Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.12.2013

 

Vuo­den vii­mei­sen kokouk­sen lis­ta on kevyt, kos­ka sii­vo­sim­me pöy­dän tehok­kaas­ti vii­me kerralla

KSV:n toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2014–16

(Pöy­däl­tä)

Kokoo­muk­ses­ta on tul­lut pari pien­tä muu­tos­esi­tys­tä kos­kien kaa­vo­jen vai­ku­tusar­vioi­ta, yhteis­toi­min­taa mui­den­kin taho­jen kuin tois­ten hal­lin­to­kun­tien kans­sa (=raken­nut­ta­jat) ja kump­pa­nuus­kaa­voi­tus­ta. Vai­kut­taa hyväk­syt­tä­väl­tä. Itse esi­tän, että koh­ta Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu muu­te­taan muo­toon Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­neyh­teys. Katu vai ratik­ka rat­kais­taan aika­naan esit­te­lyn pohjalta.

Pasi­lan kone­pa­ja-alu­een kaa­vat osa-alueil­ta 5 ja 6

Kaa­vat käsi­tel­tiin lau­ta­kun­nas­sa 11.6.2013, jol­loin ne selos­tet­tiin blo­gil­la. Nii­tä voi pitää mer­kit­tä­vi­nä. Nyt ne ovat olleet lausun­noil­la ja nii­hin on teh­ty vain vähäi­siä muutoksia.

Kurio­si­teet­ti­na todet­ta­koon, että ton­ti­no­mis­ta­ja haluai­si enem­män asun­to­ja Stu­ren­ka­dun puo­lei­seen pää­hän, mut­ta tähän ei ole voi­tu suos­tua, kun on kah­vin hajua ilmas­sa. Toi­mis­tois­sa saa hais­ta kah­vil­le, asun­nois­sa ei.

Sinän­sä on pie­ni ongel­ma, että pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat pakot­ta­vat raken­ta­maan kaa­vois­sa toi­mis­to­ja asun­to­jen sijaan. Toi­mis­tois­ta 10 pro­sent­tia on tyh­jil­lään ja osaa niis­tä ei kan­na­ta enää pitää kun­nos­sa. Asun­to­ja ei ole tyhjillään.

Elä­köön kun­tien väli­nen kilpailu! (?)

Lausun­to Jape Lové­nin val­tuus­toa­loit­tees­ta jalan­kul­kuo­lo­suh­teis­ta Vuotiellä

Jalan­kul­ki­jat oikai­se­vat Vuo­tien yli vähän mis­tä sat­tuu, kos­ka viral­li­nen reit­ti edel­lyt­täi­si pit­kää kier­to­mat­kaa. Suo­rem­paa pää­si­si ostos­pa­ra­tii­sin kaut­ta, mut­ta se on kiin­ni sil­loin, kun kau­pat eivät saa olla auki. Tätä se jul­ki­sen tilan pri­va­ti­soin­ti teettää.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.12.2013”

 1. Tääl­lä puut­tuu mah­dol­li­suus ja vapaus vali­ta itsel­leen jotain “huo­nom­paa”, kuten asua kah­vin hajus­sa tai vähän epä­nor­ma­tii­vi­ses­sa asunnossa.

  Jos sel­lai­nen mah­dol­li­suus oli­si, siel­lä kah­vi­paah­ti­mon naa­pu­ris­sa tai var­joi­san kujan peräl­lä asui­si­vat ne, joi­ta kah­vin haju tai huo­neis­toon tule­va nor­mia vähäi­sem­pi valon mää­rä eivät hait­taa ja jos sit­ten­kin sat­tui­si hait­taa­maan, niin he muut­tai­si­vat pois. Jos lisäk­si riit­tä­vän suur­ta osaa väes­tös­tä hait­tai­si­vat nämä asiat, niin alu­een hin­ta­ta­so tip­pui­si, jol­loin joku muu voi­si taas teh­dä tie­toi­sen valin­nan ja tie­toi­ses­ti sie­tää jotain enem­män, jot­ta saa mak­saa vähem­män. Sekin on mah­dol­li­suus, joka nykyi­sin usein puuttuu.

