Ollilan tiemaksut

Olli­lan työ­ryh­mä toi tänään jul­ki­suu­teen esi­tyk­sen­sä lii­ken­teen kilo­met­ri­poh­jai­ses­ta mak­sus­ta. Esi­tys on huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu ja argu­men­toin­ti päte­vää. En ryh­dy ker­taa­maan tätä sen enem­pää. Lyhyes­ti kui­ten­kin esityksestä:

Ben­sii­ni­käyt­töi­sen auton kilo­met­ri­ve­ro oli­si kes­ki­mää­rin 3,3 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Mak­su riip­pui­si hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä niin kuin auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro­kin riip­pu­vat.  Lisäk­si mak­su riip­pui­si sii­tä, ajaa­ko maa­seu­dul­la, kau­pun­ki­mai­sel­la alu­eel­la vai kau­pun­gis­sa. Por­ras­tus voi olla loi­vem­pi tai jyr­kem­pi. Muil­le kuin ben­sa-autoil­le vero oli­si vähän kor­keam­pi, kos­ka ne käyt­tä­vät vero­ton­ta tai vähän vero­tet­tua polttoainetta.

Täs­sä esi­tyk­ses­sä mak­su ei rii­pu kel­lo­na­jas­ta. Jär­jes­tel­mään on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä myös eril­li­set ruuh­ka­mak­sut kaupungeille.

Joi­tain huomioita:

1)    Kor­keam­pi vero verot­to­mal­la ener­gial­la kul­ke­vil­le on val­mis­tau­tu­mis­ta aikaan, kun huo­mat­ta­va osa autois­ta kul­kee verot­to­mal­la ener­gial­la, esi­mer­kik­si säh­köl­lä. Sil­loin­kin pitää tien käy­tös­tä mak­saa jotain.

2)    Kan­na­tan jyr­kem­pää alu­eel­lis­ta por­ras­tus­ta, kos­ka autoi­lun vero­tuk­ses­sa vero­te­taan ulkoi­sis­ta hai­tois­ta, eikä kes­kel­lä erä­maa­ta autos­ta ole sanot­ta­vaa hait­taa, ei aina­kaan ihmisille.

3)    Oli­si hyvin tär­keä­tä saa­da jär­jes­tel­mään mukaan eril­li­set, hyvin­kin rää­tä­löi­dyt ruuh­ka­mak­sut. Nii­den hyö­dyt ovat erit­täin suu­ret kau­pun­geis­sa. Jos ne voi­daan rää­tä­löi­dä katuo­suu­den tark­kuu­del­la, voi­tai­siin joi­tain läpia­jo­kiel­to­ja kor­va­ta koro­te­tul­la mak­sul­la. Vaik­ka­pa rii­tä autoi­lus­ta Pit­kän sil­lan yli voi­tai­siin rat­kais­ta niin, että ajaa saa, mut­ta se mak­saa 50 senttiä/kerta.

Min­ne mene­vät tulot?

Tämä mer­kit­see sel­vää koro­tus­ta lii­ken­teen veroi­hin kau­pun­geis­sa ja roi­maa alen­nus­ta maa­seu­dul­la. Jos tulon­ja­koon ei halu­ta puut­tua maa­seu­dun hyväk­si, pitäi­si tämä ottaa joten­kin huo­mioon veron saa­jaa mää­ri­tel­täes­sä. Kau­pun­kien yli­mak­su voi­tai­siin kor­va­mer­ki­tä vaik­ka­pa (joukko)liikenneinvestointeihin.

Yksi vaih­toeh­to oli­si, että mak­sun sai­si tien­pi­tä­jä, onhan se mak­su tien käy­tös­tä. En pys­ty ymmär­tä­mään, mik­si jon­kun maan­vil­je­li­jän pitäi­si mak­saa val­tiol­le sii­tä, että ajaa omal­la yksi­tyis­tiel­lään. Samal­la perus­teel­la voi­si aja­tel­la, että sii­tä osas­ta ties­tös­tä, joka on kun­tien vas­tuul­la, rahat meni­si­vät kun­nal­le. Hel­sin­gis­sä sisään­tu­lo­tiet ja kehä­tiet ovat val­tion tei­tä ja katu­verk­ko kau­pun­gin vastuulla.

Eril­li­set kun­ta­koh­tai­set ruuh­ka­mak­sut pitäi­si tilit­tää kysei­sel­le kun­nal­le. Me rajoi­tam­me Hel­sin­gis­sä auto­lii­ken­net­tä pysä­köin­ti­mak­suil­la, emme­kä tili­tä sii­tä val­tiol­le mitään. Ruuh­ka­mak­su on fik­sum­pi tapa teh­dä sama. Mie­lel­läm­me pitäi­sim­me täs­tä tule­vat rahat omas­sa käy­tös­sä ja rahoit­tai­sim­me sil­lä vält­tä­mät­tö­miä lii­ken­nein­ves­toin­te­ja rai­de­jo­ke­ris­ta alkaen.

194 vastausta artikkeliin “Ollilan tiemaksut”

 1. Kum­ma­lis­ta, että ilmas­ton­muu­tos on täy­sin unoh­det­tu veroeu­ro­ja kuo­lat­taes­sa. Säh­kö­au­to ei olek­kaan hie­no asia joka vähen­tää hii­li­diok­sii­di­pääs­tö­jä, vaan ongel­ma — kos­ka se käyt­tää “vähän vero­tet­tua” polttoainetta.

  Miten oli­si kilo­met­ri­mak­sut säh­kö­pyö­ril­le, ja saman tien tavan pol­ku­pyö­ril­lek­kin? Nämä­hän mene­vät kans­sa “verot­to­mal­la” polt­toai­neel­la. Ajat­te­le, mikä vero­ker­ty­män mene­tys, jos kaik­ki lopet­ta­vat autoi­lun ja vaih­ta­vat polkupyöriin!

  1. Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

 2. Katuo­suu­den tark­kuu­del­la teh­tä­vä auto­jen liik­keen rekis­te­röin­ti kuu­los­taa hyvin, hyvin dystooppiselta.

 3. Vai­kea uskoa ettei­vät säh­kö­au­tot vähen­täi­si hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä. Suo­mes­sa käy­te­tys­tä säh­kös­tä suu­rin osa tuo­tet­tu käsit­tääk­se­ni ydin­voi­mal­la ja vesi­voi­mal­la. Osa koti­maas­sa­teh­tyä, osa tuo­tu Nor­jas­ta tai Venäjältä.

  Oikeas­ti — jos säh­kö­au­toil­le lai­te­taan kor­kea vero fis­kaa­li­sis­ta syis­tä niin mik­sei samal­la­pol­ku­pyö­räi­li­jöil­le ja käve­li­jöil­le jota­myös käyt­tä­vät tei­tä ja katuja.

  1. Kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus­ta käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta, joka on mekein aina kivi­hii­li­lauh­de­voi­ma­la. Kesäl­lä, huo­li­mat­ta akku­jen hyö­ty­suh­de­tap­pios­ta shkö­au­to voi olla parem­pi, mut­ta tal­vel­la se on huo­nom­pi, kos­ka se pitää läm­mit­tää. Polt­to­moot­to­rin huk­ka­läm­pö menee tal­vi­sin hyö­ty­käyt­töön. Säh­kö­auo­ton eko­ja­lan­jäl­ki para­nee, jos akku­jen lataus­ta voi­daan ohja­ta verkn sää­tä­mi­sek­si. Vesi­voi­mal­la säh­kö­au­to­ja ei tue­ta kilowat­ti­tun­nil­la­kaan, kos­ka kaik­ki Suo­mes­sa syn­ty­vä vesi­voi­ma menee jake­luun jo nyt.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee? 

  Ydin­voi­ma­las­ta, tuu­li­myl­lyis­tä, aurin­ko­pa­nee­leis­ta — sit­ten kun ilmas­to­so­pi­muk­sia ale­taan saa­da aikaan? Jos CO2-pääs­tö­vä­hen­nyk­set eivät (öljyn lop­pu­mi­seen val­mis­tau­tu­mi­sen ohel­la) olleet­kaan syy läh­teä tap­pe­le­maan kal­liim­man tek­nii­kan, käyt­tö­sä­deon­gel­mien ynnä muun kans­sa, mik­si niis­tä van­han­mal­lin näp­pä­ris­tä pel­ti­leh­mis­tä sit­ten yri­te­tään vaih­taa pois?

 5. Hie­no­ja peri­aat­tei­ta, mut­ta jär­jes­tel­män toi­mi­vuus ja hin­ta arve­lut­ta­vat. Täl­lai­set pro­jek­tit on ennen­kin annet­tu Tie­don tai Accen­tu­ren hoi­det­ta­vik­si. Siel­lä osa­taan teh­dä kal­lii­ta ja huo­nos­ti toi­mi­via järjestelmiä.

 6. Esi­tys on huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu ja argu­men­toin­ti pätevää.” 

  Lol.

  1. Veron voi kier­tää 47 euroa mak­sa­val­la gps-jam­me­ril­la, joi­ta voi tila­ta netis­tä. Ris­ki jää­dä kiin­ni on käy­tän­nös­sä nolla.

  2. Polt­toai­ne­ve­ro on jo kilo­met­ri­poh­jai­nen, mik­si luo­da rin­nak­kai­nen jär­jes­tel­mä lisäkustannuksin?

  3. Auto­ve­ron pois­to joh­taa joko ole­mas­sao­le­van auto­kan­nan jäl­jel­lä ole­van vero­tusar­von (mil­jar­de­de­ja euro­ja) sosia­li­soin­tiin tai jät­ti­las­kuun val­tiol­le, kun se palau­te­taan. Veron jään­nö­sar­von mää­rit­tä­mi­nen on käy­tän­nös­sä myös mah­do­ton­ta, min­kä Tul­lin auto­ve­ro­se­koi­lut osoittavat.

  4. Luu­li­si vih­rei­tä nyp­pi­vän, kun autoi­lus­ta pois­tuis CO2-pääs­tö­jen kan­nus­ta­vuus­vai­ku­tus. Sama vero pääs­töis­tä riip­pu­mat­ta siis uudes­sa mallissa.

  Nämä tuli­vat äkki­sel­tään mie­lee­ni. Soi­nin­vaa­ran lai­naa­ma­ni väit­tä­mä on siten hie­man kum­mal­li­nen. Lol.

 7. Media näyt­tää pant­taa­van link­kiä itse raport­tiin (jot­ta saa nos­tet­tua her­käs­tä asias­ta omia tul­kin­to­jaan ja kerät­tyä klik­kauk­sia tuoh­tu­neil­ta veron­mak­sa­jil­ta) joten tässä:

  http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-22565.pdf&title=Julkaisuja%2037–2013

  Tuo kun ensin lue­taan, voi­daan sit­ten puhua samas­ta asias­ta eikä toi­mit­ta­jien tulkinnoista. 

  Kart­ta eri vyö­hyk­keis­tä löy­tyy muu­ten sivul­ta 33 ja tämä näyt­tää jo pal­jon parem­mal­ta kuin edel­li­nen ver­sio (jos­sa suun­nil­leen koko Ete­lä-Suo­mi oli kal­liim­paa vyö­hy­ket­tä ihan asu­mis­ti­hey­des­tä, lii­ken­ne­mää­ris­tä tai jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­luis­ta riippumatta).

 8. Mak­su riip­pui­si hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä niin kuin auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro­kin riippuvat.”

  Voi jes­sus, Ode! Auto­ve­ro­tuk­sen CO2-pääs­tö­pe­rus­tei­suus on lähes koko­naan osto­hin­nas­sa. CO2-perus­tei­sel­la auto­ve­ro­tuk­sel­la ei täl­lä het­kel­lä ole mitään käy­tän­nön ohjaa­vuut­ta ver­rat­tu­na osto­het­ken autoverotukseen.

  Lisäk­si polt­toai­ne­ve­ro­tus on jo CO2-poh­jais­ta, sil­lä mitä suu­rem­mat CO2-pääs­töt, sitä enem­män sitä polt­toai­neit­ta kuluu. Mik­si luo­da lisä­kus­tan­nuk­sin rinnakkaisjärjestelmä?

  Oli­si sinän­sä haus­ka näh­dä, mitä Suo­men puo­luei­den kan­na­tus­pro­sen­teil­le tapah­tui­si, jos auto­ve­ro pois­tet­tai­siin ja kor­vat­tai­siin CO2-poh­jai­sel­la kilo­met­ri­ve­rol­la, kuten Ollil­lan ryh­mä ehdottaa.

  Per­sut kiit­tää. Itse­kin siir­ryin Vih­reis­tä ensin kes­kel­le ja nyt äänes­tän Per­su­ja. Enkä sel­väs­ti ole ainoa.

 9. Sanon­pa­han vaan, että kau­pun­ki­lais­ten ei pidä olla maa­seu­dun tei­den mak­sa­ji­na. Piste.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee? 

  Etkö juri itse (ja lii­kenn­mi­nis­te­riö ja Olli­la) ole teh­nyt sel­väk­si, että on tär­ke­ää, että esi­mer­kik­si auton polt­toai­ne­ta­lou­del­li­suus ei saa asi­aan vai­kut­taa, ja että vero­ja saa­daan kerät­tyä, vaik­ka auto kul­ki­si kor­keim­man oma­kä­ti­ses­ti pys­ty­te­tyl­lä tuulivoimalla?

 11. Jos ker­ran poll­toai­ne­ve­ro ei las­ki­si, mik­si sit­ten tämä mak­su on sidot­tu polt­toai­neen­ku­lu­tuk­seen (eli CO2-pääs­töi­hin)? Jos auto kulut­taa enem­män, niin sil­loin­han se kor­keam­pi vero tulee jo kerät­tyä polt­toai­neen hinnassa.
  Vai onko niin, että joka vai­hees­sa täy­tyy huo­maut­taa van­hem­man auton omis­ta­jal­le, että olet­pa huo­no ihminen.

  1. Jos ker­ran poll­toai­ne­ve­ro ei las­ki­si, mik­si sit­ten tämä mak­su on sidot­tu polt­toai­neen­ku­lu­tuk­seen (eli CO2-pääs­töi­hin)? Jos auto kulut­taa enem­män, niin sil­loin­han se kor­keam­pi vero tulee jo kerät­tyä polt­toai­neen hinnassa. 

   Kilo­met­ri­ve­ron on tar­koi­tus kor­va­ta auto- ja ajo­neu­vo­ve­rot, jot­ka molem­mat on por­ras­tet­tu pääs­tö­jen mukaan, eikä ole tar­koi­tus alkaa nyky­ti­laan näh­den suo­sia run­sas­pääs­töi­siä autoja.

 12. Bus­si­kais­tal­la aja­mi­ses­ta pitäi­si verot­taa sama, kor­keam­pi mak­su tak­seil­ta ja taval­li­sil­ta autoil­ta. Kii­rei­sim­mät pää­si­si­vät nopeam­min ja muut sääs­täi­si­vät rahaa.

 13. Työ­ryh­män mukaan pitäi­si ennen siir­ty­mis­tä olla var­muus tek­nii­kan luotettavuudesta.
  Odo­tan Ali­ba­ban ja ebayn sivuil­la saa­ta­via lait­tei­ta, jot­ka pane­vat sto­pin seu­ran­nal­le. Jos tämä vero­tus­me­ne­tel­mä ote­taan käyt­töön muu­al­la­kin, niin näen todel­lä mehe­vät mark­ki­nat vaik­ka jon­kin NSAn koo­da­rin firaabelibisneksille.

 14. Mie­les­tä­ni koko esi­tyk­sen todel­li­nen ongel­ma on sii­nä, että jokai­sen auton liik­ku­mi­ses­ta kerät­täi­siin yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa. Miten tämä sopii yhteis­kun­tam­me tapaan aja­tel­la yksilöstä?

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Säh­kö tulee Suo­mes­sa mis­tä mil­loin­kin, yhä enem­män kui­ten­kin ydi­voi­ma­lois­ta, joi­den hii­li­pääs­töt ovat vähäi­siä. Yleen­sä myös töp­se­lin kautta.

  Säh­kö­au­tot ovat tule­vai­suus, ihan höl­möä väit­tää muuta.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Säh­kö­au­tot toi­mi­si­vat hyvin yhteen ydin­säh­kön kans­sa. Säh­kö­au­to­jen akut joi­ta lada­taan suu­rim­mak­si osak­si öisin tasai­si­vat säh­kön kulu­tus­ta vuo­ro­kau­den sisällä.

 17. Kär­pä­sen ampu­mis­ta ydin­kär­jel­lä. Sitä pait­si täl­läi­nen­hän luo val­tiol­le insen­tii­vin suun­ni­tel­la kaik­ki mak­si­maa­li­sen leväl­leen, autoi­lun varaan, jot­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man pal­jon vero­tu­lo­ja. No joo, se tun­tuu ELY-kes­kuk­sil­la nyt­kin ole­van tavoit­tee­na, joten sil­lä rin­ta­mal­la ei mitään uut­ta. Mut­ta jos tämä gps-vakoi­lu­jär­jes­tel­mä/au­to­ve­ro­tus­sys­tee­mi toteu­te­taan siten, että myös kun­nat hyö­ty­vät rahal­li­ses­ti mak­si­maa­li­ses­ta autoi­lus­ta, niin koh­ta­han Hel­sin­gis­sä­kin oltai­siin sii­nä tilan­tees­sa, että kun­ta­ta­lout­ta koi­tet­tai­siin tur­va­ta kaa­voit­ta­mal­la mah­dol­lis­sim­man pahas­ti päin h–vettiä. Tämä ilmiö on jo nyt ole­mas­sa koo­di­ni­mel­lä “kil­pai­lu hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta”, mut­ta gps-vakoi­lu­jär­jes­tel­mä teki­si sii­tä entis­tä kan­nat­ta­vam­man tavan osaop­ti­moi­da yhdys­kun­ta­ra­ken­ne pilalle.

 18. Jos säh­kö­utoi­hin lada­taan koti­ta­louk­sien tai raken­nus­ten yli­mää­räis­tä tuu­li- ja aurin­koe­ner­gi­aa, niin säh­kö­au­tot vähen­tä­vät hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä. Tämä on tule­vai­suu­den mah­dol­li­suus, jota pitäi­si tukea. Auto­ja myös pei­tet­tä­neen aurin­ko­pa­nee­leil­la tulevaisuudessa.

  Mitä itse jär­jes­tel­mään tulee niin, tun­tuu epä­miel­lyt­tä­väl­tä ja epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­ta, että jokai­sen autoi­li­jan jokai­nen lii­ke rekis­te­röi­dään mak­sua var­ten. Itse näki­sin näin hie­non tek­ni­sen val­miu­den hyö­dyn­tä­mi­sen ole­van parem­paa, jos vain yhdys­kun­ta­ra­ken­teen kan­nal­ta olen­nais­ten rajo­jen yli­tyk­set ja tie­tyl­lä alu­eel­la tai tiel­lä aja­mi­nen rekis­te­röi­dään las­ku­tus­ta var­ten. Näin saa­daan parem­pi ohjaus­vai­ku­tus ja rekis­te­röin­ti on hel­pom­pi hyväksyä.

  Ylei­nen aja­mi­sen verot­ta­mi­nen on var­mas­ti vai­vat­to­mam­paa polt­toai­nees­sa, ja jos maa­seu­dul­le halu­taan antaa vero­hel­po­tus­ta, niin voi­han polt­toai­neen vero­tus olla alhai­sem­paa maa­seu­dun asemilla.

  Vero­ker­ty­män tason yllä­pi­to on hyvä mal­lin­nus mut­ta sii­tä vedet­tä­vät joh­to­pää­tök­set eivät saa näyt­tää eri suun­taan ben­sant­to­mien ajo­neu­vo­jen kehi­tyk­sen, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen yhdys­kun­ta­ra­ken­teen ja ilmas­to­muu­tok­sen tar­vit­se­mien toi­mien kanssa.

 19. Mik­si halu­taan näin moni­mut­kai­nen jär­jes­tel­mä? Mikä­hän fir­ma on taas lobannut?
  Jos halu­taan verot­taa hel­sin­ki­läi­siä enem­män kuin ina­ri­lai­sia, niin eikö hal­vem­mal­la pääs­tä, jos vuo­sit­tain kat­sas­tuk­ses­sa mer­ki­tään rekis­te­riin kilo­met­rit ja vero mää­räy­tyy koti­kun­nan mukaan. Lii­ken­ne­va­kuu­tus mää­räy­tyy jo nyt koti­kun­nan mukaan, sii­tä voi ottaa mal­lia, eikä tar­vi­ta mitään uut­ta lai­tet­ta autoon.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus­ta käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta, joka on mekein aina kivihiililauhdevoimala. 

  Kysees­sä on ilmei­ses­ti luon­non­la­ki, joka on voi­mas­sa maa­il­man tappiin. :-}

  1. Se, että jokai­nen säh­kön­ku­lut­ta­ja käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta on voi­mas­sa, jos ei maa­il­man tap­piin, niin aikan­kin mark­ki­na­ta­loi­usyh­teis­kun­nan loppåuun saak­ka. Ske­naa­riot sii­tä, mil­loin Euroop­pa luo­puu kivi­hii­les­tä vaih­te­le­vat, but not in my lifetime.

 21. Olli Kan­to­la:
  Täl­lai­set pro­jek­tit on ennen­kin annet­tu Tie­don tai Accen­tu­ren hoidettaviksi. 

  Eikö­hän tämä auto-GPS lai­te ole NSN+Here hom­mia. Saa­vat uuden pali­kan puu­has­tel­ta­vak­si kun kän­ny­kät läh­te­vät. Suo­mi on hyvä koea­lue monenlaiseen.

  Mitä “iso­vel­jeen” tulee niin ihmis­ten liik­keet ovat jää­neet jo vuo­sia tal­teen kän­ny­köi­den muka­na. Kaik­ki joil­la on iPho­ne, Android tai Mic­ro­soft puhe­lin tas­kus­sa jät­tä­vät jo jäl­ken­sä tal­teen monel­le taholle.

  Antaa kan­sa­lais­ten vali­ta, jos ei halua ilmais­ta “navi­gaat­to­ria”, sitä ei sit­ten tar­vit­se ottaa kun mak­saa kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä kiin­teän kilo­met­ri­tak­san kal­leim­man vyö­hyk­keen mukaan.

 22. Minus­ta on jok­seen­kin omi­tuis­ta, että lisä­ve­ro­mal­lis­sa otsi­koi­daan joten­kin oleel­li­sim­pa­na asia­na sitä, että kilo­met­ril­le on kek­sit­ty hin­ta 3.3 senttiä. 

  Kuvi­tel­lus­sa jär­jes­tel­mäs­sä on ties min­kä­lai­sia mut­kia mat­kas­sa, ja tuo 3.3 sent­tiä on se ehdot­to­mas­ti hel­poim­min sää­det­tä­vä para­met­ri (ja myös­kin se, jota sit­ten on näp­pä­rin­tä läh­teä ruu­vaa­maan, kun val­tio halu­aa lisää rahaa).

  Ode­kin on näh­tä­väs­ti syväl­lä pote­ros­sa sii­nä rin­ta­mas­sa, jos­sa val­tion vero­tu­lo­jen var­mis­ta­mi­nen on tär­keäm­pä kuin hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähentäminen.

  1. Ode­kin on näh­tä­väs­ti syväl­lä pote­ros­sa sii­nä rin­ta­mas­sa, jos­sa val­tion vero­tu­lo­jen var­mis­ta­mi­nen on tär­keäm­pä kuin hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähentäminen.

   Koros­tan, ewt­tä en olew teh­nyt tätä ehdo­tus­ta, mut­ta tämän esi­tyk­sen las­ke­taan vähen­tä­vän auto­jen hiui­li­diok­si­di­pääs­tö­jä noin kuusi prosenttia.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Näin monet vih­reät näyt­tä­vät ajat­te­le­van. Se säh­kö voi­si olla vih­reäm­pää, jos vih­reä puo­lue ei ideo­lo­gi­ses­sa puh­da­sop­pi­suu­des­saan oli­si sabo­toi­mas­sa ydinvoimaa.

  Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Sanon­pa­han vaan, että kau­pun­ki­lais­ten ei pidä olla maa­seu­dun tei­den mak­sa­ji­na. Piste.

  Joo ja kau­pun­ki­lai­set älkööt sit­ten läh­te­kö mökeil­leen aje­le­maan tai vaa­ti­ko puh­taas­ti maa­seu­dul­la tuo­tet­tua luo­mu­ruo­kaa pöytään.

 24. Tämä mer­kit­see sel­vää koro­tus­ta lii­ken­teen veroi­hin kau­pun­geis­sa ja roi­maa alen­nus­ta maaseudulla.”

  Eikö sen tiein­fran yllä­pi­to mak­sa pal­jon enem­män siel­lä maaseudulla?

  Mut­ta eikun tän­ne vaan mak­sut, johan tääl­lä mak­saa pysä­köin­ti koh­ta mal­tai­ta, ruuh­ka­mak­sut­kin ovat tulos­sa. Asu­mi­nen­kin on niin edul­lis­ta että ihan naurattaa.

 25. Täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa tuo­daan jul­ki, että aina­kin jot­kut mal­lia esit­tä­vät halua­vat hyvin ras­kas­ta kan­sa­lais­ten val­von­taa, eikä mitään “raja­tun tie­don välit­tä­mis­tä”, kuten Olli­la itse yrit­ti peh­mus­tel­la. Snow­de­nin vuo­to­jen perus­teel­la on myös sel­vää, että eri mai­den suo­je­lu­po­lii­sien ja mui­den tie­dus­te­lu­jär­jes­tö­jen tie­don­ha­lu kai­kis­ta täl­lais­ta jär­jes­tel­mis­tä on pohjaton.

 26. Kart­ta eri vyö­hyk­keis­tä löy­tyy muu­ten sivul­ta 33 ja tämä näyt­tää jo pal­jon parem­mal­ta kuin edel­li­nen versio”

  Vyö­hyk­keet näyt­tä­vät mää­räy­ty­vän asu­kas­ti­hey­den mukaan. Sii­nä ei ole jär­jen häi­vää. Pik­ku­kau­pun­geis­sa bus­si­vuo­ro­ja menee epä­tyy­pil­li­siin aikoi­hin äärim­mäi­sen har­voin jos ollen­kaan. Sama kos­kee lii­ken­net­tä lähia­lueil­ta kaupunkeihin.

  Sys­tee­mi on yksi­löl­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta tavat­to­man epätasa-arvoinen.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Mitä­kö­hän ros­kaa tämä nyt on? Ideo­lo­giat kau­pan kun hin­nas­ta sovitaan?

