soin­in­vaara:
  whiil.
  Ajatel­laan­poa että toivo­masi nopeusra­joi­tusten nos­to tuot­taisi “vain” 50 ruumista lisää vuodessa. (Tai 50 ruumista enem­män, kun nopeusra­joituk­sia ei alen­neta) Sinus­ta se olisi ihan ok. 

  50 on aika paljon. Itse en nimit­täin nos­taisi nopeuk­sia juurikaan muual­la kuin moot­toriteil­lä ja siel­lä halu­aisin ottaa sääti­lanteen ja liiken­nemäärän huomioi­vat muut­tuvat nopeudet käyt­töö koko matkalla TKU — HKI — TRE. Jos moot­toritei­den huip­punopeus nos­tet­taisi­in 140 km/h tasolle (joka olisi käytössä ain­oas­taan kesäaikaan, poutasääl­lä, ja kun liiken­nevir­ta on vähäi­nen — muut­tuvin rajoituksin) en usko, että täm­möi­nen uud­is­tus lisäisi kuolonuhrien määrää, moot­tori­tiel­lä kun ei ole vastaantulijoita.

  Ja jos oikeasti pelkäisimme, että sieltä tulee taas se yksi höperö pap­pa­rainen pois­tu­mis­rampil­ta sisään (kos­ka häneltä ei ole ymmär­ret­ty takavarikoi­da kort­tia vielä) voitaisi­in­han pois­tu­mis­ramppei­hin aset­taa jotakin tekni­ikkaa, joka tun­nistaa, jos sieltä menee auto väärään suun­taan. Tieto tästä voitaisi­in lähet­tää alue­hä­ly­tyskeskuk­seen tai tiedol­la voitaisi­in automaat­tis­es­ti vaikut­taa moot­tori­tien muut­tuvi­in rajoituksiin.

  En usko, että oikeasti älykäs tekni­ik­ka moot­toriteil­lä aiheut­taisi yhtään lisää kuollei­ta. Uskoisin, että sil­lä voisi jopa pelas­taa jonkun, joskus. Tuskin kovin mon­taa pelastet­tavaa, kos­ka moot­tori­ti­et ovat jo lähtöko­htais­es­ti tur­val­lisimpia teitä koko maas­samme, nopeud­es­ta huolimatta.

  Pidän väit­tämääsi siitä, että ei-taa­jamien nopeusra­joituk­sien osu­us liiken­nekuolemapo­tista olisi 50 henkeä, rehellis­es­ti, täysin absur­di­na. Sik­si en ala vahvis­ta­maan aja­tus­ta siitä, että “se on ok”. Se ei ole “ok”. Se on “ladat­tu kysymys”.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Mitä lulisit tapah­tu­van, jos nuo 50 tiedet­täisi­in etukä­teen, Iltasanomat tek­i­sivät jut­tu­ja heistä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, miltä tun­tuu uhra­ta elämän­sä niiden sekun­tien hyväk­si, joi­ta liiken­teessä voite­taan. Iltale­hti panisi vähän parem­mak­si. Olisi kuvat uhrien lap­su­ud­es­ta, ja pienistä lap­sista, jot­ka on tuomit­tu menet­tämään äitin­sä ja niin edelleen. 

  Eli nyt pitäisi reagoi­da tun­teel­la eikä jär­jel­lä? Kyl­lä minä tiedän, että siitä tulisi hys­te­ria ja sitä ei hyväksyt­täisi vaik­ka se pitäisikin hyväksyä.

  Tun­nut pro­mo­toi­vat tun­nepi­toista reak­tio­ta tähän asi­aan vetoa­mal­la siihen, että me tietäisimme uhrit, ja tun­tisimme hei­dät — joko henkilöko­htais­es­ti tai siten, että iltapäiväle­hdet uuti­soisi­vat heistä ennen hei­dän kuolemaansa.

  Sallinet, että palau­tan dilem­man sin­ulle takaisin, ja ehkä ymmär­rät minkä takia minä prefer­oin kylmää ratio­nal­is­mia yli tun­nepi­toisen reaktion:

  Kuvitel­laan, että on tapah­tu­mas­sa murha. Raa­ka, ver­i­nen murha. San­o­taan vaik­ka raiskaus­murha, kos­ka raiskaus syn­nyt­tää aina lisää tun­tei­ta, kos­ka joiden mielestä se on jopa fate-worse-than-death. Meil­lä on siis sadis­ti­nen raiskaus­murha. Mut­ta se tapah­tuu viikon tai kuukau­den päästä. Emme voi ennal­taehkäistä sitä, kos­ka emme tiedä mil­loin se tapah­tu­isi. (No, real­is­tis­es­ti voisimme jär­jestää 24/7 suo­jelun, mut­ta ethän sinäkään kai hyväksy­isi vas­taus­ta kysymyk­seen, että liiken­neon­net­to­muudessa ennal­ta kuole­viksi tiede­tyt voisi­vat vält­tää kuolemisen­sa ole­mal­la pois­sa liiken­teestä oletet­tuna kuolin­päivänään. Tämä väistämät­tömyys on osa ajatusleikkiä.)

  Me emme tiedä myöskään kuka on murhaa­ja. Vähän kuten eloku­vas­sa “Minor­i­ty Report”, meil­lä on video­ma­te­ri­aalia joltakin oraakke­lil­ta uhrin silmistä käsin ja uhrin nimi — puu­pal­loon kaiver­ret­tuna tai kaiver­ta­mat­ta, mut­ta murhaa­jan puu­pal­lo puut­tuu (jär­jestelmässä on joko vika, tai murhaa­ja ei ole väestörek­isteris­sä. Tai jotakin.)

  No, meil­lä on kuitenkin tieto murhaa­jan ihon­väristä. Kasvo­ja ei näy. Tämä oraakke­lin näkyyn perus­tu­va rikos­tutk­in­ta­ma­te­ri­aali vuo­taa jostakin syys­tä poli­isil­ta iltapäiväle­hdille (kuten tiedot tup­paa vuo­ta­maan nykypäivän Suomes­sakin, tosin ilman näitä oraakkeleita).

  Miten kuvit­telisit Suomen kansan käyt­täy­tyvät, jos iltapäiväle­hdet sit­ten yksi­ty­isyy­den­suo­jista piit­taa­mat­ta revit­telisivät kas­voku­via murhatuk­si tulev­as­ta ihmis­es­tä, oraakke­lin anta­maa videoku­vaa raiskauk­ses­ta uhrin silmien kaut­ta ja viimei­sistä het­k­istä ennen kuole­maa? Niin ja toki mukaan kuvat uhrin orvoik­si jäävistä lapsista.

  Mikä olisi väl­itön reak­tio? Mikä olisi asen­noi­tu­mi­nen viikon tai kuukau­den kulut­tua? Vaatisiko kansa kaikkien soma­lien karkoit­tamista eduskunnal­ta, jot­ta yksikään tun­tomerkkei­hin täs­määvä ei voisi jäädä suorit­ta­maan rikostaan? Osal­lis­tu­isi­vatko ihmiset omankä­de­noikeu­teen maa­han­muut­ta­jia kohtaan?

  Jos murha sit­ten tapah­tu­isi oraakke­lin ennus­tusten mukaises­ti, mut­ta kansane­dus­ta­jat eivät tehneet mitään kaikkien maa­han­muut­ta­jien karkoit­tamisek­si etukä­teen, syn­tyykö mie­lenosoi­tus? Jos oraakke­li suorit­taa ennus­tuk­sia jatkos­sakin ja ne osoit­tau­tu­vat toteen käyviksi, karis­taen viimeisetkin epäuskot pro­fee­tan kyvy­istä, miten kansalais­ten asenne muut­tuisi entis­es­tään. Tapah­tu­isiko Suomes­sa maa­han­muut­ta­javäestön kansan­murha joko omankä­de­noikeudel­la tai julkisen val­lan toimesta?

  Niin, sinähän puol­sit tun­neperäistä reak­tio­ta ratio­naalisen sijaan. Pahoit­te­len, mut­ta olen tässä aja­tusleikissä täysin eri mieltä sin­un kanssasi. Tiedän kyl­lä miten kansa reago­isi, mut­ta se ei ole järkevä tapa reagoi­da vaan tuhoisa.

 209. Kalle: Kyse on niin suurista taloudel­li­sista ja poli­it­ti­sista arvoista, että on aivan sama, onko tiedon käyt­töä sank­tioitu. Tietoa käytetään joka tapauksessa. 

  Ei maail­ma toi­mi noin. Nykyaikana on hyvin vaikea koo­ta merkit­tävää lait­tomasti toimi­vaa organ­isaa­tio­ta jon­ka kaik­ki jäsenet hyväksyvät toimin­nan henkilöko­htaisel­la tasol­la. Jos on ole­mas­sa kun­nolli­nen lain­säädän­tö sank­tioi­neen, kaik­ki organ­isaa­tion jäsenet kykenevät näkemään mis­sä menee lait­toman toimin­nan raja. Vaik­ka johdon moraali jous­taisikin, kiin­ni­jäämi­nen on vain yhdestä pil­li­in­vi­heltäjästä kiin­ni. Tämä on aika toimi­va pelote (vrt. kartellilainsäädäntö).

  Val­tioiden välisessä toimin­nas­sa tietenkään sank­tiot eivät päde, mut­ta altistu­mi­nen ulkoiselle tiedustelulle on lop­ul­ta paljon pienem­pi uhka kuin val­tion sisäisen luot­ta­muk­sen ja moraalin mureneminen.

 210. Osmo Soin­in­vaara:
  Ajat­telitko uhra­ta jonkun per­heen­jäse­n­e­si? Jos et ajatel­lut, mik­si jonkun toisen pitäisi?

  Nyt alkaa men­emään kyl­lä aika heikko­ta­soisek­si — kas kun et vielä lisän­nyt mukaan bus­si­lastil­lista päiväkoti-ikäisiä…

  1. Poth1ue1
   Mitä muu­ta voi sanoa ihmiselle, joka ilmoit­taa, että hänen oikeuten­sa ajaa lujaa on niin tärkeä, että muu­ta­makym­men­tä kuol­lut­ta on siitä pieni hinta.

 211. 1% ihmi­sistä tekee yli 60% väkivaltarikoksista.

  Kuka on niin tois­t­en fyy­sis­es­tä ter­vey­destä piit­taam­a­ton, että ei halua lait­taa näitä henkilöitä turvasäilööön? 

  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1386648550964

  Tulok­set osoit­ti­vat, että väki­val­tarikok­sista tuomi­tut kat­toi­vat vain neljä pros­ent­tia väestöstä. Heistä 26 pros­ent­tia, eli hie­man yli 23 000 ihmistä, oli rikok­senu­usi­joi­ta, eli hei­dät oli tuomit­tu väki­val­tarikok­sista vähin­tään kolme ker­taa. Näin ollen yksi pros­ent­ti väestöstä oli vas­tu­us­sa 63 pros­en­tista väkivaltarikoksia.

 212. Osmo Soin­in­vaara:
  whiil.
  Ajatel­laan­poa että toivo­masi nopeusra­joi­tusten nos­to tuot­taisi “vain” 50 ruumista lisää vuodessa. (Tai 50 ruumista enem­män, kun nopeusra­joituk­sia ei alen­neta) Sinus­ta se olisi ihan ok.
  ‘snip’

  Kyl­lä se on ihan OK — kos­ka ruumi­ita ei tule lisää, vaan vähem­män. Kum­ma kun Suomes­sa ei usko­ta Ruotsin, Tan­skan, USAn ym. esimerkkiä, vaan mieluim­min omia kuvitelmia — usko­mushoitoa liiken­netur­val­lisu­u­den kustannuksella!

 213. En ymmär­rä argu­ment­tia, että yksi­ty­isyy­den­suo­jas­ta ei tarvit­sisi välit­tää sen takia, kos­ka muis­sakin jär­jestelmis­sä on urkin­nan mah­dol­lis­tavia tietokantoja. 

  Mitä enem­män on jär­jestelmiä jois­sa käsitel­lään arkalu­on­teisia tieto­ja niin sitä toden­näköisem­pää on myös niiden vuo­t­a­mi­nen tai väärinkäyttö.

 214. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nyköi­den puhe­lut olisi mah­dol­lista sala­ta niin, ettei ulkop­uo­li­nen pysty niitä kuun­tele­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä. 

  Kyl­lä saa: kts. esim http://www.cryptophone.de/, http://securemobile.me tai http://www.cellcrypt.com/ Usei­ta muitakin valmis­ta­jia ja sovel­luk­sia useimpi­in puhe­limi­in löy­tyy. Itse asi­as­sa GSM puhe­lut ovat salat­tu­ja, mut­ta salaus on help­po purkaa. 

  Ainakin suo­ma­lais­ten min­is­te­rien ja monien yri­tysjo­hta­jien luulisi käyt­tävän täl­läisiä puhe­lim­ia. Yhdys­val­to­jen, Englan­nin ja Venäjän suurlähetys­töt ovat aivan keskus­tas­sa ja katot voi olla täyn­nä piilotet­tu­ja sig­naal­i­tiedustelu­vä­lineitä. Voi hel­posti käy­dä Merkelit. 

  Kyse on paljolti stan­dard­eista. Suomen pitäisi ajaa stan­dard­e­ja ja lake­ja jot­ka suo­jaa­vat yksilön­va­paut­ta EU:ssa. Puhe­lin­valmis­ta­jille ei olisi isokaan jut­tu lisätä pro­tokol­li­in vah­va salaus joka menee automaat­tis­es­ti päälle jos molem­mil­la on tätä tuke­va puhe­lin ja joka toimii ilman salaus­ta maisa jot­ka eivät sitä salli.

 215. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos halku­taan kat­soa, mikä on nopeu­den rooli onnet­to­muudessa, pitää onnet­to­muut­ta kuvaavak­si nopeudek­si määritel­lä sen ajoneu­von nopeus, jol­la se oli suurin. Jos tulen risteyk­seen vaeem­mal­ta, vika on min­un, mut­ta seur5aus on aivan eri­lainen riip­puen siitä, mil­lä nopeudel­la se oike­as­sa ole­va ajaa. Jos nopeusra­joi­tus on 50 km/h ja hän ehtii jar­rut­taa niin, että tör­mäys hän ajaa kyl­keeni nopeudel­la 20 km/h, selvitään pel­ti­vau­ri­oil­la. Jos hänel­lä oli “har­mi­ton” lievä ylinopeus, 60 km/h, tör­mäys tapah­tuu nopeudel­la 40 km/h., Jäl­ki on aivan toisenlaista.Minun virheeni oli syynä onnet­to­muu­teen, hänen ylinopeuten­sa vammoihin. 

  Näin on. Onnet­to­muukssis­sa yleen­sä yksi tuomi­tan syyl­lisek­si. Esim Konginkankaan rek­ka-bus­sitör­mäyk­sessä rekan kul­jet­ta­ja tuomit­ti­in syyl­lisek­si, kos­ka rekan perä­vaunu oli luisunut väärälle puolelle tietä, mut­ta mene­htyneen lin­ja-auton kul­jet­ta­jan toimen­piteil­lä ei oikeuskäsit­te­lyn osalta ollut mitään merk­i­tys­tä vaik­ka hän ajoi yli 100 km/h tiel­lä jol­la oli 80 km/h nopeusra­joi­tus, eikä ehtinyt jar­rut­taa lin­ja-autoa riit­tävästi kun näki että vaarati­lanne oli edessä.

 216. Pekka Taipale: Käsi­i­ni löy­tyi lehtipinos­ta ensim­mäisenä Moot­tori-leht­enä heinäku­un numero, jos­sa käsitelti­in heinä-eloku­un 2012 kaik­ki kuolonko­lar­it. Tukkimiehen kir­jan­pidol­la luokit­telu näi­den kah­den kuukau­den aikai­sista 42 kuolemasta:

  Ajovirheistä johtu­vat kolar­it: 14
  Törkeä piit­taa­mat­to­muus (vah­va humalati­la, suuri ylinopeus tms): 9
  Nukah­dus: 3
  Ajoneu­vos­sa merkit­tävää vikaa: 2
  Toden­näköis­es­ti itse­murha: 9
  Kuoli liiken­teessä muuten vain: 5

  Tämö siis kos­ki heinä-eloku­u­ta kun kelit ja valais­tu­solo­suh­teet ovat eri­no­maiset. Miltä näyt­tävät joulu-maalisku­un lukemat?

  Mik­si autot yleen­sä läh­tee liukkaal­la luisumaan vas­taan­tule­van kaistalle tai ojaan?

 217. Osmo Soin­in­vaara:
  Touko miet­ti­nen. Olen aivan eri mieltä siitä, onko oikein pro­filoi­da kul­jet­ta­jia, jot­ka muo­dosta­vat muille huo­mat­ta­van kuolemanriksin. 

  Niin­pä. Mieluiten vielä GPS-seu­ran­nan keinoin. Se ei olekaan jäänyt epä­selväk­si. Päin­vas­toin, jos jol­lakul­la vielä oli nai­ivia uskoa siihen, että Soin­in­vaara puhuu tot­ta sanoes­saan, että “laite vain lähet­täisi sum­man” vero­tus­tarpeisi­in, niin eiköhän tämä keskustelu jo osoi­ta kaikille, että Vihrei­den tut­tu salami­tak­ti­ik­ka tässäkin on käytössä. Kun pää on saatu auki, “pro­filoin­ti” odot­taa jo nurkan takana ja mitä kaikkea muu­ta auto­jen etähi­das­tamis­es­ta sähköshokkei­hin sitä vielä keksitäänkään.

  Osmo Soin­in­vaara:
  On oikein viedä kort­ti demen­tikoil­ta tai henkilöitä, jot­ka eivät juuri näe eteen­sä, on oikein viedä kort­ti niiltä, joiden alko­holiri­ip­pu­vu­us on sitä luokkaa, etteivät he ole koskaan ajokunnossa 

  No joo, toden­näköis­es­ti monikin voi allekir­joit­taa tämän…

  Osmo Soin­in­vaara:
  ja on oikein viedä kort­ti niiltä, jot­ka ovat kyvyt­tämiä säätämään auton­sa nopeu­den oikeak­si. Jos ei osaa aja autoa, ei pidä ajaa autoa. 

  …mut­ta sit­ten (sinän­sä retoris­es­ti kek­seliäästi) rin­naste­taankin yllä maini­tut fyy­siseltä suori­tuskyvyltään rajoit­tuneet henkilöi­hin, jot­ka “ovat kyvyt­tömiä” aja­maan aina ja kaikissa tilanteis­sa nopeusra­joi­tusten mukaan. Tätähän Soin­in­vaaran tavoit­tele­ma se GPS-perusteinen “profilointi“sakotus tarkoit­taisi, tai sit­ten poli­isin mieli­v­al­taa päät­tää päivän fiilik­sen mukaan, pitääkö järviselle lait­taa sakkoa, kun lok­i­tiedos­to näyt­tää, että nopeus on käynyt x sekun­nin ajan 5 km/h yli rajoituk­sen. Kir­joit­taisin tuon lauseen mielu­um­min muo­toon “jos ei osaa ajaa autoa, ei pidä säätää lake­ja kuvitellen, ettei kukaan muukaan osaa”.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Mitä lulisit tapah­tu­van, jos nuo 50 tiedet­täisi­in etukä­teen, Iltasanomat tek­i­sivät jut­tu­ja heistä ja hei­dän omaisís­taan kysyen, miltä tun­tuu uhra­ta elämän­sä niiden sekun­tien hyväk­si, joi­ta liiken­teessä voite­taan. Iltale­hti panisi vähän parem­mak­si. Olisi kuvat uhrien lap­su­ud­es­ta, ja pienistä lap­sista, jot­ka on tuomit­tu menet­tämään äitin­sä ja niin edelleen. Ja tämän julk­isu­u­den jäl­keen jär­jestet­täisi­in kansanäänestys, ovatko nuo voite­tut sekun­nit noiden 50 ihmishen­gen arvoisia.Lyödäänkö vetoa, miten kansanäänestys päättyisi?
  Nyt tietysti san­ot, että on ihan eri asia arpoa 50 kuol­lut­ta niiden sekun­tien hyväk­si kuin määrätä ne ennal­ta. Perustele, miksi.
  Ajat­telitko uhra­ta jonkun per­heen­jäse­n­e­si? Jos et ajatel­lut, mik­si jonkun toisen pitäisi? 

