Perustili

Poli­it­tis­es­ti oikealle laidalle sijoit­tu­va aja­tushau­to­mo Lib­era on julkaissut esi­tyk­sen perustilistä. Se on kehit­tynyt muo­to perus­tu­losta, jos­sa on myös vahvo­ja piirteitä Sin­ga­poren sosi­aal­i­til­i­mallista. Raportin ovat kir­joit­ta­neet Paul Lill­rank, Marko Hami­lo ja Eli­na Lepomäki.

Tästä sen löytää.

Malli on sen ver­ran mon­imutkainen, että olen voin­ut ymmärtää ratkai­se­via osia väärin. Joten lukekaa täl­lä varauksella.

Malli on hyvin kokon­ais­val­tainen. Se panee uusik­si kaiken ja ratkaisee samaan syssyyn opin­totuen, työt­tömyys­tur­van ja koti­talousvähen­nyk­sen sekä paljon muu­ta. Näin kun­ni­an­hi­moi­ses­ta mallista on help­po löytää virheitä ja kaataa koko raken­nel­ma. En sitä halua tehdä, kos­ka on hyvä, että joku edes yrit­tää miet­tiä asioi­ta vähän out of the box.

Perustilin strate­gi­nen tavoite on pait­si tar­jo­ta pien­i­t­u­loisille tulon­lisäk­si perus­tu­lo, myös kan­nus­taa väestön hyv­in­voivaa enem­mistöä käyt­tämään tulon­si­ir­to­ja säästeliäästi. Suurin osa tulon­si­ir­roista ei nimit­täin ole siir­to­ja henkilöltä toiselle, vaan saman henkilön siir­to­ja elinkaaren eri osista val­tion kas­san kaut­ta itselleen. Nuore­na saa tukea opiskelu­un, kes­ki-ikäisenä on net­tomak­sa­ja ja van­hana saa eläkettä.

Tästä mallista saa hyvin vasem­mis­to­laisen tai hyvin oikeis­to­laisen riip­puen para­me­treista. Lib­era on esimerki­no­mais­es­ti pan­nut para­metrit paikalleen saaden aikaa aika oikeis­to­laisen version.

Näin se suun­nilleen toimisi:

Jokainen saa aikuisiän kyn­nyk­sel­lä tililleen 20 000 euroa lahjoituk­se­na (myötäjäisenä) yhteiskunnal­ta. Tämä on tilin perus­pääo­ma. Jos tilil­lä on perus­pääo­ma jäl­jel­lä, siltä saa nos­taa rahaa rajoituk­set­ta. Jos ei ole, nos­tamista rajoite­taan. Tilille on pakko tal­let­taa 10 pros­ent­tia ansio­tu­loista. Täl­lä ei ole suur­takaan merk­i­tys­tä, jos tilin sal­do ylit­tää perus­pääo­man 20 000 euroa, kos­ka sil­loin saa nos­taa kuin­ka paljon tahansa.

Esitin joskus kauan sit­ten kansalais­myötäjäistä per­het­tä perus­taville. Tässä se on.

Toisaal­ta tilille saa tal­let­taa enem­mänkin. Tulo muut­tuu verotet­tavak­si vas­ta, kun se nos­te­taan perustililtä. Tämä on erään­lainen pro­gres­si­ivi­nen men­overo­ma­lli. Tulo­ja, jot­ka tal­lete­taan perustilille ei verote­ta ennen kuin ne nos­te­taan tililtä. Tässä tör­mätään samaan siir­tymäkau­den ongel­maan kuin kaikissa men­overo­ma­lleis­sa. Jos perustilin ulkop­uolel­la on säästöjä, kun jär­jestelmä käyn­nis­tetään, voi pan­na kaik­ki tulon­sa perustilille ja elää säästöjä syömäl­lä. Verot pitää mak­saa sit­ten joskus, mut­ta val­tio­varain­min­is­teri halu­aisi niitä nyt ja heti.

Tililtä saa aina nos­taa 400 euroa, oli siel­lä rahaa tai ei. Sal­do saa men­nä miinuk­selle kuin­ka paljon hyvän­sä. Niin­pä jokaiselle on taat­tu vähin­tään 400 euron perus­tu­lo kuus­sa. Kir­joit­ta­jat myön­tävät, ettei tuo ihan riitä, joten asum­is­tu­ki ja nykyisen­laista työ­markki­natukea vas­taa­va syyper­äi­nen osa tulee tähän päälle. Niille, jot­ka eivät pysty tulo­ja han­kki­maan riit­tävästi, malli on puh­das perus­tu­lo­ma­lli. He saa­vat 400 euroa puh­taana käteen ja jos he han­kki­vat ansio­tu­lo­ja, he joutu­vat tal­let­ta­maan perustilille 10 % ansio­tu­lois­taan. Tässä nyt kuitenkin on sisäl­lä selvä perus­tu­lo ja se tuo mukanaan kaik­ki ne hyödyt, jot­ka perus­tu­lo tuo palkka­jakau­man alapäässä. Työn vas­taan­ot­ta­mi­nen kan­nat­taa aina.

Jos halu­aa ostaa koti­talous­palvelu­ja yksinyrit­täjältä, voi siirtää rahaa oma­l­ta perustililtä palvelu­ja myyvän perustilille. Raha tulee verotet­tavak­si vas­ta, kun myyjä nos­taa rahat oma­l­ta perustililtään. Siis vain ker­ran, kun se nyt tulee verotet­tavak­si kak­si ker­taa molem­pi­en tulona. Niin­pä palvelun ostos­ta katoaa veroki­ila kokon­aan – arvon­lisäveroa ja sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja luku­un otta­mat­ta. Näin alen­netaan koti­talouk­sien ostamien palvelu­jen veroki­ilaa. Tässä on se vika, että veronalen­nus kos­kee yksinyrit­täjältä ostet­tu­ja palvelu­ja, mut­ta ei use­an hen­gen organ­isaa­ti­ol­ta ostet­tu­ja. Tämä voi olla viehät­tävää, mut­ta näin tue­taan kyl­lä myös töi­den teho­ton­ta organisointia.

Opin­to­ja aloit­taval­la on tuo 20 000 euron perus­pääo­ma, jos­ta hän voi ostaa 400 euron suu­ruista opin­to­tukea 50 kuukau­den ajan ja vähän pidem­päänkin, jos käy siinä välis­sä töis­sä.  Kuitenkin tämä vas­taa taval­laan velak­si opiskelemista, kos­ka opiske­li­ja syö perus­pääo­maa, jon­ka joutuu myöhem­min kar­tut­ta­maan. Ei kan­na­ta jäädä pitkäk­si aikaa opin­totuen varaan.

