Ollila kävi eduskunnassa

Saimme lisäti­eto­ja ehdote­tus­ta kilometriverosta.

Lisäyk­senä aikaisem­paan postauk­seen joitakin tilaisu­udessa esi­in tullei­ta tarkennuksia.

 • Suo­mi ei ole han­kkeen­sa kanssa mitenkään yksin eikä mui­ta mai­ta edel­lä vaan saman­laisia han­kkei­ta on vireil­lä melkein kaikissa mais­sa. Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­metriveroon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kaikille, myös ja etenkin ulko­maalaisille autoille. Tämän siir­tymä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­lisim­man pikaises­ti kilo­metripo­h­jaiseen malli­in. Perus­teena tähän on se, että ulko­maalaiset autot käyt­tävät huo­mat­ta­van paljon Sak­san teitä läpikulku­un mak­samat­ta mitään. Myös esimerkik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­tymässä kilo­metriveroon. Polt­toaineen verot­tamis­es­ta katoaa veropo­h­ja ja autoveros­ta on kan­sain­välistyvässä maail­mas­sa niin paljon hait­taa, että siitä on järkevää luopua.
 • Lait­teen kus­tan­nuk­set on rapor­tis­sa arvioitu sadak­si euroksi/ajoneuvo. Tämä on Ollilan mukaan rankasti yläkant­ti­in. Tuhat kap­palet­ta mak­saa noin paljon kap­paleelta, mut­ta miljoona saa par­il­la kympil­lä kap­pale. Autoi­hin on tulos­sa vakio­varus­teena kaiken­laista paikkati­etoon liit­tyvää rompet­ta, johon tuon omi­naisu­u­den saa ilmaisek­si. Vuodes­ta 2015 pakol­lise­na varus­teena autois­sa on tur­valaite, joka onnet­to­muu­den sattues­sa ottaa yhteyt­tä hätäkeskuk­seen ja ker­too, mis­tä auton­raadon matkus­ta­ji­neen löytää. Tästä on vähän vielä riitaa auton­va­lmis­ta­jien kanssa, mut­ta mitä ilmeisim­min tuo­hon lait­teeseen saa tämän kilo­metri­lasku­tus omi­naisu­u­den käytän­nössä ilmaiseksi.
 • Tukhol­man kiin­teän tietul­li­jär­jestelmän kus­tan­nuk­set ovat samaa luokkaa kuin oli­si­vat tämän koko maa­han suun­nitel­lun jär­jestelmän kustannukset.
 • Tieto­tur­va on ratkaistu esimerkik­si siten, että mötikkä lähet­tää tiedot eteen­päin niin paljon viivästet­tynä, ettei autoa pysty seu­raa­maan. (Jos min­ul­la olisi auto, vaatisin lisäom­i­naisu­ut­ta, jon­ka perus­teel­la saan tiedot auton sijain­nista kän­nykkääni, vaik­ka se vaaran­taakin auto­varkaan yksi­ty­isyy­den suojan.)
 • Lopuk­si kysyin Ollilal­ta kän­nyköistä, kun tämä tietää jotain myös niistä. Moni on sanonut vaik­ka meitä kaikkia voidaan seu­ra­ta kän­nykän avul­la, kän­nykän voi aina pan­na kiin­ni. Riit­tääkö kän­nykän sulkem­i­nen? Ollila vahvisti epäi­lyk­seni: ei riitä. Kän­nykkä pitää jät­tää kotiin.

161 vastausta artikkeliin “Ollila kävi eduskunnassa”

 1. Jos mötikän hin­ta jää todel­la tuo­hon pari­in kymp­pi­in, niin jär­jestelmä olisi syytä ottaa käyt­töön pikim­miten. Kuitenkin vain tuol­la Soin­in­vaaran kuvaa­mal­la taval­la kohdis­ta­mal­la tuo­tot tien­pitäjille. Ja polt­toian­everos­ta olisi myös syytä luop­ua ja siirtää sekin vero perit­täväk­si kilometrijärjestelmässä.

 2. Tukhol­man kiin­teän tietul­li­jär­jestelmän kus­tan­nuk­set ovat samaa luokkaa kuin oli­si­vat tämän koko maa­han suun­nitel­lun jär­jestelmän kustannukset

  Onko viime ajoil­ta tässä maas­sa yhtäkään julkisen sek­torin tieto­jär­jestelmähanket­ta joka ei olisi ylit­tänyt reip­paasti kustannusbudjettiaan?
  A) Tuskin
  B) Ei varmasti
  C) Kysytään val­tion­talouden tarkastusvirastolta

  Lopuk­si kysyin Ollilal­ta kän­nyköistä, kun tämä tietää jotain myös niistä. Moni on sanonut vaik­ka meitä kaikkia voidaan seu­ra­ta kän­nykän avul­la, kän­nykän voi aina pan­na kiin­ni. Riit­tääkö kän­nykän sulkem­i­nen? Ollila vahvisti epäi­lyk­seni: ei riitä. Kän­nykkä pitää jät­tää kotiin.

  Joka tapauk­ses­sa sen mukana pitämi­nen ei ole vielä pakol­lista vapaa-aikana. Alu­mini­fo­lio­takaan ei ole vielä krim­i­nal­isoitu. En tiedä minkä diilin Ollila ja NSA ovat aikanaan mah­dol­lis­es­ti tehneet, mut­ta ainakin Suomen vira­nomais­ten on vielä tois­taisek­si tyy­dyt­tävä muul­loinkin noi­hin itse verkon yli­malkaisem­pi­in tietoihin.

 3. Itselle oleel­lisin kysymys tässä on jo ole­mas­sa ole­van autokan­nan ase­ma, miten suh­taudu­taan verotet­tuun autoon vai­h­toau­tona? Ja mitä tapah­tuu käyt­tövoimaverolle? Nyt joudun mak­samaan kv-veroa biokaa­suau­tos­ta vaik­ka parhaani mukaan ekoilen ja pidän huol­ta kauppataseesta.

  Samoin askar­rut­taa 85 kilo­metriä Helsingistä asu­vana tuo kilo­metri­tar­if­fi, tääl­lä kun tuo­ta joukkoli­iken­net­tä ei ole työssä käyvälle käytän­nössä ollenkaan vaik­ka stadi­in ajaa reiskas­sa tunnissa.

 4. Eikös nämä seu­ran­ta­lait­teet kan­nat­taisi asen­taa polkupyöri­in ensik­si. Miten me muuten keräämme val­ti­olle ja kun­nille vero­ja kun yksi­ty­isautoilu vähenee?

 5. Mum­mielestä se eCall-laite on sel­l­ainen, että sitä ei saa käyt­tää muuhun tarkoituk­seen kuin mihin se on tarkoitet­tu. Se aktivoituukin vas­ta kolaris­sa tai jos nap­pia paine­taan. Muun aikaa se on sam­muk­sis­sa tai ei-akti­ivises­sa tilas­sa. Voipi olla että yksi­ty­isyy­destään tarkat sivistys­maat nos­ta­vat metelin, jos Suo­mi aikoo peukaloi­da laitet­ta muuhun kuin hätäkäyttöön.

 6. Mun on todel­la vaikea uskoa, että vero­tus voidaan toteut­taa auton vakio­varus­teena kuu­lu­van paikkati­etoon liit­tyvän romppeen lisäom­i­naisuute­na. Eikä se ainakaan ilmaisek­si sinne ilmesty. Jos halu­taan autoi­hin joku vakio­varuste laske­maan vero­tus­ta, niin kaiketi tarvi­taan vähin­täänkin EU-stan­dar­di sitä vaa­ti­maan. Ja siihen olisi pakko syöt­tää sisään Suomen vyöhyk­er­a­jat ja ruuhka­mak­su­por­ras­tuk­set, jot­ta sys­tee­mi voisi laskea verotet­ta­vat kilo­metrit itse. Yksi­ty­isyy­den­suo­jan takia tarkoi­tus kai oli, että vira­nomaisille ei tarvitse rapor­toi­da omaa sijain­tia jatkuvasti.

  Lisäk­si hiukan ihmette­len, jos peru­soikeusjuris­tit ja VM hyväksyvät sen, että auton­va­lmis­ta­jan black-box määrit­tää vero­ker­tymän. Mitä jos olen eri mieltä kuin Fordin valmis­ta­ma tietokone ajamis­tani kilometreistä?

 7. Puoltaako noista kohdista joku tuol­laisen jär­jesten­män han­kkimista Suomeen?

  “Suo­mi ei ole han­kkeen­sa kanssa mitenkään yksin” => ei puolla

  “ulko­maalaiset autot käyt­tävät huo­mat­ta­van paljon Sak­san teitä” => Suomes­sa ulko­maiset rekat ovat val­lan­neet kul­je­tus­markki­noi­ta, mut­ta tähän löy­tyy var­masti helpom­piakin mak­su­jär­jeste­ly­itä, jos halutaan

  “Polt­toaineen verot­tamis­es­ta katoaa veropo­h­ja” => saas­tut­tavia polt­toaineita­han tässä juuri pitäisi verot­taa, eikä pyrk­iä pois niiden verottamisesta

  “autoveros­ta on kan­sain­välistyvässä maail­mas­sa niin paljon hait­taa” => laite­taan verot fos­si­il­isille polt­toaineille, jos autoveros­ta on varaa luopua

  “Vuodes­ta 2015 pakol­lise­na varus­teena autois­sa on tur­valaite” => ja tämäkö pitäisi laa­jen­taa jatku­vak­si seurannaksi/vakoiluksi?

  “Tukhol­man kiin­teän tietul­li­jär­jestelmän kus­tan­nuk­set” => halvem­pi jär­jestelmä Tukhol­maan, ei laitein­vestoin­te­ja ja jatku­vaa seu­ran­taa haa­paran­ta­laisille siltä var­al­ta, että saat­ta­vat joskus käy­dä Tukholmassa

  “Tieto­tur­va on ratkaistu” => niin että valvo­jat tietävät vas­ta huomen­na, mitä tänään teen

  “auto­varkaan” => onnis­tuu vapaae­htoisin toimin, eikä edel­lytä jatku­vaa vakoilua

  “Riit­tääkö kän­nykän sulkem­i­nen?” => riit­tää jos sul­kee kän­nykkära­dion lisäk­si myös muut mah­dol­liset seu­ran­nat ja tiedonvälitykset

  1. Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

 8. Mitkä tiedot mötikkä lähet­tää eteen­päin? Tai mitä tieto­ja se yleen­säkään kerää? Mitä tieto­ja se säi­lyt­tää sisäl­lään? Kauanko tieto­ja säilytetään?

  Tietysti reaali­a­jas­sa seu­raami­nen on ikävää, mut­ta seu­raami­nen yleen­säkin rikkoo yksi­ty­isyy­den­suo­jaa. Onko vai­h­toe­hto­ja edes suun­nitel­tu, kuten moot­torin kier­rosten lasken­taa, matkamit­tarin lukemista, polt­toaineenku­lu­tus­mit­taria, jne?

  Miten on tarkoi­tus hoitaa tilanteet, jois­sa laite ei saa yhteyt­tä? GPS:ää on help­po häir­itä sekä tahal­lis­es­ti että tahat­tomasti. Kuka kärsii?

  Kysyikö joku Ollilan jääviy­destä asi­as­sa? Mieshän istuu Shellin hal­li­tuk­ses­sa ja on siten var­masti valmis tekemään melkein mitä tahansa, ettei polt­toain­evero­ja koroteta.

  1. Kyl­lä Ollilan pitäisi saa­da kenkää Shellistä, kun hän on muut­ta­mas­sa kiin­teistä auton omis­tamiseen kohdis­tu­via vero­ja käyt­töön perus­tu­vi­in veroi­hin. Ennuste on, että tämä vähen­tää bensankulutusta.

 9. Par­il­lakympil­lä ei saa mitän mas­savalmis­tet­tua laitet­ta noil­la omi­naisuuk­sil­la ja sen asen­t­a­mi­nen autoon mak­saa. Auton omien jär­jestelmien käytön ongel­mana on että niis­sä ei var­maankaan ole tarvit­tavaa tieto­tur­vaa, ei verot­ta­jan kannal­ta eikä kansalaisen kannal­ta. Ongel­ma on siis että miten verot­ta­ja ja kansalainen voi varmis­tua että vero on kerät­ty oikein ja että laitet­ta ei ole hui­jat­tu tai että kansalaista ei syyt­tä rankaista lait­teen hui­jaamis­es­ta. Ajoneu­von omis­sa lait­teis­sa nämä ominausu­udet eivät ole olen­naisia tosin erilisessäkään lait­teessa eivät ole aukottomia.

  Kansalais­ten tieto­tur­van kannal­ta ei ole olel­lista tuleeko tieto vira­nomaisille reaali­a­jas­sa vai ei. Hitler olisi ollut ikion­nelli­nen jos olisi saanut dataa kenen kas­sa juu­ta­laiset oli­si­vat olleet tekemi­sis­sä. Shel­liä var­maan kiin­nos­taisi mis­sä Green­pea­cen aktivis­tit liikku­vat. Iranis­sa suo­ma­laista keskustekni­ikkaa käytet­tin poli­itis­ten vas­tus­ta­jien jäljit­tämisen. Mik­si ajoneu­vo­jen seu­ran­ta­laitet­ta ei käytet­täisi samaan, ainakin markki­nat sor­to­hal­li­tuk­sille oli­si­vat jät­timäiset. Viimeistään NSA-Kohun jäl­keen on syytä ymmärtää että hyvinkin monia taho­ja kiin­nos­taa mitä kansalaiset tekevät. Big Datas­sa ei niinkään ole olel­lista onko data reaali­aikaista vaan ihmis­ten ryh­mit­te­ly ja pro­filoin­ti. Kansalaisille voidaan laskea “poli­it­ti­nen riskikerroin”. 

  Kän­nykän osalta, kän­nykkään voi toki asen­taa hait­tao­hjel­man jol­la se leikkii kuol­lut­ta, eli näyt­telee että vir­rat on pois päältä mut­ta kerää tietoa. Akku ulos tehoaa tähänkin. Tärkeä ero kilo­metriveroon ver­rat­tuna on että kän­nykän koti­in­jät­tämis­es­tä ei rankaista. Vas­taavas­sa tilanteessa oltaisi­in jos kän­nykän mukana ja pääl­läpi­to olisi ran­gais­tuk­sen uhal­la pakollista.

 10. “Tieto­tur­va on ratkaistu esimerkik­si siten, että mötikkä lähet­tää tiedot eteen­päin niin paljon viivästet­tynä, ettei autoa pysty seuraamaan.”

  Eihän tuo ratkaise tieto­tur­vaa. Min­un liik­keeni, siis sekään mis­sä _olen ollut_, ei kuu­lu ulkop­uolisille tahoille.

  Tuo auto­jen tur­valaite on myöskin eri asia, se lähet­tää tieto­ja vas­ta kun onnet­to­muus on tapah­tunut. En usko että tieto­tur­vaa pystytään tyy­dyt­tävästi ratkaise­maan jos tark­ka paikan­nusti­eto läh­tee autos­ta ulospäin.

 11. Minä keksin pari syytä lisää mik­si tätä mon­imutkaista jär­jestelmää ehdote­taan auton maa­han­tuon­tiveron tilalle.
  1) Ben­sa­t­ur­is­mi. Jos Suo­mi nos­taisi ben­sa- ja die­selveroa, km-veron sijaan lähtisi osa Kot­ka-Suo­dankylä akselin itäpuoel­la asu­vista sään­nöl­lis­es­ti Venäjän puolelle tankkaa­maan vuo­sivi­isum­in kanssa. Jos vielä toteu­tu­isi viisum­i­va­paus Suomen ja Venäjän välille, saat­taisi naa­puris­sa tankkaami­nen yltyä sel­l­aisi­in mit­tauhteisi­in että Tallinnan kal­jar­al­likin kalpenee. 

  2) EU halu­aisi että maat jot­ka perivät maa­han­tuon­ti tai rek­isteröin­tiveroa autoista, luopuisi­vat siitä, ja mah­dol­lisim­man pian. Nyt nitä mai­ta ei Suomen lisäk­si ole enäää mon­ta. Suomes­sa auto­jen yksi­ty­is­tuo­jat yrit­tävät juristien­sa avul­la jatku­vasti naker­taa Suomen autovero­tus­ta ja muu­ta­maan otteeseen ovat onnis­tuneetkin ja joku ker­ta voi käy­dä niin että pet­ter­is­nel­l­lit saa­vat sen kumot­tua kokon­aan. Oma tapauk­sen­sa oli Vihrei­den puheen­jo­hta­ja joka ajeli ruot­salaisen ex-vai­mon­sa Ruot­si­in rek­lis­teröidyl­lä autol­la ja valit­teli vielä tulleen­sa väärin kohdel­luk­si kun jou­tui mak­samaan vero­ja taannehtivasti. 

  3) Tuon­tiveron kor­vaami­nen vuosit­taisen ajoneu­vo­eron nos­tol­la olisi epäoikeu­den­mukaista vähän ajavia kohtaan ja houkut­telisi heitä aja­maan enem­män kos­ka vuosi­mak­su olisi joka tapauk­ses­sa sama, eli se lisäis autoilua ja vähen­täisi joukkoli­iken­teen käyt­töä, etenkin pk-seudun työmatkoilla.

 12. Ulko­mais­ten auto­jen vero­tus onnis­tuu paljon helpom­min ja halvem­min per­imäl­lä mak­su rajala. Kilo­metrim­it­tari ylös tul­lessa ja pois­tut­taes­sa, tark­istus pis­tokokein ja tietenkään ei hyväksyt­täisi pienem­pää km-luke­maa kuin mitä lyhin läpi­a­jor­e­it­ti on. Pelkän tulo- ja lähtöpis­teen välisen reitinkään perus­teel­la ei paljoa pieleen mentäisi.

  Polt­toain­everon veropo­h­ja ja toisaal­ta myös peruste päästöpo­h­jaiseen hait­tavero­tuk­seen katoaa mut­ta ei nyt ihan niin pian. Jos 202 puo­let myytävistä autoista olisi täyssähköau­to­ja niin ehkä 2030 voisi puo­let autokan­nas­ta olla sähköau­to­ja. 2020 puo­let sähköau­to­ja silti on enem­mänkin opti­misti­nen arvio.

  Tukhol­man verosys­teemiä edullisem­min selviäisi “keskust­tullil­la” joka pitäisi olla mak­set­tuna kun alueelle men­nään, valvon­ta pis­tokokeil­la. Päivit­täiskäyt­täjät voisi­vat ostaa kk-kortin, sat­un­naiskäyt­täjät mak­saa vaik­ka kän­nykäl­lä lähet­tämäl­lä rek­ister­inu­meron tek­star­il­la. Ruuhka­mak­su saataisi­in aikaan sil­lä että mak­su perit­täisi­in vain ruuh­ka-aikaan liikkuvil­ta autoilta.

  On myös hyvä kysymys, onko kilo­metripo­h­jainen vero edes oikeu­den­mukainen tai kus­tan­nus­vas­taa­va. Tien­pidon kus­tan­nuk­sista suurin osa on kuitenkin liiken­nesuorit­teesta riip­pumat­to­mia. Jos talosi eteen menee tie, sen rak­en­t­a­mi­nen, auraus ja kun­nos­s­api­to mak­saa ihan saman ajat sitä ker­ran viikos­sa tai kymme­nen ker­taa päivässä. Poikkeuk­sen toki tekevät ruuhkau­tuneet kaupunkien ydi­nalueet lähin­nä pääkaupunkiseudulla.