  Tun­tuu, että kukaan ei saa jou­tua kär­si­mään mis­tään, mis­tä joku muu saat­tai­si jos­kus poten­ti­aa­li­ses­ti kär­siä. Ja kaik­ki sit­ten mak­sa­vat siitä.

 2. Hyviin asu­mi­so­loi­hin nor­mit­ta­mi­nen ei oli­si ongel­ma, jos vähem­män hyvät kor­vat­tai­siin kaa­vois­sa parem­mil­la ja koko­nais­mää­rä pysyi­si samana.

  Käy­tän­nös­sä asun­to­jen mää­rä vaan jää pie­nem­mäk­si, kun hyviä tuo­te­taan saman ver­ran, mut­ta vähem­män laa­duk­kai­ta asun­to­ja ei sit­ten teh­dä­kään lainkaan.

  Joten­kin vaan ne van­ho­jen talo­jen 15 neliön kop­pe­rot­kin vuo­kra­taan ja vie­lä­pä aika kovaan neliöhintaan.

 3. Simo Mele­nius: ja tie­toi­ses­ti sie­tää jotain enem­män, jot­ta saa mak­saa vähemmän.

  Noin­han se toi­mi­si, jos asun­nois­ta oli­si yli­tar­jon­taa alu­eel­la. Käy­tän­nös­sä niin moni (myös työs­sä­käy­vä) ei pys­ty mak­sa­maan kuin sen “vähem­män”, joten he jou­tu­vat pako­tet­tu­na sie­tä­mään tätä jotain, jos alu­eel­ta on juu­ri vapau­tu­nut asun­to muut­to­pa­kon osues­sa koh­dal­le. Lopul­ta hai­tan pii­ris­sä asui­si­vat pää­osin vain ne, jot­ka eivät kyke­ne itse mak­sa­maan suu­rem­paa vuokraa.

 4. huk­kaan meni: Noin­han se toi­mi­si, jos asun­nois­ta oli­si yli­tar­jon­taa alu­eel­la. Käy­tän­nös­sä niin moni (myös työs­sä­käy­vä) ei pys­ty mak­sa­maan kuin sen “vähem­män”, joten he jou­tu­vat pako­tet­tu­na sie­tä­mään tätä jotain, jos alu­eel­ta on juu­ri vapau­tu­nut asun­to muut­to­pa­kon osues­sa koh­dal­le. Lopul­ta hai­tan pii­ris­sä asui­si­vat pää­osin vain ne, jot­ka eivät kyke­ne itse mak­sa­maan suu­rem­paa vuokraa.

  Nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na noi­den asun­to­jen raken­ta­mi­nen vain paran­tai­si pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten ase­maa. Valin­nan mah­dol­li­suuk­sia oli­si nykyi­sen asun­to­kan­nan lisäk­si myös nuo asun­not, jois­sa saa hais­tel­la kah­vin tuoksua. 

  Nyt­kin moni työs­sä­käy­vä ei pys­ty mak­sa­maan kuin sen “vähem­män”, mikä rajoit­taa asun­to­mah­dol­li­suu­det kau­as kan­ta­kau­pun­gis­ta. Jos tämän rin­nal­la oli­si vaih­toeh­to asua kan­ta­kau­pun­gis­sa kah­vin­tuok­sus­sa, mik­si tämä on ongelma?

 5. Mik­ko Säre­lä: Jos tämän rin­nal­la oli­si vaih­toeh­to asua kan­ta­kau­pun­gis­sa kah­vin­tuok­sus­sa, mik­si tämä on ongelma?

  Kun EU:n laa­jui­ses­ti pää­te­tiin kiel­tää häk­ki­ka­na­lat, ne käy­tän­nös­sä puret­tiin. Ei nii­tä säi­ly­tet­ty uusien kana­loi­den rin­nal­la, että kanoil­le oli­si ollut enem­män paikkoja.

  Johon­kin raja on lai­tet­ta­va, niin ihmi­sil­lä kuin eläi­mil­lä­kin, kuten täs­sä­kin esi­mer­kis­sä: päi­väs­tä, vii­kos­ta, kuu­kau­des­ta ja vuo­des­ta toi­seen jat­ku­va ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen kah­vin haju omas­sa kodis­sa ei kovin kau­aa ole tuok­su. Toi­mis­to tuol­lai­sel­le pai­kal­le on ehdot­to­mas­ti parem­pi ratkaisu.