  Timo Soinia hauku­taan usein pop­ulis­tik­si, mut­ta kyl­lä on Soinin jutut aika kevyt­tä kau­raa tähän argu­men­toin­ti­in ver­rat­tuna. Mitä luulisit tapah­tu­van jos yleen­säkin tiedet­täisi­in etukä­teen, mitä tule­vaisu­udessa tapah­tuu? Var­maankin onnet­to­muuk­sien määrä vähenisi rajusti, ja aika moni jät­täisi liput osta­mat­ta juuri sille lennolle, joka putoaa mereen. Mut­ta onko täl­lainen pohdiskelu kovinkin rel­e­vant­tia? Mehän arvomme joka päivä, kuka selviää iltaan asti, ja eri­lais­ten onnet­to­muuk­sien sekä estet­tävien sairauk­sien uhre­ja on koko joukko enem­män kuin liikenteessä.

  Soin­in­vaar­alaisit­tain esitettynä:

  sinähän olet kansane­dus­ta­ja, mik­set tee kaikkea voitavaasi sen eteen, että liikenne kiel­let­täisi­in kokon­aan!?!? Voisit PELASTAA 300 henkeä vuodessa ja olla oikea arka­di­an­mäen oskar schindler, mut­ta et halua kos­ka olet kyyni­nen rois­to, jolle on tärkeäm­pää se, että saat lähikau­pas­ta tuoret­ta autol­lakul­jetet­tua leipää, kuin las­ten turvallisuus.

  Oliko riit­tävän tun­teisi­in vetoavaa? “Mitä muu­ta voi sanoa” ihmiselle, joka voisi halutes­saan tehdä lakialoit­teen nopeusra­joi­tusten tun­tu­vas­ta laskemis­es­ta tai (edes yksi­tyisen) liiken­teen kieltämis­es­tä, mut­ta ei tee sitä? Nih.

  Vähän vakavam­min, esimerkik­si asevelvol­lisu­ut­ta voidaan perustel­la aivan samal­la tavoin: “kaik­ki” joutu­vat sen suorit­ta­maan ja sotati­lanteessa var­masti tulee ruumi­ita — vieläpä enem­män kuin tieli­iken­teessä — mut­ta silti kokon­aisu­u­den kannal­ta on parem­pi, että jokainen osal­lis­tuu kyky­jen­sä mukaan, vaik­ka var­masti tiede­tään, että jotkut joutu­vatkin uhraa­maan perheenjäsenensä.

  Ja ennen kuin joku alkaa nil­lit­tää siitä, miten emme ole sodas­sa, niin yhteiskun­nan kokon­aishyv­in­voin­nille, elin­ta­solle ja BKT:lle toimi­va liikenne on aivan yhtä tärkeää kuin maan­puo­lus­tus sodan aikana.

  Lopuk­si on todet­ta­va, että min­un on hyvin vaikeaa uskoa, että esimerkik­si mot­toritei­den nopeusra­joi­tusten nos­to 10 km/h ja/tai niil­lä talvi­ra­joi­tusten kor­vaami­nen pelkästään sään mukaan sää­tyvil­lä rajoituk­sil­la johtaisi 50 lisäkuole­maan liiken­teessä vuosi­ta­sol­la. Mihin täl­lainen väite perustuu?

  1. sunimh
   Onko sinus­ta rehellistä vääristää toisen san­omista? Jos anon, ettei tuon jär­jestelmän pidä lähet­tää vira­noin­maisille muu­ta tietoa kuin euromäärät ja että on oikein pois­taa liiken­teestä jatku­vasti ylinopeut­ta aja­vat kul­jet­ta­jat, miten fvoit rehellis­es­ti väit­tää, että tarkoi­tan, että se tehtäisi­in tämän gsm-seu­ran­nan avul­la. Monis­sa mais­sa on käytössä pistey­tys, kun han­kkii riit­tävän mon­ta virhep­is­tet­tä, kort­ti menee hyl­lylle. Esimerkik­si Ranhskas­sa on täl­lainen, muis­taak­seni. Siihen riit­tävä tyl­lä ihan taval­liset peltipoli­isit, eri­tyis­es­ti kun niitä ollaan nyt lait­ta­mas­sa olen­nais­es­ti lisää.

 218. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nyköi­den puhe­lut olisi mah­dol­lista sala­ta niin, ettei ulkop­uo­li­nen pysty niitä kuun­tele­maan, mut­ta sitä ei saa tehdä.

  Rohke­nen olla siinä käsi­tyk­sessä, että Suomen lain­säädän­tö ei sitä kiel­lä (viestili­iken­teen vah­vaa salaamista ml. kännykkäpuhelut).

 219. Mik­si jäädä tähän? Kiel­letään käteisen käyt­tö, kuten on ehdotet­tu. Sit­ten voi lait­taa pro­gres­si­ivisen hait­taveron makeisille, tupakalle, alko­ho­lille, HK:n siniselle jne. Voidaan seu­ra­ta ras­van ja sok­erin kulu­tus­ta ja kone hälyt­tää viemään poli­isivoimin lääkärin­tarkas­tuk­seen, jon­ka tekee automaat­ti ja määrää kapal­lisen lääkkeitä. Tupakan ja alko­holin ostot välit­tyvät las­ten­suo­jelun tieto­jär­jestelmi­in, joista käsin voidaan ohjel­moi­da tark­ista­va kotikäyn­ti, jne jne. Osmoilun mah­dol­lisu­udet ovat rajattomat.

 220. Tämä keskustelu karkaa nyt aiheesta.

  Minus­ta kyse on yksinker­tais­es­ti siitä, pyrim­mekö tur­vaa­maan Perus­tus­lain 10 § mukaises­ti yksi­ty­isyyt­tä vai mur­ram­meko sitä määräti­etois­es­ti pala-palal­ta val­tio­val­lankin tahol­ta ja vira­nomais­ten toimes­ta (kuten tähän saakkakin on tapahtunut).

  Itse suo­jelisin jäl­jel­lä ole­vaa yksi­ty­isyyt­tä, pyrk­isin sitä jopa vahvis­ta­maan ja antaisin ihmis­ten itse päät­tää paljonko pal­jas­ta­vat ja kenelle pal­jas­ta­vat. Toinen vai­h­toe­hto on lähteä keskustele­maan Perus­tus­lain 10 § tarpeellisuudesta.

  Kilo­metriveroa en sinän­sä vas­tus­ta, mikäli vero­ja päätetään kerätä tuos­ta kohdas­ta. Keräys voidaan toteut­taa toimi­vasti ja edullisem­min ilman GPS seurantaakin. 

  Nyt muu­ta kuin GPS seu­ran­taan perus­tu­vaa käytön­mukaista vero­tus­ta ei edes pyy­det­ty selvit­tämään. Isoveliasen­net­tako hal­li­tuk­ses­sa vai mikä lie­nee agen­da taustalla?

 221. Jos EU:eta on hyö­tyä, juuri km-veron kalati­sis­sa asiois­sa yhteiset stan­dard­it ja rajap­in­nat ovat tarpeen. Samal­la ne edesaut­ta­vat tieto­suo­jaa ja hyö­ty­jen saamista.

  Suo­mi tai Pohjo­is­maat ver­sio km-veros­ta ei ole kauhean kiin­nos­ta­va vai­h­toe­hto. (Tässä yhtey­dessä km-vero on siis se infra­struk­tu­uri jol­la vero kerätään, veron taso ja muu vas­taa­va on toki kansalli­nen asia.)

 222. Simo: Minus­ta kyse on yksinker­tais­es­ti siitä, pyrim­mekö tur­vaa­maan Perus­tus­lain 10 § mukaises­ti yksi­ty­isyyt­tä vai mur­ram­meko sitä määräti­etois­es­ti pala-palal­ta val­tio­val­lankin tahol­ta ja vira­nomais­ten toimes­ta (kuten tähän saakkakin on tapahtunut).

  Tämä ei ole yksi­no­maan perus­tus­laki­in liit­tyvä kysymys vaan oikeus naut­tia yksi­tyis- ja per­he-elämän kun­nioituk­ses­ta on tur­vat­tu myös ihmisoikeutena mm. Euroopan ihmisoikeussopimuk­ses­sa: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063#id2183724

  On jok­seenkin kum­mallista, että Ollilan työryh­mä on kokon­aan sivu­ut­tanut yksi­ty­isyy­selämän suo­jan ihmisoikeutena, ja siitä aiheutu­vat rajoit­teet yksi­ty­isyy­den­suo­jaa loukkaavien jär­jestelmien toteuttamiselle.

  Eikö Suomes­sa enää koeta ihmisoikeuk­sien kun­nioit­tamista tarpeellisena?

  1. On jok­seenkin kum­mallista, että Ollilan työryh­mä on kokon­aan sivu­ut­tanut yksi­ty­isyy­selämän suo­jan ihmisoikeutena, ja siitä aiheutu­vat rajoit­teet yksi­ty­isyy­den­suo­jaa loukkaavien jär­jestelmien toteuttamiselle.

   KOKONAAN SIVUUTTANUT? Oletko lukenu7t koko raport­tia? Siinä on tästä asi­as­ta aika paljon pohd­in­taa. Hei­dän mallinsa on, että tuo mötikkä lähet­tää viiästet­tynä tiedot henkilöko­htaiselle tilille (kansalais­tili) jos­ta vira­nomais­ten käyt­töön lähetetään vain euromäärä. Tuol­lainen henkilöko­htainen tili on yhtä henkilöko­htaiunen kuin pankki­tili. Var­maankin sen ysk­ty­isyys voidaan mur­taa samoin perustein, kun koti­isi saadaan aset­taa kuun­telu­lait­teet tai puhe­lin­tasi saadaan kuun­nel­la. Rajana on eräin poikkeuksin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.
   Minä tek­isin sen toisin niin, että tuo mötikkä pitää yksi­tyiset tiedot sisäl­lään ja lähet­tää ulos vain euromäärän ihan vaan sen takia, että vakavis­sa rikok­sis­sa yksi­ty­isyys voidaan mur­taa niin monel­la taval­la, ettei tutkin­nal­lista hyöt­tyä tästä enää olisi — eihän kukaan muutenkaan lähde pankkiryöstöön oma­l­la autol­laan, jos­sa on rekisterinumero.
   Sitä ei var­maankaan voie­da estää, että ihmiset alka­vat aset­taa seu­ran­ta­lait­tei­ta omaan autoon­sa ihan vain varkau­den var­al­ta ja puolisoaan vakoillakseen.

 223. Osmo Soin­in­vaara: Onko sinus­ta rehellistä vääristää toisen san­omista? Jos anon, ettei tuon jär­jestelmän pidä lähet­tää vira­noin­maisille muu­ta tietoa kuin euromäärät ja että on oikein pois­taa liiken­teestä jatku­vasti ylinopeut­ta aja­vat kuljettajat, 

  Onko sinus­ta rehellistä siir­rel­lä maal­i­tolp­pia miten sat­tuu? Etköhän itsekin tiedä, että ske­naar­iosi stasimokku­las­ta, joka lähet­tää verot­ta­jalle vain yhteiss­sum­man, ei tule kel­paa­maan millekään vira­nomaiselle. Kyse on vain keskustelua sivu­raiteille ohjaavas­ta “red herring”-argumentista.

  Huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää on, että stasimokku­la lähet­täisi tiedot liikku­mis­es­ta läh­es reaali­aikaises­ti tietokan­taan, jos­ta halukkaat vira­nomaiset pää­si­sivät tekemään tarpeel­lisik­si kat­so­mi­aan haku­ja käytän­nössä rajoituk­set­ta. Kuin­ka ollakaan, tässä ske­naar­ios­sa kan­nat­ta­masi ylinopeuspro­filoin­ti olisi varsin helppoa.

  Kysäisin muuten tuos­sa ylem­pänä, että pitäisikö GPS-vero kuopa­ta, jos yksi­ty­isyy­den­suo­jaa ei voi­da tur­va­ta hyväksyttävästi.

 224. Osmo Soin­in­vaara: KOKONAAN SIVUUTTANUT? Oletko lukenu7t koko raport­tia? Siinä on tästä asi­as­ta aika paljon pohdintaa.

  Kyl­lä olen lukenut, ja siel­lä on todel­lakin paljon hyvää pohd­in­taa. Siel­lä mm. tode­taan, että täysin anonymisoitukin paikkati­eto on arkalu­on­toista, sil­lä muu­ta­ma havain­to päivässä riit­tää käytän­nössä henkilön yksikäsit­teiseen tunnistamiseen. 

  Kyseisen pohdin­nan vaka­va puute onkin juuri siinä, että Euroopan ihmisoikeussopimus on sivu­utet­tu rapor­tis­sa kokon­aan. Sen enem­pää sopimuk­seen kuin siitä tehty­i­hin tulk­in­toi­hin ei ote­ta mil­lään tavoin kantaa.

 225. Osmo Soin­in­vaara: KOKONAAN SIVUUTTANUT? Oletko lukenu7t koko raport­tia? Siinä on tästä asi­as­ta aika paljon pohd­in­taa. Hei­dän mallinsa on, että tuo mötikkä lähet­tää viiästet­tynä tiedot henkilöko­htaiselle tilille (kansalais­tili) jos­ta vira­nomais­ten käyt­töön lähetetään vain euromäärä.

  Rapor­tis­sa: Ajoneu­von omis­ta­ja = kansalais­tilin halti­ja, mut­ta sehän on eri kuin ajoneu­von kuljettaja.

  Kyl­lä Ollilan rapor­tis­sa on käsit­teet ilmeisen tarkoituk­sel­lis­es­ti unohdettu.

  Kuka hallinnoi kansalais­til­iä tai kenel­lä on siihen lop­ul­ta pääsy? Vira­nomaisil­la. Ihan yhtä jär­jetön jut­tu kuin ter­veysti­eto­jen keräämi­nen keskitet­tyyn kan­taan asi­at­tomien pällisteltäväksi.

  Seu­ran­ta­lait­tei­ta voi jokainen asen­taa mikäli halu­aa, mut­ta en halua, että vira­nomaiset niitä edellyttävät.

 226. whi­ic: Luitko edes Särelän blogikir­joi­tus­ta ennen kuin puhut­telit pas­sivoivak­si fatalistiksi?

  Ensin­näkään en vas­tan­nut blogikir­joituk­seen vaan tääl­lä ole­vaan kom­ment­ti­in ja nimeno­maan lainat­tuun osaan.
  Toisek­si luin sen eikä siel­lä avat­tu asi­aa mil­lään tavalla.

  Pas­sivoivaa fatal­is­mia on pistää paukut käytön valvon­taan ja sal­lia kaik­ki tiedon keräämi­nen ja tal­len­nus eli olet­taa ettei millekään voi mitään muu­ta kaut­ta, mut­ta tilan­nehan ei suinkaan ole tämä. Syvä puo­lus­tus on tässäkin paras tapa. Käytön valvon­taan jää suh­teel­lis­es­ti enem­män paukku­ja, jos ensin huole­hdi­taan rak­en­teista, asen­teista ja lain­säädän­nöstä. Täl­löin jokaista detaljia ei tarvitse erik­seen käytön tasol­la lit­igoi­da vaan täl­lä tasol­la voidaan keskit­tyä niihin, jot­ka pää­sevät muun seu­lan läpi.

  Ongel­ma käyt­töön keskit­tymisessä on siinä, että tiedon keruu, varas­toin­ti ja julkaisem­i­nen on usein julkisem­paa kuin tiedon käyt­tö ja niihin on vähem­män kanavia kuin käyt­tö­tapo­ja ja ‑tarkoituk­sia. Niin­pä niihin pääsee helpom­min kiin­ni ja, jos ne tehdään väärin, ei tarvitse enää tutkia ja analysoi­da käyt­tö­tapo­jen oikeu­tus­ta vaan ongel­ma voidaan pois­taa ja rankaista läh­teestä. Kenel­läkään ei ole resursse­ja valvoa ja analysoi­da kaikkea, jos rajoit­ta­mi­nen tapah­tuu vas­ta käytön tasol­la, kos­ka se tapah­tuu julk­isu­ud­es­ta piilossa.

  Toki käyt­tö itsessään on tärkeä asia ja suun­nit­te­lu­ta­sol­la pitäisi tiedonkeruu min­i­moi­da käyt­tö­tarpeen mukaan ja sen ulkop­uo­li­nen käyt­tökin sank­tioi­da sekä yleen­säkin kyseenalais­taa tiedonkeruu. Tässäkin asi­as­sa lähde­tään paikkati­etoa keräämään aika löy­hin perustein ja yleisen oikeustur­van ja jär­jestelmän toimivu­u­den vuok­si joudu­taan tarkat tiedot sit­ten säi­lyt­tämään ja yksi­ty­isyyt­tä rapaut­ta­maan vielä lisää. Jär­jestelmässä ei ole ole­mas­sa yksinker­taista mekanis­mia, jol­la virheel­lisen tiedon voisi kiistää ilman koko ajo­his­to­ri­an avaamista. Urk­in­taa voi siis hel­posti tehdä tekemäl­lä jonkin älyt­tömän ole­tuk­sen ajomääristä, jol­loin kohde itse kiikut­taa täy­det ajotiedot viranomaiselle.

  Polt­toaineen vero­tus olisi helpom­paa, säi­lyt­täisi yksi­ty­isyy­den ja posi­ti­ivise­na lisänä se myös rankai­sisi hiilid­iok­sidista ja muista saasteista. (Tullille vain vähän lisää resursse­ja mah­dol­lisen ben­sar­allin kuri­in saamisek­si.) Autoveronkin voisi por­ras­taa ajomäärien mukaan, jos tuo ratkaisu ei kel­paa, jol­loin kat­sas­tuskont­toris­sa voisi­vat sit­ten virkavas­tu­ul­la muiden tehtävien ohel­la ilmoit­taa lukemia vero­toimis­toon, tms.

  Särelän ehdot­ta­ma jär­jestelmä on kyl­lä ihan hyvä hyvä lisä, mut­ta zucker­bergiläi­nen kat­san­tokan­ta on pas­sivoivaa fatal­is­mia, joka johtaa oikeu­den yksi­ty­isyy­teen häviämiseen ja vaik­ka tätä pitäisikin pesu­vetenä, sen mukana menee väk­isinkin lapsi.

 227. Osmo Soin­in­vaara:
  sunimh
  Onko sinus­ta rehellistä vääristää toisen san­omista? Jos anon, ettei tuon jär­jestelmän pidä lähet­tää vira­noin­maisille muu­ta tietoa kuin euromäärät ja että on oikein pois­taa liiken­teestä jatku­vasti ylinopeut­ta aja­vat kul­jet­ta­jat, miten fvoit rehellis­es­ti väit­tää, että tarkoi­tan, että se tehtäisi­in tämän gsm-seu­ran­nan avulla. 

  Vääristää? Sen lisäk­si, että myös Olli Pot­to­nen huo­maut­ti sin­ulle aivan samas­ta asi­as­ta (Olli Pot­to­nen kir­joit­ti 22.12.2013 kel­lo 3:11), minus­ta tuo ketju tässä keskustelus­sa on harv­inaisen selkeä ja loogi­nen, mut­ta esitetään se nyt vielä tiivis­tet­tynä tässä, ettei muillekaan jää asi­as­ta epä­selvyyt­tä. Ja kyseessä tietenkin GPS- ei GSM-seuranta.

  Viesti 1:

  Evert The Nev­er­Rest:
  Se mitä ajoin takaa, että on hyvin toden­näköistä, että pikkuhil­jaa tätä sinän­sä hyvää sys­teemiä saatet­taisi­in käyt­tää myös automaat­tiseen liiken­ten­teen valvon­taan, ja automaat­tiseen sakottamiseen. 

  Viesti 2:

  Osmo Soin­in­vaara:
  Pelkäät, että kilo­metrivero pakog­taisi sin­ut nou­dat­ta­maan tieli­iken­nelakia. Siitä siis kenkä puristaa. 