  Kaikkein kus­tan­nus­vas­taavin ja oikeu­den mukaisin olisi siis pain­ot­taa vuo­tuiseen ajoneu­voveroon. Ajoneu­vovero voidaan myös ohja­ta asuin­paikan mukaan. Ajoneu­voverossa olisi help­po huomioi­da myös sosi­aaliset tek­i­jät kuten haja-asu­tusaluei­den per­heet yms. Ajoneu­vo- ja polt­toain­everoa ja niden välistä suhdet­ta on myös help­po säätää tarvit­ta­van vero­ker­tymän, alue­poli­ti­ikan ja ympäristötek­i­jöi­den suhteessa.

 13. Ehdo­tuk­sia
  — Mik­sei autolle voisi määrätä koti­paikkaa jol­loin etelä-suo­ma­laisia voisi verot­taa enemmän?
  — Tämän voi ehkä kytkeä polttoaineveroon.
  — Toisek­seen etelässä voisi verot­taa autopaikoista samaan tapaan kuin kiin­teistövero, mil­lä myös voisi tas­apain­ot­taa kuluja. 

  Näil­lä hal­val­la toteutet­tavil­la keinoil­la saadaan var­maankin. etelän ja pohjoisen vero­tus “tasa-arvoisek­si ja val­ti­olle tuloja. 

  Kan­nat­taisi ko. pro­toilu jät­tää muiden mak­set­tavak­si ja kat­soa mitä hom­mas­ta tulee, enimäk­seen ehdo­tus vaikut­taa teknolo­giausko­vaiselta puuhalta. 

  Itse toki uskon kaiken bit­ti­maail­mas­ta ja sen mah­dol­lisuuk­sista, mut­ta en veron­mak­sa­jana halu­aisia ryhtyä tähän vielä.

  Ja mikäli toimin­nas­ta on saatavis­sa liike­toim­intaa niin har­voin on nähty että sel­l­aista syn­tyy ns. komiteamietinnöillä.

 14. Jos­sain ideaal­i­maail­mas­sa tämän var­maan saisi toim­i­maan ilman, että jär­jestelmästä koi­tu­isi järkyt­tävästi ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia. Lisäk­si sen pitäisi olla hel­posti mod­i­fioitavis­sa esimerkik­si siten, että yksit­täisen kadun­pätkänkin kilo­metri­tak­saa voisi muut­taa par­il­la hiiren klikkauk­sel­la. Sit­ten pitäisi enää arvot­taa autoilus­ta aiheutu­vat hyödyt ja hai­tat alueit­tain ja säätää tak­sat sen mukaan. Valitet­tavasti en usko, että täl­läistä saadaan aikaan, ennen kuin kaik­ki lapset imevät open source ‑kood­ia äidinmaidosta.

  Yksilön­suo­jaa tässä ei voi mitenkään taa­ta, eikä siihen ole hyvä vas­ta-argu­ment­ti se, että meitä vakoil­laan jo muil­lakin keinoin.

 15. Lait­teen kus­tan­nuk­set on rapor­tis­sa arvioitu sadak­si euroksi/ajoneuvo. Tämä on Ollilan mukaan rankasti yläkant­ti­in. Tuhat kap­palet­ta mak­saa noin paljon kap­paleelta, mut­ta miljoona saa par­il­la kympil­lä kappale.

  Tähän liit­tyy hyvin mon­ta ongel­maa, mut­ta pahoin pelkään että tässä tapauk­ses­sa lupauk­set voi ottaa yhtä vakavasti kuin edel­lisen lupauk­sen tilapäis­es­tä autoverosta.

  Mut­ta lait­takaa ihmeessä sinne niin, että mak­set­tavista veroista voi vähen­tää lait­teen hin­nan, siten kun se ylit­tää 20 euroa. Sit­ten ei tarvitse kiis­tel­lä niin paljoa siitä hinnasta.

  Ei ole ongel­ma, kos­ka sehän tulee mak­samaan vain sen pari kymp­piä, joten val­ti­olle ei tule kustannuksia.

  (Asen­nuk­sen hin­ta on sit­ten taasen oma kysymyksensä.)

 16. Olisiko näi­hin Sak­san ja Ruotsin “kilometrivero”-malleihin jonkin­laista lähdet­tä tai linkkiä, jos­ta näk­isi, mitä ne käytän­nössä pitävät sisällään?

  En edelleenkään oikein ymmär­rä, mitä sel­l­aista täl­lä sateel­lit­tiseu­ran­ta-aspek­til­la halu­taan saavut­taa, mitä ei voitaisi saa­da aikaan ihan vain auton matkamit­tar­iluke­man kir­jaamisel­la vuosit­taises­sa kat­sas­tuk­ses­sa. Tämän toteut­ta­mi­nen mak­saisi käytän­nössä noin nol­la (0) euroa, joten eikö olisi järkevää ainakin aloit­taa autovero­tuk­sen uud­is­t­a­mi­nen täl­laisel­la yksinker­taisel­la “jär­jestelmäl­lä” ja koke­muk­sen ker­tyessä (sekä autokan­nan uud­istues­sa luon­nos­taan) pala­ta mon­imutkaisem­pi­in ratkaisui­hin joskus myöhem­min? Siis mikäli kan­ta­vana ajatuk­se­na on jokin muukin kuin per­in­teinen autoil­i­jan kyykytys.

  Suomes­sa kun ei käytän­nössä mis­sään, ja Helsingis­säkin lähin­nä vain Vihrei­den mielestä, ole mitään todel­lisia ruuhkaon­gelmia, joiden “ratkaisemisek­si” täl­laista ylikom­plisoitua häkkyrää kan­nat­taa edes suunnitella.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä halu­taan tukea maaseu­tua. Matkamit­tari ei ker­ro, mis­sä autoillaan. 

  Mik­si maaseudul­la asu­vaa (tai yleen­säkkään) pitäisi verot­taa ajet­tu­jen kilo­me­trien poh­jal­ta ? Ainakin siel­lä maaseudul­la sen tien­pidon kus­tan­nuk­set ei muu­tu mihinkään niiden kilo­me­trien mukaan. Ymmär­rän sen­si­jaan hyvin mik­si verote­taan päästö­jen mukaan.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä halu­taan tukea maaseu­tua. Matkamit­tari ei ker­ro, mis­sä autoillaan.

  Eikös kepu­voit­toisille postinu­meroalueille voisi suo­raan antaa tun­tu­van alen­nuk­sen tai jopa vapau­tuk­sen kilo­metriveros­ta. Se, että kaupunki­laiset jou­tu­isi­vat mak­samaan korkeam­paa mak­sua maaseudul­la ajelus­ta esim. mökki­matkalla, olisi vain ihan oikeus ja kohtuus.

  Jos vielä laite­taan pk-seudun asukkaille tuplat­tu tar­if­fi, niin maakun­tien kasvukeskusten väkikin saadaan suo­ras­taan vaa­ti­maan veron käyttöönottoa.

 19. Uskokaa nyt, että kyseessä on hieno jut­tu! Ei Soin­in­vaara ole enää mikään pojan­klop­pi, joka turhas­ta innostuu.

 20. sunimh:
  Olisiko näi­hin Sak­san ja Ruotsin “kilometrivero”-malleihin jonkin­laista lähdet­tä tai linkkiä, jos­ta näk­isi, mitä ne käytän­nössä pitävät sisällään?

  En edelleenkään oikein ymmär­rä, mitä sel­l­aista täl­lä sateel­lit­tiseu­ran­ta-aspek­til­la halu­taan saavut­taa, mitä ei voitaisi saa­da aikaan ihan vain auton matkamit­tar­iluke­man kir­jaamisel­la vuosit­taises­sa kat­sas­tuk­ses­sa. Tämän toteut­ta­mi­nen mak­saisi käytän­nössä noin nol­la (0) euroa, joten eikö olisi järkevää ainakin aloit­taa autovero­tuk­sen uud­is­t­a­mi­nen täl­laisel­la yksinker­taisel­la “jär­jestelmäl­lä” ja koke­muk­sen ker­tyessä (sekä autokan­nan uud­istues­sa luon­nos­taan) pala­ta mon­imutkaisem­pi­in ratkaisui­hin joskus myöhem­min? Siis mikäli kan­ta­vana ajatuk­se­na on jokin muukin kuin per­in­teinen autoil­i­jan kyykytys.

  Suomes­sa kun ei käytän­nössä mis­sään, ja Helsingis­säkin lähin­nä vain Vihrei­den mielestä, ole mitään todel­lisia ruuhkaon­gelmia, joiden “ratkaisemisek­si” täl­laista ylikom­plisoitua häkkyrää kan­nat­taa edes suunnitella.

  Ruuhkia ei siis todel­lakaan ole Suomessa. 

  Nor­maal­isti leas­ing autoil­la on ole­tuskilo­metrilu­okat eli paljonko ko auto­tyypin autol­la aje­taan. Näin ei edes kilo­me­tre­ja tarvit­sisi tarkkail­la vaan auto­tyypin ja sen paikkakun­nan mukaan vero­tus on help­po organisoida.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä halu­taan tukea maaseu­tua. Matkamit­tari ei ker­ro, mis­sä autoillaan. 

  Heh. Eli “tue­taan maaseu­tua” riip­pumat­ta siitä, halu­aako kukaan “maaseudul­la” (eli kehäkol­mosen ulkop­uolel­la) täl­laista tukea.

  Jos esit­tämäni kaltainen vero­tus otet­taisi­in käyt­töön siten, että vaikka­pa noin 20.000 km vuodessa — mikä lie­nee lähel­lä keskiar­voa — aja­va ei joudu mak­samaan kohtu­ut­to­mia (luokkaa 2.5 snt/km), ja auto- sekä käyt­tövoimavero pois­te­taan, kaik­ki oli­si­vat tyy­tyväisiä ja muu­tok­set voitaisi­in tehdä vaik­ka heti.

  Helsinkiläiset (vihreät) voisi­vat lisäk­si omak­si ilok­seen ja omil­la rahoil­laan raken­nel­la vaik­ka mil­laisia ruuhka­mak­su­jär­jestelmiä, mut­ta olkaa hyvä ja jät­täkää mei­dät “maalaiset” kiu­san­tekonne ulottumattomiin.

 22. Ollilan jut­tu­ja voi tietysti kuun­nel­la, mut­ta olisi kiva löytää lähteitä tiedoille? Wikipedi­as­sa (http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_road_pricing) lukee että Hol­lan­nis­sa on yritet­ty mut­ta luovut­ta ajatuksesta:

  “In 2007, the Nether­lands leg­is­lat­ed the imple­men­ta­tion of GNSS road pric­ing by 2011, and nation­wide by 2016. How­ev­er the project was declared con­tro­ver­sial and sub­se­quent­ly put on indef­i­nite hold due to the Dutch gov­ern­ment col­lapse on Feb­ru­ary 20, 2010. Offi­cial rejec­tion of the pro­posed nation­al road pric­ing in the Nether­lands has been sealed after the largest par­ty in Dutch gov­ern­ment, i.e., the CDA, in March 2010.”

  Sak­sas­ta en löytänyt kuin tuol­laisen uutisen ulko­mais­ten verot­tamis­es­ta http://www.ft.com/…/9f8a408c-4561–11e3-b98b…, mut­ta sitäkin Sak­san vah­va autoli­it­to ADAC vas­tus­taa: “Adac, which oppos­es a toll, argues that these dri­vers already con­tribute to Germany’s trans­port infra­struc­ture through fuel tax.”

  Sak­sas­sa olisi vuodes­ta 2005 ollut rek­ka-autoille satel­li­it­tivero­tus eli ei siel­lä ainakaan kovin akti­ivis­es­ti olla edet­ty asi­as­sa, kun ei kansalais­ten satel­li­it­tivero­tuk­ses­ta löy­dy tietoa… Luul­tavasti eivät olisi ihmiset siel­läkään kovin innois­saan, jos poli­itikot ere­hty­i­sivät satel­li­it­ti­paikan­nus­fir­mo­jen ideoista.

 23. ze: Valitet­tavasti en usko, että täl­läistä saadaan aikaan, ennen kuin kaik­ki lapset imevät open source ‑kood­ia äidinmaidosta.

  Ainakin kan­nat­taa ensin odotel­la kym­menisen vuot­ta jot­ta auto­te­ol­lisu­u­den ali­hankki­jat ehtivät har­joitel­la vähin­tään kol­men laite­sukupol­ven kanssa ja seu­ran­ta­jär­jestelmät saadaan markki­noille vapaae­htois­po­h­jal­ta ja yksi­ty­isin voimin vrt. hölkkääjäseu­ran­ta.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Eloku­vis­sa sankar­it sam­mut­taa puhe­li­men ja irroit­taa akun.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Kän­nykässä voi käyt­tää edelleen pre­paid-liit­tymää ja, jos kän­nykkä on “neit­seelli­nen”, niin eipä sitä kän­nykän IMEI-kood­i­akaan kovin hel­posti saa liitet­tyä kenenkään henkilöllisyyteen.

 26. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Jos kän­nykkä tekee tämän lentokoneti­las­sa, niin… ?

 27. Ei Jor­malle tarvitse antaa kenkää, Shell ei toi­mi Suomes­sa. St1 osti ne, joku ben­sis saat­taa olla vielä van­hoil­la kylteillä.

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Mihin tämä väite perus­tuu? Se on tot­ta että kän­nykkä valmiusti­las­sakin on yhtey­dessä mas­toon. Tosin älykän­nykkä on myös vähän väliä datay­htey­dessäkin eli se ei edes juuri ole pelkässä valmiustilassa.

 29. R.Silfverberg:
  ‘snip’
  Oma tapauk­sen­sa oli Vihrei­den puheen­jo­hta­ja joka ajeli ruot­salaisen ex-vai­mon­sa Ruot­si­in rek­lis­teröidyl­lä autol­la ja valit­teli vielä tulleen­sa väärin kohdel­luk­si kun jou­tui mak­samaan vero­ja taannehtivasti.
  ‘snip’

  Oma tapauk­sen­sa oli sekin, kun kak­si Tornion­joen län­sipuolel­la asu­vaa ruot­salais­mi­estä har­ras­ti­vat ns. poikki­nain­tia joen toisel­la puolel­la asu­vien suo­ma­lais­nais­ten kanssa ja verot­ta­ja pani hei­dän auton­sa verolle, oli­vat autot olleet liian mon­ta päivää Suomen puolella.

  Miten jut­tu päät­tyi, ei ole tiedos­sani, mut­ta autovero­tuk­sen kum­mallisuuk­sista olisi syytä päästä eroon.

  Niin, oli­han sel­l­ainenkin jut­tu, kun Tallinnas­sa asu­va suo­ma­lainen toi Virossa rek­isteröi­dyn Porschen­sa Helsinki­in huoltoon — ja verot­ta­ja iski! Var­maankin ihan oikein moi­selle kapitalistille.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Kyl­lä sijain­nin­päiv­i­tys­ten pitäisi lop­pua, kun kän­nyra­dio katkaistaan (nor­maali swich off; silent mode ei tietenkään riitä). Jotkut mallit ovat kaksineu­voisia niin, että lait­teen mui­ta toim­into­ja voi käyt­tää avaa­mat­ta kän­nyra­dio­ta (esim. Viherinssin mainit­se­mas­sa lentokoneti­las­sa). Jois­sain menee radiokin päälle heti kun lait­taa koneeseen vir­rat uud­estaan ja alkaa pela­ta matopeliä.

  Mui­ta seu­ran­tamah­dol­lisuuk­sia tar­joa­vat esim. kän­nykän RFID-tag, Blue­tooth-radio tai kytkey­tymi­nen verkkoon WLAN:illa.

 31. Kate Alho­la:
  ‘snip’
  On myös hyvä kysymys, onko kilo­metripo­h­jainen vero edes oikeu­den­mukainen tai kus­tan­nus­vas­taa­va. Tien­pidon kus­tan­nuk­sista suurin osa on kuitenkin liiken­nesuorit­teesta riippumattomia.
  ‘snip’

  Tien­pidon kus­tan­nuk­sil­la ei ole mitään tekemistä autoilun vero­tuk­sen tai muunkaan vero­tuk­sen kanssa. Autoilua verote­taan noin nelink­er­tais­es­ti tien­pidon kus­tan­nuk­si­in verrattuna.

  1. Autoilua verote­taan nelink­er­tais­es­ti tien­pidon kus­tan­nuk­si­in näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huomioon tei­den alle menevän maan arvoa. Esimerkik­si oma kotikun­tani rahoit­taa pelkkiä uusia tiein­vestoin­te­ja sadal­la miljoon­al­la, minkä lisäk­si tulee tei­den ylläpoito ja euroa. Komekym­men­tämiljoon­aa menee pelkkään lumen pois kul­jet­tamiseen, kos­ka sitä ei voi enää baras­r­toi­da sinne minne piti, kadun­var­sille, kun ne on varart­tu auto­jen säi­lyt­tämiseen. Jotain ker­too tiev­erkon alle jäävän maan arvos­ta se, että nyt kun on suun­nitel­tu kaupunki­in tule­vien moot­torite­di­en muut­tamista kaduik­si Kehä I:n sisäpuol­lel­la, vapau­tu­valle maa-alalle las­ke­taan mah­tu­van 130 000 asukas­ta. Jos ajatel­laan että nuo alueet vuokrat­taisi­in asun­to­tuotan­toon vaa­ti­mat­toma­l­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pelkästään tämä on noin 15 miljoon­aa euroa vuodessa. Sil­loin ei ole vielä las­ket­tu mukaan sitä maa-alaa, joka haaskau­tuu itse tei­hin ja katu­i­hin, ei Kehä I:n ulkop­uolel­la ole­via moot­toriteitä eikä itse kehä I:tä. Päälle tulee katuverkko.
   Myön­nän, että autoilu on yliv­erotet­tua haja-asu­tusalueil­la, jos­sa tiev­erkon alle haaskau­tu­van maan arvo on pienem­pi, mut­ta kaupungeis­sa autoilu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään.

 32. ze:
  ‘snip’
  Yksilön­suo­jaa tässä ei voi mitenkään taa­ta, eikä siihen ole hyvä vas­ta-argu­ment­ti se, että meitä vakoil­laan jo muil­lakin keinoin. 

  Yksilön­suo­jaa ei todel­lakaan voi taata.
  Menee­hän verot­ta­jalle jo nyt sähköis­es­ti kaiken­laista palk­ka- ym. tietoa. Tieto­suo­javal­tu­utet­tukin vaikenee!

 33. Silti kak­si keskeistä asi­aa tässä tökkii. Yksi­ty­isyy­den suo­ja on toinen niistä ja liiken­teen vero­tus yleisem­min on toinen. Jos uno­hde­taan yksi­ty­isyy­den suo­ja ja jär­jestelmän yhteiskun­nalle tuot­ta­mat suuret tur­val­lisu­us­riskit, niin rahan pitää vaikuttaa. 

  Pitkien etäisyyk­sien Suomes­sa ei ole yleen­säkään järkevää verot­taa liiken­net­tä, kos­ka se nos­taa kus­tan­nus­ta­somme kil­pailukyvyt­tömäk­si EU:ssa. Kes­ki-Euroopan tilanne, jos­sa väli­matkat ovat lyhy­itä, on täysi toinen.

  Ollilan vas­taus kän­nyköistä oli muuten hie­man epätarkka.

 34. Tämän­hetki­nen liiken­teessä ole­va autoni on vm ‑94. Hel­posti tielle nos­tet­tavis­sa ole­va GSi-Kadet­ti­ni on vm ‑88. Kar­daa­nia vail­la on Vol­vo ‑87. Uudek­si raken­net­tu punalakkikone on vain kop­paa vail­la. Siinähän suunnittelette.