 6. Koti-isä: Kun EU:n laa­jui­ses­ti pää­te­tiin kiel­tää häk­ki­ka­na­lat, ne käy­tän­nös­sä puret­tiin. Ei nii­tä säi­ly­tet­ty uusien kana­loi­den rin­nal­la, että kanoil­le oli­si ollut enem­män paikkoja. 

  Eri sää­dös­ten sää­tä­jien pitää suh­tau­tua asuk­kai­siin ja kan­sa­lai­siin kuin kanoi­hin, jot­ka ovat kyke­ne­mät­tö­miä teke­mään pää­tök­siä omas­ta elä­mäs­tään? Kanoil­la tähän tie­tys­ti vai­kut­taa ne sul­je­tut häkit, ilmei­ses­ti pel­kän aivo­toi­min­nan vaja­vai­suu­den täy­tyy olla selit­tä­vä teki­jä ihmisille?

  (Saa myös vii­ta­ta sii­hen tut­ki­muk­seen, jon­ka mukaan paah­ti­mon haju on (tavan­omai­sen kau­pun­ki-ilman ylit­tä­vä) fyy­si­nen tai psy­ko­lo­gi­nen terveyshaitta)

 7. Simo Mele­nius: Tääl­lä puut­tuu mah­dol­li­suus ja vapaus vali­ta itsel­leen jotain “huo­nom­paa”, kuten asua kah­vin hajussa

  Puut­tuu myös vapaus jär­jes­tää ihmis­koe aiheut­taa­ko tai pahen­taa­ko pit­kä­ai­kai­nen asu­mi­nen kah­vin­ha­jus­sa ast­maa, aller­gi­aa tai mui­ta hen­gi­ty­se­lin­ten sairauksia.

 8. Koti-isä: Kun EU:n laa­jui­ses­ti pää­te­tiin kiel­tää häk­ki­ka­na­lat, ne käy­tän­nös­sä puret­tiin. Ei nii­tä säi­ly­tet­ty uusien kana­loi­den rin­nal­la, että kanoil­le oli­si ollut enem­män paikkoja.

  Johon­kin raja on lai­tet­ta­va, niin ihmi­sil­lä kuin eläi­mil­lä­kin, kuten täs­sä­kin esi­mer­kis­sä: päi­väs­tä, vii­kos­ta, kuu­kau­des­ta ja vuo­des­ta toi­seen jat­ku­va ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen kah­vin haju omas­sa kodis­sa ei kovin kau­aa ole tuok­su. Toi­mis­to tuol­lai­sel­le pai­kal­le on ehdot­to­mas­ti parem­pi ratkaisu.

  Mis­sä­hän se sopi­va raja täs­sä asias­sa sit­ten menee? Minä en aina­kaan koe ongel­mak­si asua pie­nes­sä käm­päs­sä hyväl­lä alu­eel­la, mut­ta vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot ovat kui­ten­kin päät­tä­neet, että ihmis­ten par­haak­si oli­si, jos näin ei asut­tai­si. This is for your safety?

  Kah­vin haju ei kyl­lä miten­kään voi olla syy olla raken­ta­mat­ta asun­to­ja. Esi­mer­kik­si sel­lu­teh­taan haju on monin ver­roin hir­veäm­pi ja kyl­lä nii­den­kin lähel­lä asutaan.

  1. Kah­vin haju tuot­taa kai­ken­lais­ta tus­kaa ja aller­gi­aa, jos sitä hen­git­tää asun­nos­saan, mut­ta on täy­sin har­mi­ton­ta ja tur­val­lis­ta, jos sitä hen­git­tää työ­pai­kal­laan. Täs­tä vali­koi­vas­ta aller­gee­nis­ta voi­si saa­da vaik­ka lää­ke­tie­teen nobelin.

 9. Ennem­min tai myö­hem­min paah­ti­mo häi­pyy, uusin­tain­ves­toin­tien sijaan etsi­tään hal­vem­pi ja logis­ti­ses­ti parem­pi paikka.