Olen joskus esit­tänyt, että ansiosi­don­nainen työt­tömyys­tur­va voisi olla laina­muo­toista. Työt­tömyyskaut­e­na pär­jää, mut­ta työt­tömäk­si ei kan­na­ta jäädä. Jo sil­loin myönsin, että vaik­ka tämä kävisi päin­sä hyväo­sais­ten pelisään­tönä, se ei sopisi huono-osaiselle osalle työvoimaa. Perustil­i­mallin oival­luk­sia on, että hyväo­saisil­la työt­tömyys­vaku­u­tuk­set tai vaik­ka vuorot­telu­va­paat oli­si­vat oman rahan käyt­töä, mut­ta huono-osaisil­la mak­sa­jak­si tulisi automaat­tis­es­ti yhteiskun­ta. Vaik­ka suh­taudun vähän skep­tis­es­ti mallin käyt­töönot­toon, tämä piirre olisi hyvä toteuttaa.

Se mikä tässä on hienoa on, että sosi­aal­i­tur­va muut­tuisi liuku­vasti omaa vas­tu­u­ta edel­lyt­tävästä ja paljon vapauk­sia antavas­ta aidok­si tulon­si­ir­roksi ja selvästi holhoavammaksi.

Mie­lenki­in­toinen esitys!

66 vastausta artikkeliin “Perustili”

 1. Ansiosi­don­naisien etuuk­sien kohdalle tuo tili­malli voisi sopia. Ansiosi­don­nainen työt­tömyys­tur­va, vuorot­telu­va­paako­r­vaus, van­hempainpäivära­ha ja opin­tora­ha pitäisi rahoit­taa sosi­aal­i­tur­vatililtä. Tili ei kuitenkaan koskaan menisi miinuk­selle. Yli­jäänyt sal­do hyvitet­täisin parem­pana eläkkeenä.

 2. Hauskaa on taas ker­ran se että tärkein­tä (eli ensim­mäisenä mainit­tavaa) ei ole se mitä, vaan kuka.

  Ettei tule vaan oltua väärää mieltä.

 3. “Ei kan­na­ta jäädä pitkäk­si aikaa opin­totuen varaan.”

  Onko joskus kannattanut?

 4. Samaa malli itsekin sulle ehdotin joskus taanoin.
  Nimesin perus­pak­ka 1800-vero, joka pistää myös uusik­si kaik­ki van­hat mak­sumallit, mut­ta nos­taa kak­ki alle 1800 euron tulot tuo­hon summaan.
  Edel­lyt­tää tietysti taulukkopalkkoi­hin tark­istuk­sia tuon 1800 osalta. Tuo siis sekä julkiselle ja yksi­ty­is­puolelle kilpailuedun.

  Oma esit­tämänio malli tasaar­voisem­pi ja edel­lyt­tää jonki­laisen toimin­nan kehit­tämistä myös niiltä joille se mah­dol­lista. Sen sijaan että nyky­isin pyröritel­lään papereita.

  Nämähän kaik­ki uusia malle­ja kos­ka pakko­han purkaa van­ha jär­jestelmä luukkuineen toim­i­mat­tomana. Mut­ta kyl­lä edel­ly­tys on että tässä maas­sa on mah­dol­lista elää, mak­saa laskunsa.

  Perus­tu­lo­ma­lli on sik­si huono että säi­lyt­tää van­hat luukut eikä paran­na heikom­pio­sais­ten asiaa.

  Voit ottaa yhteyt­tä jos perus­palkka­malli kiinnostaa.

 5. Kaikkien perus­tu­lon pohdiske­li­joiden pitäisi kir­joit­taa aiheesta lyhyt yhteinen paperi, joka selit­täisi kaik­ki tavoit­teet ja mah­dol­liset tekni­ikat neu­traal­isti niin, että lop­putu­lok­sen voisi­vat kaik­ki allekir­joit­taa. Jos mukana olisi ainakin kaikkien poli­it­tis­ten kul­mien edus­ta­jia, paperi ei olisi minkään “väärän” ryh­män kir­joit­ta­ma, ja sen voisi­vat tur­val­lis­es­ti allekir­joit­taa muutkin kuin alan jonglöörit.

 6. Soin­in­vaara:

  Jokainen saa aikuisiän kyn­nyk­sel­lä tililleen 20 000 euroa lahjoituk­se­na (myötäjäisenä) yhteiskunnalta.

  Koitin etsiä mak­sa­jaa, mut­ta en löytänyt. Olisiko se Kela?

  Olisiko tämä vas­taa­van­lainen raha kuin lap­sil­isä, joka mak­set­taisi­in Suomes­sa ole­van henkilön lap­sille, jot­ka asu­vat toises­sa EU-maassa?

 7. 20 000 euron anta­mi­nen alko­holi­in, huumeisi­in tai muuten holtit­tomaan rahankäyt­töön taipu­vaiselle 18-vuo­tialle ei kuu­losta hyvältä. Kos­ka osa ihmi­sistä tuh­laisi sen 20 000 euroa muu­ta­mas­sa kuukaudessa, täy­ty­isi alus­ta asti olla jokin nostoraja.

 8. Mil­lä perus­teel­la rahan vastik­kee­ton jakami­nen on oikeistolaista? 

  Kyl­lä tuo esi­tys sin­un refer­oimanasi aika vasem­mis­to­laiselta vaikuttaa.

  “Niin­pä jokaiselle on taat­tu vähin­tään 400 euron perus­tu­lo kuus­sa. Kir­joit­ta­jat myön­tävät, ettei tuo ihan riitä”

  Miten niin ei riitä? Kyl­lä tuol­la opiske­li­jat elävät aivan helposti.

 9. No jos malli on sen ver­ran mon­imutkainen ettei elinikäisen koke­muk­sen eri­lai­sista malleista omaa­va Soin­in­vaara uskalla väit­tää sitä ymmärtävän­sä niin mitä mah­dol­lisuuk­sia on Mat­ti Meikäläisel­lä ymmärtää sitä?

  Jos Mat­ti tekee omaan sosi­aal­i­tur­vaansa liit­tyvät päätök­set itse, eikö Matin tulisi ymmärtää mitä on tekemässä?

 10. Nää kaver­it väit­tää että uudessa mallis­sa rahaa menee sisään yhtä paljon kuin aikaisem­minkin. Toisaal­ta sys­teemista mak­se­taan per­in­töjä rikkaiden ihmis­ten lap­sille jos niil­lä on kuolleessaan yli­jäämää “perustilil­lä”?

  Kysymys kuu­luukin, mis­tä tämä per­in­töra­ha tulee? Veikkaan että huonom­min toimeen­tule­vien etuuk­sista. Ai niin, oli­han niil­lä vielä ne surullisen kuu­luisat “dynaamiset vaikutukset”.

 11. Keskinäisen kehu­misen ker­ho toimii — raportin mukaan “Soin­in­vaaran mullis­ta­va aja­tus on…”,s. 19.

  Perustilin lop­pusal­do periy­tyy, oletet­tavasti perin­nön­saa­jan perustilille, jol­ta täl­löin voi nos­taa rajoituksetta. 

  Kir­jaimelli­nen kap­i­tal­is­mi edel­lyt­tää täy­del­listä tietoa tule­vaisu­ud­es­ta ja uhkailee sen poh­jal­ta tiukkeneval­la hol­houk­sel­la — “sil­loin kun sosi­aal­i­työtä tarvi­taan, sitä tehdään kun­nol­la” (Lep­omä­ki).

