Ollila kävi eduskunnassa

Saim­me lisä­tie­to­ja ehdo­te­tus­ta kilometriverosta.

Lisäyk­se­nä aikai­sem­paan pos­tauk­seen joi­ta­kin tilai­suu­des­sa esiin tul­lei­ta tarkennuksia.

 • Suo­mi ei ole hank­keen­sa kans­sa miten­kään yksin eikä mui­ta mai­ta edel­lä vaan saman­lai­sia hank­kei­ta on vireil­lä mel­kein kai­kis­sa mais­sa. Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­met­ri­ve­roon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kai­kil­le, myös ja eten­kin ulko­maa­lai­sil­le autoil­le. Tämän siir­ty­mä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti kilo­met­ri­poh­jai­seen mal­liin. Perus­tee­na tähän on se, että ulko­maa­lai­set autot käyt­tä­vät huo­mat­ta­van pal­jon Sak­san tei­tä läpi­kul­kuun mak­sa­mat­ta mitään. Myös esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­ty­mäs­sä kilo­met­ri­ve­roon. Polt­toai­neen verot­ta­mi­ses­ta kato­aa vero­poh­ja ja auto­ve­ros­ta on kan­sain­vä­lis­ty­väs­sä maa­il­mas­sa niin pal­jon hait­taa, että sii­tä on jär­ke­vää luopua.
 • Lait­teen kus­tan­nuk­set on rapor­tis­sa arvioi­tu sadak­si euroksi/ajoneuvo. Tämä on Olli­lan mukaan ran­kas­ti ylä­kant­tiin. Tuhat kap­pa­let­ta mak­saa noin pal­jon kap­pa­leel­ta, mut­ta mil­joo­na saa paril­la kym­pil­lä kap­pa­le. Autoi­hin on tulos­sa vakio­va­rus­tee­na kai­ken­lais­ta paik­ka­tie­toon liit­ty­vää rom­pet­ta, johon tuon omi­nai­suu­den saa ilmai­sek­si. Vuo­des­ta 2015 pakol­li­se­na varus­tee­na autois­sa on tur­va­lai­te, joka onnet­to­muu­den sat­tues­sa ottaa yhteyt­tä hätä­kes­kuk­seen ja ker­too, mis­tä auton­raa­don mat­kus­ta­ji­neen löy­tää. Täs­tä on vähän vie­lä rii­taa auton­val­mis­ta­jien kans­sa, mut­ta mitä ilmei­sim­min tuo­hon lait­tee­seen saa tämän kilo­met­ri­las­ku­tus omi­nai­suu­den käy­tän­nös­sä ilmaiseksi.
 • Tuk­hol­man kiin­teän tie­tul­li­jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set ovat samaa luok­kaa kuin oli­si­vat tämän koko maa­han suun­ni­tel­lun jär­jes­tel­män kustannukset.
 • Tie­to­tur­va on rat­kais­tu esi­mer­kik­si siten, että mötik­kä lähet­tää tie­dot eteen­päin niin pal­jon vii­väs­tet­ty­nä, ettei autoa pys­ty seu­raa­maan. (Jos minul­la oli­si auto, vaa­ti­sin lisä­omi­nai­suut­ta, jon­ka perus­teel­la saan tie­dot auton sijain­nis­ta kän­nyk­kää­ni, vaik­ka se vaa­ran­taa­kin auto­var­kaan yksi­tyi­syy­den suojan.)
 • Lopuk­si kysyin Olli­lal­ta kän­ny­köis­tä, kun tämä tie­tää jotain myös niis­tä. Moni on sano­nut vaik­ka mei­tä kaik­kia voi­daan seu­ra­ta kän­ny­kän avul­la, kän­ny­kän voi aina pan­na kiin­ni. Riit­tää­kö kän­ny­kän sul­ke­mi­nen? Olli­la vah­vis­ti epäi­lyk­se­ni: ei rii­tä. Kän­nyk­kä pitää jät­tää kotiin.

161 vastausta artikkeliin “Ollila kävi eduskunnassa”

 1. Jos möti­kän hin­ta jää todel­la tuo­hon pariin kymp­piin, niin jär­jes­tel­mä oli­si syy­tä ottaa käyt­töön pikim­mi­ten. Kui­ten­kin vain tuol­la Soi­nin­vaa­ran kuvaa­mal­la taval­la koh­dis­ta­mal­la tuo­tot tien­pi­tä­jil­le. Ja polt­toi­a­ne­ve­ros­ta oli­si myös syy­tä luo­pua ja siir­tää sekin vero perit­tä­väk­si kilometrijärjestelmässä.

 2. Tuk­hol­man kiin­teän tie­tul­li­jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set ovat samaa luok­kaa kuin oli­si­vat tämän koko maa­han suun­ni­tel­lun jär­jes­tel­män kustannukset

  Onko vii­me ajoil­ta täs­sä maas­sa yhtä­kään jul­ki­sen sek­to­rin tie­to­jär­jes­tel­mä­han­ket­ta joka ei oli­si ylit­tä­nyt reip­paas­ti kustannusbudjettiaan?
  A) Tuskin
  B) Ei varmasti
  C) Kysy­tään val­tion­ta­lou­den tarkastusvirastolta

  Lopuk­si kysyin Olli­lal­ta kän­ny­köis­tä, kun tämä tie­tää jotain myös niis­tä. Moni on sano­nut vaik­ka mei­tä kaik­kia voi­daan seu­ra­ta kän­ny­kän avul­la, kän­ny­kän voi aina pan­na kiin­ni. Riit­tää­kö kän­ny­kän sul­ke­mi­nen? Olli­la vah­vis­ti epäi­lyk­se­ni: ei rii­tä. Kän­nyk­kä pitää jät­tää kotiin.

  Joka tapauk­ses­sa sen muka­na pitä­mi­nen ei ole vie­lä pakol­lis­ta vapaa-aika­na. Alu­mi­ni­fo­lio­ta­kaan ei ole vie­lä kri­mi­na­li­soi­tu. En tie­dä min­kä dii­lin Olli­la ja NSA ovat aika­naan mah­dol­li­ses­ti teh­neet, mut­ta aina­kin Suo­men viran­omais­ten on vie­lä tois­tai­sek­si tyy­dyt­tä­vä muul­loin­kin noi­hin itse ver­kon yli­mal­kai­sem­piin tietoihin.

 3. Itsel­le oleel­li­sin kysy­mys täs­sä on jo ole­mas­sa ole­van auto­kan­nan ase­ma, miten suh­tau­du­taan vero­tet­tuun autoon vaih­toau­to­na? Ja mitä tapah­tuu käyt­tö­voi­ma­ve­rol­le? Nyt jou­dun mak­sa­maan kv-veroa bio­kaa­suau­tos­ta vaik­ka par­haa­ni mukaan ekoi­len ja pidän huol­ta kauppataseesta.

  Samoin askar­rut­taa 85 kilo­met­riä Hel­sin­gis­tä asu­va­na tuo kilo­met­ri­ta­rif­fi, tääl­lä kun tuo­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole työs­sä käy­väl­le käy­tän­nös­sä ollen­kaan vaik­ka sta­diin ajaa reis­kas­sa tunnissa.

 4. Eikös nämä seu­ran­ta­lait­teet kan­nat­tai­si asen­taa pol­ku­pyö­riin ensik­si. Miten me muu­ten kerääm­me val­tiol­le ja kun­nil­le vero­ja kun yksi­tyi­sau­toi­lu vähenee?

 5. Mum­mie­les­tä se eCall-lai­te on sel­lai­nen, että sitä ei saa käyt­tää muu­hun tar­koi­tuk­seen kuin mihin se on tar­koi­tet­tu. Se akti­voi­tuu­kin vas­ta kola­ris­sa tai jos nap­pia pai­ne­taan. Muun aikaa se on sam­muk­sis­sa tai ei-aktii­vi­ses­sa tilas­sa. Voi­pi olla että yksi­tyi­syy­des­tään tar­kat sivis­tys­maat nos­ta­vat mete­lin, jos Suo­mi aikoo peu­ka­loi­da lai­tet­ta muu­hun kuin hätäkäyttöön.

 6. Mun on todel­la vai­kea uskoa, että vero­tus voi­daan toteut­taa auton vakio­va­rus­tee­na kuu­lu­van paik­ka­tie­toon liit­ty­vän romp­peen lisä­omi­nai­suu­te­na. Eikä se aina­kaan ilmai­sek­si sin­ne ilmes­ty. Jos halu­taan autoi­hin joku vakio­va­rus­te las­ke­maan vero­tus­ta, niin kai­ke­ti tar­vi­taan vähin­tään­kin EU-stan­dar­di sitä vaa­ti­maan. Ja sii­hen oli­si pak­ko syöt­tää sisään Suo­men vyö­hy­ke­ra­jat ja ruuh­ka­mak­su­por­ras­tuk­set, jot­ta sys­tee­mi voi­si las­kea vero­tet­ta­vat kilo­met­rit itse. Yksi­tyi­syy­den­suo­jan takia tar­koi­tus kai oli, että viran­omai­sil­le ei tar­vit­se rapor­toi­da omaa sijain­tia jatkuvasti.

  Lisäk­si hiu­kan ihmet­te­len, jos perus­oi­keus­ju­ris­tit ja VM hyväk­sy­vät sen, että auton­val­mis­ta­jan black-box mää­rit­tää vero­ker­ty­män. Mitä jos olen eri miel­tä kuin For­din val­mis­ta­ma tie­to­ko­ne aja­mis­ta­ni kilometreistä?

 7. Puol­taa­ko nois­ta koh­dis­ta joku tuol­lai­sen jär­jes­ten­män hank­ki­mis­ta Suomeen?

  Suo­mi ei ole hank­keen­sa kans­sa miten­kään yksin” => ei puolla

  ulko­maa­lai­set autot käyt­tä­vät huo­mat­ta­van pal­jon Sak­san tei­tä” => Suo­mes­sa ulko­mai­set rekat ovat val­lan­neet kul­je­tus­mark­ki­noi­ta, mut­ta tähän löy­tyy var­mas­ti hel­pom­pia­kin mak­su­jär­jes­te­lyi­tä, jos halutaan

  Polt­toai­neen verot­ta­mi­ses­ta kato­aa vero­poh­ja” => saas­tut­ta­via polt­toai­nei­ta­han täs­sä juu­ri pitäi­si verot­taa, eikä pyr­kiä pois nii­den verottamisesta

  auto­ve­ros­ta on kan­sain­vä­lis­ty­väs­sä maa­il­mas­sa niin pal­jon hait­taa” => lai­te­taan verot fos­sii­li­sil­le polt­toai­neil­le, jos auto­ve­ros­ta on varaa luopua

  Vuo­des­ta 2015 pakol­li­se­na varus­tee­na autois­sa on tur­va­lai­te” => ja tämä­kö pitäi­si laa­jen­taa jat­ku­vak­si seurannaksi/vakoiluksi?

  Tuk­hol­man kiin­teän tie­tul­li­jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set” => hal­vem­pi jär­jes­tel­mä Tuk­hol­maan, ei lai­tein­ves­toin­te­ja ja jat­ku­vaa seu­ran­taa haa­pa­ran­ta­lai­sil­le sil­tä varal­ta, että saat­ta­vat jos­kus käy­dä Tukholmassa

  Tie­to­tur­va on rat­kais­tu” => niin että val­vo­jat tie­tä­vät vas­ta huo­men­na, mitä tänään teen

  auto­var­kaan” => onnis­tuu vapaa­eh­toi­sin toi­min, eikä edel­ly­tä jat­ku­vaa vakoilua

  Riit­tää­kö kän­ny­kän sul­ke­mi­nen?” => riit­tää jos sul­kee kän­nyk­kä­ra­dion lisäk­si myös muut mah­dol­li­set seu­ran­nat ja tiedonvälitykset

  1. Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

 8. Mit­kä tie­dot mötik­kä lähet­tää eteen­päin? Tai mitä tie­to­ja se yleen­sä­kään kerää? Mitä tie­to­ja se säi­lyt­tää sisäl­lään? Kau­an­ko tie­to­ja säilytetään?

  Tie­tys­ti reaa­lia­jas­sa seu­raa­mi­nen on ikä­vää, mut­ta seu­raa­mi­nen yleen­sä­kin rik­koo yksi­tyi­syy­den­suo­jaa. Onko vaih­toeh­to­ja edes suun­ni­tel­tu, kuten moot­to­rin kier­ros­ten las­ken­taa, mat­ka­mit­ta­rin luke­mis­ta, polt­toai­neen­ku­lu­tus­mit­ta­ria, jne?

  Miten on tar­koi­tus hoi­taa tilan­teet, jois­sa lai­te ei saa yhteyt­tä? GPS:ää on help­po häi­ri­tä sekä tahal­li­ses­ti että tahat­to­mas­ti. Kuka kärsii?

  Kysyi­kö joku Olli­lan jää­viy­des­tä asias­sa? Mies­hän istuu Shel­lin hal­li­tuk­ses­sa ja on siten var­mas­ti val­mis teke­mään mel­kein mitä tahan­sa, ettei polt­toai­ne­ve­ro­ja koroteta.

  1. Kyl­lä Olli­lan pitäi­si saa­da ken­kää Shel­lis­tä, kun hän on muut­ta­mas­sa kiin­teis­tä auton omis­ta­mi­seen koh­dis­tu­via vero­ja käyt­töön perus­tu­viin veroi­hin. Ennus­te on, että tämä vähen­tää bensankulutusta.

 9. Paril­la­kym­pil­lä ei saa mitän mas­sa­val­mis­tet­tua lai­tet­ta noil­la omi­nai­suuk­sil­la ja sen asen­ta­mi­nen autoon mak­saa. Auton omien jär­jes­tel­mien käy­tön ongel­ma­na on että niis­sä ei var­maan­kaan ole tar­vit­ta­vaa tie­to­tur­vaa, ei verot­ta­jan kan­nal­ta eikä kan­sa­lai­sen kan­nal­ta. Ongel­ma on siis että miten verot­ta­ja ja kan­sa­lai­nen voi var­mis­tua että vero on kerät­ty oikein ja että lai­tet­ta ei ole hui­jat­tu tai että kan­sa­lais­ta ei syyt­tä ran­kais­ta lait­teen hui­jaa­mi­ses­ta. Ajo­neu­von omis­sa lait­teis­sa nämä omi­nausuu­det eivät ole olen­nai­sia tosin eri­li­ses­sä­kään lait­tees­sa eivät ole aukottomia.

  Kan­sa­lais­ten tie­to­tur­van kan­nal­ta ei ole olel­lis­ta tulee­ko tie­to viran­omai­sil­le reaa­lia­jas­sa vai ei. Hit­ler oli­si ollut ikion­nel­li­nen jos oli­si saa­nut dataa kenen kas­sa juu­ta­lai­set oli­si­vat olleet teke­mi­sis­sä. Shel­liä var­maan kiin­nos­tai­si mis­sä Green­peacen akti­vis­tit liik­ku­vat. Ira­nis­sa suo­ma­lais­ta kes­kus­tek­niik­kaa käy­tet­tin polii­tis­ten vas­tus­ta­jien jäl­jit­tä­mi­sen. Mik­si ajo­neu­vo­jen seu­ran­ta­lai­tet­ta ei käy­tet­täi­si samaan, aina­kin mark­ki­nat sor­to­hal­li­tuk­sil­le oli­si­vat jät­ti­mäi­set. Vii­meis­tään NSA-Kohun jäl­keen on syy­tä ymmär­tää että hyvin­kin monia taho­ja kiin­nos­taa mitä kan­sa­lai­set teke­vät. Big Datas­sa ei niin­kään ole olel­lis­ta onko data reaa­liai­kais­ta vaan ihmis­ten ryh­mit­te­ly ja pro­fi­loin­ti. Kan­sa­lai­sil­le voi­daan las­kea “poliit­ti­nen riskikerroin”. 

  Kän­ny­kän osal­ta, kän­nyk­kään voi toki asen­taa hait­taoh­jel­man jol­la se leik­kii kuol­lut­ta, eli näyt­te­lee että vir­rat on pois pääl­tä mut­ta kerää tie­toa. Akku ulos teho­aa tähän­kin. Tär­keä ero kilo­met­ri­ve­roon ver­rat­tu­na on että kän­ny­kän kotiin­jät­tä­mi­ses­tä ei ran­kais­ta. Vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa oltai­siin jos kän­ny­kän muka­na ja pääl­lä­pi­to oli­si ran­gais­tuk­sen uhal­la pakollista.

 10. Tie­to­tur­va on rat­kais­tu esi­mer­kik­si siten, että mötik­kä lähet­tää tie­dot eteen­päin niin pal­jon vii­väs­tet­ty­nä, ettei autoa pys­ty seuraamaan.”

  Eihän tuo rat­kai­se tie­to­tur­vaa. Minun liik­kee­ni, siis sekään mis­sä _olen ollut_, ei kuu­lu ulko­puo­li­sil­le tahoille.

  Tuo auto­jen tur­va­lai­te on myös­kin eri asia, se lähet­tää tie­to­ja vas­ta kun onnet­to­muus on tapah­tu­nut. En usko että tie­to­tur­vaa pys­ty­tään tyy­dyt­tä­väs­ti rat­kai­se­maan jos tark­ka pai­kan­nus­tie­to läh­tee autos­ta ulospäin.

 11. Minä kek­sin pari syy­tä lisää mik­si tätä moni­mut­kais­ta jär­jes­tel­mää ehdo­te­taan auton maa­han­tuon­ti­ve­ron tilalle.
  1) Ben­sa­tu­ris­mi. Jos Suo­mi nos­tai­si ben­sa- ja die­sel­ve­roa, km-veron sijaan läh­ti­si osa Kot­ka-Suo­dan­ky­lä akse­lin itä­puoel­la asu­vis­ta sään­nöl­li­ses­ti Venä­jän puo­lel­le tank­kaa­maan vuo­si­vii­su­min kans­sa. Jos vie­lä toteu­tui­si vii­su­mi­va­paus Suo­men ja Venä­jän välil­le, saat­tai­si naa­pu­ris­sa tank­kaa­mi­nen yltyä sel­lai­siin mit­tauh­tei­siin että Tal­lin­nan kal­ja­ral­li­kin kalpenee. 

  2) EU haluai­si että maat jot­ka peri­vät maa­han­tuon­ti tai rekis­te­röin­ti­ve­roa autois­ta, luo­pui­si­vat sii­tä, ja mah­dol­li­sim­man pian. Nyt nitä mai­ta ei Suo­men lisäk­si ole enäää mon­ta. Suo­mes­sa auto­jen yksi­tyis­tuo­jat yrit­tä­vät juris­tien­sa avul­la jat­ku­vas­ti naker­taa Suo­men auto­ve­ro­tus­ta ja muu­ta­maan ottee­seen ovat onnis­tu­neet­kin ja joku ker­ta voi käy­dä niin että pet­te­ris­nell­lit saa­vat sen kumot­tua koko­naan. Oma tapauk­sen­sa oli Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja joka aje­li ruot­sa­lai­sen ex-vai­mon­sa Ruot­siin reklis­te­röi­dyl­lä autol­la ja valit­te­li vie­lä tul­leen­sa vää­rin koh­del­luk­si kun jou­tui mak­sa­maan vero­ja taannehtivasti. 

  3) Tuon­ti­ve­ron kor­vaa­mi­nen vuo­sit­tai­sen ajo­neu­voe­ron nos­tol­la oli­si epä­oi­keu­den­mu­kais­ta vähän aja­via koh­taan ja hou­kut­te­li­si hei­tä aja­maan enem­män kos­ka vuo­si­mak­su oli­si joka tapauk­ses­sa sama, eli se lisäis autoi­lua ja vähen­täi­si jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä, eten­kin pk-seu­dun työmatkoilla.

 12. Ulko­mais­ten auto­jen vero­tus onnis­tuu pal­jon hel­pom­min ja hal­vem­min peri­mäl­lä mak­su raja­la. Kilo­met­ri­mit­ta­ri ylös tul­les­sa ja pois­tut­taes­sa, tar­kis­tus pis­to­ko­kein ja tie­ten­kään ei hyväk­syt­täi­si pie­nem­pää km-luke­maa kuin mitä lyhin läpia­jo­reit­ti on. Pel­kän tulo- ja läh­tö­pis­teen väli­sen rei­tin­kään perus­teel­la ei pal­joa pie­leen mentäisi.

  Polt­toai­ne­ve­ron vero­poh­ja ja toi­saal­ta myös perus­te pääs­tö­poh­jai­seen hait­ta­ve­ro­tuk­seen kato­aa mut­ta ei nyt ihan niin pian. Jos 202 puo­let myy­tä­vis­tä autois­ta oli­si täys­säh­kö­au­to­ja niin ehkä 2030 voi­si puo­let auto­kan­nas­ta olla säh­kö­au­to­ja. 2020 puo­let säh­kö­au­to­ja sil­ti on enem­män­kin opti­mis­ti­nen arvio.

  Tuk­hol­man vero­sys­tee­miä edul­li­sem­min sel­viäi­si “kes­kust­tul­lil­la” joka pitäi­si olla mak­set­tu­na kun alu­eel­le men­nään, val­von­ta pis­to­ko­keil­la. Päi­vit­täis­käyt­tä­jät voi­si­vat ostaa kk-kor­tin, satun­nais­käyt­tä­jät mak­saa vaik­ka kän­ny­käl­lä lähet­tä­mäl­lä rekis­te­ri­nu­me­ron teks­ta­ril­la. Ruuh­ka­mak­su saa­tai­siin aikaan sil­lä että mak­su perit­täi­siin vain ruuh­ka-aikaan liik­ku­vil­ta autoilta.

  On myös hyvä kysy­mys, onko kilo­met­ri­poh­jai­nen vero edes oikeu­den­mu­kai­nen tai kus­tan­nus­vas­taa­va. Tien­pi­don kus­tan­nuk­sis­ta suu­rin osa on kui­ten­kin lii­ken­ne­suo­rit­tees­ta riip­pu­mat­to­mia. Jos talo­si eteen menee tie, sen raken­ta­mi­nen, auraus ja kun­nos­sa­pi­to mak­saa ihan saman ajat sitä ker­ran vii­kos­sa tai kym­me­nen ker­taa päi­väs­sä. Poik­keuk­sen toki teke­vät ruuh­kau­tu­neet kau­pun­kien ydin­a­lu­eet lähin­nä pääkaupunkiseudulla.