 35. 7 tuumainen tablet­ti on kau­pas­sa 99 euroa. 

  Vuo­den päästä 49 euroa.

  Väität­tekö nyt ihan tosis­saan, että tuol­lainen vas­taan­otin olisi mon­imutkaisem­pi tai kalli­impi, kuin vaikka­pa nykyi­nen perustablettitietokone?

  Ja vieläpä 10 vuo­den kuluttua…

 36. Miten tuo muka lask­isi ben­san kulutusta?
  Jos vero määrätään ajet­tu­jen kilo­me­trien mukaan eikä kulute­tun polt­toaineen mukaan, niin on ihan sama ajatko pienel­lä autol­la vai isol­la neliv­e­toisel­la Audil­la, joka hörp­pii tuplas­ti bensaa.
  Lisänä tuo yksi­ty­isyy­den suo­jan heikkeneminen.

  Pas­ka juttu!

  1. Samuli:

   Miten tuo muka lask­isi ben­san kulutusta?
   Jos vero määrätään ajet­tu­jen kilo­me­trien mukaan eikä kulute­tun polt­toaineen mukaan, niin on ihan sama ajatko pienel­lä autol­la vai isol­la neliv­e­toisel­la Audil­la, joka hörp­pii tuplas­ti bensaa.
   Lisänä tuo yksi­ty­isyy­den suo­jan heikkeneminen.

   Tuo kilo­metrivero on sil­lä neliv­e­toisel­la Audil­la selvästi korkeampi kuin pienel­lä ener­giapi­hillä autol­la. Lisäk­si se audi taitaa tarvi­ta ben­saa. Kumpikin, audi ja se pieni, kulut­ta­vat vähem­män ben­saa seistessään tallis­sa kuin ollessaan liikenteessä.

 37. Tieto­tur­va on ratkaistu esimerkik­si siten, että mötikkä lähet­tää tiedot eteen­päin niin paljon viivästet­tynä, ettei autoa pysty seuraamaan. 

  Viivästet­ty seu­raami­nen mah­dol­lis­taa käyt­täjän profiloimisen. 

  Iltasanomat 1979: Poli­isi pääsi Koi­jär­ven kuiv­aamista vas­tus­ta­van ekoter­ror­i­s­tiryh­män jäljille seu­raa­mal­la ryh­män jäsen­ten liikku­mista. Tiedusteluretket järvelle ja läheiseen K‑rautaan pal­jas­ti­vat ryh­män aikeet. Poli­isin PRECRIME tiedonlouhin­ta-algo­rit­mi pal­jasti epäi­lyt­tävän ryh­män ja herät­ti poli­isin huomion. Poli­isi keskeyt­ti ryh­män oper­aa­tion ennen kuin ryh­män jäsenet ehtivät kiin­nit­tää itsen­sä laitteisiin.

  Lib­er­aalit demokra­ti­at kehit­tävät avaimet käteen peri­aat­teel­la toimi­van 24/7 valvon­tamekanis­min joka mah­dol­lis­taa ihmis­ten poli­it­tisen ja pro­filoimisen sel­l­aises­sa laa­ju­udessa joi­ta dik­tatu­ureis­sa ei osat­tu unel­moi­da. Täl­lainen kehi­tys muo­dostaa huiman sys­teemiriskin demokra­tialle ja tekee siitä haavoit­tuvan. Kaik­ki hyvin niin kauan kun yhteiskun­ta ei muu­tu liikaa eikä muo­dos­tu uhkaavak­si koet­tua liikehdintää. 

  ps. Saman toimin­nal­lisu­u­den voisi toteut­taa ilman valvon­taa jos jätetään tieto­jen lähetys pois. Mik­sei lait­teessa voi olla pre­paid kort­tia, johon voi lada­ta rahaa kioskeil­ta, huoltoasemil­ta ja automaateista. Lisäk­si voisi päivit­tää kar­tan mak­su­alueista ker­ran vuodessa. Poli­isi voisi tark­istaa että laite on toimin­nas­sa nor­maalin liike­valvon­nan yhtey­dessä. Jos ei lataa rahaa kor­tille tarpeek­si, laite piip­paa ja merkkaa ylös sakkoa aje­tun kilo­metrimäärän mukaan. Tietysti osa ihmi­sistä fuskaisi osan aikaa, mut­ta se on pieni hinta.

 38. Kate Alho­la: Kän­nykän osalta, kän­nykkään voi toki asen­taa hait­tao­hjel­man jol­la se leikkii kuol­lut­ta, eli näyt­telee että vir­rat on pois päältä mut­ta kerää tietoa. Akku ulos tehoaa tähänkin. Tärkeä ero kilo­metriveroon ver­rat­tuna on että kän­nykän koti­in­jät­tämis­es­tä ei rankaista. Vas­taavas­sa tilanteessa oltaisi­in jos kän­nykän mukana ja pääl­läpi­to olisi ran­gais­tuk­sen uhal­la pakollista.

  Ei. Auton koti­in — tai liik­keeseen — jät­tämis­es­täkään ei ran­gaista. Vas­taavas­sa tilanteessa oltaisi­in, jos myös ilman autoa liikku­mi­nen olisi ran­gais­tuk­sen uhal­la kielletty. 

  Esimerkik­si mulle käytän­nössä (ei vält­tämät­tä peri­aat­teessa) ihan sama, ei mul­la edes ole autoa.

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä halu­taan tukea maaseu­tua. Matkamit­tari ei ker­ro, mis­sä autoillaan.

  Täs­mäl­lisem­min san­ot­tuna tässä halu­taan tukea lähin­nä keskus­tan kan­nat­tjien asut­tamia alueita. 

  Min­ul­la asuu ven­hem­mat 20 km:n päässä Turun keskus­tas­ta. Lähin bus­sipysäk­ki on kuitenkin neljän kilo­metrin päässä. Joten auto on pakolli­nen. Suun­nitel­man mukaan he jou­tu­isi­vat mak­samaan korkein­ta veroa; jos ei sit­ten Kyl­lö­nen käy heitä heit­tämässä pysäkille. Ja vaik­ka tämä älyt­tömyys vielä kor­jat­taisi­in, minä jou­tu­isin maks­maan korkein­ta vero, kun kävisin heitä aut­ta­mas­sa, kos­ka olen kaupunki­lainen ja joukkoli­ikenne toimii teo­ri­as­sa vaik­ka ei siis käytännössä.

 40. Uskokaa tai älkää, mut­taa mon­esti jätän kaup­pareis­sulle men­nessäni kän­nykän kotiin. 

  Nyt kun sain vielä pari ton­nia umpip­imeää fyrkkaa tule­naroista bis­nesksistä (joista ei var­masti verot­ta­jalle ker­ro­ta) + käyn lidlis­sä, niin siinä saa isoveli ihme­tel­lä että mitä ihmettä se Sylt­ty oikein puuhaa kun ei käytä muovi­ra­haa, ei kän­nykkäkään liiku, bonusko­rteis­sa ei näy mitään mut­ta silti on jääkaap­pi koko ajan täyn­nä ruokaa!

  Jokusen vuo­den päästä ison vel­jen ei tarvitse päätään vai­va­ta, kos­ka aina­han voi tark­istaa gepsistä.

 41. spot­tu: Ainakin kan­nat­taa ensin odotel­la kym­menisen vuot­ta jot­ta auto­te­ol­lisu­u­den ali­hankki­jat ehtivät har­joitel­la vähin­tään kol­men laite­sukupol­ven kanssa ja seu­ran­ta­jär­jestelmät saadaan markki­noille vapaae­htois­po­h­jal­ta ja yksi­ty­isin voimin vrt. hölkkääjäseu­ran­ta.

  Mik­si liikku­mista pitäisi ylipäätään verottaa? 

  Eikö laa­jas­sa ja har­vaana­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäisi olla pikem­minkin kiin­nos­tunut eri liikku­mis­muo­to­jen ja liikku­misen edis­tämis­es­tä, siis helpot­tamis­es­ta ja nopeut­tamis­es­ta, jot­ta pitkät etäisyy­det eivät olisi meille rasite vaan parhaim­mil­laan etu. Liiken­teen päästö­jen ja muiden hait­to­jen vähen­tämi­nen on tietysti saata­va samalle agendalle. 

  Kehi­tys­tä pitäisi tukea siten, että kansalaiset voisi­vat vapaas­sa maas­sa edelleenkin vali­ta vapaasti liikku­misvä­li­neen­sä sen mukaan, mikä hei­dän yksilöl­lisiä tarpeitaan, mah­dol­lisuuk­si­aan ja miel­tymyk­siään parhait­en vas­taa, oli sit­ten kyseessä potku­lau­ta, fil­lari, mopo, auto, bus­si, raitio­vaunu, bus­si, metro, juna, lai­va tai lentokone. … ja ainakin ilman että “isoveli” meitä aina vain tiukem­min valvoo. Valvon­ta kohdis­tet­takoon hait­toi­hin ja pyrkimyk­set niiden vähen­tämiseen muil­la keinoin. 

  Äkkiäkös joku “Lindén” kek­sii, että asen­ta­mal­la kaikki­in ihmisi­in kehon­sisäis­es­ti vas­taa­vat pakol­liset lähet­timet voidaan tule­vaa km-veroa säätää vielä sen mukaan, mon­tako ihmistä on kunkin ajopelin kyy­dis­sä. … ja samal­la nähtäisi­in kenen kyy­dis­sä tai seuras­sa kukin kul­kee. Se, että tieto lähetet­täisi­in vas­ta viiveel­lä olisi nau­ret­ta­van help­poa kiertää rin­nakkaisel­la reaali­aikaisel­la jär­jestelmäl­lä, jos­ta ei tarvitse suurelle yleisölle ker­toa (vrt. sam­mute­tun puhe­li­men paikannusominaisuus). 

  Minkälaiselle polulle Ollilan ryh­mä on nyt maatamme ja yhteiskun­taamme (maamme päät­täjien väl­i­tyk­sel­lä) joh­dat­tele­mas­sa? Tämä ei vaiku­ta minus­ta sel­l­aiselta tieltä, jolle itse haluaisin …

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Autoilua verote­taan nelink­er­tais­es­ti tien­pidon kus­tan­nuk­si­in näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huomioon tei­den alle menevän maan arvoa.

  Aivan! Kuin­ka rikas kansakun­tamme olisikaan, jos vain pää­sisimme eroon koko tie- ja katu­verkos­ta, joka aiheut­taa vain kus­tan­nuk­sia, hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta ja ryövää parhaat maat ilmaisek­si tähän hukkakäyt­töön. Ah, mikä olisikaan reip­paiden, ympäristöti­etois­t­en kansalais­ten tal­lus­taa läpi raikkaiden kor­pisa­lo­jen ter­va­tu­in jalka­po­hjin pitkin havu­jen peit­tämiä polku­ja arki­askare­itaan hoitamassa.

 43. Täy­tyy ihmtel­lä, mik­si yksi­tyisko­htainen matka­da­ta pitäsi lähet­tää jollekin keskustietokoneelle ???

  Sehän merk­it­see val­tavaa tiedon­si­ir­toa ja tulee kalli­ik­si vaik­ka siir­ret­tävä data on yksinker­taista aika-ja kor­rdi­naat­timuo­toa , mut­ta sitä syn­tyy kuitenkin paljon.

  Yksinker­taisem­paa olisi käsitel­lä data jo autossa laskurilukemik­si, jot­ka ilmoit­ta­vat kul­lakin veroalueel­la aje­tut kilometrit?

  Tiedon­si­ir­tomäärä olisi mur­to-osa edellisestä.

  Kilo­metrit voidaan lukea muu­ta­man ker­ran viikos­sa, joten sekin vähen­tää datan siir­toa a vähen­tää tal­len­nusti­lan tarvetta.

  Täl­löin autoil­i­ja voi päät­tää mitän hän tekee datalle, tark­istaako vero­laskun ja tuhoaa sit­ten tai tuhoaa jatkuvasti

  Jos halu­taa siirtää reitit jon­nekin niin on syytä epäil­lä muu­ta käyt­tö­tarkoi­tus­ta ja nuo kyt­täyk­sen pelkääjät ovat oikeassa.

  Valitet­tavasti näin on käymässä

 44. Catili­na:
  Tämän­hetki­nen liiken­teessä ole­va autoni on vm ‑94. Hel­posti tielle nos­tet­tavis­sa ole­va GSi-Kadet­ti­ni on vm ‑88. Kar­daa­nia vail­la on Vol­vo ‑87. Uudek­si raken­net­tu punalakkikone on vain kop­paa vail­la. Siinähän suunnittelette.

  Jos mak­sat noista esim 5000 euroa käyt­tö­mak­sua niin voi olla , että mieli tekee pistää vehkeet paalaimeen

 45. juminy: Ei. Auton koti­in – tai liik­keeseen – jät­tämis­es­täkään ei ran­gaista. Vas­taavas­sa tilanteessa oltaisi­in, jos myös ilman autoa liikku­mi­nen olisi ran­gais­tuk­sen uhal­la kielletty. 

  Puhe­lin on viestin­tävä­line ja sen käytön sivu­vaiku­tus on paikkatiedon siir­tymi­nen oper­aat­to­rille. Tätäkin tietoa olisi hyvä rajoit­taa teknis­es­ti, siten että sitä voi käyt­tää vain halu­tun palvelun toteuttamiseen. 

  Ei ole mitään syytä, mik­si auton pitäisi olla viestin­tävä­line viranomaisille.

 46. Osmo Soin­in­vaara: Autoilua verote­taan nelink­er­tais­es­ti tien­pidon kus­tan­nuk­si­in näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huomioon tei­den alle menevän maan arvoa. Esimerkik­si oma kotikun­tani rahoit­taa pelkkiä uusia tiein­vestoin­te­ja sadal­la miljoon­al­la, minkä lisäk­si tulee tei­den ylläpoito ja euroa. Komekym­men­tämiljoon­aa menee pelkkään lumen pois kul­jet­tamiseen, kos­ka sitä ei voi enää baras­r­toi­da sinne minne piti, kadun­var­sille, kun ne on varart­tu auto­jen säi­lyt­tämiseen. Jotain ker­too tiev­erkon alle jäävän maan arvos­ta se, että nyt kun on suun­nitel­tu kaupunki­in tule­vien moot­torite­di­en muut­tamista kaduik­si Kehä I:n sisäpuol­lel­la, vapau­tu­valle maa-alalle las­ke­taan mah­tu­van 130 000 asukas­ta. Jos ajatel­laan että nuo alueet vuokrat­taisi­in asun­to­tuotan­toon vaa­ti­mat­toma­l­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pelkästään tämä on noin 15 miljoon­aa euroa vuodessa. Sil­loin ei ole vielä las­ket­tu mukaan sitä maa-alaa, joka haaskau­tuu itse tei­hin ja katu­i­hin, ei Kehä I:n ulkop­uolel­la ole­via moot­toriteitä eikä itse kehä I:tä. Päälle tulee katuverkko.Myönnän, että autoilu on yliv­erotet­tua haja-asu­tusalueil­la, jos­sa tiev­erkon alle haaskau­tu­van maan arvo on pienem­pi, mut­ta kaupungeis­sa autoilu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään.

  Tämä on vaar­al­lista puhet­ta. Nyt Kepu kek­sii, että tuol­la perus­teel­la kaupunki­laisia voidaan verot­taa paaaljon enem­män. Rahat luon­nol­lis­es­ti menevät valtiolle.

  Vakavam­min: Se, että autoilua verote­taan sum­mana paljon enem­män kuin mitä tien­pito yhteen­sä mak­saa val­ti­olle ei merk­itse sitä että niil­lä ei voisi olla tekemistä tois­t­en­sa kanssa. On selvää, että maaseudun tien­pito on hyvin kallista käyt­töön, ts. kerät­ty­i­hin veroi­hin ver­rat­tuna. Jonkun Kehä I:n liiken­nevir­ta on aika val­ta­va ver­rat­tuna takahik­iän maantiehen. Kehä I:n ylläpi­to ei tietenkään ole kalli­im­paa likikään samas­sa suh­teessa. Joku voisi hel­posti laskea mikä olisi tien­pidos­ta aiheutu­va kilo­metrikus­tan­nus oikein jyvitet­tynä Helsin­gin-seudul­la ja maaseudulla.

 47. “Myös esimerkik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­tymässä kilometriveroon.”

  Just, ja niin­hän siel­lä ollaan luop­umas­sa ydinvoimastakin.

 48. Kalle:
  ‘snip’
  Pitkien etäisyyk­sien Suomes­sa ei ole yleen­säkään järkevää verot­taa liiken­net­tä, kos­ka se nos­taa kus­tan­nus­ta­somme kil­pailukyvyt­tömäk­si EU:ssa. Kes­ki-Euroopan tilanne, jos­sa väli­matkat ovat lyhy­itä, on täysi toinen.
  ‘snip’

  Suomes­sa on paljon aluei­ta, jois­sa väli­matkat ovat lyhy­itä, itse asi­as­sa niitä on ääret­tömän paljon.

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä Ollilan pitäisi saa­da kenkää Shellistä, kun hän on muut­ta­mas­sa kiin­teistä auton omis­tamiseen kohdis­tu­via vero­ja käyt­töön perus­tu­vi­in veroi­hin. Ennuste on, että tämä vähen­tää bensankulutusta.
  8

  Mut­ta, jos polt­toain­evero kor­vat­taisi­in km-verol­la, olisi autoil­i­jan kannal­ta vähem­män merk­i­tyk­sel­listä se, kuin­ka paljon auto kulut­taa, kos­ka nyky­isin polt­toaineen hin­nas­ta läh­es 2/3 osaa on veroja.

  Ja jos omis­tamiseen kohdis­tu­va vero pois­tuu, niin siitä säästyvil­lä rahoil­la autoil­i­ja voi hyvinkin rahoit­taa nyky­isil­lä kokon­aisku­luil­la hie­man isom­man ja enem­män kulut­ta­van auton kokon­aisku­lut, jol­loin polt­toaineen vuosiku­lu­tus saat­taisi jopa nousta.

  1. Ollila ei esitä polt­toain­everon kor­vaamis­takm-verol­la vaan autoveron (mak­se­taan ostet­taes­sa) ja ajoneu­voveron (mak­se­taan ker­ran vuodessa) korvaamista.

 50. Osmo Soin­in­vaara:
  ‘snip’
  Myön­nän, että autoilu on yliv­erotet­tua haja-asu­tusalueil­la, jos­sa tiev­erkon alle haaskau­tu­van maan arvo on pienem­pi, mut­ta kaupungeis­sa autoilu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään. 

  Myön­näpä myös se, että tuo kus­tan­nus ei aiheudu val­ti­olle, joka innokkaasti verottaa.

 51. Osmo Soin­in­vaara:
  Autoilua verote­taan nelink­er­tais­es­ti tien­pidon kus­tan­nuk­si­in näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huomioon tei­den alle menevän maan arvoa. Esimerkik­si oma kotikun­tani rahoit­taa pelkkiä uusia tiein­vestoin­te­ja sadal­la miljoon­al­la, minkä lisäk­si tulee tei­den ylläpoito ja euroa.
  […]
  Myön­nän, että autoilu on yliv­erotet­tua haja-asu­tusalueil­la, jos­sa tiev­erkon alle haaskau­tu­van maan arvo on pienem­pi, mut­ta kaupungeis­sa autoilu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään. 