 12. 1. Mak­se­taan sopi­vak­si kat­sot­tu sum­ma sosi­aal­i­tukea suo­raan jokaiselle Suomen kansalaiselle.

  2. Mak­su­tiedot löy­tyy väestörekisteristä.

  3. Mak­su­tus suo­raan jonkun pankin kaut­ta, automaat­tis­es­ti, kuun ensim­mäi­nen päivä tilille.

  4. Töi­den tekemisel­lä tai miljonäärinä olemisel­la ei olisi mitään vaiku­tus­ta tuen saamiseen, mut­ta halutes­saan siitä voisi luopua. 

  Siinä teille hal­pa perus­tu­lo­ma­lli, joka toimii. Eikä ole hallintohimmeleitä.

 13. Suomeen täl­lainen ei sovi sik­si että olemme tot­tuneet kor­po­rati­ivis­ten insti­tuu­tioiden päät­tävän näistä asioista vaaleil­la val­i­tun par­la­mentin sijasta… 🙂

  Lib­er­an tavoit­teena on myös pois­taa työ­markki­noil­ta kaik­ki jäykkyy­det niin että yksit­täi­nen työn­tek­i­jä ja yri­tyk­sen HR-osas­to neu­vot­telisi­vat tasaver­taisi­na ilman ulkop­uolis­ten asi­aan puuttumista.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuo­ta 20 000 euron osu­ut­ta ei voi tuh­la­ta muu­ta­mas­sa kuukaudessa vaan 400 euroa kuukaut­ta kohden. 

  Tuo­hon on kuulem­ma jo ehdit­ty miet­tiä “sijoi­tus­tuotet­ta” jos­sa pikavip­pi­fir­man tapainen toim­i­ja antaisi syr­jäy­tyneelle kymp­pi­ton­nin käteen ja ottaisi itselleen sen kuukausi­tuo­ton jatkossa.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuo­ta 20 000 euron osu­ut­ta ei voi tuh­la­ta muu­ta­mas­sa kuukaudessa vaan 400 euroa kuukaut­ta kohden.

  Aiem­min:

  “Jokainen saa aikuisiän kyn­nyk­sel­lä tililleen 20 000 euroa lahjoituk­se­na (myötäjäisenä) yhteiskunnal­ta. Tämä on tilin perus­pääo­ma. Jos tilil­lä on perus­pääo­ma jäl­jel­lä, siltä saa nos­taa rahaa rajoituksetta. ”

  Siis kum­min se olisi?

  1. Jos perus­pää’o­maan ei kos­ke­ta, tililtä saa nos­d­taa rajoituk­ses­t­ta, mut­ta kun men­nään alle tuon 20 000 euron, saa nos­taa vain 400 euroa kuus­sa. Sik­si tilin tyh­jen­tämiseen menee 50 kuukaut­ta eli run­saat neljä vuotta.

 16. jlbl: Toisaal­ta sys­teemista mak­se­taan per­in­töjä rikkaiden ihmis­ten lap­sille jos niil­lä on kuolleessaan yli­jäämää “perustilil­lä”?

  Tilin käyt­tö per­in­töveron vält­te­lyyn on help­po estää.

  Ongel­mallisem­pi on rajoite, että veroki­ila pois­tuu vain, jos koti­talous­palvelu oste­taan yksinyrit­tältä. Esimerkik­si perus­teel­liseen siivouk­seen tarvi­taan mon­esti kak­si henkilöä. Rajoi­tus saat­taa myös syn­nyt­tää kaiken­laista kikkailua. No, har­va malli on täydellinen.

  Eri­no­maisen mie­lenki­in­toinen ja jatkoke­hit­te­lyyn kel­paa­va malli!

 17. Olen nyt jo vähän aikaa ihme­tel­lyt, että mik­si näinkin radikaali­in keskustelu­navauk­seen ei liitet­ty saman tien mui­ta oleel­lisia yhteiskun­nan menokom­po­nent­te­ja (ter­vey­den­hoitotili ja koulu­tustili). Ilmeis­es­ti tässä on kyse kir­joit­ta­jien ide­olo­gias­ta. Koulu­tus ja ter­vey­den­hoito ei kuu­lu yhteiskun­nan tehtävi­in, vaan ne on yksi­ty­is­tet­tävä, joten niiden mainit­sem­i­nen pam­feltissa olisi ongel­mallista. Sen sijaan on kyl­lä muis­tet­tu vään­tää ehdote­tun mallin para­metrit sel­l­aiseen muo­toon, että sijoi­tus­var­al­lisu­us ja sen tuo­tot muut­tuvat verovapaaksi.

  Mut­ta jos tuo­ta yritetään tarkastel­la enem­män idean kuin detaljien tasol­la, mielestäni avaus on — etenkin lähde huomioiden — yllät­tävän vähän kajahtanut.

  Asi­aa vähän sivuten, mielestäni Suomes­ta puut­tuu soin­in­vaar­alainen aja­tushau­to­mo (siis pykälää tätä kom­ment­tio­sio­ta viral­lisem­pi). Rahoi­tus voi tietysi olla ongel­ma, jos ei suos­tu kir­joit­ta­maan laiskot­tel­ev­as­ta tatus­ta ja ehdot­tele­maan sijoi­tus­toimin­nan verova­paut­ta tai vai­h­toe­htois­es­ti ylistämään ay-liik­keen saavu­tuk­sia. Mut­ta jos joku joukko­ra­hoi­tus toimisi, voisin kyl­lä olla satasel­la vuodessa mukana.

 18. Hieno idea. Aktivoi kyvykkäitä kuitenkaan potki­mat­ta päähän kyvyt­tömiä. Moni jät­täisi sosi­aal­ituet otta­mat­ta jos ne joutuu mak­samaan takaisin. Fak­ta toki on että ns. syr­jäy­tynei­den tili on tyhjä parikymp­pisenä ja sen jäl­keen kaik­ki on niin kuin ennen.

 19. Nykyisen tasoiselle sosi­aal­i­tur­valle Suomes­sa ei riitä rah­keet. 🙁 Jotain radikaalia täy­tyy joka tapauk­ses­sa tehdä lähi­aikoina, joten tuo­takin kan­nat­taa miet­tiä. Ehkä olen van­hanaikainen, mut­ta minus­ta mata­lam­man tasoinen hyv­in­voin­ti­val­tio on parem­pi kuin ei hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ollenkaan.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Esitin joskus kauan sit­ten kansalais­myötäjäistä per­het­tä perus­taville. Tässä se on. 

  Meil­lä on lap­sille pankista ns. sijoi­tus­vaku­u­tuk­set, joi­hin on valit­tu eri­laisia rahas­to­ja. Noi­hin menee “lap­sil­i­sistä” n. 60€/kk + jotain poh­ja­mu­naa sinne on suku­laisil­ta tullut.

  Alle 10 vuo­ti­ail­la lap­sil­lani on nyt tileil­lä yhteen­sä n. 15k var­al­lisu­ut­ta, ja tätä tah­tia ennen 18 vuo­tispäivään­sä molem­mil­la on kevyesti yli 20000€ säästössä. Jot­ka voivat sit­ten käyt­tää vaik­ka opintoihinsa.