  Kaik­kein kus­tan­nus­vas­taa­vin ja oikeu­den mukai­sin oli­si siis pai­not­taa vuo­tui­seen ajo­neu­vo­ve­roon. Ajo­neu­vo­ve­ro voi­daan myös ohja­ta asuin­pai­kan mukaan. Ajo­neu­vo­ve­ros­sa oli­si help­po huo­mioi­da myös sosi­aa­li­set teki­jät kuten haja-asu­tusa­luei­den per­heet yms. Ajo­neu­vo- ja polt­toai­ne­ve­roa ja niden välis­tä suh­det­ta on myös help­po sää­tää tar­vit­ta­van vero­ker­ty­män, alue­po­li­tii­kan ja ympä­ris­tö­te­ki­jöi­den suhteessa.

 13. Ehdo­tuk­sia
  — Mik­sei autol­le voi­si mää­rä­tä koti­paik­kaa jol­loin ete­lä-suo­ma­lai­sia voi­si verot­taa enemmän?
  — Tämän voi ehkä kyt­keä polttoaineveroon.
  — Toi­sek­seen ete­läs­sä voi­si verot­taa auto­pai­kois­ta samaan tapaan kuin kiin­teis­tö­ve­ro, mil­lä myös voi­si tasa­pai­not­taa kuluja. 

  Näil­lä hal­val­la toteu­tet­ta­vil­la kei­noil­la saa­daan var­maan­kin. ete­län ja poh­joi­sen vero­tus “tasa-arvoi­sek­si ja val­tiol­le tuloja. 

  Kan­nat­tai­si ko. pro­toi­lu jät­tää mui­den mak­set­ta­vak­si ja kat­soa mitä hom­mas­ta tulee, eni­mäk­seen ehdo­tus vai­kut­taa tek­no­lo­gi­aus­ko­vai­sel­ta puuhalta. 

  Itse toki uskon kai­ken bit­ti­maa­il­mas­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta, mut­ta en veron­mak­sa­ja­na haluai­sia ryh­tyä tähän vielä.

  Ja mikä­li toi­min­nas­ta on saa­ta­vis­sa lii­ke­toi­min­taa niin har­voin on näh­ty että sel­lais­ta syn­tyy ns. komiteamietinnöillä.

 14. Jos­sain ide­aa­li­maa­il­mas­sa tämän var­maan sai­si toi­mi­maan ilman, että jär­jes­tel­mäs­tä koi­tui­si jär­kyt­tä­väs­ti yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia. Lisäk­si sen pitäi­si olla hel­pos­ti modi­fioi­ta­vis­sa esi­mer­kik­si siten, että yksit­täi­sen kadun­pät­kän­kin kilo­met­ri­tak­saa voi­si muut­taa paril­la hii­ren klik­kauk­sel­la. Sit­ten pitäi­si enää arvot­taa autoi­lus­ta aiheu­tu­vat hyö­dyt ja hai­tat alueit­tain ja sää­tää tak­sat sen mukaan. Vali­tet­ta­vas­ti en usko, että täl­läis­tä saa­daan aikaan, ennen kuin kaik­ki lap­set ime­vät open source ‑koo­dia äidinmaidosta.

  Yksi­lön­suo­jaa täs­sä ei voi miten­kään taa­ta, eikä sii­hen ole hyvä vas­ta-argu­ment­ti se, että mei­tä vakoil­laan jo muil­la­kin keinoin.

 15. Lait­teen kus­tan­nuk­set on rapor­tis­sa arvioi­tu sadak­si euroksi/ajoneuvo. Tämä on Olli­lan mukaan ran­kas­ti ylä­kant­tiin. Tuhat kap­pa­let­ta mak­saa noin pal­jon kap­pa­leel­ta, mut­ta mil­joo­na saa paril­la kym­pil­lä kappale.

  Tähän liit­tyy hyvin mon­ta ongel­maa, mut­ta pahoin pel­kään että täs­sä tapauk­ses­sa lupauk­set voi ottaa yhtä vaka­vas­ti kuin edel­li­sen lupauk­sen tila­päi­ses­tä autoverosta.

  Mut­ta lait­ta­kaa ihmees­sä sin­ne niin, että mak­set­ta­vis­ta verois­ta voi vähen­tää lait­teen hin­nan, siten kun se ylit­tää 20 euroa. Sit­ten ei tar­vit­se kiis­tel­lä niin pal­joa sii­tä hinnasta.

  Ei ole ongel­ma, kos­ka sehän tulee mak­sa­maan vain sen pari kymp­piä, joten val­tiol­le ei tule kustannuksia.

  (Asen­nuk­sen hin­ta on sit­ten taa­sen oma kysymyksensä.)

 16. Oli­si­ko näi­hin Sak­san ja Ruot­sin “kilometrivero”-malleihin jon­kin­lais­ta läh­det­tä tai link­kiä, jos­ta näki­si, mitä ne käy­tän­nös­sä pitä­vät sisällään?

  En edel­leen­kään oikein ymmär­rä, mitä sel­lais­ta täl­lä sateel­lit­ti­seu­ran­ta-aspek­til­la halu­taan saa­vut­taa, mitä ei voi­tai­si saa­da aikaan ihan vain auton mat­ka­mit­ta­ri­lu­ke­man kir­jaa­mi­sel­la vuo­sit­tai­ses­sa kat­sas­tuk­ses­sa. Tämän toteut­ta­mi­nen mak­sai­si käy­tän­nös­sä noin nol­la (0) euroa, joten eikö oli­si jär­ke­vää aina­kin aloit­taa auto­ve­ro­tuk­sen uudis­ta­mi­nen täl­lai­sel­la yksin­ker­tai­sel­la “jär­jes­tel­mäl­lä” ja koke­muk­sen ker­tyes­sä (sekä auto­kan­nan uudis­tues­sa luon­nos­taan) pala­ta moni­mut­kai­sem­piin rat­kai­sui­hin jos­kus myö­hem­min? Siis mikä­li kan­ta­va­na aja­tuk­se­na on jokin muu­kin kuin perin­tei­nen autoi­li­jan kyykytys.

  Suo­mes­sa kun ei käy­tän­nös­sä mis­sään, ja Hel­sin­gis­sä­kin lähin­nä vain Vih­rei­den mie­les­tä, ole mitään todel­li­sia ruuh­kaon­gel­mia, joi­den “rat­kai­se­mi­sek­si” täl­lais­ta yli­kompli­soi­tua häk­ky­rää kan­nat­taa edes suunnitella.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä halu­taan tukea maa­seu­tua. Mat­ka­mit­ta­ri ei ker­ro, mis­sä autoillaan. 

  Mik­si maa­seu­dul­la asu­vaa (tai yleen­säk­kään) pitäi­si verot­taa ajet­tu­jen kilo­met­rien poh­jal­ta ? Aina­kin siel­lä maa­seu­dul­la sen tien­pi­don kus­tan­nuk­set ei muu­tu mihin­kään nii­den kilo­met­rien mukaan. Ymmär­rän sen­si­jaan hyvin mik­si vero­te­taan pääs­tö­jen mukaan.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä halu­taan tukea maa­seu­tua. Mat­ka­mit­ta­ri ei ker­ro, mis­sä autoillaan.

  Eikös kepu­voit­toi­sil­le pos­ti­nu­me­roa­lueil­le voi­si suo­raan antaa tun­tu­van alen­nuk­sen tai jopa vapau­tuk­sen kilo­met­ri­ve­ros­ta. Se, että kau­pun­ki­lai­set jou­tui­si­vat mak­sa­maan kor­keam­paa mak­sua maa­seu­dul­la aje­lus­ta esim. mök­ki­mat­kal­la, oli­si vain ihan oikeus ja kohtuus.

  Jos vie­lä lai­te­taan pk-seu­dun asuk­kail­le tuplat­tu tarif­fi, niin maa­kun­tien kas­vu­kes­kus­ten väki­kin saa­daan suo­ras­taan vaa­ti­maan veron käyttöönottoa.

 19. Usko­kaa nyt, että kysees­sä on hie­no jut­tu! Ei Soi­nin­vaa­ra ole enää mikään pojanklop­pi, joka tur­has­ta innostuu.

 20. sunimh:
  Oli­si­ko näi­hin Sak­san ja Ruot­sin “kilometrivero”-malleihin jon­kin­lais­ta läh­det­tä tai link­kiä, jos­ta näki­si, mitä ne käy­tän­nös­sä pitä­vät sisällään?

  En edel­leen­kään oikein ymmär­rä, mitä sel­lais­ta täl­lä sateel­lit­ti­seu­ran­ta-aspek­til­la halu­taan saa­vut­taa, mitä ei voi­tai­si saa­da aikaan ihan vain auton mat­ka­mit­ta­ri­lu­ke­man kir­jaa­mi­sel­la vuo­sit­tai­ses­sa kat­sas­tuk­ses­sa. Tämän toteut­ta­mi­nen mak­sai­si käy­tän­nös­sä noin nol­la (0) euroa, joten eikö oli­si jär­ke­vää aina­kin aloit­taa auto­ve­ro­tuk­sen uudis­ta­mi­nen täl­lai­sel­la yksin­ker­tai­sel­la “jär­jes­tel­mäl­lä” ja koke­muk­sen ker­tyes­sä (sekä auto­kan­nan uudis­tues­sa luon­nos­taan) pala­ta moni­mut­kai­sem­piin rat­kai­sui­hin jos­kus myö­hem­min? Siis mikä­li kan­ta­va­na aja­tuk­se­na on jokin muu­kin kuin perin­tei­nen autoi­li­jan kyykytys.

  Suo­mes­sa kun ei käy­tän­nös­sä mis­sään, ja Hel­sin­gis­sä­kin lähin­nä vain Vih­rei­den mie­les­tä, ole mitään todel­li­sia ruuh­kaon­gel­mia, joi­den “rat­kai­se­mi­sek­si” täl­lais­ta yli­kompli­soi­tua häk­ky­rää kan­nat­taa edes suunnitella.

  Ruuh­kia ei siis todel­la­kaan ole Suomessa. 

  Nor­maa­lis­ti lea­sing autoil­la on ole­tus­ki­lo­met­ri­luo­kat eli pal­jon­ko ko auto­tyy­pin autol­la aje­taan. Näin ei edes kilo­met­re­ja tar­vit­si­si tark­kail­la vaan auto­tyy­pin ja sen paik­ka­kun­nan mukaan vero­tus on help­po organisoida.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä halu­taan tukea maa­seu­tua. Mat­ka­mit­ta­ri ei ker­ro, mis­sä autoillaan. 

  Heh. Eli “tue­taan maa­seu­tua” riip­pu­mat­ta sii­tä, halu­aa­ko kukaan “maa­seu­dul­la” (eli kehä­kol­mo­sen ulko­puo­lel­la) täl­lais­ta tukea.

  Jos esit­tä­mä­ni kal­tai­nen vero­tus otet­tai­siin käyt­töön siten, että vaik­ka­pa noin 20.000 km vuo­des­sa — mikä lie­nee lähel­lä kes­kiar­voa — aja­va ei jou­du mak­sa­maan koh­tuut­to­mia (luok­kaa 2.5 snt/km), ja auto- sekä käyt­tö­voi­ma­ve­ro pois­te­taan, kaik­ki oli­si­vat tyy­ty­väi­siä ja muu­tok­set voi­tai­siin teh­dä vaik­ka heti.

  Hel­sin­ki­läi­set (vih­reät) voi­si­vat lisäk­si omak­si ilok­seen ja omil­la rahoil­laan raken­nel­la vaik­ka mil­lai­sia ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­miä, mut­ta olkaa hyvä ja jät­tä­kää mei­dät “maa­lai­set” kiusan­te­kon­ne ulottumattomiin.

 22. Olli­lan jut­tu­ja voi tie­tys­ti kuun­nel­la, mut­ta oli­si kiva löy­tää läh­tei­tä tie­doil­le? Wiki­pe­dias­sa (http://en.wikipedia.org/wiki/GNSS_road_pricing) lukee että Hol­lan­nis­sa on yri­tet­ty mut­ta luo­vut­ta ajatuksesta:

  In 2007, the Net­her­lands legis­la­ted the imple­men­ta­tion of GNSS road pricing by 2011, and nationwi­de by 2016. Howe­ver the pro­ject was decla­red cont­ro­ver­sial and sub­sequent­ly put on inde­fi­ni­te hold due to the Dutch govern­ment col­lap­se on Februa­ry 20, 2010. Official rejec­tion of the pro­po­sed natio­nal road pricing in the Net­her­lands has been sea­led after the lar­gest par­ty in Dutch govern­ment, i.e., the CDA, in March 2010.”

  Sak­sas­ta en löy­tä­nyt kuin tuol­lai­sen uuti­sen ulko­mais­ten verot­ta­mi­ses­ta http://www.ft.com/…/9f8a408c-4561–11e3-b98b…, mut­ta sitä­kin Sak­san vah­va auto­liit­to ADAC vas­tus­taa: “Adac, which oppo­ses a toll, argues that the­se dri­vers alrea­dy cont­ri­bu­te to Germany’s trans­port infra­struc­tu­re through fuel tax.”

  Sak­sas­sa oli­si vuo­des­ta 2005 ollut rek­ka-autoil­le satel­liit­ti­ve­ro­tus eli ei siel­lä aina­kaan kovin aktii­vi­ses­ti olla edet­ty asias­sa, kun ei kan­sa­lais­ten satel­liit­ti­ve­ro­tuk­ses­ta löy­dy tie­toa… Luul­ta­vas­ti eivät oli­si ihmi­set siel­lä­kään kovin innois­saan, jos polii­ti­kot ereh­tyi­si­vät satel­liit­ti­pai­kan­nus­fir­mo­jen ideoista.

 23. ze: Vali­tet­ta­vas­ti en usko, että täl­läis­tä saa­daan aikaan, ennen kuin kaik­ki lap­set ime­vät open source ‑koo­dia äidinmaidosta.

  Aina­kin kan­nat­taa ensin odo­tel­la kym­me­ni­sen vuot­ta jot­ta auto­teol­li­suu­den ali­hank­ki­jat ehti­vät har­joi­tel­la vähin­tään kol­men lai­te­su­ku­pol­ven kans­sa ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät saa­daan mark­ki­noil­le vapaa­eh­tois­poh­jal­ta ja yksi­tyi­sin voi­min vrt. hölk­kää­jä­seu­ran­ta.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Elo­ku­vis­sa san­ka­rit sam­mut­taa puhe­li­men ja irroit­taa akun.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Kän­ny­käs­sä voi käyt­tää edel­leen pre­paid-liit­ty­mää ja, jos kän­nyk­kä on “neit­seel­li­nen”, niin eipä sitä kän­ny­kän IMEI-koo­dia­kaan kovin hel­pos­ti saa lii­tet­tyä kenen­kään henkilöllisyyteen.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Jos kän­nyk­kä tekee tämän len­to­ko­ne­ti­las­sa, niin… ?

 27. Ei Jor­mal­le tar­vit­se antaa ken­kää, Shell ei toi­mi Suo­mes­sa. St1 osti ne, joku ben­sis saat­taa olla vie­lä van­hoil­la kylteillä.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Mihin tämä väi­te perus­tuu? Se on tot­ta että kän­nyk­kä val­mius­ti­las­sa­kin on yhtey­des­sä mas­toon. Tosin äly­kän­nyk­kä on myös vähän väliä datayh­tey­des­sä­kin eli se ei edes juu­ri ole pel­käs­sä valmiustilassa.

 29. R.Silfverberg:
  ‘snip’
  Oma tapauk­sen­sa oli Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja joka aje­li ruot­sa­lai­sen ex-vai­mon­sa Ruot­siin reklis­te­röi­dyl­lä autol­la ja valit­te­li vie­lä tul­leen­sa vää­rin koh­del­luk­si kun jou­tui mak­sa­maan vero­ja taannehtivasti.
  ‘snip’

  Oma tapauk­sen­sa oli sekin, kun kak­si Tor­nion­joen län­si­puo­lel­la asu­vaa ruot­sa­lais­mies­tä har­ras­ti­vat ns. poik­ki­nain­tia joen toi­sel­la puo­lel­la asu­vien suo­ma­lais­nais­ten kans­sa ja verot­ta­ja pani hei­dän auton­sa verol­le, oli­vat autot olleet lii­an mon­ta päi­vää Suo­men puolella.

  Miten jut­tu päät­tyi, ei ole tie­dos­sa­ni, mut­ta auto­ve­ro­tuk­sen kum­mal­li­suuk­sis­ta oli­si syy­tä pääs­tä eroon.

  Niin, oli­han sel­lai­nen­kin jut­tu, kun Tal­lin­nas­sa asu­va suo­ma­lai­nen toi Viros­sa rekis­te­röi­dyn Porschen­sa Hel­sin­kiin huol­toon — ja verot­ta­ja iski! Var­maan­kin ihan oikein moi­sel­le kapitalistille.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Kyl­lä sijain­nin­päi­vi­tys­ten pitäi­si lop­pua, kun kän­ny­ra­dio kat­kais­taan (nor­maa­li swich off; silent mode ei tie­ten­kään rii­tä). Jot­kut mal­lit ovat kak­si­neu­voi­sia niin, että lait­teen mui­ta toi­min­to­ja voi käyt­tää avaa­mat­ta kän­ny­ra­dio­ta (esim. Vihe­rins­sin mai­nit­se­mas­sa len­to­ko­ne­ti­las­sa). Jois­sain menee radio­kin pääl­le heti kun lait­taa konee­seen vir­rat uudes­taan ja alkaa pela­ta matopeliä.

  Mui­ta seu­ran­ta­mah­dol­li­suuk­sia tar­joa­vat esim. kän­ny­kän RFID-tag, Blue­tooth-radio tai kyt­key­ty­mi­nen verk­koon WLAN:illa.

 31. Kate Alho­la:
  ‘snip’
  On myös hyvä kysy­mys, onko kilo­met­ri­poh­jai­nen vero edes oikeu­den­mu­kai­nen tai kus­tan­nus­vas­taa­va. Tien­pi­don kus­tan­nuk­sis­ta suu­rin osa on kui­ten­kin lii­ken­ne­suo­rit­tees­ta riippumattomia.
  ‘snip’

  Tien­pi­don kus­tan­nuk­sil­la ei ole mitään teke­mis­tä autoi­lun vero­tuk­sen tai muun­kaan vero­tuk­sen kans­sa. Autoi­lua vero­te­taan noin nelin­ker­tai­ses­ti tien­pi­don kus­tan­nuk­siin verrattuna.

  1. Autoi­lua vero­te­taan nelin­ker­tai­ses­ti tien­pi­don kus­tan­nuk­siin näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huo­mioon tei­den alle mene­vän maan arvoa. Esi­mer­kik­si oma koti­kun­ta­ni rahoit­taa pelk­kiä uusia tiein­ves­toin­te­ja sadal­la mil­joo­nal­la, min­kä lisäk­si tulee tei­den yllä­poi­to ja euroa. Kome­kym­men­tä­mil­joo­naa menee pelk­kään lumen pois kul­jet­ta­mi­seen, kos­ka sitä ei voi enää barasr­toi­da sin­ne min­ne piti, kadun­var­sil­le, kun ne on varart­tu auto­jen säi­lyt­tä­mi­seen. Jotain ker­too tie­ver­kon alle jää­vän maan arvos­ta se, että nyt kun on suun­ni­tel­tu kau­pun­kiin tule­vien moot­to­ri­te­dien muut­ta­mis­ta kaduik­si Kehä I:n sisä­puol­lel­la, vapau­tu­val­le maa-alal­le las­ke­taan mah­tu­van 130 000 asu­kas­ta. Jos aja­tel­laan että nuo alu­eet vuo­krat­tai­siin asun­to­tuo­tan­toon vaa­ti­mat­to­mal­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pel­käs­tään tämä on noin 15 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Sil­loin ei ole vie­lä las­ket­tu mukaan sitä maa-alaa, joka haas­kau­tuu itse tei­hin ja katui­hin, ei Kehä I:n ulko­puo­lel­la ole­via moot­to­ri­tei­tä eikä itse kehä I:tä. Pääl­le tulee katuverkko.
   Myön­nän, että autoi­lu on yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la, jos­sa tie­ver­kon alle haas­kau­tu­van maan arvo on pie­nem­pi, mut­ta kau­pun­geis­sa autoi­lu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään.

 32. ze:
  ‘snip’
  Yksi­lön­suo­jaa täs­sä ei voi miten­kään taa­ta, eikä sii­hen ole hyvä vas­ta-argu­ment­ti se, että mei­tä vakoil­laan jo muil­la­kin keinoin. 

  Yksi­lön­suo­jaa ei todel­la­kaan voi taata.
  Menee­hän verot­ta­jal­le jo nyt säh­köi­ses­ti kai­ken­lais­ta palk­ka- ym. tie­toa. Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu­kin vaikenee!

 33. Sil­ti kak­si kes­keis­tä asi­aa täs­sä tök­kii. Yksi­tyi­syy­den suo­ja on toi­nen niis­tä ja lii­ken­teen vero­tus ylei­sem­min on toi­nen. Jos unoh­de­taan yksi­tyi­syy­den suo­ja ja jär­jes­tel­män yhteis­kun­nal­le tuot­ta­mat suu­ret tur­val­li­suus­ris­kit, niin rahan pitää vaikuttaa. 

  Pit­kien etäi­syyk­sien Suo­mes­sa ei ole yleen­sä­kään jär­ke­vää verot­taa lii­ken­net­tä, kos­ka se nos­taa kus­tan­nus­ta­som­me kil­pai­lu­ky­vyt­tö­mäk­si EU:ssa. Kes­ki-Euroo­pan tilan­ne, jos­sa väli­mat­kat ovat lyhyi­tä, on täy­si toinen.

  Olli­lan vas­taus kän­ny­köis­tä oli muu­ten hie­man epätarkka.