  Niin, kos­ka yksi­ty­isautoil­i­jathan ovat ain­oi­ta, joi­ta varten kaik­ki liiken­nein­vestoin­nit on tehty, eikä esim. rahti- ja henkilöli­iken­net­tä. Yhtä hyvin voisi tode­ta, että joukkoli­ikenne ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läh­eskään, vaan sekin on rajusti sub­ven­toitua touhua. Tai sit­ten täl­lais­ten asioiden voidaan myön­tää (jopa kaltaiseni pseu­do-lib­er­taarin mielestä) ole­van sel­l­aisia yhteiskun­nan ydin­toim­into­ja, joi­ta ei kuu­lukaan rahoit­taa puh­taasti kohden­netusti käyttäjiltään.

  Eikä varsinkaan nykyiseen ryöstötyyliin.

 52. Sakke: Mik­si liikku­mista pitäisi ylipäätään verottaa? 

  Jol­lain liikku­mi­nen pitää rahoit­taa, ja kaupunkien tila­niukku­us saa­da jaet­tua, ja jälkim­mäiseen jonot­ta­mi­nen on huono ja kallis strate­gia. Idea GPS-poh­jaises­sa vero­tuk­ses­sa on ihan hyvä eli ratkaista nämä kak­si ongel­maa ker­ral­la kus­tan­nus­vas­taavasti, se vaikut­taa vaan tuhot­toman kalli­il­ta hyö­ty­i­hin näh­den. Tämä ehkä muut­tuu kun jär­jestelmät saadaan kehitet­tyä ja ajet­tua sisään. Tai sit­ten lop­putule­ma on jät­tiläis­mäi­nen toimit­ta­jaloukku jos osta­jat ja speksaa­jat eivät osaa sel­l­aista varoa.

 53. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Tuo­ta väitet­tä on hie­man vaikea niel­lä. Sen tiedän, että jos kän­nykkä on vir­rat­tomana, niin oper­aat­tori voi jäljit­tää, mihin tuki­ase­maan se on viimek­si vir­ral­lise­na ollut yhtey­dessä. Mut­ta, jos se on oikeasti pois päältä, niin tuskin sil­lä on mitään tarpei­ta päivit­tää sijain­ti­aan. Ja viimeistään akun pois­tamisen luulisi pois­ta­van kän­nykältä eväät tehdä yhtään mitään.

 54. Tarkoit­taa, että tele­op­er­aat­to­rien ansain­ta­logi­ik­ka sovel­letaan autol­la liikku­miseen. Mukaan lukien roaming.

 55. Osmo Soin­in­vaara: Tuo kilo­metrivero on sil­lä neliv­e­toisel­la Audil­la selvästi korkeampi kuin pienel­lä ener­giapi­hillä autolla. 

  Tuon lain­auk­sen perus­teel­la tarkoi­tus on kai verot­taa kilo­me­trien lisäk­si samal­la myös suur­ta polt­toaineen kulu­tus­ta (tai vai­h­toe­htois­es­ti luksusta).

  Käyköhän niin, että avokai­vok­ses­ta malmia ylös rah­taa­va kuor­ma-auto pääsee hyvin vähillä veroil­la (ajaa hitaasti tiukkaa spi­raalia ylös kai­vok­ses­ta), ja Poh­jan­maan tasamaal­la pikku­tavaroi­ta kul­jet­ta­va kuor­ma-auto mak­saa paljon veroa? Vai oliko tarkoi­tus vapaut­taa yksi­ty­isalueel­la kulke­vat autot kokon­aan veroista?

  Miten verote­taan hybridi­au­toa, joka kul­kee osan ajas­ta sähköl­lä ja osan fos­si­il­isil­la? Kum­man polt­toaineen mukaan? Vai pitääkö rapor­toi­da myös eri polt­toainei­den käytöstä?

  Entä jos tekee sähkön­sä itse auringos­ta, tai dieselin­sä ryp­sistä? Meneekö pien­im­män mah­dol­lisen tak­san mukaan? Pitääkö tuol­ta autol­ta kieltää kau­pan dieselin ja kau­pan sähkön käyttö?

  Säästynkö kilo­metriveroil­ta ja fos­si­ilis­tenkin verol­ta jos aje­len rek­isteröimät­tömäl­lä työkoneel­la (tai pel­toau­tol­la) pel­lol­la ja met­sis­sä? Lop­puuko fos­si­ilis­ten polt­toainei­den suo­ra vero­tus kokon­aan, jos kilo­metriveron olete­taan hoita­van samaa asi­aa (vai per­itäänkö vero tuplasti)?

  Onko kalli­il­la ja hal­val­la autol­la sama kilo­metrivero, jos ne kulut­ta­vat saman ver­ran polt­toainet­ta? Jos ei, halu­taanko ihmisiä kan­nus­taa aja­maan moot­toriteil­lä halvoil­la autoil­la? Jos kyl­lä, jääkö luk­suk­sen verot­ta­mi­nen his­to­ri­aan, vai tuleeko tähän per­in­teinen autovero päälle?

  Ollilan malli näyt­tää edelleen turhan mon­imutkaiselta ja epä­tarkalta. Vero­tuk­ses­ta saataisi­in reilumpi, yksinker­taisem­pi ja parem­min tavoit­teisi­in ohjaa­va, jos fos­si­ileista perit­täisi­in yksinker­tais­es­ti fos­si­iliv­eroa ja ruuh­ka-alueil­la mak­set­taisi­in ruuhkamaksuja.

  Ruuhka­mak­sut saat­ta­vat men­nä reilustikin, jos ruuh­ka-alueel­la kaikkien auto­jen kilo­metriveroon tulee sama lisäys kaikille (tai auton pitu­u­den mukaan). Mut­ta muil­ta osin verotet­tavien ja rajoitet­tavien arvo­jen joht­a­mi­nen aje­tu­ista kilo­me­treistä, auton mallista ym. on han­kalaa ja epä­tarkkaa. Menee siis vähän arpa­pe­lik­si ketä verote­taan ja ketä ei.

  Ehkä olisi selvem­pää verot­taa isoa Audi­akin vain kilo­me­treistä perus­tak­sal­la, ja kerätä luk­susverot ja fos­si­iliv­erot muil­la konsteilla.

  Jos kilo­metriveron määräävä yhtälö on jo ker­rot­tu, löpisin tässä kai pitkälti turhaan. Jos ei ole vielä sovit­tu, olisi hyvä miet­tiä saako tuos­ta yhtälöstä jotenkin reilun. Tai sit­ten vain verote­taan sitä, mitä sat­u­tan verot­ta­maan, kiin­nit­tämät­tä liikaa huomio­ta siihen, mikä on reilua, ja miten liiken­teen kehi­tys­tä halu­taan ohjata.

  Mikähän tuos­sa satel­li­it­ti­lasku­tusjär­jestelmässä poli­itikko­ja kiehtoo? Ehkä uuden tekni­ikan hienous. Ehkä se, että sil­lä saadaan poli­itkot ja media työl­lis­tet­tyä vuosik­si. Ehkä se, että sil­lä voi ohja­ta keskustelun fos­si­ilis­ten verot­tamis­es­ta jon­nekin sivu­raiteille. Ehkä isoveli-intoakin on. 🙂

  1. Kuor­ma-autot eivät mak­saisi kilo­metriveroa, ei9vät kai­vok­ses­sa eivätkä Poh­jan­maan tasamaalla.

 56. Hart­sa: Mut­ta, jos polt­toain­evero kor­vat­taisi­in km-verol­la, olisi autoil­i­jan kannal­ta vähem­män merk­i­tyk­sel­listä se, kuin­ka paljon auto kulut­taa, kos­ka nyky­isin polt­toaineen hin­nas­ta läh­es 2/3 osaa on veroja.

  Ja jos omis­tamiseen kohdis­tu­va vero pois­tuu, niin siitä säästyvil­lä rahoil­la autoil­i­ja voi hyvinkin rahoit­taa nyky­isil­lä kokon­aisku­luil­la hie­man isom­man ja enem­män kulut­ta­van auton kokon­aisku­lut, jol­loin polt­toaineen vuosiku­lu­tus saat­taisi jopa nousta.

  Uno­hde­taan tuo ensim­mäi­nen kap­pale. Jostain syys­tä olin koko ajan siinä uskos­sa, että polt­toain­everokin olisi kor­vau­tu­mas­sa km-verolla.

 57. GPS nav­igoin­ti näyt­tää auton paikan ja ajonopeuden. 

  Eli jär­jestelmä pystyy osoit­ta­maan mis­sä auto kul­kee, mihin suun­taan se kul­kee, mitä vauh­tia se kul­kee, vai onko auto pysäköitynä.

  Sys­tee­mi pystyy kul­je­tun matkan verot­tamisen lisäk­si myös sakottamaan:

  - ylinopeudet
  — kiel­let­tyyn ajo­su­un­taan ajamiset
  — pysäköintirikkomukset
  — jne.

  Satel­li­it­ti­valvon­nan pitäisi koskea yhden­ver­tais­es­ti kaikkia tieli­iken­nelain piiris­sä ole­via kulkuneuvoja.

 58. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta. 

  No voi hyvää päivää, ei voi olla tot­ta tämä ymmär­ryk­sen taso. Kan­nat­taisiko ottaa itse asioista selvää. Googlaa, jos et muu­ta keksi.

  “saman­laisia han­kkei­ta on vireil­lä melkein kaikissa mais­sa. Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­metriveroon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kaikille, myös ja etenkin ulko­maalaisille autoille. Tämän siir­tymä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­lisim­man pikaises­ti kilo­metripo­h­jaiseen malliin.
  Myös esimerkik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­tymässä kilometriveroon.”

  Onko nyt ihan fak­taa? Ollilako kertoi?

  1. Molem­mat tiedot ovat Ollilal­ta. Sekä Sak­san verokaavailu­ja että sul­je­tun kän­nykän jäljittäminen.

 59. Osmo Soin­in­vaara: eikä ote­ta huomioon tei­den alle menevän maan arvoa.
  Jos ajatel­laan että nuo alueet vuokrat­taisi­in asun­to­tuotan­toon vaa­ti­mat­toma­l­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pelkästään tämä on noin 15 miljoon­aa euroa vuodessa. 

  Tääl­lä kyl­lä tavoitel­laan jotain idioot­ti­maisen saivartelun maailmanennätystä.

  Kai nyt kaupungis­sa pitää katu­ja olla? Ihan liikku­miseen. Vaik­ka auto­ja ei olisi ollenkaan. Käve­lyyn ja pyöräi­lyyn. Ja raitio­vaunuille. Ei talo­ja voi rak­en­taa kiin­ni toisi­in­sa. Pitää olla ikkunat.

  1. Se, että joku asia on tarpeelli­nen ei tarkoi­ta, että sen pitäisi olla ilmainen. Sähkökin on tarpeel­lista, mut­ta silti siitä pitää maksaa.

 60. Sakke: Mik­si liikku­mista pitäisi ylipäätään verottaa? 

  Eikö laa­jas­sa ja har­vaana­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäisi olla pikem­minkin kiin­nos­tunut eri liikku­mis­muo­to­jen ja liikku­misen edis­tämis­es­tä, siis helpot­tamis­es­ta ja nopeut­tamis­es­ta, jot­ta pitkät etäisyy­det eivät olisi meille rasite vaan parhaim­mil­laan etu. Liiken­teen päästö­jen ja muiden hait­to­jen vähen­tämi­nen on tietysti saata­va samalle agendalle. 

  Kehi­tys­tä pitäisi tukea siten, että kansalaiset voisi­vat vapaas­sa maas­sa edelleenkin vali­ta vapaasti liikku­misvä­li­neen­sä sen mukaan, mikä hei­dän yksilöl­lisiä tarpeitaan, mah­dol­lisuuk­si­aan ja miel­tymyk­siään parhait­en vas­taa, oli sit­ten kyseessä potku­lau­ta, fil­lari, mopo, auto, bus­si, raitio­vaunu, bus­si, metro, juna, lai­va tai lentokone. … ja ainakin ilman että “isoveli” meitä aina vain tiukem­min valvoo. Valvon­ta kohdis­tet­takoon hait­toi­hin ja pyrkimyk­set niiden vähen­tämiseen muil­la keinoin. 

  Tot­ta kai kansalainen saa liikkua miely­tymys­ten­sä mukaan val­it­se­mal­laan väli­neel­lä, kun­han (alati tarken­tu­val­la) tieteel­lisel­lä tukimuk­sel­la selvitetään kunkin liikku­mis­ta­van ulkoishai­tat ja hyödyt ja laskute­taan liikku­jaa parhaan mah­dol­lisen ana­lyysin pohjalta.

 61. “Vuodes­ta 2015 pakol­lise­na varus­teena autois­sa on tur­valaite, joka onnet­to­muu­den sattues­sa ottaa yhteyt­tä hätäkeskuk­seen ja ker­too, mis­tä auton­raadon matkus­ta­ji­neen löytää. Tästä on vähän vielä riitaa auton­va­lmis­ta­jien kanssa, mut­ta mitä ilmeisim­min tuo­hon lait­teeseen saa tämän kilo­metri­lasku­tus omi­naisu­u­den käytän­nössä ilmaiseksi.”

  Nyt sat­tuupi ole­maan sil­lä taval­la, että Euroopan par­la­ment­ti hyväksyi kyseisen eCall-värkin pakol­lisek­si varus­teek­si sil­lä nimeno­maisel­la edel­ly­tyk­sel­lä, että sitä ei käytetä mil­lään tavoin autoil­i­joiden liikku­misen seu­ran­taan. Aikooko Suo­mi kävel­lä tuol­lais­ten Euroopan par­la­mentin aset­tamien reunae­hto­jen yli vero­tuk­sen toteuttamiseksi?

  Olisi jotenkin toivonut, että vihreis­sä olisi kiin­nitet­ty enem­män huomio­ta koko esi­tyk­sen yksi­ty­isyy­den­suo­jaon­gelmi­in. Sen sijaan niitä yritetään selitel­lä muka­mas olemat­tomik­si mitä kum­mallisim­mil­la argumenteilla. 

  Näyt­tääkin siltä, että Mil­gram-koe (http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment) toimii main­iosti myös vihreil­lä: kun yksi­ty­isautoil­i­joiden asia ei ole välit­tömästi lähel­lä vihrei­den sydän­tä, niin eipä paljon purista antaa autoil­i­joille vähän sähköä kun siihen tar­joutuu tilaisu­us. Enem­mäkin sähköä pas­saa main­iosti, jos vähän sähköä ei tuo­ta toiv­ot­tua tulosta. Tarvit­taes­sa sähköä voidaan antaa siinä määrin paljon, että toiv­ot­tu­ja tulok­sia alkeaa var­masti näkyä.

  Toiv­ot­tavasti jokainen autoil­i­ja muis­taa, että GPS-vero on nimeno­maan vihreille tärkeä hanke.

 62. “Eikö laa­jas­sa ja har­vaana­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäisi olla pikem­minkin kiin­nos­tunut eri liikku­mis­muo­to­jen ja liikku­misen edis­tämis­es­tä, siis helpot­tamis­es­ta ja nopeut­tamis­es­ta, jot­ta pitkät etäisyy­det eivät olisi meille rasite vaan parhaim­mil­laan etu.”

  Suo­ma­lai­sista 94 % asuu kun­takeskuk­sen välit­tömässä läheisyydessä.

 63. Eikö suun­nilleen samaan lop­putu­lok­seen pää­sisi sil­lä, että vero­tus tehdään kat­sas­tuk­ses­sa ylläpi­det­ty­jen kilo­metrilukemien mukaan. Autoil­la on nyt jo vaku­u­tuk­sia varten kotipaikka.

  Ei mak­saisi paljoa tuol­lainen toteutus.

 64. Ehdo­tuk­sia. Voisiko se olla näinkin yksinker­taista. Auto käyn­nis­tetään ja gep­si tal­len­taa sijain­nin ja mit­tarin kilo­metriluke­man ja sen jäl­keen sulkeu­tuu. Samal­la tal­len­tuu tieto mil­lä mak­su­vyöhyk­keel­lä ajoneu­vo on. Ajon jäl­keen gep­si käyn­nistyy ja sama tois­tuu. Mikäli mak­su­vyöhyk­keen raja ylitetään gep­si herää ja tallentaa.
  Ajon aikainen seu­ran­ta jää min­imi­in. Vuosit­taises­sa autokat­sas­tuk­ses­sa kilo­metriluke­mat jo nyt tal­len­netaan. Kon­trol­li on jo olemassa.

 65. Yksi huomio vielä tästä satelliittipaikannuskilometriverosta:

  On ken­ties kuviteltavis­sa, että täl­lainen jär­jestelmä vaa­dit­taisi­in kaik­il­ta uusil­ta autoil­ta (alka­en 10 vuo­den päästä tms.). Ei ole mitenkään kuviteltavis­sa, että täl­lainen jär­jestelmä vaa­dit­taisi­in kaik­il­ta autoil­ta. Eli pitää luo­da rin­nakkainen vero, jos­sa mak­se­taan (mah­dol­lis­es­ti hiilid­iok­sidipäästö­jen mukaan por­raste­tusti) jonkin­laista kiin­teää vuosit­taista sum­maa, samaan tapaan kuin nykyään.

  Siir­tymäaikana, joka tulee ole­maan pitkä, näi­den van­ho­jen auto­jen kohdal­ta puut­tuu ruuhka­mak­su­jen ohjaus­vaiku­tus. Kameroi­hin ja rek­isterik­ilpi­en luen­taan perus­tu­va jär­jestelmä vaikut­taisi suo­raan kaikki­in autoi­hin, ei vain uusimpiin.

  Ei ole real­is­tista, että tämä mus­ta laatikko vaa­dit­taisi­in asen­net­tavak­si jälkikä­teen koko ajoneu­vokan­taan. Edes tur­vavöitä ei vaa­di­ta kaik­il­ta autoilta.

 66. Gre­jus: Tääl­lä kyl­lä tavoitel­laan jotain idioot­ti­maisen saivartelun maailmanennätystä.

  Kai nyt kaupungis­sa pitää katu­ja olla? Ihan liikku­miseen. Vaik­ka auto­ja ei olisi ollenkaan. Käve­lyyn ja pyöräi­lyyn. Ja raitio­vaunuille. Ei talo­ja voi rak­en­taa kiin­ni toisi­in­sa. Pitää olla ikkunat.

  Uudessa yleiskaavae­hdo­tuk­ses­sa on pää­point­ti Helsin­gin nyky­is­ten sisään­tuloväylien rak­en­t­a­mi­nen siten, että tien pääl­lä ole­va alue ote­taan asun­tokäyt­töön. Tätä kut­su­taan ehkä harhaan­jo­htavasti bule­vardis­oin­niksi mut­ta kun tarkastelee raportin 

  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ksv_2013-10–22_Kslk_28_El/BC0C5BA0-CD87-4442–9947-5140F580E9FA/Liite.pdf

  havain­nol­lis­tavia kuvia näkee, että tun­neloin­nista on kysymys. Kat­so Turun­väylä s. 21, Lah­den­väylä s. 32 yläku­va, Itäväylä s. 34 ja 35 sekä Län­siväylä s. 36.

  Tarkoituk­se­na on siis aloit­taa kaupunki­rakenne noin Kehä ykkösen tienoil­ta ja muut­taa liiken­nealuei­ta asun­toalueik­si. Itse olen epä­var­ma mah­taako liiken­teen vähen­tämis­tavoite onnis­tua. Kun kat­se­len ystäviäni, jot­ka ovat siir­tyneet hybridi­au­toon ja häm­mästelevät niiden olema­ton­ta polt­toainekus­tan­nus­ta, voi käy­dä niin, että sähköau­toilu kokee ennen­näkemät­tömän rene­sanssin, johon joukkoli­ikenne ei pysty vas­taa­maan kankeuten­sa takia.