  Ja koh­ta joku taas valit­taa, että täl­laiselta taval­liselta keski­t­u­loiselta pitäisi ottaa lap­sil­isät pois, kun voin lait­taa ne säästöön enkä “tarvitse” niitä.

 21. Prometheus:
  “Niin­pä jokaiselle on taat­tu vähin­tään 400 euron perus­tu­lo kuus­sa. Kir­joit­ta­jat myön­tävät, ettei tuo ihan riitä”

  Miten niin ei riitä? Kyl­lä tuol­la opiske­li­jat elävät aivan helposti. 

  Vai elävätkö? Opin­totuen se osa, joka ei ole lainaa, on 499,60 euroa kuus­sa. Lisäk­si van­hem­mat raot­ta­vat kukkaron­sa nyöre­jä ja 41 % ottaa lainaa.

 22. Tämäkin nyt on detal­jei­hin tart­tumista, mut­ta mik­si sinne tilille pitää lait­taa aluk­si 20 000 euroa? 

  65-vuo­ti­aana huono-osaiset ovat käyt­täneet rahaa tuol­ta tililtä yli 20 000 euroa oli sitä alkupääo­maa tai ei. Hyväo­saiset saa­vat 20 000 euron bonuk­sen, jon­ka ovat itse mak­sa­neet sys­teemin korkeamp­ina kuluina/veroina. Eikö koko sys­teemin aja­tus ollut, että ihmiset osaa­vat itse päät­tää rahoistaan?

 23. Tapio: Tilin käyt­tö per­in­töveron vält­te­lyyn on help­po estää.

  Tilin käyt­tö per­in­töveron vält­te­lyyn tulee estet­tyä sil­lä, jos per­in­tö­vai­heessa sal­do siir­tyy perit­tävän tililtä per­il­lis­ten tileille. Täl­löin per­il­liset mak­sa­vat verot nostovaiheessa.

  Tästä päästään seu­raavak­si siihen, että palkankin voi siirtää tuonne tilille vaik­ka kokon­aan. Sotut ja TEL­lit mak­se­taan työ­nan­ta­jan toimes­ta, tulovero sit­ten, kun tililtä jotain nostetaan.

 24. Kalle:
  Nykyisen tasoiselle sosi­aal­i­tur­valle Suomes­sa ei riitä rah­keet. Jotain radikaalia täy­tyy joka tapauk­ses­sa tehdä lähi­aikoina, joten tuo­takin kan­nat­taa miet­tiä. Ehkä olen van­hanaikainen, mut­ta minus­ta mata­lam­man tasoinen hyv­in­voin­ti­val­tio on parem­pi kuin ei hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ollenkaan.

  Sosi­aal­i­tur­va ei ole ongelma.
  Ongel­ma on ter­vey­den­huolto ja siihen sisäl­tyvät hoito- ja hoiva­palve­lut — siis niiden rahoi­tus. Ja siihen on ole­mas­sa yksinker­tainen ratkaisu: asi­akas­mak­su­jen koro­tus ja kun­tien osu­u­den vas­taa­va vähennys.
  No, tähän joku taas huu­taa, että vähäo­saisil­ta viedään, mut­ta tosi­a­sia on, että ko. palvelu­jen käyt­täjien val­taen­em­mistö ei ole vähäo­saisia ja niiden, jot­ka todel­la ovat vähäo­saisia, ongel­mat toimeen­tu­lo­tu­ki hoitaa (tai ainakin pitäisi hoitaa, jos se toimisi tarkoite­tul­la tavalla).

 25. Prometheus: “Niin­pä jokaiselle on taat­tu vähin­tään 400 euron perus­tu­lo kuus­sa. Kir­joit­ta­jat myön­tävät, ettei tuo ihan riitä”
  Miten niin ei riitä? Kyl­lä tuol­la opiske­li­jat elävät aivan helposti.

  Jos saat 400 €/kk käteen, niin markki­nahin­taisen asumisen jäl­keen kasvukeskuk­sis­sa jäl­jel­lä on velkaa, ruokakin pitää dyyka­ta tai pöl­liä. Vaik­ka asumisen suo­ran tukemisen pois­t­a­mi­nen jonkin ver­ran alen­taakin asumisen hin­tata­soa, vaiku­tus ei ole niin suuri, että yhtälön saisi toimimaan.

  Tai saa tuonkin toim­i­maan, mut­ta en ole ihan var­ma, ovatko perus­tur­van varas­sa elävät kovin onnel­lisia päästessään parakki­ma­joituk­seen kol­men hen­gen huoneisi­in. Opiske­li­joiden solu­a­sum­i­nenkin on vah­vasti tuet­tua, joten siihen luk­suk­sen määrään ei ole mitenkään varaa.

  Asian näkee kat­so­ma­l­la ulko­maisen (osin ihmiskau­pan kohteena ole­van) hal­patyövoiman asum­isolo­ja Helsingissä.

 26. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos peruspää’omaan ei kos­ke­ta, tililtä saa nos­d­taa rajoituk­ses­t­ta, mut­ta kun men­nään alle tuon 20 000 euron, saa nos­taa vain 400 euroa kuus­sa. Sik­si tilin tyh­jen­tämiseen menee 50 kuukaut­ta eli run­saat neljä vuotta.

  Osmo Soin­in­vaara: Esitin joskus kauan sit­ten kansalais­myötäjäistä per­het­tä perus­taville. Tässä se on.

  Eli opiske­li­japer­heelle tai vas­tavalmis­tuneille tässä se ei ole.

 27. Bengt Kvick: Samaa malli itsekin sulle ehdotin joskus taanoin.
  Nimesin perus­pak­ka 1800-vero, joka pistää myös uusik­si kaik­ki van­hat mak­sumallit, mut­ta nos­taa kak­ki alle 1800 euron tulot tuo­hon summaan.

  Jos ymmärsin tämän oikein, mallin kan­nus­tavu­us on täs­mälleen nol­la alle 1800 €/kk tuloil­la. Makaat kotona tai opiskelet ja teet kah­ta duu­nia, tulot ovat 1800 €/kk.

  Ihan jees, jos kotona makoilus­ta pitää. Aika vähän jees, jos tuo­ta ajat­telee kansan­talouden tai mak­sajien kannalta.

  Oli malli mikä hyvän­sä, sen pitää palki­ta yksilöä vaivan­näöstä. Muuten sitä vaivaa ei nähdä.

 28. Lau­ri Kumpu­lainen: Siinä teille hal­pa perus­tu­lo­ma­lli, joka toimii. Eikä ole hallintohimmeleitä.

  Noin­han sen perus­tu­lon pitäisi toimia, jokaiselle sama raha tas­su­un kuukaudessa riip­pumat­ta mis­tään muus­ta. Ei byrokra­ti­aa, ei kieroilua, ei mitään. Huono puoli tuos­sa kuitenkin on se, että jos las­ke­taan sel­l­ainen “sopi­va sum­ma”, jol­la oikeasti tulee inhimil­lis­es­ti toimeen, sen rahoit­ta­mi­nen menee aika vaikeaksi.