 34. Tämän­het­ki­nen lii­ken­tees­sä ole­va auto­ni on vm ‑94. Hel­pos­ti tiel­le nos­tet­ta­vis­sa ole­va GSi-Kadet­ti­ni on vm ‑88. Kar­daa­nia vail­la on Vol­vo ‑87. Uudek­si raken­net­tu puna­lak­ki­ko­ne on vain kop­paa vail­la. Sii­nä­hän suunnittelette.

 35. 7 tuu­mai­nen tablet­ti on kau­pas­sa 99 euroa. 

  Vuo­den pääs­tä 49 euroa.

  Väi­tät­te­kö nyt ihan tosis­saan, että tuol­lai­nen vas­taa­no­tin oli­si moni­mut­kai­sem­pi tai kal­liim­pi, kuin vaik­ka­pa nykyi­nen perustablettitietokone?

  Ja vie­lä­pä 10 vuo­den kuluttua…

 36. Miten tuo muka las­ki­si ben­san kulutusta?
  Jos vero mää­rä­tään ajet­tu­jen kilo­met­rien mukaan eikä kulu­te­tun polt­toai­neen mukaan, niin on ihan sama ajat­ko pie­nel­lä autol­la vai isol­la neli­ve­toi­sel­la Audil­la, joka hörp­pii tuplas­ti bensaa.
  Lisä­nä tuo yksi­tyi­syy­den suo­jan heikkeneminen.

  Pas­ka juttu!

  1. Samu­li:

   Miten tuo muka las­ki­si ben­san kulutusta?
   Jos vero mää­rä­tään ajet­tu­jen kilo­met­rien mukaan eikä kulu­te­tun polt­toai­neen mukaan, niin on ihan sama ajat­ko pie­nel­lä autol­la vai isol­la neli­ve­toi­sel­la Audil­la, joka hörp­pii tuplas­ti bensaa.
   Lisä­nä tuo yksi­tyi­syy­den suo­jan heikkeneminen.

   Tuo kilo­met­ri­ve­ro on sil­lä neli­ve­toi­sel­la Audil­la sel­väs­ti kor­keam­pi kuin pie­nel­lä ener­gia­pi­hil­lä autol­la. Lisäk­si se audi tai­taa tar­vi­ta ben­saa. Kum­pi­kin, audi ja se pie­ni, kulut­ta­vat vähem­män ben­saa seis­tes­sään tal­lis­sa kuin olles­saan liikenteessä.

 37. Tie­to­tur­va on rat­kais­tu esi­mer­kik­si siten, että mötik­kä lähet­tää tie­dot eteen­päin niin pal­jon vii­väs­tet­ty­nä, ettei autoa pys­ty seuraamaan. 

  Vii­väs­tet­ty seu­raa­mi­nen mah­dol­lis­taa käyt­tä­jän profiloimisen. 

  Ilta­sa­no­mat 1979: Polii­si pää­si Koi­jär­ven kui­vaa­mis­ta vas­tus­ta­van eko­ter­ro­ris­ti­ryh­män jäl­jil­le seu­raa­mal­la ryh­män jäsen­ten liik­ku­mis­ta. Tie­dus­te­lu­ret­ket jär­vel­le ja lähei­seen K‑rautaan pal­jas­ti­vat ryh­män aikeet. Polii­sin PRECRIME tie­don­lou­hin­ta-algo­rit­mi pal­jas­ti epäi­lyt­tä­vän ryh­män ja herät­ti polii­sin huo­mion. Polii­si kes­keyt­ti ryh­män ope­raa­tion ennen kuin ryh­män jäse­net ehti­vät kiin­nit­tää itsen­sä laitteisiin.

  Libe­raa­lit demo­kra­tiat kehit­tä­vät avai­met käteen peri­aat­teel­la toi­mi­van 24/7 val­von­ta­me­ka­nis­min joka mah­dol­lis­taa ihmis­ten poliit­ti­sen ja pro­fi­loi­mi­sen sel­lai­ses­sa laa­juu­des­sa joi­ta dik­ta­tuu­reis­sa ei osat­tu unel­moi­da. Täl­lai­nen kehi­tys muo­dos­taa hui­man sys­tee­mi­ris­kin demo­kra­tial­le ja tekee sii­tä haa­voit­tu­van. Kaik­ki hyvin niin kau­an kun yhteis­kun­ta ei muu­tu lii­kaa eikä muo­dos­tu uhkaa­vak­si koet­tua liikehdintää. 

  ps. Saman toi­min­nal­li­suu­den voi­si toteut­taa ilman val­von­taa jos jäte­tään tie­to­jen lähe­tys pois. Mik­sei lait­tees­sa voi olla pre­paid kort­tia, johon voi lada­ta rahaa kios­keil­ta, huol­toa­se­mil­ta ja auto­maa­teis­ta. Lisäk­si voi­si päi­vit­tää kar­tan mak­sua­lueis­ta ker­ran vuo­des­sa. Polii­si voi­si tar­kis­taa että lai­te on toi­min­nas­sa nor­maa­lin lii­ke­val­von­nan yhtey­des­sä. Jos ei lataa rahaa kor­til­le tar­peek­si, lai­te piip­paa ja merk­kaa ylös sak­koa aje­tun kilo­met­ri­mää­rän mukaan. Tie­tys­ti osa ihmi­sis­tä fus­kai­si osan aikaa, mut­ta se on pie­ni hinta.

 38. Kate Alho­la: Kän­ny­kän osal­ta, kän­nyk­kään voi toki asen­taa hait­taoh­jel­man jol­la se leik­kii kuol­lut­ta, eli näyt­te­lee että vir­rat on pois pääl­tä mut­ta kerää tie­toa. Akku ulos teho­aa tähän­kin. Tär­keä ero kilo­met­ri­ve­roon ver­rat­tu­na on että kän­ny­kän kotiin­jät­tä­mi­ses­tä ei ran­kais­ta. Vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa oltai­siin jos kän­ny­kän muka­na ja pääl­lä­pi­to oli­si ran­gais­tuk­sen uhal­la pakollista.

  Ei. Auton kotiin — tai liik­kee­seen — jät­tä­mi­ses­tä­kään ei ran­gais­ta. Vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa oltai­siin, jos myös ilman autoa liik­ku­mi­nen oli­si ran­gais­tuk­sen uhal­la kielletty. 

  Esi­mer­kik­si mul­le käy­tän­nös­sä (ei vält­tä­mät­tä peri­aat­tees­sa) ihan sama, ei mul­la edes ole autoa.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä halu­taan tukea maa­seu­tua. Mat­ka­mit­ta­ri ei ker­ro, mis­sä autoillaan.

  Täs­mäl­li­sem­min sanot­tu­na täs­sä halu­taan tukea lähin­nä kes­kus­tan kan­natt­jien asut­ta­mia alueita. 

  Minul­la asuu ven­hem­mat 20 km:n pääs­sä Turun kes­kus­tas­ta. Lähin bus­si­py­säk­ki on kui­ten­kin nel­jän kilo­met­rin pääs­sä. Joten auto on pakol­li­nen. Suun­ni­tel­man mukaan he jou­tui­si­vat mak­sa­maan kor­kein­ta veroa; jos ei sit­ten Kyl­lö­nen käy hei­tä heit­tä­mäs­sä pysä­kil­le. Ja vaik­ka tämä älyt­tö­myys vie­lä kor­jat­tai­siin, minä jou­tui­sin maks­maan kor­kein­ta vero, kun kävi­sin hei­tä aut­ta­mas­sa, kos­ka olen kau­pun­ki­lai­nen ja jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii teo­rias­sa vaik­ka ei siis käytännössä.

 40. Usko­kaa tai älkää, mut­taa mones­ti jätän kaup­pa­reis­sul­le men­nes­sä­ni kän­ny­kän kotiin. 

  Nyt kun sain vie­lä pari ton­nia umpi­pi­me­ää fyrk­kaa tule­na­rois­ta bis­nesk­sis­tä (jois­ta ei var­mas­ti verot­ta­jal­le ker­ro­ta) + käyn lid­lis­sä, niin sii­nä saa iso­ve­li ihme­tel­lä että mitä ihmet­tä se Sylt­ty oikein puu­haa kun ei käy­tä muo­vi­ra­haa, ei kän­nyk­kä­kään lii­ku, bonus­kor­teis­sa ei näy mitään mut­ta sil­ti on jää­kaap­pi koko ajan täyn­nä ruokaa!

  Jokusen vuo­den pääs­tä ison vel­jen ei tar­vit­se pää­tään vai­va­ta, kos­ka aina­han voi tar­kis­taa gepsistä.

 41. spot­tu: Aina­kin kan­nat­taa ensin odo­tel­la kym­me­ni­sen vuot­ta jot­ta auto­teol­li­suu­den ali­hank­ki­jat ehti­vät har­joi­tel­la vähin­tään kol­men lai­te­su­ku­pol­ven kans­sa ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät saa­daan mark­ki­noil­le vapaa­eh­tois­poh­jal­ta ja yksi­tyi­sin voi­min vrt. hölk­kää­jä­seu­ran­ta.

  Mik­si liik­ku­mis­ta pitäi­si yli­pää­tään verottaa? 

  Eikö laa­jas­sa ja har­vaa­na­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäi­si olla pikem­min­kin kiin­nos­tu­nut eri liik­ku­mis­muo­to­jen ja liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä, siis hel­pot­ta­mi­ses­ta ja nopeut­ta­mi­ses­ta, jot­ta pit­kät etäi­syy­det eivät oli­si meil­le rasi­te vaan par­haim­mil­laan etu. Lii­ken­teen pääs­tö­jen ja mui­den hait­to­jen vähen­tä­mi­nen on tie­tys­ti saa­ta­va samal­le agendalle. 

  Kehi­tys­tä pitäi­si tukea siten, että kan­sa­lai­set voi­si­vat vapaas­sa maas­sa edel­leen­kin vali­ta vapaas­ti liik­ku­mis­vä­li­neen­sä sen mukaan, mikä hei­dän yksi­löl­li­siä tar­pei­taan, mah­dol­li­suuk­si­aan ja miel­ty­myk­si­ään par­hai­ten vas­taa, oli sit­ten kysees­sä pot­ku­lau­ta, fil­la­ri, mopo, auto, bus­si, rai­tio­vau­nu, bus­si, met­ro, juna, lai­va tai len­to­ko­ne. … ja aina­kin ilman että “iso­ve­li” mei­tä aina vain tiu­kem­min val­voo. Val­von­ta koh­dis­tet­ta­koon hait­toi­hin ja pyr­ki­myk­set nii­den vähen­tä­mi­seen muil­la keinoin. 

  Äkkiä­kös joku “Lindén” kek­sii, että asen­ta­mal­la kaik­kiin ihmi­siin kehon­si­säi­ses­ti vas­taa­vat pakol­li­set lähet­ti­met voi­daan tule­vaa km-veroa sää­tää vie­lä sen mukaan, mon­ta­ko ihmis­tä on kun­kin ajo­pe­lin kyy­dis­sä. … ja samal­la näh­täi­siin kenen kyy­dis­sä tai seu­ras­sa kukin kul­kee. Se, että tie­to lähe­tet­täi­siin vas­ta vii­veel­lä oli­si nau­ret­ta­van help­poa kier­tää rin­nak­kai­sel­la reaa­liai­kai­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä, jos­ta ei tar­vit­se suu­rel­le ylei­söl­le ker­toa (vrt. sam­mu­te­tun puhe­li­men paikannusominaisuus). 

  Min­kä­lai­sel­le polul­le Olli­lan ryh­mä on nyt maa­tam­me ja yhteis­kun­taam­me (maam­me päät­tä­jien väli­tyk­sel­lä) joh­dat­te­le­mas­sa? Tämä ei vai­ku­ta minus­ta sel­lai­sel­ta tiel­tä, jol­le itse haluaisin …

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Autoi­lua vero­te­taan nelin­ker­tai­ses­ti tien­pi­don kus­tan­nuk­siin näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huo­mioon tei­den alle mene­vän maan arvoa.

  Aivan! Kuin­ka rikas kan­sa­kun­tam­me oli­si­kaan, jos vain pää­si­sim­me eroon koko tie- ja katu­ver­kos­ta, joka aiheut­taa vain kus­tan­nuk­sia, hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta ja ryö­vää par­haat maat ilmai­sek­si tähän huk­ka­käyt­töön. Ah, mikä oli­si­kaan reip­pai­den, ympä­ris­tö­tie­tois­ten kan­sa­lais­ten tal­lus­taa läpi raik­kai­den kor­pi­sa­lo­jen ter­va­tuin jal­ka­poh­jin pit­kin havu­jen peit­tä­miä pol­ku­ja arkias­ka­rei­taan hoitamassa.

 43. Täy­tyy ihm­tel­lä, mik­si yksi­tyis­koh­tai­nen mat­ka­da­ta pitä­si lähet­tää jol­le­kin keskustietokoneelle ???

  Sehän mer­kit­see val­ta­vaa tie­don­siir­toa ja tulee kal­liik­si vaik­ka siir­ret­tä­vä data on yksin­ker­tais­ta aika-ja korr­di­naat­ti­muo­toa , mut­ta sitä syn­tyy kui­ten­kin paljon.

  Yksin­ker­tai­sem­paa oli­si käsi­tel­lä data jo autos­sa las­ku­ri­lu­ke­mik­si, jot­ka ilmoit­ta­vat kul­la­kin veroa­lu­eel­la aje­tut kilometrit?

  Tie­don­siir­to­mää­rä oli­si mur­to-osa edellisestä.

  Kilo­met­rit voi­daan lukea muu­ta­man ker­ran vii­kos­sa, joten sekin vähen­tää datan siir­toa a vähen­tää tal­len­nus­ti­lan tarvetta.

  Täl­löin autoi­li­ja voi päät­tää mitän hän tekee datal­le, tar­kis­taa­ko vero­las­kun ja tuho­aa sit­ten tai tuho­aa jatkuvasti

  Jos halu­taa siir­tää rei­tit jon­ne­kin niin on syy­tä epäil­lä muu­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta ja nuo kyt­täyk­sen pel­kää­jät ovat oikeassa.

  Vali­tet­ta­vas­ti näin on käymässä

 44. Cati­li­na:
  Tämän­het­ki­nen lii­ken­tees­sä ole­va auto­ni on vm ‑94. Hel­pos­ti tiel­le nos­tet­ta­vis­sa ole­va GSi-Kadet­ti­ni on vm ‑88. Kar­daa­nia vail­la on Vol­vo ‑87. Uudek­si raken­net­tu puna­lak­ki­ko­ne on vain kop­paa vail­la. Sii­nä­hän suunnittelette.

  Jos mak­sat nois­ta esim 5000 euroa käyt­tö­mak­sua niin voi olla , että mie­li tekee pis­tää veh­keet paalaimeen

 45. jumi­ny: Ei. Auton kotiin – tai liik­kee­seen – jät­tä­mi­ses­tä­kään ei ran­gais­ta. Vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa oltai­siin, jos myös ilman autoa liik­ku­mi­nen oli­si ran­gais­tuk­sen uhal­la kielletty. 

  Puhe­lin on vies­tin­tä­vä­li­ne ja sen käy­tön sivu­vai­ku­tus on paik­ka­tie­don siir­ty­mi­nen ope­raat­to­ril­le. Tätä­kin tie­toa oli­si hyvä rajoit­taa tek­ni­ses­ti, siten että sitä voi käyt­tää vain halu­tun pal­ve­lun toteuttamiseen. 

  Ei ole mitään syy­tä, mik­si auton pitäi­si olla vies­tin­tä­vä­li­ne viranomaisille.

 46. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Autoi­lua vero­te­taan nelin­ker­tai­ses­ti tien­pi­don kus­tan­nuk­siin näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huo­mioon tei­den alle mene­vän maan arvoa. Esi­mer­kik­si oma koti­kun­ta­ni rahoit­taa pelk­kiä uusia tiein­ves­toin­te­ja sadal­la mil­joo­nal­la, min­kä lisäk­si tulee tei­den yllä­poi­to ja euroa. Kome­kym­men­tä­mil­joo­naa menee pelk­kään lumen pois kul­jet­ta­mi­seen, kos­ka sitä ei voi enää barasr­toi­da sin­ne min­ne piti, kadun­var­sil­le, kun ne on varart­tu auto­jen säi­lyt­tä­mi­seen. Jotain ker­too tie­ver­kon alle jää­vän maan arvos­ta se, että nyt kun on suun­ni­tel­tu kau­pun­kiin tule­vien moot­to­ri­te­dien muut­ta­mis­ta kaduik­si Kehä I:n sisä­puol­lel­la, vapau­tu­val­le maa-alal­le las­ke­taan mah­tu­van 130 000 asu­kas­ta. Jos aja­tel­laan että nuo alu­eet vuo­krat­tai­siin asun­to­tuo­tan­toon vaa­ti­mat­to­mal­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pel­käs­tään tämä on noin 15 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Sil­loin ei ole vie­lä las­ket­tu mukaan sitä maa-alaa, joka haas­kau­tuu itse tei­hin ja katui­hin, ei Kehä I:n ulko­puo­lel­la ole­via moot­to­ri­tei­tä eikä itse kehä I:tä. Pääl­le tulee katuverkko.Myönnän, että autoi­lu on yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la, jos­sa tie­ver­kon alle haas­kau­tu­van maan arvo on pie­nem­pi, mut­ta kau­pun­geis­sa autoi­lu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään.

  Tämä on vaa­ral­lis­ta puhet­ta. Nyt Kepu kek­sii, että tuol­la perus­teel­la kau­pun­ki­lai­sia voi­daan verot­taa paaal­jon enem­män. Rahat luon­nol­li­ses­ti mene­vät valtiolle.

  Vaka­vam­min: Se, että autoi­lua vero­te­taan sum­ma­na pal­jon enem­män kuin mitä tien­pi­to yhteen­sä mak­saa val­tiol­le ei mer­kit­se sitä että niil­lä ei voi­si olla teke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa. On sel­vää, että maa­seu­dun tien­pi­to on hyvin kal­lis­ta käyt­töön, ts. kerät­tyi­hin veroi­hin ver­rat­tu­na. Jon­kun Kehä I:n lii­ken­ne­vir­ta on aika val­ta­va ver­rat­tu­na taka­hi­kiän maan­tie­hen. Kehä I:n yllä­pi­to ei tie­ten­kään ole kal­liim­paa liki­kään samas­sa suh­tees­sa. Joku voi­si hel­pos­ti las­kea mikä oli­si tien­pi­dos­ta aiheu­tu­va kilo­met­ri­kus­tan­nus oikein jyvi­tet­ty­nä Hel­sin­gin-seu­dul­la ja maaseudulla.

 47. Myös esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­ty­mäs­sä kilometriveroon.”

  Just, ja niin­hän siel­lä ollaan luo­pu­mas­sa ydinvoimastakin.

 48. Kal­le:
  ‘snip’
  Pit­kien etäi­syyk­sien Suo­mes­sa ei ole yleen­sä­kään jär­ke­vää verot­taa lii­ken­net­tä, kos­ka se nos­taa kus­tan­nus­ta­som­me kil­pai­lu­ky­vyt­tö­mäk­si EU:ssa. Kes­ki-Euroo­pan tilan­ne, jos­sa väli­mat­kat ovat lyhyi­tä, on täy­si toinen.
  ‘snip’

  Suo­mes­sa on pal­jon aluei­ta, jois­sa väli­mat­kat ovat lyhyi­tä, itse asias­sa nii­tä on ääret­tö­män paljon.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä Olli­lan pitäi­si saa­da ken­kää Shel­lis­tä, kun hän on muut­ta­mas­sa kiin­teis­tä auton omis­ta­mi­seen koh­dis­tu­via vero­ja käyt­töön perus­tu­viin veroi­hin. Ennus­te on, että tämä vähen­tää bensankulutusta.
  8

  Mut­ta, jos polt­toai­ne­ve­ro kor­vat­tai­siin km-verol­la, oli­si autoi­li­jan kan­nal­ta vähem­män mer­ki­tyk­sel­lis­tä se, kuin­ka pal­jon auto kulut­taa, kos­ka nykyi­sin polt­toai­neen hin­nas­ta lähes 2/3 osaa on veroja.

  Ja jos omis­ta­mi­seen koh­dis­tu­va vero pois­tuu, niin sii­tä sääs­ty­vil­lä rahoil­la autoi­li­ja voi hyvin­kin rahoit­taa nykyi­sil­lä koko­nais­ku­luil­la hie­man isom­man ja enem­män kulut­ta­van auton koko­nais­ku­lut, jol­loin polt­toai­neen vuo­si­ku­lu­tus saat­tai­si jopa nousta.

  1. Olli­la ei esi­tä polt­toai­ne­ve­ron kor­vaa­mis­takm-verol­la vaan auto­ve­ron (mak­se­taan ostet­taes­sa) ja ajo­neu­vo­ve­ron (mak­se­taan ker­ran vuo­des­sa) korvaamista.

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ‘snip’
  Myön­nän, että autoi­lu on yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la, jos­sa tie­ver­kon alle haas­kau­tu­van maan arvo on pie­nem­pi, mut­ta kau­pun­geis­sa autoi­lu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään. 

  Myön­nä­pä myös se, että tuo kus­tan­nus ei aiheu­du val­tiol­le, joka innok­kaas­ti verottaa.

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Autoi­lua vero­te­taan nelin­ker­tai­ses­ti tien­pi­don kus­tan­nuk­siin näh­den, kun mukaan ote­taan vain val­tion menot eikä ote­ta huo­mioon tei­den alle mene­vän maan arvoa. Esi­mer­kik­si oma koti­kun­ta­ni rahoit­taa pelk­kiä uusia tiein­ves­toin­te­ja sadal­la mil­joo­nal­la, min­kä lisäk­si tulee tei­den yllä­poi­to ja euroa.
  […]
  Myön­nän, että autoi­lu on yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la, jos­sa tie­ver­kon alle haas­kau­tu­van maan arvo on pie­nem­pi, mut­ta kau­pun­geis­sa autoi­lu ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan läheskään. 