  Huom: tässä puhut nimeno­maan kilo­metriveros­ta. Kilo­metrivero, ei peltipoli­isi, “pakot­taa nou­dat­ta­maan lakia” (häh häh, autoilija).

  Viesti 3:

  sunimh:
  Sen sijaan Soin­in­vaaran kaltaiset byrokraatit tule­vat suo­ras­taan rakas­ta­maan mah­dol­lisu­ut­ta sakot­taa autosaatanan käyt­täjää aina, kun vain on mah­dol­lista osoit­taa tämän “rikkoneen tieli­iken­nelakia”, eli tehneen vaikka­pa jotain yllä kuva­tu­ista törkeyksistä. 

  Edelleen puhutaan vain kilo­metriveros­ta. Ja vas­tauk­se­na heti yo. viestin jäl­keen, viesti 4:

  Osmo Soin­in­vaara:
  Oletko ajatel­lut lainkaan sitä, että jos olisi tieto siitä, kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta, voitaisi­in sako­tus kohdis­taa vain niihin, jot­ka tekevät sitä ali­no­maa ja paljon. Nyt on vähän arpa­peliä, ketä sakote­taan. Peni kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys ja suuret sakot ovat vähän arve­lut­ta­va yhdistelmä. 

  “Jos olisi tieto siitä kuin­ka yleis­es­ti kukin ajaa ylinopeut­ta” voitaisi­in sako­tus kohdis­taa jne. Edelleenkään ei puhuta peltipoli­i­seista mitään, vaan vas­tataan vain viesti­i­ni (3), jos­sa nimeno­maan puhun tule­vista mah­dol­lisuuk­sista. Jos puhut­taisi­in peltipoli­i­seista ei tarvit­taisi mitään tietoa ylinopeu­den yleisyy­destä eikä kohdis­tamista (pait­si kam­er­an kohdis­tamista), kos­ka se peltipoli­isi­han räp­pää kuvan ja sako­tus­pe­ruste on siinä.

  Minä esitän näil­lä perusteil­la mielestäni varsin kohtu­ullisen väit­tämän (joka siis on täs­mälleen sama kuin Evertin viestis­sä 1), että GPS-perusteisen kilo­metriveron jäl­keen tulemme aikanaan näkemään myös “automaat­tisen liiken­teen­valvon­nan”, so. (mieli­v­al­taisen) GPS-seu­ran­taan perus­tu­van ylinopeussakot­tamisen. Voit tietysti väit­tää, että et kan­na­ta nyt mitään muu­ta kuin että laite lähet­tää euromääräisen sum­man vero­tuk­sen perus­teek­si, mut­ta kun juuri aiem­min olet puhunut hyväksyvässä sävyssä ali­no­maa ja paljon ylinopeut­ta ajavien sakot­tamis­es­ta (GPS-seu­ran­ta­pe­rusteis­es­ti), ei huomio salami­tak­ti­ikas­ta ole kovin kaukaa haet­tu. Turha siis väit­tää, että minä se tääl­lä vain ilkeyt­täni vääris­te­len sanomisi­asi, samat asi­at ovat tässä keskustelus­sa ihan kaikkien luettavissa.

  1. Sunihm,.
   Onko sin­un vaikea­ta ajatel­las loogis­es­ti. En ole ker­taakaan ehdot­tanut automaat­tista sako­tus­ta yhdis­tet­tynä kilo­metriveroon. Olen kom­men­toin­ut tois­dten kir­joituyk­sia ja toden­nut, että heitä näyt­tää tässä pelot­ta­van tuo vai­h­toe­ho, kos­ka on kiva kaa­ha­ta. Jos minä kom­men­toin sin­un pelko­jasi ja sanon, että niil­lä on arve­lut­ta­va moti­ivi (halu saa­da kaa­ha­ta vapaasti) ei se tarkoi­ta, että ehdot­taisin asi­aa, jos­ta sin­un pelkosi tulee. Mikä tässä on niin vaikeata?

 228. Kari­AK: Toisaal­ta ajoko­r­tit­ta aje­taan jatku­vasti. On tot­ta kai laiton­ta, tulee ran­gais­tus, jos jää kiinni.

  Tuo­hon pitäisi puut­tua parem­min. Muis­tan kuulleeni joskus radios­ta, että Turun suun­nal­la olisi ollut joku ajoko­r­ti­ton nainen, joka olisi jäänyt kiin­ni parikym­men­tä ker­taa, mut­ta asialle ei oikein voi mitään, kos­ka ilmeis­es­ti ran­gais­tusasteikko ei yksinker­tais­es­ti riitä.

  Tuossa(kin) olisi hyvä, jos ajoneu­vo takavarikoitaisi­in mitan ns. täyt­tyessä. Jos omis­ta­ja olisi joku muu, niin siinä olisi aja­jal­la aivan nor­maalin yksi­ty­isoikeudel­lisen vahin­gonko­r­vauk­sen paik­ka, kos­ka meni oikeudet­tomasti hävit­tämään toisen omaisu­ut­ta. Alka­isi myös omis­ta­jia kiin­nos­ta­maan, kenelle autoaan lainaa.

  Tuli muuten tuos­sa mieleen, että on aika reilua ensin esit­tää kysymys ja heti perään sulkea keskustelu

  1. Minus­ta ajoneu­vo pitää voi­da takavarikoi­da, jos sil­lä aje­taan jatku­vasti luvat­ta. Ajoneu­von luovut­ta­mi­nen ajoko­r­tit­toma­l­la on kiel­let­tyä, joten ei se3 omis­ta­jakaan ihan syytän ole.

 229. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Ilman minkään­laista viit­taus­ta toiseen keskusteli­jaan, nämä ilmeis­es­ti vil­pit­tömät kysymyk­set kyl­lä lukee ihan retorisik­si heitoik­si lonkalta, jot­ka eivät tuo mitään lisäar­voa keskusteluun.

 230. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen? 

  Noi­ta ei voi ver­ra­ta. Pankin käyt­tö ei ole velvoit­ta­va. Kyseessä ei myöskään ole samal­la taval­la keskitet­ty kan­ta, kun mitä tästä tulisi. 

  Onko ok, että samas­sa taloudessa asu­va (esim. avop­uoliso) voisi kat­sel­la toisen pankki­til­in­ti­eto­ja, tili­ta­pah­tu­mia ja mui­ta tehtyjä toimen­piteitä. Meil­lä tuo on ok, mut­ta monel­la muul­la ei.

  Pankin osalta voit itse vapaae­htois­es­ti tehdä valin­nat — päät­tää mitä kier­rätät pankin kaut­ta, mitä pankkia käytät tai käyt­tää use­am­paa pankkia. 

  Voit myös vapaasti luop­ua pankin käytöstä kun siltä tun­tuu. Vai­h­doin mm. itse pankkia sen joh­dos­ta, että kat­soin ex-pankin pankki­tun­nusten ole­van kovinkin tur­vat­tomat. En edes kut­su­isi vah­van tun­nistau­tu­misen välineik­si. Vira­nomaiset ovat viisaudessaan pää­tyneet toiseen ratkaisuun.

  Oleelli­nen jut­tuhan tässä on kysymys: 

  Mik­si on jumi­udut­tu yhteen etukä­teen valit­tuun ratkaisu­un ja haetaan sille perustei­ta. Eikö mui­ta vai­h­toe­hto­ja muka ole?

  Jos paikkati­etoon (alue jol­la liiku­taan) halu­taan perus­taa, niin esim. tele­op­er­aat­torit var­maan mielel­lään tar­joaisi­vat tuki­asemapo­h­jaisen ratkaisun vero­tuk­sen poh­jak­si ilman GPS laitteita.

 231. Osmo Soin­in­vaara: Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Mik­sei jatke­ta liiken­teen veronkan­toa polt­toain­everol­la, joka ei aiheuta minkään­laista tieto­suo­jaon­gel­maa ja tulee lisäk­si halvemmaksi?

  Har­voin tämän blo­gin kom­menteis­sa jotain näin yksimielis­es­ti tyr­mätään. Voisiko tähän olla syynsä?

 232. whi­ic: Mik­sikäs ei. Ei pois­sul­jet­tua. Suurin este on “saavutet­tu­jen etu­jen politiikka”.

  Pidän iro­nise­na, että 3 min­u­ut­tia pidem­pi työpäivä on automaat­tis­es­ti pois­sul­jet­tu, mut­ta sen sijaan jostakin pros­ent­tiyk­sikön suu­ruis­es­ta erim­ielisyy­destä palkanko­ro­tuk­ses­sa työ­nan­ta­ja- ja työn­tek­i­jäjär­jestö­jen välil­lä oltaisi­in valmis men­emään vaik­ka yleislakkoon.

  Eikö autol­la ajami­nen ilman satel­li­it­tiseu­ran­nan pakkoa ole “saavutet­tu etu”?

  Point­ti­ni ei ollut, etteikö työai­ka voi olla pidem­pi tai lyhyem­pi, vaan se, että sen taloudelli­nen vaiku­tus on mitätön, paljon pienem­pi kuin muu­tos työa­jas­sa. Selitän asian rauta­lan­gas­ta alla.

  En ole tääl­lä muuten SAK:n edustajana. 

  whi­ic:Onhan se pros­en­tu­aalis­es­ti “läh­es sama” onko BKT 180000 miljoon­aa euroa vai 179625 miljoon­aa euroa. Mut­ta on silti sama 375 miljoon­aa euroa ero­tus. Se vaan tun­tuu pieneltä, kos­ka Suomen BKT on niin val­ta­va, että ihmis­mieli ei pysty käsit­tämään, että pelkästään 0,2% on 375 miljoonaa.

  1 min­u­ut­ti vas­taan 480 min­u­ut­tia on helpom­pi ymmärtää. Luvut ovat riit­tävän pieniä apinanaivoillemme. 1 on “tosi vähän”, 480 on “melko paljon”.

  Sen sijaan 375 miljoon­aa on “vitusti” ja 180000 miljoon­aa on TASAN sama eli “vitusti”. Eli me emme intu­iti­ivis­es­ti näe pienem­pää lukua 0,2 pros­ent­ti­na vaan tasan saman suu­ruise­na, kos­ka aivomme ei ymmär­rä täl­laisia lukumääriä.

  Sinus­ta en tiedä, mut­ta minä ymmär­rän lukumääriä ja pros­ent­te­ja. Ymmär­rän myös sen, että asi­at eivät ole yksinker­taisia. BKT ei syn­ny “makkarana” niin, että kaik­ki huhki­vat sekun­nilleen työaikansa ver­ran töitä ja jokaisen sekun­nin aikana tehty työ toteu­tuu BKT:n kasvu­na. BKT syn­tyy erikokoi­sista kvan­tit­tuneista palikoista ja näille palikoille pitää löy­tyä kulut­ta­ja. Ei hyödytä huhkia enem­pää kuin saa kau­pak­si. Enem­män kau­pak­si saami­nen taas voi vaa­tia mielet­tömiä lisäsat­sauk­sia. Jos tuplatyömääräl­lä saadaan vain 10 % enem­män kau­pak­si, niin bisnes onkin ehkä perin kannattamatonta.

  Makro­talous on luke­mat­tomien toisi­in­sa vaikut­tavien “toim­intapis­tei­den” super­po­si­tios­sa. Jotkin noista toim­intapis­teistä (“makkarate­htaat”) voivat muut­tua hie­man työa­jan pienel­lä muu­tok­sel­la (aiheut­taen makro­talouteen negati­ivisia tai posi­ti­ivisia ker­roin­vaiku­tuk­sia), mut­ta makro­talous on silti pitkälti jäykkien toim­intapis­tei­den van­ki. WC-pape­ria kulute­taan tiet­ty määrä riip­pumat­ta siitä, kuin­ka pitkät työpäivät Ser­lan tehtail­la on. Porkkanalaatikkoa taas kan­nat­taa valmis­taa Joulun alla niin paljon kuin sitä vaan menee kau­pak­si eikä yhtään vähempää. Sesonki­tuot­teis­sa työa­jat saat­ta­vat muut­ta toim­intapis­tet­tä, mut­ta hyvin pieni osa BKT:stä syn­tyy näistä sesonkituotteista. 

  Jos yri­tyk­sessä työn­tek­i­jöi­den työ­panos nor­maalin työa­jan puit­teis­sa ei riitä, niin kan­nat­taisiko palkata lisää työn­tek­i­jöitä? Yhteiskun­taa se ainakin hyödyt­täisi työt­tömyy­den alen­tu­misen ja osal­lisu­u­den lisään­tymisen kautta.

  Toisin sanoen se lisämin­u­ut­ti ei tuo 375 miljoon­aa. Se ei tuo juuri mitään. Samoin min­uutin lyhyem­pi työai­ka ei tarkoit­taisi 375 miljoo­nan mene­tys­tä. Työai­ka on esim. 7 ja puoli tun­tia, kos­ka 7 tun­tia 29 min­u­ut­tia tai 7 tun­tia ja 31 min­u­ut­tia oli­si­vat “nau­ret­tavia” viral­lisi­na työaikoina. 

  whi­ic:Eli menit siihen argu­ment­ti­in jon­ka jo ennal­ta arvasin esitet­täväk­si: “miten käyt­täisit sen ylimääräisen min­uutin” ja vas­t­a­sit kysymyk­seen itse “pyörit­telemäl­lä sormia”.

  Onnea arvauk­ses­ta. Voit toki ker­toa, mitä itse niil­lä min­u­uteil­la tek­isit. Töi­den määrä ja luonne määräävät sen, miten tehokkaasti pidem­män työa­jan voi käyt­tää. Ihmisel­lä on myös taipumus sopeut­taa työ­tahtin­sa kiireeseen: Jos töitä on paljon, huhk­i­taan tosis­saan, että ehditään kaik­ki tekemään. Jos töitä on vähem­män, ote­taan iisim­min ja kahvi­tauot venyvät.

  Teetkö itse töitä aina samal­la robot­ti­maisel­la tahdil­la niin, että töitte­si tulos kor­reloi 100 % työaikasi kanssa? Toiv­ot­tavasti et, sil­lä en viit­sisi väitel­lä tässä koneen kanssa.

  whi­ic:Sit­ten kiel­letään liikenne täysin. Ambu­lanssit mukaan­lukien. Ei ole muu­ta keinoa.

  Sanon vaan, että menee lap­si pesuve­den mukana.

  Häly­tysajoneu­vothan mah­dol­lis­ta­vat henkien pelas­tamisen. “Jokainen uhri on liikaa” ei tarkoi­ta sitä, että pitää olla totaa­likiel­to. Yhteiskun­nas­sa kun ei päästä mil­lään kiel­loil­la tilanteeseen, jos­sa uhre­ja ei tule. Liikku­mi­nen yritetään toteut­taa sik­si niin, että yhteiskun­ta toimii, mut­ta uhrimäärä min­i­moituu. Joku heit­to tyyli­in “muu­ta­ma lisäuhri ei ole paljon BKT:n 0,2 % kasvun vuok­si” ei ole tämän hen­gen mukainen, varsinkaan kun tuo BKT:n kasvu on varsin kyseenalainen edel­lä kuvaamis­tani syistä. 

  whi­ic:Suh­teut­tamisek­si, 300 tieli­iken­neuhria on aika vähän, kun ottaa huomioon 1000 liukas­tu­mis- tai kom­pas­tu­miskuole­maa. 800 etu­rauhas­syöpäru­umista (seu­lon­taa ei suos­tu­ta tekemään, toisin kuin rin­ta­syövän kanssa). Itse­murhia tapah­tuu 1200 joka vuosi, ja useim­mat oli­si­vat ennal­taehkäistävis­sä… ja osa näistä itse­murhista tehdään myös tien päällä.

  Itse luulisin, että liiken­nekuolemi­in voisi vaikut­taa kus­tan­nuste­hokkaam­min pyrkimäl­lä vaikut­ta­maan liiken­teen ulkop­uolisi­in asioi­hin, kuten itse­murhalukui­hin. Se kun ei vaikut­taisi ain­oas­taan tuo­hon 300:n luku­un, jos­sa on mukana “tun­tem­at­tomas­ta syys­tä” vas­taan­tule­vien kaistalle pää­tyneitä, vaan lisäk­si siihen 1200 vuosit­taisen kuolleen määrään.

  Sen lisäk­si, että toimi­vat mie­len­ter­veyspalve­lut vaikut­taisi­vat itse­murhan suorit­tanei­den määrään, se vaikut­taisi ihmis­ten elämän laatu­un taval­la, joka ei näy näis­sä numeroissa.

  Palailen joulun valmis­telui­hin taas… =>

  Myön­netään, että 300 uhria/vuosi on vähän ver­rat­tuna mon­een muuhun kuolemia aiheut­tavaan asi­aan. Uhrimäärän min­i­moin­ti on siis onnis­tunut kohta­laisen hyvin. Eikö kan­nat­taisi pyrk­iä pysymään täl­lä tasol­la ja jopa yrit­tää saa­da määrää vieläkin pienemmäksi?

  Tieli­iken­teessä kuitenkin loukkaan­tuu ja vam­mau­tuu ihmisiä vielä enem­män kuin kuolee. Ei sekään ole hauskaa, että jäi henki­in, mut­ta jou­tui pyörä­tuoli­in lop­puiäk­seen sen takia, että jonkun mielestä 10 km/h ylinopeus ei ole niin vaar­al­lista ja säästi­hän se mat­ka-aikaakin peräti 50 sekun­tia! Tai siis olisi säästänyt, ellei onnet­to­muut­ta olisi sattunut.

  Parem­mat mie­len­ter­veyspalve­lut (ja eri­tyis­es­ti inhimil­lisem­pi yhteiskun­ta) vähen­täi­sivät toki itse­murhia, mut­ta tässä vai­heessa olemme jo hypän­neet ulos pahasti ketjun aiheesta.

 233. Eikö ole vain parem­pi, että kerä­tyt kilo­metri­tiedot ovat ajoneu­voko­htaiset? Sil­loin­han vira­nomainen ei voi tietää, kuka on ajanut mis­säkin, ajoneu­von omis­ta­ja vai joku, jon­ka käyt­töön ajoneu­vo on lainat­tu (siis peri­aat­teessa kuka tahansa ajoko­rtin omaa­va). Tämähän lisää yksi­ty­isyy­den suojaa.

  Jos kilo­metri­tiedot oli­si­vat kul­jet­ta­jako­htaisia, niin sil­loin­han esim. työn­tek­i­jä jou­tu­isi mak­samaan kilo­metriverot työ­nan­ta­jan autol­la hoita­mis­taan ajo­työte­htävistä! Sehän on melkein sama kuin bus­sikus­ki jou­tu­isi mak­samaa ajos­sa kuluneen polt­toaineen omas­ta pussistaan.

 234. Osmo Soin­in­vaara:
  whiil.
  Ajatel­laan­poa että toivo­masi nopeusra­joi­tusten nos­to tuot­taisi “vain” 50 ruumista… 

  Lisätään vaikeusastet­ta: tuo 50 kuolonuhria lisää tuo mah­dol­lisu­u­den taloudel­lis­es­ti ylläpitää ter­vey­den­huoltoa läh­es nyky­ta­sol­la, joka tarkoit­taa 500 pelastet­tua ver­rat­tuna tilanteeseen, jos­sa nopeusra­joituk­sia ei nos­tet­taisi? Oletko halukas uhraa­maan nuo 450 henkeä?

  Osmo. Liiken­netur­val­lisu­us ei ole itseis­ar­vo. Se on vain väline. Nyt se on men­nyt överiksi. 

  Ps. Rak­en­ta­mal­la lisää moot­toriteitä, voidaan liiken­netur­val­lisu­ut­ta oikeasti parantaa.

 235. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Eli käytän­nössä mitä, epäi­lyt­tävistä reis­su­ista automaat­ti­nen ilmoi­tus verottajalle?

 236. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Maito on jo maas­sa, jos joudu­taan miet­timään paikan­nusti­eto­jen suo­jaamista. Taval­la tai toisel­la tiedot vuo­ta­vat ennem­min tai myöhem­min muuhunkin käyt­töön kuin mihin ne on kerätty.