  Suomes­sa siihen ihan perus­toimeen­tu­loon (siedet­tävä asum­i­nen, vaat­teet, ruo­ka, elämän muut peru­seväät) menee etenkin kaupungeis­sa sel­l­ainen sum­ma rahaa, että jos sen rahoit­ta­mi­nen tuloveroil­la tuot­taa todel­la korkean mar­gin­aalipros­entin (ja huonon kan­nus­tavu­u­den) keskituloisille.

  Tarve­hark­in­taisu­udessa on omat ihan huo­mat­ta­vat haas­teen­sa. Se kuitenkin tois­taisek­si säästää rahaa.

 29. Raimo K: Sosi­aal­i­tur­va ei ole ongelma… 

  Muu­ta­ma vuosi sit­ten HS:ssa oleen laa­jan selvi­tyk­sen mukaan sosi­aal­i­tur­vakin on ongel­ma. DDR:stä kopi­oitu ter­veyskeskusjär­jestelmä on sitä kieltämät­tä myös. 😀 Jotain radikaalia on pakko tehdä pian, tai menetämme hyv­in­voin­ti­val­tion kokonaan. 🙁

  Palvelu­iden muut­tumi­nen mak­sullisik­si, mitä ehdo­tat, on yksi tie. En vain valitet­tavasti oikein usko sen riittävän.

 30. Kalle: Muu­ta­ma vuosi sit­ten HS:ssa olleen laa­jan selvi­tyk­sen mukaan sosi­aal­i­tur­vakin on ongel­ma. DDR:stä kopi­oitu ter­veyskeskusjär­jestelmä on sitä kieltämät­tä myös.
  ‘snip’

  Vai väit­ti HS ter­veyskeskuk­sia DDR:stä kopioiduksi?
  No, nyt Sak­sa suun­nit­telee ko. jär­jestelmän käyttöönottoa.

  Ter­veyskeskuk­sien ongel­maan esit­ti Risikko ratkaisun, joka on saanut laa­jaa tukea: raha seu­raa poti­las­ta. Hän jät­ti tosin mainit­se­mat­ta, mis­tä se raha tulee. 😉

  Se voisi kyl­lä tul­la poti­laan taskusta.

 31. Koh­ta päästään tekemään punav­ihreää poli­ti­ik­ka: http://www.hs.fi/kotimaa/Arhinm%C3%A4ki+Hallitus+tekee+vasemmistopolitiikkaa+/a1386925707291

  Urheil­i­jamiljonääre­jä ihail­e­va Arhin­mä­ki pääsee räksyt­tämään ikän­sä Suomeen vero­ja mak­sanei­den ihmis­ten veroas­t­een nos­ton puoles­ta. Kun kat­soo punav­ihrei­den vihaa Suomeen ikän­sä vero­ja mak­sanei­ta ihmisiä kohtaan sekä ihailua urhei­lu­milonääre­jä kohtaan, niin tulee mieleen, että olisiko “hvy­in­voin­ti­val­tios­ta” aika luop­ua. Ker­ran se vain kir­pai­sisi. Ei tässä hom­mas­sa ole koh­ta enää järkeä.

 32. tcrown: Asi­aa vähän sivuten, mielestäni Suomes­ta puut­tuu soin­in­vaar­alainen aja­tushau­to­mo (siis pykälää tätä kom­ment­tio­sio­ta viral­lisem­pi). Rahoi­tus voi tietysi olla ongel­ma, jos ei suos­tu kir­joit­ta­maan laiskot­tel­ev­as­ta tatus­ta ja ehdot­tele­maan sijoi­tus­toimin­nan verova­paut­ta tai vai­h­toe­htois­es­ti ylistämään ay-liik­keen saavu­tuk­sia. Mut­ta jos joku joukko­ra­hoi­tus toimisi, voisin kyl­lä olla satasel­la vuodessa mukana.

  Sama. Pis­tetäänkö pystyyn?

 33. Evert The Nev­er­Rest: Koitin etsiä mak­sa­jaa, mut­ta en löytänyt. Olisiko se Kela?
  ‘snip’

  Se voisi olla esim. Kela.

  Alkukus­tan­nushan olisi olisi pieni, sil­lä ko. raha olisi tilil­lä ja sen nos­t­a­mi­nen olisi rajoitet­tua, joten tilil­lä ei oikeasti tarvitse olla käteistä, vaan vain erään­lainen myön­tö­val­tu­us. Rahaa kuluu sit­ten nos­tet­taes­sa, mut­ta vas­taavasti säästyy eri­laisia sosi­aal­i­tukia yms. mui­ta tulonsiirtoja.

  Aja­tus on erit­täin mie­lenki­in­toinen, mut­ta yksi­tyisko­h­dat vaa­ti­vat vielä miettimistä.

 34. En voi vält­tyä mil­lään ajatuk­selta, että kansane­dus­ta­jan vaali on koh­ta ovel­la. Ja vaalin alla on kiitet­tävästi myös ryhdyt­ty pitkäaikaistyöt­tömiä mankeloimaan paikalli­sis­sa työ[ttömyys]toimistoissa. Kun­han vielä päästäisi­in siihen, että työt­tömälle mak­set­taisi­in edes sel­l­aista sääli­ra­haa, minkä saisi toimeen­tu­lotuen suu­ru­ut­ta suurem­pana. Näin ajat­telee työtön ja yksinelävä Tavalli­nen Teknikko.

 35. Hyvä arvioin­ti.
  Minus­ta on myös hienoa, että on uskallet­tu ajatel­la asi­aa “out fo box”. Mallis­sa on paljon hyvää. Yhdyn kir­joit­ta­ja kommenteihin.
  Aivan ilmeis­es­ti tuo vähen­tää byrokra­ti­akus­tan­nuk­sia, on toteutet­tavis­sa ATK-ohjel­mal­la. Saadaa yhteiskun­nas­ta pois paperin­si­irtelijöitä, siis täysin turhia kuluja.
  Malli vaatii var­masti hiomista ja laskelmia eri tilanteissa.
  Suurin ongel­ma tässä niin kuin kaikessa on ihmis­ten jämähtäneet asen­teet. Kun täm­möisiä muu­tok­sia tehdään, löy­tyy aina niitä jot­ka hiukan kär­sivät. He nos­ta­vat suurim­man metelin. Ainakaan nykyisessä poli­it­tises­sa johtossa ei var­mas­tikaan ole uskallus­ta tehdä yhtään mitään.
  Onnek­si koh­ta ovat jo vaalit tulos­sa ja toiv­ot­tavasti saadaa järke­viä ja aikaansaavia päättäjiä.