  Luulen, että ajoneu­vo­jen GPS-tarkkailun juoni perus­tuu juuri pelkoon, että kaik­ki autoil­i­jat siir­tyvät mas­si­ivis­es­ti sähköau­toil­i­joik­si seu­raa­van 10 vuo­den kuluessa. 

  Tosin remont­tireiskat siir­tyvät paket­ti­au­toista kevytkuor­ma-autoi­hin, kos­ka taas lain­säätäjä kuvit­telee, että voi jät­tää por­saan­reiän ilman vaiku­tuk­sia, mikä on todis­tet­tu tuhan­sia ker­to­ja vääräk­si. Muis­telka­a­pa piilo­far­maribu­umia joskus yli 40 vuot­ta sitten!

 67. On aivan sama mil­lä mekanis­mil­la mak­sut ja verot kerätään siinä mielessä, että autoil­i­joil­ta kerä­tyt mak­sut nou­se­vat tule­van uud­is­tuk­sen seu­rauk­se­na. Ja ne jatka­vat nousuaan maail­man tappiin.

  Vale­hdel­laan , että uud­is­tuk­sen ansios­ta mak­suko­ro­tuk­set kohdis­tu­vat parem­min ajet­tui­hin kilo­me­trei­hin. Niin onkin, mut­ta yhdel­läkään autoil­i­jal­la mak­sut eivät laske, eivät pysy entisel­lään, vaan nou­se­vat edelleen.

  Ja ker­tauk­se­na, lisäk­ilo­me­treistä kerätään ylimääräistä rahaa verot­ta­jalle saas­tut­tamiseen vedoten . Tärkeää on myös se , että Shellin ja muiden öljy-yhtiöi­den kate­tuot­to para­nee. Mik­si Ollila muuten olisi työryh­män johdossa ?

  Aikanaan myös EU vaatii, että Suomen tar­if­fit tulee olla yht­eneväisiä lyhyi­den etäisyyk­sien Kes­ki- ja Etelä- Euroopan vas­taavi­in. Ja taas Suo­mi häviää ja menet­tää kilpailukykyään.

  Sääde­tään Suomen autoilulle maan­tei­den rikkkivero.

  1. Miten voit kir­joit­taa tuol­laista soopaa? Yhdel­läkään autoil­i­jal­la mak­sut eivät laske? Oletko lukenut koko raport­tia? Mak­sut laske­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­metriä autoa kohden ja näitä taitaa olla enemmistö.

 68. Voi että, ei mul­la ymmär­rys riitä, mik­si poli­itikot edes hark­it­se­vat täl­laista kallista, mon­imutkaista, päiv­i­tys­tä vaa­ti­vaa jär­jestelmää. Onko se sik­si, kos­ka Ollila sanoo? Onko maalaisjär­ki kadon­nut tästä maas­ta täysin?

  Ja mik­si tätä kom­men­toi­vat poli­itikot, joil­la ei ole mitään käryä, mitä täl­laiset jär­jestelmät tarkoit­ta­vat ja mitä ne tule­vat vaa­ti­maan pelkästään esim. ylläpi­dol­lis­es­ti. Puhutaan vain parin kympin laatikoista, voi hyvää päivää!

 69. JÄRVIKYLÄNJUIPPI:
  Ehdo­tuk­sia. Voisiko se olla näinkin yksinker­taista. Auto käyn­nis­tetään ja gep­si tal­len­taa sijain­nin ja mit­tarin kilo­metriluke­man ja sen jäl­keen sulkeu­tuu. Samal­la tal­len­tuu tieto mil­lä mak­su­vyöhyk­keel­lä ajoneu­vo on. Ajon jäl­keen gep­si käyn­nistyy ja sama tois­tuu. Mikäli mak­su­vyöhyk­keen raja ylitetään gep­si herää ja tallentaa.
  ‘snip’

  Muuten hyvä ehdo­tus, mut­ta mis­tä GPS tietää, että mak­su­vyöhyk­keen raja ylitetään, jos se ei ole päällä?

  1. Jos on lähdet­ty kilo­metrin päästä kalli­im­man vyöhyk­keen rajal­ta, ajet­tu sata kilo­metriä ja palat­tu takaisin koti­in, ei voi mitenkään tietää, mis­sä on ajet­tu. Jos taas jokainen pysähdys rek­isteröidään, en ymmär­rä mitä tieto­suo­jahyö­tyjä saadaan siitä, että salatuk­si tulee vain se, ajoitko Hämeen­ti­etä vai Sörnäis­ten rantati­etä pitkin.

 70. Mikko Lep­pä­nen:
  Eikö suun­nilleen samaan lop­putu­lok­seen pää­sisi sil­lä, että vero­tus tehdään kat­sas­tuk­ses­sa ylläpi­det­ty­jen kilo­metrilukemien mukaan. Autoil­la on nyt jovaku­u­tuk­sia varten kotipaikka.

  Ei mak­saisi paljoa tuol­lainen toteutus. 

  Mitä tehdään kat­sas­ta­mat­tomille autoille?
  Liiken­teessä liikkuu varsin paljon kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, joista tietysti on käyt­tö­mak­sukin mak­samat­ta. Jostakin syys­tä tästä vaietaan.

 71. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös sul­jet­tu kän­nykkä pyrkii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Ollila on dirik­ka ja ei ole oikein kar­tal­la tekni­ikas­ta. Jos oikeasti lai­tat pow­er-off nap­pia niin se puhe­lin ei todel­lakaan pyri ole­maan ‘kar­tal­la’. Mul­la ja Ollilal­la on se ero että minä olen suun­nitel­lut noi­ta lait­tei­ta aivan sinne asti mis­sä dig­i­taal­isu­us päät­tyy ja sik­si en Ollilan ana­lyysille mitään arvoa anna.

 72. Ja mik­si tätä kom­men­toi­vat poli­itikot, joil­la ei ole mitään käryä, mitä täl­laiset jär­jestelmät tarkoit­ta­vat ja mitä ne tule­vat vaa­ti­maan pelkästään esim. ylläpi­dol­lis­es­ti. Puhutaan vain parin kympin laatikoista, voi hyvää päivää!

  Jos se ei ole vakio­varuste niin asen­nus mak­saa vähin­tään 100€.

  Ei täm­möisiä kalli­i­ita Stasi sys­teeme­jä tänne. Polt­toaineen vero­tus riit­tää. Tai kali­broidun matkamit­tarin mukainen, jos sähköau­to­jen vaiku­tus­ta pelätään.

 73. Voi tätä kansal­lis­mielisen auk­tori­teet­tiuskon määrää! Soin­in­vaara kirjoittaa:

  ”Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­metriveroon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kaikille, myös ja etenkin ulko­maalaisille autoille. Tämän siir­tymä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­lisim­man pikaises­ti kilo­metripo­h­jaiseen malliin.”

  Näin on, kun Jor­ma Ollila on näin käynyt ker­tomas­sa. Angela Merkel tai Sig­mar Gabriel eivät voi Ollilan päätök­ses­tä valit­taa edes Perustuslakituomioistuimeen.

  Omas­sa rapor­tis­saan työryh­mä kirjoittaa: 

  ”Muu­tok­sel­la olisi vaiku­tuk­sia myös käytet­ty­jen auto­jen verot­tomak­si muo­dos­tu­vaan tuon­ti­in samoin kuin koti­mais­ten käytet­ty­jen auto­jen arvoihin ja markki­noi­hin. Työryh­mä ei ole kuitenkaan arvioin­ut näitä vaiku­tuk­sia. (19)

  Tämä ei ole kuitenkaan käytän­nössä mah­dol­lista, sil­lä jos kilo­metrivero koskisi vain
  muu­tok­sen voimaan­tu­lon jäl­keen käyt­töönotet­tavia uusia auto­ja, se voisi mahdollisesti
  kan­nus­taa pitämään käytössä koti­maista käytet­tyä autokan­taa, mikä olisi vastoin
  kilo­metriverolle asetet­tu­ja liikenne- ja ympäristöpoli­it­tisia, samoin kuin
  val­tion­taloudel­lisia tavoit­tei­ta. Lisäk­si ennen veron käyt­töönot­toa valmis­te­tut ja
  käytet­tynä tuo­ta­vat ajoneu­vot jäi­sivät kaiken vero-ohjauk­sen ulkop­uolelle, sil­lä niihin ei
  voisi EU-oikeu­den takia kohdis­taa kumpaakaan veroa. Tämä saat­taisi johtaa
  tämänikäis­ten käytet­ty­jen ajoneu­vo­jen tuon­nin lisään­tymiseen.” (19)

  Oikeu­den­mukaista ja älykästä liiken­net­tä. Työryh­män lop­pu­ra­port­ti, 16.12.2013, Julka­isu­ja 37/2013
  http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-22565.pdf&title=Julkaisuja%2037–2013

  Joka tapauk­ses­sa malli johtaisi käytet­ty­jen V8-Mer­su­jen tuon­nin räjähdys­mäiseen kasvu­un. Suomes­sa tehdään vuosit­tain 600 000 käyte­tyn auton kaup­paa. Uusia auto­ja myy­dään vain run­saat 100 000.

 74. Osmo Soin­in­vaara: Miten voit kir­joit­taa tuol­laista soopaa? Yhdel­läkään autoil­i­jal­la mak­sut eivät laske? Oletko lukenut koko raport­tia? Mak­sut laske­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­metriä autoa kohden ja näitä taitaa olla enemmistö.

  Ottaen huomioon his­to­ri­an näis­sä autoilun vero­tuk­seen liit­tyvis­sä asiois­sa, jois­sa val­tio on valmis rikko­maan lake­ja ilman elet­täkään asian kor­jaamisek­si, on hyvin hyvin naivia tai jopa val­heel­lista väit­tää että jonkun raportin esi­tyk­set siir­ty­i­sivät käytän­töön halpenevien kus­tan­nuk­sien osilta.

  Luot­ta­muk­sen kun menet­tää niin sel­l­aista se on.

 75. “Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­metriveroon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kaikille, myös ja etenkin ulko­maalaisille autoille.”

  Miten tämä aio­taan toteuttaa?

  Nim­im. Kello-Kalle

 76. Miten hoide­taan auton kul­je­tus esim. auto­ju­nas­sa? Saanko valvon­tavi­ra­nomaiselta selvi­tyspyyn­nön, kun autoni on yhtäkkiä “hypän­nyt” Helsingistä Oulu­un? Onko min­ul­la todis­tus­taak­ka, että en ole syyl­listynyt valvon­ta­lait­teen toimin­nan häir­in­tään ja veronkiertoon?

  Juuri täl­laisen byrokra­t­ian pyörit­tämis­es­tä ne uuden jär­jestelmän “työl­listävät vaiku­tuk­set” taita­vat pääosin syntyä.

 77. xyzzy: Tai kali­broidun matkamit­tarin mukainen, jos sähköau­to­jen vaiku­tus­ta pelätään.

  Ja kun vietän kesälo­man aja­mal­la pitkin poikin Sak­san moot­toriteitä mak­san kilo­metriverot Suomeen?

 78. Miten ihmeessä mak­sut voivat laskea niil­lä, jot­ka han­kki­vat 400 euron hin­taisen auton tarpeel­liseen arkikäyt­töön? Suomes­sa reaalis­es­ti tehtävien autokaup­po­jen tyyp­piedus­ta­ja olisi suun­nilleen vuosi­mallin 2000 Toy­ota Corol­la. Täl­laisia oste­taan toden­näköis­es­ti eniten. Hin­ta vähän aje­tus­ta ja hyvin pide­tys­tä Corol­las­ta on tietysti kym­menker­tainen edel­lä mainit­tuun näh­den. Tämä hyvän käyte­tyn Corol­lan hin­ta lie­nee hyvä tilas­tolli­nen keskiluku (olisiko medi­aani?) kuvaa­maan suo­ma­laisen auto­jen han­k­in­nan todellisuutta.

  Uusia auto­ja oste­taan Suomes­sa vain run­saat 100 000 vuodessa, mut­ta käytet­ty­jen auto­jen kaup­po­ja tehdään 600 000 vuodessa, ja auto­ja on Suomes­sa vajaat kolme miljoon­aa. Ollilan työryh­män raport­ti on erit­täin epä­sosi­aa­li­nen keskit­tyessään vain kapeaan, hyvä­tu­lois­t­en siivu­un autoalan todel­lisu­ud­es­ta. Raport­ti nimeno­maan toteaa, että ”kilo­metrivero olisi ulotet­ta­va koko henkilöau­tokan­taan heti uud­is­tuk­sen alus­ta läh­tien” (2013, 19.)

  Kom­mentin Sak­sa-osu­us: Sak­sas­sa on suun­nit­teil­la ja hal­li­tus­sopimuk­ses­sa mainit­tu auto­bah­nien vin­jet­ti- eli tar­rapo­h­jainen tiemak­su, jos­ta kus­tan­nuk­sia aiheu­tu­isi ain­oas­taan ulko­maalaisille autoil­i­joille. Aiem­min esite­tyn suun­nitel­man mukaan sak­salainen autoil­i­ja saisi kyseisen tar­ran mak­samat­ta mitään esit­tämäl­lä todis­tuk­sen mak­se­tus­ta ajoneu­voveros­ta, Kfz-Steuer. Ulko­maalainen sen sijaan jou­tu­isi rahal­la osta­maan lappusen.

  ”Medi­en­bericht: Große Koali­tion plant Ein­führung der Pkw-Vignette für alle Autofahrer
  Leipzig. Die sich anbah­nende große Koali­tion im poli­tis­chen Berlin plant offen­bar eine Pkw-Vignette für alle Aut­o­fahrer in Deutsch­land. ]–]soll jed­er Fahrzeughal­ter nach Über­weisung der Kfz-Steuer und ohne weit­ere Bezahlung eine solche Plakette erhal­ten, die ihm freie Fahrt garantiert.“
  http://www.lvz-online.de/nachrichten/aktuell_themen/bundestagswahl-2013/cdu/medienbericht-grosse-koalition-plant-einfuehrung-der-pkw-maut-fuer-alle-autofahrer/r‑cdu-a-211800.html

  Sak­sas­sa myös kris­til­lis­demokraatit tor­ju­vat suh­teet­tom­i­na suun­nitel­mat ulot­taa tiemak­sut kaikille teille, esim. „CDU-Lan­deschef Thomas Strobl Strobl kri­tisierte Her­manns “maßlosen Plan, auf allen Straßen eine Maut einzuführen”“.

  Sak­san tuoreessa hal­li­tus­sopimuk­ses­sa tode­taan, että tiestön ylläpitämistä palvelee myös „Euroop­pa-oikeu­den kanssa yhteen­sopi­va“ tiemak­su, jon­ka kaut­ta myös muualle kuin Sak­saan rek­isteröidyt autot osal­lis­tu­isi­vat moot­tori­tiev­erkon kus­tan­nuk­si­in ilman, että Sak­saan rek­isteröi­tyjä auto­ja kuor­mitet­taisi­in nyky­istä enemmän. 

  Hal­li­tus­sopimus:
  ”Damit wollen wir Straßen, Bah­nen und Wasser­wege erhal­ten und wo nötig aus­bauen. Diesem Ziel dient auch eine Ausweitung der LKW-Maut sowie eine euro­parecht­skon­forme PKW-Maut, mit der wir Hal­ter von nicht in Deutsch­land zuge­lasse­nen PKW an der Finanzierung zusät­zlich­er Aus­gaben für das Auto­bahn­netz beteili­gen wollen, ohne im Inland zuge­lassene Fahrzeuge höher als heute zu belas­ten. (Deutsch­lands Zukun­ft gestal­ten. Koali­tionsver­trag zwis­chen CDU, CSU und SPD. 2013, 9.)
  http://www.spd.de/linkableblob/112790/data/20131127_koalitionsvertrag.pdf

  Sak­sas­sa per­sut vas­tus­ta­vat jyrkästi suo­ma­laisille asetet­tavaa tiemak­sua. Ei Suomes­sakaan ole moot­tori­tiemak­su­ja ulko­maalaisille autoille. Per­su kir­joit­ti suures­sa sak­salaises­sa lehdessä 27.11.13, ettei suo­ma­lais­ten tiemak­su tule kuuloonkaan.

  „Per­su Per­sunkos­ki vor 22 Tagen
  Von ein­er Maut fur Finnen kann nicht die Rede sein. In Finn­land gibt es keine Maut. Die Deutschen brauchen Nicht bezahlen. Ich gehe davon aus, dass die eventuelle Maut fur Finnen von Sozialamt zuruck­bezalt wird. Wahren Finnen bezahlen PKW-Maut night.“
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article122307260/Gewinner-und-Verlierer-bei-Mindestlohn-Rente-amp-Co.html#disqus_thread

 79. Val­tion rahan­tarve voidaan aivan hyvin täyt­tää matkamit­taripe­rusteisel­la verol­la. Veron alueelli­nen kohdis­t­a­mi­nen voidaan toteut­taa näin:

  * Haja-asu­tusaluei­den vero­huo­jen­nus toteutetaan sit­ten niin, että _vapaaehtoisen_ seu­ran­ta­lait­teen han­kki­mal­la voi saa­da alen­nus­ta vero­mak­sus­ta. Halut­taes­sa myös kotikun­nan perus­teel­la voidaan tehdä olet­ta­ma liiken­nesuorit­teen kohdistumisesta.

  * Pitkän­sil­lan yli­tys­mak­su yms. pul­lonkaulo­jen vero­tus toteutetaan niin, että vain _vapaaehtoisen_ seu­ran­ta­lait­teen han­kki­neet saa­vat sil­lan ylittää.

  * Pääkaupunkiseudun ruuhka­mak­sut voidaan toteut­taa kuten Tukhol­mas­sa, tai odot­taa tekni­ikan kehittymistä.

  Pakol­liselle GPS-seu­ran­nalle ei jää jäl­jelle vaku­ut­tavia perustelu­ja, jot­ka oikeut­taisi­vat valvon­nan ja byrokra­t­ian lisääntymisen.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten voit kir­joit­taa tuol­laista soopaa? Yhdel­läkään autoil­i­jal­la mak­sut eivät laske? Oletko lukenut koko raport­tia? Mak­sut laske­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­metriä autoa kohden ja näitä taitaa olla enemmistö. 

  Osmo puhuu asi­aa. Esimerkik­si omille mak­suil­leni uud­is­tus tek­isi hyvää. Min­ul­la on lähin­nä huvit­telukäytössä iso­moot­tori­nen ben­saros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­paikan vier­essä. Läpi men­nessään kilo­metri­mak­su tuk­isi isol­la rahal­la han­ket­tani vai­h­taa Alfa Romeo Porscheen. Työ­matko­ja ajavaa kansaa mak­su saat­taa kismit­tää, mut­ta mitä niistä, oppi­vat­pa pyöräilemään.

 81. Raimo K: Mitä tehdään kat­sas­ta­mat­tomille autoille?
  Liiken­teessä liikkuu varsin paljon kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, joista tietysti on käyt­tö­mak­sukin mak­samat­ta. Jostakin syys­tä tästä vaietaan.

  Poli­isil­la on ja tulee lisää kilpiskan­nere­i­ta ja kat­sas­ta­mat­tomat ja veron­sa laimin­lyöneet voidaan kalstaa pois

  Samoin tolp­pi­en kam­er­atekni­ik­ka uud­is­tuu ja niihinkin voidaan liit­tää kilpiskanneri

 82. Mat­ti Haavikko:
  Miten hoide­taan auton kul­je­tus esim. auto­ju­nas­sa? Saanko valvon­tavi­ra­nomaiselta selvi­tyspyyn­nön, kun autoni on yhtäkkiä “hypän­nyt” Helsingistä Oulu­un? Onko min­ul­la todis­tus­taak­ka, että en ole syyl­listynyt valvon­ta­lait­teen toimin­nan häir­in­tään ja veronkiertoon?