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus­ta käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta, joka on mekein aina kivi­hii­li­lauh­de­voi­ma­la. Kesäl­lä, huo­li­mat­ta akku­jen hyö­ty­suh­de­tap­pios­ta shkö­au­to voi olla parem­pi, mut­ta tal­vel­la se on huo­nom­pi, kos­ka se pitää läm­mit­tää. Polt­to­moot­to­rin huk­ka­läm­pö menee tal­vi­sin hyö­ty­käyt­töön. Säh­kö­auo­ton eko­ja­lan­jäl­ki para­nee, jos akku­jen lataus­ta voi­daan ohja­ta verkn sää­tä­mi­sek­si. Vesi­voi­mal­la säh­kö­au­to­ja ei tue­ta kilowat­ti­tun­nil­la­kaan, kos­ka kaik­ki Suo­mes­sa syn­ty­vä vesi­voi­ma menee jake­luun jo nyt. 

  Amen.

  Las­kes­ke­lin tätä jos­kus saa­ta­vil­la ole­van auto­tek­no­lo­gian käy­tän­nön suo­ri­tusar­vo­jen perus­teel­la. Lop­pu­tu­los on se, että kaik­ki pääs­töt huo­mioi­tu­na (myös polt­toai­neen tuo­tan­to­pääs­töt) polt­to­moot­to­ri­hy­bri­di toden­nä­köi­ses­ti tuot­taa vähän vähem­män CO2-päästöjä.

  Asia riip­puu kui­ten­kin ajo­pro­fii­lis­ta. Lyhyt­tä kau­pun­ki­mat­kaa aja­va pää­see säh­kö­au­tol­la pie­nem­mil­lä pääs­töil­lä, kos­ka säh­kö­au­to ei tar­vit­se polt­to­moot­to­ri­au­to padan läm­mit­tä­mis­tä vas­taa­vaa ener­gian­ku­lu­tus­ta. Maan­tiel­lä taas polt­to­moot­to­ri­au­to on vah­vem­pi, hybri­di­tön die­sel on vähäpäästöisin.

  Erot ovat sen ver­ran pie­niä suun­taan ja toi­seen, että säh­kö­au­to ei ole olen­nai­ses­ti mikään rat­kai­su CO2-pääs­töi­hin. Ladat­ta­vat hybri­dit yhdis­tä­vät säh­kö­au­to­jen ja polt­to­moot­to­ri­hy­bri­dien hyvät puo­let, mut­ta eivät nekään tuo mitään ihme­pa­ran­nuk­sia päästöihin.

  Tosin tähän on pak­ko kui­ten­kin tode­ta, että tilan­ne tie­tys­ti riip­puu sii­tä, uskoo­ko pääs­tö­kaup­paan. Jos uskoo, säh­kö­au­ton mar­gi­naa­li­pääs­töt ovat nol­la. Minun usko­ni ei kui­te­kaan ole vahva.

 29. Han­nu: Vai­kea uskoa ettei­vät säh­kö­au­tot vähen­täi­si hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä. Suo­mes­sa käy­te­tys­tä säh­kös­tä suu­rin osa tuo­tet­tu käsit­tääk­se­ni ydin­voi­mal­la ja vesi­voi­mal­la. Osa koti­maas­sa­teh­tyä, osa tuo­tu Nor­jas­ta tai Venäjältä.

  Jos me han­kim­me kaik­ki pal­jon säh­kö­au­to­ja, lisä­tään­kö ydin­voi­maa vai vesi­voi­maa, koti­mais­ta, nor­ja­lais­ta vai venäläistä?

 30. Mar­kus Bun­ders: 1. Veron voi kier­tää 47 euroa mak­sa­val­la gps-jam­me­ril­la, joi­ta voi tila­ta netis­tä. Ris­ki jää­dä kiin­ni on käy­tän­nös­sä nolla.

  Jat­ku­vas­ti lähet­tä­vä jam­me­ri var­maan kiin­nos­taa vas­taan tule­vaa polii­si­au­toa ja miten­kä­hän käy kat­sas­tuk­ses­sa. Kai siel­lä mat­ka­mit­ta­rin ja gps:n kilo­met­rit ver­rat­tai­siin toisiinsa.

  Kan­na­tan esi­tys­tä. Tuo van­ho­jen auto­jen omis­ta­jien oikeu­den­mu­kai­nen käsit­te­ly saat­taa olla ongel­mal­lis­ta, mut­ta paik­ka­tie­to­tur­va voi­daan hel­pos­ti rat­kais­ta mitä moni­nai­sim­min kei­noin. Eihän tämän mus­tan laa­ti­kon tar­vit­se rekis­te­röi­dä ajet­tua kart­ta­reit­tiä, vaan pel­käs­tään mon­ta­ko kilo­met­riä on ajet­tu mil­lä­kin vyöhykkeellä.

 31. Sik­si­pä lisää ydin­voi­maa, niin pal­jon kuin keh­taa­vat hakea. Har­mi, että popu­lis­mi jyrää ja ihmi­set pel­kää­vät irra­tio­naa­li­ses­ti. Samal­la ris­ki-pro­fii­lil­la ei pitäi­si ylit­tää katua saa­ti ajaa autoa.

  Ydin­voi­ma + säh­kö­au­tot oli­si­vat käy­tän­nös­sä pääs­tö­tön liik­ku­mis­muo­to. Lähin­nä kiin­teis­tä kus­tan­nuk­sis­ta aiheu­tu­vat pääs­töt oli­si­vat ole­mas­sa, mut­ta arve­li­sin, että nämä oli­si­vat täy­sin mar­gi­naa­li­sia ver­rat­tu­na nykyi­seen polttomoottoriautoihin.

  Muu­ten­kin talous­las­kun ongel­ma tulee vas­taan, jos yri­tää jokai­sel­le lop­pu­tuot­teel­le las­kea CO2-arvo­ja. Näen tämän kyl­lä osit­tai­se­na pseudotieteenä. 

  Hel­pom­paa vain verot­taa ulkois­vai­ku­tuk­set pois, ja antaa mark­ki­noi­den las­kea tehok­kain rat­kai­su. Toki jois­sain tapauk­sis­sa ulkois­vai­ku­tus­ten verot­ta­mi­nen on vai­keam­paa kuin jon­kun könt­tä­sum­man heit­tä­mi­nen arviol­ta (auto­jen päkö­kaa­sut?), mut­ta ei se tar­koi­ta asian suh­teen kes­kus­joh­toi­suut­ta. Verot pitäi­si olla mah­dol­li­sim­man lähel­lä nega­tii­vis­ten ulkois­vai­ku­tus­ten tuottajia.

 32. On päi­vän­sel­vää että minä­kin vaih­dan puo­luet­ta, mikä­li nykyi­sin kan­nat­ta­ma­ni puo­lue läh­tee tätä asi­aa ajamaan.

 33. GPS toi­mi­vuus ei ole miten­kään 100%. Toki ymmär­rän, kuin­ka on mah­dol­lis­ta teh­dä jär­ke­viä rajauk­sia joil­la pois­te­taan ihmeel­li­set poik­kea­mat kuten 1km hyp­py sekun­nis­sa tai pouk­koi­lu moot­to­ri­tien ja rin­nal­la mene­vän taval­li­sen tien välil­lä mut­ta sil­ti. Lisäk­si kuten on sanot­tu, sel­lai­nen GPS blok­ke­ri ei mon­taa kymp­piä mak­sa ja toki ymmär­rän, että sii­hen­kin on help­po teh­dä var­mis­tus joka rapor­toi jon­ne­kin, jos auto liik­kuu ja GPS sig­naa­lia ei ole ja sit­ten saat selitellä.

  Eri­tyi­sen haus­kaa täs­tä tulee sii­nä­vai­hees­sa, kun pyö­räi­len täl­läi­nen GPS blok­ke­ri repus­sa ruuh­ka-aikaan ja vil­kut­te­len autoi­li­joil­le tai tipu­tan sen ris­teyk­sen vie­res­sä ole­vaan puskaan.

  Itseä­ni ei yksi­tyi­syys aspek­ti niin kau­heas­ti peloi­ta, mut­ta se kyl­lä, kuin­ka help­poa se 3.3 sent­tiä on ensi­vuon­na ruu­va­ta 4.4 sent­tiin paik­kaa­maan bud­jet­ti­va­jet­ta ja sit­ten vaik­ka 5.5 sent­tiin jne jne. Lisäk­si luu­let­te­ko oikeas­ti, että se uuden auton hin­ta puto­aa tuhan­sia, kun auto­teh­taat lopet­ta­vat sub­ven­toin­nin ja kaup­pias näkee oivan tilai­suu­den teh­dä lisä­ka­tet­ta? Mul­la olis sil­ta myynnissä…

  Mat­kai­lua­la kiit­tää myös, kun koti­maan sijas­ta läh­de­tään lah­den toi­sel­le­puo­lel­le autolla/asuntovaunulla lomailemaan.

  Kai­ken kuk­ku­rak­si tämä on kul­ta­kai­vos sitä sys­tee­miä kehit­tä­väl­le ja las­kut­ta­val­le tahol­le. Joku voi­si myös uuti­soi­da Olli­lan kyt­kök­set kysei­siin fir­moi­hin jot­ka täs­tä sys­tee­mis­tä hyötyisivät.

 34. Äkki­sel­tään sanoi­sin, että luo­vu­taan sii­tä satel­liit­ti­här­del­lis­tä ja teh­dään täs­tä kame­ra- ja rekis­te­ri­kil­pi­poh­jai­nen. Pal­jon han­ka­lam­pi kier­tää, ja samal­la kan­san­ta­lou­del­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­la (sel­lai­nen sine­töi­ty tam­per-proof mus­ta laa­tik­ko ‑gps-log­ge­ri mak­saa aikas pal­jon kap­pa­leel­ta) saa­daan jok­seen­kin yhtä hyvä kat­ta­vuus. Kame­rat on jok­seen­kin hal­po­ja ja aina­kin gsm-verk­ko yltää koko maahan.

  Eli kame­rat tihe­ään asu­tuil­le seu­duil­le vähän joka risteykseen/kaikille sisään­tu­lo­väy­lil­le. Har­vaan asu­tul­la seu­dul­la aja­mis­ta vero­tet­ta­koon vaik­ka mat­ka­mit­ta­ri­lu­ke­man perus­teel­la, jos se polt­toai­ne­ve­ron korot­ta­mi­nen nyt on niin hir­mui­nen tabu. Kat­sas­tuk­ses­sa tar­kas­tet­ta­koon mat­ka­mit­ta­rin toi­min­ta ja mikä­li mit­ta­ri on rik­ki, niin hyl­käys­tä ja las­ku vaik­ka 30 000 kil­san mukaan. (Tosin tuon perus­ve­ron lei­po­mi­nen sisään polt­toai­ne­ve­roon ja vaik­ka säh­kö­ve­roon­kin oli­si pal­jon fiksumpaa.)

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus­ta käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta, joka on mekein aina kivi­hii­li­lauh­de­voi­ma­la. Kesäl­lä, huo­li­mat­ta akku­jen hyö­ty­suh­de­tap­pios­ta shkö­au­to voi olla parem­pi, mut­ta tal­vel­la se on huo­nom­pi, kos­ka se pitää läm­mit­tää. Polt­to­moot­to­rin huk­ka­läm­pö menee tal­vi­sin hyö­ty­käyt­töön. Säh­kö­auo­ton eko­ja­lan­jäl­ki para­nee, jos akku­jen lataus­ta voi­daan ohja­ta verkn sää­tä­mi­sek­si. Vesi­voi­mal­la säh­kö­au­to­ja ei tue­ta kilowat­ti­tun­nil­la­kaan, kos­ka kaik­ki Suo­mes­sa syn­ty­vä vesi­voi­ma menee jake­luun jo nyt. 

  Ydin­voi­maa voi­daan raken­taa lisää sen ver­ran kuin autoi­hin menee. Tuo argu­ment­ti että kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus on aina sitä vii­meis­tä kivi­hii­li­säh­köä ei päde täs­sä. Sehän on jär­ke­vä argu­ment­ti lähin­nä sil­loin kun puhu­taan läm­mi­tyk­ses­tä, kos­ka läm­mi­tys­kau­den lisä­säh­kö kesään ver­rat­tu­na on yleen­sä fos­sii­lis­ta. Minus­ta yli­pää­tään Suo­men säh­kön­tuo­tan­non CO2-pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen suu­rin haas­te onkin se, miten pääs­tö­tön­tä tehoa saa­daan myös tal­vel­la. Ydin­voi­ma on ongel­man suh­teen neut­raa­li. Aurin­ko­säh­kö on Suo­mes­sa aivan äly­tön­tä. Tuu­li­kin on hyvin ongel­mal­li­nen, vaik­ka­kin kes­ki­mää­rin tal­vel­la tai­taa olla parem­pi tuo­tan­to kuin kesällä.

  Täys­säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mi­nen tulee kes­tä­mään todel­la kau­an. Se että sii­hen suun­taan yli­pää­tään on mah­dol­lis­ta kul­kea, perus­tuu sii­hen että ladat­ta­vat hybri­dit tar­joa­vat polun jota pit­kin kul­kea ilman että jou­du­taan jumiin muna-kana-ongel­miin latausin­fran puut­tees­sa. Ladat­ta­vis­sa hybri­deis­sä ei ole tuo­ta lämmitysongelmaa.

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Säh­kö­au­tois­sa saa­daan jar­ru­tuse­ner­gia tal­teen, eikä nii­den käy­tös­tä syn­ny lain­kaan melua tai pai­kal­li­sia hiuk­kas- tms pääs­tö­jä. Säh­kö­au­tot oli­si­vat mer­kit­tä­vä paran­nus kau­pun­geis­sa, mis­sä autoi­lun hai­tat muu­ten­kin ovat suu­rim­mat. Säh­kö­au­to­jen akku­ja voi myös hyö­dyn­tää kipeäs­ti kai­vat­tui­na tuu­li- ja aurin­ko­pien­voi­ma­loi­den sää­tö­voi­ma­na. Säh­köl­lä on poten­ti­aa­lia vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti autoi­lun co2-päästöjä.

 37. Täl­läis­tä tek­ni­ses­ti moni­mut­kais­ta jär­jes­tel­mää ehdo­te­taan kehi­tet­tä­väk­si maas­sa jos­sa ei saa­da aikaan edes yhtä maan­kat­ta­vaa poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mää ja jos­sa säh­köis­tä rekis­te­riä on turat­tu n.15 vuotta…?!?

  Ja maa­han jos­sa polii­sin rekis­te­ren vää­rin­käy­tön oikeu­den­käyn­nis­sä pää­dy­tään vapaut­ta­vaan tuo­mioon, pää­tök­sen perus­teet salaten.

  Maa­han jon­ka ulko­mi­nis­te­riön tie­to­ver­kos­sa on vuo­si­kau­det avoin­ten ovien päivä.

  Ei jum**auta sanon minä. Jotain jär­keä nyt…

 38. Nykyi­set verot ja vero­luon­toi­set mak­sut kat­ta­vat monin­ker­tai­ses­ti autoi­lun aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hai­tat. Autoi­li­jat pitä­vät yhteis­kun­nan pys­tys­sä. Jokai­nen ajet­tu kilo­met­ri tuo val­tiol­le polt­toai­nees­ta mak­set­tua veroa, joten kilo­met­ri­pe­rus­tei­nen­kin vero on jo olemassa.

  Mat­kus­taes­saan autol­la ei voi olla huo­maa­mat­ta vas­taan tule­via auto­ja. Pää­osin kai­kis­ta niis­tä on mak­set­tu koh­tuu­ton vero osto­hin­taan sisäl­ly­tet­ty­nä. Lisäk­si ben­sii­nis­tä mak­se­taan hui­maa­vaa veroa, joka käy­tän­nös­sä on ajet­tuun kilo­met­ri­mää­rään perus­tu­vaa. Vakuu­tus­mak­suis­sa vero. Kat­sas­tus­mak­suis­sa vero.. Veroa veron pääl­le. Jot­kut päh­käi­le­vät jopa lisä­ve­roa nas­ta­ren­kail­le ‑kulut­taa tei­tä ja katu­ja! Ne tiet ja kadut ovat autoi­li­jat mak­sa­neet jo tuhat­ker­tai­ses­ti veroina. 

  - Niin, mut­ta nas­ta­ren­kaat nos­tat­ta­vat epä­ter­veel­lis­tä katu­pö­lyä var­sin­kin keväällä.
  Nouse­va katu­pö­ly on kui­ten­kin pää­osin hie­koi­tuk­ses­ta aiheu­tu­vaa ja sitä hiek­kaa kadus­ta nos­tat­taa eni­ten bus­sit ja ras­kas lii­ken­ne — ne jot­ka eni­ten suo­laa ja suo­lat­tua hiek­kaa ajo­väy­lil­le haluavat. 

  Mitään autoi­luun koh­dis­tu­via uusia lisä­mak­su­ja tai koro­tuk­sia ei tar­vi­ta mil­lään perusteilla.

 39. Olli­lan jor­man aju­kop­pa ei var­maan­kaan tai­vu kuin papu­jen las­ke­mi­seen, mut­ta tuli­ko­han kel­le­kään muul­le ryh­män jäse­nel­le mie­leen, että mitä yhteis­kun­nan toi­mi­vuu­del­le merk­kaa, kun joka 100. tai 1000. autos­sa on GPS-jammeri?

  Täs­sä hie­man esi­ma­kua maailmalta:
  Satel­li­te posi­tio­ning-data are vital—but the sig­nal is surpri­singly easy to disrupt

  Truck dri­ver has GPS jam­mer, acci­den­tal­ly jams Newark airport

  Joo — ja näi­tä jam­me­rei­ta ei var­maan­kaan tule kii­na­lai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta kont­ti­kau­pal­la niin kun ei nyky­ään tule lait­to­mia laser-point­te­rei­ta yms.

  (Joku pseu­do­liit­ti voi­si olla ele­gant­ti rat­kai­su omaan käyt­töön — voi­si pokal­la väit­tää aja­neen­sa 99% ajois­taan jos­sain Pet­ros­koin lähis­töl­lä tms. mak­su­va­paal­la alu­eel­la — har­mi vaan ne tai­ta­vat olla niin kal­lii­ta, että takai­sin­mak­sua­jak­si ei tai­ta ihmi­si­kä­riit­tää? No, ehkä­pä tek­no­lo­gia vie­lä täs­tä hal­pe­nee ennen­kuin jor­man sys­tee­mi on pystyssä…)

 40. Älkää nyt enää nii­tä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä vähen­tä­kö. Kai­ros­sa sataa jo lunta!

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ske­naa­riot sii­tä, mil­loin Euroop­pa luo­puu kivi­hii­les­tä vaih­te­le­vat, but not in my lifetime.

  Aina­kaan, kun vih­reil­le ydin­voi­ma on niin iso mör­kö, että CO2kin häviää.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos ker­ran poll­toai­ne­ve­ro ei las­ki­si, mik­si sit­ten tämä mak­su on sidot­tu polt­toai­neen­ku­lu­tuk­seen (eli CO2-pääs­töi­hin)? Jos auto kulut­taa enem­män, niin sil­loin­han se kor­keam­pi vero tulee jo kerät­tyä polt­toai­neen hinnassa. 

  Kilo­met­ri­ve­ron on tar­koi­tus kor­va­ta auto- ja ajo­neu­vo­ve­rot, jot­ka molem­mat on por­ras­tet­tu pääs­tö­jen mukaan, eikä ole tar­koi­tus alkaa nyky­ti­laan näh­den suo­sia run­sas­pääs­töi­siä autoja.

  Sit­ten voi kysyä, mikä jär­ki on sii­nä että
  1) vero­te­taan kulu­tus­po­ten­ti­aa­lia autoverolla
  2) vero­te­taan kulu­tus­po­ten­ti­aa­lia vuosimaksulla
  3) vero­te­taan kulu­tus­ta polttoaineverolla
  tai sitten
  1) Vero­te­taan kulu­tus­ta CO2-por­ras­tuk­sel­la ajokilometrimaskussa
  2) Vero­te­taan kulu­tus­ta polttoainevrolla

  Eikö oli­si aika pal­jon hal­vem­paa pois­taa muut mak­sut ja verot­taa polttoainetta.
  Miten sii­nä suo­si­taan nii­tä auto­ja, jot­ka kulut­ta­vat enem­män? Sil­loi­han mak­se­taan enem­män polttoaineveroakin.Eli nii­tä­hän koko ajan ran­gais­taaan. Vaik­ka ei oli­si polt­toai­ne­ve­roa lain­kaan, sil­ti suu­rem­pi kulu­tus tar­koit­taa suu­rem­pia menoja,
  Säh­kö­au­to­ja on niin vähän, että niil­lä ei ole mer­ki­tys­tä ja jos jos­kus on, niin sit­ten vähän isom­pi vuo­si­mak­su sähköautoille.

 43. Mar­kus Bun­ders:
  “Esi­tys on huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu ja argu­men­toin­ti pätevää.” 

  Lol.

  1. Veron voi kier­tää 47 euroa mak­sa­val­la gps-jam­me­ril­la, joi­ta voi tila­ta netis­tä. Ris­ki jää­dä kiin­ni on käy­tän­nös­sä nolla.

  2. Polt­toai­ne­ve­ro on jo kilo­met­ri­poh­jai­nen, mik­si luo­da rin­nak­kai­nen jär­jes­tel­mä lisäkustannuksin?

  3. Auto­ve­ron pois­to joh­taa joko ole­mas­sao­le­van auto­kan­nan jäl­jel­lä ole­van vero­tusar­von (mil­jar­de­de­ja euro­ja) sosia­li­soin­tiin tai jät­ti­las­kuun val­tiol­le, kun se palau­te­taan. Veron jään­nö­sar­von mää­rit­tä­mi­nen on käy­tän­nös­sä myös mah­do­ton­ta, min­kä Tul­lin auto­ve­ro­se­koi­lut osoittavat.

  4. Luu­li­si vih­rei­tä nyp­pi­vän, kun autoi­lus­ta pois­tuis CO2-pääs­tö­jen kan­nus­ta­vuus­vai­ku­tus. Sama vero pääs­töis­tä riip­pu­mat­ta siis uudes­sa mallissa.

  Nämä tuli­vat äkki­sel­tään mie­lee­ni. Soi­nin­vaa­ran lai­naa­ma­ni väit­tä­mä on siten hie­man kum­mal­li­nen. Lol.

  1.Jammeri on lai­ton lähe­tin eikä sen sig­naa­lin ete­ne­mis­tä voi juu­ri kotrolloida.Niinpä vaa­ras­sa ovat len­to-ja lai­va­lii­ken­ne, sil­lä pie­nel­lä­kin tehol­la jam­me­ri aiheut­taa vaa­raa muille.

  Sen vuok­si ne kerä­tään var­sin tehok­kaas­ti pois lii­ken­tees­tä, hyvin­hän tuo on onnis­tu­nut tut­kan­pal­jas­ti­mien­kin keräily.
  Itä­ra­jal­la venä­läi­set voi­vat todis­taa, että kiin­ni­jään­ti­ris­ki ei ole nolla.

  Nyky­ään­kin tei­tä kier­re­tään ja mita­taan mobii­li­kuu­lu­vuuk­sia , ei ole suu­ri vai­va lisä­tä mitat­ta­viin suu­rei­siin jammereita

  2. Polt­toai­ne­ve­ro on rajoi­te­tus­ti km- poh­jai­nen, kos­ka alue­ja­koa ei voi­da toteut­taa ilman vuotoa.
  Ja kun polt­toai­ne­va­li­koi­ma yleis­tyy , samoin säh­kö-ja hybri­di­au­tot niin vero­poh­ja rapau­tuu ja veron­kan­to kallistuu.

  3. Auto­ve­ro pois­te­taan por­ras­te­tus­ti ja km-mak­su nos­te­taan por­tait­tain, samoin seu­ran­ta­lait­tei­ta asen­ne­taan vain uusiin autoihin

  4.Km-maksukin voi­daan sitoa auton CO‑2 pääs­töi­hin, seu­ran­ta­lai­te­han yhdis­te­tään tie­tyyn autoon, jol­loin tie­de­tään CO‑2 päästöt

 44. Pal­jon­ko auton osto­hin­nan auto­ve­ron pois­ta­mi­ses­ta pää­tyi­si suo­raan auton­val­mis­ta­jil­le, maa­han­tuo­jil­le ja myy­jil­le eli auton vero­ton hin­ta nousi­si? Oma arvio­ni on 25–40% mene­tet­tyi­nä vero­tu­loi­na, aika mer­kit­tä­vä sum­ma. Mitä ode arvioi?

 45. Luin tämän etrusivulta

  Lii­ken­ne- ja viestintäministeriön
  visio

  Hyvin­voin­tia ja kil­pai­lu­ky­kyä hyvil­lä yhteyksillä
  toiminta-ajatus
  Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö edis­tää väes­tön hyvin­voin­tia ja elinkeinoelämän
  kil­pai­lu­ky­kyä. Huo­leh­dim­me toi­mi­vis­ta, tur­val­li­sis­ta ja edul­li­sis­ta yhteyksistä.

  arvot

  Roh­keus
  Oikeudenmukaisuus
  Yhteistyö

  Jos­tain syys­tä tuli mie­lee­ni sak­sa­lai­sen kir­ja­li­ja Les­sin­gin sanat: “Ihmi­set puhu­vat yleen­sä niis­tä hyveis­tä, joi­ta heil­lä ei ole.”

 46. Ensi­kuu­le­mal­ta esi­tys vai­kut­taa huo­nol­ta, mut­ta onhan sii­nä hyviä puo­lia: 1) oikeu­den­mu­kai­suus, jos aika- ja paik­ka­vyö­hyk­kei­tä on run­saas­ti ja 2) hal­puus, kyl­lä, sil­lä jo nyt autois­sa alkaa olla navi­gaat­to­rei­ta ja mus­tia laa­ti­koi­ta, 10 vuo­den pääs­tä ne ovat vakio­va­rus­te, joten seu­ran­ta on vain ohjelmointikysymys.

  Van­hoil­le autoil­le, jois­ta on vero mak­set­tu ja jois­sa ko. jär­jes­tel­mää ei ole tie­ten­kin täy­tyy olla mah­dol­li­suus pysyä van­has­sa jär­jes­tel­mäs­sä — ei nii­tä 10 vuo­den pääs­tä pal­jon ole.

  Val­tion vero­ker­ty­män tur­vaa­mi­nen auto­ve­ro­tuk­sel­la ei sil­ti ole kan­na­tet­ta­va tavoite!

 47. Ei sii­tä ole kovin­kaan kau­aa aikaa kun van­not­tiin, ettei säh­kö­mit­ta­rei­den kau­ko­luen­ta onnis­tu, mut­ta nyt se on arkipäivää.

