Voisivatko venäläiset ostaa Rauman telakan?

Hel­sin­ki­läi­sen polii­ti­kon pitäi­si rie­mui­ta sii­tä, että onnis­tuim­me saa­maan jään­mur­ta­ja­ti­lauk­sen Turun sijas­ta Hel­sin­kiin. En osaa olla täs­tä yksi­se­lit­tei­sen innos­tu­nut, kos­ka Tur­ku tar­vit­see näi­tä työ­paik­ko­ja kui­ten­kin enemmän.

Rau­ma­kin tarvitsisi.

Miten­kä­hän sai­si venä­läi­sen osa­puo­len kek­si­mään, että voi­si­vat luo­pua Hel­sin­gin tela­kas­ta ja ottaa tilal­le Rau­man telakan?

Hel­sin­ki tulee toi­meen ilman noi­ta työ­paik­ko­ja, Rau­ma ei tule.

Rau­man telak­ka on pal­jon parem­pi ja sen tai­taa saa­da aika hal­val­la. Sin­ne menee esi­mer­kik­si rau­ta­tie toi­sin kuin Hel­sin­gin tela­kal­le. Aika asian­tun­te­va taho valai­si minua asias­ta sanoen, että saman lai­van raken­taa Rau­mal­la puol­ta hal­vem­mal­la Hel­sin­kiin nähden.

Hel­sin­gin telak­ka sijait­see kau­pun­ki­ra­ken­teen kan­nal­ta hyvin ongel­mal­li­sel­la pai­kal­la. Avau­tui­si pal­jon hyvää raken­nus­maa­ta, jos telak­ka siir­tyi­si pois.

 

 

25 vastausta artikkeliin “Voisivatko venäläiset ostaa Rauman telakan?”

 1. Hel­sin­gin tela­kan yksi valt­ti on val­ta­va telak­ka­hal­li, jos­sa lai­va voi­daan koo­ta val­miik­si sisä­ti­lois­sa. Täl­lais­ta ei muu­al­ta löy­dy. Tie- ja ratayh­teyt­tä­kin sopi­vam­pi tek­niik­ka kul­je­tuk­siin on uit­ta­mi­nen, ran­nal­la kun ollaan. Hel­sin­gin tela­kal­le lie­nee tuo­tu­kin Kali­nin­gra­dis­sa koot­tu­ja lohkoja.

  Aivan kuten Meri-Ras­ti­lan cases­sa ensin oli­si kan­nat­ta­nut tii­vis­tää van­haa raken­net­ta suo­sit­tua puis­toa uhraa­mat­ta, kan­na­tan Hel­sin­gin ran­nat­kin (Jät­kä­saa­ri, Kala­sa­ta­ma) raken­taa oikeas­ti ennen tela­kan uhraa­mis­ta. Maa-alal­taan telak­ka on ver­rat­tain pie­ni — suu­rin osa esi­mer­kik­si Her­ne­saa­res­ta on jo joutomaana.

  Var­maan tela­kan, kuten Mal­min ken­tän­kin, aika­naan tap­paa sen oman toi­min­nan kan­nat­ta­mat­to­muus. Ei kult­tuu­ri­ses­ti ja elin­kei­nol­li­ses­ti elä­vää toi­min­taa kan­na­ta hää­tää kun se ei ole miten­kään välttämätöntä.

 2. Ilman minis­te­ri Vapaa­vuor­ta meil­lä oli­si Oasis lois­to­ris­tei­li­jä val­mis­tu­mas­sa ja Rau­man telak­ka oli­si edel­leen pys­tys­sä. Mar­tin Saa­ri­kun­nas oli aivan oikeas­sa, kun sanoi, että Vapaa­vuo­ri tuho­aa suo­ma­lai­sen telakkateollisuuden.