 10. Tam­pe­reel­la asus­tin aikoi­naan 14 neliön enti­ses­sä pal­ve­li­jan­huo­nees­sa. Pelas­tus oli huo­neen n. kol­mi­met­ri­nen kor­keus ja eten­kin sijain­ti run­saan puo­len kilo­met­rin pääs­sä Tam­mer­kos­kes­ta. Saa­nee­ko sel­lai­sia sopu­koi­ta enää rakentaa?

 11. Nyt ylit­tyi van­han val­li­la­lai­sen ärsy­tys­kyn­nys niin, että on pak­ko hypä­tä kehään ensim­mäis­tä kertaa.

  Koti-isä: Kun EU:n laa­jui­ses­ti pää­te­tiin kiel­tää häk­ki­ka­na­lat, ne käy­tän­nös­sä puret­tiin. Ei nii­tä säi­ly­tet­ty uusien kana­loi­den rin­nal­la, että kanoil­le oli­si ollut enem­män paikkoja.Johonkin raja on lai­tet­ta­va, niin ihmi­sil­lä kuin eläi­mil­lä­kin, kuten täs­sä­kin esi­mer­kis­sä: päi­väs­tä, vii­kos­ta, kuu­kau­des­ta ja vuo­des­ta toi­seen jat­ku­va ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen kah­vin haju omas­sa kodis­sa ei kovin kau­aa ole tuok­su. Toi­mis­to tuol­lai­sel­le pai­kal­le on ehdot­to­mas­ti parem­pi ratkaisu.

  Kah­via ei paah­de­ta 24/7/365. Välil­lä tuok­suu kah­vi, välil­lä jokin jou­lui­nen maus­te ja yleen­sä ei mikään. Aina tulee hyvä mie­li, kun tuoksuu.

  ant­ti: Puut­tuu myös vapaus jär­jes­tää ihmis­koe aiheut­taa­ko tai pahen­taa­ko pit­kä­ai­kai­nen asu­mi­nen kah­vin­ha­jus­sa ast­maa, aller­gi­aa tai mui­ta hen­gi­ty­se­lin­ten sairauksia.

  Tämä ihmis­koe on jo jär­jes­tet­ty; Val­li­lan paah­ti­mon naa­pu­ris­sa Alek­sis Kiven­ka­dul­la asu­taan ja on asut­tu vuo­si­kym­me­niä. Kysy­mys on täl­lä blo­gil­la tun­ne­tus­ta perus­on­gel­mas­ta: uudes­sa kaa­voi­tuk­ses­sa on täy­sin mah­do­ton­ta toteut­taa rat­kai­su­ja, joi­den kans­sa on tyy­ty­väi­se­nä elet­ty kau­pun­gis­sa iät ja ajat.

  No, hie­noa että viran­omai­set ovat herän­neet tart­tu­maan tähän kata­stro­faa­li­seen ter­veys­krii­siin. Jään odot­ta­maan pää­tös­tä, kuin­ka laa­jal­la säteel­lä paah­ti­mos­ta Alp­pi­lan ja Val­li­lan asuk­kaat pitää eva­kuoi­da. Perus­te­taan­han pako­lais­lei­ri var­mas­ti hajut­to­maan ympäristöön?

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kah­vin haju tuot­taa kai­ken­lais­ta tus­kaa ja aller­gi­aa, jos sitä hen­git­tää asun­nos­saan, mut­ta on täy­sin har­mi­ton­ta ja tur­val­lis­ta, jos sitä hen­git­tää työ­pai­kal­laan. Täs­tä vali­koi­vas­ta aller­gee­nis­ta voi­si saa­da vaik­ka lää­ke­tie­teen nobelin. 

  Ongel­ma työ­pai­koil­la on rat­kais­tu sil­lä, että useal­la työ­pai­kal­la on käy­tös­sä Auto­bar auto­maa­tit. Nois­ta ei minus­ta tule oike­aa kah­via, eikä kah­vin tuok­sua. Valitettavasti.

  Pik­kui­sen kevyel­tä perus­teel­ta tun­tuu rajoit­taa raken­ta­mis­ta kah­vin tuok­sun perus­teel­la. Pako­kaa­su­paik­koi­hin­kin anne­taan rakennuslupia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.