  Juuri täl­laisen byrokra­t­ian pyörit­tämis­es­tä ne uuden jär­jestelmän “työl­listävät vaiku­tuk­set” taita­vat pääosin syntyä.

  Eiköhän GPS ja kart­ta osaa erotel­la, liikkuuko auto maanti­etä vai rautati­etä pitkin. Ulko­maan­maana­jot elim­i­noitu­vat samal­la taval­la. Saat­taa ker­tyä ajok­ilo­me­tre­jä, mut­ta ne ovat (Suomes­sa) verot­to­mia. Verot­tomik­si voi tehdä myös mökki­ti­et jne. Vero­hallinnon­han on joka tapauk­ses­sa pidet­tävä yllä verotei­den luetteloa.

 83. Osmo, pitäisitkö huol­ta että yksi­ty­isyy­den suo­jan perus­teel­la hyvää han­ket­ta ei turhaan tarvit­sisi haukkua? Kuten “Liian van­ha” jo mainit­si: Jos lait­teessa on tieto mak­su­vyöhykkeistä, riit­tää pitää kir­jaa ain­oas­taan ajok­ilo­me­treistä eri vyöhykkeil­lä. Teo­ri­as­sa laatikon tarvit­see muis­taa samaan aikaan vain kak­si viimeis­in­tä GPS-koor­di­naat­tia, eikä niitä tarvitse lähet­tää minnekään.

  Ongel­ma on siis ratkaistavis­sa! Nyt tei­dän poli­itikko­jen pitäisi vain vaku­ut­taa mei­dät, että val­tio ker­rankin osaa ostaa hyvän ohjelmis­ton, jos­sa ei ole suuria tieto­tur­va-aukko­ja eikä kilo­me­trien määrä on väärä. Ansaitkaa luot­ta­mus! Palkatkaa edes joku sen buss­inäyt­töhakkerin tasoinen tekni­nen asiantun­ti­ja valvo­maan laat­ua ja tieto­tur­vaa. Jos halu­at­te ostaa jotain valmista, vaatikaa että lähdekoo­di laite­taan julkises­ti reposteltavak­si ennen ostopäätöstä. Jos ostat­te jotain uut­ta, lähdekoo­di julkisek­si ensim­mäis­es­tä päivästä alka­en. (Tämän ei vält­tämät­tä tarvitse tarkoit­taa avoin­ta lähdekood­ia.) Jokainen rapor­toitu tekni­nen ongel­ma on kir­jat­ta­va tietokan­taan, jon­ka on olta­va julkinen.

  Ei kel­paa Tiedolle tai Accen­turelle? Ei diil­iä. Hin­ta nousee? Olisi nous­sut muutenkin, nyt saitte vain tietää parem­man hin­ta-arvion. Luokaa uusi ostokult­tuuri maan tavan tilalle!

  Laa­jamit­taiseen väärinkäyt­töön en usko. Kat­sas­tuk­sen yhtey­dessä tarkas­tus kilo­metrim­it­taria vas­ten, jokunen tiet­ty hakkeroi kilo­metrin­sä hal­valle vyöhyk­keelle ja jotkut hakkeroi­vat mit­tarin­sakin. Ei tai­da moinen petossyyt­teen uhal­la kan­nat­taa. Ongelmia syn­tyy vain, jos tekni­ikkaan ei voi luot­taa, jol­loin väärinkäyt­täjä voi aina syyt­tää laitetta.

  1. Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa.

 84. Osmo, perus­tu­isiko vyöhykkei­den hin­ta johonkin todel­liseen, esim. tei­den ylläpi­tokus­tan­nuk­si­in ja ton­tin­vuokraan perus­tu­vaan indek­si­in, vai onko se poli­it­tis­es­ta hatus­ta vedetty?

 85. Osmo Soin­in­vaara: Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa.

  Mikä on se tapa jol­la tähän voi Suomes­ta käsin vaikut­taa? Niitä lait­tei­ta valmis­tet­taisin käytän­nössä vain yhtä sar­jaa, ja jol­lain vim­pau­tuk­sel­la määriteltäisi­in (tai oltaisi­in määrit­telev­inään) mitä tieto­ja laite antaa ulos.

 86. Pitäisi lähet­tää myös tieto, kenen tien­pitäjän tiel­lä on ajet­tu mak­su­jen edelleen kohdis­tamista varten. Tämän näen uuden jär­jestelmän tärkeim­pänä hyö­tynä nykykäytän­töön nähden.

 87. Tivi: Osmo puhuu asi­aa. Esimerkik­si omille mak­suil­leni uud­is­tus tek­isi hyvää. Min­ul­la on lähin­nä huvit­telukäytössä iso­moot­tori­nen ben­saros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­paikan vier­essä. Läpi men­nessään kilo­metri­mak­su tuk­isi isol­la rahal­la han­ket­tani vai­h­taa Alfa Romeo Porscheen. Työ­matko­ja ajavaa kansaa mak­su saat­taa kismit­tää, mut­ta mitä niistä, oppi­vat­pa pyöräilemään.

  Niin­pä, noin­han se menee. 

  Kyseessä on kah­den tahon win­win han­ke. Öljy­te­ol­lisu­u­den ja val­tion. Häviäjiä ovat autoa oikeasti tarvit­se­vat ja ympäristö. 

  Öljy­te­ol­lisu­u­den tuot­tei­den kysyn­tä las­kee kun autoilun määrä ei enää kas­va ja auto­jen kulu­tus piene­nee vero­tuk­sen suosies­sa pienikult­teisia ja ympäristöys­täväl­lisiä auto­ja. Niin­pä vero­tuk­sel­la pitää ohja­ta autoilua niin, että vähenevä autoilu kulut­taa mah­dol­lisim­man paljon polt­toainet­ta. Ollilan malli tuo siihen ratkaisun, auton kulu­tuk­sen vaiku­tus veroon pienenee

  Val­tion vero­tu­lot ovat vaaras­sa, kun nykyisel­lään 7,7 mil­jar­dia vuodessa tuot­ta­van autoilun vero­ker­tymä piene­nee em syistä. 

  Val­tio on negati­ivises­sa kier­teessä jos­sa nyky­is­ten vero­jen nos­to vähen­täisi autoilua, joka taas vähen­täisi absolu­ut­tisia vero­tu­lo­ja. On siis kek­sit­tävä malli jos­sa vero­tu­lot voidaan mak­si­moi­da kus­tan­nuk­sista piit­taa­mat­ta. Ollila laitet­ti­in asial­la ja hän koplasi omat intressin­sä val­tion intres­sei­hin. Win win jos­sa esim. ympäristöar­vot heit­et­ti­in romukop­paan öljy­te­ol­lisu­u­den ja val­tion poh­jat­toman vero­tus­tarpeen tieltä

  1. Mihin perus­tuu väite, että auton kulu­tuk­sen vaiku­tus veroon piene­nee? Oletko laskenut sen ver­rat­tuna nykyveroon? Ben­san osalta vero pysyy ennal­laan ja auto- ja ajoneu­voveron por­ras­tus siir­retään täh’n melkein sel­l­aise­naan. Lisäk­si vero riip­puu siitä, paljonko autol­la aje­taan, joten vuo­tuisen kulu­tuk­sen määrä veroon taitaa kasvaa.

 88. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa.

  Itse asi­as­sa ulos pitäisi lähteä vain kilo­me­trien sum­mat eri tariffivyöhykkeillä.
  On turhaa nos­taa lait­teen sof­t­an hin­taa ja lisätä alaspäin suun­tau­tu­vaa tietoliikennettä .

  Jär­jestelmän kului­hin vaikut­taa olen­nais­es­ti pääte­lait­teen mon­imutkaisu­us ja siir­ret­tävän datan määrä

 89. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa. 

  Voithan sinä esit­tää ja joku esit­tää sit­ten vuo­den kulut­tua, että kun meil­lä on ker­ran täm­möi­nen näin lois­ta­va jär­jestelmä, niin pide­tään kaik­ki autot reaali­aikaises­ti poli­isin tutkas­sa. Lisäk­si voidaan lähet­tää ylinopeussakot, liian lyhyel­lä tur­vavälil­lä ajami­nen sekä punaisia päin ajami­nen automaattisesti.

 90. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa. 

  Val­tio­varain­min­is­ter­iö ei oikein ilah­tu­isi tästä. Myös valvon­nas­ta tulisi erit­täin kallista, riitaut­taisiko verot­ta­ja automaat­tis­es­ti jos ilmoit­taisin aja­neeni vuodessa vain 5000km ?

  Jot­ta valvon­ta edes jotenkin toimisi, poli­isin pitäisi voi­da lukea lait­teen tiedot ja kat­soa onko niis­sä liikaa mus­tia aukko­ja ilman GPS-fix­iä. Jos poli­isi voi lukea leit­teen etäluku­na näis­sä porteis­sa ja liikkuvil­la luku­lait­teil­la niin yksi­ty­isyys ei parane mihinkään.

  On ihan peri­aa­teelli­nen ongal­ma, jos väärinkäytösten pal­jas­t­a­mi­nen ja puo­lus­tau­tu­mi­nen verorikossyyt­teisi­in vaatisi käyt­täjän anta­maan tiedot kaikesta liikku­mis­es­taan viranomaisille.
  Mikä estäisi vira­nomaista sil­loin “epäilemästä” vaikka­pa mie­lenki­in­toisia ympäristöaktivisteja ?

  Jos taas tietoa ei tal­len­neta edes lait­teeseen on yksi­ty­isyys tur­vas­sa mut­ta täl­löin on hyvinkin toden­näköi­nen lop­putu­los että kansalaiselle annetaan ran­gais­tus verorikos­es­ta pelkästään sen perus­teel­la että laite vät­tää että sitä on häirit­ty ja syytetyl­lä ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta puolustautua.

  1. Laite lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sin­un ilmoituk­seesi. Jos sinä olet sitä mieltä, että lait­teesi on lähet­tänyt liian suuren sum­mat, sinä voit riitaut­taa sen ja sil­loin purk­ki avataan. Tämä vaatii purk­il­ta vähän muis­tia, mut­ta mitähän gigatavu mak­saa vuon­na 2020?

 91. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen esit­tänyt, että laite lähet­täisi ulos vain taha­sum­man ja muis­taisi itse matkat, jot­ta laskun voisi riitauttaa.

  Eri­no­maista! Sen pitäisi olla vähim­mäis­vaa­timus lait­teelle. Siitä voidaan toki vään­tää kät­tä, onko matko­jen tarkastet­tavu­us vai yksi­ty­isyy­den­suo­ja tärkeäm­pää — voihan matkoista pitää itsekin kir­jaa, ja mit­tar­iluke­man pitäisi tukea väitet­tä. Alku­vai­heessa tarkastet­tavu­us on var­masti tärkeää, kun buge­ja ei ole vielä havait­tu. Toisaal­ta lait­teen voi varas­taa ja kaivaa tiedot esi­in; tämän voinee estää salauk­sel­la, mut­ta se vaatii salasanan asettamista.

  Vyöhykeko­htais­ten kilo­me­trien lähet­tämi­nen raha­sum­man sijaan sal­lisi parem­min tarkas­tamisen mit­tar­iluke­maa vasten.

 92. Tivi: Min­ul­la on lähin­nä huvit­telukäytössä iso­moot­tori­nen ben­saros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­paikan vieressä.

  Älä yritä provosoi­da, työ­paikan vier­essä asum­i­nen on iso­moot­torisel­la ben­sarosvol­lakin ympäristöteko ver­rat­tuna pien­i­t­u­loiseen ympäristö­por­saaseen joka pen­delöi pakon edessä joka arkipäivä Ker­aval­ta sähköju­nal­la keskus­taan töihin.

  Tivi: Työ­matko­ja ajavaa kansaa mak­su saat­taa kismittää..

  Tuskin­pa. Tieltä saadaan pois ne joiden aika on ilmaista.

 93. Osmo Soin­in­vaara:
  Se, että joku asia on tarpeelli­nen ei tarkoi­ta, että sen pitäisi olla ilmainen. Sähkökin on tarpeel­lista, mut­ta silti siitä pitää maksaa. 

  Asum­i­nenkin on tarpeel­lista ja siitä mak­se­taan mut­ta asumis­es­ta ei laskute­ta asun­nos­sa viet­tämiesi tun­tien mukaan, ei ove­navausten tai ei kulkemiesi askel­tenkaan perusteella.

  Edeleenkin kukaan ei ole vas­tan­nut, mik­si autoilua pitäisi verot­taa juuri kilo­me­trien poh­jal­ta kun ker­ran ykinker­taisem­pia, hal­ven­mpia ja kansalais­ten peru­soikeuk­sia vähem­män loukkaavia vero­tustapo­ja on ole­masa vaik­ka kuin­ka paljon.

  Olet ihan oike­as­sa että Helsin­gin keskus­ta ja sen väylät ovat ruuhkau­tunei­ta tiet­tynä aikana ja että maa on siel­lä kallista mut­ta edeleenkään en ole näh­nyt yhtään kun­nol­lista perustelua mik­si asia pitäisi ratkaista kilometriverolla.

  Jos Helsin­gin keskus­tan liiken­net­tä halu­taan rajoit­taa niin se onnis­tuu paljon helpom­min ja halvem­mal­la esimerkik­si vin­jet­tipo­h­jaisela mak­sul­la. Pis­tetään vaik­ka 50€/auot ruuh­ka-aikana niin ei siel­lä enää aja kukaan muu kuin porhot niil­lä jätimäisil­lä katumaastureillaan.

 94. Lau­ri Kumpu­lainen: Väität­tekö nyt ihan tosis­saan, että tuol­lainen vas­taan­otin olisi mon­imutkaisem­pi tai kalli­impi, kuin vaikka­pa nykyi­nen perustablettitietokone?

  Jos et ymmär­rä niiden eroa, sin­ul­la ei ole mitään asi­aa tähän keskusteluun.

 95. KariS: Häviäjiä ovat autoa oikeasti tarvit­se­vat ja ympäristö.

  Sekä tietenkin kansalais­ten oikeudet, mut­ta mitäpä niistä.

 96. Osmo Soin­in­vaara:
  Ehkä GPS osaa havai­ta jo senkin, onko auton vir­ta suljettuna.

  Nykyiset GPS-lait­teet osaisi­vat ker­toa korkein­taan sen, että saa­vatko ne vir­taa vai eivät. Tästä on taas paha men­nä päät­telemään onko yllät­tävän “hyp­päyk­sen” tapauk­ses­sa kysessä junakul­je­tus vaiko se, että ilkeä veronkiertäjä on irrot­tanut lait­teen virtajohdon.

  Mut­ta ei hätää — lisätään lait­teen vaa­timus­lis­taan uusi vaa­timus: lait­teen on olta­va jatku­vas­sa yhtey­dessä ajoti­etokoneeseen ollak­seen selvil­lä onko auton moot­tori käyn­nis­sä vai ei. Jos yhteys katkeaa, niin tuk­ka pois ja lin­naan ilman mitään mutinoita.

  Ai mut­ta mitäs jos autoa kul­jete­taan akku irroitet­tuna hin­ausau­ton laval­la toiselle paikkakun­nalle korjattavaksi?

  Ehkä hin­ausautois­sa, trail­ereis­sa yms. pitäisi olla joku skan­neri, jon­ka avul­la kaik­ki auto­jen ei-omavoimaiset siir­rot pitäisi rek­isteröidä vero­jär­jestelmään. Skan­ner­in pitäisi tietysti olla sinetöi­ty ja muutenkin täysin var­ma kaikkia peukaloin­te­ja vas­taan. Lisäk­si sitä voisi­vat käyt­tää vain verovi­ras­ton ser­ti­fioimat koulute­tut hin­ausau­ton kul­jet­ta­jat oma­l­la sähköisel­lä avaimel­laan (vai pitäisikö olla iris- ja sormenjälkitunnistus?)

 97. Raimo K: Niin, oli­han sel­l­ainenkin jut­tu, kun Tallinnas­sa asu­va suo­ma­lainen toi Virossa rek­isteröi­dyn Porschen­sa Helsinki­in huoltoon – ja verot­ta­ja iski! Var­maankin ihan oikein moi­selle kapitalistille.

  Kenelleköhän näistä muuten voi ilmoittaa?
  Erääl­läkin asuin­talon parkkipaikalla on seis­syt jo ainakin vuo­den ver­ran use­ampia Viron kil­vis­sä ole­via auto­ja. Olisi kiva, jos joku vira­nomainen asian kävisi tarkastamassa.

 98. Tapio: Eiköhän GPS ja kart­ta osaa erotel­la, liikkuuko auto maanti­etä vai rautati­etä pitkin. 

  Met­allisen autonkul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naali (olet­taen, että se rahas­tus­laite edes olisi pääl­lä auton vir­to­jen ollessa pois­sa päältä).

  Mut­ta voihan tämänkin tietysti ratkaista — vaa­di­taan, että Ollilan puiku­la on jatku­vasti pääl­lä (ehkä se voisi jopa käytistää auton het­kek­si tyhjäkäynille, jos akun tyh­jen­e­m­i­nen uhkaa), ja asen­netaan jokaiseen kul­je­tus­vaunuun GPS-pseudoli­it­ti. Hal­paa ja helppoa!

 99. Täy­tyy sanoa, että olen kyl­lä ällistynyt, miten myy­ty Ode on tälle rahas­tuside­alle, kun vain on kek­sit­ty jotain mil­lä kurit­taa autosaatanaa.

  Tässä päästi­in kuitenkin joka tapauk­ses­sa toteut­ta­maan mie­lenki­in­toista pilot­tia: kansalaisa­loit­teet kek­sit­ti­in lakimuu­tosten tekemisek­si, ja nyt on sit­ten nous­sut san­gen suosit­tu aloite lakimuu­tok­sen vastustamiseksi:
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

  Nim­iä alkoi nyt ker­tyä melko mukavaa tahtia.

 100. Ihan nyt siltä var­al­ta, että jotain oikeasti kiin­nos­taa yksi­ty­isyys ja tietosuoja:

  10–20 vuot­ta sit­ten yksi­ty­isyys­tais­teluis­sa oli kyse siitä että vas­tustet­ti­in tapo­ja kerätä tietoa, mil­loin mitäkin rek­ister­iä, kän­nyköi­den seu­ran­ta, bonusko­rt­te­ja, jne. Toi tais­telu hävit­ti­in jo joka ikisel­lä rin­ta­mal­la, ihmisiä ei yksinker­tais­es­ti kiin­nos­ta tarpeek­si, noil­la tekni­ikoil­la on selkeitä konkreet­tisia hyö­tyjä jot­ka paina­vat enem­män vaakakupis­sa kuin abstrak­tit yksityisyyshaitat.

  2010-luvun yksi­ty­isyys­tais­telus­sa ei todel­lakaan enää ole kysymys siitä, että tehdäänkö jär­jestelmiä joil­la voisi kerätä tietoa. Kyl­lä tehdään. Kysymys on siitä kuka sitä tietoa saa käyt­tää, miten sen käyt­töä seu­rataan, mitkä ovat sank­tiot väärinkäytök­sistä, miten niitä valvotaan… Eteenpäin.

 101. Sylt­ty: Voithan sinä esit­tää ja joku esit­tää sit­ten vuo­den kulut­tua, että kun meil­lä on ker­ran täm­möi­nen näin lois­ta­va jär­jestelmä, niin pide­tään kaik­ki autot reaali­aikaises­ti poli­isin tutkas­sa. Lisäk­si voidaan lähet­tää ylinopeussakot, liian lyhyel­lä tur­vavälil­lä ajami­nen sekä punaisia päin ajami­nen automaattisesti.