 36. banaani:
  Koh­ta päästään tekemään punav­ihreää poli­ti­ik­ka: http://www.hs.fi/kotimaa/Arhinm%C3%A4ki+Hallitus+tekee+vasemmistopolitiikkaa+/a1386925707291

  Urheil­i­jamiljonääre­jä ihail­e­va Arhin­mä­ki pääsee räksyt­tämään ikän­sä Suomeen vero­ja mak­sanei­den ihmis­ten veroas­t­een nos­ton puoles­ta. Kun kat­soo punav­ihrei­den vihaa Suomeen ikän­sä vero­ja mak­sanei­ta ihmisiä kohtaan sekä ihailua urhei­lu­milonääre­jä kohtaan, niin tulee mieleen, että olisiko “hvy­in­voin­ti­val­tios­ta” aika luop­ua. Ker­ran se vain kir­pai­sisi. Ei tässä hom­mas­sa ole koh­ta enää järkeä.

  Tämä on min­ulle uusi ja mie­lenki­in­toinen point­ti. Selit­tää Arhin­mäen ohel­la toisen poli­ti­ikan sisäpi­ir­iläisen Timo Soinin omi­tuisen ihas­tuk­sen englan­ti­laiseen futikseen!

 37. OS: ” Verot pitää mak­saa sit­ten joskus, mut­ta val­tio­varain­min­is­teri halu­aisi niitä nyt ja heti.”
  Jos tämä perustili jätet­täisi­in val­tion hoidet­tavak­si, niin siel­lä makaa­vat rahathan oli­si­vat val­tio­varain­min­is­terin käytet­tävis­sä aina. Tosin kir­jan­pidos­sa ne näky­i­sivät val­tion velka­na, mikä saat­tasi aiheut­taa ongelmia EU:n suunnalta.

 38. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Tuo­hon on kuulem­ma jo ehdit­ty miet­tiä “sijoi­tus­tuotet­ta” jos­sa pikavip­pi­fir­man tapainen toim­i­ja antaisi syr­jäy­tyneelle kymp­pi­ton­nin käteen ja ottaisi itselleen sen kuukausi­tuo­ton jatkossa.

  1. Miten tuo eroaa nykyisestä?
  2. Kuka hul­lu antaa lainaa maksukyvyttömälle?
  3. Kuin­ka per­it saatavasi? Et mitenkään, kun suo­jao­su­uskin on ole­mas­sa. Et voi siis per­iä mitään niin kauan, kun velalli­nen on tarpeek­si köyhä.

 39. Mitään raho­ja ei ole saati makaa mis­sään. 20 000 on pelkästään lasken­nalli­nen suure, kuten Lep­omä­ki itse kir­joit­taa. Perustili olisi keskitet­ty infor­maa­tio­jär­jestelmä, jos­sa samalle käyt­täjätilille koot­taisi­in tieto kaik­ista käyt­täjän eli­naikai­sista tuloista, tuista, koulu­tuk­sista, toimista. Dataa, ei rahaa. Sys­tee­mi on infor­maa­tio­jär­jestelmänä mah­do­ton ja eet­tis­es­ti vastustettava.

 40. Inno­vati­ivis­in­tä tässä olisi tuo alkupääo­ma. Esim. PS-tileil­lähän on voin­ut kerätä omista tulois­taan vero­tuk­selta suo­jaan pahan päivän var­alle jo aiemminkin.

 41. J: Pis­tetäänkö pystyyn?

  Tuos­sa­han tuo ongel­ma kitey­tyy. Tuo­hon lauseeseen tarvit­taisi­in sub­jek­ti, pelkkä pas­si­ivimuo­to ei tässä tapauk­ses­sa riitä.

  Sylt­ty: 2. Kuka hul­lu antaa lainaa maksukyvyttömälle?

  Viime vuosien talousuutiset jääneet vähän vähem­mälle seu­ran­nalle? Sub­prime. Kreik­ka. Kuka noi­ta nyt sit­ten onkaan lainoittanut.

 42. Tääl­lä on häm­mästel­ty, mik­si Lib­er­an aja­tus herät­tää into­hi­mo­ja esit­täjän­sä takia. Olen ihmettelijöi­den kanssa samaa mieltä siitä, että aja­tus­ta ei kan­na­ta tukea tai hylätä pelkästään esit­täjän­sä mukaan. On toki kat­sot­ta­va ehdo­tus­ta sel­l­aise­naan. Kun kuitenkin tietää Lib­er­an äärikap­i­tal­is­tisen ajat­te­lu­ta­van, ei voi vält­tyä ajatuk­selta, että tämä perustil­i­malli jol­lain taval­la liit­tyy ryh­mit­tymän muuhun ide­olo­giaan. Olisi tietysti kiva, jos oikeis­to­lais­ten laitakulk­i­joiden ajat­telu olisi muut­tunut vähän sosi­aalisem­mak­si, mut­ta tuskin­pa vain. Liit­ty­isikö tähän malli­in seu­raavak­si esim. koulu­tuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon muut­tumi­nen maksulliseksi?

 43. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Vai elävätkö? Opin­totuen se osa, joka ei ole lainaa, on 499,60 euroa kuus­sa. Lisäk­si van­hem­mat raot­ta­vat kukkaron­sa nyöre­jä ja 41 % ottaa lainaa.

  Pait­si esim. jos 19-vuo­tias opiskelee toisel­la asteel­la (2012: 380 000 toisen asteen opiske­li­jaa, korkea-asteel­la 309 000) ja van­hem­mil­la on keskimääräiset tulot.

 44. Oikeis­tode­mari:
  Liit­ty­isikö tähän malli­in seu­raavak­si esim. koulu­tuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon muut­tumi­nen maksulliseksi? 

  Sen kun vaan, sitä voidaan ruo­tia sit­ten seu­raavak­si. Jos on älytön idea, sitä ei ole mitään velvol­lisu­ut­ta kan­nat­taa sen vuok­si että on pitänyt saman tahon jotain toista ideaa kelpona.

  Joku aja­tushau­to­mo ei ole siinä ase­mas­sa että voisi alkaa esit­tää lehmänkaup­po­ja tyyli­in “ai kiva, hyväksyitte mei­dän täkynä syöt­tämät ideat, joudutte muuten syömään tämän jatko-osankin nahkoi­neen karvoineen.…!”.

  Puolueil­la on toki tapana tapana toimia níin mut­ta tässä vai­heessa ja täälä foo­ru­mil­la on ihan sama käsitel­lä ehdo­tuk­sia vaik­ka asia kerrallaan.

  Ja tääl­lä on mah­dol­lista koo­ta myös kokon­aisuuk­sia parhaista uus­lib­er­taar­i­oikeis­ton ja van­haänkyrä­vasem­mis­ton avauk­sista. Ihan sekaisin ja riip­pumat­ta siitä mis­tä päin ne tule­vat (anonyymiy­den yksi hyvä puoli on se että ei tarvitse pelätä menet­tävän­sä kasvo­jaan ja äänestäjiään jos vaik­ka yhtäkkiä onkin “väärää” mieltä…).