  Onkin vält­tämätön­tä puut­tua asi­aan jo ennen tieto­jen keräämistä. Käsit­tääk­seni EIT suh­tau­tuu san­gen penseästi kaik­keen vira­nomais­ten har­joit­ta­maan henkilöti­eto­jen keru­useen — ja tähän pensey­teen on oikein hyvät perusteet.

  Aivan ensim­mäisenä on siis ratkaista­va, onko vira­nomaisil­la ylipään­sä oikeut­ta kerätä kat­tavia tieto­ja ihmis­ten liikku­mis­es­ta. Väitän, että ei ole esitet­ty vaku­ut­tavia, hyväksyt­täviä perustei­ta, että paikan­nusti­eto­jen keräämi­nen olisi vält­tämätön­tä (EIS 8 artik­lan tarkoit­ta­mal­la taval­la). Ei ole mitenkään vält­tämätön­tä perus­taa liiken­teen vero­tus­ta paikan­nuk­seen vaan on luke­mat­to­mia muitakin vai­h­toe­hto­ja. Niin­pä koko stasimokku­la­hanke on juuril­taan läpimätä.

 237. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Mon­elle ei näytä riit­tävän — vaik­ka pankki­tilien hakkeroin­nista ei eri­tyisem­min olekaan tietoja.

  Yksi­ty­isyy­den suo­jaan liit­tyvät ongel­mat ovat kyl­lä ratkaistavis­sa. Se mitä useim­mat kom­men­toi­jat eivät ole rek­isteröi­neet, on 10 vuo­den siir­tymäai­ka. Sinä aikana teknistä kehi­tys­tä tapah­tuu melko lailla.

 238. Espoolainen autoil­i­ja:
  ‘snip’
  Huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää on, että stasimokku­la lähet­täisi tiedot liikku­mis­es­ta läh­es reaali­aikaises­ti tietokan­taan, jos­ta halukkaat vira­nomaiset pää­si­sivät tekemään tarpeel­lisik­si kat­so­mi­aan haku­ja käytän­nössä rajoituksetta.
  ‘snip’

  Stasi?

  Kysymyshän on vero­tuk­ses­ta ja kyl­lä verot­ta­jal­la on aika paljon tietoa ja tiedon­saan­tioikeut­ta nykyisinkin.
  Verot­ta­jaa ei yleis­es­ti pide­tä salaise­na poliisina.

 239. Osmo Soin­in­vaara:
  Yhdys­val­lois­sa nopeusra­joituk­set ovat kyl­lä alem­pia kuin Suomessa.

  Yhdys­val­lois­sa on monia eri­laisia rajoituk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Main­in­tani kos­ki 55 mph yleisen kat­tonopeu­den nos­tamista 65 mph:ksi.

  Ns. liiken­neasiantun­ti­joiden varhem­man väit­teen mukaises­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa liiken­nekuolemien lisäyk­sen 10% eli tässä tapauk­ses­sa siis 80% — ei tapah­tunut, vaan kuolemat laskivat.

 240. Osmo Soin­in­vaara: Voit käy­dä kat­so­mas­sa, mil­laista on elämä Bangkokissa, jos­sa ruuhkaa käytetään autoli­iken­teen määrän sään­te­lyyn ja ver­ra­ta sitä Sin­ga­pores­sa, jos­sa sääte­ly tapah­tuu hinnalla.

  On tul­lut käy­tyä ja tutus­tut­tua enem­mänkin Sin­ga­poren autoveron kehi­tyk­seen, joka ei ole ihan ongel­ma­ton­ta ollut.
  Kumpikaan kaupun­ki ei kyl­lä ole kovin ver­tailukelpoinen Helsin­gin kanssa.

 241. Miten se menee, jos uniap­neaa pote­va rat­ti­juop­po ajaa ylinopeut­ta, nukah­taa rat­ti­in ja ajaa pöpe­likköön, niin mikä on onnet­to­muu­den syy, joka kir­jataan tilastoihin?

  Kolmeen ker­taan­han samaa onnet­to­muut­ta ei voi tilas­toi­hin kir­ja­ta. Vai voiko?

 242. Osmo Soin­in­vaara:
  Tai kun viisi nuor­ta kuoli tul­tuaan sivu­tieltä rek­ka-auton eteen, joka ajoi 60 km/h nopeusra­joi­tusalueel­la 88 km/h.

  Tuo oli ihan Osmo sin­un ja muiden kansane­dus­ta­jien vir­i­tys. Auto oli liian täyn­nä, van­ha ja alite­hoinen. Jos nuo­ril­la olisi ollut tehokkaampi auto (tai parem­pi kul­jet­ta­ja), ei tuo­ta olisi tapah­tunut. (Eli kaikil­la asioil­la on vähin­tään kak­si puol­ta.) Myös suurem­pi ja uudem­pi auto olisi saat­tanut pelas­taa. Slo­gani autovero tap­paa on tässäkin tapauk­ses­sa oikein.

  1. Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa ylinopeut­ta, joka yli kaksinker­taisti tör­mäyk­sessä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka olisi ollut nol­la. Ilman sitä ei olisi tullu8t viit­tä ruumista.

 243. PS: se vapaa nopeus oli aikaisem­min Mon­tanas­sa, mut­ta ei ole enää.

 244. Osmo. Hyvää joulua! 🙂

  Nyt on hyvä puhal­taa poik­ki keskustelu pyhik­si tästä aiheesta. Tämä lähin­nä osoit­taa, miten vaikeaa Suomes­sa on keskustel­la liikennepolitiikasta.

 245. Kalle: Auto oli liian täyn­nä, van­ha ja alite­hoinen. Jos nuo­ril­la olisi ollut tehokkaampi auto (tai parem­pi kul­jet­ta­ja), ei tuo­ta olisi tapahtunut.

  Komp­paan. Olen ajanut siitä risteyk­ses­tä. Nuo­ril­la ei ole käsi­tys­tä siitä, että vaik­ka hei­dän mopon­sa kiihtyykin jotenkuten kun he ovat ain­oina kyy­dis­sä, se muut­tuu eri autok­si kun ote­taan neljä kave­ria pain­ok­si. Kus­ki arveli ehtivän­sä alta pois. Osasyynä ehkä se tren­di, että ihan täysiä mopo­ja myy­dään muka jotenkin sport­tisi­na, ja sel­l­aisen Seatin koke­ma­ton kus­ki saat­taa luul­la autol­laan ole­van jotain todel­lista suorituskykyäkin.

 246. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Hauskaa, että otit pankkisalaisu­u­den kri­teerik­si. Pankkisalaisu­ut­ta­han on jo vuosia heiken­net­ty niin, että käytän­nössä sitä ei enää ole. Vira­nomaisil­la on hyvin laa­jat tiedon­saan­tioikeudet kansalais­ten var­al­lisu­ud­es­ta. Salaisu­u­den mur­t­a­mi­nen sopi­ikin hyvin esimerkik­si vira­nomaisen poh­jat­tomas­ta kon­trol­linhalus­ta. Samaa himoa kon­trol­li­in käytet­täisi­in epäilemät­tä myös gps paikannusdataan.

 247. Osmo Soin­in­vaara:
  Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa ylinopeut­ta, joka yli kaksinker­taisti tör­mäyk­sessä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka olisi ollut nol­la. Ilman sitä ei olisi tullu8t viit­tä ruumista.

  Uhrien auto taisi olla joku van­ha kot­tero, jos­sa ei taa­tusti ollut minkään­laisia suo­jauk­sia sivutör­mäys­ten var­al­ta. Joten eiköhän se suo­raan sivul­ta tul­lut 60 ton­nia olisi riit­tänyt rutis­ta­maan ko. auton vaik­ka rekalla nopeut­ta olisi ollut vähemmänkin.

 248. Osmo Soin­in­vaara: Tuol­lainen henkilöko­htainen tili on yhtä henkilöko­htaiunen kuin pankki­tili. Var­maankin sen ysk­ty­isyys voidaan mur­taa samoin perustein, kun koti­isi saadaan aset­taa kuun­telu­lait­teet tai puhe­lin­tasi saadaan kuun­nel­la. Rajana on eräin poikkeuksin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.

  “Tel­e­valvon­taa voidaan rikosten estämisek­si tai pal­jas­tamisek­si käyt­tää myös, jos henkilön lausum­ien, uhkausten tai käyt­täy­tymisen perus­teel­la voidaan perustel­lusti olet­taa hänen syyl­listyvän huume- tai atk-rikok­seen, lait­tomaan uhkauk­seen tai oikeudessa kuul­ta­vana ole­van uhkaamiseen taik­ka rikok­seen, jos­ta on säädet­ty ran­gais­tuk­sek­si vähin­tään neljä kuukaut­ta vankeutta.”

 249. Raimo K: Yhdys­val­lois­sa on monia eri­laisia rajoituk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Main­in­tani kos­ki 55 mph yleisen kat­tonopeu­den nos­tamista 65 mph:ksi.

  Ns. liiken­neasiantun­ti­joiden varhem­man väit­teen mukaises­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa liiken­nekuolemien lisäyk­sen 10% eli tässä tapauk­ses­sa siis 80% – ei tapah­tunut, vaan kuolemat laskivat.

  Tuol­lainen “Nopeu­den nousu 2 km/h lisää liiken­nekuolemia 10 %” on selvästi lin­earisaa­tio tiet­tyyn toim­intapis­teeseen, esim. 80 km/h tietyn­laisil­la teil­lä. Sitä ei voi soveltaa niin, että nopeu­den nousu 20 km/h lisää liiken­nekuolemia 100 %, kos­ka ollaan tul­tu toden­näköis­es­ti rankasti ulos lin­earisaa­tion tarkalta alueelta. Tarkku­us riip­puu ihan ajonopeu­den ja liiken­nekuolemien välisen funk­tion muodosta.

  Nopeu­den nos­to 55 mph => 65 mph on siis vähen­tänyt liiken­nekuolemia? Seli­tyk­senä tuo­hon keksin seu­raavia asioita:

  1) nopeu­den kasvu vähen­si liiken­teessä vietet­tyä aikaa, jol­loin toden­näköisyys kuol­la siel­lä väheni siitäkin huoli­mat­ta, että siel­lä oli “vaar­al­lisem­paa”.

  2) Tiestön tur­val­lisu­us on sel­l­ainen, että vas­ta nopeu­den 65 mph yläpuolel­la liiken­nekuolemien määrä läh­tee nopeasti kas­va­maan. Tämä voi olla syynä nopeu­den kasvattamiseen.

  3) Nopeu­den kasvu sai autoil­i­jat aja­maan varovaisem­min ja tarkkaavaisem­min psykol­o­gi­sista syistä. Kun suurem­paan nopeu­teen totu­taan ajan myötä, varovaisu­us saat­taa vähen­tyä ja liiken­nekuolemat lisään­tyvät (ja sit­ten palataan nopeu­teen 55 mph…).

 250. Osmo Soin­in­vaara:
  Sunihm,.
  Onko sin­un vaikea­ta ajatel­las loogisesti. 

  Ei sen vaikeam­paa, kuin joillekin meistä suomen oikeinkir­joi­tus. Jos siis tuolle keskustelulin­jalle lähdetään.

  En ole ker­taakaan ehdot­tanut automaat­tista sako­tus­ta yhdis­tet­tynä kilo­metriveroon. Olen kom­men­toin­ut tois­dten kir­joituyk­sia ja toden­nut, että heitä näyt­tää tässä pelot­ta­van tuo vai­h­toe­ho, kos­ka on kiva kaa­ha­ta. Jos minä kom­men­toin sin­un pelko­jasi ja sanon, että niil­lä on arve­lut­ta­va moti­ivi (halu saa­da kaa­ha­ta vapaasti) ei se tarkoi­ta, että ehdot­taisin asi­aa, jos­ta sin­un pelkosi tulee. Mikä tässä on niin vaikeata? 

  Kun lakia rek­isteröidys­tä parisuh­teesta aikanaan ajet­ti­in, korostet­tin myös kovasti sitä, miten kukaan ei ole ehdot­tanut samaa sukupuol­ta oleville pareille adop­tio-oikeut­ta. Tämä nyt näin esimerkkinä. En ole väit­tänytkään sin­un ehdot­ta­van asi­aa nyt, kuten juuri erik­seen edel­lisessä viestis­säni korostin:

  Minä esitän näil­lä perusteil­la mielestäni varsin kohtu­ullisen väit­tämän (joka siis on täs­mälleen sama kuin Evertin viestis­sä 1), että GPS-perusteisen kilo­metriveron jäl­keen tulemme aikanaan näkemään myös “automaat­tisen liiken­teen­valvon­nan”, so. (mieli­v­al­taisen) GPS-seu­ran­taan perus­tu­van ylinopeussakottamisen. 

  Soin­in­vaar­alaisit­tain: mikä tässä on niin vaikeaa? Jos henkilö S 1) kan­nat­taa GPS-perusteista kilo­metrivero­tus­ta, 2) tietää, että kohdan 1 jär­jestelmä mah­dol­lis­taa myös automaat­tisen liiken­teen­valvon­nan, so. GPS-perusteis­esen sakot­tamisen, sekä 3) puhuu siitä hyväksyvään sävyyn, niin onko sinus­ta jotenkin täysin logi­ikan vas­tainen päätelmä, että henkilö S kan­nat­taa — vaik­ka ei juuri nyt (vielä) ehdo­ta — myös kohdan 2 mukaista jär­jestelmää? Voithan toki piiloutua täysin itse kek­simäsi “laite lähet­tää vain raha­sum­man” ‑mekanis­min taakse ja sit­ten keskustel­la vain sen imp­likaa­tioista, mut­ta suonet anteek­si jos kovin moni ei kovin paljoa jak­sa uskoa tarinaasi.

  En tietenkään tiedä satavar­masti, tule­vatko Vihreät puolueena aja­maan tätä han­ket­ta, mut­ta tähä­nas­tisen lin­janne perus­teel­la uskallan veika­ta, että ei siel­lä automaat­tista liiken­teen­valvon­taa vas­tus­tavas­sa mie­lenosoituk­ses­sa vuon­na 2020 ainakaan mon­taa vihreää tule näkymään.

  Kokon­aan eri asia on sit­ten se, että Soin­in­vaara esit­tää, että perustelu automaat­tisen nopeusvalvon­nan vas­tus­tamiselle tiivistyy siihen, että on “kiva kaa­ha­ta”. Minus­ta aiem­min esit­tämäni ske­naar­i­ot eivät ole “kaa­haamista”, mut­ta onhan tässä maas­sa mielip­i­teen- ja asenteellisuudenvapaus.

 251. Osmo Soin­in­vaara:
  Kuor­ma-auto ajoi myös tun­tu­vaa ylinopeut­ta, joka yli kaksinker­taisti tör­mäyk­sessä vapau­tu­van ener­gia vaik­ka jhar­ru­tus­mat­ka olisi ollut nol­la. Ilman sitä ei olisi tullu8t viit­tä ruumista.

  Jos tätä halu­taan tääl­lä pui­da enem­män, kan­nat­taa tutus­tua kyseisen tur­man oikeu­denkäyn­tei­hin (“Enon rekkaturma”).

  Onnet­to­muudessa henkilöau­to ajoi kolmion takaa päätielle rekan eteen. Kaik­ki henkilöau­tossa olleet kuusi nuor­ta sai­vat surmansa.

  Rek­ka ajoi ylinopeut­ta ja oli ylikuor­mas­sa. Henkilöau­to oli huonokun­toinen, ylikuor­mas­sa, ja kul­jet­ta­ja oli väsynyt ja juuri alle puolen promillen kumaras­sa (muut oli­vat enem­män kän­nis­sä). Onnet­to­muu­den varsi­nainen syy oli henkilöau­ton kul­jet­ta­jan havain­tovirhe, joka mah­dol­lis­es­ti aiheu­tui siitä, että rekan kulkusu­un­nas­sa ole­val­la istu­imel­la istui kak­si ihmistä.

  Käräjäoikeus tuomit­si rekkakuskin syyl­lisek­si kuu­teen kuole­man­tuot­ta­muk­seen sil­lä perus­teel­la, että jos hän olisi ajanut lail­lista nopeut­ta, hän olisi ehtinyt väistää henkilöau­toa. Tör­mäyk­sen seu­rauk­si­in nopeudel­la ei kat­sot­tu ole­van vaiku­tus­ta, kos­ka kyl­keen tule­va rek­ka on tap­pa­va pienem­mäl­läkin nopeudella.

  Hov­ioikeus taas lop­ul­ta pää­tyi siihen, että rekan ylinopeus ei olen­nais­es­ti vaikut­tanut onnet­to­muu­den syn­tyyn. Rekkakuskil­la ei ollut syytä olet­taa, että henkilöau­to tulisi yllät­täen kolmion takaa eteen, eikä rekan ylinopeus oletet­tavasti vaikut­tanut henkilöau­ton kul­jet­ta­jan tekemään havain­tovirheeseen. Näin ollen kul­jet­ta­ja sai sakot ylinopeud­es­ta, ei muusta.

  Jut­tu oli kaikki­aan vaikea oikeudessakin, se kier­si käräjäoikeudessa kahdesti, ja asiantun­ti­ja­todis­ta­jat tais­te­liv­at keskenään varsin paljon. Nimeno­maan rek­ka-auton nopeud­es­ta käyti­in paljon keskustelua, haitari taisi olla 63–88 km/h. Sekä käräjä- että hov­ioikeu­den tuomiot tuli­vat äänestämällä.

  Viralli­nen lop­putu­los oli siis se, että vaik­ka rek­ka olisi ajanut rajoi­tusten mukaan, vas­taavasti yllät­tävästi kolmion takaa eteen tule­va henkilöau­to olisi matkus­ta­ji­neen kohdan­nut saman kohtalon.

  = = =

  Juridis­es­ti tässä on vielä se piirre, että oikeu­denkäyn­nis­sä ei etsit­ty pääsyyl­listä, kos­ka selvä pääsyylli­nen oli kuol­lut. Onnet­to­muu­den kus­tan­nuk­set mak­set­ti­in henkilöau­ton liikennevakuutuksesta.

  Tämä nimeno­mainen tapaus on siis vähän huono esimerk­ki ylinopeu­den vaiku­tuk­ses­ta. Oikeuskäytän­nöstä löy­tyy kyl­lä run­saasti esimerkke­jä tapauk­sista, jois­sa ylinopeu­den aja­ja on tuomit­tu pääsyyl­lisek­si, vaik­ka toinen osa­puoli olisi ollut väistämisvelvollinen.

 252. Poth1ue1: Uhrien auto taisi olla joku van­ha kot­tero, jos­sa ei taa­tusti ollut minkään­laisia suo­jauk­sia sivutör­mäys­ten var­al­ta. Joten eiköhän se suo­raan sivul­ta tul­lut 60 ton­nia olisi riit­tänyt rutis­ta­maan ko. auton vaik­ka rekalla nopeut­ta olisi ollut vähemmänkin.

  Suo­maeea ihmiset saa­vat aaa niin van­hoil­la autoil­la kuin huvit­taa kun­han ne ovat liiken­nekun­toisia, ja sen varmis­taa kat­sas­tus ja poli­isi. Rekkakuskia ei sitä­pait­si tuomi­tu syyl­lisek­si reilus­ta ylinopeud­estaan huoli­mat­ta kos­ka nuorten auton kuskil­la oli alko­ho­lia veresä, tosin alle 0.5 promil­lea mut­ta kum­minkin. Suomes­sa on vaar­al­lista liit­tyä sivu­tieltä päätielle kos­ka risteysalei­den nopeusra­joituk­sia ei nou­da­ta kukaan.

 253. Evert The Nev­er­Rest:
  Miten se menee, jos uniap­neaa pote­va rat­ti­juop­po ajaa ylinopeut­ta, nukah­taa rat­ti­in ja ajaa pöpe­likköön, niin mikä on onnet­to­muu­den syy, joka kir­jataan tilastoihin?

  Kolmeen ker­taan­han samaa onnet­to­muut­ta ei voi tilas­toi­hin kir­ja­ta. Vai voiko?

  Rat­ti­in nukahtaminen.

  Pelkkö ylinopeus on yleen­sö suurem­pi ris­ki kuin rat­ti­juop­pous kesskimäärin kos­ka useim­mat rat­ti­jopot jäädessään kiin­ni yrit­tävät ajaa hitaasti ja sään­tö­jen mukaan, mut­ta kovaa ylinopeut­ta kaa­hataan useim­miten selvin päin tai käytän­nössä adren­a­li­in huumaamina.