  Mut­ta sitä ei teh­ty suo­ma­lais­ten voi­min vaan Suo­mi nos­ti kädet pys­tyyn ja muut kerä­si­vät hedelmät

  Suo­ma­lai­set ovat kään­ty­neet kehi­tyk­sen jarruiksi

 48. Mar­ko Hami­lo: Ydin­voi­maa voi­daan raken­taa lisää sen ver­ran kuin autoi­hin menee. Tuo argu­ment­ti että kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus on aina sitä vii­meis­tä kivi­hii­li­säh­köä ei päde täs­sä. Sehän on jär­ke­vä argu­ment­ti lähin­nä sil­loin kun puhu­taan läm­mi­tyk­ses­tä, kos­ka läm­mi­tys­kau­den lisä­säh­kö kesään ver­rat­tu­na on yleen­sä fossiilista

  Kyl­lä tuo argu­ment­ti pitää paik­kan­sa lähes aina. Tyy­pil­li­se­nä vuon­na lukuu­not­ta­mat­ta juhannusviikonloppua.

  Poik­keus­ti­lan­tei­ta on aika vähän. Asi­aa ei kui­ten­kaan tar­vit­se läh­teä tätä kaut­ta arvaa­maan, kos­ka lisä­tuo­tan­non hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen hin­nan kaut­ta sen näkee. Tätä kaut­ta las­ket­tu­na pääs­tö­oi­keuk­sien hin­nan vai­ku­tus säh­kön hin­taan on noin 0,65 tCO2 / MWh. Täs­tä saa­daan kes­ki­mää­räi­sik­si mar­gi­naa­li­tuo­tan­non pääs­töik­si täl­lä het­kel­lä 650 g/MWh.

  = = =

  Tämä tilan­ne voi muut­tua aina­kin seu­raa­vis­sa tapauksissa:

  — Jol­la­kin tuo­tan­to­het­kel­lä on todel­lis­ta yli­tuo­tan­toa säh­kös­tä. Tämä voi täl­lä het­kel­lä tapah­tua aivan het­kel­li­ses­ti ja alu­eel­li­ses­ti tuu­li- ja aurin­ko­voi­man ansios­ta. Yli­tuo­tan­to­ti­lan­tees­sa kulu­te­tun säh­kön mar­gi­naa­li­pääs­töt ovat tasan nol­la. (Tilan­ne ei kui­ten­kaan voi olla kovin ylei­nen, kos­ka sit­ten säh­kön­tuo­tan­nos­ta tulee erit­täin kal­lis­ta ja toi­saal­ta varas­toin­ti alkaa kannattaa.)

  — Kivi­hii­lel­lä tuo­tet­tu säh­kö muut­tuu pääs­tö­mak­sui­neen hal­vem­mak­si kuin maa­kaa­sul­la tuo­tet­tu säh­kö. Täl­löin säh­kön­tuo­tan­non kes­ki­mää­räi­set pääs­töt kas­va­vat, mut­ta maa­kaa­su siir­tyy mar­gi­naa­liin. (Täs­sä­kään ske­naa­rios­sa isom­pien pysy­vien kulu­tus­muu­tos­ten vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä jää kivi­hii­len alle, kos­ka tilan­tees­sa säh­köyh­tiöt mak­si­moi­vat kivi­hii­len käy­tön. Olem­me muu­ten mel­kein täs­sä pääs­tö­oi­keuk­sien ilmai­suu­den vuoksi.)

  — Fos­sii­li­sia käy­te­tään vain vii­mei­seen sää­töön. Täl­löin ne ovat kyl­lä mar­gi­naa­lis­sa, mut­ta nii­den mää­rä riip­puu kuor­mi­tus­ti­lan­tei­den vaih­te­lus­ta, ei säh­kön koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta. (Euroo­pas­sa noin 2/3 säh­kös­tä tuo­te­taan fos­sii­li­sel­la, joten jos­tain pitäi­si ilmes­tyä esi­mer­kik­si sato­ja ydin­reak­to­rei­ta. Ei tapah­du ihan heti.)

  = = =

  Auton elin­kaa­ri on ehkä 15 vuot­ta. Sinä aika­na tilan­ne ei voi olen­nai­ses­ti muut­tua. Säh­kö­au­tot kyl­lä tule­vat väis­tä­mät­tä val­taa­maan alaa, mut­ta juu­ri nyt ei ole kovin pal­jon syi­tä siir­tyä nii­hin ylei­ses­ti. Aina­kaan kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt eivät kel­paa syyksi.

 49. Kale­vi Här­kö­nen: Säh­kö­au­tois­sa saa­daan jar­ru­tuse­ner­gia tal­teen, eikä nii­den käy­tös­tä syn­ny lain­kaan melua tai pai­kal­li­sia hiuk­kas- tms pääs­tö­jä. Säh­kö­au­tot oli­si­vat mer­kit­tä­vä paran­nus kau­pun­geis­sa, mis­sä autoi­lun hai­tat muu­ten­kin ovat suurimmat.

  Hybri­deis­sä ote­taan jar­ru­tuse­ner­gia tal­teen, ja hybri­dit lie­ne­vät oikea ver­tai­lu­koh­ta. Suo­men olois­sa moder­nien polt­to­moot­to­ri­hen­ki­lö­au­to­jen hen­gi­ty­sil­ma­pääs­töt eivät ole mer­kit­tä­vä ilman­laa­tuon­gel­ma. Ilman­laa­tuon­gel­ma kau­pun­gis­sa tulee pölys­tä, polt­to­moot­to­rien hiuk­kas­pääs­töis­tä ja typen oksi­deis­ta. Jäl­kim­mäi­set eivät ole lei­mal­li­ses­ti uusim­pien nor­mien mukais­ten polt­to­moot­to­ri­hen­ki­lö­au­to­jen ongel­mia, ja pölyä tulee sähköautostakin.

  Ilman­laa­tuon­gel­ma on kyl­lä pai­kal­li­ses­ti ja het­kit­täin ihan todel­li­nen ongel­ma, mut­ta euro 6 ‑nor­mien mukai­sen hen­ki­lö­au­ton vaih­ta­mi­nen säh­kö­au­toon ei tuo olen­nais­ta parannusta.

  His­to­rial­li­ses­sa pers­pek­tii­vis­sä voi huo­ma­ta, että vii­mei­sen noin 25 vuo­den aika­na auto­jen pako­put­kes­ta tule­va roi­na on muut­tu­nut pal­jon vähem­män vaa­ral­li­sek­si, ja kehi­tys jat­kuu yhä. Kaik­kea muu­ta on suh­teel­li­sen help­po sii­vo­ta pait­si hiilidioksidia.

  Kale­vi Här­kö­nen: Säh­kö­au­to­jen akku­ja voi myös hyö­dyn­tää kipeäs­ti kai­vat­tui­na tuu­li- ja aurin­ko­pien­voi­ma­loi­den säätövoimana. 

  Jos akku­jen kapa­si­teet­ti ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set oli­si­vat täl­le suo­tui­sia, niin näin oli­si. Mut­ta jos niin oli­si, säh­köyh­tiöt ostai­si­vat nii­tä samo­ja akku­ja ilman kal­lis­ta tör­mäys­kes­tä­vää kote­loin­tia ja lait­tai­si­vat ne suo­raan sähköverkkoon.

  Auton akku ja säh­kö­verk­koa tasa­pai­not­ta­va akku ovat jok­seen­kin eri­lai­set kapis­tuk­set. Autos­sa akun pitää olla pie­ni­ko­koi­nen, kevyt, täri­nää, ääri­läm­pö­ti­lo­ja ja rajua lataamista/purkamista kes­tä­vä. Säh­kö­ver­kos­sa lähes ainoa vaa­ti­mus on edullisuus.

  Tilan­ne muut­tuu, jos akku­jen kapa­si­teet­ti monin­ker­tais­tuu. Kapa­si­tee­tin kas­vu hel­pot­taa mon­ta ongel­maa; isom­man kapa­si­tee­tin akus­sa on enem­män elin­kaa­ren aikais­ta kapa­si­teet­tia, isom­man kapa­si­tee­tin akun ei tar­vit­se olla aamul­la täyn­nä, isom­man kapa­si­tee­tin akun kulu­mi­nen ei tee autos­ta yhtä nopeas­ti käyt­tö­kel­vo­ton­ta. Sen jäl­keen autoi­li­jal­la voi olla jokin mää­rä yli­mää­räis­tä varas­to­ka­pa­si­teet­tia myytävänä. 

  Tai oikeas­taan hom­ma menee niin, että autoi­li­ja itse tekee bis­nis­tä osta­mal­la hal­paa säh­köä tai käyt­tä­mäl­lä aurin­ko­pa­nee­lin­sa yli­jää­mää ja myy­mäl­lä sitä kal­lii­seen aikaan pois. Kus­tan­nus­te­ki­jöi­nä ovat lataus- ja pur­ku­hä­viöt sekä akun kulu­mi­nen täs­sä käytössä.

  Kale­vi Här­kö­nen: Säh­köl­lä on poten­ti­aa­lia vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti autoi­lun co2-päästöjä.

  Pitää paik­kan­sa. Sitä ennen pitäi­si kui­ten­kin rat­kais­ta vähä­pääs­töi­sen säh­kön­tuo­tan­non ongel­ma, joka muut­tuu sitä vai­keam­mak­si, mitä enem­män kulu­tus­ta on.

  Minus­ta rat­kai­sua kan­nat­tai­si hakea kevyem­mis­tä säh­kö­kul­ku­neu­vois­ta. Esi­mer­kik­si täys­säh­köi­nen pol­ku­pyö­rä (joka ei siis ole nyt lail­li­nen) oli­si hyvin ener­gia- ja tila­te­ho­kas tapa siir­tää työ­mat­kai­li­ja koh­tuu­vauh­dil­la kau­pun­kia­lu­eel­la pai­kas­ta A paik­kaan B. Sen ja täy­si­ko­koi­sen auton väliin mah­tuu mon­ta vaihtoehtoa.

 50. Jos halu­taan rajoit­taa jotain, kan­nat­taa koh­dis­taa rajoi­tuk­set noi­hin rajoi­tet­ta­viin koh­tei­siin. Täs­sä liik­ku­mi­sen rajoit­ta­mis­kes­kus­te­lus­sa on aina­kin kak­si kes­keis­tä tavoi­tet­ta, pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen ja ruuh­kien vähen­tä­mi­nen. Pääs­tö­jä voi vähen­tää luon­te­vim­min verot­ta­mal­la pääs­tö­jä, eli käy­tän­nös­sä polt­toai­net­ta. Nos­te­taan tuo vero ensin riit­tä­vän kor­keal­le. Ruuh­kia voi vähen­tää par­hai­ten kerää­mäl­lä mak­su­ja ruuh­ka-alueil­la. Tämä ei vaa­do maan­laa­juis­ta iso­ve­li­val­von­taa, vaan riit­tää kerä­tä tie- ja sil­ta­tul­le­ja rajoi­tus­la­lueil­la. Näil­lä kah­del­la mak­sul­la tilan­ne saa­tai­siin jo kun­toon. Moni­mut­kai­sem­pia jär­jes­te­lyi­tä ei tar­vi­ta. Ne lähin­nä seka­voit­ta­vat ja vii­väs­tyt­tä­vät noi­den jär­ke­väm­pien ja suo­rem­pien rajoi­tus­ten toteuttamista.

  Säh­kö­au­to­ja ja itse val­mis­te­tul­la bio­die­se­lil­lä toi­mi­via auto­ja ei tar­vit­se verot­taa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vuok­si. Oma bio­die­sel on uusiu­tu­vaa. Säh­kön koh­dal­la on saman­te­ke­vää, onko se tuo­tet­tu ydin­voi­mal­la, tuu­li­voi­mal­la vai hii­li­voi­mal­la. Jos hii­lel­lä on pääs­tö­ve­rot, ne tule­vat mak­se­tuk­si jo hii­li­voi­ma­las­sa. Muil­ta voi­ma­läh­teil­tä omat veron­sa saas­teen mää­rän mukaan. Puh­das säh­kö vält­tyy veroilta.

 51. Ruuh­ka­mak­sut ovat ihan hyvä tapa vähen­tää lii­ken­net­tä siel­lä, min­ne sitä ei halu­ta. Mak­su­jen tilit­tä­mi­ses­tä täy­tyy sopia erik­seen. Toi­saal­ta voi aja­tel­la, että nii­tä kerää­vä kun­ta ottaa mak­sut. Mut­ta toi­saal­ta, jos kun­ta halu­aa vähen­tää lii­ken­net­tä, se voi­si vaik­ka mak­saa val­tiol­le sii­tä, että val­tio suos­tuu vähen­tä­mään lii­ken­ne­tä kerää­mäl­lä ruuh­ka­mak­su­ja. Neu­vot­te­lu­ky­sy­mys siis. Emme­kä ehkä halua antaa mil­le tahan­sa kun­nal­le oikeut­ta ruuh­ka­ve­rot­taa kun­nan läpi kul­ke­vaa vil­kas­ta lii­ken­net­tä. Suo­mes­ta voi­si tul­la näin aika kal­liis­ti läpia­jet­ta­va paik­ka. Ja jon­ki­nas­tei­nen liik­ku­mi­sen vapaus­kin pitää tur­va­ta. Suo­men tie­verk­ko on toteu­tet­tu nyt niin, että käy­tän­nös­sä kaik­kin paik­koi­hin pää­see kuka tahan­sa ilmai­sek­si. Val­tion osit­tain rahoit­ta­mil­le met­sä­au­to­teil­le­kään ei kai saa aset­taa puo­me­ja. Val­tio siis miet­ti­köön mihin ruuh­ka­mak­su­tu­lot tuli­si käyt­tää, ja mis­sä nii­tä saa ja pitää käyt­tää. Ei vält­tä­mät­tä niin, että tien­pi­tä­jäl­lä oli­si oikeus rahas­taa Suo­men jul­ki­seen tie­verk­koon kuu­lu­val­la tiel­lä kul­ke­vaa lii­ken­net­tä. Mut­ta ruuh­kien estä­mi­seen ruuh­ka­mak­sut voi­vat olla ihan toi­mi­va ja kaik­kien etua pal­ve­le­va lääke.

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se, että jokai­nen säh­kön­ku­lut­ta­ja käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta on voi­mas­sa, jos ei maa­il­man tap­piin, niin aikan­kin mark­ki­na­ta­loi­usyh­teis­kun­nan loppåuun saak­ka. Ske­naa­riot sii­tä, mil­loin Euroop­pa luo­puu kivi­hii­les­tä vaih­te­le­vat, but not in my lifetime. 

  Käyt­tä­vät­kö myös (sano­taan vaik­ka) 500 000 “vii­meis­tä” säh­kö­au­ton käyt­tä­jä myös kaik­ki sitä vii­meis­tä voimalaitosta.

  Mie­les­tä­ni ymmär­rän, mitä aja­ta takaa, mut­ta näin yksioi­koi­sen puh­taak­si­vil­jel­ty­nä “säh­kön kulu­tuk­sen lisää­mi­nen lisää (100%:sti) hii­li­säh­kön tuo­tan­toa” ja sen seu­ra­lai­nen “ydin­e­ner­gian tuo­tan­non lisää­mi­nen ei vähen­nä hii­li­säh­kön tuo­tan­toa” mil­tei pis­tää epäi­le­mään, että Vil­le Nii­nis­tö on hank­ki­nut tuo­lin­sa käsi­no­jaan punai­sen napin kereet­ti­läis­ten aja­tus­ten esit­tä­jiä varten…

  1. Käyt­tä­vät­kö myös (sano­taan vaik­ka) 500 000 “vii­meis­tä” säh­kö­au­ton käyt­tä­jä myös kaik­ki sitä vii­meis­tä voimalaitosta.

   Vii­mei­sel­lä” ei tar­koi­te­ta het­kit­täis­tä sää­tö­voi­maa vaan vii­mei­siä sato­ja megawat­te­ja. Jos tulee pal­jon uut­ta kysyn­tää, voi tie­tys­ti olla, että tulee myös lisää esi­mer­kik­si ydin­voi­maa. Sen sijaan on mah­do­ton aja­tus, että säh­kö­au­tot toi­si­vat lisää vesi­voi­maa. Niin­pä vesi­voi­maa ei voi las­kea osak­si säh­kö­au­to­jen säh­kön tuotantoa.
   Ydin­voi­man lisää­mi­nen tie­tys­ti vähen­tää kivi­hii­li­säh­kön määrää.

 53. Kak­si asi­aa mietityttää:

  - Yksi­tyi­syys. Sel­vää on, että viran­omai­set tule­vat ennem­min tai myö­hem­min saa­maan pää­syn tie­toi­hin vaka­vien rikos­ten sel­vit­te­lyä var­ten. Seu­raa­vak­si käyt­töä ale­taan liut­ta­maan pie­nem­piin rikok­siin ja rik­ko­muk­siin, ja vana­ve­des­sä seu­raa­vat tie­don vää­rin­käy­tök­set ja urk­ki­mi­set. Vrt snow­den, poti­las­tie­to­jen oikeu­det­to­mat kat­se­lut yms. 

  - Yhden­ver­tai­suus. Mie­les­tä­ni on ihan ok ja perus­tel­tua että maa­seu­dul­la on pie­nem­pi vero, mut­ta jos esim Pit­kän­sil­lan yli­tys teh­dään mak­sul­li­sek­si niin onko se oikein kun ihmis­ten mak­su­ky­ky on eri­lai­nen? Tuli mie­leen venä­jän mal­li mis­sä rik­kaat voi­vat hank­kia eri­kois­lu­val­la vil­kun auton katol­le voi­dak­seen ajaa miten huvit­taa. Mie­les­tä­ni rahal­la ei pitäi­si pys­tyä osta­maan oikeut­ta saas­tut­taa tai häi­ri­tä mui­den liikkumista.

 54. Oikeis­to­de­ma­ri:
  Joo ja kau­pun­ki­lai­set älkööt sit­ten läh­te­kö mökeil­leen aje­le­maan tai vaa­ti­ko puh­taas­ti maa­seu­dul­la tuo­tet­tua luo­mu­ruo­kaa pöytään.

  Mök­ki­läis­ten kes­ki-ikä on jos­sain 50 vuo­den parem­mal­la puo­len. Mök­ki­kult­tuu­ri ei kovin mon­taa vuo­si­kym­men­tä jatku. 

  On sel­vää, että tule­vai­suu­den suo­ma­lai­set halua­vat eri asioi­ta, kuin me nykyi­set suomalaiset.

  Suo­mes­sa ei kan­na­ta tuot­taa ruo­kaa muu­al­la kuin ran­ni­kon tun­tu­mas­sa Tor­nion­jo­ki­suus­ta tuon­ne Suo­men­lah­den poh­juk­kaan. Eli käy­tän­nös­sä siel­lä läm­pi­mim­mäl­lä vyö­hyk­keel­lä. Har­mi kun Ahve­nan­maa on niin pie­ni. Tämän­kin vyö­hyk­keen tie­ver­kos­to­kin on ihan lii­an laa­ja, tar­pei­siin nähden.

  Sitä ruo­kaa voi myös kyl­lä tila­ta ihan Suo­men ulko­puo­lel­ta­kin. Ja val­ta­vis­ta maa­ta­lous­tuis­ta huo­li­mat­ta hal­vem­mal­la kuin Suomesta.

  Noin ~3/4 osaa Suo­men tie­ver­kos­ta voi­tai­siin lak­kaut­taa koko­naan. Eikä sitä todel­li­suu­des­sa yllä­pi­de­tä, kuin met­sä­teol­li­suu­den puun­kor­juu­tar­pei­siin ja mök­ki­läis­ten kurvailuihin.

  Suo­men väes­tös­tä 6 pro­sent­tia asuu var­si­nai­sel­la haja-asu­tusa­lu­eel­la ja tätä asu­mis­muo­toa ei pidä tukea enää tip­paa­kaan lisää. 

  Suo­mes­sa on jokin vink­sah­ta­nut kuvi­tel­ma, että jos vedäm­me koko maan täy­teen asfal­toi­tua baa­naa, niin se on merk­ki jos­tain vau­raas­ta yhteis­kun­nas­ta. Tai teem­me pari mil­joo­na kilo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä puunkorjuuseen.

  Tien­hoi­to­ku­luis­sa voi­daan teh­dä suu­ria leik­kauk­sia, kun yksin­ker­tai­ses­ti lak­kau­te­taan vähäl­lä käy­töl­lä ole­vat tiet. Tai muu­te­taan esi­mer­kik­si asfalt­ti tai öljy­so­ra hiek­ka­pin­nak­si, tai 2‑kaistaa 1‑kaistaiseksi.

  20 vuo­den kulut­tua tuo syr­jäs­sä asu­va 6 pro­sent­tia on entis­tä­kin pienempi.

  Itse tie­mak­suis­ta sen ver­ran, että met­sä­teol­li­suus on yksi osoi­te, jos­ta nii­tä mak­su­ja pitäi­si läh­teä hake­maan. Met­sä­teol­li­suu­den rek­ka­lii­ken­ne kulut­taa val­ta­vas­ti Suo­men tiestöä.

  Tule­vai­suu­des­sa entis­tä suu­rem­mas­sa osas­sa maa­ta tie­verk­ko rapis­tuu, ja sil­le on entis­tä vähem­män haluk­kai­ta maksajia.

  Minua oudok­sut­taa se, että miten ihmees­sä Suo­mes­sa ei ole saa­tu toi­mi­maan pai­kal­lis­ta lentoliikennettä.

  Pie­net len­to­ko­neet hoi­tai­si­vat syr­jä­seu­tu­jen lii­ken­net­tä aivan lois­ta­vas­ti, pal­jon pie­nem­mil­lä tien­hoi­to­ku­luil­la. Lii­ken­ne oli­si myös nopeam­paa ja tur­val­li­sem­paa, kuin autoilu.

  Näin tuhan­sien jär­vien maas­sa oli­si aivan lois­ta­vat puit­teet vesi­ta­soil­la lii­ken­nöin­nil­le. Hel­sin­gis­tä vesi­ta­sol­la suo­raan mökkijärvelle.

  Eikä pien­ko­ne­len­to­ken­tän raken­ta­mi­nen ole suu­ri kus­tan­nus, suh­tees­sa vaik­ka­pa kan­ta­tien perusparannukseen.

  Sai­maal­la tai­taa olla kesäi­sin niin pal­jon sak­kia, että luu­li­si siel­lä ole­van kysyn­tää monil­le pal­ve­luil­le, jot­ka saa ilman että täy­tyy läh­teä autol­la kylil­le. Kaup­pa-auton voi­si siir­tää vesil­le ja kier­tää mökkisatamia.

  Tie­mak­su, joka perus­tuu tien­ku­lu­tuk­seen, on hyvä asia. Mut­ta tiet pitäi­si saa­da opti­maa­li­seen käyt­töön, jot­ta nii­den yllä­pi­dos­sa oli­si järkeä.

  P.S Miten voi olla mah­dol­lis­ta, että pää­si­sin muu­ta­mal­la kym­pil­lä Lon­too­seen Pirk­ka­las­ta, mut­ta pääs­täk­se­ni Pirk­ka­las­ta Iva­lon ken­täl­le, jou­dun pulit­ta­maan yli 250 euroa? On tämä Suo­mi ihmeel­li­nen paikka 🙂

 55. Öljy­teol­li­suuss on tor­pee­doi­nut säh­kö­au­ton tuo­te­ke­hi­tys­tä vuo­si­kym­me­nien ajan. Täl­lä ker­taa heil­lä on mannekiinina
  Jor­ma Ollila.

 56. niu­kas­ti jär­keä, jos veroeu­ron kerää­mi­seen kuluu toi­nen euro kului­hin. ihmet­te­len mik­si mie­tin­tö on täy­sin hil­jaa Hol­lan­nin koke­muk­sis­ta. siel­lä vas­taa­va jär­jes­tel­mä hylät­tiin sen kal­leu­den takia. Olli­lan etsit­tä­mä arvio kus­tan­nuk­sis­ta on suo­raan satukirjasta.

  mie­tin­tö kat­soo tiu­kas­ti men­nei­syy­teen. robot­ti­tak­sit tule­vat näi­vet­tä­mään yksi­tyi­sau­toi­lun. lii­ken­teen pääs­töt las­ke­vat joka tapauk­ses­sa enem­män kuin 6%. raja jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen lii­ken­teen välil­lä madal­tuu. lii­ken­ne­mää­rät eivät enää kas­va. 2025 kun kilo­met­ri­ve­ron pitäi­si tul­la voi­maan, on läh­tö­ti­lan­ne täy­sin toi­nen kuin mie­tin­tö olettaa

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra:Ydin­voi­man lisää­mi­nen tie­tys­ti vähen­tää kivi­hii­li­säh­kön määrää.

  Kir­joi­tit 9.11.2008 blogissasi

  Sik­si olen ilmoit­ta­nut jo kau­an sit­ten, että hyväk­syn ydin­voi­man sit­ten ja vas­ta sit­ten, jos voin vakuut­taa, että sil­lä ale­taan kor­va­ta fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta eikä täh­dä­tä kulu­tuk­sen kasvattamiseen.

  Olet­ko siis vih­doin kään­ty­nyt ydin­voi­man kannalle?

  1. En ole. Yhä täh­dä­tään mah­dol­li­sim­man ener­gia­val­tai­seen teol­li­suu­teen työ­val­tai­sen tai osaa­mi­seen perus­tu­van sijasta.

 58. Jos ja kun auto­ve­ro­jär­jes­tel­mää nyt uusi­taan, pitäi­si vii­mein­kin ottaa huo­mioon ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus Euroo­pan sisäl­lä, ettei tule lisää Case Nii­nis­tö­jä (en syy­tä minis­te­ri Nii­nis­töä tästä).

  Ihmi­set muut­ta­vat maas­ta toi­seen, tulee monen maan asuk­kais­ta koos­tu­via per­hei­tä, ihmi­set teke­vät töi­tä rajo­jen yli ja lai­naa­vat auto­ja naa­pu­reil­leen. Sik­si asuin­paik­kaan perus­tu­va auto­ve­ro on suu­ri ongel­ma, ja sii­tä on vii­mein luo­vut­ta­va. Mak­se­taan autois­ta sen­kin jäl­keen alv.

 59. Säh­kö­au­to:
  Öljy­teol­li­suuss on tor­pee­doi­nut säh­kö­au­ton tuo­te­ke­hi­tys­tä vuo­si­kym­me­nien ajan. Täl­lä ker­taa heil­lä on mannekiinina
  Jor­ma Ollila.

  Jaa­ha, tämä on taas tätä. Ker­ro­pa yksi­kin esi­merk­ki torpedosta.

 60. Täs­sä kilo­met­ri­ve­ro­jär­jes­tel­mäs­sä on hyviä puo­lia, mut­ta yksi peri­aat­teel­li­nen näkö­koh­ta, joka on hyvä tie­dos­taa. Mata­lin mak­su­vyö­hy­ke muis­tut­taa kovas­ti Kes­kus­tan äänes­tä­jien asui­na­luet­ta, kor­kein taas Kokoo­muk­sen (ja Vih­rei­den). Täs­sä tulee ole­maan mah­dol­lis­ta paik­kail­la val­tion bud­jet­tia suo­raan toi­sen puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­nan tas­kus­ta — vai­ku­tus oli­si osin sama, kuin alueit­tain sää­de­tyl­lä val­tion tulo­ve­rol­la olisi.