  Edus­kun­nan kyse­ly­tun­nil­la Vapaa­vuo­ri osoit­ti miten äärim­mäi­sen oikeis­to­lai­nen uus­li­be­raa­li hän on. Edes puo­lue­to­ve­ri Ilk­ka Kaner­va ei saa­nut hän­tä kään­tä­mään pii­run­kaan ver­ran kan­to­jaan. Tai­si käy­dä päin vastoin.

  Mik­si osta­jan pitä­si mak­saa lai­va etu­kä­teen? Eihän auto­ja­kaan niin osteta/valmisteta?

  Onnek­si ajat ovat muut­tu­mas­sa ja seu­raa­va elin­kei­no­mi­nis­te­ri on var­mas­ti suo­peam­pi val­tion omis­ta­juu­del­le yri­tyk­sis­sä. Val­tion omis­ta­juu­del­la suo­ma­lai­nen teol­li­suus on luo­tu, eikä se pysy pys­tys­sä kvar­taa­li­ta­lou­den kuo­pis­sa ilman val­tion selustatukea.

 3. Hyvä Osmo!

  Enpä oli­si arvan­nut näin mai­nion oival­luk­sen syn­ty­vän hel­sin­ki­läi­sen polii­ti­kon pääs­sä. Kan­nat­tai­si var­maan antaa tämä vink­ki suo­raan Rau­mal­le, jos venä­läi­set eivät lue tätä blogiasi.

 4. Evert The Never­Rest: Ilman minis­te­ri Vapaa­vuor­ta meil­lä oli­si Oasis lois­to­ris­tei­li­jä val­mis­tu­mas­sa ja Rau­man telak­ka oli­si edel­leen pystyssä.

  Enpä ole ihan var­ma. Enem­män­kin luu­len, että mitä tahan­sa Suo­mi oli­si tar­jon­nut, Rans­ka oli­si pis­tä­nyt parem­mak­si. Rans­kan val­tio sel­väs­ti­kin halu­aa säi­lyt­tää kyvyn teh­dä len­to­tu­kia­lus­ten kokoi­sia lai­vo­ja ja Oasis-sar­ja pitää tätä kykyä yllä.

  Evert The Never­Rest: Mik­si osta­jan pitä­si mak­saa lai­va etu­kä­teen? Eihän auto­ja­kaan niin osteta/valmisteta?

  Lai­va ei ole sar­ja­val­mis­tei­nen tai ‑varioi­tu auto. Jos haluat ostaa muu­ta­man unii­kin auton, kyl­lä sinun pitää mak­saa ennakkoja.

  OS:n aihee­seen pala­tak­se­ni, eivät­kö ne tur­ku­lai­set kehu­neet taka­vuo­si­na yhteyk­sis­tään Puti­niin. Nyt jos kos­kaan näi­tä suh­tei­ta kan­nat­tai­si käyt­tää kaik­kien osa­puol­ten eduksi.

  Hel­sin­gin telak­ka on his­to­rial­li­nen eri­koi­suus, jon­ka maat oli­si parem­pi saa­da hyö­dyl­li­sem­pään käyttöön.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra, suu­ri kii­tos! Tämä on jär­ke­vim­piä poliit­ti­sia avauk­sia pit­kään aikaan. Hel­sin­gis­sä tela­kan mer­ki­tys on vähäi­nen, Rau­mal­la elintärkeä. 

  Surul­li­sin­ta on, että Rau­man telak­ka on ollut kan­nat­ta­va. Sen on aja­nut ongel­miin korea­lai­nen rahoi­tuson­gel­mai­nen STX, joka on kuun­nel­lut tur­ku­lai­sia pomo­ja. Ongel­mia ei ole aiheut­ta­nut kan­nat­ta­mat­to­muus vaan töi­den siir­to Turkuun.

  Rau­ma­lais­ten puol­ta pitä­nyt lois­ta­va rahoi­tus­neu­vot­te­li­ja, vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Suis­tio­han ajet­tiin STX:ltä pois, kun hän oli jär­jes­tel­lyt Rau­mal­le uusia tilauk­sia. Nämä tilauk­set siir­ret­tiin Tur­kuun Suis­tion pois­ta­mi­sen jäl­keen, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti ilman Suis­tio­ta tilauk­sil­le ei ole saa­tu rahoi­tus­ta. Joku voi­si olla vahin­go­ni­loi­nen, minä olen lähin­nä surul­li­nen ja katkera.

  1. Kos­ka olin palk­kaa­mas­sa Timo Suis­tio­ta BMH:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, voin ker­toa, ettei hän­tä savus­tet­tu pois vaan hou­ku­tel­tiin uuteen tehtävään.

 6. Näper­te­lyä osmo näpertelyä!!

  Jul­ki­sen­sek­to­rin bkt osuus on 58%. Koko­nais­ve­roas­te 45%. Turun seu­dul­la lähes kaik­ki kun­nat korot­ta­vat vero­ja ja mak­su­ja. Oma asuin kun­ta­ni Rai­sio nos­ti pro­sent­tia 18,5- 19.75, lisäk­si kiin­teis­tö­ve­roa ym. Varain­siir­to­ve­roa on nos­tet­tu, joka hidas­taa asun­to­kau­paa ym.. Nämä ne syö­vät kil­pai­lu­ky­kyä ja vie­vät ihmis­ten työl­lis­ty­mis mah­dol­li­suuk­sia. Kyl­lä noin älyk­kään ihmi­sen pitäi­si se ymmär­tää. Mut­ta Kaik­ki osmot ja juha­nit raken­te­le­vat suo­mes­ta vain seu­raa­vaa espa­na­jaa pik­ku veron koro­tuk­sil­laan. Pik­ku­tu­ki sin­ne ja toi­nen tän­ne. Sään­tö sin­ne ja tän­ne. Ei täl­lai­sis­sa olois­sa enää mitään talous­kas­vua syn­ny. Kyl­lä todel­la pit­käl­le kou­lu­te­tut var­maan pär­jää­vät. Mut­ta tämä val­tio lyö ulos suu­ren jou­kon kansalaisiaan.

  Ulos osmot ja muut dema­rit, vasem­mis­ti­liit­toai­set, ja .…..

 7. Her­ne­saa­ri ja Jät­kä­saa­ri ovat molem­mat kau­pun­ki­ra­ken­teen ja sen lii­ken­teen kan­nal­ta hyvin ongel­mal­li­sel­la pai­kal­la. Tämä on pol­vei­le­vis­ta nie­mis­tä, kapeis­ta kan­nak­sis­ta ja saa­ris­ta koos­tu­van Hel­sin­gin ongelma. 

  Kau­pun­gin päät­tä­jät ovat aiko­jen saa­tos­sa päät­tä­neet sal­lia aikoi­naan Ete­lä­sa­ta­maan, Kaup­pa­to­ril­le ja perä­ti Kata­jan­no­kal­le asti kul­ke­neen sata­ma­ra­dan lak­kaut­ta­mi­sen ja hävit­tä­mi­sen. Kysei­sel­lä radal­la oli muu­ta­ma haa­ra muu­al­le­kin, mm. Jät­kä­saa­reen ja Her­ne­saa­reen. Rata kul­ki mm. nykyi­sen baa­nan kaut­ta. Myös Puis­to­ka­dun koh­dal­la on ao. lak­kau­te­tun radan pai­kal­la nykyi­sin pyörätie.

  Ruo­ho­lah­des­ta Meri­sa­ta­man rata­pi­haan ulot­tu­nut ratao­sa ja siel­tä sil­loi­sen Aker Yard­sin tela­kal­le, aiem­min Wärt­si­län Hie­ta­lah­den tela­kal­le joh­ta­nut sivu­rai­de oli­vat ilmei­ses­ti käy­tös­sä aina vuo­teen 2005 saak­ka. Radan lak­kaut­ta­mis­pää­tös­tä teh­neet oli­vat siis ilmei­ses­ti teke­mäs­sä tela­kas­ta aiem­paa huonompaa? 

  Käsit­tääk­se­ni tela­kal­la ei ollut juna­ra­dal­le elin­tär­ke­ää tar­vet­ta. Kau­pun­gil­la­kaan ei pitäi­si olla tar­vet­ta raken­taa kaik­kia ran­to­jaan täy­teen asun­to­ja tai (Espoon Kei­la­nie­men tapaan) toi­mis­to­ta­lo­ja nykyi­sen muo­ti­vir­tauk­sen mukaan. Tela­kan on aina asuin­ra­ken­nuk­sia luon­nol­li­sem­paa ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa sijai­ta veden äärel­lä, jo yksin sen takia, että val­miit lai­vat saa­daan vai­keuk­sit­ta merelle.

  Hel­sin­gin ja Rau­man tela­koi­den kes­ki­näi­ses­tä parem­muu­des­ta en läh­ti­si väit­te­le­mään. Molem­mil­la tela­koil­la on raken­net­tu upei­ta lai­vo­ja. Hel­sin­gin Hie­ta­lah­den tela­kal­la yli sata vuot­ta sit­ten raken­net­tu J.L. Rune­berg on niis­tä yksi, siel­tä var­hai­sem­mas­ta pääs­tä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me taas piak­koin Hie­ta­lah­den tela­kan lai­va­sar­jal­le jatkoa …

 8. Oden idea on hie­no ja arvo­kas. Pos­taan sii­hen pian, mut­ta ensin vas­taan Tapiolle.

  Tapio: Enem­män­kin luu­len, että mitä tahan­sa Suo­mi oli­si tar­jon­nut, Rans­ka oli­si pis­tä­nyt paremmaksi. 

  RCCL odot­ti rat­kai­sua kuu­kausia ja vas­ta pakon edes­sä meni Rans­kaan, mis­sä ei ole edes tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta. Nyt sitä hae­taan Suomesta.

  Tapio: Lai­va ei ole sar­ja­val­mis­tei­nen tai ‑varioi­tu auto. Jos haluat ostaa muu­ta­man unii­kin auton, kyl­lä sinun pitää mak­saa ennakkoja.

  Minä het­ken miet­ti­sin ennen kuin mak­sai­sin kylp­pä­ri­re­mon­tin etu­kä­teen viro­lai­sel­le tai mil­le tahan­sa remont­ti­fir­mal­le. Lai­van­ra­ken­nuk­ses­sa käy­te­tään ennakkomaksuja.

  Minis­te­ri Vapaa­vuo­ren mukaan lai­van­ra­ken­nus on sai­ras ala nime­no­maan rahois­me­net­te­le­jy­nen takia, vaik­ka etu­mak­su­ja­kin käytetään.

  Samal­la logii­kal­la asun­to­ra­ken­ta­mi­nen­kin on sai­ras­ta ja se pitäi­si lopet­taa Suomesta:

  Asun­to-osa­keyh­tiön raken­ta­mis­vai­heen aika­na kulut­ta­jan kans­sa voi­daan teh­dä sito­va kaup­pa, mikä­li raken­nut­ta­ja on aset­ta­nut asun­to­kaup­pa­lain edel­lyt­tä­mät vakuu­det ja tur­va-asia­kir­jat sekä nou­dat­ta­nut muu­toin­kin mitä asun­to­kaup­pa­lais­sa sää­de­tään raken­ta­mis­vai­heen aika­na teh­tä­väs­tä kaupasta.”

 9. Vapaa­vuo­ri onnek­si ssääs­ti vero­ra­ho­ja pala­mas­ta STX:n kon­kurs­si­pe­säs­sä. Isän­maal­li­nen teko. Ei niil­lä rahoil­la mitään lai­vaa tän­ne oli­si tul­lut ja rans­ka­lai­set saa­vat nyt mak­saa turskat.

  Pur­jei­vo­jen Park­kien raken­ta­mi­nen on lop­pu­nut, samoi­hin lois­to­ris­te­li­jöi­den aika meni jo. 

  Suo­ma­lai­sel­la oppo­si­tion teol­li­suus­po­lit­ti­kal­la tääl­lä pidet­täi­siin edel­leen maa­il­man­luo­kan ter­ven­tuo­tan­toa­kin, mie­lel­lään Helin­gin keskustassa.

  Muu­ten Supercel­lin puo­lik­kaan myy­mi­ses­tä Japa­niin maa­han tuli rahaa noin lois­to­ris­te­li­jän hin­nan verran.

 10. Kun tuo­daan yksi ohjus­hä­vit­tä­jä “huol­let­ta­vak­si” Hel­sin­gin telak­kaan niin se herät­tää pal­jon enem­män kun­nioi­tus­ta kuin jos se teh­dään Raumalla.

 11. Jus­si: …kuten Mal­min ken­tän­kin, aika­naan tap­paa sen oman toi­min­nan kan­nat­ta­mat­to­muus. Ei kult­tuu­ri­ses­ti ja elin­kei­nol­li­ses­ti elä­vää toi­min­taa kan­na­ta hää­tää kun se ei ole miten­kään välttämätöntä. 

  Toi­saal­ta taas muu­al­la Euroo­paas­sa on myös toi­sen­suun­tais­ta kehi­tys­tä. Jos Ber­lii­ni ollee mal­lie­si­merk­ki sii­tä, että len­to­kent­tiä siir­re­tään kau­em­mas kes­kus­tas­ta, mut­ta Lon­toos­sa taas teh­tiin uusi kent­tä ihan kes­kus­taan. Lon­too, kanaa­lin taka­na, sopi­nee parem­min esi­mer­kik­si, kuin hyvät rai­deyh­tey­det muu­al­le Kes­ki-Euroop­paan omaa­va Berliini.

 12. Kat­soo nyt tulee­ko mur­ta­ja, mut­ta kai sin­ne Teh­taan­ka­dul­le voi yhä men­nä ehdot­te­le­maan itse­kin, jos siis tuo asial­li­set eväät muka­naan isän­nil­le, jot­ta otta­vat edes por­tis­ta sisään. Pan­na­hi­nen, jos tämä moder­ni­saa­tio­hömp­pä on tuol­lai­sen­kin yhteis­työn tuhonnut. 

  Jär­ke­väm­pää se oli­si siir­tää täl­lai­set tilaa vie­vät teol­li­set toi­met pois kes­kus­tas­ta, vaik­ka Rau­mal­le kos­ka niil­lä on se haus­ka mur­re, ja teh­dä samal­la pal­jon parem­paa alue­po­li­tiik­kaa, kuin mitä kepu­lai­nen viras­to­jen siir­te­ly ja yli­suu­rien infra­hank­kei­den pykäi­ly pit­kin asu­ma­ton­ta erä­maa­ta pel­kän het­kel­li­sen työl­li­syy­den nimis­sä on, unoh­ta­mat­ta tie­tys­ti eräs­tä alue­po­liit­tis­ta ydin­voi­ma­laa. Mut­ta rahaa­han on, kun sen vuo­sit­tain hel­sin­ki­läi­sil­tä vie, kuten kepu­lai­nen sanan­las­ku sanoo. Eipä­hän tar­vit­si­si kat­sel­la myös­kään Ark­tik­sen tuhoa­jien raken­ta­mis­ta, jot­ka pitäi­si ajaa syvän pääl­le ank­ku­riin, tyh­jen­tää tan­kit, maa­la­ta kyl­keen sateen­kaa­ri ja jää­dä odot­ta­maan rans­ka­lai­sia sammakkomiehiä.

  Kyl­lä tuol­le pai­kal­le tuli­si nopeas­ti haluk­kai­ta ehdot­te­le­maan kai­ken­nä­köis­tä työl­lis­tä­vää toi­min­taa, kun on turis­ti­sa­ta­ma­kin vie­res­sä. Lisäk­si mah­ta­val­le pai­kal­le sai­si taas lisää asun­to­ja. Lai­vo­ja­han var­maan voi piir­rel­lä Hel­sin­gis­sä­kin, joten jos se suun­nit­te­lu­puo­li on yhä Hel­sin­gis­sä, niin sii­nä mie­les­sä ei tuli­si talou­del­lis­ta tap­pio­ta, vaan työl­lis­ten mää­rä nousi­si maan laa­jui­ses­ti täl­lä tem­pul­la koko­nai­suu­des­saan. Sää­li vain, että emme kuu­lem­ma rikas­tu työl­lis­ten mää­rää nos­ta­mal­la, vaan hou­kut­te­le­mal­la bulk­ki­toi­min­taa veronalennuksilla.

  Telak­ka­hal­li on muu­ten aika sil­mään­pis­tä­vän hal­lit­se­va yksi­tyis­koh­ta Hel­sin­gin edus­tal­ta kat­sot­tu­na. Sää­li, että vaa­ka­mam­bo­na saa raken­taa mitä vain, mut­ta sit­ten fal­los­ten kans­sa alkaa pos­ket punoit­ta­maan. Vasem­mis­to­kin hala­jaa kon­kreet­tis­ta talou­del­lis­ta toi­min­taa pel­kän spe­ku­loin­nin tilal­le, mut­ta ei.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kos­ka olin palk­kaa­mas­sa Timo Suis­tio­ta BMH:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, voin ker­toa, ettei hän­tä savus­tet­tu pois vaan hou­ku­tel­tiin uuteen tehtävään.

  Ihan­ko tot­ta? No sit­ten maa­il­mal­la liik­kuu pal­jon vää­rää tie­toa. Hyvä kun kor­ja­sit! Toi­saal­ta nyt voi vie­lä kat­ke­ram­pa­na miet­tiä, että voi Osmo min­kä teit, Rau­man telak­ka menet­ti par­haan puo­lus­ta­jan­sa. Vaik­ka peli tai­si sii­nä vai­hees­sa olla selvä?

 14. Maa­ham­me tar­vit­tai­siin sel­väs­ti lisää W. Wahl­fors­sin ja M. Saa­ri­kan­kaan kal­tai­sia teollisuusmiehiä. 

  Moni­puo­li­nen tuo­tan­to­ra­ken­ne on suu­ri etu, jos yhdel­lä alu­eel­la kysyn­tä-/tai kil­pai­lu­ti­lan­ne on välil­lä heik­ko. Näin voi aika ajoin käy­dä. Aikoi­naan tämä asia ymmär­ret­tiin, kun teol­li­suus­yri­tyk­sil­lä oli tela­koi­den lisäk­si mm. kone­pa­ja­toi­min­taa. Pelk­kien pal­ve­lui­den tai pelia­lan­kaan varaan ei tule­vai­suut­tam­me pitäi­si raken­taa. Turis­mi ei Krei­kal­le­kaan riittänyt.

  Yhdys­val­lois­sa on jo huo­mat­tu, että pelk­kä suun­nit­te­lu ja tuo­te­ke­hi­tys ei rii­tä. Suun­nit­te­lun lisäk­si pitää myös tut­kia, tes­ta­ta, raken­taa, ottaa käyt­töön, huol­taa sekä kuun­nel­la asiak­kai­ta kai­ken aikaa, kerä­tä palau­tet­ta muu­al­ta­kin ja hyö­dyn­tää sitä jäl­leen uuden suunnittelussa. 

  Telak­ka­toi­min­taa ei pitäi­si yrit­tää väen­vä­ki­sin ajaa ulos Hel­sin­gis­tä. Hie­ta­lah­den telak­ka perus­tet­tiin aikoi­naan kau­pun­gin lai­dal­le. Ei ole tela­kan vika, jos kau­pun­ki on myö­hem­min kas­va­nut sen ympä­ril­le. Sitä­pait­si telak­ka ja lai­vat elä­vöit­tä­vät ja moni­puo­lis­ta­vat sata­ma­kau­pun­gin kau­pun­ki­ku­vaa, joka oli­si aika yksi­toik­koi­nen ja tyl­sä, jos kaik­kial­la oli­si vain pelk­kiä ran­noil­le ahdet­tu­ja asun­to­ja, hotel­le­ja tai toimistoja.

 15. Täs­sä vie­lä vähän jat­koa edel­li­seen kirjoitukseeni:

  Telak­ka­teol­li­suus tulee näh­dä, ei pel­käs­tään teräk­sen hit­saa­mi­se­na, vaan myös laa­jan ja moni­puo­li­sen koko­nai­suu­den tar­joa­va­na meri­teol­li­suu­te­na, sen tar­joa­mi­na lukui­si­na eri mui­na lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­si­na, jot­ka anta­vat muil­le­kin yri­tyk­sil­le, tela­koi­den ali­hank­ki­joil­le, val­ta­van mää­rän tilai­suuk­sia kas­vat­taa osaa­mis­taan ja kehit­tää tuot­tei­taan (myös pal­ve­lu­puo­lel­la) niin koti­mark­ki­noil­la kuin ulko­mail­le vien­tiä­kin varten. 

  Alan ongel­ma­na on ollut se, että tela­koit­tem­me omis­tus on ollut lii­an pit­kään ajo­puun ase­mas­sa. Jos voit­toa on hyvi­nä vuo­si­na teh­ty, oli­si sii­tä pitä­nyt edes osa inves­toi­da tehok­kaam­man tuo­tan­non kehit­tä­mi­seen ja riit­tä­vän moni­puo­li­sen tuo­te­va­li­koi­man aikaansaamiseen. 

  Telak­ka­teol­li­suu­teen tai meri­teol­li­suu­teen nih­keäs­ti suh­tau­tu­vat polii­ti­kot, ja var­sin­kin minis­te­rit, saat­ta­vat vai­kut­taa erit­täin hai­tal­li­ses­ti (tai posi­tii­vi­ses­ti, pää­tök­sis­tä riip­puen,) alan kehi­tyk­seen ja maam­me hyvin­voin­tiin tule­vai­suu­des­sa. On muis­tet­ta­va, että maam­me on kuin saa­ri ja sen takia: ‘Navi­ga­re neces­se est’!

 16. Sak­ke:
  ‘snip’
  Jos voit­toa on hyvi­nä vuo­si­na teh­ty, oli­si sii­tä pitä­nyt edes osa inves­toi­da tehok­kaam­man tuo­tan­non kehit­tä­mi­seen ja riit­tä­vän moni­puo­li­sen tuo­te­va­li­koi­man aikaansaamiseen.
  ‘snip’

  Help­po sanoa, mut­ta kun noin 80% lai­vas­ta teh­dään tela­kan ulko­puo­lel­la ali­hank­ki­joi­den toi­mes­ta niin siis mihin pitäi­si investoida?
  Suun­nit­te­lu ja sen myö­tä tuo­te­va­li­koi­ma­kin on ulkoistettu.

 17. Tämä on juu­ri tämä suo­men talou­den ongel­ma. Jos tääl­lä oli­si edes jon­kun ver­ran yri­tys­ha­lui­sia pää­omia liik­keel­lä niin ehkä joku suo­ma­lai­nen­kin voi­si ostaa telakan.

  Vaan kun ei ole. Ollaan venä­läis­ten ja korea­lais­ten jne jne varas­sa. Tämä on seu­raus vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nees­ta koti­mais­ten yrit­tä­jä­hen­kis­ten pää­omien nitis­tä­mi­ses­tä suomessa.

 18. Rau­man tela­kal­le on rai­deyh­teys, mut­ta sitä ei ole käy­tet­ty vuo­siin (niin kuin Hel­sin­gin tela­kan­kaan rai­deyh­teyt­tä ei käy­tet­ty moneen vuo­teen ennen sen purkamista).

  Turun tela­kan rai­deyh­teyt­tä käy­te­tään, mut­ta VR:n kul­je­tus- ja hin­noit­te­lu­po­li­tii­kan tie­täen ei oli­si ihme, vaik­ka sen käyt­tö lähi­vuo­si­na lak­kai­si. Tela­kan juna­lii­ken­ne ei ole päi­vit­täis­tä, saa­pu­vat erät ovat ylei­ses­ti alle kym­me­nen vau­nun kokoi­sia eikä vau­nu­ja kul­je­te­ta teräs­teh­taal­ta suo­ril­la junil­la vaan välil­lä tar­vi­taan vaih­to­töi­tä, mikä VR:n nyky­mit­ta­puul­la tar­koit­taa aut­ta­mat­to­man huo­noa kannattavuutta.

 19. Kuka­han jos­kus puo­lus­tai­si mei­tä tur­ku­lai­sia — täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa Telak­ka­toi­min­taa aje­taan Raumalle.
  En voi ymmär­tää minis­te­ri Vapaa­vuo­ren perus­te­lu­ja, jos ver­ra­taan Esim. Tal­vi­vaa­ra v. Turun telakka.

 20. Aika vähän Hel­sin­gin tela­kal­la on pai­kal­lis­ta työ­voi­maa. Jos telak­ka lope­te­taan, niin työl­li­syys­vai­ku­tus on positiivinen

 21. Ant­sa: Mitä tar­koi­tat sil­lä, ettei Rans­kas­sa ole osaamista

  Rans­kan STX:n joh­ta­ja sanoi uuti­sis­sa kau­pan jäl­keen, että heil­lä ei ole tämän luo­kan lois­to­ris­tei­li­jään osaa­mis­ta ja että he tule­vat käyt­tääm avuk­si Suo­men meriklus­te­ria, jol­la on osaa­mis­ta kysei­sen lois­to­ris­tei­li­jän raken­ta­mi­ses­ta — oli­han nii­tä teh­ty suo­mes­sa kak­si kappaletta.

  Pari­sen­kym­men­tä suo­ma­lais­ta yri­tys­tä on jo teke­mäs­sä töi­tä ja pari­kym­men­tä on menossa.

  Tätä siis tar­koi­tan. Lai­vo­ja­han voi raken­taa pit­kän lis­tan, mut­ta lis­ta ei vält­tä­mät­tä ker­ro mis­tä se osaa­mi­nen tulee. Teh­dään Suo­mes­sa­kin Mer­su­ja, mut­ta ilman osien ja kom­po­nent­tien tuon­tia ulko­mail­ta tai­tai­si val­mis­tus lop­pua kuin sei­nään. Lois­to­ris­tei­li­jän koh­dal­la Suo­mi oli har­vi­nai­sen omavarainen.

 22. JTS: Vapaa­vuo­ri onnek­si ssääs­ti vero­ra­ho­ja pala­mas­ta STX:n kon­kurs­si­pe­säs­sä. Isän­maal­li­nen teko.

  Oli­si kan­nat­ta­nut ostaa STX koko­naan pois kulek­si­mas­ta niin Rans­ka sai­si mak­saa nii­tä suo­je­lu­mak­su­jaan tän­ne meille..

  Evert The Never­Rest: Tätä siis tar­koi­tan. Lai­vo­ja­han voi raken­taa pit­kän lis­tan, mut­ta lis­ta ei vält­tä­mät­tä ker­ro mis­tä se osaa­mi­nen tulee.

  Osaa­mi­nen siir­tyy tuom­moi­sen pro­jek­tin myö­tä aika vik­ke­läs­ti sin­ne Ranskaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.