  Liiken­netur­val­lisu­uskon­trol­likin voidaan tehdä tieto­suo­jaa suurem­min rikko­mat­ta. Kone lähet­tää tarkan paikkatiedon vain rikko­muk­sen tekopaikasta

 102. On usko­ma­ton­ta, jos Soin­in­vaara ei näi­den net­tikeskustelu­jen perus­teel­la heti kään­nä kelkkaansa ja ryhdy vas­tus­ta­maan tätä type­r­ää han­ket­ta. Avoimes­sa net­tikeskustelus­sa ei ole mitään järkeä, ellei sil­lä voi vaikut­taa päätöksiin/päätöksentekijoihin. Toki poli­itikol­la saat­taa olla vaikeaa muut­taa kurssia, mut­ta ei sen pitäisi olla mahdotonta.

  1. Minä päätän omista kan­nois­tani itse, eikä mielip­iteitäni muute­ta äänestyspäätöksin nettikeskusteluissa.

 103. Poth1ue1: Met­allisen autonkul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naali (olet­taen, että se rahas­tus­laite edes olisi pääl­lä auton vir­to­jen ollessa pois­sa päältä).

  Mut­ta voihan tämänkin tietysti ratkaista – vaa­di­taan, että Ollilan puiku­la on jatku­vasti pääl­lä (ehkä se voisi jopa käytistää auton het­kek­si tyhjäkäynille, jos akun tyh­jen­e­m­i­nen uhkaa), ja asen­netaan jokaiseen kul­je­tus­vaunuun GPS-pseudoli­it­ti. Hal­paa ja helppoa!

  Autois­sa on nykyään tietokone, jos­ta saadaan info, liikkuuko auto omin voimin.

  Ei siis tarvitse kek­siä ruu­tia uudestaan

 104. Osmo Soin­in­vaara: Viro­lainen saa tuo­da auton tänne, mut­ta suo­ma­lainen ei saa sil­lä ajaa.

  Ei käsit­tääk­seni viro­lainenkaan, jos tääl­lä asuu. Niin­pä tois­tan kysymyk­sen: Kenelle näistä kan­nat­taa ilmoittaa?

 105. Osmo Soin­in­vaara:
  Laite lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sin­un ilmoituk­seesi. Jos sinä olet sitä mieltä, että lait­teesi on lähet­tänyt liian suuren sum­mat, sinä voit riitaut­taa sen ja sil­loin purk­ki avataan. Tämä vaatii purk­il­ta vähän muis­tia, mut­ta mitähän gigatavu mak­saa vuon­na 2020? 

  Jos nyt uno­hde­taan se, että taval­lisel­la tal­laa­jal­la on var­maan parem­paakin tekemistä kuin riitautel­la jut­tu­ja, joi­ta ei edes tarvit­taisi jos viher­vasem­mis­tol­la ei olisi pakkomiel­let­tä kyykyt­tää ala­maisia (pelkästään täl­lä pal­stal­la on esitet­ty kym­meniä parem­pia malle­ja tämän “ongel­man” ratkaisemisek­si, joten tuo on ain­oa järkevä jäl­jelle­jäävä peruste), niin mitä täl­lä “purkin avaamisel­la” sit­ten saavutettaisiin?

  Var­maan jokainen uskoo, että näin 2100-luvul­la on jo mah­dol­lista luot­taa siihen, että tietokone osaa suorit­taa yhteen- ja ker­to­laskua oikein annetun kaa­van ja syöte­datan perustel­la, mut­ta ongel­ma lie­neekin siinä, ettei tal­len­netun syöte­datan laadus­ta — eli siis mak­sun määräy­tymis­pe­rusteista — voi kel­lään olla hajuakaan. Mil­läs todi­s­tat, ettet ole puoli vuot­ta sit­ten ajanut kuten laite näyttää?

  Eiköhän tässä toden­näköis­es­ti ole kyse joko 1) nai­ivista teknolo­giauskos­ta ja poli­it­tis­es­ta ide­al­is­mista yhdis­tet­tynä liike-elämän intres­sei­hin tai 2) perus-lenin­is­tis­es­tä tak­ti­ikas­ta, jos­sa mah­dot­to­mia vaa­ti­mal­la saadaan “kom­pro­missi­na” kaik­ki mitä halutaan.

  Niin tai näin, artisti maksaa.

 106. Kalle: Pitkien etäisyyk­sien Suomes­sa ei ole yleen­säkään järkevää verot­taa liikennettä

  oka paikas­sa (autoil­i­jat) väit­tävät, että Suo­mi on pitkien etäisyyk­sien maa. Vaan onko se tot­ta? Ovatko keskimääräiset matkat Suomes­sa pidem­piä kuin vaikka­pa Sak­sas­sa? Tai poikkeaako matko­jen pitu­us­jakau­ma jotenkin merkit­tävästi muista maista?

  Äkkiseltään ajatel­tuna Suomes­sa mat­ka voisi­vat hyvin olla lyhyem­piä, kos­ka asu­tus on aika keskit­tynyt­tä (iso pääkaupunkiseutu).

 107. Osmo Soin­in­vaara: Ehkä GPS osaa havai­ta jo senkin, onko auton vir­ta suljettuna.

  Eivätkö kovakalloisim­matkin voisi vähitellen hyväksyä sen tosi­asian, että paikan­nuste­knolo­gian sovelt­a­mi­nen mihinkään tarkoituk­seen edel­lyt­tää sitä, että käyt­täjät halu­a­vat paikan­nus­ta ko. tarkoituk­seen käyttää? 

  Vas­ten­tah­toiset, pakote­tut käyt­täjät kyl­lä kek­sivät toinen tois­taan nerokkaampia keino­ja heit­el­lä kapu­loi­ta stasimokku­lan rattaisiin. 

  Mitäpä arvelet seu­raa­van siitä, jos mokku­lan mielestä liikku­mi­nen vir­to­jen puuttues­sa merk­it­see auto­ju­naa, laivaa, hin­ausautoa tmv. hyvää syytä olla laske­mat­ta matkaa? …vai aio­taanko nämä tehdä luvan­varaisik­si: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=18_1245&products_id=11311 ?

  Paikan­nuste­knolo­gial­la on paljon hyviä käyt­tö­tarkoituk­sia, mut­ta edessä on lop­puma­ton, upot­ta­va suo jos sovel­lus menee pelkäk­si tais­teluk­si vas­ten­tah­toisia käyt­täjiä vastaan.

 108. Liian van­ha: Autois­sa on nykyään tietokone, jos­ta saadaan info, liikkuuko auto omin voimin.

  Ei siis tarvitse kek­siä ruu­tia uudestaan 

  Ajoti­etokoneen tietovuo (CAN-Väylä) ei ole mitenkään salat­ua tai suo­jat­ua. Mon­tako päivää kilo­metriveron käyt­tööno­to­s­ta luulisit vievän sen että markki­noille tulisi pieniä välipurkke­ja jot­ka muun­telisi­vat tuo­ta ajoti­etokneen lähet­tämää tietoa ? Purkin löytämi­nen taas vaatisi että poli­isi jou­tu­isi purka­maan koko auton. Vero­tus­lait­teen asenus ei ole mitenkään hal­paa jos koko johdo­tus yritetään tehdä suo­jatuk­si ja silti se ei estäisi sig­naali­in kajoamista.

 109. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä päätän omista kan­nois­tani itse, eikä mielip­iteitäni muute­ta äänestyspäätöksin nettikeskusteluissa.

  Silti, ehkäpä äänestäjiä kan­nat­taisi vähän edes kuun­nel­la. Itse olen vihre­itä äänestänyt joka vaaleis­sa mut­ta tämän­ta­soinen isovelisys­tee­mi on jo ylit­tämätön kyn­nyskysymys jos­ta sielu­ani en myy. Tässä on Suomen poli­it­tisel­la kar­tal­la aikamoinen aukko mihin ne ympäristöti­etoiset libaraal­i­henkiset äänestäjät siir­tyvät. Viimeistään Snow­denin jäl­keen riit­tävän moni äänestäjä tajuaa mis­tä on kyse.

 110. Liian van­ha: Autois­sa on nykyään tietokone, jos­ta saadaan info, liikkuuko auto omin voimin.

  Ei siis tarvitse kek­siä ruu­tia uudestaan

  Näin­hän minä myöhem­mässä viestis­sä totesinkin…

  Riit­tääkö tuo kuitenkaan sen varmis­tamiseen, että kyseessä on var­masti junakul­je­tus, jos GPS:llä havait­tu sijain­ti muut­tuu vaikka­pa Pasi­las­ta Rovaniemen rat­api­halle lait­teen ollessa vir­rat­tomana siinä välissä?

  Näp­pärä verorikolli­nen­han voi vaik­ka kopi­oi­da auton ajoti­etokoneen muistin Pasi­las­sa, irroit­taa Ollil­lan mokku­lan vir­tapi­uhan, ajel­la vaik­ka minkälaisia kier­toteitä Rovaniemelle, ylikir­joit­taa ajoti­etokoneen muistin ja kytkeä GPS:n vir­tapi­uhan lopuk­si. Voiko Ollilan puiku­la tuos­ta mitään muu­ta päätel­lä kuin, että junal­la­han tästä men­ti­in, kun tietokoneen sta­tus on 1:1 sama kuin Pasilassa?

  Ruve­taanko seu­raavak­si vaa­ti­maan, että ajoti­etokone on “tam­per proof”… ai mut­ta sit­ten jokaisel­la kor­jaamol­la pitäisi var­maakin olla vero­hallinnon sinetöimät ja valvo­mat ohjel­moin­ti­lait­teet, lait­tei­den maa­han­tuon­ti omaan käyt­töön pitäisi krim­i­nal­isoi­da jne.

 111. autoil­i­joiden kus­tan­nuk­sia tulisi nos­taa reilusti. Nythän moni kilo­metriko­r­vauk­sia saa­va autoil­i­ja pistää autoilun­sa kulut kokon­aan veron­mak­sajien laskuk­si. Ei hyv­in­voin­ti­val­tion edel­lyt­tämää veroast­e­tat voi hyväksyä, jos vas­taavaa pelleilyä sallitaan.

 112. Mat­ti Kin­nunen: Äkkiseltään ajatel­tuna Suomes­sa mat­ka voisi­vat hyvin olla lyhyem­piä, kos­ka asu­tus on aika keskit­tynyt­tä (iso pääkaupunkiseutu).

  Eri­tyis­es­ti pääkaupunkiseudul­la ihmis­ten päivit­täiset matkat (työ- jne) ovat pidem­piä kuin muualla.

  Yhtälö siis toimii todel­lisu­udessa päin­vas­toin kuin oletat.

 113. Osmo Soin­in­vaara: Minä päätän omista kan­nois­tani itse, eikä mielip­iteitäni muute­ta äänestyspäätöksin nettikeskusteluissa.

  Eikä näem­mä myöskään tuo­ma­l­la esi­in kan­taasi liit­tyviä ongelmia, ja sitä mik­si ratkaisu ei toi­mi, ja mik­si se on vahingollinen?

  1. Tääl­lä esite­tyt mielip­i­teet jär­jestelmän toim­i­mat­to­muud­es­ta peruswtu­vat pelkki­in ennakkolu­u­loi­hin. Kuinka­han moni var­man mielip­i­teen esit­täjistä on vaivau­tunut luke­maan edes tehtyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäis­c­vaa­timus sille, että mielipi­det­tä voi pitää perusteltuna.
   Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että nyt käsitel­lään Ollilan työryh­män raport­tia, ei min­ubn esi­tys­täni. Min­un esi­tyk­seni olisi vähän toisenlainen.

 114. sunimh: Jos nyt uno­hde­taan se, että taval­lisel­la tal­laa­jal­la on var­maan parem­paakin tekemistä kuin riitautel­la jut­tu­ja, joi­ta ei edes tarvit­taisi jos viher­vasem­mis­tol­la ei olisi pakkomiel­let­tä kyykyt­tää alamaisia

  Oho, Ollila on muut­tunut viher­vasem­mis­to­laisek­si. Enpäs olisi uskonut. Hyvin kaapattu!

 115. Poth1ue1: Ai mut­ta mitäs jos autoa kul­jete­taan akku irroitet­tuna hin­ausau­ton laval­la toiselle paikkakun­nalle korjattavaksi?

  Tark­ka huomio! Tässä tapauk­ses­sa ei tosin auton matkamit­tari­in ker­ry kilo­me­tre­jä, ja jos GPS:ään niitä akun irroit­tamis­es­ta huoli­mat­ta ker­ty­isi, joku voisi päätel­lä, ettei auto ole liikkunut omin voimin.

  Autonkul­je­tus junal­la ei ole ongel­ma, sil­lä maantiek­ilo­me­tre­jä ei ker­ry matkamit­tari­in eikä GPS:ään.

 116. Poth1ue1: Nykyiset GPS-lait­teet osaisi­vat ker­toa korkein­taan sen, että saa­vatko ne vir­taa vai eivät. Tästä on taas paha men­nä päät­telemään onko yllät­tävän “hyp­päyk­sen” tapauk­ses­sa kysessä junakul­je­tus vaiko se, että ilkeä veronkiertäjä on irrot­tanut lait­teen virtajohdon.
  ‘snip’

  10 vuo­den päästä nav­i­gaat­tori on vakio­varuste ja inte­groitu auton elek­tron­i­ikkaan sen ver­ran hyvin, että johdon irroit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että auto ei käyn­nisty — mikäli verok­iertäjä edes osaa löytää oikean johdon.

  Ja mik­si junakul­je­tuk­sia pitäisi rek­isteröidä? Ei niistä mene veroa.

 117. tpyy­lu­o­ma: Kysymys on siitä kuka sitä tietoa saa käyt­tää, miten sen käyt­töä seu­rataan, mitkä ovat sank­tiot väärinkäytök­sistä, miten niitä valvotaan… Eteenpäin.

  Näin. Kyseessä on seu­ran­ta­jär­jestelmä siinä mis­sä puhe­lin, hostat­tu kalen­teri, sähkö­posti tai sosi­aa­li­nen media noin yleen­säkin. Koh­ta 15 vuot­ta elämään jääneen Scott McNealyn (Sun Microsys­tems) lausah­duk­sen “You have zero pri­va­cy any­way. Get over it.” jäl­keen asi­as­sa ei pitäisi olla mitään epä­selvyyt­tä kenellekään. Suurin osa on päässyt yli ja eteenpäin.

  Väärinkäytösten ehkäisemisek­si on kek­sit­ty jär­jestelmä, joka perus­tuu käsit­teisi­in Rikos ja Ran­gais­tus. Ja Val­tio on sitä­pait­si suvereeni, joka kan­nat­taa pitää mielessä jos on eri­tyisen allerginen abstrak­tioiden har­joit­ta­malle kyyläykselle. 

  Vira­nomais­ten (ja kansane­dus­ta­jien) ei kan­nat­taisi edes yrit­tää elätel­lä yksi­ty­isyy­den illu­u­sio­ta, kos­ka se johtaa vain newspeaki­in eli kas­vat­taa kog­ni­ti­ivista dis­so­nanssia viral­lisen ja todel­lisen todel­lisu­u­den välil­lä. Lop­ul­ta ihmiset kuitenkin arvosta­vat sitä että ostoskassin sisältö tiede­tään bot­u­li­in­isäi­lyk­keen tai hul­lu­ruo­ho­ju­ures­pakastei­den tarkku­udel­la. Kansalainen joka on tot­tunut seu­raa­maan android-puhe­lin­taan net­ti­palvelus­sa ei juurikaan jak­sa luot­taa poli­itikkoon tai lob­bari­in joka selit­tää kuin­ka tämä on tiemak­su­laatikois­sa teknis­es­ti mah­do­ton­ta (kuten ostosten yhdis­tämi­nen asi­akkaaseen ennen ensim­mäisiä botuliinisäilykkeitä).

 118. Poth1ue1: Met­allisen autonkul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naali (olet­taen, että se rahas­tus­laite edes olisi pääl­lä auton vir­to­jen ollessa pois­sa päältä).
  ‘snip’

  Mik­si mitään pitäisi rek­isteröidä, kun vir­ta ei ole pääl­lä? Auto ei liiku, verotet­tavia kilo­me­tre­jä ei tule.

 119. Tim­oT:
  Pitäisi lähet­tää myös tieto, kenen tien­pitäjän tiel­lä on ajet­tu mak­su­jen edelleen kohdis­tamista varten. Tämän näen uuden jär­jestelmän tärkeim­pänä hyö­tynä nykykäytän­töön nähden. 

  Turhaa. Vero mene val­ti­olle, se on kohdis­tet­tu niin.

 120. Ila I:
  ‘snip’
  Omas­sa rapor­tis­saan työryh­mä kirjoittaa: 

  ”Muu­tok­sel­la olisi vaiku­tuk­sia myös käytet­ty­jen auto­jen verot­tomak­si muo­dos­tu­vaan tuon­ti­in samoin kuin koti­mais­ten käytet­ty­jen auto­jen arvoihin ja markki­noi­hin. Työryh­mä ei ole kuitenkaan arvioin­ut näitä vaiku­tuk­sia. (19)

  Tämä ei ole kuitenkaan käytän­nössä mah­dol­lista, sil­lä jos kilo­metrivero koskisi vain
  muu­tok­sen voimaan­tu­lon jäl­keen käyt­töönotet­tavia uusia auto­ja, se voisi mahdollisesti
  kan­nus­taa pitämään käytössä koti­maista käytet­tyä autokan­taa, mikä olisi vastoin
  kilo­metriverolle asetet­tu­ja liikenne- ja ympäristöpoli­it­tisia, samoin kuin
  val­tion­taloudel­lisia tavoit­tei­ta. Lisäk­si ennen veron käyt­töönot­toa valmis­te­tut ja
  käytet­tynä tuo­ta­vat ajoneu­vot jäi­sivät kaiken vero-ohjauk­sen ulkop­uolelle, sil­lä niihin ei
  voisi EU-oikeu­den takia kohdis­taa kumpaakaan veroa. Tämä saat­taisi johtaa
  tämänikäis­ten käytet­ty­jen ajoneu­vo­jen tuon­nin lisään­tymiseen.” (19)
  ‘snip’

  Näin tätä ei voi toteuttaa!

  On erit­täin epäoikeu­den­mukaista verot­taa uudelleen auto­ja, joista on vero jo oston yhtey­dessä mak­set­tu, saati sit­ten vaa­tia asen­ta­maan tuon tuplaveron vuok­si mitään lait­tei­ta. Nämä autot mak­sa­vat tietysti käyt­tö­mak­sua nykyiseen tapaan.

  Tämä lie­nee perustuslakikysymys.

 121. Raimo K: 10 vuo­den päästä nav­i­gaat­tori on vakio­varuste ja inte­groitu auton elek­tron­i­ikkaan sen ver­ran hyvin, että johdon irroit­ta­mi­nen tarkoit­taa sitä, että auto ei käyn­nisty – mikäli verok­iertäjä edes osaa löytää oikean johdon. 

  Entäpä yli 10 vuot­ta van­hat autot tai tuon ajan daci­at, jois­sa vakio­varus­teet rajoit­tuvat kään­tyvi­in etupyöriin?

  Toisaal­ta, jos nav­i­gaat­tori ja siihen liitet­ty vero­tusjär­jestelmä ovat vain ajoti­etokoneessa pyöriv­iä ohjelmia, niin luuletko, ettei joku osaisi hakkeroi­da jär­jestelmään “vipua”, jol­la jom­pi kumpi tai molem­mat ram­paute­taan. Ja tässä riit­tää se, että yksi kek­sii miten tämä tehdään — ohjeet ja tarvit­ta­vat kood­it lev­iävät verkos­sa kaikkille muille kiin­nos­tuneille hetkessä.