  Niin, kos­ka yksi­tyi­sau­toi­li­jat­han ovat ainoi­ta, joi­ta var­ten kaik­ki lii­ken­nein­ves­toin­nit on teh­ty, eikä esim. rah­ti- ja hen­ki­lö­lii­ken­net­tä. Yhtä hyvin voi­si tode­ta, että jouk­ko­lii­ken­ne ei mak­sa omia kus­tan­nuk­si­aan lähes­kään, vaan sekin on rajus­ti sub­ven­toi­tua tou­hua. Tai sit­ten täl­lais­ten asioi­den voi­daan myön­tää (jopa kal­tai­se­ni pseu­do-liber­taa­rin mie­les­tä) ole­van sel­lai­sia yhteis­kun­nan ydin­toi­min­to­ja, joi­ta ei kuu­lu­kaan rahoit­taa puh­taas­ti koh­den­ne­tus­ti käyttäjiltään.

  Eikä var­sin­kaan nykyi­seen ryöstötyyliin.

 52. Sak­ke: Mik­si liik­ku­mis­ta pitäi­si yli­pää­tään verottaa? 

  Jol­lain liik­ku­mi­nen pitää rahoit­taa, ja kau­pun­kien tila­niuk­kuus saa­da jaet­tua, ja jäl­kim­mäi­seen jonot­ta­mi­nen on huo­no ja kal­lis stra­te­gia. Idea GPS-poh­jai­ses­sa vero­tuk­ses­sa on ihan hyvä eli rat­kais­ta nämä kak­si ongel­maa ker­ral­la kus­tan­nus­vas­taa­vas­ti, se vai­kut­taa vaan tuhot­to­man kal­liil­ta hyö­tyi­hin näh­den. Tämä ehkä muut­tuu kun jär­jes­tel­mät saa­daan kehi­tet­tyä ja ajet­tua sisään. Tai sit­ten lop­pu­tu­le­ma on jät­ti­läis­mäi­nen toi­mit­ta­ja­louk­ku jos osta­jat ja spek­saa­jat eivät osaa sel­lais­ta varoa.

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Tuo­ta väi­tet­tä on hie­man vai­kea niel­lä. Sen tie­dän, että jos kän­nyk­kä on vir­rat­to­ma­na, niin ope­raat­to­ri voi jäl­jit­tää, mihin tukia­se­maan se on vii­mek­si vir­ral­li­se­na ollut yhtey­des­sä. Mut­ta, jos se on oikeas­ti pois pääl­tä, niin tus­kin sil­lä on mitään tar­pei­ta päi­vit­tää sijain­ti­aan. Ja vii­meis­tään akun pois­ta­mi­sen luu­li­si pois­ta­van kän­ny­käl­tä eväät teh­dä yhtään mitään.

 54. Tar­koit­taa, että teleo­pe­raat­to­rien ansain­ta­lo­giik­ka sovel­le­taan autol­la liik­ku­mi­seen. Mukaan lukien roaming.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo kilo­met­ri­ve­ro on sil­lä neli­ve­toi­sel­la Audil­la sel­väs­ti kor­keam­pi kuin pie­nel­lä ener­gia­pi­hil­lä autolla. 

  Tuon lai­nauk­sen perus­teel­la tar­koi­tus on kai verot­taa kilo­met­rien lisäk­si samal­la myös suur­ta polt­toai­neen kulu­tus­ta (tai vaih­toeh­toi­ses­ti luksusta).

  Käy­kö­hän niin, että avo­kai­vok­ses­ta mal­mia ylös rah­taa­va kuor­ma-auto pää­see hyvin vähil­lä veroil­la (ajaa hitaas­ti tiuk­kaa spi­raa­lia ylös kai­vok­ses­ta), ja Poh­jan­maan tasa­maal­la pik­ku­ta­va­roi­ta kul­jet­ta­va kuor­ma-auto mak­saa pal­jon veroa? Vai oli­ko tar­koi­tus vapaut­taa yksi­tyi­sa­lu­eel­la kul­ke­vat autot koko­naan veroista?

  Miten vero­te­taan hybri­di­au­toa, joka kul­kee osan ajas­ta säh­köl­lä ja osan fos­sii­li­sil­la? Kum­man polt­toai­neen mukaan? Vai pitää­kö rapor­toi­da myös eri polt­toai­nei­den käytöstä?

  Entä jos tekee säh­kön­sä itse aurin­gos­ta, tai die­se­lin­sä ryp­sis­tä? Menee­kö pie­nim­män mah­dol­li­sen tak­san mukaan? Pitää­kö tuol­ta autol­ta kiel­tää kau­pan die­se­lin ja kau­pan säh­kön käyttö?

  Sääs­tyn­kö kilo­met­ri­ve­roil­ta ja fos­sii­lis­ten­kin verol­ta jos aje­len rekis­te­röi­mät­tö­mäl­lä työ­ko­neel­la (tai pel­toau­tol­la) pel­lol­la ja met­sis­sä? Lop­puu­ko fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den suo­ra vero­tus koko­naan, jos kilo­met­ri­ve­ron ole­te­taan hoi­ta­van samaa asi­aa (vai peri­tään­kö vero tuplasti)?

  Onko kal­liil­la ja hal­val­la autol­la sama kilo­met­ri­ve­ro, jos ne kulut­ta­vat saman ver­ran polt­toai­net­ta? Jos ei, halu­taan­ko ihmi­siä kan­nus­taa aja­maan moot­to­ri­teil­lä hal­voil­la autoil­la? Jos kyl­lä, jää­kö luk­suk­sen verot­ta­mi­nen his­to­ri­aan, vai tulee­ko tähän perin­tei­nen auto­ve­ro päälle?

  Olli­lan mal­li näyt­tää edel­leen tur­han moni­mut­kai­sel­ta ja epä­tar­kal­ta. Vero­tuk­ses­ta saa­tai­siin rei­lum­pi, yksin­ker­tai­sem­pi ja parem­min tavoit­tei­siin ohjaa­va, jos fos­sii­leis­ta perit­täi­siin yksin­ker­tai­ses­ti fos­sii­li­ve­roa ja ruuh­ka-alueil­la mak­set­tai­siin ruuhkamaksuja.

  Ruuh­ka­mak­sut saat­ta­vat men­nä rei­lus­ti­kin, jos ruuh­ka-alu­eel­la kaik­kien auto­jen kilo­met­ri­ve­roon tulee sama lisäys kai­kil­le (tai auton pituu­den mukaan). Mut­ta muil­ta osin vero­tet­ta­vien ja rajoi­tet­ta­vien arvo­jen joh­ta­mi­nen aje­tuis­ta kilo­met­reis­tä, auton mal­lis­ta ym. on han­ka­laa ja epä­tark­kaa. Menee siis vähän arpa­pe­lik­si ketä vero­te­taan ja ketä ei.

  Ehkä oli­si sel­vem­pää verot­taa isoa Audia­kin vain kilo­met­reis­tä perus­tak­sal­la, ja kerä­tä luk­sus­ve­rot ja fos­sii­li­ve­rot muil­la konsteilla.

  Jos kilo­met­ri­ve­ron mää­rää­vä yhtä­lö on jo ker­rot­tu, löpi­sin täs­sä kai pit­käl­ti tur­haan. Jos ei ole vie­lä sovit­tu, oli­si hyvä miet­tiä saa­ko tuos­ta yhtä­lös­tä joten­kin rei­lun. Tai sit­ten vain vero­te­taan sitä, mitä satu­tan verot­ta­maan, kiin­nit­tä­mät­tä lii­kaa huo­mio­ta sii­hen, mikä on rei­lua, ja miten lii­ken­teen kehi­tys­tä halu­taan ohjata.

  Mikä­hän tuos­sa satel­liit­ti­las­ku­tus­jär­jes­tel­mäs­sä polii­tik­ko­ja kieh­too? Ehkä uuden tek­nii­kan hie­nous. Ehkä se, että sil­lä saa­daan poliit­kot ja media työl­lis­tet­tyä vuo­sik­si. Ehkä se, että sil­lä voi ohja­ta kes­kus­te­lun fos­sii­lis­ten verot­ta­mi­ses­ta jon­ne­kin sivu­rai­teil­le. Ehkä iso­ve­li-intoa­kin on. 🙂

  1. Kuor­ma-autot eivät mak­sai­si kilo­met­ri­ve­roa, ei9vät kai­vok­ses­sa eivät­kä Poh­jan­maan tasamaalla.

 56. Hart­sa: Mut­ta, jos polt­toai­ne­ve­ro kor­vat­tai­siin km-verol­la, oli­si autoi­li­jan kan­nal­ta vähem­män mer­ki­tyk­sel­lis­tä se, kuin­ka pal­jon auto kulut­taa, kos­ka nykyi­sin polt­toai­neen hin­nas­ta lähes 2/3 osaa on veroja.

  Ja jos omis­ta­mi­seen koh­dis­tu­va vero pois­tuu, niin sii­tä sääs­ty­vil­lä rahoil­la autoi­li­ja voi hyvin­kin rahoit­taa nykyi­sil­lä koko­nais­ku­luil­la hie­man isom­man ja enem­män kulut­ta­van auton koko­nais­ku­lut, jol­loin polt­toai­neen vuo­si­ku­lu­tus saat­tai­si jopa nousta.

  Unoh­de­taan tuo ensim­mäi­nen kap­pa­le. Jos­tain syys­tä olin koko ajan sii­nä uskos­sa, että polt­toai­ne­ve­ro­kin oli­si kor­vau­tu­mas­sa km-verolla.

 57. GPS navi­goin­ti näyt­tää auton pai­kan ja ajonopeuden. 

  Eli jär­jes­tel­mä pys­tyy osoit­ta­maan mis­sä auto kul­kee, mihin suun­taan se kul­kee, mitä vauh­tia se kul­kee, vai onko auto pysäköitynä.

  Sys­tee­mi pys­tyy kul­je­tun mat­kan verot­ta­mi­sen lisäk­si myös sakottamaan:

  - yli­no­peu­det
  — kiel­let­tyyn ajo­suun­taan ajamiset
  — pysäköintirikkomukset
  — jne.

  Satel­liit­ti­val­von­nan pitäi­si kos­kea yhden­ver­tai­ses­ti kaik­kia tie­lii­ken­ne­lain pii­ris­sä ole­via kulkuneuvoja.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta. 

  No voi hyvää päi­vää, ei voi olla tot­ta tämä ymmär­ryk­sen taso. Kan­nat­tai­si­ko ottaa itse asiois­ta sel­vää. Googlaa, jos et muu­ta keksi.

  saman­lai­sia hank­kei­ta on vireil­lä mel­kein kai­kis­sa mais­sa. Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­met­ri­ve­roon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kai­kil­le, myös ja eten­kin ulko­maa­lai­sil­le autoil­le. Tämän siir­ty­mä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti kilo­met­ri­poh­jai­seen malliin.
  Myös esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ollaan siir­ty­mäs­sä kilometriveroon.”

  Onko nyt ihan fak­taa? Olli­la­ko kertoi?

  1. Molem­mat tie­dot ovat Olli­lal­ta. Sekä Sak­san vero­kaa­vai­lu­ja että sul­je­tun kän­ny­kän jäljittäminen.

 59. Osmo Soi­nin­vaa­ra: eikä ote­ta huo­mioon tei­den alle mene­vän maan arvoa.
  Jos aja­tel­laan että nuo alu­eet vuo­krat­tai­siin asun­to­tuo­tan­toon vaa­ti­mat­to­mal­la 2 €/kk/m2 hin­nal­la, pel­käs­tään tämä on noin 15 mil­joo­naa euroa vuodessa. 

  Tääl­lä kyl­lä tavoi­tel­laan jotain idioot­ti­mai­sen sai­var­te­lun maailmanennätystä.

  Kai nyt kau­pun­gis­sa pitää katu­ja olla? Ihan liik­ku­mi­seen. Vaik­ka auto­ja ei oli­si ollen­kaan. Käve­lyyn ja pyö­räi­lyyn. Ja rai­tio­vau­nuil­le. Ei talo­ja voi raken­taa kiin­ni toi­siin­sa. Pitää olla ikkunat.

  1. Se, että joku asia on tar­peel­li­nen ei tar­koi­ta, että sen pitäi­si olla ilmai­nen. Säh­kö­kin on tar­peel­lis­ta, mut­ta sil­ti sii­tä pitää maksaa.

 60. Sak­ke: Mik­si liik­ku­mis­ta pitäi­si yli­pää­tään verottaa? 

  Eikö laa­jas­sa ja har­vaa­na­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäi­si olla pikem­min­kin kiin­nos­tu­nut eri liik­ku­mis­muo­to­jen ja liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä, siis hel­pot­ta­mi­ses­ta ja nopeut­ta­mi­ses­ta, jot­ta pit­kät etäi­syy­det eivät oli­si meil­le rasi­te vaan par­haim­mil­laan etu. Lii­ken­teen pääs­tö­jen ja mui­den hait­to­jen vähen­tä­mi­nen on tie­tys­ti saa­ta­va samal­le agendalle. 

  Kehi­tys­tä pitäi­si tukea siten, että kan­sa­lai­set voi­si­vat vapaas­sa maas­sa edel­leen­kin vali­ta vapaas­ti liik­ku­mis­vä­li­neen­sä sen mukaan, mikä hei­dän yksi­löl­li­siä tar­pei­taan, mah­dol­li­suuk­si­aan ja miel­ty­myk­si­ään par­hai­ten vas­taa, oli sit­ten kysees­sä pot­ku­lau­ta, fil­la­ri, mopo, auto, bus­si, rai­tio­vau­nu, bus­si, met­ro, juna, lai­va tai len­to­ko­ne. … ja aina­kin ilman että “iso­ve­li” mei­tä aina vain tiu­kem­min val­voo. Val­von­ta koh­dis­tet­ta­koon hait­toi­hin ja pyr­ki­myk­set nii­den vähen­tä­mi­seen muil­la keinoin. 

  Tot­ta kai kan­sa­lai­nen saa liik­kua mie­ly­ty­mys­ten­sä mukaan valit­se­mal­laan väli­neel­lä, kun­han (ala­ti tar­ken­tu­val­la) tie­teel­li­sel­lä tuki­muk­sel­la sel­vi­te­tään kun­kin liik­ku­mis­ta­van ulkois­hai­tat ja hyö­dyt ja las­ku­te­taan liik­ku­jaa par­haan mah­dol­li­sen ana­lyy­sin pohjalta.

 61. Vuo­des­ta 2015 pakol­li­se­na varus­tee­na autois­sa on tur­va­lai­te, joka onnet­to­muu­den sat­tues­sa ottaa yhteyt­tä hätä­kes­kuk­seen ja ker­too, mis­tä auton­raa­don mat­kus­ta­ji­neen löy­tää. Täs­tä on vähän vie­lä rii­taa auton­val­mis­ta­jien kans­sa, mut­ta mitä ilmei­sim­min tuo­hon lait­tee­seen saa tämän kilo­met­ri­las­ku­tus omi­nai­suu­den käy­tän­nös­sä ilmaiseksi.”

  Nyt sat­tuu­pi ole­maan sil­lä taval­la, että Euroo­pan par­la­ment­ti hyväk­syi kysei­sen eCall-vär­kin pakol­li­sek­si varus­teek­si sil­lä nimen­omai­sel­la edel­ly­tyk­sel­lä, että sitä ei käy­te­tä mil­lään tavoin autoi­li­joi­den liik­ku­mi­sen seu­ran­taan. Aikoo­ko Suo­mi kävel­lä tuol­lais­ten Euroo­pan par­la­men­tin aset­ta­mien reu­naeh­to­jen yli vero­tuk­sen toteuttamiseksi?

  Oli­si joten­kin toi­vo­nut, että vih­reis­sä oli­si kiin­ni­tet­ty enem­män huo­mio­ta koko esi­tyk­sen yksi­tyi­syy­den­suo­jaon­gel­miin. Sen sijaan nii­tä yri­te­tään seli­tel­lä muka­mas ole­mat­to­mik­si mitä kum­mal­li­sim­mil­la argumenteilla. 

  Näyt­tää­kin sil­tä, että Mil­gram-koe (http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment) toi­mii mai­nios­ti myös vih­reil­lä: kun yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den asia ei ole välit­tö­mäs­ti lähel­lä vih­rei­den sydän­tä, niin eipä pal­jon puris­ta antaa autoi­li­joil­le vähän säh­köä kun sii­hen tar­jou­tuu tilai­suus. Enem­mä­kin säh­köä pas­saa mai­nios­ti, jos vähän säh­köä ei tuo­ta toi­vot­tua tulos­ta. Tar­vit­taes­sa säh­köä voi­daan antaa sii­nä mää­rin pal­jon, että toi­vot­tu­ja tulok­sia alke­aa var­mas­ti näkyä.

  Toi­vot­ta­vas­ti jokai­nen autoi­li­ja muis­taa, että GPS-vero on nime­no­maan vih­reil­le tär­keä hanke.

 62. Eikö laa­jas­sa ja har­vaa­na­su­tus­sa maas­sa, kuten Suo­mi, val­tion pitäi­si olla pikem­min­kin kiin­nos­tu­nut eri liik­ku­mis­muo­to­jen ja liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä, siis hel­pot­ta­mi­ses­ta ja nopeut­ta­mi­ses­ta, jot­ta pit­kät etäi­syy­det eivät oli­si meil­le rasi­te vaan par­haim­mil­laan etu.”

  Suo­ma­lai­sis­ta 94 % asuu kun­ta­kes­kuk­sen välit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

 63. Eikö suun­nil­leen samaan lop­pu­tu­lok­seen pää­si­si sil­lä, että vero­tus teh­dään kat­sas­tuk­ses­sa yllä­pi­det­ty­jen kilo­met­ri­lu­ke­mien mukaan. Autoil­la on nyt jo vakuu­tuk­sia var­ten kotipaikka.

  Ei mak­sai­si pal­joa tuol­lai­nen toteutus.

 64. Ehdo­tuk­sia. Voi­si­ko se olla näin­kin yksin­ker­tais­ta. Auto käyn­nis­te­tään ja gep­si tal­len­taa sijain­nin ja mit­ta­rin kilo­met­ri­lu­ke­man ja sen jäl­keen sul­keu­tuu. Samal­la tal­len­tuu tie­to mil­lä mak­su­vyö­hyk­keel­lä ajo­neu­vo on. Ajon jäl­keen gep­si käyn­nis­tyy ja sama tois­tuu. Mikä­li mak­su­vyö­hyk­keen raja yli­te­tään gep­si herää ja tallentaa.
  Ajon aikai­nen seu­ran­ta jää mini­miin. Vuo­sit­tai­ses­sa auto­kat­sas­tuk­ses­sa kilo­met­ri­lu­ke­mat jo nyt tal­len­ne­taan. Kont­rol­li on jo olemassa.

 65. Yksi huo­mio vie­lä täs­tä satelliittipaikannuskilometriverosta:

  On ken­ties kuvi­tel­ta­vis­sa, että täl­lai­nen jär­jes­tel­mä vaa­dit­tai­siin kai­kil­ta uusil­ta autoil­ta (alkaen 10 vuo­den pääs­tä tms.). Ei ole miten­kään kuvi­tel­ta­vis­sa, että täl­lai­nen jär­jes­tel­mä vaa­dit­tai­siin kai­kil­ta autoil­ta. Eli pitää luo­da rin­nak­kai­nen vero, jos­sa mak­se­taan (mah­dol­li­ses­ti hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen mukaan por­ras­te­tus­ti) jon­kin­lais­ta kiin­te­ää vuo­sit­tais­ta sum­maa, samaan tapaan kuin nykyään.

  Siir­ty­mä­ai­ka­na, joka tulee ole­maan pit­kä, näi­den van­ho­jen auto­jen koh­dal­ta puut­tuu ruuh­ka­mak­su­jen ohjaus­vai­ku­tus. Kame­roi­hin ja rekis­te­ri­kil­pien luen­taan perus­tu­va jär­jes­tel­mä vai­kut­tai­si suo­raan kaik­kiin autoi­hin, ei vain uusimpiin.

  Ei ole rea­lis­tis­ta, että tämä mus­ta laa­tik­ko vaa­dit­tai­siin asen­net­ta­vak­si jäl­ki­kä­teen koko ajo­neu­vo­kan­taan. Edes tur­va­vöi­tä ei vaa­di­ta kai­kil­ta autoilta.

 66. Gre­jus: Tääl­lä kyl­lä tavoi­tel­laan jotain idioot­ti­mai­sen sai­var­te­lun maailmanennätystä.

  Kai nyt kau­pun­gis­sa pitää katu­ja olla? Ihan liik­ku­mi­seen. Vaik­ka auto­ja ei oli­si ollen­kaan. Käve­lyyn ja pyö­räi­lyyn. Ja rai­tio­vau­nuil­le. Ei talo­ja voi raken­taa kiin­ni toi­siin­sa. Pitää olla ikkunat.

  Uudes­sa yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on pää­point­ti Hel­sin­gin nykyis­ten sisään­tu­lo­väy­lien raken­ta­mi­nen siten, että tien pääl­lä ole­va alue ote­taan asun­to­käyt­töön. Tätä kut­su­taan ehkä har­haan­joh­ta­vas­ti bule­var­di­soin­nik­si mut­ta kun tar­kas­te­lee raportin 

  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ksv_2013-10–22_Kslk_28_El/BC0C5BA0-CD87-4442–9947-5140F580E9FA/Liite.pdf

  havain­nol­lis­ta­via kuvia näkee, että tun­ne­loin­nis­ta on kysy­mys. Kat­so Turun­väy­lä s. 21, Lah­den­väy­lä s. 32 ylä­ku­va, Itä­väy­lä s. 34 ja 35 sekä Län­si­väy­lä s. 36.

  Tar­koi­tuk­se­na on siis aloit­taa kau­pun­ki­ra­ken­ne noin Kehä ykkö­sen tie­noil­ta ja muut­taa lii­ken­nea­luei­ta asun­toa­lueik­si. Itse olen epä­var­ma mah­taa­ko lii­ken­teen vähen­tä­mis­ta­voi­te onnis­tua. Kun kat­se­len ystä­viä­ni, jot­ka ovat siir­ty­neet hybri­di­au­toon ja häm­mäs­te­le­vät nii­den ole­ma­ton­ta polt­toai­ne­kus­tan­nus­ta, voi käy­dä niin, että säh­kö­au­toi­lu kokee ennen­nä­ke­mät­tö­män rene­sans­sin, johon jouk­ko­lii­ken­ne ei pys­ty vas­taa­maan kan­keu­ten­sa takia.