 254. Poju Antsa­lo:

  “Eikö autol­la ajami­nen ilman satel­li­it­tiseu­ran­nan pakkoa ole “saavutet­tu etu”?”

  Ei. Se ei ole “saavutet­tu etu”, se on “luon­nolli­nen oikeus” eli liit­tyy negati­iviseen vapauskäsi­tyk­seen (engl. “Free­dom”).

  Oikeus liikkua ilman satel­li­it­tiseu­ran­taa on pätenyt täl­lä pla­nee­tal­la jo 5 mil­jar­dia vuot­ta. Tämä etu on aina ollut, sitä ei ole saavutet­tu ihmis­ten keskeisel­lä päätöksellä.

  Työ­markki­lain­säädän­tö, työe­htosopimuk­set, yms. eivät ole luon­taisia oikeuk­sia eli yksilön­va­pauk­sia. Ne liit­tyvät posi­ti­iviseen vapauskäsi­tyk­seen (engl. “Enti­tle­ment”)

  Negati­iviset vapaudet kuu­lu­vat kaikille. Ne ovat osa luon­toa ellei niitä sin­ul­ta riis­tetä pois tois­t­en toimesta.

  Posi­ti­iviset vapaudet ovat taas sosi­aal­isia kon­struk­tioi­ta, eri­ty­isoikeuk­sia, joi­hin olet ihmis­ten keskeisil­lä sopimuk­sil­la oikeutet­tu vaik­ka sin­ul­la ei henkilöko­htais­es­ti olisi kykyä näitä tavoit­tei­ta saavut­taa omin voiminesi.

  Esimerkke­jä:
  Taloudessa negati­ivi­nen vapaus tarkoit­taa vapaa­ta markkinataloutta
  …posi­ti­ivi­nen vapaus tarkoit­taa sosiaaliturvaa.

  Elämän tur­vaamises­sa negati­ivi­nen vapaus tarkoit­taa sitä, että val­tio ei tapa omia kansalaisiaan
  …posi­ti­ivises­sa vapaudessa se tarkoit­taa yhteiskun­nan kus­tan­ta­maa terveydenhoitoa.

  __

  Poju Antsa­lo:

  “Häly­tysajoneu­vothan mah­dol­lis­ta­vat henkien pelastamisen.”

  Kyl­lä, mut­ta henkien pelas­tamista ei ole las­ket­tu “negati­ivisi­na liiken­nekuolem­i­na” tähänkään asti, eli henkien pelas­t­a­mi­nen ei oikeu­ta tiev­erkon ole­mas­saoloa, jos tar­voite on yhden muut­tu­jan (liiken­nekuolemien määrä) opti­moimi­nen nol­lak­si. Jos pela­s­tat 100 ihmistä ja ambu­lanssi ajaa yhden sivullisen päälle, liiken­nekuolemia on +1 eikä ‑99. Sik­si opti­moin­ti yhdel­lä muut­tu­jal­la tarkoit­taa ambu­lanssien romut­tamista ohes­sa muiden muut­tu­jien kanssa.

  Yhden muut­tu­jan opti­moin­nil­la ei reaal­i­maail­man mon­imutkai­sis­sa ongelmis­sa (joi­hin liiken­n­ev­erkon ja ‑sään­tö­jen opti­moin­ti ehdot­tomasti kuu­luu) voi­da tuot­taa mitään jär­jel­listä. “Liiken­nekuolemat nol­la” voi toki olla yhden muut­tu­jan ihan­neti­la, mut­ta yhtä lail­la meil­lä pitää olla tavoite “liiken­teessä käytet­tävä aika nol­la (eli nopeusra­joi­tus ääretön)” ja “liiken­teessä syn­tyvät päästöt nol­la” ja “tiev­erkon päällysteen kulu­mi­nen nol­la” ja …

  Eli toisin sanoen meil­lä on monia muut­tu­jia jois­sa pyrimme kaikessa min­imi­in tai mak­simi­in (nol­laan tai ääret­tömään). Jot­ta pääsemme järkevään tilanteeseen, annamme muut­tu­jille yksiköt ja yksiköille pain­ok­er­toimet (esim. hinnan).

  Mut­ta mik­si me korostamme “nol­laa” AINOASTAAN liiken­nekuole­mis­sa, kun tavoit­teemme on yhtälail­la esim. nol­la sekun­tia mat­ka-aikaa eli ääretön kilometriä/tunnissa? Mik­si emme puhu vain “min­i­moin­nista” ja “mak­si­moin­nista” vaan mei­dän täy­tyy korostaa jotakin “nol­laa”… jos ker­ran emme OIKEASTI vaa­di ehdo­ton­ta nol­laa, ain­oas­taan pyrimme sitä KOHTI.

  ____

  Poju Antsa­lo:

  “Myön­netään, että 300 uhria/vuosi on vähän ver­rat­tuna mon­een muuhun kuolemia aiheut­tavaan asi­aan. Uhrimäärän min­i­moin­ti on siis onnis­tunut kohta­laisen hyvin. Eikö kan­nat­taisi pyrk­iä pysymään täl­lä tasol­la ja jopa yrit­tää saa­da määrää vieläkin pienemmäksi?”

  Riip­puu kus­tan­nuk­sista, jot­ka aiheutu­vat uhrimäärän alen­tamis­es­ta. Kul­jet­ta­jan ja matkus­ta­jien aika on kus­tan­nus siinä mis­sä liiken­teen määrära­hatkin. Nämä ovat mon­en muut­tu­jan opti­moin­te­ja ja ymmär­rän, että ihmishen­ki on oikeasti kallis eli jokainen säästet­ty hen­ki on siten arvokas ja panos­tuk­sen väär­ti. Mut­ta ihmisen arvokaan ei ole ääretön. Sen huo­maamme siitä, että mm. ter­veyskeskuk­sil­la ei ole ääretön­tä bud­jet­tia. Min­ua ihme­tyt­tää se, että ihmishen­gelle ei anneta korkeaa arvoa mis­sään muual­la pait­si jos hän on liiken­teessä. Liiken­teen hidas­t­a­mi­nen tulee kalli­ik­si ja sama määrä rahaa sijoitet­tuna muualle tuot­taisi toden­näköis­es­ti moninker­taisen tuloksen.

  ___

  Poju Antsa­lo:

  “Ei sekään ole hauskaa, että jäi henki­in, mut­ta jou­tui pyörä­tuoli­in lop­puiäk­seen sen takia, että jonkun mielestä 10 km/h ylinopeus ei ole niin vaar­al­lista ja säästi­hän se mat­ka-aikaakin peräti 50 sekuntia!”

  Jokainen joka joka säästää liiken­teessä 50 sekun­tia ei aiheuta inva­lidis­oi­tu­mista. Vas­takkainaset­telusi on absurdi.

  Miltä kuu­lostaisi vas­taväite: pitäisikö jokaiselta ihmiseltä ottaa 50 sekun­tia joka ikises­tä päivästä tämän inva­lidis­oi­tu­misen estämisek­si? Se on 250 miljoon­aa sekun­tia per päivä jaet­tuna Suomen kansalais­ten kesken! 90 mil­jar­dia sekun­tia per vuosi. 2900 ihmisvuotta/vuosi eli olet­taen 80 vuo­den eli-iän
  …tämän yhden inva­lidin ehkäisem­i­nen TAPPAA 36 ihmistä lisää!

  Ja sen lisäk­si, että menetetään 36 ihmishenkeä (jot­ka ovat kor­vaa­mat­to­mia) me menetämme hei­dän eli-ikäisen BKT:nsä vielä päälle.

  Sinä sanoit ymmärtäväsi suuria luku­ja, mut­ta olit silti valmis tap­pa­maan 36 ihmistä van­hu­u­teen, jot­ta yksi ain­oa ihmi­nen ei joudu pyörä­tuoli­in? En pidä käsi­tys­täsi suurista luvuista “eri­tyisen” hyvänä.

  __

  No, 50 sekun­tia joka päivästä joka kansalaiselta sen takia, että ehkäistäisi­in yksi inva­li­di on toki liioitel­tua. Vaik­ka 50 sekun­nin uhraami­nen jokaiselta kansalaiselta päivit­täin säästäisi sata inva­lidis­aa­tio­ta vuo­den aika­jän­teel­lä, val­it­sisin silti 50 sekuntia/päivä, kos­ka 36 ihmishenkeä ei ole vit­sailun asia, kuten ei ole 36 ihmisen elinikäi­nen BKT.

 255. Tekni­ikan ja tieteen vääjäämätön kehi­tys johtaa siihen, että yksilön kyky aiheut­taa vahinkoa on jo sadan vuo­den päästä hirveän suuri. Ydin­latauk­sia, taute­ja ja mitä lie voi tule­vaisu­udessa pikku poruk­ka levitel­lä sinne tänne. Tuli, heh heh, kat­sot­tua yksi kausi 24:ää.

  Tästä seu­raa että yleisen tur­val­lisu­u­den vuok­si isove­likoneis­toa on pakko kehit­tää jatku­vasti. Tähän on vain sopeudut­ta­va. Aivan turhaan pyris­telemme vas­taan. Aja­tus ei ole kiva mut­ta minkäs teet.

  Eli tämä Ollilan sys­tee­mi on pikku jut­tu tieto­tur­van ja yksilöl­lisyy­den kannal­ta mitä tule­man pitää.

 256. Keskustelu alkaa olla jo etääl­lä isovel­jen valvo­vas­ta silmästä… Tois­tan­pa tuol­ta ylem­pää väitteeni: 

  Espoolainen autoil­i­ja: Aivan ensim­mäisenä on siis ratkaista­va, onko vira­nomaisil­la ylipään­sä oikeut­ta kerätä kat­tavia tieto­ja ihmis­ten liikku­mis­es­ta. Väitän, että ei ole esitet­ty vaku­ut­tavia, hyväksyt­täviä perustei­ta, että paikan­nusti­eto­jen keräämi­nen olisi vält­tämätön­tä (EIS 8 artik­lan tarkoit­ta­mal­la tavalla).

  Onko joku sitä mieltä, että paikan­nusti­eto­jen rek­isteröin­nin vält­tämät­tömyys olisi perustel­tu vaku­ut­tavasti? Pitäisikö olla… vai voidaanko ko. artik­la sivu­ut­taa hyvän­tah­tois­es­ti naureskellen?

  Vira­nomaisil­la näyt­tää ole­van ajatuk­se­na ulkois­taa paikan­nusti­eto­jen keräys kau­pal­lisille toim­i­joille. Muut­taako tämä jotenkin olen­nais­es­ti toimin­nan oikeutusta?

 257. R.Silfverberg: Pelkkö ylinopeus on yleen­sö suurem­pi ris­ki kuin rat­ti­juop­pous kesskimäärin kos­ka useim­mat rat­ti­jopot jäädessään kiin­ni yrit­tävät ajaa hitaasti ja sään­tö­jen mukaan

  Täh? Jos nyt puhutaan liiken­nekuolemista, niin ris­ki on se, että joku kuolee. Ei se, että rat­ti­juop­po jää kiinni.

  Pienet ylinopeudet ovat san­gen mitätön ris­ki kuolonko­larei­den val­os­sa. Myöskään pieni määrä alko­ho­lia ver­essä ei ole ris­ki. Älytön nopeus ja kova humalati­la ovat. Tämän näkee, kun kat­soo kuole­man­ta­pauk­sia — jot­ka, kuten san­ot­tu, kaik­ki doku­men­toidaan kuukausit­tain Moottori-lehdessä.

 258. Raimo K: Yhdys­val­lois­sa on monia eri­laisia rajoituk­sia, mm. vapaa nopeus.

  Main­in­tani kos­ki 55 mph yleisen kat­tonopeu­den nos­tamista 65 mph:ksi.

  Ns. liiken­neasiantun­ti­joiden varhem­man väit­teen mukaises­ti nopeu­den nousu 2 km tun­nis­sa aiheut­taa liiken­nekuolemien lisäyk­sen 10% eli tässä tapauk­ses­sa siis 80% – ei tapah­tunut, vaan kuolemat laskivat.

  Tähän lie­nee syytä lisätä, että 55 mph on 90 km/t ja 65 mph vajaat 110 km/h. Vain pienessä osas­sa Yhdys­val­to­ja on Suomen talvikele­ja vas­taavia olo­suhtei­ta. — Liike­nenkult­tuuri on kah­ta sukupolvea meitä kehittyneempi.

 259. Sil­läkin uhal­la että tois­tan nim­imerk­ki sunimhin pointtia:

  Ensin Soin­in­vaara kir­joit­taa, että ei ole (suuri) ongel­ma vaik­ka joku valvoisi kaikkia auto­jen liikkeitä. Hän myös ker­too, että ongel­ma voitaisi­in ratkaista pelkän vero­sum­man ker­to­val­la jär­jestelmäl­lä. Hän ei kuitenkaan ehdo­ta tai vaa­di täl­laista jär­jestelmää, pelkästään toteaa sen ole­van mah­dolli­nen. Myöhem­min keskustelu kään­tyy ylinopeuk­sii. Soin­in­vaara ker­too niiden ole­van suuri, ihmishenkiä vaa­ti­va ongel­ma, ja että sateli­it­ti­valvon­nal­la saataisi­in paljon parem­min kiin­ni jatku­vasti kaahaavat.

  Minus­ta tästä on ihan loogista päätel­lä että Soin­in­vaara luul­tavasti kan­nat­taa ylinopeusvalvon­taa sateliittivalvonnalla.

  Myös joidenkin muiden vihrei­den puheis­sa tois­tu­vat samat pointit kuin Soin­in­vaar­al­la: i) yksi­ty­isyysongel­ma on pieni, ii) se voidaan teknis­es­ti ratkaista jos halu­taan. Tässä viestin­nässä on sisäi­nen ris­tiri­ita. Jos ongel­maa pide­tään pienenä, halua sen ratkaisemiseen tuskin löytyy.

  1. Olli Pot­to­nen
   Ilmeis­es­ti liikenne on aihe, joka nos­taa veren­paineen niin kor­fkeak­si, että loogti­nen ajat­telu loppuu.
   Olkoon mneil­lä kak­si vai­h­toe­htoa 1 ja 2 ja näil­lä seu­rauk­set A1, B1, ja C1 sekä vai­h­toe­htois­es­tei A2, B2 ja C2
   Jos ilmoi­tan kan­nat­ta­vani vai­h­toe­htoa 1, se tarkoit­taa, että kan­nata­van vai­h­toe­htoa 1. Jos sit­ten joku sanoo, että seu­rauk­ses­sa B2 on sekin huono puoli, että minä jäisin kiin­ni tavanomais­es­ti ajamil­lani ylinopeuk­sil­la ja minä sanon, että se on kyl­lä sen vai­h­toe­hdon hyvä puoli, tästä ei edelleenkään seu­raa, että kan­nat­taisin vai­h­toe­htoa 2. Vain kun­non fun­damis­teil­la on se käsi­tys, että hyvi­in aih­toe­htoisin liit­tyy vain hyvä puo­lia ja huonoi­hin vain huono­ja puo­lia. Tosi­asi­as­sa jokaises­sa vai­h­toe­hdos­sa on sekä hyviä että huono­ja puo­lia. Älyl­liseen keskustelu­un liit­tyy mah­dol­lisu­us arvioi­da myös niiden vai­h­toe­hto­jen hyviä ja huono­ja puo­lia, jota ei itse kannata. 

   Ilmoi­tan nyt julkises­ti pitävänä sinän­sä hyvänä asiana, että ylinopeud­es­ta jäisi kiin­ni aina ja ran­gais­tusasteikko säädet­täisin tämän mukaises­ti selvästi nyky­istä alem­mas. Jos npeu­den yli­tyk­set ovat pieniä eivätkä’ ne ole jatku­sivia, saisi ehkä sähkö­postin­sa raportin sen het­kises­tä mii­nustilistään. Ran­gais­tus tulisi vas­ta, kun mii­nustili tulee täy­teen. Ny6thän voi saa­da isonkin sakon kun elämässään yhden ain­oa ker­ran ere­htyy nopeusra­joituk­ses­ta ja juuri siinä kohdas­sa on tut­ka. Isot rangasit6ukset ja pieni kiin­ni­jäämis­ris­ki ovat kovin huono yhdis­telmä. Ilmoi­tan myös julkises­ti, että tämä ei ole min­ulle peruste kan­nat­taa auto­jen täy­del­listä satel­li­it­ti­valvon­taa nopeusvalvon­toi­neen. Min­un tähtäimessäni on, että autois­sa joskus tule­vaisu­udessa on esto ylinopeuk­sille, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma pois­tuu. Hätä­ta­pauk­ses­sa eston wsaisi pois päältä, mut­ta siitä tulisi ilmoi­tus vira­nomaisille ja tarve ker­toa hyvä syy.

 260. Minus­ta “enti­tle­ment” kuu­luu käsitepari­in “oikeuk­sista”, ei niinkään vapauk­sista. On vahinko, että suomes­sa ei ole vas­taavaa eroa, vaan ihmiset luule­vat hei­dän lukuis­ten “oikeuk­sien­sa” (jot­ka tule­vaisu­udessa onnek­si uno­hde­taan) ole­van jotenkin luon­non taus­tasäteilyn kaltaista.

 261. whi­ic:
  ‘snip’
  Oikeus liikkua ilman satel­li­it­tiseu­ran­taa on pätenyt täl­lä pla­nee­tal­la jo 5 mil­jar­dia vuot­ta. Tämä etu on aina ollut, sitä ei ole saavutet­tu ihmis­ten keskeisel­lä päätöksellä.
  ‘snip’

  Siis oikeus liikkua mis­sä?

  Toki omis­ta­jal­la on oikeus rajoit­taa liikku­mista alueil­laan, esim. teil­lä tai per­iä mak­su. Yleisiä teitä ei ole ollut läh­eskään 5 mil­jar­dia vuot­ta ja aivan hyvin voidaan säätää laki, jon­ka mukaan ne eivät enää ole yleisiä autoille, joiden omis­ta­jat eivät mak­sa niiden rak­en­tamis­es­ta tai kun­nos­s­api­dos­ta. Oikeus liikkua luon­nos­sa ei sekään ole itses­tään selvä, vaan pohjo­is­mainen erikoisuus.

 262. R.Silfverberg: Suo­maeea ihmiset saa­vat aaa niin van­hoil­la autoil­la kuin huvit­taa kun­han ne ovat liiken­nekun­toisia, ja sen varmis­taa kat­sas­tus ja poli­isi. Rekkakuskia ei sitä­pait­si tuomi­tu syyl­lisek­si reilus­ta ylinopeud­estaan huoli­mat­ta kos­ka nuorten auton kuskil­la oli alko­ho­lia veresä, tosin alle 0.5 promil­lea mut­ta kum­minkin. Suomes­sa on vaar­al­lista liit­tyä sivu­tieltä päätielle kos­ka risteysalei­den nopeusra­joituk­sia ei nou­da­ta kukaan.

  Tun­nen risteyk­sen ja olen ajanut siitä usei­ta ker­to­ja. Ei siinä liitytä sivu­tieltä päätielle vaan kak­si tietä leikkaa toisensa.

  Henkilöau­to siis ylit­ti pääti­etä ja jäi oikeal­ta tulleen rekan alle. Näkyvyys rekan tulo­su­un­taan on 200–300 metriä eikä näköesteitä ole valais­in­tolp­pia luku­unot­ta­mat­ta. Rekan on täy­tynyt olla alle 50 metrin päässä kun auto lähti tietä ylit­tämään, muuten olisi ennät­tänyt yli.

 263. Viherinssi: Ei tarvitse Ollilan jär­jestelmää siihen käyttää.

  Muil­lakin vuokraamoil­la lie­nee vas­taa­vat jär­jeste­lyt ole­mas­sa, vaikkei niitä viit­sitä asi­akkaille mainostaakaan.

  Suomes­ta en tiedä, mut­ta olen tör­män­nyt muual­la siihen, että autol­la ei saa ajaa tiet­ty­jen tei­den ulkop­uolel­la. Jos ajaa, saa vuokraamol­ta kun­non rap­sut. Asi­aa seu­rataan GPS:llä.