 61. Vas­tuu­ky­sy­mys­ten sisäl­lyt­tä­mi­nen mah­dol­li­siin kilo­met­ri­ve­ro­la­kei­hin tulee ole­maan ongel­ma. Kuka vas­taa lait­teen toi­min­nas­ta? Käyt­tä­jä, joka ei edes voi kor­ja­ta lai­tet­ta? Naa­pu­ri voi käyt­tää GPS-jam­me­ria, tai lai­te voi saa­da kos­teu­des­ta joh­tu­via säh­kö­vi­ko­ja — tai muu­ten vain ohjel­mis­to voi kaa­tua. Vero­lait on perin­tei­ses­ti tul­kit­tu niin, että vero­vel­vol­li­nen on syyl­li­nen, ellei toi­sin onnis­tu todis­ta­maan. Tämä on huo­no lähtökohta.

 62. Lii­an van­ha:

  Jam­me­ri on lai­ton lähe­tin eikä sen sig­naa­lin ete­ne­mis­tä voi juu­ri kotrolloida.Niinpä vaa­ras­sa ovat len­to-ja lai­va­lii­ken­ne, sil­lä pie­nel­lä­kin tehol­la jam­me­ri aiheut­taa vaa­raa muille.

  Sen vuok­si ne kerä­tään var­sin tehok­kaas­ti pois lii­ken­tees­tä, hyvin­hän tuo on onnis­tu­nut tut­kan­pal­jas­ti­mien­kin keräily.
  Itä­ra­jal­la venä­läi­set voi­vat todis­taa, että kiin­ni­jään­ti­ris­ki ei ole nolla.
  ‘snip’

  Niin­pä. Ei ole pal­jon tut­kan­pal­jas­ti­mia lii­ken­tees­sä, vaik­ka ne eivät mon­ta kymp­piä maksa.

 63. Soi­nin­vaa­ra: “En pys­ty ymmär­tä­mään, mik­si jon­kun maan­vil­je­li­jän pitäi­si mak­saa val­tiol­le sii­tä, että ajaa omal­la yksityistiellään”

  Jos maan­vil­je­li­jä saa val­tiol­ta yksi­tyis­tie­a­vus­tuk­sia, niin sil­loin hän on myös verovelvollinen.

 64. Osmo kir­joit­ti:

  Yksi vaih­toeh­to oli­si, että mak­sun sai­si tien­pi­tä­jä, onhan se mak­su tien käy­tös­tä. En pys­ty ymmär­tä­mään, mik­si jon­kun maan­vil­je­li­jän pitäi­si mak­saa val­tiol­le sii­tä, että ajaa omal­la yksi­tyis­tiel­lään. Samal­la perus­teel­la voi­si aja­tel­la, että sii­tä osas­ta ties­tös­tä, joka on kun­tien vas­tuul­la, rahat meni­si­vät kun­nal­le. Hel­sin­gis­sä sisään­tu­lo­tiet ja kehä­tiet ovat val­tion tei­tä ja katu­verk­ko kau­pun­gin vastuulla.”

  Nii­den val­tion tei­den aiheut­ta­mat hai­tat (pien­hiuk­ka­set ja melu) ovat kui­ten­kin mei­dän kau­pun­ki­lais­ten kon­tol­la. Mik­si ihmees­sä tuot­to pitäi­si men­nä val­tiol­le? Jos aja­tel­laan vaik­ka kehä ykkö­sen lii­ken­ne­mää­räl­tään suu­rin­ta koh­taa (n. 110 000 autoa päi­väs­sä) kilo­met­rin mat­kal­ta tuli­si vero­tuot­toa tuol­la 3,3 sen­til­lä 1 325 000 euroa vuo­des­sa. Käyt­tää­kö val­tio tien yllä­pi­toon ja hait­to­jen tor­ju­mi­seen tuol­lai­sen mää­rän vuo­des­sa. Ei todel­la­kaan. Tuot­to­jen mak­si­moi­sek­si kan­nat­taa vaan raken­taa lisää eri­ta­so­liit­ty­miä. Vero­tuo­tot pitäi­si ohja­ta niin, että autoi­lun hai­tat saa­tai­siin mini­moi­tua kau­pun­geis­sa jot­ta niis­tä tuli­si eli­nym­pä­ris­töi­nä ter­veel­li­sem­piä ja viih­tyi­säm­piä. Tuol­la oli­si omal­ta osal­taan yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta tii­vis­tä­vä vaikutus.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaik­ki säh­kön­ku­lu­tus­ta käyt­tää hin­ta-alu­een vii­meis­tä voi­ma­lai­tos­ta, joka on mekein aina kivi­hii­li­lauh­de­voi­ma­la. Kesäl­lä, huo­li­mat­ta akku­jen hyö­ty­suh­de­tap­pios­ta shkö­au­to voi olla parem­pi, mut­ta tal­vel­la se on huo­nom­pi, kos­ka se pitää läm­mit­tää. Polt­to­moot­to­rin huk­ka­läm­pö menee tal­vi­sin hyö­ty­käyt­töön. Säh­kö­auo­ton eko­ja­lan­jäl­ki para­nee, jos akku­jen lataus­ta voi­daan ohja­ta verkn sää­tä­mi­sek­si. Vesi­voi­mal­la säh­kö­au­to­ja ei tue­ta kilowat­ti­tun­nil­la­kaan, kos­ka kaik­ki Suo­mes­sa syn­ty­vä vesi­voi­ma menee jake­luun jo nyt.

  Osmo, Poh­jois­mai­sil­la säh­kö­mark­ki­noil­la minuut­ti­ta­sol­la jous­ta­va voi­man­tuo­tan­to on vesi­voi­maa, eli hyvin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä mar­gi­naa­li­säh­kö on vesi­voi­maa. Hie­man pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä (useat tun­nit -> ) mar­gi­naa­li­säh­kö tosi­aan­kin on usein kivi­hii­li­lauh­det­ta, ei tosin sitä­kään aina. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä (vuo­si -> ) sen sijaan mar­gi­naa­li­säh­kö Poh­jois­mais­sa on yhä enem­män tuu­li- ja ydin- ja bio­voi­maa, olet var­maan peril­lä mitä voi­ma­lai­tos­hank­kei­ta Poh­jois­mai­sil­la mark­ki­noil­la on menos­sa? Haluai­sin tie­tää mik­si aina tar­kas­ta­let asi­aa kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, jol­loin mar­gi­naa­li­tuo­tan­to tosi­aan on (suu­rel­ta osin) hiililauhdetta?

  Lisäk­si säh­kö­au­to­jen osal­ta on otet­ta­va huo­mioon pääs­tö­jen siir­ty­mi­nen pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin ulko­puo­lel­ta pääs­tö­kau­pan pii­riin. Olet usein van­no­nut pääs­tö­kau­pan nimeen, ja sii­nä mie­les­sä­hän säh­kö­au­toi­lun pitäi­si olla erit­täin kan­nus­tet­ta­vaa: Hen­ki­lö joka vaih­taa polt­to­moot­to­ri­au­ton säh­kö­au­toon on (toi­mi­vil­la pääs­tö­kaup­pa­mark­ki­noil­la) vähen­tä­nyt autoi­lun pääs­tö­jään 100 %, sil­lä lisään­ty­nyt säh­kön­ku­lu­tus ei ole joh­ta­nut kiin­tiöi­den kas­vat­ta­mi­seen eikä täten pääs­tö­jen lisäämiseen.

 66. Vihe­rins­si: Ilman­laa­tuon­gel­ma kau­pun­gis­sa tulee pölys­tä, polt­to­moot­to­rien hiuk­kas­pääs­töis­tä ja typen oksi­deis­ta. Jäl­kim­mäi­set eivät ole lei­mal­li­ses­ti uusim­pien nor­mien mukais­ten polt­to­moot­to­ri­hen­ki­lö­au­to­jen ongel­mia, ja pölyä tulee sähköautostakin.

  Kyl­lä, mut­ta näh­tä­väs­ti uusi ben­sii­ni­au­to­kin voi, nor­meis­ta huo­li­mat­ta, olla hiuk­kas­pääs­tö­jen aiheuttaja.
  http://www.kauppalehti.fi/auto/uutiset/bensiinimoottorien+hiukkaspaastot+yllattivat+tmn+testissa/201202121003

  Jos akku­jen kapa­si­teet­ti ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set oli­si­vat täl­le suo­tui­sia, niin näin oli­si. Mut­ta jos niin oli­si, säh­köyh­tiöt ostai­si­vat nii­tä samo­ja akku­ja ilman kal­lis­ta tör­mäys­kes­tä­vää kote­loin­tia ja lait­tai­si­vat ne suo­raan sähköverkkoon.

  Sil­loin nii­den akku­jen ainoa tar­koi­tus oli­si toi­mia vara­voi­ma­na. Säh­kö­au­ton akul­la on kaksoisrooli.

  Tai oikeas­taan hom­ma menee niin, että autoi­li­ja itse tekee bis­nis­tä osta­mal­la hal­paa säh­köä tai käyt­tä­mäl­lä aurin­ko­pa­nee­lin­sa yli­jää­mää ja myy­mäl­lä sitä kal­lii­seen aikaan pois.

  Toden­nä­köi­ses­ti lähi­tu­le­vai­suu­des­sa edul­li­sin säh­kö­liit­ty­mä­tyyp­pi perus­tuu reaa­liai­kai­seen hin­noit­te­luun. Täl­lai­seen liit­ty­mään säh­kö­au­to (tai plug-in hybri­di) sopi­si hyvin. Aurin­ko­pa­nee­lia ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se itse omis­taa, mikä oli­si­kin vai­ke­aa esim kerrostalossa.

  Kulut­ta­ja hyö­tyy hank­ki­mal­la säh­kön­sä edul­li­seen ajan­koh­taan, min­kä nyt pääs­tö­kau­pan aikaan pitäi­si osua samaan vähä­pääs­töi­syy­den kans­sa. Kor­kean hin­nan aikaan kulut­ta­ja sit­ten jät­tää kai­ken muun kuin vält­tä­mät­tö­män ajon teke­mät­tä. Tämä on sitä kulu­tus­jous­toa, mitä tar­vi­taan, jos uusiu­tu­vil­la halu­taan tuot­taa aidos­ti vähä­pääs­töis­tä sähköä.

  Saat­taa olla, että oli­si suo­raan las­kien kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sem­paa, että säh­köyh­tiö hank­ki­si ne akut. Mut­ta toteu­tuu­ko sil­loin kulutusjousto?

  Esi­mer­kik­si täys­säh­köi­nen pol­ku­pyö­rä (joka ei siis ole nyt lail­li­nen) oli­si hyvin ener­gia- ja tila­te­ho­kas tapa siir­tää työ­mat­kai­li­ja koh­tuu­vauh­dil­la kau­pun­kia­lu­eel­la pai­kas­ta A paik­kaan B. Sen ja täy­si­ko­koi­sen auton väliin mah­tuu mon­ta vaihtoehtoa.

  Säh­kös­koot­te­rei­ta on. Muut­tuu­ko sel­lai­nen lait­to­mak­si, jos sii­nä on polkimet?

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En ole. Yhä täh­dä­tään mah­dol­li­sim­man ener­gia­val­tai­seen teol­li­suu­teen työ­val­tai­sen tai osaa­mi­seen perus­tu­van sijasta.

  Siis kuka täh­tää? Ja miten?
  Val­tion työl­lis­tä­mis­po­li­tiik­ka on mel­ko ole­ma­ton­ta, joten ei sii­nä täh­täin­tä­kään ole.

 68. Väit­teet, että Olli­lan suo­sit­ta­ma jär­jes­tel­mä hei­ken­täi­si yksi­lön­suo­jaa mer­kit­tä­väs­ti, ovat mel­ko perusteettomia.

  Ruot­sin vakoi­lu­ju­pa­kan myö­tä tuli sivu­lausees­sa ilmi, että NSA:lle kerä­tään sys­te­maat­ti­ses­ti kän­ny­köi­den paik­ka­tie­to­ja. Uusi jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­tai­si lisäk­si auto­jen pai­kan­ta­mi­sen — eikä autoil­la mitään yksi­lön­suo­jaa ole!

 69. Rai­mo K: Niin­pä. Ei ole pal­jon tut­kan­pal­jas­ti­mia lii­ken­tees­sä, vaik­ka ne eivät mon­ta kymp­piä maksa.

  Tut­kan­pal­jas­tin on hyvin herk­kä vas­taa­no­tin ja se lähet­tää vain hyvin vähän RF:ää (itse asias­sa vain vähän “vuo­taa” sitä. Lai­tet­ta on vai­kea havai­ta RF-kuun­te­lul­la. Jam­me­ri on lähe­tin, joka lois­taa GPS-taa­juuk­sil­la kuin joulukuusi.

 70. Sys­tee­mi sopii hyvin nyky­hal­li­tuk­sen lin­jaan. Sik­si se kait tilat­tiin­kin Olli­lan nimeä käyt­tä­väl­tä työryhmältä.

  Osmol­ta jäi pahin epä­koh­ta huo­mioi­mat­ta. Nykyi­sin köy­hät aja­vat van­hoil­la hal­voil­la autoil­la ja aja­vat pie­nem­pien pää­oma­kus­tan­nuk­sien ansios­ta hal­vem­pia kilo­met­re­jä. Ehdo­tuk­ses­sa pie­nen­ne­tään auto­jen hin­to­ja, eli pie­nen­ne­tään pää­oman osuut­ta autoi­lun kus­tan­nuk­sis­sa. Lop­pu osa kilo­met­reis­tä on kai­kil­le sama.

  Tar­koit­taa tie­tys­ti myös aja­mi­sen kus­tan­nus­ten tasaan­tu­mis­ta van­hoil­la ja huo­noil­la autoil­la ver­rat­tu­na ökyautoihin.

  Sopii hyvin Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jaan varak­kai­den vero­tuk­sen las­ke­mi­ses­ta ja siir­ty­mi­ses­tä tasa­ve­ron suuntaan.

 71. Lii­an van­ha: Ei sii­tä ole kovin­kaan kau­aa aikaa kun van­not­tiin, ettei säh­kö­mit­ta­rei­den kau­ko­luen­ta onnis­tu, mut­ta nyt se on arkipäivää.

  Vähän vai­kut­taa, että tuon myö­häi­sen voi­maan­tu­lon syy­nä on, että jär­jes­tel­mä sovi­te­taan yhteen kehit­teil­lä ole­van lii­ken­neau­to­maa­tio­jär­jes­tel­män kans­sa (ei kul­jet­ta­jaa jne.) Nokian “Here” kai puu­has­te­lee sen tiimoilla. 

  Toi­vot­ta­vas­ti onnis­tuu parem­min kuin säh­kö­mit­ta­rien etä­luen­nas­sa. Muu­ta­ma yri­tys Suo­mes­sa sitä yrit­ti, mut­ta usko tai har­tiat loppuivat.

 72. Onko joku muu­ten löy­tä­nyt tie­toa, miten kilo­met­ri­ve­ro las­ket­tai­siin moot­to­ri­pyö­ril­le ja mopoil­le, tai mopoautoille?

  Entä säh­kö­mo­po? Säh­kö­avus­tei­nen polkupyörä?

 73. Rai­mo K:
  Väit­teet, että Olli­lan suo­sit­ta­ma jär­jes­tel­mä hei­ken­täi­si yksi­lön­suo­jaa mer­kit­tä­väs­ti, ovat mel­ko perusteettomia.

  Ihan vas­taa­vas­ti väit­teet, ettei etnis­tä väes­tön­las­ken­taa voi teh­dä yksi­tyi­syy­den­suo­jaa rik­ko­mat­ta, ovat mel­ko perusteettomia.

 74. Olli­lan aivo­pie­run ana­ly­soin­ti täl­lä­kin foo­ru­mil­la on ajan­huk­kaa, kos­ka seu­raa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen pää­mi­nis­te­ri Sipi­lä työn­tää koko nivas­kan silp­pu­riin. Ja hyvä niin (ei, en äänes­tä kepua). — Onko Lau­ri Kum­pu­lai­nen kos­kaan pois­tu­nut Kalliosta?

 75. Osmon tar­ken­nus­esi­tyk­set ovat hyviä. 

  Kun ruuh­ka­mak­su­kes­kus­te­lua herä­tel­tiin kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten, tul­li­kaa­vai­lut oli­vat pin­nal­la mm Oslon, Tuk­hol­man ja Lon­toon esi­merk­kien vuok­si. Sil­loin lii­ken­ne­tur­val­li­suusih­mi­set supat­te­li­vat, että Euroop­paan on tulos­sa satel­liit­ti­poh­jai­nen jär­jes­tel­mä, joka aut­taa onnet­to­muuk­sien pai­kan­ta­mi­ses­sa ja on arvioi­tu pel­käs­tään onnet­to­muus­kus­tan­nus­ten näkö­kul­mas­ta hyö­ty-kus­tan­nus­suh­teel­taan perus­tel­luk­si. Ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­mä voi­tiin saa­da sen kylkiäisenä.

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos tulee pal­jon uut­ta kysyn­tää, voi tie­tys­ti olla, että tulee myös lisää esi­mer­kik­si ydinvoimaa.

  No juu­ri tämä oli aja­tuk­sen­juok­su alku­pään kommenteissa. 

  Halu­taan vähen­tää CO2 päästöjä
  -> siir­re­tään ennen pel­käs­tään fos­sii­li­sil­la toi­mi­nut­ta kapa­si­teet­tia monie­ner­gi­sek­si (säh­kö)
  -> siir­re­tään ener­gian tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia fos­sii­lis­ta johon­kin mis­ta ei irtoa CO2:ta ja joka ei lopu 50 vuo­den päästä.

  Onhan se nyt mah­do­ton­ta että 500 000 vrk-kes­ki­ku­lu­tuk­sel­taan vaik­ka 1 kW:n säh­kö­au­toa sai­si­vat jokai­ki­nen tar­vit­se­man­sa 500 megawat­tia sii­tä vii­mei­ses­tä sadan megawa­tin hiililauhdevoimalasta.

  1. Samal­la hin­ta-alu­eel­la on yleen­sä käy­tös­sä pal­jon enem­män kuin 100 MW hii­li­voi­maa. Suu­rim­man osan ajasr­ta hin­ta-alu­ee­seen kuu­luu myös Tans­ka ja välil­lä myös Puo­la. Säh­kö­au­to­jen lar­taa­mi­nen voi tapah­tua eko­te­hok­kaas­ti, jos säh­kö­ver­kon hal­ti­ja saa oikeu­den sää­del­lä latauk­sen ajan­koh­taa. Sitä kan­nat­taa alkaa sää­del­lä itse­kin, jos säh­kön hin­nal­le tulee minuut­ti- tai edes tun­ti­koh­tai­nen hin­ta. Autoi­lus­ta sydän­tal­vel­la tulee sil­loin aika kallista.

 77. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Vii­mei­sel­lä” ei tar­koi­te­ta het­kit­täis­tä sää­tö­voi­maa vaan vii­mei­siä sato­ja megawatteja.

  Säh­kö­au­to voi toi­mia “vii­meis­ten” kym­me­nien tai sato­jen megawat­tien suh­teen käy­tän­nös­sä sää­tö­voi­man kor­vaa­ja­na. Eli se voi jopa parem­pi kuin hii­li­neut­raa­li, se voi mah­dol­lis­taa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen pois­ta­mal­la muun sää­tö­voi­man tarvetta. 

  Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan nimit­täin joka tapauk­ses­sa: säh­kön­käy­tös­sä on vuo­ro­kau­ti­sia piik­ke­jä. Mut­ta jos sää­tö­voi­maa voi­daan kor­va­ta ydin­voi­mal­la, ja ydin­voi­man tehon­sää­töä hoi­taa varas­toi­mal­la ener­gi­aa säh­kö­au­to­jen akkui­hin sil­loin kun ydin­voi­man tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti ylit­tää kysyn­nän, niin väl­ty­tään fos­sii­li­sil­la polt­toai­neil­la toi­mi­van sää­tö­voi­man tarpeelta.

 78. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En ole. Yhä täh­dä­tään mah­dol­li­sim­man ener­gia­val­tai­seen teol­li­suu­teen työ­val­tai­sen tai osaa­mi­seen perus­tu­van sijasta.

  Onko ydin­voi­ma­työ­maan resurs­sit olleet pois­sa SuperCel­lil­tä? Meni­kö Nokia busi­nek­set mön­kään kun ette onnis­tu­neet torp­paa­maan uusia ydinreaktoreita?

 79. Vihe­rins­si: Pitää paik­kan­sa. Sitä ennen pitäi­si kui­ten­kin rat­kais­ta vähä­pääs­töi­sen säh­kön­tuo­tan­non ongel­ma, joka muut­tuu sitä vai­keam­mak­si, mitä enem­män kulu­tus­ta on.

  Suo­mes­sa tuo­tan­non ei pitäi­si olla ongel­ma. Hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen 45 mrd vuo­tuis­ta kilo­met­riä häviöi­neen 300 Wh/km on suu­ruus­luok­kaa 13.5 TWh eli yhtä 1600 MWh ydin­voi­ma­laa käy­te­tään ~8450 tun­tia vuo­des­sa. Tämä on enem­män asen­ne- ja riskiaversiokysymys.

 80. No, jos unoh­de­taan ne jam­me­rit, ja vaik­ka­pa irroi­te­taan se koko gps-mus­ta­laa­tik­ko autos­ta ja jäte­tään auto­tal­liin. Mis­sä vai­hees­sa ja miten verot­ta­ja saa sel­vil­le, että autol­la on ajet­tu pimei­tä kilometrejä?

 81. autoi­lus­ta Pit­kän sil­lan yli voi­tai­siin rat­kais­ta niin, että ajaa saa, mut­ta se mak­saa 50 senttiä/kerta.

  Miten tämä kom­mu­ni­koi­tai­siin lähes­ty­väl­le kul­jet­ta­jal­le lii­ken­ne­tur­val­li­ses­ti siten, että ihmi­sel­lä säi­lyi­si mah­dol­li­suus vali­ta toi­nen reit­ti? Miten yli­pään­sä kul­jet­ta­ja voi­si suun­ni­tel­la reit­tin­sä siten, että esi­mer­kik­si vält­täi­si halu­tes­saan kor­keam­man mak­sun alu­eet? Myös yhteis­kun­nan kerää­mien mak­su­jen tai vero­jen tulee etu­kä­teen las­ket­ta­vis­sa tai tar­kis­tet­ta­vis­sa, eikä vain jos­tain verk­ko­pal­ve­lun kar­tas­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä, vaan jok­seen­kin suo­raan mak­su­pe­rus­teen syn­tyes­sä eli liikenteessä.

  Viras­tois­sa­han saa­tai­siin iloi­nen pape­rin­pyö­ri­tys­ka­rusel­li aikaan, kun talous­osas­to ja tilin­tar­kas­ta­jat tar­kas­tai­si­vat että viras­tol­le ei ole aiheu­tet­tu yli­mää­räi­siä kulu­ja vaan on var­mas­ti ajet­tu hal­vin­ta reit­tiä — myös palk­ka­ku­lut huo­mioi­den (kaik­ki ajot eivät ole vain yhden mak­su­vyö­hyk­keen sisäl­lä muu­ten­kaan). Yksi­tyi­sil­lä työ­pai­koil­la seu­ran­ta oli­si var­mas­ti vähäi­sem­pää, mut­tei ole­ma­ton­ta, kos­ka joku osai­si las­kea että val­von­taan mene­vä työ­ai­ka mak­saa enem­män kuin reit­ti­va­lin­noil­la oli­si ollut mah­dol­lis­ta sääs­tää. Miten tämä suh­tau­tuu lakiin yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta työ­elä­mäs­sä, kos­ka työ­nan­ta­jal­le tuli­si pakos­ti oikeus tar­kis­taa miten ja mis­sä työ­nan­ta­jan autoa on käy­tet­ty (24h?), vaik­ka toi­nen laki voi kiel­tää tie­don saa­mi­sen? Ei näky­nyt poh­din­taa tois­ten omis­ta­mien auto­jen tie­to­jen käsit­te­lys­tä lain­kaan rapor­tis­sa. Riip­puu­ko verot­ta­jan hyväk­sy­mä kilo­met­ri­kor­vaus oman auton käy­tös­tä ajo­pai­kas­ta eli kilo­met­ri­ve­ros­ta? Jos tie­mak­suo­pe­raat­to­ri huo­leh­tii ja päät­tää verot­ta­jal­le siir­ty­vien ajo­ki­lo­met­ri­tie­to­jen mää­räs­tä, se on mer­kit­tä­vää jul­ki­sen val­lan käyt­töä kos­ka kan­sa­lai­sen (maksu)velvollisuudet mää­räy­ty­vät suo­raan tie­dos­ta, eikä teh­tä­vää voi­da antaa kuin viran­omai­sel­le — tätä­kään näkö­kul­maa ei rapor­tis­sa oltu käsi­tel­ty ollen­kaan. Val­tion­va­rain­mi­nis­te­riön edus­ta­jan täy­den­nys tuol­la rapor­tin lopus­sa on ihan hyvää luettavaa. 

  Aika mon­ta koh­taa saa rat­koa ennen kuin pääs­tään ehdo­tet­tuun kokeiluvaiheeseen.

  Rai­mo K: autoil­la mitään yksi­lön­suo­jaa ole

  Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun rat­kai­su­jen mukaan jopa kuva yksi­löi­tä­väs­tä autos­ta (rekis­te­ri­kil­pi näkyy) on omis­ta­jaan­sa liit­ty­vä hen­ki­lö­tie­to, joten niis­tä syn­tyy hen­ki­lö­re­kis­te­ri, jon­ka kokoa­mi­ses­sa, käsit­te­lys­sä ja jul­kai­sus­sa on nou­da­tet­ta­va kaik­kia asi­aan­kuu­lu­via sään­nök­siä. Suo­raan autoon yhdis­tet­tä­vät tie­dot vie­lä sel­vem­min, kun valo­ku­vaus jää välis­tä pois.

  Rai­mo K: Ei ole pal­jon tut­kan­pal­jas­ti­mia liikenteessä

  Har­va aje­lee niin pal­jon niin kovil­la yli­no­peuk­sil­la, että ris­ki 20 päi­vä­sa­kon lisäs­tä var­maan­kaan tun­tui­si hyö­dyl­li­sel­tä. “Yleen­sä epäi­ly pal­jas­ti­mes­ta herää äkil­li­sen hidas­ta­mi­sen takia.” 

  Verot­to­man polt­töl­jyn käy­tös­tä hen­ki­lö­au­toi­li­ja mak­saa 330 euroa/päivä etu­kä­teen mak­set­tu­na, luvat­to­mas­ti +30%. Eikö­hän ilman toi­mi­vaa ajo­neu­vo­pää­tet­tä aje­le­va mak­sai­si saman verran? 😉

 82. Tapio Pel­to­nen:
  No, jos unoh­de­taan ne jam­me­rit, ja vaik­ka­pa irroi­te­taan se koko gps-mus­ta­laa­tik­ko autos­ta ja jäte­tään auto­tal­liin. Mis­sä vai­hees­sa ja miten verot­ta­ja saa sel­vil­le, että autol­la on ajet­tu pimei­tä kilometrejä?