  Luu­len, että ajo­neu­vo­jen GPS-tark­kai­lun juo­ni perus­tuu juu­ri pel­koon, että kaik­ki autoi­li­jat siir­ty­vät mas­sii­vi­ses­ti säh­kö­au­toi­li­joik­si seu­raa­van 10 vuo­den kuluessa. 

  Tosin remont­ti­reis­kat siir­ty­vät paket­ti­au­tois­ta kevyt­kuor­ma-autoi­hin, kos­ka taas lain­sää­tä­jä kuvit­te­lee, että voi jät­tää por­saan­reiän ilman vai­ku­tuk­sia, mikä on todis­tet­tu tuhan­sia ker­to­ja vää­räk­si. Muis­tel­kaa­pa pii­lo­far­ma­ri­buu­mia jos­kus yli 40 vuot­ta sitten!

 67. On aivan sama mil­lä meka­nis­mil­la mak­sut ja verot kerä­tään sii­nä mie­les­sä, että autoi­li­joil­ta kerä­tyt mak­sut nouse­vat tule­van uudis­tuk­sen seu­rauk­se­na. Ja ne jat­ka­vat nousu­aan maa­il­man tappiin.

  Valeh­del­laan , että uudis­tuk­sen ansios­ta mak­su­ko­ro­tuk­set koh­dis­tu­vat parem­min ajet­tui­hin kilo­met­rei­hin. Niin onkin, mut­ta yhdel­lä­kään autoi­li­jal­la mak­sut eivät las­ke, eivät pysy enti­sel­lään, vaan nouse­vat edelleen.

  Ja ker­tauk­se­na, lisä­ki­lo­met­reis­tä kerä­tään yli­mää­räis­tä rahaa verot­ta­jal­le saas­tut­ta­mi­seen vedo­ten . Tär­ke­ää on myös se , että Shel­lin ja mui­den öljy-yhtiöi­den kate­tuot­to para­nee. Mik­si Olli­la muu­ten oli­si työ­ryh­män johdossa ?

  Aika­naan myös EU vaa­tii, että Suo­men tarif­fit tulee olla yhte­ne­väi­siä lyhyi­den etäi­syyk­sien Kes­ki- ja Ete­lä- Euroo­pan vas­taa­viin. Ja taas Suo­mi hävi­ää ja menet­tää kilpailukykyään.

  Sää­de­tään Suo­men autoi­lul­le maan­tei­den rikkkivero.

  1. Miten voit kir­joit­taa tuol­lais­ta soo­paa? Yhdel­lä­kään autoi­li­jal­la mak­sut eivät las­ke? Olet­ko luke­nut koko raport­tia? Mak­sut las­ke­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­met­riä autoa koh­den ja näi­tä tai­taa olla enemmistö.

 68. Voi että, ei mul­la ymmär­rys rii­tä, mik­si polii­ti­kot edes har­kit­se­vat täl­lais­ta kal­lis­ta, moni­mut­kais­ta, päi­vi­tys­tä vaa­ti­vaa jär­jes­tel­mää. Onko se sik­si, kos­ka Olli­la sanoo? Onko maa­lais­jär­ki kadon­nut täs­tä maas­ta täysin?

  Ja mik­si tätä kom­men­toi­vat polii­ti­kot, joil­la ei ole mitään käryä, mitä täl­lai­set jär­jes­tel­mät tar­koit­ta­vat ja mitä ne tule­vat vaa­ti­maan pel­käs­tään esim. yllä­pi­dol­li­ses­ti. Puhu­taan vain parin kym­pin laa­ti­kois­ta, voi hyvää päivää!

 69. JÄRVIKYLÄNJUIPPI:
  Ehdo­tuk­sia. Voi­si­ko se olla näin­kin yksin­ker­tais­ta. Auto käyn­nis­te­tään ja gep­si tal­len­taa sijain­nin ja mit­ta­rin kilo­met­ri­lu­ke­man ja sen jäl­keen sul­keu­tuu. Samal­la tal­len­tuu tie­to mil­lä mak­su­vyö­hyk­keel­lä ajo­neu­vo on. Ajon jäl­keen gep­si käyn­nis­tyy ja sama tois­tuu. Mikä­li mak­su­vyö­hyk­keen raja yli­te­tään gep­si herää ja tallentaa.
  ‘snip’

  Muu­ten hyvä ehdo­tus, mut­ta mis­tä GPS tie­tää, että mak­su­vyö­hyk­keen raja yli­te­tään, jos se ei ole päällä?

  1. Jos on läh­det­ty kilo­met­rin pääs­tä kal­liim­man vyö­hyk­keen rajal­ta, ajet­tu sata kilo­met­riä ja palat­tu takai­sin kotiin, ei voi miten­kään tie­tää, mis­sä on ajet­tu. Jos taas jokai­nen pysäh­dys rekis­te­röi­dään, en ymmär­rä mitä tie­to­suo­ja­hyö­ty­jä saa­daan sii­tä, että sala­tuk­si tulee vain se, ajoit­ko Hämeen­tie­tä vai Sör­näis­ten ran­ta­tie­tä pitkin.

 70. Mik­ko Lep­pä­nen:
  Eikö suun­nil­leen samaan lop­pu­tu­lok­seen pää­si­si sil­lä, että vero­tus teh­dään kat­sas­tuk­ses­sa yllä­pi­det­ty­jen kilo­met­ri­lu­ke­mien mukaan. Autoil­la on nyt jova­kuu­tuk­sia var­ten kotipaikka.

  Ei mak­sai­si pal­joa tuol­lai­nen toteutus. 

  Mitä teh­dään kat­sas­ta­mat­to­mil­le autoille?
  Lii­ken­tees­sä liik­kuu var­sin pal­jon kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, jois­ta tie­tys­ti on käyt­tö­mak­su­kin mak­sa­mat­ta. Jos­ta­kin syys­tä täs­tä vaietaan.

 71. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös sul­jet­tu kän­nyk­kä pyr­kii ole­maan kar­tal­la ja ottaa sik­si aika-ajoin yhtey­den mas­toon. Se taasd ei jää mas­tol­ta huomaamatta.

  Olli­la on dirik­ka ja ei ole oikein kar­tal­la tek­nii­kas­ta. Jos oikeas­ti lai­tat power-off nap­pia niin se puhe­lin ei todel­la­kaan pyri ole­maan ‘kar­tal­la’. Mul­la ja Olli­lal­la on se ero että minä olen suun­ni­tel­lut noi­ta lait­tei­ta aivan sin­ne asti mis­sä digi­taa­li­suus päät­tyy ja sik­si en Olli­lan ana­lyy­sil­le mitään arvoa anna.

 72. Ja mik­si tätä kom­men­toi­vat polii­ti­kot, joil­la ei ole mitään käryä, mitä täl­lai­set jär­jes­tel­mät tar­koit­ta­vat ja mitä ne tule­vat vaa­ti­maan pel­käs­tään esim. yllä­pi­dol­li­ses­ti. Puhu­taan vain parin kym­pin laa­ti­kois­ta, voi hyvää päivää!

  Jos se ei ole vakio­va­rus­te niin asen­nus mak­saa vähin­tään 100€.

  Ei täm­möi­siä kal­liii­ta Sta­si sys­tee­me­jä tän­ne. Polt­toai­neen vero­tus riit­tää. Tai kali­broi­dun mat­ka­mit­ta­rin mukai­nen, jos säh­kö­au­to­jen vai­ku­tus­ta pelätään.

 73. Voi tätä kan­sal­lis­mie­li­sen auk­to­ri­teet­tius­kon mää­rää! Soi­nin­vaa­ra kirjoittaa:

  ”Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­met­ri­ve­roon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kai­kil­le, myös ja eten­kin ulko­maa­lai­sil­le autoil­le. Tämän siir­ty­mä­vai­heen jäl­keen siir­ry­tään mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti kilo­met­ri­poh­jai­seen malliin.”

  Näin on, kun Jor­ma Olli­la on näin käy­nyt ker­to­mas­sa. Ange­la Mer­kel tai Sig­mar Gabriel eivät voi Olli­lan pää­tök­ses­tä valit­taa edes Perustuslakituomioistuimeen.

  Omas­sa rapor­tis­saan työ­ryh­mä kirjoittaa: 

  ”Muu­tok­sel­la oli­si vai­ku­tuk­sia myös käy­tet­ty­jen auto­jen verot­to­mak­si muo­dos­tu­vaan tuon­tiin samoin kuin koti­mais­ten käy­tet­ty­jen auto­jen arvoi­hin ja mark­ki­noi­hin. Työ­ryh­mä ei ole kui­ten­kaan arvioi­nut näi­tä vai­ku­tuk­sia. (19)

  Tämä ei ole kui­ten­kaan käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta, sil­lä jos kilo­met­ri­ve­ro kos­ki­si vain
  muu­tok­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen käyt­töö­no­tet­ta­via uusia auto­ja, se voi­si mahdollisesti
  kan­nus­taa pitä­mään käy­tös­sä koti­mais­ta käy­tet­tyä auto­kan­taa, mikä oli­si vastoin
  kilo­met­ri­ve­rol­le ase­tet­tu­ja lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sia, samoin kuin
  val­tion­ta­lou­del­li­sia tavoit­tei­ta. Lisäk­si ennen veron käyt­töön­ot­toa val­mis­te­tut ja
  käy­tet­ty­nä tuo­ta­vat ajo­neu­vot jäi­si­vät kai­ken vero-ohjauk­sen ulko­puo­lel­le, sil­lä nii­hin ei
  voi­si EU-oikeu­den takia koh­dis­taa kum­paa­kaan veroa. Tämä saat­tai­si johtaa
  tämä­ni­käis­ten käy­tet­ty­jen ajo­neu­vo­jen tuon­nin lisään­ty­mi­seen.” (19)

  Oikeu­den­mu­kais­ta ja äly­käs­tä lii­ken­net­tä. Työ­ryh­män lop­pu­ra­port­ti, 16.12.2013, Jul­kai­su­ja 37/2013
  http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-22565.pdf&title=Julkaisuja%2037–2013

  Joka tapauk­ses­sa mal­li joh­tai­si käy­tet­ty­jen V8-Mer­su­jen tuon­nin räjäh­dys­mäi­seen kas­vuun. Suo­mes­sa teh­dään vuo­sit­tain 600 000 käy­te­tyn auton kaup­paa. Uusia auto­ja myy­dään vain run­saat 100 000.

 74. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Miten voit kir­joit­taa tuol­lais­ta soo­paa? Yhdel­lä­kään autoi­li­jal­la mak­sut eivät las­ke? Olet­ko luke­nut koko raport­tia? Mak­sut las­ke­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­met­riä autoa koh­den ja näi­tä tai­taa olla enemmistö.

  Ottaen huo­mioon his­to­rian näis­sä autoi­lun vero­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa, jois­sa val­tio on val­mis rik­ko­maan lake­ja ilman elet­tä­kään asian kor­jaa­mi­sek­si, on hyvin hyvin nai­via tai jopa val­heel­lis­ta väit­tää että jon­kun rapor­tin esi­tyk­set siir­tyi­si­vät käy­tän­töön hal­pe­ne­vien kus­tan­nuk­sien osilta.

  Luot­ta­muk­sen kun menet­tää niin sel­lais­ta se on.

 75. Sak­sas­sa siir­ry­tään kilo­met­ri­ve­roon ensin otta­mal­la käyt­töön aikaan sidot­tu mak­su kai­kil­le, myös ja eten­kin ulko­maa­lai­sil­le autoille.”

  Miten tämä aio­taan toteuttaa?

  Nimim. Kel­lo-Kal­le

 76. Miten hoi­de­taan auton kul­je­tus esim. auto­ju­nas­sa? Saan­ko val­von­ta­vi­ran­omai­sel­ta sel­vi­tys­pyyn­nön, kun auto­ni on yhtäk­kiä “hypän­nyt” Hel­sin­gis­tä Ouluun? Onko minul­la todis­tus­taak­ka, että en ole syyl­lis­ty­nyt val­von­ta­lait­teen toi­min­nan häi­rin­tään ja veronkiertoon?

  Juu­ri täl­lai­sen byro­kra­tian pyö­rit­tä­mi­ses­tä ne uuden jär­jes­tel­män “työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set” tai­ta­vat pää­osin syntyä.

 77. xyzzy: Tai kali­broi­dun mat­ka­mit­ta­rin mukai­nen, jos säh­kö­au­to­jen vai­ku­tus­ta pelätään.

  Ja kun vie­tän kesä­lo­man aja­mal­la pit­kin poi­kin Sak­san moot­to­ri­tei­tä mak­san kilo­met­ri­ve­rot Suomeen?

 78. Miten ihmees­sä mak­sut voi­vat las­kea niil­lä, jot­ka hank­ki­vat 400 euron hin­tai­sen auton tar­peel­li­seen arki­käyt­töön? Suo­mes­sa reaa­li­ses­ti teh­tä­vien auto­kaup­po­jen tyyp­pie­dus­ta­ja oli­si suun­nil­leen vuo­si­mal­lin 2000 Toy­ota Corol­la. Täl­lai­sia oste­taan toden­nä­köi­ses­ti eni­ten. Hin­ta vähän aje­tus­ta ja hyvin pide­tys­tä Corol­las­ta on tie­tys­ti kym­men­ker­tai­nen edel­lä mai­nit­tuun näh­den. Tämä hyvän käy­te­tyn Corol­lan hin­ta lie­nee hyvä tilas­tol­li­nen kes­ki­lu­ku (oli­si­ko medi­aa­ni?) kuvaa­maan suo­ma­lai­sen auto­jen han­kin­nan todellisuutta.

  Uusia auto­ja oste­taan Suo­mes­sa vain run­saat 100 000 vuo­des­sa, mut­ta käy­tet­ty­jen auto­jen kaup­po­ja teh­dään 600 000 vuo­des­sa, ja auto­ja on Suo­mes­sa vajaat kol­me mil­joo­naa. Olli­lan työ­ryh­män raport­ti on erit­täin epä­so­si­aa­li­nen kes­kit­tyes­sään vain kape­aan, hyvä­tu­lois­ten sii­vuun autoa­lan todel­li­suu­des­ta. Raport­ti nime­no­maan tote­aa, että ”kilo­met­ri­ve­ro oli­si ulo­tet­ta­va koko hen­ki­lö­au­to­kan­taan heti uudis­tuk­sen alus­ta läh­tien” (2013, 19.)

  Kom­men­tin Sak­sa-osuus: Sak­sas­sa on suun­nit­teil­la ja hal­li­tus­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tu auto­bah­nien vin­jet­ti- eli tar­ra­poh­jai­nen tie­mak­su, jos­ta kus­tan­nuk­sia aiheu­tui­si ainoas­taan ulko­maa­lai­sil­le autoi­li­joil­le. Aiem­min esi­te­tyn suun­ni­tel­man mukaan sak­sa­lai­nen autoi­li­ja sai­si kysei­sen tar­ran mak­sa­mat­ta mitään esit­tä­mäl­lä todis­tuk­sen mak­se­tus­ta ajo­neu­vo­ve­ros­ta, Kfz-Steuer. Ulko­maa­lai­nen sen sijaan jou­tui­si rahal­la osta­maan lappusen.

  ”Medien­be­richt: Große Koa­li­tion plant Einfüh­rung der Pkw-Vig­net­te für alle Autofahrer
  Leipzig. Die sich anbah­nen­de große Koa­li­tion im poli­tischen Ber­lin plant offen­bar eine Pkw-Vig­net­te für alle Auto­fah­rer in Deutsch­land. ]–]soll jeder Fahrzeug­hal­ter nach Überwei­sung der Kfz-Steuer und ohne wei­te­re Bezah­lung eine solc­he Pla­ket­te erhal­ten, die ihm freie Fahrt garantiert.“
  http://www.lvz-online.de/nachrichten/aktuell_themen/bundestagswahl-2013/cdu/medienbericht-grosse-koalition-plant-einfuehrung-der-pkw-maut-fuer-alle-autofahrer/r‑cdu-a-211800.html

  Sak­sas­sa myös kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tor­ju­vat suh­teet­to­mi­na suun­ni­tel­mat ulot­taa tie­mak­sut kai­kil­le teil­le, esim. „CDU-Lan­deschef Tho­mas Strobl Strobl kri­ti­sier­te Her­manns “maß­lo­sen Plan, auf allen Straßen eine Maut einzuführen”“.

  Sak­san tuo­rees­sa hal­li­tus­so­pi­muk­ses­sa tode­taan, että ties­tön yllä­pi­tä­mis­tä pal­ve­lee myös „Euroop­pa-oikeu­den kans­sa yhteen­so­pi­va“ tie­mak­su, jon­ka kaut­ta myös muu­al­le kuin Sak­saan rekis­te­röi­dyt autot osal­lis­tui­si­vat moot­to­ri­tie­ver­kon kus­tan­nuk­siin ilman, että Sak­saan rekis­te­röi­ty­jä auto­ja kuor­mi­tet­tai­siin nykyis­tä enemmän. 

  Hal­li­tus­so­pi­mus:
  ”Damit wol­len wir Straßen, Bah­nen und Was­serwe­ge erhal­ten und wo nötig aus­bau­en. Die­sem Ziel dient auch eine Auswei­tung der LKW-Maut sowie eine euro­pa­rechts­kon­for­me PKW-Maut, mit der wir Hal­ter von nicht in Deutsch­land zuge­las­se­nen PKW an der Finanzie­rung zusätz­lic­her Aus­ga­ben für das Auto­bahn­netz betei­li­gen wol­len, ohne im Inland zuge­las­se­ne Fahrzeu­ge höher als heu­te zu belas­ten. (Deutsch­lands Zukunft ges­tal­ten. Koa­li­tions­vert­rag zwischen CDU, CSU und SPD. 2013, 9.)
  http://www.spd.de/linkableblob/112790/data/20131127_koalitionsvertrag.pdf

  Sak­sas­sa per­sut vas­tus­ta­vat jyr­käs­ti suo­ma­lai­sil­le ase­tet­ta­vaa tie­mak­sua. Ei Suo­mes­sa­kaan ole moot­to­ri­tie­mak­su­ja ulko­maa­lai­sil­le autoil­le. Per­su kir­joit­ti suu­res­sa sak­sa­lai­ses­sa leh­des­sä 27.11.13, ettei suo­ma­lais­ten tie­mak­su tule kuuloonkaan.

  Per­su Per­sun­kos­ki vor 22 Tagen
  Von einer Maut fur Fin­nen kann nicht die Rede sein. In Finn­land gibt es kei­ne Maut. Die Deutschen brauc­hen Nicht bezah­len. Ich gehe davon aus, dass die even­tuel­le Maut fur Fin­nen von Sozia­lamt zuruck­bezalt wird. Wah­ren Fin­nen bezah­len PKW-Maut night.“
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article122307260/Gewinner-und-Verlierer-bei-Mindestlohn-Rente-amp-Co.html#disqus_thread

 79. Val­tion rahan­tar­ve voi­daan aivan hyvin täyt­tää mat­ka­mit­ta­ri­pe­rus­tei­sel­la verol­la. Veron alu­eel­li­nen koh­dis­ta­mi­nen voi­daan toteut­taa näin:

  * Haja-asu­tusa­luei­den vero­huo­jen­nus toteu­te­taan sit­ten niin, että _vapaaehtoisen_ seu­ran­ta­lait­teen hank­ki­mal­la voi saa­da alen­nus­ta vero­mak­sus­ta. Halut­taes­sa myös koti­kun­nan perus­teel­la voi­daan teh­dä olet­ta­ma lii­ken­ne­suo­rit­teen kohdistumisesta.

  * Pit­kän­sil­lan yli­tys­mak­su yms. pul­lon­kau­lo­jen vero­tus toteu­te­taan niin, että vain _vapaaehtoisen_ seu­ran­ta­lait­teen hank­ki­neet saa­vat sil­lan ylittää.

  * Pää­kau­pun­ki­seu­dun ruuh­ka­mak­sut voi­daan toteut­taa kuten Tuk­hol­mas­sa, tai odot­taa tek­nii­kan kehittymistä.

  Pakol­li­sel­le GPS-seu­ran­nal­le ei jää jäl­jel­le vakuut­ta­via perus­te­lu­ja, jot­ka oikeut­tai­si­vat val­von­nan ja byro­kra­tian lisääntymisen.

 80. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten voit kir­joit­taa tuol­lais­ta soo­paa? Yhdel­lä­kään autoi­li­jal­la mak­sut eivät las­ke? Olet­ko luke­nut koko raport­tia? Mak­sut las­ke­vat niil­lä, jot­ka aja­vat alle 17000 kilo­met­riä autoa koh­den ja näi­tä tai­taa olla enemmistö. 

  Osmo puhuu asi­aa. Esi­mer­kik­si omil­le mak­suil­le­ni uudis­tus teki­si hyvää. Minul­la on lähin­nä huvit­te­lu­käy­tös­sä iso­moot­to­ri­nen ben­sa­ros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­pai­kan vie­res­sä. Läpi men­nes­sään kilo­met­ri­mak­su tuki­si isol­la rahal­la han­ket­ta­ni vaih­taa Alfa Romeo Porscheen. Työ­mat­ko­ja aja­vaa kan­saa mak­su saat­taa kis­mit­tää, mut­ta mitä niis­tä, oppi­vat­pa pyöräilemään.

 81. Rai­mo K: Mitä teh­dään kat­sas­ta­mat­to­mil­le autoille?
  Lii­ken­tees­sä liik­kuu var­sin pal­jon kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, jois­ta tie­tys­ti on käyt­tö­mak­su­kin mak­sa­mat­ta. Jos­ta­kin syys­tä täs­tä vaietaan.

  Polii­sil­la on ja tulee lisää kil­pis­kan­ne­rei­ta ja kat­sas­ta­mat­to­mat ja veron­sa lai­min­lyö­neet voi­daan kals­taa pois

  Samoin tolp­pien kame­ra­tek­niik­ka uudis­tuu ja nii­hin­kin voi­daan liit­tää kilpiskanneri

 82. Mat­ti Haa­vik­ko:
  Miten hoi­de­taan auton kul­je­tus esim. auto­ju­nas­sa? Saan­ko val­von­ta­vi­ran­omai­sel­ta sel­vi­tys­pyyn­nön, kun auto­ni on yhtäk­kiä “hypän­nyt” Hel­sin­gis­tä Ouluun? Onko minul­la todis­tus­taak­ka, että en ole syyl­lis­ty­nyt val­von­ta­lait­teen toi­min­nan häi­rin­tään ja veronkiertoon?