  Autoilun ihmemaas­sa suuren veden tuol­la puolen on tapana, että yksi­tyisetkin liisaa­vat auton­sa. Näis­sä autois­sa voi olla jopa etähi­das­tus­mah­dol­lisu­us, jol­la autoli­ike voi hidas­taa auton liikku­misen jon­nekin kastemadon ja muu­ra­haisen vauhdin välille, jos mak­sut eivät ole tulleet ajal­laan. Paran­taa kuulem­ma maksumotivaatiota.

  Onko näille väit­teille yhtä ain­oaa vakavasti otet­tavaa lähdet­tä? Taitaa viherinssil­lä mieliku­vi­tus lauka­ta melkoisesti…vuokraamojen ja liis­are­it­ten autoista toki löy­tyy GPS-jäljit­tim­iä varkauk­sien var­alle, mut­ta noi edel­läol­e­vat väit­teet on ihan täyt­tä huuhaata.

 264. Osmo Soin­in­vaara:
  Riit­tääkö pankkisalaisu­u­den laa­juinen suojaaminen?

  Pankkisalaisu­ushan ei itse asi­as­sa ole anonyymia eikä kovin salais­takaan. Henkilö tun­nistau­tuu kaikille, joiden kanssa yleen­säkään vai­h­taa tietoa (kuten rahaa), ja pankki­tiedot ovat täysin avoimia viranomaisille.

  Tässä ollaan juurikin samoissa ongelmis­sa kuin sähköisen äänestyk­sen ja vaal­isalaisu­u­den kanssa:
  Jos jär­jestelmästä halu­taan luotet­ta­va sekä ylläpitäjän (valvo­va viranomainen/vaalin jär­jestäjä) että käyt­täjän (autonkäyttäjä/äänestäjä) tahol­ta tai toden­näköis­es­ti edes jom­mankum­man, käyt­täjän tun­nist­a­mi­nen joudu­taan sit­o­maan varsi­naiseen tietoon (aika- ja paikkatieto/ääni) ja yksi­ty­isyy­den suo­jaa (vaal­isalaisu­ut­ta) ei käytän­nössä ole vaan se perus­tuu täysin vira­nomaisen, jär­jestelmä­op­er­aat­torin ja jär­jestelmän­toimit­ta­jan hyvään tahtoon.

  Raimo K: Yksi­ty­isyy­den suo­jaan liit­tyvät ongel­mat ovat kyl­lä ratkaistavis­sa. Se mitä useim­mat kom­men­toi­jat eivät ole rek­isteröi­neet, on 10 vuo­den siir­tymäai­ka. Sinä aikana teknistä kehi­tys­tä tapah­tuu melko lailla.

  Tämä teknolo­giausko on liikut­tavaa. Valitet­tavasti ongel­ma on sama kuin sähköisessä äänestyk­sessä: ihmiset ovat äänekkäästi kan­nat­ta­mas­sa asi­aa, jon­ka perustei­ta eivät ymmär­rä eivätkä edes halua ymmärtää.
  Ongel­ma ei ole luon­teeltaan teknologinen.

  Poju Antsa­lo: Eikö ole vain parem­pi, että kerä­tyt kilo­metri­tiedot ovat ajoneu­voko­htaiset? Sil­loin­han vira­nomainen ei voi tietää, kuka on ajanut mis­säkin, ajoneu­von omis­ta­ja vai joku, jon­ka käyt­töön ajoneu­vo on lainat­tu (siis peri­aat­teessa kuka tahansa ajoko­rtin omaa­va). Tämähän lisää yksi­ty­isyy­den suojaa.

  Se lisän­nee dataan epä­var­muut­ta noin puo­likkaan promillen ver­ran. Luuletko että sil­lä on mitään merk­i­tys­tä? Kaik­ki kulkemiset saataisi­in var­maankin käytän­nössä kohden­net­tua, vaik­ka vain 20% ajoista olisi pääasial­lisen käyt­täjän ja lop­ut sat­un­nais­tet­tua. Sitä pait­si inklusi­ivi­nen virhe ei tässä tapauk­ses­sa juurikaan paran­na yksi­ty­isyyt­tä — naa­purin huonekalunos­to- tai autokaup­pareis­su ei poista ain­ut­takaan sin­un ajoasi. Jos taas naa­puri lainaa autoasi johonkin “epäi­lyt­tävään”, teistä molem­mista tulee epäi­lyk­se­nalaisia ja vielä tarkem­man syynin alaisia, mikäli syyt­tömien erot­telu edes kiinnostaa.

  Osmo Soin­in­vaara: Var­maankin sen ysk­ty­isyys voidaan mur­taa samoin perustein, kun koti­isi saadaan aset­taa kuun­telu­lait­teet tai puhe­lin­tasi saadaan kuun­nel­la. Rajana on eräin poikkeuksin rikos, jos­ta voi saa­da kak­si vuot­ta vankeutta.

  Ei ole mikään ongel­ma. Yli puo­let kansas­ta lie­nee ladan­nut lait­tomasti tek­i­jänoikeu­de­nalaista mate­ri­aalia ja aina­han voidaan “epäil­lä” käyte­tyk­si bit­tor­ren­tia tai muu­ta p2p-pro­tokol­laa, joka myös jakaa tietoa. Nyt on tek­i­jänoikeusrikosepäi­ly, jol­la saa koti­etsin­tälu­van (2 vuot­ta*). Perustel­la­han tuo­ta ei poli­isin tarvitse kuin itselleen (pakkokeino­la­ki) — etenkin kun oikeudessa sal­li­taan lait­tomasti han­ki­tut todisteet.

  *) “Huo­mat­ta­va hait­ta” on oikeudessa vahvis­tet­tu erit­täin heikoin, puh­taan teo­reet­tisin ja lasken­nal­lisin perustein ja “ansio­tarkoituk­sek­si” on riit­tänyt yhden tai muu­ta­man musi­ikkikap­paleen saaminen.

  1. Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la ajami­nen on sinän­sä ihan julk­ista puuhaa, paljon julkise­maa kuin pankissa asikoimi­nen. Autois­sa on olta­va rek­ister­inu­mero minkä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tark­istaa, kenelle jokin rek­ister­inu­mero kuuluu.

 265. Markku af Heurlin: Tähän lie­nee syytä lisätä, että 55 mph on 90 km/t ja 65 mph vajaat 110 km/h. Vain pienessä osas­sa Yhdys­val­to­ja on Suomen talvikele­ja vas­taavia olo­suhtei­ta. – Liike­nenkult­tuuri on kah­ta sukupolvea meitä kehittyneempi.

  Jo vain, mut­ta point­ti oli, että nopeu­den nos­to 55 mph — 65 mph ei lisän­nyt raa­to­ja, päin vastoin.

 266. anonyy­mi:
  ‘snip’
  Tämä teknolo­giausko on liikut­tavaa. Valitet­tavasti ongel­ma on sama kuin sähköisessä äänestyk­sessä: ihmiset ovat äänekkäästi kan­nat­ta­mas­sa asi­aa, jon­ka perustei­ta eivät ymmär­rä eivätkä edes halua ymmärtää.
  Ongel­ma ei ole luon­teeltaan teknologinen.
  ‘snip’

  Liikut­tavaa­han se on — mut­ta toiseen suun­taan kuin arv. kir­joit­ta­ja luulee.
  Ei tarvitse ‘uskoa’, kat­soo vain, mikä on onnis­tunut Virossa jo vuosia eikä onnis­tu Suomes­sa mil­lään. Liikut­tavaa, kyllä!

 267. Elikkä osmo halu­aa aukot­toman kon­trol­lin tuh­mille, pahoille autoille.
  “Jå men fäkevheten! Iänk om att barn…!”

 268. Osmo Soin­in­vaara: Jos npeu­den yli­tyk­set ovat pieniä eivätkä’ ne ole jatku­sivia, saisi ehkä sähkö­postin­sa raportin sen het­kises­tä mii­nustilistään. Ran­gais­tus tulisi vas­ta, kun mii­nustili tulee täy­teen. Ny6thän voi saa­da isonkin sakon kun elämässään yhden ain­oa ker­ran ere­htyy nopeusra­joituk­ses­ta ja juuri siinä kohdas­sa on tut­ka. Isot rangasit6ukset ja pieni kiin­ni­jäämis­ris­ki ovat kovin huono yhdistelmä. 

  Olen ihme­tel­lyt, mik­si tätä mon­es­sa maas­sa hyväk­si todet­tua käytän­töä ei Suomes­sa ole otet­tu edes keskustelu­un. Itse koin sen aikoinaan ulko­mail­la asues­sani hyvin oikeudenmukaiseksi.

  Osmo Soin­in­vaara: Min­un tähtäimessäni on, että autois­sa joskus tule­vaisu­udessa on esto ylinopeuk­sille, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma poistuu. 

  Sen sijaan tämä on hyvin vaar­alli­nen tavoite. Aivan “kil­teis­säkin” ohi­tusti­lanteis­sa tarvi­taan aika usein tur­val­lisu­u­den nimessä lyhy­taikaista nopeusrikko­mus­ta. Syynä voi olla oma tai vas­taan­tuli­jan vir­hearvioin­ti. Vir­hearvioi­ta tapah­tuu varsinkin, jos tie on jom­malle kum­malle outo. Jos nopeusra­joi­tus­ta ei voisi edes 10…15 sekun­niksi ylit­tää, tör­mäysko­lar­it lisääntyisivät.

  1. Sen sijaan tämä on hyvin vaar­alli­nen tavoite. Aivan “kil­teis­säkin” ohi­tusti­lanteis­sa tarvi­taan aika usein tur­val­lisu­u­den nimessä lyhy­taikaista nopeusrikko­mus­ta. Syynä voi olla oma tai vas­taan­tuli­jan vir­hearvioin­ti. Vir­hearvioi­ta tapah­tuu varsinkin, jos tie on jom­malle kum­malle outo. Jos nopeusra­joi­tus­ta ei voisi edes 10…15 sekun­niksi ylit­tää, tör­mäysko­lar­it lisääntyisivät.

   Tur­val­lisem­paa olisi muut­taa liiken­nesään­töjä niin, että ohitet­ta­van on aina hidastet­ta­va. Nykyt­sään­nöil­läö ohit­ta­jan on ajat­te­va ylinopeut­ta. Niin teen minäkin.

 269. Erik S.: Onko näille väit­teille yhtä ain­oaa vakavasti otet­tavaa lähdet­tä? Taitaa viherinssil­lä mieliku­vi­tus lauka­ta melkoisesti…vuokraamojen ja liis­are­it­ten autoista toki löy­tyy GPS-jäljit­tim­iä varkauk­sien var­alle, mut­ta noi edel­läol­e­vat väit­teet on ihan täyt­tä huuhaata.

  Minkä väit­teen halusit ver­i­fioi­da? Ei ole yhtä ain­oaa lähdet­tä, jos­ta kaik­ki tuo kävisi ilmi, mut­ta kaik­keen mainit­se­maani on ole­mas­sa kau­pal­lista toim­intaa. Tässä vinkke­jä hakuun.

  1. Suo­ma­lainen vuokraamo, jon­ka ajoneu­vo­ja voi seu­ra­ta reaali­a­jas­sa net­tilinkin takaa: 24rent. Voi olla muitakin, mut­ta tuo­ta olen itse käyt­tänyt. Puti­ik­ki osaa muutenkin hyö­dyn­tää ympäril­lä vili­se­viä bittejä.

  2. Palvelu, jol­la auton voi hyy­dyt­tää etänä: OnStar Stolen Vehi­cle Slow­down. OnStar on sisään­raken­net­tu isoon osaan uusista amerikkalai­sista autoista. OnStaria voi käyt­tää muuhunkin, ja raport­tien mukaan vaku­u­tusy­htiöt tar­joa­vat allenuk­sia vaku­u­tus­mak­su­ista, jos auton omis­ta­ja val­tu­ut­taa vaku­u­tusy­htiön käyt­tämään OnStarin keräämää tietoa.

  3. Leas­ing-mak­su­jen myöhästyessä auton käyn­nistyk­sen estävä laite: hae erääl­lä suurel­la hakukoneel­la vaikka­pa haku­sanal­la “passtime device”.

 270. Osmo,

  Et kuitenkaan sanonut kan­nat­tavasti vai­h­toe­htoa 1. Ker­roit vain, että sel­l­ainen mah­dol­lisu­us on ole­mas­sa, jos halu­taan. Tai näin alku­peräisessä blogikir­joituk­ses­sa, ehkä jos­sain kom­men­tis­sa tätä vai­h­toe­htoa kannatit.

 271. Osmo Soin­in­vaara: Autois­sa on olta­va rek­ister­inu­mero minkä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tark­istaa, kenelle jokin rek­ister­inu­mero kuuluu.

  Jokin, ei suinkaan kaikkia. Sitä pait­si ihmis­ten seu­railu on vähin­täänkin har­maal­la alueel­la. Minä ainakin soi­tan poli­isille heti, jos joku min­ua alkaa seu­rail­la. Tai no ensin nap­paan kuvan tms. ja saatan­pa sen julkistaakin.

  Sepe­teus: Tekni­ikan ja tieteen vääjäämätön kehi­tys johtaa siihen, että yksilön kyky aiheut­taa vahinkoa on jo sadan vuo­den päästä hirveän suuri.

  Vai­h­toe­hto on lopet­taa oikeuk­sien polkem­i­nen ja alkaa vähitellen pitää huol­ta siitä, ettei ihmisil­lä ole halua aiheut­taa vahinkoa.

  Saa olla aika tyh­mä luul­lak­seen ihmiskun­nan polke­van kult­tuuris­es­ti paikallaan. Sitähän takel­tel­e­va kehi­tys on myöskin ollut teknolo­gian ohel­la. Jos ihmisoikeuske­hi­tyk­ses­tä luovu­taan, ihmiset alka­vat halu­ta aiheut­taa vahinkoa. Kokon­ais­vahinkoa ei poli­isi­val­tios­sa aiheuteta yhtään sen vähempää kuin vapaas­sa maas­sakaan — kun­han vain pol­je­taan oikeuksia.

 272. Kat­so­taan­pa, mitä tästä nyt jää käteen.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Ilmoi­tan nyt julkises­ti pitävänä sinän­sä hyvänä asiana, että ylinopeud­es­ta jäisi kiin­ni aina 

  Osmo Soin­in­vaara:
  Ilmoi­tan myös julkises­ti, että tämä ei ole min­ulle peruste kan­nat­taa auto­jen täy­del­listä satel­li­it­ti­valvon­taa nopeusvalvontoineen. 

  Soin­in­vaara ei siis kan­na­ta automaat­tista satel­lipo­h­jaista nopeusvalvon­taa, vaik­ka kan­nat­taakin sitä, että ylinopeu­den ajamis­es­ta jäisi aina kiin­ni ja tämän saisi käytän­nössä “ilmaisek­si” hänen kan­nat­ta­mansa km-vero­jär­jestelmän sivu­tuot­teena Yksi­ty­isyy­den­suo­jaon­gelmista tuskin voi olla kyse, kos­ka Soin­in­vaaran mielestä sel­l­aisia ei km-vero­jär­jestelmässä ole, tai ainakin ne on help­po ratkaista. Mikäli tässä ei jonkun mielestä ole minkään­laista ris­tiri­itaa, kuulisin mielel­läni seli­tyk­sen siihen.

  Min­ul­la on tietenkin asi­as­ta omat epäi­lyk­seni, mut­ta olka­amme rak­en­tavia keskustelijoi­ta, ja olet­takaamme, että kyseessä ei ole ilmeisin seli­tys, eli: “kan­nat­taisin sateel­li­it­tipo­h­jaista nopeusvalvon­taa, mut­ta se olisi tässä vai­heessa äänestäjille liian radikaalia, jol­loin koko han­ke joudut­taisi­in hau­taa­maan; käyt­täkäämme sen sijaan salamitaktiikkaa”.

  Näin. Kun tämä koh­ta nyt on kohteliaasti lakaistu maton alle, meille jää käteen vain, että ilmeis­es­ti “joskus tule­vaisu­udessa” koko ongel­ma voidaan ratkaista deus ex machi­na ‑tyyp­pisel­lä “ylinopeu­den estol­la”, jon­ka autoil­e­vat äänestäjät tule­vat tietenkin aikanaan hyväksymään kuin se kuu­luisa keit­et­tävä sam­makko. Tai sit­ten “autoil­e­vat äänestäjät” on lop­ul­takin verotet­tu hengiltä, ja jäl­jel­lä on vain viisim­iljoon­ainen onnelli­nen pyöräilevä kansa. Ken­ties ilmas­ton­muu­toskin on ehtinyt saa­maan aikaan ker­ras­saan opti­maaliset pyöräi­ly­olo­suh­teet vuo­den ympäri.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Min­un tähtäimessäni on, että autois­sa joskus tule­vaisu­udessa on esto ylinopeuksille 

  Miten täl­lainen “esto ylinopeuk­sille” voitaisi­in toteut­taa ko. jär­jestelmän tietämät­tä auton sen­hetk­istä sijain­tia, eli kul­loinkin voimas­sa ole­vaa nopeusra­joi­tus­ta? Ei mitenkään. Jos taas kyseessä olisi vain suurim­man sal­li­tun nopeu­den (120 km/h) ylit­tämisen esto, voisi esim. 80:n alueel­la yhä painel­la aika reilua ylinopeut­ta, mikä selvästi on ris­tiri­idas­sa asete­tun tavoit­teen kanssa.

  Täten siis Soin­in­vaaran julkises­ti esit­tämä tavoite “ylinopeu­den estos­ta” (koh­ta 3) sisältää vaa­timuk­sen auton sijain­ti­tiedos­ta. Tietenkin teo­ri­as­sa tämä voitaisi­in toteut­taa vaikka­pa siten, että nopeusra­joi­tus­tolp­pa ker­too ohi­a­javalle autolle kul­loisenkin rajoituksen. 

  Jätetään nyt huomiotta se, että täl­laiset auton nopeut­ta dynaamis­es­ti rajoit­ta­vat häkkyrät pitäisi mitä luul­tavim­min hyväksyt­tää vähin­tään EU:n tasol­la. Sen lisäk­si, että kyseessä on kallis ja toimivu­udeltaan kyseenalainen jär­jestelmä, se olisi täysin jär­jetön­tä dup­likoin­tia tilanteessa, jos­sa meil­lä jo joka tapauk­ses­sa on sateli­it­tipo­h­jainen sijain­ti- ja nopeusra­joi­tusti­eto käytössä km-vero­jär­jestelmän johdosta.

  Tästä seu­raa, että “joskus tule­vaisu­udessa”, meil­lä kyl­lä on satel­li­it­tipo­h­jainen kilo­metrivero­tus ja satel­li­it­ti- tai muu sijain­ti­ti­etopo­h­jainen ylinopeu­den esto­jär­jestelmä, mut­ta sitä odotel­lessa emme kuitenkaan tule luo­maan satel­li­it­tipo­h­jaista automaat­tista nopeu­den­valvon­ta­jär­jestelmää (so. sako­tusjär­jestelmää), vaik­ka kan­natam­mekin automaat­tista liiken­teen­valvon­taa ja peltipoli­isien lisäämistä, kos­ka… no en minä ainakaan enää tiedä mik­si, mut­ta mis­sään tapauk­ses­sa se siis ei johdu yllä onnis­tuneesti maton alle lakaise­mas­tamme syys­tä. Ilmeis­es­ti peltipoli­isit vain ovat jotenkin sympaattisempia?

  Ilmas­sa lei­juu hienoinen salamin tuoksu.

  1. Miten täl­lainen “esto ylinopeuk­sille” voitaisi­in toteut­taa ko. jär­jestelmän tietämät­tä auton sen­hetk­istä sijain­tia, eli kul­loinkin voimas­sa ole­vaa nopeusra­joi­tus­ta? Ei mitenkään. Jos taas kyseessä olisi vain suurim­man sal­li­tun nopeu­den (120 km/h) ylit­tämisen esto, voisi esim. 80:n alueel­la yhä painel­la aika reilua ylinopeut­ta, mikä selvästi on ris­tiri­idas­sa asete­tun tavoit­teen kanssa. 