 45. Oikeis­tode­mari:
  Tääl­lä on häm­mästel­ty, mik­si Lib­er­an aja­tus herät­tää into­hi­mo­ja esit­täjän­sä takia. Olen ihmettelijöi­den kanssa samaa mieltä siitä, että aja­tus­ta ei kan­na­ta tukea tai hylätä pelkästään esit­täjän­sä mukaan. On toki kat­sot­ta­va ehdo­tus­ta sel­l­aise­naan. Kun kuitenkin tietää Lib­er­an äärikap­i­tal­is­tisen ajat­te­lu­ta­van, ei voi vält­tyä ajatuk­selta, että tämä perustil­i­malli jol­lain taval­la liit­tyy ryh­mit­tymän muuhun ide­olo­giaan. Olisi tietysti kiva, jos oikeis­to­lais­ten laitakulk­i­joiden ajat­telu olisi muut­tunut vähän sosi­aalisem­mak­si, mut­ta tuskin­pa vain. Liit­ty­isikö tähän malli­in seu­raavak­si esim. koulu­tuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon muut­tumi­nen maksulliseksi? 

  Yksilön laa­jem­pi vas­tuu on tässä sitä äärikap­i­tal­is­tista ajat­telua. Ter­vey­den­huol­los­sa var­masti on syytä tehdä reforme­ja, mut­ta yksi­ty­isi­in vaku­u­tuk­si­in perus­tu­vas­sa ter­vey­den­huol­los­sa on aivan samat moral haz­ard ‑piir­teet kuin suo­ma­laises­sakin mallis­sa, pait­si vielä pahemmat.

  Korkeak­oulu­tus on sel­l­ainen yksilön investoin­ti, että olisi ihan perustel­tuakin että yksilö mak­saisi siitä enem­män, ja sitähän tuo mallikin tekee siltä osin, että “ilmais­es­ta” opin­tora­has­ta luovut­taisi­in. Lukukausi­mak­sut tai muu vas­taa­va mak­sullisu­us olisi help­po toteut­taa perustilin avul­la siten, että jos investoin­ti opin­toi­hin osoit­tau­tuu kan­nat­ta­mat­tomak­si, siitä ei jou­tu­isi mak­samaan (esimerkik­si laina jon­ka takaisin­mak­su alka­isi vas­ta tietyn kyn­nyk­sen ylit­tävän palkan jälkeen).

  ““Ei kan­na­ta jäädä pitkäk­si aikaa opin­totuen varaan.”
  Onko joskus kannattanut?”

  Mitä tulee sosi­aal­i­tur­va­su­un­nit­telu­un opin­totuen suh­teen, kyl­lä sitä tapahtuu.

  Minäkin kävin joskus 1990 tai 1991 kir­ja­tent­timässä pari nais­tutkimuk­sen höpöhöpökir­jaa kesäl­lä, kun sil­lä perus­teel­la sai kesäopintorahaa. 🙂

 46. Huo­maut­taisin kaikille, jot­ka tässä pitävät Lib­er­an esi­tys­tä äärikap­i­tal­is­tise­na, että perustilin taustal­la on se huomio, että iso osa nyky­i­sistä työkyky­isille annet­tavista tulon­si­ir­roista on ihmisen elinkaaren sisäisiä. Perustil­i­filosofi­as­sa nyky­mallin kri­ti­ikissä kohteena on kaikkein vähiten aidosti sol­i­daariset tulon­si­ir­rot ja kaikkein suurin kri­ti­ik­ki kohdis­tuu tulon­si­ir­toi­hin, joi­ta kut­suin kään­teisek­si Robin Hood ‑tulon­si­ir­roksi, siis sel­l­aisi­in, joi­ta rahoit­ta­vat kaik­ki mut­ta joi­ta saa­vat hyväo­sais­ten hyväo­saiset lapset (kuten se opintotuki).

  Tulon­si­ir­roista voidaan muut­taa velka­muo­toon yli puo­let ilman että tarvit­see koskea lainkaan niihin tulon­si­ir­toi­hin, jois­sa mak­sa­jana ovat hyväo­saiset ja saa­jana huono-osaiset.

 47. Marko Hami­lo: Tulon­si­ir­roista voidaan muut­taa velka­muo­toon yli puo­let ilman että tarvit­see koskea lainkaan niihin tulon­si­ir­toi­hin, jois­sa mak­sa­jana ovat hyväo­saiset ja saa­jana huono-osaiset.

  Tässähän se ydin on. Lib­er­akaan ei esitä, että kaik­ki harkin­nan­varaiset etu­udet kor­vataan perustilil­lä. Van­hu­useläkekin tulisi mukaan vas­ta pitkän ajan kuluttua.

 48. Osmo Soin­in­vaara: Kuitenkin tämä vas­taa taval­laan velak­si opiskelemista, kos­ka opiske­li­ja syö perus­pääo­maa, jon­ka joutuu myöhem­min kar­tut­ta­maan. Ei kan­na­ta jäädä pitkäk­si aikaa opin­totuen varaan.

  Tai sit­ten juurikin eri­tyis­es­ti kan­nat­taa opiskel­la ikuis­es­ti. 400€ / kk opin­to­tukea tulee niin kauan kun hengis­sä pysyy.

 49. toke: Tai sit­ten juurikin eri­tyis­es­ti kan­nat­taa opiskel­la ikuis­es­ti. 400€ / kk opin­to­tukea tulee niin kauan kun hengis­sä pysyy 

  Mis­tä täl­läi­nen käsi­tys on peräisin? Korkeak­oulu­opiske­li­ja saa tukea 55 kuukaut­ta. Lisääkin voi saa­da, esim. jatko-opiske­li­ja mut­ta tukikuukau­sia on kuitenkin kaikenkaikki­aan korkein­taan 70. Toisaal­ta, kun tukikuukaudet on kulutet­tu, niin toimeen­tu­lo­tukea saa helpommin.

 50. Olete­taan, että perus­tu­lo olisi 500 euroa per kk.

  Jos se mak­se­taan vau­vas­ta vaari­in, sum­ma on yli 2,5 mil­jar­dia per kk.

  Jos 18 vuodes­ta hau­taan, noin 2 mil­jar­dia per kk.

  Jos 18 vuodes­ta eläkeikään, noin mil­jar­di euroa per kk.

  Nyt siis val­tio mak­saisi mil­jardin per kk, jos­ta yli puo­let saisi vero­jen muo­dos­sa takaisin joka kuukausi. Eli käytän­nössä alle puoli mil­jar­dia olisi tarve joka kuukausi.

  Vuodessa tämä olisi kuitenkin 6 mil­jardin euron luokkaa.

  Jos nyt mak­se­taan se 500 euroa 300 000 työt­tömälle joka kuukausi, niin se mak­saa vajaat pari mil­jar­dia vuodessa. Jos­ta yli puo­let palau­tuu val­ti­olle. Eli vajaan miljardin.

  Mut­ta, nuo 300 000 työtön­tä työikäistä saa­vat myös usein myös toimeen­tu­lo­tukea ja asumistukea.

  Mut­ta silti nykyi­nen jär­jestelmä jäisi paljon halvem­mak­si, kuin ilman tarve­hark­in­taa mak­set­tu perustulo.

  Nykyisen jär­jestelmän saisi kuitenkin halvem­mak­si, jos sosi­aal­i­tur­va keskitet­täisi­in yhdelle luukulle.