  Esi­mer­kik­si rat­siois­sa ja kat­sas­tuk­ses­sa. Toki lain­sää­dän­töä pitäi­si muuttaa.

 83. Ok. Entä kenen vas­tuul­la on jos se hie­no mus­ta laa­tik­ko ei toi­mi­kaan, kun se kii­na­lai­nen ali­hank­ki­ja on pihis­tel­lyt kom­po­nent­tien pak­ka­sen­kes­tos­sa? Onko toi­mi­mat­to­man vakoi­lu­laa­ti­kon kans­sa aja­va syyl­li­nen kun­nes toi­sin todis­te­taan, vai syy­tön? Jos syy­tön, niin mis­tä revi­tään rahat polii­si­ta­soi­seen tek­ni­seen tut­kin­taan vää­rin­käy­tös­ten paljastamiseksi?

  Ohjeet hui­jaa­mi­seen tule­vat ilmes­ty­mään inter­ne­tiin var­mas­ti vii­kon sisään ensim­mäi­sen tuol­lai­sen mus­tan laa­ti­kon lan­see­raa­mi­ses­ta jul­ki­seen käyttöön.

  Tie­to­tek­nii­kas­sa ylei­ses­ti pätee, että jos lait­tee­seen pää­see fyy­si­ses­ti käsik­si, mur­tau­tu­mis­ta ei oikein voi miten­kään estää. Toki mus­tat laa­ti­kot var­mas­ti pake­toi­daan niin että nii­den pur­ka­mi­nen on vai­ke­aa, mut­ta ei sitä mah­dot­to­mak­si voi miten­kään teh­dä, ja nykyi­ses­sä 3d-tulos­ti­mien maa­il­mas­sa ei oikein voi luot­taa sii­hen ettei­kö tar­vit­ta­via eri­kois­työ­ka­lu­ja oli­si itse kun­kin saatavilla.

  Onko näi­tä seik­ko­ja otet­tu huo­mioon tämän hank­keen kustannuslaskelmissa?

 84. Osmo, suo­raan sanot­tu­na et ole päte­vä arvioi­maan argu­ment­tien päte­vyyt­tä. Koko ideas­sa ei vie­lä­kään ole mitään jär­keä vero­tuk­sen kan­nal­ta eikä reaa­liai­kai­nen seu­ran­ta ole teho­kas tapa hoi­taa sitä. Ja jätän vain tämän tän­ne: GPS-häirintä.

 85. Tapio: Esi­mer­kik­si rat­siois­sa ja kat­sas­tuk­ses­sa. Toki lain­sää­dän­töä pitäi­si muuttaa.

  Tus­kin polii­si tai kat­sas­tus­se­tä voi kui­ten­kaan sii­tä ran­gais­ta, että GPS-anten­nin pääl­le on “puis­ta pudon­neen” mah­lan tai pih­kan avul­la lii­mau­tu­nut “vahin­gos­sa” alu­mii­ni­pin­tai­nen kark­ki­pa­pe­ri — mis­tä lie tien pen­kal­ta lennähtänyt…

 86. miten oli­si pie­ni gps-siru kai­kil­le yli 18 vuo­tiail­le, ihon alle asennettuna?

  näin saa­tai­siin kaik­ki liik­ku­jat vero­tuk­sen pii­rin ja vero­tu­lot kas­vai­si­vat roimasti.…!

 87. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Mök­ki­läis­ten kes­ki-ikä on jos­sain 50 vuo­den parem­mal­la puo­len. Mök­ki­kult­tuu­ri ei kovin mon­taa vuo­si­kym­men­tä jatku. 

  On sel­vää, että tule­vai­suu­den suo­ma­lai­set halua­vat eri asioi­ta, kuin me nykyi­set suomalaiset.

  Sai­maal­la tai­taa olla kesäi­sin niin pal­jon sak­kia, että luu­li­si siel­lä ole­van kysyn­tää monil­le pal­ve­luil­le, jot­ka saa ilman että täy­tyy läh­teä autol­la kylil­le. Kaup­pa-auton voi­si siir­tää vesil­le ja kier­tää mökkisatamia.

  Mihin sitä kaup­pa­ve­net­tä enää tar­vi­taan, jos ker­ran mök­ki­kult­tuu­ri lop­puu kokonaan?

 88. Mar­kus Bun­ders: 1. Veron voi kier­tää 47 euroa mak­sa­val­la gps-jam­me­ril­la, joi­ta voi tila­ta netis­tä. Ris­ki jää­dä kiin­ni on käy­tän­nös­sä nolla.

  Kos­ka tot­ta­han toki verot­ta­ja uskoo ettei autol­le ole ajet­tu koko vuon­na. Vää­ren­ne­tyt kil­vet mak­sa­nee samaa luok­kaa, ja niis­tä­kin ris­ki jää­dä kiin­ni on pie­ni. Sil­ti­kään nii­tä ei juu­ri­kaan tavata.

 89. Muu­ta­ma huomio

  - Data täy­tyy lähet­tää johon­kin mää­rä­ajoin ->kk mak­su tai muu mak­su käyttäjälle.

  - GPS ja ajo­neu­von älyk­kyys tule­vat kym­me­nes­sä vuo­des­sa mene­mään valo­vuo­sil­la eril­lis­ten bok­sien ohi, joh­tuen integroi­duis­ta ja auto­ma­ti­soi­duis­ta ajo­neu­va­mal­leis­ta -> idea kuol­lut jo syn­tyes­sään kuten Olli­lan digi­boxi sekoi­lu jon­kin aikaa sitten.

  - Olli­la väit­tää ettei ole ris­ti­rii­taa Shel­lin ja tämän kans­sa kos­ka Shel­lil­lä ei ole toi­min­to­ja Suo­mes­sa. Täy­sin nai­vi kom­ment­ti, Suo­mi on vaan tes­ti­kent­tä ja lai­tet­ta yri­te­tään mark­ki­noi­da myös mui­hin maihin.

  - Olli­lan ja Nokian Brigd­ge ohjel­mas­ta perus­tet­tu yhtiö Salos­sa tätä var­ten. Tus­kin­pa tosin pär­jää kil­pai­lus­sa suu­rem­pia toi­mi­joi­ta vastaan.

  - GPS häi­rin­tä tai simu­loin­ti äärim­mäi­sen help­poa. Voi halu­tes­saan simu­la­oi­da auton rei­tin hal­vem­paan alu­ee­seen jos täy­tyy täs­mä­tä auton kilo­met­rien mukaan.

  - Kus­tan­nuk­set täh­ti­tie­teel­li­set, kysy­mys mik­si vero­ra­hat käy­te­tään tähän?

 90. Tapio Pel­to­nen:
  No, jos unoh­de­taan ne jam­me­rit, ja vaik­ka­pa irroi­te­taan se koko gps-mus­ta­laa­tik­ko autos­ta ja jäte­tään auto­tal­liin. Mis­sä vai­hees­sa ja miten verot­ta­ja saa sel­vil­le, että autol­la on ajet­tu pimei­tä kilometrejä?

  Die­se­lis­sä­kin voi käyt­tää löpöä ja ajaa verot­ta. Seu­raa­mus on vain sen ver­ran kova, että har­va sitä yrittää.

  Jam­me­rit ovat jo nyky­lain­sää­dän­nöl­lä kiel­let­ty­jä eikä nii­tä juu­ri käy­te­tä, kos­ka navi­gaat­to­rit toi­mi­vat , len­to­ko­neet pysy­vät ilmas­sa ja lai­vat reiteillä.

  Kotiin laa­tik­koa tus­kin voi jät­tää, sii­tä läh­tee var­maan häly­tys, jos sitä ropeloidaan.

  Säh­kö­mit­ta­rit lue­teen vas­taa­van tasoi­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä kuin on auto­jen km luku 

  Eipä noi­ta­kaan mit­ta­rei­ta rope­loi­da, oma­ko­ti­ta­lon säh­kö mak­saa kar­keas­ti auton käy­tön verran .

  Tie­to­tur­va­kin voi­daan taa­ta kun tark­ka reit­ti tal­len­ne­taan autoon ja kes­ki­tet­tyyn siir­re­tään vain sum­ma km

  Autos­sa ole­van datan käy­tös­tä vas­taa autoilija,
  lai­te on pää­osin eris­tet­ty ver­kos­ta ja ainoa sal­lit­tu lii­ken­ne on kes­kus­tie­to­ko­neel­ta tule­va soit­to, jol­la kerä­tään km-summadata

  Kes­kus­tie­to­ko­ne pitäi­si olla kaa­pat­tu ‚jot­ta vää­rin­käy­tök­set jos­sa­kin mää­rin oli­si­vat mahdollisia

 91. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En ole. Yhä täh­dä­tään mah­dol­li­sim­man ener­gia­val­tai­seen teol­li­suu­teen työ­val­tai­sen tai osaa­mi­seen perus­tu­van sijasta. 

  Mitä vikaa? Mik­si val­tion tai polii­ti­koi­den pitää suun­ni­tel­la min­kä­lais­ta teol­li­suut­ta tän­ne syn­tyy. Kyl­lä­hän ydin­voi­man raken­ta­mi­nen vaa­tii pal­jon­kin osaa­mis­ta, mitä voi­tai­siin myös myy­dä kuten myös ydin­voi­maa itse.

  Suo­sit­te­len kir­jaa The Great Stag­na­tion Tyler Cowe­nil­ta, tai sit­ten esim. Robert Gor­do­nin pape­ria asian tii­moil­ta. Toden­nä­köi­ses­ti olem­me tek­no­lo­gi­ses­sa taan­tu­mas­sa. Ydin­voi­ma oli­si hal­paa ener­gi­aa. Jos­ta­kin se tehok­kuus on revit­tä­vä. Edes­sä on ehkä huo­no­ja kas­vu­lu­ku­ja. Min­kä takia kai­kes­ta pitää teh­dä kal­liim­paa kuin tar­peel­lis­ta? Eni­ten täl­lä kiusa­taan vähäpalkkaisia.

  Mikä­li akku­tek­no­lo­gia kehit­tyy, aina­kin jotain via­kut­ta­via lupauk­sia on jo sil­tä suun­nal­ta, ydin­säh­köl­lä voi­si ajaa huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­min kuin nyky­ään ajam­me. On toki monen teki­jän sum­ma, ja jätän sen mark­ki­noi­den las­ket­ta­vak­si kun­han ulkois­vai­ku­tuk­set ote­taan huomioon.

 92. Tapio Pel­to­nen: Mis­sä vai­hees­sa ja miten verot­ta­ja saa sel­vil­le, että autol­la on ajet­tu pimei­tä kilometrejä?

  Rapor­tis­sa lait­teen edel­ly­tyk­siin on kir­jat­tu, että sen toi­mi­vuus on olta­va toden­net­ta­vis­sa ajo­neu­von ulko­puo­lel­ta. Polii­si­au­tois­sa siis var­mas­ti “hälyt­täi­si” tun­nis­tin, jos vas­taan­tu­le­vis­ta autois­ta löy­tyi­si joku jos­ta toi­min­ta­kuit­taus­ta ei tule — ei sitä suo­raan sano­ta mut­ta sitä­hän se tarkoittaa.

  Poth1ue1: GPS-anten­nin pääl­le on “puis­ta pudon­neen” mah­lan tai pih­kan avul­la liimautunut

  Laki­ta­sol­la­han täs­tä sää­det­täi­siin (lukee rapor­tis­sa), joten var­mas­ti voi­daan samas­sa aset­taa kul­jet­ta­jal­le vel­voi­te pitää anten­nin koh­ta puh­taa­na, kuten rekis­te­ri­kil­vil­lä on jo. Ja lai­te ilmoit­taa jos se ei toi­mi, joten kul­jet­ta­jan tuli­si vika­va­lon sytyt­tyä tar­kis­taa että mai­nit­tua ros­kaa ei ole.

 93. Aamun hesa­rin mukaan län­si­met­ron hin­ta saat­taa nous­ta mil­jar­diin euroon. Mer­kit­tä­vä syy kal­lis­tu­mi­seen on auto­maat­ti­met­ron myö­häs­ty­mi­nen tek­nis­ten ongel­mien vuoksi.

  Minus­ta on hert­tai­sen lii­kut­ta­vaa, miten GPS-seu­ran­ta­ve­ro­jär­jes­tel­mäl­le anne­taan jokin hin­ta­lap­pu, vaik­ka kukaan ei edes tie­dä saa­daan­ko sitä toimimaan.

  Kul­jet­ta­ja­mat­to­mia met­ro­ja sen­tään on maa­il­mal­la olemassa.

 94. Mik­si auton käy­tön vero­tus­ta var­ten pitäi­si raken­nel­la kal­lii­ta ja moni­mut­kai­sia tek­ni­siä jär­jes­tel­miä, kun polt­toai­ne­ve­roa nos­ta­mal­la sama vai­ku­tus saa­tai­siin aikaan ilman mitään lisä­kus­tan­nuk­sia, peri­mis­ku­lu­ja tai tietoturvaongelmia?

 95. tpyy­luo­ma: Kos­ka tot­ta­han toki verot­ta­ja uskoo ettei autol­le ole ajet­tu koko vuon­na. Vää­ren­ne­tyt kil­vet mak­sa­nee samaa luok­kaa, ja niis­tä­kin ris­ki jää­dä kiin­ni on pie­ni. Sil­ti­kään nii­tä ei juu­ri­kaan tavata.

  Vää­ren­ne­tyis­tä kil­vis­tä tai tut­kan­pal­jas­ti­mes­ta ei ole hait­taa kuin ehkä vain käyt­tä­jäl­leen. Sen sijaan “ei juu­ri­kaan tava­ta” mää­rä GPS-jam­me­rei­ta voi riit­tää mer­kit­tä­vän hai­tan aiheuttamiseen.

 96. Eikö­hän Olli­lan kilo­me­ter­ja mit­taa­va ja rapor­toi­va lai­te ole luu­rin kal­tai­nen, ottaa vas­taa gps-sig­naa­lia ja täs­tä las­kee ede­tyn mat­kan. Sit­ten jos­sain vai­hees­sa lähet­tää GSM-lähet­tee­nä aje­tut kilo­met­rit Olli­lan tukia­se­miin ja näis­tä sit­ten viran­omai­sen tietokantoihin.

  Eli Olli­lan lait­teen GPS-lai­te tuli­si eris­tää satel­liit­ti­sig­naa­lis­ta ja kor­va­ta omal­la GPS-sig­naa­lia tuot­ta­val­la lait­teel­la. Tai yksin­ker­tai­sin­ta oli­si pois­taa koko lai­te ja kor­va­ta se omal­la GSM-lähet­ti­mel­lä. Tuos­sa voi­si olla pit­kä­ai­kais­työt­tö­mäl­le työn­syr­jää tiedossa.

 97. Vaik­ka hyväk­syi­si­kin työ­ryh­män aja­tuk­sen kilo­met­ri­poh­jai­ses­ta vero­tuk­ses­ta, sen aja­tus kerää­mis­ta­vas­ta ei oikein herä­tä innos­tus­ta. Isoim­pa­na ongel­ma­na tuos­sa työs­sä on minus­ta se, että sii­nä on ver­tail­tu vain rat­kai­su­ja, jois­sa yksi jär­jes­tel­mä hoi­taa koko vero­pa­le­tin. Esi­mer­kik­si rat­kai­su, jos­sa kai­kil­la autoil­la oli­si kiin­teä kilo­met­ri­ve­ro ja alu­eel­li­nen osa toteu­tet­tai­siin tie­tul­leil­la ja ruuh­ka­mak­suil­la tun­tui­si pal­jon jär­ke­väm­mäl­tä rat­kai­sul­ta kuin tuo GPS-poh­jai­nen jär­jes­tel­mä sekä kus­tan­nus­ten kan­nal­ta että yksi­tyi­syy­den­suo­jan kysy­mys­ten kannalta.

  Tuos­sa koko rapor­tis­sa kan­nat­taa muu­ten lukea VM:n edus­ta­jan “täy­den­tä­vä lausu­ma” (lii­te 1, sivut 59–61 PDF:ssä). Se nos­taa esil­le suu­rim­man osan tääl­lä­kin huo­mau­te­tuis­ta ongel­mis­ta ja lisää pari lisää vie­lä, kuten ulko­mais­ten auto­jen vero­tuk­sen. Har­vem­min VM:n kom­ment­tien kans­sa on ollut niin yhtä miel­tä kuin tuon kohdalla.

 98. Lii­an van­ha: Jam­me­rit ovat jo nyky­lain­sää­dän­nöl­lä kiel­let­ty­jä eikä nii­tä juu­ri käy­te­tä, kos­ka navi­gaat­to­rit toi­mi­vat , len­to­ko­neet pysy­vät ilmas­sa ja lai­vat reiteillä.

  Niin­juu — unoh­tui­kin, että me asum­me onnek­si eris­te­tys­sä lin­tu­ko­dos­sa, jos­sa ei iki­nä tapah­du mitään lai­ton­ta ja ikävää.

  On se hyvä, ettei meil­lä ole niin vil­liä menoa kuin vaik­ka Lon­toos­sa, jos­sa pai­kal­li­sen pörs­sin kel­lo on joka päi­vä sekai­sin jam­me­rei­den takia.

  Säh­kö­mit­ta­rit lue­teen vas­taa­van tasoi­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä kuin on auto­jen km luku 

  Eipä noi­ta­kaan mit­ta­rei­ta rope­loi­da, oma­ko­ti­ta­lon säh­kö mak­saa kar­keas­ti­au­ton käy­tön verran .

  Juu­ei… FBI Warns Smart Meter Hac­king May Cost Uti­li­ty Com­pa­nies $400 Mil­lion A Year

 99. Kale­vi Här­kö­nen: Kulut­ta­ja hyö­tyy hank­ki­mal­la säh­kön­sä edul­li­seen ajan­koh­taan, min­kä nyt pääs­tö­kau­pan aikaan pitäi­si osua samaan vähä­pääs­töi­syy­den kans­sa. Kor­kean hin­nan aikaan kulut­ta­ja sit­ten jät­tää kai­ken muun kuin vält­tä­mät­tö­män ajon teke­mät­tä. Tämä on sitä kulu­tus­jous­toa, mitä tar­vi­taan, jos uusiu­tu­vil­la halu­taan tuot­taa aidos­ti vähä­pääs­töis­tä sähköä.

  On ilman muu­ta sel­vää, että säh­kös­tä pitäi­si kulut­ta­jan mak­saa tun­ti­hin­ta. Tämä edel­lyt­täi­si kui­ten­kin muu­tok­sia mit­ta­roin­tiin (jot­ka oikeas­taan ovat jo ole­mas­sa) sekä sitä, että säh­köyh­tiöt lait­ta­vat hin­nan näky­viin net­tiin sovi­tus­sa muo­dos­sa (min­kä aikaan­saa­mi­nen ei oli­si vaikeaa).

  Säh­kö­au­to on yksi suu­ri kuor­ma, jota voi­daan aina­kin jos­sain mää­rin sää­tää. Kui­ten­kin jos säh­kö­au­to­jen akku­ka­pa­si­teet­ti on nykyi­seen tapaan var­sin rajoi­tet­tu, kulut­ta­jat pää­sään­töi­ses­ti halua­vat akku­jen ole­van täyn­nä kel­lo 8.00 arki­aa­mui­na. Tämä rajoit­taa auto­jen käyt­tö­kel­poi­suut­ta sää­dös­sä jos­sain mää­rin, mut­ta sii­nä ne ovat sää­det­tä­vä kuor­ma kuin varaa­va lämmityskin.

  Saat­taa olla, että oli­si suo­raan las­kien kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sem­paa, että säh­köyh­tiö hank­ki­si ne akut. Mut­ta toteu­tuu­ko sil­loin kulutusjousto?

  Kulu­tus­jous­to ja säh­kön varas­toi­mi­nen (kulu­tuk­sen siir­tä­mi­nen aikai­sem­mak­si ajas­sa) ovat kak­si aika eri­lais­ta asi­aa. Säh­kö­au­tois­sa yllä­mai­nit­tu kulu­tus­jous­to on tar­jol­la, mut­ta niin se on mones­sa muus­sa­kin sovel­luk­ses­sa. Jos kulu­tus­jous­toa kai­va­taan, sii­hen löy­tyy poten­ti­aa­lia juu­ri nyt.

  (Ja jos joten­kin aras­tut­taa tuo aja­tus sii­tä, kuin­ka asia voi­tai­siin teh­dä asia­kas­pääs­sä, niin lupaan muu­ta­mal­la sata­sel­la hom­ma­ta pur­kin, joka ohjaa kuor­maa säh­kön­hin­nan perus­teel­la. Jos löy­tyy isom­paa kysyn­tää, puhu­taan kak­si­nu­me­roi­sis­ta eurohinnoista.)

  Säh­kön varas­toin­ti taas on talou­del­lis­ta säh­kö­au­tos­sa vain, jos aidos­ti yli­mää­räis­tä kapa­si­teet­tia alkaa olla tar­jol­la. Nykyi­sel­lä akun kapa­si­tee­til­la, tek­ni­sil­lä suo­ri­tusar­voil­la ja hin­nal­la tämä ei tule ihan heti vastaan.

  Säh­kös­koot­te­rei­ta on. Muut­tuu­ko sel­lai­nen lait­to­mak­si, jos sii­nä on polkimet?

  Olen ymmär­tä­nyt, että jat­ku­va­toi­mi­sen säh­kö­avus­tei­sen pol­ku­pyö­rän muut­ta­mi­nen mopok­si ei onnis­tu. Säh­kös­koot­te­rit ovat huo­mat­ta­van pal­jon ras­kaam­pia ja enem­män ener­gi­aa kulut­ta­via. Pol­ku­pyö­räl­lä pitäi­si pääs­tä suh­teel­li­sen rei­pas­ta fil­la­roin­ti­vauh­tia alle 10 Wh/km, säh­kös­koot­te­rin koh­dal­la puhu­taan noin 50 Wh/km ‑luke­mas­ta, Segways­sä vähän alle ja autol­la 200 Wh/km.

  Pol­ku­pyö­rän otin esi­mer­kik­si, kos­ka se on erit­täin pit­käl­le hiot­tu väli­ne yhden ihmi­sen siir­tä­mi­seen mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä ener­gian­ku­lu­tuk­sel­la. Täys­säh­kö­fil­la­rin ener­gian­ku­lu­tus alkaa olla sen ver­ran pien­tä, että kes­kus­te­lun pääs­töis­tä voi unoh­taa. Yhdel­lä sau­nan­läm­mi­tyk­sel­lä ajaa 1000 km.

  1. Kii­na­sa on val­ta­vas­ti säh­kö­fil­la­rei­ta, joi­ta voi pol­kea, mut­ta ei tar­vit­se. Ne eivät voi olla kal­lii­ta, kun fil­la­ri­kan­sa on aika suu­rin jou­koin siir­ty­nyt nii­hin. Kii­nas­sa ben­sa­käyt­töi­set mopot on kiel­let­ty muta säh­kö­käyt­töi­set sallittu.

 100. spot­tu: Suo­mes­sa tuo­tan­non ei pitäi­si olla ongel­ma. Hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen 45 mrd vuo­tuis­ta kilo­met­riä häviöi­neen 300 Wh/km on suu­ruus­luok­kaa 13.5 TWh eli yhtä 1600 MWh ydin­voi­ma­laa käy­te­tään ~8450 tun­tia vuo­des­sa. Tämä on enem­män asen­ne- ja riskiaversiokysymys.

  Pääs­töt pitää las­kea val­lit­se­van poliit­ti­sen tilan­teen mukaan. Jos jos­sain vai­hees­sa Euroo­pas­sa laa­jem­min ale­taan käyt­tää ydin­voi­maa, pääs­tö­las­kel­mat muut­tu­vat rajus­ti. Pel­kil­lä Suo­men pääs­tö­lu­ke­mil­la ei tee mitään niin kau­an kuin meil­tä menee iso­ja kaa­pe­lei­ta muu­al­le. Jos Suo­meen las­keu­tuu uusi ydin­voi­ma­la vuon­na 2018, sen­kin tuo­tan­to menee kivi­hiil­tä kor­vaa­maan (ellei pääs­tö­kaup­pa ala maa­gi­ses­ti toimia).

  Olen vakuut­tu­nut sii­tä, että tule­vai­suus on säh­kö­au­to­jen mones­ta­kin syys­tä joh­tuen. Vali­tet­ta­vas­ti säh­kön­tuo­tan­non raken­tei­den muut­tu­mi­nen näyt­tää erit­täin hitaalta.

  Täs­sä on vie­lä kak­si eri ske­naa­rio­ta. Jos pääs­tö­kaup­pa toi­mii, säh­kön­tuo­tan­nos­sa tulee vie­lä erit­täin tus­kai­set pai­kat pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­sä. Sil­loin säh­kö­au­to on kyl­lä pääs­tö­tön mut­ta ei vält­tä­mät­tä kovin toi­vot­tu (kos­ka sen vie­mä säh­kö on pois­sa teol­li­suu­del­ta). Toi­saal­ta jos lii­ken­ne­polt­toai­neet­kin tule­vat pääs­tö­kau­pan pii­riin, pääs­tö­kaup­pa ohjaa asiat mene­mään par­hain päin.

  Jos pääs­tö­kaup­pa ei toi­mi, säh­kö­au­to­jen tule­mi­nen ei aia­na­kaan vähen­nä hii­li­pääs­tö­jä, kos­ka nii­tä var­ten pitää raken­taa lisää tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia, joka on käy­tän­nös­sä fossiilista.

  Muu­ten vie­lä pie­ni las­kel­ma tuos­ta lii­ken­ne­polt­toai­nei­den tule­mi­ses­ta pääs­tö­kau­pan pii­riin. Ben­sii­ni­lit­ras­ta läh­tee noin 2,35 kgCO2, joten nykyi­sel­lä pääs­tö­kaup­pa­hin­nal­la (4 €/tCO2) lisä­hin­ta oli­si noin 1 snt/l. Tämä ei var­maan­kaan ohjaa mitään mihin­kään. Säh­kös­sä vas­taa­va luke­ma on noin 0,25 snt/kWh, joka sekään ei ohjaa mitään mihin­kään. (Tosin luke­mat ovat alvit­to­mia, mikä ei sekään vai­ku­ta tässä.)

 101. huk­kaan meni:
  ‘snip’
  Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun rat­kai­su­jen mukaan jopa kuva yksi­löi­tä­väs­tä autos­ta (rekis­te­ri­kil­pi näkyy) on omis­ta­jaan­sa liit­ty­vä hen­ki­lö­tie­to, joten niis­tä syn­tyy hen­ki­lö­re­kis­te­ri, jon­ka kokoa­mi­ses­sa, käsit­te­lys­sä ja jul­kai­sus­sa on nou­da­tet­ta­va kaik­kia asi­aan­kuu­lu­via sään­nök­siä. Suo­raan autoon yhdis­tet­tä­vät tie­dot vie­lä sel­vem­min, kun valo­ku­vaus jää välis­tä pois.
  ‘snip’

  Onko jää­nyt huo­maa­mat­ta, että val­tiol­la jo on viras­to täl­lai­sen rekis­te­rin yllä­pi­tä­mis­tä varten?

  Ja toi­nen viran­omai­nen valo­ku­vaa tar­vit­taes­sa ja yhdis­tää tiedot

 102. huk­kaan meni: Miten tämä kom­mu­ni­koi­tai­siin lähes­ty­väl­le kul­jet­ta­jal­le lii­ken­ne­tur­val­li­ses­ti siten, että ihmi­sel­lä säi­lyi­si mah­dol­li­suus vali­ta toi­nen reit­ti? Miten yli­pään­sä kul­jet­ta­ja voi­si suun­ni­tel­la reit­tin­sä siten, että esi­mer­kik­si vält­täi­si halu­tes­saan kor­keam­man mak­sun alueet?
  ‘snip’

  Sii­tä var­maan­kin ilmoi­tet­tai­siin kuu­lu­tuk­sel­la Viral­li­ses­sa lehdessä. 😉

  1. Jos Pitkn sil­lan ylit­tä­mi­ses­tä oli­si lisä­mak­su, sii­tä ilmoi­tet­tai­siin lii­ken­ne­mer­kil­lä. Se voi tie­tys­ti tul­la ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tul­la yllä­ri­nä, mut­ta niin voi läpiajokieltokin.

 103. Lii­an van­ha:
  ‘snip’
  Kotiin laa­tik­koa tus­kin voi jät­tää, sii­tä läh­tee var­maan häly­tys, jos sitä ropeloidaan.
  ‘snip’

  Kuten aikai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa­ni tote­sin, 10 vuo­den pääs­tä ko. lait­teet ovat autois­sa vakio­va­rus­tei­na, mitään ‘laa­tik­koa’ ei ole vaan kaik­ki on integroi­tu auton elektroniikkaan.

  Rope­loin­nis­ta ei läh­de häly­tys­tä, auto vaan ei suos­tu kul­ke­maan — vai kul­kee­ko jokin nykyi­nen auto­mal­li ilman keskusyksikköä? 😉

  1. Hol­lan­nis­sa kilo­met­ri­mak­sun käyt­töön­ot­to hylät­tiin aina­kin tois­tai­sek­si. Ehdo­tuk­seen sisäl­tyi erit­täin kova talou­del­li­nen sank­tio lait­teen mani­pu­loin­nis­ta, niin suu­ri, ettei kan­na­ta yrittääkään.

 104. Tomi: — GPS häi­rin­tä tai simu­loin­ti äärim­mäi­sen help­poa. Voi halu­tes­saan simu­la­oi­da auton rei­tin hal­vem­paan alu­ee­seen jos täy­tyy täs­mä­tä auton kilo­met­rien mukaan.

  GPS:n saat­ta­mi­nen toi­mi­mat­to­mak­si on help­poa. Sen kun ottaa anten­nin irti tai kää­rää Fara­dayn häk­kiin (= alu­fo­lio). Jam­me­rin­kin teke­mi­nen on help­poa, ei tar­vi­ta kuin samoil­la taa­juusa­lueil­la ole­va lähe­te, joka on riit­tä­vän pal­jon vah­vem­pi kuin mitat­ta­va sig­naa­li. Sen jäl­keen vas­taa­not­ti­men etu­pää on tukos­sa, eikä se takuul­la kuu­le GPS:n hil­jais­ta sig­naa­lia. Kos­ka GPS:n sig­naa­li on maan pin­nal­la vähin­tään 25 dB alle kohi­nan, tähän riit­tää milliwattilähete.

  Sen sijaan en kyl­lä ihan nyt osta sitä väi­tet­tä, että GPS:n simu­loin­ti oli­si äärim­mäi­sen help­poa. Mah­dol­lis­ta se on, mut­ta sii­hen ei teh­dä samal­la taval­la suu­res­sa sar­jas­sa pii­re­jä kuin GPS:n ilmai­se­mi­seen. Lähet­tees­sä pitäi­si saa­da simu­loi­tua oikeat satel­lii­tit oikeal­la dopple­ril­la ja ampli­tu­dil­la. Las­ken­nal­li­ses­ti täs­sä ei ole mitään mah­do­ton­ta, mut­ta tek­ni­ses­ti temp­pu ei ole ihan triviaali.

  Täl­lä het­kel­lä GPS/­GLO­NASS/­Ga­li­leo/­Bei­Dou-simu­laat­to­rit mak­sa­vat sen ver­ran, että on hal­vem­paa mak­saa ne mak­sut. Tie­ten­kin jos simu­laat­to­rien kysyn­tä maa­il­mal­la räjäh­tää käsiin, sit­ten niis­tä tulee saip­puan hin­tai­sia. Sit­ten tosin her­käs­ti satel­lii­tit voi­vat alkaa alle­kir­joit­taa vies­tin­sä digi­taa­li­ses­ti, mikä tekee­kin simu­loin­nin koh­tuul­li­sen kinkkiseksi.

  Kan­nat­taa kui­ten­kin siis pitää mie­les­sä, että nyt puhu­taan vuo­des­ta 2020+.

  Ja tämä onkin sit­ten minus­ta asian huo­noin puo­li (sen lisäk­si, että vero­pe­rus­teet ovat ihan päin sei­niä). Ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­mä kan­nat­tai­si ottaa ruuh­ka-alueil­la käyt­töön jo nyt, ja sil­loin oikea tapa on kamera+rekisterikilpitunnistus kriit­ti­sis­sä pis­teis­sä lii­ken­ne­verk­koa. Säh­kö­au­to­jen tuo­ma veroe­roo­sio on tois­tai­sek­si vähäis­tä, ja myyn­ti­ve­ron voi siir­tää asteit­tain käyt­tö­ve­rok­si pot­ki­mat­ta ketään erityisesti.

  Olli­lan työ­ryh­män esi­tyk­seen voi sit­ten pala­ta 2020 nur­kil­la, kun tilan­ne on selvempi.

 105. huk­kaan meni: Miten tämä kom­mu­ni­koi­tai­siin lähes­ty­väl­le kul­jet­ta­jal­le lii­ken­ne­tur­val­li­ses­ti siten, että ihmi­sel­lä säi­lyi­si mah­dol­li­suus vali­ta toi­nen reit­ti? Miten yli­pään­sä kul­jet­ta­ja voi­si suun­ni­tel­la reit­tin­sä siten, että esi­mer­kik­si vält­täi­si halu­tes­saan kor­keam­man mak­sun alu­eet? Myös yhteis­kun­nan kerää­mien mak­su­jen tai vero­jen tulee etu­kä­teen las­ket­ta­vis­sa tai tar­kis­tet­ta­vis­sa, eikä vain jos­tain verk­ko­pal­ve­lun kar­tas­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä, vaan jok­seen­kin suo­raan mak­su­pe­rus­teen syn­tyes­sä eli liikenteessä.

  Onnek­si tätä ei tar­vit­se poh­tia yksin, kos­ka tie­mak­su­ja on käy­tös­sä mones­sa pai­kas­sa. Usein asias­ta varoi­te­taan lii­ken­ne­mer­kil­lä ennen vii­meis­tä risteystä.

 106. Mik­ko Kivi­ran­ta: Onhan se nyt mah­do­ton­ta että 500 000 vrk-kes­ki­ku­lu­tuk­sel­taan vaik­ka 1 kW:n säh­kö­au­toa sai­si­vat jokai­ki­nen tar­vit­se­man­sa 500 megawat­tia sii­tä vii­mei­ses­tä sadan megawa­tin hiililauhdevoimalasta.

  Eivät saa. Mut­ta jos säh­kön kulu­tus­ta nos­te­taan nii­den säh­kö­au­to­jen ver­ran, se nousu tapah­tuu käy­tän­nös­sä sii­tä, että hiil­tä pol­te­taan enem­män. Mitä muu­ta voi­tai­siin teh­dä? Siis sel­lais­ta, jota ei joka tapauk­ses­sa tehdä.

  Tämä pätee aika­jän­teil­lä vii­kois­ta aina­kin kym­me­neen vuo­teen. Sitä pidem­mäl­lä ajal­la vas­taus riip­puu aina­kin suh­tau­tu­mi­ses­ta ydin­voi­maan, pääs­tö­kau­pan tule­vai­suu­des­ta ja säh­kön varas­toin­ti­tek­no­lo­gioi­den kehit­ty­mi­ses­tä. Pääs­tö­kaup­pa on ainoa asia, joka edes kym­me­nen vuo­den pääs­tä voi muut­taa tilannetta.

  Mui­ta­kin mah­dol­li­suuk­sia on. Jos säh­kö­au­ton omis­ta­jal­ta edel­ly­te­tään vaik­ka­pa tie­tyn kapa­si­tee­tin aurin­ko­pa­nee­lin hank­ki­mis­ta, sil­loin säh­kö­au­tos­ta saa­daan pääs­tö­neut­raa­li aina­kin sii­hen asti, kun­nes aurin­ko­voi­man penet­raa­tio nousee liikaa.

 107. Tomi: — GPS ja ajo­neu­von älyk­kyys tule­vat kym­me­nes­sä vuo­des­sa mene­mään valo­vuo­sil­la eril­lis­ten bok­sien ohi, joh­tuen integroi­duis­ta ja auto­ma­ti­soi­duis­ta ajo­neu­va­mal­leis­ta -> idea kuol­lut jo syn­tyes­sään kuten Olli­lan digi­boxi sekoi­lu jon­kin aikaa sitten.

  Luu­len­pa, että juu­ri tämän takia Olli­la ehdot­ti sys­tee­min käyt­töön­ot­toa vas­ta kym­me­nen vuo­den kulut­tua. Jär­jes­tel­mä tul­laan integroi­maan nyt kehit­teil­lä ole­vaan ajoneuvoautomaatioon.

  Eikö­hän työ­ryh­män var­si­nai­se­na tavoit­tee­na ollut teh­dä perus­tel­tu esi­tys ajo­ki­lo­met­ri­poh­jai­ses­ta vero­tuk­ses­ta. Boxit ovat koko­nai­suu­den kan­nal­ta täy­sin sivuseikkoja.

  Joku maa tämän toteut­taa, edut ovat niin ilmei­set. Ongel­mat ovat poliit­ti­sel­la ja mah­dol­li­ses­ti eet­ti­sel­lä puo­lel­la, eivät teknisellä.

 108. huk­kaan meni: Rapor­tis­sa lait­teen edel­ly­tyk­siin on kir­jat­tu, että sen toi­mi­vuus on olta­va toden­net­ta­vis­sa ajo­neu­von ulko­puo­lel­ta. Polii­si­au­tois­sa siis var­mas­ti “hälyt­täi­si” tun­nis­tin, jos vas­taan­tu­le­vis­ta autois­ta löy­tyi­si joku jos­ta toi­min­ta­kuit­taus­ta ei tule – ei sitä suo­raan sano­ta mut­ta sitä­hän se tarkoittaa.

  Eli lait­teen pitää kye­tä kes­kus­te­le­maan mil­lä het­kel­lä hyvän­sä ja muun­kin tahon kuin sen “täy­del­li­sen luo­tet­ta­van” kes­kus­jär­je­tel­män kanssa?

  Tulee­pa tosi­aan yksin­ker­tai­nen ja simp­pe­li systeemi…

  No, kyl­lä­hän leh­mät­kin len­tä­vät, jos niil­le vain antaa riit­tä­vän alku­no­peu­den — eli ei jär­jes­tel­mäl­le tie­ten­kään mitään ylit­tä­mät­tö­miä tek­ni­siä estei­tä ole, mut­ta epäi­len­pä hie­man, että sii­tä sai­si hal­van, luo­tet­ta­van ja tietoturvallisen.

  Laki­ta­sol­la­han täs­tä sää­det­täi­siin (lukee rapor­tis­sa), joten var­mas­ti voi­daan samas­sa aset­taa kul­jet­ta­jal­le vel­voi­te pitää anten­nin koh­ta puh­taa­na, kuten rekis­te­ri­kil­vil­lä on jo. Ja lai­te ilmoit­taa jos se ei toi­mi, joten kul­jet­ta­jan tuli­si vika­va­lon sytyt­tyä tar­kis­taa että mai­nit­tua ros­kaa ei ole.

  Lai­te­han ei var­maan­kaan pys­ty itse päät­te­le­mään muu­ta kuin, että satel­lit­ti­sig­naa­lia ei pys­ty­tä vas­taa­not­ta­maan. Miten­kä­hän taval­li­sen kan­sa­lai­sen voi vel­voit­taa ymmär­tä­mään mil­loin ko. “vika­va­lo” indi­koi vikaa ja mil­loin kyse on vain nor­maa­lis­ta toi­min­nas­ta — eli sii­tä, että sig­naa­li ei kuu­lu tun­ne­leis­sa tai park­ki­hal­leis­sa eikä vält­tä­mät­tä syvi­sis­sä katu­kui­luis­sa tahi auto­ka­tok­sis­sa ja että “vika” voi olla vaik­ka kel­jun aurin­ko­sään aiheut­ta­mas­sa huo­nos­sa radiokelissä?

  Pih­ti­pu­taan mum­mol­la lie­nee jat­kos­sa aika­lail­la ihmeteltävää…

  1. On se mie­len­kiin­tois­ta, että on niin var­mo­ja tie­to­ja lait­teen toi­min­tao­mi­nai­suuk­sis­ta, vaik­ka lai­tet­ta ei ole vie­lä olemassa.

  2. Jokai­seen autoon on tulos­sa lai­te, joka onnet­to­muus­ta­pauk­ses­sa soit­taa hätä­kes­kuk­seen ja ilmoit­taa auton sijain­nin. Tämä kan­nat­taa var­maan yhdis­tää tuo­hon Olli­lan mötikkän.

 109. Rai­mo K: Kuten aikai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa­ni tote­sin, 10 vuo­den pääs­tä ko. lait­teet ovat autois­sa vakiovarusteina. 

  Kym­me­nen vuo­den pääs­tä­kin aje­taan myös vii­si­tois­ta vuot­ta van­hoil­la autoil­la. Ja jot­kut jopa kol­me­kym­men­tä vuot­ta vanhoilla. 

  Kaik­ki eivät osta uut­ta aina kun tuh­ka­kup­pi tulee täy­teen, vaik­ka sen uuden sai­si “hal­val­la” verottomana.

 110. tpyy­luo­ma: …ris­ki jää­dä kiin­ni on pie­ni. Sil­ti­kään nii­tä ei juu­ri­kaan tavata. 

  Niin­pä juuri. 

  (“Sil­ti­kään” vai “eli”?)

 111. Tapio: Luu­len­pa, että juu­ri tämän takia Olli­la ehdot­ti sys­tee­min käyt­töön­ot­toa vas­ta kym­me­nen vuo­den kulut­tua. Jär­jes­tel­mä tul­laan integroi­maan nyt kehit­teil­lä ole­vaan ajoneuvoautomaatioon.

  Jos Suo­mi läh­tee ainoa­na — tai aina­kin sel­keäs­ti ennen mui­ta — toteut­ta­maan täl­lais­ta jär­jes­tel­mää, niin mikä­hän lie­nee toden­nä­köi­syys sil­le, että se tosi­aan­kin oli­si auton teh­taal­ta läh­ties­sä integroi­tu­na ajoneuvoautomaatioon?

  Voi tie­tys­ti olla mah­dol­lis­ta, että ko. jär­jes­tel­mä voi­daan asen­taa lisä­op­tio­na mukaan jopa teh­taal­la tai vii­meis­tään maa­han­tuon­nin yhtey­des­sä. Jos ajo­neu­voau­to­maa­tio­jär­jes­tel­mä on kui­ten­kin suun­ni­tel­tu ennem­min käy­tet­tä­vyy­den ja hel­pon laa­jen­net­ta­vuu­den ehdoil­la, niin voi olla aika haas­ta­vaa raken­taa seu­ran­ta­jär­jes­tel­mäs­tä peu­ka­loin­nin kestävää.

  Jos esi­mer­kik­si seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä pitää pul­ta­ta auto­maa­tioon kiin­ni saman avoi­men raja­pin­nan kaut­ta kuin vaik­ka­pa viih­de­jär­jes­tel­mät, niin eikö­hän jol­tain kii­na­lai­sel­ta hal­pa­hal­lien alen­nus­ko­rei­hin mul­ti­me­dia­lait­tei­ta val­mis­ta­val­ta putii­kil­ta löy­dy aika pian sopi­va huijausjärjestelmä.

  Eli siis ihan samat ongel­mat täs­sä on edes­sä — oli kysees­sä eril­li­nen purk­ki tai integroi­tu toi­min­to — ellei sit­ten joku suu­ri auto­maa ota ko. jär­jes­tel­mää saman­ai­kai­ses­ti käyttöön.

  1. Sak­sas­sa ollaan otta­mas­sa käyt­töön kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ja aivan tuo­ta pikaa. Tai­taa olla vas­ta nime­tyn hal­li­tuk­sen ohjelmassa.

 112. Rai­mo K:
  Väit­teet, että Olli­lan suo­sit­ta­ma jär­jes­tel­mä hei­ken­täi­si yksi­lön­suo­jaa mer­kit­tä­väs­ti, ovat mel­ko perusteettomia.

  Ruot­sin vakoi­lu­ju­pa­kan myö­tä tuli sivu­lausees­sa ilmi, että NSA:lle kerä­tään sys­te­maat­ti­ses­ti kän­ny­köi­den paik­ka­tie­to­ja. Uusi jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­tai­si lisäk­si auto­jen pai­kan­ta­mi­sen – eikä autoil­la mitään yksi­lön­suo­jaa ole!

  Tämä on aivan tot­ta, tove­ri Kim!

 113. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  On se mie­len­kiin­tois­ta, että on niin var­mo­ja tie­to­ja lait­teen toi­min­tao­mi­nai­suuk­sis­ta, vaik­ka lai­tet­ta ei ole vie­lä olemassa.

  On ole­mas­sa jouk­ko tiet­ty­jä rajaeh­to­ja, joi­den puit­teis­sa jär­jes­tel­män toteu­tuk­sen haas­tei­ta voi­daan hel­pos­ti arvioi­da — vaik­ka se oli­si­kaan vie­lä edes suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä. Esim. satel­liit­ti­paik­kan­nus­jär­jes­tel­mien sig­naa­lien heik­ko taso maanpinnalla.

  Lisäk­si joku 10 vuot­ta ei ole niin kau­ka­na, että voi­tai­siin jät­tää jär­jes­tel­män toi­mi­vuus sen varaan, että kek­si­tään joku X, joka rat­kai­see kaikki/pahimmat ongel­mat. Se, min­kä varaan kuvi­tel­lun käyt­töön­ot­toa­jan­koh­dan vim­pai­met täy­tyy raken­taa, on jo nyt aika hyvin tie­dos­sa ja siten haas­tei­ta voi hvyin arvioi­da myös täs­sä mielessä.

  Höl­möin­tä oli­si tyr­mä­tä kaik­ki kri­tiik­ki pel­käs­tään sil­lä, ettei­vät ko. asiat oli­si enää mikään ongel­ma vuon­na 2023.

 114. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jokai­seen autoon on tulos­sa lai­te, joka onnet­to­muus­ta­pauk­ses­sa soit­taa hätä­kes­kuk­seen ja ilmoit­taa auton sijain­nin. Tämä kan­nat­taa var­maan yhdis­tää tuo­hon Olli­lan mötikkän.

  Ja auton­val­mis­ta­jat toteut­ta­vat tämän lait­teen siten, että suo­ma­lai­set polii­sit voi­vat hel­pos­ti ja luo­tet­ta­vas­ti var­men­taa ohia­ja­vis­ta autois­ta, ettei ko. lai­tee­seen perus­tu­vaa Olli­lan möti­kää ole peukaloitu?

 115. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sak­sas­sa ollaan otta­mas­sa käyt­töön kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ja aivan tuo­ta pikaa. Tai­taa olla vas­ta nime­tyn hal­li­tuk­sen ohjelmassa.

  Kun nyt ensin kiel­täi­si­vät vapaat nopeu­det moot­to­ri­teil­tä ilman, että kan­sa on bar­ri­kaa­deil­la, niin sit­ten ehkä voi­sim­me alkaa odot­te­le­maan km-mak­su­jär­jes­tel­mien toteutumista… 😉

  1. Heh.
   Sak­san kilo­met­ri­ve­ro on hyvin suo­sit­tu, kos­ka se kos­kee myös ulko­maa­lai­sia, joi­den osuus lii­ken­tees­tä on suu­ri ja vero tuot­to kos­ke­va alen­nus tulee vain sak­sa­lai­sil­le autoilijoille.

 116. Säh­kö­au­to­jen polt­toai­ne­ve­ro­tuk­seen on ole­mas­sa yksin­ker­tai­nen mene­tel­mä: sine­töi­ty lataa­ma­vir­ta­mit­ta­ri, jon­ka kaut­ta kul­ke­vaan vir­taan on tiet­ty, ben­siiv­ni­ve­roa vas­taa­va polt­toai­ne­ve­ro. Ennak­ko­mak­su vuo­si­ku­lu­tuk­sen mukaan ja ilmoi­tus vuo­sit­tain ajo­neu­vo­hal­li­nol­le / tar­kis­tus kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä. Ei täs­sä mitään kau­ko­lu­kua tarvita.

 117. uusi kas­vo tääl­lä:
  miten oli­si pie­ni gps-siru kai­kil­le yli 18 vuo­tiail­le, ihon alle asennettuna?

  näin saa­tai­siin kaik­ki liik­ku­jat vero­tuk­sen pii­rin ja vero­tu­lot kas­vai­si­vat roimasti….!

  ja miten se lisäi­si­kään turvallisuutta!

 118. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sak­sas­sa ollaan otta­mas­sa käyt­töön kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ja aivan tuo­ta pikaa. Tai­taa olla vas­ta nime­tyn hal­li­tuk­sen ohjelmassa.

  Miten tämä aio­taan toteuttaa?

 119. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Kym­me­nen vuo­den pääs­tä­kin aje­taan myös vii­si­tois­ta vuot­ta van­hoil­la autoil­la. Ja jot­kut jopa kol­me­kym­men­tä vuot­ta vanhoilla. 

  Kaik­ki eivät osta uut­ta aina kun tuh­ka­kup­pi tulee täy­teen, vaik­ka sen uuden sai­si “hal­val­la” verottomana.

  Tie­ten­kin oikeu­den­mu­kai­suus edel­lyt­tää, että auto­ja, jois­ta on vero mak­set­tu, ei vero­te­ta uudel­leen, vaan ne jää­vät nykyi­seen järjestelmään.

 120. Poth1ue1:
  ‘snip’
  Lai­te­han ei var­maan­kaan pys­ty itse päät­te­le­mään muu­ta kuin, että satel­lit­ti­sig­naa­lia ei pys­ty­tä vas­taa­not­ta­maan. Miten­kä­hän taval­li­sen kan­sa­lai­sen voi vel­voit­taa ymmär­tä­mään mil­loin ko. “vika­va­lo” indi­koi vikaa ja mil­loin kyse on vain nor­maa­lis­ta toi­min­nas­ta – eli sii­tä, että sig­naa­li ei kuu­lu tun­ne­leis­sa tai park­ki­hal­leis­sa eikä vält­tä­mät­tä syvi­sis­sä katu­kui­luis­sa tahi auto­ka­tok­sis­sa ja että “vika” voi olla vaik­ka kel­jun aurin­ko­sään aiheut­ta­mas­sa huo­nos­sa radiokelissä?
  ‘snip’

  Tie­dok­si: jo nykyi­sis­sä navi­gaat­to­reis­sa on kar­tat ja kar­tois­sa on tun­ne­lit ja kadut jne.

 121. Poth1ue1: Eli siis ihan samat ongel­mat täs­sä on edes­sä – oli kysees­sä eril­li­nen purk­ki tai integroi­tu toi­min­to – ellei sit­ten joku suu­ri auto­maa ota ko. jär­jes­tel­mää saman­ai­kai­ses­ti käyttöön.

  Käyt­töön­o­ton ei tar­vit­se tapah­tua yhtä aikaa, kun­han vain auton auto­maa­tio­jär­jes­tel­mään on sisäl­ly­tet­ty asi­aan tar­vit­ta­va ja riit­tä­vän stan­dar­di­soi­tu omi­nai­suus. Maa­koh­tai­sen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­non kie­mu­rat sit­ten hoi­de­taan sisään syö­tet­tä­väl­lä softalla.

  Sii­nä vai­hees­sa kun auton auto­maa­tio­jär­jes­tel­mä sisäl­tää edes rajoi­te­tun auto­maat­tioh­jauk­sen, sen toi­min­ta­var­muus ja häi­riön­sie­to on pitä­nyt monel­la taval­la varmistaa.

  Kiin­nos­tu­nei­den kan­nat­taa seu­ra­ta EU:n liikenneautomaatiohankkeita.

 122. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jokai­seen autoon on tulos­sa lai­te, joka onnet­to­muus­ta­pauk­ses­sa soit­taa hätä­kes­kuk­seen ja ilmoit­taa auton sijain­nin. Tämä kan­nat­taa var­maan yhdis­tää tuo­hon Olli­lan mötikkän.

  Itse asias­sa tuo tai­taa olla jo Olli­lan mötik­kä, ehkä tar­vi­taan pari sirua lisää. Kar­tat ja maa­koh­tais­ta sof­taa vain sisään ja verot­ta­ja raken­ta­maan laskutusjärjestelmää!

 123. Mark­ku af Heur­lin:
  Säh­kö­au­to­jen polt­toai­ne­ve­ro­tuk­seen on ole­mas­sa yksin­ker­tai­nen mene­tel­mä: sine­töi­ty lataa­ma­vir­ta­mit­ta­ri, jon­ka kaut­ta kul­ke­vaan vir­taan on tiet­ty, ben­siiv­ni­ve­roa vas­taa­va polt­toai­ne­ve­ro. Ennak­ko­mak­su vuo­si­ku­lu­tuk­sen mukaan ja ilmoi­tus vuo­sit­tain ajo­neu­vo­hal­li­nol­le / tar­kis­tus kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä. Ei täs­sä mitään kau­ko­lu­kua tarvita.

  Tuo lataa­ma­vir­ta­mit­ta­ri tun­ne­taan ylei­sem­min säh­kö­mit­ta­ri­na ja nyky­ään ne ovat kau­ko­luet­ta­via ja joka asun­nos­sa on jo sel­lai­nen, mik­sei myös sähköautoissa ?

 124. Rai­mo K: Kuten aikai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa­ni tote­sin, 10 vuo­den pääs­tä ko. lait­teet ovat autois­sa vakio­va­rus­tei­na, mitään ‘laa­tik­koa’ ei ole vaan kaik­ki on integroi­tu auton elektroniikkaan.

  Rope­loin­nis­ta ei läh­de häly­tys­tä, auto vaan ei suos­tu kul­ke­maan – vai kul­kee­ko jokin nykyi­nen auto­mal­li ilman keskusyksikköä? 

  Itse asias­sa lait­teis­to on pakol­li­nen jo 2015 läh­tien .Sil­loin kai­kis­sa EU-alu­eel­la myy­tä­vis­sä autois­sa on olta­va GPS-GSM yhdistelmä.
  Sen tar­koi­tus on soit­taa hätä­kes­kuk­seen kola­rin sat­tues­sa ja ilmoit­taa auton paikka

  Peri­aat­tees­sa tuo sisäl­tää perus­osat km-vero­tuk­seen tar­vit­ta­vaan lait­teis­toon, tar­vi­taan vain sovel­luk­sia ja laa­jen­nuk­sia tai modi­fioi­tu vaih­to­lai­te ja jos data varas­toi­daan autoon niin mediaväline.

 125. Vihe­rins­si: Kulu­tus­jous­to ja säh­kön varas­toi­mi­nen (kulu­tuk­sen siir­tä­mi­nen aikai­sem­mak­si ajas­sa) ovat kak­si aika eri­lais­ta asi­aa. Säh­kö­au­tois­sa yllä­mai­nit­tu kulu­tus­jous­to on tar­jol­la, mut­ta niin se on mones­sa muus­sa­kin sovel­luk­ses­sa. Jos kulu­tus­jous­toa kai­va­taan, sii­hen löy­tyy poten­ti­aa­lia juu­ri nyt.

  Jous­to ja varas­toi­mi­nen kuu­lu­vat mie­les­tä­ni täs­sä yhteen, ne molem­mat ovat mene­tel­miä saman tavoit­teen saavuttamiseksi.

  Olet­taen säh­kö­au­ton anta­van peli­va­raa vaik­ka­pa 20 kWh, voi­si sil­lä peri­aat­tees­sa tuot­taa kodin tar­vit­se­man säh­kön usean päi­vän ajan (kun­han ei asu säh­kö­läm­mi­tys­ta­los­sa). On vai­ke­aa löy­tää mui­ta yhtä mer­kit­tä­viä mene­tel­miä. Varaa­vaa läm­mi­tys­tä ja käyt­tö­ve­si­boi­le­ria voi­si käyt­tää ener­gia­va­ras­toi­na, jos sel­lai­set talos­sa on. Kulu­tus­jous­toa voi­si olla sau­no­mi­sen tai pyy­kin­pe­sun jät­tä­mi­nen väliin. Kaik­ki muu kulu­tuk­sen kans­sa pelaa­mi­nen tai­taa jää­dä näpertelyksi.

 126. Rai­mo K: Tie­dok­si: jo nykyi­sis­sä navi­gaat­to­reis­sa on kar­tat ja kar­tois­sa on tun­ne­lit ja kadut jne.

  Eivät ne kar­tat tai­da kui­ten­kaan tuo­da sitä gps-sig­naa­lia nii­hin tun­ne­lei­hin? Joten ei muu­ta kuin aje­taan tun­ne­liin, lai­te­taan alu­mii­ni­fo­lio anten­nin pääl­le ja Olli­lan mok­ku­la kuvit­te­lee ole­van­sa lop­pu­vuo­den maan alla kai­ken olles­sa ok.

  Vai lisä­tään­kö mol­lu­kan vaa­ti­muk­siin myös luo­tet­ta­va iner­tia­suun­nis­tus­jä­jes­tel­mä jot­ta mok­ku­lan säh­kö­ai­vo pys­tyy päät­te­le­mään, ettei voi­da enää mil­lään olla tun­ne­lis­sa vaan joku pei­ja­kas blok­kaa signaalin?

 127. Rai­mo K: Tie­ten­kin oikeu­den­mu­kai­suus edel­lyt­tää, että auto­ja, jois­ta on vero mak­set­tu, ei vero­te­ta uudel­leen, vaan ne jää­vät nykyi­seen järjestelmään.

  …ja sit­ten Suo­mi tun­ne­taan 2060-luvul­la maa­na, jos­sa puo­let auto­kan­nas­ta koos­tuu suun­nat­to­min uhrauk­sin lii­ken­tees­sä pidet­tä­vis­tä ennen vuot­ta 2025 val­mis­te­tuis­ta “van­han jär­jes­tel­män” autois­ta. Niil­lä kun pää­see vält­tä­mään 5€ pit­kän sil­lan yli­tys­mak­sut, ruuh­kaoh­jauk­set, alu­eel­li­set ajo­kiel­lot ja muun ikävän?

  1. Van­han jär­jes­telm­nän autois­ta jou­tui­si nyt aina­kin mak­sa­maan van­han jär­jes­tel­män ajo­neu­vo­ve­ron joka vuosi.

 128. Tapio: Käyt­töön­o­ton ei tar­vit­se tapah­tua yhtä aikaa, kun­han vain auton auto­maa­tio­jär­jes­tel­mään on sisäl­ly­tet­ty asi­aan tar­vit­ta­va ja riit­tä­vän stan­dar­di­soi­tu omi­nai­suus. Maa­koh­tai­sen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­non kie­mu­rat sit­ten hoi­de­taan sisään syö­tet­tä­väl­lä softalla.

  …ja sii­nä vai­hees­sa, kun asias­ta on saa­tu aikaan direk­tii­vit, eri mai­den lain­sää­dän­tö on har­mo­ni­soi­tu direk­tii­vien mukai­sek­si, ao. stan­dar­dit on hyväk­syt­ty, ensi­mäi­set jär­jes­tel­män mukai­set autot rul­laa­vat tuo­tan­to­lin­jal­ta — ja Tie­don, GCI:n ja Acci­den­tu­ren muo­dos­ta­ma kon­sor­tio on saa­nut suo­ma­lai­sen keruu­jär­jes­tel­män toi­mi­maan, niin joku 2025 alkaa ole­maan muinaishistoriaa 😀

 129. Mark­ku af Heur­lin: Ei täs­sä mitään kau­ko­lu­kua tarvita.

  No ei. EU-direk­tii­vil­lä voi­daan huo­leh­tia että lataus­lu­ke­mat löy­ty­vät OBD-II ‑väy­län kaut­ta eli auton kat­sas­tuk­ses­ta vas­taa­va voi toi­mit­taa tie­dot viran­omai­sil­le, tai tie­tys­ti käyt­tä­jä itse. Pro­ses­siin on help­po istut­taa tar­peel­li­nen mää­rä edul­li­sia pelot­tei­ta vää­rin­käy­tös­ten varalta.

  Samaa väy­lää voi tie­tys­ti “kau­ko­lu­kea” info­tain­ment ‑mie­les­sä.

 130. Alan kal­lis­tua Olli­lan kan­nal­le, jos se toteu­te­taan OS:n kuvaa­mal­la taval­la. 3 sen­tin takia kui­ten­kaan näin kal­lis­ta jär­jes­tel­mää ei mie­les­tä­ni kan­na­ta raken­taa, vaan sil­lä pitäi­si kor­va­ta myös polt­toai­neen hin­nas­sa perit­tä­vä vero.
  Mak­sun tuo­ton pitäi­si men­nä nime­no­maan tien­pi­tä­jäl­le. Täl­löin rahaa tuli­si myös yksi­tyis­ten ja kun­nal­lis­ten tei­den pitoon. Tien pitä­jä voi­si mää­rä­tä mak­sun suu­ruu­den omal­ta osuudeltaan.

 131. Lai­te­taan ruo­ka­kaup­po­jen ja kal­jan­myyn­ti­kios­kien lähis­töl­le tun­nis­ti­met, jot­ka tun­nis­ta­vat jos siel­lä liik­kuu auto. 

  Jos ei tule tuplaa, eli auto+gps, niin auto on “pimeä” ja eikun vero­kar­hu kylään.

 132. Lii­an van­ha: Tuo lataa­ma­vir­ta­mit­ta­ri tun­ne­taan ylei­sem­min säh­kö­mit­ta­ri­na ja nyky­ään ne ovat kau­ko­luet­ta­via ja joka asun­nos­sa on jo sel­lai­nen, mik­sei myös sähköautoissa ?

  Tot­ta. Oleel­lis­ta on, että vero koh­dis­tuu akku­jen lataa­mi­seen (so aja­mi­seen) käy­tet­tyyn sähköön.

 133. Reis­su­mies:
  Mik­si auton käy­tön vero­tus­ta var­ten pitäi­si raken­nel­la kal­lii­ta ja moni­mut­kai­sia­tek­ni­siä jär­jes­tel­miä, kun polt­toai­ne­ve­roa nos­ta­mal­la sama vai­ku­tus saa­tai­siin aikaan ilman mitään lisä­kus­tan­nuk­sia, peri­mis­ku­lu­ja tai tietoturvaongelmia?

  Jos ole­tus tule­vai­suu­del­le fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den lop­pu­mi­ses­ta pitää paik­kan­sa, niin voi­daan tode­ta, että fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den hin­ta tulee nousemaan.

  Nyt talous pol­kee tyh­jää, mut­ta nousu­kausi tulee taas ja sen olles­sa kuu­mim­mil­laan Suo­mes­sa ben­san lit­ra­hin­ta voi olla yli 2 euroa. Ja luul­ta­vim­min onkin jos­sain ensi vuo­si­kym­me­nen vaih­teen tienoilla.

  Sii­nä vai­hees­sa tulee enem­min­kin mie­leen vero­tuk­sen hin­nan las­ke­mi­nen pakon edessä.

 134. Poth1ue1: Eivät ne kar­tat tai­da kui­ten­kaan tuo­da sitä gps-sig­naa­lia nii­hin tun­ne­lei­hin? Joten ei muu­ta kuin aje­taan tun­ne­liin, lai­te­taan alu­mii­ni­fo­lio anten­nin pääl­le ja Olli­lan mok­ku­la kuvit­te­lee ole­van­sa lop­pu­vuo­den maan alla kai­ken olles­sa ok.

  Vai lisä­tään­kö mol­lu­kan vaa­ti­muk­siin myös luo­tet­ta­va iner­tia­suun­nis­tus­jä­jes­tel­mä jot­ta mok­ku­lan säh­kö­ai­vo pys­tyy päät­te­le­mään, ettei voi­da enää mil­lään olla tun­ne­lis­sa vaan joku pei­ja­kas blok­kaa signaalin?

  Kyl­lä minun jo aika van­ha navi­gaat­to­ri­ni tie­tää, mil­loin aje­taan tun­ne­liin ja var­mas­ti osaa las­kea, mil­loin tul­laan pois — jos ei tul­la, se on uusis­sa jär­jes­tel­mis­sä ohjel­moin­ti­ky­sy­mys. Voi olla, että polii­si ja palo­kun­ta tulee pelas­ta­maan tun­ne­liin jäänyttä. 😉

 135. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Van­han jär­jes­tel­män autois­ta jou­tui­si nyt aina­kin mak­sa­maan van­han jär­jes­tel­män ajo­neu­vo­ve­ron joka vuosi.

  Var­maan­kin, mut­ta sitä veroa, joka on mak­set­tu ostet­taes­sa ei saa periä uudelleen.

 136. Poth1ue1: …ja sit­ten Suo­mi tun­ne­taan 2060-luvul­la maa­na, jos­sa puo­let auto­kan­nas­ta koos­tuu suun­nat­to­min uhrauk­sin lii­ken­tees­sä pidet­tä­vis­tä ennen vuot­ta 2025 val­mis­te­tuis­ta “van­han jär­jes­tel­män” autois­ta. Niil­lä kun pää­see vält­tä­mään 5€ pit­kän sil­lan yli­tys­mak­sut, ruuh­kaoh­jauk­set, alu­eel­li­set ajo­kiel­lot ja muun ikävän? 

  Myös sel­lai­sen auton yllä­pi­don vaa­ti­mat huol­lot ja run­saat kor­jauk­set ovat sitä muu­ta ikä­vää — ja kallista.

 137. Poth1ue1: Vai lisä­tään­kö mol­lu­kan vaa­ti­muk­siin myös luo­tet­ta­va iner­tia­suun­nis­tus­jä­jes­tel­mä jot­ta mok­ku­lan säh­kö­ai­vo pys­tyy päät­te­le­mään, ettei voi­da enää mil­lään olla tun­ne­lis­sa vaan joku pei­ja­kas blok­kaa signaalin?

  Hmmm… tar­kem­min aja­tel­len meil­lä on var­maan­kin ennen vuot­ta 2023 3D-mal­lit kai­kis­ta oleel­li­sis­ta sisä­ti­lois­ta ja edul­li­sim­pien­kin auto­jen “hin­nat alkaen” ‑mal­leis­sa lie­nee ste­reo­nä­kö­ka­me­rat vähin­tään eteen ja taak­se, joten tark­ka pai­kan­nus park­ki­hal­leis­sa ja tun­ne­leis­sa onnis­tuu kyl­lä peri­aat­tees­sa aika­lail­la ilmaiseksi.

  On täs­sä kui­ten­kin edel­leen sen ver­ran “mut­ku­ja” ja “sit­ku­ja”, että esi­te­tyn kus­tan­nusar­vion voi epäil­lä ole­van ran­kans­ti alakanttiin.

 138. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Jos ole­tus tule­vai­suu­del­le fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den lop­pu­mi­ses­ta pitää paik­kan­sa, niin voi­daan tode­ta, että fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den hin­ta tulee nousemaan.

  Vaik­ka fos­sii­li­set lop­pui­si­vat­kin, niin nes­te­mäi­set polt­toai­neet voi­vat olla edel­leen påp. Nii­tä­hän voi­daan aina aja­tel­la gene­roi­ta­van vaik­ka hii­li­diok­si­dis­ta ja vedes­tä ydin‑, tuu­li- ja/tai aurinkovoimalla.

  Nes­te­mäi­siä polt­toai­nei­ta puol­taa ole­mas­sao­le­va teho­kas jake­luin­fra, ener­gia­ti­heys ja tur­val­li­suus. Jos akku­tek­no­lo­gias­sa ei ote­ta jotain kun­non kehi­tys­hyp­pyä kes­toiän, kus­tan­nus­ten, kapa­si­tee­tin ja kola­ri­tur­val­li­suu­den suh­teen, niin eikö­hän tämä säh­kö­au­to- ja plu­gin-hybri­di huu­ma ole taas ohi jon­kun 5–10 vuo­den kuluttua.

 139. Rai­mo K: Kyl­lä minun jo aika van­ha navi­gaat­to­ri­ni tie­tää, mil­loin aje­taan tun­ne­liin ja var­mas­ti osaa las­kea, mil­loin tul­laan pois – jos ei tul­la, se on uusis­sa jär­jes­tel­mis­sä ohjel­moin­ti­ky­sy­mys. Voi olla, että polii­si ja palo­kun­ta tulee pelas­ta­maan tun­ne­liin jäänyttä. 

  Eli siis alku­pe­räi­nen kysy­mys­hän tai­si olla sii­tä, että mitäs jos gps-vas­taa­not­ti­men anten­ni vahin­gos­sa (tai “vahin­gos­sa”) tulee blo­ka­tuk­si ja vas­taus tähän tai­si olla se, että auton kul­jet­ta­ja vel­voi­te­taan laki­teit­se sank­tioi­den uhal­la sel­vit­tä­mään mah­dol­li­set vas­taan­ot­to-ongel­mat välittömästi.

  Tätä var­ten taas tar­vit­tiin se vikain­di­kaat­to­ri — kuten esim. varoi­tus­va­lo — jot­ta kul­jet­ta­jal­la voi­si olla käy­tän­nös­sä mitään mah­dol­li­suuk­sia olla tie­toi­nen ongel­mis­ta ja ryh­tyä nii­den vaa­ti­miin toi­men­pi­tei­siin. Täs­sä taas ongel­mak­si nos­tet­tiin se, että miten lai­te tai käyt­tä­jä voi var­mis­tua sii­tä, että sig­naa­lin kat­kea­mi­nen on toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­va poik­kea­ma eikä pelk­kä joka­päi­väi­nen olo­suh­teis­ta (esi­merk­kei­nä annet­tu mm. tun­ne­li ja parkkihalli).

  Rat­kai­su­na tähän ongel­maan on esi­tet­ty Olli­lan nysän käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan kar­taan ja jär­jes­tel­män navi­gaat­to­rio­mi­nai­suuk­siin. No, myön­net­tä­köön, että omien­kin koke­mus­ten mukaan aina­kin autoon integroi­tu navi­gaatt­roi pysyy häm­mäs­tyt­tä­vän hyvin tol­kuis­saan tun­ne­leis­sa­kin (hyö­dyn­tää tie­toa auton nopeu­des­ta?) ja sii­nä mie­les­sä tun­ne­li voi­daan ehkä pois­taa mah­dol­li­sis­ta ongelmapaikoista.

  Park­ki­hal­li voi­ta­nee kui­ten­kin edel­leen pitää ongel­ma­lis­tal­la (ellei 3d-mal­li ja kame­rat kuten aiem­min hok­sa­sin), kos­ka ei aina­kaan vm. 2013 autoon integroi­tu navi­gaat­to­ri tajun­nut aamul­la hotel­lin vie­rei­ses­tä park­ki­hal­lis­ta läh­ties­sä muu­ta kuin, että auto oli jää­nyt jon­ne­kin ko. aukion tie­noil­le. Vas­ta jos­sain 100m pääs­sä park­ki­hal­lin ulos­käyn­nis­tä lai­te tajusi, että täs­sä­hän me nyt taas ollaan.

  Eli siis — lain­mu­kai­nen Olli­lan loo­ta voi siis muis­taa, että auto on par­kee­rat­tu park­ki­hal­liin — mut­ta mitä teh­dä liik­keel­le läh­ties­sä? GPS-sig­naa­lin puut­tu­mi­ses­ta ei voi heti valit­taa, kos­ka se oli­si vää­rä hälyy­tys eli jon­kin ver­ran ajo­mat­kaa oli­si suo­ta­va ennen rea­goin­tia. Mut­ta pal­jon­ko? Val­ta­vis­sa park­ki­luo­lis­sa, jois­sa ajo­ra­dat ovat yksi­suun­tai­sia, opas­teet epä­sel­viä ja ulos­ajo­ja useam­pia oli­si var­maan­kin sal­lit­ta­vat aina­kin parin kilo­met­rin ajo?

  Mitäs jos kui­ten­kin joku ilkeä autoi­lun vihaa­ja on käy­nyt lii­maa­mas­sa folio­ker­rok­sen sisäl­tä­vän tar­ran GPS-anten­niin, ulos­ajo park­ki­luo­las­ta on 5 pääs­sä ja 1,9 km pääs­sä luo­las­ta tör­mää polii­sin Ollil­la-rat­si­aan? GPS-sig­naa­li on tör­keäs­ti blo­kat­tu taral­la eikä kul­jet­ta­ja ole hoi­ta­nut lais­sa sel­keäs­ti ase­tet­tu­ja vel­vot­tei­ta anten­nin puh­taa­na­pi­dos­ta? Auto val­tiol­le, per­heen pää lin­naan ja per­he pin­ko­pah­vin alle?

 140. Rai­mo K: Myös sel­lai­sen auton yllä­pi­don vaa­ti­mat huol­lot ja run­saat kor­jauk­set ovat sitä muu­ta ikä­vää – ja kallista.

  No, mie­les­tä­ni esim. jos­sain Köpik­ses­sä näkee häm­mäs­tyt­tä­vän pal­jon van­ho­ja huo­lel­la yllä­pi­det­ty­jä luk­susau­to­ja V8 tai V12 ‑moot­to­reil­la. Yhteis­tä näil­le on se, että ne ovat ajal­ta ennen kuin Tans­kan val­tio päät­ti muut­taa auto­ve­ro­tus­ta ole­tuk­sel­la, että tans­ka­lai­sil­le riit­tää aivan hyvin kehi­tys­maa­ta­son autot kuten Fiat Pan­da, Tra­bant ja Warre.

  Eli siis kyl­lä aina­kin osal­ta ihmi­sis­tä riit­tää käsit­tä­mä­tön mää­rä viit­se­liäi­syyt­tä, jos vain sitä kaut­ta tun­tee saa­van­sa jotain muu­ten käy­tän­nös­sä tavoit­te­le­mat­to­mis­sa ole­vaa hyötyä.

 141. Poth1ue1: Vaik­ka fos­sii­li­set lop­pui­si­vat­kin, niin nes­te­mäi­set polt­toai­neet voi­vat olla edel­leen påp. Nii­tä­hän voi­daan aina aja­tel­la gene­roi­ta­van vaik­ka hii­li­diok­si­dis­ta ja vedes­tä ydin‑, tuu­li- ja/tai aurinkovoimalla.

  Nes­te­mäi­siä polt­toai­nei­ta puol­taa ole­mas­sao­le­va teho­kas jake­luin­fra, ener­gia­ti­heys ja turvallisuus. 

  Kyl­lä. Nes­teen olo­muo­don ja fysi­kaa­lis­ten omi­nai­suuk­sien vuok­si nes­te­mäi­nen polt­toai­ne on hyvä. 

  Kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä tuol­lai­set pie­net kau­pun­ki­au­tot voi­si lait­taa kul­ke­maan bio­kaa­sul­la­kin, tai aina­kin bus­si­lii­ken­teen. Sitä voi­si tuot­taa kau­pun­ki­lais­ten jät­teis­tä ja jätöksistä.

  Säh­köl­lä on kui­ten­kin paik­kan­sa, säh­kös­koot­te­ri tai säh­kö­pyö­rä, on lois­ta­va yhden ihmi­sen hidas kul­ku­neu­vo kau­pun­kio­lois­sa. Kii­nas­ta sai­si ottaa mallia. 

  Mie­les­tä­ni säh­kö­pol­ku­pyö­rät sai­si teh­dä verovapaiksi. 

  Säh­kö­pol­ku­pyö­räl­lä huo­no­kun­toi­nen­kin voi ajaa isot mäet ylös, ja sit­ten tasai­sel­la pol­kea nor­maa­lis­ti. Nopeu­dek­si riit­tää tosi­aan vaik­ka mak­si­mis­saan 25 km/h.

  Joko Suo­mes­sa on säh­kö­rol­laat­to­rei­ta mummoille?

 142. TimoT: .
  Mak­sun tuo­ton pitäi­si men­nä nime­no­maan tien­pi­tä­jäl­le. Täl­löin rahaa tuli­si myös yksi­tyis­ten ja kun­nal­lis­ten tei­den pitoon. Tien pitä­jä voi­si mää­rä­tä mak­sun suu­ruu­den omal­ta osuudeltaan.

  Sii­nä voi­si men­na monel­ta kun­nal­ta into jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen, jos autoi­lua mak­si­moi­mal­la mak­si­moi­daan myös tuotot.

 143. Rai­mo K: Myös sel­lai­sen auton yllä­pi­don vaa­ti­mat huol­lot ja run­saat kor­jauk­set ovat sitä muu­ta ikä­vää – ja kallista. 

  Eikö­hän Suo­men kun­niak­kaat perin­teet itse­pal­ve­lu­yh­teis­kun­ta­na täs­sä­kin tule apuun. Kun auto on tar­peek­si van­ha (ilman elekt­ro­niik­kaa), onnis­tuu huol­lot ja pik­ku­kor­jauk­set itse­kin park­ki­pai­kan laidalla. 

  Ja voi­daan­han meil­le tuo­da takai­sin nii­tä afrik­kaan rah­dat­tu­ja tojo­toi­ta niin että saa­daan vie­lä huol­to­mie­het mukaan. Kan­sa­lais­pal­kan tur­vin voi teh­dä pik­ku­re­mont­tia ilman kuittia.

 144. Poth1ue1: …ja sit­ten Suo­mi tun­ne­taan 2060-luvul­la maa­na, jos­sa puo­let auto­kan­nas­ta koos­tuu suun­nat­to­min uhrauk­sin lii­ken­tees­sä pidet­tä­vis­tä ennen vuot­ta 2025 val­mis­te­tuis­ta “van­han jär­jes­tel­män” autois­ta. Niil­lä kun pää­see vält­tä­mään 5€ pit­kän sil­lan yli­tys­mak­sut, ruuh­kaoh­jauk­set, alu­eel­li­set ajo­kiel­lot ja muun ikävän?

  Näi­den vuo­si­mak­sua sää­de­tään var­maan ylös­päin sen ver­ran, että ne vie­dään paa­laa­moon ihan vapaaehtoisesti

 145. Ruot­sis­sa 80-luvul­la asues­sa­ni ajo­mää­rään perus­tu­va vero­sys­tee­mi oli käy­tös­sä. Die­se­lau­tois­sa oli ihan mekaa­ni­nen pie­ni bok­si joka oli kyt­ket­ty mat­ka­mit­ta­riin, ker­ran vuo­des­sa sin­ne lykät­tiin loma­ke, vedet­tiin pie­nes­tä kam­mes­ta ja ajo­mää­rä lei­mau­tui lap­puun joka lähe­tet­tiin verobyrokraateille.….

  Kult­tuu­ri­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nee­na tulee heti mie­leen että Olli­lan sys­tee­min toteu­tues­sa, oli­si hyvä tilai­suus muut­taa lii­ken­ne­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä loo­gi­sek­si. Nytt­hän ole­te­taan että sama ihmi­nen voi saman­ai­kai­ses­ti ajaa monel­la autol­la ja moot­to­ri-pyö­räl­lä. Vaik­ka vakuu­tus­kar­tel­li­han on val­tion eri­tyi­ses­sä suo­je­lus­sa, joten sii­hen on tur­ha toi­voa muutoksia.

  Olli­lan jär­jes­tel­mäs­sä auton omis­ta­ja mak­saa, aje­tus­ta mat­kas­ta. Eikö kul­jet­ta­jan pitäi­si olla mak­sa­ja? Gps-lähe­tin pitäi­si olla jokai­sen tas­kus­sa, sehän toi­si uuden ulot­tu­vuu­den kiusaa­mi­seen ja alistamiseen.

 146. Poth1ue1: – ja Tie­don, GCI:n ja Acci­den­tu­ren muo­dos­ta­ma kon­sor­tio on saa­nut suo­ma­lai­sen keruu­jär­jes­tel­män toi­mi­maan, niin joku 2025 alkaa ole­maan muinaishistoriaa 😀

  No täs­tä olen samaa miel­tä. Sen sijaan stan­dar­di­soin­ti EU-tasol­la voi val­mis­tua hyvin­kin nopeas­ti, sil­lä euroop­pa­lai­sel­la auto­teol­li­suu­del­la on asi­aan, siis auto­maa­tioon, suu­ri int­res­si. Direk­tii­viä ei tähän vält­tä­mät­tä tarvita.