  Juu­ri täl­lai­sen byro­kra­tian pyö­rit­tä­mi­ses­tä ne uuden jär­jes­tel­män “työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set” tai­ta­vat pää­osin syntyä.

  Eikö­hän GPS ja kart­ta osaa ero­tel­la, liik­kuu­ko auto maan­tie­tä vai rau­ta­tie­tä pit­kin. Ulko­maan­maan­ajot eli­mi­noi­tu­vat samal­la taval­la. Saat­taa ker­tyä ajo­ki­lo­met­re­jä, mut­ta ne ovat (Suo­mes­sa) verot­to­mia. Verot­to­mik­si voi teh­dä myös mök­ki­tiet jne. Vero­hal­lin­non­han on joka tapauk­ses­sa pidet­tä­vä yllä vero­tei­den luetteloa.

 83. Osmo, pitäi­sit­kö huol­ta että yksi­tyi­syy­den suo­jan perus­teel­la hyvää han­ket­ta ei tur­haan tar­vit­si­si hauk­kua? Kuten “Lii­an van­ha” jo mai­nit­si: Jos lait­tees­sa on tie­to mak­su­vyö­hyk­keis­tä, riit­tää pitää kir­jaa ainoas­taan ajo­ki­lo­met­reis­tä eri vyö­hyk­keil­lä. Teo­rias­sa laa­ti­kon tar­vit­see muis­taa samaan aikaan vain kak­si vii­mei­sin­tä GPS-koor­di­naat­tia, eikä nii­tä tar­vit­se lähet­tää minnekään.

  Ongel­ma on siis rat­kais­ta­vis­sa! Nyt tei­dän polii­tik­ko­jen pitäi­si vain vakuut­taa mei­dät, että val­tio ker­ran­kin osaa ostaa hyvän ohjel­mis­ton, jos­sa ei ole suu­ria tie­to­tur­va-auk­ko­ja eikä kilo­met­rien mää­rä on vää­rä. Ansait­kaa luot­ta­mus! Pal­kat­kaa edes joku sen bus­si­näyt­tö­hak­ke­rin tasoi­nen tek­ni­nen asian­tun­ti­ja val­vo­maan laa­tua ja tie­to­tur­vaa. Jos haluat­te ostaa jotain val­mis­ta, vaa­ti­kaa että läh­de­koo­di lai­te­taan jul­ki­ses­ti repos­tel­ta­vak­si ennen osto­pää­tös­tä. Jos ostat­te jotain uut­ta, läh­de­koo­di jul­ki­sek­si ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä alkaen. (Tämän ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se tar­koit­taa avoin­ta läh­de­koo­dia.) Jokai­nen rapor­toi­tu tek­ni­nen ongel­ma on kir­jat­ta­va tie­to­kan­taan, jon­ka on olta­va julkinen.

  Ei kel­paa Tie­dol­le tai Accen­tu­rel­le? Ei dii­liä. Hin­ta nousee? Oli­si nous­sut muu­ten­kin, nyt sait­te vain tie­tää parem­man hin­ta-arvion. Luo­kaa uusi osto­kult­tuu­ri maan tavan tilalle!

  Laa­ja­mit­tai­seen vää­rin­käyt­töön en usko. Kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä tar­kas­tus kilo­met­ri­mit­ta­ria vas­ten, joku­nen tiet­ty hak­ke­roi kilo­met­rin­sä hal­val­le vyö­hyk­keel­le ja jot­kut hak­ke­roi­vat mit­ta­rin­sa­kin. Ei tai­da moi­nen petos­syyt­teen uhal­la kan­nat­taa. Ongel­mia syn­tyy vain, jos tek­niik­kaan ei voi luot­taa, jol­loin vää­rin­käyt­tä­jä voi aina syyt­tää laitetta.

  1. Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa.

 84. Osmo, perus­tui­si­ko vyö­hyk­kei­den hin­ta johon­kin todel­li­seen, esim. tei­den yllä­pi­to­kus­tan­nuk­siin ja ton­tin­vuo­kraan perus­tu­vaan indek­siin, vai onko se poliit­ti­ses­ta hatus­ta vedetty?

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa.

  Mikä on se tapa jol­la tähän voi Suo­mes­ta käsin vai­kut­taa? Nii­tä lait­tei­ta val­mis­tet­tai­sin käy­tän­nös­sä vain yhtä sar­jaa, ja jol­lain vim­pau­tuk­sel­la mää­ri­tel­täi­siin (tai oltai­siin mää­rit­te­le­vi­nään) mitä tie­to­ja lai­te antaa ulos.

 86. Pitäi­si lähet­tää myös tie­to, kenen tien­pi­tä­jän tiel­lä on ajet­tu mak­su­jen edel­leen koh­dis­ta­mis­ta var­ten. Tämän näen uuden jär­jes­tel­män tär­keim­pä­nä hyö­ty­nä nyky­käy­tän­töön nähden.

 87. Tivi: Osmo puhuu asi­aa. Esi­mer­kik­si omil­le mak­suil­le­ni uudis­tus teki­si hyvää. Minul­la on lähin­nä huvit­te­lu­käy­tös­sä iso­moot­to­ri­nen ben­sa­ros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­pai­kan vie­res­sä. Läpi men­nes­sään kilo­met­ri­mak­su tuki­si isol­la rahal­la han­ket­ta­ni vaih­taa Alfa Romeo Porscheen. Työ­mat­ko­ja aja­vaa kan­saa mak­su saat­taa kis­mit­tää, mut­ta mitä niis­tä, oppi­vat­pa pyöräilemään.

  Niin­pä, noin­han se menee. 

  Kysees­sä on kah­den tahon winwin han­ke. Öljy­teol­li­suu­den ja val­tion. Häviä­jiä ovat autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat ja ympäristö. 

  Öljy­teol­li­suu­den tuot­tei­den kysyn­tä las­kee kun autoi­lun mää­rä ei enää kas­va ja auto­jen kulu­tus pie­ne­nee vero­tuk­sen suo­sies­sa pie­ni­kult­tei­sia ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä auto­ja. Niin­pä vero­tuk­sel­la pitää ohja­ta autoi­lua niin, että vähe­ne­vä autoi­lu kulut­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon polt­toai­net­ta. Olli­lan mal­li tuo sii­hen rat­kai­sun, auton kulu­tuk­sen vai­ku­tus veroon pienenee

  Val­tion vero­tu­lot ovat vaa­ras­sa, kun nykyi­sel­lään 7,7 mil­jar­dia vuo­des­sa tuot­ta­van autoi­lun vero­ker­ty­mä pie­ne­nee em syistä. 

  Val­tio on nega­tii­vi­ses­sa kier­tees­sä jos­sa nykyis­ten vero­jen nos­to vähen­täi­si autoi­lua, joka taas vähen­täi­si abso­luut­ti­sia vero­tu­lo­ja. On siis kek­sit­tä­vä mal­li jos­sa vero­tu­lot voi­daan mak­si­moi­da kus­tan­nuk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Olli­la lai­tet­tiin asial­la ja hän kopla­si omat int­res­sin­sä val­tion int­res­sei­hin. Win win jos­sa esim. ympä­ris­tö­ar­vot hei­tet­tiin romu­kop­paan öljy­teol­li­suu­den ja val­tion poh­jat­to­man vero­tus­tar­peen tieltä

  1. Mihin perus­tuu väi­te, että auton kulu­tuk­sen vai­ku­tus veroon pie­ne­nee? Olet­ko las­ke­nut sen ver­rat­tu­na nyky­ve­roon? Ben­san osal­ta vero pysyy ennal­laan ja auto- ja ajo­neu­vo­ve­ron por­ras­tus siir­re­tään täh’n mel­kein sel­lai­se­naan. Lisäk­si vero riip­puu sii­tä, pal­jon­ko autol­la aje­taan, joten vuo­tui­sen kulu­tuk­sen mää­rä veroon tai­taa kasvaa.

 88. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa.

  Itse asias­sa ulos pitäi­si läh­teä vain kilo­met­rien sum­mat eri tariffivyöhykkeillä.
  On tur­haa nos­taa lait­teen sof­tan hin­taa ja lisä­tä alas­päin suun­tau­tu­vaa tietoliikennettä .

  Jär­jes­tel­män kului­hin vai­kut­taa olen­nai­ses­ti pää­te­lait­teen moni­mut­kai­suus ja siir­ret­tä­vän datan määrä

 89. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa. 

  Voit­han sinä esit­tää ja joku esit­tää sit­ten vuo­den kulut­tua, että kun meil­lä on ker­ran täm­möi­nen näin lois­ta­va jär­jes­tel­mä, niin pide­tään kaik­ki autot reaa­liai­kai­ses­ti polii­sin tut­kas­sa. Lisäk­si voi­daan lähet­tää yli­no­peus­sa­kot, lii­an lyhyel­lä tur­va­vä­lil­lä aja­mi­nen sekä punai­sia päin aja­mi­nen automaattisesti.

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa. 

  Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ei oikein ilah­tui­si täs­tä. Myös val­von­nas­ta tuli­si erit­täin kal­lis­ta, rii­taut­tai­si­ko verot­ta­ja auto­maat­ti­ses­ti jos ilmoit­tai­sin aja­nee­ni vuo­des­sa vain 5000km ?

  Jot­ta val­von­ta edes joten­kin toi­mi­si, polii­sin pitäi­si voi­da lukea lait­teen tie­dot ja kat­soa onko niis­sä lii­kaa mus­tia auk­ko­ja ilman GPS-fixiä. Jos polii­si voi lukea leit­teen etä­lu­ku­na näis­sä por­teis­sa ja liik­ku­vil­la luku­lait­teil­la niin yksi­tyi­syys ei para­ne mihinkään.

  On ihan peri­aa­teel­li­nen ongal­ma, jos vää­rin­käy­tös­ten pal­jas­ta­mi­nen ja puo­lus­tau­tu­mi­nen vero­ri­kos­syyt­tei­siin vaa­ti­si käyt­tä­jän anta­maan tie­dot kai­kes­ta liik­ku­mi­ses­taan viranomaisille.
  Mikä estäi­si viran­omais­ta sil­loin “epäi­le­mäs­tä” vaik­ka­pa mie­len­kiin­toi­sia ympäristöaktivisteja ?

  Jos taas tie­toa ei tal­len­ne­ta edes lait­tee­seen on yksi­tyi­syys tur­vas­sa mut­ta täl­löin on hyvin­kin toden­nä­köi­nen lop­pu­tu­los että kan­sa­lai­sel­le anne­taan ran­gais­tus vero­ri­ko­ses­ta pel­käs­tään sen perus­teel­la että lai­te vät­tää että sitä on häi­rit­ty ja syy­te­tyl­lä ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta puolustautua.

  1. Lai­te lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sinun ilmoi­tuk­see­si. Jos sinä olet sitä miel­tä, että lait­tee­si on lähet­tä­nyt lii­an suu­ren sum­mat, sinä voit rii­taut­taa sen ja sil­loin purk­ki ava­taan. Tämä vaa­tii pur­kil­ta vähän muis­tia, mut­ta mitä­hän giga­ta­vu mak­saa vuon­na 2020?

 91. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen esit­tä­nyt, että lai­te lähet­täi­si ulos vain taha­sum­man ja muis­tai­si itse mat­kat, jot­ta las­kun voi­si riitauttaa.

  Erin­omais­ta! Sen pitäi­si olla vähim­mäis­vaa­ti­mus lait­teel­le. Sii­tä voi­daan toki vään­tää kät­tä, onko mat­ko­jen tar­kas­tet­ta­vuus vai yksi­tyi­syy­den­suo­ja tär­keäm­pää — voi­han mat­kois­ta pitää itse­kin kir­jaa, ja mit­ta­ri­lu­ke­man pitäi­si tukea väi­tet­tä. Alku­vai­hees­sa tar­kas­tet­ta­vuus on var­mas­ti tär­ke­ää, kun buge­ja ei ole vie­lä havait­tu. Toi­saal­ta lait­teen voi varas­taa ja kai­vaa tie­dot esiin; tämän voi­nee estää salauk­sel­la, mut­ta se vaa­tii sala­sa­nan asettamista.

  Vyö­hy­ke­koh­tais­ten kilo­met­rien lähet­tä­mi­nen raha­sum­man sijaan sal­li­si parem­min tar­kas­ta­mi­sen mit­ta­ri­lu­ke­maa vasten.

 92. Tivi: Minul­la on lähin­nä huvit­te­lu­käy­tös­sä iso­moot­to­ri­nen ben­sa­ros­vo, jol­la tulee ajet­tua n. 3000km/a, sil­lä asun työ­pai­kan vieressä.

  Älä yri­tä pro­vo­soi­da, työ­pai­kan vie­res­sä asu­mi­nen on iso­moot­to­ri­sel­la ben­sa­ros­vol­la­kin ympä­ris­tö­te­ko ver­rat­tu­na pie­ni­tu­loi­seen ympä­ris­tö­por­saa­seen joka pen­de­löi pakon edes­sä joka arki­päi­vä Kera­val­ta säh­kö­ju­nal­la kes­kus­taan töihin.

  Tivi: Työ­mat­ko­ja aja­vaa kan­saa mak­su saat­taa kismittää..

  Tus­kin­pa. Tiel­tä saa­daan pois ne joi­den aika on ilmaista.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se, että joku asia on tar­peel­li­nen ei tar­koi­ta, että sen pitäi­si olla ilmai­nen. Säh­kö­kin on tar­peel­lis­ta, mut­ta sil­ti sii­tä pitää maksaa. 

  Asu­mi­nen­kin on tar­peel­lis­ta ja sii­tä mak­se­taan mut­ta asu­mi­ses­ta ei las­ku­te­ta asun­nos­sa viet­tä­mie­si tun­tien mukaan, ei ove­na­vaus­ten tai ei kul­ke­mie­si askel­ten­kaan perusteella.

  Ede­leen­kin kukaan ei ole vas­tan­nut, mik­si autoi­lua pitäi­si verot­taa juu­ri kilo­met­rien poh­jal­ta kun ker­ran ykin­ker­tai­sem­pia, hal­venm­pia ja kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sia vähem­män louk­kaa­via vero­tus­ta­po­ja on ole­ma­sa vaik­ka kuin­ka paljon.

  Olet ihan oikeas­sa että Hel­sin­gin kes­kus­ta ja sen väy­lät ovat ruuh­kau­tu­nei­ta tiet­ty­nä aika­na ja että maa on siel­lä kal­lis­ta mut­ta ede­leen­kään en ole näh­nyt yhtään kun­nol­lis­ta perus­te­lua mik­si asia pitäi­si rat­kais­ta kilometriverolla.

  Jos Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­net­tä halu­taan rajoit­taa niin se onnis­tuu pal­jon hel­pom­min ja hal­vem­mal­la esi­mer­kik­si vin­jet­ti­poh­jai­se­la mak­sul­la. Pis­te­tään vaik­ka 50€/auot ruuh­ka-aika­na niin ei siel­lä enää aja kukaan muu kuin por­hot niil­lä jäti­mäi­sil­lä katumaastureillaan.

 94. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Väi­tät­te­kö nyt ihan tosis­saan, että tuol­lai­nen vas­taa­no­tin oli­si moni­mut­kai­sem­pi tai kal­liim­pi, kuin vaik­ka­pa nykyi­nen perustablettitietokone?

  Jos et ymmär­rä nii­den eroa, sinul­la ei ole mitään asi­aa tähän keskusteluun.

 95. KariS: Häviä­jiä ovat autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat ja ympäristö.

  Sekä tie­ten­kin kan­sa­lais­ten oikeu­det, mut­ta mitä­pä niistä.

 96. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ehkä GPS osaa havai­ta jo sen­kin, onko auton vir­ta suljettuna.

  Nykyi­set GPS-lait­teet osai­si­vat ker­toa kor­kein­taan sen, että saa­vat­ko ne vir­taa vai eivät. Täs­tä on taas paha men­nä päät­te­le­mään onko yllät­tä­vän “hyp­päyk­sen” tapauk­ses­sa kyses­sä juna­kul­je­tus vai­ko se, että ilkeä veron­kier­tä­jä on irrot­ta­nut lait­teen virtajohdon.

  Mut­ta ei hätää — lisä­tään lait­teen vaa­ti­mus­lis­taan uusi vaa­ti­mus: lait­teen on olta­va jat­ku­vas­sa yhtey­des­sä ajo­tie­to­ko­nee­seen ollak­seen sel­vil­lä onko auton moot­to­ri käyn­nis­sä vai ei. Jos yhteys kat­ke­aa, niin tuk­ka pois ja lin­naan ilman mitään mutinoita.

  Ai mut­ta mitäs jos autoa kul­je­te­taan akku irroi­tet­tu­na hinausau­ton laval­la toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le korjattavaksi?

  Ehkä hinausau­tois­sa, trai­le­reis­sa yms. pitäi­si olla joku skan­ne­ri, jon­ka avul­la kaik­ki auto­jen ei-oma­voi­mai­set siir­rot pitäi­si rekis­te­röi­dä vero­jär­jes­tel­mään. Skan­ne­rin pitäi­si tie­tys­ti olla sine­töi­ty ja muu­ten­kin täy­sin var­ma kaik­kia peu­ka­loin­te­ja vas­taan. Lisäk­si sitä voi­si­vat käyt­tää vain vero­vi­ras­ton ser­ti­fioi­mat kou­lu­te­tut hinausau­ton kul­jet­ta­jat omal­la säh­köi­sel­lä avai­mel­laan (vai pitäi­si­kö olla iris- ja sormenjälkitunnistus?)

 97. Rai­mo K: Niin, oli­han sel­lai­nen­kin jut­tu, kun Tal­lin­nas­sa asu­va suo­ma­lai­nen toi Viros­sa rekis­te­röi­dyn Porschen­sa Hel­sin­kiin huol­toon – ja verot­ta­ja iski! Var­maan­kin ihan oikein moi­sel­le kapitalistille.

  Kenel­le­kö­hän näis­tä muu­ten voi ilmoittaa?
  Erääl­lä­kin asuin­ta­lon park­ki­pai­kal­la on seis­syt jo aina­kin vuo­den ver­ran useam­pia Viron kil­vis­sä ole­via auto­ja. Oli­si kiva, jos joku viran­omai­nen asian kävi­si tarkastamassa.

 98. Tapio: Eikö­hän GPS ja kart­ta osaa ero­tel­la, liik­kuu­ko auto maan­tie­tä vai rau­ta­tie­tä pitkin. 

  Metal­li­sen auton­kul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naa­li (olet­taen, että se rahas­tus­lai­te edes oli­si pääl­lä auton vir­to­jen olles­sa pois­sa päältä).

  Mut­ta voi­han tämän­kin tie­tys­ti rat­kais­ta — vaa­di­taan, että Olli­lan pui­ku­la on jat­ku­vas­ti pääl­lä (ehkä se voi­si jopa käy­tis­tää auton het­kek­si tyh­jä­käy­nil­le, jos akun tyh­je­ne­mi­nen uhkaa), ja asen­ne­taan jokai­seen kul­je­tus­vau­nuun GPS-pseu­do­liit­ti. Hal­paa ja helppoa!

 99. Täy­tyy sanoa, että olen kyl­lä ällis­ty­nyt, miten myy­ty Ode on täl­le rahas­tusi­deal­le, kun vain on kek­sit­ty jotain mil­lä kurit­taa autosaatanaa.

  Täs­sä pääs­tiin kui­ten­kin joka tapauk­ses­sa toteut­ta­maan mie­len­kiin­tois­ta pilot­tia: kan­sa­lais­aloit­teet kek­sit­tiin laki­muu­tos­ten teke­mi­sek­si, ja nyt on sit­ten nous­sut san­gen suo­sit­tu aloi­te laki­muu­tok­sen vastustamiseksi:
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/608

  Nimiä alkoi nyt ker­tyä mel­ko muka­vaa tahtia.

 100. Ihan nyt sil­tä varal­ta, että jotain oikeas­ti kiin­nos­taa yksi­tyi­syys ja tietosuoja:

  10–20 vuot­ta sit­ten yksi­tyi­syys­tais­te­luis­sa oli kyse sii­tä että vas­tus­tet­tiin tapo­ja kerä­tä tie­toa, mil­loin mitä­kin rekis­te­riä, kän­ny­köi­den seu­ran­ta, bonus­kort­te­ja, jne. Toi tais­te­lu hävit­tiin jo joka iki­sel­lä rin­ta­mal­la, ihmi­siä ei yksin­ker­tai­ses­ti kiin­nos­ta tar­peek­si, noil­la tek­nii­koil­la on sel­kei­tä kon­kreet­ti­sia hyö­ty­jä jot­ka pai­na­vat enem­män vaa­ka­ku­pis­sa kuin abstrak­tit yksityisyyshaitat.

  2010-luvun yksi­tyi­syys­tais­te­lus­sa ei todel­la­kaan enää ole kysy­mys sii­tä, että teh­dään­kö jär­jes­tel­miä joil­la voi­si kerä­tä tie­toa. Kyl­lä teh­dään. Kysy­mys on sii­tä kuka sitä tie­toa saa käyt­tää, miten sen käyt­töä seu­ra­taan, mit­kä ovat sank­tiot vää­rin­käy­tök­sis­tä, miten nii­tä val­vo­taan… Eteenpäin.

 101. Sylt­ty: Voit­han sinä esit­tää ja joku esit­tää sit­ten vuo­den kulut­tua, että kun meil­lä on ker­ran täm­möi­nen näin lois­ta­va jär­jes­tel­mä, niin pide­tään kaik­ki autot reaa­liai­kai­ses­ti polii­sin tut­kas­sa. Lisäk­si voi­daan lähet­tää yli­no­peus­sa­kot, lii­an lyhyel­lä tur­va­vä­lil­lä aja­mi­nen sekä punai­sia päin aja­mi­nen automaattisesti.

  Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kont­rol­li­kin voi­daan teh­dä tie­to­suo­jaa suu­rem­min rik­ko­mat­ta. Kone lähet­tää tar­kan paik­ka­tie­don vain rik­ko­muk­sen tekopaikasta

 102. On usko­ma­ton­ta, jos Soi­nin­vaa­ra ei näi­den net­ti­kes­kus­te­lu­jen perus­teel­la heti kään­nä kelk­kaan­sa ja ryh­dy vas­tus­ta­maan tätä type­rää han­ket­ta. Avoi­mes­sa net­ti­kes­kus­te­lus­sa ei ole mitään jär­keä, ellei sil­lä voi vai­kut­taa päätöksiin/päätöksentekijoihin. Toki polii­ti­kol­la saat­taa olla vai­ke­aa muut­taa kurs­sia, mut­ta ei sen pitäi­si olla mahdotonta.

  1. Minä pää­tän omis­ta kan­nois­ta­ni itse, eikä mie­li­pi­tei­tä­ni muu­te­ta äänes­tys­pää­tök­sin nettikeskusteluissa.

 103. Poth1ue1: Metal­li­sen auton­kul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naa­li (olet­taen, että se rahas­tus­lai­te edes oli­si pääl­lä auton vir­to­jen olles­sa pois­sa päältä).

  Mut­ta voi­han tämän­kin tie­tys­ti rat­kais­ta – vaa­di­taan, että Olli­lan pui­ku­la on jat­ku­vas­ti pääl­lä (ehkä se voi­si jopa käy­tis­tää auton het­kek­si tyh­jä­käy­nil­le, jos akun tyh­je­ne­mi­nen uhkaa), ja asen­ne­taan jokai­seen kul­je­tus­vau­nuun GPS-pseu­do­liit­ti. Hal­paa ja helppoa!

  Autois­sa on nyky­ään tie­to­ko­ne, jos­ta saa­daan info, liik­kuu­ko auto omin voimin.

  Ei siis tar­vit­se kek­siä ruu­tia uudestaan

 104. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Viro­lai­nen saa tuo­da auton tän­ne, mut­ta suo­ma­lai­nen ei saa sil­lä ajaa.

  Ei käsit­tääk­se­ni viro­lai­nen­kaan, jos tääl­lä asuu. Niin­pä tois­tan kysy­myk­sen: Kenel­le näis­tä kan­nat­taa ilmoittaa?

 105. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lai­te lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sinun ilmoi­tuk­see­si. Jos sinä olet sitä miel­tä, että lait­tee­si on lähet­tä­nyt lii­an suu­ren sum­mat, sinä voit rii­taut­taa sen ja sil­loin purk­ki ava­taan. Tämä vaa­tii pur­kil­ta vähän muis­tia, mut­ta mitä­hän giga­ta­vu mak­saa vuon­na 2020? 

  Jos nyt unoh­de­taan se, että taval­li­sel­la tal­laa­jal­la on var­maan parem­paa­kin teke­mis­tä kuin rii­tau­tel­la jut­tu­ja, joi­ta ei edes tar­vit­tai­si jos viher­va­sem­mis­tol­la ei oli­si pak­ko­miel­let­tä kyy­kyt­tää ala­mai­sia (pel­käs­tään täl­lä pals­tal­la on esi­tet­ty kym­me­niä parem­pia mal­le­ja tämän “ongel­man” rat­kai­se­mi­sek­si, joten tuo on ainoa jär­ke­vä jäl­jel­le­jää­vä perus­te), niin mitä täl­lä “pur­kin avaa­mi­sel­la” sit­ten saavutettaisiin?

  Var­maan jokai­nen uskoo, että näin 2100-luvul­la on jo mah­dol­lis­ta luot­taa sii­hen, että tie­to­ko­ne osaa suo­rit­taa yhteen- ja ker­to­las­kua oikein anne­tun kaa­van ja syö­te­da­tan perus­tel­la, mut­ta ongel­ma lie­nee­kin sii­nä, ettei tal­len­ne­tun syö­te­da­tan laa­dus­ta — eli siis mak­sun mää­räy­ty­mis­pe­rus­teis­ta — voi kel­lään olla hajua­kaan. Mil­läs todis­tat, ettet ole puo­li vuot­ta sit­ten aja­nut kuten lai­te näyttää?

  Eikö­hän täs­sä toden­nä­köi­ses­ti ole kyse joko 1) naii­vis­ta tek­no­lo­gi­aus­kos­ta ja poliit­ti­ses­ta idea­lis­mis­ta yhdis­tet­ty­nä lii­ke-elä­män int­res­sei­hin tai 2) perus-leni­nis­ti­ses­tä tak­tii­kas­ta, jos­sa mah­dot­to­mia vaa­ti­mal­la saa­daan “kom­pro­mis­si­na” kaik­ki mitä halutaan.

  Niin tai näin, artis­ti maksaa.

 106. Kal­le: Pit­kien etäi­syyk­sien Suo­mes­sa ei ole yleen­sä­kään jär­ke­vää verot­taa liikennettä

  oka pai­kas­sa (autoi­li­jat) väit­tä­vät, että Suo­mi on pit­kien etäi­syyk­sien maa. Vaan onko se tot­ta? Ovat­ko kes­ki­mää­räi­set mat­kat Suo­mes­sa pidem­piä kuin vaik­ka­pa Sak­sas­sa? Tai poik­ke­aa­ko mat­ko­jen pituus­ja­kau­ma joten­kin mer­kit­tä­väs­ti muis­ta maista?

  Äkki­sel­tään aja­tel­tu­na Suo­mes­sa mat­ka voi­si­vat hyvin olla lyhyem­piä, kos­ka asu­tus on aika kes­kit­ty­nyt­tä (iso pääkaupunkiseutu).

 107. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ehkä GPS osaa havai­ta jo sen­kin, onko auton vir­ta suljettuna.

  Eivät­kö kova­kal­loi­sim­mat­kin voi­si vähi­tel­len hyväk­syä sen tosi­asian, että pai­kan­nus­tek­no­lo­gian sovel­ta­mi­nen mihin­kään tar­koi­tuk­seen edel­lyt­tää sitä, että käyt­tä­jät halua­vat pai­kan­nus­ta ko. tar­koi­tuk­seen käyttää? 

  Vas­ten­tah­toi­set, pako­te­tut käyt­tä­jät kyl­lä kek­si­vät toi­nen tois­taan nerok­kaam­pia kei­no­ja hei­tel­lä kapu­loi­ta sta­si­mok­ku­lan rattaisiin. 

  Mitä­pä arve­let seu­raa­van sii­tä, jos mok­ku­lan mie­les­tä liik­ku­mi­nen vir­to­jen puut­tues­sa mer­kit­see auto­ju­naa, lai­vaa, hinausau­toa tmv. hyvää syy­tä olla las­ke­mat­ta mat­kaa? …vai aio­taan­ko nämä teh­dä luvan­va­rai­sik­si: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=18_1245&products_id=11311 ?

  Pai­kan­nus­tek­no­lo­gial­la on pal­jon hyviä käyt­tö­tar­koi­tuk­sia, mut­ta edes­sä on lop­pu­ma­ton, upot­ta­va suo jos sovel­lus menee pel­käk­si tais­te­luk­si vas­ten­tah­toi­sia käyt­tä­jiä vastaan.

 108. Lii­an van­ha: Autois­sa on nyky­ään tie­to­ko­ne, jos­ta saa­daan info, liik­kuu­ko auto omin voimin.

  Ei siis tar­vit­se kek­siä ruu­tia uudestaan 

  Ajo­tie­to­ko­neen tie­to­vuo (CAN-Väy­lä) ei ole miten­kään sala­tua tai suo­ja­tua. Mon­ta­ko päi­vää kilo­met­ri­ve­ron käyt­töö­no­tos­ta luu­li­sit vie­vän sen että mark­ki­noil­le tuli­si pie­niä väli­purk­ke­ja jot­ka muun­te­li­si­vat tuo­ta ajo­tie­tok­neen lähet­tä­mää tie­toa ? Pur­kin löy­tä­mi­nen taas vaa­ti­si että polii­si jou­tui­si pur­ka­maan koko auton. Vero­tus­lait­teen ase­nus ei ole miten­kään hal­paa jos koko joh­do­tus yri­te­tään teh­dä suo­ja­tuk­si ja sil­ti se ei estäi­si sig­naa­liin kajoamista.

 109. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä pää­tän omis­ta kan­nois­ta­ni itse, eikä mie­li­pi­tei­tä­ni muu­te­ta äänes­tys­pää­tök­sin nettikeskusteluissa.

  Sil­ti, ehkä­pä äänes­tä­jiä kan­nat­tai­si vähän edes kuun­nel­la. Itse olen vih­rei­tä äänes­tä­nyt joka vaa­leis­sa mut­ta tämän­ta­soi­nen iso­ve­li­sys­tee­mi on jo ylit­tä­mä­tön kyn­nys­ky­sy­mys jos­ta sie­lua­ni en myy. Täs­sä on Suo­men poliit­ti­sel­la kar­tal­la aika­moi­nen auk­ko mihin ne ympä­ris­tö­tie­toi­set liba­raa­li­hen­ki­set äänes­tä­jät siir­ty­vät. Vii­meis­tään Snow­de­nin jäl­keen riit­tä­vän moni äänes­tä­jä taju­aa mis­tä on kyse.

 110. Lii­an van­ha: Autois­sa on nyky­ään tie­to­ko­ne, jos­ta saa­daan info, liik­kuu­ko auto omin voimin.

  Ei siis tar­vit­se kek­siä ruu­tia uudestaan

  Näin­hän minä myö­hem­mäs­sä vies­tis­sä totesinkin…

  Riit­tää­kö tuo kui­ten­kaan sen var­mis­ta­mi­seen, että kysees­sä on var­mas­ti juna­kul­je­tus, jos GPS:llä havait­tu sijain­ti muut­tuu vaik­ka­pa Pasi­las­ta Rova­nie­men rata­pi­hal­le lait­teen olles­sa vir­rat­to­ma­na sii­nä välissä?

  Näp­pä­rä vero­ri­kol­li­nen­han voi vaik­ka kopioi­da auton ajo­tie­to­ko­neen muis­tin Pasi­las­sa, irroit­taa Ollil­lan mok­ku­lan vir­ta­piu­han, ajel­la vaik­ka min­kä­lai­sia kier­to­tei­tä Rova­nie­mel­le, yli­kir­joit­taa ajo­tie­to­ko­neen muis­tin ja kyt­keä GPS:n vir­ta­piu­han lopuk­si. Voi­ko Olli­lan pui­ku­la tuos­ta mitään muu­ta pää­tel­lä kuin, että junal­la­han täs­tä men­tiin, kun tie­to­ko­neen sta­tus on 1:1 sama kuin Pasilassa?

  Ruve­taan­ko seu­raa­vak­si vaa­ti­maan, että ajo­tie­to­ko­ne on “tam­per proof”… ai mut­ta sit­ten jokai­sel­la kor­jaa­mol­la pitäi­si var­maa­kin olla vero­hal­lin­non sine­töi­mät ja val­vo­mat ohjel­moin­ti­lait­teet, lait­tei­den maa­han­tuon­ti omaan käyt­töön pitäi­si kri­mi­na­li­soi­da jne.

 111. autoi­li­joi­den kus­tan­nuk­sia tuli­si nos­taa rei­lus­ti. Nyt­hän moni kilo­met­ri­kor­vauk­sia saa­va autoi­li­ja pis­tää autoi­lun­sa kulut koko­naan veron­mak­sa­jien las­kuk­si. Ei hyvin­voin­ti­val­tion edel­lyt­tä­mää veroas­te­tat voi hyväk­syä, jos vas­taa­vaa pel­lei­lyä sallitaan.

 112. Mat­ti Kin­nu­nen: Äkki­sel­tään aja­tel­tu­na Suo­mes­sa mat­ka voi­si­vat hyvin olla lyhyem­piä, kos­ka asu­tus on aika kes­kit­ty­nyt­tä (iso pääkaupunkiseutu).

  Eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ihmis­ten päi­vit­täi­set mat­kat (työ- jne) ovat pidem­piä kuin muualla.

  Yhtä­lö siis toi­mii todel­li­suu­des­sa päin­vas­toin kuin oletat.

 113. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Minä pää­tän omis­ta kan­nois­ta­ni itse, eikä mie­li­pi­tei­tä­ni muu­te­ta äänes­tys­pää­tök­sin nettikeskusteluissa.

  Eikä näem­mä myös­kään tuo­mal­la esiin kan­taa­si liit­ty­viä ongel­mia, ja sitä mik­si rat­kai­su ei toi­mi, ja mik­si se on vahingollinen?

  1. Tääl­lä esi­te­tyt mie­li­pi­teet jär­jes­tel­män toi­mi­mat­to­muu­des­ta perus­w­tu­vat pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin. Kuin­ka­han moni var­man mie­li­pi­teen esit­tä­jis­tä on vai­vau­tu­nut luke­maan edes teh­tyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäisc­vaa­ti­mus sil­le, että mie­li­pi­det­tä voi pitää perusteltuna.
   Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että nyt käsi­tel­lään Olli­lan työ­ryh­män raport­tia, ei minubn esi­tys­tä­ni. Minun esi­tyk­se­ni oli­si vähän toisenlainen.

 114. sunimh: Jos nyt unoh­de­taan se, että taval­li­sel­la tal­laa­jal­la on var­maan parem­paa­kin teke­mis­tä kuin rii­tau­tel­la jut­tu­ja, joi­ta ei edes tar­vit­tai­si jos viher­va­sem­mis­tol­la ei oli­si pak­ko­miel­let­tä kyy­kyt­tää alamaisia

  Oho, Olli­la on muut­tu­nut viher­va­sem­mis­to­lai­sek­si. Enpäs oli­si usko­nut. Hyvin kaapattu!

 115. Poth1ue1: Ai mut­ta mitäs jos autoa kul­je­te­taan akku irroi­tet­tu­na hinausau­ton laval­la toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le korjattavaksi?

  Tark­ka huo­mio! Täs­sä tapauk­ses­sa ei tosin auton mat­ka­mit­ta­riin ker­ry kilo­met­re­jä, ja jos GPS:ään nii­tä akun irroit­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta ker­tyi­si, joku voi­si pää­tel­lä, ettei auto ole liik­ku­nut omin voimin.

  Auton­kul­je­tus junal­la ei ole ongel­ma, sil­lä maan­tie­ki­lo­met­re­jä ei ker­ry mat­ka­mit­ta­riin eikä GPS:ään.

 116. Poth1ue1: Nykyi­set GPS-lait­teet osai­si­vat ker­toa kor­kein­taan sen, että saa­vat­ko ne vir­taa vai eivät. Täs­tä on taas paha men­nä päät­te­le­mään onko yllät­tä­vän “hyp­päyk­sen” tapauk­ses­sa kyses­sä juna­kul­je­tus vai­ko se, että ilkeä veron­kier­tä­jä on irrot­ta­nut lait­teen virtajohdon.
  ‘snip’

  10 vuo­den pääs­tä navi­gaat­to­ri on vakio­va­rus­te ja integroi­tu auton elekt­ro­niik­kaan sen ver­ran hyvin, että joh­don irroit­ta­mi­nen tar­koit­taa sitä, että auto ei käyn­nis­ty — mikä­li vero­kier­tä­jä edes osaa löy­tää oikean johdon.

  Ja mik­si juna­kul­je­tuk­sia pitäi­si rekis­te­röi­dä? Ei niis­tä mene veroa.

 117. tpyy­luo­ma: Kysy­mys on sii­tä kuka sitä tie­toa saa käyt­tää, miten sen käyt­töä seu­ra­taan, mit­kä ovat sank­tiot vää­rin­käy­tök­sis­tä, miten nii­tä val­vo­taan… Eteenpäin.

  Näin. Kysees­sä on seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä sii­nä mis­sä puhe­lin, hos­tat­tu kalen­te­ri, säh­kö­pos­ti tai sosi­aa­li­nen media noin yleen­sä­kin. Koh­ta 15 vuot­ta elä­mään jää­neen Scott McNea­lyn (Sun Mic­ro­sys­tems) lausah­duk­sen “You have zero pri­vacy anyway. Get over it.” jäl­keen asias­sa ei pitäi­si olla mitään epä­sel­vyyt­tä kenel­le­kään. Suu­rin osa on pääs­syt yli ja eteenpäin.

  Vää­rin­käy­tös­ten ehkäi­se­mi­sek­si on kek­sit­ty jär­jes­tel­mä, joka perus­tuu käsit­tei­siin Rikos ja Ran­gais­tus. Ja Val­tio on sitä­pait­si suve­ree­ni, joka kan­nat­taa pitää mie­les­sä jos on eri­tyi­sen aller­gi­nen abstrak­tioi­den har­joit­ta­mal­le kyyläykselle. 

  Viran­omais­ten (ja kan­san­edus­ta­jien) ei kan­nat­tai­si edes yrit­tää elä­tel­lä yksi­tyi­syy­den illuusio­ta, kos­ka se joh­taa vain news­pea­kiin eli kas­vat­taa kog­ni­tii­vis­ta dis­so­nans­sia viral­li­sen ja todel­li­sen todel­li­suu­den välil­lä. Lopul­ta ihmi­set kui­ten­kin arvos­ta­vat sitä että ostos­kas­sin sisäl­tö tie­de­tään botu­lii­ni­säi­lyk­keen tai hul­lu­ruo­ho­juu­res­pa­kas­tei­den tark­kuu­del­la. Kan­sa­lai­nen joka on tot­tu­nut seu­raa­maan android-puhe­lin­taan net­ti­pal­ve­lus­sa ei juu­ri­kaan jak­sa luot­taa polii­tik­koon tai lob­ba­riin joka selit­tää kuin­ka tämä on tie­mak­su­laa­ti­kois­sa tek­ni­ses­ti mah­do­ton­ta (kuten ostos­ten yhdis­tä­mi­nen asiak­kaa­seen ennen ensim­mäi­siä botuliinisäilykkeitä).

 118. Poth1ue1: Metal­li­sen auton­kul­je­tus­vau­nun sisäl­lä on var­maan lois­ta­van hyvä GPS-sig­naa­li (olet­taen, että se rahas­tus­lai­te edes oli­si pääl­lä auton vir­to­jen olles­sa pois­sa päältä).
  ‘snip’

  Mik­si mitään pitäi­si rekis­te­röi­dä, kun vir­ta ei ole pääl­lä? Auto ei lii­ku, vero­tet­ta­via kilo­met­re­jä ei tule.

 119. TimoT:
  Pitäi­si lähet­tää myös tie­to, kenen tien­pi­tä­jän tiel­lä on ajet­tu mak­su­jen edel­leen koh­dis­ta­mis­ta var­ten. Tämän näen uuden jär­jes­tel­män tär­keim­pä­nä hyö­ty­nä nyky­käy­tän­töön nähden. 

  Tur­haa. Vero mene val­tiol­le, se on koh­dis­tet­tu niin.

 120. Ila I:
  ‘snip’
  Omas­sa rapor­tis­saan työ­ryh­mä kirjoittaa: 

  ”Muu­tok­sel­la oli­si vai­ku­tuk­sia myös käy­tet­ty­jen auto­jen verot­to­mak­si muo­dos­tu­vaan tuon­tiin samoin kuin koti­mais­ten käy­tet­ty­jen auto­jen arvoi­hin ja mark­ki­noi­hin. Työ­ryh­mä ei ole kui­ten­kaan arvioi­nut näi­tä vai­ku­tuk­sia. (19)

  Tämä ei ole kui­ten­kaan käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta, sil­lä jos kilo­met­ri­ve­ro kos­ki­si vain
  muu­tok­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen käyt­töö­no­tet­ta­via uusia auto­ja, se voi­si mahdollisesti
  kan­nus­taa pitä­mään käy­tös­sä koti­mais­ta käy­tet­tyä auto­kan­taa, mikä oli­si vastoin
  kilo­met­ri­ve­rol­le ase­tet­tu­ja lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sia, samoin kuin
  val­tion­ta­lou­del­li­sia tavoit­tei­ta. Lisäk­si ennen veron käyt­töön­ot­toa val­mis­te­tut ja
  käy­tet­ty­nä tuo­ta­vat ajo­neu­vot jäi­si­vät kai­ken vero-ohjauk­sen ulko­puo­lel­le, sil­lä nii­hin ei
  voi­si EU-oikeu­den takia koh­dis­taa kum­paa­kaan veroa. Tämä saat­tai­si johtaa
  tämä­ni­käis­ten käy­tet­ty­jen ajo­neu­vo­jen tuon­nin lisään­ty­mi­seen.” (19)
  ‘snip’

  Näin tätä ei voi toteuttaa!

  On erit­täin epä­oi­keu­den­mu­kais­ta verot­taa uudel­leen auto­ja, jois­ta on vero jo oston yhtey­des­sä mak­set­tu, saa­ti sit­ten vaa­tia asen­ta­maan tuon tupla­ve­ron vuok­si mitään lait­tei­ta. Nämä autot mak­sa­vat tie­tys­ti käyt­tö­mak­sua nykyi­seen tapaan.

  Tämä lie­nee perustuslakikysymys.

 121. Rai­mo K: 10 vuo­den pääs­tä navi­gaat­to­ri on vakio­va­rus­te ja integroi­tu auton elekt­ro­niik­kaan sen ver­ran hyvin, että joh­don irroit­ta­mi­nen tar­koit­taa sitä, että auto ei käyn­nis­ty – mikä­li vero­kier­tä­jä edes osaa löy­tää oikean johdon. 

  Entä­pä yli 10 vuot­ta van­hat autot tai tuon ajan daciat, jois­sa vakio­va­rus­teet rajoit­tu­vat kään­ty­viin etupyöriin?

  Toi­saal­ta, jos navi­gaat­to­ri ja sii­hen lii­tet­ty vero­tus­jär­jes­tel­mä ovat vain ajo­tie­to­ko­nees­sa pyö­ri­viä ohjel­mia, niin luu­let­ko, ettei joku osai­si hak­ke­roi­da jär­jes­tel­mään “vipua”, jol­la jom­pi kum­pi tai molem­mat ram­pau­te­taan. Ja täs­sä riit­tää se, että yksi kek­sii miten tämä teh­dään — ohjeet ja tar­vit­ta­vat koo­dit leviä­vät ver­kos­sa kaik­kil­le muil­le kiin­nos­tu­neil­le hetkessä.