  Toimeen­tu­lo­tu­ki lakkautet­taisi­in kokon­aan, yksi ain­oa sosi­aal­i­tu­ki, joka mak­set­taisi­in Kelas­ta. Siinä tulisi oikei­ta säästöjä.

  Ei ne tup­pukylät sille hitaalle kuole­malle mah­da mitään, turhaan niitä kyykytetään lisää toimeen­tu­lotuen maksatuksella.

  1. Perus­tu­losta saa kus­tan­nus­neu­traalin julkisen hallinnon kanssa aset­ta­mal­la peruw­stu­lon vähän yli 500 euroon ja lait­ta­mal­la kaikille tuloil­la noin 42 pros­entin tasaveron. Suurim­mal­la osal­la ihmi­sistä bnet­to­tu­lot pysyivät malko tarkkaan nykyisel­lään, pieni­palkkaisil­la nousi­si­vat vähän

 51. Raimo K: Sosi­aal­i­tur­va ei ole ongelma.
  Ongel­ma on ter­vey­den­huolto ja siihen sisäl­tyvät hoito- ja hoiva­palve­lut – siis niiden rahoi­tus. Ja siihen on ole­mas­sa yksinker­tainen ratkaisu: asi­akas­mak­su­jen koro­tus ja kun­tien osu­u­den vas­taa­va vähennys.
  No, tähän joku taas huu­taa, että vähäo­saisil­ta viedään, mut­ta tosi­a­sia on, että ko. palvelu­jen käyt­täjien val­taen­em­mistö ei ole vähäo­saisia ja niiden, jot­ka todel­la ovat vähäo­saisia, ongel­mat toimeen­tu­lo­tu­ki hoitaa (tai ainakin pitäisi hoitaa, jos se toimisi tarkoite­tul­la tavalla).

  Ketä luulet terkkarei­den asi­akkaiden olevan ?
  He ovat eläkeläisiä, keskimääräinne tulo n 1500 euroa kuus­sa, työt­tömät , tulot 500‑1000 euroa kuus­sa, opiske­li­joi­ta, tulot 470 euroa kuus­sa, koul­u­laiset tulot nolla
  Ja pieni­palkkaiset , joil­la ei tyyp­il­lis­es­ti ole työterveyshuoltoa.

  Mallisi jakaisi kansan kahtia:Köyhiin, jot­ka mak­sa­vat ter­vey­den­huolton­sa itse ja työssäkäyvi­in varakkaisi­in, joil­la on ilmainen terveydenhuolto

  Tuo jakaisi kansakun­na jyrkästi kah­teen kas

 52. Aus­tri­an: yksit­täi­nen työn­tek­i­jä ja yri­tyk­sen HR-osas­to neu­vot­telisi­vat tasaver­taisi­na ilman ulkop­uolis­ten asi­aan puuttumista.

  Miten ajat­telit tämän tasaver­taisu­u­den toteuttaa?
  Asi­aan voidaan pala­ta sit­ten, kun tämä yksit­täi­nen työn­tek­i­jä kyke­nee estämään sään­nöl­lisen palka­n­mak­sun yri­tyk­sen HR-osastolle.

 53. Lau­ri Kumpu­lainen: Mut­ta silti nykyi­nen jär­jestelmä jäisi paljon halvem­mak­si, kuin ilman tarve­hark­in­taa mak­set­tu perustulo.

  Haarukoin joskus että nykyjär­jestelmä ei ole sen halvem­pi kuin ilman tarve­hark­in­taa mak­set­tu perus­tu­lo. Se menee näin:

  Mikko Kivi­ran­ta: Nykysys­tee­mis­sä 115 mrd:n verotet­tavista tuloista kan­netaan 25 mrd:n verot ja niistä mak­se­taan 6 mrd perus­tavimpia tukia. Jäl­jelle jää 19 mrd mui­hin val­tion ja kun­tien menoihin.
  Perus­tu­los­sa 115 mrd:n verotet­tavista tuloista kan­netaan 40% tasaverol­la 46 mrd:n verot ja mak­se­taan takaisin 27 mrd kansalais­palkkana. Jäl­jelle jää 19 mrd mui­hin val­tion ja kun­tien menoihin.

  Tulolu­okit­tain eritel­tynä tääl­lä.

  Mut­ta nykyään epäilen että asum­is­tukien huomiotta jät­tämi­nen vään­tää tuon van­han arvioni ihan poskelleen. Sys­tee­mi on niin mon­imutkainen että paljon efort­tia menee ennekuin kaik­ki tek­i­jät ovat sisällä.

 54. Tässä pienen pohdin­nan jäl­keen min­un malli­ni voisi toimia niin, että 18-vuo­ti­aana avataan tili, jos­sa on 0 euroa. Tilin tavoite­sal­dok­si asete­taan noin 10 vuo­den kansaneläket­tä vas­taa­va sum­ma. Niin kauan kuin tilin sal­do on alle tavoite­sal­don ja ikää alle 65 vuot­ta, tuloista mak­se­taan joku kiin­teä pros­ent­ti tuolle tilille. Tililtä saa nos­taa tuon 400 euroa kuukaudessa oli sal­do mikä tahansa, sekä lisäk­si mak­saa ter­vey­den­hoitoku­lu­ja ja kol­man­nen asteen opin­to­jen lukukausimaksuja.

  Kuten lib­er­an ehdo­tuk­ses­sa, elämän­hallintaa aut­tavi­in toimi­in pitäisi ryhtyä jos tilanne siltä näyttää.

  Tuon lisäk­si yksi­ty­istäisin ansiosi­don­naisen työt­tömyys- ja eläke­tur­van ja peruster­vey­den­huol­lon tuottamisen. 

  Ja päälle tarvi­taan sit­ten vielä sopi­va määrä pro­gres­si­ivista vero­tus­ta tasaa­maan tuloja.

 55. Aus­tri­an:
  Suomeen täl­lainen ei sovi sik­si että olemme tot­tuneet kor­po­rati­ivis­ten insti­tuu­tioiden päät­tävän näistä asioista vaaleil­la val­i­tun par­la­mentin sijasta… 

  Lib­er­an tavoit­teena on myös pois­taa työ­markki­noil­ta kaik­ki jäykkyy­det niin että yksit­täi­nen työn­tek­i­jä ja yri­tyk­sen HR-osas­to neu­vot­telisi­vat tasaver­taisi­na ilman ulkop­uolis­ten asi­aan puuttumista.

  Siis että yksit­täi­nen työn­tek­i­jä ja vaikka­pa globaalin yri­tysjätin HR-lakimi­esten armei­ja neu­vot­tel­e­vat tasaver­tais­es­ti keskenään?

  Tuo toteu­tuu tasaver­taise­na vain sel­l­aisil­la aloil­la jois­sa on huu­ta­va pula korkean osaamis­ta­son asiantun­ti­joista, ja vain nois­sa asiantun­ti­jate­htävis­sä. Muil­ta osin tuo tarkoit­taisi työ­nan­ta­jan täy­del­listä saneluvaltaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *