Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.12.2013

Iso­ja asioi­ta, joi­ta on pidet­ty pöy­däl­lä joi­ta­kin pit­kään­kin, mut­ta nyt pää­te­tään. (Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Hel­sin­gin yleis­kaa­van visio

Visios­sa vii­toi­te­taan huo­mat­ta­vaa muu­tos­ta koh­den urba­nis­mia van­has­ta lähiö­ajat­te­lus­ta. Tämä on pää­osin hyvä, enkä aja­tel­lut ryh­tyä äänes­tyt­tä­mään yksi­tyis­koh­dis­ta. Mui­den ryh­mien esi­tyk­sis­tä en vie­lä tiedä.

Vetu­ri­tien ete­lä­osan asemakaava

Inves­toin­ti­raa­mis­ta neu­vo­tel­taes­sa todet­tiin, että ns. pit­kään tun­ne­liin ei ole rahaa ja keho­tet­tiin sel­vit­tä­mään kevyem­piä vaih­toeh­to­ja. Vir­ka­mies­ten esi­tys on ymmär­tääk­se­ni sama pit­kä tun­ne­li teh­ty­nä vai­heit­tain. Tämä on vaih­toeh­dois­ta huo­noin. Vai­heit­tain teh­ty­nä se tulee vie­lä pal­jon kal­liim­mak­si, min­kä lisäk­si alue on työ­maa­na pit­kään ja moneen ker­taan. Tämä väli­vai­he, lyhyt tun­ne­li on aivan hir­veä, kos­ka tun­ne­liin liit­ty­vä kau­ka­lo on aivan Pasi­lan kes­kus­tas­sa muo­dos­taen pahan esteen liik­ku­mi­sel­le. Kau­ka­loa kun ei voi ylittää.

En tie­dä, mikä saa tar­rau­tu­maan tähän tun­ne­liin, mut­ta olsii se nyt aina­kin hyvä perus­tel­la eikä vain jät­tää mui­ta vaih­toeh­to­ja selvittämättä.

Aion vaa­tia, että ennen pää­tös­tä sel­vi­te­tään vie­lä kevyem­piä vaih­toeh­to­ja, jois­sa lii­ken­ne kul­kee pin­nas­sa ja ris­teyk­set siis ovayt myös samas­sa tasos­sa. Täl­löin ei ole mah­dol­lis­ta kään­tää Tuusu­lan­tien lii­ken­net­tä Vetu­ri­tiel­le (Mäke­län­ka­tu, olen pahoil­la­ni). Se osa mah­dol­li­ses­ta tun­ne­lis­ta, joka on raken­net­ta­va nyt, voi­daan raken­taa. Onhan alu­eel­le tulos­sa yksi tur­ha ja hyvin kal­lis met­roa­se­ma­kin. Voi olla, että tämän­kin jäl­keen tun­ne­li on paras, muit­ta en usko ennen kuin näen. (Minus­ta tun­ne­li on sinän­sä paras rat­kai­su, mut­ta mak­saa aivan liikaa)

Telak­ka­ran­nan kaava

”Asuk­kail­ta” on tul­lut kovin pal­jon palau­tet­ta, että noin pal­jon ei saa raken­taa, mut­ta lau­ta­kun­nas­sa suun­ni­tel­mal­le on ollut vank­ka kan­na­tus. Mer­kit­tä­vä on toki huo­mio, että mikään ei takaa, että lop­pu­tu­los on mai­nos­ku­vien näköinen.

Var­si­nai­nen ongel­ma kos­kee Kor­jaa­moa ja Elmul­le luvat­tua 3000 hen­gen salia. Hank­kees­ta on tulos­sa niin kal­lis, ettei se ole rahoi­tet­ta­vis­sa. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­la ei ole näi­tä raho­ja, emme­kä me voi sen takia päät­tää käyttötarkoituksesta.

Suu­ta­ri­lan rantapuistoalue

Ris­ti­rii­ta asuk­kai­den kans­sa, jot­ka säi­lyt­täi­si­vät mie­lel­lään vihe­ra­lu­een­sa ‚ja run­saan 80 siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tan välil­lä. On esi­tet­ty, että siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat voi­si­vat olla vähän toi­ses­sa, vali­tet­ta­vas­ti vähän melui­sem­mas­sa paikassa.

Pirk­ko­lan lii­kun­ta­puis­ton kaava

Tämä on meil­lä lausun­to­jen jäl­keen. Ongel­ma­na on vain raken­nus­suo­je­luun liit­ty­vä seik­ka; suo­jel­laan­ko lii­al­li­ses­ti ja lii­an kalliilla.

Som­pa­saa­ren asemakaava

Som­pa­saa­res­ta teh­dään kah­den kana­van avul­la uudes­taan saari.

Tiuk­kaa ruu­tu­kaa­vaa ja kes­kel­lä kapea korttelipuisto.

Pysä­köin­nis­sä sovel­le­taan ensim­mäi­sen ker­ran uuden pysä­köin­ti­po­li­tii­kan peri­aat­tei­ta. Kaa­va mah­dol­lis­taa nor­min mukai­sen pysä­köin­ti­paik­ka­mää­rän, mut­ta osan pai­kois­ta voi raken­taa sit­ten, kun nii­tä tarvitaan.

Suu­ta­ri­lan Sil­ta­lan­puis­ton asemakaava

36 900 k‑m2:n ver­ran uut­ta asuin­ker­ro­sa­laa Suu­ta­ri­laan. Jou­kos­sa on myös muu­ta­ma 4–6 ‑ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo, mis­tä on tul­lut kiel­teis­tä palau­tet­ta. Yleis­kaa­vas­sa alue on ker­ros­ta­lo­val­tais­ta aluetta.

Alue­te­hok­kuus noin 0,3, ilman 5,5 heh­taa­rin puis­toa noin 0,4. Puis­to pie­ne­nee kuu­del­la hehtaarilla.

Tapu­li­kau­pun­gin maa­tul­lin kaava

Tämä on tul­lut uudes­taan lausun­to­jen jäl­keen. Aluet­ta tii­vis­te­tään, eivät­kä kaik­ki sii­tä pidä. Kävin kat­so­mas­sa aluet­ta fil­la­ril­la. Ihmet­te­lin, kuka on aikoi­naan kaa­voit­ta­nut noin väl­jäs­ti ja maa­ta haas­ka­ten. Väl­jät kaa­vat tar­koit­ta­vat, että asu­mi­seen ja sen lie­vea­luei­siin menee koh­tuut­to­mas­ti maa­ta, mikä on pois oikeis­ta viheralueista.

 

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.12.2013”

 1. Elmua tuli­si aut­taa sii­nä, että aina­kaan suh­teet­to­mat museo­väen vaa­ti­muk­set eivät torp­paa han­ket­ta. Ei ole mitään jär­keä sii­nä, että teol­li­nen raken­nus muut­tuu kos­ke­mat­to­mak­si sen jäl­keen, kun se teol­li­nen toi­min­ta sii­nä lak­kaa. Teol­li­sen toi­min­nan aika­na sen telo­mi­ses­ta ei oli­si kukaan ollut kiin­nos­tu­nut. Parem­pi lait­taa arvo­kas ark­ki­teh­tuu­ri käyt­tö­kun­toon, eikä sei­sot­taa tai lait­taa johon­kin kirp­pa­ri­käyt­töön. Oli­si hyvä myös, että ylei­söä kerää­vät pal­ve­lut levi­tet­täi­siin laa­jem­mal­le kau­pun­kiin, eikä sii­hen rysään, vaik­ka itäi­nen suun­ta oli­si tie­tys­ti parem­pi. Telak­ka­ran­ta ilman hotel­lia ja Elmua oli­si aika paha kolaus taas elä­väl­le kaupungille.

 2. Tuusu­lan­tien kään­tö ei Mäke­län­ka­tua aut­tai­si. Lii­ken­ne­si­mu­laa­tiois­sa Tuusu­lan­tien kään­nön jäl­keen Mäke­län­ka­dul­la kul­ki muis­taak­se­ni pari­tu­hat­ta autoa vähem­män vuo­ro­kau­des­sa, mikä on nykyi­sis­tä 40000 auton vuo­ro­kausi­mää­räs­tä siis noin vii­den(!) pro­sen­tin las­ku. Han­ka­la pitää tuo­ta mil­lään mit­ta­puul­la sen sadan mil­joo­nan arvoi­se­na (arvioi­tu Stet­son-Har­ri­son-mene­tel­mäl­lä), mitä kään­tö mak­sai­si. Vetu­ri­tie­tä pit­kin saa­tai­siin sit­ten samaan sys­syyn kym­me­niä tuhan­sia (oli­ko se noin 30000?) auto­ja vuo­ro­kau­des­sa tuk­ki­maan kes­kus­tan katuverkkoa.

  Induced demand ‑ilmiön vuok­si ainoat tavat vähen­tää auto­lii­ken­net­tä ja sen tuot­ta­mia hait­to­ja nykyi­sen­kal­tai­ses­sa yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­sa ovat näh­däk­se­ni 1) väli­tys­ky­vyn rajoittaminen/laskeminen ja ruuh­kau­tu­mi­sen sal­li­mi­nen; täl­löin ruuh­kat tuli­si mie­lui­ten raja­ta lii­ken­ne­va­loil­la sen ver­ran kau­as kau­pun­kia­lu­eel­ta, että pääs­tö­hai­tat saa­daan mini­moi­tua 2) ruuh­ka­mak­sut, jot­ka ase­tet­tai­siin sel­lai­sel­le tasol­le, että lii­ken­ne­mää­rät saa­tai­siin sopeu­tet­tua väli­tys­ky­kyyn (jota voi­daan sit­ten muut­taa sen mukaan kuin­ka paljon/vähän lii­ken­net­tä hait­toi­neen halutaan). 

  Niin joo ja sekin aut­tai­si, että pysä­köin­ti­paik­ko­jen hin­taa ei aina­kaan tuet­tai­si mui­den kuk­ka­ros­ta nyky­mal­lin mukaan.

  Onnek­si ja toi­vot­ta­vas­ti uudes­sa yleis­kaa­vas­sa pääs­tään täs­tä lii­ken­ne­hank­kei­den mam­mut­ti­tau­dis­ta eroon. Kun ensin suun­ni­tel­laan koko­nai­suu­te­na mil­jar­dien lii­ken­ne­verk­ko, johon ei ole varaa ja sit­ten toteu­tel­laan resurs­sien aset­ta­mis­sa rajois­sa pala­sit­tain ja kar­sit­tu­na sitä sun tätä sin­ne sun tän­ne, niin käy­tän­nös­sä koko koko­nais­suun­nit­te­lus­ta on ollut enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Loput­kin rahat mene­vät vail­li­nai­ses­ti toteu­tet­tu­jen suur­hank­kei­den pikkuparanteluihin.

 3. J. Jäky kysyy, mikä ihmeen into on teh­dä kau­pun­kiin kei­no­te­koi­ses­ti kana­via, joil­la ei ole todel­lis­ta lii­ken­teel­lis­tä mer­ki­tys­tä. Me emme tosi­aan elä Venet­sias­sa, joka ei ole kau­pun­ki vaan mielentila.

  Kuka luki­jois­ta muu­ten on ollut tak­sis­ve­nes­sä lumi­myrs­kys­sä Venet­sian laguu­nil­la? Ihan mie­leen­pai­nu­va kokemus.

 4. Telak­ka­ran­nan kaa­va ja Her­ne­saa­ren aiheut­ta­ma kas­va­va lii­ken­ne muut­taa Telak­ka­ka­dun melui­sak­si ja var­joi­sak­si kui­luk­si, joka ei sinän­sä hait­taa kos­ka jalan­kul­ku (ja pyö­räi­ly ?) siir­ty­vät rantaan.

  Telak­ka­puis­ti­kon koh­dal­la lisään­ty­vä melu ei ole toi­vot­ta­vaa kos­ka päi­vä­ko­tien käy­tös­sä 8–17 (?) ole­va leik­ki­puis­to on melui­sa jo nyt, ja puis­ton län­si­pää on täs­tä syys­tä jou­to­maa­ta. Lisään­ty­vä var­jos­tus ei juu­ri hait­taa kos­ka se osuu iltaan jol­loin puis­to on jo tyhjä.

  Meluon­gel­maa voi­si hel­pot­taa pen­ger­tä­mäl­lä Telak­ka­puis­tik­ko Perä­mie­hen­ka­dun tasaan, mah­dol­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä radan pen­ger­ryk­sis­tä yli­jää­viä gra­niit­ti­loh­ka­rei­ta esteet­ti­se­nä kom­po­nent­ti­na kuten Kal­lion Pen­ger­puis­tos­sa. Vähen­täi­si oleel­li­ses­ti puis­toon kan­tau­tu­vaa melua, ja mah­dol­lis­tai­si leik­ki­puis­ton laa­jen­ta­mi­sen katuun asti. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si sijoit­taa Telak­ka­ka­dun ja leik­ki­puis­ton väliin jokin mata­lah­ko meluesterakennus.

 5. Som­pa­saa­ren, toi­sin kuin Her­ne­saa­ren suun­ni­tel­mas­sa on tajut­tu että ran­nal­la tuu­lee, eli puis­tot ja oles­ke­lua­lu­eet kuten ratik­ka­py­sä­kit tulee suo­ja­ta lou­nas­tuu­lel­ta, vaik­ka Som­pa­saa­ri nyt koh­tuul­li­sen suo­jai­nen onkin.

  Sen sijaan kor­keus­a­se­ma 3.3m on hätä­var­je­lun lii­oit­te­lua, se tekee ran­ta­ka­duis­ta ja käve­ly­rei­teis­tä tym­pei­tä. Käve­ly­reit­tien pitäi­si sijai­ta jok­seen­kin vesi­ra­jas­sa, vrt. Olym­pia­lai­tu­ril­ta ete­lään. Väli­me­ren mais­sa ran­ta­ra­ken­ta­mi­seen osa­taan suh­tau­tua prag­maat­ti­sem­min vaik­ka kadut ja torit tul­vi­vat säännöllisesti.

  Talo­jen kor­keu­det mene­vät Som­pa­saa­ren kort­te­li­kaa­vois­sa has­sus­ti, aivan itä­lai­das­sa on kuusi ker­ros­ta ja lou­naa­seen pahim­mil­laan 12. Hel­sin­gin valo­kul­mil­la umpi­kort­te­li­ra­ken­tees­sa kuusi ker­ros­ta pitäi­si olla mak­si­mi, alu­een itä- ja poh­jois­lai­doil­la sit­ten enem­män jos halu­taan. Kort­te­li­pi­han var­jos­ta­mi­nen lou­nas­kul­man 12 ker­rok­sel­la on ajattelematonta. 

  Sisään­ve­det­ty­jä koil­lis­kul­mia en tajua lain­kaan. Rik­ko­vat katu­jat­ku­mon ja ovat suu­rim­man osan päi­vää var­jos­sa eli vail­la käyt­töä. Sisään­ve­de­tyt lou­nais­kul­mat ovat perus­tel­lum­pia, mut­ta ei niil­lä­kään ole käyt­töä kuin tou­ko-syys­kuus­sa. Jos sisään­ve­de­tyt lou­nais­kul­mat ovat kivi­kent­tää kuten havain­ne­ku­vas­ta voi­si tul­ki­ta, esteet­ti­nen lisä­ar­vo on nega­tii­vi­nen. Aurin­koi­nen kul­ma­puis­to sen sijaan voi­si olla ihan kiva.

  Poh­joi­sem­man saa­ren ran­to­jen mit­ta­kaa­va näyt­tää hyväl­tä, mut­ta ete­läi­sel­lä saa­rel­la ran­nat hajoa­vat aukioik­si. Näin mitoi­te­taan itä­ran­ta, ei näin. Jos aukiot meren ran­nal­la oli­si­vat joten­kin viih­tyi­siä, kojuis­ta tyh­jen­net­ty Kaup­pa­to­ri par­vei­li­si ihmi­siä iltaisin.

 6. Edel­leen ihme­tyt­tää, mik­si täs­sä bule­var­dien kau­pun­gis­sa tuli­si Pasi­laan tar­jo­ta esteet­tö­mät ja nopeat läpia­jo­ka­dut hou­kut­te­le­maan lisää auto­lii­ken­net­tä. Itä-Pasi­las­sa­kin sen­tään kadut ja autot pyrit­tiin pai­na­maan maan alle ja Län­si-Pasi­la on lähes autoton.

  Pasi­la on kai­ken mah­dol­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen ris­teys­koh­ta, sin­ne on koko maan par­haat jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det, mel­kein kai­kil­la mah­dol­li­sil­la jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä. Ja vas­taa­vas­ti kävel­len ja pol­ku­pyö­räl­lä pää­see nopeas­ti joka suuntaan.

  Teh­dään Kes­ki-Pasi­las­ta auto­ton ja vara­taan äärim­mäi­sen arvo­kas maa-ala asuk­kail­le ja toimistoille.

 7. Hul­lu aja­tus taken­taa neli­kais­tai­nen moot­to­ri­tie Pasi­lan läpi muka­mas ruuh­kia hel­pot­ta­maan. Täl­lai­nen uusi Vapau­den­ka­tu jymäh­täi­si Pasi­lan ete­lä­puo­lel­la Eläin­tar­han Nes­teen koh­dal­la Nor­dens­kiöl­din­ka­dun ruuh­kiin ja autot sei­so­vat sit­ten siinä.

  Tai ehkä myös nykyi­nen Vauh­ti­tie Eläin­tar­han urhei­lu­ken­tän kupees­sa on tar­koi­tus leven­tää moot­to­ri­tiek­si? Sen jäl­keen seu­raa­vak­si sei­sot­tai­siin Hel­sin­gin­ka­dul­la, ja vas­tas­sa on Töölönlahti.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onhan alu­eel­le tulos­sa yksi tur­ha ja hyvin kal­lis metroasemakin. 

  On Sovit­tu tai­taa olla taas asial­la. Laa­jen­net­tai­siin­pa rai­tio­tei­tä­kin samal­la on men­ta­li­tee­til­la: “rai­tio­vau­nu kui­ten­kin tulee Viik­kiin” eikä kuten nyt: “met­ro on tulos­sa vuon­na 2050, ei teh­dä mitään”

 9. Tai ehkä myös nykyi­nen Vauh­ti­tie Eläin­tar­han urhei­lu­ken­tän kupees­sa on tar­koi­tus leven­tää moot­to­ri­tiek­si? Sen jäl­keen seu­raa­vak­si sei­sot­tai­siin Hel­sin­gin­ka­dul­la, ja vas­tas­sa on Töölönlahti.

  Nime­no­maan täm­möi­nen hah­mo­tel­ma van­hois­sa suun­ni­tel­mis­sa on, ja sit­ten kun rahaa jos­tain siu­naan­tuu tai muu­ten vaan ollaan kyl­läs­tyt­ty sei­so­maan Hel­sin­gin­ka­dul­la, niin moot­to­ri­ka­tua on tar­koi­tus jat­kaa maan alla Vauh­ti­tiel­tä suo­raan ete­lään Kes­kus­ta­tun­ne­liin. Nyt esi­tet­ty Vetu­ri­tien suun­ni­tel­ma on osa Smith-Polvista.

 10. Mark­ku af Heur­lin:
  J. Jäky kysyy, mikä ihmeen into on teh­dä kau­pun­kiin kei­no­te­koi­ses­ti kana­via, joil­la ei ole todel­lis­ta lii­ken­teel­lis­tä mer­ki­tys­tä. Me emme tosi­aan elä Venet­sias­sa, joka ei ole kau­pun­ki vaan mielentila.

  Kuka luki­jois­ta muu­ten on ollut tak­sis­ve­nes­sä lumi­myrs­kys­sä Venet­sian laguu­nil­la? Ihan mie­leen­pai­nu­va kokemus.

  Itse ihas­te­len noi­ta pik­kusil­to­ja Pie­ta­ris­sa kesät tal­vet. Tal­vel­la rut­sa­ri on hie­man huo­no ja Venet­sias­sa ei ole tal­vea joka jää­dyt­tää veden. Jää­reit­ti avaa uudet liik­ku­mi­sen muo­dot tal­vek­si. Kannatan 😉

 11. Koti-isä:
  Edel­leen ihme­tyt­tää, mik­si täs­sä bule­var­dien kau­pun­gis­sa tuli­si Pasi­laan tar­jo­ta esteet­tö­mät ja nopeat läpia­jo­ka­dut hou­kut­te­le­maan lisää auto­lii­ken­net­tä. Itä-Pasi­las­sa­kin sen­tään kadut ja autot pyrit­tiin pai­na­maan maan alle ja Län­si-Pasi­la on lähes autoton.

  Pasi­la on kai­ken mah­dol­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen ris­teys­koh­ta, sin­ne on koko maan par­haat jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det, mel­kein kai­kil­la mah­dol­li­sil­la jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä. Ja vas­taa­vas­ti kävel­len ja pol­ku­pyö­räl­lä pää­see nopeas­ti joka suuntaan.

  Teh­dään Kes­ki-Pasi­las­ta auto­ton ja vara­taan äärim­mäi­sen arvo­kas maa-ala asuk­kail­le ja toimistoille.

  Län­si-Pasi­la onkin mal­lie­si­merk­ki joka usein unoh­de­taan. Alue­han on pie­ni mut­ta aivan upea nurk­kaus oikean met­sän vie­res­sä ja ratik­ka kul­kee toi­sel­la laidalla.

 12. Väl­jät kaa­vat tar­koit­ta­vat, että asu­mi­seen ja sen lie­vea­luei­siin menee koh­tuut­to­mas­ti maa­ta, mikä on pois oikeis­ta viheralueista.
  Edel­lä mai­nit­tu lisät­ty­nä avo­park­ki­pai­koil­la on juu­ri ne kyn­nys­ky­sy­myk­set jot­ka ovat Hel­sin­gin nas­tat kantapäässä.
  Radi­kaa­li avo­park­ki­paik­ka­muu­tos ja tiheät ase­ma­pai­kat oli­si­vat pelas­tus. Nii­tä odotellen.

 13. Mark­ku af Heur­lin:
  J. Jäky kysyy, mikä ihmeen into on teh­dä kau­pun­kiin kei­no­te­koi­ses­ti kana­via, joil­la ei ole todel­lis­ta lii­ken­teel­lis­tä mer­ki­tys­tä. Me emme tosi­aan elä Venet­sias­sa, joka ei ole kau­pun­ki vaan mielentila.

  Kuka luki­jois­ta muu­ten on ollut tak­sis­ve­nes­sä lumi­myrs­kys­sä Venet­sian laguu­nil­la? Ihan mie­leen­pai­nu­va kokemus.

  Lumi­myrs­kyä laguu­nil­la en muis­ta, kun en ole koke­nut, mut­ta yhden kapeah­kon kanaa­lin päästä(ehkei ihan!) nouse­van ison täy­si­kuun muistan!

  Toi­vot­ta­vas­ti Hel­sin­gis­sä oltai­siin nykyi­sin jo aiem­paa jär­ke­väm­piä, eikä has­sat­tai­si veron­mak­sa­jien raho­ja enää samal­la taval­la kuin Aurin­ko­lah­den (ent. Mus­ta­lah­ti) reu­nal­le teh­tyyn kana­vaan. Onhan se hie­no, mut­ta edel­ly­tän kyl­lä kau­pun­gin koh­te­le­van kaik­kia asuk­kai­taan ja asui­na­luei­taan (uusia ja van­ho­ja) edes jos­sain mää­rin tas­a­puo­li­ses­ti! Vai onko niin, että täs­sä kau­pun­gis­sa vain uusil­le asui­na­lueil­le on luvas­sa rahaa moi­siin tar­koi­tuk­siin? Jos rahat käy­te­tään yhtääl­lä ei nii­tä tiet­ty enää rii­tä muualle …

  Vahin­ko vain että nuo kana­vat Hel­sin­gis­sä eivät tai­da edes tuo­da pai­kal­le turis­min tuloja.

 14. Vision, eli har­ha­ku­van lisäk­si on jo aika myös toi­mia. Jos teh­dään kau­pun­kia, niin teh­dään kau­pun­kia: 6 ker­ros­ta tiu­kas­sa ruu­tu­kaa­vas­sa. Jos teh­dään esi­kau­pun­kia, niin teh­dään sit­ten esi­kau­pun­kia: riva­rei­ta ja oma­ko­ti­ta­lo­ja tii­viis­ti. Ne jot­ka halau­a­vat asua maal­la, asu­koot sit­ten maalla. 

  Kun kat­soo Ara­bian­ra­taa tai Öljy­sa­ta­man aluet­ta, niin ei voi muu­ta kuin ihme­tel­lä. Mitä kaa­voit­ta­jal­la on oikein mielessä??? 😀 

  Hel­sin­gin teh­tä­vä tuos­sa jaos­sa on raken­taa sitä kau­pun­kia. Se on myös lähi­kun­tien, kuten Haa­gan, Pasi­lan ja Laut­ta­saa­ren kau­pun­kien tehtävä.

 15. Jes­se: Län­si-Pasi­la onkin mal­lie­si­merk­ki joka usein unoh­de­taan. Alue­han on pie­ni mut­ta aivan upea nurk­kaus oikean met­sän vie­res­sä ja ratik­ka kul­kee toi­sel­la laidalla.

  Kyl­lä. Ja tähän voi lisä­tä, että Län­si-Pasi­las­sa on asi­soin­tio­paik­ko­ja autoille.

Vastaa käyttäjälle Jesse Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.