  Vai ajat­te­lit­ko, että kaik­ki auto­teh­taat teke­vät auto­jen­sa tie­to­jär­jes­tel­mis­tä täy­sin hak­ke­rin kes­tä­vät ihan vain Suo­men km-vero­jär­jes­tel­mää varten?

  Ja mik­si juna­kul­je­tuk­sia pitäi­si rekis­te­röi­dä? Ei niis­tä mene veroa.

  …ja yhdel­le­kään poten­ti­aa­li­sel­le veron­kier­tä­jäl­le ei tie­ten­kään tuli­si mie­leen yrit­tää hui­ja­ta jär­jes­tel­mää s.e. se luu­li­si poik­kea­mien joh­tu­van juna­kul­je­tuk­ses­ta tms.?

 122. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä pää­tän omis­ta kan­nois­ta­ni itse, eikä mie­li­pi­tei­tä­ni muu­te­ta äänes­tys­pää­tök­sin nettikeskusteluissa.

  Vähät­te­let­kö esi­tet­tyä kri­tiik­kiä huu­to­ää­nes­tyk­sek­si, vai miten tuo tuli­si ymmär­tää? Entä miten blo­gin kes­kus­te­li­joi­den pitäi­si ymmär­tää se, että sinun näke­myk­siä­si ei muu­te­ta net­ti­kes­kus­te­luis­sa? Mikä tämän blo­gin funk­tio on? Pal­jon esi­te­tys­tä kri­tii­kis­tä on sel­lais­ta, mihin et ole kyen­nyt vas­taa­maan. Tus­kin­pa tääl­lä kovin moni ihmet­te­lee, että mik­si kan­na­tat ehdo­tus­ta, vaik­ka enem­mis­tö sitä vas­tus­taa, vaan ihme­tys­tä herät­tää se, että mik­si yhä pidät kan­nas­ta­si kiin­ni, vaik­ka se on argu­men­toi­tu suohon.

 123. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tääl­lä esi­te­tyt mie­li­pi­teet jär­jes­tel­män toi­mi­mat­to­muu­des­ta perus­w­tu­vat pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin. Kuin­ka­han moni var­man mie­li­pi­teen esit­tä­jis­tä on vai­vau­tu­nut luke­maan edes teh­tyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäisc­vaa­ti­mus sil­le, että mie­li­pi­det­tä voi pitää perusteltuna.
  Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että nyt käsi­tel­lään Olli­lan työ­ryh­män raport­tia, ei minubn esi­tys­tä­ni. Minun esi­tyk­se­ni oli­si vähän toisenlainen.

  Tämän esi­tyk­sen lan­see­raus oli ääret­tö­män töke­rö. Suo­mes­sa on kak­si asi­aa jois­sa polii­tik­ko­jen ja vir­ka­mies­ten into­hi­mot kor­vaa­vat jär­jen tyys­tin, alko­ho­li ja autoi­lu. Molem­mis­sa vero­tuk­sel­la koe­te­taan hol­ho­ta ihmi­siä koh­tuu­teen ja samal­la mak­si­moi­da niis­tä saa­ta­va vero­tu­lo, yleen­sä tavoit­teis­sa epäonnistuen. 

  Lii­ken­teen digi­ta­li­soi­tu­mi­nen tulee tapah­tu­maan laa­jas­ti, ja sii­tä tul­laan saa­maan vii­saal­la pää­tök­sen­teol­la pal­jon hyö­ty­jä, ruuh­kien ennal­taeh­käi­syä, lii­ken­ne­vir­to­jen parem­paa hal­lin­taa, polt­toai­neen kulu­tuk­sen (=päästöjen)vähenemistä jne. Näi­den sovel­lus­ten mark­ki­nat ovat maa­il­man­laa­jui­set ja tar­joai­si­vat mah­do­li­suuk­sia suo­ma­lai­sil­le­kin IT ammat­ti­lai­sil­le. Päät­tä­jäm­me kes­kit­ty­vät kui­ten­kin poh­ti­maan miten lii­ken­net­tä voi­si tehok­kaim­min verot­taa ja ran­gais­ta, ja se nos­tet­tiin tämän­kin sel­vi­tyk­sen fokukseen.

 124. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tääl­lä esi­te­tyt mie­li­pi­teet jär­jes­tel­män toi­mi­mat­to­muu­des­ta perus­w­tu­vat pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin. Kuin­ka­han moni var­man mie­li­pi­teen esit­tä­jis­tä on vai­vau­tu­nut luke­maan edes teh­tyä raport­tia, mikä nyt kai on vähim­mäisc­vaa­ti­mus sil­le, että mie­li­pi­det­tä voi pitää perusteltuna.
  Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että nyt käsi­tel­lään Olli­lan työ­ryh­män raport­tia, ei minubn esi­tys­tä­ni. Minun esi­tyk­se­ni oli­si vähän toisenlainen.

  Saat­taa olla perus­teet­to­mia kuvi­tel­mia jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­des­ta myös sen kan­nat­ta­jien joukossa.

  Tun­nus­tan että en ole vie­lä luke­nut raport­tia. Jään innol­la odot­ta­maan uut­ta parem­paa kil­pai­le­vaa ehdo­tus­ta. Ehdo­tus sii­tä, että jär­jes­tel­mä rapor­toi­si vain ker­ty­neet mak­sut oli jo asken parem­paan suuntaan.

  Kaik­kia ehdo­tuk­sia vie­lä tun­te­mat­ta totean, että oma suo­sik­ki­mal­li­ni toden­nä­köi­ses­ti verot­taa fosii­li­sia suo­raan, eikä yri­tä verot­taa nii­tä joten­kin ajet­tu­jen kilo­met­rien ja auto­tyy­pin kes­ki­ku­lu­tuk­sen perus­teel­la. Luk­sus­ve­ron­kaan ei ole ehkä jär­ke­vä olla kilo­met­ri­poh­jai­nen. Ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­miä voi toteut­taa kau­pun­kei­hin, mut­ta nii­hin­kin voi löy­tyä yksin­ker­tai­sem­pia toteu­tus­ta­po­ja, joil­la ei tar­vit­se rasit­taa kil­pis­jär­ve­läi­siä autoilijoita.

 125. ano­nyy­mi: Kenel­le­kö­hän näis­tä muu­ten voi ilmoittaa? 

  Minä­kin näin tänään lii­ken­tees­sä mon­ta autoa viron rek­ka­reil­la. Se onkin pal­jon ylei­sem­pää kuin kuvit­te­lem­me! Kyl­lä pitäi­si olla sel­lai­nen ano­nyy­mi vihjenumero.

  (Sopi­kaa nor­meis­ta, tark­kail­kaa naa­pu­rei­tan­ne ja rapor­toi­kaa poikkeavuuksista.)

 126. spot­tu: Koh­ta 15 vuot­ta elä­mään jää­neen Scott McNea­lyn (Sun Mic­ro­sys­tems) lausah­duk­sen “You have zero pri­vacy anyway. Get over it.” jäl­keen asias­sa ei pitäi­si olla mitään epä­sel­vyyt­tä kenel­le­kään. Suu­rin osa on pääs­syt yli ja eteenpäin.

  Jos­tain kum­man syys­tä eri­tyi­ses­ti vih­reil­le yksi­tyi­syy­den­suo­ja muut­tuu äärim­mäi­sen tär­keäk­si heti, kun puhu­taan supon ja polii­sin urkin­ta­val­tuuk­sis­ta, etni­ses­tä väes­tön­las­ken­nas­ta ja esi­mer­kik­si rikos­ta­paus­ten yksi­tyis­koh­tien, kuten tuo­mit­tu­jen nimien, levittämisestä.

 127. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tääl­lä esi­te­tyt mie­li­pi­teet jär­jes­tel­män toi­mi­mat­to­muu­des­ta perus­w­tu­vat pelk­kiin ennakkoluuloihin. 

  Jos ehdo­te­taan uut­ta pis­te­ve­roa jon­ka keräys­kus­tan­nuk­set oli­si­vat 6–7% kun vas­taa­van ja ihan käyt­tö­kel­poi­sen polt­toai­ne­ve­ron keräys­kus­tan­nuk­set ovat 0.01% niin voi sanoa että tuo on flawed by design.

 128. Pek­ka Tai­pa­le: Eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ihmis­ten päi­vit­täi­set mat­kat (työ- jne) ovat pidem­piä kuin muualla.

  LVM:n tut­ki­muk­sen mukaan

  “Hen­keä koh­ti las­ket­tu­na teh­tiin 2,9 koti­maan­mat­kaa vuo­ro­kau­des­sa. Vuo­ro­kau­den aika­na teh­ty­jen mat­ko­jen yhteis­pi­tuus oli 41 km ja nii­hin käy­tet­tiin aikaa 1h 6 min vuo­ro­kau­des­sa. Koti­maan­mat­ko­jen kes­ki­pi­tuus oli 15 km ja yhteen mat­kaan käy­tet­tiin aikaa kes­ki­mää­rin 25 min. “”

  Onko muu­al­la sit­ten pal­jon tuo­ta lyhyem­piä? En äkki­sel­tään löy­tä­nyt tilas­to­ja Sak­sas­ta, Rans­kas­ta, Bri­tan­nias­ta tai Ruot­sis­ta. Sinä var­maan­kin olet löy­tä­nyt ja voit ne minul­le­kin vinkata.

  Jos on, niin var­maan­kin ongel­maa pitäi­si rat­kais­ta ennem­min­kin kau­pun­kia tii­vis­tä­mäl­lä tms kuin sub­ven­toi­mal­la liikkumista.

 129. Rai­mo K: Näin tätä ei voi toteuttaa!
  On erit­täin epä­oi­keu­den­mu­kais­ta verot­taa uudel­leen auto­ja, jois­ta on vero jo oston yhtey­des­sä mak­set­tu, saa­ti sit­ten vaa­tia asen­ta­maan tuon tupla­ve­ron vuok­si mitään lait­tei­ta. Nämä autot mak­sa­vat tie­tys­ti käyt­tö­mak­sua nykyi­seen tapaan.

  Val­tio voi laka­ta kerää­mäs­tä joi­tain vero­ja sii­nä mis­sä kek­siä ihan uusia. Ei mak­set­tu­ja vero­ja sil­ti ale­ta takau­tu­vas­ti palaut­ta­maan, kos­ka vero on ollut voi­mas­sa sil­loin kun se on maksettu.

 130. Mat­ti Kin­nu­nen: Oho, Olli­la on muut­tu­nut viher­va­sem­mis­to­lai­sek­si. Enpäs oli­si usko­nut. Hyvin kaapattu!

  Ja vas­ta­han Kes­kus­ta­lai­set kosis­ke­li­vat Olli­laa presidenttiehdokkaakseen.

 131. Rai­mo K: Suo­mes­sa on pal­jon aluei­ta, jois­sa väli­mat­kat ovat lyhyi­tä, itse asias­sa nii­tä on ääret­tö­män paljon. 

  Herä­tys. Kau­pun­ki­mais­ta asu­tus­ta on vähän enem­män Espal­ta ete­lään. Sii­nä kaik­ki. Yhdys­kun­ta­ra­ken­teem­me on ysin toi­sen­lai­nen kuin Kes­ki-Euroo­pas­sa. Meka­nis­mit, jot­ka toi­mi­vat Kes­ki-Euroo­pas­sa, ovat vahin­gol­li­sia Suomessa.

 132. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos on läh­det­ty kilo­met­rin pääs­tä kal­liim­man vyö­hyk­keen rajal­ta, ajet­tu sata kilo­met­riä ja palat­tu takai­sin kotiin, ei voi miten­kään tie­tää, mis­sä on ajet­tu. Jos taas jokai­nen pysäh­dys rekis­te­röi­dään, en ymmär­rä mitä tie­to­suo­ja­hyö­ty­jä saa­daan sii­tä, että sala­tuk­si tulee vain se, ajoit­ko Hämeen­tie­tä vai Sör­näis­ten ran­ta­tie­tä pitkin.

  Tuo on hyvä kitey­tys. Minus­ta koko idea on täy­sin pähkähullu. 😀

 133. Meil­lä on 2 autoa ja pää­sään­töi­ses­ti 4 käyt­tä­jää. Autot ovat nimis­sä­ni. Ilmei­ses­ti minä olen se, joka mak­saa myös verot.

  Jos “epäi­len”, että vero­ja on las­ku­tet­tu vää­rin, niin voin­ko sel­vit­tää oma­ni, mie­he­ni ja las­te­ni ajot päi­vä­koh­tai­ses­ti. Myös sen, kenen pihas­sa auto on seis­syt ja koska?

  Miten yksi­tyi­syy­den­suo­ja täs­sä tapauk­ses­sa hoituu.

 134. Kate Alho­la: Sil­ti, ehkä­pä äänes­tä­jiä kan­nat­tai­si vähän edes kuun­nel­la. Itse olen vih­rei­tä äänes­tä­nyt joka vaa­leis­sa mut­ta tämän­ta­soi­nen iso­ve­li­sys­tee­mi on jo ylit­tä­mä­tön kyn­nys­ky­sy­mys jos­ta sie­lua­ni en myy. Täs­sä on Suo­men poliit­ti­sel­la kar­tal­la aika­moi­nen auk­ko mihin ne ympä­ris­tö­tie­toi­set liba­raa­li­hen­ki­set äänes­tä­jät siir­ty­vät. Vii­meis­tään Snow­de­nin jäl­keen riit­tä­vän moni äänes­tä­jä taju­aa mis­tä on kyse. 

  Vih­reän puo­lu­een jäse­ne­nä jaan tämän saman huolen.

  Ehkä tämä on suu­rel­ta osin myös suku­pol­vi­ky­sy­mys. Ei ole sitä näkö­kul­maa jon­ka avul­la voi­daan ymmär­tää mit­kä ovat tek­no­lo­gian pit­kän aika­vä­lin vai­ku­tuk­set yhteis­kun­taan. Kyse ei ole vain tek­no­lo­gian käyt­töö­no­tos­ta ihmis­ten ja yhteis­kun­nan pal­ve­luk­seen kuten Osmo asian näkee. Tek­no­lo­gia muut­taa val­ta­suh­tei­ta, kult­tuu­ria ja yhteis­kun­taa peruut­ta­mat­to­mal­la tavalla. 

  Nyky­ti­lan­tees­sa tämä on erit­täin huo­les­tut­ta­vaa, kos­ka lait ja käy­tän­nöt jot­ka otam­me käyt­töön nyt voi­vat vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti yhteis­kun­nan kehi­tyk­seen sato­jen vuo­sien pää­hän. Tek­no­lo­gia muut­tuu niin nopeas­ti ettei voi­da jää­dä odot­ta­maan suku­pol­vien vaihtumista. 

  Koi­jär­vi-lii­ke ja Vih­reät loi­vat aikoi­naan uuden akse­lin vasem­mis­to-oikeis­to akse­lin lisäk­si. Osaa­vat­ko Vih­reät näh­dä uudet ongel­mat uute­na akse­li­na vai lisään­ty­vät­kö vih­reät jakaantumalla.

 135. Vil­le: Val­tio voi laka­ta kerää­mäs­tä joi­tain vero­ja sii­nä mis­sä kek­siä ihan uusia. Ei mak­set­tu­ja vero­ja sil­ti ale­ta takau­tu­vas­ti palaut­ta­maan, kos­ka vero on ollut voi­mas­sa sil­loin kun se on maksettu.

  Kuka palaut­ta­mi­ses­ta on puhu­nut? Minä puhuin mak­sa­mi­ses­ta toi­seen kertaan.

 136. Tämä lie­nee perustuslakikysymys.

  Tus­kin­pa sen­tään. Ei val­tio mitään sopi­mus­ta ole teh­nyt auto­nos­ta­jien / ‑omis­ta­jien kans­sa. Toi­sek­seen täs­sä kai on esil­lä uuden veron käyt­töön­ot­to jos­kus 5+ vuo­den pääs­tä. Ja edel­leen, se kos­ki­si luul­ta­vas­ti vain uusia auto­ja, joi­hin tar­vit­ta­vat lait­teet saa jo teh­taal­la. Van­hem­mat autot voi pik­ku­hil­jaa kiris­tää romut­ta­mol­le tai seu­ran­ta­lai­te-asen­nuk­seen kohot­ta­mal­la vuo­tui­sia autoveromaksuja.

 137. Poth1ue1:
  ‘snip’
  Toi­saal­ta, jos navi­gaat­to­ri ja sii­hen lii­tet­ty vero­tus­jär­jes­tel­mä ovat vain ajo­tie­to­ko­nees­sa pyö­ri­viä ohjel­mia, niin luu­let­ko, ettei joku osai­si hak­ke­roi­da jär­jes­tel­mään “vipua”, jol­la jom­pi kum­pi tai molem­mat ram­pau­te­taan. Ja täs­sä riit­tää se, että yksi kek­sii miten tämä teh­dään – ohjeet ja tar­vit­ta­vat koo­dit leviä­vät ver­kos­sa kaik­kil­le muil­le kiin­nos­tu­neil­le hetkessä.
  ‘snip’

  Sel­lai­sia ne mel­ko var­mas­ti ovat, vaik­ka oli­si­vat eril­li­ses­sä ‘digi­bok­sis­sa­kin’, tus­kin mekaa­nis­ta lai­tet­ta saa­tai­siin aikai­sek­si jär­ke­vil­lä kustannuksilla.

  Se, miten help­poa ohjel­mien mani­pu­loi­mi­nen on, on sit­ten toi­nen jut­tu. Veik­kauk­se­ni on, että 99.9% auto­no­mis­ta­jis­ta ei sii­hen pys­ty eikä halua.

  Ja sen 0.1% takia ei kan­na­ta hylä­tä hyvää ide­aa — erään arvion mukaan kat­sas­ta­mat­to­mia auto­ja, jois­ta käyt­tö­mak­sua ei ole mak­set­tu voi nyt­kin olla jopa 20%.

 138. az: ihme­tys­tä herät­tää se, että mik­si yhä pidät kan­nas­ta­si kiin­ni, vaik­ka se on argu­men­toi­tu suohon.

  Olen tääl­lä aiem­min­kin mai­nin­nut, että olen teh­nyt työk­se­ni jär­jes­tel­miä, jois­sa on sato­jen tuhan­sien ihmis­ten hen­ki­lö­koh­tais­ta tie­toa ja usei­ta mil­joo­nia tran­sak­tioi­ta päi­väs­sä. Tai tuol­lais­ta teh­tiin lähes vuo­si­kym­men sitten.

  Osai­sin myös tek­ni­ses­ti toteut­taa jär­jes­tel­män joka tal­len­taa ja ana­ly­soi vaik­ka­pa kym­me­nen mil­joo­nan auton päi­vit­täi­set paik­ka­tie­dot. Tai vaik­ka­pa parin mil­joo­nan Clash of Clans kylän lähes reaa­liai­kai­sen tilan­teen. En ole Superce­lil­lä töis­sä, mut­ta olen teh­nyt vas­taa­vaa ja tie­dän kuin­ka tuol­lai­nen tehdään. 

  Sii­hen ei peri­aat­tees­sa vaa­di­ta kuin pie­ni asian­tun­te­va pro­jek­ti­ryh­mä vuo­dek­si hom­min. Ellei sitä sit­ten läh­de­tä teke­mään val­tion pro­jek­tior­ga­ni­saa­tiol­la ja byro­kra­tial­la, jol­loin hen­ki­lö­mää­rä ja aika kymmenkertaistuu.

  En näe mik­sei tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­mi­si, mut­ta sitä kan­nat­tai­si ensin ihan rehel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti tes­ta­ta. Jos oli­sin val­tion päät­tä­jä, tilai­sin vaik­ka pari-kol­me eri­lais­ta kil­pai­le­vaa tes­ti­jär­jes­tel­mää paril­la mil­joo­nal­la kap­pa­le. Mil­joo­na kehi­tyk­seen, mil­joo­na infraan, vuo­si aikaa. Kokeilkaa.

 139. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lai­te lähet­tää raha­sum­man eikä se perus­tu sinun ilmoi­tuk­see­si. Jos sinä olet sitä miel­tä, että lait­tee­si on lähet­tä­nyt lii­an suu­ren sum­mat, sinä voit rii­taut­taa sen ja sil­loin purk­ki avataan. 

  Kun purk­ki ava­taan ja sel­vi­te­tään ajot, niin sii­nä sel­vi­ää myös mui­den kuin omis­ta­jan ajo­neu­von käyt­tö, mis­sä on ajel­tu ja kos­ka. Yksi­tyi­syys on täl­tä osin tipo­ties­sään. Sitä­kö haluamme?

  Jos kilo­met­ri­poh­jai­seen vero­tuk­seen men­nään, niin km-luke­ma on ainut, mikä tuli­si rekis­te­röi­dä ja sen perus­teel­la mää­rä­tä vero. Tuo km-mää­rä on jo nyt tie­dos­sa, joten jär­jes­tel­mä oli­si val­mis, jos se halut­tai­siin ottaa käyt­töön. Ei tar­vi­ta lisä­lait­tei­ta eikä val­von­taa. Tulos­te­taan vain vuo­sit­tan vero­la­put kat­sas­tus­tie­to­jen mukaan.

 140. Kimp­pa­kyy­deis­tä pitäi­si saa­da hal­ven­nus­ta ajamiseen:
  Minun mie­les­tä­ni ihmi­siin tuli­si asen­taa mik­ro­si­ru niin voi­tai­siin kat­soa kuka ajaa yksin ja kuka vih­reäs­ti kimpassa.
  Eikö sem­moi­sen äly­las­tun voi ujut­taa jon­ne­kin sel­käy­ti­meen jo synnytyslaitoksella ?

  1. Kimp­pa­kyy­ti on hal­vem­pi ver­rat­tu­na vaih­toeh­toon, että jokai­nen menee omal­la autol­la. Mik­si sen pitäi­si olla tätä halvempi?

 141. Tämä ket­ju on nyt sul­jet­tu. Keho­tan kes­kus­te­li­joi­ta siir­ty­mään kah­teen uudem­paan ket­juun, jois­sa kes­kus­te­lua yri­te­tään vähän strukturoida.

Kommentit on suljettu.