   Min­un kän­nykkäni varoit­taa ylinopeud­es­ta ja näin tekevät kaik­ki nav­i­gaat­torit. Nav­i­gaat­tori luon­nol­lis­es­ti tietää, mis­sä auto liikkuu niin kuin toiv­ot­tavasti kul­jet­ta­jakin, mut­ta tästä ei seu­raa, että tieto välit­ty­isi jollekin muulle.

 273. Osmo Soin­in­vaara:
  …Autois­sa on olta­va rek­ister­inu­mero minkä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tark­istaa, kenelle jokin rek­ister­inu­mero kuuluu. 

  Tuos­sa on muuten selvä virhe lain­säädän­nössä, joka on syytä kor­ja­ta. Ammat­tirikol­lis­ten on help­po selvit­tää, mitä asun­to­ja kan­nat­taa keika­ta. Ei muu­ta kuin käväisee kat­so­mas­sa lentoase­man pitkäaikaisparkin. Rek­ister­i­ti­eto kuu­luu nor­maaliss­sa yhteiskun­nas­sa vain viranomaiselle.

  Julisu­us­lain­säädän­tö on Suomes­sa epäon­nis­tunut täysin. Emme kykene suo­jaa­maan sel­l­aisia tieto­ja, jot­ka tulisi suo­ja­ta. Samanaikaiseti sel­l­aisia tieto­ja, jot­ka tulisi julk­istaa, pimitetään.

 274. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la ajami­nen on sinän­sä ihan julk­ista puuhaa, paljon julkise­maa kuin pankissa asikoimi­nen. Autois­sa on olta­va rek­ister­inu­mero minkä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tark­istaa, kenelle jokin rek­ister­inu­mero kuuluu. 

  Autossa ole­va rek­isterik­ilpi toki naker­taa autoil­i­jan yksi­ty­isyyt­tä. Käsit­tääk­seni varsin vaki­in­tuneesti kuitenkin kat­so­taan, että liiken­teessä auto on voita­va tarvi­taes­sa tun­nistaa. Auton rek­ister­itun­nus­ta pide­tään siis laki­in perus­tu­vana, hyväksyt­täviä päämääriä palvel­e­vana, vält­tämät­tömänä yksi­tyiselämän suo­jan loukkauksena. 

  Toisaal­ta tiedot auton sijain­nista tietyssä paikas­sa tiet­tyyn aikaan ovat paikkati­etoina auton halti­jan henkilöti­eto­ja. Paikkati­eto­ja pide­tään mm. Ollilan ryh­män yksi­ty­isyy­den­suo­jara­por­tis­sa hyvin arkaluontoisina.

  Loogi­nen johtopäätös lie­neekin, että sat­un­naiset rek­ister­itun­nuk­sista tehdyt havain­not eivät olen­nais­es­ti loukkaa yksi­ty­isyy­den­suo­jaa. Sys­temaat­ti­nen tarkkailu, seu­lon­ta, on vähin­täänkin arve­lut­tavaa. Havain­to­jen tal­len­t­a­mi­nen rek­isteri­in puolestaan on paha yksi­ty­isyy­den­suo­jan loukkaus, joka voi olla oikeut­tua vain tiukasti raja­tu­in ehdoin.

  GPS-veron suun­nit­teli­jat menevät sys­temaat­tista rek­isteröin­tiäkin pidem­mälle: stasimokku­la nähdään taval­laan vai­h­toe­htona kam­er­a­jär­jestemälle, joka kat­taisi jokaisen tien, kadun ja kujan.

 275. Raimo K: Toki omis­ta­jal­la on oikeus rajoit­taa liikku­mista alueil­laan, esim. teil­lä tai per­iä maksu.

  Tämä on tietenkin tot­ta, ja mon­es­sa maas­sa mm. moot­toritei­den käytöstä per­itäänkin mak­su. Julki­nen val­ta ei kuitenkaan voi toteut­taa mak­sua mieli­v­al­tais­es­ti val­it­se­mal­laan taval­la, vaan mak­su­jär­jestelmän on mm. kun­nioitet­ta­va ihmisoikeuk­sia kuten yksi­tyiselämän suojaa.

 276. Pojille ja yhdelle hei­dän kaver­illeen, kaik­ki it-alalla:

  Com­rades

  Jäänyt asia epäselväksi:
  Kän­nykän voi paikan­taa. Mut­ta voiko sam­mute­tun (ei siis vain hil­jaisel­la oel­van) paikan­taa samoin, vai tätyykö irrot­taa akku? Riit­tääkö edes tämä? Aut­taako kän­nykän sulkem­i­nen Fara­dayn häkki­in eli alu­mi­ini­fo­lion sisään?

  Oma kän­nykkäni on perus-nokia (kam­er­al­la, www- yhtey­del­lä yms., mut­ta ei älytoimintoja)

  Asia liit­tyy keskustelu­un Ollilan km-maksusta

  T. Markku

  Se että akku on irti teo­ri­as­sa pitäisi riit­tää, tiet­ty jos on oikein vain­o­harhainen niin voi epäil­lä että lait­teessa on piilos­sa toinen akku juuri tätä tilan­net­ta varten… Monista nykyaikai­sista äly­puhe­lim­ista tosin ei saa akkua irti ollenkaan.

  Jos akku ei ole irti niin pitäisi luot­taa siihen että valmis­ta­ja ei ole mah­dol­lis­tanut mitään Luiden kuvaamia hil­jaisia aktivoitu­misia. En tiedä onko moista tapaus­ta ikinä todis­tet­tu tapah­tuneek­si mut­ta mon­esti sitä on epäilty ja organ­isaa­tiot jot­ka käsit­televät oikeasti salaisia asioi­ta kieltävät kän­nyköi­den tuomisen kok­ouk­si­in kokonaan.

  Fara­dayn häk­ki toimii mut­ta pitäisi vähän laskea että miten hyvin se pitäisi maadoittaa.

  Eiköhän km-mak­su tule perus­tu­maan johonkin mus­taan laatikkoon joka asen­netaan ajoneuvoon.

  http://www.crypto.com/blog/celltapping/

  /E.

  ——

  Se riip­puu täysin siitä, miten valmis­ta­ja on toteut­tanut vir­ran sam­mut­tamisen kännykässä.

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa­han kän­nykässä on tiet­tyjä asioi­ta jot­ka ovat toimin­nas­sa vaik­ka se olisi sam­mutet­tu, esimerkik­si RTC (kel­lo). Tämän lisäk­si on täysin mah­dol­lista että valmistaja/operaattori/NSA on piilot­tanut kän­nykkään toimin­non joka herät­tää sen käyn­nistymään ja rek­isteröi­tymään verkkoon sopivin ajanhetkin.
  Tämän ei tarvitse näkyä käyt­täjälle mil­lään tavalla.

  Olisi tosin kohtu­ullisen edesvas­tu­u­ton­ta valmis­ta­jal­ta lait­taa tätä puhe­li­men peru­som­i­naisu­udek­si, mut­ta eipä se mah­do­ton­ta ole. Epäilen kyl­lä että tässä on men­nyt Soin­in­vaar­al­ta (tai Ollilal­la) sekaisin “sam­mutet­tu” ja “valmiusti­las­sa oleva”.

  Akun irroit­ta­mi­nen riit­tää hyvin, kon­den­saat­tor­eis­sa ei riitä vir­taa kuin muu­ta­man sekun­nin toim­intaan. Ja Fara­dayn häk­ki myös tietysti estää kom­mu­nikoin­nen radiolla.

  Asian voisi teo­ri­as­sa tark­istaa lait­ta­mal­la kän­nykkä pois päältä, matkustele­mal­la vähän ympäri­in­sä ja pyytämäl­lä oper­aat­to­ril­ta solu­tun­nis­tetiedot sen jäl­keen. En usko että mak­saa vaivaa.

  L.

  Moi,

  Jos luuri on kiin­ni niin ei sitä kukaan paikan­na ainakaan mun tieto­jen mukaan 
  t.T.
  ———-
  Itse voin lisätä tehneeni eksper­i­mentin, ei kovin tieteel­lisen: Laitoin kän­nykkäni Fra­dayn häkki­in eli taräskat­ti­laan. N 10 min­uutin ajan siihen saat­toi soit­taa oma­l­la 2‑puhelimellaan, mut­ta ei sen jäl­keen. Kent­tä oli 0.
  Asial­la ei min­ulle nyt ole merk­i­tys­tä, mut­ta joskus saat­taa olla. Toivon, että täl­laista tilan­net­ta ei tule.

  Tut­ta­vani väit­tää, etä hänen puhe­lin­taan kuun­nel­laan ja liikkeitään seu­rataan puhe­li­men väl­i­tyk­sel­lä, kos­ka tiedot on ver­rat­en help­po saa­da, kun oikeat kon­tak­tit. Onko kyseessä vain­o­harha vai todel­lien seu­ran­ta; siihen en voi ottaa kantaa. 

  Muis­tan vain kehit­tyneen neu­vos­toli­it­to­laisen psyki­a­tri­an yhden diag­noos­i­tyypin: oireet­toman skit­sofren­ian tai para­noidis­en skit­sofren­ian. Poti­las selvästi harhais­es­ti kuvit­teli salaisen poli­isin seu­raa­van hänen toimi­aan ja esit­ti täysin paikkansapitämät­tömiä väit­teitä maansa yhteiskuntajärjestelmästä.

 277. Osmo Soin­in­vaara:
  ‘snip’
  Min­un tähtäimessäni on, että autois­sa joskus tule­vaisu­udessa on esto ylinopeuk­sille, jon­ka jäl­keen koko ongel­ma pois­tuu. Hätä­ta­pauk­ses­sa eston saisi pois päältä, mut­ta siitä tulisi ilmoi­tus vira­nomaisille ja tarve ker­toa hyvä syy. 

  No, raskaan liiken­teen autois­sa­han nopeusra­joitin jo on, arvioikoon kukin tykönän­sä, kuin­ka siu­nauk­selli­nen se on.
  Mil­lainen hätä edel­lyt­täisi ko. poiskytkentää?

 278. Osmo Soin­in­vaara: Tur­val­lisem­paa olisi muut­taa liiken­nesään­töjä niin, että ohitet­ta­van on aina hidastet­ta­va. Nykysään­nöil­lä ohit­ta­jan on ajet­ta­va ylinopeut­ta. Niin teen minäkin.

  Ei pitäisi. Jos nopeusero on niin pieni, kan­nat­taako ohittaa?

  Toki ohit­ta­mi­nen on Suomes­sa edelleen sal­lit­tu, vaik­ka eräät val­o­jen vilkut­teli­jat ja tor­ven­soit­ta­jat muu­ta luule­vatkin — ja pitävät liian pien­tä turvaväliä.

 279. “Tut­ta­vani väit­tää, etä hänen puhe­lin­taan kuun­nel­laan ja liikkeitään seu­rataan puhe­li­men väl­i­tyk­sel­lä, kos­ka tiedot on ver­rat­en help­po saa­da, kun oikeat kon­tak­tit. Onko kyseessä vain­o­harha vai todel­lien seu­ran­ta; siihen en voi ottaa kantaa. ”

  Ei se aivan tuules­ta tem­mat­tu jut­tu ole.
  Olin itse oper­at­to­ril­la töis­sä ja kyl­lä sään­nöl­liseti joku sai kenkää, kun oli tutk­in­ut ilman pätevää syytä kän­nykän sijainti-puhelu-tietoja

  Sen lisäk­si sup­peal­la joukol­la asiantun­ti­joi­ta on vapaa pääsy liiken­teeseen eikä heitä valvota kuten nor­maale­ja asiakaspalvelijoita.

  Moni heistä kuu­luu ns hys-hys-porukoi­hin ja var­maan vuo­taa asioi­ta eteenpäin.
  Näin on ollut maan tapa jo vuosikymmeniä

 280. Auton seu­ran­ta ei ole kovinkaan tehokas vakoilutapa.
  Se voi olla siinä tapauk­ses­sa, että halu­taan löytää tiet­ty ajoneu­vo nopeasti, mut­ta tilanteet ovat harvinaisia.

  Tärkein urkkimisko­hde on edelleen tietoli­ikenne ja NSA tähtää siihen, että se voi seu­ra­ta koko maail­man liikennettä.Se tarkoit­taa, että NSA kykene tunkeu­tu­maan kaikkien oper­aat­tor­ei­den ja vira­nomais­ten verkkoihin.

  Sitä varten tarvi­taan super­ti­etokonei­ta mur­ta­maan eri­laisia salauk­sia ja suojauksia.

  Lisäk­si liikenne pitää analysoidakin ja se vaatii taas supertietokoneita.
  Tiedustelu­un käytetään rahaa kym­meniä miljardeja.

  USA on tehnyt arvion, että tiedustelul­la ja täs­mä­tapoil­la saavute­taan parem­pi tulos kuin asevoimil­la ja niin­pä asevoimia supis­te­taan mut­ta tiedustelua lisätään.

  Tärkein tieto on edelleen ketkä vies­tivät keskenään ja mis­sä viesti­jät sijaitsevat

  Seu­raa­va askel on päästä analysoimaan viestien sisältöä

  Ne kaik­ki selviävät puhe­lu­tiedoista, ei siihen tarvi­ta ajoneuvotietoja.

  Ihmis­ten pelko suun­tau­tuu täysin vääri­in asioi­hin ja var­maan julk­ista keskustelua ohjataankin aivan tarkoituk­sel­la väärään suuntaan.

 281. Markku af Heurlin: Mut­ta voiko sam­mute­tun (ei siis vain hil­jaisel­la oel­van) paikan­taa samoin, vai tätyykö irrot­taa akku? 

  Jos kiin­ni ole­va kän­nykkä pitäisi nor­maal­isti yhteyt­tä tuki­ase­maan, asi­as­ta jäisi kiin­ni varsin nopeasti. Tämä johtuu siitä, että tiety­il­lä kän­nykkäkiel­toalueil­la on hyvinkin tehokas­ta teknistä valvon­taa sen suh­teen, ettei alueel­la ole radiolähetteitä.

  Tässä maail­mas­sa on paljon herkkiä mit­tauk­sia, jot­ka voi sotkea kän­nykäl­lä. Näi­den mit­tausten tek­i­jät osaa­vat kyl­lä ker­toa, jos jol­lakul­la on jäänyt kän­nykkä päälle. Ainakin radioas­tronomit ovat erit­täin hyviä etsimään kännyköitä.

  Tämä ei pois­sul­je sitä, etteikö yksit­täisen kan­nykän sof­t­aa voisi NSA tai joku muu virit­tää jut­tele­maan kaikkea kuule­maansa verkkoon napista sam­mutet­tunakin. Peruskän­nykkä perus­sof­t­al­la ei kuitenkaan näin tee tai edes pidä vas­taan­ot­in­taan pääl­lä sammutettuna.

  Ja vielä pieni real­i­ty check: Sam­mute­tun kän­nykän lähet­teet kuule­vaa kalus­toa on jokaises­sa radi­o­lab­o­ra­to­rios­sa. Suurin osa alan insinööreistä olisi riemuis­saan päästessään julkaise­maan sel­l­aisen mit­taus­tu­lok­sen, että Micro­sun­gin Quasar VI lähet­telee sammutettunakin.

  Tiedustelua pelkäävien elin­ten kän­nykkäkiel­lot johtu­vat siitä, että on aika mah­do­ton­ta nähdä, onko yksit­täisessä kän­nykässä viritet­tyä softaa.

 282. Lau­ri Kumpu­lainen: Lex Nokian piti olla maail­man­lop­pu. Lop­pu­jen lopuk­si koko laki on toimeen­pan­tu muu­ta­man has­sun kerran.

  Aivan. Lex Nokia on turha laki. Se pitäisi kumo­ta. Se, että sen pahimpia ylilyön­te­jä onnis­tut­ti­in suit­si­maan kun tarpeek­si kam­pan­joiti­in, on hyvä asia. Ei tul­lut “maail­man­lop­pua”, kos­ka ongelmi­in puu­tut­ti­in edes jos­sain määrin riittävästi.

  Todel­lisu­us vähäis­es­tä käytöstä kuitenkin osoit­taa, ettei väk­isin ajet­tua lakia halut­tu kuin salas­sa tehtyä urk­in­taa varten, jon­ka mah­dol­lisu­us päädyt­ti­in lakitek­stis­sä kuin ihmeen kau­pal­la torp­paa­maan. Laki käsit­tääk­seni silti sal­lii “käyt­tämät­tömät” urkkimisjär­jestelmät eli laiton salainen urk­in­ta on silti tehty helpom­mak­si. Samat­en urkin­nas­ta täy­tyy kai ilmoit­taa vas­ta sen pää­tyt­tyä eli ei tarvitse ilmoit­taa niin kauan kun sitä jatkaa. Urkin­nan tilas­ta ei siis oikeas­t­aan voi­da tehdä mitään johtopäätök­siä ilmoi­tusten perus­teel­la vaan ain­oas­taan siitä, että sitä halut­ti­in salas­sa tehdä.

  Tapio: Uhkia on kyl­lä ole­mas­sa, joten huolestunei­den kan­nat­ta 2020-luvul­la siir­tyä käyt­tämään joukkoliikennettä!

  Käytän jo, kiitos ehdo­tuk­ses­ta, mut­ta niis­säkin on kam­er­avalvon­ta eikä saatavis­sa ole mitään tietoa siitä, kuin­ka kauan tieto­ja säi­lytetään, mis­sä säi­lytetään tai kuka pääsee niihin käsik­si. Ei myöskään ker­ro­ta onko kuva­haku mah­dolli­nen tai kuin­ka help­poa kuvat on yhdis­tää matkako­rt­ti­dataan, joten ei edes tiede­tä muo­dos­tuuko henkilörek­isteri. Rek­isteriselostet­ta ei ainakaan löy­dy mis­tään, joten muo­dostues­saan se on laiton.

  Raimo K: Ei tarvitse ‘uskoa’, kat­soo vain, mikä on onnis­tunut Virossa jo vuosia eikä onnis­tu Suomes­sa mil­lään. Liikut­tavaa, kyllä!

  Kyl­lä, Virossa on onnis­tut­tu tekemään ter­vey­den­huol­lon osalta oikein, kos­ka ei ole vain heit­et­ty rahaa hov­i­hankki­joille ilman kun­nol­lisia sopimuk­sia vaan hyö­dyn­net­ty ja kuun­nel­tu teknolo­giaa tun­te­via asiantun­ti­joi­ta. Lisäk­si tavoit­teet on rajat­tu järkevästi eikä lähdet­ty tekemään kaiken sisältävää jumal­pro­jek­tia. Tietokan­nan, sen käyt­töra­jap­in­nan, käyt­täjän tun­nistamisen ja käyt­tölo­gien pitämisen suun­nit­telem­i­nen ei ole mitään salatiedet­tä. Kun on hyvä vaa­timus­määrit­te­ly, toteu­tus onnis­tuu osaav­il­ta hel­posti, vaikkakaan en suo­ma­lai­sista hov­i­hankki­joista menisi tältä osin van­no­maan. Rajap­in­taa vas­ten voi sit­ten toteut­taa applikaatioita.

  Viron net­tiäänestyk­ses­tä taas ei voi sanoa mitään muu­ta kuin että se täysin olete­tusti näyt­täisi toimi­van ja että siinä on peri­aat­teel­lisia ongelmia, joi­ta ei ole paper­iäänestyk­sessä ja joiden toteu­tu­mista ei vält­tämät­tä voi­da edes havai­ta. Se ei ole pelkkää autu­ut­ta ja aiheesta on kir­joitet­tu selvi­tyk­siä ja tieteel­lisiä raport­te­ja, jot­ka eivät ole päässeet esille val­ta­me­di­aan ja joista maal­likot eivät siis ole kuulleet.