 147. Poth1ue1:
  ‘snip’
  On täs­sä kui­ten­kin edel­leen sen ver­ran “mut­ku­ja” ja “sit­ku­ja”, että esi­te­tyn kus­tan­nusar­vion voi epäil­lä ole­van ran­kas­ti alakanttiin. 

  Siis val­tion tie­to­tek­niik­ka­hank­kee­na ko. pro­jek­ti voi mak­saa mitä tahan­sa (ja var­maan mak­saa­kin), mut­ta autoi­hin tule­van lait­teen hin­ta toden­nä­köi­ses­ti on olematon.

  Van­hem­mat ihmi­set (kuten minä) muis­ta­vat vie­lä, miten eri­lais­ten vaa­ti­mus­ten mukai­set varus­teet muka nos­tai­si­vat auto­jen hin­nat niin pil­viin, että kenel­lä­kään ei ole varaa ostaa nii­tä: tur­va­vyöt, kata­ly­saat­to­ri… jne.

 148. Sylt­ty: Sii­nä voi­si men­na monel­ta kun­nal­ta into jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen, jos autoi­lua mak­si­moi­mal­la mak­si­moi­daan myös tuotot.

  Tämä ehdo­tuk­ses­sa­ni oli­kin tar­koi­tus. Kor­kea mak­su nimit­täin suo­si­si nime­no­maan jouk­ko­lii­ken­net­tä, jos­ta myös­kin tuli­si kan­nat­ta­vaa ilman kun­nan tukea­kin. Jos kun­ta ei kehit­täi­si, niin aina­kin lii­ken­nöit­si­jät kehittäisivät.

 149. Vihe­rins­si: tie­mak­su­ja on käy­tös­sä mones­sa paikassa.

  Yleen­sä mak­sul­li­set tiet ovat pidem­piä maan­tie­tä­pät­kiä, joi­ta lähes­tyes­sä on aikaa tois­taa opas­tei­ta mak­sul­li­suu­des­ta ja vaih­toeh­dos­ta. Samoin mak­su­tiel­le joh­ta­van ram­pin alus­sa riit­tää tie­to “tämä vie vain mak­su­tiel­le” eikä kul­jet­ta­jan ole tar­peen lukea ja pro­ses­soi­da hin­ta­tie­toa tar­kem­min. Lii­ken­neym­pä­ris­tö sisäl­tää niis­sä pai­kois­sa yleen­sä pal­jon vähem­män muu­ta pakol­lis­ta infor­maa­tio­ta kuin kort­te­li­kau­pun­gin sisäl­lä — ihmi­sen havain­to­ky­ky on oikeas­ti moni­mut­kai­nen asia eikä usein edes “hyvä”.

 150. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Sanon­pa­han vaan, että kau­pun­ki­lais­ten ei pidä olla maa­seu­dun tei­den mak­sa­ji­na. Piste.

  Tosi vih­reä asuu beto­nin ja asfal­tin pääl­lä kau­pun­gis­sa eikä yli­tä kau­pun­gin rajaa? Ei kävel­len eikä autolla.

  Hel­sin­kiin tar­vi­taan “ruuh­ka­mak­sut”, kos­ka Hel­sin­gin vih­reil­lä ja kokoo­mus­lai­sil­la on niin pal­jon auto­ja (joil­la ei kos­kaan yli­te­tä kau­pun­gin rajaa?), että muut eivät sekaan mahdu.

  Mää­rä­tään jokai­sel­le jalan­kul­ki­jal­le myös jal­ka­käy­tä­vän käyt­tö­mak­su samaa Olli­la-seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää käyt­täen. Kadun­yli­tyk­ses­tä eri­tyis­mak­su ja ruuh­ka-aika­na koro­tet­tu mak­su, kos­ka se häi­rit­see pahas­ti — var­sin­kin hel­sin­ki­läis­ten vih­rei­den ja kokoo­mus­lais­ten autol­la ajoa oman(!) kau­pun­kin­sa alueella.

  Baa­nat on pidet­tä­vä auki her­ro­ja ja suu­ri­palk­kai­sia var­ten. Vain duu­na­rit saa pakot­taa joukkoliikenteeseen.

  Pal­jon tasa-arvoi­sem­paa oli­si aika­ra­joi­tet­tu käyt­tö­oi­keus “ilmai­sek­si” kai­kil­le. Kiel­lon rik­ko­mi­ses­ta esim. 50 senttiä/km sakkomaksu.

  Maa­il­ma eikä var­sin­kaan sen luon­to pelas­tu rahaa pai­na­mal­la ja kai­ken toi­min­nan pysäyt­tä­viä, kuo­let­ta­via vero­ja kerää­mäl­lä, jos ihmi­nen las­ke­taan luon­toon kuuluvaksi.

  Pan­kit voi­daan aina “pelas­taa” (digi)“rahalla”, mut­ta kukaan ihmi­nen ei työl­lään pys­ty sel­lai­sia raho­ja reaa­li­ses­ti(!) ansait­se­maan, jos nyky­me­no jatkuu.

 151. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vähen­tää­kö säh­kö­au­to hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä? Töp­se­lis­tä­kö se säh­kö tulee?

  Kivi­hii­li­voi­ma­lat­kin ovat tuol­ta osin puh­taam­pia kuin polttomoottoriautot.

 152. Tapio Pel­to­nen: Äkki­sel­tään sanoi­sin, että luo­vu­taan sii­tä satel­liit­ti­här­del­lis­tä ja teh­dään täs­tä kame­ra- ja rekisterikilpipohjainen.

  Tuli­si muu­ten samal­la luo­tua aika pal­jon työ­paik­ko­ja, joi­ta ei voi­si ulkois­taa Kii­naan. GPS-bok­sit­han siel­lä teh­täi­siin. Samal­la saa­tai­siin joka paik­kaan kun­non ylinopeuskamerat.

 153. Vihe­rins­si: Kaik­kea muu­ta on suh­teel­li­sen help­po sii­vo­ta pait­si hiilidioksidia.

  Kaik­ki muu pait­si hii­li­diok­si­di ei ole juu­ri nyt tap­pa­mas­sa ihmis­kun­taa ilmastonmuutoksella.

 154. Sta­din­Pa­ro­ni: Yksi­tyi­syys. Sel­vää on, että viran­omai­set tule­vat ennem­min tai myö­hem­min saa­maan pää­syn tie­toi­hin vaka­vien rikos­ten sel­vit­te­lyä varten.

  Meil­lä­hän polii­sin tie­don­han­kin­taan, kotiet­sin­tään, pak­ko­kei­noi­hin, jne. ei juu­ri­kaan edes ole pakol­lis­ta luvan­ha­ku­pro­ses­sia oikeus­is­tui­mel­ta vaan polii­si päät­tää itse omien sään­tö­jen­sä mukai­ses­ti mil­loin näi­tä teh­dään ja täten mah­dol­li­set ran­gais­tuk­set­kin sään­tö­jen rik­ko­mi­ses­ta mää­rit­ty­vät lai­tok­sen sisäl­lä, joten asian­ti­la on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti huono.

  Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Sitä ruo­kaa voi myös kyl­lä tila­ta ihan Suo­men ulko­puo­lel­ta­kin. Ja val­ta­vis­ta maa­ta­lous­tuis­ta huo­li­mat­ta hal­vem­mal­la kuin Suomesta.

  Tämä on huo­no argu­ment­ti. Suo­mi itses­sään on maan­tie­teel­li­ses­ti huo­nos­ti sijoit­tu­nut. Jos kar­si­taan kaik­ki kal­lis, voi­daan saman­tien pis­tää pil­lit pus­siin koko maan osalta.
  Itse olen tar­peet­to­man suu­ren­kin huol­to­var­muu­den kan­nal­la. Samal­la työl­lis­te­tään ihmi­siä ja pide­tään eurot pyö­ri­mäs­sä omas­sa maas­sa eikä kaa­de­ta nii­tä ulkomaille.

  Rai­mo K: Niin­pä. Ei ole pal­jon tut­kan­pal­jas­ti­mia lii­ken­tees­sä, vaik­ka ne eivät mon­ta kymp­piä maksa.

  Suu­rel­la osal­la ei ole kau­hean suur­ta insen­tii­viä ajel­la yli­no­peut­ta eikä sii­tä edes pal­joa kos­tu. Mikä lie­nee tämän veron suu­ruus ja miten se vai­kut­taa insentiiviin?

  Rai­mo K: Ruot­sin vakoi­lu­ju­pa­kan myö­tä tuli sivu­lausees­sa ilmi, että NSA:lle kerä­tään sys­te­maat­ti­ses­ti kän­ny­köi­den paikkatietoja.

  Eli kos­ka sinua jo lait­to­mas­ti urki­taan, pitäi­si jon­kun toi­sen saa­da urk­kia lail­li­ses­ti? Onpas per­vers­si aja­tus. Taus­tal­la lie­nee käsi­tys sii­tä, ettei ihmi­soi­keuk­sia ole olemassa?

  Tapio: Jam­me­ri on lähe­tin, joka lois­taa GPS-taa­juuk­sil­la kuin joulukuusi.

  Riip­pu­nee sii­tä, mihin se asen­ne­taan ja suunnataan.

  Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: Osmol­ta jäi pahin epä­koh­ta huomioimatta. […]
  Sopii hyvin Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jaan varak­kai­den vero­tuk­sen las­ke­mi­ses­ta ja siir­ty­mi­ses­tä tasa­ve­ron suuntaan.

  Täl­lä ei lie­ne ollut hänel­le mer­ki­tys­tä — Osmo ei ole vasemmistolainen.

 155. TimoT: Tämä ehdo­tuk­ses­sa­ni oli­kin tar­koi­tus. Kor­kea mak­su nimit­täin suo­si­si nime­no­maan jouk­ko­lii­ken­net­tä, jos­ta myös­kin tuli­si kan­nat­ta­vaa ilman kun­nan tukea­kin. Jos kun­ta ei kehit­täi­si, niin aina­kin lii­ken­nöit­si­jät kehittäisivät.

  Eli siis kaik­ki mak­saa enem­män oli autoa tai ei?

 156. Rai­mo K: Siis val­tion tie­to­tek­niik­ka­hank­kee­na ko. pro­jek­ti voi mak­saa mitä tahan­sa (ja var­maan mak­saa­kin), mut­ta autoi­hin tule­van lait­teen hin­ta toden­nä­köi­ses­ti on olematon.

  Edel­leen­kin jak­san epäil­lä. Pelk­kä pai­kan­nus ja reit­ti­tie­to­jen väli­tys onnis­tuu toki hal­val­la­kin lait­teel­la, mut­ta muu­ten täs­sä on liu­ta vaa­ti­muk­sia, joi­den rat­kai­se­mi­nen ei tri­vi­aa­lia ja jot­ka saat­ta­vat vaa­tia esim. erikoiskomponentteja.

  Näi­tä vaa­ti­muk­sia ovat:
  — Hui­jaa­mi­nen ei saa onnis­tua niin, ettei sii­tä aina jäi­si jälkiä
  — Hui­jaa­mi­sen havait­se­mi­sen pitäi­si olla teho­kas­ta so. pitäi­si onnis­tua hel­pos­ti taval­li­sel­ta rivi­po­lii­sil­ta kent­tä­olois­sa muun val­von­nan rinnalla
  — Lai­te­vi­ko­jen pitäi­si olla luo­tet­ta­vas­ti ero­tet­ta­vis­sa hui­jauk­sis­ta tai hui­jauk­sen yrityksistä
  — Jär­jes­tel­mä­vi­ko­jen (pai­kan­nus, tal­len­nus tms.) suh­teen samoin
  — Vero­vel­vol­li­sel­la pitäi­si olla mah­dol­li­suus tar­kis­taa vero­tuk­sen oikeellisuus
  — Auton kul­jet­ta­jal­la oli­si olta­va help­po ja luo­tet­ta­va tapa havai­ta ja ymmär­tää jäjes­tel­mään tul­leet viat (jos autol­la, jos­sa jär­jes­tel­mä on vikaan­tu­nut, on ran­gais­ta­vaa ajaa — ja näin­hän sen lie­nee pak­ko olla)

  Ilmei­ses­ti jär­jes­tel­män pitäi­si myös rekis­te­röi­dä auton kul­jet­ta­jan hen­ki­löl­li­syys — jos jär­jes­tel­män vikaan­tues­sa autol­la on kiel­let­tyä ajaa, niin eihän täs­tä lie­ne koh­tuul­lis­ta ran­gais­ta auton omis­ta­jaa tai hal­ti­jaa vaan kul­je­ta­jaa, joka ajaa vikain­di­kaat­to­ris­ta välittämättä.

  Tie­tys­ti aina voi­daan men­nä perin­tei­sel­lä suo­ma­lai­sel­la vero­fa­sis­mi­lin­jal­la, jos­sa vero­vel­vol­li­nen on aina syyl­li­nen ellei pys­ty todis­ta­maan omaa syyttömyyttään…

 157. ano­nyy­mi: Kaik­ki muu pait­si hii­li­diok­si­di ei ole juu­ri nyt tap­pa­mas­sa ihmis­kun­taa ilmastonmuutoksella.

  Ihan­ko juu­ri nyt! Aja­tel­la, sinä­kin hen­gi­tät ulos tätä mei­tä tap­pa­vaa myrk­kyä! Ajat­te­li­sit nyt vähän!

 158. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Ihan­ko juu­ri nyt! Aja­tel­la, sinä­kin hen­gi­tät ulos tätä mei­tä tap­pa­vaa myrk­kyä! Ajat­te­li­sit nyt vähän!

  Lau­ri Kum­pu­lai­nen ei nyt tahal­laan tajua, että täs­sä puhu­taan välil­li­ses­tä vai­ku­tuk­ses­ta ilmas­toon. Tai sit­ten hän on yksin­ker­tai­ses­ti tyhmä.

  Ulos­hen­gi­ty­sil­mas­sa on 3,8% hii­li­diok­si­dia ja 7–8 % voi tap­paa ihmi­sen kyllä.

 159. Vihe­rins­si: Eivät saa. Mut­ta jos säh­kön kulu­tus­ta nos­te­taan nii­den säh­kö­au­to­jen ver­ran, se nousu tapah­tuu käy­tän­nös­sä sii­tä, että hiil­tä pol­te­taan enem­män. Mitä muu­ta voi­tai­siin teh­dä? Siis sel­lais­ta, jota ei joka tapauk­ses­sa tehdä.

  Tämä pätee aika­jän­teil­lä vii­kois­ta aina­kin kym­me­neen vuo­teen. Sitä pidem­mäl­lä ajal­la vas­taus riip­puu aina­kin suh­tau­tu­mi­ses­ta ydin­voi­maan, pääs­tö­kau­pan tule­vai­suu­des­ta ja säh­kön varas­toin­ti­tek­no­lo­gioi­den kehit­ty­mi­ses­tä. Pääs­tö­kaup­pa on ainoa asia, joka edes kym­me­nen vuo­den pääs­tä voi muut­taa tilannetta.

  Mui­ta­kin mah­dol­li­suuk­sia on. Jos säh­kö­au­ton omis­ta­jal­ta edel­ly­te­tään vaik­ka­pa tie­tyn kapa­si­tee­tin aurin­ko­pa­nee­lin hank­ki­mis­ta, sil­loin säh­kö­au­tos­ta saa­daan pääs­tö­neut­raa­li aina­kin sii­hen asti, kun­nes aurin­ko­voi­man penet­raa­tio nousee liikaa. 

  Se, että mar­gi­naa­li­säh­kö on fos­sii­lis­ta, on eri asia kuin se, että säh­kö­au­tot lisää­vät säh­kön­ku­lu­tus­ta. Mar­gi­naa­li­säh­köä ei voi tuot­taa ydin­voi­mal­la, kos­ka ydin­voi­ma on huo­nos­ti sää­det­tä­vää, mut­ta auto­jen tar­vit­se­man suh­teel­li­sen tasai­sen (ja jopa par­haim­mil­laan älyk­kääs­ti säh­kön hin­nan mukaan sää­ty­vän) tehon­tar­peen voi. Sit­ten kun säh­kö­au­tot yleis­ty­vät, meil­lä on upo­uusi ydin­voi­ma­la juu­ri val­mis­tu­nut poh­jan peru­koil­le, ellei tämä edus­kun­ta ja sen ympä­ris­tö­vi­ha­mie­li­sin puo­lue, vih­reät, tor­pe­doi Fen­no­voi­man laitosta.

 160. Poth1ue1:
  ‘snip’
  — Hui­jaa­mi­sen havait­se­mi­sen pitäi­si olla teho­kas­ta so. pitäi­si onnis­tua hel­pos­ti taval­li­sel­ta rivi­po­lii­sil­ta kent­tä­olois­sa muun val­von­nan rinnalla
  ‘snip’

  Kysy­mys on vero­tuk­ses­ta, polii­si ei val­vo sitä lii­ken­tees­sä, vakio­pyyn­tö on “ajo­kort­ti ja rekis­te­rio­te”, ei vero­kort­ti ja rekisteriote.
  Vai käy­kö polii­si työ­pai­kal­la­si kat­so­mas­sa, onko vero­kort­ti oikein jätet­ty (jos käy, aika eri­koi­nen työpaikka).

  1. Polii­si val­voo lii­ken­tees­sä polt­toai­ne­tank­kia ja kat­soo, onko siel­lä vero­ton­ta polttoainetta.

 161. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Ihan­ko juu­ri nyt! Aja­tel­la, sinä­kin hen­gi­tät ulos tätä mei­tä tap­pa­vaa myrk­kyä! Ajat­te­li­sit nyt vähän!

  Jos se sii­tä on kiin­ni, niin istu­tan puun hen­gi­tys­tä­ni kom­pen­soi­maan, kun­han sinä ensin käyt ulko­na puris­ta­mas­sa käyt­tä­mä­si fos­sii­li­set ilmas­ta takai­sin hiileksi.

 162. Rai­mo K: Kysy­mys on vero­tuk­ses­ta, polii­si ei val­vo sitä lii­ken­tees­sä, vakio­pyyn­tö on “ajo­kort­ti ja rekis­te­rio­te”, ei vero­kort­ti ja rekisteriote.

  Tai­dat olla täs­sä oikeas­sa — suun­ni­tel­mis­sa näyt­tää ole­van val­von­nan suo­rit­ta­mi­nen 50 val­von­ta­por­til­la ja eril­li­sil­lä val­von­ta­par­tioil­la. Koko hom­mas­ta on aja­tel­tu sel­vit­tä­vän 350 hen­gen voimin.

  Tal­Sa: Näin km-veroa val­vo­taan: tien­var­si­val­von­ta ja 50 mittausporttia

  Min­kä­hän­lai­sek­si kiin­ni­jää­mis­ris­ki muodostuu?

  Muis­tin­va­rai­ses­ti las­ket­tu­na itse olen jou­tu­nut polii­siin rat­si­aan ajou­ra­ni aika­na kes­ki­mää­rin ehkä ker­ran 4–5 vuo­des­sa ja pel­käs­tään liik­ku­van polii­sin vah­vuus tai­taa olla lähes tuplas­ti tuon km-vero­mi­lii­sin suun­ni­tel­lun hen­ki­lös­tön verran.

  Joten­kin tun­tuu, että jär­jes­tel­mää sor­meil­lei­ta ja gps-jam­me­rin käyt­tä­jiä tuli­si ole­maan hel­pos­ti vähin­tään saman ver­ran kuin nykyi­sin rat­ti­juop­po­ja, kor­tit­to­mia, kat­sas­ta­mat­to­mal­la autol­la kaa­haa­jia, auto­ve­ron vält­tä­jiä yms. — toden­nä­köi­ses­ti enemmänkin.

  Kau­kan­ko­han kes­täi­si, kun­nes vero­tusoi­keu­den itsel­leen vuo­kran­nut Ollilla&Kni huo­mai­si oman yksi­tyis­mi­lii­sin riit­tä­mät­tö­myy­den ja alkai­si vaa­ti­maan polii­sia suo­rit­ta­maan tar­kas­tuk­sia nor­maa­lin lii­ken­ne­val­von­nan yhtey­des­sä — samal­la sank­tioi­ta pitäi­si tie­tys­ti kiris­tää jon­ne­kin tapon ja mur­han välimaille.

 163. Rai­mo K: Kysy­mys on vero­tuk­ses­ta, polii­si ei val­vo sitä lii­ken­tees­sä, vakio­pyyn­tö on “ajo­kort­ti ja rekis­te­rio­te”, ei vero­kort­ti ja rekisteriote.

  Niin, ja vie­lä — kum­mas­ti se polii­si val­voo ajo­neu­vo­ve­ron mak­sa­mis­ta ja ruu­vaa kil­vet pois, jos verot on jää­neet räs­tiin. Vaik­ka “kysy­mys on verotuksesta”.

 164. ano­nyy­mi: Kivi­hii­li­voi­ma­lat­kin ovat tuol­ta osin puh­taam­pia kuin polttomoottoriautot.

  No oikeas­taan ei. Opti­mis­ti­nen arvio säh­kö­au­tol­le 25 kWH/100km, lauh­de­ki­vi­hii­li ~900 CO2‑g/kWH = 22.5 CO2-kg/100km. Tyy­pil­li­nen nyky­au­to ben­sii­ni­moot­to­ril­la 150g/km = 15 CO2-kg/100km.

  Peli muut­tuu täy­sin jos siir­ry­tään kevyem­piin kul­ku­vä­li­nei­siin, mut­ta sil­loin pitäi­si pääs­tä irti aja­tuk­ses­ta että fil­la­rei­den, mopo­jen, jalan­kul­ki­joi­den ja jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jien paik­ka on han­ges­sa, ja kui­vaan ja läm­pi­mään pää­see vain yksityisautoilija.

 165. En pys­ty ymmär­tä­mään, mik­si jon­kun maan­vil­je­li­jän pitäi­si mak­saa val­tiol­le sii­tä, että ajaa omal­la yksityistiellään.”

  Sama se kos­kee mök­ki­läi­siä. Itse­kin mökil­lä käy­des­sä­ni ajan yksi­tyis­tie­tä yhteen­sä n. 20 km/käynti.

  Mil­lä perus­tel­laan se, että ensin mak­san tien raken­ta­mi­ses­ta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta ja sen lisäk­si vie­lä oman tien käytöstä.

 166. Soi­nin­vaa­ral­ta kysyt­tiin vie­lä­kö on samaa miel­tä kuin ennen
  “Sik­si olen ilmoit­ta­nut jo kau­an sit­ten, että hyväk­syn ydin­voi­man sit­ten ja vas­ta sit­ten, jos voin vakuut­taa, että sil­lä ale­taan kor­va­ta fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta eikä täh­dä­tä kulu­tuk­sen kasvattamiseen.”
  Ja vastasi

  Sylt­ty: En ole. Yhä täh­dä­tään mah­dol­li­sim­man ener­gia­val­tai­seen teol­li­suu­teen työ­val­tai­sen tai osaa­mi­seen perus­tu­van sijasta.

  Ener­gian käy­tös­tä on niin pal­jon hyö­tyä, että sitä tul­laan tar­vit­se­maan ja käyt­tä­mään tule­vai­suu­des­sa­kin. Vähem­män ener­gi­aa per BKT-euro, mut­ta sil­ti ener­gi­aa tulee mene­mään ja suu­rim­ma­sa osas­sa maa­il­maa enm­män kuin ennen.
  VTT ener­gia­vi­sio 2030 myös arv­vio kas­vun lis­sään­ty­vän Suomessa
  Kun city­vih­reä’ menee rati­kal­la juo­maan lat­tea ja googlaa iPa­dil­la, niin eipä se ilman ener­gi­aa onnis­tu, vaik­ka kuin­ka kuvit­te­lee ole­van­sa hyvä ihmi­nen, var­sin­kin ver­rat­tu­na nii­hin Nur­mi­jär­vel­lä katu­maas­tu­ril­la duun­sis­sa­kä­vi­jöi­hin. He ovat tie­ten­kin paho­ja ihmi­siä, joil­ta pitää­kin ottaa lisää veroa kai­ken kivan maksamiseen.

 167. Hyviä nimiä:
  “Oikeu­den­mu­kais­ta ja äly­käs­tä lii­ken­net­tä tut­ki­va työ­ryh­mä”. Miten­kö­hän sii­tä puut­tui vahin­gos­sa “suku­puo­li­neut­raa­lia, jne”
  Kun vero­tuk­ses­ta puhu­taan, niin tai­taa oikeu­den­mu­kai­suus olla enem­män puhu­jan suussa.

 168. Nyt tuli Soi­nin­vaa­ral­ta poik­keuk­sel­li­nen lap­sus kir­joi­tuk­seen. Tie­tä­net var­sin hyvin, että säh­kön­tuon­tan­non pääs­töt putoa­vat vuo­si­kym­men­ten kulues­sa _hyvin_ mata­la­sik­si. Toi­sek­seen, pääs­tö­kaup­paa tun­te­va­na, tie­tä­net, että säh­kön­tuo­tan­non pääs­tö­jä pie­nen­ne­tään yhdes­sä muun pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin kans­sa. Jokai­nen kilo­met­ri, joka aje­taan säh­köl­lä öljyn sijaan, vähen­tää CO2-pääs­tö­jä (ja pien­hiuk­kas- ym.päästöjä täy­si­mää­räi­ses­ti. Ei pidä usko kaik­kea, mitä öljy­lob­ba­rit väittävät.

  1. Tuo­ta pääs­tö­kaup­pa­sek­to­riin siir­ty­mis­tä en tul­lut todel­la aja­tel­leek­si. Vaik­ka säh­kö­au­to ei itses­sään hir­veäs­ti pääs­tö­jä vähn­nä, se vähen­tää nii­tä pääs­tö­kau­pan kautta.

 169. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo­ta pääs­tö­kaup­pa­sek­to­riin siir­ty­mis­tä en tul­lut todel­la aja­tel­leek­si. Vaik­ka säh­kö­au­to ei itses­sään hir­veäs­ti pääs­tö­jä vähn­nä, se vähen­tää nii­tä pääs­tö­kau­pan kautta.

  Mene­vät­kö säh­kö­au­tot siis alim­paan maksukategoriaan?

  Entä uusiu­tu­val­la bio­die­se­lil­lä käy­vät? Ei kai ole tar­koi­tus ran­gais­ta nii­tä fos­sii­lis­ten polt­ta­jien syn­neis­tä, ja estää näin vih­reä kehitys?

 170. Joku kir­joit­ti

  Mie­les­tä­ni säh­kö­pol­ku­pyö­rät sai­si teh­dä verovapaiksi. ”

  Niis­tä­hän mak­se­taan vain arvon­li­sä­ve­ro. Tie­ten­kin kela voi­si kor­va­ta säh­kö­pyö­rän osak­si lii­kutn­ra­joit­tei­sil­le, mut­ta eipä tai­da vas­ta tarkoitustaan-

 171. Tämä ket­ju on sul­jet­tu. Keho­tan siir­ty­mään kah­teen uuteen ket­juun, jois­sa kes­kus­te­lua yri­te­tä­tän vähän strukturoida.

Kommentit on suljettu.