  Vai ajat­telitko, että kaik­ki autote­htaat tekevät auto­jen­sa tieto­jär­jestelmistä täysin hakkerin kestävät ihan vain Suomen km-vero­jär­jestelmää varten?

  Ja mik­si junakul­je­tuk­sia pitäisi rek­isteröidä? Ei niistä mene veroa.

  …ja yhdellekään poten­ti­aaliselle veronkiertäjälle ei tietenkään tulisi mieleen yrit­tää hui­ja­ta jär­jestelmää s.e. se luulisi poikkeamien johtu­van junakul­je­tuk­ses­ta tms.?

 122. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä päätän omista kan­nois­tani itse, eikä mielip­iteitäni muute­ta äänestyspäätöksin nettikeskusteluissa.

  Vähät­teletkö esitet­tyä kri­ti­ikkiä huu­toäänestyk­sek­si, vai miten tuo tulisi ymmärtää? Entä miten blo­gin keskustelijoiden pitäisi ymmärtää se, että sin­un näke­myk­siäsi ei muute­ta net­tikeskusteluis­sa? Mikä tämän blo­gin funk­tio on? Paljon esite­tys­tä kri­ti­ik­istä on sel­l­aista, mihin et ole kyen­nyt vas­taa­maan. Tuskin­pa tääl­lä kovin moni ihmettelee, että mik­si kan­natat ehdo­tus­ta, vaik­ka enem­mistö sitä vas­tus­taa, vaan ihme­tys­tä herät­tää se, että mik­si yhä pidät kan­nas­tasi kiin­ni, vaik­ka se on argu­men­toitu suohon.

 123. Osmo Soin­in­vaara:
  Tääl­lä esite­tyt mielip­i­teet jär­jestelmän toim­i­mat­to­muud­es­ta peruswtu­vat pelkki­in ennakkolu­u­loi­hin. Kuinka­han moni var­man mielip­i­teen esit­täjistä on vaivau­tunut luke­maan edes tehtyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäis­c­vaa­timus sille, että mielipi­det­tä voi pitää perusteltuna.
  Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että nyt käsitel­lään Ollilan työryh­män raport­tia, ei min­ubn esi­tys­täni. Min­un esi­tyk­seni olisi vähän toisenlainen.

  Tämän esi­tyk­sen lanseer­aus oli ääret­tömän tök­erö. Suomes­sa on kak­si asi­aa jois­sa poli­itikko­jen ja virkami­esten into­hi­mot kor­vaa­vat jär­jen tyystin, alko­holi ja autoilu. Molem­mis­sa vero­tuk­sel­la koete­taan hol­ho­ta ihmisiä kohtu­u­teen ja samal­la mak­si­moi­da niistä saata­va vero­tu­lo, yleen­sä tavoit­teis­sa epäonnistuen. 

  Liiken­teen dig­i­tal­isoi­tu­mi­nen tulee tapah­tu­maan laa­jasti, ja siitä tul­laan saa­maan viisaal­la päätök­sen­te­ol­la paljon hyö­tyjä, ruuhkien ennal­taehkäisyä, liiken­nevir­to­jen parem­paa hallintaa, polt­toaineen kulu­tuk­sen (=päästöjen)vähenemistä jne. Näi­den sovel­lus­ten markki­nat ovat maail­man­laa­juiset ja tar­joaisi­vat mah­dolisuuk­sia suo­ma­laisillekin IT ammat­ti­laisille. Päät­täjämme keskit­tyvät kuitenkin pohti­maan miten liiken­net­tä voisi tehokkaim­min verot­taa ja ran­gaista, ja se nos­tet­ti­in tämänkin selvi­tyk­sen fokukseen.

 124. Osmo Soin­in­vaara:
  Tääl­lä esite­tyt mielip­i­teet jär­jestelmän toim­i­mat­to­muud­es­ta peruswtu­vat pelkki­in ennakkolu­u­loi­hin. Kuinka­han moni var­man mielip­i­teen esit­täjistä on vaivau­tunut luke­maan edes tehtyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäis­c­vaa­timus sille, että mielipi­det­tä voi pitää perusteltuna.
  Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että nyt käsitel­lään Ollilan työryh­män raport­tia, ei min­ubn esi­tys­täni. Min­un esi­tyk­seni olisi vähän toisenlainen.

  Saat­taa olla perus­teet­to­mia kuvitelmia jär­jestelmän toimivu­ud­es­ta myös sen kan­nat­ta­jien joukossa.

  Tun­nus­tan että en ole vielä lukenut raport­tia. Jään innol­la odot­ta­maan uut­ta parem­paa kil­pail­e­vaa ehdo­tus­ta. Ehdo­tus siitä, että jär­jestelmä rapor­toisi vain ker­tyneet mak­sut oli jo asken parem­paan suuntaan.

  Kaikkia ehdo­tuk­sia vielä tun­tem­at­ta totean, että oma suosikki­malli­ni toden­näköis­es­ti verot­taa fos­i­il­isia suo­raan, eikä yritä verot­taa niitä jotenkin ajet­tu­jen kilo­me­trien ja auto­tyypin keskiku­lu­tuk­sen perus­teel­la. Luk­susveronkaan ei ole ehkä järkevä olla kilo­metripo­h­jainen. Ruuhka­mak­su­jär­jestelmiä voi toteut­taa kaupunkei­hin, mut­ta niihinkin voi löy­tyä yksinker­taisem­pia toteu­tustapo­ja, joil­la ei tarvitse rasit­taa kilpisjärveläisiä autoilijoita.

 125. anonyy­mi: Kenelleköhän näistä muuten voi ilmoittaa? 

  Minäkin näin tänään liiken­teessä mon­ta autoa viron rekkareil­la. Se onkin paljon yleisem­pää kuin kuvit­telemme! Kyl­lä pitäisi olla sel­l­ainen anonyy­mi vihjenumero.

  (Sopikaa normeista, tarkkailkaa naa­pure­i­tanne ja rapor­toikaa poikkeavuuksista.)

 126. spot­tu: Koh­ta 15 vuot­ta elämään jääneen Scott McNealyn (Sun Microsys­tems) lausah­duk­sen “You have zero pri­va­cy any­way. Get over it.” jäl­keen asi­as­sa ei pitäisi olla mitään epä­selvyyt­tä kenellekään. Suurin osa on päässyt yli ja eteenpäin.

  Jostain kum­man syys­tä eri­tyis­es­ti vihreille yksi­ty­isyy­den­suo­ja muut­tuu äärim­mäisen tärkeäk­si heti, kun puhutaan supon ja poli­isin urk­in­taval­tuuk­sista, etnis­es­tä väestön­lasken­nas­ta ja esimerkik­si rikostapausten yksi­tyisko­h­tien, kuten tuomit­tu­jen nimien, levittämisestä.

 127. Osmo Soin­in­vaara: Tääl­lä esite­tyt mielip­i­teet jär­jestelmän toim­i­mat­to­muud­es­ta peruswtu­vat pelkki­in ennakkoluuloihin. 

  Jos ehdote­taan uut­ta pis­teveroa jon­ka keräyskus­tan­nuk­set oli­si­vat 6–7% kun vas­taa­van ja ihan käyt­tökelpoisen polt­toain­everon keräyskus­tan­nuk­set ovat 0.01% niin voi sanoa että tuo on flawed by design.

 128. Pekka Taipale: Eri­tyis­es­ti pääkaupunkiseudul­la ihmis­ten päivit­täiset matkat (työ- jne) ovat pidem­piä kuin muualla.

  LVM:n tutkimuk­sen mukaan

  ““Henkeä kohti las­ket­tuna tehti­in 2,9 koti­maan­matkaa vuorokaudessa. Vuorokau­den aikana tehty­jen matko­jen yhteispitu­us oli 41 km ja niihin käytet­ti­in aikaa 1h 6 min vuorokaudessa. Koti­maan­matko­jen keskip­itu­us oli 15 km ja yhteen matkaan käytet­ti­in aikaa keskimäärin 25 min. “”

  Onko muual­la sit­ten paljon tuo­ta lyhyem­piä? En äkkiseltään löytänyt tilas­to­ja Sak­sas­ta, Ran­skas­ta, Bri­tan­ni­as­ta tai Ruot­sista. Sinä var­maankin olet löytänyt ja voit ne min­ullekin vinkata.

  Jos on, niin var­maankin ongel­maa pitäisi ratkaista ennem­minkin kaupunkia tiivistämäl­lä tms kuin sub­ven­toimal­la liikkumista.

 129. Raimo K: Näin tätä ei voi toteuttaa!
  On erit­täin epäoikeu­den­mukaista verot­taa uudelleen auto­ja, joista on vero jo oston yhtey­dessä mak­set­tu, saati sit­ten vaa­tia asen­ta­maan tuon tuplaveron vuok­si mitään lait­tei­ta. Nämä autot mak­sa­vat tietysti käyt­tö­mak­sua nykyiseen tapaan.

  Val­tio voi laka­ta keräämästä joitain vero­ja siinä mis­sä kek­siä ihan uusia. Ei mak­set­tu­ja vero­ja silti ale­ta takau­tu­vasti palaut­ta­maan, kos­ka vero on ollut voimas­sa sil­loin kun se on maksettu.

 130. Mat­ti Kin­nunen: Oho, Ollila on muut­tunut viher­vasem­mis­to­laisek­si. Enpäs olisi uskonut. Hyvin kaapattu!

  Ja vas­ta­han Keskusta­laiset kosiske­li­v­at Ollilaa presidenttiehdokkaakseen.

 131. Raimo K: Suomes­sa on paljon aluei­ta, jois­sa väli­matkat ovat lyhy­itä, itse asi­as­sa niitä on ääret­tömän paljon. 

  Herä­tys. Kaupunki­maista asu­tus­ta on vähän enem­män Espal­ta etelään. Siinä kaik­ki. Yhdyskun­tarak­en­teemme on ysin toisen­lainen kuin Kes­ki-Euroopas­sa. Mekanis­mit, jot­ka toimi­vat Kes­ki-Euroopas­sa, ovat vahin­gol­lisia Suomessa.

 132. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos on lähdet­ty kilo­metrin päästä kalli­im­man vyöhyk­keen rajal­ta, ajet­tu sata kilo­metriä ja palat­tu takaisin koti­in, ei voi mitenkään tietää, mis­sä on ajet­tu. Jos taas jokainen pysähdys rek­isteröidään, en ymmär­rä mitä tieto­suo­jahyö­tyjä saadaan siitä, että salatuk­si tulee vain se, ajoitko Hämeen­ti­etä vai Sörnäis­ten rantati­etä pitkin.

  Tuo on hyvä kitey­tys. Minus­ta koko idea on täysin pähkähullu. 😀

 133. Meil­lä on 2 autoa ja pääsään­töis­es­ti 4 käyt­täjää. Autot ovat nimis­säni. Ilmeis­es­ti minä olen se, joka mak­saa myös verot.

  Jos “epäilen”, että vero­ja on laskutet­tu väärin, niin voinko selvit­tää omani, mieheni ja las­teni ajot päiväko­htais­es­ti. Myös sen, kenen pihas­sa auto on seis­syt ja koska?

  Miten yksi­ty­isyy­den­suo­ja tässä tapauk­ses­sa hoituu.

 134. Kate Alho­la: Silti, ehkäpä äänestäjiä kan­nat­taisi vähän edes kuun­nel­la. Itse olen vihre­itä äänestänyt joka vaaleis­sa mut­ta tämän­ta­soinen isovelisys­tee­mi on jo ylit­tämätön kyn­nyskysymys jos­ta sielu­ani en myy. Tässä on Suomen poli­it­tisel­la kar­tal­la aikamoinen aukko mihin ne ympäristöti­etoiset libaraal­i­henkiset äänestäjät siir­tyvät. Viimeistään Snow­denin jäl­keen riit­tävän moni äänestäjä tajuaa mis­tä on kyse. 

  Vihreän puolueen jäse­nenä jaan tämän saman huolen.

  Ehkä tämä on suurelta osin myös sukupolvikysymys. Ei ole sitä näkökul­maa jon­ka avul­la voidaan ymmärtää mitkä ovat teknolo­gian pitkän aikavälin vaiku­tuk­set yhteiskun­taan. Kyse ei ole vain teknolo­gian käyt­tööno­to­s­ta ihmis­ten ja yhteiskun­nan palveluk­seen kuten Osmo asian näkee. Teknolo­gia muut­taa val­ta­suhtei­ta, kult­tuuria ja yhteiskun­taa peru­ut­ta­mat­toma­l­la tavalla. 

  Nykyti­lanteessa tämä on erit­täin huolestut­tavaa, kos­ka lait ja käytän­nöt jot­ka otamme käyt­töön nyt voivat vaikut­taa ratkai­sev­asti yhteiskun­nan kehi­tyk­seen sato­jen vuosien päähän. Teknolo­gia muut­tuu niin nopeasti ettei voi­da jäädä odot­ta­maan sukupolvien vaihtumista. 

  Koi­järvi-liike ja Vihreät loi­vat aikoinaan uuden akselin vasem­mis­to-oikeis­to akselin lisäk­si. Osaa­vatko Vihreät nähdä uudet ongel­mat uute­na akseli­na vai lisään­tyvätkö vihreät jakaantumalla.

 135. Ville: Val­tio voi laka­ta keräämästä joitain vero­ja siinä mis­sä kek­siä ihan uusia. Ei mak­set­tu­ja vero­ja silti ale­ta takau­tu­vasti palaut­ta­maan, kos­ka vero on ollut voimas­sa sil­loin kun se on maksettu.

  Kuka palaut­tamis­es­ta on puhunut? Minä puhuin mak­samis­es­ta toiseen kertaan.

 136. Tämä lie­nee perustuslakikysymys.

  Tuskin­pa sen­tään. Ei val­tio mitään sopimus­ta ole tehnyt autonos­ta­jien / ‑omis­ta­jien kanssa. Toisek­seen tässä kai on esil­lä uuden veron käyt­töönot­to joskus 5+ vuo­den päästä. Ja edelleen, se koskisi luul­tavasti vain uusia auto­ja, joi­hin tarvit­ta­vat lait­teet saa jo tehtaal­la. Van­hem­mat autot voi pikkuhil­jaa kiristää romut­ta­molle tai seu­ran­ta­laite-asen­nuk­seen kohot­ta­mal­la vuo­tu­isia autoveromaksuja.

 137. Poth1ue1:
  ‘snip’
  Toisaal­ta, jos nav­i­gaat­tori ja siihen liitet­ty vero­tusjär­jestelmä ovat vain ajoti­etokoneessa pyöriv­iä ohjelmia, niin luuletko, ettei joku osaisi hakkeroi­da jär­jestelmään “vipua”, jol­la jom­pi kumpi tai molem­mat ram­paute­taan. Ja tässä riit­tää se, että yksi kek­sii miten tämä tehdään – ohjeet ja tarvit­ta­vat kood­it lev­iävät verkos­sa kaikkille muille kiin­nos­tuneille hetkessä.
  ‘snip’

  Sel­l­aisia ne melko var­masti ovat, vaik­ka oli­si­vat eril­lisessä ‘digi­bok­sis­sakin’, tuskin mekaanista laitet­ta saataisi­in aikaisek­si järkevil­lä kustannuksilla.

  Se, miten help­poa ohjelmien manip­u­loimi­nen on, on sit­ten toinen jut­tu. Veikkauk­seni on, että 99.9% auton­o­mis­ta­jista ei siihen pysty eikä halua.

  Ja sen 0.1% takia ei kan­na­ta hylätä hyvää ideaa — erään arvion mukaan kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, joista käyt­tö­mak­sua ei ole mak­set­tu voi nytkin olla jopa 20%.

 138. az: ihme­tys­tä herät­tää se, että mik­si yhä pidät kan­nas­tasi kiin­ni, vaik­ka se on argu­men­toitu suohon.

  Olen tääl­lä aiem­minkin main­in­nut, että olen tehnyt työk­seni jär­jestelmiä, jois­sa on sato­jen tuhan­sien ihmis­ten henkilöko­htaista tietoa ja usei­ta miljoo­nia transak­tioi­ta päivässä. Tai tuol­laista tehti­in läh­es vuosikym­men sitten.

  Osaisin myös teknis­es­ti toteut­taa jär­jestelmän joka tal­len­taa ja analysoi vaikka­pa kymme­nen miljoo­nan auton päivit­täiset paikkatiedot. Tai vaikka­pa parin miljoo­nan Clash of Clans kylän läh­es reaali­aikaisen tilanteen. En ole Supercelil­lä töis­sä, mut­ta olen tehnyt vas­taavaa ja tiedän kuin­ka tuol­lainen tehdään. 

  Siihen ei peri­aat­teessa vaa­di­ta kuin pieni asiantun­te­va pro­jek­tiryh­mä vuodek­si hom­min. Ellei sitä sit­ten lähde­tä tekemään val­tion pro­jek­tior­gan­isaa­ti­ol­la ja byrokra­tial­la, jol­loin henkilömäärä ja aika kymmenkertaistuu.

  En näe mik­sei tuol­lainen jär­jestelmä toimisi, mut­ta sitä kan­nat­taisi ensin ihan rehellis­es­ti ja avoimesti tes­ta­ta. Jos olisin val­tion päät­täjä, tilaisin vaik­ka pari-kolme eri­laista kil­pail­e­vaa testi­jär­jestelmää par­il­la miljoon­al­la kap­pale. Miljoona kehi­tyk­seen, miljoona infraan, vuosi aikaa. Kokeilkaa.

 139. Osmo Soin­in­vaara:
  Laite lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sin­un ilmoituk­seesi. Jos sinä olet sitä mieltä, että lait­teesi on lähet­tänyt liian suuren sum­mat, sinä voit riitaut­taa sen ja sil­loin purk­ki avataan. 

  Kun purk­ki avataan ja selvitetään ajot, niin siinä selviää myös muiden kuin omis­ta­jan ajoneu­von käyt­tö, mis­sä on ajel­tu ja kos­ka. Yksi­ty­isyys on tältä osin tipotiessään. Sitäkö haluamme?

  Jos kilo­metripo­h­jaiseen vero­tuk­seen men­nään, niin km-luke­ma on ain­ut, mikä tulisi rek­isteröidä ja sen perus­teel­la määrätä vero. Tuo km-määrä on jo nyt tiedos­sa, joten jär­jestelmä olisi valmis, jos se halut­taisi­in ottaa käyt­töön. Ei tarvi­ta lisälait­tei­ta eikä valvon­taa. Tuloste­taan vain vuosit­tan vero­la­put kat­sas­tusti­eto­jen mukaan.

 140. Kimp­pakyy­deistä pitäisi saa­da hal­ven­nus­ta ajamiseen:
  Min­un mielestäni ihmisi­in tulisi asen­taa mikrosiru niin voitaisi­in kat­soa kuka ajaa yksin ja kuka vihreästi kimpassa.
  Eikö sem­moi­sen äly­las­tun voi ujut­taa jon­nekin selkäy­timeen jo synnytyslaitoksella ?

  1. Kimp­pakyyti on halvem­pi ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon, että jokainen menee oma­l­la autol­la. Mik­si sen pitäisi olla tätä halvempi?

 141. Tämä ketju on nyt sul­jet­tu. Kehotan keskustelijoi­ta siir­tymään kah­teen uudem­paan ketju­un, jois­sa keskustelua yritetään vähän strukturoida.

Kommentit on suljettu.