  Suomes­sa­han onnek­si kävi sähköäänestyk­sessä tuplam­o­ka. Monin tavoin peri­aat­teel­lis­es­ti vial­lises­sa kokeilus­sa, jos­sa asiantun­ti­joi­ta ei suos­tut­tu etukä­teen kuun­tele­maan ja aika vas­ten­tah­tois­es­ti jälkikä­teenkin, sat­tui myös näkyvä vika, jon­ka avul­la tulok­set voiti­in riitaut­taa ja kokeilu hau­da­ta ainakin väli­aikaises­ti. Tilanteesta ker­toi paljon se, ettei vaale­ja suo­raan suos­tut­tu uusi­maan, kuten muis­sa paljon pienem­mis­sä tapauk­sis­sa on menetelty.
  Nythän tätä taas haikail­laan. Jotkut eivät vain ymmär­rä, kuin­ka paljon parem­pi paper­iäänestys oikeasti on.

 283. “Todel­lisu­us vähäis­es­tä käytöstä kuitenkin osoit­taa, ettei väk­isin ajet­tua lakia halut­tu kuin salas­sa tehtyä urk­in­taa varten, jon­ka mah­dol­lisu­us päädyt­ti­in lakitek­stis­sä kuin ihmeen kau­pal­la torp­paa­maan. Laki käsit­tääk­seni silti sal­lii “käyt­tämät­tömät” urkkimisjär­jestelmät eli laiton salainen urk­in­ta on silti tehty helpommaksi.”

  Suomen tietoli­iken­teen lain­säädän­tö on help­po kiertää. Suuril­la yri­tyk­sil­lä verkot ovat maail­man­laa­juisia ja sijoit­ta­mal­la verkon hallintaa mai­hin , jois­sa työn­tek­i­jöi­den urkkimi­nen on sal­lit­tua voidaan työn­tek­i­jöi­den liiken­net­tä vakoil­la ja seu­ra­ta mielinmäärin.

  Niin­pä mon­en yri­tyk­sen verkon­hal­li­ta vas­taakin sel­l­ai­sista maista kuin Egyp­ti, Intia etc

  Suomen vira­nomaisil­la ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta puut­tua tähän, val­ta kun lop­puu rajalle .

 284. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa muis­taa, että autol­la ajami­nen on sinän­sä ihan julk­ista puuhaa, paljon julkise­maa kuin pankissa asikoimi­nen. Autois­sa on olta­va rek­ister­inu­mero minkä lisäk­si kuka hyvän­sä voi tark­istaa, kenelle jokin rek­ister­inu­mero kuuluu.

  On täysin lail­lista palkata yksi­tyiset­sivä seu­raa­maan yksi­ty­ishenkilöä ja kerätä täl­lä tavoin tietoa. Poli­isi voi myös tehdä saman. Täl­lainen valvon­ta on kuitenkin kallista, eikä se skaalaudu hyvin. 

  Isoveli-ongel­ma syn­ty kun valvon­ta tulee helpok­si ja kus­tan­nuste­hokkaak­si ja se skaalau­tuu läh­es rajat­tomasti. Tämä muut­taa yhteiskun­nan valtarakenteet. 

  Valvon­nan ei tarvitse olla edes pääl­lä, jo pelkästään tunne että ihmistä voidaan seu­ra­ta kos­ka tahansa muut­taa ihmis­ten käytöstä ja ihmiset alka­vat käyt­täy­tyä konformistisesti. 

  Mik­si poli­isi toisaal­ta halu­aa lisää valvon­taa, mut­ta mel­lakkapoli­isin kypäri­in ei saa­da numero­ja joiden perustel­la on help­po tun­nistaa poli­isit videoil­ta jälkikä­teen? Mik­si poli­isin (eri­tyis­es­ti Helsin­gin huume­poli­isin) autoi­hin ei laite­ta seu­ran­ta­lait­tei­ta jot­ka ker­toisi­vat mis­sä on oltu? Voisiko olla niin, että mah­dol­lisu­us vira­nomais­valvon­taan jälkikä­teen tun­tuu pahal­ta myös viranomaisista?

 285. dio­di: On täysin lail­lista palkata yksi­tyiset­sivä seu­raa­maan yksi­ty­ishenkilöä ja kerätä täl­lä tavoin tietoa. Poli­isi voi myös tehdä saman. Täl­lainen valvon­ta on kuitenkin kallista, eikä se skaalaudu hyvin.

  Luu­len­pa, ettei täl­lainen valvon­ta skaalautues­saan enää olekaan lail­lista. Ja yhden henkilön seu­raami­nenkaan tuskin on lail­lista, mikäli se ei jos­sain vai­heessa ala loppua.

 286. anonyy­mi: Luu­len­pa, ettei täl­lainen valvon­ta skaalautues­saan enää olekaan lail­lista. Ja yhden henkilön seu­raami­nenkaan tuskin on lail­lista, mikäli se ei jos­sain vai­heessa ala loppua. 

  Kun mah­dol­lisu­us on ole­mas­sa, ennen pitkää siitä tulee laillista. 

  Madridin junapom­mien jäl­keen EU teki direk­ti­ivin joka vaatii telekom­mu­nikaa­tion meta­datan säi­lyt­tämistä vähin­tään 6kk. Pääsy näi­hin tietoi­hin ei vaa­di etsin­tälu­paa eikä se ole rajoitet­tu vakavi­in rikoksin. 

  Nyt vain odote­taan kunnes, jotain sat­tuu ja poli­it­ti­nen ilmapi­iri muut­tuu. Englan­nis­sa tämä on jo arkipäivää.

 287. Ker­rot­ti­in aikoinansa, että Irakin/Afganistanin sodan aikoi­hin (no joo.., mut­ta täst on aikaa) USA:lla oli kyky satel­li­iteista antaa niin voimakas signaali+ohjelmapala, että herät­ti sam­mute­tunkin kän­nykän ja voi salaku­un­nel­la sil­lä mikro­fonin kaut­ta ter­ror­is­te­ja telt­takok­ouk­ses­saan. Ain­oa tapa estää olisi irrot­taa akku.

 288. Viherinssi: Minkä väit­teen halusit ver­i­fioi­da? Ei ole yhtä ain­oaa lähdet­tä, jos­ta kaik­ki tuo kävisi ilmi, mut­ta kaik­keen mainit­se­maani on ole­mas­sa kau­pal­lista toim­intaa. Tässä vinkke­jä hakuun.

  1. Suo­ma­lainen vuokraamo, jon­ka ajoneu­vo­ja voi seu­ra­ta reaali­a­jas­sa net­tilinkin takaa: 24rent. Voi olla muitakin, mut­ta tuo­ta olen itse käyt­tänyt. Puti­ik­ki osaa muutenkin hyö­dyn­tää ympäril­lä vili­se­viä bittejä.

  2. Palvelu, jol­la auton voi hyy­dyt­tää etänä: OnStar Stolen Vehi­cle Slow­down. OnStar on sisään­raken­net­tu isoon osaan uusista amerikkalai­sista autoista. OnStaria voi käyt­tää muuhunkin, ja raport­tien mukaan vaku­u­tusy­htiöt tar­joa­vat allenuk­sia vaku­u­tus­mak­su­ista, jos auton omis­ta­ja val­tu­ut­taa vaku­u­tusy­htiön käyt­tämään OnStarin keräämää tietoa.

  3. Leas­ing-mak­su­jen myöhästyessä auton käyn­nistyk­sen estävä laite: hae erääl­lä suurel­la hakukoneel­la vaikka­pa haku­sanal­la “passtime device”.

  Eli et siis pysty anta­maan yhtään kun­nol­lista lähdet­tä, kuten jo tiesinkin.

  1)Se siis on reaali­a­jas­sa seu­raamista, että palvelu ilmoit­taa minne saata­vat autot on pysäköi­ty? Mis­tä päät­telet ko (kalli­in) mar­gin­aalilafkan seu­raa­van vuokrat­tu­ja auto­ja reaaliajassa? 

  2)OnStar on GM:n tytäry­htiö, jon­ka palve­lut ovat täysin vapaae­htoisia ja jon­ka käyt­täjä voi kos­ka tahansa kytkeä pois käytöstä. Jot­ta hyvin har­vois­sa ajoneu­vois­sa ole­va vehi­cle shut­down voidaan aktivoi­da, tarvi­taan siihen myös rikosil­moi­tus auton varas­tamis­es­ta. OnStar ei (ainakaan viral­lis­es­ti oman ilmoituk­sen­sa mukaan) kerää käyt­täjien liikku­misti­eto­ja, vaan lähet­tää raportin matkamit­tar­iluke­mas­ta, mikäli näin on kir­jal­lisel­la sopimuk­sel­la sovit­tu. Matkamit­tarin lukuhan olisi liian help­po ja edulli­nen tapa toteut­taa km-vero tääl­lä Suomeessa, vaik­ka se vaku­u­tusy­htiöille kelpaisikin.

  3) Mielestäni joku häthätää väsät­ty palik­ka startin hyy­dyt­tämisek­si ei todel­lakaan ole mikään “autoa hidas­ta­va” väline, vaan loan sharkien ja käytet­ty­jen auto­jen reiska autokaup­pi­ait­ten käyt­tämä lain har­maal­la alueel­la liikku­va väline. 

  Min­ua iheme­tyt­tää ennen kaikkea yksi asia: polt­toain­everon keräämiskus­tan­nuk­set ovat alle miljoona euroa vuodessa, siis täysin mar­gin­aaliset ver­rat­tuna veron tuot­toon. Tämän Ollilan-Orwellin jär­jestelmän arvoidut kus­tan­nuk­set ovat aloi­tus­vai­heessa noin puolen mil­jardin luokkaa ja siihen päälle 120 miljoon­aa vuosi­ta­sol­la. Toisin sanoen kymmenelle vuodelle las­ket­tuna veronkeruukus­tan­nus olisi noin 170 miljoon­aa euroa vuosit­tain, joka taas olisi pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta hyödyt­tämät­tä val­tion­talout­ta mitenkään. Ai niin, täl­läisil­lä fak­toil­la ei ole mitään väliä, kos­ka ollaan Hyvän ™ puolel­la Pahaa™ vastaan.

  Hol­lan­nis­sa muuten vas­taavas­ta hul­lu­tuk­ses­ta luovut­ti­in, ei voi muu­ta sanoa kuin että olette te suo­ma­laiset ihmeel­lista kansaa.

 289. Muus­sa tieto­suo­jalain­säädän­nössä on jo kauan sit­ten ymmär­ret­ty, että varsi­nainen ongel­ma ei yleen­sä ole yksi tietokan­ta irral­lise­na, vaan se, että tiedot on liian help­po yhdis­tää (luvat­ta) johonkin toiseen tietokan­taan, ja pal­jas­taa henkilöön liit­tyviä tieto­ja, joi­ta ulkop­uolis­ten ei pitäisi saa­da tietoon. Sik­si henkilöti­eto­ja sisältävien tietokan­to­jen kasaamista pitää aina raja­ta min­imi­in aiot­tua käyt­tö­tarkoi­tus­ta varten, ja yrit­tää varmis­taa ettei tieto­ja voi­da käyt­tää enää tarpeen poistuttua. 

  Yhdis­tämäl­lä kak­si näen­näisen toisi­in­sa liit­tymätön­tä tietokan­taa voi pal­jas­tua yllät­täviäkin asioi­ta, joi­ta ei kum­mas­takaan erik­seen näk­isi. Esim. kun joskus kilo­metriveroti­eto­ja vuo­taa, ja joku yhdis­tää ne saa­maansa kän­nyköi­den (tukiasema)paikannusdataan, yhdis­telmästä voisikin yleen­sä kaivaa ketkä ovat liikkuneet samal­la autol­la (myös bus­sil­la), ja usein saisi jopa tarken­net­tua tuki­ase­man tarkku­udel­la tal­len­tunut­ta sum­mit­taista paikkati­etoa — kos­ka mat­ka on päät­tynyt sinne mihin ajoneu­vo pysäköi­ti­in, ja pääsään­töis­es­ti parkkiru­u­tu on yhä lop­ullisen määrän­pään välit­tömässä läheisyy­dessä. Ei tarvitse kuvitel­la kuin tap­pa­van epi­demi­an ris­ki (tiedet­ty kan­ta­ja), jol­loin tieto­jen yhdis­telem­i­nen jopa määrät­täisi­in pikapikaa, jot­ta kaik­ki poten­ti­aalis­es­ti altistuneet saadaan eris­tet­tyä; voimme ehkä luot­taa että yhdis­te­tyt tiedot tuos­sa käyt­töti­lanteessa tuhot­taisi­in varoa­jan ja val­i­tu­saiko­jen umpeudut­tua, mut­ta mah­dol­lisu­us olisi heti ole­mas­sa ilman mitään suo­jamekanis­me­ja, tarkas­tu­soikeuk­sia tai julk­ista tietoa että näin on ikinä tehty. 

  Tai miltä kuu­lostaisi lista sukupuoli­tau­tien polik­linikalla käyneistä kansane­dus­ta­jien puolisoista? Tai “moot­toripyöräk­er­hon” tilo­jen edessä pysäköineistä val­tu­ute­tu­ista? Lista Wes­t­endis­sä asu­vien mökki­matko­jen määrän­päistä (tun­nis­tet­tavis­sa vapaasti jaet­ta­van maas­toti­etokan­nan avul­la, voit jopa vali­ta vain eristäy­tyneim­mät mök­it) ja keskimääräi­sistä ajanko­hdista (muul­loin toden­näköisem­min tyhjänä ja mui­ta toden­näköisem­min kalli­isti varustelu­ja)? Vapaaval­in­taisen homo­foobikkoseu­ran jäsenistä tois­tu­vasti Setan edustal­la? Sekä jär­jestöä, että työ­nan­ta­jaa kiin­nos­taisi var­masti kovasti lista stop tal­vi­vaara ‑yhdis­tyk­sen kok­ouk­seen ajaneista — par­il­la nap­in­painal­luk­sel­la. Tai Supoa saat­taisi kvoastikin kiin­nos­taa per­a­ta mis­sä Olk­ilu­odon suun­nit­teli­jat ja rak­en­ta­jat käyt­tävät vapaa-aikansa. Kun tieto on joskus vuotanut, sitä ei enää saa perut­tua, ja osa olisi auton omis­ta­jan tutkit­tavis­sa tarkas­tus­mah­dol­lisu­u­den takia suo­raan. Jos tieto on joskus kerät­ty, sen pää­tymi­nen väärään paikkaan on pitkäl­lä aikavälil­lä liian todennäköistä.

  Näkyvästi kaiken webis­sä jakavien muu­tamien tut­tu­je­si hyper­avoimuu­teen ei voi vedo­ta koko kansan osalta — se on pienen kansanosan val­in­ta omista yksi­ty­isyy­den suo­jan piiri­in kuu­lu­vista tiedois­taan. Suuri enem­mistö kansas­ta ei jaa koko elämään­sä sosi­aalises­sa medi­as­sa, vaan on mukana vain tavoitet­tavu­u­den takia ja jakaa har­voin mitään.

  1. Tai “moot­toripyöräk­er­hon” tilo­jen edessä pysäköineistä valtuutetuista? 

   Jos olet noin kiin­nos­tunut, ketkä pysäköivät auton­sa prätkäk­er­hon eteen, käy kat­so­mas­sa. Autorekis8terikeskuksen sivuil­ta voit kat­soa, keille r5ekisterinumerot kuuluvat.

 290. Osmo Soin­in­vaara: Jos olet noin kiin­nos­tunut, ketkä pysäköivät auton­sa prätkäk­er­hon eteen, käy kat­so­mas­sa. Autorekis8terikeskuksen sivuil­ta voit kat­soa, keille r5ekisterinumerot kuuluvat.

  Ilmeis­es­ti et aio vähääkään muut­taa mielipi­det­täsi tässä asi­as­sa. Hölmök­si heit­täy­tymi­nen ei kuitenkaan auta yhtään. Jokainen ymmärtää, että vira­nomaisel­la tai kenel­läkään muul­lakaan ei ole resursse­ja valvoa ker­ho­jen edus­to­ja (tai mitään muu­takaan vas­taavaa) miestyövoimal­la, mut­ta tietokan­to­ja yhdis­telemäl­lä dataa syn­tyy käytän­nössä ilmaisek­si ja ihmisen tehtäväk­si jää vain poimia halu­tut asi­at pros­es­soidus­ta aineis­tos­ta. Valvon­nas­ta tulee siis liian help­poa ja halpaa.

 291. Osmo Soin­in­vaara:
  Pir­jo. En nyt ymmärtänyt kir­joi­tus­tasi ollenkaan. Vira­nomaisia ei kiin­nos­ta lainkaan se, kuka autol­la ajaa, eikä laite sitä myöskään tun­nista. Mak­sus­ta on vas­tu­us­sa se, joka auton omis­taa niin kuin on nytkin vas­tu­us­sa esimerkik­si ajoneuvoverosta.

  Eikö ollenkaan ketä ne kam­er­at tien reunois­sa kyt­tää jos ei ihmisiä.

 292. Täm­möistä se isoveli koit­taa taas lykätä:

  KL: Poli­isi halu­aa pysäyt­tää auto­ja kaukosäätimellä

  “Poli­isi halu­aa EU-alueel­la pysäyt­tää tarpeen vaaties­sa autot etähallinnal­la, taval­laan kaukosäädin-peri­aat­teel­la. Han­ket­ta on viritel­ty kaikessa hil­jaisu­udessa EU:n poliisijärjestössä.”

  Toki me tämän uutisen lukemisen jäl­keen uskomme entistä vankem­min, ettei ollilaveron tieto­ja käytetä kansalais­ten kyttäykseen.

 293. Täl­lähän tarkoite­taan vain hyvää. Eihän lainku­u­li­aisil­la kansalaisil­la _voi_ olla mitään tätä vastaan.

 294. Poth1ue1:
  “Poli­isi halu­aa EU-alueel­la pysäyt­tää tarpeen vaaties­sa autot etähallinnal­la, taval­laan kaukosäädin-peri­aat­teel­la. Han­ket­ta on viritel­ty kaikessa hil­jaisu­udessa EU:n poliisijärjestössä.”

  Toki me tämän uutisen lukemisen jäl­keen uskomme entistä vankem­min, ettei ollilaveron tieto­ja käytetä kansalais­ten kyttäykseen. 

  OK, Ollila-veroa voi vas­tus­taa ja auto­jen etäpysäy­tys­mah­dol­lisu­ut­ta voi vas­tus­taa, mut­ta min­ulle jäi epä­selväk­si minkä yhtey­den näet noiden kah­den välillä?

  Nykyyän­hän poli­isi pysäyt­telee autot piikkimatolla: 

  * Pori­lainen lauan­tai-ilta: Kaa­hasi karku­un, juok­si met­sään ja huusi kos­toa lop­pu­un asti


  * Poli­isi jou­tui elvyt­tämään takaa-ajet­tua Pohjois-Pohjanmaalla

  * Poli­isin piikki­mat­toon ajanut kuoli Äänekoskella

  Vehje olisi var­maan vas­taa­van­lainen kuin tämä?

 295. Mikko Kivi­ran­ta: Vehje olisi var­maan vas­taa­van­lainen kuin tämä?

  Ei, vaan ihan oikeasti kaukosäädin (kuten uutises­sa mainittiinkin):

  “Han­ket­ta vetää Euroopan lain­valvon­tavi­ra­nomais­ten teknis­ten palvelu­iden viras­to Enlets, joka on Europolin asiantuntijaosasto.

  Enlets vaatii kaikki­in uusi­in autoi­hin asen­net­tavak­si lait­teen, joka sam­mut­taa lähete­tyn sig­naalin saat­u­aan auton mooot­torin. Viras­ton mukaan täl­laista etähallintaa varten pitää laa­tia eri­tyi­nen EU-standardi. ”

  Sys­teemistähän saadaan aivan hel­posti vähin­tään tieto­tur­valli­nen kuin ollil­lan mokku­las­ta eikä sen salaisu­udet mis­sään nimessä vuo­da esim. roma­nialaisille rikollisliigoille.

 296. Osmo Soin­in­vaara:
  Kän­nykkää ei ole pakko käyt­tää eikä autoakaan. Use­ampi tulee toimeen ilman autoa kuin ilman kän­nykkää. Mut­ta jos laik­te ei lähetä mitään muu­ta tieto­ja kuin sen euromäärän, mikä ongel­ma siinä on?

  Sel­l­aista laitet­ta on täysin mah­do­ton­ta rakentaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.